فرهنگ لغت سوئدي به فارسي جلد2

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت سوئدي به فارسي (جلد2)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

موضوع : فارسي -- واژه نامه ها -- چندزبانه.

موضوع : سوئدي -- مكالمه و جمله سازي -- چندزبانه.

موضوع : فارسي -- مكالمه و جمله سازي -- سوئدي

I

i

: در, توي, لاي, هنگامه, در موقع, درون, دروني, مياني, داراي, شامل, دم دست, رسيده, امده, به طرف, نزديك ساحل, با امتياز, در ميان گذاشتن, جمع كردن.

i allmnhet

: بطور كلي, عموما, معمولا.

i avvaktan p

: درطي, درمدت, تازماني كه, امر معلق, متكي.

i blom

: شكوفا, پر شكوفه.

i brand

: شعله ور, در حال سوختن, شعله ور, مشتعل.

i dag

: امروز.

i den mn/till den grad

: به اندازه اي كه, از بس, چون, چونكه, نظر به اينكه, از انجاييكه, بنابراين, تا انجاييكه, ازبسكه.

i det fljande

: پيرو ان, بدنبال ان, درتعقيب ان, بعدا, در زير ان, بموجب ان, در ذيل ان.

i efterhand

: پس ازان, بعدازان, سپس, بعدا.

i en handv ndning

: كشيدن يا بستن, باطناب بستن, دم, لحظه.

i en lder av

: پير, سالخورده.

i enlighet med

: متعاقب, مطابق, پيرو, دنبال كننده.

i f rbigende

: اتفاقا, تصادفي, ضمنا.

i f rvg

: پيشاپيش, پيش, جلو, قبلا, اماده, راحت, مقدم بر.

i flygande fart

: پيك تندرو, فوري, اني, سريع السير, باعجله.

i g ng

: عملي, كارگر, موثر, عامل, عمل كننده.

i god tid

: بهنگام, بموقع, زود, صبح زود, در اولين فرصت.

i gonen

: برجسته, قابل توجه, موثر, گيرنده, زننده.

i grund och botten

: بطور اساسي.

i kors

: بشكل ضرب در, سرتاسر, چليپا وار, از وسط, از پهنا, بشكل صليب.

i lgor

: سوزان, فروزان, درخشان, مشتعل, برافروخته.

i m rkret

: در تاريكي, در تيرگي, تاريك.

i motsats till

: تميز, تشخيص, فرق.

i nackskinnet

: شوره سر, سبوسه, ادم بي عرضه وفقير, پرده نازك, غشاء, قفا, پس گردن, دون شمردن.

i rrelse

: بيرون از بستر, در جنبش, در حركت, فعال.

i sanning

: براستي, الحق, قطعا, بتحقيق, درحقيقت, راستي, براستي, درحقيقت, راستگو, تسكين دهنده, تفال, پيشگويي, ضرب المثل.

i sanning/sannerligen

: هراينه, امين, براستي, حقيقتا, واقعا.

i smyg

: نهاني, زير جلي, حقه بازي, تقلب و تزوير.

i st llet

: جا, عوض, بجاي, در عوض.

i stadens utkanter

: بالا ي شهر, واقع در محلا ت شمال شهر.

i stil med

: دوست داشتن, مايل بودن, دل خواستن, نظير بودن, بشكل يا شبيه (چيزي يا كسي) بودن, مانند, مثل, قرين, نظير, همانند, متشابه, شبيه, همچون, بسان, همچنان, هم شكل, هم جنس, متمايل, به تساوي, شايد, احتمالا, في المثل, مثلا, همگونه.

i stllet f r

: بعوض, بجاي.

i stort sett

: بطور كلي, عموما, معمولا.

i tabellform

: جدولي, فهرستي, تخته اي, لوحي, كوهميزي.

i varje fall

: بهرحال, در هر صورت, بهرجهت, بنوعي.

i vattenbrynet

: مماس با سطح اب, سرگردان بر روي امواج دريا, لبريز.

i verfl d

: فراوان, بسيار, سرشار.

iaktta

: پاييدن, ديدبان, پاسداري, كشيك, مدت كشيك, ساعت جيبي و مچي, ساعت, مراقبت كردن, مواظب بودن, بر كسي نظارت كردن, پاسداري كردن.

iakttagande

: رعايت.

iakttagare

: مشاهده كننده, مراقب, پيرو رسوم خاص.

iakttagelse

: مشاهده, ملا حظه, نظر.

iakttagelse/yttrande

: مشاهده, ملا حظه, نظر.

iber

: اهل شبه جزيره ايبري.

iberisk

: اهل شبه جزيره ايبري.

ibis

: لك لك گرمسيري.

ibland

: گهگاه, گاه و بيگاه, بعضي از اوقات, گاهي, بعضي اوقات, بعضي مواقع, گاه بگاهي.

icke

: پيشوندي است بمعني< منفي >يا< خير >و غير.

icke jrnhaltig

: بدون مواد اهني, غيراهني, فلزات غير اهني.

icke-jude

: غير يهودي, كافر, بيدين, بي ايمان, شخص غير مومن.

icke-kristen

: كافر, بيدين, بي ايمان, شخص غير مومن.

icke-p fallande

: محجوب, فاقد جسارت.

icke-politisk

: داراي شخصيت غير سياسي, بي علا قه بامور سياسي, غير سياسي.

id

: زاييده افكار, تصوري, خيالي, انگاره, تصور, انديشه, فكر, خيال, گمان, نيت, مقصود, معني, اگاهي, خبر, نقشه كار, طرزفكر.

id

: شناسايي, تعيين هويت, تطبيق, تميز.

id skiss

: (thguard) حواله, برات, برات كشي, طرح, مسوده, پيش نويس, برگزيني, انتخاب, چرك نويس, طرح كردن, :(thguard) (انگليس) اماده كردن, از بشكه ريختن.

idag

: امروز.

ide

: انگاره, تصور, انديشه, فكر, خيال, گمان, نيت, مقصود, معني, اگاهي, خبر, نقشه كار, طرزفكر.

ideal

: كمال مطلوب, هدف زندگي, ارمان, ارزو, ايده ال, دلخواه

idealisera

: بصورت ايده ال در اوردن, صورت خيالي و شاعرانه دادن (به), دلخواه سازي.

idealisk

: كمال مطلوب, هدف زندگي, ارمان, ارزو, ايده ال, دلخواه

idealism

: ارمان گرايي, معنويت, خيال انديشي, سبك هنري خيالي.

idealist

: ايده اليست.

idealistisk

: ارماني, مطلوب, وابسته به ارمان گرايي, ارمان گرا.

idealitet

: انديشه گرايي.

ideell

: ارماني, مطلوب, وابسته به ارمان گرايي, ارمان گرا.

idegran

: سرخدار.

idel

: دريا, اب راكد, مرداب, محض, خالي, تنها, انحصاري, فقط.

idelig

: هميشگي, ابدي, مدام.

identifiera

: شناختن, تشخيص هويت دادن, يكي كردن.

identifieraren

: معين كننده هويت.

identifiering

: شناسايي, تعيين هويت, تطبيق, تميز.

identifikation

: شناسايي, تعيين هويت, تطبيق, تميز.

identitet

: هويت, شخصيت, اصليت, شناسايي, عينيت.

ideologi

: مبحث افكار و ارزوهاي باطني, خيال, طرز تفكر, ايدءولوژي, انگارگان.

idiolekt

: طرزبيان و لحن سخن شخص در يك مرحله زندگي.

idiom

: لهجه, زبان ويژه, اصطلا ح.

idiomatisk

: اصطلا حي.

idiosynkrasi

: حال مخصوص, طبيعت ويژه, طرز فكر ويژه, شيوه ويژه هرنويسنده, خصوصيات اخلا قي.

idiot

: ادم كودن واحمق, ساده لوح, نوعي قاز درياي شمالي, ساده لوح, احمق, ادم سفيه و احمق, خرف, سبك مغز, ساده, خل مادرزاد, احمق, ناقص الخلقه, ادم سبك مغز وكم عقل, ادم احمق وابله, بچه اي كه پريان بجاي بچه حقيقي بگذارند, بچه ناقص الخلقه, ساده لوح.

idioti

: حماقت, خبط دماغ, سبك مغزي, ابلهي.

idiotisk

: ابلهانه.

idiotiskt

: ابلهانه.

idiotsker

: ادم ساده لوح و رك و راست, محفوظ از حماقت وكارهاي احمقانه, محفوظ ازخطا وشكست.

idissla/grubbla

: نشخوار كردن, انديشه كردن, دوباره جويدن.

idisslande

: نشخوار, انديشناكي.

idisslare

: جانور پستاندار نشخوار كننده, فكور.

idka

: ادامه دادن.

idka g rdfarihandel

: دوره گردي كردن, طوافي كردن.

idog

: ماهر, زبر دست, ساعي, كوشا.

idol

: بت, صنم, خداي دروغي, مجسمه, لا ف زن, دغل باز, سفسطه, وابسته به خدايان دروغي وبت ها, صنم, معبود.

idrotts-

: ورزشي, پهلواني, تنومندي, ورزشكار.

idrottsanlggning

: ورزشگاه, ميدان ورزش, مرحله, دوره.

idrottskvinna

: زن ورزشكار.

idrottslig

: ورزشي, پهلواني, تنومندي, ورزشكار.

idrottsman

: ورزشكار, پهلوان, قهرمان ورزش.

idus

: عيد, روز پانزدهم مارس و مه و ژوءيه و اكتبر و سيزدهم ماههاي رومي.

idv rld

: فلسفه, حكمت, وارستگي, بردباري, تجرد.

idyll

: چكامه كوتاه, قصيده كوتاه, شرح منظره اي از زندگاني روستايي, چكامه در باره زندگي روستايي.

ifr gastta

: رد كردن, اعتراض كردن (به), تكذيب كردن, عيب جويي كردن, مورد اعتراض قرار دادن.

ifr n

: از, بواسطه, درنتيجه, از روي, مطابق, از پيش.

ifyller

: پركردن, پرشدگي (دندان), هرچيزيكه با ان چيزيرا پركنند, لفاف.

ig r

: ديروز, روز پيش, زمان گذشته.

igel

: زالو, حجامت, اسباب خون گيري, خفاش خون اشام, انگل, مزاحم, شفا دادن, پزشكي كردن, زالو انداختن, طبيب.

igen

: دگربار, پس, دوباره, باز, يكبارديگر, ديگر, از طرف ديگر, نيز, بعلا وه, ازنو.

igenk nnlig

: باز شناختني, شناخت پذير.

igenknnande

: بازشناخت, بازشناسي.

igenom

: ازميان, از طريق, بواسطه, در ظرف, سرتاسر.

igenstngd

: باعث وقفه در تكلم شدن, خفه كردن, خفه شو.

iglo

: كلبه اسكيموها.

igloo

: كلبه اسكيموها.

ignorans

: ناداني, جهل, بي خبري, ناشناسي, جهالت.

ignorera

: تجاهل كردن, ناديده پنداشتن, چشم پوشيدن, رد كردن, بي اساس دانستن, برسميت نشناختن.

igon

: برجسته, قابل توجه, موثر, گيرنده, زننده.

igonfallande/framst ende

: انگشت نما, پديدار, اشكار, توي چشم خور.

ih gkomma

: بخاطراوردن, ياد اوردن, بخاطر داشتن.

ih lig/ihlighet/tom

: پوك, ميالن تهي, گودافتاده, گودشده, تهي, پوچ, بي حقيقت, غير صميمي, كاواك, خالي كردن.

ih lighet

: پوك, ميالن تهي, گودافتاده, گودشده, تهي, پوچ, بي حقيقت, غير صميمي, كاواك, خالي كردن.

ih rdighet

: پشتكار, استقامت, ثبات قدم, مداومت, اصرار.

ihg

: بخاطراوردن, ياد اوردن, بخاطر داشتن.

ihlig

: پوك, ميالن تهي, گودافتاده, گودشده, تهي, پوچ, بي حقيقت, غير صميمي, كاواك, خالي كردن.

ihop

: با, باهم, بايكديگر, متفقا, با همديگر, بضميمه, باضافه.

ihrdig

: داراي پشتكار, ساعي, مواظب, سخت كوش, كوشا, كوشنده, ساعي, پشت كاردار.

ikon

: شمايل, تمثال, تنديس, پيكر, تصوير, تصوير حضرت مسيح يامريم ويامقدسين مسيحي.

ikonografi

: پيكر نگار.

ikonoklasm

: شمايل شكني, بت شكني.

ikonoklast

: بت شكن.

iktyologi

: ماهي شناسي.

ikvll

: امشب.

ila fram

: حركت سريع, جست وخيز, ليز خوري, پريدن وسرخوردن (بويژه بر سطح اب).

ilasta

: بار, كوله بار, فشار, مسلوليت, بارالكتريكي, عمل پركردن تفنگ باگلوله, عملكرد ماشين يا دستگاه, بار كردن, پر كردن, گرانباركردن, سنگين كردن, فيلم (دردوربين) گذاشتن, بار گيري شدن, بار زدن, تفنگ يا سلا حي را پر كردن.

ilastning

: باركنش.

ileus

: انسداد روده, قولنج الياوسي.

iliaden

: ايلياد, داستان حماسي منسوب به هومر.

illa

: نادرست, غلط, بيمورد, بد, كثيف, گمراه, منحرف, منحط, زمان ماضي قديمي فعل بءد, : بد, زشت, ناصحيح, بي اعتبار, نامساعد, مضر, زيان اور, بداخلا ق, شرير, بدكار, بدخو, لا وصول.

illa planerad

: ناحق, اولا د نامشروع (حرامزاده).

illa/sv rt

: بطوربد, بطور ناشايسته.

illaltande

: بدصدا, ناهنجار.

illam ende

: تهوع اور, لطيف مزاج, وسواسي, زياد دقيق.

illasinnad

: بد انديش, از روي بدخواهي, از روي عناد.

illegal

: غير قانوني, نا مشروع, حرام, غيرمجاز.

illegalt invandrad mexikanare

: مهاجر فراري مكزيكي.

iller

: موش خرماي وحشي اروپايي.

illfnas

: اذيت كردن, بستوه اوردن, بيحوصله كردن.

illinois

: استان <ايلي نويز> در ايالت متحده امريكا.

illistig

: زيرك, مكار, حيله باز, ماهر, زيركي, حيله گري.

illitterat

: بي سواد, عامي, درس نخوانده.

illmarig

: ناقلا, ادم تودار, ادم اب زيركاه, موذي, محيل, شيطنت اميز, كنايه دار.

illojal

: ناسپاس, بي وفا.

illojalitet

: بي وفايي, ناسپاسي, خيانت, نمك بحرامي.

illtjuta

: جيغ زدن, ناگهاني گفتن, جيغ.

illumination

: روشن سازي, تنوير, چراغاني, تذهيب, اشراق.

illuminera

: روشن كردن, درخشان ساختن, زرنما كردن, چراغاني كردن, موضوعي را روشن كردن, روشن (شده), منور, روشن فكر.

illusion

: فريب, اغفال, پندار بيهوده, وهم.

illusorisk

: گمراه كننده, مشتبه سازنده, وهمي, غير واقعي.

illuster

: برجسته, نامي, درخشان, ممتاز, مجلل.

illustration

: مثال, تصوير.

illustrativ

: روشنگر, گويا, توضيح دهنده.

illustrera

: توضيح دادن, بامثال روشن ساختن, شرح دادن, نشان دادن, مصور كردن, اراستن, مزين شدن.

illustrerad

: تصويري, مصور, تصوير نما, مجسم سازنده.

illustrering

: مثال, تصوير.

illvilja

: بدانديشي, بدجنسي, بدخواهي, عناد, كينه توزي, نفرت, قصد سوء.

illvilja/elakhet

: بدانديشي, بدجنسي, بدخواهي, عناد, كينه توزي, نفرت, قصد سوء.

illvillig

: بدخواه, بدنهاد, نحس, بد انديش, از روي بدخواهي, از روي عناد.

illvillig/elak

: بد انديش, از روي بدخواهي, از روي عناد.

illvilliga

: بدخواه, بدنهاد, نحس.

ilning

: هيجان, بهيجان اوردن, بتپش دراوردن, لرز, لرزه.

ilska

: براشفتگي, خشم, غضب, خشمگين كردن, غضبناك كردن, سوخته وخاكستر شده, شوره سر, خشم وغضب, هرزه گرد.

ilska/ryka/nga

: دود, بخار, بخور, گاز, غضب, بخار دادن, دود دادن, باغضب حرف زدن.

ilsken

: خشمگين, خشمناك, بدسگال, بدكار, شرير, تباهكار, فاسد, بدطينت, نادرست

ilsken typ

: سردرد, شخص كم ظرفيت كه در اثر باخت يا شكست عصباني ميشود, زودرنج.

imagin r

: انگاشتي, پنداري, وهمي, خيال, خيالي, تصوري.

imam

: امام, پيشوا.

imbecill

: سبك مغز, بي كله, كند ذهن, خرفت, ابله.

imbecillitet

: كند ذهني, خرفتي.

imitation

: جعل هويت, نقش ديگري را بازي كردن.

imitativ

: تقليدي, بدلي.

imitatr

: مقلد.

imitera

: جعل هويت كردن, خود رابجاي ديگري جا زدن.

imma

: مه, غبار, تاري چشم, ابهام, مه گرفتن.

immanens

: حضور در همه جا, بودن خدا در مخلوق.

immanent

: ماندگار, اصلي, داراي نفوذ كامل در سرتاسرجهان, درهمه جاحاضر.

immateriell

: غير مادي, مجرد, معنوي, جزءي, بي اهميت.

immatrikulera

: در دفتر دانشگاه يا دانشكده نام نويسي كردن, نام نويسي كردن, در دانشكده يادانشگاه پذيرفته شدن, قبول كردن, پذيرفتن.

immersion

: غسل, غوطه وري.

immig

: مه دار, مبهم.

immigrant

: مهاجر, تازه وارد, غريب, كوچ نشين, اواره.

immigration

: مهاجرت, كوچ.

immigrera

: مهاجرت كردن (بكشور ديگر), ميهن گزيدن, توطن اختيار كردن, اوردن, نشاندن, كوچ كردن.

immun

: مصون, ازاد, مقاوم دربرابر مرض بر اثر تلقيح واكسن, داراي مصونيت قانوني و پارلماني, مصون كردن, محفوظ كردن.

immunisera

: مصونيت دار كردن.

immunisering

: مصونيت دادن.

immunitet

: مصونيت, ازادي, بخشودگي, معافيت, جواز.

immunologi

: مبحث مصونيت, ايمني شناسي.

immunologisk

: مربوط به مصونيت, وابسته به ايمني شناسي.

immunserum

: اب خون, خونابه, سرم, اب پنير.

imorgon

: فردا, روز بعد.

impedans

: مقاومت صوري برق در برابر جريان متناوب, مقاومت ظاهري.

imperativ

: امري, دستوري, حتمي, الزام اور, ضروري.

imperativisk

: امري, دستوري, حتمي, الزام اور, ضروري.

imperator

: امپراتور, فرمانده, امر كننده, امر, فرمانرواي مطلق.

imperatorisk

: شاهنشاهي, پادشاهي, امپراتوري, با عظمت, عالي, با شكوه, مجلل, همايون, همايوني.

imperfekt

: ناقص, ناتمام, ناكامل, از بين رفتني.

imperfektum

: ناقص, ناتمام, ناكامل, از بين رفتني.

imperialism

: حكومت امپراتوري, استعمار طلبي, امپرياليسم.

imperialist

: امپرياليست.

imperialistisk

: استعمار طلب, استعمار گراي, بهره جويانه.

imperium

: امپراتوري چند كشور كه در دست يك پادشاه باشد, فرمانروايي.

impertinens

: جسارت, فضولي, گستاخي, نامربوطي, بي ربطي, نابهنگامي, بي موقعي, اهانت.

impertinent

: گستاخ, بي ربط.

implantat

: كاشت, جاي دادن, فرو كردن, كاشتن, القاء كردن.

implantation

: كاشتن, القاء.

implantera

: كاشت, جاي دادن, فرو كردن, كاشتن, القاء كردن.

implicera

: دلا لت كردن بر, گرفتار كردن, مشمول كردن, بهم پيچيدن, مستلزم بودن.

implicit

: التزامي, مجازي, اشاره شده, مفهوم, تلويحا فهمانده شده, مطلق, بي شرط.

implodera

: از داخل تركيدن, از داخل منفجر شدن.

implosion

: انفجار از داخل.

imponera

: تحميل كردن, اعمال نفوذ كردن, گرانبار كردن, ماليات بستن بر.

imponera p

: بيش از حد ترساندن, خيلي وحشت زده كردن.

imponera/prgla

: تحت تاثير قرار دادن, باقي گذاردن, نشان گذاردن, تاثير كردن بر, مهر زدن, :مهر, نشان, اثر, نقش, طبع, نشان.

imponerande

: تحميل كننده, با ابهت, موثر, برانگيزنده, برانگيزنده احساسات, گيرا.

impopul r

: غيرمشهور, بدنام, غير محبوب, منفور.

impopularitet

: عدم شهرت, عدم محبوبيت, بدنامي.

import

: وارد كردن, به كشور اوردن, اظهار كردن, دخل داشتن به, تاثير كردن در, با پيروزي بدست امدن, تسخير كردن, اهميت داشتن, كالا ي رسيده, كالا ي وارده, واردات.

