فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 5

مشخصات کتاب

سرشناسه:صدرایی خویی، علی، - 1342

عنوان و نام پدیدآور:فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 5/ مولف علی صدرایی خویی

مشخصات نشر:قم: دار الحدیث، - 1382.

شابک:964-7489-14-525000ریال:(ج.1)

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:حدیث -- علم الدرایه -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:محدثان شیعه -- نسخه های خطی -- فهرستها

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- کتابشناسی

موضوع:محدثان شیعه -- کتابشناسی

رده بندی کنگره:Z7835 /الف5ص 43

رده بندی دیویی:016/297264

شماره کتابشناسی ملی:م 82-37070

ص :1

اشاره

فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 5

مولف علی صدرایی خویی

ص :2

بخش سوم :متون حدیث شیعه (ط - مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله )

اشاره

(ش کتاب 2010 - 2468)

ص:3

ص:4

ط

2010 . طب ، رساله در ...

(فارسی)

رسالۀ طبی فارسی است بر گرفته از احادیث .

نسخه ها:

11431 . همدان ، حاجی ایزدی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه طبی [نشریۀ نسخه های خطی: 367/5].

2011 . طب الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: ابو عتاب عبد اللّه و حسین فرزندان بسطام بن شاپور زیات (قرن 4ق)

رسالۀ معروفی است در طب و بهداشت . در این رساله فرزندان بسطام ، احادیثی را که از امامان معصوم علیه السلام دربارۀ منافع خوراکیها و آشامیدنیها و مضرات آنها و برخی دعاها و تعویذها و حرزها برای جلوگیری از بیماریها و حوادث ، روایت شده ، جمع آوری نموده اند و در اول هر حدیث سند آن را کرده اند .

[الذریعة: 139/15]

آغاز: الحمد للّه حق حمده و صلی اللّه علی محمد و آله الطیبین الطاهرین هذا کتاب یشتمل علی طب أهل بیت... أفضل التحیة والسلام وبعد أبوعتاب و الحسین ابنا بسطام.

نسخه ها:

11432 / 1 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1009 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 972ق ، تصحیح شده ، رسالۀ سوم مجموعه ، 56 برگ [فهرست الهیات مشهد:

2 / 163].

11433 / 2 . خوانسار ، مدرسۀ علوی: 40 ، نستعلیق ، جعفر بن غازی رازی ، 1055ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «182-238» 57 برگ [مجلۀ آینۀ پژوهش: 22 / 103].

/11434 3 . قم ، مرعشی: 5549 ، نسخ و نستعلیق ، محمد شریف حامد بن محمد نصیر

ص:5

سرکانی ، شنبه 9 محرم 1070ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «7پ49پ» 43 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 312].

11435 / 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7803 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، احمد بن شاه جان هزار جریبی ، 1071ق ، تصحیح و مقابله شده ، 96 برگ [فهرست آستان قدس:

340/14].

11436 / 5 . تهران ، ملی تهران: 3546 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1073ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 94 برگ ، 18 سطر ، 12 * 21 [فهرست ملی تهران:

16 / 86].

/11437 6 . تهران ، حسین مفتاح: 348 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1073ق ، رسالۀ سوم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 234].

/11438 7 . قم ، گلپایگانی: 5514/27/184 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: قال یا علی قلت لبیک یا رسول اللّه قال إن الدعاء یرد البلاء قد ابرم إبراماً قال الوشّاء قلت لعبد اللّه بن سنان هل فی ذلک دعاء موقت قال أما إنی فقد سألت عن ذلک الصادق علیه السلام ، تحریری ، بدون نام کاتب ، 2 شوال 1078ق ، اصفهان ، رسالۀ سوم مجموعه ، 53 برگ ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11439 8 . قم ، رضا استادی: 4 ، نسخ ، ابراهیم بن مظفر نهاوندی ، 1082ق ، 46 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 56].

/11440 9 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6169 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبد الخضر بن زیارة بن فرج آل حسینی ، 1084ق ، 83 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 122].

11441 / 10 . تهران ، ملک: 4573 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، منصور بن ولی اللّه طبیب ، 1086ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ16پ» 16 برگ [فهرست ملک: 7 / 423].

/11442 11 . قم ، گلپایگانی: 6800/34/170 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و ترجمه فارسی زیر نویس و نستعلیق شنگرف ، بدون نام کاتب ، صفر 1091ق ، در حاشیه تصحیح شده است و نسخه بدل دارد ، با حواشی «منه» ، 151 برگ ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

11443 / 12 . قم ، مرعشی: 7114 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 123 برگ [فهرست مرعشی: 18 / 267].

/11444 13 . قم ، مرعشی: 8913 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ دوم مجموعه ،

ص:6

«138پ - 176پ» 39 برگ [فهرست مرعشی: 23 / 91].

11445 / 14 . قم ، مسجد اعظم: 2797 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 49 برگ ، 18 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 588؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/11446 15 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 988 ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 174].

/11447 16 . قم ، گلپایگانی: 4147/21/67 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سکینه خاتون دختر محمد باقر ، قرن 13ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 115پ» 115 برگ ، 10 سطر ، 17*21 [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 208؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11448 17 . قم ، مسجد اعظم: 1446 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 89 برگ ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 285؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

/11449 18 . قم ، گلپایگانی: 7127/36/127 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سردار کابلی ، سه شنبه 22 رجب 1311ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، 134 برگ ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11450 19 . قم ، مرعشی: 2761 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ زیبا ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 123 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 321].

/11451 20 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2070 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 74 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 123].

/11452 21 . تهران ، دانشگاه تهران: 929 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ملا محمد بن محمد مهدی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 191 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 4 / 787].

/11453 22 . قم ، گلپایگانی: 30/46 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 42 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 130؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:7

2012 . طب الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: محمد قاسم بن غلام علی طبیب (قرن 11ق)

مؤلف از شاگردان سلطان العلماء بوده و این کتاب را نیز به نام او نگاشته داشته است. این کتاب در یک مقدمه ، پانزده باب و یک خاتمه تنظیم شده ودر آن اخبار و مأثورات وارده در باب معالجات (از ادویه ، ادعیه و اطعمه) و جهات مربوط به علم طب ، گردآوری شده است . مؤلف این کتاب را به ترتیب کتب طبی مرتب و مبوب نموده و به تفسیر برخی از الفاظ حدیث و تعریف برخی از امراض نیز پرداخته است. عنوان مطالب کتاب چنین است:

المقدمة: فی الاُمور الکلیة و الطبائع و مایجری مجراه ؛

1 . فی الصداع و مایجری مجراه ؛

2 . فی الشقیقة ؛

3 . من أمراض العین ؛

4 . فی الأمراض الدماغیة و مایجری مجراه ؛

5 . فی الأمراض العارضة للأنف و الأسنان و اللسان و الحلق و الاُذن و الفم ؛

6 . فی المسلول و المبطون و البواسیر و أمراض المعدة و الأمعاء و السرة ؛

7. فی علاج وسوسة الصدر ودفع الجن والخوف والحزن والغم و أمراض القلب و غیره ؛

8 . فی وجع الطحال و وجع الجنب و الخاصرة ؛

9 . فی علاج وجع المثانة و الفرج و الساقین و الفخذین و الرجلین و العراقیب و باطن القدم ؛

10 . فی تکثیر الولد و ماینفعه و مایضره و وجع الظهر و مایتعلق بالتوالد و التناسل و الحیض و غیره ؛

11 . فی الأشیاء الضارة ؛

12 . فی طرد السحرة و الهوام و السباع و الشیاطین و دفع ضرر السموم ؛

13 . فی الحمیات ؛

14 . فی الزینة ؛

15 . فی علاج الأمراض العامة التی لایختص بعضو واحد و الأدعیة و الأدویة و التدابیر التی لایختص بمرض عضو واحد و الأشیاء النافعة کذلک و فی الاُمور الکلیة ؛

الخاتمة: فی الدواب و مایصلح للإنسان و ماینبغی للمرض أن یفعل و الموت

ص:8

و مایتعلق به و النصیحة و ثواب العلة و مایجری مجراه.

[الذریعة: 139/15]

نسخه ها:

11454 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2069 ، آغاز: ابن غلامعلی الطبیب محمد قاسم غفر ذنوبهما و ستر عیوبهما انی لقد کنت برهة ، نسخ ، ابراهیم بن زین العابدین حسین مازندرانی ، 1067ق ، 302 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 123].

11455 / 2 . قم ، سید احمد زنجانی: 111 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1ر - 22پ» 22 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 238].

2013 . طب الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله هایی که در آنها احادیث ائمه علیهم السلام دربارۀ طب جمع آوری ولی مؤلف آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

11456 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 1968 ، نستعلیق ، قاضی محمد مقیم بن ابی البقا شریف سپاهانی ، 28 رمضان المبارک 1086ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 62 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 581].

/11457 2 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 184د ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «42پ - 123پ» 82 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 255].

/11458 3 . تهران ، سپهسالار: 7374 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 136 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 186].

/11459 4 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 240 - ج ، سید حسین حلبی حسینی ، 1235ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «64پ - 131پ» 68 برگ [فهرست حقوق تهران: 401].

/11460 5 . تهران ، دانشگاه تهران: 1539 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 97 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1668].

/11461 6 . قم ، گلپایگانی: 3343/17/123 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: و أکثر أجراً

ص:9

من کل أحد لما شربت الماء فیها و ذکرت الحسین علیه السلام و لعنت علی ظالمیه و... آداب الضیف و الضیافة و هی أربعة و عشرون شیئاً منها أنه صلی اللّه علیه و آله قال من الجفاء أن یدعی الرجل ، تحریری ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 16 برگ ، 27 - 28 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11462 7 . قم ، مسجد اعظم: 927 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 488].

/11463 8 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 242ب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست الهیات تهران: 1 / 609].

/11464 9 . همدان ، حاجی ایزدی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم از مجموعه ای طبی [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 367].

2014 . طب الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: الحمد للّه الذی جعل للأشیاء خصائص یوجب حکمته و بعث الأنبیاء بشرائع .

انجام: واللّه لا یقدر علیکم لص بعد هذا الکلام . تم الحرز صدق رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً .

نسخه ها:

11465 / 1 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 589 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ ، محمد رضا ، 1071ق ، رسالۀ دوم مجموعه با تصحیح در حاشیه ، 15 برگ ، 11 سطر ، 9 * 17 [فهرست مؤید: 2 / 99].

1 طب الرضا علیه السلام

از: امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام

رجوع کنید به: الذهبیة.

ص:10

2015 . طب النبی صلی الله علیه و آله

(عربی)

از: ابو الوزیر بن احمد ابهری

در داروها ، درمانها و آداب خوردن و آشامیدن است که در احادیث حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است و بدون ذکر اسانید احادیث می باشد.

[الذریعة: 143/15 و 139]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین أما بعد فهذه أحادیث مرویة عن رسول الله ...

فی الأدویة و الأشربة ... ما خلق اللّه.

نسخه ها:

11466 / 1 . قم، مدرسه فیضیه: 1995، حسن ظهیر بن فاضل ظهیر حسینی کور سرخی، 971ق، رساله چهاردهم مجموعه [ فهرست مدرسه فیضیه: 163/2 ].

11467 / 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 209 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1070ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 394].

/11468 3 . تهران ، حسین مفتاح: 348 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، صفر 1073ق ، با حذف اسناد ، رسالۀ اول مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 234].

11469 / 4 . قم ، مسجد اعظم: 2797 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/11470 5 . تهران ، ملک: 807 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ بیست و یکم مجموعه ، «179ر - 186پ» 8 برگ [فهرست ملک: 5 / 191].

/11471 6 . تهران ، دانشگاه تهران: 7019 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 و 12ق ، رسالۀ ششم مجموعه [فهرست دانشگاه: 16 / 431].

11472 / 7 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 176 ، آغاز: هذه الرسالة الموسومة بطب النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم وجدت بحذف الأسانید المکتوبة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 28 ربیع الثانی 1255ق ، مدرسۀ حاجی صفر علی ، رسالۀ دوم مجموعه ، 14 سطر [فهرست مؤید: 1 / 172].

/11473 8 . قم ، مرعشی: 2761 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ زیبا ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «125پ - 136پ» 12 برگ [فهرست مرعشی:

7 / 321].

ص:11

11474 / 9 . قم ، مسجد اعظم: 2743 ، آغاز: وجدت بحذف الأسانید قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ما خلق اللّه تعالی ، محمد رضا نائینی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه ، 13 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/11475 10 . قم ، گلپایگانی: 29/137 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 264].

/11476 11 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 283 ، آغاز: بسمله هذه الرسالة الموسومة بطب النبی صلی اللّه علیه و آله وجدت بحذف الأسانید مکتوبة قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ما خلق تعالی داء إلا و خلق له دواء إلا السام ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «118پ - 122» 5 برگ [فهرست مجلس: 22 / 89].

/11477 12 . تهران ، سپهسالار: 7522 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «42 - 45» 4 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 188].

11478 / 13 . تهران ، ملک: 6169 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهاردهم مجموعه ، «170پ - 174ر» 5 برگ [فهرست ملک: 9 / 210].

2016 . طب النبی صلی الله علیه و آله

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه هایی از طب النبی صلی الله علیه و آله بدون مشخصات مؤلف و گویا اغلب آنها نسخه هایی از کتاب سابق هستند .

[الذریعة: 143/15 و 144]

نسخه ها:

11479 / 1 . تهران ، مجلس سنا: 603 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ نهم مجموعه ، «374 - 387» 14 برگ [فهرست مجلس سنا: 1 / 390].

/11480 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13378 ، نسخ ، محمد علی ، 1149ق ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 394].

/11481 3 . تهران ، دانشگاه تهران: 2839 ، نسخ ، محمد حسن بن محمد علی ، محرم

ص:12

1220ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «77ر - 80پ» 4 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

10 / 1682].

/11482 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13607 ، نسخ ، علی خویی ، 1270ق ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 394].

/11483 5 . تهران ، دانشگاه تهران: 2830 ، نستعلیق ، عبد الصمد بن حسین بن محمد شوشتری ، 1279ق ، رسالۀ چهاردهم مجموعه ، «211 - 218» 8 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 10 / 1669].

/11484 6 . تهران ، مجلس سنا: 1127 ، نسخ ، حیدر قلی بن نور محمد خان سردار کابلی ، جمادی الاول 1311 ، «1 - 12» 12 برگ [فهرست مجلس: 2 / 125].

/11485 7 . قم ، مسجد اعظم: 2651 ، بدون نام کاتب ، 1311ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 576].

/11486 8 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14478 ، نسخ ، حسن ، 1312ق ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 394].

/11487 9 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 393 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم مجموعه، «77ر - 79پ» 3 برگ [فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری: 2 / 76].

11488 / 10 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13391 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 394].

2017 . طباشیر الحکمة (تحفۀ ناصریه ، شرح حدیث حقیقت)

(فارسی)

از: ابو القاسم بن محمد نبی راز شیرازی (میرزا بابا ذهبی) (م 1286ق)

شرح مفصلی است بر شرح حدیث حقیقت که به نام ناصر الدین شاه قاجار و تهماسب میرزا مؤید الدوله نگاشته شده ، و مؤلف در آن از توحید مفضل نقل کرده است.

چاپ: شیراز ، چاپ سنگی ، 1319 ق ، 458 ص .

[الذریعة: 145/15 ؛ منزوی: 1072/2 ؛ مشار فارسی: 3441/3]

آغاز: الحمد للّه الحمید الحامد المحمود العلی الوهاب الودود.

ص:13

نسخه ها:

11489 / 1 . تهران ، ملی تهران: /50ف ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1273ق ، 187 برگ [فهرست ملی تهران: 1 / 37].

/11490 2 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 207 ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 37].

/11491 3 . تهران ، ملی تهران: 1890/1586 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، سابقه:

دانشگاه تهران: میکرو فیلم 1893 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 45].

2018 . طبیب المتقین

(عربی)

از: زین العابدین بن ابوالقاسم حسینی طباطبایی تهرانی (حدود 1303ق)

مؤلف در این کتاب ، گفته های کوتاه امیر المؤمنین علیه السلام را در بیست و هشت باب به ترتیب موضوعی از دو کتاب نهج البلاغة شریف رضی و غرر الحکم آمدی گرد آورده ، تا پیش نویسی برای کتابش أنیس الصالحین باشد. عنوان موضوعات به ترتیب الفبایی - همچون: ایمان ، اسلام ، بکاء ، بلا ، تقوا ، تفکر ، سؤال ، سر ، سعادت ... - تنظیم ، و در هر موضوعی روایتها به ترتیب حروف آغاز آنها تنظیم شده است . مؤلف در آغاز مقدمه ای در توحید ، نبوت و امامت و در پایان خاتمه ای در نوادر و متفرقات ذکر کرده است .

مؤلف اثر دیگری در همین موضوع دارد موسوم به جلیس الصالحین که قبل از این معرفی گردید .

آغاز: الحمد للّه العلی عن شبه المخلوقین الغالب لمقال الواصفین الظاهر.

نسخه ها:

11492 . قم ، مرعشی: 7540 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، زین العابدین طهرانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، 292 برگ [فهرست مرعشی: 19 / 345].

ص:14

2019 . طرائف الحکمة و بدائع المعرفة (خلاصة نهج البلاغة)

(عربی)

از: محمد تقی بن امیر مؤمن حسینی قزوینی ، سید (م 1270ق)

منتخب و تلخیصی از نهج البلاغة شریف رضی است که با عنوان های «بدیعة - طریفة» تنظیم و در سال 1235ق پایان یافته است. مؤلف ، خود شرحی بر این کتاب نوشته که قبل از این با عنوان شرح طرائف الحکمه معرفی گردید.

[الذریعة: 155/15 ؛ مشار عربی: 607]

آغاز: الحمد للّه الذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم.

نسخه ها:

11493 / 1 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 144 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1235ق ، تصحیح شده ، با حواشی مؤلف ، 103 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 193 [فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری: 1 / 103؛ فهرست عکسی مرکز احیاء:

217/1].

11494 / 2 . قم ، مسجد اعظم: 2781 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، روی برگ اول نوشته که از روی نسخه اصل کتابت شده است ، 67 برگ ، 18 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 287؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

2020 . طرز الوفا فی فضل آل المصطفی

(عربی)

از: احمد زین العابدین آل حسن ، سید (قرن 11ق)

در فهرست چنین معرفی شده:

«مجموعه ای است از فضایل اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله خصوصاً امیر المؤمنین علی علیه السلام گرفته شده از روایات اهل سنت آمیخته با مطالب صوفیانه در چهار باب مختصر عناوین ابواب چنین است:

الباب الأول: فی تفسیر قوله تعالی قل لا أسألکم علیه أجراً إلا المودة فی القربی.

الباب الثانی: فی فضل آل البیت اجمالاً .

الباب الثالث: فی فضل الحسن و الحسین و فاطمة الزهراء علیهم السلام .

ص:15

الباب الرابع: فی فضل سیدنا علی علیه السلام در بیست و پنج فصل که در فصل آخر مؤلف نسب خود را ذکر نموده است.

تألیف این کتاب در غرۀ ذی الحجۀ 1020 ق پایان یافته است» .

آغاز: الحمد للّه الذی أطلع من سماء الحقیقة المحمدیة شمساً و بدراً و رفع لآل المصطفی بین البریة قدراً .

نسخه ها:

11495 . ترکیه * ، جلیلی: 2084 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، حسن بن علی غزالی از روی نسخۀ مؤلف ، بدون تاریخ کتابت ، «336ص» 168 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 339 [فهرست عکسی مرکز احیاء: 1 / 398].

2021 . الطرف من الأنباء و المناقب فی شرف سید الأنبیاء و الأطائب

(عربی)

از: علی بن موسی حلی ، رضی الدین ، ابو القاسم ،ابن طاووس (م 664ق)

کتابی است مشتمل بر 33 طرفه در بیان اخبار و نصوص وارده از نبی اکرم صلی الله علیه و آله در موضوع خلافت و امامت بلافصل حضرت علی علیه السلام . مؤلف در این کتاب به علت تقیه نام خود را عبد المحمود بن داوود ذکر کرده است .

[الذریعة: 161/15]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین الذی أوضح للعباد سبیل الرشاد و لم یجعل لأحد.

نسخه ها:

11496 / 1 . قم ، گلپایگانی: 5/149 ، عنوان معرفی: مذاهب الاربعة ، محمد بن علی جزایری ، 964 ق ، 204 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

/11497 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1732 ، نسخ ، قطب الدین ، 987ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 395].

/11498 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6758 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، احمد بن محمد شجیع کربلایی ، 1084ق ، 30 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 126].

/11499 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7384 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد باقر بن محمد مهدی مشهدی ، 1109ق ، 23 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 344].

/11500 5 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6522 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1111ق ، 33 برگ

ص:16

[فهرست آستان قدس: 5 / 126].

/11501 6 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15678 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 36 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 345].

/11502 7 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7869 ، نسخ ، محمد حسین ارموی ، 1347ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 395].

/11503 8 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14432 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 395].

/11504 9 . تهران ، دانشگاه تهران: 692 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 16 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1414].

2022 . طلع النضید (ترجمۀ توحید صدوق)

(فارسی)

از: محمد علی بن محمد حسن اردکانی (قرن 13ق)

ترجمۀ کتاب التوحید شیخ صدوق است که در سال 1241ق به امر شاهزادۀ قاجار محمد ولی میرزا - حاکم وقت یزد - نوشته است. اردکانی چند کتاب حدیثی معروف دیگر برای این شاهزاده به فارسی در آورده و خود او در دیباچه این کتاب ، فهرست آنها را یاد می کند و پس از دیباچه سرگذشت کوتاه شیخ صدوق را آورده است.

آغاز: الحمد للّه الواحد الأحد ... اما بعد چنین گوید ... ابن محمد حسن محمد علی اردکانی.

نسخه ها:

11505 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5657 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابو الحسن بن محمد اردکانی ، 1242ق ، «454ص» 227 برگ [فهرست مجلس: 17 / 112].

2023 . طینت (شرح اخبار طینت)

(فارسی)

از: محمد بن حسین خوانساری ، جمال الدین (آقا جمال) (م 1125ق)

شرح ده حدیث دربارۀ طینت است با یک مقدمه ، که به نام شاه سلطان حسین

ص:17

صفوی نگاشته است. مؤلف خود بر این رساله حاشیه هایی نوشته است .

چاپ: در آخر جلد ششم شرح غرر الحکم و دررالکلم (تهران ، انتشارات دانشگاه تهران) ، ص 556 - 498 ؛ تهران ، 1359ش ، با تصحیح عبداللّه نورانی ؛ رسائل (شانزده رساله) از تألیفات آقا جمال خوانساری ،رسالۀ اول با عنوان شرح اخبار طینت ، ص 92 - 23 .

[الذریعة: 197/15 و 64/13 ؛ منزوی: 817/2]

آغاز: وسیله ساز سعادات جاودانی شکر و سپاس نعمت اساس جهان آفرینی است.

نسخه ها:

11506 / 1 . قم ، گلپایگانی: 5018/25/108 ، آغاز: قال بعد الدیباجة و ما یتعلق بها برلوح اظهار می نگارد که بر هوشمندان خبیر و خردمندان بصیر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 10 برگ ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 85؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

11507 / 2 . قم ، گلپایگانی: 20/16 ، بدون نام کاتب ، 1128ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

11508 / 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 612 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد باقر حسینی طبیب ، 1131ق ، مقابله شده توسط کاتب در همان سال ، 47 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 91].

11509 / 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6837 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1210ق [فهرست آستان قدس: 5 / 92].

/11510 5 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 1338/2 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: بعضی از آنها بر تقیه محمول ، نستعلیق ، محمد جعفر بن محمد صادق ، 1241ق ، 54 برگ ، 14/5 *20 [فهرست مؤید: 3 / 278].

/11511 6 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1185 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 354].

/11512 7 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 837 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «113پ - 143ر» 31 برگ [فهرست مدرسۀ

ص:18

نمازی ، جلد دوم].

11513 / 8 . یزد ، آتشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 703].

/11514 9 . تهران ، ملک: 6207 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوازدهم مجموعه [فهرست ملک: 9 / 266].

/11515 10 . یزد ، وزیری: 3130 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، سید علی محمد علاقه بند یزدی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «75 - 84» 10 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1543].

/11516 11 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 184/7].

11517 / 12 . یزد ، جواد مدرسی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 4 / 468].

/11518 13 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : بدون شماره ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 32 برگ [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

1 ظهوریه

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه

رجوع کنید به: رساله در رجعت .

ع

2024 . عافیة البریة فی شرح الذهبیة

(عربی)

از: محمد هادی بن محمد صالح شیرازی (قرن 12ق)

شرحی است بر رساله ذهبیه معروف به طب الرضا علیه السلام .

نسخه ها:

11519 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9750 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1121ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 400].

ص:19

2025 . عبائر المعضلات و تواتر المشکلات

(فارسی)

از: احمد بن حسن یزدی مشهدی (زنده در 1306ق)

کتاب با عناوین «معضله و جواب» مشتمل بر شرح و بیان معضلات و مشکلات برخی از آیات کریمه و احادیث شریفه و نهج البلاغة و سایر امور است. مؤلف ، نام بیست اثر دیگر خود را در مقدمه این کتاب آورده است. تاریخ تألیف این کتاب بعد از سال 1306 ق می باشد.

آغاز: الحمد للّه الذی أوضح لنا الآیات الباهرات و أظهر لنا الحجج و البینات.

نسخه ها:

11520 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7153 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، احمد یزدی (مؤلف) ، قرن 14ق [فهرست آستان قدس: 14 / 347].

2026 . عجالة الراکب و قناعة الطالب فی المناقب

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد مهدی کرهرودی سلطان آبادی (م 1314ق)

احادیثی در فضایل ائمه علیهم السلام و اخلاق اسلامی و گفته های بزرگان از عرفا است که به درخواست سید علی بجستانی در یک مقدمه و چند باب و فصل و یک خاتمه تنظیم شده است.

[الذریعة: 222/15]

آغاز: الحمد للّه الذی أفاض علینا لمعرفته و طاعته و بعث إلینا رسولا یهدینا إلی مسلکه وسبیله.

نسخه ها:

11521 . قم ، مرعشی: 3414 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد باقر بن محمد حسن بیرجندی قائنی ، 1300ق در سامراء ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «180ر - 185پ» 6 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 199].

ص:20

2027 . العجالة فی شرح حدیث أبو لبید المخزومی

(عربی)

از: سلیمان بن عبد اللّه ماحوزی بحرانی (م 1121ق)

شرح حدیث ابو لبید مخزومی از امام باقر علیه السلام در تأویل حروف مقطعۀ قرآن کریم است که مؤلف به درخواست محمد سلطان - حاکم بحرین - نگاشته است.

[الذریعة: 221/15]

آغاز: أما بعد حمد اللّه علی سوابغ آلائه... فیقول العبد.

انجام: و یجعلنا من القائمین بالنصرة بین یدیه آمین.

نسخه ها:

11522 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1132 ، سید محمد صادق طباطبایی سنگلجی ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «24ص» 12 برگ ، 11/5 * 17/5 [فهرست مجلس:

593/23].

2028 . العربیة العلویة و اللغة المرویة عنهم علیهم السلام

(عربی)

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

شیخ حر عاملی از این اثرش در أمل الآمل یاد کرده است .

[الذریعة: 243/15]

نسخه ها:

11523 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 240 ، نسخ ، ابراهیم بن محمد علی عاملی ، 1121ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «89پ - 110پ» 22 برگ [فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری: 1 / 204].

2029 . عرشیات

(عربی)

از: علی نوری

نسخه ها:

11524 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8164 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 402].

ص:21

1 عرض المجالس

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)

رجوع کنید به: الأمالی.

2030 . عرفات الفقه (فقه الأئمه علیهم السلام ؛ ترجمۀ من لا یحضره الفقیه)

(فارسی)

از: صادق بن علی حسینی فاضل کاشانی (قرن 13ق)

ترجمۀ کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق است که جلد نخستین (طهارت تا زیارت) را در 22 ربیع الاول 1277ق و جلد دوم (تا پایان کتاب) را در 9 ذی حجه 1278 ق به انجام رسانده است. مترجم ، گاهی از خود چیزی بر اصل افزوده و ترجمۀ وی تحت اللفظی و نارسا است.

[فهرست حقوق تهران: 162]

آغاز: حمد الهی را بدعای ستایش کبریایی و ثنای حضرت آفریدگاری .

نسخه ها:

11525 / 1 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 4 - ب ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، احتمالا نسخه اصل ، رسالۀ اول مجموعه ، 370 برگ [فهرست حقوق تهران: 162].

/11526 2 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 4 - ب ، جلد دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، احتمالا نسخه اصل ، 512 برگ [فهرست حقوق تهران: 163].

2031 . العرفان فی التزیین بزینة الإیمان

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح حدیثی است که ابن مسعود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در چگونگی خلقت انسان و اعمال وی که او را به بهشت یا دوزخ می برد ، روایت کرده است با این سر آغاز:

«إن أحدکم یجمع خلقه فی بطن امه أربعین یوماً».

آغاز: الحمد للّه الذی خلق القوی و القدر و جعل من الماء الدافق.

ص:22

نسخه ها:

11527 . قم ، مرعشی: 7936 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نوزدهم مجموعه [فهرست مرعشی: 20 / 273].

2032 . العروس

(عربی)

از: جعفر بن احمد بن علی قمی رازی ، ابو محمد (قرن 4ق)

رسالۀ موجزی است که حاوی 41 باب در بیان فضیلت روز جمعه بر سایر ایام هفته است .

چاپ: در ضمن جامع الأحادیث مؤلف ، به چاپ رسیده است.

[الذریعة: 253/15 ؛ مشار عربی: 621]

آغاز: بسمله سألت أطال اللّه بقاک هل خص یوم الجمعة بعبادة.

نسخه ها:

11528 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7900 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9ق [فهرست آستان قدس: 14 / 347].

/11529 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6035 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1287ق [فهرست آستان قدس: 5 / 152].

/11530 3 . قم ، گلپایگانی: 5897/29/237 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

11531 / 4 . تهران ، دانشگاه تهران: 2121 ، نسخ ، حسن ، 1324ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «21ر - 24پ» 4 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 9 / 761].

/11532 5 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1879 ، نستعلیق ، ابو تراب بن عبد اللّه ، 1340ق ، رسالۀ پنجم مجموعه [فهرست مدرسۀ فیضیه: 2 / 143].

/11533 6 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7950 ، نسخ ، محمد حسین بن زین العابدین ارموی ، 1347ق [فهرست آستان قدس: 14 / 348].

/11534 7 . قم ، مسجد اعظم: 4026 ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الأنام محمد و آله الطاهرین ، نستعلیق ، میرزا علی اکبر مرندی ، 25 رمضان

ص:23

المبارک 1348ق ، نجف اشرف ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/11535 8 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1094 ، سید احمد خوانساری ، 1368ق ، رسالۀ چهارم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 335].

/11536 9 . یزد ، وزیری: 1929 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «14 - 20» 7 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1097].

11537 / 10 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، قاضی تبریزی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 521].

2033 . عروة الوثقی

(فارسی)

از: محمد صادق بن محمد طاهر شریف ، مشهور به وزیر لاهیجان (قرن 12ق)

رساله ای در آداب و دعاهای نماز شب است شامل یک مقدمه و سه فصل ، که مؤلف آن را به نام شاه سلطان حسین صفوی نگاشته است .

آغاز: لوامع انوار حمد و ثنای بی قیاس و سواطع اشعه شکر و سپاس که از شجره مبارکه زبان و شاطی دهان متعبدان معابد اختصاص و متهجدان.

نسخه ها:

11538 . قم ، گلپایگانی: 4714/24/14 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، در نسخۀ حاضر فقط برگ اول رسالۀ موجود است ، رسالۀ دوم مجموعه ، 24 سطر ، قطع رحلی [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 27؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

2034 . العشرة الکاملة

(عربی)

از: مفید بن محمد نبی بن محمد کاظم بن عبد النبی شیرازی (م 1324ق)

شرح مختصر ده حدیث است.

[الذریعة: 265/15 رقم 1733]

نسخه ها:

11539 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 315د ، نسخ ، میرزا زین العابدین تبریزی ، 12 شعبان 1311ق ، با حواشی به خط مؤلف ، 36 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 612].

ص:24

2035 . العقد النضید فی بعض ما اتصل من الأسانید

(عربی - زیدیه)

از: عبد الکریم بن عبد اللّه ابو طالب روضی (م 1309ق)

شامل اسناد کتب ائمه زیدیه ، بر اساس حروف الفبا ، که در شوال 1293 ق تألیف شده است.

[مؤلفات الزیدیة: 273/2]

آغاز: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لایهدی لأحسنها إلا أنت ... و بعد فإن من أرغب الرغائب.

نسخه ها:

11540 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، چند اجازه از علمای معاصر یمن در سده 14 ق در پایان نسخه درج شده است [مجلۀ میراث شهاب: 19 / 113].

2036 . العقد النضید المستخرج من شرح ابن أبی الحدید

(عربی)

از: عبد اللّه بن هادی ، فخرالدین

[الذریعة: 299/15]

آغاز: الحمد للّه الذی تفرد بالکمال فکلّ کامل سواه منقوص.

نسخه ها:

11541 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 291 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن صلاح بن منصور عدینی ، 1080ق ، 235 برگ [فهرست مجلس: 2 / 167].

2037 . العقل الأول

(عربی)

از: محمد بن عبد الکریم فاضل قائینی نجفی (م 1405ق)

در فهرست چنین معرفی شده:

«العقل الاول فی شأن الأنوار الأربعة عشر علیهم السلام و أنهم سبب لخلق هذا العالم» .

آغاز: الحمد ... إن هذا المختصر یکون فی شأن الأنوار الأربعة عشر علیهم السلام

ص:25

یعنی منور أرواح الخلائق و السبب لوجود الموجودات کانوا فی عالم الذرّ قبل خلقة العالم روحاً فارداً و عقلاً واحداً و لما جاؤوا الی هذا العالم السفلی افترقوا و صاروا متعدداً و لذلک سمینا هذا المختصر العقل الاول .

نسخه ها:

11542 . قم ، قائنی: 227 ، آغاز: برابر نمونه ، محمد قائینی (مؤلف) ، 1404ق [مجلۀ تراثنا: 50 و 51 / 368].

2038 . العقل و الجهل و أسرار الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: ابراهیم بن احمد بن علوان قپانی کعبی ، شیخ (قرن 12ق)

مؤلف در این کتاب روایاتی را در این موضوعات جمع نموده است:

- فضل عقل و فضایل ائمه علیهم السلام و برخی مسائل مربوط به امامت در چند باب ؛

- اسرار ولادت ائمه علیهم السلام و معجزات و کرامات ایشان را در چهارده فصل ؛

- ادعیه ای در فرج حضرت ولی عصر علیه السلام ؛

- حدیثی دربارۀ رجعت به نقل از خط محمد بن ابراهیم بن محسن ماطر آبادی ؛

- مخمسی در اسرار حضرت علی علیه السلام از خود مؤلف .

کعبی این کتاب را در امتثال امر شیخ خضر بن جواد بغدادی کاظمی جمع آوری کرده است.

آغاز: کتاب العقل و الجهل أخبرنا أبو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثنی عدة من أصحابنا.

انجام: أن یکتبوا إذا تداینوا و تعاملوا إلی أجل مسمی لنسیان آدم و ... ما جعل علی نفسه.

نسخه ها:

11543 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3312 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، ابراهیم بن احمد بن علوان قپانی کعبی (مؤلف) ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، در برگ اول و آخر تملک سید محمد موسوی جزائری نجفی به سال 1367 ق و یادداشتی از

ص:26

او دربارۀ مؤلف و کتاب و تملکی نیز از محمد واعظ علوی آمده است ، 94 برگ ، 18 سطر ، 15*21 [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

2039 . علامات المؤمن و صفاته

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه ای شامل احادیث مختلف از جمله خطبه همام از امام علی علیه السلام و بابی به عنوان «باب المؤمن و علاماته».

نسخه ها:

11544 . قم ، گلپایگانی: 13/207 ، بدون نام کاتب ، 1261ق ، رسالۀ چهارم مجموعه [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

2040 . علائم الظهور

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

ظاهراً قطعه ای از الارشاد شیخ مفید است ، که در آن علامات قیام و مدت حکومت حضرت ولی عصر علیه السلام ذکر شده است.

آغاز: باب ذکر علامات قیام قائم علیه السلام و مدة أیام ظهوره و شرح سیرته.

انجام: فقد زال ما کان نخاف منه علیک و السلام.

نسخه ها:

11545 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 182 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد رضا بن ابی الحسن شهرکی ، پنجشنبه 5 جمادی الثانی 1207ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 14*21 [فهرست مؤید: 1 / 178].

1 علائم الظهور

از: محمد ناظم الاسلام کرمانی

رجوع کنید به: تحفه مهدویه .

ص:27

2041 . علائم الظهور

(فارسی)

از: شریف امیر مولوی

نسخه ها:

11546 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12922 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1350ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 407].

2042 . علائم الظهور و التوقیت

(فارسی)

از: مؤ لف ناشناخته

آغاز: و درویش صفت است با وجود آنکه از او این قسم آثار به ظهور رسیده هر که خود را از طایفۀ اهل علم نمی خواند و دعوی مراتبی که سواد خوانان کتب فقهی در این ایام می نمایند نمی کند... اما آنچه در این رساله ذکر فرموده از تعیین سال ظهور حضرت صاحب الامر صلوات اللّه علیه از مقولۀ توقیت است زیرا که خفائی در این نیست که توقیت آنست که مثلاً گوید من ساعت...

انجام: پس علی بن ابراهیم مهزیار گفت که من گفتم یا بن رسول اللّه امر کدامست فرمود که نحن امر اللّه و جنوده و این اشاره به آن است که در آن وقت امر اللّه تعالی که مائیم که خواهد رسید که قلع و قمع بقایای ایشان کند و اشارۀ لیلاً و نهاراً اشاره به اصلاح امر آن حضرت است که در یک شب حضرت عزت اصلاح امر آن حضرت خواهد فرمود همچنان که از موسی فرمود به نحوی که سبق ذکر یافت و گفت که پس من گفتم یا سیدی تمت .

نسخه ها:

11547 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4776 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 99» 50 برگ [فهرست مدرسۀ غرب: 398].

ص:28

2043 . علل الشرائع و الأحکام و الأسباب

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م 381ق)

کتاب معروفی است در دو جزء و شامل 646 باب ، در ذکر احادیثی که در آنها علل و فلسفۀ احکام و امور اعتقادی بیان شده است .

[الذریعة: 313/15 ؛ مشار عربی: 631؛ التراث العربی: 75/4]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... باب التی من أجلها سمیت السماء سماء و الدنیا دنیا و الآخرة آخرة.

انجام: و لا تطلع علی سرّنا أحداً إلا مؤمناً مستبصراً فإنک إن أذعت سرّنا بلیت فی نفسک و مالک و أهلک و ولدک.

نسخه ها:

11548 / 1 . یزد ، وزیری: 1613 ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 9ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 112 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1002].

11549 / 2 . یزد ، وزیری: 1968 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 164 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1109].

/11550 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2073 ، نسخ ، محمد علی بن عاشور ، 1035ق ، 324 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 127].

/11551 4 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 176 ، آغاز: بسمله حمدله صلاة قال الشیخ الفقیه ... باب ، نسخ ، ابو الحسن بن قاسم ، 27 جمادی الثانی 1046ق ، تصحیح شده ، 195 برگ [فهرست دائرة المعارف: 1 / 177].

11552 / 5 . قم ، مرعشی: 10742 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: ما جعله لنا من العز و القوة قلنا لا حول و لا قوة إلا باللّه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، دوشنبه اواخر شعبان 1046 ق ، 197 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 176].

/11553 6 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 398 ، بدون نام کاتب ، 1051ق [میراث اسلامی ایران:

1 / 441].

/11554 7 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11494 ، آغاز: برابر نمونه ، محمد حسین بن شاه محمد تربتی ، 1053ق ، تصحیح و مقابله شده ، 247 برگ [فهرست آستان قدس: 14

ص:29

/ 349].

/11555 8 . قزوین ، فحول قزوینی: بدون شماره ، از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، 1053ق [مجلۀ تراثنا: 2 / 79].

/11556 9 . بابل ، مدرسۀ صدر: 41 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمود بن علی زربوا مازندرانی ، چهارشنبه 17 جمادی الآخر 1053ق ، در شهر مکه روی کوه ابو قبیس روبروی کعبه ، 233 برگ [فهرست مدرسۀ صدر: 38].

/11557 10 . شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 22 ، نسخ ، سعید بن امیر محمد ، 1053ق ، 283 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 67].

/11558 11 . تهران ، دانشگاه تهران: 595 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ معرب ، سلطان محمد بن محمد علی بن قاسم بن حسن حکم آبادی نطنزی ، 2 شوال 1054ق ، 242 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1421].

/11559 12 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13709 ، نسخ ، محمود بن فتح اللّه حسین کاظمی ، 1054ق ، تصحیح شده ، 207 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 350].

/11560 13 . تهران ، دانشگاه تهران: 3292 ، نسخ ، عبد اللّه بن عبد الغفار ، 1055ق ، 206 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 11 / 2263].

/11561 14 . قم ، مرعشی: 1074 ، نسخ ، ابراهیم بن هاشم حسینی عمیدی ، 11 شعبان 1058ق ، در کربلا ، 145 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 256].

/11562 15 . دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ(صادقیه): 24 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد قاسم بن احمد مازندرانی ، شنبه 10صفر 1060ق ، پایان جزء اول در شنبه 10صفر 1060ق و پایان جزء دوم در 24جمادی الثانی 1060ق ، توسط کاتب از روی نسخۀ «مولی ابراهیم بن عبداللّه خطیب مازندرانی» در 23ذی حجه 1060ق در مدرسۀ شیخ لطف اللّه میسی عاملی در اصفهان مقابله شده است ، دارای حواشی نسبتاً مفصل ، 267 برگ ، 25 سطر ، 31*19 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

11563 / 16 . قم ، مسجد اعظم: 288 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، میرزا بیک بن محمد مؤمن فلاورجانی ، صفر 1061ق ، 338 برگ ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

293؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/11564 17 . قم ، مرعشی: 570 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد تقی بن حیدر سهروردی

ص:30

شولستانی ، 8 ذی قعده 1061ق ، 247 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 168].

/11565 18 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15279 ، افتادگی دارد ، نسخ ، محمد زمان بن محمد علی ابهری ، 1061ق ، 307 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 352].

/11566 19 . تهران ، خانقاه نور بخش: 184 ، نسخ ، محمد شفیع بن حیدر علی حسینی ، 1062ق ، «500ص» 250 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 1 / 187].

/11567 20 . قم ، مرعشی: 9950 ، نسخ ، محمد رضا بن قطب الدین اشکذری ، 4 ربیع الثانی 1063ق ، 283 برگ [فهرست مرعشی: 25 / 227].

/11568 21 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3339 ، برگ اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1063ق ، با اصلاحات و ذکر نسخه بدل ، 538 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1137].

11569 / 22 . تهران ، ملی تهران: /759ع ، نسخ ، شیرازی ، 1063ق ، با اصلاحات و ذکر نسخه بدل ، 275 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 258].

/11570 23 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3504 ، نسخ ، محمد نصر بن محمد تقی جابری ، 1067ق ، شیخ محمد بن احمد جبلی نسخه را تصحیح کرده ، با فهرست ، «472ص» 236 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1458].

/11571 24 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4198 ، نسخ ، حسین بن حمدان جوادزی ، 1068ق [فهرست مجلس: 11 / 212].

/11572 25 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 379 ، نسخ ، محمد زمان بن علی شهمیرزادی ، 15 رمضان المبارک 1070ق ، با تصحیح در حاشیه ، 218 برگ ، 23 سطر ، 19/5 * 32 [فهرست مؤید: 1 / 315].

/11573 26 . تهران ، سپهسالار: 1805 ، نسخ ، محمد امین بن درویش محمد شهمیرزادی ، 1070 ق ، 205 برگ ، 23 سطر [فهرست سپهسالار: 5 / 328 و379/1].

/11574 27 . تهران ، سپهسالار: 5434 ، نسخ ، میر غلام حیدر ، 1070ق ، 270 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 329].

/11575 28 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 34 ، نسخ ، حاجی محمد نعیم بن حاجی میر ، 1070ق ، تصحیح شده و نسخه بدل دارد ، رسالۀ دوم مجموعه ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی : عکس 399 [فهرست مدرسۀ نمازی : /1 35 ؛ فهرست عکسی مرکز احیاء :

1 / 454].

ص:31

/11576 29 . یزد ، وزیری: 258 ، نسخ ، محمد رضا شهمیرزادی ، 1070ق ، 217 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 269].

/11577 30 . یزد ، وزیری: 259 ، نسخ ، ملا محمد کاظم شهمیرزادی ، 1070ق ، 133 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 270].

/11578 31 . اصفهان ، دانشگاه اصفهان: 139(17198) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الثانی 1071ق ، مقابله توسط محمد شریف بن محمد رضا لاهیجی و تملکی از محمد باقر بن محمد نواب در سال 1249ق [نشریۀ نسخه های خطی:

11 / 907].

11579 / 32 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12863 ، نسخ ، علی ، 1071ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 408].

/11580 33 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2072 ، نسخ ، احمد بن رمضان بن علی بن احمد بن مسعود احسایی ، 1071ق ، جزء دوم که ناقص است به ضمیمۀ قطعه ای از جزء اول [فهرست آستان قدس: 5 / 127].

/11581 34 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 280 ، نسخ ، صالح بن محمد کربلایی ، 1071ق ، 190 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 185].

/11582 35 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2074 ، افتادگی دارد ، نسخ ، محمد رضا معلم ، 3 ربیع الثانی 1074ق ، 153 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 127].

/11583 36 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 284 ، عبد اللّه بن نصر اللّه نبیلی ، 1074ق [فهرست اهدایی رهبری: 177].

/11584 37 . بروجرد ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 84 ، نجف بن قبان حمیری ، ربیع الثانی 1077ق [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 21 / 127].

/11585 38 . قم ، آستان معصومیه (س): 294 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، ابو الحسن بن علی نقی ، 1083ق ، 237 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 1 / 287].

/11586 39 . قم ، مسجد اعظم: 304 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، میرزا علی بن حسین قائینی ، 1084ق ، 209 برگ ، 22 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 293؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

/11587 40 . قم ، مرعشی: 1104 ، نسخ ، محمد امین قاینی ، 8 ربیع الاول 1088ق ، 227 برگ

ص:32

[فهرست مرعشی: 3 / 277].

/11588 41 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 717 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1097ق ، 340 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 185].

/11589 42 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13111 ، از آخر افتادگی دارد ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 417 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 350].

/11590 43 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15615 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، با حواشی ، 225 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 352 ].

/11591 44 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17885 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 367 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 352].

/11592 45 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8859 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، بخش نونویس از حسین بن یوسف در 1336 ق ، تصحیح شده و با حواشی ، 268 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 351].

/11593 46 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 94 ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 176].

/11594 47 . تهران ، دانشگاه تهران: 7686 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 123 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 671].

/11595 48 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 435 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، (75215) [فهرست ادبیات تهران: 3 / 98].

/11596 49 . تهران ، ملک: 2378 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 464 برگ [فهرست ملک: 1 / 370].

/11597 50 . مشهد ، گوهرشاد: 379 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 197 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 310].

/11598 51 . تبریز ، ثقة الإسلام تبریزی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 4 / 326].

/11599 52 . قم ، طبسی حائری: 531 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، در آغاز نسخه آمده است: من کتب میرزا محمد تقی

ص:33

الشیرازی ، 115 برگ ، 22 سطر [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

/11600 53 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 344 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 71].

/11601 54 . ری ، آستان عبد العظیم: بدون شماره ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 471].

/11602 55 . کاشان ، سید محمد حسین علم الهدی رضوی: 53 (435) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سدۀ 10 و 11 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 37].

11603 / 56 . دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ(صادقیه): 267 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: و أخواله و عن أی النطفتین یکون الشعر و الدم و اللحم و العظم و العصب و لم سمیت ، انجام: بحاملین من خطایاهم من شی إنهم لکاذبون و لیحملن أثقالهم و أثقالاً مع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پایان جزء اول در صفر 1101ق ، تصحیح شده ، 355 برگ ، 25*19 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

11604 / 57 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17442 ، نسخ ، عبد الرشید بن عبد الحسین امیری ، 1113ق ، 210 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 353].

/11605 58 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3052 ، از انجام افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1127 ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی ، علامت بلاغی به سال 1127ق در آخر کتاب آمده است ، 182 برگ ، 26 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

11606 / 59 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 156 ، نسخ ، محمد حسین بن ملک محمد ، 1127ق [فهرست مجلس: 7 / 186].

/11607 60 . تهران ، ملی تهران: /766ع ، نسخ ، فرج اللّه بن ابی طالب شوشتری ، 1158ق ، 127 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 264].

/11608 61 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16267 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، 520 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 350].

/11609 62 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 187 ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق [فهرست اهدایی رهبری: 176].

11610 / 63 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9251 ، جلد اول ، چند ورق از ابتدا را دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق [فهرست آستان قدس: 14 / 351].

ص:34

/11611 64 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4433 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 275 برگ [فهرست مجلس: 12 / 120].

/11612 65 . تهران ، ملی تهران: /97ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 256 برگ [فهرست ملی تهران: 7 / 89].

11613 / 66 . تهران ، سپهسالار: 5432 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 164پ» 163 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 328 ].

/11614 67 . تهران ، سپهسالار: 5433 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 320 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 329].

/11615 68 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2684 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: ربک و لذلک خلقهم قال خلقهم لیفعلوا ما...به رحمته فیرحمهم حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 11 یا 12ق ، تصحیح شده ، 330 برگ ، 19 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/11616 69 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3385 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: من ابتلی فلم یعتصم بعصمة اللّه الوثقی بل استرسل للخادع الذی کان أضعف منها ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی مختصر ، 289 برگ ، 19 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/11617 70 . مشهد ، گوهرشاد: 339 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 238 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 280].

/11618 71 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 715 ، نسخ ، یعقوب بن باقر ، سدۀ 11 و 12 ق ، 384 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 185].

/11619 72 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 9165/60/105 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز:

علی صخرة و الصخرة علی قرن ثور و الثور قوائمه علی ظهر الحوت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 120 برگ ، 21 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/11620 73 . قائن ، مدرسۀ جعفریه: 139 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، سید مراد بن محمد نبی قائنی ، قرن 12ق ، تصحیح شده با حواشی مختصر ، در اکثر صفحات امضای بلاغ مشهود است ، در برگ دوم وقفنامه کتاب از کاتب به سال

ص:35

1115 ق آمده است ، 223 برگ ، 22 سطر ، 12/5*24 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

11621 / 74 . تهران ، ملک: 2947 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1238ق ، 411 برگ [فهرست ملک: 1 / 370].

/11622 75 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1498 ، نسخ ، ملک محمد کازرونی ، 1240ق ، رسالۀ پنجم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 2 / 642].

/11623 76 . مشهد ، گوهرشاد: 463 ، بخشی از کتاب ، عنوان معرفی: علل احکام که از حضرت رضا علیه السلام سوال شده ، نستعلیق ، محمد حسن بن محمد رحیم بن محمد شفیع بن رحیم بن شیخ شفیع چهل تنانی ساکن قریۀ خون رک کرکن النج لنجان ، 1247ق ، رسالۀ چهارم مجموعه [فهرست گوهرشاد: 2 / 568].

/11624 77 . قم ، گلپایگانی: 30/18 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سید محمد بنکثی طهرانی ، 5 شوال 1274ق ، 215 برگ ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 175؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11625 78 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 36 ، آغاز: الحمد للّه... باب علل الوضوء و الأذان ، نسخ ، ابو القاسم بن صادق حسینی ، 10 شوال 1289ق ، 145 برگ ، 22 سطر [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

/11626 79 . تهران ، ملی تهران: /337ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1299ق ، 292 برگ [فهرست ملی تهران: 7 / 304].

/11627 80 . رشت ، فرهنگ: 9 ع ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق [فهرست فرهنگ رشت: 65].

11628 / 81 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17328 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 289 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 353].

/11629 82 . قم ، گلپایگانی: 4775/24/75 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، تحریری ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، در حواشی نسخه علامت بلاغ موجود است ، 269 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 94؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11630 83 . شیراز ، شاه چراغ: 105 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، شماره ثبت: 326 ، 299 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 95].

ص:36

/11631 84 . تهران ، ملی تهران: 2396 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «141 - 316» 176 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 168].

/11632 85 . تهران ، سپهسالار: 8162 ، نسخ و نستعلیق ، حسن بن علی انصاری ، بدون تاریخ کتابت ، 370 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 329].

/11633 86 . یزد ، وزیری: 2940 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 24 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 4 / 1480].

/11634 87 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 115 - ب ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 203 برگ [فهرست حقوق تهران: 402].

/11635 88 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7838/53/48 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، تحریری ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 151 برگ ، 23 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

11636 / 89 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8349/57/19 ، جزء اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 106 برگ ، 21 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

11637 / 90 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 50 ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقابله شده ، 187 برگ ، 22 سطر ، 19 * 25 [فهرست مؤید: 1 / 79].

2044 . علوم غریبه و احادیث و ادعیه

(عربی)

یادداشتهای پراکنده ای است با عناوین:

من جملة القضایا الغریبة و الأحکام العجیبة المنسوبة الی مولانا علی بن أبی طالب علیه السلام ؛ هذا الوجود هو الاسم المکنون المخزون المشار إلیه فی الحدیث المروی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ منقول است از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که سه سطر به طریق رمل نقطه نهند به شرط آن که سطر دوم ...؛ المروی عن سیدنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنه قال ...؛ و من الصلوات المندوبة صلوة ذات الرقاع عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال

ص:37

إذا أردت أمراً فخذ ...

نسخه ها:

11638 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1822 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «ص355 - 359» 3 برگ [فهرست مجلس: 9 / 438].

2045 . العلة التی من أجلها امر خالد بقتل أمیر المؤمنین علیه السلام

(فارسی)

از: مترجم ناشناخته

ترجمه و شرح حدیثی است که شیخ صدوق در علل الشرایع در علت دستور خالد به قتل علی علیه السلام نقل نموده است . در این رساله نخست متن حدیث نقل و سپس ترجمه و شرح آن به تفصیل آمده است.

آغاز: باب العلة التی من أجلها امر خالد بن ولید بقتل أمیر المؤمنین ، أبی رحمه اللّه.

انجام: هرگاه که عصمت و طهارت خیر النساء محقق شود.

نسخه ها:

11639 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1176 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «10ص» 5 برگ ، 17 و 25 سطر ، 13 * 23/5 [فهرست مجلس:

23 / 671].

2046 . العمدة فی عیون صحاح الأخبار فی فضائل و مناقب إمام الأبرار

(عربی)

از: یحیی بن حسن بن حسین ، شمس الدین (ابن بطریق) (م 600ق)

کتاب مهمی است مشتمل بر 913 حدیث متفق علیه شیعه و سنی دربارۀ فضایل ، و مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام طی 36 فصل با این عنوانها:

1 تا 7 - فی نسبه و کنیته و مولده و نسب امه و وفاته و ذکر أولاده و نقوش خاتمه علیه السلام ؛

8 - فی قوله تعالی إنما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت؛

9 - فی قوله تعالی قل لا أسألکم علیه أجراً؛

10 - فی أنه علیه السلام أول من أسلم؛

ص:38

11 - فی قوله صلی الله علیه و آله خلفت فیکم الثقلین ...؛

12 - فی أنه وصی رسول اللّه؛

13 - فی الکنایة عنه بلفظ الخلافة؛

14 - فی ذکر یوم غدیر خم؛

15 - فی قوله تعالی إنما ولیکم اللّه و رسوله؛

16 - فی قوله صلی الله علیه و آله لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی؛

17 - فی قوله صلی الله علیه و آله لاُعطین الرایة غداً رجلاً یحبه اللّه و رسوله؛

18 - فی أخذه سورة البراءة؛

19 - فی ذکر المؤاخاة؛

20 - فی ذکر سدّ الأبواب؛

21 - فی قوله تعالی یا أیها الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول؛

22 - فی قوله تعالی قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم؛

23 - فی قوله تعالی أجعلتم سقایة الحاج؛

24 - فی قوله صلی الله علیه و آله علی منی و أنا منه؛

25 - فی قوله صلی الله علیه و آله إن فیک مثلاً فی عیسی؛

26 - فی قوله صلی الله علیه و آله لایحبک إلا مؤمن.

27 - فی قوله صلی الله علیه و آله «لاُعطین الرایة» ؛

28 - فی قوله صلی الله علیه و آله «الصدیقون ثلاثة» ؛

29 - فی قوله صلی الله علیه و آله «خاصف النعل» ؛

30 - فی قوله صلی الله علیه و آله «إنک وارثی» ؛

31 - فی قوله تعالی «و من الناس من یشری» ؛

32 - فی ذکر خبر الطائر ؛

33 - فی بعض قضایاه فی زمن الرسول ؛

34 - فی قوله علیه السلام «سلونی قبل أن تفقدونی» ؛

35 - فی أمر النبی بحب علی ؛

36 - فی فنون شتی من مناقبه ؛

ص:39

37 - ایضاً فی فنون شتی من مناقبه .

چاپ: قم ، مؤسسۀ نشر اسلامی ، 1407 ق .

[الذریعة: 334/15 ؛ مشار عربی: 638]

آغاز: الحمد للّه شکراً لجزیل آلائه و استدعاءً لمزید نعمائه.

نسخه ها:

11640 / 1 . قم ، مرعشی: 3785 ، از باب نوزدهم تا آخر ، عنوان معرفی: المناقب فی معرفة النجوم الثواقب از مؤلفی ناشناخته ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز نسخه: منها هذا الإسناد اختصاراً و من صحیح البخاری من الجزء الخامس فی الکراس السادسة منه و هی نصف الجزء ، انجام: و اطلب منه الهدایة و التوفیق و ان یسلک بی اهدی سبیل و طریق بمحمد و آله الطاهرین ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9ق ، 227 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 170] .

/11641 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2075 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الاول 964ق ، 268 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 127].

/11642 3 . مشهد ، مدرسۀ آیة اللّه خویی: 49 ، جلد دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 964ق ، 252 برگ [فهرست مدرسۀ آیة اللّه خویی: 31].

/11643 4 . تهران ، مدرسۀ مروی: 303 ، عبد اللّه بن سید بن رحمت اللّه بن سید عبد اللّه ، 5 صفر 983ق [فهرست مدرسۀ مروی: 187].

/11644 5 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1750 ، نسخ ، زین العابدین ، 983ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 410].

/11645 6 . قم ، گلپایگانی: 1367/8/77 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، دوشنبه 17 رجب 988ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، 267 برگ ، 15 سطر ، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، جدید؛ مجلۀ تراثنا: 3 / 87].

/11646 7 . تهران ، ملی تهران: /3919ع ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: حدثنا حفص الکناسی قد سمعت عبد اللّه بن بکر ، انجام: و باطرقا بکسر الطاء قریة باصبهان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، رسالۀ اول ، 56 برگ [فهرست ملی تهران: 17 / 170].

/11647 8 . مشهد ، مدرسۀ آیة اللّه خویی: 48 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، در

ص:40

حاشیه تصحیح شده و بلاغ دارد ، 265 برگ [فهرست مدرسۀ آیة اللّه خویی: 31].

/11648 9 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9761 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابراهیم بن عبد النبی بن محمد علی بن حسن نجفی جعفری ، 1062ق ، 140 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 354].

/11649 10 . قم ، گلپایگانی: 7403/38/23 ، عنوان معرفی: المناقب ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: بن عبد المطلب رضی اللّه عنه قال قلت یا رسول اللّه ... الفصل الأول فی نسبته علیه السلام الفصل الثانی فی کنیته علیه السلام الفصل الثالث فی مولده ...الفصل السادس و الثلاثون من مناقبه ایضا و منها ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 9 رمضان المبارک 1072ق ، با تصحیح و نسخه بدل در حاشیه ، 244 برگ ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11650 11 . تهران ، دانشگاه تهران: 592 ، آغاز: بسمله و به ثقتی حدّث الشیخ الأجل الأوحد العالم الفقیه شمس ، نسخ ، محمود بن محمد حسین شولستانی ، 20 ربیع الثانی 1084ق ، 185 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1422].

/11651 12 . قم ، مرعشی: 2997 ، نسخ ، یحیی بن حسین بن اسماعیل بن سهیل ، 13 شعبان 1381ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «69پ - 144پ» 76 برگ [فهرست مرعشی:

170/8].

11652 / 13 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7813 ، نسخ ، علی ، بدون تاریخ کتابت ، در گلکنده [فهرست الفبایی آستان قدس: 410].

2047 . العوالم الخمس الکلیة (شرح حدیث من عرف نفسه...)

(عربی)

از: علی بن شهاب الدین محمد سپاه پوش ، میر سید (م 786ق)

شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» است که از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است .

آغاز: الحمد للّه الذی جعل وجود الإنسان الکامل مظهر الهویة الغیبیة.

نسخه ها:

11653 / 1 . قم ، مرعشی: 1161 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، زین العابدین بن ابی الحسن بن کتاب اللّه ، 30 شعبان 1154ق ، رسالۀ هشتم مجموعه [فهرست مرعشی: 3 / 336].

11654 / 2 . قم ، مسجد اعظم: 2811 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، حسن بن سید کاظم

ص:41

طباطبایی ، قرن 13ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، 16 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

589؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

11655 / 3 . تهران ، ملک: 4057 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، عربی ، رسالۀ صد و هفتاد و دوم مجموعه ، «310پ» 1 برگ [فهرست ملک:

7 / 197].

2048 . عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات والأخبار و الأقوال

(عربی)

از: عبد اللّه بن نور الدین (نور اللّه) بحرانی جزایری (م 1173 ق)

دایرة المعارف حدیثی مفصلی است مانند بحارالانوار در صد جلد در اصول و فروع و دیگر موضوعات دینی .مؤلف احادیث و روایات را از مصادر مختلف شیعه گرد آورده و در هر بابی آیات مناسب با آن را نیز می آورد و در آنجا که احتیاج به شرح داشته باشد با عنوان «بیان» ، مطالبی را ذکر می نماید. مؤلف در مقدمه اش گوید:

«در هر بابی اول ، آیات را به ترتیب سوره ها آوردیم. پس از آن گفته های مفسران را نقل نمودیم. پس از آن به ترتیب ، اخبار معصومین را ذکر کردیم و بعضی از روایتها که احتیاج به توضیح داشت توضیح دادیم و تا آنجا که توانستیم راه اختصار را پیمودیم و نام کتاب را عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال نهادیم و بنا داریم چنانچه عمر وفا کند اخبار را در آینده به طور مفصل شرح کنیم» .

مقدمۀ کتاب دارای چهار مطلب است با این عنوانها: 1 . در مصادر کتاب ، 2 . در نقل آغاز بعضی از مصادر ، 3 . در بعضی اصطلاحات مخصوص مؤلف ، 4 . در رموز کتاب .

عوالم به حسب تقسیم مؤلف ، صد کتاب می باشد ، پنجاه کتاب در اصول و پنجاه کتاب در فروع و مجموع جزءهایش صد و بیست و هشت جزء است.

[مشار عربی: 642 ؛ فهرست مجلس: 1567/10-1571 ؛ الذریعة:15 356/ ؛ التراث العربی: 97/4 - 98]

ص:42

2049 . عوالم العلوم (جلد اول: مقدمات کتاب)

آغاز: (پس از بسمله و توضیح در بارۀ شیوۀ خطبه) أبتدا ببسم اللّه الرحمن الرحیم ابتداء... فی الابتداء یتضمن طریق الاقتداء بناء علی أن فی أول... أما بعد فیقول تراب أقدام العلماء بل ذرة ما بین الأرض و السماء... أن العلم لایخفی علی أحد علو شأنه و سمو مکانه.

نسخه ها:

11656 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3601 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «64ص» 32 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1567].

11657 / 2 . مشهد ، عبد الحمید مولوی: 344 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رجب 1232ق ، تصحیح و مقابله شده [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 44].

/11658 3 . یزد ، حسن محمود آبادی: بدون شماره ، جلد اول ، نسخ ، محمد تقی بن ملا محمد صالح واعظ کاشانی ، جمادی الاول 1262ق ، رسالۀ اول مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 4 / 455].

/11659 4 . یزد ، وزیری: 1908 ، جلد اول ، نسخ ، محمد تقی کاشانی ، 1262 ق، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 56» 56 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1091].

/11660 5 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 56122 ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، مقدمه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 2718 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 354].

2050 . عوالم العلوم (جلد دوم: عقل و جهل)

نسخه ها:

11661 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3603 ، جلد دوم ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ،54 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1572].

ص:43

/11662 2 . قم ، مرعشی: 4715 ، کتاب دوم (عقل و جهل) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1260ق ، 40 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 299].

2051 . عوالم العلوم (جلد سوم: کتاب العلم)

نسخه ها:

11663 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3630 ، کتاب سوم ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «220ص» 110 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1581].

/11664 2 . قم ، مرعشی: 5647 ، کتاب سوم در فضل علم ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 2 جمادی الثانی 1236ق ، 184 برگ [فهرست مرعشی: 15 / 44].

2052 . عوالم العلوم (جلد چهارم: اثبات صانع)

نسخه ها:

11665 . یزد ، وزیری: 486 ، جلد چهارم ، نستعلیق ، ابو الحسن طباطبایی رضوی ، 1222ق ، 191 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 425].

2053 . عوالم العلوم (جلد پنجم: توحید)

نسخه ها: /11666 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3631 ، کتاب پنجم (توحید) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «248ص» 124 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1581].

/11667 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3633 ، کتاب پنجم ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «178ص» 89 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1582].

/11668 3 . قم ، مرعشی: 4716 ، کتاب پنجم (توحید) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 28 رجب 1260ق ، 171 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 300].

/11669 4 . یزد ، وزیری: 3058 ، از باب الیقین بالقضاء و القدر ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ،

ص:44

بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 134 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری:

5 / 1518].

2054 . عوالم العلوم (جلد ششم: عدل)

نسخه ها:

11670 / 1 . کتاب خانۀ شخصی (دارای 230 نسخه): 135 ، جزء ششم ، بدون نام کاتب ، 1229ق یا 1269ق ، 336 برگ [مجلۀ نور علم: 54 / 99].

/11671 2 . قم ، مرعشی: 4717 ، کتاب ششم (عدل) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 160 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 300].

11672 / 3 . تهران ، دانشگاه تهران: 2362 ، جلد ششم (کتاب عدل) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقابله شده در سال 1240ق ، 198 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 7 / 2762].

2055 . عوالم العلوم (جلد هفتم: نبوت و حالات پیامبران)

نسخه ها:

11673 . قم ، مرعشی: 4718 ، کتاب هفتم جزء دوم در حالات پیامبران ، بدون نام کاتب ، 1259ق ، 144 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 300].

2056 . عوالم العلوم (جلد هشتم: داستان پیغمبران در چهار جزء)

نسخه ها:

11674 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3604 ، جزء دوم از کتاب هشتم (قصص انبیا) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «190ص» 95 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1572].

/11675 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3605 ، جزء سوم از کتاب هشتم (قصص انبیا) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، 250 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1573].

ص:45

11676 / 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3610 ، جزء یک از کتاب هشتم (قصص انبیا) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «166ص» 83 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1574].

2057 . عوالم العلوم (جلد نهم: احوال پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در ده جزء)

نسخه ها: /11677 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3606 ، جزء هفتم از کتاب نهم (زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «76ص» 38 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1573].

/11678 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3607 ، جزء ششم از کتاب نهم (زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «510ص» 255 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1573].

/11679 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3609 ، جزء چهارم و پنجم از کتاب نهم (زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «326ص» 163 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1574].

11680 / 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3644 ، جزء دوم و سوم از کتاب نهم ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «308ص» 154 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1585].

/11681 5 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3645 ، کتاب نهم ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «152ص» 76 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1586].

/11682 6 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4336 ، جزء دوم از کتاب نهم ، آغاز: بسمله الجزء الثانی من کتاب أحوال النبی صلی اللّه علیه و آله من کتاب عوالم العلوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 41ر» 41 برگ [فهرست مجلس: 12 / 30].

/11683 7 . یزد ، وزیری: 265 ، سه قسم از اقسام جلد نهم در احوال النبی صلی الله علیه و آله ، نسخ ، محمد علی یزدی ، 1228ق ، 198 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 279].

/11684 8 . یزد ، وزیری: 487 ، جزء سوم از جلد نهم (احوال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ) ، نسخ ، محمد

ص:46

مهدی بن محمد اشرف عامری ، 1230ق ، 202 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 425].

/11685 9 . قم ، مرعشی: 335 ، جزء نهم و دهم و پنجم و هفتم از کتاب نهم ، نسخ ، محسن بن محمد رضا نصر آبادی ، 15 ذی حجه 1231ق ، 297 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 373].

/11686 10 . قم ، مرعشی: 334 ، جزء سوم از کتاب نهم ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، 9 ربیع الاول 1232ق ، 212 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 373].

