فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 3

مشخصات کتاب

سرشناسه:صدرایی خویی، علی، - 1342

عنوان و نام پدیدآور:فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 3/ مولف علی صدرایی خویی

مشخصات نشر:قم: دار الحدیث، - 1382.

شابک:964-7489-14-525000ریال:(ج.1)

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:حدیث -- علم الدرایه -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:محدثان شیعه -- نسخه های خطی -- فهرستها

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- کتابشناسی

موضوع:محدثان شیعه -- کتابشناسی

رده بندی کنگره:Z7835 /الف5ص 43

رده بندی دیویی:016/297264

شماره کتابشناسی ملی:م 82-37070

ص :1

اشاره

فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 3

مولف علی صدرایی خویی

ص :2

بخش سوم :متون حدیث شیعه «ت - ح»

اشاره

(ش کتاب 847 - 1388)

ص:3

ص:4

ت

847 . تاج الأشعار (سلوة الشیعة ، دیوان امیر المؤمنین علیه السلام )

(عربی)

از: علی بن احمد نیشابوری فنجگردی ، ابوالحسن (503 یا 512 یا 513 ق)

رسالۀ کوتاهی است که مؤلف در آن حدود 200 بیت از اشعار منسوب به حضرت علی علیه السلام را جمع آوری کرده است . کیدری در أنوار العقول تمامی اشعار این رساله را درج نموده است .

چاپ: میراث حدیث شیعه ، دفتر هفتم ، ص 263-285 ، با تحقیق محمد رضا انصاری

[الذریعة: 205/3 و 223/12]

آغاز: قال الشیخ الإمام أبوالحسن علی بن أحمد الفنجکردی أما بعد حمد اللّه عز اسمه علی تمام نعمته و الصلاة علی ... فإن هذا ما تأبیت فی الحکمة و الموعظة و الفخر و السماحة و التذکیة و التبصیر وقع علیها.

انجام:

لعمری لقد أعذرت فی نصر أح -مد و طاعة رب العباد علیهم

نسخه ها:

1/5583 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7099 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد شاه بن احمد ناعمری مریبانی ، 715 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «ص248 - 258»6 برگ[فهرست مجلس: 108/25].

2/5584 . تهران ، دانشگاه تهران: 2203 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 5 ر»5 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 884/9].

ص:5

3/5585 . تهران ، سپهسالار: صدر 313 ، شامل 137 بیت ، آغاز: آغاز افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «ص100 - 111»6 برگ [فهرست سپهسالار: 116/5].

848 . تاریخ الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: ابوبکر بن ابی الثلج محمد بن احمد بن عبد اللّه بغدادی (م 325ق)

روایاتی است در تاریخ ولادت و وفات و انساب و اسما و کنی و القاب و قبور ائمة علیهم السلام که نصر بن علی جهضمی از امام رضا علیه السلام پرسیده و آن حضرت به طور مختصر بدان پاسخ گفته و مؤلف به سند خود از وی روایت نموده است.

چاپ: قم ، انتشارات بصیرتی ، در ضمن مجموعۀ نفیسه؛ تبریز ، توسط شهید محمد علی قاضی طباطبایی .

[الذریعة: 218/3]

آغاز: بسمله أخبرنا الإمام الفاضل العلامة محب الدین أبوعبد اللّه محمد بن محمود بن الحسن بن النجار البغدادی المحدث بالمدرسة الشریفة المستنصریة قال أخبرنا المشایخ الثلاثة.

انجام: و هی الکلمة التی ألزمها اللّه فمن أحبه فقد أحبنی و من أبغضه فقد أبغضنی فبشره بذلک.

نسخه ها:

5586 / 1 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3372 ، عنوان معرفی: تاریخ اهل البیت ، آغاز:

برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده ، در پایان نسخه علامت تصحیح از عبداللّه بن محمود شوشتری موجود است ، رسالۀ دوم مجموعه ، «92پ - 94پ» 2 برگ ، 27 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

5587 / 2 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، قاضی تبریزی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 521/7].

ص:6

849 . تاریخ موالید و وفیات أهل البیت علیهم السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ کوتاهی است در تاریخ ولادت ، وفات ، کنی ، القاب ، مدت عمر و محل دفن هر یک از چهارده معصوم علیهم السلام .

آغاز: أخبرنا السید العالم الفقیه صفی الدین أبوجعفر محمد بن معد موسوی فی العشر الأخیر من الصفر من سنة ست عشرة و ستمأة.

انجام: قال یقال کنیة الخلف الصالح أبوالقاسم و هو ذو الاسمین و صلی اللّه علیه و آبائه.

نسخه ها:

5588 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3372 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده توسط ملا عبد اللّه شوشتری ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «101پ - 104 ر» 4 برگ ، 27 سطر [فهرست مرکز احیاء:

/9مخطوط].

850 . تأویل الأحادیث

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده است:

«رساله ای است در شرح برخی احادیث مشکل و برخی مباحث اعتقادی ، فلسفی ، فقهی و تفسیری که غالباً به صورت سؤال و جواب برگزار شده است.

مؤلف ظاهراً اخباری مسلک است و با فلسفه میانه خوبی ندارد. برخی از مباحث کتاب عبارتند از: فی شرح حدیث من عرف الحق لم یعبد الحق ، حکم تسمیۀ مهدی علیه السلام ، معنای حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه ، حدوث العالم ، إن الأرض لا یخلو من الحجة فی حال ، تفسیر العسکری علیه السلام و ... بخشی از رساله در ذی حجه 1221ق نگاشته شده است ، در اول و آخر نسخه کسی احتمال داده است این کتاب از رسائل شیخ احمد احسایی باشد؛ ولی بعید به نظر می رسد و این احتمال هست

ص:7

که کتاب تسلیة القلوب (1) محمد بن عبدالنبی اخباری باشد».

نسخه ها:

5589 . قم ، گلپایگانی: 1841/10/151 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: المتوجهة إلی غیره و الثواب و العقاب الذین یستحقهما غیره و ان کان قصرا اضافیا بالنسبة إلی ما اضیف الیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1234 ق ، 79 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

851 . تأویل أکثر أهل الجنة البله

(فارسی)

از: پیر جمال الدین احمد اردستانی متخلص به جمالی (879 ق)

آغاز: بسمله من کلمات قدوة العشاق سید أهل الاشتیاق الشیخ الموحدین مولانا أحمد الملقب بجمالی قدس سره در بیان تأویل أکثر أهل الجنة البله ، ای عزیز اهل عافیت بلهند که در عافیت.

انجام: و من أوفی بما عاهد علیه اللّه فسیؤتیه أجرا عظیما توقع که یاران را به جمیع سلام رساند امکان دارد که اگر حیات باقی باشد باری دیگر صحبت اتفاق افتد.

نسخه ها:

5590 . تهران ، دانشگاه تهران: 8631 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، ذی حجه 1242 ق ، 30 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 182/17].

852 . تبصرة الولی فی النص الجلی

(2)

(عربی)

از: هاشم بن سلیمان حسینی کتکانی بحرانی ، سید (م 1107ق)

کتاب مفصلی است در اثبات امامت علی علیه السلام که مؤلف بعد از کتاب الإنصاف و إثبات الوصیه نگاشته و در چهار رکن تنظیم نموده که عنوانهای آن عبارتند از:

رکن اول: در آنچه به لفظ امام آمده است و در این رکن صد حدیث از طرق خاصه

ص:8


1- (1) . فهرست نسخه های خطی مجلس شورای اسلامی 173/25 .
2- (2) . این کتاب غیر از اثر دیگر مؤلف موسوم به تبصرة الولی فیمن رأی المهدی علیه السلام است که در الذریعه (326/3) معرفی شده است .

و سی و دو حدیث از طریق عامه نقل شده است.

رکن دوم: در آنچه که به لفظ خلیفه ذکر شده که صد حدیث از خاصه و بیست حدیث از عامه ذکر شده است.

رکن سوم: در قول حضرت رسول به علی علیهما السلام که فرمود «أنت منی بمنزلة هارون من موسی الخ» و در این رکن هفتاد حدیث از طریق خاصه و هشتاد حدیث از طریق عامه نقل شده است.

رکن چهارم: وجوب تمسک به ثقلین و امر رسول اللّه صلی الله علیه و آله به آن و در این رکن هشتاد حدیث از خاصه و بیست و یک حدیث از عامه آورده شده است.

[کتابِ العلامة السید هاشم بحرانی ، نگارش فارس تبریزیان: 114؛ مجلۀ تراثنا:

ش 13 ، ص 254 ]

آغاز: الحمد للّه العلی العظیم الولی الکریم الرؤوف الرحیم باعث الأنبیاء... أما بعد فیقول... لمّا وفّق اللّه سبحانه و تعالی لتصنیف کتاب الإنصاف .

نسخه ها:

1/5591 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1817 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 6 جمادی 1102 ق [کتابِ العلامة السید هاشم بحرانی: 114].

2/5592 . همدان ، مدرسۀ غرب: 112 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «ص120 - 272»77 برگ[فهرست مدرسۀ غرب: 210].

853 . تبویب الأمالی (للصدوق)

(عربی)

از: جمشید بن مهدی بن اسماعیل حسینی طوسی ، غیاث الدین (قرن 10ق)

ترتیبی است از الأمالی شیخ صدوق ، در سه باب با این عناوین:

الباب الأول: فی ما یتعلق بمناقب أهل البیت علیهم السلام ؛

الباب الثانی: فی العبادات و الأوراد و الأذکار ؛

الباب الثالث: فی المتفرقات.

مؤلف نگارش این کتاب را در سال 950ق - زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی - شروع و در روز پنجشنبه سلخ ماه رمضان سال 951ق در دلیجان به پایان رسانیده

ص:9

است.

آغاز: ما أحسن فی المقال و أطاب فی القال من أفاد أن خیر خبر یجعل عنوان صحیفة الحدیث.

نسخه ها:

1/5593 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 745 ، عنوان معرفی: منتخب امالی شیخ صدوق ، آغاز:

بسمله حمدله... أما بعد وجدت کتاب أمالی الشیخ السعید ... مشحونا بالأحادیث ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 861 [فهرست نمازی: 401/1 ؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 50/3].

2/5594 . آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 105 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، این نسخه از روی خط مؤلف تحریر شده و پس از آن مؤلف آن را با نسخه ای از امالی - که شیخ عبدالجبار نقاش رازی در سال 507 تحریر نموده و در نزد ابوالحسنا شریفا احمد ابیوردی مقابله کرده بود - مقابله و تصحیح نموده است ، «325 ص» 163 برگ ، 21 سطر ، سابقه:

مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 248[مجلۀ وقف میراث جاویدان: 58/3 نسخۀ شمارۀ 104 ؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 282/1 ؛ فهرست امامزاده هلال].

3/5595 . قم ، سید مهدی روحانی: بدون شماره ، از میانه افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از روی خط مؤلف نوشته شده است ، تصحیح شده ، «378ص» 189 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 98[فهرست عکسی مرکز احیاء: 120/1 ؛ آشنایی با چند نسخۀ خطی: 443].

854 . تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة (شرح وسائل الشیعه)

(عربی)

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

شرحی است که مؤلف براثر دیگر خود تفصیل وسائل الشیعة نگاشته است . او قبل از شرح ، مقدمه ای در دوازده فائده (1 - فی بیان أنواع مطالب هذا الشرح؛ 2 - فی الکتب المأخوذة منها؛ 3 - فی تعریف الفقه و موضوعه و غایته؛ 4 - فی فضله؛ 5 - فی وجوب طلبه؛ 6 - فی وجوب العمل؛ 7 - فی تصحیح القصد؛ 8 - فی

ص:10

العلوم الموقوف علیه التفقه؛ 9 - فی اصطلاحات الفقها؛ 10 - فی تحریم القول بغیر علم؛ 11 - فی مباحث الألفاظ المذکورة فی الأصول؛ 12 - فی الأدلة الشرعیة) ذکر نموده و پس از آن به شرح مطالب با عنوانهای «الأصل ، الشرح ، السند ، القرائن ، اللغة ، المعنی ، مسائل» پرداخته است . تألیف این شرح ناتمام مانده و گویا بیش از جلد اول آن نوشته نشده است .

[الذریعة: 393/3 و 130/13 ؛ التراث العربی: 457/1]

آغاز کتاب: الحمد للّه علی جزیل نواله ... و بعد فیقول الفقیر ... هذا کتاب تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة.

آغاز شرح: الأصل الحمد للّه الذی فطر العقول علی معرفته ...الشرح اشتملت الخطبة .

نسخه ها:

1/5596 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10107 ، تا باب دهم از ابواب «الماء المضاف» را دارد ، افتادگی دارد ، نسخ ، محمد بن حسن حر عاملی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت[فهرست آستان قدس : 125/14].

2/5597 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 36 ، آغاز: برابر آغاز کتاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، «202ص»101 برگ[فهرست مجلس: 33/7].

3/5598 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3772 ، شیخ عبدالغنی ، 9 ربیع الأول 1110 ق ، مقدمه ، «204ص»102 برگ [فهرست مجلس: 1755/10].

4/5599 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6642 ، آغاز: برابر آغاز کتاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، تصحیح توسط محمد بن حسین حسینی عاملی در سال 1111 ق ، 112 برگ [فهرست آستان قدس : 39/5].

5/5600 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، تا باب طهارت سؤر الحائض از کتاب طهارت ، آغاز: برابر آغاز شرح ، نسخ ، محمد رضی بن نبی قزوینی ، 1127 ق ، مشهد ، این نسخه توسط رضی بن نبی استکتاب شده و صفحۀ آخر را مولی عبدالنبی بن محمد قزوینی به خط خود تکمیل کرده است ، سابقه: دانشگاه تهران:

میکروفیلم 2971 [دلیل المخطوطات: 97 ؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

298/1].

ص:11

6/5601 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 151 ، نسخ ، محمد شریف قهپایی ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 63ر»63 برگ [فهرست کتاب خانه فاضل خوانساری:

110/1].

7/5602 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8210 ، نسخ ، محمد بن فرج اللّه بن اسماعیل بن علی نقی تبریزی ، 20 صفر 1313 ق ، 91 برگ [فهرست آستان قدس : 124/14].

8/5603 . قم ، مرعشی: 4398 ، افتادگی دارد ، آغاز: برابر آغاز شرح ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 228 برگ [فهرست مرعشی: 398/11].

855 . تحریم خمر

(فارسی)

گویا از: محمد بن حسن اصفهانی ، بهاءالدین (فاضل هندی) (م 1137ق)

ترجمۀ روایات چندی است با حذف سند آنها در حرمت خمر و عقوبت می گساران و نکوهش عمل زشت آنان.

آغاز: از حضرت سید کونین صلی اللّه علیه و آله مرویست که چهار چیز است.

انجام: لمحه ای معصیتی از معاصی را بر خود و بر سایر اهل اسلام مجال ندهد.

نسخه ها:

5604 . قم ، مرعشی: 8266 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد محسن بن فضل علی تفرشی مشهدی بازرجانی ، 1106 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «48پ - 53 ر» 6 برگ[فهرست مرعشی: 226/21].

856 . التحصین فی أسرار ما زاد علی کتاب الیقین

(عربی)

از: علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حلی ، ابن طاووس (م 664ق)

ابن طاووس پس از تألیف کتاب الأنوار الباهرة فی انتصار العترة الطاهرة و کتاب الیقین فی اختصاص علی بامرة المؤمنین در فضایل حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ، به احادیث دیگری در این موضوع دست یافته و در کتاب حاضر جمع آوری نموده است . او در این رساله پنجاه و شش حدیث در پنجاه و شش باب درج

ص:12

نموده و بیشتر روایتهای آن را از کتاب نور المهدی و المنجی من الردی تألیف حسن بن ابی طاهر احمد بن محمد بن حسین جاوانی نقل نموده است.

[الذریعة: 398/3 ؛ التراث العربی: 459/1]

آغاز: بسمله ... و صلاته علی سید المرسلین محمد النبی و آله الطاهرین.

نسخه ها:

5605 . قم ، مرعشی: 4636 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، نعمت اللّه بن محمد امیر حسنی لاریجانی ، 30 ربیع الأول 1108 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 76 برگ[فهرست مرعشی: 203/12].

857 . تحف العقول فی ما جاء من الحکم و المواعظ عن آل الرسول علیهم السلام

(عربی)

از: حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی حلبی ، ابومحمد (قرن 4ق)

کتاب معروف و مشهوری است که مؤلف در آن احادیث کوتاهی را در موضوع اخلاق ، مواعظ ، اصول اعتقادی ، آداب و سنن از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرین علیهم السلام ، با حذف سند ، جمع آوری ، و به ترتیب معصومین از حضرت پیامبر تا حضرت عسکری علیهم السلام تنظیم نموده است .

او همچنین در پایان کتاب گفته های پروردگار متعال به حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام و وصایای حضرت مسیح و وصیت مفضل بن عمر را آورده است .

[الذریعة: 400/3 ؛ مشار عربی: 167 ؛ مشار فارسی: 1212/1]

آغاز: الحمد للّه الذی جعل الحمد له من غیر حاجة منه إلی حمد حامدیه طریقا من طرق الاعتراف بلاهوتیته و صمدانیته.

نسخه ها:

1/5606 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3398 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: لا تصلح لکم فواللّه ما صلحت لأهلها ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 17 صفر 983 ق ، تصحیح شده رسالۀ دوم مجموعه ، 124 برگ ، 19 سطر[فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

2/5607 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 157 ، نسخ ، ابراهیم بن محمد بن علی بن احمد

ص:13

حرفوشی ، 22 صفر 1069 ق ، 222 برگ[فهرست کتاب خانه فاضل خوانساری:

118/1].

3/5608 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5937 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 221 برگ[فهرست مجلس: 323/17].

4/5609 . تهران ، ملی تهران: /1355ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 243 برگ[فهرست ملی تهران: 349/9].

5/5610 . قم ، گلپایگانی: 4156/21/76 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد حسن بن عبداللّه ، 1278 ق ، 144 برگ ، 21 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 28/2 ؛ فهرست گلپایگانی جدید].

6/5611 . قم ، مرعشی: 6152 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ معرب ، محمد کاظم بن محمد خلیل طباطبایی ، اوائل قرن 14 ، 200 برگ[فهرست مرعشی: 151/16].

7/5612 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7153 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 400 برگ[فهرست مجلس: 162/25].

858 . تحفة الأبرار

(فارسی)

از: محمد امین بن رضا قلی

این رساله که در حقیقت به عنوان مقدمه ای بر رسالۀ زکاتیه علامه محمد باقر مجلسی نگاشته شده ، شامل احادیثی است در سه فائده و با این عنوانها: 1 - در فضیلت جود و بخل ، 2 - در فضائل زکات و عقوبت منع آن و فضیلت نیکی کردن با سادات و تابعین ایشان ، 3 - در مذمت سؤال و رد سائل و فضیلت تصدق .

آغاز: الحمد للّه الذی أحب الجود و الکریم و أبغض البخل و اللئیم ... و بعد چنین گوید أحوج عباد اللّه و أحقر خلق اللّه به سوی رحمت ربه الغنی.

نسخه ها:

5613 . مشهد ، گوهرشاد: 1023 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، 17 - 15 سطر[فهرست گوهرشاد: 1396/3].

ص:14

859 . تحفة الأبرار (شرح طب النبی و طب الأئمة علیهم السلام )

(فارسی)

از: محمد شریف بن محمد صادق خاتون آبادی (قرن 12ق)

شرحی است بر ادویه و امراض ذکر شده در کتابهای طب النبی و طب الائمة ، مؤلف این رساله را پس از شرح الرسالة الذهبیة امام رضا علیه السلام ، و در سال 1111ق در مشهد مقدس به نام شاه سلطان حسین صفوی تألیف نموده است . او در آغاز آن چند معجزه از امام رضا علیه السلام دربارۀ شفای بیماران نقل کرده ؛ پس از آن قواعد کلی طب و صفات طبیب را آورده و سپس به تحدید دردها و درمان هایی که در طب النبی و طب الأئمة آمده پرداخته است .

[الذریعة: 365/13 ؛ مرعشی: 3/12]

آغاز: تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر ... و بعد چون حقیر .

نسخه ها:

5614 . قم ، مرعشی: 4401 ، برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف ، 176 برگ ، 11 سطر ، 11*18 [فهرست مرعشی: 3/12].

860 . تحفة الأبرار

(فارسی)

از: ولی اللّه (قرن 13ق)

چهل حدیث است در فضایل و مناقب و معجزات اهل بیت علیهم السلام . این احادیث را مؤلف به در خواست خدیجه خانم همسر ذبیح اللّه فرزند فتحعلی شاه از بحار الأنوار انتخاب و در قالب چهارده نهر - به تعداد چهارده معصوم علیهم السلام - و هر نهر حاوی سه حدیث ، به فارسی ترجمه نموده است.

آغاز: سپاس بی قیاس مر خداوندی را سزاست که ادراک کنهش از عقول و اوهام منزه و معراست.

نسخه ها:

5615 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9630 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین بن علی اکبر کاتبی بسطامی ، 26 ربیع الأول 1247 ق ، 69 برگ ، 12*19 [فهرست آستان قدس : 125/14].

ص:15

861 . تحفة الأبرار

(فارسی)

از: محمد ابراهیم بن محمد علی اصفهانی

مختصری است در ذکر خلقت حضرت رسول و امیر المؤمنین علیهم السلام و معجزات و فضایل ائمه و نتایج عداوت و فواید محبت خاندان رسالت که در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه مرتب شده است. مؤلف ، رسالۀ دیگری در این موضوع به نام بحر الجواهر دارد.

آغاز: حمد و ثنا و ستایش خداوندی را سزاست که به قدرت کامله خود بنی آدم را از کتم عدم به وجود آورده به بهترین خلقی.

نسخه ها:

5616 . قم ، مسجد اعظم: 789 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 109 برگ ، 15 سطر[فهرست مسجد اعظم ، جدید].

862 . تحفة الأحباب

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخۀ منحصر این کتاب در مدرسۀ سپهسالار نگهداری می شود و در فهرست آن کتابخانه چنین معرف شده:

«این کتاب پس از بغیة العقول ، تألیف همین مؤلف نگاشته شده است . و پانزده باب دارد و نامش در ذریعه و کشف الظنون و ذیل آن نیامده است» .

آغاز: حمدله ... أما بعد فإنی بعد أن کتبت الرسالة المسماة ببغیة العقول ... فکتبت هذا الکتاب ... فاعلم أن جمیع ما أذکره منقول من الکتب المعتبرة.

نسخه ها:

5617 . تهران ، سپهسالار: 5329 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد علی گیلانی ، پایان شوال1244 ق ، 270 برگ ، 19 سطر ، 16*22[فهرست سپهسالار: 353/3].

ص:16

863 . تحفة الإسلام

(عربی)

از: احمد بن حسن بن محمود (قرن 13ق)

احادیثی است که مؤلف از کتب روایی با ذکر سند نقل نموده و گویا اغلب آنها را از کتاب کافی انتخاب نموده است.

آغاز: الحمد للّه الذی لا ینبغی التسبیح إلا له ... أما بعد العبد الفقیر حقیر أحمد بن الحسن.

نسخه ها:

5618 . مشهد ، گوهرشاد: 984 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، احمد بن حسن بن محمود (مؤلف) ، قرن 13 ق[فهرست گوهرشاد: 1350/3].

864 . تحفة اولی الأفهام فی شرح خبر هُشام

(عربی)

از: محمد نصیر بن محمد معصوم بارفروشی (قرن 12ق)

شرح مزجی بر حدیثی است که در الکافی از هشام بن حکم از حضرت صادق علیه السلام نقل شده با این سرآغاز: «یا هشام ان اللّه تبارک و تعالی أکمل للناس الحجج بالعقول» ، که شارح در ضمن شرح آن ، احادیث دیگری را نیز نقل و شرح کرده است.

[التراث العربی: 466/1]

آغاز: الحمد للّه الکافی للإرشاد إلی روضة الاُصول و الفروع و الشافی من علل الخلاف بطب الأئمة و العقل المطبوع.

نسخه ها:

5619 . قم ، مرعشی: 6310 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «55 پ - 85 ر»31 برگ[فهرست مرعشی: 278/16].

ص:17

865 . تحفة الأولیاء (ترجمة الکافی ، شرح اصول کافی)

(فارسی)

از: محمد علی بن محمد حسن فاضل نحوی اردکانی (قرن 13ق)

ترجمه ای است از کتاب الکافی کلینی و مترجم در آغاز آن سه فایدۀ رجالی آورده است. این ترجمه به درخواست شاهزاده محمد ولی میرزا انجام گرفته و در روز جمعه 12 رجب 1237ق به پایان رسیده است.

[الذریعة: 162/26 ؛ راهنمای کتاب سال 5: 36/1]

آغاز کتاب: جواهر کلامی که غواصان بحار معرفت را تلفظ به آن در اصل اصول دین کافی و در اکمال تهذیب قلوب و استبصار عیون اهل توحید و یقین وافی باشد.

آغاز کتاب دعا: مفتاح فلاحی که ابواب جنان بلد الامین دین مبین را به واسطه آن توان گشود... حمد معطی المسئلات و ثنای مجیب الدعواتی است.

نسخه ها:

1/5620 . تهران ، دانشگاه تهران: 2639 ، نسخ ، محمد علی بن محمد حسن فاضل اردکانی (مؤلف) ، جمعه 12 رجب 1237 ق ، 560 برگ ، 21 سطر ، 18*29[فهرست دانشگاه تهران: 1517/10].

2/5621 . تهران ، دانشگاه تهران: 634 ، آغاز: برابر آغاز کتاب ، نسخ ، زین العابدین بن محمد علی اردکانی ، شنبه 23 جمادی الثانی 1238 ق ، 376 برگ ، 31 سطر ، 19*30 [فهرست دانشگاه تهران: 1197/5].

3/5622 . تهران ، دانشگاه تهران: 6406 ، کتاب دعا و قرآن و عشرة ، آغاز: برابر با آغاز کتاب دعا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1239 ق ، مترجم ترجمه این بخش را در روز شنبه 7 شوال 1239 ق به پایان رسانیده است ، از روی خط مترجم استنساخ شده ، 182 برگ ، 21 سطر ، 14*21[فهرست دانشگاه تهران: 260/16].

866 . التحفة البهیة فی إثبات الوصیة (البهجة المرضیة)

(عربی)

از: هاشم بن سلیمان حسینی کتکانی بحرانی ، سید (م 1107ق)

رسالۀ مفصلی است در اثبات امامت امیرالمؤمنین علیه السلام ، مؤلف این رساله را در یک

ص:18

مقدمه و شش باب تنظیم نموده و در سال 1093ق تألیف آن را به پایان رسانیده است.

[الذریعة: 162/26 و 164/3 با عنوان: البهجة المرضیة ؛ کتابِ العلامة السید هاشم بحرانی ، فارس تبریزیان: 115-117 ]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین الذی خص محمدا صلی اللّه علیه و آله بالنبوة.

نسخه ها:

5623 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1936 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن یوسف بن احمد بن صالح نجیل جمری الاوالی ، 24 رمضان المبارک 1101 ق ، مقابله و تصحیح توسط شیخ علی بن سلیمان بحرینی در نزد مؤلف و از روی نسخه اصل در سال 1102 ق ، 186 برگ ، 23 سطر ، 16*22[فهرست الفبایی آستان قدس : 111 ؛ فهرست آستان قدس : 40/5].

867 . التحفة الحسینیة

(فارسی)

از: ابوالمعالی حسینی نقیب

رساله ای در حدیث و دعا در سه باب با این عنوانها:

1 . احادیثی که حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله به حضرت سید الوصیین علیه السلام امر فرموده،

2 . در ادعیۀ مأثوره از ائمۀ اطهار علیهم السلام ،

3 . در کلمات امیر المؤمنین علیه السلام .

نسخه ها:

5624 . قم ، گلپایگانی: 21/145 ، افتادگی دارد ، در حاشیۀ نسخه تحریر شده است ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 221/2].

868 . تحفة ذخائر کنوز الأخیار فی ما لعله یحتاج إلی التوضیح من الأخبار

(عربی)

از: احمد بن عبدالرضا بصری خراسانی ، مهذب الدین (قرن 11ق)

کتاب مفصلی است در شرح احادیث در موضوعات مختلف مانند: فقه ، تاریخ ،

ص:19

آداب و ... ، در دو جلد . تاکنون جلد دو م این کتاب شناسایی شده با این مشخصات:

در این جلد مؤلف صد حدیث از جوامع روایی انتخاب و شرح نموده است . (1)

نسخه ها:

5625 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7503 ، جلد دوم ، نسخ ، دوست محمد ککرکم ، بدون تاریخ کتابت ، 485 برگ ، 17 سطر ، 20*30[فهرست مجلس: 8/26].

869 . تحفة الرضا لذخیرة الملوک النجباء (ترجمۀ الرسالة الذهبیة)

(فارسی)

از: محمد بن ابی القاسم حبیب اللّه واعظ اصفهانی ، نورالدین (قرن 11ق)

ترجمۀ پارسی است از رسالۀ ذهبیه منسوب به امام رضا علیه السلام .

[الذریعة: 434/3]

آغاز: اشعۀ حمدی کشمس فی الضحی که از کمال نور عرفان و نور کمال إیقان لامع و ساطع.

نسخه ها:

1/5626 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15429 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1024 ق ، مدرسۀ یوسف خواجه[فهرست الفبایی آستان قدس: 628].

2/5627 . تهران ، حسین مفتاح: 362 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 235/7].

3/5628 . قم ، گلپایگانی: 7103/36/103 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: این رساله از علی بن موسی الرضا صلوات اللّه علیه و علی آباء النجباء الکرام که از جهت مأمون عباسی رسالۀ شریفه ... چون مشتمل بر لغات عربیه ... بقدر وسع و طاقت کشف سر نموده و شرح کرده أحقر عباد اللّه الغنی نور العین محمد بن عبدالقاسم حبیب الواعظ اصفهانی ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1259 ق ، نسخه به واسطه آب خوردگی

ص:20


1- (1) . فهرست احادیث شرح شده در این جلد در فهرست مجلس ج26 ، صص 8 - 13 ذکر شده است .

آسیب دیده ، پس از رسالۀ فوق فوایدی در بیان روزهای تولد و وفیات معصومین علیهم السلام و نیک و بد ایام درج شده است ، 49 برگ ، 16 سطر ، 16*21[فهرست گلپایگانی رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

870 . التحفة الرضویة (شرح حدیث عمران صابی)

(عربی)

از: اسماعیل حسینی مدرس خاتون آبادی (قرن 11ق)

در مسافرت مؤلف به مشهد ، بعضی از دوستانش از وی درخواست نموده که حدیث عمران صابی با امام رضا علیه السلام را که در عیون اخبار الرضا آمده ، شرح نماید و او اقدام به نگارش این شرح نموده و در پایان به شرح چند حدیث دیگر از احادیث مشکل عیون اخبار الرضا پرداخته است.

آغاز : الحمد للّه... توحیده و شرح صدور الموحدین علی تحمیده و تمجیده ... و بعد فقد سألنی بعض الخلان الذین هم إخوان الصفا ... حین سافرت إلی الطوس ...

أن أشرح ما جری بین عمران الصابی و بین إمام الجن و الإنس ... و سمیته التحفة الرضویة ... و أنا ... إسماعیل الحسینی الخاتون آبادی الاصفهانی.هذا شرح حکایة عمران الصابی مع الرضا علیه السلام فی عیون أخبار الرضا من إسماعیل الحسینی الخاتون آبادی الإصفهانی قال الرضا علیه السلام إن کان فی الجماعة عمران الصابی فأنت هو قال أنا هو الصابی واحد الصابئین و هم طائفة من النصاری علی ما نقل بعض المفسرین و نقل بعض هذه الطائفة أنهم علی شریعة آدم و المشهور أنهم عبدة الکواکب فالظاهر أن عمران کان منکرا للصانع و کان علی مذهب الدهریة ...

الذین کانوا قبل سقراط و تلمیذه أفلاطون الإلهی ...

نسخه ها:

1/5629 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3307 ، عنوان معرفی: شرح حدیث عمران صابی ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: هذا شرح حکایة عمران الصابی مع الرضا علیه السلام فی عیون أخبار الرضا من إسماعیل الحسینی الخاتون آبادی الإصفهانی قال الرضا علیه السلام ، نسخ ، محمد بن محمد کاظم نیشابوری و محمد کاظم بن محمد

ص:21

رحیم نیشابوری ، 1100 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «ص204 - 237»17 برگ[فهرست مجلس: 957/10].

2/5630 . قم ، طبسی حائری: 401 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد بن حسین کرهرودی کزازی ، چهارشنبه جمادی الثانی 1306 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست کتاب خانۀ طبسی].

3/5631 . تهران ، دانشگاه تهران: 606 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، شاه میرک بن میر سید علی قائنی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 38 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1199/5].

871 . تحفۀ سلیمانیه (ترجمه و شرح عهد نامۀ مالک اشتر)

(فارسی)

از: ماجد بن محمد حسینی بحرانی (م 1097ق)

ترجمه و شرحی است بر عهد نامۀ مالک اشتر ، این رساله را مؤلف به نام شاه سلیمان صفوی نگاشته و در شصت مقاله تنظیم نموده است.

[الذریعة: 441/3 ؛ مشار فارسی: 367/1]

آغاز: گوهر گرانبهای عقد والا سخن وسپاس و ستایش مالک الملکی است.

نسخه ها:

1/5632 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4748 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 131 برگ [فهرست مجلس: 126/13].

2/5633 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: 48 - د ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «74پ - 180پ»107 برگ[فهرست ادبیات تهران: 87/1].

872 . تحفۀ شاهیۀ عباسیه در شرح رسالۀ رضویه ذهبیه

(فارسی)

از: محمد نصیر بن قاضی بن کاشف الدین محمد یزدی (قرن 12ق)

ترجمه و شرح مختصری است از الرسالة الذهبیة امام رضا علیه السلام . مؤلف این رساله را به نام شاه عباس صفوی نگاشته و بیشتر به ترجمۀ آن پرداخته دارد.

ص:22

چاپ: تهران ، نشر باورداران ، پائیز ، 1380ق ، قطع پالتوی ، 100ص ، با تحقیق دکتر سید حسین رضوی برقعی .

[الذریعة: 168/26]

آغاز: ستایش دور از آلایش سزاوار درگاه حکیمی جل شأنه تواند بود.

نسخه ها:

1/5634 . قم ، مرعشی: 5146 ، عنوان معرفی: ترجمة الرسالة الذهبیة ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، نمازی خان بن بدیع الزمان انصاری ، 15 رجب 1085 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 37پ»37 برگ[ فهرست مرعشی: 350/13].

2/5635 . تهران ، دانشگاه تهران: 2583 ، نسخ ، محمد امین یوزباشی کاشانی ، 1091 ق ، در قندهار ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 39»39 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1385/9].

3/5636 . تهران ، ملک: 2997 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1101 ق ، 31 برگ ، 17 سطر[فهرست ملک: 111/2].

4/5637 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6551 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عباس قلی نوری یوشی ، شنبه 9 جمادی الاول 1250 ق ، 53 برگ[فهرست آستان قدس :

41/5].

5/5638 . تهران ، دانشگاه تهران: 2704 ، نستعلیق ، فرج اللّه جهانشاهی ، ربیع الأول 1264 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «33پ - 60 پ» 28 برگ[فهرست دانشگاه تهران:

1584/10].

6/5639 . قم ، گلپایگانی: 1152 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 113/2].

7/5640 . قم ، گلپایگانی: 4236/21/156 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، محمد علی حسینی ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 46 برگ ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی جدید].

8/5641 . قم ، گلپایگانی: 5408/27/78 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 16 برگ ، 20 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

9/5642 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1941 ، فاقد دیباچه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ،

ص:23

بدون تاریخ کتابت ، 26 برگ[فهرست آستان قدس : 41/5].

10/5643 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6814 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 114].

11/5644 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 621 ، عنوان معرفی: تحفه شاهیه عباسیه در شرح رسالۀ ذهبیه رضویه در علوم طبیه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دهم مجموعه[فهرست مجلس: 376/2].

12/5645 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 1024 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 38 برگ ، 15 سطر ، 14 * 21 [فهرست مؤید: 38/3].

873 . التحفة العلویة فی شرح حدیث حدوث الأسماء

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح متوسطی است بر روایت منقول از حضرت صادق علیه السلام که آغاز آن چنین است: «إن اللّه خلق أسماء بالحروف غیر مصوت» .

آغاز: حمدله ... فهذه قلیل بیان بل أقل تبیان لواحد من الأخبار الصحیحة.

نسخه ها:

5646 . قم ، مسجد اعظم: 2560 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 24 برگ ، 15 سطر[فهرست مسجد اعظم ، جدید].

874 . تحفۀ علویۀ سلیمانیه (ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (زنده در 1101 ق)

ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر و مطالب دیگری است که نگارنده آن را به نام شاه سلیمان صفوی نگاشته و در 1101ق مشغول تألیف آن بوده و از متن ، چنین استفاده می شود که از شاگردان مجلسی اول و محقق سبزواری و آقا حسین خوانساری بوده است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة.

ص:24

نسخه ها:

5647 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 646 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، به خط مؤلف ، قرن 12 ق ، 207 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 22/2].

875 . تحفة العلیل

(عربی)

از: سعید بن هبة اللّه راوندی ، ابوحسین (قطب الدین) (م 573ق)

رسالۀ کوتاهی است در حالات مریض ، در این رساله دعا و حرزهایی که برای شفای برخی بیمارها مفید است و آداب بیماری و احادیث در مورد بلا و صبر بر آن و سایر اوصافی را که شایسته است مریض رعایت کند ، از روایات استخراج و در چند باب مرتب نموده است.

ابواب و فصول تنها نسخۀ شناخته شده از این اثر - که گویا منتخبی از اصل کتاب است و به اثر دیگر مؤلف ( الدعوات) - شباهت دارد ، چنین است:

فصل: فی سلوة المرض ،

فصل: فی التداوی بتربة الحسین علیه السلام ،

فصل: فی أدعیة مفردة لأوجاع معینة ،

فصل: فی کیفیة تناول المأکولات و المشروبات ،

فصل: فی ذکر الموت فرحته و ترحته ،

فصل: فی تلقین المیت عند موته ،

فصل: فی دفن المیت و ذکر القبر و أحواله ،

فصل: فی التعاذی و نحوها ،

فصل: فیما ینبغی ان یکون علیه المریض و غیره ،

فصل: فی عیادة المریض و وصیته و أحواله .

[الذریعة: 456/3 ؛ روضات الجنات: 301]

آغاز: من کتاب تحفة العلیل تصنیف الراوندی قدس اللّه روحه بسمله أما بعد حمد اللّه الذی جعل ذکره شفاء العلیل و دواء الغلیل و الصلاة علی ... محمد و آله.

انجام نسخه: و کان رسول اللّه دخل علی سلمان الفارسی (رض)... کشف اللّه

ص:25

ضّرک و عفا ذنبک .

5648. تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12362 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، از انجام افتادگی دارد ، نسخ ، محمد بن علی طبری ، پنجشنبه 3 شوال 732ق ، «227پ - 232پ» 5برگ ، سابقه: سید محمد علی روضاتی: 30 [فهرست مجلس:

323/35 ؛ فهرست کتاب خانه روضاتی: 104].

876 . تحفة الغری

(عربی)

از: عبد اللّه بن محمد قلی تبریزی (زنده در 1232ق)

گزیده ای است از کتاب جواهر الغوالی فی شرح عوالی اللئالی مشهور به مدینة الحدیث سید نعمت اللّه جزائری ، که مؤلف در نجف اشرف ، انجام داده است .

آغاز: الحمد للّه الذی رجح مداد العلماء علی دماء الشهداء المجاهدین و جعل اجنحة ملائکته وطاء للعالمین و المتعلمین.

نسخه ها:

5649 . قم ، گلپایگانی: 4799/24/99 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 19 محرم 1247 ق ، در پایان این رساله تاریخ وبای 1246 ق بغداد و کرمانشاه و درگذشت عدۀ زیادی از علما و نام تعدادی از درگذشتگان این حادثه ثبت شده است ، رسالۀ اول مجموعه ، 16 برگ ، 21 سطر ، 15*22[فهرست گلپایگانی ، قدیم : 51/3 ؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

877 . تحفۀ ملکی (ترجمۀ عیون اخبار الرضا علیه السلام )

(فارسی)

از: علی بن طیفور بسطامی (زنده در 1065ق)

ترجمۀ آزادی است از عیون أخبار الرضا علیه السلام شیخ صدوق ، که به سال 1060ق به اشارۀ سلطان عبد اللّه قطبشاه در سال بیستم سلطنت وی و هنگامی که مؤلف در ولایت دکن هند بوده ، برای شیخ ملک محمد انصاری انجام داده است.

ص:26

[الذریعة: 120/4]

آغاز:

چون کلک سخن گوی بامداد مداد در گلشن اخبار زبان باز گشاد

نسخه ها:

1/5650 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9769 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، شیخ حسین بن فتح اللّه ، قرن 11 ق ، 190 برگ[فهرست آستان قدس : 128/14].

2/5651 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: حکمت 102 ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست ادبیات تهران: 7/2و51].

3/5652 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12286 ، جلد اول ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، یکشنبه 19 جمادی الثانی 1107 ق ، به ضمیمۀ شمه ای از دلائل الخیرات ، 187 برگ ، 20 سطر ، 18*29[فهرست آستان قدس : 129/14].

4/5653 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14405 ، ترجمۀ 29 باب اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، اواسط رجب 1223 ق ، 142 برگ[فهرست مجلس:

542/38].

5/5654 . انگلستان * ، بادلیان: 226 اوزلی ، عنوان معرفی: تحفه قطب شاهی ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 1250[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 44/1].

878 . تحفة الملوک

(عربی)

از: ولی اللّه بن نعمت اللّه حسینی رضوی حائری ، سید (قرن 11ق)

رسالۀ متوسطی است در مواعظ و پند و اندرز و اخلاق پادشاهان ، که مؤلف از آیات و احادیث و کتب بزرگان انتخاب و در یک مقدمه و هشت باب و خاتمه تنظیم نموده ، با این عنوانها:

مقدمه: در کیفیت تفکر در کارهای خداوند و خلقت ؛

باب اول: در احوال دنیا ؛

ص:27

باب دوم: در طریقۀ محاسبۀ نفس ؛

باب سوم: در احوال مرگ ؛

باب چهارم: در احوال محشر و امور قیامت ؛

باب پنجم: در اندکی از احوال گذشتگان از پادشاهان ؛

باب ششم: در ستایش دادگستری ؛

باب هفتم: در زشتی بیداد و بد فرجامی بیدادگر ؛

باب هشتم: در بردباری و سرانجام آن ؛

خاتمه: در فروتنی و بدی گردن فرازی و نیکی خوار کردن نفس.

[الذریعة: 472/3]

نسخه ها:

1/5655 . تهران ، سپهسالار: 1892 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1081 ق ، 65 برگ[فهرست سپهسالار: 222/1و377/3].

2/5656 . تهران ، سپهسالار: 5787 ، نسخ ، معصوم بن حسین ، 1248 ق ، 74 برگ [فهرست سپهسالار: 377/3].

3/5657 . تهران ، سپهسالار: 1288 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 92 برگ [فهرست سپهسالار: 221/1و377/3].

879 . تحفۀ مهدویه (علائم الظهور)

(فارسی)

از: محمد ناظم الاسلام کرمانی (1337ق)

[الذریعة:475/3]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلاة علی سید المرسلین محمد و آله الأکرمین مقرون به قیامت یازده علامت سمت ...یافت اول خروج صاحب الزمان علیه صلوات... چنانچه ابن عبّاس.

نسخه ها:

5658 . قم ، گلپایگانی: 4362/22/82 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ،

ص:28

قرن 14 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 70 برگ ، 14 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم:

213/2 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1 تحفۀ ناصریه

از: ابوالقاسم بن محمد نبی راز شیرازی (میرزا بابا ذهبی)

رجوع کنید به: طباشیر الحکمة.

880 . تحفة الولی (شرح و ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر)

(فارسی)

از: محمد حسین بن احمد بن سمیع یزدی (زنده در 1227ق)

ترجمه و شرحی است بر عهدنامۀ مالک اشتر که مؤلف به دستور شاهزاده محمد ولی میرزا به سال 1227ق در مشهد مقدس رضوی نگاشته است . مؤلف این عهدنامه را در پنج بند ترجمه و شرح نموده و در پایان ، سه حدیث به آن ضمیمه کرده است.

[الذریعة: 480/3]

آغاز: طرازنده اورنگ پادشاهی ممالک وسیعه سخن طرازی.

نسخه ها:

5659 . تهران ، ملک: 2788 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، عبدالکریم یزدی ، 1229 ق ، 103 برگ[فهرست ملک: 115/2].

881 . تحقیق حدیث «العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة»

(عربی)

از: محمد بن محمد باقر قمی ، سید صدرالدین (حدود 1160ق)

شرحی است بر حدیث « العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة» که در مصباح الشریعة نقل شده است این شرح را مؤلف در سال 1152ق در نجف اشرف نگاشته است .

[الذریعة:202/13]

نسخه ها:

5660 . همدان ، مدرسۀ غرب: 188 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «86 - 88» 3 برگ[فهرست مدرسۀ غرب: 223].

ص:29

882 . تحقیق در چند حدیث

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده: «گزارشهای چند حدیث است به شیوۀ عرفانی ، از آن میان حدیث طینت و در میان یک بند به فارسی است» .

آغاز: تحقیق قوله تعالی إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر.

نسخه ها:

5661 . تهران ، ملک: 4779 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و یکم مجموعه ، «62 پ - 68ر»7 برگ [فهرست ملک: 87/8].

883 . تحقیق در واژۀ «یکفی» در یک حدیث

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

تحقیقی است دربارۀ واژۀ «یکفی» در حدیثی که شیخ بهایی در حبل المتین باب احکام المیاه نقل نموده بدین عبارت:

«و قوله علیه السلام فی الحدیث السادس: یکفی الإناء أی یریق ما فیه إما بفتح المضارعة من کفا او بضمه» (1) .

نسخه ها:

5662 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1194 ، آغاز: قال الشیخ بهاء الدین العاملی فی کتاب حبل المتین... قوله ، نسخ ، سید محمد صادق طباطبایی سنگلجی ، قرن 13 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «2 گ »1 برگ ، 11 * 17/5[فهرست مجلس: 693/23].

884 . تذکرة الخواص فی تحقیق الاختصاص

(عربی)

از: محمد محسن بن محمد رفیع رشتی اصفهانی (قرن 13ق)

در فهرست مرعشی چنین معرفی شده:

ص:30


1- (1) . الحبل المتین ، شیخ بهایی ، ص 106 .

«صورت مناظره ای است که هشام بن الحکم در مجلس هارون الرشید عباسی با گروهی از دانشمندان مذاهب داشته و در آن اثبات امامت امیر المؤمنین علیه السلام می نماید . این رساله صد و چهل و هشتمین کتاب مؤلف است».

[مرعشی: 375/8 ؛ التراث العربی: 17/1]

آغاز: أحمده و اصلی علی أحمده ص و بعد فیقول العبد الجانی ابن الحاج شیخ محمد رفیع الجیلانی محمد محسن الإصفهانی حدث الفضل عن أبیه قال اجتمع اصحاب الحدیث.

انجام: و الحمد للّه علی ما أولی أهل الحق من النصر و الظفر و الحمد للّه.

نسخه ها:

1/5663 . قم ، گلپایگانی: 986/6/76 ، از وسط افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبدالکریم بن معصوم قزوینی ، دهه اول ذی حجه 1244 ق ، دست خط مؤلف در اول و آخر نسخه دیده می شود ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «167ر - 177ر» 11 برگ ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

2/5664 . قم ، مرعشی: 3144 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبدالجواد بن لطفعلی قزوینی ، 15 محرم 1280 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 12 برگ[فهرست مرعشی: 375/8].

885 . تذکرة المیثاق لأهل الوداد و الوفاق

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

شرحی است بر حدیث «کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه» (1) .

آغاز: حمد و ثنای خدای را سبحانه رواست که فطرت نوع انسانی.

نسخه ها:

5665 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 307 ج ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1329 ق [فهرست الهیات تهران: 207/1].

ص:31


1- (1) . الخلاف ، شیخ طوسی ، 591 ؛ المبسوط ، همو 157/5 .

886 . ترتیب التهذیب (جامع الأحکام الجسام فی أحکام الحلال و الحرام)

(عربی)

از: هاشم بن سلیمان حسینی کتکانی بحرانی ، سید (م 1107ق)

ترتیب و تنظیمی است از کتاب تهذیب الأحکام شیخ طوسی ، که تألیف آن را در روز 14 ذی قعدۀ 1079ق به پایان رسیده است.

چاپ: تهران ، چاپ سنگی ، 1392ق ، مؤسسۀ انتشاراتی فراهانی ؛ قم ، کتابخانۀ آیت اللّه مرعشی ، افست از چاپ سابق .

[الذریعة: 64/4]

نسخه ها:

5666 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 519 ، احمد بن محمد بن مبارک بن حسن الساری بحرانی و علی بن عبد اللّه بحرانی ، جمعه 18 شوال 1101 ق [فهرست اهدایی رهبری: 72].

887 . ترتیب مسائل علی بن جعفر علیه السلام

(عربی)

از: ناصر بن محمد جارودی (قرن 12ق)

ترتیبی است از مسائل علی بن جعفر علیه السلام (1)، مؤلف این مسائل را در 54 باب به ترتیب ابواب فقه از طهارت تا دیات با حذف سند تنظیم نموده و در برخی موارد فتاوای قدما مانند: شیخ طوسی ، سلار ، أبو الصلاح حلبی ، ابن ادریس و علامۀ حلی را نقل نموده است .

[الذریعة: 67/4]

آغاز: حمدله ... و بعد فهذه نبذة تتضمن ترتیب المسائل الجعفریات.

نسخه ها:

5667 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8158 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 74 برگ[فهرست آستان قدس : 129/14].

ص:32


1- (1) . مسائل علی بن جعفر علیه السلام در حرف میم معرفی خواهد شد .

888 . ترجمۀ الآداب الدینیة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمۀ پارسی است از کتاب الآداب الدینیة ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (متوفای 548 ق).

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... اما بعد این مختصری است مشتمل بر آداب سنن.

انجام: و اسانید را بیفکندم تا به تطویل نینجامد و خواننده را ملالی نگیرد.

نسخه ها:

1/5668 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12725 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 948 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 70 برگ ، 12 سطر ، 10/5*16/4 [فهرست آستان قدس : 2/14].

2/5669 . قم ، مرعشی: 4049 ، عنوان معرفی: آداب وسنن ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 20 محرم 984 ق ، 93 برگ ، 9*14 [فهرست مرعشی: 51/11].

3/5670 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15466 ، عنوان معرفی: آداب دینیه ، از باب اول تا اواسط باب پنجم وهمچنین بابهای هفتم وهشتم ساقط است ، آغاز: و نحن علی آثارکم واردون نسأل اللّه الصلاة ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، شوال 1027 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 30 برگ ، 17 سطر [فهرست آستان قدس :

3/14].

889 . ترجمۀ إثبات الهداة شیخ حر عاملی

(فارسی)

از: ابوتراب حقیر (قرن 13ق)

آغاز: الحمد للّه الذی شرفنا فی آخر الزمان بنبوة آخر الأنبیاء ... اما بعد بر طالبان.

نسخه ها:

5671 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1626 ، شامل بخشی از کتاب ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 17»17 برگ[فهرست الهیات مشهد: 748/3].

ص:33

890 . ترجمۀ احادیث

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 13ق)

مؤلف در این کتاب ، احادیثی را از کتابهای معروف بدون ذکر سند انتخاب و به فارسی ترجمه نموده و کتابش را در سه بخش قرار داده است با این عناوین:

1 - ترجمۀ چهل و هشت حدیث و پس از آن حدیث نبوی در تفسیر آیه «یوم ینفخ فی الصور» و چند حدیث دیگر «برگ 1 پ - 11پ»

2 - ترجمۀ احادیث منتخب از عیون أخبار الرضا علیه السلام «برگ11پ - 86پ»

3 - ترجمۀ احادیث منتخب از الخصال شیخ صدوق «برگ 86پ - 145»

آغاز: هذا کتاب الحدیث ، بسمله ، حدیث اول ، روایت شده از ابی عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام) که فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کسی که حفظ کند چهل حدیث از امت من.

انجام: گشاده شد از هر حدیث هزار حدیث تا این که من عرق کردم و رسول خدا هم عرق کرد پس جاری شد بر من عرق او و جاری شد بر او عرق من تمت.

نسخه ها:

5672 . قم ، دار الحدیث: 6 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 145 برگ ، 20 سطر ، 20*30[فهرست دار الحدیث].

891 . ترجمۀ احادیث

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمۀ فارسی چند حدیث است بدین ترتیب: وصیت پیامبر به حضرت علی علیهما السلام ، مطالبی از ابراهیم ادهم ، یک رباعی از دوانی ، چند حدیث از حضرت علی علیه السلام ، پنجاه موعظه منقول از تورات و انجیل که فقط پانزده موعظۀ آن ترجمه شده است.

آغاز: بسمله نیکویی کن هر که باشد اگر خود سفله باشد گفت که یا رسول اللّه سفله کیست گفت آن باشد که او را پند کنند باکی ندارد و نپذیرد.

انجام: آن کس که در مسجد نشسته همسایه خدای تعالی بود مادامی که در مسجد نشسته است . تمت الرسالة.

ص:34

نسخه ها:

5673 . قم ، دار الحدیث: 316 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1259 ق ، جای عناوین سفید مانده ، 12 برگ ، 16 سطر [فهرست دار الحدیث].

892 . ترجمۀ احادیث شیعی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای است از احادیث معروف شیعه بدون ترتیب خاص شامل: حدیث معراج ، مناجاتنامۀ حضرت موسی علیه السلام ، احادیثی در وصف بهشت و دوزخ و فضایل اهل بیت علیهم السلام ، نصایح پیامبر صلی الله علیه و آله به معاذ ، تعبیر خواب طبق حروف ابجد ، احکام بانگ ماکیان.

آغاز: که جناب اقدس الهی می خواست که حضرت رسالت پناه را در نزد خود خواند.

نسخه ها:

5674 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13562 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد جعفر بن ملا بابا روضه خوان ، 1278 ق ، 171 برگ[فهرست مجلس: 56/37].

893 . ترجمۀ احادیث نبوی به نظم

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز:

ابتدا کن به نام حی قدیم تا که ایمن شوی ز دیو رجیم

قال النبی صلی اللّه علیه و آله إنما الأعمال بالنیات و انما لکل امریء ما نوی ، درست نیست کارها مگر به نیت ها.

نسخه ها:

5675 . تهران ، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا: 296 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 1238 ق ، رسالۀ هشتم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 413/3].

ص:35

894 . ترجمۀ احادیث نبوی

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه ای است شامل احادیث متفرقه بدین عناوین: ترجمۀ فارسی حدیث نبوی مشهور به «مناهی النبی» ؛ ترجمۀ فارسی وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام ، احادیثی از علی علیه السلام به عربی و وصایای امام حسن علیه السلام .

نسخه ها:

5676 . قم ، گلپایگانی: 5909/29/245 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: پس ثابت شده به روایت امام جعفر صادق که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نهی فرموده از طعام خوردن با جنابت که موجب درد پشت است و از ناخن به دندان چیدن و مسواک در حمام کردن و در مسجد آب دهان انداختن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، 21 برگ ، 20 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

895 . ترجمۀ احادیث نبوی یا علوی به نظم

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5677 . ترکیه ، استانبول ، شهید علی پاشا: 2703 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 8 ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «77ر - 78ر»2 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 623[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 515/1].

896 . ترجمۀ احتجاج طبرسی

(فارسی)

از: احمد غفاری مازندرانی ، نظام الدین (قرن 10ق)

ترجمه ای است از کتاب احتجاج طبرسی. مترجم ، این ترجمه را به نام سید احمد مرعشی مشهور به جانباز خان ، نگاشته و به چاپ رسیده است.

[الذریعة: 75/4]

آغاز: شکر و سپاس مر خداوندی را سزاست که ذات کامله اش از صفات مخلوقین متعالی.

ص:36

انجام: و ما قطع کتاب بر کلام سید مرتضی قدس اللّه روحه نمودیم.

نسخه ها:

1/5678 . قم ، مرعشی: 321 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، با یادداشتی در 1226 ق ، 425 برگ[فهرست مرعشی: 359/1].

2/5679 . مشهد ، ادبیات مشهد: 43 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 475 برگ[فهرست ادبیات مشهد: 26].

3/5680 - کتاب خانه شخصی (دارای 230 نسخه): 51 ، جلد دوم ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، حدود 200 برگ ، رحلی[مجلۀ نور علم: 88/54].

4/5681 . کتاب خانه شخصی (دارای 230 نسخه): 146 ، جلد اول ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 223 برگ[مجلۀ نور علم: 88/54].

897 . ترجمۀ احتجاج طبرسی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند ترجمۀ کتاب احتجاج طبرسی است ، از مترجمان نا شناخته .

نسخه ها:

1/5682 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1923 ، آغاز: بسمله در احتجاج سید المرسلین علیه أفضل صلوة اللّه و سلامه با گروه مشرکان ، نستعلیق ، اسکندر بن محمد هاشم بیک شاه عبدالعظیمی ، 1246 ق ، 291 برگ[فهرست الهیات مشهد: 964/3].

2/5683 . رشت ، فرهنگ: 114 الف ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: و آنچه در دنیا است به هفتاد مرتبه و وعده فرمود ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «395ص»198 برگ[فهرست فرهنگ رشت: 20].

3/5684 . مشهد ، فرخ: 143 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی:

87/3].

4/5685 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8748/58/198 ، از آغاز ، انجام و وسط افتادگی دارد ، آغاز: شد یا از برای تو و اهل و ولد تو گفت از برای تو و اهل و ولد تو باز ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 73 برگ ، 15 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

ص:37

1 ترجمۀ احتجاج طبرسی

از: فتح اللّه بن شکر اللّه شریف کاشانی

رجوع کنید به: کشف الاحتجاج.

898 . ترجمۀ احتجاج حضرت نبی صلی الله علیه و آله

(فارسی)

از: آصف حسینی قزوینی (قرن 12ق)

ترجمه و شرح حدیث احتجاج نبی اکرم صلی الله علیه و آله با فرقه های پنج گانه از کتاب الإحتجاج طبرسی است. این ترجمه به نام شاه سلطان حسین صفوی نگاشته شده و مترجم ابتدا بخشی از خبر را ترجمه و بعد با عناوین «بدانکه» به شرح و توضیح مبسوط آن می پردازد.

آغاز: بهجت گلبرگ زبان عارفان ادای ثنای حضرت ازلی الظهور.

نسخه ها:

5686 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15556 ، نسخ ، آصف حسینی قزوینی (مؤلف) ، چهارشنبه 7 ربیع الثانی 1128 ق ، 51 برگ ، 21 سطر[فهرست آستان قدس :

130/14].

899 . ترجمۀ الأربعون حدیثاً

(فارسی)

از: فخرالدین حسینی جرجانی

ترجمۀ پارسی است از الأربعون حدیثاً شیخ منتجب الدین علی بن عبید اللّه رازی (م 585 ق) .

آغاز: حمد و سپاس و ستایش بی قیاس معبودی را.

نسخه ها:

5687 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 82 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ کهن ، غلام علی بن درویش علی مشهدی ، رجب 977 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «107پ - 164ر» 58 برگ [فهرست دائرة المعارف: 52/1 و 284].

ص:38

900 . ترجمۀ الأربعون حدیثاً

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه های پارسی چند چهل حدیث است که نام مترجمان و عنوان و مؤلف چهل حدیثها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/5688 . تهران ، ملی تهران: /2206ف ، شکسته نستعلیق ، اسد اللّه بن نظر علی خان تنکابنی ، 1293 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «231 - 233»3 برگ[فهرست ملی تهران:

296/5].

2/5689 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12478 ، آغاز: الحدیث الأول قال الشیخ السعید أبی جعفر محمد بن علی ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 41 برگ [فهرست مجلس: 432/35].

3/5690 . تهران ، دانشگاه تهران: 2896 ، آغاز: در وقتی که حضرت امام رضا ... به نیشابور رسید به استدعای محدثان آن زمان چون امام محمد حریب و موسی بن اشعث و شیخ محمد بن مختار و غیرهم این چهل حدیث را نوشت و صحیفة الرضا علیه السلام نام نهاد ، نستعلیق ، احمد بن محمد طاهر ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «187 - 190»4 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1744/10].

901 . ترجمۀ الأربعون حدیثاً

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 13ق)

ترجمۀ پارسی است از الأربعون حدیثاً (1) شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی (پدر شیخ بهایی) .

نسخه ها:

5691 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: مجموعه 211 ، محمد رضا ، 1057 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 96/2].

ص:39


1- (1) . اصل این اربعین قبلاً معرفی شده است .

1 ترجمۀ اربعین شیخ بهایی

از: محمد بن علی بن خاتون عاملی

رجوع کنید به: ترجمۀ قطب شاهی.

1 ترجمۀ اشعار امام علی علیه السلام

از: محسن بن رضی الدین محمد حافظ رضوی مشهدی

رجوع کنید به: مناجاة الأبلیاء و بحار الأولیاء.

902 . ترجمۀ اصول کافی

(فارسی)

از: عباس بن احمد خوانساری ، شیخ (قرن 14ق)

ترجمۀ تحت اللفظی است از بخش اصول الکافی . مؤلف این ترجمه را برای دسترسی عموم مردم به حدیث انجام داده و به همین جهت سند احادیث را حذف نموده و برخی ابواب و احادیث را که برای عوام قابل فهم نبوده ترجمه ننموده است. جزء اول این ترجمه در روز شنبه 23 صفر 1296ق پایان یافته است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... اما بعد چنین گوید اضعف عباداللّه و احقر.

نسخه ها:

5692 . قم ، مرعشی: 5446 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عباس خوانساری(مؤلف) ، قرن 14 ق ، 211 برگ[فهرست مرعشی: 230/14].

1 ترجمۀ اعمال حضرت رضا علیه السلام در راه خراسان

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه

رجوع کنید به: ترجمۀ حدیث رجاء بن ابی الضحاک.

903 . ترجمۀ إکمال الدین و إتمام النعمة

(فارسی)

از: احمد بن محمد حسینی اردکانی یزدی (زنده در 1238ق)

ترجمه ای است از کتاب إکمال الدین شیخ صدوق. این ترجمه به درخواست

ص:40

محمد ولی میرزا حکمران یزد صورت گرفته و در عصر جمعه 20 صفر 1237ق در همان شهر پایان یافته است.

آغاز: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی ... بعد چنین گوید محتاج برحمت غنی ... که در این اوان سعادت قران.

نسخه ها:

1/5693 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7823 ، ج 1 (از اول تا باب 31 در ذکر نوادر ، نستعلیق ، به خط مؤلف ، 1237 ق ، 276 برگ [فهرست مجلس: 304/26].

2/5694 . تهران ، مجلس سنا: 521 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، 212 برگ [فهرست مجلس سنا: 321/1].

904 . ترجمۀ امالی صدوق

(فارسی)

از: علی بن محمد بن اسد اللّه عریضی امامی سپاهانی ، سید (قرن 11ق)

ترجمۀ الأمالی شیخ صدوق است که مؤلف به نام یکی از سلاطین صفوی به فارسی روان ترجمه کرده است.

آغاز: بسمله حمدله ... چون امر و فرمان عز صدور یافته بود که کتاب امالی شیخ صدوق ... ترجمه کرده شود ... شروع در ترجمۀ آن نموده.

نسخه ها:

5695 . تهران ، دانشگاه تهران: 573 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 243 برگ ، 19 سطر ، 18*33[فهرست دانشگاه تهران: 1201/5].

1 ترجمۀ امالی صدوق

از: محسن بن محمد مهدی خراسانی

رجوع کنید به: مجالس المنتخبین و تذکرة العارفین.

905 . ترجمة الإمامیة

(فارسی)

از: علی بن محمد قاضی ، سید

ص:41

ترجمۀ رسالۀ کوتاهی است در قاعده استخراج ضمیر ، مترجم در آغاز رساله عنوان نموده که این رساله را امام رضا علیه السلام به درخواست مأمون نگاشته است .

آغاز: بعد از ستایش حضرت ایزد که مبدأ کل است و درود و ثنای بی عدد بر سید المرسلین.

نسخه ها:

5696 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، محسن بن محمد حسین خراسانی ، دوشنبه 23 ربیع الاول 1222 ق ، رسالۀ اول مجموعه[دلیل المخطوطات: 269].

906 . ترجمۀ اهلیلجه

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

ترجمه ای است از حدیث معروف به الإهلیلجة ، که امام صادق علیه السلام در جواب مفضل بن عمر فرموده اند . مترجم در این ترجمه پس از آوردن مقداری از متون به ترجمۀ تحت اللفظی می پردازد .

نسخه ها:

5697 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13607 ، نسخ ، علی بن میرزا علی خویی ، 1223 ق ، 92 برگ[فهرست آستان قدس : 131/14].

907 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 1

(فارسی)

گویا از: محمد تقی بن محمد باقر تهرانی اصفهانی (آقا نجفی) (م 1332ق)

ترجمۀ تحت اللفظی نیکویی است از جلد اول بحار الأنوار ، مترجم آیه ها را به عربی آورده و ترجمه را به نام شاهزاده محمد انجام داده است .

[الذریعة: 82/4]

آغاز: سپاس گزین و ثنای محمدت آیین منعمی را که.

نسخه ها:

5698 . قم ، مرعشی: 6549 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق زیبا ، عبدالعلی بن میرزا محمد حسین نائینی اصفهانی ، 3 رجب 1297 ق ، 147 برگ[فهرست مرعشی: 135/17].

ص:42

908 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 2

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای است از جلد دوم بحار الأنوار که مترجم پس از ترجمۀ جلد اول بدان پرداخته و آن را به امر شاه محمد انجام داده است.

آغاز: حمدله و الصلاة ... اما بعد چون از ترجمۀ جلد اول بحار الأنوار فراغتی.

نسخه ها:

5699 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13464 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1260 ق ، 230 برگ[فهرست مجلس: 416/36].

1 ترجمۀ بحار الأنوار ج 3

از: محمد رضی بن محمد نصیر مجلسی

رجوع کنید به: صحیفة المتقین و منهج الیقین.

1 ترجمۀ بحار الأنوار ج 3

از: اسماعیل بن محمد تقی موسوی زنجانی

رجوع کنید به: کشف الأسرار.

909 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 8

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای است از جلد هشتم بحار الأنوار (مطاعن خلفای ثلاثه و بنی امیه).

نسخه ها:

5700 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5984 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: به سوی معاویه که ببیند او راضی است به گفتن یا نه پس حق تعالی ، نسخ ، بدون نام کاتب ،

ص:43

قرن 12 ق ، «724ص»362 برگ [فهرست مجلس: 359/17].

5701. قم ، گلپایگانی: 30/8 ، از آغاز تا وقایع صفین را شامل است واز اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: در کتاب سلیم بن قیس که از سلمان روایت نموده ... مرتکب شوند امت من طریقه و رفتار بنی اسرائیل را ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 223 برگ ، 30 سطر ، قطع رحلی[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 30/2 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

910 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 9

(فارسی)

از: محمد تقی بن محمد باقر تهرانی اصفهانی (آقا نجفی) (م 1332ق)

ترجمه ای است از جلد نهم بحار الأنوار (حالات امام علی علیه السلام ) ، در این ترجمه سند احادیث و بیانات علامه مجلسی حذف شده است.

[الذریعة: 83/4]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... چون نشر احادیث و اخبار اهل بیت اطهار.

نسخه ها:

5702 . قم ، مرعشی: 7077 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبدالعلی بن میرزا محمد حسین نائینی اصفهانی ، 9 ربیع الثانی 1297 ق ، 318 برگ[ فهرست مرعشی: 238/18].

911 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 12

(فارسی)

از: اسماعیل بن محمد تقی موسوی زنجانی

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی .

نسخه ها:

5703 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 537 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1308 ق ، 249 برگ [فهرست مجلس: 317/2].

ص:44

912 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 13

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای است از جلد سیزدهم بحار الأنوار (حالات امام زمان علیه السلام ) .