importera

: وارد كردن, به كشور اوردن, اظهار كردن, دخل داشتن به, تاثير كردن در, با پيروزي بدست امدن, تسخير كردن, اهميت داشتن, كالا ي رسيده, كالا ي وارده, واردات.

importering

: ورود, واردات.

importr

: وارد كننده.

imposant

: هزار دلا ر, بسيار عالي با شكوه, مجلل, والا, بزرگ, مهم, مشهور, معروف, با وقار, جدي.

impotens

: كاري, سستي كمر, عنن, ناتواني, ضعف جنسي, لا غري.

impotent

: داراي ضعف قوه باء, ناتوان, اكار.

impregnera

: ابستن كردن, لقاح كردن, اشباع كردن.

impregnering

: ابستن سازي, اشباع.

impressario

: مدير اماكن تفريحي و نمايشي, مدير اپرا, مديريا راهنماي اپرا و كنسرت.

impressionism

: سبك هنري امپرسيونيسم يا تلوري هيوم, در باره ادراك, مكتب تجسم.

impromptu

: بالبداهه, بداهتا, بي مطالعه, تصنيف, كاري كه بي مطالعه و بمقتضاي وقت انجام دهند, بالبداهه حرف زدن.

improvisat r

: تعبيه كننده, كسيكه بسرعت يا بلا مقدمه چيزيرا ميسازد.

improvisation

: بالبداهه گويي, بديهه گويي, بديهه سازي, حاضر جوابي, تعبيه, ابتكار.

improvisera

: بدون مقدمه صحبت كردن, بميل خود, بالبداهه گفتن, فورا تهيه كردن, بي انديشه يا بي مطالعه درست كردن.

improviserad

: .=yropmetxe=suoenaropmetxe

impuls

: بر انگيزش, انگيزه ناگهاني, تكان دادن, بر انگيختن, انگيزه دادن به.

impulsgivare

: برانگيزنده, محرك, اشوبگر.

impulsiv

: كسيكه از روي انگيزه اني و بدون فكر قبلي عمل ميكند.

impulsiv/hftig

: مانع دخول (اب), تاثر ناپذير, غير قابل نفوذ.

imr r

: باد خور گذاردن براي, بيرون ريختن, بيرون دادن, خالي كردن, مخرج, منفذ, دريچه.

in

: در, توي, لاي, هنگامه, در موقع, درون, دروني, مياني, داراي, شامل, دم دست, رسيده, امده, به طرف, نزديك ساحل, با امتياز, در ميان گذاشتن, جمع كردن.

in lvor

: احشاء و امعاء, اندرونه, اعضاي داخلي حيوان يا انسان, قسمتهاي داخلي, شكمبه, سيرابي, دكان سيرابي, بي ارزش.

in spe

: اينده, مستقبل, بعدي, بعد اينده, اتيه, اخرت.

in tgende

: دروني, تويي, داخلي, باطني, ذاتي, داخل رونده, دين دار, پرهيزكار, رام, درون.

in tvxande

: درون رويان, فرورونده در گوشت, رشد كننده در درون, زير گوشت روينده.

in va

: مشق, ورزش, تمرين, تكرار, ممارست, تمرين كردن, ممارست كردن, پرداختن, برزش, برزيدن.

inackordering

: شاگرد شبانه روزي.

inadekvat

: غير كافي, نابسنده.

inadvertens

: سهو, بي ملا حظگي, ندانستگي, بي توجهي, غفلت, غير عمدي, عدم تعمد.

inaktiv

: ناكنش ور, بي كاره, غير فعال, سست, بي حال, بي اثر, تنبل, بي جنبش, خنثي, كساد.

inaktivitet

: ركود, عدم فعاليت.

inaktuell

: از مد افتاده, منسوخه, قديمي.

inandas

: تنفس كردن, تو كشيدن, در ريه فروبردن, استنشاق كردن, بداخل كشيدن, استشمام كردن.

inandning

: استنشاق, شهيق.

inarbeta

: با فعاليت و كوشش راه باز كردن, مشكلا ت را از ميان برداشتن.

inatt

: امشب.

inaugurera

: گشودن, افتتاح كردن, بر پا كردن, براه انداختن, داير كردن, اغاز كردن.

inavel

: تخم كشي از جانوران هم تيره, توليد و تناسل در ميان هم نژادها, درون همسري.

inb ddad

: جاسازي شده.

inb rdes frbindelse

: ارتباط, رابطه يا مخابره بين چند مركز.

inb rdeskrig

: جنگ داخلي.

inbdda

: جاسازي كردن.

inbddat

: جاسازي شده.

inbegripa

: در برداشتن, شامل بودن, متضمن بودن, قرار دادن, شمردن, به حساب اوردن.

inber tta

: گزارش, گزارش دادن.

inberkna

: در برداشتن, شامل بودن, متضمن بودن, قرار دادن, شمردن, به حساب اوردن.

inbespara

: نجارت دادن, رهايي بخشيدن, نگاه داشتن, اندوختن, پس انداز كردن, فقط بجز, بجز اينكه.

inbesparing

: نجارت دهنده, رستگار كننده, پس انداز.

inbetala

: پرداختن, دادن, كار سازي داشتن, بجااوردن, انجام دادن, تلا في كردن, پول دادن, پرداخت, حقوق ماهيانه, اجرت, وابسته به پرداخت.

inbillad

: انگاشتي, پنداري, وهمي, خيال, خيالي, تصوري.

inbillade

: انگاشتي, پنداري, وهمي, خيال, خيالي, تصوري.

inbillning

: فريب, گول, حيله, خيال باطل, وهم, پندار, تصور, تخيل, انگاشت, ابتكار.

inbillningshet

: خودبيني, غرور, استعاره.

inbilsk

: مغرور, پرافاده, خودپسندي, خودبيني, غرور, استعاره.

inbilskhet

: خودبيني, غرور, استعاره.

inbilskhet/hgf rd

: خودبيني, غرور, استعاره.

inbinda

: مقيد كردن, جلد كردن.

inbindning

: انقياد, جلد.

inbiten

: ديرنه, ريشه كرده, معتاد, سر سخت, كينه اميز.

inbjuda

: دعوت كردن, طلبيدن, خواندن, وعده گرفتن, مهمان كردن, وعده دادن.

inbjudan

: دعوت, وعده خواهي, وعده گيري, جلب.

inbjudning

: دعوت, وعده خواهي, وعده گيري, جلب.

inblandning

: دخالت, فضولي.

inblick

: بينش, بصيرت, فراست, چشم باطن, درون بيني.

inboka

: فصل ياقسمتي از كتاب, مجلد, دفتر, كتاب, دركتاب يادفتر ثبت كردن, رزرو كردن, توقيف كردن.

inbringa

: ثمر دادن, واگذاركردن, ارزاني داشتن, بازده, محصول, حاصل, تسليم كردن يا شدن.

inbringande

: سودبخش, مفيد, سوداور.

inbrott

: ورود بخانه اي درشب بقصد ارتكاب جرم, دزدي, سرقت, دستبرد بخانه.

inbrottstjuv

: دزد, سارق منازل, دزد شبانه, شبگرد, دزد حرز شكن.

inbunden

: كران.

inbyggare

: مهاجر تازه, مقيم, ماندگار, خوش نشين, ماندگر.

incest

: زناي با محارم و نزديكان.

incident

: شايع, روي داد, واقعه, حادثه, ضمني, حتمي وابسته, تابع.

incitament

: انگيزه, فتنه انگيز, اتش افروز, موجب, مشوق.

indata

: درون گذاشت, پول بميان نهاده, خرج, نيروي مصرف شده.

indefinit

: نا محدود, بيكران, بي حد, بي اندازه, غيرقابل اندازه گيري, نامعين, غير قطعي, غير صريح, نكره.

indela

: تقسيم كردن, پخش كردن, جداكردن, اب پخشان.

indela i klasser

: رده بندي كردن.

indelning

: تقسيم, بخش, قسمت.

indelning i underavdelningar

: بخشيزه, بخش فرعي.

indelning/division

: تقسيم, بخش, قسمت.

indelt

: ملك استيجاري, مستغلا ت, اپارتمان.

index

: راهنما(مثلا در جدول و پرونده), شاخص, جاانگشتي, نمايه, نما, راهنماي موضوعات, فهرست راهنما, :داراي فهرست كردن, بفهرست دراوردن, نشان دادن, بصورت الفبايي (چيزي را) مرتب كردن, چيزي كه در پايين نامه نوشته شود (مثلا امضاء ذيل نامه وغيره), زير نويس, امضاء.

index librorum prohibitorum

: تصفيه كننده, تهذيبي.

indextal

: راهنما(مثلا در جدول و پرونده), شاخص, جاانگشتي, نمايه, نما, راهنماي موضوعات, فهرست راهنما, :داراي فهرست كردن, بفهرست دراوردن, نشان دادن, بصورت الفبايي (چيزي را) مرتب كردن.

indianhydda

: كلبه سرخ پوستان, خيمه, مسكن.

indiankrasse

: گل لا دن

indiankvinna

: زن سرخ پوست امريكايي, مرد زن نما.

indiansk

: هندي, هندوستاني, وابسته به هندي ها.

indiansommar

: هواي ارام و خشك و صافي كه در اواخر پاييز در شمال ايالا ت متحده امريكامشاهده ميشود.

indiantlt

: خيمه مخروطي سرخ پوستان.

indiciebevis

: اماره, اماره اتفاقي.

indicier

: اماره, اماره اتفاقي.

indicium

: نشان, اشاره, دلا لت, اشعار, نشانه.

indien

: هندوستان.

indier

: هندي, هندوستاني, وابسته به هندي ها.

indier/indisk

: هندي, هندوستاني, وابسته به هندي ها.

indifferens

: خونسردي, بي علا قگي, لا قيدي, سهل انگاري.

indignation

: خشم.

indignerad

: اوقات تلخ, متغير, رنجيده, خشمگين, ازرده.

indigo

: نيل, نيل پر طاوس, وسمه, رنگ, نيلي, برنگ نيلي.

indigobl

: نيل, نيل پر طاوس, وسمه, رنگ, نيلي, برنگ نيلي.

indikation

: نشان, اشاره, دلا لت, اشعار, نشانه.

indikativ

: اخباري, خبر دهنده, اشاره كننده, مشعر بر, نشان دهنده, دلا لت كننده, حاكي, دال بر.

indikator

: انديكاتور, نماينده, شاخص, اندازه, مقياس, فشار سنج.

indikera

: نشان دادن, نمايان ساختن, اشاره كردن بر.

indikering

: نشان, اشاره, دلا لت, اشعار, نشانه.

indirekt

: غير مستقيم, پيچيده, غير سر راست, كج.

indisk

: هندي, هندوستاني, وابسته به هندي ها.

indiskret

: فاقد حس تشخيص, بي تميز, بي احتياط, بي ملا حظه.

indiskretion

: بي احتياطي, بي ملا حظگي, بي خردي, بي عقلي.

individ

: شخص, فرد, تك, منحصر بفرد, متعلق بفرد.

individualisera

: از ديگران جدا كردن, مجزا كردن, تك سازي, تميز دادن,تشخيص دادن, حالت ويژه دادن, منفرد ذكر كردن, بصورت فردي در اوردن.

individualism

: اصول استقلا ل فردي, اصول ازادي فردي در سياست و اقتصاد, اعتقاد به اينكه حقيقت ازجوهر هاي منفردي تشكيل يافته است, خصوصيات فردي, حالت انفرادي, تك روي, فرد گرايي.

individualist

: تك روي, فرد گراي.

individualitet

: فرديت, شخصيت, وجود فردي.

individuell

: شخص, فرد, تك, منحصر بفرد, متعلق بفرد.

indoktrinera

: اموختن, تلقين كردن, اغشتن, اشباع كردن, تعاليم مذهبي يا حزبي را اموختن به.

indolens

: فرويش, رخوت, سستي, تنبلي, تن اسايي, راحت طلبي.

indolent

: سست, تنبل.

indonesier

: اهل كشور اندونزي, وابسته به اندونزي.

indonesisk

: اهل كشور اندونزي, وابسته به اندونزي.

indr nka

: اشباع كردن.

indrag

: تو گذاري, عقب بردگي, جاي باز درمتن.

indragbart

: انكار پذير, جمع شدني, پس رفتني.

indriva

: گرداوردن, جمع كردن, وصول كردن.

indrivare/bjrn/grbrun

: رنگ قهوه اي كمرنگ, سمند, خاكي, اسب كهر, سماجت كردن, ازار دادن.

indrivning

: گرداوري, گرداورد, كلكسيون, اجتماع, مجموعه.

indrktig

: سودمند, پرمنفعت, نافع, موفق.

indrypa

: چكاندن, چكه چكه ريختن, كم كم تزريق كردن, اهسته القاء كردن, كم كم فهماندن.

indrypa/ingiva

: چكاندن, چكه چكه ريختن, كم كم تزريق كردن, اهسته القاء كردن, كم كم فهماندن.

inducera

: وادار كردن, اعوا كردن, غالب امدن بر, استنتاج كردن, تحريك شدن, تهييج شدن.

induktans

: اندوكتانس, ظرفيت القاء مغناطيسي.

induktion

: قياس, قياس كل از جزء, استنتاج, القاء, ايراد, ذكر, پيش سخن, مقدمه, استقراء.

induktiv

: قياسي, استنتاجي.

indunstning

: تبخير.

industri

: صنعت, صناعت, پيشه و هنر, ابتكار, مجاهدت.

industrialisera

: صنعتي كردن, بنگاههاي صنعتي تاسيس كردن.

industrialisering

: صنعتي سازي.

industrialism

: سيستم صنعتي, صنعت گرايي.

industriell

: صنعتي, داراي صنايع بزرگ, اهل صنعت.

industrigren

: صنعت, صناعت, پيشه و هنر, ابتكار, مجاهدت.

industriidkare

: كارخانه دار.

industriman

: كارخانه دار.

ineffektiv

: بي اثر, بيهوده, غير موثر, بي نتيجه, بيفايده, بي كفايت.

ineffektivitet

: بي كفايتي, بيهودگي, پوچي, بي اثري, بي كفايتي, بي عرضگي, عدم كارداني, بي ظرفيتي.

inert

: نا كار, فاقد نيروي جنبش, بيروح, بيجان, ساكن, راكد.

inexakt

: نادرست, درست نشده, از روي عدم دقت.

inexakthet

: نادرستي, عدم صحت, اشتباه, غلط, چيز ناصحيح و غلط, عدم دقت.

inf dd

: بومي, اهلي, محلي.

inf llbar

: انكار پذير, جمع شدني, پس رفتني.

inf ra

: وارد كردن, به كشور اوردن, اظهار كردن, دخل داشتن به, تاثير كردن در, با پيروزي بدست امدن, تسخير كردن, اهميت داشتن, كالا ي رسيده, كالا ي وارده, واردات.

inf rande

: تاسيس, استقرار, تشكيل, بنا, برقراري, بنگاه, موسسه, دسته كاركنان, برپايي.

inf ring

: مقدمه, ديباچه, معارفه, معرفي, معرفي رسمي, اشناسازي, معمول سازي, ابداع, احداث.

inf rlivande

: اتصال, الحاق, يكي سازي تركيب, يكي شدني, پيوستگي, تلفيق, اتحاد, ادخال, جا دادن, ايجاد شخصيت حقوقي براي شركت.

infall

: تاخت و تاز, هجوم, تهاجم, استيلا, تعرض, فوران, ايجاد ناگهاني.

infalla

: خزان, پاييز, سقوط, هبوط, نزول, زوال, ابشار, افتادن, ويران شدن, فرو ريختن, پايين امدن, تنزل كردن.

infalla i

: تاخت و تاز كردن در, هجوم كردن, تهاجم كردن, حمله كردن بر, تجاوز كردن.

infam

: رسوا, بد نام, مفتضح, پست, نفرت انگيز شنيع, رسوايي اور, ننگين, بدنام.

infami

: رسوايي, بدنامي, افتضاح, سابقه بد, ننگ.

infanteri

: پياده نظام, سرباز پياده.

infantil

: بچگانه, ابتدايي, بچگي, مربوط بدوران كودكي.

infantilism

: خوي بچگانه (در اشخاص بزرگ), كندي رشد جسماني و عقلا ني.

infarkt

: ناحيه اي كه در اثر وقفه گردش خون دررگ بافتهاي ان مرده باشد, دچارانفاركتوس, انفاركتوس.

infart

: مشي, نزديك شدن.

infartsvg

: راندن, بردن, عقب نشاندن, بيرون كردن (با out), سواري كردن, كوبيدن(ميخ وغيره).

infatta

: سرحد, حاشيه, لبه, كناره, مرز, خط مرزي, لبه گذاشتن (به), سجاف كردن, حاشيه گذاشتن, مجاور بودن.

infattning

: سرحد, حاشيه, لبه, كناره, مرز, خط مرزي, لبه گذاشتن (به), سجاف كردن, حاشيه گذاشتن, مجاور بودن.

infding

: بومي, اهلي, محلي.

infektera

: الوده كردن, ملوث كردن, گند زده كردن, مبتلا و دچار كردن, عفوني كردن, سرايت كردن.

infekti s

: واگير, عفوني, مسري, فاسد كننده.

infektion

: عفونت, سرايت مرض, گند.

infernalisk

: دوزخي, ديو صفت, شيطان صفت, شرير.

inferno

: دوزخ, جهنم, جاي دوزح مانند و وحشتناك.

infiltrat

: تراوش كردن, نفوذ كردن, نشر كردن, گذاشتن, در خطوط دشمن نفوذ كردن.

infiltration

: نفوذ, تصفيه.

infiltrera

: تراوش كردن, نفوذ كردن, نشر كردن, گذاشتن, در خطوط دشمن نفوذ كردن.

infinit

: بيكران, لا يتناهي, نا محدود, بي اندازه, سرمد.

infinitiv

: مصدر.

infinna

: ظاهرشدن, پديدار شدن.

inflammation

: اماس, التهاب, شعله ور سازي, احتراق.

inflammatorisk

: اشتعالي, فتنه انگيز, فساد اميز, اتش افروز, فتنه جو.

inflammera

: بر افروختن, به هيجان اوردن, داراي اماس كردن, ملتهب كردن, اتش گرفتن, عصباني و ناراحت كردن, متراكم كردن.

inflation

: تورم.

inflationsbek mpande politik

: كاهش تورم, كاهش ورم.

inflationsbekmpande

: كاهنده تورم.

inflde

: نفوذ, رخنه, تاثير, ورود, هجوم, ريزش.

inflicka

: كنار امدن با, مداخله كردن, رساندن, تقاضا كردن, پيشنهاد دادن.

inflika

: كنار امدن با, مداخله كردن, رساندن, تقاضا كردن, پيشنهاد دادن.

influens

: نفوذ, تاثير, اعتبار, برتري, تفوق, توانايي, تجلي.

influensa

: انفلوانزا, دودكش, لوله اب گرم, لوله بخار, انفلوانزا, نزله وبايي ناي, زكام همه جا گير, گريپ, انفلوانزا, انفلوانزا, زكام, گريپ, نزله وبايي يا همه جا گير.

influera

: نفوذ, تاثير, اعتبار, برتري, تفوق, توانايي, تجلي.

inflygning

: مشي, نزديك شدن.

inflytande

: نفوذ, تاثير, اعتبار, برتري, تفوق, توانايي, تجلي.

inflytelserik

: داراي نفوذ و قدرت.

inflytta

: مهاجرت كردن (بكشور ديگر), ميهن گزيدن, توطن اختيار كردن, اوردن, نشاندن, كوچ كردن.

infnga

: گرفتن, از هوا گرفتن, بدست اوردن, جلب كردن, درك كردن, فهميدن, دچار شدن به, عمل گرفتن, اخذ, دستگيره, لغت چشمگير, شعار.

infoga

: الت, افزار, ابزار, اسباب, اجراء, انجام, انجام دادن, ايفاء كردن, اجراء كردن تكميل كردن, الحاق كردن, در جوف چيزي گذاردن, جا دادن, داخل كردن, در ميان گذاشتن, خمير, چسب, سريش, گل يا خمير, نوعي شيريني, چسباندن, چسب زدن به, خمير زدن.

infogande

: الحاق, جوف گذاري.

infordra

: خواستارشدن, درخواست, مطالبه, طلب, تقاضا كردن, مطالبه كردن.

informant

: اگاهي دهنده, خبر رسان, مخبر, شكل دهنده.

information

: اطلا ع, اخبار, مفروضات, اطلا عات, سوابق, معلومات, اگاهگان, پرسشگاه, استخبار, خبر رساني.

informationsbehandling

: داده پردازي, پردازش داده ها.

informativ

: حاوي اطلا عات مفيد, اموزنده.

informator

: اموختار, لله, معلم سرخانه, ناظر درس دانشجويان, درس خصوصي دادن به.

informell

: غير رسمي, خصوصي, بي قاعده, بي تشرفات, ساده, بي تشريفات, بي تعارف, بي نزاكت.

informell karakt r

: غير رسمي بودن.

informera

: اگاهي دادن, مستحضر داشتن, اگاه كردن, گفتن, اطلا ع دادن, چغلي كردن.