11687 / 11 . قم ، مرعشی: 336 ، جزء اول و دوم از کتاب نهم ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، ذی حجه 1232ق ، 218 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 372].

/11688 12 . قم ، مرعشی: 340 ، جزء چهارم از جلد نهم ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف اصفهانی ، ذی حجه 1233ق ، 205 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 375].

/11689 13 . یزد ، وزیری: 490 ، جلد نهم ، نسخ ، محمد صادق یزدی ، 1240ق ، 126 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 428].

/11690 14 . قم ، مرعشی: 333 ، جزء ششم از کتاب نهم ، نسخ ، محمد بن محمد رضا نصر آبادی یزدی ، قرن 13ق ، 245 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 372].

/11691 15 . قم ، مرعشی: 1869 ، جزء هفتم و نهم از کتاب نهم در حالات پیامبر صلی الله علیه و آله ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 69 برگ [فهرست مرعشی: 5 / 251].

11692 / 16 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3611 ، جزء یک از کتاب نهم (زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله ) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «102ص» 51 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1575].

2058 . عوالم العلوم (جلد دهم: خلافت در دو جزء)

نسخه ها:

11693 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3637 ، ظاهراً جزء دوم از کتاب دهم (خلافت) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «214ص» 112 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1583].

ص:47

11694 / 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 6602 ، کتاب دهم: الفتن ، نسخ ، محمد علی بن حاج عظیم یزدی ، شعبان 1233ق ، 161 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 306].

/11695 3 . قم ، مرعشی: 1824 ، جزء اول از کتاب دهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، دوشنبه 12 شوال 1256ق ، 120 برگ [فهرست مرعشی: 5 / 207].

/11696 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1267 ، جزء اول از کتاب دهم و اولین جلد از مجلدات امامت و زندگی امام علی علیه السلام ، آغاز: الحمد للّه الذی جعل بالنص الجلی الخلافة التی هی ام المطالب ، نسخ ، محمد رضا ، 1261ق ، «414ص» 212 برگ [فهرست مجلس: 4 / 44]. /11697 5 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1268 ، جلد دوم از کتاب دهم (غصب خلافت و فتن) ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 4 / 46].

2059 . عوالم العلوم (جلد یازدهم: احوالات حضرت زهرا علیها السلام )

نسخه ها:

11698 / 1 . یزد ، وزیری: 489 ، جلد یازدهم (احوالات حضرت فاطمه علیها السلام ) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1257ق ، 124 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 428].

/11699 2 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8573/58/23 ، جلد یازدهم ( احوال حضرت زهرا علیها السلام ) ، آغاز: بسمله الحمد للّه الذی فتح کتاب أعمالنا بذکر فضائل ، نستعلیق ، محمد بن شیخ محمد حسن زارجی یزدی ، 27 جمادی الاول 1349ق ، 100 برگ ، 22 تا 23 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

2060 . عوالم العلوم (جلد دوازدهم: امامت و احوال ائمه علیهم السلام در چهار جزء)

نسخه ها:

11700 / 1 . قم ، مرعشی: 338 ، جزء دوم از کتاب دوازدهم ، نستعلیق ، محمد مهدی اشرف عامری ، ذی حجه 1232ق ، 239 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 374].

/11701 2 . قم ، مرعشی: 339 ، جزء سوم از کتاب دوازدهم ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، 3 جمادی الاول 1233ق ، 232 برگ [فهرست مرعشی:

ص:48

1 / 375].

11702 / 3 . قم ، مرعشی: 337 ، جزء دوم از کتاب دوازدهم ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 252 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 374].

/11703 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7139 ، جزء سوم از کتاب الإمامة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 193 برگ [فهرست مجلس: 25 / 151].

/11704 5 . تهران ، دانشگاه تهران: 2363 ، جلد دوازدهم ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 48 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 7 / 2765].

11705 / 6 . قم ، گلپایگانی: 1249/7/149 ، جزء سوم از امامت ، از اول افتادگی دارد ، آغاز:

الأخضر ما یکون ذلک من علم الکتاب قال قلت جعلت فداک ما أقل هذا قال ، نسخ و ثلث ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «434ر - 449ر» 7 برگ ، 24 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11706 7 . یزد ، وزیری: 2468 ، جلد دوازدهم در امامت ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 74 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 4 / 1376].

/11707 8 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1187 ، جزء سوم از کتاب امامت ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف بن محمد مسلم بن شکراللّه بن نعمت اللّه بن ولی اللّه سمنانی عامری اصفهانی مولداً و یزدی موطناً ، 27 ربیع الثانی 1218 ، 240 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 186].

2061 . عوالم العلوم (جلد سیزدهم: احوال خلفای ثلاثه در سه جزء)

نسخه ها:

11708 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3624 ، جزء یک و دو از کتاب سیزدهم ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، 258 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1579].

11709 / 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 1932 ، جزء سیزدهم ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، اول ذی قعده 1256ق ، 87 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 551].

/11710 3 . قم ، مرعشی: 4719 ، جزء دوم از کتاب سیزدهم در احوال خلفا ، نسخ ، محمد

ص:49

مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 83 برگ [فهرست مرعشی:

12 / 301].

/11711 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1269 (1268) ، جزء اول از کتاب سیزدهم (زندگی امام علی علیه السلام ) ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس:

4 / 47].

2062 . عوالم العلوم (جلد چهاردهم : احوال طلحه ، زبیر ، معاویه و عمرعاص در

سه جزء)

نسخه ها:

11712 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3641 ، جزء دوم از کتاب چهاردهم ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «263ص» 132 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1584].

/11713 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4337 ، جزء دوم (کتاب أحوال الأربعة) ، نسخ ، محمد جواد بن ملا محمد باقر تفتی ، 1278ق ، 456 برگ [فهرست مجلس:

12 / 31].

/11714 3 . قم ، مرعشی: 4720 ، جزء دوم از کتاب چهاردهم در احوال طلحه و زبیر ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 156 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 301].

2063 . عوالم العلوم (جلد پانزدهم: احوال امیر المؤمنین علیه السلام در هشت جزء)

نسخه ها: /11715 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3602 ، جزء سوم از کتاب پانزدهم (سرگذشت علی علیه السلام ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، سابقه:

دانشگاه تهران: میکرو فیلم 2305 ، 173 برگ [فهرست مجلس 1572/10 ، فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 354].

/11716 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3612 ، جزء اول و دوم از کتاب پانزدهم (حالات امیر المؤمنین علیه السلام ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «288ص» 144 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1575].

ص:50

11717 / 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3618 ، جزء ششم از زندگانی امام علی علیه السلام ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «116ص» 58 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1577].

/11718 4 . قم ، مرعشی: 341 ، جزءهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم از کتاب پانزدهم ، نستعلیق ، محسن بن احمد یزدی ، 10 ذی حجه 1231ق ، 186 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 376].

/11719 5 . مشهد ، گوهرشاد: 567 ، جزءهای 6 و7 و 8 و 11 از کتاب پانزدهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1256ق ، 240 برگ [فهرست گوهرشاد: 2 / 676].

/11720 6 . قم ، مرعشی: 4721 ، جزء اول از کتاب پانزدهم (حالات امیر المؤمنین علیه السلام ) ، بدون نام کاتب ، 1258ق ، 53 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 301].

11721 / 7 . تهران ، دانشگاه تهران: 1931 ، جزء هشتم در سرگذشت علی علیهم السلام ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 19 صفر 1259ق ، 51 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 551].

/11722 8 . قم ، مرعشی: 4722 ، جزء سوم از کتاب پانزدهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1259ق ، 220 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 302].

/11723 9 . قم ، مرعشی: 4723 ، جزء پنجم از کتاب پانزدهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1259ق ، 145 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 302].

/11724 10 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 157 ، بخش پنجم و ششم و هفتم و هشتم از کتاب احوال أمیر المؤمنین علیه السلام ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1261ق ، رسالۀ اول و دوم و سوم و چهارم مجموعه ، «339ص» 170 برگ [فهرست مجلس: 7 / 193].

11725 / 11 . قم ، مرعشی: 342 ، کتاب پانزدهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 24 ذی قعده 1267ق ، 50 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 376].

/11726 12 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3183 ، جزء دوم از کتاب امیر المؤمنین علیه السلام ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، «481ص» 242 برگ [فهرست مجلس: 10 / 765].

ص:51

11727 / 13 . قم ، مرعشی: 4724 ، جزء هفتم از کتاب پانزدهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 44 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 302].

2064 . عوالم العلوم (جلد شانزدهم و هفدهم: احوال امام حسن و امام حسین علیهما السلام )

نسخه ها:

11728 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3652 ، جلد شانزدهم (زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «140ص» 70 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1588].

/11729 2 . یزد ، وزیری: 266 ، جلد شانزدهم ، آغاز: الحمد للّه الذی اکرمنا بعد التوحید . . .

هذا هو المجلد السادس عشر من کتاب عوالم العلوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 160 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 279].

/11730 3 . یزد ، وزیری: 491 ، جلد ، شانزدهم ، آغاز: الحمد للّه الذی تم الحجة علی عباده فی الغیبة و الاظهار ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف سمنانی ، 1220ق ، 375 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 429].

/11731 4 . تهران ، دانشگاه تهران: 6608 ، کتاب هفدهم (حالات امام حسین علیه السلام ) ، نسخ ، محمد علی بن حاج عظیم یزدی ، ربیع الثانی 1223ق ، 141 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 307].

/11732 5 . قم ، مرعشی: 343 ، کتاب هفدهم ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد شریف عامری ، 14 جمادی الثانی 1223ق ، 366 برگ [فهرست مرعشی:

1 / 376].

/11733 6 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3182 ، جلد شانزدهم ، شکسته نستعلیق ، محمد علی اصفهانی ، 1228ق ، «467ص» 234 برگ [فهرست مجلس: 10 / 764].

/11734 7 . قم ، مرعشی: 344 ، کتاب هفدهم ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، قاسم بن محمد نصر آبادی ، 11 رمضان المبارک 1231ق ، 173 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 377].

11735 / 8 . قم ، مرعشی: 352 ، کتاب هفدهم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 5 رمضان المبارک 1245ق ، 232 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 380].

ص:52

/11736 9 . قم ، مسجد اعظم: 1828 ، جلد شانزدهم (حالات حضرت سیدالشهداء علیه السلام ) ، آغاز: الحمد للّه الذی أکرمنا بعد توحیده والشهادة برسالة رسوله ، نسخ ، بدون نام کاتب ، چهارشنبه 18 شعبان 1246ق ، تملک محمد رفیع الحسنی الحسینی الطباطبائی صاحب أنیس الاُدباء به سال 1298ق ، 149 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 294؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

11737 / 10 . قم ، مرعشی: 5320 ، کتاب هفدهم ، نسخ ، علی بن لطفعلی بنابی ، جمعه 8 جمادی الثانی 1259ق ، 162 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 106].

/11738 11 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، کتاب هفدهم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1259ق ، 162 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 27].

/11739 12 . قم ، مسجد اعظم: 2558 ، جلد شانزدهم (احوالات حضرت سید الشهداء علیه السلام ) ، آغاز: الحمد للّه الذی أکرمنا بعد توحیده و الشهادة برسالة رسوله ، نسخ ، جواد بن محمد باقر بن محمد هادی ، 10 محرم 1261ق ، 275 برگ ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 295؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

11740 / 13 . قم ، مرعشی: 1102 ، کتاب هفدهم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1265ق ، 185 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 277].

/11741 14 . تهران ، سپهسالار: 5436 ، کتاب هفدهم (اخبار امام حسین علیه السلام ) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1265ق ، «19پ - 215پ» 197 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 335].

/11742 15 . قم ، مرعشی: 351 ، کتاب شانزدهم و هفدهم ، نسخ ، عباس بن ابراهیم قمی ، 30 جمادی الاول 1267ق ، 276 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 380].

/11743 16 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 54 ، جلد 16 (حالات امام حسن علیه السلام و جلد 17 (حالات امام حسین علیه السلام ) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق [فهرست مجلس: 7 / 433].

11744 / 17 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3068 ، احوالات امام حسین علیه السلام ، آغاز: الحمد للّه الذی جعل إکرامنا بعد توحیده و الشهادة برسالة رسوله و ولایة ولیه بمحبة الحسن و ولاء الحسین ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، تصحیح شده ، 206 برگ ، 25 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

ص:53

11745 / 18 . قم ، مرعشی: 4725 ، کتاب هفدهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 173 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 303].

2065 . عوالم العلوم (جلد 18 تا 25 : احوال دیگر ائمه علیهم السلام )

نسخه ها:

11746 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3653 ، جلد 21 و 22 (زندگی امام هفتم و هشتم علیهما السلام ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «354ص» 177 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1588].

/11747 2 . قم ، مرعشی: 346 ، کتاب هجدهم و نوزدهم ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، 8 شوال 1216ق ، 167 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 378].

/11748 3 . یزد ، وزیری: 1758 ، جلد 24 ، نسخ ، محمد علی بندر آبادی ، 1223ق ، 291 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1045].

/11749 4 . قم ، مرعشی: 348 ، کتاب 22 (احوال امام رضا علیه السلام ) ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، 27 محرم 1226ق ، 186 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 379].

/11750 5 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 856 ، جلد 20 و 21 (احوالات امام صادق و امام کاظم علیهما السلام ) ، بدون نام کاتب ، 1238ق [میراث اسلامی ایران: 1 / 410 ].

11751 / 6 . قم ، مسجد اعظم: 835 ، کتاب هیجدهم و نوزدهم ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز:

الحمد للّه المعبود الذی بعبادته زین العباد حتی جعل منهن ، نستعلیق ، محمد بن میرزا ابوتراب ، 1242ق ، 171 برگ ، 20 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 294؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

/11752 7 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3329 ، تتمه جلد بیستم در احوال امام صادق علیه السلام ، آغاز: الحمد للّه الذی وفقنا لمتابعة مذهب الصادق الصدیق ، انجام: حتی خرج به إلی العراق ثم لا أدری ما کان ، نسخ ، محمد رضا بن احمد ، جمعه 10 رمضان المبارک 1256 ق، تصحیح شده و دارای حواشی مختصر ، 147 برگ ، 20 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/11753 8 . قم ، مرعشی: 4726 ، کتاب 21 (احوال موسی بن جعفر علیه السلام ) ، نسخ ، محمد مهدی

ص:54

بن محمد باقر یزدی تفتی ، 21 شوال 1258ق ، 103 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 303].

11754 / 9 . قم ، مرعشی: 4727 ، کتاب 22 ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1258ق [فهرست مرعشی: 12 / 304].

11755 / 10 . قم ، مرعشی: 962 ، کتاب 22 (احوال امام رضا علیه السلام ) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، ربیع الاول 1262ق ، 104 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 153].

11756 / 11 . قم ، مرعشی: 349 ، کتاب 22 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مرعشی: 1 / 379].

/11757 12 . قم ، مرعشی: 350 ، جلد 22 ، نستعلیق ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12 ق ، 69 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 380].

2066 . عوالم العلوم (جلد 26 : احوال حضرت حجت علیه السلام )

نسخه ها:

11758 / 1 . قم ، مرعشی: 354 ، کتاب 26 (احوالات حضرت حجت علیه السلام ) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 8 جمادی الاول 1150ق ، 11 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 381].

11759 / 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 6607 ، کتاب 26 ، نسخ ، محمد علی بن حاج عظیم یزدی ، رمضان المبارک 1232ق ، 218 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 307].

/11760 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1270 ، کتاب 26 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «422ص» 211 برگ [فهرست مجلس: 4 / 47].

2067 . عوالم العلوم (جلد 27 : احوال عالم مطلق)

نسخه ها:

11761 / 1 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2313 ، جلد 27 (احوال العالم) ، آغاز: الحمد للّه القدیم الحق الذی بقدرته خلق العالم المطلق و لما أحدثه جعله قابلاً و محلاً للحوادث ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، در چند برگ اول تملک یوسف بن حسن بن احمد بن زین الدین با مهر مربع نا خوانا و تملک کاظم بن قاسم

ص:55

حسینی رشتی با مهر بیضوی عبده الراجی محمد کاظم الحسینی و فهرست مطالب کتاب مشهود است ، 121 برگ ، 21 سطر ، 15*21/5 [فهرست مرکز احیاء:

6 / مخطوط].

11762 / 2 . قم ، مرعشی: 356 ، کتاب 27 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، سلخ ربیع الثانی 1234 ق ، 296 برگ [فهرست مرعشی:

382/1].

11763 / 3 . قم ، مرعشی: 355 ، کتاب 27 ، نستعلیق ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 11 ق ، 94 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 381].

2068 . عوالم العلوم (جلد 28 : احوال عالم علوی)

نسخه ها:

11764 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3654 ، کتاب 28 (اخبار سماء و عالم) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «116ص» 58 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1589].

/11765 2 . قم ، مرعشی: 357 ، کتاب 28 (احوال عالم علوی) و کتاب 31 (احوال ملائکه) ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف در 12 ذی قعده 1235 ق و محسن بن احمد یزدی 13 محرم 1235 ق، 243 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 382].

/11766 3 . تهران ، دانشگاه تهران: 1933 ، جزء 28 (احوال عالم علوی) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 23 محرم 1258ق ، 86 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 551].

2069 . عوالم العلوم (جلد 29 : احوال ستارگان)

نسخه ها:

11767 . قم ، مرعشی: 359 ، کتاب 29 (ستارگان) و کتاب 33 (آنچه متعلق به جمادات دارد) ، نستعلیق ، محسن بن احمد یزدی ، 1237ق ، 257 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 383 ].

ص:56

2070 . عوالم العلوم (جلد 30 : احوال ملائکه)

نسخه ها:

11768 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3629 ، کتاب 30 (ملائکه) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «126ص» 63 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1580].

11769 / 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 6601 ، کتاب 30 (الملائکة) ، نسخ ، محمد علی بن حاج عظیم یزدی ، شوال 1232ق ، 124 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 306].

11770 / 3 . تهران ، دانشگاه تهران: 1934 ، کتاب 30 ، نسخ ، محمد حسین بن جعفر واعظ عقدایی ، 2 شعبان 1256ق ، 109 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 551].

/11771 4 . قم ، مرعشی: 1477 ، کتاب 30 (احوال ملائکه) ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف حائری ، بدون تاریخ کتابت ، 121 برگ [فهرست مرعشی: 4 / 269].

2071 . عوالم العلوم (جلد 31 : احوال عالم سفلی)

نسخه ها:

11772 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3648 ، کتاب 31 (احوال عالم سفلی) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «156ص» 78 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1587].

2072 . عوالم العلوم (جلد 32 : احوال جمادات)

نسخه ها:

11773 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3628 ، کتاب 32 (جمادات) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «18ص» 9 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1580].

11774 / 2 . قم ، مرعشی: 358 ، کتاب 32 و 34 (احوالات حیوانات) ، نسخ و نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، 28 جمادی الثانی 1237ق ، 189 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 383].

11775 / 3 . یزد ، وزیری: 485 ، کتاب 32 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1237ق ، 185 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 424].

ص:57

/11776 4 . قم ، مرعشی: 4728 ، کتاب 32 (جمادات) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 13 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 304].

2073 . عوالم العلوم (جلد 33 : احوال نباتات)

نسخه ها:

11777 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3627 ، کتاب 33 (نباتات) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «88ص» 44 برگ [فهرست مجلس:

1580/10].

11778 / 2 . قم ، مرعشی: 4729 ، کتاب 33 (نباتات) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 67 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 304].

2074 . عوالم العلوم (جلد 34 : احوال حیوانات)

نسخه ها:

11779 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3647 ، کتاب 34 (احوالات حیوانات) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «110ص» 55 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1586].

2075 . عوالم العلوم (جلد 35 : احوال جن و شیاطین)

نسخه ها:

11780 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3643 ، کتاب 35 (احادیث راجع به جن و شیاطین) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، «140ص» 70 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1585].

2076 . عوالم العلوم (جلد 36 : احوال انسان)

نسخه ای از این جلد شناسایی نشده است .

ص:58

2077 . عوالم العلوم (جلد 37 : پزشکی و درمان بیماریها)

نسخه ها:

11781 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3646 ، کتاب 37 (اخبار طبی) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «144ص» 72 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1586 ].

2078 . عوالم العلوم (جلد 38 : دنیا و آفات آن)

نسخه ها:

11782 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3639 ، کتاب 38 (دنیا و آفات آن) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «216ص» 108 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1584].

/11783 2 . قم ، مرعشی: 4730 ، کتاب 38 ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1259ق ، 192 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 305].

2079 . عوالم العلوم (جلد 39 : مرگ و عالم برزخ)

نسخه ها:

11784 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3640 ، کتاب 39 (احوال موت و برزخ) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «88ص» 44 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1584].

11785 / 2 . قم ، مرعشی: 362 ، کتاب 39 ، نسخ ، ابو القاسم بن محمد نصیر آبادی یزدی ، 6 شعبان 1239ق ، 74 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 384].

/11786 3 . قم ، مرعشی: 363 ، کتاب 39 ، نسخ ، محمد بن محمد باقر ، 29 ربیع الثانی 1266ق ، 73 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 385].

/11787 4 . تهران ، دانشگاه تهران: 9251 ، کتاب 39 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 139 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 331].

2080 . عوالم العلوم (جلد 40 تا 42 : علامات قیامت و معاد و ایمان و کفر)

نسخه ها:

11788 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3608 ، کتاب 41 (معاد) و کتاب 42 (ایمان و

ص:59

کفر) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «410ص» 205 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1574].

11789 / 2 . قم ، مرعشی: 361 ، کتاب 41 (معاد و عالم آخرت) ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، 16 صفر 1235ق ، 201 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 384].

/11790 3 . تهران ، سپهسالار: 5435 ، کتاب 41 (احوال آخرت و معاد) ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری سمنانی ، 1235ق ، 188 برگ [فهرست سپهسالار:

5 / 335].

/11791 4 . قم ، مرعشی: 360 ، کتاب 40 و 41 ، نسخ ، محمد بن محمد صادق ، 12 رجب 1277 ق ، 262 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 384].

/11792 5 . قم ، مرعشی: 4731 ، کتاب 40 (در علامات قیامت) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 39 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 305].

/11793 6 . قم ، مرعشی: 4732 ، کتاب 41 (معاد و عالم آخرت) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 196 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 305].

2081 . عوالم العلوم (جلد 43 : مکارم اخلاق)

نسخه ها:

11794 .تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3620 ، جزء دهم از کتاب 43 (مکارم الاخلاق) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «176ص» 88 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1577].

2082 . عوالم العلوم (جلد 44 : اوامر و نواهی)

نسخه ها:

11795 .تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3626 ، کتاب 44 (اوامر و نواهی) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «65ص» 33 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1579].

ص:60

2083 . عوالم العلوم (جلد 45 : ذنوب و معاصی)

نسخه ها:

11796 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3613 ، کتاب 45 (ذنوب و معاصی) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «52ص» 26 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1575].

/11797 2 . قم ، مرعشی: 4733 ، کتاب 45 ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، سلخ صفر 1260 ، 45 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 305].

2084 . عوالم العلوم (جلد 46 : آداب و سنتهای شرعی)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2085 . عوالم العلوم (جلد 47 : احتجاجات)

نسخه ها:

11798 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3619 ، جزء دوازدهم از کتاب 47 (احتجاجات) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «136ص» 68 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1577].

11799 / 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3642 ، کتاب 47 (احتجاجات) ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «154ص» 77 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1585].

/11800 3 . قم ، مرعشی: 4734 ، جزء اول کتاب 47 در احتجاجات ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 86 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 306].

2086 . عوالم العلوم (جلد 48 : اندرزها و خطب)

نسخه ها:

11801 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3634 ، کتاب 48 (مواعظ و خطب) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «872ص» 436 برگ [فهرست

ص:61

مجلس: 10 / 1582].

/11802 2 . همدان ، مدرسۀ زنگنه: بدون شماره ، جلد 48 ، نسخ ، محسن بن محمد رضا نصر آبادی ، 1230ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 350].

2087 . عوالم العلوم (جلد 49 : گفته های کوتاه حکمت آمیز)

نسخه ها:

11803 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3625 ، کتاب 49 ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «400ص» 200 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1579].

/11804 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5792 ، کتاب 49: مجازات کلمات پیامبر و ابواب کلمات امیر المؤمنین و حکم وی و مجازات کلمات سائر ائمه علیهم السلام ، محمد بن حسن ، قرن 13ق ، «392ص» 196 برگ [فهرست مجلس: 17 / 224].

2088 . عوالم العلوم (جلد 50 : آداب معاشرت)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2089 . عوالم العلوم (جلد 51 : احکام طهارت)

نسخه ها:

11805 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3616 ، کتاب 51 (طهارت) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «158ص» 79 برگ [فهرست مجلس:

1576/10].

11806 / 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7138 ، جزء سوم کتاب 51 ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف ، 25 ربیع الاول 1229ق ، 211 برگ [فهرست مجلس:

150/25].

/11807 3 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1182 ، بخشی از کتاب جنائز ، ناتمام ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 150 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 186].

ص:62

2090 . عوالم العلوم (جلد 52 : احکام نماز)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2091 . عوالم العلوم (جلد 53 : اعمال روز و شب)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2092 . عوالم العلوم (جلد 54 : اعمال هفته)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2093 . عوالم العلوم (جلد 55 : قرآن)

نسخه ها:

11808 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3638 ، کتاب 55 و 56 (کتاب القرآن و الدعاء) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «374ص» 187 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1583].

2094 . عوالم العلوم (جلد 56 و 57 : اذکار و ادعیه)

نسخه ها:

11809 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3635 ، جزء دوم از کتاب 57 (ادعیه) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «230ص» 115 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1582].

11810 / 2 . قم ، مرعشی: 364 ، کتاب 56 و 57 ، اذکار و ادعیه ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 244 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 385].

11811 / 3 . تهران ، دانشگاه تهران: 6732 ، کتاب 57 (الدعاء) ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12 ق ، 87 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 347].

ص:63

2095 . عوالم العلوم (جلد 58 : زکات و خمس)

نسخه ها:

11812 .تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3617 ، کتاب 58 (زکات و خمس) و چند کتاب دیگر ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «504ص» 252 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1576].

2096 . عوالم العلوم (جلد 59 : احکام روزه)

نسخه ها:

11813 . قم ، مرعشی: 4735 ، کتاب 59 (احکام روزه) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 86 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 306].

2097 . عوالم العلوم (جلد 60 : اعمال ماهها مطلقا)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2098 . عوالم العلوم (جلد 61 : اعمال روزهای سال)

نسخه ها:

11814 . تهران ، دانشگاه تهران: 6741 ، کتاب 61 (اعمال روزهای سال) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، 191 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 349].

2099 . عوالم العلوم (جلد 62 : حج و عمره)

نسخه ها:

11815 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3636 ، جزء دوم از کتاب 62 (اخبار حج از غیر کتب اربعه) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «346ص» 173 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1583].

/11816 2 . قم ، مرعشی: 4736 ، کتاب 62 (حج و عمره) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 229 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 307].

ص:64

2100 . عوالم العلوم (جلد 3 6 : زیارات)

نسخه ها:

11817 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3614 ، کتاب 63 (زیارات) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «272صفحه» 136 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1575].

11818 / 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3655 ، کتاب زیارات ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «50 ص» 25 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1589].

/11819 3 . قم ، مرعشی: 4737 ، کتاب 63 (مزار) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 225 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 307].

2101 . عوالم العلوم (جلد 4 6 تا 98 ابواب فقه از «احکام جهاد» تا «دیات»)

(1)

نسخه ها:

11820 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3615 ، کتاب 84 (ایمان و نذر و عهد) و کتاب 85 (صید و ذباحه) ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «344صفحه» 172 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1576].

/11821 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3622 ، جلد 44 تا 84 به ضمیمه 85 و 86 و 87 مکرر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، «322ص» 161 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1578].

11822 / 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3623 ، جلد 88 تا 98 ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «94صفحه» 47 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1578].

/11823 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3632 ، کتاب 81 (نکاح) و کتاب 82 (فراق) ،

ص:65


1- (1) . ترتیب کتابها چنین است: جلد: 64 . احکام جهاد ، 65 . امر به معروف و نهی از منکر ، 66 . مکاسب ، 67 . تجارت و بیع ، 68 . دیون ، 69 - رهن ، 70 - حجر ، 71 - اجاره ، 72 - مزارعه و مساقات ، 73 - ودیعه و امانت و عاریه ، 74 - کفالت و ضمان و وکالت ، 75 - صلح ، 76 - مضاربه ، 77 - جعاله ، 78 - وقف و حبس و سکنا و عمری و ترقب و هبه و صدقه ، 79 - سبق و رمایه ، 80 - وصیت ، 81 - نکاح ، 82 - فراق ، 83 - عتق و تدبیر و مکاتبه ، 84 - ایمان و نذر و عهد ، 85 - صید و ذباحه ، 86 - اطعمه ، 87 - اشربه ، 88 - لقطه و ضاله ، 89 - احکام حریم و احیاء موات ، 90 - احکام شفعه ، 91 - غصب ، 92 - قضاء ، 93 - شهادات ، 94 - قرعه ، 95 - مواریث ، 96 - حدود ، 97 - جنایات و قصاص ، 98 - دیات .

نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «184صفحه» 92 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1581]./11824 5 . قم ، مرعشی: 4738 ، کتاب 66 (مکاسب) تا کتاب 84 (ایمان و نذر و عهد) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 208 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 307].

/11825 6 . قم ، مرعشی: 4739 ، کتاب 85 (صید و ذباحه) ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، بدون تاریخ کتابت ، 98 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 308].

2102 . عوالم العلوم (جلد 99 کتاب الرجال)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2103 . عوالم العلوم (جلد 100 اجازات العلماء)

از این جلد نسخه ای شناسایی نشده است.

2104 . عوالم العلوم (نسخه هایی که چند جلد را در بر دارند)

نسخه ها:

11826 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3621 ، جلد یازدهم و جزء یک و دو از جلد دوازدهم ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «436ص» 218 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1578].

/11827 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3649 ، کتاب عقل و جهل تا ابواب ائمه علیهم السلام ، نسخ ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی (مؤلف) ، قرن 12ق ، «274ص» 137 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1587].

11828 / 3 . قم ، مرعشی: 332 ، کتاب اول و دوم و سوم ، نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد اشرف عامری ، 8 جمادی الثانی 1229 ق (کتاب دوم) ، 20 ذی قعده 1230 ق (کتاب سوم) ، 132 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 367].

/11829 4 . یزد ، وزیری: 263 ، جلد اول و دوم ، افتادگی دارد ، نسخ ، حسین نصر آبادی ،

ص:66

1230ق ، 113 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 272].

/11830 5 . قم ، مرعشی: 400 ، کتاب یازدهم و شانزدهم و دوازدهم ، از اول و آخر افتادگی دارد ، کتاب یازدهم: نسخ ، احمد بن حسن نصر آبادی ، ذی قعده 1231 ق ، کتاب شانزدهم: نستعلیق ، محسن بن احمد یزدی ، 21 ربیع الثانی 1233 ق ، کتاب دوازدهم: بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 229 برگ [فهرست مرعشی:

1 / 415].

11831 / 6 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 404 ، جلد 1و 2 و 3 ، نسخ ، محسن بن محمد رضا نصر آبادی یزدی ، 23 رجب 1232ق ، 138برگ ، [فهرست الهیات مشهد: 1 / 204].

/11832 7 . تهران ، دانشگاه تهران: 3296 ، نستعلیق ، جلد 29 و 41 و 42 ، محمد باقر بن احمد بن لطف علی تبریزی و محمد نقی محرر تبریزی ، 25 شعبان 1243ق ، 226 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 11 / 2276].

/11833 8 . قم ، مرعشی: 345 ، کتاب 16 و 18 و 19 ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 18 ربیع الاول 1252ق ، 180 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 377].

/11834 9 . یزد ، وزیری: 264 ، جلد اول تا ششم ، نسخ ، محمد تقی الفیکانی ، 1261ق ، 640 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 272].

/11835 10 . قم ، مرعشی: 353 ، کتاب 18 و 19 و 20 و 21 ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر ، 2 ذی قعده 1263ق ، 296 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 381].

/11836 11 . تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 141 ، جلد هشتم و سیزدهم و شانزدهم و چهل و نهم ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر ، 1266ق ، 391 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 331].

/11837 12 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 6257 ، کتاب سیزدهم (احوال خلفای سه گانه) و کتاب چهل و سوم (اخلاق های نیکو و زشت) ، نسخ ، محمد جواد بن محمد باقر ، 1278ق ، «910ص» 455 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی:

عکس 1088 [فهرست عکسی مرکز احیاء: 3 / 369].

/11838 13 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 62 ، جلد سوم تا الإمامة ، نسخ ، محمد علی

ص:67

بن علی اکبر ، 1282ق ، (75336) [فهرست ادبیات تهران: 3 / 98]./11839 14 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14113 ، جلد نهم جزء اول از کتاب المطاعن و جزء هفتم از احوال النبی صلی اللّه علیه و آله ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد باقر یزدی تفتی ، 1295ق ، 128 برگ [فهرست مجلس:

38 / 150].

11840 / 15 . یزد ، وزیری: 1047 ، کتاب ششم و چهارم ، نسخ ، محمد تقی بن ملا صالح ، 1363ق ، 260 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 834].

/11841 16 . قم ، مرعشی: 365 ، جزء اول از کتاب 47 و جزء هفتم از کتاب 9 و جزء اول و دوم از کتاب 13 (احوال پیامبر صلی الله علیه و آله ) و احتجاجات و احوال خلفای ثلاثه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 245 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 386].

11842 / 17 . تهران ، سپهسالار: 1859 ، جزء اول از کتاب سیزدهم و جزءهای 1 و 2 و 3 و 5 و 6 از کتاب پانزدهم ، محمد مهدی بن محمد باقر تفتی نجفی ، 1268 ق ، 462 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 280 و 5 / 335].

1 عوالی اللآلی

از: محمد بن علی بن ابی جمهور احسایی

رجوع کنید به: غوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة.

2105 . عوالی اللآلی فی ترجمة کتاب الأمالی (صدوق)

(فارسی)

از: محمد بن محمد امین حسینی ، سید (قرن 12 ق)

ترجمه تحت اللفظی و روانی از کتاب الأمالی شیخ صدوق ، که به نام شاه سلطان حسین صفوی انجام شده است. مترجم پس از ترجمۀ بسیاری از حدیثها ، مطالبی راجع به سند یا نسخه یا معنی حدیث با عنوان «مترجم گوید» می افزاید و بعضی از لغات را در حاشیه ترجمه و معنی کرده و پاره ای از مشکلات را توضیح می دهد .

در فهرست وزیری عنوان شده که از مجلس اول تا مجلس 52 ، ترجمۀ محمد بن

ص:68

محمد امین حسینی و ازمجلس 52 تا 97 ترجمۀ محمد علی بن محمد حسن اردکانی است .

آغاز: بهترین حدیثی که امالی آمال نقله آثار را فاتحة الکتاب ترجمه اسرار تواند بود.

نسخه ها:

11843 / 1 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 903 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد ابراهیم ، 1111 ق، «658صفحه» 329 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 830].

11844 / 2 . قم ، مرعشی: 2194 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1123ق ، 104 برگ [فهرست مرعشی: 6 / 189].

/11845 3 . یزد ، وزیری: 3109 ، عنوان معرفی: تکملة العوالی ، جلد 2 از مجلس 52 تا 97 ، آغاز: بسمله و به ثقتی تحف ثنایی که عقول ناقصه تمام سلسله بنی آدم از دریافتن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 203 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری:

5 / 1535].

2106 . عوامیة الإمامیة فی الآداب الدینیة و الفروعات الإسلامیة

(فارسی)

از: محمد اسماعیل بن محمد هادی فدایی کزازی ، ابو الشجاع (قرن 13 ق)

مؤلف ، رسالۀ مفصلی در چند جلد به نام عقد اللآلی دارد که رسالۀ حاضر ، عقد سوم آن در فروعات دینیه است و نام آن را عوامیة الإمامیة نهاده؛ چون مقصود وی از تألیف آن یادگیری عوام مردم بوده است.

نسخه ها:

11846 . قم ، گلپایگانی: 3956/20/76 ، آغاز: الحمد لمن لا یلیق الحمد إلا لساحة جبروت جلاله و الشکر لمن لا ینبغی الشکر إلا بإزاء الواجب من حق نعمته و نواله و أداء بعض إنعامه ... و بعد فهذا مجلد الثالث من کتاب عقد اللآلی و هیکل همایون جواهر گوناگون ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 229 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی جدید].

ص:69

2107 . عهدنامه لاهوتیه

(فارسی)

از: محمد مهدی بن سید محمد جعفر موسوی تنکابنی (م 1280 ق)

در بیان عهد نامۀ خدای تعالی با حضرت سید الشهدا علیه السلام در شهادت آن حضرت ، در این رساله طرق مختلف این حدیث و کیفیت روایت آن بررسی شده است .

آغاز: الحمد للّه الذی جعل قلوب أحبائه مشتاقاً بجنابه.

نسخه ها: 11847. قم ، مسجد اعظم: 898 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، مهدی قراداغی ، 26 جمادی الاول 1275ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 10 برگ ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

2108 . عهدنامۀ علی علیه السلام به بهرام شاد

(عربی و فارسی)

در فهرست چنین معرفی شده:

«عهدنامۀ علی علیه السلام است به بهرام شاد پسر خیرادرس مجوسی موبد از خاندان آذرباد پسر مار اسفندار فارسی به حسین بن علی در رجب 39ق با ترجمه در 20 صفحه از روی چاپی آن در 1268 به فرمان پسر جمشید جی جیجی بهانیت در 1221 یزدگردی» .

نسخه ها:

11848 . تهران ، دانشگاه تهران: 9396 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 362].

2109 . عهد نامۀ مالک اشتر

(عربی)

از: امام علی بن ابی طالب ، امیر المؤمنین علیه السلام (م40 ق)

عهد نامۀ معروفی است که امام علی علیه السلام به هنگام فرستادن مالک اشتر نخعی به ولایت مصر ، به عنوان دستورالعملی برای شیوۀ حاکمیت ، خطاب به وی صادر نموده و در نهج البلاغة آمده است. بر این عهد نامه ، شروح و ترجمه های

ص:70

بسیاری ، به نظم و نثر نگاشته شده است.

آغاز: بسمله هذا ما أمر به عبد اللّه علی أمیر المؤمنین مالک بن الحارث الأشتر.

نسخه ها:

11849 . مشهد ، گوهرشاد: 1010 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 38 برگ [فهرست گوهرشاد: 3 / 1379].

2110 . عهدنامۀ مأمون و یادداشت امام رضا علیه السلام دربارۀ آن

(عربی)

پیمان نامه ای است که مأمون عباسی بر ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام بسته است و پس از آن یادداشتی آمده که حضرت رضا علیه السلام در پشت آن عهدنامه در رمضان 201 ق نگاشته اند . و پس از آن گواهی چند تن بر مضامین عهدنامه آمده است.

آغاز: هذا کتاب عهد المأمون لإمام علی الرضا علیه السلام بولایة العهد بسمله هذا کتاب کتبه عبد اللّه بن هارون الرشید.

نسخه ها:

11850 . مشهد ، گوهرشاد: 552 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه [فهرست گوهرشاد: 2 / 659].

2111 . عین الحیاة (شرح وصایای پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر)

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

ترجمه و شرح مفصلی بر وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاری است که در سال 1073 ق تألیف شده است.

[الذریعة: 370/15 ؛ مشار فارسی: 3602/3 ؛ کتابشناسی مجلسی: 271]

آغاز: لآلی حمد و جواهر ثنا تحفه بارگاه جلال کبریاء حکیمی که الواح ارواح

نسخه ها:

11851 / 1 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8185/56/35 ، از اصل نهم در معنای لطیف و خبیر تا آخر کتاب ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: اصل نهم در معنای لطیف و خبیر است بدانکه

ص:71

لطیف را ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، پنجشنبه رجب 1048ق ، 245 برگ ، 22 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها]./11852 2 . تهران ، مدرسۀ مروی: 388 ، محمد حسن یا محمد محسن خاتون آبادی ، 1078ق [فهرست مدرسۀ مروی: 189].

11853 / 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15348 ، نسخ ، محمد اسماعیل بن محمد تقی اصفهانی ، 1082ق ، 425 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 358].

/11854 4 . مشهد ، گوهرشاد: 1302 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد اشرف طبسی ، 1082ق [فهرست گوهرشاد: 4 / 1909].

11855 / 5 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 537 (دوازده نسخه) ، بدون نام کاتب ، یکی از آنها به تاریخ 1082ق ، [مجلۀ نور علم: 52 / 287].

11856 / 6 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13027 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، کاظم بن ملا نظر کنه پیشکی ، 1088ق ، 272 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 360].

11857 / 7 . تبریز ، ملی تبریز: 3073 ، نستعلیق ، محمد قاسم بن درویش ، 1089ق ، 186 برگ [فهرست ملی تهران: 3 / 970].

11858 / 8 . قم ، گلپایگانی: 7025/36/25 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، فضل علی بن محمد باقر خوانساری ، سه شنبه صفر 1093ق ، در حاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ دارد ، 269 برگ ، 27 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

11859 / 9 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11645 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، نجم الدین بن شمس الدین ، 1093ق ، 320 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 356].

11860 / 10 . قم ، مسجد اعظم: 3223 ، فتح اللّه کفشگری ، 1099ق [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 296].

11861 / 11 . مشهد ، گوهرشاد: 1225 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد وحید بن محمد صبور ، ذی حجه 1100ق [فهرست گوهرشاد: 4 / 1861].

11862 / 12 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15537 ، نستعلیق ، کمال الدین بن نور الدین ، 1100ق ، 305 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 359].

11863 / 13 . مشهد ، گوهرشاد: 281 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد قاسم بن محمد

ص:72

اسماعیل ، 1100ق ، دارای بلاغ ، 332 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 241].

11864 / 14 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1664 ، نستعلیق ، خواجه محمد ، 1104ق [فهرست الهیات مشهد: 3 / 774].

11865 / 15 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 405 ، نسخ و نستعلیق ، محمد علی بن محمد ، 13 رجب 1106ق ، 432 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 204].

11866 / 16 . مشهد ، عبد الحمید مولوی: 245 ، نسخ و نستعلیق ، محمد علی ، رجب 1106ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 45].

11867 / 17 . قم ، مسجد اعظم: 3672 ، پهلوان محمد هادی شهمیرزادی ، 1107ق [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 296].

11868 / 18 . قم ، گلپایگانی: 5602/28/22 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پنجشنبه 28 صفر 1108ق ، 240 برگ ، 29 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 133/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

11869 / 19 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 351 ، نستعلیق ، محمد قاسم بن نریمان ، 1108ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 20].

11870 / 20 . مشهد ، گوهرشاد: 398 ، نسخ ، محمد مؤمن بن ابدال خان توکلی ، 1111ق ، 134 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 328].

/11871 21 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 803 ، نسخ ، محمد علی بن محمد رضا ، 1113ق ، 352 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 2 / 82].

/11872 22 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2077 ، نستعلیق ، محمد جعفر بن محمد حسین دماوندی ، 16 ذی حجه 1123ق ، 278 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 128].

/11873 23 . تهران ، حسین مفتاح: 174 ، نستعلیق ، محمد تقی بن عبد الحسین مازندرانی ، جمادی الثانی 1125ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 197].

/11874 24 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2076 ، نسخ ، محمد هاشم گازرونی ، جمادی الثانی 1130ق ، 356 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 128].

/11875 25 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17332 ، نسخ ، صادق بن محمد تقی ، 1169 ، 276 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 358].

ص:73

/11876 26 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 135 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد مقیم قزوینی ، 1187ق ، 235 برگ ، 23 سطر ، 17*30 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

11877 / 27 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11182 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 398 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 356].

/11878 28 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14921 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با حواشی و تصحیح شده ، 324 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 358].

/11879 29 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16458 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 430 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 359].

/11880 30 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16496 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 471 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 360].

/11881 31 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17661 ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 217 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 359].

/11882 32 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 344 ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق [فهرست اهدایی رهبری: 177].

/11883 33 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: 97 - ب ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، از فائده خامسه تا باب دوم در بیان اذکاری که مخصوص وقتی چندند ، 316 برگ [فهرست ادبیات تهران: 1 / 361].

/11884 34 . قم ، گلپایگانی: 30/73 ، از اول تا قاعده سوم در شرائط و آداب علم ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 100 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11885 35 . قم ، گلپایگانی: 4495/23/15 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 326 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 132؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11886 36 . قم ، گلپایگانی: 4741/24/71 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 33 برگ ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 133؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11887 37 . قم ، گلپایگانی: 4756/24/56 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: پس جای خود

ص:74

را در جهنم مهیا داند دیگر از شرایط علم آن است که نفس خود را از صفات ذمیمه و اخلاق دنیه پاک گرداند و ریشه حسد و کبر و ریا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 223 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 133؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11888 38 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 3250 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، «394صفحه» 197 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 129].

/11889 39 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 3251 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، «578صفحه» 289 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 129].

/11890 40 . قم ، طبسی حائری: 185 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: ای ابوذر کسی که طلب علم کند برای اینکه مردم را فریب دهد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 153 برگ ، 23 سطر [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

11891 / 41 . قم ، طبسی حائری: 525 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: برگزیده اصحاب و زبده اتباع خود ابوذر غفاری رضوان اللّه علیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 290 برگ ، 27 سطر [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

/11892 42 . اصفهان ، دانشگاه اصفهان: 555 (1339) ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق [نشریۀ نسخه های خطی: 11 / 908].

11893 / 43 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1921 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1207ق ، «686 صفحه» 343 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 833].

/11894 44 . قم ، دارالحدیث: 28 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: و همچنین دل را تا نرم نکنی به یاد مرگ و محبت و مشقت عبادت قساوتش بر طرف نمی شود و منقاد حق نمی گردد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 12 محرم 1226ق ، مسجد دارالسلطنة طهران ، 208 برگ ، 19 سطر ، 14*23 [فهرست دارالحدیث].

/11895 45 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12876 ، نستعلیق ، محمد حسن بن عبد الجبار بزاز قزوینی ، 1226ق ، 360 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 357].

/11896 46 . مشهد ، گوهرشاد: 121 ، نسخ ، ابو القاسم بن محمد حسینی اصفهانی ، 1230ق ، 258 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 102].

/11897 47 . قم ، گلپایگانی: 3242/17/22 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد علی بن حسن

ص:75

اردکانی ، سه شنبه 14 ربیع الاول 1231ق ، 220 برگ ، 24 سطر [فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11898 48 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 296 ، بدون نام کاتب ، 1231ق [فهرست اهدایی رهبری: 177].

/11899 49 . قم ، گلپایگانی: 3235/17/15 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: به راستی او اقرار نمایم و خود را منقاد او گردانم و آنچه فرماید او را اطاعت نمایم گفت البته چنین خواهی کرد گفتم بلی گفت فردا این وقت نزد من آی ، شکسته نستعلیق ، ابو طالب موسوی عسکری ، 10 شعبان 1235ق ، 243 برگ ، 22 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11900 50 . رشت ، فرهنگ: 18 ع ، نستعلیق ، آقا میرزا محمد بن محمد صادق اصفهانی ، 1235ق ، «675صفحه» 338 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 66].

/11901 51 . قم ، مسجد اعظم: 3118 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد بن علی معلم میرزا بابا ، 6 ربیع الاول 1236ق ، 347 برگ ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 296؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/11902 52 . مراغه ، مسجد جامع: 13 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1238ق ، 175 برگ ، 22 سطر [فهرست مسجد جامع مراغه].

/11903 53 . همدان ، حاجی ایزدی: بدون شماره ، نستعلیق ، اسماعیل بن رضا ، 1240ق ، مقابله توسط ابو القاسم پرویزی [نشریۀ نسخه های خطی: 366].

/11904 54 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12523 ، نستعلیق ، علی بن ابراهیم ، 1241ق ، 140 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 357].

/11905 55 . قزوین ، فحول قزوینی: بدون شماره ، محمد باقر بن محمد طاهر حسینی ، 1242ق [مجلۀ تراثنا: 2 / 79].

/11906 56 . قم ، قائنی: 228 ، بدون نام کاتب ، جمادی الاول 1248ق [مجلۀ تراثنا: 50 / 368].

11907 / 57 . قم ، گلپایگانی: 5124/26/4 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، احمد بن حسین علی کرجی ، چهارشنبه رجب 1248ق ، 262 برگ ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 132؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:76

/11908 58 . بابل ، مدرسۀ صدر: 79 ، نستعلیق ، علی عسکر بن حاجی احمد ، 1249ق ، 270 برگ [فهرست مدرسۀ صدر: 63].

/11909 59 . قم ، مسجد اعظم: 7 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پنجشنبه 12 صفر 1251ق ، 269 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 296؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/11910 60 . قم ، گلپایگانی: 3012/16/22 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، جمعه 7 جمادی الثانی 1253ق ، 421 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11911 61 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8047/55/17 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبد اللّه بن صبر علی ، دوشنبه ذی حجه 1255ق ، 300 برگ ، 23 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/11912 62 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17333 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1257ق ، 275 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 357].

/11913 63 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8165/56/15 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبد الغفار بن محمد بن محمد کاظم (خادم آستانه طورار ) ، یکشنبه 11 جمادی الثانی 1259ق ، 231 برگ ، 24 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/11914 64 . قم ، طبسی حائری: 71 ، از آغاز و وسط افتادگی دارد ، آغاز: که جبرئیل بود و چنین گفت ابوذر بسیار نادم شد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1265ق ، 310 برگ ، 21 سطر [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

/11915 65 . بابل ، مدرسۀ صدر: 62 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، علی بن محمود بابا کجوری کالحی ، 1266ق [فهرست مدرسۀ صدر: 52].

/11916 66 . قم ، مسجد اعظم: 232 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، رجب 1268ق ، 150 برگ ، 28 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 296؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

/11917 67 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12875 ، افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 230 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 360].

/11918 68 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16621 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، بخشی

ص:77

از کتاب است ، 55 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 361].

/11919 69 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 168 ، نسخ ، سلطان خانم ، قرن 13ق [فهرست الهیات تهران: 1 / 709].

/11920 70 . تهران ، مدرسۀ مروی: 495 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست مدرسۀ مروی: 282].

11921 / 71 . مشهد ، عمومی امام هادی علیه السلام : 43 ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 240 برگ [فهرست کتاب خانۀ امام هادی علیه السلام : 37].

/11922 72 . رشت ، فرهنگ: 17 ع ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «779 صفحه» 390 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 66].

/11923 73 . قم ، مرعشی: 595 ، عنوان معرفی: شرح حدیث ابی ذر ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: بدانکه اکثر عالم مذمت دنیا می کنند و خود گرفتار آن هستند ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 171 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 187].

/11924 74 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14348 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 166 برگ [فهرست مجلس: 38 / 476].

/11925 75 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 521 ، حدیث در مذمت صوف پوشان ، بخشی از عین الحیاة است ، آغاز: ملا محمد باقر پسر ملا محمد تقی مجلسی در آخرهای کتاب عین الحیاة ... روایت می کند ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «57پ - 63پ» 7 برگ [فهرست مجلس:

239/22].

11926 / 76 . قم ، گلپایگانی: 3258/17/38 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 300 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11927 77 . قم ، گلپایگانی: 6835/35/15 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 175 برگ ، 28 سطر [فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11928 78 . قم ، مسجد اعظم: 3775 ، بخشی از کتاب است ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: ضمن ترک نهی از منکر به عمل می آید و از جمله گناهان کبیره است ،

ص:78

نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 152 برگ ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 296؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

11929 / 79 . یزد ، وزیری: 2888 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 297 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 4 / 1463].

/11930 80 . یزد ، وزیری: 3043 ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 247 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1514].

/11931 81 . یزد ، وزیری: 3089 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 247 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1529].

/11932 82 . یزد ، وزیری: 3400 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 287 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1640].

/11933 83 . یزد ، وزیری: 3696 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 304 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1752].

/11934 84 . یزد ، وزیری: 3854 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 142 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1821].

/11935 85 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 155 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 270 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 2 / 82].

/11936 86 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 95 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 204 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 2 / 82].

/11937 87 . قم ، طبسی حائری: 30 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: ستایش بی مثال و انباز سزاوار خداوند بی نیاز است ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در آغاز نسخه آمده است: «من کتب میرزا محمد تقی شیرازی» ، 196 برگ ، 15 سطر [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

/11938 88 . شهمیرزاد سمنان ، مسجد اعظم: 8 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد موسوی ، دوشنبه 25 رجب ؟ ، تصحیح در حاشیه ، 456 برگ ، 21 سطر ، 15 * 24 [فهرست مسجد اعظم شهمیرزاد].

/11939 89 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 3/374 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 32].

ص:79

/11940 90 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 90 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: امر کرد بملک الموت که قبض روح ایشان بکند و در این آیه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 278 برگ ، 21 سطر [فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

/11941 91 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8040/55/10 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 260 برگ ، 28 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/11942 92 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8062/55/32 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: ادع إلی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 234 برگ ، 23 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/11943 93 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8077/55/47 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز:

صادق علیه السلام منقول است که فرمود که ایمان ده پایه دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 362 برگ ، 20 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/11944 94 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8774/58/224 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: یا أباذر إن الدنیا مشغلة للقلوب و الأبدان و إن اللّه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 30 برگ [فهرست مدرسۀ حجازیها].

11945 / 95 . ساری ، طاهری شهاب: بدون شماره ، صفحه اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «684 صفحه» 342 برگ [نشریۀ نسخه های خطی:

624/6].

11946 / 96 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از آخر افتادگی دارد . [دلیل المخطوطات: 241].

/11947 97 . قم ، دارالحدیث: 27 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: به اینجا ختم می کنم کتاب عین الحیاة را و از الطاف ... و در حیات و ممات این حقیر خاکسار و ذره بی مقدار را از دعای طلب مغفرت سیئات و رفع درجات محروم نگردانند ، نسخ ، حسین بن غلام حسین بن محمد رضا ، بدون تاریخ کتابت ، عبارات عربی معرب ، 438 برگ ، 19 سطر ، 16*23 [فهرست دارالحدیث].

11948 / 98 . مشهد ، واعظ زاده خراسانی: 7 ، از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از روی نسخه مؤلف تحریر شده [مجلۀ مشکوة: 47 / 211].

ص:80

/11949 99 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 1257 ، انجام ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: بر طرف شد و نام مقدس الهی بر زبان ایشان جاری نمی شد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 114 برگ ، 27 سطر ، 20/5*29 [فهرست مؤید: 3 / 215].

/11950 100 . مراغه ، عمومی مراغه: 118 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 311 برگ ، 22 سطر ، 16 * 24 [فهرست کتاب خانۀ عمومی مراغه:

99].

2112 . عین الحیاة

(فارسی)

از: محمد شفیع بن محمد صالح

شرح فارسی احادیث و شامل دوازده عین است ، که مؤلف آن را به عنوان یک روضه به روضات کتاب مفتاح الجنان خود ملحق ساخته است .

[الذریعة: 324/21]

نسخه ها:

11951 . کاشان ، حسن عاطفی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، ربیع الثانی 1215ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 740].

2113 . عین العیون (شرح شرائع الدین)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح حدیث معروف به شرائع الدین است که حضرت امام رضا علیه السلام به مامون نوشته و شیخ صدوق در عیون أخبار الرضا علیه السلام نقل کرده است. مؤلف در دیباچه بدون تصریح به نام خود گوید: «بعضی از اجلاء اخلا که مخالفت امر ایشان گنجایش نداشت اشارت به ترجمۀ بعضی احادیث کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام کرد تا به فهم فارسی زبانان نزدیک شود. کمترین ، این اشارت را عین بشارت دانسته حدیث عبد الواحد بن عبدوس نیشابوری را که در باب ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الإسلام ... آورده و صاحب کتاب ذکر کرده که این

ص:81

حدیث به جمیع ابواب و فصول فروع ... به ترجمه این حدیث هدایت تأسیس پرداخته ... به نام عین العیون مسمی گردانید».

شیوۀ این شرح چنین است که نخست چند سطر از حدیث را می آورد و با علامت «ش» - که نشان شرح است - آن را شرح می کند.

آغاز: تبجیل سپاس تقدس اساس تقدیس ثنای تسبیح و تهلیل انبیا.

نسخه ها:

11952 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2774 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «صفحه23 - 106» 42 برگ [فهرست مجلس:

/9 215].

2114 . عینیة الوجود (دائرة الوجود ، شرح حدیث من عرف نفسه عرف ربه)

(عربی)

از: عبد اللّه بن مسعود حسینی بلیانی ، اوحد الدین (م 686 ق)

شرحی عرفانی بر حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» است. بلیانی به شیوۀ عارفان به شرح حدیث می پردازد و بر وحدت حقیقت وجود و نفی وجود از کل اشیا تأکید می کند و در پایان دربارۀ حقیقت عشق و اختلاف آن با شوق ، سخن می گوید و رساله را با رسم دایرۀ «طریق السیر فی الوجود» به پایان می برد.

آغاز: الحمد للّه الذی لم یکن قبل وحدانیته قبل إلا و القبل هو.

نسخه ها:

11953 / 1 . تهران ، ملک: 547 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1049ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «صفحه198 - 231» 17 برگ [فهرست ملک: 5 / 67].

11954 / 2 . قم ، مرعشی: 6869 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، رجب علی ، 1084ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «48پ - 59پ» 12 برگ [فهرست مرعشی: 18 / 62].

/11955 3 . تهران ، عبد العظیم قریب گرکانی: 188 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1257ق ، رسالۀ هشتم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 648].

/11956 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 576 ، نستعلیق ، بدون نام

ص:82

کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «212ر - 214ر» 3 برگ [فهرست مجلس:

22 / 267].

/11957 5 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 623 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس رضوی: 414].

2115 . عیون الأخبار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی روایی است در تاریخ و فضایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خلقت پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و فضایل و معجزات حضرت علی علیه السلام ، که با استفاده از کتب روایی و تاریخی همچون إعلام الوری طبرسی ، الإقبال و الطرائف سید بن طاووس ، التهذیب و المصباح شیخ طوسی ، مناقب آل أبی طالب ابن شهر آشوب ، المناقب خوارزمی ، الفصول المهمة مالکی و کشف الیقین علامه حلی و ... نگاشته شده است .

نسخۀ حاضر به جهت افتادگی از طرفین و نانوشته ماندن عناوین ، دقیقاً قابل تشخیص نیست. سه برگ اول کتاب در خلقت پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و بقیه تا آخر در تولد و فضایل و معجزات علی علیه السلام است .

[الذریعة: 376/15 رقم 2369 ؛ فهرست مجدوع: 73 - 77]

آغاز نسخه: بإسناده عن الفضل بن ربیع أن المنصور کان قبل الدولة کالمنقطع إلی جعفر بن محمد علیهما السلام سألت جعفر بن محمد بن علی علیهم السلام ما کان سببها أن اللّه جل اسمه خلق محمداً و علیاً و فاطمة و الحسن و الحسین ... قبل أن ، نسخه ها:

11958 . قم ، گلپایگانی: 828/5/118 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 45پ» 45 برگ ، 15 سطر ، 15/5*21 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:83

2116 . عیون أخبار الرضا علیه السلام

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م 381ق)

کتابی حدیثی معروفی است که در دو جزء تنظیم شده و مشتمل بر 139 باب در بیان زندگانی ، اخلاق و سخنان حکمت آمیز حضرت رضا علیه السلام و علل و فلسفه برخی از احکام و دیگر امور است . مؤلف در تمام احادیث اسانید و سلسله روات را ذکر نموده و کتاب را به نام صاحب بن عباد نگاشته و در آغاز آن ، دو قصیده ای را که ابن عباد در اهدای سلام و تحیت و مدح حضرت رضا علیه السلام سروده ، به عنوان تبرک آورده است.

[مشار عربی: 642 ؛ الذریعة: 375/15 ؛ التراث العربی: 104/4]

آغاز: الحمد للّه الواحد القهار العزیز الجبار الرحیم الغفار فاطر الارض و السماء .

نسخه ها:

11959 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 9555 ، نسخ معرب ، یحیی بن حسنویه بن حسین ، شعبان 576ق ، 310 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 5143 [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 405؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 3 / 137].

/11960 2 . تهران ، سپهسالار: 1918 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 875ق ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 1085 [فهرست سپهسالار: 5 / 342؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 355].

/11961 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11743 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، لطف اللّه بن تونی ، 881ق ، 220 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 366].

/11962 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 177 ، نسخ ، محمد بن حسین محمد غفاری ، صفر 957ق ، 200 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 1060 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 355].

/11963 5 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1744 ، نسخ ، محمد غفاری ، 957ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 414].

/11964 6 . قم ، مرعشی: 3780 ، نسخ ، نصر اللّه بن عطاء اللّه کازرونی ، محرم 962ق ، 172 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 165].

ص:84

/11965 7 . تهران ، دانشگاه تهران: 607 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 3 ربیع الاول 962ق ، 211 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1428].

/11966 8 . قم ، مرعشی: 785 ، نسخ ، حیدر بن علاء الدین علی بن حسن حسینی سبزواری بیزوی ، 6 ذی حجه 980ق ، 200 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 392].

/11967 9 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 45 ، نسخ ، حسین بن عیسی بحرانی ، 990ق ، 188 برگ [فهرست مدرسۀ فاضلیه: 72].

/11968 10 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14040 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، حسین بن عیسی بحرانی ، 990ق ، 188 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 368].

/11969 11 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 35 ، نسخ ، حسین بن عیسی بحرانی ، 990ق ، تصحیح شده ، 188 برگ [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 490].

/11970 12 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 905 ، بدون نام کاتب ، 999ق [میراث اسلامی ایران:

1 / 442].

/11971 13 . قم ، مرعشی: 1412 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 314 برگ [فهرست مرعشی: 4 / 195].

/11972 14 . قم ، مرعشی: 197 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 317 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 229].

/11973 15 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1740 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1009ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 414].

/11974 16 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 539 (شش نسخه) ، بدون نام کاتب ، 1016 ق به بعد ، [مجلۀ نور علم: 52 / 287].

/11975 17 . یزد ، وزیری: 61 ، نسخ ، تقی الدین محمد حسینی ساوی ، 1028ق ، 155 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 81].

/11976 18 . رشت ، فرهنگ: 151 ع ، نسخ ، محمد صادق بن محمد حافظ مشهدی ، 1035ق [فهرست فرهنگ رشت: 66].

/11977 19 . قم ، گلپایگانی: 737/5/27 ، آغاز: بسمله حدثنی الشیخ المؤتمن الوالد أبو الحسن علی بن أبی طالب بن محمد ... أما بعد قال أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی الفقیه مصنف هذا الکتاب ، نسخ ، محمد امین بن نظر علی

ص:85

سلیمانی ، پنجشنبه 4 جمادی الثانی 1043ق ، دار القرار قندهار ، نسخه بدلها در حاشیه آورده شده است ، 158 برگ ، 19 سطر ، 15*26 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/11978 20 . تهران ، حسین مفتاح: 104 ، نسخ ، حسن بن حسین حسینی مازندرانی ، شعبان 1046ق ، رسالۀ اول مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 223].

/11979 21 . تهران ، دانشگاه تهران: 1652 ، نستعلیق ، شیخ قاسم بن شیخ زکریا ، جمادی الثانی 1047ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «4پ - 197پ» 194 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 224].

/11980 22 . مشهد ، گوهرشاد: 191 ، آغاز: آثر عنده و أحسن موقعا لدیه من علوم أهل البیت علیهم السلام لتعلقه بحبلهم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1047ق ، تصحیح و مقابله شده ، 208 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 163].

11981 / 23 . شیراز ، مسجد جامع عتیق: بدون شماره ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1050ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 207].

/11982 24 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13288 ، افتادگی دارد ، نسخ ، محمد قاسم بن عنایت اللّه قمی ، 1051ق ، تصحیح و مقابله شده ، 243 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 365].

/11983 25 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 499 ، نسخ ، عبد القادر ، 1055ق [فهرست مدرسۀ حجتیه:

72].

11984 / 26 . تبریز ، ملی تبریز: 3187 ، نسخ ، محمد قاسم بن محمد زمان طبیب ، 1056ق ، 203 برگ [فهرست ملی تبریز: 3 / 970].

/11985 27 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12500 ، نسخ ، زین العابدین بن محمد ، 1057ق ، با حواشی ، 328 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 362].

/11986 28 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 15 ، نسخ ، محمد طاهر بن شما الدین ، 1057ق [فهرست مدرسۀ نمازی: /1 26].

/11987 29 . تهران ، حسین مفتاح: 1297 ، نسخ ، محمد قاسم بن احمد مازندرانی ، ربیع الاول 1059ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 197].

/11988 30 . همدان ، مدرسۀ غرب: 366 ، نسخ ، حسن نباطی ، 1059ق [فهرست مدرسۀ

ص:86

غرب: 162].

/11989 31 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14331 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1060 ، تصحیح شده ، 281 برگ [فهرست مجلس: 38 / 461].

/11990 32 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1272 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، محمد زمان بن ابی طالب نصیر طوسی ، 1060ق ، «556صفحه» 278 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 835].

/11991 33 . قم ، آستان معصومیه (س): 2: 24 - 6097 ، نسخ ، عبد الباقی نظام بن محمد رفیع بن مولانا محمد بن درویش علی دامغانی ، 17 محرم 1061ق ، 216 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 146].

11992 / 34 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 714 ، نسخ ، ابراهیم بن حسن بن ابراهیم کوهرزی ، 1060 - 1061 ق، 362 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 188].

11993 / 35 . رشت ، فرهنگ: 13 ع ، جلد دوم ، نستعلیق ، محمد طاهر ، 1062ق [فهرست فرهنگ رشت: 66].

11994 / 36 . قم ، مرعشی: 2684 ، نسخ ، عزیز اللّه بن یوسف طباطبایی اردستانی ، 13 رجب 1063ق ، 234 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 261].

/11995 37 . مشهد ، گوهرشاد: 357 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد باقر بن عرب شیرازی ، 1063ق ، تصحیح شده ، 244 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 294].

/11996 38 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 204 ، جزء یکم ، آغاز: بسمله و من الأخبار المأثورة عن الرضا علیه السلام ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ربیع الاول 1064ق ، 361 برگ [فهرست دائرة المعارف: 1 / 180].

/11997 39 . تهران ، ملی تهران: /3527ع ، حسن بن حسین حسینی مازندرانی ، 1064ق ، مکه معظمه ، از روی خط علی بن عبد اللّه بختیار تحریر 549 ق کتابت شده ، 161 برگ ، 18/5 * 26/5 [فهرست ملی تهران: 16 / 53].

/11998 40 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 406 ، نسخ ، اسفندیار بن فرامرز شهمیرزادی ، 24 ربیع الثانی 1065ق ، 253 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 205].

/11999 41 . مشهد ، عبد الحمید مولوی: 347 ، نسخ ، اسفندیار بن فرامرز شهمیرزادی ، ربیع الثانی 1065ق ، 251 برگ [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 45].

ص:87

/12000 42 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1243 ، حبیب اللّه بن قوام الدین کازرونی ، 1065ق [فهرست اهدایی رهبری: 177].

/12001 43 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4514 ، نسخ ، محمد علی استرآبادی ، 1065ق ، مقابله و تصحیح توسط کاتب [فهرست مجلس: 12 / 184].

/12002 44 . تهران ، سپهسالار: 8163 ، نسخ ، خان محمد بن آقا محمد گرگانی ، 1065ق ، 218 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 343].

/12003 45 . قم ، مسجد اعظم: 233 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین بن حسن ، پنجشنبه ربیع الاول 1066ق ، اصفهان ، 256 برگ ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 297؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12004 46 . قم ، آستان معصومیه (س): 202 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، آخر شعبان 1067ق ، 273 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 1 / 216].

/12005 47 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2084 ، از اواخر جزء اول تا آخر ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1067ق ، 154 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 130].

/12006 48 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3549 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: فصغر عنده محلی فی الوقت و رکلنی برجله و قال لی مثلک بهذا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 8 جمادی الثانی 1068ق ، تصحیح شده ، 201 برگ ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/12007 49 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1029 ، بدون نام کاتب ، 1068ق ، مقابله شده [فهرست اهدایی رهبری: 177].

/12008 50 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1403 ، مرتضی بن سید مصطفی حسنی حسینی عریضی ، 1068ق [فهرست اهدایی رهبری: 177].

/12009 51 . سمنان ، مدرسۀ صادقیه: 2 ، از آغاز یک برگ افتاده ، آغاز: فإنه أرسله لإقامة العوج و بعثه لتبصیر الحجج ، نسخ ، محمد مؤذن ، 1070ق ، تصحیح شده و علامت بلاغ دارد ، 222 برگ ، 18 سطر [مجلۀ آینۀ پژوهش: 53 / 119؛ فهرست مدرسۀ صادقیه].

12010 / 52 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10216 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد سعید بن اسماعیل مداح سمنانی ، 1071ق ، تصحیح و مقابله با نسخ متعدد ، با حواشی ،

ص:88

240 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 366].

/12011 53 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14848 ، نسخ ، حیدر کرکی ، 1071ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 414].