نسخه ها:

5704 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 1132 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: علی أعدائهم ما دامت السماوات و الأرضون ، انجام: هر آینه به خدا شریک قرار داده و کافر می گردد وقتی که به مضمون ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 298 برگ ، 29 سطر ، 22 *32[فهرست مؤید: 119/3].

913 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 13

(فارسی)

از: محمد حسن بن محمد ولی ارومیه افشار (قرن 13ق)

ترجمۀ تحت اللفظی است از جلد سیزدهم بحار الأنوار (حالات حضرت صاحب الامر علیه السلام و غیبت آن حضرت)، مترجم در برخی موارد پس از ترجمه توضیحاتی آورده است. این ترجمه به نام محمد شاه قاجار و به دستور محمد خان امیر نظام انجام گرفته و به شاهزاده قهرمان میرزا تقدیم شده است .

[الذریعة: 92/4 و 76/16 با نام کتاب الغیبة للحجة]

آغاز: الحمد للّه الذی جعل حیاة قلوب العارفین من فیضان بحار.

نسخه ها:

1/5705 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 158 ، بدون نام کاتب ، 1262 ق [فهرست اهدایی رهبری: 72].

2/5706 . قم ، مرعشی: 5166 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 323 برگ [فهرست مرعشی: 372/13].

3/5707 . مشهد ، گوهرشاد: 18 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابراهیم بن محمد ، بدون تاریخ کتابت ، «457ص»229 برگ[فهرست گوهرشاد: 16/1].

ص:45

914 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 17

(فارسی)

از: عباس بن احمد خوانساری ، شیخ (قرن 14ق)

ترجمه ای است از جلد هفدهم بحار الأنوار (مواعظ و احادیث قدسی) ، این ترجمه به دستور شیخ محمد تقی (شاید آقا نجفی اصفهانی) انجام شده و مترجم سند روایتها را حذف نموده و به ترجمۀ تحت اللفظی اکتفا نموده است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... چون مجلد هفدهم از تألیفات.

نسخه ها:

5708 . قم ، مرعشی: 5446 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 155 برگ[فهرست مرعشی: 230/14].

915 . ترجمۀ بحار الأنوار ج 17

(فارسی)

از: محمد مهدی بن محمد کاظم خوانساری

آغاز: الحمد للّه الواحد الأحد.

نسخه ها:

5709 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 573 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1307 ق ، 332 برگ[فهرست مجلس: 336/2].

1 ترجمۀ تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام

از: علی بن حسن زواره ای اصفهانی ، ابوالحسن ، مولی

رجوع کنید به: آثار الأخیار.

1 ترجمۀ توحید صدوق

از: محمد علی بن محمد حسن اردکانی

رجوع کنید به: طلع النضید.

ص:46

916 . ترجمۀ توحید صدوق

(فارسی)

از: سید هاشم بن مهدی بن حسین حسینی کاشانی تهرانی (1412ق)

ترجمه ای است از توحید صدوق که در سال 1380ق صورت گرفته است .

نسخه ها:

5710 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15006 ، نستعلیق ، سید هاشم حسینی تهرانی(مترجم) ، 1380 ق ، تهران[فهرست الفبایی آستان قدس: 630].

917 . ترجمۀ توحید مفضل

(فارسی)

از: فخرالدین ماوراء النهری ترکستانی (قرن 11ق)

ترجمه و شرح مفصل و مبسوطی است بر توحید مفضل ، که مترجم به در خواست یکی از دوستانش به نام حاج نظر علی در محرم سال 1065ق انجام داده است.

[الذریعة: 91/4]

آغاز:

آفرین جان آفرین پاک را آن که ایمان داد مشتی خاک را

نسخه ها:

1/5711 . تهران ، دانشگاه تهران: 8869 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، شعبان 1065 ق ، 278 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 238/17].

2/5712 . تهران ، ملک: 1082 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، فخرالدین ماوراء النهری (مؤلف) ، 1065 ق ، در قم[فهرست ملک: 130/2].

3/5713 . تهران ، ملی تهران: /989ف ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، فخرالدین ماوراء النهری (مؤلف) ، 1075 ق ، در قم ، 176 برگ[فهرست ملی تهران: 545/2].

4/5714 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 256د ، بدون نام کاتب ، 1081 ق ، 357 برگ[فهرست الهیات تهران: 27/1].

5/5715 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9755 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، احمد بن

ص:47

عبد اللّه ، 1084 ق ، 258 برگ[فهرست آستان قدس : 134/14].

6/5716 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7839 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد طاهر بن علاءالدین محمد ابهری ، 1084 ق ، 190 برگ [فهرست مجلس: 322/26].

7/5717 . قم ، گلپایگانی: 7319/37/109 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: به در آید صلوات الهیه و تسلیمات غیر متناهیه همیشه ..اما بعد ...بنابر این اشاره نمودند به این حقیر بی بضاعت فخرالدین که حدیث مشهور به حدیث مفضل که وارد شده از سرچشمه ....آغاز سخن در ترجمۀ حدیث بسم اللّه الرحمن الرحیم روی محمد بن سنان قال حدثنی مفضل بن عمر ، نسخ ، شاه حسین بن حق ویردی ، 25 ربیع الثانی 1091 ق ، با تصحیح و نسخه بدل و حواشی «منه» در حاشیه ، 254 برگ ، 17 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

8/5718 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4741 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ملا حبیب بن محمد شاه ، قرن 11 ق ، 217 برگ[فهرست مجلس: 120/13].

9/5719 . قم ، مسجد اعظم: 1066 ، آغاز: برابر نمونه ، محمد محسن بن محمد حسین کاتب خاتون آبادی ، عصر مؤلف ، قطع وزیری[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 74].

10/5720 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف[نشریۀ نسخه های خطی: 513/7].

11/5721 . قم ، مسجد اعظم: 496 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد بن عبد اللّه خوانساری ، 15 رمضان المبارک 1228 ق ، 182 برگ ، 21 سطر ، خشتی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 74 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12/5722 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15570 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 173 برگ[فهرست آستان قدس : 135/14].

13/5723 . تهران ، معارف: 43 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی «شمس ره» و «منه» ، «174ص»87 برگ[فهرست معارف: 56/1].

ص:48

918 . ترجمۀ توحید مفضل

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

ترجمه ای است از توحید مفضل ، با افزودن توضیحاتی در برخی موارد با عنوان «مترجم گوید» . این ترجمه در رجب 1094ق پایان یافته و به شاه سلیمان صفوی تقدیم شده است.

[الذریعة: 91/4 ؛ مشار فارسی : 1 / 1285 ؛ کتابشناسی مجلسی:180]

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا إلی توحیده بصفوته محمد المفضل علی عبیده .

نسخه ها:

1/5724 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14759 ، نستعلیق ، محمد علی بن محمد قدیر ، 1097 ق ، با ضمائم ، 161 برگ[فهرست آستان قدس : 133/14].

2/5725 . مشهد ، گوهرشاد: 1097 ، شکسته نستعلیق خوش ، محمد عابد ، 1101 ق[فهرست گوهرشاد: 1515/3].

3/5726 . قم ، مسجد اعظم: 767 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین بن یحیی نوری ، 28 شوال 1111 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 46 برگ[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 474 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

4/5727 . تهران ، دانشگاه تهران: 4291 ، نستعلیق ، محمد علی بن حسین رازی سبزواری ، جمادی الاول 1112 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 171»171 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 3259/13].

5/5728 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 896 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1102 یا 1112 ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست مدرسۀ فیضیه: 34/2].

6/5729 . قم ، آستان معصومیه (س): 676 ، نسخ ، محمد رحیم بن هدایت اللّه ، ربیع الأول 1115 ق ، 105 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 315/2].

7/5730 . تهران ، دانشگاه تهران: 7114 ، نسخ ، کریم بن محمد اسماعیل نایینی ، شعبان 1125 ق ، 78 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 458/16].

8/5731 . تهران ، ملک: 1905 ، نسخ ، عبدالصانع علوی سبزواری ، 1134 ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست ملک: 396/5].

ص:49

9/5732 . تهران ، سپهسالار: 8169 ، نسخ ، محمد علی بن حاج محمد صفر ، 1135 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 113پ»113 برگ[فهرست سپهسالار: 404/3].

10/5733 . تهران ، حسین مفتاح: 49 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ذی حجه 1142 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 118/7].

11/5734 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8711 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 74 برگ [فهرست آستان قدس : 132/14].

12/5735 . قم ، مسجد اعظم: 3321 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 105 برگ ، 15 سطر ، قطع رقعی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 75 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

13/5736 . مشهد ، گوهرشاد: 615 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست گوهرشاد: 729/2].

14/5737 . قم ، آستان معصومیه (س): 4: 53 - 5938 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12ق ، 265 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه:

89].

15/5738 . قم ، مسجد اعظم: 3035 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، حسین بن نجف موشعینی رودباری ، 1206 ق ، 141 برگ ، 12 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

609 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

16/5739 . تهران ، سپهسالار: 6404 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1227 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «3پ - 78ر»76 برگ[فهرست سپهسالار: 404/3].

17/5740 . قم ، گلپایگانی: 19/139 ، ملا محمد علی بن رجب خرم دره ای ، 1233 ق ، 62 برگ[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 30/2].

18/5741 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 260 ، نستعلیق ، عبدالرحیم بن میر عبدالباقی حسینی ، 1259 ق ، رسالۀ سوم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 99/2].

19/5742 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13490 ، نسخ ، رشید شوشتری ، 1262 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 150].

20/5743 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 535 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد نبی

ص:50

بن اسماعیل دنیایی ، 1266 ق ، 67 برگ ، 16 سطر [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

21/5744 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 472 ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، علی بن رجب علی دنیایی ، 1267 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 15 * 22[فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

22/5745 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7338 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1273 ق ، 66 برگ[فهرست آستان قدس : 132/14].

23/5746 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: حکمت 258 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست ادبیات تهران: 58/2 و 80].

24/5747 . قم ، گلپایگانی: 7373/37/163 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 106 برگ ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

25/5748 . قم ، گلپایگانی: 7460/38/80 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: وجود و علم و قدرت و لطف و حکمت قادر ذی الجلال ...لهذا آنرا به لغت فارسی ترجمه کردم ...

السلطان سلیمان الموسوی الصفوی بهادر خان ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 97 برگ ، 14 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

26/5749 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 3308 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، «78ص»39 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 57/1].

27/5750 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 107 ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، ش 408[مجلۀ نور علم: 269/52].

28/5751 . همدان ، حاجی ایزدی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 367/5].

29/5752 . قم ، گلپایگانی: 1881/10/191 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد باقر بن ملا محمد قاسم ، 1300 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «106پ - 159پ»54 برگ ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

30/5753 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6815 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 63 برگ [فهرست آستان قدس: 42/5].

ص:51

31/5754 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14390 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «16پ - 104ر»89 برگ[فهرست مجلس: 521/38].

32/5755 . تهران ، ملی تهران: /2505ف ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست ملی تهران: 6/6].

33/5756 . قم ، گلپایگانی: 1237/7/137 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 87 ر» 87 برگ ، 18 سطر ، 14*21[ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

34/5757 . قم ، گلپایگانی: 1901/11/1 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، 37 برگ ، 23 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

35/5758 . قم ، گلپایگانی: 4561/23/81 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، 74 برگ ، 17 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم:

262/2 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

36/5759 . قم ، مسجد اعظم: 3877 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، قطع خشتی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 644].

37/5760 . یزد ، وزیری: 2647 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 80 » 80 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1375/4].

38/5761 . یزد ، وزیری: 3420 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ یازدهم مجموعه ، «141 - 188»48 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری:

1647/5].

39/5762 . یزد ، وزیری: 3489 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «105 - 128»24 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1672/5].

40/5763 . یزد ، وزیری: 3499 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 66 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1675/5].

41/5764 . تهران ، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا: مجموعه 22 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 8/3].

42/5765 . قم ، آستان معصومیه (س): 564 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین

ص:52

بن میر محمد یوسف ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ شانزدهم مجموعه[فهرست آستان معصومیه(س): 201/2].

919 . ترجمۀ توحید مفضل

(فارسی)

از: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی (قرن 11ق)

ترجمه ای است از توحید مفضل ، با افزودن توضیحات مختصر با عناوین «قوله - المعنی». این ترجمه در سلخ ماه صفر 1080ق به پایان رسیده است.

[الذریعة: 91/4]

نسخه ها:

1/5766 . قم ، مرعشی: 7427 ، آغاز: روی محمد بن سنان قال حدثنی المفضل بن عمر ، متن نسخ و ترجمه نستعلیق ، شمس الدین محمد رضوی ، 6 ربیع الأول 1080 ق ، 120 برگ [فهرست مرعشی: 239/19].

2/5767 . تهران ، سپهسالار: 1835 ، نسخ ، احتمالاً به خط مؤلف ، قرن 11 ق ، 190 برگ[فهرست سپهسالار: 404/3].

3/5768 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9583 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، گویا به خط مترجم (محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی) ، 174 برگ [فهرست آستان قدس : 136/14].

4/5769 . همدان ، مدرسۀ غرب: 11805 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ غرب: 53].

920 . ترجمۀ توحید مفضل

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه هایی از توحید مفضل ، که مترجمان آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/5770 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14181 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام

ص:53

کاتب ، قرن 12 ق ، 200 برگ[فهرست آستان قدس : 135/14].

2/5771 . قم ، طبسی حائری: 126 ، آغاز: بسمله جعفر الصاد ق (علیه السلام) فرمودند عبرت بگیر و فکر کن ای مفضل ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در نور علم ذیل مجموعه 208 معرفی شده است ، رسالۀ سوم مجموعه ، 17 تا 18 سطر[فهرست کتاب خانۀ طبسی].

5772 3/ . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 536 ، چند برگ افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 185 برگ ، 14 سطر ، 11 * 17[فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

921 . ترجمۀ توقیعات مهدویه

(فارسی)

از: محمد تقی بن محمد صالح

نسخه ها:

5773 . قم ، گلپایگانی: 38/126 ، از آخر افتادگی دارد ، محمد تقی ، قرن 14 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

922 . ترجمۀ ثواب الأعمال شیخ صدوق

(فارسی)

از: عبدالرحیم بن محمد حسینی موسوی شهرستانی (قرن 12ق)

ترجمۀ تحت اللفظی است از کتاب ثواب الأعمال شیخ صدوق. مؤلف پس از پاره ای از روایتها مطالبی را با عناوین «مترجم گوید ، بیان ، تکمله» می آورد. این ترجمه به نام شاه سلیمان صفوی نگاشته شده و در روز سه شنبه هفتم ربیع الأول 1103ق به پایان رسیده است.

آغاز: حمدی که حامدان ملأ اعلی از ادای آن عاجز و شکری که زبان.

نسخه ها:

5774 . قم ، مرعشی: 62 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبدالرحیم حسینی (مؤلف) ، 1103 ق ، 192 برگ[فهرست مرعشی: 73/1].

ص:54

923 . ترجمۀ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق

(فارسی)

از: محمد تقی بن محمد باقر تهرانی اصفهانی (آقا نجفی) (م 1332ق)

نسخه ها:

5775 . یزد ، وزیری: 1368 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 256 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 940/3].

924 . ترجمۀ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه های ناشناخته ای است از کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق.

نسخه ها:

1/5776 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، یار احمد بن شاهوردی نطنزی ، 1100 ق ، 175 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 45].

2/5777 . قم ، قائنی: 56 ، میر علی بن ابراهیم بن احمد مرقی ، 1001 ق[مجلۀ تراثنا:

146/49].

3/5778 . قم ، قائنی: 57 ، بدون نام کاتب ، 1102 ق[مجلۀ تراثنا: 146/49].

4/5779 . مشهد ، گوهرشاد: 793 ، آغاز: در ثواب لا اله لا اللّه حضرت فرموده اگر چنانچه زمین را در یک کفه ترازو ، نستعلیق ، محمد طاهر بن نقد علی ، 1064 ق ، رسالۀ اول و سوم مجموعه [فهرست گوهرشاد: 904/2].

5/5780 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 800 ، آغاز: گفت خواجه ابو جعفر محمد بن موسی بن بابویه قمی که آنچه داعیه بود ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «62 پ - 102ر»41 برگ[فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

6/5781 . قم ، مرعشی: 7772 ، آغاز: الحمد للّه الواحد القدیم الازلی الذی لا یوصف بحد و لا نهایة ... گفت خواجه شیخ ابو جعفر ، نستعلیق زیبا ، بدون نام کاتب ، 14 جمادی

ص:55

الثانی 1060 ق ، 153 برگ[فهرست مرعشی: 137/20].

7/5782 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2027 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: بود ثواب آن کس که صد بار بگوید لا اله الا اللّه ، انجام: آن لعنت بر سر او فرود رود و نیز هرگز از عذاب دوزخ خلاص نشود ، نسخ و عبارات عربی معرب ، لاجین جدید الإسلام ، 1083 ق ، تصحیح شده ، 202 برگ ، 14 سطر ، 11*18 [فهرست مرکز احیاء: 6 مخطوط].

8/5783 . یزد ، وزیری: 3466 ، آغاز: کرده بود او را خدای تعالی می گوید ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 70»70 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1664/5].

925 . ترجمۀ جامع الأخبار (ترجمۀ معارج الیقین)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه های ناشناخته است از جامع الأخبار محمد بن محمد شعیری سبزواری .

نسخه ها:

1/5784 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7099 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: یفرغ إلیهم من التغییر فی الدین و یحصل فی ما سألهم العلم ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1089 ق ، 161 برگ [فهرست آستان قدس : 145/14].

2/5785 . یزد ، جامع کبیر یزد: 1405 ، عنوان معرفی: ترجمۀ احادیث جامع الأخبار ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهاردهم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران:

میکروفیلم 2501[فهرست دانشگاه تهران: 703/1].

مجلس: 336/2].

3/5786 . تهران ، حسین مفتاح: 99 ، عنوان معرفی: جامع الأخبار با ترجمه ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی به نستعلیق[نشریۀ نسخه های خطی:

126/7].

4/5787 . تهران ، سپهسالار: 2163 ، بدون نام کاتب ، 1083 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ،

ص:56

«97 پ - 186 پ» 90 برگ [فهرست سپهسالار: 405/3].

5/5788 . قم ، گلپایگانی: 3337/17/117 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: فصل در بیان فضیلت علم و یاد گرفتن و یاد دادن و فضل علما از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که طلب علم واجب است بر هر مسلمانی به درستی که خداوند عالمیان دوست می دارد طالبان علم را ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 44 برگ ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

6/5789 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4473 ، عنوان معرفی: جامع الأخبار با ترجمۀ فارسی ، آغاز: الحمد للّه الأول بلا أول کان قبله ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه نستعلیق ، 282 برگ[فهرست مجلس: 152/12].

7/5790 . قم ، مرعشی: 814 ، آغاز: شکر و سپاس مر خدای راست که اولی است بی بدایت که بوده است پیش از اول ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، همراه با متن عربی ، ترجمه نستعلیق زیر سطور ، 177 برگ[فهرست مرعشی: 12/3].

1 ترجمۀ جامع الأخبار

از: محمد رضا خویدکی ، شرف الدین

رجوع کنید به: کاشف الأستار.

1 ترجمۀ چهارده حدیث

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه

رجوع کنید به: رساله در رجعت.

926 . ترجمۀ چهل کلمه از امیر المؤمنین علیه السلام به نظم

(فارسی)

از: حسین بن سیف الدین هروی (قرن 10ق)

ترجمۀ منظوم چهل کلمه از کلمات امیر المؤمنین علیه السلام است که در سال 912ق انجام گرفته و هر کلمه در یک رباعی به فارسی ترجمه شده است.

ص:57

آغاز: الحمد للّه العلی الکبیر الذی لیس له شبیه و لا نظیر اما بعد این چهل کلمه است به ترتیب حروف تهجی قال رضی اللّه عنه:

ادب المرء خیر من ذهبه ادب آموز و مال را بگذار

چاپ: تهران ، چاپ میهن ، اردیبهشت 1355 ش ، رقعی ، 50 ص ، به کوشش محمد شیروانی ، با عنوان تصویر علی عالی در نثر اللالی .

نسخه ها:

1/5791 . تهران ، ملک: 2653 ، ترجمۀ ده حدیث را دارد ، افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1119 ق ، رسالۀ دهم مجموعه ، «123ر - 124ر»2 برگ[فهرست ملک: 82/6].

2/5792 . تهران ، دانشگاه تهران: عکس 6952 ، نستعلیق ، عبدالکریم کشاف زاده ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم مجموعه ، نام مؤلف در فهرست حسین یوسف الدین هروی ذکر شده است [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 269/3].

927 . ترجمۀ حدیث احتجاج سعد بن عبد اللّه قمی

(فارسی)

از: محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی قمی (م 1098ق)

ترجمۀ روایت مفصلی است که شیخ صدوق در کتاب إکمال الدین (1) از سعد بن عبد اللّه قمی اشعری ، (در بارۀ احتجاج وی با مرد ناصبی و پس از آن عرضۀ سوالات به امام حسن عسکری علیه السلام و جواب دادن حضرت امام زمان (عج) به سوالات وی) نقل کرده است.

آغاز: در ذکر حدیث احتجاج که مصدق این حکایت و شاهد این روایت است.

نسخه ها:

5793 . تهران ، دانشگاه تهران: 2479 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق و عبارات عربی نسخ ،

ص:58


1- (1) . کمال الدین و تمام النعمة ، شیخ صدوق ، صص 455-465 . [1]

بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «ص809 - 824»8 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1249/9].

928 . ترجمۀ حدیث احکام کسوف و خسوف

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5794 . همدان ، قاسم برنا: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 379/5].

929 . ترجمۀ حدیث اصبغ بن نباته به اسناد شیخ الإسلام علی همدانی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5795 . تهران ، دانشگاه تهران: 7133 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 14 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 463/16].

930 . ترجمۀ حدیث اصبغ بن نباته با سلمان فارسی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله روایت است که اصبغ بن نباته را ضعفی بهم رسید خدمه خود را فرمود.

نسخه ها:

5796 . مشهد ، گوهرشاد: 790 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1249 ق ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست گوهرشاد: 901/2].

1 ترجمۀ حدیث بساط

از: محمد فصیح تبریزی

رجوع کنید به: ترجمۀ حدیث غمامه.

ص:59

931 . ترجمۀ حدیث تزویج حضرت فاطمه علیها السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5797 . تهران ، دانشگاه تهران: 7133 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1193 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 15 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 462/16].

932 . ترجمۀ حدیث التمثیل

(فارسی)

از: محمود شهابی (1365 ش)

نسخه ها:

5798 . تهران ، دانشگاه تهران: عکس 6796 ، افتادگی دارد ، محمود شهابی (مؤلف) ، تیر 1346ش ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 261/3].

933 . ترجمۀ حدیث جنود عقل و جهل و چند حدیث دیگر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5799 . قم ، مسجد اعظم: 2630 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، قطع رقعی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 574].

934 . ترجمۀ حدیث حقیقت

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله اما بعد نقل است که کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام سؤال کرد .

نسخه ها:

5800 . شیراز ، ملی فارس: 654 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست ملی فارس: 238/2].

ص:60

1 ترجمۀ حدیث حمّاد

از: محمد بن حسین خوانساری ، رضی الدین

رجوع کنید به: آداب نماز.

935 . ترجمۀ حدیث دوم از شرح اربعین

(فارسی)

از: سید دلدار

نسخه ها:

5801 . کتاب خانه شخصی (دارای 230 نسخه): 28 ، بدون نام کاتب ، 1209 ق ، قطع رقعی[مجلۀ نور علم: 88/54].

936 . ترجمۀ حدیث رجاء بن أبی الضحاک (ترجمۀ اعمال رضا علیه السلام در راه

خراسان)

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

ترجمۀ حدیثی که شیخ صدوق در عیون أخبار الرضا علیه السلام (1)نقل نموده ، این حدیث را رجاء ابن ابی ضحاک - که مأمور آوردن امام به مرو بوده - نقل نموده و در آن رفتار آن حضرت را در هنگام سفر به طوس ذکر نموده است .

این ترجمه در ربیع الأول 1078 ق به پایان رسیده و به در خواست حاج محمد علی انجام گرفته است.

[الذریعة: 96/4 ؛ کتابشناسی مجلسی : 178]

آغاز: الحمد للّه... و بعد بدرستی که رئیس المحدثین محمد بن بابویه قمی قدس اللّه روحه در کتاب عیون اخبار الرضا.

نسخه ها:

1/5802 . تهران ، ملک: 1905 ، نسخ ، عبدالصانع علوی سبزواری ، 1134 ق ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست ملک: 396/5].

ص:61


1- (1) . عیون اخبار الرضا علیه السلام : 194/1 .

2/5803 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1495 ، آغاز: برابر نمونه ، سید احمد ابن محمد رضا حسینی خوانساری ، 1328 ق ، رسالۀ سیزدهم مجموعه[فهرست اهدایی رهبری: 385].

3/5804 . قم ، مرعشی: 9206 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «77پ - 84 ر» 8 برگ[فهرست مرعشی:

10/24].

4/5805 . تهران ، ملی تهران: /2207ع ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوازدهم مجموعه ، «208پ»1 برگ[فهرست ملی تهران: 529/11].

1 ترجمۀ حدیث ستة أشیاء

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه

رجوع کنید به: شرح حدیث «ستة أشیاء لیس للعباد فیها صنع» .

937 . ترجمۀ حدیث طرماح

(فارسی)

ترجمۀ نامۀ امام علی علیه السلام به معاویه که طرماح بن عدی (1) ، به نزد وی برده و قرائت نموده است.

آغاز: بعد از حمد ایزد دادار.

نسخه ها:

5806 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: فیروز 291 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «صفحه155 - 161»4 برگ[فهرست مجلس: 273/21].

938 . ترجمۀ حدیث عرض الدین عبدالعظیم حسنی علیه السلام

(2)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله اعتقادات سید جلیل الشأن و عظیم القدر و المنزلة عبدالعظیم بن

ص:62


1- (1) . این نامه را شیخ مفید در کتاب الاختصاص (ص 138) آورده است .
2- (2) . حدیث عرض دین حدیثی است که طبق آن عبدالعظیم حسنی علیه السلام اعتقادات و باورهای دینی خود را به حضرت امام هادی علیه السلام عرضه نمود و آن حضرت تأیید نمودند .

عبد اللّه الحسنی ... گفت عبدالعظیم که شهادت میدهم.

نسخه ها:

5807 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 540/6 ، عنوان معرفی: ترجمۀ اعتقادات عبدالعظیم حسنی علیه السلام آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

939 . ترجمۀ حدیث عنوان بصری

(فارسی)

از: محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی ، ملا (م 1234ق)

ترجمۀ پارسی روایتی که عنوان بصری از امام صادق علیه السلام روایت نموده است . این حدیث در کتاب مشکاة الأنوار و منیة المرید و وسائل الشیعة و بحار الأنوار (1) به نقل از خط شهید اول محمد بن مکی ، نقل شده است.

آغاز: بسمله حمدله اما بعد بدانکه بعضی از علمای ما روایت کرده اند.

نسخه ها:

5808 . قم ، طبسی حائری: 600 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، حدود 1224 ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، 15 سطر[فهرست کتاب خانۀ طبسی].

940 . ترجمۀ حدیث غمامه (بساط)

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

دو ترجمه از حدیث معروف به حدیث غمامه و حدیث بساط که مترجم آنها ناشناخته است .

آغاز: فی خبر الغمامة ما رواه أبوعبداللّه بن زکریا بن دینار العلانی عن أبی حبیب الأسود عن محمد بن عبداللّه یرفعه إلی سلمان ... در خبر غمامه چیزیست که روایت کرده او را ابوعبداللّه پسر زکریا.

ص:63


1- (1) . مشکاة الأنوار: 325 ؛ منیة المرید: 149 ؛ وسائل الشیعه: 127/18 و 172/27 ؛ [1]بحار الأنوار: 224/1 . [2]

انجام: لعن اللّه من غصب حقک و جحدک و أعرض عنک و ضاعف علیهم العذاب الألیم.

نسخه ها:

1/5809 . تهران ، ملک: 2125 ، عنوان معرفی: حدیث بساط به فارسی ، شکسته نستعلیق ، محمد حسین قائینی ، 1097 ق ، رسالۀ بیستم مجموعه[فهرست ملک: 426/5].

2/5810 . قم ، گلپایگانی: 967/6/57 ، عنوان معرفی: خبر غمامه ، انجام : برابر نمونه ، آغاز:

برابر نمونه ، نسخ و ترجمه به شنگرف و به خط نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «46پ - 57 پ» 12 برگ ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

941 . ترجمۀ حدیث غمامه (بساط)

(فارسی)

از: محمد فصیح تبریزی

آغاز: حمد و سپاس مر خداوندی را که ممتاز گردانید .

انجام: آنچه در کتاب الرایق که ظاهراً .

نسخه ها:

5811 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2404 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ، 15 برگ[فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

942 . ترجمۀ حدیث کساء

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه هایی از حدیث کسا ، که مترجم آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/5812 . قم ، مرعشی: 8954 ، نسخ معرب و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1033 ق ، نسخ معرب و ترجمه نستعلیق فارسی ، 13 برگ[فهرست مرعشی: 126/23].

2/5813 . قم ، مرعشی: 10110 ، آغاز: حدیث شریف کسا که خواندن و نگاه داشتن با خود

ص:64

ثواب ، نستعلیق ، میر معصوم علی موسوی ، 1230 ق ، 13 برگ[فهرست مرعشی:

78/26].

3/5814 . تهران ، ملی تهران: /1459ف ، آغاز: حدیث شریف کسا که خواندن و نگاه داشتن با خود ثواب ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 15 برگ[فهرست ملی تهران:

517/3].

4/5815 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 391 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 149/7].

5/5816 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 557د ، نسخ و نستعلیق ، محمد حسین هروی ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الهیات تهران: 47/1].

943 . ترجمۀ حدیث مصافحه و چند حدیث دیگر

(فارسی)

از: علی رامتینی (1) (م 715ق)

در فهرست ملک چنین معرفی شده: «حدیث مصافحه (2) به همراه چند حدیث با ترجمۀ آنها از علی رامتینی م 715ق در خوارزم» .

نسخه ها:

5817 . تهران ، ملک: 4275 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و ششم مجموعه ، «هامش 98پ - 100ر»3 برگ [فهرست ملک: 327/7].

944 . ترجمۀ حدیث نبوی به نظم

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5818 . تهران ، دانشگاه تهران: 7481 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1276 تا 1280 ، رسالۀ

ص:65


1- (1) . وی از عالمان شیعی است و در سال 715 ق در خوارزم وفات نموده است . اصل وی از رامتین - ناحیه ای در حوالی بخارا - بوده ، و شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه (756/9) [1] دیوان اشعار وی را معرفی نموده است.
2- (2) . دو حدیث به حدیث مصافحه مشهور است 1 - حدیثی که شیخ صدوق در کتاب خصال (ص 22) از ابو جعفر علیه السلام روایت نموده که: إنّ المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا من غیر ذنب . 2 - حدیثی که ابن حجر در لسان المیزان (350/5) از مصافحۀ انس با حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت نموده که انس گفته: فما رأیت خزاً و لا حریراً اللین من کفه... .

دوازدهم مجموعه ، «ص308»1 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 587/16].

945 . ترجمۀ حدیثی از اصول کافی دربارۀ قیامت

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5819 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 625 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رمضان المبارک 1234 ق ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 394/1].

946 . ترجمۀ حدیثی از امام صادق علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5820 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 108 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 1500[مجلۀ نور علم: 269/52].

947 . ترجمۀ خبر معلی بن خنیس

(فارسی)

از: محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

ترجمه و شرح حدیثی (1) است که معلی بن خنیس یا ابوعبداللّه کوفی از غلامان امام صادق علیه السلام از آن حضرت در خواص عید نوروز و اعمال ایام ماههای فارسی بنابر آنچه در نزد ایرانیان مورد قبول است روایت نموده است . در خاتمه رساله نیز ابیاتی از خواجه نصیر طوسی دربارۀ روزهای نحس ماه آمده است.

چاپ: تهران: با عنوان نوروز سی روز ، به کوشش محمد معین ، 1325 .

[فهرستهای خودنوشت فیض کاشانی: 307]

ص:66


1- (1) . این حدیث در وسائل الشیعة: 960/2 ؛ الحدائق الناظرة: 215/4؛ کتاب الطهارة ، شیخ انصاری: 328/2 نقل گردیده بدین عبارت: قال علیه السلام : اذا کان یوم النیروز فاغتسل و انظف و البس ثیابک و تطیب بأطیب طیبک إلی أن قال یغفر لک ذنوب ستین سنة .

آغاز: ستایش و سپاس بی قیاس خداوند زمین و آسمان را ... چنین.

نسخه ها:

5821 . تهران ، دانشگاه تهران: 314 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، میان 1061 و 1076 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 14 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 855/4].

1 ترجمۀ خرایج و جرایح راوندی

از: محمد شریف بن حسام خادم

رجوع کنید به: کفایة المؤمنین فی معجزات الأئمة المعصومین علیهم السلام

948 . ترجمۀ خصال شیخ صدوق

(فارسی)

از: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی (قرن 11ق)

ترجمۀ لفظی مختصری است از کتاب خصال شیخ صدوق که مترجم پس از نقل قطعه ای از حدیث ، ترجمه آن را می آورد و به ندرت مطالبی در شرح و توضیح آنها آورده است.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... ترجمۀ خطبه کتاب نزدیک این است سپاس و ستایش خدای را.

نسخه ها:

5822 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، آغاز: برابر نمونه ، محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، نسخۀ عکسی آن در مرکز احیاء میراث اسلامی قم به شمارۀ 5855 موجود است [دلیل المخطوطات: 97].

949 . ترجمۀ خطب و کلمات امام علی علیه السلام

(فارسی)

از: غیاث الدین ادیب کاشانی

ص:67

نسخه ها:

5823 . تهران ، مینوی: 149 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرستواره مینوی: 16].

950 . ترجمۀ خطبة البیان

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه هایی است از خطبة البیان - منسوب به حضرت علی علیه السلام - که مترجمان آنها شناخته نشده است.

[الذریعة:200/7]

نسخه ها:

1/5824 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7136 ، آغاز: بسمله أنا الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد غیری ، نسخ ، احمد بن تاج الدین ، 875 ق ، 10 برگ[فهرست آستان قدس : 138/14].

2/5825 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4590 ، آغاز: حمد بی حد و ثنای بی عد مر واجب الوجودی را که در معانی را در تحت ، نسخ ، میر زین العابدین ، 1122 ق ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست مدرسۀ غرب: 349].

3/5826 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12442 ، آغاز: الصراط صراطک و الموقف موقفک أنا الذی عنده علم الکتاب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست آستان قدس: 19/15].

4/5827 . قم ، گلپایگانی: 1558/9/108 ، آغاز: أنا الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد غیری أنا بکل شیء علیم أنا ذو القرنین منم آن کس که نزدیک منست کلیدهای غیب نمی داند آن را بعد محمد غیر من منم بهمه چیز دانا منم ذوالقرنین ، خطبه عربی نسخ معرب و ترجمه نستعلیق زیرنویس ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 10پ»10 برگ ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

5/5828 . قم ، گلپایگانی: 7187/36/187 ، آغاز: بسمله أنا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها احد بعد محمد غیری من آنچه که نزدیک من است کشف احوال آخرت و

ص:68

ظهور فرزندم صاحب الزمان ، نسخ معرب و ترجمه به نستعلیق شنگرف ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح دارد ، رسالۀ اول مجموعه ، 11 برگ ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

6/5829 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: بسمله روایت است از ابن عبدالفتاح «رض» که او از ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ شانزدهم مجموعه ، «76ر - 83 پ»8 برگ [فهرست ملک: 325/7].

951 . ترجمۀ خطبة الرضا علیه السلام فی التوحید

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

ترجمۀ حدیثی است که شیخ صدوق در عیون أخبار الرضا علیه السلام از آن حضرت نقل کرده و آغاز آن چنین است: «أول عبادة اللّه معرفته و أصل معرفة اللّه توحیده» ، مؤلف پس از آوردن مقداری از خطبه ، به ترجمه و شرح آن پرداخته و به عباراتی نظیر این خطبه در خطبۀ دیگر حضرت رضا علیه السلام و نیز خطبۀ امیرالمؤمنین علیه السلام در توحید اشاره می کند .

چاپ: تهران ، چاپ سنگی ، 1288 ق.

[الذریعة: 99/4 ؛ منزوی : 918/2 و 807 ، کتابشناسی مجلسی : 184 ، مشار فارسی : 1284/1]

آغاز: حمدله ... اما بعد تراب اقدام سالکان مسالک یقین.

نسخه ها:

1/5830 . تهران ، ملی تهران: /1668ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1067 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «ص525 - 599» 38 برگ[فهرست ملی تهران: 250/10].

2/5831 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3059 ، آغاز: الحمد للّه... و الصلاة علی سید الموحدین ، محمد کریم بن اسماعیل قاضی ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 83»42 برگ[فهرست مجلس: 505/10].

3/5832 . تهران ، سپهسالار: 5418 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «32پ - 60 پ» 29 برگ[فهرست سپهسالار: 408/3].

ص:69

4/5833 . قم ، مسجد اعظم: 1729 ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 17 برگ [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 524].

5/5834 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 78 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «83 ر - 97 ر» 15 برگ[فهرست الهیات تهران: 712/1].

6/5835 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 219 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 97/2].

7/5836 . تهران ، دانشگاه تهران: 9577 ، نسخ و نستعلیق ، سید علی اصغر بن محمد قاسم طباطبایی زواره ای کچویی ، 1257 ق ، رسالۀ چهاردهم مجموعه[فهرست دانشگاه تهران: 412/17].

8/5837 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 260 ، نستعلیق ، عبدالرحیم بن میر عبدالباقی حسینی ، 1258 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 99/2].

9/5838 . قم ، گلپایگانی: 789/5/79 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین بن محمد صادق حسنی حسینی خاتون آبادی ، در ماه تنکوزئیل 1280 ق ، دار الخلافه طهران ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «90پ - 103ر»24 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

10/5839 . قم ، گلپایگانی: 6803/34/173 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، ابن میرزا اسد اللّه قدسی ، 13 صفر 1284 ق ، در حاشیه تصحیح دارد ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 31 برگ ، 16 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

11/5840 . قم ، مسجد اعظم: 2967 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 15 صفر 1309 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 14 سطر[فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 604 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12/5841 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1495 ، آغاز: برابر نمونه ، سید احمد صفایی خوانساری ، 1328 ق ، رسالۀ هفدهم مجموعه[فهرست اهدایی رهبری: 385].

13/5842 . قم ، گلپایگانی: 4023/20/143 ، از انجام ناتمام مانده است ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 11

ص:70

برگ ، 14 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 216/1 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

14/5843 . قم ، گلپایگانی: 906/5/196 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخه در حاشیه تصحیح شده است ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «189پ - 214ر»25 برگ ، 16 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی جدید].

15/5844 . تهران ، سپهسالار: 8173 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «83 پ - 91 پ» 9 برگ[فهرست سپهسالار:

410/3].

16/5845 . تهران ، ملک: 593 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نوزدهم مجموعه ، «518 - 556 » 39 برگ[فهرست ملک: 97/5].

17/5846 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 887 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 55/2].

18/5847 . تهران ، حسین مفتاح: 290 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 232/7].

952 . ترجمۀ خطبۀ شقشقیه به نظم

(عربی)

از: محمد تقی بن امیر مؤمن حسینی قزوینی (1270ق)

ترجمۀ منظومی است از خطبۀ شقشقیۀ مولا أمیر المؤمنین علیه السلام ، مترجم ابتدا مقدمۀ کوتاهی به نثر آورده پس از آن مقدمه گونه ای به نظم در ستایش امام علی علیه السلام آورده و آنگاه پاره هایی از خطبه را با ترجمۀ به نثر ذکر نموده و سپس هر پاره ای را در یک بیت به نظم کشیده و در پایان ، سند خطبه را در قالب مثنوی آورده است.

[الذریعة: 119/14 ؛ منزوی: 964/2]

آغاز: الحمد للّه هو أهله ... اما بعد چون تحصیل نور ایمان و تطهیر قلب ...

شکفته باز گل شمسه خور خاور پی سلام امیر غدیر و قدر

ص:71

نسخه ها:

1/5848 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 703 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1243 ق ، رسالۀ دهم مجموعه [فهرست مدرسۀ حجتیه: 122].

2/5849 . تهران ، دانشگاه تهران: 3109 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 13 و 14 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 17»17 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 2063/11].

3/5850 . تهران ، دانشگاه تهران: 7423 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد حقیر کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «صفحه1 - 20»10 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

556/16].

4/5851 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 276 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 9ر»9 برگ[فهرست دائرة المعارف: 305/1].

5/5852 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14369 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1ر - 4پ»4 برگ[فهرست مجلس:

495/38].

953 . ترجمۀ خطبۀ غدیریۀ حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله

(فارسی)

از: محمود کلباسی ، میرزا

ترجمه ای است از خطبۀ غدیریۀ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله (1)، چند برگی از این ترجمه افتادگی داشته که توسط شیخ حسنعلی مروارید در سال 1360 ق ترجمه شده است .

نسخه ها:

5853 . مشهد ، گوهرشاد: 452 ، آغاز: بسمله احتجاج النبی صلی اللّه علیه و آله یوم الغدیر ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، تایپ دستی شده ، «36ص»18 برگ[فهرست گوهرشاد:

555/2].

ص:72


1- (1) . الاحتجاج ، طبرسی : 66 ، با عنوان «احتجاج النبی صلی الله علیه و آله یوم الغدیر» .

954 . ترجمۀ خطبۀ مونقه و مهملۀ امام علی علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای است از دو خطبۀ منسوب به امام علی علیه السلام که مترجم ، آنها را برای شاه سلطان حسین صفوی ترجمه نموده و در خطبۀ اول سند آن را نیز آورده است.

آغاز : الحمد لله رب العالمین . . . چون در این اوقات میمنت آیات .

نسخه ها:

5854 . تهران ، سپهسالار: 5360 ، آغاز : برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، مجتبی بن محمد باقر حسینی ، 1273 ق ، ترجمه شکسته نستعلیق ، رسالۀ اول مجموعه ، «2 پ - 13 پ» 12 برگ[فهرست سپهسالار: 411/3].

955 . ترجمۀ دو حدیث دربارۀ قیامت (وعد و وعید ، جنت و نار ، بهشت و

دوزخ)

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

ترجمۀ دو روایت است راجع به بهشت و دوزخ و وصف آنها ، در یک مقدمه و دو فصل با این عنوانها:

مقدمه: در معاد جسمانی؛

فصل اول: در اوصاف بهشت؛

فصل دوم: در اوصاف جهنم.

چاپ: مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی ، 1368 ش ، ضمن رسائل اعتقادی.

[الذریعة: 163/5 با نام «جنت و نار» و 209/13 ؛ کتابشناسی مجلسی: 206 ؛ منزوی: 2 / 929]

آغاز: الحمد للّه الذی أعد لأولیائه جنات النعیم و لأعدائه نزلا من حمیم ... أما بعد خامه تقصیر آثار.

انجام: امید که حق تعالی این غریق بحر خطا را با سایر برادران ایمانی به ساحل نجات رساند و از عقوبات ابدی نجات بخشیده به درجات عالیه بهشت فایز گرداند بمحمد و آله الطیبین الطاهرین.

ص:73

نسخه ها:

1/5855 . قم ، آستان معصومیه (س): 564 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، شمس الدین محمد حسین بن میر محمد یوسف ، 1130 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 20 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 195/2].

2/5856 . قم ، مرعشی: 8839 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ بیستم مجموعه ، 10 برگ[فهرست مرعشی: 30/23].

3/5857 . قم ، گلپایگانی: 4445/22/165 ، عنوان معرفی: جنت و نار ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ تحریری ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 25 برگ ، 17 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/5858 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2708 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 53 برگ ، 12 سطر[فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

5/5859 . قم ، دار الحدیث: 253 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: که توسن سرکش نفس انسانی به شهوات نفسانی و وساوس شیطانی پیوسته از صراط مستقیم طاعت جناب یزدانی منحرف میگردد ... حدیث اول شیخ اجل اکمل مفید محمد بن محمد بن نعمان روح اللّه روحه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، سید علی بن سید سلمان ، جمعه 19 رجب 1223 ق ، 33 برگ ، 13 سطر ، 12*22 [فهرست دار الحدیث].

6/5860 . قم ، مرعشی: 1683 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 25 جمادی الثانی 1232 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، 79 برگ[فهرست مرعشی: 79/5].

7/5861 . قم ، گلپایگانی: 6761/34/131 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شعبان 1233 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 13 برگ ، 21 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

8/5862 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 472 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، علی بن رجب علی دنیائی ، 1267 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 15 * 22[فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

9/5863 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 151 - ج ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، سید آقا محمد باقر واعظ تفرشی تهرانی ، 1277 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «1پ - 27ر»27 برگ [فهرست حقو ق تهران: 51].

10/5864 . قم ، مرعشی: 10695 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ چهارم

ص:74

مجموعه ، «145ر - 157ر»13 برگ[فهرست مرعشی: 144/27].

11/5865 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 138 ، عنوان معرفی: جنت و نار ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «ص 175 - 199» 25 برگ[فهرست مجلس: 49/22].

12/5866 . قم ، طبسی حائری: 557 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، در آخر رسالۀ تاریخ 1238 ق موجود است ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 24 برگ [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

13/5867 . تهران ، عبدالعظیم قریب گرکانی: 134 ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 644/5].

14/5868 . قم ، دار الحدیث: 84 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «23پ - 57 پ»33 برگ ، 14 سطر[فهرست دار الحدیث].

15/5869 . قم ، مرعشی: 187 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «109پ - 133ر»25 برگ[فهرست مرعشی: 210/1].

16/5870 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 683 ، سید احمد صفایی خوانساری ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست اهدایی رهبری:

282].

17/5871 . تهران ، سپهسالار: 7385 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست سپهسالار: 98/4].

18/5872 . قم ، مسجد اعظم: 629 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 16 برگ ، قطع رقعی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 77 ؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

19/5873 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1269 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 413/2].

20/5874 . مشهد ، گوهرشاد: 704 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 29»29 برگ[فهرست گوهرشاد: 811/2].

ص:75

956 . ترجمۀ دیوان امام سجاد علیه السلام

(فارسی)

گویا از: مجتبی بن محمد باقر حسینی (قرن 13ق)

ترجمۀ پارسی است از دیوان منسوب به امام زین العابدین علیه السلام ، که در روز جمعه پنجم جمادی الثانی 1265ق به پایان رسیده است.

نسخه ها:

5875 . تهران ، سپهسالار: 7452 ، نسخ ، مجتبی حسینی ، 5 جمادی الثانی 1265 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 82 ر» 82 برگ[فهرست سپهسالار: 48/4].

957 . ترجمۀ دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

5876 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13287 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 256].

958 . ترجمۀ دیوان امیر المؤمنین علیه السلام به نظم

(فارسی)

از: شاهد جوینی سبزواری

ترجمۀ منظومی است از دیوان منسوب به امام علی علیه السلام که قطب الدین کیدری جمع آوری نموده است . شاعرابتدا مقدمۀ منظومی آورده ، سپس هر بیت را در لا به لای سطور با یک بیت به فارسی ترجمه کرده است.

آغاز:

اول دفتر به نام ذو الجلال قادر و حی و قدیم و لایزال

نسخه ها:

5877 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13969 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه ناتمام است ، اشعار عربی نسخ معرب و ترجمه شکسته نستعلیق ، 248 برگ [فهرست مجلس: 565/37].

ص:76

959 . ترجمۀ دیوان امیر المؤمنین علیه السلام به نثر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه های منثور از دیوان منسوب به امام علی علیه السلام که قطب الدین کیدری جمع آوری نموده ، و مترجمان آنها مشخص نیست .

نسخه ها:

1/5878 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3133 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 6 ق ، ترجمه بین سطور[فهرست مجلس: 705/10].

2/5879 . مشهد ، گوهرشاد: 104 ، نسخ ، محمد علی بن حسن حسینی موسوی ، 818 ق ، همراه با متن عربی ، با حواشی از میبدی ، رسالۀ دوم مجموعه ، «234 - 304»71 برگ[فهرست گوهرشاد: 89/1].

3/5880 . قم ، مرعشی: 826 ، آغاز: شکر و سپاس مر خدای را آن که خوار شدند به چیرگی او جباران و ... ، نسخ معرب و نستعلیق ، محمد بن سلطان حافظ ، رمضان المبارک 891 ق ، ترجمه نستعلیق همراه با متن عربی به نسخ معرب ، رسالۀ دوم مجموعه ، 68 برگ[فهرست مرعشی: 26/3].

4/5881 . تهران ، ملی تهران: /1629ع ، آغاز: الحمد للّه الذی ذلت لعزته الجبابرة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 908 ق ، همراه با متن عربی ، ترجمه به صورت زیرنویس ، 137 برگ [فهرست ملی تهران: 191/10].

5/5882 . تهران ، ملک: 6377 ، عنوان معرفی: دیوان علی علیه السلام ، نسخ ، ابن یوسف ، 937 ق ، گزیده دیوان است ، با حواشی از کاتب ، 186 برگ [فهرست ملک: 228/1].

6/5883 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1744 ، آغاز: الحمد للّه الذی ذلت لعزته الجبابرة ، نسخ و نستعلیق ، علی بن محمد شوشتری ، 1030 ق ، همراه با متن عربی ، «238 ص»119 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 544].

7/5884 . قم ، آستان معصومیه (س): بدون شماره ، نسخ معرب ، اللّه ویردی غلام خاصه ، 12 شعبان 1088 ق ، همراه با متن أنوار العقول ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 56 پ»55 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 232].

8/5885 . تهران ، مجلس سنا: 307 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق ، همراه با متن

ص:77

عربی ، 194 برگ[فهرست مجلس سنا: 154/1].

9/5886 . تهران ، ملی تهران: /2778ف ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، احتمالا قرن 12 ق ، 156 برگ[فهرست ملی تهران: 399/7].

10/5887 . تهران ، سپهسالار: 7114 ، آغاز: الا هَل إلی طول الحیاة سبیل * و انی و هذا الموت لیس یحول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، در پایان نسخه مناجات «یا سامع الدعاء» با روایت مسند فضل طبرسی ، 81 برگ[فهرست سپهسالار: 516/4].

11/5888 . تهران ، ملک: 4603 ، عنوان معرفی: دیوان علی علیه السلام ، نسخ ، عبد اللّه ، قرن 12 ق ، همراه با متن عربی ، ترجمۀ فارسی زیرنویس ، 77 برگ[فهرست ملک: 228/1].

12/5889 . تهران ، سپهسالار: 7122 ، آغاز: الناس من جهة التمثال أکفاء ، نسخ ، محمد جعفر ، 1225 ق ، همراه با متن عربی ، 73 برگ[فهرست سپهسالار: 516/4].

13/5890 . قم ، مسجد اعظم: 3171 ، بدون نام کاتب ، 1226 ق ، همراه با متن عربی ، قطع وزیری[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 183].

14/5891 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 193 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 5 ذی حجه 1258 ق ، همراه با متن عربی ، ترجمۀ فارسی زیر سطور ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «93ر - 178ر» 86 برگ[فهرست الهیات تهران: 258/1].

15/5892 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14438 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه نستعلیق ، 79 برگ[فهرست مجلس:

57738].

16/5893 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2198 ، آغاز: قال أمیر المؤمنین و إمام المتقین گفت امیر مؤمنان و پیشوای متقیان ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 492 برگ[فهرست مجلس: 160/6].

17/5894 . تهران ، سپهسالار: 7121 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1ر - 167ر»167 برگ [فهرست سپهسالار: 516/4].

18/5895 . یزد ، وزیری: 3351 ، آغاز: الحمد للّه الذی دانت لعزته الجبابرة و تضعضعت دون عظمته الأکاسرة ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 82» 82 برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1624/5].

19/5896 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 514 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: در نفی نسب و

ص:78

مدح علم الناس من جهة التمثال أکفاء ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «151ص»76 برگ[ فهرست سلطنتی ، دینی: 548].

960 . ترجمۀ دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام به نظم

(فارسی)

از: شوقی تبریزی (قرن 9ق) (1)

ترجمۀ منظوم معروفی است از دیوان منسوب به امام علی علیه السلام که قطب الدین کیدری جمع آوری نموده است . این ترجمه را شاعر به نام صدر زمان برهان الدین و در سال 885ق سروده است.

[الذریعة: 549/9 ؛ منزوی: 2722/4]

آغاز:

نامه گشایم به ثنای خدا

نسخه ها:

1/5897 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 8939 ، دانا محمد بن جلال بن علی حسینی ، 889 ق[فهرست نسخه های خطی فارسی: 2723/4].

2/5898 . تهران ، حسین مفتاح: 149 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 9 ق ، نسخ در متن و نستعلیق در ترجمه ، با تملکی در 889 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 119/7].

3/5899 . تهران ، مجلس سنا: 783 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9 ق ، ترجمه نستعلیق زیر نویس ، 92 برگ[فهرست مجلس سنا: 59/2].

4/5900 . تهران ، دانشگاه تهران: 2398 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 909 تا 920 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «221 - 413»193 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1001/9].

ص:79


1- (1) . برای شرح حال ناظم رجوع شود به: الذریعه : 549/9 ؛ تحفۀ سامی : ص 5 و 117 و 191 ؛ مجالس النفایس : ص 64 و 237 ؛ دانشمندان آذربایجان : ص 208 .

5/5901 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7160 ، آغاز: الحمد لولیه و الصلاة علی نبیه ، نسخ و نستعلیق ، محمد قاسم بن کمال الدین اصفهانی ، 8 محرم 1010 ق ، 131 برگ [فهرست مجلس: 168/25].

6/5902 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد سعید بن محمد تقی خاتون آبادی ، 1081 ق ، رسالۀ دهم مجموعه ، «25پ - 106ر هامش»82 برگ [فهرست ملک: 323/7].

7/5903 . تهران ، دانشگاه تهران: 7827 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، ترجمه نستعلیق ، 139 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 716/16].

8/5904 . تهران ، دانشگاه تهران: 9900 ، همراه با متن و سندها ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سدۀ 10 و 11 ق ، در فهرست نام ناظم نیامده است ، متن دیوان به نسخ در متن و ترجمه به نستعلیق در حاشیۀ صفحه ها ، 122 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 503/17].

9/5905 . تهران ، ملک: 4379 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ چهلم مجموعه ، «131پ - 173»43 برگ[فهرست ملک: 376/7].

10/5906 . قم ، گلپایگانی: 18/147 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 1279 ق ، 67 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 98/1].

11/5907 . مشهد ، گوهرشاد: 538 ، آغاز: بسمله من کلام حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ، نسخ ، سید حسین تبریزی ، ربیع الثانی 1280 ق ، 69 برگ [فهرست گوهرشاد: 644/2].

12/5908 . تهران ، حسین مفتاح: 812 ، نسخ و ترجمه نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 13 و 14 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 161/7].

13/5909 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7662 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، همراه با متن دیوان ، رسالۀ پنجم و ششم مجموعه ، «ص176 - 356»91 برگ[فهرست مجلس: 159/26].

14/5910 . تهران ، ملک: 2474 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبدالحسین فریدنی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست ملک: 22/6].

ص:80

961 . ترجمۀ دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام به نظم

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه های منظومی از دیوان منسوب به امام علی علیه السلام که قطب الدین کیدری جمع آوری نموده؛ و مترجمان آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/5911 . تهران ، ملک: 4379 ، ترجمۀ ابیاتی از حضرت علی علیه السلام ، آغاز: الهی یمنینی رجائی سلامة * و قبح خطیاتی علی یشنع * امید و آرزوی من بحضرتت یا رب * بسی است گرچه مرا هست فعلهای شنیع ، نسخ و نستعلیق ، محمد تقی بن حسین خاتون آبادی ، 1056 ق ، رسالۀ هجدهم مجموعه ، «44پ - 45ر»2 برگ[فهرست ملک: 370/7].

2/5912 . مشهد ، کاظم مدیر شانه چی: بدون شماره ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق ، همراه با متن عربی ترجمه منظوم هر بیت[نشریۀ نسخه های خطی: 596/5].

3/5913 . انگلستان * ، لندن ، موزه بریتانیا: بدون شماره ، میر علی (احتمالا سلطانعلی مشهدی) ، بدون تاریخ کتابت ، متن عربی با ترجمۀ منظوم ، «219صفحه»110 برگ ، سابقه: محقق طباطبایی: عکس 174 [یادنامۀ محقق طباطبایی: 1474/3].

962 . ترجمۀ رسالۀ اهوازیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای از نامۀ امام صادق علیه السلام به عبداللّه نجاشی استاندار اهواز که در پاسخ نامۀ وی نگاشته اند . این نامه را علامۀ مجلسی در بحارالأنوار (1) از شهید ثانی نقل نموده است .

آغاز: روی شیخنا الشهید الثانی ره ... روایت کرد استاد ما شهید ثانی.

ص:81


1- (1) . بحارالأنوار: 271/78 .

نسخه ها:

5914 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6831 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، متن نسخ و ترجمه نستعلیق ، 16 برگ[فهرست آستان قدس: 44/5].

963 . ترجمۀ رسالۀ حقوق امام زین العابدین علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای از رسالۀ حقوق است ، که ابوحمزۀ ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت نموده است.

آغاز: روایت است از حضرت امام زین العابدین آن که حقوق حق خدای تعالی بر تو آن است که او را بپرستی و هیچ چیز را در عبادت با او شریک نگردانی.

نسخه ها:

5915 . قم ، گلپایگانی: 5905/29/245 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 19 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

1 ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

از: محمد بن ابی القاسم حبیب اللّه واعظ اصفهانی ، نورالدین

رجوع کنید به: تحفة الرضا لذخیرة الملوک النجباء.

964 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: عبدالواسع بن علامی تونی (قرن 12ق)

ترجمۀ تحت اللفظی است از الرسالة الذهبیة امام رضا علیه السلام که به دستور شاه سلطان حسین صفوی انجام گرفته است .

[فهرست مرعشی: 103/16 و 104 ؛ الذریعة: 197/26 (با عنوان ترجمة الذهبیة الرضویة)]

ص:82

آغاز: خوشترین حدیثی که سامعه آرای قدسی نژادان محفل زبان.

نسخه ها:

1/5916 . قم ، مرعشی: 6098 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: مرقد مطهر سروری را سزد که صحیفه کامله وجود فایض الجودش ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1180 ق ، 22 برگ [فهرست مرعشی: 103/16].

2/5917 . قم ، طبسی حائری: 656 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، آقا بزرگ قزوینی ، 16 محرم 1293 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 22 برگ[فهرست کتاب خانۀ طبسی].

965 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه (ترجمۀ طب الرضا علیه السلام )

(فارسی)

از: ملا فیض اللّه عصاره شوشتری (زنده در 1088ق)

این ترجمه به نام فتحعلی خان بن واخشتوخان در دو فصل انجام شده: فصل اول در ایراد رساله به عربی ، فصل دوم در ترجمۀ فارسی آن. این ترجمه ، مقید به عبارتهای اصل نبوده و مؤلف توضیحات لازم را با عنوان «مترجم گوید» آورده است. ترجمۀ کتاب پس از سال 1078ق صورت گرفته است.

[الذریعة: 103/4 ؛ منزوی: 499/1]

آغاز: حمد بی قیاس و سپاس ستوده اساس حضرت مقدس حکیمی را سزاوار است.

نسخه ها:

1/5918 . قم ، مسجد اعظم: 3772 ، آغاز: برابر نمونه ، محمد تقی بن حیدر شوشتری ، 1088 ق ، بدون نام مترجم ، رسالۀ نوزدهم مجموعه[فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

121].

2/5919 . تهران ، دانشگاه تهران: 963 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، نزدیک به 1122 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 23 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 735/5].

3/5920 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ دوم مجموعه [مجلۀ میراث شهاب: 19/22].

4/5921 . قم ، مرعشی: 9335 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ

ص:83

کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «133ر - 153ر»21 برگ[فهرست مرعشی: 127/24].

5/5922 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13567 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، به ضمیمۀ مفتاح الشفاء اثر دیگر همین مترجم [فهرست آستان قدس: 526/14].

6/5923 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعۀ طباطبایی 657 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «76پ - 206پ»131 برگ[فهرست مجلس: 348/22].

7/5924 . تهران ، ملک: 4444 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه[فهرست ملک: 402/7].

966 . ترجمة رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (1)

ترجمۀ پارسی است از الرسالة الذهبیة منسوب به امام رضا علیه السلام .

آغاز: حمدله اما بعد این رساله ایست مشتمل بر معرفت بدن و حفظ صحت و شناخت علت و تدبیر علاج .

نسخه ها:

1/5925 . تهران ، دانشگاه تهران: 3915 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، ابراهیم و محمد مهدی طباطبایی ، 1064 ق ، گویا از اصفهانی ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 14» 14 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2902/12].

2/5926 . قم ، مسجد اعظم: 3330 ، آغاز: این رساله ای است مشتمل بر معرفت بدن و حفظ صحت ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 623 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید ]

3/5927 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5168 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «4ص»2 برگ[فهرست آستان قدس: 421/5].

ص:84


1- (1) . در فهرست مجلس (244/19) این رساله به نورالدین محمد بن ابوالقاسم واعظ اصفهانی مؤلف تحفة الرضا لذخیرة الملوک النجباء - که ترجمۀ الرسالة الذهبیة است - نسبت داده شده است .

4/5928 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 6272 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دهم مجموعه ، «ص22 - 49» 14 برگ [فهرست مجلس:

244/19].

5/5929 . تهران ، دانشگاه تهران: 1035 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجاهم مجموعه[فهرست دانشگاه: 745/4].

6/5930 . تهران ، دانشگاه تهران: 2398 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، گویا از اصفهانی ، رسالۀ سی و چهارم مجموعه ، «400 - 410» 6 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1008/9].

7/5931 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هفدهم مجموعه ، «83 پ - 87 ر» 5 برگ[فهرست ملک: 325/7].

8/5932 . تهران ، ملک: 4573 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «16پ - 17پ»2 برگ[فهرست ملک: 423/7].

967 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

[الذریعة: 103/4]

آغاز: الحمد للّه... اما بعد ظاهر باشد که روزی مأمون از حضرت امام الانس و الجن مفخر العرب و العجم ... در باب حفظ صحت رساله ای .

نسخه ها:

1/5933 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، ابوطالب بن نورالدین محمد حسینی ، ربیع الثانی 1082 ق ، رسالۀ سوم مجموعه[دلیل المخطوطات: 261].

2/5934 . یزد ، وزیری: 134 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «369 - 374»6 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 174/1].

3/5935 . تبریز ، ملی تبریز: 3414/3 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نام مترجم در فهرست نیآمده[فهرست ملی تبریز: 762/2].

ص:85

968 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: محمد بن علی رامهرمزی

آغاز: الحمد للّه ناشر کل طی و ممیت کل حی ... سپاس بی قیاس و ستایش.

نسخه ها:

5936 . ری ، آستان عبدالعظیم: 374 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 429/3].

969 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: محمد رضا ، سید میر

نسخه ها:

5937 . قم ، مسجد اعظم: 1462 ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق ، فایده اول از نود فایده کتاب [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 285].

970 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: محمد شریف بن محمد صادق خاتون آبادی (قرن 12ق)

ترجمۀ پارسی رسالۀ ذهبیۀ منسوب به امام رضا علیه السلام است که مترجم آن را پس از اثر دیگرش حاشیۀ موجز القانون ، نگاشته و در 14 محرم الحرام 1109ق در قندهار ، بدان آغاز نموده است.

آغاز: الحمد للّه الذی عجز عن تحمیده لسان کل ذی لسان.

نسخه ها:

5938 . تهران ، سپهسالار: 7373 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 131 برگ[فهرست سپهسالار: 413/3].

971 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ص:86

نسخه هایی است از ترجمه های رسالۀ ذهبیه که مترجمان آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/5939 . ترکیه ، استانبول ، فاتح: 5297 ، نسخ ، ابوعلی حسن بن ابراهیم بن ابی بکر سلماسی ، 10 ذی قعده 614 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «28ر - 146»119 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 47 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

404/1].

2/5940 . تهران ، دانشگاه تهران: میکروفیلم 462 ، بدون نام کاتب ، سدۀ 8 و 9 ق ، رسالۀ نوزدهم مجموعه ، «312پ» 1 برگ [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

1 / 480].

3/5941 . قم ، گلپایگانی: 3165/16/175 ، آغاز: بسمله الرسالة الذهبیة فی الطب التی بعث بها الإمام الهمام علی بن موسی الرضا علیه السلام ...یعنی رسالۀ ذهبیه است در علم طب آن چنان رساله که فرستاد این رساله را امام بزرگ کریم ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 24 ربیع الأول 1084 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 96 برگ ، 13 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/5942 . قم ، مسجد اعظم: 3435 ، آغاز: الرسالة الذهبیة فی الطب ... یعنی این رسالۀ ذهبیه است ، نسخ ، محمد جعفر خرم آبادی ، شوال 1091 ق ، 54 برگ ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 199 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

5/5943 . قم ، مرعشی: 9116 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ ششم مجموعه[مجلۀ میراث شهاب: 29/21].

6/5944 . تهران ، مجلس سنا: 38 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق ، رسالۀ نوزدهم مجموعه ، «235 - 241»7 برگ [فهرست مجلس سنا: 20/1].

7/5945 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5169 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1107 ق ، «9ص»5 برگ [فهرست آستان قدس: 44/5].

8/5946 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 976 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1180 ق ، رسالۀ دوازدهم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 129/2].

9/5947 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 261 ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ،

ص:87

(75566)رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست ادبیات تهران: 13/3 و 41].

10/5948 . تهران ، ملک: 4427 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست ملک: 397/7].

11/5949 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 247 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 28/2].

12/5950 . تهران ، دانشگاه تهران: 3415 ، آغاز: بسمله حمدله ... بدانکه حق ... هیچ بنده ای را ببلایی ، نسخ ، علی بن حسن ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «39 - 43ر»5 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 2419/11].

13/5951 . قم ، مسجد اعظم: 1501 ، آغاز: در ترجمۀ رسالۀ ذهبیه در علم طب و تدبیر بدن ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 13 برگ ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 519 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

14/5952 . تهران ، ملک: 4379 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و ششم مجموعه ، «93ر - 96پ»هامش4 برگ[فهرست ملک: 373/7].

972 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه (ترجمۀ طب الرضا علیه السلام )

(فارسی)

از: محمد مؤمن الموتی قزوینی اصفهانی (پیش از 1125ق)

[نسخه های خطی فارسی: 499/1]

ترجمه ای بر رسالۀ مشهور امام رضا علیه السلام مشهور به الرسالة الذهبیة است. مترجم ، این رساله را به نام حاجی علیرضا طالقانی ترجمه نموده است.

آغاز: حمد بیحد و ثنای بیعدد مر واجب الوجودی راست که از هر ذره از ذرات.

نسخه ها:

1/5953 . تهران ، ملک: 5709 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1126 ق ، 42 برگ [فهرست ملک: 137/2].

2/5954 . تهران ، ملی تهران: /2310ف ، آغاز: بسمله و به ثقتی اما بعد چون ابدان بنی نوع انسان و بقای آن ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «6 - 30»25 برگ[فهرست ملی تهران: 432/5].

ص:88

3/5955 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 428 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

973 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله بر ضمایر آگاه دلهای ارباب هوش پوشیده نیست که نزهت طلبان ریاض معانی را شکفته چمنی به این طراوات .

انجام: بدان ای مأمون که در ذاکر به خیانت اول عقوبت یابد دردی کم نماید اما هر گاه عقوبت نیابد...پس باید که بدین منوال طریقه صحت نگاه داری و نفس خود را در مرض نیندازی .

نسخه ها:

1/5956 . تهران ، دانشگاه تهران: 5282 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 18 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 4192/15].

2/5957 . تهران ، ملک: 4221 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 17 برگ[فهرست ملک: 136/2].

3/5958 . تهران ، ملک: 1707 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، غلام حسین بن علی یزدی ، 1300 ق[فهرست ملک: 134/2].

4/5959 . قم ، مسجد اعظم: 3893 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 1324 ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 645].

5/5960 . قم ، گلپایگانی: 1589/9/139 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 15 برگ ، 10 سطر ، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی[فهرست گلپایگانی جدید ؛ مجلۀ تراثنا: 69/3].

