فرهنگ لغت فرانسه به فارسي جلد 1

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت فرانسه به فارسي (جلد1)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

موضوع : فارسي -- واژه نامه ها -- چندزبانه.

موضوع : فرانسه -- مكالمه و جمله سازي -- چندزبانه.

موضوع : فارسي -- مكالمه و جمله سازي -- فرانسه

A

a (pronom personnel)

: اين , .

a rer (verbe)

: بادخور كردن , تهويه كردن , هوا دادن به , پاك كردن.

a rien (adjectif; adverbe)

: انتن هوايي راديو , هوايي.

a rons (verbe)

: بادخور كردن , تهويه كردن , هوا دادن به , پاك كردن.

ab mer (verbe)

: غنيمت , يغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهي , از بين بردن , غارت كردن , ضايع كردن , فاسد كردن , فاسد شدن , پوسيده شدن , لوس كردن , رودادن.

ab mons (verbe)

: غنيمت , يغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهي , از بين بردن , غارت كردن , ضايع كردن , فاسد كردن , فاسد شدن , پوسيده شدن , لوس كردن , رودادن.

ab tardir (verbe)

: مقام كسي را پايين بردن , پست كردن.

ab tardissent (verbe)

: مقام كسي را پايين بردن , پست كردن.

ab tardissons (verbe)

: مقام كسي را پايين بردن , پست كردن.

ab tir (verbe)

: بهت زده كردن , گيج كردن , بيهوش كردن , تخدير كردن , كودن كردن , خرف كردن , متحيركردن يا شدن.

ab tissent (verbe)

: بهت زده كردن , گيج كردن , بيهوش كردن , تخدير كردن , كودن كردن , خرف كردن , متحيركردن يا شدن.

ab tissons (verbe)

: بهت زده كردن , گيج كردن , بيهوش كردن , تخدير كردن , كودن كردن , خرف كردن , متحيركردن يا شدن.

abaisse (nom f minin)

: كبره , كبره بستن , قسمت خشك و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چيزي , ادم جسور و بي ادب.

abaissement (nom fminin)

: تقليل , كاهش , ساده سازي.

abaissent (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

abaisser (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

abaissez (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

abaissons (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

abandon (nom masculin)

: ترك , رهاسازي , واگذاري , دل كندن.

abandonnement (nom masculin)

: ترك , رهاسازي , واگذاري , دل كندن.

abandonnent (verbe)

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي.

abandonner (verbe)

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي.

abandonnez (verbe)

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي.

abandonnons (verbe)

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي.

abasourdir (verbe)

: متحيرساختن , مبهوت كردن , مات كردن , سردرگم كردن , سردرگم , متحير.

abasourdis (verbe)

: متحيرساختن , مبهوت كردن , مات كردن , سردرگم كردن , سردرگم , متحير.

abasourdissant (verbe)

: متحير كننده , شگفت انگيز.

abasourdissement (nom masculin)

: حيرت , شگفتي , سرگشتگي , بهت.

abasourdissent (verbe)

: متحيرساختن , مبهوت كردن , مات كردن , سردرگم كردن , سردرگم , متحير.

abasourdissez (verbe)

: متحيرساختن , مبهوت كردن , مات كردن , سردرگم كردن , سردرگم , متحير.

abasourdissons (verbe)

: متحيرساختن , مبهوت كردن , مات كردن , سردرگم كردن , سردرگم , متحير.

abat (nom masculin)

: قتل , توفيق ناگهاني , كشنده (مج.) دلربا.

abats (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattement (nom masculin)

: ضعف , سستي , بي بنيه گي , فتور , عيب , نقص.

abattent (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abatteur (nom masculin)

: كشتار كننده.

abattez (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattirent (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattis (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattit (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattmes (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattons (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattre (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

abattu (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

abattue (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

abattues (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

abattus (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

abb (nom masculin)

: راهب بزرگ , رءيس راهبان.

abbaye (nom f minin)

: دير , صومعه , خانقاه , كليسا , نام كليساي وست مينستر(Westminster).

abdication (nom f minin)

: استعفا , كناره گيري.

abdiquent (verbe)

: واگذار كردن , تفويض كردن , ترك گفتن , محروم كردن (ازارث) , كناره گيري كردن , استعفا دادن.

abdiquer (verbe)

: واگذار كردن , تفويض كردن , ترك گفتن , محروم كردن (ازارث) , كناره گيري كردن , استعفا دادن.

abdiquez (verbe)

: واگذار كردن , تفويض كردن , ترك گفتن , محروم كردن (ازارث) , كناره گيري كردن , استعفا دادن.

abdiquons (verbe)

: واگذار كردن , تفويض كردن , ترك گفتن , محروم كردن (ازارث) , كناره گيري كردن , استعفا دادن.

abdomen (nom masculin)

: شكم , بطن.

abducteur (nom masculin)

: ادم دزد , ادم ربا , دور كننده , عضله دور كننده.

abeille (nom fminin)

: زنبورعسل , مگس انگبين , زنبور.

aberrant (adjectif; adverbe)

: گمراه , منحرف , بيراه , نابجا , كجراه.

abhorrent (verbe)

: تنفر داشتن از , بيم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسيدن.

abhorrer (verbe)

: تنفر داشتن از , بيم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسيدن.

abhorrez (verbe)

: تنفر داشتن از , بيم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسيدن.

abhorrons (verbe)

: تنفر داشتن از , بيم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسيدن.

abject (adjectif; adverbe)

: پست , فرومايه , سرافكنده , مطرود , روي برتافتن , خوار , پست كردن , كوچك كردن , تحقيركردن.

abjur (verbe)

: سوگند دروغ ياد كرده.

abjur (adjectif; adverbe)

: سوگند دروغ ياد كرده.

abjur es (verbe)

: سوگند دروغ ياد كرده.

abjure (verbe)

: سوگند دروغ ياد كرده.

abjurent (verbe)

: باسوگند انكار كردن , انكار كردن.

abjurer (verbe)

: باسوگند انكار كردن , انكار كردن.

abjurez (verbe)

: باسوگند انكار كردن , انكار كردن.

abjurons (verbe)

: باسوگند انكار كردن , انكار كردن.

abjurs (verbe)

: سوگند دروغ ياد كرده.

ablatif (adjectif; adverbe)

: ازي , كاهنده , مفعول به , مفعول عنه , مفعول منه , صيغه الت , رافع , مربوط به مفعول به يا مفعول عنه.

ablative (adjectif; adverbe)

: ازي , كاهنده , مفعول به , مفعول عنه , مفعول منه , صيغه الت , رافع , مربوط به مفعول به يا مفعول عنه.

abment (verbe)

: غنيمت , يغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهي , از بين بردن , غارت كردن , ضايع كردن , فاسد كردن , فاسد شدن , پوسيده شدن , لوس كردن , رودادن.

abmez (verbe)

: غنيمت , يغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهي , از بين بردن , غارت كردن , ضايع كردن , فاسد كردن , فاسد شدن , پوسيده شدن , لوس كردن , رودادن.

abolir (verbe)

: برانداختن , ازميان بردن , منسوخ كردن.

abolis (verbe)

: برانداختن , ازميان بردن , منسوخ كردن.

abolissent (verbe)

: برانداختن , ازميان بردن , منسوخ كردن.

abolissez (verbe)

: برانداختن , ازميان بردن , منسوخ كردن.

abolissons (verbe)

: برانداختن , ازميان بردن , منسوخ كردن.

abolition (nom f minin)

: برانداختگي , لغو , فسخ , الغا مجازات.

abominable (adjectif; adverbe)

: ظالمانه , عصباني كننده , بيداد گرانه.

abominent (verbe)

: نفرت كردن , تنفر داشتن از , بيزار بودن از.

abominer (verbe)

: نفرت كردن , تنفر داشتن از , بيزار بودن از.

abominez (verbe)

: نفرت كردن , تنفر داشتن از , بيزار بودن از.

abominons (verbe)

: نفرت كردن , تنفر داشتن از , بيزار بودن از.

abondance (nom fminin)

: فراواني , وفور.

abondant (adjectif; adverbe)

: بسيار , فراوان , وافر.

abondent (verbe)

: فراوان بودن , زياد بودن , وفور داشتن , تعيين حدود كردن , محدود كردن.

abonder (verbe)

: فراوان بودن , زياد بودن , وفور داشتن , تعيين حدود كردن , محدود كردن.

abondez (verbe)

: فراوان بودن , زياد بودن , وفور داشتن , تعيين حدود كردن , محدود كردن.

abondons (verbe)

: فراوان بودن , زياد بودن , وفور داشتن , تعيين حدود كردن , محدود كردن.

abonnement (nom masculin)

: اشتراك , وجه اشتراك مجله , تعهد پرداخت.

abonnent (verbe)

: تصويب كردن , تصديق كردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل كردن.

abonner (verbe)

: تصويب كردن , تصديق كردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل كردن.

abonnez (verbe)

: تصويب كردن , تصديق كردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل كردن.

abonnons (verbe)

: تصويب كردن , تصديق كردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل كردن.

abord (nom masculin)

: ورود , دخول.

abordage (nom masculin)

: مهمانخانه شبانه روزي , پانسيون , تخته كوبي.

abordent (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

aborder (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

abordez (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

abordons (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

abornement (nom masculin)

: تحديد حدود.

abornent (verbe)

: حدود(چيزي را) معين كردن , مرزيابي كردن.

aborner (verbe)

: حدود(چيزي را) معين كردن , مرزيابي كردن.

abornez (verbe)

: حدود(چيزي را) معين كردن , مرزيابي كردن.

abornons (verbe)

: حدود(چيزي را) معين كردن , مرزيابي كردن.

abortif (adjectif; adverbe)

: مسقط , رشد نكرده , عقيم , بي ثمر , بي نتيجه.

abortive (adjectif; adverbe)

: مسقط , رشد نكرده , عقيم , بي ثمر , بي نتيجه.

abouch (verbe)

: بسته , متصل.

abouch es (verbe)

: بسته , متصل.

abouch s (verbe)

: بسته , متصل.

aboucha (verbe)

: بسته , متصل.

abouchai (verbe)

: بسته , متصل.

abouche (verbe)

: بسته , متصل.

abouchent (verbe)

: بستن , وصل كردن.

aboucher (verbe)

: بستن , وصل كردن.

abouchez (verbe)

: بستن , وصل كردن.

abouchmes (verbe)

: بسته , متصل.

abouchons (verbe)

: بستن , وصل كردن.

abouchrent (verbe)

: بسته , متصل.

aboutir (verbe)

: پي امد , دست اورد , برامد , نتيجه دادن , ناشي شدن , نتيجه , اثر , حاصل.

aboutis (verbe)

: پي امد , دست اورد , برامد , نتيجه دادن , ناشي شدن , نتيجه , اثر , حاصل.

aboutissant (adjectif; adverbe)

: پايان دار , پايان بخش.

aboutissent (verbe)

: پي امد , دست اورد , برامد , نتيجه دادن , ناشي شدن , نتيجه , اثر , حاصل.

aboutissez (verbe)

: پي امد , دست اورد , برامد , نتيجه دادن , ناشي شدن , نتيجه , اثر , حاصل.

aboutissons (verbe)

: پي امد , دست اورد , برامد , نتيجه دادن , ناشي شدن , نتيجه , اثر , حاصل.

abr gent (verbe)

: كوتاه كردن , مختصركردن , خلا صه كردن.

abr ger (verbe)

: كوتاه كردن , مختصركردن , خلا صه كردن.

abr viation (nom fminin)

: كوتهسازي , مخفف , تلخيص , اختصار.

abrasif (adjectif; adverbe)

: ساينده , تراشنده , سوزش اور , سايا.

abrasif

: سنگريزه , شن , ريگ , خاك , ماسه سنگ , ثبات , استحكام , نخاله , ساييدن , اسياب كردن , ازردن.

abrasion (nom fminin)

: خراش , سايش , ساييدگي.

abrasive (adjectif; adverbe)

: ساينده , تراشنده , سوزش اور , سايا.

abrgeons (verbe)

: كوتاه كردن , مختصركردن , خلا صه كردن.

abrgez (verbe)

: كوتاه كردن , مختصركردن , خلا صه كردن.

abri (nom masculin)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمايت , محافظت كردن , پناه دادن.

abritent (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمايت , محافظت كردن , پناه دادن.

abriter (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمايت , محافظت كردن , پناه دادن.

abritez (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمايت , محافظت كردن , پناه دادن.

abritons (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمايت , محافظت كردن , پناه دادن.

abrogent (verbe)

: منسوخ , از ميان برده , ملغي , ازميان بردن , باطل كردن , منسوخ كردن , لغو كردن.

abrogeons (verbe)

: منسوخ , از ميان برده , ملغي , ازميان بردن , باطل كردن , منسوخ كردن , لغو كردن.

abroger (verbe)

: منسوخ , از ميان برده , ملغي , ازميان بردن , باطل كردن , منسوخ كردن , لغو كردن.

abrogez (verbe)

: منسوخ , از ميان برده , ملغي , ازميان بردن , باطل كردن , منسوخ كردن , لغو كردن.

abruti (nom masculin)

: باغبان , روستايي , دهاتي , ادم بي تربيت , ادم خشن.

abrutir (verbe)

: وحشي يا حيوان صفت كردن , وحشي شدن.

abrutis (verbe)

: وحشي يا حيوان صفت كردن , وحشي شدن.

abrutissent (verbe)

: وحشي يا حيوان صفت كردن , وحشي شدن.

abrutissez (verbe)

: وحشي يا حيوان صفت كردن , وحشي شدن.

abrutissons (verbe)

: وحشي يا حيوان صفت كردن , وحشي شدن.

absence (nom f minin)

: نبودن , غيبت , غياب , حالت غياب , فقدان.

absent (adjectif; adverbe)

: غايب , مفقود , غيرموجود , پريشان خيال.

absente (adjectif; adverbe)

: غايب , مفقود , غيرموجود , پريشان خيال.

absolu (adjectif; adverbe)

: مطلق , غير مشروط , مستقل , استبدادي , خودراي , كامل , قطعي , خالص , ازاد از قيود فكري , غير مقيد , مجرد , دايره نامحدود.

absolution (nom fminin)

: امرزش گناه , بخشايش , عفو , بخشودگي , تبرءه , براءت , انصراف از مجازات , منع تعقيب كيفري.

absolvent (verbe)

: بخشيدن (گناه) , امرزيدن , عفو كردن , كسي را از گناه بري كردن , اعلا م بي تقصيري كردن , بري الذمه كردن , كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن , پاك كردن , مبرا كردن.

absolver (verbe)

: بخشيدن (گناه) , امرزيدن , عفو كردن , كسي را از گناه بري كردن , اعلا م بي تقصيري كردن , بري الذمه كردن , كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن , پاك كردن , مبرا كردن.

absolvez (verbe)

: بخشيدن (گناه) , امرزيدن , عفو كردن , كسي را از گناه بري كردن , اعلا م بي تقصيري كردن , بري الذمه كردن , كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن , پاك كردن , مبرا كردن.

absolvons (verbe)

: بخشيدن (گناه) , امرزيدن , عفو كردن , كسي را از گناه بري كردن , اعلا م بي تقصيري كردن , بري الذمه كردن , كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن , پاك كردن , مبرا كردن.

absorbant (adjectif; adverbe)

: جاذب , داراي خاصيت جذب , دركش , دراشام.

absorbant (verbe)

: جاذب , جالب , دلربا , جذاب , دركش , دراشام.

absorbent (verbe)

: دركشيدن , دراشاميدن , جذب كردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , كاملا فروبردن , تحليل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorber (verbe)

: دركشيدن , دراشاميدن , جذب كردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , كاملا فروبردن , تحليل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorbez (verbe)

: دركشيدن , دراشاميدن , جذب كردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , كاملا فروبردن , تحليل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorbons (verbe)

: دركشيدن , دراشاميدن , جذب كردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , كاملا فروبردن , تحليل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absoudre (verbe)

: بخشيدن (گناه) , امرزيدن , عفو كردن , كسي را از گناه بري كردن , اعلا م بي تقصيري كردن , بري الذمه كردن , كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن , پاك كردن , مبرا كردن.

abstenez (verbe)

: خودداري كردن (از) , پرهيز كردن (از) , امتناع كردن (از).

abstenir (verbe)

: خودداري كردن (از) , پرهيز كردن (از) , امتناع كردن (از).

abstenons (verbe)

: خودداري كردن (از) , پرهيز كردن (از) , امتناع كردن (از).

abstiennent (verbe)

: خودداري كردن (از) , پرهيز كردن (از) , امتناع كردن (از).

abstiens (verbe)

: خودداري كردن (از) , پرهيز كردن (از) , امتناع كردن (از).

abstinence (nom f minin)

: پرهيز , خودداري , رياضت , پرهيز از استعمال مشروبات الكلي.

abstraction (nom fminin)

: تجريد , انتزاع , چكيدگي.

abstraient (verbe)

: ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , معني.

abstraire (verbe)

: ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , معني.

abstrais (verbe)

: ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , معني.

abstrait (adjectif; adverbe)

: ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , معني.

abstrait (verbe)

: مجزا , پريشان خيال , مختصر.

abstraite (verbe)

: مجزا , پريشان خيال , مختصر.

abstraites (verbe)

: مجزا , پريشان خيال , مختصر.

abstraits (verbe)

: مجزا , پريشان خيال , مختصر.

abstrayez (verbe)

: ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , معني.

abstrayons (verbe)

: ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , معني.

absurde (adjectif; adverbe)

: پوچ , ناپسند , ياوه , مزخرف , بي معني , نامعقول , عبث , مضحك.

absurdit (nom f minin)

: پوچي , چرندي , مزخرف بودن.

abtardis (verbe)

: مقام كسي را پايين بردن , پست كردن.

abtardissez (verbe)

: مقام كسي را پايين بردن , پست كردن.

abtis (verbe)

: بهت زده كردن , گيج كردن , بيهوش كردن , تخدير كردن , كودن كردن , خرف كردن , متحيركردن يا شدن.

abtissez (verbe)

: بهت زده كردن , گيج كردن , بيهوش كردن , تخدير كردن , كودن كردن , خرف كردن , متحيركردن يا شدن.

abus (nom masculin)

: بد بكار بردن , بد استعمال كردن , سو استفاده كردن از ,ضايع كردن , بدرفتاري كردن نسبت به , تجاوز به حقوق كسي كردن , به زني تجاوز كردن , ننگين كردن.

abusent (verbe)

: بد بكار بردن , بد استعمال كردن , سو استفاده كردن از ,ضايع كردن , بدرفتاري كردن نسبت به , تجاوز به حقوق كسي كردن , به زني تجاوز كردن , ننگين كردن.

abuser (verbe)

: بد بكار بردن , بد استعمال كردن , سو استفاده كردن از ,ضايع كردن , بدرفتاري كردن نسبت به , تجاوز به حقوق كسي كردن , به زني تجاوز كردن , ننگين كردن.

abusez (verbe)

: بد بكار بردن , بد استعمال كردن , سو استفاده كردن از ,ضايع كردن , بدرفتاري كردن نسبت به , تجاوز به حقوق كسي كردن , به زني تجاوز كردن , ننگين كردن.

abusif (adjectif; adverbe)

: سوء استفاده , سوء استعمال , شيادي , فريب , دشنام , فحش , بد زباني , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدي , :ناسزاوار , زبان دراز , بدزبان , توهين اميز.

abusive (adjectif; adverbe)

: سوء استفاده , سوء استعمال , شيادي , فريب , دشنام , فحش , بد زباني , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدي , :ناسزاوار , زبان دراز , بدزبان , توهين اميز.

abusons (verbe)

: بد بكار بردن , بد استعمال كردن , سو استفاده كردن از ,ضايع كردن , بدرفتاري كردن نسبت به , تجاوز به حقوق كسي كردن , به زني تجاوز كردن , ننگين كردن.

ac r (adjectif; adverbe)

: تيز , نوك دار , تند , زننده , زيرك , تيز كردن.

ac rent (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

ac rez (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

ac tate (nom masculin)

: نمك جوهر سركه , استات.

acad mie (nom fminin)

: فرهنگستان , دانشگاه , اموزشگاه , مدرسه , مكتب , انجمن ادباء و علماء , انجمن دانش , اكادمي , نام باغي در نزديكي اتن كه افلا طون در ان تدريس ميكرده است(آثادعمي) , مكتب و روش تدريس افلا طوني.

acad mique (adjectif; adverbe)

: مربوط به فرهنگستان ادبي يا انجمن علمي , عضو فرهنگستان , طرفدار حكمت و فلسفه افلا طون.

acadmicien (adjectif; adverbe)

: مربوط به فرهنگستان ادبي يا انجمن علمي , عضو فرهنگستان , طرفدار حكمت و فلسفه افلا طون.

acajou (nom masculin)

: درخت ماهون امريكايي , چوب ماهون , رنگ قهوه اي مايل به قرمز.

acc dent (verbe)

: دسترس , دسترسي , راه , تقريب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسيله حصول , افزايش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسي يا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

acc dez (verbe)

: دسترس , دسترسي , راه , تقريب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسيله حصول , افزايش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسي يا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

acc lrateur (nom masculin)

: شتاب دهنده , شتاباننده , تندكن , شتابنده.

acc lration (nom f minin)

: شتاب , افزايش سرعت , تسريع.

acc sibilit (nom f minin)

: دستيابي پذيري.

accablent (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

accabler (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

accablez (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

accablons (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

accalmie (nom fminin)

: ارامش , بي سروصدايي , اسوده , سكوت , ارام , ساكت , ساكن , : ارام كردن , ساكت كردن , فرونشاندن.

accaparent (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتياز انحصاري گرفتن.

accaparer (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتياز انحصاري گرفتن.

accaparez (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتياز انحصاري گرفتن.

accaparons (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتياز انحصاري گرفتن.

accder (verbe)

: دسترس , دسترسي , راه , تقريب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسيله حصول , افزايش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسي يا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

accdons (verbe)

: دسترس , دسترسي , راه , تقريب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسيله حصول , افزايش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسي يا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

accensent (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

accenser (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

accensez (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

accensons (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

accent (nom masculin)

: تكيه ء صدا , علا مت تكيه ء صدا(بدين شكل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاكيد , تشديد , مد(مادد) , صدا يا اهنگ اكسان(فرانسه) , :با تكيه تلفظ كردن , تكيه دادن , تاكيد كردن , اهميت دادن.

accentuent (verbe)

: باقوت تلفظ كردن , تاييد كردن (در) , اهميت دادن , نيرو دادن به.

accentuer (verbe)

: باقوت تلفظ كردن , تاييد كردن (در) , اهميت دادن , نيرو دادن به.

accentuez (verbe)

: باقوت تلفظ كردن , تاييد كردن (در) , اهميت دادن , نيرو دادن به.

accentuons (verbe)

: باقوت تلفظ كردن , تاييد كردن (در) , اهميت دادن , نيرو دادن به.

accept (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

accept (adjectif; adverbe)

: پذيرفته , مقبول.

accept es (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

accept s (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

accepta (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

acceptable (adjectif; adverbe)

: پذيرا , پذيرفتني , پسنديده , قابل قبول , مقبول.

acceptai (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

acceptation (nom f minin)

: پذيرش , قبولي حواله , حواله ء قبول شده.

accepte (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

acceptent (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

accepter (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

acceptez (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

acceptmes (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

acceptons (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

acceptrent (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

accessibilit (nom f minin)

: دستيابي پذيري.

accessible (adjectif; adverbe)

: دستيابي پذير.

accession (nom fminin)

: نزديكي , ورود , دخول , پيشرفت , افزايش , نيل (بجاه و مقام بخصوص سلطنت) , جلوس , شيوع , بروز , تملك نماء , شيي ء اضافه يا الحاق شده , نماءات (حيوان و درخت) , تابع وصول , الحاق حقوق , شركت در مالكيت , :بترتيب خريد وارد دفتروثبت كردن.

accessoire (nom masculin)

: فرعي , هم دست.

accident (nom masculin)

: حادثه , سانحه , واقعه ناگوار , مصيبت ناگهاني , تصادف اتومبيل , علا مت بد مرض , صفت عرضي(ارازي) , شيي ء , علا مت سلا ح , صرف , عارضه صرفي , اتفاقي , تصادفي , ضمني , عارضه (در فلسفه) , پيشامد.

accidentel (adjectif; adverbe)

: تصادفي , اتفاقي , غير مترقبه , عرضي(ارازي) ضمني , عارضي , غير اساسي , پيش امدي.

accl rent (verbe)

: شتاباندن , تسريع كردن , تند كردن , شتاب دادن , بر سرعت (چيزي) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

accl rer (verbe)

: شتاباندن , تسريع كردن , تند كردن , شتاب دادن , بر سرعت (چيزي) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

accl rez (verbe)

: شتاباندن , تسريع كردن , تند كردن , شتاب دادن , بر سرعت (چيزي) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

accl rons (verbe)

: شتاباندن , تسريع كردن , تند كردن , شتاب دادن , بر سرعت (چيزي) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

acclamation (nom f minin)

: افرين , تحسين , احسنت , تحسين و شادي , اخذ راي زباني.

acclament (verbe)

: تحسين , ادعا كردن , افرين گفتن , اعلا م كردن , جاركشيدن , ندا دادن , هلهله يا فرياد كردن كف زدن.

acclamer (verbe)

: تحسين , ادعا كردن , افرين گفتن , اعلا م كردن , جاركشيدن , ندا دادن , هلهله يا فرياد كردن كف زدن.

acclamez (verbe)

: تحسين , ادعا كردن , افرين گفتن , اعلا م كردن , جاركشيدن , ندا دادن , هلهله يا فرياد كردن كف زدن.

acclamons (verbe)

: تحسين , ادعا كردن , افرين گفتن , اعلا م كردن , جاركشيدن , ندا دادن , هلهله يا فرياد كردن كف زدن.

acclimatent (verbe)

: به اب و هواي جديد خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimater (verbe)

: به اب و هواي جديد خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimatez (verbe)

: به اب و هواي جديد خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimatons (verbe)

: به اب و هواي جديد خو گرفتن , مانوس شدن.

accolade (nom fminin)

: قلا ب , كروشه.

accolant (verbe)

: اتصال , جفت كردن.

accolent (verbe)

: جفت , جفت كردن , جفت شدن , وصل كردن.

accoler (verbe)

: جفت , جفت كردن , جفت شدن , وصل كردن.

accolez (verbe)

: جفت , جفت كردن , جفت شدن , وصل كردن.

accolons (verbe)

: جفت , جفت كردن , جفت شدن , وصل كردن.

accommodant (verbe)

: تطبيق , موافقت , جا , منزل , مناسب , خوش محضر.

accommodation (nom f minin)

: تعديل , تنظيم.

accommodement (nom masculin)

: همسازي , تطابق , جا , منزل , وسايل راحتي , تطبيق , موافقت , سازش با مقتضيات محيط , وام , كمك , مساعده.

accommodent (verbe)

: همساز , همساز كردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبيق نمودن , تصفيه كردن , اصلا ح كردن , اماده كردن(براي) , پول وام دادن(بكسي).

accommoder (verbe)

: همساز , همساز كردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبيق نمودن , تصفيه كردن , اصلا ح كردن , اماده كردن(براي) , پول وام دادن(بكسي).

accommodez (verbe)

: همساز , همساز كردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبيق نمودن , تصفيه كردن , اصلا ح كردن , اماده كردن(براي) , پول وام دادن(بكسي).

accommodons (verbe)

: همساز , همساز كردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبيق نمودن , تصفيه كردن , اصلا ح كردن , اماده كردن(براي) , پول وام دادن(بكسي).

accompagnement (nom masculin)

: همراهي , مشايعت , ضميمه , ساز يا اواز همراهي كننده.

accompagnent (verbe)

: همراهي كردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت كردن , ضميمه كردن , جفت كردن , توام كردن , دم گرفتن , همراهي كردن , صدا يا ساز راجفت كردن(با).

accompagner (verbe)

: همراهي كردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت كردن , ضميمه كردن , جفت كردن , توام كردن , دم گرفتن , همراهي كردن , صدا يا ساز راجفت كردن(با).

accompagnez (verbe)

: همراهي كردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت كردن , ضميمه كردن , جفت كردن , توام كردن , دم گرفتن , همراهي كردن , صدا يا ساز راجفت كردن(با).

accompagnons (verbe)

: همراهي كردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت كردن , ضميمه كردن , جفت كردن , توام كردن , دم گرفتن , همراهي كردن , صدا يا ساز راجفت كردن(با).

accompli (adjectif; adverbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

accompli (verbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

accomplie (verbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

accomplies (verbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

accomplir (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا كردن(به) , صورت گرفتن.

accomplirent (verbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

accomplis (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا كردن(به) , صورت گرفتن.

accomplissement (nom masculin)

: انجام , اجرا , اتمام , كمال , هنر , فضيلت.

accomplissent (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا كردن(به) , صورت گرفتن.

accomplissez (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا كردن(به) , صورت گرفتن.

accomplissons (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا كردن(به) , صورت گرفتن.

accomplmes (verbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

accord (nom masculin)

: سازش , موافقت , پيمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوي , معاهده و مقاطعه ء , توافق.

accord on (nom masculin)

: اكوردءون.

accordent (verbe)

: خوشنود كردن , ممنون كردن , پسندامدن , اشتي دادن , مطابقت كردن , ترتيب دادن , درست كردن , خشم(كسيرا) فرونشاندن , جلوس كردن , ناءل شدن , موافقت كردن , موافق بودن , متفق بودن , همراي بودن , سازش كردن.

accorder (verbe)

: خوشنود كردن , ممنون كردن , پسندامدن , اشتي دادن , مطابقت كردن , ترتيب دادن , درست كردن , خشم(كسيرا) فرونشاندن , جلوس كردن , ناءل شدن , موافقت كردن , موافق بودن , متفق بودن , همراي بودن , سازش كردن.

accordez (verbe)

: خوشنود كردن , ممنون كردن , پسندامدن , اشتي دادن , مطابقت كردن , ترتيب دادن , درست كردن , خشم(كسيرا) فرونشاندن , جلوس كردن , ناءل شدن , موافقت كردن , موافق بودن , متفق بودن , همراي بودن , سازش كردن.

accordons (verbe)

: خوشنود كردن , ممنون كردن , پسندامدن , اشتي دادن , مطابقت كردن , ترتيب دادن , درست كردن , خشم(كسيرا) فرونشاندن , جلوس كردن , ناءل شدن , موافقت كردن , موافق بودن , متفق بودن , همراي بودن , سازش كردن.

accostent (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزديك شدن(بهر منظوري) ,مشتري جلب كردن(زنان بدكاردر خيابان) , نزديك كشيدن , در امتداد چيزي حركت كردن(مثل كشتي).

accoster (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزديك شدن(بهر منظوري) ,مشتري جلب كردن(زنان بدكاردر خيابان) , نزديك كشيدن , در امتداد چيزي حركت كردن(مثل كشتي).

accostez (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزديك شدن(بهر منظوري) ,مشتري جلب كردن(زنان بدكاردر خيابان) , نزديك كشيدن , در امتداد چيزي حركت كردن(مثل كشتي).

accostons (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزديك شدن(بهر منظوري) ,مشتري جلب كردن(زنان بدكاردر خيابان) , نزديك كشيدن , در امتداد چيزي حركت كردن(مثل كشتي).

accoucha (verbe)

: بستري , محدود شده.

accro tre (verbe)

: افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن.

accroch (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accroch rent (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrocha (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochai (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accroche (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochent (verbe)

: بكارگماشتن , گرفتن , استخدام كردن , نامزدكردن , متعهد كردن , از پيش سفارش دادن , مجذوب كردن , درهم انداختن , گيردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن كردن , عهد كردن , قول دادن.

accrocher (verbe)

: بكارگماشتن , گرفتن , استخدام كردن , نامزدكردن , متعهد كردن , از پيش سفارش دادن , مجذوب كردن , درهم انداختن , گيردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن كردن , عهد كردن , قول دادن.

accroches (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochez (verbe)

: بكارگماشتن , گرفتن , استخدام كردن , نامزدكردن , متعهد كردن , از پيش سفارش دادن , مجذوب كردن , درهم انداختن , گيردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن كردن , عهد كردن , قول دادن.

accrochmes (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochons (verbe)

: بكارگماشتن , گرفتن , استخدام كردن , نامزدكردن , متعهد كردن , از پيش سفارش دادن , مجذوب كردن , درهم انداختن , گيردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن كردن , عهد كردن , قول دادن.

accrochs (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accroissement (nom masculin)

: رشد , نمود , روش , افزايش , ترقي , پيشرفت , گوشت زيادي , تومور , چيز زاءد , نتيجه , اثر , حاصل.

accroitre (verbe)

: افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن.

accs (nom masculin)

: دسترس , دسترسي , راه , تقريب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسيله حصول , افزايش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسي يا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

accu (nom masculin)

: انباشتگر.

accueil (nom masculin)

: پذيرايي , مهماني , پذيرش , قبول , برخورد.

accueille (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

accueillent (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

accueillez (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

accueillons (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

accuellir (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

acculent (verbe)

: گوشه , نبش.

acculer (verbe)

: گوشه , نبش.

acculez (verbe)

: گوشه , نبش.

acculons (verbe)

: گوشه , نبش.

accumulateur (nom masculin)

: انباشتگر.

accumulation (nom fminin)

: جمع اوري , توده , ذخيره , انباشتگي.

accumulent (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

accumuler (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

accumulez (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

accumulons (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

accus (adjectif; adverbe)

: متهم.

accus (verbe)

: متهم.

accus e (verbe)

: متهم.

accus mes (verbe)

: متهم.

accus rent (verbe)

: متهم.

accusa (verbe)

: متهم.

accusai (verbe)

: متهم.

accusateur (nom masculin)

: تعقيب قانوني , پيگرد , پيگرد كننده , تعقيب كننده.

accusation (nom fminin)

: تعقيب قانوني , پيگرد , پيگرد كننده , تعقيب كننده.

accusent (verbe)

: متهم كردن , تهمت زدن.

accuser (verbe)

: متهم كردن , تهمت زدن.

accuses (verbe)

: متهم.

accusez (verbe)

: متهم كردن , تهمت زدن.

accusons (verbe)

: متهم كردن , تهمت زدن.

accuss (verbe)

: متهم.

acerbe (adjectif; adverbe)

: تلخ , تند , تيز , جگرسوز , طعنه اميز.

ach vement (nom masculin)

: دست يابي , انجام , پيروزي , كار بزرگ , موفقيت.

acharn (adjectif; adverbe)

: باحرارت , مصر , بليغ , فوق العاده , فعال , شديد.

acharnent (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

acharner (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

acharnez (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

acharnons (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

achat (nom masculin)

: خريد , خريداري كردن.

acheminant (verbe)

: حمل ونقل , ارسال.

achemine (verbe)

: بطرف جلو , به پيش.

acheminent (verbe)

: جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو.

acheminer (verbe)

: جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو.

acheminez (verbe)

: جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو.

acheminons (verbe)

: جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو.

achetent (verbe)

: خريد , خريداري كردن.

acheter (verbe)

: خريد , خريداري كردن.

acheteur (nom masculin)

: خريدار.

achetez (verbe)

: خريد , خريداري كردن.

achetons (verbe)

: خريد , خريداري كردن.

achev (adjectif; adverbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

achevent (verbe)

: دست يافتن , انجام دادن , بانجام رسانيدن , رسيدن , ناءل شدن به , تحصيل كردن , كسب موفقيت كردن (حق.) اطاعت كردن (در برابر دريافت تيول).

achever (verbe)

: دست يافتن , انجام دادن , بانجام رسانيدن , رسيدن , ناءل شدن به , تحصيل كردن , كسب موفقيت كردن (حق.) اطاعت كردن (در برابر دريافت تيول).

achevez (verbe)

: دست يافتن , انجام دادن , بانجام رسانيدن , رسيدن , ناءل شدن به , تحصيل كردن , كسب موفقيت كردن (حق.) اطاعت كردن (در برابر دريافت تيول).

achevons (verbe)

: دست يافتن , انجام دادن , بانجام رسانيدن , رسيدن , ناءل شدن به , تحصيل كردن , كسب موفقيت كردن (حق.) اطاعت كردن (در برابر دريافت تيول).

acide (adjectif; adverbe)

: ترش , حامض , سركه مانند , داراي خاصيت اسيد , جوهر اسيد , ترشرو , بداخلا ق , بدجنسي , جوهر , محك.

acidit (nom f minin)

: حموضت , اسيديته , ترشي.

acier (nom masculin)

: فولا د.

acomplissement (nom masculin)

: انجام , اجرا , اتمام , كمال , هنر , فضيلت.

acoustique (adjectif; adverbe)

: صوتي.

acqu rir (verbe)

: بدست اوردن , حاصل كردن , اندوختن , پيداكردن.

acqui rent (verbe)

: بدست اوردن , حاصل كردن , اندوختن , پيداكردن.

acquiescement (nom masculin)

: رضايت , تن در دادن , موافقت.

acquiescent (verbe)

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

acquiescer (verbe)

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

acquiescez (verbe)

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

acquiesons (verbe)

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

acquisitif (adjectif; adverbe)

: فراگيرنده , جوينده , اكتسابي , اكتساب كننده.

acquisition (nom f minin)

: فراگيري , اكتساب , استفاده , مالكيت.

acquisitive (adjectif; adverbe)

: فراگيرنده , جوينده , اكتسابي , اكتساب كننده.

acquissez (verbe)

: بدست اوردن , حاصل كردن , اندوختن , پيداكردن.

acquitement (nom masculin)

: رها كردن , ازاد كردن , مرخص كردن , منتشر ساختن , رهايي , ازادي , استخلا ص , ترخيص , بخشش.

acquittement (nom masculin)

: تبرءه واريز , براءت ذمه , رو سفيدي.

acquittent (verbe)

: تبرءه كردن , روسفيد كردن , برطرف كردن , اداكردن , از عهده برامدن , انجام وظيفه كردن , پرداختن و تصفيه كردن(وام و ادعا) , اداي (دين) نمودن , براءت (ذمه) كردن.

acquitter (verbe)

: تبرءه كردن , روسفيد كردن , برطرف كردن , اداكردن , از عهده برامدن , انجام وظيفه كردن , پرداختن و تصفيه كردن(وام و ادعا) , اداي (دين) نمودن , براءت (ذمه) كردن.

acquittez (verbe)

: تبرءه كردن , روسفيد كردن , برطرف كردن , اداكردن , از عهده برامدن , انجام وظيفه كردن , پرداختن و تصفيه كردن(وام و ادعا) , اداي (دين) نمودن , براءت (ذمه) كردن.

acquittons (verbe)

: تبرءه كردن , روسفيد كردن , برطرف كردن , اداكردن , از عهده برامدن , انجام وظيفه كردن , پرداختن و تصفيه كردن(وام و ادعا) , اداي (دين) نمودن , براءت (ذمه) كردن.

acqureur (nom masculin)

: خريدار.

acqurons (verbe)

: بدست اوردن , حاصل كردن , اندوختن , پيداكردن.

acre (nom masculin)

: جريب فرنگي (برابر با 06534 پاي مربع و يا در حدود 7404 متر مربع) براي سنجش زمين , زمين.

acrer (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

acrobate (nom masculin)

: بند باز يا اكروبات , سياست باز.

acrons (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

acronyme (nom masculin)

: سر نام.

acte (nom masculin)

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن.

acteurs (nom; pluriel)

: درقالب قرار دادن , بشكل دراوردن , انداختن , طرح كردن ,معين كردن (رل بازيگر) , پخش كردن (رل ميان بازيگران) , پراكندن , ريختن بطور اسم صدر) , مهره ريزي , طاس اندازي , قالب , طرح , گچ گيري , افكندن.

actif (adjectif; adverbe)

: كاري , ساعي , فعال , حاضر بخدمت , داير , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدي , مولد , كنش ور , كنش گر.

actif (nom masculin)

: دارايي.

action (nom fminin)

: كنش , اقدام.

actionnaire (nom masculin)

: سهامدار شركتها , صاحب سهم , صاحب موجودي , ذخيره نگهدار.

actionnent (verbe)

: تقاضا كردن , تعقيب قانوني كردن , دعوي كردن.

actionner (verbe)

: تقاضا كردن , تعقيب قانوني كردن , دعوي كردن.

actionneur (nom f minin)

: بكار اندازنده.

actionnez (verbe)

: تقاضا كردن , تعقيب قانوني كردن , دعوي كردن.

actionnons (verbe)

: تقاضا كردن , تعقيب قانوني كردن , دعوي كردن.

activation (nom fminin)

: فعال سازي , فعال شدن.

active (adjectif; adverbe)

: كاري , ساعي , فعال , حاضر بخدمت , داير , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدي , مولد , كنش ور , كنش گر.

activent (verbe)

: كنش ور كردن , بفعاليت پرداختن , بكارانداختن , تخليص كردن(سنگ معدن).

activer (verbe)

: كنش ور كردن , بفعاليت پرداختن , بكارانداختن , تخليص كردن(سنگ معدن).

activez (verbe)

: كنش ور كردن , بفعاليت پرداختن , بكارانداختن , تخليص كردن(سنگ معدن).

activiste (adjectif; adverbe)

: ستيزگر , اهل نزاع وكشمكش , جنگ طلب.

activiste (nom masculin)

: طرفدار عمل.

activit (nom fminin)

: كنش وري , فعاليت , كار , چابكي , زنده دلي , اكتيوايي.

activons (verbe)

: كنش ور كردن , بفعاليت پرداختن , بكارانداختن , تخليص كردن(سنگ معدن).

actone (nom f minin)

: استون بفرمول.HC3HCOC3

actrice (nom f minin)

: هنرپيشه ء زن , بازيگرزن.

actuaire (nom masculin)

: امارگير , ماموراحصاءيه , دبير , منشي.

actualisant (verbe)

: بهنگام دراوري.

actualisent (verbe)

: بصورت امروزي در اوردن , جديد كردن.

actualiser (verbe)

: بصورت امروزي در اوردن , جديد كردن.

actualisez (verbe)

: بصورت امروزي در اوردن , جديد كردن.

actualisons (verbe)

: بصورت امروزي در اوردن , جديد كردن.

actualit (nom f minin)

: واقعيت , فعاليت , امرمسلم.

actuel (adjectif; adverbe)

: جريان , رايج , جاري.

actuelle (adjectif; adverbe)

: جريان , رايج , جاري.

actuellement (adjectif; adverbe)

: امروزه , اين روزها.

actuels (adjectif; adverbe)

: جريان , رايج , جاري.

actyl ne (nom masculin)

: هيدروكربور اشباع نشده اي بفرمول.ص2ح2

acuit (nom f minin)

: تيزي , هشياري.

ad quat (adjectif; adverbe)

: كافي , تكافو كننده , مناسب , لا يق , صلا حيت دار , بسنده , مساوي , رسا , :متساوي بودن , مساوي ساختن , موثر بودن , شايسته بودن.

adage (nom masculin)

: گفته , گفتار مشهور , پند , حكمت , اظهار.

adaptable (adjectif; adverbe)

: قابل توافق , قابل جرح و تعديل , مناسب , سازوار.

adaptation (nom fminin)

: سازواري , انطباق , توافق , سازش , مناسب , تطبيق , اقتباس

adaptent (verbe)

: سازوار كردن , وفق دادن , موافق بودن , جور كردن , درست كردن , تعديل كردن.

adapter (verbe)

: سازوار كردن , وفق دادن , موافق بودن , جور كردن , درست كردن , تعديل كردن.

adaptez (verbe)

: سازوار كردن , وفق دادن , موافق بودن , جور كردن , درست كردن , تعديل كردن.

adaptons (verbe)

: سازوار كردن , وفق دادن , موافق بودن , جور كردن , درست كردن , تعديل كردن.

additif (adjectif; adverbe)

: افزودني , افزاينده , :(ش.) ماده اي كه براي افزايش خواص ماده ء ديگري به ان اضافه شود.

addition (nom f minin)

: افزايش , اضافه , لقب , متمم اسم , اسم اضافي , ضميمه , جمع (زدن) , تركيب چندماده با هم.

additionnel (adjectif; adverbe)

: اضافي.

additionnent (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

additionner (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

additionnez (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

additionnons (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

additive (adjectif; adverbe)

: افزودني , افزاينده , :(ش.) ماده اي كه براي افزايش خواص ماده ء ديگري به ان اضافه شود.

adduction (nom fminin)

: نزديكي , قرب , اقامه , اظهار.

adepte (adjectif; adverbe)

: زبر دست , ماهر , استاد , مرد زبردست.

adh rence

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

adh rer (verbe)

: چسبيدن , پيوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا كردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبيده بودن.

adh rons (verbe)

: چسبيدن , پيوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا كردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبيده بودن.

adh sion (nom fminin)

: چسبندگي , الصاق , هواخواهي , تبعيت , دوسيدگي , چسبندگي.

adh sive (adjectif; adverbe)

: چسبنده , چسبيده , چسبدار.

adhre (verbe)

: چسبيدن , پيوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا كردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبيده بودن.

adhrence (nom f minin)

: چسبندگي , الصاق , هواخواهي , تبعيت , دوسيدگي , چسبندگي. , چسبيدگي , الصاق , طرفداري , رضايت , موافقت , اتصال و پيوستگي غير طبيعي سطوح در اماس , اميزش و بهم اميختگي طبيعي قسمتهاي مختلف , الحاق , انضمام , قبول عضويت , همبستگي , توافق , الحاق دولتي به يك پيمان , كشش سطحي , دوسيدگي.

adhrent (verbe)

: چسبيدن , پيوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا كردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبيده بودن.

adhrez (verbe)

: چسبيدن , پيوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا كردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبيده بودن.

adhsif (adjectif; adverbe)

: چسبنده , چسبيده , چسبدار.

adjacent (adjectif; adverbe)

: نزديك , مجاور , همسايه , همجوار , ديوار بديوار.

adjectif (nom masculin)

: صفت , وصفي , وابسته , تابع.

adjoignent (verbe)

: بهم پيوست , متحد كردن , يكي كردن , متفق كردن , وصلت دادن , تركيب كردن , سكه قديم انگليسي.

adjoignez (verbe)

: بهم پيوست , متحد كردن , يكي كردن , متفق كردن , وصلت دادن , تركيب كردن , سكه قديم انگليسي.

adjoignons (verbe)

: بهم پيوست , متحد كردن , يكي كردن , متفق كردن , وصلت دادن , تركيب كردن , سكه قديم انگليسي.

adjoindre (verbe)

: هم پيوند , همبسته , اميزش كردن , معاشرت كردن , همدم شدن , پيوستن , مربوط ساختن , دانشبهري , شريك كردن , همدست , همقطار , عضو پيوسته , شريك , همسر , رفيق. , بهم پيوست , متحد كردن , يكي كردن , متفق كردن , وصلت دادن , تركيب كردن , سكه قديم انگليسي.

adjoins (verbe)

: بهم پيوست , متحد كردن , يكي كردن , متفق كردن , وصلت دادن , تركيب كردن , سكه قديم انگليسي.

adjoint (adjectif; adverbe)

: الحاقي , افزوده , فرعي , ملا زم , ضميمه , معاون , يار , كمك(د.- من.)فرع , قسمت الحاقي , صفت فرعي.

adjudication (nom fminin)

: جايزه , راي , مقرر داشتن , اعطا كردن , سپردن , امانت گذاردن.

adjugent (verbe)

: فتوي دادن , حكم كردن , مقرر داشتن , فيصل دادن , داوري كردن , احقاق كردن.

adjugeons (verbe)

: فتوي دادن , حكم كردن , مقرر داشتن , فيصل دادن , داوري كردن , احقاق كردن.

adjuger (verbe)

: فتوي دادن , حكم كردن , مقرر داشتن , فيصل دادن , داوري كردن , احقاق كردن.

adjugez (verbe)

: فتوي دادن , حكم كردن , مقرر داشتن , فيصل دادن , داوري كردن , احقاق كردن.

adjurent (verbe)

: درجستجوي چيزي بودن , التماس كردن , تقاضا كردن , استدعا كردن.

adjurer (verbe)

: درجستجوي چيزي بودن , التماس كردن , تقاضا كردن , استدعا كردن.

adjurez (verbe)

: درجستجوي چيزي بودن , التماس كردن , تقاضا كردن , استدعا كردن.

adjurons (verbe)

: درجستجوي چيزي بودن , التماس كردن , تقاضا كردن , استدعا كردن.

admets (verbe)

: پذيرفتن , راه دادن , بار دادن , راضي شدن (به) , رضايت دادن (به) , موافقت كردن , تصديق كردن , زيربار(چيزي) رفتن , اقرار كردن , واگذار كردن , دادن , اعطاء كردن.

admettent (verbe)

: پذيرفتن , راه دادن , بار دادن , راضي شدن (به) , رضايت دادن (به) , موافقت كردن , تصديق كردن , زيربار(چيزي) رفتن , اقرار كردن , واگذار كردن , دادن , اعطاء كردن.

admettez (verbe)

: پذيرفتن , راه دادن , بار دادن , راضي شدن (به) , رضايت دادن (به) , موافقت كردن , تصديق كردن , زيربار(چيزي) رفتن , اقرار كردن , واگذار كردن , دادن , اعطاء كردن.

admettons (verbe)

: پذيرفتن , راه دادن , بار دادن , راضي شدن (به) , رضايت دادن (به) , موافقت كردن , تصديق كردن , زيربار(چيزي) رفتن , اقرار كردن , واگذار كردن , دادن , اعطاء كردن.

admettre (verbe)

: پذيرفتن , راه دادن , بار دادن , راضي شدن (به) , رضايت دادن (به) , موافقت كردن , تصديق كردن , زيربار(چيزي) رفتن , اقرار كردن , واگذار كردن , دادن , اعطاء كردن.

administrateur (nom masculin)

: فرمدار , مدير , رءيس , مدير تصفيه , وصي و مجري.

administratif (adjectif; adverbe)

: اداري , اجرايي , مجري.

administration (nom f minin)

: اداره ء كل , حكومت , اجرا , الغاء , سوگند دادن , تصفيه , وصايت , تقسيمات جزء وزارتخانه ها در شهرها , فرمداري.

administrative (adjectif; adverbe)

: اداري , اجرايي , مجري.

administrent (verbe)

: .

administrer (verbe)

: .

administrez (verbe)

: .

administrons (verbe)

: .

admirable (adjectif; adverbe)

: پسنديده , قابل پسند , قابل تحسين , ستودني.

admirateur (nom masculin)

: تحسين كننده , ستاينده.

admiration (nom fminin)

: تعجب , حيرت , شگفت , پسند , تحسين.

admirent (verbe)

: پسند كردن , تحسين كردن , حظ كردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب كردن , متحير كردن , متعجب ساختن.

admirer (verbe)

: پسند كردن , تحسين كردن , حظ كردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب كردن , متحير كردن , متعجب ساختن.

admirez (verbe)

: پسند كردن , تحسين كردن , حظ كردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب كردن , متحير كردن , متعجب ساختن.

admirons (verbe)

: پسند كردن , تحسين كردن , حظ كردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب كردن , متحير كردن , متعجب ساختن.

admisible (adjectif; adverbe)

: قابل قبول , قابل تصديق , پذيرفتني , روا , مجاز.

admissible (adjectif; adverbe)

: قابل قبول , قابل تصديق , پذيرفتني , روا , مجاز.

admission (nom f minin)