/12012 54 . قم ، آستان معصومیه (س): 4: 127 - 5784 ، نسخ ، علی اکبر شریف پسر شریف الدین حسین ، 19 ذی حجه 1072ق ، 362 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 146].

/12013 55 . قم ، مسجد اعظم: 326 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، علم الهدی بن قاضی نور بن خواجه امیر شیخ سروستانی ، 1072ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 335 برگ ، 22 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 442؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12014 56 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7947/54/37 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: العباد بطاعته لم یکن اللّه عنها صاداً و لا منها مانعاً ، نسخ ، محمد حسین بن محمود مشهدی ، پنجشنبه 15 محرم 1073ق ، 178 برگ ، 22 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/12015 57 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14231 ، نسخ ، محمد بن عبد اللّه حویزاوی ، 1073ق ، تصحیح و مقابله توسط عبد الحسین جزائری در سال 1073ق [فهرست آستان قدس: 14 / 363].

12016 / 58 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4248 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد مؤمن بن اسماعیل شهمیرزادی ، 1073ق ، 252 برگ [فهرست مجلس: 11 / 263].

/12017 59 . قم ، گلپایگانی: 3915/20/35 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: فسلم علی أمیر المؤمنین فرد علیه السلام فجلس ثم قال یا أمیر المؤمنین أسألک عن ثلاث مسائل إن أخبرتنی بها علمت أن القوم رکبوا من أمرک ما اقتضی علیهم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جزء اول در 6جمادی الاولی 1074ق ، مشهد ، 155 برگ ، 25 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 133؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12018 60 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9914 ، نسخ ، نصیر ، 1074ق ، با حواشی ، تصحیح و مقابله توسط محمد علی استرآبادی ، 223 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 362].

12019 / 61 . قم ، گلپایگانی: 6649/34/19 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد صفی بن محمد حسین تبریزی ، 1074ق ، بخشی از نسخه در سلخ ربیع الثانی 1079ق در مدرسۀ

ص:89

صادقیۀ تبریز کتابت شده است ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد ، دارای حواشی ، 203 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12020 / 62 . تهران ، دانشگاه تهران: 1439 ، نسخ ، قوام الدین بن حبیب اللّه ، 15 ربیع الثانی 1076ق [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 107].

12021 / 63 . قم ، مرعشی: 10997 ، نسخ ، محمد مهدی بن ابو تراب سهندی کججی ، غرۀ شوال 1076ق ، 282 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 404].

/12022 64 . قم ، مسجد اعظم: 1755 ، آغاز: وقع إلی قصیدتان من قصائد الصاحب الجلیل کافی الکفاة ، نستعلیق ، جعفر بن محمد مهدی حسینی ، ربیع الاول 1077ق ، مشهد مقدس ، مهری با تاریخ 1048ق در نسخه موجود است ، 331 برگ ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 297؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12023 65 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6778 ، نستعلیق ، محمد صادق لاهیجانی ، ربیع الثانی 1077ق ، 363 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 128].

/12024 66 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: بدون شماره ، نسخ ، رضی الدین بن همایون ، 10 جمادی الثانی 1077ق ، تصحیح شده با علامت بلاغ در حاشیه ، 333 برگ ، 18 سطر ، 15 * 24 [فهرست مؤید: 2 / 314].

/12025 67 . قم ، مرعشی: 1004 ، نسخ ، شمسا بن حیدر کشمیری ، 14 جمادی الثانی 1077ق ، 277 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 200].

/12026 68 . قم ، مرعشی: 5523 ، نسخ ، علی مازندرانی ، 1077ق ، 185 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 293].

/12027 69 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6616 ، سه باب را ندارد ، نستعلیق ، عبد الوهاب موسوی ، 1078ق ، 247 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 131].

/12028 70 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 354 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1078ق ، 120 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 188].

/12029 71 . تهران ، ملک: 1908 ، نسخ ، نظام الدین بن محمد صادق ، 1079ق ، 248 برگ [فهرست ملک: 1 / 376].

/12030 72 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3581 ، نسخ ، محمد بن یوسف ارسباری ،

ص:90

پنجشنبه 12 ذی قعده 1080ق ، تصحیح شده ، رسالۀ اول مجموعه ، 169 برگ ، 25 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/12031 73 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11954 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، تبریزی ، 1080ق ، تصحیح شده ، با حواشی ، 166 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 368].

/12032 74 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 550 ، آغاز: حدثنی الشیخ المؤمن الوالد أبو الحسن علی بن أبی طالب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1081ق ، 217 برگ [فهرست مجلس: 2 / 323].

/12033 75 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 336 ، نسخ ، علی رضا بن احمد طالقانی ، 1081ق ، 232 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 188].

/12034 76 . قم ، مرعشی: 571 ، از باب آخر فی ما جاء عن الرضا من الأخبار المأثورة تا آخر کتاب ، نستعلیق ، عبد الباقی بن علی دوست مشهدی ، جمادی الثانی 1083ق ، 114 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 169].

/12035 77 . زنجان ، امام جمعۀ زنجان: بدون شماره ، تاج الدین بن علی عاملی ، پنجشنبه 10 شعبان 1083ق [دلیل المخطوطات: 120].

/12036 78 . تهران ، خانقاه نور بخش: 190 ، نسخ ، احمد بن محمد بن عبد اللّه ، شعبان 1084ق ، «300صفحه» 150 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 1 / 190].

/12037 79 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 9146/60/96 ، جلد دوم از باب 29 تا آخر ، آغاز: بسمله باب 29 فی ما جاء عن الرضا علیه السلام من الأخبار المشهورة ، نسخ ، فضل اللّه بن حسین نائینی ، رمضان المبارک 1084ق ، 142 برگ ، 17 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها ].

/12038 80 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2083 ، نسخ ، محمد باقر بن محمد حسین یزدی ، 20 ذی قعده 1084ق ، مصدر به سلسله سند کتاب است ، 317 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 129].

/12039 81 . تهران ، سپهسالار: 5480 ، نسخ ، فصیح بن میر محمد حسین نیشابوری ، 1084ق ، 221 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 343].

12040 / 82 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1241 ، بدون نام کاتب ، 1085ق [فهرست اهدایی رهبری: 177].

ص:91

/12041 83 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9048 ، نسخ ، ابو طالب بن میر سید شریف خطیب حسینی قاری سبزواری ، 1085ق ، با حواشی ، 233 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 364].

/12042 84 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5605 ، نستعلیق ، عبد القادر بن فخر الدین حسین مراغی ، 1085ق ، «636صفحه» 318 برگ [فهرست مجلس: 17 / 61].

/12043 85 . قم ، قائنی: 230 ، بدون نام کاتب ، 1085ق ، با مقدمه ای متفاوت از نسخ دیگربا حواشی «مجذوب» [مجلۀ تراثنا: 50 / 369].

12044 / 86 . قم ، مرعشی: 7060 ، نسخ ، محمد قاسم بن جمال الدین محمد طالقانی ، 3 محرم 1086ق ، 200 برگ [فهرست مرعشی: 18 / 227].

/12045 87 . مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 128 ، نسخ ، علی اکبر طبیب افتخاری سبزواری شیرازی ، ربیع الاول 1086ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 15].

/12046 88 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2079 ، شامل 70 باب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ربیع الثانی 1086ق ، 210 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 130].

/12047 89 . قم ، مرعشی: 4447 ، نسخ ، شمس الدین محمد بن خضر ، 5 ذی قعده 1086ق ، 265 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 40].

/12048 90 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 162 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1086ق ، 217 برگ [فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری: 1 / 121].

/12049 91 . تهران ، ملی تهران: /2768ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1086ق ، 256 برگ [فهرست ملی تهران: 13 / 241].

/12050 92 . رشت ، فرهنگ: 14 ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1087 [فهرست فرهنگ رشت:

66].

/12051 93 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14433 ، نسخ ، شاه رضا لبرمرلاجین ، 1087ق ، با حواشی ، 205 برگ [فهرست مجلس: 38 / 573].

/12052 94 . یزد ، وزیری: 790 ، نسخ ، حبیب اللّه بن میر فاضل ، 1087ق ، 240 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 664].

/12053 95 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15414 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، عزیز اللّه بن قاسم گلپایگانی ، 1088ق ، مقابله و تصحیح شده ، 268 برگ [فهرست آستان

ص:92

قدس: 14 / 367].

12054 / 96 . تهران ، سپهسالار: 1921 ، نسخ خوب ، امیر عبد المطلب حسینی ، 1088 ق ، 302 برگ ، 19 سطر [فهرست سپهسالار: 1 / 283 و 5 / 342].

/12055 97 . تبریز ، ثقة الإسلام تبریزی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1088ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 537].

/12056 98 . قم ، مرعشی: 7413 ، نسخ ، محمد شفیع بن محمد امین حسینی اردکانی ، پنجشنبه 9 ربیع الاول 1090ق ، 279 برگ [فهرست مرعشی: 19 / 229].

/12057 99 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 5 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الاول 1090ق ، (75278) [فهرست دانشگاه تهران: 3 / 98].

/12058 100 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 86 ، نسخ ، عبد المطلب اصفهانی ، 1090ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 72].

/12059 101 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 407 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 7 شوال 1091ق ، 233 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 205].

/12060 102 . مشهد ، عبد الحمید مولوی: 346 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شوال 1091ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 45].

/12061 103 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1732 ، نسخ ، سید محمد تقی موسوی و سید محمد مؤمن موسوی ، 1085 و 1091 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 233 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 822].

12062 / 104 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1739 ، نسخ ، جعفر لاهیجی ، 1092ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 415].

/12063 105 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3785 ، نسخ ، محمد تقی بن قطب الدین محمد ، 1092ق ، با حواشی و نسخه بدلها ، «482صفحه» 241 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1772].

/12064 106 . تهران ، ملی تهران: /1630ع ، نسخ ، محمد سعید بن محمد حسین طباطبایی اردستانی ، 1092ق ، 307 برگ [فهرست ملی تهران: 10 / 192].

/12065 107 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2219 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: قد ظهر لی من أمر هذا المشهد ما صح به یقینی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1093ق ، تصحیح شده

ص:93

و دارای حواشی مختصر ، در برگ اول تملک محمد بن کاظم بروجردی در سال 1322 ق و در برگ سوم یادداشتی از محمد شکری بروجردی در 22 ربیع الاول 1348 ق مشهود است ، 185 برگ ، 24 سطر [فهرست مرکز احیاء: 6 / مخطوط].

12066 / 108 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2081 ، شامل 71 باب ، نسخ ، فاضل بن محمد شهریاری ، پنجشنبه 7 صفر 1094ق ، شامل 71 باب ، 222 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 130].

/12067 109 . همدان ، مدرسۀ غرب: 11935 ، نسخ ، رفیع بن جمال ، 1094ق [فهرست مدرسۀ غرب: 162].

/12068 110 . مشهد ، مدرسۀ خیرات خان: 29 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد شفیع بن محمد رضا ، 1094ق [فهرست کتاب خانۀ های رشت و همدان: 1751].

/12069 111 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 46 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1095ق ، 278 برگ [فهرست مدرسۀ فاضلیه: 72].

/12070 112 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14067 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1095ق ، 279 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 361].

/12071 113 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 36 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1095ق ، 278 برگ [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 491].

/12072 114 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 404 ، نسخ ، محمد صالح بن محمد علی استرآبادی ، 1095ق ، رسالۀ اول مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 117].

/12073 115 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 760 ، نسخ ، عبد اللّه بن نور الدین محمد زشکی طوسی ، 1095ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 162].

/12074 116 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 466 ، نسخ ، رضا رضوی ، 1095ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 72].

/12075 117 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3066 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: و قد مضت کأنه البرق إذا ما أو مضا * أبلغ سلامی زاکیاً بطوس مولای الرضا ، نسخ ، محمد معصوم بن قطب الدین حیدر ، 17 جمادی الثانی 1096 ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی مختصر ، 182 برگ ، 25 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/12076 118 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17806 ، نسخ ، ابو علی بن حسن طسوجی ،

ص:94

1096ق ، 167 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 364].

/12077 119 . تهران ، سپهسالار: 1920 ، نستعلیق خوب ، علی بن یوسف خرقانی ، 1096 ق ، 163 برگ ، 21 سطر [فهرست سپهسالار: 1 / 283 و 5 / 342].

/12078 120 . تهران ، ملک: 1934 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1096ق ، 376 برگ [فهرست ملک: 1 / 376].

/12079 121 . ری ، آستان عبد العظیم: 43 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد باقر بن میرزا محمد علی خوزانی ، محرم 1097ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 78].

/12080 122 . شیراز ، شاه چراغ: 107 ، نسخ ، محمد علی بن ملا محمد باقر اردبیلی ، 1097ق ، شماره ثبت: 385 ، 227 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 97].

/12081 123 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10114 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح و مقابله شده ، با حواشی ، 255 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 365].

/12082 124 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11136 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 199 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 369].

/12083 125 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15641 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده ، 318 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 364].

/12084 126 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16021 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی از علامه مجلسی و دیگران ، تصحیح و مقابله شده ، 205 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 367].

/12085 127 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17334 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، 246 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 367].

12086 / 128 . تهران ، دانشگاه تهران: 4826 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 188 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 14 / 3852].

/12087 129 . تهران ، دانشگاه تهران: 9106 ، از آخر افتادگی دارد ، انجام: باب ما جاء عن الرضا علیه السلام فی صفة النبی صلی اللّه علیه و آله ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 139 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 294].

/12088 130 . تهران ، ملی تهران: /2147ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 308 برگ

ص:95

[فهرست ملی تهران: 11 / 406].

/12089 131 . تهران ، سپهسالار: 1917 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست سپهسالار: 5 / 342].

/12090 132 . تهران ، سپهسالار: 5443 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 320 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 342].

/12091 133 . تهران ، سپهسالار: 5444 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 258 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 343].

/12092 134 . قم ، مسجد اعظم: 3208 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد حسین بن کیا محمد لاهیجی ، قرن 11ق ، 173 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

297؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12093 135 . یزد ، وزیری: 1576 ، نسخ ، محمد صالح نیشابوری ، قرن 11ق ، 202 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 993].

/12094 136 . مشهد ، گوهرشاد: 348 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح و مقابله شده ، 388 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 289].

/12095 137 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 283ج ، نسخ ، محمد حسین بن سیف اللّه اصفهانی ، سده 10 و 11 ق، 250 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 614].

/12096 138 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 140 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، وقف در سال 1129ق ، 172 برگ ، 23 سطر [میراث اسلامی ایران: 10 / 614؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 1 / 186].

/12097 139 . تهران ، حسین مفتاح: 225 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 197].

/12098 140 . کاشان ، سید محمد حسین علم الهدی رضوی: 55 - (615) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 37].

/12099 141 . تهران ، ملی تهران: /1635ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1104ق [فهرست ملی تهران: 10 / 207].

/12100 142 . ری ، آستان عبد العظیم: 290 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، درویش علی بن شمس الدین ، 1105ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 472].

ص:96

/12101 143 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9106 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1107ق ، 190 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 363].

/12102 144 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15391 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1108ق ، 383 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 363].

/12103 145 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1747 ، نسخ ، حسن علی خاوری ، 1108ق ، مشهد [فهرست الفبایی آستان قدس: 415].

/12104 146 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 158 ، بدون نام کاتب ، 1109ق ، «424 صفحه» 212 برگ [فهرست مجلس: 7 / 197].

/12105 147 . تهران ، ملی تهران: /1495ع ، نسخ ، محمد باقر بن محمد صالح کشمیری ، 1109ق ، 225 برگ [فهرست ملی تهران: 9 / 512].

/12106 148 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8563/58/13 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، سهراب بن رستم علی آبادی ، شنبه 7 ربیع الثانی 1110ق ، 289 برگ ، 19 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/12107 149 . ری ، آستان عبد العظیم: 268 ، نسخ ، سلمان بن منصور قزوینی ، شعبان 1110ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 472].

/12108 150 . مشهد ، واعظ زاده خراسانی: 3 ، محمد بن حسن قشمیری ، 1110ق [مجلۀ مشکوة: 47 / 210].

/12109 151 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3184 ، نسخ ، محمد جعفر بن محمد باقر همدانی ، 1111ق ، «512صفحه» 256 برگ [فهرست مجلس: 10 / 765].

/12110 152 . تهران ، ملی تهران: /1828ع ، نسخ ، یونس بن آقا ملا محمد ، 1112ق ، 367 برگ [فهرست ملی تهران: 10 / 411].

/12111 153 . یزد ، وزیری: 625 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، حسن بن عبد الکریم حسینی هزار جریبی ، 1114ق ، 382 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 530].

/12112 154 . قم ، مرعشی: 6725 ، نسخ ، زین العابدین بن محمد علی خطیب ، نیمه جمادی الثانی 1117ق ، 271 برگ [فهرست مرعشی: 17 / 280].

/12113 155 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7146 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، زین العابدین بن محمد علی خطیب ، 24 صفر 1118ق ، 242 برگ [فهرست مجلس:

ص:97

/25 157].

12114 / 156 . تهران ، عبد العظیم قریب گرکانی: 143 ، نسخ ، ابراهیم موسوی ، جمادی الثانی 1118ق ، با قصیده ای از شیخ علی خان کاظمی در ستایش کتاب [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 656].

/12115 157 . قم ، آستان معصومیه (س): 3: 13 - 6041 ، نسخ ، محمد باقر بن ملا محمد تقی ، 17 رجب 1118ق ، 204 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه:

146].

/12116 158 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2265 ، نسخ ، سید محمد بن نجات حسینی ، 23 شوال 1119ق ، اصفهان ، تصحیح شده و در برگ اول تملک اسد اللّه بن محمد امین تویسرکانی با مهر مربع «المفوض أمره إلی اللّه أسد اللّه» و تملک علی اصغر تویسرکانی در سال 1362ق و تملک ملا اسماعیل تویسرکانی مشهود است ، 230 برگ ، 17 سطر ، 14/5*19 [فهرست مرکز احیاء: 6 / مخطوط].

/12117 159 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 159 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1119ق ، «353صفحه» 177 برگ [فهرست مجلس: 7 / 197].

/12118 160 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2078 ، شامل بر 69 باب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 14 ذی حجه 1123ق ، 372 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 130].

/12119 161 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 179 ، نسخ ، سید علی بن ادهم حسینی شیرنگی سبزواری ، 1125ق ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 1061 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 255].

/12120 162 . تهران ، ملی تهران: /551ع ، نسخ ، سید محمد گنجه ای ، 1125ق ، 181 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 47].

/12121 163 . مشهد ، گوهرشاد: 315 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1132ق ، با حواشی «مجلسی» و «صالح» و «بیضاوی» و «ع ح ی» و «مجذوب» و غیره [فهرست گوهرشاد: 1 / 264].

/12122 164 . قم ، مسجد اعظم: 436 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، معز الدین محمد بن ضیاء الدین ، شوال 1140ق ، 102 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

297؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

ص:98

/12123 165 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2082 ، در 69 باب ، نسخ ، حسین بن عبد الرشید رضوی حسینی ، وقف در شوال 1145 ، با حواشی «سید نعمت اللّه جزایری» ، 306 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 130].

/12124 166 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 159 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1150ق ، 189 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 188].

/12125 167 . تهران ، ملی تهران: /992ع ، نستعلیق ، محمد اسماعیل بن محمد یوسف کردی ، 1180ق ، 261 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 479].

/12126 168 . تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 142 ، نسخ ، فصیح بن میر محمد حسین نیشابوری ، 1180ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 331].

/12127 169 . تهران ، سپهسالار: 2442 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 270 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 342].

12128 / 170 . تهران ، سپهسالار: 5491/2 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، «38ر - 100پ» 63 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 343].

/12129 171 . تهران ، ملک: 2347 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 277 برگ [فهرست ملک: 1 / 377].

/12130 172 . تهران ، مدرسۀ مروی: 335 ، بدون نام کاتب ، سدۀ 11 و 12 ق [فهرست مدرسۀ مروی: 189].

12131 / 173 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7699/52/39 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 200 برگ ، 20 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/12132 174 . قم ، دارالحدیث: 366 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، نشادة بن حمدی بن خلیفة الغانمی ، قرن 12ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «70ر - 186پ» 115 برگ ، 15 سطر [فهرست دارالحدیث].

/12133 175 . قم ، آستان معصومیه (س): 563 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 224 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 2 / 193].

/12134 176 . مشهد ، حیدری: 67 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق [مجلۀ اندیشه حوزه: 7 / 218].

ص:99

/12135 177 . قم ، مسجد اعظم: 268 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1249ق ، 196 برگ ، 22 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 297؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12136 178 . یزد ، وزیری: 401 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1250ق ، 227 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 367].

/12137 179 . قم ، علامه محمد حسین طباطبایی: بدون شماره ، محمد یوسف طالقانی ، 1257 ق [مجلۀ تراثنا: 7 / 156].

12138 / 180 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 505 ، نسخ ، محمد رضا بن عبد الرزاق الویری ، 1262ق ، 233 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 188].

/12139 181 . یزد ، وزیری: 1898 ، نستعلیق ، محمد صالح حسینی ، 1274ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 272 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1088].

/12140 182 . قم ، گلپایگانی: 30/50 ، از باب 64 تا آخر کتاب ، آغاز: باب 64 ما حدث به هرثمة بن أعین من ذکر وفاة الرضا علیه السلام ، نسخ ، شمسا بن سلیمان طالقانی ، قرن 13ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 20 برگ ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 133؛ فهرست گلپایگانی ، جدید؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

/12141 183 . قم ، طبسی حائری: 80 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: و باقیة له إلی غایة الأمد بمنه و فضله ذکر أبواب الکتاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، در نور علم با شماره 223 معرفی شده است ، 452 برگ ، 17 سطر [مجلۀ نور علم: 14 / 107؛ فهرست کتاب خانۀ طبسی].

12142 / 184 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8196/56/46 ، جلد اول و دوم ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 300 برگ ، 21 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/12143 185 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8489/57/159 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 325 برگ ، 17 تا 20 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/12144 186 . تبریز ، خادم حسینی: 10 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 270 برگ ، 21 سطر [فهرست کتاب خانۀ خادم حسینی].

/12145 187 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بر شیخ

ص:100

صالح بن عبد الکریم بحرانی در سال 1081ق قرائت شده است و دستخط او در پایان نسخه آمده است. [مجلۀ میراث شهاب: 15 / 203].

/12146 188 . قم ، مرعشی: 5403 ، فقط چند برگ آغاز را دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 32پ» 32 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 370 [فهرست مرعشی: 14 / 191؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 1 / 428].

/12147 189 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15134 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 661].

/12148 190 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2080 ، حاوی 71 باب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 216 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 131].

/12149 191 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1202 ، فقط یک حدیث را دارد ، آغاز: حدثنا عبد الواحد ... یابن رسول اللّه أخبرنی عن الشجرة التی ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، ق 13 ، رسال شصت و ششم مجموعه ، «2ص» 1 برگ ، 17 * 22 [فهرست مجلس:

/23 734].

12150 / 192 . تهران ، دانشگاه تهران: 594 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 307 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1427].

/12151 193 . تهران ، ملی تهران: 3769 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: وآله و سلم فی الشیء الواحد فقال علیه السلام إن اللّه عز و جل حرم حراماً و أحل حلالاً ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 310 برگ ، 12 سطر ، 11 * 16 [فهرست ملی تهران:

405/16 ].

12152 / 194 . قم ، گلپایگانی: 400/3/20 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل وجود دارد ، در برگ اول مهری به تاریخ 1101ق دیده می شود ، 211 برگ ، 22 - 23 سطر ، 15/5*26/5 [فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12153 195 . قم ، گلپایگانی: 6855/35/35 ، آغاز: بسمله حدثنا الشیخ المؤتمن الوالد أبوالحسن علی بن أبی طالب ...قال حدثنی الأمین السید الأوحد الفقیه ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بخش نونویس در 1194ق ، در حاشیه

ص:101

تصحیح شده و حواشی از «مجذوب سلمه اللّه تعالی» ، 330 برگ ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12154 196 . تهران ، سپهسالار: 1870 ، نستعلیق ، جزء اول کتاب ، سه برگ از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 1 / 283 و 5 / 342].

/12155 197 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 207 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقابله و تصحیح شده [فهرست مدرسۀ نمازی: /1 105].

/12156 198 . تهران ، ملک: 888 ، بخشی از کتاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «81پ - 117پ» 37 برگ [فهرست ملک: 5 / 213].

/12157 199 . یزد ، وزیری: 45 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «267 - 360» 94 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری:

1 / 56].

12158 / 200 . همدان ، مدرسۀ غرب: 931 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 342» 171 برگ [فهرست مدرسۀ غرب: 286].

/12159 201 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 124 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 489].

/12160 202 . تهران ، مدرسۀ مروی: 1018 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ مروی: 189].

/12161 203 . تهران ، مدرسۀ مروی: 86 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ مروی: 189].

/12162 204 . قم ، قائنی: 229 ، جزء اول ، بدون نام کاتب ، با تملکی در سال 1069ق [مجلۀ تراثنا: 50 / 369 و 51].

/12163 205 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1201 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست مدرسۀ فیضیه: 2 / 69].

/12164 206 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 333 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 112 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 188].

/12165 207 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 746 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 236 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 188].

ص:102

/12166 208 . شیراز ، ملی فارس: 232 ، الجزء الأول من صحیفة الرضا علیه السلام ، آغاز:

بسمله و به نستعین الحمد للّه... و الصلاة ... قال الشیخ السعید الفقیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه [فهرست ملی فارس: 1 / 303].

/12167 209 . تهران ، خانقاه نور بخش: 191 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «300صفحه» 150 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 1 / 191].

/12168 210 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 1/134 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 32].

/12169 211 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه [دلیل المخطوطات: 253].

/12170 212 . قم ، آستان معصومیه (س): 591 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 362 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 2 / 224].

/12171 213 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 430 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: و قد آلیت علی نفسی أن لااُفارق هذا المشهد الشریف ما بقیت أبدا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، باتصحیح و بلاغ در حاشیه ، در برگ اول تملکی به تاریخ 1193ق ، 239 برگ ، 17 سطر ، 13 * 19/5 [فهرست مؤید: 1 / 348].

2117 . عیون الحکم و المواعظ و ذخیرة المتعظ و الواعظ

(عربی)

از: علی بن محمد بن ابی نزار بن شرقیه لیثی واسطی (قرن 7ق)

سخنان کوتاه علی علیه السلام است که مؤلف - بنا به اظهارش در مقدمۀ کتاب - از کتابهای گوناگون ، از جمله: نهج البلاغة ، مئة کلمة جاحظ ، دستور معالم الحکم ، غرر الحکم ، المناقب خطیب خوارزمی ، منثور الحکم ، الفرائد و القلائد اسفراینی ، الخصال و ... جمع آوری نموده است . او کتابش را در 30 باب - 29 باب ترتیب حروف الفبا و باب سی ام سخنان کوتاهی دربارۀ توحید ، وصایا و... - و 91 فصل تنظیم نموده است.

در این کتاب جمعاً 13628 گفتار از سخنان حکمت آمیز علی علیه السلام ، جمع شده که اغلب همان کلماتی است که در غرر الحکم آمدی ذکر شده ، به طوری که عده ای

ص:103

از محققان این کتاب را رونویسی کتاب غرر می دانند .

این کتاب به نامهای الفصول و العیون و المحاسن نیز نامیده شده است.

چاپ: ضمن جلد سوم از کتاب دوم ناسخ التواریخ با ترجمه فارسی پاره ای از کلمات آن ؛ قم: انتشارات دارالحدیث ، 1376 ش .

[مشار عربی: 643 ؛ الذریعة: 380/15 ؛ مجلۀ علوم الحدیث: 271/7 - 310 ؛ یادنامۀ سید عبد العزیز طباطبایی: 1288/3 - 1295]

آغاز: الحمد للّه فالق الحبة و بارئ النسم موجد الأشیاء بعد العدم... أما بعد فإن الذی حدانی علی جمع فوائد.

نسخه ها:

12172 / 1 . قم ، مرعشی: 4440 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، علی بن یوسف القدسی ، 14 جمادی الثانی 892ق ، 182 برگ ، سابقه: مرعشی: عکس 138 [فهرست مرعشی:

12 / 35؛ فهرست عکسی مرعشی: 1 / 132].

/12173 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6821 ، نسخ ، آقا میر شریف بن میرزا علی ، 14 جمادی الثانی 1027ق ، 136 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 131].

/12174 3 . تهران ، سپهسالار: 1784 ، نسخ ، محمد قلی ، 1085ق ، 173 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 345].

/12175 4 . قم ، مرعشی: 5958 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: عن الجری فی میدانهم و نقص وزنی عن أوزانهم و جعلت ما جمعته طریقاً لنجاة المکلفین ، نسخ ، زین العابدین بن ابی الحسن بن کتاب اللّه ، چهارشنبه 28 شعبان 1138ق ، 140 برگ [فهرست مرعشی: 15 / 338].

/12176 5 . تهران ، دانشگاه تهران: 6919 ، بدون نام کاتب ، 1242ق [فهرست دانشگاه تهران:

2 / 158].

/12177 6 . تهران ، دانشگاه تهران: 42 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد علی بن محمد صادق ، شوال 1279ق ، 236 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2 / 158].

/12178 7 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1279 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «451صفحه» 226 برگ [فهرست مجلس: 4 / 57].

/12179 8 . تهران ، سپهسالار: 1785 ، نسخ ، محمد هادی ، بدون تاریخ کتابت ، 285 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 345].

ص:104

2118 . عیون المعجزات (مختصر بصائر الدرجات)

(عربی)

از: حسین بن عبد الوهاب (قرن 5ق)

شیخ حسین بن عبدالوهاب از دانشمندان شیعه در سدۀ پنجم هجری است او با مشاهدۀ کتاب بصائر الدرجات فی تنزیه النبوات (1) تصمیم گرفت که معجزات و فضایل حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام را از آن انتخاب و با حذف سند در کتابش درج نماید ولی پس از ملاحظۀ کتاب تثبیت المعجزات تألیف سید ابوالقاسم علی بن احمد بن موسی بن محمد بن التقی الجواد علیه السلام که در معجزات و فضائل پیامبر نگاشته بود از آوردن معجزات آن حضرت خودداری نموده ، و معجزات ائمه علیه السلام را از کتاب بصائر انتخاب و نقل نمود . پس این کتاب مختصرِ بصائر و تکملۀ تثبیت المعجزات است . او تألیف این کتاب را در روز هفتم ماه رمضان سال 448ق شروع و در عید فطر همان سال به پایان رسانیده است .

در سدۀ یازدهم ، میرزا محمد هادی بن لطف اللّه حسینی عریضی احدی سلامی کازرونی نسخه ای از کتاب عیون المعجزات را در ضمن موقوفات جدّش امیر افتخار الدین عزیز اللّه بن شرفشاه مشهور به شاهمیر سلامی بر بقعۀ علیّۀ نورانیۀ کازرون ، بدست آورده و چون بعضی از قطعات آن از بین رفته بود آن را تحریر نموده تا محفوظ بماند . او در این تحریر بعضی از روایتها را که مقداری از آنها از بین رفته بود حذف نموده و گفتۀ مؤلف را که در پایان کتاب قرار داشته ، در آغاز تحریر آورده و قبل از آن دیباچه ای ذکر نموده است .

چاپ: نجف ، مطبعۀ حیدریه ، 1369 ق .

[الذریعة: 123/3 و 383/15 ؛ ریاض العلماء: 123/2-129]

آغاز تحریر کازرونی: الحمد للّه و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی ... هذه أحادیث قد نقلتها عن کتاب اشتمل علی نبذة من مناقب الائمة ...جدی افتخار الدین عزیز اللّه بن شرفشاه الشهیر بشاهمیر .

ص:105


1- (1) . این کتاب غیر از بصائر الدرجات تألیف محمد بن حسن صفار قمی و غیر از بصائر الدرجات تألیف سعد بن عبداللّه اشعری قمی است.

نسخه ها:

12180 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 965 ، تحریر کازرونی ، آغاز: جدّی افتخار الدین عزیز اللّه بن شرفشاه الشهیر بشاهمیر ، نسخ ، محمد هادی سلامی احدی ، اول شوال 1075ق ، 114 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1429].

12181 / 2 . قم ، مرعشی: 8281 ، تحریر کازرونی ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: و روی أن علی بن محمد بن زیاد الصیمری کتب یسأل کفناً فکتب صلوات اللّه علیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 156 برگ [فهرست مرعشی: 21 / 241].

/12182 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15015 ، گویا تحریر کازرونی ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: نقیة حتی صلی ثم غاب و قال فی ذلک السید الحمیری رضی اللّه عنه فی قصیدته المعروفة بالمذهبة ، انجام: انه قد ارتد فتبین ارتداده بعد التوقیع باحد عشر یوماً تم الکتاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 46 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 369].

/12183 4 . تهران ، ملی تهران: 2542 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز و انجام مانند آغاز و انجام نسخۀ آستان قدس ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «75 - 124» 50 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 437].

غ

2119 . الغارات

(عربی)

از: ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی ، ابو اسحاق (م 283ق)

چاپ: تهران ، انتشارات انجمن آثار ملی ، به تحقیق سید جلال الدین محدث ارموی 1395ق ، دو جلد ، 1121ص ؛ قم ، دارالکتاب الإسلامی ، 1370ش ، 500 ص ، به تحقیق عبد الزهراء خطیب حسینی.

[الذریعة: 1/16 ؛ معجم المطبوعات العربیة فی ایران: 218]

نسخه ها:

12184 / 1 . قم ، محقق طباطبایی: عکس 218 ، حسین بن احمد حسینی ، 1124ق ، در سال 1125 ق چند بار مقابله و تصحیح شده ، «360صفحه» 180 برگ [یادنامۀ محقق طباطبایی: 3 / 1487].

ص:106

/12185 2 . قم ، محقق طباطبایی: میکروفیلم 198 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [یادنامۀ محقق طباطبایی: 3 / 1535].

2120 . غالب و مغلوب

منسوب به: امام علی بن ابی طالب ، امیر المؤمنین علیه السلام

دو بیت شعر عربی است منسوب به امام علی علیه السلام در استخراج غالب و مغلوب و شرح آن به فارسی و نیز جدولهایی برای نشان دادن غالب و مغلوب .

نسخه ها:

12186 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 6399 ، آغاز: آغاز شعر فارسی: پس از حمد خدای عالم الغیب * که بخشد انبیا را علم لاریب ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، همراه با هفت بیت فارسی در شرح آن ، رسالۀ هفتم مجموعه ، در فهرست چنین معرفی شده: « دو بیت منسوب به حضرت علی علیه السلام و هفت بیت فارسی است که گویا شرح همان ابیات عربی باشد و هر دو دربارۀ غالب و مغلوب است» ، «ص 52» 1 برگ [فهرست مجلس: 19 / 515].

/12187 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 206 ، عنوان معرفی: شرح دو بیتی منسوب به امام علی علیه السلام در استخراج غالب و مغلوب به عربی ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 22 / 74].

12188 / 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 312 ، آغاز: بسمله قاعده غالب نزد حکمای روم و بابل به غایت معتبر است ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، در فهرست چنین معرفی شده: «جدولهایست برای نشان دادن غالب و مغلوب در جنگ ، بر اساس قاعده ای منقول از امیر المؤمنین علیه السلام است با دیباچه ای در نشان دادن شیوۀ عمل و استخراج ، پس از جداول اشعاری به فارسی در بیان قواعد یاد شده در دیباچه و قاعده ای دیگر و نیز دو بیت به عربی در این باب منقول از امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، «16ر - 18ر» 3 برگ [فهرست مجلس:

22 / 100].

ص:107

2121 . غایة المرام فی شرح تهذیب الأحکام

(عربی)

از: نعمت اللّه بن عبد اللّه موسوی تستری جزایری ، سید (م 1112ق)

مؤلف ، شرح مفصلی بر تهذیب الأحکام شیخ طوسی نگاشته که به مقصود الأنام فی شرح تهذیب الأحکام موسوم است . او در کتاب حاضر ، آن شرح با تغییر و اضافاتی ، در هشت جلد تلخیص نموده و مقدمه ای در مباحث علم درایه و اصول فقه بر آن افزوده است. وی در هر باب پس از نقل هر حدیث ، آن را از جهت سند ، متن و دلالت ، شرح نموده و مجلد اول آن را در روز شنبه 19 شعبان 1091ق و مجلد هشتم در روز دوشنبه 12 ربیع الثانی 1099ق در شوشتر به پایان رسانیده است.

[الذریعة: 18/16 و 158/13]

آغاز: الحمد للّه الذی جعل أحادیث أهل البیت علیهم السلام مرقاة للنجاة.

نسخه ها:

12189 / 1 . قم ، مرعشی: 2692 ، کتاب صلاة و صوم ، نسخ ، محمد بن اسد اللّه ، رمضان المبارک 1094ق ، 211 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 266].

/12190 2 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3422 ، از آغاز کتاب تا پایان جزء سوم ، انجام:

والمراد بالنعش لغة السریر علیه المیت او السریر و هنا یراد المظل علیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، در اول و وسط و آخر نسخه یادداشت و تصحیح به خط مؤلف در 1111ق موجود است ، 286 برگ ، 29 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/12191 3 . قم ، مرعشی: 6127 ، جلد اول ، نستعلیق ، سید نعمت اللّه بن عبد اللّه موسوی تستری جزایری (مؤلف) ، 338 برگ [فهرست مرعشی: 16 / 129].

/12192 4 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: بدون شماره ، کتاب زکات و صوم ، محمد بن علی شوشتری ، 1121ق ، از تلامیذ مؤلف [میراث اسلامی ایران: 1 / 416].

/12193 5 . قم ، مرعشی: 2696 ، از جهاد تا عتق ، نسخ ، محمد بن علی نجار شوشتری ، 20 جمادی الاول 1123ق ، 286 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 268].

/12194 6 . قم ، مرعشی: 2693 ، زکات و صوم ، نسخ ، محمد تقی بن ملا ابو طالب شوشتری ، اواخر جمادی الثانی 1123 ق ، 133 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 267].

ص:108

/12195 7 . قم ، مرعشی: 2691 ، 36 برگ اول از نکاح و باقی نسخه جلد دوم است ، نسخ ، محمد علی بن عبد الصمد بن سرور بن ناصر بن جامع ، 4 ذی قعده 1125ق ، 107 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 266].

/12196 8 . تهران ، دانشگاه تهران: 593 ، مجلد ششم تا هشتم (تجارات تا جنایات) ، آغاز:

بسمله الحمد للّه الذی أوضح عن شرائع أحکامه ، نسخ ، محمد زمان بن مرتضی ، 1171 و 1172 ق، 247 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1437].

12197 / 9 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4479 ، آغاز: وصل علی محمد و آله ... و بعد فیقول العبد الذلیل صاحب ، نستعلیق ، عنایت اللّه بن محمد معصوم قاضی شوشتری ، 1182ق ، 242 برگ [فهرست مجلس: 12 / 159].

/12198 10 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2499 ، جلد پنجم (کتاب المزار تا پایان کتاب المکاتبة) ، آغاز: الحمد للّه الذی أرسل رسوله بالحق بشیراً و نذیراً ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، در پایان کتاب یاد داشتی به خط مؤلف در مورد تصحیح کتاب به سال 1112ق در تستر آمده است ، 162 برگ ، 27 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

/12199 11 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2642 ، جلد دوم (از تلقین محتضر) تا پایان جزء سوم و پایان کتاب طهارت ، آغاز: الحمد للّه الذی جعل أحادیث أهل البیت علیهم السلام وسیلة إلی رفیع الدرجات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 117 برگ ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/12200 12 . مشهد ، گوهرشاد: 153 ، جلد هفتم طلاق تا وصیت ، آغاز: بسمله الحمد للّه علی ما أنعم حمداً کثیراً و الصلاة علی محمد و عترته ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، حواشی «منه مد ظله» ، 162 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 129].

/12201 13 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، نسخ ، محمد علی بن جامع عاملی ، 1205ق [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 20].

/12202 14 . قم ، مرعشی: 2694 ، صلاة ، نسخ ، محمد حسین بن علی اکبر موسوی حسینی جزایری ، 8 شعبان 1219ق ، 213 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 267].

/12203 15 . قم ، مرعشی: 2695 ، فرایض و مواریث ، نسخ ، حسین بن علی واعظ ، شعبان 1231ق ، 151 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 268].

ص:109

/12204 16 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7704 ، جلد ششم تا هشتم (کتاب تجارات تا آخر شرح) ، نسخ ، محمد علی بن محمد قاسم ، 1245ق ، 277 برگ [فهرست مجلس: 26 / 196].

12205 / 17 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4960 ، مجلد سوم (جزء 3 و 4 و 5) ، نسخ ، محمد علی بن محمد جعفر ، 1255ق ، 307 برگ [فهرست مجلس: 14 / 251].

/12206 18 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4959 ، مجلد ششم (شرح تجارات تا عتق) ، نسخ ، محمد علی بن محمد جعفر ، 1257ق ، 194 برگ [فهرست مجلس:

14 / 250].

12207 / 19 . قم ، مرعشی: 3138 ، فقط مقدمات کتاب است ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 25 رمضان المبارک 1262ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 33 برگ [فهرست مرعشی:

8 / 368].

12208 / 20 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4958 ، مجلد اول (جزء 1 تا 5) ، نسخ ، محمد علی بن محمد جعفر ، 1275ق ، 378 برگ [فهرست مجلس: 14 / 249].

/12209 21 . قم ، گلپایگانی: 25/198 ، عنوان معرفی: فوائد از شرح تهذیب سید نعمت اللّه جزایری ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، «120پ - 121ر» 2 برگ [فهرست گلپایگانی قدیم: 1 / 11].

12210 / 22 . قم ، مرعشی: 2690 ، جلد اول (از آغاز تا احکام احتضار) و جلد دوم (از احکام تلقین تا آخر احکام اموات) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 282 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 265].

12211 / 23 . قم ، مرعشی: 4843 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: و علیه الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة الثانی حکی عن ابن الجنید ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 147 برگ [فهرست مرعشی: 13 / 41].

/12212 24 . قم ، مرعشی: 5953 ، کتاب حج ، نسخ ، محمد بن حسن شیرازی ، بدون تاریخ کتابت ، 136 برگ [فهرست مرعشی: 15 / 335].

/12213 25 . قم ، مرعشی: 6128 ، جلد دوم کتاب ، نستعلیق ، سید نعمت اللّه بن عبد اللّه موسوی تستری جزایری (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، 129 برگ [فهرست مرعشی: 16 / 130].

ص:110

/12214 26 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7703 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مجلس: 26 / 194].

/12215 27 . تهران ، دانشگاه تهران: 698 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 346 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1433].

12216 / 28 . تهران ، دانشگاه تهران: 9249 ، تا مجلد دوم در زیادات کتاب الصلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 347 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 331].

/12217 29 . تهران ، فروزانفر: بدون شماره ، بخشی از کتاب است ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ یازدهم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 2887 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 739].

2122 . غدیریه

از: موسی بن علی بن ابو القاسم بن عیسی حسینی فراهانی (زنده در 1305ق) (1)

رسالۀ مفصلی است شامل 75 حدیث از عامه و 45 حدیث از شیعه در بارۀ غدیر و همچنین ادعیه و حکایات مربوط به غدیر .

آغاز: الحمد للّه الذی تجلی کل التجلی لعباده.

نسخه ها:

12218 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 634 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 195 برگ [فهرست مجلس: 2 / 402].

2123 . غرائب الأخبار و نوادر الآثار

(عربی)

از: عبد اللّه بن محمد رضا شبّر حسینی کاظمینی (م 1242ق)

مؤلف در این کتاب احادیث مرویه از اهل بیت علیهم السلام را دربارۀ عجایب و غرایب مخلوقات که دلالت بر توحید خالق می کند آورده و بعضی از آراء فلاسفه و متکلمین و ریاضی دانها و طبیعیون را در تأیید مضامین احادیث ، ذکر کرده است.

ص:111


1- (1) . از آثار دیگر مؤلف مفتاح المحبه در ترجمۀ ینابیع المودة قندوزی است که در حاشیۀ ینابیع به چاپ رسیده است . «الذریعه : 348/21» . [1]

این کتاب در 16 باب مرتب شده:

الباب الأول: فی ابتداء خلق آدم و عظمته؛

الباب الثانی: کثرة العوالم و ما فیها من العجائب و الغرائب؛

الباب الثالث: عمر العالم و ابتداؤه؛

الباب الرابع: عجائب السماوات و الأرضین؛

الباب الخامس: کائنات الجو و ما تحته؛

الباب السادس: فضل الملائکة؛

الباب السابع: الجن و الشیاطین؛

الباب الثامن: جملة من أحوال العناصر؛

الباب التاسع: أنواع النباتات؛

الباب العاشر: الحیوان و ما فیه من العجائب و الغرائب؛

الباب الحادی عشر: الإنسان و ما فیه من العجائب؛

الباب الثانی عشر: أصناف الخلق و کثرتهم؛

الباب الثالث عشر: نبذة من الغرائب الموجبة للاعتبار؛

الباب الرابع عشر: جملة من الصنائع الإنسانیة الغریبة؛

الباب الخامس عشر: تشریح أعضاء الإنسان و منافعها؛

الباب السادس عشر: قصة أهل الکهف.

[التراث العربی: 123/4]

آغاز: الحمد للّه الذی لا من شیء کان و لا من شیء کون ما قد کان الذی حارت.

نسخه ها:

12219 . قم ، مرعشی: 2120 ، آغاز: برابر نمونه ، علی بن محمد العلیوی الدجیلی ، 28 جمادی الثانی 1229ق ، 159 برگ [فهرست مرعشی: 6 / 132].

2124 . غرائب الأخبار و نوادر الآثار

(عربی)

از: نعمت اللّه بن عبد اللّه موسوی تستری جزایری ، سید (م 1112ق)

مؤلف در این کتاب ، احادیث و اخباری را که مضامین غریبی داشتند ، حمع آوری

ص:112

و با عناوین «بیان» و «ایضاح» به توضیح و شرح آنها پرداخته است. در این کتاب برای هر یک از معصومین علیهم السلام بابی اختصاص داده شده و به تاریخ یک شنبه 4 محرم الحرام 1086ق پایان یافته است.

[الذریعة: 29/16]

آغاز: نحمده علی روایة الحدیث و درایته و صرف العمر فی تحقیق معانیه.

نسخه ها:

12220 / 1 . قم ، مرعشی: 3808 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 129 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 188].

12221 / 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 5885 ، عنوان معرفی: فصل من غرائب الأخبار بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 12 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

16 / 131].

2125 . غرائب العلوم

(فارسی)

از: محمد قاسم بن محمد رضا شریف ، ابو جعفر (قرن 12ق)

ترجمۀ چند روایت است در معنی حروف ابجد و ذکر ناقوس نصاری با توضیحاتی مختصر در حاشیه ها . این رساله به شاه سلطان حسین صفوی تقدیم شده و در آخر ماه ربیع الاول 1127ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد للّه الذی أنطقنا بکلماته المنزلة صدقاً و عدلاً ... و بعد.

نسخه ها:

12222 . قم ، مرعشی: 9223 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف ، 52 برگ [فهرست مرعشی: 24 / 23].

2126 . غرر (کلمات قصار)

(عربی)

از: محمد بن حسن زورآبادی

28 کلمۀ قصار از کلمات قصار علی علیه السلام است به تعداد حروف هجا ، که در هر

ص:113

حرف ، یک کلمه آورده شده است.

آغاز: من مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام بسمله کلمات شریفة بعدد حروف الهجا ... أشرف العبادة الإخلاص و الشهادة.

نسخه ها:

12223 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3122 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق، رسالۀ هفتم مجموعه ، 1 برگ [فهرست مجلس: 10 / 695].

12224 / 2 . شیراز ، شاه چراغ: 269 ، آغاز: برابر نمونه ، اسماعیل راثی ، 1310ق ، شماره ثبت : 618/2 [فهرست شاه چراغ: 2 / 316].

12225 / 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4954 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بیست و نه کلمه است ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «5ر - 5پ» 1 برگ [فهرست مجلس: 14 / 233].

2127 . غرر الحکم و جواهر الکلم

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی است نظیر غرر الحکم و درر الکلم آمدی ، حاوی کلمات قصار علوی علیه السلام است ، به ترتیب حروف تهجی ، بدون شرح و توضیحی ، ولی احادیث آن بر غرر الحکم آمدی زیادتی دارد.

آغاز: الحمد للّه ناقل اولیائه من شکوک ظلم العمی و خامد أعدائه عن سلوک نعم الهدی ... فإنی کنت فی عنفوان الشبیبة و ریعان الحداثة القشیبة ، مغرّاً باقتباس المواعظ و الخطب ، کثیر اللهج بالتماس موامر التحف؛ لعلمی بما تشتمل علیه من نوادر الحکم و ثواقب الکلم و تتلم به من المعانی العجیبة و المقاصد الغریبة ، و تحتوی علیه من التألیف البدیع و حسن النظام و الترصیع ، و هی مع ذلک تزحزح القلوب الزکیة عن عالم الملک و الفناء إلی عالم الملکوت و البقاء ، و ترشح الهمم الشریفة إلی الانفصال عن زهرة الحس و الاتصال ببهجة القدس ، و ترغب النفوس الطاهرة عن عشرة البشر الجسمانیین إلی صحبة الملائکة الروحانیین ، و تکسب العقول النیرة ببعض غبار هذه الدار الخربة ، و تلهم العزائم الخیرة رفض الاهتمام

ص:114

بهذه البقعة المظلمة ، و تمنح المتحلی برونقها هیئة وثیقة ، و تفید المتحمل بزینها أخلاقاً لطیفة ، و تری للناظر رونق بهیج و للخاطر عرف أریج ، فما زلت اداوم فی حفظ مواعظ العلماء و متحققاً وصایا الحکماء ، و أجهد فی إحراز فرائد العقلاء و فوائد الفضلاء ، حتی أدتنی خاتمة الاجتهاد و هدتنی فاتحة الإرشاد إلی الوقوف علی کتاب نهج البلاغة و مشرع الفصاحة المأثور عن سید الأوصیاء و أکرم الأصفیاء یعسوب الدین و امام المتقین و حبل اللّه المتین . . .

فوقفت من کلامه - صلوات اللّه علیه - علی ما یحار فیه القلب ، و یدهش من تأمله اللّب و القلب ، و رأیته بحراً لایساحل و جم لایحافل مقبسه من الدوح القدسی ، و علیه مسحة من النور الإلهی ، و فیه عبقة من الکلام النبوی ، تشتمل کل فقرة من فقره علی بحور من الحکمة لاتنزف ، و تنطوی کل فریدة من فرائده علی غرائب من العلم لاتحد و لاتنعت و لاتوصف. قد أنار من الحقائق مظلمها ، و أوضح من مشکلات العلوم مبهمها؛ فتقت حکمه ثواقب الأفهام و الأفکار ، و فتحت مواعظه مغالق الأسماع و الأبصار...

و إنی و إن کنت قد أشرت إلی بعض مناقبه و مآثره و أومأت إلی الیسیر النزر من فضائله و مفاخره ، فقد بخسته حقّه من الوصف ، و سلکتُ فی ذکر صفاته منهج الحیرة والعسف ، و إلی اللّه سبحانه أتضرع ممّا هفا به اللسان و قصر عنه البیان ، فتأملت کلامه - صلوات اللّه علیه - تأمل المعتبر ، و تفحصته تفحص المفتکر ، فشاهدت فی ضمن خطابه درراً منثورة ، و فی طی خطبه و مواعظه فقراً مستورة ، فرأیت أن أرم شوارد حکمه إلی مجانساتها ، و أنظم جواهر فقره إلی متناسباتها؛ لتنسق معانیه ، و یسهل علی الناظر مغانیه ، فجمعت حینئذ بین ألفاظه المنسقة و معانیه المتفقة ، و جمعت بین فرائده الشوارد ، حتی نظمتها فی عقد واحد ، و أوضحت أسجاعه المتوازنة إیضاح المفتهم... مما ورد من کلامه علیه السلام مع حرف الألف إن أحب العباد إلی الله عبد أعانه علی نفسه فاستشعر الحزن فتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدی فی قلبه و أعد التقوی لیومه النازل به .

انجام: یستدل علی حلم الرجل بقلة کلامه و علی مروته بکثرة انعامه .

ص:115

نسخه ها:

12226 / 1 . دزفول ، سید محمد نبوی: بدون شماره ، صفحه یا صفحاتی از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 8 یا 9ق ، «205صفحه» 103 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 211 [فهرست عکسی مرکز احیاء:

61 / 23].

12227 / 2 . قم ، مرعشی: 9947 ، عنوان معرفی: کلمات علی علیه السلام ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ ، ابراهیم بن محمد لیث حسینی نجفی ، ماه رمضان المبارک 981ق ، 242 برگ ، 12 سطر [فهرست مرعشی: 25 / 225].

/12228 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2086 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1212ق ، 110 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 133].

/12229 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2085 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، وقف در سال 1315ق ، 110 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 134].

12230 / 5 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14543 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 419].

/12231 6 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6822 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 97 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 134].

/12232 7 . قم ، مدرسۀ فیضیه: بدون شماره ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 193 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 221].

2128 . غرر الحکم و درر الکلم

(عربی)

از: عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ، ناصح الدین ابو الفتح (م 510ق)

کتاب معروفی است جامع کلمات قصار حضرت علی علیه السلام ، که در بر گیرندۀ 10760 حدیث از سخنان کوتاه آن حضرت است . این کتاب به ترتیب حروف الفبا (با رعایت حرف اول نخستین کلمه حدیث) در 91 باب تنظیم شده و شروح و ترجمه های متعددی بر آن نوشته شده است .

[الذریعة: 38/16 ؛ مشار عربی: 650 ؛ کشف الظنون 154/2 ؛ معجم مطبوعات:

ص:116

91 ؛ التراث العربی: 126/4 ؛ مجلۀ علوم حدیث: ش 11 مقالۀ (کتابشناسی غرر الحکم) از ناصر الدین انصاری ؛ معجم المطبوعات العربیة فی إیران: 305]

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا بتوفیقه إلی جادة طریقه و فضلنا بتوحیده علی کافة عبیده.

نسخه ها:

12233 / 1 . قم ، مرعشی: 6459 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، قرن 7ق ، 229 برگ [فهرست مرعشی: 17 / 59].

/12234 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17721 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ قدیم مشکول ، بدون نام کاتب ، قرن 7ق ، با حواشی و تصحیح شده ، 269 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 375].

/12235 3 . همدان ، مدرسۀ غرب: 12425 ، نسخ ، ابیک بن عبد اللّه ذهبی مقری ، سه شنبه 14 ذی قعده 704ق ، موصل [فهرست مدرسۀ غرب: 163].

12236 / 4 . تهران ، ملک: 2437 ، نسخ معرب ، علی بن اسماعیل ، 719ق ، 208 برگ [فهرست ملک: 1 / 328].

/12237 5 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9625 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 8ق ، از الف تا ربّ ، 109 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 374].

/12238 6 . تهران ، دانشگاه تهران: 95 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 8ق ، «136-148» 12 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2 / 160].

/12239 7 . تهران ، ملی تهران: /1845ع ، نسخ ، یمن بن مضرج بن حسن ، 891ق ، 173 برگ [فهرست ملی تهران: 10 / 423].

/12240 8 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، نسخ ، احمد بن علی حریری شرفی قادری شافعی ، چهارشنبه رمضان المبارک 899ق [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 8].

/12241 9 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4245 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد مقیم ، 900ق ، مقابله شده ، 255 برگ [فهرست مجلس: 11 / 260].

/12242 10 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7822 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 914ق ، 183 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 374].

ص:117

/12243 11 . قم ، مرعشی: 459 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ معرب ، نجم الدین بن عبد اللّه ادیب ، 11 صفر 923ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1ر - 123پ» 123 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 66].

/12244 12 . تهران ، سپهسالار: 2842 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 955ق ، در مدینه ، 156 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 350].

/12245 13 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1753 ، نسخ ، بهاء الدین حسین ، 961ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 418].

/12246 14 . تهران ، ملک: 2447 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، محرم 972ق ، 526 برگ [فهرست ملک: 1 / 382].

/12247 15 . تهران ، ملی تهران: /3176ع ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 977ق [فهرست ملی تهران: 14 / 289].

12248 / 16 . یزد ، وزیری: 2332 ، بخشی از کتاب است ، نستعلیق ، علی بن عبد الکریم طبسی ، 981ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «109 - 112» 4 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 4 / 1254].

/12249 17 . قم ، مرعشی: 9360 ، نسخ ، حسین بن عیسی بحرانی ، 7؟9ق ، 270 برگ [فهرست مرعشی: 24 / 150].

/12250 18 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7724/52/64 ، یک برگ از انجام افتاده است ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 168 برگ ، 17 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/12251 19 . قم ، مرعشی: 6957 ، عنوان معرفی: کشاف العقول و الأدیان نسخ ، جمال محمد بن انور محمد ، 18 رجب 1002ق ، کامل ، 159 برگ [فهرست مرعشی:

18 / 140].

12252 / 20 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1245 ، بدون نام کاتب ، 1013ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 359].

/12253 21 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2087 ، نسخ ، ابراهیم بن حسن ، پنجشنبه 7 ربیع الثانی 1021ق ، 303 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 135].

/12254 22 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1329 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابراهیم بن

ص:118

حاجی عبد الجلیل شروانی ، 1037ق ، «496صفحه» 248 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 837].

/12255 23 . شیراز ، شاهچراغ: 1205 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1067ق ، 253 برگ [فهرست شاهچراغ: 1 / 213].

/12256 24 . انگلستان * ، بادلیان: 2741 ،44 d I ، بدون نام کاتب ، 19 جمادی الثانی 1072ق ، در فهرست میکرو فیلمهای دانشگاه آمده است که این نسخه در فهرست بادلیان (ج 3 ، ص57) معرفی شده ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 2951 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 144].

/12257 25 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 791 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1074ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 162].

/12258 26 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 372 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ تحریری ، محمد حسین بن محمد شریف انصاری امامی ، 7 جمادی الاول 1075ق ، 174 برگ [فهرست دائرة المعارف: 1 / 182].

/12259 27 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 413 ، نسخ ، اسماعیل بن امام ویردی مشهدی ، 1075ق ، 144 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 209].

/12260 28 . مشهد ، عبد الحمید مولوی: 350 ، نسخ ، اسماعیل بن امام ویردی مشهدی ، 1075ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 45].

/12261 29 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 877 ، بدون نام کاتب ، 1076ق ، مقابله شده ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 305].

/12262 30 . قم ، گلپایگانی: 1306/8/16 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شنبه 25 ربیع الاول 1077ق ، در حاشیه تصحیح دارد ، 52 برگ ، 33 سطر ، 25*36/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12263 31 . قم ، مرعشی: 4318 ، نستعلیق ، محسن کشمیری ، 1080ق ، 221 برگ [فهرست مرعشی: 11 / 308].

/12264 32 . تهران ، خانقاه نور بخش: 532 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1080ق ، «460صفحه» 230 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 2 / 189].

/12265 33 . قم ، مرعشی: 227 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1081ق ، 313

ص:119

برگ [فهرست مرعشی: 1 / 254].

/12266 34 . قم ، مرعشی: 257 ، نسخ ، علم الهدی محمد بن محمد محسن فیض کاشانی ، 1082ق ، 125 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 289].

/12267 35 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11609 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1082ق ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 418].

/12268 36 . تهران ، ملی تهران: /1306ع ، نستعلیق ، نظر علی بن ملا کلب علی ، 1082ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 296» 148 برگ [فهرست ملک: 9 / 293].

/12269 37 . تهران ، دانشگاه تهران: 6385 ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، 6 جمادی الثانی 1084ق ، 194 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 256].

/12270 38 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 666 ، نسخ ، محمد باقر بن محمد تقی ، 11 جمادی الاول 1085ق ، با تصحیح و توضیح و علامت بلاغ در حاشیه ، 250 برگ ، 14 سطر ، 12/5*19/5 [فهرست مؤید: 2 / 173].

12271 / 39 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 23 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، اول جمادی الثانی 1089ق ، مقابله شده [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 215].

12272 / 40 . قم ، مرعشی: 1378 ، نسخ ، علاء الدوله بن ملک خان رازی ، اول محرم 1095ق ، 154 برگ [فهرست مرعشی: 4 / 150].

/12273 41 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 51 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 227 برگ [فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری: 1 / 40].

/12274 42 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11537 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ مشکول ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 262 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 373].

/12275 43 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11702 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، به ضمیمۀ الدر المکنون و مئة جوهرة ، 156 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 375].

/12276 44 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5782 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مقابله شده ، «410صفحه» 205 برگ [فهرست مجلس: 17 / 217].

/12277 45 . تهران ، دانشگاه اصفهان: 135 (17164) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 11 / 908].

ص:120

12278 / 46 . تهران ، دانشگاه تهران: 2013 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 377 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 632].

/12279 47 . تهران ، دانشگاه تهران: 2835 ، نستعلیق و نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق ، 160 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 10 / 1676].

/12280 48 . تهران ، ملی تهران: /154ع ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 67» 34 برگ [فهرست ملی تهران: 7 / 134].

/12281 49 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2566 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی مختصر ، رسالۀ اول مجموعه ، 156 برگ ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/12282 50 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3276 ، از انجام افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، 155 برگ ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

12283 / 51 . قم ، رضا استادی: 1 ، بخشی از حرف الف ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 15 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 61].

/12284 52 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 540 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11ق ، [مجلۀ نور علم: 52 / 287].

/12285 53 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 766د ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، پنجشنبه 3 جمادی الثانی 1114ق ، 390 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1 / 666].

/12286 54 . قائن ، مدرسۀ جعفریه: 44 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، شیخ کمال بن حاجی ابراهیم ، ذی حجه 1125ق ، تصحیح شده با حواشی مختصر ، در برگ اول نام کتاب و وقف آن بر اولاد ذکور سلطان محمود قائنی و تملک عبدالخالق قائنی و در برگ آخر امضای مقابله وی با نسخه ای مغلوط آمده است ، 130 برگ ، 22 سطر ، 25*18/5 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

12287 / 55 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3875 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، مقابله شده ، «319 صفحه» 160 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1908].

/12288 56 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5467 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «98پ - 138ر» 41 برگ [فهرست مجلس: 16 / 370].

ص:121

/12289 57 . تهران ، ملک: 872 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 205 برگ [فهرست ملک: 1 / 382].

/12290 58 . تهران ، ملی تهران: /3785ع ، حرف حاء تا آخر کتاب ، آغاز: بسمله مما ورد من حکم أمیر المؤمنین ... حسن الصورة أول السعادة ، نسخ ، محمد رفیع بن محمد کریم انجدانی ، 1230ق ، مدرسۀ ترکاباد کاشان ، رسالۀ دوم مجموعه ، 148 برگ ، 14 - 18 سطر ، 10/5 * 20/5 [فهرست ملی تهران: 16 / 438].

/12291 59 . تهران ، سپهسالار: 5375 ، نسخ ، محمد صادق ، 1232ق ، 100 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 350].

12292 / 60 . قم ، قائنی: 231 ، بدون نام کاتب ، با مهری به تاریخ 1235ق [مجلۀ تراثنا:

50 / 369].

12293 / 61 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 8 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: یقبح بالرجل أن یقصر علمه عن عمله و یعجز فعله عن قوله ، نسخ ، محمد رضا ، ربیع الثانی 1237ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 194 برگ ، 17 سطر ، 12*19/5 [فهرست مؤید: 1 / 47].

/12294 62 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3996 ، نسخ ، محمد حسن بن محمد علی بن حبیب اللّه رضوی ، 1248ق ، مقابله شده با ذکر نسخه بدلها ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مجلس: 10 / 2214].

12295 / 63 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 462 ، نسخ ، ابن ملا محمد قاری مشهور به کرمانی ، 1248ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 108 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 2 / 12].

/12296 64 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 885 ، آغاز: هذه کلمات ینفع لطالب المطالب و النصائح لکل شخص ، انجام: لطلب لک رزقک أشد من طلبک له فأجمل فی طلبه ، نسخ ، ملا احمد ترک ، 1248ق ، تصحیح در حاشیه ، 63 برگ ، 15 * 21 [فهرست مؤید: 2 / 317].

/12297 65 . قم ، مرعشی: 3203 ، نسخ ، سید هاشم بن محمد علی موسوی یزدی ، 11 شوال 1251ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «391پ - 507ر» 117 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 6].

12298 / 66 . قم ، مرعشی: 4311 ، نسخ ، حسن بن محمد علی خوانساری ، 17 رجب 1255ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 109ر» 109 برگ [فهرست مرعشی:

ص:122

11 / 302].

/12299 67 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4201 ، نسخ ، محب علی بن محمد تقی یکانلو ، 1267 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «165پ - 225ر» 61 برگ [فهرست مجلس: 11 / 217].

/12300 68 . قم ، آستان معصومیه علیها السلام : آغاز: برابر نمونه ، ثلث معرب ، محمد بن عبد الصمد ، 1269ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «58 ر199 ر» 141 برگ [فهرست آستان معصومیه علیها السلام : 2 / 156].

/12301 69 . اصفهان ، دانشگاه اصفهان: 191 (17432) ، نستعلیق ، محمد بن حسن بن علی موسوی ، رمضان المبارک 1272ق [نشریۀ نسخه های خطی: 11 / 908].

/12302 70 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2088 ، نسخ ، ابو تراب محلاتی ، غرۀ رجب 1283ق ، 269 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 135].

/12303 71 . تهران ، ملک: 2290 ، شکسته نستعلیق ، ابو القاسم بن عبد اللّه دیلمی ، 1283 ق، 149 برگ [فهرست ملک: 1 / 383].

12304 / 72 . قم ، مرعشی: 9896 ، نسخ ، شیخ علی بن محمد تقی نقشبندی ، 20 رمضان المبارک 1287ق ، 177 برگ [فهرست مرعشی: 25 / 190].

/12305 73 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، نسخ ، علی بن حاج محمد تقی فشندی ، 1287 ، 177 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 28].

/12306 74 . قم ، مرعشی: 7828 ، نستعلیق معرب ، حیدر بن ملا احمد منجم تبریزی ، 12 ذی حجه 1288ق ، 275 برگ [فهرست مرعشی: 20 / 179].

/12307 75 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 197 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، مهدی اصفهانی ، 1296ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مرکز احیاء: 1 / 287].

/12308 76 . قم ، آستان معصومیه (س): 290 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ معرب ، رجب علی بن احمد ، 1299ق ، 148 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 1 / 283].

/12309 77 . قم ، گلپایگانی: 297/2/117 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، نسخه در حاشیه تصحیح ونسخه بدل ذکر شده است ، 186 برگ ، 17 سطر ، 12*22 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12310 78 . قم ، مسجد اعظم: 263 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون

ص:123

نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 30 برگ ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 437؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12311 79 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 186ب ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 396 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 616].

/12312 80 . تهران ، مدرسۀ مروی: 101 ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، با ترجمه فارسی [فهرست مدرسۀ مروی: 191].

/12313 81 . تهران ، خانقاه نور بخش: 17 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، محرم 1300ق ، «392 ص» 196 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 1 / 20].

/12314 82 . تهران ، سپهسالار: 6956 ، نسخ ، محمد علی کرمانشاهی ، 1321ق ، 213 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 350].

/12315 83 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، برگ پایانی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1274 ق [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 17].

12316 / 84 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1234 ، نسخ ، سید محمد مهدی طباطبایی ، بدون تاریخ کتابت ، «594 صفحه» 297 برگ [فهرست مجلس: 4 / 19].

12317 / 85 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14471 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1ر - 96پ» 96 برگ [فهرست مجلس: 38 / 618].

12318 / 86 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7107 ، آغاز: قال الشیخ الإمام الأجل السید ناصر اللّه أبو الفتح عبد الواحد ، نسخ قدیم ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مجلس: 25 / 191].

/12319 87 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7662 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 37» 19 برگ [فهرست مجلس: 26 / 156].

/12320 88 . تهران ، ملی تهران: /1182ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سید محمد بن ابو الفضل حسینی مشهدی ، بدون تاریخ کتابت ، 195 برگ [فهرست ملی تهران:

168/9].

/12321 89 . تهران ، ملی تهران: /2937ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 273 برگ [فهرست ملی تهران: 14 / 42].

/12322 89 . قم ، گلپایگانی: 1233/7/133 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ،

ص:124

بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «پ1 - 35ر» 35 برگ ، 13 سطر ، 21*15/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12323 91 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 717 ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلاة علی نبیه محمد و آله أجمعین روی عن أمیر المؤمنین ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ نمازی: /1 388].

12324 / 92 . یزد ، وزیری: 3629 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 166 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1782].

/12325 93 . همدان ، مدرسۀ غرب: 5361 ، عنوان معرفی: غرر الحکم من کلمات القصار لعلی علیه السلام ، آغاز: الحمد للّه و صلی اللّه علی محمد و آله و بعد فهذه المجموعة الشریفة غرر الحکم من کلمات القصار لعلی علیه السلام ... و هی علی أبواب مرتباً علی حروف المعجم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ غرب: 163].

12326 / 94 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1098 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد حاجی حسین ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الهیات مشهد: 2 / 240].

12327 / 95 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 412 ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 211 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 208].

