تاریخ سیاسی ایران: بسترهای تاسیس سلطنت پهلوی جلد 3

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : تاریخ سیاسی ایران معاصر : بسترهای تاسیس سلطنت پهلوی/حسین آبادیان

مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1389

فروست : تاریخ سیاسی ایران معاصر؛3

یادداشت : خراسان رضوی

س-126/89

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)

شابک : :9786005786026

شماره کتابشناسی ملی : 2315512

ص:1

اشاره

ص:2

فهرست مطالب

سخن ناشر 9

مقدمه 11

1 .طرح بحث و پرسش اصل یا ی ن رساله 11

2 . درباره منابع ای نت حقی ق 14

فصل نخست/ کابینه سیاه یا دولت مستعجل سیدضیاء 21

1 .حکومت نظام ید ر تهران 24

2 . صفب ندی نی روها به دنبال کودتا 31

3 . سیدضی اء و نظی ر هد ولت قدرتمند 33

4 . جایگاه رضاخان در کودتا 36

5 . ویژگیهای شخص ی رضاخان 38

6 . سیدضیاء و سیاست مشت آهنی ن 40

7 . سیدض ای ء و ناکام ید ر اداره کشور 45

50 8 . ماهیت لغو قرارداد 1919

9 . موازنه شکننده رضاخان و سیدضیاء 57

فصل دوم/ دولت قوام السلطنه و سیاست توازن نیروها 61

1 . سرنوشت امیرمؤی د و کلنل پس ای ن 63

ص:3

4 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

2 . رضاخان، شوکتالملک و عملیات قتل پسیان 65

3 . سرکوب بقایا ی جنبش جنگل 68

4 . رضاخان، احساناللهخان و م یرزا کریمخان رشت ی 75

5 . آرای شن یروه ا ی سیاس ید ر مجلس چهارم 80

6 .جمع یت ا صلاح طلب و سوسیال ی س تها 85

7 .ماه ی ت جنبش باستانگرا ای ن 88

8 . برنامههای دولت قوام 91

9 .انگل ی سی ه ا و س یاست تضعی فد ولت قوام 98

10 . شوروی، انگلی س و سقوط قوام 107

11 . رضاخان در مسی ر خودکامگی 112

فصل سو م/ انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 119

1 . سرنوشت قیام لاهوت ی 121

3 . عامل اصل یک ودتا کیست؟ 134

4 .رضاخان و سرکوب مطبوعات 140

5 . دستها یپ نهان و بلوا یم حله کلیم ای ن 151

6 . مشیرالدوله و بحث امتیاز نفت شمال 158

7 . رضاخان و سیاست تزلزل در کابینه مشیرالدوله 160

فصل چهار م/ انگلیس و دولت دوم قوام 171

1 . انگلستان، مسئله شی خ خزعل و جنگ شلی ل 174

2 .اختلافا فکنی ب ی ن عشای ر 192

3 . فروگرفتن اقبا لالسلطنه و سردار مقتدر طالش ی 197

4 .انگلستان، س یمیتقو و مسئله کردستان 208

5 . انگلیس و عم لیات سقوط قوام 226

6 . مدرس و پیشنهاد استیضاح رضاخان 229

7 . استعفا ی رضاخان و دسای سق شون 232

8 . سیاست اسطورهساز یا ز رضاخان 235

ص:4

فهرست مطالب 59 . بهار و تحلی لم وازنه نیروها 236

فصل پنج م/ دولت مستوفی و مقدمات صعود رضاخان 247

1 . ائتلاف نخبگان و اوبا ش 251

2 .حمله اوباش به مجلس چهارم 255

3 . روانشناسی اق لی ت عوامفری بم جلس 262

فصل شش م/ مشیرالدوله و واپسین تلاشها 267

1 . ایران و مسئله تبعی د علمای مق ی مب ی ا نلنهرین 268

1 . کابینه مشیرالدوله و موضوع علما یم هاجر 278

2 . بازتاب تحولات عراق در ایران 282

3 . تحرکات روحا نیان ایران 283

4 . شورو ی و مسئله رضاخان 290

5 . گیلان و خشونت قشون 295

6 .انگلستان، رضاخان و دستگ ی ر یق وام 299

7 .انگلستان و فرزندان ظلا لسلطان 302

8 .تحرکات پنهان به نفع رضاخان 304

9 . واپسی نت حرکات متحصنی نم سجد سلطان ی 306

10 . انگلیسی ه او استعفا یم شیرالدوله 307

11 .صعود قابل اجتناب رضاخان 309

فصل هفت م/ ریاست وزرائی رضاخان 317

1 . انگلستان و سیاست تثبی تق درت رضاخان 323

2 . بریتانیا، نفت و سیاست 325

فصل هشت م/ بلوای جمهوری 331

1 . احمدشاه و بلوا ی جمهور ی 335

2 .درباره انتخابات مجلس پنجم 340

3 . مجلس، رضاخان و بلوا ی جمهور ی 348

ص:5

6 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

4 . خالصیزاده، اندیشه اتحاد اسلام و بلوا ی جمهور ی 361

5 . مجلس، قشون و بلوا ی جمهور ی 368

6 . رضاخان بعد از شکست غائله جمهور ی 381

7 .انگل ی سی ه ا، بلو ا ی جمهور ی و رضاخان 387

8 . سیما ی سی اس ی مدر س 392

9 .قشون و بازگرداندن مجدد رضاخان به قدرت 397

10 . شمهای از تظاهرات مذهب ی رضاخان 399

11 .قتل م ری زاده عشق ی 403

12 . تظاهرات ضدبها ئ ی و مسئله رضاخان 406

13 . نفت و قتل ایمبر ی 412

14 . تلاش مدرس برا یا ستیضاح رضاخان 423

فصل نه م/ آمریکا، نفت و سیاست در ایران 431

1 . احمد قوام و شرکتها ین فت یآ مریکائ ی 438

2 . استاندارد اوی ل و شرکت نفت انگلی س و ایران 440

3 . مجلس و بحث امتیاز نفت شمال 445

4 . انگلستا ن و سرمایهگذاران آمریکائ ی 447

5 . قرارداد ایران و شرکت استاندارد اوی ل 450

6 . ائتلاف انگلیسیها با استاندارد اوی ل 455

7 . باز یان گلیس ید ر امتیاز نفت شمال 457

8 . ورود سینکل ر به مناقشات نفت یا یران 460

9 .نفت و مسئله یهود 464

10 . مأموری تن خست میلسپو 467

11 .رفتار ناهنجار دولت آمریکا به دنبال قتل ایمبر ی 474

فصل ده م/ انگلیسیها و پایان کار خزعل 481

1 . لورین و حل مسالمتآمیز مسئله خزعل 482

2 . سالارالدوله و انگلیسیه ا 486

ص:6

7

490

494

502

504

508

511

517

525

526

534537

540

542

555

561

563

563

564

565

570

571

ص:7

ص:8

سخن ناشر

مقط ع زمانی سالهای 1299 تا 1304 شمسی، یکی از مهمترین و در عین حال بتحریران ن ی

سالها ی بعد از مشروطیت ایرا ا نس ت. ط یاین سالها تحولاتی به وقوع پیوست که در نوع

خود ب یسابقه بود، سیر شتابناک حوادث به گ ا ون یهرقم خورد ک هدوره تاریخ یخاص ی

شکل گرف ت؛ دور ه ا یکه با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی با هادویرپ هیش از خو د

متمایز م یشود . نقط ه عطف این تحولات کودتای س و ماس فن دسال 1299 شم سی بو د.

دربار ه این دوره و حوادث سیاس یآن، نی زارتب ا طتح ولا ت درون ک شو رب ادولتهای

خارجی ، فراز و فرود و تکاپوه ای ک سانی مث ل کلن ل محم خدتقا نیپسیان ، آخ ری ن

تلاشهای میرزا کوچکخا ن جنگلی، سرنوشت مرزدارانی مث لسردا ر مع ز زبجن ورد ی و

اقبالالسلطن ه ماکوئی، گرایشها یگری زاز مرک زمث لتحرک ا تش ی خخزع ل ،اح زا ب

سیاسی ، تحولات اقتصاد سیاسی کشور به ویژه نفت و از آن مهمتر موض و عامتی ا زنف ت

شمال ، وضعیت نقاط حساسی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان و دهها موضوع ؛ دیگر

تحقیقا ت فراوانی صورت گرفته است، لیکن این رس ال هق ص د دارد ت ا آن حواد ث را ب ه

شکلی منطقی به هم ربط دهد و نحوه صعود قابل اجتناب رضاخان را تحلیل نمای د.

مهمترین نکته در رساله حاضر آن است که برای نخستین بار از اسناد وزارت دربار

شاهنشاهی ، وزارت جنگ، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت امور خارجه و نیز

برخی مکاتبا ت سفارت بریتانی ا و مکاتباتی از رجال سیاسی شوروی سابق به ویژه

تئودو ر روتشتین در ارتباط با نحوه برخورد آنها با تحولات داخلی ایران استفاده شده

ص:9

10 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

اس ت. این اسناد همگی در ؤمسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی نگهداری مشیون د.

البته نباید گمان کرد اسناد موجود مرتبط با تحولات این مقعط زمانی منحصر است به

همانهائی که در این رساله به آنها ارجاع داده شده . ای ا ن ا سسن تاد دامنه بسیار

گسترده ا ی را در بر م گییرد که میتواند افق دید خوانندگان را نسبت به سمت و سوی

حوادث این زمان دگرگون نماید و روایتی نوین از تاریخ معاصر کشور ارائه دهد .

بحران مشروطیت در » این کتاب به واقع ادامه دو تحقیقی است که پیشت ر با عناوین

سفتنودس ط دکتر حسین آبادیان عضو « ایران از سقوط مشروطه تا کودتا سوم ا » و « ایران

هیأت علمی دانشگاه بی ال نمللی امام خمین ( یره) نگاشته و از سوی مؤ سس ه مطالعات و

پژوهشها ی سیاسی منتشر گردیده اس ت. در همین جا توجه خوانندگان محترم را به این

نکته معطوف میکنیم که برای فهم تحولات تاریخی ا ی که در رسال ةحاضر تشریح شده

است، مطالب آن دو کتاب پیشین را مورد توجه قرار دهند، ت ا معلوم شود رشت ةظریفی

حوادث دوره مشروطه را به مباحث این رساله پیوند دهم د یو تا سالها ی بعدی تداوم

مییاب د. حقایقی که در کتب بعدی که به زودی منتشر خواهد شد این سلسله را تکمیل

خواهد نمود و دوره پادشاهی رضاخان را در معرض قضاوت اهل تحقیق قرار خواهد

داد. مؤ سس ه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ضمن اینکه امیدوار است مطالب کتاب

حاضر گامی باشد برای ارتقای سطح دانش تاریخی کشور، از نظرات و انتقادات

خوانندگان محترم استقبال مینما ی. دو پژوهشگران علاقمن هد به این دوره تاریخی را ب ه

استفاده از دهها هزار سند منحصر به فرد و منتشر نشده این دوران فرامیخوان د.

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

ص:10

مقدمه

طرح بحث و پرسش اصلی این رساله

رضاخان با کودتای سوم اسف ندشهره شد و مقدمات زایش امثال او به جریانی

خاص در دوره مشروطه بازمگیشت، دربار ه حوادث مشروطه به بعد و همین

کودتای سوم اسفن دافسان ههای زی ادی به هم بافته شده اس. ت تفاسیری که از حوادث

این دوره عرضه شده با واقعیت کمتر تطابق داشتهاست؛ و از همین ر موتن حوادث

مزبور در زیر تفاسیر گوناگون گم هشادس ت. د ردورة کودتا ، عده ا ی در ظاهر با

سودای خام احیای عظمت ایران باستان، به ستایش قزاقان پردا خغتانفدل؛ از اینکه با

برکشید ن قزاق به اریکه قدرت و نهادن تاج کیانی بر سر او، ایران را بیش از پیش به

وادی ظلمت میکشانند . تصویری که مداحان رضاخا ن از قزاق ارائه م کریدند در

حقیقت انعکا ستخیلات خو د آنان بو د. د رنتیجه سیمای واقعی رضاخا د نر پشت

این تصویر باژگونه پنهان ماند .

این تصاویر باعث شد تا آیندگان تمامی این گذشته دردناک را بد بفهمند و به

آ نجریان مخوف که مقدماهیب ود بر « دیدار » واق ع از راه تفاسیر گمراه کننده بود که

دور ه رضاخانی، قابل تحمل می شد . هدف ما از این تحقیق نشان دادن خ ب شی از فراز

و نشیبهای تاریخ معاصر ایران اس ؛ تمقطعی که از مشروطآهغاز می گ ر د د و با

ص:11

12 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

اعلام سلطنت رضاخان به پایان میرسد .

ن آغاز « بحران مشروطیت در ایر ا » این رساله سومین اثر از مجموعاهی اس ت ک هبا

س ا فندادمه یاف . ت پس برای « ایران ، از سقوط مشروطه تا کودتای سوم ا » گردید و با

فهم مضامین رساله حاضر و شناسائی منحنی تداوم و تحول اانید یمشعهوج که به

نام مشروطه مشهور شد، خ ن واندگان به ناگزیر باید بحث ما را از دوره مشروطه و با

دو اثر یادشده آغاز نمایند .

م ادر این رساله ضمن اینکه می خو اهی م پیدایش نظام خودکامه رضاخانی را از

بطن شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و البته منش فردی شخص او

استنتاج کنیم، می خو اهیم نشان دهیم سرنوش م تشروطه ا ی که در باطن خود دچار

تناقضاتی لاینحل بود، جز خودکامگی ن ت موا ینست باش . د این خودکامه هرکسی

میتوانست باشد ؛ اما تقدیر تاری، خپدیده خودکامگی بعد از مشرو طراه با رضاخان

گره ز د . با ز هم به اشارت یادآ ومری شویم منظور ما تقسیم پدیدارهای تاریخی به

خوب و بد و درست یا نادرست نیست. تردیدی نیست آراء متفاوت و حتی متناقض

و البته فراز و نشیبهای تاریخی، همه جزئی است از صیرورت بشریت از اسارت به

سوی رهائ ی؛ لیکن ضروری است موانع ذهنی و عینی بر سر راه این صیرورت را

شناسایی کنیم .

در این رساله تلاش شده است فراز و نشیبهای تحولاتی که از سوم اسفند آغاز و

به خلع قاجاریه از سلطنت ختم شد، مورد ارزیابی قرار گیرن . بحثد را از هما ن

اسفند « ایران ؛ از سقوط مشروطه تا کودتای سوم » جائ ی آغاز کردهایم که رساله

استوار ساخت ا ه ی م. « سقوط مشروطه » خاتمه یافته اس ت. م ا بحث خود را با مدعای

مقصود م ا از سقوط مشروطه ب ه هیچ وجه این نیست که بگوئیم در دوره منجر به

اولتیماتوم روسیه و خاتمه دوره مجلس دوم، دیگر بحث مشروطه وجود نداشت یا

ز ا شی پ ر ص ع ه ب ت ش گ ز ا ب تًه بود، زیرا اساسا بازگش سابق حال به دوباره کشور

مشروطه غیرممکن بو د. بلکه مقصود این است که مفهوم مشروطیت به درستی

این و داشت؛ عظیم محتوایی شًد، عملا می ترویج مشروطه نام به آنچه و نشد عملی

ص:12

امر دلایل متعددی داشت .

نخست اینکه از منظر فکری تعارضات و تناقضات درونی در ساختار ذهنی

را مشروطه بپندارد که بود کسی کمتر دیگر مًثلا و بود ته یاف ظهور ایران مشروطه

میت وان بر اساس مبانی شرع استوار سا . خ د توم اینکه مشروطه نه تنها نتوانست

مبانی یک نظام پارلمانی را فراهم سازد، بلکه کشور را در بحرانهائی فرو برد که

علیال قاعده در یک نظام مبتنی بر تفکیک قوا و دمک ن را مسیب یایست بروز و ظهور

نماید . سوم آنکه مردم نه تنها به حقوق خویش نائل نیامدند، بلکه حتی معلوم نشد

این حقوق چیست؟

رسال ه حاضر سطوح مختلفی از تحلیل تاریخ معاصر ایران را دربر می گیر .د ا ز

تحلیل رفتارهای فردی بازیگران سیاسی گرفته تا تبیین ساختارهای اقتصادی و

اجتماعی و از تأکید بر اهمیت قدرتهای بزرگ جهانی در حوادث این دوره گرفته تا

؛

بحث ا ز نقش قبایل و عشایر در شگکیرلی فضای جدید سیاسی . اینها همه و همه

ب ه نحوی از انحاء در شکل دادن به فضای ذهنی حاکم بر این رساله مؤثر دها ند. درب و

این رساله کوشش شده است آرایش نی هاروی س یاس ی حاضر در صحنه روشن شود؛

همانطو ر که در رسالههای پیشی ن بر این مهم تکیه گردیده اس . ب ته راستی چگونه

میت وان تاریخ را شناخت بدون اینکه بازیگران آن مورد کنکاش واقع شده باشند؟ اما

بازیگران تافت ه ا یجد ا بافته از شرایط اقتصادی و اجتماعی و البته فرهنگی حاکم بر

جامعه نیستند ؛ همانطور که نمی توان تاریخ کشور را بدون عنایت به تاریخ جهانی که

ا و را احاطه کرده است، تبیین ن . م ت وادریخ معاصر ایران تاریخی یک لایه نی؛ ست

بلکه دارای لای ه های متعدد است؛ و برای فهم بنیاد این تاریخ، باید ایلای نه ها را ی ک

ب هیک کنار ز.د در این را ستا نمی توان درکی منطبق با واقع از این تاریخ داشت، مگر

اینکه فرایندهای پنهان آن را شناسائی کرد و تأثیر و تأثر متقابل این فرایندها را بر

حوادث ملموس و آشکار کشف نمود .

درباره دوره حکومت رضاخا نو نحوه ظهور و صعود تا سقوط او سخنها گفته

شد ه و کتابها و مقالات فراوان تدوین شده ا س. ام ت ا در اغلب این آثار نه تأکیدی

ص:13

14 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

علمی و درخور توجه به نقش شخصیتها در تاریخ معاصر کشور به عمل آمده و نه

کاوشی عمیق برای کشف فرایندهای نهان سیاسی صورت گرفته .اسم ا د تر این

را آنها آمال و اندیشه و تحولات در درگیر های ت ی ص خ ش رًساله تلاش داریم تا اولا

ب ه بحث گذاریم و در پرتو اعمالشان، انهگای زوه اهداف باطنیشان را عیان سازی م؛ و

مستقیم خطی واقع به .نمائیم مطرح و شناسائی را کشور سیاسی عمده خطوط ثًانیا

بحران مشروطیت در » مباحث این رساله را با بسیاری از موضوعات مطرح شده در

م رتبط می سا زد ، در این خط نه تنها تداوم و تحول، بلکه فراز و فرود جریانی « ایران

سیاسی که به نام مشروطه بر طبل خودکامگی میکوبید، بررسی شده است .

بدین منظور کوشش شده است تحولات تاریخی مقاطع گوناگون کشور در

بروز و « مکا ن » و « زمان » فاصل ه زمانی 1299 تا 1304 در جای خود نشانده شود، و

حادثه را « معنای » وقوع حادثه شناسائی گر د. دزیرا از این طریق است که متیوان

بازشناخت .

خذ گوناگونی استفاده شده است، اما تأکید . اگرچه در این رساله از منابع و م

عمده در این رساله بر اسناد و به طور خاصاسناد وزارت جن گ یعنی بازوی

اجرائی رضاخا ن اس ت . این اسناد که بر دهها هزار برگ گزارش، مکاتبه، دستورالعمل

و بخشنامه نظام یبالغ میشوند، البته هم، ه مورد استفاده قرار نگرفانتهد ؛ زیرا چنین

این کلیه . ت س ا ن ک م م ر ی غ چًیزی برای تدوین یک رساله با گنجایشی معین، عملا

اسناد در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی موجو؛ دنو ا دهمیت این

اسناد هم یکسان نیست .

درباره منابع این تحقیق

مهمترین بخش اسنادی که در این کتاب از آنها استفاده شده امرسبوت، ط ب ه

تشکیلات اطلاعاتی قشون رضاخاناس ت. طبق مدارک موجود، رضاخا ب نه ویژه در

آستان ه بلوای جمهوری از رایزنان اطلاعاتی مهمی برخوردار بود که تحلیلها و

گزارشها ی آنها، وی را در تصمیم گیری کمک میکرد .این گزارشها عمدتا بدست

ص:14

نوشته میشدند . « مفتشان مخفی »

طبق اسناد موجو،د این دستگاه اطلاعاتی کلیه تحرکات احزاب، صیتهاش، خ

سفارتخانه های مهم اروپائی و آمریکا، سران قبایل و عشایر و در یک کلام هم ه

حوادث ریز و درشت کشور را زیر نظر داش ؛ وت اخبامرحرمانه و پشت پرده و

حتی شایعات را به مقامات بالاتر گزارش کمردیو آنها هم گزیده ای از این گزارشها

ر ادر اختیار رضاخا ق نرار میدادند . بخش مهم دیگر این اسناد گزارشهائی است که

فرماندهان قشون از مناطق تحت فرماندهی خود برای رضاخان ارسال میکردند .

مهمترین گزارشهای فرماندهان قشون مربوط است به بخش استخبارات که خود

ب ه دو قسمت جاسوسی و ضدجاسوسی قستیم می شد . دایر ه تجسس و یا همان

استخبارات ،ا خبار و اطلاعات مهمی از تحرکات سران قبایل و عشایر، خوانین محلی

ت ک ر ش ی ا ه ت ی ل ا ع ف وً زمینداران بزرگ، رهبران شورشهای سیاسی و اجتماعی و مثلا

نفت انگلیس و ایرا ت نهیه میکرد و به مرکز ارسلامینمو د. اخبار و گزارشهای

مربوط به عملیات جنگی در اطراف و اکناف کشور، دیگر اسناد مهم این مجموعه را

تشکیل می دهد . د ر همین اسناد نکات جالب توجهی از اختلافات بین جناحهای

سیاسی حتی طرفداران رضاخا ب نازتاب یافته که برای تحلیل حوادث این دوره

اهمیتب سیار دارند .

بخ ش دیگر اسناد عبارت است از رونویسی برخی مفتشان از اخبار و گزارشها و

تحلیلهای مهم جرای . د این بخش هم برای هرگونه تصمیم مقتضی، در اختیار قشون

قرار می گرفت . حدود هفتاد درصد رساله حاضر مبتنی بر این اسناد منتشر نشده

است. حجم اسناد در زمان وقوع کودتای سوم اسفن د 1299 تا اواخر 1300 چندان

قابل توجه نیس ؛ تاما با ادغام ژاندارمری و نظمیه در قوه قزاق و تشکیل قشو ن

متحدالشکل و از این بالاتر با تقسیم ایران به پنج منطقه نظامی و ردن هرس پمنطقه به

دس ت یکی از وفاداران بیچون و چرای رضاخا، نحجم و کیفیت اسناد به نسبت

قابل توجهی افزایش مییابد .

ا ز سال 1301 به بعد اسناد ذیقمیت فراوانی در دسترس است که هر بخش آن

ص:15

16 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

میتواند گوشه هائ ی از حوادث ناگفته این مرز و بوم را روشن . اسسانا زد جنبش

جنگل، قیام لاهوت ، ی عملیات قشون علیه اقبااللسلطنه ماکوئی، سردار رشید طالشی،

سردار معزز بجنوردی، کلنل محمدتقیخان پسیان ،میرزا کوچ خ کان جنگلی،

اسماعیل آقا سیمیتقو، ساعدالدوله فرزند محمدولیخانتنکابنی، شیخ خزعول ا ز

همه بالاتر جنبش جمهوری و اسناد تبعید علمای مقیم النهبیرینن و صدها موضوع

دیگر در این میان قابل توجهند .

اسناد ،ن کاتی بدیع دربارة مناسبات دستهای پشت پردة حامی رضاخان، نی زو

روابط مقامات اطلاعاتی رضاخا ب نا گادفریهاوارد، سر پرسی لورین و سرآرنولد

ویلسون ،ر ئیس شرکت نفت انگلیس و ای، راارا نئه میدهند و از این بالاتر حالق ی ه

متشکل و سازمان یافته را معرفی مکنن ید که تحلیل رابطه آنها با نیروهای دیگر

سیاسی حاضر در صحنه، متیواند پرده هائی از تاریخ معاصر کشور را به معرض دید

درآورد . نحوه اختلاف افکنی بین سران قبای ل و عشایر و سناریوی از پیش طراحی

شده فروگرفتن خزع لتوسط انگلیسیها در همین اسناد بازتاب یافته .دایسگر ت

اینکه ترکیب قشون و نحوه شکگی لری و سازمان اداری آن از لابلای این اسناد قابل

فهم است . تکیه گاه عمده رساله حاضر اسنادی هستند که اج بمهال از آنها سخ ن

گفته شد .

اسناد دیگری که در این رساله از آنها بردباهرر ی هشده است، عبارتند از

گزارشهای دیپلماتیک مأمورین وزارت امور خارجه و کارگزاران محلی آنها در نقاط

مختلف کشور .

بدو ن تردید مهمترین بخش این اسناد مربوط است به مباحث نفت و بشمها ل

ویژه گزارشهای حسین علاا ءز آمریکا که شرح فعالیتهای اوست برای جذب

سرمایه گذاری شرکتهای آمریکا ئ یدر ایرا . ن بخش دیگر به طور مثال فعالیتهای

بقایای جنبش جنگ لدر باکوو به طور مشخصبرادران میرزا کری خانم رشت ی و

احسان الله ا خ ن را پوشش م د یهد . از درون این اسناد نکاتی جالب توجه در مورد

ساختار درونی جنبش جنگ ل هم میتوان به دست آورد .

ص:16

بخش دیگر اسناد آنهائی است که در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و

سازمان اسناد ملی نگهداری مشیوند . اسنادی مربوط به انتخابات مجلس پنجم،

این بایگانیهای در تًا عمد ، ایمبری ماژور قتل و عتبات مقیم علمای تبعید موضوع

مراکز نگهداری میشوند ؛ اما بدون تردید حجم و کیفیت هیچ کدام از این اسناد قابل

قیاس با اسنادی نیست که در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی مو.جعلودن ت د

همه ثًانیا ؛ اند مانده باقی ناشده منتشر تاکنون اًین است که اسناد مؤسسه یادشده اولا

که کسانیست گزارش ثًالثا ؛ است قشون استخبارات اداره و مخفی مفتشان های گزارش

پرده پشت های لایه بالاتر اینها همه از و؛ اند داشته حضور حوادث صحنه در مًستقیما

تحولا ت را به معرض نمایش در آمور ید .تلاش ما بر این بوده است تا این اسناد را

به سخن درآوریم . از درون اسنادی ک بهه شکلی نامرتب، نامدون و ب طنبقدهی نشده ،

برخلاف عرف مراکز اسنا، دبه دست ما رسی،د هزبد ه ا یاز آنان مورد استفاده واقع

شده اس ت . این اسناد به قدری مهمند که باید برای انتشار عمومی آنها ای چاره

اندیشید .

اسناد دیگر مربوطند به آرشیوهای ملی آمریکا و انگلیس و ال بتهمهه اسناد

دیپلماتیک اند ؛ب ه همین دلیل قابل قیاس با اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشها ی

سیاسی نیستند ؛ از این روی که اسناد مؤسسه پشت پرده سیاست را نشان دهن م د ،ی

اما اسناد دیپلماتیک سطوح و لایهاه ی آشکار تحولات را در معرض دید قرار

می دهد. در هیچ کدام ا ز ا ین دس ت اسناد ، حوادث روزهای کودتا به طور کامل و

شفاف گزارش نشده است .

اسناد انگلیس در مورد تحولات روزهای دوم تا هشتم اسفندماه انسد ا ک؛ب ه ت

عبارتی هنوز از حالت محرمانه بودن خارج نان شد د.هاسناد داخلی سخنی قابل توجه

در مورد حوادث این چند روز ندارند؛ اما در آرشیو ملی آمریکا در مریلند

آمریکا ک ی ت ا م ل پ ی د ت ا م ا ق م گًزارشهائی وجود دارد از واقعات اتفاقیه این روزها؛ مثلا

هوشیارانه متوجه بودهان د که درست روز وقوع کودتا نورم نوزیرمختار بریتانیا برای

تفریح از شهر خارج شده ب؛وعدین رفتاری که قبل و بعد از این حادثه و در جریان

ص:17

18 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

تحولات مهم ایران از مقامات سفارت بریتانیا سرزده است .

نکات جالب توجه دیگری از تحرکات برخی کارکنان سفارت بریتانیا یا شرکت

نفت انگلیس و ایراندر اسناد آمریکا وجود دارند که خواننده را با افقی جدید از

تحلیل تاریخ معاصر آشنا میسازند .

ا زجمله سکوت رضایتمندانه ویلسو نرئیس شرکت نفت انگلیس و ایراندر

ماجرای قتل ایمبر ؛ ی و برخی جریانات به ظاهر ضدیهودی یا ضدبهائی که درست

موقع طرح امتیاز نفت شما م لطرح می شد اس ت.

ه اهمیت موضوع در این است که

امتیاز نفت شمال ا استند به دست آورن.د

ر آمریکا ئیها میخو نی ز طبق اسناد آمریکا

درست بعد از شکست بلوای جمهوری رضا، ختاظناهراتی مشابه صورت گرفت تا

؛ دهند قرارً

مثلا ق تل میرزاده عشقی یا ماژور ایمبری را تحتالشعاع بالاتر اینکه با

شکل دادن به جریانی مصنوعی مانع سقوط حتمی رضاخان گردند .

اسناد دیپلماتیک بریتانی اهم البته اهمیت خاص خود را دارند، به ویژه اسناد

مربوط به مذاکرات ل ورین با رضاخان ؛ و نیز اسناد عملیات ظاهری رضاخان علیه

خزعل . ا زاین اسناد م ت یوان استنباط کرد که بحث حمله لیعه خزعل جز سناریویی

برای فریب اذهان عمومی نبوده اس؛ ز تیرا به توصیه بریتانیا خزعل از پی ،ت ش سلیم

خود ر ا در برابر دولت مرکزی اعلام نموده . باود وجود این، این لشکرکشی بعد از

بلوای جمهوری لازم بود تا شکست چندی پیش رضاخان را جبران نماید .

منابع دیگر عبارتند از روزنامهاه و مقالات نشریا ؛ تبعلاوه اسناد منتشر شده و

کتابهای مربوطه . مطالب مربوط به مهاجرت علمای مقیم بین النهر ی نب ه ایران و

همچنین برخی مسائل دیگر از روزناهما هاخذ شده اس . ک تتابهای منتشره طیف

وسیعی از خاطرات گرفته تا برخی متون نظری و از دیوانهای شعرای این دوره

گرفته تا تعدادی تک نگاریها را در بر میگیرد .

ی آباد دولت یحیی حیات مًثلا ؛ نیست یکسان شده، منتشر منابع و کتابها اهمیت

نکات ی بسیار راهگشا از تحولات این دوره عرمضیه دارد ؛ن یز بها رکه خود رجلی

بود هوشیار و از بازیگران صحنه و در زمره یاران شهید مدرس به شمار می ر فت ،

ص:18

خاطراتی خواندنی تحت عنوان تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران نگاشته است که

میتواند خواننده را از موانز ه نیروهای سیاسی این دوره آگاه گر .داندد رقیاس با این

که با عنوان شرح زندگانی من نوشته شده، مستوفی عبدالله خاطرات مًثلا گرچه منابع

اهمیت بالنسبه کمتری دارد، لیکن تلاش بر این بوده تا از کلیه متون در دسترس

برا ی تبیین نظری ا هی ک ه در این رساله در جستجوی آن هستیم؛ بهره بردار ی نمائیم .

ذکر این نکته لازم است که با وصف استفاده از منابع یادشده، خاطرنشان سازی م م ،ی

رساله حاضر فقط گامی است نخست برای شناسائی دوره بسیار پراهمیت بین

کودتای سوم اسفن د 1299 تا تغییر سلطنت از جقاار به پهلوی، پس از کم ها وی

کاستی ها تهی نیست .

حسین آبادیان

25 آذرماه 1388

ص:19

ص:20

فصل نخست

کابینه سیاه یا دولت مستعجل سیدضیاء

تسلط رضاخان بر مقدرات مردم ایران، با کودتای سوم اسآفغنادز ش د . این کودتا در

فضائ ی از رعب و وحشت به ثمر ر سویدرد درجه نخستن مادی بود از موفقیت

اشرافیت مالی بریتانی او حکومت هند انگلی ب سر اشرافیت زمینداری که حفظ منافع

بریتانیا را از طریق قرارداد 1919 میسر میدید . گرچه انگلی س مظهری است از پیوند

میا نزمینداری بزر گ و اشرافیت مالی و در این کشور پیوند مزبور امری است عادی،

اما تنازعیآشکار بین محافل بزرگ سرمایسهالار این کشور بر سر مسئله و ایران

ً

مشخصا کودتای سوم اسفند 1299 و تحولات بعد از مشروطه به چشم میخورد .

همانطور که پیشت ر در رس اله ا یجداگانه توضیح داادیهم، منازعات درونی محافل

حداقل از عصر ناصری وارد دوره تاا ی زهشد که « مسئله ایرا ن » سیاسی بریتانیا بر سر

1

. یافت خاتمه سالاران سرمایه دیدگاههای نفع به ایران در مشروطیت برقراری با نًهایتا

اگر چه در مباحث جامعشن هاسی انقلا بها با استناد به مواردی مثل انقلاب فرانگفستهه

می شود ک ه در پس هر انقلاب، یکودتائی وجود دارد که از سوی تندروهای انقلاب لیعه

میانه روها صورت میگیرد، 2 اما جنبش مشروطی تاز سنخی دیگر بود و کار آن مطابق

چنین نمونه ا ی پیش نرف . ت ایران از بدو مشروطه تا کودتای سوم ا سفصندحنه منازعات

.( 1 . ن ک: حسین آبادیان بحران مشروطیت در ایران، (تهرا ن: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1383

. 2 . کرین برینتو ن: کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، ( تهران:نشر نو، 1363 )، ص 174

ص:21

22 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

آشکار و نهان انگلی سو روسیهبو د. انقلاب بلشویک ی تا حدودی از دامنه این منازعه

کاست ؛ا ما هنگامی که انگلی ع سزم خویش را جزم کرد تا ایر ارنا چون لقماه یآماده

ببلعد و راه خود را از طریق سرحدات شمالی و شمراقلی کشور به اعماق قلمرو

روس ی ه تزاری - ک ه اینک به شورویها به میراث رسیده -ب ب ود گشای د ،ب ازی تازها یشکل

گرفت که به کودتای سوم اسفند منجر ش د.

م ا داستان این تحولات را در جائی دیگر بررسی ایک م؛ ر 1د هاما اینک خاطرنشان

میسازیم که این کودتا به دنبال بحرا سانزیها یپی اپ ی- که از سوی بقایای گروههای

افراطی دوره مشروطه و طرفداران بلافصل آنها در دوره بعد از سقوط اخلاق ی و

سیاسی- اجتماعی مشروطه سازماندهی میشد- به پیروزی رسی .دبیتالغزل آن کودتا

ه مالبته این بود که گویا بلشوی، ا سیمران را درهم خواهد نوردید و تحرکات مرموز

عده ای ر ا ک هدر صفوف جنبش جنگ رلخنه کرده بودند ، شاهدی بر این ادعا مگیرفتند .

هد ف اصلی آنان تولید وحشت از غولی بود که حتی اروپ ارا نیز به خود مشغول

میداشت؛ یعنی کمونیس . مگرچه روسها با اعزام براوی ون کولومیتس فبه ایرا ت نلاش

کرده بودند این هراس ب پا یی ه را که از سوی محافلی در بر یت داانمیا ن زده میش د خنثی

نمایند، لیکن دامنه وحشت بیش از آن بود که تصور میشد .

حتی دو ما ه ی پیش از کود،ت اانگلیسیها در گزارشهای خویش از وحشت شاه سخن به

میان می آوردند و گزارش م ید ادند شاه ایران ترسیده است، وم ی خو اهد کشور را ترک کند؛

2

ب در جای امنی باش .د ب دین ترتی بس فارت بریتانی دا ر « د ر زمان آشو » زیر ا می خو اه د

از ورمن، ن ،ً و مشخصا تهران »آشوب « د ده ی م شان ن نکته همین . اد د می خبر الوقوع قریب

بخش ی از تیم سفارت بریتانیا در تهارا زنحوادث آتی کشور که با کودتای سوم اسفن به د

اوج خود رسید آگاه بودند و حتی در آن سهم و دخالتی انکارناپذیر داش . نتنودرمن ، اه

ش

ایرا ن را متهم می کرد که به کسب درآمد و پس انداز در افرکورپامیکند، و به مال و منال ،

بی ش از اداره کشور اهمی م ت یدهد . نورمن گزارش میداد شاه نسبت به همه چیز بی تفاوت

های مؤسسه مطالعات و پژوهش : تهران ( ، مشروطه تا کودتای سوم اسفند سقوط از ایران : ن بادیا حّسین آ . 1

.( سیاسی، 1385

2 . ادموند آیرونساید:خاطرات و سفرنامه، به ضمیمه اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه

. بهروز قزوینی، ( تهران: آینه، 1361 )، ص 142

ص:22

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 23

اگ ر او کشور را » است؛ همی ن باعث انزجار کلیه طبقات مردم از او شده ادی سگتر اینکه

و ؛

1 «. ترک کند فکر نمیکنم بتواند بار دیگر به میهن بازگردد

د راین شرایط بانک شاهن شاه- یاب زا رت سل طم ال یانگل بی را سی را- ن از م ردم

خواست به شعب بانک مراجعه کنند و امانته

ای خویش را بازپس گیرند؛ و نیز

اسکناسهائی را که دریافت کردهاندب رگردانند و به جای آن نقره دریاف ت نمایند . سفارت

بریتانیا این ترس را دام م نی ز دکه با بیرون رفتن انگلیسیها از نا،ی ب رلاشویکه ا به پایتخ ت

یور ش خواهند آورد و سامان سیاسی کشور متلاشی خواهد . گ2 ا ردحیمددشاه قاج ا رک ه

د ردستان نیرومند دیوانسالاران سیاس س تا ز گرفتار بود، بیش از همه دچ ا رب ی م و ه را س

برانو دک ه « آش وبهای کوچ ک کوچ ک ش هر ته » بود . ب هقول بهار، بیشت ر ترس شاه از

3 ب هوعبدارتی زدوبن دها ی ؛« اسا س حزبی و بنیاد درستی نداش تو هم همصنوع یب »

سیاس ی پشت پرده تعیی ک ننند ه حوادث آینده بو دو نه ب ازی متع ارف اح زاب سیاس ی در

نظامها ی مشروطه پارلمان . یآشوبه ا که به واقع ادامه تنشهایسیاسی ع ص رمشروط ه بود،

بدی ن منظور دامن زدهمیشد تا رویکرد جدی دنظامی بریتانیامبن یب رضرور تاستقرا ر

مرد قدرتمن د را توجیه نمای .د ب هعبارت بهتر در پرتو وحشت از شبح کمونی اسسم

، تقرار

دولتی نظامی بهترین بدیل وضع موجود تلقی مید این رویکرد بیش از همه از

ش ص

سو ی وزارت مستعمرا ، ت وزارت دریادار ، ی نایبالسلطنه هندوستا ن و خزانهدار یبریتانی ا

در دستور کار قرار گرفته بود .

خواهیم دید بعد از کودتا و زمانی که رضازخماین نه ه ا را برای تصدی قدرت مطلقه

فراهم م ینمو د ،انگلیسیها از جبن و ترس احمدشاه، فراوان سخن به میان مآویردند؛ اما

حقیق ت امر این استکه از پیش از کودتا بحث ترس شاه همیشه عنوان میگردید.تخم

تر س را همانطور که بالاتر آوردیم خود انگلیسیها در قلب شاه کاشتمن د. ی در آستانه

کودت ا اوضاع داخلی و خارجی دست به دست هم داد و زمیهنا هرا از هر نظر برای

رسیدن بریتانیائیها به اهداف از پیش تعیین شده خود فراهم نمود .

همان، این گزارش روز سیزدهم دیماه 1299 مطابق با سوم ژانویه 1921 از طرف نورمن خطاب به کرزن ارسال

شده است .

.3 2. ا.س . ملیک ف:استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، (تهران:کتابهای جیبی، 1358 )، ص 0

. 3 . ملک الشعرای بها ر: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، (تهرا ن: امیرکبیر، 1357 )، ص 61

ص:23

24 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

د راین بین روز 25 بهمن سال 1299 ، نورم نو آیرونسای ب ده ملاقات احمدشاه

رفتند تا او را بیشتر تحقیر ک.نبنردمأمور ا انگلیس به خوبی آشکار شد که شاه روحیه

ن

خوی ش را به شد تاز دست داده است و این شخصیت در هم شکسته به این سادگی

نجا ت نخواهد یاف . تآیرونساید نوشته است که شاه روی صندلی خویش قوز کرده بود،

سرش در شانهها ی شفرورفته و در این حال گفته بود م ح یک سند به عصائی شکست ه

تکی ه کرده اس . ت1 آیرونساید گزار ش م یدهد نورمن ، وزیرمختار بریتانیانسبت به شا ه

شا ه از بهان ت هراشیهائی که برای تبرئه » ایران ب ا بیرحمی رفتار می کر د. در این ملاقات

خود کرده بود خسته شد و در صندلیاش پائین و پائین تر خزید و تصویر

2 «. ناراحتکنندهای ا ز شکست را در معرض دید ما قرار داد

تنها قوه ا ی که انگلستانمیتوانس ت با اتکای به آن اهداف خود را در ایران عملی

بود ای قوه که ، قزاق نیروی . بود قزاق نیروی سازد، » مداخل و فرومایه و حمیت بی

ک ن

ک ه زیر دس ت لیاخوفها و افسران وحشی و جاهل روس بار آمده بودند و تزار را بر

3 بهانهای عامه پسند برای توجیه عملیات خود دا ش:ت « شاهنشاه ایران رجحان م ینهادند

درست در حالیک ه آنان با قوه مورد حمایت شورومییجنگند ، نه لباسی دارند تا با آن

سرما را از بدن د ورسازند و نه اسلحاه ی که قادر باشند با دشمن مقابله ن.ا میاین ن د

مضمون ب هقدری اهمیت داشت و متو یانست افکار عمومی را فریب دهد که در

نخستین بیانیه رضاخا نمنعکس گردی ؛ د این بیانیه که نوشتن آن از حد سواد رضاخان

خارج بود ، شباهت زیادی به اعلامهیاهی کمیته مجاز ا ت و نیز بیانیههای شدیداللحن

عصر مشروطه داش ت. میتوان تصور کرد که بیانیه رضاخااثنر خامه کسانی باشد ک ه

ضمن اینکه ید طولائی در بحرا سا نزی داشتند، ادبیات منسجم و بسامان و تهاجمی

هیجانانگیزی ارائه میدادند .

1 .حکومت نظامی در تهران

رضاخان بلافاصله بعد از کودتا، اعلام حکومت نظاکمرد ی؛ تهرا ن بدون مقاوم ، ت

. 1 . همان، ص 67

. 2 . همان، ص 68

. 3 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 181

ص:24

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 25

تسلیم سرنیزه قزاقان ش .د تسلیم شدن تهران به قزاقان، نه فقط ت،ه برلاکنه تمامی ایران

ر ادر اختیار رضاخا ق نرار دا . د بیانیه رضاخان در روز دوم کودتا بدون هیچ امق ی دمه

وظایف » وار د اصل موضوع شد تا افکار عموم ی را بیشتر تح ت تأثی ر قرار ده . دبیانیه از

آغاز کرد ؛ وظیفه مقدس ا هی که رضاخان را به « مقدسه فداکاری نسبت به شاه و وطن

لاکنه « جن گ هولناک گی » مید ا ن جنگ علیه قوای میرزاکوچخا کن جنگلی کشانی.د

از ای ده ع تحرک ؛ آشوب و بلوا نه و بود جنگ نه اًساسا ،د ر ب م ا ن ن آ ز ا رضاخان

میهندوستان بود برای خارج ساختن قوای بیگانه و در رأس همه از بارییتارنای ن؛ا

قدرتی که موقعیت طلائی سقوط قدرتهای گا سنهه روسیه ، عثمانیو آلما نرا ج شن

گرفت و تلاش کرد بر مردهریگ این قدرتهای فروشکسته در اقصی نقاط دنیا دست

و پرستی وطن عرق چرا نداد توضیح البته او نویس وً رضاخان . اندازد

مشخصا بیانیه

ا و علیه بریتانی ابه جنبش در نیامد و بالعکس نوک تیز حمله را علیه « وظایف مقدسه »

نیروئ ی نشانه گرفت که درست ع لمینهافع بریتانیا در یکی از مهمترین مناطق کشور به

جنب ش درآمده بو . د نویسنده بیانیه رضاخا نبرای اینکه مردم را متأثر سازد ، خاطرنشان

ی« همان میدانهای خونین مرگبا ر » ن به واقع « جنگ هولناک گیلا » ساخت ک ه میدان ها ی

ک هقشون دشمن برای تسخیر ا رای ن و تهدید پایتخت با قوای فزونتر و اسلحه » است

« شبح سر خ » ب ه این شکل نویسنده بیان،ی ههوشیارانه مسئله « مکمل ت رتشکیل نموده بو.د

را - که ورد زبان مطبوعات اروپائی و انگلیسی بود - به ایران ه م « خطر کمونیسم » و

تعمیم داد .

واقعی ت امر این است که غرب ب اعز دجنگ در بحران ب سهر م یبرد ؛ و با اینکه زمینه

برای حمله علیه نظام سرمایدا هر ی فراهم بو،د اما نه در ایتا یل یساال 1922 و نه د ر

آلمان سال های بعد زمینه انقلاب کمونیستی فراهم نبود. با این حال فاشیس ت ه اموضوع

نجا ت کشور از چنگ یک انقلاب کمونیستی را بهصور ت یکی از افتخارات رسمی

خود درآوردن د . برای فاشیس ت ه اهم تبلیغ علیه نفوذ کمونیسم، تاریخی مشخص د.اشت

دست به را قدرت وقتی اما ؛داشتند نیاز تبلیغات این به اوضاع بر تسلط برای صًرفا آنها

کودتای از قبل اندکی مًثلا . ت گش بازمی سابق حال به اندکی حداقل اوضاع ، آوردند می

رضاخان ،ی عن ی د ر تابستان سال 1921 ، موسولینی نوش ت ، دیگ ر هرکس ادعا کند در

ایتالیا خطر بلشویسماز بین نرفته، در واقع از فرط ترس قادر به شناخت واقعیت نیست .

ص:25

26 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1

. بود شده کن ایتالیا در بلشویسم زمان آن در وسولینی م نظر به

کاملا ریش ه ب ه سخن

دیگر ، برای موسولین یو سایر فاشیستها ، بحث نفوذ کمونیس ا مبزاری بود برای تسلط

ب ر مقدرات سیاسی ایلتیا ا. هنگامی که این امر محقق شدی د،گر ادامه آن بحث ضرورتی

نداش ت. موسولینی میخواس ت اینگونه بنمایاند که با وجود او دیگر از کم ون خیب سرمی

نخواهد بو د.

اما در ایران وضع بگهونه ا یدیگر بو .د توهم نفوذ کمونیس ا مز بدو شکگلیری دولت

شوروی تا زمان فروکش کردن جنگ س رهدم،یشه ابزار تبلیغاتی مؤثری بود برای

انگلستان و بعدها امری ، ک اتا بتوانند حضور خود را در منطقه ا ی حساس از خاورمیان وه

حمایتشان را از رژیمها ی وابسته و برکشیدة خ وتدوجیه نمانید . د ر زمان مورد بحث

این رساله ، میتوان گفتانگلستان به منظور اقدامی احتیاطی و برای انحراف سمت و

سوی عدال تخواهانه جنبش ناراضیان، و البته رابی تقویت دولت مرکزی ایران به منظور

حفاظ ت از منافع انگلستان در منطقهای استراتژیک در خاورمیانه، قدرت سیاسی را به

رضاخان تحویل دا . د ب ه نظر میرسد از دید بریتان،ی ارضاخان به مثابه رهبر یک جنبش

ضدانقلابی ، ماهیتی درمانی دارد و در عین حال میتوان به عنوان عامل پی گی شرنده از

نهضتی کمونیستی از اوبهرهبرداری کر د . نوشتیم ماهیت درمانی، زیرا برای انگلستان

ایران کشوری بیمار به شمار مریفت که باید درمان ش . وداگر بیماری ایران را قحطی،

جنگ، بیکاری، راهزنی، شورشهای ایل و ی عشیرها ی و امثالهم ارزیابی کنیم، بطهور قطع

دستهای خود بریتانیا در شکلگیری این بلایا دیده میشد .

انگلستان م یخواس ت به زعم خود بیمار ا ی ی را درمان کن دکه ایرانیان خود در مهار

آ ن گامهای بلندی برداشته ب و.دبنهدواقع بر یتانیا به فکر درمان درد نبود بلک ،ه

میخواست ب ه جا ی حل بنیادین معضلات ایران، بعهنوا ن درمان ،خود را به مثابه طبیب

حاذ ق در ذهن مردم ی جا کند که هیگا چه ب هآن دولت اعتماد نداشت ن. ب ده واقع این توهم

ک هایران بیمار است و عنقریب توسط میکرب کمونیسم از پای درخواهد آمد، د ر این

مقطع ب ه دست رضاخا نپراکنده میشد ؛م ردی که حداقل از چها ر سال پیش توسط

نیروهائی مشخص از بریتان یاشناسائی شده و برای چنین روزهائی لحشمظاهری م یکرد .

،( 1 . راینهارد کون ل: فاشیسم مفر جامعه سرمایهداری از بحران، ترجمه منوچهر فکری ارشاد، ( تهران: توس، 1358

. ص 72

ص:26

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 27

1

د این سخن هم به .« می ترس م ایران بالشویک شو » رضاخان به هرکس م ر یسید م یگفت

وثوقالدوله گفته شد، هم به شهید مدرس، هم به بهار و هم به عدهای دیگر .

ن« دستجا ت انبوه متجاسری » با زمی گر دی م به بیانیه منسوب به رضاخا؛ ند ر ای ن بیانیه به

اشار ه شده بود که تا پشت دروا هازهی شهر قزوین آمده بودند، لیکن ق وا یق زا قآنه ارا

عقب راندن د . د ردرجه نخست باید گفت این قوا که م شیرالدولآنه ه ا را متجاس رین ن ام

نهاده بود، همان ق ئ وای بود که به فرماندهی احسانالله ا ، رض اخان اف شار و خالوقربان

خ ن

ضربا ت مرگباری به جنبش جنگ ولارد ساختند و با عملیات تحرآیمیز ک خ و دمق دما ت

م ج ن پ ن و ت س ه ب ر ت ش ی ب و ر ی ن ن ی ا ثًانیا . آوردند فراهم را تاریخی خیزش آن نهائی سقوط

ًا ثالث . د تعمار آزاد کن س ال ا گ ران را از چن د ای نیرویی که بخواه تا داشت شباهت بریتانیا

برخلاف بیانیه رضاخا،ن قوه قزاق نتوانست در برابر ارید وجنگلیها مقاومتی جدینماید؛

مگ ر وقتی کهجنبش جنگ ل با تحریکات معندا یر احسا ناللهخان دچار تشتت شد و آنگ ا ه

هواپیماهای جنگ یبریتانیا بودند که ضربات نهائی را بر صفو فجنگلیه اوارد ساختند ؛

قو ه قزا ق تنها کاری که توانست بکند فرار از پیش طراحی شده بود ت ارش را ب هقو ته

احساناللهخان سپارند و آنان با افرا طکاریها ی خود افکار عمومی را بیش از پ ی ش در ب ا ب

ضرور ت کودتا توجیه نماین؛دهمانطور که پیشتر در رساله ایران از سقوط مشروطه تا

کودتای سوم اسفند به آن اشاره کردی م.

هفته ها بعد از کودتا بود که کالد،و ولزیرمختار آمریکا متوجه شد بعدا زظهر روز

کودتا نورمن ، وزیرمختار بریتنایا به خارج شهر رفته بوده اس ت . این در حالیست که

قزاقه ا نفری پنج تومان از مقامات بریتانیائی دریافت کرده .بوودن جهدی که به قزاقه ا

پرداخت شد با امضای کلنل اسمای از ث بانک شاهنشاه ب یرداشت گردی .ودزیرمختار

آمریکا شگف تزده بو د که چگونه م ت یوا ن از چنین حرکتی ابرازب ا یطلاع ی کرد حال

آنکه دو شهر قزوی نو تهرا نبا خطوط تلگراف و تلفن با هم مرتبط بودند ؛ و این

پیش از این در دوره مشروطه هم « تصرف تهران » . خطوط نیز در اختیار بریتانیائیهباود

آزمود ه شده بو؛د زمانیکه قوای تحت فرماندهی ظاهری سپهسالار ت نازک هابن می ین

قزوین به تهرا نحمله بردند و پایتخت را تصرف کردند و به دوره موسوم به استبداد

. 1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 61

ص:27

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

صغیر خاتمه دادند؛ حال آنکه کمتر کسی از این لشگرکشی در تهران مطلع بو د.

ما پیش ت ر در رساله بحران مشروطیت در ای، راتونضیح دادهایم که خطوط تلگرافی

انزلی به تهران در دست برادران باقروبوف د. از نقش این برادران و ماهیت تحرکات

آنها در همان رسال، ههرچند به اختصا، رسخن گفتاهی م. اینجا هم یادآوریمیکنیم که به

همان دلایلی که رجال سیاسی و مردم تهران با وجود خطوط تلفن و تلگراف از نقشه

حمل ه به تهران در دوره مشروطه ناآگاه باقی اندمند، این ک نیز در بی اطلاعی به سر

میب ر دند . اینجا به اختصار یادآوری م کینی م یکی از برادران باقرو ا فز نفوذیهائی بود که

ضربه ها یخردکننده بر جنبش جنگ لوارد آوردن . د این مرد که سیداحمد باقرونام ف

داشت ، بعد از کشته شدن میرزا کوچخا کن ب ه عنوان معاون مفتش فواید عامه وارد

پیش از این یکی از رهبران » رشت ش د ؛د ر حالیکه انگلیسیها گزارش م یدادند وی

1 «. بلشویکهای رشت و از طرفداران میرزا کوچکخان ب وده است

آمریکایی ه ا خیلی دی رمتوجه شدند بدون حمایت انگلیسیها چنین طرحی غیرممکن

2

بود به اجرا درآی د.

د ر خود انگلی سچنین حرکتی شگفتی آف ر.ی ت دعدادی از نمایندگان مجلس ع دوارم

28 فوریه 1921 از نخست وزیر پرسیدند آیا دولت او از نقشه حمله قزاقها به تهرا ن

مطل ع بوده است یا خ؛ی رآیا در این کودتا دخالتی داشته، آیا حقوق و دستمزد قزاقها

د ر ل ؟ ت س ی چ م ا د ق ا ن ی ا ه ب ت ل و د ه ا گ ن اًساسا و شده، پرداخت بریتانیا دولت توسط

سیسیل هارمس ورث 3 اشاره کرد که پاسخ این پرسش طولانی .ا ا سو ا تز نامیندگان

حاضر در جلسه تقاضا ک رادجازه دهند رویکرد دولت بری تادنیر اگزارشهای رسمی

مجل س منتشر گرد . د م ابا یکی دیگر از اعضای خانواده هارمسور د ثر جریان تحولات

دوره مشروطه آشنا ش ا دیه م. به یاد میآوریم که آرثور هارمسور، م ثشهور به لر د

نورثکلیف ، صاحب روزنامه دیلی می ب لود و بعدها روزنامه تای لن مزد نرا خریداری

نمو د. از ارتباط نماینده این نورثکلی به ف نام بازی لدر ایران سخن گفتهای م؛ و ا ینکه با

؛ 1 .فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ترجمه غلامحسین میرزاصالح، (تهران:نشر نگاه معاصر، 1387 )، ص 278

این کتاب به واقع گزارشهای کنسولگریهای بریتانیاست در ایران .

2. Caldwell to Department of State, Report No. 11, April 5/1921, DS. 891.00/1196, also see: Mohammad

Gholi Majd: From Qajar to Pahlavi, 1919-1930, (Maryland: University Press of America, 2008), p. 95.

3. Cecil Harmsworth.

ص:28

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 29

محاف ل یهودی بریتانی اس ر و سری داشت و خلاصه اینکه روزنامه ایران نو توسط این

1

بازیل در ایران رانهدازی ش د. در همان رساله از نقش مخرب روزنامه ایران ن و در

برآشفتن اوضاع سیاسی کشور یاد کردیم و نشان دادیم افراطکاریهای این روزنامه کشور

ر ادر چه بحرانهائی فروبرد؛ اگر آن مانز ،ب عد از به اصطلاح فتح ته، راها نرمسورث به

نوعی در ایران به نفع گروههای افراطی فعالیت میکرد ، اینک فردی دیگر از همان

خانواده از کودتای قزاقان حمایت مینمود .

هارمسورث در گزارش خیوش از حرکت یگانهای قزاق به سوی ات هن یراد ک ر. داز

یکراه ادارد و از روی « تجربه رویاروئی با بلش و » رضاخان ذکری شد که گفته است

کارآمدن پیاپی ، خسته شده اس . تهارمسورث در گزارش خود به نقل از رضاخا بانر ها

حو ل این موضو ع بحث کرد که دولتهای ایران قادر نبودند جلو هجوم برلاشویکها

بگیرند ؛ و ب ه دلیل سستی این دولتها نیروهای بریتانیائی از ایران خارج دها ندش و

؛ اینکه

قزاقها ب هشاه ابراز وفاداری کراندهد ول ی قصد دارند مشاورین شیطان صفت او ر اکنار

زنند . هارمسورث سپس گزارشی مختصر از بگیر و ببندهای بعد از کودتا ارائه داد و

برای خالی نبودن عریضه نوشت دولت بری تادنی را این کودتا هیچ دخالتی نداشته و هیچ

2

مسئولیت ی در قبال تحولات بعد از کودتا ب عنهمده یگیر د. این گزارش تازه دو سالی بعد

ا ز کودتا توسط مقامات آمریکا ئ ی برای وزارت خارج هآمریکا ارسال ش . د همین موضوع

بیاطلاعی آمریکئایها را از تحولاتی که در ایران میگذشت نشان میده د.

بیانیه منسوب به رضاخا نچیزی جز تبیین ای ن سیاست بریتانی ادر برابر ایرا ن نبو .د

جال ب اینکه در همان بیانیه آمده است قوه قزاق موفقیت چندانی ن دا وش تعهل،ت را طبق

عرف زمانه و سبک نوشتاری آشوطل ببا ن آن زما ، ن به پای خیان ک تاران داخلی ثبت

کردهاند . تهدی د کرد نخیانتکاران داخلی ،ب ه بیانیههای کمیته مجازات بسیار شبیه بو .د

ب ا تأملی در بیانیههای مشابه عصر مشروط تها آن زمان، درمی یابی م خ ط ظریفی بحرانهای

ایران ر ابه یکدیگر ربط م د یا د و تنش های مزبور به خوبی در این بیانیها هبازتاب

میی افت. 3 ب ه راستی آیا تصادفی بود که بیانیه چاش پده در حب ال لمتی ن چاپ تهران

. 1 . حسین آبادیان:بحران مشروطیت در ایران، (تهران:مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1383 )، ص 135

2.Kornfeld to Secretary of State, No. 157, April 2/1923, DS. 891.002/114 Majd, p. 101.

. 222- 3 .متن بیانیه منسوب به رضاخان د ر: عبدالله مستوف ی: شرح زندگانی من، ج 3، (تهران: زوار، 1371 )، صص 23

ص:29

30 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

درست مشابه برخی اعلامیههای رع بانگیز جوخه های ترور مثل کمیته مج اوزات

همین بیانیه منسوب به رضاخان بود؟

بیانی ه به قلم فردی آگاه نوشته شده ؛ بنوهد رضاخان یکه حتی قادر نبود دو سطر

مطلب بدون غلط املائی و انشائی ب .ن ن ویویسسدنده بیانیه از شقاوتها، مظالم و

قساوتها ی حکومت مرکزی ایران یاد مکرید ؛ا ز قحط یفراگیر دوره جنگ اول جهانی

ک هبر اثر آنها میلیونها انسان بگن یاه قربانی شدن د نوشت؛ و از اینکه حکومت مرکز ی

ایرا ن برای صدهزار تومان قرض خارجی آبروی مملکت رافروخته و ایران را زیر بار

که ؛ داد می قرار هدف را اشارات این . است برده مذلت

مستقیما وثو قالدوله حکومت او

قلمداد میگردید . « بازیچه سیاسیون خارجی »

نامو س و » و ی« عصمت برادران گیلان » د ر بیانیه منسو ب به رضاخان دو بار به

یاشاره شده؛ به عبارت بهتر زیرکانه یکی از اهداف « عصمت گیلانی، تبریزی، کرمان

کودتا را حفظ حریم خانواده قلمداد نم . ودنمدگ ر نه اینک هتبلیغ میش داگر قوای جنگل

به رهبری میرزاکوچکخان جنگلی به حیات خود ادامه دهد در آن صورت نه از نظم

اثری خواهد مان ، د نه از مالکی تو نه از مذهب و نه از خانواده؟ چگونه ش دامیین ادعا

ر اپیش برد مگر اینکه کسا ن ی را علم نمایند تا نه حریم خانواده را حرمت ند و ن ن هه ب ه

مبانی اعتقادی مردم اعتنائی گ ن ذار د و نه مالکیت مشروع را پاس ن دا د؟ر آیاعملیات

بخشی از جنگلیها طرح ی از پیش مهیا شده برای تولید وحشت و هراس در مردم و

برانگیختن نفرت آنان از قوای کوچخا کن و توجیه ضرورت کودتای آت ی نبود ؟ ب ه یاد

د اشته باشیم کسانی مثل احسان الله خان در این عملیات خویش تنها نب و. دندرد این راه

میرزا کریم خا ن رشتی و برادرانش پشت صحنه را هدایت می کر دن د؛ در تهران کسانی

مثل محمدصادق طباطبائ یرهبری این جریان را برعهده داشتند تا با سوسی تالقیلب سمی

خویش اهداف از پیش تعیین شده را محقق . سامیزنردزا کریم خا ن و برادرانش همان

تم ی کردن د. به روای ت « چپاول و غار » کسانی ان د ک هبه نام بلشویس، ممردم گیلان را

برادران او یعنی سردار محیی و « روح » ، کمرهای و به نقل از سیدجلیل اردبیلی

ب ه دلیل اینکه میرزا ک خر ایمند ر طهرا ن » ؛ ابود « د ر اطاعت انگلیسی ه » عمیدالس ل ط ان

محرمانه و به واسطه اقدامات برادرش در ر، شپوتل خوبی از انگلیسیها گرفته، شاید

با اطلاع و تصویب میرزا محمدصادق طباطب بائاشید که در جزو بلشویک هاو کمونیستها

ص:30

،« سواد اعظم مسلمین » پ ب سیهوده نیست که در بیانیه منسوب به رضاخان اینهمه از

دیسخن به میان « مشیت کردگاری و خواست حضرت خداون » ،« بیتالمال مسلمین »

آمده اس ت. هدف این بود که رضاخ ارا ن حافظ دین و ایمان معرفی نمایند اتفا کار

عموم ی فریب بخور . د اگ ر اقدامات رضاشاه در دوران سلطنتش در مقابل دیدگان ناظران

قرار نداشت ، شاید میش د این شعار را باور ک؛ رلیدکن تحولات بعدی نشان داد این

بیانیه و ا قدامات بعدی ، همه یک هدف را تعقیب مینموده اس ت: فریب افکار عمومی.

2 . ص ب فندی نیروها به دنبال کودتا

همانطور ک ه بین دیپلماسی رسمی بریتا،ن یکاه در این زمان لرد کرزن آن را اداره

میکرد ، وو زیرمختار این کشور در ایران یعنی هرمن نو ارمختنلاف نظر وجود داش ت ،

د ر درون سفارت بریتان یاهم اختلاف و دودستگی واضحی به چشم خمور ی د که از دید

نکته بینان نم یتوانست مخفی بمان . ا دختلاف بر سر ای ارزا دنوره ریاس وتزرائی

وثوقا لدوله که سرپرسی کاکس نماینده رسمی دیپلماتیک بریتانیا در تهران بود، شکل

2

گرف ت: د ر یک طر فشخص کاک سقرار داشت و ردسوی دیگر گاد فری هاوار د .

هاوارد ،ف ارسی را خیلی خوب مید انست و با محافل سیاسی ایران حشر و نشر داش ت.

او که آگاهی دقیقی از شرایط ایران داشت، نوعی موازنه نیرو بین رجال ایرانی مرتبط با

سفارت برقرار ساخ . ت در مقابل ،ف یروزمیرزا نصر ا تلدوله و اکبر میرزا صارمالدوله که با

کاکس رفاقت داشتند، ب اسیدضیاءالدین طباطبائ یروزنامه نگار جوان و جویای نام رابطه

ما . گرفت می جای الدوله نصرت تیم در ظًاهرا سیدضیاء زمان آن در ؛ ند کرد برقرارپیشتر در رسالها یران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند ،ب ه شک لگیر ی کمیته

آهن در اصفهان اشاره کر ا دیه م و گفتهایم که اعضای این کمیته گرداننده اصلی کودتا

بودند ؛ شکل گیر ی این کمیته با حمایت برخی از مقامات دیپلماتیک ب،رینتانیشاانها ی از

اختلافنظر د ر مورد آینده سیاسی ایران بو د. از بین رجال سیاسی تهران، نصرتالدوله و

عبدالحسین تیمورتاش با هاوار دم یانه خوبی نداشتن؛ دبالاخره هماینان توانستند از نفوذ

. 1 . روزنامه خاطرات سیدمحمد کمرهای، ج ،2 به کوشش محمدجواد مرادی نیا، (تهران:اساطیر، 1384 )، ص 1615

2. G. Havard.

ص:31

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء

1 «. این مظالم را به اسم آنها بنماید

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

خو د استفاده کنند و باعث احضار ها واگررددند؛ میراث هاوار بده نورمن و بعدها به سر

پرس یلورین رسید؛ همی نه ا رضاخان را برکشیدند و بر تخت سلطنت نشان د.ند

دسته بندی سفارت بریتانیابهواق ع ادامه اختلافنظر محافل سیاسی بریتانی ادر قبال مسئله

ایران بو د. هاوارد مجری دیدگاههای کسانی بود که از نظریه استقرار مرد قدرتمند

حمایت میکردن د.

بعد از کودتا تیمورتا ا شز انگلیسیها سرخورده ش ؛ د به ویژه اینکه وقتی به دستور

سیدضیاء دستگیر گردی د. پس ا ز سقوط سیدضیاء ، تیمورتاش از زندان آزاد . ش ا د و و

فیروز دست به اقدام زدند تا نه تنها وارده ارا به کشورش بازگرنداند ،بلکه علیه نورمن

ه مفعال بودن . د بالاتر اینکه آنها می خوا ستند مستشاران مالی بریتانیا را از ایران اخراج

کنن د. درتابستان سال 1300 ، نورمن به کرز ننوشت تیمورتا ک شه تصور م ی رف ت

دوست سفارت انگلیس است، حالا با آنها ضدیت نمشیادنهد ؛ چون تصور میکند او

مسئو ل بازداشتش بوده اس . تنورمن در این نامه تیمورتا را ش جوانی توصیفمیکند

ولخرج، اما زبان خوش مردی ؛زیاد قریحه دارای و هوشمند ، ت م ا ه ش ا ب نًسبتا

مشروبخوار ، عیاش و قمارب ا.نزورمن نوشت او وقتی در قمار بمازید باختهایش را

1

است فردی . دهد نمی » اعتماد غیرقابل و غیرمسئول کًاملا « . تحقیرآمیز شکلی به او

برداشت تیمورتاش از معیارهای زندگی را همسان برداشت افسران ج ومان ییداند ک ه

چندان خوشنام نیستند و او با آنها رفت و آمد دارد.آنگاه اتهام اصلی را که آن روزها

نقل محافل سیاسی انگلوفیل بود به سردار معظم وارد کر :دتیمورتاش خود را در اختیار

روتشتین قرار داده و با او همکاری نزدیک ؛ دا و رایدنکه او و شاهزاده فی ا فرتوخزار

نگارش سندی با عنوان ابراز حقیق ر تا دارند که لحن آن نسبت به ب ب سرییاترانیا

2

توهینآمیز اس ت.

گفتیم مدتی بعد از کودتا،ه اوارد با نقشه نص ا رلدتول ه و تیمورتا م شجبور به

خرو ج از ایران ش .داو بعدها به خاطر این تحرکا از ت آنان به سختی انتقام .گرفت

هاوارد پیش بینی کرد که نصر ال تدوله و تیمورتا شبه دست رضا خبانه دار آویخته

خواهند ش د. نیز شایع است او بعد،هز امانی که تیمورتاش گرداننده اصلی سیاست

1.… totally irresponsible and untrustworthy.

2.Norman to Curzon, July 16/1921, FO. 416/69.

ص:32

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 33

خارجی رضاشاه شده بود، مقالاتی در یکی از نشریات بریت امنیواسوم به شرق نزدیک

منتشر ساخت و به شکلی موذیانه تیمورت ارا شهمهکاره دربار پهلوی قلمداد کرد و

1

رضاشاه را مهره ا ی در دستان ا وعنوان نمو .د به این شکل حس حسادت و تکیونزهی

رضاخان را تحریک کرد و البته بحث نفت هم میا ب ن آ همد و در این میان تیمورتاش

جا ن خویش را از دست .دابدعدها نصرت الدول ه هم قربانی کینتهوزی رضاخا ن گردی . د

م ادر همین رساله به نقل از گزارشهای اطلاعاتی مأمورین ر، ضااز خناقنش هاوار ددر

تحولاتی که منجر به برکشیدن قزاق به تخت طاووس شد،بیشتر سخن خواهیم گف ت.

سیدضیاء و نظریه دولت قدرتمند

بحرانهائ ی که یکی بعد از دیگری بسرآ رورده بو د، ضرور تاستقرا ر ی کحکوم ت

مرکز ی مقتدر را ایجاب منمیو د. رجال خوشنامی مثل بها رهم به ضرورت دولت مرکزی

مقتد ر باور داشتند، لیکن دولتی که به اصول مشروطه وفادار باشد؛ مجلس را برقرار ؛ سازد

و در پرتو اکثریت پارلمانی دولتی مدافع منافع و م صال حمل یک شو رت شکی لده . اما د

کسانی ک هاز ضرورت استقرار مرد قدرتمند سخن گمفتن ی د به دنبال تأسیس دولت یبودن د

ک هنه تنه ا با مشروطهمیان ا هی نداش ت، بلکه چیزی نبود جز حکومت خودکامه . در نمایش

کودتای رضاخان، دشمنان حقوق اساسی مردم کسانی جلوه داده میش دن دک هسودائ ی

ندارن د جز احیای آن حقو؛ قو برعکس طرفداران واقع یای نحق و ق را ک سان یمعرف ی

میکردند که در طول عمر مشروطسهودائی نداشت ه ان د جز حفظ مال و منال و بر ب ا د دادن

آرمانهای مشروط ه . وارون ه نشان دادن حقایق، امری بود که از عصر م شرای روطج ه شده

بود؛ این ک وقت آن بود تا وارون ساهزا ن به اهداف خ وی شنائ لآین . ب هد رب

ا ه صراحت

میگوی د که گروه میانرهوا ن حزب دمکرا ، تیا همان کسانی که عقلانیت پیشه م کریدن د و

ب راین باور بودند که برای آینده ایران راهی جز استقرار ق انو نمت صو رنی ست ،در صد د

استقرار چنین دولت مقتدر یب ودند ؛لی کن دشمن نظم و آرامش ،ه م ا نگ رو هدمکراته ا ی

دشمن م ا متنف ذ ب ود و » ضدتشکیل ی بودند که با باند کودتا همسوئی دا .شتبن هدقول بهار

2 همین نهانروش ی گروههای بحرانساز و افراطی و آش و طبل ب ؛« د ر پنهان عمل م ک یرد

1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 62 پ .

. 2 .تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 117

ص:33

34 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

بود، ک ه را ه را بر استقرار قزاقان ب راریک ه حکومت گشود ؛ب عضی از همین افرا د و گروهه ا

از مداحان حکومت قزاقان شدن د.

طرفدارا ن قانونمند شدن اداره کشور، از دولت مقتدر احقاق حقوق م رد م را ب همثاب ه

ی مح و رسیاس تبریتانی د ار « قو ی و نظام » پشتوان ه اصلی حکومت م ط یلبیدند. اما دولت

برابر تحو لات ایران بو . د بیهود ه نیست که تأکی د بر قشون به عنوان تنها حافظ کشور و تنها

معیا ر سعادت و ترقی ای ران ، در هم ا ننخستی نبیانی هسیدض ب ه چیا ش ءم م خ ورد.