974 . ترجمۀ رسالۀ ذهبیه

(فارسی)

از: محمد بن جمهور قمی (زنده در 1237 ق)

آغاز : الحمد للّه الذی هدانا سواء الطریق ... اما بعد محمد بن جمهور .

ص:89

نسخه ها:

9/5961 . قم ، مرعشی: 1674 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 14 جمادی الثانی 1237 ق ، به خط مترجم ، 31 برگ [فهرست مرعشی: 71/5].

975 . ترجمۀ «رسالۀ مسألة فی من مات و لم یعرف إمام زمانه»

(فارسی)

از: مترجم ناشناخته

ترجمه ای است از رسالۀ مسألة فیمن مات و لم یعرف إمام زمانه (1) ، تألیف شیخ طوسی . متن این رساله در ضمن الرسائل العشر (2) ، به چاپ رسیده است .

نسخه ها:

5962 . یزد ، جامع کبیر یزد: 1405 ، عنوان معرفی: ترجمۀ سؤال از شیخ طوسی در بارۀ حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هفتم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 2501 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه: 702/1].

976 . ترجمۀ روایت نبوی در مورد برخورد مرد غنی با مرد فقیر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله روایت شده است از امام به حق ناطق جعفر صادق علیه السلام.

نسخه ها:

5963 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8683/58/133 ، از وسط افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 16 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

ص:90


1- (1) . آغاز اصل رساله چنین است: «سأل سائل فقال أخبرونی عمّا روی عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال: من مات و هو لا یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة . هل هو ثابت صحیح؟ الجواب: بل هو خبر صحیح» . این حدیث در کافی کلینی 377/1 نقل شده است .
2- (2) . الرسائل العشر للشیخ الطوسی: ص 317 .

977 . ترجمۀ السبعین فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای از کتاب السبعین فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام میر سید علی همدانی است.

آغاز: حمد بی حد و قیاس بلا انجام و اساس ستایش آن خداوندی است ... بنا بر این هفتاد حدیثی که افضل المحققین.

انجام: اتمام یافت ترجمۀ احادیث که از معدن رسالت ظهور یافته ... مترجم را به فاتحه و دعای خیر یاد کنند.

نسخه ها:

5964 . مراغه ، عمومی مراغه: 92 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 165 برگ ، 7 - 14 سطر ، 14*19 [فهرست کتاب خانۀ عمومی مراغه: 189].

978 . ترجمۀ سخنان علی علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای تحت اللفظی است از بعضی کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام .

آغاز: من کلام امیر المؤمنین علیه السلام و قد سئل عن الفقیر و الفقیه.

نسخه ها:

5965 . تهران ، ملک: 4379 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ شانزدهم مجموعه ، «36ر - 37پ هامش»2 برگ[فهرست ملک: 369/7].

1 ترجمۀ سه حدیث

از: فخرالدین ماوراء النهری ترکستانی

رجوع کنید به: شرح حدیث غمامه.

ص:91

1 ترجمۀ سؤال اعرابی از امام علی علیه السلام

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه

رجوع کنید به: صراط النجاة.

979 . ترجمۀ شرائع الدین منسوب به امام رضا علیه السلام

(فارسی)

از: محمد علی حسینی

ترجمۀ تحت اللفظی از رسالۀ شرایع الدین معروف به اصول الدین منسوب به امام رضا علیه السلام است.

آغاز: الحمد للّه و سلام علی عباده ... چون اعتقاد به حقایق ایمان امری.

نسخه ها:

5966 . قم ، مرعشی: 2134 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، احمد علی ، 1265 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «23ر - 29ر»7 برگ [فهرست مرعشی: 146/6].

980 . ترجمۀ شرائع الدین منسوب به امام رضا علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمۀ دیگری از رسالۀ شرائع الدین منسوب به امام رضا علیه السلام با عناوین «اصل - ترجمه».

آغاز: حمدله ... حدثنا أبوعلی محمد بن الفضل قال حدثنا أحمد بن حاتم.

نسخه ها:

5967 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6386 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، کطکر طعین حسینی ، سه شنبه دوم جمادی الثانی 1122 ق ، 70 برگ[فهرست آستان قدس : 139/14].

981 . ترجمۀ شرح جنة الأسماء

(فارسی)

از: محمد حسین قریب گَرَکانی ، جناب ، شمس العلماء (م 1345 ق)

ص:92

جنة الأسماء ، منظومه ای است شامل یک ارجوزه و دو قصیده که به حضرت علی علیه السلام منسوب است . ابوحامد محمد غزالی زمانی که در مدرسۀ نظامیۀ بغداد بوده به دستور خلیفه آن را شرح نموده که نسخه های آن پس از این معرفی خواهد شد .

رسالۀ حاضر ترجمۀ پارسی شرح غزالی است .

نسخه ها:

5968 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 872 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: بدان که ابوحامد غزالی بعد از افتتاح شرح خود به سپاس ، نسخ و نستعلیق ، محمد حسین گرکانی معروف به جناب (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 149/23].

982 . ترجمۀ شرح حدیث حقیقت

(فارسی)

از: مترجم ناشناخته

ترجمه ای از شرح حدیث حقیقت کمال الدین عبد الرزاق کاشانی است که به درخواست حسن بن نصر اللّه صورت گرفته است .

[منزوی:1331/2 ، گلپایگانی : 230/2]

آغاز: الحمد للّه علی ما عرفنا حقیقة ذاته و وفقنا للاتصاف بعموم صفاته ...اما بعد این رساله ای است مشتمل بر تحقیق حقیقت.

نسخه ها:

1/5969 . تهران ، ملک: 547 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رساله شانزدهم مجموعه ، «ص399 - 405»4 برگ [فهرست ملک: 69/5].

2/5970 . قم ، مسجد اعظم: 2620 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، در فهرست قدیم با عنوان شرح حدیث حقیقت کمیل آمده است ، رساله هشتم مجموعه ، 16 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 573 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

3/5971 . قم ، گلپایگانی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1132 ق[فهرست گلپایگانی قدیم:

230/2].

ص:93

983 . ترجمۀ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید

(فارسی)

از: شمس بن محمد بن مراد (زنده در 1013ق)

ترجمۀ ای است از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ، این ترجمه در سال 1013ق صورت گرفته است.

آغاز: الحمد للّه الذی تفرد بالکمال فکل کامل سواه منقوص .

نسخه ها:

5972 . تهران ، ملی تهران: /1909ف ، از اول تا اواسط جزء چهارم ، افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 257 برگ[فهرست ملی تهران: 360/4].

984 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم (نظم صد کلمه جاحظ)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز:

آنرا که دل از معرفت آگاه بود در پرده لی مع اللهش راه بود

نسخه ها:

1/5973 . تهران ، دانشگاه تهران: 2398 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سی و یکم مجموعه ، «341 - 358»18 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1007/9].

2/5974 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهاردهم مجموعه ، «62 پ - 68 پ» 7 برگ[فهرست ملک: 325/7].

3/5975 . تهران ، ملک: 4379 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و سوم مجموعه ، «74پ - 79» 6 برگ[فهرست ملک: 371/7].

985 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم (نظم صد کلمه جاحظ)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز:

ابتدا می کنم بنام خدا که سخن را ازوست آرایش

لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا

ص:94

نسخه ها:

1/5976 . تهران ، ملی تهران: /762ف ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رساله اول مجموعه ، «ص1 - 21» 11 برگ[فهرست ملی تهران: 283/2].

2/5977 . تهران ، دانشگاه تهران: میکروفیلم 2016 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

635/1].

3/5978 . تهران ، سپهسالار: 2931 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه[فهرست سپهسالار: 428/3 و145/2].

986 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم و نثر (نظم صد کلمه جاحظ)

(فارسی)

از: محمد بن احمد راشدی

آغاز : صد کلمه از اسرار حکمت از لفظ گهربار در نثار امیر المؤمنین . . . لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا .

انجام : قلب الاحمق وراء لسانه

مرد احمق که در سخن گفتن دل خود تابع زبان دارد

نسخه ها:

/5979 1 . تهران ، دانشگاه تهران: 124 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سلیمان قاضی بن محمد مکری ، ربیع الأول 1195 ق ، رسالۀ نهم مجموعه ، 19 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 232/2].

/5980 2 . تهران ، دانشگاه تهران: 164 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه[فهرست دانشگاه تهران: 157/2].

987 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم و نثر (نظم صد کلمه جاحظ)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه های مختلفی است از ترجمه های صد کلمۀ علی علیه السلام ، که مترجم آنها مشخص نیست.

ص:95

نسخه ها:

1/5981 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 202 ، نسخ و ثلث ، کمال الدین حسین حافظ هروی ، 733 ق ، در شهر مشهد ، «44 صفحه» 22 برگ ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 870].

2/5982 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 491 ، آغاز : لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً ، ثلث و نستعلیق ، محمد بن عبدالواسع تبریزی ، 872 ق ، «28صفحه» 14 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 803].

3/5983 . تهران ، مجلس سنا: 267 ، نستعلیق ، عنایت اللّه امامی ، 893 ق ، ترجمۀ منظوم مئة کلمة جاحظ است ، 16 برگ [فهرست مجلس سنا: 130/1].

4/5984 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 668 ، آغاز: من کلام حضرت امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیه الصلاة و السلام ، نستعلیق ، عبدالجبار ، 1029 ق ، «34صفحه»17 برگ [ فهرست سلطنتی ، دینی: 805].

5/5985 . تهران ، مجلس سنا: 848 ، نسخ و شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1040 ق ، 18 برگ[فهرست مجلس سنا: 75/2].

6/5986 . تهران ، موزه ایران باستان: 23 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1066 ق ، رساله سوم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 120/3].

7/5987 . تهران ، دانشگاه تهران: 2138 ، ثلث و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1175 ق ، متن بخط ثلث و ترجمه نستعلیق ، 13 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 778/9].

8/5988 . تهران ، دانشگاه تهران: 2046 ، نسخ ، محمد علی بن ملا محمد حاجی گلپایگانی ، 9 صفر 1231 ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 678/8].

9/5989 . تهران ، ملی تهران: /2580ف ، عنوان معرفی: صد کلمه حضرت علی أمیر المؤمنین ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین ..اما بعد بدانکه این .. ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1238 ق ، تر جمۀ منظوم ، رسالۀ دوم مجموعه ، «1 - 15»15 برگ [فهرست ملی تهران: 104/6].

10/5990 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 492 ، آغاز: بسمله قال امیر المؤمنین علیه السلام لو کشف الغطاء ، نستعلیق ، میرزا حسین کاتب سلطان ، 1263 ق ، «34صفحه»17 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 800].

ص:96

11/5991 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1850 ، آغاز: بسمله ابتدا می کنم بنام خدا * که بود بی شریک و هست قدیم ، نستعلیق ، محمود بن میرزا نصر اللّه گرکانی ، 1268 ق ، «36صفحه»18 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 816].

12/5992 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 264 ، شکسته ، علی نقی بن محمد نعیم همدانی ، 1284 ق ، رسالۀ سوم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 100/2].

13/5993 . تهران ، دانشگاه تهران: 2241 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، ترجمه نستعلیق ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست دانشگاه تهران: 903/9].

14/5994 . تهران ، دانشگاه تهران: 2249 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، ترجمه نستعلیق ، 38 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 906/9].

15/5995 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 912 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست اهدایی رهبری: 308].

16/5996 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12359 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمۀ منظوم مئة کلمه جاحظ ، رسالۀ بیست و ششم مجموعه[فهرست مجلس:

321/35].

17/5997 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13349 ، آغاز: المرء مخبوء تحت لسانه مرد پنهان است در زیر زبان خویشتن * قیمت و قدرش نیابی تا نیاید در سخن ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ده برگ مرقع است[فهرست مجلس: 299/36 و 300].

18/5998 . تهران ، سپهسالار: 2913 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمۀ منظوم ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست سپهسالار: 492/5].

19/5999 . تهران ، ملک: 6457 ، آغاز: هست نام خدای در همه جا * هر در بسته را بحق رهبر ، انجام: خوردن و خشم و زشتی گفتار * راندن شهوت و خطای زبان ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهل و یکم مجموعه ، «88 ر - 100»13 برگ [فهرست ملک: 407/9].

20/6000 . یزد ، وزیری: 3351 ، آغاز: بسمله حمدله ، اما بعد روایت کرده اند از أمیر المؤمنین ... علی بن ابی طالب ، انجام: مرد را عقل چون بیفزاید * در مجامع بکاهدش گفتار ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم

ص:97

مجموعه ، «85 - 104» 20 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1624/5].

21/6001 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 551 ، عنوان معرفی: ترجمۀ منظوم صد کلمه قصار علی علیه السلام ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم مجموعه ، «184ر - 186پ»3 برگ [فهرست الهیات تهران: 326/1 و91].

22/6002 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8988/59/208 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: الناس نیام فإذا ماتوا إنتبهوا ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هفتم مجموعه ، 12 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

988 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم (نظم صد کلمه جاحظ)

(فارسی)

از: محمد بن ابی طالب استرآبادی (حدود 922ق)

مترجم ، هر کلمه از صد کلمۀ علی علیه السلام را که جاحظ جمع آوری نموده ، در یک بیت ، به فارسی ترجمه نموده است. همین مؤلف رسالۀ دیگری به نام حدیقة الریاحین در نظم صد کلمۀ أمیر المؤمنین دارد که غیر از رسالۀ حاضر است. او در آن رساله خود صد کلمه از کلمات آن حضرت را انتخاب و به نظم ترجمه نموده است .

آغاز: بعد از تحمید و سپاس الهی و درود حضرت رسالت پناهی چنین گوید.

نسخه ها:

6003 . قم ، مرعشی: 8009 ، عنوان معرفی: ترجمۀ صد کلمه حضرت علی علیه السلام ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 7 جمادی الثانی 1073 ق ، عبارات عربی نسخ ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست مرعشی: 10/21].

989 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم (نظم صد کلمه جاحظ)

(1)

(فارسی)

از: حسین بن حسن اشرف مراغی ، ابوعلی (م 854ق)

آغاز: بسمله قال امیر المؤمنین علی علیه السلام لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا.

ص:98


1- (1) . ترجمۀ منظوم نثر اللئالی از اشرف مراغی در میراث حدیث شیعه دفتر دوم [1]به چاپ رسیده است .

نسخه ها:

1/6004 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 773 ، آغاز: بسمله ... قال امیر المؤمنین علی علیه السلام لو کشف الغطاء ، ثلث و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، (18 صفحه) 9 برگ [فهرست مجلس: 486/2].

2/6005 . ساری ، طاهری شهاب: ساری ، از میان نسخه دو برگ افتادگی دارد ، ثلث و نستعلیق کهنه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «18 صفحه» 9 برگ [نشریۀ نسخه های خطی: 625/6].

990 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم (نظم صد کلمه جاحظ)

(فارسی)

از: عبد اللّه هروی

نسخه ها:

6006 . ترکیه * ، اسلامبول ، ایا صوفیا: 4129 ، نسخ و نستعلیق ، عبدالواسع تبریزی ، دهه اول صفر 857 ق ، 18 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: فیلم 423[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 177/1].

991 . ترجمۀ صد کلمه علی علیه السلام به نظم

(فارسی)

از: محمد ابراهیم گوهری

نسخه ها:

6007 . تهران ، ملک: 6449 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوازدهم مجموعه ، «153ر - 155پ»3 برگ[فهرست ملک: 397/9].

992 . ترجمة الصفویة فی الملة المصطفویة (ترجمۀ من لا یحضره الفقیه)

(فارسی)

از: محمود بن علی ، میرزا (قرن 11ق)

چون این ترجمه ناتمام مانده و فقط مقدمۀ آن - که در درایه است - موجود می باشد ، لذا در بخش درایه معرفی گردیده است.

ص:99

993 . ترجمۀ طب الأئمة علیهم السلام

(فارسی)

دو ترجمه از طب الأئمة علیهم السلام است که مشخصات مترجمان آنها در فهرست نیامده است.

[الذریعة: 139/1 ؛ دانشگاه: 787/4]

نسخه ها:

1/6008 . تهران ، ملک: 4237 ، نستعلیق ، عبدالعزیز بن محمد صادق ، 1102 ق ، 209 برگ [فهرست ملک: 360/1].

2/6009 . آمل ، ابوالحسن پیشنماز آملی: بدون شماره ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 400/5].

1 ترجمۀ طب الرضا علیه السلام

از: ملا محمد مؤمن قزوینی الموتی

رجوع کنید به: ترجمۀ رسالۀ ذهبیه.

1 ترجمۀ طب الرضا علیه السلام

از: فیض اللّه عصاره شوشتری ، ملا

رجوع کنید به: ترجمة الذهبیة.

994 . ترجمۀ طب النبی صلی الله علیه و آله

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه ای تحت اللفظی از طب النبی صلی الله علیه و آله است.

آغاز: بسمله یعنی نصرت به نام یزدان بخشاینده مهربان.

نسخه ها:

6010 . تهران ، ملک: 4223 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، 27 برگ[فهرست ملک: 137/2].

ص:100

995 . ترجمۀ علل الشرائع

از: ابوالحسن بن علی اکبر حسینی (قرن 12ق)

ترجمه ای از علل الشرائع شیخ صدوق است که آن را به دستور شاهزاده محمد ولی میرزا ترجمه نموده است.

نسخه ها:

6011 . یزد ، مدرسۀ عبدالرحیم خان(سریزدی): 10 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 418/4].

996 . ترجمۀ العمدة من عیون صحاح الأخبار

(فارسی)

از: اسماعیل بن محمد حسین خواجویی اصفهانی مازندرانی (م 1173ق)

ترجمه ای است از کتاب العمدة ابن بطریق حلی. این ترجمه به نام محمد قلی خان ابن محمد مؤمن خان بیگدلی شاملو ملقب به اعتماد السلطنه انجام شده است.

[الذریعة: 334/15]

آغاز: فنون ستایش منزه از آلایش و صنوف سپاس.

نسخه ها:

6012 . تهران ، دانشگاه تهران: 5845 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 140 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 105/16].

1 ترجمۀ العوالم

از: محمد علی مدرس طباطبایی یزدی

رجوع کنید به: هدیة القاصر إلی مولاه محمد الباقر علیه السلام .

997 . ترجمۀ العوالم الخمس الکلیة (النفس)

(فارسی)

از: برهان بن عبدالصمد بغدادی (قرن 8ق)

ترجمه ای است از کتاب العوالم الخمس الکلیة امیر سید علی همدانی ، این رساله

ص:101

گفتار کوتاه فلسفی و عرفانی است در شرح حدیث معروف «من عرف نفسه عرف ربه» و بیان مراتب نفس و مترجم از شاگردان سید علی همدانی بوده است .

[الذریعة: 259/24]

آغاز: شکر و ثنای آن خدایی که وجود انسان کامل را مظهر هویت غیبیه و مجمع صفات گردانید.

انجام: این عجالة الوقت طاقت آن نیارد و حال مقتضی اطناب نیست و الحمد لله وحده .

نسخه ها:

1/6013 . قم ، مرعشی: 1161 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، زین العابدین بن ابی الحسن بن کتاب اللّه ، 30 شعبان 1154 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «22پ - 23پ»2 برگ[فهرست مرعشی: 335/3].

2/6014 . تهران ، دانشگاه تهران: 3654 ، آغاز: همین معانی مولانا برهان بغدادی ... پارسی ساخته اند ، نسخ ، علی عسکر بن مؤمن تولمی ، 1222 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «26ر - 27ر»2 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 2661/12].

998 . ترجمۀ عوالم العلوم

(فارسی)

از: حسین بن حسن اردکانی (قرن 12ق)

ترجمۀ مجلد امام حسین علیه السلام است که مترجم به در خواست شاهزاده محمد ولی میرزا ترجمه نموده است.

[نشریۀ نسخه های خطی: 329/6]

آغاز: سپاس بی قیاس مر خداوندی را سزاست که گشوده است.

نسخه ها:

6015 . تهران ، حسین مفتاح: 256 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 120/7].

ص:102

1 ترجمۀ عوالم العلوم

از: احمد بن محمد حسینی اردکانی یزدی

رجوع کنید به: سرور المؤمنین.

1 ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر (فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: تحفه علویه سلیمانیه.

999 . ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: صادق بن علی حسینی کاشانی (قرن 13ق)

ترجمه ای است بر عهدنامۀ مالک اشتر که مترجم ، آن را برای محمد حسن خان صاحب اختیار در کاشان در رجب 1272ق به انجام رسانیده است.

آغاز: حمد بی حد و ثنای افزون از عدد.

نسخه ها:

1/6016 . تهران ، دانشگاه تهران: 4207 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، ابوالقاسم کاشانی ، قرن 13 ق ، 87 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 3183/13].

2/6017 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 2043 ، آغاز: پس از بسمله و حمد و بعد چنین گوید خادم شریعت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 73 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 34/2].

1000 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

از: عبدالواسع بن علامی تونی (قرن 12ق)

آغاز: قل اللهم مالک الملک.

نسخه ها:

6018 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2016 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، «38ص»19 برگ[فهرست مجلس: 15/6].

ص:103

1001 . ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از : محمد ابراهیم نواب طهرانی معروف به بدایع نگار (1299ق)

ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر است که به سال 1273ق ترجمه نموده است. مترجم از ادیبان عصر خود و از منشیان وزارت امور خارجۀ ایران بوده است.

چاپ: مشار فارسی: 1300/1.

آغاز: بسمله ... چون در سال چهلم از هجرت رسول صلوات اللّه و سلامه علیه مصر و اعمال مصر ... این فرمان بنده خدای امیر المؤمنین علی است به سوی.

نسخه ها:

1/6019 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 775 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبدالغفار تویسرکانی ، 1297 ق ، 35 برگ [فهرست مجلس: 486/2].

2/6020 . تبریز ، ملی تبریز: 2956 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، محمد رضا بن محمد رحیم بیگ کلهر ، 1299 ق ، 11 برگ[فهرست ملی تبریز: 257/1].

3/6021 . تهران ، دانشگاه تهران: 5568 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبدالغفار تویسرکانی ، 1301 ق ، 32 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 37/16].

4/6022 . تهران ، ملک: 4310 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، محمود بن علی اکبر تفرشی ، 1308 ق ، «1پ - 11پ» 11 برگ[فهرست ملک: 337/7].

5/6023 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1857 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، یحیی مترجم افشار ، 1308 ق ، «31صفحه»16 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 124].

6/6024 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2093 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، میرزا محمد علی خان مشیر الوزارة ، 1319 ق ، 27 برگ[فهرست آستان قدس: 47/5].

7/6025 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 203 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، علی بن محمد قاجار کرمانی ، 1320 ق ، «48صفحه»24 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی:

135].

8/6026 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1647 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 575].

ص:104

1002 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی (م 1120ق)

ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر است که مترجم برای شاه سلطان حسین صفوی ترجمه نموده است.

آغاز: الحمد للّه العلی الأعلی مالک الأرضین و السماوات العلی.

نسخه ها:

1/6027 . تهران ، ملی تهران: /2599ف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی (مؤلف) ، 1115 ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «164 - 194»31 برگ[فهرست ملی تهران: 139/7].

2/6028 . تهران ، ملک: 940 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 40 برگ[فهرست ملک:

138/2].

3/6029 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 204 ، آغاز: آغاز برابر نمونه ، حیدر علی حسینی حسنی ، 1311 ق ، «27ص»14 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 126].

4/6030 . تهران ، دانشگاه تهران: 1242 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «16پ - 28پ»13 برگ[فهرست دانشگاه تهران:

2717/7].

1003 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر (کیفیت سلوک ولات عدل با کافۀ عباد)

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

این کتاب در دو فصل است:

فصل اول: در ترجمۀ عهد نامۀ حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر؛

فصل دوم: ترجمۀ سه حدیث که با عهد نامه مناسبت دارند با این عنوانها: 1 - نامۀ امام علی علیه السلام به عثمان بن حنیف 2 - الرسالة الأهوازیة ، 3 - پندی که خضر علیه السلام نبی به منصور دوانیقی فرموده است.

چاپ: در بیست و پنج رسالۀ فارسی مجلسی با تصحیح سید مهدی رجایی چاپ شده است.

[الذریعة: 119/14 ، فهرست دانشگاه تهران: 1219/5]

ص:105

آغاز: الحمد للّه و سلام علی عباده ... اما بعد این رساله ای است در ترجمۀ بعضی از.

نسخه ها:

1/6031 . تهران ، سپهسالار: 6306 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 101ر» 101 برگ[فهرست سپهسالار: 421/3].

2/6032 . تهران ، سپهسالار: 5418 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 31پ»31 برگ [فهرست سپهسالار: 420/3].

3/6033 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 896 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1102 یا 1112 ، رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست مدرسۀ فیضیه: 34/2].

4/6034 . تهران ، سپهسالار: 5864 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1112 ق ، 47 برگ[فهرست سپهسالار: 421/3].

5/6035 . قم ، مرعشی: 187 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1125 ق ، رسالۀ بیست و نهم مجموعه ، 15 برگ [فهرست مرعشی: 215/1].

6/6036 . قم ، آستان معصومیه (س): 564 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین بن میر محمد یوسف ، 1130 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 23 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 194/2].

7/6037 . قم ، مرعشی: 8839 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ دوازدهم مجموعه [فهرست مرعشی: 28/23].

8/6038 . تهران ، ملی تهران: /1541ف ، نستعلیق ، میرزا اسماعیل ، 1281 ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «ص218 - 282»33 برگ[فهرست ملی تهران: 34/4].

9/6039 . مشهد ، گوهرشاد: 1010 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، همراه با متن عهدنامه ، رسالۀ دوم مجموعه ، «41 - 180»70 برگ[فهرست گوهرشاد: 1379/3].

10/6040 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 290 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 290 برگ[نشریۀ نسخه های خطی: 232/7].

11/6041 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14759 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس : 133/14].

ص:106

12/6042 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3059 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ یازدهم مجموعه ، «ص126 - 226»51 برگ[فهرست مجلس: 509/10].

13/6043 . تهران ، دانشگاه تهران: 5878 ، نسخ ، ابوالقاسم بن ابی الحسن حسینی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «101 - 171»71 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 119/16].

14/6044 . تهران ، دانشگاه تهران: 670 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بهمراه ترجمۀ سفارش علی علیه السلام به پسر حنیف و نامۀ امام صادق علیه السلام به نجاشی حاکم اهواز ، 24 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 4787[فهرست دانشگاه تهران: 1219/5 ؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 106/3].

15/6045 . قم ، مسجد اعظم: 3877 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 644].

16/6046 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 9191/60/131 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 72 برگ ، 12 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

1004 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: محمد بن مهدی بهشتی

آغاز: الحمد ... و صلی اللّه علیه خیر خلقه محمد و آله الطاهرین اما بعد چنین گوید تراب اقدام.

نسخه ها:

6047 . تهران ، ملی تهران: /510ف ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 21 برگ[فهرست ملی تهران: 8/2].

1005 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: محمد جعفر بن فاضل مشهدی (زنده در 1106ق)

ترجمۀ شیوایی است از عهدنامۀ مالک اشتر که مترجم به سال 1106 ق به نام شاه

ص:107

سلطان حسین صفوی انجام داده است.

آغاز: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که جمیع مخلوقات را.

نسخه ها:

6048 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14282 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «184ر - 241پ»58 برگ[فهرست مجلس:

407/38].

1006 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: محمد رضا بن محمد رحیم بیگ کلهر

آغاز: بسمله چون در سال چهلم از هجرت رسول اکرم صلوات اللّه و سلامه علیه مصر بر محمد ابی بکر .

نسخه ها:

6049 . تبریز ، ملی تبریز: 2956 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، حسن بن محمد بن شفیع بن عبدالکریم ، 1299 ق[فهرست ملی تبریز: 1338/3].

1007 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: محمد صادق مروزی وقایع نگار (قرن 12ق)

مترجم گوید: امام علی علیه السلام در چهار مورد ضمن این عهد نامه به مالک اشتر دستورهایی می دهد که عبارتند از: 1 - اخذ خراج ، 2 - جهاد با اعداء ، 3 - اصلاح حال عباد ، 4 - آباد کردن بلاد ، پس از این توضیح ، مترجم ، عهدنامه را به چند قسمت تقسیم می کند و هر قسمت را ضمن «اصلی» می آورد و سپس به ترجمۀ آن اصول می پردازد . آنگاه با «تکمله»ای نقاط تاریک متن و ترجمه را روشن می سازد. این ترجمه به نام فتحعلی شاه قاجار صورت گرفته است.

آغاز: زهی علی عظیم و حکیم و علیم که ترجمۀ خطبه حمد و ثنایی بر ترجمانی زبان نشاید.

ص:108

نسخه ها:

1/6050 . تهران ، ملک: 1937 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1248 ق ، 71 برگ[فهرست ملک: 138/2].

2/6051 . تهران ، ملی تهران: /151ف ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، علی اکبر ، قرن 13 ق [فهرست ملی تهران: 157/1].

1008 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی (قرن 11ق)

شرح و ترجمه ای است بر عهد نامۀ مالک اشتر ، که مؤلف از ترجمه و شرح مفصل خود بر نهج البلاغة انتزاع نموده ، و در ابتدای آن خطبه ای مشتمل بر حمد و ثنا و سبب ترجمه و شرح این عهد نامه و شرح مختصری از حالات و مقامات مالک اشتر و معنی لغوی اشتر و لزوم تعیین حاکم و امام برای نگاهبانی مردمان ، ذکر نموده و لابلای شرح اشعاری شواهدی به نظم و نثر و از سخنان دیگر امامان و وقایع و حکایات تاریخی آورده و در پایان نیز پنجاه بیت افزوده است .

نگارش این ترجمه در سال 1094ق مطابق جملۀ (فی اربعا یومان من قبل الصفر) به پایان رسیده است .

[فهرست سپهسالار 14/2 - 16 ؛ الذریعة: 374/13 ، رقم 1398 با عنوان «شرح عهد امیر المؤمنین» ؛ الذریعة: 119/4 رقم 570 با عنوان «ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر»]

آغاز: سپاس و ثنا خداوندی را رواست که ذاتش از وصمت فنا و زوال معراست .

نسخه ها:

1/6052 . تهران ، سپهسالار: 3096 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 150 برگ [فهرست سپهسالار: 14/2-16 و 421/3].

2/6053 . تهران ، ملی تهران: /2251ف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 112 برگ[فهرست ملی تهران: 370/5].

3/6054 . قم ، گلپایگانی: 4642/23/162 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: چنانچه حق

ص:109

تعالی در کلام مجید فرموده إن اللّه لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم به درستی که حق سبحانه و تعالی تغییر نمی دهد آنچه قومی را باشد از نعمت و مکنت تا آنگاه که تغییر دهند ایشان ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 30 برگ ، 17 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/6055 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: فیروز 27 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، میر عماد ، بدون تاریخ کتابت ، «202ص»101 برگ [فهرست مجلس: 127/21].

5/6056 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4914 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مجلس: 140/14].

6/6057 . قم ، گلپایگانی: 1555/9/105 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: پیروان او باد سیما سید اوصیاء و پیشوای اتقیا ولی خدا برادر مصطفی ... و بعد به عرض نواب کامیاب اشرف اقدس اعلی می رساند که این فقیر داعی دوام دولت قاهره محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی ، احادیث نسخ و شرح و ترجمه نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح دارد ، 160 برگ ، 15 سطر ، 12*19 ، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی[فهرست گلپایگانی جدید ؛ مجلۀ تراثنا:

84/3].

7/6058 . کتاب خانه شخصی (دارای 230 نسخه): 77 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 144 برگ ، قطع رقعی [مجلۀ نور علم: 96/54]. (1)

1009 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: محمد کاظم بن محمد فاضل مدرس مشهدی (قرن 11ق)

ترجمه ای است در لابلای سطور از عهدنامۀ مالک اشتر .

آغاز: الحمد للّه مالک مصر الإیجاد و مدینة الوجود والصلاة علی من ولاه علی العباد و أعطاه العهود.

ص:110


1- (1) . دو نسخۀ دیگر از این رساله در کتابشناسی ها یاد شده ، ولی از سرنوشت آنها فعلاً خبری نداریم: 1 - نسخۀ کتابخانۀ سید نصراللّه تقوی در تهران (الذریعه: 374/13) 2 - نسخۀ آقای حاج محتشم السلطنۀ اسفندیاری (فهرست مدرسۀ سپهسالار: 14/2 پاورقی).

نسخه ها:

1/6059 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1946 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبدالعلی بن میرزا محمد حسین اصفهانی ، 1277 ق ، 69 برگ[فهرست آستان قدس: 46/5].

2/6060 . تهران ، ملی تهران: /191ف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 65 برگ[فهرست ملی تهران: 191/1].

1010 . ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه هایی است از عهدنامۀ مالک اشتر که مترجمان آنها مشخص نیست.

نسخه ها:

1/6061 . قم ، مرعشی: 8055 ، آغاز: این چیزی است که امر نمود به آن بنده خدا أمیر المؤمنین مالک اشتر را ، نستعلیق ، علی محمد طهرانی ، 1227 ق ، 20 برگ[فهرست مرعشی: 58/21].

2/6062 . تهران ، دانشگاه تهران: 5630 ، آغاز: بسمله هذا ما أمر به عبد اللّه علی أمیر المؤمنین ... در فواید عبرت و کردار ، محمد مهدی بن میرزا احمد نخجوانی ، 1287 ق ، 36 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 50/16].

3/6063 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16401 ، آغاز: بسمله هذا ما أمر به عبد اللّه علی امیر المؤمنین ... در فواید عبرت و کردار ، نسخ ، عبد اللّه ارباب اصفهانی ، قرن 13 ق ، 28 برگ [فهرست آستان قدس : 134/14].

4/6064 . تهران ، دانشگاه تهران: 8613 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سدۀ 12 و 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 10 برگ[فهرست دانشگاه تهران:

177/17].

5/6065 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 225 ، نستعلیق ، محمد حسین امین الضرب ، 1302 ق ، رسالۀ اول مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 97/2].

6/6066 . تهران ، ملی تهران: /702ف ، آغاز: ترجمۀ فرمان مبارک حضرت امیر المؤمنین ، شکسته نستعلیق ، مرتضی کتابدار باشی ، 1310 ق ، 21 برگ[فهرست ملی تهران:

2082].

ص:111

7/6067 . یزد ، وزیری: 2651 ، نسخ و نستعلیق ، احمد حسینی ، 1323 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «71 - 94»24 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1377/4].

8/6068 . قم ، مسجد اعظم: 745 ، آغاز: عهد نامه ای است که به خصوص امر سیاست به مالک اشتر ، نستعلیق ، صفات اللّه میرزا ، صفر 1326 ق ، 12 برگ[فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 110 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

9/6069 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 643د ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق[فهرست الهیات تهران: 29/1].

10/6070 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12474 ، آغاز: این چیزی است که امر نمود به آن بنده خدا ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «107پ - 120ر»14 برگ [فهرست مجلس: 429/35].

11/6071 . تهران ، دانشگاه تهران: 1026 ، آغاز: این چیزی است که امر نمود به آن بنده خدا ، نسخ و شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، 18 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 16/2].

12/6072 . تهران ، ملک: 3544 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست ملک: 480/6].

13/6073 . تهران ، مجلس سنا: 1127 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دهم مجموعه ، «261 - 276»16 برگ[فهرست مجلس سنا: 125/2].

1 ترجمۀ عهد نامۀ مالک اشتر

از: محمد تقی دزفولی

رجوع کنید به: آداب الملوک فی أقصی مراتب السلوک.

1011 . ترجمۀ عیون اخبار الرضا علیه السلام

(فارسی)

از: ذبیح اللّه بن هدایة اللّه بن محمد مهدی موسوی (قرن 13ق)

ترجمۀ عیون أخبار الرضا علیه السلام شیخ صدوق است که مترجم ، آن را به دستور محمد تقی میرزا رکن الدوله ، برادر ناصرالدین شاه ترجمه نموده و در 26 جمادی الثانی

ص:112

1288ق از آن فارغ شده است.

آغاز: الحمد للّه الواحد القهار العزیز الجبار الرحیم الغفار.

نسخه ها:

6074 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10252 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1288 ق ، 341 برگ [فهرست آستان قدس : 140/14].

1012 . ترجمۀ عیون أخبار الرضا علیه السلام

(فارسی)

سه ترجمه از عیون أخبار الرضا علیه السلام که مترجم آنها شناخته نشده است.

نسخه ها:

1/6075 . تهران ، دانشگاه تهران: 5689 ، آغاز: حمد و سپاس خدای که واحد قهار و عزیز جبار ، نسخ ، محمد مؤمن ، 1019 ق ، 244 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 67/16].

2/6076 . تهران ، ملک: 2348 ، افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 245 برگ[فهرست ملک: 139/2].

3/6077 . مشهد ، اصغر زاده: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 769/7].

1 ترجمۀ عیون أخبار الرضا علیه السلام

از: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی

رجوع کنید به: برکات المشهد المقدس.

1013 . ترجمۀ عیون اخبار الرضا علیه السلام

(فارسی)

از: حسن بن حسین خوانساری

نسخه ها:

6078 . قم ، مرعشی: 8764 موقت ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[مجلۀ میراث شهاب: 20/21].

ص:113

1 ترجمۀ عیون أخبار الرضا علیه السلام

از: علی بن طیفور بسطامی

رجوع کنید به: تحفۀ ملکی.

1014 . ترجمۀ غرر الحکم و درر الحکم

(فارسی)

از: شیخ زین العابدین (1) (قرن 13ق)

نسخه ها:

6079 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 186ب ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 396 برگ [فهرست الهیات تهران: 97/1 و 29].

1 ترجمۀ غرر الحکم و درر الکلم

از: عبدالکریم بن محمد یحیی بن محمد شفیع قزوینی

رجوع کنید به: أصداف الدرر.

1015 . ترجمۀ غرر الحکم و درر الکلم

(فارسی)

از: محمد بن مجدالدین محمد بن قوام انصاری (زنده در 911ق)

ترجمۀ غرر الحکم و درر الکلم آمدی است که مترجم ، آن را برای سید شمس الدین مرتضی محمد بن مرتضی جلال الدین احمد صفار مشهدی طوسی ترجمه نموده و در ابتدا ، دیباچه ای به عربی و سپس متن را با ترجمۀ زیر سطور آورده است. این ترجمه در روز دو شنبه 25 ذی حجه 911ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا لهذا و... أما بعد فإن من تشبث بذیل لواء ولاء النبی و آله.

نسخه ها:

1/6080 . تهران ، دانشگاه تهران: 2398 ، نسخ و نستعلیق ، محمد بن مجدالدین محمد انصاری (مؤلف) ، 25 ذی حجه 911 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص121 - 123»

ص:114


1- (1) . مترجم گویا فرزند حاج محمد کریم خان کرمانی رئیس فرقۀ شیخیۀ کرمان است. [الذریعة 39/16] [1]

و «ص 425 - 1005» 293 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 999/9].

2/6081 . تهران ، ملک: 4379 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سی و ششم مجموعه ، «128پ - 130ر»3 برگ[فهرست ملک: 375/7].

1016 . ترجمۀ غرر الحکم و درر الکلم

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند ترجمه از غرر الحکم که مترجم آنها شناخته نشده است.

نسخه ها:

1/6082 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: (66 - ب) ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1064 ق ، 294 برگ [فهرست حقو ق تهران: 406].

2/6083 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5330 ، آغاز ترجمه: خدای بخشاینده آمرزنده و به او پناه می گیریم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سدۀ 10 و 11 ق ، تکمیل آن در 1080 ق ، 415 برگ [فهرست مجلس: 238/16].

3/6084 . تهران ، دانشگاه تهران: 2046 ، نسخ ، محمد علی بن ملا محمد حاجی گلپایگانی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، 80 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

678/8].

4/6085 . تهران ، ملک: 4379 ، آغاز: بسمله الحمد للّه الذی هدانا بتوفیقه ... سپاس مر خدای را ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهل و سوم مجموعه ، «262ر - 482ر»221 برگ[فهرست ملک: 377/7].

1017 . ترجمۀ الفضائل

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: ستایش بی حد سزاوار خداوند یگانه ای است که به صیقل محبت دوستان خود زنگ معاصی را از آیینه دلهای بندگان زدود.

ص:115

نسخه ها:

6086 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3134 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، سید ابوالحسن محمد باقر واعظ بن محمد علی قزوینی تهرانی ، شنبه 21 محرم 1168 ق ، رشت ، 241 برگ ، 12 سطر[فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

1018 . ترجمۀ فضائل ابن شاذان

(فارسی)

از: محمد اصفهانی چهار محالی ، ملا

آغاز: ویعسوب المتقین ... علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیه أتم عبادات مندوبة و اکمل طاعات مسنونة می باشد.

نسخه ها:

6087 . یزد ، وزیری: 1896 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، مسعود بن مؤمن اصفهانی ، 1219 ق ، 153 برگ ، 16 سطر ، 15*21 سانتی متر ، [فهرست کتاب خانۀ وزیری:

1088/3].

1019 . ترجمۀ فقه الرضا علیه السلام

(فارسی)

از: محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی (م 1120ق)

ترجمۀ کتاب فقه الرضا علیه السلام است که مترجم ، آن را به درخواست شاه سلطان حسین صفوی انجام داده است.

آغاز: حمد و سپاس که واقفان رتبه تسلیم و رضا وسیله تفقه در دین سازند.

نسخه ها:

6088 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 808 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 275 برگ ، سابقه : کتابخانۀ مرعشی: عکس 821 [فهرست مدرسۀ فیضیه:

35/2 ؛ فهرست عکسی مرعشی: 294/2].

1020 . ترجمۀ فهرست وسائل الشیعة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ص:116

نسخه ها:

6089 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 13 ، تجارت تا پایان ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 163 برگ[مجلۀ نور علم: 269/52].

1021 . ترجمۀ قصائد امیر المؤمنین علیه السلام

از: محمد صالح بن احمد

نسخه ها:

6090 . قم ، گلپایگانی: 1/165 ، محمد امین ، 1075 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 52 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

1022 . ترجمۀ قطب شاهی (ترجمۀ اربعین شیخ بهایی)

(فارسی)

از: محمد بن علی بن خاتون عاملی (م 1027ق)

ترجمۀ شیوا و روانی است با اضافۀ نکاتی چند از الأربعون حدیثاً شیخ بهایی ، این ترجمه به نام سلطان محمد قطب شاه (م 1035ق) از سلاطین هند صورت گرفته و شیخ بهایی تقریظی بر آن نوشته است .

[الذریعة: 156/17 ؛ مرعشی: 204/4 ؛ مشار فارسی: 392/1 و 3208/3]

آغاز:

ای از تو حدیث معرفت را تبیین ای ترجمۀ وصل تو تنزیل مبین

انجام: آن جماعت را نیز در آنچه خبر می دهند از آن از اسرار عالم قدوسی ملکوتی و اللّه وکیل عالم بحقائق الاُمور من المنقول و المعقول إنه ولی الخیر و ملهم الصواب و بیده مفاتیح ... .

نسخه ها:

1/6091 . تهران ، مجلس سنا: 334 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1037 ق ، 270 برگ[فهرست مجلس سنا: 169/1].

ص:117

2/6092 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 17 - ج ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1038 ق ، 423 برگ[فهرست حقو ق تهران: 55].

3/6093 . رشت ، فرهنگ: 417 ش ، نستعلیق ، احمد بن محمد قاضی احسن مکی ، 1042 ق ، «789ص»395 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 21].

4/6094 . قم ، مرعشی: 3008 ، نستعلیق ، ابوالحسن بهاری ، صفر 1045 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 99ر حاشیه»99 برگ[فهرست مرعشی: 184/8].

5/6095 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12288 ، نستعلیق ، پیر قلی ، 1046 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 124].

6/6096 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1938 ، نسخ ، عبدالعلی بن محمد علی حکم آبادی نطنزی ، 1046 ق ، با تقریظ شیخ بهایی ، 263 برگ[فهرست آستان قدس: 48/5].

7/6097 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 25 ، محمد علی کنبو ، 1046 ق[نشریۀ نسخه های خطی:

211/5].

8/6098 . تهران ، ملی تهران: /1992ف ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1049 ق ، 335 برگ [فهرست ملی تهران: 490/4].

9/6099 . تهران ، دانشگاه تهران: 4299 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1051 ق ، 140 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 3268/13].

10/6100 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 188 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1054 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 68/2].

11/6101 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4747 ، نستعلیق ، محمد سعید خاتون آبادی ، 1055 ق ، «704ص»352 برگ [فهرست مجلس: 125/13].

12/6102 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 905 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1057 ق ، «616ص»308 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 117].

13/6103 . قم ، آستان معصومیه (س): 718 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1057 ق ، 242 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 355/2].

/6104 14 . تهران ، دانشگاه تهران: 687 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، منوچهر بن مقصود ،

ص:118

صفر 1058 ق ، 222 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1216/5].

15/6105 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13685 ، نستعلیق ، محمد قاسم تبریزی ، 1058 ق ، به ضمیمۀ تقریظ شیخ بهایی ، 352 برگ [فهرست مجلس: 210/37].

16/6106 . تهران ، سپهسالار: 5279 ، نسخ ، ابن محمد شریف طالقانی ، 1058 ق ، 303 برگ [فهرست سپهسالار: 424/3].

17/6107 . مشهد ، گوهرشاد: 124 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1058 ق ، 298 برگ[فهرست گوهرشاد: 104/1].

18/6108 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 26 ، نستعلیق ، منوچهر بن مقصود ، 1059 ق ، 234 برگ[فهرست مجلس: 12/2].

19/6109 . قم ، مسجد اعظم: 127 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 14 رمضان المبارک 1060 ق ، 387 برگ ، 19 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 79 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

/6110 20 . بروجرد ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 82 ، بدون نام کاتب ، محرم 1061 ق[مجلۀ وقف میراث جاویدان: 125/21].

21/6111 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13425 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1062 ق ، 263 برگ [فهرست آستان قدس : 141/14].

22/6112 . تهران ، ملک: 6157 ، شکسته نستعلیق ، محمد رضا قاینی ، 1063 ق ، 340 برگ [فهرست ملک: 140/2].

23/6113 . قزوین ، میر حسینا: بدون شماره ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، ذی قعده 1064 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 341/6].

24/6114 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8447 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1064 ق ، 235 برگ[فهرست آستان قدس : 140/14].

25/6115 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: فیروز 236 ، نستعلیق ، امیر بیک مشهدی ، 1065 ق ، «572ص» 286 برگ [فهرست مجلس: 49/21].

26/6116 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7665 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد رضا بن میرزا علی شریف اشتری دولت آبادی اصفهانی ، 1065 ق ، 290 برگ[فهرست مجلس: 164/26].

ص:119

27/6117 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2498 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 16 محرم 1067 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 170 برگ ، 25 سطر[فهرست مرکز احیاء:

/7مخطوط].

28/6118 . تهران ، دانشگاه تهران: 6656 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ذی حجه 1067 ق ، 251 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 327/16].

29/6119 . تهران ، دانشگاه تهران: 5419 ، نستعلیق ، محمد صادق بن حسین سمنانی ، 1068 ق ، 228 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 5/16].

30/6120 . قم ، مسجد اعظم: 1659 ، آغاز: فهرست احادیث این کتاب و آنچه در ضمن شرح بر حدیث ، نسخ ، ملک علی بن یاردم علی اسکندری ، 5 شعبان 1069 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 137 برگ ، 27 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 523].

31/6121 . تهران ، اسداللّه خاکپور: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1069 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 564/7].

32/6122 . دامغان ، حسینیه قمر بنی هاشم: 21 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد امین بن فتح الدین ، جمادی الاولی 1070 ق ، تصحیح شده ، 215 برگ ، 22 سطر ، 31*19 [فهرست کتاب خانه قمر بنی هاشم].

33/6123 . تهران ، خانقاه نور بخش: 188 ، نسخ ، محمد امین بن فتح اللّه ، شعبان 1070 ق ، «400ص» 200 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 189/1].

34/6124 . یزد ، وزیری: 360 ، نستعلیق ، محمد ، 1070 ق ، 257 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 333/1].

35/6125 . قم ، مسجد اعظم: 3213 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، جمال الدین احمد بن ملا توفیق ، 25 محرم 1072 ق ، 256 برگ ، 19 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

80 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

36/6126 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13733 ، نسخ ، کریم بن محمد جان زرمی ، 1072 ق ، 284 برگ [فهرست آستان قدس : 144/14].

37/6127 . تهران ، سپهسالار: 1796 ، نستعلیق ، محمد شریف بن مقصود ، 1073 ق ، 280 برگ [فهرست سپهسالار: 429/3].

38/6128 . یزد ، وزیری: 31 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ابومسلم جوشقانی قهپایی ،

ص:120

1073 ق ، 212 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 43/1].

39/6129 . تهران ، مدرسۀ مروی: 298 ، احمد بن شیخ علی کربلایی ، 1073 ق[فهرست مدرسۀ مروی: 151].

40/6130 . خوی ، جواد شریف: 20 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1074 ق ، در پایان کتاب تقریظ شیخ بهایی آمده است ، 334 برگ ، 19 سطر[فهرست کتاب خانه شریف خویی].

41/6131 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 27 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1075 ق ، 182 برگ[فهرست مجلس: 13/2].

42/6132 . قم ، مرعشی: 6270 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، جمادی الثانی 1076 ق ، 322 برگ [فهرست مرعشی: 248/16].

43/6133 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11262 ، نسخ ، محمد تقی بن عبد اللّه بجستانی ، 1076 ق ، با تقریظ شیخ بهایی ، 288 برگ [فهرست آستان قدس : 143/14].

44/6134 . مشهد ، مدرسۀ آیة اللّه خویی: 37 ، نسخ ، محمد سعید بن محمد علی قمی ، 1076 ق ، 301 برگ[فهرست مدرسۀ آیة اللّه خویی: 26].

45/6135 . قم ، گلپایگانی: 26/30 ، عنوان معرفی: ترجمۀ اربعون شیخ بهایی ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، تقی بن میر معصوم حسینی حافظ قمی ، 27 محرم 1077 ق ، 207 برگ[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 107/2 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

46/6136 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، محمد امین بن معین الدین طالقانی ، پنجشنبه 4 ذی قعده 1077 ق [دلیل المخطوطات: 98].

47/6137 . قم ، گلپایگانی: 1722/10/32 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ معرب ، حسین بن حاجی محمد حافظ اسیری ، پنجشنبه 26 صفر 1080 ق ، فهرست مطالب کتاب در آغاز به تفصیل آمده است ، 372 برگ ، 18 سطر ، 17/5*29/5 ، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید ؛ مجلۀ تراثنا: 69/3].

48/6138 . قم ، گلپایگانی: 19/5 ، بدون نام کاتب ، 1080 ق ، 182 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

49/6139 . تبریز ، ملی تبریز: 3153 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1080 ق ، 15 +290 برگ

ص:121

[فهرست ملی تبریز: 241/1].

50/6140 . تهران ، سپهسالار: 5475 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1081 ق ، 146 برگ [فهرست سپهسالار: 424/3].

51/6141 . مشهد ، مدرسۀ عباسقلی خان: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1081 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 767/7].

52/6142 . تهران ، دانشگاه تهران: 5229 ، نسخ ، محمد ضیاء بن محمد قلی ، 7 ذی قعده 1082 ق ، 185 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 4166/15].

53/6143 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3353 ، نسخ ، شاه قاسم بن ملک محمد خوانساری ، 1082 ق ، «287ص»144 برگ[فهرست مجلس: 1176/10].

54/6144 . تهران ، اسداللّه خاکپور: بدون شماره ، محمد کاظم بن مظفر برسفجی ، 1082 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 566/7].

55/6145 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1939 ، احادیث به نسخ و ترجمه و شرح به نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1085 ق ، 292 برگ[فهرست آستان قدس: 49/5].

56/6146 . یزد ، وزیری: 520 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد قاسم بن زین العابدین ، 1085 ق ، 267 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 453/2].

/6147 57 . مشهد ، گوهرشاد: 1279 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبدالنبی انصاری ، 1085 ق ، تاریخ تحریر فهرست کتاب 1071 ق[فهرست گوهرشاد: 1893/4].

58/6148 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12263 ، شکسته نستعلیق ، محمد مهدی بن محمد ، 1086 ق ، 141 برگ [فهرست آستان قدس : 143/14].

59/6149 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 90 اخبار ، نستعلیق و روایات به نسخ ، زین الدین علی حسینی ، 1086 ق ، تصحیح شده [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 485].

60/6150 . قم ، مرعشی: 7042 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شوال 1087 ق ، 296 برگ [فهرست مرعشی: 216/18].

61/6151 . قم ، گلپایگانی: 19/5 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 25 رمضان المبارک 1088 ق ، 182 برگ[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 198/1].

62/6152 . تهران ، مجلس سنا: 51 ، نستعلیق ، محمد کریم بن عین علی ، 1088 ق ، 283

ص:122

برگ [فهرست مجلس سنا: 27/1].

63/6153 . تهران ، ملی تهران: /1366ف ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، مهر علی بن ابراهیم جوشقانی قهپایی ، 1089 ق ، 130 برگ [فهرست ملی تهران: 426/3].

64/6154 . تهران ، ملک: 2207 ، نسخ ، محمد کاظم بن مظفر فرسفجی ، 1089 ق ، 243 برگ [فهرست ملک: 140/2].

65/6155 . قم ، قائنی: 62 ، بدون نام کاتب ، 1089 ق[مجلۀ تراثنا: 148/49].

66/6156 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 570 ، نسخ ، صدرالدین محمد بن ملا حسین ، 1089 ق ، 350 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 33/2].

67/6157 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، نسخ ، سید قوام الدین حسینی کاشانی ، 1089 ق ، 230 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 45].

68/6158 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10482 ، نستعلیق ، محمد تقی بن صفی قلی ، 1091 ق ، 193 برگ[فهرست آستان قدس : 142/14].

69/6159 . تهران ، حسین مفتاح: 96 ، نسخ ، علی اصغر بن یقین علی مراغی ، شعبان 1094 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 120/7].

70/6160 . قم ، گلپایگانی: 1370/8/80 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 15 شوال 1097 ق ، دار السلطنه اصفهان ، در حاشیه تصحیح دارد ، 223 برگ ، 19 سطر ، 16/5*23 ، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید ؛ مجلۀ تراثنا: 69/3].

71/6161 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2627 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: تاج خسروانی سپهر افتخار آفرینش چراغ دودمان ترکمانی جهان را شاهد عدلش عروسی که دارد آبروی زندگانی ، نستعلیق ، درویش افلاطون علایی ، 1097 ق ، قریه وانشان ، تصحیح شده ، 270 برگ ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

72/6162 . مراغه ، مسجد جامع: 10 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد چلبی بن حاج چلبی اصطوپی ، 28 ربیع الأول 1098 ق ، 225 برگ ، 21 سطر[فهرست مسجد جامع مراغه].

73/6163 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11533 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 333 برگ [فهرست آستان قدس : 143/14].

ص:123

74/6164 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1393 ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با صورت تقریظ شیخ بهایی[فهرست اهدایی رهبری: 143].

75/6165 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3305 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، «517ص» 259 برگ [فهرست مجلس: 953/10].

76/6166 . تهران ، دانشگاه تهران : 2766 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ، 278 برگ [فهرست دانشگاه تهران : 1626/10] .

77/6167 . تهران ، دانشگاه تهران: 9601 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 239 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 433/17].

78/6168 . قم ، مسجد اعظم: 1105 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: وشریف نگاشته مأمور شد و چون ربقه عبودیت گران بار ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 229 برگ ، 21 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 79 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

79/6169 . تهران ، ملک: 1397 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 365 برگ [فهرست ملک: 140/2].

80/6170 . تهران ، ملک: 1411 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 227 برگ[فهرست ملک: 140/2].

81/6171 . قزوین ، میر حسینا: بدون شماره ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ دوم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 349/6].

82/6172 . یزد ، وزیری: 633 ، افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 283 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 534/2].

83/6173 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1949 ، نستعلیق ، محمد مؤمن ، قرن 11 ق ، «474ص»237 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 122].

84/6174 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 292د ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق [فهرست الهیات تهران: 29/1].

85/6175 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 265 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 7].

86/6176 . ری ، آستان عبدالعظیم: 26 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 66/3].

87/6177 . تهران ، محمود فرهاد معتمد: بدون شماره ، تا حدیث 39 ، نسخ ، بدون نام

ص:124

کاتب ، قرن 11 ق ، 346 برگ [نشریۀ نسخه های خطی: 160/3].

88/6178 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15611 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1103 ق ، 234 برگ[فهرست آستان قدس : 144/14].

89/6179 . تهران ، دانشگاه تهران: 4197 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، سید مراد بن محمد نبی ، 23 ربیع الأول 1115 ق ، 205 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 3167/13].

90/6180 . قم ، مرعشی: 10679 ، نستعلیق ، احمد بن شمس الدین چشمی سبزواری ، 20 ذی قعده 1119 ق ، 142 برگ[فهرست مرعشی: 130/27].

91/6181 . تهران ، ملی تهران: /1364ع ، نسخ و نستعلیق ، محمد بن محمد مؤمن ، 1124 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص139 - 144»3 برگ[فهرست ملی تهران:

359/9].

92/6182 . دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ(صادقیه): 80 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد معصوم بن ابی طالب حسنی ، ربیع الأول 1128 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «4پ - 164پ» 162 برگ ، 24*17/5 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

93/6183 . قم ، گلپایگانی: 1146/7/46 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عابدین اسیری ، شعبان 1130 ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، در فهرست رایانه ای به نام لباب الأحادیث قطب شاهی (الذریعة : 274/18) معرفی شده است ، 357 برگ ، 18 سطر ، 13/5*24/5[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

94/6184 . شیراز ، شاه چراغ: 18 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد افضل تونی ، 1195 ق ، شماره ثبت: 573 ، 169 برگ[فهرست شاه چراغ: 18/2].

95/6185 . رشت ، فرهنگ: 1433 الف ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، «915ص»458 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 21].

96/6186 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 81 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 360 برگ [فهرست کتاب خانه فاضل خوانساری: 61/1].

97/6187 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9447 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 285 برگ[فهرست آستان قدس : 142/14].

98/6188 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5787 ، افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، «516ص» 258 برگ[فهرست مجلس: 221/17].

ص:125

99/6189 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5826 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، «376ص»188 برگ[فهرست مجلس: 242/17].

100/6190 . تهران ، دانشگاه تهران: 7757 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 396 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 691/16].

101/6191 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 26 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، [فهرست ادبیات تهران: 13/3].

102/6192 . قم ، گلپایگانی: 7646/39/26 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: فقیه ربانی و عالم نورانی شیخ حسین بن عبدالصمد الحارثی الهمدانی که نسب شریفش به حارث همدانی که از خیار اصحاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، در حاشیه تصحیح دارد ، 205 برگ ، 21 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

103/6193 . قم ، مسجد اعظم: 3150 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: بر وجهی معروف و معطوف دارند که مآثر هدایت مظاهرآن در اطراف ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 178 برگ ، 25 سطر[ فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 80 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

104/6194 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2081 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، تصحیح شده ، 238 برگ ، 19 سطر ، 16*25 [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

105/6195 . مشهد ، گوهرشاد: 172 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: احتیاج بی واسطه مراد است یا اعم و در ضمن آن چهار حدیث ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 345 برگ[فهرست گوهرشاد: 145/1].

106/6196 . تهران ، خانقاه نور بخش: 186 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، «556ص» 278 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 188/1].

107/6197 . قم ، طبسی حائری: 576 ، تا اواسط حدیث چهلم ، از انجام و وسط افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، متن نستعلیق و آیات و روایات به نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 240 برگ ، 21 سطر[ فهرست کتاب خانۀ طبسی].

108/6198 . تهران ، مجلس سنا: 181 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 244 برگ [فهرست مجلس سنا: 89/1].

ص:126

109/6199 . تهران ، موزه ایران باستان: 2 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 120/3].

110/6200 . قم ، آستان معصومیه (س): 1: 20 - 5974 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 166 برگ [فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 88].

111/6201 . دامغان ، حسینیه قمر بنی هاشم: 214 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، صفر 1221 ق ، 187 برگ ، 30*18 [فهرست کتاب خانه قمر بنی هاشم].

112/6202 . قم ، طبسی حائری: 21 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، علی نوری ، دوشنبه 6 رجب 1223 ق ، در نور علم با شماره 230 معرفی شده است ، 294 برگ ، 25 سطر ، 19*30 [مجلۀ نور علم: 107/14 ؛ فهرست کتاب خانۀ طبسی].

113/6203 . مشهد ، حیدری: 40 ، از اول افتادگی دارد ، محمد بن محمد جعفر محمد آبادی جرقویه ، 1223 ق[مجلۀ اندیشه حوزه: 215/7].

114/6204 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 132 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 16 جمادی الثانی 1231 ق ، 165 برگ ، 22 سطر ، 19 * 32[فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

115/6205 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10261 ، نستعلیق ، کریم بن ابوالحسن سنقری ، 1233 ق ، 280 برگ[فهرست آستان قدس : 142/14].

116/6206 . مشهد ، عبدالحمید مولوی: بدون شماره ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1239 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 16/5].

117/6207 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14408 ، نستعلیق ، محمد یوسف بن محمد ابراهیم آشتیانی ، 1240 ق ، 177 برگ [فهرست مجلس: 546/38].

118/6208 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8128/55/98 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1252 ق ، 249 برگ ، 17 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

119/6209 . تهران ، سپهسالار: 1794 ، نستعلیق ، محمد علی لاریجانی ، 1255 ق ، 332 برگ [فهرست سپهسالار: 424/3].

120/6210 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 84 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1263 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 7].

121/6211 . تهران ، ملک: 2394 ، نستعلیق ، محمد تقی بن حسن تهرانی ، 1268 ق ، 242

ص:127

برگ [فهرست ملک: 140/2].

122/6212 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 18 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، سید حسین بن آقا میر ابراهیم قره باغی ، دوشنبه غرۀ شعبان 1283 ق ، شماره نسخه در فهرست قدیم 3/389 است ، 167 برگ ، 22 سطر[فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 13 ؛ فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

123/6213 . سمنان ، مدرسۀ صادقیه: 1 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1287 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 200 برگ ، 24 سطر [مجلۀ آینه پژوهش: 118/53 ؛ فهرست مدرسۀ صادقیه].

124/6214 . قم ، مسجد اعظم: 1942 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، دهه اول ذی قعده 1298 ق ، 222 برگ ، 22 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 79 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

125/6215 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 848 ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 303].

126/6216 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5828 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، «312ص»156 برگ[فهرست مجلس: 242/17].

127/6217 . یزد ، وزیری: 359 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 273 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 332/1].

128/6218 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 138 - ج ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 353 برگ[فهرست حقو ق تهران: 55].

129/6219 . قم ، آستان معصومیه (س): 600 ، نستعلیق ، محمد حسین بن یوسف همدانی ، 1305 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «119ر - 197پ»79 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 232/2].

130/6220 . تهران ، ملک: 2777 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1306 ق ، 362 برگ [فهرست ملک: 140/2].

131/6221 . قم ، مرعشی: 1419 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: عظمی و سرچشمه جویبار امامت کبری که اربعین داران معابد قدس را ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 297 برگ[فهرست مرعشی: 204/4].

ص:128

132/6222 . قم ، مرعشی: 1617 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 173 برگ [فهرست مرعشی: 23/5].

133/6223 . قم ، مرعشی: 3372 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 215 برگ [فهرست مرعشی: 147/9].

134/6224 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1937 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 310 برگ[فهرست آستان قدس: 48/5].

135/6225 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1943 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقابله شده ، 323 برگ[فهرست آستان قدس: 49/5].

136/6226 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1948 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 325 برگ[فهرست آستان قدس: 49/5].

137/6227 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2033 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «523ص»262 برگ[فهرست مجلس: 30/6].

138/6228 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2034 ، تحریری ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «482ص» 241 برگ[فهرست مجلس: 31/6].

139/6229 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2035 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «548ص» 274 برگ[فهرست مجلس: 32/6].

140/6230 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5999 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «322ص» 161 برگ[فهرست مجلس: 383/17].

141/6231 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7725 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 271 برگ[فهرست مجلس: 216/26].

142/6232 . تهران ، سپهسالار: 1795 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 216 برگ[فهرست سپهسالار: 423/3].

143/6233 . تهران ، سپهسالار: 5276 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 243 برگ[فهرست سپهسالار: 425/3].

144/6234 . قم ، مسجد اعظم: 1955 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: مذکور شرط است یا نه و بیان آن که معنی حدیث را ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 442 برگ ، 15 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 80 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

ص:129

145/6235 . همدان ، مدرسۀ غرب: 10104 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ غرب: 30].

146/6236 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1285 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، رمضان المبارک 1040 ق [فهرست الهیات مشهد: 424/2].

147/6237 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 82 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 205 برگ[فهرست الهیات مشهد: 41/1].

148/6238 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 83 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 320 برگ[فهرست الهیات مشهد: 42/1].

149/6239 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 84 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 391 برگ[فهرست الهیات مشهد: 42/1].

150/6240 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 955 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الهیات مشهد: 104/2].

151/6241 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1283 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 370 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 33/2].

152/6242 . شیراز ، ملی فارس: 735 ، حدیث سی ام تا چهلم ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 54 برگ[فهرست ملی فارس:

324/2].

153/6243 . تهران ، خانقاه نور بخش: 185 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «500ص» 250 برگ[فهرست خانقاه نوربخش: 188/1].

154/6244 . تهران ، خانقاه نور بخش: 187 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «300ص» 150 برگ[فهرست خانقاه نوربخش: 189/1].

155/6245 . مشهد ، عبدالحمید مولوی: بدون شماره ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 16/5].

156/6246 . مشهد ، عبدالحمید مولوی: بدون شماره ، نستعلیق و شکسته ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 16/5].

157/6247 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 399 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، دو نسخه به شماره های 139 و 1047[مجلۀ نور علم: 282/52].

ص:130

158/6248 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7818/53/28 ، از اول تا اواسط حدیث چهلم ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: البیعان بالخیار نمایش بیان حدیثی که مشتمل بر چند فقره باشد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 158 برگ ، 19 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

159/6249 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از آخر افتاده[دلیل المخطوطات: 222].

160/6250 . قم ، دار الحدیث: 10 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده ، 282 برگ ، 19 - 17 سطر ، 18*27[فهرست دارالحدیث].

161/6251 . قم ، دار الحدیث: 103 ، از اول تا نمایش چهارم از حدیث سی و نهم ، از آخر افتاده است ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: نمایش چهارم ... دانست که حیاتی که در قبر است حیاتیست برزخی یعنی امریست میانه موت و حیات ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده ، 230 برگ ، 21 سطر ، 18*29[فهرست دار الحدیث].

162/6252 . قم ، آستان معصومیه (س): 357 ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق و متن عربی نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 363 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 343/1].

163/6253 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 236 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: تعلق دارند اما نه به ماده و آن ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 236 برگ ، 24 سطر ، 16 * 28[فهرست مؤید: 395/3].

164/6254 . چالوس ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 133 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، واقف استاد محمد حسین در ماه رمضان 1268 ق ، 185 برگ ، 16 سطر ، 17*26 [فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام ].

1023 . ترجمة الکاظمیة لفهرست الوسائل العاملیة

(فارسی)

از: محمد سمیع شریف بن محمد مؤمن

ترجمۀ فهرست وسائل الشیعۀ شیخ حر عاملی است که به خواهش محمد کاظم

ص:131

خان - که از امرا بوده - ترجمه و به نام وی کتاب را معنون داشته است.

آغاز: الحمد للّه الذی فضل علی جمیع خلقه العلماء و رجح مدادهم علی دماء الشهداء .

انجام نسخه: صد و ششم اینکه جایز نیست که خطاب شود هیچ کس به امیر المؤمنین مگر علی بن ابی طالب در این دو حدیث است و اشاره .

نسخه ها:

6255 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1944 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز و انجام : برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 203 برگ[فهرست آستان قدس: 5 ، چاپ اول ص 49 ، چاپ دوم ص 83].

1 ترجمة الکافی

از: محمد علی بن محمد حسن فاضل اردکانی

رجوع کنید به: تحفة الأولیاء.

1024 . ترجمۀ کتاب عقل و جهل کافی

(فارسی)

از: محمد بن محمد علی خاوری ، شیخ

آغاز: حمد بی حد و ثنای بی عد آن پادشاهی را سزاست که قطره.