/12328 96 . شیراز ، ملی فارس: 199 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تا جزء 20 را دارد ، 223 برگ [فهرست ملی فارس: 1 / 175].

12329 / 97 . تبریز ، تربیت: 110 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتاب خانۀ تربیت: 17].

/12330 98 . تبریز ، دانشکدۀ ادبیات: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [نشریۀ نسخه های خطی: 4 / 323].

2129 . غرر الحکم و درر الکلم

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

گویا این دو نسخه غیر از دو غررالحکم هستند که قبل از این معرفی گردید.

ص:125

نسخه ها:

12331 / 1 . قم ، مرعشی: رسالۀ اول مجموعه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 13 شعبان 1274ق [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 17].

12332 / 2 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 294 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: مما ورد من کلامه علیه السلام فی حرف الألف ، انجام: إذا أراد اللّه بعبد خیراً ألهمه الطاعة و حبب ، نستعلیق ، علی بن حسین رضوی ، بدون تاریخ کتابت ، 496 برگ ، 12 سطر ، 13*19/5 [فهرست مؤید: 1 / 260].

2130 . غرر الغرر و درر الدرر (منتخب غرر و درر سید مرتضی)

(عربی)

از: عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن عتایقی حلی ، کمال الدین (م 788ق)

مؤلف در این کتاب ، آیات و اخباری که شریف مرتضی در الأمالی (غرر الفوائد و درر القلائد) شرح ، تفسیر و تأویل نموده ، با اختصار و تنقیح ، انتخاب نموده و گاهی مطالبی از خود آورده است. ابن عقایقی کتابش در دو قسم تنظیم نموده: 1 - تأویل آیات ، 2 - شرح اخبار.

آغاز: الحمد للّه الذی أکرمنا بکتابه الکریم و شرفنا بالسبع المثانی و القرآن.

نسخه ها:

12333 . قم ، مرعشی: 282 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبد الرحمن بن ابراهیم بن العتایقی حلی(مؤلف) ، قرن 8ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «111پ - 168ر» 58 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 310].

2131 . غرر الفوائد و درر القلائد (الأمالی ، الغرر و الدرر)

(عربی)

از: علی بن حسین ، شریف مرتضی علم الهدی (سید مرتضی) (م 436ق)

کتاب معروفی است شامل مجالس مختلفی در تفسیر آیات ، حل روایتهای مشکل ، بحث در بعضی از اشعار و آثار ادبی ، حالات گروهی از شعراء و معمّرین ، گفت و گوهایی در مطالبی از علم کلام و مشکلات اعتقادی و جز اینها .

[التراث العربی: 129/4 ؛ الذریعة: 42/16] .

ص:126

نسخه ها:

12334 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 223 ، نسخ سدۀ ششم ، بدون نام کاتب ، ذی قعدۀ 544 ق ، 117برگ ، 24 سطر [فهرست دانشگاه تهران: 2 / 162-166].

/12335 2 . تهران ، موزه ایران باستان: 3720 ، نسخ کهن معرب ، بدون نام کاتب ، سده 5 و 6 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 210].

12336 / 3 . تهران ، دانشگاه تهران: 1881 ، نسخ ، ابراهیم بن زین العابدین حسینی مازندرانی ، 20 صفر 1071ق ، 257 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 488].

/12337 4 . قم ، آستان معصومیه (س): 1: 121 - 8331 ، نسخ ، سلار بن احمد هلال بحرانی ، 12 رجب 1088ق ، 251 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 147].

/12338 5 . قم ، مسجد اعظم: 325 ، بدون نام کاتب ، 1092ق ، 216 برگ [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 31].

/12339 6 . قم ، مسجد اعظم: 1798 ، محمد علی بن محمد امین بن محمد علی اردکانی ، قرن 11ق [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 31].

/12340 7 . تهران ، مدرسۀ مروی: 750 ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 461 برگ [فهرست مدرسۀ مروی: 69].

/12341 8 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5829 ، نسخ ، محمد علی بن ملک نطنزی ، 1100ق ، «522صفحه» 261 برگ [فهرست مجلس: 17 / 243].

/12342 9 . قم ، مسجد اعظم: 757 ، صالح بن احمد بن یوسف شهیر به محروق ، 1173ق ، 356 برگ [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 31].

12343 / 10 . قم ، گلپایگانی: 26/93 ، از مجلس 66 تا 76 ، حسین بن حسن بن علی بن علی النجار ، 1217ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 14].

/12344 11 . قم ، مرعشی: 5308 ، نسخ معرب ، محمد باقر تهرانی ، جمادی الثانی 1254ق ، 402 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 96].

/12345 12 . قم ، مرعشی: 817 ، نسخ ، کرم اللّه بن قاسم الغنام ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 251 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 15].

ص:127

1 الغرر و الدرر

از: علی بن حسین بن موسی ، شریف مرتضی علم الهدی (سید مرتضی)

رجوع کنید به: غرر الفوائد و درر القلائد.

2132 . غرفة المعجزات

(عربی)

از: محمد علی بن محمد حسینی شاه عبد العظیمی ، سید (م 1334ق)

در معجزات و کرامات ائمه طاهرین علیهم السلام با حذف اسانید ، در سه جزء ، مؤلف برای هر یک از مصادر خود رمزی قرار داده است. در الذریعة عنوان شده که این کتاب به چاپ رسیده است.

[التراث العربی: 129/4 ؛ الذریعة: 44/16]

نسخه ها:

12346 . قم ، مرعشی: 3414 ، جزء دوم از سه جزء (از باب پنجم در معجزات حضرت باقر علیه السلام تا باب دوازدهم در معجزات حضرت حجت علیه السلام و چند تنبیه در غیبت آن حضرت) ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... أما بعد فیقول الأحقر الجانی ، نستعلیق ، محمد باقر بن محمد حسن بیرجندی قائنی ، 1300ق در سامراء ، رسالۀ سوم مجموعه ، «67پ - 100ر» 34 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 198].

2133 . غفوریه (شرح حدیث: لیس من إمام یمضی ...)

(فارسی)

از: یحیی بن محسن موسوی (زنده در 1286 ق)

شرح حدیثی است که از حضرت صادق علیه السلام شده ، با این عبارت: «لیس من إمام یمضی إلا و اوتی الذی من بعده مثل ما اوتی الأول و زیادة خمسة أجزاء» . این شرح به سال 1286 ق نوشته شده و چون این عدد موافق لفظ «غفور» بود ، مؤلف نام آن را غفوریه نام نهاد. مؤلف مطالب شرح را در سه فصل تنظیم نموده است:

فصل اول: در نص حدیث مذکور؛

فصل دوم: در معنی حدیث و اشکالات وارده بر آن؛

ص:128

فصل سوم: در پاسخ به آن اشکالات.

آغاز: الحمد للّه الذی تجلی علی محمد و آله الأطهار بتمام تجلیاته.

نسخه ها:

12347 . قم ، مرعشی: 2487 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، سید یحیی بن محسن موسوی (مؤلف) ، 1286ق ، 17 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 77].

2134 . غنیمة الحجاز فی حل الألغاز

از: محمد بن حسن طوسی مشهدی (م 1257ق)

شرح دو حدیث است:

1 . حدیث علوی «هل رأیت فی الدنیا رجلا» ؛

2 . حدیث رضوی «رأس الجالوت» ؛

مؤلف این رساله را در سال 1224 ق در سفر حجاز نگاشته است .

[الذریعة: 70/16]

نسخه ها:

12348 . قم ، مدرسۀ رضویه: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [آشنایی با چند نسخه خطی: 63].

2135 . غنیة السالکین (شرح اربعین حدیث)

(عربی)

از: محمد رفیع بن عبد المحمد کزازی کوازی

آغاز: بسمله و به نستعین إنه خیر معین و علیه التوکل فی کل الاُمور و بمحمد و آله التوسل الحمد للّه الذی خلق السموات و الارضین بقدرته .

انجام: قال صاحب الانوار و العجب من محققی اصحابنا می اتفقوا علی بطلان الوازنة .

نسخه ها:

12349 . یزد ، وزیری: 398 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 194 برگ ، 22 سطر [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 365].

ص:129

2136 . غوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة (عوالی اللآلی)

(عربی)

از: محمد بن علی بن ابی جمهور احسایی (زنده در 909 ق)

کتاب معروفی است که در آن مؤلف روایتهای مربوط به فقه را در یک مقدمه و دو باب و یک خاتمه گرد آورده و جز اسانید خود - که در اول کتاب ذکر کرده - روایات را بدون سند آورده است . تألیف کتاب در شب یکشنبه 23 صفر 897 ق به پایان رسیده و مؤلف ، آن را به کتاب خانۀ یکی از نقبای سادات تقدیم نموده است .

عنوان مقدمه و بابهای کتاب چنین است:

المقدمة: فی امور متفرقة ، شامل ده فصل ؛

الباب الأول: فی الأحادیث الفقهیة غیر المرتبة ؛

الباب الثانی: فی الأحادیث الفقهیة المرتبة فی الأبواب ؛

الخاتمة: شامل دو جمله .

چاپ: قم ، انتشارات سید الشهداء علیه السلام ، 1406 ق ، تحقیقِ حاج آقا مجتبی محمدی عراقی .

[الذریعة: 358/15 و 71/16 ؛ معجم المطبوعات العربیة فی ایران: 305]

آغاز: الحمد للّه الذی أعلی أعلام العلماء الأعلام و وفقهم بطریق الدرایة و الروایة لتبیین معالم الإسلام.

نسخه ها:

12350 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1749 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 897ق ، مشهد [فهرست الفبایی آستان قدس: 412].

12351 / 2 . قم ، مسجد اعظم: 119 ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، ربیع بن جمعة الغروی ، 899ق ، 322 برگ ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 300؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

/12352 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13749 ، نسخ ، رضی الدین ناصر بن محمد حسنی هزارجریبی ، 900ق ، از روی نسخه مؤلف ، با حواشی «منه مد ظله» ، 239 برگ [فهرست مجلس: 37 / 284].

/12353 4 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، نستعلیق ، عبد الکاظم بن نور الدین بن احمد ،

ص:130

دوشنبه 25 رجب 931ق ، کاشان [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 10].

/12354 5 . قم ، مرعشی: 3039 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 336 برگ [فهرست مرعشی: 8 / 240].

/12355 6 . یزد ، وزیری: 1625 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 233 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1005].

/12356 7 . قم ، آستان معصومیه (س): 4: 99 - 5845 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 280 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 146].

/12357 8 . تهران ، دانشگاه تهران: 693 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، صفر 1055ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 210 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1424].

/12358 9 . تهران ، حسین مفتاح: 1031 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الاول 1060ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 197].

/12359 10 . قم ، مرعشی: 4321 ، نسخ ، ابراهیم بن محمد بن محمد بن محسن علوی ، ربیع الاول 1076ق ، 215 برگ [فهرست مرعشی: 11 / 314].

/12360 11 . اصفهان ، سید محمد علی روضاتی: 41 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1076ق ، با حواشی بسیار از مؤلف ، 218 برگ [فهرست کتاب خانۀ روضاتی: 145 ].

/12361 12 . شیراز ، شاه چراغ: 110 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1092ق ، شماره ثبت: 526 ، 316 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 100].

/12362 13 . قم ، مرعشی: 76 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 256 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 88].

/12363 14 . قم ، گلپایگانی: 6591/33/141 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن عنایت اللّه ، قرن 11ق ، در حاشیه تصحیح و بلاغ مقابله دارد ، 293 برگ ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12364 15 . شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 308 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 211 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 68].

/12365 16 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 975 ، بدون نام کاتب ، 1100 ق [فهرست اهدایی رهبری: 180].

ص:131

12366 / 17 . قم ، مرعشی: 3769 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد ابراهیم بن محمد معصوم حسینی ، صفر 1117ق ، تصحیح شده و حواشی مؤلف را دارد با فهرست مفصل از محمد بن ابراهیم حسینی مرعشی در سال 1263ق و قطعه ای از اجازه ابن فتحان ، 269 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 287 [فهرست مرعشی: 10 / 157؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 1 / 337].

12367 / 18 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7271 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد بن مظفر علی طالقانی ، آخر رمضان 1124 ق، 262 برگ [فهرست مجلس: 25 / 268].

12368 / 19 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2787 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی ، رسالۀ دوم مجموعه ، «137پ - 175پ» 38 برگ ، 25 سطر ، 18*24/5 [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

12369 / 20 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15346 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از روی نسخه مورخ 949ق به خط عبد العال بن علی بن حسین بن عبد العال مکی کتابت شده است [فهرست الفبایی آستان قدس: 662].

2137 . غیاث الوری

(عربی)

از: محمد محسن اصفهانی (قرن 13ق)

نسخه ها:

12370 . قم ، گلپایگانی: 6/76 ، محمد محسن اصفهانی (مؤلف) ، 1272ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 145 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

2138 . الغیبة (غیبت نعمانی)

(عربی)

از: محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی ، ابو عبد اللّه (ابن ابی زینب) (قرن 4ق)

کتاب معروفی است که در آن احادیث و روایتهایی را که دربارۀ غیبت حضرت حجت علیه السلام و سبب آن و احوال شیعه در آن عصر روایت شده ، با اسانید آنها در ابوابی چند گرد آورده شده است . بنابر آنچه که در بعضی نسخه ها آمده تألیف این

ص:132

کتاب به سال 342 ق به پایان رسیده و مؤلف از شاگردان کلینی است.

[الذریعة: 79/16 ، چهل مقاله ، رضا استادی ؛ معجم المطبوعات العربیة فی ایران:

ص 412]

آغاز: بسمله حدثنا الشیخ أبو الفرج محمد بن علی بن یعقوب ... الحمد للّه رب العالمین الهادی.

نسخه ها:

12371 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1754 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 577ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 421].

/12372 2 . تهران ، ملک: 2671 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 156 برگ [فهرست ملک: 1 / 388].

/12373 3 . تهران ، ملک: 3617 ، نسخ ، محمد مؤمن گلپایگانی ، 1077ق ، 113 برگ [فهرست ملک: 1 / 388].

/12374 4 . قم ، گلپایگانی: 237/2/57 ، عنوان معرفی: بندی از کتاب الغیبة ابی عبداللّه محمد بن ابراهیم نعمانی ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد صلی اللّه علیه و آله وعلی عترته الطیبین الطاهرین ولعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین روی عن أبی عبداللّه جعفر بن محمد علیه السلام ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ نهم مجموعه ، «96پ - 100ر» 4 برگ ، 18 سطر ، 18*24 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12375 / 5 . قم ، مرعشی: 11014 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد حسین ، دهه اول محرم 1301ق ، 55 برگ ، 24 سطر ، 11*18 [فهرست مرعشی: 28 / 37].

/12376 6 . قم ، گلپایگانی: 784/5/74 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابو القاسم بن اسماعیل خوانساری ، 1330ق ، دارای علامات بلاغ و در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، مصطفی خوانساری صفایی در آغاز رساله دو سند برای این کتاب ذکر کرده و صفحاتی را نونویس نموده و نسخه را مقابله و تصحیح نموده است ، رسالۀ دوم مجموعه ، «35ر - 99ر» 64 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12377 / 7 . قم ، مرعشی: 10204 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ،

ص:133

ابو القاسم بن حسین علی شریف قزوینی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «114پ - 145پ» 32 برگ [فهرست مرعشی: 26 / 169].

12378 / 8 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7052 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 170 برگ [فهرست مجلس: 25 / 63].

/12379 9 . تهران ، دانشگاه تهران: 578 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 56 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1439].

/12380 10 . مشهد ، ادبیات مشهد: 331 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست ادبیات مشهد: 197].

2139 . الغیبة

(عربی)

از: محمد بن حسن طوسی ، شیخ طوسی ، ابو جعفر (م 460ق)

در بیان اثبات وجود حضرت قائم علیه السلام و علت غیبت و طولانی بودن آن و ابطال عقاید فاسد و ترهات فرق ضاله و منحرف . شیخ طوسی در سال 447ق مشغول تألیف این کتاب بوده است.

چاپ: تهران ، 1323 ق ، چاپ سنگی .

[الذریعة: 79/16 ؛ مشار عربی: ص 651]

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا لحمده و جعلنا من أهله و وفقنا للتمسک لدینه.

نسخه ها:

12381 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2090 ، نستعلیق ، محمد معروف ، سه شنبه 26 ربیع الثانی 1074ق ، مقابله و تصحیح توسط کاتب ، 215 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 136].

/12382 2 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1949 ، نسخ ، خلف بن یوسف بن نجم نجفی ، 5 رمضان المبارک 1085ق ، 196 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 194].

/12383 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14382 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 136 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 377].

/12384 4 . قم ، مرعشی: 5480 ، نستعلیق ، یحیی بن محمد شفیع اصفهانی ، اوایل سدۀ

ص:134

14 ق، 114 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 265].

12385 / 5 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1688 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 182 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 194].

1 الغیبة

از: علی بن عبد الکریم بن عبد الحمید نیلی نجفی حسینی ، بهاء الدین

رجوع کنید به: منتخب الأنوار المضیئة فی أحوال المهدی علیه السلام .

ف

2140 . فاطمیة

(فارسی )

از: محمد امین بن محمد تقی خراسانی (قرن 13ق)

رسالۀ مفصلی در ذکر فضایل ، مناقب ، خصایص و مصایب صدیقۀ طاهره حضرت زهرا علیها السلام در یک مقدمه و هشت باب و یک خاتمه است ، بدین تفصیل:

مقدمه: در بیان ثواب تذکر مصایب اهل البیت علیهم السلام ؛

باب اول: در بیان کیفیت خلقت نور خیر النساء و وجه تسمیه ایشان به فاطمة و زهرا؛

باب دوم: در بیان چگونگی انعقاد نطفه شریفه؛

باب سیم: در بیان محبت بتول با خدا و رسول و محبت ایشان با وی؛

باب چهارم: در بیان کیفیت ازدواج حضرت زهرا علیها السلام به سرور اولیا؛

باب پنجم: در ذکر عروسی رفتن آن معصومه به خانه کفار قریش؛

باب ششم: در کیفیت زهد و قناعت و ریاضت و زحمات او؛

باب هفتم: در ذکر شطری از معجزات و کرامات او؛

باب هشتم: در ذکر مصیبات و محن و ظلم ظالمان بر وی (پنج فصل)؛

خاتمه: در ذکر شطری از جلالت قدر و بزرگواری حضرت فاطمه علیها السلام در روز جزا.

[الذریعة: 97/16]

آغاز: الحمد للّه المحمود بکل لسان المعبود فی کل مکان المذکور فی کل أوان.

ص:135

نسخه ها:

12386 . قم ، مسجد اعظم: 2386 ، آغاز: برابر نمونه ، حسین بن مهدی حسینی(خادم مزارهارون بن موسی علیه السلام مشهوربه پنجه شاه) ، شعبان 1203ق ، در پایان نسخه یاداشتی از مؤلف موجود است ، 154 برگ ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

2141 . فتح الباب لمغلقات الکافی للکلینی

(عربی)

از: مطیع بن محمود

شرحی بر بخش اصول کتاب الکافی با عناوین «قوله - قوله» است. نسخه ناقصی که از این شرح باقی مانده ، در قرن یازدهم هجری کتابت شده است.

آغاز: الحمدللّه الکافی لنا رشح من بحر إحسانه.

نسخه ها:

12387 . یزد ، وزیری: 912 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 25 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 751].

2142 . فتحیه

(فارسی)

از: ابو القاسم بن حسن گیلانی قمی (میرزای قمی) (م 1231ق)

رساله کوتاهی است در پاسخ سؤال فتحعلی شاه قاجار ، که چرا در خطبۀ نکاح امام جواد علیه السلام حمد بر تهلیل مقدم شده و فرموده: «الحمد للّه إقراراً بنعمته و لا إله إلا اللّه إخلاصاً بربوبیته» .

[الذریعة: 111/16]

آغاز: خوشترین کلامی که خطیب لسان.

نسخه ها:

12388 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1006 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 321].

ص:136

2143 . الفتن و الملاحم (أخبار الغیبة)

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای در بیان پیش گویی ها است به نقل از روایات و احادیث مختلف .

آغاز: الحمد للّه عالم المدد و ممدد العدد ... و بعد فقد قال اللّه ... تلک القری أهلکناهم.

نسخه ها:

12389 / 1 . قم ، مرعشی: 2561 ، آغاز: برابرنمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 35 برگ ، 20 سطر ، 19*14 [فهرست مرعشی: 7 / 146].

/12390 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2729 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست مجلس: 9 / 63].

1 الفتن و الملاحم

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: أسرار الحروف.

2144 . فتوح الأبرار فی ترجمة الکلمات القصار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

گزیده ای از کتاب غرر الحکم و درر الکلم عبد الواحد آمدی است ، که در آن ، کلمات و گفته های کوتاه حضرت علی علیه السلام به ترتیب اصل کتاب و با همان عناوین ، درج شده است.

[الذریعة: 118/16]

آغاز: الحمد للّه الذی دلنا علی ذاته بذاته و هو منزه عن مشابهة مخلوقاته .

نسخه ها:

12391 / 1 . قم ، مرعشی: 5117 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: فرض الشیطان إیاک و المن بالمعروف فإن الامتنان یکدر الإحسان ، نسخ ، محمد کریم بن سلیم ریحانی ،

ص:137

1254ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 116 برگ [فهرست مرعشی: 13 / 322].

12392 / 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 3035 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبد اللّه بن حاجی تقی بروجردی ، 1256ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 41 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 10 / 1977 ].

/12393 3 . قم ، آستان معصومیه (س): 238 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «81صفحه» 41 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 1 / 244].

/12394 4 . قم ، آستان معصومیه (س): 152 - 5866 ، از «مما ورد من حکم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام فی حرف الألف بألف الاستفهام» تا «مما ورد من حکم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب فی حرف الباء» ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد حسن برسنانی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست آستان معصومیه (س) ، دانش پژوه: 220].

1 فخر المناقب فی فضائل علی بن أبی طالب علیه السلام

از: ولی اللّه بن نعمت اللّه حسینی رضوی ، سید

رجوع کنید به: کنز المطالب و بحر المناقب.

2145 . الفرادیس فی فضایل علی علیه السلام

(عربی)

از: علی بن عبد الکریم خویی (قرن 13 ق)

رسالۀ مفصلی است در فضایل اهل بیت علیهم السلام خصوصاً امیر المؤمنین علیهم السلام با استناد به آیات و روایات . مؤلف در آن از علامه مجلسی و دیگران نقل کرده است.

نسخه ها:

12395 . تبریز ، خادم حسینی: 25 ، جلد دوم ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: روی الشیخ أبوالحسن البکری فی کتابه الأنوار ، تحریری ، علی بن عبد الکریم خویی (مؤلف) ، قرن 13ق ، 225 برگ ، 22 سطر [فهرست کتاب خانۀ خادم حسینی].

ص:138

2146 . فرادیس الممتحنین و قوامیس بلاء آل طاها و یاسین

(عربی)

از: محمد باقر بن زین العابدین بن حسین علی یزدی حائری (حدود 1300ق)

این کتاب در شش مجلد است که هر جلد عنوان خاصی دارد بدین اسامی:

1 . فردوس الإمامة ، 2 . فردوس القصص ، 3 . فردوس الغزوات ، 4 . فردوس الطفوف ، 5 . مقالید الجنان و 6 . عدة الذاکرین ( فردوس الحکم و قاموس المأتم) .

[الذریعة 151/16]

نسخه ها:

12396 . قم ، مسجد اعظم: 618 ، جلد ششم ( فردوس الحکم و قاموس المأتم) ، از وسط افتادگی دارد ، آغاز: الحمد للّه علی ما هو أهله و الصلاة و السلام علی خاتم أنبیائه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با مهر «محمد 1299» ، 74 برگ [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

2147 . فرائد الفوائد

(عربی)

از: محمد بن محمد باقر مختاری حسینی نائینی اصفهانی ، بهاء الدین (1140 ق)

در فهرست موضوع این رساله «شرح اخبار» ذکر شده ولی در الذریعة (142/16) به عنوان «کشکول فی الفوائد المتفرقة» از آن یاد شده است .

نسخه ها:

12397 . تهران ، دانشگاه تهران: 5921 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بهاء الدین محمد حسینی (مؤلف) ، 1114ق ، رسالۀ چهاردهم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 153].

2148 . فرحة الغری بصرحة الغری

(عربی)

از: عبد الکریم بن ابی الفضائل احمد بن موسی بن طاووس حلی (م 692ق)

رسالۀ معروفی است در تعیین موضع مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام و علت مخفی داشتن آن و معجزاتی که از آن جایگاه مقدس ظاهر شده است . این رساله در دو مقدمه و پانزده باب تنظیم شده ، که عنوان بابهای آن چنین است:

ص:139

مقدمه اول: فی الدلیل علی أنه علیه السلام فی الغری؛

مقدمه دوم: فی السبب الموجب لإخفاء ضریحه علیه السلام ؛

باب 1 تا 11: ما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام فی ذلک؛

باب 12: فی ما ورد عن زید بن علی الشهید فی ذلک؛

باب 13: فی ما ورد عن المنصور و الرشید؛

باب 14: فی ما ورد عن جماعة من بنی هاشم و غیرهم من العلماء؛

باب 15: ما ظهر عند ضریحه من الکرامات.

علامه مجلسی ، این کتاب را به فارسی ترجمه نموده که به چاپ رسیده و علامۀ حلی نیز این رساله را تلخیص و الدلائل البرهانیة فی تصحیح الحضرة الغرویة نامیده ، که قبل از این معرفی گردید .

چاپ: تهران ، 1311ق ، سنگی ، وزیری ، به ضمیمۀ مکارم الأخلاق ؛ نجف ، 1368ق ، سربی ، رقعی ، 138ص.

[الذریعة: 159/16 ؛ مشار عربی: 662 ؛ کتابشناسی مجلسی: 190]

آغاز: الحمد للّه مظهر الحق و مبدیه و مدحض الباطل و ممحیه و مسدد الصواب.

نسخه ها:

12398 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8298 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، تاج الدین حسین صاعد ، 986ق ، 46 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 378].

/12399 2 . قم ، گلپایگانی: 35/138 ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 96 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

/12400 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1760 ، نسخ ، عوض رضوی ، 1107ق ، در آران [فهرست الفبایی آستان قدس: 427].

/12401 4 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بخش نونویس از محمد باقر بهاری همدانی در سال 1311 ق می باشد و توسط او نیز تصحیح شده است [مجلۀ میراث شهاب: 12 / 73].

/12402 5 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7800 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 99 برگ [فهرست مجلس: 26 / 284].

ص:140

/12403 6 . تبریز ، ملی تبریز: 3237 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 99 برگ [فهرست ملی تبریز: 3 / 1075].

1 الفرقة الناجیة

از: ابراهیم بن سلیمان قطیفی حلی نجفی

رجوع کنید به: الوافیة فی تعیین الفرقة الناجیة.

2149 . فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به قبیله سلمان در کازرون

نسخه ها:

12404 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16640 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در پشت صفحه اول صحیفه سجادیه [فهرست آستان قدس: 15 / 344].

2150 . فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام

(عربی)

از: محمد رضا شیرازی ، میرزا (قرن 14 ق)

نسخه ها:

12405 . شیراز ، شاه چراغ: 1206 ، نسخ ، محمد رضا شیرازی (مؤلف) ، 1338ق ، شماره ثبت: 695 ، 31 برگ [فهرست شاه چراغ: 1 / 214].

2151 . الفریدة الثمینة فی شرح أحادیث الطینة

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: الحمد للّه الذی خلق الإنسان من طین.

نسخه ها:

12406 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 638 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1257ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست مجلس: 2 / 402].

ص:141

2152 . فریضة الإسلام

(عربی)

از: ابو البقاء بن محمد حسین بن ابی البقاء نائینی

آغاز: الحمد للّه الذی لا یبلغ الأوهام بکنه عظمته.

نسخه ها:

12407 . یزد ، وزیری: 3338 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «83 - 135» 53 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1619].

2153 . فصل الخطاب

(عربی)

از: محمد کریم خان بن ابراهیم کرمانی (م 1288ق)

مؤلف در این کتاب ، روایتها و احادیث را از کتب اربعه ، انتخاب ، و با حذف سند در یک مقدمه و سه سفر (1 . علم حقیقت ، 2 . علم طریقت ، 3 . علم شریعت) و یک خاتمه تنظیم نموده است .

چاپ: تهران ، 1302ق.

[الذریعة: 229/16 ؛ مشار عربی: 666]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین الرحمن الرحیم ، إنی لما فرغت.

نسخه ها:

12408 / 1 . قم ، مسجد اعظم: 2474 ، مقداری از اوایل کتاب است ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد باقر بن ملا ابراهیم نجف آبادی ، 1263ق ، 112 برگ ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 304؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12409 2 . قم ، مرعشی: 8063 ، فقط مقدمه است ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ذی حجه 1270ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 67 برگ [فهرست مرعشی: 21 / 64].

/12410 3 . مشهد ، گوهرشاد: 1487 ، عنوان معرفی: فصل الخطاب صغیر ، آغاز: بسمله الحمدللّه رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ... أما بعد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق [فهرست گوهرشاد: 4 / 2056].

ص:142

2154 . فصل فی ما جاء عن الصادق علیه السلام

(عربی)

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین و لا عدوان إلا علی القوم الظالمین و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله أجمعین اعلموا رحمکم اللّه أن هذا الیوم یوم أوجب اللّه حرمته.

انجام: وصیتی فانقطعوا بها فان آجالنا تفنی و نحن فی غفلة متی کان السبت غداً فالیوم الجمعة نفعنا اللّه و ایاکم انه خیر مستودع .

نسخه ها:

12411 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5138 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ نود و دوم ، «367» 1 برگ [فهرست مجلس: 15 / 174].

2155 . فصل القضاء فی الکشف عن حال فقه الرضا علیه السلام

(عربی)

از: حسن صدر کاظمی ، سید (م 1354ق)

تحقیقی دربارۀ کتاب فقه الرضا علیه السلام است که به امام علی بن موسی الرضا علیه السلام نسبت داده شده است. مؤلف که از دانشمندان بنام شیعه است ، در این کتاب اثبات می کند که فقه الرضا علیه السلام همان التکلیف محمد بن علی شلمغانی (مقتول در 322 ق) است.

چاپ: ضمن چهارده رسالۀ عربی ، رضا استادی.

[الذریعة: 234/16]

آغاز: الحمدللّه کاشف الحجاب عن متشابهات الکتاب بتبیین المصطفی.

نسخه ها:

12412 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13185 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1323ق ، 26 برگ [فهرست مجلس: 36 / 271].

/12413 2 . مشهد ، گوهرشاد: 1468 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1323ق ، به ضمیمۀ کتاب دیگر ، 26 برگ [فهرست گوهرشاد: 4 / 2037].

/12414 3 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، مرتضی بن جواد بن اسماعیل نجومی ، یکشنبه 30 شوال 1380ق [دلیل المخطوطات: 242].

ص:143

2156 . فصول ستة

(فارسی)

از: محمد رضا بن علی رضا حائری همدانی کبودرآهنگی (زنده در 1283 ق)

در مناقب امام علی علیه السلام است. در این کتاب از مآخذ شیعی و سنی نقل شده است.

نسخه ها:

12415 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1062 ، آغاز: از عیون از موسی بن جعفر علیه السلام منقول است ، انجام: بعد آن دو ملک بالا می روند و روح نیز با ایشان بالا می رود و ... ، نسخ ، محمد رضا بن علی رضا شریف حائری کبودرآهنگی (مؤلف) ، 1283ق ، آغاز افتاده ، رسالۀ سوم مجموعه ، «111 الف - 205ب» 95 برگ ، 22 سطر ، 15*21/5 [فهرست مجلس: 23 / 511].

2157 . الفصول المهمة فی اصول الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

مؤلف در این کتاب اخبار و روایات را در موضوعات اصول دین ، اصول فقه ، فروع دین ، طب و نوادر ، در یک مقدمه و دوازده فائدۀ ، جمع آوری و تنظیم نموده است . مؤلف می گوید: احادیث آن را تنها از منابع صحیح و اصول معتبر که در احکام شرعی می توان بر آنها اعتماد و اطمینان کرد نقل نموده و تألیف کتاب را در ربیع الاول 1097 ق به پایان رسانده است.

چاپ: تبریز ، 1304 ق ، سنگی ، رحلی ، 174ص ؛ نجف ، 1378 ق ، سربی ، وزیری 568ص .

[الذریعة: 245/16 ؛ مشار عربی: 670]

آغاز: الحمد للّه الذی عرفنا نبذة من الاُصول الکلیة و فتح لنا بها أبواب العلم بالأحکام الجزئیة و الصلاة.

نسخه ها:

12416 / 1 . قم ، مرعشی: 9932 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1002 ق (1)، تا

ص:144


1- (1) . در فهرست ، این تاریخ برای کتابت نسخه ذکر شده است؛ ولی با توجه به تاریخ تألیف ، این تاریخ صحیح نیست.

احکام اموات را دارد ، 194 برگ [فهرست مرعشی: 25 / 214].

12417 / 2 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 35 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: إلا منه الکتب الصحیحة المعتمدة و الاُصول المعتبرة الممهدة التی ... فی الأحکام الشرعیة علیها ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ربیع الاول 1097ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی مختصر ، 403 برگ ، 17 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/12418 3 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1748 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1097ق ، با حواشی «منه سلمه اللّه» ، 165 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 834].

/12419 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9246 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، به انضمام 6 برگ از حاشیه تهذیب الأحکام ، 97 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 382].

/12420 5 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 206 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 28].

/12421 6 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12357 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد مهدی حسینی ، 1102ق ، با حواشی ، بلاغ از علامه مجلسی ، 182 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 380].

/12422 7 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3113 ، نسخ ، محمد زمان ، 1102ق ، مقابله نزد مجلسی ، «575صفحه» 288 برگ [فهرست مجلس: 10 / 677].

12423 / 8 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5465 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1106ق [فهرست مجلس: 16 / 367].

/12424 9 . قم ، گلپایگانی: 24/125 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، 1112ق ، 175 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 135].

12425 / 10 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3553 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد صادق بن موسی صفار ، چهارشنبه 9 محرم 1114ق ، تصحیح شده ، 126 برگ [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/12426 11 . تهران ، مدرسۀ مروی: 247 ، علی رضا بن کربلایی محمد زمان ، 1114ق [فهرست مدرسۀ مروی: 194].

ص:145

/12427 12 . تهران ، ملی تهران: /1494ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابراهیم مشهدی ، 1116ق ، 170 برگ [فهرست ملی تهران: 9 / 512].

/12428 13 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17583 ، نسخ ، علی خسرو بن عبد الرحیم ، 1120ق ، تصحیح و مقابله شده با نسخه مؤلف ، 202 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 381].

/12429 14 . همدان ، مدرسۀ غرب: 929 ، نسخ ، اسحاق بن اسماعیل ، 1121ق [فهرست مدرسۀ غرب: 165].

/12430 15 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13491 ، نستعلیق ، محمد بن علی شوشتری ، 1134ق ، به ضمیمۀ احادیث دیگر ، 238 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 382].

/12431 16 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1425 ، بدون نام کاتب ، 1177ق [فهرست اهدایی رهبری: 182].

/12432 17 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13284 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 170 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 381].

/12433 18 . تهران ، سپهسالار: 6520 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 132 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 375].

/12434 19 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1351 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد صادق ، 1217ق ، «486صفحه» 243 برگ [فهرست مجلس: 4 / 113].

/12435 20 . قم ، گلپایگانی: 27/182 ، نسخ ، محمد بن محمد صادق خوانساری ، رجب 1239ق ، 149 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 1 / 93].

/12436 21 . تهران ، ملک: 3563 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم مجموعه ، «110پ - 148پ» 39 برگ [فهرست ملک: 6 / 491].

12437 / 22 . کتاب خانۀ شخصی (دارای 230 نسخه): 38 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [مجلۀ نور علم: 54 / 104].

2158 . الفضائل

(عربی)

از: رجب بن محمد بن رجب برسی حلی ، رضی الدین ، حافظ (زنده در 813 ق)

در فهرست چنین معرفی شده: «کتابی در فضایل حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است.

ص:146

دیباچۀ این کتاب با دیباچۀ کتاب مشارق الأنوار تقریباً یکی است ؛ لکن این کتاب غیر از مشارق الأنوار است» .

آغاز: الحمد للّه المتفرد بالأزل و الأبد.

انجام: ثم ان الاشعریة وقعوا فی معادهم فقالوا انا نری ربنا یوم الحساب من غیر ستر و لا حجاب فیخاطبنا و یحاسبنا .

نسخه ها:

12438 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2098 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 73 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 138 «چاپ قدیم» و 5 / 223 «چاپ جدید» ].

2159 . الفضائل

(عربی)

از: محمد علی سبزواری (زنده در 1266 ق) (1)

در بیان فضایل و مناقب و مفاخر حضرت علی علیه السلام است که از بحار الأنوار انتخاب و در سی باب تنظیم نموده است. عنوان باب اول و آخر آن چنین است:

الباب الأول: إنه کان أخص الناس بالرسول و أحبّهم إلیه ؛

الباب الثلاثین: ما علّمه الرسول عند وفاته و بعده .

آغاز: فی فضائل علی علیه السلام ثلثون باباً فهرست الأبواب باب إنه کان.

نسخه ها:

12439 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9309 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، محمد علی سبزواری (مؤلف) ، 1266ق ، 49 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 383].

2160 . فضائل

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

بخشی از کتابی است در فضایل معصومان علیهم السلام . در این بخش تعداد چهل فضیلت با شماره های 1026 تا 1066 ذکر شده است.

ص:147


1- (1) . گویا مؤلف همان حاج فاضل محمد علی بن عباس علی خرواری سبزواری (م 1342 ق) است .

آغاز: در کتاب غرر و درر از جابر بن عبد اللّه مروی است و الحق غرر و درری است.

نسخه ها:

12440 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 341 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 20].

2161 . الفضائل

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست الهیات چنین معرفی شده: « در فضایل آن حضرت (امیر المؤمنین علیه السلام ) از طریق فریقین» . و در فهرست کتاب خانۀ امام صادق علیه السلام چنین آمده:«فضائل علی علیه السلام همچون علم ، عفت ، ایمان ، احسان ، عدالت ، با عناوین بزرگ آمده و روایات و ادله آنها در پی آن ذکر شده است» .

گویا همان جلد دوم ارشاد القلوب دیلمی است که در فضایل امیر المؤمنین علیه السلام است .

آغاز: بسمله روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه قال لأخیه علی بن أبی طالب علیه السلام فضائل لا تحصی کثرة .

نسخه ها:

12441 / 1 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1517 ، عنوان معرفی: فضایل امیر المؤمنین علیه السلام ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1231ق ، 159 برگ [فهرست الهیات مشهد: 2 / 663].

/12442 2 . قم ، مسجد اعظم: 2486 ، آغاز: بسمله روی عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال لأخیه علی بن أبی طالب علیه السلام ، نسخ ، علی عباس خداوردی اردکانی ، ربیع الثانی 1237ق ، 175 برگ ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 306؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12443 / 3 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 95 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه [میراث اسلامی ایران: 10 / 668 ؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 1 / 348].

ص:148

2162 . فضائل آل محمد علیهم السلام

(عربی)

از: خلیل (حسین) بن هادی بن ابی القاسم تبریزی (قرن 14ق)

رساله ای در اخبار و احادیث فضایل خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... فبعد لا یخفی علی المؤمنین الممتحنین أن ولایة علی أمیر المؤمنین.

نسخه ها:

12444 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5189 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، خلیل بن هادی تبریزی (مؤلف) ، 1329ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 79ر» 79 برگ [فهرست مجلس: 16 / 16].

2163 . فضائل أبوذر

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12445 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15306 ، نستعلیق ، ابو الفضل سبزواری ، ربیع الاول 1269ق ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 663؛ فهرست آستان قدس: 14 / 502].

2164 . فضایل امام علی علیه السلام

(فارسی)

از: محسن بن حسن گیلانی (قرن 12 ق) (1)

رسالۀ مختصری است در فضایل حضرت علی علیه السلام شامل چند حدیث از روایات عامه ، که در لا به لای سطور به فارسی برگردانده شده است .

آغاز:

ای نام تو دیباچۀ دیوان کمال ای ذکر تو آرایش عنوان جلال

نسخه ها:

12446 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14190 ، آغاز: برابر نمونه ، محسن بن حسن گیلانی (مؤلف) ، 1111ق ، در ضمن گنجینه خطوط ، رسالۀ صد و چهل و یک مجموعه ، «169ر - 170پ» 2 برگ [فهرست مجلس: 38 / 262].

2165 . فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام

(عربی)

از: محمد نور الدین

رسالۀ کوتاهی در بیان فضایل امام علی علیه السلام . در آن از کفایة الطالب و تفسیر الثعلبی مطالبی نقل شده است .

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین ... محمد نور الدین فائدة تشتمل علی بعض الأخبار الواردة فی فضل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام و تعرب عن خبث سریرة معاویة و کفره و کفر أتباعه.

نسخه ها:

12447 . قم ، گلپایگانی: 6377/32/77 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

2166 . فضایل امیر المؤمنین علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

بخش اول از رساله ای در فضایل امیر المؤمنین علیه السلام است ، مؤلف در این بخش به نظم و نثر دربارۀ فضیلت محبت علی علیه السلام و خاندانش مطالبی را با استناد به احادیث آورده و از ذکر نامش خوداری کرده است. در نسخۀ موجود فقط بخش آغاز رساله که حکم مقدمه را دارد موجود است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین حمد بی حد و ستایش بی عد معبودی را سزد که پرودگار عالمیانست آن چنان حمدی که نرسد به عشر عشیر او حمد حامدین.

ص:149


1- (1) . در طبقات أعلام الشیعة (قرن دوازدهم: ص635) محمد محسن گیلانی از تلامذه علامه مجلسی معرفی شده است.

ص:150

نسخه ها:

12448 . قم ، گلپایگانی: 5687/29/27 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 12 برگ ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

2167 . فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م 381ق)

نسخه ها:

12449 . تهران ، دانشگاه تهران: 5923 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «ص86 - 112» 14 برگ ، سابقه: محقق طباطبایی: میکرو فیلم 179 [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 154؛ یادنامۀ محقق طباطبایی: 3 / 1530].

2168 . فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام

(عربی)

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

احادیث متفرقه ای در فضایل حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است که بدون ترتیب مخصوص از کتابهای مختلف ، گردآوری شده است.

آغاز: فی الإشارة إلی نبذ یسیر من فضائل مولانا ... روی عن النبی أنه.

نسخه ها:

12450 . قم ، مرعشی: 8406 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن ملک محمد زرندی ، اول رمضان المبارک 1264ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «155پ - 163پ» 9 برگ [فهرست مرعشی: 22 / 7].

2169 . فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله هایی در فضایل و مناقب حضرت علی علیه السلام ، به عربی که مؤلفان آنها شناخته نشده است .

ص:151

نسخه ها:

12451 / 1 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 197 ، فصل دوم تا چهاردهم ، آغاز: المطلب الثانی من ذلک ما روی عن علی بن موسی الرضا علیه السلام ، نسخ ، حسن بن محمد حسینی ، 13 جمادی الاول 1044ق ، در لاهور ، رسالۀ اول مجموعه ، 12 برگ ، 23 سطر [میراث اسلامی ایران: 10 / 683؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام :

1 / 378].

12452 / 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7104 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، عبد اللّه بن حاجی بن هاشم ، شوال 1108ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «3پ - 5پ» 3 برگ [فهرست مجلس: 25 / 115].

/12453 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15336 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 664].

/12454 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1759 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 431].

/12455 5 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1227 ، عنوان معرفی: خطبة البطیحیة (تطنجیه) و چند خطبه دیگر منسوب به امام علی علیه السلام ، آغاز: و من خطب أمیر المؤمنین علیه السلام المعروفة بالتطنجیة ظاهرها ، انجام: و باقی الحدیث فی مجلد السابع من بحار الأنوار ... ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ق 13 ، رسالۀ پنجم مجموعه است ، «26ص» 13 برگ ، 11 * 21/5 [فهرست مجلس: 23 / 799].

12456 / 6 . قم ، محقق طباطبایی: میکروفیلم 77 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «194 - 238» 45 برگ [یادنامۀ محقق طباطبایی: 3 / 1505].

2170 . فضایل امیر المؤمنین علیه السلام

(فارسی)

رساله های فارسی در فضایل علی علیه السلام است که مؤلفان آنها مشخص نیست.

نسخه ها:

12457 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11488 ، آغاز: بسمله در بیان بعضی از فضایل جناب ولایت مآب امیر المؤمنین علیه السلام ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن

ص:152

13ق ، فضایل و احادیث از جمله حدیث بساط و غمامه ، 21 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 383].

12458 / 2 . قم ، گلپایگانی: 1793/10/103 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: در آخر سورۀ مبارک فتح است که حضرت تعالی می فرماید یعجب الزارع لیغیظ بهم الکفار... ظاهر آیه تمثیل حال اسلام است که در اول ضعیف بود و هر چند برآمد قوت گرفت ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، قطعه ای از کتابی شامل فضایل امام علی علیه السلام است که از آیات و روایات و کتب علمای شیعه و سنی گرفته شده و از کتب علامه حلی بسیار نقل می کند و عنوان بندی خاصی ندارد ، رسالۀ دوم مجموعه ، 89 برگ ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12459 3 . همدان ، مدرسۀ غرب: 12297 ، آغاز: بسمله ... از جابر بن عبد اللّه انصاری منقول است که حضرت رسول ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص56 - 78» 12 برگ [فهرست مدرسۀ غرب: 458].

2171 . فضایل امیر المؤمنین علیه السلام

(فارسی)

گویا از: محمد موسی گیلانی

فضایل امیر المؤمنین علیه السلام استنباط شده از چهل آیه است و مصدر به نام ابو المظفر سلطان محمد قطب شاه می باشد.

نسخه ها:

12460 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15465 ، نستعلیق ، ظاهراً به خط مؤلف ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 663].

2172 . فضائل أهل البیت علیهم السلام

(عربی)

از: حیدر علی بن محمد بن حسن شیروانی (قرن 12ق)

فضایل و مناقب ائمه معصومین علیهم السلام به نقل از کتب اهل سنت ، در کتاب چهارده باب است و هر باب در چند فصل:

ص:153

باب اول: در فضائل علی علیه السلام ؛

باب دوم: در فضائل حضرت زهرا علیها السلام ؛

باب اول: در فضائل امام حسن و حسین علیهما السلام ؛

باب چهارم تا دوازدهم: در فضایل باقی ائمه علیهم السلام ؛

باب سیزدهم: در نصوص به امامتشان ؛

باب چهاردهم: در موضوعات متفرقه.

[التراث العربی:191/4 ؛ الذریعة:257/16 و 335/22]

آغاز: الحمد للّه علی ما منح من الهدایة و وهب من الدلالة و صلاته.

انجام: و انما ذکرنا قلیلاً من کثیر لشهرتها و من اراد الوقوف علیها طلبها من مظانها .

نسخه ها:

12461 / 1 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3284 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد محسن بن بهاء الدین محمد تونی ، جمعه 15 صفر 1133ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی با امضای «منه مد ظله» ، 194 برگ ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/12462 2 . قم ، مرعشی: 592 ، نستعلیق ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، محمد تقی بن محمد هادی مازندرانی ، دهه اول ماه رمضان 1133ق ، در بندر بهوکلی از بنادر هند ، تصحیح شده با حواشی از مؤلف با دعای «سلمه اللّه» ، 74 برگ [فهرست مرعشی:

2 / 185].

2173 . فضائل اهل بیت علیهم السلام

(فارسی)

از: محمد بن علی مقری کاشانی

مؤلف دراین رساله ، چهار صد حدیث در فضایل اهل بیت علیهم السلام را از کتابهای اهل سنت انتخاب و به فارسی ترجمه نموده است . اوتوضیحات مختصری در مواردی که لازم به توضیح بوده آورده و کتاب را به وزیر خواجه عماد الدین مسعود تقدیم داشته است. این کتاب دارای یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه بدین تفصیل است:

ص:154

مقدمه: در سر معنی «من حفظ علی امتی أربعین حدیثاً»؛

الباب الأول: فی تقدیم علی علی أصحاب الرسول؛

الباب الثانی: فی مساواته لرسول اللّه فی الفضائل إلا النبوة؛

الباب الثالث: فی تقدمه علی الاصحاب فی العلم؛

الباب الرابع: فی نوادر فضل أمیر المؤمنین علیه السلام ؛

الباب الخامس: فی وجوب محبته علیه السلام ؛

الباب السادس: فی تقدمه علی الأصحاب فی الشجاعة و الزهادة و السخاوة؛

الباب السابع: فی أنه أمیرالمؤمنین و إمام المتقین؛

الباب الثامن: فی أن أهل البیت علی و فاطمة و الحسن و الحسین؛

الباب التاسع: فی مناقب فاطمة و خدیجة؛

الباب العاشر: فی مناقب السبطین خاصة؛

الباب الحادی عشر: فی أن الأئمة اثناعشر؛

الباب الثانی عشر: فی فضائل أهل البیت علی الإجمال؛

الخاتمة: فی أن أمیر المؤمنین أفضل الخلائق.

آغاز: حدیث شکر بار شکر پروردگار که طوطیان سراجه دل .

نسخه ها:

12463 . قم ، مرعشی: 7479 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پنجشنبه 15 ربیع الاول 1066ق ، 167 برگ [فهرست مرعشی: 19 / 280].

2174 . فضایل اهل بیت علیهم السلام

(فارسی)

گویا از: مولانا عبد اللطیف کازرونی

فضایل دوازده امام علیهم السلام را در دوازده فصل به نقل از کتابهای معتبر برشمرده است.

در آغاز ، احادیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دربارۀ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده ، به عربی نقل کرده و پس از آن ترجمۀ فارسی آنها را آورده و بیشتر آنها به نظم نیز کشیده شده است. در برگ اول نسخه ، این کتاب به مولانا عبد اللطیف

ص:155

کازرونی نسبت داده شده و گویا این نسبت درست نباشد و این شخص کسی است که بعضی از شعرهای کتاب از وی نقل شده است.

آغاز: حمدی که متحیران بوادی نامرادی را به ارائک عزت ابدی و سریر سرور.

نسخه ها:

12464 . قم ، مرعشی: 6091 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، اسماعیل بن میر یحیی حسینی سبزواری ، 25 ربیع الثانی 1212ق ، 142 برگ [فهرست مرعشی: 16 / 97].

2175 . فضائل أهل البیت علیهم السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده است:

«روایتهای پراکنده ای در فضایل اهل بیت علیهم السلام است که بدون ترتیب و ذکر اسانید با عناوین «ضوء - ضوء» در آغاز روایتها آمده و باید از مؤلفات سدۀ یازدهم باشد و مصادر آن کتابهای شیعه است».

نسخه ها:

12465 . قم ، مرعشی: 2024 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: و قال أنا أدلک علی دار أمیر المؤمنین علی علیه السلام قال له الاعرابی من ابوک ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 242 برگ [فهرست مرعشی: 6 / 28].

2176 . فضایل اهل بیت علیهم السلام

(فارسی)

از: جهانبخش گلپایگانی (قرن 14ق)

احادیث مربوط به فضایل اهل بیت علیهم السلام را از کتب معتبر شیعه و سنی گرد آورده ، و در پایان ، اشعاری در مدایح و مصائب و توسل به اهل بیت علیهم السلام آورده است و برخی از اشعار از خود مؤلف است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلاة ... أما بعد این جانی و ذرۀ فانی جهانبخش گلپایگانی به عرض برادران دینی ...بسم اللّه الرحمن الرحیم ابن بابویه بسند صحیح از جعفر بن محمد از پدرانش روایت کرده است.

ص:156

نسخه ها:

12466 . قم ، گلپایگانی: 1451/9/1 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، جهان بخش گلپایگانی (مؤلف) / احتمالاً ، قرن 14ق ، در اول نسخه اشعاری از صفایی به خط خود وی در مدح امام علی علیه السلام به تاریخ 1321ق موجود است ، 82 برگ [فهرست گلپایگانی ، جدید].

2177 . فضایل ائمه علیهم السلام

از: مؤلف ناشناخته

فضایل امام حسین و امام باقر علیهما السلام و احادیثی در این باب است.

نسخه ها:

12467 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1227 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ، رسالۀ یازدهم مجموعه ، «ص324 - 330) 4 برگ، 21/5*11 [فهرست مجلس: 23 / 801].

2178 . فضایل چهارده معصوم علیهم السلام

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی شریف حسینی اصفهانی (قرن 12ق)

فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام است و از کتب ذیل روایت می کند: بحار الأنوار ، الکافی ، مناقب ابن المغازلی و المجالس شیخ مفید. مؤلف تصریح می کند که در سال 1173 ق در مکۀ مکرمه بوده و حکایتی را از حاجی عبد الغفور تاجر تبریزی ساکن دار العبادۀ یزد نقل کرده است.

نسخه ها:

12468 . قم ، مسجد اعظم: 3945 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: حتی تکون للوصول محتاجاً ...

بل احتجب بکمال ظهوره ، نستعلیق ، غلام علی بن ابو جعفر ، 1250ق ، 191 برگ [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

ص:157

2179 . فضایل حضرت علی علیه السلام ، احادیث در ...

(فارسی)

از: عبد الغنی حسینی لاریجانی

نسخه ها:

12469 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13705 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 431].

2180 . فضائل شاذان بن جبرئیل

(عربی)

از: شاذان بن جبرئیل بن اسماعیل قمی ، سدید الدین ابو الفضل (قرن 6ق)

روایات چندی در فضایل حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، صحابه و ائمۀ هدی علیهم السلام روایت شده است. بیشتر این روایتها به طور مرسل آمده و بعضی از آنها مسند می باشد. در سند اول کتاب نام ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی آمده و لذا برخی این کتاب را به وی که از دانشمندان اواسط سده ششم بوده نسبت داده اند. ولی دو روایت با تاریخ های 633 ق و 652 ق در این کتاب آمده که با عصر قمی موافق نیست.

آقای علینقی منزوی در این باره می نویسد:

«دو عنوان «فضایل» و «روضه» در حقیقت نام دو تحریر از یک کتاب است که میان آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است. برخی مطالب ، ویژه یکی از آنهاست که در دیگری نیست و برخی مطالب عیناً در هر در دو هست ... نیز ما می دانیم که شاذان سدید الدین ابوالفضل قمی پسر جبرئیل پسر اسماعیل پسر ابوطالب که مدتی در مدینه می زیست ، کتاب قبله شناسی خود را به نام إزاحة العلة در سال 558ق نگاشته و خود تا سال 593ق زنده بوده است. پس نگارنده کتاب مورد گفتگو که در 652ق زنده بوده ، عادتاً نمی تواند در سال 558 ق إزاحة العلة را نگاشته باشد. از این رو حر عاملی این کتاب را مجهول المؤلف می شمارد (1) و شهرت انتساب آن را به صدوق نادرست می داند. کنتوری نیز این کتاب را به

ص:158


1- (1) . أمل الآمل: 365/2 .

حسین بن حمدان خیلانی نسبت داده است ، (1) که او نیز ناشناخته است». (2)

چاپ: نجف ، مطبعۀ حیدریه ، 1328 ق ، 148ص .

[الذریعة: 250/16 ؛ فهرست دانشگاه تهران: 1338/5 - 1344 ؛ کشف الحجب:

454 ؛ مشار عربی: 671]

آغاز: بسمله حدثنی الفقیه أبوالفضل شاذان بن جبرئیل القمی قال حدثنی.

نسخه ها:

12470 / 1 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2677 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابراهیم بن عبداللّه هزار جریبی ، 29 صفر 1078ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی مختصر ، 163 برگ ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/12471 2 . قم ، مرعشی: 8829 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ربیع الاول 1255ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 102 برگ [فهرست مرعشی: 23 / 20].

/12472 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6314 ، نستعلیق ، محمد حسین یزدی ، 1257ق ، درضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 431].

/12473 4 . قم ، مرعشی: 2056 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عزیز اللّه بن میرزا اسماعیل خرقانی ، 15 شعبان 1263ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 62 برگ [فهرست مرعشی: 6 / 66].

12474 / 5 . تهران ، دانشگاه تهران: 6915 ، نسخ ، محمد باقر بن سلطان علی کزازی ، شعبان 1283ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 399].

/12475 6 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 946 ، بدون نام کاتب ، 1285ق [فهرست اهدایی رهبری: 182].

/12476 7 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2097 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1287ق ، به ضمیمۀ کتاب العروس ، 68 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 137].

/12477 8 . قم ، مرعشی: 1226 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 83 برگ [فهرست مرعشی: 4 / 28].

/12478 9 . قم ، مرعشی: 3699 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 165 برگ

ص:159


1- (1) . کشف الحجب و الاستار: 295 .
2- (2) . فهرست کتاب خانۀ ملی: 39/11 .

[فهرست مرعشی: 10 / 101].

/12479 10 . تهران ، ملی تهران: /1996ع ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 62» 62 برگ [فهرست ملی تهران: 11 / 38].

2181 . فضائل الشیعة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 10 ق)

رسالۀ کوتاهی شامل احادیث مرویه در فضایل شیعه و صفات آنها با ترجمه و توضیحی مختصر ، همراه با اشعار مناسب در دوازده فصل است که به شاه طهماسب صفوی تقدیم شده است.

نسخه ها:

12480 . قم ، گلپایگانی: 1558/9/108 ، نستعلیق ، صدر الدین احمد ، شنبه 22 جمادی الاول 1031ق ، در فهرست رایانه ای با عنوان «دوازده فصل» نوشته محمد صدر الدین شیرازی معرفی شده است ، رسالۀ دوم مجموعه ، «11ر - 27پ» 17 برگ ، 25 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

2182 . فضائل الشیعة

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م 381ق)

45 حدیث مسند است در فضایل امام علی علیه السلام و شیعیان آن حضرت و بیان جمله ای از صفات آنان و آنچه خداوند متعال برای آنان از کرامت در دنیا و آخرت آماده کرده است.

چاپ: قم ، مدرسۀ امام مهدی علیه السلام ، 1410 ق.

[الذریعة: 260/16 ؛ کشف الحجب و الأستار: 453 ؛ التراث العربی: 192/4 ؛ معجم المطبوعات العربیة فی إیران: 306]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و صلواته ... قال أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین... سألنا النبی عن علی بن أبی طالب.

ص:160

نسخه ها:

12481 / 1 . قم ، مرعشی: 990 ، عنوان معرفی: «غریب حدیث النبی و أمیر المؤمنین» ، در التراث العربی همین نسخه با عنوان «فضائل الشیعة» معرفی شده است ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه ، «139پ - 151پ» 13 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 184؛ التراث العربی: 4 / 192].

12482 / 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2721 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص81 - 102» 11 برگ [فهرست مجلس:

9 / 47].

2183 . فضایل علی بن ابی طالب علیه السلام

(فارسی)

از: حسن

کتاب مفصلی در باب فضایل و مناقب حضرت علی علیه السلام می باشد که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. در باب دوم ، 136 روایت نقل شده و ترجمۀ روایات نیز به صورت منظوم در بحرهای مختلف ذکر شده است. یکی دیگر از ابواب ، ترجمۀ منظوم آیاتی است که در شأن مولا علی علیه السلام نازل گردیده است.

نسخه ها:

12483 . قم ، مسجد اعظم: 2117 ، از آغاز و انجام و وسط افتادگی دارد ، آغاز: باب دوم در بیان احادیثی که حضرت سید المرسلین در مناقب ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 317 برگ [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

2184 . فضایل علی علیه السلام

(اردو)

از: مؤلف ناشناخته

چند حدیث نبوی در فضایل حضرت علی علیه السلام با ترجمه آنها به زبان اردو است.

آغاز: بسمله عن أنس بن مالک قال رسول اللّه یدخل الجنة من امتی.

نسخه ها:

12484 . مشهد ، گوهرشاد: 345 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون

ص:161

تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «12 - 30» 19 برگ [فهرست گوهرشاد:

1 / 284].

2185 . فضائل علی علیه السلام

(عربی)

گویا از: علی بن احمد معلم سمنانی (قرن 11 ق)

صد حدیث است که از طرق اهل سنت و شیعه در فضایل امام علی علیه السلام انتخاب شده است.

نسخه ها:

12485 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، آغاز افتاده ، آغاز: و علی بن موسی مزین المؤمنین و محمد بن علی منزل أهل الجنة فی درجاتهم ، علی بن احمد معلم سمنانی (مؤلف) ، 6 ذی حجه 1032ق ، سمنان ، رسالۀ اول مجموعه [دلیل المخطوطات: 277].

2186 . فضایل علی علیه السلام

(فارسی)

از: عبد الرحیم بن محمد باقر قراباغی (قرن 13 ق)

رسالۀ مفصلی در فضایل امیر المؤمنین علیه السلام و رد عقاید فرقۀ اهل حق است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... أما بعد چنین گوید ... چند کلمه در بیان کیفیت اوصاف ومقامات جناب امیر الاُمراء و أفضل الأوصیاء علی بن أبی طالب علیه السلام.

انجام: برحمتک یا رب العالمین و لعنة اللّه علی القوم الظالمین الغالین المشرکین .

نسخه ها:

12486 . تبریز ، مدرسۀ ولی عصر (عج): 19 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، عبد الحسین بن کربلایی علی محمد ، 1288ق ، جبردقی از محال مشکین ، رسالۀ دوم مجموعه ، 49 برگ ، 15 سطر [فهرست مدرسۀ ولی عصر(عج)].

ص:162

2187 . فضائل فاطمه علیها السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12487 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1227 ، آغاز: عن أبی عبد اللّه سلمان الفارسی قال خرجت یوماً من منزلی ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «335 - 338» 4 برگ [فهرست مجلس: 23 / 801].

2188 . فضائل المعصومین علیهم السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

فضایل اهل بیت علیهم السلام را بدون ترتیب مخصوصی گرد آورده و در آغاز آن ، بیان شیخ مفید راجع به دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام توسط محتضر و پاسخ شیخ حسن بن سلیمان حلی به این بیان را نقل کرده است. تألیف کتاب به سال 1046 ق موافق کلمه «ادغام» به پایان رسیده است. در روی برگ اول ، این کتاب به حسن بن سلیمان حلی نسبت داده شده که درست نیست.

آغاز: ذکر الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان الحارثی رحمه اللّه فی کتاب المقالات.

نسخه ها:

12488 . قم ، مرعشی: 2784 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد تقی بن فریدون ، رجب 1094ق ، 131 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 346].

1 فقه الأئمة

از: صادق بن علی حسینی فاضل کاشانی

رجوع کنید به: عرفات الفقه.

2189 . فقه الرضا علیه السلام

(عربی)

از: امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (م 203 ق)

یک دوره فقه عملی است که به امام رضا علیه السلام نسبت داده شده ولی در این انتساب

ص:163

تردید است . برای توضیح بیشتر در این مورد به کتاب فصل القضاء فی الکشف عن حال فقه الرضا علیه السلام اثرِ سید حسن صدر کاظمی (م 1354ق) مراجعه شود .

مرحوم صدر در این کتاب اثبات نموده که کتاب فقه الرضا علیه السلام همان التکلیف محمد بن علی شلمغانی (مقتول در 322 ق) است.

چاپ: ضمن چهارده رسالۀ عربی ، رضا استادی.

[الذریعة: 292/16 ؛ مشار عربی: 674]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین ... یقول عبد اللّه علی بن موسی الرضا.

نسخه ها:

12489 / 1 . انگلستان * ، لندن ، موزه بریتانیا: 27261 . d (ریو 868) ، عنوان معرفی: فقه در مذهب شیعه از گفته امام رضا علیه السلام ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 813 و 814 ق ، رسالۀ نهم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 24 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 402].

/12490 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2099 ، نسخ ، محمد مؤمن اسفراینی ، 1050ق ، مشهد [فهرست الفبایی آستان قدس: 432].

/12491 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7759 ، نسخ ، محمد بن عبد اللّه بن مساعد بن فلاح صیمری جزایری ، 1090ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 212 برگ [فهرست مجلس: 26 / 245].

/12492 4 . تهران ، دانشگاه تهران: 6840 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 378].

/12493 5 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1249 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 192 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 198].

/12494 6 . تهران ، ملی تهران: 2584 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، شریف بن محمد ترشیزی ، 1149ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 119پ» 119 برگ [فهرست ملی تهران:

12 / 528 ].

/12495 7 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7477 ، آغاز: بسمله و صلی اللّه علی محمد

ص:164

خاتم النبیین و علی آله الطاهرین ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رجب 1185ق ، 141 برگ [فهرست مجلس: 25 / 445].

/12496 8 . تهران ، دانشگاه تهران: 6999 ، تا بند (باب الاستطاعة) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 423].

/12497 9 . کرمانشاه ، فیض مهدوی: بدون شماره ، محمد رضا بن آقا نجف ، 1214ق [مجلۀ تراثنا: 9 / 36].

/12498 10 . مشهد ، گوهرشاد: 482 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، احمد بن اسماعیل حسینی ، جمادی الاول 1270ق ، 101 برگ [فهرست گوهرشاد: 2 / 587].

/12499 11 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 283 ، عنوان معرفی: کتاب التکلیف شلمغانی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 و 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 118ر» 118 برگ [فهرست مجلس: 22 / 89].

12500 / 12 . تهران ، دانشگاه تهران: 4666 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 13 ق ، بندی از فقه الرضا ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص 19 - 20» 1 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 14 / 3612].

/12501 13 . قم ، گلپایگانی: 4240/21/160 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 210 برگ ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 136؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12502 14 . تهران ، مجلس سنا: 470 ، نسخ ، ابو طالب موسوی رضوی ، قرن 13ق ، 147 برگ [فهرست مجلس سنا: 1 / 270].

/12503 15 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1310(1272) ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 4 / 82].

12504 / 16 . تهران ، سپهسالار: 2321 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 121 برگ ، 17 سطر [فهرست سپهسالار: 1 / 491 و 5 / 379].

12505 / 17 . تهران ، ملک: 6165 ، آغاز: بسمله الحمد للّه رب العالمین و الصلاة ... قال حدثنا أبو علی محمد بن الحسن بن الفضل ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پانزدهم مجموعه ، «175پ - 179ر» 5 برگ [فهرست ملک: 9 / 211].

12506 / 18 . همدان ، مدرسۀ غرب: 9877 ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ

ص:165

کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص174 - 263» 45 برگ [فهرست مدرسۀ غرب:

431].

12507 / 19 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 2048 ، بخشی از اواخر کتاب است ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 40 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 199].

/12508 20 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 877 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 233 برگ ، 11 سطر ، 17 * 25 [فهرست مؤید: 2 / 313].

2190 . فوایح در شرح دیوان امام علی علیه السلام

(فارسی)

از: احسان اللّه ممتاز اونامی (قرن 13 ق)

در نشریه نسخه های خطی چنین معرفی شده است:

شرح دیوان منسوب به امام علی علیه السلام است از شرح مبسوط «هفت فاتحه و هر یک مربوط به چندین فتح» در آن یاد می شود و گویا از آن گرفته شده است و نیز در آن آمده «فوایح و روایح شرح منثور ترجمۀ منظوم» تاریخ تألیف آن: تاریخ چو نام آن روایح

(1225)

نسخه ها:

12509 / 1 . تهران ، عبد العظیم قریب گرکانی: 171 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، جمادی الاول 1231ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 633].

/12510 2 . دانش سرا: 171 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، سابقه: دانشگاه تهران:

میکرو فیلم 3226 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 2 / 103].

1 فوائد

از: اسماعیل بن محمد حسین خواجویی اصفهانی مازندرانی

رجوع کنید به: رساله در فضیلت فاطمیین.

ص:166

2191 . فوائد الأخبار للأصدقاء و الأخیار

(عربی)

از: محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی (قرن 12ق)

مؤلف در این کتاب ، احادیث فقهی را به ترتیب کتابهای فقه ، تحت عناوین نام راویان آخر حدیث یا کلمه اول آن اگر حدیث مرسل باشد ، با شرح و استدلال گردآورده است. در این کتاب از گفته های فیض کاشانی در کتاب الوافی و علامه مجلسی در بحار الأنوار استفاده شده است. روش مؤلف چنین است که نام راوی حدیث با مقداری از آغاز حدیث را می آورد و پس از آن به شرح می پردازد. تألیف کتاب طهارت از فوائد الأخبار در روز سه شنبه دهه دوم ماه رجب 1120ق پایان یافته است.

[التراث العربی: 4 / 203]

آغاز: أسالک اللهم خلوص النیة فی کل حول و قوة و أعوذ بک.

نسخه ها:

12511 / 1 . قم ، مرعشی: 1601 ، جلد اول شامل کتاب طهارت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 192 برگ [فهرست مرعشی: 5 / 3].

/12512 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 6786 ، صلاة ، نسخ ، محمد باقر اردستانی ، بدون تاریخ کتابت ، از روی خط مؤلف ، 151 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 360].