infr

: براي, بجهت, بواسطه, بجاي, از طرف, به بهاي, درمدت, بقدر, در برابر, درمقابل, برله, بطرفداري از, مربوط به, مال, براي اينكه, زيرا كه, چونكه.

infra i dagbok

: در دفتر روزنامه وارد كردن, در دفتر ثبت كردن, دفتر روزانه نگاه داشتن.

infrar tt

: وابسته به اشعه مادون قرمز, فرو سرخ.

infrard

: وابسته به اشعه مادون قرمز, فرو سرخ.

infrastruktur

: پيدايش, شالوده, سازمان, زير سازي, زيربنا.

infrd under huden

: زيرپوستي, تحت الجلدي, تزريق زير جلدي, سوزن مخصوص تزريق زير جلد.

infria

: باز خريدن, از گرو در اوردن, رهايي دادن.

infrliva

: يكي كردن, بهم پيوستن, متحد كردن, داخل كردن, جادادن, داراي شخصيت حقوقي كردن, ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها), اميختن, تركيب كردن, معنوي, غير جسماني

infrsel i l n

: تزءين, ارايش, تامين خواسته, حكم تامين مدعابه, احضار شخص ثالث, حكم توقيف.

infrskaffa

: بدست اوردن, حاصل كردن, اندوختن, پيداكردن.

infrusen

: احاطه شده از يخ, يخ بند, يخ بسته.

infusion

: دم كرده, ريزش, ريختن, پاشيدن, القاء, تزريق, الهام.

infusionsdjur

: مودار, ريشه دار, مژگان دار, مژه دار.

inga

: پاسخ نه, منفي, مخالف, خير, ابدا.

inga/nej

: پاسخ نه, منفي, مخالف, خير, ابدا.

ingalunda

: به هيچ طريق, بهيچوجه.

inge

: فرستادن, رهسپار كردن.

inge farh gor

: بيمناك بودن, شبهه دار كردن, ترسناك كردن.

inge mod

: تشجيع كردن, جسور كردن.

ingef rs-

: زنجبيلي.

ingefra

: زنجبيل, تندي, حرارت, زنجبيل زدن به, تحريك كردن.

ingen

: هيچكس, هيچ كس, هيچ فرد, ادم بي اهميت, ادم گمنام, هيچ, هيچيك, هيچكدام, بهيچوجه, نه, ابدا, اصلا.

ingendera

: نه اين و نه ان, هيچيك, هيچيك از اين دو.

ingenium

: فهم, ادراك, هوش, توافق, تظر, موافقت, باهوش, مطلع, ماهر, فهميده.

ingenj r/konstruktr

: مهندس.

ingenj rssoldat

: عصاره گير, نقب زن, سرباز كلنگ دار ونقب زن.

ingenjr

: مهندس.

ingenjrssoldat/sapp r

: عصاره گير, نقب زن, سرباز كلنگ دار ونقب زن.

ingenjrsvetenskap

: مهندسي.

ingenst des

: هيچ جا, هيچ كجا, در هيچ مكان.

ingenstans

: هيچ جا, هيچ كجا, در هيچ مكان.

ingenting

: هيچ, نيستي, صفر, بي ارزش, ابدا.

inget

: پاسخ نه, منفي, مخالف, خير, ابدا.

ingifte

: ازدواج افراد ملل يا نژادهاي مختلف.

ingiva

: چكاندن, چكه چكه ريختن, كم كم تزريق كردن, اهسته القاء كردن, كم كم فهماندن.

ingivande

: دم كرده, ريزش, ريختن, پاشيدن, القاء, تزريق, الهام.

ingivelse

: الهام, وزش, وحي الهي, بر انگيزش, انگيزه ناگهاني, تكان دادن, بر انگيختن, انگيزه دادن به.

ingjuta

: ريختن, دم كردن, القاء كردن, بر انگيختن.

ingjuta kraft i

: نيرودادن, قوت دادن(به) تشجيع كردن.

ingng

: درون رفت, وروديه, اجازه ورود, حق ورود, دروازه ء دخول, ورود, مدخل, بار, درب مدخل, اغاز(.وت) مدهوش كردن, دربيهوشي ياغش انداختن, ازخودبيخودكردن, زيادشيفته كردن.

ingnidning

: روغن مالي, تدهين, شستشو.

ingravera

: قلم زدن, كنده كاري كردن در, حكاكي كردن, گراوركردن, نقش كردن, منقوش كردن.

ingrediens

: جزء, جزء تركيبي, اجزاء, ذرات, داخل شونده, عوامل, عناصر.

ingrepp

: اداره, گرداندن, عمل جراحي, عمل, گردش, وابسته به عمل.

ingress

: سراغاز مقدمه كتاب, مقدمه سند, ديباجه, مقدمه وراهنماي نظامنامه يا مقررات, توضيحات, مقدمه نوشتن.

ingripa

: دخالت كردن, پا بميان گذاردن, مداخله كردن, در ميان امدن, مداخله كردن, پا ميان گذاردن, در ضمن روي دادن, فاصله خوردن, حاءل شدن.

ingripande

: مداخله, شفاعت.

inh gna

: درميان گذاشتن, در جوف قرار دادن, به پيوست فرستادن, حصار يا چينه كشيدن دور.

inh mta

: گرد اوري كردن.

inh ngnad

: اغل, جاي اسب وگله, دفاعي كه از واگون وعرابه ميسازند, حصاردرست كردن, احاطه كردن.

inhalation

: استنشاق, شهيق.

inhalera

: تنفس كردن, تو كشيدن, در ريه فروبردن, استنشاق كردن, بداخل كشيدن, استشمام كردن.

inhandla

: خريدن, خريد, ابتياع, تطميع كردن.

inhemsk

: مختص يك ديار, بومي, بيماري همه گيربومي, مخصوص اب و هواي يك شهر يا يك كشور, بومي, طبيعي, ذاتي, مكنون, فطري.

inhgnad

: پيوست, در جوف, حصار.

inhibera

: باز داشتن و نهي كردن, منع كردن, مانع شدن, از بروز احساسات جلوگيري كردن.

inhibering

: بازداري, جلوگيري از بروز احساسات.

inhngd

: پيوست, در جوف, حصار.

inhsta

: درو كردن, جمع اوري كردن, بدست اوردن.

inhuman

: بي عاطفه, فاقد خوي انساني, غير انساني, نامردم, غير انساني.

initial

: نخستبن, اول, اولين, اصلي, اغازي, ابتدايي, بدوي, واقع در اغاز, اولين قسمت, پاراف.

initiativ

: پيشقدمي, ابتكار, قريحه, اغازي.

initiera

: ابتكار كردن, وارد كردن, تازه وارد كردن, اغاز كردن, بنياد نهادن, نخستين قدم را برداشتن.

injektera

: تزريق كردن, زدن, اماله كردن, سوزن زدن.

injektion

: تزريق, اماله, تنقيه, داروي تزريق كردني.

injektionsn l

: سوزن, سوزن سرنگ و گرامافون و غيره, سوزن دوزي كردن, با سوزن تزريق كردن, طعنه زدن, اذيت كردن, دم باريك ابزاري با نوك تيز و باريك.

injektionsspruta

: سرنگ(سيرءنگع) كوچكي كه براي تزريقات تحت جلدي بكار ميرود.

injic

: تزريق كردن, زدن, اماله كردن, سوزن زدن.

injici

: تزريق كردن, زدن, اماله كردن, سوزن زدن.

injustering

: تعديل, تنظيم.

ink p

: خريد, خريداري كردن.

ink pare

: خريدار.

inkalla

: تو خواني, تو خواندني.

inkallad

: كسيكه وارد خدمت شده.

inkapabel

: عاجز, ناتوان, نا قابل, نالا يق, بيعرضه, محجور, نفهم.

inkapsla

: درميان گذاشتن, در جوف قرار دادن, به پيوست فرستادن, حصار يا چينه كشيدن دور.

inkapsling

: پيوست, در جوف, حصار.

inkarnation

: تجسم, صورت خارجي.

inkarnera

: مجسم (بصورت ادمي), داراي شكل جسماني, برنگ گوشتي, مجسم كردن, صورت خارجي دادن.

inkarnerad

: مجسم (بصورت ادمي), داراي شكل جسماني, برنگ گوشتي, مجسم كردن, صورت خارجي دادن.

inkassera

: گرداوردن, جمع كردن, وصول كردن.

inkasserare

: تحصيلدار, جمع كننده, فراهم اورنده, گرد اورنده.

inkasso

: گرداوري, گرداورد, كلكسيون, اجتماع, مجموعه.

inklination

: نهاد, سيرت, طبيعت, تمايل, شيب, انحراف.

inklinera

: خم كردن, كج كردن, متمايل شدن, مستعد شدن, سرازير كردن, شيب دادن, متمايل كردن, شيب.

inkludera

: در برداشتن, شامل بودن, متضمن بودن, قرار دادن, شمردن, به حساب اوردن.

inkludering

: گنجايش, دربرداري, دخول, شمول.

inklusive

: شامل, مشمول.

inkognito

: نا شناخت, نا شناس, مجهول الهويه, بانام مستعار.

inkommande

: وارد شونده, اينده, امده, عايد شونده, دخول.

inkommendera

: احضار براي فعاليت هاي نظامي, دستور ارسال گزارش, شيپور احضار, بخاطر اوردن, تذكر دادن, جمع كردن.

inkommensurabel

: سنجش ناپذير, گنگ, متناقض.

inkompabilitet

: نا سازگاري.

inkompatibel

: نا سازگار, نا موافق, ناجور, نامناسب, غير قابل استعمال با يكديگر.

inkompatibelt

: نا سازگار, نا موافق, ناجور, نامناسب, غير قابل استعمال با يكديگر.

inkompatibilitet

: نا سازگاري.

inkompatibla

: نا سازگار, نا موافق, ناجور, نامناسب, غير قابل استعمال با يكديگر.

inkompetens

: نا شايستگي, بي كفايتي, نادرستي, نارسايي, نقص, عدم صلا حيت, ناشايستگي, بي كفايتي, نادرستي, نارسايي, نقص, عدم صلا حيت.

inkompetent

: نا مناسب, غير كافي, ناشايسته, بي كفايت, نالا يق.

inkomplett

: نا تمام, ناقص, انجام نشده, پر نشده, معيوب.

inkomst

: درامد, مواجب, مداخل, معونت, حقوق, مقرري, عايدي, منافع, بازده, درامد, سود سهام.

inkomst/inkomster

: درامد, عايدي, دخل, ريزش, ظهور, جريان, وروديه, جديدالورود, مهاجر, واردشونده.

inkomstbringande

: سودبخش, مفيد, سوداور.

inkomstskatt

: ماليات بر درامد, ماليات بر عايدات.

inkongruens

: عدم تجانس, ناسازگاري.

inkongruent

: نامتجانس.

inkonsekvens

: تناقض, تباين, ناجوري, ناسازگاري, ناهماهنگي, ناجوري, نا سازگاري, نا استواري, بي ثباتي.

inkonsekvent

: فاقد ارتباط منطقي, بي ربط, گسيخته, نادرست, غير معقول, بي نتيجه, متناقض, ناجور.

inkontinens

: عدم كف نفس, ناپرهيزكاري, بي اختياري, هرزگي.

inkontinent

: ناپرهيزكار.

inkonvertibel

: مبادله ناپذير, غير قابل تغيير, غير قابل تسعير.

inkoppla

: جفت, جفت كردن, جفت شدن, وصل كردن.

inkoppling

: اتصال, جفت كردن.

inkorporera

: يكي كردن, بهم پيوستن, متحد كردن, داخل كردن, جادادن, داراي شخصيت حقوقي كردن, ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها), اميختن, تركيب كردن, معنوي, غير جسماني

inkorporerar

: يكي كردن, بهم پيوستن, متحد كردن, داخل كردن, جادادن, داراي شخصيت حقوقي كردن, ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها), اميختن, تركيب كردن, معنوي, غير جسماني

inkorporering

: اتصال, الحاق, يكي سازي تركيب, يكي شدني, پيوستگي, تلفيق, اتحاد, ادخال, جا دادن, ايجاد شخصيت حقوقي براي شركت.

inkpa

: خريدن, خريد, ابتياع, تطميع كردن.

inkr kta

: دست اندازي كردن, دست درازي كردن, تخطي كردن, تجاوز كردن.

inkrkta p

: غصب كردن, بزور گرفتن, ربودن.

inkrktande

: فضول, فضولا نه, سرزده (اينده), ناخوانده(وارد شونده), بزور داخل شونده, فرو رونده.

inkrktare

: كسيكه سرزده يا بدون اجازه وارد شود, مزاحم, مخل, تاخت و تازگر, مهاجم, حمله كننده, تجاوزكار, عهد شكن, متخلف, خلا فكار, خاطي, متجاوز, غاصب.

inkrm

: خرده نان, خرده, هرچيزي شبيه خرده نان (مثل خاك نرم)

inkrsport

: درون رفت, وروديه, اجازه ورود, حق ورود, دروازه ء دخول, ورود, مدخل, بار, درب مدخل, اغاز(.وت) مدهوش كردن, دربيهوشي ياغش انداختن, ازخودبيخودكردن, زيادشيفته كردن.

inkunabel

: پيله حشره, كتب قديمي.

inkvartera

: اجازه نامه, ورقه جيره, يادداشت مختصر, پروانه, ورقه راي را ثبت كردن, اجازه نامه جا و خوراك صادر كردن.

inkvartering

: اجازه نامه, ورقه جيره, يادداشت مختصر, پروانه, ورقه راي را ثبت كردن, اجازه نامه جا و خوراك صادر كردن.

inkvisitationen

: استنطاق, تفتيش عقايد مذهبي از طرف كليسا, جستجو.

inkvisition

: استنطاق, تفتيش عقايد مذهبي از طرف كليسا, جستجو.

inkvisitor

: مفتش عقايد.

inl gg

: حرف ندا, صوت, اصوات.

inl gga/inpacka

: درقفس يا جعبه گذاردن, روكش كردن.

inl ndsk

: دروني, داخلي, ناشي از درون, باطني.

inl pa

: كنار امدن با, مداخله كردن, رساندن, تقاضا كردن, پيشنهاد دادن.

inl rning

: فراگيري, معرفت, دانش, يادگيري, اطلا ع, فضل وكمال.

inl sa

: باز خريدن, از گرو در اوردن, رهايي دادن.

inl sen

: پرداخت, وجه.

inl sning

: پرداخت, وجه.

inlaga

: دادخواست, عرضحال, عريضه, تظلم, دادخواهي كردن, درخواست كردن.

inlagd

: مينا كاري شده, منبت كاري شده, جواهر نشان شده.

inlagring

: گنجايش, دربرداري, دخول, شمول.

inland

: دروني, داخلي, دور از مرز, دور از كرانه.

inlands-

: درون كشور, درون مرزي, داخله.

inlasta

: كشتي, جهاز, كشتي هوايي, هواپيما, با كشتي حمل كردن, فرستادن, سوار كشتي شدن, سفينه, ناو.

inlastning

: ترابري, حمل, كشتيراني, ناوگان.

inleda

: باز, ازاد, اشكار, باز كردن, باز شدن.

inledande

: نخستبن, اول, اولين, اصلي, اغازي, ابتدايي, بدوي, واقع در اغاز, اولين قسمت, پاراف, ديباچه اي, پيش گفتاري.

inledning

: سراغاز مقدمه كتاب, مقدمه سند, ديباجه, مقدمه وراهنماي نظامنامه يا مقررات, توضيحات, مقدمه نوشتن.

inlemma

: يكي كردن, بهم پيوستن, متحد كردن, داخل كردن, جادادن, داراي شخصيت حقوقي كردن, ثبت كردن(در دفتر ثبت شركتها), اميختن, تركيب كردن, معنوي, غير جسماني

inlevelse

: يكدلي, انتقال فكر, تلقين.

inleverera

: ازادكردن, نجات دادن, تحويل دادن, ايراد كردن(نطق وغيره), رستگار كردن.

inlgga

: درقفس يا جعبه گذاردن, روكش كردن.

inlggssula

: كف, كفي كفش.

inlinda

: پيچيدن, پوشاندن, درلفاف گذاشتن, فراگرفتن, دورچيزي راگرفتن, احاطه كردن.

inlinda/innesluta

: پيچيدن, پوشاندن, درلفاف گذاشتن, فراگرفتن, دورچيزي راگرفتن, احاطه كردن.

inlnka

: الحاق كردن, در جوف چيزي گذاردن, جا دادن, داخل كردن, در ميان گذاشتن.

inloggning

: دخول به سيستم, قطع ارتباط.

inlopp

: شاخابه, خليج كوچك, خور, راه دخول.

inlra

: فراگرفتن, اموختن.

inlrningsmaskin

: ماشين اموزش, ماشين تدريس.

inlsbar

: باز خريدني, قابل در اوردن از گرو.

inlsingbar

: نقد شدني در بانك, قابل نقل وانتقال بانكي.

inlvs-

: روده اي, امعايي.

inmata

: خورد, خوراندن, تغذيه كردن, جلو بردن.

inmatning

: درون گذاشت, پول بميان نهاده, خرج, نيروي مصرف شده.

inmontera

: كار گذاشتن, نصب كردن, منصوب نمودن.

inmundiga

: مصرف كردن.

inmuta

: ادعا, دعوي, مطالبه, ادعا كردن.

inn stla

: تلقين كردن, داخل كردن, اشاره كردن, به اشاره فهماندن, بطور ضمني فهماندن.

innan

: پيش از, قبل از, پيش, جلو, پيش روي, درحضور, قبل, پيش از, پيشتر, پيش انكه.

innandme

: درون, داخل, باطن, نزديك بمركز, قسمت داخلي, تو, اعضاي داخلي.

innanf r

: درون, داخل, باطن, نزديك بمركز, قسمت داخلي, تو, اعضاي داخلي.

innanlsning

: خواندن, قراءت, مطالعه.

innanm te

: احشاء و امعاء, اندرونه.

inne

: درون, داخل, باطن, نزديك بمركز, قسمت داخلي, تو, اعضاي داخلي.

inne i

: درون, داخل, باطن, نزديك بمركز, قسمت داخلي, تو, اعضاي داخلي.

inne i livmodern

: واقع در بچه دان يا رحم, درون زهداني.

inneb ra/inbegripa

: دلا لت كردن بر, گرفتار كردن, مشمول كردن, بهم پيچيدن, مستلزم بودن.

inneboende

: مستاجر, ساكن, مسافر (مهمانخانه), مهماندار.

innebra

: مطلبي را رساندن, ضمنا فهماندن, دلا لت ضمني كردن بر, اشاره داشتن بر, اشاره كردن, رساندن.

innebrd

: دلا لت, معني, مستلزم بودن, مفهوم.

innefatta

: در برداشتن, شامل بودن, متضمن بودن, قرار دادن, شمردن, به حساب اوردن.

inneh ll

: محتوي, مضم?ون, زمينه, مفاد, مفهوم.

inneh llsls

: تهي, خالي.

inneh llsrik

: پهناور, وسيع, بزرگ, بسيط, كشيده.

inneha

: دارا بودن, داشتن, متصرف بودن, در تصرف داشتن, دارا شدن, متصرف شدن.

inneha/ ga

: دارا بودن, داشتن, متصرف بودن, در تصرف داشتن, دارا شدن, متصرف شدن.

innehav

: تصرف, دارايي, مالكيت, ثروت, يد تسلط.

innehav av kyrkligt mbete

: تصدي, عهده داري, وظيفه, لزوم, وجوب.

innehavare

: حامل, درخت بارور, در وجه حامل, ساكن, مستاجر, اشغال كننده, اشغال كننده, ساكن, مالك, دارنده.

innehavare av vandringspris

: برنده گلدان جايزه در مسابقه نهايي.

innehavare/gare

: مالك, ملا ك.

innehlla

: دربرداشتن, شامل بودن, محتوي بودن, دارا بودن, دربرداشتن, شامل بودن, خودداري كردن, بازداشتن.

inneliggande order

: كنده بزرگي كه پشت اتش بخاري گذارده ميشود, موجودي جنسي كه بابت سفارشات درانبارموجوداست, جمع شدن, انبارشدن, كار ناتمام يا انباشته.

innerlig

: باحرارت, باحميت, پرشور وشعف, ملتهب, قلبي, صميمي, از روي صميميت, خالص, بي ريا.

innerlighet

: حرارت شديد, اشتياق شديد, گرمي, التهاب.

innerligt

: بطور عزيز, گران.

innerligt/dyrt

: بطور عزيز, گران.

innerslang

: لا ستيك تويي اتومبيل و غيره.

innerst

: دروني, مياني, باطني, صميمانه, مياني, دروني, داخلي ترين, دراعماق (چيزي).

innersta

: مياني, دروني, داخلي ترين, دراعماق (چيزي).

innersula

: كف, كفي كفش.

innertak

: سقف, پوشش يا اندود داخلي سقف, حد پرواز.

innervera

: .= ءننعرواتع

innesluta

: پيچيدن, پوشاندن, درلفاف گذاشتن, فراگرفتن, دورچيزي راگرفتن, احاطه كردن.

inneslutning

: كف نفس, محدود نگاهداشتن.

innevarande

: پيشكش, هديه, ره اورد, اهداء, پيشكشي, زمان حاضر, زمان حال, اكنون, موجود, اماده, مهيا, حاضر, معرفي كردن, اهداء كردن, اراءه دادن.