نسخه ها:

6256 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 1269 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 412/2].

1 ترجمۀ کتاب من لا یحضره الفقیه

از: صادق بن علی حسینی فاضل کاشانی

رجوع کنید به: عرفات الفقه.

ص:132

1025 . ترجمۀ کتاب من لا یحضره الفقیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

6257 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 82 - ج ، زکات تا زیارت ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: علیها و المؤلفة قلوبهم والرقاب ... فریضة من اللّه یعنی نیست صدقات ، نسخ عربی معرب ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 166 برگ[فهرست حقو ق تهران: 55].

1026 . ترجمۀ کشف الغمة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمۀ روانی است آمیخته با اشعار فارسی از کشف الغمة اربلی که به نام شاه طهماسب صفوی نوشته شده و در جمادی الاولی 978ق به پایان رسیده است . در فهرست نسخه های خطی فارسی تألیف منزوی ، این ترجمه ، جلد دوم ترجمة المناقب زواره ای معرفی شده که درست نیست .

آغاز:

بگشا به ثنای حق زبان را شیرین کن از آن شکر دهان را

نسخه ها:

6258 . قم ، مسجد اعظم: 279 ، دفتر اول تا پایان احوال امیر المؤمنین علیه السلام ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 482 برگ ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

1027 . ترجمۀ کلمات قصار امام علی علیه السلام

(فارسی)

از: محسن حالی اردبیلی ، عماد الفقراء (م 1333 ش)

در الذریعه عنوان شده که عماد الفقراء میرزا محسن خوشنویس اردبیلی ملقب به حالی این ترجمه را به درخواست میرزا احمد تبریزی ملقب به وحید الاولیاء (ساکن شیراز) انجام داده و میرزا احمد قسمتی از این ترجمه را همراه با غرر و

ص:133

درر در ضمن مجموعۀ انهار جاریه در 1344ق به چاپ رسانده است.

[الذریعة: 121/4 با عنوان «ترجمة الغرر و الدرر» ؛ مشار فارسی : 2078/2 ]

نسخه ها:

6259 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 170 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 211/5].

1028 . ترجمۀ کلمات قصار علی علیه السلام (ترجمۀ منظوم 29 کلمۀ قصار علی علیه السلام )

(فارسی)

از: اسدی

ترجمۀ منظوم بیست و نه کلمۀ قصار علی علیه السلام است به ترتیب حروف ابجد و هر کلمه در دو بیت.

آغاز:

بهترین سخن ز من بشنو

... مشتمل بر بیست و نه کلمه مع حروف الابجد من کلام امیر المؤمنین و امام ...

الف: أشرف العبادة الإخلاص بالشهادة همچو خورشید اگر شرف خواهی

ب: بدر الإحسان لایبلی و ریعه لایفنی.

انجام: ی: یشهد علیکم الکتاب یوم الحساب:

ای دل اسباب راه حاصل کن

نسخه ها:

1/6260 . تهران ، دانشگاه تهران: 164 ، عنوان معرفی: شرح کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام ، محمد افضل بن قیصر علی ، 1098 ق ، رسالۀ ششم مجموعه [فهرست دانشگاه

ص:134

تهران: 141/2].

2/6261 . تهران ، دانشگاه تهران: 2398 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سی و پنجم مجموعه ، «410 - 416»7 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1009/9].

3/6262 . قم ، گلپایگانی: 2192/12/82 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، 17 برگ ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/6263 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هجدهم مجموعه ، «87 ر - 88 پ هامش»2 برگ[فهرست ملک: 326/7].

5/6264 . تهران ، ملک: 4379 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و هفتم مجموعه ، «92پ - 94ر»3 برگ[فهرست ملک:

373/7].

6/6265 . تهران ، خانقاه نور بخش: 133 ، عنوان معرفی : ترجمۀ مئة کلمة ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «ص178 - 228»26 برگ[فهرست خانقاه نوربخش: 157/1].

7/6266 . تهران ، حسین مفتاح: 565 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه نستعلیق[نشریۀ نسخه های خطی: 120/7].

1029 . ترجمۀ کلمات قصار علی علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه هایی از ترجمه های کلمات قصار امام علی علیه السلام که مترجم آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/6267 . تهران ، ملی تهران: /2077ف ، آغاز: من مقامات حضرت امیر المؤمنین ، نسخ ، حکیم ، قرن 11 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص23 - 26» 2 برگ[فهرست ملی تهران:

86/5].

ص:135

2/6268 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 715 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: قرنت الهیبة و الحیا بالحرمان ... مقرون گشته ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق [فهرست اهدایی رهبری: 74].

3/6269 . قم ، گلپایگانی: 36/94 ، حسین دیوانه ، 1262 ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

4/6270 . تهران ، محمود فرهاد معتمد: 167 ، نستعلیق ، میرزا محمد بن میرزا نصر اللّه ، ذی حجه 1266 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 160/3].

5/6271 . قم ، گلپایگانی: 20/167 ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

6/6272 . تهران ، سپهسالار: 6926 ، میرزا عبد اللّه حائری تهرانی ، 1315 ق ، 22 برگ [فهرست سپهسالار: 443/5].

7/6273 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14247 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 365/15].

8/6274 . تهران ، دانشگاه تهران: 2398 ، آغاز: استعن علی العدل بحسن النیة فی الرعیة و قلة الطمع ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سی و دوم مجموعه ، «358 - 379»22 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1008/9].

9/6275 . تهران ، دانشگاه تهران: 878 ، آغاز: تبادروا المکارم و سارعوا إلی تحمل پیش گیرید به مکارم یعنی ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه و گزارش کلمات قصار ، متن نسخ و ترجمه و شرح نستعلیق ، رسالۀ دهم مجموعه ، 27 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1224/5].

10/6276 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: من کلام ... و قد سئل عن الفقیر و الفقیر ... و حال آنکه پرسیده بودند ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در فهرست به نسخۀ شمارۀ 2398/24 دانشگاه تهران ارجاع داده شده است ، رسالۀ چهلم مجموعه[فهرست ملک: 330/7].

11/6277 . تهران ، ملک: 4379 ، آغاز: بسمله استعن علی العدل بحسن النیة فی الرعیة ...

طلب یاری کن بر عدل به نیکویی ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و چهارم مجموعه ، «79ر - 85هامش»7 برگ[فهرست ملک: 372/7].

ص:136

12/6278 . ترکیه * ، ، قونیه: 2128 ، آغاز: سافروا تصحوا و تغنموا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «56 - 97»42 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران:

میکروفیلم 25[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 403/1].

13/6279 . تهران ، سعید نفیسی: 429 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 2809 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 733/1].

1030 . ترجمۀ لباب الأخبار

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

[الذریعة : 275/18]

آغاز: الحمد للّه... اما بعد بدان که چون حضرت آفریدگار را بقائی است.

انجام: چون در بازار روی بگو اللهم إنی أسئلک خیر هذا السوق.

نسخه ها:

6280 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 1467 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، به خط مؤلف ، جمعه 21 ربیع الثانی 1288 ق ، 77 برگ ، 15 سطر ، 10*17 [فهرست مؤید: 378/3].

1031 . ترجمۀ مشارق الأنوار

(فارسی)

از: محمد سعید بن محمد مغیث نایینی (قرن 12ق)

آغاز: حمدی که حامدان ملأ اعلی و حاملان عرش معلا.

نسخه ها:

6281 . تهران ، ملک: 1405 ، نستعلیق ، محمد هادی بن ابی القاسم نایینی ، ربیع الأول 1275 ق ، 115 برگ ، 21 سطر[فهرست ملک: 141/2].

1 ترجمۀ مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة

از: محمد علی بن عبدالحسین خراسانی ، نور علیشاه اصفهانی (1212ق) رجوع کنید به: جنات الوصال.

ص:137

1032 . ترجمۀ مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة

از: محسن حالی اردبیلی ، عماد الفقراء حاج میرزا (1333 ش)

نسخه ها:

6282 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 295 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 226/5].

1033 . ترجمۀ مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

6283 . مشهد ، گوهرشاد: 850 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست گوهرشاد: 1152/3].

1034 . ترجمۀ مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة

(فارسی)

از: حسین علی بن حاجی شیر علی (قرن 13 ق)

مؤلف این ترجمه را به در خواست جمعی از دوستان در روز پنجشنبه 29 ذی حجه 1273ق نگاشته و در آن به بیان نکات عرفانی و تهذیب نفس و مواعظ و نصایح پرداخته است.

آغاز: فتح ابواب و کمال بر قلوب ارباب تقی و عرفان.

نسخه ها:

6284 . مشهد ، گوهرشاد: 1439 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، حسین علی بن حاجی شیر علی (مؤلف) ، 1273 ق ، 91 برگ[فهرست گوهرشاد: 2015/4].

1 ترجمۀ معارج الیقین

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: ترجمۀ جامع الأخبار.

ص:138

1035 . ترجمۀ معانی الأخبار شیخ صدوق

(فارسی)

از: محمد ابراهیم بن محمد علی محمد آبادی

آغاز: و بعد بر اصحاب علم و عرفان وارباب فهم وایقان مخفی و پنهان.

نسخه ها:

6285 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 35 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1241 ق ، 375 برگ[فهرست مجلس: 161/2].

1036 . ترجمۀ معانی الأخبار شیخ صدوق

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: باب معنی الغایات ، این بابی است در بیان معنی غایات یعنی.

نسخه ها:

6286 . تهران ، ملک: 2192 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 176 برگ[فهرست ملک:

143/2].

1037 . ترجمۀ مکارم الأخلاق طبرسی

(فارسی)

از: عبدالحی بن عبدالوهاب اشرفی استر آبادی ، نظام الدین (قرن 10ق)

[الذریعة: 138/22 ، 138/4 ؛ فهرست کتابهای خطی فارسی ، منزوی: 1576 و 1476 ؛ فهرستوارۀ کتابهای فارسی ، منزوی :1594/3]

آغاز: حمد وثنا قیومی را که عقول ذریات آدم از ادراک کنه او قاصر است.

انجام: دمیده شیطان است بر زبان تو و اللّه أعلم هذا ما أردنا أن نجمع من سیر النبوة و الآداب المرویة و قد وفینا بما شرطنا ... و إلیه انیب و صلی اللّه علی خیر خلقه محمد و آله أجمعین. تمت کتاب مکارم الأخلاق.

نسخه ها:

1/6287 . قم ، گلپایگانی: 6796/34/166 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 238 برگ ، 15 سطر

ص:139

[فهرست گلپایگانی ، جدید].

2/6288 . یزد ، وزیری: 3304 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد یوسف حسینی ، 1022 ق ، 184 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1608/5].

3/6289 . قم ، گلپایگانی: 1027/6/117 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: انجام رسانم چون معرفت هر چیز مقدم است بر علم آن چیز و چون دیدم در کلام أمیر المؤمنین ، نستعلیق ، شاه میر حسین استرآبادی ، 1051 ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، رسالۀ اول مجموعه ، «1ر - 195ر» 195 برگ ، 15 سطر ، 12/5*18/5[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/6290 . قم ، گلپایگانی: 5262/26/142 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، ملک محمد بن سلطان محمد ، یکشنبه 29 ذی قعده 1073 ق ، 253 برگ[فهرست گلپایگانی ، قدیم:

32/2 ؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

5/6291 . تهران ، دانشگاه تهران: 894 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 17 ذی حجه 1073 ق ، کامل ، رسالۀ سوم مجموعه ، 43 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 657/3].

6/6292 . قم ، مرعشی: 9757 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق خوش ، محمد خان بن ملک حسین قزوینی ، اول ربیع الأول 1080 ق ، کامل ، 145 برگ[فهرست مرعشی:

102/25].

7/6293 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5668 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، «428صفحه»114 برگ [فهرست مجلس: 120/17].

8/6294 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3591 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 30 جمادی الثانی 1104 ق ، تصحیح شده ، 297 برگ ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

9/6295 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 3575 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قبل از 1105 ق ، 247 برگ[فهرست آستان قدس: 50/5].

10/6296 . قم ، مرعشی: 10661 ، نسخ نیکو ، بدون نام کاتب ، شعبان 1123 ق ، 123 برگ [فهرست مرعشی: 114/27].

11/6297 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9726 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 194 برگ[فهرست آستان قدس : 146/14].

ص:140

12/6298 . قم ، طبسی حائری: 130 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، محرم 1214 ق ، 174 برگ ، 21 سطر[فهرست کتاب خانۀ طبسی].

13/6299 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 260 - 16639 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1233 ق ، 180 برگ[فهرست آستان قدس : 147/14].

14/6300 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1623 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد بن روز محمد ، 1236 ق ، 233 برگ[فهرست الهیات مشهد: 747/3].

15/6301 . قم ، گلپایگانی: 4736/24/36 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 163 برگ ، 17 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم : 1168/3 ؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

16/6302 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 3577 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 301 برگ[فهرست آستان قدس: 50/5].

17/6303 . قم ، گلپایگانی: 2092/11/192 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: از جانب جام نزد من به هدیه آوردند ...و مروی است که شخصی از آن حضرت سؤال نمود که چون است صورت آفتاب و ماه آن حضرت فرمودند که جائز است ، نسخ ، کبار اللّه بن عبدالکریم ایدان کی ، بدون تاریخ کتابت ، در آخر نسخه اشعاری است از سنایی به خط محمد تقی که در 10 جمادی 1125 ق در یک برگ تحریر نموده است ، 134 برگ ، 15 سطر ، 10*17 [فهرست گلپایگانی ، جدید].

18/6304 . قم ، گلپایگانی: 7245/37/35 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در اول نسخه یادداشتی به تاریخ 1169 ق ، 405 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

19/6305 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1139 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «295صفحه»148 برگ[فهرست الهیات مشهد: 271/2].

20/6306 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1380 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 528/2].

21/6307 . قم ، آستان معصومیه (س): 362 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق خوب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 209 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 346/1].

ص:141

1038 . ترجمۀ مکارم الأخلاق طبرسی

(فارسی)

از: محمد علی بن محمد نصیر مدرسی چهاردهی گیلانی (م 1334ق)

آغاز: باب در آداب تنظیف نمودن و عطر استعمال نمودن.

نسخه ها:

6308 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12368 ، نستعلیق ، محمد علی بن محمد نصیر گیلانی چهاردهی (مؤلف) ، نیمه اول قرن 14 ق ، 154 برگ[فهرست آستان قدس :

146/14].

1 ترجمۀ مکارم الأخلاق طبرسی

از: علی بن حسن زواره ای اصفهانی ، ابوالحسن ، مولی

رجوع کنید به: مکارم الکرائم.

1039 . ترجمۀ مکارم الأخلاق طبرسی

(فارسی)

از: محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی (م 1120ق)

نسخه ها:

6309 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 74 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 68/2].

1040 . ترجمۀ مکارم الأخلاق طبرسی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند ترجمۀ از مکارم الأخلاق طبرسی که مترجمان آنها شناسایی نشده است.

نسخه ها:

1/6310 . ری ، آستان عبدالعظیم: 148 ، ترجمه ای از مکارم الأخلاق است که مترجم برای آقا حسن صدر نگاشته است ، آغاز: حمد وسپاس و شکر بی عدد و قیاس صانعی را

ص:142

سزد ، نستعلیق ، حسام الدین رستمداری کدری ، 1060 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 190ر»190 برگ[نشریۀ نسخه های خطی: 440/3].

2/6311 . یزد ، وزیری: 310 ، آغاز: باب اول در صفات ظاهری و باطنی حضرت رسالت پناه ، نستعلیق ، یحیی بن حسن بغدادی ، 1064 ق ، 259 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 298/1].

3/6312 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 1005 ، آغاز: می فروشد از بهای او نان جوی جهت من می خرد ، انجام: و چون سلام دهد ده بار بخواند ربنا هب لنا من أزواجنا تا آخر ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 23 ذی قعده 1077 ق ، 140 برگ ، 19 سطر ، 13*22[فهرست مؤید: 22/3].

4/6313 . قم ، مرعشی: 9295 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: آفا ق را موشح ساخت تا بدان سبب ظاهر و باطن ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 239 برگ[فهرست مرعشی: 832/4].

5/6314 . قم ، مسجد اعظم: 1953 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: بر اخلا ق کریمه حضرت پیغمبر صلوات اللّه علیه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 388 برگ ، 19 سطر ، وزیری[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 83 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

6/6315 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 117 ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، ش 587[مجلۀ نور علم:

270/52].

7/6316 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1518 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و12 ق [فهرست الهیات مشهد: 663/2].

8/6317 . قم ، طبسی حائری: 613 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: برم بخدا از شر آن روزهای نحس ای سهیل شیعیان ، انجام: بدرستی که وفا کردیم به آنچه شرط کرده بودیم ، نستعلیق ، محمد هادی بن عبدالوهاب اصفهانی ، پنجشنبه 9 محرم 1231 ق ، 83 برگ ، 21 سطر ، 15*21[فهرست کتاب خانۀ طبسی].

9/6318 . قم ، مسجد اعظم: 3883 ، باب 11 و 12 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز:

نمازبرای دفع تب محمد بن حسن گفته که نزد ابی عبد اللّه علیه السلام ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق ، فقط یک بخش از کتاب است ، 64 برگ ، 14 سطر ، خشتی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 83 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

ص:143

10/6319 . قم ، دار الحدیث: 74 ، ترجمۀ سلیس و روانی از مکارم الأخلاق طبرسی است که عبارات عربی در آن نیامده و فقط به ذکر ترجمۀ مطالب اکتفا شده است ، از آغاز و انجام و وسط افتادگی دارد ، آغاز: و تدبیر در چیزهایی که صلاح کافه است در آن بودی و دیگر در ایستادگی مهمات و قیام باموری که خیر دنیوی و ثواب اخروی ...

فصل دوم در ذکر بعضی احوال ، انجام: اللهم صل علی محمد و آل محمد و افتح لی باب کل خیر فتحته علی أحد من أهل الخیر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 163 برگ ، 17 سطر ، 15*18[فهرست دار الحدیث].

11/6320 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1627 ، ترجمۀ و منتخبی است از مکارم الأخلاق ، آغاز:

فصل اول در ذکر مجملی از سایر احوال حضرت پیغمبر ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 148 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 36/2].

12/6321 . مشهد ، اصغر زاده: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 769/7].

13/6322 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8620/58/70 ، از وسط افتادگی دارد ، آغاز: بسمله ابتدا می کنم به نام خدای سزاوار پرستش نیک بخشنده بر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقدمه مترجم در نسخه حاضر حذف گردیده است ، 173 برگ ، 18 سطر[ فهرست مدرسۀ حجازیها].

14/6323 . اهواز ، سید محمد شوشتری: 17 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 795/7].

15/6324 . تبریز ، حسین نخجوانی: 2324 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 338/4].

16/6325 . قم ، دار الحدیث: 12 ، از اول و وسط و آخر افتادگی دارد ، آغاز: فصل هفتم در ختم پنج فصل است فصل اول صفات ظاهری و باطنی حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و روش آن حضرت ، انجام: یا اباذر آن کسی که وضوی کاملی ... موجب کفارت گناهان اوست و بسیار رفتن به مسجد حکم جهاد دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، عبارات عربی معرب ، 190 برگ ، 23 - 16 سطر ، 19*27[فهرست دار الحدیث].

17/6326 . قم ، دار الحدیث: 14 ، از اول و وسط و آخر افتادگی دارد ، آغاز: هر نمی شود

ص:144

و امیدواری او در کردار او و هر که امیدوار است شناخته شده ... امیدواری او در عمل او و هر امیدی از آدمی غالبا خالص است و محقق مگر امید ، انجام: ای اباذر ...

عجب است مر کسی را که یقین داشته باشد به آتش دوزخ بعد از آن خنده کند عجب است مر کسی را که یقین داشته باشد مرگ را چگونه شاد باشد عجب است ، نستعلیق و عبارات عربی نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 229 برگ ، 18 سطر ، 14*26[فهرست دار الحدیث].

18/6327 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، آغاز افتاده[دلیل المخطوطات: 98].

1041 . ترجمۀ مکالمۀ باقری

(فارسی)

از: محمد کاظم بن رضا طبری (قرن 13ق)

ترجمۀ تحت اللفظی گفتگوی امام باقر علیه السلام با حجاج بن یوسف ثقفی که ابو عبد اللّه کرخی روایت نموده و در آن برخی از فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام بیان شده است .

آغاز: ستایش سزاوار رب ودود و درود نامعدود بر روان رسول.

نسخه ها:

1/6328 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 455د ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1265 ، رسالۀ دوم مجموعه ، «45پ - 57 ر» 13 برگ[فهرست الهیات تهران: 302/1].

2/6329 . مشهد ، مدرسۀ آیة اللّه خویی: 169 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف ، عبارات عربی معرب ، 22 برگ[فهرست مدرسۀ آیة اللّه خویی: 121].

1 ترجمۀ من لا یحضره الإمام (فهرست وسائل الشیعة)

از: محمد حسن بن محمد صالح هروی

رجوع کنید به: هدایة الأحکام و بدایة الأنام.

ص:145

1 ترجمۀ من لا یحضره الفقیه

از: محمد مقیم بن محمد علی یزدی

رجوع کنید به: اخبار الصادقین.

1042 . ترجمۀ من لا یحضره الفقیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

6330 . شیراز ، ملی فارس: 76 ، جلد دوم (باب الصلاة) ، آغاز: بسمله الحمد للّه رب العالمین و الصلاة علی أفضل السابقین و أشرف المصلین ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 18 ذی حجه 1071 ق ، 328 برگ[فهرست ملی فارس: 68/1].

1 ترجمۀ من لا یحضره الفقیه

از: محمود بن علی ، میرزا

رجوع کنید به: ترجمۀ صفویه فی الملة المصطفویة.

1043 . ترجمۀ منتخب مکارم الأخلاق طبرسی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه و گزیده ای از مکارم الأخلاق طبرسی ، که در دوازده باب تنظیم شده است.

آغاز: ثنای بی حد و غایت وستایش بلا عد ونهایت احد قدیم و صمد.

نسخه ها:

6331 . قم ، مسجد اعظم: 2735 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 44 برگ ، 21 سطر ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 83 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

ص:146

1 ترجمۀ منظوم احادیث

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: احادیث منظوم.

1044 . ترجمۀ منظوم احادیث

(فارسی)

از: خاموش

آغاز: هو العلی الأعلی مضامین بعضی احادیث داله بر این که بدون محبت و ولایت اهل بیت اطهار.

نسخه ها:

6332 . تهران ، دانشگاه تهران: 3910 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبدالجبار بن حاجی قاضی محمد قراباغی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «1 - 23»23 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2899/12].

1045 . ترجمۀ منظوم احادیث نبوی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمۀ منظومی از احادیث کوتاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در آن هر حدیث با یک بیت به فارسی ترجمه شده و نظم آن در سال 824 ق به پایان رسیده است.

نسخه ها:

6333 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13654 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، جعفر تبریزی ، 847 ق ، 31 برگ [فهرست مجلس: 182/37].

1046 . ترجمۀ منظوم الأربعون حدیثا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چندین چهل حدیث است با ترجمۀ منظوم به فارسی ، که مؤلف و ناظم آنها مشخص نیست.

ص:147

نسخه ها:

1/6334 . تهران ، موزه ایران باستان: 23 ، عنوان معرفی: الاربعین با ترجمۀ منظوم فارسی ، رباعی ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1066 ق ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 120/3].

2/6335 . یزد ، وزیری: 693 ، نستعلیق ، عنوان معرفی: اربعین منظوم ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تألیف در سال 921 ق رسالۀ دوم مجموعه[فهرست کتاب خانۀ وزیری:

591/2].

3/6336 . ری ، آستان عبدالعظیم: 151 ، معرفی: اربعون حدیثاً با ترجمۀ فارسی ، از آغاز افتادگی دارد ، انجام: قلوب المؤمنین بین الإصبعین من أصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء/دل مومن همیشه پنهان است * در دو انگشت قدرت رحمان/گاه در خیر و طاعتش دارد * گاه افتد به سهو در عصیان ، نسخ و نستعلیق ، میرزا محمد بن سلطان محمد رشتی ، 6 شوال 1227 ق ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی:

441/3].

4/6337 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 276 ، معرفی: اربعین منظوم ، آغاز: بسمله اول نامه به نام ایزد پاک ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم مجموعه ، «54 ر - 74پ»21 برگ [فهرست دائرة المعارف: 306/1].

1 ترجمۀ منظوم بیست و نه کلمه قصار علی علیه السلام

از: اسدی

رجوع کنید به: ترجمۀ کلمات قصار حضرت علی علیه السلام به نظم.

1 ترجمۀ منظوم توحید مفضل

از: اسماعیل بن حسین مسأله گو تائب تبریزی

رجوع کنید به: توحید نامه.

1047 . ترجمۀ منظوم چهل حدیث

(فارسی)

از: شیخ بن نورالدین محمد پورانی ، میر

ص:148

آغاز: الحمد لمن أظهر بنبوة حبیبه فی الأربعین.

نسخه ها:

6338 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1905 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، میر علی کاتب ، قرن 10 ق ، «15ص» 8 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 285].

1048 . ترجمۀ منظوم حدیث حقیقت

(فارسی)

از: صفا

آغاز: بسمله

مرتضی آن پادشاه پاک ذیل ریخته سرّ حقیقت بر کمیل

نسخه ها:

6339 . مشهد ، گوهرشاد: 617 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «78 - 84»7 برگ[فهرست گوهرشاد: 732/2].

1049 . ترجمۀ منظوم حدیث حقیقت

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمۀ منظومی از حدیث حقیقت کمیل در 32 بیت .

نسخه ها:

6340 . تهران ، دانشگاه تهران: 1035 ، نسخ و تعلیق شکسته ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سی و چهارم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 464/3].

1050 . ترجمۀ منظوم خطبة البیان

(فارسی)

از: شاپور کاشانی (زنده در 846ق)

گزارش منظوم خطبة البیان منسوب به امام علی علیه السلام است که آن را به نام «شمس الدین محمد» فرمانفرمای کاشان به سال 846 ق سروده است.

ص:149

[الذریعة: 491/9]

آغاز: بسمله

حرف اول به نام آن معبود کوست فی الارض و السماء موجود

نسخه ها:

1/6341 . تهران ، دانشگاه تهران: 164 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، محمد افضل بن قیصر علی ، 1097 و 1098 ق ، 19 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 115/2].

2/6342 . یزد ، مدرسۀ عبدالرحیم خان(سریزدی): 180 ، آغاز: روزی از روزگار در کاشان * مقصد ماه بهمن و رمضان ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 429/4].

1051 . ترجمۀ منظوم خطبة البیان (شرح خطبة البیان)

(فارسی)

از: محمد علی بن فیض علیشاه خراسانی ، نور علیشاه ، نور اصفهانی (1212ق)

ترجمۀ منظومی است از خطبة البیان منسوب به امام علی علیه السلام در 205 بیت .

[منزوی: 1232/2؛ الذریعة: 218/13]

آغاز:

به نام خداوند عز و جل که هم لا یزال است و هم لم یزل

نسخه ها:

1/6343 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1158 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سیدمحمد علی بن عرب حسینی ، 1231 ق ، 150 بیت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص203 - 212»5 برگ[فهرست مجلس: 433/3].

2/6344 . قم ، مسجد اعظم: 2244 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 14 سطر[فهرست مسجد اعظم ، جدید].

3/6345 . تهران ، ملک: 5005 ، عنوان معرفی: مثنوی در شرح خطبة البیان ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «161ر166ر»6 برگ ، 15 سطر [فهرست ملک: 160/8].

4/6346 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 238 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون

ص:150

نام کاتب ، قرن 13 ق ، 205 بیت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «87 پ - 92ر» 6 برگ [فهرست دائرة المعارف: 149/1 و 302].

1052 . ترجمۀ منظوم دیوان أمیر المؤمنین علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمۀ دیوان منسوب به امام علی علیه السلام است که به صورت زیر نویس در لا به لای سطور تحریر شده است.

نسخه ها:

6347 . قم ، گلپایگانی: 165/1/165 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: و له علیه الصلاة و السلام علیک/ببر الوالدین کلیهما * و بر ذوی القربی و بر الأباعد/با مادر و پدر به نکویی معاش کن * نزدیک و دور را بکرم باش مهربان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 52 برگ ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1053 . ترجمۀ منظوم دیوان امیر المؤمنین علیه السلام

(فارسی)

از: میر تقی الدین محمد کاشانی ، صاحب خلاصة الأشعار(زنده در 1016ق)

شاعر از دیوان علی (علیه السلام) حدود صد بیت را انتخاب و هر بیت را با یک رباعی به فارسی ترجمه نموده است.

آغاز:

لیس الیتیم من مات والده

نسخه ها:

6348 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14098 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، جلال بن فتح اللّه ، 1325 ق[فهرست مجلس: 127/38].

ص:151

1 ترجمۀ منظوم صد کلمۀ علی علیه السلام (غیر از صد کلمۀ جاحظ)

از: محمد بن ابی طالب استرآبادی

رجوع کنید به: حدیقة الریاحین در ترجمۀ کلام امیر المؤمنین.

1054 . ترجمۀ منظوم صد کلمه علی علیه السلام (ترجمۀ صد کلمۀ جاحظ)

(فارسی)

از: عادل بن علی بن عادل حافظ معلم خراسانی شیرازی (قرن 10 ق)

شاعر در این منظومه - که در ربیع الثانی سال 900 ق آن را سروده - هر کلمه از صد کلمۀ جاحظ را با یک بیت به فارسی ترجمه است .

چاپ: میراث اسلامی ایران: دفتر دهم ؛ تبریز ، 1259ق ، تهران ، 1272ق ، همچنین تصویر عکسی آن از روی نسخه خطی تحریر شده در سال 997 توسط مرکز انتشار نسخ خطی در تهران به چاپ رسیده است .

[الذریعة: 112/4 و 663/9 و 215/24 ؛ میراث حدیث شیعه: دفتر اول ، ص 193 ؛ منزوی 1643/2 و 2984/4]

آغاز:

بهترین هر کلام ای نور چشم مردمان هست نام خالق بسیار بخش مهربان

گفت امیر مؤمنان سر چشمۀ صدق و صفا: گر اجل بردارد از پیشم حیات مستعار بر یقین من نیفزاید به ذات کردگار

نسخه ها:

1/6349 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 606 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، عادل خراسانی (مترجم) ،ربیع الثانی 900 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 365].

2/6350 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 495 ، ثلث و نستعلیق ، شاه محمد کاتب ، 976 ق ، «34صفحه»17 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 811].

3/6351 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 644 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و ثلث ، علی قلی شیرازی ، 977 ق ، «26صفحه»13 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 798].

4/6352 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4025 ، آغاز: برابر نمونه ، ثلث ، بدون نام کاتب ،

ص:152

985 ق ، 17 برگ [فهرست مجلس: 29/11].

5/6353 . تهران ، ملک: 5947 ، نسخ و ثلث ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، 18 برگ [فهرست ملک: 462/1].

6/6354 . قم ، گلپایگانی: 3127/16/137 ، آغاز: برابر نمونه ، قاسم بن حاجی فیاض ، ربیع الثانی 1070 ق ، در فهرست آقای رایانه ای با عنوان «صد کلمات طیبات» نوشته محمد قاسم حافیا معرفی شده است ، 13 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

7/6355 . تهران ، سپهسالار: 2799 ، آغاز : برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 1074 ق ، رساله نهم مجموعه ، «ص31 - 36»3 برگ [فهرست سپهسالار: 70/2 و 304/4].

8/6356 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1729 ، نستعلیق و ثلث ، شاه محمود زرین قلم عبدالباقی ، قرن 11 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 383].

9/6357 . تهران ، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا: 59 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ چهاردهم مجموعه [نشریۀ نسخه های خطی: 9/3 و 39].

10/6358 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 316 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 68/2].

11/6359 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1730 ، نسخ و ثلث ، محمد مقیم مازندرانی ، 1101 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 383].

12/6360 . تهران ، ملک: 2653 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1119 ق ، رسالۀ نهم مجموعه ، «84 پ - 123ر»40 برگ[فهرست ملک: 82/6].

13/6361 . تهران ، دانشگاه تهران: 867 ، آغاز: برابر نمونه ، عباس علی کرمانی ، 1212 ق ، 270 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 727/2].

14/6362 . تهران ، حسن علی معاون الدوله غفاری: 128 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 1221 ق ، در فهرست ناظم رشید وطواط معرفی شده ، رسالۀ اول مجموعه [مجلۀ نور علم: 16 / 118].

15/6363 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1089 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1226 ق ، «36صفحه»18 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 814].

16/6364 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: فیروز 143 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و

ص:153

نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1241 ق ، 9 برگ[فهرست مجلس: 135/21].

17/6365 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 361 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، اسد اللّه خویی ، 1264 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست نمازی : 181/1].

18/6366 . تهران ، سپهسالار: 6398 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، علی نائینی ، 1274 ق ، 18 برگ[فهرست سپهسالار: 417/3].

19/6367 . تهران ، ملی تهران: 2821 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1293 ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «102پ - 114پ»13 برگ[فهرست ملی تهران:

318/13].

20/6368 . تهران ، دانشگاه تهران: 4199 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، ترجمه نستعلیق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «1 - 5»5 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 3176/13].

21/6369 . تهران ، حسین مفتاح: 1127 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 268/7].

22/6370 . مشهد ، گوهرشاد: 637 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد جمال بن ابوطالب اصفهانی ، رجب 1317 ق [فهرست گوهرشاد: 750/2].

23/6371 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11064 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در ضمن مجموعه[فهرست الفبایی آستان قدس: 383].

24/6372 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13354 ، مرقعات ثلث ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، سی و چهار مرقع است[فهرست مجلس: 302/36].

25/6373 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13607 ، ثلث ، محمود بن احمد رغا ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «6 پ - 18پ»13 برگ[فهرست مجلس:

123/37 ].

26/6374 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14418 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «45ر - 48پ»4 برگ[فهرست مجلس: 553/38].

27/6375 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2015 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «34صفحه»17 برگ[فهرست مجلس: 13/6].

28/6376 . تهران ، سپهسالار: 2913 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ

ص:154

کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص37 - 51»8 برگ[فهرست سپهسالار: 171/5].

29/6377 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 836 ، آغاز: برابر نمونه ، ثلث و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، احادیث ثلث و اشعار نستعلیق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «9ر - 24ر»16 برگ[فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

30/6378 . تهران ، ملک: 4657 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «3پ - 6ر»4 برگ[فهرست ملک: 473/7].

31/6379 . یزد ، وزیری: 3804 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «53 - 58»6 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری:

3804/5].

32/6380 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 389 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، متن نسخ جلی ، ترجمه شعر نستعلیق ، عهد تیموری ، 18 برگ[فهرست الهیات مشهد: 195/1].

33/6381 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 493 ، آغاز : برابر نمونه ، ثلث و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 17 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 807].

34/6382 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 494 ، آغاز : برابر نمونه ، ثلث و نسخ ، عبدالحلیم بن مصطفی ، بدون تاریخ کتابت ، 17 برگ [ فهرست سلطنتی ، دینی:

809].

35/6383 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 497 ، آغاز: برابر نمونه ، ثلث و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 15 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 676].

36/6384 . تهران ، مجلس سنا: 404 ، آغاز: برابر نمونه ، ثلث و نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 18 برگ [فهرست مجلس سنا: 244/1].

37/6385 . تهران ، حسین مفتاح: 1258 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 274/7].

38/6386 . مشهد ، عبدالحمید مولوی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 15/5].

39/6387 . مشهد ، عبدالحمید مولوی: 421 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه نستعلیق ، عهد تیموریه[نشریۀ نسخه های

ص:155

خطی: 56/5].

40/6388 . تهران ، موزه ایران باستان: 3708 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخ در متن و نستعلیق در ترجمه ، از دوره تیموری ، 18 برگ [نشریۀ نسخه های خطی: 201/2].

41/6389 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8460/57/130 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 21 برگ[فهرست مدرسۀ حجازیها].

42/6390 . قم ، آستان معصومیه (س): بدون شماره ، نستعلیق ، محمد حسین بن میر محمد یوسف ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و سوم[فهرست آستان معصومیه(س): 204/2].

1055 . ترجمۀ منظوم عهدنامۀ مالک اشتر

(فارسی)

از: احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی (م 1298ق)

منظومه ای است در ترجمۀ عهدنامۀ مالک اشتر ، این منظومه با مقدمه ای در توحید و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ، سبب نظم کتاب ، مدح و ستایش معتمد الدوله فرمانفرمای فارس و ستایش احتشام الدوله آغاز می شود و سپس با ترجمۀ نامۀ امام علی علیه السلام به مالک اشتر ادامه می یابد .

[الذریعة: 374/13 ؛ مشار: 841]

نسخه ها:

1/6391 . تهران ، ملک: 6152 ، آغاز: بنام خداوند بالا و پست * که از هستیش هست شد هر چه هست ، نسخ ، علاءالدین حسین همتی ، 1298 ق ، 33 برگ [ فهرست ملک:

138/2].

2/6392 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4904 ، آغاز: بسمله در توحید و کیفیت آفرینش سپاس و ستایش در آغاز کار نشاید جز از پاک پروردگار ، نستعلیق ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی (مؤلف) ، قرن 13 ق ، 28 برگ [فهرست مجلس:

129/14].

ص:156

1 ترجمۀ منظوم کلمات قصار حضرت علی علیه السلام

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: شصت و دو کلمه.

1056 . ترجمۀ منظوم کلمات قصار علی علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه هایی است از ترجمه های منظوم کلمات قصار امام علی علیه السلام که مترجم و مؤلف آنها مشخص نیست .

نسخه ها:

1/6393 . آلمان* ، مونیخ: 431 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، اسماعیل بن حیدر حسینی ، 920 ق ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 5154 [ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 138/3].

2/6394 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 331 ، آغاز: لو کشف الغطاء ، نستعلیق ، غلام علی بن محمد ، 951 ق ، (75636) ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست ادبیات تهران:

56/3].

3/6395 . تهران ، ملک: 5917 ، آغاز: فقد جمعت تلک الدرر الذاخرة عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام ... قال علیه السلام: زر غبّاً تزد حبّاً محبت را اگر خواهی فزودن * بهر روز نباید رخ نمودن ، نسخ و ثلث ، بدون نام کاتب ، 1025 ق ، 26 برگ[فهرست ملک: 444/1].

4/6396 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5737 ، نسخ و ترجمه نستعلیق ، ابن حیدر علی مراد ، 1090 ق ، 270 کلمه هر کلمه در یک رباعی به نظم ترجمه شده است ، «90 صفحه» 45 برگ[ فهرست مجلس: 179/17].

5/6397 . تهران ، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا: 283 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، ترجمه کلمات قصار علی علیه السلام یا پیامبر صلی الله علیه و آله به نظم فارسی همه حروف با «لا» آغاز شده ، رسالۀ پنجم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 407/3].

6/6398 . مشهد ، گوهرشاد: 1137 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: الجزع اتعب من

ص:157

الصبر / زاری و تباکی کردن پر آزارتر است از شکیبایی/در حوادث بصبر کوش که صبر * برضای خدا مقرون است ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست گوهرشاد: 1581/3].

7/6399 . رشت ، فرهنگ: 196ک ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست فرهنگ رشت: 132].

8/6400 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2958 ، آغاز: قلب الأحمق وراء لسانه/گر دل احمق نبودی تابع قول و زبان * از زبان خود نیفتادی مدام اندر زیان ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص2 - 16»8 برگ[فهرست مجلس: 38810].

9/6401 . قم ، گلپایگانی: 36/141 ، آغاز: گفت شیر خدا علی ولی * هادی خلق و مقتدای انام/من عرف نفسه فقد عرف ربه/هر که شناخت نفس خود را پس شناخت به درستی پروردگارش را ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 10 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

10/6402 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: لیس البلیة فی أیامنا عجبا/نیست در ایام ما چندان تعجب از بلا * بلکه امنیت عجب باشد در این دوران مقیم ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سی و پنجم مجموعه ، «174ر - 174پ»1 برگ [فهرست ملک:

329/7].

11/6403 . انگلستان * ، لندن ، موزه بریتانیا: 5321 or ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از لطائف المولی نصیرالدین الطوسی ، رسالۀ چهاردهم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 71[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

526/1].

1057 . ترجمۀ منظوم نامۀ حضرت علی علیه السلام به عثمان بن حنیف

(فارسی)

از: احمد بن محمد شفیع وصال شیرازی ، وقار (م 1298ق)

آغاز: عنوان داستان و تبرک به نام نامی سرکار نواب اشرف والا .

ص:158

نسخه ها:

6404 . تهران ، ملی تهران: /1271ف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی (مؤلف) ، 1270 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «ص19 - 23» 3 برگ[فهرست ملی تهران: 335/3].

1058 . ترجمۀ منظوم وصایای امیر المؤمنین به امام حسین علیهما السلام

(فارسی)

از: محمد بن سعید نخجوانی بن ساوجی ، ابوالمحاسن (ابن ساوجی) (قرن 8ق)

نسخه ها:

6405 . تهران ، دانشگاه تهران: میکروفیلم 3432 ، نسخ ، ابن ساوجی (مؤلف) ، 729 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 141/2].

1059 . ترجمۀ منظوم وصایای امیر المؤمنین به امام حسین علیهما السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله من کلام امیر المؤمنین ... فی نصیحة حسین علیه السلام بسمله

کردم آغاز این به نام خدای هم خطابخش هم عطا بخشای

نسخه ها:

1/6406 . تهران ، ملک: 4275 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «57 پ - 62 پ» 6 برگ[فهرست ملک: 324/7].

2/6407 . تهران ، ملک: 4379 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و دوم مجموعه ، «69 پ - 74 پ» 5 برگ[فهرست ملک: 371/7].

1060 . ترجمۀ مواعظ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در این رساله بخشهایی از خصال شیخ صدوق مشتمل بر احادیثی که پیامبر در مدح و برتری امام علی علیه السلام فرموده، به فارسی ترجمه شده است.

ص:159

نسخه ها:

6408 . مشهد ، گوهرشاد: 793 ، نستعلیق ، محمد طاهر بن نقد علی ، 1064 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست گوهرشاد: 904/2].

1061 . ترجمۀ نثر اللآلی

(فارسی)

از: محمد ابراهیم عاملی عبدالعالی

ترجمه ای است از نثر اللئالی طبرسی ، گویا مترجم موفق به اتمام ترجمه نشده و فقط مقدمۀ کتاب در نسخه ها موجود است.

آغاز: الحمد للّه الذی جعل علیا علیه السلام وسیلة نجاة العالمین .

انجام: یبلغ المرء بالصدق إلی منازل الکبار ، تمت .

نسخه ها:

1/6409 . قم ، گلپایگانی: 3058/16/68 ، فقط هفت سطر اول مقدمه را دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، علی ایروانی ، 1263 ق ، 15 برگ[فهرست گلپایگانی ، جدید].

2/6410 . تهران ، ملی تهران: /841ع ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، هدایت اللّه منشی شیرازی ، قرن 13 ق ، 100 برگ[فهرست ملی تهران: 3458].

3/6411 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10507 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین لواسانی شمس الکتاب ، 1325 ق ، نسخه فاقد ترجمه است ، 14 برگ[فهرست آستان قدس : 151/14].

4/6412 . تهران ، ملی تهران: /3877ع ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 13 برگ ، 10 سطر [فهرست ملی تهران: 119/17].

1062 . ترجمۀ نثر اللآلی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه هایی از ترجمه های نثر اللآلی به نظم و نثر که مترجم آنها شناخته نشده است .

ص:160

نسخه ها:

1/6413 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 103 ، ثلث و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 943 ق ، ترجمه نستعلیق[نشریۀ نسخه های خطی: 173/2].

2/6414 . رومانی * ، بخارست ، آکادمی بخارست: 178. M.o ، عنوان معرفی: ترجمه منظوم کلمات قصار ، آغاز: ایمان المرء یعرف بایمانه/دین و ایمان مرد را به یقین/نشناسند جز به صد ق یقین ، انجام: یسعد الرجل بمصاحبة السعید/هر که با نیک بخت یار شود/به حقیقت که بختیار شود ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، جمعه اول جمادی الاول 968 ق ، «75 - 78» 4 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 6225[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 212/3 ؛ نشریۀ نسخه های خطی:

971/11].

3/6415 . تهران ، دانشگاه تهران: 5927 ، عنوان معرفی: ترجمه و شرح کلمات قصاریه ، آغاز: إیمان المرء بأیمانه یعرف ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «69 پ - 79ر»11 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 157/16].

4/6416 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 901 ، عنوان معرفی: ترجمۀ منظوم نثر اللئالی ، حرف الف افتاده ، انجام: یسعد الرجل بمصاحبة السعید/نیک بخت شود مرد به همراهی نیک بخت/هر که با نیک بخت یار شود/به حقیقت که بختیار شود ، بدون نام کاتب ، 1056 ق[میراث اسلامی ایران: 409/1].

5/6417 . قم ، مسجد اعظم: 2797 ، آغاز: حمدله ...أما بعد فهذا کتاب نثراللآلی من کلام مولانا و سیدنا أمیر المؤمنین ، نسخ با ترجمه نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، 11 برگ[ فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 589].

6/6418 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 55د ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با ترجمۀ منظوم فارسی زیرسطور ، «1پ - 24ر»24 برگ [فهرست الهیات تهران: 224/1].

7/6419 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 16015 ، عنوان معرفی: ترجمۀ منظوم نثر اللئالی ، آغاز: ابتدا می کنم به نام خدا * تا کنم نظم در شاه رضا/ایمان المرء یعرف بایمانه/تو ز سوگند شخص و پیمانش * بشناسی کمال ایمانش ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، ترجمه نستعلیق ، 18 برگ[فهرست آستان قدس : 151/14].

8/6420 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 265 ، بدون نام کاتب ، 1265 ق ، رسالۀ دوم مجموعه

ص:161

[نشریۀ نسخه های خطی: 223/5].

9/6421 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1317 ، نسخ و نستعلیق ، محمد اسماعیل افشار ، 1295 ق ، «29صفحه»15 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 1065].

10/6422 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10624 ، عنوان معرفی: ترجمۀ نثر اللآلی به نظم و نثر ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: ما فی اوله الألف آنچه در اول آن است الف إیمان المرء ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست آستان قدس : 150/14].

11/6423 . تهران ، دانشگاه تهران: 2141 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «23پ - 37پ»15 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 903/9].

12/6424 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 151د ، بدون نام کاتب ، سده 13 و 14 ق ، ترجمه فارسی زیر سطور و در حواشی اشعار فارسی منظوم دیده می شود ، 39 برگ[فهرست الهیات تهران: 429/1].

13/6425 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2179 ، عنوان معرفی: نثر اللئالی با ترجمۀ منظوم فارسی ، آغاز: إیمان المرء یعرف بأیمانه ، دین و ایمان مرد را به یقین * نشناسند جز به صد ق یمین ، ثلث و نستعلیق ، ملا میرک خوشنویس ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه نستعلیق ، 29 برگ[فهرست آستان قدس: 195/5].

14/6426 . یزد ، وزیری: 1302 ، آغاز: بسمله إیمان المرء یعرف بأیمانه/بر رأی ناظمان لآلی معانی مخفی نماند ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 922/3].

15/6427 . یزد ، وزیری: 1366 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «13 - 46»34 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 940/3].

16/6428 . یزد ، وزیری: 3323 ، آغاز: بالبر یستعبد الحر و بالشکر تدوم النعم/گر تو خواهی پیش تو باشند * سروران جهان سرافکنده ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 6»6 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1615/5].

17/6429 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 653 ، آغاز: بسمله الحمد للّه الکبیر المتعال ... اما بعد بدان ای ولی که ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 440].

ص:162

1063 . ترجمۀ نثر اللآلی به نظم و نثر

(فارسی)

از: کاظم ، میرزا (م 1203ق)

ترجمه ای است از نثر اللئالی طبرسی ، مترجم ابتدا هر کلمه را ترجمۀ به نثر ، پس از آن مضمون هر کلمه را در دو بیت به نظم کشیده و اولین حرف دو بیتی ها را موافق حرف آغاز کلمات انتخاب نموده است . مترجم در آغاز رسالۀ قصیدۀ نونیه ای از خود درج نموده است .

آغاز: حمدله و الصلاة ... ما فی أوله الألف إیمان المرء یعرف بأیمانه ایمان مرد شناخته میشود به قسمهای او.

آن که ایمانش نبودت معلوم

نسخه ها:

1/6430 . قم ، مرعشی: 3658 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، ذی قعده 1244 ق ، 50 برگ [فهرست مرعشی: 51/10].

2/6431 . تهران ، ملی تهران: /1187ف ، نستعلیق ، محمد باقر بن میرزا محمد جعفر آشتیانی ، 1270 ق ، 54 برگ[فهرست ملی تهران: 220/3].

3/6432 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10624 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، به ضمیمۀ ترجمۀ منظوم دیگر ، 78 برگ[فهرست آستان قدس:

149/14].

1064 . ترجمۀ نهج البلاغة

(فارسی)

از: جمال الدین

در این ترجمه ، عبارتی از نهج البلاغه ذکر و ترجمه می شود و گاهی به توضیحات بسیار مختصری در متن و حاشیه می پردازد. در نسخۀ ذیل ، نام مترجم در آغاز نامه ای از حضرت علی علیه السلام به معاویه در حاشیه آمده و گویا از دانشمندان سدۀ دهم باشد.

ص:163

آغاز: اما بعد پس از حمد الهی و درود بر حضرت رسالت پناهی ، إنی اخبرکم.

نسخه ها:

6433 . قم ، مرعشی: 8838 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، نصیرالدین عبدالغفار بن نظام الدین محمود بن نصیرالدین بن محیی الدین محمد بن صفی الدین احمد بن تقی الدین محمد ، 26 شعبان 955 ق ، متن نسخ ، 229 برگ[فهرست مرعشی:

25/23].

1065 . ترجمۀ نهج البلاغة

(فارسی)

از: حسین بن عبدالحق الهی اردبیلی ، کمال الدین (م 950ق)

ترجمۀ نهج البلاغة به صورت زیر نویس است که در 15 محرم 912ق پایان یافته است.

[مشار فارسی : 1316/1]

نسخه ها:

1/6434 . تهران ، دانشگاه تهران: 2398 ، نسخ و نستعلیق ، محمد بن مجدالدین محمد بن قوام انصاری ، 18 ذیجحه 920 ق ، (1) رسالۀ سی و هشتم مجموعه ، «ص425 - 1073» 325 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1009/9].

2/6435 . تهران ، ملک: 4379 ، آغاز: اما بعد از حمد و سپاس خدای که گردانیده است حمد را بهای نعمتهای خود ، انجام : قد وقع من تنمیقه فی خامس عشر من شهر محرم الحرام لسنة اثنی عشر و تسعمائة . . . حسین بن عبد الحق اردبیلی ، محمد تقی بن حسین خاتون آبادی ، 1056 ق ، از روی نسحۀ مورخ 18 ذیحجه 920 ق تحریر شده ، رسالۀ سی و یکم و چهل و چهارم مجموعه ، «96ر - 125ر» 30 برگ + «262ر - 483ر» 222 برگ [فهرست ملک: 376/7 و 377].

3/6436 . مشهد ، گوهرشاد: 336 ، عنوان معرفی: ترجمۀ فارسی نهج البلاغة ، آغاز: اما پس از سپاس و ستایش خدای عزوجل آن خدایی که به عنایت خود گردانید حمد و

ص:164


1- (1) . در نسخۀ بعدی (ملک ش 4379) که گویا از روی این نسخه نوشته شده تاریخ تألیف ترجمه 15 محرم 912 ذکرشده است .

شکر خود را بهای نعمتهای خود و پناه بندگان از عقوبت و عذاب خود ، نسخ ، محمد صالح بن محمد باقر نیشابوری ، 1102 ق ، 384 برگ[فهرست گوهرشاد:

277/1].

4/6437 . تهران ، مجلس تهران: 7662 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سیزدهم مجموعه ، «حاشیه برگ های 1 - 32» 32 برگ[فهرست مجلس:

162/26].

1066 . ترجمۀ نهج البلاغة

(فارسی)

از: علی بن محمد نصیر دستغیب حسنی حسینی ، شرف الدین

مترجم از رمضان المبارک 1110 تا ربیع الثانی 1111 مشغول انجام این ترجمه بوده است.

نسخه ها:

6438 . تهران ، ملک: 2216 ، نسخ ، علی بن محمد نصیر دستغیب حسنی حسینی (مترجم) ، 1111 ق ، 440 برگ[فهرست ملک: 577/1].

1067 . ترجمۀ نهج البلاغة

(فارسی)

از: محمد بن نصر اللّه خویی (قرن 13ق)

ترجمۀ نهج البلاغة است که مترجم در سن 59 سالگی بدان پرداخته است.

آغاز: حمدله ... چنین گوید ... محمد بن نصر اللّه خویی ... که بعد.

نسخه ها:

6439 . تهران ، دانشگاه تهران: 3521 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 26 شعبان 1331 ق ، متن نسخ و ترجمه نستعلیق ، 137 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 2537/12].

1068 . ترجمۀ نهج البلاغة

(فارسی)

از: نور محمد بن قاضی عبدالعزیز محلی

ص:165

نسخه ها:

6440 . تهران ، سپهسالار: 7059 ، آغاز: شما پس بدرستی که حکمت در فرستادن شما بدنیا آزمایش ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 324 برگ[فهرست سپهسالار: 429/3].

1069 . ترجمۀ نهج البلاغة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه هایی از نهج البلاغة که مترجم آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/6441 . یزد ، وزیری: 120 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، حمزه بن پیر هلال بن کجهش بن هلال حسینی ، 882 ق ، 308 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 152/1].

2/6442 . تهران ، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا: 32 ، نسخ کهن معرب ، بدون نام کاتب ، سده 8 و 9 ق ، ترجمۀ برخی عبارتها به فارسی[نشریۀ نسخه های خطی: 59/3].

3/6443 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8058 ، نسخ مشکّل خوب و ترجمه نستعلیق خوب ، کاتب متن محمد حسین بن محیی ، کاتب ترجمه یاری کاتب ، 960 ق ، 403 برگ[فهرست آستان قدس: 597/14].

4/6444 . تهران ، ملی تهران: /111ف ، افتادگی دارد ، نسخ ، هدایت اللّه بن ابوالحسن شیرازی ، 1065 ق ، پایان ترجمه در سال 947 ق ، 378 برگ[فهرست ملی تهران:

107/1].

5/6445 . قم ، مرعشی: 793 ، باب سوم در کلمات قصار ، آغاز: باب المختار من حکم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 3 شوال 1082 ق ، فارسی ، 118 برگ[فهرست مرعشی: 399/2].

6/6446 . قم ، گلپایگانی: 1107/7/7 ، خطب ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: بسمله أما بعد حمد اللّه الذی جعل الحمد ثمناً لنعمائه بنام خدای بزرگ بخشایش بسیار آمرزش پس از ستایش خدا آن خدایی که گردانید ستایش را بها برای نعمتهای خود ، متن ثلث معرب جلی و ترجمه نستعلیق شنگرف ، بهرام ، قرن 11 ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدلها آورده شده است ، 156 برگ ، 13 سطر ، 23*33 [فهرست گلپایگانی ،

ص:166

رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

7/6447 . قم ، طبسی حائری: 61 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: باش ای انسان چه چیز دلیر ساخت تو را بر گناه تو و چه چیز غره ساخت تو را با پروردگار تو کارهایی که موجب هلاک نفس توست مرغوب و مأنوس طبیعت تو شد ... ؛ آغاز وصیت امام علی به امام حسن علیهما السلام : اصل: و من وصیته علیه السلام للحسن ابنه علیه السلام کتبها إلیه بحاضرین عند انصرافه من صفین ...أما بعد فإن فی ما تبینت ... ؛ ترجمه : این وصیتی است که به جانب پسر خود (امام حسن علیه السلام در موضع حاضرین در رقم آورده بودند بعد از آنکه از صفین مراجعت فرمودند و آنچه در این نامه مذکور میشود ... اما بعد بدان که بدرستی ایام حیات دنیوی من به آخر رسید. آغاز باب حکم: اصل: باب المختار من حکم امیرالمؤمنین علیه السلام ...؛ ترجمه: این بابی است از کلمات حکمت آمیز که با بیان خوش بیان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح در حاشیه ، 185 برگ ، 19 سطر ، 13/5*22 [فهرست کتاب خانۀ طبسی].

8/6448 . دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ(صادقیه): 43 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: بر او باد و عاقت عن إتمام بقیة الکتاب و بازداشته بود مرا از تمام گردانیدن تتمه آن کتاب ، انجام: آمیخت بر ما حدابیر السنین شتران لاغر قحط سال و لگدکوب شدیم بزیر دست و پای ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده ، چند برگ آخر به خط دیگری است ، 157 برگ ، 21 سطر ، 28*18/5 [فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

9/6449 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 744 ، فقط خطبه کتاب است ، آغاز: بسمله أما بعد حمد اللّه الذی جعل الحمد ... حمد ثناییست با زبان ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «44پ - 51 پ»8 برگ[فهرست الهیات تهران:

278/1].

10/6450 . هندوستان * ، پتنه ، خدابخش: 3874 ، سید میر سید علی و احمد حسن ، 1237 ق ، فارسی ، سابقه: محقق طباطبایی: میکروفیلم 201[یادنامۀ محقق طباطبایی: 1536/3].

11/6451 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5681 ، ترجمۀ 6 نامه و 2 خطبه و برخی کلمات قصار از ناسخ التواریخ ، آغاز: حدیث کرده اند که بعد از قتل محمد بن ابی بکر در

ص:167

مصر ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 61 برگ[فهرست آستان قدس: 50/5].

12/6452 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2019 ، آغاز: أما بعد حمد اللّه الذی جعل الحمد ثناء - اما بعد از ستایش پروردگاری ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه به خط شکسته ، «495 صفحه» 248 برگ[فهرست مجلس:

17/6].

1 ترجمۀ نهج البلاغة (فارسی)

از: عزالدین بن جعفر بن شمس الدین آملی (قرن 10ق)

رجوع کنید به: شرح نهج البلاغه.

1070 . ترجمه و شرح غرر و درر آمدی

(فارسی)

از: محمد بن حسین خوانساری ، جمال الدین (آقا جمال) (م 1125ق)

ترجمۀ رسا و شرح مفصل نیکویی است بر غرر الحکم و درر الکلم آمدی ، این کتاب به درخواست شاه سلطان حسین صفوی تألیف شده و جلد سوم آن - که پایان حرف کاف است - اواخر ماه شعبان 1113 هنگام عزم شارح برای سفر حج به پایان رسیده است.

چاپ: تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1346ش ، 6 جلد ، با مقدمه و تحقیق و تصحیح دکتر سید جلال الدین محدث ارموی .

[الذریعة: 376/13 ؛ مجلۀ علوم حدیث: شمارۀ 11 مقالۀ «نگاهی به شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم»]

آغاز: غرر و درر الفاظ و معانی سلسله آرای شاهد زیبای حمد و سپاس.

انجام: و نکند هر آنچه را می گوید مرا به آن و الحمد للّه علی ما وفقنی للإتمام.

نسخه ها:

1/6453 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2116 ، از ابتدا تا آخر حرف کاف ، از آغاز

ص:168

افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، 1112 ق ، 298 برگ ، 20سطر [فهرست مرکز احیاء:

/6مخطوط].

2/6454 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3191 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، آقا جمال محمد بن حسین خوانساری (مؤلف) ، 1113 - 1117 ق ، تصحیح شده ، 593 برگ[فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

3/6455 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3438 ، از کلمه «نعم» تا پایان کتاب ، نسخ و نستعلیق ، گویا به خط مؤلف ، محرم 1117 ق ، با تصحیح و حواشی با امضای «منه دام ظله» ، 129 برگ[فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

4/6456 . قم ، مرعشی: 10316 ، از حرف بای زائد تا حرف کاف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف ، کلمات نسخ معرب ، 214 برگ[فهرست مرعشی: 251/26].

5/6457 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17248 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 214 برگ [فهرست آستان قدس : 292/14].

6/6458 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1942 ، جلد 3 (حرف ت تا ک) ، نسخ ، محمد صادق بن محمد مؤمن اصفهانی ، عصر مؤلف ، 433 برگ[فهرست آستان قدس: 45/5].

7/6459 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 446 ، جلد اول ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[فهرست اهدایی رهبری: 155].

8/6460 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4599 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ، با حواشی «منه رحمه اللّه» ، 261 برگ[فهرست مجلس: 298/12].

9/6461 . تهران ، سپهسالار: 3307 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، شرح نستعلیق ، 341 برگ[فهرست سپهسالار: 213/5].

106462 . قم ، مسجد اعظم: 1689 ، تا آخر حرف الف ، آغاز: به گلدسته بندی ازهار آیات بنیانش وفا نمی تواند نمود ، نسخ جلی ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 250 برگ ، 23 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 254 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

11/6463 . قم ، مسجد اعظم: 3586 ، تا آخر حرف الف ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 211 برگ ، 28 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 254 ؛

ص:169

فهرست مسجد اعظم ، جدید].

12/6464 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10823 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، یحیی بن عبدالعلی حسینی ، 1274 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 457 برگ[فهرست آستان قدس : 291/14].

13/6465 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 493 ، جلد 2 ، سید احمد صفایی خوانساری ، 1354 ق [فهرست اهدایی رهبری: 155].

14/6466 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1945 ، جلد سوم (حرف میم) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 237 برگ[فهرست آستان قدس: 46/5].

15/6467 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2014 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «770صفحه» 385 برگ [فهرست مجلس: 13/6].

16/6468 . قم ، گلپایگانی: 19/41 ، حرف باء تا پایان شرح ، آغاز: از آن چه وارد شده از سخنان حکمت آمیز ... در حرف باء به بای ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 228 برگ[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 312/1].

1 ترجمه و شرح کتاب ایمان و کفر الکافی

از: محمد قاسم بن محمد رضا شریف

رجوع کنید به: توضیح الکافی.

1071 . ترجمه و شرح مدارج الیقین ماحوزی

(فارسی)

از: محمد بن محمد باقر بن اسماعیل خاتون آبادی (قرن 12ق)

ترجمه و شرح الأربعون حدیثاً شیخ سلیمان ماحوزی است که به نام مدارج الیقین موسوم است. این شرح به نام شاه سلطان حسین صفوی (1135ق) نگاشته شده که با عناوین «اصل - مترجم گوید» آن را شرح نموده است.

[الذریعة: 70/13 و 418/1 و 238/20 ؛ لؤلؤة البحرین: 7 - 13]

آغاز: زیب دیباچه مناقب و فضایل امامان دین مبین و زینت فهرست.

انجام: تمام شد کلام عالم ربانی اعلی اللّه مقامه پس تأمل نما به عین بصیرت و

ص:170

برین مقام قطع نمودیم کلام را و الحمد للّه علی توفیقه للاتمام و الفوز بسعادات الاختتام.

نسخه ها:

1/6469 . قم ، مرعشی: 2902 ، جلد اول از آغاز تا حدیث بیست و دوم ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، میر سید محمد خاتون آبادی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، 118 برگ[فهرست مرعشی: 99/8].

2/6470 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3798 ، جلد دوم (از حدیث 23 تا آخر) ، آغاز:

بسمله حدیث بیست و سوم شیخ امام حافظ ابوعبد اللّه محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی ، انجام برابر نمونه ، نستعلیق ، میر سید محمد خاتون آبادی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، «145صفحه»73 برگ[فهرست مجلس: 1783/10].

3/6471 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3252 ، جلد دوم (از حدیث 23 تا آخر) ، از اول و وسط و آخر افتادگی دارد ، آغاز: که علی رایت هدایت است و امام اولیاء مؤلف گوید که این خبر صریح ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «259صفحه»130 برگ[فهرست مجلس: 883/10].

1 ترجمه و شرح مصباح الشریعة

از: حسین زاهدی ، شیخ

رجوع کنید به: بیان الأسرار.

1072 . ترجمه و شرح حدیث غمامه به نظم

(فارسی)

از: محمد هاشم بن محمد اسماعیل درویش ذهبی (1199ق)

ترجمۀ منظومی است از حدیث معروف به حدیث غمامه و حدیث بساط ، مؤلف نخست متن حدیث را آورده و سپس مضمون آن را در حدود 610 بیت به نظم کشیده است . [الذریعة: 1288/9]

آغاز حدیث: بسمله قد نقل بإسناد صحیح عن أبی عبد اللّه بن زکریا عن أبی

ص:171

جریر(جویر) ابن أسود عن بن عبد اللّه الصانع یرفعه الی سلمان الفارسی رضی اللّه عنه انه قال.

انجام حدیث: و جعلنا ممن لا یفارق منک ساعة فی الدنیا و الآخرة بحمد و آله البررة و هذا من فضائله علیه السلام .

آغاز منظومه:

بیا شیعه بشنو ثنای علی صفا ده دلت از ولای علی

انجام منظومه:

بدهشان زلطف از محبت شمی بحق النبی و آله الهاشمی

نسخه ها:

1/6472 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5155 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، حسن خوشنویس اردبیلی ، 1232 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «85 پ - 109ر»25 برگ [فهرست مجلس: 232/15].

2/6473 . تهران ، ملی تهران: /2847ف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، محسن بن حسن علی (حالی) ، 1331 ق ، ناظم: محمد پاشا مشهور به آقا درویش شیرازی ، رسالۀ سوم مجموعه ، «170 - 237»68 برگ[فهرست ملی تهران: 500/6].

3/6474 . تهران ، ملک: 5690 ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، محمد باقر پسیان ، 1304 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «116ر - 143پ»27 برگ[فهرست ملک: 468/8].

4/6475 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4079 (1) ، عنوان معرفی: حدیث سحابه و غمامه و بساط و منظومۀ حدیث سحابه و بساط ، آغاز و انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، حاج محسن عماد مدرس اردبیلی فرزند ملا حسن علی خوشنویس ، 1359 ق ، رسالۀ چهارم و پنجم مجموعه ، «70- 95» 25 برگ [فهرست مجلس: 78/11].

1073 . ترجمه و شرح میراث الکافی

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

6476 . قم ، گلپایگانی: 36/94 ، بدون نام کاتب ، 1278 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 59 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:172


1- (1) . در معرفی این نسخه مؤلف آن قطب الدین محمد نیریزی ذکر شده که درست نیست.

1074 . ترجمه و شرح نامۀ حضرت صادق علیه السلام به شیعیان

(فارسی)

از: محمد محسن بن عین علی

ترجمه و شرح نامه ای که امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشته است. مؤلف در لابه لای سطور ، مطالب نامه را به فارسی ترجمه و در حاشیه با امضای «منه » قسمتهایی از آن را شرح نموده است. اصل این نامه در الکافی (بخش روضه) نقل شده است.

آغاز: بسمله حمدله صلاة و بعد بخاطر حقیر ... که رسالۀ امام بحق.

انجام: و من مات عاصیا للّه أخزاه اللّه و أکبه علی وجهه فی النار و الحمد رب العالمین.

نسخه ها:

6477 . قم ، گلپایگانی: 30/94 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، احمد بن محمد مؤمن ، چهارشنبه 8 صفر 1217 ق ، 54 برگ ، 10 سطر ، 15*21 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1075 . ترجمه و شرح نهج البلاغة

(فارسی)

از: احمد بن سعدالدین حسینی

آغاز: شکر و سپاس و حمد بی قیاس حضرت پادشاهی را که به سابقۀ ارادت ازلی صبح سعادت سلطنت را در سینۀ عارفان احدیت و عاشقان جمال صمدیت طالع و لامع گردانید .

نسخه ها:

6478 . یزد ، وزیری: 3086 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 197 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1528/5].

1076 . ترجمه و شرح نهج البلاغة

(فارسی)

از: محمد باقر نواب بن محمد لاهیجی اصفهانی (م 1240ق)

ترجمه و شرح معروفی است بر نهج البلاغة ، مؤلف این کتاب را به امر فتحعلی شاه قاجار در دو جلد تألیف نموده و جلد اول را در سال 1225ق و جلد دوم را در

ص:173

سال 1226ق به پایان رسانیده است.

چاپ: تهران ، چاپ سنگی ، 1317ق و 1325ق ؛ تهران ، دفتر نشر میراث مکتوب ، 1379ش ، سه جلد .

[الذریعة: 144/4 و 116/14 ؛ مشار فارسی: 1030/1]

آغاز جلد اول : سپاس موفور و ستایش نامحصور مخصوص پروردگار.