2192 . فوائد بدنیه

(فارسی)

از: فیض اللّه بن عطاء اللّه بن محمد حسینی مرعشی ، سید (سده 11 و 12 ق)

مؤلف با رجوع به اخبار اهل بیت علیهم السلام و کتب طب ، این کتاب را در علم پزشکی تألیف کرده و آن را در یک مقدمه ، دوازده باب و خاتمه ترتیب داده است و غالباً مآخذ را که عبارت از کتب حدیث ، دعا ، آداب و طب است نام می برد. عناوین ابواب کتاب عبارتند از:

مقدمه: در حدیث ها در جواز بهره بردن از پزشکان؛

باب اول: در فصول اربعه؛

ص:167

باب دوم : آداب خوردن و آشامیدن در سه فصل؛

باب سوم: خواب و بیداری در دو فصل؛

باب چهارم: حجامت و فصد و حقنه و قی در شش فصل؛

باب پنجم: حمام در دو فصل؛

باب ششم: صفات زنان و طریق مباشرت و حمل و مولود در پنج فصل؛

باب هفتم: ناخن چیدن و آداب موی؛

باب هشتم: ادویه مفرده به ترتیب الفبایی؛

باب نهم: بیماری های مختص به عضوی از سر تا پا؛

باب دهم: بیماری غیر مختص؛

باب یازدهم: مرکبات در چهار فصل؛

باب دوازدهم: استشفاء به دعا و صدقه در سه فصل؛

خاتمه: در وردها.

[الذریعة: 326/16 ؛ فهرستواره کتابهای فارسی ، منزوی: 3613/5 ؛ نسخه های خطی فارسی ، منزوی: 577/1 ؛ نسخ خطی پزشکی ایران: 223]

نسخه ها:

12513 . اصفهان ، سید محمد علی روضاتی: 14 ، آغاز: شهدیست مصفی و بی بصیرتان فیافی گمراهی را غبار ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 61 برگ [فهرست کتاب خانۀ روضاتی: 41].

2193 . فوائد حدیثیة

(عربی)

از: محمد بن عبد الحسین حسینی (قرن 11 ق)

در این «فوائد» حدیثهایی چند از پیامبر و پیشوایان دین گلچین شده و همه از «کلمات قصار» ایشان است. گرد آورنده همان نویسنده نسخه «محمد بن عبد الحسین حسینی» است.

آغاز: (فوائد لملتقطه) بسمله ، عن ص ع لا تصح العبادة إلا بالتوبة.

ص:168

نسخه ها:

12514 . تهران ، دانشگاه تهران: 1045 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد بن عبد الحسین حسینی (مؤلف) ، نزدیک به 1056ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1448].

2194 . الفوائد الرضویة (شرح ذهبیه)

(عربی)

از: محمد بن حسن طوسی مشهدی (م 1257ق)

شرحی است بر الرسالة الذهبیة معروف به طب الرضا علیه السلام که در مشهد نوشته شده است. مؤلف ، شرحی فارسی نیز بر رسالۀ مذکور دارد که به کنز الذهب موسوم و پس از این معرفی خواهد شد.

[الذریعة: 364/13 و 340/16 ؛ فهرستواره کتابهای فارسی ، منزوی: 3474/5 و 3657]

آغاز: الحمد للّه الذی خلقنی فهو یهدین ... أما بعد فیقول ... محمد بن الحسن الطوسی ... هذه تعلیقة أضفتها إلی فقرات الرسالة المعروفة بالذهبیة.

نسخه ها:

12515 / 1 . تهران ، سپهسالار: 818 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد بن حسن طوسی (مؤلف) ، 1215ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 67ر» 66 برگ [فهرست سپهسالار:

5 / 382].

12516 / 2 . مشهد ، ادبیات مشهد: 235 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد محسن بن محمد حسین مشهدی ، 1217ق [فهرست ادبیات مشهد: 129].

/12517 3 . تهران ، ملک: 4232 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1230ق ، 87 برگ [فهرست ملک: 1 / 405].

2195 . الفوائد الرضویة (شرح حدیث رأس الجالوت)

(عربی)

از: محمد سعید بن محمد مفید قمی (قاضی سعید قمی ، حکیم کوچک) (بعد از 1107ق)

ص:169

رسالۀ سوم از اربعینیات قاضی سعید قمی و شرحی بر حدیث معروف «رأس الجالوت» است که شامل پاسخ امام علی بن موسی الرضا علیه السلام به سؤال یکی از بزرگان یهود می باشد.

چاپ: همراه با تعلیقات امام خمینی بر آن توسط مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسیده است.

[الذریعة: 340/16 و 199/13]

آغاز: الحمد للّه العالم المتوحد و الفرد المتفرد.

نسخه ها:

12518 / 1 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4344 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد سعید بن محمد مفید قمی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «70 - 87» 18 برگ [فهرست مجلس: 12 / 53].

/12519 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 971 ، آغاز: الرسالة الثالثة فوائد رضویة علی المنسوب إلیه ألف ثناء و تحیة بسمله الحمد لله الواحد المتوحد ، نستعلیق ، محمد سعید بن محمد مفید قمی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 6 / 2128].

/12520 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4637 ، آغاز: بسمله و به وصول إلی مقام توحید اللّه الحمید ... الحمد للّه الواحد المتوحد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1085ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 10پ» 10 برگ [فهرست مجلس: 13 / 28].

12521 / 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1262 ، بدون نام کاتب ، 1099ق ، رسالۀ ششم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 361].

/12522 5 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5500 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1099ق ، رسالۀ نهم مجموعه [فهرست مجلس: 16 / 402].

/12523 6 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2452 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: هذه الأسرار صدور الأحرار ، نستعلیق ، سید احمد بن مهدی یزدی ، 1205 ق، خوی ، 13 برگ [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

12524 / 7 . همدان ، مدرسۀ غرب: 646 ، شکسته نستعلیق ، محمد باقر بن سرخوش افشار ، 1216ق ، رسالۀ سی ام مجموعه ، «ص716 - 733» 9 برگ [فهرست مدرسۀ غرب:

ص:170

259].

12525 / 8 . تهران ، دانشگاه تهران: 6901 ، نسخ ، علی اکبر بن ابراهیم خان دشتی ، 1220ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 392].

/12526 9 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 803 ، نستعلیق ، احمد بن محمد گیلانی ، 1238ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «19ر - 44ر» 26 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 398].

/12527 10 . تهران ، ملی تهران: /831ع ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، غیاث الدین بن سید صدر الدین بارفروشی ، 1240ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «210 - 213» 4 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 334].

/12528 11 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15674 ، نسخ ، حسین بن اللّه وردی کرجی ، 1244ق ، با حواشی فارسی از شیخ حسن و به ضمیمه شرح احسایی بر حدیث رأس الجالوت ، 27 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 387].

12529 / 12 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6170 ، نستعلیق ، علی بن محمد حسین حسینی تنکابنی ، 1245ق ، 26 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 138].

/12530 13 . تهران ، ملک: 2342 ، نسخ ، ابراهیم بن بخش علی کرمانی ، 1248ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «131پ - 158ر» 28 برگ [فهرست ملک: 5 / 469].

/12531 14 . تهران ، ملک: 1687 ، نستعلیق ، محمد اسماعیل موسوی هزار جریبی ، 1251ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست ملک: 5 / 333].

/12532 15 . مشهد ، ادبیات مشهد: 335 ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، 1272ق ، رسالۀ شانزدهم مجموعه [فهرست ادبیات مشهد: 205].

/12533 16 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1287ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 520].

/12534 17 . قم ، مرعشی: 8943 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ سوم مجموعه [مجلۀ میراث شهاب: 21 / 23].

/12535 18 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1438 ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 370].

/12536 19 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1720 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، این نسخه در فهرست جلد نهم مجلس با شماره 1719 معرفی شده

ص:171

است ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص163 - 187» 13 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 909 [فهرست مجلس: 5 / 74 و 252/9؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 110/3].

12537 / 20 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3740 ، نسخ ، علی اصغر نجف آبادی ، قرن 13ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص39 - 89» 26 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1723].

/12538 21 . تهران ، دانشگاه تهران: 5908 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 143].

/12539 22 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 328 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، (75633) ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست ادبیات تهران: 3 / 55].

/12540 23 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3182 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، تصحیح شده ، در برگ آخر علامت بلاغی مشهود است ، رسالۀ دوم مجموعه ، 24 برگ ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/12541 24 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 652د ، نسخ ، محمد کاظم ، 1348ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «1ر - 43ر» 43 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 348].

12542 / 25 . قم ، مرعشی: 4353 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مرعشی: 11 / 351].

/12543 26 . قم ، مرعشی: 5081 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «124پ - 145پ» 22 برگ [فهرست مرعشی: 13 / 275].

/12544 27 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1158 ، آغاز: برابر نمونه ، سید احمد بن محمد رضا حسینی خوانساری ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 349].

/12545 28 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14781 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 435].

/12546 29 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1495 (1407) ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 4 / 208].

/12547 30 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: 97 - ج ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «55 - 74ر» 20 برگ [فهرست ادبیات تهران: 1 / 374].

ص:172

12548 / 31 . قم ، مسجد اعظم: 1747 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: هو اللّه المبدئ المعید و به وصول إلی مقام توحید اللّه الحمید ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 13 و 14ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 29 برگ ، 18 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 524؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12549 / 32 . تهران ، ملک: 1457 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست ملک: 5 / 269].

/12550 33 . تهران ، ملک: 5761 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «4ر - 12پ» 9 برگ [فهرست ملک: 9 / 25].

/12551 34 . یزد ، وزیری: 3006 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «104 - 115» 12 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری:

5 / 1503 ].

2196 . الفوائد السنیة فی شرح الأربعین (اربعین محسنیه)

(فارسی)

از: محسن بن غفار حسینی تبریزی پیشنمازی ، سید (م 1392 ق)

مؤلف در این اثر ، چهل حدیث از احادیث نبوی و اهل بیت علیهم السلام را با ذکر مثال ، بیان وجوه و مفاهیم از حیث لغت ، محتوا و حکمت شرح نموده است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... و بعد چون کتاب کنز الیواقیت را با حول و قوه الهی تمام کرده.

نسخه ها:

12552 / 1 . قم ، مرعشی: 11032 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، سید محسن بن غفار حسینی تبریزی پیشنمازی (مؤلف) ، شنبه 16 شوال 1378ق ، 141 برگ ، 20 سطر ، 9*16 [فهرست مرعشی: 28 / 58].

/12553 2 . قم ، مرعشی: 11033 ، جلد دوم (شرح احادیث 21تا 37) ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... با عنایت خداوندی شروع به شرح حدیث بیست و یکم نموده ، نسخ و نستعلیق ، سید محسن بن غفار حسینی تبریزی پیشنمازی (مؤلف) ، قرن 14ق ، 146 برگ ، 17 سطر ، 10*17 [فهرست مرعشی: 28 / 58].

ص:173

2197 . الفوائد الطوسیة

(عربی)

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

کتابی است مشتمل بر صد و دو (1) فایده دربارۀ حل برخی از احادیث و تحقیق و بررسی در مسائل مهم و غامض ، از جمله پاسخ به شبهات در بارۀ حدیث منزلت ، حدیث رؤیت ، حدیث سلیمان مروزی در حدوث اراده ، حدیث «رفع الحجة و اغلاق باب التوبة» و امثال آنهاست. شیخ حر این کتاب را به درخواست برخی از صاحبان علم و کمال در طوس به سال 1075 ق تألیف نموده است.

چاپ: قم ، مطبعۀ علمیه ، وزیری ، 562 ص ، با تحقیق و تعلیق سید مهدی لاجوردی حسینی و شیخ محمد درودی .

[الذریعة: 347/16 و 348 ؛ معجم المطبوعات العربیة فی إیران: 194]

آغاز: الحمد للّه علی إفضاله و الصلاة و السلام علی محمد و آله و بعد فیقول ... هذه فوائد فی حل بعض الاحادیث المشکلة.

نسخه ها:

12554 / 1 . اصفهان ، سید محمد علی روضاتی: 50 ، جزء اول ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 1079ق ، همراه با فهرست کتاب ، 215 برگ [فهرست کتاب خانۀ روضاتی:

212].

12555 / 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7385 ، نسخ ، محمد باقر ، 1090ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 436].

/12556 3 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7838 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، 21 برگ به خط شیخ حر عاملی (مؤلف) و ما بقی به خط ابراهیم بن محمد علی عاملی در 1121 ق ، 202 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 388].

12557 / 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9883 ، تا فائده سوم ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، 163 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 389].

/12558 5 . تهران ، ملی تهران: /1500ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 248 برگ [فهرست ملی تهران: 9 / 536].

ص:174


1- (1) . در پایان برخی نسخه ها ، فایده ای با شمارۀ صد و سه ضمیمه شده است .

/12559 6 . قم ، گلپایگانی: 4700/23/220 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: أعلم إلا محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه لم یوثقه الشیخ و لا النجاشی و لا غیرهما من علماء الرجال المشهورین ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «152پ - 154پ» 3 برگ ، 17 سطر ، 11*15 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12560 / 7 . همدان ، مدرسۀ غرب: 181 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ غرب: 166].

2198 . الفوائد فی فضل الذریة النبویة العلویة

(عربی)

از: اسماعیل بن محمد حسین خواجویی اصفهانی مازندرانی (م 1173ق)

فصول چندی در فضل سادات و وجوب بزرگداشت آنان که منسوب به اهل بیت طاهرین علیهم السلام می باشند با نقل روایات و احادیث مربوط است.

آغاز: الحمد للّه الذی صیر قلوبنا مصفاة بمودة الذین جعل مودتهم أجر رسالة أشرف الرسل.

انجام: و الصلاة و السلام علی أشرف النبیین و المرسلین محمد و أهل بیته الطاهرین.

نسخه ها:

12561 / 1 . قم ، مسجد اعظم: 566 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ذی قعده 1238ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 15 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12562 2 . قم ، مرعشی: 6928 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، علی بن محمد بن امام قلی ، 27 ذی حجه 1285 ، 28 برگ ، 17 سطر ، 20*13/5 [فهرست مرعشی: 18 116/].

2199 . الفوائد المکیة (شرح استبصار)

(عربی)

از: محمد امین بن محمد شریف اخباری استر آبادی (م 1036ق)

شرح مفصلی با عناوین «فائده - فائده» بر کتاب الاستبصار شیخ طوسی به روش

ص:175

اخباری و با خرده گیری های شارح بر نظرات علمای اصول است. در هر بابی چند «فائدة» آورده که از جهت سند و متن بحث می کند و بنا به گفته شارح در سرآغاز به احادیثی که باید بدانها عمل یا طرح شوند اشاره می کند و نیز بیان می نماید کدام یک از مطالب شیخ طوسی در این کتاب موافق گفته های خاصه و کدام یک موافق عامه است. این کتاب در مکه معظمه تألیف شده و در آغاز آن بیست فائده مشتمل بر مطالب کلی علم حدیث و درایه می آورد و فقط تا باب «الماء القلیل تحصل فیه النجاسة» (باب دهم از کتاب طهارت) شرح شده است.

[الذریعة: 359/16]

آغاز: الحمد للّه علی نعمائه و من جملتها أنه فطر العباد کلهم سعیدهم.

نسخه ها:

12563 / 1 . قم ، مرعشی: 4604 ، تا باب دهم از کتاب طهارت ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، ابو سعید محمد رضا بن مالک اشتری نخعی عروسی اخباری ، اواخر شعبان 1056ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 103 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 170].

12564 / 2 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2750 ، آغاز: قوله فالمتواتر منه ما أوجب العلم فما هذا سبیله یجب العمل به الخ قلت اورد علیه أن الخبر المتواتر ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، رسالۀ اول مجموعه ، 42 برگ [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

2200 . فوائد من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام

نسخه ها:

12565 . قم ، محقق طباطبایی: عکس 30 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص33 - 40» 4 برگ [یادنامۀ محقق طباطبایی: 3 / 1439].

2201 . الفوائد المهمة من أحادیث الأئمة

(عربی)

از: محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی) (م 1206ق)

چهل فائده متفرقه است بر گرفته از احادیث معصومین علیهم السلام .

آغاز: فائدة فی إکمال الدین سئل الصادق علیه السلام عن الغشیة التی کانت تأخذ النبی.

ص:176

نسخه ها:

12566 . قم ، محیی الدین مامقانی: بدون شماره ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «231 - 233» 3 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 277 [فهرست عکسی مرکز احیاء: 1 / 324].

2202 . الفوائد النجفیة

(عربی)

از: سلیمان بن عبد اللّه ماحوزی بحرانی (م 1121ق)

در فهرست چنین معرفی شده:

«مؤلف در طول زمان با مسائل غامض و احادیث بغرنج و مبهم از جمله «نیة المؤمن خیر من عمله» (که 19 وجه در مفهوم و معنی آن ذکر کرده است) مواجه گشته و آنها را به تدریج گردآوری نموده و به شرح و تبیین و تحشیۀ آنها پرداخته و سپس با افزودن نکات ، آیات ، احادیث و اقوال و چندین رساله از دانشمندان اسلامی امثال شیخ مفید ، خواجه نصیر و نیز رسائلی از تألیفات خود و دیگر فحول علمی در موضوعات مختلف این مجموعه را به وجود آورده است» .

[الذریعة: 361/16]

آغاز: الحمد للّه علی جلائل عقائل نعمائه و له الشکر علی نفائس عرائس آلائه.

انجام: قاله فی القاموس من قلوصها ساقطة من الابل الشابة او الباقیة علی السیر او اول ما یرکب من اناثها .

نسخه ها:

12567 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17773 ، از انجام ناقص است ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 362 برگ ، 19 سطر [فهرست آستان قدس: 14 / 389].

2203 . الفوائد و النکات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

چند فایده مختلف در لغت ، حدیث و ادبیات عرب است که در پایان کتاب مجمع

ص:177

البحرین ملحق شده و گویا فخرالدین طریحی این فواید را به انتهای کتابش مجمع البحرین ضمیمه نموده است .

آغاز: فایدة مما یفرق بین القرآن و الحدیث القدسی أن القرآن مختص بالسماع من الروح الأمین و الحدیث القدسی قد یکون إلهاماً.

نسخه ها:

12568 . قم ، گلپایگانی: 2118/12/8 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1105ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 15 برگ ، 27 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

2204 . فوائدی در نوادر اخبار

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12569 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 977 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «2 صفحه» 1 برگ [فهرست الهیات مشهد: 2 / 131].

2205 . فهرس تهذیب الأحکام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12570 . اصفهان ، مهدی نجفی: بدون شماره ، محمد بن میر حمزه حسنی ، سه شنبه هفته دوم شعبان 1254ق [فهرست مکتبة النجفی: 236].

2206 . فهرس الکتب الأربعة

(عربی)

از: احمد بن محمد حسنی حسینی قوبایی اصفهانی ، ابو القاسم (م 1259ق)

فهرست مختصری برای کتب چهارگانۀ حدیثی شیعه (کافی ، استبصار ، تهذیب الاحکام و من لا یحضره الفقیه) است که مؤلف به دستور استادش (گویا حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی) تألیف نموده است . در این فهرست عدد

ص:178

کتابها و ابواب هر کتاب ذکر شده و گاهی نیز اشاره به بعضی اخبار مهم شده است.

[الذریعة: 16 / 375 رقم 1742 ؛ التراث العربی: 4 / 230]

آغاز: الحمد للّه الکافی لتهذیب الاستبصار الوافی لمن لایحضره الأخبار.

انجام: و حدیث علی و فاطمة و الحسنین و ان من والاهم والاه و من عاداهم عاداه إلی تغیر ذلک.

نسخه ها:

12571 / 1 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10724 ، نسخ ، حسن بن علی ، 1261ق ، تصحیح شده ، 99 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 393].

/12572 2 . قم ، مرعشی: 3059 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، سید ابو القاسم اصفهانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 132 برگ [فهرست مرعشی: 8 / 280].

2207 . فهرس مآخذ البحار

(عربی)

از: محمد بن احمد حسینی لاهیجانی (قرن 12)

مؤلف در این رساله ، نام کتاب هایی را که علامه مجلسی در بحار الأنوار از آنها نقل نموده ، در یک مقدمه و بیست و هفت باب و خاتمه گردآورده است. اول نام کتاب را می آورد و معرفی می کند و پس از آن راجع به مؤلف ، آنچه را که مجلسی ذکر نموده نقل می کند. تألیف این فهرس در اواخر ربیع الاول 1127ق پایان یافته است.

[الذریعة: 391/16 و 227/24 (ذیل نظم اللئالی) ؛ مصفی المقال: 446]

آغاز: الحمد للّه الذی أفاض علینا من برکات بحار علوم ائمة الأنام.

نسخه ها:

12573 / 1 . قم ، مرعشی: 635 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، شعبان 1228ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «39پ - 81پ» 43 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 235].

/12574 2 . قم ، مرعشی: 6856 ، نسخ ، محمود بن محمد رضا بیدگلی ، 1297ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 72 برگ [فهرست مرعشی: 18 / 46].

ص:179

2208 . فهرست ابواب الوافی

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی ، علم الهدی (م 1115ق)

علم الهدی پس از دوبار مطالعۀ کامل کتاب الوافی ، فهرستی برای آن تنظیم نمود.

این فهرست شامل سه بخش است:

بخش اول: اصطلاحات و رموزی که فیض برای رجال قرار داده و در تمهید ثانی از مقدمۀ کتاب وافی آنها را ذکر نموده است؛

بخش دوم: اصطلاحاتی که فیض برای راویانی که نامشان در سندها تکرار می شود قرار داده است. این بخش را علم الهدی در جدول شش ستونی آورده و در هر ستون یک قسم را قرار داده است (القسم الأول المکتفی عن تعدادهم بالأعداد ؛ القسم الثانی المکتفی عن اسمائهم بالکلمات النسبة) ؛

بخش سوم: فهرست ابواب کتاب وافی.

این رساله در فهارس با عنوانهای مختلف معرفی شده و برخی از نسخه ها فقط یک یا دو بخش را دارند. این فهرست را علم الهدی در جمادی الآخر 1081ق به پایان رسانیده است.

[الذریعة: 399/16 ؛ فهرست های خودنوشت فیض کاشانی: 298]

آغاز بخش اول: الحمد للّه رب العالمین علی نعمائه و الصلاة علی محمد و آله و أصحابه هذا ما اصطلح علیه الوالد الاُستاذ فی کتاب الوافی من أسامی الرجال المذکورة فی الأسانید و ذکرها أدام اللّه تأییده فی التمهید الثانی من التمهیدات الثلاثة.

آغاز بخش دوم: هذه ما اصطلح علیه الوالد الماجد الاُستاذ فی کتاب الوافی من أسامی الرجال المتکررة فی الأسناد ... المشایخ محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن بن ولید.

آغاز بخش سوم: الحمد للّه الذی رفع درجات الذین اوتوا العقل والعلم بتوحیده و أکمل دینه و أتم نعمه بإرسال حجة بعد حجة ... أما بعد فیقول الفقیر إلی اللّه فی کل موقف و موطن.

ص:180

انجام: هو من أجل الرغائب لاُولی الألباب داعین لکل من صرف إلی إتمامه همّه راعین لإعطاء کل ذی حقّ حقّه و هذا آخر ما أردنا...

نسخه ها:

12575 / 1 . قم ، رضا استادی: 3 ، نسخ ، عبد العظیم بن سید علی موسوی ، 1102ق ، 35 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 66].

/12576 2 . مشهد ، گوهرشاد: 660 ، عنوان معرفی: رجال ، بخش اول و دوم را شامل است ، آغاز: برابر آغاز بخش اول و دوم ، نستعلیق ، هاشم مازندرانی ، 1203ق ، بخش اول رسالۀ دوم مجموعه و بخش دوم رسالۀ چهارم مجموعه ، 38 برگ [فهرست گوهرشاد: 2 / 770].

/12577 3 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 355 ، شامل بخش دوم و سوم ، آغاز: برابر آغاز بخش دوم و سوم ، نسخ جلی ، محمد علی بن محمد باقر ، 9 رمضان المبارک 1266ق ، شمارۀ نسخه در فهرست قدیم 2/251 است ، رسالۀ اول مجموعه ، 31 برگ ، 20 سطر [فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 33؛ فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

/12578 4 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 601 ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، بدون نام مؤلف [فهرست اهدایی رهبری: 273].

/12579 5 . تهران ، ملی تهران: /2200ع ، عنوان معرفی: اصطلاحات رجال وافی ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «204 - 210حاشیه» 7 برگ [فهرست ملی تهران: 11 / 511].

1 فهرست أخبار مؤلفات الأصحاب

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه

رجوع شود به: فهرست بحار الأنوار .

2209 . فهرست الاستبصار

(عربی)

از: محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (م 1216 ق)

فهرستی است بر کتاب استبصار شیخ طوسی ، تألیف این فهرس در روز آدینه 13

ص:181

شعبان 1190ق آغاز شده است.

نسخه ها:

12580 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 151 ، نسخ و نستعلیق ، محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (مؤلف) ، 13 شعبان 1190ق ، «56ر - 67ر» 12 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 717و790].

2210 . فهرست اصول کافی

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12581 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1656 ، از آغاز تا باب «حسن الصحبة و حق المصاحب فی السفر» از کتاب العشرة را دارد ، نستعلیق ، به خط مؤلف ، قرن 14ق ، 12 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 770].

2211 . فهرست بحار الأنوار

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

فهرست کلیه ابواب و فصول بحار الأنوار است که علامه مجلسی ، ابتدا این فهرست را تنظیم نمود تا راهنمای تألیف کتاب عظیم بحار الأنوار باشد. در این فهرست عناوین ابواب نوشته شده و مصادر به رمز ، و شمارۀ صفحه ها به رقم نوشته شده است.

[الذریعة: 375/16 و 377 ؛ کتابشناسی مجلسی: 279]

آغاز: بسمله ... أما بعد فیقول أحقر عباد اللّه ... إنّی لما رأیت بعض مؤلفات أصحابنا رضی اللّه عنهم فی الأخبار غیر منظومة .

نسخه ها:

12582 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 1848 ، نستعلیق ، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، 227 برگ ، سابقه: قم ، مرعشی: عکس 124 و 168 و

ص:182

169 و 170 و 171 [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 444 ؛ فهرست عکسی مرعشی: 1 / 154].

12583 / 2 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 287 ، عنوان معرفی: فهرست کتب العلماء من مقدمة البحار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 12 و13ق ، (75592) ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست ادبیات تهران: 3 / 44].

/12584 3 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 27 ، فهرست کتاب العقل و الجهل تا آخر کتاب الجنایات ، نسخ ، محمد علی بن عبد الحفیظ موسوی ، 1314ق ، 136 برگ [فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری: 1 / 24].

/12585 4 . قم ، مرعشی: 3725 ، گویا ناقص است ، نستعلیق ، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مؤلف) ، 91 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 123].

12586 / 5 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9522 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، [فهرست الفبایی آستان قدس: 437].

2212 . فهرست تهذیب الأحکام

(عربی)

از: محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (م 1216 ق)

فهرستی است بر تهذیب الأحکام شیخ طوسی ، تألیف این فهرست در روز چهارشنبه 11 شعبان 1190 ق آغاز شده و در بامداد آدینه 13 شعبان 1190 ق انجام یافته است.

نسخه ها:

12587 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 151 ، نسخ و نستعلیق ، محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (مؤلف) ، 13 شعبان 1190ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «32ر - 55پ» 24 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 717و790].

2213 . فهرست تهذیب الأحکام

(عربی)

از: عبد الکافی جنابذی (قرن 11 ق)

ص:183

فهرست مفصل ابواب کتاب تهذیب الأحکام شیخ طوسی است که در 1087ق در مشهد مقدس نوشته است.

نسخه ها:

12588 . قم ، گلپایگانی: 18/45 ، عبد الکافی جنابذی (مؤلف) ، 1087ق ، ضمیمۀ دوم ، 40 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 1 / 133].

2214 . فهرست تهذیب الأحکام

(عربی)

از: عبد اللّه بن محمد تونی خراسانی ، فاضل تونی (م 1071ق)

فهرست کتاب ها و ابواب تهذیب الأحکام شیخ طوسی است ، با اشاره به مسائلی که از برای آنها باب مستقلی عنوان نشده و اهمیت دارند. این فهرست در سال 1060 ق تألیف شده است.

[الذریعة: 382/16 ؛ التراث العربی:228/4 - 229]

آغاز: بسمله و به ثقتی و اعتمادی رب وفقنی للإتمام بمحمد و آله فهرست أبواب تهذیب الأحکام.

نسخه ها:

12589 / 1 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2299 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن سید شرف اشرف طبسی ، اواخر شعبان 1076ق در مدرسۀ فاضلیۀ مشهد مقدس ، تصحیح شده ، در برگ اول نام کتاب و مؤلف آمده است ، 123 برگ ، 14 سطر ، 9*15/5 [فهرست مرکز احیاء: 6 / مخطوط].

12590 / 2 . قم ، مرعشی: 3059 ، آغاز: اللّه أحمد و علیه أتوکل و أعتمد و اصلی علی رسوله و آله و بهم أستمد ، نستعلیق ، ظهیر الدین علی بن مراد تفرشی ، 10 شوال 1096ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «134پ - 192پ» 59 برگ [فهرست مرعشی: 8 / 280].

12591 / 3 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 896 ، رسالۀ دوم مجموعه ، نسخ ، ظهیر الدین علی بن مراد تفرشی ، 15 شوال 1096ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 37 برگ [فهرست الهیات مشهد: 2 / 61].

/12592 4 . قم ، گلپایگانی: 868 ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، به همراه تهذیب الأحکام

ص:184

[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 140].

12593 / 5 . تهران ، ملی تهران: /1868ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سید مهدی تبریزی ، 1222ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «ص18 - 58» 21 برگ [فهرست ملی تهران:

460/10].

2215 . فهرست تهذیب الأحکام

(عربی)

از: محمد جعفر (قرن 11ق)

فهرستی برای تهذیب الأحکام شیخ طوسی است که در 10 شوال 1096 ق به انجام رسانده است. در فهرست دانشگاه مؤلف این فهرست ، محمد جعفر بن محمد صفی آباده ای (م 1280 ق) ذکر شده که صحیح نیست .

[الذریعة: 382/16]

آغاز: بسمله فهرست أبواب تهذیب الأحکام فی الفقه من تصانیف شیخ.

نسخه ها:

12594 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 1939 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، احمد بن قاسم حسینی مشهدی ، اول محرم 1097ق ، 80 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 555].

/12595 2 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8830 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد صادق ، 1108ق ، تصحیح و مقابله شده ، 52 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 391].

12596 / 3 . قم ، مسجد اعظم: 1822 ، نسخ ، قاسم بن محمد بن شیخ حمزه ، سه شنبه 18 جمادی الاول 1210ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 39 برگ ، 22 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 525؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12597 / 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4154 ، طهارت تا زکات ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، بدون نام مؤلف ، «1پ - 22ر» 22 برگ [فهرست مجلس: 11 / 157].

2216 . فهرست تهذیب الأحکام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

ص:185

نسخه ها:

12598 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 896 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 2 / 61].

2217 . فهرست جعفریات و اشعثیات

(عربی)

از: احمد شبیری زنجانی ، سید (م 1393ق)

نسخه ها:

12599 . قم ، سید احمد زنجانی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [آشنایی با چند نسخه خطی: 181].

2218 . فهرست رجال شیخ طوسی و رجال صغیر استرآبادی

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12600 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9937 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 437].

2219 . فهرست الکافی للکلینی

از: خلیل بن غازی رازی قزوینی ، ابو المظفر (م 1089ق)

نسخه ها:

12601 . قزوین ، میر حسینا: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، مقابله شده با نسخه اصل در 25 ذی حجه 1089 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 6 / 346].

2220 . فهرست الکافی

(عربی)

از: محمد جعفر بن محمد صفی فارسی آباده ای (م 1280ق)

ص:186

فهرست کوتاهی از مطالب و موضوعات کتاب الکافی کلینی است که در آن ، عناوین بابها را مانند اصل آورده و موضوعات روایات را ذکر می کند.

[الذریعة: 386/16 رقم 386]

آغاز: الحمد للّه الذی جعل العقل حجة لدروس قواعد الجاهلیة.

نسخه ها:

12602 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 7209 ، از آغاز کافی تا روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «12پ - 64پ» 53 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 489].

12603 / 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 9600 ، از آغاز تا خطبه علی علیه السلام ، نسخ ، میر سید علی بن محمد مهدی در امامی موسوی اصفهانی ، 9 ذی حجه 1263ق ، 125 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 433].

/12604 3 . قم ، مرعشی: 3208 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، میر سید علی بن محمد مهدی درب امامی موسوی اصفهانی ، ذی حجه 1264ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 95ر» 95 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 11].

/12605 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1815 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص85 - 214» 65 برگ [فهرست مجلس:

9 / 490].

12606 / 5 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7083 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 117 برگ [فهرست مجلس: 25 / 95].

12607 / 6 . تهران ، دانشگاه تهران: 630 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 65 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1449].

2221 . فهرست الکافی

(عربی)

از: محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (م 1216 ق)

نسخه ها:

12608 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: مجموعه 151 ، از عقل و جهل تا پایان کافی ، نسخ و

ص:187

نستعلیق ، محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «3پ - 24پ» 22 برگ [فهرست الهیات تهران:

1 / 717].

2222 . فهرست کتاب من لا یحضره الفقیه

(عربی)

محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (1216 ق)

فهرست کوتاهی است که برای اجزای چهارگانۀ کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق نوشته شده و گویا تألیف آن در 1190ق بوده است.

نسخه ها:

12609 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 151 ، نسخ و نستعلیق ، محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (مؤلف) ، 1 شعبان 1190ق ، فهرست برای هر چهار جزء ، رسالۀ دوم مجموعه ، «25ر - 31پ» 7 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 717 و 790].

2223 . فهرست الکتب الأربعة

از: احمد بن محمد بن حسن حسینی قهپایی اصفهانی ، ابو القاسم (قرن 13 ق)

نسخه ها:

12610 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 601 ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 273].

2224 . فهرست کتب اربعه

از: احمد شبیری زنجانی ، سید (م 1393ق)

فهرست مطالب چهار کتاب اصلی حدیثی شیعه (کافی ، استبصار ، تهذیب الاحکام و من لا یحضره الفقیه) است که در سال 1370 ق تألیف شده است.

ص:188

نسخه ها:

12611 . قم ، سید احمد زنجانی: 136 ، سید احمد زنجانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، 105 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 180 و 246].

2225 . فهرست لآلی الأخبار

(عربی)

از: محمد مهدی بن یحیی قزوینی ، حاج عماد فهرسی (م 1355ق)

نسخه ها:

12612 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2100 ، نسخ ، محمد مهدی عماد فهرسی (مؤلف) ، 1315ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 438].

2226 . فهرست مشیخه صدوق

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12613 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13377 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1270ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 438].

2227 . فهرست مصادر وسائل الشیعة

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12614 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13229 ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 438].

2228 . فهرست مطالب محاسن برقی

از: مؤلف ناشناخته

فهرست مطالب المحاسن برقی ، در این فهرست مطالب یازده کتاب از محاسن برقی ذکر شده است .

ص:189

نسخه ها:

12615 . تهران ، دانشگاه تهران: 6836 ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق، رسالۀ شانزدهم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 376].

2229 . فهرست نهج البلاغة

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... فهذه فهرست کتاب نهج البلاغة.

نسخه ها:

12616 . تهران ، سپهسالار: 2919 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و هشتم مجموعه ، «220پ - 228پ» 9 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 391].

1 فهرست وسائل الشیعة

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی)

رجوع کنید به: من لایحضره الإمام.

2230 . فی معنی حدیث «قل هو اللّه أحد ثلث القرآن»

از: محمد حسین استرآبادی

نسخه ها:

12617 . قم ، گلپایگانی: 35/33 ، محمد رحیم قزوینی ، 1102ق ، رسالۀ شانزدهم مجموعه [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

2231 . فیروزجات طوسیه (شرح خطبۀ توحید امام رضا علیه السلام )

(فارسی)

از: محمد باقر بن مرتضی بن احمد طباطبایی یزدی (م 1298ق)

شرحی است بر خطبۀ حضرت رضا علیه السلام که در هنگام ولایت عهدی ایراد نموده و به

ص:190

خطبۀ توحید معروف است . مؤلف قطعه هایی از خطبه را به عنوان «اصل» انتخاب و با عنوان «شرح» گزارش می کند. او در نیمۀ اول این شرح ، عهد نامۀ حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر را نیز به دستور ولیعهد ترجمه نموده است . این کتاب را مؤلف در بین سالهای 1290 - 1293 ق و به نام ناصرالدین شاه قاجار نگاشته است.

[الذریعة: 400/16]

آغاز: الحمد للّه الذی احتجب بشعاع نوره عن نواظر مصنوعاته.

نسخه ها:

12618 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 2882 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد باقر طباطبایی (مؤلف) ، قرن 13 ق ، 97 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 10 / 1727].

/12619 2 . قم ، مرعشی: 5362 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 19 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 144].

/12620 3 . قم ، مرعشی: 765 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «278 - 316پ» 39 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 383].

2232 . فی ما ینسب إلی الشیخ الصدوق فی الولایة

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

12621 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 4484 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 438].

ق

2233 . قبس المقتبس (شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»)

(عربی)

از: حبیب اللّه بن علی مدد شریف کاشانی (م 1340ق)

رسالۀ مختصری در شرح حدیث نبوی و علوی «من عرف نفسه فقد عرف ربه»

ص:191

است که آن را در سال 1278ق در شانزده سالگی تألیف نموده است.

چاپ: مجلۀ علوم حدیث ، شمارۀ 4 ، ص 127.

آغاز: الحمد لملهم الحکم و منشئ النفوس .

نسخه ها:

12622 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 881 ، آغاز: برابر نمونه ، حبیب اللّه بن علی مدد شریف کاشانی (مؤلف) ، ذی قعدۀ 1278 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «105 - 112» 8 برگ [فهرست عکسی مرکز احیاء: 3 / 73].

2234 . قرب الإسناد

(عربی)

از: عبد اللّه بن جعفر حمیری ، ابو عباس (قرن 4ق)

قرب الإسناد عبارت از مجموعه احادیثی است که به نزدیکترین اسانید به یکی از معصومین علیهم السلام میرسد . حمیری در این کتاب 1387 حدیث را در مسائل فرعی که به روش کتب فقهی است با نزدیک ترین سند در سه جزء جمع آوری نموده است:

جزء اول: احادیث مسنده به امام صادق علیه السلام ؛

جزء دوم: احادیث مسنده به امام کاظم علیه السلام ؛

جزء سوم: احادیث مسنده به امام رضا علیه السلام .

عده ای این کتاب را به فرزند مؤلف (محمد بن عبد اللّه حمیری) نسبت می دهند - چنانکه ابن ادریس در مستطرفات السرائر بر آن است - که درست نیست و وی راوی کتاب است نه مؤلف آن .

چاپ: قم ، مؤسسۀ آل البیت ؛ تهران ، مؤسسۀ کوشان پور ، با مقدمه صادقی اردستانی.

[الذریعة: 67/17 ؛ مشار عربی: 699 ؛ التراث العربی: 257/4]

آغاز: بسمله محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن أبیه عن هارون بن مسلم.

انجام: و ما کان فیه عن بکر الأزدی و سعدان بن مسلم فأروی عن أحمد بن إسحاق بن سعد عنهما.

ص:192

نسخه ها:

12623 / 1 . قم ، مرعشی: 6733 ، نسخ ، ناصر الدین بن علی بن تقی الدین ، 983ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «253پ - 320پ» 68 برگ [فهرست مرعشی: 17 / 286].

/12624 2 . قم ، آستان معصومیه (س): 3: 40 - 6004 ، نسخ ، کلب علی ، 28 محرم 1018ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 193].

/12625 3 . قم ، گلپایگانی: 8/26 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمعه 28 رجب 1033ق ، مکه در مدرسۀ برکت ، در حاشیه تصحیح شده است ، رسالۀ دوم مجموعه ، «143پ - 191ر» 48 برگ ، 27 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12626 4 . قم ، مرعشی: 5021 ، نسخ ، حسن بن عبد الکریم بن حسن بن صالح بن احمد بن ابراهیم بن کمال بحرانی ، 16 جمادی الاول 1056ق ، 88 برگ [فهرست مرعشی:

13 / 223].

/12627 5 . تهران ، مدرسۀ مروی: 479 ، تفرشی نجفی ، محمد حسین بن محمد حسینی ، 1058ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مدرسۀ مروی: 281].

/12628 6 . قم ، مرعشی: 3918 ، نسخ ، محمد مؤمن بن حاجی محمد بن حاجی میرزا علی ابهری ایجی اصفهانی ، اول شعبان 1066ق ، 120 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 298].

12629 / 7 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2104 ، نسخ ، امیر بیک بن حاجی سلطان میرک جورمکنی ، 1083ق ، از روی نسخه ای به خط شیخ حر عاملی و آن نسخه از روی نسخۀ زین الدین بن حسن بن زین الدین شهید ثانی مورخ 1033 ق تحریر شده و آن از روی نسخه احمد بن محمد بن یحیی الاوالی بن عاقل مورخ 977 ق تحریر شده و او از نسخه ابن ادریس که در 547 ق تحریر شده و ابن ادریس از نسخۀ ابو الغنائم محمد بن حسین بن مهجنار بزّاز استنساخ کرده است ، 157 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 140].

/12630 8 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2103 ، نسخ ، قاسم بن شاه محمود ، 1087ق ، 88 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 142].

/12631 9 . یزد ، وزیری: 1062 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، شیخ احمد بن صالح ، 1090ق ،

ص:193

177 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 840].

/12632 10 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 745 ، جلد 1 تا 3 ، نسخ ، عبد اللّه بن هاشم حسینی ، 1102ق ، تصحیح و مقابله شده ، 139 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 396].

/12633 11 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11284 ، جلد 1 تا 3 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1110ق ، تصحیح شده ، 144 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 395].

/12634 12 . تهران ، دانشگاه تهران: 1061 ، محمد بن حسن حر عاملی ، قرن 12ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «103پ - 109پ» 7 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1450].

/12635 13 . قم ، گلپایگانی: 755/5/45 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، نسخه دارای علامات بلاغ است و در حاشیه تصحیح و نسخه بدلها آورده شده ، با حواشی به امضای «بهاء دام ظله» که فاضل هندی است ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 12» 12 برگ ، 20 - 21 سطر ، 18/5*24/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12636 / 14 . تهران ، ملک: 1606 ، عنوان معرفی: کیفیة الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله عن قرب الإسناد ، نسخ ، محمد کاظم بن میرزا محمد ، 1247ق ، «80پ - 81ر» 2 برگ [فهرست ملک: 5 / 305].

12637 / 15 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8114 ، جلد دوم و سوم ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 58 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 396].

/12638 16 . قم ، طبسی حائری: 64 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، با حواشی ، رسالۀ اول مجموعه ، 215 برگ ، 15 سطر ، 15*22 [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

12639 / 17 . قم ، مرعشی: 7849 ، نسخ ، عبد المجید بن محمد جواد نیریزی یزدی نجفی ، 1308ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 138پ» 138 برگ [فهرست مرعشی: 20 / 194].

/12640 18 . تهران ، خانقاه نور بخش: 413 ، نسخ ، محمد مهدی ، 1308ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص96 - 284» 95 برگ [فهرست خانقاه نوربخش].

/12641 19 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 712 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ،

ص:194

بدون نام کاتب ، 4 ربیع الثانی 1323ق ، 128 برگ ، 16 سطر ، 17*22 [فهرست مؤید: 2 / 201].

12642 / 20 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1490 ، سید احمد بن محمد رضا حسینی خوانساری ، 1328ق ، با تصحیح سید مصطفی خوانساری ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 377].

/12643 21 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7841 ، جلد 1 تا 3 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، علی موسوی ، 1344ق ، 108 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 394].

/12644 22 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7842 ، جلد 1 تا 3 ، نسخ ، محمد حسین بن زین العابدین ارموی ، 1348ق ، تصحیح شده ، 88 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 395].

/12645 23 . قم ، مرعشی: 10468 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 14ق ، 152 برگ [فهرست مرعشی: 26 / 384].

/12646 24 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1272 ، با دو اجازه ، آغاز: عن مسعدة بن صدقة قال حدثنی جعفر عن أبیه ، نسخ ، محمد بن خضر ، بدون تاریخ کتابت ، «768صفحه» 384 برگ [فهرست مجلس: 4 / 48].

/12647 25 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14362 ، آغاز: کتاب قرب الإسناد إلی أبی إبراهیم موسی بن جعفر علیه و آله السلام حدثنا عبد اللّه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 140 برگ [فهرست مجلس: 38 / 490].

/12648 26 . تهران ، دانشگاه تهران: 6970 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 416].

/12649 27 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2199 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: وجب علیها الغسل ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از روی نسخه ابن ادریس در سلخ رمضان 544ق و آن از روی نسخه مؤلف در صفر 304ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «78پ - 131ر» 53 برگ ، 25 سطر ، 18*25 [فهرست مرکز احیاء: 6 / مخطوط].

12650 / 28 . یزد ، وزیری: 1697 ، بخشی از کتاب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1024].

/12651 29 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1192 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ

ص:195

اول مجموعه ، «1 - 47» 47 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 2 / 66].

/12652 30 . کتاب خانۀ شخصی (دارای 230 نسخه): 169 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [مجلۀ نور علم: 54 / 100].

2235 . قصائد و اشعار از امام علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگران

(عربی)

نسخه ها:

12653 . قم ، گلپایگانی: 32/8 ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصویری ، رسالۀ دوم مجموعه ، 39 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

2236 . قصیدۀ امام جواد علیه السلام

(عربی)

نسخه ها:

12654 . قم ، مسجد اعظم: 408 ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق [فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

314].

2237 . قصیدۀ امام سجاد علیه السلام

(عربی)

نسخه ها:

12655 . قم ، مسجد اعظم: 408 ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق [فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

314].

2238 . قصیدۀ جلجلوتیه

(عربی)

منسوب به : امام علی بن ابی طالب ، امیر المؤمنین علیه السلام (40 ق)

[الذریعة: 113/17]

قصیده ای که به نام جلجلوتیه معروف است و به علی علیه السلام نسبت داده شده ، با این مطلع:

آغاز:

بدأت ببسم اللّه روحی به اهتدت إلی کشف أسرار بباطنه انطوت

ص:196

نسخه ها:

12656 / 1 . قم ، گلپایگانی: 17/161 ، عنوان معرفی: دعوت الجلجلوتیه ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

/12657 2 . تهران ، ملی تهران: /1566ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد رسول بن محمد حسین ، 1258ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «ص459 - 463» 3 برگ [فهرست ملی تهران: 10 / 95].

/12658 3 . تهران ، دانشگاه تهران: 2676 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد عظیم بن عبد اللّه نیشابوری ، قرن 13ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 10 / 1568].

/12659 4 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7898 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «99ر - 104ر» 6 برگ [فهرست مجلس:

26 / 377].

2239 . قصیدۀ زینبیه

منسوب به : امام علی بن ابی طالب ، امیر المؤمنین علیه السلام (40 ق)

قصیده ای منسوب به امام علی علیه السلام با قافیۀ «باء» که به قصیدۀ زینبیه موسوم است . با این مطلع:

صرمت حبالک بعد وصلک زینب

شرح این قصیده از عبد المعطی سملاوی (م 1127 ق) موسوم به البهجة السنیة بشرح القصیدة الزینبیة در مصر (بار اول سال 1288 ق در اسکندریه در 71 ص ، و بار دوم سال 1306 ق) چاپ شده است . (1) میرزا جعفر بن شیخ محمد نوچه دهی نیز شرحی بر این قصیده نوشته است . (2)

چاپ: استانبول ، 1315 ق ، 36ص ، به کوشش احمد عزت ، با ترجمۀ ترکی ، با عنوان: عقیدۀ أدبیه ترجمۀ زینبیه .

ص:197


1- (1) . فهرست دانشگاه تهران ، 119/2 - 120 .
2- (2) . الذریعه: 12/14 . [1]

نسخه ها:

12660 . تهران ، ملک: 528 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم مجموعه [فهرست ملک: 5 / 61].

2240 . قصیدة المهدی علیه السلام به روایت از ابن زین الدین بن ابراهیم

از: احمد بن زین الدین احسایی ، شیخ (م 1241 ق)

نسخه ها:

12661 . تهران ، دانشگاه تهران: 3622 ، نسخ و نستعلیق ، علی بن محمد برغانی ، 1233ق ، رسالۀ چهلم مجموعه ، «460 - 461» 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 12 / 2627].

2241 . قصیده میمیه

(عربی)

منسوب به: امام علی بن ابی طالب ، امیر المؤمنین علیه السلام (40 ق)

آغاز:

عجباً للمحب کیف ینام کل نوم علی المحب حرام

نسخه ها:

12662 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3707 ، نسخ و شکسته نستعلیق ، جار اللّه بن هادی ، محمود ، 1243ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «ص243 - 246» 2 برگ [فهرست مجلس:

10 / 1682].

2242 . قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

چند روایت از قضایا و احکام حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است که بدون ترتیب در این کتاب با عناوین «حکمة - حکمة» گرد آورده شده است.

آغاز: الحمد للّه واهب العقل و خالق من فی البر و البحر و صلی اللّه علی محمد جامع أنواع الکمالات.

ص:198

نسخه ها:

12663 . قم ، مرعشی: 10813 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، ابو الخیر محمود بن عیسی بن رفیع امامی ، دوشنبه 24 ربیع الاول 982ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 10 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 233].

2243 . قضاء حقوق الإخوان المؤمنین

(عربی)

از: حسین بن طاهر بن حسین صوری ، ابو عبداللّه (قرن 6ق)

احادیث و روایاتی که دربارۀ حقوق مؤمنین و ثواب و پاداش رفع گرفتاری های آنان ، از اهل بیت علیهم السلام روایت شده ، در این رساله گردآمده است.

چاپ: بیروت ، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام ، 1410 ق ، با تحقیق حامد الخفاف .

[الذریعة: 137/17]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... اعلم أیها الطالب أعانک اللّه.

نسخه ها:

12664 / 1 . قم ، مرعشی: 8839 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، رسالۀ پنجم مجموعه [فهرست مرعشی: 23 / 27].

/12665 2 . قم ، مرعشی: 990 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «94پ - 102پ» 9 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 183].

/12666 3 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2721 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «ص212-227»8 برگ [فهرست مجلس: 48/9].

/12667 4 . تهران ، دانشگاه تهران: 5923 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «صفحه242-262»6 برگ ، سابقه: محقق طباطبایی: میکرو فیلم 179 [یادنامۀ محقق طباطبایی: 3 / 1530].

2244 . قضایا أمیر المؤمنین بروایة أصبغ بن نباتة

(عربی)

از: علی بن ابراهیم بن هاشم قمی ، ابواسحاق (قرن 4 ق)

مؤلف در این کتاب روایتهایی را در قضاوتهای حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ، بدون

ص:199

ذکر سند و با عناوین «و من ذلک» جمع آوری نموده است . در نسخه های این کتاب اختلاف زیاد دیده میشود .

چاپ: قم ، مؤسسۀ تحقیقاتی امیر المؤمنین علیه السلام ، 1382 ش ، با تحقیق فارس حسون کریم ، وزیری ، 320 ص .

آغاز: روی الأصبغ بن نباتة قال حضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا فی زنا.

نسخه ها:

12668 / 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 2144 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 9ق ، «131 - 136ر» 6 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 9 / 824].

/12669 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 3915 ، نستعلیق ، ابراهیم و محمد مهدی طباطبایی ، ربیع الثانی 1064 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «107 - 153ر» 46 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 12 / 2903].

/12670 3 . تهران ، ملک: 1920 ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1080ق ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «122پ - 150ر» 29 برگ [فهرست ملک: 5 / 398].

ششم مجموعه ، «397 - 428» 32 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 21].

12671 / 4 . قم ، مرعشی: 6665 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 24پ» 23 برگ [فهرست مرعشی: 17 / 231].

/12672 5 . تهران ، دانشگاه تهران: 7177 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «56پ - 118ر» 63 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 475].

/12673 6 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1805 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نودویکم مجموعه ، «422-442» 21 برگ [فهرست مجلس: 377/9].

12674 / 7 . یزد ، وزیری: 20 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه ، «397-428» 32 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 21].

2245 . القول الصراح فی نقد الصحاح

(عربی)

از: فتح اللّه بن محمد جواد نمازی اصفهانی (م 1339ق)

انتقادهایی بر «صحاح سته» اهل سنت و جرح روات آنهاست. مؤلف ، نام خاصی

ص:200

بر این کتاب ننهاده است. شیخ آقا بزرگ تهرانی نسخه ای از آن را استنساخ و این اسم را برای کتاب انتخاب کرده است.

چاپ: قم ، مؤسسۀ تحقیقاتی امام صادق علیه السلام ، 1381 ش .

[الذریعة: 17 / 211 ؛ مصفی المقال: 194]

آغاز: الحمد للّه تعالی والصلاة علی رسوله و آله تتوالی قد بالغ علماء العامة فی الثناء علی الصحیحین أعنی صحیح محمد بن إسماعیل البخاری و صحیح مسلم.

نسخه ها:

12675 . قم ، مؤسسۀ امام صادق علیه السلام : بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 14ق ، استنساخ از نسخه خط شیخ آقا بزرگ طهرانی ، «160صفحه» 80 برگ ، سابقه:

دارالحدیث: عکس همین نسخه [فهرست عکسی دار الحدیث: مخطوط].

ک

2246 . کاشف الأستار (ترجمه جامع الأخبار)

(فارسی)

از: محمد رضا خویدکی ، شرف الدین (قرن 12ق)

ترجمۀ جامع الأخبار محمد بن محمد شعیری است که مشتمل بر 34 فصل در بیان توحید ، عدل ، نبوت ، فضایل ، آداب و سنن می باشد.

مترجم در آخر کتاب ، در بارۀ شیوۀ خود در ترجمه چنین می گوید: «بحمد اللّه و المنة موفق گردیدم به ترجمه کتاب مستطاب جامع الأخبار و به ملاحظۀ مناسبت ، بعضی از اخبار را بر بعض مقدم و برخی را مؤخر داشتم ... و بعضی از اخبار مکررۀ آن را ایراد ننمودم ... و بقدر الوسع از ترجمۀ تحت اللفظی تخطی ننمودم تا همه کس از آن منتفع گردد و او را مسمی نمودم به کاشف الأستار ...

جمادی الثانی 1157ق».

چاپ: نجف ، 1352ق ؛ تهران ، 1371ق.

[الذریعة: 233/17]

آغاز: حمد و ثنا و شکر و سپاس حضرت حکیم خبیری را سزاست و ساحت منعم.

ص:201

نسخه ها:

12676 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9862 ، برگ اول و مقداری از برگ دوم افتادگی دارد ، آغاز: یقین دانستم حقیقت این را و اراده کردم که سعی کنم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1082ق ، 170 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 396 ].

2247 . کاشف النکات فی شرح الکلمات

(عربی و فارسی)

از: احمد بن ابی الحسن علی بن ابراهیم (قرن 12 ق)

شرح صد کلمۀ امیرالمؤمنین علیه السلام ، که جاحظ جمع آوری نموده است . شارح این صد کلمه را به زبان عربی شرح و سپس به فارسی ترجمه و به شاه سلطان حسین صفوی تقدیم کرده است.

چاپ: مؤسسۀ دارالحدیث ، دفتر ششم میراث حدیث شیعه ، با تحقیق محمد برکت.

آغاز: الحمد للّه الذی نور قلوب عباده بمصابیح المواعظ و النصایح.

نسخه ها:

12677 / 1 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: بدون شماره ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با ترجمه فارسی [میراث اسلامی ایران: 1 / 419].

/12678 2 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2730 ، عنوان معرفی: شرح صد کلمۀ قصار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تا کلمه 92 و نیز کلمه 97 ، 79 برگ [فهرست مجلس: 9 / 67].

/12679 3 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1303 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «212صفحه» 106 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی:

854].

2248 . الکافی

(عربی)

از: ثقة الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی ، ابوجعفر(م 328ق)

کتاب الکافی مهم ترین کتاب شیعۀ امامیه است مؤلف آن را در مدت 20 سال در

ص:202

عصر غیبت صغری ، تألیف نموده و کتابش را در سه بخش قرار داده است . کافی مشتمل بر 34 کتاب و 326 باب است و حدود شانزده هزار حدیث را در بر دارد .

عنوان بخشها و موضوعات آن چنین است:

بخش اول: اصول (اصول کافی) ، شامل چند کتاب بدین ترتیب:

1 . کتاب العقل و الجهل ؛ 2 . کتاب فضل العلم ؛ 3 . کتاب التوحید ؛ 4 . کتاب الحجة ؛ 5 . کتاب الایمان و الکفر ؛ 6 . کتاب الدعا ؛ 7 . کتاب فضل القرآن ؛ 8 . کتاب العشرة .

بخش دوم: فروع (فروع کافی) ، شامل این کتابها:

1 . کتاب الطهارة ؛ 2 . کتاب الحیض ؛ 3 . کتاب الجنائز ؛ 4 . کتاب الصلاة ؛ 5 .

کتاب الزکات ؛ 6 . کتاب الصیام ؛ 7 . کتاب الحج ؛ 8 . کتاب الجهاد ؛ 9 .

کتاب المعیشة ؛ 10 . کتاب النکاح ؛ 11 . کتاب العقیقة ؛ 12 . کتاب الطلاق ؛ 13 .

کتاب العتق و التدبیر و الکتابة ؛ 14 . کتاب الصید ؛ 15 . کتاب الذبایح ؛ 16 .

کتاب الأطعمة؛ 17. کتاب الأشربة؛ 18. کتاب الزی والتجمل والمروءة؛ 19 . کتاب الدواجن ؛ 20 . کتاب الوصایا ؛ 21 . کتاب المواریث ؛ 22 . کتاب الحدود ؛ 23 . کتاب الدیات ؛ 24 . کتاب الشهادات ؛ 25 . کتاب القضاء و الاحکام ؛ 26 . کتاب الأیمان و النذور و الکفارات .

بخش سوم: کتاب الروضة (روضۀ کافی) در پند و اندرز و موضوعات متفرقه .

بر کتاب کافی شروح و حواشی متعددی نوشته شده است و بارها به فارسی ترجمه شده است . در بخش حدیث این فهرستگان از حدود 2700 عنوان معرفی شده ، بیشترین نسخه ها متعلق به کتاب کافی است که 1100 نسخه را به خود اختصاص داده است .

[الذریعة: 245/17 ؛ مشار عربی: 720 ؛التراث العربی: 303/4]

آغاز اصول: الحمد للّه المحمود لنعمته المعبود لقدرته المطاع فی سلطانه... أما بعد فقد فهمت یا أخی ما شکوت من اصطلاح أهل دهرنا علی الجهالة.

آغاز فروع: الحمد للّه رب العالمین کتاب الطهارة باب طهور الماء قال أبو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی رحمه اللّه حدثنی علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

ص:203

آغاز روضه: کتاب الروضة محمد بن یعقوب الکلینی قال حدثنی علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن فضال عن حفص المؤذن . . . خرجت هذه الرسالة من أبی عبداللّه إلی أصحابه:بسم اللّه الرحمن الرحیم اما بعد فاسألوا ربکم العافیة و علیکم بالدعة و الوقار .

نسخه های کافی (قبل از سدۀ دهم)

12680 / 1. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2871 ، از کتاب الأیمان و النذور و الکفارات تا آخر روضه ، نسخ ، محمد صادق بن محمد علی اصفهانی ، 597ق ، «375ص» 188 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 284].

/12681 2. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14419 ، فروع از کتاب الوصیة تا آخر کتاب المواریث ، نسخ ، بدون نام کاتب ، با انهاء از یحیی بن سعید در 652ق [فهرست مجلس: 38 / 557].

/12682 3. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13800 ، فروع (از صید و ذبایح تا معیشت) ، نسخ معرب ، علی بن ابی المیامین علی بن احمد امینا ، 675ق ، 185 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ نواب: 51 ؛ مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 61 ؛ مرعشی: عکس 103 ؛ دانشگاه تهران: میکروفیلم 2133 [فهرست مدرسۀ فاضلیه: 77 ؛ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 493 ؛ فهرست آستان قدس: 14 / 429 ؛ فهرست عکسی مرعشی: 1 / 105 ؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 364].

/12683 4. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15077 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 710ق ، انهاء از محمد صالح مازندرانی ، 322 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 431].

/12684 5. تهران ، ملی تهران: /561ع ، اصول از کتاب توحید تا کتاب الکفر و الإیمان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 8ق ، 162 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 54].

/12685 6. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 177ب ، اصول و فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 854ق ، 289 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 633].

/12686 7. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11294 ، اصول از کتاب الإیمان و الکفر باب طینة المؤمن و الکافر تا ابتدای کراهیة التوقیت ، نسخ ، حسین بن حاجی بن علی استرآبادی ، 14 ربیع الثانی 891ق ، دو بار مقابله و تصحیح شده در 891 ق و در

ص:204

1045 ق توسط محمد جعفر بن محمود سبزواری ، 117 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 55 [فهرست آستان قدس: 14 / 411؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 1 / 68].

12687 / 8. یزد ، وزیری: 420 ، اصول (باب تسلیم و نوادر و کراهیة التوقیت و ایمان و کفر و دعا و کتاب فضل القرآن) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9ق ، 429 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 378].

12688 / 9. یزد ، وزیری: 421 ، اصول تا پایان کتاب الحجة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9 ق ، 226 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 378].

12689 / 10. مشهد ، مدرسۀ نواب: 41 ، نسخ ، ابراهیم بن محمد رضا ، قرن 9ق ، 277 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 51 [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 74].

نسخه های کافی (سدۀ دهم)

12690 / 11. همدان ، مدرسۀ غرب: 8436 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قبل از رجب 907ق [فهرست مدرسۀ غرب: 174].

/12691 12. مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 9 ، فروع (نکاح و طلاق) ، نسخ ، حسن بن محمد بن علی حسینی شفقی ، 944ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 16].

/12692 13. قم ، مرعشی: 268 ، فروع از طلاق تا آخر روضه ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، 12 ربیع الاول 953ق ، تصحیح شده و بلاغ از شهید ثانی دارد ، در فهرست مرعشی 315 برگ و در فهرست مرکز احیاء 327 برگ گفته شده ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 137 [فهرست مرعشی: 1 / 299؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 1 / 154].

12693 / 14. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1781 ، نسخ ، شاه محمد قاینی ، 953ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

/12694 15. شیراز ، نورالدین هاشمی حسینی: بدون شماره ، حدود تا روضه ، محمد بن احمد حسینی علوی ، ربیع الثانی 956ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 287].

12695 / 16. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1789 ، نسخ ، محمد نصراللّه ، 957ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

ص:205

/12696 17. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1765 ، نسخ ، محمد ، 961ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

12697 / 18. قائن ، مدرسۀ جعفریه: 48 ، از ابتدای کتاب المعیشة تا پایان کتاب الطلاق ، نسخ و عناوین به خط ثلث و مشکی درشت ، محمد بن احمد بن سید ناصر الدین حسینی ، رجب 964ق ، تصحیح شده ، در برگ اول نام کتاب و مؤلف و یادداشت تملکی در سال 1175ق و وقفنامه کتاب از غلام حسین تولیت نجفی قائنی در سال 1393ق و تملک محتشم بن عبدالملک قائنی با مهر ناخوانای وی و تملک رضی الدین محمد قائنی با مهر بیضوی مشهود است ، 265 برگ ، 23 سطر ، 27*17/5 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

12698 / 19. قم ، مرعشی: 5301 ، فروع از صوم تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، یکشنبه 7 ذی قعده 965ق ، 215 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 92].

/12699 20. قم ، مرعشی: 5472 ، فروع از طهارت تا پایان جهاد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، چهارشنبه شعبان 967ق ، 282 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 257].

/12700 21. قم ، مرعشی: 372 ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، فتح اللّه بن شکر اللّه شریف (صاحب تفسیر منهج الصادقین) ، 29 جمادی الاول 972ق ، 423 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 391].

/12701 22. تهران ، سپهسالار: 1712 ، فروع از طهارت تا پایان جهاد ، نسخ عالی ، حبیب اللّه بن عطاء اللّه حسینی ، 972ق ، شیراز ، 434 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 294 و 5 / 416].

12702 / 23. قم ، گلپایگانی: 6657/34/27 ، اصول (از کتاب الإیمان و الکفر تا آخر) ، آغاز:

بسمله الحمد للّه رب العالمین و الصلاة ... قال محمد بن یعقوب الکلینی حدثنی علی بن إبراهیم عن أبیه ... عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کتب بهذه الرسالة إلی أصحابه ، نسخ معرب ، حبیب اللّه بن علی بن حسام ، 28 شعبان 974ق ، در حاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ مقابله دارد ، در پایان یادداشتی دارد که این نسخه با دو نسخه صحیحه دیگر که یکی به خط شهید ثانی بوده تصحیح شده است ، 411 برگ ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12703 / 24. یزد ، مدرسۀ عبد الرحیم خان(سریزدی): بدون شماره ، فروع از نکاح تا

ص:206

دواجن ، نسخ ، محمد بن علی ، ذی حجه 974ق [نشریۀ نسخه های خطی: 4 / 424].

12704 / 25. تهران ، ملی تهران: /714ع ، اصول و کتاب المعیشة از فروع ، نسخ ، محمد تقی بن شمس الدین محمد و فرد دیگر ، اصول در سال 975ق و فروع در سال 1067ق ، با نسخه شهید ثانی مقابله شده و نزد شیخ بهایی قرائت شده ، 399 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 174].

/12705 26. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2107 ، اصول ، نسخ ، احمد بن علی بن حسن بن موسی نباطی ، 976ق ، مقابله شده ، 258 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 144].

12706 / 27. قم ، سید احمد زنجانی: 69 ، اصول و فروع تا پایان زکات و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 976ق ، 468 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 214].

12707 / 28. یزد ، مدرسۀ عبد الرحیم خان(سریزدی): بدون شماره ، فروع از جزء هفتم از صید و ذباحه تا مواریث ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 976ق ، کتابت از روی نسخه ای که در 652ق بر یحیی بن سعید خوانده شده بود [نشریۀ نسخه های خطی: 4 / 424].

12708 / 29. قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 6 ، اصول و روضه ، آغاز: برابر نمونۀ اصول ، نسخ ، علی بن عبد النبی حسینی مشغری ، 9 رمضان المبارک 977ق ، با حواشی و تصحیح ، 354 برگ ، 41 سطر [میراث اسلامی ایران: 10 / 620؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 1 / 201].

/12709 30. تهران ، سپهسالار: 1719 ، شامل بخش اصول و فروع و روضه ، حبیب اللّه و غلام علی بن سلطان علی کدکنی نیشابوری ، کاتب اول در 977 و کاتب دوم ادامه را در 984ق ، 573 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 290و416/5].

/12710 31. تهران ، دانشگاه تهران: 6649 ، فروع از حج تا روضه ، نسخ ، حبیب اللّه بن علی بن حسام ، رمضان المبارک 979ق ، 285 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 325].

12711 / 32. تهران ، دکتر علی اکبر فیاض: 147 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ربیع الثانی 980ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 698].

12712 / 33. قم ، مرعشی: 3820 ، فروع از نکاح تا ایمان و نذور و کفارات و کتاب الروضة ، نسخ ، محمد بن احمد بن ناصر الدین حسینی حلی ، 23 شوال 980ق ، 519 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 198].

12713 / 34. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1779 ، نسخ ، ضیاء الدین قزوینی ، 980ق

ص:207

[فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

12714 / 35. تهران ، سپهسالار: 5492 ، فروع از وضو تا امر به معروف ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 980ق ، با بلاغ قرائت ، 227 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 418].

/12715 36. شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 336 ، فروع تا آخر معیشت ، نسخ ، فرخ بن عبد اللّه ، 980ق ، تصحیح شده ، 346 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 76].

12716 / 37. قم ، مدرسۀ فیضیه: 481 ، فروع تا پایان صوم و حج ، نسخ ، ملا فتح اللّه کاشانی (صاحب منهج الصادقین) 3 صفر 981 ق، 35 برگ از پایان کتاب ایمان و کفر به خط فرزند او شریف بن فتح اللّه در 3 ربیع الثانی 998 ق، 335 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 214].

12717 / 38. تهران ، مدرسۀ مروی: 377 ، فروع از نکاح تا روضه ، فرخ خطاط ، 981ق [فهرست مدرسۀ مروی: 204].

12718 / 39. مشهد ، گوهرشاد: 279 ، اصول (کتاب ایمان و کفر تا آخر فضل القرآن) و فروع (کتاب زکات و صوم و اعتکاف) ، جلال الدین محمد بن احمد ، 981 و 982ق ، مقابله و تصحیح توسط ملا محمد امین استرآبادی در سال 1032ق ، با بلاغ و سماع ، 364 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 239].

/12719 40. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14453 ، فروع از طهارت تا آخر جهاد ، نسخ ، احمد بن شرف الدین بن ناصر حسینی ، 984ق ، مقابله و تصحیح شده ، حواشی از علامه مجلسی ، 325 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 425].