: پذيرش , قبول , تصديق , اعتراف , دخول , درامد , اجازه ء ورود , وروديه , پذيرانه , بارداد.

admonestation (nom fminin)

: سرزنش دوستانه , تذكر , راهنمايي.

admonestent (verbe)

: نصيحت كردن , پند دادن , اگاه كردن , متنبه كردن , وعظ كردن.

admonester (verbe)

: نصيحت كردن , پند دادن , اگاه كردن , متنبه كردن , وعظ كردن.

admonestez (verbe)

: نصيحت كردن , پند دادن , اگاه كردن , متنبه كردن , وعظ كردن.

admonestons (verbe)

: نصيحت كردن , پند دادن , اگاه كردن , متنبه كردن , وعظ كردن.

admonition (nom f minin)

: سرزنش كردن , سرزنش و توبيخ رسمي , مجازات.

adolescence (nom fminin)

: نو جواني , دوره جواني , دوره ء شباب , بلوغ , رشد.

adolescent (adjectif; adverbe)

: نوجوان , بالغ , جوان , رشيد.

adomestiquent (verbe)

: اهلي كردن , رام كردن.

adomestiquer (verbe)

: اهلي كردن , رام كردن.

adomestiquez (verbe)

: اهلي كردن , رام كردن.

adomestiquons (verbe)

: اهلي كردن , رام كردن.

adonn (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adonn e (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adonn mes (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adonn rent (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adonna (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adonnai (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adonnent (verbe)

: وقف كردن , اختصاص دادن , فدا كردن.

adonner (verbe)

: وقف كردن , اختصاص دادن , فدا كردن.

adonnes (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adonnez (verbe)

: وقف كردن , اختصاص دادن , فدا كردن.

adonnons (verbe)

: وقف كردن , اختصاص دادن , فدا كردن.

adonns (verbe)

: جانسپار , فدايي , علا قمند.

adoptent (verbe)

: قبول كردن , اتخاذ كردن , اقتباس كردن , تعميد دادن , نام گذاردن (هنگام تعميد) , در ميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن.

adopter (verbe)

: قبول كردن , اتخاذ كردن , اقتباس كردن , تعميد دادن , نام گذاردن (هنگام تعميد) , در ميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن.

adoptez (verbe)

: قبول كردن , اتخاذ كردن , اقتباس كردن , تعميد دادن , نام گذاردن (هنگام تعميد) , در ميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن.

adoption (nom f minin)

: مربوط به قضيه پسر خواندگي عيسي(نسبت به خدا) , اختيار , اتخاذ , قبول , اقتباس , استعمال لغت بيگانه بدون تغيير شكل ان , قبول به فرزندي , فرزند خواندگي.

adoptons (verbe)

: قبول كردن , اتخاذ كردن , اقتباس كردن , تعميد دادن , نام گذاردن (هنگام تعميد) , در ميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن.

adorable (adjectif; adverbe)

: شايان ستايش , قابل پرستش.

adoration (nom fminin)

: پرستش , ستايش , عبادت , پرستش كردن.

adorent (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزيدن (به) , عاشق شدن (به).

adorer (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزيدن (به) , عاشق شدن (به).

adorez (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزيدن (به) , عاشق شدن (به).

adorons (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزيدن (به) , عاشق شدن (به).

adossant (verbe)

: تكيه , تمايل , ميل , انحراف , كجي , تمايلا ت.

adossent (verbe)

: تكيه كردن , تكيه زدن , پشت دادن , كج شدن , خم شدن , پشت گرمي داشتن , متكي شدن , تكيه دادن بطرف , تمايل داشتن , لا غر , نزار , نحيف , اندك , ضعيف , كم سود , بيحاصل

adosser (verbe)

: تكيه كردن , تكيه زدن , پشت دادن , كج شدن , خم شدن , پشت گرمي داشتن , متكي شدن , تكيه دادن بطرف , تمايل داشتن , لا غر , نزار , نحيف , اندك , ضعيف , كم سود , بيحاصل

adossez (verbe)

: تكيه كردن , تكيه زدن , پشت دادن , كج شدن , خم شدن , پشت گرمي داشتن , متكي شدن , تكيه دادن بطرف , تمايل داشتن , لا غر , نزار , نحيف , اندك , ضعيف , كم سود , بيحاصل

adossons (verbe)

: تكيه كردن , تكيه زدن , پشت دادن , كج شدن , خم شدن , پشت گرمي داشتن , متكي شدن , تكيه دادن بطرف , تمايل داشتن , لا غر , نزار , نحيف , اندك , ضعيف , كم سود , بيحاصل

adoucir (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

adoucis (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

adoucissent (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

adoucissez (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

adoucissons (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

adressage (nom masculin)

: نشاني دهي , نشاني يابي.

adressant (verbe)

: نشاني دهي , نشاني يابي.

adresse (nom masculin)

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adressent (verbe)

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adresser (verbe)

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adressez (verbe)

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adressons (verbe)

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adroit (adjectif; adverbe)

: ماهر , زبردست , كاردان , چالا ك , استادانه.

adulation (nom fminin)

: چاپلوسي , تملق.

adulent (verbe)

: چاپلوسي كردن , تملق گفتن از.

aduler (verbe)

: چاپلوسي كردن , تملق گفتن از.

adulez (verbe)

: چاپلوسي كردن , تملق گفتن از.

adulons (verbe)

: چاپلوسي كردن , تملق گفتن از.

adult ration (nom fminin)

: قلب زني , جعل و تزوير , استحاله.

adult re (nom masculin)

: زنا , زناي محصن يا محصنه , بيوفايي , بي عفتي , بي ديني , ازدواج غيرشرعي.

adult rer (verbe)

: جازن , قلا بي , زنازاده , حرامزاده , چيز تقلبي ساختن (مثل ريختن اب در شير).

adult rons (verbe)

: جازن , قلا بي , زنازاده , حرامزاده , چيز تقلبي ساختن (مثل ريختن اب در شير).

adulte (adjectif; adverbe)

: بالغ , بزرگ , كبير , به حد رشد رسيده.

adultrent (verbe)

: جازن , قلا بي , زنازاده , حرامزاده , چيز تقلبي ساختن (مثل ريختن اب در شير).

adultrez (verbe)

: جازن , قلا بي , زنازاده , حرامزاده , چيز تقلبي ساختن (مثل ريختن اب در شير).

advenir (verbe)

: روي دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردكردن , پيشامدكردن.

adversaire (nom masculin)

: دشمن , مخالف , رقيب , مدعي , متخاصم , ضد , حريف , مبارز , هم اورد.

adversit (nom f minin)

: بدبختي , فلا كت , ادبار و مصيبت , روزبد.

adviennent

: روي دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردكردن , پيشامدكردن.

aerateur (nom masculin)

: دستگاه تهويه , هواكش , بادزن , بادگير.

aff tent (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

aff tez (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

affabilit (nom fminin)

: ادب ومهرباني , تواضع.

affaiblir (verbe)

: سست كردن , ضعيف كردن , سست شدن , ضعيف شدن , كم نيرو شدن , كم كردن , تقليل دادن.

affaiblis (verbe)

: سست كردن , ضعيف كردن , سست شدن , ضعيف شدن , كم نيرو شدن , كم كردن , تقليل دادن.

affaiblissent (verbe)

: سست كردن , ضعيف كردن , سست شدن , ضعيف شدن , كم نيرو شدن , كم كردن , تقليل دادن.

affaiblissez (verbe)

: سست كردن , ضعيف كردن , سست شدن , ضعيف شدن , كم نيرو شدن , كم كردن , تقليل دادن.

affaiblissons (verbe)

: سست كردن , ضعيف كردن , سست شدن , ضعيف شدن , كم نيرو شدن , كم كردن , تقليل دادن.

affaire (nom fminin)

: سوداگري , حرفه , دادوستد , كاسبي , بنگاه , موضوع , تجارت

affaires (nom; pluriel)

: تقسيم(هدايا يا ورق بازي وغيره) , مكاتبات و ارتباط دوستانه يا بازرگاني , خريد وفروش و معامله , طرز رفتار , رفتار , سر وكار داشتن.

affament (verbe)

: گرسنگي كشيدن , از گرسنگي مردن , گرسنگي دادن , قحطي زده شدن.

affamer (verbe)

: گرسنگي كشيدن , از گرسنگي مردن , گرسنگي دادن , قحطي زده شدن.

affamez (verbe)

: گرسنگي كشيدن , از گرسنگي مردن , گرسنگي دادن , قحطي زده شدن.

affamons (verbe)

: گرسنگي كشيدن , از گرسنگي مردن , گرسنگي دادن , قحطي زده شدن.

affect (adjectif; adverbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affect (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affect e (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affect mes (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affect rent (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affecta (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affectai (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affectation (nom fminin)

: وانمود , تظاهر , ظاهرسازي , ناز , تكبر. , تخحيص.

affectent (verbe)

: اثر , نتيجه , احساسات , برخورد , اثر كردن بر , تغيير دادن , متاثر كردن , وانمود كردن , دوست داشتن , تمايل داشتن(به) , تظاهر كردن به.

affecter (verbe)

: اثر , نتيجه , احساسات , برخورد , اثر كردن بر , تغيير دادن , متاثر كردن , وانمود كردن , دوست داشتن , تمايل داشتن(به) , تظاهر كردن به.

affectes (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affectez (verbe)

: اثر , نتيجه , احساسات , برخورد , اثر كردن بر , تغيير دادن , متاثر كردن , وانمود كردن , دوست داشتن , تمايل داشتن(به) , تظاهر كردن به.

affection (nom f minin)

: مهرباني , تاثير , عاطفه , مهر , ابتلا ء , خاصيت , علا قه.

affectons (verbe)

: اثر , نتيجه , احساسات , برخورد , اثر كردن بر , تغيير دادن , متاثر كردن , وانمود كردن , دوست داشتن , تمايل داشتن(به) , تظاهر كردن به.

affects (verbe)

: ساختگي , اميخته با ناز و تكبر , تحت تاثير واقع شده.

affectueux (adjectif; adverbe)

: مهربان , خونگرم.

afferment (verbe)

: كشتزار , مزرعه , زمين مزروعي , پرورشگاه حيوانات اهلي , اجاره دادن به (باout) , كاشتن زراعت كردن در.

affermer (verbe)

: كشتزار , مزرعه , زمين مزروعي , پرورشگاه حيوانات اهلي , اجاره دادن به (باout) , كاشتن زراعت كردن در.

affermez (verbe)

: كشتزار , مزرعه , زمين مزروعي , پرورشگاه حيوانات اهلي , اجاره دادن به (باout) , كاشتن زراعت كردن در.

affermir (verbe)

: نيرومند كردن , قوي كردن , تقويت دادن , تقويت يافتن , تحكيم كردن.

affermis (verbe)

: نيرومند كردن , قوي كردن , تقويت دادن , تقويت يافتن , تحكيم كردن.

affermissent (verbe)

: نيرومند كردن , قوي كردن , تقويت دادن , تقويت يافتن , تحكيم كردن.

affermissez (verbe)

: نيرومند كردن , قوي كردن , تقويت دادن , تقويت يافتن , تحكيم كردن.

affermissons (verbe)

: نيرومند كردن , قوي كردن , تقويت دادن , تقويت يافتن , تحكيم كردن.

affermons (verbe)

: كشتزار , مزرعه , زمين مزروعي , پرورشگاه حيوانات اهلي , اجاره دادن به (باout) , كاشتن زراعت كردن در.

affiche (nom fminin)

: ديوار كوب , اعلا ن , اگهي , اعلا ن نصب كردن.

affichent (verbe)

: نمايش , نمايش دادن , نماياندن.

afficher (verbe)

: نمايش , نمايش دادن , نماياندن.

affichez (verbe)

: نمايش , نمايش دادن , نماياندن.

affichons (verbe)

: نمايش , نمايش دادن , نماياندن.

affilent (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

affiler (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

affilez (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

affiliation (nom f minin)

: مربوط ساختن , پيوستن , اشناكردن , درميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن , مربوط , وابسته.

affilient (verbe)

: مربوط ساختن , پيوستن , اشناكردن , درميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن , مربوط , وابسته.

affilier (verbe)

: مربوط ساختن , پيوستن , اشناكردن , درميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن , مربوط , وابسته.

affiliez (verbe)

: مربوط ساختن , پيوستن , اشناكردن , درميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن , مربوط , وابسته.

affilions (verbe)

: مربوط ساختن , پيوستن , اشناكردن , درميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن , مربوط , وابسته.

affilons (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

affinent (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

affiner (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

affinez (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

affinit (nom f minin)

: وابستگي , پيوستگي , قوم و خويش سببي , نزديكي.

affinons (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

affirmatif (adjectif; adverbe)

: مثبت , تصديق اميز , اظهار مثبت , عبارت مثبت.

affirmation (nom fminin)

: تاكيد , اثبات , تاييد ادعا , اظهارنامه , اعلا ميه , بيانيه , اگهي , اخبار , اعلا ن.

affirmative (adjectif; adverbe)

: مثبت , تصديق اميز , اظهار مثبت , عبارت مثبت.

affirment (verbe)

: ادعا كردن.

affirmer (verbe)

: ادعا كردن.

affirmez (verbe)

: ادعا كردن.

affirmons (verbe)

: ادعا كردن.

affleurent (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

affleurer (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

affleurez (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

affleurons (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

affliction (nom f minin)

: رنج , رنجوري , پريشاني , غمزدگي , مصيبت , شكنجه , درد.

affligent (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

affligeons (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

affliger (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

affligez (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

affluence (nom fminin)

: فراواني , وفور.

affolement (nom masculin)

: اسيمگي , پريشاني , درهم وبرهمي , اغتشاش , دست پاچگي.

affr tent (verbe)

: فرمان , امتياز , منشور , اجازه نامه , دربست كرايه دادن , پروانه دادن , امتيازنامه صادر كردن.

affr tez (verbe)

: فرمان , امتياز , منشور , اجازه نامه , دربست كرايه دادن , پروانه دادن , امتيازنامه صادر كردن.

affranchir (verbe)

: ازاد كردن , رها كردن , تجزيه كردن.

affranchis (verbe)

: ازاد كردن , رها كردن , تجزيه كردن.

affranchissement (nom masculin)

: حمل بوسيله پست , ارسال پست , مخارج پستي , حق پستي , تمبر پستي.

affranchissent (verbe)

: ازاد كردن , رها كردن , تجزيه كردن.

affranchissez (verbe)

: ازاد كردن , رها كردن , تجزيه كردن.

affranchissons (verbe)

: ازاد كردن , رها كردن , تجزيه كردن.

affreux (adjectif; adverbe)

: وحشتناك.

affriolent (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

affrioler (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

affriolez (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

affriolons (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

affront (nom masculin)

: مقدار ناچيز , شخص بي اهميت , ناچيز شماري , بي اعتنايي , تحقير , صيقلي , تراز , لا غر , نحيف , باريك اندام , پست , حقير , فروتن , كودن , قليل , اندك , كم , ناچيز شمردن , تراز كردن.

affrontent (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affronter (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affrontez (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affrontons (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affrter (verbe)

: فرمان , امتياز , منشور , اجازه نامه , دربست كرايه دادن , پروانه دادن , امتيازنامه صادر كردن.

affrtons (verbe)

: فرمان , امتياز , منشور , اجازه نامه , دربست كرايه دادن , پروانه دادن , امتيازنامه صادر كردن.

affter (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

afftons (verbe)

: تيز كردن , تيز شدن , نوك تيز كردن , تقلب كردن , تند كردن.

africain (adjectif; adverbe)

: افريقايي.

afrique (nom masculin)

: افريقا.

ag (adjectif; adverbe)

: پير , سالخورده.

agacent (verbe)

: انديشناكي , انديشناك كردن يابودن , نگران كردن , اذيت كردن , بستوه اوردن , انديشه , نگراني , اضطراب , دلواپسي

agacer (verbe)

: انديشناكي , انديشناك كردن يابودن , نگران كردن , اذيت كردن , بستوه اوردن , انديشه , نگراني , اضطراب , دلواپسي

agacez (verbe)

: انديشناكي , انديشناك كردن يابودن , نگران كردن , اذيت كردن , بستوه اوردن , انديشه , نگراني , اضطراب , دلواپسي

agaons (verbe)

: انديشناكي , انديشناك كردن يابودن , نگران كردن , اذيت كردن , بستوه اوردن , انديشه , نگراني , اضطراب , دلواپسي

agence (nom f minin)

: نمايندگي , وكالت , گماشتگي , ماموريت , وساطت , پيشكاري , دفترنمايندگي.

agencent (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

agencer (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

agencez (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

agenons (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

agent (nom masculin)

: پيشكار , نماينده , گماشته , وكيل , مامور , عامل.

agglom rat (nom masculin)

: گرد كردن , جمع كردن , انباشتن , گرد امدن , متراكم شدن , جوش اتشفشاني.

agglom rer (verbe)

: گرد كردن , جمع كردن , انباشتن , گرد امدن , متراكم شدن , جوش اتشفشاني.

agglom rons (verbe)

: گرد كردن , جمع كردن , انباشتن , گرد امدن , متراكم شدن , جوش اتشفشاني.

agglomration (nom f minin)

: انباشتگي , تراكم , توده , انبار.

agglomrent (verbe)

: گرد كردن , جمع كردن , انباشتن , گرد امدن , متراكم شدن , جوش اتشفشاني.

agglomrez (verbe)

: گرد كردن , جمع كردن , انباشتن , گرد امدن , متراكم شدن , جوش اتشفشاني.

agglutinent (verbe)

: چسباننده , التيام اور , چسب , دواي التيام اور.(..vi .vt) :چسباندن , تركيب كردن , تبديل به چسب كردن.

agglutiner (verbe)

: چسباننده , التيام اور , چسب , دواي التيام اور.(..vi .vt) :چسباندن , تركيب كردن , تبديل به چسب كردن.

agglutinez (verbe)

: چسباننده , التيام اور , چسب , دواي التيام اور.(..vi .vt) :چسباندن , تركيب كردن , تبديل به چسب كردن.

agglutinons (verbe)

: چسباننده , التيام اور , چسب , دواي التيام اور.(..vi .vt) :چسباندن , تركيب كردن , تبديل به چسب كردن.

aggravent (verbe)

: بدتر كردن , اضافه كردن , خشمگين كردن.

aggraver (verbe)

: بدتر كردن , اضافه كردن , خشمگين كردن.

aggravez (verbe)

: بدتر كردن , اضافه كردن , خشمگين كردن.

aggravons (verbe)

: بدتر كردن , اضافه كردن , خشمگين كردن.

agile (adjectif; adverbe)

: چابك , زرنگ , فرز , زيرك , سريع الا نتقال.

agilit (nom f minin)

: چالا كي , چابكي , تردستي , زيركي.

agir (verbe)

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن.

agis (verbe)

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن.

agissant (adjectif; adverbe)

: كاري , ساعي , فعال , حاضر بخدمت , داير , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدي , مولد , كنش ور , كنش گر.

agissant (verbe)

: ايفاي نمايش , جدي , فعال , كاري , كفالت كننده , كفيل , متصدي , عامل , بازيگري , جديت , فعاليت , كنشي.

agissent (verbe)

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن.

agissez (verbe)

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن.

agissons (verbe)

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن.

agitateur (nom masculin)

: اشوبگر , اسباب بهم زدن مايعات.

agitation (nom fminin)

: سراسيمگي , اشفتگي , هيجان , تلا طم , تحريك.

agitent (verbe)

: بكارانداختن , تحريك كردن , تكاندادن , اشفتن , پريشان كردن , سراسيمه كردن.

agiter (verbe)

: بكارانداختن , تحريك كردن , تكاندادن , اشفتن , پريشان كردن , سراسيمه كردن.

agitez (verbe)

: بكارانداختن , تحريك كردن , تكاندادن , اشفتن , پريشان كردن , سراسيمه كردن.

agitons (verbe)

: بكارانداختن , تحريك كردن , تكاندادن , اشفتن , پريشان كردن , سراسيمه كردن.

agneau (nom masculin)

: بره , گوشت بره , ادم ساده.

agonie (nom fminin)

: درد , رنج , تقلا , سكرات مرگ , جانكندن.

agonir (verbe)

: توهين كردن به , بي احترامي كردن به , خوار كردن , فحش دادن , باليدن , توهين.

agonis (verbe)

: توهين كردن به , بي احترامي كردن به , خوار كردن , فحش دادن , باليدن , توهين.

agonissent (verbe)

: توهين كردن به , بي احترامي كردن به , خوار كردن , فحش دادن , باليدن , توهين.

agonissez (verbe)

: توهين كردن به , بي احترامي كردن به , خوار كردن , فحش دادن , باليدن , توهين.

agonissons (verbe)

: توهين كردن به , بي احترامي كردن به , خوار كردن , فحش دادن , باليدن , توهين.

agr (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agr able (adjectif; adverbe)

: سازگار , دلپذير , مطبوع , بشاش , ملا يم , حاضر , مايل.

agr e (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agr ent (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

agr es (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agr ez (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

agr gation (nom fminin)

: تجمع , تراكم.

agr gent (verbe)

: يكي كردن , بهم پيوستن , متحد كردن , داخل كردن , جادادن , داراي شخصيت حقوقي كردن , ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها) , اميختن , تركيب كردن , معنوي , غير جسماني

agr ger (verbe)

: يكي كردن , بهم پيوستن , متحد كردن , داخل كردن , جادادن , داراي شخصيت حقوقي كردن , ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها) , اميختن , تركيب كردن , معنوي , غير جسماني

agr ment (nom masculin)

: سازش , موافقت , پيمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوي , معاهده و مقاطعه ء , توافق.

agr mes (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agr rent (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agr s (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agra (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agrafe (nom f minin)

: رزه , ستون , تير , عمود , چهارپايه تخت , گيره كاغذ , بست اهني , كالا ي اصلي بازار مصنوعات مهم واصلي يك محل ,جزء اصلي هر چيزي , قلم اصلي , فقره اصلي , طبقه بندي يا جور كردن , مواد خام.

agrai (verbe)

: پذيرفته , مقبول.

agraire (adjectif; adverbe)

: زميني , ملكي.

agrandir (verbe)

: بزرگ كردن , باتفصيل شرح دادن , توسعه دادن , وسيع كردن , بسط دادن.

agrandis (verbe)

: بزرگ كردن , باتفصيل شرح دادن , توسعه دادن , وسيع كردن , بسط دادن.

agrandissement (nom masculin)

: توسعه , بزرگي.

agrandissent (verbe)

: بزرگ كردن , باتفصيل شرح دادن , توسعه دادن , وسيع كردن , بسط دادن.

agrandissez (verbe)

: بزرگ كردن , باتفصيل شرح دادن , توسعه دادن , وسيع كردن , بسط دادن.

agrandissons (verbe)

: بزرگ كردن , باتفصيل شرح دادن , توسعه دادن , وسيع كردن , بسط دادن.

agrer (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

agresseur (nom masculin)

: متجاوز , مهاجم , حمله كننده , پرخاشگر.

agressif (adjectif; adverbe)

: پرخاشگر , متجاوز , مهاجم , پرپشتكار , پرتكاپو , سلطه جو.

agrgat (nom masculin)

: جمع شده , متراكم , متراكم ساختن.

agrgeons (verbe)

: يكي كردن , بهم پيوستن , متحد كردن , داخل كردن , جادادن , داراي شخصيت حقوقي كردن , ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها) , اميختن , تركيب كردن , معنوي , غير جسماني

agrgez (verbe)

: يكي كردن , بهم پيوستن , متحد كردن , داخل كردن , جادادن , داراي شخصيت حقوقي كردن , ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها) , اميختن , تركيب كردن , معنوي , غير جسماني

agriculteur (nom masculin)

: كشاورز.

agriculture (nom f minin)

: فلا حت , زراعت , كشاورزي , برزگري.

agriffent (verbe)

: كلا ج.

agriffer (verbe)

: كلا ج.

agriffez (verbe)

: كلا ج.

agriffons (verbe)

: كلا ج.

agrippent (verbe)

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

agripper (verbe)

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

agripper

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

agrippez (verbe)

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

agrippons (verbe)

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

agronome (nom masculin)

: كشاورز , برزشناس.

agrons (verbe)

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

aguerrir (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تاديب , ترتيب , تحت نظم و ترتيب در اوردن , تاديب كردن.

aguerris (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تاديب , ترتيب , تحت نظم و ترتيب در اوردن , تاديب كردن.

aguerrissent (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تاديب , ترتيب , تحت نظم و ترتيب در اوردن , تاديب كردن.

aguerrissez (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تاديب , ترتيب , تحت نظم و ترتيب در اوردن , تاديب كردن.

aguerrissons (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تاديب , ترتيب , تحت نظم و ترتيب در اوردن , تاديب كردن.

aguichent (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

aguicher (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

aguichez (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

aguichons (verbe)

: فريفتن , اغواكردن , تطميع , بدام كشيدن , جلب كردن.

aheurtent (verbe)

: اصرار ورزيدن , پاپي شدن , سماجت , تكيه كردن بر , پافشاري كردن.

aheurter (verbe)

: اصرار ورزيدن , پاپي شدن , سماجت , تكيه كردن بر , پافشاري كردن.

aheurtez (verbe)

: اصرار ورزيدن , پاپي شدن , سماجت , تكيه كردن بر , پافشاري كردن.

aheurtons (verbe)

: اصرار ورزيدن , پاپي شدن , سماجت , تكيه كردن بر , پافشاري كردن.

ahurissement (nom masculin)

: گيجي , سردرگمي , بهت , حيرت , درهم ريختگي , اغتشاش , بي ترتيبي.

ai (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

aidant (verbe)

: كمك , ياري , يك وعده يا پرس خوراك.

aide (nom fminin)

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن , پشتيباني كردن , حمايت كردن , كمك , ياري , حمايت , همدست , بردست , ياور.

aident (verbe)

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

aider (verbe)

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

aidez (verbe)

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

aidons (verbe)

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

aie (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

aient (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

aigle (nom masculin)

: عقاب , شاهين قره قوش.

aigre (adjectif; adverbe)

: تلخ , تند , تيز , جگرسوز , طعنه اميز.

aigrir (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

aigris (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

aigrissent (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

aigrissez (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

aigrissons (verbe)

: تلخ كردن , ناگوار كردن , بدتر كردن.

aigu (adjectif; adverbe)

: تيز , نوك دار , تند , زننده , زيرك , تيز كردن.

aiguille (nom f minin)

: سوزن , سوزن سرنگ و گرامافون و غيره , سوزن دوزي كردن , با سوزن تزريق كردن , طعنه زدن , اذيت كردن , دم باريك ابزاري با نوك تيز و باريك.

aiguillon (nom masculin)

: نيش , زخم نيش , خلش , سوزش , گزيدن , تير كشيدن , نيش زدن

ail (nom masculin)

: سير.

aile (nom fminin)

: بال , پره , قسمتي از يك بخش يا ناحيه , گروه هوايي , هر چيزي كه هوا را برهم ميزند(مثل بال) , بال مانند , زاءده حبابي , جناح , پره , زاءده پره دار , طرف , شاخه , شعبه , دسته حزبي , پرواز , پرش , بالدار كردن , پرداركردن , پيمودن.

aileron (nom masculin)

: قسمت متحرك بال هواپيما.

ailleurs (pr position; divers)

: درجاي ديگر , بجاي ديگر , نقطه ديگر.

aimable (adjectif; adverbe)

: گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , كيفيت , جنسي ,(درمقابل پولي) , غيرنقدي , مهربان , مهرباني شفقت اميز , بامحبت.

aimant (nom masculin)

: اهن ربا , مغناطيس , جذب كردن.

aimant (verbe)

: دوستدار , محبت اميز , بامحبت , محبوب.

aiment (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

aimer (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

aimez (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

aimons (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

ain (adjectif; adverbe)

: بزرگتر , مهتر , ارشد , بالا تر , بالا رتبه , قديمي.

aine (nom f minin)

: كشاله ران , بيخ ران , محل تلا قي دو طاق , دوطاقه كردن , مثل خوك فريادكردن , غرولند كردن.

ainsi (adjectif; adverbe)

: بدان وسيله , از ان راه , بموجب ان در نتيجه.

ainsi (conditionnel)

: چنين , اينقدر , اينطور , همچو , چنان , بقدري , انقدر , چندان , همينطور , همچنان , همينقدر , پس , بنابراين , از انرو , خيلي , باين زيادي.

ainsi (prposition; divers)

: چنين , اينقدر , اينطور , همچو , چنان , بقدري , انقدر , چندان , همينطور , همچنان , همينقدر , پس , بنابراين , از انرو , خيلي , باين زيادي.

air (nom masculin)

: هوا , هر چيز شبيه هوا(گاز , بخار) , باد , نسيم , جريان هوا , نفس , شهيق , استنشاق , نما , سيما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور كردن , اشكار كردن.

airain (nom masculin)

: برنج (فلز) , پول خرد برنجي , بي شرمي , افسر ارشد.

aire (nom f minin)

: مساحت , فضا , ناحيه.

aisance (nom fminin)

: اساني , سهولت , اسودگي , راحت كردن , سبك كردن , ازاد كردن.

aise (nom f minin)

: اساني , سهولت , اسودگي , راحت كردن , سبك كردن , ازاد كردن.

ait (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

ajournement (nom masculin)

: تعطيل موقتي , برخاست , تعويض , احاله بوقت ديگر.

ajournent (verbe)

: عقب انداختن , بتعويق انداختن , موكول كردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajourner (verbe)

: عقب انداختن , بتعويق انداختن , موكول كردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajournez (verbe)

: عقب انداختن , بتعويق انداختن , موكول كردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajournons (verbe)

: عقب انداختن , بتعويق انداختن , موكول كردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajout (nom masculin)

: افزايش , اضافه , لقب , متمم اسم , اسم اضافي , ضميمه , جمع (زدن) , تركيب چندماده با هم.

ajoutent (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

ajouter (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

ajoutez (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

ajoutons (verbe)

: افزودن , اضافه كردن.

ajustable (adjectif; adverbe)

: تعديل پذير , تنظيم پذير.

ajustage (nom masculin)

: تعديل , تنظيم.

ajustement (nom masculin)

: تعديل , تنظيم.

ajustent (verbe)

: تعديل كردن , تنظيم كردن.

ajuster (verbe)

: تعديل كردن , تنظيم كردن.

ajustez (verbe)

: تعديل كردن , تنظيم كردن.

ajustons (verbe)

: تعديل كردن , تنظيم كردن.

al atoire (adjectif; adverbe)

: پر مخاطره , ريسك دار.

ala (nom masculin)

: خطر , مخاطره , ريسك , احتمال زيان و ضرر , گشاد بازي , بخطر انداختن.

alambic (nom masculin)

: ارام , خاموش , ساكت , بي حركت , راكد , هميشه , هنوز , بازهم , هنوزهم معذلك , : ارام كردن , ساكت كردن , خاموش شدن , دستگاه تقطير , عرق گرفتن از , سكوت , خاموشي.

alanguir (verbe)

: بيحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بيمار عشق شدن , باچشمان پر اشتياق نگاه كردن , باچشمان خمار نگريستن.

alanguis (verbe)

: بيحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بيمار عشق شدن , باچشمان پر اشتياق نگاه كردن , باچشمان خمار نگريستن.

alanguissent (verbe)

: بيحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بيمار عشق شدن , باچشمان پر اشتياق نگاه كردن , باچشمان خمار نگريستن.

alanguissez (verbe)

: بيحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بيمار عشق شدن , باچشمان پر اشتياق نگاه كردن , باچشمان خمار نگريستن.

alanguissons (verbe)

: بيحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بيمار عشق شدن , باچشمان پر اشتياق نگاه كردن , باچشمان خمار نگريستن.

alarme (nom fminin)

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

alarment (verbe)

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

alarmer (verbe)

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

alarmez (verbe)

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

alarmons (verbe)

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

albinisme (nom masculin)

: سفيدي پوست , عدم وجود رنگ دانه در بدن , زالي.

albtre (nom masculin)

: مرمرسفيد , رخام گچي.

album (nom masculin)

: جاي عكس , البوم.

albumine (nom f minin)

: سفيده ء تخم مرغ , مواد ذخيره ء اطراف بافت گياهي , البومين.

alc ve (nom fminin)

: شاه نشين , الا چيق.

alchimie (nom fminin)

: علم كيميا , كيمياگري , تركيب فلزي با فلز پست تر.

alcool (nom masculin)

: الكل , هرنوع مشروبات الكلي.

alcoolique (adjectif; adverbe)

: الكلي , داراي الكل , معتاد بنوشيدن الكل.

alcoolisme (nom masculin)

: ميخوارگي , اعتياد به نوشيدن الكل , تاثير الكل در مزاج.

ale (nom f minin)

: ابجو انگليسي , ابجو.

alerte (adjectif; adverbe)

: گوش بزنگ , هوشيار , مواظب , زيرك , اعلا م خطر , اژيرهوايي , بحالت اماده باش درامدن يا دراوردن.

alerte (nom fminin)

: گوش بزنگ , هوشيار , مواظب , زيرك , اعلا م خطر , اژيرهوايي , بحالت اماده باش درامدن يا دراوردن.

algarade (nom f minin)

: پرخاش , نزاع , دعوي , دعوا , ستيزه , اختلا ف , گله , نزاع كردن , دعوي كردن , ستيزه كردن.

algbra (nom f minin)

: جبر , جبر و مقابله.

algbre (nom f minin)

: جبر , جبر و مقابله.

algorithme (nom masculin)

: الگوريتم.

algue (nom fminin)

: جلبك دريايي , خزه دريايي.

ali nation (nom fminin)

: انتقال مالكيت , بيگانگي , بيزاري.

alibi (nom masculin)

: غيبت هنگام وقوع جرم , جاي ديگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن.

alignement (nom masculin)

: هم ترازي.

alignent (verbe)

: دريك رديف قرار گرفتن , بصف كردن , درصف امدن , رديف كردن.

aligner (verbe)

: دريك رديف قرار گرفتن , بصف كردن , درصف امدن , رديف كردن.

alignez (verbe)

: دريك رديف قرار گرفتن , بصف كردن , درصف امدن , رديف كردن.

alignons (verbe)

: دريك رديف قرار گرفتن , بصف كردن , درصف امدن , رديف كردن.

aliment (nom masculin)

: خوراك , غذا , قوت , طعام.

alimentaire (adjectif; adverbe)

: غذايي , رزقي , دستگاه گوارش.

alimentant (verbe)

: خورش , تغذيه.

alimentation (nom f minin)

: غذا , قوت , خوراك , تغذيه.

alimentent (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذيه كردن , جلو بردن.

alimenter (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذيه كردن , جلو بردن.

alimentez (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذيه كردن , جلو بردن.

alimentons (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذيه كردن , جلو بردن.

alina (nom masculin)

: پرگرد , پاراگراف , بند , فقره , ماده , بند بند كردن , فاصله گذاري كردن , انشاء كردن.

all (prposition; divers)

: هالو (كلمه اي كه در گفتگوي تلفني براي صدا كردن طرف بكار ميرود) , سلا م كردن.

all (interjection)

: هالو (كلمه اي كه در گفتگوي تلفني براي صدا كردن طرف بكار ميرود) , سلا م كردن.

all (verbe)

: .

all chent (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

all chez (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

all e (nom fminin)

: كوچه , خيابان كوچك.

all e (verbe)

: .

all gation (nom fminin)

: اظهار , ادعا , بهانه , تاييد.

all gement (nom masculin)

: اسودگي , راحتي , فراغت , ازادي , اعانه , كمك , امداد , رفع نگراني , تسكين , حجاري برجسته , خط بر جسته , بر جسته كاري , تشفي , ترميم , اسايش خاطر , گره گشايي , جبران , جانشين , تسكيني.

all geons (verbe)

: سبك كردن , ارام كردن , كم كردن.

all gez (verbe)

: سبك كردن , ارام كردن , كم كردن.

all guai (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

all guer (verbe)

: اقامه كردن , دليل اوردن , اراءه دادن.

all guons (verbe)

: اقامه كردن , دليل اوردن , اراءه دادن.

all mes (verbe)

: رفت.

all rent (verbe)

: رفت.

all s (verbe)

: .

alla (verbe)

: رفت.

allai (verbe)

: رفت.

allaitant (verbe)

: كودك شير خوار , طفل رضيع.

allaitent (verbe)

: پستاندار شيرخوار , كودك شيرخوار , طفل رضيع.

allaiter (verbe)

: پستاندار شيرخوار , كودك شيرخوار , طفل رضيع.

allaitez (verbe)

: پستاندار شيرخوار , كودك شيرخوار , طفل رضيع.

allaitons (verbe)

: پستاندار شيرخوار , كودك شيرخوار , طفل رضيع.

allant (verbe)

: رفتن , پيشرفت , وضع زمين , مسير , جريان , وضع جاده , زمين جاده , پهناي پله , گام , عزيمت , مشي زندگي , رايج , عازم , جاري , معمول , موجود.

allcher (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

allchons (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

allemagne (nom fminin)

: المان.

allemand (adjectif; adverbe)

: اولا د عمه وعمو , عمو زاده , وابسته نزديك , : الماني.

aller (verbe)

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزيمت كردن , گذشتن , عبور كردن , كاركردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روي دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهي شدن.

allergie (nom fminin)

: حساسيت نسبت بچيزي.

alles (verbe)

: .

allez (verbe)

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزيمت كردن , گذشتن , عبور كردن , كاركردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روي دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهي شدن.

allgent (verbe)

: سبك كردن , ارام كردن , كم كردن.

allger (verbe)

: سبك كردن , ارام كردن , كم كردن.

allgorie (nom f minin)

: تمثيل , حكايت , كنايه , نشانه , علا مت.

allgre (adjectif; adverbe)

: باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روي نشاط , با سرور وشعف.

allgu (adjectif; adverbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allgu (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allgu e (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allgu es (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allgu mes (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allgu rent (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allgu s (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allgua (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضي , منتسب به.

allguent (verbe)

: اقامه كردن , دليل اوردن , اراءه دادن.

allguez (verbe)

: اقامه كردن , دليل اوردن , اراءه دادن.

alli (nom masculin)

: پيوستن , متحد كردن , هم پيمان , دوست , معين.

alli (adjectif; adverbe)

: پيوسته , متحد.

alli (verbe)

: پيوسته , متحد.

alli e (verbe)

: پيوسته , متحد.

alli rent (verbe)

: پيوسته , متحد.

allia (verbe)

: پيوسته , متحد.

alliable (adjectif; adverbe)

: همساز.

alliage (nom masculin)

: بار(در فلزات) , عيار , درجه , ماخذ , الياژ فلز مركب , تركيب فلز بافلز گرانبها , الودگي , شاءبه , عيار زدن , معتدل كردن.

alliai (verbe)

: پيوسته , متحد.

alliance (nom f minin)

: پيوستگي , اتحاد , وصلت , پيمان بين دول.

allient (verbe)

: پيوستن , متحد كردن , هم پيمان , دوست , معين.

allier (verbe)

: پيوستن , متحد كردن , هم پيمان , دوست , معين.

allies (verbe)

: پيوسته , متحد.

alliez (verbe)

: پيوستن , متحد كردن , هم پيمان , دوست , معين.

alligator (nom masculin)

: نهنگ , تمساح , ساخته شده از پوست تمساح.

allimes (verbe)

: پيوسته , متحد.

allions (verbe)

: پيوستن , متحد كردن , هم پيمان , دوست , معين.

allis (verbe)

: پيوسته , متحد.

alllumette (nom f minin)

: حريف , همتا , نظير , لنگه , همسر , جفت , ازدواج , زورازمايي , وصلت دادن , حريف كسي بودن , جور بودن با , بهم امدن , مسابقه , كبريت , چوب كبريت.

allocation (nom f minin)

: تخصيص , منظوركردن (بودجه).

allocution (nom fminin)

: سخن , حرف , گفتار , صحبت , نطق , گويايي , قوه ناطقه , سخنراني.

allongent (verbe)

: دراز كردن , دراز شدن , تطويل.

allongeons (verbe)

: دراز كردن , دراز شدن , تطويل.

allonger (verbe)

: دراز كردن , دراز شدن , تطويل.

allongez (verbe)

: دراز كردن , دراز شدن , تطويل.

allons (verbe)

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزيمت كردن , گذشتن , عبور كردن , كاركردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روي دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهي شدن.

allouent (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتياز , اجازه واگذاري رسمي , كمك هزينه تحصيلي , دادن , بخشيدن , اعطا كردن , تصديق كردن , مسلم گرفتن , موافقت كردن.

allouer (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتياز , اجازه واگذاري رسمي , كمك هزينه تحصيلي , دادن , بخشيدن , اعطا كردن , تصديق كردن , مسلم گرفتن , موافقت كردن.

allouez (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتياز , اجازه واگذاري رسمي , كمك هزينه تحصيلي , دادن , بخشيدن , اعطا كردن , تصديق كردن , مسلم گرفتن , موافقت كردن.

allouons (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتياز , اجازه واگذاري رسمي , كمك هزينه تحصيلي , دادن , بخشيدن , اعطا كردن , تصديق كردن , مسلم گرفتن , موافقت كردن.

allum (adjectif; adverbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allum (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allum e (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allum rent (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

alluma (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumage (nom masculin)

: روشنايي , احتراق , اشتعال , نورافكني , سايه روشن.

allumai (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumant (verbe)

: روشنايي , احتراق , اشتعال , نورافكني , سايه روشن.

allument (verbe)

: فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن.

allumer (verbe)

: فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن.

allumes (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumette (nom f minin)

: حريف , همتا , نظير , لنگه , همسر , جفت , ازدواج , زورازمايي , وصلت دادن , حريف كسي بودن , جور بودن با , بهم امدن , مسابقه , كبريت , چوب كبريت.

allumez (verbe)

: فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن.

allummes (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumons (verbe)

: فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن.

allums (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allure (nom fminin)

: نمود , سيما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه.

alluvial (adjectif; adverbe)

: ابرفتي , رسوبي , ته نشيني , مربوط به رسوب و ته نشين.

alluviaux (adjectif; adverbe)

: ابرفتي , رسوبي , ته نشيني , مربوط به رسوب و ته نشين.

alors (conditionnel)

: سپس , پس (از ان) , بعد , انگاه , دران هنگام , در انوقت , انوقتي , متعلق بان زمان.

alourdir (verbe)

: بار , وزن , گنجايش , طفل در رحم , بارمسلوليت , باركردن , تحميل كردن , سنگين بار كردن.

alourdis (verbe)

: بار , وزن , گنجايش , طفل در رحم , بارمسلوليت , باركردن , تحميل كردن , سنگين بار كردن.

alourdissent (verbe)

: بار , وزن , گنجايش , طفل در رحم , بارمسلوليت , باركردن , تحميل كردن , سنگين بار كردن.

alourdissez (verbe)

: بار , وزن , گنجايش , طفل در رحم , بارمسلوليت , باركردن , تحميل كردن , سنگين بار كردن.

alourdissons (verbe)

: بار , وزن , گنجايش , طفل در رحم , بارمسلوليت , باركردن , تحميل كردن , سنگين بار كردن.

alphabet (nom masculin)

: الفبا.

alpin (adjectif; adverbe)

: وابسته بكوه الپ , الپي , واقع در ارتفاع زياد.

alpines (adjectif; adverbe)

: وابسته بكوه الپ , الپي , واقع در ارتفاع زياد.

alt rable (adjectif; adverbe)

: قابل تغيير , دگرش پذير.

alt rer (verbe)

: تغييردادن , عوض كردن , اصلا ح كردن , تغيير يافتن , جرح و تعديل كردن , دگرگون كردن.

alternance (nom f minin)

: تناوب , يك درمياني.

alternant (adjectif; adverbe)

: متناوب , تناوبي.

alternant (verbe)

: متناوب , تناوبي.

alternatif (adjectif; adverbe)

: شق , شق ديگر , پيشنهاد متناوب , چاره.

alternative (adjectif; adverbe)

: شق , شق ديگر , پيشنهاد متناوب , چاره.

alternent (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

alterner (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

alternez (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

alternons (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

altier (adjectif; adverbe)

: گرانسر , برتن , مغرور , متكبر , مفتخر , سربلند.

altitude (nom f minin)

: فرازا , بلندي , ارتفاع , فراز , منتها درجه , مقام رفيع , منزلت.

altrent (verbe)

: تغييردادن , عوض كردن , اصلا ح كردن , تغيير يافتن , جرح و تعديل كردن , دگرگون كردن.

altrez (verbe)

: تغييردادن , عوض كردن , اصلا ح كردن , تغيير يافتن , جرح و تعديل كردن , دگرگون كردن.

altrons (verbe)

: تغييردادن , عوض كردن , اصلا ح كردن , تغيير يافتن , جرح و تعديل كردن , دگرگون كردن.

aluminium (nom masculin)

: فلز الومينيوم , الومينيوم بنام اختصاري (آل).

am liorer (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

am liorons (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

am nagent (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

am nager (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

amabilit (nom f minin)

: دلپذيري , شيريني , مهرباني , خوش مشربي.

amaigrir (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amaigris (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amaigrissent (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amaigrissez (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amaigrissons (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amalgame (nom masculin)

: الياژ جيوه باچند فلز ديگركه براي پركردن دندان و ايينه سازي بكار ميرود , تركيب مخلوط , ملقمه.

amalgament (verbe)

: اميختن , توام كردن (ملقمه فلزات با جيوه).

amalgamer (verbe)

: اميختن , توام كردن (ملقمه فلزات با جيوه).

amalgamez (verbe)

: اميختن , توام كردن (ملقمه فلزات با جيوه).

amalgamons (verbe)

: اميختن , توام كردن (ملقمه فلزات با جيوه).

amande (nom fminin)

: بادام , درخت بادام , مغز بادام.

amant (nom masculin)

: عاشق , دوستدار , فاسق , خاطرخواه.

amarrant (verbe)

: شلا ق زني.

amarrent (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازيانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amarrer (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازيانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amarrez (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازيانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amarrons (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازيانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amas (nom masculin)

: توده , كپه , كومه , پشته , انبوه , گروه , جمعيت , توده كردن , پركردن.

amassant (verbe)

: گرد اوري.

amassent (verbe)

: گرد اوري كردن.

amasser (verbe)

: گرد اوري كردن.

amassez (verbe)

: گرد اوري كردن.

amassons (verbe)

: گرد اوري كردن.

amateur (nom masculin)

: دوستدار هنر , اماتور , غيرحرفه اي , دوستار.

ambassade (nom f minin)

: سفارت كبري , ايلچي گري , سفارت خانه.

ambassadeur (nom masculin)

: سفير , ايلچي , پيك , مامور رسمي يك دولت.

ambiance (nom fminin)

: محيط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگير.

ambiant (adjectif; adverbe)

: محدود , محاصره شده.

ambigu (adjectif; adverbe)

: مبهم.

ambigu t (nom f minin)

: ابهام.

ambigu/e (adjectif; adverbe)

: مبهم.

ambiguit (nom fminin)

: ابهام.

ambitieux (adjectif; adverbe)

: جاه طلب , بلند همت , ارزومند , نامجو.

ambition (nom fminin)

: بلند همتي , جاه طلبي , ارزو , جاه طلب بودن.

ambre (nom masculin)

: كهربا , عنبر , رنگ كهربايي , كهربايي.

ambulance (nom f minin)

: بيمارستان سيار , بوسيله امبولا نس حمل كردن , امبولا نس.

ambulatoire (adjectif; adverbe)

: گردشي , گردنده , سيار.

amende (nom f minin)

: جريمه , تاوان , غرامت , جريمه كردن , جريمه گرفتن از , صاف كردن , كوچك كردن , صاف شدن , رقيق شدن , خوب , فاخر , نازك , عالي , لطيف , نرم , ريز , شگرف.

amende (verbe)

: جبران , تلا في.

amendement (nom masculin)

: ترميم.

amendent (verbe)

: ترميم كردن.

amender (verbe)

: ترميم كردن.

amendez (verbe)

: ترميم كردن.

amendons (verbe)

: ترميم كردن.

amenent (verbe)

: هدايت كردن , رفتار.

amener (verbe)

: هدايت كردن , رفتار.

amenez (verbe)

: هدايت كردن , رفتار.

amenons (verbe)

: هدايت كردن , رفتار.

amenuisent (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

amenuiser (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

amenuisez (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

amenuisons (verbe)

: كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن.

amer (adjectif; adverbe)

: تلخ , تند , تيز , جگرسوز , طعنه اميز.

americain (adjectif; adverbe)

: امريكايي , ينگه دنيايي , مربوط بامريكا.

amerrir (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبك كردن , راحت كردن , تخفيف دادن , روشن كردن , اتش زدن , برق زدن , پياده شدن , فرود امدن.

amerris (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبك كردن , راحت كردن , تخفيف دادن , روشن كردن , اتش زدن , برق زدن , پياده شدن , فرود امدن.

amerrissent (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبك كردن , راحت كردن , تخفيف دادن , روشن كردن , اتش زدن , برق زدن , پياده شدن , فرود امدن.

amerrissez (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبك كردن , راحت كردن , تخفيف دادن , روشن كردن , اتش زدن , برق زدن , پياده شدن , فرود امدن.

amerrissons (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبك كردن , راحت كردن , تخفيف دادن , روشن كردن , اتش زدن , برق زدن , پياده شدن , فرود امدن.

ameutent (verbe)

: رم دادن , از خواب بيدار شدن , حركت دادن , بهم زدن , بهيجان در اوردن , ميگساري , بيداري.

ameuter (verbe)

: رم دادن , از خواب بيدار شدن , حركت دادن , بهم زدن , بهيجان در اوردن , ميگساري , بيداري.

ameutez (verbe)

: رم دادن , از خواب بيدار شدن , حركت دادن , بهم زدن , بهيجان در اوردن , ميگساري , بيداري.

ameutons (verbe)

: رم دادن , از خواب بيدار شدن , حركت دادن , بهم زدن , بهيجان در اوردن , ميگساري , بيداري.

ami (nom masculin)

: دوست , رفيق , يار , دوست كردن , ياري نمودن.

amiante (nom fminin)

: پنبه نسوز , پنبه كوهي , سنگ معدني داراي رشته هاي بلند(مانند امفيبل).

amical (adjectif; adverbe)

: دوستانه , مساعد , مهربان , موافق , تعاوني.

amidon (nom masculin)

: نشاسته , اهار , اهارزدن , تشريفات.

amincir (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amincis (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amincissent (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amincissez (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amincissons (verbe)

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

amiral (nom masculin)

: درياسالا ر , اميرالبحر , فرمانده , عالي ترين افسرنيروي دريايي.

amiti (nom fminin)

: دوستي , رفاقت , اشنايي.

amlioration (nom f minin)

: بهبود , پيشرفت , بهترشدن , بهسازي.

amliorent (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

amliorez (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

ammoniaque (nom f minin)

: محلول يا بخار امونياك.

ammovible (adjectif; adverbe)

: برداشتني , رفع شدني.

amnagement (nom masculin)

: ترتيب , نظم , قرار , مقدمات , تصفيه.

amnageons (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

amnagez (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

amnistie (nom fminin)

: عفو عمومي , گذشت , عفو عمومي كردن.

amnit (nom fminin)

: سازگاري , مطبوعيت , نرمي , ملا يمت.

amnsie (nom f minin)

: ضعف حافظه بعلت ضعف يا بيماري مغزي , فراموشي , نسيان.

amoindrir (verbe)

: تهي كردن , خالي كردن , به ته رسانيدن.

amoindris (verbe)

: تهي كردن , خالي كردن , به ته رسانيدن.