ی

سیدضیاء در بینای ه مشهو ر خوی ش ک هروز هشتم اسفندماه نوشت ه شد هبود، مدعی شد فقط

قب ل اوزد » : نیروهای مسل ح قادرند هستی کشور را حفظ نمایند و به صراح تعن وا ننم

ن «. همه چی ز و بالاتر از همه ، چیقزشون، هر چیزی اول برای قشون و باز هم قشو

سیدضیاء در بیانی هاش از مصیب تها ی دوره پانزده ساله مشروطسهخن به میان آور .دا واز

ملت را به وعدههای م شروطی تو آزادی و استقرار قانون و » کسانی صحبت کرد که

عدال ت فریب داده در همان حال، این مواعید را حجاب قرار دادند، ت ادر س ای ه آن روی ه

هر ج و مر ، ج اساس انتفاع شخصی و لجام گسیختگی، اصول مل کالطوا ویف یق رو ن

وسطی ، اصولی که با س یاه ی و تیرگیه ا یفج ای ع و جنای ا تاحاط هش د هب ود ،م ستق ر

1 «. سازند

چند صد نفر اشراف و اعیان که زمام مهام مملکت را به ارث در دست گرفته » از

گفته شد و ،« بودند ، مانند زالو خون مردم و ملت را مکیده، ضجه را بولنید م یساختند

اینک ه در این شرایط ، همه امید خویش را برای بهبود وضع کشور از دست داده . بودند

د ر این » انمامی د . همچنین « روز واژگون شدن و انتق » سیدضیاء کودتای سوم اسفندرا

روز تاریخی و هولناک است که اراده نیرومند اعلیحضرت اقدس هش ازهمنام ش اامور را

2 سیدضیاء تسلط خود را ب ر «. د ر دست من جا یم یدهد، [و] مرا روی کار مآویرد

مقدرات و » درعنوان نمو؛د شرایطی که « قضا و ق » مقدرات امور مردم، ناشی از

از » طرنبا هدکست او داده تا کشور را « سرنوشت ملت خود را در این موقع بحران و خ

خشم «. آ نپرتگاهی که حکومتها ب ی ا یراد ه و نالایق پرتاب کرده بودند، نجات ب

ش« استفاده کارگران از مشقت خوی » گفت ؛ از « محو و انهدام مفتخواری » سیدضیاء از

. 1 .شرح زندگانی من، ج 3، ص 217

2 . همان .

ص:34

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 35

ا اسساستی نوین ،« عدلیه ما که مرکز فجایع و جنایات » یاد کرد ؛ قول داد بر بنیاد

شالوده یک » ب ه وجود آور؛د عدالتخانه ای که « عدالتخانه حقیقی » ؛ پیریزی کند

1 «. حکومت ملی باشد

ن تقسیم کند ؛ « مابین دهقانا » یرا « خالصجات و اراضی دولت » سیدضیاء وعده داد

زار ع را از املاک اربابی بیشتر بمهنردهساز د . و د رمعاملات » قوانینی وضع نماید تا

اوا ز ترقی «. ارباب با دهقان تعدیلی شود و موجبات صحی و زندگی آنان را تأمین کند

معیارهای اخلاقی داد سخن د؛ا ا دز تأسیس مدارس جدید نو ؛ شازتبهبود وضعی ت

تجارت و صناعت بحثها ک . رداین اصلاحات ادعائی بر چه مبنائی تم وان یست محقق

شود؟ سیدضیا ء نه از قانون سخنی گفت، نه از ضرورت تفکیک قوا و قرار گرفتن

هرچیز سرجای خود مطلبی عنوان کرد و نه ا ز نظام مشروطه و الزامات آن کلام یهب ه

میان آورد . در نقطه مقابل ،ا و نوش ت:

...برای اینکه تمام این اقدامات میسر گردد، باید قبل از همه چیز و مافوق هرگونه

اقدامی، مملکت دارای قشونی گردد که دشمنان داخل و خارج را به حساب دع وت

نماید .لازم است امنیت در محوطه شاهنشاهی ایران حکمفرما گردد، و ای ن فقط در

پرتو قشون و قوای تأمینیه میسر میشود .فقط سپاهیان دلیر قادرند که حیات و هستی

2

مملکت را تأمین نموده، ترقی و سعادت و اقتدار او را فراهم سازند.

بقیه بیانیه هم مملو است از مطالبی در مورد سیاست خارجی واقداماتی ک هالبت هب ا ز

کاور ال بت هب را یخ ال ینب ود نعریضه، به نام « ب هنام قشون دلیر و ف دا » هم م یبایست

3

ا سصوترت پذیر د. ،« شاهنشا ه جوانبخت ما که از اعلیحضرت وی جمیع احکام ساطع »

در همین بیانیه سیدضیاء الغای قرارداد 1919 را اعلام کر د.

انگلیسیها عنصر نظامی بودن رئیس دولت آینده را گهایه ا چز نظر دورنمیداشتن د.

زیر ا به زعم آنان تنها دولتی نظامی میتوانست با هرج و مرج تهران و اقصی نقاط

کشور مبارزه کن دو مملکت را در برابر خطر کمونیسم بیمه نمای . م دغرو رمیرز ا

موثقالدوله که از نقشه انگلیسیها آگاهی داشت، قبل از کودتا د ر مقام وزیر دربار با

. 1 .همان، ص 218

. 218- 2 .همان، صص 19

. 3 .همان، ص 220

ص:35

36 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

احمدشاه به مذاکره پرداخت و او را از تبعات این سیاست انها گلآیگسایه مو د . شاه

ن

جوا ن که به هیچنمیاندیشید الا اینکه از کشور خارج شود و به اروپراود تا ب ه

اصطلا ح نفسی به آسودگی بکش، دسخن موث ال قدوله را نادیده گرفت و او هم از منصب

خو د استعفا دا .د به جای وی حسن مشار مشهور به مشارالملک منصوب گردی د.از آن

سوی، منشی مخصوص شاه،اسدالله میرزا شها ا بلدوله شمس مل آ کرا نیز به استقرار

دول ت نظامی بدبین بو؛د پس او هم ا ز کار کناره گرفت و به جای شم عینالم لک منصوب

گردی د. ب ه واقع این معیال نملک رابط شاه بود با سفارت بری؛ت انوی ابه عبارت بهتر اخبار

دربا ر را در اختیار سفارت بریت اقنیراار میدا د. حسن مشا رهم رابط شاه بود با رضا ن؛ خ ا

و ر ضاخان از طریق او اهداف خویش را در دربار پیش میبر د.

ملاحظه م ی کنیم حتی قبل از اینکه کودتائی روی داده باشد، اح مدرد ششاهطرنج

سیاست بریتانیا کیش شده بو د.

.

جایگاه رضاخان در کودتا

همانطور که دیدی ، م رضاخا ن میرپنج با نقشه ا ی دقیق و حسابشد ه دست به کودتا

ز د و تهرا نرا متصرف ش . داینکه رضاخان که بود و آیا اصل و نسبی داشت یا نه، ی برا

م ا چندان اهمیتی ندارد و یا حداقل دارای اهمیت ثانوی . انیسز س تخن گفتن در باب

تهور و بیباکی او هم موضوع سخن ما نی . سعتد ه ا یاو را ترسو خوان ان ده د و عاده ی

دیگر شجا ع . مهم نیست که کدامیک از این روایه ا تصحیح اس ؛ ت آنچه مهم است این

است که به قول افلاط ونخطاب به دیونیزیو ، ه سرکس م یتوان د شایسته صفت

1

. ا فرد جبار لّ شجاعت باشد، ا

کودتا اصلی عامل عنوان به ی دلیل هر به ن ا خ ا ض ر مًهم این است که اولا ما بحث برای

م ه ه ک د و ب رضاخان سوادی بی مهم نکته موضوع، این رغم به ثًانیا ؛ شد گرفته نظر در

مقامات انگلیسی به آن اشاره کرانده د و هم رجالی مثل ملالش کعرای بهار . بها ر نام ا هی

از رضاخان را زمانی که دارا ی درجه سرتیپیبود و در سمت فرماند ه یف وج همدان

،« معمور » مأمور را ،« قزا قها ی » قرار داشت ، نقل کرده که در آن لغت قزا قهائی را

1 .دیونیزوس یکی از سی تن جبار آتن بود، دیونیزوسها دو تن بودند که دیونیزوس اول ودیونیزوس دوم خوانده

میشدند، افلاطون مدتی در نزد دیونیزوس دوم اقامت داشت .

ص:36

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 37

نوشته و ،« بعدز » و بعد از را « سورت » صورت را ،« به زنید » بزنید را ،« حستند » هستن د را

امضا کرده است. 1 متنی که بهار نقل کرده البته حاوی ،« رضای سرتیپ » نام ه را به عنوا ن

اغلاط انشائی هم هس . تاین نامه نشان میدهد که رضاخا ناز حداقل سواد متعار د فر

زمان ی که درجه سرتیپی داشته برخوردار نبوده ا.سمر تدی با این خصایص و ویژگیها،

درس ت بعد از کودتا دست ب ه صدور احکامی می زد که معلوم بود به دست نویسندگانی

زیرک و باتجربه نوشته شده ا س. ی تکی از اینها بیانیه مشهور او بود با عنوان حکم

میکنم . نف س عنوان این بیانیه تعجآو بر بو د. رضاخان کیست که حکممیکند؟ لحن

بیانیه بسیار توهین آمیز و خشن بو د. در این بیانیه به شعور مردم توهینی آشکار شده بو د:

حکم میکن م:

ماده او ل. تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند .

ماده دوم . حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت هشت بعد از ظهر غیر از

افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید .

ماده سوم . کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و

اًنتظامات واقع شوند،

فورا جلب و مجازات سخت خواهند شد .

ماده چهارم .تمام روزنامه جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی

موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، باید منتشر شوند .

ماده پنجم.اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بکلی موقوف، در معابر هم اگر بیش

از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد .

ماده شش م. در تمام مغازههای شراب فروشی و عرق فروشی، تأتر و سینماتوگرافها

و کلوپهای قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب

خواهد شد .

ماده هفتم.تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق

تعطیل خواهند بود . پستخانه، تلگرافخانه هم مطیع این حکم خواهند بود .

ماده هشتم . کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی

جلب و به سختترین مجازاتها خواهند رسید .

. 73- 1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، صص 74

ص:37

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ماده نهم .کاظم خانب ه سمت کماندانی شهر انتخاب شد و معین میشود و مأمور

اجرای مواد فوق خواهد بود . 14 جمادیالثانی 1339 ، رئیس دیویزیون قزاق

1

اعلیحضرت شهریاری و فرمانده کل قوا- رضا.

این بیانیه به قدری توهیآمی نز بود که رهگذ ارن در جلو حکم مکن یم ، نوشتن : د ...

میخوری. 2 عده ای دیگر با دیدن جمل هحکم میکنم، اعلان را نخوانده کندند و بردند تا

به زبال ه دانی سرازیر کنن . د روز بعد مأمورین این اعلان را از در و دیوار کندند، بعد از

بیست و چهار ساعت دیگر هیچ کس این اعلان را در سطح تهران مشاهده نکرد .

ویژگیهای شخصی رضاخان

است عبارت که بود متکی خود ظاهری شکل به فقط رضاخان امر ابتدای در ظًاهرا

ا زقدی بلند و هیکلی نسبتا تنومن.ب دا این حال ظاهرا او فاقد اعتماد ب ه نفس لازم بود و

ً

همیشه در پشت سرش کسانی وجود داشتند که به شکلی مرئی و نامرئی حمایتش

می کرد ن دو رضاخا نبه پشتگرمی آنان بود که عملیات خود را پیش میب رد؛ و در غیر

این صورت از جماعت کناره می گرفت .رضاخان حتی بعدها ه ممردی بود گوشه گیر

و به عبارت بهتر مردی شنا خمته یشد که قادر به برقراری روابط اجتماعی نیست؛ در

کنار اینها بایدبیعاطفگی او را افزود که البته لازمه قدرتمطلق العنان اس ت. م یتوان

گفت رضاخان بیعاطفگ ی را به عنوا نعاملی برای جبران عزل تگزینی خود به کا ر

می گرفت . معاصرا ن وی نقل کرادنهد که صدایش هم محکم و رسا نبود و گیرائی لازم

را نداش ت؛ ا و نمیتوانس ت به راحتی سخن بگو ی.دهارولد نیکلسون که بعدها در اوایل

دوره سلطنت او دو سالی مستشار سفارت بر یبتا وندی،ا صدایش را مثل صدای کودکی

3

توصیف م یکند که مبتلا به تنگی نفس اس .تویتا ساکویل وس ، ت رضاخان را مردی

54

معرف ی می کند فاقد جاذبه، مردی با ظاهری ترسناک و قایاف یاهخم و . فون بلوشر

فرستاده ای از آلمان آن زمان به ایران، رضاخارا نمردی معر فی م یکند نیرومند ، بیرحم،

. 1 .شرح زندگانی من، ج 3، ص 215

. 2 .همان، ص 214

3.…with the voice of an asthmatic child; Harold Nicolson: Corcon. The Last Phase, p. 148.

4. Vita Sackville-West: Passenger to Tehran, p. 142.

5.Von Blucher.

ص:38

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء

1

اندکی قبل از تغییر و، بوده جهانگرد ظًاهرا که هال ملوین سرگرد . توز کینه و زیرک

سلطنت در وزارت جن ب گه م لاقات رضاخان رفته بود، او را فردی توصیف کرده است

ک ه از شفقت انسانی و مهر و عابطف یبههره بو د؛ صورتی ساکن و جامد داشت و کمتر

ب ا خوی توحش و شرارت آمیخته بود و » تبسم و خوشروئی نشا نم یداد ؛ا ین جمود

ً

2 آرتور میلسپو در وصف رضاخان نوشته است ، «. غالبا از داخل به خارج شراره میکشید

ی ت ا مردی هرزه « فاقد قیود اخلاق » ب ه هنگام آشنائی با او، وی را بیشتر مردی دیده است

و فاسد. 3 میلسپو آورده اس ، ت رضاخان فردی نیست که در محدوده قانون اسا ی س ا ی

موجود ی است با غریزههای بدوی، ب یرحم و بی اعتقاد » مشروطه فعالیت کند، بلکه او

ب هقانون که یک عده نوکرصفت و چاپلوس ادو شر هکرد ه بودند و چند نفر کم جرأت

4 میلسپ وب ه درستی نوشته است رضاخ اه نیچ «. و خودخواه به او نظر مشور تمی یدادند

پیوندی با انقلاب مشروطی ن تداشت، و هیچ ر ا شت ی ه ا ورا با قانون اساس میرتبط

5 «. تا انتهای کار، سرباز باقی ماند » نمیساخت؛ برعکس او مردی بود که

ب رخلا ف داوریهای بالا، دونالد ویلب ر مورخ سی اکه در دوره پهلوی دوم سرنوشت او با

مسائل ی مهم از جمله کودتای 28 مردا د ب هه مدرآمیخت هاس ت ، از رض تاصخا وی نر ی

اسطوره ای ارائه کر د ه ؛او بر این باور است که نه بخت و ا حاید ثنهاگه انی ،بلک هتوان ائ ی

شخصی رضاخان بود که او را برک . شی ا د ونوشته است حتی اگر کودتای سوم اس رف خند

نمیداد ،رضاخان با ز هم در موقع مقتضی تموا ینست راه خویش را به سوی تصرف ت اج

کیانی هموار ساز. د 6رضاخان ک محرف بود ونمیتوانس ت سخنرانی ط ولان یای را دکن د ،

وقت ی هم مجبور به سخنران میی شد، کوتاه و مختصر صحبت می کرد . حت ی بعدها که ش ا ه

شد ه بود، و در زمانی که مردانی مث لفروغ در اط یرا ف او ح ضو رداش تند ، در مراس م

ایجاد دانشگاه کاری است که ملت ایران » : احدا ث دانشگاه تهرانفقط دو جمله گفت

بایست ی خیلی قبل از این شروع کرده ب،اشن حادل که شروع شده است باید جدیت شو د

.2 1 .سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، ( تهران:طرح نو، 1371 )، ص 4

. 2 . ملوین ها ل: سفر آخرالزمان، ترجمه علی جواهرکلام، مجله جهان نو، نیمه دوم تیرماه 1372 ، ص 186

. 3 . آرتور میلسپ و: آمریکائیها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، ( تهران: پیام، 1356 )، ص 52

. 4 . همان، ص 39

. 5 . همان، ص 40

6.Donald N. Wilber: Contemporary Iran, (NY: 1963), p. 249.

ص:39

40 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1این بود سخنرانی رضاشاه در مراسم احداث دانشگاه تهرا ن! «. که زودتر انجام گیرد

ب ه هر حال همان روز کودت،ا احمدشاه به رضاخان لقب سردار سپه داد، چند روز

بعد در هشتم اسفندماه بیانی ا هی به امضای رضاخان منتشر شد، در این بیانیه آمده بو د:

اینجانب از طرف قرینالشرف اعلیحضرت شاهنشاهی بمنصب سرداری و لقب

سردار سپه مفتخر و سرافراز گردیده، تشکرات غلامانه خود را بخاکپای مهر اعتلای

ملوکانه تقدیم و از درگاه حضرت احدیت توفیق و استمداد میجویم که با تمام

قوا از عهده هرگونه خدمتگزاری و جانفشانی برآمده پاس حقشناسیرا بجای

2

آورم - رضا.

سیدضیاء و سیاست مشت آهنین

رئیسا لوزرای کودتا سیدضیاءالدین طباطبای، پ یسر سیدعلآقیا یزدی بود.وی

روزنامه نگاری بو د جنجالی و مدیر روزنامه رعد؛ مقالات مشعشع او در حمایت از

قرارداد 1919 زبانزد عام و خاص بود و انصاف باید داد دلیل های عق لپسندی در دفاع

ا زقرارداد مطرح مینمود. اینک همو د ر سمت رئی ال سوزرا با هر دستورالعملی که صادر

میکرد ، مضمون یکی از مقالات خویش را در نوهاشت ی هسابقش نفی م ینمود . ا و با

ملاحظ ه اوضاع و احوال و شرایط فکری و روانی جامعه آن ، ز ومم یانراث بهجای

مانده از دوره بعد از جنگ اول ج هکانه یدولتهای ایران بر ویاران ی نهاشی از تبعات

جنگ، قحطی ، افلاس اقتصادی و بحرانهای فراگیر اجتماعی حکومت کرمدن ید ،د ست

ب هانتشار بیانیها ی زد تا خود را مدافع اقشار فرودست اجتماعی ب.نمساییان دضدیا ء از

روند اوضاع مطلع بود و مدان یست چه دستهائی ایران ر ابه لبه پرتگاه سقوط کشانیده

بودند ؛ا ما نوک تیز حملات را متوجه اعیان و اشرافی کرد که به قول او زمام مملکت را

ب ه دست دارند و خون مردم را م مکنید .سیدضیاء برای اینکه باعث و بانی اصلی بحران

یعنی بریتانیا را تبرئه سازد ،برخلاف اطلاعات درجه نخست خود که سالها د ر روزنامه

رعد بازتاب مییافت و البته ب ه منظو ر حفظ دولت مستعجل خیوش، اعیان و اشراف ر ا

آماج حمله قرار داد تا دل توهد اهرا بربای . دعلت امر را یحیی دولتآبا دی به خوبی

. 1 . روزنامه اطلاعات، مورخه 16 بهمن 1313

. 2 .تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 87

ص:40

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 41

کاویده اس ت:سیدضیاء از سوئی به دستگیری اعیان و اشراف کشور دست زد و از

سوئ ی دیگر خود را مصلحی اجتماعی، حلال مشکلات اقتصادی، و حافظ منافع طبقات

فرودست اجتماع جلوهگر ساخت تا به این شکل به کودتای انگلیسی خود ای صبغه

1

سوسیالیستی و ضدسرمایهداری بده د. ژستی که بعدها از سوی حزب سوسیالیست

سلیمان میرز ا اسکندری پ یگرفته شد و ای ن در حالیست که به روایت ب اهاز رقول یکی

ا ز زعمای این حزب ، در مرامنامه آنها هیچ ماادیه د ر مورد مالکیت وجود نداشت، به

واقع این اسماعیل یکان ب یود که به هنگام چاپ مرامنامه بدون اطلاع سلیمان آ نمیرزا

2

ماده را گنجانیده و منتشر ساخ ت.

ا زهمان صبح روز سوم اسفند بود که رضاخان سیاست مشت آهنین را به نمایش

گذارد ،د ر فضائی که نگرانی موج زمد، ی مأمورین او شروع به بگیر و ببند .کردند

مأمورین اداره تأمینات یا همان کارآگاهی در حکال هیعده ا یقزاق آنها را همراهی

می کردند، از مردم زهر چشم مگر یفتند . هر د ه تن قزاق به خانه یکی از رجال مقیم

تهران م یرفتند و او را دستگیر مکریدند ؛ب دون اینکه معلوم باشد جرم آن فرد چ ی.ست

3

فهرست دستگیرشدگان از قبل مشخص ب.و دتا روز پنجم اسفند دویست تن دستگیر

4

گردیدن د. اینان در عمارت قزاقخانه که مشرف به میدان مقشدیقم بود حبس شدند و

ب هدلیل کمبود جا هر دسته را در یک اطاق هندگاشتند . چندی بعد این تعداد به

5

چهارص د تا پانصد تن بالغ گر .دیدتلگرافخان ه و تلفنخانه و نظمیه شبانه تصرف . شد

بازاره ا بسته ماند و کسی حق نداشت دکان خود را بگ . شرای وزد سوم کودتا پستخانه

هم تعطی ل ش د. به ادارات دولتی دستور داده شد مقررات تعطیلی را رعایت . دنرم ایند

همین رو ز سوم کودتا بود که احمد ب شااهلاخره فرمان ریاست وزرائی سیدض یرااء صادر

کرد . روز چهارم کودتا از خزانه دولت و بانک شاهن شمابلهغی هشتادهزار تومان ب ه

عنوان انعام به افسران و قزاقان دست اندرکار کودتا پرداخت شد، به هر پاسبا ن نظمیه

. 221- 1) ، صص 222 1 . یحیی دولتآباد ی:حیات یحیی ، ج 4، (تهران:عطار و فردوسی، 371

. 2 . محمدتقی بها ر: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، (تهرا ن: امیرکبیر، 1363 )، ص 26

،( 3 . امیل لوسوئو ر: نفوذ انگلیسیها در ایران، ترجمه محمدباقر احمدی ترشیزی، (تهرا ن: کتاب برای همه، 1368

.1 ص 43

. 4 .همان، ص 147

. 5 .شرح زندگانی من، ج 3، ص 213

ص:41

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ه م دو تومان انعام داده . ش ا دین بخش کوچکی بود از حمایت بانک شا هانزشاهی

کودتا و پیوند آن با داوردسته توطئه گران. سیدضیاء و رضاخا، نو در واقع مسببین

اصلی کودتا در آن سوی مرزها، بیان هیائهی منتشر مکریدندت ا ضمن درج برخی

واقعیات دستچین شده، افکار عمومی را فریب د.هانیدن فریب هم کارکرد لدا ی خ

داشت هم خارج . ی در داخ ، ل افکار عمومی به جان آمده از بحهراان ی چهارد ه ساله

آغاز مشروطه تا آن زمان را فریب دامدن ید ؛ و در خارج هم تلاش داشتند تا شورویها را

سرکیسه کنند . ای ن همه از طریق انتشار بیانی هاهی شورانگیز سیدضیاء ممکن و مسیر

بود . عوامفریبی مذهب مختار سرکردگان کودتا ب.وندمونه های فراوانی از این دست

عملیا ت در منابع ذکر شد هک ه ما را از ذکر شواهد و مثالها بینیاز میسازد . سیدضیاء و

ب هواقع عوامل پشت پرده کودتا با انقنلامبائ ی ی که مد روز بود، عوام را میفریفتند و از

آب گلآلود ماهی می گرفتند .

سیدضیاء نتوانست زودتر از فهت روز بعد از وقوع کودت اکابین ه خود را معرفی

نماید . روز دهم اسفندماه 1299 ، او کابینه خود را به احمد مشعاهرفی کر . د ترکیب کابینه

سیدضیا ء ا زاین قرار ب و:دسیدضیاءالدین طباطبایی رئی ا سلوزر ا و وزیر داخله، ماژور

مسعودخان کیهان وزیر جنگ، نیرالملک هدایت وزیر معارف و اوقاف و صنایع

مستظرفه ، مدیرالملک جم وزیر امور خارجه، میرزاعیسخاین فیض وزیر مالیه، دکتر

مؤدبالدوله نفیسی وزیر صحیه، مشیرمعظم خراسیا نوزیر پست و تلگراف، محمود

موقر (مؤقرالدول)ه وزیر تجارت و فوائد عامه، ع ا دللملک دادگر کفیل وزارت داخله،

منصورالسلطنه عدل وزیر عدلیه، احمد عامری معاون رئیسالوزر ا.

د ر ترمیم بعدی بعد میرزا عیسیخان که بیمار بود برای معالجه به پ ااررفوت و

مدیرالملک جای او را گرفت و معززالدوله نب موریدی دیگر از خاندان هدایت به

وزارت خارجه منصوب گردید .

ترکیب کابینه خود نشان از تحولاتی مداید که در تقدیر ارتیخ ایران نهفته بو . د

1 و ای ن « انگلوفیل جابر » مدیرالملک، این به قول مورا ک یاردار سفارتآمریکا در تهرا ، ن

ن، شوهر خواهر حسینقلخیان نواب بود ؛ « برده فرومایه سیاستها یبریتانیا در ایرا »

1.Majd, op. cit. p. 114.

ص:42

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 43

چهره ا ی منحصر به فرد در تاریخ معاصر ایران که نام او با حوادث بسیاری به هم تنیده

است . د ر اهمیت موضوع همین بس که در زمان ق ب حزطریگ ایران مقارن با دولت دوم

ظ ف ح ا ر د و خ ت ی ع ق و م م ه اًو بعدا . بود دولتی غله انبار رئیس مدتی جم الدوله، وثوق

کرد و در دوره حسخنان مشیرالدوله جانشین بلافصل وثوق، خزان داهر کل ایران بو .د

همی ن مرد اینک در کابینه سیدض یواءزیر امور خارجه شده ب .ودجم در دوره پهلوهیا

ت ا زمان مرگ مناصب مهمی از جمله نخ و سزی تری و وزارت درباررا بهعهده داش . ت

عیسی فی ض کارمند پرسابقه وزارت مالیدهر انگلستان تحصیل نموده ب؛ ودو در عین

حال مناسبتا ی نزدیک با مقامات بریتانیا در تهران داشت؛ به طور خاص او با ی سدنی

آرمیتاژ اسمیت محشور بو . دفیض حتی بعد از اینکه به دلیل بیماری از کابینه سیدضیاء

کنار رفت، موقعی تخود را حفظ نم.وبده این شکل که به انگلستا رفن ت و خدمات

دولتی خود را بهعنوان کمیسیاریای عالی نفت ایران در لن تدا نواپسین روزهای عمر بر

عهده داشت . رضاقلی خان هدایت مشهور به نیرالملک دوم، از اعضای خان ا وده هدایت

بود که اینان هم البته با مقامات بریتانیا از دیرباز رفاقت و دوستی داشتند .

حسین دادگ ر مشهور به عداللملک هم از محشورین سیدضی اوء البته از برکشیدگان

کودتای س وم اسفند ش د. در اهمیت او همین بس که از دوره هفتم تا دوره نهم رئیس

مجلس شورای مل یبود و بعدها هم به سمت سناتوری .رعسلیدیاصغر نفیسی مشهور

به مؤد بالدوله هم همان کسی است ب کعهدها به هنگام تحصیل محمدرضا پهل دروی

سوئیس، مسئولیت تربیت او را عبههده داشت . حاکم نظامی تهران کاظمخان سیاح بو د

و رئیس امنیه حبی ا بلله خان شیبانی ؛ا و کسی بود که دتکاوچیان را به تهران راه داد و

علی ه آنان مقاومتی نک ر.دموقر هم از عوامل شناخته شده بریتبانی و اد. بعدها فرزندان او

ه م از کارکنان انگلیسشدن د. اینان کارکنان مقیم نکسولگری بریتانیا در بوشهرو در

آن ج ابه بالیوز یشهره بودن . د مشهورترین اینان حسن بالیوز ایست که بعدها از کارکنان

بی بی سی و در حقیقت خدمتگزار دستگاه اطلاعاتی بریتانیا ش د.

مهمتری ن تحول در کابینه زمانی روی داد که مسعودخا ن کیه ب هدالی ن لمداخلا ت

بی جا ی سردار سپه در امور وزارت جن از گمنصب خود استعفا .د ابدعد از او رضاخ ابنه

وزارت جن گ و کیها نبه سمت وزیر مشاور منصوب شد؛ ی ناحادثه مهم و البته طراح ی

شده راه را برای تحرکات آتی رضا خبازنکرد و مسیر او را به سوی اهداف از پیش

ص:43

44 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

تعیی ن شده هموار ساخ . تماژور مسعودخا ناز نیروهای ژاندارمری و البت هاز ابوابجمع ی

سیدضیاء به شمار میآم د.

رضاخان از همان روزهای نخست کیه راا نمانعی بر س را ر ه اه دا فخ و دتلق ی

مینمود .رضاخان حتی عبداللهخان امیرطهماسبی آجودان مخصوص نظ امی احمدش ا ه را

ب اخود همآواز کر د. این دو به همراه المی شرگر احمد امیراحمدیسه ضلع مثلثی بودند که

در رأس آن، همان رضاخان بود .

ب هروایت امیراحمد یروزی ر ا ضخان به او و امیرطهماسب گیفته بود کیها ،م ن اژور

ژاندارمری است و او سردا ر سپه ؛ا ما کیها نوزیر جنگ شده است و این البته از نظر

سلسله مرا تب نظامی درست نیست و این شخص رضا اخسانت که باید وزیر جنگ

باشد .امیراحمدی نگفت اگر این موضوع معیار تصدی پسه ا با تشد، رضاخا ق نبل از

کودتا درجه سرتیپی داشته و شخیصمثل قاس مخان والی ی عن ی پدر همسر خود

امیراحمدی امیرلشگر بود، پس اینان باید رئیس رضا خما ینشدند . البته امیر لشگ ر این

م ن طبق تعهدی که با ایشان داشتم، » سخن را نگفت و در عوض خاطرنشان کنمد: ی

نیز امیرطهماسبی .نکنم کوتاهی ایشان نظرات پیشرفت راه در که م شد یادآور مًجددا

روی موافق نشان دا . دسردار سپه رفت و نگرانی خود را خاطرنشان ساخت.چند روز

1 «. بعد هم خبر رسید که بهجای ماژور مسعودخان ، وزیر جنگ شده است

تر کی ب کابینه خود مؤیدی بود بر اینکه سید پ ضی شاتءیبان چندان مطمئنی ندارد و به

خود نطق قدرت به اتکاء با تا بودند گرفته نظر در فردی عنوان به صًرفا را او واقع

قزاقان را تهییج نماید و کودتا را به انجام .رسسیان ددضیاء از همان بدو مشر وکطاهر

خو د را با انقلاب ن یمائی پیش م ب یرد ؛ن قطه اتکای او قدرت قلم بود و بیان . ا و از دوره

مشروطه به روزنام ن هگاری اشتغال داش ؛ ت در عین حال سر و سری هم با سفارت

بریتانیا پیدا کرده بو د . ا و نه اندیشه مستحکم و منسجم سیاسی داشت و نه دارای

پشتوانه ا ی نظری بود تا بتواند بر آن اساس ا ع ی درها دور خود گرد آورد؛ و نه تجربه

تشکیلاتی و حزبی درخور توجهی داشت و نه به ایل و ایع م شی یرتهوانس ت تکیه کن . د

سیدضیاء خوب می نوشت و خوب سخن مگفیت ، اما در مقام عمل سخنرانی و

. 1 .خاطرات نخستین سپهبد ایران، (تهران:مؤسسه مطالعات و پژوهشهای فرهنگی، 1367 )، ص 178

ص:44

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 45

مقالهنویسی فاید های نداشت . تشکیلات اداری ایران و قدرتهای منسجم سیاسی در

صحنه مستحکم ت راز آن بودند که او بتواند یک تنه به شماقناببلرهخیز د . از این بالاتر

ندانمکاریهائی ک هبرای فریب افکار عمومی صورت گرفوتهدف آن هم انقلاب نمیائی

بدون پشتوانه نظری بود، کار سیدض یرااء بساخ . ت بدون تردید مهمترین این رفتار ها

دستگیری اعیان و اشراف و رجال قدیمی کشور بود که بازداشتشان فقط بدین منظور

صورت گرفت تا شعار مبارزه با خائنین چندی افکار عمومی را ب ه خو د مشغول دار . داو

حتی مل کالشعرای بهار را ه مچون خانها شمحل مراجعه عداه یاز ساکنین پایتخت

بود ، دستگیر ساخت و روانه دزآشیبش نمود؛ بدهار رزمره معدود افرادی بود که هم

خوشنام بود و هم باسیدضیاء حشر و نشری داشت و حتی سیدضیاء تصمیم به کودتا

ر اچند روزی قبل از وقوع آن به اطلاعش رسانده .بهاب ر وهدم فهمی ت ده ر و هم

دوراندیش ت راز آن بود که بتواند با اقدامات س یمدواف ضیقا ءآید، هرچند با وی

خصومت ی هم نشان نداد؛ و چون رئیسالوزرا ی جدید از او خواست پستی قبول کند،

وی ضم ن توضیح اینکه با سی م دخالفتی نخواهد کرد، پیگیری کارهای ادبی خود را

بهانه منصبی در دولت کودتا قرار .دانیدز او دو تن از چههراهی روحانی مشهور و آگاه

آ ن دوره یعنی شهید سیدحسن مدرس و شیخ حسین یزد ر یا بازداشت نمود، هم شهید

مدرس و هم یزد یدیدگاههائی بسیار جالب توجه در مسائل سیاسی و اجتماعی داشتند

و در فضای افرا ط و تندروی دوره مشرو طههمیشه جانب عقلانیت و میان رهوی را نگه

می داشتند. 1 همچنین او فرمانفرم او تیمورتاش و فرخی را هم دستگیر کرد که بعدها

همه قربانی دسیسههای رضاخان شدن د. در کنار اینان علی دشترا ی هم که از مداحا ن

رضاخان گردید، و آن زمان هنوز در کسوت روحانیت بود، بازداشت نمود .

سیدضیاءو ناکامی در اداره کشور

سیدضیاء در سخن » سیدضیاء م یخواس ت ادای دیکتاتورها را درآ و.ردب هقول بهار

مرض آنروزها ! نبود آشنا فاشیسم اصول با اما بود فاشیست ظًاهرا او بود، ماهر

1 . در مورد اندیشههای جالب توجه شیخ حسین یزدی ن ک: حسین آبادیا ن: مفاهیم قدیم و اندیشه جدید، (تهران:

. 291- کویر، 1388 )، صص 325

ص:45

46 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1 «! دیکتاتوری برای جلوگیری از کمونیزم در دنیا مد شده بود

سیدضیاء ب ااینکه هیچ حامی درخور توجهی نداشت، از همان ابتدا دست به

ماجراجوئی ز د: تلگرافخانه و پستخانه ده روز تمام تعطیل . بووقتدی هم دستور گشایش

آنها را داد، بر سر کسانی که خموا یستند تلفن بزنند یا ناام ی پ هست نمایند، مأمور

گماشت و سانسور برقرار ک . ردا و مدام دستورالعمل صادر مکیر د. حکام برخی شهرها

ر ابرکنار ساخت؛ در کشور حکومت نظام بیرقرار نمود. بالاتر اینکه کلیه دوایر عدلیه را

ک ه محل رجوع مردم بود تعطیل .ک ترندها هنری کهسیدضیاء داش ت این بود که مردم را

ا زخود بیزار ک ر. ددامنه فشار به حدی بود که اندک اندک زهمازم ین هارضایتی بلند شد،

ب هویژه اینکه معلوم گردید وی چندان اقتداری هم ن.کدا سربده و بازاریان در آستانه

عید سال 1300 تا پاسی از شب باید کار کمرد یند تا درآم دبیشتری کسب نمای ن. دلیکن

مقررات حکومت نظام یباعث میش دهر شب چند صدتن که عمده آنها از اقشار طبقه

متوسط به پائین جامعه بودند، در اتاقهای حکومت نظامی از سرما بر خود بلرز ن د و

بیخواب یکش ن د تا سحرگهان هر کدام بیست و پنج قران تا سه تومان مه نقجری ض

مقررات حکومت نظام یرا بپردازند و آزاد ش و.نسدیدضیاء غافل از دسیسهها ی سردار

سپه شبانه رو ز در انباری از کاغذ و یادداشت و عریضه غوطه خورم د. ی هیچ کاری هم

و دست اداری مقررات باید ، بود دیکتاتور وًاقعا وی اگر زیرا . دهد انجام توانست نمی

پاگی ر مرسوم را زیر پا منهیاد ؛لی کن بهواقع او خود نمیدانست چه کند و در مقابل کار

انجام شده قرار گرفته بود .

ا زاین بالاتر کسانی را که به اتهام فساد دستگیر کرده بود، نتوانست محاکمه ؛ نماید

زیرا سند ی دال بر فساد اینان به دست نیام . برخدی از افراد دستگیرشده از جمله

فرمانفرما کسانی بودند که در ایام قح طکمیکهائی به مردم کرده بودن د. سیدضیاء که

دس ت به دستگیری اعیان و اشراف زده بدورد ،بد محظوری گرفتار شده بو . د ا ونه

میتوانست محبوسین را آزاد نما،ی دزیرا از او مپیرسیدند پس چرا دستگیرشان ساخته

است و نه م یتوانست اتهاماتی که بر آنان وارد کمرید ،اث بات نمای . ا دین ک همگان

میدانستند ک ه سیدضیاء این گروه را فقط دبان دلیل بازداشت کرده تا خودی نشان دهد

. 1 .تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 95

ص:46

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 47

و حس حقارت خود را در برابر رجال نفذو ذ یکشور ارضاء نماید و آنان را به تبعیت

ا ز خود وادارد؛ امری که در اجرای آن ناکام . مدان رای دن بین رضاخا ب نهتر از سیدضیاء

با محبوسین برخورد کر :د ا وجان محمدخان علائی مشهور به دولو را به ریاست زندان

منصوب کرد و کریآق ماخان بوذرجمهری را مأموریت داد هم مواظب فرم ان وفرما

1

پسرانش باشد و هم اینکه توجه نماید به آنان بیاحترامی نشود.

ن ی ا ز ا ش قصد وًاقعا ر گ ا ه ک د ا د ن ح ی ض و ت ی م و م ع ر ا ک ف ا ه ب ز گ ر ه سیدضیاء

بازداشت ه ا از پرده برون افکندن خیانها تی خیانتکاران در دوره مشرو طبه بع داس ت ،

چرا دست به بازداشت کسانی نزد که مجلس سوم را تعطیل ، وک رددن ستدشان در پشت

جوخه های ترور از جمله کمیته مجازا دی تده میش د ؛ همان کسانی که کابینهها را

متزلزل می کردن د و پای دولتهای بیگانه را به کشور باز مینمو دند ؟ مگر این سیدضیاء

نبو د که به درستی در روزنامه ر عخدود امثال م تحش ال م سلطنه و صادق مستشارالدول ه را

ب ه باد حمله میگرف ت و از دستها ی پشت پرده کمیته مجازا و ت عوامل قحط یسخن

ب ه میان میآورد و روزنامنهگاران جاه طلب و شهرآشوبی مثل حسیخنان صب ارا آما ج

حمله قرار میداد؟ پس چرا این عوامل را دستگیر نساخت در کح ه الخیود میدانست

عوام ل بحران ایران ، حداقل در دوره جنگ اول جهانی به بعد همین افراد بوده اند ؟

سیدضیاء نشان داد چیزی نیست جز مهر ا ه ی در دستان سفارت بریتا؛نیااو هیچ اص ل

ثابتی نداشت مگر حفظ منافع امپراتوری انگل یدر س ایران؛ هرچند اگ ر مصلحت ایران را

ه م در این دیده باشد و یا منافع ایران را منطبق بر منافع ا ران زیگلابیی ک سرده و به

عبارت دیگر نفع ایران را در برقراری سیاست موازنه مثبت با اانرگزلییابسی کرده

باشد . مطالب روزنامه رع دکه ما به بخشهائی از آن در رسالاه ی دیگر اشاره کرادیهم ،

ن آ ن ا ر گ ی ز ا ب ز ا ی ک ی د و خ اًصلا و آگاه سیاست پرده پشت از سیدضیاء دهد می نشانبود ؛ل یکن برای رد گم کردن و منحرف ساختن افکار عمومی دست به آن بازیهای

کودکانه ز د.

عملیات دستگیری مخالفین کودتا تمامی نداش . تحال آنکه بعد از گذشت بیش از

سال در حادثه مهمترین . باشد گرفته شکل نسبی نظمی باید مًاه از کودتا قاعدتا یک

. 238- 1 .تاریخ بیست ساله ایران، ج 1، صص 239

ص:47

48 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

جدید شمسی در خراسا نروی دا . د د ر این ایام والی خراس امنردی سیاستمدار بود که

ا ز پیدا و نهان تحولات سیا ی سایران تا حدودی آگاهی دا ش. ای تن مرد کسی نبود جز

احمدخان قوام السلطنه . کودتای سیدضیاء و شرکاء با مخالفت این مرد مواجه . اوشد

ضمن ارسال تلگرمای برای سیدضیا ءاز وی انتقاد نمود که ا ز مفاد بیانیه رسامشی

1 اسسیدتضیاء این «. معلوم نم ی شود که دولت ایران دارای چه اصول و رژیمی »

مخالف خوانی را فراموش نک؛ر پ دس در موقع مقتضی به کلنل محمخدت اقنی پسیا ن

فرم انده ژاندارمری خراساندستو ر داد او را دستگیر ک.ندروز سیزدهم فروردین سال

1300 قوا مالسلطنه والی خراسان به دستور سیدضیواءبه وسیله کلنل محمدتقخی ان

پسیان دستگیر و به تهرا انعزام گردی . د سایر مقامات محلی هم همراه با قدسواتمگ یر

شدند. 2 صارم الدوله والی غرب هم دستگیر و به ته ف رارنستاده شد. دکتر محمد مصدق

ب ه میان ایل بختیاریرف ت. وقتی قوا مدستگیر شد، کنسول انگلی با س دبو اپیشکار مالیه

و گمرگ خراسان مشغول ورق بازی بو. ددبو ا از خبر دستگیری قوام سراپا خوشحالی

ب هاعتقاد من قواالمسلطن ه خو د در فکر » ش د. کنسول انگلی سمقیم مشه دهم گزارش داد

سرپیچی از دستورهای حکومت مرکز و ی اعلام نوعی استقلال در ایالت خرا بسوادن و

شاید به همین منظور تا آنجا که تموان یست واحدهای نظامی مستقر در اطراف و اکناف

3 ا زافراطیون دوره مشرو،طیهکی هم ایرمی جرز ا « ایال ت را به مشه ف دراخوانده بو.د

جلالا لممالک ب ود که معاونت دبو ا را به عهده داش . تدر اواخر خردادماه سال 1300

4

وقتی دبو ا میخ واس ت از پیشکاری مالیه استعفا دهد، او را به جای خود معرفی . کرد

دوره در او سیاسی پیشینه با موضوع این . شد رضاخان مداحان از بًعدا میرزا ایرج

مشروطه ارتباطی مستقیم داش . تهمانطور که افراطتیر ی ن جناحهای دوره مشرو اطزه

5

این به بعد سر بر آستان رضا خما ینسائیدند ، ایرج میرز اهم از این قاعده مستثنی ن.بود

. 1 . علی آذر ی:قیام کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان، ( تهران: مروی، 1368 )، ص 184

،( 2 .جنبش کلنل محمدتقی خان پسیان بنا بر گزارشهای کنسولگری انگلیس در مشهد، (تهران:نشر روایت، 1370

. 41- صص 42

. 3 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 77

. 4 . همان، ص 130

5 . برای نمون ا هی از عملیات افراطی ایرج میرزا در دوره مشروطه ن ک: مهدی ملکزاد ه: تاریخ انقلاب مشروطیت

. ایران، کتاب دوم، (تهران: علمی، 1363 )، ص 293

ص:48

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 49

علاو ه بر ایرج میر،ز اعارف قزوین یهم اینک در مشهد به سر میبرد. عار ف به عنوان

حمایت از کلنل برنامههای هنری اجرا م ک ی ر د. در یکی از این مراسم او به شاهزادگان

قاجار ناسزا گف . ت کلنل که اینهمه افراط ن مرا پ یسندید ناچار شد او را به قوچان

فرستد. 1 عارف همان کسی است که در دوره جنگ اول جهانی با افراطیت رین محافل

سیاسی ا یران مرتبط بو.د د ر آن ایام عار فدر اصفها نبود و علیه قرارداد 1919 کنسرت

می داد. عل یالقاعد ه او در این ایانممیتوانس ت با کمیته آه نکه باز هم ماهیت آن را در

رساله ا یدیگ رکاویدهایم، ب یارتباط باشد . 2 دبوا با گروهی از بلوائیان که م یخواستند

جنبش پسیان را از درون منهدم نمایند، مرتبط بو د.

سیدضیاء هرگز نتوانست برنامههائ ی که به مردم قول داده بود، اجرا د . کان وفقط یک

روزنامه نگا ر بود که مأموریت داشت در کشور فضای العفادوهقبه وجود آورد تا

رضاخان را به کابینه تحمیل نماید، ا گرنه نه سابقه کار اجرائی داشت و نه دانمسیت

مدیریت کردن چیست؟ به طور مثال او یأ ته ی تعیین کرد تا قوانین موجود را صلااح

نماین د و سازمان عدلیه را تجدید ک ن.نمدصطفی عدل، ذکاءالملک فروغی، نصرالله تقوی،

محمد بروجردی ، محمد قم یو علی قمیه سردبیری روزنامه رعداو را ب هعهده

ک پیشتر

3

داشت ، مأمور این کار شدند؛ لیکن این گ رحوتهی جلسه ا یتشکیل ندادند تا چه رس د

به اینکه اقدامی عملی انجام بدهند .

تعطیل ی وزارت مالی همردم را متحیر و پریشان سا . خ سی تدضیاء به دست خود امور

روزمره کشور را مختل کرد . نقشه جا هطلبان ا هی در مورد تقسیم اراضی بین کشاورزان

تنظیم ش د . بدیهی است این طرح هم برای فریب افکار عمومی وضع شد؛ مگر گونه این

نبو د که سیدضیا ءحتی در دهه چهل شمسی تقسیم اراضی را سیاستی مخرب برای

اقتصاد کشاورزی ایران ارزیابی مکیرد ؟پ س چگونه چهل سال قبل از آن ماجرا که هی چ

شرای ط عملی برای تقسیم اراضی وجود نداشت، خموا یست ای ن کار را صورت دهد؟

کمت ر کسی بو دکه نداند این طرح انجام نشدنی است . سیدضیاء برای اجرای این نقشه

خود - که هدفی جز خلع سلاح دربار احمد ن شادا هشت- از تقسیم زمینهای اربابی

. 1 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 182

. 683- 2 . در مورد کمیته آهن و کمیته زرگنده ن ک: ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند، ص 88

. 3 .اسناد کابینه کودتای سوم اسفند 1299 ، به کوشش حسن مرسلوند، ( تهران: ، 1374 )، ص 235

ص:49

50 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

تقسیم خالص هجات و اراضی دولتی » کوچکتری ن سخنی به میان نیاورد؛ بلکه وی از

،« مابین دهقانان و همین طور وضع قوانینی که زارع را از لا ک اارمبابی بهرمهند سازد

سخن به میان آور د.

شاید تنها کار مثبتی ک سیدضیاء

ه انجام داد، منع فروش مسکرات در معابر عمومی و

بستن مغازه ه ا در روزهای جمعه و تعطیلات مذهبی بود که اینهم تمام و کمال انجام

نمیشد . نیز سیدضیا ء دستور داده بود در ضیافها تی رسمی که خارجیان هم حضور

دارند، بهجای مشروبات الکلی، دوغ بر سر میزها گذارن د.

ماهیت لغو قرارداد 1919

سیدضیاء به واقع قرارداد 1919 را که خود مداف ع آن بود و سرمقاله های فراوانی از

روزنامه رعد را ب ه توجیه انعقاد آن اختصاص مداید ،ا ینکبه باد انتقاد م یگرف ت.

سیدضیاء سخن از لغو آنقرارداد ب ه میان آورد و اینکه مخیواه د دیگر به بریت اندیرا

روابط خارجی مزیتی اعطاء ننما!یدام اسیدضیاء عزم خویش را جزم ک ت رادعملا مفاد

ً

و مضمون قرارداد را اجرا ساز د.

همان ماه اول ریاست وزرائی، سیدض یکاهء از لغو قرارداد 1919 سخن گفته و ب د،

تصمیم گرفت اداره ارتش و امور مالی کشور را به ببری دتهانی د.ااو گرچه تلاش کرد با

سیاستهائی ک ه ب ه اصطلاح از آنها بوی حمایت از طبقات فرودست به مشام رسیمد ی

طرف شوروی را بفریبد، لیکن در این کار ه مناکام ماند؛ شورویها اورا آلتی م یدانستند

1

در دست انگلستان.

لغ و قرارداد موضوعی است بسیار قابل توجه و اندکی پ ی.چریوز دهسوم فروردین

ماه سال 1300 شمسی، سفارت بریتان یادر تهرا نضمن ارسال یادداشتی برای وزارت

امور خارجه ایران، موافقت دولت متبوعه خویش را با لغو قرارداد اعلام .دچاهشار ت

رو ز بعد یعنی روز هفتم فروردین ماه سال 1300 سیدضیاء با صدور بیانایی های ن

اصول » موضو ع را به ملت ایران تبریک گ .ف دتر این بیانیه او از وفاداری خود به

روح » سخن گف ت؛ از این بالاتر اعلام کرد ک ه « سعادت ملت » یاد کرد ؛ا ز « مشارکت ملی

1 . برای تحلیلی در این زمینه نک: ا .س . ملیک ف:استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی،

. 34- (تهران:شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1358 )، صص 35

ص:50

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 51

موافقی که از طرف دولت انگلس تادرن موضوع الغاء قرارداد ابراز گشته، بار دیگر نیات

من و هیأت من » دیگر اینکه «. حسنه و مودت دیرینه بریتانیای کبیر را ثابت مینماید

الغاء که حال همان در که داریم امتنان انگلستان، پادشاه اعلیحضرت دولت از مًخصوصا

قراردا د را قبول نمدوها ند، هیچگاه در احساسات مودآمی تز دولت علیه ایران تردیدی

ننموده ، و با وجود الغاء قرارداد حاضر بودن خود را برای مساعدت به ایران، ی د و تأک

رانر ابرای « حقیقت وضعیت ای » 1سیدضیاء از نورم نتشکر کرد که «. تکرار ک ردها ند

مأموریت حقیقی خویش را که عبارت از » دول ت متبوع خویش توضی ح داده اس ، ت و

تحکیم مناسبات بین دولتین و ملتین ایران و انگلستان است به طرز مال ، ایفا ک

همسایه عظیم الشأن تاریخی خود که » 2سیدضیاء در این بیانیه بار دیگر از «. نمودها ند

موفقیت » س یا تدی کرد و باز هم این ،« نیا ت حسنه وی همواره برای ما گرانبها بوده ا

3

را که با موافقت طرفین صورت گرفته، تبریک گف ت. « دوگانه یعنی الغاء قرارداد

بعلاوه ا ز اواخر فروردین ماه ،نی روهای انگلیسی که در شمال ای ران م ستقر بودن د ،با

آسودگ ی خیال قوای خویش را مرحله به مرحله عقب ک. ب شیهدنای دن شکل سیدضیا ء

گام ی دیگر در جهت تثبی ت موقعیت خود برداش ت. او اعلامیا هی صاد ر کرد و ت خلی ه قوای

انگلیس ی را ناشی از تلاشهای سیاسی خویش عنوان .ن مسیوددضیا ء در این بیانیه ه مک ه

در خدمت این » د رتاریخ بیست و هفتم فروردین ماه 1300 منتشر ش د ،م دع یگردی د

حرک ت قشون دولت عظیال مشأن انگلستا ن، ب ا ردیگ ر » ت و اینکه ،« قشو ن مجال انکار نیس

ثابت م ینمای د که همسایه بزرگ ما قصد ن دار دبحق و قای را نتخط ینمای د ، و بای ست ی

4 در «. همگی به استقلال وطن و به محترم شمردن حقوق ملی خود اطمینان حاصل نم ائیم

اعتما د به نف س » ،« عملیا ت درخشنده سپاهیان ایرا ن » کنا ر این مطالب سیدضی اال ءفاظی مثل

ررا اندر « ح قزندگان یفرزن دا نای » تو پاس داشتن « و شجاعت، در حراست مملک

ی قزاقان ی که به جای نیروهای « روح وط نپرست ی و سلحشور » وص ف قشون ب هکار بر.د از

گف تک ه « گرم و سوزانی » انگلی س تا منجی لرفته بودند سخن به میان آورد و از خونهای

. 303- 1 .شرح زندگانی من، ج 3، ص 257 ، همچنین متن کامل بیانیه در تاریخ بیست ساله ایران، ج 1، صص 305

2 . شرح زندگانی من، همان صفحه .

. 257- 3 .همان، صص 58

. 360- 4 .همان، ص 361

ص:51

52 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1 «. حاضر است که خاک وطن را برای سعادت و آزادی وی لعلگون کند »

خرو ج نیروهای انگلیسی از ایران ربطی به ابتکار سید ن ضدیااء ش ت. همانطور که در

رساله ا یدیگ ر عنوان کرد ا هیم ، انگلیسیها از مدتها پیش در صدد بودند تا نیروهای نظامی

خوی ش را از کشور بیرون ب ؛ رن ی دک ی از دلایل این کار این ب کوده انگلی ب سه دلی ل

بحران های مالی بعد از جنگ، می خو است با بیرون بردن قوای خود از هزینه سالیانه

3500000 پوندی این لشگرکشی ها آسوده شو؛د این تصمیم کابینه انگلی ب سود که ا ز

2

مدتها قبل اتخاذ شده ب . ود ام ا در عرصه سیاست ایرانی انگلی، ک سسانی هم بودند ک ه

طور دیگری فکر میکردند ؛کرزن که خانواده محتشم فرمانف رمراا در بند سیدضی ادءید

ولی از آنها حمیات ی نکرد، اینک به دلیل لغو قرارداد 1919 توسط او که البته به ابتکار

تیم نورمن و شرکاء و در راستای اجرای برنامه وزارت مستعمرات و حکومت هند

انگلیس صورت گرفته بود، بر ئیرسالوزرا ء خشم گرف . تهرچه سیدضیاء التماس کرد

که چیزی تغییر نکرده است و بریتانمیایتواند اداره ارتش و امور مالی ایران را اینک

به دست گیرد و با مخالفتی هم مواجه نخواهد شد، کزیرزرنبار نرفت و بای ن د ه م

میرفت . مگ ر نه این بود که سیدض یهاءمین چندی پیش با نثر فاخر خود در روزنامه

رعد قرارداد 1919 را توجیه میکرد؟ مگر آن روز او همسو با تیم کرزن نبود؟ حال چه

اتفاقی افتاده که این مدافع پرشور قرارداد یکسره به ضدیت با آن برخاسته است؟ چه

تضمینی وجود دارد که روزی دیگر او باز هم تصمیم خود را عوض نکند و به گروهی

دیگ ر از حکام انگلی ا سقبال نشان ندهد؟ برای کرزن قرارداد 1919 فارغ از وجوه مثبت

و منفی آن برای طرف ایرانی، مظهری بود از تسلط اشرافیت زمیندار ب ب ررنیتظانیاام

اشرافیت مالی این کشور و نمادی بود از رقابت پیگیر این دو گروه بر سر منافع خود در

ایران .سیدضیاء گرچه قول داد مناف گعروه مورد حمایت کرز رنا حفظ خواهد کرد، اما

برای کرزن نفس ابقای قرارداد اهمیت بیشتری داشت تا هاوعیدهرئی ا س لوزرای

بیپ شتوانه ایرا ن.

سیدضیاء معتقد به برقراری موازنه مثبت در سیاست خارجی . اوب ب ودر این باور بود

ک ه سمت و سوی این سیاست باید منطبق با مواضع باریشتانی د ا ؛ل یکن باید در نظر

. 1 .همان، ص 361

. 1900 ، (تهران: پاژنگ، 1368 )، ص 298 - 2 . ایرج ذوقی:تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ 25

ص:52

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء

داش ت ک هشوروی نیز همسایها یاست قدرتمند و به همین دلیل تا آنجائی که ممکن

اس ت باید توازن قوا به گاون یه باشد که حساسیت آنها را علیه یاس ست فو ا ق لذکر

تحریک نکند . امضای عهدنامه مود ، ت که در دورهمشیرالدوله چندماهی قبل از کودتا

تنظی م شده بو،د در این راستا قابل فهم ا . س ای تن نخستین اقدام رسمی کابینه کودتا به

1

شمار می رو د. نیز شعارهای شداد و غلاظسیدضیاء به نفع اقشار فرودست جامعه و

بازداش ت ملاکین و اعیان را در این چارچوب باید مورد تحلیل قرار . ام ا جداالدب اینکه

لرد کرزن حاضر نبود حتی کوچکترین امتیازی به قدرتهای رقیب . او دهنهودز با

معیارها و موازین استعمار قرن نودزهمی با کشوری مثل ایران برخورد کمیرد و ایرا ن

ر احریم امنیتی بریتان یتالقی م ن یمود ک ه در این حریم هیچ نامحرمی به هیچ شکلی نباید

راه داده میشد .

سیاست کرزن در این رابطه فقط منحصر به همسایه شمالی ایران . بلنب کوه داو حتی

ح اض ر نبود آمریکائی ه اقدم به عرصهها ی اقتصادی ایران گذارن .دسیدضیاء برای اینکه

هرگونه سوءتفاهمی را برطرف کند، ضمن اینکه عهدنامه مودت با شوروی را صحه

نهاد ، تلاش کرد مستشارانی از آمریکا برای تأسیس بانک فلاحت ایستخدام کن . دنیز او

میخواست دو کارشناس برای وزارت پست و تلگ ا راست فخدام نمای.دکرز ن از ای ن

تصمیم برآشفته ش د. ا و نوشت تأسیس بانک کشاورز دیر ایارن به بانک شاهنشاه ی

لطمه می زند و استخدام مستشار آمریکا ئ ی برای وزارت پست و تلگرا، ب فرای بریتانیا

؛

2

ک ه خطوط تلگراف هن دو اروپارا در ایران به دس تدارد، بیخطر نیس ت . مسئله بانک

شاهنشاهی موضوعی نبود که بریتا نبیها این سادگی از کنار آن ب گ. ذحتردی بعدها در

اوایل سال 1306 که نصر ال تدول ف هی روز وزیر مالیه شد و تلاش کرد برای لغو امتیاز

نشر اسکناس به وسیله بانک شاهنشا،ه با ینک مل یرا تأسیس کند تا امتیاز مزبور را به

دس ت گیرد، خصومت شدید سفارت بریتانیا در تهر ابنرانگیخته شدو ا ین بار خصومت

به حدی تند و تیز شد که منجر به حذف همیشگی فیروز از صحنه سیاسی ایران گردی د.

خلاص ه اینکه هرچه نورمن توضیح میداد ک ه سیدضیاء چون مشهرو به انگلوفیل

،( 1 . ژرژ لنچافسک ی: غرب و شوروی در ایران، سی سال رقابت، ترجمه حورا یاوری، (تهران:ابن سینا، 1351

. 92- صص 93

2.Curzon to Norman, London, 18 April 1921, FO 371/6403.

ص:53

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

بود ن است و از سالها قبل با سفارت بر یت دارن یتاهران حشر و نشر داشته ،ب اید چنین

سیاستی د ر پیش گیرد تا بتواند منافع انگل یرا سحفظ کند، به گوش کرفزنرو نرف . ت

لئو تر وتسکی به مناسبتی گفته بودانگلیسی ها ضر بالمثلی دارند که میگوید اینکشور

چه حق داشته باشد و چه نداشته باشد، بر هر چیز دیگری ارجحیت دار . 1 این د

ضر ا بلمثل به درستی در مورد کرزن مصداق داشت. او حتی حاضر نبود ایران با فرانسه

قراردادی منعقد کن د. سیاستکرزن یا همه یا هیچ ب. وکدرز ن بر این باور بود که

سیدضیاء یا باید فقط از انگلی مسستشار استخدام کند و یا اینکه بهتر است برود.کرز ن

کوچکترین تعلق خاطری نه به سیدض یدااءشت نه به دیگر سیاستمدارانی که مشهور به

انگلوفیلی بودن د. او به راحتی سیاستمداران ایرانی را فدای اهداف امپریالیستی خود

می کرد و هیچ ملاحظاهی نداشت جز منافع کشور متبوع خوی ش.کرز ن حاضر نبود

بپذیرد جغرافیای جهان تغییر ک رود اهینک از درون ویران هاه ی امپراتوری عثمانی

چندین کشور سر برآورادنهد ؛د ر هن دشورشهائی علیه امپراتوری بر یتدان ری ا شرف

تکوین اس ت و بخشی از این شورشها رنگ و بوی احیای خلافت ؛ ددرا رهنمدسایگی

ایران قدرتی پا به عرصه وجود نهاده که کلیه قراردادهای استعماری خود را لغو کرده

است و نیز در بین برخی از روشنفکران ایرانی محبوبیت .کردازرند معتقد به اجرا ی

همان سیاستهای کهنه قرن نوزدهمی بود. او حتی برای رئیس الوزر ای ایران تعیین

تکلیف می کرد؛ م ی نوش ت اگر ایران میخواهد مستشا ر استخدام کن ، د این مستشارا ی ن ا

2

باید بلژیکی باشند و یا سوئد ی. د راین بین او بیش از همه با آمریکا ئیها خصومت

میورزید ؛ب ه این عل ت ک هدول تآمریکا بود ک هعلی ه قرارداد 1919 واکنش سختی نشان

داد و سیاستهای پوسیده کرز رنا به باد انتقاد گرف . ل تجاجت با فرانس نهیز در همین

راستا قابل توضیح است .

سیاستی که سیدضیاء د ر ارتباط با شوروید رپیش گرفته بود البته در خود انگلستان

طرفداران فراوانی داش . ت از جمله شخص لرد کرزن در جریان یک پیمان بازرگانی بین

انگلستان و شورویقرار داش ت که بالاخره در نی ممهارس 1921 به امضاء رسی .آدن

1 . به نقل ا ز:

Boris Souvarine: Stalin; A political Survey of Bolshevism, (New York: 1939), p.361.

2.Curzon to Norman, London, 25 April 1921, FO 416/68.

ص:54

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء

پیمان برای متقاعد ساختن شووری جهت برداشتن حمایت خود از قوای جنگل صورت

گرفت که البته نتیجه داد .

تئودور روتشتین نخستین وزیرمختاری که از شورو ب یه ایران اعزام شد و توانست

اعتبارنامه خود را به احمدش تاهحویل دهد، بعد از اینکه توانست به دنبال یک دوره

فترت سفارت شورو یرا نظمی دهد و دهها تن را به استخدام آن درآورد، شروع به

احداث کنسولگری در کلیه شهرهای بزرگ ایران کرد .

روتشتین در بها رسال 1300 از مرز خراسانوارد ایران ش . ب ده گزارش کنسو ل

انگلیس ، ا ودر مشه دمورد استقبال مردم و کلنل محمدتخقا ی پن سیان قرار گرف . 1 تبه

را انگلیسی زبان و بود ساله پنجاه ظًاهرا روتشتین مشهد در انگلیس کنسول گزارش

خیلی روان صحبت می کرد . ا وروز 23 فروردین آن سال با کنسول انگل یملا سقات کرد

و یک ساعت بعد کنسول همراه با وابسته نظامی و دستیارش به بازدید وزیرمختار . رفت

روتشتین حدود بیست و پنج سال مقیم انگلسبتوا د. ن او سالها به عنوان سردبیر بخش

خارج ی نشریه منچستر گاردینکار کرده بود. 2 او در جریان گفتگوهای روس و انگلیس

همراه با کراسی ، ن لیتوینوف و کامن فشرکت داش . ت اینک هم همسر و فرزندان او در

لندن اقامت داشتن . د قرار بود آنها در ته رباهن او ملحق ش . ونردوتشتین گفت دول ت

انگلیس بدون تردید وی و لیتوینو را ف به عنوان سفیر نخواهد پذی .ر فدر تاین زمان

مردم گرم استقبال با روتشتین هم تهران در . بود تعطیل لندن در شوروی سفارت ظًاهرا

مواجه گردی د. 3 اینها دلیلی نداشت جز اینکه دولت نوظهور شوروی با لغ و قراردادهای

استعماری ، توانسته بود بین مردم و برخی محافل و مطبوعات سیاسی تهران نفوذی به

دست آور د. این تحرکات از نگاه مقامات آمریکا ئ ی هم پوشیده نب و.دوزیرمختار آمریکا

4

د رتهران تحرکات فوق را به وزارت امور خارجه کشور متبوع خود گزارش . داد

روتشتین در سفارت بریتان یباا نورم نملاقات کر .د در این ملاقات نورمبنه او گف ت

نیروهای انگلیسی آخرین واحدهای خود را از ق خزوایرنج کران دهد. وزیرمختار

. 45- 1 . جنبش کلنل محمدتقیخان پسیان بنا بر گزارشهای کنسولگری انگلیس در مشهد، صص 48

. 2 .فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 81

. 3 . لوسوئو ر: نفوذ انگلیسیها در ایران، ص 19

4.US legation in Tehran to Secretary of State, Quarterly report, 12 Oct. 1921.

ص:55

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

شوروی مه در پاسخ گفت قوای شوروی نیز در حال خروج از ایران . 1هبا ستلانتدر

32

اینک ه بوریس روگاچف وابسته نظامی شورو یبه همتای انگلیسی خود کلنل ساندرز

توضی ح داد قوای شورو ا یز مناطقی که در آن مستقر بودند نعق شین بی کرده ان د ا و گر

دول ت ایران علیه قوای کوچکخان عملیاتی انجام دهد، آنها دیگر مداخال ی نهخواهند

کرد. 4 روگاچف بیست و هفت ساله بود و پیش از انقلاب بلشویکی دانشجوی رشته

5

بازرگانی دانشگاه مسکو به شمار میرف ت.

خروج نیروهای اشغالگر شورو ا یز شمال ایرا ب ن،ازی سنجیاده ی بود از سوی

انگلیسیه ا در راستای حفظ منافع امپراتوری ب ریوت انیها مصالح بلند مدت . ایران

شورویه ا از مدتها پیش تصمیم گرفته بودند نه از راه نظامی بلکه از طریق تبلیغات مرام

خوی ش را در ایران گسترش د ه.نعدده ا یامضای عهدنامه 1921 ر ادر این راستا تحلیل

مینمایند و آن را به منظور تسهیل در گسترش تبلیغات کمونیستی در ایران ارزیابی

6

می کنن د. اما واقعیت امر آن است که شور ب وا ا یمضای عهدنامه یادشده گمان کرد به

منافع بلندمدت سیاسی و اقتصادی خویش در ایران نائل آمده است، به همین دلیل وقتی

منافع خویش را تأمین شده دید، نیروهایش را از ایران خارج ساخت .

سیدضیاء نه تشکیلاتی منظم داشت که بر آن اتکاء کند و نه هوادارانی سرسخت

پرورد ه بود که بتواند در این موقع از آنان مدد . ای گین ر ندکته هم در نظر سیاستمداران

داخلی 7 و هم برخی از ناظران خارجی از جمله نقاط ضعف مهم او به شمار آمد.از م ی

جمله ناظران خارجی بالفو برود که پیشتر اتهاماتی ناروا علیه برخی مقامات ایران در

اظهارات و نوشتهها ی خود مطر ح کرده بو.د او هم بر این باور بود که سیدضیاء تنها

8

کشور داخل رجال . برسد کارها همه به شًخصا نماید می تلاش و کند می اداره را کشور

1.Norman to Curzon, Tehran, 3 May 1921, FO 371/6435.

2.Boris Rogachov.

3.Saunders.

4. Intelligence Summary for week ending, Tehran, 21 May 1921, FO 371/6435.

8. James M. Balfour: Recent Happenings in Persia, (Edinburgh: 1922), pp. 231-232.

. همچنین ن ک:فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 107

. 5 .همان، ص 370

. 6 . لنچافسکی، ص 81

. 100-101 ، 7 . برای نمونه ن ک:تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1

ص:56

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء

ب ه او کوچکترین اعتمادی نداشت،ن دو بیشتر او را تحقیر مکیردند تا تمجی . ددر بریتانیا

هم وضع به همین منوال بود .نه کرزن به سیدضیاء اعتمادی داشت و نه حامیان کودت ا.

مهر ه مورد نظر وزارت دریاداری و وزارت جانوگنبو.د به واقع سیدضیا کءابین ا ه ی

محلل تشکیل داد که تنها دستاورد مقبول آن از نقطه نظ ر مقامات یادشده استقرار

رضاخان در مقام وزیر جنگ ب . ودوزیر جنگ مورد اعتماد سیدض ییاعءنی ماژور

فضلالله خا نکیهان کسی نبود که بتواند در برابر دسیها سهی حساب شده رضاخان

مقاومت ورز د . نیز حاکم نظامی مورد اعتماد سید ضییعانءی کلنل کاظخ م ا ن سیا حب ه

راحتی در برابر حریف سپر اندا خ.ترو ز چهارم اردیبهشت ماه سال 1300 سیدضیاء

1

ناچار شد فرمان وزارت جن گرضاخان را صادر کن .د نخستین گام صعود رضاخاب ن ه

عرصه وزارت، آخرین مرحله فروپاشی حکومت سیدضیاء بو د.

موازنه شکننده رضاخان و سیدضیاء

2 بیسواد که هیچ خارجی حاضر به معاشرت ب ا او « ندهاتی » رضاخان ،ای ن به قول نورم

نبود ، توسط کسانی به میدان فرستاده شد که خموایستند از او دیکتاتور مونرظدر انگل ستان

را بسازن د. این امر میتوانست محقق شو .د هم شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور

و هم وضعیت روانی شخص رضاخمانیتوانست به این مهم کمک کن . از آدن سو ی

حکومت سیدضیا ء به واقع تسلط سمتقیم انگلی س بر ایران تلقی مشی د. ای نسیاس تبای د

ای ه رمایه س برای را لازم امنیت ارتش، بر متکی مقتدر ثبات با دولت و کرد می تغییر لًزوما

بریتانیا فراهم ساز . د بسیار ی از مقامات بریتان ینافرت و انزج ا رداخل یو ب الملیلنی علی ه

قرارداد 1919 را دیده بودن؛ داینک باید به مقتضای زمان ارتش و مؤسسات و دوای ر اداری

ب ه دست ایرانیانی اداره می شد که در تحلیل نهائی با سیاستهای بلندمدت و کهنه بریتانی در ا

مقابل ایران که آن را سپر دفاعی هند تلقی میکردند، موافق آید .

رو ز شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1300 بین سیدضیا ءو رضاخا ب نگومگوئی روی

داد . ا ز این به بعد رضاخ ادنیگر در جلسات کابینه شرکت ن . ک اور دحتی مقر اردوی

قزاق ر ااز محل اصلی قزاقخانه به قصر قاجار تغییر داد و تمام روز را ش بدارن هآنجا

. 1 . شرح زندگانی من، ج 3، ص 229

2.US Legation in Tehran to Secretary of State, Quarterly Report, No. 12, 1 April-30 June 1921.

ص:57

58 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

سپر ی می کرد . نکت ه جالب رفتار احمدشابهود که بدون اطلاع از حوادثی که در اطراف ش

می گذ شت ، آتش نفاق بین رئیسالوزرا و وزیر جنگ را مشتتعر لم یساخ ت. وزیر دربار

او، مشارالملک هم رابط بین شاه و وزیر جنگ بود، او نیز بر اختلافات موجود دامن

می زد .سیدضیاء هم به واکنش جالب توجهی دست : اوزدحقوق شاه و دربارش ر ا

کاهش داد و در مقابل بر حقوق ولیعهد ا؛فبزهوادی ن امید که بتواند بین دو برادر

اختلاف تولید کند و خود از این راه بر دوام عمر ا کا ش بینفهزاید . او حت ی مصمم شد

شا ه را برافکند و به جای وی محمدحسن م یی رول زایعهد را به مقام سلطنت برک؛ ا شود

ب ا ولیعهد در این چارچوب ملاقایتها کر د . گزارش تحرکات سیدضیابءه شاه رسی . د

ی

شا ه به رئیسا لوزرا دستور داد استعفا کند . 1 بالاخره چند روز یبعد از آنکه رضاخا ن

سردار سپه به وزارت جن م گعرفی گردید، سیدضیا مءنفصل شد و در میان موجی از

انزجار عمومی به اروپا رفت .