/12720 41. قم ، قائنی: 255 ، قاسم بن حافظ پیر حسین کمره ای ، 984ق ، با تملک شاه مرتضی و ملا محسن فیض کاشانی ، با مقابله و بلاغ [مجلۀ تراثنا: 52 / 108].

12721 / 42. یزد ، وزیری: 288 ، نسخ و نستعلیق ، جلال الدین محمد بن احمد ، 985ق ، 256 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 288].

/12722 43. قم ، مرعشی: 9081 ، فروع از کتاب المعیشة تا کتاب المواریث ، نسخ ، معالی بن باب امیر بن تاج الدین حسن حسینی ، 26 ذی حجه 986ق ، 251 برگ [فهرست مرعشی: 23 / 235].

/12723 44. قم ، مرعشی: 10937 ، فروع از کتاب الصوم تا کتاب المعیشة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 989ق ، 191 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 347].

ص:208

/12724 45. تهران ، ملی تهران: /1977ع ، فروع از کتاب جنائز تا آخر روضه ، نسخ ، عبد الرحیم بن شمس الدین بهرامی ، 989ق ، حواشی با رمز «ه» ، 374 برگ [فهرست ملی تهران: 11 / 2].

/12725 46. قم ، مدرسۀ فیضیه: 617 ، فروع از کتاب النکاح تا پایان روضه ، نسخ ، زکریا بن علی بن ابراهیم الخطی الجزایری ، 989ق [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 215].

/12726 47. یزد ، وزیری: 255 ، فروع ، نسخ ، حسن بن جمعه بن علی زبیدی ، 992ق ، 396 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 268].

/12727 48. مشهد ، فرهنگ و هنر: ( ز - 2 ) ، فروع (طهارت تا معیشت) ، نسخ ، محمد بن سعد طریحی ، 909 تا 993ق ، با حواشی و تصحیح و بلاغ ، «538صفحه» 269 برگ [فهرست فرهنگ و هنر مشهد: 53].

/12728 49. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 134 ، اصول تا کتاب فضل القرآن ، بدون نام کاتب ، 994ق ، تصحیح شده [فهرست اهدایی رهبری: 191].

/12729 50. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 161 ، فروع از طهارت تا معیشت ، شاه محمد بن شمس الدین کرمانی ، 994ق ، تصحیح شده [فهرست اهدایی رهبری: 191].

12730 / 51. قم ، گلپایگانی: 6402/32/102 ، فروع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، شریف بن فتح اللّه شریف ، شوال 989ق ، در آخر نسخه تاریخ 998ق نیز موجود است ، در حاشیه تصحیح شده است ، 239 برگ ، 25 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12731 / 52. قم ، مرعشی: 5302 ، فروع از صیام تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 246 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 93].

/12732 53. قم ، مرعشی: 7087 ، از آغاز تا پایان کتاب صوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 562 برگ [فهرست مرعشی: 18 / 243].

/12733 54. قم ، مرعشی: 832 ، فروع از طهارت تا صوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 209 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 31].

/12734 55. قم ، مرعشی: 9159 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 404 برگ [فهرست مرعشی: 23 / 284].

ص:209

/12735 56. تهران ، دانشگاه تهران: 6962 ، المواریث تا الروضة ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 300 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 412].

/12736 57. تهران ، ملی تهران: /429ع ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 362 برگ [فهرست ملی تهران: 7 / 364].

/12737 58. قم ، مسجد اعظم: 3140 ، اصول (از آغاز تا کتاب الحجة) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: أما بعد فقد فهمت یا أخی ما شکوت من إصلاح أهل زماننا ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 186 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 321؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12738 59. یزد ، وزیری: 1526 ، اصول (از ابتدا تا پایان عشرت) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 337 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 982].

/12739 60. یزد ، وزیری: 1601 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 398 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 999].

/12740 61. یزد ، وزیری: 414 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 378 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 374].

/12741 62. مشهد ، مدرسۀ نواب: 39 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، با حواشی لغوی و مقابله و تصحیح و نشانه بلاغ ، وقف در 1065ق ، 222 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 49[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 74].

/12742 63. تهران ، مجلس سنا: 1380 ، فروع از اطعمه تا وصیت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 197 برگ [فهرست مجلس سنا: 2 / 240].

/12743 64. تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 181 ، روضه ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ کهن ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق ، 171 برگ [فهرست دائرة المعارف: 1 / 198].

12744 / 65. قم ، آستان معصومیه علیها السلام : 389 ، کتاب الصیام تا باب الدعا فی الطریق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10ق [فهرست آستان معصومیه علیها السلام ، دانش پژوه: 154].

/12745 66. قم ، آستان معصومیه علیها السلام : 2: 64 - 6420 ، معیشت تا نذور ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9 و 10ق ، 340 برگ [فهرست آستان معصومیه علیها السلام ، دانش پژوه: 153].

ص:210

نسخه های کافی سال (1000 تا 1009 ق)

12746 / 67. تهران ، سپهسالار: 1714 ، فروع از طهارت تا آخر جهاد ، بدون نام کاتب ، ربیع الاول 1000ق ، 136 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 297 و 5 / 416].

/12747 68. قم ، آستان معصومیه علیها السلام : 542 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1001ق ، 206 برگ [فهرست آستان معصومیه علیها السلام : 2 / 164].

/12748 69. تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 496 ، فروع از کتاب الزی و التجمل تا الأیمان و النذور و کتاب الروضة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1007 ق ، با فهرست به خط نستعلیق و حواشی (75219) [فهرست ادبیات تهران: 3 / 102].

12749 / 70. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2609 ، اصول از کتاب حجت باب کراهیة التوقیت تا کتاب عشرت باب نوادر ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: باب کراهیة التوقیت علی بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی ، نسخ ، حسین بن محمد بن علی بن محمد بن احمد حسینی الحسانی ، 2 ذی حجه 1008ق ، مکه ، تصحیح شده و در پایان کتاب فضل القرآن انهایی از مولی محمد باقر مجلسی به محمد یوسف رازی در 11 جمادی الثانی 1092ق مشهود است ، دارای حواشی ، 236 برگ ، 28 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

/12750 71. شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 104 ، فروع از صید تا پایان ، محمد بن حسام مشرقی کربلایی ، با بلاغ از عبد النبی جزایری و تصحیح و مقابله از او در 1008ق [میراث اسلامی ایران: 1 / 428].

/12751 72. قم ، آستان معصومیه (س): 2: 41 - 6072 ، فروع از طهارت تا جنائز ، نسخ ، سید فلاح بن علی موسوی حویزی ، 13 شعبان 1009ق ، 209 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 153].

12752 / 73. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11146 ، فروع از طهارت تا صوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1009ق ، تصحیح شده ، 234 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 419].

/12753 74. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1784 ، نسخ ، محمد زمان حسینی ، 1009ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

ص:211

نسخه های کافی (سال 1010 تا 1019 ق )

12754 / 75. قم ، مرعشی: 10081 ، فروع از کتاب جهاد تا طلاق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شب عرفه 1013 ق، 224 برگ [فهرست مرعشی: 26 / 57].

12755 / 76. قم ، مدرسۀ فیضیه: 300 ، فروع از نکاح تا پایان ، محمد طاهر بن حاج ولی بک رازی ، 1013ق ، 275 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 211].

12756 / 77. قم ، مرعشی: 7239 ، فروع از طهارت تا پایان جهاد ، نسخ ، محمد هادی بن حاجی ابراهیم خاتون آبادی ، ربیع الثانی 1014ق ، 329 برگ [فهرست مرعشی:

19 / 39].

/12757 78. قم ، مرعشی: 11016 ، فروع(دیات)و روضه ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: کتاب الدیات باب القتل حدثنی علی بن إبراهیم عن أبیه ، نسخ ، محمد باقر بن محی الدین موسوی حسنی حسینی علوی ، شنبه 7 رجب 1014ق ، مدرسۀ رضویه شیراز ، 186 برگ ، 23 سطر ، 12*18 [فهرست مرعشی: 28 / 39].

12758 / 79. تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 767 ، روضه ، نسخ ، ابو القاسم بن حسن نیشابوری ، 1014ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 165].

/12759 80. آمل ، ابو الحسن پیشنماز آملی: بدون شماره ، نکاح تا حدود و روضه ، نسخ ، عبد الرضا بن حسن عاملی ، محرم 1016ق و ذی قعده 1009ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 401].

12760 / 81. مشهد ، آستان قدس رضوی: 10116 ، فروع از صلاة تا حج ، نسخ ، ناصر الدین محمد بن احمد تونی ، 1016ق ، با حواشی و تصحیح ، 288 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 427].

12761 / 82. تهران ، دانشگاه تهران: 1459 ، کتاب الدعاء و العشرة ، نسخ ، ناصر الدین محمد بن احمد بیدستانی تونی خراسانی ، 7 رجب 1017ق [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 116].

نسخه های کافی سال (1020 تا 1029 ق )

12762 / 83. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4050 ، اصول از کتاب عقل تا باب مولد الصاحب علیه السلام ، نسخ ، احمد بن محمد هادی حسینی ، 1021 ق ، 294 برگ [فهرست مجلس: 11 / 50].

ص:212

/12763 84. قزوین ، فحول قزوینی: بدون شماره ، اصول ، عبد علی بن خان احمد ، 1021ق [مجلۀ تراثنا: 2 / 81].

/12764 85. مشهد ، آستان قدس رضوی: 12918 ، روضه ، نسخ ، زین الدین بن امیر الدین نجفی ، 1023ق ، 196 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 438].

/12765 86. قم ، دارالحدیث: 113 ، فروع از کتاب الطهارة تا کتاب المعیشة ، آغاز: برابر آغاز فروع ، انجام: فاتجروا بارک اللّه لکم فإنی سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقول الرزق عشرة أجزاء تسعة فی التجارة و واحدة فی غیرها تم کتاب المعیشة ، نسخ ، حسن بن غالب آل براق حسنی نجفی ، 15 ربیع الثانی 1024ق ، دار السلطنه اصفهان ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل آورده شده ، 348 برگ ، 23 سطر ، 19*25 [فهرست دارالحدیث].

12766 / 87. تهران ، سپهسالار: 1715 ، فروع از جهاد تا آخر نذر و کفارات ، نسخ ، محمود بن حسام الدین جزایری ، 1024ق ، 501 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 295و416/5].

/12767 88. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16963 ، اصول ، نستعلیق ، حامد بن محمد استرآبادی ، 1025ق ، دارای بلاغ ، با حواشی «امیر مؤمن» و «محسن» و «م ح ق» و دیگران ، 353 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 403].

/12768 89. تهران ، ملی تهران: /2557ع ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1025ق ، 207 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 474].

/12769 90. تهران ، ملی تهران: /3825ع ، اصول و فروع تا آخر جنائز ، آغاز: برابر اصول ، نسخ ، محمد حسین بن سید محمد شاه بن صدر الدین حسینی شوشتری ، 1025ق ، بلاغ و مقابله ، تصحیح و حواشی دارد ، 390 برگ ، 23 سطر ، 18/5 * 32/5 [فهرست ملی تهران: 17 / 56].

/12770 91. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17346 ، فروع از طهارت تا آخر جهاد ، نستعلیق ، حامد بن محمد استرآبادی ، 1026ق ، با حواشی ، 307 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 433].

/12771 92. مشهد ، گوهرشاد: 199 ، فروع (دیات و شهادات و کفارات) و روضه ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1026ق ، 177 برگ [فهرست گوهرشاد:

/1 170].

ص:213

12772 / 93. قم ، مدرسۀ فیضیه: 16 ، اصول و فروع تا حج ، بدون نام کاتب ، 1026ق ، 430 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 210].

12773 / 94. قم ، مرعشی: بدون شماره ، فروع جلد دوم ، حسین بن حسن مشغری عاملی ، 1027ق ، کاتب این نسخه را در نزد استادش میرزا محمد استرآبادی صاحب رجال استنساخ کرده و دو بار در نزد او خوانده و تصحیح کرده به سال 1028ق [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 15].

12774 / 95. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17344 ، فروع کتاب معیشت ، برگ اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، حامد بن محمد استرآبادی ، 1027ق ، تصحیح و مقابله شده ، 82 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 424].

/12775 96. تهران ، سپهسالار: 1707 ، اصول و روضه ، نسخ خوب ، زین العابدین قمی ، 1027ق ، 179 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 291و416/5].

/12776 97. قم ، مدرسۀ فیضیه: 379 ، نکاح تا پایان فروع ، نسخ ، احمد شریف بن جبرئیل ، 1027ق ، 218 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 213].

/12777 98. شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 314 ، فروع از نکاح تا آخر و روضه ، نسخ ، نعمت بن علوی بن هاشم حسینی بحرانی ، 1027ق ، تصحیح شده ، 303 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 75].

/12778 99. تهران ، حسین مفتاح: 135 ، فروع از دواجن تا کفارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رجب 1029ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

/12779 100. قم ، مدرسۀ فیضیه: 590 ، اصول از ایمان و کفر تا فضل القرآن ، رضی الدین محمد بن اسد اللّه زواری ، 12 شوال 1029ق [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 214].

12780 / 101. شیراز ، شاه چراغ: 127 ، فروع از زکات تا آخر و روضه ، نسخ ، صفی الدین محمد بن جلال الدین هرندی ، 1028 و 1029 ق ، شماره ثبت: 322 ، 491 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 114].

12781 / 102. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17347 ، فروع (کتاب الزی و التجمل تا پایان کتاب الأشربة) ، نستعلیق ، حامد بن محمد استرآبادی ، 1029ق ، 273 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 424].

ص:214

12782 / 103. تهران ، ملی تهران: /3524ع ، فروع از کتاب دواجن تا کتاب ایمان و نذور و کفارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1029ق ، تصحیح شده در 1040ق ، 255 برگ ، 21 سطر ، 16 * 25 [فهرست ملی تهران: 16 / 50].

نسخه های کافی (سال 1030 تا 1039 ق )

12783 / 104. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17343 ، فروع از وصایا تا انتها و روضه ، نستعلیق ، حامد بن محمد استرآبادی ، 1030ق ، با حواشی ملا مراد ، تصحیح و مقابله شده ، 294 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 424].

/12784 105. تهران ، ملی تهران: /695ع ، فروع از کتاب الطهارة تا حج ، نسخ ، محمد حسینا دیوانه ، 1030ق ، 388 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 159].

/12785 106. تهران ، ملی تهران: /696ع ، فروع (جهاد تا طلاق) ، نسخ ، محمد حسینا دیوانه ، 1030ق ، 407 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 160].

/12786 107. تهران ، ملی تهران: /697ع ، فروع از کتاب العتق تا ایمان و نذور ، نسخ ، محمد حسینا دیوانه ، 1030ق ، 314 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 161].

12787 / 108. قم ، گلپایگانی: 727/5/17 ، اصول از حجت تا ایمان و کفر ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: یتحدثون أن رسول اللّه ص علم علیاً باباً یفتح له منه ألف باب قال فقال یا أبا محمد علم رسول اللّه ص ، نسخ ، عبد اللّه بن موسی بن عمار بن مشرف بن حسین بن بدران بن محمد ، 1030ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده ، با حواشی ، 192 برگ ، 24 - 26 سطر ، 21*29/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12788 109. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15404 ، فروع و روضه ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1033ق ، با حواشی و اجازه ، 286 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 436].

/12789 110. یزد ، وزیری: 566 ، فروع از کتاب النکاح تا پایان کتاب المعیشة ، نسخ ، داود خادم استرآبادی ، 1033ق ، 375 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 481].

/12790 111. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1783 ، نسخ ، محمد حسین ، 1034ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

/12791 112. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4202 ، فروع از حدود تا پایان و روضه ، نسخ ،

ص:215

سلطان مراد بن محمد جعفر بجستانی ، 1034ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مجلس: 11 / 217].

/12792 113. قم ، دارالحدیث: 189 ، فروع از کتاب الزکاة تا اول کتاب النکاح ، آغاز: بسمله کتاب الزکاة من کتاب الکافی لأبی جعفر الکلینی ... باب فرض الزکاة و ما یجب فی المال من الحقوق علی بن ابراهیم عن أبیه ، انجام: سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء فی التجارة و واحدة فی غیرها کمل کتاب المعیشة من الکافی و الحمد للّه... ، نسخ ، عبد الهادی رضوی ، 20 جمادی الثانی 1035ق ، در حاشیة تصحیح شده و نسخه بدل آورده شده ، با حواشی مختصری به امضای «نهایة» ، «ص» ، «م د ح» ، «ق» و ... ، 298 برگ ، 20 سطر ، 20*25 ، [فهرست دارالحدیث].

12793 / 114. قم ، دارالحدیث: 190 ، فروع از کتاب النکاح تا آخر کتاب العتق ، آغاز: بسمله کتاب النکاح باب حب النساء علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن إسحق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام من أخلاق الأنبیاء حب النساء ، انجام:

محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن أبی عمیر عن محمد بن أبی حمزة عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال لیس فی الإباق عهدة تم کتاب العتق ، نسخ ، عبد الهادی رضوی ، شنبه 21 رجب 1035ق ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل آورده شده ، 143 برگ ، 20 سطر ، 20*25 [فهرست دارالحدیث].

/12794 115. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14074 ، کتاب الإیمان و الکفر تا پایان جهاد ، از ابتدا افتادگی دارد ، نسخ ، صالح ملا سرو ، 1035ق ، با حواشی ، 411 برگ ، سابقه:

مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 57 ؛ مشهد ، مدرسۀ نواب: 147 [فهرست آستان قدس: 14 / 423 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 76 ؛ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492].

12795 / 116. رشت ، شاد قزوینی: بدون شماره ، اصول ، محمد باقر بن محمد حافظ ، 1034 و 1035ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 394].

12796 / 117. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14041 ، فروع از طهارت تا زکات ، نسخ ، نظر علی (مشعلدار آستان قدس) ، 1036ق ، با بلاغ ، 191 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 60 ؛ مشهد ، مدرسۀ نواب: 50 [فهرست آستان قدس: 14 / 423 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 77 ؛ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 493].

ص:216

12797 / 118. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16672 ، فروع از صید تا انتها و روضه ، نسخ ، محمد تقی بن حسین بن میرک حسینی کاشانی ، 1036ق ، تصحیح شده ، با حواشی ، 287 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 439].

/12798 119. قم ، مدرسۀ حجازیها: 7796/53/6 ، فرووع از کتاب الطهاره تا باب «أنه یعطی عیال المؤمن من الزکاة ...» ، از انجام افتادگی دارد ، نسخ ، محمد حسین حسینی بن امیر ابو الفتوح خادم ، یکشنبه 8 محرم 1037ق ، 226 برگ ، 21 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

/12799 120. قم ، آستان معصومیه (س): 2: 34 - 6081 ، اصول (قبل از باب العلم تا آخر فضل القرآن) ، نسخ ، محمد علی بن محمد علی عماد ، 4 ربیع الاول 1038ق ، 426 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 153].

/12800 121. تهران ، دانشگاه تهران: 9836 ، فروع از صلاة تا دواجن ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، عبد علی بن محمد علی بن حماد حلی ، 1038ق ، 291 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 493].

12801 / 122. مشهد ، مدرسۀ نواب: 132 ، اصول ، نسخ ، محمد تقی بن محمد ولی قاینی ، 1038ق ، تصحیح شده ، با نشانه بلاغ و حواشی [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد:

494].

/12802 123. قم ، آستان معصومیه (س): 2: 6 - 6110 ، نسخ ، خان محمد بن حاجی میر محمد باقر قزوینی ، 6 صفر 1039ق ، 225 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 153].

/12803 124. تهران ، دانشگاه تهران: 7301 ، فروع از طهارت تا صوم و روضه ، نستعلیق ، سلطان حسین واعظ استرآبادی ، شعبان 1039ق ، 346 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 508 ].

نسخه های کافی (سال 1040 تا 1049 ق )

12804 / 125. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 75 - 6048 ، از اول اصول تا انجام جنایز از فروع ، نسخ ، حسین بن حاجی میر گیلانی ، 6 محرم 1040ق ، 320 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 152].

/12805 126. قم ، مرعشی: 10073 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 5 رجب 1040ق ، 377

ص:217

برگ [فهرست مرعشی: 26 / 52].

/12806 127. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 900 ، فروع از معیشت تا عتق ، بدون نام کاتب ، 1040ق ، مقابله شده [فهرست اهدایی رهبری: 194].

/12807 128. قم ، مدرسۀ حجتیه: 26 ، فروع (طهارت و صید و ذباحه و اشربه و زی و تجمل) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1040ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

/12808 129. قم ، رضا استادی: بدون شماره ، اصول و بخشی از طهارت و همه روضه ، نسخ ، بخش اصول به خط ابو الحسن بن قاسم در 1040ق ، بخش روضه شاید به خط جمال الدین مظفر در 1088ق ، 190 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی:

29].

12809 / 130. قم ، مرعشی: 5311 ، فروع از کتاب المعیشة تا پایان روضه ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، میرزا محمد بن کیجیمر (محمد باقر) تبریزی ، 22 رجب 1041ق ، 305 برگ [فهرست مرعشی: 14 / 101].

/12810 131. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 861 ، روضه ، محمد حسین بن امیر ابو الفتح حسینی ، 6 ذی قعده 1041ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 247 برگ [فهرست عکسی مرکز احیاء: 3 / 50].

/12811 132. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11270 ، فروع ، نسخ ، محمد باقر بن خلف بن سراج الدین بن نصر اللّه دزماری ، 1041ق ، تصحیح شده ، 354 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 420].

/12812 133. خوی ، مدرسۀ نمازی: 745 ، روضه ، نسخ ، حسین بن امیر ابو الفتوح محمد حسینی ، 1041ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مدرسۀ نمازی: /1 401].

/12813 134. کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، فروع از کتاب النکاح تا کتاب الأیمان و النذور ، بدون نام کاتب ، پنجشنبه 27 رمضان المبارک 1042ق ، درآخر نسخه انهایی از شیخ حر عاملی در ربیع الآخر 1083 ق [دلیل المخطوطات: 246].

12814 / 135. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17960 ، فروع از اواسط نکاح تا اواسط روضه ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، حسن علی بن عبد اللّه بن نور اللّه مکی ، 1042ق ، تصحیح و مقابله شده ، بلاغ دارد ، 300 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 441 ].

/12815 136. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5693 ، روضه ، از اول و آخر افتادگی دارد ،

ص:218

محمد صالح بن احمد مازندرانی ، 1042ق ، با حواشی کاتب ، «314صفحه» 157 برگ [فهرست مجلس: 17 / 150].

/12816 137. قم ، مدرسۀ حجتیه: 23 ، اصول ، نسخ ، محمد زمان بن محمود طالقانی ، 1042ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

/12817 138. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 43ب ، فروع از طهارت تا پایان جهاد ، نسخ ، زین الدین علی ، 13 شعبان 1043ق ، 320 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 632].

/12818 139. شیراز ، شاه چراغ: 123 ، بدون نام کاتب ، 1043ق ، شماره ثبت: 441 ، 428 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 110].

/12819 140. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 834 ، فروع از صلاة تا آخر عقیقه ، نسخ ، محمد حسین بن محمد شاه حسینی شوشتری ، 1043ق ، مقابله شده [فهرست الهیات مشهد: 2 / 17].

12820 / 141. همدان ، مدرسۀ زنگنه: بدون شماره ، اصول ، نسخ ، عین القضات گیلانی ، 1043 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 351].

12821 / 142. قم ، مرعشی: 807 ، نسخ ، شمس الدین بن محمد معلم ، جمادی الاول 1044ق ، 309 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 6].

/12822 143. قم ، مدرسۀ فیضیه: 298 ، فروع از اطعمه و اشربه تا پایان ، زین الدین علی بن محمد قاسم بن حیدر بن محمد بن عزیز اللّه کشمیری مشهدی ، 28 رمضان المبارک 1044ق ، 300 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 211].

/12823 144. تهران ، سپهسالار: 38 صدر ، اصول ، محمد صادق (حافظ حرم رضوی) ، 1044ق ، 300 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 414].

12824 / 145. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11153 ، اصول (باب کراهیة التوقیت و کتاب الدعا و کتاب القرآن) ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1045ق ، 102 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 408].

/12825 146. تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1245 ، اصول ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد باقر حافظ ، 1045ق ، «845صفحه» 423 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 50].

/12826 147. خوی ، مدرسۀ نمازی: 928 ، فروع از طلاق تا پایان و روضه ، آغاز: کتاب الطلاق باب کراهیة طلاق الزوجة المواقعة ، محمد طاهر بن شمس الدین محمد بن

ص:219

سلطان ابراهیم بن سلطان محمد مارشکی مشهدی ، سه شنبه دهه سوم صفر 1046ق ، 371 برگ ، 25 سطر [فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

12827 / 148. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 62 - 6363 ، اصول ، نسخ ، محمد بن نجم الدین متروک مدحجی نجفی ، 13 جمادی الثانی 1046ق ، 364 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 152].

12828 / 149. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 20 ، فروع از طهارت تا نکاح ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 10 شوال 1046ق ، مقابله و تصحیح شده با علامت بلاغ و سماع ، 335 برگ ، 21 سطر ، 20*25 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

/12829 150. تهران ، دانشگاه تهران: 6661 ، فروع از جهاد تا روضه ، نسخ ، زین العابدین بن سید علی حسینی ، شوال 1046ق ، 239 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 328].

12830 / 151. تهران ، ملی تهران: /1573ع ، روضه ، نسخ ، محمد باقر حافظ ، 1047ق ، 407 برگ [فهرست ملی تهران: 10 / 104].

/12831 152. قم ، مدرسۀ حجتیه: 44 ، فروع از صلاة تا معیشت ، نسخ ، حسن بن ولی ، 1047ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

/12832 153. دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ(صادقیه): 30 ، فروع از کتاب جهاد و روضه ، نسخ ، حسن علی بن تاج الدین انصاری استرآبادی مشهدی ، بین سال 1037 تا1047ق ، تصحیح شده ، در برگ اول و آخر وقفنامه کتاب از «رمضان علی کاشی» به سال 1217ق با مهر مربع «عبده رمضانعلی» و مهر بیضوی «حسین منی و أنا من حسین» مشهود است ، 428 برگ ، 34*24 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

12833 / 154. تهران ، حسین مفتاح: 1275 ، فروع از صلاة تا مزار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رجب 1048ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

/12834 155. یزد ، وزیری: 411 ، فروع (طهارت تا حج) ، نسخ ، بدیع الزمان یزدی ، 1048 ق، 357 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 373].

/12835 156. قم ، دارالحدیث: 5 ، کتاب الروضة ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: مودة للعبد عند اللّه و من اللّه و صم و عمی و بکم یورثه اللّه إیاه یوم القیامة فتصیروا کما قال اللّه ، انجام:

تذهب حتی یبعث اللّه عزوجل رجلاً منّا أهل البیت یعمل بکتاب اللّه عز و جل لایری منکراً إلا أنکره تم کتاب الروضة ، نسخ ، احمد بن یوسف بن عبد علی بن فیاض بن

ص:220

عبد علی خفاجی (ملقب به حلی) ، 21 رمضان المبارک 1049ق ، در مدرسۀ مهتر جمال در روضۀ رضویه ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ها ذکر شده ، 141 برگ ، 25 سطر ، 19*31 [فهرست دارالحدیث].

12836 / 157. قم ، مرعشی: 4043 ، اصول ، نسخ ، ابو الفتح بن محمد حسینی خوراسکانی ، 13 ذی حجه 1049ق ، 266 برگ [فهرست مرعشی: 11 / 44].

/12837 158. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16965 ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، علی رضا بن علی دوست واعظ مشهدی ، 1045ق و 1049ق ، ناقص از مقدمه تا کتاب معیشت و از اواسط روضه تا پایان آن را دارد ، 359 برگ [فهرست آستان قدس:

412/14].

نسخه های کافی (سال 1050 ق )

12838 / 159. تهران ، حسین مفتاح: 178 ، فروع و روضه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، رجب 1050ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

/12839 160. تهران ، ملی تهران: /1978ع ، فروع ، نستعلیق ، فتحی بن محمد قزوینی ، 1050ق ، تصحیح شده ، 391 برگ [فهرست ملی تهران: 11 / 4].

/12840 161. تهران ، سپهسالار: 1718 ، کامل است ، نسخ ، محمد معصوم حسینی دلیجانی ، 1050ق ، 394 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 416].

نسخه های کافی (سال 1051 ق )

12841 / 162. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5227 ، فروع از کتاب الحج تا آخر و روضه ، نسخ ، محمد قاسم بن خواجه درویش ، 1051ق ، از روی نسخه ملا صدرا کتابت شده [فهرست مجلس: 16 / 61].

12842 / 163. تهران ، ملی تهران: /2330ع ، فروع (طهارت تا پایان جهاد) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1051ق ، 370 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 69].

/12843 164. تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1252 ، فروع (حج و ایمان و نذور و کفارات) و روضه ، نسخ ، محمد سعید بن شیخ امیر کاتب ، 1051ق ، «1208صفحه» 604 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 841].

ص:221

نسخه های کافی سال (105 ق)

12844 / 165. مشهد ، آستان قدس رضوی: 6593 ، بخشی از اصول و فروع ، نسخ ، ابو المفاخر بن محمد سعید رضوی ، 1052ق ، مقابله و تصحیح شده ظاهراً نزد علامه مجلسی ، 450 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 148].

/12845 166. تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 175 ، بخشی از فروع (صلاة تا تدبیر) ، ابو المفاخر خیر الدین بن علی بن عبد اللّه جزایری ، 1052ق ، «674 صفحه» 337 برگ [فهرست مجلس: 7 / 223].

/12846 167. تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1258 ، اصول و فروع (عقل و جهل تا صوم) ، نسخ ، محمد سعید بن شیخ امیر کاتب ، 1052ق ، «1054صفحه» 527 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 52].

نسخه های کافی (سال 1053 ق )

12847 / 168. قم ، مرعشی: 7950 ، فروع از نکاح تا پایان و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، غرۀ ذی قعده 1053ق ، 443 برگ [فهرست مرعشی: 20 / 286].

/12848 169. مشهد ، آستان قدس رضوی: 7853 ، فروع و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1053ق ، با حواشی علامه محمد باقر مجلسی و غیره ، مقابله و تصحیح شده ، 341 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 441].

12849 / 170. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 93 ، اصول ، بدون نام کاتب ، 1053ق ، بلاغ تصحیح به خط علامه مجلسی [فهرست اهدایی رهبری: 191].

/12850 171. تهران ، سپهسالار: 1702 ، اصول ، نسخ ، محمد مؤمن بن محمد شفیع ، 1053ق ، 415 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 293 و 5 / 415].

12851 / 172. تهران ، ملک: 2230 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1053ق ، 67 برگ [فهرست ملک: 1 / 426].

نسخه های کافی (سال 1054 ق )

12852 / 173. قم ، مرعشی: 7969 ، اصول و فروع (تا کتاب الجهاد) ، نسخ ، ابو الحسن بن عبد اللّه شیرازی ، محرم 1054ق ، 487 برگ [فهرست مرعشی: 20 / 298].

12853 / 174. ری ، آستان عبد العظیم: 196 ، اصول از ابتدا تا باب التکاتب از کتاب العشرة ،

ص:222

نسخ ، محمد رضا بن علی ، ذی حجه 1054ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 474].

/12854 175. همدان ، مدرسۀ غرب: 11168 ، اصول و قسمتی از فروع و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1054 [فهرست مدرسۀ غرب: 174].

/12855 176. قم ، مرعشی: 8422 ، فروع از طهارت تا پایان کتاب جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1052 - 1054ق ، 418 برگ [فهرست مرعشی: 22 / 19].

/12856 177. تهران ، ملی تهران: /715ع ، اصول و روضه ، نسخ ، بهاء الدین محمد بن عبد الحسین ، 1054ق ، 283 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 175].

نسخه های کافی (سال 1055 ق )

12857 / 178. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 18 ، فروع از صید و ذباحه تا انتهای ایمان و کفارات ، از اول افتاده است ، نسخ ، محمد حسن بن علی اکبر معمار اصفهانی ، 15 رجب 1055ق ، در هامش برخی صفحات تصحیح شده است ، 325 برگ ، 21 سطر ، 19*25 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

12858 / 179. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2111 ، اصول و فروع (طهارت تا حج) ، نسخ ، منوچهر بن مقصود کوری غلام ، 1055ق ، 461 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 145].

12859 / 180. تهران ، سپهسالار: 55 صدر ، فروع (طهارت تا پایان معیشت) ، نسخ ، حافظ محمد صادق بن حاجی محمد حافظ مشهدی ، 1054 و 1055ق ، 345 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 415].

نسخه های کافی (سال 1056 ق )

12860 / 181. قم ، مرعشی: بدون شماره ، نسخ ، محمد زمان بن شیخ پیر عالی ، رمضان المبارک 1056ق ، مقابله شده توسط جمال الدین محمد بن محمد رضا حسینی اعرجی در 1189 ق [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 11].

/12861 182. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17340 ، فروع ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، احمد بن محمود حسینی ، 1056ق ، 354 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 432].

12862 / 183. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1813 ، نسخ ، حسین شیرازی ، 1056ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

ص:223

/12863 184. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4497 ، اصول ، نسخ ، محمد محسن بن میر حسین یزدی ، 1056ق ، 532 برگ [فهرست مجلس: 12 / 174].

12864 / 185. همدان ، مدرسۀ غرب: 4575 ، روضه ، نسخ ، احمد بن علی ، 1056ق [فهرست مدرسۀ غرب: 174].

نسخه های کافی (سال 1057 ق )

12865 / 186. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2530 ، فروع از نکاح تا پایان و روضه ، نسخ ، میر محمد بن تاج الدوله طالقانی عبد العظیمی ، دهه اول ربیع الاول 1057ق ، با تصحیح و حواشی ، 515 برگ ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

/12866 187. قم ، گلپایگانی: 923/6/13 ، فروع از طهارت تا معیشت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، زکریا بن عبد اللّه ، شوال 1057ق ، نسخه دارای علامات بلاغ و تصحیح و نسخه بدل در حاشیه با عبارت «بلغ کتابة و قراءه و مقابلة» ، 385 برگ ، 25 سطر ، 20*32 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12867 188. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 386 ، اصول ، فضل اللّه بن حسین نائینی ، 1057ق ، بلاغ تصحیح به خط علامه مجلسی [فهرست اهدایی رهبری:

192].

12868 / 189. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2911 ، اصول و روضه ، نسخ ، حسن بن عبد الرزاق ، 1057ق ، 335 برگ [فهرست مجلس: 10 / 308].

/12869 190. تهران ، ملی تهران: /916ع ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، فضل اللّه بن حسین نائینی ، 1057ق ، 505 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 418].

/12870 191. یزد ، وزیری: 327 ، روضه ، نسخ ، نظام بن محمد شیرازی ، 1057ق ، 126 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 315].

/12871 192. تهران ، مدرسۀ مروی: 331 ، اصول (ایمان و کفر و کتاب الحجة) ، محمد تقی طباطبایی ، 1057ق [فهرست مدرسۀ مروی: 204].

/12872 193. قم ، مدرسۀ حجتیه: 422 ، فروع (طهارت و صلاة و زکات) ، نسخ ، سهراب ، 1057ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

ص:224

نسخه های کافی (سال 1058 ق )

12873 / 194. زنجان ، امام جمعۀ زنجان: بدون شماره ، فروع (صلاة تا عقیقه) ، محمد رضا بن نجم الدین شوشتری ، جمادی الثانی 1058ق ، مقابله شده در روز جمعه 6 شوال 1060 ق [دلیل المخطوطات: 123].

/12874 195. قم ، مرعشی: 369 ، فروع (صلاة تا آخر عقیقه) ، نسخ ، محمد قاسم بن حاج نظام قواس شوشتری ، رمضان المبارک 1058ق ، 261 برگ [فهرست مرعشی:

389/1 ].

12875 / 196. تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 182 ، روضه ، نسخ ، محمد رضا خوانساری ، 11 شوال 1058ق ، 222 برگ [فهرست دائرة المعارف: 1 / 198].

/12876 197. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17962 ، اصول و فروع و روضه (از دومین حدیث کتاب توحید تا آخر روضه) ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1058ق ، تصحیح و مقابله شده ، با حواشی ، 390 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 412].

12877 / 198. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4146 ، اصول ، نستعلیق ، محمد زکی بن محمد ابراهیم کوکدی ، 1058ق ، با حواشی «ر ف ی مد ظله» و «م ق» و «ا م ن» ، 421 برگ [فهرست مجلس: 11 / 144].

12878 / 199. یزد ، وزیری: 740 ، روضه ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، رفیق بن عبد اللّه ، 1058ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 106» 106 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری:

627/2].

12879 / 200. قم ، مدرسۀ حجتیه: 60 ، اصول و فروع تا جنایز ، نسخ ، محمد مقیم بن محمد کاظم حسینی شوشتری ، 1058ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

نسخه های کافی (سال 1059 ق )

12880 / 201. قم ، گلپایگانی: 1458/9/8 ، فروع (معیشت) تا روضه ، نسخ ، محمد قاسم بن خواجه درویش محمد شیرازی ، سلخ صفر 1059ق ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدلها ذکر شده است ، 320 برگ ، 33 سطر ، 19*33/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12881 202. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 16 ، اصول تا پایان کتاب جهاد از

ص:225

فروع ، بدون نام کاتب ، 1059ق [فهرست اهدایی رهبری: 191].

/12882 203. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1770 ، نسخ ، احمد شریف انصاری ، 1059ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

/12883 204. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 753 ، فروع از طهارت تا جهاد ، حامد بن عبد الکریم ، 1059ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

12884 / 205. تهران ، دانشگاه تهران: 1823 ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، فضل اللّه بن حسین قاینی ، 1059ق ، 380 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 419].

نسخه های کافی (سال 1060 ق )

12885 / 206. قم ، گلپایگانی: 1692/10/2 ، فروع از معیشت تا آخر کتاب ایمان و نذور و کفارات ، آغاز: بسمله کتاب المعیشة باب دخول الصوفیة علی أبی عبداللّه علیه السلام و احتجاجهم علیه فی ما ینهون الناس عنه من طلب الرزق علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم ، نسخ ، فخر الدین محمد بن علی اشرفی مازندرانی ، پنجشنبه 15 صفر 1060ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آمده است ، 308 برگ ، 34 سطر ، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید؛ مجلۀ تراثنا: 3 / 89].

/12886 207. بروجرد ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 68 ، محمد بن علی حسینی ، صفر 1060ق [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 21 / 127].

/12887 208. زنجان ، امام جمعۀ زنجان: بدون شماره ، از اول افتادگی دارد ، اصول ، محمد تقی بن برج علی خفاف قزوینی ، ربیع الاول 1060ق [دلیل المخطوطات: 123].

/12888 209. قم ، مرعشی: 10422 ، از باب طینة المؤمن و الکافر ، نسخ ، لطف اللّه بن تاج الدین شورزن بازواری ، شنبه جمادی الاول 1060ق ، 221 برگ [فهرست مرعشی: 26 / 348].

12889 / 210. قم ، دارالحدیث: 109 ، اصول از کتاب الحجة (باب أن الأرض لاتخلو من الحجة) تا آخر کتاب ایمان و کفر ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: قال إن الحجة لاتقوم للّه علی خلقه إلا بإمام ، انجام: فإن السیئة فیه خیر من الحسنة فی غیره و السیئة فیه تغفر و الحسنة فی غیره لا تقبل ، نسخ ، سلطان محمد بن رفیع الدین اصفهانی ، پنجشنبه 16 جمادی الثانی 1060ق ، با حواشی بسیار از نهایه و مصباح و ... ، برخی لغات در

ص:226

حاشیه معنی شده است ، 265 برگ ، 20 سطر ، 18*23 [فهرست دارالحدیث].

12890 / 211. قم ، مرعشی: 10726 ، اصول ، نسخ ، محمد رضا فندرسکی ، رجب 1060ق ، 328 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 166].

/12891 212. قم ، گلپایگانی: 5585/28/5 ، فروع (صید تا صوم) ، آغاز: بسمله کتاب الصید ما یصید الکلب و الفهد حدثنا أبو محمد هرون بن موسی التلعکبری قال حدثنا أبو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ، نسخ ، محمد علی بن محمد صالح ابهری ، دوشنبه شعبان 1060ق ، 309 برگ ، 25 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12892 213. قم ، آستان معصومیه (س): 5: 1 - 6087 ، زکات تا پایان روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 15 رمضان المبارک 1060ق ، 554 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 154].

/12893 214. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1792 ، نسخ ، درویش علی زشکی ، 1060ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

/12894 215. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1312 ، فروع از اوایل نکاح تا آخر روضه ، نسخ ، محمد بن حسن حر عاملی ، 1060ق ، با مقابله و تصحیح ، «569 صفحه» 290 برگ [فهرست مجلس: 4 / 84].

12895 / 216. قم ، علامه محمد حسین طباطبایی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1060ق [مجلۀ تراثنا: 7 / 156].

نسخه های کافی (سال 1061 ق )

12896 / 217. قم ، مسجد اعظم: 49 ، اصول و فروع تا جهاد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 17 ربیع الاول 1061ق ، با شرح حال مؤلف در آغاز نسخه ، 526 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 319؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12897 / 218. قم ، مرعشی: 827 ، اصول و فروع تا پایان حج ، نسخ ، محمد مسلم بن محمد علی جشوقانی قهپایی ، 15 ربیع الثانی 1061ق ، 399 برگ [فهرست مرعشی:

3 / 27].

/12898 219. تهران ، دانشگاه تهران: 8504 ، اصول تا کتاب العشرة ، نسخ ، ابو الحسن بن عبد اللّه شیرازی ، جمادی الثانی 1061ق ، 342 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 149].

ص:227

12899 / 220. شیراز ، شاه چراغ: 126 ، فروع (صلاة تا نکاح و عقیقه) ، نسخ ، محمد حسین بن سید محمد شاه حسینی مرعشی شوشتری ، 1061ق ، شماره ثبت: 321 ، 706 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 113].

/12900 221. شیراز ، شاه چراغ: 128 ، فروع از نکاح تا آخر روضه ، نسخ ، حاجی محمد بن محمد باقر مشهدی ، 1061ق ، شماره ثبت: 323 ، «409 صفحه» 205 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 115].

12901 / 222. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14862 ، اصول از اواخر کتاب العقل تا اوایل باب الزیارة و الغسل از کتاب الحج از فروع ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، ربیع الدین محمد بن عبد الرحیم حسینی ، 1061ق ، تصحیح شده با حواشی ، 450 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 413].

نسخه های کافی (سال 1062 ق )

12902 / 223. قم ، مرعشی: 10563 ، اصول و روضه ، نسخ ، فضل اللّه بن حسین نائینی ، صفر 1062ق ، 244 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 45].

/12903 224. قم ، آستان معصومیه (س): 2: 69 - 6105 ، فروع از طهارت تا پایان نکاح ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد تقی ، رمضان المبارک 1062ق ، 407 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 153].

/12904 225. قم ، مرعشی: 7256 ، اصول ، نسخ ، ابو الحسن بن عبد اللّه شیرازی ، شوال 1062ق ، 368 برگ [فهرست مرعشی: 19 / 50].

/12905 226. قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 246 ، فروع از کتاب معیشت تا دواجن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقابله شده در 1062 و 1071 و 1074 ق، 341 برگ ، 21 سطر ، 19*29 [فهرست مؤید: 1 / 224].

12906 / 227. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1777 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1062ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

/12907 228. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2119 ، فروع ، نسخ ، حسین بن شاه میر حسینی ، 1062ق ، تصحیح شده ، ظاهراً نزد علامه مجلسی خوانده و مقابله شده ، 395 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 147].

/12908 229. مشهد ، آستان قدس رضوی: 9323 ، فروع از طهارت تا آخر معیشت ، نسخ ،

ص:228

حبیب اللّه بن محمد شیرازی ، 1062ق ، تصحیح شده و با حواشی ، 270 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 431].

12909 / 230. تهران ، سپهسالار: 1706 ، اصول ، نستعلیق ، محمد مؤمن بن اسماعیل ، 1062ق ، در قرن 11ق دو بار مقابله و تصحیح شده ، 230 برگ [فهرست سپهسالار:

1 / 292و416/5].

/12910 231. تهران ، دانشکدۀ حقوق: 2/1 - ب ، فروع از آغاز تا باب الماء الذی فیه قلة ، نسخ و نستعلیق ، محمد محسن بن محمد مؤمن ابهری سپاهانی ، 1062ق ، حواشی نستعلیق ، دارای بلاغ و اجازه محمد تقی مجلسی به ملا محمد صالح ، 145 برگ [فهرست حقوق تهران: 417].

/12911 232. قم ، حجت کوهکمری: 27/1 ، شامل بخش اصول و فروع و روضه ، نسخ ، محمد تقی بن حاجی خواجه محمد تبریزی ، 1062ق ، با علامت بلاغ از محمد امین حسینی اهوازی [فهرست کتاب خانۀ حجت کوهکمری: 33].

نسخه های کافی (سال 1063 ق )

12912 / 233. قم ، گلپایگانی: 18/23 ، اصول ، نسخ ، محمد قاسم ، 7 ربیع الثانی 1063ق ، 312 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 1 / 178].

/12913 234. قم ، گلپایگانی: 5717/29/57 ، فروع (طهارت تا آخر جهاد) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح ... قال إذا کان الماء فی الرکی کراً لم ینجسه شی ... باب الماء الذی تکون فیه قلة والماء الذی فیه الجیف ، نسخ ، علی بن حسین مازندرانی ، بخش اول در 22رجب 1074ق ، بخش دوم در جمعه دهه سوم ربیع الثانی 1063ق ، در آخر نسخه علامت «بلغ سماعاً أیده اللّه تعالی» ، 437 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 231؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12914 / 235. قم ، گلپایگانی: 13/1/13 ، اصول تا آخر عشرت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد صالح بن محمد رضا مشهدی ، پنجشنبه 26 رمضان المبارک 1063ق ، با حاشیه به امضای «م ح ق رحمه اللّه» و حاشیه به امضای «نظام الدین علی الموسوی سلمه اللّه» و «خلیل» ، 339 برگ ، 23 سطر ، 19*30 [فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:229

12915 / 236. قم ، مدرسۀ حجازیها: 13 ، اصول تا پایان العشرة ، بدون نام کاتب ، 1063 [مجلۀ نور علم: 52 / 299].

12916 / 237. تهران ، ملی تهران: /687ع ، اصول (کتاب علم تا آخر عشرت) ، نسخ ، ابو الحسن بن عبد اللّه شیرازی ، 1063ق ، 324 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 153].

12917 / 238. یزد ، وزیری: 406 ، فروع از طهارت تا اواخر بیع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1063ق ، 484 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 370].

/12918 239. همدان ، مدرسۀ غرب: 1179 ، فروع از طهارت تا جهاد ، نسخ ، محمد رضا بن میرزا علی ، 1063ق [فهرست مدرسۀ غرب: 174].

نسخه های کافی (سال 1064 ق )

12919 / 240. قم ، مرعشی: 4518 ، فروع از طهارت تا پایان المعیشة ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد حسینی اصفهانی ، 20 صفر 1064ق ، 303 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 96].

12920 / 241. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2628 ، اصول از آغاز کتاب تا کتاب عشرت ، نسخ ، محمد رضا بن سلمان کواری ، بخشی از کتاب در دوشنبه 15 ذی قعده 1063ق ، تصحیح شده و امضای مقابله از شخصی به تاریخ 21 رجب 1093ق دارد ، دارای حواشی مفصل ، 328 برگ ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

/12921 242. دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ(صادقیه): 26 ، اصول ، نسخ ، حاجی محمد کریم بن ملا قدیم ، غرۀ ربیع الثانی 1064ق ، در قریه دهخوارقان ، تصحیح شده با علامت بلاغ ، دارای حواشی مختصر و بعضا با عنوان «محمد شریف بن احمد جیلانی» و «علی اکبر بن فتح اللّه موسوی ابرده ای» و «حسن سلمه اللّه» ، از موقوفات «قرشی خانم بنت مرتضی قلی بیگ» در غرۀ محرم 1141ق ، 254 برگ ، 30 سطر ، 38*24 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

12922 / 243. قم ، مرعشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخه بر محمد تقی مجلسی خوانده شده و دست خط وی به تاریخ 1064ق موجود است [مجلۀ میراث شهاب: 13 / 65].

12923 / 244. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 447 ، اصول از باب کراهیة التوقیت تا پایان کتاب فضل القرآن ، بدون نام کاتب ، 1064ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

ص:230

12924 / 245. تهران ، دانشگاه تهران: 1133 ، آغاز تا کتاب حجت ، نسخ ، محمد زمان بن مقری سلطان قاری مشهدی ، 1064ق ، 209 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1482].

/12925 246. تهران ، دانشگاه تهران: 7721 ، اصول از آغاز تا العشرة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1064ق ، 356 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 684].

/12926 247. تهران ، ملی تهران: /2664ع ، اصول و بخشی از فروع (طهارت ، حیض و جنائز) ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، احمد بن فرج اللّه کاغذی شوشتری ، 1064ق ، 493 برگ [فهرست ملی تهران: 13 / 85].

12927 / 248. کرمانشاه ، فیض مهدوی: بدون شماره ، فروع (المعیشة تا الأیمان و النذور) ، بدون نام کاتب ، 1064ق [مجلۀ تراثنا: 9 / 37].

/12928 249. قم ، مدرسۀ حجازیها: 14 ، فروع از نکاح تا پایان ، بدون نام کاتب ، 1064 و 1065ق [مجلۀ نور علم: 52 / 299].

نسخه های کافی (سال 1065 ق )

12929 / 250. قم ، سید احمد زنجانی: 9 ، اصول ، نسخ ، ابو المعالی انجو بن شرف الهدی حسینی ، 20 محرم 1065ق ، 457 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 193].

12930 / 251. بروجرد ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 101 ، اصول ، محمد طاهر بن حسنعلی ، ربیع الاول 1065ق [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 21 / 127].

/12931 252. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3252 ، فروع از طهارت تا پایان معیشت ، آغاز:

برابر نمونه ، نسخ ، مؤمن بن حافظ محمد رازی ، دهه آخر ربیع الثانی 1065 ، تصحیح شده و در پایان علامت بلاغی در 18 جمادی الثانی 1065ق آمده است ، دارای حواشی ، 435 برگ ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

/12932 253. قم ، گلپایگانی: 14/1/14 ، فروع (نکاح تا ایمان و نذور) ، آغاز: بسمله به ثقتی علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه ... قال أبو عبد اللّه علیه السلام من أخلاق الأنبیاء صلی اللّه علیهم حب النساء ، نسخ ، عبد الحسین بن محمد باقر حسینی خاتون آبادی ، چهار شنبه منتصف جمادی الآخر 1065ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، 318 برگ ، 22 سطر ، 20*31 [فهرست گلپایگانی ، جدید].

12933 / 254. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 29 ، اصول از عقل و جهل تا عشرت ، نسخ ، حضرت

ص:231

علی بن عوض اصفهانی ، شعبان 1065ق [فهرست الهیات تهران: 1 / 792].

/12934 255. قم ، گلپایگانی: 719/5/9 ، فروع (طهارت تا حج) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، صدر الدین محمد بن زین العابدین حسینی عاشوری ، کتاب صلاة در 1065ق و کتاب صوم در 1074ق ، در حاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ دارد ، در فهرست رایانه ای با عنوان وافی فیض معرفی شده است ، 212 برگ ، 27 سطر ، 20*30 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12935 / 256. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1791 ، نسخ ، محمد رضا ، 1065ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

/12936 257. تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 176 ، فروع (کتاب الطلاق) تا پایان روضه ، نسخ ، محمد حسین بن حیدر ، 1065ق ، «903ص» 452 برگ [فهرست مجلس: 7 / 225].

/12937 258. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5064 ، فروع از کتاب الحج تا آخر روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1065ق [فهرست مجلس: 15 / 24].

/12938 259. تهران ، دانشگاه تهران: 1134 ، اصول از ایمان و کفر تا عشرت ، نسخ ، محمد زمان قاری مشهدی ، 1065ق ، 209 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1483].

/12939 260. تهران ، ملی تهران: /720ع ، فروع ( معیشت تا آخر کفارات) و روضه ، نسخ ، عبد اللّه بن محمد بن کاظم ، 1065ق ، 398 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 179].

/12940 261. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2829 ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، احمد بن کمال بن احمد ، 1065ق ، «1445صفحه» 723 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 283].

/12941 262. شیراز ، ملی فارس: 585 ، فروع از طلاق تا آخر روضه ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، نجم الدین محمد حسین بن حیدر ، 1065ق ، 357 برگ [فهرست ملی فارس:

2 / 173].

نسخه های کافی (سال 1066 ق )

12942 / 263. قم ، گلپایگانی: 1295/8/5 ، فروع و روضه (از اول کتاب طلاق تا آخر روضه) ، آغاز: بسمله اللّه حسبی و به ثقتی کتاب الطلاق باب کراهیة طلاق الزوجة الموافقة أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، نسخ ، بدون نام کاتب ،

ص:232

14 صفر 1066ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده است ، با علامت بلاغ قرائت و حواشی ، این نسخه با نسخه آخوند نصر اللّه تونی خراسانی توسط محمد یونس همدانی مقابله شده است ، در اول نسخه تملک سید علی طباطبائی حائری ، 245 برگ ، 31 سطر ، 25*38 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/12943 264. زنجان ، امام جمعۀ زنجان: بدون شماره ، اصول ، محمد علی ابهری ، ربیع الاول 1066ق ، مشهد الرضا علیه السلام [دلیل المخطوطات: 124].

/12944 265. قم ، مرعشی: 370 ، فروع از اموات تا آخر کفارات ، از اول افتادگی دارد ، آغاز:

المشرکون عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 4 جمادی الاول 1066ق ، 394 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 390].

/12945 266. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 8 ، از ابتدای کتاب الجهاد باب فضل الجهاد تا انتهای کتاب الأیمان ، آغاز: بسمله کتاب الجهاد باب فضل الجهاد ، نسخ ، عبد العلی الحسینی ، 25 جمادی الاول 1066ق ، در هامش تحشیه بسیار زیاد دیده می شود ، 290 برگ ، 25 سطر ، 21*29 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

12946 / 267. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5794 ، فروع از صلاة تا پایان نکاح ، نسخ ، محمد باقر حافظ ، 1066ق ، «818 صفحه» 409 برگ [فهرست مجلس: 17 / 225].

12947 / 268. تهران ، ملی تهران: /1487ع ، روضه ، نسخ ، محمد حسین بن حاجی منصور ، 1066ق ، 97 برگ [فهرست ملی تهران: 9 / 507].

/12948 269. شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 263 ، فروع از طهارت تا آخر تجارت ، نسخ ، ابو المعالی قطب الدین محمد بن کمال الدین ، 1066ق ، 387 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 75].

نسخه های کافی (سال 1067 ق )

12949 / 270. قم ، مرعشی: 3015 ، فروع از طهارت تا معیشت ، نسخ ، میرک بن باقر بن حسینی نیشابوری ، 5 ربیع الثانی 1067ق ، 385 برگ [فهرست مرعشی: 8 / 204].

/12950 271. قم ، مرعشی: 857 ، اصول از اوایل تا اواخر صلاة از فروع ، از اول و وسط و آخر افتادگی دارد ، آغاز: بآیتین من کتابه أن یقولوا حتی یعلموا و لا یرد و اما لم یعلموا ، نسخ ، محمد علی بن حاجی فتحی ، 3 جمادی الثانی 1067ق ، 318 برگ [فهرست

ص:233

مرعشی: 3 / 48].

/12951 272. شیراز ، شاه چراغ: 125 ، اصول و روضه ، نستعلیق ، میرزا علی خان بن محمد باقر ، 1067ق ، شماره ثبت: 2074 ، 393 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 112].

12952 / 273. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14072 ، فروع از صیام تا کفارات ، نسخ ، عبد الکریم حسینی و محمد کریم حسینی مشهدی و محمد مهدی تونی ، 1067 و 1069 و 1071 ق ، تصحیح و مقابله توسط محمد رضا بافقی در 1097ق ، 382 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 430].

/12953 274. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1787 ، نسخ ، عبد اللّه جنیدی ، 1067ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

/12954 275. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2105 ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، برج علی بن مرشد علی اسفرنجانی جرفادقانی ، 1067ق ، تصحیح و مقابله شده ، 651 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 143].

12955 / 276. تهران ، ملی تهران: /2085ع ، فروع از طلاق تا آخر روضه ، نسخ ، رفیع الدین عیسی بن محمد حسینی شوشتری ، 1067ق ، 392 برگ [فهرست ملی تهران:

11 / 261].

/12956 277. تهران ، سپهسالار: 1719 ، کامل است ، نسخ ، بابو بن خان محمد گجراتی ، 1067ق ، 677 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 291و416/5].

/12957 278. خوی ، مدرسۀ نمازی: 690 ، فروع (باب الإجمال فی الطلب تا باب مواریث) ، نسخ ، محمد نبی بن محمد صامت زنجانی ، 1067ق [فهرست مدرسۀ نمازی:

1 / 374].

12958 / 279. تبریز ، ملی تبریز: 3090 ، فروع از نکاح تا ایمان و نذور و کفاره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1067ق ، 268 برگ [فهرست ملی تبریز: 3 / 988].

/12959 280. قم ، مدرسۀ حجتیه: 507 ، نسخ ، امیر بیک بن حاجی سلطان میرک جورمکنی ، 1067ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

/12960 281. شیراز ، خانقاه احمدیه: 339 ، از آغاز تا پایان روضه ، نسخ ، محمد طالب بن محمد تقی جشوقانی ، 1067ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 216].

ص:234

نسخه های کافی (سال 1068 ق )

12961 / 282. قم ، گلپایگانی: 5583/28/3 ، فروع از زکات تا پایان روضه ، نسخ ، ابدال علی بن پیره مجنون علی رایجردی ، 11 ربیع الاول 1068ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 40 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

12962 / 283. قم ، مرعشی: 3602 ، فروع از جهاد تا روضه ، نسخ ، جعفر بن غازی رازی ، 10 جمادی الاول 1068ق ، 537 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 4].

12963 / 284. قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 381 ، فروع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد سالم بن محمد شریف خوانساری ، اواخر شعبان 1068ق ، با علامت بلاغ و تصحیح و حواشی ، 445 برگ ، 27 سطر [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 1 / 203].

12964 / 285. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 85ب ، باب الرد الی الکتاب تا آخر عبادات ، نسخ ، حسین بن شهاب الدین عاملی ، شوال 1068ق ، 426 برگ [فهرست الهیات تهران:

/1 633].

12965 / 286. قم ، مسجد اعظم: 3209 ، اصول از الإیمان و الکفر تا پایان العشرة ، آغاز: بسمله کتاب الإیمان و الکفرطینة المؤمن و الکافرأخبرنا محمدبن یعقوب ، نسخ ، اسماعیل بن حسین بن دوست محمد مازندرانی ، 5 ذی حجه 1068ق ، اجازه شیخ حر عاملی با خط خود به ملا لطف اللّه در تأئید قرائت این کتاب در نسخه موجود است که در سال 1076ق نوشته است ، 200 برگ ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 321؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12966 / 287. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1367 ، فروع از صلاة تا جهاد ، بدون نام کاتب ، 1068ق [فهرست اهدایی رهبری: 194].

12967 / 288. تهران ، ملی تهران: /718ع ، فروع (نکاح تا آخر ایمان و نذور) و روضه ، نسخ ، محمد تقی بن شمس الدین ، 1068ق ، 297 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 177].

/12968 289. تهران ، ملی تهران: /929ع ، فروع از صلاة تا طلاق ، نسخ ، خیر الدین علیشاه ، 1068ق ، 354 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 427].

12969 / 290. تهران ، سپهسالار: 1717 ، فروع ، حسین بن قاسم علی مازندرانی ، 1068ق ، 356 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 294و416/5].

/12970 291. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2840 ، فروع از طلاق تا آخر روضه ، نسخ ، بدون نام

ص:235

کاتب ، 1068ق ، «375صفحه» 188 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان:

1 / 284].

12971 / 292. قم ، مدرسۀ فیضیه: 319 ، اصول تا پایان و کتاب الجنائز از فروع ، نسخ ، محمد رضا بن شمس الدین جوهری شوشتری ، 1068ق ، 329 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 212].

/12972 293. تهران ، معارف: 49 ، فروع ، نسخ ، خیر اللّه بن علی شاه ، 1068ق ، «365 صفحه» 183 برگ [فهرست معارف: 1 / 64].

نسخه های کافی (سال 1069 ق )

12973 / 294. قم ، مرعشی: 2607 ، اصول تا عشرت ، نسخ ، هدایت اللّه بن عبد الباقی حسینی مشهدی ، دهه اول ربیع الاول 1069 ، 377 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 189].

/12974 295. تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 450 ، فروع از طهارت تا معیشت ، نستعلیق ، یوسف بن حاجی عبد اللّه طبسی گیلکی ، پنجشنبه 26 جمادی الاول 1069ق ، (75231) [فهرست ادبیات تهران: 3 / 102].

12975 / 296. مشهد ، آستان قدس رضوی: 142 ، اصول از باب طینة المؤمن و الکافر تا پایان کتاب العشرة ، نسخ ، تقی الدین محمد بن شیخ زاهد گیلانی سالوکدهی ، آخر جمادی الثانی 1069ق ، 189 برگ [فهرست آستان قدس: 1 / 163].

12976 / 297. قم ، مرعشی: 9624 ، اصول و روضه ، نسخ ، محمد شفیع بن محمود بن علی اکبر محمدی نائینی ، 15 ذی حجه 1069ق ، 356 برگ [فهرست مرعشی: 25 / 21].

12977 / 298. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2120 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1069ق ، در ترتیب تدوین کتب و تبویب ابواب با نسخ دیگر متفاوت است ، تصحیح و مقابله شده ، 563 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 149].

12978 / 299. یزد ، وزیری: 1975 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1069ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 39» 39 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1114].

12979 / 300. یزد ، وزیری: 256 ، نسخ ، محمد مؤمن بن نوروز علی ، 1069ق ، 373 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 269].

ص:236

نسخه های کافی (سال 1070 ق )

12980 / 301. قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 752 ، تا آغاز کتاب العشرة ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: من أراد الغنا بلا مال و راحة القلب ، انجام: عن أبی الحسن علیه السلام فی الظهور التی فیها ذکر عزوجل قال اغلسها ، نسخ ، سید عبد القادر بن ملا صدر الدین محمد حسنی استرآبادی ، 18 ربیع الاول 1070ق ، 307 برگ ، 19 سطر [فهرست مؤید: 2 / 225].

12981 / 302. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 9 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، دهه اول رجب 1070ق ، مشهد مقدس ، در حاشیه تصحیح دارد ، 385 برگ ، 21 سطر ، 19*25 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

/12982 303. ری ، آستان عبد العظیم: 168 ، روضه ، نستعلیق ، محمد ابراهیم بن ابی تراب حسینی ، 15 ذی حجه 1070ق ، نسخه آراسته [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 473].

12983 / 304. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13830 ، اصول از ابتدا تا انتهای حجت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1070ق ، مقابله و تصحیح شده ، 371 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 56 ؛ مشهد ، مدرسۀ نواب: 46 [فهرست آستان قدس: 14 / 423 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 76 ؛ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492].

12984 / 305. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 891 ، روضه ، بدون نام کاتب ، 1070ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

/12985 306. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 892 ، روضه ، بدون نام کاتب ، 1070ق ، مقابله در سال 1221ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

/12986 307. تهران ، ملی تهران: /716ع ، فروع و روضه ، نسخ ، پیر محمد مقیم بن پیر نور الدین ، 1070ق ، 281 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 176].

/12987 308. تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 153 ، فروع از طهارت تا پایان جهاد ، نستعلیق ، هاشم بن ابراهیم حسینی سمنانی ، 1070ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 334].

12988 / 309. ری ، آستان عبد العظیم: 24 ، فروع از العقیقة تا الزی و التجمل ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1070ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 79].

12989 / 310. کاشان ، حسن عاطفی: بدون شماره ، نسخ ، شکر اللّه بن محمد حسینی ، 1070ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 741].

ص:237

نسخه های کافی (سال 1071 ق )

12990 / 311. قم ، گلپایگانی: 18/34 ، نسخ ، نبی بن محمد صالح تونی ، 13 جمادی الثانی 1071ق ، 426 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 1 / 328].

/12991 312. قم ، مرعشی: 304 ، اصول و روضه ، نسخ ، محمد رضا بن حاج درویش شهمیرزادی کهرمی ، جمادی الثانی 1071ق ، 408 برگ [فهرست مرعشی:

1 / 348].

12992 / 313. یزد ، حسن محمود آبادی: بدون شماره ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الثانی 1071ق [نشریۀ نسخه های خطی: 4 / 453].

/12993 314. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 32 ، کامل است ، نستعلیق ، اسماعیل بن قاسم ، 11 ذی قعده 1071ق ، 17 سطر ، 19*25 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

/12994 315. قم ، گلپایگانی: 4283/22/3 ، اصول تا عشرت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد مقیم شهمیرزادی ، 15 ذی قعده 1071ق ، 385 برگ ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

12995 / 316. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14166 ، اصول ، نسخ ، محمد رضا ، 1071ق ، با حواشی ملا صالح مازندرانی و علامه مجلسی ، مقابله و تصحیح شده ، 385 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 403].

12996 / 317. قم ، گلپایگانی: 18/34 ، اصول از عقل و جهل تا عشرت ، نبی تونی ، 1071ق ، 424 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

12997 / 318. قم ، مسجد اعظم: 987 ، اصول تا کتاب العشرة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1071ق ، 397 برگ ، 24 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/12998 319. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 216ب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1071ق ، 203 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 633].

/12999 320. مشهد ، مدرسۀ نواب: 40 ، فروع از صوم تا ایمان ، نسخ ، شجاع تونی ، 1071ق ، تصحیح شده ، با حواشی لغوی از وافی وغیره ، 390 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 50 [ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 74 ؛ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492].

13000 / 321. قم ، قائنی: 256 ، فروع از معیشت تا آخر روضه ، محمد ابراهیم بن محمد

ص:238

ضمیر جرفادقانی ، 1071ق [مجلۀ تراثنا: 52 / 108].

/13001 322. قم ، مدرسۀ فیضیه: 1198 ، فروع از آغاز تا کتاب النکاح ، محمد سلیم بن محمد حسین حسینی رازی ، 1007 و 1071ق ، 347 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه:

1 / 215].

13002 / 323. قم ، مدرسۀ فیضیه: 3 ، اصول تا العشرة ، نسخ ، میرزا محمد بن خواجه علاء الدین سبزواری ، 1071ق ، 400 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 210].

/13003 324. قم ، مدرسۀ فیضیه: 589 ، فروع از نکاح تا پایان ، نسخ ، محمد سلیم بن محمد حسین رازی ، 1007 یا 1071ق ، 317 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 214].

نسخه های کافی (سال 1072 ق )

13004 / 325. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 6 ، اصول ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد علی بن حاج فتح اللّه شوشتری ، جمادی الاول 1072ق ، مقابله و تصحیح نسخه توسط جلال الدین بن محمد باقر رازی در قصبه ورامین در سال 1092ق صورت گرفته است ، 235 برگ ، 25 سطر ، 20*30 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

13005 / 326. قم ، مرعشی: 8423 ، روضه ، نسخ معرب ، محمد مقیم بن حاجی صفی قزوینی ، 5 شعبان 1072ق ، 186 برگ [فهرست مرعشی: 22 / 20].

/13006 327. آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 103 ، اصول از آغاز تا پایان کتاب المعایش از فروع ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، کمال الدین اصفهانی ، 26 رمضان المبارک 1072ق ، 350 برگ ، 21 سطر [فهرست امامزاده هلال].

13007 / 328. قم ، مرعشی: 6546 ، اصول ، نسخ ، حسین بن حسین قهپایی ، 10 شوال 1072ق ، 331 برگ [فهرست مرعشی: 17 / 133].

/13008 329. قم ، مرعشی: 5733 ، اصول ، نسخ ، محمد بن محمد کاظم شهمیرزادی ، 2 ذی قعده 1072ق ، 320 برگ [فهرست مرعشی: 15 / 128].

/13009 330. مشهد ، آستان قدس رضوی: 10092 ، فروع از طلاق تا آخر روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1072ق ، مقابله و تصحیح شده ، 328 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 440].

/13010 331. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1764 ، نسخ ، محمد علی نیشابوری ، 1072ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

ص:239

/13011 332. مشهد ، آستان قدس رضوی: 9905 ، فروع از طهارت تا جهاد ، نسخ و نستعلیق ، محمد شریف بن محمد صادق خاتون آبادی ، 1072ق ، دارای بلاغ ، حواشی فارسی از ملا خلیل ، 342 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 422].

/13012 333. تهران ، دانشگاه تهران: 6238 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1072ق ، با حواشی و تصحیح محمد حسین بن یحیی بن حاج محمد قاسم کیانوری (شاگرد مجلسی) [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 224].

/13013 334. قم ، مسجد اعظم: 1630 ، اصول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد قاسم شیرازی ، 1072ق ، 322 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13014 / 335. تهران ، مدرسۀ مروی: 283 ، طهارت تا معیشت ، محمد صالح بن محمد سعید حسینی ، 1071 و 1072 ق [فهرست مدرسۀ مروی: 203].