amoindrissement (nom masculin)

: تهي سازي , رگ زني , تقليل , نقصان.

amoindrissent (verbe)

: تهي كردن , خالي كردن , به ته رسانيدن.

amoindrissez (verbe)

: تهي كردن , خالي كردن , به ته رسانيدن.

amoindrissons (verbe)

: تهي كردن , خالي كردن , به ته رسانيدن.

amollir (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

amollis (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

amollissent (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

amollissez (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

amollissons (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

amoncelent (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

amonceler (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

amoncelez (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

amoncelons (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

amont (nom masculin)

: بالا ي رودخانه , نزديك به سرچشمه , مخالف جريان رودخانه

amorcage (nom masculin)

: بتونه كاري , استر كاري , چيدن برگ رسيده تنباكو.

amorce (nom f minin)

: كتاب الفباء , مبادي اوليه , بتونه , چاشني , وابسته بدوران بشر اوليه , باستاني , ابتدايي.

amorcent (verbe)

: دركشتي سوار كردن , دركشتي گذاشتن , عازم شدن , شروع كردن.

amorcer (verbe)

: دركشتي سوار كردن , دركشتي گذاشتن , عازم شدن , شروع كردن.

amorcez (verbe)

: دركشتي سوار كردن , دركشتي گذاشتن , عازم شدن , شروع كردن.

amorons (verbe)

: دركشتي سوار كردن , دركشتي گذاشتن , عازم شدن , شروع كردن.

amorphe (adjectif; adverbe)

: بي شكل , بي نظم , بدون تقسيم بندي , غير متبلور , غير شفاف , داراي ساختمان غير مشخص.

amortir (verbe)

: كشتن , بيحس كردن , خراب كردن , بديگري واگذار كردن , وقف كردن , مستهلك كردن.

amortis (verbe)

: كشتن , بيحس كردن , خراب كردن , بديگري واگذار كردن , وقف كردن , مستهلك كردن.

amortissement (nom masculin)

: استهلا ك (سرمايه و غيره).

amortissent (verbe)

: كشتن , بيحس كردن , خراب كردن , بديگري واگذار كردن , وقف كردن , مستهلك كردن.

amortissez (verbe)

: كشتن , بيحس كردن , خراب كردن , بديگري واگذار كردن , وقف كردن , مستهلك كردن.

amortissons (verbe)

: كشتن , بيحس كردن , خراب كردن , بديگري واگذار كردن , وقف كردن , مستهلك كردن.

amour (nom masculin)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

amoureux (adjectif; adverbe)

: عاشق , شيفته , عاشقانه.

amovible (adjectif; adverbe)

: برداشتني , رفع شدني.

amphibie (adjectif; adverbe)

: خاكي و ابي , دوجنسه , ذوحياتين.

ample (adjectif; adverbe)

: فراخ , پهناور , وسيع , فراوان , مفصل , پر , بيش از اندازه.

ampleur (nom f minin)

: سختي , شدت , فزوني , نيرومندي , قوت , كثرت.

amplifient (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ كردن , مفصل كردن , مفصل گفتن يا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقويت كردن (صدا).

amplifier (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ كردن , مفصل كردن , مفصل گفتن يا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقويت كردن (صدا).

amplifiez (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ كردن , مفصل كردن , مفصل گفتن يا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقويت كردن (صدا).

amplifions (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ كردن , مفصل كردن , مفصل گفتن يا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقويت كردن (صدا).

amplitude (nom fminin)

: فزوني , دامنه , فراخي , فراواني , استعداد , ميدان نوسان , فاصله ء زياد , دامنه , بزرگي , درشتي , انباشتگي , سيري , كمال.

ampoule (nom f minin)

: لا مپ چراغ برق , پياز گل , هر نوع برامدگي ياتورم شبيه پياز.

amputation (nom fminin)

: قطع عضوي از بدن.

amputent (verbe)

: بريدن , جدا كردن , زدن , قطع اندام كردن.

amputer (verbe)

: بريدن , جدا كردن , زدن , قطع اندام كردن.

amputez (verbe)

: بريدن , جدا كردن , زدن , قطع اندام كردن.

amputons (verbe)

: بريدن , جدا كردن , زدن , قطع اندام كردن.

amulette (nom f minin)

: طلسم , دوا يا چيزي كه براي شكستن جادو و طلسم بكار ميرود.

amusement (nom masculin)

: شوخي , بازي , خوشمزگي , سرگرمي , شوخي اميز , مفرح , باصفا , مطبوع , شوخي كردن , خوشمزگي.

amusent (verbe)

: سرگرم كردن , مشغول كردن , تفريح دادن , جذب كردن , مات و متحير كردن.

amuser (verbe)

: سرگرم كردن , مشغول كردن , تفريح دادن , جذب كردن , مات و متحير كردن.

amusez (verbe)

: سرگرم كردن , مشغول كردن , تفريح دادن , جذب كردن , مات و متحير كردن.

amusons (verbe)

: سرگرم كردن , مشغول كردن , تفريح دادن , جذب كردن , مات و متحير كردن.

an (nom masculin)

: سال , سنه , سال نجومي.

an antis (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهي كردن , نيروي چيزي راگرفتن , خسته كردن , ازپاي در اوردن , تمام كردن , بادقت بحث كردن.

an antissez (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهي كردن , نيروي چيزي راگرفتن , خسته كردن , ازپاي در اوردن , تمام كردن , بادقت بحث كردن.

an mie (nom fminin)

: كم خوني.

anachronisme (nom masculin)

: بيموردي , اشتباه در ترتيب حقيقي وقايع و ظهور اشخاص , نابهنگامي.

analogie (nom fminin)

: قياس.

analogue (adjectif; adverbe)

: مانند , قابل مقايسه , متشابه.

analyse (nom f minin)

: تحليل , كاوش.

analysent (verbe)

: تجزيه كردن , تحليل كردن , موشكافي كردن , جداكردن , جزءيات را مطالعه كردن , پاره پاره كردن , تشريح كردن , با تجزيه ازمايش كردن , فرگشايي كردن.

analyser (verbe)

: تجزيه كردن , تحليل كردن , موشكافي كردن , جداكردن , جزءيات را مطالعه كردن , پاره پاره كردن , تشريح كردن , با تجزيه ازمايش كردن , فرگشايي كردن.

analysez (verbe)

: تجزيه كردن , تحليل كردن , موشكافي كردن , جداكردن , جزءيات را مطالعه كردن , پاره پاره كردن , تشريح كردن , با تجزيه ازمايش كردن , فرگشايي كردن.

analysons (verbe)

: تجزيه كردن , تحليل كردن , موشكافي كردن , جداكردن , جزءيات را مطالعه كردن , پاره پاره كردن , تشريح كردن , با تجزيه ازمايش كردن , فرگشايي كردن.

analyste (nom masculin)

: استاد تجزيه , روانكاو , فرگشا.

analytique (adjectif; adverbe)

: تحليلي.

anantir (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهي كردن , نيروي چيزي راگرفتن , خسته كردن , ازپاي در اوردن , تمام كردن , بادقت بحث كردن.

anantissent (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهي كردن , نيروي چيزي راگرفتن , خسته كردن , ازپاي در اوردن , تمام كردن , بادقت بحث كردن.

anantissons (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهي كردن , نيروي چيزي راگرفتن , خسته كردن , ازپاي در اوردن , تمام كردن , بادقت بحث كردن.

anarchie (nom fminin)

: بي قانوني , هرج و مرج , بي ترتيبي سياسي , بي نظمي , اغتشاش , خودسري مردم.

anatomie (nom f minin)

: تشريح , ساختمان , استخوان بندي , تجزيه , مبحث تشريح , كالبدشناسي.

anatomique (adjectif; adverbe)

: تشريحي , وابسته به كالبد شناسي.

ancien (adjectif; adverbe)

: باستاني , ديرينه , قديمي , كهن , كهنه , پير.

anciennet (nom masculin)

: ارشديت.

ancrage (nom masculin)

: لنگرگاه , لنگراندازي , باج لنگرگاه.

ancre (nom f minin)

: لنگر , لنگر كشتي.(..vi .vt) :لنگر انداختن , محكم شدن , بالنگر بستن يانگاه داشتن.

ancrent (verbe)

: لنگر , لنگر كشتي.(..vi .vt) :لنگر انداختن , محكم شدن , بالنگر بستن يانگاه داشتن.

ancrer (verbe)

: لنگر , لنگر كشتي.(..vi .vt) :لنگر انداختن , محكم شدن , بالنگر بستن يانگاه داشتن.

ancrez (verbe)

: لنگر , لنگر كشتي.(..vi .vt) :لنگر انداختن , محكم شدن , بالنگر بستن يانگاه داشتن.

ancrons (verbe)

: لنگر , لنگر كشتي.(..vi .vt) :لنگر انداختن , محكم شدن , بالنگر بستن يانگاه داشتن.

ancrtre (nom masculin)

: نيا(نياكان) , جد (اجداد) , سلف , .

andouiller (nom masculin)

: شاخ گوزن , شاخ فرعي , انشعاب شاخ.

ane (nom masculin)

: خر , الا غ , ادم نادان و كند ذهن , كون.

anesth sie (nom fminin)

: حسگير , بيهوشي , بي حسي , داروي بيهوشي.

ang lique (adjectif; adverbe)

: فرشته اي , وابسته به فرشته.

ange (nom masculin)

: فرشته , مالك.

anglais (adjectif; adverbe)

: انگليسي , مربوط به مردم و زبان انگليسي , بانگليسي دراوردن.

angle (nom masculin)

: زاويه.

angleterre (nom masculin)

: انگلستان.

angoiss (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoiss e (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoiss rent (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissa (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissai (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoisse (nom f minin)

: دلتنگي , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ كردن , غمگين شدن , نگران شدن , نگران كردن.

angoissent (verbe)

: دلتنگي , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ كردن , غمگين شدن , نگران شدن , نگران كردن.

angoisser (verbe)

: دلتنگي , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ كردن , غمگين شدن , نگران شدن , نگران كردن.

angoisses (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissez (verbe)

: دلتنگي , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ كردن , غمگين شدن , نگران شدن , نگران كردن.

angoissmes (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissons (verbe)

: دلتنگي , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ كردن , غمگين شدن , نگران شدن , نگران كردن.

angoisss (verbe)

: مضطرب , نگران.

angulaire (adjectif; adverbe)

: گوشه دار , گوشه اي , لا غر , زاويه اي.

anhydre (adjectif; adverbe)

: بي اب.

anim (verbe)

: باروح , سرزنده.

anim (adjectif; adverbe)

: باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روي نشاط , با سرور وشعف.

anim es (verbe)

: باروح , سرزنده.

anim mes (verbe)

: باروح , سرزنده.

anim s (verbe)

: باروح , سرزنده.

anima (verbe)

: باروح , سرزنده.

animai (verbe)

: باروح , سرزنده.

animal (nom masculin)

: جانور , حيوان , حيواني , جانوري , مربوط به روح و جان يا اراده , حس و حركت.

animateur (nom masculin)

: پيشوا , رهبر , راهنما , فرمانده , قاءد , سردسته.

anime (verbe)

: باروح , سرزنده.

animent (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگي بخشيدن , تحريك و تشجيع كردن , جان دادن به.

animer (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگي بخشيدن , تحريك و تشجيع كردن , جان دادن به.

animez (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگي بخشيدن , تحريك و تشجيع كردن , جان دادن به.

animons (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگي بخشيدن , تحريك و تشجيع كردن , جان دادن به.

animosit (nom f minin)

: دشمني , عداوت , شهامت , جسارت , كينه.

animrent (verbe)

: باروح , سرزنده.

annales (nom; pluriel)

: تاريخچه , وقايع ساليانه , سالنامه , اخبار سال , برنامه ساليانه ء عشاء رباني.

anne (nom f minin)

: سال , سنه , سال نجومي.

anneau (nom masculin)

: حلقه , زنگ زدن , احاطه كردن.

annexation (nom fminin)

: پيوست , ضميمه سازي , انضمام.

annexe (nom f minin)

: پيوستن , ضميمه كردن , ضميمه , پيوست , پيوستن , ضميمه سازي.

annexent (verbe)

: پيوستن , ضميمه كردن , ضميمه , پيوست , پيوستن , ضميمه سازي.

annexer (verbe)

: پيوستن , ضميمه كردن , ضميمه , پيوست , پيوستن , ضميمه سازي.

annexez (verbe)

: پيوستن , ضميمه كردن , ضميمه , پيوست , پيوستن , ضميمه سازي.

annexons (verbe)

: پيوستن , ضميمه كردن , ضميمه , پيوست , پيوستن , ضميمه سازي.

anniversaire (nom masculin)

: سوگواري ساليانه , جشن ساليانه عروسي , مجلس يادبود يا جشن ساليانه , جشن يادگاري.

annon ons (verbe)

: اگهي دادن , اعلا ن كردن , اخطار كردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشكاركردن , مدرك دادن.

annonce (nom fminin)

: اگهي , اعلا ن , خبر.

annoncent (verbe)

: اگهي دادن , اعلا ن كردن , اخطار كردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشكاركردن , مدرك دادن.

annoncer (verbe)

: اگهي دادن , اعلا ن كردن , اخطار كردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشكاركردن , مدرك دادن.

annoncez (verbe)

: اگهي دادن , اعلا ن كردن , اخطار كردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشكاركردن , مدرك دادن.

annot (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annot es (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annot s (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annota (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annotai (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annote (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annotent (verbe)

: ياداشت , تبصره , توجه كردن , ذكر كردن.

annoter (verbe)

: ياداشت , تبصره , توجه كردن , ذكر كردن.

annotez (verbe)

: ياداشت , تبصره , توجه كردن , ذكر كردن.

annotmes (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annotons (verbe)

: ياداشت , تبصره , توجه كردن , ذكر كردن.

annotrent (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annuaire (nom masculin)

: كتاب راهنما. , سالنامه , گزارشات سالا نه.

annuel (adjectif; adverbe)

: ساليانه , يك ساله.

annulation (nom fminin)

: الغاء , فسخ , ابطال.

annulent (verbe)

: لغو كردن , باطل كردن , خنثي كردن.

annuler (verbe)

: لغو كردن , باطل كردن , خنثي كردن.

annulez (verbe)

: لغو كردن , باطل كردن , خنثي كردن.

annulons (verbe)

: لغو كردن , باطل كردن , خنثي كردن.

anoblir (verbe)

: شريف گردانيدن , شرافت دادن , بلندكردن , تجليل كردن.

anoblis (verbe)

: شريف گردانيدن , شرافت دادن , بلندكردن , تجليل كردن.

anoblissent (verbe)

: شريف گردانيدن , شرافت دادن , بلندكردن , تجليل كردن.

anoblissez (verbe)

: شريف گردانيدن , شرافت دادن , بلندكردن , تجليل كردن.

anoblissons (verbe)

: شريف گردانيدن , شرافت دادن , بلندكردن , تجليل كردن.

anode (nom masculin)

: قطب مثبت (در پيل الكتريكي) , الكترود مثبت يا اند.

anomal (adjectif; adverbe)

: غير عادي , خارج از رسم , بيمورد , مغاير , متناقض , بي شباهت , غير متشابه.

anomalie (nom f minin)

: خلا ف قاعده , غير متعارف , بي ترتيب.

anonyme (adjectif; adverbe)

: بي نام , داراي نام مستعار , تخلصي , لا ادري.

anormal (adjectif; adverbe)

: غير عادي , ناهنجار.

anse (nom fminin)

: خليج كوچك , خور , پناهگاه ساحلي دامنه كوه , :(ز.ع.) يارو , شخص , ادم.

ant cdence (nom f minin)

: تقدم , پيشي.

ant rieur (adjectif; adverbe)

: جلو(ي) , قدامي.

antagonisme (nom masculin)

: مخالفت , خصومت , هم اوري , اصل مخالف.

antagoniste (adjectif; adverbe)

: مخالفت اميز , خصومت اميز , رقابت اميز.

antagoniste (nom masculin)

: هم اورد , مخالف , ضد , رقيب , دشمن.

antarctique (adjectif; adverbe)

: مربوط به قطب جنوب , قطب جنوبي , قطب جنوب.

antc dent (adjectif; adverbe)

: مقدم , پيشين.

antenne (nom fminin)

: شاخك , موج گير , انتن.

anthologie (nom fminin)

: گلچين ادبي , منتخبات نظم و نثر , جنگ.

anthracite (nom masculin)

: ذغال سنگ خشك و خالص , انتراسيت.

anthropologie (nom f minin)

: علم انسان شناسي , مبحث روابط انسان با خدا.

anthropologique (adjectif; adverbe)

: وابسته بانسان شناسي , مربوط بطبيعت انساني.

anthropologue (nom masculin)

: انسان شناس.

antibiotique (nom masculin)

: پادزي , مانع ايجاد لطمه بزندگي , جلوگيري كننده از صدمه به حيات , مربوط به انتي انتي بيوزيس , ماده اي كه از بعضي موجودات ذره بيني بدست ميايد و باعث كشتن ميكربهاي ديگر ميشود.

anticipation (nom fminin)

: پيش بيني , انتظار , سبقت , وقوع قبل از موعد مقرر , پيشدستي.

anticipent (verbe)

: پيش بيني كردن , انتظار داشتن , پيشدستي كردن , جلوانداختن , پيش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticiper (verbe)

: پيش بيني كردن , انتظار داشتن , پيشدستي كردن , جلوانداختن , پيش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticipez (verbe)

: پيش بيني كردن , انتظار داشتن , پيشدستي كردن , جلوانداختن , پيش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticipons (verbe)

: پيش بيني كردن , انتظار داشتن , پيشدستي كردن , جلوانداختن , پيش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticongelant (nom masculin)

: ماده ء ضد يخ , ضد يخ.

antidote (nom masculin)

: ترياق , پادزهر , ضد سم , پازهر.

antipathie (nom fminin)

: احساس مخالف , ناسازگاري , انزجار.

antipathique (adjectif; adverbe)

: فاقد تمايل.

antiquaire (adjectif; adverbe)

: باستاني , وابسته بقديم , عتيقه شناس.

antique (adjectif; adverbe)

: كهنه , عتيقه , باستاني.

antiquit (nom fminin)

: عهد عتيق , روزگار باستان , قدمت.

antiseptique (adjectif; adverbe)

: دواي ضد عفوني , گندزدا , ضدعفوني , تميز و پاكيزه , مشخص , پلشت بر , جداگانه , پادگند.

antithese (nom f minin)

: پادگذاره , ضد و نقيض , تضاد , تناقض.

antitoxine (nom fminin)

: ماده ء ضدسم , ضد زهرابه , دفع سم.

anxi t (nom f minin)

: ارنگ , تشويش , دل واپسي , اضطراب , انديشه , اشتياق , نگراني.

ao t (nom masculin)

: همايون , بزرگ جاه , عظيم , عالي نسب , ماه هشتم سال مسيحي كه 13 روزاست , اوت.

aorte (nom fminin)

: اءورت , شريان بزرگ , شاهرگ

apaisent (verbe)

: ارام كردن , ساكت كردن , تسكين دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apaiser (verbe)

: ارام كردن , ساكت كردن , تسكين دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apaisez (verbe)

: ارام كردن , ساكت كردن , تسكين دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apaisons (verbe)

: ارام كردن , ساكت كردن , تسكين دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apathie (nom fminin)

: بي حسي , بي عاطفگي , خون سردي , بي علا قگي.

apathique (adjectif; adverbe)

: بي احساس , بي تفاوت , بي روح.

aper oivent (verbe)

: درك كردن , دريافتن , مشاهده كردن , ديدن , ملا حظه كردن.

apercevez (verbe)

: درك كردن , دريافتن , مشاهده كردن , ديدن , ملا حظه كردن.

apercevoir (verbe)

: درك كردن , دريافتن , مشاهده كردن , ديدن , ملا حظه كردن.

apercevons (verbe)

: درك كردن , دريافتن , مشاهده كردن , ديدن , ملا حظه كردن.

apercois (verbe)

: درك كردن , دريافتن , مشاهده كردن , ديدن , ملا حظه كردن.

aphorisme (nom masculin)

: سخن كوتاه , كلا م موجز , پند , كلمات قصار , پند و موعظه.

aphrodisiaque (nom masculin)

: مقوي باء , داروي مقوي غرايز جنسي.

aplanir (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

aplanis (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

aplanissent (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

aplanissez (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

aplanissons (verbe)

: سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن.

aplatir (verbe)

: پهن كردن , مسطح كردن , بيمزه كردن , نيم نت پايين امدن , روحيه خودرا باختن.

aplatis (verbe)

: پهن كردن , مسطح كردن , بيمزه كردن , نيم نت پايين امدن , روحيه خودرا باختن.

aplatissent (verbe)

: پهن كردن , مسطح كردن , بيمزه كردن , نيم نت پايين امدن , روحيه خودرا باختن.

aplatissez (verbe)

: پهن كردن , مسطح كردن , بيمزه كردن , نيم نت پايين امدن , روحيه خودرا باختن.

aplatissons (verbe)

: پهن كردن , مسطح كردن , بيمزه كردن , نيم نت پايين امدن , روحيه خودرا باختن.

apog e (nom masculin)

: اوج , نقطه ء اوج , ذروه , اعلي درجه , نقطه ء كمال.

apologetique (adjectif; adverbe)

: پوزش اميز , اعتذاري , دفاعي.

apoplectique (adjectif; adverbe)

: سكته اي , دچار سكته , سكته اور.

apostrophe (nom fminin)

: اپوستروف.

apoth ose (nom fminin)

: ستايش اغراق اميز , رهايي از زندگي خاكي وعروج باسمانها.

apothicaire (nom masculin)

: داروگر , داروساز , داروفروش.

app tit (nom masculin)

: ميل و رغبت ذاتي , اشتها , ارزو , اشتياق.

appara s (verbe)

: ظاهرشدن , پديدار شدن.

apparaissent (verbe)

: ظاهرشدن , پديدار شدن.

apparaissez (verbe)

: ظاهرشدن , پديدار شدن.

apparaissons (verbe)

: ظاهرشدن , پديدار شدن.

apparaitre (verbe)

: ظاهرشدن , پديدار شدن.

apparatre (verbe)

: ظاهرشدن , پديدار شدن.

appareil (nom masculin)

: اسباب , الت , دستگاه , لوازم , ماشين , جهاز.

apparemment (adjectif; adverbe)

: ظاهرا.

apparence (nom f minin)

: صورت ظاهر , شباهت , قيافه , ظن قوي , تظاهر.

apparent (verbe)

: بسته , متصل.

apparent rent (verbe)

: بسته , متصل.

apparenta (verbe)

: بسته , متصل.

apparentai (verbe)

: بسته , متصل.

apparente (verbe)

: بسته , متصل.

apparentent (verbe)

: بستن , وصل كردن.

apparenter (verbe)

: بستن , وصل كردن.

apparentes (verbe)

: بسته , متصل.

apparentez (verbe)

: بستن , وصل كردن.

apparentmes (verbe)

: بسته , متصل.

apparentons (verbe)

: بستن , وصل كردن.

apparents (verbe)

: بسته , متصل.

apparition (nom f minin)

: ظهور , پيدايش , ظاهر , نمايش , نمود , سيما , منظر.

appartement (nom fminin)

: اپارتمان.

appartenance (nom f minin)

: جزء , ضميمه , دستگاه , اسباب , جهاز , حالت ربط و اتصال , متعلقات.

appartenant (verbe)

: متعلقات , وابسته ها (بصورت جمع) , متعلقات واموال , دارايي.

appartenez (verbe)

: تعلق داشتن , مال كسي بودن , وابسته بودن.

appartenir (verbe)

: تعلق داشتن , مال كسي بودن , وابسته بودن.

appartenons (verbe)

: تعلق داشتن , مال كسي بودن , وابسته بودن.

appartiennent (verbe)

: تعلق داشتن , مال كسي بودن , وابسته بودن.

appartiens (verbe)

: تعلق داشتن , مال كسي بودن , وابسته بودن.

appauvrir (verbe)

: فقير كردن , بي نيرو كردن , بي قوت كردن , بي خاصيت كردن.

appauvris (verbe)

: فقير كردن , بي نيرو كردن , بي قوت كردن , بي خاصيت كردن.

appauvrissent (verbe)

: فقير كردن , بي نيرو كردن , بي قوت كردن , بي خاصيت كردن.

appauvrissez (verbe)

: فقير كردن , بي نيرو كردن , بي قوت كردن , بي خاصيت كردن.

appauvrissons (verbe)

: فقير كردن , بي نيرو كردن , بي قوت كردن , بي خاصيت كردن.

appel (verbe)

: فرا خوانده.

appel (nom masculin)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appel es (verbe)

: فرا خوانده.

appel s (verbe)

: فرا خوانده.

appela (verbe)

: فرا خوانده.

appelai (verbe)

: فرا خوانده.

appelant (verbe)

: فراخواني , فراخواننده.

appele (verbe)

: فرا خوانده.

appelent (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appeler (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appelez (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appelmes (verbe)

: فرا خوانده.

appelons (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appelrent (verbe)

: فرا خوانده.

appendice (nom masculin)

: ضميمه , پيوست.

applaudir (verbe)

: افرين گفتن , تحسين كردن , كف زدن , ستودن.

applaudis (verbe)

: افرين گفتن , تحسين كردن , كف زدن , ستودن.

applaudissement (nom masculin)

: كف زدن , هلهله كردن , تشويق و تمجيد , تحسين.

applaudissent (verbe)

: افرين گفتن , تحسين كردن , كف زدن , ستودن.

applaudissez (verbe)

: افرين گفتن , تحسين كردن , كف زدن , ستودن.

applaudissons (verbe)

: افرين گفتن , تحسين كردن , كف زدن , ستودن.

applicabilit (nom f minin)

: كاربست پذيري.

applicable (adjectif; adverbe)

: كاربست پذير.

application (nom fminin)

: اجرا , انجام.

appliqu e (verbe)

: عملي , بكار بردني , بكاربرده (شده) , براي هدف معين بكار رفته , وضع معموله.

applique (verbe)

: بكار بردن , بكار زدن , استعمال كردن , اجرا كردن , اعمال كردن , متصل كردن , بهم بستن , درخواست كردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

appliquent (verbe)

: بكار بردن , بكار زدن , استعمال كردن , اجرا كردن , اعمال كردن , متصل كردن , بهم بستن , درخواست كردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

appliquer (verbe)

: بكار بردن , بكار زدن , استعمال كردن , اجرا كردن , اعمال كردن , متصل كردن , بهم بستن , درخواست كردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

appoint (nom masculin)

: سهم , اعانه , هم بخشي , همكاري وكمك.

appointements (nom masculin)

: حقوق , شهريه , مواجب , حقوق دادن.

appointent (verbe)

: تعيين كردن , برقرار كردن , منصوب كردن , گماشتن , واداشتن.

appointer (verbe)

: تعيين كردن , برقرار كردن , منصوب كردن , گماشتن , واداشتن.

appointez (verbe)

: تعيين كردن , برقرار كردن , منصوب كردن , گماشتن , واداشتن.

appointons (verbe)

: تعيين كردن , برقرار كردن , منصوب كردن , گماشتن , واداشتن.

apport (nom masculin)

: سهم , اعانه , هم بخشي , همكاري وكمك.

apportant (verbe)

: جذاب , دلربا , گيرنده.

apportent (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

apporter (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

apportez (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

apportons (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

appr ciation (nom fminin)

: قدرداني , تقدير , درك قدر يا بهاي چيزي.

appr cient (verbe)

: قدرداني كردن (از) , تقدير كردن , درك كردن , احساس كردن , بربهاي چيزي افزودن , قدر چيزي را دانستن.

appr ciez (verbe)

: قدرداني كردن (از) , تقدير كردن , درك كردن , احساس كردن , بربهاي چيزي افزودن , قدر چيزي را دانستن.

appr hendent (verbe)

: دريافتن , درك كردن , توقيف كردن , بيم داشتن , هراسيدن.

appr hendez (verbe)

: دريافتن , درك كردن , توقيف كردن , بيم داشتن , هراسيدن.

appr hensif (adjectif; adverbe)

: بيمناك , نگران , درك كننده , باهوش , زودفهم.

appr imes (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

appr tent (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

appr tez (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

apprciable (adjectif; adverbe)

: قابل تحسين , قابل ارزيابي , محسوس.

apprcier (verbe)

: قدرداني كردن (از) , تقدير كردن , درك كردن , احساس كردن , بربهاي چيزي افزودن , قدر چيزي را دانستن.

apprcions (verbe)

: قدرداني كردن (از) , تقدير كردن , درك كردن , احساس كردن , بربهاي چيزي افزودن , قدر چيزي را دانستن.

apprenant (verbe)

: فراگيري , معرفت , دانش , يادگيري , اطلا ع , فضل وكمال.

apprendre (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprends (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprenez (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprennent (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprenons (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprenti (nom masculin)

: شاگرد , شاگردي كردن , كاراموز.

apprentissage (nom masculin)

: شاگردي , تلمذ , كاراموزي.

apprhender (verbe)

: دريافتن , درك كردن , توقيف كردن , بيم داشتن , هراسيدن.

apprhendons (verbe)

: دريافتن , درك كردن , توقيف كردن , بيم داشتن , هراسيدن.

apprhension (nom f minin)

: درك , فهم , بيم , هراس , دستگيري.

apprhensive (adjectif; adverbe)

: بيمناك , نگران , درك كننده , باهوش , زودفهم.

apprirent (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

appris (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

apprise (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

apprises (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

apprit (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

approbation (nom fminin)

: تصويب , موافقت , تجويز.

approchent (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

approcher (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

approchez (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

approchons (verbe)

: مشي , نزديك شدن.

approfondir (verbe)

: گود كردن , گودشدن.

approfondis (verbe)

: گود كردن , گودشدن.

approfondissent (verbe)

: گود كردن , گودشدن.

approfondissez (verbe)

: گود كردن , گودشدن.

approfondissons (verbe)

: گود كردن , گودشدن.

appropi (adjectif; adverbe)

: اختصاص دادن , براي خود برداشتن , ضبط كردن , درخور , مناسب , مقتضي.

appropriation (nom fminin)

: تخصيص , منظوركردن (بودجه).

approprient (verbe)

: اختصاص دادن , براي خود برداشتن , ضبط كردن , درخور , مناسب , مقتضي.

approprier (verbe)

: اختصاص دادن , براي خود برداشتن , ضبط كردن , درخور , مناسب , مقتضي.

appropriez (verbe)

: اختصاص دادن , براي خود برداشتن , ضبط كردن , درخور , مناسب , مقتضي.

approprions (verbe)

: اختصاص دادن , براي خود برداشتن , ضبط كردن , درخور , مناسب , مقتضي.

approuvent (verbe)

: تصويب كردن , موافقت كردن (با) , ازمايش كردن , پسند كردن , رواداشتن.

approuver (verbe)

: تصويب كردن , موافقت كردن (با) , ازمايش كردن , پسند كردن , رواداشتن.

approuvez (verbe)

: تصويب كردن , موافقت كردن (با) , ازمايش كردن , پسند كردن , رواداشتن.

approuvons (verbe)

: تصويب كردن , موافقت كردن (با) , ازمايش كردن , پسند كردن , رواداشتن.

approvisionn (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approvisionn e (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approvisionn mes (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approvisionn rent (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approvisionna (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approvisionnai (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approvisionnant (verbe)

: مشروط بر اينكه , در صورت.

approvisionnement (nom masculin)

: بدست اوري , تهيه. , منبع , موجودي , تامين كردن , تدارك ديدن.

approvisionnent (verbe)

: تهيه كردن , مقرر داشتن , تدارك ديدن.

approvisionner (verbe)

: تهيه كردن , مقرر داشتن , تدارك ديدن.

approvisionnes (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approvisionnez (verbe)

: تهيه كردن , مقرر داشتن , تدارك ديدن.

approvisionnons (verbe)

: تهيه كردن , مقرر داشتن , تدارك ديدن.

approvisionns (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتيكه.

approximatif (adjectif; adverbe)

: تقريبي , تقريب زدن.

approximative (adjectif; adverbe)

: تقريبي , تقريب زدن.

apprter (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

apprtons (verbe)

: پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن.

apptisant (adjectif; adverbe)

: محرك , اشتهااور.

appui (nom masculin)

: تحمل كردن , حمايت كردن , متكفل بودن , نگاهداري , تقويت , تاييد , كمك , پشتيبان زير برد , زير بري , پشتيباني كردن.

appuyent (verbe)

: تحمل كردن , حمايت كردن , متكفل بودن , نگاهداري , تقويت , تاييد , كمك , پشتيبان زير برد , زير بري , پشتيباني كردن.

appuyer (verbe)

: تحمل كردن , حمايت كردن , متكفل بودن , نگاهداري , تقويت , تاييد , كمك , پشتيبان زير برد , زير بري , پشتيباني كردن.

appuyez (verbe)

: تحمل كردن , حمايت كردن , متكفل بودن , نگاهداري , تقويت , تاييد , كمك , پشتيبان زير برد , زير بري , پشتيباني كردن.

appuyons (verbe)

: تحمل كردن , حمايت كردن , متكفل بودن , نگاهداري , تقويت , تاييد , كمك , پشتيبان زير برد , زير بري , پشتيباني كردن.

apre (adjectif; adverbe)

: تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا يم.

apritif (nom masculin)

: غذا يا اشاميدني اشتهااور قبل از غذا , پيش غذا.

aprs (pr position; divers)

: پس از , بعداز , در عقب , پشت سر , درپي , در جستجوي , در صدد , مطابق , بتقليد , بيادبود.

aprs-demain (pr position; divers)

: فردا , روز بعد.

aprs-midi (nom f minin)

: بعدازظهر , عصر.

apte (adjectif; adverbe)

: مستعد , قابل , درخور , مناسب , شايسته , محتمل , متمايل , اماده , زرنگ.

aptitude (nom fminin)

: استعداد , گنجايش , شايستگي , لياقت , تمايل طبيعي , ميل ذاتي.

apurent (verbe)

: مميزي , رسيدگي.

apurer (verbe)

: مميزي , رسيدگي.

apurez (verbe)

: مميزي , رسيدگي.

apurons (verbe)

: مميزي , رسيدگي.

aquatique (adjectif; adverbe)

: وابسته به اب , جانور يا گياه ابزي , ابزي.

aqueduc (nom masculin)

: كانال يا مجراي اب , قنات.

aqueux (adjectif; adverbe)

: اب , ابدار.

ar (adjectif; adverbe)

: هوايي , هوا مانند , با روح , پوچ , واهي , خودنما.

ar ne (nom fminin)

: پهنه , ميدان مسابقات (در روم قديم) , عرصه , گود , , صحنه , ارن.

ar te (nom fminin)

: پل , جسر , برامدگي بيني , سكوبي درعرشه كشتي كه مورد استفاده كاپيتان وافسران قرار ميگيرد , بازي ورق , پل ساختن , اتصال دادن.

arachide (nom f minin)

: بادام زميني , پسته زميني , رنگ كتاني , رنگ كنف

araigne (nom f minin)

: عنكبوت , كارتنه , كارتنك , ناتنك.

aration (nom f minin)

: تهويه.

arbitraire (adjectif; adverbe)

: اختياري , دلخواه , مطلق , مستبدانه , قراردادي.

arbitre (nom masculin)

: داور مسابقات , داور , داوري كردن , داور مسابقات شدن.

arbitrent (verbe)

: حكميت كردن (در) , فيصل دادن , فتوي دادن.

arbitrer (verbe)

: حكميت كردن (در) , فيصل دادن , فتوي دادن.

arbitrez (verbe)

: حكميت كردن (در) , فيصل دادن , فتوي دادن.

arbitrons (verbe)

: حكميت كردن (در) , فيصل دادن , فتوي دادن.

arborent (verbe)

: بالا بردن , ترقي دادن , اضافه حقوق.

arborer (verbe)

: بالا بردن , ترقي دادن , اضافه حقوق.

arborez (verbe)

: بالا بردن , ترقي دادن , اضافه حقوق.

arborons (verbe)

: بالا بردن , ترقي دادن , اضافه حقوق.

arbre (nom masculin)

: درخت.

arbre de renvoi

: دنده عقب , دنده دو در اتومبيل.

arbuste (nom masculin)

: بوته , گلبن , بوته توت فرنگي , درختچه , بوته دار كردن.

arc (nom masculin)

: كمان , طاق , قوس , بشكل قوس ياطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شيطان , موذي , رءيس , اصلي , : پيشوندي بمعني' رءيس' و' كبير' و' بزرگ.'

arcade (nom fminin)

: گذرگاه طاقدار , طاقهاي پشت سرهم.

archaique (adjectif; adverbe)

: كهنه , قديمي , غير مصطلح (بواسطه قدمت).

arche (nom f minin)

: كشتي , قايق , صندوقچه.

archipel (nom masculin)

: مجمع الجزاير.

architecte (nom masculin)

: معمار.

archives (nom; pluriel)

: بايگاني , ضبط اسناد و اوراق بايگاني.

arctique (adjectif; adverbe)

: شمالي , وابسته بقطب شمال , سرد , شمالگان.

ardent (adjectif; adverbe)

: گرم , سوزان , تند و تيز.

ardeur (nom fminin)

: گرمي , حرارت , تب و تاب , شوق , غيرت.

ardu (adjectif; adverbe)

: دشوار , پر زحمت , پرالتهاب , صعب الصعود.

arent (verbe)

: بادخور كردن , تهويه كردن , هوا دادن به , پاك كردن.

arez (verbe)

: بادخور كردن , تهويه كردن , هوا دادن به , پاك كردن.

argent (nom masculin)

: پول , اسكناس , سكه , مسكوك , ثروت.

argentin (adjectif; adverbe)

: نقره اي , نقره , فلز اب نقره اي.

argile (nom f minin)

: خاك رس , رس , گل , خاك كوزه گري , سفال.

argot (nom masculin)

: بزبان عاميانه , واژه عاميانه وغير ادبي , بزبان يا لهجه مخصوص , اصطلا ح عاميانه.

arguent (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

arguer (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

arguez (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

argument (nom masculin)

: نشانوند , استدلا ل.

arguons (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

aride (adjectif; adverbe)

: خشك , باير , لم يزرع , خالي , بيمزه , بيروح , بي لطافت.

aristocrate (nom masculin)

: عضو دسته ء اشراف , طرفدار حكومت اشراف , نجيب زاده.

aristocratie (nom fminin)

: حكومت اشرافي , طبقه ء اشراف.

arithm tique (nom fminin)

: علم حساب , حساب , حسابي , حسابگر , حسابدان.

arithmetique (adjectif; adverbe)

: حسابي.

arm (adjectif; adverbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm es (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm mes (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm s (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arma (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armai (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armature (nom fminin)

: القاگير , زره , جوشن , پوشش , ميله فلزي.

arme (nom f minin)

: ارتش , لشگر , سپاه , گروه , دسته , جمعيت , صف.

arme (nom fminin)

: جنگ افزار , سلا ح , اسلحه , حربه , مسلح كردن.

arme (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armement (nom masculin)

: سلا ح , تسليحات , جنگ افزار.

arment (verbe)

: بازو , مسلح كردن.

armer (verbe)

: بازو , مسلح كردن.

armez (verbe)

: بازو , مسلح كردن.

armistice (nom masculin)

: متاركه ء جنگ , صلح موقت.

armoire (nom fminin)

: گنجه , قفسه , گنجه ظروف غذا وغيره.

armons (verbe)

: بازو , مسلح كردن.

armrent (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armure (nom f minin)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش كردن , زرهي كردن.

aro (pr position; divers)

: مربوط به پرواز يا هواپيما.

arodynamique (adjectif; adverbe)

: مربوط به مبحث حركت گازها و هوا.

aromatique (adjectif; adverbe)

: خوشبو , معطر , بودار , گياه خوشبو.

aromatisant (verbe)

: چاشني , چيزي كه براي خوش مزه كردن ومعطر كردن بكار مي رود.

aromatisent (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشني , مزه دار كردن , خوش مزه كردن , چاشني زدن به , معطركردن.

aromatiser (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشني , مزه دار كردن , خوش مزه كردن , چاشني زدن به , معطركردن.

aromatisez (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشني , مزه دار كردن , خوش مزه كردن , چاشني زدن به , معطركردن.

aromatisons (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشني , مزه دار كردن , خوش مزه كردن , چاشني زدن به , معطركردن.

arome (nom masculin)

: ماده ء عطري , بوي خوش عطر , بو , رايحه.

aroport (nom masculin)

: فرودگاه.

arr t (nom masculin)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

arr ter (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

arr tons (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

arrachent (verbe)

: برداشت كردن , رفع كردن , عزل كردن.

arracher (verbe)

: برداشت كردن , رفع كردن , عزل كردن.

arrachez (verbe)

: برداشت كردن , رفع كردن , عزل كردن.

arrachons (verbe)

: برداشت كردن , رفع كردن , عزل كردن.

arraisonnent (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

arraisonner (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

arraisonnez (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

arraisonnons (verbe)

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن.

arrangement (nom masculin)

: ترتيب , نظم , قرار , مقدمات , تصفيه.

arrangent (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

arrangeons (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

arranger (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

arrangez (verbe)

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن.

arrentent (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

arrenter (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

arrentez (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

arrentons (verbe)

: اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

arrestation (nom fminin)

: توقيف , توقيف كردن , بازداشتن , جلوگيري كردن.

arrhes (nom fminin)

: سپرده , ته نشست , سپردن.

arri re (adjectif; adverbe)

: پروردن , تربيت كردن , بلند كردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

arrivage (nom masculin)

: ورود , دخول.

arrive (nom f minin)

: ورود , دخول.

arrivent (verbe)

: وارد شدن , رسيدن , موفق شدن.

arriver (verbe)

: وارد شدن , رسيدن , موفق شدن.

arrivez (verbe)

: وارد شدن , رسيدن , موفق شدن.

arriviste (adjectif; adverbe)

: بازور , تحميل كنننده.

arrivons (verbe)

: وارد شدن , رسيدن , موفق شدن.

arrogance (nom fminin)

: گردنفرازي , خودبيني , تكبر , نخوت , گستاخي , شدت عمل.

arrogant (adjectif; adverbe)

: گردن فراز , متكبر , خودبين , گستاخ , پرنخوت.

arrogent (verbe)

: ادعا , دعوي , مطالبه , ادعا كردن.

arrogeons (verbe)

: ادعا , دعوي , مطالبه , ادعا كردن.

arroger (verbe)

: ادعا , دعوي , مطالبه , ادعا كردن.

arrogez (verbe)

: ادعا , دعوي , مطالبه , ادعا كردن.

arrond mes (verbe)

: بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondi (adjectif; adverbe)

: بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondi (verbe)

: بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondie (verbe)

: بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondies (verbe)

: بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondir (verbe)

: گرد(گعرد) كردن , كامل كردن , تكميل كردن , دور زدن , مدور , گردي , منحني , دايره وار , عدد صحيح , مبلغ زياد.

arrondirent (verbe)

: بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondis (verbe)

: گرد(گعرد) كردن , كامل كردن , تكميل كردن , دور زدن , مدور , گردي , منحني , دايره وار , عدد صحيح , مبلغ زياد.

arrondissant (verbe)

: گرد كردن.

arrondissement (nom masculin)

: بخش , ناحيه , حوزه , بلوك.

arrondissent (verbe)

: گرد(گعرد) كردن , كامل كردن , تكميل كردن , دور زدن , مدور , گردي , منحني , دايره وار , عدد صحيح , مبلغ زياد.

arrondissez (verbe)

: گرد(گعرد) كردن , كامل كردن , تكميل كردن , دور زدن , مدور , گردي , منحني , دايره وار , عدد صحيح , مبلغ زياد.

arrondissons (verbe)

: گرد(گعرد) كردن , كامل كردن , تكميل كردن , دور زدن , مدور , گردي , منحني , دايره وار , عدد صحيح , مبلغ زياد.

arrosent (verbe)

: اب , ابگونه , پيشاب , مايع , اب دادن.

arroser (verbe)

: اب , ابگونه , پيشاب , مايع , اب دادن.

arroseuse (nom fminin)

: اب پاش , گلا ب پاش , با اب پاش پاشيدن.

arrosez (verbe)

: اب , ابگونه , پيشاب , مايع , اب دادن.

arrosons (verbe)

: اب , ابگونه , پيشاب , مايع , اب دادن.

arrtent (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

arrtez (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

ars nique (nom masculin)

: اكسيد ارسنيك بفرمول.sA2O3

arsenal (nom masculin)

: قورخانه , زرادخانه , انبار , مهمات جنگي.

art (nom masculin)

: هنر , فن , صنعت , استعداد , استادي , نيرنگ.

artefact (nom masculin)

: محصول مصنوعي , مصنوع.

arthrite (nom fminin)

: ورم مفاصل , اماس مفصل.

artichaut (nom masculin)

: انگنار , كنگر فرنگي.

article (nom masculin)

: كالا , متاع , چيز , اسباب , ماده , بند , فصل , شرط , مقاله , گفتار , حرف تعريف(مثل تهع). , فقره , اقلا م , رقم , تكه , قطعه خبري , بخش.

articul (adjectif; adverbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار كردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articulation (nom f minin)

: بند , مفصل بندي , تلفظ شمرده , طرز گفتار.

articulation

: درزه , بند گاه , بند , مفصل , پيوندگاه , زانويي , جاي كشيدن ترياك با استعمال نوشابه , لولا , مشترك , توام , شركتي , مشاع , شريك , متصل , كردن , خرد كردن , بند بند كردن , مساعي مشترك.

articulent (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار كردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articuler (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار كردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articuler

: درزه , بند گاه , بند , مفصل , پيوندگاه , زانويي , جاي كشيدن ترياك با استعمال نوشابه , لولا , مشترك , توام , شركتي , مشاع , شريك , متصل , كردن , خرد كردن , بند بند كردن , مساعي مشترك.

articulez (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار كردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articulons (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار كردن , ماهر در صحبت , بندبند.

artifice (nom masculin)

: استادي , مهارت , هنر , اختراع , نيرنگ , تزوير , تصنع.

artillerie (nom f minin)

: توپخانه , توپ.

artisan (nom masculin)

: صنعتگر , صنعتكار , افزارمند.

artiste (nom masculin)

: هنرور , هنرمند , هنرپيشه , صنعتگر , نقاش و هنرمند , موسيقيدان.

artistique (adjectif; adverbe)

: هنرمندانه , باهنر , مانند هنرپيشه و هنرمند.

artre (nom f minin)

: شريان , شاهرگ , سرخرگ.

as (nom masculin)

: تك خال ,اس ,ذره ,نقطه ,در شرف ,ستاره يا قهرمان تيمهاي بازي ,رتبه اول ,خلباني كه حداقل پنج هواپيماي دشمن را سرنگون كرده باشد.

as (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

asbeste (nom masculin)

: پنبه نسوز , پنبه كوهي , سنگ معدني داراي رشته هاي بلند(مانند امفيبل).

ascendance (nom fminin)

: دودمان , تبار.

ascendant (adjectif; adverbe)

: فراز جو , فراز گراي , صعودي , بالا رونده , سمت الراس , نوك.

ascenseur (nom masculin)

: اسانسور , بالا برنده , بالا بر.

ascension (nom f minin)

: سربالا يي , فراز , صعود , ترقي , عروج , فرازروي.

asctique (adjectif; adverbe)

: رياضت كش , مرتاض , تارك دنيا , زاهد , زاهدانه.

aseptique (adjectif; adverbe)

: ضدعفوني شده , بي گند.

asexuel (adjectif; adverbe)

: فاقد خاصيت جنسي , غير جنسي , بدون عمل جنسي.

asiatique (adjectif; adverbe)

: اسيايي , اهل اسيا.

asile (nom masculin)

: پناهگاه , بستگاه , گريزگاه , نوانخانه , يتيم خانه , تيمارستان.

aspect (nom masculin)

: نمود , سيما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه.

asperge (nom f minin)

: مارچوبه ء رسمي.

asphalte (nom masculin)

: قير خيابان , اسفالت , قير معدني , زفت معدني.

asphaltent (verbe)

: قير خيابان , اسفالت , قير معدني , زفت معدني.

asphalter (verbe)

: قير خيابان , اسفالت , قير معدني , زفت معدني.

asphaltez (verbe)

: قير خيابان , اسفالت , قير معدني , زفت معدني.

asphaltons (verbe)

: قير خيابان , اسفالت , قير معدني , زفت معدني.

aspirant (nom masculin)

: جويا , طالب , داوطلب كار يا مقام , ارزومند , حروف حلقي

aspirateur (nom masculin)

: باد خور گذاردن براي , بيرون ريختن , بيرون دادن , خالي كردن , مخرج , منفذ , دريچه.

aspiration (nom fminin)

: پس گرفتن , باز گرفتن , صرفنظر كردن , بازگيري.

aspirent (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو كردن , اشتياق داشتن , هوش داشتن , بلند پروازي كردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق كردن.

aspirer (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو كردن , اشتياق داشتن , هوش داشتن , بلند پروازي كردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق كردن.

aspirez (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو كردن , اشتياق داشتن , هوش داشتن, بلند پروازي كردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق كردن.

aspirons (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو كردن , اشتياق داشتن , هوش داشتن , بلند پروازي كردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق كردن.

ass chent (verbe)

: زهكش , ابگذر , زهكش فاضل اب , اب كشيدن از , زهكشي كردن , كشيدن , زير اب زدن , زير اب.

ass chez (verbe)

: زهكش , ابگذر , زهكش فاضل اب , اب كشيدن از , زهكشي كردن , كشيدن , زير اب زدن , زير اب.

ass n (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

ass nai (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

ass ne (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

ass nent (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطوركردن , سكه ضرب كردن , اعتصاب كردن , اصابت , اعتصاب كردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

ass nes (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

ass nez (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطوركردن , سكه ضرب كردن , اعتصاب كردن , اصابت , اعتصاب كردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

ass nrent (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

ass ns (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

assaillant (nom masculin)

: حمله كننده.

assaille (verbe)

: يورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز يا حمله كردن.

assaillent (verbe)

: يورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز يا حمله كردن.

assaillez (verbe)

: يورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز يا حمله كردن.

assaillir (verbe)

: يورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز يا حمله كردن.

assaillons (verbe)

: يورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز يا حمله كردن.

assainir (verbe)

: پاك كردن , تصفيه كردن , پالودن.

assainis (verbe)

: پاك كردن , تصفيه كردن , پالودن.

assainissement (nom masculin)

: مراعات اصول بهداشت , بهسازي , سيستم تخليه فاضل اب.

assainissent (verbe)

: پاك كردن , تصفيه كردن , پالودن.

assainissez (verbe)

: پاك كردن , تصفيه كردن , پالودن.

assainissons (verbe)

: پاك كردن , تصفيه كردن , پالودن.

assambl e (nom fminin)

: همگذاري , مجمع.

assassin (nom masculin)

: قاتل.

assassinat (nom masculin)

: قتل , كشتار , ادمكشي , كشتن , بقتل رساندن.

assassinent (verbe)

: قتل , كشتار , ادمكشي , كشتن , بقتل رساندن.

assassiner (verbe)

: قتل , كشتار , ادمكشي , كشتن , بقتل رساندن.

assassinez (verbe)

: قتل , كشتار , ادمكشي , كشتن , بقتل رساندن.

assassinons (verbe)

: قتل , كشتار , ادمكشي , كشتن , بقتل رساندن.

assaut (nom masculin)

: يورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز يا حمله كردن.

asscher (verbe)