innovation

: بدعت, ابداع, تغيير, چيز تازه, نو اوري.

innovatr

: نو اور, بدعت گذار.

innovera

: نو اوري كردن, ايين تازه اي ابتكار كردن, تغييرات و اصلا حاتي دادن در, چيزتازه اوردن, بدعت گذاردن.

inofficiella

: غير رسمي, داراي عدم رسميت, غير مستند.

inokulera

: تلقيح كردن, مايه كوبي كردن, اغشتن.

inom

: در داخل, توي, در توي, در حدود, مطابق, باندازه, در ظرف, در مدت, در حصار.

inom ktenskapligt

: شوهري, زوجي, ازدواجي, نكاحي.

inombords-

: بطرف مركز كشتي, داخل كشتي.

inomhus-

: خانگي, زير سقف, دروني, داخلي.

inomktenskaplig

: شوهري, زوجي, ازدواجي, نكاحي.

inomstatlig

: درون ايالتي, درون كشوري.

inopportun

: نابهنگام, بيجا, بي موقع, نامناسب, بي مورد.

inordna

: رسايي, چشم رس, تيررس, برد, دسترسي, حدود, خط مبنا, منحني مبنا, درصف اوردن, اراستن, مرتب كردن, ميزان كردن, عبور كردن, مسطح كردن, سير و حركت كردن, رده بندي كردن, شامل كردن, استقراء كردن, استنتاج كردن.

inpacka

: درقفس يا جعبه گذاردن, روكش كردن.

inpackning

: بار بندي, عدل بندي, بسته بندي, هر ماده مورد كاربرد دربسته بندي.

inpass

: حرف ندا, صوت, اصوات.

inpiskare

: تازيانه, شلا ق, حركت تند و سريع و با ضربت, شلا ق زدن, تازيانه زدن.

inplacera

: جا, محل, مرتبه, قرار دادن, گماردن.

inplanera

: برنامه زماني, زمان بندي كردن.

inplanta

: كاشت, جاي دادن, فرو كردن, كاشتن, القاء كردن.

inplantera

: كاشت, جاي دادن, فرو كردن, كاشتن, القاء كردن.

inpr gling

: حكاكي.

inprgla

: قلم زدن, كنده كاري كردن در, حكاكي كردن, گراوركردن, نقش كردن, منقوش كردن.

inpricka

: نقطه, خال, لكه, نقطه دار كردن.

inprnta

: فرو كردن, جايگير ساختن, تلقين كردن, پا گذاشتن, پايمال كردن.

inr ttande

: تاسيس قضايي, اصل حقوقي, بنگاه, موسسه, رسم معمول, عرف, نهاد.

inr ttning

: تاسيس قضايي, اصل حقوقي, بنگاه, موسسه, رسم معمول, عرف, نهاد.

inrama

: قاب, چارچوب, قاب كردن.

inrapportera

: گزارش, گزارش دادن.

inre

: دروني, داخلي, تويي, روحي, باطني, دروني, داخلي, ناشي از درون, باطني, ذاتي, اصلي, باطني, طبيعي, ذهني, روحي, حقيقي, مرتب, شايسته.

inre fosterhinna

: مشيمه, پرده ء دور جنين.

inre organ

: اندرونه, احشا, دل وروده و جگر و امثال ان.

inre/insida

: دروني, داخلي, دور از مرز, دور از كرانه.

inregistrera

: دفتر ثبت, ثبت امار, دستگاه تعديل گرما, پيچ دانگ صدا, ليست يا فهرست, ثبت كردن, نگاشتن, در دفتر وارد كردن, نشان دادن, منطبق كردن.

inriden

: شكسته, شكسته شده, منقطع, منفصل, نقض شده, رام واماده سوغان گيري.

inrikes

: خانگي, خانوادگي, اهلي, رام, بومي, خانه دار, مستخدم يا خادمه.

inrikespolitisk

: خانگي, خانوادگي, اهلي, رام, بومي, خانه دار, مستخدم يا خادمه.

inrim

: شباهت صدا, هم صدايي, قافيه ء وزني يا صدايي.

inringa

: دورگرفتن, احاطه كردن, حلقه زدن, دورچيزي گشتن, دربرداشتن.

inrista

: قلم زدن, كنده كاري كردن در, حكاكي كردن, گراوركردن, نقش كردن, منقوش كردن.

inristning

: حكاكي.

inrop

: فرمودن, امر كردن, دعوت كردن, پيشنهاد كردن, توپ زدن,خداحافظي كردن, قيمت خريدرا معلوم كردن, مزايده, پيشنهاد.

inropa

: فرمودن, امر كردن, دعوت كردن, پيشنهاد كردن, توپ زدن,خداحافظي كردن, قيمت خريدرا معلوم كردن, مزايده, پيشنهاد.

inrtta

: تاسيس كردن, دايركردن, بنانهادن, برپاكردن, ساختن, برقراركردن, تصديق كردن, تصفيه كردن, كسي رابه مقامي گماردن, شهرت يامقامي كسب كردن.

inrttande/anstalt

: تاسيس قضايي, اصل حقوقي, بنگاه, موسسه, رسم معمول, عرف, نهاد.

inrullande havsv g

: موج خروشان دريا و اقيانوس, ادم ولگرد.

inrutad

: منظم, باقاعده.

inrymma

: همساز, همساز كردن, جا دادن, منزل دادن, وفق دادن با, تطبيق نمودن, تصفيه كردن, اصلا ح كردن, اماده كردن(براي), پول وام دادن(بكسي).

ins tta

: فهميدن, درك كردن, استنباط كردن, وارد كردن, گماشتن بر, اشنا كردن, القاء كردن, ريزش, جريان, دهانه, وصله, الحاق, :معين كردن, معرفي كردن, افزودن, اضافه كردن گذاشتن, كنار امدن با, مداخله كردن, رساندن, تقاضا كردن, پيشنهاد دادن.

ins ttning

: سپرده, ته نشست, سپردن, سوهان كاري, ضبط, بايگاني, سيخ زني, براده.

insalta

: نمك طعام, نمك ميوه, نمك هاي طبي, نمكدان (سالتسهاكعر), نمكزار(مارسه سالت), نمك زده ن به, نمك پاشيدن, شور كردن.

insamla

: گرداوردن, جمع كردن, وصول كردن.

insamling

: گرداوري, گرداورد, كلكسيون, اجتماع, مجموعه.

insamling av boskap fr m rkning

: بازارمال فروشان, نمايش سوار كاري, سوار كاري كردن.

inscenera

: مرحله, صحنه.

inseende

: نظارت كردن, برنگري كردن, رسيدگي كردن.

insegel

: خوك ابي, گوساله ماهي, مهر, نشان, تضمين, مهر كردن, صحه گذاشتن, مهر و موم كردن, بستن, درزگيري كردن.

inseglingsrnna

: شياردار كردن, دريا, كندن (مجرا يا راه), هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره, ترعه, مجرا, خط مشي.

insekt

: حشره, كرم خوراك (مثل كرم پنير و غيره), كرم ريز, عنكبوت, كارتنه, جمنده.

insekticid

: حشره كش, حشره كشي, داروي حشره كش.

insektlarv

: كرم, كرم حشره, نوزاد حشره, ليسه.

insektslarv

: كرم, كرم حشره, نوزاد حشره, ليسه.

insektsmedel

: عامل ضد طاعون, ماده ضد افت, كشنده حشره موذي.

insemination

: كاشتن, ابستن كردن, تلقيح.

inseminera

: پاشيدن, كاشتن, افشاندن, تلقيح كردن, ابستن كردن, باردار كردن.

insida

: دروني, داخلي, دور از مرز, دور از كرانه.

insider

: كارمند داخلي, خودي, خودماني, محرم راز.

insignier

: نشان, نشان افتخار, نشان رسمي, علا ءم و نشانهاي مشخص كننده هرچيزي, مدال رسمي.

insikt

: بينش, بصيرت, فراست, چشم باطن, درون بيني.

insiktsfull

: حساس و باهوش, فريس, مدرك, وابسته به ادراك وبينش.

insinuant

: زيرك, حيله گر, موذي, ريشخند كننده.

insinuation

: معني, مقصود, يعني, تشريح, شرح, اشاره, تلويحا اشاره كردن, اداكردن, كنايه, تاب, پيچ, موج, اشاره, رخنه يابي, خود جاكني, نفوذ, دخول تدريجي, دخول غير مستقيم.

insinuera

: تلقين كردن, داخل كردن, اشاره كردن, به اشاره فهماندن, بطور ضمني فهماندن.

insistera

: اصرار ورزيدن, پاپي شدن, سماجت, تكيه كردن بر, پافشاري كردن.

insisterande

: اصرار, پافشاري.

insj

: درياچه, استخر, بركه.

insjungning

: ثبت, ضبط, صفحه گرامافون.

insk rpa

: فرو كردن, جايگير ساختن, تلقين كردن, پا گذاشتن, پايمال كردن.

inskeppa

: دركشتي سوار كردن, دركشتي گذاشتن, عازم شدن, شروع كردن.

inskjuta

: در ميان عبارات ديگر جا دادن, داخل كردن, مداخله كردن, پا به ميان گذاردن, در ميان امدن, ميانجي شدن.

inskott

: الحاق, جوف گذاري.

inskr nkning

: ابطال و فسخ, عمل موهن, محدوديت, تحديد.

inskr nkthet

: محدوديت در افكار وعقايد محلي, امور مربوط بناحيه يابخش كليسايي, كوته نظري, خريت, بيهوشي, حماقت, كند ذهني, بي علا قگي.

inskrida

: در ميان امدن, مداخله كردن, پا ميان گذاردن, در ضمن روي دادن, فاصله خوردن, حاءل شدن.

inskridande

: مداخله, شفاعت.

inskrift

: نوشته, كتيبه, ثبت, نقش, نوشته خطي.

inskription

: كتيبه, نوشته, سرلوحه, نوشته, كتيبه, ثبت, نقش, نوشته خطي.

inskriva/inrista

: نوشتن, نقش كردن, حجاري كردن روي سطوح و ستونها, حكاكي كردن, ثبت كردن.

inskrivning

: نامنويسي, ثبت نام.

inskrning

: شكاف, برش, چاك.

inskrnka

: محدود كردن, منحصركردن به.

inskrnkt

: پوست بتن چسبيده, خشكيده, كوتاه فكر, خودراي, كوته نظر, خسيس.

inslag

: تار عنكوبت, چيز بافته, نمد بافته, تنيدن.

inslag i vv

: تار عنكوبت, چيز بافته, نمد بافته, تنيدن.

insmickra

: خود شيريني كردن, مورد لطف و عنايت قرار دادن, طرف توجه قرار دادن, ارضاء كردن, داخل كردن.

insmuggla

: قاچاق كردن.

insn ad

: محصور در برف.

insndare

: فرستنده.

insnrja

: گرفتاركردن, گيرانداختن, پيچيده كردن.

insolvens

: درماندگي, اعسار, عجز از پرداخت ديون.

insolvent

: محجور, معسر.

insortera

: جور, قسم, نوع, گونه, طور, طبقه, رقم, جوركردن, سوا كردن, دسته دسته كردن, جور درامدن, پيوستن, دمساز شدن

insp rra

: حد, محدوده, محدود كردن, منحصر كردن, محبوس كردن.

inspekt r

: بازرس, مفتش, مدير, رءيس, سرپرست, ناظر, مباشر.

inspektera

: سركشي كردن, بازرسي كردن, تفتيش كردن, رسيدگي كردن.

inspektion

: بازرسي, تفتيش, بازديد, معاينه, سركشي.

inspektor

: بازرس, مفتش.

inspela

: مدرك, سابقه, ضبط كردن, ثبت كردن.

inspelning

: ثبت, ضبط, صفحه گرامافون.

inspelningsapparat

: صدانگار, ضبط كننده, دستگاه ضبط صوت, بايگان.

inspicient

: مدير نمايش, كارگردان نمايش.

inspiration

: شهيق, استنشاق, الهام, وحي, القاء.

inspirera

: در كشيدن نفس, استنشاق كردن, الهام بخشيدن, دميدن در, القاء كردن.

insprngd

: بي برگ, نفرت انگيز, لعنتي, بادخورده.

inspruta

: تزريق كردن, زدن, اماله كردن, سوزن زدن.

insprutning

: تزريق, اماله, تنقيه, داروي تزريق كردني.

inst lla

: تعديل كردن, تنظيم كردن.

inst llbar

: تعديل پذير, تنظيم پذير.

inst llning

: پيكر بندي, هيلت, ترتيب, شكل, قواره, وضعيت يا موقعيت, برتري, رجحان, ترفيع, مزيت, اولويت, تقدم.

inst llsam person

: چاپلوس, متملق, كاسه ليس, مداهنه كردن.

inst mma

: پذيرفتن, راه دادن, بار دادن, راضي شدن (به), رضايت دادن (به), موافقت كردن, تصديق كردن, زيربار(چيزي) رفتن, اقرار كردن, واگذار كردن, دادن, اعطاء كردن.

inst ngd/insprrad

: محصور, بسته , مقيد.

inst ngdhet

: بدبو كردن, متعفن شدن, بوي ناه دادن.

instabil

: نااستوار, بي ثبات, بي پايه, لرزان, متزلزل.

instabilitet

: نااستواري, بي ثباتي.

installation

: قياس, قياس كل از جزء, استنتاج, القاء, ايراد, ذكر, پيش سخن, مقدمه, استقراء, نصب, تاسيسات.

installatr

: متخصص برق, مكانيك برق.

installera

: كار گذاشتن, نصب كردن, منصوب نمودن.

installerar

: كار گذاشتن, نصب كردن, منصوب نمودن.

instans

: بعنوان مثال ذكر كردن, لحظه, مورد, نمونه, مثل, مثال, شاهد, وهله.

instifta

: بنياد نهادن, برقرار كردن, تاسيس كردن, موسسه, بنداد, بنگاه, بنياد, انجمن, هيلت شورا, فرمان, اصل قانوني, مقررات.

instiftare

: از پا افتادن, لنگ شدن, فرو ريختن, غرق كردن (كشتي),فرورفتن, برپا كننده, موسس, بنيان گذار, ريخته گر, قالبگير.

instiftelse

: تاسيس قضايي, اصل حقوقي, بنگاه, موسسه, رسم معمول, عرف, نهاد.

instinkt

: غريزه, شعور حيواني, هوش طبيعي جانوران.

institut

: بنياد نهادن, برقرار كردن, تاسيس كردن, موسسه, بنداد, بنگاه, بنياد, انجمن, هيلت شورا, فرمان, اصل قانوني, مقررات.

institution

: تاسيس, استقرار, تشكيل, بنا, برقراري, بنگاه, موسسه, دسته كاركنان, برپايي.

institutionalisera

: در موسسه يا بنگاه قرار دادن, در بيمارستان بستري كردن, تبديل به موسسه كردن, رسمي كردن.

instllande

: تعديل, تنظيم.

instllelse

: ظهور, پيدايش, ظاهر, نمايش, نمود, سيما, منظر.

instllsam

: چاپلوس, متملق, سبزي پاك كن, فرمانبردار.

instllsamhet

: خود شيريني, مورد لطف و توجه قرار دادن.

instmma/sammantr ffa/medverka

: موافقت كردن, هم راي بودن, دمساز شدن.

instngd

: بستري, محدود شده, متعفن, بدبو.

instngt

: خفه, دلتنگ كننده, اوقات تلخ, مغرور, محافظه كار, بد اخم, لجوج.

instr

: پراكنده كردن, افشاندن, متفرق كردن.

instrmmande

: درون ريز, نافذ.

instruera

: اموزاندن, اموختن به, راهنمايي كردن, تعليم دادن(به), ياد دادن (به).

instrukt r

: اموزگار, اموزنده, ياد دهنده, اموزشيار, اموزگار زن.

instruktion

: اموزش, راهنمايي.

instruktioner

: راهنمايي, هدايت, راهنما, رهبري, رهنمود.

instruktiv

: اموزنده, ياد دهنده.

instrumental

: سودمند, وسيله ساز, مفيد, قابل استفاده, الت, وسيله, حالت بايي.

instrumentalist

: نوازنده, ساز زن, سازنده.

instrumentation

: ترتيب اهنگ, تنظيم اهنگ, استعمال الت, ابزار.

instrumentbrda

: داشبورد.

instrumentell

: سودمند, وسيله ساز, مفيد, قابل استفاده, الت, وسيله, حالت بايي.

instrumentera

: هماهنگ و موزون كردن, اركست تهيه كردن, بصورت اركست دراوردن.

instrumenttavla

: گزينگاه, صفحه گزينه.

insttare

: كسيكه پول در بانك ميگذارد.

insttning/insats/s kerhet

: سپرده, ته نشست, سپردن.

instudera

: مطالعه, بررسي, مطالعه كردن.

insubordination

: نافرماني, سر پيچي.

insufficiens

: عدم تكافو, كمي, نارسايي, نابسندگي, عدم كفايت, ناتواني, عجز.

insug

: مدخل ابگيري (در لوله), مقدار اب يا گازي كه با لوله گرفته و جذب ميشود, جاي ابگيري, نيروي بكار رفته(درماشين), نيروي جذب شده, مك, مكيدن, تنفس, فريب, حقه, مقدار جذب چيزي به درون, فرا گرفتگي.

insul r

: وابسته به جزيره, جزيره اي, منزوي, غير ازاد, تنگ نظر

insulin

: انسولين.

insulr/ -

: وابسته به جزيره, جزيره اي, منزوي, غير ازاد, تنگ نظر

insupa

: نوشيدن, اشباع كردن, جذب كردن, خيساندن, تحليل بردن, فرو بردن, در كشيدن.

insupa/uppsuga

: نوشيدن, اشباع كردن, جذب كردن, خيساندن, تحليل بردن, فرو بردن, در كشيدن.

insurgent

: متمرد, شورشي.

insva

: ارام كردن, فرونشاندن, ساكت شدن, لا لا يي خواندن, ارامش, سكون, ارامي.

insvepa

: پيچيدن, پوشاندن, درلفاف گذاشتن, فراگرفتن, دورچيزي راگرفتن, احاطه كردن, ردپا, رديف باريك, راه باريك, اثرماشين چمن زني, پيچيدن, قنداق كردن, نوار.

insvepa i dimma

: بامه پوشيدن, گيج كردن.

insvepande

: احاطه, پوشش, لفاف.

insyltad

: در گير, پيچيده, بغرنج, مبهم, گرفتار, مورد بحث.

insyn

: مشاهده, ملا حظه, نظر.

int kt

: درامد, عايدي, دخل, ريزش, ظهور, جريان, وروديه, جديدالورود, مهاجر, واردشونده.

inta

: گرفتن, ستاندن, لمس كردن, بردن, برداشتن, خوردن, پنداشتن.

intag

: مدخل ابگيري (در لوله), مقدار اب يا گازي كه با لوله گرفته و جذب ميشود, جاي ابگيري, نيروي بكار رفته(درماشين), نيروي جذب شده, مك, مكيدن, تنفس, فريب, حقه, مقدار جذب چيزي به درون, فرا گرفتگي.

intaga

: به شكم فرو بردن, قورت دادن, در هيختن.

intagbar

: قابل ابستني.

intakt

: دست نخورده, بي عيب, سالم, كامل, صدمه نديده.

intala

: مدرك, سابقه, ضبط كردن, ثبت كردن.

inte

: نميكند, نكن, مكن, نقيض, نقض, نفي.

inte alls

: بهيچوجه, ابدا, بهر حال, ناجور.

inte avg rande

: غيرقاطع, مجمل, ناتمام, بي نتيجه, بي پايان.

inte beslutad

: نامعين.

inte brnnbar

: نسوز, نسوختني, غير قابل احتراق.

inte bry sig ett dugg om

: دوپني.

inte ett dugg

: حوري دريايي, هيچ, هيچكس, راي مخالف دادن, وتو كردن, منع كردن, اصلا, بهيچ وجه, نه خير.

inte f rdigt

: ناتمام, تمام نشده, بي پايان.

inte frsk/unken

: پر زور وكهنه (مثل ابجو), كهنه, بيات, مانده,بوي ناگرفته, مبتذل, بيات كردن, تازگي وطراوت چيزي را از بين بردن, مبتذل كردن.

inte i gonenfallande

: ناپيدا, نامعلوم, غير برجسته, كمرنگ, نامريي, جزءي, غيرمحسوس, غيرمشخص.

inte informerad

: بي اطلا ع, جاهل.

inte kartlagd

: اكتشاف نشده, در نقشه يا جدول وارد نشده, نامعلوم, ندانسته.

inte konstant

: بي ثبات, بي وفا.

inte lmplig

: بيجا, بي مورد, بي ربط, نامربوط, ناشايسته, بي موقع.

inte lyda/vara olydig

: نافرماني كردن, سرپيچي كردن, اطاعت نكردن, نقص كردن, شكستن.

inte nyfiken

: نا كنجكاو.

inte proportionell

: بي تناسب, ناپسند, نارسا, نامناسب.

inte rofull

: شرم اور, ننگين, افتضاح اور, گمنام.

inte spela ut

: درست انجام ندادن, از كار كم گذاشتن.

inte till mplig

: تطبيق نكردني, غير قابل اجرا, نامناسب, ناجور, غير قابل اطلا ق, غير مشمول.