/13015 336. مشهد ، ادبیات مشهد: 249 ، فروع از معیشت تا آخر نذور و کفارات ، نسخ ، محمد کاظم بن ملا محمد صالح ، 1072ق ، مقابله شده [فهرست ادبیات مشهد: 137].

13016 / 337. تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 868 ، اصول تا جهاد از فروع ، نسخ ، اکبر بن صفی شبستری ، 1072ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 166].

نسخه های کافی (سال 1073 ق )

13017 / 338. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 217ب ، کتاب معیشت تا پایان عشرت ، نسخ ، دخیل بن حمدان الغطاوی ، 15 جمادی الثانی 1073ق ، 188 برگ [فهرست الهیات تهران:

1 / 633].

/13018 339. تهران ، دانشگاه تهران: 1902 ، اصول تا عشرت و دعا و ایمان و کفر و اندکی از حجت نیز بعد از جهاد آمده و از فروع در آن طهور و صلاة و حج و صوم است ، اوراق نسخه جابه جا شده است ، نسخ ، محمد رضا بن علی رضا عباسی ، جمادی الثانی 1073ق ، کاتب نسخه از نقاشان و خوشنویسان زمان شاه عباس صفوی بوده است ، 430 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 514].

/13019 340. قم ، گلپایگانی: 15/1/15 ، فروع (طهارت تا جهاد) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ،

ص:240

محمد نصیر بن حاجی افضل بیک (برادر زاده ملا خلیل قزوینی) ، باب صلاة 7ربیع الاول 1070ق و کتاب جهاد24رجب 1073ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده ، علامت بلاغ و سماع دارد ، لغات مشکل در حاشیه از کتب لغت به فارسی معنی شده است ، 336 برگ ، 25 سطر ، 20*31 [فهرست گلپایگانی ، جدید].

13020 / 341. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3101 ، فروع از آغاز کتاب نکاح تا پایان کتاب روضه ، آغاز: کتاب النکاح باب حب النساء علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، غرۀ شعبان 1073ق ، تصحیح شده ، کتاب روضه دارای حواشی بسیار مفصل ، 406 برگ ، 27 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

13021 / 342. کاشان ، جعفری کاشان: 3 ، از اوایل جزء اول تا اواسط کتاب الدعاء ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: باب اختلاف الحدیث علی بن ابراهیم بن هاشم ... عن سلیم بن قیس الهلالی قال قلت لأمیر المؤمنین علیه السلام إنی سمعت من سلمان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شوال 1073ق ، با تصحیح در حاشیه ، انهاء سید ابوالمعالی و سماع وی نزد شیخ حر عاملی به خط شیخ حر به تاریخ اواخر محرم 1074 در پایان جزء اول آمده است با این عبارت: «أنهاه السید الجلیل الکامل النبیل المسدد المؤید الحسیب النسیب النقیب الأمیر أبو المعالی مد اللّه ظله العالی سماعاً و ضبطاً و تحقیقاً و تدقیقاً فی مجالس آخرها أواخر المحرم سنه 1074 ق العبد محمد بن الحسن الحر العاملی عفی عنه حامداً مصلیاً مسلماً» ، 325 برگ ، 19 سطر ، 20 * 26 [فهرست کتاب خانۀ جعفری].

13022 / 343. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 200 ، فروع از طهارت تا عقیقه ، محمد علی بن فتح الدین شوشتری ، 1073 ق [فهرست اهدایی رهبری: 191].

/13023 344. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13052 ، فروع و روضه ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد بن خواجه شاه علی قاینی ، 1073 ق ، بلاغ و انها از شیخ حر عاملی ، با حواشی ، 446 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 421].

/13024 345. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 259 ، طلاق تا پایان فروع ، بدون نام کاتب ، 1073 ق ، تصحیح شده [فهرست اهدایی رهبری: 191].

/13025 346. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 543 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون

ص:241

نام کاتب ، 1073 ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

/13026 347. تهران ، ملی تهران: /719ع ، فروع از زکات تا وصایا ، نسخ ، محمد ابراهیم بن اصل علی شبستری ، 1073ق ، 372 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 178].

/13027 348. خوی ، مدرسۀ نمازی: 683 ، کامل ، نسخ ، ابو طالب بن محمد ، 1073ق ، مقابله و تصحیح شده است [فهرست مدرسۀ نمازی: /1 371].

/13028 349. تهران ، ملک: 1523 ، فروع ، نسخ ، محمد تقی بن ابو القاسم شهریار شهمیرزادی سمنانی ، 1073ق ، 586 برگ [فهرست ملک: 1 / 426].

/13029 350. قم ، مدرسۀ حجازیها: 15 ، فروع از طهارت تا جهاد ، محمد نصیر بن حاجی افضل بیک ، 1073ق [مجلۀ نور علم: 52 / 299].

نسخه های کافی (سال 1074 ق )

13030 / 351. مشهد ، مدرسۀ خیرات خان: 30 ، فروع (طهارت تا آخر جهاد) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، محرم 1074ق ، 504 برگ [فهرست کتاب خانۀ های رشت و همدان: 1758].

/13031 352. مشهد ، آستان قدس رضوی: 6618 ، روضه ، شکسته نستعلیق ، محمد ناصر حورایی حسینی بن ابی المفاخر سوانح نگار ، ذی قعده 1074ق ، 117 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 149].

/13032 353. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 167 ، فروع از عقیقه تا وصایا ، بدون نام کاتب ، 1074ق ، با تصحیح [فهرست اهدایی رهبری: 191].

/13033 354. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1799 ، نسخ ، عبد الکریم حسینی ، 1074ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13034 355. یزد ، وزیری: 290 ، ثلث ، محمود نقی ، 1074ق ، 199 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 289].

/13035 356. تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1247 ، اصول و روضه ، نسخ ، محمد قاسم ، 1074ق ، «630 صفحه» 315 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 58].

نسخه های کافی (سال 1075 ق )

13036 / 357. قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 245 ، فروع از اول صلاة تا آخر عقیقه ، آغاز: کتاب الصلاة باب فضل الصلاة خرج هذا فالذی یخرج آخراً هو أکرههما ، انجام: فلم

ص:242

یمکنه أن یخرج حتی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، دوشنبه 18 محرم 1075ق ، تصحیح در حاشیه ، 359 برگ ، 26 سطر ، 18 * 32 [فهرست مؤید: 1 / 223].

13037 / 358. قم ، مرعشی: 3532 ، فروع از نکاح تا أیمان و نذور و روضه ، نسخ ، قسمت اول ابراهیم بن احمد بن عصفور درازی در اول رمضان 1075 ق، قسمت دوم سلیمان بن محمد بن هلال در رمضان 1077 ق، 318 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 328].

13038 / 359. قم ، مدرسۀ حجازیها: 7834/53/44 ، اصول از اول تا باب التسلیم علی أهل الملل ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد مهدی بن محمد حسن برسنانی ، چهارشنبه 27 شوال 1075ق ، مشهد مقدس ، 298 برگ ، 20 سطر [مجلۀ نور علم: 52 / 289؛ فهرست مدرسۀ حجازیها].

13039 / 360. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13659 ، فروع (باب الإطعام عند التزویج) تا اواخر روضه ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح و مقابله در سال 1075ق ، 490 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 439].

/13040 361. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1775 ، نسخ ، ابراهیم کشمیری ، 1075ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13041 / 362. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 4 ، فروع از طلاق تا آخر و روضه ، بدون نام کاتب ، 1075ق [فهرست اهدایی رهبری: 190].

/13042 363. مشهد ، آستان قدس رضوی: 7854 ، اصول ، نسخ ، محمد کریم بن قرا بیک قیربایی ، 1075ق ، با حواشی حسن قائنی مجدوب و ملا صالح و ... ، تصحیح شده ، 345 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 404].

13043 / 364. تهران ، ملک: 2765 ، نسخ ، عبد الصمد بن المصطفی محمد ، 1075ق ، 481 برگ [فهرست ملک: 1 / 426].

/13044 365. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2520 ، فروع از کتاب الزی و التجمل تا پایان روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1075ق ، با حواشی و تصحیح ، 325 برگ ، 24 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

13045 / 366. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1695 ، اصول ، نسخ ، زین العابدین بن حاجی محمد باقر ابهری ، 1075ق ، 353 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 801].

/13046 367. مشهد ، گوهرشاد: 270 ، اصول تا آخر کتاب العشرة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ،

ص:243

شیخ علی بن محمد رودسری گیلانی ، 1075ق ، تصحیح شده با حواشی «ح م ق» و «صالح» و «میرزا رفیعا» [فهرست گوهرشاد: 1 / 234].

13047 / 368. قم ، آستان معصومیه (س): 161 ، اصول تا آخر جنائز از فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1075ق ، 384 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 1 / 180].

نسخه های کافی (سال 1076 ق )

13048 / 369. قم ، مدرسۀ حجازیها: 8179/56/29 ، اصول تا پایان کتاب العشرة ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: و یؤدی شکر ما وصل إلینا من سوابغ ، نسخ ، علی بیک بن فضل اللّه طالقانی ( چراغچی حرم حضرت عبد العظیم ) ، 21 محرم 1076ق ، 462 برگ ، 19 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

13049 / 370. زنجان ، امام جمعۀ زنجان: بدون شماره ، فروع از صلاة تا عقیقه ، محمد موسی بن محمد عیسی حسینی مرعشی شوشتری ، پنجشنبه 23 محرم 1076ق [دلیل المخطوطات: 123].

13050 / 371. تهران ، دانشگاه تهران: 1126 ، اصول (پاره ای از فضل العلم و کتاب التوحید تا پایان عشرت) ، نسخ ، صدر الدین محمد بن ملا حسین لاهیجانی ، محرم 1076ق ، 414 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1479].

/13051 372. قم ، مرعشی: 3541 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 26 صفر 1076ق ، 305 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 335].

13052 / 373. قم ، گلپایگانی: 6421/32/121 ، اصول و روضه ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، اسماعیل بن صالح بن احمد بن سعید بحرانی ، پنجشنبه 28 ربیع الاول 1076ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد ، 353 برگ ، 27 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/13053 374. قم ، مرعشی: 303 ، اصول و فروع تا آخر جنائز ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 15 ربیع الثانی 1076ق ، 501 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 348].

/13054 375. قم ، آستان معصومیه (س): 193 ، عقل و جهل تا پایان نوادر عشرت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رجب 1076ق ، 273 برگ [فهرست آستان معصومیه(س):

1 / 207].

13055 / 376. مشهد ، آستان قدس رضوی: 18011 ، اصول ، نسخ ، عبد الضامن بن حیار

ص:244

نبیلی ، 1076ق ، بلاغ از شیخ حر عاملی ، 396 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 410].

13056 / 377. تهران ، سپهسالار: 1705 ، اصول ، برگ آخر افتاده است ، نسخ ، محمد حسین ، 1076ق ، 289 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 292 و 5 / 416].

13057 / 378. یزد ، وزیری: 113 ، فروع از طهارت تا آخر ایمان و نذور ، نسخ ، حسین بن محمد بن مسلم و خلیل بن ابراهیم ، 1076ق ، 410 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 149].

13058 / 379. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1274 ، اصول از عقل و جهل تا عشرت و قسمتی از فروع از طهارت تا آخر جهاد ، نسخ ، علی اکبر و حسین سبزواری ، 1076ق [فهرست الهیات مشهد: 2 / 415].

/13059 380. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1776 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1076ق ، تصحیح شده با حواشی ، 141 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 853].

/13060 381. تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1244 ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، محمد شفیع بن شمس الدین عبد اللّه معلم شیرازی ، 1076ق ، «1196صفحه» 598 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 65].

/13061 382. تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1256 ، فروع (طهارت تا کفارات) ، نسخ ، محمد حسین بن محب علی ، 1076ق ، «744صفحه» 372 برگ [فهرست سلطنتی دینی: 843].

13062 / 383. قم ، مدرسۀ حجازیها: 8347/57/17 ، فروع از کتاب النکاح «باب غلبة النساء» تا انتهای روضه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: فقلنا غیر شیء فقال هو ألذ الأشیاء مناصعة النساء ، نستعلیق ، میرزا جان بن محمد ، 1076ق ، 484 برگ ، 23 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

نسخه های کافی (سال 1077 ق )

13063 / 384. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 36ج ، اصول از آغاز تا پایان کتاب حجت ، نسخ ، عبد الباقی بن محمد رودسری گیلانی ، 18 صفر 1077ق ، 273 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 633].

13064 / 385. قم ، مرعشی: 9873 ، اصول ، نسخ ، محمد علی بن شاه بیک مازندرانی ، 24

ص:245

شعبان 1077ق ، 377 برگ [فهرست مرعشی: 25 / 175].

13065 / 386. قم ، گلپایگانی: 6145/31/25 ، اصول تا حجت و فروع تا عقیقه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: أهل المدینة ثم اعرض علی الحدیث قال فذهب و کتب ثم جاءه فقرأه علیه فأسقط ... محمد بن یحیی و أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن إبراهیم بن هاشم ، علی رضا بن میر عبد الفتاح حسینی حورتی ، شنبه 2 رمضان المبارک 1077ق ، درحاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد ، با حواشی «م ق ردام ظله» و «س م د ره» ، در میان نسخه تملک نجل شاه وردی بیک توشمال باشی در 1078ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 332 برگ ، 31 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13066 / 387. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3071 ، فروع از کتاب طهارت تا آخر کتاب جهاد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بخشی در ربیع الاول 1075ق و بخشی در شوال 1077ق ، تصحیح شده با حواشی بسیار ، 467 برگ ، 19 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/13067 388. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 452 ، فروع از طهارت تا معیشت ، نسخ ، محمد طاهر بن حاجی علاء الدین ابهری جی اصفهانی ، 15 ذی قعده 1077ق ، 358 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 228].

/13068 389. تهران ، ملی تهران: /713ع ، اصول ، نسخ ، ابن فتح اللّه حسینی استرآبادی ، 1077 ، 220 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 173].

/13069 390. مشهد ، آستان قدس رضوی: 12996 ، اصول ، نسخ ، محمد باقر بن ابو القاسم شهمیرزادی ، 1077ق ، تصحیح شده با حواشی ، 225 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 406].

13070 / 391. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1344 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، 1077ق [فهرست اهدایی رهبری: 194].

13071 / 392. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13825 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1077ق ، با حواشی ، مقابله و تصحیح شده ، 359 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 405].

13072 / 393. مشهد ، آستان قدس رضوی: 7856 ، نسخ ، علی اکبر ، 1077ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

ص:246

13073 / 394. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4440 ، اصول از اول تا روضه ، نسخ ، ابو الموسی بن محمد معصوم حافظ حسینی قمی ، 1077ق ، 411 برگ [فهرست مجلس: 12 / 124 ].

13074 / 395. تهران ، ملی تهران: /2934ع ، اصول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1077ق ، 353 برگ [فهرست ملی تهران: 14 / 39].

/13075 396. تهران ، ملی تهران: /930ع ، فروع از نکاح تا آخر ، نسخ ، ابو الفتح بن حاجی محمد حسنی ، 1077ق ، 333 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 428].

/13076 397. قم ، مسجد اعظم: 308 ، اصول تا کتاب العشرة ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1077ق ، 391 برگ [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13077 398. مشهد ، عبد الحمید مولوی: 380 ، فروع از طهارت تا آخر معیشت ، نسخ ، محمد طاهر ابهری جی اصفهانی ، 1077ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 49].

13078 / 399. کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 1/101 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1077ق [فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 7].

نسخه های کافی (سال 1078 ق )

13079 / 400. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13437 ، فروع (طلاق تا پایان ایمان و نذور و کفارات) ، نستعلیق ، علامه عبد الرشید بن نور الدین شوشتری ، 1078ق ، مقابله و تصحیح شده ، 279 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 441].

/13080 401. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1769 ، نسخ ، محمد علی طبسی ، 1078ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13081 402. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 43 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، 1078ق ، تصحیح و مقابله و حاشیه دارد [فهرست اهدایی رهبری: 191 ].

13082 / 403. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 867 ، اصول تا کتاب الحجة ، مجد الدین بن محمد طاهر حسینی اصفهانی ، 1078ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

13083 / 404. قم ، قائنی: 260 ، اصول از کتاب الإیمان و الکفر تا آخر کتاب العشرة ، ابو المفاخر خیر اللّه بن علی بن عبد اللّه ، 1078ق ، با حواشی و آثار بلاغ و تصحیح [مجلۀ تراثنا: 52 / 109].

ص:247

/13084 405. قم ، مدرسۀ فیضیه: 469 ، فروع از کتاب الصلاة تا پایان حج ، نسخ ، محمد محسن بن میر حسین یزدی ، 1078ق ، 261 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 213].

13085 / 406. شیراز ، ملی فارس: 91 ، اصول ، نسخ ، محمد تقی بن نذر علی قزوینی ، 1078ق ، 225 برگ [فهرست ملی فارس: 1 / 79].

/13086 407. قم ، مدرسۀ حجتیه: 37 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1078ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

/13087 408. خوانسار ، مدرسۀ علوی: 31 ، فروع از جهاد تا آخر روضه ، نسخ معرب ، محمد سلمان بن عبد الباقی علائی گلپایگانی ، 1078ق ، تصحیح شده ، رسالۀ اول مجموعه ، 481 برگ [مجلۀ آینۀ پژوهش: 22 / 100].

نسخه های کافی (سال 1079 ق )

13088 / 409. زنجان ، امام جمعۀ زنجان: بدون شماره ، فروع از طهارت تا جهاد ، بدون نام کاتب ، 29 صفر 1079ق [دلیل المخطوطات: 123].

/13089 410. قم ، مسجد اعظم: 1699 ، اصول جزء 1 و 2 و 3 ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد تقی بن حسن علی مبارکه ای لنجانی ، ربیع الاول 1079ق ، بلاغ از علامه مجلسی ، 182 برگ ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 321؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

/13090 411. قم ، مسجد اعظم: 969 ، اصول تا آخر کتاب الحجة ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محسن بن محمد تقی اصفهانی ، یکشنبه 19 جمادی الثانی 1079ق ، 191 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13091 / 412. کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، محمد مقیم شهمیرزادی ، چهارشنبه 26 شعبان 1079ق ، مشهد الرضا علیه السلام [دلیل المخطوطات: 246].

13092 / 413. تهران ، دانشکدۀ ادبیات: 103 - ب ، اصول ، نسخ ، محمد رضا طبیب ، شعبان 1079ق ، حواشی دارد ، 353 برگ [فهرست ادبیات تهران: 1 / 387].

/13093 414. قم ، مرعشی: عکس 419 و 420 و 421 و 422 ، فروع ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، نظر علی بن ملا عبد الرشید ، رمضان المبارک 1079 ق تا 1089 ق ،

ص:248

127+119+113+109 برگ [فهرست عکسی مرعشی: 1 / 368 - 370].

13094 / 415. قم ، مرعشی: 860 ، کامل ، نسخ ، محمد نصیر بن قوام الدین محمد سمنانی در 6 شوال 1079ق تا پایان ایمان و نذور و علی اصغر سبزواری در 11 رمضان المبارک 1074 ق تا پایان کتاب روضه ، 360 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 50].

/13095 416. تهران ، سپهسالار: 5481 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1079ق ، 111 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 417].

/13096 417. قم ، مسجد اعظم: 52 ، اصول از کتاب عقل و جهل تا عشرت ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: قد قال العالم علیه السلام من دخل فی الإیمان بعلم فیه ، نسخ ، محمد مؤمن بن حاجی محمد معلم شهمیرزادی ، 1079ق ، 289 برگ ، 27 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13097 / 418. تهران ، مدرسۀ مروی: 194 ، اصول تا العشرة ، علی بن محمد بن علی بن عمران بن حسن الجنینی البحرانی ، 1079ق [فهرست مدرسۀ مروی: 203].

نسخه های کافی (سال 1080 ق )

13098 / 419. قم ، گلپایگانی: 19/33 ، فروع از نکاح تا پایان دواجن ، نسخ ، مرتضی قلی بن اصلان ، 14 شعبان 1080ق ، 251 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 1 / 310].

/13099 420. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2114 ، فروع ، نسخ ، حسین بن منصور سبزواری ، 30 شعبان 1080ق ، 424 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 146].

/13100 421. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7305 ، اصول از کتاب العقل و الجهل تا آخر العشرة ، نسخ ، میر معصوم علی بن میر محمد مؤمن عقیلی ، شعبان 1080ق ، 315 برگ [فهرست مجلس: 25 / 294].

/13101 422. قم ، گلپایگانی: 6462/33/12 ، اصول و فروع (فضل علم تا جنائز) ، آغاز:

بسمله باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه أخبرنا محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن الحسن ، نسخ ، معز الدین بن رضا حسینی ، 15 شوال 1080ق ، در حاشیه تصحیح شده و دارای نسخه بدل است ، دارای حواشی با امضای «ق ر م مدظله» و حواشی دیگر ، 397 برگ ، 26 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/13102 423. تهران ، مدرسۀ مروی: 29 ، فروع از طلاق تا ایمان و روضه ، محمد رضا بن عبد

ص:249

الرشید شوشتری ، 15 شوال 1080ق [فهرست مدرسۀ مروی: 203].

/13103 424. مشهد ، آستان قدس رضوی: 6171 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شوال 1008 یا 1080 ق ، 103 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 149].

/13104 425. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1372 ، اصول و روضه ، محمد تقی حسینی ، 1080 تا 1084ق ، مقابله شده [فهرست اهدایی رهبری: 194].

/13105 426. قم ، گلپایگانی: 1466/9/16 ، اصول تا عشرت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده ، در حاشیه آغاز کتاب الدعاء بلاغ مقابله و سماع و اجازه از صالح بن عبدالکریم بحرانی به کاتب نسخه در ربیع الاول 1080ق درج شده است ، 366 برگ ، 25 - 26 سطر ، 19*31 ، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید؛ مجلۀ تراثنا: 3 / 89].

13106 / 427. قم ، گلپایگانی: 19/33 ، فروع از نکاح تا دواجن ، مرتضی قلی ، 1080ق ، 251 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

/13107 428. تهران ، سپهسالار: 5483 ، نسخ ، علی بن محمد زمان آلان براغوشی زرنقی ، 1080ق ، 206 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 417].

نسخه های کافی (سال 1081 ق )

13108 / 429. قم ، مدرسۀ فیضیه: 1585 ، فروع از طلاق تا پایان روضه ، نسخ ، محمد صالح ، 2 ربیع الاول 1081ق ، 335 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 215].

/13109 430. اصفهان ، دانشگاه اصفهان: 314 (1354) ، نسخ ، علی بن علی مهر آبادی ، رجب 1081ق [نشریۀ نسخه های خطی: 11 / 911].

/13110 431. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11255 ، فروع از نکاح تا پایان روضه ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد صادق گلپایگانی ، 1081ق ، 316 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 427].

/13111 432. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2112 ، اصول تا آخر فضل قرآن و فروع از زکات تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1081ق ، 362 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 143].

13112 / 433. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 480 ، فروع از نکاح تا پایان

ص:250

روضه ، بدون نام کاتب ، 1081ق ، با 50 بلاغ تصحیح از علامه مجلسی [فهرست اهدایی رهبری: 193].

/13113 434. قم ، گلپایگانی: 7660/39/40 ، اصول تا عشرت ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، ملا محمد بیک بن آقا بیک ، 1081ق ، با حواشی ، محمد نصیر بن محمد رضی قمی در 1095ق نسخه را تصحیح نموده است و علامت بلاغ مقابله دارد ، 84 برگ ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

/13114 435. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 234ج ، از حب النساء تا پایان روضه ، نسخ ، محمد کاظم بن محمد امین مشهدی ، 1081ق ، 524 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 634].

13115 / 436. قم ، علامه محمد حسین طباطبایی: بدون شماره ، محمد طاهر بن علاء الدین محمد ابهری اصبهانی ، 1081ق [مجلۀ تراثنا: 7 / 156].

/13116 437. قم ، آستان معصومیه (س): 507 ، اصول ، آغاز: برابر نمونه ، ثلث زیبا ، زکریا بن عبد اللّه ، 1081ق ، «811ص» 406 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 2 / 128].

نسخه های کافی (سال 1082 ق )

13117 / 438. قم ، دارالحدیث: 127 ، روضه ، از اول افتاده است ، آغاز: و التسبیح و الثناء علی اللّه و التضرع إلیه و الرغبة فی ما عنده من الخیر الذی لایقدر قدره و لایبلغ کنهه أحد فاشغلوا ألسنتکم بذلک عما نهی اللّه عنه ، انجام: إذ الدنیا لاتذهب حتی یبعث اللّه عز و جل رجلاً منا أهل البیت یعمل بکتاب اللّه عز و جل لایری فیکم منکراً إلا أنکره ...

تمت ، نسخ ، معز الدین بن معز الدین رضوی قمی ، سه شنبه 10 محرم 1082ق ، مشهد الرضا علیه السلام ، در حاشیه تصحیح شده ، با حواشی بسیار ، 104 برگ ، 21 سطر ، 18*23 [فهرست دارالحدیث].

13118 / 439. قم ، مرعشی: 6272 ، اصول ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: و زاد المعروف و مأواه الموادعة و دلیله الهدی و رفیقه محبة الأخیار ، نسخ ، حسن بن سلیمان بن حسین بن محمد بن احمد بن سلیمان بحرانی ، 22 محرم 1082ق ، 306 برگ [فهرست مرعشی: 16 / 248].

/13119 440. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2235 ، فروع (مواریث و وصایا) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: باب المرأة تموت و لا تترک إلا زوجها علی بن إبراهیم عن أبیه

ص:251

عن ابن أبی نجران و محمد بن عیسی ، نسخ ، عبد الباقی بن محمد زمان قهپایی ، مواریث در شعبان و وصایا در 18ربیع الثانی 1082ق ، رسالۀ دوازدهم مجموعه ، «161ر - 205ر» 45 برگ ، 27 سطر ، 19*28 [فهرست مرکز احیاء: 6 / مخطوط].

13120 / 441. قم ، مرعشی: 1032 ، اصول ، نستعلیق ، نعمت اللّه بن عنایت اللّه ، شعبان 1082ق ، 325 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 224].

/13121 442. قم ، مرعشی: 4592 ، فروع از اطعمه تا پایان ، نسخ ، عبد الرزاق بن ملا مختار گیلانی ، 9 رمضان المبارک 1082ق ، 135 برگ [فهرست مرعشی: 12 / 161].

/13122 443. شیراز ، شاه چراغ: 129 ، فروع از طهارت تا عقیقه ، نسخ ، حیدر بن ابراهیم حسینی ، 1082ق ، شماره ثبت: 15 ، 383 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 116].

/13123 444. مشهد ، آستان قدس رضوی: 10522 ، فروع از اول تا اواخر حج ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد امین شهرکی شیرازی ، 1082ق ، مقابله و تصحیح شده ، 435 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 419].

/13124 445. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1767 ، نسخ ، محمد نجیب ، 1082ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13125 446. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 388 ، اصول (کتاب التوحید تا کتاب الدعا) ، بدون نام کاتب ، 1082ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

13126 / 447. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 9 ، طهارت تا جهاد ، بدون نام کاتب ، 1082ق [فهرست اهدایی رهبری: 190].

/13127 448. قم ، مدرسۀ فیضیه: 384 ، اصول ، نسخ ، رجب علی بن غیاث الدین همدانی ، 1082ق ، 360 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 213].

/13128 449. قم ، طبسی حائری: 130 ، فروع (صلاة و زکات) ، بدون نام کاتب ، 1082ق [مجلۀ نور علم: 14 / 104].

نسخه های کافی (سال 1083 ق )

13129 / 450. قم ، سید مهدی لاجوردی: بدون شماره ، روضه ، نسخ ، محمد رضا بن محمد مفید شریف قمی ، 3 محرم 1083ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 107].

/13130 451. قم ، گلپایگانی: 4723/24/23 ، فروع از طهارت تا جهاد ، آغاز: برابر آغاز فروع ،

ص:252

نسخ ، بدون نام کاتب ، 4 رجب 1083ق ، در اول نسخه یادداشتی از مصطفی حسینی صفائی خوانساری به تاریخ جمادی الاولی 1390ق موجود است ، در حواشی نسخه علامت تصحیح موجود است ، 252 برگ ، 27 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 24؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13131 / 452. مشهد ، آستان قدس رضوی: 12886 ، فروع (طهارت تا پایان صوم) ، نسخ ، خان محمد بن میر محمد قزوینی ، رمضان المبارک 1083ق ، حواشی فارسی ، 212 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 428].

/13132 453. قم ، آستان معصومیه (س): 5: 8 - 6091 ، اصول از آغاز تا عشرت ، نسخ ، محمد علی بن محمد امین یزدی ، 10 شوال 1083ق ، 237 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 154].

/13133 454. ری ، آستان عبد العظیم: 1 ، کامل ، نسخ ، عبد اللّه بن حسن بن سلیمان ، ذی قعده 1083 و 5 رمضان 1084ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 79].

/13134 455. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15091 ، فروع از الزی و التجمل تا پایان روضه ، نسخ ، محمد سالم بن محمد شریف خوانساری ، 1083ق ، 262 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 430].

/13135 456. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1785 ، نسخ ، غیاث الدین ، 1083ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13136 457. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2109 ، اصول تا آخر فضل القرآن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1083ق ، مولا محبعلی تونی نزد مولا رفیع الدین محمد یزدی خوانده و مقابله و تصحیح گردیده با گواهی مقابله ، 269 برگ [فهرست آستان قدس:

5 / 144].

13137 / 458. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14339 ، نسخ ، محمد رضا هزار جریبی ، 1083ق ، 317 برگ [فهرست مجلس: 38 / 470].

/13138 459. قم ، مدرسۀ فیضیه: 122 ، روضه ، نسخ ، علی رضا بن سلیمان ، 1083ق ، 104 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 210].

/13139 460. تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 155 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1083ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 334].

ص:253

13140 / 461. شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 14 ، اصول تا انتهای کتاب الحجة ، نسخ ، فراست هندی ، 1083ق ، با حواشی با امضای «صلح سلمه اللّه» و «م ق ر مد ظله» ، 321 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 75].

13141 / 462. خوی ، جواد شریف: 5 ، اصول از آغاز تا اول کتاب طهارت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد قاسم بن حاجی ملا محمد تونی ، 1083ق ، 337 برگ ، 26 سطر [فهرست کتاب خانۀ شریف خویی].

/13142 463. قائن ، مدرسۀ جعفریه: 19 ، اصول از ابتدا تا پایان کتاب معیشت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سلطان محمود بن محمد مؤمن قوژدی جنابذی ، 1083ق ، دارای حواشی از ملا محمد مومن ره ، با علامت بلاغ ، از موقوفات سید معصوم قهستانی به کتاب خانۀ مدرسه ، 394 برگ ، 24 سطر ، 31/5*19 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

13143 / 464. دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ (صادقیه): 31 ، اصول و فروع تا پایان کتاب حج ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: ما فیها قال لا قال عجباً لک لم تبلغ المشرق و لم تبلغ المغرب و لم تنزل الأرض ، انجام: عن علی بن أسباط عن محمد بن القاسم بن الفضیل قال قلت لأبی الحسن علیه السلام ، نسخ ، عبد الصمد بن ابراهیم کوهرزی ، 1083ق ، تصحیح شده با حواشی نسبتاً مختصر ، 412 برگ ، 30 سطر ، 38*25 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

نسخه های کافی (سال 1084 ق )

13144 / 465. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11664 ، فروع از طهارت تا روضه ، نسخ ، محمد علی بن محمد امین یزدی ، 1084ق ، 663 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 433].

/13145 466. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 410 ، فروع از طلاق تا آخر ، بدون نام کاتب ، 1084ق ، مقابله شده و حاشیه دارد [فهرست اهدایی رهبری: 192].

13146 / 467. مشهد ، آستان قدس رضوی: 8524 ، اصول ، نستعلیق ، محمد شفیع تویسرکانی ، 1084ق ، با حواشی ، به ضمیمۀ مطالبی دربارۀ حدیث ، 367 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 402].

/13147 468. تهران ، دانشگاه تهران: 8956 ، فروع ، نسخ ، ابو علی خیر اللّه بن علی و محمد امین بن محمد علی یزدی ، از 19 شوال 1083 تا 3 صفر 1084ق ، اردکان یزد ، 603 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 262].

ص:254

/13148 469. تهران ، سپهسالار: 1711 ، فروع از نکاح تا نذر و کفارات و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1084ق ، 495 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 295 و 5 / 416].

13149 / 470. خوی ، مدرسۀ نمازی: 135 ، اصول ، نسخ ، محمد حسین بن محمد هاشم طبیب ، 1084ق ، با حواشی ملا صالح [فهرست مدرسۀ نمازی: /1 78].

/13150 471. مشهد ، گوهرشاد: 278 ، روضه ، نسخ ، محمد مسیح ، 1084ق ، با حواشی ، 221 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 239].

نسخه های کافی (سال 1085 ق )

13151 / 472. کاشان ، سید محمد حسین علم الهدی رضوی: 65 - (260) ، کامل ، نسخ ، محمد ابراهیم بن محمد رضا ، شعبان 1085ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 38].

/13152 473. همدان ، مدرسۀ غرب: 853 ، اصول و فروع تا پایان جهاد ، نسخ ، محمد ، ذی قعده 1085ق [فهرست مدرسۀ غرب: 173].

/13153 474. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 763 ، روضه ، بدون نام کاتب ، 1085ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

/13154 475. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4051 ، جلد یکم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قبل از 1085ق ، با حواشی ، مقابله در 1085ق ، 336 برگ [فهرست مجلس: 11 / 51].

/13155 476. قم ، مسجد اعظم: 3652 ، فروع از معیشت تا آخر و روضه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: کتاب المعیشة ... دخل سفیان الثوری علی أبی عبد اللّه علیه السلام ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1085ق ، 321 برگ ، 30 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

321؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13156 477. یزد ، وزیری: 416 ، نسخ ، عبد الغفور بن عنایت اللّه ، 1085ق ، 299 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 375].

/13157 478. همدان ، مدرسۀ غرب: 854 ، فروع از معیشت تا آخر و روضه ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد ، 1085ق [فهرست مدرسۀ غرب: 173].

/13158 479. تهران ، مدرسۀ مروی: 45 ، اصول تا کتاب الحجة ، عبد الغفور قزوینی ، 1083 تا 1085ق [فهرست مدرسۀ مروی: 203].

/13159 480. مشهد ، مدرسۀ میرزا جعفر: بدون شماره ، فروع تا معیشت ، از اول افتادگی

ص:255

دارد ، نسخ ، احمد بن محمود حسینی ، 1085ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد:

39].

نسخه های کافی (سال 1086 ق )

13160 / 481. قم ، طبسی حائری: 510 ، اصول جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمعه 7 صفر 1086ق ، 260 برگ ، 21 سطر [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

13161 / 482. قم ، مرعشی: 2456 ، فروع ، نستعلیق ، محمد رحیم بن محمد ابراهیم اصفهانی ، 20 صفر 1086ق ، 469 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 52].

/13162 483. تهران ، دانشگاه تهران: 9984 ، فروع از طهارت تا معیشت ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، عبد الضامن ولد عح حیار طایی ، با اجازۀ انهاء از شیخ حر عاملی برای کاتب ، 20 شعبان 1086ق ، 458 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 520].

/13163 484. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2924 ، روضه ، نسخ ، علی بن محمد جزایری شیرازی ، 1086ق ، «474صفحه» 237 برگ [فهرست مجلس: 10 / 326].

13164 / 485. تهران ، سپهسالار: 8041 ، نسخ ، سید محمد بن محمد قاسم حسینی خلخالی ، 1086ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 379ر» 379 برگ [فهرست سپهسالار:

5 / 418].

13165 / 486. قم ، مسجد اعظم: 306 ، روضه ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابو طالب بن میر سید شریف خطیب حسینی قاری سبزواری ، 1086ق ، مشهد مقدس ، 99 برگ ، 22 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13166 / 487. همدان ، مدرسۀ غرب: 2629 ، (اصول و روضه) ، 2630 (فروع) ، نسخ ، عبد الحکیم بن ملک محمد حسین ، 1086ق [فهرست مدرسۀ غرب: 174].

/13167 488. تهران ، مدرسۀ مروی: 308 ، فروع از طهارت تا جهاد ، محمد حسن بن علی ، 1076 یا 1086ق [فهرست مدرسۀ مروی: 204].

/13168 489. تبریز ، ثقة الإسلام تبریزی: بدون شماره ، فروع ، بدون نام کاتب ، 1086ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 537].

نسخه های کافی (سال 1087 ق )

13169 / 490. زنجان ، امام جمعۀ زنجان: بدون شماره ، روضه ، زین العابدین بن رجب

ص:256

اصفهانی ، سه شنبه 28 محرم 1087ق [دلیل المخطوطات: 124].

/13170 491. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3080 ، فروع از طهارت تا پایان جهاد ، نسخ ، محمد حسین بن حاجی غیاث الدین شیرازی ، 1087 ق ، تصحیح شده ، در اکثر صفحات امضای بلاغ شیح صالح بحرانی مشهود است ، دارای حواشی مختصر و بعضا با عناوین «شیخ صالح بحرانی سلمه اللّه» ، 399 برگ ، 21 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/13171 492. قم ، مرعشی: بدون شماره ، نسخ ، محمد حسین بن محمد هادی کجانی اردستانی ، 1087ق ، مقابله و تصحیح شده و علامت بلاغ از علامه مجلسی [مجلۀ میراث شهاب].

/13172 493. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17348 ، فروع از طهارت تا آخر عقیقه ، نسخ ، اصیل الدین عبد اللّه بن صفی الدین سروستانی ، 1087ق ، دارای بلاغ ، 459 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 433].

/13173 494. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3876 ، روضه ، نسخ ، میرزا خان شریف حسینی ، 1087ق ، «429 صفحه» 215 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1908].

/13174 495. تهران ، سپهسالار: 1710 ، فروع و روضه ، نسخ ، کمال الدین بن علاء الدین حسینی ، 1087ق ، 367 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 296 و 5 / 416].

13175 / 496. همدان ، مدرسۀ غرب: 83 ، روضه ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، عبد العظیم بن محمد علیم ، 1087ق ، با حواشی «ا م ن ره» و «ملا محمد باقر مدظله» ، «ا ه م» و «ص و ق» [فهرست مدرسۀ غرب: 173].

13176 / 497. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1755 ، روضه ، نسخ ، سلطان محمد بن محمود جنابذی ، 1087ق ، تصحیح و مقابله شده با حواشی ، 133 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 840].

/13177 498. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2959 ، فروع (معیشت تا آخر عتق) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1087ق ، «659صفحه» 330 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان:

1 / 285 ].

13178 / 499. شیراز ، خانقاه احمدیه: 46 ، عبد الواحد بن محمد امین شیرازی ، 1087ق ، با اجازه انها از صالح عبد الکریم بحرانی در 1089ق [نشریۀ نسخه های خطی:

ص:257

5 / 216].

نسخه های کافی (سال 1088 ق )

13179 / 500. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2093 ، فروع از طهارت تا معیشت ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، محمد علی مقیم سین برخوار ، پایان کتاب جنائز غرۀ ذی حجه 1088ق و پایان کتاب الصلاة در نیمه محرم 1089ق و پایان کتاب زکات در غرۀ صفر 1089ق و کتاب حج در 11 ربیع الاول 1089ق و پایان کتاب در 3 ربیع الثانی 1089ق ، تصحیح شده و اجازه عبداللّه بن صالح بن جمعة بن شعبان بن علی بن احمد بن ناصر بن محمد بن عبداللّه سماهیجی حسینی بحرانی به سید محمد بن علی حسینی حائری در روز چهارشنبه 7 جمادی الآخر 1134ق مشهود است ، 328 برگ ، 27 سطر ، 20*29/5 [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

/13180 501. قم ، مسجد اعظم: 1588 ، اصول و فروع تا کتاب الجنائز ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد صالح بن عبد الرشید ، 25 ربیع الثانی 1088ق ، تصحیح در حاشیه ، 437 برگ ، 24 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13181 502. قم ، مرعشی: 5061 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: عند ربه مستوجباً ثوابه و عظیم جزائه لأن الذی یؤدی ، نسخ ، ابو الحسن بن قاسم ، ربیع الثانی 1088ق ، 188 برگ [فهرست مرعشی: 13 / 257].

/13182 503. قائن ، مدرسۀ جعفریه: 36 ، اصول از کتاب الإیمان و الکفر تا پایان کتاب العشرة ، نسخ ، عبد الخالق بن محمد شفیع قائنی ، غرۀ شعبان 1088ق پایان کتاب الدعاء و دهه دوم شعبان 1088 ق پایان نسخه ، تصحیح شده با حواشی بسیار ، در برگ اول چند یادداشت متفرقه رجالی و تملک اشرف الشریف قائنی و تملک وقف کتاب از غلام حسین تولیت نجفی قائنی به سال 1390ق و در برگ آخر نیز یادداشتی از همو به سال 1351ق آمده است ، 194 برگ ، 20 سطر ، 25*18/5 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

13183 / 504. ری ، آستان عبد العظیم: 344 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 6 رمضان المبارک 1088ق ، با حواشی [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 474].

/13184 505. قائن ، مدرسۀ جعفریه: 4 ، فروع از ابتدای باب الماء الذی لا ینجسه شی تا پایان

ص:258

کتاب الطلاق ، نسخ ، محمد افضل ، رمضان 1088ق ، دارای حواشی مختصر ، در صفحه آخر سید مرتضی کتاب را وقف طلاب مدرسۀ جعفریه قائن نموده است ، 302 برگ ، 29 سطر ، 37/5*25 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

13185 / 506. قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 360 ، جلد اول ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: باب سألته عن قراطیس یجمع هل تحرق بالنار و فیها شیء من ذکر اللّه ، نسخ ، ابو القاسم مازندرانی ، 5 ذی قعده 1088ق ، 308 برگ ، 25 سطر [میراث اسلامی ایران: 10 / 621؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 1 / 202].

/13186 507. قم ، مرعشی: 3480 ، اصول و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 24 ذی قعده 1088ق ، 342 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 276].

/13187 508. مشهد ، آستان قدس رضوی: 9017 ، روضه ، نسخ ، عبد اللّه بن محمد داود ، 1088ق ، با حواشی ، 127 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 438].

/13188 509. تهران ، ملی تهران: /717ع ، فروع (طهارت تا آخر ایمان و نذور و کفارات) ، نسخ ، عبد الحسین بن احمد نظری ، 1088ق ، 437 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 176].

13189 / 510. یزد ، وزیری: 2596 ، فروع (وصایا تا کفارات) و روضه ، نسخ ، محمد علی بن محمد امین یزدی ، 1088ق ، 277 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 4 / 1358].

/13190 511. مشهد ، گوهرشاد: 231 ، روضه ، نسخ ، نور الدین محمد بن رفیع الدین محمد ، 1088ق ، بلاغ به خط علامه مجلسی ، 105 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 200].

/13191 512. قم ، مدرسۀ فیضیه: 335 ، روضه ، نسخ ، ملا قاسم بن درویش حیدر ، 1088ق ، 131 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 212].

/13192 513. مشهد ، مدرسۀ میرزا جعفر: 212 ، آغاز فروع تا آغاز کتاب الطلاق ، نسخ ، شیخ اصیل الدین عبد اللّه بن صفی الدین سروستانی ، 1088ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 39].

نسخه های کافی (سال 1089 ق )

13193 / 514. قم ، مرعشی: 3636 ، روضه ، نسخ ، حسن بن زین الدین بن محمد بن الحسن بن زین الدین العاملی ، اول رجب 1089ق ، 193 برگ [فهرست مرعشی: 10 / 36 ].

/13194 515. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1335 ، حج تا آخر فروع ،

ص:259

ابو الفضائل بن عبد اللّه زواری اصفهانی ، 1089ق [فهرست اهدایی رهبری: 194].

/13195 516. مشهد ، آستان قدس رضوی: 18023 ، اصول ، نسخ ، محمد مؤمن بن محمد نوروز مازندرانی ، 1089ق ، با حواشی از ملا صالح و شیخ حسن و ... ، تصحیح شده ، 398 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 409].

/13196 517. مشهد ، آستان قدس رضوی: 7855 ، فروع از طهارت تا حج ، نسخ ، محمد صالح بن محمد تبریزی ، 1089ق ، مقابله و تصحیح شده ، 357 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 428].

/13197 518. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 29 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1089ق ، 139 برگ [فهرست مجلس: 2 / 13].

/13198 519. تهران ، دانشگاه تهران: 6731 ، اصول از ابتدا تا عشرت ، نسخ و شکسته نستعلیق ، محمد داود بن محمد شفیع ، رجب 1079 تا 1089ق ، 251 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 346].

/13199 520. یزد ، وزیری: 417 ، اصول تا آخر جزء دوم کتاب الحجة ، نسخ ، عبد الباقی بن عبد الباقی ، 1089ق ، 283 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 375].

نسخه های کافی (سال 1090 ق )

13200 / 521. همدان ، دامغانی: بدون شماره ، عبد اللّه بن حاجی مساعد ، محرم 1090ق ، با تصحیح شیخ حر عاملی از روی نسخه شهید ثانی [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 384].

13201 / 522. قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 94 ، فروع (معیشت تا آخر فروع) ، نسخ ، حاج موسی بن عزیز اللّه طالقانی ، جمعه 15 ربیع الثانی 1090ق ، در مشهد الرضا علیه السلام ، 335 برگ ، 24 سطر [میراث اسلامی ایران: 10 / 620؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 1 / 202].

/13202 523. قم ، گلپایگانی: 7404/38/24 ، اصول ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 20 جمادی الاول 1090ق ، با تصحیح و علامت بلاغ مقابله در حاشیه ، 337 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/13203 524. قم ، مرعشی: 3793 ، نسخ ، عبد العزیز بهاء الدین محمد کرمانی ، 11 شعبان 1090ق [فهرست مرعشی: 10 / 177].

ص:260

/13204 525. آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 78 ، روضه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز:

واقعة علیکم و جهدوا علی إهلاککم و استقبلوا بما تکرهون ، نسخ جلی ، محمد سعید بن ملا ابراهیم جیلی ، 20 شعبان 1090ق ، قندهار ، 137 برگ ، 21 سطر [فهرست امامزاده هلال].

13205 / 526. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1794 ، نسخ ، محمد صادق استر آبادی ، 1090ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13206 527. تهران ، دانشگاه تهران: 632 ، فروع از کتاب جهاد ، نسخ ، عبد اللّه بن مساعد بن فلاح بن صالح جزایری صیمری ، 1090ق ، 97 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

5 / 1476].

13207 / 528. شیراز ، ملی فارس: 220 ، فروع از نکاح تا ایمان ، نسخ ، محمد بن حسین سیاطی ، 1090ق ، 435 برگ [فهرست ملی فارس: 1 / 192].

نسخه های کافی (سال 1091 ق )

13208 / 529. مشهد ، آستان قدس رضوی: 9981 ، فروع از طهارت تا نکاح ، نسخ ، محمد رفیع بن محمد صالح گلپایگانی ، 1091ق ، مقابله و تصحیح شده ، 390 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 425].

/13209 530. تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 177 ، فروع از نکاح تا پایان ایمان و کفارات ، ثلث ، سلطان محمود بن محمد مؤمن قوژوی گنابادی ، 1091ق ، «949ص» 475 برگ [فهرست مجلس: 7 / 226].

/13210 531. یزد ، وزیری: 409 ، فروع (طهارت تا جهاد) ، نسخ ، محمد علی بن محمد امین ، 1091ق ، 335 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 372].

/13211 532. تبریز ، تربیت: 108 ، روضه ، نسخ ، علی اکبر ، 1091ق [فهرست کتاب خانۀ تربیت: 45].

نسخه های کافی (سال 1092 ق )

13212 / 533. قم ، مرعشی: 302 ، اصول ، نسخ ، ابو الفاضل محمد صادق بن حاج قربان علی خراسانی ملا امامی ، شعبان 1092ق ، 435 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 347].

/13213 534. مشهد ، آستان قدس رضوی: 12880 ، اصول ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ،

ص:261

1083 و 1092ق ، با حواشی و بلاغ ، 390 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 404].

13214 / 535. مشهد ، آستان قدس رضوی: 12947 ، روضه ، نسخ ، عبد العزیز بن زین العابدین مازندرانی ، 1092ق ، 172 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 438].

/13215 536. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 894 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، 1092ق ، با حواشی [فهرست اهدایی رهبری: 194].

/13216 537. قم ، مسجد اعظم: 1702 ، اصول و روضه ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد کاظم بن محمد صادق رازی ، 1092ق ، 429 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 321؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13217 538. یزد ، وزیری: 3081 ، اصول ، نسخ ، عبد الباقی بن عبد الباقی آرتیمانی ، 1092ق ، 291 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1526].

/13218 539. یزد ، وزیری: 405 ، فروع (نکاح و صید و ذبایح تا قضایا و احکام ایمان و نذور) ، نسخ ، حسن بن عبد الجبار موسوی ، 1092ق ، 364 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 370].

/13219 540. بابل ، مدرسۀ صدر: 308 ، اصول از اول باب طینت مؤمن و کافر تا آخر عشرت ، ثلث ، محمد شفیع بن نعمت اللّه حسینی ، 1092ق ، 183 برگ [فهرست مدرسۀ صدر: 219].

نسخه های کافی (سال 1093 ق )

13220 / 541. قم ، گلپایگانی: 5216/26/96 ، اصول (عقل و جهل تا حجت) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: عن عبیداللّه بن علی عن عبداللّه الدهقان عن درست الواسطی عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال دخل رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله المسجد ، نسخ ، محمد حسین بن ابو محمد نعمت چی ، شنبه دهه اول رجب 1093ق ، در حواشی نسخه علامت «بلغ سماعاً و قراءة أیده اللّه تعالی» موجود است ، 197 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 147؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13221 / 542. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 19 ، فروع از طهارت تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح و مقابله در 4 شعبان 1093ق در پایان کتاب جنائز به چشم می خورد ، 312 برگ ، 22 سطر ، 19*25 [فهرست مدرسۀ امام

ص:262

صادق علیه السلام ].

/13222 543. قم ، مسجد اعظم: 1834 ، اصول (از ابتدا تا آخر عشرت) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، کمال الدین بن عابدین تالاری ، دوشنبه 15 ذی قعده 1093ق ، 351 برگ ، 22 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 321؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13223 / 544. یزد ، وزیری: 291 ، نسخ ، محمد حسین جیلانی ، 1093 ق، 465 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 290].

/13224 545. قم ، مرعشی: بدون شماره ، نسخ ، محمد یوسف بن محمد مؤمن ، 1093ق ، مقابله و تصحیح شده ، بلاغ از علامه مجلسی [مجلۀ میراث شهاب: 20 / 20].

13225 / 546. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 358 ، فروع از طهارت تا جهاد ، بدون نام کاتب ، 1093ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

/13226 547. یزد ، وزیری: 415 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1093ق ، 336 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 374].

/13227 548. آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 263 ، اصول تا کتاب العلم ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد یوسف بن ملا محمد مهدی طالقانی ، 1093ق ، در مجلۀ وقف با شماره 199 معرفی شده است ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 16 سطر [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 3 / 72؛ فهرست امامزاده هلال].

نسخه های کافی (سال 1094 ق )

13228 / 549. دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ (صادقیه): 51 ، اصول ، نسخ ، محمد کاظم بن محمد زمان شهمیرزادی ، شعبان 1094ق ، تصحیح شده و در آخر علامت بلاغی در اواسط جمادی الآخر 1128 ق آمده که نام شخص پاک شده ، دارای حواشی بسیار ، 364 برگ ، 25 سطر ، 25*16 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

13229 / 550. قم ، آستان معصومیه (س): 2: 75 - 5977 ، اصول تا انجام عشرت ، نسخ ، جعفر بن حسن کشمیری ، 14 ذی قعده 1094ق ، 359 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 154].

/13230 551. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4500 ، اصول تا معیشت ، نسخ ، حاجی محمد بن محمد علی مشهدی ، 1094ق ، 331 برگ [فهرست مجلس: 12 / 177].

13231 / 552. یزد ، وزیری: 418 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1094 ، 359 برگ [فهرست

ص:263

کتاب خانۀ وزیری: 1 / 376].

/13232 553. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1244 ، میرزا محمد بن میر سید افضل قائنی ، 1094ق ، تصحیح شده [فهرست اهدایی رهبری: 194].

/13233 554. تهران ، دانشگاه تهران: 630 ، اصول تا پایان روضه ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد صادق بن مولا محمد تقی فراهانی در 1094ق و سید محمد بن سید ابو القاسم موسوی در 1256ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 367 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1459].

13234 / 555. تهران ، ملی تهران: /2652ع ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1094ق ، 206 برگ [فهرست ملی تهران: 13 / 69].

/13235 556. خوی ، مدرسۀ نمازی: 150 ، اصول ، نسخ ، حسین بن محمد ترشیزی ، 1094ق ، مقابله نزد محمد مهدی بن مصطفی قاری [فهرست مدرسۀ نمازی:

84/1].

13236 / 557. تهران ، ملک: 886 ، اصول ، نسخ ، محمد بن ملا حیدر هروی ، 1094ق ، 485 برگ [فهرست ملک: 1 / 425].

نسخه های کافی (سال 1095 ق )

13237 / 558. قم ، گلپایگانی: 61/1/61 ، اصول (عقل و جهل تا عشرت) ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد هاشم بن میرزا محمد خوسفی قائینی ، جمعه 9 ذی حجه 1095ق ، با حواشی ، 474 برگ ، 20 سطر ، 17*25 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13238 / 559. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16259 ، فروع (طهارت تا پایان طلاق) ، نسخ ، محمد تقی بن محمد حسین سبزواری ، 1095ق ، با حواشی و بلاغ از محمد جواد سبزواری ، 391 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 416].

/13239 560. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1793 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1095ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13240 561. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2116 ، فروع ، نسخ ، ضیاء الدین بن میر محمد امین حسینی سبزواری ، 1095ق ، مقابله شده ، 326 برگ [فهرست آستان قدس:

5 / 146 ].

ص:264

13241 / 562. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2121 ، روضه ، نسخ ، یحیی بن محمد مهدی نجفی ، 1095ق ، 119 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 149].

/13242 563. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 235 ، فروع از نکاح تا دیات ، فرج اللّه بن شیخ عبد اللّه حویزاوی ، 1095ق ، تصحیح توسط شیخ حر عاملی [فهرست اهدایی رهبری: 191].

13243 / 564. تهران ، سپهسالار: 1704 ، اصول (از اول تا کتاب العشرة) ، ملک محمد بن مظفر علی همدانی ، 1095ق ، 325 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 292 و 5 / 416].

13244 / 565. تهران ، ملک: 5336 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1095ق ، 226 برگ [فهرست ملک:

1 / 426].

/13245 566. یزد ، وزیری: 287 ، اصول (علم و حجت و ایمان و کفر) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1095ق ، 241 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 288].

/13246 567. قم ، مدرسۀ حجازیها: 61 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، 1095ق [مجلۀ نور علم: 52 / 301].

نسخه های کافی (سال 1097 ق )

13247 / 568. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7201 ، نسخ ، محمد بن حسن بن حاجی محمد حافظ اسیری ، 21 محرم 1097ق ، 361 برگ [فهرست مجلس: 25 / 198].

/13248 569. مشهد ، عبد الحمید مولوی: 381 ، فروع ، نسخ ، محمد رشید بن شیخ بن حسین سهندی ، محرم 1097ق ، مقابله و تصحیح شده [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 49].

/13249 570. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2108 ، اصول ، نسخ ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1097ق ، تصحیح و مقابله شده ظاهرا نزد مجلسی دوم ، با حواشی از مجلسی اول و دوم و ملا رفیعا و هاشم و مرتضی و «ا م ن» و ... [فهرست آستان قدس: 5 / 145].

/13250 571. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2113 ، اصول و فروع تا حج ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، ملا محمد یوسف بن محمود رقی ، 1097ق ، با حواشی مجلسی دوم ، کاتب نسخه را نزد میرک موسی حسینی خوانده و در 1097ق مقابله کرده و گواهی مقابله نوشته ، 470 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 144].

/13251 572. مشهد ، آستان قدس رضوی: 6823 ، اصول ، نسخ ، محمد امین بن سلطان محمود ، 1097ق ، تصحیح و مقابله شده ، 364 برگ [فهرست آستان قدس:

ص:265

5 / 145].

13252 / 573. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 451 ، فروع ، نسخ ، محمد رشید بن شیخ حسین سندی ، 1097ق ، 325 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 227].

13253 / 574. مشهد ، گوهرشاد: 306 ، فروع از نکاح تا آخر وصیت و روضه ، نسخ ، محمد ابراهیم بن محمد رشید جعفری ، 1097ق ، روضه در سال 1132ق ، با حواشی «م ق ر مد ظله» و حواشی لغوی و دارای سماع و بلاغ ، 554 برگ [فهرست گوهرشاد: 1 / 259].

نسخه های کافی (سال 1098 ق )

13254 / 575. قم ، مرعشی: 3239 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 15 رمضان المبارک 1098ق ، 297 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 34].

/13255 576. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16820 ، اصول و فروع و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، از روی نسخه شهید تصحیح شده در سال 1098ق ، 435 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 435].

/13256 577. یزد ، وزیری: 1917 ، اصول (جلد اول و دوم) ، نستعلیق ، حسن بیک بن محمد حسین بیک ، 1098ق ، 382 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1094].

نسخه های کافی (سال 1099 ق )

13257 / 578. قم ، گلپایگانی: 394/3/14 ، اصول (عقل و جهل تا عشرت) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: و امتحاق من الدین و أنزل إلیه الکتاب فیه البیان و التبیان ... أما بعد فقد فهمت یا أخی ما شکوت من اصطلاح أهل دهرنا علی الجهالة و توازرهم و سعیهم ، نسخ ، محمد علی بن ملک نطنزی ، سه شنبه 5 محرم 1099ق ، نسخه در حاشیه دارای علامات تصحیح و بلاغ و نسخه بدل و حواشی است ، 233 برگ ، 25 سطر ، 19*30 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13258 / 579. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3354 ، فروع از طهارت تا معیشت ، آغاز: عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی ، انجام: فخرج إسماعیل و قضی أن أبا عبداللّه علیه السلام ، نسخ ، محمد محسن ، سه شنبه 17 صفر 1099ق ، تصحیح شده ، در پایان کتاب جهاد انهایی از شیخ محمد بن حسن حر عاملی برای کاتب در 17 صفر 1099ق آمده است ، 387 برگ [فهرست مرکز احیاء: 9 / مخطوط].

ص:266

13259 / 580. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 306 ، اصول کافی و روضه ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، عطیة بن عبد الرحمان جزائری خلف آبادی ، یکشنبه 10 جمادی الثانی 1099ق ، 295 برگ ، 27 سطر ، 21*30 [فهرست مرکز احیاء: 1 / 412].

/13260 581. تهران ، دانشگاه تهران: 6588 ، نسخ ، محمد علی بن محمد امین بن محمد علی یزدی ، جمادی الثانی 1099ق ، 491 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 303].

/13261 582. قم ، مرعشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1099ق ، همراه با اجازه علامه مجلسی به مالک نسخه ، تصحیح و مقابله شده [مجلۀ میراث شهاب: 19 / 112].

/13262 583. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14047 ، فروع از طهارت تا اول نکاح ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1099ق ، با اجازه ملا محمد صالح نیشابوری و حواشی ، 331 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ نواب: 49 [فهرست آستان قدس: 14 / 420 ؛ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 493].

/13263 584. تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 445 ، آغاز تا جنائز ، نسخ ، بدون نام کاتب ، با بلاغ در جمادی الاول 1099 ق ، (75226) [فهرست ادبیات تهران: 3 / 102].

13264 / 585. تهران ، ملی تهران: /445ع ، اصول ، نسخ ، محمد ابراهیم بن محمد هاشم حسینی ، 1099ق ، 362 برگ [فهرست ملی تهران: 7 / 377].

/13265 586. همدان ، مدرسۀ غرب: 9940 ، نسخ ، محمد جعفر ، 1099ق [فهرست مدرسۀ غرب: 174].

13266 / 587. تهران ، دانشکدۀ حقوق: 57 - ب ، اصول از آغاز تا جهاد از فروع ، نسخ ، محمد بن حسین بن محمد معلم شیرازی ، 1099ق ، مقابله شده توسط شیرازی با گواهی فضل اللّه بن محب اللّه دست غیب ، 191 برگ [فهرست حقوق تهران: 418].

نسخه های کافی (سدۀ 11 ق) (نسخه های که تاریخ کتابت ندارند)

13267 / 588. قم ، مرعشی: 11021 ، فروع (از طهارت تا زیارات) ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز:

برابر آغاز فروع ، انجام: باب النوادر ... قال أبو عبداللّه علیه السلام إذا بعدت بأحدکم الشقة و نأت له الدار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، 316 برگ ، 23 سطر ، 12/5*18/5 [فهرست مرعشی: 28 / 43].

13268 / 589. قم ، مرعشی: 11225 ، فروع ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عبداللّه بن یحیی الکاهلی ،

ص:267

انجام: باب أن من السعادة أن تکون معیشة الرجل فی بلده عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده و علامت بلاغ دارد ، 652 برگ ، 27 سطر ، 13*23 [فهرست مرعشی: 28 / 333].

13269 / 590. قم ، مرعشی: 11232 ، فروع و روضه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: علی بن إبراهیم عن أبیه عن عبداللّه بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام ، نسخ ، محمد رضا بن محمد مقیم ، قرن 11ق ، 552 برگ ، 30 سطر ، 16*27/5 [فهرست مرعشی: 28 / 338].

/13270 591. قم ، مرعشی: 1858 ، اصول (کتاب الإیمان و الکفر) و روضه ، نسخ ، عبد الرضا بن محمد بن عز الدین بن زین الدین الکفرحونی ، سده 10 و 11 ق، 192 برگ [فهرست مرعشی: 5 / 242].

13271 / 592. قم ، مرعشی: 4337 ، اصول از آغاز تا مقداری از کتاب طهارت از فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 314 برگ [فهرست مرعشی: 11 / 329].

/13272 593. قم ، مرعشی: 4338 ، فروع از صلاة تا پایان معیشت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 309 برگ [فهرست مرعشی: 11 / 329].

/13273 594. قم ، مرعشی: 6006 ، اصول از آغاز تا پایان العشرة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 402 برگ [فهرست مرعشی: 15 / 8].

/13274 595. قم ، مرعشی: 6012 ، فروع از آغاز کتاب النکاح ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 364 برگ [فهرست مرعشی: 16 / 12].

/13275 596. قم ، مرعشی: 8708 ، روضه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 152 برگ [فهرست مرعشی: 22 / 249].

/13276 597. قم ، مرعشی: 8913 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 128 برگ [فهرست مرعشی: 23 / 91].

/13277 598. قم ، مرعشی: 9256 ، اصول از باب کراهیة التوقیت تا پایان کتاب الحجة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، اواخر سده 11ق ، 107 برگ [فهرست مرعشی: 24 / 51].

13278 / 599. قم ، مرعشی: 9401 ، فروع از کتاب المعیشة تا حدود ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 447 برگ [فهرست مرعشی: 24 / 177].

13279 / 600. مشهد ، آستان قدس رضوی: 10087 ، فروع (به ضمیمۀ کتاب الدعاء و فضل

ص:268

القرآن) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 317 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 434].

13280 / 601. مشهد ، آستان قدس رضوی: 10102 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با بلاغ و حواشی ، 357 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 422].

/13281 602. مشهد ، آستان قدس رضوی: 10117 ، فروع ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده ، 391 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 435].

13282 / 603. مشهد ، آستان قدس رضوی: 10653 ، فروع (طهارت تا صلاة الاستخارة) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده ، 157 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 419].

13283 / 604. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11217 ، اصول ، نسخ ، عبد الغفور گیلانی ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده با حواشی ، 345 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 405].

13284 / 605. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11383 ، فروع از اواسط باب الخشوع فی الصلاة تا باب الرجل یشتری الطعام فیتغیّر سعره از کتاب المعیشة ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی علامه مجلسی و ملا صالح حائری ، 302 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 430].

/13285 606. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11484 ، اصول ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 254 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 399].

/13286 607. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11554 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی از شیخ حسن و غیره ، تصحیح شده ، 365 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 408].

/13287 608. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11654 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، تصحیح شده و دارای فهرست کتب و ابواب ، 308 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 402].

/13288 609. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 12 ، فروع از طهارت تا نکاح ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 190].

ص:269

/13289 610. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13005 ، بخشی از اصول و فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با ضمیمه ، 41 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 399].

13290 / 611. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13010 ، فروع (کتاب العتق تا آخر میراث) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 124 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 437].

/13291 612. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1325 ، اصول (کفر و ایمان تا عشرت) ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با تصحیح به خط علامه مجلسی [فهرست اهدایی رهبری: 194].

13292 / 613. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1334 ، اصول (ایمان و کفر تا آخر) و روضه ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده [فهرست اهدایی رهبری: 194].

/13293 614. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1366 ، فروع از زکات تا آخر و مقداری از روضه ، بدون نام کاتب ، قرن 10 و 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 194].

/13294 615. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13824 ، اصول و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، تصحیح شده ، 222 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 398 ].

/13295 616. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13826 ، اصول و روضه ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی علامه مجلسی و ملا صالح مازندرانی ، 373 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 397].

/13296 617. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13828 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، 277 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 401].

/13297 618. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14071 ، اصول ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، بلاغ از مجلسی اول ، با حواشی ، 218 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 403].

/13298 619. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14075 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، 257 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 421].

/13299 620. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14951 ، فروع ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با بلاغ و حواشی ، 342 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 427].

13300 / 621. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15123 ، اصول (کتاب الإیمان و الکفر) ، نسخ ،

ص:270

بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 200 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 410].

/13301 622. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15179 ، اصول (کتاب الإیمان تا عشرت) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 200 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 413].

/13302 623. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15254 ، فروع از معیشت تا انتهای روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 486 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 436].

/13303 624. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15759 ، اصول (از مقدمه تا اواخر باب الدعاء للعلل) ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با اجازه و حواشی علامه مجلسی ، 284 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 411].

/13304 625. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16826 ، فروع (طهارت تا جهاد) ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده ، 182 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 417].

/13305 626. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16964 ، اصول (مقدمه تا آخر حجت) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، 244 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 440].

13306 / 627. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16966 ، اصول تا حدیث نهم از کتاب الإیمان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، وقف و تولیت آن با شیخ حر عاملی ، 205 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 407].

/13307 628. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16967 ، اصول ، نسخ ، حیدر بن علاء الدین علی بن حسن حسینی سبزواری بیزوی ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده ، 207 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 407].

/13308 629. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17341 ، فروع از طهارت تا حج ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 241 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 418].

/13309 630. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17342 ، فروع ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 280 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 418].

/13310 631. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17847 ، اصول و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، مقابله و تصحیح شده ، 431 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 414].

13311 / 632. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17961 ، اصول ، از وسط و آخر افتادگی دارد ،

ص:271

نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی و بلاغ ، 235 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 415].

/13312 633. مشهد ، آستان قدس رضوی: 18012 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ملا صالح حائری ، 459 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 409].

/13313 634. مشهد ، آستان قدس رضوی: 18034 ، فروع (صوم تا معیشت) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده ، 260 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 429].

13314 / 635. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 269 ، فروع از طهارت تا معیشت ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده [فهرست اهدایی رهبری: 192].

13315 / 636. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 351 ، فروع از نکاح تا پایان ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

/13316 637. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 440 ، فروع از زکات تا معیشت ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

/13317 638. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 468 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با 22 علامت بلاغ تصحیح از علامه مجلسی [فهرست اهدایی رهبری: 192].

/13318 639. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 5 ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با تصحیح [فهرست اهدایی رهبری: 190].

/13319 640. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 516 ، فروع از معیشت تا نکاح ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

/13320 641. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 551 ، فروع (حج و جهاد) ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 266].

13321 / 642. مشهد ، آستان قدس رضوی: 7770 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی از احمد ، میرزا رفیعا ، ملا صالح ، میرزا خلیل و... ، تصحیح شده با فهرست مطالب [فهرست آستان قدس: 14 / 409].

/13322 643. مشهد ، آستان قدس رضوی: 9980 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ملا صالح ، 394 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 405].

ص:272

/13323 644. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4049 ، اصول از کتاب عقل و توحید تا باب معانقه از ایمان و کفر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، 311 برگ [فهرست مجلس: 11 / 50].

/13324 645. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4431 ، اصول تا آخر عشرت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با بلاغ قرائت از رفیع الدین حسینی ، 286 برگ [فهرست مجلس:

12 / 119].

/13325 646. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4789 ، اصول تا حجت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 149 برگ [فهرست مجلس: 13 / 184].

/13326 647. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4942 ، اصول (فضل القرآن) ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ بیست و سوم مجموعه ، «61پ - 76ر» 16 برگ [فهرست مجلس: 14 / 182].

/13327 648. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5719 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، «1022 صفحه» 511 برگ [فهرست مجلس: 17 / 168].