: زهكش , ابگذر , زهكش فاضل اب , اب كشيدن از , زهكشي كردن , كشيدن , زير اب زدن , زير اب.

asschons (verbe)

: زهكش , ابگذر , زهكش فاضل اب , اب كشيدن از , زهكشي كردن , كشيدن , زير اب زدن , زير اب.

assemblage (nom masculin)

: همگذاري , مجمع.

assemblent (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار كردن , جفت كردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن كردن , ملا قات كردن.

assembler (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار كردن , جفت كردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن كردن , ملا قات كردن.

assemblez (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار كردن , جفت كردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن كردن , ملا قات كردن.

assemblons (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار كردن , جفت كردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن كردن , ملا قات كردن.

assentent (verbe)

: موافقت كردن , رضايت دادن , موافقت , پذيرش.

assentez (verbe)

: موافقت كردن , رضايت دادن , موافقت , پذيرش.

assentiment (nom masculin)

: موافقت كردن , رضايت دادن , موافقت , پذيرش.

assentir (verbe)

: موافقت كردن , رضايت دادن , موافقت , پذيرش.

assentons (verbe)

: موافقت كردن , رضايت دادن , موافقت , پذيرش.

asseoir (verbe)

: نشستن , جلوس كردن , قرار گرفتن.

asservent (verbe)

: بنده كردن , غلا م كردن.

asservez (verbe)

: بنده كردن , غلا م كردن.

asservir (verbe)

: بنده كردن , غلا م كردن.

asservons (verbe)

: بنده كردن , غلا م كردن.

asseyant (verbe)

: جلسه , نشست , جا , نشيمن , صندلي , نشسته.

asseyent (verbe)

: نشستن , جلوس كردن , قرار گرفتن.

asseyez (verbe)

: نشستن , جلوس كردن , قرار گرفتن.

asseyois (verbe)

: نشستن , جلوس كردن , قرار گرفتن.

asseyons (verbe)

: نشستن , جلوس كردن , قرار گرفتن.

assez (adjectif; adverbe)

: بس , بسنده , كافي , شايسته , صلا حيت دار , قانع.

assez (pr position; divers)

: قدري , مقدار نامعلومي , تاحدي , مختصري.

assez grand

: قابل ملا حظه , بزرگ.

assidu (adjectif; adverbe)

: رنجبر , زحمت كش , ساعي , رنج برنده.

assignation (nom fminin)

: گمارش.

assignent (verbe)

: واگذار كردن , ارجاع كردن , تعيين كردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد كردن , اختصاص دادن , بخش كردن , ذكر كردن.

assigner (verbe)

: واگذار كردن , ارجاع كردن , تعيين كردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد كردن , اختصاص دادن , بخش كردن , ذكر كردن.

assignez (verbe)

: واگذار كردن , ارجاع كردن , تعيين كردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد كردن , اختصاص دادن , بخش كردن , ذكر كردن.

assignons (verbe)

: واگذار كردن , ارجاع كردن , تعيين كردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد كردن , اختصاص دادن , بخش كردن , ذكر كردن.

assimilent (verbe)

: يكسان كردن , هم جنس كردن , شبيه ساختن , در بدن جذب كردن , تحليل رفتن , سازش كردن , وفق دادن , تلفيق كردن , همانند ساختن.

assimiler (verbe)

: يكسان كردن , هم جنس كردن , شبيه ساختن , در بدن جذب كردن , تحليل رفتن , سازش كردن , وفق دادن , تلفيق كردن , همانند ساختن.

assimilez (verbe)

: يكسان كردن , هم جنس كردن , شبيه ساختن , در بدن جذب كردن , تحليل رفتن , سازش كردن , وفق دادن , تلفيق كردن , همانند ساختن.

assimilons (verbe)

: يكسان كردن , هم جنس كردن , شبيه ساختن , در بدن جذب كردن , تحليل رفتن , سازش كردن , وفق دادن , تلفيق كردن , همانند ساختن.

assise (nom fminin)

: لا يه.

assistance (nom f minin)

: كمك , مساعدت.

assistent (verbe)

: كمك كردن , مساعدت كردن.

assister (verbe)

: كمك كردن , مساعدت كردن.

assistez (verbe)

: كمك كردن , مساعدت كردن.

assistons (verbe)

: كمك كردن , مساعدت كردن.

assn mes (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

assna (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نيز بكار رفته وبمعني ضربت خورده و مصيبت ديده يا مصيبت زده ميباشد.

assnant (verbe)

: برجسته , قابل توجه , موثر , گيرنده , زننده.

assner (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطوركردن , سكه ضرب كردن , اعتصاب كردن , اصابت , اعتصاب كردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

assnons (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطوركردن , سكه ضرب كردن , اعتصاب كردن , اصابت , اعتصاب كردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

associ (nom masculin)

: هم پيوند , همبسته , اميزش كردن , معاشرت كردن , همدم شدن , پيوستن , مربوط ساختن , دانشبهري , شريك كردن , همدست , همقطار , عضو پيوسته , شريك , همسر , رفيق.

association (nom fminin)

: انبازي , مشاركت , شركاء.

associent (verbe)

: هم پيوند , همبسته , اميزش كردن , معاشرت كردن , همدم شدن , پيوستن , مربوط ساختن , دانشبهري , شريك كردن , همدست , همقطار , عضو پيوسته , شريك , همسر , رفيق.

associer (verbe)

: هم پيوند , همبسته , اميزش كردن , معاشرت كردن , همدم شدن , پيوستن , مربوط ساختن , دانشبهري , شريك كردن , همدست , همقطار , عضو پيوسته , شريك , همسر , رفيق.

associez (verbe)

: هم پيوند , همبسته , اميزش كردن , معاشرت كردن , همدم شدن , پيوستن , مربوط ساختن , دانشبهري , شريك كردن , همدست , همقطار , عضو پيوسته , شريك , همسر , رفيق.

associons (verbe)

: هم پيوند , همبسته , اميزش كردن , معاشرت كردن , همدم شدن , پيوستن , مربوط ساختن , دانشبهري , شريك كردن , همدست , همقطار , عضو پيوسته , شريك , همسر , رفيق.

assombrir (verbe)

: تاريك شدن , تاريك كردن.

assombris (verbe)

: تاريك شدن , تاريك كردن.

assombrissent (verbe)

: تاريك شدن , تاريك كردن.

assombrissez (verbe)

: تاريك شدن , تاريك كردن.

assombrissons (verbe)

: تاريك شدن , تاريك كردن.

assomment (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پايمال كردن , مضمحل كردن , مستغرق درانديشه شدن , دست پاچه كردن , درهم شكستن.

assommer (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پايمال كردن , مضمحل كردن , مستغرق درانديشه شدن , دست پاچه كردن , درهم شكستن.

assommez (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پايمال كردن , مضمحل كردن , مستغرق درانديشه شدن , دست پاچه كردن , درهم شكستن.

assommons (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پايمال كردن , مضمحل كردن , مستغرق درانديشه شدن , دست پاچه كردن , درهم شكستن.

assortir (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جوركردن , سوا كردن , دسته دسته كردن , جور درامدن , پيوستن , دمساز شدن

assortis (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جوركردن , سوا كردن , دسته دسته كردن , جور درامدن , پيوستن , دمساز شدن

assortissent (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جوركردن , سوا كردن , دسته دسته كردن , جور درامدن , پيوستن , دمساز شدن

assortissez (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جوركردن , سوا كردن , دسته دسته كردن , جور درامدن , پيوستن , دمساز شدن

assortissons (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جوركردن , سوا كردن , دسته دسته كردن , جور درامدن , پيوستن , دمساز شدن

assourdir (verbe)

: چيزي كه صدا را از بين ببرد , صدا خفه كن , پيچيدن , دم دهان كسي را گرفتن , چشم بستن , خاموش كردن , ساكت كردن.

assourdis (verbe)

: چيزي كه صدا را از بين ببرد , صدا خفه كن , پيچيدن , دم دهان كسي را گرفتن , چشم بستن , خاموش كردن , ساكت كردن.

assourdissent (verbe)

: چيزي كه صدا را از بين ببرد , صدا خفه كن , پيچيدن , دم دهان كسي را گرفتن , چشم بستن , خاموش كردن , ساكت كردن.

assourdissez (verbe)

: چيزي كه صدا را از بين ببرد , صدا خفه كن , پيچيدن , دم دهان كسي را گرفتن , چشم بستن , خاموش كردن , ساكت كردن.

assourdissons (verbe)

: چيزي كه صدا را از بين ببرد , صدا خفه كن , پيچيدن , دم دهان كسي را گرفتن , چشم بستن , خاموش كردن , ساكت كردن.

assumer (verbe)

: انجام دادن , تكميل كردن , تمام كردن , براوردن , واقعيت دادن.

assur (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assur (adjectif; adverbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assur es (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assur s (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assura (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assurai (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assurance (nom f minin)

: پشتگرمي , اطمينان , دلگرمي , خاطرجمعي , گستاخي , بيمه(مخصوصا بيمه عمر) , تعهد , قيد , گرفتاري , ضمانت , وثيقه , تضمين , گروي.

assure (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assurent (verbe)

: اطمينان دادن , بيمه كردن , مجاب كردن.

assurer (verbe)

: اطمينان دادن , بيمه كردن , مجاب كردن. , مطملن ساختن , متقاعد كردن , حتمي كردن , مراقبت كردن در , تضمين كردن.

assureur (nom masculin)

: متعهد , بيمه گر , تقبل كننده.

assurez (verbe)

: اطمينان دادن , بيمه كردن , مجاب كردن.

assurmes (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

assurons (verbe)

: اطمينان دادن , بيمه كردن , مجاب كردن.

assurrent (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بيمه شده , محرم.

asth nie (nom fminin)

: ضعف و ناتواني , سستي , ضعف قوه باء , عنن.

asthme (nom masculin)

: تنگي نفس , نفس تنگي , اسم , اهو.

astigmate (adjectif; adverbe)

: دچار بي نظمي در جليديه ء چشم , نامنظمي عدسي چشم.

astreignent (verbe)

: مجبوركردن , وادار كردن.

astreignez (verbe)

: مجبوركردن , وادار كردن.

astreignons (verbe)

: مجبوركردن , وادار كردن.

astreindre (verbe)

: مجبوركردن , وادار كردن.

astreins (verbe)

: مجبوركردن , وادار كردن.

astrisque (nom masculin)

: نشان ستاره (بدين شكل *) , با ستاره نشان كردن.

astronaute (nom masculin)

: فضانورد , مسافرفضايي.

astronome (nom masculin)

: ستاره شناس , اخترشناس , منجم.

astronomie (nom f minin)

: هيلت , علم هيلت , علم نجوم , ستاره شناسي , طالع بيني.

astuce (nom fminin)

: حيله , مكر , دستان و تزوير , تلبيس , روباه صفتي , خيانت , دورويي.

astucieux (adjectif; adverbe)

: زيرك , ناقلا , دانا , هوشيار , محيل , دقيق , موشكاف.

asymetrique (adjectif; adverbe)

: بي قرينه , غيرمتقارن , بي تناسب.

atelier (nom masculin)

: پيشه گاه , اتاق كار , كارگاه , كارخانه , هنركده , كارگاه هنري.

athl te (nom masculin)

: ورزشكار , پهلوان , قهرمان ورزش.

athl tisme (nom masculin)

: علم ورزش , ورزشكاري , پهلواني , زور ورزي.

athltique (adjectif; adverbe)

: ورزشي , پهلواني , تنومندي , ورزشكار.

atmosphre (nom f minin)

: پناد , كره ء هوا , جو , واحد فشار هوا , فضاي اطراف هر جسمي (مثل فضاي الكتريكي ومغناطيسي).

atmosphrique (adjectif; adverbe)

: هوايي , جوي.

atome (nom masculin)

: هسته , اتم , جوهر فرد , جزء لا يتجزي , كوچكترين ذره.

atomique (adjectif; adverbe)

: اتمي , تجزيه ناپذير.

atroce (adjectif; adverbe)

: با شرارت بي پايان , بيرحم , ستمگر , سبع.

atrophient (verbe)

: لا غري , ضعف بنيه , نقصان قوه ء ناميه , لا غركردن , خشك شدن , لا غر شدن.

atrophier (verbe)

: لا غري , ضعف بنيه , نقصان قوه ء ناميه , لا غركردن , خشك شدن , لا غر شدن.

atrophiez (verbe)

: لا غري , ضعف بنيه , نقصان قوه ء ناميه , لا غركردن , خشك شدن , لا غر شدن.

atrophions (verbe)

: لا غري , ضعف بنيه , نقصان قوه ء ناميه , لا غركردن , خشك شدن , لا غر شدن.

att nant (adjectif; adverbe)

: تخفيف دهنده.

att nuent (verbe)

: ضعيف شذن.

att nuez (verbe)

: ضعيف شذن.

attach (nom masculin)

: وابسته.

attach (adjectif; adverbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach e (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach mes (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach rent (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attacha (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attachai (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attachent (verbe)

: بستن , پيوستن , پيوست كردن , ضميمه كردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط كردن , توقيف شدن , دلبسته شدن.

attacher (verbe)

: بستن , پيوستن , پيوست كردن , ضميمه كردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط كردن , توقيف شدن , دلبسته شدن.

attaches (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attachez (verbe)

: بستن , پيوستن , پيوست كردن , ضميمه كردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط كردن , توقيف شدن , دلبسته شدن.

attachons (verbe)

: بستن , پيوستن , پيوست كردن , ضميمه كردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط كردن , توقيف شدن , دلبسته شدن.

attachs (verbe)

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attaque (nom f minin)

: افند , تك , تكش , تاخت , حمله كردن بر , مبادرت كردن به ,تاخت كردن , با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن , حمله , تاخت و تاز , يورش , اصابت يا نزول ناخوشي.

attaquent (verbe)

: افند , تك , تكش , تاخت , حمله كردن بر , مبادرت كردن به ,تاخت كردن , با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن , حمله , تاخت و تاز , يورش , اصابت يا نزول ناخوشي.

attaquer (verbe)

: افند , تك , تكش , تاخت , حمله كردن بر , مبادرت كردن به ,تاخت كردن , با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن , حمله , تاخت و تاز , يورش , اصابت يا نزول ناخوشي.

attaquez (verbe)

: افند , تك , تكش , تاخت , حمله كردن بر , مبادرت كردن به ,تاخت كردن , با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن , حمله , تاخت و تاز , يورش , اصابت يا نزول ناخوشي.

attaquons (verbe)

: افند , تك , تكش , تاخت , حمله كردن بر , مبادرت كردن به ,تاخت كردن , با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن , حمله , تاخت و تاز , يورش , اصابت يا نزول ناخوشي.

attard (adjectif; adverbe)

: ديرشده , ديرتر از موقع , از موقع گذشته.

atteignent (verbe)

: دست يافتن , رسيدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام كردن , بدست اوردن , بانتهارسيدن , زدن.

atteignez (verbe)

: دست يافتن , رسيدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام كردن , بدست اوردن , بانتهارسيدن , زدن.

atteignons (verbe)

: دست يافتن , رسيدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام كردن , بدست اوردن , بانتهارسيدن , زدن.

atteindre (verbe)

: دست يافتن , رسيدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام كردن , بدست اوردن , بانتهارسيدن , زدن.

atteins (verbe)

: دست يافتن , رسيدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام كردن , بدست اوردن , بانتهارسيدن , زدن.

attelent (verbe)

: اسباب , لوازم كار , طناب وقرقره , گلا ويز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , داراي اسباب و لوازم كردن , بعهده گرفتن , افسار كردن.

atteler (verbe)

: اسباب , لوازم كار , طناب وقرقره , گلا ويز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , داراي اسباب و لوازم كردن , بعهده گرفتن , افسار كردن.

attelez (verbe)

: اسباب , لوازم كار , طناب وقرقره , گلا ويز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , داراي اسباب و لوازم كردن , بعهده گرفتن , افسار كردن.

attelons (verbe)

: اسباب , لوازم كار , طناب وقرقره , گلا ويز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , داراي اسباب و لوازم كردن , بعهده گرفتن , افسار كردن.

attendent (verbe)

: صبر كردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار كشيدن , معطل شدن , پيشخدمتي كردن.

attendez (verbe)

: صبر كردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار كشيدن , معطل شدن , پيشخدمتي كردن.

attendons (verbe)

: صبر كردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار كشيدن , معطل شدن , پيشخدمتي كردن.

attendre (verbe)

: چشم داشتن , انتظار داشتن , منتظر بودن , حامله بودن. , صبر كردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار كشيدن , معطل شدن , پيشخدمتي كردن.

attendrir (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

attendris (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

attendrissent (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

attendrissez (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

attendrissons (verbe)

: نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

attends (verbe)

: صبر كردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار كشيدن , معطل شدن , پيشخدمتي كردن.

attente (nom fminin)

: بي تكليفي , وقفه , تعليق. , صف اتوبوس و غيره , صف , در صف ايستادن.

attentent (verbe)

: كوشش كردن , قصد كردن , مبادرت كردن به , تقلا كردن , جستجو كردن , كوشش , قصد.

attenter (verbe)

: كوشش كردن , قصد كردن , مبادرت كردن به , تقلا كردن , جستجو كردن , كوشش , قصد.

attentez (verbe)

: كوشش كردن , قصد كردن , مبادرت كردن به , تقلا كردن , جستجو كردن , كوشش , قصد.

attentif (adjectif; adverbe)

: مواظب , ملتفت , متوجه , بادقت.

attention (nom f minin)

: توجه , رسيدگي.

attention (prposition; divers)

: زنهاردادن , برحذربودن , حذركردن از , ملتفت بودن.

attentive (adjectif; adverbe)

: مواظب , ملتفت , متوجه , بادقت.

attentons (verbe)

: كوشش كردن , قصد كردن , مبادرت كردن به , تقلا كردن , جستجو كردن , كوشش , قصد.

atterrent (verbe)

: ترسانيدن , بي جرات كردن , ترس , جبن , وحشت زدگي , بي ميلي.

atterrer (verbe)

: ترسانيدن , بي جرات كردن , ترس , جبن , وحشت زدگي , بي ميلي.

atterrez (verbe)

: ترسانيدن , بي جرات كردن , ترس , جبن , وحشت زدگي , بي ميلي.

atterri (verbe)

: مالك , زمين دار , وابسته بزمين , فرود امده.

atterrie (verbe)

: مالك , زمين دار , وابسته بزمين , فرود امده.

atterries (verbe)

: مالك , زمين دار , وابسته بزمين , فرود امده.

atterrir (verbe)

: زمين , خشكي , خاك , سرزمين , ديار , به خشكي امدن , پياده شدن , رسيدن , بزمين نشستن.

atterrirent (verbe)

: مالك , زمين دار , وابسته بزمين , فرود امده.

atterris (verbe)

: زمين , خشكي , خاك , سرزمين , ديار , به خشكي امدن , پياده شدن , رسيدن , بزمين نشستن.

atterrisage (nom masculin)

: ورود بخشكي , فرودگاه هواپيما , بزمين نشستن هواپيما , پاگردان.

atterrissant (verbe)

: ورود بخشكي , فرودگاه هواپيما , بزمين نشستن هواپيما , پاگردان.

atterrissent (verbe)

: زمين , خشكي , خاك , سرزمين , ديار , به خشكي امدن , پياده شدن , رسيدن , بزمين نشستن.

atterrissez (verbe)

: زمين , خشكي , خاك , سرزمين , ديار , به خشكي امدن , پياده شدن , رسيدن , بزمين نشستن.

atterrissons (verbe)

: زمين , خشكي , خاك , سرزمين , ديار , به خشكي امدن , پياده شدن , رسيدن , بزمين نشستن.

atterrmes (verbe)

: مالك , زمين دار , وابسته بزمين , فرود امده.

atterrons (verbe)

: ترسانيدن , بي جرات كردن , ترس , جبن , وحشت زدگي , بي ميلي.

attestation (nom f minin)

: سوگندنامه , گواهينامه , شهادت نامه , استشهاد.

attestent (verbe)

: گواهي دادن , شهادت دادن , تصديق كردن.

attester (verbe)

: گواهي دادن , شهادت دادن , تصديق كردن.

attestez (verbe)

: گواهي دادن , شهادت دادن , تصديق كردن.

attestons (verbe)

: گواهي دادن , شهادت دادن , تصديق كردن.

attique

: اطاق كوچك زير شيرواني , وابسته به شهر اتن.

attirail (nom masculin)

: اموال شخصي زن , اثاث البيت , اثاث , اسباب , لوازم , متعلقات , ضماءم , لفافه.

attirant (adjectif; adverbe)

: كشنده , جاذب , جالب , دلكش , دلربا , فريبنده.

attirent (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

attirer (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

attirez (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

attirons (verbe)

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن.

attitude (nom fminin)

: گرايش , حالت , هيلت , طرز برخورد , روش و رفتار.

attnuer (verbe)

: ضعيف شذن.

attnuons (verbe)

: ضعيف شذن.

attractif (adjectif; adverbe)

: كشنده , جاذب , جالب , دلكش , دلربا , فريبنده.

attractive (adjectif; adverbe)

: كشنده , جاذب , جالب , دلكش , دلربا , فريبنده.

attrapant (verbe)

: واگير , فريبنده , جاذب.

attrape (nom f minin)

: شوخي فريب اميز , گول زدن , دست انداختن.

attrapent (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب كردن , درك كردن , فهميدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگيره , لغت چشمگير , شعار.

attraper (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب كردن , درك كردن , فهميدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگيره , لغت چشمگير , شعار.

attrapez (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب كردن , درك كردن , فهميدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگيره , لغت چشمگير , شعار.

attrapons (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب كردن , درك كردن , فهميدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگيره , لغت چشمگير , شعار.

attrayant (adjectif; adverbe)

: كشنده , جاذب , جالب , دلكش , دلربا , فريبنده.

attribuent (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل كردن (بر)

attribuer (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل كردن (بر)

attribuez (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل كردن (بر)

attribuons (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل كردن (بر)

attribut (nom masculin)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل كردن (بر)

aube (nom fminin)

: فجر , سپيده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

auberge (nom f minin)

: مسافرخانه , مهمانخانه , كاروانسرا , منزل , در مسافرخانه جادادن , مسكن دادن.

aucun (adjectif; adverbe)

: (.No) number= , : پاسخ نه , منفي , مخالف , خير , ابدا.

aucun (pronom personnel)

: هيچ , هيچيك , هيچكدام , بهيچوجه , نه , ابدا , اصلا.

aucune (pronom personnel)

: هيچ , هيچيك , هيچكدام , بهيچوجه , نه , ابدا , اصلا.

audace (nom fminin)

: بي باكي , بي پروايي , جسارت , گستاخي.

audacieux (adjectif; adverbe)

: بي پروا , بي باك , متهور , بي باكانه , بيشرم.

au-dehors (adjectif; adverbe)

: بيرون , برون , ظاهر , محيط , دست بالا , بروني.

au-dehors (pr position; divers)

: پهن , گسترش يافته , وسيع , خارج , بيرون , خارج از كشور , بيگانه , ممالك بيگانه.

au-del (adjectif; adverbe)

: انسوي , انطرف ماوراء , دورتر , برتر از.

au-dessous (adjectif; adverbe)

: زير , درزير , تحت , پايين تراز , كمتر از , تحت تسلط , مخفي در زير , كسري دار , كسر , زيرين.

au-dessous (pr position; divers)

: در زير , از زير , زيرين , پاييني , پايين.

au-dessus (adjectif; adverbe)

: بالا ي , روي , بالا ي سر , بر فراز , ان طرف , درسرتاسر , دربالا , بسوي ديگر , متجاوز از , بالا يي , رويي , بيروني , شفا يافتن , پايان يافتن , به انتها رسيدن , پيشوندي بمعني زيادو زياده و بيش.

au-dessus (prposition; divers)

: در بالا , بالا ي , بالا ي سر , نام برده , بالا تر , برتر , مافوق , واقع دربالا , سابق الذكر , مذكوردرفوق.

au-devant (adjectif; adverbe)

: پيش , جلو , درامتداد حركت كسي , روبجلو , سربجلو.

audible (adjectif; adverbe)

: شنيدني , سمعي.

audience (nom f minin)

: بار , ملا قات رسمي , حضار , مستمعين , شنودگان.

auditeur (nom masculin)

: مستمع , گوش دهنده , شنونده.

auditoire (nom masculin)

: تالا ر كنفرانس , تالا ر شنوندگان , شنودگاه.

augmentation (nom fminin)

: افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن. , افزايش , ترقي , سود , توسعه.

augmentent (verbe)

: افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن.

augmenter (verbe)

: افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن.

augmentez (verbe)

: افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن.

augmentons (verbe)

: افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن.

aujourd'hui (pr position; divers)

: امروز.

au-loin (adjectif; adverbe)

: دور , كناره گير.

au-millieu (prposition; divers)

: درميان , وسط.

aumone (nom f minin)

: صدقه , خيرات.

au-niveau (adjectif; adverbe)

: تراز , بطورناگهاني غضبناك شدن , بهيجان امدن , چهره گلگون كردن (در اثر احساسات و غيره) , سرخ شدن , قرمز كردن , اب را با فشار ريختن , سيفون توالت , ابريزمستراح را باز كردن (براي شستشوي ان) , تراز كردن (گاهي باup).

auprs (pr position; divers)

: نزديك , تقريبا , قريب , صميمي , نزديك شدن.

au-sommet (adjectif; adverbe)

: دربالا , بالا , بطرف بالا , در روي , دربالا ي.

aussi (adjectif; adverbe)

: نيز , همچنين , همينطور , بعلا وه , گذشته از اين.

austere (adjectif; adverbe)

: سخت , تند و تلخ , رياضت كش , تيره رنگ.

austrit (nom fminin)

: سختي , تروشرويي , رياضت , سادگي زياده از حد.

au-sud (adjectif; adverbe)

: جنوبي , اهل جنوب , جنوبا , بطرف جنوب.

autel (nom masculin)

: قربانگاه , مذبح , محراب , مجمره.

auteur (nom masculin)

: منصف , مولف , نويسنده , موسس , باني , باعث , خالق ,نيا , :نويسندگي كردن , تاليف و تصنيف كردن , باعث شدن.

authenticit (nom fminin)

: اعتبار , سنديت , صحت.

authentification (nom f minin)

: تصديق , سنديت.

authentique (adjectif; adverbe)

: صحيح , معتبر , درست , موثق , قابل اعتماد.

auto (nom masculin)

: اتومبيل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اكبر , اطاق اسانسور.

auto (pronom personnel)

: خود , خويش , خويشتن , نفس , نفس خود , عين , شخصيت , جنبه , حالت , حال , وضع , لقاح كردن.

autobus (nom masculin)

: گذرگاه , مسير عمومي.

autocrate (nom masculin)

: حاكم مطلق , سلطان مستبد , سلطان مطلق.

automatique (adjectif; adverbe)

: دستگاه خودكار , خودكار , مربوط به ماشينهاي خودكار , غير ارادي.

automatiques (adjectif; adverbe)

: دستگاه خودكار , خودكار , مربوط به ماشينهاي خودكار , غير ارادي.

automatisation (nom fminin)

: كنترل و هدايت دستگاهي بطور خودكار , دستگاه تنظيم خودكار.

automatisent (verbe)

: بصورت خودكار دراوردن , بطور خودكار عمل كردن , خودكار بودن.

automatiser (verbe)

: بصورت خودكار دراوردن , بطور خودكار عمل كردن , خودكار بودن.

automatisez (verbe)

: بصورت خودكار دراوردن , بطور خودكار عمل كردن , خودكار بودن.

automatisons (verbe)

: بصورت خودكار دراوردن , بطور خودكار عمل كردن , خودكار بودن.

automne (nom masculin)

: پاييز , خزان , برگ ريزان , زمان رسيدن و نزول چيزي , دوران كمال , اخرين قسمت , سومين دوره زندگي , زردي.

automobile (nom masculin)

: خودرو , اتومبيل , ماشين متحرك خودكار , ماشين خودرو , اتومبيل راندن , اتومبيل سوار شدن.

autonome (adjectif; adverbe)

: داراي حكومت مستقل , خودمختار , داراي زندگي مستقل , خودكاربطور غير ارادي , واحد كنترل داخلي.

autonomie (nom fminin)

: خودگراني.

autopsie (nom f minin)

: كالبد شكافي , تشريح مرده , تشريح نسج مرده (درمقابل biopsy).

autorisation (nom fminin)

: اجازه , اختيار.

autorisent (verbe)

: اجازه دادن , اختيار دادن , تصويب كردن.

autoriser (verbe)

: اجازه دادن , اختيار دادن , تصويب كردن.

autorisez (verbe)

: اجازه دادن , اختيار دادن , تصويب كردن.

autorisons (verbe)

: اجازه دادن , اختيار دادن , تصويب كردن.

autorit (nom fminin)

: قدرت , توانايي , اختيار , اجازه , اعتبار , نفوذ , مدرك يا ماخذي از كتاب معتبريا سندي , نويسنده ء معتبر , منبع صحيح و موثق , اولياء امور.

autour (pr position; divers)

: گرداگرد , دور , پيرامون , دراطراف , درحوالي , در هر سو , در نزديكي.

autre (adjectif; adverbe)

: ديگر , غير , نوع ديگر , متفاوت , ديگري.

autrement (adjectif; adverbe)

: طور ديگر , وگرنه , والا , درغيراينصورت.

au-vent (adjectif; adverbe)

: طرف باد , روبباد , بادخور , بادگير , بادخيز.

aux (prposition; divers)

: در , توي , لاي , هنگامه , در موقع , درون , دروني , مياني , داراي , شامل , دم دست , رسيده , امده , به طرف , نزديك ساحل , با امتياز , در ميان گذاشتن , جمع كردن.

auxiliaire (adjectif; adverbe)

: كمكي.

avaient (verbe)

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.عواه

avais (verbe)

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.عواه

avait (verbe)

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.عواه

aval (nom masculin)

: پايين رود.

avalent (verbe)

: پرستو , چلچله , مري , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعيدن.

avaler (verbe)

: پرستو , چلچله , مري , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعيدن.

avalez (verbe)

: پرستو , چلچله , مري , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعيدن.

avalisent (verbe)

: پشت نويس كردن , ظهرنويسي كردن , درپشت سندنوشتن , امضا كردن , صحه گذاردن.

avaliser (verbe)

: پشت نويس كردن , ظهرنويسي كردن , درپشت سندنوشتن , امضا كردن , صحه گذاردن.

avalisez (verbe)

: پشت نويس كردن , ظهرنويسي كردن , درپشت سندنوشتن , امضا كردن , صحه گذاردن.

avalisons (verbe)

: پشت نويس كردن , ظهرنويسي كردن , درپشت سندنوشتن , امضا كردن , صحه گذاردن.

avalons (verbe)

: پرستو , چلچله , مري , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعيدن.

avan a (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avan mes (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avanai (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avanc (adjectif; adverbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avanc (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avanc es (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avanc s (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avance (nom fminin)

: جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده.

avance (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avancement (nom masculin)

: پيشرفت , ترقي , ترفيع , سهم الا رثي كه در زمان حيات پدر به فرزندان مي دهند , پيش قسط.

avancent (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده.

avancer (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده.

avancez (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده.

avancrent (verbe)

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

avanons (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده.

avant (adjectif; adverbe)

: پيش از , قبل از , پيش , جلو , پيش روي , درحضور , قبل , پيش از , پيشتر , پيش انكه.

avant (pr position; divers)

: پيش از , قبل از , پيش , جلو , پيش روي , درحضور , قبل , پيش از , پيشتر , پيش انكه.

avantage (nom masculin)

: فايده , صرفه , سود , برتري , بهتري , مزيت , تفوق , :مزيت دادن , سودمند بودن , مفيد بودن.

avantageux (adjectif; adverbe)

: سودمند , نافع , باصرفه.

avariant (verbe)

: اسيب اور , زيان اور و مضر , خسارت اور.

avarie (nom fminin)

: خسارت , خسارت زدن.

avarient (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avarier (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avariez (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avarions (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avec (adjectif; adverbe)

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

avec (pr position; divers)

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

aveignant (verbe)

: جذاب , دلربا , گيرنده.

aveignent (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveignez (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveignons (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveindre (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveinds (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

avenant (verbe)

: اتفاق , رويداد , پيشامد.

avenez (verbe)

: روي دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردكردن , پيشامدكردن.

avenir (nom masculin)

: اينده , مستقبل , بعدي , بعد اينده , اتيه , اخرت.

avenir (verbe)

: روي دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردكردن , پيشامدكردن.

aventur (adjectif; adverbe)

: متهور , گستاخ , جسور , بي باك , پر مخاطره.

aventure (nom f minin)

: سرگذشت , حادثه , ماجرا , مخاطره , ماجراجويي , تجارت مخاطره اميز , :در معرض مخاطره گذاشتن , دستخوش حوادث كردن , با تهور مبادرت كردن , دل بدريا زدن , خود را بمخاطره انداختن.

aventureux (adjectif; adverbe)

: پر سرگذشت , پرماجرا , پرحادثه , دلير , مخاطره طلب , حادثه جو.

aventurier (nom masculin)

: حادثه جو , ماجرا جو , جسور , بي پروا.

aversion (nom fminin)

: بيزاري , نفرت , مخالفت , ناسازگاري , مغايرت.

avertir (verbe)

: هشدار دادن , اگاه كردن , اخطار كردن به , تذكر دادن.

avertis (verbe)

: هشدار دادن , اگاه كردن , اخطار كردن به , تذكر دادن.

avertissant (verbe)

: اخطار , تحذير , اشاره , زنگ خطر , اعلا م خطر , عبرت , اژير , هشدار.

avertissement (nom masculin)

: اگهي , اعلا ن , خبر , اگاهي.

avertissent (verbe)

: هشدار دادن , اگاه كردن , اخطار كردن به , تذكر دادن.

avertissez (verbe)

: هشدار دادن , اگاه كردن , اخطار كردن به , تذكر دادن.

avertissons (verbe)

: هشدار دادن , اگاه كردن , اخطار كردن به , تذكر دادن.

aveugle (adjectif; adverbe)

: كور , نابينا , تاريك , ناپيدا , غير خوانايي , بي بصيرت , : كوركردن , خيره كردن , درز يا راه(چيزي را) گرفتن , اغفال كردن , : چشم بند , پناه , سنگر , مخفي گاه , هرچيزي كه مانع عبور نور شود , پرده , در پوش.

avez (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

aviation (nom f minin)

: هواپيمايي , هوانوردي.

aviennent

: روي دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردكردن , پيشامدكردن.

aviez (verbe)

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.عواه

avili (verbe)

: پست ياخفيف شده.

avilie (verbe)

: پست ياخفيف شده.

avilies (verbe)

: پست ياخفيف شده.

avilir (verbe)

: پست كردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط كردن.

avilirent (verbe)

: پست ياخفيف شده.

avilis (verbe)

: پست كردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط كردن.

avilissant (verbe)

: پست كننده.

avilissent (verbe)

: پست كردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط كردن.

avilissez (verbe)

: پست كردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط كردن.

avilissons (verbe)

: پست كردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط كردن.

avilmes (verbe)

: پست ياخفيف شده.

avion (nom masculin)

: هواپيما , طياره.

avions (verbe)

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.عواه

avis (nom masculin)

: ملا حضه كردن , اخطار , اگهي.

avis (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avis e (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avis mes (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avis rent (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avisa (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avisai (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avisent (verbe)

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن.

aviser (verbe)

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن.

avises (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avisez (verbe)

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن.

avisons (verbe)

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن.

aviss (verbe)

: مصلحت اميز , خردمندانه.

avocat (nom masculin)

: وكيل دادگستري , مشاور حقوقي , قانون دان , فقيه , شارع , ملا , حقوقدان.

avoine (nom f minin)

: جو دو سر , جو صحرايي , يولا ف , شوفان , جو دادن.

avoir (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

avons (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

avortement (nom masculin)

: سقط جنين , بچه اندازي , سقط نوزاد نارس يا رشد نكرده , عدم تكامل.

avril (nom masculin)

: ماه چهارم سال فرنگي , اوريل.

axe (nom masculin)

: محور , قطب , محور تقارن , مهره اسه.

axial (adjectif; adverbe)

: محوري.

axiaux (adjectif; adverbe)

: محوري.

axiomatique (adjectif; adverbe)

: بديهي , حاوي پند يا گفته هاي اخلا قي.

axiome (nom masculin)

: اصل , اصل موضوعه.

ayez (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

azote (nom masculin)

: ازت , نيتروژن.

vocateur (adjectif; adverbe)

: احضاركننده , مهيج.

veill (adjectif; adverbe)

: بيدار شدن , بيدار ماندن , بيدار كردن , بيدار.

vasif (adjectif; adverbe)

: گريزان , فرار , طفره زن.

vanglique (adjectif; adverbe)

: انجيلي , پروتستان , پيرو اين عقيده كه رستگاري و نجات دراثرايمان به مسيح بدست ميايد نه دراثر كردار و اعمال نيكو , مژده دهنده.

tudi (adjectif; adverbe)

: از روي مطالعه , دانسته , عمدي , تعمدي , از پيش اماده شده.

troit (adjectif; adverbe)

: تنگ , كم پهنا , باريك , دراز و باريك , كم پهنا , محدود , باريك كردن , محدود كردن , كوته فكر. , تنگ , كم پهنا , باريك , دراز و باريك , كم پهنا , محدود , باريك كردن , محدود كردن , كوته فكر.

triqu (adjectif; adverbe)

: سفت , محكم , تنگ (تانگ) , كيپ , مانع دخول هوا يا اب يا چيز ديگر , خسيس , كساد. , سفت , محكم , تنگ (تانگ) , كيپ , مانع دخول هوا يا اب يا چيز ديگر , خسيس , كساد.

trange (adjectif; adverbe)

: ناشناس , بيگانه , خارجي , غريبه , عجيب , غير متجانس.

tourdi (adjectif; adverbe)

: بي فكر , بي ملا حظه , لا قيد , ناشي از بي فكري. , بي فكر , بي ملا حظه , لا قيد , ناشي از بي فكري.

toff (adjectif; adverbe)

: فراخ , پهناور , وسيع , فراوان , مفصل , پر , بيش از اندازه.

thylique (adjectif; adverbe)

: اتيلي.

thiopien (adjectif; adverbe)

: حبشي , اهل حبشه , سياه پوست.

tanche (adjectif; adverbe)

: نشت ناپذير. , مهر شده , محكم چسبيده , مهر و موم شده. , سفت , محكم , تنگ (تانگ) , كيپ , مانع دخول هوا يا اب يا چيز ديگر , خسيس , كساد.

rudit (adjectif; adverbe)

: فرجاد , اموزنده , عالم , دانشمند , متبحر , دانشمندانه.

plor (adjectif; adverbe)

: اشكبار , گريان.

piscopal (adjectif; adverbe)

: مربوط به كليساي اسقفي درمسيحيت.

pineux (adjectif; adverbe)

: طفره رو. , تيغستان , خاردار , تيغ تيغي , خار مانند.

pilatoire (adjectif; adverbe)

: واجبي , داروي ازاله مو.

picurien (adjectif; adverbe)

: عياش , ابيقوري.

phm re (adjectif; adverbe)

: زود گذر.

pais (adjectif; adverbe)

: كلفت , ستبر , صخيم , غليظ , سفت , انبوه , گل الود , تيره , ابري , گرفته , زياد , پرپشت.

norme (adjectif; adverbe)

: بزرگ , عظيم , هنگفت.

mtique (adjectif; adverbe)

: قي اور , داروي استفراغ اور.

mrite (adjectif; adverbe)

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

moins que (adjectif; adverbe)

: مگراينكه , جز اينكه , مگر.

lmentaire (adjectif; adverbe)

: ابتدايي , مقدماتي.

lgant (adjectif; adverbe)

: زيبا , با سليقه , پربراز , برازنده.

levs (adjectif; adverbe)

: فراز , بلند , مرتفع , عالي , جاي مرتفع , بلند پايه , متعال , رشيد , زياد , وافر گران , گزاف , خشمگينانه , خشن , متكبر , متكبرانه , تند زياد , باصداي زير , باصداي بلند , بو گرفته , اندكي فاسد.

lev (adjectif; adverbe)

: تحصيل كرده , فرهيخته. , فراز , بلند , مرتفع , عالي , جاي مرتفع , بلند پايه , متعال , رشيد , زياد , وافر گران , گزاف , خشمگينانه , خشن , متكبر , متكبرانه , تند زياد , باصداي زير , باصداي بلند , بو گرفته , اندكي فاسد.

lectrostatique (adjectif; adverbe)

: الكترواستاتيكي.

lectronique (adjectif; adverbe)

: الكترونيكي.

lectrolytiques (adjectif; adverbe)

: الكتروليتي.

lectrique (adjectif; adverbe)

: الكتريكي , برقي , كهربايي , برق دهنده.

lective (adjectif; adverbe)

: گزينشي , انتخابي.

lastique (adjectif; adverbe)

: كشدار , قابل ارتجاع , فنري , سبك روح , كشسان. , فنري , جهنده , قابل ارتجاع , سرچشمه وار.

gal (adjectif; adverbe)

: هم اندازه , برابر , مساوي , هم پايه , همرتبه , شبيه , يكسان , همانند , همگن , :برابر شدن با , مساوي بودن , هم تراز كردن. , زوج.

ditorial (adjectif; adverbe)

: سرمقاله.

cossais (adjectif; adverbe)

: ويسكي اسكاتلندي , اسكاتلندي , چاك , خراش , زخم , چاك دادن , زخمي كردن , له كردن , مسدود كردن , مانع غلتيدن شدن , مردد بودن , نوار چسب اسكاچ.

cart (adjectif; adverbe)

: دور , دوردست , بعيد.

(pr position; divers)

: بسوي , سوي , بطرف , روبطرف , پيش , نزد , تا نسبت به , در ,دربرابر , برحسب , مطابق , بنا بر , علا مت مصدر انگليسي است.

B

b che/registre (adjectif; adverbe)

: ثبت كردن وقايع.

b chent (verbe)

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

b chez (verbe)

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

b clent (verbe)

: ايمن , بي خطر , مطملن , استوار , محكم , درامان , تامين , حفظ كردن , محفوظ داشتن تامين كردن , امن.

b clez (verbe)

: ايمن , بي خطر , مطملن , استوار , محكم , درامان , تامين , حفظ كردن , محفوظ داشتن تامين كردن , امن.

b lent (verbe)

: ناله , زاري , شكايت , زاري كردن.

b lez (verbe)

: ناله , زاري , شكايت , زاري كردن.

b lons (verbe)

: ناله , زاري , شكايت , زاري كردن.

b nie (verbe)

: مبارك , سعيد , خجسته , خوشبخت.

b nin (adjectif; adverbe)

: مهربان , ملا يم , لطيف , خوش خيم , بي خطر.

b nirent (verbe)

: مبارك , سعيد , خجسته , خوشبخت.

b nissant (verbe)

: بركت , دعاي خير , نعمت خدا داده , دعاي پيش از غذا , نعمت , موهبت.

b nissez (verbe)

: تقديس كردن , بركت دادن , دعاكردن , مبارك خواندن , باعلا مت صليب كسي را بركت دادن.

b nmes (verbe)

: مبارك , سعيد , خجسته , خوشبخت.

b tail (nom masculin)

: احشام واغنام , گله گاو.

b tard (nom masculin)

: حرامزاده , جازده.

b tis (verbe)

: ساختن , ساخت.

b tissez (verbe)

: ساختن , ساخت.

b ton (nom masculin)

: عصا يا چوپ صاحب منصبان , چوب ميزانه , باتون ياچوب قانون , عصاي افسران.

b vue (nom fminin)

: اشتباه بزرگ , سهو , اشتباه لپي , اشتباه كردن , كوكورانه رفتن , دست پاچه شدن و بهم مخلوط كردن.

babord (adjectif; adverbe)

: بندر , بندرگاه , لنگرگاه , مامن , مبدا مسافرت , فرودگاه هواپيما , بندر ورودي , درب , دورازه , در رو , مخرج , شراب شيرين , بارگيري كردن , ببندر اوردن , حمل كردن , بردن , ترابردن.

bac (nom masculin)

: سيني , طبق , جعبه دو خانه.

bac

: بلوني , كوزه دهن گشاد , سبو , خم , شيشه دهن گشاد , تكان , جنبش , لرزه , ضربت , لرزيدن صداي ناهنجار , دعوا و نزاع , طنين انداختن , اثر نامطلوب باقي گذاردن , مرتعش شدن , خوردن , تصادف كردن , ناجور بودن , مغاير بودن , نزاع كردن , تكان دادن , لرزاندن.

bacille (nom masculin)

: باكتريهاي ميله اي شكل كه توليد هاگ ميكنند(مثل باسيل سياه زخم) , باسيل.

bact rie (nom fminin)

: ميكرب هاي تك ياخته , باكتري , تركيزه.

bagage (nom masculin)

: توشه , بنه سفر , جامه دان , اثاثه.

bagatelle (nom f minin)

: چيز جزيي , ناچيز , ناقابل , كم بها , بازيچه قرار دادن , سرسري گرفتن.

bague (nom fminin)

: استين , استين زدن به , در استين داشتن.

baguette (nom f minin)

: عصا , گرز , چوب ميزانه , چوب گمانه , تركه.

baie (nom fminin)

: سرخ مايل به قرمز , كهير , خليج كوچك , عوعوكردن , زوزه كشيدن(سگ) , دفاع كردن درمقابل , عاجزكردن , اسب كهر.

baignent (verbe)

: شستشوكردن , استحمام كردن , شستشو , ابتني.

baigner (verbe)

: شستشوكردن , استحمام كردن , شستشو , ابتني.

baigneur (nom masculin)

: استحمام كننده.

baignez (verbe)

: شستشوكردن , استحمام كردن , شستشو , ابتني.

baignons (verbe)

: شستشوكردن , استحمام كردن , شستشو , ابتني.

bail (nom masculin)

: اجاره , كرايه , اجاره نامه , اجاره دادن , كرايه كردن.

baill (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

baill e (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

baill mes (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

baill rent (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

bailla (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

baillai (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

baillant (verbe)

: دروغ گويي , كذب.

baillement (nom masculin)

: دهن دره كردن , خميازه كشيدن , با حال خميازه سخن گفتن , دهن دره.

baillent (verbe)

: اجاره , كرايه , اجاره نامه , اجاره دادن , كرايه كردن.

bailler (verbe)

: اجاره , كرايه , اجاره نامه , اجاره دادن , كرايه كردن.

bailles (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

baillez (verbe)

: اجاره , كرايه , اجاره نامه , اجاره دادن , كرايه كردن.

baillons (verbe)

: اجاره , كرايه , اجاره نامه , اجاره دادن , كرايه كردن.

baills (verbe)

: استيجاري , اجاره اي.

bain (nom masculin)

: شستشو , استحمام , شستشوكردن , ابتني كردن , حمام گرفتن , گرمابه , حمام فرنگي , وان.

baionette (nom f minin)

: سرنيزه , با سرنيزه مجبور كردن.

baisent (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسيدن , بوسه گرفتن از , ماچ كردن.

baiser (nom masculin)

: بوسه , بوس , ما , بوسيدن , بوسه گرفتن از , ماچ كردن.

baiser (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسيدن , بوسه گرفتن از , ماچ كردن.

baisez (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسيدن , بوسه گرفتن از , ماچ كردن.

baisons (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسيدن , بوسه گرفتن از , ماچ كردن.

baisse (nom fminin)

: تهي سازي , رگ زني , تقليل , نقصان.

baissent (verbe)

: پايين اوردن , تخفيف دادن , كاستن از , تنزل دادن , فروكش كردن , خفيف كردن , پست تر , پايين تر , :اخم , عبوس , ترشرويي , هواي گرفته وابري , اخم كردن.

baisser (verbe)

: پايين اوردن , تخفيف دادن , كاستن از , تنزل دادن , فروكش كردن , خفيف كردن , پست تر , پايين تر , :اخم , عبوس , ترشرويي , هواي گرفته وابري , اخم كردن.

baissez (verbe)

: پايين اوردن , تخفيف دادن , كاستن از , تنزل دادن , فروكش كردن , خفيف كردن , پست تر , پايين تر , :اخم , عبوس , ترشرويي , هواي گرفته وابري , اخم كردن.

baissons (verbe)

: پايين اوردن , تخفيف دادن , كاستن از , تنزل دادن , فروكش كردن , خفيف كردن , پست تر , پايين تر , :اخم , عبوس , ترشرويي , هواي گرفته وابري , اخم كردن.

balai (nom masculin)

: جاروب , جاروب كردن.

balan a (verbe)

: متعادل , متوازن.

balan mes (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanai (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanc (adjectif; adverbe)

: متعادل , متوازن.

balanc (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanc es (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanc s (verbe)

: متعادل , متوازن.

balance (nom fminin)

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

balance (verbe)

: متعادل , متوازن.

balancent (verbe)

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

balancer (verbe)

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

balancez (verbe)

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

balancrent (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanons (verbe)

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

balay (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balay e (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balay mes (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balay rent (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balaya (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balayai (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balayent (verbe)

: روفتن , جاروب كردن , زدودن , از اين سو بان سوحركت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت ميدان ديد , جارو.

balayer (verbe)

: روفتن , جاروب كردن , زدودن , از اين سو بان سوحركت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت ميدان ديد , جارو.

balayes (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balayez (verbe)

: روفتن , جاروب كردن , زدودن , از اين سو بان سوحركت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت ميدان ديد , جارو.

balayons (verbe)

: روفتن , جاروب كردن , زدودن , از اين سو بان سوحركت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت ميدان ديد , جارو.

balays (verbe)

: جاروب شده , متمايل , پيچ دار , پيچ خورده , كج شده.

balcon (nom masculin)

: ايوان , بالا خانه , بالكن , لژ بالا.

baldaquin (nom masculin)

: سايبان , خيمه , كروك اتومبيل , سايبان گذاشتن.

baleine (nom f minin)

: وال , نهنگ , عظيم الجثه , نهنگ صيد كردن , قيطس.

balisent (verbe)

: رهنماي شناور , كويچه , روابي , جسم شناور , روي اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

baliser (verbe)

: رهنماي شناور , كويچه , روابي , جسم شناور , روي اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

balisez (verbe)

: رهنماي شناور , كويچه , روابي , جسم شناور , روي اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

balisons (verbe)

: رهنماي شناور , كويچه , روابي , جسم شناور , روي اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

ballade (nom fminin)

: شعر افسانه اي , تصنيف , اواز يكنفري كه در ضمن ان داستاني بيان ميشود , يك قطعه ء رومانتيك.

balle (nom f minin)

: گلوله , گلوله تفنگ.

ballent (verbe)

: اويزان بودن , اويزان كردن , اويختن , اويزان.

baller (verbe)

: اويزان بودن , اويزان كردن , اويختن , اويزان.

ballet (nom masculin)

: بالت , رقص ورزشي و هنري.

ballez (verbe)

: اويزان بودن , اويزان كردن , اويختن , اويزان.

ballon (nom masculin)

: بالون , بادكنك , با بالون پروازكردن , مثل بالون.

ballons (verbe)

: اويزان بودن , اويزان كردن , اويختن , اويزان.

ballottent (verbe)

: ورقه راي , مهره راي و قرعه كشي , راي مخفي , مجموع اراء نوشته , با ورقه راي دادن , قرعه كشيدن.

ballotter (verbe)