inte tillm tesg

: رنجانيدن, دل كسي راشكستن, تقاضاي كسي را انجام ندادن, منت ننهادن بر, ممنون نكردن.

inte tro p

: باور نكردن, اعتقاد نكردن, دروغ پنداشتن.

inte undertecknad

: بي علا مت, بدون امضاء.

inte uppriktig

: بدون صراحت لهجه, دورو, بدون صميميت, دو رو, رياكار, غير صميمي, بي صداقت.

inte uppskattande

: قدر ناشناس, غير محسوس, جزءي.

inte uppskattningsbar

: غير محسوس, جزءي, ناچيز, بي بها, نامريي, غير قابل ارزيابي, غيرقابل تقدير, نامحسوس, ناچيز.

inte utbytbar

: مبادله ناپذير, غير قابل تغيير, غير قابل تسعير.

inte vara f renad med

: ناوابسته, توفيق نشده, اعزام نشده, ازاد, منتظردستور

inteckna

: گرو, رهن, گرونامه, گروگذاشتن.

inteckning

: گرو, رهن, گرونامه, گروگذاشتن.

integral

: درست, صحيح, بي كسر, كامل, تمام, انتگرال.

integraltecken

: درست, صحيح, بي كسر, كامل, تمام, انتگرال.

integration

: اءتلا ف, انضمام, يكپارچگي, اتحاد عناصر مختلف اجتماع.

integrera

: تمام كردن, كامل كردن, درست كردن, يكي كردن, تابعه اوليه چيزي را گرفتن, اختلا ط.

integrerande

: درست, صحيح, بي كسر, كامل, تمام, انتگرال.

integrering

: اءتلا ف, انضمام, يكپارچگي, اتحاد عناصر مختلف اجتماع.

integritet

: درستي, امانت, راستي, تماميت, بي عيبي, كمال.

intellekt

: هوش, فهم, قوه درك, عقل, خرد, سابقه.

intellektualisera

: عقلا ني كردن, بصورت فكري در اوردن.

intellektuell

: عقلا ني, ذهني, فكري, خردمند, روشنفكر.

intelligens

: هوش, زيركي, فراست, فهم, بينش, اگاهي, روح پاك يا دانشمند, فرشته, خبرگيري, جاسوسي.

intelligensfri

: بيهوش, بي استعداد, كودن.

intelligenskvot

: عددي كه هوش و زيركي شخص را نشان ميدهد.

intelligensprov

: ازمايش هوش.

intelligenssnobb

: داراي ابرو وپيشاني بلند, داراي سعه نظر, عالم ودانشمند, روشنفكر.

intelligenstest

: ازمايش هوش.

intelligent

: باهوش, هوشمند.

intelligentia

: اشخاص با هوش و خردمند, طبقه روشنفكر.

intelligentian

: اشخاص با هوش و خردمند, طبقه روشنفكر.

intendent

: كتابدار, موزه دار, نگهبان, متصدي, سر رشته دار, متصدي.

intendent/styrman

: سر رشته دار, متصدي.

intendentur

: اداره كارپردازي وخواربارارتش, كلا نتري.

intendenturaffr

: فروشگاه مخصوص كارمندان يك اداره.

intendenturaffr

: فروشگاه مخصوص كارمندان يك اداره.

intensifiera

: سخت كردن, تشديد كردن, شديد شدن.

intensifiering

: افزايش, تشديد, پر قوت سازي, افزون شدگي.

intensitet

: سختي, شدت, فزوني, نيرومندي, قوت, كثرت.

intensiv

: نفيس, بديع, عالي, دلپسند, مطبوع, حساس, دقيق, شديد, سخت, زياد, سخت, شديد, قوي, مشتاقانه.

intensiva

: شديد, تشديدي, پرقوت, متمركز, مشتاقانه, تند, مفرط.

intention

: قصد, منظور, خيال, غرض, مفهوم, سگال.

interagera

: متقابلا اثر كردن, فعل و انفعال داخلي داشتن.

interaktion

: اثر متقابل, فعل و انفعال.

interdikt

: قدغن, تحريم, منع, جلوگيري, ممنوعيت, نهي, حكم بازداشت, حكم نهي, حكم اداري, بازداشتن, محجور كردن, نهي كردن.

interdisciplin r

: مربوط به رشته هاي مختلف علمي.

interferens

: دخالت, فضولي.

interferera

: دخالت كردن, پا بميان گذاردن, مداخله كردن.

interfoliera

: برگ سفيد لا ي صفحات كتابي گذاشتن, در ميان چيزي جا دادن.

intergalaktisk

: بين كهكشاني.

interglacial

: واقع در بين دو دوره يخ بندان.

interimistisk

: موقت, موقتي, شرطي, مشروط.

interims-

: موقتي, موقت, فيمابين, فاصله, خلا ل مدت.

interimsbevis

: انبان, توشه دان, گواهي نامه موقت, نوشته.

interkontinental

: بين قاره اي, درون بري.

interlokutr

: جواب دهنده, طرف صحبت, هم سخن, كليم.

interludium

: ايست ميان دو پرده, بادخور, فاصله.

intermesso

: تنوع, فاصله, حادثه عشقي, نمايش كوتاه در ميان پرده هاي نمايش جدي, قطعه موسيقي كوتاه.

intermezzo

: تنوع, فاصله, حادثه عشقي, نمايش كوتاه در ميان پرده هاي نمايش جدي, قطعه موسيقي كوتاه.

intermittent

: متناوب, نوبت دار, نوبه اي, نوبتي.

internalisera

: دروني كردن, باطني ساختن, داخلي كردن.

international

: بين المللي, وابسته به روابط بين المللي.

internationalisera

: بين المللي كردن.

internationalisering

: بين المللي كردن.

internationalism

: عقيده بحفظ و رعايت مصالح عمومي ملل, احساسات بين المللي.

internationalistisk

: بين المللي, وابسته به روابط بين المللي.

internationell

: بين المللي, وابسته به روابط بين المللي.

internationella

: بين المللي, وابسته به روابط بين المللي.

internationellt

: بين المللي, وابسته به روابط بين المللي.

internatskola

: دبيرستان شبانه روزي, مدرسه عمومي.

internera

: داخل شدن در, وارد كردن, توقيف كردن, كار ورز, انترن, پزشك مقيم بيمارستان.

internist

: متخصص داروهاي دروني, پزشك امراض داخلي.

interpellant

: سوال كننده, پرسشگر.

interpellation

: استيضاح, باز خواست, سوال, پرسش, استفهام, مسلله, موضوع, پرسيدن, تحقيق كردن, ترديد كردن در.

interpellera

: رسما سلوال كردن, استيضاح كردن.

interplanetarisk

: بين سيارات, واقع در بين سيارات, بين الكواكب.

interpolera

: در ميان عبارات ديگر جا دادن, داخل كردن.

interpolering

: الحاق, درج.

interpret

: مترجم, مترجم شفاهي, مفسر.

interpunktera

: نقطه گذاري كردن, نشان گذاري كردن, نقطه دار.

interpunktion

: نقطه گذاري, نشان گذاري.

interpunktionstecken

: علا ءم نقطه گذاري درجملا ت.

interregnum

: فترت, فاصله ميان دوره يك سلطنت با دوره ديگر, دوره حكومت موقتي, فاصله.

interrogativ

: علا مت سلوال, ادوات استفهام, پرسشي.

interstell r

: واقع در ميان ستارگان, بين ستاره اي.

interurban

: واقع در ميان شهرها, متصل بشهر ها, داخل شهري.

intervall

: فاصله, مدت, فرجه, ايست, وقفه, فترت, خلا ل.

intervenera

: در ميان امدن, مداخله كردن, پا ميان گذاردن, در ضمن روي دادن, فاصله خوردن, حاءل شدن.

intervention

: مداخله, شفاعت.

intervju

: ديدار (براي گفتگو) مصاحبه, مذاكره, مصاحبه كردن.

intervju/sammantrffande

: ديدار (براي گفتگو) مصاحبه, مذاكره, مصاحبه كردن.

intervjua

: ديدار (براي گفتگو) مصاحبه, مذاكره, مصاحبه كردن.

intet

: صفر, هيچ, معدوم.

intets gande

: تهي, خالي.

intg

: ثبت, فقره, قلم, دخول, مدخل, ادخال.

intig

: تهي, خالي.

intighet

: بطلا ن, بي اعتباري, نيستي, عدم, پوچي, صفر.

intill

: تاحد, تا, تاحدود, بميزان.

intilliggande

: نزديك, مجاور, همسايه, همجوار, ديوار بديوار.

intillliggande

: نزديك, مجاور, همسايه, همجوار, ديوار بديوار.

intim

: مطلبي را رساندن, معني دادن, گفتن, محرم ساختن, صميمي, محرم, خودماني.

intima

: مطلبي را رساندن, معني دادن, گفتن, محرم ساختن, صميمي, محرم, خودماني.

intimitet

: صميميت, خصوصيت, رابطه نامشروع جنسي.

intjna

: تحصيل كردن, كسب معاش كردن, بدست اوردن, دخل كردن, درامد داشتن.

intolerabel

: تحمل ناپذير, سخت, غير قابل تحمل, دشوار, تن در ندادني, بي نهايت.

intolerans

: تعصب, سرسختي درعقيده, عمل تعصب اميز, نابردباري, عدم تحمل, عدم قبول, طاقت فرسايي, تعصب, ناتواني, فروماندگي, عجز.

intolerant

: متعصب و سرسخت, زير بارنرو, بي گذشت, متعصب.

intolerant person

: ادم رياكار, ادم خرافاتي, متعصب.

intonation

: بيان با الحان, زير وبمي صدا, تكيه صدا, لهجه, طرز قراءت, تلفظ, اهنگ.

intonera

: سراييدن, خواندن, مناجات كردن.

intonering

: بيان با الحان, زير وبمي صدا, تكيه صدا, لهجه, طرز قراءت, تلفظ, اهنگ.

intr dande

: وارد شونده, داوطلب.

intr de/tilltrde

: هدايت ظاهري.

intr desskande

: درخواست دهنده, تقاضا كننده, طالب, داوطلب, متقاضي, درخواستگر.

intr ffa

: روي دادن, رخ دادن اتفاق افتادن, واقع شدن, تصادفا برخوردكردن, پيشامدكردن.

intr ng

: دست اندازي, تخطي, تجاوز, تخلف, تجاوز, تاخت و تاز, تهاجم, تعدي, هجوم, حمله, تكش, دخول سرزده و بدون اجازه.

intr nga

: نفوذ كردن در, بداخل سرايت كردن, رخنه كردن.

intr ngling

: كسيكه سرزده يا بدون اجازه وارد شود, مزاحم, مخل.

intramuskulr

: درون ماهيچه اي.

intransitiv

: لا زم, فعل لا زم.

intrasslande

: گير, گرفتاري.

intraven s

: موجود در سياهرگ يا وريد, داخل وريدي.

intrda

: ثبت كردن, داخل شدن.

intrde

: هدايت ظاهري, دخول, ورود, حق دخول, اجازه ورود.

intresse

: بهره, تنزيل, سود, مصلحت, دلبستگي, علا قه.(.vi .vt) علا قمند كردن, ذينفع كردن, بر سر ميل اوردن.

intressera

: بهره, تنزيل, سود, مصلحت, دلبستگي, علا قه.(.vi .vt) علا قمند كردن, ذينفع كردن, بر سر ميل اوردن.

intrffande tv gnger om ret

: ششماهه, سالي دوبار, دوسال يكبار.

intrig

: دسيسه, تدبير, طرح, نقشه, طرح, موضوع اصلي, توطله, دسيسه, قطعه, نقطه, موقعيت, نقشه كشيدن, طرح ريزي كردن, توطله چيدن.

intrig/intrigera/frbrylla

: دسيسه كردن, توطله چيدن, فريفتن.

intrigant

: طرح ريزي, تمهيد.

intrigera

: دسيسه كردن, توطله چيدن, فريفتن, دسيسه كردن, نقشه كشيدن, تدبير كردن.

intrigmakare

: دسيسه كار, طراح نقسه, تمهيد كننده.

intrikat

: بغرنج, پيچيده.

intrimma

: درست كردن, اراستن, زينت دادن, پيراستن, تراشيدن, چيدن, پيراسته, مرتب, پاكيزه, تر وتميز, وضع, حالت, تودوزي وتزءينات داخلي اتومبيل.

intrna

: تمرين, مشق نظامي, مته زدن, مته, تعليم دادن, تمرين كردن.

intrngande

: نفوذ كاوش.

introducera

: معرفي كردن, نشان دادن, باب كردن, مرسوم كردن, اشنا كردن, مطرح كردن.

introduktion

: مقدمه, ديباچه, معارفه, معرفي, معرفي رسمي, اشناسازي, معمول سازي, ابداع, احداث.

introduktions

: ديباچه اي, وابسته به مقدمه, معارفه اي.

introspektion

: باطن بيني, درون گرايي.

introversion

: توجه بدرون, برگشت بسوي درون, بدرون كشيدگي.

introvert

: بسوي درون كشيدن, بخود متوجه كردن, شخصي كه متوجه بباطن خود است, خويشتن گراي.

introvert person

: بسوي درون كشيدن, بخود متوجه كردن, شخصي كه متوجه بباطن خود است, خويشتن گراي.

intryck

: اثر, جاي مهر, گمان, عقيده, خيال, احساس, ادراك, خاطره, نشان گذاري, چاپ, طبع.

intryck/avtryck

: اثر, جاي مهر, گمان, عقيده, خيال, احساس, ادراك, خاطره, نشان گذاري, چاپ, طبع.

intuition

: درك مستقيم, انتقال, كشف, دريافت ناگهاني, فراست, بصيرت, بينش, شهود, اشراق.

intuitiv

: مستقيما درك كننده, مبني بر درك يا انتقال مستقيم, حسي, بصير, ذاتي.

intvla

: صابون, صابون زدن.

intyg

: گواهي, شهادت, تصديق امضاء, تحليف, سوگند, گواهينامه, شهادت نامه, سند رسمي, گواهي صادر كردن.

intyg/betyg

: گواهينامه, شهادت نامه, سند رسمي, گواهي صادر كردن.

intyg/vittnesb rd

: گواهي, شهادت, تصديق, مدرك, دليل, اظهار.

intyga

: گواهي دادن (با to), شهادت دادن, سوگند ياد كردن, تصديق امضاء كردن, تصديق كردن, صحت وسقم چيزي را معلوم كردن, شهادت كتبي دادن, مطملن كردن, تضمين كردن, گواهي كردن.

inunder

: در زير, از زير, زيرين, پاييني, پايين.

inuti

: درون, داخل, باطن, نزديك بمركز, قسمت داخلي, تو, اعضاي داخلي.

inv lja

: برگزيدن, انتخاب كردن, برگزيده منتخب.

inv nare i stuga

: كلبه نشين, روستايي.

inv ndig

: دروني, داخلي, ناشي از درون, باطني.

inv rtes

: دروني, داخلي, ناشي از درون, باطني.

invadera

: تاخت و تاز كردن در, هجوم كردن, تهاجم كردن, حمله كردن بر, تجاوز كردن.

inval

: راي دادن, انتخاب, انتخاب نماينده, گزينش.

invalidisera

: ناتوان ساختن, از كار انداختن.

invaliditet

: ناتواني, عجز, عدم قابليت.

invand

: معتاد, شخص داءم الخمر, عادي, هميشگي.

invandra

: مهاجرت كردن (بكشور ديگر), ميهن گزيدن, توطن اختيار كردن, اوردن, نشاندن, كوچ كردن.

invandring

: مهاجرت, كوچ.

invasion

: تاخت و تاز, هجوم, تهاجم, استيلا, تعرض.

inveckla

: گرفتار كردن, گير انداختن, وارد كردن, گرفتارشدن, در گير كردن يا شدن.

invecklad

: بغرنج, پيچيده, بغرنج, تودرتو, مبهم, غامض, پيچدار, پيچيده شدن, پيچدار شدن.

invecklade

: پيچيدگي.

inveckling

: عود مرض, عود چيزي, پيچ, پيچيدن, توان يابي, قوه يابي, پيچداركردن عبارت, درگيري, گرفتاري.

invektiv

: پرخاش, سخن حمله اميز, طعن, ناسزا گويي.

inventarie

: دفتر دارايي, فهرست اموال, سياهه, صورت كالا.

inventariefrteckning

: دفتر دارايي, فهرست اموال, سياهه, صورت كالا.

inventarium

: دفتر دارايي, فهرست اموال, سياهه, صورت كالا.

inventering

: دفتر دارايي, فهرست اموال, سياهه, صورت كالا.

inventi s

: داراي قوه ابتكار, مبتكر, داراي هوش ابتكاري, با هوش, ناشي از زيركي, مخترع.

inverka

: اثر, نتيجه, اجراكردن.

inverkan

: بهم فشردن, پيچيدن, زير فشار قرار دادن, با شدت ادا كردن, با شدت اصابت كردن, ضربت, فشار, تماس, اصابت, اثر شديد, ضربه.

invertebrat

: بدون استخوان پشت, بدون ستون فقرات, بي مهره, غير ذيفقار, نااستوار, بي عزم.

invertera

: برگشتگي, برگرداني, بالعكس كردن, سوء تعبير, انحراف, سخن واژگون, قلب عبارت, معكوس كردن نسبت.

inverterat

: وارونه, معكوس, برعكس, مقابل, برگشته.

investera

: گذاردن, نهادن, منصوب كردن, اعطاء كردن سرمايه گذاردن.

investerare

: سرمايه گذار.

investering

: سرمايه گذاري, مبلغ سرمايه گذاري شده.

investitur

: اعطاي نشان, سرمايه گذاري, دادن امتياز, تفويض.

invga

: وزن كردن, توزين.

invid

: بدست, بتوسط, با, بوسيله, از, بواسطه, پهلوي, نزديك,كنار, از نزديك, ازپهلوي, ازكنار, دركنار, از پهلو, محل سكني, فرعي, درجه دوم.

inviga

: گشودن, افتتاح كردن, بر پا كردن, براه انداختن, داير كردن, اغاز كردن.

invigning

: تخصيص, وقف, تقديس, تبرك, افتتاح, گشايش.

invignings-

: گشايشي, افتتاحي, سخنراني افتتاحي.

invit

: دعوت, وعده خواهي, وعده گيري, جلب.

invitation

: دعوت, وعده خواهي, وعده گيري, جلب.

invitera

: دعوت كردن, طلبيدن, خواندن, وعده گرفتن, مهمان كردن, وعده دادن.

invnare

: ساكن, مقيم, ساكن كردن, ساكن

invnare p mars

: مريخي, اهل كره مريخ.

invnda

: مقصود, شي ء.

invndning

: ايراد, اعتراض, مخالفت, استدلا ل مخالف, سرزنش, نكوهش, تعرض, اعتراض, مخالفت.

invokation

: نيايش.

involvera

: گرفتار كردن, گير انداختن, وارد كردن, گرفتارشدن, در گير كردن يا شدن.

involverad

: در گير, پيچيده, بغرنج, مبهم, گرفتار, مورد بحث.

involverat

: در گير, پيچيده, بغرنج, مبهم, گرفتار, مورد بحث.

invvd

: از تو كار كرده, نقشه دار, گلدار, جبلي, مخمر, مصور.

inympa

: تلقيح كردن, مايه كوبي كردن, اغشتن.

inympning

: تلقيح, مايه كوبي.

iota

: ايوتا, حرف نهم الفباي يوناني, نقطه, ذره.

irakier

: عراقي, وابسته به عراق.

irakisk

: عراقي, وابسته به عراق.

iranier

: ايراني, اهل ايران, وابسته به ايران.

iransk

: ايراني, اهل ايران, وابسته به ايران.

iris

: عنبيه, جنس زنبق و سوسن, رنگين كمان, زنبق زرد

iris/regnbge

: عنبيه, جنس زنبق و سوسن, رنگين كمان.

irisk

: ايرلندي.

iriska

: زبان سلتي (ثعلتءث) ايرلندي.

irl ndsk

: ايرلندي.

irlndsk/irl ndska

: ايرلندي.

irlndska

: ايرلندي.

ironi

: طعنه, وارونه گويي, گوشه و كنايه و استهزاء, مسخره, پنهان سازي, تمسخر, سخريه, طنز.

ironi/ironin

: طعنه, وارونه گويي, گوشه و كنايه و استهزاء, مسخره, پنهان سازي, تمسخر, سخريه, طنز.

ironin

: طعنه, وارونه گويي, گوشه و كنايه و استهزاء, مسخره, پنهان سازي, تمسخر, سخريه, طنز.

ironisk

: طعنه اميز, طعنه زن, طعنه اي, كنايه دار.

irrande

: بي راهه, كج, غير مستقيم, منحرف, گمراه, بي ترتيت, بي ربط, اواره, گردنده.

irrationell

: غير عقلا ني, نامعقول, غير منطقي, بي معني, گنگ, اصم, بي صدا, صامت, راديكال.

irreell

: غير واقعي, خيالي, تصوري, واهي, وهمي.

irregulj r

: بي قاعده (در مورد فعل), خلا ف قاعده, بي رويه, غير عادي, غير معمولي, بي ترتيب, نا مرتب.

irrelevans

: بي ربطي, نا مربوطي, نامناسبي.

irrelevant

: نا مربوط, بي ربط.

irreligis

: بي دين, بد كيش.

irreparabel

: جبران ناپذير, مرمت ناپذير, خوب نشدني.