دیگ ر به وجود او نیازی نب. ود سیدضیاء به رغم جار و جنجالهای خود نتوانست نه

اعتماد نیروهای داخلی را به دست آورد و نه قدرتهای خارا ر.جمان ید ن او دیگ رف ایده

نداش ت. این است که روز چهارم خرداد مستعفی شد و از ایران خارج . هیگر چ دکیدس

از رفتن او ناراحت نشد، سهل است تهران علیه او به حرکت درآمد و عدهای حتی قصد

جانش کردند که قوای دولتی مانع ش .دنتن دها سه تن سیدضیاءرا به هنگام خرو ازج

ایران همراهی نمو دن د: گریگور ایپکیا ن که سرمقالههای روزنامه رع ردا م ن یوشت و

اینک رئیس تشکیلات بلدیه شده ب؛ ومداژور مسعودخان کیها نکه سمت وزیر مشاور

داشت ؛ و کلنل کاظمخا ن سیاح حاکم نظامی تهران که مدتی هم رئیس ارکان حرب

نظر » : گردیده بو د . دستخط احمدشا ه در مورد عزلسیدضیاء از همه توهینآمیزتر بود

بمصالح مملکتی میرزا سیدضیاءالیدن را از ریاست ورزاء منفصل فرمودیم و مشغول

تشکی لهیأت وزرا ء جدید هستیم، باید کمال مراقبت را در حفظ انتظامات بعمل آورید

وً مطالب مهمه را

2 «. مستقیما بعرض برسانید

ب ه واقع انجام کودتا و هماهنگها یی لازم، مهمترین اقدام نورم بنو د ؛ل یکن از این به

بعد باید کسی وزیرمختاری ایران را به دست مگیرفت که بتواند رضا خاران هدایت

. 1 .تاریخ احزاب سیاسی، ج 1، ص 103

. 2 .همان، ص 100

ص:58

کابینه سیاه یا د ل وت مستعجل سیدضیاء 59

کند و در مسیرهای از پیش تعیین شده او را به اقدام وادارد؛ این فرد کسی جز سر

تقویت برای مقدماتی گامی صًرفا ا ر رضاخان کودتای لورین . نبود لورین پرسی

نیروهائی می دانست که نای ال بسلطنه هن د آنها را ابزاری مؤثر برای جلوگیری از رواج

کمونیسم ارزیابی میکرد . برای انگلستا ن بهترین گزینه آن بود که استقلال ایران حفظ

شود و برای جلوگیری از بها جنهوئی های همسایه شمالی، حکومت ایران خود حافظ

منافع بریتانیا باشد ؛ک اری که به خوبی از عهده رضا ب خا رمنیآمد و منطبق با انتظارات

وزارت مستعمرات، خزانهداری، دریاداری و حکومت هند انگلیس بو د.

د ر آن روزگار هیچ شخصیت بلندمرتابه ی وجود نداشت که صاحب قدرت باشد و

درخور موقعیت رو؛ز پس باید چنین فردی اختراع میش د . این فرد رضاخبانود و

مطبوع ا ت طرفدار او هم به سهم خویش تلاش میکردند او را بیش از آن چیزی که بو د

بنمایانند .رضاخان توسط مطبوعات به شدت ستایش م یش د و صفاتی به او نسب ت

میدادند که تا دیروز خوابش را نهمم یدید. مردی که میخواس تایران را به عص ر

عظمت پیش از اسلام هدایت کن د . سالها بعد معلوم شد حرکتی بسیار کوچک از سوی

دست پشت پرده هدای کن تنده رضاخان یعنی بریتانی اکافی است تا این به اصطلاح

منج ی ایران زمین و احیاکننده عظمت باستانی کشور، به همان قد و ا ی بقرواگررهدد که

در شأ نش بو د؛ در شهریور 1320 این نجات دهنده قهرمان پذیرفت عفا ادسهتد و

تحتا لحفظ نیروهای بریتانیائی به تبعید رو د.

ص:59

ص:60

فصل دوم

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروها

سیدضیاء چون برق آمد و چون با درف ت . روز چهارم خردا د ماه 1300 بعد از نود و سه

رو ز حکومت لرزان ، در میان موجی از ابراز انزجار ،م رسدیمدضیاء به دستور احمدشاه

ا ز قدرت کناره گرفت و چون دیگر با آن مایه از حیثیت اجتماعی و سیاسی قادر نبود

د ر کشور بماند، به خارج کوش ررفت و تا حدود بیست و دو سال بعد که مأموریتی

دیگر از سوی انگلیسیها به او محول شد، در همان خارج ماند . دولت سیدضیاء خوش

ندرخشید ، اما مستعجل بو . د قوامالسلطنه محبوس عمارت کلاه فرن ، گ ازی بازداشتگاه

خو د مستقیم به کاخ ریاست وزراء ر ف. د ت ر آستانه آزادی قوا ا مز زندان، رضاخا نوزیر

جنگ کابینه سید ضیا، ء ب اک لنل گر ، ی یکی از مقامات عالیرتبه برییات اندر تهران ملاقات

کرد و نظر وی را پیرامون جانشین رئیس الوزرای در حال سقوط جویا . شردضاخان ،ب ه

ملاقات گری رف تتا به نوعی مخالفت خویش را با انتصاب ب یقاوانم کند و خود ر ا

مستحق جانشینی روزنماه نگار جسور معرفی نمای د. قزاق بهجای روزنامه نگار! اما گری

به رضاخان خاطرنشان ساخت تنها کسی که میتواند در این شرایط کشور را اداره کند

1

در زندان اس ت.

روز هشتم خرداد 1300 ، اسدالله میرزا شمس مل آ کراء به زندان عشر آب تاد رفت و

1. W. G. Grey: Recent Persian History, Journal of Central Asian Society, (London: 1922), January 1926,

Vol XIII, Part 1. pp. 36-37.

ص:61

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

احمد قوام را یک راست به دربار .برهدمان روز حکم ریاست وزرائی او صادر . دشه د

روز بعد از سقوط سیدضی ارءوز چهاردهم خرداد 1300 ، قوااملسلطن هه یأت دولت خود

را د رقصر فر آ حبا دب ه شاه معرفی ک . ردنکت ه جالب این است که عمده ترکیب کابینه وی

قبل از معرفی به مجلس متشکل ا ز کسانی بود که همه در زمره بحران سازان دوره

مشروطه به بعد شناخته میشدند و پیشتر علیه شخص او در مجلس دوم ،ز مانیکه

معاونت وزارت داخل هرا داشت و بعدها به هنگام ریاست وزرائی برادرش الدوثول وه، ق

ا زهیچ آشوبساز ی فروگذار نکرده بودن . دقوام وزارت امور خارجه را به مشارالسلطن ه

سپرد، مستشارالدوله را به عنوان وزیر مشاور معرفی کرد، بهامیراعلم وزارت معار فو

اوقاف و صنایع مستظرف هداد و رضاخا نسردار سپه را به وزارت جنگم گاشت یا د ر

غًیابا مصدق دکتر . شد داخله وزیر و الوزرا رئیس خودش . کرد ابقاء خود سمت در واقع

و در حالیکه هنوز بین بختیاریها میزیست، به وزارت مالیه منصوب گردی د.

شهابا لدوله ب ه سمت و ا ز ر ت پست و تلگرا فمعرفی شد و عمیدالسل هطنهم وزیر

عدلیه گردی د . ا ز بین اینان میرزا سیدابراهیخما ن عمیدالسلطنه که پیش ت رمعاون شخص

قوام در ولایت خراسا ب نود و با برادرش حسن وثو هق م حشر و نشری داشت، به

با « بسیار دوستاناه ی » رئیسا لوزرا نزدیک بو .د به روایت نورم، نعمیدالسلطن ه روابط

سفارت بریتانیا داشت. 1 نیرالسلطانهدایت هم به سمت وزارت فواید عامه نائل آمد .

ب ه دنبال تشکیل کابینه قو،ا محملات علیه کودتا شدت یاف ت. د ر اوایل تیرماه سال

1300 ، شصت تن از رجال تهران بیاانی ی هبا عنوان ابراز حقیق ت منتشر کردن.دآنها ب ه

صریح ترین وجه ممکن سفارت انگلستانر در پشت کودتائی میدیدند که به دست

ا

سیدضیاء صورت گرفته بود .امضاکنندگان نامه تقاضا کرده بودند سیدضیاء به ایران

بازگردانید ه شود تا بابت کارهای خود محاکمه گ.رادید ن بیانیه به امضای کسانی مثل

شهید مدر س، عی نالدوله، سعدالدوله ، سپهسالار تنکابنی ، صار مالدوله، فرمانفرما و

فرزندانش نصرت الدوله و سا ل لارشگ ر، همچنی ن تیمورتاش ، حسین امیال نضرب ،

سیدمحمد تدین ، ملکالشعرای بها،ر سیدمهدی فاطم میشهور به عمادالسلطنه و

. د و ب فیروز الدوله نصرت با اقدام این رهبری ظًاهرا . بود رسیده بیات خان قلی مرتضی

1. Norman to Curzon, Tehran, 9 June 1921, FO. 371/6406.

2. Norman to Curzon, Tehran, 16 July 1921, FO. 416/69.

ص:62

شای د بنابر ادعای نورم، ننصرت الدوله که مردی اشرافی بود و از اینکه ت س و ط دولت

مور د حمایت بریتانی ادستگیر و تحقیر شده، میخواست به وزیرمختار تشری بزند ؛ لیکن

تلق ی این مرد اشرافی به عنوان کسی که مدعی سوسیالیست بودن است و با وزیرمختار

شوروی حشر و نشر دا، ر 1داز شوخی های تاریخی بود که فقط یتموانست از دهان

مقامات بریتانیائی درآی . دبههر حا ل نورمن تا روزی که از ایران رفت، یعنی نهم مهرماه

سال 1300 ، از هیچ تلاشی برای بیآبرو ساختن فیروز خودداری نکر د.

سرنوشت امیرمؤید و کلنل پ سیان

ب ه هر دلیلی نخستین اولویت ق وا رمسیدگی به وضعیت خراسبانود، اما اولوی ت

رضاخان مازندران بو د.رضاخان فردی عادی از اهالی سکواوده بود، اما در این ولایت

د ر نظر ای نخان » خاندان اسماعیل خا نامیرمؤید سوادکو هی شهره بودن . د واض ح است

سوادکوه وطن پرست ضدانگلیس، رضای قزاق... که به تحریک انگلیسها به تهران تاخته

و سردار سپه و وزیر جنگ شده، هیچ محلی از اعراب ت ن وان مد یداشته باشد و این طور

وزی ر جنگ در نزد او به هیچ حساب درست در آی ن د مو یسرشاخ شدن این دو نفر با

ه م پیش پاافتاده اس . تبخصوص که از طرف هم فکرهای سیاسی تهران و بالاختصاص

ه م خیالهای مسلح مازندران هم نسبت به افکار این پیرمرد متعین دهاتی تشویقهائی به

اگر بنابراین باشد که » 2 بدیهی است اهالی مازندرا ب نین خود مگیفته ان د «. عمل م یآمد

هر بی س رو پائی که دو سه هزار نفر مسلح به دور خود جمع کند بتواند پایت ختهرا تن

ر امسخر کرده، و وزیر جنگ بشود، چه چیز ما از رضای قزاق کس بو یکار بیاصل و

تبار کمتر است، اگر ما نیروئی تدارک کنیم میتوانیم تهران و شاه و دولت را از شر این

قلدر که معلوم نیست به چه حقه بازی توانسته است خود را به بین تدهارزادنخلا ص

را جلب کنند، « آزادیخواهان » 3 بالات ر اینکه آنها تصور می کردند میتوانند حمایت «. کنیم

پ تس گمان ؛« دلشا ن از استیلای این کار چاق کن خارجی خون اس » هما ن کسانیکه

ی ا ژاندارمری به آنان ملحق خواهد شد و « قوای امنی ه » بردند اگر به تهرا نسرازیر شوند

1. Norman to Curzon, Tehran, 19 July 1921, FO. 371/6405.

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

. 344- 2 .شرح زندگانی من، ج 3، صص 44

. 3 .همان، ص 344

ص:63

64 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

بر اثر این » ای ن بساط در عرض یک هفته به هم خواهد . ب خهو ا ریدن شکل بود که

خود ش از آنها هم اینکاتره ر » عده ا یدور امیرمؤید گرد آمدند، مردی که « قماش افکار

این » درضاخان در صدد برآمد « نافرمان ی خود را علنی کردن. » بزودی این عده .« بود

کند .رقومز ع « مدعی ها ی ه مولایتی و خانگی و این دشمن بیخ آستین را قلع و

شانزدهم تیرماه سال 1300 ، احمدآقا امیراحمد یبا عده کافی روانه سوادکوشهدند.بعد

ا ز چندین نبرد قوای امیحرا مدی فائق آمدند، روز بیستم مردادماه آن سا ل باقیمانده

نیروی امیرمؤید متواری گردیدن . دامیرمؤید برای همیشه ترک مخاصمه کرد و برای ابراز

حسن نیت خویش به تهر اآنمد، رضاخان هم او را پذیرفت و دو پسر او را وارد قشون

1

دولتی نمو د.

اما اولویت قوام ، خراسان بود. ا و تلاش کرد تا بلکه از راههای مآمی سال زم ب ته

جنبش پسیان خاتمه ده ؛ د لیکن در این کار وفمق نش د. شای د بتوان گفت ق دورام

ماجرای مسئله خراسا نکه به داستان غمناک قتل پسیا نمنجر شد، اندکی عجله کرد و

می شد مانع از شکلگیری بحرانهای آتی ش.دلیکن نکته این است که در اطراف خ ود

پسیان هم کم نبودند دستهائی که مایل بودند بین او و حکومت مرکزی کار به جنگ و

جدال کشد ؛ جدالی که سرنوشت محتوم آن از پیش مشخص .ب صوبدح روز یازدهم

خرداد 1300 ، یعنی درست سه روز بعد از انتصاب بقهوارئ میسالوزرئ ای، دستوری از

تهران رسید که نجدالسلطن هرا به عنوان والی ایالت خرا مسنانصوب م یکرد . ا ز او

خواست ه شد زندانیانی را که بعد از کودتا دستگیر شاندهدآزاد سازد و البته یاغیان و

دزدان را همچنان دربند نگاه د ا.رندجدالسلطنه در پاسخ به این پیام، تملگیر ارسال

داشت و کبر سن خود را مانعی برای تصدی مسئولیت عنوان کرد و تقاضا کرد اجازه

. باشد داشته دست به را امور اداره گذشته مثل مًوقتا ن خا محمدتقی کلنل شود داده

پسیان که از پاسخ سنجیده نجدالسل طآنگهاهی نداشت، شتاب قوادمر عزل خود را ب ا

شتابی مضاعف پاسخ دا؛د او با فرامین صادره از ته رماخنالفت کر ؛دک لیه مخابرات

تلگرافی تحت سانسور قرار گرف ؛ تکلیه افرادی که احتمال داشت به والیگری منصوب

شون د بازداشت گردیدن؛د از آن جمله نجدالسلطبنه دستور او روانه زندان شد. پسیان

1 . همان .

ص:64

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 65

تلگرام هائ ی برای فرماندهان ژاندارمری قوچ،ا ت نربت حیدریه، نیشابور و چندشهر دیگر

ارسال کرد و از آنها خواست در صورت تمایل از او حمایت . کنلمیاه ی نفدرماندهان به

ای ن تقاضا پاسخ مثبت داد. ن 1دقوام اگر اندکی اندیشیده کار م یکرد ، م ت یوانس ت ا ز

عً نیروی

مدتا تحصی لکرده ژاندارمری برای خنثی ساختن اقدامات قزاقهای خشن و فاقد

تحصیلات استفاده کن د . به این شکل او تموان یست بر جاه طلب یهای روزافزون رضاخان

ه م مهار زن ؛ د لیکن به دلیل فقدان تأمل در توازن نیروها و تمایل به عزل شتابناک فردی

که فق ط به دستور دولت مرکزی عمل کرده ، باز وادیجاد تعادل در موازنه نیروهای

نظامی بازماند و به این شکل ژاندارمری را ناخواسته تضعیف کرد و راه را برای صعود

مضاعف قزاقان هموار ساخت .

رضاخان، شوکتالملک و عملیات قتل پسیان

د رخطه خراسا ندو تن از همه فمتذنتر بودند ؛ نخست امیرشوک ال تمل ک عل م و

دیگری سردار معزز بجنورد ی. خانواد ه علم از دیرباز با بریت انریا وابطی صمیمانه داشت ن.د

یاد میکرد . 2 بحث و « این دوست قدیمی من » کنسول انگلیس در مشهد از او به عنوان

بررسی این مقوله از حوصله رساله حاضر بیرون ؛ا سولتی در اینجا به این نکته اکتفا

می شود که حاکم بیرجن دو قائناتیا همان عل ، م رقیبی جدی در همان منطقه خراسان

داشت که او هم کسی نبود جز سردار مبعجزنزورد ی.شوکت المل کب ا حکومت هند

بریتانیا بسیار محشور بو د. به واقع او در مناطق شرقی ایران، دولتی در دولت تأسیس

کرده و حکومتی به وجود آورده بود که پشتگرم به حمایت حاکمان ب هندوود .ستان

در کرد، ایفا مهمی بسیار ش نق پسیان شورش سرکوب در بًعدا ه ک علم الملک شوکت

3

نیمههای مرداد ماه 1300 نشان شوالیه هند را از سوی پادشاه بریتانیا دریافت کر د.

برخلاف علم که با انگلیسیها دمخور بود، سردار مع زسزروکاری با بیگانه نداشت. او

ولایت خود را از نفوذ همسایه متنفذی چون روسهای تزاری و مداخلات تجار روس »

. 1 .فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 115

. 2 .همان، ص 222

3 .بایگانی مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، از سفارت بریتانیا به وزارت امور خارجه، مورخه

. 1300/10/19 ، اسناد سال 1300 ، کارتن 59 ، پوشه 7

ص:65

66 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

به حدی که نماینده ر و سانگلی سدر آن »؛ دبهود « و قلدریهای اتباع آن حفظ ک ر

سردار معزز با مهارت تمام از راه دادن روسها و انگلیسیها به « ولایت مأمورینی نداشتن.د

1

قلمرو نفوذ خود ممانعت به عمل آمور ی د. اما انگلی س قدرتی نبود که این موضوع را

تحمل کن د. بنابراین به گوناهی ک هخواهیم دی ، د در زمان ریاست وزرائی رضا ا خاز ا نو

به بدترین شکل ممکن انتقام ستاند و هم جانش را گرفت و هم مالش را .

د ر ارتباط با قیام کلنل پس،یا با نلاخره قوای دولت مرکزی به فرماندهی حسین آقا

خزاعی و به فرمان رضاخا نب رای سرکوبجنبش به حرکت درآم؛ ا دما نکته در این

است که خزاعی هرگز وارد جنگی علیه پسی نانشد تا بتواند فروشستن آن را در خ، ون

ب ه خو دو رضاخان منتس بسازد . رضاخان م ید انست اگر کلنل به ه رشکلی بتواند زنده

بماند و یا با دولت مرکزی به مصالاحیه دس ت یابد، زیان نهائی از آن ا وخواهد ب و.د

سبهته ر « برهم زدن اقتداریست که برای او حاصل شده .ا » زیر ا منظور اصلی کلنل

نج ز در سبزواروارد خط جنگ نشده بودند که بر » حال هنوز قوای اعزامی رضاخا

حسب تصادف، کلنل با یک عده نه چندان زیادی در نادرتپه نزدیک ، اقز وطچا رنف

2

ش دروز دوازدهم مهرماه قواایمن خبر را ضمن .« قوای چریکی محصور گشته و کشته

انتشار بیانیه ای ب هعموم مردم اعلام نم . وددر واقع پسیان از طریق سناریوی شناخته شده

اختلاف در صفوف یارانش و بروز نفاق و شقاق بین آنها نابود شد.برخی از دوستان

نزدیک کلنل به وی خیانت کردند و سرانجام کلنل بعد از یک درگیری مختصر با

کردهای قوچان در بعد از ظهر روز دهم مهرماه سال 1300 به قتل رسید. رضاخان به

کلنل به چشم یک رقیب نمگیریست. به همین دلیل مایل بود ا را ازو میان بردار . د

رضاخان از اینکه بلشویکهای محلی با سروصدای زیادی به حمایت از کلنل »

برخاسته ان د بسیا ر راضی به نظر می رس د، زیر ا م ید اند که تداوم این نوع تبلیغات در آخر

کار موجب خواهد شد که بدبینی نه چندان آشکار انگلیسیها نسبت به اقدامات کلنل در

3 «. آینده به ضدیت علنی آنان با افسران ژاندارمری خراسان منجر شود

پژوهندگان به هنگام بررسی جنبش پسی باهن این ن کته وقو ف مییابند که او هیچ

. 1 .تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، ص 231

. 2 .شرح زندگانی من، ج 3، ص 348

. 3 .همان، ص 181

ص:66

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

برنامه بلندمدت بخصوصی ارائه نک . رمداهیت قیام او بیشتر واکنشی بود در برابر

ریاست وزرائی قوا مو هرگز دارای برناماهی مدون و منسجم نب و. دکلنل به عبارتی در

براب ر کار انجام شده قرار گرفته بود و سرنوشت او رس ت م د شابه بود با میرزا

کوچکخان جنگلی .

وقتی شورش کلنل محمدتقیخا نپسیا ن با شکست او فروخفت، بحث انحلال

پلیس جنوب به میان آم .دتشکیلا ت تفنگداران جنوب ایرا ندر سپتامبر 1921 مطابق با

گزارش آمریکا سفارت کاردار ، مورای 1 . گردید منحل رًسما ،1300 مهرماه - شهریور

داده اس ت که از خردادماه سال 1300 دولت بریتانی ااز ایران خوا ست ه وضعیت تفنگداران

جنوب را مشخص سا ز. دتا آن زمان کلیه بودجه این تشکیلات نظامی توسط حکومت

هند انگلی س پرداخت م یشد . مذاکرا ت در دولت قوا ا مدامه یاف . ت قوا م حاضر نبود ب ا

پول ملت ایران تشکیلاتی نظامی را که وابسته به ان ب گلیود، س نگهداری کن .ددولت

انگلیس می خ واس ت هزینه حفظ و نگهداری این نیرو را به همراه فرماندهان انگلیسی

آن ، به دولت ایران تحمیل نم ا.نیهدایتا قوام

را مزبور تشکیلات که رسید نتیجه این بهً

باید منحل ساخ . ت همینطور هم شد و برخلا فپ یش بینیهای انگلیسیها هیچ ناآرامی

2

در جنوب کشور به وجود نیام د.

همزمان ،ت حرکات رضاخا نبرای نیل به قله قدرت روزبروز تشدید م یش د. روز

بیست و یکم شهریور سال 1300 شمسی مطابق با عاشورای 1339 قمری، مردم تهران

شاهد حرکتی غیرمتعارف از س ونییروی قزا وق وزیر جنگ ب و. دندرد این روز

رضاخان در رأس دسته عزاداری قزاقان به حرکت در آمد و به نشان سوگواری بر سر

خویش کا ه م یریخت .عده ا ی ا ز قزاقها هم خود را آگلولد کرده بودن . د لیکن به ی ک

بار هد سته آنها به هم خد و.رعده ا ی ا ز قزاقها بدون مقدمه به زندان شهربانی ریختند و

سیصد تن از محبوسین زندان را که مجرمین و متهمین به جنحه یا بودن ج دن،ا یتی

رهانیدند . اینکه چرا نیروی قزا، قگروهی از محبوسین را که به هر حا ل به جرمی زندانی

بودند و البته همه از زندان یاعاندی به شمارمیرفتن د آزاد ک،ر دخود نکتاهی اس ت

زندانی و دستگیر مًجددا را عده این بلافاصله ، نظمیه وقت رئیس اما تأمل؛ درخور

1.Report of Engert to DS, January 12/1922, No. 14, 891.00/1220.

2.Murray to DS, No. 952, 891.00/1346, March 16/1925, also see: Majd, p. 99.

ص:67

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ساخت . شام غریبان آن سال بار دیگر سردا رسپه به بازار آمد و سر و پا برهنه در

حالیک ه شمع به دست گرفته ب، وود ا ر دمسجد جامع تهرا نو مسجد شیخ عبدالحسین

گردید . روضهخوانها از فراز منبر نام رضاخ ارا ن بر زبانمیآوردند و به این شکل

حضار م یدانستند وزیر جنگ در مجالس عزا و روخضوا هنی شرکت کرده اس . ای تن

تظاهر تا دو - س ه سالی برای آن صور م تیگرفت تا رضاخا ، ن مردی معتقد به آداب و

رسو م مذهبی جلوهگ رشود. به این شکل نه تنها نام سردار سپه بر زبان مردم کوچه و

بازار میگشت؛ بلکه بر محبوبیت وی هم افزوده میش د.

سرکوب ب قایای جنبش جنگل

د راین ضمن حواد ث دیگری هم روی می داد که در تحلیل نهائی به نفع رضاخا ن

رد ک اده ی نیرو پ بندرانزلی در سرخ ارتش 1300 سال تیرماه یازدهم روز مًثلا . یافت خاتمه

رو شت را اشغال نم و.دنیروهای احسا نالله خا ن د رهمکاری با قوای شورو، یطی نب ردی

سخ ت قزاقان را به عق ن بشین ی وادار کردن . دآنان موفق شدند تا جاده قزوی - تهرا نن

پیشروی کنن د . پایتخ ت را وحشت فارگرفته بو د. دولت ایران ب های نعملی ا تاعتراض

کرد. روتشتی ن در پاسخ به این اعتراضات و اینکه چرا قوای شباوررودییگر به گیلا ن

لشگرکشی کرده اند، گف ت که در این باره چیز ن یمیدان د و اقداما تمزب و ر را ب هدولت

آذربایجان شوروی منتسب کرد و گف تکه مسکو در کنترل فعالیتهای جمه ور ییادش د ه

1

در ایرا ن با دشواری مواجه اس .ت ظاهر امر این است که لئو تروت ، سب کنیا یدگ ذا رارت ش

سر خ و کمیسرجن گ دولت شورو ، ی در جریان بمب ارا ن بن د رانزل ب ه یراس کولنیکو ف

دستو ر داده بود از مداخله در امور داخلی ایران به نام دول تش خودردوار ی یکن دو

تمامی کمکها به جنبش جنگل را به نام دولت آذربایجان شوروی انجام دهد .

ظًاهرا . کرد می دنبال را سیاست همین نیز شوروی خارجی امور کمیسر ، چیچرین

بنابراین بود تا کلیه کمکهای شور وبهی جنبش جنگ ب له نام حزب کمونیست ایرا ین ا

2

همان حزب عدالت باکو صورت گ ی.ردهمزمان جبه ه ا یدیگر در مازندرا نگشوده ش . د

1. Intelligence Summary for the week ending, 16 July 1921, FO. 371/6453.

،( 2 . گریگور یقیکیا ن:شوروی و جنبش جنگل ، به کوشش برزویه دهگان، ( تهران:انتشارات نوین، 1363

. 51- صص 52

ص:68

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 69

فرماندهی عملیات مازندرا نبا احسان اللهخان بود که زا باک وپول و مهمات دریافت

1

می کر د. اما وی و یارانش که کمتر از چهارصد تن بودند، در مردادماه شکست خوردند

2

و در جنگلهای دیلمان پناه گرفتن د.

یک ی از مهمترین اقدامات قو،ا مخارج ساختن نیروهای شوروی از شمال ی را ا نبود،

ارتش سر خ با مساعی ا وروز شانزدهم مهر 1300 خاک ایران را رتک کرد . ق وا مسیاس تی

جالب توجه در این بار هدر پیش گرف : تابتدا ه یأتی را مأمور کرد تا با میرزا کوچ خ کان

جنگلی مذاکره کند. قوا م در نام ا هی ک هبه میرزا نوشت، ضمن اشاره به خدما تجنگلیه ا

د رمقابله با بیگانگا، نبه این نکته اشاره کرد ک ه خ اک وط ن در آس تانه ت صفیه از لوث

دولت حاضره که در چن ین موق ع خطرن اک » : حضور بیگانه اس . ت د ر نامه قوا مآمده بود

تقب ل مسئولیت کرده و اولین قدمها را در طریق استقرار اصلاحات لازمه و تبعی تاصول

مشروطی ت و آزادی قرار داده، منتظر و متوقع است ک هآن برادرا ن عزی زب اهم ا ننی ت

حسن ه که از آنان معروف است، خودشان به بهترین طرق متصوره وضعیت ناگوار آنج ارا

رهدیچ ح س س الم، دوام » ق وا م در ادام هخاطرن شا نک : « ب هحالت طبیع ی ارائه دهن .د

غیرطبیعی گوشه ا یاز مملکت را جایز نخواهد دانست، چه رسد به گ کی هب لا ن هحکم

درواز ه مملکت اس . ت اولا د ایران به همان نوعی که در موقع دفاع مملکت اسلحه اشت ب ه رد

جاننثاری می نمایند، بعد از مرتفع شدن علل مجاهدت باید با همان نیت پاک و بیآلایش

3 ترکیدب «. قیا م مسلح را ترک گفته، در اعاده و استقرار نظم و آسایش سعی و جه دکنن

هیأت اعزامی به گیلا نهم جالب توجه بود و نشانی داشت از کاردان ی ق . ا ودروایم ک

دوره سی دمهدی افج های ا مذاکره با مریزا کر د دیگ رنماین دگ،ا ی نکی سی دجلیل

مر أمور .

اردبیلی بو د ک هبا طیف افراطی جنبش جن گیعلنی گروه احساانللهخا نب یارتب ا طنب ود ، و

4

سومی نصیرالسلطن ه فرزند وزیر امور خارجه کابینه که نماین د هدول تش مرد همیش د.

همزمان قوام اقدامات دیپلماتیک را در دستور کار قرار . ابتداددا مشارالملک را ب هعن وا ن

سفیر فو قالعاد ه به شورو یاعزام کرد و سپس با روتشت،ی و زنیرمختار ش ورو یدر ته ران

. 1 .فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 136

. 2 . همان، ص 151

3 . یادداشتهای تاریخی، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، ج 1، به کوشش ایرج افشار، ( تهران: انتشارات

. 191- فردوسی، 1362 )، صص 193

. 4 . محمدعلی گیلک:تاریخ انقلاب جنگل، (رشت:گیلکان، 1371 )، ص 467

ص:69

70 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ب هگفتگو پرداخت و از او خواست دولت متبوعش ضمن عدم حمایت از نیروهای جنگل

قوای خود را از شمال ایران فراخواند .

ب ر سر نحوه حل مسئله گی ب لاینن قوامو رضاخان اختلاف نظر وجود داش ت. قوا م

معتقد به نوعی مصالحه با قوای جنگل ؛ بوحادل آنکه رضاخا ب نه چیزی کمتر از کشت

و کشتار رضایت نم دیاد . ماجر ا از اینجا آغاز شد که دولت قبورامی بررسی مسئله

گیلان تشکیل جلسه د ا.د د ر این جلسه رضاخا ت ننها راه مقابله با قوای جنگ را ر لا ه

ح ل نظامی عنوان کر؛د لیکن قوا مو سایر وزرا با این پیشنهاد مخالفت ک.ردطنبدق اسناد

بریتانیا که صحت و سقم آن بر ما معلوم نیست، روتهشمت یآم نادگی خود را برای حل

مسئله جنگل اعلام داش ت. طبق این اسناد روتشتی گنف ت ،ا گر مقابله نظامی با قوای

جنگل صورت گیر،د بیم آن میرود که قوای آذربایجان شورو بیه حمایت از جنگلها ی

برخی زن د و در این صورت آینده ایران با مخاطره مواجه خواهد . بالاشخدره کابینه این

1

نظر را پذیرفت و عملیات نظامی به مدت دو هفته به تعویق افتا د.

اگ ر هم روتشتی نچنین پیشنهادی داده باشد، علت و انگیزه آن همان قرارداد

بازرگانی است که بالاتر از آن سخن گ.فتید مر این زمان شورو ب ییش از آنکه به دنبال

استقرار رژیمی کمونیستی در گیلا ب ناشد، نگران موازنه قوای خود با د ربریتانیا

صفحات شمالی ایران و بحث امتیاز نفت شبما ودل که قرار بود به آمریکا ئیه ا داده

شود .حل و فصل نزاع دولت مرکزی با جنبش جنگل البته ناشی از درایت سیاسی قوام

بود. او تلاش میکرد بدون اینکه بحرانی فراگیر شکل گیرد، قضیه را فیصله . دهد

جنبش جنگل به دلیل عملیات احساانلله خان همدستانش به اندازه کافی تضعیف شده

و

بود که دسیسههای پشت پرده سیاسیبتواند آن را به کلی از پای بیا ن.دقاوزادم صبر کرد

ت اکلیه نیروهای سرخ از گیلا نعقبنشینی نمایند تا با آنان مواجه نشود . او م یدانس ت

که دولت شوروی خواستار تحقق مفاد عهدنامه مود اس تت، پس ضمن اینکه امتیاز

می گرفت، از طرح آن امتیاز در مجلس که اینک - دسوه ماهی از تشکیل آن می گذشت،

عًهدنامه مودت برای آن بود تا اولا اًساسا . تا وقت مقتضی فرارسد کرد می خودداری

شورویها رضایت دهند ک ه نیروهایشان را از مناطق اشغالی شمال ایران خارج کنند و

. 28- 1 . جنبش میرزا کوچکخان بنا بر گزارشهای سفارت انگلیس، به کوشش غلامحسین میرزاصالح، صص 29

ص:70

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

ً

ثانیا طبق این عهدنامه ،ب ه نوعی از نفوذ مستقیم شوروی در کشور ممانعت به عمل آید .

بیهوده نیست که سیدضیا بءه دنبال امضای عهدنامه یادشده با شو،رقورا یرداد 1919 را

کان لم یکن اعلام ک . ران دگلستان همیشه از مرزهای شمالی ایران نگران . باینودک ب ا

امضای عهدنامه مودت، خیال انگلیسیها از این مرزها و احتمال حمله ارتش سرخ

1

آسود ه گشته بو .د در حقیقت علتالعلل اعلان رسمی الغای قرارداد 1919 پذیرش

واقعیات جهانی از سوی بریتانینباود، علت اصلی همان امضای عهدنامه مودت بود که

2

م ت ی وانست فکر بریتانیا را از نفوذ قریبالوقوع شورویها آسوده ساز د.

د ر واقع یکی از مهمترنی شروط انگلی سدر انعقاد قرارداد بازرگانی با شوروی ،

ممانع ت از هرگونه کوشش نظامی و سیاسی و یا هر اقدام دیگری بود که مشوق مردم

آسی ا به انجام عمل خصمانه علیه علایق و منافع امپراتوری برهی تهانیار شکل ممکن

می شد. در این قرارداد به طور خاص بر ا،یراافنغانستان، هند و آسیای صغی ت رکیه شده

بود . برای شوروی دشوار بود این ماده را بپذیرد، زیرا این ماده به مفهوم پذیرش نفوذ و

اعما ل حاکمیت همیشگی انگلی س بر این کشورها ب . وبدالاخره در جلسات بعدی

مذاکرات ، طرف شوروی اصرار ورزید که طرفین قرارداد به استقلال و تمامیت ارضی

ایران، افغانستان و کشور ترکی هکه تازه تأسیس شده بود، احترام گ . ذابرنالادخره هم

قرار شد از این پیشنهاد شور وچیشم پوشی شود و در مقابل ا یارزا زنمره کشورهائی

ک ه سلطه و علاقه بریتا نیدار آنها باید مخصوصا حفظ میشد، لمداد نشو. د 3 همین

ق قرارداد بود که در شانزدهم مارس 1921 امضا ش د.

ب هاین شکل دول ت نوظهور شورو یبه صرف قراردادی بازرگانی با انگلی سحامیان

خود را در جنبش جنگ ف لروخت و آنان را در برابر هجوم قوای قزاق پناه بگیذاش ت.

اینک معلوم شد سیاست میرزا کوچک خان در زمان جنگ اول جهانی در مورد مصالحه

با دولت وثوق تا چه اندازه مقرون به صواب بوده و آشو آفرینیها ی بامثال

احسانالله خا ن و رضا افشارو کسانی مثل خالو قربا ت نا چه میزان هم مغایر مصالح ملی

1.Curzon to Norman, January 21/1921, FO. 371/660.

2 . منشور گرگانی، محمدعل ی:رقابت روسیه و انگلیس در ایران، به کوشش محمد رفیعی مهرآبادی، (تهران:

. عطائی، 1368 )، ص 146

3. Karish Kapur: Soviet Russia and Asia 1917-1927, (Geneva: Humanities Press, 1966), pp. 190-191.

ص:71

72 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ایرا ن بود و هم منافع خود این گ.قروواهم دیپلماسی را با حربه سیاست داخلی خاص

خویش پیش میب رد . ا و ضمن اینکه با شورو،آ یمریکا و انگلی سبازی میکرد، از ادام ه

سیاست داخلی خود که مبتنی بر گفتگو با نیروهای مخالف بود خودداری نم ینمو د.

سیاست خارجی او ادامه سیاست داخلای ش بود، همان رویه مذاکره و گرفتن امتیاز در

عرصه خارجی هم دنبال میشد .قوام در تیرماه سال 1300 با دو تن افز رستادگان میرزا

ک هبرای مذاکره با او به ته آ رامنده بودند، به گفتگو نشس . ا ت ز آن سوی هأی ت یرا برای

مذاکره با میرزا عازم گیلان کرد .

د راین بین موضوعی دیگر به بحران شمال کشور بیشتر دامن . مازجدرا از این قرار

بود که یک یهودی تبعه شوروی به نام اسرائیلنک بوه ایران گریخت و پناهنده . شف درار

اسرائیلنکو خود مبدل به مانعی برای حل و فصل م آ سمالیزم م تسئله جنگل گردی.ا دین

مر د یهودی به ظاهر یک بلشویک بود که حوالی ماه خرداد به گر یایخرانت و توسط

مأموری ن دولت ایران بازداشت ش.دروتشتین که قول داده بود تلاش کند بحران دولت

مرکزی با جنبش جنگ لرا به شکلی مسالمآمی تز خاتمه دهد، اینک تازه مطلع شده بود

اسرائیلنکو به ایرا نگریخته است، این موضوع که روتش تی چر نا از قضیه اینقدر دیر آگاه

شد ه و یا چرا درست در زمانی که قرار بود بین دولت و جقنوابمش جنگ م لصالحه

برقرار شود، این خبر به او داده شد، محل تأمل . استر روی ظاهرا اسرائیلنکو از

ه به

سفیر » دست مأموران ایرانی هم گریخت و پناهنده سفارت فرانشسه. د در این زمان

فرانسه م ی گوی د که اسرائیلنک ویک لهستانی است و از فران تق ساهضای پناهندگی کدهر،

بنابراین نم یتواند او را به روسها تحویل د.هرودتشتین هم به شدت از کوره در رمودی

و به حکومت ایران اولتیماتوم میدهد . در حال حاضر حکومت ایران نگران عکسالعمل

1«. روسهاست و میترس د که آنان مجددا نیروهای نظامی خود را روانه شمال ایران کنند

ً

البته همینطور هم ش .د نیروهای روس از تیرماه آن سال بار دیگر عملیاتی را در شمال

ایران انجام دادن . د ب ه دنبال ماجرای اسرائیلنک، ورضاخان در گفتگوئی با مقامات بریتانیا

سیاست روتشتین بر این پایه استوار » د ر تهران در روز 24 شهریور 1300 اعلام داشت

است که از گیلا ب نرای مقاصد توسعطهلبانه شوروی و همچنین انتقال غلات آن منطقه

. 1 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 184

ص:72

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

1 «. رهامچنان در آشوب بویقانونی نگاه دارد » استفاده کند و آن منطقه « به روسیه

ماجرای اسرائیلنک و از دید تیزبین رقبای بریت اندیرا ایران به ویژه آمریکا ئیه ا مخفی نمان . د

کورنفلد گزارش داد که بریتانیا مسبب اصلی کلیه فجایع ایران و به ویژه قضیه اخیر

اسرائیلنکوست؛ قضی ه ا ی ک ه تاکنون نتایج بسیار نامبارکی در پی داشته .ا ب سالاتتر اینکه

2

بریتانیا با دخالت در بسیاری از امور کشور، زمینه قحطی جدیدی را مهیامیس از د.

وجود یهودیان در ترکیب نیروهای بلشویکی مقیم شمال ،ا ینرکاتن ها ی درخور توجه و

منحص ر به اسرائیلنکونیس ت. کمااینکه طبق گزارشهای مأموران بریت اندیرا ایران، برخی

ا زاعضای هیأت تجارت خارجی روسی، هیهودی بودند، از هشت عضو هیأت یاد شده

س ه تن به نامهای نمات، الکساندر ووف کوه نیهودی بودن . د سایر اعضای هیأت مزبور

3

عبارت بودند ا ز:پروتوپوپف، پاولنکو ، خاشچاب، سکرورتسف و برگ ر.

مجموع این عوام ، ل راه حل و فصل مسالمآمی تز مس ئ ل ه جنگل را دشوار ساخ . تدر

اینج ا بود که بار دیگر قوای قزاق وارد میدان .شاودانسدط مردادماه سال 1300 شمسی،

قشو نرضاخان ب ه ناگاه به گیلان حمله بر؛د پایگاههای مهم جنگلیان به تصرف قشون

درآمد و خالوقربا نتسلیم قزااقن ش د . احسانالله خا ن و سردار محی یکه هیچ تخصصی

جز بحران سازی نداشتند، به باک وگریختند؛ دو هفته بعد رش و ت انزلیبه تصرف قوا ی

اعزامی رضاخان درآمد . د ر واقع جنبش جنگ پ لیش از حمله قشون رضاخان و حتی

پی ش از مذاکرات قوا بما آنان از درون متلاشی شده بو وفدقط تلنگری م یتوانس ت آن

ر ابه کلی از پای درآ و.رمداهیت تحولاتی که در گیلا ون مازندرانمی گذشت ،ب ر کسی

آشکار نبود، حتی مقامات سفارتآمریکا از سمت و سوی حوادث و پیچیدگی اوضاع

مواضع و بودند؛ شده مستقر کًاملا گیلان در ها قزاق مهرماه پایان تا . ند کرد می حیرت

4

میرزاکوچکخان سقوط کرده بود و خود او به سمت تالش عقبنشینی نمو د.

داشتند؛ دست در را جنگل جنبش رهبری تن سه عًملا 1300 سال تابستان در

مهمترین آنها میرزاکوچکخان بود ک ه ناحیه ا ی ر ااز پل ک ستماا نزدیکیهای رودبار

. 1 . همان، ص 203

2. Korenfeld to DS, No. 67, 841.20291, September 7/1922 Majd, op. cit. p. 127.

. 3 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 241

4. Quarterly Report of US Legation in Tehran, No. 14, 891.00/1220, January 12/1922 Majd, op. cit. p. 129.

ص:73

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

تحت کنترل خود داش . تخالوقربان به ظاهر علاوه بر شهر ر ، ش کن تترل مناطقی بین

امامزاده هاشم تا پل کسم ارا به دست آور ب دهود، و احسان اللهخ ان شهرهای لاهیج،ا ن

لنگرود و رودس رو مناطق بین آنها را اداره می کرد . ب ه این شکل مت یوان دریافت که

مهمترین بخش گیلا نتحت کنترل خالوقربان ا و حسان الله خان بو د و د ر صورت هرگونه

عملیات ی از سوی دولت مرکزی، کوچخا کن بی ن نیروهای خالوقربان او حسانالله خان از

محاصره این هم عًملا ؛ شد می محاصره دیگر سوی از مرکزی دولت قوای و سوئی

صور ت گرفته بو . د مهمتر اینکه احسان الله خان که تا نزدیکیهای مازندر ارا ن تحت کنترل

خ و دگرفته بود، با ساعدالدول ،فه رزند سپهسالار تنکابن یکه میگفتند شورشیان محلی

بلشوی ک را در تنکاب نرهبری م یکند ،م رتبط بو . دقرینه ا ی د ر دست نیست تا نشان دهد

ساعدالدوله به مفهوم واقع ی کلمه بلشویک یا کمونیست یا هچری ز دیگری از این دست

بوده باش د؛ اما واضح است که او علیه نفوذ ب ریدتران یماناطق شمالی کشور به شدت

فعال بود ؛ بعدها تاوان این کار را هم پس ؛ زدماان دیکه رضاخانابتدا وی را به آجودانی

خود گ ماشت و سپس ب هجوخه اعدامش سپرد؛ دیری نپائید که شخص سپهسالار هم از

اندوه خودکشی کرد . به هر روی ساعدالدوله با قوای جنگل مرتبط بود و با

احسان الله خان ارتباط داشت . نکت ه مهم این است که ی ک سوم قوای جنگ لدر نبردهای

که از ماجرا استفاده کرد تا با پدر ساعدالدوله رضاخان م ه بًعدا . رفتند بین از مازندران

1

مال و مال فراوانی داشت ت، سویه حساب کن د.

خلاص ه اینکه با این وضعیت ز اآرایش نیروها در گی لاون مازندرا،ن رضاخانب ا

قوای خود روز شانزده مهر سال 1300 وارد ایالا ت شمالی کشور . شسداعدالدوله

شکست خور د؛ اما در این مقطع نفوذ پدر مانع از مرگ او . احسشادن الله ا خ ن به سادگی

و ا ه ی ل ع ی ت ا ی ل م ع ا ه ق ا ز ق ه ک ن ی ا ز ا ل ب ق ی ت ح عًملا که خان کوچک ؛ گریخت شوروی به

2

انجام دهند محاصره شده بود، شکست خور د.

پانزدهم آذرماه آن سال میرزا همراه ی بار با وفایش گ ائآلومکانی در کوههای

طالش در میان برفی سنگین، از پای درآمد؛ مردی از طالشیها سر او را برید و قوای

قزاق آن سر را ب ه شهر رش تآوردند و با قساوت تمام نمایش .دامدینزدان قساوت

. 362- 1 . ن ک: شرح زندگانی من، ج 3، صص 63

2. Quarterly Report of US Legation in Tehran, No. 14, 891.00/1220, January 12/1922 Majd, op. cit. p. 129.

ص:74

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 75

یادشده همچنین از تلگراف امیرپنهجمحمدقل ، یرئیس قوای گیلا بنه رضاخا ن

روشنتر میشو د:

حسبا لامر تلگراف مبارک نمره 965 فوری برای تعقیب و دستگیری میرزا کوچک

عده فرستاده، چهار روز متوالی مشغول تعاقب بون دد بالاخره از شدت تعقیب

قزاقان میرزا کوچک از هر طرف عرصه را بر خود تنگ دیده خود را به کوههای

ماسال کشیده بود .عده قزاق هم در تعاقب مشارالیه حرکت کرده، در بین راه هم

یک تصادفی واقع شد، میرزا نعمت الله داماد حسنخان کیش دره[ا ] ی مقتول مابقی

باز فرار می کنند .از طرف دیگر طالشها هم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک

عده[ا ] ی فرستاده بودند، بالاخره میرزا کوچک و گائوک به طرف گردنه گیلوان

متواری شده در آنجا از شدت سرما تلف شده اند .قبل از اینکه قزاقهای

تعاقب کننده برسند مابین طالشها و طارمیها سر نعش گفتگو شده طالشها سر نعش

را بریده بودند که قزاقان رسیده و سر را گرفته حمل به شهر مینمایند . اینک سر

بریده در دفتر حاضر است، هر طور دستور میفرمائید اطاعت شود .نعش گائوک

1

هم در همان گردنه افتاده است.

شد؛ تمام سپه ر ا د ر س رضاخان نفع به عًملا ، جنگل جنبش و پسیان قیام شکست

بدون اینکه او در هیچ کدام از آنها ابتکار عملی از خویش نشان داده . به وابقاشعد

رضاخان عملیات نظامی خویش را پس از به نتیجه رسیدن دسایس فراوان پشت پرده و

به دنبال موفقیت سیاسی قوام انجام دا د.

رضاخان، ا حساناللهخان و میرزا کریمخان رشت ی

بقایا ی جنبش جنگ لبه روسیهگریختن د. اما بین این عده تفاوتها و تمایزاتی وجود

داش ت که از حوصله بحث حا ، ضبی ررون اس . ت د ر یک سوی طیف افرادی قرار داشتند

مثل احسان الله خان و عمیدالسلطا نبرادر میرزکاریم خان رشت ی و در سوی دیگر طیف

افرادی مثل سیدجعفر پیشه وری که پیشتر روزنامه حقیق ر تا منتشر می کرد . بعدها نایب

سرهنگ اسماعیل خان در مردادماه سال 1301 خود را به باک ور س انید تا بین این گروهها

. 1 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 272

ص:75

76 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

بیش از پیش اختلاف تولید ک.ن ادو از سوی رضاخ امنأموریت داشت روسها را نسبت

به کسانی که انگیز ه ها ی ملی داشتند، بدبین نم.ایدرداین راه احسا ناللهخ ان و

عمیدالسلطان به او کمک فراوانی کر .د نبده گفتة اسماعیخلان این عملیات در حالی

مباد ا جلب سوءظن مقامات مربوطه روس نسبت به » صور تمی گر ف ت که تلا شم یشد

بشود فدوی « . دلیل همین به » پیغامات ری قونسولگ بوسیله نشده اقدامات داخل مًستقیما

و مواعید بحضرات دایم؛ فقط کسی ک هاز ابتدا قبول نمود عمیدالسلطااسنت که چن د

روزی م یشود از بادکوب هبه طرف طهرا نحرکت کرده و مابقی به همان حال اولیه باقی

چن د پارتی شده و داست یکه ه بیش از مهه » طب ق این گزارش ،م هاجرین « . ماندها ند

د ر این گزارش از فردی « . اهمیت و منزلت نزد روسها دارد دسته اح[ا سا للهنخا ن] است

سی د چندنفر به بادکوبه » به نام سید یاد شده ک ه طبق اسناد سیدجلال چمن نا یمی اس . ت

برای به دست آوردن اسلحه به وسیله مهرایجن فرستاده است، این مسئله حتم و مسلم

گردید [ک]ه حسین زاده معروف این مأموریت را از طرف سید داشته و از خاک سردار

مقتدر [طالش ] ی حرکت نموده و از قرار تقریر خود مهاجرین حاجی اوحمحدسینزاده

دارند مرابطه کًاملا سید و سردار با . « است آمده گزارش این ادامه در : » که موفقیتی

فدوی توانست در این چندروزه حاصل نماید این بود که اح[ا سا للهنخا ن] را برضد

سایرین بلند کرده چندین میتینگهای خیلی سخت بر علیه حاجی ا وحمحدسیزا نده و

سایری ن داده و در مقامات عالیه روس چند نفر را به کلی دزد و همدست سید دزد و

بر اثر این تحریکات روسها « . خائن وط ن یا بالاخره مردمان پست فطرتی فمعیر نمود

بعد از .« ه استثنای احسان و هم راهان » مخارج ی را که به مهاجری نمی ادد ند قطع کردند ؛ب

هتنفر خود را نسبت به مهاجرین مذکور به فدوی اعلا م » اقدامات او کنسول روسی

داشته اظها ر م ینمود که مهاجرین برای امتداد دادن دزدی و غارتگری سید از من اسلحه

شان خیدلامصه اینکه « می خواستند و من آنها را جوابی سخت گفته به جای خودشان .ن

» چنانچه . است سایرین و اًلله احسان

کاملا ضد سید و سایر غارتگران از قبیل سیمیتقو

راجع به این مسائل چندین مرتبه میتنیگ نیز داده و همراهان این قبیل اشخاص را

حضرات مهاجرین به » بر اثر این تحولات « . همدست و شریک انگلیسها خطا م ب ینمود

کل ی مردود مقامات عالیه روس بوده، اقدامات آنها با بودن احسان[الله خا ن] به کلی

ب ی و ص ت ه ب ه ک د ر ا د می مفتخر نیز را مبارک خاطر ضًمنا ولی بود، خواهد خنثی

ص:76

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 77

احسان[الله خا ن] در صورتیکه روسها نیز ص لابحدانند از هیچ قسم اقدامی فروگذار

نخواهند نمود و در هر موقعی که بخواهد زمینه شورش را در فرا هگمی کلاننند،

1

موقعی قبل نیم و ماه سه در عمیقه تحقیقات قرار از مًثلا نمود، خواهند اقدام او بوسیله

که روزنامه نگارا ن و بعضیها در طهرانشروع به عملیات نموده بودند، روسها به وسیله

همین شخص جدی بوده که دولت را دچار زحمات فو ال قعاده نماید؛ ولی البته این

« . مسئله برخود حضرت اشرف هم پوشیده نبوده و به تدابیر مدبرانه رفع فرمودید

نای ب سرهنگ اسماعی لدر ادامه این نامه از قفدان یک نماینده لایق در باکو بح ث

می کند ، و اینک هاین امر باعث شده است که بسیاری از اقدامات اسخماانعی ،ع لقیم بمان . د

ه ی اهمان محمد ا سعد مراغ ها ی مشهور سخن میگوید « میرز ا محمدخان ساعدالوزا ر » ا واز

معرفی شده است . س اع د « شخ ص فعال و هشیار و فال وعا قده علاقهمند به وطن خود » که

د وروز قبل از ورود فدوی ب رح س بام روزارت » پیش ت رکنسول ایران در باکبوود. اما

ب هعنوان مأمور کمیسیون سرحدی کحرت کرده اس .تدر گ زار شآم د ه « امور خارج ه

اقداما ت و جدیت این شخص سرمشق سایر نمایندگان خارجه در قفقازیه اس تو » است

و ارجی خ ی، ن دا و الی ع از تمام که است فدوی افتخار و سربلندی باعث چقدر حًقیقتا

داخل ی عملیات او را تمجید منمیایند ، نداشتن چنین شخ ص ی در بادکوب فقهدان خیل ی

بزرگ ی است که بالاخره ضررش نصیب وزارت متبوعه خواهد .گراد زیقدرا راشتهارا ت

گویا نادرمیرز ا در همین چندروز ه به بادکوب هحرکت خواهد نمو، داگر در واقع این مسئله

حقیق ت داشته باشد باید به کلی چشم از حوادث گبیرد لاانش ت. چنانچه حضرت اشرف

ی کعطف توجهی به نمایندگی سیاسی بادک موبی هفرمودند ،م یرزامحمدخان س اعدالوزاره

د فرمودن ی م ر و م أ مه بادکوب ه ب مرتبه دو ، ] داده قرار [ مهربانی مورد حًضورا و احضار را

«. ب ا ین دازه به موقع و گیلان نیز از هر قسم حوادثی محفوظ میبود

دست به کنسولی امور گزارش این ر اساس ب » است نامی خان محسن « رویه ابدا کًه

کار را بلد نیس . تاما نایب کنسول که جوانی بود اسماعخیالن نام ، فردی با هو ش و

تمام عملیات این جانب تا دراجیه ب هوسیله او بوده است، به » زیرک معرفی شده که

مشارالیه وعده کردم اگر مهاجرین را به ایران بفرستد حضرت اشرف به او محلیت

1.خط زیر این کلمات متعلق است به اصل سند .

ص:77

78 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

مطالب مًستقیما ام گفته او به نیز و نمود خواهند « . کند گزارش ن ا خ ا ض ر ه ب ا ر م ه م

اینکه خره بالا » خراب ] خان الله [ احسان ب ن ا ج ز ا ر گ ا بادکوبه طرف از وضعیات فًعلا

نیست نگرانی اًبدا سایرین طرف از بشود، خراب کنم نمی هم گمان گرچه نشود، . « 1

رضاخان توصیه اسماعیل را به رئیسالوزرا گوشزد ک در. او برخلا ف عرف اداری با

اینکه وزیر جنگ بود، در کار وزارت خارجه دخالت نمود و آمرانه نوش ت:

در تعقیب مذاکرات شفاهی در اعزام ساعدالوزاره به سمت قونسولگری بادکوبه از

قرار راپورتیکه رسیده است مشارالیه نهوز فرستاده نشده، چون موقعیت و

مقتضیات لزوم تعیین و تسریع حرکت ایشان را ایجاب م ن یماید این است که

2

منتظرم هرچه زودتر ساعدالوزاره را به سمت فوقالذکر منصوب و اعزام فرمائید.

بع د از این حواد ، ثبقایای گروه بحران ساز ردون جنبش جنگلشروع کردند ب ه

دادن ضمانت نامه که از این به بعد دیگر در مسائل سیاسی دخالت نخواهند ؛ کرد

داینجانبان آقاخان و فتحعلیخان و کاظمخان » برادرا ن سردا رمحیی از همین زمره بود.ن

برادران مرحوم سردار مح در حضور حضرت مستطاب اجل آقای سرتیپ

ی ی

محمدحسین خا ن رئیس تیپ مستقل شمال ملتزم و متعمهدیشویم بر اینکه از ای ن

تاریخ به بعد در هیچگونه امور سیاسی مداخله ننموده و داخل هیچیک از جام ع و م

احزا ب و فرق پلیتیکی که برخلاف مصالح دولتی اقدامات نمایند نشویم و به اشخاصی

ک ه از احزاب و فرق مظنونه هستند چه از داخله و چه از خارجه مراوده ننموده و فقط

ب ه امور رعیتی و زراعتی خود مشغول باشیم چنانچه برخلاف موارد فوق تخلفی

« . صورت گیرد مورد مجازات و مؤاخذه میباشیم

3 چند روز پیش از این تاریخ ، سردار

1 .نایب اسماعیل رئیس ارکان حرب لشگر مرکز به رضاخان، فوری، 6 سنبله(شهریور) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .رضاخان به رئیسالوزرا، 29 برج میزان (مهر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 . مواد تعهدنامه برادران سردار محیی، مورخه 22 شهر ذیقعده 1341 ، مطابق 27 تیرماه 1301 ، اسناد وزارت

جنگ .میرزا کریم خا نب ا برادرانش به روایتی نه تن بودند که فرزندان حاجی وکیل امشهای به شمار میرفتند،

در برخی منابع نام چهار از آنان یعنی خود میرزاکریمخان، معزالسلطان یا عبدالحسینخانسردار محیی،

عمیدالسلطان و مجیبالسلطنه شناخته شده است . ن ک: ابراهیم فخرائ ی: گیلان در جنبش مشروطیت، (تهران:

جیبی، 1352 )، ص 199 ؛ رابینو رئیس بانک شاهی شعبه رشت تعداد اعضای این خانواده را ده تن میداند و نام

ایشان را هم ذکر کرده اس ت: مشروطه گیلان، یادداشتهای رابینو، ترجمه محمد روشن، ( رش ت: نشر طاعتی،

90 .طبق اسنادی که ذکر کردیم، نام دیگر برادران میرزا کریم خان عبارت است از: میرزا - 1368 )، صص 92

عباسخان یا عباسقلی خان، آقاخان، فتحعلیخان و کاظمخان . با این حساب حداقل هشت تن از فرزندان

حاجی وکیل در جریان جنبش گیلان و حوادث بعد به شدت فعال بودهاند .

ص:78

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 79

محیی در باک ودرگذشته بو .د درست همان روزی که برادرانش تعهدنامه امضا می کردند،

مجلس ترحیم او در مسجد سپهسا تلاهرران برگزار گردی . ن دخستین مکاتبه در مورد

آقایان آقاخان » برادران سردار محی یمربوط است به اوایل تیرم 1اه 130 . طبق این مکاتبه

و فتحعلیخان و کاظمخان اخو ان مرحوم سردار محی تقا یضای مرخصی و اجازه

مراجعت به اوطان خو درا نمودهان د ، نظر به اینکه از حیث معیشت دچار عسرت و

م ا ز نظر وزارت جن ب گلامانع باش د و « مضیقه هستند، در صورتیک ه مراجعت مشارالیه

آن و زا ر ت جلیله موافقت دارند، اعلام فرمائید که با تقاضای مشارالیهم مساعدت »

1 این روال تا مدتها بعد هم ا هدایمافت. کمااینکه در سال 1302 عباسقلی خا ن «. شود

برادر دیگر سردار محی یکه بعد از ماجرای جنگل همراه برادرش به رف تباه کب وود،

تقاضا ی مراجعت به کشور ن . م وا ودسطه بازگشت او میرزاکخری امن رش تی بو د.

عباس خان نامهای به این شرح به رضاخان نوشت:

مقام منیع بندگان حضرت مستطاب اشرف آقای وزیر جنگ دامت شوکته

ستم، ه وبه نزدیک به دو سال است در بادک یً که فعلا ن گیلان خا این بنده میرزا عباس

ده ن ب . نمایم خاطر مبارک حضرت اشرف را از شرح حال خودم مستحضر می اًجمالا

چند سال عمر خود را به تحصیل زبان روسی و غیره در روسیه صرف نموده پس از

آن به ایران آمده داخل خدمت پستخانه ایران شده چندین سال عضو پست گیلان

بوده و شعبه امانت پستی گیلان را داشتم . در اواخر انقلاب گیلان وضعیت آنجا

اجرین ب مه ورتیکه غال آمدم، در ص به بادکوبه طًوری پیش آمد نمود که اضطرارا

ایرانی حتی کسان بنده به تدریج با اجازه به ایران آمدند بنده به واسطه فوت مرحوم

مبرور سردار محیی اخوی این بنده از شدت تأثر به ایران نیامده و امروزه چون

وسایل زندگانی در روسیه قدری مشکل است به عرض این عریضه جسارت ورزیده

استدعا می نمایم چنانچه مصلحت و مقتضی میدانید مقرر فرمائید به ایران مراجعت

نموده و برای از بین ن رفتن سابقه خدمتم در پست ایران در تح ت توجهات وزارت

1

جلیله جنگ دارای شغلی شده در ایران زندهگی 2 بکنم.

1 .از دفتر رئیس الوزرا به وزارت جنگ، ششم برج سرطان (تیر) 1301 ، اسناد ریاست وز ا ر، مؤسسه مطالعات و

پژوهشهای سیاسی .

2 . کذا .

ص:79

80 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

میرزا کری مخا نت قاضای مزبور را به کفیل ارکان حرب کل ق شون تق دیم ک رد و از او

تقاض ای وساطت نمو د. او نوشت وزارت جن ا گجازه دهدعباسخان مدتی در رش تمانده

2

میرزا » و بعد به تهرانبیای د. سرانجا م این وساطتها نام ه ا یبود که رضاخا ب نرای شخص

طبق تقاضای کتبی که به وسیله آق ای » ارسال کر د؛ که در آ ن آمده بو:د « عباسخان گیلانی

میرزا کریم خا نا رسال داشته بودید هب شم ا تأمین داد همی شود که ظرف امسال حرکت

نمائید ، ب ه وزار ت امور خارجه هم نوش تشهد که مراتب را به نمایندگی سیاسی دولت علیه

3رضاخان در نامها یهم به رئیس تیپ مستقل ش ما لدستور دا د « در بادکوب ه اطلاع دهن . د

جناب » ی 4درونوش ت کلیه مکاتبات فو قهم برای « د رموقع ورود متعرض مشارالیه نش. و »

ارسال گردی د. « اجل آقای آقا میرزا کریمخان دامت برکاته

آرایش نیروهای سیاسی در مجلس چهارم

بدو ن تردید مهم تری ن اقدام قوا،م گشایش مجلس چهارم بعد از یک دوره فترت ش ش

ساله بو د . تعطیل ی نهاد قانونگذاری آنه مب هم د تش شس ا لتم ام ،هم ب هدسی هس ه

افراطیت رین جناح نیروهای دخیل در مشروطه صورت میگرفت .

رًسما آن جلسات اما ؛ یافت گشایش 1339 سال شوال پانزدهم روز چهارم مجلس

از هجد ه مذیقعده 1339 مطابق با اول مردادماه سال 1300 شروع به کار ک.ربده ای ن

شکل قوا م موفق شد چندهفته ا ی بعد از تصدی مسئولیت ریاست وزرائی، مهمترین

رکن مشروطیت را بار دیگر برپا . ادناترخدابات مجلس در دوره ریاست وزرائی

وثوق الدول ه صور ت گرفته بود، اما با تحریکات گروه دمکراتهای ضیل دت ی شمکجل س

نتوانس ت به موقع افتتاح ش . ودنخستین بحث مجلس هم البته رسیدگی به اعتبارهناامیه

نمایندگان بو د . یک ی از مهمترین این مباحث به هنگام رسیدگی به اعتبارنامه عالدمل لک

دادگ ران جام گرف ؛ ت مردی که همراه و مگهام اصلی سیدض یباءه شمار مآمی د.

عبدالحسین تیمورتاش مهمترین منتقد او وب د. وی سخنانی مهم درباره عد لالملک ایراد

1 . عباسخان گیلانی به رضاخان، ا ستخبارات سوم عقرب (آبان) 1302 ، اسناد وزارت جنگ .

، 2 .میرزا کریم خا ن به کفیل ارکان کل حرب قشون، استخبارات شماره 3440 ، مورخه 10 عقرب (آبان) 1302

اسناد وزارت جنگ .

3 .رضاخان به میرزا عباسخان گیلانی، 10 برج عقرب (آبان) 1302 ، اسناد وزارت جنگ .

4 . رضاخان به رئیس تیپ مستقل شمال، 10 برج عقرب (آبان) 1302 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:80

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 81

کرد ؛ا ز جمله اینکه او را همراه با گریگور ای اپزک یبازنوهای اجرائی سیدضیاءخوان . د

ا و بارها ضمن سخنان خود از استقلال ایران که به دست س ینقدضی ضا ءشد سخن

گف ت. تیمورتاش اظهار داش ت:

یک سیدضیاءالدینی وارد این مملکت شد، عناصر شجاع ایران را اغفال کرد، به

ملت خودش، به استقلال مملکت خودش شبیخون زد، سوءقصد به استقلال

مملکت کرد، مجلسی را که باید دائر شود تعطیل کرد، مصونیت نمایندگان ملت را

که مطابق قانون اساسی از هر نوع تعرض مصون هستند، زیرپا گذاشت، عدهای از

نمایندگان را توقیف و تبعید کرد، مجری سیاست دشمن استقلال ایران شد، مردمان

زیرک را در حبس وارد کرد و بالاخره در ایران یک سکوت و یک سکونت

قبرستانی را برقرار کرد، از نقطهنظر د ارائی مملکت نباید فراموش کرد که

سیدضیاءالدین هشت کرور دارائی مملکت را تفریط کرد و آن را مابین خود و

1

همدستان و شرکاء خود تقسیم کرد.

ب ه طوری که م بی ینیم، تیمورتاش از همان جلسات نخست مجلس مواضع خود را

علنی ساخ ت . او به آشکارترین شکل ممکن اعتراض خود را علیه سی مدضسیتانءد به

ددشمن استقلال ایران هم جز « مجری سیاست دشمن استقلال ایران . ش » این کرد که او

دولت بریتانیا نبو د. به این شکل تیمورتا به ش ممک ت نر ی ن وجه، سرآستینها ی سفارت

بریتانیا در کودتا عیله مشروطیت را به نمایش گذاش . ت تیمورتاش در ادامه گف ک ته

ظهور سیدضیا ء دو علت مهم داش ؛ تو آنها را علتهای صوری و معنوی نامگذاری کر د:

یعرنی ،« محرک بود به اراده غی » اءای ن است که وا « اما علل صوری آمدن سیدض ی »

بریتانیا ؛ا ما علل اصلی یا معنوی ظهور پدیده سی دوض یواقءوع کودتا عبارت است از

ب ه عقیده من وظیفه مجلس شورای م لدری پیشگاه ملت » بیقانونی و نادیده گرفتن آ:ن

ایر ا ناین خواهد بود که اول حیثیت قوانین را اعاده بدهد، به ملت ایران امر بدهد و

ا2 ا سوتگفت تا قانو ن «. بگوید که تحمل زیرپا رفتن قانون مثل ارتکاب خلاف قانون

ن « استقلال ایرا » اجر ا نشود، اصلاحات محال و ممتنع خواهد .تبیومدورتاش بارها از

، 5 برج اسد(مرداد) 1300 ، 1 .صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، مورخه 22 ذیقعده 1339

. ص 18

2 . همان .

ص:81

82 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

سخن گفت، و علتالعلل مخالفت خود را با اعتبارنامه ا علدمللک این دانست که ا و

جزو گروهی بوده که این استقلال را زیرپا نهاده است.او توضیح داد بحث در مورد

همان » عدلا لملک چندان به طول نخواهد انجامید و تکلیف او روشن اس . تزیرا وی

روزی که رفت و با دسته ضداستقلال ایران همدستی کرد، همان روز آزادان ه مجال خود

1

کرد «. و به طور اختیار سلب حقوق نمایندگی و حق جلوس در مجلس را از آن خود

به این شکل اعتبارنامه عدلالملک با رأی نمایندگان رد شد .

اًساسا ا ر ی ز . نبود سیدضیاء مخالفین و طرفداران بین اصلی بندی صف حال، ن ی ا ا ب

سیدضیاء در مجلس طرفداری نداشت و اگر هم داشت جنرمأیک ترد در آن شرای ط

دم برآورد .صفبندی اصلی از زمانی بین مردم علنی شد که شاهزاده سلیمان میرزا

اسکندری، علیه نصر ا تلدول ف هی روز و اعتبارنامه او نطقی مفصل ایراد .کسرلدیمانمیرز ا

بحث قرارداد 1919 را پیش کشید تا به گمان خود مهمترین نقطه ضعف نصرت الدوله

ر ابرجسته ساز .د اما نکته این است که فیر و زبعضی از مدافعینش، نشان دادند این

مًفصلا میرزا سلیمان . آید می حساب به قوتی نقطه بلکه او، برای ضعفی نقطه نه موضوع

د رمورد قرارداد سخن گف ؛ ا تینکه علیه آن مبارزه کرده ا ؛ س این تکه فیرو زعلیه منافع

ایران وارد عمل شده و خلاصه اینکه قرارداد با مخالفت عمومی مردم که نمادی از

مخالفت با فیرو زهم بوده است، ملغی گر د.یپیدش از همه شهی دسیدحسن مدرس

مواضع اساس بر نه و شد بحث وارد

صرفا برای دفاع از فیروز و وثوقالدول ه، بلکه

سیاسی دیرینه خویش که پشتیبانی از حق و عدالت بود، مطالبی بیان . پی ک ش رادز همه

شهی دمدر س حساب قرارداد را از وث وجقدا کر .د استدلال شهی دمدرس این بود که به

اعتبار قراردا د نمیتوان وثو ق را فردی خائن قلمداد کرد، به همین سیاق همکاران او

مث ل همین نصر ا تلد ول ه را نمیتوان متهم کرد .او توضیح داد البته هرکس خلافی میکند

بای د در محکمه محاکمه و در صورت ثبوت ، م جرجمازات شود، اما قبل از تشکیل

محکمه نمیتوان کسی را متهم ساخت:

مذهب من ا جازه نمیدهد که مقصر را نباید مجازات داد، میگویم محکمه [اس ] ت

که [بای ] د رسیدگی بکند که آقای وثوق الدول هع ن تقصیر یا عن قصور این قرارداد

1 . همان .

ص:82

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 83

قنفهمید و پیشبینی نکرد که این » نظ ر شخص مدر ساین بود که وثو « . را بست

قرارداد هم از برای ما مضرات [دار]د و هم برای همسایگان، نتیجه او [یعنی

قراردا ]د بر همسایگان این شد که تمام ایرانیان از انگلیس مکدر و متنفر شدند و ما

هم فهمیدیم که به دیانت و استقلال ما ضرر دارد، لهذا جلوگیری کردیم، اگر

دولتی قراردادی ببندد برخلاف صلاح مملکت، نم ت یوان او را مصداق اقدام

1

برخلاف حکومت ملی قرار داد، [این موضو ] ع هیچ مناسبت ندار د.