آغاز جلد دوم : سپاس بی قیاس مختص هستی است که هست صرف هستی اوست با هرچه هستی از اوست هرچه هستی باوست هرچه هستی بسوی اوست هرچه هستی.

نسخه ها:

1/6479 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5589 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، علی محمد لنجانی ، 1225 ق ، 544 برگ[فهرست مجلس: 47/17].

2/6480 . قم ، گلپایگانی: 633/4/103 ، جلد دوم ، آغاز: برابر آغاز جلد دوم ، خطبه ها نسخ و متن خطبه معرب ، محمد باقر بن حسن علی حسینی طبیب اصفهانی ، دهۀ اول رمضان 1226 ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، 236 برگ ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3/6481 . قم ، گلپایگانی: 3007/16/17 ، آغاز: برابر نمونه ، تحریری ، محمد باقر لاهیجی (مؤلف) ، 1226 ق ، 374 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/6482 . تهران ، مدرسۀ مروی: 436 ، جلد دوم ، بدون نام کاتب ، 1226 ق[فهرست مدرسۀ مروی: 176].

5/6483 . تهران ، سپهسالار: 3095 ، جلد اول ، نسخ ، محمد باقر حسینی ، 1230 ق ، 217 برگ [فهرست سپهسالار: 18/2 و246/5].

6/6484 . قم ، مسجد اعظم: 3638 ، محمد علی بن علی اکبر نائینی اصفهانی ، 1242 ق [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 84].

7/6485 . مشهد ، گوهرشاد: 1416 ، جلد دوم ، آغاز: برابر آغاز جلد دوم ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق [فهرست گوهرشاد: 1997/4].

ص:174

8/6486 . تهران ، مدرسۀ مروی: 102 ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف[فهرست مدرسۀ مروی: 176].

9/6487 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 11449 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، «338صفحه»169 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 70/1].

1077 . ترجمه و شرح نهج البلاغة

(فارسی)

از: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی (قرن 11ق)

شرح و ترجمۀ روان و شیوایی است بر نهج البلاغة ، مؤلف در اثنای شرح ، اشعاری از شعرای بزرگ ، اخبار و حکایاتی را متذکر شده است.

[الذریعة: 145/4 ؛ مشار فارسی: 3258/3]

آغاز: الحمد للّه علی ما أولانا من نعمائه و أنعم علینا من آلائه.

نسخه ها:

1/6488 . تهران ، دانشگاه تهران: 2354 ، نستعلیق ، محمد علی بن کرم علی تکلو ، 1079 ق ، 445 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 2752/5].

2/6489 . تهران ، سپهسالار: 3093 ، خطبه همام تا آخر نهج البلاغه ، نستعلیق ، محمد رحیم ، 1088 ق ، 242 برگ [فهرست سپهسالار: 247/5].

3/6490 . تهران ، سپهسالار: 7058 ، کلمات قصار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 151 برگ[فهرست سپهسالار: 65/2 و247/5].

4/6491 . تهران ، دانشگاه تهران: 6576 ، جلد اول ، نسخ ، محمد حسین بن ملا محمد علی بیابانکی ، صفر 1226 ق ، 149 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 301/16].

5/6492 . تهران ، ملی تهران: /2166ف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، اشرفی مازندرانی ، 1270 ق ، 297 برگ[فهرست ملی تهران: 235/5].

6/6493 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2866 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، «694صفحه»347 برگ [فهرست مجلس: 210/10].

7/6494 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6818 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف ، تصحیح و حواشی از مؤلف ، 410 برگ [فهرست

ص:175

آستان قدس: 115/5].

8/6495 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7335 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 143 برگ[فهرست مجلس:

317/25].

9/6496 . تهران ، حسین مفتاح: 146 ، جلد دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف ، با دستخطی از مؤلف[نشریۀ نسخه های خطی: 121/7].

1078 . ترجمه و شرح وصایای حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر

(فارسی)

از: محمد حسن بن یوسف خان

ترجمه و شرحی است بر وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاری.

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین و فخر العالمین ...اما بعد چون کلمات جواهر آمیزی که حضرت خاتم النبیین به رسم وصیت به ابوذر غفاری رحمة اللّه علیه فرموده اند مرحوم مجلسی اعلی اللّه مقامه در کتاب عین الحیاة ذکر کرده است.

نسخه ها:

6497 . قم ، گلپایگانی: 1782/10/92 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 14 ق ، در حاشیه تصحیح دارد ، 342 برگ ، 15 سطر ، 16/5*22 [فهرست گلپایگانی رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1079 . ترجمۀ وصایای امیر المؤمنین به امام حسین علیهما السلام

(فارسی)

از: محمد بن محمود عصار لواسانی ، سید (م 1356ق)

ترجمۀ وصیت امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسین علیه السلام است که مترجم مختصراً در ذیل ترجمۀ نثر اللئالی خود آن را نیز متذکر شده است.

نسخه ها:

6498 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5699 ، سید محمد عصار (مؤلف) ، 1354 ق [فهرست آستان قدس: ج5 ، چاپ اول ص196 ، چاپ دوم ص332].

ص:176

1080 . ترجمۀ وصایای امیر المؤمنین به امام حسین علیهما السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: أوصی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ... اندرز فرموده پادشاه مؤمنان علی

نسخه ها:

6499 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2013 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ جلی معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، ترجمه به خط شکسته ، «13صفحه»7 برگ[فهرست مجلس: 126].

1081 . ترجمۀ وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاری

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

6500 . قم ، گلپایگانی: 3337/17/117 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 27 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1082 . ترجمۀ وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

آغاز: حمدله و الصلاة ... این وصیت نامه ای است از لفظ درر بار.

نسخه ها:

6501 . قم ، قائنی: 63 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 1089 ق [مجلۀ تراثنا: 149/49].

1083 . ترجمۀ وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند ترجمۀ مختلف که مترجم آنها شناخته نشده است .

نسخه ها:

1/6502 . قم ، مرعشی: 9615 ، آغاز: الحمد للّه... نوشته از وصیتهای خواجه امام اجمل کبیر

ص:177

عالم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 946 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «83 پ - 89 ر» 7 برگ[فهرست مرعشی: 14/25].

2/6503 . تهران ، دانشگاه تهران: 7242 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست دانشگاه تهران: 497/16].

3/6504 . قم ، گلپایگانی: 16/151 ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

4/6505 . مشهد ، گوهرشاد: 537 ، آغاز: بسمله این کتابی است که حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله به حضرت امیر المؤمنین ، نستعلیق ، محمد رضا ، 1235 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه[فهرست گوهرشاد: 643/2].

5/6506 . مشهد ، گوهرشاد: 1104 ، آغاز: بسمله این کتابی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ، نستعلیق هندی ، محمد رسول بن آقا محمد علی جدید الإسلام ، 1250 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 23 برگ [فهرست گوهرشاد: 1524/3].

6/6507 . قم ، گلپایگانی: 35/22 ، حسن بن عبدالمجید حسنی ، 1283 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

7/6508 . تهران ، ملی تهران: /966ف ، آغاز: بسمله حضرت رسول خدا صلوات اللّه علیه به جناب ولایت مآب امیر المؤمنین ، نستعلیق ، مرتضی حسینی ، قرن 13 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «ص165 - 167»2 برگ[فهرست ملی تهران: 512/2].

8/6509 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14392 ، از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «4ر - 7ر»4 برگ[فهرست مجلس:

524/38].

9/6510 . یزد ، وزیری: 2678 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «163 - 171»8 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1387/4].

10/6511 . همدان ، مدرسۀ غرب: 12302 ، آغاز: بسمله ... این وصیت نامه ایست از لفظ مبارک بهترین ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «ص146 - 147»1 برگ[فهرست مدرسۀ غرب: 459].

11/6512 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1874 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، برگ رفته از من لا یحضره الفقیه ، «80 صفحه» 40 برگ[فهرست

ص:178

سلطنتی دینی: 146].

12/6513 . شیراز ، ملی فارس: 346 ، آغاز: فرمودند یا علی هر کس با توان کیفر جستن خشم خود را بنشاند ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست ملی فارس: 330/1].

13/6514 . ترکیه * ، اسلامبول ، ایا صوفیا: 4821 ، عبدالرزا ق عبدالکریم ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوازدهم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 436[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 467/1].

14/6515 . انگلستان * ، لندن ، موزه بریتانیا: 5321 or ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هجدهم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 71 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 527/1].

1084 . ترجمۀ وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فاطمه علیها السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: از سلمان فارسی سلام اللّه علیه منقولست که رسول خدا به سیدۀ زنان.

نسخه ها:

6516 . همدان ، مدرسۀ غرب: 12302 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «ص148 - 161»7 برگ[فهرست مدرسۀ غرب: 460].

1 ترجمۀ وصایای حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام

از: علاء الملک بن عبدالقادر حسینی مرعشی

رجوع کنید به: چهل وصیت.

1085 . ترجمۀ وصیت امام صادق علیه السلام به عبد اللّه بن جندب

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

ترجمۀ تحت اللفظی روایت مفصلی است که در تحف العقول از حضرت

ص:179

صادق علیه السلام نقل شده و مشتمل بر وصیت و پند و اندرزهایی که آن حضرت به عبد اللّه بن جندب فرموده اند .

آغاز: الحمد للّه و سلام علی عباده الذین اصطفی ... شیخ جلیل حسن.

نسخه ها:

1/6517 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2445 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: و بعد از نماز تصد ق کند ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «125پ - 129ر» 5 برگ ، 22 سطر ، 12*18 [فهرست مرکز احیاء: /6 مخطوط].

2/6518 . قم ، مرعشی: 10695 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «157پ - 164پ»8 برگ[فهرست مرعشی: 144/26].

1086 . ترجمۀ یک حدیث ، رساله در ...

(فارسی)

از: ابوالقاسم بن حسن گیلانی قمی (میرزای قمی) (م 1231ق)

نسخه ها:

6519 . تهران ، مدرسۀ مروی: 950 ، بدون نام کاتب ، عصر مؤلف[فهرست مدرسۀ مروی:

140].

1087 . تسدید المکارم و تفضیح المظالم

از: محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی (م 1333ق)

چون کتاب مکارم الأخلاق طبرسی در سال های 1303 - 1308ق چهار بار در مصر و دیگر کشورها با تحریف فراوان به چاپ رسیده بود ، مؤلف ، این کتاب را با شش نسخۀ خطی کهن و صحیح به مدت دو سال مقابله و تصحیح نمود و موارد تحریف و تصحیف را در آن معین کرد و آن را در این رساله گرد آورد. او این رساله را به نظر علمای نجف همچون میرزا محمد حسن شیرازی ، میرزا حبیب اللّه رشتی ، میرزا حسین خلیلی تهرانی ، میرزا محمد حسن مامقانی ، آخوند ملا حسین قلی همدانی ، سید محمد کاظم طباطبایی ، آخوند ملا محمد کاظم

ص:180

خراسانی و شیخ طه نجف ، رسانیده و آن ها در پایان این رساله موضوع تحریف مکارم الأخلاق را تصدیق و از ناصر الدین شاه خواستند که در این باره به دولت عثمانی اعتراض کند. سرانجام کتاب مکارم الاخلاق در سال 1314ق در تهران با تصحیح کامل به چاپ رسید.

نسخه ها:

1/6520 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی (مؤلف) ، 12 محرم 1310 ق [مجلۀ میراث شهاب: 69/12].

2/6521 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 810 ، محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، 26 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 37/2].

1088 . التسمیة و تفسیر حدیث «کل أمر ذی بال لم یبدأ ببسم اللّه فهو أبتر»

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای است در شرح حدیث نبوی مشهور «کل أمر ذی بال لم یبدأ ببسم اللّه فهو ابتر».

آغاز: افتتاح الکلام بتسمیة اللّه تعالی تیمناً .

نسخه ها:

1/6522 . تهران ، دانشگاه تهران: 7019 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 و 12 ق ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست دانشگاه تهران: 431/16].

2/6523 . تهران ، سپهسالار: 7461 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «131ر - 132پ»2 برگ[فهرست سپهسالار: 435/3].

1089 . تسهیل الصعاب من أمور الطلاب

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

فهرست ابواب و فصول کتب فقهی و حدیثی است . این کتاب رسالۀ دهم از کنوز العلوم مؤلف است. [الذریعة: 174/18 (کنوز العلوم)]

ص:181

نسخه ها:

6524 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [نشریۀ نسخه های خطی: 517/7].

1090 . تشریح الصلاة (شرح حدیث الصلاة معراج المؤمن)

(فارسی)

از: عبدالجواد بن محمد جعفر (زنده در 1279 ق)

شرح حدیث «الصلاة معراج المؤمن» است که در ده فصل و به در خواست بعضی از برادران دینی به سال 1279ق نوشته شده و ضمناً در آن به نمازگزاری تشویق و پاره ای از آداب و احکام آن آورده شده است.

[فهرست مرعشی: 320/14]

آغاز: الحمد للّه الذی تفردنا و تخصصنا بفرض الصلاة علی وجه الخاص .

نسخه ها:

6525 . قم ، مرعشی: 5558 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، به خط مؤلف ، قرن 13 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «33پ - 62ر»30 برگ[فهرست مرعشی: 320/14].

1 التشریق بالمنن فی التعریف بالفتن

از: علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حلی ، رضی الدین ، ابن طاووس

رجوع کنید به: الملاحم و الفتن.

1091 . التصحیفات (الأغالیط التی أخذها السید الداماد من مقالات الشیخ

العاملی)

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

غلطهایی چند که بعضی از شارحین حدیث و دعا به آنها دچار شده اند ، در این رساله با بیان وجه صحیح آنها در لغت و علوم ادبی بیان شده است . میرداماد در این رساله بیشتر نظر به بعضی از علمای معاصر خود (گویا شیخ بهایی) داشته و

ص:182

این رساله را - بنا به آنچه در الذریعه (195/4) عنوان شده - در هجدهم شوال 1024ق به پایان رسانیده است. این کتاب جزیی از کتاب الرواشح السماویة مؤلف است که در برخی نسخه ها جداگانه آمده است.

[الذریعة: 195/4 ؛ الرواشح السماویة: ص 133 - 157]

آغاز: الحمد للّه... و بعد فالمعروض علی سید العلماء .

نسخه ها:

1/6526 . قم ، مرعشی: 7036 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، قطب الدین محمد بن شیخ علی شریف لاهجی ، دهه اول شوال 1058 ق ، رسالۀ چهل و سوم مجموعه ، «303پ - 305ر»3 برگ[ فهرست مرعشی: 205/18].

2/6527 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 357 ، نستعلیق ، زین الدین علی بن حسن گیلانی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی:

115/2].

1092 . التعازی

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسن علوی حسنی کوفی ، ابوعبد اللّه (م445ق)

مؤلف در این رساله الفاظی را که به شخص مصیبت دیده می گویند آورده است .

او در ابتدا عباراتی که در وفات پیامبر صلی الله علیه و آله رد و بدل شده و یا آن حضرت در موت فرزندانش فرموده را ذکر نموده است.

چاپ: میراث حدیث شیعه: دفتر چهارم ، صص 79-146 ، با تحقیق فارس حسون کریم .

[الذریعة: 205/4]

آغاز: أخبرنی الشیخ الجلیل العفیف أبو العباس أحمد بن الحسین .

نسخه ها:

6528 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 281 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، سید عبدالعزیز طباطبایی ، قرن 14 ق ، «29ص» 15 برگ[فهرست عکسی مرکز احیاء:

331/1].

ص:183

1093 . تعبیر خواب

منسوب به: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام (م 148ق)

در این رسالۀ مختصر ، تعبیر خواب ها به نقل از امام صادق علیه السلام در شش فصل بیان شده است.

نسخه ها:

1/6529 . تهران ، دانشگاه تهران: 5186 ، عنوان معرفی: تعبیر نامۀ امام جعفر صادق علیه السلام و یوسف و دانیال ، آغاز: تعبیر نامۀ امام جعفر صادق علیه السلام الحمد للّه رب العالمین ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 15 جمادی الاول 935 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «12پ - 83 پ»72 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 4141/15].

2/6530 . قم ، مسجد اعظم: 1056 ، بدون نام کاتب ، 1013 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 495].

3/6531 . همدان ، مدرسۀ غرب: 2382 ، آغاز: بدان که خواب بر چهار قسم است اول خیالی دوم غذایی سوم آشفته ، بدون نام کاتب ، 1253 ق ، «ص53 - 66»7 برگ[فهرست مدرسۀ غرب: 344].

4/6532 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12626 ، آغاز: عبد اللّه بن جعفر بن محمد الصاد ق علیه السلام روایت کرده است که اگر کتاب های مطول ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دهم مجموعه ، «78ر - 80»3 برگ[فهرست مجلس:

191/36].

5/6533 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5627 ، عنوان معرفی: تعبیر خواب منظوم نقل از امام صادق علیه السلام ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مجلس: 79/17].

6/6534 . قم ، مسجد اعظم: 1056 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 495].

7/6535 . تهران ، ملک: 3204 ، عنوان معرفی: رؤیای صادقه و کاذبه از صدوق به نقل از امام صادق علیه السلام ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه ، «51 پ - 52 ر» 2 برگ[فهرست ملک: 294/6].

8/6536 . تهران ، ملک: 4203 ، عنوان معرفی: روایتی از امام صادق علیه السلام دربارۀ تعبیر خواب ،

ص:184

بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 1 برگ[فهرست ملک:

263/7].

9/6537 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 690 ، آغاز: مرویست هر کس خواب بیند بشمارد که چند ماهست ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «2ص» 1 برگ[فهرست الهیات مشهد: 535/2].

1094 . تعبیر الرؤیا

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در این رساله احادیثی را که حسین بن احمد بن هلال از طریق یاسر خادم از امام رضا علیه السلام ، در تعبیر خواب روایت نموده، جمع آوری شده است.

نسخه ها:

6538 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، جعفر بن احمد آل ماجد بلادی بحرانی ، 2 جمادی الثانی 1228 ق ، این نسخه برای شیخ محمد بن بلادی بحرانی کتابت شده است ، رسالۀ ششم مجموعه[دلیل المخطوطات: 284].

1095 . التعریف

(عربی)

از: محمد بن احمد بن عبد اللّه کوفی صفوانی (م 358ق)

رسالۀ کوتاهی است در آداب دینی با ذکر احادیث، که صفوانی خطاب به فرزندش نگاشته است. [الذریعة: 215/4 ؛ التراث العربی: 58/2]

آغاز: الحمد للّه الذی تفرد بالکبریاء ... عن امیر المؤمنین علیه السلام کان رسول اللّه اذا قعد علی المائدة .

نسخه ها:

6539 . قم ، مرعشی: 752 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد حسین بن محمد اسماعیل خراسانی آملی ، 1298 ق در نیشابور ، رسالۀ دوم مجموعه ، «32پ - 34پ»3 برگ [فهرست مرعشی: 358/2].

ص:185

1096 . تعریف أحوال سادة الأنام النبی و الإثنی عشر الإمام علیهم السلام

(عربی)

از: راشد بن ابراهیم بن اسحاق بحرانی (م 605ق)

رسالۀ کوتاهی است در سه بخش:

1 - شرح حال مختصر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دوازده امام علیهم السلام هر کدام در یک باب ؛

2 - صد گفتار از کلمات حضرت امیر المؤمنین علیه السلام غیر از صد کلمۀ مشهوری که جاحظ گرد آورده است ؛

3 - ده حدیث نبوی در پایان کتاب.

آغاز: الحمد للّه الذی أنعم علی بنی آدم لخلقه إیاهم و فضلهم.

نسخه ها:

6540 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 67 ، از وسط افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ معرب ، محمد بن عبد اللّه بن محمد حافظ ، نیمه جمادی الاول 683 ق ، 77 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 18[فهرست مرکز احیاء: 97/1؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 30/1].

1097 . التعریف بوجوب حق الوالدین (البر بالوالدین)

(عربی)

از: محمد بن علی بن عثمان کراجکی ، ابوالفتح (م 449ق)

[الذریعة: 216/4 ؛ مشار ، عربی: 190]

آغاز: الحمد للّه علی ما منح من عقل و وهب من فضل .

نسخه ها:

1/6541 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1036 ، حسن خوانساری ، قرن 13 ق ، رسالۀ ششم مجموعه[فهرست اهدایی رهبری: 328].

2/6542 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1095 ، آغاز : برابر نمونه سید احمد خوانساری ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوازدهم مجموعه[فهرست اهدایی رهبری: 337].

3/6543 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، قاضی تبریزی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 521/7].

ص:186

1098 . تعریف تحصیل العلم (شرح حدیث الناس کلهم هالکون إلا

العالمون . . .)

(فارسی)

از: عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی ، ملا (م 1268ق)

[فهرست مرعشی: 67/27]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... هر طالب صادقی که عمل کند به این حدیث.

نسخه ها:

6544 . قم ، مرعشی: 10591 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد قلی بن صفی قلی افشار خراسانی ، 4 شعبان 1265 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، کامل است ، «86 ر - 97 ر» 12 برگ [فهرست مرعشی: 67/27].

1099 . تعقیب التهذیب

(عربی)

از: یعقوب بن ابراهیم بن جمال الدین بن ابراهیم بختیاری حویزی (قرن 12ق)

در این کتاب ، مؤلف روایتهایی را بدون ذکر سند تحت عنوان باب آورده و در بعضی ابواب نیز تحت عنوان «مسألة» متعرض بعضی روایات مرسله شده است و در 25 شعبان 1156ق تألیف آن را به پایان رسانیده است.

نسخه ها:

6545 . شیراز ، مدرسۀ امام عصر علیه السلام : 354 ، از ابواب تکفین تا ابواب وضو ، افتادگی دارد ، یعقوب بن ابراهیم بختیاری (مؤلف) ، 1156 ق ، تصحیح شده با حواشی «منه» ، 48 برگ[فهرست مدرسۀ امام عصر علیه السلام : 23].

1100 . التعلیقات علی کتاب من لا یحضره الفقیه

(عربی)

از: محمد حفیظ بن محمد اشرف حسینی

نسخه ها:

6546 . تهران ، دانشگاه تهران: میکروفیلم 5757 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 15 ربیع الثانی 1162 ق ، با شماره 277 و 3521 ، رسالۀ سی و دوم مجموعه [فهرست

ص:187

میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 180/3].

1101 . تعلیقه بر اربعین شیخ بهایی (حاشیه بر اربعین شیخ بهایی)

(عربی)

از: مظفر علی ، مولی (قرن 11ق)

مؤلف از شاگردان شیخ بهایی بوده و این حاشیه را در زمان حیات شیخ بر الأربعون حدیثاً او نوشته است.

[الذریعة: 13/6]

نسخه ها:

6547 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1648 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 131].

1102 . تعلیقه بر شرح خطبه شقشقیه ابن ابی الحدید در نهج البلاغة

(عربی)

از: حسینعلی خان

مؤلف چون دفاع ابن ابی الحدید از خلفای ثلاثه را در شرح وی بر خطبه شقشقیه دیده ، جواب وی را گفته و زین العابدین عاملی نوشته وی را در این رساله ، تحریر نموده و سال 1101ق تدوین آن به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد للّه الذی فضل مداد العلماء علی دماء الشهداء.

نسخه ها:

6548 . تهران ، ملی تهران: /2044ع ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم و هفتم و هشتم مجموعه[فهرست ملی تهران: 158/11].

1103 . التعلیقة السجادیة (حاشیة من لا یحضره الفقیه)

(عربی)

از: مراد بن علی خان تفرشی ، آقا (م 1051ق)

حاشیه و شرح مختصر معروفی است با عناوین «قوله - قوله» بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق . این کتاب شب دوشنبه 17 ربیع الأول 1044ق

ص:188

پایان یافته و طی دو ماه از سواد به بیاض نقل شده است.

[الذریعة: 223/4 ؛ التراث العربی: 61/2]

آغاز: الحمد للّه رب الأرباب و مسبب الأسباب و مفتح الأبواب ... اما بعد فهذه تعلیقات .

انجام مشیخه: ما فیه من خبر بلال و ثواب المؤذنین ما فیه مما کتبه الرضا ... سنان فیه متفرقا من قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام مافیه من وصیة أمیر المؤمنین علیه السلام لابنه محمد بن الحنفیة و الحمد للّه رب العالمین .

نسخه ها:

1/6549 . تهران ، ملی تهران: /400ع ، قضا تا وصیت ، نسخ ، مراد تفرشی (مؤلف) ، 1044 ق ، 152 برگ[فهرست ملی تهران: 341/7].

2/6550 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3214 ، جزء سوم - از باب قضایا و حکم تا آخر ، نسخ ، محمد مهدی بن حسن حسینی تفرشی ، 1068 ق ، چهارده صفحه آخر فهرستی از اسماء الرجال[ فهرست مجلس: 793/10].

3/6551 . قم ، مرعشی: 4701 ، نستعلیق ، حسن تفرشی ، 25 ذی قعده 1075 ق ، 304 برگ [فهرست مرعشی: 287/12].

4/6552 . قم ، گلپایگانی: 18/111 ، نستعلیق ، محمد زمان فادجردی ، محرم 1076 ق ، 311 برگ[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 167/1].

5/6553 . یزد ، حسن محمود آبادی: بدون شماره ، نستعلیق ، عبد علی بن ناصر ، 23 رمضان المبارک 1077 ق ، با اجازه شیخ حر عاملی به مؤلف[نشریۀ نسخه های خطی:

451/4].

6/6554 . تبریز ، ثقة الإسلام تبریزی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1092 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 532/7].

7/6555 . تهران ، دانشگاه تهران: 3953 ، جلد دوم: از باب 86 (زکات) تا باب 358 ، نسخ ، ظهیرالدین علی بن مراد تفرشی (پسر مؤلف) ، 28 شعبان 1093 ق ، 117 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 2953/12].

8/6556 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2953 ، شرح مشیخه ، آغاز: الحمد للّه... فهذا هو

ص:189

الجزء الرابع من التعلیقة السجادیة ، نسخ ، ابن ملا مراد تفرشی (فرزند مؤلف) ، 26 ذی حجه 1093 ق ، از روی نسخه مؤلف کتابت شده ، تصحیح شده ، 128 برگ ، 23 سطر ، 12/5*23/5 [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

9/6557 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 162 اخبار ، زکات تا زیارت ، نستعلیق ، ظهیرالدین علی بن مراد تفرشی(پسر مؤلف) ، 1096 ق ، مقابله و تصحیح نموده از روی خط مؤلف [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 485].

10/6558 . قم ، مرعشی: 4668 ، جلد دوم کتاب ، نسخ ، محمد یوسف بن حسین علی تبریزی ، 6 شوال 1097 ق ، 247 برگ[فهرست مرعشی: 256/12].

11/6559 . قم ، مرعشی: 8872 ، نسخ ، جزء اول به خط حسین بن حافظ علی کمک الدین در 1098 ق و جزء دوم به خط قنبر علی بن شمس الدین طبسی در 25 ربیع الأول 1098 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «196 پ - 313» 118 برگ[فهرست مرعشی:

61/23].

12/6560 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11692 ، جلد دوم (از زکات تا پایان حج) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1099 ق ، 148 برگ[فهرست آستان قدس : 153/14].

13/6561 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2000 ، تا آخر باب صلاة ، نستعلیق ، ظهیر الدین علی بن مراد تفرشی(پسر مؤلف) ، قرن 11 ق ، وقف در سال 1176 ق ، 197 برگ [فهرست آستان قدس: 51/5].

14/6562 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 969 ، از قضا تا پایان کتاب ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست اهدایی رهبری: 109].

15/6563 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3776 ، جلد اول ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، «484ص» 242 برگ[فهرست مجلس:

1763/10].

16/6564 . قم ، مسجد اعظم: 3613 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: من خبیاته حاولت ان اشرفیها باسم الأئمة المعصومین ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 299 برگ ، قطع رحلی [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 87 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

17/6565 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 49 ب ، از باب میاه تا معرفت موضع قبر علی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 140 برگ[فهرست الهیات تهران: 488/1].

ص:190

18/6566 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1330 ، کتاب معیشت تا پایان ، محمد رفیع موسوی شاندیزی ، 1102 ق[فهرست اهدایی رهبری: 109].

19/6567 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5295 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1104 ق ، 249 برگ[فهرست مجلس: 215/16].

20/6568 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب حج تا دیات ، ابراهیم ، 14 ذی حجه 1107 ق ، آغاز افتاده[دلیل المخطوطات: 98].

21/6569 . قم ، مسجد اعظم: 3207 ، آغاز: برابرنمونه ، نستعلیق ، جلال الدین محمد بن عمادالدین محمود لاهیجی ، 15 رمضان المبارک 1109 ق ، اصفهان ، با حواشی مؤلف به امضای «منه رحمه اللّه» ، در پایان نسخه اسانید من لا یحضر با تعداد روایات آن در دو برگ آمده است ، رسالۀ دوم مجموعه ، 187 برگ ، 25 سطر ، قطع وزیری[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 615 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

22/6570 . قم ، مرعشی: 388 ، طهارت تا حج و مزار، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: أحقر العباد مراد التفرشی عفی اللّه عز و جل عنه و عن والدیه، نسخ ، محمد حسین بن محمد حسن خاتون آبادی، رمضان المبارک 1110 ق ، مدرسۀ جدۀ اصفهان، 291 برگ، 15 سطر[فهرست کتابخانۀ طبسی].

23/6571 . قم ، مرعشی: 71 ، نستعلیق و نسخ ، محمد بن محمد اشرف اصفهانی ، 23 ذی حجه 1111 ق ، 340 برگ[فهرست مرعشی: 85/1].

24/6572 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2026 ، جلد دوم کتاب ، آغاز: هذه هی الحاشیه المسماة... باب من یجوز التحاکم الیه ، انجام: و قال النجاشی انه یعرف و ینکر ، نسخ ، محمد باقر شریف نجفی ، 16 صفر 1119 ق ، در برگ اول نام کتاب و مؤلف به سال 1360 ق و تملکی با مهر بیضوی «الواثق باللّه الغنی عبده غلام علی »مشهود است ، 269 برگ ، 17 سطر ، 12*18/5[فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

25/6573 . قم ، گلپایگانی: 1572/9/122 ، از آغاز تا باب الفروض علی الجوارح ، آغاز:

برابر نمونه ، نستعلیق ، حسن علی بن ملا محمد حسین (ملقب به طاهر مازندرانی) ، آخر ذی قعده 1121 ق ، اصفهان ، در حاشیه تصحیح دارد و در آخر یادداشتی دال بر مقابله از اول تا آخر کتاب دارد ، نسخه در اصفهان و مسجد نواب تقربخان حکیم داود نگاشته شده است ، 187 برگ ، 18 سطر ، 12*18 ، سابقه: حاج

ص:191

اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید ؛ مجلۀ تراثنا: 70/3].

26/6574 . یزد ، وزیری: 1192 ، آغاز: اللهم فاجعلنا من الحامدین لک ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1123 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «37 - 222»186 برگ [فهرست وزیری ،:

889/3].

27/6575 . یزد ، شیخ محمود علومی یزدی: بدون شماره ، غیاث الدین محمد بن جعفر تبریزی ، 1123 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 713/7].

28/6576 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14176 ، جلد 1 - 4 ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد معصوم بن رفیع الدین ، ولی محمد بن علی رضا خبوشانی ، 1130 ق ، 285 برگ[فهرست آستان قدس : 151/14].

29/6577 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2712 ، جلد اول ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز:

برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ذی قعده 1136 ق ، تصحیح شده ، 152 برگ ، 22 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

30/6578 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 25 اخبار ، جلد یکم ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، وقف در سال 1176 ق ، 197 برگ [فهرست مدرسۀ فاضلیه: 63].

31/6579 . قم ، مرعشی: 10232 ، باب ثواب زیارة النبی ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 169 برگ[فهرست مرعشی: 197/26].

32/6580 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1092 ، از اول تا حج ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق[فهرست اهدایی رهبری: 109].

33/6581 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13247 ، جلد 1 - 2 (از طهارت تا پایان حج) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 263 برگ[فهرست آستان قدس : 152/14].

34/6582 . قم ، مسجد اعظم: 3466 ، جلد اول و دوم تا اول باب قضا ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 269 برگ ، 17 و 18 سطر ، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 87 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

35/6583 . کتاب خانه شخصی (دارای 230 نسخه): 161 ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق ، قطع وزیری[مجلۀ نور علم: 89/54].

36/6584 . قم ، مرعشی: 1568 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 468 برگ

ص:192

[فهرست مرعشی: 378/4].

37/6585 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1947 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح و مقابله شده ، 275 برگ[فهرست آستان قدس:

51/5].

38/6586 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3213 ، جزء اول و دوم و سوم ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «578ص» 289 برگ[فهرست مجلس: 791/10].

39/6587 . تهران ، دانشگاه تهران: 609 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ریز ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 205 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1224/5].

40/6588 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: 208 - ج ، شرح مشیخه الفقیه و ترتیب مشیخه الفقیه (بخشی از تعلیقه سجادیه) ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ نهم و دهم مجموعه ، «98 - 122پ»25 برگ [فهرست ادبیات تهران: 171/1].

41/6589 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 881 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 129 برگ[فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

42/6590 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 155 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 234 برگ[فهرست مرکز احیاء: 221/1].

43/6591 . یزد ، وزیری: 2845 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، محمد بن حسن قهپایی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه[فهرست کتاب خانۀ وزیری:

1449/4 ].

44/6592 . بابل ، مدرسۀ صدر: 262 ، جلد سوم (از ابواب قضا تا باب نوادر حدود) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی از مؤلف ، تصحیح شده[فهرست مدرسۀ صدر: 187].

45/6593 . مشهد ، کاظم مدیر شانه چی: بدون شماره ، تا پایان جزء دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از روی نسخه اصل تحریر شده[نشریۀ نسخه های خطی: 592/5].

46/6594 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 342 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 211/5].

47/6595 . قم ، دار الحدیث: 68 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام

ص:193

کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تمام اورا ق به نحوی از موریانه خوردگی آسیب دیده است ، 301 برگ ، 21 سطر ، 13*19[فهرست دار الحدیث].

48/6596 . مشهد ، حیدری: 12 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[مجلۀ اندیشه حوزه:

211/7].

49/6597 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 156 ، تا قضایا و احکام ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: و انه یقرء ما کان فی الدنیا إما مطلقاً أو من ظهر القلب رزقنا اللّه تعالی و جمیع شیعة علی أمیر المؤمنین و صلی اللّه علی محمد و آله المعصومین ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 236 برگ ، 17 سطر ، 14*19[فهرست مؤید: 149/1].

1104 . التفاسیر المرتضویة

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

تفسیر و تأویل مختصری است بربعضی آیات به نقل از امام علی علیه السلام ، که طبرسی به سند خود نقل نموده است .

[التراث العربی: 65/2]

آغاز: الشیخ الإمام الأجل العالم الزاهد أمین الدین ثقة الإسلام أبوعلی الفضل بن حسن الطبرسی .

نسخه ها:

6598 . قم ، مرعشی: 3670 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شاید سده 7 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 27پ»26 برگ[فهرست مرعشی: 61/10].

1105 . تفأل

(فارسی)

منسوب به: امام علی بن ابی طالب ، امیر المؤمنین علیه السلام (40ق)

نسخه ها:

6599 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 690 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هفتاد و هفتم مجموعه ، «3ص» 2 برگ[فهرست الهیات مشهد: 549].

ص:194

1106 . تفأل از قرآن

(عربی)

منسوب به : امام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام

آغاز: بسمله هذه نسخة استخرجها الإمام جعفر بن محمد علیهما السلام من کتاب اللّه العزیز.

نسخه ها:

6600 . شیراز ، ملی فارس: 248 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، 933 ق ، رسالۀ نوزدهم مجموعه[فهرست ملی فارس: 229/1].

1107 . تفریج الکروب و تکفیر الذنوب

(عربی - زیدیه)

از: اسحاق بن یوسف حسنی صنعانی زیدی ، سید ضیاءالدین (1) (م 1173ق) مؤلف در این رساله روایتهایی را که در فضایل و مناقب حضرت علی و اهل بیت طاهرین علیهم السلام روایت شده ، به ترتیب حروف ، گرد آورده است. وی پس از ذکر روایت ، نام مصدر و راوی را آورده و اختلاف روایتها و گفتارهای مؤلف در حاشیه آمده است.

آغاز: الحمد للّه الذی خص من شاء من خلقه بالتفضیل.

نسخه ها:

6601 . قم ، مرعشی: 2997 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، یحیی بن حسین بن اسماعیل بن سهیل ، 13 شعبان 1381 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 69 برگ[فهرست مرعشی:

170/8].

1108 . تفسیر الأحادیث

(عربی)

از: محمد جعفر بن صفر خان قراگزلوی کبوترآهنگی (مجذوب علی شاه) (م 1239ق)

تفسیر و تأویل چند حدیث به شیوۀ عرفانی است که عبارتند از: حدیث النفس ،

ص:195


1- (1) . برای شرح حال مؤلف ر.ک: معجم اعلام المؤلفین الزیدیة ، ص 220 - 223 .

حدیث العشق ، حدیث فی صفة أهل الجنة و ... و در برخی از آنها تمسک به اشعار و حکایات فارسی نموده است.

آغاز: حدیث عن کمیل بن زیاد قال سألت مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام فقلت.

نسخه ها:

6602 . تهران ، ملک: 4779 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «7ر - 9پ»3 برگ[فهرست ملک: 83/8].

1109 . تفسیر الإمام العسکری علیه السلام

(عربی)

از: حسن بن خالد بن عبدالرحمن برقی ، ابوعلی (قرن 3 ق)

چاپ: قم ، مدرسة الإمام المهدی علیه السلام .

[الذریعة: 285/4 ، مجلۀ پژوهشهای قرآنی شماره 5 و 6 (بهار و تابستان 1375) مقالۀ «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام » ، سعید رضوی صص 312 - 331؛ التراث العربی: 78/2]

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا قال محمد بن علی بن محمد بن جعفر بن دقاق.

نسخه ها:

1/6603 . قم ، گلپایگانی: 1045/6/135 ، آغاز: شی آخر من هذا التفسیر فی قوله عز و جل أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمیل هو فلیملل ولیه بالعدل قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی قوله عز و جل ، نسخ ، حسین بن ظهیر بن عبداللّه بن نجم الدین بن حسن بن حسین بن تاج الدین حافظ شمس الدین طبری (ابن ظهیر) ، صفر 886 ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، رسالۀ سوم مجموعه ، «45ر - 119پ»75 برگ ، 18 - 20 سطر ، 13*18[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

2/6604 . تهران ، ملی تهران: /162ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9 ق ، 289 برگ[فهرست ملی تهران: 144/7].

3/6605 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12109 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام

ص:196

کاتب ، 907 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «61 پ - 381پ»321 برگ[فهرست مجلس:

115/35].

4/6606 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1249 ، نسخ ، جعفر ، 992 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 134].

5/6607 . قم ، محقق طباطبایی: عکس 13 ، از آغاز افتادگی دارد ، محمد بن جعفر بن عبدالرحیم حسینی ، 1012 ق ، 40 برگ[یادنامۀ محقق طباطبایی: 1436/3].

6/6608 . قم ، گلپایگانی: 6425/32/125 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و آیات قرآنی معرب ، میر محمود بن حبیب اللّه بن میر هدایت اللّه شیرازی ، 22 جمادی الاول 1019 ق ، در حاشیه تصحیح شده ، 136 برگ ، 27 سطر [ فهرست گلپایگانی ، جدید].

7/6609 . تهران ، ملک: 186 ، نستعلیق ، محمد باقر بن محمد حسینی طباطبایی ، 1029 ق ، 172 برگ[فهرست ملک: 110/1].

8/6610 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3271 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1030 ق ، «533 ص» 267 برگ[فهرست مجلس: 881/10].

9/6611 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1250 ، نسخ ، صالح ، 1038 ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 134].

10/6612 . قم ، گلپایگانی: 6483/33/33 ، از سورۀ حمد تا نمل ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، امین کتابی ، سلخ رجب 1041 ق ، 287 برگ ، 17 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی جدید].

11/6613 . همدان ، مدرسۀ دامغانی همدانی: بدون شماره ، عبدالرشید بن نورالدین شوشتری ، 1056 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 349/5].

12/6614 . تهران ، دانشگاه تهران: 8705 ، نسخ ، شیخ ابوالمعالی حسین عبدالعظیمی ، ربیع الثانی 1064 ق ، 52 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 202/17].

13/6615 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10112 ، نسخ ، محمد حسین سبزواری ، 1070 ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 134].

14/6616 . قم ، مرعشی: 2848 ، نسخ ، نذر علی بن امیر علی تبریزی ، 1076 ق ، 410 برگ[فهرست مرعشی: 49/8].

15/6617 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 2672 ، نسخ ، محمد مرسل بن محمد باقر خطیب ،

ص:197

1082 ق ، «357ص» 179 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 205/1].

16/6618 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 115 ، بدون نام کاتب ، 1090 ق[فهرست اهدایی رهبری: 77].

17/6619 . ری ، آستان عبدالعظیم: 289 ، نسخ ، صدر علی بن شاه علی ، محرم 1093 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 458/3].

18/6620 . قم ، مرعشی: 3764 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 238 برگ[فهرست مرعشی: 154/10].

19/6621 . قم ، مرعشی: 7433 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 307 برگ[فهرست مرعشی: 242/19].

20/6622 . تهران ، سپهسالار: 5118 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 161 برگ[فهرست سپهسالار: 475/3].

21/6623 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 191 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست الهیات تهران: 755/1].

22/6624 . تهران ، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا: 135 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 52/3].

23/6625 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 151 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 9].

24/6626 . یزد ، مدرسۀ خان بزرگ: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با تملکی در سال 1143 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 433/4].

25/6627 . تهران ، ملک: 6207 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد علی قمی ، 1177 ق ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست ملک: 263/9].

26/6628 . تهران ، ملی تهران: /100ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 204 برگ[فهرست ملی تهران: 93/7].

27/6629 . تهران ، ملی تهران: /75ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 314 برگ[فهرست ملی تهران: 73/7].

28/6630 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3230 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام

ص:198

کاتب ، قرن 12 ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی ، 308 برگ ، 15 سطر[فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

29/6631 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3581 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: فإن ذلک ممن لا یخیب طلبه و لا ترد مسألته ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 149 برگ ، 25 سطر[فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

30/6632 . یزد ، وزیری: 766 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 264 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 646/2].

31/6633 . یزد ، وزیری: 769 ، نسخ ، محمد حسن بن محمد ، قرن 12 ق ، 96 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 647/2].

32/6634 . ری ، آستان عبدالعظیم: 410 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 458/3].

33/6635 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3577 ، نسخ ، ابوذر بن صفی یار شیرازی ، دوشنبه 17 جمادی الاول 1212 ق ، تصحیح شده ، 169 برگ ، 21 سطر[فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

34/6636 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1485 ، نسخ ، نصر اللّه ، 1228 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 134].

35/6637 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 808 ، نسخ ، محمد بن عبد اللّه هرزندی حدیدی ، 1239 ق ، 113 برگ[فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

36/6638 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 269 ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ، انجام: ولا تکتموا الشهادة و من یکتمها فإنّه آثم قلبه یعنی کافر قلبه ، نسخ ، علی بن محمد شریف تبریزی ، جمادی الثانی 1241 ق ، توضیح و بلاغ در حاشیه ، 323 برگ ، 15 سطر ، 15 * 21/5[فهرست مؤید: 240/1].

37/6639 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 191 ، بدون نام کاتب ، 1242 ق[فهرست اهدایی رهبری: 77].

38/6640 . قم ، گلپایگانی: 6415/32/115 ، تفسیر حمد تا بقره ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز:

برابر نمونه ، نسخ معرب ، محمد صادق بن محمد افندی ، چهارشنبه 17 صفر 1247 ق ، با حواشی «ملا محمد سلمه اللّه» ، رسالۀ اول مجموعه ، 114 برگ ، 32

ص:199

سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

39/6641 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 821 ، بدون نام کاتب ، 1252 ق[فهرست اهدایی رهبری: 77].

40/6642 . تهران ، سپهسالار: 8122 ، نسخ ، عبدالوهاب دهخوارقانی ، 1252 ق ، 98 برگ[فهرست سپهسالار: 475/3].

41/6643 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 718 ، نسخ ، علی بن اسماعیل ، دوشنبه 28 جمادی الثانی 1257 ق ، با تصحیح و بلاغ در حاشیه ، این نسخه با نسخه مکتوب در 808 ق مقابله شده و با نسخۀ دیگری نیز در تاریخ 23 شعبان 1257 ق مقابله گردیده است ، 246 برگ ، 17 سطر ، 14/5*20/5 [فهرست مؤید: 206/2].

42/6644 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 367 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1257 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست مدرسۀ حجتیه: 106].

43/6645 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 195 ج ، نسخ ، محمد بن جعفر حسینی ، شوال 1260 ق ، 271 برگ[فهرست الهیات تهران: 490/1].

44/6646 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 446 ، نستعلیق ، محمد باقر بن حاج محمد جعفر خوئینی ، 1262 ق ، 53 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 46/1].

45/6647 . تهران ، سپهسالار: 1997 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1266 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 255»128 برگ[فهرست سپهسالار: 474/3].

46/6648 . تهران ، سپهسالار: 1998 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1268 ق ، 147 برگ[فهرست سپهسالار: 475/3].

47/6649 . تهران ، دانشگاه تهران: 6953 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 259 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 409/16].

48/6650 . قم ، طبسی حائری: 202 ، از آغاز تا آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 166 برگ ، 19 سطر[مجلۀ نور علم:

112/14 ؛ فهرست کتاب خانۀ طبسی].

49/6651 . قم ، مرعشی: 1056 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخه قدیم ، 188 برگ[فهرست مرعشی: 244/3].

50/6652 . قم ، مرعشی: 1851 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 220 برگ

ص:200

[فهرست مرعشی: 237/5].

51/6653 . قم ، مرعشی: 3788 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 209 برگ [فهرست مرعشی: 173/10].

52/6654 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10548 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 134].

53/6655 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11165 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 134].

54/6656 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12598 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 134].

55/6657 . قم ، گلپایگانی: 1249/7/149 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 22 برگ ، 24 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

56/6658 . قم ، گلپایگانی: 170/7/70 ، آغاز: إیاک نعبد و إیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم و وفقنی علی إتمام هذا الکتاب والعمل بما فیه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده است ، رسالۀ اول مجموعه ، «248 - 356» 208 برگ ، 18 سطر ، 17*23/5[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

57/6659 . قم ، گلپایگانی: 7658/39/38 ، سوره بقره ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد ، 77 برگ ، 26 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

58/6660 . همدان ، مدرسۀ غرب: 341 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ غرب: 73].

59/6661 . قم ، محقق طباطبایی: عکس 32 ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 236 برگ[یادنامۀ محقق طباطبایی: 1440/3].

60/6662 . قم ، محقق طباطبایی: میکروفیلم 4 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، حدود 160 برگ[یادنامۀ محقق طباطبایی: 1489/3].

61/6663 . تهران ، مدرسۀ مروی: 295 ، یک قطعه از کتاب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ

ص:201

کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست مدرسۀ مروی: 278].

62/6664 . شیراز ، ملی فارس: 720 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، عبدالنبی بن احمد بن عبدالنبی ، بدون تاریخ کتابت ، 195 برگ[فهرست ملی فارس: 313/2].

63/6665 . تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 59 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [آشنایی با چند نسخه خطی: 315].

64/6666 . اهواز ، سید محمد شوشتری: 5 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخه کهن [نشریۀ نسخه های خطی: 795/7].

65/6667 . قم ، آستان معصومیه (س): 400 ، آغاز: الحمد للّه رب العالمین ... قال الشیخ أبوالفضل ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «98پ - 190پ»93 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 380/1].

1110 . تفسیر بعضی از روایات

(فارسی)

از: محمد بن عبدالنبی اخباری نیشابوری ، متخلص به سیل (م 1232ق)

تفسیر بعضی از روایات اعتقادی و اخلاقی ، که از بحار الأنوار و غیر آن انتخاب شده است .

نسخه:

6668 . همدان ، مدرسۀ غرب: 646 ، عباس علی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سی و هشتم ، «799 - 828» 30 برگ[فهرست مدرسۀ غرب: 261].

1111 . تفسیر بعضی از کلمات علی علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه:

6669 . تهران ، دانشگاه تهران: 7598 ، نستعلیق چلیپایی ، بدون نام کاتب ، 1092 ق ، رسالۀ چهاردهم مجموعه ، «71 - 75»5 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 648/16].

ص:202

1112 . تفسیر حدیث «إن اللّه خلق آدم علی صورته»

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

[الذریعة: 128/21]

آغاز: قال النبی صلی اللّه علیه و آله إن اللّه خلق آدم علی صورته و فی حدیث آخر علی صورة الرحمن.

نسخه ها:

6670 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1803 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ شانزدهم مجموعه ، «ص245 - 248»2 برگ[فهرست مجلس:

302/9].

1 تفسیر حدیث المهلکات و المنجیات

از: عبدالرزاق بن ابی الغنائم کاشانی ، کمال الدین

رجوع کنید به: شرح حدیث المهلکات و المنجیات

1113 . تفسیر حدیثی از معانی الأخبار شیخ صدوق

از: محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی) (م 1206ق)

نسخه ها:

6671 . تهران ، دانشگاه تهران: 2830 ، نستعلیق ، عبدالصمد بن حسین بن محمد شوشتری ، 1289 ق ، سپاهان مدرسۀ جده ، «276 - 277»2 برگ[فهرست دانشگاه تهران:

1667/10].

1114 . تفسیر خبر رضوی

از: کاظم بن قاسم حسینی رشتی ، سید (م 1259ق)

نسخه ها:

6672 . تهران ، سپهسالار: 6558 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، «52 پ - 58 پ» 7 برگ [فهرست سپهسالار: 38/5].

ص:203

1115 . تفسیر سعد الأشعری القمی (ناسخ القرآن و منسوخه)

(عربی)

از: سعد بن عبد اللّه اشعری قمی (301ق)

[الذریعة: 4 276/ و 8/24]

نسخه ها:

6673 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی ، جمادی الاول 1303 ق ، به ضمیمۀ طریق روایتی شیخ محمد رضا بهاری همدانی به مؤلف کتاب در 1333 ق[مجلۀ میراث شهاب: 72/12].

1116 . تفسیر العیاشی

(عربی)

از: محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سلمی سمرقندی ، عیاشی (م 320ق)

تفسیر معروفی است که در آن مؤلف ، روایات اهل بیت علیهم السلام را دربارۀ هر آیه به ترتیب سور قرآن ذکر نموده است. او در هر روایت ، سند آن را نقل کرده بوده که متأسفانه بعد از وی کاتبان برای کم حجم شدن کتاب ، سند احادیث را حذف نموده اند. آنچه از این تفسیر موجود است همین خلاصه ای است که فاقد سند احادیث است.

چاپ: قم ، 1381ق ، دو جلد ، با تصحیح هاشم رسولی محلاتی از روی نسخۀ دانشگاه تهران و نسخۀ شخصی شیخ عبداللّه شاهمیری تفرشی.

[معجم المطبوعات العربیة فی ایران: 247 ؛ الذریعة: 295/4]

آغاز: الحمد للّه علی إفضاله و الصلاة علی محمد و آله قال العبد الفقیر.

نسخه ها:

1/6674 . تهران ، ملی تهران: /1322ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، صالح کرمانی ، 1091 ق ، 263 برگ[فهرست ملی تهران: 307/9].

2/6675 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12137 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1282 ق ، 266 برگ[فهرست مجلس: 136/35].

3/6676 . تهران ، سپهسالار: 3986 ، از آغاز تا سوره کهف ، نسخ ، محمد ابراهیم بن محمد

ص:204

نصیر جبل عاملی قزوینی ، قرن 13 ق ، 386 برگ[فهرست سپهسالار: 467/3].

4/6677 . عبد اللّه شاهمیری تفرشی: بدون شماره ، عبد اللّه شاه میری تفرشی ، قرن 13 ق ، از روی نسخه محدث نوری (صاحب مستدرک) استنساخ و با نسخه آستان قدس رضوی مقابله شده است [مقدمۀ تفسیر عیاشی: 3].

5/6678 . تهران ، ملک: 180 ، نسخ ، عبدالرزا ق دهابادی یزدی ، 1301 ق ، 196 برگ[فهرست ملک: 110/1].

6/6679 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7513 ، نسخ ، محمد حسین بن زین العابدین ارموی ، 1353 ق ، نجف[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

7/6680 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1490 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

8/6681 . تهران ، دانشگاه تهران: 8 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست دانشگاه تهران: 63/1].

1117 . تفسیر فرات الکوفی

(عربی)

از: فرات بن ابراهیم کوفی (قرن 4ق)

آیه هایی که روایاتی در تفسیر آنها وارد شده و بیشتر آنها فضایل و مناقب حضرات معصومین علیهم السلام را در بر دارد ، در این کتاب با روایتها به ترتیب سوره ها گرد آورده شده و در نسخه های متداول این تفسیر سلسله سند روایات آن را حذف کرده اند و فقط به نام راوی اول و نام معصومی که از وی روایت گردیده ، اکتفا شده است.

چاپ: : تهران ، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ، 1361ش ، با تحقیق محمد الکاظم .

[الذریعة: 298/4 ؛ معجم المطبوعات العربیة فی ایران: 247]

آغاز: الحمد للّه غافر الذنوب و کاشف الکروب و عالم الغیوب ومطلع علی أسرار القلوب.

ص:205

نسخه ها:

1/6682 . قم ، مرعشی: 6119 ، عنوان معرفی: تفسیر القرآن الکریم ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عفیف الدین طیفور بن سراج الدین جنید الحافظ الواعظ ، چهارشنبه 18 ذی حجه 806 ق ، 236 برگ ، 15 سطر ، 13/5*19/5 [فهرست مرعشی: 121/16].

2/6683 . تهران ، ملک: 3976 ، از آغاز افتادگی دارد ، نسخ ، پیر محمد بن علی بن بهمن ، 909 ق[فهرست ملک: 110/1].

3/6684 . تهران ، ملک: 301 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 241 برگ[فهرست ملک:

110/1].

4/6685 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1451 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

1118 . تفسیر القمی

(عربی)

از: علی بن ابراهیم بن هاشم قمی ، ابوالحسن (قرن 4ق)

تفسیری است روایی که بیشتر به آیه های اعتقادی می پردازد و آیات را به روش خاصی تفسیر می کند. بعضی عقیده دارند که در این تفسیر ، روایاتی وجود دارد که پس از مؤلف به آن اضافه شده و به همین دلیل مورد اعتماد دانشمندان علم حدیث قرار نگرفته است .

[مشار عربی: 206 ؛ الفهرس الشامل للتراث العربی الإسلامی: 35/1 ؛ مجلۀ پژوهشهای قرآنی شمارۀ 5 و 6 (بهار و تابستان 1375) ، مقالۀ تفسیر قمی در ترازوی نقد از حسن شریفی و محمد حسین مبلغی ص 332 - 361]

آغاز: الحمد للّه الواحد الأحد الصمد المتفرد الذی لا من شیء کان.

نسخه ها:

1/6686 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7512 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 872 ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

2/6687 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1230 ، نسخ ، تقی استرآبادی ، 980 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

ص:206

3/6688 . تهران ، سپهسالار: صدر 16 ، نسخ ، احمد بن حسن بن مهنا حسین احسایی ، 997 ق ، 377 برگ[فهرست سپهسالار: 479/3].

4/6689 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 71 ، هدایت اللّه بن فتح اللّه سمنانی ، 1004 ق[فهرست مدرسۀ فیضیه: 46/1].

5/6690 . همدان ، مدرسۀ زنگنه: بدون شماره ، امام ویردی همدانی ، 1012 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 350/5].

6/6691 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1229 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1053 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

7/6692 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1487 ، نسخ ، محمد طالقانی ، 1053 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

8/6693 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4520 ، نسخ ، حیدر علی معلم ناصح همدانی ، 1059 ق[فهرست مدرسۀ غرب: 74].

9/6694 . قم ، مرعشی: 8148 ، نسخ ، محمد زمان بن عبد المهدی ، 7 ذیحجه 1060 ق ، 250 برگ ، 17 سطر [فهرست مرعشی: 139/21].

10/6695 . ری ، آستان عبدالعظیم: 294 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رمضان المبارک 1061 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 458/3].

11/6696 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1502 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1064 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 629].

12/6697 . بابل ، مدرسۀ صدر: 44 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، قاسم علی بن شریف کاسه گر ، 1065 ق ، 327 برگ[فهرست مدرسۀ صدر: 41].

13/6698 . قم ، گلپایگانی: 1486/9/36 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد صالح بن حسن بن روح اللّه حسینی هزار جریبی ، سه شنبه 18 جمادی الثانی 1067 ق ، اصفهان ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد ، 292 برگ ، 23 سطر ، 21*29/5 [فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

14/6699 . تهران ، دانشگاه تهران: 1882 ، نسخ ، محمد صالح بن حاجی قاسم ، 1067 ق[فهرست دانشگاه تهران: 488/8].

15/6700 . تهران ، سپهسالار: 5188 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1068 ق ، 302 برگ[فهرست

ص:207

سپهسالار: 480/3].

16/6701 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 238 ، آغاز: برابرنمونه ، انجام: حتی لا یستطیع عبد ، نسخ ، محمد نصیر بن حاجی کلب حسین بروجردی ، شنبه 17 شعبان 1069 ق ، 404 برگ ، 20 سطر ، 19/5 * 29/5[فهرست مؤید: 219/1].

17/6702 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1489 ، نسخ ، محمد طالقانی ، 1071 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

18/6703 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5673 ، نسخ ، علی ، 1073 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

19/6704 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3880 ، نسخ ، میرزا محمد بن نظر کاوندی ، 1075 ق ، «344ص» 172 برگ [فهرست مجلس: 1910/10].

20/6705 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1698 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1075 ق ، 374 برگ[فهرست الهیات مشهد: 803/3].

21/6706 . یزد ، وزیری: 209 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1076 ق ، 273 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 228/1].

22/6707 . یزد ، وزیری: 775 ، جلد دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1077 ق ، 122 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 652/2].

23/6708 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 261 ، حسین بن محمد زمان ، 1077 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 211/5].

24/6709 . تهران ، ملی تهران: 3720 ، جزء دوم از سوره مریم تا آخر قرآن ، آغاز: قال جعفر بن محمد عن عبد اللّه بن حسن ...قوله کهیعص ، نسخ ، محمد کاظم بن علی بن حسن بن عبد اللّه قهبانچی ، 1079 ق ، مقابله و تصحیح شده است ، 125 برگ ، 18 سطر ، 19 * 25[فهرست ملی تهران: 331/16].

25/6710 . مشهد ، عبدالحمید مولوی: بدون شماره ، نسخ ، محمد باقر بن صالح قمی ، 1081 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 17/5].

26/6711 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 58 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1082 ق ، تصحیح شده ، 285 برگ[میراث اسلامی ایران: 578/10؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 59/1].

ص:208

27/6712 . قم ، مرعشی: 1037 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن محمود شاه قاینی ، 15 رجب 1090 ق ، 375 برگ ، 20 سطر [فهرست مرعشی: 228/3].

28/6713 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1231 ، نسخ ، افضل ، 1091 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

29/6714 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14359 ، نسخ ، عباس بن خضر نجفی ، 1091 ق ، مقابله و تصحیح شده ، 291 برگ[فهرست مجلس: 488/38].

30/6715 . قم ، گلپایگانی: 2/41 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبدالوهاب بن حاجی بنیاد خسروشاهی ، یکشنبه ربیع الثانی 1092 ق ، 346 برگ ، 21 سطر ، 18/5*25 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

31/6716 . تهران ، ملی تهران: /509ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1096 ق ، 389 برگ[فهرست ملی تهران: 12/8].

32/6717 . قم ، مرعشی: 6508 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 337 برگ ، 21 سطر [فهرست مرعشی: 94/17].

33/6718 . تهران ، ملی تهران: /1292ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 202 برگ [فهرست ملی تهران: 279/9].

34/6719 . قم ، گلپایگانی: 36/30 ، سوره نساء تا ناس ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 441 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

35/6720 . اصفهان ، مدرسۀ صدر: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 312/5].

36/6721 . یزد ، مدرسۀ عبدالرحیم خان(سریزدی): 150 ، نسخ ، موسی بن سید محمد حسینی ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 418/4].

37/6722 . قم ، گلپایگانی: 6494/33/44 ، تفسیر سوره طه تا ناس ، آغاز: بسمله طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی فإنه حدثنی أبی عن القاسم بن محمد ، نسخ ، محمد تقی بن کربلایی آقا بیگ ، 1104 ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، با حواشی « ق» ، 185 برگ ، 23 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

38/6723 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3507 ، نسخ ، علی اصغر بن محمد شفیع تبریزی ، 1117 ق ، «414ص» 207 برگ[فهرست مجلس: 1459/10].

ص:209

39/6724 . مشهد ، مدرسۀ خیرات خان: 9 ، نسخ ، حدید بن عبد علی ، ذی حجه 1180 ق[فهرست کتاب خانه های رشت و همدان: 1727].

40/6725 . تهران ، دانشگاه تهران: 516 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، با تصحیح علامه مجلسی ، 263 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1229/5].

41/6726 . تهران ، ملی تهران: /458ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 470 برگ[فهرست ملی تهران: 385/7].

42/6727 . تهران ، ملی تهران: /459ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 432 برگ[فهرست ملی تهران: 385/7].

43/6728 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9950 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بخش نونویس توسط اسماعیل بیرجندی در سال 1218 ق انجام گرفته است [فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

44/6729 . رشت ، فرهنگ: 19 ت ، نسخ ، عطیة بن محمد بن احمد بن محمد بحرانی ، 1286 ق[فهرست فرهنگ رشت: 23].

45/6730 . تهران ، ملی تهران: /2361ع ، نسخ ، شرف الدین بن ملا محمد تقی دزفولی ، 1297 ق ، 232 برگ[فهرست ملی تهران: 118/12].

46/6731 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13161 ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

47/6732 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1486 ، نسخ ، ضیاءالدین خشکبجاری ، بدون تاریخ کتابت[فهرست الفبایی آستان قدس: 138].

48/6733 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1202 ، منقولاتی از کتاب است ، آغاز: من تفسیر علی بن إبراهیم رحمه اللّه قال حدثنی أبی عن عمر بن عثمان ، انجام: رد علی من أنکر خلق الجنة و النار ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، ق 13 ، رسالۀ پنجاه و ششم مجموعه ، «2ص» 1 برگ[فهرست مجلس: 731/23].

49/6734 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 12176 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 335 برگ[فهرست مجلس: 181/35].

50/6735 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 57 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 182 برگ[فهرست مجلس: 26/2].

ص:210

51/6736 . تهران ، دانشگاه تهران: 1853 ، نسخ ، محمد بن احمد بن حسین بن ابراهیم حامدی ، بدون تاریخ کتابت ، «2ر - 91ر» و «113ر - 134ر»112 برگ[فهرست دانشگاه: 447/8]

52/6737 . تهران ، ملی تهران: /2371ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 290 برگ[فهرست ملی تهران: 131/12].

53/6738 . تهران ، ملی تهران: /4094ع ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: فرد اللّه عز و جل علیهم فقال و ما أرسلناک قبلک من المرسلین ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 132 برگ ، 18 سطر ، 19 * 25 [فهرست ملی تهران: 441/17].

54/6739 . قم ، گلپایگانی: 407/3/27 ، سوره حمد تا فیل ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: فقوله و هو بالاُفق الأعلی ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه دارای علامات بلاغ و تصحیح است ، 335 برگ ، 19 سطر ، 17*25[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

55/6740 . تهران ، سپهسالار: 2003 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 345 برگ [فهرست سپهسالار: 479/3].

56/6741 . تهران ، سپهسالار: 8129 ، نسخ ، محمد رضی بن ملا فضل علی شبستری ، بدون تاریخ کتابت[فهرست سپهسالار: 480/3].

57/6742 . تهران ، ملک: 1470 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 382 برگ[فهرست ملک: 111/1].

58/6743 . تهران ، ملک: 211 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 332 برگ[فهرست ملک: 111/1].

59/6744 . یزد ، وزیری: 197 ، جزء اول (سوره بقره تا کهف) ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 213/1].

60/6745 . یزد ، وزیری: 3579 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 412 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1708/5].

61/6746 . مشهد ، عبدالحمید مولوی: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 17/5].

ص:211

62/6747 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، نسخه قدیمی و نفیس است ، از آغاز افتادگی دارد.

[دلیل المخطوطات: 153].

1119 . تفسیرکلام أمیرالمؤمنین علیه السلام «أحیوا الطاعات بمجالسة من یستحیی منه»

(عربی)

از: علی بن عبد اللّه حداد بن علوی ، زین العابدین

تفسیر حدیث علوی است که در ضمن کتاب النفائس العلویة فی المسائل الصوفیة - که در آن پرسش و پاسخهایی در بارۀ مسائل تصوف و عرفان ذکر گردیده - درج شده است .

نسخه ها:

6748 . تهران ، ملک: 3988 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست ملک: 128/7].

1120 . التفسیر النعمانی

(عربی)

از: محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی ، ابوعبد اللّه (ابن ابی زینب) (م 342ق)

تفسیری روایی است . این تفسیر روایی با افزودن خطبه ای در آغاز تحت عنوان المحکم و المتشابه به نام سید مرتضی علم الهدی (م 436 ق) در تهران به سال 1312 ق به صورت چاپ سنگی به چاپ رسیده است .

علامه مجلسی تمامی این کتاب را در بحار الأنوار (ج 90 چاپ بیروت ، 93 چاپ ایران) درج نموده و آقای حسن فرید گلپایگانی در سال 1399 ق با عنوان بینات الفرید به شرح این کتاب پرداخته است .

گویا تفسیر نعمانی ، کتاب مفصلی بوده که سید مرتضی بخشی از آغاز آن را تلخیص و با عین عبارت و با افزودن خطبه ای در کتاب المحکم و المتشابه نقل نموده است و چون اصل تفسیر نعمانی در دست نبوده عده ای با تحریر بخش تلخیص شده و حذف خطبۀ سید مرتضی نام تفسیر نعمانی بر آن نهاده اند.

[دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهی: 772/1 ؛ دایرة المعارف التشیع: 498/4 ؛

ص:212

کتابنامۀ بزرگ قرآن کریم: محمد حسن بکایی 2770/7 ؛ الذریعة: 318/4 ؛ کشف الحجب: 130 ؛ مجلۀ پژوهشهای قرآنی شماره 5 و 6 (بهار 1375) مقالۀ «معالم التفسیر من کلام الامیر(علیه السلام)» ، حسین موسوی ص 246 - 269]

آغاز: روی ابوعبد اللّه محمد بن ابراهیم بن جعفر النعمانی فی کتابه بعد الحمد و الثناء .

نسخه ها:

1/6749 . تهران ، دانشگاه تهران: 2956 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1252 ق ، دیباچه را ندارد ، رسالۀ سوم مجموعه ، «181 - 203»23 برگ[فهرست دانشگاه تهران:

1851/10].

2/6750 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، جمعه 14 جمادی الاول 1303 ق ، نجف اشرف[مجلۀ میراث شهاب: 72/12].

1121 . تفسیر یک حدیث

از: محمد باقر ، مولانا

نسخه ها:

6751 . تهران ، ملک: 6075 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پانزدهم مجموعه ، «26پ - 30ر»5 برگ[فهرست ملک: 134/9].

1 تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی)

رجوع کنید به: وسائل الشیعة.

1122 . تقریظ علی کتاب الکافی

(عربی)

از: محمد محسن تهرانی (شیخ آقا بزرگ) (م 1389ق)

تحقیقی است در بارۀ احادیث کتاب الکافی کلینی . این رساله را مؤلف در پاسخ

ص:213

سؤال شیخ عباسقلی واعظ چرندابی تبریزی و با استفاده از فائدۀ چهارم خاتمۀ مستدرک الوسائل - که در بارۀ کتاب کافی است - نوشته است .

آغاز: الحمد لولیه و الصلاة علی ... و بعد فقد کتب إلی العالم الفاضل.

نسخه ها:

6752 . تهران ، علی نقی منزوی: بدون شماره ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، شیخ آقا بزرگ محمد محسن تهرانی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «37 - 40»4 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 1061 [فهرست عکسی مرکز احیاء: 318/3].