: ورقه راي , مهره راي و قرعه كشي , راي مخفي , مجموع اراء نوشته , با ورقه راي دادن , قرعه كشيدن.

ballottez (verbe)

: ورقه راي , مهره راي و قرعه كشي , راي مخفي , مجموع اراء نوشته , با ورقه راي دادن , قرعه كشيدن.

ballottons (verbe)

: ورقه راي , مهره راي و قرعه كشي , راي مخفي , مجموع اراء نوشته , با ورقه راي دادن , قرعه كشيدن.

balustre (nom masculin)

: نرده ء پلكان.

ban (nom masculin)

: قدغن كردن , تحريم كردن , لعن كردن , لعن , حكم تحريم يا تكفير , اعلا ن ازدواج در كليسا.

banal (adjectif; adverbe)

: بديهي , ناچيز , مبتذل.

banalisation (nom fminin)

: ساده سازي , ساده گرداني , مختصر سازي.

bancaire (adjectif; adverbe)

: بانكداري.

bandage (nom masculin)

: نوار زخم بندي , با نوار بستن.

bande (nom f minin)

: برهنه كردن , محروم كردن از , لخت كردن , چاك دادن , تهي كردن , باريكه , نوار. , نوار , بانوار بستن.

bandent (verbe)

: نوار زخم بندي , با نوار بستن.

bander (verbe)

: نوار زخم بندي , با نوار بستن.

bandez (verbe)

: نوار زخم بندي , با نوار بستن.

bandit (nom masculin)

: سارق مسلح , راهزن , قطاع الطريق.

bandons (verbe)

: نوار زخم بندي , با نوار بستن.

banlieue (nom fminin)

: حومه شهر , برون شهر.

banni re (nom fminin)

: پرچم , بيرق , نشان , علا مت , علم , درفش.

banque (nom f minin)

: كنار , لب , ساحل , بانك , ضرابخانه , رويهم انباشتن , در بانك گذاشتن , كپه كردن , بلند شدن (ابر يا دود) بطور متراكم , بانكداري كردن.

banqueroute (nom masculin)

: ورشكستگي , افلا س , توقف بازرگان.

banquet (nom masculin)

: مهماني , ضيافت , مهمان كردن , سور , بزم.

banquette (nom fminin)

: نيمكت , كرسي قضاوت , جاي ويژه , روي نيمكت يامسند قضاوت نشستن يا نشاندن , نيمكت گذاشتن (در) , بر كرسي نشستن.

banquier (nom masculin)

: بانك دار , صراف.

bapteme (nom masculin)

: تعميد , غسل تعميد , ايين غسل تعميد و نامگذاري.

baptisent (verbe)

: تعميد دادن , بوسيله تعميد نامگذاري كردن.

baptiser (verbe)

: تعميد دادن , بوسيله تعميد نامگذاري كردن.

baptisez (verbe)

: تعميد دادن , بوسيله تعميد نامگذاري كردن.

baptisons (verbe)

: تعميد دادن , بوسيله تعميد نامگذاري كردن.

bar (nom masculin)

: تالا ر , سالن زيبايي , رستوران , مشروبفروشي.

barbage (nom masculin)

: شن ياكلوخه اي كه درته كوره مي ريزند تا انرا محافظت كند , خاكستر ته كوره.

barbe (nom f minin)

: ريش , خوشه , هرگونه برامدگي تيزشبيه مو و سيخ در گياه و حيوان , مقابله كردن , ريش داركردن.

barbier (nom masculin)

: سلماني كردن , سلماني شدن , سلماني.

barbotent (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زير لب , من من كردن , جويده سخن گفتن , غرغر كردن.

barboter (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زير لب , من من كردن , جويده سخن گفتن , غرغر كردن.

barbotez (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زير لب , من من كردن , جويده سخن گفتن , غرغر كردن.

barbotons (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زير لب , من من كردن , جويده سخن گفتن , غرغر كردن.

barbouillent (verbe)

: خاك , كثيف كردن , لكه دار كردن , چرك شدن , خاك , زمين , كشور , سرزمين , مملكت پوشاندن باخاك , خاكي كردن.

barbouiller (verbe)

: خاك , كثيف كردن , لكه دار كردن , چرك شدن , خاك , زمين , كشور , سرزمين , مملكت پوشاندن باخاك , خاكي كردن.

barbouillez (verbe)

: خاك , كثيف كردن , لكه دار كردن , چرك شدن , خاك , زمين , كشور , سرزمين , مملكت پوشاندن باخاك , خاكي كردن.

barbouillons (verbe)

: خاك , كثيف كردن , لكه دار كردن , چرك شدن , خاك , زمين , كشور , سرزمين , مملكت پوشاندن باخاك , خاكي كردن.

barbu (adjectif; adverbe)

: ريشو.

baril (nom masculin)

: بشكه , خمره چوبي , چليك , لوله تفنگ , درخمره ريختن , دربشكه كردن , با سرعت زيادحركت كردن.

barometre (nom masculin)

: هواسنج , ميزان الهواء , فشار سنج (براي اندازه گيري فشارهوا).

barque (nom fminin)

: دوبه , كرجي , با قايق حمل كردن , سرزده وارد شدن.

barrage (nom masculin)

: سد , اب بند , بند , سد ساختن , مانع شدن ياايجاد مانع كردن , محدود كردن.

barre (nom f minin)

: ميل , ميله , شمش , تير , نرده حاءل , مانع , جاي ويژه زنداني در محكمه , وكالت , دادگاه , هيلت وكلا ء , ميكده , بارمشروب فروشي , ازبين رفتن(ادعا) رد كردن دادخواست , بستن , مسدودكردن , بازداشتن , ممنوع كردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrent (verbe)

: ميل , ميله , شمش , تير , نرده حاءل , مانع , جاي ويژه زنداني در محكمه , وكالت , دادگاه , هيلت وكلا ء , ميكده , بارمشروب فروشي , ازبين رفتن(ادعا) رد كردن دادخواست , بستن , مسدودكردن , بازداشتن , ممنوع كردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrer (verbe)

: ميل , ميله , شمش , تير , نرده حاءل , مانع , جاي ويژه زنداني در محكمه , وكالت , دادگاه , هيلت وكلا ء , ميكده , بارمشروب فروشي , ازبين رفتن(ادعا) رد كردن دادخواست , بستن , مسدودكردن , بازداشتن , ممنوع كردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrez (verbe)

: ميل , ميله , شمش , تير , نرده حاءل , مانع , جاي ويژه زنداني در محكمه , وكالت , دادگاه , هيلت وكلا ء , ميكده , بارمشروب فروشي , ازبين رفتن(ادعا) رد كردن دادخواست , بستن , مسدودكردن , بازداشتن , ممنوع كردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrire (nom f minin)

: مانع.

barrons (verbe)

: ميل , ميله , شمش , تير , نرده حاءل , مانع , جاي ويژه زنداني در محكمه , وكالت , دادگاه , هيلت وكلا ء , ميكده , بارمشروب فروشي , ازبين رفتن(ادعا) رد كردن دادخواست , بستن , مسدودكردن , بازداشتن , ممنوع كردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

bas (verbe)

: مستقر , مبني.

bas (adjectif; adverbe)

: صداي گاو , مع مع كردن , : پست , كوتاه , دون , فرومايه , پايين , اهسته , پست ومبتذل , سربزير , فروتن , افتاده , كم , اندك , خفيف , مشتعل شدن , زبانه كشيدن.

bas (nom masculin)

: جوراب , لوله لا ستيكي مخصوص اب پاشي وابياري , لوله اب اتش نشاني , شلنگ. , جوراب زنانه ساقه بلند.

bas es (verbe)

: مستقر , مبني.

bas s (verbe)

: مستقر , مبني.

basa (verbe)

: مستقر , مبني.

basai (verbe)

: مستقر , مبني.

basculant (verbe)

: متناوب , تناوبي.

bascule (nom f minin)

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

basculent (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

basculer (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

basculez (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

basculons (verbe)

: يك درميان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

base (nom fminin)

: اساس , ماخذ , پايه , زمينه , بنيان , بنياد.

base (verbe)

: مستقر , مبني.

basent (verbe)

: پايه , مبنا , پايگاه.

baser (verbe)

: پايه , مبنا , پايگاه.

basez (verbe)

: پايه , مبنا , پايگاه.

basique (adjectif; adverbe)

: پايه اي , اساسي.

basmes (verbe)

: مستقر , مبني.

basons (verbe)

: پايه , مبنا , پايگاه.

basrent (verbe)

: مستقر , مبني.

basse (adjectif; adverbe)

: صداي گاو , مع مع كردن , : پست , كوتاه , دون , فرومايه , پايين , اهسته , پست ومبتذل , سربزير , فروتن , افتاده , كم , اندك , خفيف , مشتعل شدن , زبانه كشيدن.

bassin (nom masculin)

: لگن , تشتك , حوزه رودخانه , ابگير , دستشويي.

bassinent (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

bassiner (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

bassinez (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

bassinons (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

bataille (nom fminin)

: رزم , پيكار , جدال , مبارزه , ستيز , جنگ , نبرد , نزاع , زد و خورد , جنگ كردن.

bateau (nom masculin)

: كشتي كوچك , قايق , كرجي , هرچيزي شبيه قايق , قايق راني كردن.

bats (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

batt mes (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

battent (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

batterie (nom fminin)

: باطري.

battez (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

battirent (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

battis (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

battit (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

battons (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

battre (verbe)

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

battu (adjectif; adverbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

battu (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

battue (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

battues (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

battus (verbe)

: زده , كوبيده , چكش خورده , فرسوده , مغلوب.

bauche (nom fminin)

: حواله , برات , برات كشي , طرح , مسوده , پيش نويس , برگزيني , انتخاب , چرك نويس , طرح كردن , : (انگليس) اماده كردن , از بشكه ريختن.

baucher (verbe)

: حواله , برات , برات كشي , طرح , مسوده , پيش نويس , برگزيني , انتخاب , چرك نويس , طرح كردن , :(انگليس) اماده كردن , از بشكه ريختن.

baume (nom masculin)

: بلسان , مرهم.

bavard (adjectif; adverbe)

: بسگوي , پرگو , پرحرف , وراج , پرچانه.

bavard (nom masculin)

: شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن.

bavardent (verbe)

: ور ور كردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش كردن , ياوه گفتن , ياوه , سخن بيهوده , من ومن.

bavarder (verbe)

: ور ور كردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش كردن , ياوه گفتن , ياوه , سخن بيهوده , من ومن.

bavardez (verbe)

: ور ور كردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش كردن , ياوه گفتن , ياوه , سخن بيهوده , من ومن.

bavardons (verbe)

: ور ور كردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش كردن , ياوه گفتن , ياوه , سخن بيهوده , من ومن.

bavette (nom fminin)

: نوشيدن , اشاميدن , پيش بند بچه.

bavurer (verbe)

: خار , پوست زبرو خاردارميوه , گره , برامدگي , غليظ تلفظ كردن , حرف ر را اداء كردن , پره يادندانه دار كردن , بامته سوراخ كردن.

bazar (nom masculin)

: بازار.

bb (nom masculin)

: بچه , كودك , طفل , نوزاد , مانند كودك رفتار كردن , نوازش كردن.

bchant (verbe)

: پوشش , سرپوش , جلد , پوشه , دربرگيرنده.

bche (nom f minin)

: بيل , بيلچه , خال پيك , خال دل سياه , بيل زدن , با بيل كندن , بابيل برگرداندن.

bcher (verbe)

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

bchons (verbe)

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

bcler (verbe)

: فروگذاري , فروگذار كردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت كردن. , ايمن , بي خطر , مطملن , استوار , محكم , درامان , تامين , حفظ كردن , محفوظ داشتن تامين كردن , امن.

bclons (verbe)

: ايمن , بي خطر , مطملن , استوار , محكم , درامان , تامين , حفظ كردن , محفوظ داشتن تامين كردن , امن.

beau (adjectif; adverbe)

: دلپذير , مطبوع , خوش قيافه , زيبا , سخاوتمندانه.

beaucoup (adjectif; adverbe)

: زياد , بسيار , خيلي بزرگ , كاملا رشد كرده , عالي , عالي مقام , تقريبا , بفراواني دور , بسي.

beaut (nom fminin)

: زيبايي , خوشگلي , حسن , جمال , زنان زيبا.

beaux (pr position; divers)

: دلپذير , مطبوع , خوش قيافه , زيبا , سخاوتمندانه.

bec (nom masculin)

: منقار , پوزه , دهنه لوله.

begayent (verbe)

: لكنت پيدا كردن , گير كردن (زبان) , لكنت , من من كردن.

begayer (verbe)

: لكنت پيدا كردن , گير كردن (زبان) , لكنت , من من كردن.

begayez (verbe)

: لكنت پيدا كردن , گير كردن (زبان) , لكنت , من من كردن.

begayons (verbe)

: لكنت پيدا كردن , گير كردن (زبان) , لكنت , من من كردن.

belge (adjectif; adverbe)

: بلژيكي , اهل بلژيك.

belle (prposition; divers)

: زيبا , قشنگ , خوشگل , عالي.

belles (pr position; divers)

: زيبا , قشنگ , خوشگل , عالي.

belligrant (adjectif; adverbe)

: متحارب , متخاصم , جنگجو , داخل درجنگ.

ben fice (nom masculin)

: منفعت , استفاده , احسان , اعانه , نمايش براي جمع اوري اعانه.(.vi .vt) :فايده رساندن , احسان كردن , مفيد بودن , فايده بردن.

beni (adjectif; adverbe)

: مبارك , سعيد , خجسته , خوشبخت.

ber ons (verbe)

: ارام كردن , فرونشاندن , ساكت شدن , لا لا يي خواندن , ارامش , سكون , ارامي.

berceau (nom masculin)

: گهواره , مهد , درگهواره قرار دادن , درچهارچوب ياكلا ف قرار دادن.

bercent (verbe)

: ارام كردن , فرونشاندن , ساكت شدن , لا لا يي خواندن , ارامش , سكون , ارامي.

bercer (verbe)

: ارام كردن , فرونشاندن , ساكت شدن , لا لا يي خواندن , ارامش , سكون , ارامي.

bercez (verbe)

: ارام كردن , فرونشاندن , ساكت شدن , لا لا يي خواندن , ارامش , سكون , ارامي.

berg (adjectif; adverbe)

: كوه يخ (شناور) , قطعه عظيم يخ.

berger (nom masculin)

: چوپان , شبان , چوپاني كردن.

bergre (nom masculin)

: چوپان زن , شبان كليسا كه زن باشد.

bernent (verbe)

: تمسخر كردن , بكسي خنديدن , استهزاء كردن.

berner (verbe)

: تمسخر كردن , بكسي خنديدن , استهزاء كردن.

bernez (verbe)

: تمسخر كردن , بكسي خنديدن , استهزاء كردن.

bernons (verbe)

: تمسخر كردن , بكسي خنديدن , استهزاء كردن.

besoin (nom masculin)

: نياز , لزوم , احتياج , نيازمندي , در احتياج داشتن , نيازمند بودن , نيازداشتن.

bete (adjectif; adverbe)

: نابخرد , نادان , جاهل , ابله , احمق , ابلهانه , مزخرف.

beuf (nom masculin)

: گوشت گاو , پرواري كردن و ذبح كردن , شكوه وشكايت كردن , تقويت كردن.

beugle (verbe)

: دم (در اهنگري) , ريه.

beuglent (verbe)

: صداي شبيه نعره كردن (مثل گاو) , صداي گاو كردن , صداي غرش كردن (مثل اسمان غرش وصداي توپ) , غريو كردن.

beugler (verbe)

: صداي شبيه نعره كردن (مثل گاو) , صداي گاو كردن , صداي غرش كردن (مثل اسمان غرش وصداي توپ) , غريو كردن.

beuglez (verbe)

: صداي شبيه نعره كردن (مثل گاو) , صداي گاو كردن , صداي غرش كردن (مثل اسمان غرش وصداي توپ) , غريو كردن.

beuglons (verbe)

: صداي شبيه نعره كردن (مثل گاو) , صداي گاو كردن , صداي غرش كردن (مثل اسمان غرش وصداي توپ) , غريو كردن.

beurre (nom masculin)

: كره , روغن , روغن زرد , كره ماليدن روي , چاپلوسي كردن.

bgaiement (nom masculin)

: لكنت پيدا كردن , گير كردن (زبان) , لكنت , من من كردن.

bi re (nom fminin)

: ابجو , ابجو نوشيدن.

biais (nom masculin)

: پيشقدر.

bibelot (nom masculin)

: گول زنك , چيز كم خرج , جواهر بدلي , دزدكي وزير جلي كار كردن.

biblioth caire (nom masculin)

: كتابدار.

bibliothque (nom f minin)

: كتابخانه.

bicyclette (nom fminin)

: دوچرخه پايي , دوچرخه سواري كردن.

bien (adjectif; adverbe)

: چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران كردن , روامدن اب ومايع , درسطح امدن وجاري شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسيارخوب , به چشم , تماما , تمام وكمال , بدون اشكال , اوه , خيلي خوب.

bien que (adjectif; adverbe)

: بهرحال , باوجود ان , بهرجهت , اگرچه , گرچه , هرچند با اينكه , باوجوداينكه , ولو , ولي.

bien-aim (adjectif; adverbe)

: محبوب , مورد علا قه.

bienfaisance (nom fminin)

: دستگيري , صدقه , خيرات , نيكوكاري.

bienheureux (adjectif; adverbe)

: مبارك , سعيد , خجسته , خوشبخت.

biens (nom; pluriel)

: خاصيت , ويژگي , ولك , دارايي.

bient t (adjectif; adverbe)

: بزودي , زود , عنقريب , قريبا , طولي نكشيد.

bienveillance (nom fminin)

: خوش نيتي , حسن نيت , ميل , سر قفلي.

bienveillant (adjectif; adverbe)

: كريم , نيكخواه , خيرانديش.

bienvenir (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

bienvenu (adjectif; adverbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

bifteck (nom masculin)

: باريكه گوشت كبابي.

bigame (nom masculin)

: مرد دو زنه , زني كه دو شوهر دارد.

bigamie

: دو زن داري , دو شوهري.

bigarrent (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمايل , ميل , نوار يا رگه نواري , سپيده دم , بسرعت حركت كردن , خط خط كردن.

bigarrer (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمايل , ميل , نوار يا رگه نواري , سپيده دم , بسرعت حركت كردن , خط خط كردن.

bigarrez (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمايل , ميل , نوار يا رگه نواري , سپيده دم , بسرعت حركت كردن , خط خط كردن.

bigarrons (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمايل , ميل , نوار يا رگه نواري , سپيده دم , بسرعت حركت كردن , خط خط كردن.

bigot (nom masculin)

: ادم رياكار , ادم خرافاتي , متعصب.

bigoterie (nom fminin)

: تعصب , سرسختي درعقيده , عمل تعصب اميز.

bijou (nom masculin)

: گوهر , جواهر , سنگ گرانبها , زيور , با گوهر اراستن , مرصع كردن.

bilan (nom masculin)

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

bile (nom f minin)

: زرداب , صفرا , زهره , خوي سودايي , مراره.

billet (nom masculin)

: بليط.

biographie (nom fminin)

: زيستنامه , بيوگرافي , تاريخچه زندگي , تذكره , زندگينامه.

biologie (nom f minin)

: زيست شناسي.

biscuit (nom masculin)

: كلوچه خشك , بيسكويت.

bissac (nom masculin)

: كيف پول , كيف جيبي.

bissectent (verbe)

: دو بخش كردن , دو نيم كردن.

bissecter (verbe)

: دو بخش كردن , دو نيم كردن.

bissectez (verbe)

: دو بخش كردن , دو نيم كردن.

bissectons (verbe)

: دو بخش كردن , دو نيم كردن.

bissexuel (adjectif; adverbe)

: داراي خصوصيات جنس نر و ماده , داراي علا قه جنسي به جنس مقابل وبه جنس خود.

bitume (nom masculin)

: قير معدني , قيرنفتي , قير طبيعي.

bizarre (adjectif; adverbe)

: خارق العاده , غريب , جادو , مرموز.

bl (nom masculin)

: گندم.

bl me (nom masculin)

: مقصر دانستن , عيب جويي كردن از , سرزنش كردن , ملا مت كردن , انتقادكردن , گله كردن , لكه دار كردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bl mer (verbe)

: مقصر دانستن , عيب جويي كردن از , سرزنش كردن , ملا مت كردن , انتقادكردن , گله كردن , لكه دار كردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bl mons (verbe)

: مقصر دانستن , عيب جويي كردن از , سرزنش كردن , ملا مت كردن , انتقادكردن , گله كردن , لكه دار كردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bl sent (verbe)

: نوك زباني صحبت كردن , شل وسرزباني تلفظ كردن , شلي زبان.

bl sez (verbe)

: نوك زباني صحبت كردن , شل وسرزباني تلفظ كردن , شلي زبان.

blague (nom fminin)

: شوخي , لطيفه , بذله , شوخي كردن.

blanc (adjectif; adverbe)

: سفيد , سفيدي , سپيده , سفيد شدن , سفيد كردن.

blanche (adjectif; adverbe)

: سفيد , سفيدي , سپيده , سفيد شدن , سفيد كردن.

blanchir (verbe)

: سفيدكردن , سفيدشدن.

blanchis (verbe)

: سفيدكردن , سفيدشدن.

blanchissage (nom masculin)

: شستن , شستشو دادن , پاك كردن , شستشو , غسل , رختشويي.

blanchissent (verbe)

: سفيدكردن , سفيدشدن.

blanchisserie (nom fminin)

: رختشوي خانه , لباسشويي , رخت هاي شستني.

blanchissez (verbe)

: سفيدكردن , سفيدشدن.

blanchissons (verbe)

: سفيدكردن , سفيدشدن.

blasant (verbe)

: تهوع اور , بيزار كننده , بيمار كننده.

blasent (verbe)

: مريض كردن يا شدن , بيمار كردن , ناخوش كردن.

blaser (verbe)

: مريض كردن يا شدن , بيمار كردن , ناخوش كردن.

blasez (verbe)

: مريض كردن يا شدن , بيمار كردن , ناخوش كردن.

blasons (verbe)

: مريض كردن يا شدن , بيمار كردن , ناخوش كردن.

blatte (nom f minin)

: سوسك حمام.

bler (verbe)

: ناله , زاري , شكايت , زاري كردن.

bless (adjectif; adverbe)

: ازار رساندن , اسيب زدن به , ازردن , اذيت كردن , جريحه دار كردن , خسارت رساندن , اسيب , ازار , زيان , صدمه.

blessent (verbe)

: پيچانده , پيچ خورده , كوك شده , رزوه شده.(.vi .vt , .n) زخم , جراحت , جريحه , مجروح كردن , زخم زدن.

blesser (verbe)

: پيچانده , پيچ خورده , كوك شده , رزوه شده.(.vi .vt , .n) زخم , جراحت , جريحه , مجروح كردن , زخم زدن.

blessez (verbe)

: پيچانده , پيچ خورده , كوك شده , رزوه شده.(.vi .vt , .n) زخم , جراحت , جريحه , مجروح كردن , زخم زدن.

blessons (verbe)

: پيچانده , پيچ خورده , كوك شده , رزوه شده.(.vi .vt , .n) زخم , جراحت , جريحه , مجروح كردن , زخم زدن.

blessure (nom fminin)

: پيچانده , پيچ خورده , كوك شده , رزوه شده.(.vi .vt , .n) زخم , جراحت , جريحه , مجروح كردن , زخم زدن.

bleu (adjectif; adverbe)

: ابي , نيلي , مستعد افسردگي , داراي خلق گرفته (باتهع) اسمان , اسمان نيلگون.

bleu de travail

: سبز , خرم , تازه , ترو تازه , نارس , بي تجربه , رنگ سبز ,(در جمع) سبزيجات , سبز شدن , سبز كردن , سبزه , چمن , معتدل.

blindent (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش كردن , زرهي كردن.

blinder (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش كردن , زرهي كردن.

blindez (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش كردن , زرهي كردن.

blindons (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش كردن , زرهي كردن.

blment (verbe)

: مقصر دانستن , عيب جويي كردن از , سرزنش كردن , ملا مت كردن , انتقادكردن , گله كردن , لكه دار كردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

blmez (verbe)

: مقصر دانستن , عيب جويي كردن از , سرزنش كردن , ملا مت كردن , انتقادكردن , گله كردن , لكه دار كردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bloc (nom masculin)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي , بلوك , كنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود كردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب كردن , توده , قلنبه.

blocage (nom masculin)

: كنده اي كردن , انسداد.

blocaille (nom fminin)

: سنگ نتراشيده , قلوه سنگ , پاره اجر , خرده سنگ , ويران كردن.

blond (adjectif; adverbe)

: بور , سفيدرو , بوري (براي مرد بلوند وبراي زن بور گفته ميشود).

bloquant (verbe)

: كنده اي كردن , انسداد.

bloquent (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي , بلوك , كنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود كردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب كردن , توده , قلنبه.

bloquer (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي , بلوك , كنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود كردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب كردن , توده , قلنبه.

bloquer

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

bloquez (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي , بلوك , كنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود كردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب كردن , توده , قلنبه.

bloquons (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي , بلوك , كنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود كردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب كردن , توده , قلنبه.

blouse (nom f minin)

: پيراهن ياجامه گشاد , بلوز.

blser (verbe)

: نوك زباني صحبت كردن , شل وسرزباني تلفظ كردن , شلي زبان.

blsons (verbe)

: نوك زباني صحبت كردن , شل وسرزباني تلفظ كردن , شلي زبان.

bn diction (nom fminin)

: بركت , دعاي خير , نعمت خدا داده , دعاي پيش از غذا , نعمت , موهبت.

bn fice (nom masculin)

: منفعت , استفاده , احسان , اعانه , نمايش براي جمع اوري اعانه.(.vi .vt):فايده رساندن , احسان كردن , مفيد بودن , فايده بردن.

bn ficient (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bn ficier (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bn ficiez (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bn ficions (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bni (verbe)

: مبارك , سعيد , خجسته , خوشبخت.

bnies (verbe)

: مبارك , سعيد , خجسته , خوشبخت.

bnir (verbe)

: تقديس كردن , بركت دادن , دعاكردن , مبارك خواندن , باعلا مت صليب كسي را بركت دادن.

bnis (verbe)

: تقديس كردن , بركت دادن , دعاكردن , مبارك خواندن , باعلا مت صليب كسي را بركت دادن.

bnisse (verbe)

: تقديس كردن , بركت دادن , دعاكردن , مبارك خواندن , باعلا مت صليب كسي را بركت دادن.

bnissent (verbe)

: تقديس كردن , بركت دادن , دعاكردن , مبارك خواندن , باعلا مت صليب كسي را بركت دادن.

bnissons (verbe)

: تقديس كردن , بركت دادن , دعاكردن , مبارك خواندن , باعلا مت صليب كسي را بركت دادن.

bo te de vitesse

: جعبه دنده.

bobine (nom fminin)

: قرقره , ماسوره , هرچيزي شبيه قرقره , دورقرقره پيچيدن.

bobinent (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچيزي شبيه قرقره , دورقرقره پيچيدن.

bobiner (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچيزي شبيه قرقره , دورقرقره پيچيدن.

bobinez (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچيزي شبيه قرقره , دورقرقره پيچيدن.

bobinons (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچيزي شبيه قرقره , دورقرقره پيچيدن.

boeuf (nom masculin)

: راندن , بردن , راهنمايي كردن , هدايت كردن , گوساله پرواري , رهبري , حكومت.

boire (verbe)

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب.

bois (nom masculin)

: چوب , هيزم , بيشه , جنگل , چوبي , درختكاري كردن , الوار انباشتن.

bois (verbe)

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب.

boisseau (nom masculin)

: مقياس وزني است معادل 4 پك (پعثك) و23 كوارتز , پيمانه غله وميوه كه درحدود63 ليتر است , پيمانه , كيل , باپيمانه وزن كردن.

boisson (nom f minin)

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب.

boite (nom fminin)

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

boitent (verbe)

: عمل لنگيدن , شليدن , لنگ , شل , لنگي , شليدن , لنگيدن , سكته داشتن.

boiter (verbe)

: عمل لنگيدن , شليدن , لنگ , شل , لنگي , شليدن , لنگيدن , سكته داشتن.

boiteux (adjectif; adverbe)

: لنگ , چلا ق , شل , افليج , لنگ شدن , عاجز شدن.

boitez (verbe)

: عمل لنگيدن , شليدن , لنگ , شل , لنگي , شليدن , لنگيدن , سكته داشتن.

boitier (nom masculin)

: بسته , عدل بندي , قوطي , بسته بندي كردن.

boitons (verbe)

: عمل لنگيدن , شليدن , لنگ , شل , لنگي , شليدن , لنگيدن , سكته داشتن.

boivent (verbe)

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب.

bombardent (verbe)

: بمباران كردن , بتوپ بستن.

bombarder (verbe)

: بمباران كردن , بتوپ بستن.

bombardez (verbe)

: بمباران كردن , بتوپ بستن.

bombardons (verbe)

: بمباران كردن , بتوپ بستن.

bombe (nom f minin)

: بمب , نارنجك , بمباران كردن , مخزن.

bon (nom masculin)

: سند , مدرك , دستاويز , ضامن , گواه , شاهد , تضمين كننده , شهادت دادن.

bon (prposition; divers)

: خوب , نيكو , نيك , پسنديده , خوش , مهربان , سودمند , مفيد , شايسته , قابل , پاك , معتبر , صحيح , ممتاز , ارجمند , كاميابي , خير , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

bondant (verbe)

: پركردن , پرشدگي (دندان) , هرچيزيكه با ان چيزيرا پركنند , لفاف.

bondent (verbe)

: پر كردن , سير كردن , نسخه پيچيدن , پر شدن , انباشتن , اكندن , باد كردن.

bonder (verbe)

: پر كردن , سير كردن , نسخه پيچيدن , پر شدن , انباشتن , اكندن , باد كردن.

bondez (verbe)

: پر كردن , سير كردن , نسخه پيچيدن , پر شدن , انباشتن , اكندن , باد كردن.

bondir (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پريدن , گزاف گويي كردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بيرون انداختن , پرش , جست , گزاف گويي.

bondis (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پريدن , گزاف گويي كردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بيرون انداختن , پرش , جست , گزاف گويي.

bondissant (verbe)

: پرعضله , قوي , خوش بنيه , تندرست , سرزنده.

bondissent (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پريدن , گزاف گويي كردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بيرون انداختن , پرش , جست , گزاف گويي.

bondissez (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پريدن , گزاف گويي كردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بيرون انداختن , پرش , جست , گزاف گويي.

bondissons (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پريدن , گزاف گويي كردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بيرون انداختن , پرش , جست , گزاف گويي.

bondons (verbe)

: پر كردن , سير كردن , نسخه پيچيدن , پر شدن , انباشتن , اكندن , باد كردن.

bonheur (nom masculin)

: خوشحالي , خوشي , شادي , خوشنودي , خرسندي.

bonifient (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

bonifier (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

bonifiez (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

bonifions (verbe)

: بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن.

bonjour (nom masculin)

: هالو (كلمه اي كه در گفتگوي تلفني براي صدا كردن طرف بكار ميرود) , سلا م كردن.

bonne (prposition; divers)

: خوب , نيكو , نيك , پسنديده , خوش , مهربان , سودمند , مفيد , شايسته , قابل , پاك , معتبر , صحيح , ممتاز , ارجمند , كاميابي , خير , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

bonneterie (nom f minin)

: جامه كش باف , جوراب بافي.

bont (nom f minin)

: مهرباني , لطف.

bord (nom masculin)

: لبه.

bordel (nom masculin)

: فاحشه خانه.

bordent (verbe)

: سرحد , حاشيه , لبه , كناره , مرز , خط مرزي , لبه گذاشتن (به) , سجاف كردن , حاشيه گذاشتن , مجاور بودن.

border (verbe)

: سرحد , حاشيه , لبه , كناره , مرز , خط مرزي , لبه گذاشتن (به) , سجاف كردن , حاشيه گذاشتن , مجاور بودن.

bordereau (nom masculin)

: يادداشت , نامه غير رسمي , تذكاريه.

bordez (verbe)

: سرحد , حاشيه , لبه , كناره , مرز , خط مرزي , لبه گذاشتن (به) , سجاف كردن , حاشيه گذاشتن , مجاور بودن.

bordons (verbe)

: سرحد , حاشيه , لبه , كناره , مرز , خط مرزي , لبه گذاشتن (به) , سجاف كردن , حاشيه گذاشتن , مجاور بودن.

borne (nom fminin)

: سنجاق , پايه سنجاقي.

botanique (adjectif; adverbe)

: وابسته به گياه شناسي , تركيب يامشتقي از مواد گياهي و داروهاي گياهي.

botanique (nom f minin)

: گياه شناسي , كتاب گياه شناسي , گياهان يك ناحيه , زندگي گياهي يك ناحيه.

botier (nom masculin)

: مورد , غلا ف.

botte (nom fminin)

: پوتين ياچكمه , اخراج , چاره يافايده , لگدزدن , باسرچكمه وپوتين زدن.

bottent (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زني , تندي.

botter (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زني , تندي.

bottez (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زني , تندي.

bottons (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زني , تندي.

bouche (nom f minin)

: دهان , دهانه , مصب , مدخل , بيان , صحبت , گفتن , دهنه زدن (به) , در دهان گذاشتن(خوراك) , ادا و اصول در اوردن.

bouche (nom f minin)

: لقمه , دهن پر , مقدار.

bouchent (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

boucher (nom masculin)

: قصاب , ادم خونريز , كشتن , قصابي كردن.

boucher (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

boucherie (nom fminin)

: كشتار فجيع , قتل عام , خونريزي , ذبح , كشتار كردن.

bouchez (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

bouchon (nom masculin)

: دو شاخه. , چوب پنبه , سربطري , توپي , جلوگيري كننده , بادريچه بستن , باچوب پنبه بستن.

bouchons (verbe)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

bouclage (nom masculin)

: باز خورد.

bouclages (nom masculin)

: باز خورد.

boucle (nom fminin)

: سگك , قلا ب , پيچ , باسگك بستن , دست وپنجه نرم كردن , تسمه فلزي , چپراست , خم شدن. , حلقه , حلقه طناب , گره , پيچ , چرخ , خميدگي , حلقه دار كردن , گره زدن , پيچ خوردن.

bouclent (verbe)

: سگك , قلا ب , پيچ , باسگك بستن , دست وپنجه نرم كردن , تسمه فلزي , چپراست , خم شدن.

boucler (verbe)

: سگك , قلا ب , پيچ , باسگك بستن , دست وپنجه نرم كردن , تسمه فلزي , چپراست , خم شدن.

bouclez (verbe)

: سگك , قلا ب , پيچ , باسگك بستن , دست وپنجه نرم كردن , تسمه فلزي , چپراست , خم شدن.

bouclons (verbe)

: سگك , قلا ب , پيچ , باسگك بستن , دست وپنجه نرم كردن , تسمه فلزي , چپراست , خم شدن.

boudent (verbe)

: قهر , اخم , ترشرويي , بد اخمي كردن.

bouder (verbe)

: قهر , اخم , ترشرويي , بد اخمي كردن.

boudez (verbe)

: قهر , اخم , ترشرويي , بد اخمي كردن.

boudons (verbe)

: قهر , اخم , ترشرويي , بد اخمي كردن.

boue (nom f minin)

: رهنماي شناور , كويچه , روابي , جسم شناور , روي اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

boue (nom f minin)

: گل , لجن , گل الود كردن , تيره كردن , افترا.

boueux (adjectif; adverbe)

: گل الود , پر از گل , تيره , گلي , گلي كردن.

bougent (verbe)

: تكان جزءي خوردن , تكان دادن , جم خوردن.

bougeons (verbe)

: تكان جزءي خوردن , تكان دادن , جم خوردن.

bouger (verbe)

: تكان جزءي خوردن , تكان دادن , جم خوردن.

bougez (verbe)

: تكان جزءي خوردن , تكان دادن , جم خوردن.

bouillent (verbe)

: كورك , دمل , جوش , التهاب , هيجان , تحريك , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگين شدن.

bouillez (verbe)

: كورك , دمل , جوش , التهاب , هيجان , تحريك , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگين شدن.

bouillir (verbe)

: كورك , دمل , جوش , التهاب , هيجان , تحريك , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگين شدن.

bouillons (verbe)

: كورك , دمل , جوش , التهاب , هيجان , تحريك , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگين شدن.

boulanger (nom masculin)

: نانوا , خباز.

boulangerie (nom fminin)

: دكان نانوايي يا شيريني پزي.

boulement (nom masculin)

: زمين لغزه , ريزش خاك كوه كنار جاده.

boulevers (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

boulevers e (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

boulevers mes (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

boulevers rent (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversa (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversai (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversent (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleverser (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleverses (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversez (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversons (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleverss (verbe)

: واژگون كردن , برگرداندن , چپه كردن , اشفتن , اشفته كردن , مضطرب كردن , شكست غير منتظره , واژگوني , نژند , ناراحت , اشفته.

boulon (nom masculin)

: پيچ , توپ پارچه , از جاجستن , رها كردن , :راست , بطورعمودي , مستقيما , ناگهان.

bouquet (nom masculin)

: خوشه , گروه , دسته كردن , خوشه كردن.

bourdon (nom masculin)

: زنبور عسل نر , وزوز , سخن يكنواخت , وزوز كردن , يكنواخت سخن گفتن.

bourgeon (nom masculin)

: جوانه , غنچه , شكوفه , تكمه , شكوفه كردن , جوانه زدن.

bourrant (verbe)

: لا يي , پركني , قيمه , گيپا , بوغلمه , چاشني.

bourrelet (nom masculin)

: دفترچه يادداشت , لا يي , لا يي گذاشتن.

bourrent (verbe)

: چيز , ماده , كالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پركردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourrer (verbe)

: چيز , ماده , كالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پركردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourrez (verbe)

: چيز , ماده , كالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پركردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourrons (verbe)

: چيز , ماده , كالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پركردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourse (nom fminin)

: بورس سهام.

bous (verbe)

: كورك , دمل , جوش , التهاب , هيجان , تحريك , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگين شدن.

boussole (nom f minin)

: قطب نما , پرگار.

bouteille (nom fminin)

: بطري , شيشه , محتوي يك بطري , دربطري ريختن.

bouton (nom masculin)

: دكمه.

boxant (verbe)

: مشت زني , بوكس.

boxe (nom f minin)

: مشت زني , بوكس.

boxent (verbe)

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

boxer (verbe)

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

boxez (verbe)

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

boxons (verbe)

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

boycottage (nom masculin)

: تحريم كردن , تحريم , بايكوت.

boycottent (verbe)

: تحريم كردن , تحريم , بايكوت.

boycotter (verbe)

: تحريم كردن , تحريم , بايكوت.

boycottez (verbe)

: تحريم كردن , تحريم , بايكوت.

boycottons (verbe)

: تحريم كردن , تحريم , بايكوت.

br ve (prposition; divers)

: كوتاه مختصر , حكم , دستور , خلا صه كردن , كوتاه كردن , اگاهي دادن.

bracelet (nom masculin)

: دست بند , النگو , بازوبند.

brad (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

brad es (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

brad s (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

brada (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

bradai (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

brade (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

bradent (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

brader (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

bradez (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

bradmes (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

bradons (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

bradrent (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفريفته , اغوا شده.

braisent (verbe)

: با اتش ملا يم پختن , گرم كردن.

braiser (verbe)

: با اتش ملا يم پختن , گرم كردن.

braisez (verbe)

: با اتش ملا يم پختن , گرم كردن.

braisons (verbe)

: با اتش ملا يم پختن , گرم كردن.

brancard (nom masculin)

: تخت روان , برانكار , بسط يابنده.

branch (adjectif; adverbe)

: بسته , متصل.

branch (verbe)

: بسته , متصل.

branch e (verbe)

: بسته , متصل.

branch rent (verbe)

: بسته , متصل.

brancha (verbe)

: بسته , متصل.

branchai (verbe)

: بسته , متصل.

branchent (verbe)

: بستن , وصل كردن.

brancher (verbe)

: بستن , وصل كردن.

branches (verbe)

: بسته , متصل.

branchez (verbe)

: بستن , وصل كردن.

branchmes (verbe)

: بسته , متصل.

branchons (verbe)

: بستن , وصل كردن.

branchs (verbe)

: بسته , متصل.

brandir (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشير) , باهتزاز دراوردن (شمشير وتازيانه) , تكان دادن سلا ح (ازروي تهديد).

brandis (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشير) , باهتزاز دراوردن (شمشير وتازيانه) , تكان دادن سلا ح (ازروي تهديد).

brandissent (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشير) , باهتزاز دراوردن (شمشير وتازيانه) , تكان دادن سلا ح (ازروي تهديد).

brandissez (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشير) , باهتزاز دراوردن (شمشير وتازيانه) , تكان دادن سلا ح (ازروي تهديد).

brandissons (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشير) , باهتزاز دراوردن (شمشير وتازيانه) , تكان دادن سلا ح (ازروي تهديد).

braqu (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

braqu e (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

braqu mes (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

braqu rent (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

braqua (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

braquai (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

braquent (verbe)

: نوك , سر , نقطه , نكته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتياز بازي , نمره درس , پوان , هدف , مسير , مرحله , قله , پايان , تيزكردن , گوشه داركردن , نوكدار كردن , نوك گذاشتن (به) , خاطر نشان كردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاري كردن.

braquer (verbe)

: نوك , سر , نقطه , نكته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتياز بازي , نمره درس , پوان , هدف , مسير , مرحله , قله , پايان , تيزكردن , گوشه داركردن , نوكدار كردن , نوك گذاشتن (به) , خاطر نشان كردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاري كردن.

braques (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

braquez (verbe)

: نوك , سر , نقطه , نكته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتياز بازي , نمره درس , پوان , هدف , مسير , مرحله , قله , پايان , تيزكردن , گوشه داركردن , نوكدار كردن , نوك گذاشتن (به) , خاطر نشان كردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاري كردن.

braquons (verbe)

: نوك , سر , نقطه , نكته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتياز بازي , نمره درس , پوان , هدف , مسير , مرحله , قله , پايان , تيزكردن , گوشه داركردن , نوكدار كردن , نوك گذاشتن (به) , خاطر نشان كردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاري كردن.

braqus (verbe)

: تيز , نوك دار , كنايه دار , نيشدار.

bras (nom masculin)

: بازو , مسلح كردن.

braser (verbe)

: لحيم كردن , سخت كردن.

brassent (verbe)

: بوسيله جوشاندن وتخمير ابجوساختن , دم كردن , سرشتن , اميختن , اختلا ط.

brasser (verbe)

: بوسيله جوشاندن وتخمير ابجوساختن , دم كردن , سرشتن , اميختن , اختلا ط.

brassez (verbe)

: بوسيله جوشاندن وتخمير ابجوساختن , دم كردن , سرشتن , اميختن , اختلا ط.

brassons (verbe)

: بوسيله جوشاندن وتخمير ابجوساختن , دم كردن , سرشتن , اميختن , اختلا ط.

bravoure (nom f minin)

: دليري , شجاعت , جلوه.

breche (nom fminin)

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

bref (adjectif; adverbe)

: كوتاه مختصر , حكم , دستور , خلا صه كردن , كوتاه كردن , اگاهي دادن.

brevet (nom masculin)

: اشكار , داراي حق امتياز , امتيازي , بوسيله حق امتياز محفوظ مانده , داراي حق انحصاري , گشاده , مفتوح , ازاد ,محسوس , حق ثبت اختراع , امتياز نامه , امتياز ياحق انحصاري بكسي دادن , اعطا كردن (امتياز).

bric- -brac

: جگن , ني , جنس اوراق و شكسته , اشغال , كهنه و كم ارزش ,جنس بنجل , بدورانداختن , بنجل شمردن , قايق ته پهن چيني.

bricolent (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندي , وصله كاري , تعميركردن , بندزدن.

bricoler (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندي , وصله كاري , تعميركردن , بندزدن.

bricolez (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندي , وصله كاري , تعميركردن , بندزدن.

bricolons (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندي , وصله كاري , تعميركردن , بندزدن.

bride (nom masculin)

: پخش رگه معدن , لبه بيرون امده چرخ , پيچ سر تنبوشه , پخش كردن , لبه دار كردن.

brident (verbe)

: زنجير , بازداشت , جلوگيري , لبه پياده رو , محدود كردن ,داراي ديواره يا حايل كردن , تحت كنترل دراوردن , فرونشاندن.

brider (verbe)

: زنجير , بازداشت , جلوگيري , لبه پياده رو , محدود كردن ,داراي ديواره يا حايل كردن , تحت كنترل دراوردن , فرونشاندن.

bridez (verbe)

: زنجير , بازداشت , جلوگيري , لبه پياده رو , محدود كردن ,داراي ديواره يا حايل كردن , تحت كنترل دراوردن , فرونشاندن.

bridons (verbe)

: زنجير , بازداشت , جلوگيري , لبه پياده رو , محدود كردن ,داراي ديواره يا حايل كردن , تحت كنترل دراوردن , فرونشاندن.

brievet (nom fminin)

: كوتاهي , اختصار , ايجاز.

briguent (verbe)

: بارگاه , حياط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاري.

briguer (verbe)

: بارگاه , حياط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاري.

briguez (verbe)

: بارگاه , حياط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاري.

briguons (verbe)

: بارگاه , حياط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاري.

brillant (adjectif; adverbe)

: تابان , مشعشع , زيرك , بااستعداد , برليان , الماس درخشان.

brillant

: جلا دار , براق , صيقلي , صاف , خوش نما.

brillent (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمك زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

briller (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمك زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

brillez (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمك زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

brillons (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمك زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

brin (nom masculin)

: شاخه كوچك , تركه , بوته , ميخ كوچك بي سر , نوباوه , جوانك , گلدوزي كردن , بشكل شاخ وبرگ در اوردن.

brique (nom fminin)

: اجر , خشت , اجرگرفتن , اجرگوشه گرد.

bris (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

bris es (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

bris mes (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

bris s (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

brisa (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

brisai (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

brise (nom fminin)

: بادشمال ياشمال شرقي , بادملا يم , نسيم , وزيدن (مانند نسيم).

brise (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

brise-lames (nom masculin)

: موج شكن.

brisent (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

briser (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

brisez (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

brisons (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

brisrent (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

britannique (adjectif; adverbe)

: بريتانيايي , انگليسي , اهل انگليس , زبان انگليسي.

brivement (adjectif; adverbe)

: بطور خلا صه.

broche (nom fminin)

: سنجاق كراوات , برش , سيخ , شكل سيخ , بشكل مته , سوراخ كن , سوراخ كردن , نوشابه دراوردن (از چليك) , براي نخستين بار بازكردن , بازكردن يامطرح نمودن , بسيخ كشيدن , تخلف كردن از.

brochure (nom f minin)

: جزوه , رساله چاپي.

brodent (verbe)

: قلا ب دوزي كردن , گلدوزي كردن , برودره دوزي , اراستن.

broder (verbe)

: قلا ب دوزي كردن , گلدوزي كردن , برودره دوزي , اراستن.

brodez (verbe)

: قلا ب دوزي كردن , گلدوزي كردن , برودره دوزي , اراستن.

brodons (verbe)

: قلا ب دوزي كردن , گلدوزي كردن , برودره دوزي , اراستن.

bronchent (verbe)

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

broncher (verbe)

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

bronchez (verbe)

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

bronchons (verbe)

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

bronze (nom masculin)

: مفرغ , مسبار , برنزي , برنگ برنز , گستاخي.

brosse (nom fminin)

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brossent (verbe)

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brosser (verbe)

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brossez (verbe)

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brossons (verbe)

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brouette (nom f minin)

: چرخ خاك كشي , چرخ دستي , فرقان , با چرخ دستي يا چرخ خاك كشي حمل كردن.

brouillard (nom masculin)

: مه , تيرگي , ابهام , تيره كردن , مه گرفتن , مه الود بودن.

brouillent (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا كردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , كوشش , املت درست كردن.

brouiller (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا كردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , كوشش , املت درست كردن.

brouillez (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا كردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , كوشش , املت درست كردن.

brouillon (nom masculin)

: (thguard) حواله , برات , برات كشي , طرح , مسوده , پيش نويس , برگزيني , انتخاب , چرك نويس , طرح كردن , :(انگليس) اماده كردن , از بشكه ريختن.

brouillons (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا كردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , كوشش , املت درست كردن.

broutent (verbe)

: جسته گريخته عباراتي از كتاب خواندن , چريدن.

brouter (verbe)

: جسته گريخته عباراتي از كتاب خواندن , چريدن.

broutez (verbe)

: جسته گريخته عباراتي از كتاب خواندن , چريدن.

broutilles (nom; pluriel)

: چيزهاي بي اهميت , ناچيز.

broutons (verbe)

: جسته گريخته عباراتي از كتاب خواندن , چريدن.

broyer

: كوبيدن , عمل خرد كردن يا اسياب كردن , سايش , كار يكنواخت , اسياب كردن , خردكردن , تيز كردن , ساييدن , اذيت كردن , اسياب شدن , سخت كاركردن.

bruire (verbe)

: خروش , خروشيدن , غرش كردن , غريدن , داد زدن , داد كشيدن

bruis (verbe)

: خروش , خروشيدن , غرش كردن , غريدن , داد زدن , داد كشيدن

bruisent

: خروش , خروشيدن , غرش كردن , غريدن , داد زدن , داد كشيدن

bruisons

: خروش , خروشيدن , غرش كردن , غريدن , داد زدن , داد كشيدن

bruit (nom masculin)

: خش , اختلا ل , پارازيت , سروصدا.

brulent (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگي.

bruler (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگي.

bruleur (nom masculin)

: چراغ خوراكپزي ياگرم كن , اتشخان.

brulez (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگي.

brulons (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگي.

brume (nom fminin)

: مه , غبار , تاري چشم , ابهام , مه گرفتن.

brumeux (adjectif; adverbe)

: مه دار , مبهم.

brun (adjectif; adverbe)

: قهوه اي , خرمايي , سرخ كردن , برشته كردن , قهوه اي كردن.

brunir (verbe)

: جلا دادن , پرداخت كردن , صيقل دادن , جلا , صيقل.

brunis (verbe)

: جلا دادن , پرداخت كردن , صيقل دادن , جلا , صيقل.

brunissent (verbe)

: جلا دادن , پرداخت كردن , صيقل دادن , جلا , صيقل.

brunissez (verbe)

: جلا دادن , پرداخت كردن , صيقل دادن , جلا , صيقل.

brunissons (verbe)

: جلا دادن , پرداخت كردن , صيقل دادن , جلا , صيقل.

brusque (adjectif; adverbe)

: تند , پرتگاه دار , سراشيبي , ناگهان , ناگهاني , بيخبر , درشت , جداكردن.

brut (adjectif; adverbe)

: زبر , خشن , درشت , زمخت , ناهموار , ناهنجار , دست مالي كردن , بهم زدن , زمخت كردن.

brutal (adjectif; adverbe)

: جانور خوي , حيوان صفت , وحشي , بي رحم , شهواني.

brutalisent (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن كلفت , گوشت , تحكيم كردن , قلدري كردن.

brutaliser (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن كلفت , گوشت , تحكيم كردن , قلدري كردن.

brutalisez (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن كلفت , گوشت , تحكيم كردن , قلدري كردن.

brutalisons (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن كلفت , گوشت , تحكيم كردن , قلدري كردن.

bruyant (adjectif; adverbe)

: پر سر وصدا.

bte (nom f minin)

: چهارپا , حيوان , جانور.

btir (verbe)

: ساختن , ساخت.

btise (nom f minin)

: ياوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بيمعني , خارج از منطق.

btissent (verbe)

: ساختن , بناكردن , درست كردن. , ساختن , ساخت.

btissons (verbe)

: ساختن , ساخت.

bton (nom masculin)

: سفت كردن , باشفته اندودن يا ساختن , بهم پيوستن , ساروج كردن , :واقعي , بهم چسبيده , سفت , بتون , ساروج شني , اسم ذات.

bu (verbe)

: مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي.

budget (nom masculin)

: بودجه.

budgetent (verbe)

: بودجه.

budgeter (verbe)

: بودجه.

budgetez (verbe)

: بودجه.

budgetons (verbe)

: بودجه.

budgtaire (adjectif; adverbe)

: مربوط به بودجه.

bue (verbe)

: مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي.

bues (verbe)

: مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي.

buffer (nom masculin)

: ميانگير , استفاده از ميانگير.

buffet (nom masculin)

: ميز دم دستي , ميز پاديواري , ميز كناري.

buisson (nom masculin)

: بوته , بته , شاخ وبرگ.

bull (adjectif; adverbe)

: گاونر , نر , حيوانات نر بزرگ , فرمان , مثل گاو نر رفتاركردن , بي پرواكاركردن.

bulle (nom f minin)

: جوشيدن , قلقل زدن , حباب براوردن , خروشيدن , جوشاندن , گفتن , بيان كردن , حباب , ابسوار , انديشه پوچ.

bulletin (nom masculin)

: تابلو اعلا نات , اگهي نامه رسمي , ابلا غيه رسمي , بيانيه , اگاهينامه , پژوهشنامه , پژوهنامه.

bureau (nom masculin)

: دفتر , اداره , منصب.

bus (nom masculin)

: گذرگاه , مسير عمومي.

bus (verbe)

: مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي.

buste (nom masculin)

: مجسمه نيم تنه , بالا تنه , سينه , انفجار , تركيدگي , تركيدن (باup) , خرد گشتن , ورشكست شدن , ورشكست كردن , بيچاره كردن.

but (nom masculin)

: هدف , مقصد.

bute (nom f minin)

: ايست , ايستادن , ايستاندن.

butin (nom fminin)

: غنيمت جنگي , غارت , تاراج , يغما.

buvable (adjectif; adverbe)

: قابل اشاميدن.

buvez (verbe)

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب.