ای ن سخن محکمترین پاسخ بود در برابر سلیمان مایسرزکاندری، از آن حیث که او

نف س انعقاد قرارداد را اقدام علیه مشر ووط هحکومت ملی قلمداد ک.رادما شهی دمدرس

استدلال نمود حتی اگر دولتی قراردادی منعقد کند علیه مصالح ؛ک وش ووقروف نداشته

باشد ک ه این قرارداد مضر استن،میتوان اق د ا م آن دولت را تهدیدی علیه حکومت ملی

ب هشمار آور . د ب هعبارتی شهی دمدرس در این بیانات خود، اصل را بر برائت م ق یرا دارد

و دیگر اینکه برخلاف سیاستمداران که نیات را در امر سیاسی چندان نم مه یدمانند

بلک ه به نتایج و تبعات اقدام سیاسی توجه ینمامیند ،ا و نیت سیاستمدار را هم از نظر

وثوق الدول ه ب ا رفقای خود پی ب شینی نکردن د که این قرارداد مضر به دیانت » : دور نداشت

و استقلال این آب و خاک است، من و امثال من در همان ساعت اول این ضرر را درک

2 و بالاخره هم قرارداد ملغی ش د. « کرده و عموم ملت موافق ت کردند

سخنا ن شهی دمدرس به نصر ال تدول ه شهامت داد تا از خود دفاع کن .بح د ث

او . داد اختصاص خود به را مجلس جلسه دو عًملا و شد طولانی بسیار او اعتبارنامه

همان بحث شهید مدرس را پایهای برای دفاع از خودقرار داد؛ نصرت الدوله توضیح داد

هدف او وو ثوق از انعقاد قرارد،ادخیانت به ملت و کشور نبوده بلکه بر اسا س

مقتضیات وقت، خود را ناچار از انعقاد آن دیدهاند و البته در آن شرایط هم قرارداد مضر

به منافع ملت و دولت ایران نبوده است:

آقایان به من اعتراض میک نند که در قرارداد وثوقالدول ه شرکت داشتهام، بلی من

انکار ندارم، از این مقدمه چه نتیجهای میخواهید بگیرید؟ اگر مقصود این است که

این سیاست را جماعتی یا عموم مردم مضر به حال این مملکت می ا دنستند و

. 9 اسد (مرداد) 1300 ، ص 35 ، 1 .همان، مورخه 25 ذیقعده 1339

2 . همان .

ص:83

84 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

میا دنند و باید زمامداران و سیاستمداران آن موقع در تحت محاکمه و رسیدگی

بیایند تا معلوم شود که در این سیاست خائن بودها ند، مقصر بودهاند و یا نظر به

1

مقتضیات وقت به موجب مسئولیتی که داشتهاند اتخاذ سیاستی نمودهان د.

ا وبا این کار موافق اس ؛ی تعنی حاضر است در آن محکمه شرکت کند .فیروز ادامه

دا د در اروپ ابارها گفته است و مطبوعات هم آن هگا فتراهچاپ کرد انهد ک ه قرارداد

م وقت ی است و اجرای آن منوط است به تصویب م. ن جلصسرت الدول ه د ر پاسخ این

ادعای سلیمان میرزا که گوئی قرارداد به امضای او و وث روسیقده گفت که برخلاف این

نظ ر قرارداد به تصویب همه اعضای کابینه رسیده و به دنبال این مصوبه ب هو ثعونقوان

رئیسا لوزرا به تنهائی قرارداد را امضاء کرده ا .س د ت ر اینجا بود که او سخن اصلی خود

ر ابر زبان جاری ساخت تا نیت اصلی امثال مسیلی رزماا نرا برملا نماید و نشان دهد به

بهان ه اعتراض علیه قرارداد 1919 که به تاریخ پیوسته بود، اینک چه اهداف مشخصی

تعقیب میشود:

من آن روزی که بیان حقیقت را امضاء کردم انتظار این جواب را داشتهام ...من آن

روزی که مصالح مملکت خود را در جلوگیری از نفوذ و دخالت سیاست انگلیس

تشخیص دادم و به این امر مصمم شدم، خودم را از برای هر نوع خرابی حاضر

2

کردم.

ای ن سخنان بار دیگر پشت پرده تحولات این زمان را نشان . نصرداد تالدول ه همرا هبا

تیمورتاش در یک صف قرار داش؛ت ندصفی که نقط همقابل جریانی بود که توس طحامی ا ن

پروپ ا قرص رضاخان هدایت میش د. آن زمان هم آزادمردانی مثل ش هید م درس ، ال

ام ث

نصرتا لدوله ر ا ا ز آن جریان خا ب صهتر تشخی صمی د ادن د و از آنهاپشتیبانی می ر دند.

ک

کسان ی مثل مدرس می خوا ستن د نشان دهند افراد ی ک هبا حرارت از مب ارز هعلی هانگل ی س

سخن می گویند ، به واق عب ااقداما تخ ، آگا وهدان هراه را ب ایر ت سل طروزاف زو ن آن

امپراتوری بر مقدرات ملت ایران باز می گذارند .چگونه می شد مدعی مب ارز ه ب اانگل یس

ش دو پروندههای کهن ه را مطرح کرد، اما در مقابل چهره اص ل یکودت ا یانگلی س ییعن ی

رضاخان نه تنها ساکت بو ، بلکده به کمک او شتافت؟ آن زمان نمایندگانی مثل

. 36- 1 . همان، مورخه 27 ذیقعده 1339 ، دهم اسد (مرداد) 1300 ، صص 37

2 . همان .

ص:84

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 85

شهیدمدرس ،م لک الشعرای بها ر، تیمورت ا ش و ن صر ال تدو ل ه ا زب از یزیرکان هس فار ت

بریتانیا در تهرا نآگاهی داشتن . د اگر این آگاهی به میان مردم تسری یافمیت و مبدل ب ه

ًا نهایت ا م ا . اخت س ف متوق را ی آت فرایندهای شد می بسا چه ، دید گر می می عمو وجدان

تیمورتاش و نصر ا تلدو ل هه م راه خ ود را از شهید م در س و به ا رجدا کردند و با

همکار ی با قزاقا،ندر ح ق یق تسند مرگ خویش را امضاء نمودن . نماینددگان یمث ل

سلیمانمیرزا که آنهمه از دوره تیره و تار زمامداری وسثوخقن میگفتن د و تم ا مکارنام ه

پیشینیا ن را زیر سئوال می بر امث ال ا این صحن

دند ، در این نکته تأمل نکردن دکه و ک در

مجلس ی سخن میگوین د که انتخاباتش در همان دوره به قول آنها تی ر ه و ت ا رصور ت

گرف ت. پس اگر دوره وثوق همه سیاهکاری بوده، انتخابات مجلس هم از تباهکاریه ا ی او

باید محسو ب می شد . کسان ی که مشروعیت کلیه اقدامات وثوق را با پرسش مواجه کردند،

د رمشروعیت مجل ستردیدی به خود راه ندا؛د نزدیرا خود نماینده آن مجل سب هش ما ر

میآ مدند . ب اوجود نطقهای طولانی سلیمامینرزا در مخالفت با نصرال تدوله، ب ادفاعی ا ت

مستدل مدرس و خود فیروز، اعتبارنامه او تصویب شد .

جمعیت اصلاحطلب و سوسیالیستها

د ر مجلس چهارم سی تن از وکلای دمکرات حضور .دابهشتقندول بها در وازده ت ن

دیگر هم بودند که به این عده متمایل بودن . اگدر ای ن گ روه ب ا ه م ائ متلایکر فدن د

ی دولت ًالا احتم د و شکیل دهن رو ت ه ای میان رتمندی از دمکراته ند فراکسیون قد نست توا می

تشکی ل دهند که هم اقتدار لازم را داشته باشد و هم زیر سیطره قزاقان قرار نگیر د. به علاوه

د رمجلس چهارم گروه یهم به رهبر یشهید سیدحس ن مدرستشکیل ش د. نام این گروه

بود . « جمعیت اصلاحطلب »

د ر کنار شهید مدرس کسانی دیده می د ند مث ل میرزاهاشم آش تیانی معظم

ش ، سردار

خراسانی مشهور به تیمورتاش و نصر ا تلدو ل ه روز .

، نصیرالسلطنه اسفندیاری فی به طو ر

مشخ صشهی دمدرس از یک حیث جالب توجه بو ؛ ا د و تحت هیچ ش رایطی حاضر نبو د

آل ت فعل قزاق شو .د به روایت بهار ،د ر بین اصلاحطلبان بودند کسانی که از حربههای

ام اشهید مدر س اهل این حرفها نب . و..د »، غیرسیاسی برای اسکات حریف استفاده می کرد ند

مدرس خود را مرد سیاسی و عالم به رموز تمم یددان نست . بنابراین معنی، حتی ی ک بار

ص:85

86 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1 «. هم اجازه نداد که رفقای او این اسلحه کهنه را بکار برند

د ر مجلس چهارم حزب دیگری هم به نام حزب سوسیا لتیأسسیتس شد.نیروهای

این حزب بر سه دسته بودند ؛ عدهایا ز بقایای حزب دمکرات عصر مشروطه، عدهای از

بقایای حزب اعتدالی همان دوره و ا عدیه از جوانان که به واقع نسل دومگروههای

سیاسی را تشکی لم یدادند . د رآن زمان حمایت از طبقات فرودست جامعه شعاری بود

رایج ؛ شعاری که حتی توسط گروه دمکراتهای ضدتشکیلی در دوره جنگ اول جهانی

سرداد ه می شد . اینا ن نام خود را سوسیالیست نهاده بودند تا افکار عموم ی را فریب دهند

و به عنوان مدافعین اقشار محروم جامعه قدرت خویش را مستحکم .حزسا ب زند

سوسیالیست در زیر عباراتی کلی، یکنواخت و ککن سنلد ه بیشتر به حزب هرج و مرج

میمانست تا یک حزب مدافع عدالت اجتم ا. ب عدییهی است ، جمعیت اصلاطحلب

مدرس از سوی اینان آماج حمله واقع می شد، و البته مدافع منافع اعیان و اشراف تلقی

میگردید . د و تن از رهبران سوسیالیستها عبارت بودند از شاهزاده سلیما نمیرز ا

اسکندری که از بدو مشروطی تا ت آن زمان در میان طیف افراطی مشرخووطاههان دیده

می شد و دیگری سیدمحمدصادق طباطبائ فیرزند سیدمحمد طباطبائی از رهبران جنبش

مشروطه ایرا ن . اینک ه چگونه طباطبائی اعتدالی و اسکندر یدمکرات که زمانی پنجه به

رخ ه م میکشیدند، توانستند ائتلاف کنند، موضوعی است درخور توجه؛ لیکن سخن در

ای ن نیست که چرا دشمنان دیروز با هم آشتی دهاکنرد. سخن در این است که رهبران

مخالف احزاب دیروزی ، ن امروز وحدت خو درا در یک برنامه محقق ساخته : بودند

حمایت از رضاخا نسردار سپ . هرضاخان خود برآمده از اقشار فرودست جامعه . بود

پ س تلاش حزب سوسیالیست بیشتر حول ان جدااختن موقعیت رضاخاخنلاص ه

می شد؛ د ر نتیجه خ و درا مدافع طبقات محروم اجتماعی ن شما ینداد . ا زسوی دیگر در

آ ن ایام شورو یبه دلیل بر هم زدن معادلات استعماری خود با ایران، در بین برخی

رجال سیاسی و اقشار مردم از محبوبیت برخوردار . پبود س اطلاق نام سوسیالیست بر

گروه تحت رهبری مدافعین رضاخ،ا نخاصیت دیگری هم داش؛ هتم متیوانس ت

شورویه ا را بفریب ، د تا زمانی که نقشه نهائی اجرا گردد و هم قادر بود افکار عمومی

. 26- 1 . تاریخ احزاب سیاسی ایران، ج 2، صص 27

ص:86

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 87

داخ ل را از گرایش به سوی سایر گروههائی که مدافع واقعی موازین عدالت اجتماعی

بودند به سوی خود منحرف س ا.زدحزب سوسیالیست قلابیدر هر دو این مقول ه اه

موفق از آب درآمد .

برنامه حزب سوسیالیس تعبارت بود از ملیشدن وسایل تولید، مرکزیت بخشیدن

ب ه حکومت و حمایت از حقوق کارگرانی که د ر ایران آن روز وجود خارجی نداشتن .د

عبدالحسین تیمورتاش جزو معدود افرادی ب ه شمار میرفت که از ادعای سوسیالیس م

توسط این عده در حیرت ب .وادو شگف ت زد ه بود از اینکه م د یی دعده ا ی ظهور کردانهد

که د ر کشوری قحطیزده که نه پایههای صنعتی دارد و نه کشاورزی تویسافتعهه ؛ نه

کاری وجود دارد و نه سرماایه ی در آن به کار اانخدته م ی شود ، از تقسیم عادلانه ثروت

سخ ن به میان م آ یورند . تیمورتاش م ی گف ت ابتدا باید سرمایدهار ی و الزامات آن به ایران

راه یابد و آنگاه از حقوق کارگر سخن گفت و آنگاه برای دفاع از حقوق ، کارگران

ولی حا ل ی ه با بحران شدید اقتصادی و فقر عمومی » حزب سوسیالیست تشکیل دا:د

1 «. تقسیم فقر عمومی در عوض ثروت، و مشی در طریق تقلید به نظر غیرمنطقی میآید

ب هواقع از بدو مشروطه تا آن زمان همه کار گروههای افراطی تقلید بود و

ندانمکاری . آنها پی ش ت ر به هنگام فتح تهران و استقرار مجدد مش ربوه طتقهلید از انقلاب

کبیر فرانس ه هیأت مدیره یا دیرکت وا2رتأسیس کردند . در فرانس ه همی نهیأت مدیره بود

ک ه قدرت را به ناپلئون بناپار ستپر د.تأسیس هیأت مدیره دوره دوم مشروطه ایران،

تقلی د یبود از فرانس بهعد از اعدام روبس پ.ی ارما حکومت نظامیه مدیره ایرانی

ک هیأت

میخواست خیلی دیر از راه ر . سیبده واقع ترمیدور انقلاب مشروطه ایران ، نه تنه ا

فرانرسید ،ب لکه کودتای سوم اسفن دسال 1299 ب ه فضای خشونت شدت بخ . ب شیهد

عبارتی اگر ترمیدور 3 انقلاب فرانس ه دوره خوف و وحشت روب را سپ یخراتمه داد،

کودتای سوم اسفن دمقدمه ای ش دبر آغاز دوره جدید ی از خوف و وحش ت. اما این بار

د رکسوت حکومت رضاخان ی . نظریه ظهور ناپلئون در هیأت مشروطه، از آن تقزا یده و

9، آذر- اسفند 1، 367 نامه عبدالحسین تیمورتاش به سیدحسن تقیزاده . - 1 . مجله آینده، ش 12

2 . دیرکتوار و یا هیأت مدیره انقلاب فرانسه، به گروهی پنج نفری اطلاق میشد که از 27 اکتبر 1795 تا کودتای

هجدهم برومر 1799 ،ق وه مجریه این کشور را به دست داشت .

3 . ترمیدور ،م اه یازدهم تقویم انقلابی فرانسه بود .کودتای نهم ترمیدور ، سقوط روبسپیر و پایان دوره وحشت را

به ارمغان آورد .

ص:87

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

شرکاست که از همان دوره اول مجل مسیگفتند ،م جلس ایران را نباید با مجالس

دویست - رفت . او صریحا گف ت ،د ر ایران دولت

گ قیاس مشروطه نظامهای ساله سیصد

این مجلس از راههای عادی » نباید از پارلمان فقط نظارت و رأی بخ واوهد

؛ نیز

نمیتوان د داخل کار شود، بلکه به یک قوه ال فعاوده ق و پنجه آهنینی باید مملکت را

شاهد مثال او هم محمدعلی پایشا مصر و ناپلئون بناپار در ت فرانسه «. اصلاح نماید

بود. 1 کسانی که تقی زاده را نماد مشروطه ایرا من ی ادن ند ، بدون اینکه سوابق و لواحق

زندگی سیاسی او را در نظر داشته باشند، رض راا خفارنزند انقلاب مشروطه ایران

می ادن ند ، همانطور که ناپلئون بناپار ر تا فرزند انقلاب کبیر فران ت سلهقی م یکنند . 2 اما

واقعی ت امر این است که هیچ ربطی بین مش رایورا طهن و حکومت قزاقان ودجوندارد؛

کمااینکه قیاس گرفتن رضاخان از ناپلئون بناپارت ،ق یاسی است معالفار ق.

ماهیت جنبش باستانگرایان

د رس ت است که سوسیالیستها از رضا خاون برنامههای ش حمایت میکردند ، ام ان سل ی

ا زجوانان دوره سقوط مشروطه، فعتارلی ن افراد حامی رضاخا ب نه شمار م آ یمدند . اینان

گروهی تحصیل کرد ه بودند و همه تح تأ تثی رش رای طای را نبع داز جن گو نی زش رای ط

فکر ی و سیاسی بیالنمللی قرار داشتن . دو اهدافشان از همه مشخ ت صر بو د؛ تشکیل ارتش

نوین ، استقرار حکومت قدرتمند مرکزی، صنعتی کردن ای ران ،تسهیلا تب را یگسترش

آموزش و پرورش و جدائی نهاد دین از دولت خهوااست ی همبرم این گروه را تشکیل

میداد . ب هاینان گروه تجدد و یا رادیکال گفمتن ی د. ایدئولوژی ای نگ رو ه از ده ه ا قهب ل

ساخت ه و پرداخته شده و در در هب وحران ایران در عصر مشروطیت طرفداران زیادی .یافت

برجستهترین نظری هپرداز این گروه عل ایکبرخان داو ر بو د ؛م ردی تحصیلکرد ه که سری پ ر

ش رو شور داش . تعلی دشت ی از دیگر کسانی بودک هنظریاتش در ارتباط با این گروه معنا

و مفهوم م ی یاف ت. از سوئی م ت یوا ن کسانی مث لعبدالله را،ز م یشفق ک اظموی طیف ی

گسترده از باستانگرایا ن را در این طیف گنجانی .این ده اهم هب هت شکی لدولت ینظامی

میاندیشیدن د. مرد موردنظ رآن ا نب را یت صد یمسئولی ت در چن ی ندولت ی س ی

ک ج ز

1 . مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، 15 ربیع الثانی 1326 ، نطق سیدحسن تقیزاده .

2. Said Amir Arjomand: The Turban for the Crown; The Islamic Revolution in Iran, (USA: 1988), pp. 62-63.

ص:88

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

رضاخان نبو د . نا م علی دشت یاز سال 1298 بر سر زبانه اافت .اانددکی بعد این جوا ن

جویا ی نام که تازه از کر ببالازگشته ب ود ،سل سملقهالات ی در رد قراردا د 1919 نوش ت.

اندک ی بعد از سوقط وثو قالدوله ،د شتی سردبیری روزنامه افراطی ستاره ایرا ن را بر عه د ه

گرفت و به سال 1301 امتیاز روزنامه شفق سر خ ر گرف ت. شفق سر خ در صعود قزاق بر

ا

اریکه قدرت نقش بسیار مهمی داشت .

1

اندیشه باستا ن گرائ ی در ایران نه وجه تشابهی با مکات بکه گرائن ی رای جدر اروپ ا

با همزمان درست اًتفاقا که باشد داشته توانست می ئی گرا ملی مکاتب با نسبتی نه و داشت

دور ه کر و فر رضاخ،ا ندر اروپای بعد از جنگ قامت برافراشته د .انبدویشه های مزبو ر در

اروپا تباری روشن داش ، تو ا زبطن تأملاتی فلسفی س بررآورده ب و؛دام ادر ای را نبر

اسا س التقاطی موزائیکوا ر از تاریخ ایران پیش از اسلام، اندیشه دیکتاتوری روشنگر امثال

بیسمارک و تقلید بیوجه از آراء ناسیونالیستی اروپای بعد از جنگ شکل گرفته بو د.

ویژگی دوره زمانی بعد از کودتای سوم ا ستفان ت دغییر سلطنت، این است که

شعارهائی که از پیش طرح و نشر میشدند، بهصورت هوشمندان ا هی در کنار هم به کار

گرفته شدند . د ر این زمان بحث ملی گ ترائی آنهم از نوع باستاگنرائی آن که سابق ایه

دیرینه از زمان بعد از جنگهای ایران و روسیه داشت، در کنار مفاهیمی مثل سوسیالیسم

دستاویز رضاخان و طرفدارانش ش.دهمه م یدانند مبانی فکری و فلسف ن یاسیونالیسم تا

چ هاندازه با سوسیالیس ت ممایز و تفاوت دا .ر دحداقل نخبگان قوم باید توجه دمایشتند

ک ه این دو مسلک سیاسی و اجتم،ا عبسیتر و منش أ عقیدتی چپ و راست را تشکیل

می دهد؛ لیکن در کمال تعج، بسوسیالیستهای طرفدارسلیمان میرزا در کنار ملیتگرایان

طرفدار اندیشه باستانگرائی به خدمت قزاقان درآم د.نطدرفداران استقرار حکومت

خودکامه یک راه حل معنشیناختی 2 برا ی پیشبرد اهداف خود ابداع ک ر:دن حکدومت

دیکتاتوری مورد نظر آنان م ت یوانست چهر ة دوگانه ا یداشته باشد که از سوئی

باستانگرائی ترویج شده از سوی گروهی خاص از پارسیان ؛هن و ا دز سوئی سوسیالیسم

امثال اماناللهخان ا ردلان بو د.

ب ههر روی د رمجلس چهارم ، حزب سوسیالیست بار دیگر شروع به بحرانسازی و

1.Primordialism.

2.Semantic.

ص:89

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

آشوب کرد ؛ صفحات جرای دخود را از فحش و ناسزا انباشت؛ هتاکی را به نهایت خود

رسانید ؛ و بار دیگر افکار عمومی را به سوی ضرورت استقرار دولتی قدرتمند رهنمون

گذشته ادوار مثل . نداشت باور آن موازین و مشروطه به اًلزاما البته که دولتی ؛ شد

رهبران این تشکیلات نوظهو،ر هر دولتیرا که از خو ن دم یدانستند سرنگون میکردند ؛

مجلس را دچار تن شم یساختند ؛ و مردم را متحیر و مات ب امق ییگذاشتند . اینه ا را همه

ب ه نام سوسیالیسم انجام م یدادند؛ وانمود میکردند به همسایه شمالی تمایل دارند و

و

ب هاین شکل با اعمال و کردار خود نرف تاز این قدرت نوظهور را هم دامم نیزدن د.

به واقع آ نزمان کمتر کس ی بو د کهدیگر خواهان جنجال باشد. کثیری از روشنفکران و

ارباب جراید به دنبال اصلاحاتی بودند که اگر صونرمتیگرف ت ،ک شور از دس ت

ب ه همین سبب حزب مزبور تنها ماند و در قبال او حزبی درست ، فقن طشد » . میرفت

سوسیالیس ت مؤسس دعوائی گشته بود که مدعی علیه واقعی نداشت، زیرا هم خود آن

حزب و هم دیگرانمیدانستند که مطلب از چه قرار است و چه کسی گلوی مملکت

1 «. را گرفته است...در واقع اسباب و ابزار کار برای سردار سپه درست میشد

د ر این میانشهی دمدرس موضعی متعادل اتخاذ ک.رادو حتی بعدها با شیخ خزعهل م

وار د تماس ش ؛ د زمان ی که احساس کرد قزاق عزم خویش جزم کرده اس تت انه از اک

ت

اثر ی باقی گذارد و نه از تاک ن.شااینن موضوعی مهم و ن شانی ب ود از بصیرت یاسیس

مدرس . شهی دمدرس آن زما نم ید انس ت که رضاخا نقصد دارد آخرین نشانهها یمشروطه

را از بین ببر د. برای همین هم از نفوذ خزعل که از قانون اساسی مشروطه دفاع میکرد و

می خ واست به هر نحوی شده احمد شراا هبه ایران بک شاند ت ا جل وی ق درت روزافزون

قزاقان را بگیرد، استفاده کرد تا مگر مسیر تاریخ را عوض . ای ک ن نرف دتار سیاسی مدر سکه

توأم بود با حمایت او از اص م ولشروطه و حفظ استقلال ایران زمین با توسل به کلیه اب زار

2

ممکنه ، برای بسیاری از مورخین و تحلیلگران قاب ل فه م نی . بسا ایتن وص ف گروه

سوسیالیسته ا به جای تکیه کردن بر آزادگی مد، رهم سه تلاششان معطوف به مشوه ساختن

چهر ه او بو.دآنان که خود را مدعی آزادیمیدانستند و میگفتند بر ضد ارتجاع ک ه شهید

. 1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 132

2 . برای مثال ن ک:

Homayun Katuzian: The Political Economy of Modern Iran, p. 87.

ص:90

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

مدرس سردمدار آن است مبارزه میکنند .جراید این سوسیالیستهای تقلبی مملو بود از حمله

تلاش م یکردند او را از « کهنهپرستی » و « آخوندبازی » ب هشهی دمدرس ه عنوان مبارزه با

ک ب ه

1

سر راه بردارن د. بدتر اینکه چنین رجل برجستهای ر ا انگلوفیل معرفی مینمودن د.

برنامههای دولت قوام

رفتن سیدضیا ء چیزی از صورت مسئله بازی برایت ادنیرباار ایراننکاس ت.

تولید کدورت و آوردند می وجود به سوءتفاهم ولیعهد و شاه بین مًرتبا انگلیسیها

مینمودند . ب ه آنها اتهام رشوه خواری می زدن د. شاه و ولیعهد را متهم کمریدند مناصب

دولتی و دیوانی را مفیروشند تا بر ثروت خود بیفزا؛ی نگدوئی آنان نه زمامداران ایران

بلکه مشتی غارتگرند .نورمن دروغ یا راست گزارش مدا ی د ولیعهد چندروزی بعد از

2

کودتا به سفارت انگلستا نرفته و پیشنهاد کرد جانشین برادرش .ش ب عویدد به نظر

میرسد ولیعهد ایران مرتکب چنین جهالتی شود و روز روشن به سفارت بریتا نیا رو د.

هرچن د تلاشهائی برای ایجاد شکاف بین دو برادر وجود ؛د اهشم ا تز سوی توطئ گهران

و هم از سوی خاندان ستلطین ،ا ما گزارش هائ ی از این دست که کشف صدق و کذب

آنها چندان دانشی همنمیطلبد ، خود نشانی است از اینکه چگونه دربار ا ا ن بیازریچه

دست سیاستبازان درجه چندم بریتانیا واقع شده بود .

طب قاسناد بریتانیا اختلاف نظر د ر سیاستهای منطق ا هی این کشو ر از زبان سیدض،ی اء

محمدحسن میرز ا ولیعهد و احمشداه بیان شده اس . تبر اساس اسنادی که انگلیسیها در

دسترس علاقه مندان قرار میدهند ،ا ختلاف کاک سو نورمنبر سر آینده ایران به ای ن

شکل بازتاب یافته که گویا سیدض بیا ءحمایت ویلعهد پیشنهاد کرده است در صورت

تهدید بلشویکه ا حکومتی مستقل در جنوب ایران تشکیل .د ا هنماد نورم نگفته است به

عنوا ن نماینده بریتانیا در دربار ایراننمیتواند حرکتی انجام دهد که هدف آن برافکندن

احمدشاه باش د . نیز او بر این باور است یکپارچگی ایران باید حفظ . شدرو دآن روزها

حامل پیامی از د و ب بمبئی در اکنون که سیدضیاء . کرد هند به هم سفری ولیعهد ظًاهراسوی نورم ن خطاب به وی بود؛ مطالب فو ا قلذکر همه در این پیام گنجانیده شده بود .

. 1 . تاریخ احزاب سیاسی، ج 1، ص 133

2.Norman to Curzon, Tehran, 25 March 1921, FO 416/68.

ص:91

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ظاهر قضیه این است که سیدضیامءلاقاتی هم با نایبالسلطنه هند داشته اس ت؛ز یرا

نورمن به او گفت مکاتبات خود را فقط از طریق دفتر النا سیلطن به ارسال کند و از

دهلی و سیم ، لا پایتخت تابستانی حکومت هند انگلی ، ت سلگراف نز ند که باعث ایجاد

سوءظ ن در ایرا نخواهد ش . د 1 همزمان نورم ن، سیدضیاء را فریب مداد ی و ای نگونه

وانمود می کر د که امپراتوری بریتانیا او را رها نکرده و تنها نخواهد گ . ذاامشا م ته م

نبود که نورم نچه تصمیمی م گ ییر د. مهم این بود که کرزوننای ا بلسلطنه هن د چه

میگویند .کرزن در مقام یک مرد اشرافی حرا نب ضود حیثیت خود را گروگان آینده

روزنامه نگار ی کند که بخ ت خود را آزموده و سرافکنده از این آزمون خارج شده بود .

برای کرزن مهم این نبود که سیدض یا چءه خدماتی به منافع امپراتوری انجام داده است،

مه م این بود که او زیعرهدنام ا هی را امضا کرده بود که به شورو اجا یز ه م د یا د در

صورت حمله دولت ثالث ی به ایران، به خا ا کین کشور نیرو اعزام دا . رندایبالسلطن ه هم

با سیدضیاء میانهای نداشت، زیرا اساسا روی آینده کسی دیگر شرط بندی کرده بود و

ً

آ ن فرد هم کسی نبود جز رضا . خاحنلقه هائی که رضاخا نرا به نای ال بسلطنه هند پیوند

می دا د بیشتر از آن بود که سید ضاییاء ن روزنام ن هگار پرمدعای سالدهوح می پنداش ت.

رضاخان مورد حمایت نای ال بسلطنه بود و وزارخان ته ه ای خزانه داری ، جنگ و

مستعمرات انگلی ؛ س اما مدافعین پابرجای سیدضیاء چه کسانی بودند؟

ا زآن سوی کرز نکه با ماهیت کودتای سوم اس فآنشدنائی داشت و دست

نایبالسلطن ه را در پس آن مدی ید ، روز 28 تیرماه 1300 به صریحترین وجهی اطلاع داد

ک ه مخالف مسافرت ولیعهد ایران و سید ضبیهاء هن دم یباشد .کرزن توضیح داد نخواهد

گذاش ترئیس الوزرای برکنار شده ایران از هن بده مثابه پایگاهی برای اقدامات خود

استفاده کن د . به همین سیاق او از نایبالسلطنه خواست تمهیدی بیندیشد تا ولیعهد از

2

آن کشور خارج شو د.

ت ف گ نورمن به صًریحا خود، های برنامه اعلام ابتدای همان از قوام حال هر به

نمیتواند مستشارا ن مالی بریتانیائی را بپذی؛ر ادز آن روی که مردم با انگل ست خاصنومت

میورزند . ا و گفت تنها در صورتی متویاند اختیاراتی محدود به انگلیسیها بدهد که آنها

1.Norman to Cox, Tehran, India Office and Foreign Office, 10 July 1921, FO. No. 371/6446.

2.Curzon to India Viceroy, London, 18 July 1921, FO. No. 371/4664.

ص:92

1

وام ی در اختیار ایرا ق نرار دهن . د علت نفرت نورمانز قوا م در پرتو این مکاتبات

روشن میشود ؛ق وام مردی نبود که آلت فعل نورمن شو د.

با تما م این اوص ا ف کابینهای ک ه به مجلس معرفی شد دارای ترکیبی ناموزون بود که

شاید از سر ناچاری معرفی شده .ب م ودؤتم نالملک ، رئی س مجلس هم گفت کابیانه ی که

ب همجلس معرفی شده، همان است که به احم دمشعرافهی شده ب و.داین توضیح

ضروری است که کابینه قوام در زمان گشایش لمس ج ترمیم ش. بن دابراین هرچند

نقایصی چند داشت، لیکن از جهاتی بهتر از کابینه نخست او . ا ز ب جمولده اینکه در

کابینه قبلی محتشال مسلطن اه سفندیار ی وزیرامور خارجه و مسترال شادوله صادق وزیر

مشاو ر بود، اما در ترمیم کاب،ی نبهحران سازان دوره بعد از بحران م اشز رکواب طینهه

بیرون رانده شدن د.

روزی که کابینه معرفی شد ، قوام نطقی در صحن مجلس ایراد ؛ کازر آدشوب و

بحرانهای کشور سخن به میان آورد ؛ا ینکه دیگر دوره وقت گذرانی به سر آمده و روز

عم ل فرارسیده اس . تقوام از مشکلات پیش رو و از ضرورت همراهی قوه مقننه با قوه

ت ابا توحید مساعی و افکار به نتایج مطلوبه که دیر زمانی است »، مجریه صحبت نمو د

مل ت ایران از اصول مشروطی ان تتظار داشته موفق گردیده، هرچه زودتر به اصلاح و

ا واز نمایندگان خواس آ تنچه را که حالت آمال و آرزو دارد « ترمی م خرابیها شروع شو.د

ب ه دور ریزند و نقشه اصلاحاتی را طحرا ی کنند که به حال کشور م فوی دقابلیت اجرا

2

داشته باش د.

1. تکمی ل وسائل نظم و امنی؛ت2 . ایجاد و اصلاح » : برنامههای ا و عبارت بود ا ز

وسائل ارتباطیه و سعی در تهیه موجبات دائ شردن و استفاده از منابع ثروت داخلی

مملک ت بوسیله اعطاء امتیازات مفیده به شرکتهای ال ب میللنی و تشویق تأسیس شرکتهای

ایرانی ؛ 3 . اصلاحات اداری برای حفظ سرحدات و است قنرا ظرم و امنیت طرق و شوارع

ک 3زا زن یظر قو ابمعد از امنیت « و اجرای قوانین و تزیید نفاذ امر حکومت ..م.. ر

در » مهمترین اولویت ترمیم راههای مواصلاتی و احداث خطوط آهن ؛ زبیرواد راه آهن

1.Norman To Curzon, Tehran, 11 June 1921, FO. 416/68.

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

2 . مذاکرات مجلس شورای مل ، ی دوره چهارم، یکشنبه هفتم صفر 1340 ق .

. 3 . مذاکرات مجلس شورای مل ، ی دوره چهارم، یکشنبه هفتم صفر 1340 مطابق با 16 میزان (مهر) 1300 ، ص 131

ص:93

94 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

حکم شرائین مملکت است که بدون آن جن رایماور تجارتی و اقتصادی متوقف و

« . حیات اجتماعی در خطر است

دیگ ر اولویت کابینه اصلاحات مالیه و جلب سرهامای یه خارجی بود. او در این باب

نطقی مشروح ایراد کرد .

د رجلسه بعد عداهی ا ز نمایندگان برنامه دولت را بررسی کر. دنفهدیم المل ک گفت

برنامه مهم نیست، مهم این است که آیا به برنامه م ع یمشلود یا خیر؟ او گفت هدف

حف ظ قانون است، باید دید چه تمهیدی برای صیانت از قانون اندیشیده شده است؟ و

با اشاره به کابینه سیدضیاء توضیح دا د:

چند روزی چند نفر قاچاقچی روی کار آمدند از هیچگونه فجایع فروگذار نکردند،

یک چندنفری از آنها که عضو مجلس بودند مجلس حسب الوظیفه آنها را رد نمود،

نسبت به آنها اًبدا ولی غیر از آنها سایرین که در دوائر دولتی یا در خارج بودند،

مسئولیتی متوجه نشد و معلوم نشد که این قوانینی را که در مجلس تصویب شده

چرا نقض کردند؟ 1

او پرسید دولت برای حفظ قانون و اعمال مجازات در برابر این افراد چه نظری دارد؟

تیمورتاش هم مهمترین مسئله کشور را عدالت و نان و امنیت و کار . بدا ه نظسرت

او امنی ت اعم است از مالی، جانی و حیث؛ی تو یهرکس متعرض این امنیت شود، ملت

ا ب عاش د و « ا ز طرف راست و جزء ارت ج » ا ب خوش بین نخواهد بود چه

یرا ن ه متعرضین ،

وا2ه ا وگفت اولویت مهم قشون است، «. طرف دست چپ عناصر مفرط آزادیخ » چه از

عقیده من قشون امروز برای حفظ مملکت ایران مقدمتر از هر چیز است، من به قدری »ب

د رموضوع قشون غلو دارم که گموی یم د و ل ت ایران و مجلس شورای مل بایید تمام

مخار ج زیادی را حذف کرده و هرچه پول پیم دایکند برای قرض تأمینیه خودش

ت اوقتی که ما قشون نداشته باشیم ما یک ملت واحد ایرانی » 3 او ادامه داد «. مصرف کند

شهی دمدرس هم با برنامه دولت ق وااعملام موافقت ک.رادو گف : ت « . نمیتوانیم داش ت

رجال مملکت تفاوت ندارند هرکدام متناسب وقتی هستند، بنده به چه لحاظ عرض »

. 1 .همان، یازدهم صفر 1340 مطابق با 20 میزان 1300 ، ص 140

. 2 . همان، ص 141

3 . همان .

ص:94

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 95

کردم آقای قواالمسلطن ب ه را ی امروز خوب است؟ زیرا تا شنیده بودم ال ق سلطوا نهم را

« . شخص فعالی شنیده بودم

شهی دمدرس از نمایندگان خواست برای اجرای برنا هامهی قوام با او همکاری کنند

را « ملاحظه کاری و ب هاصطلاح عوافمریبی » بپرهیزند؛ قوا م هم باید « بهانهجوئی » و ازکنار گذار د . ا وبه سوابق دولتهای قبل اشاره کرد و اینکه در این عصر مشروطه رسم

ما باید بیائیم و یک » شده کابینه ها را یکی بعد از دیگری ساقط می کنن د. اما این بار

او توصیه کرد برای « . دولت ی را ق ب رةالی الله دو سال یعنی [تا پایا ] ن دوره تقنینیه نگاه داریم

ت ه ر ناملایماتی تحمل و از تجربیات دوره « صلاح مملک » پیشبرد امور کشور و

مشروط ه به بعد درس گرفته ش. 1 ودشهی دمدرس در جلس ا هی دیگر معیار خود را در

خوب ی و بدی کابینهها، خدمتگزار مردم بودن تلقی کرود گفت نباید بی ال تما ل را به

البته هر کس ایران خواه » کسانی داد که برای مردم قدمی نمبری دارند .سپس ادامه دا:د

باش د و عقیده داشته باشد که این مملکت برای ایرانی بماند، باید مال عموم را خرج

تمام این مقامات که از سلسل ها هی » نکته دیگر این است که « مصار ف عمومی بکن . د

مختلف هستند شاه و رئیس الوزرا، پارلمان، حج ا ت لاسلام، تمام اینها نوکر خلقند؛ یکی

اسم ش شاه است یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیس الوزر اء است یعنی خدمتزا گر

د در اینجا مؤتمنا لمل ک سخن مدرس را قطع کرد و «. مردم ، تمام اینها باید نوکری بک.ن.ن

گفت همه را نم ی شود نوکر خطاب کرد ، اینها با هم تفاوت دا . رن ا دم امدرس ادامه د ا:د

پس به زبان فارسی خودم حرف می زنم و زبان خودم ر ما یدان م. خدمتگذار مردم »

هستم ، شما تحصیل کرده ها ر ا نمیدانم شما تحصیل کرداهید ، طور دیگر مگیوئید من

نمیدانم، م ن میگویم پیغمبران خدا هم که از همه برترند نوکر خلقند، من گوی م م آن یها

2

«. را خدا برای خلقش فرستاده، نفهمیدم ایراد کجا بود

یک ی از بهترین پیشنهادهای مدر ای سن بود که تعارض بین مدارس قدیم و جدید از

میان برداشته شود و تعلیم علوم به اگونهب ی اشد که از درون همان مدارس قدیمه،

علومی تدریس گردد که مطابق است با مقتضیات زمان.او از علم حقوق شروع کرد و

گفت مهمترین بخش معارف تأسیس دارالترجمه است، و ادامه داد چهل سال است

. 1 .همان، ص 146

. 2 . همان، سهشنبه 25 میزان (مهر) 1300 مطابق با 16 صفر 1400 ، ص 161

ص:95

96 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

دکتر »؛ شنیده م یشو عد های می ر وند و نام خود را دکتر م یگ ذارن د

د ا زایران به اروپا

یعنی مجتهد، یعنی این شخص رفته و این علوم را تحصیل کرده و یک قوه استنباطیه

همدرس ابراز تأسف کرد از اینکه کسانکی ه به خارج رفتان هد و « د راین علم پیدا کر. د

د ر این علوم تحصیل نمدوها ند، چرا به هنگام بازگشت به ای آ رامنوخته ها ی خوی ش را

ترجمه نکر دهان د م؟ درس خطاب به دکتر امیراعلثقمفی پرسید چرا کتابهائی را که

خواند ه است ترجمهنمیکند و در اختیار عموم قرانرمیده د ؛ زیرا در این صور ت

صدهزار تن میتوانن د از آن کتاهبا استف اده کنند، اما اگر خواننده ناچار به آموختن زبان

برای فهم کتابها باشد، چون آموزش زبان با دشواری مواجه است، در بهترین حالت

تعداد این عده بعد از چهار پنج سالب ه هزار تن هم نمیرسد .

میشنوی م جمعی علم حقوقمیخ وانند ، من تا » مدرس درباره علم حقوق گف : ت

بحال نف همیده ام علم حقوق یعنی چه؟ تمام هم اسمشان دکتر است، آخر این علم

حقو ق رمل است، استرلاب است، چه چیز است ن کمهیشود ترجمه کرد و در این

1

خواند ه ا «. مملکت منتشر نمود که من هم بخوانم دیگری هم ب

د رمورد مدارس قدیم ی

هم گ فت همانطور که از درون آن مدارس بحث مشروطه شکل « عتیقه » ب هقول او

گرفت ، و دو تائی دیانت و سیاست و دولت و ملت از میان برداشته شد، به همان شکل

هم می توان علوم جدید را در مدارس قدیم آموخت و به عبارتی م ت یوان بین قدیم و

ساخت برقرار گفتگو نوعی جدید : » قدیمه مدارس که در کنند می گمان بعضی وًاقعا

علوم جدیده را نباید خواند، خیر اهیا نهمان طبیعیات و ریاضیاتی است که سابق ما

ه ممی خو اندیم و در سم ی ا د دیم ولی حالا طبیعیات اروپائیها کاملتر است و برای آنها

2

د ر مورد عدلیه هم مدر سچنین نظری داش و تم ی گفت « . اسامی مختلفه گذاردها ند

باید برای قوانین قضائی ما، أهتی ی را از قواعد مذهبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت »

اجرایش را از قوانین کلیه عالم از آقایان سئوال کنیم که اگر شخص من یا آقای آقا میرزا

طاهر و یک نفر دیگر مثل ما برویم پاری و سدر یک محکمه بنشینیم و در موقع زنگ

هم حاضر شویم آیا یک محاکمه یک پولی میتوانیم بکنیم؟ و همچنین اگر سه نفر

قاضی آن مملکت که درجه دکتری داشته باشند بیایند در مملکت ما توانند م قیضاوت

. 1 .همان، یکشنبه 21 صفر 1340 مطابق با 30 میزان (مهر) 1300 ، ص 178

. 2 . همان، ص 179

ص:96

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 97

کنند؟ خی ر ! چرا ؟ برای اینکه حقوق عمومی آن مملکت به درد این م ن ملمکیتخورد و

1

«. هم چنین با یک کتاب شرایع خواندن هم نمیشود قضاوت کرد

مدرس از تجربه نگارش قانون ب ا همکاری مشیرالدوله سخ ن گفت و آنگاه ادامه داد

زمانی ک ه او و مشیرالدول قهوانین عدلیه را م ن گیاشتند ، هیچ ماده قانونی در کشور

موجود نبو د. با این توضیح می خو اس ت ثابت کند می توا ن علوم قدیم را با معیارها و

ضوابط جدید بشری منطبق ساخ؛ تکما اینکه او و مشیرال دبولهه این شکل قانون

محاکمات حقوقی و قانون اوقاف را نوشتند .

د رموضوع برنامههای دولت قوا م، وقت ی بحث برنامهها یوزارتخانهه ا ی مختل ف

مطرح بود، فراکسیون اقلیت به رهبری سلیمان میرزا یا ساکت بودند و یا مطلب مهمی

بیان نکردند ؛ اما همین ک هنوبت به وزارت مال یوه مصدق رسید، سلیمامینرز ا نطقهای

طولانی ایرا د کرد و نسبت به توانائی مص ددرق اصلاح مالیه ابراز تردید نمود و گفت

صًریحا مصدق . از خارج وجود ندارد برای اصلاح مالیه هیچ راهی جز استخدام مستشار

گفت با استخدام مست ا شزا رخارج مخالف است، را زمی ستشارا ن اتکایشان به

سفارتخانه های خارج ی مقیم تهران اس . ت ا وتوضیح داد بارها تجربه شده کابینه و هیأت

دولت بعد از مدتی سقوط ک ا رندده ، ولی مستشاران باقیمانده اند .مصدق توضیح داد که

عل ت امر در این است که مستشاران اتکایشان به جائی غیر دولت ایران بوده است،

وگرنه وقتی هیأت دولتی نمیتواند دوام داشته باشد، چگونه انتظار دارد مست د شارران

اینکه م یگویند ایران ی » : مقابل او پاسخگو باشند؟ مصدق خطا ب به سلیمان میرز ا گفت

نمیتواند کار کند مگر بواسطه وجود خارجی، هیچ خارجی دلش برای ما نسوخته

است ، هیچ خارجی در فکر خانه ما نی، ساگتر شما خودتان فکر خود نباشید خارجی

2

«. فکر شما نیست

مصدق گفت از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت ماال خیتی هارات خواسته است، اگر

این اختیارات داده نشود، اصلاحاتی که به نظر او با تجدید ساختار می تمال واینهد محقق

بند ه اول که عضویت کابینه را قبول کردم با » شود ، غیرممکن خواهد ب و.د ا وادامه دا:د

ای ن شرط بود که اختیاراتی به من داده شود، دست بنده را باز ذارند ب و ب گتوانم کار کنم،

. 1 . همان، ص 185

. 211- 2 .همان، سه شنبه سلخ صفر 1340 مطابق با نهم عقرب (آبان) 1300 ، صص 213

ص:97

98 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

بنده مقصود نداشتم که در مجلس بیایم و کشتی بگیرم، بنده خواستم به مملکت و مالیه

خدم ت کنم، مقصودم چیز دیگری نیست، این مقصود بنده بود نم یوخواست م با کسی

1

د ر این جلسه مصدق و سلیمماینرز ا حت ی ب ه یکدیگر فحاشی کردند و «. کشتی بگیر م

بعد از این ماجراوزیر پیشنهادی مالیه جلسه مجلس را ترک نمود و بیرون رف ت.

روز بعد از معرفی کابی،ن قهوا م با ر دیگر برنامه دولت خود را برش.مطربدق ای ن

برنامه باید رفع بیکاری به عمملیآمد و به طبقات فرودست اجتماع پرداخته مش ی دتا

وضعیت زندگ یشا ن بهبود یاب . د مقرر شد بانک استقراض یکه بعد از انقلاب رو ب سیاه

کلیه تجهیزات و امکاناتش به دولت ایران واگذار شده بود فعال گردد و به عنوان

نخستین بانک دولتی ایران سرهمایاهی لازم را از منابع داخلی تهیه . تکأنسدیس

شرکتها ی گوناگون برای تولید شغ، لتلاش برای یافتن منابعی جهت استقراض داخلی،

تنظی م بودجه کشور برای جلوگیری از کسری آن، توسعه معارف، لغو کاپ،ی تولاسیون

گستر ش معارف و ایجادتأسیسات بهداشتی در ایالات و ولایات از برهناام یهدیگر

دولت نخست قوا مبه شما رم یآمد. 2 ب ه ه رحال رضاخا ندر کابینه باقی ما ؛ن گدوئی

ه ب م ه و ا تا رسانند جنگ وزارت به را وی تا بود گرفته صورت آن برای صًرفا کودتا

نوبه خود مقدمات اقدامات مهم دیگر را فراهم آور د.

انگلیسیها و سیاست تضعیف دولت قوام

د رکابینه قوا،م مهمترین اقدام رضاخا ت نلاش برای ایجاد ارتش متحدال شب کو لد. در

ای ن راستا رقابت ی نهانی بین قوا مو وزیر جنگش درگرفت . رئیسال وزر ام یخواست قوه

ژاندا رمری را کماف ا یلساب ق نگه دارد و آن را تقویت نماید، لیکن ر ب ضاهخعاننوا نوزی ر

جنگ تلاش خود را مصرو ف به تقویت قوه قزاق ک.رادند ک اندک ژاندارمری را هم زی ر

سلط ه خود گرف ؛ ت هرچند قوه ژاندارم تلاش دک ا رستقلال خود را حف ظکن . ردضاخان

توانست از طریق فرماندهان قوه قزاق در اقصی نقاط کشور قدرت خویشتن را بسط ده د.

د ر حالیکه رئیسا لوزرا درگیر کارهای اجرائی خود بود، رضاخان دامنه قدرت

وفادارترین نیروی نظامی به خود را به شکلی غیرقابل تصور افزایش دا د. قوام که

. 1 . همان، ص 213

. 2 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 123

ص:98

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

میدانست وزیر جنگش چه نیاتی در سمریپروراند مستقیم و غیرمستق یومارد نزاعی

بیسرانجام بر سر حفظ نیروی ژاندارمری گ ر.دیام دا آنچه کار قو ارما در این کارزار

بیشتر زار کرد، شخصشاه بو د . احمدشاه م یخواس ت به فرن گ رود و خیال خویش را

ا ز آنچه در کشور م گیذشت آسوده ساز .د برای این منظو روی تلاش میکرد حمایت

سردا رسپه را جلب کن؛دزیرا هیأت دولت و مجلس و مردم آگاهی که از تحرکات

رضاخان بیمناک بودن ، د با این مسافرت مخالف م ت یورزیدند . شاه جوان و بیتدبیر که

د ر فضای خو ان فگیز بحرانهای بعد از مشرو طباهلیده بود، رضایت رضاخ ابا ن مسافرت

خود ر ا م یطلبید ؛ غافل از اینکه ای ر نضایت نه برای احترام نهادن به وی، بلکه برای

اجرای نقشه ای بود که صبورانه آن را پمییگرفت. رضاخان حمایت خود را از

مسافر تشاه مشروط به پذیرش ادغام ژاندارمری در قوه قزاق . نبمالاودخره هم با

موافق ت شاه و تح ت تأثیر بیانی هها و نطقهای رضاخا ، ن فرماندهان ژاندارمری به ادغام در

نیروی قزاق وادار شدند و مقرر گردید عنوان هر دو نیرو برداشته شو و از قدو ه

متحدالشکل به عنوان قشون یاد شو د.

در نیمه های آذرماه سال 1300 رضاخان با وابسته نظامی سفارت انگلیس ملاقات

کرد . د ر این ملاقات او اظهار داشت تعداد قزاقهایش به سی و چهار هزار تن بالغ

شدها ند ب و رای ادامه عملیات خود نیازمند مسا ا عدیهاست که از محل ح اقلامتیاز ایران

د ر شرکت نفت باید پرداخ ت شود و در غیر اینصورت دستگاههائی که دولت از طریق

1

آنها کسب درآمد میکن د در اختیار او قرار خواهند گ . رفبتدیهی است انگلیسیها

حداقل برای اینکه قوا مرا به زانو درآورند، نه تنها کمکی نک،ر بدلنکده موذیانه اجازه

دادن د او بر محل ادرائیها ی دولت دس ان تداز ی کند تا رئیس الوزرا ء بیش از پیش

نداده یاد او به را چیزی چنین انگلیسیها خود که معلوم کجا از ؛ً اصلا گردد تضعیف

باشند . د ر این حال به دول ات تهام فساد زدند و لورین گزارش داد در ایران دولتی به

2

فساد دولت قوام وجود نداشته اس ت.

لورین از بد و ورود به ایران تا مدت چهار سال در کشور اقامت داشت و در واقع او

بود که رضاخانرا برای صعود بر تخت سلطنت همراهی ک ر.د این لورین بود که شایعه

1. Bridgman to Curzon, Tehran, 8 December 1921, FO. 371/6407.

2. Lorain to Curzon, Tehran 22 December 1921, FO. 416/69.

ص:99

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

فساد قوام را به مقامات بالاتر از خود ارسال دا م شیت و همین قضاوت در آراء بسیاری

از تحلی ل گرا ن و مورخان داخلی و خارجی راه یافت .لورین بود که رضاخا نرا تقویت

میکرد ت ا علیه قوامصفآرائی نمای د . بدون تردید ق ومامردی نبود که رهنمودهای

لورین را آویزه گوش قرار دهد؛ پس علیرغم توصیف وی به تیزهوشی، وزیرمختار

بریتانیا همیشه از رضاخا پ نشتیبانی میکرد ؛م ردی که به قول او سربازی بود ماجراجو

اما فاقد سواد حتی کمتر از حد متعا.ردرفست به همین دلیل بود که لورین وی ر ا

مردی ارزیابی میکرد که میتوا ن برای دستیابی به اهداف ن ب دلتر مورد استفاده واقع

شود .لورین یک بار در سالهای بین 1285 تا 1287 به عنوان دبیر سوم سفارت بریتانیا

در ایرا ن کار کرده ب و.د این دوره از حیات او در هیچ منبعی از منابع دوره مشروطه

ط تصور می کنند بریتانی ا « به غل » منعک س نشده اس . تلورین گزارش می دا د ایرانیان

میخواه د درکشورشان جای پای روسیه تزاری را پر کن؛د و افکار عمومی ایران علیه

انگلیس است. 1 مبرم ترین مأموری تلورین این بود ت ا این احساسات عمومی را به

لا که نماید منحرف ای گونه . در لورین . شود تمام انگلیس درازمدت مصالح نفع به مً

پشت سر کسانی سنگر گرفت که شعارهای ضدانگلیسی دامدن ید اما اعمالشان همه به

نفع انگلی س تمام میشد . ای ن دسته افراد ،رجال برجسته ایران را متهم به انگلوفیلی

میکردن د. در رأس این اتهازنمندگان حزب سوسیالیس ق ترار داشت که نوک تی ز

حملات خود را متوجه قوام کرده بود .

کرزن در لندننش ست هب و د و از ش رای طای را ناطلاع ینداش . او نمیتدان س تی ا

نمیتوانست بفهمد که ایرانیان چقدر از انگلستا ننفرت دارن . دکرزن مثل کاکس تنها امیدش

ای ن بود که خوانین جنو ب و جنوب غربی ایران همچنان در مدار منافع بریتانیا . نبیاز شانود

مدافع طرحی بود که یک ماهی بعد از کودتای سوم ت اوسسفنطد انگلیسیها در مورد آین ده

کردستان عرا ق طراحی شده ب و.د طبق این طرح که در قاهره و در جری ا نی کگردهم ائ ی

تدوین شد، کردهای عرا قزیر نظ رمستقیم انگلی سق رار میگرفتن د. آنه اح قداش تن د از

خودمختاری محلی و اداری برخوردار شوند و کمیسر عالی انگل یس در بغ داد یعنی سر

پرسی کاکس ب ر آنها نظار تم ینمود . برای کاکس مهم نبود که آیا در ای رداول نتی مرکزی و

1. Lorain to Curzon, Tehran, 22 December 1921, FO. 416/69.

ص:100

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

مقتد ر وجود دارد یا خیر، مهم این بود که شیرهای نفت همچنان به روی ب ا ب ز برایت شانیا د.

همان سناریوهای قدیمی در وزارت خارجه انگل یموسرد بررسی قرار مگیرفت. عده ا یبر

ای ن باور بودند که باید تلاش کرد ا یهرا منچنان به صورت ملو کالطوایف ی باقی بماند، را

ز ی

این وضعیت به نفع انگلیس تمام خواه د ش . دعدهای دیگر مثل همینل ورینو البته

حکوم ت هند انگلی سمعتقد بودند ضرورت دارد در ای را حنکومتی مقتدر ک ه در راس تای

منافع انگلیس باشد استقرار یاب . ا دی ن دو نگ رش همی شه روی میزه ای وزارت خارج ه

انگلیس و جلسات کنفرانسها در ارتباط با مسائل ایران مطرح میشد .

همزما نلورین ترجیح داد به صورت کجدار و مریز با خوانین بختیاری برخورد . کند

ا و با این خوانین ملاقات کرد و در مورد خواسته آنها مبنی بر اینکه بانک شاهی پولی

ب ه دولت مرکزی ندهد، سیاستمدارانه برخور د کرد و به آنان قولی ن.داسدمت و سوی

تحولات قابل تشخیص نبو.دپسلورین تشخیص داد نباید تمام تخم مرغها را در یک

سبد قرار ده . د او هم با رضاخا نسردار سپه روابطی نزدیک برقرار نمود و هم با

خوانین بختیار ی . د ر حقیقتلورین مترصد فرصت بود تا توازن نیهار ورا بهتر ارزیابی

کند و ببیند کدام یک از آن دو م ت یوانند بیشتر مفید فایده باشند .

د ریکی از ملاقاتها رضاخان به لورین گفت عداهی وی را متهم م یسازند که با

بلشویکها همکاری میکند، اما منظور او از این ارتباطها آن است تا بلشویکها را از

ضدی ت با بلشویک هداست » ایالا ت شمالی کشور بیرون ک ن.ردضاخان تصریح کرد در

د ، و م یخواهد همان کاری را انجام دهد که بریتانیائیها « کمی از ان ل گیسیها ندار

میخواستند به دست نیروهای خود انجام د .هناد وگفت اقدامات مزبور را به دست

خو د ایرانیها انجام خواهد داد، بدون اینکه انگل نییاز سمند هزینه کردن با . ش ا دو ارتشی

1

قدرتمند به وجود خواه د آورد تا نظم را بازگرداند و ایران را مستقل و نیرومند ساز د.

ای ن سخنان توضیح ملاقاتهای مکرر رضاخا ب نا روتشتین بود؛ به عبارتی روتشتین

د ر بازی سیاسی جاری از حریف لانیگس ی رودست خور . د ا زهمان زمان که سیدضیاء

رئیس الوزراء بود، وزیرمختار شوروی که به خوبی از ارتباطهای او با سفارت بریتانیا

آگاه ی داشت، بدون اطلاع از حوادث پشت پرده به تقویت سرد ار سپه م یپرداخ ت.

1.Lorain to Curzon, Tehran, February 20/1922, FO. 371/7805.

ص:101

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

روتشتین بارها با رضاخا م نلاقات کر.د رضاخان در این ملاقاتها از اومیخواس ت به

قشون ایران کمک ک.ن ردوتشتین از بازی ماهرانه بری تادنیرا ایرانغافل بود و

نمیدانست که ترجیح رضاخا ب نر سیدضیا ءدرست همان چیزی است که محافل

سرمایه داری انگلیس طلب میکنن د.

روتشتین بین نمایندگان منتخب مجلس چهارم هم که آ نزمان هنوز رسما تشکیل

ً

جلسه ندا ده بود، دست به تبلیغاتی وسیع . زندیز مدرس ا هی که متعلق به روسها بود

بازگشائ ی شده و در کنار آن روابط فرهنگی دو کشور هم افزایشی چشمگیر . یافت

بعدها قوام هم از ملاقاتها و قرار و مدارهای رض اباخ ارنوسها به شدت رآبشفته ش . د

ا و حتی قصد داشت رضاخ ارنا از پست وزارت جن برگکنار کند، اما به گزارش

اعما ل نفوذ فو ا قلعاده رضاخان بر واحدهای نظامی و ترس اعضای کابینه از » انگلیسیها

1 «. دستگیر شدن ،م انع از برکناری وی شده است

د ر اوایل سال 1301 رضاخان لو ورین بار دیگر یکدیگر را در یک میهمانی سفارت

در تر هد او را کم د می گفت ترجیح لورین به خطاب صًریحا رضاخان . کردند ملاقات

سفارت ببیند ، زیرا ایرانیان فک رم ی کنند وی با انگلیسیها دست به یکی کرده ا. سآنگ تاه

بعد از خندها ی ب ل هورین گفت با او در تماس خواهد . 2بلوودرین به صراحت نوشت

رضاخان میتواند موهبتی برای بریتانیاباشد. زیرا با نفوذی که به دست آورده است ،

3

م ت یواند جلو دسایس و تحریکات بلشویکها را بگیر د.

در تلگر امی دیگر آمده است در اوضاع کنونی او بهترین تضمین صیانت از منافع

4

مشرو ع بریتانیاس ت. ا ز آن سوی شرک ت نفت انگلیس و ایراهنم از رضاخان حمایت

وعد هه ائی که بندگا ن » مالی و سیاس یم یکر د. د ر مقابل رئیس شرکت انتظار داشت

5 «. حضر ت اشرف روز تشریف فرمائی در طهران فرمدهواند، امر به اجرای آن فرمایند

. 1 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 127

2.Loraine to Curzon, Tehran, April 15/1922.

3.…Could be… preventing the machinations and intergues of pro-Bolshevik elements. Lorain to Curzon,

April 21/1922, FO. 371/7806.

4. [Reza Khan] is the best guarantee of protection of our legitimate interests…, Lorain to Curzon, June

24/1922, FO. 371/7813.

5 . خزانهدار کل قشون به رضاخان، تلگراف، مورخه 29 عقرب (آبان) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:102

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

اینکه رضاخان چه وعدههائی به رئیس شرکت نفت داده است، بر ما معلوم نیس ت.

روز ششم آذرماه سال 1300 انگرت ، کاردار سفارتآمریکا گزارش داد کلن ل س اندرز

وابسته نظامی سفارت انگلی ، س رضایت خود رااز اقدامات رضاخا ا نعلام ک رد هاس .د تر

این گزارش در مورد کلنل ساندرز گفته شده او از افسران لایق و کارآزموده بریتانیائی است ؛

خاورنزدیک را به خوب یم یشناسد ؛د ر جنگ تنگه داردان شلرکت کرد؛ه و سالها در ع ر،ا ق

ایران و قفقاز خدمت کرده است .چهار روز پیش از این یعنی دوم آذرماه آن سال، ساندرز با

رضاخان گفتگوئی طولانی انجام دهادبو د. در این گفتگوها نبارمههای آت یو کوش شها ی

1

رضاخان برای تجدید ساختار ارتش به بحث گذاشته شد.

همزمان رضاخا ن به کار خود مشغول ب.و ادو برای اینکه نیروی تحت کنترل خویش

ر اکه ترکیبی بود از قوه قزاق و نیروی ژاندارم، قوت قلب ، ببهخفشردمنادهان ارشد

ترفی ع درجه دا . د ب هواقع اواخر دیما ه بود که ارتش متحدالش مکلورد نظر خود ر ا

سامان داد .

رضاخان درجه های جدیدی مثل ارت ه شای غربی به وجود ؛آموقردرر کر د

مدرسه ا ی برای تدریس نظام به وجود آید؛ و واحدهای واره نظسام و پیاندظهام و

توپخانه تشکیل شو . د عبداللهخان امیرطهماسبی ، احمد امیراحمد، یحسین خزاع، ی

محمود آیرم و محمودخان انصار ب یه درجه امی لرشگری نائل آمدن . دخدایارخان

خدایار، اسمعیل امیرافضل یو مرتضی یزداپنناه سرتیپ شدند و به این شکل مقدمات

شکلگیری واح دهای ارتش نوین مشتمل بر لشگر، تیپ، گردان، گروهان و رسد فراهم

شد . اینک احمدشاه هیچ کنترلی بر ارتش نداش. ا تو نه م یتوانست کسی را به سمتی

نظامی منصوب کند و نه به او ارتقاء درجه دهد؛ ر ا ضیانخاانختیار شاه را خود ب ه

دست گرف ت . ب هجز قوه قزاق بودند عاید ه ا ز نیروهای ژاندارمری که با رضاخان

رابطه ا یحسنه داشتن د. از اینانمیتوا ن به فض ا للله زاهد ی ملقب به بصیردیوان اشاره

کرد . ا وهم در زمره فرماندهانی بود که بعد از دتاک ی وسوم اسفن دارتقاء درجه یافت و

ب ه سرتیپی نائل آم .دبرای رضاخان نفس حمایت زاهد ب یسیار مهم بو ؛ دکمااینکه در

بیس ت و هفتم آذرماه 1300 نامه ا یخطا ب به زاهدی نوش ت و ا زاینکه زاهد یبه ارتقاء

1.Engert to DS, November 28/1921, No. 767, DS. 891.6363-SO/49 Majd, op. cit. p, 118.

ص:103

104 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

درجه از سرهنگی به سرتیپی نائل آمده است، به او تبریک . گدف ر ادام ته آمده ب:ود

منتظرم با حسن ظنی که به لیاقت و کفایت شما دارم کشف اسلحه مخفی شده در »

1 «. جنگل را به نوبه خود شما نیز به من تبریک بگوئید

رضاخان که موقعیت را برای تحرکات خود مناسب یافت هبود، ب همحم خان دطاهر

میرپنج ازصاحب منصبا ن قزا ق دستور داد انبار غل هدولت یرا ک هت اآن زم ا نزی رنظ ر

وزارت مالی ه اداره میشد ، تحت اختیار خود گی ر د و تح ت نظ ار ت وزارت جن ق گرا ر

دهد؛ به این شکل رضاخ اونارد نزاعی مستقیم با مص دوقزیر مالیه کابینهشد. رض اخا ن

توانس ت بر قوت لایموت مردم هم تسلط یابد و از نان ب همثاب هاب زار یجه تت یه سو

حسابها ی سیاسی بهرهگیری نماید . وقت ی این عمل انجام شد، زمستان سال 1300 بو د. در

هما ن زمان احمدشاهمیخواس ت راه ی مسافرت به فرنگ وش د. این در حالی بود که غیر

از رجال کشور که در ایران به سر م بردنید، آی ت ا للهسیدابوالحسن اصفهانیمرج ع تقلی د

شیعیان که مقیم عرا ب قود، پیامی توسط فرزند خود آقاابوطال ب ب هکنسولگر یایران در

2

فًرستاد و بغداد

صریحا خاطرنشان کرد مسافرت شاه به مصلحت کشور نیست.

د راین میان شاه روز به روز بی عشتلارقه خود را به مسافرت فرنگ علنم ییکر د.

نمایندگان فراکسیون اصلاحطلب تلاش کردند مانع این سفر شوند و او را از عواقب

این تصمیم خود برحذر دا ر.ن ل دیکن شاه که می خواست ادای دمکراسیهای پارلمانی را

درآورد، آسایش شخصی خود را بر سرنوشت کشور ترجیح میداد .

بالاخره عد ه ا ی ا ز علمای تهران به شاه پیغام دادند این مسافرت را به صلاح

نمیدانند و از او خواستند از مسافرت خویش منصرف . شسرودا رسپه یکه خور دو

توسط قائم مقاال ممل ر ک فی ع که زمان یهدف ترور نافرجام اعضای کمیته مجازات واقع

شده و از آن به بعد مرعوب گردیده بو د، به علمای تهران پیغام داد با مسافرت شا ه

ول ی اغلب از آنها جواب دادند نکمهیگوئیم شاه نرود ول یم یگوئیم » : مخالفت ننمایند

ملت ایران راضی نیست و صلاح مملکت و شاه در این است که این ظها ر عدم ا

رضای ت بشود و اگر سوءترتیبی بر این مسافرت مترتب شمدیتوان گفت این مسافرت

114 ز، آرشیو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. - 323- 1 .رضاخان به بصیردیوان، ش 8

1300 ، اسناد /11/ 2 .مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، مفتحالملک به وزیر خارجه، مورخه 15

. سال 1300 ، کارتن 36 ، پوشه 7

ص:104

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

است بوده اجنبی تحریک به . « در رضاخان . داشت حقیقت کًاملا علما نظر اظهار این 1

این مسافرت نقش درجه اول ایفا کر د و آن را در نزد مق ماا ت انگلیسی مقیم تهران به

مثابه دلیلی بر لزوم صعود خود به مناصب بالاتر تلقی نمود .

برخی اسناد انگلی سکه قصد دارند شخصیتی مستقل از رض اارائ خاهن دهند، در

تناقضی آشکار با دیگر اسنادی که بالاتر به آنها ارجاع دادیم، ان مددوعیی که خود

میخواست شاه به فرنگ رود تا با آسودگی بیشتری طرحهای خویش را به انجام

رساند ، در ملاقات با وابسته نظامی انگل یدر س تهرا ناز این مسافرت ابراز نارضایتی

کرده اس ت. طبق این اسناد رضاخا ب نرای اینکه طرف خود را بیازد ماگیفت اگر سوگند

وفاداری به سلطنت قاجار نخورده بود، برای ایجاد یک حکومت جدید دست به اقدام

میزد . ا وبه قوا مناسزا گفت، از طرح خود برای سست کردن بنیاد دولت سخن به میان

آور د و بالاخره از اینکه دولت انگل یبه سایران پو ؛ ه

ل ینداده است ابراز شادمانی کبرد

این بهانه که وقتی ایرانیان درک کنند با گدنائمییتوا ن پول به دست آورد مجبور

2

می شوند کار کنن . د اینهم نکته ا یاست از اسناد انگلی ک سه مطالبه ایرانیان از حقوق

مشرو ع خویش در موضوع فروش نفت را گدائی ارزیابی مکنن ید. احمدشا ه زمانی به

مسافرت رفت که ولیعهدش هم در ب ارهوپ سا رم یبر د. او حداقل صبر نکرد

محمدحسن میرزا ولیعه داز مسافرت بازگردد و آنگاه خود عازم سفر شود ؛ پس مقام

نیاب ت سلطنت را به اعت ال ضاسدلطنه دیگر برادر خود داد که تا مراجعت ولیعهد امور را

3

رتق و فتق نمای د. او وعده داد بعد از شش ماه به کشور مراجعت خواهد کر د.

مس افرت شاه به سادگی صورت نگر ف.ش تاه از زمان کابینه سیدضی ادءوست داشت

روانه اروپا شود، لیکن بیم آن میرفت که اگر برود چنددستگیها باعث گردد روال امور

ب ه نفع شورویها خاتمه ی ا.بدب ههمین دلیل انگلیس با این مسافرت مخالف ب . ب وعدد از

سقوط سیدضیاء شاه اندکی دلگرم شد، لیکن در ماههای شهریور و مهر علاق ا ه یمهار

نشدنی در مورد مسافرت از خود نشان .قداودام مخالف مسافرت شاه ب و. دشاه هم

لا کارهایش اینکه از غافل ؛ کرد می بازی نقش او دولت علیه همیشه . رضاخان نفع به مً

. 1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 190

2. Military Attache Report to Curzon, Tehran, 22 January 1922, FO. 416/70.

3.Lorain to Curzon, Tehran, 15 January 1922, FO. 416/70.

ص:105

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

تمام خواهد ش د. شاه وقتی احساس کرد ول دت قوا م در آستانه سقوط است نظر خود را

تغییر داد . 1 اما وقتی قوا م کابینه ا شرا ترمیم نمو د ،باز هم به فکر مسافرت .بافهت اد

ادعا ی اسناد انگلیساو به عنوان شاه ایران با بریجمن از کارمندان ارشد سفارت درددل

3

میک رد و زندگی در کشور خود را وحشتناک و ناخوشایند 2 می خوان د.

رضاخان به اینهمه بسنده نکر .د او آنقدر در کار رئیسالوزراء کارشکنی ن مود تا وادار به

استعفایشنمود . د ر عین حال نفا ا قفکنی مجلس و دسیسه آرائی ش رک تنف تانگل ی س و

ایران که از واگذاری امتیاز نفت ش ا میارا لن به کمپانی نفت آمریکا ئی رضایت نداش ت ،

وضعیت قوام را بیش از پیش بغرنج .کربد ه این شک ، ل قوام که موفق شده بود بین دولتهای

ایران و شورو یدر شمال و ایر اون افغانستا ندر شرق کشور نوعی تشن زدا جئ ی کن د4، در

29 دی ماه 1300 سقوط کرد و مشیرالدو لپهیرنیا روز ششم بهمن ماه کابینه خود را معرف ی

ی 5 باقی « دیکتاتور نظ ام » نمو د. سردار سپه همچنان به عنوان وزیر جنگ یا به تعبیر انگرت

ماند . باق ی ماندن سردا رسپه در منصب خود، از نظرکاردار آمریکا یک پیروزی دیپلماتی ک

برای بریتانیای کبیر محسوب میشد. 6 اواخر سال 1300 که معلوم بود رضاخان عزم خویش

ر اجزم کرده است تا بر مقدرات امور کشور تسلط یابد، مقامات سفارت آمریک ا در مور د

وضعیت او گزارشی تهیه کردند و برای مقامات کشور خود ارسال نمودند .طبق این گزارش

رضاخان مردی است بیسواد، اما بسیار فعال .حتی قادر به خواندن و نوشتن نیست، اما به هر

حال ب راوضاع مسلط اس ؛ ت و ملزومات و نیازهای قشون او کلیه عواید کشور می برلاع د و

7

حت ی یک پنی هم برای وزارتخهاانهی دیگر باق ی نم یگذار د. نکته مهمتر اینک ه آمریکائیها

گزارش م یدادند بریتانیا تلاشمیکند با اعمال هر سیاست ممک ن از جان بوزارت امور

هند، مانع از ایستادن ایران بر پاهای خود ؛ شو ونیدز تلاشمیکند مانع نزدیک ی ای ران به

1.Norman to Curzon, Tehran, 11 September 1921, FO. 371/6407.

را در توصیف Terriblement desagreeble 2 . شاه در ملاقات با بریجمن به زبان فرانسه سخن گفت و لغات

وضعیت ایران به کار برد .

3. Bridgman to Curzon, Tehran, 25 October 1921, FO. 416/70.

4 .متن عهدنامه دوستی بین ایران و افغانستان د ر: مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، مورخه شنبه 29

. ذیحجةالحرام 1339 مطابق با 11 سنبله 1300 ، ص 126

5. Military Dictator.

6.Engert to DS, January 23/1922, Telegram No. 15, 891.002/98.

7.US embassy in Tehran to DS, No. 583, 891.00/1210, February 8/1922, also: majd, op. cit. p. 128.