1 تکملة حیات القلوب

از: محمد رضی بن محمد نصیر مجلسی

رجوع کنید به: صحیفة المتقین و منهج الیقین.

1 تکملۀ مناقب خوارزمی

از: محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی (م 1333ق)

رجوع کنید به: الأحادیث .

1 تلخیص تحفة الأبرار

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: أحادیث تحفة الأبرار.

1 تلخیص فرحة الغری

از: حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، جمال الدین ابومنصور (علامه حلی)

رجوع کنید به: الدلائل البرهانیة فی تصحیح الحضرة الغرویة.

ص:214

1123 . تلخیص کتاب الزهد لحسین بن سعید الأهوازی (مختصر کتاب الزهد)

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: الحمد للّه... الصمت إلا بخیر و ترک الرجال ما لا یسعه.

نسخه ها:

1/6753 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 92 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال میل لمن یأمر بالمنکر و ینهی عن المعروف ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، جمادی الثانی 1133 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 37 برگ[فهرست مؤید: 653/3].

2/6754 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2721 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه ، «ص133 - 211»40 برگ[فهرست مجلس:

48/9].

3/6755 . تهران ، دانشگاه تهران: 1853 ، نسخ ، محمد بن احمد بن حسین بن ابراهیم حامدی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پانزدهم مجموعه[فهرست دانشگاه تهران:

448/8].

4/6756 . تهران ، دانشگاه تهران: 5923 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه ، «ص114 - 197»42 برگ ، سابقه: محقق طباطبایی: میکروفیلم 179 ، محقق طباطبایی: میکروفیلم 12[فهرست دانشگاه تهران: 154/16؛ یادنامۀ محقق طباطبایی: 1530/3؛ یادنامۀ محقق طباطبایی: 1491/3].

1124 . التلفیق بین الحدیثین

(عربی)

از: عبدالرزاق بن ابی الغنائم کاشانی ، کمال الدین (م 730ق)

گفتاریست در جمع بین حدیث نبوی «ان اللّه یحب العبد و یبغض عمله و یحب العمل و یبغض بدنه» و حدیث علوی «اعلم ان لکل ظاهر باطناً علی مثاله فما طاب ظاهره طاب باطنه و ما خبث ظاهره خبث باطنه» .

آغاز: من فوائد المولی الأعظم کمال الملة و الدین یدیم اللّه معالیه قال النبی (صلی الله علیه و آله) إن اللّه یحب العبد ... طرفا کل واحدة من القضیتین فی قول امیرالمؤمنین (علیه السلام) لا یتوافقان فی الجهة بل یتناقضان لأن معناهما ما طاب ظاهره طاب باطنه دائماً .

ص:215

نسخه ها:

6757 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 150 ، خط تعلیق ، یوسف بن حسن بن علی بن احمد جاستی ، قرن 8 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، « برگ 188» 1 برگ[فهرست مجلس: 36/22 ].

1 تمام الشریعة المصطفویة

از: امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام

رجوع کنید به: شرائع الدین.

1125 . التمحیص فی بیان موجبات تمحیص ذنوب المؤمنین

(عربی)

از: محمد بن همام بن سهیل کاتب اسکافی ، ابوعلی (م 336ق)

[الذریعة: 431/4 ؛ التراث العربی: 128/2]

آغاز: الحمد للّه المنفرد بآلائه المتفضل بنعمائه العدل فی قضائه .

نسخه ها:

1/6758 . قم ، مرعشی: 6853 ، نسخ ، قطب الدین محمد بن عبد اللّه ، 12 محرم 1009 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 101 برگ[فهرست مرعشی: 44/18].

2/6759 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2846 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده ، در برگ اول کاتب یادداشتی دربارۀ کتاب و مؤلف نوشته و آن را به ابن شعبه نسبت داده ولی یادداشتی به نقل از علامه مجلسی دربارۀ مؤلف آن آمده که وی کتاب را از ابن همام دانسته است ، رسالۀ دوم مجموعه ، 19 برگ ، 17 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

3/6760 . قم ، مرعشی: 8839 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ بیست و سوم مجموعه[فهرست مرعشی: 31/23].

4/6761 . قم ، مرعشی: 4067 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، آخر محرم 1276 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 20پ» 20 برگ [فهرست مرعشی: 72/11].

5/6762 . قم ، گلپایگانی: 5897/29/237 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: أبوعلی محمد بن

ص:216

همام قال حدثنی عبداللّه جعفر الحمیری قال حدثنا احمد و عبداللّه ابنا محمد عن الحسن ...عن ابی عبداللّه علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول ان البلاء أسرع إلی شیعتنا من السیل إلی قرار الوادی ، شکسته نستعلیق ، محمد تقی بن احمد ، پنجشنبه 7 جمادی الثانی 1299 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 13 برگ ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

6/6763 . تهران ، دانشگاه تهران: 2133 ، نسخ ، حسن بن محمد مهدی بن علی طباطبایی ، 1325 ق ، «ص1 - 22» 11 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 775/9].

7/6764 . قم ، مرعشی: 990 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 18 برگ[فهرست مرعشی: 183/3].

8/6765 . تهران ، دانشگاه تهران: 5923 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هفتم مجموعه ، «ص200 - 240»21 برگ ، سابقه: محقق طباطبایی: میکروفیلم 12 ، محقق طباطبایی: میکروفیلم 179[یادنامۀ محقق طباطبایی: 1491/3 ؛ یادنامۀ محقق طباطبایی: 1530/3].

9/6766 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1764 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هشتم مجموعه[فهرست مدرسۀ فیضیه: 130/2].

1 تنبیه الخواطر و نزهة النواظر

از: ورام بن ابی فراس نخعی ، ابوالحسین

رجوع کنید به: نزهة النواظر و تنبیه الخواطر.

1126 . التنبیه علی غرائب من لا یحضره الفقیه

(عربی)

از: مفلح بن حسن صیمری (قرن 9ق)

[الذریعة: 438/4]

آغاز: حمدله صلاة ... فیقول الفقیر إلی اللّه الغنی مفلح بن حسن الصیمری قدس سره إن کتاب من لا یحضره الفقیه .

ص:217

نسخه ها:

6767 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 2761 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ یازدهم مجموعه[فهرست مجلس: 161/9].

1127 . تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین (شرح نهج البلاغة)

(فارسی)

از: فتح اللّه بن شکر اللّه کاشانی (م 988ق)

شرح مزجی مختصری است بر کتاب نهج البلاغة شریف رضی با استفاده از شرح های دیگر بر این کتاب مانند شرح ابن میثم و جز وی و بنا به گفتۀ مؤلف ، نظر او بیشتر به توضیح مشکلات و کشف معضلات بوده است.

چاپ: تهران ، 1313ق ؛ تهران ، 1370ش ، سه جلد.

[الذریعة: 447/4]

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی ... أما بعد بر ذوی بصائر ثاقبه.

نسخه ها:

1/6768 . انگلستان * ، بادلیان: 85. ، نسخ ، محمد کاظم بن عبد محمد بن نجم الدین شوشتری ، 1 ذی حجه 981 ق ، 570 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 1216[فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 60/1].

2/6769 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5662 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، «68ص» 34 برگ[فهرست مجلس: 115/17].

3/6770 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، از آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 513/7].

4/6771 . یزد ، وزیری: 391 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1017 ق ، 210 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 354/1].

5/6772 . تهران ، حسین مفتاح: 128 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الاول 1022 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 125/7].

6/6773 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9451 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد حسین طالقانی ، 1060 ق ، 514 برگ[فهرست آستان قدس: 158/14].

ص:218

7/6774 . تهران ، ملی تهران: /224ف ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، شکر اللّه بن محمد حسینی ، 1066 ق ، 481 برگ[فهرست ملی تهران: 216/1].

8/6775 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 191 ، عنوان معرفی: در فهرست قدیم به نام شرح نهج البلاغة و با ش 2/139 معرفی شده است ، جلد سوم (تا پایان خطبه ها) ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، علی رضا بن سلیمان طالقانی ، 1077 ق ، با تصحیح در حاشیه ، 190 برگ ، 17 سطر [فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: ص 27 ؛ فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

9/6776 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 217 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبدالرحیم بن نصر اللّه بهبهانی ، 1082 ق ، «433ص» 217 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 131].

10/6777 . قم ، گلپایگانی: 1375/8/85 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد مختار بن ملا حیدر علی قینانی ، چهارشنبه 16 ربیع الثانی 1083 ق ، 252 برگ ، 19 سطر ، 17*25[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

11/6778 . خوی ، مقبره سید یعقوب: 13 ، نسخ ، عسکر بن حاج علی تبریزی ، 15 ذی حجه 1097 ق ، 18 سطر ، قطع رقعی[فهرست مقبره سید یعقوب].

12/6779 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1949 ، جلد دوم ، نسخ ، شیخ محمد مهدی بن شیخ ابوتراب سهندی کججی ، 1097 ق ، تصحیح شده و با حواشی ، 158 برگ [فهرست آستان قدس: 53/5].

13/6780 . قم ، مرعشی: 10523 ، نسخ ، فخرالدین بن حیدر حسینی ، قرن 11 ق ، کامل است ، 495 برگ[فهرست مرعشی: 15/27].

14/6781 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10557 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 513 برگ[فهرست آستان قدس: 159/14].

15/6782 . قم ، مسجد اعظم: 377 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، قطع وزیری[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 269].

16/6783 . یزد ، وزیری: 142 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: بسمله حمدله صلوات بعد حمد المفضل الإنعام ... هذا فهرست کتاب نهج البلاغة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 460 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 179/1].

ص:219

17/6784 . رشت ، فرهنگ: 982 ت ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 403 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 24].

18/6785 . قم ، گلپایگانی: 5141/26/21 ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: ما بتو قائم چه تو قائم بذات و رحمان بمعنی بسیار بخشنده بر خلقان ...أما بعد حمد اللّه یعنی اما پس از سپاس خدا و ثنای حضرت کبریا الذی جعل الحمد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 154 برگ ، 25 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 136/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

19/6786 . یزد ، وزیری: 1728 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 220 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1038/3].

20/6787 . یزد ، وزیری: 858 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 137 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 718/2].

21/6788 . مشهد ، گوهرشاد: 1192 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق زیبا ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 558 برگ [فهرست گوهرشاد: 1652/3].

22/6789 . شیراز ، مسجد جامع عتیق: بدون شماره ، نستعلیق ، میر مقیم بن میر نور الدین ، 1226 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 207/5].

23/6790 . قم ، مرعشی: 5532 ، نستعلیق و متن نسخ ، شیخ امام بخش بن شیخ محمد پناه بن شیخ پیر محمد منوط لکهنویی ، غرّۀ رجب 1233 ق ، 419 برگ[فهرست مرعشی: 298/14].

24/6791 . اصفهان ، دانشگاه اصفهان: 445 (1228) ، نسخ ، قربان علی بن ملا عبد اللّه ، محرم 1272 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 906/11].

25/6792 . قم ، گلپایگانی: 4954/25/44 ، بخش خطب است ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: و نبرد سخت ترست پیش مرد از شدت حر و برد یا اشباه الرجال ای جماعت مانند به مردان به حسب ظاهر و لا رجال ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 107 برگ[فهرست گلپایگانی ، جدید].

26/6793 . مشهد ، عمومی امام هادی علیه السلام : 55 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، در حاشیه تصحیح شده ، 344 برگ[فهرست کتاب خانۀ امام

ص:220

هادی علیه السلام : 44].

27/6794 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7736/52/76 ، خطب و نامه ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عباس قلی ، 18 رجب 1316 ق ، 302 برگ ، 14 سطر[مجلۀ نور علم: 271/52 ؛ فهرست مدرسۀ حجازیها].

28/6795 . قم ، گلپایگانی: 2159/12/49 ، باب المختار من الحکمه ، آغاز: بسمله این باب در بیان آن چیزی است که برگ زیده شده است از حکمتهای عالی مقدار و آداب تمام عیار حضرت أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب تسلیمات الهی ...قال علیه السلام کن فی الفتنة کابن اللبون ، نسخ و ثلث ، عباس قلی کبودر آهنگی ، ذی قعده 1316 ق ، 158 برگ ، 14 سطر ، 18*22[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

29/6796 . قم ، مرعشی: 5502 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 447 برگ [فهرست مرعشی: 279/14].

30/6797 . قم ، مرعشی: 5539 ، نستعلیق زیبا و متن نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 510 برگ[فهرست مرعشی: 302/14].

31/6798 . تهران ، دانشگاه تهران: 2992 ، نسخ ، مجید ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، 357 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1917/10].

32/6799 . همدان ، مدرسۀ غرب: 592 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ غرب: 15].

33/6800 . تهران ، خانقاه نور بخش: 220 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، حدود «1000ص» 500 برگ[فهرست خانقاه نوربخش: 207/1].

34/6801 . مشهد ، ادبیات مشهد: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 253 برگ[فهرست ادبیات مشهد: 118].

35/6802 . مشهد ، فرخ: 144 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[نشریۀ نسخه های خطی: 88/3].

36/6803 . تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 249 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [آشنایی با چند نسخه خطی: 360].

ص:221

1128 . تنقیح المرام فی شرح تهذیب الأحکام

(عربی)

از: محمد نعیم بن محمد تقی (مشهور به عرفی طالقانی)(قرن 12ق)

شرح مفصلی است بر تهذیب الاحکام شیخ طوسی .

[میراث حدیث شیعه ، دفتر نهم ، مقالۀ آقای سید صادق حسینی اشکوری در معرفی این کتاب ]

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا بنور کتابه الحکیم الکریم إلی معالم دینه القویم و دلنا بضوء سنة رسوله الصادق الصادع بالحق ... قال الشیخ ... أقول: هذا باب معقود لذکر.

نسخه ها:

1/6804 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2089 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد نعیم بن محمد تقی شریف طالقانی ، پنجشنبه 5 محرم 1141 ق ، در برگ اول تملک مؤلف با مهر مربع «یا نعیم کل منعم» مشهود است ، 177 برگ ، 28 سطر ، 20*30[فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

2/6805 . تهران ، مدرسۀ مروی: 78 ، از حیض تا تیمم ، محمد نعیم بن محمد تقی طالقانی (مؤلف) ، 1147 ق ، 300 برگ[فهرست مدرسۀ مروی: 93].

1 التواریخ الشرعیة عن الأئمة المهدیة (عربی)

از: محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید)

رجوع کنید به: مسار الشیعه.

1129 . توان روان (نظم صحیفة المحبة)

(فارسی)

از: علی بن عبدالحسین واله افشار ارموی ، صدر الذاکرین (م 1330ق)

مؤلف در این مثنوی ، احادیث کتاب صحیفة المحبة (1) را - که چهل حدیث نبوی در فضایل حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام است و امیر سید علی همدانی آن را جمع

ص:222


1- (1) . فهرست احادیث این رساله در فهرست مجلس (452/37) آمده است.

آوری نموده - به نظم ، شرح و تفسیر نموده و در جمادی الاولی 1316ق تألیف آن را به پایان رسانیده و در سال 1322ق در کتابش تجدید نظر نموده است.

[الذریعة: 475/4]

آغاز:

به نام توانا خدای جهان که داد الفت کالبد با روان

نسخه ها:

6806 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 13879 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست مجلس: 451/37].

1130 . التوحید (التوحید و نفی التشبیه و الجبر)

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م 381ق)

[الذریعة: 482/4 ؛ التراث العربی:147/2]

آغاز: الحمد للّه الواحد الذی لا شریک له الفرد الصمد الذی لا شبیه له الأول القدیم الذی لاغایة له .

نسخه ها:

1/6807 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 20 اخبار ، نسخ ، علی بن رحمت بن حمیس ، 953 ق ، 251 برگ[فهرست مدرسۀ فاضلیه: 61].

2/6808 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13806 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، علی بن رحمت بن حمیس بن رمومی ، 953 ق ، 251 برگ[فهرست آستان قدس : 159/14].

3/6809 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 18 اخبار ، نسخ ، علی بن رحمت بن حمیس ، 953 ق ، 251 برگ[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 486].

4/6810 . تهران ، ملی تهران: /2254ع ، نسخ ، تقی الدین محمد حسینی ، 974 ق ، با علامت بلاغ مقابله در 1132 ق ، 87 برگ[فهرست ملی تهران: 661/11].

5/6811 . تهران ، مجلس سنا: 1130 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 977 ق ، «1 - 336»336 برگ[فهرست مجلس سنا: 126/2].

6/6812 . قم ، مرعشی: 6733 ، نسخ ، ناصرالدین بن علی بن تقی الدین ، 983 ق ، رسالۀ اول

ص:223

مجموعه ، «1پ - 95ر»95 برگ[فهرست مرعشی: 286/17].

7/6813 . قم ، مرعشی: 10733 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، 247 برگ[فهرست مرعشی: 170/27].

8/6814 . تهران ، سپهسالار: 1837 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، 253 برگ[فهرست سپهسالار: 523/3].

9/6815 . مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 45 ، نسخ ، راضی جان ، 1023 ق ، قطع خشتی بزرگ [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 8].

10/6816 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1952 ، نسخ ، علی بن جان محمد ، 1024 ق ، 138 برگ[فهرست آستان قدس: 53/5].

11/6817 . اصفهان ، مهدی نجفی: بدون شماره ، نسخ معرب ، عبدالحسین بن عنایت اللّه نجفی ، ربیع الثانی 1030 ق ، دارای تصحیحات[فهرست مکتبة النجفی: 228].

12/6818 . خوی ، جواد شریف: 9 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، یکشنبه 16 ذی قعده 1034 ق ، مقابله و تصحیح شده ، رسالۀ دوم مجموعه ، 79 برگ ، 25 - 27 سطر [فهرست کتاب خانه شریف خویی].

13/6819 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8560/58/10 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد علی بن عبد اللّه حسینی طبری شافعی (امام مقام ابراهیم خلیل) ، رجب 1040 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 137 برگ ، 23 سطر[مجلۀ نور علم: 271/52 با ش 88 ؛ فهرست مدرسۀ حجازیها].

14/6820 . تهران ، دانشگاه تهران: 2321 ، نسخ ، محمد رضا بن محمد قاسم طبیب ، 1 محرم 1048 ق ، 234 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 950/9].

15/6821 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 93 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قبل از 1054 ق ، با حواشی «ح ک سلمه اللّه» ، مقابله و تصحیح توسط شیخ علی بن محمد یوسف قزوینی با مساعدت فرزندش در 1082 ق ، 160 برگ ، 20 سطر [میراث اسلامی ایران: 580/10 ؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 68/1].

16/6822 . خوانسار ، مدرسۀ علوی: 40 ، نستعلیق ، جعفر بن غازی رازی ، 1055 ق ، رسالۀ اول مجموعه[مجلۀ آینه پژوهش: 103/22].

17/6823 . ری ، آستان عبدالعظیم: 326 ، نسخ ، مرتضی قلی بن علی قلی بیک ، صفر

ص:224

1057 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

18/6824 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 140 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1058 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 44].

19/6825 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 330 ج ، نسخ ، محمد باقر بن غیاث الدین منصور بن تقی الدین محمد بن میر صدرالدین حسینی شوشتری ، 1064 ق ، 190 برگ [فهرست الهیات تهران: 48/2].

20/6826 . تهران ، سپهسالار: 1836 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1069 ق ، 201 برگ[فهرست سپهسالار: 523/3].

21/6827 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1443 ، نسخ ، قوام الدین بن حبیب اللّه ، 1070 ق ، با حواشی ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 590/2].

22/6828 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 134 ، نسخ ، محمد قاسم بن ملا علی استرآبادی ، 1070 ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 44].

23/6829 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 142 ، بدون نام کاتب ، 1070 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، ش 914 [مجلۀ نور علم: 271/52].

24/6830 . تهران ، سپهسالار: 5338 ، نسخ ، محمد بن محمود اردکانی ، 1071 ق [فهرست سپهسالار: 524/3].

25/6831 . تهران ، ملک: 1987 ، نسخ ، عبد الائمة بن حاجی خلف ، 1071 ق ، 247 برگ [فهرست ملک: 131/1].

26/6832 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14362 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1072 ق ، 267 برگ [فهرست آستان قدس : 160/14].

27/6833 . قم ، مسجد اعظم: 326 ، آغاز: الحمد للّه و کفی و من الأخبار المنثورة عن الرضا علیه السلام ، نسخ ، علم الهدی بن صفی بن قاضی نور بن خواجه امیر شیخ سروستانی ، 1072 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 335 برگ ، 22 سطر ، قطع وزیری[فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 442 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

28/6834 . بابل ، مدرسۀ صدر: 71 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد قاسم طبرستانی ، 1072 ق ، 190 برگ[فهرست مدرسۀ صدر: 58].

ص:225

29/6835 . شیراز ، شاه چراغ: 199 ، حسین بن شمس الدین محمد اصفهانی ، 1074 ق ، شماره ثبت: 300 ف1 ، 192 برگ[فهرست شاه چراغ: 212/2].

30/6836 . یزد ، وزیری: 1590 ، نسخ ، میرزا محمد حافظ ، 1074 ق ، 199 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 996/3].

31/6837 . همدان ، مدرسۀ غرب: 468 ، نستعلیق ، محمد زکی جرپادقانی ، 1076 ق ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست مدرسۀ غرب: 242].

32/6838 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2213 ، نسخ ، خداوردی بن محمد سرابی ، آخر ذی قعده 1078 ق ، تصحیح شده و با حواشی مختصر ، 194 برگ ، 19 سطر ، [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

33/6839 . تهران ، ملک: 1957 ، نسخ ، محمد تقی ساروی ، 1078 ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست ملک: 400/5].

34/6840 . تهران ، دانشگاه تهران: 8316 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الثانی 1079 ق ، 239 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 107/17].

35/6841 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، 1079 ق ، با انهاء و اجازه از صالح بن عبدالکریم [میراث اسلامی ایران: 423/1].

36/6842 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11368 ، نستعلیق ، علی اکبر بن حیدر حسین ، 1082 ق ، 207 برگ[فهرست آستان قدس : 160/14].

37/6843 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 479 ، حسین بن سید محمد حسینی ، 1082 ق[فهرست اهدایی رهبری: 81].

38/6844 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1691 ، نسخ ، سید علی بن فتح اللّه حسینی ، 1083 ق ، با تصحیح کاتب ، 256 برگ [فهرست الهیات مشهد: 799/3].

39/6845 . قم ، گلپایگانی: 4746/24/46 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، تقی بن اسماعیل ، اواخر جمادی الثانی 1084 ق ، 190 برگ ، 24 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

40/6846 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 974 ، غازی محمد بن بدیع الزمان انصاری ، 1084 ق[فهرست اهدایی رهبری: 82].

41/6847 . قم ، مرعشی: 6723 ، نسخ ، فخرالدین بن عبد بشران ، دوشنبه 3 جمادی الثانی 1085 ق ، 191 برگ[فهرست مرعشی: 279/17].

ص:226

42/6848 . آشتیان ، مدرسۀ صاحب الامر (عج): 35 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1085 ق ، 303 برگ[میراث اسلامی ایران: 716/10].

43/6849 . قم ، مرعشی: 2335 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، عبد اللّه بن نور اللّه بحرانی ، 18 محرم 1090 ق ، 112 برگ [فهرست مرعشی: 314/6].

44/6850 . دامغان ، مدرسۀ فتحعلی بیگ(صادقیه): 68 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، حداد بن محمد باقر حسینی ، سلخ صفر 1090 ق ، تصحیح شده ، در چند برگ اول تملک «عبدالمطلب بن غیاث الدین محمد» و یادداشتی به سال 1089 ق مشهود است ، در برگ آخر مهر مربع «الواثق باللّه الغنی عبده الحسن» دیده می شود ، 154 برگ ، 25/5*14/5[فهرست مدرسۀ فتحعلی بیگ].

45/6851 . تهران ، دانشگاه تهران: 525 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، قاسم بن سید علی طباطبائی ، جمادی الثانی 1091 ق ، 228 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1240/5].

46/6852 . مشهد ، حیدری: 14 ، بدون نام کاتب ، 9 ذی حجه 1091 ق ، با تصحیح و حواشی [مجلۀ اندیشه حوزه: 211/7].

47/6853 . تهران ، دانشگاه تهران: 1644 ، نسخ ، عبدالوهاب بن حاجی مؤمن ، 1094 ق ، 333 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 221/8].

48/6854 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11192 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 212 برگ[فهرست آستان قدس : 162/14].

49/6855 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12926 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 230 برگ[فهرست آستان قدس : 161/14].

50/6856 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15134 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 330 برگ[فهرست آستان قدس : 161/14].

51/6857 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15302 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی «م ک» ، تصحیح و مقابله شده ، 227 برگ [فهرست آستان قدس : 162/14].

52/6858 . تهران ، ملی تهران: /95ع ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 297 برگ [فهرست ملی تهران: 87/7].

53/6859 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[میراث

ص:227

اسلامی ایران: 442/1].

54/6860 . قم ، مسجد اعظم: 497 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 224 برگ ، 17 سطر ، قطع خشتی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 94 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

55/6861 . تهران ، ملک: 1387 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 228 برگ[فهرست ملک: 131/1].

56/6862 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 16 - د ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 256 برگ [فهرست حقو ق تهران: 306].

57/6863 . مشهد ، گوهرشاد: 971 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق [فهرست گوهرشاد: 1332/3].

58/6864 . تهران ، خانقاه نور بخش: 473 ، نسخ ، حسن علی ، قرن 11 ق ، 344 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 153/2].

59/6865 . آشتیان ، مدرسۀ صاحب الامر (عج): 22 ، نسخ ، اسماعیل بن محمد صالح حسینی ، قرن 11 ق ، 167 برگ [میراث اسلامی ایران: 709/10].

60/6866 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، عبدالقادر بن سید جمال ، ذی حجه 1102 ق ، کتابت نسخه به درخواست محمد علی بن عبد اللّه بن طلاع بغدادی صورت گرفته است. [دلیل المخطوطات: 99].

61/6867 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 3299 ، نسخ ، ملا ملک علی بن محمد زمان قمی ، 1118 ق ، «311ص» 156 برگ [فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 209/1].

62/6868 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1768 ، نسخ ، علی اکبر همدانی ، 1119 ق ، مصحح و با حواشی ، 156 برگ [فهرست الهیات مشهد: 848/3].

63/6869 . قم ، گلپایگانی: 5540/27/210 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد کاظم بن محمد معصوم سبزواری ، 1120 ق ، در حواشی تصحیح دارد ، 248 برگ ، 15 سطر ، قطع رقعی[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 4/3 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

64/6870 . ری ، آستان عبدالعظیم: 327 ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد علی بن محمد مؤمن ، 5 جمادی الثانی 1127 ق ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 449/3].

ص:228

65/6871 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7558 ، نسخ ، محمد رشید تبریزی ، 1129 ق ، 280 برگ[فهرست مجلس: 51/26].

66/6872 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 644 ، نسخ ، حسین بن حاج محمد جعفر ، رجب 1131 ق ، 150 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 54/1].

67/6873 . قم ، مسجد اعظم: 2692 ، بدون نام کاتب ، 1132 ق ، قطع خشتی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 95].

68/6874 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1047 ، بدون نام کاتب ، 1177 ق [فهرست اهدایی رهبری: 82].

69/6875 . شیراز ، ملی فارس: 360 ، علی شاه بن محمد ، 1187 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 75 برگ [فهرست ملی فارس: 341/1].

70/6876 . سمنان ، مدرسۀ صادقیه: 10 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، با حواشی و علامت بلاغ و تصحیح ، با یادداشتی از سنه 1197 ق ، 260 برگ ، 19 سطر [مجلۀ آینه پژوهش: 120/53 ؛ فهرست مدرسۀ صادقیه].

71/6877 . تهران ، ملی تهران: /3995ع ، عنوان معرفی: قطعه ای از یکی از تألیفات شیخ صدوق ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: من خفیات الامور و ظهر فی العقول ، انجام: المنافع و المضار عالما بما کان و یکون ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 161 برگ ، 19 سطر ، 15 * 25[فهرست ملی تهران: 289/17].

72/6878 . قم ، مسجد اعظم: 427 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: باب ثواب فی الموحدین و العارفین قال الشیخ ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، با حواشی از سید نعمت اللّه جزایری ، 227 برگ ، 17 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 94 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

73/6879 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 848 (12457) ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 207 برگ[فهرست الهیات مشهد: 26/2].

74/6880 . کتاب خانه شخصی (دارای 230 نسخه): 160 ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، قطع رقعی[مجلۀ نور علم: 90/54].

75/6881 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 871 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1254 ق ، 160 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 55/1].

ص:229

76/6882 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 128 ، نسخ ، محمد مهدی بن حاج خلیل قزوینی معروف به شیشه گر ، چهارشنبه 19 جمادی الثانی 1269 ق ، فهرست مفصلی دارد ، 180 برگ ، 23 سطر [میراث اسلامی ایران: 581/10 ؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 69/1].

77/6883 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1601 ، نسخ ، محمود موسوی/ برگ های آخر ، 18 جمادی الثانی 1298 ق ، 194 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 55/1].

78/6884 . قم ، مرعشی: 10428 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 253 برگ[فهرست مرعشی: 352/26].

79/6885 . قم ، گلپایگانی: 5541/27/211 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: باطن بلا إحاطة لا یحیط به محیط لأنه قدم الفکر فخبئت عنه و سبق العلوم و لم یحط به وفاة الاوهام ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 105 برگ ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

80/6886 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1951 ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 152 برگ[فهرست آستان قدس: 53/5].

81/6887 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5682 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مصحح ، 197 برگ[فهرست آستان قدس: 53/5].

82/6888 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4942 ، بخشی از کتاب ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ بیست و دوم مجموعه ، «56 پ - 60ر» 5 برگ [فهرست مجلس: 182/14].

83/6889 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7238 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 169 برگ[فهرست مجلس: 240/25].

84/6890 . قم ، مسجد اعظم: 1187 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، قطع خشتی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 499].

85/6891 . یزد ، وزیری: 3388 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 94 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1636/5].

86/6892 . بابل ، مدرسۀ صدر: 113 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 288 برگ [فهرست مدرسۀ صدر: 81].

ص:230

87/6893 . قم ، دار الحدیث: 112 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رض ... عن موسی بن القسم البجلی عن محمد بن سعید عن اسماعیل بن زیاد عن جعفر بن محمد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 193 برگ ، 23 سطر [فهرست دار الحدیث].

88/6894 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 1089 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، «116پ - 197پ» برگ ، 17*27[فهرست مؤید: 91/3].

89/6895 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 377 ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: قال قال ابوعبداللّه علیه السلام إلا من قد ضا ق بما فی صدره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با تصحیح در حاشیه ، 124 برگ ، 27 سطر [فهرست مؤید: 314/1].

1131 . التوحید (توحید مفضل)

(عربی)

از: مفضل بن عمر جعفی کوفی ، ابی عبداللّه (قرن 2ق)

[الذریعة: 482/4 ؛ التراث العربی:148/2]

آغاز: روی محمد بن سنان قال حدثنا مفضل بن عمر قال کنت .

نسخه ها:

1/6896 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 3312 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، «552ص» 276 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 210/1].

2/6897 . قم ، گلپایگانی: 4690/23/210 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، ملا صادق بن ملا قادر تربه بری (ساکن آبکنار) ، یکشنبه رمضان المبارک 1011 ق ، 130 برگ ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 36/2 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3/6898 . شیراز ، شاه چراغ: 22 ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: فیها حجته برا و بحرا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ربیع الثانی 1027 ق ، شماره ثبت: 798 ، 66 برگ[فهرست شاه چراغ: 22/2].

4/6899 . قم ، مسجد اعظم: 765 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عباس قمی ، 1055 ق ، 69 برگ ، 14 سطر ، قطع جیبی[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 95].

5/6900 . قم ، مرعشی: 10209 ، نسخ و نستعلیق ، محمد قاسم بن شجاع الدین نجفی ،

ص:231

1058 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «129پ - 187ر»59 برگ[فهرست مرعشی:

174/26].

6/6901 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1649 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1059 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 150].

7/6902 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14426 ، نسخ ، محمد لطیف ، 1059 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «137پ - 219ر»83 برگ[فهرست مجلس: 563/38].

8/6903 . قم ، مسجد اعظم: 928 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: تقصر عنها أذهان البشر لصلاح جمیع الأرض ، نسخ ، محمد صادق حسینی قمشه ای ، 1059 ق ، 27 برگ ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

9/6904 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1953 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1063 ق ، 55 برگ [فهرست آستان قدس: 54/5].

10/6905 . قم ، مرعشی: 5598 ، نسخ ، محمد شفیع جرفادقانی ، محرم 1067 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «41پ - 108ر»68 برگ[فهرست مرعشی: 365/14].

11/6906 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1955 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1067 ق ، با حواشی ، 43 برگ[فهرست آستان قدس: 54/5].

12/6907 . قم ، مرعشی: 7206 ، نسخ ، میر محمد مؤمن حسینی ، 1072 ق ، رسالۀ ششم مجموعه ، «147پ - 190ر»44 برگ[فهرست مرعشی: 15/19].

13/6908 . شیراز ، شاه چراغ: 199 ، حسین بن شمس الدین محمد اصفهانی ، 1074 ق ، شماره ثبت: 300 ف 2 ، 148 برگ[فهرست شاه چراغ: 212/2].

14/6909 . آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 257 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد باقر بن محمد رضا مشهدی اصفهانی ، 5 شوال 1080 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 72 برگ ، 16 سطر[فهرست امامزاده هلال].

15/6910 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 21 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، جعفر بن غازی رازی ، 1092 ق ، تصحیح و مقابله شده ، «240ص» 120 برگ ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 242[فهرست کتاب خانه فاضل خوانساری: 21/1 ؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 277/1].

16/6911 . تهران ، دانشگاه تهران: 7100 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، رمضان المبارک

ص:232

1097 ق ، رسالۀ سوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 454/16].

17/6912 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 714 ، افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست اهدایی رهبری: 289].

18/6913 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9331 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد شفیع ، قرن 11 ق ، 106 برگ[فهرست آستان قدس : 163/14].

19/6914 . تهران ، دانشگاه تهران: 2163 ، افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست دانشگاه تهران: 855/9].

20/6915 . تهران ، دانشگاه تهران: 713 ، نسخ ، علی بن حمد اللّه ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 48 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 713/8].

21/6916 . تهران ، دانشگاه تهران: 7243 ، نستعلیق ، محمد مهدی ، قرن 11 ق ، محشی رسالۀ اول مجموعه[فهرست دانشگاه تهران: 497/16].

22/6917 . قم ، گلپایگانی: 5151/26/31 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ هفتم مجموعه ، 27 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم:

172/3 ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

23/6918 . قم ، مسجد اعظم: 246 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 32 برگ ، 22 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 434 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

24/6919 . آران و بیدگل ، امامزاده هلال بن محمد: 255 ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: قال المفضل فخرجت من المسجد محزونا متفکرا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، در مجلۀ وقف با شماره 168 معرفی شده است ، 62 برگ ، 15 سطر[مجلۀ وقف میراث جاویدان: 59/3 ؛ فهرست امامزاده هلال].

25/6920 . قم ، طبسی حائری: 81 ، از ابتدا تا بخشی از المجلس الرابع ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: بسمله روی محمد بن سنان قال حدثنی المفضل بن عمر قال ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 30 برگ ، 18 و 19 سطر[فهرست کتاب خانۀ طبسی].

26/6921 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15325 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1100 ق ، به ضمیمۀ ماجرای ابن ابی العوجاء با امام صادق علیه السلام به نقل از احتجاج ، 76

ص:233

برگ [فهرست آستان قدس : 164/14].

27/6922 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13217 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، درویش بن دوست محمد جاجرمی ، 1115 ق ، 107 برگ[فهرست آستان قدس : 164/14].

28/6923 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، عبد الائمه بن عبدالحسین نجفی خادم حرم نجف و محمد اسماعیل بن محمد صلاح حسینی اعرجی ، ربیع الأول 1116 ق ، رسالۀ اول مجموعه[دلیل المخطوطات: 272].

29/6924 . مشهد ، فرهنگ و هنر: الف - 26 ، نسخ ، محمد حسین بن محمد بن خضر نخعی ، 1126 ق ، «130ص» 65 برگ[فهرست فرهنگ و هنر مشهد: 47].

30/6925 . مشهد ، گوهرشاد: مجموعه 1477 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1137 ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست گوهرشاد: 2044/4].

31/6926 . قم ، گلپایگانی: عکس 6345/32/45 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، حیدر بن علی بن حسن بن محمد بن سعید شهید بن مکی ، دهه آخر محرم 1150 ق ، 77 برگ ، 13 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

32/6927 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: 74 - ب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 25پ»25 برگ[فهرست ادبیات تهران: 154/1].

33/6928 . یزد ، وزیری: 1250 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 109 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 906/3].

34/6929 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 349د ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «51 ر - 135 ر» 85 برگ[فهرست الهیات تهران: 284/1].

35/6930 . تهران ، دکتر علی اکبر فیاض: 108 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 699/7].

36/6931 . تهران ، مهدی بیانی: بدون شماره ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 692/6].

37/6932 . شیراز ، شاه چراغ: 210 ، نسخ ، عبد اللّه بن محمد لاری ، 1210 ق ، شماره ثبت:

509 ف5 ، 59 برگ[فهرست شاه چراغ: 244/2].

38/6933 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1078 ، نسخ ، میرزا حسین بن غلام حسین نهاوندی ، 1237 - 1239 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 34 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 52/2].

ص:234

39/6934 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1078 ، نسخ ، میرزا حسین بن غلام حسین نهاوندی ، 1237 - 1239 ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 11 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 52/2].

40/6935 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4968 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ،1263 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «19پ - 64ر»46 برگ[فهرست مجلس:

260/14].

41/6936 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 322 ، نستعلیق ، حبیب اللّه حسینی ، 1263 ق ، رسالۀ اول مجموعه[نشریۀ نسخه های خطی: 111/2].

42/6937 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7659 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد ابراهیم بن علی سمنانی ، 1265 ق ، 128 برگ[فهرست مجلس: 154/26].

43/6938 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1956 ، شکسته نستعلیق ، محمد جعفر حسینی متخلص به آصفی ، 1270 ق ، 39 برگ[فهرست آستان قدس: 55/5].

44/6939 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13242 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1273 ق ، 82 برگ[فهرست آستان قدس: 164/14].

45/6940 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 639 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، علی محمد بن اسماعیل قره ضیاءالدین ، 1285 ق ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست نمازی: 346/1].

46/6941 . تهران ، ملی تهران: /1691ع ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1294 ق ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «ص339 - 406» 34 برگ[فهرست ملی تهران:

275/10].

47/6942 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17042 ، آغاز: بسمله کتاب الأدلة علی الخلق و التدبیر و الرد علی القائلین بالإهمال ، نسخ ، محمد علی درودی ، قرن 13 ق ، به ضمیمۀ دو خطبه از حضرت علی علیه السلام و پاسخ امام صادق علیه السلام به طبیب هندی ، 74 برگ [فهرست آستان قدس : 163/14].

48/6943 . تهران ، دانشگاه تهران: 7417 ، شکسته نستعلیق و چلیپایی زیبا ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 63 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 555/16].

49/6944 . تهران ، ملی تهران: /2189ع ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «3 - 29»27 برگ[فهرست ملی تهران: 464/11].

50/6945 . قم ، گلپایگانی: 29/92 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ،

ص:235

105 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

51/6946 . قم ، گلپایگانی: 6165/31/45 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 23 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

52/6947 . قم ، مسجد اعظم: 506 ، آغاز: باب الخبر المشتهر بتوحید المفضل بن عمر روی محمد بن سنان ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، رسالۀ چهارم مجموعه ، 20 برگ ، 25 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 452 ؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

53/6948 . قم ، مرعشی: 3733 ، نسخ ، صادق بن عبدالحکیم بن حمید ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «2پ - 47ر»46 برگ[فهرست مرعشی: 129/10].

54/6949 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1954 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 45 برگ[فهرست آستان قدس: 54/5].

55/6950 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5683 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی ، 95 برگ[فهرست آستان قدس: 55/5].

56/6951 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1261(1234) ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مجلس: 40/4].

57/6952 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14424 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 123 برگ[فهرست مجلس: 561/38].

58/6953 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 25 ، آغاز: باب الخبر المشتهر بتوحید المفضل ... قال حدثنا ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ یازدهم مجموعه ، «ص381 - 417»19 برگ[فهرست مجلس: 55/7].

59/6954 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4335 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ ششم مجموعه ، «74پ - 117پ»44 برگ[فهرست مجلس: 29/12].

60/6955 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 500 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 53 پ»53 برگ [فهرست مجلس: 186/22].

61/6956 . تهران ، دانشگاه تهران: 1046 ، تعلیق خوش ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ

ص:236

کتابت ، رسالۀ چهل و چهارم مجموعه ، 26 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 214/3].

62/6957 . تهران ، دانشگاه تهران: 1131 ، آغاز: الفضول و الأوعیة لحملها و الفرج لإقامة النسل ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 55 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1239/5].

63/6958 . قم ، گلپایگانی: عکس 6141/32/51 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: و إن کنت من أصحاب جعفر بن محمد الصاد ق فما هکذا یخاطبنا و لا بمثل دلیلک یجادل فینا و لقد سمع من کلامنا ...فقال یا مفضل ، نسخ ، ابن عبداللّه هزار جریبی ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد ، رسالۀ دوم مجموعه ، 20 برگ ، 16 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای ؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

64/6959 . قزوین ، فحول قزوینی: مجموعه 4 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[مجلۀ تراثنا: 83/2].

65/6960 . تهران ، ملک: 626 ، نستعلیق ، محمد رضا یزدی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «82 ر - 86 پ»5 برگ[فهرست ملک: 117/5].

66/6961 . یزد ، وزیری: 2989 ، نسخ ، سید مهدی رکن الدین عز آبادی ، بدون تاریخ کتابت ، 64 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1496/4].

67/6962 . یزد ، وزیری: 3420 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوازدهم مجموعه[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1647/5].

68/6963 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4729 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «ص1 - 106»53 برگ[فهرست مدرسۀ غرب: 384].

69/6964 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1095 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 238/2].

70/6965 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 937 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهارم مجموعه[فهرست الهیات مشهد: 88/2].

71/6966 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 308د ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 61 پ»61 برگ[فهرست الهیات تهران: 279/1 و 500].

72/6967 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 349د ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه[فهرست الهیات تهران: 500/1].

ص:237

73/6968 . قم ، طبسی حائری: 85 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه[مجلۀ نور علم: 103/14].

74/6969 . تهران ، مجلس سنا: 285 ، نسخ ، محمد بن صفی الدین سید محمد حسینی ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ هفدهم مجموعه ، «198 - 278» 81 برگ[فهرست مجلس سنا: 145/1].

75/6970 . اصفهان ، سید محمد علی روضاتی: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ چهاردهم مجموعه ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 2712 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 723/1].

76/6971 . مشهد ، فرهنگ و هنر: الف - 57 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «162ص» 81 برگ[فهرست فرهنگ و هنر مشهد: 46].

77/6972 . ندوشن یزد ، مسجد جامع: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [مجلۀ تحقیقات اسلامی: 373/12].

78/6973 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 268 ، آغاز: ...روی محمد بن سنان قال حدّثنی المفضل بن عمر قال ، انجام: قال المفضّل فا نصرفت من عند مولای بما لا ینصرف احد مثله ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی ، 65 برگ ، 16 سطر ، 14*22[فهرست مؤید: 239/1].

79/6974 . قم ، شیخ حیدر علی مؤید: 31 ، آغاز: روی الشیخ الثقة ابوالحسن محمد بن علی الحلی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 5 برگ ، 15 سطر [فهرست مؤید: 63/1].

1132 . التوحید (گویا بخشی از کتاب توحید کافی کلینی)

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: باب حدوث العالم و إثبات المحدث عن علی بن ابراهیم .

نسخه ها:

6975 . قم ، گلپایگانی: 19/156 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، مسعود بن فضل اللّه حسنی حسینی بهبهانی ، بدون تاریخ کتابت[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 60/1].

ص:238

1133 . توحید نامه (ترجمۀ منظوم توحید مفضل)

(فارسی)

از: اسماعیل بن حسین مسأله گو تائب تبریزی (قرن 14ق)

ترجمۀ توحید مفضل است به نظم در 3638 بیت که در سال 1351ق از نظم آن فارغ شده است.

[الذریعة: 488/4]

آغاز:

خدنگ ما در این تخصیص نامه به سنگ آمد فتاد از دست خامه

نسخه ها:

6976 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 2032 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، اسماعیل بن حسین مسأله گو تائب تبریزی (مؤلف) ، بدون تاریخ کتابت ، 127 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه:

39/2].

1 التوحید و الحجة

از: حیدر علی بن محمد بن حسن شیروانی (قرن 12ق)

رجوع کنید به: شرح توحید و حجة.

1 التوحید و نفی التشبیه و الجبر

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)

رجوع کنید به: التوحید.

1134 . توضیح فهرست

(عربی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

تتمۀ روضة المتقین در توضیح فهرست من لا یحضره الفقیه است.

نسخه ها:

6977 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1688 ، نسخ ، ابراهیم اصفهانی ، 1066 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 152].

ص:239

1135 . توضیح الکافی (شرح کتاب ایمان و کفر کافی)

(فارسی)

از: محمد قاسم بن محمد رضا شریف (قرن 12ق)

ترجمه و شرحی است بر بخش ایمان و کفر کتاب الکافی که به دستور سلطان حسین صفوی نوشته شده است. مؤلف در این کتاب ، ابتدا روایت را نقل و پس از آن به فارسی ترجمه می نماید و سپس به طور مفصل به شرح آن می پردازد. او در اطراف اسانید روات احادیث ، گفتگویی ندارد و بیشتر به جنبه های اعتقادی و فلسفی می پردازد. جزء اول کتاب در جمادی الاول 1118ق به پایان رسیده است.

آغاز: محدثان نعم متوالیه و ذاکران منن متتالیه را زبان طاقت کجا.

نسخه ها:

1/6978 . قم ، مرعشی: 529 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد قاسم بن محمد رضا شریف (مؤلف) ، جمادی الاول 1118 ق ، 77 برگ[فهرست مرعشی: 135/2].

2/6979 . شیراز ، ملی فارس: 228 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 159 برگ[فهرست ملی فارس: 202/1].

1136 . توضیح لخطبة الاستسقاء

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

توضیح کوتاهی است بر خطبۀ استسقاء که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل نموده است .

آغاز: توضیح لبعض الألفاظ المشکلة لخطبة الاستسقاء المذکورة فی.

نسخه ها:

6980 . تهران ، دانشگاه تهران: 2539 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، حسین بن شمس الدین حلی ، قرن 11 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «57 - 64»8 برگ[فهرست دانشگاه تهران:

1335/9].

1137 . توضیح المقال

(فارسی)

از: مهدی بن اسد اللّه

در فهرست چنین معرفی شده: « توضیح المقال تألیف مهدی بن اسداللّه در اخبار

ص:240

و احادیث» .

آغاز: ستایش بی مانندی را سزاست که خود را به آن ستایش ستوده... و بعد چنین گوید... مهدی بن اسد اللّه که این رساله ایست... در آن مطالب و مسائلی را که مشحون است در کتابهای علمای اعلام و غالب این مسائل گوشزد غالب مردم نشده .

انجام: پسندیده تر از هدایت و تدین و ایمان نیست... العلی العظیم .

نسخه ها:

6981 . تهران ، ملک: 3111 ، آغاز: برابر نمونه ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 68 برگ[فهرست ملک: 170/2].

1138 . التوفیق بین الحدیثین

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

گفتاریست در جمع بین حدیث نبوی: «ان اللّه یحب العبد و یبغض عمله و یحب العمل و یبغض بدنه» و حدیث علوی: «اعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله فما طاب ظاهره طاب باطنه و ما خبث ظاهره خبث باطنه» .

آغاز: فی التوفیق بین الحدیثین ... ان العبد المحبوب هو الذی طاب باطنه دائماً فیجب ان یطیب ظاهره غالباً .

نسخه ها:

6982 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 150 ، آغاز: برابر نمونه ، تعلیق ، یوسف بن حسن بن علی بن احمد جاستی ، قرن 8 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، «187 - 188ر»2 برگ[فهرست مجلس: 36/22].

1139 . توقیع ناحیۀ مقدسه (نامۀ امام زمان علیه السلام به ابن بابویه)

(عربی)

از: امام عصر حجت بن الحسن عجل اللّه فرجه الشریف

توقیعی که از ناحیۀ مقدسۀ امام زمان (عج) به ابن بابویه صادر گشته و طبرسی در

ص:241

الإحتجاج نقل نموده است.

آغاز: اوصیک یا شیخی و معتمدی و فقیهی أبا الحسن علی بن الحسین بن بابویه القمی .

نسخه ها:

1/6983 . تهران ، سپهسالار: 1117 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، حسن نیاز طباطبایی ، 1247 ق ، به ضمیمۀ اخباری از خصال صدوق ، 2 برگ[فهرست سپهسالار: 230/1 و 529/3].

2/6984 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3201 ، آغاز: برابر نمونه ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ پنجم مجموعه ، «ص59 - 60» 1 برگ[فهرست مجلس:

780/10].

1140 . توقیعات الحجة

(عربی)

از: محمد صادق بن محمد لنکرانی (زنده در 1283ق)

آغاز: الحمد للّه القائم الدائم ذی العز و القدرة و الملکوت.

نسخه ها:

6985 . تبریز ، ملی تبریز: 3179 ، نسخ ، محمد صادق لنکرانی (مؤلف) ، 1283 ق ، 43 برگ[فهرست ملی تبریز: 306/1].

1141 . التهجدیه

(فارسی)

از: حسین شمس المعالی مشهدی ، میرزا (قرن 13 ق)

رساله ای است در آداب تهجد و نماز شب که مؤلف آن را به نام سپهسالار تألیف نموده است.

آغاز: ... و بعد بر هر عاقل هوشمندی بعد از تتبع و تأمل .

ص:242

نسخه ها:

6986 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1873 ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1283 ق ، 28 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 40/2].

1142 . تهذیب الأحکام

(عربی)

از: محمد بن حسن طوسی ، شیخ الطائفه ابوجعفر (م 460ق)

این کتاب ، یکی از چهار کتاب حدیثی مهم شیعه است که به عنوان شرح بر کتاب المقنعة شیخ مفید نوشته شده است و در هر مسأله ای روایتهای مناسب و در پایان ، بابی در زیادات هر موضوع آورده شده است. در الذریعة عنوان شده که کتاب التهذیب دارای 393 باب و 13590 حدیث می باشد.

[الذریعة: 504/4 ؛التراث العربی:157/2]

آغاز: الحمد للّه ولی الحمد و مستحقه و صلواته علی خیرته من خلقه.

نسخه های تهذیب الأحکام قبل از قرن 10 ق

1/6987 . قم ، علامه محمد حسین طباطبایی: بدون شماره ، جزء اول ، گویا به خط مؤلف ، قرن 5 ق [مجلۀ تراثنا: 152/7].

2/6988 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 780 ، مزار تا پایان ، عبد محمد بن شیخ صاعد بن بدیع ، (841 ق؟) [فهرست اهدایی رهبری: 85].

3/6989 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 541 ، زکاة و صیام و حج ، نسخ ، یوسف بن محمد بن حسین بن یوسف ابدال حلی ، 22 ذی حجه 873 ق ، 257 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه:

58/1].

4/6990 . یزد ، جامع کبیر یزد: 1368 ، از اول افتادگی دارد ، علی بن منصور بن حسین مزیدی ، 19 جمادی الاول 876 ق ، 222 برگ ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 2449 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 311/1].

5/6991 . یزد ، وزیری: 435 ، ناقص است ، نسخ ، علی بن منصور ، 876 ق ، 311 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 387/1].

ص:243

6/6992 . شیراز ، مدرسۀ امام عصر علیه السلام : 143 ، صوم تا تجارت ، علی بن حسن بن ابراهیم ، 891 ق ، 368 برگ[فهرست مدرسۀ امام عصر علیه السلام : 24].

7/6993 . قم ، مرعشی: عکس 615 ، تجارت تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 893 ق ، 342 برگ[فهرست عکسی مرعشی: 101/2].

8/6994 . تهران ، سپهسالار: 3351 ، طهارت تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9 ق ، 422 برگ[فهرست سپهسالار: 536/3].

9/6995 . یزد ، وزیری: 281 ، تا کتاب زیارات ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 9 ق ، با حواشی ، 422 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 286/1].

نسخه های تهذیب الأحکام قرن 10 ق

10/6996 . قم ، مرعشی: 256 ، دیون تا بخشی از نکاح ، آغاز: کتاب الدیون و الکفالات و الحوالات و الضمانات و الوکالات ، نسخ ، حسین بن عبدالصمد جباعی حارثی همدانی (پدر شیخ بهایی) ، 3 جمادی الاول 950 ق ، 116 برگ[فهرست مرعشی:

288/1].

11/6997 . قم ، مرعشی: 9385 ، آغاز کتاب تا آخر صوم ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، چهارشنبه 5 محرم 955 ق ، 358 برگ[فهرست مرعشی: 167/24].

12/6998 . تهران ، ملک: 979 ، زکات تا جهاد ، نسخ ، حسین بن عبدالصمد جباعی حارثی همدانی (پدر شیخ بهایی) ، 955 ق ، با تصحیح شهید ثانی ، 288 برگ ، سابقه:

دانشگاه تهران: عکس 6861 ؛ مرعشی: عکس 44 و 45 [فهرست ملک: 135/1؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 263/3 ؛ فهرست عکسی مرعشی: 47/1].

13/6999 . قم ، مرعشی: عکس 44 (عکس از نیمۀ اول نسخۀ 979 ملک) ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ،چهارشنبه 5 محرم 955 ق ، 145 برگ[فهرست عکسی مرعشی:

47/1].

14/7000 . قم ، مرعشی: عکس 45 (عکس از نیمۀ دوم نسخۀ 979 ملک) ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، چهارشنبه 5 محرم 955 ق ، 142 برگ[فهرست عکسی مرعشی:

47/1].

ص:244

15/7001 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، طهارت تا صیام ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 954 تا 955 ق ، 357 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 11].

16/7002 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، حج تا اجارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 956 ق ، 275 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 11].

17/7003 . قم ، مرعشی: 2877 ، آغاز تا کتاب صوم ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، سید حسین بن زین العابدین بن باقر حسینی جرجانی ، 10 جمادی الثانی 960 ق ، 367 برگ [فهرست مرعشی: 83/8].

18/7004 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 244ج ، از نکاح تا دیات ، نسخ ، مرتضی بن حسین بن مرتضی حسینی ، 12 رجب 961 ق ، 424 برگ[فهرست الهیات تهران: 501/1].

19/7005 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5214 ، قضا تا دیات ، اسحا ق بن عباس جشوقانی ، 963 ق ، مقابله شده در سال 970 ق ، رسالۀ اول مجموعه [فهرست مجلس: 46/16].

20/7006 . قم ، مسجد اعظم: 3217 ، زکات تا حج ، آغاز: بسمله کتاب الزکاة قال الشیخ رحمه اللّه الزکاة فی تسعة أشیاء ، نسخ ، علاء بن علاءالدین استرآبادی ، 964 ق ، 334 برگ ، 17 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97].

21/7007 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 399 ، جهاد تا نکاح ، محمد بن احمد بن سیدناصرالدین حسینی ، 965 ق ، مقابله شده[فهرست اهدایی رهبری:

84].

22/7008 . قم ، گلپایگانی: 741/5/31 ، جلد دوم (زکات تا آخر کتاب جهاد) ، آغاز: بسمله کتاب الزکاة باب ما یجب فیه الزکاة قال الشیخ ره الزکاة فی تسعة أشیاء الذهب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جهاد آخر شوال967 ق و صیام سه شنبه میانه ذی قعده963 ، 288 برگ ، 19 سطر ، 19*25/5[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

23/7009 . تهران ، دانشگاه تهران: 9559 ، نسخ ، هدایت اللّه بن محمد حافظ اصفهانی ، ربیع الثانی 969 ق ، 731 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 406/17].

24/7010 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 2855 ، صیام تا تجارت ، نسخ ، ماجد بن فلاح بن حسن بن محمد السعانی ، 972 ق ، با بلاغ و حواشی از وافی ، «710ص» 355 برگ

ص:245

[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 212/1].

25/7011 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5684 ، مزار تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قبل از 974 ق ، تعلیق و مقابله و تصحیح توسط ابوالقاسم محمد بن فتح اللّه مرعشی در سال 974 ق ، 330 برگ [فهرست آستان قدس: 60/5].

26/7012 . یزد ، وزیری: 2882 ، طهارت تا صلاة ، نسخ ، محمد بن قوام الدین ، 976 ق ، 235 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1468/4].

27/7013 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15357 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، خضر بن سحی جان همدانی ، 977 ق ، مقابله و تصحیح شده ، با بلاغ ، 453 برگ[فهرست آستان قدس: 176/14].

28/7014 . یزد ، وزیری: 2903 ، زکات تا جهاد ، نسخ ، محمد بن قوام الدین ، 977 ق ، 204 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1468/4].

29/7015 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1638 ، نسخ ، عین القضاة ، 978 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 152].

30/7016 . تبریز ، ملی تبریز: 3345 ، نکاح تا تجارت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 978 ق ، 417 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 307/1].

31/7017 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10095 ، جلد اول تا چهارم ، افتادگی دارد ، نسخ ، فرج اللّه بن حسین حکیمی ، 979 ق ، مقابله شده با نسخه شیخ احمد اردبیلی و شهید ثانی ، 427 برگ[فهرست آستان قدس: 166/14].

32/7018 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: بدون شماره ، جلد اول تا پایان طهارت ، جان علی بن شیخ حمزه ابهری ، 979 ق ، با بلاغ و تصحیحات و تعلیقات بسیار[میراث اسلامی ایران: 418/1].

33/7019 . قم ، مرعشی: 1068 ، دیون تا حدود ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، عبد الاحد بن عبدالواحد استرآبادی/پایان ذبایح ، عنایت اللّه بن فتح اللّه دولتی سمنانی/پایان تجارت ، رجب 980 ق ، 309 برگ[فهرست مرعشی: 253/3].

34/7020 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8090/55/60 ، از ماقبل باب الطهارة من الأحداث تا آخر کتاب الطهارة ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: قال سألته عن الرجل یخفق و هو فی الصلاة فقال إن کل ، نسخ ، اسماعیل بن شمس الدین جیلانی ، رجب 980 ق ، مشهد

ص:246

مقدس ، 130 برگ ، 20 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

35/7021 . تهران ، دانشگاه تهران: 8960 ، تا صلاة ، نسخ ، عبد الامام بن حاجی محمد قمی ، رمضان المبارک 980 ق ، 381 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 263/17].

36/7022 . تهران ، دانشگاه تهران: 3860 ، مکاسب تا مشیخه ، اندکی افتادگی دارد ، نستعلیق ، امیر خاکی شکر اللّه بن قوام الدین حسینی شیرازی ، 14 ذی حجه 980 ق ، 495 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 2837/12].

37/7023 . خوانسار ، فاضل خوانساری: 148 ، حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 982 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، «177پ - 279پ»103 برگ[فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری:

108/1].

38/7024 . قم ، مسجد اعظم: 120 ، زکات تا تجارت ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: عما سوی و عنه عن علی عن أبیه ... قال ، نسخ ، حجی بن نصر اللّه بن شیخ محمد حمیری ، شنبه عاشورای 983 ق ، 380 برگ ، 25 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

39/7025 . قم ، گلپایگانی: 5163/26/43 ، کتاب طهارت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 25 صفر 983 ق ، در پایان نسخه تملک محمد بن ابی الحسن حسینی عاملی (صاحب مدارک) و اجازه انهاء محمد تقی مجلسی اصفهانی که در اواخر جمادی الثانی 1053 ق نوشته شده است ، رسالۀ دوم مجموعه ،164 برگ ، 19 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 167/3؛ فهرست گلپایگانی ،جدید].

40/7026 . قم ، مدرسۀ فیضیه: بدون شماره ، طهارت تا مزار ، نستعلیق ، عبدالکریم بن ابراهیم میسی عاملی ، 6 ربیع الاول 983 ق ، 317 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه:

59/1].

41/7027 . قم ، مرعشی: 4839 ، جلد اول ، آغاز: تقع فی البئر قال ینزح منها ثلاث دلاء ، نسخ ، احمد بن عباد اللّه ساوجی ، جمادی الاول 983 ق ، 71 برگ[فهرست مرعشی:

381/3].

42/7028 . قم ، مرعشی: 315 ، اول کتاب تا آخر صلاة ، نسخ ، احمد بن علی بن حسن بن موسی نباطی ، 27 شعبان 983 ق ، 256 برگ[فهرست مرعشی: 355/1].

43/7029 . تهران ، دانشگاه تهران: 5389 ، جزء یکم و دوم از آغاز کتاب الصلاة و الزیارات ،

ص:247

نسخ ، شیخ علاءالدین شیخ عبدالرحمن بن نور اللّه گیلانی ، 16 ذی حجه 984 ق ، 400 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 4233/15].

44/7030 . قم ، مرعشی: 1841 ، نسخ ، محمود بن حسین طبسی ، 25 رجب 985 ق ، 498 برگ[فهرست مرعشی: 227/5].

45/7031 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 280 ، جهاد تا آخر تهذیب ، نعمت اللّه عمیدی حسینی ، 985 ق ، مقابله شده[فهرست اهدایی رهبری: 84].

46/7032 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6105 ، نسخ ، حسین ، 985 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 152].

47/7033 . یزد ، وزیری: 1595 ، صلاة تا حج ، نسخ ، صالح بن محمد ، 985 ق ، 527 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 997/3].

48/7034 . همدان ، مدرسۀ غرب: 1090 ، زکات تا حج ، نسخ ، معالی بن باب امیر بن تاج الدین حسن حسینی ، 984 تا 986 ق ، با بلاغ و حواشی[فهرست مدرسۀ غرب:

80].

49/7035 . همدان ، مدرسۀ غرب: 1091 ، زیارات تا نکاح ، نسخ ، معالی بن باب امیر بن تاج الدین حسن حسینی ، 984 ق تا 986 ق ، با بلاغ و حواشی[فهرست مدرسۀ غرب: 80].

50/7036 . همدان ، مدرسۀ غرب: 1093 ، طلا ق - دیات ، نسخ ، معالی بن باب امیر بن تاج الدین حسن حسینی ، 984 ق تا 986 ق ، با حواشی و بلاغ[فهرست مدرسۀ غرب: 80].

51/7037 . همدان ، مدرسۀ غرب: 342 ، طهارت تا خمس ، نسخ ، معالی بن باب امیر بن تاج الدین حسن حسینی ، 984 تا 986 ق ، با بلاغ و حواشی[فهرست مدرسۀ غرب:

80 ] .

52/7038 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، جلد اول ، زین العابدین بن محمد بن اسماعیل جبل عاملی ، 987 ق ، این نسخه در تملک مولی عبد اللّه شوشتری بوده و دارای حواشی به خط ایشان می باشد و از روی نسخه اصل کتابت شده است [مجلۀ میراث شهاب:

203/15].

53/7039 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، جلد دوم ، زین العابدین بن محمد بن اسماعیل

ص:248

جبل عاملی ، 987 ق ، با حواشی به خط مولی عبد اللّه شوشتری است و از روی نسخه اصل کتاب به خط مؤلف کتابت شده است [مجلۀ میراث شهاب: 203/15].

54/7040 . قم ، مرعشی: 5319 ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، میرزا حسین بن شمس الدین محمد بن حسین کاشانی ، 23 شعبان 988 ق ، 340 برگ[فهرست مرعشی:

105/14].

55/7041 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14885 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، قاسم علی بن حسین قصاب استرآبادی ، 989 ق ، 435 برگ[فهرست آستان قدس:

176/14].

56/7042 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1966 ، طهارت ، نسخ ، ناصر بن محمد ، 989 ق ، 153 برگ[فهرست آستان قدس: 58/5].

57/7043 . تهران ، دانشگاه تهران: 583 ، جلد اول (طهارت تا زکات) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، حسن بن شیخ حسین نخعی مشهور به غرابات ، 1 ربیع الثانی 990 ق ، 151 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1241/5].

58/7044 . تهران ، دانشگاه تهران: 584 ، جلد دوم (صیام تا اجارات) ، آغاز: بسمله و به أستعین رب یسر و أهن کتاب الصیام ، نسخ ، حسن بن شیخ حسین نخعی مشهور به غرابات ، 23 جمادی الاول و 16 جمادی الثانی 990 ق و 991 ق ، 149 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1254/5].

59/7045 . تهران ، دانشگاه تهران: 585 ، جلد سوم (نکاح تا دیات) ، آغاز: بسمله و به أستعین یا رب سهل و لا تعسر کتاب النکاح ، نسخ ، حسن بن شیخ حسین نخعی مشهور به غرابات ، رجب 991 ق و رمضان المبارک 992 ق ، 148 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1255/5].

60/7046 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 2681 ، طهارت تا جهاد و سیرة الإمام ، نسخ ، بابا حی بن نصیرالدین ، 996 ق ، مقابله شده در سال 996 و 1089 ق ، «1018ص» 509 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 211/1].

61/7047 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4053 ، زکات و صوم و حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، انهاء از مجلسی اول در 1062 ق ، 192 برگ[فهرست مجلس:

ص:249

52/11 ].

62/7048 . قم ، گلپایگانی: 1313/8/23 ، طهارت تا آخر کتاب جهاد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده است با علامت بلاغ در حاشیه ، در آخر کتاب زکات تاریخ مقابله اواخر ربیع الثانی 985 ق ذکر شده است ، 375 برگ ، 27 سطر ، 18/5*28/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

63/7049 . تهران ، ملک: 2189 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، 238 برگ[فهرست ملک: 136/1].

64/7050 . یزد ، وزیری: 77 ، جهاد تا مزار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، 127 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 100/1].

65/7051 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4570 ، طهارت تا آغاز باب الدعاء بین الرکعات از کتاب الصلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، حواشی بسیار از « ق ، ن ع ر ، ص ، ع ا ه ، م ق ، ه ن»[فهرست مدرسۀ غرب: 81].

66/7052 . مشهد ، گوهرشاد: 107 ، صیام تا اجارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق ، 355 برگ[فهرست گوهرشاد: 91/1].

67/7053 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 68 ، نکاح تا آخر کتاب و مشیخه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، حدود قرن 10 ق ، با تصحیح و حواشی ، 432 برگ ، 20 سطر[فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

68/7054 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 143 ، بدون نام کاتب ، قرن 10 ق[مجلۀ نور علم:

271/52] .

نسخه های تهذیب الأحکام (سال 1000 تا 1099 ق)

69/7055 . قم ، مرعشی: 3183 ، مزار تا پایان کتاب ، نسخ ، حسین بن میرک حسینی ، نیمه ربیع الثانی 1000 ق ، 346 برگ[فهرست مرعشی: 406/8].

70/7056 . قم ، گلپایگانی: 7668/39/48 ، صلاة تا زکات ، آغاز: بسمله کتاب الصلاة قال الشیخ أیده اللّه و المفروض من الصلاة فی الیوم و اللیل خمس صلوات ثم ذکر

ص:250

تفصیلها و هذا الباب لاوجه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 25 ذی حجه 1002 ق ، قزوین ، در حاشیه تصحیح دارد ، 247 برگ ، 23 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

71/7057 . قم ، مرعشی: 5331 ، آغاز کتاب تا حج ، نسخ ، محمد بن احمد بن اسماعیل جبیلی عاملی ، 24 ربیع الاول 1003 ق ، 460 برگ[فهرست مرعشی: 119/14].

72/7058 . قم ، آستان معصومیه (س): 1: 29 - 5889 ، آغاز کتاب تا صلاة ، نسخ ، میرزا محمد علی بن عضدالدین مسعود حسنی حسینی ، 14 ذی قعده 1003 ق ، 360 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 97].

73/7059 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 223 ، طهارت تا جهاد ، نسخ ، علی اصغر بن حاج محمد شفیع ، محمد بن احمد بن اسماعیل جبیلی عاملی ، 1003 ق ، بخش پایانی تحریر علی اصغر بن حاج محمد شفیع ربیع الاول 1075 ق ، 317 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 56/1].

74/7060 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 239 ، دیون تا مشیخه ، نسخ ، محمد بن احمد بن اسماعیل جبیلی عاملی ، 1003 ق ، بخشی پایانی تحریر علی اصغر بن حاج محمد شفیع ، ربیع الاول 1075 ق ، 288 برگ [فهرست مدرسۀ فیضیه: 57/1].