irrg ng

: جاي پرپيچ وخم, پيچ وخم, پلكان مارپيچ, سرسام, هذيان

irritabel

: زورد رنج, كج خلق, تند مزاج, تحريك پذير.

irritament

: برانگيزنده, محرك, مهيج, وسيله القاء.

irritation

: رنجش, سوزش, خشم, ناراحتي, خراش, ازردگي.

irritera

: خسته شدن, فرسوده شدن, بي ميل بودن, بيزار بودن, بد دانستن, رنجاندن, ازردن, عصباني كردن, برانگيختن, خشمگين كردن, خراش دادن, سوزش دادن, ازردن, رنجاندن, كج خلق كردن, ازردن, كينه, غرض, ازردن, متغيير كردن, مغشوش كردن, هم زدن.

irriterad

: بدخو, كج خلق, ننر, متمرد, زود رنج.

irriterande

: رنجش اور, برانگيزنده, خراش اور, دلخراش, سوزش اور, خشم اور, محرك, بخشم اورنده, ازارنده, مهلك, طاعوني, طاعون اور, مزاحم, غمزده, مسبب ناراحتي, ازار دهنده.

irrlrighet

: كفر, ارتداد, الحاد, بدعتكاري, فرقه, مسلك خاص.

is

: منجمد كردن, يخ بستن, منجمد شدن, شكر پوش كردن, يخ, سردي, خونسردي و بي اعتنايي.

is r

: جدا, كنار, سوا, مجزا, غيرهمفكر.

isande

: بطور سرد, يخ مانند, يخي, پوشيده از يخ, بسيارسرد, خنك.

isbelagd

: يخي, پوشيده از يخ, بسيارسرد, خنك.

isberg

: توده يخ غلتان, كوه يخ شناور, توده يخ شناور.

isbill

: يخ خرد كن, چكش يخ شكن.

isbrytare

: قايق يخ شكن, قايق مخصوص مسابقه روي يخ, سورتمه يخي, قايق يخ شكن, كشتي يخ شكن.

iscens tta

: مرحله, صحنه.

iscensttning

: چوب بست, اسكلت, رانندگي كالسكه, نمايش, برصحنه اوري, باكالسكه سفر ردن.

ischias

: سياتيك, درد عصب نسايي.

isflak

: تخته يخ شناور.

isig

: يخي, پوشيده از يخ, بسيارسرد, خنك.

iskall

: يخي, پوشيده از يخ, بسيارسرد, خنك.

iskalla

: يخي, پوشيده از يخ, بسيارسرد, خنك.

iskallt

: فوق العاده سرد, مثل يخ.

iskarl

: يخ فروش, يخچال دار, يخي, بستر دوران يخ.

iskonvalj

: زنبق الوادي, گل برف, موگه بهار.

iskyla

: حالت يخي, سردي.

islam

: دين اسلا م, اسلا مي.

island

: ايسلند, جزيره ايسلند, زبان ايسلندي.

islandslav

: گلسنگ ايسلندي (ءسلاندءثا ثعترارءا).

ism

: اصول, عقيده, اعتقاد, رويه, مكتب, سيستم عملي, گرايش, اصالت., پسوندي بمعني< عمل> و< كار> و< طريقه عمل> و< حالت> و< شرط> و< پيروي.>

ismael

: اسمعيل فرزند ابراهيم و هاجر.

isobar

: خط جغرافيايي نشان دهنده نقاط هم فشار, دواتم داراي وزن مساوي ولي داراي عدد اتمي غير مساوي, هم فشار.

isolat

: مجزا كردن, سوا كردن, در قرنطينه نگاهداشتن, تنها گذاردن, منفرد كردن, عايق دار كردن.

isolation

: انزوا, كناره گيري.

isolationism

: پيروي از سياست انزوا, انزوا گرايي.

isolator

: مقره, بنداور, عايق, جدا كننده, عايق كننده.

isolera

: جدا كردن, مجزا كردن, روپوش دار كردن, با عايق مجزا كردن, بصورت جزيره دراوردن, مجزا كردن, سوا كردن, در قرنطينه نگاهداشتن, تنها گذاردن, منفرد كردن, عايق دار كردن.

isolerad

: بدون وسايل ارتباط, در حبس مجرد.

isolering

: عايق گذاري, روپوش كشي, عايق كردن, انزوا, كناره گيري.

isomer

: جسمي كه تركيب ان با تركيب جسم ديگر يكي است, هم پاره, ايزومر, هم تركيب, هم فرمول.

isop

: زوفا, زوفاي مصري, اشنان دارو.

isoterm

: خطي كه نقاط داراي گرماي متوسط ساليانه مساوي را نشان ميدهد, خطوطمتحدالحراره, خط هم گرما, خط همدما.

isotop

: جسم ايزوتوپ, همسان.

ispigg

: قنديل يخ, قله يخ, يخ پاره, قطعه يخ.

israel

: اسراءيل.

israelit

: اسراءيلي, عبراني, يهودي, كليمي.

isrtagen

: بي ربط, گسيخته, متلا شي, در رفته, نامربوط.

issk p

: يخچال.

ist llet fr

: بعوض, بجاي.

istadig

: طفره رو, امتناعي.

istapp

: قنديل يخ, قله يخ, يخ پاره, قطعه يخ.

ister

: چربي خوك, گوشت خوك, چربي زدن, ارايش دادن, چرب زباني.

isterbuk

: شكم گنده.

isterflott

: چربي خوك, گوشت خوك, چربي زدن, ارايش دادن, چرب زباني.

istllet

: در عوض.

italianisera

: ايتاليايي كردن.

italienare

: ايتاليايي.

italiensk

: ايتاليايي.

italiensk spr kegenhet

: ايتاليايي مابي, پيروي از اداب و رسوم مردم ايتاليا.

italienska

: ايتاليايي.

iteration

: تكرار, گفتن, بازگو.

iterera

: تكرار كردن, دوباره گفتن, بازگو كردن.

ity

: بدرجه اي كه, از انجاييكه, تا انجاييكه.

iv g

: كنار, يكسو, بيك طرف, دوراز, خارج, بيرون از, غايب, درسفر, بيدرنگ, پيوسته, بطور پيوسته, متصلا, مرتبا, از انجا, از ان زمان, پس از ان, بعد, از انروي, غايب, رفته, بيرون, دورافتاده, دور, فاصله دار, ناجور, متفاوت.

iver

: بلند همتي, جاه طلبي, ارزو, جاه طلب بودن.

iver/nit

: جانفشاني, شوق, ذوق, حرارت, غيرت, حميت, گرمي, تعصب, خير خواهي, غيور, متعصب.

ivrig

: نگران, مشتاق, بيقرار, در جنبش, در حركت, دلواپس, ارزومند, مشتاق, انديشناك, بيم ناك, گرم, سوزان, تند و تيز, مايل, خواهان, ارزومند, مشتاق, خواسته, مشتاق, ذيعلا قه, ترد و شكننده, پر از اشتياق, مشتاق.

ivrig/dr

: مردني, درحال نزع, مردن, مرگ.

ivrig/nitisk

: فدايي, مجاهد, غيور, باغيرت, هواخواه.

ivriga

: مشتاق, ذيعلا قه, ترد و شكننده.

ivrigt

: بطورنگران, مشتاقانه.

J

j gmstare

: جنگلبان, جنگل نشين, جانور جنگلي.

j kel

: كسي كه خونش ميرود, مبتلا به خون روش, شيطان, روح پليد, تند و تيز كردن غذا, با ماشين خرد كردن, نويسنده مزدور, يخ رود, برف رود, توده يخ غلتان, رودخانه يخ, يخچال طبيعي.

j kla/frbannad

: ملعون, رجيم.

j klig

: دوزخي, جهنمي, ملعون.

j kt

: شتاب كردن, شتابيدن, عجله كردن, چاپيدن, بستوه اوردن, باشتاب انجام دادن, راندن, شتاب, عجله, دستپاچگي.

j mfr

: مقايسه كردن, برابركردن, باهم سنجيدن.

j mfrande

: تطبيقي, مقايسه اي, نسبي, تفضيلي (بطور اسم), درجه تفضيلي, صفت تفضيلي.

j mfrbar

: قياس پذير, قابل مقايسه.

j mfrda

: منسوب, نسبي, وابسته, خودي, خويشاوند.

j mfrelse

: مقايسه, تطبيق, سنجش, برابري, تشبيه.

j mfrelse/l tt mltid

: مقابله, تطبيق, مقايسه, تطبيق دستخط ها.

j mfrlig

: قياس پذير, قابل مقايسه.

j mka

: حركت, حركت دادن, حركت كردن, نقل مكان.

j mlik

: هم اندازه, برابر, مساوي, هم پايه, همرتبه, شبيه, يكسان, همانند, همگن, :برابر شدن با, مساوي بودن, هم تراز كردن.

j mlike/kamrat

: هم پايه, هم دوش, قرين, همراه, هم رتبه بودن با.

j mlikhets

: طرفدار تساوي انسان, تساوي گراي.

j mlpande

: همزمان.

j mmerlig

: بدبخت, تيره روز, تيره بخت.

j mn lunk

: يورتمه رفتن, يورتمه اهسته (مثل سگ), راه باريك.

j mnan

: همواره, هميشه, پيوسته, همه وقت.

j mnrig

: معاصر, همزمان, هم دوره.

j mra

: شيون كردن, ناله كردن, ماتم گرفتن, ناله.

j msides

: برابر, پهلو به پهلو.

j mvikt

: ترازو, ميزان, تراز, موازنه, تتمه حساب, برابركردن, موازنه كردن, توازن, تعادل, توازن, برابري دروزن, متعادل ساختن, به حالت تعادل دراوردن, متوازن كردن.

j nta

: دختر, زن جوان, دختر, دختر دهقان, فاحشه, دختر بازي كردن.

j ntunge/slyna

: دختر گستاخ, دختر جسور.

j rn-

: داراي تركيبات اهن, اهني, داراي تركيبات اهن.

j rnek

: راج, درخت راج, خاص , بلوط سبز

j rnhandlare

: اهن فروش, فروشنده اهن الا ت.

j rnrt

: گل شاه پسند, گل شاه پسند, گل ماهور.

j rntrd

: سيم, مفتول, سيم تلگراف, سيم كشي كردن, مخابره كردن.

j rnvaror

: اهن فروشي, اهن الا ت, فلز الا ت, ظروف اهني, ظروف سخت.

j rtecken

: فال, نشانه, پيشگويي, بفال نيك گرفتن.

j sa

: ترش شدن, مخمرشدن, ور امدن, برانگيزاندن, تهييج كردن, ماده تخمير, مايه, جوش, خروش, اضطراب.

j smne

: ترش شدن, مخمرشدن, ور امدن, برانگيزاندن, تهييج كردن, ماده تخمير, مايه, جوش, خروش, اضطراب.

j sningsmne

: ترش شدن, مخمرشدن, ور امدن, برانگيزاندن, تهييج كردن, ماده تخمير, مايه, جوش, خروش, اضطراب.

j sses

: هي, هين (كه درموقع راندن اسب و گاو گفته ميشود), صداي هي و هين كردن(براي راندن حيوان) هين كردن, هوس, بوالهوسي.

j st-

: مخمر مانند, داراي ماده تخميري, خميردار, خمير مايه دار.

j stskum

: مايه ابجو, مخمر.

j tte

: ادم غول پيكر, نره غول, غول, قوي هيكل.

j ttebra

: اعلي, بسيار خوب, بزرگ اندازه, عالي, خوب,(پرعف): پيشوندي است بمعني مربوط ببالا - واقع درنوك چيزي - بالا يي - فوق - برتر -مافوق -ارجح - بيشتر و ابر.

j ttefina

: ترسناك, هولناك, مهيب, عظيم, فوق العاده.

j ttegod

: دلپذير, زيبا, شيك, مطبوع.

j ttepanda

: پاندا, خرس سفيد و سياه.

j ttera

: صدف حلزوني.

j ttetrd i kalifornien

: درخت غول, درخت ماموت.

j v

: بمبارزه طلبيدن, رقابت كردن, سرپيچي كردن, سرتافتن, متهم كردن, طلب حق, گردن كشي, دعوت بجنگ.

ja

: هميشه, ابد, براي هميشه, اه, افسوس, اري, بله, در حقيقت, بلكه, راي مثبت, بله, بلي, اري, بلي گفتن.

jabb

: ضربت با چيز تيز, ضربت با مشت, خرد كردن, سك زدن, سيخ زدن, خنجر زدن, سوراخ كردن.

jacka

: ژاكت, نيمتنه, پوشه, جلد, كتاب, جلد كردن, پوشاندن, درپوشه گذاردن.

jacka/rock

: ژاكت, نيمتنه, پوشه, جلد, كتاب, جلد كردن, پوشاندن, درپوشه گذاردن.

jackpott

: برنده تمام پولها, جوايز رويهم انباشته.

jade

: ژاد, اسب پير, يابو يا اسب خسته, زن هرزه, زنكه, مرد بي معني, دختر لا سي, پشم سبز, خسته كردن, از كار انداختن (در اثر زياده روي).

jadeit

: يشم اعلي كه در برمه يافت ميشود, يشم سبز.

jafet

: يافث فرزند نوح پيامبر.

jag har

: .=I have

jag r

: من هستم, منم.

jag skall

: .= I lliw

jaga

: شكار كردن, صيد كردن, جستجو كردن در, تفحص كردن, شكار, جستجو, نخجير.

jaga/jakt

: تعقيب كردن, دنبال كردن, شكار كردن, واداربه فرار كردن, راندن واخراج كردن, تعقيب, مسابقه, شكار.

jagare

: مخرب, ويرانگر, نابود كننده, ناو شكن.

jagbetonad

: خودپسندي, خود بين, خودمدار.

jaguar

: پلنگ خالدار امريكايي

jaha

: چشمه, جوهردان, دوات, ببالا فوران كردن, روامدن اب ومايع, درسطح امدن وجاري شدن, :خوب, تندرست, سالم, راحت, بسيارخوب, به چشم, تماما, تمام وكمال, بدون اشكال, اوه, خيلي خوب.

jahve

: يهوه(نام خدا درميان قوم اسراءيل).

jak

: (ج.ش.) گاوميش دم كلفت, گاونر و كوهان دار, :بطور مداوم حرف زدن, وراجي كردن, روده درازي.

jakande

: مثبت, تصديق اميز, اظهار مثبت, عبارت مثبت.

jakaranda

: درخت جوالدوز, پيچ اناري.

jakobin

: راهب فرقه دومي نيكن, عضو فرقه مذهبي مخالف دولت.

jakobinism

: ايين جاكوبين ها.

jakobit

: عضو فرقه راهبان دومي نيكن, عضو كليساي قدم سوريه و عراق, طرفدار سلطنت جيمز اول پادشاه مخلوع انگليس.

jakobsstege

: كهكشان, جاده شيري.

jaktbyte

: كيسه, كيف, جوال, ساك, خورجين, چنته, باد كردن, متورم شدن, ربودن.

jaktfalk

: سنقر, سنقار, شاهين كوچك.

jakthund/hetsa

: سگ شكاري, سگ تازي, ادم منفور, باتازي شكار كردن, تعقيب كردن, پاپي شدن.

jaktmark

: شكارگاه.

jaktplan

: رزمنده, جنگ كننده, جنگنده, مشت باز.

jaktv rdare

: متصدي جانوران شكاري, قرقچي, شكاربان.

jalu

: حسود, رشك مند, رشك ورز, غيور, بارشك, رشك بر.

jalusi

: رشك, حسادت.

jama

: جيغ كشيدن (مانند گربه), صداي شيون گربه, ياعو, مرغ نوروزي اروپايي, ميوميوكردن, صداي گربه, پر ريختن, موي ريختن, عوض شدن, حبس كردن, در اصطبل نگهداري كردن, اصطبل, ميوميو كردن, ميوميو.

jamande

: ياعو, مرغ نوروزي اروپايي, ميوميوكردن, صداي گربه, پر ريختن, موي ريختن, عوض شدن, حبس كردن, در اصطبل نگهداري كردن, اصطبل.

jamb

: وتد مجموع, يك هجاي كوتاه و يك هجاي بلند.

jambisk

: وابسته به وتد مجموع.

jams

: سيب زميني هندي, سيب زميني شيرين.

jamsa

: گليز, اب دهان جاري ساختن, از دهن يا بيني جاري شدن, دري وري سخن گفتن.

jamsrot

: سيب زميني هندي, سيب زميني شيرين.

janitsjar

: يني چري, سرباز پياده نظام.

januari

: ژانويه, اولين ماه سال مسيحي.

japan

: ژاپن, جلا, جلا دادن.

japanlack

: ژاپن, جلا, جلا دادن.

japansk

: ژاپني, ژاپوني.

japanska

: ژاپني, ژاپوني.

jargong

: گويش عاميانه, زبان ويژه ء دزدان, لهجه ء ولگردان, سخن دست و پا شكسته, سخن بي معني, اصطلا حات مخصوص يك صنف, لهجه خاص.

jarl

: فرمانروا يا امير(در ممالك اسكانديناوي), امير دانماركي يا نروژي.

jarst

: بله, اري, راي مثبت.

jas

: ها, به, وه(علا مت تعجب و اندوه).(.n) علا مت صفر, عددصفر.

jasgare

: ادم بله بله گو, نوكر.

jasmin

: ياسمن, گل ياس.

jaspis

: يشم, يشب.

java

: جاوه.

javisst

: اقاجان, اقاي خودم, يقين, خاطر جمع, مطملن, از روي يقين, قطعي, مسلم, محقق, استوار, راسخ يقينا.

jazz

: موسيقي جاز, سر و صدا, فريب, نشاط, جاز نواختن.

jazz/snack/pigga upp

: موسيقي جاز, سر و صدا, فريب, نشاط, جاز نواختن.

jazza

: رقصيدن, رقص.

jazzig

: جاز مانند.

jazzig/gr ll

: جاز مانند.

jeep

: جيپ, اتومبيل نيرومند و جنگي امريكا.

jehova

: يهو خداي بني اسراءيل.

jeremia

: ارمياي نبي.

jeremiad

: سوگواري, نوحه سرايي, سوگنامه, مرثيه.

jersey

: پارچه كشباف, زير پيراهن كشباف.

jerusalem

: اورشليم, بيت المقدس.

jesaja

: اشعياء نبي اسراءيل.

jesuit

: يسوعيون, عضو فرقه مذهبي بنام انجمن عيسي كه بوسيله لا يولا تاسيس شد.

jesuitisk

: وابسته به يسوعيون.

jesus

: عيسي.

jet

: جت, كهرباي سياه, سنگ موسي, مهر سياه, مرمري, فوران,فواره, پرش اب, جريان سريع, دهنه, مانند فواره جاري كردن, بخارج پرتاب كردن, بيرون ريختن (با فشار), پرتاب, پراندن, فواره زدن, دهانه.

jetdrift

: جهش و كشش جسمي بطرف جلو در اثر خروج مايع جهنده اي در جهت عقب.

jetmotor

: موتور جت, موتور پرتابي.

jetong

: پيشخوان, بساط, شمارنده, ضربت متقابل, درجهت مخالف, در روبرو, معكوس, بالعكس, مقابله كردن, تلا في كردن, جواب دادن, معامله بمثل كردن با.

jetstrm

: تند باد.

jgare

: شكارچي, صياد, اسب يا سگ شكاري, جوينده, زن شكارچي, صياد زن, شكارچي, شكار باز, تازي دار, توله دار, صياد, شكار گردان.

jiddisch

: زبان عبري رايج ميان كليميان روسيه ولهستان والمان وغيره(مخلوطي ازالماني وعبري).

jigg

: نوعي رقص تند, اهنگ رقص تند, جست و خيز سريع, شيرين كاري, با اهنگ تند رقص كردن, جست و خيز كردن, استهزاء كردن.

jiggdansare

: طناب قرقره, بادبان كوچك, يكجور كرجي كوچك, رقاص, رامشگر, ماشين نم مالي, جرثقيل ابي, درشكه يك اسبه, گاري تك اسبه, خمره رنگ رزي, غربال, بادبان كوچك.

jippo

: از رشد بازماندن, كوتاه نگاه داشتن, كوتاه, زور, شاهكار, شيرين كاري, شيرين كاري كردن.

jitterbug

: نوعي رقص دو نفره.

jiu-jitsu

: مبارزه ژاپني با استفاده از نيروي حريف براي پيروزي براو, جودو0

jive

: رقص سوينگ, كلمات بيهوده و احمقانه, چرند.

jkla

: بي برگ, نفرت انگيز, لعنتي, بادخورده.

jkligt

: دوزخي, جهنمي, ملعون.

jktad

: شتابزده, زود, هول هولكي, بي تامل, عجولا نه, دستپاچه.

jmkning

: تعديل, تنظيم.

jmlike

: متعادل ومتساوي, درشان ومقام وغيره, متساوي از هر نظر, هم اندازه, برابر, مساوي, هم پايه, همرتبه, شبيه, يكسان, همانند, همگن, :برابر شدن با, مساوي بودن, هم تراز كردن.

jmlikhet

: برابري, تساوي.

jmlikhets

: طرفدار تساوي انسان, تساوي گراي.

jmlikt

: بر طبق, مطابق, بقول, بعقيده ء.

jmn

: ملا يم, ثابت.

jmn/ ven

: زوج.