ص:106

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 107

کشورها ی دیگر جهان گردد.به نظر این دیپلمات آمریکائی ا ین سیاست به واقع در پیش

گرفتن روشی است تا ایران همواره وابسته به بریتانیا باقی بمان د.

یکی از این سیاست هماهیا ساختن مقدماتنابودی قدرت بختیاریاه در مناطق مرکزی

و جنوب کشور بود. این سیاست که درست بعد از ورود لور ین به ایران در پیش گرفته

شد بو د، منطبق بود با برنامه درازمدت وزیرمختار جدید که برچیدن ملوکالطوائ فی و

ه

استقرار حکومت مقتدر مرکزی با اتکاء بر نیروی نظامی را سرلوحه کار م ق یراددر .در

ای ن ایام گزارشهائی از اوضاع منطقه برای رضاخان ارسال م یش د. از آن جمله فرمانده

لشگر جنوب در نامهای ن وشت:

مقام محترم ریاست ارکان حرب کل قشون دام اجلاله، به قرار اطلاعات، هیأت

علمیه با اتحادیه تجار معاهدهای ب ستهاند د ر ظاهر برای اقدام در امر بمعروف،

ترویج امتعه وطنی، ضدیت با قانون جزای عرفی، در باطن برای جلوگیری از

اجرای قانون تحدید [تریاک]، ایجاد اشکالات در قبال وصول مالیات و جنس

خًالصجات که

اخیرا به وزارت جنگ محول گردیده، میباشد . این اتحاد با

اًتحادیکه با بختیاریها بسته شده

فعلا اتحاد مثلثی در مقابل اقدامات دولت تشکیل

،ً ] هستند [ هد از قرار مذکوره در صدد اقدامات مهمه د می

فعلا معلوم نیست از کجا

1

و چه ناحیهای شروع میشو د.

مقابل » پاسخ داده شد از مفاد این تلگراف چنین استنباط میشود که لشگ ر جنوب

ین« زخیالات سوء مفس د » ه اقدامات لازم برای جلوگیری ا « عملیات و اتفاقات مض ر

در این صورت اول وظیفه آن ارکان حرب این است که با کمال »، صورت نم یده د

ت ا اینگونه محظورات » حیحر ابه کار گیرند « سرعت تجهیزات را کامل نموده سیاست ص

2 «. و موانع با عملیات مجدانه شما مرتفع گردد

شوروی، انگلیس و سقوط قوام

سقوط قوام برای رضاخا نموهبتی به شمار می رف ت. او از این به بعد حتی با وجود

1 .رئیس ارکان حرب لشگر جنوب به رئیس ارکان حرب کل قشون، مورخه 27 حوت (اسفند) 1300 ، اسناد

وزارت جنگ .

2 .ارکان حرب کل قشون به ارکان حرب لشگر جنوب، مورخه 29 حوت (اسفند) 1300 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:107

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

رجلی مثل مشیرالدولهمیتوانس ت تمام عواید ایران بابت حالاقمتیا ز نفت را که همیشه

با خست تمام از س وی شرکت نفت انگلیس و ایر اپنرداخت م یشد، تحت اختیار خود

گیرد. از این پس وزارتخانه ها ی دیگر به ندرت وجهی دریاف م ت یکردن د. سایر وزیران

و مقامات هم جرأتنمیکردند اعتراضی کنند، زیرا در آن صورت از سوی قشون با

1

آنها به شدت برخورد میش د.

ا زآن سوی دولت شورو هیم با قوا مبر سر مهر نبو . سودسیالی ستها او را مردی

2

معرفی می کردن د نوکر انگلی سو خائ . ن جراید آنها مملو بود از ناس ز ابه رئیسال وزرا ء.

لیکن هرگز توضیح ندادند قوامچه خیانتی مرتکب شده است که مستوجب آن همه

ناروائی اس ت . روتشتین ،ن ماینده شورو یدر تهران که با این محافل افراطی و بدون اصول

ارتباط داشت و آنها را هم مسلک خود میانگاشت، مطالب و نظرات این دسته افراد را به

دو ل تمتبوع خود گزار م شی دا د. نتیجه این گزارشها همسوئی سیاست شوروی با محاف ل

افراطی بو د که به چیزی کمتر از سقوط ق روام ضایت نمی دادند .جاسوسان سفارت بریتانیا

گزارش می دادند ک ه روزنامه افراطیبامداد روشن ماهانه بین دویست تا سی ص دتوم ا ن از

3

روتشتین کمک دریاف تمی کر د. هرمن نورمن ، وزیرمختار وق ت گو ادفری ه اوار،د دبی ر

.

شرق ی سفارت بریتانیا که مقدمات کودتا را مهیا بدویدن دهد، کارش کن ی در دول تق راوا م

ه ک ا ر د و خ ی ا ه ح ر ط ت ف ر ش ی پ ت ا م د ق م س و م ل م شًدت بخشیدند؛ اینان به نحوی کاملا نیز

باید به دست رضاخان اجرا میشد، مهیا میساختند .

رضاخان توانست بودجه عمداهی برای وزارت جن گبه دست آو ر. داینک او با پول

میتوانست بیش از پیش اهداف بلندمدت خویش را جامه عمل بپوشاند .بعلاوه

رضاخان با اتکاء به قدرتهای نهان و آشکار و با حمایت ، دقرز اقعهزال و نصب حکام

ایالات و ولایات دخال م تیکرد ؛ا و نظامیانی از نیروهای تحت امر خود را به

حکومتها ین قاط گوناگون کشور گسی م ل یداشت. 4 خراسان و گیلا ن نخستین نقاطی

بودند که تحت سیطره نیروهای رضاخادنرآمدن د. امیرپنجه حسین آق، افرمانده قوای

1.US embassy in Tehran to DS, enclosur No. 583, February 8/1922, 891.00/1210 Majd, op. cit, p. 126.

. 2 . تاریخ احزاب سیاسی، ج 1، ص 169

. 3 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 221

. 4 .تاریخ بیست ساله ایران، ج 1، ص 423

ص:108

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 109

اعزام ی قزاق به مشه، دبدون هیچگونه پرده پوش ی اعلام داشت از قوا فمرمان نمیبرد و

1

فقط و فقط از رضاخا ا نطاعت م ینمای د. هم ه چیز مهیای صعود رضاخان شده بود ؛ب ه

ویژ ه اینک ه پیش از این د ر آذرماه سال 1300 او کلنل گلرو پرا از فرماندهی ژاندارمری

عزل کرد و کفالت آن را به عزیزالله ضرغاام ز اف یسران تحت امر خود ر

سپرد . د نظمیه

ه م دست به تحرکاتی زد زومینه نقل و انتقال نیروهای وق نزا ظمقیه را در دوایر

نظامی یکدیگر فراهم ساخ . تاین همه در زمانی صور م تیگرفت که مطبوعاتی مثل

شفق سرخ به مدیریت علی دشت،یمرد آزا د ب همدیریت داورو ستاره ایرا ن به مدیریت

حسین صبا ، وی را بیسمار ا کیران معرفیو تبلیغ م یکردند که سردا ر سپه ،ت نها فرد ی

است که میتواند استقلال و تمامیت ارضی ایران را نگاهبانی کن د.

شورویها تحت تأثیر جزم اندیشیهای ایدئولوژیک خویش، از روند تحولات غافل

ماندند . آنها فریب نمایشهای رضاخا نرا خوردند و در مطبوعات خود م ینوشتند ک ه

گویا وی قادر است ایر ارنا از وضعیت به قول آنها فئودالی به سوی گسترش مناسبات

سرمایه داری هدایت کند وبه این شکل زمینهها یشکل گیری طبقه کارگر صنعتی که

رهبری انقلاب سوسیالیستی را عهدداهر خواهد شد، فراهم سا . زداین جزم اندیشیهای

سادهلوحانه و من درآوردی که سکه رایج کمونیسم روسی بود، راه را برای صعود

اجتنابپذیر قزاق به قدرت بلامناز،ع بیش از پیش فراهم س.ا ق خوا ت م نه تنها با

دسیسه ها یرنگارنگ رضاخان و مشاوران مخفی و علنی او، بلکه با بزدلی شاهی که در

مکتب فروغ ی و ناصرالملکپرورش یافته و تحت القائات آنها ج ز هراس چیزی در دل

نداش ت. مواجه بو . د ب ه این شکل مردی که شایمدیتوانست مانع جاهطلبیهای روزافزون

قزاق باش د، روز بیست و نهم دیماه سال 1300 مستعفی شد و روز پنجم بمهامه ، ن

حسن خان مشیرالدوله سکان ریاست وزرائی ایران را به دست گ . ر فروز ت بعد شاه

جبون از راه بغداد عازم دومین سفر خویش به فرنگ شد .

بنابرای نبرخلاف تصور رای ، ج انگلستان به هیچ وجه به ادامه حکومت قروا ضمایت

نداش ت. الیگارشی مالی بریتان ینافع خود را نه در استقرار دولت قانونی و قدرتمند ، بلکه

در صعود قزاقان م یدی د. رجال و خاندانهای سرشناس کش ورخار راه اهداف بلندمدت

. 1 .فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، صص 182 و 189

ص:109

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

بریتانیا در ایران بوندد . ب ه بهانه صنعتی کردن کشوری که از کوچکترین پشتهاوان ی هاین

ام ر محروم بود، حملات علیه مالکان ارضی تشدید ش د. در آن هنگامه هیکچس از

روشنفکرا ن ایرانی نیندیشید اگر قرار است کشو ر صنعتی شود، راه آن نه در قطع و

گسستگی نظام جدید از نظام کهنه، بلکه در استخراج نظم نو از درون نظم کهن است؛

بگذریم از اینکه بریتان یادر مسئله صنعتی کردن ایران هی گوچنه صداقتی نداش . تانگلیس

برافکندن قوا م را در دستور کار خود قرار . زدایدرا قوا م بود که افسران انگلیسی را ا ز

نیروی قزاق اخراج کر؛د او بود که مانع استخدام مجدد سیدنی آر-میاتساژمیت شد و

بالاخره قوام بود که با واگذاری امتیاز نفت شامیارا لن به آمریکا ئیا ن تلاش کرد قدرت

جادوئی انگلستان را در ایرا نخرد کن . دقوام در دوره دوم ریاست وزرائی خود با ز هم

تلاش کرد حلقههائی که ایران را از نظر سیاسی به بریت امنتیاصل میکند ، یکی بعد از

دیگر ی از بین بب ر. دبه ویژه حلقهها ئ ی که از تقویت روزافزون قزاقان حما یم یتکردن د.

یک ی از این افراد هم ی نسیدنی آرمیتاژ - اسمیت بو د. اکنون از نظر قوا مدیگر به وجود

مستشارا ن اقتصادیبریتانیا نیازی نبو د . پس او همراه با کارکنان خویش از کار برکنار

1

گردید و در آستانه ترک کشور بو د.

انگلیس برای رسیدن به هدف خود، محدودیت مالی علیه کابینه را قاف وازا میش داهد

بود . بانک شاهنشاهی ، این ابزار تسلط سرمایه مالی بری تبان ری اایران و نیز شرکت نفت

انگلی س و ایرا ناز اعطای کمک به دولت ق مونامع شدن . د اینک بیمی از نفوذ کمونیسم

ه م در میان نبو. دروتشتین نیز معتقد به برافکندن ق وباوم د ؛ز یرا وی به خود جرأ ت داد

در مرزهای شورویبه یک شرکت آمریکا ئ ی امتیاز نفتی اعطا ک ن.دبالاخره هم قوا مبعد

از هشت ماه زمامداری با تبانی شوروی و انگلستان سقوط کرد .

کلیه اقداماتی که نویسندگان دوره پهلو یاز افتخارات قزا ق محسوب داشتان هد، ب ه

واق ع ناشی از ابتکار عمل و سیاستهای قوام ؛ بحوتدی ختم غائله اسماعیآق ل اسیمیتقو در

آذربایجان و کردستان که نقشی مؤثر در حفظ تمامیت ارضی ایران داشت، به ابتکار قوام

صورت گرفت؛ و رضاخان آن را به نفع خود مصادره کرد .

قوام ک هخواستار دولتی قانونی و قدرتمند بود، بعد شازش- هفت سال فتر ، ت

1.Engert to DS, Telegram, No. 54, September 8/1922, 891.01A/22 Majd, op. cit. p, 122.

ص:110

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

1

مجل س را گشو؛د و با شوروی ب ر سر مسائل فیمابیهن ویژه اختلافات مر زوی

افغانستان بر سر مسئله آب هیر منمدذاکره کرد و معاهده منعقد ن .م اویدن سیاست باعث

2

برقرار ی صلح و آرامش با همسایگان .ش ا دو بود که پلیس جنایورا بن را منح ل

ساخت؛ ارتشنوین را پایهریزی کر؛د و برای رهائی از سلطه انگلی وس شوروی

گامهای اساسی برداشت .

دیگ ر اینکه انگلیسیها برای اینکه زمینه را برای عزل م قهیواا مسازند، دست به انتشار

مطالبی دروغ زدن . د از جمله اینکه از قول خبرنگار نارموه زتایمز در تهران خاطرنشان

نمودند قوا م به این دلیل امتیاز نفت ش مراا لبه تأخیر افکند تا بتواند از شرکتهای نفتی

آمریکا ئ ی رشوه دریافت کن .د ای ن سخنان با اینکه واقعیت نداشت، اما زهمی نرا برای

برکنار ساختن او آماده م یکرد . وزارت امور خارجهآمریکا ازکورنفلد خواست صحت

و سقم اخبار تایم زرا بررسی کن . داو باید به واشنگت ا نطلاع م ید ا د آیا اتهاماتی که علیه

رئیسالوزراء اقامه شده است واقعیت دارند یا ؛ خوی ا رینکه مشخص شود کدامیک از

شرکتهای آمریکائی م یخواهند از طرق غیرمعمول دولت ایران را وادار به پذیرش

پیشنهاد اعطای امتیاز نفت نمای. ن 3دکورنفلد پاسخ داد ادعاهای تایمز لند نهیچ پایه و

4

اًساسی ندارد و

کاملا بیجاس ت.

د هروز قبل از سقوط قو،ال م ورین به صری ت حرین وجه ممکن از رضاخان د فا عکرد.او

قدر ت نظامی رضاخا نرا به رخ کرز نکشید و ت ک س تاراهی اس ت در آسمان

؛ اینکه ا و

ارزی اب یم ک ینن د. « نادرشا ه » سیاست ایرا ن؛ مردی که گروهی از ایرانیان او را همط را ز

انگلیس تلا ش میکرد رضاخا ن را مردی مستقل نشان دهد که به هیچ سیاست خارج ی

وابستگ ی ندارد و تنها آمال او احیای ارتش و تمرکز بخشیدن به قدرت دولت ، و دار س ت

عین حال از دخال ت مستقیم در سیاس ت اجتناب میورزد .لورین بعد از اینک هرض اخا نرا

1 . ن ک:مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره چهارم، سهشنبه مورخه 28 ربیعالآخر 1340 ، مطابق با هفتم قوس

، 277 و جلسه مورخه سهشنبه ششم ربیعالثانی 1340 مطابق با چهاردهم قوس 1300 - 1330 ، صص 290

. 290- صص 304

2 . ن ک:مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، سه شنبه مورخه 28 ربیعالآخر 1، 340 مطابق با هفتم قوس

. 269- 1300 ، صص 271

3.DS to Kornfeld, enclosure No. 260, March 13/1923, DS. 891.6363-SO/276 Majd, op. cit, p. 149.

4.Telegram of Kornfeld, No. 13, April 30/1923, DS. 891.6363-SO/282 Majd, Ibid.

ص:111

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

خواند ، برای اینکه مورد سرزنش کر زقرنار نگی رد ،نوش تب اای نح ا ل « قهرمان ایران »

شخص ا وهیچ ارتباطی با رضاخ انندار د؛ 1 مطلب یک هک ذ بمحضب . مهودم نیس ت

شخص لورین با رضاخان مرتبط بوده است یا خیر، مهم این است که او از طرق گوناگون

میتوانست با این مرد رابطه برقرار نماید .

رضاخان در مسیر خودکامگی

انگلیس به واقع سقوط قوا ر ام جشن گرف؛ تو حمایت از رضاخارانشد ت

بخشی د. درآمدهای معوقه ایران از محل عایدات نفتی که از سال 1915 تا آن زمان

پرداخ ت نشده بود، اکنون ت ا حدی قابل پرداخت بو.ددر اواخر سال 1300 بریتانیا مبلغ

یکصد و بیست هزار پوند از طلب های ایران را از محل فروش نفتپ رداخت نمود و

بعلاوه قرار بود مبلغ هشتصد و هشت هزار پوند دیگر در اواخر سال 1301 بپرداز د. ب ا

این پول م یشد مقداری از مصارف وزارت جن را گ تأمین ک . ردهمانطور که انگرت

گزار ش داده است، کلیه این پهولا در حقیقت مطالبات معوقه دولت ایران از شرکت

2

نفت انگلیس و ایران بود.

ب ا این پولها بود که د راواخر سال 1300 رضاخان کشور را به پنج منطقه نظام ی

تقسیم کر د. در هر کدام از این مناطق باید پانزده هزار سرباز ستقمر م یشدن د. به عبارتی

میبایست در طول مدتی قلیل، تعداد زیادی پادگان ساخت هم یش د. بودجه وزارت جنگ

با ز هم افزایش پیدامیکرد و تجهیزات زیادی خریدار می یشد ؛د ر کشور م یبایست

پن جلشگر دای ر م یگردی د. هرکدام از این لشگر ه ا در دست یک املیرش گر قرار داش . ت

لشگر ه اعبارت بود از مرکز، شمال غرب ، غرب ، شرق و جنوب ؛ب ه اینها باید تی پ

مستقل شمال را هم افزو د.مراکز نظامی هم به ترتیب عبارت بود از ک تههمراقن ر

فرمانده ی لشکر مرکز بو؛د تبریز که مرکز فرماندهی لشکرشمال غرب محسوب میشد ؛

مشهد پایگاه فرماندهی لشکر شر؛ قهمدا ن پادگان اصلی لشکر غرب و اص فمها رکنز

فرماندهی لشکر جنو . ب ه ل رشگر متشکل بود از دوتیپ گارد پیاده که هرکدام سه فوج

داش ت. در رأس هر فوج یک سرهنگ فرماندهی می کرد. بعلاوه هر لشگ ریک تی پ

1.Lorain to Curzon, Tehran, 11 January 1922, FO. 416/70.

2.Engert to Department of State, No. 797, January 4/1922, DS. 891.51/256.

ص:112

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 113

گارد سوار داشت که حمل سلاح سنگین و وظیفه حمله با آنها . به عببا وردتی برخلاف

گارد پیاده، گارد سواره فوجی مستقل به نام فوج حمله .دتای شپت دیگر هر لشگ ر

عبار ت بود از تیپ توپخ .ان تهیپ توپخان،ه هم فوج کوهستانی داش ، تهم فوج پیاده و

هم سوا ر .لشگر مرکز تیپ مستقلی برای اراک داشت که خود متشکل از دو فوج بو . د

د رکنار اینها یک فوج نقلیه برای هر لشگ ر وجود داش . تفرماندهان لشگ رها تغیی ر

خزاعی آقا حسین دست به تأسیس بدو در غرب کًردند، می

مثلا لشگر سپرده شد، اما

بعد اجان محمدخا ن علائی به جای وی منصوب گرد.ی ل دشگ ر شمال غرب هم د ر

دست عبدا لله خا نطهماسبی بود، اما بعدها حبی ا بللهخان شیبانی به جایش منصو ب

گردید . ب ه همین سیاق لشگر جنوب تحت فرماندهی محمود آی ق رمرار داشت که ب ه

مرور افرادی دیگر به جای او منصوب . فرشماندندده تیپ مستقل شمال هم

محمدحسین آیرم بود. برجست هتر ی ن افسران قشون رضاخاینکی امی ل رشگ ر احمدآقا

امیراحمدی بود و دیگری سرتیپ فاضللهلخ ان زاهدی . د ر کنار اینها محمودخان

پولادین قرار داشت که با درجه سرهنگی فرمانده فوج گارد پهلوی لشگ ر مرکز ب .ود

پولادین بعدها در جریان دسیس ا هی علیه رضاخان اعدام گردی . د پولادین از مدتها پیش

موضوع ی بود برای گزارشهای قزاق.انعلت آن بود که حتی بعد از قیام لاهوت کیه ب ه

آ ناشاره خواهیم کرد، عده ای از صاحب منصبا ن ژاندارمر ی د رمنزل سی ا فلله خان نایب

سرهنگ ژاندارمری مجلسی تشکیل داده بنودد که در آن نایب سرهنگ محمودخان

پولادین هم شرک تم یکرد . محو ر جلسه این بود ک هوقتی افرادی مثل سی افللهخا ن و

پولادین وجود دارند که از مدارس معتبر نظامی التفاحرغصیل شدها ند، چرا کسانی مثل

ن خا صادق سرهنگ نایب و بیگ ابوالقاسم سرهنگ » نظام از و بیسواد ، عامی تًماما که

بی بهره هستند فرمانده فوج و گرن دام یشو ن د و شما صاحب منصبان غیور.... دارای هیچ

بعد از ای ن «. شغلی نیستید .صاحب منصبان پست قزاق به شما ترجیح [داده] میش وند

مذاکرات عد های هم قس م م یشو ن د که تهرا نبروند و با ولیعهد و اع ی ا د زهوکلای

بان ی قشون حالیه وجود مقد س حضرت اشرف وزیر جنگ و » مجلس ه م پیما ن گردند و

ترتیبات وزارت جنگ حالیه را از میان بردارند حتی در این خصوص مبالغی خرج

کرده « داد گزارش طهماسبی . بودند » نایب ام نموده فدوی که تحقیقاتی مطابق ضًمنا

کمیته از و بود متمایل لشویکی ا ب ک ل س م ه ب سًابقا پولادین محمودخان سرهنگ

ص:113

114 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

کمونیست زنجان ورقه عضویت داشته که شرح آن در دوسیه صاحب منصبان متمر د

1 «. لاهوتی مضبوط است

مهمترین بخش قشون متحدالشک، لدایره عملیات ب و. داین دایره به اچ رهشعبه

تقسیم م یشد: 1 .تنسیقات؛ 2 . استخبارات ؛ 3 .نقشه برداری ؛ 4. تربی ت . دایره تنسیقات

وظیفه داشت قوای مسلح لازم را در شرایط جنگ و صلح فراهم کن ؛ مهمات ود

ملزومات جنگی را تهیه نماید ؛ خط سیر قوای اعزامی برای جنگ را مشخص ؛ سازد

میزان قوای لازم در رژههای نظامی را تخمین زن؛د برای مقابله با یاغیان مهیا باشد و

قوا ی لازم را در اختیار داشته با؛ شتعدیین کند در کدام ناحیه لشگر ه انیازمند تأسیس

پادگان هستند ؛ نقشه عملیات جنگی را طراحی ؛ک نقدوای لازم برای استقرار امنیت در

راهها را تأمین نمای؛د نیز انجام مانورها و عملیات نجگی در شرایط صلح و صدور

احکام عمومی قشون را هدایت کن د.

استخبارات وظیفه داشت نامههای رمز تهیه و ارسال ن؛م اایز ق دوای دولتهای

خارجی اطلاعات محرمانه به دست آو؛ ربده ویژه در مورد دول هم ج.وادر ر این راستا

باید نقشه های جنگ ی آنها به دس تمیآمد ؛د ر داخل باید از تحرکات قبایل و عشایر و

ایلات اطلاعاتی کس بم یشد ؛ب ه ویژه از عشایر یک ه ییلاق و قشلام قیکردن د.

تبلیغات و جاسوسی در مقابل خصم و » عملیا ت جاسوسی و ضدجاسوسی با عنوان

م ا نز دیگر وظایف این دایره محسوب م یشد . « احتیاطا ت لازمه بر علیه جاسوسی دش

انتخا بو » نقشه ه ا اسناد طبقهب ندی شده در اختیار استخبارات قرار دا . شهتم چن ی ن

و

اعزا مصاحب منصبا ن ب هسمت نمایندهگ ی 2 نظامی به ممالک خارجه و دستور وظایف

از دیگر وظایف استخبارات بود . « آنها

ی موظ ف است وسایل تهیه نقشه جامع ی از کلی های الا تای را نبه » شعبه نقش هبردار

ک ممال تًقریبا . نماید فراهم را آن طبع وسایل و تهیه هزارم یکصد الی میلیونی یک یاس مق

ششواید د لازم به یادآور یباش دنخستی ن «. همجوا ر با ایران نیز به همین نحو باید تهیه

کس ی که توانست نقشه نظامی جامعی از ایران تهی هکن د ،حاجیعل ی رزم از اف سآرا رانء

ژاندارمری بود که بعدها در تحولات سیاسی کشور هم نقشی مهم برعهده گرفت .

1 .طهماسبی به رضاخان، 11 برج عقرب (آبان) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . کذ ا: نمایندگی .

ص:114

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا 115

دیگر رکن قشون جدید شعبه تربیت بود که وظیفه داش تع تلیمات لازم در کنار

تأسیس مدارس نظامی را در اولویت قرار . دای هدن مدارس برای تعلیم صاحبمنصبان

تشکیل م یگردید . برنامه امتحانات و مواد درسی لازم بعلاوه اعزام دانشجویان ب ه خارج

برای تحصیلات نظامی هم با این دایره .بازودجمله وظایف این د یار ه طبع و نشر

کتابهای نظامی بو .د همچنین باید یکنشریه نظامی منتشرمیگردی د. این موضوع هم با

انتشار نشریه قشون محقق شد . تأسیس کتابخانه نظامی و برگزار ایردوهای ورزشی و

مسابقههای نظامی هم از وظایف این دایره محسومبیشد . همچنین باید دارالترجماهی

چهار صاحب منصب » برا ی ترجمه کتابهای نظامی تأسی م سیگردید . د راین دایره باید

ک ه هرکدام یکی یا دو زبان خارجه بدا،ن ند ان

یعنی مجموع آنها زبان فران، سگلهیسی ،

دا نن ودجود داشته با ش. دشعبه تربیت ،« روسی ، آلمانی، ترکی عثمانی و عربی را خوب ب

ی کرئیس، دو منشی و یک ضابط د ا. شایتن تنها موردی بود که اعضایش مشخص

عده باقی اعضا و اجزاء اداره عملیات پس از پیشنهاد از طرف اداره » بودند. در مورد

1 جال ب توجه اینکه این برنامه را صا م حنبصبان «. ارکان حرب تحت مطالعه خواهد آمد

وقت ژاندارمری یعنی تحصیکلردهترین افراد قشونی کشور تهیه کرده بودند و ن ه

قزاقان . طراحان این برنامه عبارت بودند : اکزریم خا نمعاون نظ ام ،محمد امیرتوم،ا ن

ه ادی حصنالدول

ه، علی قاجار، سیفالملک امیرحسین، عبدالحمید سردار ،

مدحتالملک و سلطانمحمد ناصرالدو له . اینان گمنام تر ی ن افسران قشون رضاخبانه

شمار م یآیند . تحصیلکردهتر ی ن افراد قشون همان نیروهای ژاندارمری ب . و دکندسانی

مثل پسیا ن و لاهوت یزودهنگام از صحنه خارج ش. ازدن بدین باقیماندگان فضا للله

زاهد ی ،حاجیعلی رزم آرا، ءمحمدحسین فیرو،ز حبیبالله شیبان ی و کثیری دیگر را

میتوا ن نام برد که هرکدام به نحوی قربانی حسادتهای ر ضا وخ افنرزندششدند، با

اینکه کسانی مثل زاهد یخدمات فراوانی به آنها کرده ب و.دناغدلب اینان تحصیلکردگان

دانشکدههای مهم نظامی خارج کشور بو د.ن دهرچند کسانی مثل تیمورتا ه شم وجود

داشتند که با وصف مشاغل اداری و سیاسی، تحصیلاتشان نظامی بود . این عده هرکدام

ب ه یک یا چند زبان خارجی تسلط ؛ ادامشاتن درضاخاکنسانی مثل کریم آق ا

1 .سواد هیأت شورای قشونی، مورخه 22 دلو (بهمن) 1300 ، اسناد وزارت داخله .

ص:115

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

بوذرجمهری را که خوب ناسزا میگفت؛ یا مثل محمدخان درگاهی را که خوب پرونده

سازی میکرد ،ب ر همه اینان ترجیح میداد .

د راواخر سال 1300 درجات نظامی جدید با حق و قماهیان هم شخ صبرق را رش . د

درجا ت سابق نظامی طبق دستور رضاخاملنغ یاع لا مگردی .ب دالاتری ندرج هنظ ام ی

سپهب د بود که فرمانهدی دو لشکر ی ادیویزی و ن را برعه د هداش . بلافاتص ل هبع داز و ا

امیرل شگر جای داشت که یک لشکر را فرمان دمهی ک یرد . سرتیپ ،ف رمان د هی کتی پی ا

بریگاد بو د. مناصب بعدی عبارت بود از سرهنگ، نای ب سرهنگ، سرگرد ، سروان، س توا ن

و ستوان دو . م اینه ا درجات افسری قشون جدید به ش ممای رآمد . پی ش از این ب هسرگرد،

یاور اطلا ق می شد، به سروا ن می گفتن د سلطان، س توا نعب ار تب و د از همان نای ب اول،

ستوا ن دوم نایب دوم خوان دمهی شد و ستوان سوم هم نایب سو . هممچنین مقرر ش د به

جا ی لغت رژیمان، فوج به کار گرفته . شگورددان معادلی بود برای باط ال.یودرن توپخان ه

ا زآتشبار به جای باطری استفاده . شنادم مترالیو زبه مسلسل تغییر پی د اک ر د و در نیروی

هوائی که البته هنوز وجود نداشت ،ا ز واژه بهادران به جای اسکادران استفاده میش د.

گرچه نفس گسترش نیروی نظامی برای حفاظت از مرزهای کشور و آمادگی برای

مقابله با شورشهای تجزیه طلبانه و مقابله با دشمن خارجی امری نبود که مورد ان تقاد

کسی واقع باشد، لیکن تجدید ساختار نظامی کشور بدون اصلاح سایر ساختارها،

میتوانس تضربات مهلکی بر بافتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور وارد . آورد

اشکال در این بود که وزارت جن ب گخش عظیم بودجه دولت را بلعمی د. یناظران

خارجی بر این باور بودند منابع کشور توانائی تأمین کلیه این هزینهه ا را ندار د.تأمین

هزینه ها یگسترش نیروی نظامی در آن وضعیت فلاکبا ر تاقتصادی و اجتماعی، بعید

1

ب ه نظر می رسی د . اما با شرایطی دیگر این امر ممکن ؛ قطعب بی ودش از پیش

ضروری تر ی ن نیازهای حیاتی مردم ایران و صرف ههزاین یه جاری برای توسعه این

ششم در که دلار میلیون یک مبلغ به وامی . شد همینطور هم عًملا . نظامی نیروی

اختصاص جنگ وزارت به عًملا ، د و ب شده دریافت آمریکا از 1301 سال فروردین

یاف ت. دولت ایران بعد از دریافت این وام که یک میلیون و هیزا کر ت صودمان میش د،

1.Engert to DS, No. 799, 891. 20/43, January 5/1922.

ص:116

رسید آن را به بانک شاهنشیاهسپر د. بلاف ا صله رضاخان نهصدهزار تومان از این وام را

1

تا » دریافت کر د. این وام معادل دویست هزار پوند بود، انگلیسمیهایگفتند این وام

2 «. اندازهای ب اعث تقویت بنیه مالی دولت ایران شده است

واقع امر این است که تقویت بنیه مالی ،د وملفه تومی جز تقویت وزارت جنگ

نداشت. رضاخان با دریافت بودجههای هنگفت ، قشونی پدید آوردکه با آن م یشد ب ه

شکلی مقطعی فقط عشایر را سرکوب ساخ . تیعنی با وجود صرف بودجهها ی کلان،

ای ن نیرو قادر به مقابله با دشمن خارجی نبود.برخی سران عشایر و قبایل مهم کشور

مثل بختیاریها، از این نقشه رضاخ اآگناه بودن . د بیهوده نیست که بهار نق ل م یکند ، وقتی

در اصفهان ، بعضی از رجال » ، شا ه از مسافرت نخست خود به اربوپاامز یگشت

صاحبنفوذ مصمم شدند که سردا رسپه را از بین ببر ن.دد ر این توطئه با احمدش اشهور

کردن د. مشارالیه از فرط جبن و احتیاط و سرشت طبیعی خود مانع این قضیه . شد

در هم کار وسیله و داشتند اصرار باب این در ی ا ق آ وً

4 « ا. م » 3« س.ظ » مخصوصا آقای

دست آنها بود، اما همانطور که گفته شد، احم مدان شا عه گردید و به همراهی سردا رسپه

5 ا ز بین خوانین بختیاری سردار ظفر با رضاخا ن چندان میاناه ی « وارد تهران ش . د

نداش ت. او ک هاز نقشههای آتی رضاخا نبه نحوی مطلع بود و یا حداقل دورنمای آینده

ر احدس میزد، رؤسا ی جزء بختیاری را جمع کرد و در بین آنها شروع به سخنرانی

لکشور سخن گفت و « مشروطیت و استق لا » نمود . وی از خدمات بختیاریها در راه

امروز دو مرتبه همان استبداد شما را تهمدیین دماید، عما قریب یک کلا ه » ادام ه داد

فکری برای » نماسیرددا رظفر هشداد داد « پوستی در این خاک آمده و شماها را مهار . ب

شم اه ا همان بختیاریهائید که شاه » ا،ر ایود گفت « آتی ه بنمائید که طاقت فشار قشون را ند

ر ااز تخت کشیدید و بیرق او را سرنگون کردید، غیرت داشته باشید اسیر دشمنان

د، سپس از ضرورت وحدت و یگانگی در مقابل « نشوید ، حکم کردهاید ، محکوم نشوی

1.Engertto DS, No. 39, 891.51/255, March 26/1922.

دولت قوامالسلطنه و سیاست توازن نیروه ا

. 2 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 359

3 . شاید سردار ظفر بختیاری باشد .

4 .شاید امیرمفخم یا امیرمجاهد باشد .

. 5 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، ص 164

ص:117

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

قزاقان سخن گف ت.

قشو ن متحدالشکل باعث قوت قلب رضاخ ابنود، به طوریکه حتی قبل از سقوط

قوام، رضاخان با وابسته نظامی بریت انمی لااقات کرد و گفت درصدد برپا ساختن

جمهوری است و البته به دید مقام انگلیسی لابد خودش کاندیدای رئیجم سهوری

است. 2به واقع رضاخان چه میدانست جمهوری چیست و الزامات آن کدام است؟

1 .سواد مفتش دایره عملیات، لشگر جنوب، بیتا، اسناد وزارت جنگ .

1

2. Military Attache to the FO, Tehran, 22 January 1922, FO. 416/70.

ص:118

فصل سوم

انگلیس ، رضاخانو دولت مشیرالدوله

روز پنجم بهمن سال 1300 ،مشیرالدوله اعضای کابینه خویش را معرفی ک .رمندصب

وزارت جنگ همچنان در دستان رضاخا نقرار داش . ت به قول وزیرمختار آمریکا در

پیروزی دیپلماتیک » د رمنصب وزارت جن ، گنشانه ای از « دیکتاتور نظام ی » تهران ، ابقای

1

ر بو د. وزیر خا رجه حکی م المل کبو د و نیرالملک هدا یوز ا ترت « برا ی بریتانیای کبی

معارف را عهدهدار ش د .اعتلاءال ملکخلعتبر ی به وزارت پست و تلگ را رسفید و

ادیبا لسلطنه سمیع ی وزیر فواید عامه گرد ی. م ددیرالملک ج م به جای دکتر محمد

مصدق کفیل وزارت مالیه ش د.

تصدی مدیرالملک بر وزارت مالی، هبه واقع نقدینگی کشور را در اختیار رضاخان

قرا ر داد، از این به بعد ی جکمی از وفادارترین نیروهای رضاخاشن . د این پیونب د ه

گونه ا یتعمیق یافت که بعدها شمس پ ب هله وعق ید ازدواج فریدون پ ج سرم

مدیرالملک درآمد ؛ جم یکی از برجستتهر ی ن کارگزاران حکومت پهلوی گردید و ت ا

منص ن ب خست وزیری هم پیش رف . تشای د یکی از مهمترین انتصابا ، ت تصدی وزارت

عدلیه توسط تیمورتاش بو؛د تیمورتاشبا ج ممیان ا ه ی ن داشت و البته ج م هم از

1.Engert to DS, No. 810, 891.002/98, January 23/1922, Majd, op. cit, p. 135.

ص:119

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

تیمورتاش متنفر بو د. این اختلا ن فظر مربو ط به امروز و دیروز نب؛وبدلکه اختلافی بود

ک هبه جنا ب حندیهای سیاسی دوره مشروطه بازمگیشت و سرانجام ،آ ن اختلافات بعده ا

به نفع جم خاتمه یافت .

رو ز دوم فوریه سال 1922 مطابق با سیزدهم بهمن 1300 حسین علاء با معاون وزیر

1

خارجه آمریکا یعنی دیرینگگفتگو کر د .علاء در این گفتگو توضیح داد بریت اتنیا لاش

می کند رئیسا لوزرا های وط ن پرست ایران را یکی بعد از دیگری از سر راه بردارد تا

را ایشان های خواسته که آورد کار روی ای کابینه نهایت در بتواند

کاملا عملی ساز د.

علاء اضافه کر،د مشیرالدوله رئیسا لوزرا ی جدید با ارسال تلگمرا ی خطاب به وی اعلام

2

داشته اوضاع کشور روزبروز وخیمتر میشو د.

ب ا این وص ، ف رضاخان که مطمئن بود وزارت جن مل گک طلق اوست ، در فاصلة

بین استعفای قوام تا انتصاب مشیرالدوله بیکار ننشست و یکی از مهمترین و

کلیدیتر ی ناهرمهای تسلط بر مقدرات امور ایران را به دست . نگارف ن ،ق توت

لایموت ملت ایران در طول تاریخش بوده اس ت.

مسئله نان و ب حران غلات ، همیشه یکی از اساستری ی نعلل و عوامل ظهور و سقوط

نظامهای سیاسی در ایران به ش ممار یآمد . ا ز دوره ناصری تا مقطع بعد از مشروطه

حداقل دو فراز تاریخی از بحران غلامتیتوا ن سراغ گرف : ت دوره نخست به هنگام

صدارت عظمای میرزاحسین خان سپهسارلا ؛ و بار دوم به هنگام ریاست وزرائی

وثوق الدول ه د ر زمان جنگ اول جها.نب یر اساس توجه به اهمیت نان در افت و

خیزهای سیاسی کشور است که رضاخادن رروزهای فترت انتقال قدرت از بقوا ه م

مشیرالدوله کنترل انبار غله دولتی ر ادر دست گرف ت تا بتواند بیش از پیش اهرمهای

تسلط خود بر مقدرات سیاسی و اجتماعی کشور را تحکیم . اب و ب خاشزدور ،ا داره

3

انبارها ی غلات را که تا آن زمان زیر نظر اروزت مالیه بود، ضمیمه وزارت جنگ کر د.

رضاخان با دس ان تدازی به قوت لایموت مردمم،یتوانست نقشی بسیار مخرب در

حیات سیاسی ایران ایفا نماید .

1.Dearing.

2.Dearing to Fletcher, 891.6363-SO/130, February 2/1922 Majd, op. cit, p. 138.

. 3 . شرح زندگانی من، ج 3، ص 468

ص:120

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 121

سرنوشت قیام لاهوتی

ب ا این همه بودند هستهه ا یمقاومتی که با آگاهی از نیات طجلابهانه رضاخان ، تلاش

میکردند راه را بر صعود او مسدود ن . م اینکدی از این هستههای مقاومت ،ژ اندارمری

تبریز بو د که به فرماندهی ابوالقاسم لاهوتعیلیه تسلط روزافزون قزاقها ر مبقدرات

امور قوای نظام یقیام کردن . دلاهوتی توانست با بقایای دمکراتهای طرفدار شیخ محمد

خیابانی ارتباط برقرار نماید و از آن انگیزة ژاندارمها برای مقاومت علیه رض ارا خان

تقویت کند. آنه ا ابتدا پاسگاه شرفخانه در نزدیکی تبریز را تصرف کردند و روز

دوازدهم بهمن ماه سال 1300 بخشهائی از شهر تبری راز متصرف ش . دنمدرد م شهر

تبریز از این حرکت حمایت کردند، جوانانی سلاح بر کف به اردوی مزبور پیوستند و

1

سر دادن د. « زنده باد بلشویک » البته در این میان عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه شعار

مخبرالسلطنه هدای ت که در زمان وال یگر ی خود ب رآذربایج با ن هرغ ممی لدول ت

مرکزی زمین ههای قت لخیاب ان یرا ف راه آ م ورده ب ود ،توس طم رد مدس تگی ر و بازداش ت

2

گردی د. هدف قیا،م آزادی ایران و انج ا ماصلاحا تعن وا نش دو اینک هقی کنن دگا نام

میخواهن د به اوضاع ناهنجار کشور خاتمه داده . ب شیواندیه ا ئ یح او یاه دا فیادشده

ه

تهیه و به اطراف و اکناف ایران فرستاده ش د. دامنه اهداف قیامکنندگان تا زنجان و ق زوی ن

را دربرگرف ت ؛ب ه طوری ک ه ژاند ارمری قزوی ن و زنجا ندر اندیشه پیوستن به اردوی تبریز

3

بودن د و با ارسال تلگمرا هائ ی از قیامکنندگان تبری ز نظر مشورتی طل بمی نمودن د. ب اای ن

وصف تمام ماههای عمر جنبش لاهوتی از انگشتان دو دست تجاوز نکرد .

لاهوتی مخالف ادغام نیروی ژاندارمری در قوه قزاق ب . و ا دو از وابستگی قزاقها به

روسیه تا قبل از انقلاب بلشویکی و ارتباط آنها با بریتانیا در دوره بعد از آن انقلاب آگاه

این نکات از انتشار نخستین بیانیه او . بود

کاملا هویداس ت:

اهالی، محترمین و سایر هموطنان گرامی !

البته تا کنون از بدو تأسیس ژاندارمری فداکاریهای غیرقابل انکار، اقدامات

تزلزلناپذیر و قربانیهای جهان قیمت آنها و آزادیخواهان شرافتمند را مشاهده

. 1 .تاریخ بیست ساله ایران، ج 2، (تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359 )، ص 22

. 2 . مهدیقلی هدایت:خاطرات و خطرات، (تهران: زوار، 1363 )، ص 333

. 19- 3 . همان، صص 20

ص:121

122 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

فرموده و در همه اوقات مسلم دانستهاید که یگانه اهتمام آمال ما فدائیان وطن

لًزوما استقلال مملکت عزیز و تأمین سعادت هموطنان است و در این مورد هم

خواطر آن هموطنان را مستحضر میداریم که همین اقدامات فقط و فقط به واسطه

اًین است که

اخیرا در مقابل این همه خدمات متین و لایتزلزل میخواستند لباسهای

مطبوع ما را که یک شرافت تاریخی است برکنده و در عوض لباسهای منحوس

دژخیمان قزاق را که یادگار عهد تزاری است بپوشانند.لهذا این ترتیبات را مخالف

احساسات صادقانه خود تصور کرده به شهر ورود نمودیم و با ژاندارمری تبریز و

سایر قوای مسلح وط پ نرست نظامی و غیره، که در واقع روح و ...اتحاد و اتفاق

نموداهیم که مطالب حقه و اظهارات بی ریب و ریای خودمان را به قرار شورای

کبری و هیأت معظم وزراء رسانده تصمیم ی که اسباب نیرومندی مملکت و رفاه

ملت محبوب است خواستار شویم .

واهمه و اندیشه نکرده و هرکس به شغل و کسب و کار خود اًبدا ! هموطنان

مداومت کرده همین پیشامد را یگانه خوشبختی عمومی پندارید .بالاخره به عموم

نظامیان و سایر طبقات ملت اخطار میشود چون مسئولیت حفظ شهر در عهده ما

است به نام شرافت نظامی اقدامی که مخالف انتظام و بر ضد آسایش عموم است

نباید سر زند و هیچ کس حق تعرض به کسی ندارد .اگر چنانچه از افراد نظامیان و

غیره به احدی تعرض و مزاحمت شود، محکوم به مجازات شدید و اعدام خواهد

1

شد . زنده باد ایران و پاینده باد آزادی و استقلال وط ن.

این بیانیه به خوبی ماهیت جنبش لاهو ترا ی نشا نم یدا د. به واقع اصل ت یر ی ندلیل

شورش ، مخالفت با ادغام نیروی تحصی لکرده و وط پ نرس ت ژاندارمری در قوه

بی حمی ت قزاق بو . د ا زاین به بعد روز به روز بر دامنه شورش افزوده . لیکگنشت

روزنامه ها یپایتخت تنها به انتشار دو گزارش مختصر در این باب قناعت .رکورزد ن د

چهاردهم بهمن ماه روزنامه ستاره ایرا ن، خبری کوتاه و مختصر از تصرف تبریز به

دست قوای لاهوت یمنتشر نمو د . روز بیست و یکم بهمن ماه هم روزنامه ایران گزارشی

ا ز تصرف تبری زبه دست این نیروها و بازپگیر سی آن به دست قوای قزاق منتشر ن.مود

20651 ، بایگانی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران . - 1 . بیانیه ابوالقاسم لاهوتی، 13 بهمن 1300 ، ش 63

ص:122

کنسو لآمریکا در تبریز ، هدف اصلی جنبش لاهوت یرا هما نم یدانست که ما بالاتر

توضیح دا دیم ؛ی عنی مخالفت با ادغام ژاندارمری در قوه . قکنزاسقول آمریکا ادام ه

می دهد ،ا ز زمان وقوع قیام لاهو تتایکنون، نظم و آرامش بر شهر حکوممتیکند و

کسی مت ع ر ض شهروندان نگردیده اس . توی توضیح داده اس تکه لاهوتی یک شورشی

1

نیست ،ب لکه خواستهای معقول و مشخص دار د.

مشیرالدوله تلاش کرد مانع از خونریزی در تبگریرزد .د بنابراین در ابتدای امر

دستور داد مخبرالسلطهن هدای ت که در بین آذربایجانیها به ویژه بعد از سرکوب جنبش

خیابانی مردی بدنام ب ه شمار می ر فت ، به تهران مراجعت نم ا.یودی در تلگرا م خود

نوشت ، وجود مخبرالسلطنه در تهران برای مجلس ضروری 2 ا همسزم تا،ن او به

اجلالا لمل د ک ستور داد بنا به تقاضای قیام کنندگان نای ا بلایاله آذربایجان شود .همچنین

خواسته شد اجلاال لمل ک مراقبت نماید بین قوه قزاق و نیروی ژاندارمری تصادمی روی

3

تا دستورهای بعدی به او ابلاغ گرد د. « اصلاح ذاتالبین به عمل آید » ندهد و

ندر تبریزهم ب ه « تفرقه بینداز و حکومت ک » د ر این بین همان سناریوی قدیمی

اجرا درآم د . تعدادی به عنوان محافظکهار خواندن عناصر درگیر قیام لاهو،ت دیست ب ه

تجمع در یکی از مساجد شهر زدند و علیه آنها تظاهرات به پا کردن .د ب هناگاه عداهی به

نا م بلشویک و با عنوان نمودن تأسیس جمهوری در آذرب،ا یپرجاچنم رسمی کشور را

پائی ن کشیدند و تصاویر احمدش ارها نابود ساختن. 4 د سرتیپزاده ،ر ئیس نظمیه شهر که

حکم خو د را از لاهوت یدریافت کرده بود، تلاش کرد این تظاهرات را فروب . خ ا واب واند

ب هسران مخالفین مناصبی در بلدیه و نظمیه داد و اعید هدیگر را به عنوان مقابله با

قزاقه ا مسلح ساخ . ت5 دو س هروز بعد از این ماجراها، رضا خکاهن احمدشاه را تا مرز

مشایع ت کرده بود، به تهران مراجعت ن . ممودشیرالدوله تلاش داشت تا بلکه بحران را

ا ز طریق مسالم آ تمیز خاتمه ده ؛ د اما رضاخا نبر طبل جنگمیکوبی د. حت ی شخص

1.Engert to DS, No. 840, March 15/1922, 891.00/1221 Majd, op. cit. p. 133.

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله

این بود پوشش خبری روزنامههای پایتخت از حوادث تبریز .

. 379- 2 . مهدیقلی هدای ت: گزارش ایران، به اهتمام محمدعلی صوتی، ( تهران: نقره، 1363 )، صص 380

. 1300 ، بایگانی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ش 20582 /11/ 3 .مشیرالدوله به اجلالالملک، مورخه 13

. 4 . جنبش میرزا کوچکخان بنابر گزارشهای سفارت انگلیس، ص 125

. 22 ژوئن 1922 ، 5 . روزنامه حقیقت، ش 89 ، مورخه 12 جوزا (خرداد) 1301

124 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ص:123

مشیرالدوله همراه با عداهی ا ز نمایندگان مجلس به تلگرافخانه رفتند تا مانع بروز

1

خشون ت در تبریزشون د. اما رضاخان ، حبیب الله خان شیبا ن ی را که از معدود یاران

تحصیل کرده او به شمارمیآمد ، به سوی تبریز روانه کر . د شورشیان در واکنش به این

موضوع، مخبرالسلطنه را دستگیر کردن. دلاهوتی با هدایت ملاقات کرد و توضیح دا د

دلی ل احضار وی به ژاندارمری این است تا در صورت بروز هرگونه ناآرامی، جا ن والی

2

سابق حفظ شو د.

لاهوتی وقتی آمادگی نیروی قزا قرا برای حمله به تب ریمزشاهده کرد، بیاانیی ه

مردها ی ناموس پرور و جوانهای باغیرت تبریز » احساساتی صادر نمود و تأکید کرد که

با یاری یزدان و به کمک امام عصر عجلالله فرجه نخواهند گذاشت شما در رختخواب

3 ب ه هر روی « نه ا ن شاءا لله نخواهند گذاش . ت » دو تأکید کرد « زنهای آنها فاتحانه بخواب ی

ب ه رغم همه تمهیدات، نیروهای قزاق و خائنان نهضت جن م گثلل خالوقربا،ن به مصاف

قیامکنندگان تبریز شتافتن د. در این نبرد قوای لاه وشتکیست خوردن . دد ر پی این

شکست از سحرگاه روز نوزدهم بهمن ماه، غارت و چپاول شهر شروع . قزاقهشا ،د

نیروهای خالوقربان و عوامل آنها، عاملان اصلی این غارتگریها بو د.ن دروزنامه حقیق ت

عده خالوقربا ن نیز در آن حیص و » نوشت ،ی غماگران تبریز فقط قزاقها نبودند، بلکه

4

شخص .« بیص، داد بیداد راه داده، بازارچه خیابان را جاروب غارت کشیدند

خالوقربانیان در شهر » مخبرالسلطنه که در بازداشت قوای لاهو تبوید گزار شم ید هد

خالوقربانیها موقع به » د5نبودن د؛ و نیزبرای غارت « متفرق و منتظر موقعی برای چاپی

6 این همان خالو قربانی است که سر بریده میرزا کوخا چ کن ر ابه « دس ت آورده بودن . د

تهران آورد و به لقب سالارمظفر مفتخر شد! 7

بامداد روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه سال 1300 ، لاه وتی همراه با سرتی زاد په و

1 .روزنامه ایران، مورخه 19 بهمن 1300 ، مطابق با 10 جمادی الثانی 1340 ، ص 3

. 2 . خاطرات و خطرات، ص 333

، 3 . بیانیه ابوالقاسم لاهوت ، ی مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، اسناد سال 1300 ، مجموعه 45

. پوشه 42 ، ص 18

. 19 مه 1922 ، 29 ثور (اردیبهشت) 1301 ، 4 . حقیقت، ش 81

. 5 . خاطرات و خطرات، ص 332

. 6 . همان، صص 334

. 7 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 275

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 125

ص:124

عده ا یدیگ ر از همراهانش از مرز عبور کرد و به ش پ ونراوهنیده ش .د از تبع ا تنخستی ن

قیام لاهوت ی، بدبینی بیش از پیش به ژاندارمری بود که بهان هایهلاز م را ب را یت سری ع در

ادغام این نهاد نظامی در قوای قزاق فراهم ساخ ت.

رتق و فتق امور ایالتی مهم مثل آذربای، ف جاقنط با اتخاذ سیاست مشت نی نآه

امکانپذیر نبو د . باید مردی کاردان و لایق برای وگالریی آنجا در نظر گرف تمه یشد تا با

هوشیار ی و درایت ،آ رامش را به آن خطه بازگرداند.کاندیدای این منصب ،ا حمد قوام

بود ؛ا ما با دخالتهای سردا رسپه وضع به گون ه ا یدیگر رقم خو ر.دطبق اسناد وزارت

جنگ رضاخان پیشنهاد کرد دکتر محمد مص دبهق این سمت گماشته ش.وردضاخان در

بنابه نظریاتی انتصاب آقای » : ه خطاب به کفیل ایالت آذربایجان نوشت

نام ای

قواما لسلطن ه ب هایالت آذربایجا نموقوف و آقای مصدالقسلطن ه ب ه انتخاب شخص من

ب هایالت آنجا منصوب گردی د.ندلازم است از طرف قشون همه قسم مساعدت و

آید «. همراهی با معز ا یلیه ش د ه و مساعدت کاملی در پیشرفت کار ایشان عمل

1 چن د

رو ز بعد رضاخا نبار دیگر در تلگمرا ی خطاب به امیرلشگ ر غرب تذکرداد اعزام

ا زطرف من است و همه قسم همراهی نظامیان را به ایشان م ی دامهرم ، لهذا » مصدق

باید از هر قسم اجتماعات و تحریکات ر ب ضد او جلوگیری و ممانعت نموده اشخاصی

ک همرتکب این نوع عملیات هستند و مبادرت به تحریکامیتنمایند به سخ ت ت رین

2

« . [وج]ه مجازات برسند

د ر نهم اسفند ماه سال 1300 اسماعیل آقا امیرفضلی سرتیپ قزاق، به عنوان کفیل

ایال ت و امیلرشگر شمال غرب در نام ا هی خطاب به رضاخا ، ن وزیر جنگ و فرمانده کل

که همیشه از » قوا ، تقاضائی عجیب مطرح نم .واد و نوشت عداهی حدود ده تن

،« در قضیه اخیر هم دخالت تام داشتهان د » ا ب دودهاند و « مؤ سسی ن و محرکین فتنه و ف س

و محاکمه بدون را حکم این نوشت صًریحا فضلی امیر . شوند محکوم اعدام به باید

تشکی ل محکمه نظامی صادر کرده است، ماما ید اند اگر محکماهیت شکیل شود، حکم

لهذ ا از آن مقام مقدس کسب تکلی مف ینمای د » ؛ آنها چیزی جز اعدام نخواهد بود

را نفر چند این اعدام اًر، اعیان، کسبه جدا تج علما، طبقه هر از اهالی تمام چنانچه « که

1 .رضاخان به کفیل ایالت آذربایجان، نمره 269 ، غره [اول] حوت(اسفند) 1300 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .همان به همان، نمره 342 ، تلگراف، مورخه 13 حوت (اسفند) 1300 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:125

126 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

یو ،« حاجی محمدعلی بادامچ یو سطوت و کربلائی حسین آقا فشنگچ » عبارتن د از

» هستند غائب عًجالتا ک ه ها زاده سرتیپ نفر دو و ها آقازاده نفر سه « ، رضاخان ، کنند طلب

با این حکم مخالفتی ننماید . کفیل ایالت آورده بو د:

چنانچه دولت بخواهد در آتیه اسباب زحمت فراهم نشده و لطمه بزرگی به

مملکت وارد نشود باید بدون هیچگونه ملاحظات حکم اعدام آنها صادر شود و الا

هرچند روزی یکدفعه قسمتی از قوای دولتی را آلت مقاصد فاسده خویش قرار

داده یک طرف مملکت را فلج خواهند کرد .در عالم دولتخواهی و صلاحیت

1

مملکت عرض و مقتضیات رای مبارک را انتظار دارد.

همانروز رضاخان ضمن ارسال تلگمرای حکم خویش را بدون طی مراحل دادرسی

اعلام داش ت. در این تلگرا مب عد از اعلام وصول تلگرا مپ یش گفته آمده اس ت:

در موقع جنگ قلع و قمع کردن دشمن یگناه مقصود است و انتخاب وسائل نی ل به

این مقصود بعهده رؤسا و متصدیان امور است . علت اینکه تا بحال دفع شر سیمیتقو

ی وده ول ه ب وای لازم ق اند بواسطه فقدان اومت نکرده در مقابل او مق نًشده و کاملا

اکنون که قوای آذربایجان مکمل و ب یش از 50 مسلسل و متجاوز از 15 توپ و

چندین هزار نفر عده جنگی دارد بعضی اظهارات و تلگرافات شما علامت ضعف

قلب و عجز است هیچگونه تردیدی نخواهد بود که با قدرت حالیه و قوای حاضره

2

ی

« در آنصفحات

خواهند گردی د. « این آخرین یاغی مملکت هم معدو م » بقایا

بدنام تر ی ن و کم ح ت سن رین » رضاخان از این فرصتها بهره برد و نیروی ،قای زانق

3 را در سراسر کشور استحکام بخ . شایودفرماندها ن یرا به اقصی نقاط ،« طبقات ایران ی

کشو ر اعزام نمود که همه تابع فرامین او بو . دندد ر عین حال رضاخان از فضایی ک ه

علی ه قوای ژاندارم بعد از شورش پسی باهن وجود آمده بود، بهرهبرداری نمود و آن نیرو

ر ادر قوای تحت امر خود ادغام .کتنرهدا مقاومت جدی که در برابر تمنیات رضاخان

صورت گرفت، همان قیام افسران ژاندارمری در آذربای بجها فنرماندهی یاور ابوالقاسم

لاهوتی بو د . بقایای نیروهایلاهوتی در دادگاهی که ریاست آن با بصیرد،یفوانضلالله

1 . امیرلشگر شمال غرب به رضاخان، هفتم حوت (اسفند) 1300 ، اسناد ژاندارمری دولتی، اسناد وزارت جنگ .

2 . رضاخان به امیرلشگر غرب، تلگراف، هفتم حوت (اسفند) 1300 ، اسناد وزارت جنگ .

. 3 . تاریخ احزاب سیاسی، ج 1، ص 180

ص:126

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 127

زاهدی بعدی، محاکمه گردیدن . د افسران مزبور که همگی به اعدام یا حبس ابد محکوم

شد ه بودند، توسط سرتیپ حبی ابللهخان شیبانی فرمانده قوای آذربایجان به تهران اعزام

گردیدند و به سرلشگر کریم آقا بوذرجمهرییک ی از قس ا یلقلبتری ن افسران قزاق که

ریاست گردان حمله را برعهده داشت تحویل داده شو دانلبدته احکام صادره در مورد

آنها اجرا ش . د این خشون ت و وحشیگری باعث فرار بسیاری از همراهان لاهبوتهی

خاک شوروی ش د. این عده ماهها در با ا کقا ومت گزیدن،داما در تابستان سال 1302

تقاضا کردند به کشور مراجعت کنند.

این زمان کنسول ایران مقیم باکو نوشت:

به طوری که خاطر مبارک اولیای آن وزارتخانه مستحضر است در موقع بروز

انقلاب آذربایجان و واقعه لاهوتیخان عدهایا ز انقلابیون آن صفحات به بادکوبه

. اقامت دارند آمده و از آن تاریخ تاکنون در بادکوبه

اخیرا عدهای از آنها متواترا از

این جنرال قونسولگری تقاضای ویزا و اجازه مسافرت به ایران را نموده از نظر

اینکه از طرف اولیای امور اوامری در این خصوص به این ژنرال قونسولگری

واصل نگردیده در مقابل تقاضای آنها از اعطای اجازه خودداری شده است و در

هر موقع منوط به صدور اوامر اولیای امور نموده است، ولی لازم دانسته معروض

عًموما دًًارد که

اساسا عدم اقامت این اشخاص در بادکوبه خصوصا و در قفقاز

جًلیله مقرر فرمایند ممکن است متدرجا مرجح است و چنانچه اولیای آن وزارت

وسایل عزیمت مشارالیهم را فراهم و به ایران اعزام شوند .علیهذا از آن مقام منیع

اً ت ا صادر فرمایند متمنی است اوامر لازمه ر

جوابا در مواقع مقتضیه به آنها توضیح

2

1 عزیمت به ایران به آنها داده شود. « ویزای » داده شود و یا اگر صلاح بدانند

2 .رضاخان و صدور احکام غیابی

صدور حکم غیابی منحصر به یک مورد و دو مورد . رنب ضوادخان باره ا و بارها

قانون را برای دسترسی خویش به قدرتخودکامه زیر پا نه ا.دشیوة صدور حکم بدون

تشکیل محکمه باز هم تکرار گردی د .خزاعی گزارش داد تعدادی از یاغیان به نامهای

1 . گیومه در اصل .

2 . کنسولگری باکو به وزارت امور خارجه، نمره 444 ، [مردادماه 1302 ]، اسناد وزارت خارجه .

ص:127

128 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

جعفرخان، تومان و خان بلو چد ستگیر شان دهد و هم اینک در بازداشت

خان حسی ن

نظامیان هستند .چند روز بعد مردی دیگر به نام کرخیامن ه م به دنبال جنگ و گریزی

ناموفق ، توسط روسها دستگیر شد و به ارکان حرب قشون شمال ش رق کشور تحوی ل

داده شد . محبوسین به مشه دمنتقل گردیدند ؛ا تباع آنها در جائی دور از مرز شوروی

اسکان داده شدند و اعدام جعفر ، خا تنومان و خا ن تقاضا ش . د

خان حسین 1 رضاخان

ب هطوری ک ه پیشنهاد نمودهاید بعد از محاکمه » همان رو ز به این تلگمرا هم پاسخ دا:د

2 «. هر سه نفر را اعدام نمائید

رضاخان قبل از اینکه محک ا مهی تشکی ل شود، حکم اعدام را صادر . ک جالردب

اینک ه او نوشت بعد از تشکیل محکمه این سه را دام نامعایند؛ گوئی از قب م ل ی ادن ست

آنها به اعدام محکوم خواهند . ش ا دینک ه این عده از بلوچها به واقع یاغی بودند یا خیر،

بحث ی اس ت ک هباید در مورد آن تحقیقی جداگانه صورت .گ یامراد همینقدر باید اشاره

کر د که در بین بلوچها اختلافات مرسوم اقبی یل هک ه به ناگزیر منجر ب ه بهرهبردار ی

طرفی ن اصلی دعو ام یشد، کم نبو . د ب ه طور مثال باید از سالارخان بل ن وامچ برد که ب ه

نفع نیروهای شوک ال تمل ک علم با قوای ژاندارمری و البته شخص پ سدیار نسال 1300

به جنگ م یپرداخت. 3در نقطه مقابل او دوسمح تمدخان قرار داشت که با انگلیسیها

خصومت میورزی د.

رو ز ششم اسفندماه سال 1301 صفرخا ن و حسینخان بلوچ د ر ساعت چه ا ربع داز

بر حسب حکم نمره 83 مورخ ه » ظه ر اعدام شدن . د در این تلگمرا مستند اعدام این دو تن

رضاخان اعلام گردی . داما خزاع ی اطلاع داد طب قمراس ل هجن را لکنسولگر ی « 17 قو سافغانستان تومان خا ت ن بع ه آن کشور شناخته شد و پیشنهاد گردیده بود در اعدام او صبر در

چاک ر هم اعدام او را دست نگاه داشته چنانچ هدر » پی ش گرفته شود .خزاعی تلگراف کرد

راپرتها ی قبلی خود عرض نمودم توما خان ن ا زهفت سال قبل تا بحال مشغول ش رار ت و

سوای غارت اموال مردم بیچاره کار دیگری نداشته این است که از مقام منیع در موضوع

مشارالی ه کسب تکلیفمینمایم ، علت تأخیر در اعدا م مشارالیه ای نب و دک همب اد ابرای

1 . سرلشگر حسینخان خزاعی به رضاخان، تلگراف نمره 16 ، مورخه 17 قوس 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .رضاخان به خزاعی، 17 قوس 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

. 3 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 208

ص:128

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 129

د1 همین خزاعیدر تلگرامی دیگ راط لا ع داده چهار « دول ت اسباب زحمتی فراهم ش.و

سار ق بلوچ را دستگیر کرده و چون دزد بودن آنها مح ر زاس تو این ا ن در خط زداب د

(زاهدان) سرقت می کردها ند، برایشا ن تقاضا ی حکم اعدام نموده ب.و 2د با ز ه محکم صادره

3 «. حسبالامر اعدام شوند » : چنین بود

اینها همه مقدم ا هی بود بر تمرین پیوند خون و پول که بعدها در فجایعی که در

تابستان سال 1304 در خراسا نبه وقوع پیوست،ب یشتر مشهو د ش د. آن زمان رضاخان

ه مرئیسا لوزرا بود و هم وزیر جنگ؛ ائتلاف نخبگان و اوباش هم شکلی نهائی پیدا

کرده بو د. رضاخان با تزویر نخبگان و زور اوباش لحظه به لحظه قدرت خویش را

تحکیم م ی کرد و کمتر کسی بود که به فریادهای آزاده مردی مثل مگدورشس فراده . د

یک ی از تأثرانگیزترین صحنههای آدمکش ی در همین خراسان رقم خ .ورحدسین آقا

خزاعی توانست قدرت قزاقها را در خرا ب ساسنط دهد، در سرحدات قیوا کافی مستقر

کن د و پادگانهائی در شهرهای مختلف خراس ااحنداث نماید . خزاعی از همان بدو ورود

به مشهد با کنسول بریتان یاروابطی صمیمانه برقرار کرده ب.ودب ه قول کنسول بریتانی دار

دستور دارد با ما روابط نزدیک برقرار کند و به های توصیه » مشهد ا وگفته بود

کنسولگری عمل نماید، ولی تا زمان ک ی هکلیه شورشیان دستگیر نشان دهد ا زحضور در

4 آکرندزمان بجنور د «. محل کنسولگری و اظهار دوستی علنی با ما خودداری خواهد

در دست سردا رمعزز بجنوردی قرار داش ؛ تنه کسی از او شکایتی داشت و نه در

توطئه ا یعلیه دولت مرکزی شرکت کرده ب .وادما رضاخان برای گرفتن مال و اموال او

دسیسه ا یآراس ت. صورت مسئله به این شکل بود که ا ن یا مهجعلی از قول س ردا رمعزز

درست کردند که گویا خطاب به احمد نشواهشته شده و مضمون آن مخالفت با سردار

سپه بوده اس . ت د ر این نامه جعل، یذکری هم از سردا راقتدار شده بود که مدعی شده

5

ب ودن د با سردا رمعزز همدست اس . ت ب ه همین بهانه او را همراه با شش تن دیگر به دار

کشیدند . بعد از اعدام در روزنامهاه نوشتند سردار مع زبزا تراکمه و شرارتهای آنها

1 . سرلشگر خزاعی به رضاخان، تلگراف رمز، مورخه 6 حوت(اسفند) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .تلگراف رمز خزاعی به رضاخان، 14 حوت (اسفند) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

17 حوت (اسفند) 1301 ، اسناد وزارت جنگ . ، 3 . رئیس ارکان حرب کل قشون به امیرلشگرغرب، تلگراف نمره 3377

. 4 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 242

. 5 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی، ج 2، ص 237

ص:129

130 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

همکاری م یکرده اس ت . عامل این قتل بیهوده جان محمدخان علائی بود که بعد ا ز

خزاعی به سمت فرمانده لشگر شرق منصوب شده ب . وودی پسر علاءالدو لمهشهور

حاکم تهران بود که ما پی ت ش ر در رساله بحران مشروطیت در ایران ا ز نقش مرمو زاو در

تحولات منجر به مشروطه سخن گفتهایم .

ای ن جان محمدخا نبه واقع مأموریت داشت حاکم مقتدر بجنروارادز بین ببرد و

اموالش را به نفع رضاخ امنصادره کن . د سردار معزز در زمره آخری ن افرادی بود که بعد

ا ز کشتارهای رضاخا ندر اکناف کشور، به چوبه دار سپرده . اشعدام سردار مع زدزر

اوای ل محرم اتفاق افتاد و کشت و کشتارهای جان محم تدا ب خاعند از روز عاشورا ادامه

1

یافت . غنیمت این جنگ حدود صدهزار گوسفند و چندهزار گاو . ب ب دی وهدی است

کلیه درآمدهای ناشی از فروش این ا غنو اامحشام همه و همه به جیب رضاخان

میفر ت یا به نفع او مصادره میش د.

رضاخان که با اتباع کشور چ نین رفتار می کرد ، اگر پای وساطتی از انگلی سیه ا در می ا ن

میآمد ، به خواسته آنها ت م نی ادد . باره ا توضیح داداهیم ل ورین از زمان ورود به ایران در

جزئی تر ی نمسائل کشور دخالت ک .ر ددر این راه او مستظهر به حمایت رضابخوادن ؛ ا

ی

بهتر بگوئیم رضاخا نپشتگرم به حمایتهای او ب.ودب هعنوان نمونه مردی ب ه نام سالارمب ش ر

ر ادر دوره قوا امز اداره تلگراف رش ا تخراج کرده بودن. دسالارمبش ر ،ک ه مدعی بود علت

اخراج ش کشف خیانت دو کارمند تلگرافخانه بود ه است ک ه اسرار قشون را لومی د د،

اد ن

متوس ل به رضاخا نشد و سرانجام شخصلورین ب را یبازگ ش ا ت و ب هک ،ا ن رامههای

محرمان ه برای رضاخان ارسال می نمود . د رششم برج جدی (د ) ی سال 1301 رئیس ارکان

حر بلشگر مرکز ، نامه ای ب هوزارت جن گنوشت و ضمن ارسال عرضحا لسالارمب ش ر

دستور رضاخا ن را هم ابلاغ نم . وردضاخان دستور داده ب و دشرحی ب هوزارت پ س ت و

تلگراف نوشته شود و خدمات سالارمب ت شورضیح داده ش . ودطب قای نتوضیحا ت وی

سالهای متمادی در وزارت پست و تلگراف خدمت کرده و:

به راً

اخیرا در کشف خیانت دو نفر تلگرافچی رشت که مرموزات و ا زرت جنگ

معرض بیع گذارده بودند خدمات شایانی به وزارت جنگ و دولت کرده است و

. 1 . همان، ص 242

ص:130

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 131

هیچ سزاوار نیست در مقابل پاداش و ترفیع مقام و اضافه حقوق از شغل خود نیز

جبران خسارت و توهینی که به ه ب مخصوصا منفصل و در طهران سرگردان باشد،

مشارالیه وارد آمده است بذل توجهی دربارهاشب شود که سرگردان نباشد و در

1

حقیقت موجب یأس سایرین هم در بروز خدمت نگرد د.

وزیر پست و تلگراف نوش تکه در مورد شاهزاده سالارمبشر رئیس سابق

تلگرافخانه مرکزی گیلا نبه رئیس کل تلگرافخانه دستور داده شده وش مغأملوریت

2

مناسبی برای او در نظر گرفته . شودب ه دنبال این نامه مکتوبی خطاب به شخص

راجع به توصی ا هی ک ه در مورد سرکار والا » سالارمبشر نوشته ش . د در این نامه آمده بود

ا زطرف وزارت جلیله جن ب گه عنوان وزارت پست و تلگ راشفده بود، اینک جوابی

فرمود خواهید حاصل استحضار و ارسال رًسیده است که مفاد آن لفا . « ا ج ن ی ا ه ب ر ا ک 3

ختم نشد، در بهم م ناه سال 1301 لورین نامه ا یخصوصی خطاب به رضاخ اانرسال

کرد، در این نامه آمده بو د:

قربانت شوم، بر حسب امر ریاست وزراء عظام نظر به پارهای ملاحظات قرار است

شاهزاده مبشرالسلطان رئیس تلگرافخانه مرکزی گیلان به فوریت احضار شود، نظر این

جانب این است شاهزاده سالارمبشر رئیس سابق که بدون علت بلکه به واسطه کشف

ت رش به مًجددا و گرفتاری جاسوس مرموزات دولتی منفصل و به طهران احضار شد

مراجعت نماید .آیا میتوانم در این موقع توقع مساعدت از طرف جناب م ستطاب

عالی داشته باشم که درباره او سفارشاتی به آقای وزیر پست و تلگراف بفرمائید زیاده

4

از حد متشکر خواهم شد . منتظر جواب فوری هستم . ارادتمند پ . لورین.