75/7061 . قم ، مرعشی: 5312 ، نسخ ، علی بن محمد بن حسن بن محمد بن حسن خوراسکانی ، شعبان 1008 ق ، 530 برگ[فهرست مرعشی: 101/14].

76/7062 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7633 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، عبد اللّه بن حبیب اللّه ، 1009 ق ، 375 برگ[فهرست مجلس: 129/26].

77/7063 . تهران ، ملی تهران: /722ع ، طهارت تا دیات ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1009 ق ، 583 برگ[فهرست ملی تهران: 180/8].

78/7064 . تهران ، سپهسالار: 2429 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1009 ق ، 349 برگ[فهرست سپهسالار: 532/3].

79/7065 . قم ، مرعشی: عکس 424 (بخش دوم از کتاب القضایا تا آخر کتاب تهذیب) ، آغاز:بسم اللّه ... کتاب القضایا و الأحکام باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة ، نسخ ، جعفر بن فضل اللّه رضوی ، اواخر شعبان 1010 ق در کاشان ، 230 برگ ، 30 سطر[فهرست عکسی مرعشی: 373/1].

80/7066 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 483 ، نسخ ، محمد مکی بن حسن بن

ص:251

احمد بن سنبغه عاملی ، شنبه 3 ذی حجه 1010 ق ، (75272)[فهرست ادبیات تهران: 81/3].

81/7067 . قم ، مرعشی: عکس 423 (بخش اول از اول کتاب تا آخر وکالات) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، جعفر بن فضل اللّه رضوی ، نیمه شوال 1011 ق (آخر کتاب حج) در کاشان ، 282 برگ ، 30 سطر [فهرست عکسی مرعشی: 372/1].

82/7068 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 218 ، مزار تا مشیخه ، نسخ ، محمد باقر تبریزی ، 1012 ق ، تصحیح شده[فهرست نمازی: 112/1].

83/7069 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17050 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1013 ق ، 386 برگ[فهرست آستان قدس: 180/14].

84/7070 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5685 ، حج تا تجارت ، نسخ ، محمد بن محمد جزایری ایرسمی اسدی ، 1015 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 227 برگ[فهرست آستان قدس: 60/5].

85/7071 . قم ، مسجد اعظم: 3218 ، طهارت و صلاة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، حسن بن محمد حسینی ، 15 صفر 1016 ق ، 394 برگ ، 21 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

86/7072 . یزد ، وزیری: 137 ، نسخ ، حاجی عبدالوهاب ، 1016 ق ، 547 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 177/1].

87/7073 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10088 ، نسخ ، حسن بن احمد بن سبعه ، 1017 ق ، با حواشی و سلسله مشایخ ، 368 برگ [فهرست آستان قدس: 173/14].

88/7074 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1964 ، زکات تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1017 ق ، 331 برگ[فهرست آستان قدس: 59/5].

89/7075 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 343 ، مزار تا پایان کتاب ، بدون نام کاتب ، 1017 ق ، مقابله شده توسط قاسم بن محمد حسنی[میراث اسلامی ایران: 416/1].

90/7076 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1957 ، کامل است ، نسخ ، عبدالعلی بن محمد ، 1018 ق ، 597 برگ[فهرست آستان قدس: 55/5].

91/7077 . قم ، مسجد اعظم: 2028 و 2026 ، طهارت تا جهاد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ جلی ، محمد هادی بن حاج محمد مهدی قزوینی ، 1019 ق ، دارای حاشیه و

ص:252

تصحیح ، 547 برگ ، 21 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97].

92/7078 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1642 ، نسخ ، رضوان اللّه ، 1020 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

93/7079 . یزد ، وزیری: 284 ، نسخ ، محمد یحیی نیشابوری ، 1021 ق ، 320 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 287/1].

94/7080 . تهران ، ملی تهران: /782ع ، مزار تا دیات ، نسخ ، محمد باقر بن حسین استرآبادی ، 1022 ق ، 476 برگ[فهرست ملی تهران: 286/8].

95/7081 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 51 ، نکاح تا دیات ، نسخ ، محمد سلمان بن شیخ شاه شریف اردبیلی صفوی ، 14 شعبان 1023 ق ، در مکه مکرمه ، 325 برگ ، 23 سطر[میراث اسلامی ایران: 581/10؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 71/1].

96/7082 . قم ، مرعشی: 6249 ، طلا ق تا مشیخه ، نسخ ، هاشم حسینی حوررئی (؟) تفریشی ، پنجشنبه 10 شوال 1023 ق ، 349 برگ [فهرست مرعشی: 227/16].

97/7083 . تهران ، معارف: 45 ، دیون و کفالات تا دیات ، نسخ ، هدایت اللّه بن محمد عقیلی راستایی ، ذی حجه 1024 ق ، «404ص» 202 برگ[فهرست معارف: 60/1].

98/7084 . تهران ، ملی تهران: /962ع ، جلد دوم (دیون تا دیات) ، نسخ ، هدایت اللّه بن محمد عقیلی راستایی ، 1024 ق ، 405 برگ[فهرست ملی تهران: 454/8].

99/7085 . قم ، مرعشی: 9136 ، زکات تا جهاد ، نسخ ، کتاب صوم به خط عبد اللّه بن سراج ربیع در 12 صفر 1026 ق ، بقیۀ نسخه به خط صالح بن ثامر بن عبد اللّه بن ثامر بحرانی احسایی در 12 ذی قعده 1029 ق ، 229 برگ[فهرست مرعشی: 270/23].

100/7086 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 11 ، دیون تا آخر تهذیب ، بدون نام کاتب ، 992 و 1027 ق[فهرست اهدایی رهبری: 83].

101/7087 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12557 ، نسخ ، عبد اللّه عروسی ، 1027 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

102/7088 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 342 ، بدون نام کاتب ، 1027 ق ، همراه با اجازه [میراث اسلامی ایران: 431/1].

103/7089 . کاشان ، سید محمد حسین علم الهدی رضوی: 14 ، نسخ ، محمد بن حسین ، شعبان 1028 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 33/7].

ص:253

104/7090 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15642 ، مزار تا مشیخه ، از اول و آخر یک برگ افتادگی دارد ، نسخ ، احمد شریف بن جبرئیل ، 1028 ق ، با اجازه شولستانی به کاتب ، 326 برگ[فهرست آستان قدس: 189/14].

105/7091 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 850 ، طهارت تا آخر قضا به ضمیمۀ مشیخه ، نسخ ، حاجی محمد بن کتاب اللّه ، 1028 ق ، تصحیح شده[فهرست الهیات مشهد: 27/2].

106/7092 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9818 ، مزار تا مشیخه ، نسخ ، معین الدین علی بن عنایت اللّه ربانی اصفهانی ، 1029 ق ، با حواشی ، تصحیح و مقابله شده ، 650 برگ[فهرست آستان قدس: 186/14].

107/7093 . مراغه ، عمومی مراغه: 122 ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد قاسم بن عبد اللّه ، 1030 ق ، 386 برگ ، 19 سطر ، 20 * 25 [فهرست کتاب خانۀ عمومی مراغه: 28].

108/7094 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 19 اخبار ، آغاز تا زیادات صلاة ، نسخ ، علی بن محمد بن حسن خوراسکانی ، 1032 ق ، 396 برگ[فهرست مدرسۀ فاضلیه: 61].

109/7095 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 14068 ، نسخ ، علی بن محمد بن حسن خوراسکانی ، 1032 ق ، با حواشی و بلاغ ، 394 برگ[فهرست آستان قدس:

180/14].

110/7096 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: بدون شماره ، نکاح تا آخر کتاب ، امیر محمد علی شولستانی ، 1032 ق ، با اجازه ای از عبد علی حویزی برای محمد صالح شیرازی[میراث اسلامی ایران: 420/1].

111/7097 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 17 اخبار ، نسخ ، علی بن محمد بن حسن خوراسکانی ، 1032 ق ، مقابله و تصحیح شده ، با حواشی و نشان بلاغ ، 396 برگ[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 487].

112/7098 . قم ، گلپایگانی: 4748/24/48 ، عتق تا دیات ، آغاز: بسمله کتاب العتق و التدبیر و المکاتبة باب العتق و أحکامه الحسین بن سعید بن سعید عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمار و حفص بن البختری عن أبی عبداللّه ... أنه قال فی الرجل یعتق المملوک ، نسخ ، محمد عظیم بن حسین تفرشی ساوجی ، 10 شوال 1033 ق ، در اول نسخه یادداشتی از سید مصطفی صفایی خوانساری ، در پایان نسخه علامت

ص:254

مقابله و تصحیح موجود است ، 248 برگ ، 23 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم:

23/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

113/7099 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13053 ، جلد اول ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد اشرف بن نورالدین حسنی حسینی انجوی ، 1034 ق ، 300 برگ[فهرست آستان قدس: 171/14].

114/7100 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6673 ، طهارت تا صوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، وقف در سال 1034 ق ، 479 برگ[فهرست آستان قدس: 58/5].

115/7101 . مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 1 ، صوم تا زکات ، نسخ ، محمد هاشم بن کمال الدین حسین مشهدی ، 1034 ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 8].

116/7102 . قم ، مرعشی: 11194 ، جلد اول و دوم(باب صلاة) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: ینقص الوضوء قال لا فأما ما رواه محمد بن علی ، شکسته نستعلیق ، اسماعیل بن سدید حسینی عسکری ، شنبه ربیع الاول 1035 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، «1 - 206»206 برگ ، 22 سطر ، 11*18[فهرست مرعشی: 284/28].

117/7103 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 2843 ، طهارة تا صلاة و زیادات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1035 ق ، «627ص» 314 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان:

211/1].

118/7104 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7197 ، مزار تا پایان تهذیب ، نسخ ، رشید بن شمس الدین محمد حسینی دزفولی ، ذی حجه 1036 ق ، 283 برگ[فهرست مجلس: 196/25].

119/7105 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1968 ، زکات تا تجارات ، نسخ ، میر نعمت اللّه طالقانی 1036 ق و سیف الدین محمود اصفهانی مشهدی 1044 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 588 برگ[فهرست آستان قدس: 59/5].

120/7106 . تهران ، ملی تهران: /723ع ، جلد اول (طهارت تا حج) ، نسخ ، جعفر بن محمد علی نجار لحسایی ، 1036 ق ، 482 برگ [فهرست ملی تهران: 181/8].

121/7107 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9072 ، حج و مزار ، نسخ ، عبد اللّه بن فضل جوارزی ، 1037 ق ، بلاغ از علامه مجلسی ، 190 برگ[فهرست آستان قدس:

190/14 ].

ص:255

122/7108 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: بدون شماره ، دیون و کفالات تا آخر کتاب ، بدون نام کاتب ، با بلاغ سماع و اجازه از علی بحرانی در سال 1037 ق [ میراث اسلامی ایران: 416/1].

123/7109 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 193 ، بدون نام کاتب ، تصحیح توسط علی بن نصر اللّه لیثی جزایری از روی نسخه شیخ بهایی و علی بن سلیمان بحرانی در سال 1037 ق [میراث اسلامی ایران: 417/1].

124/7110 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4632 ، تجارت تا اواسط حدود ، محمد تقی طهر حسینی استرآبادی ، 1038 ق[فهرست مدرسۀ غرب: 82].

125/7111 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 851 ، اوایل طهارت تا آخر صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1038 ق ، مقابله شده ، 189 برگ[فهرست الهیات مشهد: 27/2].

126/7112 . مشهد ، گوهرشاد: 242 ، طهارت تا ادعیه صیام ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: و هذا یدل علی أنه دخل فیه علی غیر بصیرة و اعتقد المذهب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1038 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 330 برگ [فهرست گوهرشاد: 210/1].

127/7113 . قم ، آستان معصومیه (س): 2: 94 - 8344 ، آغاز تا صلاة ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1038 ق ، 259 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 98].

128/7114 . قم ، مرعشی: 5310 ، دیون تا دیات ، نسخ ، محمد هاشم بن کمال الدین حسین کاتب مشهدی ، 1039 ق ، 315 برگ[فهرست مرعشی: 100/14].

129/7115 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9073 ، نسخ ، عبد اللّه بن فضل بن محمد کعبی ، 1039 ق ، با حواشی ، 174 برگ[فهرست آستان قدس: 183/14].

130/7116 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2189 ، کتاب الصلاة تا حج ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: قال سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن رجل یصلی رکعتین ثم ذکرالثانیة و هو راکع ، انجام: إذا قضی مناسکه کتب اللّه من الفایز حتی إذا أراد الانصراف أتاه ملک فقال ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 27 شوال 1040 ق ، تصحیح شده با حواشی و بعضا از محمد شریف گیلانی و حسن علی ، 406 برگ ، 21 سطر [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

131/7117 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب النکاح تا مشیخه ، عبدالکاظم

ص:256

خیرالدین کاظمی ، 1040 ق ، مشهد الرضا علیه السلام [دلیل المخطوطات: 100].

132/7118 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 77 ، نکاح تا آخر تهذیب ، بدون نام کاتب ، 1041 ق ، تصحیح شده[فهرست اهدایی رهبری: 83].

133/7119 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 136 ، نسخ ، محمد مقیم بن جمال الدین محمود ، 1043 ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

134/7120 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17053 ، اوایل اصناف الجزیة از کتاب الزکاة تا پایان کتاب المکاسب ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، مرتضی بن جمال الدین بن حسین حسینی ، 1045 ق ، تصحیح شده ، 381 برگ[فهرست آستان قدس:

190/14].

135/7121 . قم ، مرعشی: 4820 ، نکاح تا آخر تهذیب ، نسخ ، قربان علی بن قاسم علی سبزواری نیشابوری ، 1046 ق ، 225 برگ[فهرست مرعشی: 21/13].

136/7122 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، نکاح تا مشیخه ، نسخ ، قربان علی بن استاد قاسم علی سبزواری ، 1046 ق ، 222 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخه خطی:

11].

137/7123 . قم ، مرعشی: 7725 ، تجارت تا آخر تهذیب ، نسخ ، ملا بنیاد علی بن قوام الدین بن عین القصاد سریری ، 15 صفر 1047 ق ، 210 برگ[فهرست مرعشی:

99/20 ].

138/7124 . قم ، مرعشی: 3779 ، تا پایان زیارات ، نسخ ، محمد حسین بن شمس الدین محمد اصفهانی ، نیمه ذی قعده 1047 ق ، 432 برگ[فهرست مرعشی: 164/10].

139/7125 . تهران ، سپهسالار: 4269 ، دیون و کفالات تا پایان فرائض ، نسخ ، محمد صادق بن حاجی محمد حافظ ، 1047 ق[فهرست سپهسالار: 537/3].

140/7126 . قزوین ، فحول قزوینی: بدون شماره ، تا آخر صلاة ، از آخر افتادگی دارد ، محمود بن شاهین ، رجب 1048 ق[مجلۀ تراثنا: 69/2].

141/7127 . قم ، مرعشی: 8154 ، جهاد تا پایان تهذیب ، نسخ ، محمد حسین بن محمد شمس الدین اصفهانی ، 11 شوال 1048 ق ، 356 برگ[فهرست مرعشی: 143/21].

142/7128 . تهران ، دانشگاه تهران: 639 ، آغاز تا میانه های زیارت ، نسخ و نستعلیق ، محمد تقی بن نظام الدین محمود انصاری شیرازی ، 1048 ق ، 259 برگ[فهرست

ص:257

دانشگاه تهران: 1265/5].

143/7129 . تهران ، سپهسالار: 2437 ، نکاح تا آخر کتاب ، نسخ ، محمد سعید بن امین الدین ، 1049 ق ، 381 برگ[فهرست سپهسالار: 535/3].

144/7130 . خوانسار ، مدرسۀ علوی: 10 ، طهارت تا جهاد ، نسخ ، نظام بن محمد شیرازی ، 1049 ق ، تصحیح شده ، 353 برگ[مجلۀ آینه پژوهش: 95/22].

145/7131 . قم ، گلپایگانی: 1105/7/5 ، طهارت تا قصاص و جنایت به همراه مشیخه ، آغاز: برابر نمونه ، نستعلیق ، محمد قاسم بن نورالدین محمد انجو ، غرّۀ صفر 1050 ق ، در حاشیه دارای علامات بلاغ است ، 650 برگ ، 29 سطر ، 20/5*34/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

146/7132 . قم ، گلپایگانی: 5364/27/34 ، طهارت تا امر به معروف ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: بالمسح و لا یجب فیه إلا ذلک و من غسل فلا بأس یعنی به إذا أراد به التنظیف یدل علی ذلک ما أخبرنی به ، محمد بن محمد جزایری ، 15 ذی قعده 1050 ق ، در پایان نسخه علامت «بلغ قراءة أیده اللّه تعالی» موجود است ، 439 برگ ، 23 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 137/3].

147/7133 . قم ، مرعشی: 366 ، نسخ ، تا آخر کتاب حج به خط منهی بن کمال الدین حسین حسینی در چهار شنبه 1050 ق و باقی نسخه به خط ابومسلم بن محمد علی بن ابومسلم جشوقانی در 1055 ق ، 665 برگ ، 27 سطر ، 39*25 [فهرست مرعشی: 386/1].

148/7134 . قم ، مرعشی: 6010 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1050 ق ، 457 برگ[فهرست مرعشی: 11/16].

149/7135 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 359 ، نکاح تا پایان تهذیب ، محمد یوسف طبیب نطنزی ، 1050 ق ، مقابله شده[فهرست اهدایی رهبری: 84].

150/7136 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4561 ، نکاح تا آخر حدود ، نسخ و شکسته نستعلیق ، حسین بن عبد علی بن فیاض ، 1050 ق[فهرست مدرسۀ غرب: 81].

151/7137 . قم ، مرعشی: 3236 ، زکات تا شهادات ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: و الرطل مئة و خمسة و تسعون درهما تکون الفطرة الفا ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 15 جمادی الاول 1052 ق ، در شیراز ، 276 برگ [فهرست مرعشی: 32/9].

ص:258

152/7138 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11178 ، جلد اول ، نسخ ، علی اکبر بن حاجی حمزه ابهری ، 1052 ق ، بلاغ از ملا محمد تقی مجلسی ، 324 برگ[فهرست آستان قدس: 180/14].

153/7139 . تهران ، مدرسۀ مروی: 18 ، طهارت و صلاة و مقداری از زکات ، بدون نام کاتب ، 1052 ق [فهرست مدرسۀ مروی: 95].

154/7140 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 38 ، دیون تا دیات ، نسخ ، محمد بن وفادار علی ، 1052 ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

155/7141 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15416 ، نسخ ، محمد بن حافظ عثمان ، 1053 ق ، 558 برگ[فهرست آستان قدس: 167/14].

156/7142 . قم ، مسجد اعظم: 3653 ، تا پایان حج و مشیخه ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد باقر بن فخرالدین علی نیا کاتب اصفهانی ، 1053 ق ، مهری با تاریخ 1304 ق در نسخه موجود می باشد ، 386 برگ [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 98؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

157/7143 . مشهد ، حیدری: 13 ، محمد کاظم مازندرانی ، 1053 ق[مجلۀ اندیشه حوزه:

211/7].

158/7144 . قم ، گلپایگانی: 27/26 ، جهاد تا ارث ، بدون نام کاتب ، 1054 ق ، 346 برگ[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 166/3].

159/7145 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 40 ، آغاز تا آخر جزء چهارم (حج) ، نسخ ، محمد باقر ، 16 محرم 1055 ق ، 360 برگ[میراث اسلامی ایران: 581/10؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 70/1].

160/7146 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7533 ، محمد علی استرآبادی ، 1055 ق ، با بلاغ و حواشی «م د ره» ، 363 برگ[فهرست آستان قدس: 181/14].

161/7147 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7535 ، نکاح تا مشیخه ، نسخ ، سلیمان بن معصوم حسینی ، 1055 ق ، با حواشی ، 391 برگ[فهرست آستان قدس: 183/14].

162/7148 . قم ، مرعشی: 840 ، آغاز کتاب تا آخر جهاد ، نسخ ، محمد حسین بن محمد شاه حسینی مرعشی شوشتری ، 8 ذی قعده 1056 ق ، 404 برگ[فهرست مرعشی:

36/3].

ص:259

163/7149 . تهران ، سپهسالار: 2434 ، حج تا آخر نذر و یمین و کفاره ، نسخ ، ابوالفتح بن ابوالقاسم حسینی استرآبادی ، 1056 ق ، 415 برگ[فهرست سپهسالار: 534/3].

164/7150 . یزد ، وزیری: 702 ، جزء سوم (زکات تا اجارات) ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، 1056 ق ، 383 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 597/2].

165/7151 . تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 63 ، آغاز کتاب تا پایان جزء پنجم ، نسخ ، موسی بن حسن بن محمد حسینی مدنی ، 1056 ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 316].

166/7152 . بروجرد ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 62 ، عبد اللّه بن حسین علی شیخ رقه ای تونی ، 1056 ق ، بلاغی از ملا محمد باقر سبزواری در ذی قعده سال 1075 ق ، تصحیح شده ، با حواشی ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 951 [مجلۀ وقف میراث جاویدان: 125/21؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 176/3].

167/7153 . قم ، آستان معصومیه (س): 5985 ، نسخ ، علی خان کاظمی ، 2 جمادی الاول 1057 ق ، 337 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 98].

168/7154 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7531 ، جلد اول تا چهارم ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدیع الزمان بن محمد رضا یزدی ، 1057 ق ، 465 برگ[فهرست آستان قدس:

165/14].

169/7155 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1264 ، طهارت تا حج ، نسخ ، محمد رضا بن مولانا علی رضا عباسی تبریزی ، 1057 ق ، «772ص» 386 برگ[فهرست سلطنتی دینی: 236].

170/7156 . شیراز ، مدرسۀ امام عصر علیه السلام : 201 ، زکات تا مزار ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1057 ق ، تصحیح شده ، 382 برگ[فهرست مدرسۀ امام عصر علیه السلام :

25/1].

171/7157 . قم ، مرعشی: 4272 ، طهارت تا صلاة ، نسخ ، محمد تقی بن محمد صالح بن حاجی کنجی اردبیلی ، غرّۀ محرم 1058 ق ، 277 برگ[فهرست مرعشی: 274/11].

172/7158 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، جلد دوم ، نسخ ، عبدالرشید بن عبدالواحد ، چهارشنبه 5 ربیع الاول 1058 ق ، تصحیح شده در 15 جمادی الاول 1058[مجلۀ میراث شهاب: 15/20].

173/7159 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9455 ، تجارت تا مشیخه ، نسخ ، محمود بن

ص:260

علی حاجی حسن طبسی ، 1058 ق ، 291 برگ[فهرست آستان قدس: 185/14].

174/7160 . تهران ، دانشگاه تهران: 2168 ، آغاز کتاب تا امر به معروف ، نسخ ، محمد بن اسد بن ملا ولی ، پنجشنبه 1 جمادی الاول 1059 ق ، 425 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 864/9].

175/7161 . تهران ، دانشگاه تهران: 9016 ، طهارت و صلاة و زکات و صوم ، نسخ ، محمد قاسم بن میر علی بیک بن میر معزالدین محمد بن میر تاج الدین طباطبایی ، رجب 1059 ق[فهرست دانشگاه تهران: 275/17].

176/7162 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 200 ، عتق تا مشیخه ، نسخ ، محمد زمان بن مقری سلطان ، 1059 ق[فهرست نمازی: 103/1].

177/7163 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 357 ، قضاء تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1059 ق [فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

178/7164 . قم ، مسجد اعظم: 57 ، جهاد تا قصاص ، آغاز: باب فضل الجهاد و فروضه محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر ، نسخ ، محمد علی بن محمد صالح ابهری ، دهه آخر جمادی الثانی 1060 ق ، 354 برگ ، 25 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

179/7165 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1343 ، طهارت و صلاة ، عبدالحی یزدی ، 1060 ق ، حواشی از ملا عبد اللّه تستری[فهرست اهدایی رهبری:

85].

180/7166 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1643 ، نستعلیق ، محمد شفیع ، 1060 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

181/7167 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2495 ، کتاب الطهارة و الصلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1060 ق ، با حواشی مختصر و علامت بلاغ در صفحات اول ، 280 برگ ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 مخطوط].

182/7168 . قم ، دار الحدیث: 106 ، کتاب طهارت ، از وسط افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، انجام: سألته عن الجنازة لم ادرکها حتی بلغت القبر اصلی علیها قال إن أدرکتها قبل أن یدفن فإن شئت فصل علیها تمت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 27 صفر 1061 ق ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل آورده شده است ، 319 برگ ، 21

ص:261

سطر [فهرست دار الحدیث].

183/7169 . شیراز ، شاه چراغ: 23 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، عبدالفتاح جرزنی و محمد طاهر بن علی رضا ، 1061 ق ، شماره ثبت: 435 ، 289 برگ[فهرست شاه چراغ:

23/2].

184/7170 . قم ، مرعشی: 10517 ، نذور و کفارات ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1061 ق ، 361 برگ[فهرست مرعشی: 12/23].

185/7171 . همدان ، مدرسۀ غرب: 11534 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1061 ق[فهرست مدرسۀ غرب: 82].

186/7172 . ری ، آستان عبدالعظیم: 226 ، نستعلیق ، محمد صالح بن عبدالباقی لاهیجانی ، جمادی الاول 1062 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

187/7173 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1958 ، طهارت تا مزار ، نسخ ، نوروز بن اسماعیل ، 1062 ق ، 362 برگ [فهرست آستان قدس: 56/5].

188/7174 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 368 ، طهارت و صلاة ، تقی بن حیدر شوشتری ، 1062 ق[فهرست اهدایی رهبری: 84].

189/7175 . قم ، گلپایگانی: 202/2/22 ، طهارت تا امر به معروف ، نسخ ، محمد امین بن زید بن حسین نصاری و محمد شفیع بن حیدر علی حسینی سبزواری ، 1062 ق ، در حاشیه دارای علامت بلاغ و تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، در پایان نسخه یادداشتی از محمد شفیع به تاریخ 1061 ق بدین مضمون که: «این نسخه را از آغاز تا آخر کتاب الصلاة تصحیح کرده از روی نسخه علی بن سلیمان بحرینی که وی نیز نسخه اش را با نسخه شیخ حسین بن عبدالصمد مقابله نموده بود و او نیز نسخه اش را با نسخه شهید ثانی مقابله کرده بود و شهید نیز نسخه اش را با نسخه ای که از خط شیخ طوسی در دست داشته مقابله نموده است» ، با حواشی ، 438 برگ ، 27 - 29 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

190/7176 . یزد ، وزیری: 1578 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1062 ق ، 564 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 993/3].

191/7177 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15354 ، جلد اول (باب صفة الوضوء تا باب أحکام السهو) ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، موسی بن ابراهیم خادم حسینی

ص:262

تونی ، 1063 ق ، با حواشی احمد و بلاغ و مقابله و تصحیح شده ، 207 برگ [فهرست آستان قدس: 177/14].

192/7178 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 40 ، جلد دوم (جهاد تا دیات) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1063 ق ، 325 برگ [فهرست مجلس: 19/2].

193/7179 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 18 اخبار ، زیارات تا آخر اسناد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، وقف نامه به خط ملا محمد تقی مجلسی در 1064 ق ، 270 برگ [فهرست مدرسۀ فاضلیه: 61].

194/7180 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 18005 ، نسخ ، سلطان محمد بن رفیع الدین محمد اصفهانی ، 1064 ق ، 422 برگ[فهرست آستان قدس: 187/14].

195/7181 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1961 ، طهارت تا زکات ، نسخ ، محمد بن محمد حسین نیکنامی ، 1064 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 403 برگ[فهرست آستان قدس: 57/5].

196/7182 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 406 ، طهارت تا امر به معروف ، عبدالکاظم شوشتری ، 1064 ق ، با تصحیح محمد علی استر آبادی در سال 1067 ق[فهرست اهدایی رهبری: 84].

197/7183 . تهران ، سپهسالار: 2431 ، طهارت تا زیارت ، نسخ ، محمد صادق ، 1064 ق ، 559 برگ[فهرست سپهسالار: 533/3].

198/7184 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 69 - ج ، آغاز تا زیارات ، افتادگی دارد ، نستعلیق ، صلاة به خط محمد تقی بن حاجی ملک محمود قوژدی در 1064 ق و زکات تا زیارات به خط عبدالباقی بن بدیع الزمان در 1056 ق ، با بلاغ قرائت از محمد تقی مجلسی ، 422 برگ[فهرست حقو ق تهران: 310].

199/7185 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 16 اخبار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، وقف نسخه توسط علامه مجلسی در 1064 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 270 برگ[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 487].

200/7186 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1064 ق ، 111 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخۀ خطی: 11].

201/7187 . قائن ، مدرسۀ جعفریه: 26 ، از ابتدای کتاب تا پایان کتاب حج ، آغاز: برابر

ص:263

نمونه ، نسخ ، شکر اللّه بن حاج میرزا محمد حسینی خوراسکانی ، شعبان 1065 ق ، تصحیح شده ، 291 برگ ، 30 سطر ، 32*20[فهرست مدرسۀ جعفریه ].

202/7188 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12520 ، نکاح تا مشیخه ، نسخ ، محمد مؤمن بن زین العابدین ، 1065 ق ، 303 برگ[فهرست آستان قدس: 175/14].

203/7189 . یزد ، وزیری: 282 ، دیون تا آخر تهذیب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1065 ق ، 292 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 286/1].

204/7190 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 371 ، طهارت تا زکات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1065 ق ، 302 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 58/1].

205/7191 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 40 ، نسخ ، محمد بن قاسم نیشابوری ، 1065 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

206/7192 . قم ، مرعشی: 4869 ، مکاسب تا آخر تهذیب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 4 جمادی الثانی 1066 ق ، 468 برگ [فهرست مرعشی: 53/13].

207/7193 . قم ، مرعشی: 6809 ، طهارت و صلاة ، برگ اول افتاده ، نسخ ، محمد رضا بن درویش محمد شهمیرزادی ، 1066 ق ، 324 برگ[فهرست مرعشی: 9/18].

208/7194 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11272 ، مکاسب تا مشیخه ، نسخ ، محمد تقی بن اسماعیل بن کاووس بن حسن ، 1066 ق ، با حواشی و بلاغ ، 422 برگ[فهرست آستان قدس: 181/14].

209/7195 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 5686 ، حج تا نکاح ، نسخ ، محمد تقی بن محمد ولی قاینی ، 1066 ق ، کاتب در نزد ملا احمد تونی خوانده و مقابله و تصحیح نموده است ، 414 برگ [فهرست آستان قدس: 60/5].

210/7196 . قم ، گلپایگانی: 5605/28/25 ، دیون تا مشیخه ، آغاز: بسمله و به نستعین فی الإتمام سریعا کتاب الدیون و الکفالات و الحوالات و الضمانات و الوکالات باب الدیون و أحکامها سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الأشعری ، نسخ ، ابراهیم جرفادقانی ، 1066 ق ، مقابله و در حاشیه تصحیح شده است ، با حواشی به امضای «ا.ب. عفی عنه» ، 372 برگ ، 29 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 199/1؛ فهرست گلپایگانی جدید].

211/7197 . ری ، آستان عبدالعظیم: 30 ، جلد چهارم (طلا ق تا آخر تهذیب) ، نسخ ، آقا

ص:264

نور بن حاجی محمد باقر ابهری ، رجب 1067 ق ، این نسخه را محمد طاهر در 1084 ق تصحیح کرده است[نشریۀ نسخه های خطی: 74/3].

212/7198 . قم ، گلپایگانی: 572/4/42 ، نکاح تا دیات و مشیخه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: کذا و کذا یوما و إن شئت کذا و کذا سنة ... باب من أحل اللّه نکاحه من النساء و حرم منهن فی شرع الإسلام ، نسخ ، محمد باقر اردبیلی ، 3 ذی حجه 1067 ق ، اصفهان ، در حاشیه تصحیح شده و حواشی قلیلی دارد ، در فهرست رایانه ای با عنوان الکافی معرفی شده است ، 287 برگ ، 22 سطر ، 16*25/5[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

213/7199 . تهران ، ملی تهران: /724ع ، جلد دوم (مزارات تا مشیخه) ، نسخ ، محمد سلمان ، 1067 ق ، 386 برگ [فهرست ملی تهران: 182/8].

214/7200 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 146 ، نسخ ، محمد بن محمد حسین تونی ، 1067 ق ، تصحیح و مقابله شده ، با حواشی لغوی و اجازه و سماع از تونی[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 487].

215/7201 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8172/56/22 ، از اول کتاب العتق و التدبیر و المکاتبه تا آخر کتاب ، آغاز: بسمله کتاب العتق و التدبیر و المکاتبه باب العتق و أحکامه الحسین بن سعید ، نسخ ، محمد حسین بن سلطان محمد شیعی اثنی عشری ، شنبه 17 صفر 1068 ق ، 258 برگ ، 21 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

216/7202 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 62 ، جهاد تا پایان کتاب و مشیخه ، نسخ جلی ، کمال الدین حسین ، اوایل ربیع الاول 1068 ق ، با تصحیح و حواشی ، 334 برگ ، 29 سطر[فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

217/7203 . قم ، گلپایگانی: 4513/23/33 ، طهارت و صلاة ، آغاز: برابر نمونه ، عبدالقیوم ، آخر جمادی الثانی 1068 ق ، حواشی با امضای «علی اکبر عفی عنه» ، در حواشی علامت «بلغ سماعاً أیده اللّه تعالی» ، 336 برگ ، 25 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 36/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

218/7204 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 13 ، آغاز تا امر به معروف ، تقی الدین دهخوارقانی ، 1064 و 1068 ق ، کتاب صلاة از نسخه اصل استنساخ شده ، با مقابله و تصحیح [فهرست اهدایی رهبری: 83].

ص:265

219/7205 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1636 ، نسخ ، سید علی ، 1068 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

220/7206 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، متاجر تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1068 ق ، 470 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 12].

221/7207 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 199 ب ، آغاز کتاب تا مزار ، نسخ ، محمد زمان بن جعفر شولستانی ، رجب 1069 ق ، 488 برگ[فهرست الهیات تهران: 501/1].

222/7208 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1408 ، طهارت تا مزار ، محمد شفیع نائینی ، 1069 ق[فهرست اهدایی رهبری: 58].

223/7209 . تهران ، ملی تهران: /1507ع ، نکاح تا دیات ، نسخ ، زکریا بن عبد اللّه جدیدالإسلام ، 1069 ق ، 349 برگ[فهرست ملی تهران: 5/10].

224/7210 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 137 ، طهارت تا مزار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1069 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

225/7211 . شیراز ، شاه چراغ: 25 ، آغاز: برابر نمونه ، محمد بن اسد اللّه بن ملا ولی دوست ، 1070 ق ، شماره ثبت: 340 ، 461 برگ[فهرست شاه چراغ: 25/2].

226/7212 . شیراز ، شاه چراغ: 28 ، زیارات ، نسخ ، محمد موسی بن محمد عیسی حسینی مرعشی شوشتری ، 1070 ق ، شماره ثبت: 453 ، 516 برگ[فهرست شاه چراغ:

27/2].

227/7213 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7713/52/53 ، از آغاز تا کتاب الزیارات ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، شاه میرزا بن خواجه جان دزماری ، دهه دوم جمادی الثانی 1071 ق ، 518 برگ ، 22 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

228/7214 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 213 ، بخشی از طهارت و صلاة و زکات و صوم و حج ، نسخ ، محمد مقیم بن ملک محمد خوانساری ، جمادی الثانی 1071 ق ، 161 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 56/1].

229/7215 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4156 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، ابوالفتح بن محمد حسینی ، 1071 ق ، مقابله شده ، با حواشی «ب» و «ب - ه» و «د» ، 232 برگ[فهرست مجلس: 160/11].

230/7216 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4933 ، جهاد تا دیات ، نسخ ، محمد امین بن

ص:266

حیدر کاتب محمدی نائینی ، 1071 ق[فهرست مجلس: 163/14].

231/7217 . تهران ، ملی تهران: 3547 ، جلد اول (طهارت تا حج) ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: بیان ما یتعلق بالاُصول و أن اترجم کل باب علی حسب ما ترجمه ، نسخ ، محمد رضا بن حاجی نوروز ، 1071 ق ، نسخه توسط عبدالخالق حسینی با نسخه ای دارای اجازه شیخ بهایی و شیخ زین الدین بن علی به سال 1126 ق مقابله و تصحیح شده است ، 380 برگ ، 27 سطر ، 17 * 30[فهرست ملی تهران: 88/16].

232/7218 . تهران ، ملی تهران: /691ع ، جلد اول و دوم ، نستعلیق ، محمد ، 1071 ق ، 324 برگ[فهرست ملی تهران: 156/8].

233/7219 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2108 ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: فیه من أعظم المنفعة فی الدین و کثرة الفائدة فی الشریعة مع ما انضم إلیه من وجوب قضاء حق هذا التصدیق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جزء اول در صفر 1081 ق و کتاب قضا در سال 1071 ق ، تصحیح شده ، دارای حواشی نسبتا مفصل ، در ابتدای کتاب الحج یادداشتی آمده که شخصی در ذی حجه سال 1074 ق در طالقان شروع به مقابله کتاب نموده است ، 650 برگ ، 28 سطر ، [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

234/7220 . تهران ، حسین مفتاح: 79 ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد رضا تهرانی ، 1071 ق ، عبدالخالق حسینی در 1126 ق نزد پدرش مقابله کرده[نشریۀ نسخه های خطی: 125/7].

235/7221 . قم ، مرعشی: 2887 ، طهارت تا مزار ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، علی نقی بن رمضان علی ، 8 صفر 1072 ق ، 418 برگ[فهرست مرعشی: 90/8].

236/7222 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب الزیارات تا مشیخه ، محمد تقی بن برج علی قزوینی ، 23 رجب 1072 ق ، نسخه برای شیخ محمد باقر کتابت شده و نسخه توسط محمد باقر بن علی در روز شنبه 27 رجب 1072 مقابله شده است[دلیل المخطوطات: 100].

237/7223 . قم ، مرعشی: 7028 ، نسخ ، علی اصغر ، 10 شوال 1072 ق ، 341 برگ[فهرست مرعشی: 192/18].

238/7224 . قم ، مرعشی: 10033 ، زکات تا اجاره ، نسخ ، عبدالجلیل سجادی ، 1072 ق ، 256 برگ[فهرست مرعشی: 28/26].

ص:267

239/7225 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17195 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1072 ق ، 459 برگ[فهرست آستان قدس: 169/14].

240/7226 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: فیروز 197 ، طهارت تا حج ، نسخ ، عبدالکریم بن حاجی محمد ، 1072 ق [فهرست مجلس: 56/21].

241/7227 . تهران ، سپهسالار: 3352 ، طهارت تا اواخر تجارت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1072 ق ، 431 برگ [فهرست سپهسالار: 536/3].

242/7228 . تهران ، ملک: 2746 ، نسخ ، میرزا بیک بن محمد رضا رازی ، 1072 ق ، 393 برگ[فهرست ملک: 136/1].

243/7229 . مشهد ، گوهرشاد: 1261 ، جلد دوم ، آغاز: بسمله باب فضل التجارة و آدابها و غیر ذلک مما ینبغی للناس ، نسخ ، قاسم بن زمان ، 1072 ق[فهرست گوهرشاد:

1882/4].

244/7230 . مشهد ، گوهرشاد: 203 ، آغاز: بسمله کتاب الدیون و الکفالات و الحوالات و الضمانات و الوکالات ، نسخ ، محمد تقی بن ملا احمد انجدانی فراش ، 1072 ق ، در 1087 ق با محمدامین خادم استرآبادی مقابله شده ، تصحیح و مقابله از حسن بن علی بن حسن در 1180 ق ، با حواشی ، 584 برگ[فهرست گوهرشاد: 173/1].

245/7231 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 375 ، مزار تا آخر دیات ، نسخ ، محمد حسن بن محمد مقیم یزدی ، 1064 تا 1072 ق ، 280 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 58/1].

246/7232 . قم ، مسجد اعظم: 429 ، جهاد تا دیات ، آغاز: کتاب الجهاد و سیرة الإمام علیه السلام باب فضل الجهاد ، نسخ ، محمد شفیع بن محمود بن علی اکبر نائینی ، محرم 1073 ق ، 312 برگ ، 25 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

247/7233 . قم ، مرعشی: 10293 ، طهارت تا حج ، نسخ ، علی بن محمد صالح حسینی سبزواری مشهدی/جزء اول ، شب پنجشنبه دهه اول ربیع الثانی 1073 ق ، 345 برگ[فهرست مرعشی: 235/26].

248/7234 . قم ، مرعشی: 536 ، ابتدای کتاب تا آخر صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 26 ربیع الثانی 1073 ق ، 293 برگ[فهرست مرعشی: 140/2].

249/7235 . تهران ، دانشگاه تهران: 6693 ، صلاة تا حج ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد

ص:268

اسعد بن ابی القاسم رازی ورامینی ، رمضان المبارک 1073 ق ، 300 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 335/16].

250/7236 . یزد ، وزیری: 280 ، نسخ ، جعفر البوری ، 1073 ق ، 216 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 285/1].

251/7237 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 54 ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، نورالدین محمد حافظ ، 1073 ق ، با حواشی «م ق ر حفظه اللّه» ، رسالۀ دوم مجموعه ، 521 برگ[فهرست حقو ق تهران: 309].

252/7238 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7662/52/2 ، از طلاق تا آخر تهذیب ، آغاز: قال الشیخ رحمه اللّه إذا حلف الرجل باللّه ، نسخ ، حسن علی بن جمال الدین قهپایه ای ، شعبان 1074 ق ، مدرسۀ جعفریه ،239 برگ ، 27 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

253/7239 . قم ، آستان معصومیه (س): 1:95 - 5994 ، تجارت تا پایان جزء پنجم ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، علی اکبر بن محمد مقیم شریف ، 1 شوال 1074 ق ، 262 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 98].

254/7240 . قم ، مرعشی: 9144 ، نسخ ، سعید بن علی ابهری ، 1074 ق ، 268 برگ[فهرست مرعشی: 275/23].

255/7241 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15351 ، جلد اول ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد جعفر بن عبد اللّه و محمد جعفر بن غضنفر ، 1074 ق ، 383 برگ [فهرست آستان قدس: 172/14].

256/7242 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17049 ، نسخ ، شمس الدین محمد بن حسن جامعی عاملی ، 1074 ق ، 327 برگ[فهرست آستان قدس: 191/14].

257/7243 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17765 ، جلد اول با مشیخه و اسانید ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1074 ق ، تصحیح و مقابله شده ، با حواشی ، 306 برگ[فهرست آستان قدس: 172/14].

258/7244 . قم ، آستان معصومیه (س): 1: 25 - 5976 ، صلاة تا حج ، نسخ ، کمال بن عبدالحسین مازندرانی ، 1074 ق ، 732 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 97].

259/7245 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7914/54/4 ، کتاب الطهارة تا دفن میت ، آغاز: برابر

ص:269

نمونه ، نسخ ، محمد جعفر ، 4 رجب 1075 ق ، 104 برگ ، 35 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

260/7246 . قم ، گلپایگانی: 6424/32/124 ، از آغاز کتاب تا اواسط کتاب خمس ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 8 ذی قعده 1075 ق ، در حاشیه تصحیح شده و حواشی دارد ، 332 برگ ، 25 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

261/7247 . قم ، گلپایگانی: 565/4/35 ، زیارات تا نکاح ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز:

یحیی عن صفوان بن سلیمان عن أبیه عن النبی صلی اللّه علیه و آله قال من زارنی فی حیاتی و بعد موتی کان فی جواری یوم القیامة ، نسخ ، محمد علی بن محمد امین ، چهارشنبه 21 ذی حجه 1075 ق ، در حاشیه تصحیح شده ، باحواشی از «م ق ر دام ظله» و «م ت ق ره» و «مولانا احمد» ، 219 برگ ، 22 سطر ، 19*26[فهرست گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

262/7248 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12889 ، دیون تا مشیخه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1075 ق ، حواشی از سید نعمت اللّه جزایری و علامه مجلسی و سید محمد ، 351 برگ[فهرست آستان قدس: 175/14].

263/7249 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13808 ، جلد اول ، نسخ ، غیاث الدین محمد بن کمال الدین زشکی ، 1075 ق ، دارای بلاغ ، 292 برگ[فهرست آستان قدس:

170/14 ].

264/7250 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4154 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1075 ق ، مقابله و تصحیح شده ، رسالۀ دوم مجموعه ، «23پ - 536 ر»514 برگ[فهرست مجلس: 158/11].

265/7251 . تهران ، دانشگاه تهران: 6686 ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، محمد رضا همدانی ، 1070 ق تا 1075 ق ، 597 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 333/16].

266/7252 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3425 ، کتاب الدیون و الکفارات تا پایان کتاب ، نسخ ، عین علی بن نظر علی وانشانی ، 19 ذی حجه 1076 ق ، با حواشی مفصل و تصحیح و علائم بلاغ ، 354 برگ ، 29 سطر[فهرست مرکز احیاء:

/9مخطوط].

ص:270

267/7253 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17055 ، طهارت تا مزار ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، موسی بن عزیز اللّه طالقانی ، 1076 ق ، 464 برگ[فهرست آستان قدس:

174/14].

268/7254 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1959 ، طهارت و صلاة و زکات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، تصحیح از محمد کاظم بن محمد مؤمن از روی نسخه پدر شیخ بهایی در 1076 ق ، 303 برگ[فهرست آستان قدس: 57/5].

269/7255 . تهران ، سپهسالار: 5343 ، مزار تا دیات ، نسخ ، محمد طاهر بن محمد قاسم عبدالعظیمی ، 1076 ق ، 537 برگ[فهرست سپهسالار: 537/3].

270/7256 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 141 اخبار ، حج و زیارات ، نسخ ، غیاث الدین محمد بن کمال الدین زشکی ، 1076 ق ، تصحیح و مقابله شده ، با بلاغ و حواشی لغوی[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 487].

271/7257 . مشهد ، مدرسۀ میرزا جعفر: 202 ، نسخ ، موسی بن عزیز اللّه طالقانی ، 1076 ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 34].

272/7258 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 277 ، طهارت و صلاة ، ابوطالب بن میر سید علی حسینی ، 23 رجب 1077 ق ، 297 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 58/1].

273/7259 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7669/52/9 ، از اول کتاب الصلاة تا آخر باب الأنفال ، آغاز: بسمله قال الشیخ أیده اللّه و المفروض من الصلاة فی الیوم ، نسخ ، محمد باقر بن قوام الدین حسین ، یکشنبه 24 رمضان المبارک 1077 ق ، 206 برگ ، 25 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

274/7260 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10596 ، نسخ ، محمد علی بن شرف الدین سمنانی ، 1077 ق ، بلاغ از علامه مجلسی ، 346 برگ[فهرست آستان قدس:

186/14].

275/7261 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12878 ، نسخ ، علی بیک طالقانی ، 1077 ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

276/7262 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1950 ، طهارت تا قضا و مکاسب ، نسخ ، علی اصغر ، 1077 ق ، 411 برگ[فهرست آستان قدس: 55/5].

277/7263 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14411 ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، بدون نام

ص:271

کاتب ، 1077 ق ، 442 برگ[فهرست مجلس: 548/38].

278/7264 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5026 ، جلد اول (طهارت تا حج) ، نسخ ، محمد حسین بن محب علی ، 1077 ق[فهرست مجلس: 332/14].

279/7265 . تهران ، سپهسالار: 2441 ، طهارت ، بدون نام کاتب ، 1077 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 188 برگ[فهرست سپهسالار: 535/3].

280/7266 . مشهد ، گوهرشاد: 39 ، آغاز کتاب تا آخر صیام ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد طاهر بن محمد کریم تبریزی ، 1077 ق ، دارای سماع و بلاغ ، با حواشی آقا حسین مد ظله و شیخ محمد ره ، با نسخه ملا محمد تقی مجلسی مقابله شده توسط نظام الدین احمد[فهرست گوهرشاد: 38/1].

281/7267 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 176 ، جهاد تا حدود ، نسخ ، عبد علی بن بحر الساکن ، 1077 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 315 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 56/1و6/2].

282/7268 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 231 ، طهارت و بخشی از صلاة ، نسخ ، سلطان الحافظ ، 1077 ق ، 353 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 56/1].

283/7269 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 1/148 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1077 ق[فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 11].

284/7270 . قزوین ، میر حسینا: بدون شماره ، طلا ق تا مشیخه ، نسخ ، محمد رضا بن حسین کشمیری ، جمادی الثانی 1078 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 342/6].

285/7271 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، نسخ ، ابوالولی بن محمد معصوم حافظ قمی ، 20 ذی حجه 1078 ق ، مقابله شده است ، رحلی[مجلۀ میراث شهاب: 151/17].

286/7272 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10110 ، نسخ ، از مزار تا قضایا به خط شیخ حر عاملی در 1078 ق و بقیه به خط حسن بن غلامعلی نیساری در 1080 ق ، بلاغ دارد ، 521 برگ[فهرست آستان قدس: 186/14].

287/7273 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 441 ، جهاد تا آخر تهذیب ، عبدالغفور بن عنایت اللّه رویدشتی ، 1078 ق ، با حواشی[فهرست اهدایی رهبری:

85].

288/7274 . تهران ، دانشگاه تهران: 6742 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ربیع الثانی 1079 ق ، 342 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 349/16].

ص:272

289/7275 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 1/1 ، آغاز کتاب تا پایان جزء چهارم (کتاب الحج) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، شب پنج شنبه 15 رجب 1079 ق [فهرست الهیات تهران:

760/1].

290/7276 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 1/2 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق [فهرست الهیات تهران: 760/1].

291/7277 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15381 ، نسخ ، محمد مؤمن بن حسن علی طبسی ، 1079 ق ، مقابله شده ، با حواشی ، 329 برگ[فهرست آستان قدس:

184/14].

292/7278 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 557 ، طهارت تا مزار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1079 ق ، 435 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 59/1].

293/7279 . قم ، مسجد اعظم: 172 ، طلا ق تا مشیخه ، آغاز: قال الشیخ رحمه اللّه و إذا حلف الرجل باللّه تعالی ، خلیفة بن حاجی حمدی بن معلا معرفاوی ، 30 محرم 1080 ق ، 245 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

294/7280 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، طهارت و صلاة ، نسخ ، عبد اللّه بن میر غلام علی حسینی طالقانی ، آخر صفر 1080 ق ، 305 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 12 ].

295/7281 . قم ، مرعشی: 10079 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، عبد اللّه بن میر غلام علی حسینی طالقانی ، آخر صفر 1080 ق ، 304 برگ[فهرست مرعشی: 55/26].

296/7282 . قم ، گلپایگانی: 720/5/10 ، طهارت تا زکات(از اول کتاب تا آخر جزء سوم) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پنجشنبه 15 ربیع الثانی 1080 ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده ، با حواشی « ق» ، در آخر نسخه فایده ای به فارسی در اقسام خبر ، 338 برگ ، 27 سطر ، 20/5*29/5 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

297/7283 . تهران ، معارف: 44 ، طهارت تا جهاد ، نسخ ، محمد رضا بن علی خان گلپایگانی ، ذی قعده 1080 ق ، «438ص» 219 برگ[فهرست معارف: 58/1].

298/7284 . تهران ، ملی تهران: /927ع ، صلاة تا جهاد ، نسخ ، محمد رضا بن علی خان

ص:273

گلپایگانی ، ذی قعدۀ 1082 ق ، 438 برگ[فهرست ملی تهران: 426/8].

299/7285 . رشت ، فرهنگ: 61ت ، آغاز کتاب تا آخر صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1080 ق ، «805ص» 403 برگ[فهرست فرهنگ رشت: 26].

300/7286 . قم ، گلپایگانی: 4926/25/16 ، طهارت تا زیارات ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن محمد قاسم کاوکانی ، 5 محرم 1081 ق ، در صفحه آخر نسخه خطبه کتاب منهج المقال فی أحوال الرجال میرزا محمد تحریر شده است ، 372 برگ ، 26 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 19/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

301/7287 . قم ، مرعشی: 2457 ، حج تا آخر تهذیب ، نسخ ، حسین بن محمد بن مسلم بحرانی ، 8 رمضان المبارک 1081 ق ، 333 برگ[فهرست مرعشی: 53/7].

302/7288 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12895 ، نسخ ، علی بیک بن فضل اللّه طالقانی (چراغچی حرم حضرت عبدالعظیم) ، 1081 ق ، تصحیح شده ، 497 برگ [فهرست آستان قدس: 187/14].

303/7289 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب طهارت و صلاة ، علی رضا بن احمد طالقانی ، 1081 ق[دلیل المخطوطات: 100].

304/7290 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 73 ، طهارت و صلاة ، افضل بن محمد تقی ، 1082 ق ، تصحیح شده[فهرست اهدایی رهبری: 83].

305/7291 . تهران ، ملک: 2748 ، آغاز کتاب تا مزار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1082 ق ، 522 برگ[فهرست ملک: 136/1].

306/7292 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 118 ، طهارت تا مزار ، نسخ ، حسن بن هلال حاجی ، 1081 تا 1082 ق ، 429 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 56/1].

307/7293 . رشت ، فرهنگ: 124 ت ، نسخ ، محمد علی بن یوسف گیلانی ، 1083 ق ، مقابله و تصحیح شده ، با حواشی[فهرست فرهنگ رشت: 26].

308/7294 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11163 ، جلد اول (مقدمه تا حج) ، نسخ ، اسماعیل بن مظفر دماوندی ، 1083 ق ، 402 برگ [فهرست آستان قدس: 170/14].

309/7295 . تهران ، سلطنتی (کاخ گلستان): 1249 ، جلد دوم ، نسخ ، میران علی قمی ، 1083 ق ، «740ص» 370 برگ[فهرست سلطنتی ، دینی: 234].

310/7296 . کرمانشاه ، سید مرتضی نجومی: بدون شماره ، کتاب الجهاد تا آخر نکاح ،

ص:274

بدون نام کاتب ، 1083 ق ، شروع به تصحیح و سماع نسخه در دهۀ آخر صفر 1083 ق [دلیل المخطوطات: 225].

311/7297 . قم ، مسجد اعظم: 3648 ، حج تا قضا ، آغاز: و کیف یکون شیء أفضل عنها و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقول ، نسخ ، محمد بن علی همدانی ، ربیع الاول 1084 ق ، رسالۀ سوم مجموعه ، 144 برگ ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم:

637؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

312/7298 . ری ، آستان عبدالعظیم: 395 ، نکاح تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الثانی 1084 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

313/7299 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3423 ، کتاب الدیون و الکفالات تا آخر کتاب ، آغاز: باب الدیون و أحکامها سهل بن زیاد عن أبی جعفر محمد الأشعری ، نسخ ، محمد بن نظام ، دوشنبه 28 شوال 1084 ق ، با تصحیح و حواشی مفصل و علامت بلاغ در آخر نسخه ، 343 برگ ، 26 سطر[فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

314/7300 . تهران ، دانشگاه تهران: 6672 ، نکاح تا آخر تهذیب ، نسخ ، احمد بن محمد بن زمان بروجردی ، ذی قعده 1084 ق ، 259 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 330/16].

315/7301 . شیراز ، شاه چراغ: 24 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد بن علی بن حسین جمری بحرانی ، 1084 ق ، شماره ثبت: 9 ، 398 برگ[فهرست شاه چراغ:

24/2 ].

316/7302 . شیراز ، شاه چراغ: 27 ، نکاح ، نسخ ، محمد قلی بن علی قلی خراسانی ، 1084 ق ، شماره ثبت: 10 ، 295 برگ[فهرست شاه چراغ: 26/2].

317/7303 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1973 ، ایمان و نذور تا مشیخه ، نسخ ، علی اصغر بن محمد شفیع سبزواری ، 1085 ق ، نسخه را ملا محمد علی مشهدی نزد علامه مجلسی و شیخ حر عاملی خوانده و تصحیح نموده و از آنها اجازه گرفته است ، با حواشی مجلسی و غیره ، 227 برگ[فهرست آستان قدس: 61/5].

318/7304 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7532 ، جلد اول تا چهارم ، نسخ ، شکر اللّه بن میرزا محمدحسینی ، 1085 ق ، تصحیح شده ، 523 برگ[فهرست آستان قدس:

167/14].

319/7305 . همدان ، مدرسۀ غرب: 1732 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، عباس قلی بن عبد اللّه ،

ص:275

1085 ق[فهرست مدرسۀ غرب: 81].

320/7306 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب الزکاة تا أبواب الإجازات ، علی رضا بن احمد طالقانی ، 1085 ق ، در حاشیه نسخه بلاغهایی به چشم می خورد[دلیل المخطوطات: 1085].

321/7307 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب النکاح تا مشیخه ، مصطفی بن غلام علی طالقانی ، 8 محرم 1086 ق[دلیل المخطوطات: 100].

322/7308 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8064/55/34 ، از اول کتاب تا کتاب الزکاة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، غرّۀ جمادی الثانی 1086 ق ، 357 برگ ، 23 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

323/7309 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17054 ، صید و ذبایح تا مشیخه ، نسخ ، نجف علی بن سلمان ، 1086 ق ، با حواشی «م ق ر سلمه اللّه» ، تصحیح شده ، 186 برگ[فهرست آستان قدس: 182/14].

324/7310 . تهران ، سپهسالار: صدر 51 ، صلاة تا صوم ، از اول افتادگی دارد ، بدون نام کاتب ، 1086 ق ، 305 برگ[فهرست سپهسالار: 530/3].

325/7311 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2620 ، کتاب صیام تا پایان کتاب جهاد ، آغاز:

کتاب الصیام باب فرض الصیام قال اللّه تعالی یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ، نسخ ، علی اصغر بن حاجی محمد شفیع سبزواری ، 1086 ق ، تصحیح شده و در اکثر صفحات امضای بلاغ «ملا محمد باقر مجلسی» و «شیخ حر عاملی» ، دارای حواشی بسیار و بعضا با رمز «م ق ر مدظله» ، 234 برگ[فهرست مرکز احیاء:

/8مخطوط].

326/7312 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 745 ، نکاح تا مشیخه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1086 ق ، 320 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 59/1].

327/7313 . ری ، آستان عبدالعظیم: 52 ، زکات تا زیارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1086 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 74/3].

328/7314 . تبریز ، تربیت: 129 ، گل محمد بن ملا خان محمد گوکانی ، 1086 ق[فهرست کتاب خانۀ تربیت: 30].

329/7315 . قم ، دار الحدیث: 20 ، شامل کتاب الطهارة و الصلاة ، از آغاز افتادگی دارد ،

ص:276

آغاز: عن البرقی عن إسماعیل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بین ، انجام: سألته عن الجنازة لم ادرکها حتی بلغت القبر اصلی علیها قال إن أدرکتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل علیها تم ، نسخ ، صالح ابهری ، 1086 ق ، در حاشیه تصحیح شده ، 251 برگ ، 26 سطر [فهرست دار الحدیث].

330/7316 . قم ، مرعشی: 4560 ، طهارت تا مزار ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أصابه دم سائل قال یتوضأ و یعید ، نسخ ، حیدر بن بشارت خاقانی جزایری نجفی ، 4 صفر 1087 ق ، 353 برگ[فهرست مرعشی: 136/12].

331/7317 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1970 ، حج تا دیات ، نسخ ، فخرالدین احمد بن سلطان محمد ، 1087 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 499 برگ[فهرست آستان قدس:

61/5].

332/7318 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9452 ، طهارت تا اول مزار ، نسخ ، درویش بن عبد الامام جزایری ، 1087 ق ، با حواشی ، 449 برگ[فهرست آستان قدس:

178/14].

333/7319 . تهران ، سپهسالار: صدر 52 ، کامل است ، نسخ ، محمد جعفر بن حسین قهپایی ، 1087 ق ، با حواشی علامه مجلسی به خط وی ، 671 برگ[فهرست سپهسالار: 531/3].

334/7320 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 54 - ب ، آغاز تا جزء سوم و زکات ، نسخ ، قاضی ، 1087 ق ، حواشی نستعلیق با رمز «ش م س سلمه اللّه» و «ع آ ه» و «نعمت» ، با فوائدی از سید نعمت اللّه جزایری ، رسالۀ اول مجموعه ، 391 برگ [فهرست حقو ق تهران: 309].

335/7321 . قم ، رضا استادی: بدون شماره ، ذبایح و اطعمه تا مشیخه ، نسخ ، ابومحمد جمال الدین مدعو به عبد اللّه ، 1087 ق ، 109 برگ[فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 12].

336/7322 . قم ، گلپایگانی: 6452/33/2 ، طهارت تا حج ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد رشید بن ابی الحسن ، 17 جمادی الثانی 1088 ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدلها ذکر شده است و علامت بلاغ دارد ، با حواشی ، 348 برگ ، 28 سطر[فهرست

ص:277

گلپایگانی رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

337/7323 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 711 ، نکاح تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، ذی قعده 1088 ق ، 357 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 59/1].

338/7324 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10590 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1088 ق ، 451 برگ[فهرست آستان قدس: 194/14].

339/7325 . قم ، گلپایگانی: 19/20 ، عتق تا دیات ، علی اصغر بن محمد ، 1088 ق ، 179 برگ[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

340/7326 . تهران ، سپهسالار: 4230 ، نسخ ، عبدالواحد بن محمد امین شیرازی ، 1088 ق ، 358 برگ[فهرست سپهسالار: 533/3].

341/7327 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 106 ، طهارت تا زکات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1088 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

342/7328 . ری ، آستان عبدالعظیم: 19 ، جزء پنجم (زیارات) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1088 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 74/3].

343/7329 . قم ، آستان معصومیه (س): 509 ، آغاز: فقال فإذا انتهی إلی المکان الذی یتخلی فیه قدم رجل الیسری ، نسخ ، محمد صادق ، 1088 ق ، 329 برگ[فهرست آستان معصومیه(س): 130/2].

344/7330 . قم ، مرعشی: 5978 ، جلد اول و دوم ، نسخ ، عبدالخالق بن محمد شفیع قائنی ، 5 محرم 1089 ق ، 241 برگ[فهرست مرعشی: 355/15].

345/7331 . مشهد ، مدرسۀ آیة اللّه خویی: 7 ، زکات تا اول مکاسب ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1089 ق ، 242 برگ[فهرست مدرسۀ آیة اللّه خویی: 9].

346/7332 . ری ، آستان عبدالعظیم: 399 ، نسخ ، محمد علی بن محمد ، ربیع الثانی 1090 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

347/7333 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7193 ، نسخ ، محمد جعفر بن حسین قهپایی ، اواخر ربیع الاول 1091 ق ، 600 برگ[فهرست مجلس: 193/25].

348/7334 . قم ، گلپایگانی: 6451/33/1 ، زیارات تا آخر تهذیب با مشیخه ، آغاز: بسمله کتاب المزار عن کتاب التهذیب مختصر فی أنساب النبی صلی اللّه علیه و آله ...باب نسب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، نسخ ، محمد رشید بن ابی الحسن ، سه شنبه 16

ص:278

جمادی الاول 1091 ق ، در حاشیه تصحیح و نسخه بدلها آورده شده و علامت بلاغ دارد ، حواشی اندکی دارد ، 316 برگ ، 29 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

349/7335 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3255 ، از آغاز تا پایان کتاب جهاد ، آغاز:

برابر نمونه ، نسخ ، محمد هادی بن محمد باقر ، 1091 ، مدرسۀ جده اصفهان ، تصحیح شده ، دارای حواشی مفصل ، در بعضی اورا ق علامت بلاغ به خط مجلسی دوم مشهود است ، 517 برگ ، 23 سطر[فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

350/7336 . قائن ، مدرسۀ جعفریه: 30 ، از ابتدای کتاب زکات تا پایان کتاب تجارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پایان کتاب صوم در 17ربیع الاول 1089 ق در مشهد و پایان کتاب قضا در 6 ربیع الاول 1091 ق و پایان کتاب در ذیقعده 1091 ق ، تصحیح شده ، با علامت بلاغ و امضای بلاغ ، 369 برگ ، 24 سطر [فهرست مدرسۀ جعفریه].

351/7337 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1963 ، طهارت و صلاة ، صفحه اول افتاده ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1091 ق ، تصحیح شده ، 500 برگ[فهرست آستان قدس:

57/5].

352/7338 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 2032 ، طهارت و صلاة ، بدون نام کاتب ، تصحیح و مقابله از محمد فاضل بن محمد مهدی مشهدی در 1091 ق و تصحیح از حسن بن علی در 1179 ق ، با حواشی ، 352 برگ [فهرست آستان قدس: 57/5].

353/7339 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 83 ، طهارت تا امر به معروف ، محمد باقر بن حاجی مراد خان خسرو شاهی ، 1087 و 1091 ق ، بلاغ و تصحیح به خط محقق سبزواری در1088 ق[فهرست اهدایی رهبری: 83].

354/7340 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 2954 ، طهارت تا آخر زیادات از صلاة ، نسخ ، محمد صالح هزار جریبی ، 1091 ق ، «741ص» 371 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 212/1].

355/7341 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 752 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، محمد اشرف بن محمد هادی ، 1089 و 1091 ق ، 323 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 59/1].

356/7342 . شیراز ، ملی فارس: 437 ، طهارت تا قسمتی از صوم ، نسخ ، عبدالخالق بن

ص:279

محمد شفیع قائنی ، 1091 ق ، 350 برگ[فهرست ملی فارس: 31/2].

357/7343 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب نکاح تا آخر دیات و بخشی از مشیخه ، علی رضا بن احمد طالقانی و ولی خان بن محمد ، 1091 ق ، در حاشیه نسخه بلاغهایی موجود است که تاریخ آخرین بلاغ 1099 است و بعضی از آنها در مدرسۀ التفاتیه نوشته شده است [دلیل المخطوطات: 100].

358/7344 . قم ، مرعشی: 312 ، آغاز کتاب تا آخر صلاة ، نسخ ، عین العارفین حسینی عاشوری قمی ، دهه سوم صفر 1092 ق ، 276 برگ[فهرست مرعشی: 353/1].

359/7345 . قم ، مرعشی: 10503 ، نکاح تا مشیخه ، نسخ ، محمد هاشم بن میرزا محمد خوسفی قائنی ، 1092 ق ، 404 برگ[فهرست مرعشی: 4/27].

360/7346 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17052 ، زکات تا جهاد ، نسخ ، تا پایان صوم به خط فصیح بن میر محمد حسینی نیشابوری 1091 ق و بقیه نسخه به خط محمد فاضل بن محمد مهدی مشهدی 1092 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 313 برگ[فهرست آستان قدس: 189/14].

361/7347 . تهران ، ملی تهران: /677ع ، صلاة و زکات و خمس و صوم ، افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد نصیر بن ملا محسن اصفهانی ، 1092 ق ، 229 برگ[فهرست ملی تهران: 145/8].

362/7348 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 910 ، اقسام جهاد تا اول نکاح ، نسخ ، محمد حسین بن حسن میسی عاملی ، 1092 ق ، مقابله و تصحیح شده ، 133 برگ[فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

363/7349 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1894 ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، محمد مهدی دستجردستانی ، 1092 ق ، 303 برگ[فهرست الهیات مشهد: 949/3].

364/7350 . مشهد ، کاظم مدیر شانه چی: بدون شماره ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، محمد مهدی دستگردی سبزواری ، 1092 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 592/5].

365/7351 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب الزکاة تا آخر حج ، محمد کریم بن محمدنبی شهریاری ، صفر 1093 ق[دلیل المخطوطات: 100].

366/7352 . قم ، مرعشی: 9179 ، نسخ ، حسین بن میر محمد قاسم حسینی ، دهه اول ربیع الثانی 1093 ق ، 525 برگ [فهرست مرعشی: 295/23].

ص:280

367/7353 . تهران ، دانشگاه تهران: 1719 ، نسخ ، محمد کاظم بن ملا محمد تقی لقمانی مازندرانی ، 9 ذی قعده 1093 ق ، 382 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 259/8].

368/7354 . قم ، مرعشی: 855 ، مزار تا پایان تهذیب ، نسخ ، محمد کریم بن محمد نبی بختکانانی شهریاری ، ذی حجه 1093 ق ، 219 برگ[فهرست مرعشی: 47/3].

369/7355 . قم ، مرعشی: 6463 ، زکات تا زیارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1092 و 1093 ق ، 299 برگ[فهرست مرعشی: 61/17].