C

c der (verbe)

: واگذار كردن , تسليم كردن , صرفنظركردن از.

c dons (verbe)

: واگذار كردن , تسليم كردن , صرفنظركردن از.

c lbrons

: جشن گرفتن , عيدگرفتن , ايين (جشن ياعيدي را) نگاه داشتن , تقديس كردن , تجليل كردن.

c libataire

: بدون عيال , عزب , مجرد , مرد بي زن , زن بي شوهر , مرد يا زني كه بگرفتن اولين درجه ء علمي دانشگاه ناءل ميشود , ليسانسيه , مهندس , باشليه , دانشياب.

c ramiques

: وابسته به سفال سازي , سفاليني , ظرف سفالين.

c te

: ساحل , درياكنار , سريدن , سرازير رفتن.

ca (pronom)

: ان , ان چيز , ان جانور , ان كودك , او (ضمير سوم شخص مرد).

cabalent (verbe)

: (ثانواس=) براي جمع اوري اراء فعاليت كردن , الك يا غربال كردن.

cabaler (verbe)

: (ثانواس=) براي جمع اوري اراء فعاليت كردن , الك يا غربال كردن.

cabalez (verbe)

: (ثانواس=) براي جمع اوري اراء فعاليت كردن , الك يا غربال كردن.

cabalons (verbe)

: (ثانواس=) براي جمع اوري اراء فعاليت كردن , الك يا غربال كردن.

cabane (nom fminin)

: ريختن , انداختن افشاندن , افكندن , خون جاري ساختن , جاري ساختن , پوست انداختن , پوست ريختن , برگ ريزان كردن , كپر , الونك.

cabanon (nom masculin)

: كلبه , خانه روستايي.

cabine (nom f minin)

: اطاق كوچك , خوابگاه (كشتي) , كلبه , كابين.

cabinet (nom masculin)

: قفسه , اطاقك , هيلت وزرا.

cablent (verbe)

: كابل , طناب سيمي.

cabler (verbe)

: كابل , طناب سيمي.

cablez (verbe)

: كابل , طناب سيمي.

cablons (verbe)

: كابل , طناب سيمي.

cacahou te (nom fminin)

: بادام زميني , پسته زميني , رنگ كتاني , رنگ كنف

cacahu te (nom fminin)

: بادام زميني , پسته زميني , رنگ كتاني , رنگ كنف

cacao (nom masculin)

: درخت كاكاءو , كاكاءو , درخت نارگيل , :كاكاءو , رنگ كاكاءو.

cachemire (nom masculin)

: شال كشميري , ترمه.

cachent (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

cacher (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

cachet (nom masculin)

: خوك ابي , گوساله ماهي , مهر, نشان , تضمين , مهر كردن , صحه گذاشتن , مهر و موم كردن , بستن , درزگيري كردن.

cachez (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

cachons (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

cactus (nom masculin)

: انجيرهندي , كاكتوس , صباره خنجري.

cadavre (nom masculin)

: نعش , لا شه , جسد.

cadeau (nom masculin)

: بخشش , پيشكشي , پيشكش , نعمت , موهبت , استعداد , پيشكش كردن (به) , بخشيدن (به) , هديه دادن , داراي استعداد كردن , ره اورد , هديه.

cadenas (nom masculin)

: قفل , انسداد , قفل كردن , بستن.

cadence (nom f minin)

: اهنگ معترضه اي كه طي اهنگ يا اوازي اورده شود , قطعه اواز يكنفري.

cadre (nom masculin)

: اجرايي , مجري. , تشك , پالا ن , قطعه , قاب سقف , قاب عكس , نقاشي بروي تخته , نقوش حاشيه داركتاب , اعضاي هيلت منصفه , فهرست هيلت ياعده اي كه براي انجام خدمتي اماده اند , هيلت , قطعه مستطيلي شكل , قسمت جلوي پيشخوان اتومبيل و هواپيماوغيره , قاب گذاردن , حاشيه زدن به.

caf (nom masculin)

: قهوه , درخت قهوه.

caf tria (nom f minin)

: رستوراني كه مشتريها براي خودشان غذا ميبرند.

cage (nom fminin)

: قفس , درقفس نهادن , درزندان افكندن.

cageot (nom masculin)

: صندوقي كه چيني يا شيشه دران ميگذارند , صندوقه , درجعبه گذاردن , جعبه بندي(چيني الا ت).

cagnotte (nom f minin)

: استخر , ابگير , حوض , بركه , چاله اب , كولا ب , اءتلا ف چند شركت با يك ديگر , اءتلا ف , عده كارمند اماده براي انجام امري , دسته زبده وكار ازموده , اءتلا ف كردن , سرمايه گذاري مشترك ومساوي كردن , شريك شدن , باهم اتحادكردن.

caill (adjectif; adverbe)

: فلس مانند , فلس فلس , پولك دار , زبر , ناهموار.

caille (nom fminin)

: بلدرچين , وشم , بدبده , شانه خالي كردن , از ميدان دررفتن , ترسيدن , مردن , پژمرده شدن , لرزيدن , بي اثر بودن , دلمه شدن.

caillent (verbe)

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

cailler (verbe)

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

caillez (verbe)

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

caillons (verbe)

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

caillot (nom masculin)

: توده , لخته خون , دلمه شدن , لخته شدن (خون).

caisse (nom f minin)

: پول نقد , وصول كردن , نقدكردن , دريافت كردن , صندوق پول , پول خرد.

caissier (nom masculin)

: صندوقدار , تحويلدار , بيرون كردن.

caisson (nom masculin)

: صندوق مهمات , واگون مهمات , ارابه ارتشي.

cajolent (verbe)

: ريشخندكردن , گول زدن , چاپلوسي , گول.

cajoler (verbe)

: ريشخندكردن , گول زدن , چاپلوسي , گول.

cajolez (verbe)

: ريشخندكردن , گول زدن , چاپلوسي , گول.

cajolons (verbe)

: ريشخندكردن , گول زدن , چاپلوسي , گول.

calamit (nom f minin)

: بلا , بيچارگي , بدبختي , مصيبت , فاجعه.

calandre (nom fminin)

: مهره كشيدن , برق انداختن , فشار دهنده.

calcination (nom f minin)

: تبديل باهك , عمل اهكي شدن , تكليس , برشتن.

calcinent (verbe)

: اهكي كردن , مكلس كردن , خشك كردن.

calciner (verbe)

: اهكي كردن , مكلس كردن , خشك كردن.

calcinez (verbe)

: اهكي كردن , مكلس كردن , خشك كردن.

calcinons (verbe)

: اهكي كردن , مكلس كردن , خشك كردن.

calcium (nom masculin)

: كلسيم.

calcul (nom masculin)

: محاسبه , محاسبات.

calculable (adjectif; adverbe)

: حساب كردني , براورد كردني , قابل اعتماد.

calculateur (nom masculin)

: حسابگر , محاسب.

calculent (verbe)

: حساب كردن.

calculer (verbe)

: حساب كردن.

calculez (verbe)

: حساب كردن.

calculons (verbe)

: حساب كردن.

cale (nom fminin)

: گوه, باگوه نگاه داشتن , با گوه شكافتن , از هم جدا كردن.

cale

: اندازه , اندازه گير , اندازه گرفتن.

calendrier (nom masculin)

: تقويم.

caler (verbe)

: جاي ايستادن اسب در طويله , اخور , غرفه , دكه چوبي كوچك , بساط , صندلي , لژ , جايگاه ويژه , به اخور بستن , از حركت بازداشتن , ماندن , ممانعت كردن , قصور ورزيدن , دور سرگرداندن , طفره , طفره زدن.

calibrage (nom f minin)

: درجه بندي.

calibre (nom masculin)

: قطرگلوله , قطردهانه تفنگ يا توپ , كاليبر , گنجايش , استعداد.

calibrent (verbe)

: مدرج كردن.

calibrer (verbe)

: مدرج كردن.

calibrez (verbe)

: مدرج كردن.

calibrons (verbe)

: مدرج كردن.

calice (nom masculin)

: جام باده , , جام , پياله , كاسه.

calme (adjectif; adverbe)

: ارام كردن , تسكين دادن , ساكت كردن.

calment (verbe)

: ارامش , بي سروصدايي , اسوده , سكوت , ارام , ساكت , ساكن , : ارام كردن , ساكت كردن , فرونشاندن.

calmer (verbe)

: ارامش , بي سروصدايي , اسوده , سكوت , ارام , ساكت , ساكن , : ارام كردن , ساكت كردن , فرونشاندن.

calmez (verbe)

: ارامش , بي سروصدايي , اسوده , سكوت , ارام , ساكت , ساكن , : ارام كردن , ساكت كردن , فرونشاندن.

calmons (verbe)

: ارامش , بي سروصدايي , اسوده , سكوت , ارام , ساكت , ساكن , : ارام كردن , ساكت كردن , فرونشاندن.

calomnie (nom fminin)

: سعايت , تهمت يا افترا , تهمت زدن.

calomnieux (adjectif; adverbe)

: افترا اميز , بدگويانه.

calorie (nom f minin)

: واحد سنجس گرما , كالري.

calorifique (adjectif; adverbe)

: گرمازا , گرم كننده , گرمايي.

calotte (nom fminin)

: طاق.

calquent (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

calquer (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

calquez (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

calquons (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

cam ra (nom fminin)

: دوربين يا جعبه عكاسي.

camarade (nom masculin)

: رفيق , همراه.

camaraderie (nom f minin)

: دوستي , رفاقت , اشنايي.

cambr (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

cambr es (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

cambr s (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

cambra (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

cambrai (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

cambre (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

cambrent (verbe)

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

cambrer (verbe)

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

cambrez (verbe)

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

cambriolage (nom masculin)

: ورود بخانه اي درشب بقصد ارتكاب جرم , دزدي.

cambriolent (verbe)

: شبانه دزديدن , سرقت مسلحانه كردن.

cambrioler (verbe)

: شبانه دزديدن , سرقت مسلحانه كردن.

cambrioleur (nom masculin)

: دزد , سارق منازل.

cambriolez (verbe)

: شبانه دزديدن , سرقت مسلحانه كردن.

cambriolons (verbe)

: شبانه دزديدن , سرقت مسلحانه كردن.

cambrmes (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

cambrons (verbe)

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

cambrrent (verbe)

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

came (nom fminin)

: دندانه (درمسلسل) , تپه كوچك.

camion (nom masculin)

: معامله كردن , سروكار داشتن با , مبادله , معامله خرده ريز , باركش , كاميون , واگن روباز , چرخ باربري.

camouflage (nom masculin)

: استتار , پوشش , پنهان كردن وسايل جنگي , مخفي كردن , پوشاندن.

camp (nom masculin)

: اردو , اردوگاه , لشكرگاه , منزل كردن , اردو زدن , چادر زدن

campagne (nom fminin)

: زمين مسطح , جلگه , يك رشته عمليات جنگي , لشكركشي , مبارزه انتخاباتي , مسافرت درداخل كشور.

campent (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشكرگاه , منزل كردن , اردو زدن , چادر زدن

camper (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشكرگاه , منزل كردن , اردو زدن , چادر زدن

campez (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشكرگاه , منزل كردن , اردو زدن , چادر زدن

campons (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشكرگاه , منزل كردن , اردو زدن , چادر زدن

canada (nom masculin)

: كشور كانادا.

canadien (adjectif; adverbe)

: اهل كانادا , كانادايي.

canadienne (adjectif; adverbe)

: اهل كانادا , كانادايي.

canaille (nom f minin)

: ارقه , لا ت , رذل.

canal (nom masculin)

: شياردار كردن , دريا , كندن (مجرا يا راه) , هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره , ترعه , مجرا , خط مشي.

canalisent (verbe)

: زه كشي كردن , نهرسازي , لوله كشي كردن , ايجاد ابراه كردن.

canaliser (verbe)

: زه كشي كردن , نهرسازي , لوله كشي كردن , ايجاد ابراه كردن.

canalisez (verbe)

: زه كشي كردن , نهرسازي , لوله كشي كردن , ايجاد ابراه كردن.

canalisons (verbe)

: زه كشي كردن , نهرسازي , لوله كشي كردن , ايجاد ابراه كردن.

canap (nom masculin)

: تخت , نيمكت , خوابانيدن , در لفافه قرار دادن.

canard (nom masculin)

: اردك , مرغابي , اردك ماده , غوطه , غوض , زير اب رفتن , غوض كردن.

cancan (nom masculin)

: يك نوع رقص نشاط اور.

cancer (nom masculin)

: سرطان , برج سرطان , خرچنگ.

cancre (nom masculin)

: گدا , بي نوا , معسر يا عاجز از پرداخت.

cancrelat (nom masculin)

: سوسك حمام.

candeur (nom masculin)

: سفيدي , خلوص , صفا , رك گويي.

candidat (nom masculin)

: داوطلب , خواهان , نامزد , كانديد , داوخواه.

candidature (nom f minin)

: نامزدي , داوطلبي.

candide (adjectif; adverbe)

: بي تزوير , منصفانه , صاف وساده.

cane (nom fminin)

: اردك , مرغابي , اردك ماده , غوطه , غوض , زير اب رفتن , غوض كردن.

caneton (nom masculin)

: جوجه اردك , بچه اردك.

canevas (nom masculin)

: (ثانواسس=) كرباس , پارچه مخصوص نقاشي , نقاشي , پرده نقاشي , كف رينگ بوكس يا كشتي.

caniche (nom masculin)

: توله سگ , جوانك خود نما ونادان.

canif (nom masculin)

: چاقو زدن(به) , كارد زدن (به) , :چاقو , كارد , گزليك , تيغه.

canne (nom f minin)

: ني , نيشكر , چوب دستي , عصا , باعصازدن , باچوب زدن.

canneler

: شيار , خياره , خط , گودي , جدول , كانال , خان تفنگ ,(مج.) كارجاري ويكنواخت , عادت زندگي , خط انداختن , شيار دار كردن.

cannelle (nom fminin)

: دارچين , رنگ زرد سبز.

cannibale (nom masculin)

: ادمخوار , جانوري كه همجنس خود را ميخورد.

cannibalisme (nom masculin)

: ادمخواري.

canon (nom masculin)

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع) , استوانه , لوله , بتوپ بستن , تصادم دو توپ.

canot (nom masculin)

: كشتي كوچك , قايق , كرجي , هرچيزي شبيه قايق , قايق راني كردن.

cantine (nom f minin)

: قمقمه , فروشگاه يا رستوران , سربازخانه.

canton (nom masculin)

: زاويه , بخش , بلوك (بويژه در سويس) , به بخش تقسيم كردن

canule (nom fminin)

: سوزن , سوزن سرنگ و گرامافون و غيره , سوزن دوزي كردن , با سوزن تزريق كردن , طعنه زدن , اذيت كردن , دم باريك ابزاري با نوك تيز و باريك.

cao (adjectif; adverbe)

: پست و بدون مبادي اداب بودن , ادم بي تربيت.

caoutchouc (nom masculin)

: رزين , لا ستيك , كاءوچو , لا ستيكي , ابريشمي يا كاپوت , مالنده ياساينده.

capabilit (nom fminin)

: قابليت , توانايي.

capable (adjectif; adverbe)

: توانا , قابل , لا يق , با استعداد , صلا حيتدار , مستعد.

capacit (nom fminin)

: گنجايش , ظرفيت.

capillaire (nom f minin)

: مويرگ , مويي , باريك , ظريف , عروق شعريه.

capitaine (nom masculin)

: سروان , ناخدا , سركرده.

capital (nom masculin)

: حرف بزرگ , حرف درشت , پايتخت , سرمايه , سرستون , سرلوله بخاري , فوقاني , راسي , مستلزم بريدن سر يا قتل , قابل مجازات مرگ , داراي اهميت حياتي , عالي.

capitale (nom fminin)

: حرف بزرگ , حرف درشت , پايتخت , سرمايه , سرستون , سرلوله بخاري , فوقاني , راسي , مستلزم بريدن سر يا قتل , قابل مجازات مرگ , داراي اهميت حياتي , عالي.

capitalisent (verbe)

: تبديل بسرمايه كردن , باحروف درشت نوشتن , سرمايه جمع كردن.

capitaliser (verbe)

: تبديل بسرمايه كردن , باحروف درشت نوشتن , سرمايه جمع كردن.

capitalisez (verbe)

: تبديل بسرمايه كردن , باحروف درشت نوشتن , سرمايه جمع كردن.

capitalisons (verbe)

: تبديل بسرمايه كردن , باحروف درشت نوشتن , سرمايه جمع كردن.

capitaliste (adjectif; adverbe)

: سرمايه دار , سرمايه گراي.

capitole (nom masculin)

: عمارت كنگره درشهر واشينگتن , عمارت پارلمان ايالتي.

capitulent (verbe)

: تسليم شدن.

capituler (verbe)

: تسليم شدن.

capitulez (verbe)

: تسليم شدن.

capitulons (verbe)

: تسليم شدن.

capotent (verbe)

: واژگون كردن كشتي , واژگون شدن.

capoter (verbe)

: واژگون كردن كشتي , واژگون شدن.

capotez (verbe)

: واژگون كردن كشتي , واژگون شدن.

capotons (verbe)

: واژگون كردن كشتي , واژگون شدن.

caprice (nom masculin)

: هوس , هوي و هوس , تلون مزاج , وسواس , خيال , وهم , تغيير ناگهاني.

capricieux (adjectif; adverbe)

: هوسباز , دمدمي مزاج , بوالهوس.

capsule (nom fminin)

: كپسول , پوشش , كيسه , پوشينه , سرپوش.

captent (verbe)

: ترميم شدن , بهبود يافتن , بازيافتن.

capter (verbe)

: ترميم شدن , بهبود يافتن , بازيافتن.

capteur

: اندازه , اندازه گير , اندازه گرفتن.

captez (verbe)

: ترميم شدن , بهبود يافتن , بازيافتن.

captif (adjectif; adverbe)

: اسير , گرفتار , دستگير , شيفته , دربند.

captivent (verbe)

: شيفتن , فريفتن , اسير كردن.

captiver (verbe)

: شيفتن , فريفتن , اسير كردن.

captivez (verbe)

: شيفتن , فريفتن , اسير كردن.

captivit (nom fminin)

: اسارت , گرفتاري , گفتاري فكري.

captivons (verbe)

: شيفتن , فريفتن , اسير كردن.

captons (verbe)

: ترميم شدن , بهبود يافتن , بازيافتن.

capturent (verbe)

: دستگيري , اسير كردن , تسخير , گرفتن.

capturer (verbe)

: دستگيري , اسير كردن , تسخير , گرفتن.

capturez (verbe)

: دستگيري , اسير كردن , تسخير , گرفتن.

capturons (verbe)

: دستگيري , اسير كردن , تسخير , گرفتن.

car (pr position; divers)

: زيرا , زيرا كه , چونكه , براي اينكه.

caract risation (nom fminin)

: منش نمايي , توصيف صفات اختصاصي , توصيف شخصيت.

caract risent (verbe)

: منش نمايي كردن , توصيف كردن , مشخص كردن , منقوش كردن.

caract risez (verbe)

: منش نمايي كردن , توصيف كردن , مشخص كردن , منقوش كردن.

caract ristique (adjectif; adverbe)

: منشي , خيمي , نهادي , نهادين , منش نما , نشان ويژه , صفت مميزه , مشخصات.

caract ristique (nom fminin)

: منشي , خيمي , نهادي , نهادين , منش نما , نشان ويژه , صفت مميزه , مشخصات.

caractere (nom masculin)

: دخشه.

caracteristique (nom fminin)

: خصيصه.

caractre (nom masculin)

: دخشه.

caractriser (verbe)

: منش نمايي كردن , توصيف كردن , مشخص كردن , منقوش كردن.

caractrisons (verbe)

: منش نمايي كردن , توصيف كردن , مشخص كردن , منقوش كردن.

carambolent (verbe)

: تصادم كردن , بهم خوردن.

caramboler (verbe)

: تصادم كردن , بهم خوردن.

carambolez (verbe)

: تصادم كردن , بهم خوردن.

carambolons (verbe)

: تصادم كردن , بهم خوردن.

carbonisent (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن ياتركيب كردن.

carboniser (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن ياتركيب كردن.

carbonisez (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن ياتركيب كردن.

carbonisons (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن ياتركيب كردن.

carburateur (nom masculin)

: كابوراتور.

carence (nom f minin)

: نقص , كمي , كمبود , كسر , ناكارايي.

caresse (nom fminin)

: نوازش , دلجويي , دلنوازي كردن , در اغوش كشيدن.

caressent (verbe)

: نوازش , دلجويي , دلنوازي كردن , در اغوش كشيدن.

caresser (verbe)

: نوازش , دلجويي , دلنوازي كردن , در اغوش كشيدن.

caressez (verbe)

: نوازش , دلجويي , دلنوازي كردن , در اغوش كشيدن.

caressons (verbe)

: نوازش , دلجويي , دلنوازي كردن , در اغوش كشيدن.

cargaison (nom f minin)

: باركشتي , محموله دريايي , بار.

caricature (nom fminin)

: كاريكاتور , تصوير مضحك , داستان مصور.

carlate (adjectif; adverbe)

: قرمز مايل به زرد , سرخ شدگي , سرخ جامه , پارچه مخمل.

carr (adjectif; adverbe)

: پرحرف , رك و راست , رك.

carr (nom masculin)

: مربع , مجذور , چهارگوش , گوشه دار , مجذور كردن.

carri re (nom fminin)

: دوره زندگي , دوره , مسير , مقام ياشغل , حرفه.

cart (nom f minin)

: انحراف.

cart (nom masculin)

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن. , فضا , وسعت , مساحت , جا , فاصله , مهلت , فرصت , مدت معين ,زمان كوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

cart

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

carte (nom f minin)

: تخته , تابلو. , كارت.

cartement (nom masculin)

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

cartement

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

cartent (verbe)

: سرگردان , ولگردي , ولگرد , راه گذر , جانور بي صاحب , اواره كردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

carter (verbe)

: جدا , جداگانه , جدا كردن , تفكيك كردن. , سرگردان , ولگردي , ولگرد , راه گذر , جانور بي صاحب , اواره كردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

cartez (verbe)

: سرگردان , ولگردي , ولگرد , راه گذر , جانور بي صاحب , اواره كردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

carton (nom masculin)

: مقوا , جعبه مقوايي , جاكاغذي , كارتن.

cartons (verbe)

: سرگردان , ولگردي , ولگرد , راه گذر , جانور بي صاحب , اواره كردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

cartouche (nom fminin)

: كارتريج.

cas (nom masculin)

: مورد , غلا ف.

cascade (nom f minin)

: ابشيب , ابشار كوچك , بشكل ابشار ريختن.

caserne (nom fminin)

: سربازخانه , منزل كارگران , كلبه يا اطاقك موقتي , انباركاه , درسربازخانه جادادن.

casque (nom masculin)

: خود , كلا ه خود , كلا ه ايمني اتش نشانها وكارگران.

cass (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

cass es (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

cassa (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

cassai (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

casse (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

cassent (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

casser (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

casserole (nom f minin)

: ماهي تابه , روغن داغ كن , تغار , كفه ترازو , كفه , جمجمه ,گودال اب , خداي مزرعه وجنگل وجانوران وشبانان , استخراج كردن , سرخ كردن , ببادانتقاد گرفتن , بهم پيوستن , متصل كردن , بهم جور كردن , قاب , پيشوندي بمعني همه و سرتاسر.

cassez (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

cassmes (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

cassons (verbe)

: انقصال , شكستگي , شكستن.

cassrent (verbe)

: ورشكسته , ورشكست , بي پول.

casss (verbe)

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

cat goriser (verbe)

: رسته بندي كردن.

cat gorisons (verbe)

: رسته بندي كردن.

cataclysme (nom masculin)

: سيل بزرگ , طوفان , تحولا ت ناگهاني وعمده.

catalogoue (nom masculin)

: كاتالوگ , فهرست , كتاب فهرست , فهرست كردن.

cataloguent (verbe)

: كاتالوگ , فهرست , كتاب فهرست , فهرست كردن.

cataloguer (verbe)

: كاتالوگ , فهرست , كتاب فهرست , فهرست كردن.

cataloguez (verbe)

: كاتالوگ , فهرست , كتاب فهرست , فهرست كردن.

cataloguons (verbe)

: كاتالوگ , فهرست , كتاب فهرست , فهرست كردن.

catapulte (nom f minin)

: سنگ انداز , هرجسمي كه داراي خاصيت فنري بوده وبراي پرتاب اجسام بكار ميرود , منجنيق انداختن , بامنجنيق پرت كردن , منجنيق.

cataracte (nom fminin)

: ابشار بزرگ , اب مرواريد , اب اوردن (چشم).

categorie (nom f minin)

: دسته , زمره , طبقه , مقوله , مقوله منطقي , رده.

categorique (adjectif; adverbe)

: قاطع , حتمي , جزمي , قياسي , قطعي , مطلق , بي قيد , بي شرط.

cater (verbe)

: دورانداختن , دست كشيدن از , متروك ساختن.

catgorie (nom f minin)

: دسته , زمره , طبقه , مقوله , مقوله منطقي , رده.

catgorisent (verbe)

: رسته بندي كردن.

catgorisez (verbe)

: رسته بندي كردن.

catin (nom fminin)

: سگ ماده , زن هرزه , شكايت كردن , قر زدن.

cauchemar (nom masculin)

: خفتك , كابوس , بختك , خواب ناراحت كننده و غم افزا.

causale (adjectif; adverbe)

: علي , سببي , علتي , بيان كننده علت , مبني بر سبب.

cause (nom f minin)

: سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر).

causent (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر).

causer (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر).

causerie (nom fminin)

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ.

causez (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر).

causons (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر).

caustique (adjectif; adverbe)

: نيشدار , تند , تيز , هجو اميز , سوزش اور.

caution (nom f minin)

: توقيف , حبس , واگذاري , انتقال , ضمانت , كفالت , بامانت سپردن , كفيل گرفتن , تسمه , حلقه دور چليك , سطل , بقيد كفيل ازاد كردن.

cave (nom fminin)

: غار , كاو , مجوف , مقعر , مجوف كردن , درغارجادادن , حفر كردن , فرو ريختن.

cavent (verbe)

: پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن.

caver (verbe)

: پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن.

caverne (nom f minin)

: غار , حفره زيرزميني , مغاك , چال , گودال , حفره.

caverneux (adjectif; adverbe)

: پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن.

cavez (verbe)

: پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن.

cavons (verbe)

: پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن.

cble (nom masculin)

: كابل , طناب سيمي.

cdent (verbe)

: واگذار كردن , تسليم كردن , صرفنظركردن از.

cdez (verbe)

: واگذار كردن , تسليم كردن , صرفنظركردن از.

cdre (nom masculin)

: سدر , سرو , سروازاد , چوب سرو , رنگ قرمز مايل به زرد.

ce (pronom personnel)

: اين , .

ceci (pronom personnel)

: اين , .

ceignent (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دورچيزي گشتن , دربرداشتن.

ceignez (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دورچيزي گشتن , دربرداشتن.

ceignons (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دورچيزي گشتن , دربرداشتن.

ceindre (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دورچيزي گشتن , دربرداشتن.

ceins (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دورچيزي گشتن , دربرداشتن.

ceinture (nom f minin)

: كمربند , تسمه , بندچرمي , شلا ق زدن , بستن , محاصره ردن , باشدت حركت يا عمل كردن.

cela (pronom personnel)

: ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه.

cela (pronom)

: اين , .

celent (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

celer (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

celez (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

celle (pronom personnel)

: او , ان دختر يا زن , جانور ماده.

celle-ci (pronom personnel)

: اين , .

celles (pronom personnel)

: انها , ايشان , انان.

celles-ci (pronom personnel)

: اينها , اينان.

cellule (nom fminin)

: پيل , زندان تكي , سلول يكنفري , حفره , سلول , ياخته.

celons (verbe)

: پنهان كردن , نهان كردن , نهفتن.

celui (pronom personnel)

: او (ان مرد) , جانور نر.

celui-ci (pronom personnel)

: اين , .

cendre (nom f minin)

: درخت زبان گنجشك , خاكستر ,خاكسترافشاندن يا ريختن , بقاياي جسد انسان پس از مرگ.

censure (nom fminin)

: سانسور عقايد , سانسور.

censurent (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمايشها.

censurer (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمايشها.

censurez (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمايشها.

censurons (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمايشها.

cent (pr position; divers)

: صد , عدد صد.

centaine (nom fminin)

: صد , عدد صد.

centenaire (adjectif; adverbe)

: صدساله , جشن يا يادبود صد ساله , سده.

centenaire (nom masculin)

: صدساله , جشن يا يادبود صد ساله , سده.

centime (nom f minin)

: درصد , يك صدم , سنت كه معادل يك صدم دلا ر امريكايي است

central (adjectif; adverbe)

: مركزي.

centrale (nom fminin)

: مركزي.

centralis (adjectif; adverbe)

: متمركز.

centralis (verbe)

: متمركز.

centralis e (verbe)

: متمركز.

centralis mes (verbe)

: متمركز.

centralis rent (verbe)

: متمركز.

centralisa (verbe)

: متمركز.

centralisai (verbe)

: متمركز.

centralisation (nom fminin)

: تمركز.

centralisent (verbe)

: متمركز كردن.

centraliser (verbe)

: متمركز كردن.

centralises (verbe)

: متمركز.

centralisez (verbe)

: متمركز كردن.

centralisons (verbe)

: متمركز كردن.

centraliss (verbe)

: متمركز.

centre (nom masculin)

: مركز.

centrent (verbe)

: مركز.

centrer (verbe)

: مركز.

centrez (verbe)

: مركز.

centrons (verbe)

: مركز.

cependant (adjectif; adverbe)

: ضمنا , در اين ضمن , درضمن , در اثناء , در خلا ل.

ceramique (adjectif; adverbe)

: وابسته به سفال سازي , سفاليني , ظرف سفالين.

cercle (nom masculin)

: دايره , محيط دايره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چيزي را)گرفتن , احاطه كردن.

cercueil (nom masculin)

: تابوت.

ceremonie (nom fminin)

: تشريفات , جشن , مراسم.

cerne (nom masculin)

: حلقه , زنگ زدن , احاطه كردن.

cernent (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره كردن.

cerner (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره كردن.

cernez (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره كردن.

cernons (verbe)

: دورگرفتن , احاطه كردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره كردن.

cerrure (nom fminin)

: طره گيسو , دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرك , سدبالا بر , چشمه پل , محل پرچ يا اتصال دوياچند ورق فلزي , قفل كردن , بغل گرفتن , راكد گذاردن , قفل شدن , بوسيله قفل بسته ومحكم شدن , محبوس شدن.

certificat (nom masculin)

: گواهينامه , شهادت نامه , سند رسمي , گواهي صادر كردن.

certifient (verbe)

: تصديق كردن , صحت وسقم چيزي را معلوم كردن , شهادت كتبي دادن , مطملن كردن , تضمين كردن , گواهي كردن.

certifier (verbe)

: تصديق كردن , صحت وسقم چيزي را معلوم كردن , شهادت كتبي دادن , مطملن كردن , تضمين كردن , گواهي كردن.

certifiez (verbe)

: تصديق كردن , صحت وسقم چيزي را معلوم كردن , شهادت كتبي دادن , مطملن كردن , تضمين كردن , گواهي كردن.

certifions (verbe)

: تصديق كردن , صحت وسقم چيزي را معلوم كردن , شهادت كتبي دادن , مطملن كردن , تضمين كردن , گواهي كردن.

certitude (nom f minin)

: امر مسلم , يقين , اطمينان.

cerveau (nom masculin)

: مغز , مخ , كله , هوش , ذكاوت , فهم , مغز كسي را دراوردن , بقتل رساندن.

ces (pronom personnel)

: اينها , اينان.

cessation (nom fminin)

: ايست , توقف , انقطاع , پايان.

cessent (verbe)

: ايستادن , موقوف شدن , دست كشيدن , گرفتن , وقفه , ايست , توقف.

cesser (verbe)

: ايستادن , موقوف شدن , دست كشيدن , گرفتن , وقفه , ايست , توقف.

cessez (verbe)

: ايستادن , موقوف شدن , دست كشيدن , گرفتن , وقفه , ايست , توقف.

cession (nom f minin)

: واگذاري , نقل وانتقال , انتقال قرض يا دين.

cessons (verbe)

: ايستادن , موقوف شدن , دست كشيدن , گرفتن , وقفه , ايست , توقف.

cet (conditionnel)

: ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه.

cet (pronom personnel)

: اين , .

cette (conditionnel)

: ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه.

cette (pronom personnel)

: اين , .

ceux (pronom personnel)

: انها , انان.

ceux-ci (pronom personnel)

: اينها , اينان.

ch ance (nom fminin)

: ضرب العجل , فرجه. , بلوغ , كمال , سر رسيد.

ch mage

: بيكاري , عدم اشتغال.

ch ri

: محبوب , عزيز.

ch tier

: تنبيه كردن , توبيخ وملا مت كردن.

ch tions

: تنبيه كردن , توبيخ وملا مت كردن.

cha ne (nom fminin)

: زنجير , كند وزنجيز , حلقه , رشته , سلسله.(vi.vt): زنجيركردن.

chacun (pronom personnel)

: هر يك , هريك از , هريكي , هر.

chacune (pronom personnel)

: هر يك , هريك از , هريكي , هر.

chafaud (nom masculin)

: چوب بست , داربست , دار , تخته بندي , سكوب يا چهار چوب , تخته بندي كردن , سكوب زدن , بدار اويختن.

chafaudage (nom masculin)

: سكوب بندي , چوب بست سازي , داربست.

chaffaudage (nom masculin)

: سكوب بندي , چوب بست سازي , داربست.

chagrin (nom masculin)

: سوگ , غم , غم واندوه , غصه , حزن , مصيبت , غمگين كردن , غصه دار كردن , تاسف خودن.

chagrinent (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

chagriner (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

chagrinez (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

chagrinons (verbe)

: غمگين كردن , غصه دار كردن , محزون كردن , اذيت كردن , اندوهگين كردن.

chaine (nom fminin)

: زنجير , كند وزنجيز , حلقه , رشته , سلسله. (vi.vt): زنجيركردن.

chair (nom f minin)

: گوشت (فقط گوشت چهارپايان) , خوراك , غذا , ناهار , شام , غذاي اصلي.

chaire (nom fminin)

: منبر , سكوب خطابه , بالا ي منبر رفتن.

chaise (nom f minin)

: صندلي , مقر , كرسي استادي در دانشگاه , بركرسي ياصندلي نشاندن.

chalet (nom masculin)

: كلبه ياالونك چوبي , كلبه ييلا قي.

chaleur (nom masculin)

: گرما , گرمي , حرارت , تندي , خشم , عصبانيت , اشتياق , وهله , نوبت , تحريك جنسي زنان , طلب شدن جانور , فحليت , گرم كردن , برانگيختن , بهيجان امدن.

chaloupe (nom fminin)

: به اب انداختن كشتي , انداختن , پرت كردن , روانه كردن , مامور كردن , شروع كردن , اقدام كردن.

chambre (nom f minin)

: اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسكن گزيدن , منزل دادن به , وسيع تر كردن.

champ (nom masculin)

: ميدان , رشته , پايكار.

champagne (nom masculin)

: شامپاني , نام مشروبي كه در شامپاني فرانسه تهيه ميشود

champignon (nom masculin)

: قارچ , سماروغ , بسرعت روياندن , بسرعت ايجاد كردن.

chance (nom fminin)

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقي , اتفاق افتادن

chancellerie (nom f minin)

: رتبه و مقام صدراعظم يا رءيس دانشگاه

chancier (nom masculin)

: ضرب العجل , فرجه.

chandelle (nom fminin)

: شمع , شمع ساختن.

change (nom masculin)

: معاوضه , ردو بدل كننده. , معاوضه , ردو بدل كننده.

changeable (adjectif; adverbe)

: قابل تعويض , با هم عوض كردني , قابل معاوضه , قابل مبادله , تبادل پذير.

changement (nom masculin)

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

changement de vitesse

: ميله دنده , دنده عوض كن.

changent (verbe)

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

changent (verbe)

: معاوضه , ردو بدل كننده.

changeons (verbe)

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

changeons (verbe)

: معاوضه , ردو بدل كننده.

changer (verbe)

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

changer (verbe)

: معاوضه , ردو بدل كننده. , معاوضه , ردو بدل كننده.

changez (verbe)

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

changez (verbe)

: معاوضه , ردو بدل كننده.

chant (nom masculin)

: سرود , نغمه , اواز , سرودروحاني , تصنيف , ترانه , شعر.

chant rent (verbe)

: خون.

chanta (verbe)

: خون.

chantage (nom masculin)

: تهديد , باتهديد از كسي چيزي طلبيدن , باج سبيل , رشوه.

chantai (verbe)

: خون.

chantent (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنيف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراييدن.

chanter (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنيف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراييدن.

chanteur (nom masculin)

: اوازخوان , خواننده , سراينده , نغمه سرا.

chantez (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنيف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراييدن.

chantier (nom masculin)

: محل كشتي سازي , كارخانه كشتي سازي.

chantillon (nom masculin)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن. , نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن. , نمونه.

chantillonnage (nom masculin)

: نمونه گيري , نمونه برداري , مزه كردن.

chantillonnant (verbe)

: نمونه گيري , نمونه برداري , مزه كردن.

chantillonnent (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantillonner (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantillonnez (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantillonnons (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantmes (verbe)

: خون.

chantons (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنيف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراييدن.

chaos (nom masculin)

: هرج ومرج , بي نظمي كامل , شلوغي , اشفتگي.

chaotique (adjectif; adverbe)

: پرهرج ومرج , بي نظم.

chapeau (nom masculin)

: كلا ه , كلا ه كاردينالي.

chapelle (nom fminin)

: كليساي كوچك.

chapitre (nom masculin)

: فصل (كتاب) , شعبه , قسمت , باب.

chappatoire (nom f minin)

: مزغل ساختن , سوراخ ديده باني ايجاد كردن , مزغل , سوراخ سنگر , سوراخ ديدباني , راه گريز , مفر , روزنه.

chappement (nom masculin)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهي كردن , نيروي چيزي راگرفتن , خسته كردن , ازپاي در اوردن , تمام كردن , بادقت بحث كردن. , اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهي كردن , نيروي چيزي راگرفتن , خسته كردن , ازپاي در اوردن , تمام كردن , بادقت بحث كردن.

chappent (verbe)

: رستن , گريختن , دررفتن , فراركردن , رهايي جستن , خلا صي جستن , جان بدربردن , گريز , فرار , رهايي , خلا صي.

chapper (verbe)

: رستن , گريختن , دررفتن , فراركردن , رهايي جستن , خلا صي جستن , جان بدربردن , گريز , فرار , رهايي , خلا صي.

chappez (verbe)

: رستن , گريختن , دررفتن , فراركردن , رهايي جستن , خلا صي جستن , جان بدربردن , گريز , فرار , رهايي , خلا صي.

chappons (verbe)

: رستن , گريختن , دررفتن , فراركردن , رهايي جستن , خلا صي جستن , جان بدربردن , گريز , فرار , رهايي , خلا صي.

chaque (pr position; divers)

: هر , همه , هركس , هركه , هركسي.

charabia

: نامفهوم , قلمبه سولمبه.

charabiole

: نامفهوم , قلمبه سولمبه.

charbon (nom masculin)

: ذغال خالص , كربن , الماس بيفروغ.

charde (nom fminin)

: باريكه چوب , تراشه , خرده شيشه , تراشه كردن , متلا شي شدن وكردن.

charg (adjectif; adverbe)

: مملو , بارگيري شده , سنگين , پر, سنگين بار. , مست , پولدار , داراي پول زياد , بارشده , مملو , پر.

charg es (adjectif; adverbe)

: مست , پولدار , داراي پول زياد , بارشده , مملو , پر.

charge (adjectif; adverbe)

: مست , پولدار , داراي پول زياد , بارشده , مملو , پر.

charge (nom f minin)

: بار , كوله بار , فشار , مسلوليت , بارالكتريكي , عمل پركردن تفنگ باگلوله , عملكرد ماشين يا دستگاه , بار كردن , پر كردن , گرانباركردن , سنگين كردن , فيلم (دردوربين) گذاشتن , بار گيري شدن , بار زدن , تفنگ يا سلا حي را پر كردن.

chargement (nom masculin)

: بار , كوله بار , فشار , مسلوليت , بارالكتريكي , عمل پركردن تفنگ باگلوله , عملكرد ماشين يا دستگاه , بار كردن , پر كردن , گرانباركردن , سنگين كردن , فيلم (دردوربين) گذاشتن , بار گيري شدن , بار زدن , تفنگ يا سلا حي را پر كردن. , حمل , محموله , كالا ي حمل شده باكشتي.

chargent (verbe)

: بار , هزينه , مطالبه هزينه.

chargeons (verbe)

: بار , هزينه , مطالبه هزينه.

charger (verbe)

: بار , هزينه , مطالبه هزينه.

chargez (verbe)

: بار , هزينه , مطالبه هزينه.

chargs (verbe)

: مست , پولدار , داراي پول زياد , بارشده , مملو , پر.

charit (nom fminin)

: دستگيري , صدقه , خيرات , نيكوكاري.

charlatan (nom masculin)

: صداي اردك , قات قات , ادم شارلا تان , چاخان , دروغي , ساختگي , قلا بي , قات قات كردن , صداي اردك كردن , دواي قلا بي دادن.

charmant (adjectif; adverbe)

: فريبا , فريبنده , مليح.

charme (nom masculin)

: افسون , طلسم , فريبندگي , دلربايي , سحر , : افسون كردن , مسحور كردن , فريفتن , شيفتن.

charny (adjectif; adverbe)

: فربه , كوشتالو , گوشتي , گوشتدار , بي استخوان.

charpentier (nom masculin)

: درودگر , نجار , نجاري كردن.

charpie (nom f minin)

: كرك , پرز.

charrette (nom fminin)

: ارابه , گاري , دوچرخه , چرخ , باگاري بردن.

charrue (nom f minin)

: خيش , گاو اهن , شخم , ماشين برف پاك كن , شخم كردن , شيار كردن , شخم زدن , باسختي جلو رفتن , برف روفتن

charte (nom fminin)

: فرمان , امتياز , منشور , اجازه نامه , دربست كرايه دادن , پروانه دادن , امتيازنامه صادر كردن.

chasme (nom masculin)

: شكاف , وقفه , فرق بسيار , پرتگاه عظيم.

chasse (nom f minin)

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن, تعقيب , مسابقه , شكار.

chassent (verbe)

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن , تعقيب , مسابقه , شكار.

chasser (verbe)

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن, تعقيب , مسابقه , شكار.

chasseur (nom masculin)

: شكارچي , صياد , اسب يا سگ شكاري , جوينده.

chassez (verbe)

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن , تعقيب , مسابقه , شكار.

chassons (verbe)

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن , تعقيب , مسابقه , شكار.

chastet (nom f minin)

: عفت وعصمت , پاكدامني , نجابت.

chat (nom masculin)

: گربه , شلا ق زدن , قي كردن , شلا ق لنگربرداشتن.

chateau (nom masculin)

: دژ , قلعه , قصر , رخ.

chaud (adjectif; adverbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

chaudire (nom f minin)

: چراغ خوراك پزي , بخاري , دستگاه توليد گرما , متصدي گرم كردن.

chaudron (nom masculin)

: پاتيل , ديگ.

chauffent (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

chauffer (verbe)

: زياد گرم كردن , دو اتشه كردن , برافروختن.

chauffer (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

chauffeur (nom masculin)

: محرك , راننده.

chauffez (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

chauffons (verbe)

: گرم , با حرارت , غيور , خونگرم , صميمي , گرم كردن , گرم شدن.

chausse (nom f minin)

: گذرگاه , جاده , جاده ايكه از كف زمين بلندتراست.

chaussette (nom fminin)

: جوراب ساقه كوتاه , كفش راحتي بي پاشنه , جوراب پوشيدن , ضربت زدن , ضربه , مشت زدن يكراست , درست.

chaussure (nom f minin)

: كفش , نعل اسب , كفش پوشيدن , داراي كفش كردن , نعل زدن به.

chauve (adjectif; adverbe)

: طاس , بيمو , كل , برهنه , بي لطف , ساده , بي ملا حت , عريان , كچل , طاس شدن.

chaux (nom fminin)

: ليموترش , عصاره ليموترش , اهك , چسب , كشمشك , سنگ اهك , اهك زني , چسبناك كردن اغشتن , با اهك كاري سفيد كردن , ابستن كردن.

chavirent (verbe)

: واژگوني , واژگون كردن , برانداختن , مضمحل كردن , چپه كردن يا شدن.

chavirer (verbe)

: واژگوني , واژگون كردن , برانداختن , مضمحل كردن , چپه كردن يا شدن.

chavirez (verbe)

: واژگوني , واژگون كردن , برانداختن , مضمحل كردن , چپه كردن يا شدن.

chavirons (verbe)

: واژگوني , واژگون كردن , برانداختن , مضمحل كردن , چپه كردن يا شدن.

che (nom f minin)

: طعمه دادن , خوراك دادن , طعمه رابه قلا ب ماهيگيري بستن , دانه , چينه , مايه تطميع , دانه ء دام.

chec (nom masculin)

: شطرنج. , شطرنج.

chef (nom masculin)

: رءيس , سر , پيشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم.

chelle (nom f minin)

: نردبان , نردبان بكار بردن , نردبان ساختن. , كفه ترازو , ترازو , وزن , پولك يا پوسته بدن جانور , فلس , هر چيز پله پله , هرچيز مدرج , اعداد روي درجه گرماسنج وغيره , مقياس , اندازه , معيار , درجه , ميزان , مقياس نقشه , وسيله سنجش , خط مقياس , تناسب , نسبت , مقياس كردن , توزين كردن. , كفه ترازو , ترازو , وزن , پولك يا پوسته بدن جانور , فلس , هر چيز پله پله , هرچيز مدرج , اعداد روي درجه گرماسنج وغيره , مقياس , اندازه , معيار , درجه , ميزان , مقياس نقشه , وسيله سنجش , خط مقياس , تناسب , نسبت , مقياس كردن , توزين كردن.

chelon (nom masculin)

: ستون پله , بصورت پلكان در اوردن , پله , رده.

chemin (nom masculin)

: ميسر. , بجاده , راه , معبر , طريق , خيابان , راه اهن.

chemin de fer (nom masculin)

: راه اهن , با راه اهن فرستادن يا سفر كردن , سرهم بندي كردن , پاپوش درست كردن.

chemin e (nom fminin)

: دودكش , بخاري , كوره , نك.

chemise (nom f minin)

: پيراهن , پيراهن پوشيدن.

chenille (nom f minin)

: كرم صدپا , تراكتور زنجيري , بشكل كرم صد پا حركت كردن

cher (adjectif; adverbe)

: عزيز , محبوب , گرامي , پرارزش , كسي را عزيز خطاب كردن , گران كردن.

cherchent (verbe)

: طلب كردن , پيگردي كردن.

chercher (verbe)

: طلب كردن , پيگردي كردن.

chercheur (nom masculin)

: پژوهشگر.

cherchez (verbe)

: طلب كردن , پيگردي كردن.

cherchons (verbe)

: طلب كردن , پيگردي كردن.

cheval (nom masculin)

: اسب , اسب , سواره نظام , اسبي , وابسته به اسب , قوه اسب , , اسب دار كردن , سوار اسب كردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار كردن , شلا ق زدن , بدوش كشيدن , غيرمنصفانه.

chevalier (nom masculin)

: سلحشور , دلا ور , قهرمان , شواليه , نجيب زاده , بمقام سلحشوري ودلا وري ترفيع دادن.

chevelu (adjectif; adverbe)

: پرمو , كركين.

cheveux (nom masculin)

: مو , موي سر , زلف , گيسو.

cheville (nom fminin)

: قوزك , قوزك پا.

chevre (nom f minin)

: بز , بزغاله , تيماج , پوست بز , ستاره جدي , ادم شهواني , مرد هرزه , فاسق.

chevron (nom masculin)

: تير عرضي طاق , پالا ر , گله مرغ , الوار دار كردن.

chez (prposition; divers)

: بسوي , بطرف , به , در , پهلوي , نزديك , دم , بنابر , در نتيجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول. , با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

chic (adjectif; adverbe)

: شيك , باسليقه , زيبا , باب روز , مطابق مد روز.

chien (nom masculin)

: سگ , سگ نر , ميله قلا ب دار , گيره , دنبال كردن , مثل سگ دنبال كردن.

chier (verbe)

: ريدن , گه , ان , عن.

chiffon (nom masculin)

: كهنه , لته , ژنده , لباس مندرس , كهنه شدن , بي مصرف شدن

chiffonent (verbe)

: تحريك كردن , دامن زدن , برانگيختن , برافروختن , خشمگين كردن.

chiffoner (verbe)

: تحريك كردن , دامن زدن , برانگيختن , برافروختن , خشمگين كردن.

chiffonez (verbe)