jmna

: سطح, ميزان, تراز, هموار, تراز كردن.

jmnmod

: متانت, خودداري, ملا يمت, ارامي, قرار, قضاوت منصفانه, تعادل فكري, انصاف, عدالت.

jmra sig

: شيون كردن, ناله كردن, ماتم گرفتن, ناله, شيون و زاري پي در پي كردن, شيون و زاري.

jmst lla

: برابركردن, برابرگرفتن, مساوي پنداشتن, معادله ساختن, يكسان فرض كردن.

jmst lldhet

: برابري, تساوي.

jmt

: همواره, هميشه, پيوسته, همه وقت.

jmv l

: بهمچنين, چنين, نيز, هم, بعلا وه, همچنان.

jmviktsl ge

: موازنه, تعادل, ارامش, سكون.

jnkare

: ضربه ناگهاني و شديد, تكان شديدوسخت, تشنج, زودكشيدن, تكان تنددادن, امريكايي.

jntunge

: بچه, كودك, دخترك, توله حيوانات (مثل خرس), يادداشت.

jobb

: كار, امر, سمت, شغل, ايوب, مقاطعه كاري كردن, دلا لي كردن.

jobba

: كار, شغل, وظيفه, زيست, عمل, عملكرد, نوشتجات, اثار ادبي يا هنري, كارخانه, استحكامات, كار كردن, موثر واقع شدن, عملي شدن, عمل كردن.

jobbare

: كار چاق كن, سودجو.

jobberi

: سودجويي, سوء استفاده, مقاطعه, كار چاق كني.

jobbig

: زحمت كش, ساعي, دشوار, پرزحمت.

jobbigt

: خسته كننده, مزاحم, طاقت فرسا.

jockej

: اسب سوار حرفه اي, چابك سوار, گول زدن, با حيله فراهم كردن, نيرنگ زدن, اسب دواني كردن, سواركار اسب دواني شدن.

jockey

: اسب سوار حرفه اي, چابك سوار, گول زدن, با حيله فراهم كردن, نيرنگ زدن, اسب دواني كردن, سواركار اسب دواني شدن.

jod

: يد, عنصر شيميايي كه علا مت ان I ميباشد.

jodda

: يود تزريق كردن, يود زدن (به).

joddel

: صداي اواز مانند دلي دلي كه اهالي سويس و مردم كوهستاني دراواز خود تكرار ميكنند.

joddla

: صداي اواز مانند دلي دلي كه اهالي سويس و مردم كوهستاني دراواز خود تكرار ميكنند.

jogga

: اهسته دويدن, جلو امدگي يا عقب رفتگي, باريكه, بيقاعدگي, هل دادن, تنه زدن به.

joggare

: كسيكه اهسته مي دود, هل دهنده.

jojo

: يويو, نوعي اسباب بازي بچگانه.

joker

: شوخ, بذله گو, ژوكر.

jolle

: قايق هند شرقي, قايق تفريحي, كرجي پارويي كوچك, قايق سريع السير, قايقراني كردن.

joller

: ور ور كردن, سخن نامفهوم گفتن, فاش كردن, ياوه گفتن, ياوه, سخن بيهوده, من ومن.

jollra

: ور ور كردن, سخن نامفهوم گفتن, فاش كردن, ياوه گفتن, ياوه, سخن بيهوده, من ومن.

jolmig

: حالت تهوع نسبت به غذاي بد مزه, كسل كننده, بطور زننده احساساتي.

jon

: يون, ذره تبديل شده به برق.

jonglera

: شعبده, تردستي, حقه بازي, شيادي, چشم بندي.

jonglerande

: تردستي, شعبده بازي.

jonglr

: تردست, شعبده باز.

jonisera

: به يون تجزيه كردن, تبديل به يون كردن.

jonisk

: يوني, وابسته به يون الكتريكي, يكنوع حروف سياه چاپخانه, زبان قديمي مردم ايوني يونان, سرستون ساخته شده بسبك ايوني يونان.

jonkvill

: گل نسترن, گل عنبري.

jonosf r

: يون كره, قسمتي از فضاي جو زمين كه از ارتفاع 52 ميل شروع ميشود و تا00022 ميل ادامه دارد.

jord

: خاك, كثيف كردن, لكه دار كردن, چرك شدن, خاك, زمين, كشور, سرزمين, مملكت پوشاندن باخاك, خاكي كردن.

jord-

: زميني, ملكي.

jorda

: بخاك سپردن, دفن كردن, از نظر پوشاندن, در خاك نهادن, بخاك سپردن, دفن كردن.

jordande

: ايين تدفين, دفن, تدفين, بخاك سپاري.

jordande/begravning

: ايين تدفين, دفن, تدفين, بخاك سپاري.

jordb vnings-

: وابسته به زمين لرزه, مرتعش, متزلزل.

jordbit

: قطعه زمين كوچك, قطعه, نقشه, طرح, نقشه كشي, زمينه سازي, نقشه كشيدن, بافتن گيسو.

jordbruk

: فلا حت, زراعت, كشاورزي, برزگري, كشاورزي, كشتكاري, فلا حت, باغباني.

jordbrukare

: كشاورز.

jordbruks

: فلا حتي, زراعتي, كشاورزي.

jordbunden

: درخاك ريشه دوانده, متوجه بسوي زمين.

jordbvning

: زمين لرزه, زلزله.

jordekorre

: موش خرماي زميني, سنجاب راه راه.

jorden

: خاك, زمين, سطح زمين, كره زمين, دنياي فاني, سكنه زمين, با خاك پوشاندن, ذره كوچك, قطره كوچك, گلبول, كره كوچك, قطره, لكه.

jordfsta

: در خاك نهادن, مدفون ساختن, در قبر نهادن, زير خاك پوشاندن.

jordgare

: موجر, مالك, صاحبخانه, ملا ك, ملا ك, صاحب ملك.

jordglob

: كره, گوي, حباب, زمين, كره خاك, كروي كردن, گرد كردن

jordgubbe

: توت فرنگي, چليك خوراكي.

jordig

: خاكي, خاك مانند, زميني, دنيوي.

jordisk

: خاك زاد, خاكي, فاني, پست, خاكي, زميني, زميني, خاكي, اين جهاني, دنيوي.

jordisk/v rldslig

: خاكي, زميني.

jordklot

: خاك, زمين, سطح زمين, كره زمين, دنياي فاني, سكنه زمين, با خاك پوشاندن.

jordkoka

: كلوخ, خاك, لخته, دلمه.

jordkoka/tlp

: كلوخ, خاك, لخته, دلمه.

jordkula

: غار, حفره زيرزميني, مغاك, چال, گودال, حفره.

jordlott

: نقشه, طرح, موضوع اصلي, توطله, دسيسه, قطعه, نقطه, موقعيت, نقشه كشيدن, طرح ريزي كردن, توطله چيدن.

jordmn

: خاك, كثيف كردن, لكه دار كردن, چرك شدن, خاك, زمين, كشور, سرزمين, مملكت پوشاندن باخاك, خاكي كردن.

jordn t

: بادام زميني, بادام زميني, پسته زميني, رنگ كتاني, رنگ كنف

jordreform

: اصلا حات ارضي.

jordrnta

: حق الا رض, اجاره عرصه.

jordskalv

: زمين لرزه, زلزله.

jordskorpa

: كبره, كبره بستن, قسمت خشك و سخت نان, پوست نان, قشر, پوسته سخت هر چيزي, ادم جسور و بي ادب.

jordskred

: زمين لغزه, ريزش خاك كوه كنار جاده, فرو ريزي, ريزش خاك كوه.

jordskredsseger

: زمين لغزه, ريزش خاك كوه كنار جاده.

jordst t

: زمين لرزه, زلزله.

jota

: خرده, ذره, نقطه, با شتاب نوشتن (معمولا با down).

jota/annotera

: خرده, ذره, نقطه, با شتاب نوشتن (معمولا با down).

journal

: روزنامه, دفتر روزنامه, دفتر وقايع روزانه.

journal-

: فيلم اخبار جاري روز.

journalism

: روزنامه نگاري.

journalist

: روزنامه نگار, روزنامه فروش, خبرنگار, گوينده اخبار, روزنامه نگار, صاحب و گرداننده روزنامه.

journalistik

: روزنامه نگاري.

jovial

: طرب انگيز, خوش گذران, عياش, سعيد.

jovialisk

: طرب انگيز, خوش گذران, عياش, سعيد.

jovialitet

: خوشي, طرب, شوخ بودن.

jox

: چيز, ماده, كالا, جنس, مصالح, پارچه, چرند, پركردن, تپاندن, چپاندن, انباشتن.

joxa

: دوره گردي كردن, طوافي كردن.

jrn

: اهن, اطو, اتو, اتو كردن, اتو زدن, اهن پوش كردن.

jrnbeslagen

: با اهن بسته, نجير شده, خشن.

jrnhaltig

: اهن دار, اهن خيز, داراي مواد اهني, اهني, اهن دار.

jrnsmide

: اهنكاري, اهن ساخته, اهن الا ت.

jrnv g

: راه اهن, با راه اهن فرستادن يا سفر كردن, سرهم بندي كردن, پاپوش درست كردن, خط اهن, راه اهن, وابسته به راه اهن.

jrnv gsarbetare

: كارگر غير ماهر, كارگرحفار, ماشين حفاري.

jrnv gsbank

: پشته, ديوار خاكي, خاكريزي.

jrnv gsskena

: سرزنش, توبيخ, سركوفت, طعنه, ريل خط اهن, خط اهن, نرده, نرده كشيدن, توبيخ كردن.

jrnv gstg

: قطار, سلسله, تربيت كردن.

jrv

: انواع پستانداران گوشتخوار دله, اهل ميشيگان.

jsning

: تخمير.

jst

: مخمر, خميرمايه, خميرترش, تخميرشدن.

jstpulver

: پودر خميرمايه.

jstsvamp

: مخمر, خميرمايه, خميرترش, تخميرشدن.

jtte/troll/tralla

: غول يا جن ساكن غار وكوه, دايره وار حركت كردن, چرخيدن, چرخاندن گرداندن, گشتن, سراييدن, چرخش.

jttefin

: ترسناك, هولناك, مهيب, عظيم, فوق العاده.

jttefint

: ترسناك, هولناك, مهيب, عظيم, فوق العاده.

jttelik

: ادم غول پيكر, نره غول, غول, قوي هيكل, غول اسا, خيلي كلا ن, وابسته به عنصر تيتانيوم.

jttestj rna

: ستاره بزرگ و درخشان.

jttestor

: غول پيكر.

ju

: چرا, براي چه, بچه جهت.

jubel

: شادي, وجدوسرور, شادماني ازفتح و ظفر.

jubel r

: جشن, روز شادي, روز ازادي, سال ويژه, سالگرد.

jubilera

: جشن گرفتن, عيدگرفتن, ايين (جشن ياعيدي را) نگاه داشتن, تقديس كردن, تجليل كردن.

jubileum

: هلهله, شادي, جشن, شادماني, جشن, روز شادي, روز ازادي, سال ويژه, سالگرد.

jubla

: جست وخيزكردن, بوجدوطرب امدن, خوشي كردن, شادي كردن, وجدكردن, فرياد شادي, هلهله كردن, شادماني كردن.

jublande

: شاد, جست و خيزكننده, شادمان هلهله كننده, فرخنده, فيروز.

jucka

: دست انداز جاده, ضربت, ضربت حاصله دراثر تكان سخت, برامدگي, تكان سخت (در هواپيماو غيره), تكان ناگهاني, ضربت (توام باتكان) زدن.

juda

: يهودا فرزند يعقوب.

judaisera

: يهودي شدن, اداب و رسوم يهودي را پذيرفتن.

judarna

: يهوديت.

judas

: يهودا اسخر يوطي.

jude

: جهود, يهودي, كليمي, پر زرق وبرق, براق.

juden

: يهوديه كه قسمتي از جنوب فلسطين بوده.

judendom

: يهوديت.

judetyska

: زبان عبري رايج ميان كليميان روسيه ولهستان والمان وغيره(مخلوطي ازالماني وعبري).

judiciell

: قضايي, شرعي, وابسته بدادگاه.

judinna

: زن يهودي.

judisk

: يهودي.

judo

: فن دفاع بدون اسلحه ژاپوني, كشتي جودو.

juice

: اب ميوه, شيره, عصاره, شربت, جوهر.

jujutsu

: مبارزه ژاپني با استفاده از نيروي حريف براي پيروزي براو, جودو0

jukebox

: جعبه گرامافون خودكار داراي سوراخي براي ريختن پول و دكمه مخصوص انتخاب صفحه.

jul

: عيدميلا د مسيح, عيد نوءل, عيد نوءل, سرود ميلا د مسيح, جشن ميلا د مسيح, كريسمس, جشن ميلا د عيسي مسيح.

julen

: ايام كريسمس.

juli

: ماه ژوءيه.

julia

: كفش راحتي زنانه, ژولت.

juliennesoppa

: ابگوشت سبزيجات بريده شده.

julkrubba

: اخور, تختخواب بچه, دله دزدي, دزدي ادبي, كش رفتن يا دزديدن.

julsng

: سرود(خواندن), نغمه سرايي (كردن), چهچه, سرودشب عيد ميلا د مسيح.

julstj rna

: بنت قنسول, ستاره بيت اللحم, عيسي.

jultid

: ايام عيد تولد عيسي.

jultomten

: بابانوءل.

jumbojet

: درشت, بزرگ, ادم تنومند و بدقواره, جانور غول اسا.

jumbopris

: جايزه تسلي بخش.

jumpa

: جستن, پريدن, خيز زدن, جور درامدن, وفق دادن, پراندن, جهاندن, پرش, جهش, افزايش ناگهاني, ترقي.

jumper

: جهنده, پرنده, بلوز, استين كوتاه زنانه.

jumper/hoppare

: جهنده, پرنده, بلوز, استين كوتاه زنانه.

jungel

: جنگل.

jungfru

: باكره, دست نخورده, پاكدامن, عفيف, سنبله.

jungfrudom

: دوشيزگي, بكارت, تازگي, بكارت, دختركي, دوشيزگي, زندگي تجرد.

jungfruf dsel

: بكرزايي, از مادر باكره بدنياامدن.

jungfrulig

: دوشيزه اي, خالص, دست نخورده, باكره مانده.

jungfrulighet

: بكارت, بكري, پرده بكارت, بكارت, دختركي, دوشيزگي, زندگي تجرد.

jungfrulin

: علف شير, پلي گالا ي معمولي.

jungfrun

: صورت فكلي سنبله, برج سنبله.

jungfrutal

: نخستين نطق شخص.

juni

: ماه ژوءن پنجمين ماه سال مسيحي.

junior

: اصغر, موخر, كم, زودتر, تازه تر, دانشجوي سال سوم دانشكده يا دبيرستان.

junker

: همراهي كردن, عنواني مثل اقا, ملا ك عمده, ارباب, سلحشور.

junta

: دسته بندي, حزب, دسته, انجمن سري.

juridik

: حقوق الهي, فقه.

juridisk

: دادگاهي, بحثي, قانوني, مربوط به سخنراني, جدلي, قانون دان, حقوقدان.

jurisdiktion

: حوزه ء قضايي, قلمروقدرت.

jurisprudens

: حقوق الهي, فقه.

jurist

: وكيل دادگستري, مشاور حقوقي, قانون دان, فقيه, شارع, ملا, حقوقدان.

jury

: هيلت منصفه, ژوري, داورگان.

jury/nmnd

: هيلت منصفه, ژوري, داورگان.

jurymedlem

: عضو هيلت منصفه, داور.

just flygf rdig fgel

: جوجه تازه پر وبال دراورده, نوچه.

justera

: تعديل كردن, تنظيم كردن.

justerbar

: تعديل پذير, تنظيم پذير.

justering

: تعديل, تنظيم.

jute

: جوت, كنف هندي, الياف كنف كه براي گوني بافي بكار ميرود, طايفه اي از مردم سفلا ي المان.

juvel

: گوهر, جواهر, سنگ گرانبها, زيور, با گوهر اراستن, مرصع كردن.

juvel/p rla

: گوهر, جواهر, سنگ گران بها, جواهر نشان كردن, مرصع كردن.

juveler

: جواهر فروشي.

juvelerare

: جواهر ساز, جواهر فروش, جواهري, گوهر فروش, جواهر ساز, جواهر فروش.

juvenil

: نوجوان, در خور جواني, ويژه نو جوانان.

juver

: غده پستاني يا شيري, پستان گاو و مانند ان.

jycke

: سگ, سگ نر, ميله قلا ب دار, گيره, دنبال كردن, مثل سگ دنبال كردن.

K

k a

: صف اتوبوس و غيره, صف, در صف ايستادن.

k bbla

: جرو وبحث كردن, ستيزه, داد وبيداد, نزا مختصر, ستيزه كردن.

k bricka

: بليط.

k ck/elegant

: ادم خودنما.

k dig

: صمغي.

k fta

: فك, ارواره, گيره, دم گيره, وراجي, تنگنا, هرزه درايي كردن, پرچانگي كردن.

k gelformig

: مخروطي, كله قندي.

k gla/kotte

: مخروط, ميوه كاج, هرچيز مخروطي ياكله قندي, مخروطي شكل كردن, قيف(براي بستني قيفي).

k k-

: فك, ارواره.

k kben

: استخوان ارواره, استخوان فك.

k ke/kk-

: فك, ارواره.

k kfarare

: محبوس, جنايتكار, زنداني.

k ksa

: اشپز, پختن.

k ksutrustning

: ظروف اشپزخانه.

k ld

: ژاله, شبنم منجمد, شبنم, سرماريزه, گچك, برفك, سرمازدن, سرمازده كردن, ازشبنم يا برف ريزه پوشيده شدن.

k lfjril

: خوك سفيد انگليسي.

k lhala

: كج شدن, باطناب درزيركشتي كشيدن, سخت تنبيه كردن, سخت مواخذه و توبيخ كردن.

k lkborgerlig

: ادم هرزه, ادم بي فرهنگ وبي ذوق ومادي.

k lkmed

: ريشه هوايي, دونده, گردنده, گشتي, افسر پليس, فروشنده سيار, ولگرد, متصدي, ماشين چي, اداره كننده شغلي.

k llarutrymme

: حق انبارداري براي نگاه داشتن چيزي, فضاي زير زمين.

k lmask

: كرم صدپا, تراكتور زنجيري, بشكل كرم صد پا حركت كردن

k lrot

: نوعي كلم.

k lsallad med majonns

: سالا د كلم.

k lvatten

: بيداري, شب زنده داري, شب نشيني, احياء, شب زنده داري كردن, از خواب بيدار كردن, رد پا, دنباله كشتي.

k mpa fr

: دفاع كردن, طرفداري كردن, حامي, طرفدار, وكيل مدافع.

k mpe

: رزمنده, جنگ كننده, جنگنده, مشت باز.

k mpe/mstare

: پهلوان, قهرمان, مبارزه, دفاع كردن از, پشتيباني كردن.

k n

: جنس (مذكر يا مونث), تذكير وتانيث, احساسات جنسي, روابط جنسي, جنسي, سكس, سكسي كردن.

k nde

: نمد, پشم ماليده ونمد شده, نمدپوش كردن, نمد مالي كردن

k ndis

: شهرت, شخص نامدار.

k ngsnre

: بندپوتين.

k nguru

: كانگورو.

k nls

: فاقد خاصيت جنسي, غير جنسي, بدون عمل جنسي, خنثي, عاري از جذبه يا ميل جنسي.

k nna

: احساس كردن, لمس كردن, محسوس شدن.

k nna/knner

: حواس پنجگانه, حس, احساس, هوش, شعور, معني, مفاد, حس تشخيص, مفهوم, احساس كردن, پي بردن.

k nnande

: احساس, حس.

k nnas

: احساس كردن, لمس كردن, محسوس شدن.

k nnbara

: سخت, سخت گير, طاقت فرسا, شاق, شديد.

k nnedomtecknande

: منشي, خيمي, نهادي, نهادين, منش نما, نشان ويژه, صفت مميزه, مشخصات.

k nneteckna

: تميزدادن, تشخيص دادن, ديفرانسيل گرفتن, ديدن, مشهوركردن, وجه تمايزقاءل شدن.

k ns-

: لا بلوغي, زهاري, شرمگاهي.

k nsel-

: لمس كردني, وابسته بحس بساوايي, لا مسه اي.

k nsla/stmning

: احساس, عاطفه, تمايل, نيت, مقصود, ضعف ناشي از احساسات, احساساتي.

k nslig

: حساس, نفوذ پذير, داراي حساسيت.

k nslighet

: حساسيت, احساس ودرك, هش, حساسيت, استعداد, امادگي, قابليت, حساسسيت, فروگيري.

k nsligt

: حساس, نفوذ پذير, داراي حساسيت.

k nslokall

: بسيار سرد, منجمد, داراي اندكي تمايل جنسي.

k nslolge

: اثر, نتيجه, احساسات, برخورد, اثر كردن بر, تغيير دادن, متاثر كردن, وانمود كردن, دوست داشتن, تمايل داشتن(به), تظاهر كردن به.

k nslols

: تالم ناپذير, بيحس, پوست كلفت, بي عاطفه, خونسرد, بيشعور, بيحس, غير حساس.

k nslolshet

: بيهوشي, بيحسي, بي عاطفگي, غير محسوسي.