پاسخ این نامه توسط مسیو آرسنخان ا رسال گردی د. متن پاسخ به این شرح اس ت:

قربانت شوم، در جواب مرقومه شریفه راجع به آقای سالارمبشر زحمت میدهد که

وًد ولی ر می برای انجام فرمایش جنابعالی از طرف بنده مضایقه ن

استحضارا تصدیع

هًم که این قبیل مسائل را مقتضی است د می

رسما به وزارت جلیله جنگ مرقوم

1 .کفیل ارکان حرب لشگر مرکز به وزارت پست و تلگراف، شماره 13642 ، مورخه 6 جدی(دی) 1301 ، اسناد

وزارت جنگ .

2 . وزیر پست و تلگراف به رضاخان، شماره 14470 ، مورخه 18 جدی (دی) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

20 برج جدی (دی) 1301 ، اسناد وزارت جنگ . ، 3 .وزارت پست و تلگراف به سالار مبشر، ش 14470

4 .لورین به رضاخان، شماره 15028 ، مورخه 2 دلو (بهمن) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:131

132 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1

فرمائید البته به عرض رسانیده و نتیجه را به اطلاع خاطر عالی میرسانم.

بد هبستانهای رضاخا ن لو ورین منحصر به این موارد ن ب. وآن دها توانستند با هماهنگی

ه م شورویها را نیز ب ه شکلی اساسی فریب دهند و تا مدتها بعد این قدرت نوظهور را

ا ز تحولات داخلی کشور مبهوت سا .ز نبددون تردید رفاقتهای ندزیک شخص رضاخان

با روتشتین ، وزیرمختار شوروی در ایران در این سمگی تری ه ا و تولید ابهامات بسیار

مؤثر بو د . یک ی از این موارد مربو م ط یشد به واردات مقداری اسلحه خریداری شده

توس ط دولت وقت ایران از آلماکنه قرارداد آن پیش از جنگ منعقد شده بود ولی ب ه

دلیل وقوع جنگ و حوادث بعد از آن، انگلیسیها و روسها نامجاز یدهادن د سلاحهای

مزبو ر وارد کشور ش و.دمکاتبات فراوانی از اسماعیخلان ،ن ماینده ایران برای حل و

فصل اختلافات مربوطه در برل نی با رضاخا ندر دست است که همه به این موضوع

اختصاصدارند . اما در این میان با هماهنگی انگلیسیها، رضا ن خقانشهای جالب اجرا

کر د. به این شکل که از روسها خواست برای ممانعت از نفوذ د ب ر ریت جنانی واب کوشر

مقدار ی اسلحه به آنها بفروشند و در غیر این صورت مسئولیت نفوذ التزای ددائ ب مریتانیا

د ر جنوب به عهده آنها خواهد .ب وخدواهیم دید این برنامه با حمایت کامل لورین

صورت م یگرفت . در 31 تیرماه 1301 به فرمانده قشون گیلان یعن ی همین اسماعیلخان

دستو ر داده شد با توجه به اینکه روسها مأموریت او را فتپهذانیرد، هرچه زودتر وسایل

حرکت خود را مهیا کرده و به سمت ع مزیمسکو ت کن. 2دروز 15 مرداد 1301

و برود روسیه به فًورا داد مأموریت گیلان قوای رمانده ف به رضاخان » به ورود محض به

مسک و از شمامیخواه م به هر وسیلاهی ک ه ممکن است اعم از تبادل پولی یا معاوضه

جن س از قبیل برنج و گندم و غیره از پنج تا ده هزار تفنگ و از پنج تا شش میلیون

فشنگ خر یدار ی نموده به عنوان زین و برگ یا اثاثیه دیگر برای وزارت بف رجسنتی گد

که دهید اطمینان روسیه دولت به من طرف از مًخصوصا و بگذرانیم گمرک از که

نخواهی م گذارد حمل اسلحه مزبور را کسی ملتفت شود و به کلی محرمانه و بین

« . خودمان خواهد بود

ا ز مجاری مخصوصه و زبانهای لازمه سیاسی مطلب را » ا زاین گذشته خواسته شد

1 . آرسنخان به لورین، شماره 15028 ، دوم برج دلو (بهمن) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .رضاخان به فرمانده قشون گیلان، 31 برج سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:132

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 133

ب ه آنها تزریق نمائید چنانچه اسلحه مزبور به ما نرسد از طرف جنوب در مضیقه واقع

خواهی م شد و دشمنان ما بر تجری خود خواهند افزود و این مسئله در آتیه باعث

اختلال سیاست آنها خواهد گردید، مقصود این است ا وسبایل ممکنه دولت روسیه را

ب هاین نکته متوجه ساخته و جلب دقت ایشان را در این موقع بنمائید و در خاتمه تأکید

می کنم که انجام این خدمت را از شما خواهان هستم و نیز لازم است به شما

خاطرنشان کنم که اسلحه مذکوره در فوق غیر از ااسی لاسحهت که از برلین باید

1

«. دریافت و حمل نمائید

ای ن مذاکرات ادامه یافت و به احتمال قریب به یقین ر ت ضا وان خاسنت با هماهنگی

لورین ، روسها را فریب دهد و آنان را نسبت به اهداف آتی خویش سرگردان . کند

رضاخان برای تحکی مپایه ها یخودکامگ ی خویش به دستگاه سرکوب نیاز داش ؛ا ی تن

دستگا ه هم قشون ب و.دانگلیسیها هم سالها بود نسبت به ضرورت استقرار کسانی مثل

رضاخان بر اریکه قدرت اعتقادی راسخ پیدا کرده ب. ب وندناب دراین لازم بود او را برای

رسیدن به اهداف خود یار ن یماین د. د ر این راستا بود که رضا،خناام نه زیر را برا ی

لورین ارسال کرد:

خدمت جناب مستطاب اجل عالی آقای سر پرسی لرن سفیر محترم دولت فخیمه

انگلیس دام اقباله، قربانت شوم .راجع به ترتیب حمل اسلحه و مهمات متعلق به

دولت ایران که قبل از جنگ از آلمان خریداری گردیده شرحی به وزارت جلیله

امور خارجه نوشته شده که من باب تسریع جریان امر سواد آن را برای اطلاع

مستطاب جنابً

خاطر محترم تلوا ایفاد میدارد .متمنی است در انجام این مقصود

عالی نیز از بذل مساعدت دریغ و مضایقه نفرمائید که با معاضدت مأمورین محترم

دولت فخیمه اسلحه فوق هرچه زودتر از طریق هندوستان به بوشهر حمل گردد .

2

ایام شوکت مستدام.

لورین پاسخ داد انگلستا ب نا حمل این سلاحها از راه ب ممبئخا یلفتی ندارد، اما حمل

ر د ل ح ه ا ر ن ی ا . داد ارائه هم را لازم حل راه البته و ؛ نیست ممکن فًعلا جدید اسلحه

نامه رضاخان به اسماعیلخان آمده اس ت:

1 .رضاخان به فرمانده قوای گیلان، 15 برج اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .رضاخان به سرپرسی ل ورین، مورخه 5 حوت(اسفند) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص133

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

سرهنگ اسماعیلخا ، ن راجع به حمل اسلحه با سفارت انگلیس مذاکرات به عمل

آمده میگوید شما به حمل اسلحه خریداری قبل از جنگ اکتفا نکرده در خیال خرید

و حمل اسلحه جدیدی میباشید، به واسطه عدم موافقت انگلیسیها حمل اسلحه

ل و سریعا حم جًدید

فعلا غیرممکن است، باید اسلحه قدیم راب دوا از راه هندوستان

1

سپس راجع به خرید اسلحه جدید و حمل آن از راه روسیه مخفیانه اقدام نمائی د.

عامل اصلی کودتا کیست؟

چند روز ی بعد ا زسرکوب قیام لاه وت،یسالگر د کودت ای سوم اسفن دفر ا رسی د.

مطبوعا ت از هر سو انگشت اتهام را به سوی ب نری شتااننیها رفتند و مستقی م و غیرمستقی م

دستها ی نهان و آشکار انگلی را س در پس کودتا نشان د ا.دنبد هدنبال این موضوع رضاخان

برای لاپوش ا ن ینقش بریتانیادر کودتا، خویشتن را مسبب اصلی آن اعلام کرد و هرگون ه

سخ ن گفتن در مورد کودتا و ماهیت آن را ممنوع ساخت و متخلفین را به مجازات شدید

تهدی دنمود .این سر پرسی لورین بود که به رضاخ اآم نوخت با مسئله ری هشهای کودت ا

چگونه برخورد کند و به انگلیسیها یاد داد به چه نح و او را ف ردی وط دوست و م نل ی

جلو ه دهند تا از حملات روز افزون مصونش دارند و ب را یروزه او ماهه ا یآت یاز او

بهره برداری نماین د.لورین بلافاصله بع داز ورود به ایران، ا برازیابی دقیق آرایش نیروه ا ی

داخل ی به این نتیجه رسید که رضا خراا ب نرای اهداف آتی بریتانی در اک شو ربای دحف ظ

کر د. به همین دلیل خطاب به وزارت خارجه نوشت از این به بعد باید از هرگون هتظ اه ر

2

به اینکه رضاخان تحت حمایت آنهاست، خودداری شو د.

رضاخان مقارن این ایام سرگرم تحکیم نفوذ خود . ب ووید تلاش داشت با عملیات

عوامفریبانه ، هم بر محبوبیت خود بیفزاید و هم خویشتن را مردی املارساتدقه ب لنمایاند

و توجهات را از مسا لئ عمده دیگر به سویمسائل فرعی منحرف نماید.یکی از این

ماجراها کتک زدن دو تن از روسپیان تهران به نامهای عزیز و کاامی شر یزاده خ اندمر

روز 18 اسفندماه سال 1300 بو د . ای ن دو تن با اینکه به شغهال ی خلاف اخلاق مشغول

بودند، لیک ن اقدام سردا رسپه علیه آنان شگفتی زیادی تولید ک.درد ستگیری اینان به

1 .رضاخان به اسماعیل خان، 16 حوت (اسفند) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2.Lorain to Curzon, FO. No 63, 371/7804, January 31/1922.

ص:134

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 135

دستور سرتیپ محمودخان انصار، یحاکم نظامی ته رااننج،ام گرف .تو یدو زن

1

یادشد ه را وسط روز در میدان توپخدانرهجوال کرد و دستور داد آنها را شلاق زنن د.

شایع بود دو ت ناز اعضای سفارت بریتان ییاعنی اسمارت ،د بیر شرقی و بریجمن، کاردار

سفارت ، شبانه قصد رفتن به منازل این دو را ان داد شکته توسط نظمیه دستگیر و همراه

با زنان یادشده به نظمیه برده شان دهد . ای ن سخن دروغ بود و اگر هم راست بود در نظر

ا فکار عمومی آن زمان اهمیتی ندا ش. ب ته واقع رضاخا ندرست در اولین هفتههای به

قدرت رسیدن مشیرالدولهمیخواس ت ژست ضدانگلیسی بگیرد تا حقایق نهفته د ر

پشت کودتا را مکتوم نگه دارد و افکار عمومی را منحرف . ایسا نزدژست ، دو نتیجه

فور ی به دست آو ر:دنخست اینکه طبق سناریوی لورین، رضاخان مردی مستقاللاراده

معرف ی شد که قادر است اسطوره قدرقدرتی بری تارنای اخرد کند و به این شکل جائی در

افکا ر عمومی بیاب ؛ د و دوم اینکه با کتک دنزدو زن مزبور در روز روشن و در معا لأم،

حمایت تودههای مذهبی را به دست آورد . در پشت این ماجرا دستهای مستر هاوارد هم

دیده م یشد که با اسمار تو بریجمن مخالفت م ینمود . سفارت انگلیس البته دو مأمور

یادشده را به لند ب نازگردانید، اما هدف اصلی به قول عبدالله مایست نوبفیود ک ه

رضاخان را سرکرده اصلی کودتا معرفی نمایند و و د مق خامات بریتانیا به رضاخان

2

دستور داد ه بود ن د چنین برخوردی با قضیاه یکه بالاتر آمد بنم ا.ی دکسانی که از ماهیت

ای ن قبیل اقدامات آگاه بودند، علیه رویه فو ق به انتقاد پرداختن؛ دمثل فرخی یزدک ی ه

رباعی هائی سرود و آن عم ل ر اهجو ک . رداما کسانی دیگر به نحوی از اقدامات

رضاخان تمجید کردند، حتی رجلی مثل بهار سرود:

سردار سپه شجاعتی بارز کرد با قدرت خود عزیز را عاج ز کرد

بگرف ت و کتک زد و فرستاد به خوار چشمش نزنی حقیقتا معجز کرد 3

ً

ب ه دنبال این احدثه د رسالگرد کودتا، یعنی سوم اسفند سال 1300 ،ب یانیهای به قول

بعین مضامین مقالات افراطی بعضی ز ا » ه تنظی م گردید که « عوامفریبانه و هوچیان » بهار

. 1 . حیات یحیی، ج 4، ص 284

. 492- 2 . شرح زندگانی من، صص 497

. 3 . محمدتقی بها ر: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، (تهرا ن: امیرکبیر، 1363 )، ص 75

ص:135

136 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ط یاد شده « اثرات دوره انحطا » 1 بر ضد رجال مشروطخهواه بو د . د راین بیانیه از « جراید

ک،وردیهک سلسله الفاظ ب معنی ی را « مفهوم و معانی عقاید را از اغلب سلب » که

تأثیرات تدنی » ت د ر همان دو جمله نخست بار دیگر از «. قائم مقا م حقایق قرار داده اس »

سعادت » سخن به میان آمده، دوراهی که در آن اغراض فردی جای « و انحطا طد ر بعضی از جراید مرکزی پس از » ر اگرفته بو . د درد رضاخان این ب:ود « جماعت

یکسا ل تمام که از مدت کودتا گذشته تازه دیده شموی د که مسبب حقیقی کودتا را

2 رضاخان یا «. موضو ع مباحث خود قرار داده در اطراف آن مفرسقالئی م یکنند

کارگردانان اصلی کودتا بیم داشتند مبادا پرده اسرار زودتر از موعد برافتد، زیرا در آن

صورت نه کارگردانان اصلی باقی ممان یدند و نه مجری اوامر آنان یعنی .رضاخان

اشوند . « فلس فه ظهور کودت » رضاخان از مطبوعات انتقاد کرد کنهمیخواهن د وارد در

این لغات و تعابی بر ا دانشناچیز او منطبق نبود.به قول نویسنده این بیانیه که با امضای

رضاخان منتشر شده بود، ارباب جرائد به دنبال مسائل دیگری هستند در غیر صورتا ین

میگفت . البته رضاخان هرگز نمیتوانست حقایق را « حقایق را ب پ یرده آشکا ر » رضاخان

بگوید ، اما میتوانست بخشی از حقیقت و تنها بخشی از حقیقت را در معرض دید

آیا با حضور من » افکار عمومی قرار دهد و آنهم طرح تهدیدآمیز این سئوال ب و دکه

ت 3؟؟م؟ضحک طرح اینسئوال از « مسبب حقیقی کودتا را جستجو کردن مضحک نیس

سوی نویسنده بیانیه منسوب به رضاخابنو د. زیرا هدف آن مکتوم ن د گاهشتن راز کودتا

و شجاعتستان ی از مطبوعات بود تا جرأت نکنند دیگر از ماهیت کودتا س ش پکرنند و

سرنخ را تا کشف مافیای سیاسی- اقتصادی پشت این حادثه تاریخی ادامه دهند .

نویسنده بیانیه رضاخا نبرای اینکه سیدضیا ءرا هم تحقیر کرده باشد، از زبان سردار

سپه نوش ت:

بیجهت اشبتاه مکنید و از راه غلط مسبب کودتا را تجسس منمائید، با کمال افتخار

و شرف به شما میگویم که مسبب حقیقی کودتا منم و با رعایت تمام معنی این

اًم و از اقدامات خود راهی است که من پیموده

ابدا پشیمان نیستم . اگر علیالظاهر

. 1 .تاریخ مختصر احزا ب سیاسی ایران، ج 1، ص 185

. 2 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 185

3 . همان، علامتهای ؟ و ! از نویسنده بیانیه است .

ص:136

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 137

یًکی دو نفر را دیدید که چند صباحی عرض اندام

کردند و سطحا راهی پیمودند نه

این بود که اعماق قلب آنها در نظر من مخفی و مستور باشد همه را میدانستم و

کًرد که استنباط کرده بودم فقط احتیاجات موقع مرا ملزم می

موقتا دست خود را بر

سینه آنها آشنا نسازم تا زمانیکه ایران را آئینه فداکاریهای خود قرار داده نامحرمان

را از محفل انس خارج سازم چنانکه دیدید و شنیدید! 1

این جملات هم چیزی نبود جز بخشی از طرح عظیم فریب افکار عمومی و تولید

وحشت به منظور نپرسیدن از ماهیت ک . ودکتاسانی که به قول بیانیوهیس به دنبال

مسب ب اصلی کودتا بودند، هدفشان این نبود که سیدضیاء را عامل اصلی معرفی نمایند؛

هدف اصلی این بود تا مسبب اصلی که هنوز پشت پرده بود افشاء گردد و او را از

تاریکخانه خود بیرون آورن .دنکته بسیار مهم استفاده بیانیه نویس از ضمیر اول شخص

مفرد است که در سبک نگارشرجال دوره قاجار بیسابقه بود . استف اده از ضمیر اول

شخص نه تنها بر سطوت و هیبت رضاخماینافزود، بلکه بر تصور محوریت او در

تحولات یک ساله اخیر بیش از پیش تأکیمدینهاد؛ روشی که البته پیش از همه

سیدضیاء بنیاد نها د.

مسبب اصلی کودتا با این جملات که در بیانیه آمده است به خوبی قابل شناسائی اس ت:

... حمله به اشخاص غیرمتجانس، اگر به فلسفه کودتا اعتراضی دارید، علیالتحقیق

به اًبدا فرع سبک مغزی شما خواهد بود و این یک نوع بروز احساسی است که

جنبههای فکری و تعقل شما مربوط نیست و اگر اندکی قوه مخیله خود را حکم

قضیه قرار دهید میدانید که اضمحلال وطن داریوش بر اثر حرکات ناخلفان

داخلی و اعمال نفوذ خارجی در شرف تثبیت و فقط مشیت خداوند متعال بود که

هویت ناخلفان و زمامداران بیعرضه دون همت را در پیشگاه عموم ملت آشکار و

باز با مشیت خدای ایران است که در تحتتأثیر همین اقدام میرویم حیات از

دست رفته خود را به جهانیان ثابت نمائیم .من از اقدامات خود در پیشگاه عموم

ً

ابدا شرمنده نیستم و با نهایت مباهات و افتخار است که خود را مسبب کودتا به

شما معرفی میکنم .این یک فکری نبود که فقط در سوم حوت سال گذشته در

1 . همان، ص 186 .این اشارات به سیدضیاء است .

ص:137

138 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

دماغ من تأثیر کرده باشد، این یک عقیده نبود که در تحتتأثیر افکار دیگران به من

تحمیل شده باشد! 1

آر ی مسببان بحران ایران مشخص بودند و معلوم بود کودتا به چه دلیلی شکل

گرف ت. به همین دلیل بود که نویسنده بیانیه از زبان رضاخان تهدید کر د:

...به تمام ارباب جراید و صاحبان احساس پیشنهاد میکنم که پس از این ابلاغیه

و معرفی مسبب حقیقی کودتا و سابق ا هی که به احوال من حاصل کردند، دیگر هر

عنصر غیرمأنوسی را سبب حقیقی این امر عظیم تشخیص نداده بفهمند که مبارزه با

عوامل مؤثره جز از قلوبی که قابلیت تأثیر را داشته باشند تراوش نخواهد کرد .باز

هم اشتباه نکنید بعضی از اشخاص کوچکتر از آن بوده و هستند که یک اراده منظم

نظامی را با اراده و عقاید خویش مربوط ساخته و بعلاوه مقام نظامیان فداکار نیز

2

والاتر از آن بود که با ارادههای خفیه متحرک باش د.

د ر پس کودتا بود و گرنه کمتر « ارادههای خفیه » پ س هراس بیانینهویس ا ز کشف

کسی بود که تردید داشته باشد فرمانده اصلی کودتا سی ا دیضنیاءروزنامنهگار جاه طلب

نیست . نیز بیهوده نیست که نویسنده بیانیه تهدید کرده اس ت:

ً

صریحا اخطار میکنم که پس از این برخلاف ترتیب فوق در هر یک از روزنامهها

از این بابت ذکری بشود، به نام مملکت و وجدان آن جریده را توقیف و مدیر و

3

نویسنده آن را هم هرکه باشد تسلیم مجازات خواهم نمو د.

این قلم فصیح و بلیغ از رضا ن خیانست، حتی فرزند او محمدرضا پهل نوشیت ه

سختی و مشقت زندگی، از دست دادن پدر در دوران کودکی و نبودن وسیله » : است

4

نیاموزد «. باعث شد که رضاشا هدر ابتدای عمر به مدرسه نرود و خواندن و نوشتن

تاجالملوک همسر رضاخا ن نیز ب هسال 1347 در گفتگو با ن ی شهر ا یچاپ پاری سگفته

بود : » نداشت سواد اًصلا هم خودش و بودند معمولی رعایای از او مادر و پدر . « 5

نمونه ا ی از به اصطلاح نثر رضاخارا نهم مل ا کلشعرای بهار نقل کرده است، دیدیم در

186 ، علامت ! از نویسنده بیانیه است . - 1 . همان، صص 187

2 . همان .

3 . همان .

. 4 . حسین مک ی: تاریخ بیست ساله ایران، ج 6، (تهران:نشر ناشر، 1362 )، ص 162

. 5 . فریدون هوید ا: سقوط شاه، ترجمه ح. ا .مهران، (تهران:انتشارات اطلاعات، 1365 )، ص 122

ص:138

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 139

د و سطر از یک نامه معول می چند غلط املائی و انشائی وجود داشت؛ پس تردیدی

نیس ت که نویسنده این بیانیه او نبوده ا .س عتجب اینکه با این اطلاعات از رض، اخان

بعدها نویسندگان درباری برای او سفرنامه جعل کردند و از قول م طرال ضبا ی خان

آوردند که به شوخی بیشتر شبیه بود، یکی از این موارد م یتراوان در سفرنامه جعلی او

به مازندران یاف ت. د راین به اصطلاح سفرنامه که ا زقول رضاخانکه به شکل او ل

شخص مفر د نوشته شده است، آورده شده در بندرگ ز بعد از رفتن مهراهان و صرف

مقداری از شب را به مطالعه کتاب پرد ا.ختکتمب تاریخ از سایر اقسام بیشتر » ، شام

کتاب » : د ر همان جا از قول رضا ن خا ونشت ا هند « ... جلب دقت و نظر م رما ینمایند

بوستان سعد ی هم که به یک قطعه جواهر بیشتر شبیه اس ت تا به کلمات معمولی، کمتر

د1 از این جالب ت ر مطالبی است شاعرانه که از «. ممکن است که از دسترس من دور ب[! م]ان

ساع ت ده شب اس . تمطابق عادت معمول در اتاق ...» : قول رضاخان طرح م یشوند

خو د تنها هست . م سکوت عمیقی اطراف اتاق را فراگرفته، جز روئش ین اشمع و چند

2 شکی نیست که بیانهیا هو مطالب را «[!] کتاب ، چیز دیگری خاطر مرنامینوازد

رضاخان را شخص یا اشخاصی دیگر دیکته کمرد یند و یا تحریر م ن میودند ، یکی از

این موارد همین بیانیه سالگرد کودتاس ت.

کتمان ناشیانه دستهای پشت پرده در کودتا بیفایده بو د. دکتر مصدق ک ه بعدها در

ب ه خاطر » : دوره ریاست وزرائی رضاخاند رمقطعی او را ملاقات م کیرد گفته اس ت

دارم که سردا ر سپه نخست وزیر ، در منزل من با حضور مرحومان الدولمه شی ور

مستوفیالممالک و حاج میرزا یحیی دول آب تاد ی و آقایان مخبرالسل طونه تقزا یده و

ند « علاء اظهار کرد مرا انگلیسیها آوردند ولی ن ست دنان د با چه کسی سروکار دا.ر

3 عین

مرا » همین مضمون را یحیی دولت آبادی آورده است . به قول وی رضاخان آن روز گفت

کردم «. انگلیسیان سر کار آوردند اما وقتی آمدم به وطنم خدمت

4 رضاخان ا ی نسخن را

وقت ی گفت که دیگر مسلم بود سلطنت را خواهد . عرببوداد لله مستوفی نق ل م ی کند ک ه

. 1 .رضاشاه کبی ر:سفرنامه مازندران 1305 ، (تهران:مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی، 2535 )، ص 72

. 2 . همان، ص 96

. 3 . حسین مک ی: تاریخ بیست ساله ایران، ج 1، (تهران:نشر ناشر، 1359 )، ص 157

. 4 . حیات یحیی، ج 4، ص 343

ص:139

140 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

روز بعد از انتشار بیانیه ب همناسبت سالگرد کودتا، نز د سیدحسن مدر سرفته اس . تب ه

او قول » حاضر انگلیسها گفت می و د،بو عصبی خیلی شریطه این از مًخصوصا سید

بودن د یکی دو میلیون خرج کنند تا این وصله را از خود بکنند، این مرد به رایگان تمام

گناهه ا را به گردن خود گرفت و آنها را از این مخمصه المللبی ی نفارغ کرد، که در

آیند ه دولت ایران نتواند گلگهذاری هم در این زمینه بنم ا.یدسی د بزرگوار حق م یگفت،

ام ا سردا رسپه هم چاره نداشت و ناگزیر بود این سروصدا را به نفع انگلیسها و بر ضرر

1

«. یا بهتر بگوئیم به نفع خود بیندازد

رضاخان ب هجز صدور این بیانیه در سالگرد کودتا، گامهای عدیده دیگری را هم

برای دس ت یاب ی به قدرت خودکامه برداش ت. او یک ب اره به جان جراید افتاد و شروع به

آزار و اذیت روزنانمهگاران نمود .بعلاوه غیر از تصرف انبار غله و تسلط بر مالیاتهای

مستقیم و نیز خالصجات، راه را بر مطبوعات هم مسدودک ر د . طبق دستورالعملی از

اواخر سال 1300 وزارت جنگ مالیاتهای غیرمستقیم، مالیاتهای محصولات محلی

2

بعلاوه مالیات املاک و مستغلات را دریا فم یتنمو د. ای ن موضوع باعث تضعیف بیش

از پیش دولت مشیرالدوله گردید، مقامات سفارت بریتانیا گزارش دادن د:

حکومت مشیرالدوله به شدت دچار ضعف گردیده و به زودی ساقط خواهد شد .

هیبت رضاخان همه جا سایه افکنده است .وی اینک درآمد حاصل از گمرکات و

مواد مخدر و جز آن را تحصیل و خرج قشون میکند .گروهی از مدیران سرشناس

جراید که مطالب ضد رضاخان انتشار میا ددند، اینک در زندان به سر میبرند و

حدود 20 نفر از آنان به همراه عدهای د یگر در حال حاضر در سفارت شوروی

بست نشستهاند .روتشتین درخواست وزیر امور خارجه ایران جهت استرداد

3

بستنشینان را رد کرده اس ت.

رضاخان و سرکوب مطبوعات

برخی در شًخصا کرد، می دیگر جاهای در که مشروعی نا مداخلات از غیر جنگ وزیر

. 1 . شرح زندگانی من، ج 3، ص 491

. 2 .فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 335

. 3 . همان، ص 345

ص:140

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 141

معاب ر عمومی مردم را کتک می ز د. حسین صب امدیر ستاره ایرا ن را که از مداحانش بود به

جر م مختصر انتقادی در یمدان مشق به سه پایه ب س ت و شلاق . دنز ددا نفل سف یم دی ر

حیات جاوی د را با مشت شکست و خود او را هم را هب اسردبی ر روزنام اش د رزنهدا ن

دژبان محبوس ساخ . ت گنا ه فلسفی چه بود؟ او نوشته ب و د وزارت جن پیشن گهادی به

مجل س تقدیم کرده که طبق آن هفتاد و پنج هزار تومان ب را یتعمی را تس هاریب ازخانه

غرب مطالبه نموده اس . تروزنامه حیات جاوید نوشت بودجه وزارت جنگ بای دتح ت

رسیدگ ی قرار گیرد و جزئیات آن به مجلس ارائه گردد تا برای ع عماطوملامنت ش رش ود ،

چو ن مملکت ما پارلم ان یب ود ه و ت اب عمق ررا تقانون ی و اص و لموضوع هه ستی م و »

شودی رامدامه این مقاله «. امتیازات ی برای اشخاص و مقامات معتقد نیستیم که تبعیض قائل

آمد ه بود همانطور که مصارف و مخارج سایر وزارت هاخباانیهد به تصویب مجلس برس د

وزارت » مصارف ،« علاوه بر مبلغ تصویبی نباید دیناری از مالیه مملکت مصرف گردد » و

بینایوی دسند ه آورده بود نبای دم سرو رب و د از «. جنگ نیز باید صورت جزء آن به مجلس

م ات صدی ق » اینک ه وضعیت قشون ایران بهتر از دو سال پیش ش د هاس ت ،ض م ناینکه

س ب ه تنظر سرمقاله نویس روزنامه « میکنی م اوضاع قشون ی ما امروز بهتر از دو سال قبل .ا

ت ادو سال پیش قشون روس و انگ لبیه ای سران هجوم آورده و اج نا مز هیدادن دک شو ر

قشو ن ملی داشته باش .د ام ا امروز آن موانع به کلی برطرف شده، دیگر روسها نظ رس وئ ی

نی ز که نظر سوء داشته و دارند عاجزت ر » نسب ت به تمامیت ارضی ایار نندارند و انگلیسیها

ا زاین هستند که بتوانند مداخلات سابق خود را ادامه دهند، به دلیل اینک همستملکا ت و

متصرفا ت غیرقابل انفکاک آنها قسمتی تجزیه و قسمتی در حال تجزیه شدن است و اگ ر

«. خیلی قدرت دارند باید از خودشان نگاهداری کنند

به طور طبیعی بهتر از وضع فعلی » بنابراین با وضعیت حاضره باید اوضاع قشونی

باشد و آیا تصدیقمیکنید که این پیشرفت طبیعی، منطق ادامه حکومت نظامی

پرسیده شده بود معلوم نیست وضعیت سربا گیر یز در قشون تحت «؟ نمیشود

فرماندهی رضاخا ن چگونه است، آیا اجباری است یا داوطلبی، در حالیکه این بدیهیات

هنوز روشن نیست، بودجاهی ب ه وزارت جنگ اختصاصمییابد که هیچ کس از نحوه

م ا هنوز عده تحقیقی نظامیان مملکت خود را » تخصیص آن مطلع نیس . ت ا زاین گذشته

ندانسته و اطلاع نداریم افراد قشون هری ک چه مبلغ حقوق دا!رانیدن بی اطلاع ی

ص:141

142 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ددیگر « اختصاص به ما ندارد بلکه عابمهیاطلاع و از سئوال آن مرعوب بوده و هس. تن

آیا هجده کرور بودجه وزارت جنگ برای تثبیت حکومت نظامی کافی نبود که » اینکه

نیم عشر » دد؟ر حالیکه بودجه معارف « هفتا د و پنج هزار تومان دیگر باید علاوه شو

قشو ن است باید معلم از گرسنگی بمیرد و بعضی از صاحب منصبان خو د را آرایش داده

پرسیده شده بود چرا در نقاطی که ؟« و در طول خیابان لالزهار فواحش را تعقیب کنن ! د

یک پلی س میتواند با یک طناب هزارها تن از اهالی را ببندد، چنین اصراری ه ب

آقای سردار سپ ه! » حکومت نظامی وجود دارد؟ خطاب به رضا ن خاونشته شده ب:ود

شجاعت و شهامت، فداکاری و مجاهدت و سایر صفات عالیه، یک سردار را بزرگ

کرد ه و عظی ا ملشأن م یکند ، و بالعکس تجاوز و تخطی، غرور و نخوت رشیدترین سرباز

باید حافظ قانون بوده و » خلاص ه اینکه « . ر امنفور و در ان ظار عمومی مبغو ضم ینماید

اصو ل مشروطیت را تقویت کنید، زیرا ما هنوز کلمه ملی را انیتوان م مستهضاف الیه

1 «. مجلس قرار داده و جلوگیری از تجاوزات قانونی را از آنها تقاضا کنیم

رضاخان خواسته بود برای عتمیر سربازخانه ها یلشگر غرب به واسطه نزدیک شدن

فصل زمستان و احتیاجات ضروری سکونت نظامیان، مبلغ هفتاد و هزپانرجتومان ب ه

شرح زیر و علاوه بر بودجه مصوب مجلس، به آن وزارتخانه تخصیص .مهمتیراب د

اینکه نوشته م یشد بعد از هزینه شدن این مبلغ اضافی، اسناد آن از ارت جونز گب ه

وزارت مالیه داده خواهد ش . د طبق این لایحه سربازخانه کرمانشاه پانزده هزار تومان،

همدان پانزده هزار تومان، بروج ب ریدست و پنج هزار تومان، کردس دتها نهزار تومان،

ولایات ثلاث پنج هزار تومان و ا راپنکج هزار تومان نیاز داش . تبنددیهی است هیچ

ک س مخالف تجهیز سربازخانهها نبود، اما مسئله این بود که رضا هخام ناموال مردم را

مصادره م یکرد و میگف ت خرج قشو نم یکند، هم از بودجه سالیانه دولتی بیش از سایر

وزارتخانه ها دریاف ت مینمو د و هم تقاضای بودجه اضافمییکرد ، بدون اینکه گزارشی

خواهد می او که د شو می مصارفی خرج بودجه این شود معلوم وًاقعا اینکه بدون و بدهد

ی ا به جاهای دیگری سراز یمر یگردد . ا ز این بالاتر هیچگونه نظارت قانونی بر بودجه

وزارت جنگ وجود نداشت دور حالیکه این وزارتخانه اغلب بودجه کشور را

در اطراف » ، 1 . حیات، سال اول، شماره هشتم، سه شنبه 28 محرم 1340 مطابق با 29 سنبله (شهریور) 1301

ص 1. علامتهای ؟ و ! از نویسنده مقاله است . ،« وزارت جنگ

ص:142

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 143

میبلعید، معلما ن نمیتوانستند حقوق ماهانه خود را دریافت ک.ننسدخ ن کسانی مثل

فلسفی، مدیر حیات این بود که همه کار باید قانونمند باشد و مجلس بر اعمال دولت

نظارت عالیه داشته باشد .

صاح ب امتیاز و مؤسس حیات سیدمیرزاآقا فلسفیبود و مدیر مسئول آن هدای الله ت

داور ی. روزنامه حیات بعد از توقیف حیات جاوی د منتشر میشد که توقیف آنه متوس ط

رضاخان صورت گرفته ب و.دداوری چندی قبل همراه با فرخمیدیر طوف ا ن در س فار ت

شورو ی متحصن شده بود و صاحب امتیاز روزنامه یعنی ف لهسمف آین زمان در ح ضر ت

عبدالعظیم تحصن اختیار نموده ب .وبدازجوئ ی از فل سف و ی داوریو محمودخ ان م دیر

چاپخانه، به سرعت آغاز گرد ی.دتاری خ این بازجوئی روز بیست و هشتم س نبل هی اهم ا ن

شهریو ر قید شده، حال آنکه روزنامه حیات که مقاله یادشده در آن چاپ شده، روز بیست

و نهم آن ماه نتمش ر گردیده بو . د برا ی اثبات جر مدستنویس مقاله را هم آوردند و جملاتی

ک هتوسط داور یکم یا زیاد دشه بود به عنوان سند دخالت او در جرم شناخته شد! در

این محاکمه داوری و فلسفی گفتند جرمی مرتک

ب نشدهاند و فق

ط طبق وظیفه

روزنامهنگاری خود مطالبی نوشتانهد، اما دادگاه نظامی که به ریاست کفی لارک ا نح ر ب

حسبالام ر » کل قش ون تشکیل شده بود آنها را مجرم شنا .خکف تی لارک ا نح ر بک ه

جلس ه محاکمه را به ریاست خود تشکیل داده بود، گزارش داد دادگاه ب احضور « مبارک

تا » سرهنگ محمدحسین میرز،ا سرهنگ عبدالرضاخا نو سرهنگ ریاضی تشکیل شده و

د ت رای ن «. عص ر استنطاقات فلسفیصاحبامت یا ز و هدای ا تلله م دی رم سئو لامت دا دیاف

چو ن مدیر مسئول هدای ا تلله به خط خود تصحیح صفحات را نموده نتوانس ت » دادگا ه

مسئول مدیر افکار ] از [ ناشی مقاله اًساسا که گردید معلوم و اید نم خود از مسئولیت سلب

هدایتالله بوده و صاحب امیتاز هم در آن شرکت داشته است، ول یای نمقال هرا نتیج ه

افکا ر خود دانسته هیچ نوع تحریکی را در این عقاید اقرار ننمودن د ،ل ذ ااع ضا ءمحکمه

الله دایت ه مسئول مدیر لیکن مقصرند و محکوم نفر دو این که هستند عقیده نای بر مًتفقا

تقصیرات ش زیادتر و مسئول مستقیم این سرمقاله است و باید هر دو مجازا ت و سیاس ت

ر أی محکمه این بود که روزنامه باید توقیف ؛ ب شا ونادم دیگری هنممیت وان آن «. شوند

م دی ر » را م نتشر کر د؛ حق روزنامنهگاری از فل سف یو داوریسلب گرد ؛دبع لاو هبای د

مسئول هدای تالله دویست ضربه شلاق و شش ماه حبس و صاحب امتی ا زفل پن سفج یا ه

ص:143

144 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ا زآنجائیکه این دو نف ر » سرا تحم ل می کردند . ب ااین وصف « ضرب ه شلا ق و شش ماه حب

پ ساز اعتراف به تقصیر خود استرحام از بندگان حضرت اشرف [کرده ] و استدعا یعف و

1«. و اغماض را نمدوهان د ، محکمه اجرای مجازات آنها را منوط به ام رمب مایرنما کید

م ه رضاخان » فرمودند ملاحظه « البته و » د ن و ش سب ح فًعلا فرمودند . « ید هیچ کس هم نپرس

مگر رضاخا ن قاضی است که اممریفرمای د کسی را چگونه مجازت نمایند؟ تازه اگر جرم

رضاخان بود؟ از اینها بارلا تمگر این روزنانمهویسان « امر مبارک » محر ز است چه نیازی به

چ هگفته یا نوشته بودند که باید مستحق شلاق و حبس شوند؟ آیا جز این بود ک هنوش ت ه

بودن د وزارت جن گهم وزارتخاناهی اس تمث لس ای روزارتخان ها ه و باید تح تن ظ ر

مجل س اعمال وظیفه کند و بودجه و تشکیلات آن مشخص و واضح باشد؟ گر رضامخا ن

ج زوزیری مثل بقیه وزرای کابینه بود، چه ماده قانونی وزارتخانه تحت امر او را از دیگ ر

وزارتخانه ها متمایز میکر د و چرا باید او اختیارات یف و قاختی ارا تمعم و ل وزرا داش ت ه

باشد ؟ آیا اگر وزیر معارف و یا وزیر خارجه ه ممواج هب انقد طبوع ا تمی د

ش ند،

میتوانستن د خود محکمه تشکیل دهند و اوامر و نواهی صادر کنند و متهم را به مجازا ت

رسانند ؟ چرا فلسفی و داوری باید در دادگاه نظامی محماک یمشهد ند ،مگ رآنه انظ ام ی

بودند ؟ این پرسشها و پرسشهای عدیده دیگر خود حاکی است از خودس ر یرض و اخا ن

عد متمک ی ن او در مقاب لقوانی ن و به ب از یگ رفت ندادگ . د رجب ی ن ااهو ج زتیرگ ی

خودکامگی دید ه نمیشد ، اما کمتر کسی بود ک هعلی های نخی سررهی برآشوبد و این

جرأ ت را داشته باشد تا حداقل او را به مجلس کشاند و استیضاح . بهنمجایزد مدر س

حت ی دیگر مخالفان او هم جسارت لازم را برای مقابله با ق زا قنداش تن د و البت هاکثری ت

ترجیح می د ادن د از فرط تر ، س خودکشی کنند تا اینکه در مقابل رضا قخا د نعلم نمایند و

حداقل به دست او کشته شوند .

مح ر ماس را ر » بعده ا هم که کسانی مث لدکت رول اللهخ یان ن ص ررئ ی سمع ار ف و

ب ههمدستی مدع ال یعموم عدلیه و بع ض ی » ب اجمعی از دوستانش تلاش کرد « قوام السلطنه

ا زمدیران جراید از طریق قانون کاری بکنند که من بعد وزارت مع و ارأ ف ت دولت

ه ی

ک،م2 هرضاخا ن بلوای جمهوری خ و د را راه « نتوانند ر و زنام ه توقیف نمایند مگر به امر مح

1 .کفیل ارکان حرب کل قشون به رضاخان، طهران ، 28 سنبله 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .گزارش مفتش مخفی، مورخه 16 برج جدی (دی) 1302 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:144

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 145

انداخت ه بود و گوش کسی بدهکار قانون و این دست سخنان . طبنب ق وایدن گزارش ن ص ر

برا ی انجام این مقصود کمسیونی از خودشان تشکیل م دا یدهخواهن د جرائ د » میخواس ت

مقصو دحضرا تای ن ...» ب هنظر مفتش « . ر اآزاد نموده و بعضی مقامات را دلارک ن هماین د

1 «. اس ت... مطبوعات را هم آزاد کرده و بازار هرج و مرج را رواج نمایند

ام ا در نقطه مقابل بودند کسانی که نه تنها اکنون بلکه در سراسر دوره فعالیت

سیاسی و مطبوعاتی خدو نه به مجلس اعتنائی داشتند و نه به الزامات مشروطه پایبندی

نشان م ید ادند ، اینان به دنبال دیکتاتور مونرظدر خو د بودند و یکی از ایشان حسین صبا

بود که مدیریت روزنامه ستاره ایرا ن را همچنان در دست داش . ا تو مقاله ای نوشت که

باع ث خشم رضاخا نشد، البته رضاخانمیخواس ت از مدیران مطبوعات زهرچشمی

بگیرد و حسین صب اهم قربانی گرد ی. داو وقتی به نزد وزیر جنگ احضار شد، توضیح

دا د هدفش این است تا رضا ، خا نا ندر ایران شود؛ یعنی همان دیکتاتور نمظورر دک ه

البته بیشتر ردای خودکامگی میپوشید .بهار درباره این حادثه چنین نوش ت:

ما همان اندازه که از این قبیل تعرضات نازیبا که بدبختانه به واسطه نبودن قانون

مصنفین در مرکز روی میدهد متأسف هستیم همانقدر هم تأسف داریم که چگونه

سیاسیون و احرار ما غافل از اینند که در قرن بیستم کسی نمیتواند نادر یا بناپارت

بشود و جریان ترقیات اجتماعی این اصل را محو نموده و به جای نادرها و

بناپارت ها، [ جورج] واشنگتن م پ یروراند و صلاح بزرگان و رجال ما در نادر شدن

نیست زیرا نادرها در محیط امروزی قابل دوام نخواهند بود و روزنامجاتی که

بخواهند نادر درست کنند مستحق همین معاملاتند! 2

حسین صبا به دنبال ناپلئون ابپنارت م یگشت، لیک ن نمیدانست کسی را که از ا و

حمایت می کند ، بیشتر زیبنده مقایسه با لوئی باناسپار ت ت تا ناپلئون بناپ .ارت

دسیسه گری و خودکامگی، سرکوبی مخالفین خود، دائر دک ن ردستگاه امنیتی موازی با

تشکیلات رسمی کشور و اتکا به اوباش از جمله مشاهباه ی ا تین دو ب.وردضاخان

مثل لوئی بناپارتاغلب با تشکیلاتی که به راه انداخته بود، خارج از حیطه عم ل

دستگاههای رسمی عمل میکرد و گاه حتی خلاف این دستگاه های رسم ی.

1 . همان .

. « عالم مطبوعات در تهران » ، 2 . نوبهار، ش 1، مورخه 2 میزان(مهر) 1301

ص:145

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ام ا قضیه منحصر به این موارد ن.ب یوکدی دیگر ازمصادیق برخورد با ارباب جراید

مربوط م ی ش د به کتک زدن هاشم محیط م،ا فمیدیر روزنامه وط ن و نویسنده کتاب

مشهور مقدمات مشروطیت . د ر روزنامه وط ن اعتراضاتی به اقدامات خلاف قانون

وزارت جنگ م یش د. روزی محیط مافی مدیر این روزنامه در اداره روزنامهاش نشست ه

بود که یک صاح م بنص ب قزاق به همراه چند قزاق ساده وارد شده و او را از پشت

وی وضع این با . دند کر اری ک کتک را وی بًا قنداق تفنگ مفصلا و کشیدند بیرون میزش

ر ابه اداره قزاقخانه بردند و بازداشت نم . ودند در قزاقخانه هم او را به شدت شکنجه

کردند تا جائی که احساس شد محیط ماف یمشرف به مرگ است، پس رهایش ساختند .

م ن او را در خاانهش میان بستر دیدم که از حجامت گاه تا 1س رمیانن ند » : بهار م ینویسد

2 «. مرکب سیاه شده بود و دیری بستری بود و عاقبت علیل شد

سردبیر روزنامه نجات ایران در واکنش به این چوب فکلردن کها، مشیرالدول ه را

هدف حملات خود قرار د.ادا و از توقیف روزنامههای ستاره ایرا ن و ستاره شرق یا د

کرد که به قول وی از هستی ساقط دهانشد . د رادامه نوشته شده بود قلم خود را زمین

گذاشته و روزناماهش ر اتعطیل کرده است و د رانتظار توقیف است و زندانی .شدن

سردبیر نجات ایران متذکر شد علت این گرفتاریها آن است که رنوگزناارمان ه سراغ

طراح اصلی کودتا فرتها ند ، اگر دیگران هم دست به چنین اقدامی زنند، دستگیر، زندانی

و مجازات خواهند ش . د خب ر داده شد علاوه ب ترهران، مدیران جراید در اصفه اهنم به

فلک بسته شدها ن د. به نمایندگان مجلس هشدار داده شده بود اگر کاری ب ه نفع رضاخان

نکنند ،ب ه همین سرنوشت مبتلا خواهند شد، و اگر این وضع ادامه یابد نمایندگان هم

مقابل ساختمان مجلس فل کم یشوند . آن گا ه نوک تیز حمله متوجه مشیرالدگولرهدی د.

خطاب به او نوشته شد در زمان ریاست وزرائی اوست که ارباب جراید ناچار به تن

دادن به اینهمه فشار و محدویت شدها ند .

د رادامه آورده شد این لکه ننگ هماره بر دامن مشی ربالاقدیو لمه یم ان د و تاریخ این

3

رسوائی را به خاطر خواهد سپر د.

1 .یعنی از میان شانه ها تا پائین کمر .

. 2 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 228

3.Engert to Secretary of State, No. 834, March 1/1922, DS. 891.00/1222, Also see: Majd, op. cit, p. 136.

ص:146

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 147

ب هاین شکل رضاخانروزنامههای ستاره ایرا ن، اقدام، ایران آزا د، میهن، نجا تای را نو

طوفان را توقیف کر.دفرخی از حکومت شتر گاو پلنگی نام برد که خصلت اصل ی

دولتهای ایران شده است .

فرخی نوشت این سومین باری است که روزنامهاش ت وقیف میگردد و خود او نیز

چندمی ن بار است که آماج خصومتها وامقعیشود . او نو شت بار اولی که گرفت ا رگردی د ،

ب ههنگام مبارزه علیه قرارداد 1919 بو د. در آن زمان با اینکه در منازل روحانیان ش هر پن اه

جست ه بود، او را بازداشت نمو .دن ب دا ر دوم بعد از کودتای سیدض بیاوءد که بازداشت ش .د

تقاضا ی فرخی ا ی نبود که جلو خودسری رضاخاگنرفته شود و قانون اساس معیی ار

رفتارها ی متصدیان واقع ش و.د ب هنظر او حکومت نظام با یید از ته را ن و شهرها یدیگ ر

برداشته می شد، زیرا این حکومت نظامی جان مردم را به لب یدهراسسان ت . دیگ ر تقاضای

ا واین بود که زندانیان سیاسی به همراه تبعیدیان به هایخ انهخود بازگردن د؛ بودجه ک لا ن

و سرسامآو ر وزارت جن گبه مجلس ارائه گردد و مورد تجدیدنظر و اصلاح واق عش . ود

ا ونوشت خواهان دولت و وزیر جنگ قدرتمندی است که قانون را نظ ر قرمارد دهد و با

ای ن معیار از کشور محافظت کند، زیرا قدرتی بالاتر از مجلس وجود . نکنتد ها مرهدم ای ن

اس ت که به جز امثال فر ، خ دییگران جرأتنمیکردن د بانی و باع ثاص ل یم شکلا ت را

ؤتمن ، ن ی ف ل ا خ م ه م ه ًا ب تقری . د ن ی ا م ن ی ف ر ع م

ئیس مجلس و برادرش

م المل ک، ر

میرزاحسنخان پیرن یا را عامل مشکلات تلق یمی کردند . ا زحکومت اشراف سالار در ایران

بحث می شد که بر مردم مسل ا طست و حکومت نظامی را ابزار نیل ب ه من افع خ ود قرار

داده اس ت . نوشت ه شد این دسته افراد از سوی بریتتا حنیرای ک میشو ن دو ک شو ر را به

سو ی تباهی سوقمیدهند . مرد م شکنجه شده و به قتل ی س ند ،روزنام هه اتوقیف

م ر

میش ن ود، هیچ کس جرأت ندارد علیه اهداف شیطانی این افراد س خنی به میان آورد، در

غی ر این صورت نصیب آن فرد چیزی جز غارت شدن و به سیاه چال رفتن اه ن دخ ب وود .

ا زوضعیتی سخن به میان آمد که در آن ن فرچنندمی توانند در جائی تجمع کنن د ، در غی ر

ای ن صورت یا متفرقمیشو ن دو یا دستگیرمیگردند . فرخ ی و دوستانشمیگفتن داگ ر

معیار تصمیم گیری ه اقانون اساسی است، صدو رفرامین یمث لحک میک منم ،قلمها ر ا

میشکنم، مج ازات می کن م و امثالهم به چه معناست؟ حتی امپراتورهائی که میلیونها نیروی

نظام ی تحت امرشان ب وده ،چن ی نفرامی نمتکبران ای صهاد رنک ر ا دنهد و چن ی نرفت ا ر

ص:147

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

مستبدانه ای ا زخویش نشان ندداها ند . پرسید ه شد ادغام وزارت جن و گ وزارت مالی ب هه

چه معناست و با کدامین معیار قانونی منطبق است؟

ا زسوی دیگرروزنامه حقیقت روز چهاردهم فروردین سال 1301 مقالهای منتشر

نمود که ضمن آن پرسیده بود بر اساس کدامین قانون حکومت نظامی مجاز شده اس ت

زبانها را ببرد و قلمها را بشکند؟ به م جچوهزی یک فرد هم وزارت جنگ را به دس ت

دارد ، هم مالیاتهای غیرمستقیم را ادامرهیکند ، و هم به نام حکومت نظامی در امور قضائی

و دیگر حوزههای حکومتی دخال ت می نماید ؟حقیقت پرسید ک دا مق انو نم ان عش کای ت

مردم تبری ز می شو د که پس از شکست لاهو تخیانه و مغازهشان به دست قزاقه اغ ار ت

شود؟ به دنبال این انتقادات سرانجام فرخی سردبیر روزنامه طوف ا نب هس فار تشوروی

پناهنده شد؛ و فلسفی سردبیرحیات نیز به حرم شاه عبدالعظی مپ ناه برد .

روزنامه حقیقت نوشت، مردم خواهان این هستند تا قانون اساسی، یعن یثم ر هخ و ن

کسان ی که در راه آزادی ایران شهید دهشد ، پایم ا لن شود ؛معترض ی نه مخواس تا رآن

ان

هستن د که ی کع ض وکابین هنبای دق در تبلامن از عک باش د.شبو رسیاری از مقامات

دیپلماتی ک خارجی مقیم تهران، اخبار این تحولات را به کشورها یمتب و عخ و دارس ا ل

1

نمودن د. د رمیان روزنامنهگاران معترض ، فرخی از همه مشهورتر ب.وادو غی راز اینک هاز

دور ه مشروطه شاعری شناخته شده به شممار یآمد ، در ماهه ا یبع داز کودت ابا بع م ر

بین تودههای م رد مه م ،« رد کرزن عصبانی شده است » ترکی ب مشهور خود با عنوان ل

شناخته شد . شاید جالب باشد در همین جا این شعر زیبا را نقل کنی م:

تا بود جان گرانمایه به تن

سر ما و قدم خاک وطن

بعد از ایجاد صد آشوب و فتن

بهر ایران ز چه رو در لندن

لرد کرزن عصبانی شده است

داخل مرثیه خوانی شده است

1.Engert to Secretary of State, No. 848, April 3/1922, DS. 891.00/1223, Also see: Majd, op. cit. p, 138.

ص:148

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 149

ما بزرگی به حقارت ندهیم

گوش بر حکم سفارت ندهیم

سلطنت را به امارت ندهیم

چون که ما تن به اسارت ندهیم

لرد کرزن عصبانی شده است

داخل مرثیه خوانی شده است

تو را ف همیدیم « مارلینگ » حال

را گاه عمل سنجیدیم « کاکس »

دیدیم « نرمان » کودتا کردن

آنچه رفتیم چو برگردیدیم

لرد کرزن عصبانی شده است

داخل مرثیه خوانی شده است

مزا دست بدار « لرد » آخر ای

کشور جم نشود استعمار

بهر دلسوزی ما اشک مبار

تا نگویند ز الغای قرار

لرد کرزن عصبانی شده است

داخل مرثیه خوانی شده است

ما جگرگوشه کیکاووسیم

پور جمشید جم و سیروسیم

ص:149

150 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

زاده قارن و گیو و طوسیم

ز انگلستان چو بسی مأیوسیم

لرد کرزن عصبانی شده است

داخل مرثیه خوانی شده است 1

عملی ات سردا رسپه بسیاری از مردم را ترسانیده و کثیری از سیاستمداران را وادار

ب هسکوت کرده ب و. ددر این میان برخی جراید از عملیات رضاخ اون قشونش با نثری

شورانگیز حمایت م یکردند . ا زاین جمله بود نشریه آزادی که به مدیر مسئولی محمود

آزادی و نگارندگی افراسیاب آز اکدتمان حقایقمیکرد و اخبار پشت پرده سیاست را

باژگونه به اطلاع مردم می رسانید . د ر یکی از شمارههای ای ن نشریه که به صورت ماهانه

گ که در زیر تیتر آن با « آزادی و جن » منتشر م یگردید ، مقالهای نوشت ه شد با عنوان

عنوان سربازی و سردا رسپه ،ن وک تیز حملات خویش را متوجه مخالفین هاق ن زاق مو د .

که « هوچیه ا » ق خواند ه شدند که با کمک و هدایت « لشک ر فساد اخلا » منتقدان قزاقان

سبیودن سهد، در مقابل خویش کسانی ر ا « همیشه سوار مرکب اتهام، نیرنگ و د »

بر زبان می ر اندند و در برابر این « حرفهای حسابی و بیانات حقیقآم تیز » می د یدند که

ب ا هیمنه و » یبحث شد که « خامه ها ی شجاع و دلیر راست » م یدادند . از « مانور » گروه دوم

شکوه منطق و طنطنه که ویژه بیان آزادی است بر سپاه موهومات فاسده حمله و رشده

ب اقدرتی بس قویم و پایدار، تنه خرافات و قبایح اجتماعی را در هم شکسته پیروز و

مبتهج ، برومند و بشاش بالاخره پرچم مفتخر و پرشکوه آزادی را از میان میدان

از «. چش م دشمنان حریت را خیرمهیسازند » تهو « مستبدین و مبارزه هوچیان برافراش

طاعون ها ی اجتماعی و وباهای اخلاقی و » نیروهای مخالف رضاخاب نه عنوان

ا ز شدت بغض محترق و » یسخن گفته شد که « موریانه ها ی پیکر ملی یعنی اعداء آزا د

دهوچیه ا! هرقدر م یخواهید هو » خطاب به این مخالفین نوشته : ش « . متلاشی م یشوند

ا زشغل سربازی سخن « . کنید ،م ا از ذکر حقیقت خسته نشده و از ر ددرونمی روی م

کدسی ک ه بیرق آزادی را در هر قطعه دنیا با بازوی توانا » گفته شد که در تعریف آن :آم

نیز ن ک: دیوان فرخی یزد ، ی به اهتمام حسین « . رد کرزن عصبانی شده است » 1 . طوفان، مورخه 22 آبان 1300 ، ل

. 196- مکی، ( تهرا ن: امیرکبیر، 1382 )، صص 197

ص:150

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 151

جان شیرین و مکان آن میدان » سربا ز کسی است که سرمایه او « برپا نموده، سرباز اس . ت

سربا ز حافظ ناموس ملت است، سرباز سپر بلای ملت شم وشیر » نیز « . خونین اس ت

این سخنان چه ربطی به رضاخ او نقشونش داشت؟ آیا مضحکتر از « دفا ع آزادی اس . ت

مقالات ی از این دستمیتوان یافت که مردی چون رض راا خارهنبر آدزیاخواهان

وانمود میکرد و مخالفین او را دشمنان آزادی و مشتی هوچی قلمداد مینمود؟

دستهای پنهان و بلوای محله کلیمیان

درس ت در این هنگام،ر ضاخان برای مقابله با نمایندگان همسوی با مدرس در

مجلس و مطبوعات مخالف، دست به حرکتی دیگر زد تا بار دیگر حکومت را نظامی

تمدید نماید و آن را ربای افکار عمومی توجیه ک.نب ده زودی بهانه لازم برای این

حرک ت به دست آ م:د روز دوازدهم شعبان 1340 که مصادف بود با بیس تویک م

فروردی ن سال 1301 شمسی، سه نفر مسلمان از محله کلیمیان تهران عبور میکردند و با

هم گفتگ و م ینمودند . ب ه روایتی یکباره فردی کلیمی به آنان هاانت نمود و این سه

مسلمان با وی وارد مشاجره گردی . دنکدلیمی مزبور تقاضای کمک کرد، وقتی عده

بیشتری از آنان وارد مشاجره شدند، بر تعداد مسلمانان نیز افزوده . ناگهشادن هنگامه ای

آژانهای نظمیه که » برپا گردید که از آن بوی دسی م سه یآمد . د ر این ماجرا از سوی

حاضر ب و د ه و در کمال سهول م تیتوانستند از همان بدو شروع، جلوگیری به عمل

1 چیزی نگذشت که مردم از محلات گوناگون تهران چماق به « آورند ، اقدامی نش . د

دست روانه محله کلیمیان شدند، زود خورد ی صورت گرفت و کار به شکستن در و

پنجره و خرابکاری رسید، نزاع به سرعت به کلیه هکواچ یهمحله کلیمیان سرایت ک ر.د

بالاخره رضاخان دویست قزاق به آنجا اعزام نمود و آنها توانستند غائله را : بخوابانند

ای ن موضوع بهان ا هی ب ه دست سردار سپه داد که اگر حکومت نظامی ملغی شود، امنیت »

2 «. از مردم سلب خواهد گردید و حاضر نشد که حکومت نظامی ملغی شود

برای فهم این تحرکات و نیز به منظور تفکیک قائل شدن بین گروهی که در منابع

خوانده می شون د با عدها ی دیگر که با برناماه ی از پیش تعیین شده به دنبال « کلیمیان »

. 1 . شرح زندگانی من، ج 3، ص 500

. 2 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 204

ص:151

152 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

اهدافی خاص بودند و حتی شقاق و نفاق در جامعه کلیمی را هدف خود قرار داده

بودند ، ضروری است اندکی به عقب بازگردیم و یک موضوع مهم تاریخی را ارزیابی

نمائیم ؛ این موضوع مربو ط است به تشکیل انجمن صهیونیس تایران در اواخر جنگ

اول جهان ی. درست مقارن با قرارداد 1919 یعنی در مردادماه سال 1298 شمسی،

« سازمان صهیونیست » نخستین کنگره صهیونیستهای ایران تشکیل . ش ا دین تشکیلات که

خوانده می شد ، توسط سازمان مرکزی تشکیلات صهیونیستها اداره گمردی ی د. سازمان

مرکزی صهیونیستها در لندن قرار داش . م تردی به نام عزیزالله نعی دمر این زمان ریاست

تشکیلا تایران را به عهده داش ؛ ا تما او به واقع دومین رئیس این تشکیلات محسوب

می ش د. نخستین رئیس تشکیلات مزبور سلیمان کهن ب صودد . ق طبق این مرامنامه

نشعبه هایی در نقاط مختلف ایران داش . ط تبق مرامنامه « تشکیلا ت صهیونیست ایرا »

تشکیلات صهو ن یست ی ایران جزئی بود از صهیونیسم جهانی که مرکز آن در لقنرا درن

بی ن منطقه » داشت . ب هطور طبیعی یکی از اهداف اینان برقراری ارتباط و همکاری

بود . « عملیاتی خود در ایران و ارض مقدس

ادعا شده بود صهیونیستها در سیاست داخلی ایران مدا نخملهیکنند ، و نسب ت ب ه

احزاب مختلف بیطرف هستند . اینا ن وظیفه خود م د یانستن د هرجا تشکیلات شاعب یه

ندارد، آن را دایر نماین د.

تنویر افکار و ارتقای حالات روحی و » انتشا ر مجله و نشریات دیگر به منظور

هدف اساسی این « تهذیب اخلاق یهودیان ایران از یطقر برگزاری کنفران ه س ا

تشکیلا ت به شمار م یرفت . تشکیل کلاس به منظور ترویج زبان عبری، نیز برگزاری

کلاسهای آشنائی با تاریخ بانسیرائیل از دیگر اهداف اینان ب.یوکدی از اهداف این

شرکت در مراسم اجتماعی یهودیان به منظور افزایش احساسات ملی و » گروه

نب ه شمار « صهیونیست نمودن و آشنا ساختن آن نا ،با هیأت اجتماعی بنی اسرائیل ای را

برقرار نمودن روابط مستقیم و همیشگی با ارض مقدس و تشکیلات » . میآمد

اندیگ ر هدف این گروه ب . ودو اما مقصود « صهیونیستها در تمام کشورهای مختلف ج ه

تهیه و تدارک وسائل آسایش و راحتی اشخاصی که خود » و منظور اصلی اینان

ن، ب ده شمار میآم د.بالاخره « داوطلبانه حاضر میباشند به ارض مقدس مهاجرت نمای

اینک ه دفاع از حقوق یهودیان از طریق برقراری روابط حسنه با دولت ایران از دیگر

ص:152

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 153

1

اصول مسلکی تشکیلات صهیونیست ایران به شمار میرف ت.

تشکیلات صهیونیستهای ایران روزنام ا ه ی منتشر میکر د به نام هگئولا. 2 مدیرمسئول

این روزنامه هم همان عزیزالله نعیبمود ، 3 این روزنامه به زبان عبری منتشر مشی د و بعد

ا زکودتای سوم اسفن دمثل جراید دیگر توقیف گردید . نعیم حدود ی م کاهی بعد از

کودتا، نامه ا ی به وزارت معار ن فوشت و توضیح داد چون این روزنامه کاری به مسائل

4

سیاسی ندارد، از توقیف خارج و به آن اجازه انتشار مجدد داده شو د.

تاریخ جنبش » نعیم در آذرماه سال 1299 کتابی به فارسی نوشت با عنوان

5 از این بعد در کنار تشکیلات مرسوم انجمن کلیمیان ت، هرصاهنیونیستها .« صهیونیست

ب ه تلاش و تکاپوئی مستمر و مداوم مشغول ب.ودحندود یک ماهی بعد از کودتای

سوم اسفند ، این تشکیلات نظامنامه تشیکلاتی خود را برای وزارت خارجه اد .فرست

اینهم البته نکت ا هی است درخور تأم ؛ ل چرا تشکیلات صهیونیستهای تهران نظامنامه خود

ر ابه وزارت خارجه فرستاد و نه وزارت ؟ اداگ خلر اهینان مخویاستند فعالیت

تشکیلات ی نمایند، البته باید مجوز خود را از وزارت ددارخیلافهت مینمودن د نه وزارت

خارجه ؛ لیکن با کمال تعجب آنها از وزارت خارجه خواستند از تشکیل شعب هها ی

. 1 .مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت خارجه، سال 1339 ق، کارتن 3، پوشه 17

2 .هگئولا به عبری یعنی نجات .

3 .عزیزالله نعیم بعدها پس از آنکه رضاشاه کلیه فعالیتهای تشکیلاتی در قالب احزاب و انجمنهای مختلف را

تعطیل کرد، به پاریس رفت . وی در پاریس نماینده یهودیان ایران در آژانس بی ا نلمللی یهود شد و نیز به

فعالیتهای اقتصادی دست زد .نعیم در زمانی که مقیم پاریس بود به سال 1310 شمسی نام ا هی به دربار ایران

ارسال کرد و از رضاشاه خواست اجازه دهد یهودیان مقیم اروپا در ازای دریافت ویزای رایگانو تسهیلاتی

مثل اعطای زمین، عدم پرداخت مالیات و معافیتهای گمریک از وسایل و لوازم وارداتی، به ایران آیند و در

فعالیتهای عمرانی و یا فرهنگی مشارکت جویند . او میخواست به تقلید از الگوی اقتصادی رایج در فلسطین

توسط یهودیان، در ایران هم اقدامات مشابهی انجام ده د: حبیب لوی:تاریخ یهود ایران، (تهران: کتابخانه یهودا

918 .لازم به توضیح است این طرح ها مورد استقبال رضاشاه واقع شد و وی - بروخیم، 1339 )، صص 924

اجازه داد یهودیان سرمایهدار وارد ایران گردند و در زمینههای گوناگون تجاری، صنعتی و فرهنگی

سرمایه گذاری نمایند .ما در بخشی از یک مقاله به این مهم پرداخته و نشان داده ایم که یهودیان رانده شده از

اروپا در آستانه جنگ دوم جهانی و به ویژه بعد از به قدرت رسیدن هیتلر با حمایت کنسولگریهای ایران در

برلین، پاریس، لندن، ورشو و برخی دیگر از مراکز کشورهای اروپائی وارد ایران میشدند و به عبارتی طرح

نعیم مورد حمایت رضاشاه واقع شد . نک:قدرتهای ب زرگ و اشغال ایران در جنگ دوم جهانی، فصلنامه تاریخ

. 160- روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ، ش 28 ، پائیز 1385 ، صص 164

. 1300 ، ش 293005781 /1/ 4 .سازمان اسناد ملی ایران، نامه وزارت معارف به حکومت نظامی تهران، مورخه 7

. 5 . هومن سرشا ر: فرزندان استر، ترجمه مهرناز نصریه، ( تهران: کارنگ، 1384 )، ص 237

ص:153

154 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1

سازمان مزبور در ایالات و ولایات جلوگیری نشود، زیرا فعالیت آنها قانونی اس ت.

د رسراسر بخش مهمی از دوره سلطنت احم،د تشا شهکیلات صهیونی س تفع ال یی تدر

داشت، توجه خور » از وی، پهل ا رض په س سردار جمله از ایران سیاسی رجال تمام تًقریبا

فعالیتها ی صیونیستی در ایران ب اخب ربودن د ، و حت یدر پ ای ازا ره جشنهای صیونیستی

2 نخستین گردانندگان انجمن صهیونیست ایراسنیزده تن از جوانان «. شرکت می جستند

قوم یهود بودن . د اعضا یتشکیلا تمرک ز ی و ش عب هته را نانجم نصهیونی س تای را ن

مشهورت ر از دیگران بود ن. داز بین اینانمیتوا ن به دکتر حبیب لو، 3 ی سلیمان کهن ص د، ق

عزیزالله نعی م، سلیمان اسحاق ح ، ی اسحق بروخی مو عداهی دیگ ر اشاره کرد که در ت اری خ

4

خا ص یهودیان ایران نام آنها نوشته شده ا.س تا تریخ تشکیل نخستین جلس اهنجمنه م

5

زمستان سال 1296 شمسی بو .د این ت اری خم صاد فاس تب ادوره ریاس توزرائی

وثوقا لدول ه ،فعالیتهای کمیته مجازات، اشغال کشور توس طبیگانگ ان ،انق لا ببلشویک ی

روسیه و سرانجام قحطی بزر .گب هدنبال تأسیس شعبه اصلی تشکیلات صهیونیسها تی

ایران ، روابط آن با دفتر صهیونیهس اتدر کپنها گبرقرار ش .دشعبهه ای این سازمان ب ه

تدری ج در شهرهای همدا،نکرمانشاه، رشت، ارومیه، سنندج، بابل، دماوند، مشهد، کاش ا ، ن

اصفهان، یزد، کرمان، بوشهر و ش یرات زأس ی سگردی دو همچن ی ن در شهرها ینهاون ، د

6

تویسرکان، ملایر، بروجرد، گلپایگان و خوانسار دفاتری راهاندازی ش د.

ای ن تشکیلات در نزد سازمان جهانی صهیونی بسهم اندازاهی شناخت ه شده بود که

نماینده ا ی ا ز آن در دوازدهمین کنگره صهیونیستها روانه کارل سچبا کدسلواکی شد، این

کنگره در سپتامبر سال 1921 چند ماهی بعد از کودتای سوم اسف نتدشکیل میشد.در

کنگره سیزدهم که تابستان سال 1302 در همان شهر برگزار شد، عزیزالله به نعیم

7

نمایندگی از صهیونیست ها ی ایران شرکت کر د . نکته بسیار مهمی که برای تحلیل

. 1 . بایگانی وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی، سال 1339 ق، کارتن 3، پوشه ش 7

. « صدمین سالگرد صیونیزم » ، 2 . آمنون نتص ر: نشریه چش ا منداز، چاپ آمریکا ، ش 56 ، سال 1997

3 .حبیب لوی همان زمان از افسران جوان قشون به شمار میرفت .

. 4 . دکتر حبیب لوی: تاریخ یهود در ایران، ج 3، (تهران:کتابفروشی بروخیم، 1339 )، ص 918

. 5 . همان، ص 900

. 908- 6 . همان، صص 909

. 7 . همان، ص 921

ص:154

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 155

حاض ر ما حائز اهمیت است، اخت ن لاظفر جامع ه یهودیان ایران با سازمان صهیونیستی

مذکور بو د، در حاشیه این اختلافات ماجراهائی رخ داد که در این رساله به اختصار

وجوهی از آن مورد بررسی واقع شده اس ت.

یکی از مهمترین این اختلافات زمانی جاوگرفت که به سال 1301 انجمن یهودی

علم مخالفت را با اقدامات » نوبنیادی شکل گرفت به نام انجمن ت .ر قای ین انجمن

1

ت. عزیزالله برا ل یکی از یهودیان سرشناس و رئیس انجمن « انجمن صیونیست برداش

جامعه یهود ، در جلس ا هی رسمی به مخالفت شدید با سازمان صهیونیست ها ی ایران

پرداخت . اینگون ه به نظر می ر س د که این عده با مهاجرت یهودیان ایران به فلکسطیه ن

د ر کانون توجه انجمن صهیونیس ق ترار داشت، مخالف بو د.ندزیر ا به دلیل فعالیت این

جمعیت » تشکیلات و تشویق یهودیان به مهاجرت از ک شدورر ،دوره زمانی کوتاهی

2ردایخدتلاف دیگر بین دکتر « ایرانی مقیم ارض مقدس از بیست هزار نفر فزون .گ

لقمان نهورای نماینده کلیمیان در مجلس دوم تا سیزدهم مجلس شورای با امنلجیمن

صهیونیست بو د. با این توضیح که او فقط در مجلس پنجم عضویت ن.دباش ه ا ین تان

باید شموئیل یحزقل حئی مرا افزود که به طور اختصار به مسیو محعئریومف اس . تاو

پیشتر در کرمانشاه سکونت داشت، اما به تهران آمد و در همین شهر اقامت گزید .