: تحريك كردن , دامن زدن , برانگيختن , برافروختن , خشمگين كردن.

chiffonons (verbe)

: تحريك كردن , دامن زدن , برانگيختن , برافروختن , خشمگين كردن.

chiffre (nom masculin)

: انگشت , رقم , عدد.

chiffrent (verbe)

: شكل , رقم , پيكر.

chiffrer (verbe)

: شكل , رقم , پيكر.

chiffrez (verbe)

: شكل , رقم , پيكر.

chiffrons (verbe)

: شكل , رقم , پيكر.

chimie (nom fminin)

: علم شيمي.

chimique (adjectif; adverbe)

: شيميايي , كيميايي.

chine (nom f minin)

: كشورچين , چيني , ظروف چيني.

chinois (adjectif; adverbe)

: چيني , چيني ها (درجمع ومفرد) , زبان چيني.

chiquier (nom masculin)

: تخته شطرنج.

chiquier

: تخته شطرنج.

chirurgie

: جراحي , اتاق جراحي , عمل جراحي , تشريح.

chirurgien

: جراح.

chlore

: كلرين.

chlorophylle

: ماده سبز گياهي , سبزينه , كلروفيل.

chmes

: انداختن , قطع كردن , بريدن وانداختن , بزمين زدن , مهيب , بيداد گر , سنگدل.

chne

: بلوط , چوب بلوط.

cho (nom masculin)

: طنين , پژواك. , طنين , پژواك.

choc

: تكان , صدمه , هول , هراس ناگهاني , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده كردن , خرمن كردن , تكان سخت خوردن , هول وهراس پيدا كردن , ضربت سخت زدن , تكان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسيمه كردن.

chocolat

: شوكولا ت , شوكولا تي , كاكاءو.

choir (verbe)

: سپري شدن , بپايان رسيدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choir

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن.

chois (verbe)

: سپري شدن , بپايان رسيدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

chois

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن.

choisez (verbe)

: سپري شدن , بپايان رسيدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choisez

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن.

choisi

: برگزيده , منتخب.

choisir

: گزيدن , انتخاب كردن , خواستن , پسنديدن.

choisis

: گزيدن , انتخاب كردن , خواستن , پسنديدن.

choisissent

: گزيدن , انتخاب كردن , خواستن , پسنديدن.

choisissez

: گزيدن , انتخاب كردن , خواستن , پسنديدن.

choisissons

: گزيدن , انتخاب كردن , خواستن , پسنديدن.

choivent (verbe)

: سپري شدن , بپايان رسيدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choivent

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن.

choix

: پسند , انتخاب , چيز نخبه , برگزيده , منتخب.

cholra

: وبا.

choquent

: تكان , صدمه , هول , هراس ناگهاني , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده كردن , خرمن كردن , تكان سخت خوردن , هول وهراس پيدا كردن , ضربت سخت زدن , تكان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسيمه كردن.

choquer

: تكان , صدمه , هول , هراس ناگهاني , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده كردن , خرمن كردن , تكان سخت خوردن , هول وهراس پيدا كردن , ضربت سخت زدن , تكان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسيمه كردن.

choquez

: تكان , صدمه , هول , هراس ناگهاني , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده كردن , خرمن كردن , تكان سخت خوردن , هول وهراس پيدا كردن , ضربت سخت زدن , تكان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسيمه كردن.

choquons

: تكان , صدمه , هول , هراس ناگهاني , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده كردن , خرمن كردن , تكان سخت خوردن , هول وهراس پيدا كردن , ضربت سخت زدن , تكان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسيمه كردن.

chose

: چيز , شي ء , كار , اسباب , دارايي , اشياء , جامه , لباس , موجود.

chou

: كلم , دله دزدي , كش رفتن , رشد پيدا كردن (مثل سركلم).

choucroute

: كلم رنده شده واب پز با سركه.

chouette (familier)

: خنك , خنك كردن.

chouette

: جغد , بوف.

choyons (verbe)

: سپري شدن , بپايان رسيدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choyons

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن.

chque

: جلوگيري كردن از , ممانعت كردن , سرزنش كردن , رسيدگي كردن , مقابله كردن , تطبيق كردن , نشان گذاردن , چك بانك

chrome

: كروميوم , كروم , فلزي سخت وخاكستري رنگ.

chronique

: ديرينه , مزمن , سخت , شديد , گرانرو. , شرح وقايع بترتيب تاريخ , تاريخچه.

chronologie

: شرح وقايع بترتيب زماني.

chronologique

: بترتيب تاريخي , داراي تسلسل تاريخ , داراي ربط زماني.

chtient

: تنبيه كردن , توبيخ وملا مت كردن.

chtiez

: تنبيه كردن , توبيخ وملا مت كردن.

chu

: افتاده.

chue

: افتاده.

chues

: افتاده.

churent

: انداختن , قطع كردن , بريدن وانداختن , بزمين زدن , مهيب , بيداد گر , سنگدل.

chus

: افتاده.

chut

: انداختن , قطع كردن , بريدن وانداختن , بزمين زدن , مهيب , بيداد گر , سنگدل.

chute

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن.

ci

: اينجا , در اينجا , در اين موقع , اكنون , در اين باره , بدينسو , حاضر.

ci-aprs

: از اين پس , از اين ببعد , اخرت.

cicatrice

: جاي زخم يا سوختگي , اثر گناه , شكاف , اثر زخم داشتن , اثر زخم گذاشتن.

ci-contre

: روبرو , مقابل , ضد , وارونه , از روبرو , عكس قضيه.

ci-dessous

: درزير , پايين , مادون.

ci-dessus

: در بالا , بالا ي , بالا ي سر , نام برده , بالا تر , برتر , مافوق , واقع دربالا , سابق الذكر , مذكوردرفوق.

ci-devant

: تشكيل دهنده , قالب گير , پيشين , سابق , جلوي , قبل , در جلو.

cidre

: شراب سيب , شربت سيب , اب سيب.

ciel

: اسمان , فلك , در مقام منيعي قرار دادن , زياد بالا بردن , توپ هوايي زدن , اب وهوا.

cigale

: خزوك , زنجره وجيرجيرك دشتي.

cigare

: سيگار , سيگار برگ.

cigarette

: سيگارت , سيگار.

cigogne

: لك لك.

ci-joint

: پيوسته , ضميمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

cime

: قله , نوك , اوج , ذروه , اعلي درجه.

ciment

: سمنت , سيمان , سمنت كردن , چسباندن , پيوستن.

cimentent

: سمنت , سيمان , سمنت كردن , چسباندن , پيوستن.

cimenter

: سمنت , سيمان , سمنت كردن , چسباندن , پيوستن.

cimentez

: سمنت , سيمان , سمنت كردن , چسباندن , پيوستن.

cimentons

: سمنت , سيمان , سمنت كردن , چسباندن , پيوستن.

cimeti re

: گورستان , قبرستان , ارامگاه.

cinma

: سينما.

cinq

: عدد پنج , پنجگانه.

cinquante

: پنجاه.

cinqui me

: پنجم , پنجمين.

cintre

: كمان , طاق , قوس , بشكل قوس ياطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شيطان , موذي , رءيس , اصلي , : پيشوندي بمعني' رءيس' و' كبير' و' بزرگ.'

cirant

: موم مالي , صفحه ضبط صوت.

circonfrence

: محيط , محيط دايره , پيرامون.

circonlocution

: طول وتفصيل در كلا م , بيان غير مستقيم.

circonscrire

: حد , حدود , كنار , پايان , اندازه , وسعت , محدود كردن , معين كردن , منحصر كردن.

circonscrit

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscrite

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscrites

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscrits

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscriv mes

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscrivant

: محدود , مقيد , معين , منحصر كننده.

circonscrivent

: حد , حدود , كنار , پايان , اندازه , وسعت , محدود كردن , معين كردن , منحصر كردن.

circonscrivez

: حد , حدود , كنار , پايان , اندازه , وسعت , محدود كردن , معين كردن , منحصر كردن.

circonscrivirent

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscrivis

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscrivit

: محدود , منحصر , مشروط , مقيد.

circonscrivons

: حد , حدود , كنار , پايان , اندازه , وسعت , محدود كردن , معين كردن , منحصر كردن.

circonspect

: بااحتياط , ملا حظه كار , مال انديش , باتدبير.

circonspection

: از روي احتياط , محتاطانه , احتياط كار , با احتياط.

circonstance

: چگونگي , شرح , تفصيل , رويداد , امر , پيشامد , شرايط محيط , اهميت.

circuit

: حوزه قضايي يك قاضي , دور , دوره , گردش , جريان , حوزه , مدار , اتحاديه , كنفرانس , دورچيزي گشتن , درمداري سفر كردن , احاطه كردن.

circulaire

: مدور , مستدير , دايره وار , بخشنامه. , پيراموني.

circulation

: شد وامد , امد وشد , رفت وامد , عبو ومرور ,وساءط نقليه , داد وستدارتباط , كسب , كالا , مخابره , امد وشد كردن , تردد كردن.

circulent

: بخشنامه كردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

circuler

: بخشنامه كردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

circulez

: بخشنامه كردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

circulons

: بخشنامه كردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

cire

: موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن.

cirent

: موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن.

cirer

: موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن.

cireux

: مومي , پراز موم , عصباني , خشمگين.

cirez

: موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن.

cirons

: موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن.

cirque

: سيرك , چالگاه.

ciseau

: اسكنه , قلم درز , بااسكنه تراشيدن.

ciseaux

: قيچي , مقراض , چيز برنده , قطع كننده.

ciselent

: پوشاندن , اندودن , مزين كردن , پرجلوه ساختن , برجسته كردن.

ciseler

: پوشاندن , اندودن , مزين كردن , پرجلوه ساختن , برجسته كردن.

ciselez

: پوشاندن , اندودن , مزين كردن , پرجلوه ساختن , برجسته كردن.

ciselons

: پوشاندن , اندودن , مزين كردن , پرجلوه ساختن , برجسته كردن.

cit

: شهر.

citation

: نقل قول , بيان , ايراد , اقتباس , عبارت , مظنه.

citent

: نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citer

: نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citerne

: مخزن , حوض.

citez

: نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citons

: نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citoyen

: تابع , رعيت , تبعه يك كشور , شهروند.

citron

: ليمو , ليموترش , رنگ ليمويي.

civil

: غيرنظامي , مدني.

civilisation

: تمدن , مدنيت , انسانيت.

civilisent

: متمدن كردن , متمدن شدن.

civiliser

: متمدن كردن , متمدن شدن.

civilisez

: متمدن كردن , متمدن شدن.

civilisons

: متمدن كردن , متمدن شدن.

civique

: شهري , كشوري , اجتماعي , مدني.

cl

: كليد.

cl bration

: جشن , برگزاري جشن , تجليل.

cl bre

: بلند اوازه , مشهور , معروف , نامي , عالي.

cl brent

: جشن گرفتن , عيدگرفتن , ايين (جشن ياعيدي را) نگاه داشتن , تقديس كردن , تجليل كردن.

cl brer

: جشن گرفتن , عيدگرفتن , ايين (جشن ياعيدي را) نگاه داشتن , تقديس كردن , تجليل كردن.

cl brez

: جشن گرفتن , عيدگرفتن , ايين (جشن ياعيدي را) نگاه داشتن , تقديس كردن , تجليل كردن.

cl brit

: شهرت , شخص نامدار.

cl ment

: بخشايشگر , رحيم , كريم , رحمت اميز , بخشنده , مهربان.

claie

: مانع , سبدتركه اي , چهار چوب جگني , مسابقه پرش از روي مانع , از روي پرچين ياچارچوب پريدن , از روي مانع پريدن , فاءق امدن بر.

clair (nom masculin)

: تلا لو , تاباندن. , تلا لو , تاباندن.

clair

: اشكار , زلا ل , صاف , صريح , واضح , : روشن كردن , واضح كردن , توضيح دادن , صاف كردن , تبرءه كردن , فهماندن.

clairage (nom masculin)

: روشن سازي , تنوير , چراغاني , تذهيب , اشراق. , روشنايي , احتراق , اشتعال , نورافكني , سايه روشن.

claircie (nom fminin)

: نقل وانتقال بانكي , تسويه , تسطيح , مكان مسطح.

claircie

: نقل وانتقال بانكي , تسويه , تسطيح , مكان مسطح.

claircissement (nom masculin)

: روشن فكري.

clairement (nom masculin)

: روشن فكري.

clairent (verbe)

: روشن فكركردن , روشن كردن , تعليم دادن.

clairer (verbe)

: روشن فكركردن , روشن كردن , تعليم دادن. , فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن.

clairez (verbe)

: روشن فكركردن , روشن كردن , تعليم دادن.

clairons (verbe)

: روشن فكركردن , روشن كردن , تعليم دادن.

clameur

: بانگ , غوغا , سروصدا , غريو كشيدن , مصرانه تقاضا كردن.

clan

: خاندان , خانواده , طايفه , قبيله , دسته.

clandestin

: مخفي , غيرمشروع , زيرجلي.

clapet

: شير , دريچه , لا مپ.

claque

: باكف دست زدن , سيلي , تودهني , ضربت , ضربت سريع , صداي چلب چلوپ , سيلي زدن , تپانچه زدن , زدن.

claquent

: كف زدن , صداي دست زدن , ترق تراق , صداي ناگهاني.

claquer

: كف زدن , صداي دست زدن , ترق تراق , صداي ناگهاني.

claquez

: كف زدن , صداي دست زدن , ترق تراق , صداي ناگهاني.

claquons

: كف زدن , صداي دست زدن , ترق تراق , صداي ناگهاني.

clarifient

: روشن كردن , واضح كردن , توضيح دادن.

clarifier

: روشن كردن , واضح كردن , توضيح دادن.

clarifiez

: روشن كردن , واضح كردن , توضيح دادن.

clarifions

: روشن كردن , واضح كردن , توضيح دادن.

clarinette

: قره ني , كلا رينت.

class

: رده بندي شده , سري. , رده بندي شده , سري.

class e

: رده بندي شده , سري.

class mes

: رده بندي شده , سري.

class rent

: رده بندي شده , سري.

classa

: رده بندي شده , سري.

classai

: رده بندي شده , سري.

classe

: كلا س , دسته , طبقه , زمره , جور , نوع , طبقه بندي كردن , رده , هماموزگان , رسته , گروه.

classement

: سوهان كاري , ضبط , بايگاني , سيخ زني , براده.

classent

: رده بندي كردن.

classer

: رده بندي كردن.

classes

: رده بندي شده , سري.

classeur

: اهرم جعبه ماكو , الياف پشم كه بهم پيوسته ونخ پشم را تشكيل ميدهد , شكم بند زنان (پس از وضع حمل) , رسيد بيعانه , صاحف , بند.

classez

: رده بندي كردن.

classifi

: رده بندي شده , سري.

classifi e

: رده بندي شده , سري.

classifi mes

: رده بندي شده , سري.

classifi rent

: رده بندي شده , سري.

classifia

: رده بندي شده , سري.

classifiai

: رده بندي شده , سري.

classification

: عمل دسته بندي , طبقه بندي , رده بندي.

classifient

: رده بندي كردن.

classifier

: رده بندي كردن.

classifies

: رده بندي شده , سري.

classifiez

: رده بندي كردن.

classifions

: رده بندي كردن.

classifis

: رده بندي شده , سري.

classique

: مطابق بهترين نمونه , ادبيات باستاني يونان و روم , باستاني , مربوط به نويسندگان قديم لا تين ويونان.

classons

: رده بندي كردن.

classs

: رده بندي شده , سري.

clat (nom masculin)

: قطاري , پشت سر هم. , تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمك زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

clatant (adjectif; adverbe)

: برجسته , قابل توجه , موثر , گيرنده , زننده.

clatement (nom masculin)

: سقوط ناگهاني , درهم شكننده , فروريختن , درهم شكستن , از اثر انداختن , تجزيه كردن , طبقه بندي كردن , تقسيم بندي كردن.

clatent (verbe)

: محترق شدن , منفجر شدن , تركيدن , منبسط كردن , گسترده كردن.

clater (verbe)

: قطاري , پشت سر هم. , محترق شدن , منفجر شدن , تركيدن , منبسط كردن , گسترده كردن.

clatez (verbe)

: محترق شدن , منفجر شدن , تركيدن , منبسط كردن , گسترده كردن.

clatons (verbe)

: محترق شدن , منفجر شدن , تركيدن , منبسط كردن , گسترده كردن.

clause

: بند , ماده.

clavecin

: نوعي چنگ كه مانند پيانوبشكل ميز است.

clavier

: صفحه كليد , رديف مضراب , رديف حروف.

clectique (adjectif; adverbe)

: گلچين كننده , از هر جا گزيننده , منتخبات.

clef

: كليد.

clerc

: منشي , دفتردار , كارمند دفتري , فروشنده مغازه.

clerg

: مردروحاني , كاتوزي , روحانيون , دين يار.

client

: مشتري.

clignotent

: چشمك زدن , سوسو زدن , تجاهل كردن , ناديده گرفته , نگاه مختصر , چشمك.

clignoter

: چشمك زدن , سوسو زدن , تجاهل كردن , ناديده گرفته , نگاه مختصر , چشمك.

clignotez

: چشمك زدن , سوسو زدن , تجاهل كردن , ناديده گرفته , نگاه مختصر , چشمك.

clignotons

: چشمك زدن , سوسو زدن , تجاهل كردن , ناديده گرفته , نگاه مختصر , چشمك.

climat

: اب وهوا.

climatique

: مربوط به اب وهوا.

climatologie

: اب وهوا شناسي , اقليم شناسي.

climatologue

: متخصص اب وهوا.

climax

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسيدن.

clinique

: درمانگاه , بالين , مطب , بيمارستان.

clipse (nom fminin)

: گرفتگي , گرفت , كسوف يا خسوف , تحت الشعاع قرار دادن.

cliqueter

: صداي جرنگ جرنگ , طنين زنگ , جرنگ جرنگ كردن , طنين زنگ ايجاد كردن , جرنگيدن.

clmence

: بخشايندگي , رحم , اعتدال عناصر.

cloaque

: گنداب , مجراي فاضل اب , اگو , بخيه زننده , ماشين دوزندگي , گندابراه , مجراي فاضلا ب ساختن.

clore

: درميان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پيوست فرستادن , حصار يا چينه كشيدن دور.

closent

: درميان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پيوست فرستادن , حصار يا چينه كشيدن دور.

closez

: درميان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پيوست فرستادن , حصار يا چينه كشيدن دور.

closons

: درميان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پيوست فرستادن , حصار يا چينه كشيدن دور.

cloture

: پيوست , در جوف , حصار.

clou

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , ميخ , ميخ سرپهن , گل ميخ , با ميخ كوبيدن , با ميخ الصاق كردن , بدام انداختن , قاپيدن , زدن , كوبيدن , گرفتن.

co ncider

: همزمان بودن , باهم رويدادن , منطبق شدن , دريك زمان اتفاق افتادن.

co t

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

coagulent

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

coaguler

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

coagulez

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

coagulons

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

cocher

: تيك تيك , چوبخط , سخت ترين مرحله , علا مت , نشاني كه دررسيدگي و تطبيق ارقام بكارميرود , خطنشان گذاردن , خط كشيدن , چوبخط زدن , نسيه بردن , انواع ساس وكنه وغريب گز وغيره.

cochon

: خوك , گراز , مثل خوك رفتار كردن , خوك زاييدن , ادم حريص وكثيف , قالب ريخته گري.

cocon

: پيله , پيله كرم ابريشم.

cocotte

: زن جوان بوالهوس , زن سبكسر.

codage

: رمزگذاري , برنامه نويسي.

code

: رمز , رمزي كردن , برنامه , دستورالعملها.

codifi

: رمزي. , رمزي.

codifi e

: رمزي.

codifi mes

: رمزي.

codifi rent

: رمزي.

codifia

: رمزي.

codifiai

: رمزي.

codifiant

: رمزگذاري , برنامه نويسي.

codification

: رمزگذاري , برنامه نويسي.

codifient

: رمز , رمزي كردن , برنامه , دستورالعملها.

codifier

: رمز , رمزي كردن , برنامه , دستورالعملها.

codifies

: رمزي.

codifiez

: رمز , رمزي كردن , برنامه , دستورالعملها.

codifions

: رمز , رمزي كردن , برنامه , دستورالعملها.

codifis

: رمزي.

cods

: رمزي.

coeur

: قلب , سينه , اغوش , مركز , دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب كلا م , جوهر , دل دادن , جرات دادن , تشجيع كردن , بدل گرفتن.

coexistent

: باهم زيستن.

coffre

: شاه سيم.

coffre-fort

: امن , بي خطر , گاوصندوق.

coh rence

: چسبيدگي , ارتباط (مطالب) , وابستگي.

coh sion

: پيوستگي , چسبندگي , هم بستگي , جاذبه مولكولي.

cohabitation

: زندگي باهم , جماع.

cohorte

: گروه , پيرو , طرفدار , همكار.

cohrent

: چسبيده , مربوط , داراي ارتباط يا نتيجه منطقي.

coiffeur

: ارايشگر مو , سلماني براي مرد و زن.

coiffure

: ارايش موي زنان بفرم مخصوصي , ارايشگر زنانه.

coin

: گوشه , نبش.

coincer

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

coincident

: همزمان بودن , باهم رويدادن , منطبق شدن , دريك زمان اتفاق افتادن.

coincider

: همزمان بودن , باهم رويدادن , منطبق شدن , دريك زمان اتفاق افتادن.

coincidez

: همزمان بودن , باهم رويدادن , منطبق شدن , دريك زمان اتفاق افتادن.

coincidons

: همزمان بودن , باهم رويدادن , منطبق شدن , دريك زمان اتفاق افتادن.

coke

: زغال كوك , زغال سنگ سوخته , تبديل به زغال كردن.

col reux

: اوقات تلخ , رنجيده , خشمناك , دردناك , قرمز شده , ورم كرده , دژم , براشفته.

cole (nom fminin)

: مدرسه , اموزشگاه , مكتب , دبستان , دبيرستان , تحصيل در مدرسه , تدريس درمدرسه , مكتب علمي يا فلسفي , دسته , جماعت همفكر , جماعت , گروه , دسته ماهي , گروه پرندگان , تربيب كردن , بمدرسه فرستادن , درس دادن.

cole secondaire (nom fminin)

: مدرسه متوسطه , دبيرستان.

colibri

: مرغ مگس خوار , مرغ زرين پر.

colier (nom masculin)

: دانشور , دانش پژوه , محقق , اهل تتبع , اديب , شاگر ممتاز.

colique

: قولنج , قولنجي , بخار ياگاز معده.

colis

: بسته , عدل بندي , قوطي , بسته بندي كردن.

colisage

: بار بندي , عدل بندي , بسته بندي , هر ماده مورد كاربرد دربسته بندي.

collaborent

: همدستي كردن , باهم كار كردن , تشريك مساعي.

collaborer

: همدستي كردن , باهم كار كردن , تشريك مساعي.

collaborez

: همدستي كردن , باهم كار كردن , تشريك مساعي.

collaborons

: همدستي كردن , باهم كار كردن , تشريك مساعي.

collant

: چسبناك , چسبنده , دشوار , سخت , چسبناك كردن.

collatral

: هم بر , پهلو به پهلو , متوازي , تضمين , وثيقه.

colle

: چسب , سريش , چسباندن , چسبيدن. , چسب , سريش , چسباندن , چسبيدن.

collectif

: بهم پيوسته , انبوه , اشتراكي , اجتماعي , جمعي.

collection

: گرداوري , گرداورد , كلكسيون , اجتماع , مجموعه.

collectionnent

: گرداوردن , جمع كردن , وصول كردن.

collectionner

: گرداوردن , جمع كردن , وصول كردن.

collectionnez

: گرداوردن , جمع كردن , وصول كردن.

collectionnons

: گرداوردن , جمع كردن , وصول كردن.

college

: كالج , دانشگاه.

collegue

: هم كار , هم قطار.

collent

: چسب , سريش , چسباندن , چسبيدن.

coller

: چسب , سريش , چسباندن , چسبيدن. , چسب , سريش , چسباندن , چسبيدن.

collez

: چسب , سريش , چسباندن , چسبيدن.

collier

: يقه , يخه , گريبان , گردن بند.

colline

: تپه , پشته , تل , توده , توده كردن , انباشتن.

collision

: تصادم , برخورد.

collons

: چسب , سريش , چسباندن , چسبيدن.

cologie (nom f minin)

: علم عادت وطرز زندگي موجودات و نسبت انها با محيط , بوم شناسي.

colonel

: سرهنگ.

colonie

: مستعمره , مستملكات , مهاجر نشين , جرگه.

colonne

: ستون.

color

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

color es

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

color s

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

colora

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

colorai

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

colorant

: رنگ اميزي.

colore

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

colorent

: رنگ , فام , بشره , تغيير رنگ دادن , رنگ كردن , ملون كردن.

colorer

: رنگ , فام , بشره , تغيير رنگ دادن , رنگ كردن , ملون كردن.

colorez

: رنگ , فام , بشره , تغيير رنگ دادن , رنگ كردن , ملون كردن.

colori

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

colormes

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

colorons

: رنگ , فام , بشره , تغيير رنگ دادن , رنگ كردن , ملون كردن.

colorrent

: رنگي , ملون , نژادهاي غير سفيد پوست , رنگين.

colre

: براشفتگي , خشم , غضب , خشمگين كردن , غضبناك كردن.

com dien

: نوينسده نمايش هاي خنده دار , هنرپيشه نمايش هاي خنده دار.

combat

: پيكار , نبرد , زد وخورد , ستيز , حرب , مبارزه كردن , رزم , جنگيدن با.

combats

: جنگ , نبرد , كارزار , پيكار , زد وخورد , جنگ كردن , نزاع كردن , جنگيدن.

combattant

: رزمنده , جنگ كننده , جنگنده , مشت باز.

combattent

: جنگ , نبرد , كارزار , پيكار , زد وخورد , جنگ كردن , نزاع كردن , جنگيدن.

combattez

: جنگ , نبرد , كارزار , پيكار , زد وخورد , جنگ كردن , نزاع كردن , جنگيدن.

combattirent

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combattis

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combattit

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combattmes

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combattons

: جنگ , نبرد , كارزار , پيكار , زد وخورد , جنگ كردن , نزاع كردن , جنگيدن.

combattre

: جنگ , نبرد , كارزار , پيكار , زد وخورد , جنگ كردن , نزاع كردن , جنگيدن.

combattu

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combattue

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combattues

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combattus

: زمان ماضي واسم مفعول فعل.فءگهت

combin

: تركيب شده. , تركيب شده.

combin e

: تركيب شده.

combin mes

: تركيب شده.

combin rent

: تركيب شده.

combina

: تركيب شده.

combinai

: تركيب شده.

combinaison

: تركيب.

combinatoire

: تركيبي , تركيب شونده.

combinatoires

: تركيبي , تركيب شونده.

combinent

: تركيب كردن.

combiner

: تركيب كردن.

combines

: تركيب شده.

combinez

: تركيب كردن.

combinons

: تركيب كردن.

combins

: تركيب شده.

comble

: نوك , قله , راس , كلا ه نوك تيز , منتها درجه , حداكثر , كاكل , فرق سر , دزديدن , تيز شدن , بصورت نوك تيز درامدن , به نقطه اوج رسيدن , نحيف شدن.

combustible

: سوزا , احتراق پذير , قابل تحريك وبرانگيختني. , سوخت , غذا , اغذيه , تقويت , سوخت گيري كردن , سوخت دادن (به) , تحريك كردن , تجديد نيرو كردن.

comedie

: نمايش خنده دار , شاد نمايش , كمدي.

comercialisant

: بازار يابي.

comercialisation

: بازار يابي.

comercialisent

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comercialiser

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comercialisez

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comercialisons

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comete

: ستاره دنباله دار.

comit electoral

: انجمن حزبي , كميته هاي پارلماني , نمايندگان حزب كارگر درپارلمان يا انجمن.

comm rage

: شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن.

command

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

command e

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

command mes

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

command rent

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

commanda

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

commandai

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

commandant

: ترتيب , مرتب سازي , سفارش دهي.

commande

: فرمان.

commandement

: فرمان.

commandent

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبي ,سامان ,انجمن ,ارايش ,مرتبه ,سبك ,مرحله ,دستور ,فرمايش ,حواله.

commander

: كنترل. , راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبي ,سامان ,انجمن ,ارايش ,مرتبه ,سبك ,مرحله ,دستور ,فرمايش ,حواله.

commandes

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

commandez

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبي ,سامان ,انجمن ,ارايش ,مرتبه ,سبك ,مرحله ,دستور ,فرمايش ,حواله.

commandons

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبي ,سامان ,انجمن ,ارايش ,مرتبه ,سبك ,مرحله ,دستور ,فرمايش ,حواله.

commands

: فرموده , منظم , مرتب , داراي نظم و ترتيب.

comme

: چنانكه , بطوريكه , همچنانكه , هنگاميكه , چون , نظر باينكه , در نتيجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند

commen ant

: اغاز , ابتدا , شروع.

commencement

: اغاز , ابتدا , شروع.

commencent

: اغاز كردن , اغاز نهادن , شروع كردن , اغاز شدن.

commencer

: اغاز كردن , اغاز نهادن , شروع كردن , اغاز شدن.

commencez

: اغاز كردن , اغاز نهادن , شروع كردن , اغاز شدن.

commenons

: اغاز كردن , اغاز نهادن , شروع كردن , اغاز شدن.

comment

: چگونه , از چه طريق , چطور , به چه سبب , چگونگي , راه , روش , متد , كيفيت , چنانكه.

commentaire

: توضيح.

commentateur

: مفسر , سفرنگ گر.

commentent

: توضيح.

commenter

: توضيح.

commentez

: توضيح.

commentons

: توضيح.

commer ons

: سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

commerant

: بازرگان , سوداگر.

commerce

: تجارت , بازرگاني , معاشرت , تجارت كردن.

commercent

: سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

commercer

: سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

commercez

: سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

commercial

: تجارتي , بازرگاني.

commercialisant

: بازار يابي.

commercialisent

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commercialiser

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commercialisez

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commercialisons

: بازار , محل داد وستد , مركز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد كردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commetre

: سپردن , مرتكب شدن , اعزام داشتن براي (مجازات و غيره) , متعهدبانجام امري نمودن , سرسپردن.

commets

: سپردن , مرتكب شدن , اعزام داشتن براي (مجازات و غيره) , متعهدبانجام امري نمودن , سرسپردن.

commettent

: سپردن , مرتكب شدن , اعزام داشتن براي (مجازات و غيره) , متعهدبانجام امري نمودن , سرسپردن.

commettez

: سپردن , مرتكب شدن , اعزام داشتن براي (مجازات و غيره) , متعهدبانجام امري نمودن , سرسپردن.

commettons

: سپردن , مرتكب شدن , اعزام داشتن براي (مجازات و غيره) , متعهدبانجام امري نمودن , سرسپردن.

commissaire

: عضو هيلت , مامور عالي رتبه دولت.

commissariat

: فروشگاه مخصوص كارمندان يك اداره.

commission

: ماموريت , تصدي , حق العمل , فرمان , حكم , هيلت , مامورين , كميسيون , انجام , : گماشتن , ماموريت دادن.

commissionnent

: ماموريت , تصدي , حق العمل , فرمان , حكم , هيلت , مامورين , كميسيون , انجام , : گماشتن , ماموريت دادن.

commissionner

: ماموريت , تصدي , حق العمل , فرمان , حكم , هيلت , مامورين , كميسيون , انجام , : گماشتن , ماموريت دادن.

commissionnez

: ماموريت , تصدي , حق العمل , فرمان , حكم , هيلت , مامورين , كميسيون , انجام , : گماشتن , ماموريت دادن.

commissionnons

: ماموريت , تصدي , حق العمل , فرمان , حكم , هيلت , مامورين , كميسيون , انجام , : گماشتن , ماموريت دادن.

commit

: هيلت يا كميته , كميسيون , مجلس مشاوره.

commode

: راحت , مناسب , راه دست.

commodit

: وسيله مناسب , متاع , كالا , جنس.

commun

: عمومي , معمولي , متعارفي , عادي , مشترك , پيش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومي , مشاركت كردن , مشاع بودن , مشتركا استفاده كردن.

communaut

: انجمن , اجتماع , عوام.

commune

: عمومي , معمولي , متعارفي , عادي , مشترك , پيش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومي , مشاركت كردن , مشاع بودن , مشتركا استفاده كردن. , شهردار , شهريا بخشي كه داراي شهرداري است.

communication

: ارتباط , مكاتبه.

communiquent

: گفتگوكردن , مكاتبه كردن , كاغذ نويسي كردن , مراوده كردن.

communiquer

: گفتگوكردن , مكاتبه كردن , كاغذ نويسي كردن , مراوده كردن.

communiquez

: گفتگوكردن , مكاتبه كردن , كاغذ نويسي كردن , مراوده كردن.

communiquons

: گفتگوكردن , مكاتبه كردن , كاغذ نويسي كردن , مراوده كردن.

commutation

: تبديل , تغيير , تخفيف جرم. , راه گزيني.

comp tent

: لا يق , ذي صلا حيت , شايسته , داراي سر رشته.

comp titif

: مسابقه اي , قابل رقابت , رقابتي , سبقت جو.

compact

: فشرده , فشرده كردن.

compacter

: فشرده , فشرده كردن.

compagne

: همراه همدم , هم نشين , پهلو نشين , معاشرت كردن , همراهي كردن.

compagnie

: شركت.

compagnon

: شريك شدن ياكردن , شريك , همدست , انباز , همسر , يار.

comparable

: قياس پذير , قابل مقايسه.

comparaison

: مقايسه , تطبيق , سنجش , برابري , تشبيه.

comparent

: مقايسه كردن , برابركردن , باهم سنجيدن.

comparer

: مقايسه كردن , برابركردن , باهم سنجيدن.

comparez

: مقايسه كردن , برابركردن , باهم سنجيدن.

comparons

: مقايسه كردن , برابركردن , باهم سنجيدن.

compartiment

: كوپه , قسمت , تقسيم كردن.

comparution

: ظهور , پيدايش , ظاهر , نمايش , نمود , سيما , منظر.

compas

: قطب نما , پرگار.

compassion

: دلسوزي , رحم , شفقت , غمخواري.

compatibilit

: سازش پذيري , سازگاري , دمسازي , مطابقت.

compatible

: همساز.

compatir

: همدردي يا همفكري كردن , جانبداري كردن.

compatis

: همدردي يا همفكري كردن , جانبداري كردن.

compatissent

: همدردي يا همفكري كردن , جانبداري كردن.

compatissez

: همدردي يا همفكري كردن , جانبداري كردن.

compatissons

: همدردي يا همفكري كردن , جانبداري كردن.

compensation

: جبران كردن , خنثي كردن.

compensent

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران كردن.

compenser

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران كردن.

compensez

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران كردن.

compensons

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران كردن.

compilateur

: همگردان.

compilent

: همگرادني كردن.

compiler

: همگرادني كردن.

compilez

: همگرادني كردن.

compilons

: همگرادني كردن.

compl ment

: متمم , متمم گرفتن.

compl te

: تمام , كامل.

compl ter

: تمام , كامل.

compl tons

: تمام , كامل.

complaire

: موافقت كردن , براوردن , اجابت كردن.

complais

: موافقت كردن , براوردن , اجابت كردن.

complaisant

: از خود راضي , عشرت طلب , تن اسا , خود خوشنود.

complaisent

: موافقت كردن , براوردن , اجابت كردن.

complaisez

: موافقت كردن , براوردن , اجابت كردن.

complaisons

: موافقت كردن , براوردن , اجابت كردن.

complet

: تمام , كامل.

complexe

: پيچيده , مختلط. , پيچيده , مختلط.

complexit

: پيچيدگي.

complication

: پيچيدگي , بغرنجي , عوارض , عواقب.

complice

: همدست , شريك يا معاون جرم.

complicit

: همدستي درجرم , شركت در جرم.

compliment

: تعارف , تعريف , درود , تعريف كردن از.

compliquent

: پيچيده كردن , پيچيدن , بغرنج كردن.

compliquer

: پيچيده كردن , پيچيدن , بغرنج كردن.

compliquez

: پيچيده كردن , پيچيدن , بغرنج كردن.

compliquons

: پيچيده كردن , پيچيدن , بغرنج كردن.

complmentaire

: متمم , متممي.

complot

: نقشه , طرح , موضوع اصلي , توطله , دسيسه , قطعه , نقطه , موقعيت , نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , توطله چيدن.

compltent

: تمام , كامل.

compltez

: تمام , كامل.

compon

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

compon es

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

compon s

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

compona

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

componai

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

compone

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

component

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

componer

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

componez

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

componmes

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

componons

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

componrent

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

comportement

: رفتار , حركت , وضع , سلوك , اخلا ق.

compos

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد. , ساخته شده , مصنوع , ساختگي , تربيت شده.

compos es

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

compos s

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

composa

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

composai

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

composant

: اجزاء , تركيب كننده , تركيب دهنده , جزء.

compose

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

composent

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

composer

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

composez

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

compositeur

: سراينده , نويسنده , سازنده , مصنف , اهنگ ساز.

composition

: تركيب , ساخت , انشاء , سرايش , قطعه هنري. , تركيب , ساخت , ساختمان ياحالت داستان ساختگي , در (تاتر)ارايش , گريم , تركيب كردن , درست كردن , جبران كردن , جعل كردن , گريم كردن , بزك , توالت.

composmes

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

composons

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن.

composrent

: تركيب شده , مركب , ارام , خونسرد.

compr hensif

: جامع , فرا گيرنده , وسيع , محيط , بسيط.

compr hensive

: جامع , فرا گيرنده , وسيع , محيط , بسيط.

comprenant

: فهم , ادراك , هوش , توافق , تظر , موافقت , باهوش , مطلع , ماهر , فهميده.

comprend

: در برداشتن , شامل بودن , متضمن بودن , قرار دادن , شمردن , به حساب اوردن.

comprendre

: فهميدن , ملتفت شدن , دريافتن , درك كردن , رساندن.

comprends

: فهميدن , ملتفت شدن , دريافتن , درك كردن , رساندن.

comprenez

: فهميدن , ملتفت شدن , دريافتن , درك كردن , رساندن.

comprennent

: فهميدن , ملتفت شدن , دريافتن , درك كردن , رساندن.

comprenons

: فهميدن , ملتفت شدن , دريافتن , درك كردن , رساندن.

compresseur

: متراكم كننده.

compressible

: بهم فشردني , خلا صه شدني.

comprhensible

: دريافتني , قابل درك.

comprhension

: دريافت , قوه ادراك.

comprim

: فشرده , متراكم. , فشرده , متراكم.

comprim es

: فشرده , متراكم.

comprim s

: فشرده , متراكم.

comprima

: فشرده , متراكم.

comprimai

: فشرده , متراكم.

comprime

: فشرده , متراكم.

compriment

: متراكم كردن.

comprimer

: متراكم كردن.

comprimez

: متراكم كردن.

comprimmes

: فشرده , متراكم.

comprimons

: متراكم كردن.

comprimrent

: فشرده , متراكم.

compromets

: تراضي , مصالحه , توافق , مصالحه كردن , تسويه كردن.

compromettent

: تراضي , مصالحه , توافق , مصالحه كردن , تسويه كردن.

compromettez

: تراضي , مصالحه , توافق , مصالحه كردن , تسويه كردن.

compromettons

: تراضي , مصالحه , توافق , مصالحه كردن , تسويه كردن.

compromettre

: تراضي , مصالحه , توافق , مصالحه كردن , تسويه كردن.

compromis

: تراضي , مصالحه , توافق , مصالحه كردن , تسويه كردن.

comptabilit

: حسابداري , اصول حسابداري , برسي اصل و فرع.

comptable

: ذي حساب , حسابدار.

compte

: شمردن , حساب كردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذكر علت كردن , دليل موجه اقامه كردن, تخمين زدن , دانستن , نقل كردن(.ن) حساب , صورت حساب , گزارش , بيان علت , سبب.

comptence

: صلا حيت , شايستگي , كفايت , سررشته.

comptent

: شمار , شمردن.

compter

: شمار , شمردن.

compte-rendu

: گزارش , گزارش دادن.

compteur

: پيشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معكوس , بالعكس , مقابله كردن , تلا في كردن , جواب دادن , معامله بمثل كردن با. , سرعت سنج , كيلومتر شمار ساعتي.

comptez

: شمار , شمردن.

comptiteur

: رقيب , هم چشم , حريف , هم اورد.

comptitive

: مسابقه اي , قابل رقابت , رقابتي , سبقت جو.

comptoir

: پيشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معكوس , بالعكس , مقابله كردن , تلا في كردن , جواب دادن , معامله بمثل كردن با.

comptons

: شمار , شمردن.

comt

: بخش , شهرستان.

comunicatif

: گويا , فصيح , مسري.

conc der

: واگذار كردن , دادن , تصديق كردن.

conc dons

: واگذار كردن , دادن , تصديق كردن.

concave

: كاو , مقعر.

concdent

: واگذار كردن , دادن , تصديق كردن.

concdez

: واگذار كردن , دادن , تصديق كردن.

conceiller municipal

: كديور , عضو انجمن شهر , كدخدا , نام قضات , نام مستخدمين شهرداري , عضوهيلت قانون گذاري يك شهر.

concentrent

: متمركز كردن , تمركز دادن , تغليظ.

concentrer

: متمركز كردن , تمركز دادن , تغليظ.

concentrez

: متمركز كردن , تمركز دادن , تغليظ.

concentrons

: متمركز كردن , تمركز دادن , تغليظ.

concept

: فكر , عقيده , تصور كلي , مفهوم.

concepteur

: طراح.

conception

: حاملگي , لقاح تخم وشروع رشد جنين , ادراك , تصور.

concern

: در گير , پيچيده , بغرنج , مبهم , گرفتار , مورد بحث.

concern s

: در گير , پيچيده , بغرنج , مبهم , گرفتار , مورد بحث.

concernant

: درباره , درباب.

concernent

: اثر , نتيجه , احساسات , برخورد , اثر كردن بر , تغيير دادن , متاثر كردن , وانمود كردن , دوست داشتن , تمايل داشتن(به) , تظاهر كردن به.

concert

: ساز واواز , انجمن ساز واواز , هم اهنگي , كنسرت , مرتب كردن , جور كردن.

concession

: اعطاء , امتياز , امتياز انحصاري.

concevable

: تصور كردني , ممكن , امكان پذير.

concidence

: انطباق.

concierge

: نگهدار ياحافظ , زندانبان , قلعه بان , دربان.

concilient

: ساكت كردن , ارام كردن , مطالعه كردن , اشتي دادن.

concilier

: ساكت كردن , ارام كردن , مطالعه كردن , اشتي دادن.

conciliez

: ساكت كردن , ارام كردن , مطالعه كردن , اشتي دادن.

concilions

: ساكت كردن , ارام كردن , مطالعه كردن , اشتي دادن.

concis

: مختصر , موجز , كوتاه , لب گو , فشرده ومختصر.

concluent

: بپايان رساندن , نتيجه گرفتن , استنتاج كردن , منعقد كردن.

concluez

: بپايان رساندن , نتيجه گرفتن , استنتاج كردن , منعقد كردن.

concluons

: بپايان رساندن , نتيجه گرفتن , استنتاج كردن , منعقد كردن.

conclure

: بپايان رساندن , نتيجه گرفتن , استنتاج كردن , منعقد كردن.

conclusion

: پايان , فرجام , اختتام , انجام , نتيجه , استنتاج.

concordance

: سازش , موافقت , پيمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوي , معاهده و مقاطعه ء , توافق.

concourent

: رقابت كردن با , هم چشمي كردن , مسابقه دادن.

concourez

: رقابت كردن با , هم چشمي كردن , مسابقه دادن.

concourir

: رقابت كردن با , هم چشمي كردن , مسابقه دادن.

concourons

: رقابت كردن با , هم چشمي كردن , مسابقه دادن.

concours

: رقابت كردن با , هم چشمي كردن , مسابقه دادن. , رقابت , مسابقه.

concret

: سفت كردن , باشفته اندودن يا ساختن , بهم پيوستن , ساروج كردن , :واقعي , بهم چسبيده , سفت , بتون , ساروج شني , اسم ذات.

concurrence

: رقابت , مسابقه.

concussion

: اختلا س , دزدي , حيف وميل.

condamne

: مجرم , جاني , محبوس , محكوم كردن.

condamnent

: محكوم كردن , محكوم شدن.

condamner

: محكوم كردن , محكوم شدن.

condamnez

: محكوم كردن , محكوم شدن.

condamnons

: محكوم كردن , محكوم شدن.

condens

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده. , فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condens e

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condens mes

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condens rent

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condensa

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condensai

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condensateur

: خازن.

condensation

: هم چگال , چگاليده , تغليظ شده , منقبض شده , خلا صه شده.

condensent

: هم چگال كردن , متراكم كردن , تغليظ كردن , منقبض كردن , مختصرومفيدكردن , خلا صه كردن , چگاليدن.

condenser

: هم چگال كردن , متراكم كردن , تغليظ كردن , منقبض كردن , مختصرومفيدكردن , خلا صه كردن , چگاليدن.

condenses

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condensez

: هم چگال كردن , متراكم كردن , تغليظ كردن , منقبض كردن , مختصرومفيدكردن , خلا صه كردن , چگاليدن.

condensons

: هم چگال كردن , متراكم كردن , تغليظ كردن , منقبض كردن , مختصرومفيدكردن , خلا صه كردن , چگاليدن.

condenss

: فشرده , خلا صه شده , تغليظ شده , چگاليده.

condescendance

: واگذاري , اعطاء , تمكين , موافقت , مدارا.

condescendant

: فروتن , مهربان , نوازش كننده.

condescendent

: تمكين كردن , فروتني كردن , خود را پست كردن , تواضع كردن.

condescendez

: تمكين كردن , فروتني كردن , خود را پست كردن , تواضع كردن.

condescendons

: تمكين كردن , فروتني كردن , خود را پست كردن , تواضع كردن.

condescendre

: تمكين كردن , فروتني كردن , خود را پست كردن , تواضع كردن.

condescends

: تمكين كردن , فروتني كردن , خود را پست كردن , تواضع كردن.

condiment

: ادويه , چاشني غذا , ادويه زدن به.

condition

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن.

conditionnant

: شايسته سازي.

conditionnent

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن.

conditionner

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن.

conditionnez

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن.

conditionnons

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن.

condol ance

: همدردي , تسليت , اظهار تاسف.

conducteur

: هادي , رسانا.

conduire

: هدايت كردن , رفتار. , راندن , بردن , عقب نشاندن , بيرون كردن , سواري كردن , كوبيدن(ميخ وغيره).

conduis

: هدايت كردن , رفتار.

conduisent

: هدايت كردن , رفتار.

conduisez

: هدايت كردن , رفتار.

conduisons

: هدايت كردن , رفتار.

conduit

: مجرا , لوله اب , خط سير , مجراي لنف.

conduite

: هدايت كردن , رفتار.

cone

: مخروط , ميوه كاج , هرچيز مخروطي ياكله قندي , مخروطي شكل كردن , قيف(براي بستني قيفي).

conf rence

: مشاوره , كنگاش , گفتگو , مذاكره , همرايزني.

conf rer

: همرايزني كردن , اعطاء كردن , مشورت كردن , مراجعه كردن

conf rons

: همرايزني كردن , اعطاء كردن , مشورت كردن , مراجعه كردن

confderation

: هم پيماني , اتفاق , اتحاد , پيوند , اتحاديه.

confection

: ساختن , جعل كردن , توليد كردن , ساخت , مصنوع , توليد.

confessent

: اقراركردن , اعتراف كردن.

confesser

: اقراركردن , اعتراف كردن.

confesseur

: معترف , كسي كه كيش خود را اشكارا اعتراف ميكند , اقرار اورنده.

confessez

: اقراركردن , اعتراف كردن.

confession

: اقرار , اقرار بجرم , اعتراف نامه.

confessons

: اقراركردن , اعتراف كردن.

confiance

: اطمينان.

confiant

: مطملن , دلگرم , بي پروا , رازدار. , اعتماد كننده.

confidence

: اطمينان.

confident

: رازدار , محرم اسرار , دمساز.

confidentiel

: محرمانه , داراي ماموريت محرمانه , راز دار.

confient

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمينان كردن , اعتماد داشتن به.

confier

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمينان كردن , اعتماد داشتن به.

confiez

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمينان كردن , اعتماد داشتن به.

configuration

: پيكر بندي , هيلت , ترتيب , شكل , قواره , وضعيت يا موقعيت.

confin

: بستري , محدود شده.

confin es

: بستري , محدود شده.

confin s

: بستري , محدود شده.

confina

: بستري , محدود شده.

confinai

: بستري , محدود شده.

confine

: بستري , محدود شده.

confinent

: حد , محدوده , محدود كردن , منحصر كردن , محبوس كردن.

confiner

: حد , محدوده , محدود كردن , منحصر كردن , محبوس كردن.

confinez

: حد , محدوده , محدود كردن , منحصر كردن , محبوس كردن.

confinmes

: بستري , محدود شده.

confinons

: حد , محدوده , محدود كردن , منحصر كردن , محبوس كردن.

confinrent

: بستري , محدود شده.

confions

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمينان كردن , اعتماد داشتن به.

confire

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

confirm

: مسلم , برقرار , تاييد شده. , مسلم , برقرار , تاييد شده.

confirm es

: مسلم , برقرار , تاييد شده.

confirm s

: مسلم , برقرار , تاييد شده.

confirma

: مسلم , برقرار , تاييد شده.

confirmai

: مسلم , برقرار , تاييد شده.

confirme

: مسلم , برقرار , تاييد شده.

confirment

: تاييد كردن , تصديق كردن , تثبيت كردن.

confirmer

: تاييد كردن , تصديق كردن , تثبيت كردن.

confirmez

: تاييد كردن , تصديق كردن , تثبيت كردن.

confirmmes

: مسلم , برقرار , تاييد شده.

confirmons

: تاييد كردن , تصديق كردن , تثبيت كردن.

confirmrent

: مسلم , برقرار , تاييد شده.

confiscation

: مصادره يا ضبط.

confisent

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

confiseur

: قناد , شيريني فروش.

confisez

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

confisons

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

confisquent

: ضبط كردن , توقيف كردن , مصادره كردن.

confisquer

: ضبط كردن , توقيف كردن , مصادره كردن.

confisquez

: ضبط كردن , توقيف كردن , مصادره كردن.

confisquons

: ضبط كردن , توقيف كردن , مصادره كردن.

confit

: شيريني , معجون , تركيب , ساخت , مربا.

confiture

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

conflagration

: اتش سوزي بزرگ , حريق مدهش.

conflit

: ستيزه , كشاكش , كشمكش , نبرد , برخورد , ناسازگاري , تضاد , ناسازگار بودن , مبارزه كردن.

confondent

: پريشان كردن , گيج كردن , عاجز كردن.

confondez

: پريشان كردن , گيج كردن , عاجز كردن.

confondirent

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

confondis

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

confondit

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

confondmes

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

confondons

: پريشان كردن , گيج كردن , عاجز كردن.

confondre

: پريشان كردن , گيج كردن , عاجز كردن.

confonds

: پريشان كردن , گيج كردن , عاجز كردن.

confondu

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

confondue

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

confondues

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

confondus

: مبهوت , لعنت شده , نفرين شده.

conforment

: همنوايي كردن , مطابقت كردن , وفق دادن , پيروي كردن.