370/7356 . قم ، مرعشی: 8658 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، محمد شرف الدین بن زین الدین بن مصاحب شهدادی نائینی ، 1093 ق ، 552 برگ[فهرست مرعشی:

213/22].

371/7357 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 5149 ، نسخ ، حاجی علی قلی بن ماموکا ، 1093 ق ، 435 برگ[فهرست مجلس: 219/15].

372/7358 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 58 ، دیون تا آخر تهذیب ، نسخ ، سید محمد صالح حسینی ، 1093 ق[فهرست مجلس: 57/7].

373/7359 . تهران ، سپهسالار: 2436 ، نکاح تا آخر تهذیب ، نسخ ، محمد بن خواجه علی قهستانی ، 1093 ق ، 240 برگ[فهرست سپهسالار: 535/3].

374/7360 . تهران ، سپهسالار: 2438 ، نسخ ، محمد علی بن فتحی بیک ، 1093 ق[فهرست سپهسالار: 535/3].

375/7361 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1692 ، حج تا آخر زیادات از مکاسب ، نسخ ، حاجی محمد بهاءالدین کلبادی ، 1093 ق ، تصحیح ، 341 برگ[فهرست الهیات مشهد: 800/3].

376/7362 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1869 ، نکاح تا مشیخه ، نسخ ، محمد ابراهیم بن حاجی امیر اسماعیل ، 1093 ق ، مقابله و تصحیح شده ، 289 برگ[فهرست الهیات مشهد: 935/3].

377/7363 . مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 18 ، نسخ ، محمد رفیع بن محمد حسین تونی ، جمادی الاول 1094 ق[فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 8].

378/7364 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8039/55/9 ، از اول تا آغاز جزء چهارم (کتاب الصوم) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد شریف شهمیرزادی ، 10 شعبان 1094 ق ،

ص:281

245 برگ ، 26 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

379/7365 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 239 ، طهارت تا مزار ، بدون نام کاتب ، 1094 ق ، با حواشی[فهرست اهدایی رهبری: 83].

380/7366 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3500 ، نسخ ، محمد هاشم بن محمد اسحا ق قاینی ، 1094 ق ، «780ص» 390 برگ[فهرست مجلس: 1456/10].

381/7367 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1954 ، صوم تا تجارت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1094 ق[فهرست الهیات مشهد: 992/3].

382/7368 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 87 - ب ، آغاز کتاب تا پایان صوم ، محمد مهدی ، 1094 ق ، با اجازه ای به خط شیخ حر عاملی ، حواشی «ا د ره ، ع ا ه ره ، م ق ر سلمه اللّه ، م د ح سلمه اللّه تعالی» [فهرست حقو ق تهران: 309].

383/7369 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1971 ، دیون تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1095 ق ، 278 برگ[فهرست آستان قدس: 63/5].

384/7370 . یزد ، وزیری: 3057 ، جلد دوم ، نسخ ، محمد تقی ، 1095 ق ، 250 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1518/5].

385/7371 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2262 ، برگ آخر کتاب طلا ق و ابتدای کتاب عتق تا پایان کتاب را در بر دارد ، آغاز: اشتری جاریة فولدت منه ولدا ، انجام: من أراده أخذه من هناک ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پایان باب طلا ق 1096 ق و آخر کتاب 26 صفر 1098 ق ، 194 برگ ، 23 سطر ، 19*31 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

386/7372 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 440 ، زکات تا امر به معروف ، نسخ ، کلب علی بن عامر جزائری ، 13 شعبان 1056 یا 1096 ق ، 291 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 58/1].

387/7373 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11170 ، نسخ ، محمد کاظم رازی ، 1096 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

388/7374 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15053 ، جلد اول تا چهارم (به جز کتاب حج) ، نسخ ، حسن بن شنیغه عاملی و فرزندش محمد مکی بن حسن بن شنیغه عاملی در 1013 ق و عبدالحمید تویسرکانی در 1096 ق ، 396 برگ[فهرست آستان قدس:

166/14].

389/7375 . قم ، مدرسۀ رضویه: 50 ، مکاسب تا دیات ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ،

ص:282

ابوالفتوح محمد مقیم بن ابی البقاء اصفهانی مشهور به قاضی ، 27 جمادی الاول 1097 ق ، مقابله شده ، نوشته ای از کاتب در پایان کتاب عتق در شعبان 1093 ق مبنی بر سماع احادیث تهذیب الأخبار که توسط نقیب النقبا در خدمت فاضل آخوند استرآبادی سلمه اللّه تعالی قرائت شده است ، 503 برگ[آشنایی با چند نسخه خطی:

13].

390/7376 . تهران ، سپهسالار: 2432 ، طهارت تا جهاد و امر به معروف ، نسخ ، عطیة بن عبدالرحمان جزائری خلف آبادی ، 1097 ق ، 332 برگ[فهرست سپهسالار:

241/1 و 533/3].

391/7377 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 873 ، آغاز کتاب تا اول جهاد ، نسخ ، محمد هادی بن ابراهیم خاتون آبادی ، 1097 ق ، 484 برگ[فهرست مدرسۀ نمازی ، جلد دوم].

392/7378 . قم ، مرعشی: 8648 ، جزء دوم (احکام نکاح) ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، محمد بن عبدالقادر جربادقانی ، دوشنبه 24 ربیع الثانی 1098 ق ، 26 برگ[فهرست مرعشی: 207/22].

393/7379 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17046 ، جلد اول ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، احمد بن میرزا محمد نیشابوری ، 1098 ق ، با بلاغ ، 446 برگ[فهرست آستان قدس: 171/14].

394/7380 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1967 ، طهارت ، نسخ ، عبدالباقی بن حاج قاسم مشهدی ، 1098 ق ، 159 برگ[فهرست آستان قدس: 58/5].

395/7381 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4976 ، طهارت تا زیارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1098 ق[فهرست مجلس: 269/14].

396/7382 . مشهد ، مدرسۀ میرزا جعفر: 180 ، جلد اول ، نسخ ، احمد بن میرزا محمد نیشابوری ، 1098 ق[فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 34].

397/7383 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 31 ، مزار تا مشیخه ، نسخ ، سید حسن بن احمد حسینی ، صفر 1099 ق ، 492 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 55/1].

398/7384 . همدان ، مدرسۀ غرب: 9159 ، جلد دوم ، نسخ ، محمد بن حسن بن حاج حافظ ، 1099 ق[فهرست مدرسۀ غرب: 82].

399/7385 . خوی ، جواد شریف: 14 ، از اول زکات تا آخر تجارات ، نسخ ، بدون نام

ص:283

کاتب ، 1099 ق ، دارای تملک محمد ابراهیم بن صدر العلما از احفاد ملا علی خویی ، 381 برگ ، 25 سطر[فهرست کتاب خانۀ شریف خویی].

نسخه های تهذیب الأحکام (قرن 11 ق)

400/7386 . رشت ، فرهنگ: 74 ت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق ، «910ص» 455 برگ[فهرست فرهنگ رشت: 26].

401/7387 . قم ، مرعشی: 3985 ، زکات و صوم و حج ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 123 برگ[فهرست مرعشی: 364/10].

402/7388 . قم ، مرعشی: 6533 ، مزار تا آخر تهذیب غیر از مشیخه ، نسخ ، میرزا محمد بن اسفندیار بیستون شهمیرزادی ، قرن 11 ق ، 345 برگ[فهرست مرعشی:

117/17].

403/7389 . قم ، مرعشی: 9657 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 430 برگ[فهرست مرعشی: 38/25].

404/7390 . قم ، مرعشی: 9678 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 325 برگ[فهرست مرعشی: 49/25].

405/7391 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 17 اخبار ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت ، وقف در قرن 11 ق ، 321 برگ[فهرست مدرسۀ فاضلیه: 60] .

406/7392 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11180 ، یک برگ افتاده ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ،تصحیح و مقابله شده ، 797 برگ[فهرست آستان قدس: 174/14].

407/7393 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11833 ، جهاد تا نکاح ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده ، 330 برگ[فهرست آستان قدس: 182/14].

408/7394 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12447 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با اجازه و انهاء از علامه مجلسی ، 221 برگ[فهرست آستان قدس: 185/14].

409/7395 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 127 ، طهارت تا حج ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست اهدایی رهبری: 83].

ص:284

410/7396 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13807 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، وقفنامه ای به خط مجلسی اول ، 270 برگ[فهرست آستان قدس: 188/14].

411/7397 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 13809 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 321 برگ[فهرست آستان قدس: 170/14].

412/7398 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15080 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی «م ق ر» و «م ت ق» ، تصحیح شده ، 251 برگ[فهرست آستان قدس:

177/14].

413/7399 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15263 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی ملا احمد و دیگران ، بلاغ دارد ، 366 برگ[فهرست آستان قدس: 176/14].

414/7400 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15297 ، جلد اول ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده ، 336 برگ[فهرست آستان قدس:

178/14].

415/7401 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15685 ، صلاة تا اواسط حج ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده ، 271 برگ[فهرست آستان قدس: 192/14].

416/7402 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1704/7 ، جلد اول ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی ، 397 برگ[فهرست آستان قدس:

172/14].

417/7403 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17048 ، مزار تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی و بلاغ ، 458 برگ[فهرست آستان قدس: 188/14].

418/7404 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17051 ، جلد اول ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی ، 313 برگ[فهرست آستان قدس:

179/14].

419/7405 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17791 ، باب من یجب علیه الجهاد تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 326 برگ [فهرست آستان قدس: 183/14].

420/7406 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1780 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی و بلاغ ، 285 برگ [فهرست آستان قدس: 184/14].

ص:285

421/7407 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 237 ، طهارت تا مزار ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، مقابله شده ، بلاغ تصحیح به خط علامه مجلسی ، با حواشی [فهرست اهدایی رهبری: 83].

422/7408 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 245 ، طلا ق تا آخر تهذیب ، اسماعیل بن میرزا محمد مشهدی ، قرن 11 ق ، مقابله شده ، با حواشی[فهرست اهدایی رهبری: 83].

423/7409 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 301 ، تجارت تا پایان تهذیب ، محمد قاسم بن عنایت اللّه قمی ، قرن 11 ق[فهرست اهدایی رهبری: 84].

424/7410 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 403 ، طهارت تا زکات ، بدون نام کاتب ، سده 10 و 11 ق[فهرست اهدایی رهبری: 84].

425/7411 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 6 ، مزار تا پایان تهذیب ، محمد تقی بن علی بیدار شهمیرزادی ، قرن 11 ق ، تصحیح شده[فهرست اهدایی رهبری: 82].

426/7412 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7429 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، حواشی از مجلسی اول و دوم ، 323 برگ[فهرست آستان قدس: 169/14].

427/7413 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 749 ، طهارت و صلاة ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی ، مقابله شده [فهرست اهدایی رهبری: 85].

428/7414 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9071 ، طهارت تا مزار ، نسخ ، حسن بن ابراهیم کوهرزی ، قرن 11 ق ، با حواشی «مولانا محمد سلمه اللّه» ، 290 برگ[فهرست آستان قدس: 173/14].

429/7415 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9454 ، طهارت تا صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 289 برگ [فهرست آستان قدس: 168/14].

430/7416 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4524 ، نکاح تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، مقابله شده ، 436 برگ[فهرست مجلس: 189/12].

431/7417 . تهران ، دانشگاه تهران: 1867 ، جهاد تا نکاح ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، نشانه های صحت و سقم احادیث در حاشیه از ملا اسماعیل خواجویی و بلاغ قرائت از علامه مجلسی ، 263 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 474/8].

ص:286

432/7418 . تهران ، دانشگاه تهران: 2185 ، زیارت و جهاد ، نسخ ، محمد مقیم بن ملک خوانساری ، قرن 11 ق ، 46 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 873/9].

433/7419 . تهران ، دانشگاه تهران: 2760 ، تا مزار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 479 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1621/10].

434/7420 . تهران ، دانشگاه تهران: 6749 ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 111 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 353/16].

435/7421 . تهران ، دانشگاه تهران: 9002 ، تیمم تا وقت الظهر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 86 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 271/17].

436/7422 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 490 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، نسخه را شیخ حسین بن محمد بارباری بحرانی در نزد استادش پسر محمد ماحوزی خوانده و استاد در اواخر ذی حجه 1142 ق به او اجازه داده[فهرست ادبیات تهران: 81/3].

437/7423 . تهران ، ملی تهران: 3526 ، طهارت و صلاة ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز:

عن ابن أبی عمیر و محمد بن إسماعیل ... إذا کان الماء أکثر فی راویة لم ینجسه شیء ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی «م ق مدظله» و تصحیح در حاشیه ، 204 برگ ، 23 سطر[فهرست ملی تهران: 52/16].

438/7424 . تهران ، ملی تهران: /589ع ، جلد اول (طهارت تا حج) ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 399 برگ[فهرست ملی تهران: 77/8].

439/7425 . تهران ، ملی تهران: /590ع ، زکات تا امر به معروف و نهی از منکر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 204 برگ[فهرست ملی تهران: 78/8].

440/7426 . تهران ، ملی تهران: /693ع ، جلد دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 559 برگ[فهرست ملی تهران: 157/8].

441/7427 . تهران ، ملی تهران: /694ع ، جلد دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 227 برگ[فهرست ملی تهران: 158/8].

442/7428 . تهران ، ملی تهران: /725ع ، دیون تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 358 برگ[فهرست ملی تهران: 182/8].

ص:287

443/7429 . تهران ، ملی تهران: /746ع ، طهارت تا نهی از منکر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 376 برگ[فهرست ملی تهران: 202/8].

444/7430 . قم ، گلپایگانی: 3911/20/31 ، صوم تا طلا ق ، آغاز: کتاب الصیام باب فرض الصیام قال اللّه تعالی یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با علامت بلاغ در حاشیه ، حواشی به خط علی اکبر ، 470 برگ ، 21 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

445/7431 . قم ، گلپایگانی: 4108/21/28 ، از باب شهادات تا پایان وصایا ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: بن أبی نصر عن إسماعیل بن أبی حنیفة عن أبی حنیفة قال قلت لأبی عبداللّه علیه السلام کیف القتل یجوز فیه الشاهدان و الزنا لا یجوز فیه إلا أربعة شهود ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 345 برگ ، 21 سطر ، 20*26[فهرست گلپایگانی قدیم: 36/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

446/7432 . قم ، گلپایگانی: 5661/29/1 ، از باب القرض و الأحکام تا اول کتاب الوقوف ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین فهو فقیر مسکین مغرم أحمد بن أبی عبداللّه عن محمد بن عیسی عن عثمان بن سعید ... إنی ارید أن ألزم مکة و المدینة و علی دین فما تقول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی با امضای «م ق ر مدظله» ، 327 برگ ، 25 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم:

235/3؛ فهرست گلپایگانی جدید].

447/7433 . قم ، گلپایگانی: 6143/31/23 ، مزار تا مشیخه ، آغاز: بسمله کتاب المزار من کتاب التهذیب مختصر فی أنساب النبی ... باب فضل زیارته صلی اللّه علیه و آله ، نسخ ، محمد قاسم ، قرن 11 ق ، در حاشیه تصحیح شده ، بلاغ و مقابله و سماع در 1071 ق ، نسخه به درخواست فتح اللّه بن قطب الدین محمد دیباجی حسینی کتابت شده است ، نسخه بعداً به تملک خواجه نور محمد ابن خواجه سعد اللّه شهاب الدین محمد شیرازی در آمده و وی نسخه را به شیخ محمد باقر محقق سبزواری هدیه کرده است ، 355 برگ ، 26 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 181/1؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

448/7434 . قم ، گلپایگانی: 7671/39/51 ، آغاز: بسمله الجهاد و سیرة الإمام من کتاب

ص:288

التهذیب فضل الجهاد و فرضه محمد بن أحمد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، برگ های نسخه جابجا شده است ، در آخر نسخه علامت بلاغ و مقابله به تاریخ صفر 1098 ق ، 99 برگ ، 22 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

449/7435 . تهران ، سپهسالار: 2433 ، زکات تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 276 برگ[فهرست سپهسالار: 534/3].

450/7436 . تهران ، سپهسالار: 2435 ، غیر از طهارت و بخشی از صلاة بقیه را دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 638 برگ[فهرست سپهسالار: 534/3].

451/7437 . تهران ، سپهسالار: 335 ، دین تا حدود ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 266 برگ[فهرست سپهسالار: 536/3].

452/7438 . قم ، مسجد اعظم: 173 ، طهارت تا زکات ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 231 برگ ، 25 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

453/7439 . قم ، مسجد اعظم: 3774 ، از ابتدا تا باب العمل فی لیلة الجمعة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 247 برگ ، 27 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 98؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

454/7440 . قم ، مسجد اعظم: 945 ، تا نوافل صلاة ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تملکی به تاریخ 1080 ق در نسخه موجود است ، 150 برگ م ، 25 سطر[ فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

455/7441 . تهران ، ملک: 2110 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 332 برگ[فهرست ملک: 136/1].

456/7442 . تهران ، ملک: 3030 ، خمس و غنائم تا آخر حج ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست ملک: 193/6].

457/7443 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3387 ، طهارت تا پایان صلاة ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: جعل له أحدا إن کان حیث قام لم ینتظر ، نسخ ، رضا علی طالقانی ، قرن 11 ، تصحیح شده ، دارای حواشی به امضای «ضا عفی عنه» که ظاهراً کاتب نسخه باشد ، یادداشتی مبنی بر شروع تدریس تهذیب در اصفهان در سال

ص:289

1194 ق در نسخه موجود است ، 201 برگ ، 23 سطر[فهرست مرکز احیاء: /9 مخطوط].

458/7444 . یزد ، وزیری: 1504 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 279 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 977/3].

459/7445 . یزد ، وزیری: 283 ، تا کتاب الزیارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 505 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 287/1].

460/7446 . یزد ، وزیری: 568 ، جهاد تا باب من الزیارات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 326 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 482/2].

461/7447 . یزد ، وزیری: 624 ، تا صلاة المیت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 257 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 530/2].

462/7448 . یزد ، وزیری: 704 ، حج تا مزارعه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 598/2].

463/7449 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1775 ، نکاح تا آخر تهذیب ، نسخ ، مصطفی بن عبدالواحد حویزی ، قرن 11 ق [فهرست الهیات مشهد: 852/3].

464/7450 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1871 ، باب وداع رسول اللّه صلی الله علیه و آله تا باب شرح زیارت قبور ائمه علیهم السلام ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 180 برگ[فهرست الهیات مشهد: 936/3].

465/7451 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 94 - ب ، صید تا وصیت ، افتادگی دارد ، نسخ ، عبدالمجید بن مظفر بن حسن بن محمد بحرانی ، قرن 11 ق ، با حاشیه «ا م ن سلمه اللّه» ، 160 برگ[فهرست حقو ق تهران: 310].

466/7452 . مشهد ، گوهرشاد: 128 ، جلد اول تا آغاز امر به معروف ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: فی ما دون العشرین شیء و فی الفضة إذا بلغت مئتی درهم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، مقابله شده ، 354 برگ [فهرست گوهرشاد: 107/1].

467/7453 . تهران ، دانشکدۀ الهیات: 80 ج ، صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 30 برگ[فهرست الهیات تهران: 501/1].

468/7454 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 109 اخبار ، مزار تا آخر تهذیب ، نسخ ، محمد کاظم بن حاج شهمیرزادی ، قرن 11 ق[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 487].

ص:290

469/7455 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 14 اخبار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی و نشان بلاغ ، 292 برگ[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 486].

470/7456 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 85 اخبار ، آغاز تا حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق [فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 487].

471/7457 . تبریز ، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 513/7].

472/7458 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 2839 ، طهارت تا زیارت ، نسخ ، محمد حسین بن سیف اللّه اصفهانی ، قرن 11 ق ، «694ص» 347 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 211/1].

473/7459 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 2879 ، عتق تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، «496ص» 248 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 212/1].

474/7460 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 5280 ، زکات تا باب الشرکة و المضاربة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی «م ق ر مد ظله ، ق ، ا م ن مد ظله ، نهایه ، کا ، ع ش ز ، ع ا ره و منتقی الجمان» ، «680ص» 340 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان: 213/1].

475/7461 . مشهد ، کاظم مدیر شانه چی: بدون شماره ، آغاز تا زیارات ، برگ اول افتاده ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، تصحیح شده[نشریۀ نسخه های خطی: 592/5].

476/7462 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 50 ، جلد اول تا آخر باب الصلاة علی الأموات ، نسخ ، محمد سلمان بن شیخ شاه شریف اردبیلی صفوی ، قرن 11 ق ، مقابله و تصحیح از کاتب به همراه میرزا محمد استر آبادی ، 344 برگ ، 23 سطر[میراث اسلامی ایران: 581/10؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 70/1].

477/7463 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 149 ، طهارت تا بخشی از مزار ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 496 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 56/1].

478/7464 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 237 ، جهاد تا بخشی از عتق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 256 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 57/1].

479/7465 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 293 ، دیون تا اجاره ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 58 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 58/1].

ص:291

480/7466 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 728 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 455 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 59/1].

481/7467 . تهران ، مدرسۀ چهل ستون: 62 ، طلا ق تا مشیخه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[آشنایی با چند نسخه خطی: 316].

482/7468 . تهران ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 280 ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 476 برگ[فهرست دائرة المعارف: 66/1].

483/7469 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 125 ، دیون تا طلا ق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

484/7470 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 138 ، طهارت و صلاة ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

485/7471 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 139 ، صوم و حج ، نسخ ، احمد بن محمد غداقه ، قرن 11 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

486/7472 . قم ، مدرسۀ حجتیه: 361 ، طهارت تا حج ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[فهرست مدرسۀ حجتیه: 45].

487/7473 . تهران ، حسین مفتاح: 129 ، طهارت و صلاة ، از آخر افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی[نشریۀ نسخه های خطی: 126/7].

488/7474 . تهران ، حسین مفتاح: 98 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، با حواشی نستعلیق ، مقابله شده با خط شیخ طوسی[نشریۀ نسخه های خطی: 98/7].

489/7475 . شیراز ، مدرسۀ امام عصر علیه السلام : 134 ، طهارت تا حج ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، دارای بلاغ و سماع ، 312 برگ[فهرست مدرسۀ امام عصر علیه السلام : 24/1].

490/7476 . ری ، آستان عبدالعظیم: 206 ، مزار تا آخر تهذیب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

491/7477 . ری ، آستان عبدالعظیم: 309 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

492/7478 . مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 15 ، طلا ق تا آخر ، نسخ ، صالح عبدالحاجی الحرمین حاجی سرور ، گویا سده 10 و 11 ق ، رسالۀ اول مجموعه[فهرست چهار

ص:292

کتاب خانۀ مشهد: 17].

493/7479 . مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 72 ، آغاز تا ابواب غسل المیت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 8].

494/7480 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 34 ، طهارت و صلاة ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[مجلۀ نور علم: 300/52].

495/7481 . آمل ، ابوالحسن پیشنماز آملی: بدون شماره ، آغاز کتاب تا آخر حج ، نسخ ، محمد محسن بن فضل علی تفرشی ، قرن 11 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 400/5].

496/7482 . قم ، آستان معصومیه (س): 1:65 - 5986 ، باب اقسام الجهاد تا پایان جزء سوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 179 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 98].

497/7483 . قم ، آستان معصومیه (س): 1:58 - 6068 ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 440 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 98].

498/7484 . قم ، آستان معصومیه (س): 6109 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 299 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه:

98 ].

499/7485 . قم ، آستان معصومیه (س): 725 ، جلد اول (طهارت تا جهاد) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق ، 306 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 360/2].

500/7486 . مشهد ، حیدری: 4 ، بدون نام کاتب ، قرن 11 ق[مجلۀ اندیشه حوزه: 210/7 ].

نسخه های تهذیب الأحکام (سال 1100 - 1199 ق)

501/7487 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 217 ، صوم تا حج ، نسخ ، لطف اللّه ، 1100 ق ، تصحیح شده[فهرست نمازی: 112/1].

502/7488 . مشهد ، گوهرشاد: 262 ، آغاز تا آخر باب تلقین المحتضرین ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد حسین بن یحیی مازندرانی نوری ، 1100 ق ، با حواشی امضاهای «فیض قدس سره» ، «ع ا ه طاب ثراه» ، «آقا حسین» ، «م ق ر مد ظله» ، «حسین عفی عنه» ، دارای بلاغ سماع[فهرست گوهرشاد: 229/1].

ص:293

503/7489 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 396 ، طهارت تا حج ، نسخ ، مبین بن محمد علی ، 1100 ق ، 375 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 58/1].

504/7490 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8068/55/37 ، از اول کتاب الزکاة تا اول کتاب الزیارات ، آغاز: باب ما یجب فیه الزکاة قال الشیخ رحمه اللّه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 25 محرم 1101 ق ، 214 برگ ، 23 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

505/7491 . قم ، مرعشی: 10426 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، حاجی محمد تبریزی ، صفر 1101 ق ، 346 برگ[فهرست مرعشی: 351/26].

506/7492 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 11674 ، نسخ ، محمد صائم بن محمد جعفر رازی ، 1101 ق ، 511 برگ[فهرست آستان قدس: 194/14].

507/7493 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 18013 ، جلد اول ، نسخ ، محمد طالب بن عبد اللّه بن شیخ علی جلیلی لاهیجی ، 1101 ق ، با حواشی و بلاغ ، 383 برگ[فهرست آستان قدس: 179/14].

508/7494 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1962 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، شیر علی بن ذو الفقار علی اصفهانی ، 1101 ق ، تصحیح توسط محمود بن غلام علی طبسی در نزد مجلسی دوم در 1109 ق ،317 برگ[فهرست آستان قدس: 56/5].

509/7495 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 41 ، جلد اول ، بدون نام کاتب ، 1101 ق ، 319 برگ[فهرست مجلس: 19/2].

510/7496 . شیراز ، دانشکدۀ پزشکی: 345 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1101 ق[میراث اسلامی ایران: 417/1].

511/7497 . تهران ، ملک: 2200 ، نسخ ، زین العابدین بن محمد قاسم حسنی حسینی انجوئی ، 1101 ق ، 381 برگ [فهرست ملک: 136/1].

512/7498 . ری ، آستان عبدالعظیم: 393 ، مزار تا صید و ذباحه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، جمادی الاول 1103 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

513/7499 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: 3 - ب ، آغاز تا جزء چهارم ، نسخ ، جمشید بن محمد زمان کسگری ، ربیع الثانی 1104 ق ، با حواشی و بلاغ ، 533 برگ[فهرست ادبیات تهران: 140/1].

514/7500 . قم ، گلپایگانی: 5158/26/38 ، تجارت تا عتق ، آغاز: بسمله کتاب التجارات

ص:294

باب فضل التجارة و آدابها و غیر ذلک مما ینبغی للتاجر أن یعرفه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سلخ جمادی الاولی 1104 ق ، 192 برگ ، 25 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 36/2].

515/7501 . قم ، مرعشی: 3795 ، صلاة ، از اول افتادگی دارد ، آغاز: زرارة و أبوإسحا ق ثعلبة عن زرارة قال ، نسخ ، نورای بن ابراهیم مازندرانی ، 26 رجب 1104 ق ، 152 برگ[فهرست مرعشی: 179/10].

516/7502 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1969 ، زکات تا اجارات ، نسخ ، جلال الدین محمد بن عمادالدین محمود لاهیجی ، 1104 ق ، 278 برگ[فهرست آستان قدس:

59/5].

517/7503 . تهران ، دانشگاه تهران: 637 ، جلد سوم ، آغاز: بسمله کتاب الجهاد و سیرة الإمام علیه السلام ، نسخ ، محمد زکی ، بدون تاریخ کتابت ، با حاشیه محمد طاهر در 1104 ق ، 233 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1260/5].

518/7504 . تهران ، دانشگاه تهران: 638 ، جلد چهارم ، آغاز: بسمله و به ثقتی کتاب العتق و التدبیر و المکاتبة ، نسخ ، محمد زکی بن محمد شریف ، 27 ربیع الثانی 1105 ق ، 198 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1261/5].

519/7505 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 252 ، زکات و صوم و حج و مزار ، نسخ ، طاهر بن محمد زمان حسینی لواسانی ، 20 رجب 1106 ق ، 231 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه:

58/1].

520/7506 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب الطهاره تا جهاد ، میرزا محمد بن اسماعیل حسینی طالقانی ، دوشنبه جمادی الثانی 1107 ق[دلیل المخطوطات:

100].

521/7507 . ری ، آستان عبدالعظیم: 389 ، تا نماز شب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1107 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 460/3].

522/7508 . خوی ، جواد شریف: 15 ، از مکاسب تا دیات ، نسخ ، محمد کاظم موسوی ارعیانی ، 1107 ق ، 216 برگ ، 26 سطر[فهرست کتاب خانۀ شریف خویی ].

523/7509 . زنجان ، امام جمعه زنجان: بدون شماره ، کتاب الدیون تا مشیخه ، میرزا محمد بن اسماعیل طالقانی ، ذی حجه 1108 ق[دلیل المخطوطات: 100].

ص:295

524/7510 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7534 ، جلد اول ، افتادگی دارد ، نسخ ، محمد فاضل قمی ، 1108 ق ، بلاغ و حواشی از علامه مجلسی ، 342 برگ[فهرست آستان قدس: 181/14].

525/7511 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14416 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، عبد الائمة بن عبدالحسین نجفی ، 1108 ق ، بلاغ به خط علامه مجلسی[فهرست مجلس:

550/38].

526/7512 . تهران ، ملی تهران: /2702ع ، آغاز کتاب تا آخر صلاة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد علی بن محمد باقر اردبیلی ، 1108 ق ، 284 برگ[فهرست ملی تهران:

162/13].

527/7513 . یزد ، وزیری: 701 ، آغاز کتاب تا آخر زیارات ، نسخ ، محمد ابراهیم ، 1108 ق ، 413 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 596/2].

528/7514 . تهران ، دکتر علی اصغر مهدوی: 769 ، نسخ ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1108 ق ، با حواشی «م ق مد ظله و ع آ ه ره»[نشریۀ نسخه های خطی: 146/2].

529/7515 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1975 ، مزار تا نکاح ، نسخ ، ملا محمد رضا بن محمد صالح قاینی ، 1109 ق ، کاتب نسخه را نزد ملا صادق نیشابوری در سال 1112 ق تصحیح و مقابله نموده ، با حواشی ، 199 برگ[فهرست آستان قدس:

61/5].

530/7516 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 852 ، جهاد تا آخر تهذیب ، نسخ ، عبدالواحد بن عبداللّه قاری و محمد بن یحیی سبزواری ، 1109 ق ، 393 برگ[فهرست الهیات مشهد: 28/2].

531/7517 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 385 ، طلا ق تا آخر دیات ، آغاز: بسمله کتاب الطلا ق حکم الإیلاء قال الشیخ رحمه اللّه و إذا أحلف الرجل ، محمد مؤمن بن حاجی درویش محمد شهمیرزادی ، آخر ذی حجه 1110 ق ، 230 برگ ، 25 سطر[فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 72/1].

532/7518 . تهران ، ملی تهران: /692ع ، جلد اول ، نسخ ، محمد صادق بن کمال الدین حسینی اصفهانی ، 1110 ق ، 460 برگ[فهرست ملی تهران: 156/8].

533/7519 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9453 ، جلد اول ، نسخ ، محمد علی بن علی

ص:296

تبریزی ، 1111 ق ، با حواشی «م ا ه ، م ت ق ، م ق ر» ، 210 برگ[فهرست آستان قدس: 168/14].

534/7520 . قم ، گلپایگانی: 6496/33/46 ، مزار تا طلا ق ، آغاز: بسمله کتاب المزار من التهذیب مختصر فی أنساب النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة و زیاراتهم و تواریخهم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، دوشنبه سلخ رجب 1112 ق ، 338 برگ ، 17 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

535/7521 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1960 ، طهارت تا حج ، نسخ ، مبین بن محمد علی ، 1112 ق ، با تصحیح و مقابله و حواشی ، 409 برگ[فهرست آستان قدس: 56/5].

536/7522 . یزد ، وزیری: 2624 ، کتاب صلاة ، روح اللّه بن حاج محمد مازندرانی ، 1113 ق ، 418 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1367/4].

537/7523 . تهران ، مدرسۀ مروی: 89 ، زیارات تا دیات ، مبین بن محمد علی ، 1113 ق[فهرست مدرسۀ مروی: 95].

538/7524 . قزوین ، میر حسینا: بدون شماره ، نسخ ، سلطان ویس بن محمد اشتهاردی ، 19 ذی حجه 1114 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 342/6].

539/7525 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1974 ، طلا ق تا دیات ، نسخ ، محمد رضا ، 1114 ق ، کاتب نسخه را نزد محمد صادق نیشابوری مقابله و تصحیح نموده ، 261 برگ [فهرست آستان قدس: 62/5].

540/7526 . قم ، گلپایگانی: 5663/29/3 ، طهارت تا پایان حج ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، پایان جلد اول در 1114 ق ، در اول نسخه تملک محمد مهدی بن محمد حسن موسوی جزایری از احفاد سید نعمت اللّه شوشتری در سال 1303 ق با مهر بزرگ مستطیلی وی که شجره نامۀ سیادتش تا امام موسی بن جعفر علیه السلام در آن نقش بسته است ، 316 برگ ، 29 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 234/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

541/7527 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7571/51/31 ، کتاب الجهاد تا آخر تهذیب ، نسخ ، محمد کاظم بن محمد مهدی ، دوشنبه شعبان 1115 ق ، 345 برگ ، 25 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

ص:297

542/7528 . قم ، مسجد اعظم: 174 ، صیام تا تجارت ، آغاز: قال اللّه یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم ، نسخ ، محمد یوسف بن نذر علی اردستانی ، 1115 ق ، 250 برگ ، 30 سطر [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97].

543/7529 . تهران ، مدرسۀ مروی: 15 ، طهارت تا اجارات ، محمد مؤمن بن میرزا نیشابوری ، 1115 ق[فهرست مدرسۀ مروی: 95].

544/7530 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2337 ، کتاب طهارت و صلاة (جزء اول) ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: قال قال لی النبی صلی اللّه علیه و آله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها ، انجام: فلا یجزی ذلک و الکعبه تحتی ، نسخ ، حسین بن محمد ، 9 رجب 1116 ق ، 237 برگ ، 18*24[فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

545/7531 . تهران ، سپهسالار: 2427 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، فاضل حسینی ، 1116 ق ، 432 برگ[فهرست سپهسالار: 532/3].

546/7532 . تهران ، ملک: 1899 ، نسخ ، حسن بن سلیمان بن حسین عاملی ، 1116 ق ، 493 برگ[فهرست ملک: 135/1].

547/7533 . قائن ، مدرسۀ جعفریه: 57 ، از ابتدای کتاب تا اواخر کتاب الطلا ق ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، سید مراد بن محمد نبی قائنی ، دهه آخر ذی قعده 1117 ق ، تصحیح شده با حواشی بسیار ، دارای علامت بلاغ ، در برگ اول چند بیت شعر فارسی و مهر بیضوی «عبده محمد جعفر» مشهود است ، 517 برگ ، 27 سطر ، 31*18 [فهرست مدرسۀ جعفریه].

548/7534 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 199 ، باب أنساب النبی تا آخر نکاح ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1117 ق[فهرست نمازی: 103/1].

549/7535 . یزد ، حسن محمود آبادی: بدون شماره ، نسخ ، محمد زکی بن محمد جعفر حسینی ، محرم 1120 ق ، مقابله شده نزد مولانا عبدالحی در محرم 1127 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 451/4].

550/7536 . تهران ، دانشگاه تهران: 8701 ، از باب اقسام الجهاد تا باب السراری و ملک الأعیان ، نسخ ، محمد تقی بن ابی طالب لواسانی ، 1120 ق ، 242 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 201/17].

551/7537 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 76 ، نسخ ، محمد بن محمد امین گیلانی ، دهه دوم

ص:298

قرن 12 ق ، با حواشی ، 355 برگ ، 23 سطر [فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

552/7538 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 100 ، زکات تا تجارت ، محمد قاسم حسینی استرآبادی ، 1121 ق[فهرست اهدایی رهبری: 83].

553/7539 . تهران ، ملی تهران: /1690ع ، زکات تا دیون ، نسخ ، محمد علی بن محمد زمان ، 1121 ق ، 289 برگ[فهرست ملی تهران: 271/10].

554/7540 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9902 ، زکات تا مزار ، افتادگی دارد ، نسخ ، قاسم بن علی حمدی حسینی سبزواری ، 1123 ق ، 269 برگ[فهرست آستان قدس:

190/14].

555/7541 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 17045 ، صلاة تا نکاح ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1124 ق ، 470 برگ[فهرست آستان قدس: 192/14].

556/7542 . تهران ، سپهسالار: 8409 ، عتق و تدبیر و مکاتبه تا مشیخه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1124 ق ، 239 برگ[فهرست سپهسالار: 538/3].

557/7543 . قم ، گلپایگانی: 7063/36/63 ، طهارت و صلاة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، احمد بن محمد طاهر ، 28 محرم 1126 ق ، با تصحیح و نسخه بدل و حواشی زیاد ، 387 برگ ، 21 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

558/7544 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1633 ، نسخ ، محمد رضا تونی ، 1128 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

559/7545 . تهران ، دانشگاه تهران: 6784 ، صوم تا جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1127 و 1128 ق ، 242 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 360/16].

560/7546 . تهران ، دانشگاه تهران: 1722 ، دیون تا نکاح ، نسخ ، محمد مؤمن بن محمد هاشم حسینی عبدالعظیمی ، 3 رجب 1129 ق ، 235 برگ[فهرست دانشگاه تهران:

260/8].

561/7547 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9943 ، نسخ ، محمد علی بن عبدالعزیز قشمیری ، 1129 ق ، 259 برگ[فهرست آستان قدس: 193/14].

562/7548 . تهران ، دانشگاه تهران: 635 ، آغاز کتاب تا آخر صلاة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، محمد زکی ، 1129 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، 284 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1255/5].

ص:299

563/7549 . شیراز ، ملی فارس: 624 ، طهارت تا نهی عن المنکر ، نسخ ، احمد شریف بن جبرئیل انصاری ، 1129 ق ، 365 برگ[فهرست ملی فارس: 213/2].

564/7550 . ری ، آستان عبدالعظیم: 38 ، نسخ ، محمد صالح بن عباس جولدری ، 1129 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 74/3].

565/7551 . تهران ، مدرسۀ مروی: 376 ، صیام تا تجارت ، بدون نام کاتب ، 1130 ق [فهرست مدرسۀ مروی: 95].

566/7552 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 744 ، صیام ، نسخ ، محمد صادق بن حیدر جهرمی ، 1130 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، 73 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 19/2و59/1].

567/7553 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1637 ، نسخ ، محمد حسن ، 1157 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

568/7554 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 6161 ، دیون تا لعان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، مقابله شده در سال 1174 ق و 1180 ق ، حواشی دارد و تصحیح شده ، 250 برگ[فهرست آستان قدس: 63/5].

569/7555 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 10126 ، نسخ ، خواجه کلان ، 1178 ق[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

570/7556 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 1/160 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1199 ق[فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 11].

نسخه های تهذیب الأحکام (قرن 12 ق)

571/7557 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12514 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، تصحیح و مقابله از محمد نظام الدین ، 434 برگ[فهرست آستان قدس: 194/14].

572/7558 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 12877 ، جلد اول (طهارت تا جهاد) ، نسخ ، محمد هادی بن محمد قاسم اصفهانی ، قرن 12 ق ، بلاغ از مجلسی دوم ، 449 برگ[فهرست آستان قدس: 193/14].

573/7559 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 15093 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 506 برگ[فهرست آستان قدس: 188/14].

ص:300

574/7560 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1972 ، دیون تا عتق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، ملا محمد علی مشهدی نزد علامه مجلسی تصحیح و مقابله کرده ، با حواشی مجلسی ، 281 برگ [فهرست آستان قدس: 62/5].

575/7561 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 215 ، بیع تا دیات ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق [فهرست اهدایی رهبری: 83].

576/7562 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 8166 ، جلد اول تا چهارم ، نسخ ، محمد حسین بن سلیمان جندقی ، قرن 12 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 662 برگ[فهرست آستان قدس: 168/14].

577/7563 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: مجموعۀ طباطبایی 561 ، تا اواسط احکام الجماعة ، نستعلیق ، محمد بن حسن بن هلال بورینی ، قرن 12 ق ، رسالۀ اول مجموعه ، در حاشیه تصحیحات و تعلیقات لغوی و فقهی دارد ، «1پ - 180پ»180 برگ[فهرست مجلس: 260/22].

578/7564 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: امام جمعه خویی 57 ، جلد اول تا آخر زکات ، نسخ ، محمد نهاوندی ، قرن 12 ق ، «618ص» 309 برگ[فهرست مجلس:

57/7 ].

579/7565 . تهران ، دانشگاه تهران: 9971 ، صلاة ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 129 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 517/17].

580/7566 . تهران ، دانشگاه تهران: 9976 ، صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، حاشیه ها نستعلیق ، 291 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 519/17].

581/7567 . تهران ، دانشکدۀ ادبیات: امام جمعه 463 ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، رسالۀ دوم مجموعه ، (75245)[فهرست ادبیات تهران: 62/3].

582/7568 . تهران ، ملی تهران: /2261ع ، جزء اول و نیمی از جزء دوم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 147 برگ[فهرست ملی تهران: 668/11].

583/7569 . تهران ، ملی تهران: /753ع ، جلد اول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 269 برگ[فهرست ملی تهران: 211/8].

584/7570 . قم ، گلپایگانی: 432 ، عتق تا آخر تهذیب ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 36/2].

ص:301

585/7571 . قم ، گلپایگانی: 628 ، صیام تا نکاح ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 36/2].

586/7572 . قم ، گلپایگانی: 7622/39/2 ، طهارت تا اول حج ، آغاز: ذلک قال و إن کنتم جنبا فاطهروا و لم یقل ذلک لهن فهذا خبر مرسل ... قال الشیخ أیده اللّه و إذا عزم الجنب علی التطهیر بالغسل فلیستبرأ بالبول ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، در حاشیه تصحیح شده و حواشی دارد ، 407 برگ ، 31 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

587/7573 . تهران ، سپهسالار: 5446 ، آغاز کتاب تا آخر صلاة المیت ، برگ اول افتاده ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 536 برگ[فهرست سپهسالار: 537/3].

588/7574 . تهران ، سپهسالار: 8147 ، آغاز کتاب تا پایان صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 340 برگ[فهرست سپهسالار: 537/3].

589/7575 . قم ، مسجد اعظم: 1693 ، زیارات تا مشیخه ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز:

کتاب الزیارات باب المزار من کتاب التهذیب مختصر فی أنساب النبی صلی اللّه علیه و آله ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 309 برگ ، 33 سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

590/7576 . قم ، مسجد اعظم: 175 ، طهارت و صلاة ، از اول و آخر و وسط افتادگی دارد ، آغاز: جسدک قلت و إن کان بعض یوم قال نعم ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 143 برگ ، 31سطر[فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 97؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

591/7577 . تهران ، ملک: 2770 ، آغاز تا حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 262 برگ [فهرست ملک: 126/1].

592/7578 . تهران ، ملک: 5334 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 331 برگ[فهرست ملک: 136/1].

593/7579 . یزد ، وزیری: 105 ، افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 344 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 132/1].

594/7580 . یزد ، وزیری: 1520 ، از آغاز تا باب وجوب الحج ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 262 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 981/3].

ص:302

595/7581 . یزد ، وزیری: 88 ، باب البیع بالنقد تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 280 برگ[فهرست کتاب خانۀ وزیری: 108/1].

596/7582 . مشهد ، دانشکدۀ الهیات: 1731 ، طهارت تا اواخر خمس ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، تصحیح شده ، با حواشی آقا حسین ، 351 برگ[فهرست الهیات مشهد: 822/3].

597/7583 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 17 - ب ، زیارات تا دیات ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، با ذکر نسخه بدلها در حاشیه ، 403 برگ[فهرست حقو ق تهران: 309].

598/7584 . مشهد ، گوهرشاد: 1333 ، آغاز: بسمله کتاب الطلا ق باب حکم الإیلاء قال الشیخ ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[فهرست گوهرشاد: 1932/4].

599/7585 . تهران ، مدرسۀ مروی: 11 ، دیون تا دیات ، بدون نام کاتب ، قرن 11 و 12 ق[فهرست مدرسۀ مروی: 96].

600/7586 . اصفهان ، عمومی اصفهان: 5183 ، طهارت تا اواخر صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، با حواشی «فیض ، م ق ، مح بر ، ه بر ، زین رحمه اللّه ، مدارک ، مصباح و حبل المتین» ، «608ص» 304 برگ[فهرست کتاب خانۀ عمومی اصفهان:

213/1].

601/7587 . مشهد ، کاظم مدیر شانه چی: بدون شماره ، نکاح تا مشیخه ، نسخ ، مصطفی بن عبدالواحد ، قرن 12 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 592/5].

602/7588 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 1486 ، طهارت ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق ، 226 برگ[فهرست مدرسۀ فیضیه: 59/1].

603/7589 . قم ، مدرسۀ فیضیه: 235 ، حج و مزار ، بدون نام کاتب ، عصر علامه مجلسی[فهرست مدرسۀ فیضیه: 56/1].

604/7590 . قم ، طبسی حائری: 33 ، مزار تا آخر تهذیب ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز:

امتحنک الذی خلقک قبل أن یخلقک فوجدک ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 380 برگ ، 29 سطر[مجلۀ نور علم: 101/14؛ فهرست کتاب خانۀ طبسی].

605/7591 . ری ، آستان عبدالعظیم: 15 ، طهارت تا آخر جزء سوم ، آغاز: از اول افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 74/3].

ص:303

606/7592 . ری ، آستان عبدالعظیم: 50 ، قرض تا لعان ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، سده 11 و 12 ق[نشریۀ نسخه های خطی: 74/3].

607/7593 . قم ، آستان معصومیه (س): 1:97 - 5995 ، صلاة ، از اول و آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، 151 برگ[فهرست آستان معصومیه(س) ، دانش پژوه: 9].

608/7594 . دامغان ، حسینیه قمر بنی هاشم: 123 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: عن علی بن الحسن الطاطری عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام ، انجام: عن أبان بن عثمان عن الحارث بن یعلی بن مرة عن أبیه عن جده قال قبض رسول اللّه ص ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 12 ق ، تصحیح شده ، 167 برگ ، 19 سطر ، 25/5*18/5 [فهرست کتاب خانۀ قمر بنی هاشم].

نسخه های تهذیب الأحکام (سالهای 1201 - 1299 ق)

609/7595 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 7084 ، زکات تا حج ، نسخ ، عبد اللّه بن محمد مهدی ایموری ، 1202 ق ، تصحیح و مقابله شده ، 240 برگ[فهرست آستان قدس:

191/14].

610/7596 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 689 ، آغاز کتاب تا حج ، نسخ ، محمد بن محمد تقی ، 1202 ق[فهرست نمازی: 373/1].

611/7597 . تهران ، دانشکدۀ حقوق: 32 - ج ، زکات تا حج ، نسخ ، مصطفی بن عبد اللّه حویزی ، 1202 ق ، 281 برگ[فهرست حقو ق تهران: 310].

612/7598 . قم ، قائنی: 73 ، نکاح تا آخر تهذیب ، محمد بن علی خراسانی بیارجمندی ، 1209 ق[مجلۀ تراثنا: 153/49].

613/7599 . تهران ، دانشگاه تهران: 6313 ، نسخ ، محمد صادق بن محمد علی اصفهانی ، 1221 ق ، 256 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 240/16].

614/7600 . کرمانشاه ، فیض مهدوی: بدون شماره ، صوم تا آخر مکاسب ، بدون نام کاتب ، 1235 ق[مجلۀ تراثنا: 28/9].

615/7601 . قم ، قائنی: 74 ، طهارت و صلاة ، بدون نام کاتب ، تملکی در سال 1259 ق[مجلۀ تراثنا: 154/49].

ص:304

616/7602 . قم ، گلپایگانی: 18/128 ، مشیخه ، نستعلیق ، ملا محمد باقر گلپایگانی ، 1260 ق[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 75/1].

617/7603 . قم ، گلپایگانی: 5368/27/38 ، طهارت ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، یکشنبه 28 ربیع الاول 1272 ق ، 118 برگ ، 25 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 160/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

618/7604 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 1/168 ، نسخ ، بدون نام کاتب ، 1282 ق[فهرست مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 11].

نسخه های تهذیب الأحکام (قرن 13 ق)

619/7605 . مشهد ، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 757 ، مزار تا تجارت ، بدون نام کاتب ، سده 12 و 13 ق[فهرست اهدایی رهبری: 85].

620/7606 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 3502 ، تا اواخر جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، «809ص» 405 برگ[فهرست مجلس: 1457/10].

621/7607 . تهران ، دانشگاه تهران: 6613 ، زیارات تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 245 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 308/16].

622/7608 . تهران ، ملی تهران: /1724ع ، از اوائل طهارت تا آخر حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 467 برگ[فهرست ملی تهران: 311/10].

623/7609 . تهران ، مدرسۀ مروی: 254 ، حج تا مشیخه ، محمد کاظم بن مظفر فرسفجی ، سده 12 و 13 ق[فهرست مدرسۀ مروی: 95].

624/7610 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 7970/54/60 ، از اول تا اواسط کتاب الحج ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: توفیت و إن فاطمه علیها السلام خرجت فی نسائها ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 252 برگ ، 21 سطر [فهرست مدرسۀ حجازیها].

625/7611 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8072/55/42 ، از اول کتاب الحج تا اواسط کتاب النکاح ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز: وجوب الحج قال الشیخ رحمه اللّه الحج فریضة علی کل حر بالغ مستطیع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 114 برگ ، 24 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

626/7612 . قم ، مدرسۀ حجازیها: 8204/56/54 ، از اول کتاب تا پایان کتاب الطهارة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 174 برگ ، 21 سطر[فهرست مدرسۀ حجازیها].

ص:305

627/7613 . شیراز ، خانقاه احمدیه: 338 ، زکات تا آخر تهذیب ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق [نشریۀ نسخه های خطی: 211/5].

628/7614 . قم ، دار الحدیث: 131 ، کتاب طهارت و صوم که هر دو ناقص الآخر است ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: و الأخبار التی یقترن إلیه القرائن التی تدل علی صحتها و أما من إجماع المسلمین إن کان فیها أو إجماع الفرقة المحقة ثم أذکر بعد ذلک ... باب الأحداث الموجبة للطهارة ، انجام: و یقع أیدی بنی شیبة و یعقلها فی الکعبة أحمد بن محمد عن البرقی عن یونس بن هشام عن حفص بن عباس عن جعفر بن محمد قال کان رسول اللّه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، 125 برگ ، 26 سطر ، 21*35[فهرست دار الحدیث].

629/7615 . قم ، دار الحدیث: 171 ، از کتاب طهارت تا زیارات ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: فهی میتة فإذا مسّه إنسان فکل ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل فإن لم یکن فیه فلا غسل علیه ، انجام: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم ... عن عبد اللّه بن محمد بن یحیی عن عبد اللّه بن مسکان عن ابی بصیر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، در حاشیه تصحیح شده است ، 258 برگ ، 21 سطر ، 20*29[فهرست دار الحدیث].

630/7616 . قم ، دار الحدیث: 176 ، از کتاب جهاد تا طلا ق ، از انجام افتادگی دارد ، آغاز:

بسمله محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبیه عن وهب عن جعفر عن ابیه علیهما السلام قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، انجام: ثم ولدت ولدین و مات آخر فقضی فیها أن یعرض علیه السلام فابت فقال أما ما ولدت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، قرن 13 ق ، لبه بیشتر برگ ها وصالی شده ، 304 برگ ، 21 سطر ، 18*27 [فهرست دار الحدیث].

631/7617 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 4057 ، دیون و قضایا و احکام و مکاسب و تجارات ، محمود بن محمد رضا بیدگلی ، 1312 ق ، 136 برگ[فهرست مجلس:

57/11].

ص:306

نسخه های تهذیب الأحکام (بدون تاریخ کتابت)

632/7618 . قم ، مرعشی: بدون شماره ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بلاغ و سماع از علامه مجلسی به سال 1096 ق[مجلۀ میراث شهاب: 9/20].

633/7619 . قم ، مرعشی: 1325 ، دیون تا آخر تهذیب ، نسخ ، علی بن حیدر گیلانی ، بدون تاریخ کتابت ، 332 برگ[فهرست مرعشی: 109/4].

634/7620 . قم ، مرعشی: 1641 ، جهاد تا مشیخه ، نسخ ، جلال ابردهی ، بدون تاریخ کتابت ، 386 برگ[فهرست مرعشی: 42/5].

635/7621 . قم ، مرعشی: 1733 ، طهارت و صلاة ، نسخ ، صدرالدین صحاف ، بدون تاریخ کتابت ، 182 برگ[فهرست مرعشی: 119/5].

636/7622 . قم ، مرعشی: 229 ، از اول و آخر افتادگی دارد ، آغاز: ذوی قرابتی حتی لا أحتسب الزکاة علیه ، نسخ ، امیر عین العارفین قمی ، بدون تاریخ کتابت ، 245 برگ[فهرست مرعشی: 255/1].

637/7623 . قم ، مرعشی: 274 ، آغاز کتاب تا صیام ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، نسخه قدیمی ، 399 برگ [فهرست مرعشی: 303/1].

638/7624 . قم ، مرعشی: 3591 ، جزء اول کتاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 107 برگ[فهرست مرعشی: 374/9].

639/7625 . قم ، مرعشی: 4039 ، طهارت و صلاة ، از اول افتادگی دارد ، نسخ ، محمد رضا بن یالکار بن شاهوردی جاملو ، بدون تاریخ کتابت ، 249 برگ[فهرست مرعشی:

42/11].

640/7626 . قم ، مرعشی: 4598 ، آغاز کتاب تا حج ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نیمه اول نستعلیق و نیمه دوم نسخ ، 277 برگ[فهرست مرعشی: 166/12].

641/7627 . قم ، مرعشی: 5332 ، مزار تا دیات ، نسخ ، محمد بن احمد بن اسماعیل جبیلی عاملی ، بدون تاریخ کتابت ، 399 برگ[فهرست مرعشی: 120/14].

642/7628 . قم ، مرعشی: 535 ، نکاح تا دیات ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 334 برگ[فهرست مرعشی: 139/2].

643/7629 . قم ، مرعشی: 6198 ، جلد اول ، آغاز: من أبی جعفر علیه السلام قال قال رسول

ص:307

اللّه قال اللّه عزوجل ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 220 برگ[فهرست مرعشی: 198/16].

644/7630 . قم ، مرعشی: 851 ، مزار تا دیات ، نسخ ، محمد زمان بن استاد علی شهمرادی ، بدون تاریخ کتابت ، 388 برگ[فهرست مرعشی: 44/3].

645/7631 . قم ، مرعشی: 9386 ، حج تا اجاره ، نسخ معرب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 274 برگ[فهرست مرعشی: 168/24].

646/7632 . مشهد ، مدرسۀ فاضلیه: 16 اخبار ، تا آخر حج ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، وقف از محمد مؤمن در 1088 ق ، 292 برگ[فهرست مدرسۀ فاضلیه: 60].

647/7633 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1632 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

648/7634 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1634 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

649/7635 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1635 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

650/7636 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1639 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

651/7637 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1640 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

652/7638 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1644 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

653/7639 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1965 ، بخشی از طهارت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 86 برگ[فهرست آستان قدس: 58/5].

654/7640 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 1976 ، قطعه ای از صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 30 برگ[فهرست آستان قدس: 59/5].

655/7641 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9038 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

ص:308

656/7642 . مشهد ، آستان قدس رضوی: 9539 ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، این رساله در مجموعه ای قرار دارد[فهرست الفبایی آستان قدس: 153].

657/7643 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 1309 ، مزار تا آخر تهذیب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، «633ص» 317 برگ[فهرست مجلس: 81/4].

658/7644 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 14108 ، مزار تا آخر تهذیب ، نسخ ، محمد باقر خراسانی ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده ، با حواشی «م.ت. ق. ره» ، 544 برگ [فهرست مجلس: 140/38].

659/7645 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 39 ، جلد اول ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 362 برگ[فهرست مجلس: 18/2].

660/7646 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7085 ، دیون و کفالات تا آخر تهذیب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ اول مجموعه ، «1پ - 296ر»296 برگ[فهرست مجلس: 96/25].

661/7647 . تهران ، مجلس شورای اسلامی: 7480 ، جلد اول (طهارت و صلاة و زکات) ، نسخ ، محمد بن اسد اللّه ، بدون تاریخ کتابت ، 298 برگ[فهرست مجلس: 451/25].

662/7648 . تهران ، دانشگاه تهران: 636 ، جلد دوم ، آغاز: بسمله کتاب الزکاة باب ما یجب فیه الزکاة ، نسخ ، محمد زکی ، بدون تاریخ کتابت ، حاشیه به خط محمد طاهر ، 223 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1259/5].

663/7649 . تهران ، دانشگاه تهران: 640 ، مزار تا آخر تهذیب ، آغاز: بسمله کتاب المزار من کتاب التهذیب فی أنساب النبی ، نسخ و نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 236 برگ[فهرست دانشگاه تهران: 1267/5].

664/7650 . تهران ، ملی تهران: /2061ع ، نکاح تا وصیت ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ سوم مجموعه ، 91 برگ[فهرست ملی تهران: 216/11].

665/7651 . تهران ، ملی تهران: /2171ع ، طلا ق تا مشیخه ، نسخ ، محمد ابراهیم بن احمد قشمیری ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی و امضای بلاغ ، 187 برگ[فهرست ملی تهران: 440/11].

666/7652 . تهران ، ملی تهران: /2406ع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 226 برگ[فهرست ملی تهران: 188/12].

ص:309

667/7653 . تهران ، ملی تهران: /2591ع ، نسخ ، معزالدین ، بدون تاریخ کتابت ، 234 برگ [فهرست ملی تهران: 542/12].

668/7654 . قم ، گلپایگانی: 1120/7/20 ، نکاح تا دیات به همراه مشیخه ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: بمیراث ونکاح بلا میراث و نکاح بملک الیمین و عنه عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه دارای علامات بلاغ و تصحیح و نسخه بدل می باشد و دارای حواشی است ، 417 برگ ، 21 سطر ، 19*26 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی جدید].

669/7655 . قم ، گلپایگانی: 232/2/52 ، کتاب الصلاة ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: بسمله ...قال الشیخ أیده اللّه و المفروض من الصلاة فی الیوم و اللیلة خمس صلوات ثم ذکر تفصیلها و هذا الباب ..قال الشیخ أیده اللّه و المسنون من الصلوات فی الیوم و اللیلة أربع ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، نسخه در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده و برخی لغات معنی شده است ، در دو ثلث اول نسخه نوع حدیث «صحیح و موثق و حسن و ضعیف »با علائم «ص ، ق ، ن ، ف»مشخص شده است ، حواشی دارد ، 164 برگ ، 21 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

670/7656 . قم ، گلپایگانی: 24/1 ، طهارت تا زکات و دیون تا دیات ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 33/3].

671/7657 . قم ، گلپایگانی: 34/1/34 ، کتاب الصلاة ، از آغاز افتادگی دارد ، آغاز: بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید المدائنی ... عن أبی عبداللّه علیه السلام قال سأل عن الرجل یکون فی صلاته ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 245 برگ ، 24 سطر ، 18*27[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

672/7658 . قم ، گلپایگانی: 4701/24/1 ، طهارت تا دیات و مشیخه ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، دو برگ آخر نونویس توسط مصطفی حسینی صفائی خوانساری به تاریخ محرم 1366 ق ، 569 برگ ، 30 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

673/7659 . قم ، گلپایگانی: 4950/25/40 ، طلا ق تا مشیخه ، آغاز: هذا الحکم مختص الظهار دون الطلا ق مع أن قوله علیه السلام فی الخبر الأول لا شیء علیک یحتمل أن

ص:310

یکون أراد لا شیء علیک من العقاب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 369 برگ ، 19 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 36/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

674/7660 . قم ، گلپایگانی: 6131/31/11 ، طهارت تا جهاد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، بخش نونویس را مصطفی حسینی صفایی خوانساری در محرم 1366 ق کتابت کرده است ، در حاشیه تصحیح شده و نسخ بدل دارد ، دارای حواشی با امضای «م ق ر سلمه اللّه» ، 472 برگ ، 29 سطر[فهرست گلپایگانی ، قدیم: 333؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

675/7661 . قم ، گلپایگانی: 6638/34/8 ، طهارت تا زیارات ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد ، با حواشی ، 488 برگ ، 28 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

676/7662 . قم ، گلپایگانی: 6722/34/92 ، زکات و صوم و حج ، از آخر افتادگی دارد ، آغاز: بسمله کتاب الزکاة باب ما تجب فیه الزکاة قال الشیخ رحمه اللّه الزکاة فی تسعة أشیاء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده است و علامت بلاغ دارد ، در اول نسخه وقف به تاریخ 1155 ق درج شده است ، یادداشت تصحیح و مقابله دارد ، با حواشی ، 129 برگ ، 22 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

677/7663 . قم ، گلپایگانی: 6734/34/104 ، طهارت تا اول زکات ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در اول نسخه دو مهر است از جمله سجع «یا صالح المؤمنین 1152 ق» ، 170 برگ ، 31 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

678/7664 . قم ، گلپایگانی: 7052/36/52 ، طهارت تا زکات ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: ثلاثة أشبار و نصفا فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکر من الماء فأما الخبر الذی ... و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن حماد عن ربعی ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده است ، 437 برگ ، 19 سطر[فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:311

679/7665 . قم ، گلپایگانی: 7381/38/1 ، طهارت تا جهاد ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده و بلاغ مقابله و سماع دارد ، تملک محمد محسن بن حسن خان تبریزی در 1075 ق با مهر وی ، 236 برگ ، 36 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

680/7666 . قم ، گلپایگانی: 7662/39/42 ، بخشی از صوم و حج ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: و المفرد إذ أبی بعد الطواف و السعی قبل ان یقصر فلیس له متعته ... و لیس علی النساء الإجهار بالتلبیة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، رسالۀ دوم مجموعه ، 16 برگ ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

681/7667 . قم ، گلپایگانی: 7679/39/59 ، کتاب نکاح تا صید و ذبایح ، آغاز: بسمله کتاب النکاح باب السنة فی النکاح محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن فضال قال قال أبوعبداللّه علیه السلام رکعتان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح دارد ، 188 برگ ، 23 سطر[فهرست گلپایگانی ، جدید].

682/7668 . تهران ، سپهسالار: 1882 ، جلد دوم (دیون و کفالات تا دیات) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 222 برگ[فهرست سپهسالار: 531/3].

683/7669 . تهران ، سپهسالار: 1896 ، دیون تا طلا ق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 311 برگ[فهرست سپهسالار: 532/3].

684/7670 . تهران ، سپهسالار: 2428 ، آغاز کتاب تا آخر زکات ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 353 برگ[فهرست سپهسالار: 532/3].

685/7671 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 219 ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده[فهرست نمازی: 113/1].

686/7672 . خوی ، مدرسۀ نمازی: 743 ، جلد دوم (زکات تا جهاد) ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی از (م ق ر سلمه اللّه)[فهرست مدرسۀ نمازی:

401/1].

687/7673 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2083 ، کتاب صلاة ، آغاز: کتاب الصلاة قال الشیخ أیده اللّه و المفروض من الصلاة فی الیوم و اللیلة خمس صلوات ثم ذکر تفصیلها ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده با حواشی زیاد ،

ص:312

در بعضی صفحات علامت بلاغ علامه مجلسی مشهود است ، 250 برگ ، 19 سطر ، 18/5*25 [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

688/7674 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2124 ، کتاب المزار تا پایان کتاب الدیات ، آغاز: فی ذکر أنساب النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة ، انجام: مکانه رقبة مؤمنة و ذلک قول اللّه عزوجل ، نسخ ، محمد طاهر بن محمد باقر چوزان شهمرزادی ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده ، در پایان کتاب التجارة اجازه ای از حسین بن محمد بحرانی به شخصی بدون نام آمده است ، دارای حواشی نسبتا مفصل ، 309 برگ ، 29 سطر ، 24/5 * 37/5[فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

689/7675 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2238 ، کتاب زکات تا اواخر حج ، از آغاز و انجام افتادگی دارد ، آغاز: إنا نطلق اسم الزکاة علی النافلة و غیرها لما یؤول إلیه من استحقاق الثواب ، انجام: قلت جعلت فداک بینی و بینه فراسخ کثیرة قال لی اصعد فوق ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، تصحیح شده [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

690/7676 . قم ، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2470 ، کتاب العتق تا پایان مشیخه ، آغاز: عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 241 برگ[فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

691/7677 . یزد ، وزیری: 3651 ، جلد اول ، نسخ ، میر علی اصغر بن میر سلطان ، بدون تاریخ کتابت ، 351 برگ [فهرست کتاب خانۀ وزیری: 1736/5].

692/7678 . همدان ، مدرسۀ غرب: 10040 ، جهاد تا دیات ، نسخ ، محمد زمان ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ غرب: 82].

693/7679 . همدان ، مدرسۀ غرب: 1088 ، طهارت و صلاة ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ غرب: 80].

694/7680 . همدان ، مدرسۀ غرب: 4508 ، زکات تا زیارات ، شکسته نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ غرب: 81].

695/7681 . بابل ، مدرسۀ صدر: 42 ، اواخر صلاة تا باب فضل شهر رمضان ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست مدرسۀ صدر: 39].

696/7682 . مشهد ، مدرسۀ نواب: 15 اخبار ، جلد اول ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون

ص:313

نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، 321 برگ[فهرست دو کتاب خانۀ مشهد: 486].

697/7683 . تبریز ، ثقة الإسلام تبریزی: بدون شماره ، مزار تا آخر تهذیب ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، از روی نسخه ملا محمد تقی مجلسی[نشریۀ نسخه های خطی: 533/7].

698/7684 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 33 ، دیون و کفالات تا اول صید و ذباحه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی «م ق ر دام ظله» و «م ت ق ر» ، تصحیح شده ، 320 برگ ، 19 سطر[میراث اسلامی ایران: 581/10؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 69/1].

699/7685 . قزوین ، مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 57 ، دیون و کفالات تا آخر صید و ذباحه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، در حاشیه تصحیح شده ، 385 برگ ، 19 سطر [میراث اسلامی ایران: 582/10؛ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام : 71/1].

700/7686 . شیراز ، ملی فارس: 444 ، طهارت تا اول جهاد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، با حواشی ، 555 برگ[فهرست ملی فارس: 39/2].

701/7687 . تهران ، خانقاه نور بخش: 174 ، آغاز کتاب تا نکاح ، از اول افتادگی دارد ، نستعلیق ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، مقابله شده ، «1230ص» 615 برگ[فهرست خانقاه نوربخش: 181/1].

702/7688 . قم ، طبسی حائری: 11 ، طهارت و صلاة ، آغاز: برابر نمونه ، نسخ ، بدون نام کاتب ، دوشنبه 12 صفر 79؟ (979 یا 1079 ق) ، در مجلۀ نور علم در ردیف 286 معرفی شده است ، 413 برگ ، 21 سطر ، 20/5*29/5 [مجلۀ نور علم: 109/14؛ فهرست کتاب خانۀ طبسی].

703/7689 . مشهد ، مدرسۀ میرزا جعفر: بدون شماره ، از آخر افتادگی دارد ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت [فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 34].

704/7690 . مشهد ، مدرسۀ سلیمان خان: 2 ، جهاد تا آخر تهذیب ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[فهرست چهار کتاب خانۀ مشهد: 8].

705/7691 . کاشان ، مدرسۀ سلطانی: 51 ، زکات و صیام و حج و مواریث و طهارت و صلاة ، نسخ ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت ، شماره نسخه در فهرست قدیم 1/131 است ، با تصحیح در برخی از صفحات ، 485 برگ ، 25 سطر[فهرست

ص:314

مدرسۀ سلطانی ، قدیم: 12؛ فهرست مدرسۀ سلطانی ، جدید].

706/7692 . کرمانشاه ، فیض مهدوی: بدون شماره ، طهارت تا تجارت ، بدون نام کاتب ، بدون تاریخ کتابت[مجلۀ تراثنا: 28/9].

707/7693 . کرمانشاه ، فیض مهدوی: بدون شماره ، طهارت تا زکات