یمعرفی « م رد ییه ود » مسیو حئی م در کتاب دکتر حبیب لوتیحقیر شده اس . تاو

ی« یهودی ا نع ام » شد ه که گویا ناشناخته بوده و از کرم ابنهش اتههران آمده و تنوسات ه است

ر ابه سو یخود جلب کند و در عین حال در ن اخشلأی از فعالیتهای صهیونیس،ت یعد های

ا زنخبگان قوم یهود را هم به سوی خود متمایل . بی سا ن زعدزیزالله برالو حئی ما ئتلاف ی

علی ه صهیونیستها شکل گرفت ، محور این ائتلاف انجمن ترقبوید که پیشتر از آن یاد ی

کردیم . ب هسرعت با حمایت حئی، ا منجمنی دیگر به نام انجم نامی ش دک لگرف ت ،ای ن

3

در ه ک ت گرف الا ب وی نح به اختلاف . کردند می فعالیت صهیونیستها علیه شًدیدا انجمنها

هشتادمی ن جلسه انجمن صهیونیس تدر سال 1301 یکی از اعضای این انجم نب اعزیز

1 . دکتر حبیب لو ی: تاریخ جامع یهودیان ایران، بازنوشته دکتر هوشنگ ابرامی، (لس نآ جل س: بنیا د فرهنگی حبیب

. لوی، 1997 )، ص 508

. 2 . همان، ص 509

. 3 . همان، ص 517

ص:155

156 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

حاکییا مز آنکه چو ن » برال ابراز همدردی ک ر د و ض م ن آوردن پی ام ی از م سی وحئ

،« صیونیسته ا حیثیت جامعه یهدو را از بین برانده د و موجبات بدنامیها را فراهم آورادنهد

1« بهت ر است که خود تشکیلات ی را ک هب هوجود اندآومنردح ه ل کنن .د » اعلا م داشتند

صهیونیست ها تلاش کردند با حئی کمنار آیند، اما او حاضر به مصالح ه ن شد ،پ سشایع

2 «. مسیو حئی مد ر خدمت انگلیسیها کار میکند » کردند

بالاخره تلاشهائی برای از هم پاشیدن انجمن صهی وتنیوسسطت عزیز ب روال

سلیمان حئیم صورت گرف . ت اختلافات با انتشار روزنامه هحئی م از تاریخ 27 خرداد

1301 شدت یاف . ت این روزنامه ضد انجمن صهیونیست ب.ازوداین به بعد در ی ک

سوی درگیری روزنامه هگئولا قرار داشت که عزیزالله نع مینت مشر میکرد و ارگا ن

صهیونیستها بود و در سوی دیگر روز ن امه هحئیم واقع بود که توسط سلیمان حئیم

منتشر میگردید .

اگر تقارن این حوادث را با بلوای محله کلیمیان که درست در همین حول و حوش

رو ی داد، در نظر آور،ی آ منگاه بیش از پیش به ماهیت این بلوا وقوف خواهیم ی ا.فبه ت

واقع صهیونیستها تلاش میکردند اینگونه وانمود سازند که بلوای مزبور ن م شان ید ه د

منتقل « ارض موعو د » کلیمیان نیازمند نهادی هستند تا به صورتی سازمان یافته آنها را به

ساز د. نیز تلاش بر این بود تا نشان دهند در خلأ وجود سازمانی سیاسی از یهودیان که

با فدراسیون ها ی جهان یصهیونیسم ب یارتباط باشد، کار یهودیان زار خواهد .بدوردست

د ر همین حول و حوش بود که غائله سی مدیترق وآذربایجا ناتفاق افتا دو در جریان آن

برخ ی یهودیان صائین قلعهمورد آزار و اذیت قرار گرفتن د. این موضوع هم بهانهای ش د

برای توجیه ضرورت استمرار فعالیت انجمن صهیونیستهای ا.ی ن راکنته اینکه نماینده

رضاخان وزیر جنگ که در کتاب حبیب لبوه یغلط نخست وزیر خوانده ش د3ه ،در

جلسات انجمن صهیونیستها شرکت میکرد .

حئیم در مجلس جشنی که برای شادی به مناسبت صدور اعلامیه سن - ک هرمحو ق

تشکی ل دولتی یهودی در اراضی فلسطینی را به رس ممیی ش تناخت – تشکیل شده بود ،

1 . همان .

2 . همان .

. 3 . همان، ص 520

ص:156

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 157

بعض ی از دوستان علت عدم حضور مرا در جشن » : شرکت نکر د. او در روزناما ه شنوشت

استقلال سئ وال نمو دها ند . عل ت آن است که نظر به اینکه ما از سیاست ا نمت گنلیفر سو این

1 ودیم «. جش ن به دست آنها درست شده بود، از حضور در چنین مجل س یخوددار ینم

بررسیها معلوم » ، صهیونیسته ا به تکاپو برآمدند و در مورد سوابق حئ تحیقی مق نمودند

داش ت که شموئیل یحزقل حئی ممدتی در اداره گمرک به کار مشغول . بنی ود ز هزمانی برای

انگلیسیها خدم ت میکرد ه اما در اثر پیشامدهائی ویر ااخراج کرداهند و در آن زمان ب ا

یک ی از روزنامنهگاران پایتخت همکاریمیکر د و جانبدار کمپانیسینکلر آمریکا ئ یبرای

بود شمال نفت امتیاز آوردن دست به . « اًولا ا ر ی ز . حقوقی مستندات بدون بود اتهامی این 2

کار کردن در اداره گمرک یا هر اداره دیگری چنه د رزیر نظر انگلیسیها اداره ش د هباش د ،

ًا ثالث ؛ ت س ا ه د ر ک ا ه ی س ی ل گ ن ا ه ب ی ت م د خ ه چ حئیم سلیمان ست نی معلوم ثًانیا ؛ نیست جرم

در ار نگ روزنامه کدام با او رًابعا ؛ بوده چه انگلیسیها کنترل تحت گمرک از او اخراج علت

رم ج صهیونیست انجمن نظر از ای رسانه همکاری باید چرا اًصلا و داشته همکاری تهران

سینکلر کمپانی نفتی فعالیت از جانبداری چرا نیست معلوم خًامسا نهایت در و ؛ شود تلقی

انجم نصیونی س ت از » ، بای د جرم تلقی شود؟ با این وصف انتقادات حئیم کار خود را کرد

آ نپس مسیو حئی مرا که به انگیزش دیگران با دانگنردگان ش ستیز آغ ا زک رد هب و دکنار

گذاش ت و چنین تشخیص داد که بنا به ملاحظ ا تداخل یو س ن تدیرین هبهت رآن س ت

3

.« [!] جامعه یهودی کاری با سیاست نداشته باشد

ب ا این توضیحات شاید تا حدی توانسته باشیم ماهیت بلوائی را که در محله کلیمیان

ب ه وقوع پیوست، شناخته باش ی. آ میا نم ی توا ن چنین تصور کرد این بلوا برای آن صورت

شود واقع ای مسئله الشعاع تحت تهران یهودیان جامعه داخلی اختلافات اًولا تا گرفت

برای لازم های انگیزه ثًانیا و شد می مستفاد یهودی - مسلمان دعوای آن از ظاهر به که

فراهم شود؟ « ارضمقد س » تقویت انجمن صهیونیس تبه منظو راعزام یهودیان ایران به

مهمتر اینکه در برخی منابع آمده ا ، س ای تن تحولات درست مقارن بود با عملیات علیه

سیمیتقو که ما در صفحات آتی به آن اشاره خواهیم . طبکر ق دمندرجات برخی از این

« . به دوستان هحئیم » ، 1 . هحئیم، 23 آگوست 1922 مطابق با اول شهریور 1301 ، شماره نهم

. 520- 2 . تاریخ جامع یهودیان ایران، صص 21

. 3 . همان، ص 521

ص:157

158 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

مناب ع در جریان این عملیات ه برخی خانوادههای یهودی مقیم غرب کشور صدماتی

1

وارد شد ک ه این صدمات را از ناحیه سیمیتقو دانستهاند.

د ر این شرایط چهار روز بعد از بلوای محله کل،یمیرا ضناخا،ن تیمورتا شرا به

سفارت روسیه فرستاد که با زبانی نرم متحصنین را از تحصن خارج سازد. لیکن فرخی

یزدی و یمی ال نسلطن ه حاضر نشدند به این خواسته رضاخ تانن دردهن . د تیمورتاش ب ا

حداقل دو تن از وزرای کابینه یعنی وج مهدای تتفاوت اساسی داش . ا تین تفاوتها

منحص ر به خط و ربط سیاسی آنهمایشد ، بلکه بالاتر از این مسائل حلهقاه ی ارتباطی

آ ن دو بود که به چههراهی پشت پرده سیاست یعنی امثال نواب و مخبرال سهلدط انیهت؛

پیوندشان می داد . ب هطور مشخص ج میک فرد نبود، او هم به لحاظ فامیلی و هم به

لحا ظ علایق سیاسی در پیوند با آن محافلی بود که گرچه از نظر کمی مهم نبودند؛ لیکن

ا زنظر کیفی نقشی غیرقابل انکار در تحولات معاصر ایران داشتند . م ا قصد نداریم این

شبک ه را بکاویم، زیرا پیشتر در کتاب بحران مشروطیت در ایران به رجال برجسته و

کارنامه آنان پرداختهایم و ماهیت آن شبکه را وار ا سییمد .ه بنابراین مأموریت تیمورتاش

برا ی ختم تحصن تا حدودی مداعرنمی ینماید ، در این مق طتاعریخی او بهتر

م ت ی وانست با مخالفین ارتباط برقرار نماید تا کسانی مثل هدایت و ج م.

د راین شرایط شخصپیرنیا ، برنامه ا یمشخص برای آینده کشور داشت که به واقع

بخشی از آن ادامه برنامهاهی قوام بو د. بحث امتیاز نفت شماولاعطای آن فقط ب ه

آمریکا ئیان و استخدام مستشاران مالی آمریکا ئی ، به واقع ادامه برنامهاهی قوام بود؛ لیکن

د ر کنار ایندو موضو ع، مشیرالدوله بهتیمورتاش مأموریت داد دستگاه قضائی کشور را

ساماندهی کند .تیمورتاش فقط توانست تعدادی قاضی فاسد را معلق سازد و آنها را از

کار برکنار کن . د عمر دولت آنقدر کوتاه بود که کاری جز ن ای منیشد کر د . با این وصف

نفس اعتماد مشیرالدوله به تیمورتاش ، واجد اهمیت فراوان است .

مشیرالدوله و بحث امتیاز نفت شمال

م ا در همین رساله و در مباحثی جداگانه موضوع امتیاز نفت ش وم اچلالشهای

. 490- 1 . تاریخ جامع یهودیان ایران، صص 91

ص:158

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله

سیاسی ناشی از آن ر اکاویده ای م: اما در اینجا به اقتضای بحث اشماریکهنیم که د ر این

زمان مشیرالدوله به شدت زیر فشار سفارت بریتانیا قرار داشت.اندکی قبل از بلوای

محله کلیمیان، روز دوشنبه هشتم اسفندماه 1300 سر پرس ی لورین نام ه ا یشخص ی و

1

بسیار محرمانه برای مشیرالدوله ارسال نمو .د در این نامه تذکر داده شده بکوه داگر

مجل س با اعطای امتیاز به دو شرکت نفتی استاندارد و ا وشیرلکت نفت انگلیس و

ایران مخالفت کند، تاوان سنگینی خواهد پردا . خلوترین ب ه بیادبانهتر ی نشکل ممکن

و با زیرپا نهادن هرگونه آداب دیپلماتیک، خطاب به مشیرال دوخلاهطرنشان کرد نامه او

ر ابه دقت مطالعه ک ن.دا ودر ادامهنوشت، اگر حساسیت مسئله و حیاتی بودن آن برای

ایران نبود، به هیچ وجه اینقدر اصرار بر ا عنقا د قرارداد نفتی جدید ند؛ا شو اب تراز

اشاره آن به صًریحا وی که موضوعی از ناصواب استنباطی مشیرالدوله که کرد امیدواری

کرده است، نداشته باش .ل دورین از سفارت آمریکا در تهرانهم خواست تقاضائ ی

مشابه مطرح ساز .د اما انگر ، ت کاردار سفارتآمریکا خویشتن را از این کار معذور

دانس ت و اضافه کرد اطلاعات او در مورد این موضوع به اندازه کافی روشن ت، ب نیه س

2

همین دلیل مقامات سفارت اجازه ندارند چنین پیشنهادی مطرح سازن د.

اما مشیرالدوله به لورین گف ت که میخواه د قضیه را به گوناه یفیصله دهد ت اض م ن

آنک هآمریکا در منابع نفتی ایران مشارکت مجیوید ، زیانی به شرک ن تفت انگلیس و ایران

وارد نشو د . او گف ت که بهتر است شرکت انگلیس، ن یامی از مشارک تب همی ا ننی اور د و

بگذار د قرارداد با استاندارد اویملنعقد شود و آنگاه بعد از تصویب مجلسشرکت نف ت

3

انگلی س و ایرانهم میتوان د در آن مشارکت نم ا.یدل ورینب دو نلحظ اه یدرن گای ن

پیشنها د را رد ک ر.دمشیرالدوله تقاضائی دیگر هم داش تو آن اینک هبریتانی پایگاه اه ا ی

خطو ط تلگراف خود را ؛ ن

د رجنوب ایران به دولت مرکزی ای نک شو رواگ ذا رکن ای د

ت فوری به نشد حاضر هم مشیرالدوله لاً ب متقا . گردید مواجه لورین مخالفت با هم پیشنهاد

4

حکوم

ت جدیدالتأس

یس عراق را به رسمیت شناس د. ای

ن دو مورد از مهمترین

1. Private and Very Confidential.

2. Engert to Department of State, No. 839, March 15/1922, DS. 891.6363-SO/161 Majd, 136.

3. Lorain to Curzon, Tehran, 30 March 1922, FO. 371/7805.

4. Same to Same, Tehran, 7 March 1922, FO. 416/70.

ص:159

160 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

اختلاف نظر های مشیرالدوله با مقامات بریتانیباود که بالاخره منجر به سرنگونی و ی

گردید . د راین زمان بریتانیبار بینالنهری ق ن یمومت داش ت. با استفاده از این قیموم تبود

ک هدولتی با ن ا مع را ت قشکیل دادند و رژیمی سلطنتی شکل گرفت که پادشاه آن

ملکفیصل بو د . مقا م اطلاعاتی بریتانیادر بینالنهرین یعنی خانم گرترود ب د لر این م اجر ا

نقش ی اساسی داش . ت با این توضیح که کاک هن سوز به عنوان مقام رشدا انگل ی س در

1

بینالنهرین که در تأسیس دولت جدید سهمی عمده ایفا کرد، مقیم آنجا بود.

رضاخان و س یاست تزلزل در کابینه مشیرالدوله

مشیرالدوله به خواستهها یوزیرمختار بریتانیا تن در نم یداد ؛ب نابراین دولتش باید

واژگون م یشد . پس ا زسوی طرفداران رضاخا ندر مجلس حرکتی دیگر به منظور

متزلزل نمودن کابینه شکل گرف . تشایع شد شاه مقداری از جواهرات طنتس ی لرا با

او به اًصلا که موضوع این به خواستند مشیرالدوله از اینان . است برده اروپا به خود

ربطی نداشت ،پ اسخ گوید .بالاخره هی ت أی که یکی از اعضای آن سیدمحمدرضا مساوات

بود مأمور بررسی صحت و سقم قضیه ش د. معلوم شد این شایعاه ی بوده اس ب ترای

اعوانش و رضاخان سازی بحران اما . است نداشته واقعیت اًصلا و مشیرالدوله سرنگونی

ب ه اینجا خاتمه نیاف . تکمتر از یک هفته بعد از غائله محله کلیمیان، ضیاءالواعظین

ضمن یک سخنرانی تند مردم را به انقلاب علیه مجلس، دولت و شاه دعوت .روز کرد

بیس ت و نهم فروردین ماه 1301 عد ه ا یاز طرفداران اجرای قانون اسا سدری اعتراض

ب هعملیات رضاخا ندر صحن مجلس دست به تحصن . ازمدنردی که به دسیسه

رضاخان- چنانکه خواهیم دی-د نافرجام مان . د ش ش روز بعد در قرائخان ت ه جمهور

واقع در شهر تهران، سخنرانهیائ ی مهیج ایراد گردی .دضیاءالواعظین که نماینده مجلس

ه مبود، علیه مشیرالدولهو له رضاخا ن سخنرانی نمو.د در مقابل او مجدالاسلام علی ه

سردا رسپه و به نفع رئیسا لوزرا ء سخنرانی کر . د د راین بین کار به مشاجره ک.ب شیده

ی ب هطرف مجلس « بناب ر توطئه قبل » ، ناگا ه جمعیت قرائتخانه که حدود صد تن شمدن ید

حرکت کردند . نگهب انان مجلس از بیم اغتشاش درهای مجلس را . ابما ستنمدردی

1 .خاطرات او با این مشخصات منتشر شده اس ت: گرترود ب ل: تصویرهائی از ایران، ترجمه بزرگمهر ریاحی،

.( (تهران:خوارزمی، 1364

ص:160

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 161

سیدنصرالله نام پشت در مجلس شروع به نطق .ک ا ر ودهشدار داد ک ه اگر تا پن جدقیقه

دیگر درهای مجلس باز نش،و ب دا همراهانش به سفارت روسیه پناهنده خواهند شد؛ بعد

از این هشدار بلافاصله درهای مجلس باز شد و مخالفین مشیرالدوله بعد از

سخنرانیهای مفصل از صحن مجلس خارج شدند .

رضاخان و یا کسانی که او را هدایت میکردند، شیوهای منحصر به فرد در سرکوب

تقاضا ی آزادیخواهان به کار گ ر.فتآننه د ا از ابزار به حرکت درآو رتدونده ها ی

غیرمنسجم و ناآگاه مردم به رهبری اوباش برای فروکوفتن صف مخالفین بر بداهر ریه

کردند .رضاخان به نام مردم و به واقع به کارگردانی مشتی اراذل و به قول ویکتور

هوگو طبقه سوم زیرین اجتماع، انهدام اساس مشروطیت را د ر دستور کار خود قرار

داده بو د . اراذلی که میبایس ت به دار آویخته مشیدند ،ا کنون آزاد بودند تا هیاهو کنند و

سکوی صعود قزاق واقع شوند .

درست یک هفته بعد از بلوای محله کلیمیان، در روز سی ا مفروردی ن ماه 1301 ، در

صحن وزارت عدلیهبلوائی دیگ رشکل گرف . ت هما ن سیدنصرالله سابق الذکر ب ا

خورجین ی از یک درخت بالا رفت و با هیاهو و فریاد ای ع رداه به دور خود گرد آورد .

ای ن مرد از خرابی شهر تهران گفت و خود را اهل محله چاله امزی دماحنلات جنوب

شهر معرفی کرد و شروع به اسنزاگوئی به مشیرالدوله نمو . د ا و از کثیف بودن محله

خود گفت و برای اثبات سخن کثافاتی از خورجین بیرون آورد و حتی گربه مردهای را

ک ه در خورجین خود نگه داشته بود، بیرون آورد و بعد از نشان دادن آن به مردم به

صحن دادگستری پرتاب ک ر.د ا و با طعن ب ه متحصنین سفارت شوروی گفت به جای

تحص ن در آنجا در این وزارتخانه باقمیمان د تا تکلیف کابینه معلوم شود و ادامه داد

م نمثل رئیس الوزرای وجیهالمله 1 ترسو نیستم که از این تشرهای شما از دم در . بروم »

جمعیت هم مثل این بود که حکیم فرموده از او حمما ییکرتدند . ازاین روز این سید

ت2 این حرکت تحری آم کی ز به اشاره رضا خوان «. به شجرالواعظین ملقب گش

طرفدارانش صورت گرفت و همزمان در سایر نقاط تهران علیه رئیسا لوزرا ء تظاهرات

ش د که همه باز هم از هواداران رضا ب خاودنن د. ناظرین بر این باور بودند که از مجموع

1 . یعنی مشیرالدوله .

. 2 . شرح زندگانی من، ج 3، ص 502

ص:161

162 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

این تحرکات نکتها یمستفاد م ی شود و آن هم چیزی نیست جز تلاش وزیر جنگ برای

برانداختن کابینه ای ک هخود عضوی از آن ب .ودد رکلیه این تظاهرات نطقهائی هم به نفع

حرکات ین ا . شد می ایراد رضاخان » و تزلزل موجبات سپه سردار که نمود می تأئید کًاملا

1 دلیل «. سقوط کابینه را فراهم مینماید تا زمینه [ر]ا برای ریاست وزرائی خود آماده کند

امر هم این بود که درست در همان س،ا معجل تس لایح ا هی را که از سوی رئیسا لوزرا

تقدیم شده ب و دتصویب کر .د طبق این لایحه هیتأ ی دوازده نفری برای جلوگیری از

رفتار ب یرویه رضاخان تعیین م یشد .رضاخان هم تلافی کر دو شجرالواعظین را برای

انتقاد از مشیرالدول هبه مجلس و صحن بهارستافنرستا د. بالاتر اینکه در ماه رمضان که

مردم برای گذرانیدن وقت به مساجد می رفتند، عد های ر اتحریک کرد تا در این مکانها

سخنرانی کنند و به مشیرالدوله توهین نماین د.

متعاق ب این حرکت به سرعت در شهر شایعهای عجیب پیچی : د شاه از سلطنت

استعف ا داده اس . تروزنامه ستاره ایرا ن به مدیریت حسین ص باکه با اینک هطرفدار سردار

سپه بو د همی ن چندی پیش از او کتک خورده بود ، چند سطری از روزناماه یانگلیسی

ترجمه و منتشر کرد که مضمون آ ن قصد شاه برای اعستفا از سلطنت ب و.دستاره ایرا ن با

ای ن خبر کذ ، ب باعث آشوبی در تهران . ش کدسانی که از پشت صحنه حوادث سیاسی

مطلع بودند میدانستند این شایعات و این بحرانها توسط رضا دخاامنن زده میشود تا

مشیرالدوله را وادار به استعفا نماید و خود زمام ریاسوز ترائ ی را به دست گی .ی ردک

روز بعد از این هیاهو رضاخ باهن سفارت شوروی رفت تا از متحصنین استمالت .نماید

ا و موفق شد بین آنها اختلاف تولید . پ کندس عدها ی بعد از مشاجره با گروهی دیگر از

تحصن خارج شدند و ع ا دهی دیگر همچنان در آنجا باقی مان . د نفدرخی یکی از کسانی

بود که در سفارت باقی ماند .

ا ز روز دوم ماه رمض،ا نمسجد سپهسالار و مسجد شاه واقع در بازار تهران، صحنه

سخنرانیهای طرفداران رضاخانعلیه مشیرالدوله بو د. مردم که طبق عادت هر ساله برای

گذرانیدن روزهای ماه رمضان در آنجا گرد م یآمدند ، شاهد این سخنرانیها بود ن.د

پاسبانها مراقب اوضاع بودند و هرکس سخنرانی تحآمرییزکم یکرد جلب و ب ه

. 1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 206

ص:162

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 163

کلانتریها فرستاده میشد . روز هفتم ماه رمضان رد مسجد سپهسالا رسردار منتص رنامی

ا ز طرفداران رضاخانمیخواست سخنرانی کند و تظاهراتی شکل .د همدردم شروع به

صلوات فرستادن و هوکردن او نمودند و فرد مزبور نتوانست حتی کالم یاه زسخنان

خو د را به گوش مخاطبین برسان . د این اقدامات برای چه بروودز ؟ بیستم رمضان

چندنفر از این قماش ناطقین در مسجد سپهسالار دست » ، مصادف با یازدهم اردیبهشت

1 «. به کار هم شدند، منتها مردم آنها را هو کرده نگذاشتند چیزی از نطق آنها شنیده شود

بای د گفت رضاخا نبه تدریج ارکان قدرت خود را در جای جای کشور تحکیم

می کرد. نیز او گام به گام نفوذ خود را در کانونهای تصمیم گیر ی پایتخت گسترش

تسمه از گرده همه کشیده بود و هر مکا یرخواس ت بدون اندک » میداد .رضاخان

ملاحظه ا ی ا ز قانون انجاممیدا د و هرک سبر علیه او اقدام امتی ینمود فورا مورد

ً

3 ب ه « دیکتاتوربازی » 2 بالاخره عداهی ا ز آزادیخواهان از اینهمه «. مؤاخذه قرا ر م یگرفت

جان آمدند و تصمیم گرفتند در اعتراض به اقدامات رضا دخار نمجلس تحصن اختیار

نمایند . این عده به رهبری سیدمهدی نب ، وییمی ال نمل ک و موسو ز یاده یزدی مدیر

روزنامه پیکار در مجلس گرد آمدند و نطقهای مهیجی ایراد نمودند و خواستار اجرای

قانون اساسی شدند .

رضاخان در صدد برآمد بین اینان اختلافا فکنی و به این شکل آنان را خسته کن . د

او عد های ر اوعده پول داد و عاده ی دیگ ر را با وعدههای مشابه فریف ت. بین متحصنین

دودستگ ی تولید کرد و آنها را به جان یکدیگر اندا؛ خو ب تین گروه طرفداران اجرای

قانون اساسی نزاع روی د ا.د پس به برخی متحصنین پیغام داد از ریاست وزرائی

کناره گیری م ی کن د و به وسیله قوام که بار دیگر نامزد این پست شده بود، مسئله خروج

متحصنی ن از تحصن را به شکل آبرومنداانهی سروسامان خواهد داد . همین طور هم ش د.

وقتی قوام بار دیگر به ریاست وزرائی رسید، به متحصنین قول داد قانون اساسی را اجرا

خواهد کرد و به این شکل مخالفین از تحصن خارج گ.ربدنیا دبنرای دن هدف اصلی

رضاخان مقابله با مجلس بود از طریق به راه انداختن کهارانای و الراذل و اوبا.و شی

. 1 . شرح زندگانی من، ج 3، ص 503

. 2 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 206

3 . همان .

ص:163

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

لغت پرطمطراقی که بر تود ها ه ی ،« مردم » ، بالاخره هم در نقشه خود کامیاب شد

غیرمنسجم اوباش اطلاق میکردند، متحصنین را ناکام ساختند .

د ر این میان حادثاهی دیگ ر هم اتفاق افت :ادروزنامه حقیقت به مدیریت سیدجعفر

پیشهوری شرحی از اختلاسها ی سردا ر اعتماد ، رئیس قورخانه منتشر ک .ر ا دو افسرانی

ر اکه از موقعیت خود سوءاستف امده ینمودند مورد ملامت قرار د.ادسردا رسپه ابتدا به

وسیله سالارنظام و دفعه دوم به وسیله محمودآقا ان، صحاراکیم نظامی تهران به

مشیرالدوله پیام داد یا روزنامه حقیقت را توقیف کند یا دستومریدهد دیگر او را ب ه

دربار راه ندهن !د مشیرالدوله به مجلس ملتجی ش. ا دو ضمن ارسال یادداشتی وضعیت

ا فلاس اقتصادی کشور، بحث امتیاز نفت ش،م املوضوع استخدام مستشاران خارجی و

برنامه ها ی خو د را برای مهار فقر و فاقه عمومی عنوان نمود و تقاضا کرد برای ادامه کار

نیازمند همکاری مجلس اس . ت ا و پیشنهاد کرد کمیسیونی دوازده نفری از فراکسیونهای

اصلاح طلب، سوسیالیست و بیطرف گر د آین د و موجبات وحدت رویه مجلس و

دولت را مهیا سازند .

مجل سهیأت مزبور را تشکیل دا. داینان جلساتی با رئیسالوزراء و رضاخان برگزار

کردن د.مشیرالدوله که از توهینهای قزاق خسته شده بود، تی م صخمود را برای استعفا

اگر » اعلام داشت . رضاخان به کلی منکر توهین به مشیرالدوله شد و گفت فقط پیام داده

1 با دایدن وصف مشیرالبدول ر ه «! جراید هتاکی کنند ما را به دربار راه نخواهند

استعفای خود پابرجا ماند .

د ر این اوضاع و احوا ، ل سیاست بریتانیادر ایران به گونهای خاص رقم میخور د.

لورین و اعوان و انصارش مثل اسلاف خود، آنقدر گزارشهای رنگارنگ فرستادند تا

کرزن هم به این نتیجه غلط رسید که سیاستمداران ایرانی مبتلا به فساد ب یینظیر و

2

لاعلاج هستن د.

درس ت در ایام بحرازا ن رضاخا ن علیه مشیرالدول هیعنی در اوایل خردادم ا ه 1301 ، و

ی

درست در ایامی که امکان آن وجود داشت تا از بین رجال قدیمی کشور مثل قوا ی ا م

مستوف ی یکی جانشین او شود، کر ن زونشت اجازه دهید این شخصیتها یکی پس ا ز

. 1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 211

2.Curzon to Loraine, May 30/1922, FO. 1011/49, in Loraine Papers.

ص:164

1

دیگر ی جانشین هم شوند و هیچ نگرانی از اوضاع نباید .دالشوترینای نموض و ع را

، سی ل گ ن ا ه ب ی م و م ع ار افک ادی اعتم ی بل ی لا د ز ا ی ک ی ًا اساس که نوشت و کرد ید ی تأ

حمایت های متوالی بریتانی ا از رجال سیاسی قدیمی کشور است که همه جزو اعیان و

ًا دقیق ی یعن ائی روزه ین ن چ در د بع سال .دارند تعلق جامعه بالای طبقات به و اشرافند

زمانی که سرمایهگذار یهای لورین روی ر ا ضخان به نتیجه ی س ید ، وی امک ا نهرگونه

م ر

2

بهبودی اوضاع را در شخص رضاخان متمرکز دانس ت.

در اینشرایط امکانی ضعیف وجود داشت تا مانع از صعود بیش از پیش رضاخان

بر مقدرات امور ایران زمین شد. یکیا ز این موارد به نقل از بهار به این شرح اس ت:

اطلاع صحیح داریم که در همان اوقات از طرف سفارت شوروی توسط یکی از

شاهزادگان درجه اول، پیغامها داده شد و شاه را به مقاومت در برابر سردار سپه و

حفظ مشیرالدوله یا آوردن مستوفی به ریاست وزراء تشویق کردند و بالصراحه

گفتند که ما حاضریم از معاهده ترکمانچای در موضوع حمایت دولت روس از

بقای تاج و تخت در خاندان عباس میرزا به نفع شاه استفاده کنیم .اما شاه و

ولیعهدش بحدی از دولت شوروی بیمناک بودند که این پیام را نشنیده انگاشتند! 3

بحرانه ا فراگیرتر از آن بو دکه پیرنی ا بتواند از پس آنها بر .آیدحدو دهفت ا د روز بع داز

تشکی ل دولت، مشیرالدول هروز هجد ه ماردیبهشت 1301 برا ی نخستین بار استعفا ی خود

ر اتقدیم کر .د شاه که مقیم پاری ب سود با این تقاضا مخالف تن مود . شاه ایران برای یک بار

ه مکه شده سیاستمداری پیشه ک . رادو به وزیرمخت ا رای را ن در لن د ندستور داد به نزد

لنسلات اولیفان ت، رئیس بخش شرقی وزار ت خارجه بریتانی ارود و از او بپرس انگد ل ی س

چ هکسی را برای ریاست وزرائی ایران پیشنهاد کنمد ، یزیرا شاه ایراننمیخواه د کسی را

ک هدوست بریتانی انیست به این منصب گما. ا رود میخواس تنظ ربریتانی را ا در مو در

ریاس ت وزرائی رضاخانجویا شود . گرچه احمدشا ه تلاش کرد سیاست پیشه کند، لیکن

بدو ن تردید حریف او استاد احمد ب شاهه شمار م آ یمد . احمدشاه می خواس تدریاب دآی ا

رضاخان با حمایت انگلی ا سست که به تحرکات خود دامن زنم ید ی ا خی ر ؛ و آی اآنه ا

1.Curzon to Loraine, May 29/1922, FO. 416/70.

2.Loraine to Curzon, May 24/1923, FO. 416/73.

ص:165

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله

. 3 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، ص 164

میخواه ن د این قزاقمعمولی را به ریاست وزرائ ی ایران برکشند یا نه؟ اولیفان پا تسخ ی

سران اف لاً و ت معم او گف . برد می گمان احمدشاه که داد چیزی آن از تر زیرکانه مراتب به

1

نظام ی سیاستمداران خوبی نیستند و به ندرت چنین چیزی اتفاق افتد.م ب یه این شک ل

اولیفانت پاسخ مشخصی ن دا. داو سیاست بریتان یارا در مورد ریاست وزرائی رضا،خنانه

تأئی د کرد نه تکذیب؛ فقط پاسخی سیاستمدارانه . رداد ضاخان نمی گذاشت پیرنی ا کار خود

ر اانجام ده . د هر روز بهان ا ه ی ساز میکر د. مهمترین بهانه او این بود که دولت باید بودجه

بیشتری را به قوای نظامی اختصاص ده د.

22/880/ وضعیت بودجه کشور در سال 1301 به این شکل بود که کل ههزای ن 3ه 86

19 میزان درآمدهای کشور بود و به ای ن /332/ تومان برآورد م یش د. از این مبلغ 414

3 تومان کسری داش . ت ا زاین بودجه بیمار 49 درصد به /548/ شک ل بودجه کشور 451

وزارت جنگ می ر سید و تنها نادکی بیش از یک درصد به وزارت معااخرتفصاص

میی افت . این تنظیم بودجه ظالمانه خشم بسیاری از دان سدترکاران را برانگیخ . ب ت ه

همی ن دلیل ماهها بعد روز نوزدهم دیماه سال 1301 دانش آموزان و معلمان در

تظاهراتی خیابانی شرکت کردند و اعلام داشتند بایودنجه به واقع خرج کفن و دفن

معارف است .برنامه نحوه تخصیص بودجه آن سال به دست ماف دتر ا.د سا زسوی

دیگ رپرونده سازیهای فراوانی علیه کسانی شکل گرفت که متهم بودند برنامه تخصیص

اعتبارات را به مدرس دادهاند، ب ه گونهای که حتی یک جوان به نام حکیمی جانش را در

ای ن راه از دست د.اداین جوان در پادگان عشرآبا ت دد ر امور دفتری کماریکرد و

شغلش نظامی نبو .د به او تهمت زدند بودجه تفصیلی وزارت را جانو دگر اختیار

مدرس قرار داده اس . تفرمانده او جان محمدخ اعنلائی ، جلاد مشهور بعدی خراسان

بو د. این فرمانده بیرحم جان حکیمی جوان را به دلیلی واهی گرفت و هیچ کس هم

نتوانس ت کشف کند به چه نحوی این جوان از بین . 2 ا رزف ستوئی بعدا در تیرماه سال

1301 حبیب میکد هفرزند میرزا سلیمانخا نمیکده که ما اشارتی به او در رساله بحران

مشروطیت در ایران داشته و از نقش او در انجمن سری سخن ایم، ب گهفتقهتل رسی .د

هی چ کس جرأت نکرد در مورد موضو ع تحقیقی انجام دهد با آنکه می کمدرهدی نبود که

1. Memorandum by Oliphant, London, 9 May 1922, FO. 371/7805.

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

. 2 . تاریخ احزاب سیاسی ایران، ج 2، ص 250

ص:166

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله 167

ناشناخته باشد .روزنامه ها ی پایتخت از جمله شفق سرخ علت مرگ حبیب میکد راه

خودکشی دانستند، 1 اما کسی جرأت نکرد در مورد قضیه تحقیق کند .

رضاخان را هیچ چیزی مه انرم یکر د. او در ایالات، ولایات و شهرهای کوچک هم

دس ت به اقداماتی غریب :زدانبارها ی خواروبار را در اختیار قشون قرار ؛ دا خادلصه های

دولتی و مالیه را زیر نظر فرماندهان نظامی ؛ ب و رادداره کل مالیاتهای غیرمستقیم ت راابع

ستاد کل ارتش نمو؛د و ب ه فرماندهانش دستور داد بخش بزرگی از مالیاتهای جنسی را

برای قشون بگیرن د.

فراکسیون اصلاح طلب به رهبری مدر دسر درون مجلس و محافلی در خارج

مجل س در برابر این خیرسهریها ایستادگی کردن . دمدرس بارها توانسته بود رضا خاران

سر جای شبنشاند ؛ک مااینکه در پائیز سال 1301 بحرانی شکل گرفت و رضاخان با همه

گردنکش ی ناچار شد برای نخستین بار در مقام وزارت ب جنه مگجلس آید و برا ی

ظاهرسازی هم که شهد اظهار پشیمانی کند و قول دهد از این به بعد از قانون اطاعت

2

خواهد کر د.

نمایندگان مجلس نسبت به بلعیده شدن بودجه کشور توسط وزارت شجنروگع

ب هاعتراض کردن . د رضاخان طبق عادت همه خودکامگان ،تا شریرو خع کرد ب ه

مظلوم نمائ یو پاسخی را که به قلم شیوای یکی از متحدین او نوشته بود برای

نمایندگان ارسال کر.د این نامه مفصل و مشروح است و خط خوردگیهای فراوان د.ارد

بخشی از آن به این شرح اس ت:

...اعتراض دویم راجع به نظارت وزارت جنگ است در اداره مالیات غیرمستقیم در

خالصجات .در اینجا من نمیخواهم وارد جزئیات امر شوم زیرا مطالبی مبادله خواه د

شد که شاید از نقطهنظر موقعیت مملکت مناسب و مقتضی نباشد، اما برای اینکه

موضوع به سکوت نگذرد و جزو حقانیت معترضین به شمار نیاید، از عموم نمایندگان

محترم سئوال مینمایم که آیا وجود قشون برای تأمین حیات مملکت لازم هست یا

ه دارم ک راری ن ص ا ًدا اب ران و ستم از ای خیر؟ اگر لازم نیست من هم یک فردی ه

برخلاف میل نمایندگان مملکت اقدامی نموده باشم، در همین ساعت حاضرم که با

. 29 ژوئن 1922 ، 1 . شفق سرخ، پنجشنبه 8 سرطان(تیر) 1301

. 141- 2 . تاریخ بیست ساله ایران، جلد دوم، صص 67

ص:167

168 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

آقایان در تخریب اساس نظم و انهدام بنیان آن هماهنگ شوم، 1 و اگر به لزوم وجود

قشون معتقد و امنیت دیگران را بر من مقدم میا دنید باز بنده طری ق عناد را نخواهم

پیمود و حاضرم که تمام نظامیان را تسلیم نم ایندگان محترم نموده و خود را بعد از این

جزء تماشاچیان معرفی نمایم تا بدانند که در عالم وجود هیچ چیزی برای من از وجود

وطن مقدستر نیست و اگرب ه اهلیت من و به خدمات صادقانه فداکارانه م ن چنانکه

اذعان فرمودهاید معترف هستید و وجود قشون را هم ب رای مملکت لازم و واجب

2

میدانید خوب است از مرحله وهم و تصور قدم را فراتر گذاری م.

تحلیل رالف ا چ. ساپلر ، نماینده کمپانی سینکل ا رین بود که بریتانیا عامل کنارهگیر ی

مشیرالدوله اس ت. زیرا او با مواد قرارداد امتیاز نفت شوما والگذاری آن به سینکل ر

موافقت داش ت. قرار بود چندروزی دیگر این قرارداد به مجلس داده شود تا در د مور

3

آن بحث و بررسی صورت گیر د.

سرانجام دولت مشیرالدوله استعفا داد و هرچه شاه و نمایندگان تلاش کردند او را

منصرف نمایند فایداهی نبخشی د . مقامات بریتانی ادر ایران استعفای مشیرال دراو لبها

شادی غیر قابل کتمانی چنین بازتاب دادن د:

مشیرالدوله در 9 ماه مه استعفا داد، وزرا دست از کار و فعالیت کشیدهاند و تنها

بانه به انجام وظایف خود ادامه میدهد . اکثریت نمایندگان . رضاخان دیکتاتورم

مجلس خواهان صدارت مجدد مشیرالدوله هستند و در غیر این صورت تنها به

قوام السلطنه رأی موافق خواهند داد .ولی رضاخان تحت هیچ شرایطی با

4

نخستوزیری قوام موافقت نخواهد کر د.

این دوره مقارن بود با تکاپوهای مضاعف خارن ضو ادستهای حامی او برای

برافکند ن قانون؛ رضاخا ننه تنها در بسیاری از اموری که به او ربطی نداشت دخالت

کًرد؛ می برافروخته را همه که گرفت می عجیب تصمیماتی حتی بلکه کرد، می

مثلا او

حتی در تقسیمات کشوری مداخلات بیجا م ی نمود و بخشی از یک ایالت را خودسرانه

1 . روی جملات از یک فردی هستم تا هماهنگ شوم، خط کشیده شده است .

2 .نامه رضاخان به مجلس چهارم، بیتا، اسناد وزارت جنگ .

3.Crandall to Hughes, November 15/1923, DS. 891.6362-SO/307.

. 4 . فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، ص 377

ص:168

انگلیس، رضاخان و دولت مشیرالدوله

جدا م ی کرد و به جائی دیگر من ضمم ینمود . ب هطور نمونه برای اینکه قشون بتواند بر

امور تسلط یابد، تمهیداتی اندی ش.ی ا دز جمله اینکه دستور داد کهگ یالزو ی حهکومت

بختیاری جدا شود و به ایالت فا رضسمیمه گرد . د دیگ ر اینکه اگر برای انتظام منطقه

نیازی به مساعدت باشد، از عده قشونی دیگر که نزدیک به آنجاست کمک دریافت

کار خاتمه از بعد شد داده دستور بود، بهبهان نزدیک ممسنی اردوی چون مًثلا . گردد

ممسنی نیروها برای قل عو قمع نیروهای مخالف به بهبهان حرکت . 1کنرنضداخان برای

قانون کوچکترین اهمیتی قائل نبود، به همین دلیل خود قانون وضع میکرد و خود ابلاغ

می نمود و عوامل تحت امرش هم باید آنها را ب هم و اجر ا م یکردند . هی چ کس نپرسید

رضاخان به چه مجوزی در تقسیمات کشوری ا ن عظمارل م ینماید و بدون تصویب

هیأت دولت بخشی از یک منطقه را به جائی دیگر منضم میسازد؟

آمریکا ئیها سقوط مشیرالدول هرا به دلیل مردود دانستن قرارداد مشترک نفتی

استاندارد اوی ل و شرکت نفت انگلیس و ایرادان نستن د. این قضاوت صحت داش . تطبق

اسناد وزارت امور خارجهآمریکا در فروردین ماه سال 1301 دولت و مجلس ایران

قرارداد مشترک بین استاندارد اوی و ل شرکت نفت انگلیس و ای رراا نرد کردن. 2دروز

22 اردیبهشت آن سال مقامات وزارت خارجه آمریکا از جوزف کورنفلد که به تازگی

وزیرمختار آمریکا در تهران شده بود، وا خستند تا صحت مطلب را از طریق تلگراف

3

اطلاع دهد . قضی ه واقعیت داشت، مشیرالدول قهربانی دسایس شرکت نفت انگلیس و

ایران ش د. او روز هشتم خردادماه برای دومین بار ا ز ریاست وزرائی استعفا ک ر؛ دحتی

خبر کناره گیری او ه م پیش از اینکه استعفائی روی دهد، در مطبوعات ب مریتنان عیا کس

شد .کورنفلد در گزارشهائی که از این به بمعدیفرستاد ، سیاستهای بریتان یدرا قبال

رجال سیاسی ایران را تشری مح یکر د. او نوشت که انگلیس از مشیال ردوله بسیار ناراضی

است . طبق همین گزارشها رضاخا ب نه مشیرالدوله دستور داده بود حق ندارد از خانه

خود خارج شو!د 4 ب ااینکه از ورودکورنفلد به تهران مدت زیاد ن یمیگذشت ، اما او به

20 حوت (اسفند) 1300 ، اسناد وزارت جنگ . ، 1 .دستور رضاخان به امیرلشگر جنوب، تلگراف نمره 390

2.Skiner to Department of State, April 24/1922, DS. 891.6363-SO/191.

3.Hughes to Kornfeld, No. 35, May 12/1922, DS. 891.6363-SO/20la Majd, 139.

4.Quarterly Report by Kornfeld, July 15/1923, DS. 891.00/1247 Majd, Ibid.

ص:169

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

خوبی م ی ا دن ست که بریتانی ااز هر وسیله ا یاستفاده م ی کند تا دولتهای ایران را وادار به

امتیاز دادن کن د . در غیر این صورت آنها را واژ گمو ینساخ ت. سقوط مشیرالدول ههم

در این راستا قابل ارزیابی دانسته میشد. 1 جالب اینکه بعد از سقوط کابینه ،ر ضاخان هم

باید مستعفی تلقی میش د. اما وی کلیه معاونین وزارتخا هنا هرا احضار کرد و به آنه ا

دستو ر داد مثل گذشته به کار خود مشغول باشند و مهمتر اینکه گزارش کارهای خود را

ب هاو ارائه دهند؛ بعد از این ا،ق ادوا مشبانه به مجلس رفت تا نهاد قانونگذاری را هم

مرعوب خود نمای د.

کشور حدود یک ماه بدون دولت !مانشداه در اروپ ابود و کشور عرصه تاخت و

تا ز قزاقان قرار داش . تمطبوعات مرعوب، کابینهها متزلزل و مجلس دچار تشتت .بود

ی کماه تلاش شد مشیرالد ورلا هبه ادامه زمامداری قانع نما .ین ام دا مردی چون

مشیرالدوله چگونه میتوانس ت با لمپنی مثل رضاخ اونارد جر و بحث شود؟ بالاخره

قرا ر شد رئیس الوزرای جدیدی تعیین و مراتب به احمدشااهطلاع داده شود .فراکسیون

اصلاح طلب طرفدار قواالمسلطن ب ه ودند و اقلیت مجلس متمایل به م ال ستمومفال یک .

بالاخر ه از هشتاد تن نمایندگان مجلس شصت و پنج تن به ق وا رأمی دادند و پانزده تن

به مستوفی، عقیده اکثریت به شاه اطلاع داده ش د.

ص:170

1.Telegram of Kornfeld, No. 66, September 4/1922, DS. 891.6363-SO/245 Majd, Ibid.

فصل چهارم

انگلیس و دولت دوم قوام

قوام از نقشهها یجاهطلبانه رضاخان آگاهی داش . ت بنابراین تلاشمیکرد تا مگر بتواند

ادامه روند اوضاع را به زیان او تمام کن .د ب ه همین دلیل وقتی برخی از نمایندگان از او

خواستند دولت دوم خود را تشکیل دهد، دبرن یگ موافقت کر . د بحث نفت شمالک ه

باعث سقوط کابینه نخست او و کابینه مشیرال دشول دهه بود، باز هم در دستور کار قرار

داشت . نیز تصویب لایحه مطبوعات و یافتن رحاهل برای شورشی که در آذربای ب جانه

وقو ع پیوسته بود و اسماعیل آقا سیمیتقو بر آن شورش دام نم ی زد ، از محورهای دولت

دوم قوام بو د. رهبری مخالفین رضاخا ندر دست سیدحسن مدر ب سو د. وی تنها کسی

ب ه شمار میرفت که جلو جاطهلبی های فزاینده رضاخانقد علم م یکرد و علیه او ب ه

مبارزه برمی خاست . این درست مقارن زمانی بود که رضا خاکلی نه مخالفین خود را به

نحوی از انحاء مرعوب ساخ . تب ه واقع ابتکار ریاست وزرائی مجدد ق اوزا مآن مدرس

بو د. او گفته بود مستوالفمیمالک شمشیر مرصعی است که به هنگام بزم به کار آیدم ،ی

لیکن قوام شمشیری است برنده که برای مواقع رزم مفید است. 1 در مقابل لورین همیشه

از قوا م نفرت داش . ت بنابراین از هرگونه گزارشی که به زیان وی بود ن دمری یوغرزی د.

پیچیده و » به همین علت بود که بع ه اگدزارش داد قوافمعالیتهایش را چنان

2

دنبال م یکند که نمیتوا ن به او اعتماد ک .رد قوام، وزارت امور خارجه را « حیلهگرانه

. 1 . حسین مک ی: تاریخ بیست ساله ایران، ج 2، ص 235

2.Loraine to Curzon, Tehran, 21 May 1923, FO. 371/9024.

ص:171

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

خود بر عهده گرفت؛ وزارت فرهنگ به محتشالمسلطنه اسفندیرای داده شد و

وحیدالملک شیبانی به وزارت پست و تلگرا ر فسی د.مشارالسلطنه وزیر عدلیه گردی؛د

فهیما لمل ک وزیر مالیه؛ عمیدالسلطن ههم به وزارت فواید عدامسهت یافت و البته

رضاخان هم چنان پست وزارت جن را گ در اختیار خود گرفت

تعییننشده باقی ماند .

.

وزیر داخله ه م

قوام در مجلس برنامه خو د را همان برناماهی عنوان کرد که در کابینه اول تقدیم

مجلس کرده و دولت مشیرالد ولههم آن را تصویب نموده بود

.

این برنامه مشتمل بود

ب ر: استقرا ر امنیت و نظم در کشور، استخدام مستشاران متخصص از خارج کشور،

نیز تسویه کار نفط شمال که » تعدی ل موازنه صادرات و واردات کشور، رم ب هیاکاری و

یکی از وسائل بهبودی اوضاع اقتصادی است در اولین قدم با موافقت مجلس شورای

1 قوا م در ادامه به بلواسالاری برخی مطبوعات اشاره نمود و « ملی شروع خواهد ش.د

تقاضا کرد قانون هیأت منصفه هرچه زودتر به تصویب مجلس برسد تا بتوان ارباب

جراید متخلف را طبق قانون محاکمه کر د.

د رهمین ایام روز هجدهم خردادماه

1301

حسین ع لابءه وزارت امور خارجه

آمریکا رف ت. او با آلن دال 2 سم عاو ن وزارت خارجه ملاقات کرد؛ علاء گفت این بار هم

قوام به ریاست وزرائی ایران انتخاب شده و تردیدی نیست او که مبتکر طرح استخدام

مستشارا نآمریکا ئ ی بود، همان سیاست را ادامه خواهد داد

3

.

بیست و سوم خردادما ه

قوام تلگر امی خطاب به علا ا ءرسال کرد

.

او به عنوان اولویت مبرم کابینه خود در مورد

امتیاز نفت شما ، ل از علا ءخواست کوششهای گذشته خود را ادامه دهد

4

.

ای ن بار نوبت

سینکلر 5 بو د تا بخت خود را بیازماید

.

6 علاء بار دیگر به وزارت خارجهآمریکا شتافت

و آنها را از قصد دولت و مجلس ایران آگاه کرد

.

7 روز بیست و هفتم خردادماه قوام در

. 1 . تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، ص 214

2.Allen Dulles.

3.Dulles to Milspaugh, June 10/1922, DS. 891.6363-SO/210, Also See: Majd, op. cit. p, 137.

4.Milspaugh to Secretary of State, June 14/1922, DS. 891.6363-SO/218 Majd, Ibid.

5.Sinclair.

6.Dispatch by Kornfeld, No. 22, June 12/1922, DS. 891.6363-SO/214, Ibid, 140.

7.Milspaugh to Secretary of State, June 14/1922, DS. 891.6363-SO/218, Also: Majd, Ibid.

ص:172

انگلیس و دولت دوم قوا م

مجلس حاضر شد و دومین کاباینه ش ر امعرفی کرد، این بار او وزارت امور خارجه را

خود عهد هدار گردی د .علاء تصدی وزارت امور خارجه توسط شخص قرا وانمشان ا هی

ا زترسیم خط مشی سیاسی او در برابر آمریکا دانس ت . ا ز نظر علاءاین بدان مفهوم بود

ک هایران خواستار روابطی مستحکتم ر با ایالات متحداهس . ت به همین دلیل ابراز

امیدواری کرد مذاکراتی که از سال گذشته حول محور نفت شروع شده، به ای نقطه

مطلوب ختم شود . نیز ابراز امیدواری شد همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دو کشور

1

شکل گیرد و ایران به پیشرفت و نوسازی اقتصادی نائل . بآ ی هددلیل این علایق بود که

کورنفلد گزار ش م ید قوا م به یک فرد ضدانگلیسی مبدل شده ا.ست

اد 2 بریتانیا تلاش

کرد از ریاست وزرائی مجدد ق واجملوگیری کن . د ابتدا شایع کردند او مردی است

رشوهخوا ر. اما قوا مبه سرعت واکنش نشان :د اادو اسنادی در اختیار وزیرمختار آمریکا

قرا ر داد که نشا نم ی دا دعوامل بریتانی ادر تهران خود باع ث و بانی رشوهخوار ی و فساد

از زیر و ظًاهرا که از آن سوی شعرای با احساسی مثل عارف . هستند اقتصادی و اداری

ب م تحولات سیاسی ناآگاه بودند، در ذم قوو ابمه یاد دوره کابینه سیاه سیدض شیاءعر

میسرودند و کنسر تم ی ادد ن د. شخص عارفد ر دوره ریاست وزرائی مجدد قوام

تر باقروف اجرا . تصنیفی در دستگاه شور سرود و در فروردین ماه سال 1302 در ت

نمو د. بخشی از آن تصنیف به این شکل بو د:

ایران سراسر پایمال از اشراف آسایش و جاه و جلال از اشراف

دلالی نفت شمال از اشراف ای بیشرف گیری گواهت، بازآ

کابینهات از آن سیه شد نامش هر روسیاهی را تو بودی دامش

برهم زدی دست بد ایامش منحل شد از چند اشتباهت باز آ

بذری فشاندی، تخمی نشاندی، رفتی نم اندی ه گل روید ت از آ 3

بازآ ک تا ا ز خرم گیاه ب

ام ا مهمترین آوردگاه رویاروئی قو اوم بریتانی،ا استفاده از رضاخا ب نو د. ماجر ا وقتی بالا

1.Ala’i to Hughes, June 19/1922, DS. 891.002/103 Majd, 140.

2.Dispatch by Kornfeld, No. 27, June 20/1922, DS. 891.002/105 Majd, Ibid.

ص:173

دیوان عارف قزوینی ، ص 357

174 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

گرفت که سر پرسی لورین با حمایت آشکار از رضا ، خاتنلاش کرد میانه او و قوا را م

بیش از پیش به هم .زن ادو از ماجرای کشته شدن تعدادی از نیروهای اعزامی رضا ب خاهن

جنوب توس ط برخی از بختیاری،ه اکمال استفاده را ب هعمل آورد؛ لورین وانمو د میکرد که

گویا قوا م خود باعث و بانی کشته شدن سربازان در قلمرو بختیاریها ب ود هاس . بعلاوه ت

دیر ی نپائید که به تحریک انگلی، ب سرخی شورشها با ظاهری ضدیهودی روی ا د. ده دف

این بود تا آرامش را از تهران بربایند و از آب گل آلوده ماهی صید کنن د.

انگلستان ،م سئله شیخ خزعل و جنگ شلیل

یکی از مهمترین اقدامات رضاخ،ا ت نلاش برای فروکوفتن خزبعو د ل. منازعه

رضاخان و خزعل به واقع رویه آشکار درگیری نهان محافل د بر ریمتانویراد مسئله

ایران بو د . د ر یکسوی طیف این محافل کسانی قرار داشتند که در راستای گیشریک ل

حکومت نظامی قدرتمند تحت هدایت رضاخ اانز او حمایتمیکردند و در سوی

دیگر کسانی قرار داشتند که همچنان از ضرورت حمایت از قدرتمندان محلی سخن

میگفتند و دوام نظام ملوال کطوائف ی را که همه تحت کنترل بری تبان ویداند، بر استقرار

دولت نظامی مرکزی ترجی حم یدادند . خلاص ه اینکه د ر یک سوی طیف وزارت خارجه

بریتانیا قرار داشت با سیاستمدارانی مثل لرد کرکزهنبر تداوم استعمار از نوع قر ن

نوزدهمی اصرار میورزیدند ، و در سوی دیگر طیف وزارت مستعمرات و ال نا سیلطبنه

هندوستان که بر این باور بودند باید نظمی جدید در ایران شکل گیرد تا با سرمایه ملت

ایران ، این کشور را در مدار منافع بر یتحانفیاظ کن.دبرجسته ت ر ی ناین سیاستمداران

عبارت بودند از کسانی مثل سورینستون چرچیل و لرد ادوین مونتا و گلرد ریدینگ

نایبالسلطن ه هندوستان . د رایران کسانی مثل سیدن ی آرمیتاژ اسمیت از سیاست رسمی

وزارت خارجه تبعی تم یکردند ؛ و لورین و هاوا ، ر دمجری سیاست حکومت هند

انگلیس در کشور به شمار می رفتن د. در این مسیر رسوائییها ی مثل آنچه در خانه عزیز

کاشی گذشت هم رخمینمود که همه در تحلیل نهائی به نفع ب هرانام ی هگروه دوم

خاتمه م ییافت. رضاخان مور د حمایت اکید و شدید این گروه . ببو ه دعبارت بهتر

همانطور ک ه د ر صدر این رساله خاطرنشان کردیم، بخشی از تحولات سیاسی ایران در

این دوره تاریخی، عرصه ستیز اشرافیت مالی با اشرافیت زمینداری بریتانیا بو د.

ص:174

انگلیس و دولت دوم قوا م

بنابراین حمله رضاخان به خزع لب ه واقع با هماهنگی قبلی و ری برزنام ی ه

حساب شد ه با برخی مقامات بریتانیا صورت گرف . ت جرم نابخشودنی خزعل نه بحث

مالیاتهای معوقه در جنگ اول جهان تا ی آن زما، نبلکه حمایت او از سلطنت احمدشاه

قاجار بو د . این رویکرد با سیاست جناحی از سیاستمدارانبریتانیا در ایران منطبق نب .ود

سیاستی که ضمن آن پاسداری از منافعانگلیس در کشور به مقامات ایران سپ رمد یهشد

عو لیال قاعده نگاه دیرینه بریتانیا به اختلافات قبیلاهی و اعمال نفوذ در ملوالطکوایف

جای خود را به سیاست حمایت از دولت نظامی متمرکز داده .رضباوخدان حتی قبل از

1 « موظف » اینکه حمله ای علیه خزعل انجام ده،ددر ملاقاتی با لورین خویشت ن را

می ا دن ست تا به سیاست تمرکز ادامه .د هددر این راستا او به لورین اطمینان داد که هیچ

2

گام نسنجیدهای ک ه باعث تضعیف موقعیت بریتانیا در ایران شود، برنخواهد داش ت.

درست مقارن با تشکیل دولت ق،وا مرضاخانبا چراغ سبز گروهی در بریتانیا ،

مقدمات برافکندن خزع لرا فراهم م ن یمود .رضاخان تصمیم خود را به اطلاع لورین و

گادفری هاوارد 3 دبیر امور شرقی سفارت انگلیسرساند و روز بیست و هفتم تیرماه

سال 1301 قوای او اصفه ارنا به سوی خوزستا ت نرک کردن . د لورین به خوبی

میدانست قوام قصد دارد رضاخا نرا کنار گذار. 4د پس در این بین شروع به شیطنت

کرد و میخواست وانمود سازد قوا مماجرای لشگرکشی رضاخان به سوی خزعل را به

اطلاع او رسانیده اس . تقوا ما ز این خبر کذب متحیر . شا ود نمیدانست رضاخا ن خود

زودتر از همه قضایا را به اطلاع مقامات ب ری رتا سناینایده و لورین فقط قصد داشته بین

ا وو رضاخا نرا بیشتر بههم زند .لورین در این رابطه گزارشهای مفصلی برای لرد

کرزن ارسال میکرد. کرزن هنوز در حال و هوای استعمار قرن نوزدهممیزیست و

ا ب ی ه ا گ و ا .بود گرفته را خود تصمیم لورین ما ا . کرد نمی درک را ایران شرایط اًساسا

ارسال گزارشهای خود وزیر خارجه را فریب میا دد، گاهی دیگر اوضاع ایران را بیش از

آنچه واقعیت داشت بحرانی نشا من ی دا د و تنها فردی را کمهیتوانس ت برای خروج از

1.He felt bound…

2.Loraine to Curzon, May 17/1923, FO. 371/9024.

3.Godfrey Havard.

4.Lorain to Curzon, Tehran, 21 September 1922, FO. 371/7810.

ص:175

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

این بحران مفید باشد، رضااخن قلمدا د م یکرد . ا و بارها و بارها از زبان رضا خگاونشزد

نمو د منافع بریتانیا همیشه سرلوحه کلیه اقدامات وزیر جنگ واقع خواهد شد ؛م ینوشت

رضاخان گله کرهد که انگلیس اجازه نمیدهد او به خوزستانلشگ ر اعزام کند، حال

آنک ه مایل است با بریتا نیداوست باشد، زیرا این امر را ضیرومریشمارد. رضاخان

آشکارا گف ت که اگر نتواند قوائی به سوی خزاععلزام نمای ، د در افکار عمومی این

واقعیت عیا ن م یشو ک ه او تسلیم نظریات انگلیسیهاس . ر تضاخان

د پرسید آی انم یتوان

راهحلی یافت که هم او بتواند منافع انگلیس را تأمین نماید و هم خزعل را برافکند؟ او

1

بار دیگر برای چندمین مرتبه توضیح داد نمیخواهد منافع انگلیس را تهدید کند.

د ر برخورد با خزع، لدو سیاست به موازات هم وجود دا.شیکتی از آن قوا ب مو د

که م یخواس ت اقتدار دولت مرکزی را به اطراف و اکناف کشور بسط دهد و به بساط

ملوکالطوایفی خاتمه بخشد و دیگری ک ه از آن بریتانیباود و م یخواس ت اوضاع را

هرچ ه بیشتر به نفع رضاخ اآنشفته سازد و سرانجام او را قهرمان نمظور ردبرخ ی

ایرانیان جلوه ده . د ب هواقع قوا مدر مقام رئی ال سوزرا ی کشور، می خواست قدرت دولت

خویش را بسط دهد و کسانی را که به نحوی از انحاء از اطاعت دولت مرکزی

رویگردان بودند، سرجای خود نشا ن.دد راین راستا او موافق نا تمه میان خزع لو پیل،

کنسول انگلی س در اهوا زرا که طبق آن بدهه یای معوقه ش ی خ را به نحوی از انحا

میبخشید ، مردود شمر . د طبق آن توافقنامه خزعلم ب یایست فقط مطالبات سالهای

1921 به بعد را تقبل م کیرد. قوا م در مقام رئیس دولت از این توافقنامه که نق ض

استقلال سیاسی ایران به شمار می رفت، ابراز نارضایتی کرد و میخواست خزعل کلیه

بدهیها ی سالهای گذشته خویش را نیز بپردازد .

د ر این شرایطلورین بر این باور بود که سیاستهای قدیمی انگل ستدار نمورد برقرار

ماندن نظام ملو ا کلطوایف ی در جنوب ایران به ف ن ع بریتانی ا نیس ت. و یمعتقد ب و دمهمترین

معیا ر در مناسبات خارجی بریتا نبیااید حول محور دولت مرکزی ایران بگردد، او تکیه بر

2

خوانی ن را برای مصالح بلندمدت انگلیس زبیاا ر ا نرزیابی میکرد. با این وصف ل ورین

باره ا نوشت تکیهگا ه عمده بریتانی ادر استقرار نظم در ایران بماییس ترض اخا ب ناشد ن ه

1.Loraine to Curzon, June 4/1923, FO. 416/73.

2.Loraine to Curzon, Tehran, 4 September 1922, FO. 371/7830.

ص:176

انگلیس و دولت دوم قوا م

قوام. او رضاخان را تنها عاملی م د یانست که اگر از صحنه ایران ناپدید شود، بریتانیا در

منطق ه دچار دردسر خواهد شد. 1 لورین می گف ت از رضاخا نباید حمایت کرد، زیرا دولت

و ضدیت ب ا ،« حلق ه محاصره علیه روسی هرا تحکیم م کن ید » قدرتمن د مرکزی است که

رضاخان به مفهوم حفظ حمایت است از قدرتهای کوچک ایلی که دیر یا زود ب هدست

2«. دادن فرصت به روسیه » قوای رضاخان نابود خواهند شد، و البته

اینجا بود که ل ورین در نامهای خطاب به مقامات وزارت خارجه انگلیس خاطرن شا ن

ساخت ک هبریتانیا در برابر ایران باید اینک شمشیرهای خود را غلاف نمای د و با آرامش و

تلا ش مستمر جای پاهائی نو برای خ ویش دس ت و پ ا کن . ل ودریناز مقامات وزارت

خارج ه که شرایط ایران را درک نکمریدن د می خواست موقعیت بعد از جنگ را فریا د

آورند ؛م وقعیتی که باعث شده پاهیاهی سیاست بریتانی ادر ای را نس س ت و ل رزا نش . ود

لورین نوشت او میخواهد به طرفهای ایرانی تفهیم نماید منافع آنها در گرو رابط ه ح سنه

با بریتانیاس ت . طبق این سیاست بریتانی ادیگر نمیتوانست از حامیان بومی خود حمایتی

د ر خور توجهی به عمل آو ر.ل دورین به صراحت عنوان ک،ر ددیگ ر نمیتوان ب هشرایط

پی ش از جنگ بازگش . تزیرا آن زمان میشد به س ادگ یخواس هتهای دولته ای ای ران را

نادی د ه گرفت ولی در دوره بعد از جننمگی توان چنین سیاستی را ب رای م دتی ط ولانی

3

ادامه داد، به ویژه اینکه جامعه ملل اینک در عرصه جهانی پا به ظهور گذاشته اس ت.

همینج ا باید گف ، ت در بین نمایندگان مجلس چهارم این ن ا صلردول ت به ود ک هبرا ی

پیوستن ایران به جامعه ملل تلاشهای فراوانی . اکو ا رزد ماده ده این جامعه سخن

اگر یکی از افراد این جامعه تمامیت ارضی و استقلالش در خطر » می گف ت که طبق آن

4 کفنینردوز در پاسخ شیخ سادالله «. باشد ، تمام آنها مدافعه کنند و آن خطر را دفع

آیا حالا ما » کردستانی که معتقد بود ورود ایران به این جبامیعفهایده است، پرسی:د

میگوئیم دخول در چنین جاماعهی برای ما فایده ندارد؟ آیا شرکت داشتن و استفاده

5 نصرتا لدول ه گفت دولت ایرا ن ؟ « کردن از این التزامات برای یک لدو تزیاد نیست

1.Loraine to Curzon, Tehran, 10 January 1923, FO. 371/9024.

2.Loraine to Curzon, Tehran, 5 May 1923, FO. 416/72.

3.Loraine to Trevor, Private and Conidential, Gulhek, July 4/1922, FO. 371/7807.

. 4 .مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، سه شنبه 28 قوس 1300 مطابق با بیستم ربیعالثانی 1340 ، ص 307

. 307- 5 . همان، صص 308

ص:177

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

پ س ما باید در » ، باید از مجامع بیال نمللی موجود برای احقاق حقوق خود استفاده کند

صد د استفاده باشیم و نباید همانطور که از سایر حقوق خود اسنتمفاده یکنیم از این

ح ق هم استفاده ننمائیم و صرفنظر کنیم . بنده یقین دارم که منافع خیلی عمده از برای

م ا خواهد داشت و اگر هم فرض بفرمائید برای ما منفعتی حاصل نشود باید دید که آیا

1

«؟ ضرری هم برای ما حاصل خواهد شد

شیخ اسدا لله البته ایراداتی جالب بر ساختار جامعه ملل وارد م ی کرد ، او بر این باور

بود جامعه ملل برای این تأسیس شده است تا حققدورت قهای بزرگ را تثبیت نماید و

د رنطقهای خود توضیح داد عثما نمب یدل به چند کشور شده اما طبق منشور همین

جامعه مل ل، انگلستان استقلال آنها را دستاویزی ک راده ست برای استقرار حکومتهای

دس ت نشانده؛ او از مصر بی و نا لنهری نم ثال آورد که چگونه انگلیس بدیهیترین حقوق

مردم آنجا را نادید هم یگیرد . شیخ اسدا لله توضیح داد در جامعه ملل از خلع س ح لا

صحبت م یشود ، اما نوبت به فرانسه و انگلیس که م یرسد، آنها این قانون را برای

خویش محترم نم یشمارند . د ر یک تحلیل کلی شیخ اسد امع للهتقد بود ترکیب جامعه

مل ل به گون ا هی شک ل گرفته است که غنائم به دس تآمده از جنگ اول جها ندیر دست

قدرتهای بزرگ باقی بماند، به همین دلیل ورود ایران به این جامعه سودی نخواهد

2

داش ت. اما ایران به هر حال و با تمام مباحثات جاری وارد جامعه ملل شد و منشور آن

را پذیرف ت. لورین م ی گفت در این شرایط تداوم سیاست استعماری قرن نوزدهمی

بریتانیا در کشورهائی مثل ایران با مشکلات فراوانی مواجه خواهد ش د.

از سوئیلورین مدعی بو دنم یتوا ن د با رضاخا نبر سر مسئله خزع م لناقشه کند،

زیرا ب ه ادعای وی رضاخا نهدف توطئه بلشویکها قرار دارد؛ پس باید درست عمل کرد

زیرا رضاخان برای بریتانی اغنیمتی اس . تاو خزعل را متهم ساخت در مسئله پرداخت

بدهیهای خود غیرمنطقی عمل کرده است و دفاع از مقاصد او وزیرمختار را در موقعیتی

3

ناگوا ر قرار میده د. بین دستگاه دیپلماتیک انگلی د سر مورد نحوه برخورد با خزعل

اختلاف بروز کرده بو. دعد ه ا یمعتقد بودند باید شیوه تعامل با او را دگرگون ساخت و

. 1 . همان، ص 309

. 310- 2 . همان، صص 312

3.Same to Same, Tel. No. 87, Tehran, April 21/1922, FO. 371/7805.

ص:178

انگلیس و دولت دوم قوا م

.

ا و را به حال خود رها نمود تا ول د ت مرکزی ایران و البته رضاخ باهن نحو مقتضی با او

برخورد نمایند و عداهی دیگر در همان حال و هوای ه داویر هپیش از جنگ از

قدرتمندان محلی دست نشانده حمایت مکیردند .لورین در تلگرمای دیگر خاطرنشان

ساخت حتی سیاست مال ی بریتانیا در مورد ایران دگرگون گشته ا . س طتبق این سیاست

کلی ه کمکهای مالی به ایران قطع شوداهینک دولت ایران ا زنظر مالی د ر شرایطی

دشوار به سر م ب یرد و قصد دارد مالیاتهای خود را در نقاط مختلف کشور وصول

1

نمای د. ب هواقع اگر انگلستانمی خواست مفاد قرارداد 1919 را با سرمای ه خود ایرانیها

اجر ا نماید، هیچ روش یجز راهی که لورین پیش پای آنها مگیذاشت وجود نداش .ت

وزارت خارجه و وزارت امور ه،ن بدا خط مشی ترسیم شده از جالنو برین موافقت

کردند. آنها به لورین اطلاع دادند به شیخ بگوید باید به تعهدات خود در برابر حکومت

مرکزی ایران عمل کن .دواقعی ت دیگر عهدنامه مود ت 1921 بین دولت وقت ایران و

اتحاد شوروی موازنه نیروها را تح تتثأی ر قرار می داد . طبق ماده نوزدهم این قرارداد

اگر قشون دشمن روسی ب هخواهد از ایران حمله ه بروسیه کند، پس از آنکه دولت »

روسیه توجه دولت ایران را ه باین مسئله جلب کرد و اتمام حجت خواهد نمود در

صورت ی که دولت ایران قادر به جلوگیری نشد، ممانعت از ورود قشون روس نخواهد

م 2وپدس «. کرد ، و روسی هاز آذربایجا نو ارمنستا ندر تجاوز به ایران ممانعت خواهد ن

ب ه دلیل واقعیات ناشی از قرارداد یادشده باید به شیخ اطلاع داده م یش د که بریتانیا

استقلال و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شنمایسد و روابط دولت بریتانبیاا شی خ

3

ب راساس این اصل خواهد ب.ودسیاست نایب السلطنه هند از نوعی دیگر بو . لدر د

ریدینگ نای بالسلطنه هند از دولت انگلستاخنواست که در براب ر رد درخواست

دریافت اسلحه از سوی شیخ، مانع اعزام نیروهای نظامی دولت مرکزی ایران به

4

خوزستان شو د.

ت ل ع صًریحا برافکند، را لخزع تا بود کرده جزم را خود عزم ظاهر به رضاخان وقتی

1.Loraine to Trevor, Tel. No. 94, Tehran, April 26/1922, FO. 371/7806.

. 189- 2 . برای متن قرارداد 1921 ایران و شوروی ن ک: شرح زندگانی من، ج 3، صص 191

3.FO to Loraine, Tel. No. 147, May 31/1922 India Office. L/PS/10.

4.Lord Reading to Viscount Peel Secretary of State for India, Tel. May 27/1922, FO. 371/7806.

ص:179

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

لشگر کشی را این دانست که اگر به سوی خو زسحتراکنت نکند، م ردم از ماویپرسند

مگر خوزستا ن جزئی از ایران نیست، پس چرا به این موضوع فکر نمیکن دک هنظ ا م

ملوکالطوایف ی در خوزستا نرا هم برافکند؟ رضاخ ابنه واقع برای خ ال ینب ود نعری ض ه

میخواس ت به افکار عمومی القا کند که قادر است حتی با نشدانسدهت تر ی نعامل انگلیس

یعنی خزعل هم برخورد نما ی. دحال آنکه واقعیت امر این بو د ک هاو ب اآگ ا هازیرواب ط

عمیق خزع ل و بریتانی،ا فقط میخواست یک لشگرکشی نمایشی انجام دهد و به قول

ر ابه آنجا اعزام ک .ن ا دما برای فریب افکار عم وم یه مک ه « چندصد نفر ی » خود ش فقط

شد ه او گفت این دعه اند ک حتما باید برون . درضاخان تأکید کرد او در این لشگر شی

ک ن مایش ی منافع بریتانیا ر ا د ردستور کار قرا رمی د ه دو متعهد می شود برای منافع این کشور

مشکلی پیش نیای . د این بار او توضیح داد نه تنها منافع دولت ا نرگال یدر ن سظر دارد، بلکه

ملاحظا ت شرکت نفت ان ل گی س و ایرانرا هم در نظر خواهد داشت و وضع موجود را

1

تغییر نخواهد داد و شیخ خزعل هم بیهوده نگران اس ت.