/13328 649. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5808 ، فروع ، نسخ ، عبد الامیر بن ناصر کعبی ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، «434صفحه» 217 برگ [فهرست مجلس: 17 / 233].

/13329 650. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5809 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، «482 صفحه» 241 برگ [فهرست مجلس: 17 / 234].

/13330 651. تهران ، دانشگاه تهران: 10006 ، فروع از صلاة تا جهاد ، از آغاز افتادگی دارد ، نسخ ، محمد علی بن عبد الرحمن بن حسن لاهیجی ، قرن 11ق ، 299 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 523].

/13331 652. تهران ، دانشگاه تهران: 1742 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 443 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 268].

/13332 653. تهران ، دانشگاه تهران: 2263 ، اصول از آغاز تا عشرت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 401 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 9 / 915].

/13333 654. تهران ، دانشگاه تهران: 6583 ، فروع از طهارت تا صوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 200 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 302].

ص:273

13334 / 655. تهران ، دانشگاه تهران: 6669 ، فروع از نکاح تا وصیت ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 259 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 330].

13335 / 656. تهران ، دانشگاه تهران: 6681 ، فروع از معیشت تا مواریث ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 362 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 16 / 332].

/13336 657. تهران ، دانشگاه تهران: 8102 ، تا پایان روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 362 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 31].

/13337 658. تهران ، دانشگاه تهران: 8711 ، اصول از ایمان و کفر تا عشرت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 220 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 202].

13338 / 659. تهران ، دانشگاه تهران: 8813 ، فروع از طهارت تا جهاد ، نسخ ، حسین بن سهراب مازندرانی ، قرن 11ق ، 284 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 202].

/13339 660. تهران ، دانشگاه تهران: 9339 ، فروع از میراث تا روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 180 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 17 / 351].

13340 / 661. تهران ، دانشگاه تهران: 9937 ، اصول تا فضل القرآن ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 275 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

17 / 507].

13341 / 662. تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 437 ، اصول تا کتاب العشرة ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، (75217) [فهرست ادبیات تهران:

3 / 101].

13342 / 663. تهران ، ملی تهران: /1512ع ، فروع (حج و جهاد و معیشت) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 256 برگ [فهرست ملی تهران: 10 / 9].

/13343 664. تهران ، ملی تهران: /2049ع ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی با امضای «محمد رفیع دام ظله» و «رفیعا رحمه اللّه» و «محمد علی ق» و «بهاء الدین الحسینی مد ظله» ، 224 برگ [فهرست ملی تهران: 11 / 187].

13344 / 665. تهران ، ملی تهران: /539ع ، فروع از جهاد تا اطعمه و اشربه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 297 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 35].

/13345 666. تهران ، ملی تهران: /559ع ، اصول ، محسن بن محمد تقی حسینی ، قرن 11ق ، 401 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 53].

ص:274

/13346 667. تهران ، ملی تهران: /619ع ، فروع از طهارت تا حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 367 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 100].

13347 / 668. قم ، گلپایگانی: 4096/21/16 ، اصول تا پایان عشرت ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 243 برگ ، 31 سطر ، 20*30 [فهرست گلپایگانی قدیم: 2 / 146؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/13348 669. قم ، گلپایگانی: 4952/25/42 ، فروع از زکات تا جهاد ، آغاز: بسمله کتاب الزکاة باب فرض الزکاة و ما یجب فی المال من الحقوق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 213 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/13349 670. قم ، گلپایگانی: 5620/28/40 ، فروع از نکاح تا آخر ، آغاز: بسمله کتاب النکاح باب حب النساء علی بن إبراهیم ... عن عمر بن یزید عن أبی عبداللّه علیه السلام قال ما أظن رجلاً یزداد فی الإیمان خیراً إلا ازداد حباً للنساء ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 396 برگ ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 122؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13350 / 671. قم ، گلپایگانی: 6412/32/112 ، فروع تا آخر روضه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: أسلب لذی لب منکن ... محمد بن الحجال عن غالب بن عثمان ... باب أصناف النساء ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مقابله و تصحیح شده توسط خلیل بن علی بیگ حسینی تونی در نزد استادش میرزا محمد شیروانی در 1068ق در اصفهان ، 394 برگ ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13351 / 672. قم ، گلپایگانی: 739/5/29 ، فروع (نکاح تا دواجن) ، آغاز: بسمله کتاب النکاح من کتاب الکافی للکلینی باب حب النساء علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدلها ذکر شده است ، 197 برگ ، 25 سطر ، 16*26 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13352 / 673. تهران ، سپهسالار: 5478 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 407 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 417].

13353 / 674. تهران ، سپهسالار: 5482 ، فروع از معیشت تا پایان عقیقه ، نسخ ، شرف الدین

ص:275

عبد الرضا بن مسیح جزایری ، قرن 11ق ، 125 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 417].

/13354 675. تهران ، سپهسالار: 5493 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 183 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 418].

/13355 676. تهران ، سپهسالار: 5494 ، فروع از جهاد تا اسلام علی علیه السلام از روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 532 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 418].

/13356 677. قم ، مسجد اعظم: 1794 ، روضه ، آغاز: برابر آغاز روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 127 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 321؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13357 / 678. قم ، مسجد اعظم: 1817 ، فروع (حج و جهاد) ، آغاز: کتاب الحج باب بدو الحجر و العلة فی استلامه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مهری با تاریخ 1200ق در نسخه موجود می باشد ، 142 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 321؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13358 679. قم ، مسجد اعظم: 3195 ، فروع تا کتاب حج ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: باب أن أول ما خلق اللّه من الأرضین موضع البیت ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 62 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13359 680. قم ، مسجد اعظم: 50 ، فروع از طهارت تا طلاق ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 29 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 430؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13360 681. قم ، مسجد اعظم: 56 ، طهارت تا صوم ، آغاز: قال ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی حدثنی علی بن ابراهیم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 171 برگ ، 26 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13361 / 682. تهران ، ملک: 1353 ، اصول و فروع تا حج ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 436 برگ [فهرست ملک: 1 / 425].

/13362 683. تهران ، ملک: 2119 ، اصول و فروع تا پایان طهارت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 335 برگ [فهرست ملک: 1 / 426].

/13363 684. تهران ، ملک: 2780 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 563 برگ [فهرست ملک: 1 / 426].

ص:276

/13364 685. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2109 ، اصول تا پایان کتاب عشرت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده و در پایان کتاب فضل القرآن یادداشتی از «حسن بن حسین اصفهانی» آمده که کتاب را نزد استادش علامه مجلسی در شب 21 ماه رمضان به پایان رسانده است ، دارای حواشی نسبتاً مفصل و بعضاً از «جعفر آبادی» ، در برگ اول و دوم چند یادداشت متفرقه و یادداشتی در اصفهان به سال 1046ق و یادداشتی از «جعفر آبادی» مشهود است ، 203 برگ ، 31 سطر ، 26 * 39/5 [فهرست مرکز احیاء: 6 / مخطوط].

13365 / 686. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2471 ، اصول تا پایان فضل القرآن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ، 411 برگ [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

/13366 687. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2525 ، اصول و فروع از باب کراهیة التوقیت تا پایان خمس ، از وسط افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، با حواشی مفصل و علامت بلاغ از علامه مجلسی در برخی از صفحات ، 72 برگ ، 21 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

13367 / 688. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2543 ، روضه ، نستعلیق ، عطاء اللّه بن ابوالفضل حسینی ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی مفصل ، در بعضی اوراق علامت بلاغ به خط علامه مجلسی مشهود است ، 185 برگ ، 16 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

13368 / 689. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2667 ، اصول تا پایان کتاب حجت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده و در پایان علامت مقابله با نسخه شیخ علی بن سلیمان بحرانی نجفی و ملا محمد باقر مجلسی موجود است ، دارای حواشی مفصل ، در سه برگ آخر اجازه علامه مجلسی به کلب حسین بن فضل علی تبریزی در ماه صفر 1096ق آمده است ، در پایان کتاب العقل و العلم علامت مقابله با نسخه ملا احمد اردبیلی دیده می شود ، 217 برگ ، 22 سطر [فهرست مرکز احیاء:

7 / مخطوط].

13369 / 690. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2916 ، اصول ، از انجام افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده و در اوراقی از کتاب الإیمان و الکفر علامت بلاغ به خط علامه مجلسی مشهود است ، دارای حواشی مختصر ، 455

ص:277

برگ ، 24 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

13370 / 691. قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3085 ، اصول ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی مفصل ، 330 برگ ، 25 سطر [فهرست مرکز احیاء: 8 / مخطوط].

/13371 692. یزد ، وزیری: 1229 ، روضه ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 136 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 900].

/13372 693. یزد ، وزیری: 1521 ، فروع ، نسخ ، محمد امین ، قرن 11ق ، 293 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 981].

/13373 694. یزد ، وزیری: 1600 ، فروع ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 268 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 998].

/13374 695. یزد ، وزیری: 312 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 206 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 299].

/13375 696. یزد ، وزیری: 410 ، فروع تا پایان حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 283 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 372].

/13376 697. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1724 ، اصول ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح و مقابله شده ، 342 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 818].

13377 / 698. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1740 ، اصول از اول تا باب النوادر از کتاب العشرة ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی رفیع و صالح ، مقابله و تصحیح شده ، 335 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 829].

/13378 699. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1762 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 383 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 844].

/13379 700. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1777 ، اصول ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی از «ملا صالح» ، «م ق ر ه مد ظله العالی» و «فیض دام فیضه» ، 393 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 853].

13380 / 701. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1904 ، اصول تا آخر کتاب العشرة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ملا صالح مازندرانی ، 330 برگ [فهرست الهیات

ص:278

مشهد: 3 / 954].

13381 / 702. مشهد ، گوهرشاد: 699 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، مصحح و با حواشی «م ب سلمه اللّه» [فهرست گوهرشاد: 2 / 807].

/13382 703. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 50 ج ، اصول تا پایان جزء دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 200 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 634].

/13383 704. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 743د ، اصول (کتاب الإیمان و الکفر) ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق، رسالۀ سوم مجموعه ، «57پ - 80پ» 24 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 378 و 634].

/13384 705. مشهد ، مدرسۀ نواب: 105 ، اصول (جزء دوم کتاب الحجة) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح و مقابله شده ، با نشانه بلاغ و حواشی لغوی [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 493].

/13385 706. مشهد ، مدرسۀ نواب: 108 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 493].

/13386 707. مشهد ، مدرسۀ نواب: 114 ، اصول تا باب الجلوس از کتاب العشرة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، با حواشی لغوی [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد : 493].

/13387 708. مشهد ، مدرسۀ نواب: 42 ، اصول تا کتاب العشرة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی لغوی و غیره ، 359 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 52 [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه:

75].

/13388 709. مشهد ، مدرسۀ نواب: 44 ، اصول و روضه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، حواشی از ملا صالح و ملا خلیل ، با نشانه بلاغ و اجازه از مجلسی ، 373 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 54 [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 75].

/13389 710. تهران ، مدرسۀ مروی: 222 ، اصول از باب کراهیة التوقیت تا کتاب الدعاء ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست مدرسۀ مروی: 203].

/13390 711. تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، فروع از جهاد تا آخر

ص:279

روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده [نشریۀ نسخه های خطی:

7 / 517].

13391 / 712. آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 59 ، اصول تا کتاب فضل القرآن ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 3 / 64].

13392 / 713. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2830 ، فروع و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 488 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 284].

13393 / 714. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2945 ، فروع از کتاب الطلاق تا آخر کتاب الإیمان و النذر ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، «840 صفحه» 420 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 285].

/13394 715. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2946 ، فروع (طهارت تا آخر نکاح و عقیقه) ، نسخ ، علی بن قاسم مازندرانی ، قرن 11ق ، «905صفحه» 453 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 285].

13395 / 716. مشهد ، کاظم مدیر شانه چی: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با تصحیح و حواشی و بلاغ [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 600].

/13396 717. قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 92 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با حواشی ، با تملکی در 1116ق ، 245 برگ ، 19 سطر [میراث اسلامی ایران:

620/10؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 1 / 201].

13397 / 718. قم ، طبسی حائری: 477 ، اصول از کتاب الحجة تا کتاب الدعاء ، آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: الحسین عن معلی عن الوشاء عن عبد الکریم عن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، دارای علامت بلاغ و نسخه بدل در حاشیه ، 291 برگ ، 23 سطر [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

13398 / 719. قم ، طبسی حائری: 81 ، فروع از باب کراهیة الیمین تا آخر روضه ، آغاز: بسمله باب کراهیة الیمین عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 203 برگ [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

/13399 720. قم ، طبسی حائری: 85 ، روضه ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، رسالۀ اول مجموعه [مجلۀ نور علم: 14 / 103].

13400 / 721. تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 399 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 165].

ص:280

/13401 722. تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 781 ، از آغاز تا کتاب الروضه و کامل است ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، با انهاء علامه مجلسی [نشریۀ نسخه های خطی:

/2 165].

13402 / 723. تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 859 ، فروع از کتاب التجارة و المعیشة تا پایان روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 166].

13403 / 724. تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 154 ، اصول تا پایان کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 334].

13404 / 725. مشهد ، مدرسۀ میرزا جعفر: 21 ، اصول ، نسخ ، محمد صادق بن محمد کبیر رستقانی ، قرن 11ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 39].

/13405 726. قم ، مدرسۀ حجتیه: 147 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

/13406 727. تهران ، حسین مفتاح: 107 ، فروع (جهاد) و اصول (کتاب الحجة) ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

/13407 728. تهران ، حسین مفتاح: 65 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

/13408 729. شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 112 ، فروع از کتاب الطلاق تا انتهای کتاب ایمان و نذور و کفارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده ، 230 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 74].

/13409 730. قم ، رضا استادی: بدون شماره ، فروع از طهارت تا پایان حج ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 254 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 29].

/13410 731. مشهد ، عمومی امام هادی علیه السلام : 3 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، در حاشیه تصحیح شده ، با حواشی ، 187 برگ [فهرست کتاب خانۀ امام هادی علیه السلام : 6].

/13411 732. ری ، آستان عبد العظیم: 210 ، طهارت تا باب النوادر پس از باب المملوک ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 474].

/13412 733. مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 15 ، روضه ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، صالح عبد الحاجی الحرمین حاجی سرور ، قرن 10 و 11ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 17 ].

ص:281

13413 / 734. قم ، مدرسۀ حجازیها: 7938/54/28 ، فروع ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 188 برگ ، 19 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

13414 / 735. شیراز ، خانقاه احمدیه: 262 ، فروع از المعیشة تا پایان الدواجن ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 216].

/13415 736. شیراز ، خانقاه احمدیه: 263 ، فروع از الاشربة تا پایان روضه ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 216].

/13416 737. مشهد ، رجایی مغزی: بدون شماره ، روضه ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق [مجلۀ تراثنا: 20 / 101].

/13417 738. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 2 - 5882 ، فروع از معیشت تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 271 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 152].

13418 / 739. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 68 - 6051 ، اصول از باب ذکر من شاهد القائم تا باب نوادر الکتاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 111 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 152].

/13419 740. قم ، آستان معصومیه (س): 5: 2 - 6088 ، نسخ ، محمد معصوم حافظ حسینی قمی ، قرن 11ق ، 338 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 154].

/13420 741. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 54 - 6118 ، اصول از کتاب فضل العلم باب أصناف الناس تا باب فی من یقرأ القرآن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 238 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 152].

/13421 742. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 90 - 6132 ، فروع از معیشت تا وصایا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 541 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه:

153].

13422 / 743. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 92 - 6362 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 328 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 153].

/13423 744. قم ، آستان معصومیه (س): 2: 40 - 6419 ، اصول تا اواخر الکفر و الإیمان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 269 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 153].

13424 / 745. قم ، آستان معصومیه (س): 7326 ، اصول تا پایان جزء دوم ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، 170 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 154].

ص:282

13425 / 746. قائن ، مدرسۀ جعفریه: 110 ، اصول تا پایان کتاب العشرة ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: یحیی بن عبداللّه بن محمد عن علی بن محمد عن علی بن الحکم عن أبان بن عثمان عن عبداللّه بن أبی یعفور ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11ق ، تصحیح شده با حواشی بسیار و در بعضی صفحات علامت بلاغ مشهود است ، در اوراق آخر فوائدی متفرقه و مهر وقف از محمد علی صدیقی ، 390 برگ ، 21 سطر ، 23/5*18 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

نسخه های کافی (سال 1100 تا 1109 ق )

13426 / 747. قم ، مسجد اعظم: 1620 ، اصول تا پایان کتاب الحجة ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد بن آقا میر افراسیاب ، جمعه 8 ربیع الاول 1100ق ، 173 برگ ، 28 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/13427 748. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11213 ، اصول ، نسخ ، محمد طاهر بن عبد اللّه استرآبادی ، 1100ق ، با حواشی علامه مجلسی و ملا صالح مازندرانی ، 434 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 400].

/13428 749. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15762 ، فروع (وصایا تا پایان کفارات) ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1100ق ، بلاغ از علامه مجلسی ، 149 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 417].

13429 / 750. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1790 ، نسخ ، محمد امین ، 1100ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13430 751. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4668 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1100ق ، در اصفهان ، 145 برگ [فهرست مجلس: 13 / 51].

13431 / 752. تهران ، ملی تهران: /2204ع ، اصول از آغاز تا پایان جزء اول ، چند سطر آغاز افتادگی دارد ، نسخ ، ابو طالب بن سید حسن حسینی ، 1100ق ، در مدرسۀ کافوریه ، با حواشی و بلاغ ، 193 برگ [فهرست ملی تهران: 11 / 519].

13432 / 753. یزد ، وزیری: 3417 ، اصول ، نسخ ، محمد تقی مازندرانی ، 1100ق ، 391 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 5 / 1645].

/13433 754. قم ، مدرسۀ حجتیه: 510 ، نسخ ، محمد باقر بن علی نجار نجفی ، 1100ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

ص:283

/13434 755. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 393 ، روضه ، بدون نام کاتب ، 1101ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

/13435 756. تهران ، خانقاه نور بخش: 176 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1101ق ، «400 صفحه» 200 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 1 / 183].

/13436 757. همدان ، مدرسۀ غرب: 1554 ، اصول از باب الإیمان و الکفر تا آخر ، نسخ ، محمد مهدی بن رضا اصفهانی ، 1102ق ، با حواشی [فهرست مدرسۀ غرب: 174].

13437 / 758. قم ، دارالحدیث: 108 ، از ایمان و کفر تا آخر عشرت ، آغاز: کتاب الإیمان و الکفر من کتاب الکافی تصنیف ... بسمله باب طینة المؤمن و الکافر علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی ، انجام: عن محمد بن إسحق بن عمار عن أبی الحسن موسی علیه السلام فی الظهور التی فیها ذکر اللّه عزوجل قال اغسلها تم کتاب العشرة ، نستعلیق ، عبد اللّه قهپایی ، شب سه شنبه از دهه اول ربیع الثانی 1103ق ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل آورده شده ، 91 برگ ، 21 سطر ، 16*24 [فهرست دارالحدیث].

13438 / 759. شیراز ، شاه چراغ: 124 ، اصول ، نسخ ، حسن شاه اصطهباناتی ، 1103ق ، شماره ثبت: 417 ، 393 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 111].

/13439 760. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14956 ، اصول (کتاب التوحید) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1103ق ، با حواشی میرزا رفیع و ملا صدرا و مجلسی ، 155 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 414].

13440 / 761. قم ، گلپایگانی: 5665/29/5 ، فروع از کتاب نکاح تا آخر ایمان و نذور و کفارات ، آغاز: بسمله کتاب النکاح باب حب النساء علی بن هاشم بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبداللّه علیه السلام من أخلاق الأنبیاء صلی اللّه علیهم حب النساء ، نسخ ، جلیل بن کمال الدین ، 1103ق ، بخش دوم نسخه را خلیل بن ملا کمال الدین در سال 1300ق کتابت کرده است ، در اول نسخه وقف کتاب از سوی حاجی محمد باقر تبریزی در سال 1271ق ، 303 برگ ، 24 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 238 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13441 / 762. یزد ، وزیری: 1967 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1103ق ، 288 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1109].

ص:284

13442 / 763. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 453 ، روضه ، نسخ ، عوض بن شاه ویردی بیگ ، 13 ذی حجه 1104ق ، 217 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 228].

13443 / 764. مشهد ، عبد الحمید مولوی: 382 ، روضه ، نسخ ، عوض بن شاه ویردی بیگ ، ذی حجه 1104ق [نشریۀ نسخه های خطی: 5 / 49].

13444 / 765. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13799 ، فروع (نکاح تا دیات) ، نسخ ، الغ علی خان ، 1104ق ، با شرح حال روات ، با بلاغ و حواشی ، 283 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ نواب: 48 [فهرست آستان قدس: 14 / 421 ؛ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد:

493].

13445 / 766. قم ، گلپایگانی: 6821/35/1 ، اصول تا آخر روضه ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، میر محمد صالح بن شاه میرزا موسوی ، 1104ق ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد ، 244 برگ ، 32 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13446 / 767. تهران ، سپهسالار: 5479 ، اصول ، نسخ ، محمد قاسم بن محمد حسین رازی ، سه شنبه 13 محرم 1105ق ، در تهران ، 478 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 417].

/13447 768. تهران ، حسین مفتاح: 1035 ، اصول (ایمان و کفر) ، نسخ ، محمد نصیر بن حسن حسینی ، جمادی الثانی 1105ق ، با اجازه و انها از علامه مجلسی به کاتب [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

13448 / 769. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17339 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1105ق ، با حواشی و تصحیح شده [فهرست آستان قدس: 14 / 432].

13449 / 770. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1768 ، نسخ ، حسین ، 1105ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13450 / 771. تهران ، ملی تهران: /3523ع ، اصول (الإیمان و الکفر) ، نسخ ، محمد نصیر بن حسن حسینی ، 1105ق ، شامل اجازه و بلاغ سماع از علامه مجلسی در تاریخ 1109ق و با حواشی ، 303 برگ ، 21 سطر [فهرست ملی تهران: 16 / 49].

13451 / 772. کرمانشاه ، فیض مهدوی: بدون شماره ، فروع ، از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، 1105ق [مجلۀ تراثنا: 9 / 38].

13452 / 773. قم ، دارالحدیث: 174 ، از اول کتاب الحج تا کتاب العشرة ، آغاز: بسمله ... کتاب

ص:285

الحج باب بدو الحجر و العلة فی استلامه حدثنی علی بن إبراهیم عن أبیه و محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان ، انجام: فی الظهور التی فیها ذکر اللّه عزوجل قال اغسلها تم کتاب العشرة و الحمد للّه رب العالمین ، نسخ ، سید حیدر بن سید امیر خان حسنی حسینی ، 12 شوال 1106ق ، دار السلطنه اصفهان ، 306 برگ ، 22 سطر ، 17*28 [فهرست دارالحدیث].

13453 / 774. خوی ، مدرسۀ نمازی: 892 ، اصول تا اول کتاب الإیمان و الکفر ، نسخ ، محمد تقی بن محمد اشرف قهپایی ، 1106ق ، حواشی از «صدر الفضلاء» و «م ق ر ه سلمه اللّه تعالی» و «صالح» و کتاب وافی ، 251 برگ [فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

13454 / 775. یزد ، وزیری: 419 ، نسخ ، صفی الدین ، 1106ق ، 233 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 376].

13455 / 776. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17345 ، فروع (طهارت تا آخر صیام) ، نسخ ، جمال الدین بن محمد قاسم حیرانی ، 1107ق ، با حواشی فارسی و عربی ، تصحیح شده ، 252 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 432].

13456 / 777. تهران ، ملک: 1958 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1107ق ، 156 برگ [فهرست ملک: 1 / 426].

13457 / 778. قم ، مرعشی: 8761 ، روضه ، نسخ ، ابراهیم بن اسماعیل قاضی ، 5 رجب 1108ق ، 223 برگ [فهرست مرعشی: 22 / 297].

13458 / 779. خوانسار ، مدرسۀ علوی: 31 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1108ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 370 برگ [مجلۀ آینۀ پژوهش: 22 / 100].

13459 / 780. تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 179 ، اصول ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد حسن بن ملا رضا خوانساری ، ذی حجه 1109ق ، مقابله شده و با حواشی ، 295 برگ [فهرست دائرة المعارف: 1 / 198].

13460 / 781. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3879 ، اصول ، نسخ ، محمد مهدی بن میرزا محمد سبزواری ، 1109ق ، «608صفحه» 304 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1909 ].

13461 / 782. قم ، گلپایگانی: 3916/20/36 ، اصول تا حجت ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد طاهر بن علی اکبر مازندرانی ، 1109ق ، 207 برگ ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146 ؛ فهرست گلپایگانی رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ،

ص:286

جدید؛ فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146].

13462 / 783. قم ، گلپایگانی: 731/5/21 ، اصول (عقل و جهل تا عشرت) ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، محمد قاسم بن شاه محمود کرمانی ، 1109ق ، اصفهان ، در حاشیه تصحیح شده و حواشی بسیار دارد ، 345 برگ ، 22 سطر ، 20*29 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

نسخه های کافی (سال 1110 تا 1119 ق )

13463 / 784. قم ، مسجد اعظم: 51 ، فروع از طهارت تا ایمان و نذور ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، محمد امین بن محمد سعید بن محمد صالح ، 9 ذی حجه 1110ق ، 553 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 319؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13464 / 785. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15643 ، اصول و روضه ، نسخ ، اصول به خط محمد تقی بن محمود نویلی کاظمی در سال 1110ق ، روضه به خط محمد بن نظر علی در سال 1131ق ، تصحیح شده ، 378 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 439].

13465 / 786. خوی ، مدرسۀ نمازی: 903 ، از اول جهاد تا آخر معیشت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1110ق [فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

13466 / 787. قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 320 ، روضه ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، جمال الدین محمد بن عماد الدین محمود ، 1110ق ، با حواشی «ملا خلیل» ، در ماه رمضان 1138 مقابله شده است ، 168 برگ ، 21 سطر ، 12*23 [فهرست مؤید: 1 / 278].

13467 / 788. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4613 ، اصول تا کتاب العشرة ، نسخ ، زین العابدین بن احمد حسینی جیلی ، 1111ق ، 452 برگ [فهرست مجلس: 13 / 4].

13468 / 789. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4544 ، فروع از کتاب الطهارة تا آخر روضه ، نسخ ، ملک حسن بن ابی الحسن مهویدی تونی ، 1113 ق، 393 برگ [فهرست مجلس: 12 / 216].

13469 / 790. قم ، دارالحدیث: 18 ، اصول تا اواخر کتاب العشرة ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز:

برابر نمونه ، انجام: قال لا تکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم لفلان و لابأس أن تکتب علی ظهر الکتاب لفلان عنه عن محمد بن علی عن النضر بن شعیب عن أبان ، نسخ ، محمد صادق ، 1113ق ، در حاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ در حواشی نسخه به چشم می خورد ، 389 برگ ، 23 سطر ، 18*25 [فهرست دارالحدیث].

ص:287

13470 / 791. قائن ، مدرسۀ جعفریه: 2 ، فروع از ابتدای کتاب معیشت تا پایان کتاب ایمان و نذور و کفارات ، نسخ ، سید مراد بن محمد نبی قائنی ، تا پایان کتاب المعیشة در ذی قعده 1113ق و تا پایان کتاب در 2 صفر 1114ق ، در برگ اول وقفنامه کتاب از کاتب در دهه اول شوال 1115ق آمده ، دارای حواشی بسیار ، در بعضی صفحات علامت بلاغ مشهود است ، تصحیح شده ، 292 برگ ، 28 سطر ، 30/5*18 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

13471 / 792. تهران ، خانقاه نور بخش: 364 ، نسخ ، محمد مهدی مشهدی ، ربیع الثانی 1114ق ، «281 صفحه» 141 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 2 / 88].

13472 / 793. مشهد ، آستان قدس رضوی: 17584 ، اصول (از اوائل کتاب العقل تا پایان کتاب الحجة) ، بدون نام کاتب ، رجب 1114ق ، با حواشی ملا صالح و مجلسی و فیض ، مقابله و تصحیح شده ، 193 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 415].

13473 / 794. مشهد ، مدرسۀ نواب: 153 ، روضه ، نسخ ، نوروز علی ، 1114ق [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 494].

13474 / 795. قم ، مدرسۀ فیضیه: 312 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1104 یا 1114ق ، 368 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 1 / 212].

13475 / 796. بروجرد ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 31 ، روضه ، علی نقی بن ابراهیم قمی ، رجب 1115ق [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 21 / 127].

13476 / 797. قم ، مسجد اعظم: 307 ، فروع از طهارت تا اعتکاف ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، گدا علی بن ابو الفتوح اصفهانی ، 1115ق ، 281 برگ ، 18 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13477 / 798. یزد ، وزیری: 407 ، فروع (حج تا دیات) ، نسخ ، محمد قلی بن خواجه علی ارغیانی ، 1115ق ، 343 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 371].

/13478 799. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16961 ، اصول ، نسخ ، حمزة بن عبد الفتاح رشخاری خوافی ، 1117ق ، 204 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 407].

13479 / 800. قائن ، مدرسۀ جعفریه: 38 ، فروع از کتاب نکاح (باب حب النساء) تا پایان کتاب نذور ، نستعلیق ، عبد الفتاح بن درویش محمد رشخاری خوافی ، ربیع الثانی 1118ق ، تصحیح شده با حواشی ، در برگ سوم وقفنامه کتاب از رضیه زوجه

ص:288

ملا محمد فیروز آبادی قائنی بر طلاب مدرسه ای که تولیت آن را به ملا محمد حسن قائنی در ذی قعده 1153ق داده مشهود است ، 274 برگ ، 23 سطر ، 25/5*20 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

13480 / 801. قم ، مرعشی: 4618 ، فروع از طهارت تا جهاد ، نسخ ، محسن بن محمد باقر لشگرخانی مشهدی خراسانی ، 13 شوال 1118ق ، 129 برگ [فهرست مرعشی:

/12 182].

13481 / 802. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 277 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، تصحیح شده در 1118ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

13482 / 803. شیراز ، ملی فارس: 164 ، نسخ ، محمد شفیع بن شاه محمود ، 1118ق ، با حواشی ، رسالۀ دوم مجموعه ، 382 برگ [فهرست ملی فارس: 1 / 145].

13483 / 804. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15102 ، روضه ، نسخ ، جان محمد بن جان محمد دزماری ، 1119ق ، با حواشی «ملا محمد باقر» و «الف م ن» و «ق» ، 129 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 426].

نسخه های کافی (سال 1120 تا 1129 ق )

13484 / 805. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2115 ، فروع ، نسخ ، سید احمد بن میر محمد هادی خاتون آبادی اصفهانی ، 1120ق ، با حواشی مجلسی اول و دوم به نستعلیق ، تصحیح و مقابله شده ، 358 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 146].

13485 / 806. تهران ، ملی تهران: /3119ع ، فروع از صیام تا آخر جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1120ق ، 213 برگ ، 18 سطر [فهرست ملی تهران: 14 / 240].

13486 / 807. یزد ، وزیری: 1649 ، فروع از صید و ذبایح ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1120ق ، 133 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1011].

13487 / 808. یزد ، وزیری: 1655 ، روضه ، نسخ ، محمد بن حاجی حسن ، 1121ق ، 95 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1013].

13488 / 809. قم ، مرعشی: 9182 ، فروع از طهارت تا پایان جهاد ، نسخ ، روح اللّه بن میر محمد مهدی حسینی ، 10 رمضان المبارک 1122ق ، 243 برگ [فهرست مرعشی: 23 / 297].

13489 / 810. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13829 ، اصول ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ،

ص:289

1123ق ، تصحیح و مقابله شده ، 438 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 63 ؛ مشهد ، مدرسۀ نواب: 53 [فهرست آستان قدس: 14 / 401 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 78 ؛ فهرست دو کتابخانۀ مشهد: 493].

13490 / 811. قم ، مرعشی: 982 ، فروع (وضو و غسل) و روضه ، آغاز: کتاب قرب الإسناد إلی أبی إبراهیم موسی بن جعفر علیهما السلام حدثنا ، نسخ ، احمد بن حسین جمال الدین حلی ، رمضان المبارک 1124ق ، 201 برگ [فهرست مرعشی: 174/3].

13491 / 812. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1773 ، نسخ ، حسن موسوی ، 1124ق ، مشهد [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13492 813. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13449 ، نسخ ، قاسم سبزواری ، 1125ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13493 814. تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 59 ، روضه ، بدون نام کاتب ، 1126ق ، (75333) ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست ادبیات تهران: 3 / 25].

/13494 815. مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 58 ، فروع از کتاب نکاح تا آخر دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، وقف در سال 1127ق ، 283 برگ [فهرست مدرسۀ فاضلیه: 77].

13495 / 816. مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 59 ، فروع از طهارت تا نکاح ، نسخ ، بدون نام کاتب ، وقف در سال 1127ق ، 341 برگ [فهرست مدرسۀ فاضلیه: 77].

13496 / 817. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13431 ، اصول ، نسخ ، سعید ، 1127ق ، با انهاء و اجازه ابو الحسن شریف به کاتب ، با حواشی علامه مجلسی و ملا صالح ، 291 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 400].

13497 / 818. قم ، گلپایگانی: 1111/7/11 ، فروع از باب طهور الماء تا آخر کتاب العقیقة ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ناخوانا ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، در اول نسخه تملک ملا محمد کاظم هزار جریبی 1128ق ، 426 برگ ، 25 سطر ، 21*32 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13498 / 819. قم ، گلپایگانی: 755/5/45 ، فروع (طهارت تا اول حج) ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سه شنبه 8 جمادی الاول 1129ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «69پ - 189پ» 121 برگ ، 20 - 21 سطر [فهرست

ص:290

گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13499 / 820. مشهد ، مدرسۀ نواب: 45 اخبار ، فروع از نکاح تا ایمان و نذور و کفارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده ، وقف در 1129 ، 257 برگ ، سابقه: مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 55 [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 492 ؛ فهرست مدرسۀ فاضلیه: 76 ].

13500 / 821. مشهد ، آستان قدس رضوی: 6594 ، فروع ، نسخ ، محمد ابراهیم ، 1129ق ، 229 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 147].

نسخه های کافی (سال 1130 تا 1139 ق )

13501 / 822. قم ، مدرسۀ فیضیه: 467 ، اصول از ایمان و کفر تا پایان فضل القرآن ، نسخ ، عبد الکریم بن ابی البقاء الحسینی ، 1130ق ، 275 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه:

1 / 213].

13502 / 823. یزد ، جواد مدرسی: بدون شماره ، فروع تا باب طلاق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1132ق ، با حواشی ، 190 برگ [میراث اسلامی ایران: 8 / 444].

13503 / 824. قم ، مرعشی: 10659 ، اصول ، نسخ ، عبد الوهاب بن محمد امین خادم استرآبادی انصاری ، 27 محرم 1133ق ، 197 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 113].

13504 / 825. مشهد ، آستان قدس رضوی: 11252 ، فروع (نکاح تا پایان نذور و کفارات) ، نسخ ، محمود بن پیر مصطفی کسکری ، 1133ق ، با حواشی «م ص ح» ، 348 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 426].

/13505 826. قم ، قائنی: 258 ، اصول (باب الحجة و العشرة) ، محمد خضر بن محمد حسین شوشتری مخلص خضری (1) ، 1134ق ، طبقات اعلام الشیعه: قرن 12 صفحه 240 [مجلۀ تراثنا: 52 / 109].

/13506 827. تهران ، دانشکدۀ حقوق: 2/2 - ب ، فروع از کتاب المعیشة تا پایان ، نسخ ، محمد بن حاج حسن خیامی ، 1136ق ، 241 برگ [فهرست حقوق تهران: 418].

ص:291


1- (1) . شرح حال کاتب در طبقات اعلام الشیعه (قرن 12) صفحه 240 ، آمده است .

نسخه های کافی (سال 1140 تا 1149 ق )

13507 / 828. قم ، دارالحدیث: 34 ، روضه ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: رجلاً منا أهل البیت یعمل بکتاب اللّه عز و جل لایری منکراً إلا یکره قدس اللّه تبارک و تعالی الاتمام ، نسخ زیبا ، محمد ... بن ملا جان محمد ، سه شنبه 11 شوال 1141ق ، در حاشیه تصحیح شده ، 246 برگ ، 17 سطر ، 14*21 [فهرست دارالحدیث].

نسخه های کافی (سال 1150 تا 1199 ق )

13508 / 829. تهران ، ملی تهران: /3731ع ، اصول (عقل تا عشرت) ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: و خلف فی امته کتاب اللّه و وصیه أمیر المؤمنین ... أما بعد فقد فهمت یا أخی ، انجام: باب حق الصاحب فی السفر ... اوصیک بتقوی اللّه و أداء الأمانة ، نسخ ، احمد بن قاسم بن احمد بن رمضان ، 1152ق ، با تصحیح و حواشی ، 163 برگ ، 25 سطر ، 22 * 30 [فهرست ملی تهران: 16 / 349].

/13509 830. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 347 ، فروع از طهارت تا معیشت ، حیدر بن علی ، 1155ق [فهرست اهدایی رهبری: 192].

/13510 831. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 38 ، اصول از ابتدا تا آخر ابواب دعا ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد باقر بن الیاس کلاردشتی ، بدون تاریخ کتابت ، در هامش تصحیح وتحشیه دارد ، وقف در ذی حجه 1165 ق ، 190 برگ ، 21 سطر ، 18*24 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

/13511 832. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7581 ، اصول تا انتهای باب التکاتب از کتاب العشرة ، نسخ ، ملا پاینده حیدر بن ملا علی ، 1155ق ، 561 برگ [فهرست مجلس:

26 / 80].

13512 / 833. تهران ، سپهسالار: 1703 ، اصول ، نسخ ، سر اللّه شیرازی ، 1172ق ، 315 برگ [فهرست سپهسالار: 1 / 292 و 5 / 415].

13513 / 834. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3495 ، اصول ، از آخر نسخه افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1175ق ، «832 ص» 416 برگ [فهرست مجلس: 1455/10].

13514 / 835. تهران ، معارف: 50 ، فروع و روضه ، نسخ ، ابو الفتح بن محمد حسین ، ذی قعده 1177ق ، «337 صفحه» 169 برگ [فهرست معارف: 1 / 65].

13515 / 836. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 25 ، اصول تا انتهای کتاب العشرة ، نسخ ،

ص:292

محمد مؤمن بن نور اللّه شریعت کرمانی ، بدون تاریخ کتابت ، وقف در شوال 1193 ق ، 281 برگ ، 23 سطر ، 23*37 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

13516 / 837. چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 5 ، اصول ، آغاز: بسمله کتاب الإیمان و الکفر ، طینة المؤمن و الکافر علی بن إبراهیم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، در هامش نسخه تصحیح و تحشیه دارد ، وقف در 1186ق ، 152 برگ ، 23 سطر ، 22*30 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

نسخه های کافی (سدۀ 12 ق) (نسخه های که تاریخ کتابت ندارند)

13517 / 838. قم ، مرعشی: 10675 ، اصول تا پایان کتاب الحجة ، نسخ ، محمد عسکر بن علی رضا تولمی ، قرن 12ق ، 111 برگ [فهرست مرعشی: 27 / 128].

13518 / 839. قم ، مرعشی: 6209 ، اصول از کتاب الإیمان و الکفر تا کتاب العشرة ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 248 برگ [فهرست مرعشی:

206/16].

13519 / 840. قم ، مرعشی: 6500 ، اصول تا کتاب العشرة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 304 برگ [فهرست مرعشی: 17 / 89].

13520 / 841. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13101 ، فروع از طهارت تا معیشت ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با حواشی از مجلسی ، 368 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 423].

13521 / 842. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13801 ، فروع از طهارت تا دیات ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، مقابله و تصحیح شده ، 687 برگ [فهرست آستان قدس:

14 / 425].

13522 / 843. مشهد ، آستان قدس رضوی: 13827 ، فروع از طهارت تا آخر جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با حواشی ، دارای بلاغ ، 206 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 434].

13523 / 844. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14236 ، فروع (نکاح) ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، 70 برگ [فهرست آستان قدس:

/14 437].

13524 / 845. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15204 ، اصول (کتاب الإیمان تا اواخر باب من

ص:293

یعیب الناس) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح و مقابله شده ، بعضی لغات ترجمه به فارسی دارد [فهرست آستان قدس: 14 / 416].

/13525 846. مشهد ، آستان قدس رضوی: 15966 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با حواشی «م ق ر» و «س م د» و «خلیل» ، با فهرست مطالب ، 530 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 435].

13526 / 847. مشهد ، آستان قدس رضوی: 16962 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح شده ، 389 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 406].

13527 / 848. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 243 ، فروع از نکاح تا پایان فروع ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق ، مقابله و تصحیح شده [فهرست اهدایی رهبری:

191].

13528 / 849. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 258 ، فروع از نکاح تا پایان فروع ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [فهرست اهدایی رهبری: 191].

13529 / 850. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 555 ، فروع از نکاح تا روضه ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [فهرست اهدایی رهبری: 193].

/13530 851. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3477 ، فروع تا پایان کتاب المعیشة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، «708صفحه» 354 برگ [فهرست مجلس: 10 / 1436].

13531 / 852. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4498 ، فروع از طهارت تا معیشت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق ، 246 برگ [فهرست مجلس: 12 / 175].

13532 / 853. تهران ، ملی تهران: /1224ع ، کامل است ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 689 برگ [فهرست ملی تهران: 9 / 209].

13533 / 854. تهران ، ملی تهران: /1285ع ، فروع (آداب زی و تجمل و مروت) ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 28 برگ [فهرست ملی تهران: 9 / 274].

13534 / 855. تهران ، ملی تهران: /1489ع ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 353 برگ [فهرست ملی تهران: 9 / 508].

13535 / 856. قم ، گلپایگانی: 1301/8/11 ، فروع (زکات تا جهاد) ، آغاز: کتاب الزکاة من الکافی باب ما یجب فی المال من الحقوق حدثنا أبو الحسن علی بن محمد بن عبداللّه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح و حواشی دارد ، 293 برگ ،

ص:294

27 - 28 سطر ، 24/5*37 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13536 / 857. قم ، گلپایگانی: 19/175 ، اصول تا باب الاستطاعة ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 147].

13537 / 858. قم ، گلپایگانی: 2339/13/19 ، اصول از باب المؤمن و علاماته تا مولد ائمه علیهم السلام ، انجام ناتمام مانده است ، آغاز: باب المؤمن و علاماته و صفاته محمد بن جعفر عن محمد بن إسماعیل عن عبداللّه بن داهر عن الحسن بن یحیی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، بعد از اتمام کتاب زیارت جامعه تحریر شده است ، رسالۀ سوم مجموعه ، «64ر - 126ر» 36 برگ ، 17*28 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13538 / 859. قم ، گلپایگانی: 3107/16/117 ، روضه ، از انجام ناتمام مانده است ، آغاز: برابر آغاز روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 70 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

/13539 860. قم ، گلپایگانی: 4111/21/31 ، اصول (بخشی از اوایل کتاب) ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، «56پ - 92ر» 75برگ ، رسالۀ اول مجموعه ، «1ر - 39پ» 39 برگ ، 20 سطر ، 18*25 [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13540 / 861. قم ، گلپایگانی: 4122/21/42 ، اصول تا پایان کتاب حجت ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، در حواشی تصحیح شده ، 248 برگ ، 18 سطر ، 17*24 [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13541 / 862. قم ، گلپایگانی: 5154/26/34 ، اصول (عقل و جهل تا ایمان و کفر) ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 333 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13542 / 863. قم ، گلپایگانی: 555/4/25 ، اصول تا عشرت ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدلها ذکر شده است ، 271 برگ ، 28 - 29 سطر ، 19/5*28/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:295

13543 / 864. قم ، گلپایگانی: 5705/29/45 ، اصول تا پایان کتاب عشرت ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 330 برگ ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 147؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13544 / 865. قم ، گلپایگانی: 7672/39/52 ، فروع (کتاب صیام و اندکی از اوایل کتاب حج) ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: محمد بن إسمعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عثمان ... قال أبو عبداللّه علیه السلام قال أبی إن الرجل لیصوم یوماً تطوعاً ... باب فضل شهر رمضان علی بن إبراهیم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، در حاشیه تصحیح شده است و در برخی موارد حاشیه توضیحی به فارسی دارد ، 123 برگ ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

13545 / 866. قم ، گلپایگانی: 938/6/28 ، فروع از طهارت تا معیشت ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، 415 برگ ، 25 سطر ، 20/5*30 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13546 / 867. قم ، گلپایگانی: 948/6/38 ، اصول (عقل و جهل تا عشرت) ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، 396 برگ ، 21 سطر ، 15*27 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13547 / 868. تهران ، سپهسالار: 5491 ، بخشی از روضه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 37ر» 36 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 418].

13548 / 869. تهران ، سپهسالار: 5496 ، فروع از طهارت تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق ، 260 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 418].

13549 / 870. تهران ، سپهسالار: 8428 ، فروع از نکاح تا ایمان و نذور ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 464 برگ [فهرست سپهسالار: 5 / 419].

13550 / 871. یزد ، وزیری: 292 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 267 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 290].

13551 / 872. یزد ، وزیری: 567 ، فروع (فضل الصلاة) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 329 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 482].

13552 / 873. یزد ، وزیری: 659 ، فروع (حج تا زیارات) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ،

ص:296

176 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 568].

13553 / 874. یزد ، وزیری: 692 ، فروع از باب حد الوجه ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 369 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 2 / 591].

13554 / 875. مشهد ، گوهرشاد: 1325 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با حواشی (م ح ق ر طاب ثراه) ، 118 برگ [فهرست گوهرشاد: 4 / 1924].

13555 / 876. مشهد ، گوهرشاد: 529 ، اصول (از باب کراهیة التوقیت) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، تصحیح و مقابله شده با بلاغ و سماع ، 317 برگ [فهرست گوهرشاد:

632/2].

13556 / 877. مشهد ، گوهرشاد: 568 ، فروع ، آغاز: فهو ضال متکلف محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق ، تصحیح و مقابله شده ، 194 برگ [فهرست گوهرشاد: 2 / 677].

13557 / 878. تهران ، دانشکدۀ الهیات: 6ج ، اصول و فروع (از اول تا آخر جنائز) ، بدون نام کاتب ، قرن 11 و 12ق ، رسالۀ دوم مجموعه «26ر - 223پ» 198 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 149 و 633].

13558 / 879. مشهد ، مدرسۀ نواب: 76 ، فروع از معیشت تا آخر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 493].

13559 / 880. تهران ، مدرسۀ مروی: 14 ، اصول (کتاب العشرة) و روضه ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [فهرست مدرسۀ مروی: 203].

13560 / 881. تهران ، مدرسۀ مروی: 8 ، اصول تا کتاب العشرة ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [فهرست مدرسۀ مروی: 202].

13561 / 882. آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 22 ، روضه ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 3 / 64].

13562 / 883. آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 3 ، اصول تا باب فیء و انفال ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 3 / 64].

13563 / 884. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2885 ، فروع از طهارت تا آخر شهادات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با علامت بلاغ و تصحیح ، «670صفحه» 335 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 285].

ص:297

13564 / 885. قم ، طبسی حائری: 57 ، فروع از نکاح تا بخشی از حدود ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: علیهم السلام یمشون وسط الطریق فقال یا بنی امشوا هیهنا فقالوا أمرنا سیدنا أن نمرّ فی وسطها و کان لوط یستغنم الظلام و مر إبلیس فأخذ من حجر امرأة صبیا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، در نور علم با شماره 376معرفی شده است ، 321 برگ ، 23 سطر ، 19*26 [مجلۀ نور علم: 14 / 111؛ فهرست کتاب خانۀ طبسی].

13565 / 886. تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 827 ، روضه ، محمد باقر بن محمد حسین (شاگرد سید جزایری) ، قرن 12ق ، مقابله شده ، با حواشی سید نعمت اللّه جزایری [نشریۀ نسخه های خطی: 2 / 165].

13566 / 887. مشهد ، مدرسۀ میرزا جعفر: 185 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 39].

13567 / 888. قم ، مدرسۀ حجتیه: 114 ، فروع (حج) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 77].

13568 / 889. شهمیرزاد سمنان ، مسجد اعظم: 5 ، اصول ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: صلی اللّه علیه و آله آیة من القرآن إلا أقرا فیها و أملاها ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با تصحیح در حاشیه ، 272 برگ ، 20 سطر ، 18 * 24 [فهرست مسجد اعظم شهمیرزاد].

13569 / 890. تهران ، حسین مفتاح: 1010 ، اصول از دعا تا عشرت ، نسخ ، سید علی بن عبد الباقی آرتیمانی ، سده 11 و 12ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

13570 / 891. تهران ، حسین مفتاح: 76 ، فروع از معیشت تا شهادات ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، حواشی نستعلیق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

13571 / 892. ری ، آستان عبد العظیم: 187 ، فروع از جهاد تا پایان معیشت ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12ق ، با حواشی [نشریۀ نسخه های خطی: 3 / 474].

13572 / 893. اصفهان ، دانشگاه اصفهان: 2 (2204) ، اصول تا آخر زیارات از فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با حواشی [نشریۀ نسخه های خطی: 11 / 911].

13573 / 894. قم ، مدرسۀ حجازیها: 8346/57/16 ، اصول تا آخر کتاب العشره ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 337 برگ ، 25 سطر [فهرست

ص:298

مدرسۀ حجازیها].

13574 / 895. قم ، دارالحدیث: 111 ، اصول (کتاب الدعاء) ، آغاز: بسمله کتاب الدعاء من کتب الکافی باب فضل الدعاء و الحث علیه علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی ، انجام: فما أنت صانع فی کرمک لی و إقراری بذنبی لعزتک و خضوعی بذلی افعل بی ما أنت أهله و لاتفعل ما أنا أهله أم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، با حاشیه هایی با امضای «م ق عفی عنه» و «م ق سلمه اللّه» و ... ، 47 برگ ، 18 سطر ، 17*23 [فهرست دارالحدیث].

13575 / 896. قم ، دارالحدیث: 365 ، اصول تا اول کتاب الإیمان و الکفر ، آغاز: برابر آغاز اصول ، انجام: عن حماد عن الحلبی قال سألت أبا عبد اللّه عن العنبر و الغوص و اللؤلؤ فقال علیه السلام علیه الخمس کمل الجزء الثانی من کتاب الحجة و یتلوه کتاب الإیمان و الکفر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 223 برگ ، 21 سطر ، 19*25 [فهرست دارالحدیث].

13576 / 897. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 7 - 5881 ، روضه (باب اصناف النساء تا حدیث العابد) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 152].

13577 / 898. قم ، آستان معصومیه (س): 2: 4 - 6112 ، فروع از حج تا وصایا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 373 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 153].

13578 / 899. قم ، آستان معصومیه (س): 1: 80 - 6335 ، فروع از طهارت تا باب النوادر زکات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 227 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 152].

13579 / 900. قم ، آستان معصومیه (س): 726 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 212 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 2 / 360].

نسخه های کافی (سدۀ 13 ق)

13580 / 901. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2887 ، روضه ، نسخ ، محمد نصیر بن محمد صالح رازی ، 1201ق ، «390صفحه» 195 برگ [فهرست مجلس: 10 / 275].

13581 / 902. قم ، گلپایگانی: 1102/7/2 ، فروع از معیشت تا روضه ، آغاز: بسمله کتاب المعیشة باب دخول الصوفیة علی أبی عبداللّه علیه السلام و احتجاجهم فی ما ینهون

ص:299

الناس عنه من طلب الرزق علی بن إبراهیم عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1210ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، 349 برگ ، 27 سطر ، 23*36/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13582 / 903. دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ (صادقیه): 282 ، اصول (کتاب عقل و جهل) ، آغاز: أبو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثنی عدة من أصحابنا منهم محمد بن یحیی العطار عن أحمد بن محمد ، نسخ و نستعلیق ، نصیر الدین محمد بن حاجی الحرمین بن میرزا ابو طالب ، 1239ق ، کابل محله میرزاها ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «272ر - 315پ» 43 برگ ، 10*17 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

13583 / 904. قم ، قائنی: 259 ، ابو القاسم بن جعفر بن علاء الدین حسینی واعظ یزدی ، 1253ق ، در مجلس استاد الحکماء احمد بن یحیی متطبب [مجلۀ تراثنا: 52 / 109].

/13584 905. اصفهان ، عمومی اصفهان: 2847 ، قسمتی از اصول ، نسخ ، جعفر بن احمد 1256ق و عبد الحسین بن احمد 1313ق ، «456 صفحه» 228 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 1 / 284].

13585 / 906. تهران ، ملی تهران: /558ع ، اصول (باب علم تا آخر عشرت) ، نسخ ، ملک محمد بروجنی ، 1260ق ، 308 برگ [فهرست ملی تهران: 8 / 52].

/13586 907. شیراز ، مدرسۀ امام عصر (عج): 113 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1260ق ، تصحیح شده ، 80 برگ [فهرست مدرسۀ امام عصر(عج): 1 / 75].

/13587 908. قم ، دارالحدیث: 17 ، اصول تا پایان عشرت ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: و اعتراض من الفتنة و انتقاض من المبرم و عمی عن الحق و إعتاق من الجور و امتحاق من الدین ... أما بعد فقد فهمت یا أخی ما شکوت من اصطلاح أهل دهرنا علی الجهالة و توازرهم ، انجام: عن ابن أبی عمیر عن محمد بن إسحاق عن عمار عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) فی الظهور التی یذکر فیها ذکر اللّه عز و جل قال اغسلها تمت کتاب العشرة ، نسخ معرب ، مهدی بن حسن تربتی ، 1261ق ، در مدرسۀ عباسقلی خان مشهد ، در حاشیه تصحیح شده و حاشیه نویسی دارد ، دارای علامت بلاغ ، 365 برگ ، 20 - 23 سطر ، 20*25 [فهرست دارالحدیث].

/13588 909. یزد ، وزیری: 289 ، اصول (الإیمان و الکفر) ، نسخ ، محمد حسین ، 1264ق ،

ص:300

193 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1 / 289].

13589 / 910. قم ، گلپایگانی: 4142/21/62 ، اصول تا پایان کتاب دعا ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر آغاز اصول ، انجام: و ارفع عنی بحولک و قوتک فإنه لا حول و لا قوة إلا بک محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر مثله عنه عن ابن أبی عمیر ... قال أبو عبداللّه قال ، نسخ ، عبد المطلب بن ملا محمد شفیع ، شوال 1279ق ، کتاب به جهت ملا محمد علی کتابت شده است ، 376 برگ ، 16 سطر ، 17*21 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید؛ فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146].

13590 / 911. مشهد ، آستان قدس رضوی: 12914 ، روضه ، نسخ ، محمد بن محمد تقی خوانساری ، 1280ق ، 177 برگ [فهرست آستان قدس: 14 / 437].

13591 / 912. مشهد ، ادبیات مشهد: 248 ، اصول (باب طینة المؤمن و الکافر تا آخر کتاب العشرة) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1287ق ، تصحیح شده ، 203 برگ [فهرست ادبیات مشهد: 136].

13592 / 913. تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1255 ، اصول و فروع ، نسخ ، محمد هادی شیرازی ، 1291ق ، «1256 صفحه» 628 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 62].

13593 / 914. تهران ، حسین مفتاح: 69 ، فروع و روضه ، نسخ ، حسین بن منصور سبزواری ، وقف در سال 1297ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 205].

13594 / 915. خوانسار ، فاضل خوانساری: 425 ، اصول ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، قرن 13 ق ، 217 برگ [فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری: 2 / 96 ].

13595 / 916. قم ، مرعشی: 10488 ، اصول (کفر و ایمان) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 107 برگ [فهرست مرعشی: 26 / 398].

13596 / 917. قم ، مرعشی: 11224 ، اصول (عقل و جهل و بخشی از حجت) ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: أخبرنا أبو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثنا عدة من أصحابنا ، انجام: ینتهی إلیه إلا الذکر فلیس له حد ینتهی إلیه فرض اللّه عز و جل ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ بیست و سوم مجموعه ، «311 - 334» 23 برگ ، 29 سطر ، 10*21/5 [فهرست مرعشی: 28 / 333].

ص:301

13597 / 918. تهران ، دانشگاه تهران: 1651 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 122پ» 121 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 224].

13598 / 919. قم ، گلپایگانی: 19/175 ، اصول (عقل و جهل) ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 149 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

13599 / 920. قم ، گلپایگانی: 26/36 ، اصول تا آخر ایمان و کفر ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 3 / 174].

13600 / 921. قم ، گلپایگانی: 3018/16/28 ، اصول (باب حقیقت ایمان تا باب هَمِّ بالسیئة و الحسنة و الإتیان بهما) ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: أقل من الیقین و إنما تمسکتم بأدنی الإسلام ... باب حقیقة الإیمان و الیقین کالأربعة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام إن علی کل حق حقیقة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 97 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13601 / 922. قم ، گلپایگانی: 3883/20/3 ، اصول تا عشرت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 375 برگ ، 27 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13602 / 923. قم ، گلپایگانی: 542/4/12 ، فروع از طلاق تا دیات ، آغاز: بسمله کتاب الطلاق باب کراهیة طلاق الزوجة الموافقة أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبی فضال عن أبی جمیله عن سعد بن طریف عن أبی جعفر علیه السلام قال ، نسخ ، ح ع ف ر ح ی ، قرن 13ق ، 231 برگ ، 27 سطر ، 18*31 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13603 / 924. قم ، گلپایگانی: 583/4/53 ، روضه ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، در حاشیه تصحیح و حواشی دارد ، 150 برگ ، 18 سطر ، 18/5*24 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13604 / 925. قم ، مسجد اعظم: 105 ، اصول تا ایمان و کفر ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13ق [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 320].

13605 / 926. تهران ، ملک: 6142 ، اصول ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 184 برگ [فهرست ملک: 1 / 427].

ص:302

13606 / 927. مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1774 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13ق ، 315 برگ [فهرست الهیات مشهد: 3 / 852].

13607 / 928. قم ، مدرسۀ حجازیها: 8455/57/125 ، روضه ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز:

برابر آغاز روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق ، 296 برگ ، 17 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

13608 / 929. کاشان ، حسن عاطفی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، قرن 13ق [نشریۀ نسخه های خطی: 7 / 742].

نسخه های کافی (سدۀ 14 ق )

13609 / 930. قم ، گلپایگانی: 5583/28/3 ، فروع (طهارت و صلاة) ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، محمد رضا بن محمد باقر الویری صمیری ، 1304ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 37 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13610 / 931. تهران ، ملی تهران: /2366ع ، اصول ، نسخ ، حسین بن حسینقلی کرجی ، 1305ق ، 165 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 125].

13611 / 932. یزد ، وزیری: 1620 ، فروع ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1309ق ، 124 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 3 / 1004].

13612 / 933. تهران ، ملک: 2751 ، اصول و فروع (طهارت) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1314ق ، 398 برگ [فهرست ملک: 1 / 426].

/13613 934. مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1158 ، کتاب دعا و قرآن و عشرت ، سید احمد بن محمد رضا حسینی صفایی خوانساری ، 1318ق ، رسالۀ دهم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 349].

نسخه های کافی (نسخه هایی که تاریخ کتابت ندارند)

13614 / 935. شیراز ، شاه چراغ: 130 ، فروع از طلاق تا آخر روضه ، نسخ ، حیدر بن ابراهیم حسینی ، بدون تاریخ کتابت ، شماره ثبت: 16 ، 321 برگ [فهرست شاه چراغ: 2 / 116].

13615 / 936. قم ، مرعشی: 1070 ، فروع از طهارت تا زکات ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 258 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 254].

ص:303

13616 / 937. قم ، مرعشی: 1415 ، حدود تا روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخه قدیم و نفیس ، تصحیح شده با بلاغ ، 256 برگ [فهرست مرعشی:

202/4].

13617 / 938. قم ، مرعشی: 1834 ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 131 برگ [فهرست مرعشی: 5 / 222].

13618 / 939. قم ، مرعشی: 1896 ، اصول تا پایان کتاب الحجة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 149 برگ [فهرست مرعشی: 5 / 270].

13619 / 940. قم ، مرعشی: 2203 ، فروع از طهارت تا آخر حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 153 برگ [فهرست مرعشی: 6 / 196].

13620 / 941. قم ، مرعشی: 261 ، اصول ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: إلیه الکتاب فیه البیان و التبیان قرآناً عربیاً غیر ذی عوج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 169 برگ [فهرست مرعشی: 1 / 292].

13621 / 942. قم ، مرعشی: 3551 ، فروع (قطعه هایی نامرتب از کتاب الحج و الصلاة و الجنائز و الصوم و الاعتکاف) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 263 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 343].

13622 / 943. قم ، مرعشی: 5058 ، فروع و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 417 برگ [فهرست مرعشی: 13 / 255].

13623 / 944. قم ، مرعشی: 564 ، کتاب العشرة و کتاب الجنائز و مقداری از اوائل کتاب الحج و کتاب الحجة ، نسخ ، احمد بن محمد شریف دیلمی ، بدون تاریخ کتابت ، 148 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 164].

13624 / 945. قم ، مرعشی: 6009 ، اصول تا پایان کتاب الحج از فروع ، نسخ ، محمد بن کیجیم تبریزی ، بدون تاریخ کتابت ، 333 برگ [فهرست مرعشی: 16 / 10].

13625 / 946. قم ، مرعشی: 7026 ، اصول (کتاب الإیمان و الکفر) ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 134 برگ [فهرست مرعشی: 18 / 191].

13626 / 947. قم ، مرعشی: 7088 ، فروع از کتاب الحج تا پایان روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 683 برگ [فهرست مرعشی: 18 / 244].

13627 / 948. قم ، مرعشی: 786 ، فروع از اوایل کتاب نکاح تا آخر ، آغاز: عدة من أصحابنا عن

ص:304

أحمد بن أبی عبد اللّه ... قال رسول اللّه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 394 برگ [فهرست مرعشی: 2 / 392].

13628 / 949. قم ، مرعشی: 810 ، اصول ، آغاز: باب کراهیة التوقیت علی بن محمد و محمد بن الحسن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخه قدیم و نفیس ، 159 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 10].

13629 / 950. قم ، مرعشی: 813 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 180 برگ [فهرست مرعشی: 3 / 11].

13630 / 951. مشهد ، آستان قدس رضوی: 12888 ، اصول از کتاب دعا تا ایمان و کفر ، نسخ ، حسن بن محمد کاظمی ، بدون تاریخ کتابت ، 208 برگ [فهرست آستان قدس:

412/14].

13631 / 952. مشهد ، آستان قدس رضوی: 14919 ، از انجام افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

/13632 953. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1761 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13633 / 954. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1762 ، نسخ ، ابراهیم کشمیری ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13634 / 955. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1763 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13635 / 956. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1766 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 455].

13636 / 957. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1771 ، نسخ ، سعد حویزی ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13637 / 958. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1774 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13638 / 959. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1776 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13639 / 960. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1778 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت

ص:305

[فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13640 / 961. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1780 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13641 / 962. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1782 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13642 / 963. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1786 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13643 / 964. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1788 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13644 / 965. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1795 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13645 / 966. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1796 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13646 / 967. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1797 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13647 / 968. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1798 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13648 / 969. مشهد ، آستان قدس رضوی: 1800 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13649 / 970. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2106 ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی مجلسی دوم و ملا رفیعا و امین ، 370 برگ [فهرست آستان قدس:

5 / 146].

13650 / 971. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2110 ، اصول و روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح و مقابله شده ، 419 برگ [فهرست آستان قدس:

145/5].

13651 / 972. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2117 ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، به ضمیمۀ خطبه غدیریه ، 243 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 147].

ص:306

13652 / 973. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2118 ، فروع ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقابله شده ، 410 برگ [فهرست آستان قدس:

5 / 250].

13653 / 974. مشهد ، آستان قدس رضوی: 2122 ، قطعه ای از روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 5 / 96].

13654 / 975. مشهد ، آستان قدس رضوی: 6824 ، اصول تا اواخر کتاب الحجة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 226 برگ [فهرست آستان قدس: 5 / 146].

13655 / 976. مشهد ، آستان قدس رضوی: 7857 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 456].

13656 / 977. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 34 ، تا باب النوادر ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 409 برگ [فهرست مجلس: 2 / 15].

13657 / 978. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5187 ، اصول از ابتدا تا پایان فضل القرآن ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مجلس:

12/16].

13658 / 979. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5640 ، اصول ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 17 / 95].

13659 / 980. تهران ، دانشگاه تهران: 1123 ، اصول از آغاز تا باب الاستدارج از کتاب الإیمان و الکفر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 391 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1478].

13660 / 981. تهران ، دانشگاه تهران: 1124 ، اصول از کتاب الدعاء تا کتاب الزکاة از فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 310 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

1479/5].

13661 / 982. تهران ، دانشگاه تهران: 1125 ، فروع (نکاح) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 271 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1481].

13662 / 983. تهران ، دانشگاه تهران: میکروفیلم 2133 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 1 / 364].

13663 / 984. تهران ، دانشگاه تهران: 631 ، روضه ، نسخ ، محمد صادق بن محمد کاظم

ص:307

سپاهانی ، بدون تاریخ کتابت ، 119 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5 / 1474].

13664 / 985. تهران ، ملی تهران: /1797ع ، اصول و طهارت تا جنائز از فروع ، نسخ ، محمد حسین بن سید محمد شاه بن سید صدر الدین محمد حسینی شوشتری ، بدون تاریخ کتابت ، بلاغ از شیخ صالح بحرانی ، 393 برگ [فهرست ملی تهران: 378/10].

13665 / 986. تهران ، ملی تهران: /2353ع ، فروع (طهارت تا پایان صوم) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 272 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 104].

13666 / 987. تهران ، ملی تهران: /2367ع ، فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 570 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 126].

13667 / 988. تهران ، ملی تهران: /2381ع ، فروع و روضه ، نسخ ، حسین بن منصور سبزواری ، بدون تاریخ کتابت ، 453 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 147].

13668 / 989. تهران ، ملی تهران: /2410ع ، اصول (کتاب الدعاء و فضل القرآن و العشرة) ، نسخ ، علی بن عبد الباقی حسینی ، بدون تاریخ کتابت ، 126 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 195].

13669 / 990. تهران ، ملی تهران: /2509ع ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 335 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 374].

13670 / 991. تهران ، ملی تهران: /3116ع ، فروع از جهاد تا نذور و کفارات ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده ، 366 برگ [فهرست ملی تهران: 14 / 238].

13671 / 992. تهران ، ملی تهران: /3118ع ، فروع از اول جهاد تا پایان حجت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده ، 76 برگ ، 24 سطر [فهرست ملی تهران:

14 / 240].

13672 / 993. تهران ، ملی تهران: /3121ع ، اصول ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 126 برگ [فهرست ملی تهران: 14 / 241].

13673 / 994. تهران ، ملی تهران: /3125ع ، روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 214 برگ [فهرست ملی تهران: 14 / 243].

13674 / 995. تهران ، ملی تهران: /3135ع ، اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 260 برگ [فهرست ملی تهران: 14 / 249].

ص:308

13675 / 996. تهران ، ملی تهران: /3597ع ، اصول ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با تصحیح در حاشیه ، 321 برگ ، 25 سطر ، 17 * 30 [فهرست ملی تهران: 16 / 166].

13676 / 997. قم ، گلپایگانی: 1249/7/149 ، اصول (توحید تا حجت) ، آغاز: کتاب التوحید یبین فیه وجود الصانع و وحدته و صفاته الذاتیة و الفعلیة و سائر ما یصح له و یمنع علیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 164ر» 164 برگ ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13677 / 998. قم ، گلپایگانی: 30/55 ، فروع از زی و تجمل تا کتاب الوصایا ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: کتاب الزی و التجمل و المروءة إن اللّه جمیل و یحب الجمال ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 75 برگ ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13678 / 999. قم ، گلپایگانی: 4510/23/30 ، روضه ، آغاز: برابر آغاز روضه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 240 برگ ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 146؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13679 / 1000. قم ، گلپایگانی: 5147/26/27 ، اصول (ایمان و کفر) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: یعنی علی نیته و بهذا الإسناد قال سألته عن قول اللّه عز و جل إلا من أتی اللّه بقلب سلیم قال القلب السلیم الذی یلقی ربه و لیس فیه أحد سواه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 219 برگ ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 147؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13680 / 1001. قم ، گلپایگانی: 6124/31/4 ، اصول (عقل و جهل) تا روضه ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده است و نسخه بدل دارد ، 384 برگ ، 32 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13681 / 1002. قم ، گلپایگانی: 6384/32/84 ، فروع (طهارت تا معیشت) ، آغاز: برابر آغاز فروع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده است ، با حواشی «محمد رضا گوگدی جرفادقانی» ، 409 برگ ، 22 سطر [فهرست

ص:309

گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13682 / 1003. قم ، گلپایگانی: 6395/32/95 ، اصول (عقل و جهل تا عشرت) ، آغاز: برابر آغاز اصول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده است ، 564 برگ ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].