conformer

: همنوايي كردن , مطابقت كردن , وفق دادن , پيروي كردن.

conformez

: همنوايي كردن , مطابقت كردن , وفق دادن , پيروي كردن.

conformit

: جور بودن , مطابقت , وفق , توافق , تطابق , موافقت. , انطباق , پيروي از رسوم يا عقايد , همنوايي.

conformment

: موافق , مطابق , بروفق.

conformons

: همنوايي كردن , مطابقت كردن , وفق دادن , پيروي كردن.

confort

: راحت , اسودگي , اسايش , مايه تسلي , دلداري دادن (به) , اسايش دادن.

confortable

: راحت.

confr rie

: انجمن اخوت , دسته.

confrent

: همرايزني كردن , اعطاء كردن , مشورت كردن , مراجعه كردن

confrez

: همرايزني كردن , اعطاء كردن , مشورت كردن , مراجعه كردن

confrontent

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confronter

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confrontez

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confrontons

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confrre

: هم كار , هم قطار.

cong

: مرخصي سرباز , حكم مرخصي , مرخصي دادن به , مرخص كردن.

cong nital

: مادر زادي , ارثي , موروثي , ذاتي , خلقتي.

congelent

: ماسيدن , يخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت كردن.

congeler

: ماسيدن , يخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت كردن.

congelez

: ماسيدن , يخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت كردن.

congelons

: ماسيدن , يخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت كردن.

congestion

: تراكم , جمع شدن خون يا اخلا ط , گرفتگي.

conglomrat

: اختلا ط , كلوخه شده , گرد شدن , جوش سنگ.

congr s

: همايش , كنگره , انجمن , مجلس , مجلسين سنا ونمايندگان.

conique

: مخروطي , كله قندي.

conjecture

: حدس , ظن , گمان , تخمين , حدس زدن , گمان بردن.

conjoncture

: اقتران , اتصال , ملا قات تصادفي.

conjugaison

: صرف , پيوستگي , تركيب , گشنگيري.

conjuguent

: صرف كردن , درهم اميختن , توام.

conjuguer

: صرف كردن , درهم اميختن , توام.

conjuguez

: صرف كردن , درهم اميختن , توام.

conjuguons

: صرف كردن , درهم اميختن , توام.

conjurent

: التماس كردن به , سوگند دادن , جادو كردن.

conjurer

: التماس كردن به , سوگند دادن , جادو كردن.

conjurez

: التماس كردن به , سوگند دادن , جادو كردن.

conjurons

: التماس كردن به , سوگند دادن , جادو كردن.

conn mes

: ماضي فعل Know , دانست.

connais

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaissance

: بصيرت , اطلا ع.

connaissant

: كاردان , فهميده , با هوش , زيركانه.

connaissent

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaissez

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaissons

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connait

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaitre

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connatre

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connect

: بسته , متصل.

connect e

: بسته , متصل.

connect mes

: بسته , متصل.

connect rent

: بسته , متصل.

connecta

: بسته , متصل.

connectai

: بسته , متصل.

connectent

: بستن , وصل كردن.

connecter

: بستن , وصل كردن.

connectes

: بسته , متصل.

connecteur

: بست , اتصال , رابط , متصل كننده.

connectez

: بستن , وصل كردن.

connectique

: اتصال.

connectons

: بستن , وصل كردن.

connects

: بسته , متصل.

connexion

: بستگي , اتصال.

connivance

: چشم پوشي , اغماض , اجازه ضمني.

connurent

: ماضي فعل Know , دانست.

connut

: ماضي فعل Know , دانست.

conome (nom masculin)

: متخصص اقتصاد.

conomie (nom f minin)

: اقتصاد.

conomisent (verbe)

: صرفه جويي كردن , رعايت اقتصاد كردن.

conomiser (verbe)

: صرفه جويي كردن , رعايت اقتصاد كردن.

conomisez (verbe)

: صرفه جويي كردن , رعايت اقتصاد كردن.

conomisons (verbe)

: صرفه جويي كردن , رعايت اقتصاد كردن.

conomiste (nom masculin)

: متخصص اقتصاد.

conomtrie (nom f minin)

: استفاده از روش هاي اماري در بررسي مساءل اقتصادي.

conqu te

: غلبه , پيروزي , غلبه كردن.

conqurant

: فاتح , غالب , پيروز , كشورگشا.

cons cutive

: پي درپي , پياپي , متوالي , مسلسل , ارثي , توارثي.

cons quent

: نامتناقض , استوار , ثابت قدم.

consacr

: وقف شده , اختصاصي.

consacr s

: وقف شده , اختصاصي.

conscience

: وجدان , ضمير , ذمه , باطن , دل.

consciencieux

: باوجدان , وظيفه شناس.

conscient

: هوشيار , بهوش , اگاه , باخبر , ملتفت , وارد.

conscutif

: پي درپي , پياپي , متوالي , مسلسل , ارثي , توارثي.

conseil

: اندرز , رايزني , صوابديد , مشورت , مصلحت , نظر , عقيده , پند , نصيحت , اگاهي , خبر , اطلا ع. , انجمن , مشاوره , شورا , مجلس , كنكاشگاه.

conseill

: مصلحت اميز , خردمندانه.

conseill es

: مصلحت اميز , خردمندانه.

conseill s

: مصلحت اميز , خردمندانه.

conseilla

: مصلحت اميز , خردمندانه.

conseillai

: مصلحت اميز , خردمندانه.

conseille

: مصلحت اميز , خردمندانه.

conseillent

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن.

conseiller

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن. , رايزن , كنكاشگر , عضو شورا , عضو انجمن , مشاور , مستشار

conseillez

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن.

conseillmes

: مصلحت اميز , خردمندانه.

conseillons

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن. , سفارش كردن توصيه كردن , توصيه شدن , معرفي كردن.

conseillrent

: مصلحت اميز , خردمندانه.

consentement

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

consentent

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

consentez

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

consentir

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

consentons

: رضايت , موافقت , راضي شدن , رضايت دادن.

conservateur

: محافظه كار , پيرو سنت قديم.

conservation

: نگهداري , حفظ , محافظت , جلوگيري , حراست.

conservatrice

: محافظه كار , پيرو سنت قديم.

conservent

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

conserver

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

conservez

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

conservons

: قرق شكارگاه , شكارگاه , مربا , كنسروميوه , نگاهداشتن , حفظ كردن , باقي نگهداشتن.

consid rai

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

consid rant

: از انجاييكه , بادر نظر گرفتن اينكه , نظر به اينكه , چون , در حاليكه , درحقيقت.

consid re

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

consid rer

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

consid rmes

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

consid rons

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

consid rrent

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

consider

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

consider es

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

consider s

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considera

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considerai

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considere

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considerent

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

considerer

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

considerez

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

considermes

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considerons

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

considerrent

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considr

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considr es

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considr s

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considra

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده.

considration

: ملا حظه , رسيدگي , توجه , مراعات.

considrent

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

considrez

: رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن.

consignation

: حمل , ارسال , محموله , مرسوله.

consigne

: اسم شب , شعار حزبي , شعار حزب , كلمه رمزي.

consignent

: سپردن , تسليم كردن , امانت گذاردن , ارسال كردن.

consigner

: سپردن , تسليم كردن , امانت گذاردن , ارسال كردن.

consignez

: سپردن , تسليم كردن , امانت گذاردن , ارسال كردن.

consignons

: سپردن , تسليم كردن , امانت گذاردن , ارسال كردن.

consistance

: سازگاري.

consistant

: نامتناقض , استوار , ثابت قدم.

consistent

: مركب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consister

: مركب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consistez

: مركب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consistons

: مركب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consolation

: تسليت خاطر , مايه تسلي , ارامش , تسكين , ارام كردن , تسلي دادن , تسليت گفتن.

consolent

: پيشانه , ميزفرمان.

consoler

: پيشانه , ميزفرمان.

consolez

: پيشانه , ميزفرمان.

consolidation

: تحكيم , تثبيت , تقويت , تركيب , اتحاد , قوام.

consolident

: محكم كردن , يكي كردن , يك رقم كردن.

consolider

: محكم كردن , يكي كردن , يك رقم كردن.

consolidez

: محكم كردن , يكي كردن , يك رقم كردن.

consolidons

: محكم كردن , يكي كردن , يك رقم كردن.

consolons

: پيشانه , ميزفرمان.

consommateur

: مصرف كننده.

consommation

: مصرف , سوختن , زوال , مرض سل.

consomment

: مصرف كردن.

consommer

: مصرف كردن.

consommez

: مصرف كردن.

consommons

: مصرف كردن.

consomption

: كاهش , شيب پيدا كردن , رد كردن , نپذيرفتن , صرف كردن(اسم ياضمير) , زوال , انحطاط , خم شدن , مايل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل كردن , كاستن.

consonance

: هم اهنگي , هم صدايي , توافق صدا.

consonant

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بي صدا , همخوان.

consonne

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بي صدا , همخوان.

consort

: همسر , شريك , مصاحب , هم نشين شدن , جور كردن.

conspirateur

: خيانتكار , توطله چي , دسيسه كار , شريك فتنه.

conspiration

: توطله , دسيسه , نقشه خيانت اميز.

conspirent

: توطله چيدن براي كار بد , هم پيمان شدن , درنقشه خيانت شركت كردن.

conspirer

: توطله چيدن براي كار بد , هم پيمان شدن , درنقشه خيانت شركت كردن.

conspirez

: توطله چيدن براي كار بد , هم پيمان شدن , درنقشه خيانت شركت كردن.

conspirons

: توطله چيدن براي كار بد , هم پيمان شدن , درنقشه خيانت شركت كردن.

consquence

: نتيجه , نتيجه منطقي , اثر , برامد , دست اورد , پي امد.

constable

: افسر ارتش , پاسبان , ضابط.

constance

: پايداري , ثبات , استواري , وفاداري.

constant

: ثابت.

constante

: ثابت.

constat

: گزارش , گزارش دادن.

constatation

: اظهار , بيان , گفته , تقرير , اعلا ميه , شرح , توضيح.

constatent

: تاسيس كردن , دايركردن , بنانهادن , برپاكردن , ساختن , برقراركردن , تصديق كردن , تصفيه كردن , كسي رابه مقامي گماردن , شهرت يامقامي كسب كردن.

constater

: تاسيس كردن , دايركردن , بنانهادن , برپاكردن , ساختن , برقراركردن , تصديق كردن , تصفيه كردن , كسي رابه مقامي گماردن , شهرت يامقامي كسب كردن.

constatez

: تاسيس كردن , دايركردن , بنانهادن , برپاكردن , ساختن , برقراركردن , تصديق كردن , تصفيه كردن , كسي رابه مقامي گماردن , شهرت يامقامي كسب كردن.

constatons

: تاسيس كردن , دايركردن , بنانهادن , برپاكردن , ساختن , برقراركردن , تصديق كردن , تصفيه كردن , كسي رابه مقامي گماردن , شهرت يامقامي كسب كردن.

constellation

: صورت فلكي , برج , مجمع الكواكب.

consternation

: بهت , اشفتگي , حيرت , بهت وحيرت.

constituant

: جزء اصلي , انتخاب كننده , موكل , سازنده.

constituent

: تشكيل دادن , تاسيس كردن , تركيب كردن.

constituer

: تشكيل دادن , تاسيس كردن , تركيب كردن.

constituez

: تشكيل دادن , تاسيس كردن , تركيب كردن.

constituons

: تشكيل دادن , تاسيس كردن , تركيب كردن.

constitutif

: جزء اصلي , انتخاب كننده , موكل , سازنده.

constitution

: تركيب , ساخت , انشاء , سرايش , قطعه هنري.

constitutionnel

: مطابق قانون اساسي.

constitutives

: جزء اصلي , انتخاب كننده , موكل , سازنده.

constriction

: تنگي , ضيق , انقباض , فشار , تنگ شدگي , قبض مزاج.

constructeur

: سازنده , خانه ساز.

constructif

: بناكننده , سودمند , مفيد , ساختماني.

constructifs

: بناكننده , سودمند , مفيد , ساختماني.

construction

: ساختمان , عمارت.

constructives

: بناكننده , سودمند , مفيد , ساختماني.

construire

: ساختن , ساخت.

construis

: ساختن , ساخت.

construisent

: ساختن , ساخت.

construisez

: ساختن , ساخت.

construisons

: ساختن , ساخت.

consul

: كنسول , قنسول.

consulat

: كنسولگري , اداره كنسولي.

consultable

: قابل رسيدگي , قابل تصديق و تاييد.

consultant

: مشاور , رايزن.

consultation

: مشاوره , مشورت , مذاكره , همفكري , رايزني.

consultent

: همفكري كردن , رايزني كردن , كنكاش كردن , مشورت كردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consulter

: همفكري كردن , رايزني كردن , كنكاش كردن , مشورت كردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consultez

: همفكري كردن , رايزني كردن , كنكاش كردن , مشورت كردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consultons

: همفكري كردن , رايزني كردن , كنكاش كردن , مشورت كردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consument

: مصرف كردن.

consumer

: مصرف كردن.

consumez

: مصرف كردن.

consumons

: مصرف كردن.

contact

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن. , نقطه اتصال , اتصال , برخوردگاه.

contactent

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contacter

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contactez

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contactons

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contagieux

: واگير , مسري , واگيردار.

contaminent

: الودن , ملوث كردن , سرايت دادن.

contaminer

: الودن , ملوث كردن , سرايت دادن.

contaminez

: الودن , ملوث كردن , سرايت دادن.

contaminons

: الودن , ملوث كردن , سرايت دادن.

conte

: حكايت , داستان , نقل , روايت , گزارش , شرح , طبقه , اشكوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

contemplent

: تفكر كردن , درنظر داشتن , انديشيدن.

contempler

: تفكر كردن , درنظر داشتن , انديشيدن.

contemplez

: تفكر كردن , درنظر داشتن , انديشيدن.

contemplons

: تفكر كردن , درنظر داشتن , انديشيدن.

contemporain

: معاصر , همزمان , هم دوره.

contenance

: گنجايش , ظرفيت.

contenez

: محتوي بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداري كردن , بازداشتن.

contenir

: محتوي بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداري كردن , بازداشتن.

contenons

: محتوي بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداري كردن , بازداشتن.

contentent

: خشنود و راضي كردن , لذت دادن(به) , مفتخر كردن , جبران كردن.

contenter

: خشنود و راضي كردن , لذت دادن(به) , مفتخر كردن , جبران كردن.

contentez

: خشنود و راضي كردن , لذت دادن(به) , مفتخر كردن , جبران كردن.

contentons

: خشنود و راضي كردن , لذت دادن(به) , مفتخر كردن , جبران كردن.

contenu

: محتوي , مضم?ون.

contestable

: قابل بحث , قابل مناظره , مورد دعوا , قابل گفتگو.

contestation

: مباحثه وجدل كردن , اعتراض داشتن بر , ستيزه كردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

contestent

: ستيزه كردن , مخالفت كرده با , رقابت كردن , ادعا كردن.

contester

: ستيزه كردن , مخالفت كرده با , رقابت كردن , ادعا كردن.

contestez

: ستيزه كردن , مخالفت كرده با , رقابت كردن , ادعا كردن.

contestons

: ستيزه كردن , مخالفت كرده با , رقابت كردن , ادعا كردن.

conteur

: گوينده , راوي , گوينده داستان.

contexte

: زمينه , مفاد , مفهوم.

contiennent

: محتوي بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداري كردن , بازداشتن.

contiens

: محتوي بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداري كردن , بازداشتن.

contigu

: همجوار.

continent

: اقليم , قاره , پرهيزكار , خوددار.

contingence

: احتمال , احتمال وقوع , چيزي كه دراينده ممكن است رخ دهد , تصافي , محتمل الوقوع.

contingent

: محتمل الوقوع , تصادفي , مشروط , موكول.

continu

: پيوسته , مداوم.

continuant

: مداوم , لا ينقطع.

continuation

: ادامه , تمديد.

continuel

: پيوسته , پي درپي , داءمي , هميشگي , مكرر , متناوب.

continuent

: ادامه دادن.

continuer

: ادامه دادن.

continuez

: ادامه دادن.

continuit

: پيوستگي , اتصال , استمرار , تسلسل , دوام.

continuons

: ادامه دادن.

contorsion

: اعوجاج.

contr le

: كنترل.

contr ler

: كنترل.

contr lez

: كنترل.

contrabande

: كالا ي قاچاق , تجارت قاچاق ياممنوع , قاچاق.

contractent

: قرارداد , منقبض كردن , منقبض شدن.

contracter

: قرارداد , منقبض كردن , منقبض شدن.

contractez

: قرارداد , منقبض كردن , منقبض شدن.

contraction

: انقباض , چروك , چروك خوردگي , اب رفتگي.

contractons

: قرارداد , منقبض كردن , منقبض شدن.

contractuelle

: قراردادي , مقاطعه اي , ماهده اي , پيماني.

contradicteur

: مخالف , ضد , معارض , حريف , طرف , خصم.

contradiction

: مخالف , تناقض , رد , ضد گويي , خلا ف گويي.

contradictoire

: متناقض , مخالف , متباين , ضد ونقيض.

contraignent

: جلوگيري كردن از , نگهداشتن , مهار كردن.

contraignez

: جلوگيري كردن از , نگهداشتن , مهار كردن.

contraignons

: جلوگيري كردن از , نگهداشتن , مهار كردن.

contraindre

: جلوگيري كردن از , نگهداشتن , مهار كردن.

contrains

: جلوگيري كردن از , نگهداشتن , مهار كردن.

contrainte

: اجبار , اضطرار , فشار , قيد , گرفتاري , توقيف.

contraire

: مخالف , معكوس , مقابل , خلا ف.

contrairement

: بي شباهت , برخلا ف , غير , برعكس.

contraste

: تباين , كنتراست , مقايسه كردن.

contrat

: قرارداد , منقبض كردن , منقبض شدن.

contravention

: تخلف , تجاوز.

contre

: دربرابر , درمقابل , پيوسته , مجاور , بسوي , مقارن , برضد , مخالف , عليه , به , بر , با.

contrebande

: كالا ي قاچاق , تجارت قاچاق ياممنوع , قاچاق.

contrebandier

: قاچاقچي.

contrecoup

: دوباره بجاي اول برگشتن , حركت ارتجاعي داشتن , منعكس شدن , پس زدن , برگشتن , جهش كردن , داراي قوه ارتجاعي , واكنش , اعاده.

contredire

: رد كردن.

contredisent

: رد كردن.

contredisons

: رد كردن.

contrefa on

: جعلي , قلب , بدلي , جعل كردن.

contrefait

: جعلي , قلب , بدلي , جعل كردن.

contrepartie

: نقطه مقابل , قرين , همكار , رونوشت , همتا.

contrepoison

: ترياق , پادزهر , ضد سم , پازهر.

contresignent

: امضاي ثانوي بر روي سند , جيرو , ظهر نويسي.

contresigner

: امضاي ثانوي بر روي سند , جيرو , ظهر نويسي.

contresignez

: امضاي ثانوي بر روي سند , جيرو , ظهر نويسي.

contresignons

: امضاي ثانوي بر روي سند , جيرو , ظهر نويسي.

contretemps

: زحمت , ناراحتي , دردسر , ناسازگاري , ناجوري , نامناسبي , اسيب , اذيت , اسباب زحمت.

contribuant

: شركت كننده , اعانه دهنده , هم بخشگر.

contribuent

: اعانه دادن , شركت كردن در , همكاري وكمك كردن , هم بخشي كردن.

contribuer

: اعانه دادن , شركت كردن در , همكاري وكمك كردن , هم بخشي كردن.

contribuez

: اعانه دادن , شركت كردن در , همكاري وكمك كردن , هم بخشي كردن.

contribuons

: اعانه دادن , شركت كردن در , همكاري وكمك كردن , هم بخشي كردن.

contribution

: سهم , اعانه , هم بخشي , همكاري وكمك.

contrit

: پشيمان , توبه كار , از روي توبه وپشيماني.

contrlable

: قابل رسيدگي , قابل تصديق و تاييد.

contrlent

: كنترل.

contrleur

: بازرس , حسابدار مميز , ناظر.

contrlons

: كنترل.

controle

: كنترل.

controlent

: كنترل.

controler

: كنترل.

controleur

: بازرس , حسابدار مميز , ناظر.

controlez

: كنترل.

controlons

: كنترل.

controverse

: هم ستيزي , مباحثه , جدال , ستيزه , بحث.

conv nient

: راحت , مناسب , راه دست.

convaincant

: متقاعد كننده.

convaincre

: متقاعد كردن , قانع كردن.

convaincs

: متقاعد كردن , قانع كردن.

convainqent

: متقاعد كردن , قانع كردن.

convainqons

: متقاعد كردن , قانع كردن.

convainquant

: متقاعد كننده.

convainquez

: متقاعد كردن , قانع كردن.

convalescence

: بهگرايي , دوره نقاهت.

convenable

: كافي , تكافو كننده , مناسب , لا يق , صلا حيت دار , بسنده , مساوي , رسا , :متساوي بودن , مساوي ساختن , موثر بودن , شايسته بودن. , راحت , مناسب , راه دست. , شايسته , چنانكه شايد وبايد , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع.

convenables

: كافي , تكافو كننده , مناسب , لا يق , صلا حيت دار , بسنده , مساوي , رسا , :متساوي بودن , مساوي ساختن , موثر بودن , شايسته بودن. , شايسته , چنانكه شايد وبايد , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع.

convenance

: اسودگي , راحتي , تسهيلا ت.

convention

: سازش , موافقت , پيمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوي , معاهده و مقاطعه ء , توافق. , هم ايش , هم ايي , پيمان نامه , انجمن , مجمع , ميثاق.

conventionnel

: مرسوم , مطابق ايين وقاعده , پيرو سنت ورسوم.

convergent

: توجه بيك نقطه يا يك مقصد مشترك , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

convergeons

: توجه بيك نقطه يا يك مقصد مشترك , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

converger

: توجه بيك نقطه يا يك مقصد مشترك , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

convergez

: توجه بيك نقطه يا يك مقصد مشترك , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

conversation

: گفتگو , گفت وشنيد , مكالمه , محاوره.

conversent

: عكس , محاوره كردن.

converser

: عكس , محاوره كردن.

conversez

: عكس , محاوره كردن.

conversion

: تغيير , تبديل , تسعير , تغيير كيش.

conversons

: عكس , محاوره كردن.

convertible

: قابل تبديل , تغيير پذير , قابل تسعير.

convertir

: تبديل كردن , معكوس كردن.

convertis

: تبديل كردن , معكوس كردن.

convertissent

: تبديل كردن , معكوس كردن.

convertissez

: تبديل كردن , معكوس كردن.

convertissons

: تبديل كردن , معكوس كردن.

convivial

: دوستانه , مساعد , مهربان , موافق , تعاوني.

convoi

: قافله , كاروان , بدرقه , همراه رفتن , بدرقه كردن.

convoquent

: فراخواني , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانوني كردن.

convoquer

: فراخواني , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانوني كردن.

convoquez

: فراخواني , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانوني كردن.

convoquons

: فراخواني , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانوني كردن.

convulsif

: شنج اور , متشنج , مختلج , تكان دهنده.

convulsive

: شنج اور , متشنج , مختلج , تكان دهنده.

coop ration

: تعاون , همدستي , همكاري , تشريك مساعي.

coop rent

: همياري كردن , باهم كار كردن , همدستي كردن , تشريك مساعي كردن , اشتراك مساعي كردن , تعاون كردن.

coop rez

: همياري كردن , باهم كار كردن , همدستي كردن , تشريك مساعي كردن , اشتراك مساعي كردن , تعاون كردن.

coopratif

: شركت تعاوني , وابسته به تشريك مساعي.

cooprative

: شركت تعاوني , وابسته به تشريك مساعي.

cooprer

: همياري كردن , باهم كار كردن , همدستي كردن , تشريك مساعي كردن , اشتراك مساعي كردن , تعاون كردن.

cooprons

: همياري كردن , باهم كار كردن , همدستي كردن , تشريك مساعي كردن , اشتراك مساعي كردن , تعاون كردن.

coordin

: هماهنگ.

coordination

: هماهنگي.

coordonnes

: مختصات.

copie

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

copient

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

copier

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

copiez

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

copions

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

coq

: خروس , پرنده نر(از جنس ماكيان) , كج نهادگي كلا ه ,چخماق تفنگ , :مثل خروس جنگيدن , گوش ها را تيز وراست كردن , كج نهادن , يك وري كردن.

coquillages

: حلزون صدف دار , نرم تن صدف دار.

coquille

: پوست , قشر , صدف حلزون , كاسه يا لا ك محافظ جانور (مثل كاسه لا ك پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغيره , كالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوكه فشنگ , قشر زمين , سبوس گيري كردن , پوست كندن از , مغز ميوه را دراوردن (از پوست).

corail

: مرجان , بسد.

corbillard

: نعش كش , مرده كش , بانعش كش بردن.

corce (nom fminin)

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ كردن , پوست كندن.

corde

: ريسمان , طناب نازك , رسن , سيم , زه , وتر.

cordial

: قلبي , صميمي , مقوي.

cordialit

: صميميت , مودت قلبي , مهرباني , خوش رويي , گرمي.

cordon lectrique (nom masculin)

: ريسمان , طناب نازك , رسن , سيم , زه , وتر.

cordon

: نوار , روبان , نوار ماشين تحرير , نوار ضبط صوت و امثال ان , نوار فلزي , تسمه , تراشه.

cordonnier

: كفش دوز , كفاش.

corne

: شاخ , بوق , كرنا , شيپور , پياله , نوك.

corneille

: غراب , كلا غ , اهرم , ديلم , بانگ زدن , بانگ خروس.

cornet

: دهانه , لبه , دهن گير , سخنگو , عامل.

corollaire

: استنتاج.

corporation

: بنگاه , شركت.

corporel

: بدني , داراي بدن , عملا , واقعا , جسماني.

corps

: جسد , تنه , تن , بدن , لا شه , جسم , بدنه , اطاق ماشين , جرم سماوي , داراي جسم كردن , ضخيم كردن , غليظ كردن.

corpulence

: جسامت , تنومندي , فربهي.

corpulent

: فربه , تنومند , گوشتالو , جسيم.

corpuscule

: تنيزه , ذره , جسمك , گويچه(سفيد ياسرخ خون وبافت هاي غضروفي وغيره) , گلبول.

correct

: كافي , تكافو كننده , مناسب , لا يق , صلا حيت دار , بسنده , مساوي , رسا , :متساوي بودن , مساوي ساختن , موثر بودن , شايسته بودن. , درست , صحيح , صحيح كردن , اصلا ح كردن , تاديب كردن.

correction

: تصحيح , اصلا ح , غلط گيري , تاديب.

correspondance

: ارتباط , مطابقت , تشابه , مراسلا ت.

correspondant

: متناظر , مكاتبه كننده. , متناظر , مكاتبه كننده.

correspondent

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند يا مشابه بودن , مكاتبه كردن , رابطه داشتن.

correspondez

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند يا مشابه بودن, مكاتبه كردن , رابطه داشتن.

correspondons

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند يا مشابه بودن , مكاتبه كردن , رابطه داشتن.

correspondre

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند يا مشابه بودن , مكاتبه كردن, رابطه داشتن.

corresponds

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند يا مشابه بودن , مكاتبه كردن , رابطه داشتن.

corridor

: راهرو , دالا ن , دهليز , راه سرپوشيده.

corrigent

: درست , صحيح , صحيح كردن , اصلا ح كردن , تاديب كردن.

corrigeons

: درست , صحيح , صحيح كردن , اصلا ح كردن , تاديب كردن.

corriger

: درست , صحيح , صحيح كردن , اصلا ح كردن , تاديب كردن.

corrigez

: درست , صحيح , صحيح كردن , اصلا ح كردن , تاديب كردن.

corrigible

: قابل تصحيح يا جبران.

corrlation

: ارتباط , ربط , همبستگي , بستگي دوچيز باهم.

corroborent

: تاييد كردن , تقويت كردن , اثبات كردن.

corroborer

: تاييد كردن , تقويت كردن , اثبات كردن.

corroborez

: تاييد كردن , تقويت كردن , اثبات كردن.

corroborons

: تاييد كردن , تقويت كردن , اثبات كردن.

corrodent

: خوردن (اسيدوفلزات) , پوسيدن , زنگ زدن (فلزات).

corroder

: خوردن (اسيدوفلزات) , پوسيدن , زنگ زدن (فلزات).

corrodez

: خوردن (اسيدوفلزات) , پوسيدن , زنگ زدن (فلزات).

corrodons

: خوردن (اسيدوفلزات) , پوسيدن , زنگ زدن (فلزات).

corrompu

: فاسد كردن , خراب كردن , فاسد.

corrosif

: خورنده , تباه كننده , فاسد كننده , ماده اكاله , موجد زنگ (در فلز وگياه).

corrosive

: خورنده , تباه كننده , فاسد كننده , ماده اكاله , موجد زنگ (در فلز وگياه).

corrupteur

: فاسد كننده , منحرف كننده.

corruptible

: گمراه شدني , فساد پذير.

corruption

: فساد , انحراف.

cort ge

: حركت دسته جمعي , ترقي تصاعدي , ترقي , بصورت صفوف منظم , دسته راه انداختن , درصفوف منظم پيشرفتن.

cosmique

: وابسته بگيتي , كيهاني , مربوط بعالم هستي.

cosmonaute

: كيهان نورد.

cosmos

: كيهان , گيتي ونظام ان , نظام عالم وجود.

cosmtique

: وسيله ارايش , فن ارايش وتزءين. , وسيله ارايش , فن ارايش وتزءين.

cosse

: غلا ف , پوست بروني , تخمدان , نيام , قوزه پنبه , پوسته محافظ , تشكيل نيام دادن , پا.

costume

: لباس , جامه , لباس محلي.

cote

: نقل قول , بيان , ايراد , اقتباس , عبارت , مظنه.

coteau

: تپه , پشته , تل , توده , توده كردن , انباشتن.

cotisation

: تشخيص , تعيين ماليات , وضع ماليات , ارزيابي , تقويم , براورد , تخمين , اظهارنظر.

coton

: پنبه , نخ , پارچه نخي , باپنبه پوشاندن.

cou

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش كردن.

couard

: ادم ترسو , نامرد , شخص جبون , بزدل.

couch

: متصدي , ناگزير , لا زم

couche

: لا يه.

couchette

: خوابگاه كشتي , اطاق كشتي , لنگرگاه , پهلوگرفتن , موقعيت , جا.

coude

: ارنج , دسته صندلي , با ارنج زدن.

coudre

: دوختن , دوزندگي كردن , خياطي كردن.

couds

: دوختن , دوزندگي كردن , خياطي كردن.

coulage

: چدن ريزي , ريخته گري , .

coulement (nom masculin)

: جريان , رواني , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاري بودن , روان شدن , سليس بودن , بده , شريدن.

coulent

: جريان , رواني , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاري بودن , روان شدن , سليس بودن , بده , شريدن.

couler

: جريان , رواني , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاري بودن , روان شدن , سليس بودن , بده , شريدن.

couleur

: رنگ , فام , بشره , تغيير رنگ دادن , رنگ كردن , ملون كردن.

coulez

: جريان , رواني , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاري بودن , روان شدن , سليس بودن , بده , شريدن.

couloir

: تحميل گري كردن , راهرو , دالا ن , سالن انتظار(در راه اهن و غيره) , سالن هتل و مهمانخانه , سخنراني كردن , براي گذراندن لا يحه اي (درسالن انتظارنمايندگان مجلسين) سخنراني وتبليغات كردن.

coulons

: جريان , رواني , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاري بودن , روان شدن , سليس بودن , بده , شريدن.

-coup (nom masculin)

: تكان , تكان تند , حركت تند و سريع , كشش , انقباض ماهيچه , تشنج , تكان سريع دادن , زود كشيدن , ادم احمق و نادان.

coup

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

-coup

: تكان , تكان تند , حركت تند و سريع , كشش , انقباض ماهيچه , تشنج , تكان سريع دادن , زود كشيدن , ادم احمق و نادان.

coup

: دميدن , وزيدن , در اثر دميدن ايجاد صدا كردن , تركيدن. , ضربه , ضربت , لطمه , ضرب , حركت , تكان , لمس كردن , دست كشيدن روي , نوازش كردن , زدن , سركش گذاردن (مثل سركش روي حرف كاف).

coup e

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coup mes

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coup rent

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coupa

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coupable

: متهم , مقصر , ادم خطاكار يا مجرم. , گناهكار , مقصر , بزهكار , مجرم , محكوم.

coupai

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coupant

: مقطع , برش , برنده , قلمه گياه , قلمه زني , برش روزنامه

coupe

: ناو.

coupent

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

couper

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coupes

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coupeur

: برنده , الت تراش , نوعي كرجي , دندان پيش.

coupez

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

couplage

: پيوند , بهم پيوستگي.

couple

: جفت , جفت كردن , جفت شدن , وصل كردن. , جفت.

coupole

: گنبد , قبه , قلعه گرد , گنبد زدن , منزلگاه , شلجمي.

coupons

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coups

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

coupure

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي.

courage

: جرات , دليري , رشادت , شجاعت , دلا وري.

courageux

: دلير , باجرات.

courant

: جريان , رايج , جاري. , جريان , رايج , جاري. , دونده , مناسب براي مسابقه دو , جاري , مداوم.

courb

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courb es

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courb s

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courba

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courbai

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courbe

: خط منحني , چيز كج , خط خميده انحناء , پيچ.

courbe

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courbent

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

courber

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

courbez

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

courbmes

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courbons

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

courbrent

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

courbure

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن.

courent

: راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن.

coureur

: ريشه هوايي , دونده , گردنده , گشتي , افسر پليس , فروشنده سيار , ولگرد , متصدي , ماشين چي , اداره كننده شغلي.

courez

: راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن.

courir

: راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن.

courmes

: كلا ف , حلقه , حلقه كلا ف.

couronne

: تاج , فرق سر , بالا ي هرچيزي , حد كمال , تاج دندان , تاج گذاري كردن , پوشاندن(دندان باطلا وغيره).

courons

: راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن.

courrier

: پيك , قاصد. , زره , جوشن , زره دار كردن , پست , نامه رسان , پستي , با پست فرستادن , چاپار.

courroie

: تسمه.

courroux

: رنجش , رنجيدگي , ناخشنودي , نارضايتي , خشم , صدمه.

cours

: دوره , مسير , روش , جهت , جريان , درطي , درضمن , بخشي از غذا , اموزه , اموزگان , :دنبال كردن , بسرعت حركت دادن , چهار نعل رفتن. , راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن.

course

: مسابقه , گردش , دور , دوران , مسير , دويدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طايفه , قوم , طبقه.

court

: كوتاه , مختصر , قاصر , كوچك , باقي دار , كسردار , كمتر , غير كافي , خلا صه , شلوار كوتاه , تنكه , يكمرتبه , بي مقدمه , پيش از وقت , ندرتا , كوتاه كردن , اتصالي پيدا كردن.

courtier

: دلا ل , سمسار , واسطه معاملا ت بازرگاني.

courtois

: با ادب , مودب , فروتن , مودبانه.

courtoisie

: انطباق بامورد , شايستگي , محجوبيت , نجابت.

couru

: كلا ف , حلقه , حلقه كلا ف.

courue

: كلا ف , حلقه , حلقه كلا ف.

courues

: كلا ف , حلقه , حلقه كلا ف

coururent

: كلا ف , حلقه , حلقه كلا ف.

cousant

: دوزندگي , دوختن پارچه لباسي , حاشيه دوزي.

cousent

: دوختن , دوزندگي كردن , خياطي كردن.

cousez

: دوختن , دوزندگي كردن , خياطي كردن.

cousin

: پسرعمو يا دختر عمو , پسردايي يا دختر دايي , عمه زاده , خاله زاده.

cousons

: دوختن , دوزندگي كردن , خياطي كردن.

coussin

: متكا , نازبالش , كوسن , مخده , زيرسازي , وسيله اي كه شبيه تشك باشد , با كوسن وبالش نرم مزين كردن , لا يه گذاشتن , چنبره.

coussinet

: طاقت , بردباري , وضع , رفتار , سلوك , جهت , نسبت.

cout

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

cout es

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

cout s

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

couta

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

coutai

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

coute

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

couteau

: چاقو زدن(به) , كارد زدن (به) , :چاقو , كارد , گزليك , تيغه.

coutent (verbe)

: شنيدن , گوش دادن , پذيرفتن , استماع كردن , پيروي كردن از , استماع.

coutent

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

couter (verbe)

: شنيدن , گوش دادن , پذيرفتن , استماع كردن , پيروي كردن از , استماع.

couter

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

couteux

: گران , گزاف , فاخر.

coutez (verbe)

: شنيدن , گوش دادن , پذيرفتن , استماع كردن , پيروي كردن از , استماع.

coutez

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

coutmes

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

coutons (verbe)

: شنيدن , گوش دادن , پذيرفتن , استماع كردن , پيروي كردن از , استماع.

coutons

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

coutrent

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

coutume

: رسم , سنت , عادت , عرف , حقوق گمركي , گمرك , برحسب عادت , عادتي.

couture

: خياطي (زنانه).

couturier

: خياط زنانه.

couturire

: خياط زنانه.

couvercle

: سرپوش , كلا هك , دريچه , پلك چشم , چفت , كلا هك گذاشتن , دريچه گذاشتن , چفت زدن به.

couverture

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couveuse

: ماشين جوجه كشي , محل پرورش اطفال زودرس.

couvrant

: پوشش , سرپوش , جلد , پوشه , دربرگيرنده.

couvrent

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvres

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvrez

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvrir

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvrons

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

cover

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

cr

: روييده , رشد كرده , رسيده , جوانه زده , سبز شده.

cr ance

: باور , عقيده , اعتقاد , ايمان , گمان , اعتماد , معتقدات.

cr atif

: خالق , افريننده.

cr ative

: خالق , افريننده.

cr ditent

: اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن.

cr diteur

: بستانكار , طلبكار , ستون بستانكار.

cr ditons

: اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن.

cr dulit

: زودباوري , ساده لوحي.

cr ent

: خلق شدن , افريدن , ايجاد كردن.

cr es

: روييده , رشد كرده , رسيده , جوانه زده , سبز شده.

cr ez

: خلق شدن , افريدن , ايجاد كردن.

cr ment (verbe)

: كف , ريم , كف گيري , تماس اندك , شير خامه گرفته , كف گرفتن از , سرشير گرفتن از , تماس مختصر حاصل كردن , بطور سطحي مورد توجه قرار دادن , بطور سطحي خواندن.

cr mer (verbe)

: كف , ريم , كف گيري , تماس اندك , شير خامه گرفته , كف گرفتن از , سرشير گرفتن از , تماس مختصر حاصل كردن , بطور سطحي مورد توجه قرار دادن , بطور سطحي خواندن.

cr mez (verbe)

: كف , ريم , كف گيري , تماس اندك , شير خامه گرفته , كف گرفتن از , سرشير گرفتن از , تماس مختصر حاصل كردن , بطور سطحي مورد توجه قرار دادن , بطور سطحي خواندن.

cr mons (verbe)

: كف , ريم , كف گيري , تماس اندك , شير خامه گرفته , كف گرفتن از , سرشير گرفتن از , تماس مختصر حاصل كردن , بطور سطحي مورد توجه قرار دادن , بطور سطحي خواندن.

cr ons

: خلق شدن , افريدن , ايجاد كردن.

cr rent

: زمان ماضي فعل.worg

cr t

: زمان ماضي فعل.worg

cr tace

: مربوط به گچ , داراي گچ فراوان , دوره زمين شناسي كرتاسه.

crabe

: خرچنگ , برج سرطان , خرچنگ گرفتن , جرزدن , عصباني كردن , عصباني شدن , باعث تحريك وعصبانيت شدن , ادم ترشرو , كج خلق.

craignent

: ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

craignez

: ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

craignons

: ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

craindre

: ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

crains

: ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

crampe

: چنگه , چنگوك , گرفتگي عضلا ت , انقباض ماهيچه در اثر كار زياد , دردشكم , محدودكننده , حصار , سيخدار كردن , محدود كردن , درقيد گذاشتن , جاتنگ كردن.

crampon

: گيره.

cran (nom masculin)

: پرده , روي پرده افكندن , غربال , غربال كردن.

crane

: كاسه سر , جمجمه , فرق سر.

craquement

: شكستن هيدروكربورهاي متشكله نفت خام و تبديل ان به هيدروكربورهاي سبكتر.

crasent (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

crasent

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

craser (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر. , فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

craser

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

crasez (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

crasez

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

crasons (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

crasons

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شكستن , شكست دادن , پيروزشدن بر.

cratere

: دهانه اتش فشان , دهانه كوه هاي ماه , دهانه يا حفره حاصله در اثر بمب وغيره.

crateur

: سازنده , خالق.

cration

: افرينش , خلقت , ايجاد.

crature

: افريده , مخلوق , جانور.

cravate

: دستمال گردن , كراوات , بند , گره , قيد , الزام , علا قه , رابطه , برابري , تساوي بستن , گره زدن , زدن.

crayon

: مداد , مداد رنگي , نقاشي مدادي , مداد ابرو , هر چيزي شبيه مداد , مدادي , بامدادكشيدن.

crdit

: اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن.

crditer

: اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن.

crditez

: اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن.

crdule

: زودباور , ساده لوح.

cre (adjectif; adverbe)

: دبش , گس , تند , سوزاننده , زننده , تند خو.

cre

: روييده , رشد كرده , رسيده , جوانه زده , سبز شده.

credibilit

: اعتبار , قابل قبول بودن , باور كردني.

credo

: كيش , عقيده.

crer

: خلق شدن , افريدن , ايجاد كردن.

creus

: نوك پستان.

creus es

: نوك پستان.

creus s

: نوك پستان.

creusa

: نوك پستان.

creusai

: نوك پستان.

creuse

: نوك پستان.

creusent

: حفر , كاوش , حفاري , كنايه , كندن , كاوش كردن , فرو كردن.

creuser

: حفر , كاوش , حفاري , كنايه , كندن , كاوش كردن , فرو كردن.

creusez

: حفر , كاوش , حفاري , كنايه , كندن , كاوش كردن , فرو كردن.

creusmes

: نوك پستان.

creusons

: حفر , كاوش , حفاري , كنايه , كندن , كاوش كردن , فرو كردن.

creusrent

: نوك پستان.

creux

: ابشخور , سنگاب , تغار.

creux(creuse)

: پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن.

crev

: تخت , پهن , مسطح.

crevasse

: درز , شكاف.

crever

: قطاري , پشت سر هم. , منقار , اسكنه جراحي , بزورستاني , غضب , جبر , در اوردن , كندن , با اسكنه كندن , بزور ستاندن , گول زدن. , سوراخ , پنچر , سوراخ كردن , پنچر شدن.

crevette

: ميگو , ماهي ميگو , روبيان.

cri

: جيغ زدن , ناگهاني گفتن , جيغ.

cric

: خرك(براي بالا بردن چرخ) جك اتومبيل , سرباز , جك زدن.

crient

: فرياد , داد , جيغ , فغان , فرياد زدن , جيغ زدن , داد زدن

crier

: فرياد , داد , جيغ , فغان , فرياد زدن , جيغ زدن , داد زدن

criez

: فرياد , داد , جيغ , فغان , فرياد زدن , جيغ زدن , داد زدن

crime

: جنايت , گناه , جرم , تقصير , تبه كاري , بزه.

criminel

: جنايي , بزهكار , جنايتكار , جاني , گناهكار.

crions

: فرياد , داد , جيغ , فغان , فرياد زدن , جيغ زدن , داد زدن

crique

: نهر.

crire (verbe)

: نوشتن , تاليف كردن , انشا كردن , تحرير كردن.

cris (verbe)

: نوشتن , تاليف كردن , انشا كردن , تحرير كردن.

crise

: بحران.

cristal

: بلور , شفاف , زلا ل , بلوري كردن.

cristallin

: بلورين , شفاف , متبلور , واضح.

cristallisent

: متبلور كردن , متشكل كردن , شكل دادن.

cristalliser

: متبلور كردن , متشكل كردن , شكل دادن.

cristallisez

: متبلور كردن , متشكل كردن , شكل دادن.

cristallisons

: متبلور كردن , متشكل كردن , شكل دادن.

crit (adjectif; adverbe)

: نوشتاري , كتبي.

crit (nom masculin)

: خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نويسندگي.

crit (verbe)

: نوشتاري , كتبي.

crit res

: ضوابط , معيارها.

crite (verbe)

: نوشتاري , كتبي.

criteres

: ضوابط , معيارها.

crites (verbe)

: نوشتاري , كتبي.

critique

: بحراني , وخيم , منتقدانه. , نقد ادبي , انتقاد , عيبجويي , نقدگري , نكوهش.

critiquent

: نقد ادبي كردن , انتقاد كردن , نكوهش كردن.

critiquer

: نقد ادبي كردن , انتقاد كردن , نكوهش كردن.

critiquez

: نقد ادبي كردن , انتقاد كردن , نكوهش كردن.

critiquons

: نقد ادبي كردن , انتقاد كردن , نكوهش كردن.

critre

: ضابطه , معيار.

crits (verbe)

: نوشتاري , كتبي.

criture (nom f minin)

: حروف گذاري , علا مت گذاري باحروف. , خط , خوش خطي , طرز نوشتن. , خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نويسندگي.

criv mes (verbe)

: .past part of write

crivain (nom masculin)

: نويسنده , مولف , مصنف , راقم , نگارنده.

crivant (verbe)

: خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نويسندگي.

crivent (verbe)

: نوشتن , تاليف كردن , انشا كردن , تحرير كردن.

crivez (verbe)

: نوشتن , تاليف كردن , انشا كردن , تحرير كردن.

crivirent (verbe)

: .past part of write

crivis (verbe)

: .past part of write

crivit (verbe)

: .past part of write

crivons (verbe)

: نوشتن , تاليف كردن , انشا كردن , تحرير كردن.

crme

: سرشير , كرم , هر چيزي شبيه سرشير , زبده , كرم رنگ , سرشير بستن.

crmes

: زمان ماضي فعل.worg

cro tre

: رستن , روييدن , رشد كردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زياد شدن , ترقي كردن , شدن , گشتن , رويانيدن , كاشتن.

crochet

: قلا ب , چنگك , دام , تله , ضربه , بشكل قلا ب دراوردن ,كج كردن , گرفتاركردن , بدام انداختن , ربودن , گير اوردن. , بادبان سه گوش جلو كشتي , لب زيرين , دهان , حرف , ارواره , نوسان كردن , واخوردن , پس زني , وقفه.

croient

: باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croire

: باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

crois

: باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croisade

: جنگ صليبي , جنگ مذهبي , نهضت , جهاد كردن.

croiseur

: رزمناو , كشتي يا تاكسي يا كسي كه گشت ميزند.

croissance

: رشد , نمود , روش , افزايش , ترقي , پيشرفت , گوشت زيادي , تومور , چيز زاءد , نتيجه , اثر , حاصل.

croissent

: رستن , روييدن , رشد كردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زياد شدن , ترقي كردن , شدن , گشتن , رويانيدن , كاشتن.

croissez

: رستن , روييدن , رشد كردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زياد شدن , ترقي كردن , شدن , گشتن , رويانيدن , كاشتن.

croissons

: رستن , روييدن , رشد كردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زياد شدن , ترقي كردن , شدن , گشتن , رويانيدن , كاشتن.

croix

: صليب ,خاج ,حد وسط ,ممزوج ,اختلاف ,تقلب ,قلم كشيدن بر روي ,گذشتن ,عبور دادن ,مصادف شدن ,قطع كردن ,خلاف ميل كسي رفتار كردن ,پيودن زدن.

cros

: رستن , روييدن , رشد كردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زياد شدن , ترقي كردن , شدن , گشتن , رويانيدن , كاشتن.

crote

: كبره , كبره بستن , قسمت خشك و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چيزي , ادم جسور و بي ادب.

crou encoches (nom masculin)

: مهره اي كه وقتي بدورپيچ پيچيده شود قفل ميشود , مهره قفل شو.

crou oreille (nom masculin)

: پيچ و مهره داراي جا انگشتي.

crou (nom masculin)

: مهره. , مهره.

crou presse-toupe (packing)

: مهره.

croulement (nom masculin)

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croulement

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croulent (verbe)

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croulent

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

crouler (verbe)

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

crouler

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croulez (verbe)

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croulez

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croulons (verbe)

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croulons

: فروريختن , متلا شي شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش كردن , اوار.

croyable

: معتبر , باور كردني , موثق.

croyance

: تشويق , تحريك , اجبار , متقاعد سازي , نظريه يا عقيده از روي اطمينان , اطمينان , عقيده ديني , نوع , قسم , ترغيب.

croyant

: با ايمان , معتقد.

croyent

: باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croyer

: باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croyez

: باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croyons

: باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

crpu

: مجعد شدن , موجداركردن , حلقه حلقه كردن , چيز خشك وترد , ترد , سيب زميني برشته.

crs

: روييده , رشد كرده , رسيده , جوانه زده , سبز شده.

cru

: نارس , كال , خام , نپخته , بي تجربه , جريحه دار , سرد , جريحه دار كردن. , انگور چيني , فصل انگور چيني , محصول.

cruaut

: ظلم , ستم , بيداد.

cruche

: افتابه , كوزه , پارچ , پرتاب كننده ء توپ.

crudit

: درشتي , زبري.

cruel

: بيرحم , ظالم , ستمكار , ستمگر , بيدادگر.

crypte

: دخمه , سردابه , غار , حفره غده اي , سري , رمز.

ct

: طرف , سو , سمت , پهلو , جنب , طرفداري كردن از , در يكسو قرار دادن.

ctelette

: كتلت.

cube

: مكعب.

cubique

: مكعبي.

cueil (nom masculin)

: تكان نوساني دادن , جنباندن , نوسان كردن , سنگ , تخته سنگ يا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تكان.

cueillant

: گرد اوري.

cueillent

: گرد اوري كردن.

cueillez

: گرد اوري كردن.

cueillons

: گرد اوري كردن.

cuellir

: گرد اوري كردن.

cuill re

: باندازه يك قاشق.

cuiller

: قاشق , چمچه , با قاشق برداشتن , بوس وكنار كردن

cuillre

: قاشق , چمچه , با قاشق برداشتن , بوس وكنار كردن

cuir

: چرم , بند چرمي , قيش , قيش چرمي , چرمي كردن , چرم گذاشتن به , شلا ق زدن.

cuire

: اشپز , پختن.

cuis

: اشپز , پختن.

cuisent

: اشپز , پختن.

cuisez

: اشپز , پختن.

cuisine

: اشپزخانه , محل خوراك پزي.

cuisinent

: اشپز , پختن.

cuisiner

: اشپز , پختن.

cuisinez

: اشپز , پختن.

cuisinier

: اشپز , پختن.

cuisinons

: اشپز , پختن.

cuisons

: اشپز , پختن.

cuisse

: ران.

cuivre

: مس , بامس اندودن , مس يا تركيبات مسي بكار بردن.

culbute

: شيرجه , معلق , پشتك , معلق زدن.

culinaire

: مربوط به اشپزخانه , اشپخانه اي , پختني.

culmination

: اوج , قله , حد اعلي.

culminer

: به اوج رسيدن , بحد اكثر ارتفاع رسيدن , بحد اعلي رسيدن.

culpabilit

: تقصير , بزه , گناه , جرم.

culpable

: گناهكار , مقصر , بزه