رضاخان برای رسیدن به مقصود بین سران بختیاریاختلاف افکنی کر د . آتش کینه و

نفر ت را بین قبایل و عشایر ساکن در دا همانهی زاگرس جنوبی شدت بخشید، و از این

بالاتر بین عشایر فارس و بختیاری هم ایجاد نفاق . اک و ا رزد قشقائیها و ایلات خمسه

خواست در صورتی که نبردی با بختیاریها صورت گیرد، آنها بیطرفی اختیار .از کنند

تابستا ن سال 1301 او خانها ی جوانتر بختیار ی را علیه بزرگترها برانگیخ. تخا ن ها ی

جوا ن برای از میدان به دکرردن بزرگان قوم، ابائی نداشتند از اینکه ادعای جمهوری

شورائی هم بنماین .د در این ارتباط حتی بیان هیاهئ ی هم منتشر کرد ن. ا دختلافا فکنی بین

تیره های هفتلنگ و چهرالنگ هم اجتنا ن باپذیر م ینمود. رضاخان برای لشگر کش ی

صوری خود علیه خزع ا لندکی صبر پیشه کرد و در نیت خود در مورد اختلا فافکنی

بین سران بختیاری ه مموفق بو د. 2 رضاخان تلاش میکرد مثل شا هعباس و نادرشاه

افشار ،ق بایل و عشایر را علیه هم تحریک . عکنشدیر ه ای ر ااز جایگاه اصلی خود به

جائی دیگر کوچ دهد و به این شکل قدرت خویش را ستحکمم سازد . مشاور او هرکه

بود از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران خبوهبی آگاهی داش . تبنابر همین آگاهی بود که

1.Loraine to Curzon, June 20/1923, FO. 371/9024.

2.Cox to Loraine, October 6/1022, FO. 371/7809.

ص:180

انگلیس و دولت دوم قوا م

ا ز گروهی از ب تخیاریها کمک میگرفت تا در صورت نیاز بتواند ترکمنهای خر ارا سان

سرکوب سازد ؛ عد هایا ز قشقائیها را علیه شورشیان بویراحمدی به کار میگرفت 1و به

ای ن شکل اهداف خویش را پی م ش یبرد . همچنینب ر این اساس بود که بعدها در

تابستان سال 1303 به خلع سلاح بختیاریها و قشقائیها پرداخت، هخاا ی نجوانتر را

علی ه بزرگان قوم برانگیخت و سران آنه ا را در تهران نگه داشت . برای این منظور

جعفرقلی خا ن سردار اسعد بختیایر را به وزار ت پست و تلگرا من فصوب کرد،

اسماعیل خا نصولتا لدول قه شقا ئ ی را در شهریور سال 1303 به عنوان نماینده مجلس

پنجم به تهران منتقل ساخت و در عین حال همچنان ایلات را درگیر مسائل یکدیگر

باقی نگه داشت .

این سیاست از سال 1301 در پیش گرفته ش .ددر این زمینه ساعدالدوله ،ف رزن د

سپهسالار تنکابنی که به دنبال شکست در مازند اریاننک آجودان مخصوص رضاخان

شد ه و از او در جهسرهنگی گرفته بود، م سئول برقراری ارتباط با سران ایلات بختیاری

گردی د. وی گزارشمیدا د از خوانین بختیاری بیش از -د وسه تن در اصفه انی نستند، و

ه قول خدمتگذاری » مذاکرا ت با اینان هم به نتایج مطلوب رسیده ا.سشها تبالسلط ن

ساعدالدوله «. خودش هم شرفیابمیش ود » داد ه و بنابراین گزارش « [ [خدمتگزاری

مابین ر ؤ سا ی بختیاری از بابت قرضی که از انگلیسها دها نکدر، ضدیت پیدا » گزار ش داد

شده احتمال دو سه تیرگی میر ود ، در محافل مضرت این قرض و سیاست انگلیسها را

تصور م یکنم در ح ق » و دیگر اینکه توصیه کرد ،« ا ز برای خفه کردن خوشدان فهمانده

سدرتنهای ت ؛« آقایان صمصمام السلطن ه و سردار جنگ ملاطفت فرمائید خیلی بجا ا

هر قولی » تقاض ا شده بود تلگمرا ی به این افراد ارسال گردد و مضمون آن این باشد که

2 ساعدالدوله و سالارنظا ممأموریت «. ا ز طرف حضرت اشر فم ید هی مصحیح بدانند

ا م نحاکمه نمایند و به « د رظرف سه روز در اصف ه » داشتن دصاحب منصبان خوزستان را

طهران بازگردند . 3 همان روز تلگر امی دیگر هم ارسال شد که در آن آمده ب د بخت ویاریها

» دولت ضد بر کًاملا « این و هستند »عداوت « بنابراین ، است عیان کًاملا » را آنها بایستی

1.Pierre Oberling: The Qashqa’i Nomads of Fars, pp. 150-151.

2 .سرهنگ سالارنظام به رضاخان، تلگراف، استخبارات ش 612 ، یکم برج سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 .رضاخان به سرهنگ ساعدالدوله و سرهنگ سالارنظام، 18 اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:181

182 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

1 «. دشمن این آب و خاک دانسته و به اقوال و اعمال آنها اعتماد نکنید

رضاخان به این تلگراف پاسخ داد، در این پاسخ آمده بو د:

مختصر سوءتفاهمی که برای ملاقاتهای معمولی با آقای صمصام السلطنه پ یش آمده

بًود

مخصوصا بوسیله و مساعدت آقای سردار جنگ بکلی مرتفع و امروزه دوستی

و مودت کاملی با خوانین محترم بختیاری برقرار و روابط فیمابین به وجه احسن

. است

مطابق تعلیماتی که شفاها به شما دادهام لازم است با خوانین محترم ایل

جلیل بختیاری مقیم آنجا هم ملاقات و راجع به مطالبی که دستور دادهام مذاکره

نموده هر قول و قراری که لازم است از طرف من به آقایان خوانین بدهید نتیجه را

2

راپرت نمائید مستحضر شوم.

ا زآن سوی امیرجنگ بختیاری هم ضمن ارسال متلگ برا رای رضا خان، اطلاع داد

ی

ورود ساعدالدوله و سالارنظا مباعث پیشرفت کارها شده و اینکه ؤ سرای بختیاری با

و هستند همسو رضاخان » ه ب اصفهان نظام دارم کوشش تمام جدیت با شًخصا بنده

د. قرار شد امیرجنگ همراه با فرستادگان رضباهخامنلاقا ت « اقتدار ا تخود بیفزای

سردارا ن بختیاری روند و بحث رفع سوءتفاهمات را مطرح سازند و به توافقی دست

یابند. 3 رضاخان با این تقاضا موافقت ک. 4ر درضاخان در عین اینکه وانمودمیکرد به

چنین توافقاتی پایبند است، اما مخفیانه از طریق مأمورین خویش اوضاع لشگ ر جنوب

ر ازیر نظر داشت تا میزان وفاداری آنها را به خود بیازماید و نیز از التزام و تبعیت آنها

5

از خوانین بختیاری آگاه گرد د.

همزمان ساعدالدوله و سالارنظا مبا سران ایل قشقائی هم وارد مذاکره .ش ا دیندن دو

تلگرا می برای رضاخا نارسال نمودند و اطلاع دادند کدهر ششم برج تیر همراه با

سواران قشقائی که از طرف صالول دول ت ه سردار عشایر فرستاده شده بنودد، از

1 .رضاخان به ساعدالدوله، 18 برج اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

4 سرطان(تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ . ، 2 .رضاخان به سرهنگ سالارنظام، نمره 612

3 . امیرجنگ بختیاری به رضاخان، اصفها ، ن شعبه استخبارات نمره 632 ، مورخه 3 سرطان(تیر) 1301 ، اسناد

وزارت جنگ .

6 سرطان(تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ . ، 4 . رضاخان به امیرجنگ بختیاری، نمره 633

5 .گمنام هب ریاست ارکان حرب کل قشون، مورخه 2 سرطان(تیر) 1301 ، توضیح اینکه این نامههای محرمانه

. اند با پیک ارسال گردیده رًوی کاغذ معمولی نوشته شده و احتمالا

ص:182

انگلیس و دولت دوم قوا م 183

ایزدخواستبه سوی ایل قشقائی در ده فرسخی محل ملاقا ت، حرکت کردهان د .

به استقبال آنها آمد و از « چهارصد سوار » ناصرخان فرزند سردار عشای روسط راه با

ایشان نسبت به حضر ت » . ایشان پذیرائی کر . د رو ز بعد با صول ال تدول هم لاقات ش د

اشر ف خیلی صمیمی و خود ر شا مادام العم ر یکی از فداکاران حضرت اشرف محسوب

در ضدیت با انگلیسها دچار » فرستادگان رضاخان گزارش دادند سردار عشایر « . می دارد

زحمات و خسارات فوالقعاده شده سردار احتشام و علیخان به تحریک انگلیسها و

نطدبق این گزارش بختیاریها از ضدیت « قواما لمل ب ک رضد سردار بلند شده بو.د

قوامالمل ک صول تالدول اه ستفاده م ی کنن د و باعث رواج دزدی و راهزنی

و م یش وند و

حت ی در منطقه خود اغتشاش تولی دمیکنند و آن را به گردن دیگری می اندازند.از بین

سردار احتشام قابل نیست ولی علیخان لازم است به ایل رفته ن ت ظرحباتشد، » این عده

و تماه یشود .سردار عشایر شکایت داشت ه ک « ب ه این واسطه دست تحریک اجانب ک

قوامالملک م یخواهد در راه عبور ایل قشقائی املاکی بخرد و اشکالاتی فراهم آورد تا

طوایف ایل را متفرق سا . زداینک هم ابواب جمعیها یصولتا لدول ه ا ز قبیل حکومت

اگر حکومتهای این محال به » آباده، کازرون و دشتستا ناز او جدا شده در حالیکه

صلا ح دید سردار معی نم یشد، هم امنیت راهها اعاده []و هم تا اندازهایا سباب ضدیت

اتحاد » یادآوری شده بود بختیاریها و سردار اقدس خیلی مایلند « . مرتفع م یشود

مستحکم ی با سردا ر عشایر دا ش ت ه باشند، به همین ترتیب قال وا ملم ک را هم با سردا ر

تا » س،تدر نهایت اینکه « متحد نمائید، حاجی معین بوشهر هیم در این کار دخیل ا

1 «. بحال سردار تکیه به مراحم حضرت اشرف کرده منتظر دستورالعمل است

رضاخان پاسخ دا،د باید حت ا یلامکان اهتمام شود تا ایل قشقائی تحت ریاست سردار

عشایر واقع گردد، علیخانمیبایست بوسیله تهدید یا هر ویل سه دیگری که مقتضی

باشد با سردار عشایر صلح داده شود، به همین سیاق باید بین المل ک قو وا م

چنانچه به اصلاح بین ق ا ولاممل ک و سردار عشایر » صولت الدول ه آشتی برقرار گردد و

یًک از آنها بایستی به محبت من امیدوار و مستظهر باشند ولی یقینا هر نشوید موفق

2 «. سردار عشایر مقدم است

15 برج سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ . ، 1 .ساعدالدوله و سالارنظام به رضاخان، شیراز، استخبارات نمره 758

2 .رضاخان به ساعدالدوله و سالارنظام،آباده، نمره 758 ، مورخه 17 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:183

184 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

ب ااین وصف نامههای دیگر ی از همین فرستادگان در دست است که نشا منید هد ،

از بعد روز یک درست مًثلا . بودند گرفته پیش در دوروئی نوعی عشایر سردار با آنان

اینکه نامه پیشین را خطاب به رضا خفارنستادند ،نام ه ا یدیگر ارسال نمودند که

مضمو ن آن به کلی با نامه قبلی مغایرت دا . شدر ت این نامه در وصف ایل قشقائی آمد ه

تمام راهها ناامن، روز ن یم ی گذرد [ک]ه قافله ا ی ر انزده یا دهی را نچاپیده و » است

« . چندین قتل ننمایند

اما است، کفایت بی فارس ایالت متصدی که شده ذکر نامه این در » کًاملا ت ی صمیم

بی ن ایالت و قوالممل ک و قونسول انگلی سموجود است که بدون اذن دولت اخیرالذکر

هیچ اقدام ی نمیشود ، تمام فتنه و اغتشاش از ناحیه القمل وامک و یا سردار عشایر

جهت فارس یک حکومت مقتدری » و در نهایت اینکه ،« برخواسته [برخاسته] م یشود

مکفی اًبدا فارس قشون باشد نظامی حکومت باید حکما کنم می عرض حتی است لازم

تعلیمات حیث از و نیستند اطمینان محل اًبدا هستند شیراز در که ای عده و نیست،

مشقی و دیسیپلین تا به الح ب یبهره بو دها ند، تمام صاحب منصبان را باید تبدیل به

و به جای آنها صاحب منصبان یا ز نقاط دیگر کشور به محل اعزا م « خارج فارس نمود ه

او از عًجالتا ، اند ده کر ملاقات ک المل قوام با نوشتند رضاخان اعزامی مأمورین . شوند

س اقدامی صورت نخواهد گرفت، بنابر همین نامه خاندان بقواا م « برضد منفعت انگلی »

به انداز های ک ه ممکن است در موقع لزوم هم همه نوع » بختیاریها اتحاد محکمی دارند

خلاص ه اینکه اوضاع فارس به انداازیه ب ه هم ریخته است، «. کمک ب یه کدیگر بنماین د

1

که صرف پول در آنجا جز اتلاف سرمایه نخواهد بو د.

فرستادگان اعزامی رضاخا ندست به کار شد ن.دآنها با قواال ممل ک ملاقات کردند و

خود را تسلیم مقاصد مقدسه » ارساختن د. او هم « ب ه مراحم حضرت اشرف امید و » او را

مسپس اینان همراه با « حضرت اشرف نموده زمینه اصلاح ق وا وم سردار را فراهم کر. دی

قوام به سمت ده بی آدباده حرکت کرد ن. داز آن سوی تلگمرا ی هم خطاب به سردا ر

عشایر مخابره گردید تا در آنجا حاضر شود و رفع مناقشات گذشته . د ر ایگ نردد

مجل س باید تصمیمی گرفت هم یشد تا بتوان علیخا نرا هم وارد این اتحادیه کرد، از

1 .ساعدالدوله و سالارنظام به رضاخان، نمره 787 استخبارات، مورخه 16 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:184

انگلیس و دولت دوم قوا م 185

رضاخان خواسته شد برای برناهماهی آیند ه از امی ل رشگ ر جنوب ه م بخواهد در این

جلسات شرکت کن . د د ر نهایت از رضاخا نخواسته شد برای انتظام امور سپاهیان

شیراز، فرماند ا هی که هم استعداد سیاسی و هم نظامی داشته باشد، اعزام گردد، چنین

1

فردی در شیراز هم نباید سوءسابقهای میداش ت.

همزمان، رضاخا ن به امیلرشگر جنوب دستور داد قوای لازم برای برق رار یامنی تدر

اقت دار دول ت را در آن » کهگیلویه و بهبها ناعزام دار .د در این نامه دستور داده ش د هب و د

امیرلشگر جنوب وظیف هداشت حاکمی باکفای ت برای ایال تتعی ی ن « حدو د تثبیت نمائی. د

تدرآور د. او نوشتکه اگ ر « د رتحت استیلای دول » نمای د تا با کمک المیشرگر منطقه را

لاز م است حکومت آنجا با بختیاریها » هنو ز اعزام قوا به اندازه کافی ممکن نیست، و هنوز

ً

2 «. باشد، نظریات خودتان را در این باب سریعا راپرت دهید تا دستور لازم داده شود

آیرم، امی رلشگر جنوب در پاسخ به این دستور خاطرنشان ککهردو ماه پیش ک ه

بحث تجزیه منطقه کهگیلوی ازه بختیاری مطرح بود، خوانین بختیاری با خوانین

بختیاری خوانین فًعلا و است فته گر صورت اتحادی آنها بین و کرده ملاقات کهگیلویه

برای خاتمه بخشیدن به مذاکراتشان با اقویه کافی جمع شدانهد و هم اینک هم خوانین

کهگیلویه نزد آنها هستن .د د ر این شرایط اگر قوائی به آن سوی اعزام گردد، خوانین

برا ی عملیات خویش بهانه به دس م تیآورن د و اگر هم قرر ااست قوائی فرستاده شود،

این مهم با امکانات نظامی فارس ممکن نیست، زیرا این نفرات با وضع کنونی فارس

عقید ه این جانب بر » بای د همه روزه به تعقیب قطاعالطری ق و راهزنان اطراف بپردازند و

ای ن است که حکومت کهگیلو بیاهید با بختیاریها باشد تا پس از سویته کار آنها و یا

3 «. اطمینان حاصل کردن از ایشان به هر نوع امر فرمائید اطاعت خواهد شد

رضاخان این راه حل را پذیر ف. تحکومت کهگیلوی هو بهبهان به خوانین بختیاری

واگذا ر شد، آنها هم قول دادند با اشرار این حدود مقابله د. آنهن ا م ایمن یخواستند

اردوئی به استعداد هزار تن از بختیاریها سازماندهی کنند ولی تقاضا داشتند دولت به

توپخانه منصب صاحب به خواستند می هم را اردو کل ریاست ضًمنا . بدهد توپخانه آنها

1 .ساعدالدوله و سالارنظام به رضاخان، استخبارات، نمره 855 ، مورخه 23 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . رضاخا نب ه امیرلشگر جنوب، تلگراف رمز نمره 671 ، ششم برج سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 . محمود آیرم به رضاخان، تلگراف رمز نمره 726 ، مورخه 8 سرطان(تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:185

186 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

واگذار نمایند، رضاخا نبه امیلرشگر جنوب نوشت اگر بختیارای بهه او مراجعه کردند،

1

از این موضوع آگاه باش د.

فکر رضاخان همیشه متوجه خوزستا ب نود، این تمهیدات همه مقدماتی بود برای

است شده کر متذ مکرر ، نوشت آیرم به صًریحا رضاخان . خزعل فروگرفتن » عربستان در

[خوزستان] و بنادر و سایر نقاط جنوب تشکیلات قشونی را بسط دهیدمخصوصا در

ً

عربستان اجرای این کار بیشتر مورد ضرورت است، البته اقدامات فوریه در اجرای این

2 «. حکم به عمل آورده نتیجه را اطلاع دهید

آیرم پاسخ داد که گردان بوشهردر این هفته به خوزستا حرنکت خواهد کر . د

همچنین در اصفها نتشکیلاتی نظامی مربوط به خوزس تآاغن ا زب ه کار کرده اس.ب ته

این تشکیلات هم دستور داده شده است که هر چه زودتر تحرکنکن د. اما این عده

اسلحه عده این برای حًتما دارد ضرورت بنابراین . ندارند مسلسل جمله از و اسلحه

3

ارسال گردد . د ر ذیل این نامه نوشته شده است لازم بود ارکان حرب ا یمعخت دهص ر

برای تشکیل نیروی نظامی دولتی به خوز ساتاعزنام کن . د البته نفرات باید د رخود محل

ب ه کار گماشت هم یشد ند ، زیرا کسانی که در منطقه سردسیر زن دمگ ییکنند نم یتوانند در

مناطق گرمسیر اقامت نماین .درضاخان هم همین موضوع را در تلمگیر ابه اطلاع آیرم

4

رسانی د. به عبارتی مضمون مندرج در نامه قبل را ییدتأک ر د. اندکی بعد بار دیگر

محمود آیرم نامه ای نگاشت و تلگرا م رئیس ارکان حرب لشگر جنوب را به اطلاع او

رسانی د. طبق این تلگرا م عده مورد نیاز برای رفتن به خوزستان آمادگی دارند و هر وقت

فقط نبودن وجه و کسری اسلحه مانع » ، امیرلشگر دستور دهد آماده حرکت هستند

است. « نوشت دیگر بار آیرم » امر که نماید می متذکر محترما را مبارک خاطر مًجددا

5 «. فرموده اسلحه و مسلسل هرچه زودتر ارسال دارند

ب ا این تمهیدات روز 27 تیرماه سال 1301 ، قوائی به فرماندهی سرهنگ حسین آقا

نصیری به سوی خوزستانحرکت کر .دتعدا د نفرات این گروه متشکل از افسر،

1 .رضاخان به آیرم، تلگراف نمره 756 ، مورخه 15 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . رضاخان به آیرم، تلگراف نمره 795 ، مورخه 18 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

21 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ . ، 3 .آیرم به رضاخان، تلگراف نمره 817

4 .رضاخان به آیرم، تلگراف نمره 817 ، مورخه 25 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

5 .آیرم به رضاخان، نمره 2526 ، مورخه 25 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:186

انگلیس و دولت دوم قوا م 187

درجه دار و سرباز 205 تن بود، این گروه با خود چهارده اسب شخصی، دو اسب

دولتی، سیزده قاطر متعلق به دولت، یک توپ کوهستانی، پنجاه گلوله شنیدر کوهستانی،

د وتفنگ ماکسیم با پانزده هزار فشنگ آن،یکصد و نود تفنگ ده تیر انگلیسی با 36345

1

فشنگ ، هفت تفنگ کارابین روسی و دوهزار فشنگ این تفنگ را با خود همراه . بردند

حسین آق ا » اما رضاخان بلافاصله د ر تلگرام رمز یبه امیلرشگر جنوب دستور ددا چون

ندارد را مزبور قسمت ریاست قابلیت « ، وی جای به دیگر فردی و گردد احضار فًورا

2

منصوب شو د. برای رضاخا ن این موضوع آنچنان اهمیت داشت که در تملیگ مرافصل،

بار دیگر ضرورت اعزام قوا بدون صرف وقت و عزل حسین آقا مطرح گردی د. رضاخان

باید به فوریت به محل مأموریت خود حرکت .ن معالیدت صدور » دستو ر داد این نیرو

حکم توقف آن قسمت شناختن رئیس آن بود و شخصی را که در تلگراف لشگ ر امیر

جنو ب به ریاست آن معرفی ش ب دهه هیچوجه برای این شغل لایق نمیدان م. لزوما امر

ً

می دهم یک نف ر صاحب منصب دیگری را که دارای جنبه سیاسی و نظامی بوده و

رشادت هم داشته باشد معرفی نم ا.ئ یدچنانچه صاحب منصب ندارید راپورت دهید از

مأموریت محل به مًستقیما د می تذکر خاتمتا . شود فرستاده مرکز

باید عده این که هم 3 «. خود حرکت کرده و در راه به هیچ وجه نباید توقف کند

لیکن رضاخان بلافاصله تصمیم خود را عوض هکربدو د. علت امر معلوم نیس ؛ا ت ما

همی ن قدر باید اشاره نم وکده او به رئیس ارکان حرب قشون لشگر جنوب دستور داد

به عد های که برای عربستان اعزام داشتهاید بفوریت بوسیله تلفون یا تلگراف یا سواره »

دستور بدهید در هر نقطه عرض راه که هستند در همانجا توقف کنند تا دستور ثانوی

4 فرامین رضاخاندر را ه به گروه اعزامی به خوزس تاابنلا غ شد و مراتب هم «. داده شو د

به رضاخان گزارش ش د. د ر عین حال رئیس ارکان حرب گزارش داد نیروی اعزامی به

سوی خوزستان مورد استقبال قبایل و عشایر بختیاری واقع انشد دوه خوانین هم با آنها

چنانچه ا نتشاراتی باشد بکل بیی اسا س » نهایت همکاری را نمدوها ند . ا وتوضیح داد

1 .آیرم به رضاخان، استخبارات نمره 910 ، مورخه 28 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزا رت جنگ .

2 .رضاخان به آیرم، تلگراف نمره 910 ، مورخه 31 برج سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 .رضاخان به آیرم، تلگراف نمره 918 ، مورخه 31 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

4 .رضاخان به حیدرقلی، رئیس ارکان حرب لشگر جنوب، نمره 902 ، مورخه 29 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد

وزارت جنگ .

ص:187

188 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

است ، بنابراین به هیچوجه مانعی برای حرکت قوا نبوده و موکول به نظریات عالیه

1 اما هما ن رو ز همان مقام نظامی بار دیگر تلمگیر اخطاب به رضاخا ا نرسال «. میب اشد

اعزا م قوا به عربستا ا نثرات و نتایج مستحسنی در شهر و اطراف » کر د و این بار نوش :ت

باشند می در افراد بختیاری بخشیده و فقط خوانین از این مسئله ناراضی مخصوصا . « 2

د ر این زمان بود که مسئولین شرکت نفت انگلیس و ، قایشرا وننی را برای صیانت

ا ز منابع نفتی مستقر کرد ن.ددولت ا یرا ن به این قشون کشی انگلی اع ستراضکر . داما

اگر دولت ایران قشونی به آن نواحی اعزام دارد ما نیز ناچار خواهیم » انگلیسیها گفتند

بو د برای حفظ و حراست معادن نفت از شرارت و مخالفتهای ایلات و عشایر بر عده

« . قوای خود بیفزائیم

معلو م بود ارسال قوای عازامی به سوی خوزس تاازن نظر مقامات وزارت جنگ

ضرورتی مبرم به شما رم یآم د. اما همانها توضی حم ی ادد ند ک ه قوای لشگر جنوب برای

این منظور کافی نیست و باید واحدهائی از لشگر مرکز به کمک قوای جنوب اعزام

شود . اجرای تصمیم لشگرکشی ب ه جنوب نباید با مشکلاتی مواجمهیش د. بنابراین

رضاخان دستور داد نیروهای کمکی به سوی اصفهان حرکت کنند تا از آنجا به اردوی

به [ مح ] ض وصول این حکم ب ا » : اعزامی به جنوب ملحق گرد ن.درضاخان نوش ت

نهایت حزم و احتیاط به طرو یکه احدی از نقشه شما آگاه و مخبر نشود، مخفیانه در

تحت اوامری که از صاح من بصبا ن ارشد و مجرب و لایق خودتان [صادر م یش ود]،

نواحی حدود در را خودتان پستهای نًموده و تدریجا بهبهان در قوا تمرکز به شروع

مستقر دارید و قوائی که از مرکز » ، و جاهائی که خطوط نفت احداث شده است « معاد ن

3 «. میرسد در قمشه تمرکز داده منتظر دستورات ثانوی باشید

این عملیات همزمان بود با تغییر نگرش برخی از دیپلماتهای انگلیسی در مورد

سیاستهای آتی آنان در ایر ا.ند ر این زمان لورین درصدد برآمد تا در ساختار سنت

سیاسی انگلی س در ایران تحولی به وجود .آ وترودضیح اینکه از ابتدای دوره قاجار

انگلیسیها تلا ش میکردند بین ایلات و قبایل گوناگون نفوذ نمایند و با برانگیختن یک

1 . حیدرقلی به رضاخان، تلگراف نمره 952 ، مورخه 31 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . حیدرقلی به رضاخان، تلگراف نمره 954 ، مورخه 31 سرطان (تیر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 .رضاخان به آیرم، تلگراف، بیتا، 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:188

انگلیس و دولت دوم قوا م

ایل علیه آن دیگری، منافع خود را تثبیت کنند . اما اینک باید این روش متحول م یش د.

لورین در گزارش خود نوش ک ته ملاک نهائی هرگونه مناسباتی با ایران، تهران .است

ب ه نظر او اکنون باید یکپارچگی کشور مورد توجه و امق یعشد و این چیزی بود که

برای منافع بلندمدت بریتان یبایشتر اهمیت داشت تا تفوق محلی یکی از د پ سرو تردگان

1

اواخر در مًثلا . شد پیگیری هم بعدها سیاست این . کشور گوناگون نقاط در انگلیس

دیماه سال 1301 او بار دیگر در تحلیل وضعیت ایران، رض ارا خ اینگانه عاملی دانست

صحنه از او شدن ناپدید و است پایدار نًسبتا شور ک التغییر دائم سیاسی فضای در که

باعث خواهد شد کسانی در ارکان تصگی میرم ی کشور نفوذ یابند که ضد منافع

امپراتوری بریتانیا هستن د. در این صورت وضعیت نامطلوبی پی مشیآمد که میتوانست

2

تمامی موضوع ایران را بار دیگر به شکل مسئلهای دشوار درآور د.

همانطور که دیدی ، م د ر تیرماه 1301 مطابق با ژوئیه 1922 رضاخان نیروئی از راه

قلمرو بختیاری به سوی خوزستا ا نعزام کر .د در این هنگام به دستور انگلیسیها و

زمینهچینی ها یشیخ خزعل و یوسفخا امن یرمجاهد بختیاری، چریکهای بختیاری و

بویراحمدی در گردنه شلی لدر کوه مروارید به آنها حمله ب .ردند در این حملات 35 تا

40 تن از نیروهای دولتی کشته شدن د . بیست تن دیگر هم زخمی گ.رهدمیدن ه د

مسلسله ا از بین رفت و حتی بعضی از سربازان تفنگ و لباس خویش را هم از دست

دادند . باقیمانده اردو به اصفهانبازگشت. اینا ن میگفتند در بین نیروهای حملکننهده

3

تعدادی از نیروهای بختیاری را شناسائی دکها ن ر د. عملیات علیه نیروهای اعزامی در

مردادماه آن سال صورت گرفت . در ابتدا گمان میر فت نیروهائی از وفاداران خزعل

دس ت به اینکار ز دها ن د. برخی مطبوعات تهران هم از دست داشتن ب درریاتیانیان

عملیات سخن به میان آور د.ندتاریخ این عملیات شکی باق ن یمیگذاشت که نبرد شلیل

بخشی از تلاشهای ب ریتانیا برای تضعیف دگربار هق وام بوده است .

غرو ب روز دوازدهم مردادماه سال 1301 رئیس ارکان حربلشگر جنوب خطاب

به رضاخان در مورد عملیات شلیل گزارشی تلگرافی ارسال کرد، در این تلگراف که به

1.Loraine to Curzon, September 4/1922, FO. 371/7830.

2.Loraine to Curzon, January 10/1923, FO. 371/9024.

3.Loraine to Curzon, August 17/1922, FO. 371/7809.

ص:189

190 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

مخابره شده بود، چنین میخوانی م: « خیلی خیلی فوری » شکل

مقام منیع بندگان حضرت اشرف وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته،

....خاطر مبارک را قرین استحضار میدارد مطابق راپرت واصله از صاحبمنصب

مأمور گله داری، تحقیقاتی که از چندنفر نظامیان متواری شده به عمل آمده از قرار ذیل

اس ت:پنج روز قبل غروب در کاروانسرای شلیل که خاک بختی اری میباشد الوار

اردوی نظامی را محاصره و تا ظهر روز بعد مشغول جنگ، در نتیجه اردوی نظامی

مستأصل عدهای ا ز نظامیان مقتول و مابقی را خلعسلاح نموده بعضی را اسیر و برخی

ربازهای ر از س ست نف ی اکنون ب ت تًقریبا و اند اری گردیده لخت و برهنه به کوهها متو

فریدن با آن حال به منازل خود معاودت نمودهاند، راجع به صاحبمنصبان هم سرهنگ

حسین آقا [نصیر ] ی سالم ولی معلوم نیست که دستگیر یا مستخلص گردیده،

سلطانآقاخان خدایاری زخمی و دستگیر، نایب 2 شکراللهخان مقتول، از

صاحبمنصبان دیگر هنوز اطلاعی به دست نیامده است، به یاور صادقخان که با قوای

اعزامی امروز حرکت نموده دستور داده شده نظامیان متواری شده را جمعآوری و در

1

دهکرد مرکزیت دهد منتظر امر فوری حضرت اشرف میباشد.

خود رضاخان هم تردید داش تکه این موضوع اتفاقی است ی ا برنام ری هز یش د .ه از

صور ت گیرد که آیا این درگیری توسط بختیاریها « تحقیقات عمیقه » سوی دیگر او خواست

2

همچنین باید عده دشمن هم تعیین میش د. «، کس دیگر » صورت گرفته است یا

ی ک روز بعد از این دستور، تحقیقات لازم صورت .گ نرتفیجته تحقیقات این بود

قضی ه مصادمه با قوای عربست افنقط از طرف خوانین بختیاری به وسیله نوکرهای » که

نداشته دخالت گری دی طایفه اًبدا و بوده آنها رعایای و شخصی « شد معلوم . است

اردوئ ی که برای مبارزه و نبرد اعزام شده، هزار نفر بوده که از این رعایای مسلح به

سلاحهای متعارف عشایر آن زمان شکست خورده و با آن وضعیت درهم و ، برهم

هنوز اطلاعی ب ه » متواری شدند . طبق همین گزارش د ر مورد سردستهها یمهاجمی ن

3 در «. دست نیا مده پس از حصول اطلاعات کاتمرلی مراتب را به عرض خواهم رسانید

1 .رئیس ارکان حرب لشگر جنوب به رضاخان، 12 اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . حاشیه همان سند .

3 .رئیس ارکان حرب لشگر جنوب به رضاخان، 14 اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:190

انگلیس و دولت دوم قوا م

اهمی ت موضوع همین بس که این سرهنگ حسین از آقماأمورین سابق پلیس جنوب

ایران بو د. بعد از انحلال پلیس جنوب ا عدیه ا ز آنها وارد قشون شدن د . عد هافراد پلیس

درجه به نفر هشت و چهل تنها عده این از و بوده نفر چهارصد بر بالغ یًبا تقر جنوب

صاحبمنصب ی و یک عده قلیل دیگر از نواب دوم و آسپیرانهای آنها با درجات معین

1

نایب و وکیلی استخدام و پذیرفته شده ب .ودانیدن عده پس ا ز انحلال پلیس جنوب

وار د قشون دولت مرکزی شده بو .د نبده همی ندلیل آیرماشاره کرده است که چو ن

محظورات اولیه برطرف شده،میتوا ن تعداد این صاحب منصبان ر اتقلیل دا د . ب ه عبارتی

دس تصاحبمنصبا ن پلی س جنوب که وارد قشون مرکزی ایران شده بودند، در کشت و

کشتار عملیات شلیل به خوبی دیده میش د.

عل ت چیست؟ اگر بتوان می به حداقل برخی از اسناد بریتانیائیها اعتماد کنیم، از جمله

اقدامات قوا م این بود که بدون اطلاع بری تادنیر تایرماه 1301 نیروئی برای سرکوب

خزعل گسیل داش . تلورین از اینکه قوام به او حیله زده و ابتدا قول داده به خزع ل

حمله نخواهد کرد ولی در هیأت دولت خود گفته انگلستان با حمله به خزعل مخالفتی

2

ندارد، برآشف ت. ب ه واقع انگلیسمیخواس ت با تحمیل ماجراهائی مثل ش لیضلرب

شست ی به قوا منشان ده . د با این وصف تردیدی جدی در این نکته وجود دارد که قوام

خواست ه باشد از طریق نظامی مسئله خز عرا ر لفع و رجوع ن . مایشدای د انگلیسیها

لشکرکشی رضاخان را ابتکاری دانسته بودند از ناحیه ،ق ب وا ه مهمین دلیل در صدد

ضربه وارد آوردن بر او برآمدن د.

ی او رص ادقخا ن » ، پس از نبرد شلی لطبق گزارشهای رئیس ارکان حربلشگر جنوب

ددر یکی از مناطق بین را ه « ک هبرای موضو عجمع آوری قوای عربساتن اعزام گردیده بو

ب انایب سرهنگ حسین آ قرائیس قسمت و نف را تت صاد ف[نم وده]، دو روز در آنج ا »

ب ی هش ه رمع اود ت « متوقف ، نفرات متواری را جمع و دیشب ساعت 12 با عده اعزام

نمودند . عد ه مجروحین عبار ت بود از یک نایب سوم، یک آسپیران، چهار معین نایب، سه

و سرجوخه و وکیل » در جامع راپورت باشد، قسمت آن تلفات عده

تقریبا هشتاد [تن] می

ارک مب حضور عًینا قسمت آن تلفات و ضایعات و مصادمه وضع و قضیه اصل خصوص

. ، اسناد وزارت جنگ 1301 ) اسفند ( حوت 5 ، رضاخان جًنوب به احتمالا لشگر رئیس . 1

2.Loraine to Curzon, Tehran, 21 May 1923, FO. 371/9024.

ص:191

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

یاور صاد قخان برای تفتیش نظامیان عاده یرا هم میخواست به سو ی « . تقدیم می گردد

ول ی چون کلیه گردنهها را بختیاریها بسته بودند ممک نن شد هاس تبه » ، دهکرد بفرستد

1 «. طور یقین کلیه اثاثیه و اسلحه قوای عربستان نزد خوانین بختیاری میباشد

گرچه نیروهای سابق پلیس جنوب در ماجرای نبرد شلیل مظنو ن به شمار می فرت ند ،

اما شاید طرفداران سردارظفر هم به نوعی در آن ماجرا دخیل بوده باشن . م یددانی م

سردار ظفر میانهای با رضاخان نداشت، کمااینکه طبق گزارشهای واصله

امیرحسین خان فرزند او در منزل امیرجنگ شروع به تشکیل مجامعی علیه رضاخان

2

کرده بود که البته این اقدامات تحتنظر قرار داش ت.

2 .اختلاف افکنی بین عشایر

رضاخان بع د از این اقدامات، شرو ع به تهدید عشایر بختریای کرد. اما اینها هیچ

چیزی بیش از تبلیغات نب . واندگلیس هیچ اهمیتی نه به امنیت ایرا م ینداد و نه ب ه

خونها ی بیگناهی که هر روز بر زمین ری مخت یهش د. د رهمین راستا تلاش میکرد دولت

مرکزی را بار دیگر واژگون .سبرایزتادنیا برای ح افظت از منابع نفتی خود د ر

خوزستان، هنوز نیروئی را در ایران نگه داشته . باو زآدن سویرضاخان قول داد نیروئی

3

س ههزار نفری به خوزست اانعزام کند تا منافع بریت انریاا در حوزههای ن فتی پاس دار د.

همزمان جلو چشم انگلیسیها، او سران بختیاری را که در تهران اقامت داشتند، نظر تحت

4

گرف ت. اکنون ا و میتوانس ت با کوچکترین بهاناهی آنها را نابود سا ز.د ارکا ن حرب

لشگر جنوب از مقامات نظامی در تهران خواست ص ا ملسصلامط نه و سردار جن گ را

با نقش ههای ی ک ه بختیاریها در نظر دارند انجام « تصو ر می رود » تحت نظر بگیرند. زیرا

بدین » ، دهند، ب یارتباط نباشن د . طب ق این گزارش احتما ل دارد اینان از تهران خارج شوند

لحاظ معروض گردید که در صورت امکان عملیات ایشان را نظتر حقر تار داده و

5 همزما ن دستور داد ه شد صاح م بنصبانی که در شلیل شکست خوردهاند «. مراقب شوند

1 .رئیس ارکان حرب لشگر جنوب به رضاخان، 16 اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .رئیس ارکان حرب لشگر جنوب به رئیس ارکان حرب کل قشون، 14 اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3.Korenfeld to Secretary of State, No. 62, 891.00/1230, August 20/1922.

4. Telegram of US Military Attaché to DS, No. 195, 891.20/44, May 13/1923.

5 .رئیس ارکان حرب لشگر جنوب به رئیس ارکان حرب کل قشون، 19 اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:192

انگلیس و دولت دوم قوا م 193

1

خلع درجه و محبوس گردن د. قرار بود اینان به زودی محاکمه .شوطنبد ق مضمون

اسناد وزارت جن ، گ تعقیب و مراقبت از صمالصا سلمط ن ه د ر دوره ریاست وزرائی

رضاخان ادامه یافت و گزارش ملاقاتهای او به سردار سپه اطلاع دادهمیشد. 2 تیم

اطلاعاتی ویژه ای ک ه در این زمان تشکیل شده بود، نه تنها کسانی مثل خانهای بختیاری

و یا سیاستمدارانی مثل مدر و س دیگران را تحت اقمبر ت قرار داده بودند، بلکه از

3

ملاقاتهای ولیعهد هم گزارش ته یمه یکردن د. همچنین سفارتخانه های مهم از جمل ه

شوروی، آلمان، انگلیس آو مریکا را زیر پوشش اطلاعاتی خود قرار داده و از ارتباط ه ا

و رفتو آمدها به این سفار ختانه ها کسب اطلاع مینمودند.سفیر شوری البته بیش از

4

همه تحت عملیات تعقیب و مراقبت قرار دا.ش بر تخی مد یران جراید و روحانیانی

مثل میرز اهاشم آشتیانی و شیخ حسین لنکران بیه صورت مداوم تحت ب

نظر بودن د ؛ ه

5 هنگامی که بعدا در «. میرزا هاشم که بعضی زمزمههای مخالف از او اصغ ام یشود » ویژه

ً

اسفند سال 1302 شب نامههای شدیداللحنی علیه رضا خاو نکارهای او در تهران

منتشر شد، مفتشان مخفی کلیه کسانی را که سابقه نا شمهن بویسی داشتند، تحت مراقبت

شد گزارش جمله از دادند، قرار » و مربوط رًا ی اخ هاشم میرزا با که لنکرانی حسین شیخ

6

سابقه اینگونه اعمال را دارد « ،ً

شدیداتحت مراقبت واقع اس ت.

د رکنار این عملیات، اقداما ت مهم دیگری هم انجام گر.ف امی ترمفخم با سردار

محتشم اختلاف پیدا ک ر. دمرتضی قلی خان بختیار ی شروع کرد به نطق کردن علیه سایر

خوانی ن. برخی خانوادهها از همکاری با خوانین بزر گکنارهگیر ی کرده و وارد قشون

رضاخان شدند .

همزمان بین بختیاریها و قشقائیها اختلافات بیشتری برانگیخته گردید، ورود و

خروج اشخاص و اشیاء مظنون از چهار طرف محل اسکان بختیاریها شدت . امیاافت

1. وزیر جنگ و فرمانده کل قشون به رئیس ارکان حرب لشگر جنوب، 22 برج اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . برای نمونه نک:گزارش مفتش مخفی، 18 برج قوس (آذر) 1302 ، اسناد وزارت جنگ.

3 .ً

مثلا گزارش مفتش مخفی در تاریخ 29 بهمن 1302 ، اسناد وزارت جنگ .

4 . همان .

5.راپرت، گزارش مأمور مخفی امنیتی، مورخه 17 برج دلو (بهمن) 1302 ، اسناد وزارت جنگ، اصغا میشود

یعنی شنیده میشود .

6 . همان .

ص:193

194 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

سردار ظفر، سردار اشجع،امیرمجاهد و سردار فات حهمچنان به مخالفت با رضاخان

مخرب بودن این سه نفر همیشه د ر » ادام ه دادند و نطقهای مهیجی ایراد نمو د.ن ا دز

توسط مأمورین مخفی رضاخا نگزارش ش . دبه زودی بین محل ییلاق و « بختیاری

قشلاق قبایل بختیاری قتل و غارت شروشعد. عد ه ا ی ا ز آنان روی به سوی خزعل

آوردن د. برخی از آنان تلاش کردند ایلات کهگیلرا ویبهه مخالفت با قشون رضاخا ن

1

تشویق نمایند و خلاصه عملیات ریز و درشت فراوانی در این زمان صورت گرف ت.

د ر این بین جعفقل ری خان سردار اسعد ضمن ارسال تلگمرای برای قوا م و رضاخان

ابرا ز تأسف کرد و ابراز امیدواری « ا زاین اتفاق فجیع که در خاک بختی اوراقیع شد ه »

ونسدردار اسعد مأموریت داشت وارد « . خوانین موفق به رفع این سوءتفاهم ش » نمود که

منطق ه بختیاری شود و از کم و کیف ماجرا تحقیقاتی به عمل . در ایآورندراستا با

امیرجنگ ملاقات کر دتا مطالب او را به اطلاع مقامات دولت ب .رسهمانچدنی ن اجازه

اگ ر هم امرمیفرمائید بدون ملاقات » خواست ب ا خوانین ملاقات کند و توضیح داد

2 رضاخان به سردا راسعد که هنوز «. خوانین طرف طهران حرکت کنم اطاع مت ینمایم

ه خطاب م یکرد، نوشت که « جناب مستطاب اجل اکرم آقای سردارسعد دام اقبال » او را

این جانب کاملا موافقم که جنابعالی برای تحقیق این فجایع به بختیاری رفته پس از »

ً

آ ن به طرف طهران حرکت نمائید، تصمور یکنم حضرت آقای رئیسا لوزرا هم به ای ن

عقیده مخالف نباشن ، د در هر صورت اینجانب با م ل عهظ م مذاکر ه میکنم که از طرف

3 «. ایشان هم زودتر به جناب مستطاب عالی خبر برسد

سردا راسعد روز 26 شهریور ما ه به سوی خاک بختیاری حرکت .ک برعدد از دو شب

توق ف و ملاقات با سران قبایل و عشایر به ا ب صافزهگانشت و به رضاخا ناطلاع داد

حرکت خواهد کر د. تازه این زمان بود که رضابخاهنخ ط « شرفیابی » عنقری ب برای

د ا د ح ی ض و ت و ت ش و ن قوام به خطاب ای نامه خود » ص و ص خ ر د اسعد ر ا د ر س سًابقا

حرک ت به بختیاری استجازه حاصل کرده بود جواب داده شد که اگر برای تحقیقات

اطلاع را خود حرکت بًروید مانعی نیست اکنون در جواب آن تلگراف راپورتا بخواهید

1 . خلاصه اطلاعات مفتش مخفی از بختیاریها، بیتا، اسناد وزارت جنگ .

2 .سردار ا سعد به قوام و رضاخان، تلگراف، 19 سنبله (شهریور) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 . رضاخان به سردار اسعد، 22 سنبله 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:194

گردد می تقدیم داده است که برای مزید استحضار خاطر مبارک سواد آن تلواً . « قوام 1

جواب رضاخا ن را خیلی دیر یعنی حدود دوازده روز بعد . تازداه د در این پاسخ نوشت

ا ز مأموریت سردا راسعد مطلع بوده و از طرف او هم دستورالعملهائی به سردار داده

2

شده اس ت.

. شد می انجام رضاخان کارگزاری و بریتانیا دست به اًنگیزیها عمدتا فتنه این

انگلیسیها نم یتوانستن د برای زمانی طولانی رشوه دهند و هزیهناه ی کلا ن تحرکات

نظامی را متقبل شون ت دا به اهداف خود نائل آیند؛ پس سیاست اتففکرنقهی را باید با

قوت و شدت ادامه مدا یدند ، در این راستا بین قوام و وزیر جنگش هم آتش کینه را

مشتعل ساختن د . بعد از این شکست قوای رضاخان در شلی ، للورین اینگونه وانمود کرد

ک هگویا این قواالمسلطن ب ه وده که اخبار مرم حانه کشور را به او رسانیده اس . درت

جلسه ا ی س ه نفری که بین لورین، قوام و رضاخان برگزار شد ،ر ئیسا لوزرا تکذیب کرد

ک هچیزی در مورد لشگرکشی رضاخان به جنوب به لورین گفته باش . د او ناراحت

جلسه را ترک کر. د3 لورین در صدد برآمد از این موقعیت استفاده کند و قوا را م

براندازد . ا و گزارش داد بعد از ماجرای شل یقولامدر تلاش است تا رضاخا ران کنار

گذارد ، اما قادر به این کار سنی ت .قوام منتظر فرصت بود تا در ل ا حظی همناسب ضربه

خو د ر ابه رضاخان وارد آور د. د راین بینلورین از قوامواهمه داش ت؛ زیرا او مردی

بود زیرک و از تحرکات نهانی وزیرمختار آگاهی داش . ت به نظر لورین در سرتاسر رفتار

سیاسی قوام رگ ه ا یسماجت وجود دارد که باعث صعود او به مقامات بالای کشوری

4

گردیده اس ت.

ظًاهرا ه ک شلیل عملیات از اصفهان دمکرات سوسیال حزب زمان این در درست

توسط بختیاریهاصورت گرفته بود، ابراز تنفر کرد. رضاخان به رئیس ارکان حرب

تلگراف اظهار تنفر حزب سوسیال دمکرات را از بختیاریها دیدم، » لشگر جنوب نوشت

5 چندی بعد « ب ه شما ام رم ی د ه مافکار عامه را در اصفه بارن ضد بختیاری تهییج نمائی . د

1 .رضاخان به قوامالسلطنه، 31 سنبله (شهریور) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .قوام به رضاخان، 11 میزان (مهر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3.Loraine to Curzon, September 20/ 1922, FO. 416/71.

4.Loraine to Curzon, September 21/1922, FO. 371/7810.

انگلیس و دولت دوم قوا م

5 . رضاخان به رئیس ارکان حرب لشگر جنوب، 23 برج اسد (مرداد) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:195

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

رضاخان بار دیگر لورین را ملاقات کرد. در این ملاقات او گفت هنوز مشغول تحقیق

اس ت تا دریابد چه کسی مسبب حمله به ستونی بوده است که عازم جنوب . او بود

توضی ح داد تا این تحقیقات ب ه نتیجه نرسد، علیه بختیاریها وارد عمل نخواهد .شدرد

این ملاقات رضاخا نگفت هیچ خصومت شخصی با شیخ ن خدا زرعدلو با ا و

1

بیطرفانه رفتار خواهد ک ر.د ش ش ماه بعد وقتی رضاخاگنفت به این نتیجه رس ده ی

است که بختیاریها در حمله علیه اند و

ستون اعزامی به جنوب دخالت داشت،ه م یخواهد

علیه آنها لشگر کشی کند، لورین ضمن حمایت از این اقدام گزارش داد منافع عمده

2

بریتانیا ایجاب میکند که با سردار سپه متحد شون د.

رضاخان برای اینکه زهرچشمی هم از مقامات دولتی مقیم ا ب صفگیهارند، متوسل

ش د به گزارشهای راپور ن تویسان قشو ن . ب ه طور مثال مفتش مخفی گزارشی نوشت

علیه جلاءالسلطنه نایبالحکومه اصفهان و یاور احمدعلیخان رئیس نظمی ه.

نایبالحکومه متهم شد که با هماهنگی رئیس نظمیه و معاون او، اطلاعاتی از قشون

کشف م یکند و این دو شبها در عمارت حکومتی محرمانه با هم گفتگو میکنند.از این

بالاتر جلاءالسلطنه اغلب گزارشها را برای خوانین ختبیاری م ینویس د و با قاصد به

طرف چهارمحال ارسا لم یکند . دیگ ر اینکه جلاءالسلطن مهتهم شد که واسط ه بین

خوانی ن ناراضی بختیاری مثل سردا راشجع با کنسولگری بریتان یباوده است ؛یعنی اینکه

مکاتبا ت این دو را به همدیگر می رساند . ا ز دیگر اتهامات جلاءالسل ا طینهن بوکد ه

» ی ا ر ب د ی ا ب حًتما که نموده تأکید آنها به ]و [ خواسته را اصناف رؤسای عمومروضهخوان ی چهل ستون دسته راه انداخته همه روزه بیائید به چهل ، ایست نوهنم ی ک

3 «. سیاستی میباشد

ا زقرار اطلاعات واصله شما م شغو ل » : ی کهفته بعد رضاخا ب نه جلاءالسلطنهنوشت

اقدامات ی هستید که برخلاف مصالح مملکت است، در صورکت هع یملیات خود را متروک

«. ننمائی د از اعدام شما صر ن فظ رنخواهم نمو د

رای ب ست ان ی د م ًا حتم ه ک ه جلاءالسلطن 4

1.Loraine to Curzon, October 11/1922, FO. 416/71.

2.I think our major interests indicate an alliance with Sardar Sepah, Loraine to Curzon, April 2/1923, FO.

416/72.

5 شهریور 1301 ]، اسناد وزارت جنگ . ] 3 .راپورت مفتش مخفی، 4 محرم 1341

4 .رضاخان به جلاءالسلطنه، 13 سنبله (شهریور) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:196

انگلیس و دولت دوم قوا م 197

رضاخان کشتن او هیچ کاری ندارد، شروع کرد به ارسال م هتالئگ ی راکه از اتهام ا ت وارده

« تق صیرکا ر » ی خو د سوگند یاد کرد که خ وی ش را « ب هشرافت نظام » برائ ت حاصل کن . د او

بحمدالله » ارست. او در ادام ،هنوش ت « ب اکمال افتخار برای محاکمه حاض » نمیدان د و

خاط ر مبارک خوب مستحضر است این مملکت مای لب هاش خا صفع ا لنی س ت و هر

چاک ر با کمال بیطرف ی مشغول کارم، برای اینک ه » د. سپس توضیح داد « کارکن ی دشمن دار

خاط ر مبارک را از خود مطمئن دار م... استدعا می کن مچنانچ هام م ریفرمائی داز س م ت

کرد خواهم حرکت فًورا فرمایند مقرر که کجا هر و داده استعفا معاونت . « د بع روز چهار 1

بایستی برائت ذمه خود را نز د » رضاخان وصول تلگرا م او را اعلام ک،ر ا دما پاسخ داد

د 2رضاخان برای جبران شکست خود در مقابل ی ک ستون «. امیرلشگر جنوب حاصل نمائی

نظام ی از قوه عشایری، باید وجهه خویش را حفظ کرم د و ی بای دب هه رروی ک س ی را

مقصر جلوه می داد تا هیبت قشونش را حفظ کن د.

فروگرفتن اقبالالسلطنه و سردار مقتدر طالشی

سیاست تهدید و تطمی، عمنحصر به عشاری بختیاری نبود بلکه یکی از نمونههای

جباریت رضاخان را در برخورد با اقبالالسلطنه ماکوئ ی و برخی دیگر از سران قبایل و

عشایر م یتوان جس ت؛ کسانی ک هخدمات فراوانی به کشور نموده بودند و از آنان

خیانت ی علیه مصا ل ح ملی ایران مشاهده نشده ب . وادقبال السطنه حتی در گزارشهای

وزارت جنگ مردی وطندوست معرفی شده که امنیت مرزهای شمال غرب کشور را

حفظ م یکر د. او آنقدر مورداعتما د بود که عبداللهخا نطهماسب ی خطا ب ب ه وی تلگراف

د. اما در عین حال از « د رصورت احتیاج به نظام، ا یطلاع دهد تا اعزام شو » می کر د

اقبالالسلطنه م یخواستند نیروهایش را تشویق به ورود به ارتش رضانخمااین د. ب ااینکه

ا وس یاست خلع سلاح رضاخان را عملی ساخت، اما به گزارش طهماسب ی:

اًز دادن مسلسلهای خود و خوانین طوایف نهایت ه السلطن اقبال

باطنا دلتنگ و البته

این مسائل ب رخلاف میل و آرزوی مشارالیه است، گرچه فدوی در تمام مکاتبات و

تلگرافات ب ه طرز خیلی مهربانی و همیشه مرحمتهای حضرت اشرف دامت عظمته

1 .جلاءالسلطنه به رضاخان، 14 سنبله (شهریور) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 .رضاخان به جلاءالسلطنه، 18 سنبله (شهریور) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:197

198 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

را ابلاغ نموده، با این ترتیب خوشدل نیست ولی برعکس ، خوانین ضد مشارالیه

ً

عموما اظهار اطاعت و سپردن آنها را جهت دخول در خدمت نظام درخواست

1

نموده عنقریب خواهند فرستا د.

اواخر سال 1301 رضاخانعزم خود را جزم کرد تا اقبال السلطنه را از میان بردار د.

اما هیچ بهانها یبرای این کار وجود نداش . تاقبالا لسلطن ه ن ه حرکتی علیه دولت مرکزی

نمود ه بود و نه کس م ییتوانس ت او را منتسب به سیایس تخارجی نمای . داما تلگر امها ی

. ساخت مهیا او با برخورد برای را زمینه ، متناقض شدت به و ته و سر بی

مثلا یاور

معی ا نلسلطنه فرمانده نظامی خوی گزارش داد:

از ق راری که راپورت رسیده و تحقیق نموده نماینده بالشویکها در ماکو به اکراد و

اهالی خیلی پول میدهند و با خوانین ماکو زیاد معاشرت دارند و یک اندازه جلب

قلوب نموده است.نماینده انگلیسها که در ماکو مدیرالتجار نام [دار ]د چند روز

است عوض شده و مأمور ارومی شده، عیال مدیرالتجار یکی از بستگان

2

اقبالالسلطنه ا ست و خود مدیرالتجار تبریزی است.

اًولا کند، اثبات خواهد می را مطلبی چه گزارش این نویسنده نیست علوم م حقیقتا

اگ ر نماینده بلشویکه ادر ماکو به اکراد کممکیکرده ،ای ن مسئله چه ربطی به

ماکو در ا انگلیسیه نماینده التجار مدیر اینکه ثًانیا . بود ترک که است داشته ه السلطن اقبال

بوده و همسر او از بستگان اقبالالسلطنه، اثباتکننده چه چیزی است؟ آیا اقبالالسلط نه

تبریزی مدیرالتجار اینکه به اشاره ثًالثا انگلیسیها؟ برای یا کرد می کار بلشویکها برای

اس ت برای چه صورت گرهفتاس ت. آیا به صرف آذری بودمنیتوان او را همسو با

اقبالا لسلطنه ا یدانست که در طول تاریخ حیات خود کوچکترین قدمی علیه منافع و

مصالح کشور برنداشته بود؟ از آن سوی عبدالله طهماسبی گزارش م یا دد به رئیس

مأموران ماکو سپرده است به هر وسیله ممکن مانع از تبلیغات روسها و عثمانیها شوند،

با اقبا لالسلطن ه را ه مدارا در پیش گیرند و در نهایت اینکه شخص او، نامبرده را امیدوار

3

نموده و در عی ن حال تحت نظر گرفته اس ت. چنین به نظر می ر س د که عبدالله طهماسبی

1 .طهماسبی به رضاخان، 11 برج دلو (بهمن) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . راپورت یاور معینالسلطنه فرمانده نظامی خوی، 21 قوس (آذر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 .طهماسبی به رضاخان، زمستان 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:198

انگلیس و دولت دوم قوا م 199

تلاش داشته تا بین رضاخ اون اقباال لسلطن ه کدورتی عظیم ایجاد کن، بده نحوی که

غیرقابل ترمیم باش . د بیهوده نیست رئیس ارکان حرب کل قشون خطاب به او نوشت

قولی که بندگان حضرت اشرف در مساعدت و همراهی با ال ا سقلباطن ل ده اده ان د مان ع »

1 «. تعقیب مشارالیه بوده و بر علیه او نمیتوان اقدامی کرد

اقبال السلطن ه ب ادولت مرکزی همراه م یی کرد ؛ا ز جمله اینک هاو در هم ی نای ام یک ه

طهماسبی برایش پروند همی ساخت تا بر ثروت عظیم وی دس تاندازد ،خب م ریداد در

ک ی ک این تند، داش نمی نگه محافظ شش تا پنج از بیش روسها سًابقا که مرزی مهم نقاط

عد ه دویست نفری وارد نموادنهد و می خواهن د دویست نفر دیگر هم به آنها اضافه ن .مایند

اقبال السلطن ته قاضا می کن د که یک عده از قوای خود [ر]ا د رآن سرحد مأمور » بالات ر اینکه

نمای د ولی ایالت نظامی مراسله به فدوی نوشته و تقاضا کرده است که قوای نظامی ب هآن

مبلغ ی از بابت مالیات خود در ح سا ب » دیگر اینکه اقباال لسلطن ب ه ای د « حدو د اعزام شون . د

نظریا ت ایالت نظامی را فدوی ت صدی ق دارم ول ی » طهماسبی نوشت .« دول ت منظور نماید

ا زطرف دیگر به عقیده فدوی اعزام عده نظامی به آن حدود اسباب اضطرا ب و ت شوی ش

اقبال السلطن ه شد ه و شاید باعث شکایت مشارالیه به طهران شود با این ح منتظا ر لاوام ر

2 «. آن مقام منیع هستم که هر طور امر مبارک صادر گردد به موقع اجرا گذارم

نوشت پاسخ در رضاخان » ن ا ی م ا ظ ن ت س د ر د اً ج دری بدیهی است آن نواحی بایستی ت

باش د ولی در صورتیکه عجالتا عد ه ای ا زچریک اقبا ال لسلطن ه

د، باش لازم حدود آن برای یکعد هصاحب منص ب برا ی اداره کردن آنها اعزام دارید، مخارج آنها هم بایستی به توس ط

3 ودرئ ی س « قشو ن پرداخته شود که از طرف ااقلباسل لطن ب ه را ی دولت حساب س از ین . ش

حسبا لامر با یک رویه و اس لوب یک هاس با ب » ارکا ن حرب کل قشون هم دستور داد

زحم ت فراهم نشود، مقتضی است مأمورین چریک سرحدی م رااتک ودریجًاتب دی لبه

م فراهم نشده و سرحدات ماکو نیز ه السلطن اقبال دلتنگی موجبات که نموده نظامیان . ر د لاً

4

د راواخر دیماه آن س ا لعملی ا تمح د سدواخت ناقب اال لسلطنه « دس ت نظامیان باش . د

1 . رئیس ارکان حرب کل قشون به طهماسبی، زمستان 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

2 . امیرلشگر شمال غرب به رضاخان، 29 قوس (آذر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

3 .رضاخان به عبدالله طهماسبی، 4 برج جدی(دی) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

4 . رئیس ارکان حرب کل قشون به امیرلشگر غرب، 4 برج جدی(دی) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:199

200 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

تکمیل شد . طهماسبی تلگر امی خطاب به او ارسال داشت و در ابتدای امر از فراگیر ش د ن

قدر ت قشون مرکزی سخن به میان آورد که در کلیه نواحی ای را نپادگ ا نتأس ی سک رد ه

ن سب تبه » اق تبالال سلطنه « در مراتب اطاعت و ص دا ق » است . طب ق این تلگرا با

م اینکه

دول ت و مملکت به هیچ وجه شبهه نبوده و در پی شگا ه بن دگا نح ضر تاش ر فدامت

است ،ا ما اینک وضعیت دگرگون شده است . « اظهر من الشمس » این موضوع « عظمته

یت ی شخص « خدمات صا دقانه آبا و اجدادی و ابراز صمهیا م » طهماسبی از

د رضمن خدمتگزاری چندین ساله به » اقبالا لسلطن ه یا د کرد و از امتحاناتی یاد کرد که

وداهست . السلطن ه با « مملکت و وطن مألوف ابراز فرم

د ر این نامه که مطابق شأن اقبال و

بحمدالله قشون نیرومند و کلیه نواحی » احترام ت مام نوشته شده آمده است امروز

ت بنابراین برای تکمیل نواقص آنها از حیث ،« آذربایجا ن مشغول حفاظت و نگهبانی اس

ب ه آقایان خوانین محترم ماکو برای تحویل نمودن مسلسل و سایر » ، تأمین اسلحه

اسلحه ها یسنگینی را که بلااستفاده در نزد ه آا بناقی مانده و برای قشون امروزه مورد

لزوم « ، خوانین این طهماسبی نوشته به . داد انجام را لازم تذکرات باید است »عًموما

منتظر امر و اجازه جنابعالی هستند و همینطور در نزد خود جناب سردار نیز یک عراده

تو پ کوهستانی و چند قبضه مسلسل ومد واسجت که مورد استعمال نداشته و

است مانده قًطعا ] ای [ گوشه در بلااستفاده . « حال » ز ا د ر و م ر ه ر د ه ک ن ی ا ه ب ر ظ ن

مساعدتها ی مادی و معنوی نسبت به دولت فروگزاری نفرموده و از این راه و از راه

خدمتگزاری مراحم مخصوصه بندگان حضرت اشرف دامت عظمته را نسبت به خود از

هر حیث جلب فرمود ه اید ، برای تیأ ی د صداقت و صمیمیت خودتان در پیشگاه حقیر،

معظم له مقتضی است قدغن فرمائید مسلسلهای مزبور را که طرف احتیاج اداره قشونی

اجازه فرمائید که آنها هم » ه و به همین سیاق به خوانین ماکو هم « است تحویل نمو د

تحویل نمایند و مراحم مخصو صبنهدگان حضرت اشرف را بیش از پیش نسبت به

خود جلب نموده مساعد ه تای ماد ی و معنوی خود را از این راه تکمیل . فرمائید

اینجانب هم چنانچه تاکنون همه قسم فرمایشات جنابعالی را انجام دادم من بعد هم

1

نمود خواهم مساعدت و همراه کًاملا . « وقعیت م و جایگاه از نشان ها نامه این لحن

1 .عبدالله طهماسبی به اقبالالسلطنه ماکوئی، 27 جدی (دی) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:200

انگلیس و دولت دوم قوا م 201

اقبال السلطن ده اشت. طهماسب ی دستور داشت سیاست خلع سلاح عشایر تحت فرمان

اقبالا لسلطن ه ر اعملی ساز .د بنابراین به هر شکل ممکن باید اینکار ص ومر یتگرفت ؛

وگرنه با رضاخا نسروکار پید ام یکرد . اما شاید اقباال لسلطن ه متوجه نبود نباید به قزاقان

اعتماد کر د. آنها که اینک در مقابل او فروتنی پمیشیهکنند ، به سادگی عهدمیشکنند و

میثاقها را زیر پامینهند و هرگاه قدرت فائقه به دست آوردند، به هیچ وعده و تعهدی

عمل نخواهند کر د.

اقبالا لسلطن ه ک ه در طول عمر خود هرگز حرکتی علیه تمامیت ارضی و استقلال

ایران انجام نداده بود، برای نشان دادن حسن نیت خود کلیه ها ایس لخحهوی ش را

تحویل لشگر شمال غرب دا د ؛ن یروهایش را در اختیار قشون گذاشت و ب ه طور کلی

همه نوع همکاری را با دولت مرکزی و به طور مشخص شخص رمبضذاوخلا ننمود؛

غاف ل از اینکه طهماسب یعامل رضاخا ناست برای مصادره اموال او و آن نامه ها ی

سالوسان ه که همه از سر جبن در برابر قدرت او نوشت هم یشد، هدفی تعقی ن بم ی کر د

ج ز فروگرفتن این مرزدار رشید که در طول حیات خویش و اره ه امز مرزهای شمال

غربی کشور در برابر روسیه و عثمانی دفاع نموده بود .

اما در کنار این تزویر و سالوس، طهما سکباری خود ر امیکر د. او رضاخا نرا علیه

اقبالا لسلطن ت ه حریک و تحریضمینمود و گزارش م ید ا د در قبال بحث خلع س، لاح

اقبال السلطن پا ه ره ا یاشکالتراشیها کرده و صاحبان آنها [یعنی سلاحه] ا را برای عد م »

تسلیم تحریکات میکند ، ظاهرسازیهای مشارالیه در نظر حضرت والا پوشیده نیست

د ر این گزارش «. لاینقعطع برای عدم پیشرفت امور نظامی مشغول اشترکااشلی اس ت

آمد ه حدود دوماه است به واسطه این اشترکااشلیها کمیسیون خلع سلاح موفق نشده

حتی سیصد اسلحه جم عآور یک ند، علت این است که شخص القباسللط ن ه مانع این

اخلاق ظاهرفریبی او در نزد حضرت » قضیه اس ت . در پایان این تلگرام رمز آمده است

وا لا مبرهن است لیکن برای مزید استحضار خاطر مبارک عمریک ضن م که وجود

مشارالی ه مانع بزرگی است برای پیشرفت امور نظام ی و منافع دولتی تا رأی مبارک

1 «. حضرت اشرف چه اقتضاء فرماید

1 . عبدالله طهماسبی به رئیس ارکان حرب کل قشون، 29 برج قوس (آذر) 1301 ، اسناد وزارت جنگ .

ص:201

202 تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی

طهماسبی اهالی را مجبور کرد علیه اقابلاسللطنهت ل گرافهای شکایت آمیز ارسال نمایند ؛

به این بهانه کسانی هم که به نوعی از او در مجل س حمایت میکردند مثل جوادخان

خوئی و مصد ال قمل ک ،تحت تعقیب قرا رمی گرفتند . امیرلشک ر غرب پروندهها ئ یعلیه این

در » د وتن که با لقب خائن معرفی شده ب، وتدن شدکیل دا .د علت خیانت آنها این ب و دک ه

د، تلگرام هائ ی به عن وا ن « موضو ع نفت از مجلس خارج شده بودند که اکث رحیاتصل نشو

عد م رضایت اهالی ارسال گردید؛ در این تملگه ارا که از سوی اهالی بخب یر منتش ر می شد،

ب هسواب ق سوء این د وتن در مالیه و عدلیه اشار ه شده بو . دطهماسبی که در نامههای خو د

اقبالالسلطن ه را مردی وط دو نست عنوان م نمیو د و از خدما تچن دی نس ال ه او و

خاندانش سخن میگفت، خطاب به رضاخان گزارش می دا د:

موقعی که فدوی به آن مقام منیع عرض میکردم در مقابل خیانتهای چندین ساله

مشارالیه و اسلافش باید کلیه املاک او خالصه شود حضرت اشرف ترحم و

گذشت فرمودند مشارالیه هم از این ترحم و مرحمت سوءاستفاده نموده که میرزا

جوادخان خوئی در مجلس به این قبیل فضولیها مبادرت ورزید در هر صورت

اًوامر مبارک را

فورا انجام [خواهم داد]. 1

عین این برخورد با سالاررشی دطالشی صورت گرف . تسالاررشید زمانی که روسها

د رجنگ اول جهان یوارد شمال کشور شده بودند، توانسته بود دو عراده توپ آنها را به

دست آور د . او این توپها را به قشون داده بود، م ام یاگفتند وی چهار عراده توپ داشته

که دوتای آنها را واگذار کرده و دو تای دیگر را هم تحویل نداده و به افراد حقیق ی

دیگر ی واگذار نموده اس . تعلیقلی خان نبیل الدوله ، کارگزار وزارت امور خارجه در

2

آستارا گزارش د ا د ک هخود سالاررشید چنین اعترافی نموده اس .تبهم ن سال 1301

نبیلا لدول ه گزار ش داد راپورتهای مفتش کارگزاری وزارت خارجه از آستارای روسیه

حاک ی است سالاررشید با شورویها مراوده د.ا رادز اعزام مأمور او را ب ی ملاقات با

مسئولین روسیه آنهم به صورت قاچاق سخن به میماینآمد و اینکه از قول سالاررشید

موق ع برای کار مناسب و چهارصد نفر ایرانی انقلابی متوقف روس » ب ه روسها گفتان هد

1 .عبدالله طهماسبی به رضاخان، بی تا، اسناد وزارت جنگ .

2 . نبیلالدوله به اداره دوم سیاسی وزارت خارجه، بیت ا، اسناد وزارت خارجه، بایگانی مؤسسه مطالعات و

پژوهشهای سیاسی .

ص:202

انگلیس و دولت دوم قوا م 203

این «. ر اکه به اتفاق لاهوت، ا یحسان الله ا خ ن، حاج احمد [کسمائ ] ی وعده کرد هاید بدهید

گزارش حاکی بود که برادر سالاررشید به نام احمد در جنگل اقامت دارد و اطرافیان او

شهر ت فوق از دسته موافق و مخالف » عده ای ر اغارت کردها ند. نبی لالدول ه گزارش داد

ه ر دو شنیده شده در صورت صحت خیلی مخوف و برای نبودن قشون در برا آ یستارا

در بنده با سالار مراسلات ولی فرمایند مرحمت دستوری مًأمورین خطرناک، عاجلا

1 «.[ جریان [است

چ اک ر از هف تپ ش ت در » سالاررشید همه این اتهامات را تکذی مبی کر د. او نوشت

2

ه ب ار دین ک ی د ج ن ع اً این سرحد واقع شده، سراغ نیست کسی گفته باشد یک دینار اب

دسالاررشید خدای را ش اه د « دولت قو ی شوک ت صدمه و ب ه ام ر دولت خیانت کرده با . ش

علی ه « هموار ه در وط نو دول خ تواه ی » گرف تکه همیش ه او و اجدادش تفنگ برداشته

عمو م اهالی ولایت مستحضر است در موقع استبداد، [ک]ه روس » خارجیه اجنگیده اند ، و

برنردا وشست ه و « قشو ن به ایران سوق داده با غیرت دولتخواهی و وطن پرستی قدمی با

داهست؛ ب های ن « قشون سیاسی انگلی سبه آستار اآمد با ایشان ضدی تک ر » هنگام ی که

شدا واز تلاش سه سال پیش خود س خ ن «. وجو د خارجه در مملکت مقدس نبا » علت که

خبر ی رسید قشون متجاسرین با قوای کافی به طرف خاک مقدس ای را نعب و ر » گفت که

کرد ه بیرق شیروخورشید دولتی که نشانه چندین ارهسزال ه ایران است سرنگون، همه لوای

3

سرخ خودشا ن ر ابلند کردها ند؛ از سبب دولتخواهی و آسایش مملکت مقدس بدنم آتش