k nslomnniska

: شخص احساساتي.

k nslosamhet

: احساساتي بودن.

k nssjukdom

: بيماري مقاربتي, مرض اميزشي.

k pa

: جامه بلند زنانه, روپوش, لباس شب, خرقه.

k pa

: خريدن, خريد, ابتياع, تطميع كردن, خريد, خريداري كردن.

k pcentrum

: پياده رو پردرخت وسايه دار, تفرجگاه.

k penickiad

: شوخي فريب اميز, گول زدن, دست انداختن.

k ping

: قصبه, دهكده, بخش, شهرياقصبه اي كه وكيل به مجلس بفرستد ياانجمن شهرداري داشته باشد.

k pman/handelsfartyg

: بازرگان, سوداگر.

k pphst

: اسب چوبي, كار تفريحي, سرگرمي, لوده, مسخره.

k psl

: سودا, معامله, داد و ستد, چانه زدن, قرارداد معامله, خريد ارزان (باا), چانه زدن, قرارداد معامله بستن, مبادله كردن, چانه (زدن), وراجي كردن, ادم شوخ وخوش مشرب, داد وستد.

k r

: اجرا كردن, اداره كردن, قانوني كردن, نواختن, نمايش دادن, اعدام كردن, راندن, رانش, داير بودن, اداره كردن.

k r/kor

: دسته سرايندگان, كر, بصورت دسته جمعي سرود خواندن, هم سرايان.

k ra med

: تعقيب كردن, اذيت كردن.

k ra/enhet

: راندن, بردن, عقب نشاندن, بيرون كردن (با out), سواري كردن, كوبيدن(ميخ وغيره).

k randa

: روح صميمت و يگانگي دسته جمهي, روح رفاقت.

k raste

: معشوقه, دلبر, يار, دلدار, دلا رام, نوعي نان شيريني بشكل قلب.

k rbar

: انجام پذير.

k resta

: معشوقه, دلبر, يار, دلدار, دلا رام, نوعي نان شيريني بشكل قلب.

k ringknut

: مادر بزرگ, ننه جان, پير زن يا پير مرد.

k rkommen

: خوشامد, خوشامد گفتن, پذيرايي كردن, خوشايند.

k rl-

: اوندي, وعايي, مجرادار, رگ دار, سرحال.

k rledare

: رهبر دسته سرايندگان (كليسا).

k rleksaffr

: عشق, محبت, سر وسرعاشقانه, عشق وعاشقي, معاشقه.

k rleksdryck

: مهر دارو, طلسم عشق.

k rleksfrbindelse

: سر وسرعاشقانه, عشق وعاشقي, معاشقه.

k rleksls

: بي عشق.

k rleksrt

: ابرون ريشه دار.

k rlnt

: شبكه, چيزهاي درهم پيچيده, پيچيدگي.

k rn-

: هسته اي, مغزي, اتمي.

k rna smr

: بوسيله اسباب گردنده (مثل چرخ) جلو رفتن, بافعاليت فكري چيزي بوجود اوردن, كره سازي, داءما وشديدا چيزي را تكان دادن وبهم زدن.

k rna smr/r ra om

: بوسيله اسباب گردنده (مثل چرخ) جلو رفتن, بافعاليت فكري چيزي بوجود اوردن, كره سازي, داءما وشديدا چيزي را تكان دادن وبهم زدن.

k rnfri

: بي تخم, بي هسته.

k rnfull

: پر مغز, اغراق اميز, نصيحت اميز, اندرز اميز, پرزور, نيرومند, زورمند, قوي, شديد.

k rnhus

: مغز ودرون هرچيزي.

k rr-

: باتلا قي.

k rr/trsk

: باتلا ق, سياه اب, گنداب, لجن زار, درباتلا ق فرورفتن.

k rr/trsk/sankmark

: مرداب, زمين ابگير, سيل گير, سياه اب.

k rr/versv mma/drnka

: سياه اب, مرداب, باتلا ق, در باتلا ق فرو بردن, دچار كردن, مستغرق شدن.

k rra

: ارابه, گاري, دوچرخه, چرخ, باگاري بردن, ارابه دستي, الت شكنجه, گيوتين, گاري, قايق ته صاف, ادم مست وتلوتلو خور.

k rring

: پيرزن فرتوت, عجوزه.

k rsnr

: تاجر خز, خزدوز, خز فروش, پوست فروش.

k rsven

: ارابه ران, كالسكه چي, ممسك الا عنه, محرك, راننده.

k rtel-

: غده وار, غده اي, وابسته به غده, دشبل وار.

k rve

: دسته, بافه, بغل, دسته يابافه گندم, دسته گل يا گياه, بافه ردن, دسته كردن.

k rvg

: سواره رو, وسط خيابان, زمين جاده.

k rvnlig

: علا قمند, انس گرفته, مايل, مشتاق, شيفته, خواهان.

k sera

: سخن گفتن, سخنراني كردن, ادا كردن, مباحثه, قدرت استقلا ل.

k tt

: گوشت, مغز ميوه, جسم, شهوت, جسمانيت, حيوانيت, بشر, دربدن فرو كردن, گوشت (فقط گوشت چهارپايان), خوراك, غذا, ناهار, شام, غذاي اصلي.

k tte

: قلم, كلك, شيوه نگارش, خامه, نوشتن, اغل, حيوانات اغل, خانه ييلا قي, نوشتن, نگاشتن, بستن, درحبس انداختن.

k ttersk

: داراي مذهب وعقايدي مخالف عقايد عمومي, مرتد, گمراه, زنديق.

k ttig

: گوشت الو, چاق, فربه, فربه, كوشتالو, گوشتي, گوشتدار, بي استخوان, گوشتي, گوشت دار, مغز دار, محكم, اساسي.

k tting

: زنجير, كند وزنجيز, حلقه, رشته, سلسله. (vi.vt): زنجيركردن.

k ttjefull

: شهواني.

k ttpastej

: چسب مانند, خمير مانند, كلوچه قيمه دار, شيريني ميوه دار, خميري.

k ttslig

: جسماني, جسمي, نفساني, شهواني.

k ttspad

: موجودي, مايه, سهام, به موجودي افزودن.

k ttss

: ابگوشت, شيره گوشت, استفاده نا مشروع.

k ttss/sky

: ابگوشت, شيره گوشت, استفاده نا مشروع.

k tttande

: حيوان گوشتخوار.

k xa

: اسب كوچك سواري, اسب پير و وامانده, يابو, فاحشه, عيبجويي كردن, نق زدن, ازار دادن, مرتبا گوشزد كردن, عيبجو, نق نقو.

ka

: رفتن, روانه ساختن, رهسپار شدن, عزيمت كردن, گذشتن, عبور كردن, كاركردن, گشتن, رواج داشتن, تمام شدن, راه رفتن, نابود شدن, روي دادن, بران بودن, درصدد بودن, راهي شدن.

ka

: فرازيدن, بالا رفتن, صعود كردن, بلند شدن, جلوس كردن بر, بلند كردن, بلندتر كردن, بالا بردن, زياد كردن, شديد كردن, بسط دادن, افزودن, زياد كردن, توسعه دادن, توانگركردن, ترفيع دادن, اضافه, افزايش, رشد, ترقي, زيادشدن, برخاستن, اضافه كردن, عمل كردن.

ka skridsko

: يارو, ادم پست, اسب مردني, لقمه ماهي, ماهي چهار گوش, كفش يخ بازي, سرخوردن, اسكيت بازي كردن, سرسره بازي كردن, كفش چرخدار.

ka/kas/frdubbla/f rdubblas

: دوچندان كردن, افزودن, دوبرابر كردن.

kabal

: دوز و كلك, دسيسه و توطله, روايت, راز, سر, دسيسه كردن.

kabar

: ميكده, ميخانه, كاباره, شادخانه.

kabbala

: حديث يا روايت شفاهي وزباني, علوم اسرار اميز از قبيل علم ارواح.

kabbeleka

: كالتاي باتلا قي

kabbleka

: كالتاي باتلا قي

kabel-

: بندي, كشيدني بابند, متكي بركشش طناب يا كابل.

kabel

: كابل, طناب سيمي.

kabel-/linbana

: بندي, كشيدني بابند, متكي بركشش طناب يا كابل.

kabeldragning

: سيم كشي, موسسه سيم سازي.

kabell ngd

: كابل, طناب سيمي.

kabelledning

: كابل, طناب سيمي.

kabelsko

: حفره, جا, خانه, كاسه, گوده, حدقه, جاي شمع (درشمعدان), سرپيچ, كاسه چشم, در حدقه ياسرپيچ قرار دادن.

kabeltelegram

: تلگراف.

kabin

: اطاق كوچك, خوابگاه (كشتي), كلبه, كابين.

kabinett

: قفسه, اطاقك, هيلت وزرا.

kabla

: كابل, طناب سيمي.

kabriolett

: درشكه دوچرخه.

kabyss

: اشپزخانه كشتي, اطاق كارگران قطار.

kabyss/galr

: كشتي پارويي يا بادباني قرون وسطي, نمونه ستوني و صفحه بندي نشده مطالب چاپي, رانكا, رامكا, اشپزخانه.

kackalorum

: غريو, هياهو, خروش, همهمه, شلوغ, اشفتگي.

kackel

: صداي مرغ درحالت تخم گذاري, غدغد (مثل غاز), وراجي, هرزه درايي, قات قات كردن.

kackel/kackla/prat/fnitter

: صداي مرغ درحالت تخم گذاري, غدغد (مثل غاز), وراجي, هرزه درايي, قات قات كردن.

kackerlacka

: سوسك حمام.

kackla

: صداي مرغ درحالت تخم گذاري, غدغد (مثل غاز), وراجي, هرزه درايي, قات قات كردن.

kadaver

: لا شه, نعش (انسان), جسد (براي تشريح).

kadens

: وزن, اهنگ, هم اهنگي, افول, اهنگ معترضه اي كه طي اهنگ يا اوازي اورده شود, قطعه اواز يكنفري.

kader

: كادر, مجموعه يك طبقه از صنوف اجتماعي, واحدي از قبيل قضايي واداري ونظامي وغيره.

kadett

: دانشجوي دانشكده افسري.

kadrilj

: رقص گروهي, نوعي بازي ورق چهار نفري, شطرنجي, چهار گوش, رقص چهار نفري كردن.

kaffe

: قهوه, درخت قهوه.

kaffebryggare

: قهوه جوش.

kaffekanna

: قهوه جوش, قهوه ريز.

kaffekanna/kaffepanna

: قهوه جوش, قهوه ريز.

kaffepanna

: قهوه جوش, قهوه ريز.

kaffer

: كافر, نام قبيله اي درافريقاي جنوبي از نژاد بانتو.

kaftan

: جبه, دلق, قبا, خرقه پوش, كشيش.

kagge

: سرداب.

kagge/kutting

: سرداب.

kaj

: اسكله, ديوار ساحلي.

kaja

: زاغچه, زاغي, كلا غ پيشه.

kajak

: قايق پارويي اسكيموها.

kajavgift

: حقوق بندري, عوارض گمركي و دريايي.

kajomrde

: زمين اطراف بارانداز.

kajuta

: اطاق كوچك, خوابگاه (كشتي), كلبه, كابين.

kaka

: كلوچه, شيريني, بيسكويت, شيريني خشك.

kakadu

: طوطي كاكل سفيد.

kakadua

: طوطي كاكل سفيد.

kakao

: كاكاءو.

kakao/choklad

: درخت كاكاءو, كاكاءو, درخت نارگيل, :كاكاءو, رنگ كاكاءو.

kaki

: خاكي رنگ, لباس نظامي.

kakif rgad

: خاكي رنگ, لباس نظامي.

kakofoni

: صداي ناهنجار و خشن, بدصدايي, بداهنگي.

kaktus

: انجيرهندي, كاكتوس, صباره خنجري.

kal/hrl s

: بي مو.

kalabalik

: هنگامه, غوغا, بلوا, داد وبيداد, غريو, شورش, همهمه.

kalamitet

: رويداد ناگوار, بدبختي, قضا, حادثه بد.

kalas

: قسمت, بخش, دسته, دسته همفكر, حزب, دسته متشكل, جمعيت, مهماني, بزم, پارتي, متخاصم, طرفدار, طرف, يارو, مهماني دادن يارفتن.

kalasa

: مهماني, سور, ضيافت, جشن, عيد, خوشگذراني كردن, جشن گرفتن, عياشي كردن.

kalaskula

: شكم, محتويات شكم, امعاء, درشكم ريختن, شكم گنده.

kalcinera

: اهكي كردن, مكلس كردن, خشك كردن.

kalcineringsugn

: كوره, اجاق, دركوره پختن.

kalcium

: كلسيم.

kalden

: كلده.

kalebass

: كدو, كدوي قليايي, گرداب.

kalejdoskop

: لوله شكل نما, لوله اشكال نما, تغيير پذيربودن.

kalejdoskopisk

: وابسته به لوله شكل نما, جوراجور, رنگارنگ.

kalendarium

: تقويم.

kalender

: سالنامه, تقويم ساليانه, تقويم نجومي, نشريه ء اطلا عات عمومي, تقويم.

kalender/almanacka

: مهره كشيدن, برق انداختن, فشار دهنده.

kalesch

: نوعي درشكه چهارچرخه, نوعي درشكه, كروك درشكه, نوعي روسري يا باشلق.

kalfaktor

: گماشته, خدمتكار, يكمن يا3 كيلو (باتمان).

kalfatra

: شكاف وسوراخ چيزي را گرفتن, بتونه گيري كردن, درز گرفتن, اب بندي كردن.

kalhugga

: درختان جنگل را قطع كردن, ازحالت جنگل خارج كردن, جنگل تراشي كردن.

kalhuggning

: قطع درختان جنگلي.

kalhygge

: قطع درختان جنگلي.

kali

: پتاس, كربنات دو سود مشتق ازخاكستر چوب, پتاس محرق, شخار خاكستر, پتاس زدن به.

kalibrera

: مدرج كردن.

kalibrering

: درجه بندي.

kalif

: خليفه.

kalifat

: خلا فت.

kalik

: پارچه هاي پنبه اي ارزان قيمت, چلوار, قلمكار.

kalilut

: اب قليايي, قلياب صابون پزي, قليا زدن.

kalium

: پتاسيم.

kalk-

: اهكي, داراي كلسيم.

kalk/bgare

: جام باده,, جام, پياله, كاسه.

kalk/kalka/lind

: ليموترش, عصاره ليموترش, اهك, چسب, كشمشك, سنگ اهك, اهك زني, چسبناك كردن اغشتن, با اهك كاري سفيد كردن, ابستن كردن.

kalka

: ليموترش, عصاره ليموترش, اهك, چسب, كشمشك, سنگ اهك, اهك زني, چسبناك كردن اغشتن, با اهك كاري سفيد كردن, ابستن كردن.

kalkbr nnugn

: كوره, اجاق, دركوره پختن.

kalkera

: بتونه كاري كردن, زيرپوش سازي كردن, مسدود كردن, نعل زدن, :سرخوردن روي يخ, بانعل يالگد اسب مجروح شدن, كپيه كردن, محاسبه كردن, چرت زدن, اثر, نشان, رد پا, جاي پا, مقدار ناچيز, ز ترسيم, رسم, ترسيم كردن, ضبطكردن, كشيدن, اثر گذاشتن, دنبال كردن, پي كردن, پي بردن به.

kalkering

: رديابي, ترسيم.

kalkhaltig

: اهكي, داراي كلسيم.

kalkon

: كشور تركيه, بوقلمون, شكست خورده, واخورده.

kalkontupp

: بوقلمون نر, پرخور, لپ لپ خورنده.

kalksten

: سنگ اهك.

kalkugn

: كوره اهك پزي.

kalkyl

: محاسبه, محاسبات.

kalkylator

: براورد كننده, متخصص ارزيابي, حساب دار, ارزياب.

kalkylera

: حساب كردن.

kall

: سرما, سرماخوردگي, زكام, سردشدن يا كردن, بسيار سرد, يخ كرده, كاملا سرد و بسته شده.

kall/yrke

: كار, شغل, كسب, پيشه, حرفه, صدا, احضار, پيشه اي, حرفه اي, هنرستاني.

kalla

: فرا خواندن, فرا خوان.

kalla infr r tta

: خواست برگ, احضاريه, حكم احضار.

kalla/anropa/ring

: فرا خواندن, فرا خوان.

kallad

: فرا خوانده, ناميده, موسوم, مصطلح, مقلب.

kallad/ringde

: فرا خوانده.

kallade

: فرا خوانده.

kallar/ringer

: فراخواني, فراخواننده.

kallbrand

: قانقاريا, فساد عضو بر اثر نرسيدن خون, فاسد شدن, قانقاريا بوجود امدن, تباه كردن.

kallgrin

: استهزاء, نيشخند, تمسخر, پوزخند, پوزخند زدن, باتمسخر بيان كردن.

kallgrina

: استهزاء, نيشخند, تمسخر, پوزخند, پوزخند زدن, باتمسخر بيان كردن.

kalligraf

: خوش نويس, خطاط.

kalligrafi

: خوش نويسي, خطاطي.

kalligrafisk

: مربوط به خطاطي.

kallmangel

: دستگاه پرس, له كردن, بريدن, پاره كردن, خرد كردن.

kallna

: خنك, خنك كردن.

kallprat

: حرف مفت, حرف بيهوده زدن.

kallsinnig

: سرما, سرماخوردگي, زكام, سردشدن يا كردن.

kallsinnighet

: سردي.

kallt

: خنك, خنك كردن.

kallus

: سخت شدن يا پينه كردن پوست.

kalori

: واحد سنجس گرما, كالري.

kalorimeter

: گرماسنج, حرارت سنج.

kalorimetri

: گرماسنجي.

kalott

: شبكلا ه كشيشان, عرقچين, قله برفي, گنبد, عرقچين, كلا ه بره, شبكلا ه يا عرقچين سفيدرنگ كشيش كاتوليك.

kalsonger

: تنكه, زير پوش, زير شلواري.

kalufs

: كاه وپيزر مخصوص اندود وپوشش بام, كاهگل, كاه پوش كردن, كاه اندود كردن.

kalv

: گوساله, نرمه ساق پا, ماهيچه ساق پا, چرم گوساله, تيماج.

kalva

: گوساله زاييدن, زاييدن, غارزدن, بشكل غار درامدن, جدا كردن.

kalvbrss

: تيموس حيوانات جوان, دنبلا ن, لوزالمعده.

kalvk tt

: گوشت گوساله, گوساله.

kalvskinn

: پوست گوساله, تيماج.

kam

: برجسته كاري درجواهر وسنگ هاي قيمتي, رنگ هاي مابين قرمز مايل به ابي يا قرمزمايل به زرد, جواهر تراشي كردن.

kam

: دندانه (درمسلسل), تپه كوچك, شانه, شانه كردن, جستجو كردن.

kam/kamma

: شانه, شانه كردن, جستجو كردن.

kamarilla

: اطاق كوچك, حجره.

kamaxel

: ميله اي كه بچرخ دنده متصل مي شود, محور بادامك.

kambrik

: نوعي پارچه كتاني ظريف, قميص.

kamel

: شتر, سار, مسافرت كردن با شتر, رنگ شتري.

kameldrivare

: ساربان, شتردار, شترسوار, ساربان.

kameleont

: حرباء, سوسمار كوچك, ادم متلون المزاج ودمدمي

kamelh r

: كرك يا پشم شتر, پارچه پشم شتر.

kamelia

: درخت و گل كامليا.

kamera

: دوربين يا جعبه عكاسي.

kameral

: مالي, مالياتي, محاسباتي.

kameraman

: عكاس, ادميكه بادوربين كار ميكند.

kamfer

: كافور.

kamgarn

: پشم ريشته, پشم تابيده, پشم اعلي, پارچه پشمي.

kamin

: بخاري, فرخوراك پزي, گرمخانه, كوره.

kaminrr

: لوله بخاري.

kamma

: شانه, شانه كردن, جستجو كردن.

kammare

: اتاق, تالا ر, اتاق خواب, خوابگاه, حجره, خان(تفنگ), فشنگ خورياخزانه(درششلول), دفتركار, اپارتمان, در اطاق قرار دادن, جا دادن.

kammarherre

: رءيس خلوت, پيشكار, ناظر, پرده دار, حاجب.

kammarr ttspresident

: رءيس, رءيس جمهور, رءيس دانشگاه.

kammartjnare

: نوكر, پيشخدمت مخصوص, ملا زم, پيشخدمتي كردن.

kammussla

: حلزوونهاي دوكپه اي, گوش ماهي, دوختن لبه تزءيني بلباس, پختن, حلزون گرفتن.

kamomill

: گل گاوچشم, بابونه.

kamp

: ستيز, كشاكش, تقلا كردن, كوشش كردن, دست وپا كردن, منازعه, كشمكش, تنازع.

kampanil

: برج كليسا, منار, محل ناقوس كليسا.

kampanj

: زمين مسطح, جلگه, يك رشته عمليات جنگي, لشكركشي, مبارزه انتخاباتي, مسافرت درداخل كشور.

kamrat

: هم اطاق, دوست, صميمي, رفيق بودن, باهم زندگي كردن, رفيق, همراه.

kamratanda

: رفاقت, معاضدت.

kamratlig

: صميمي, خوش مشرب, يار, دوستانه, مساعد, مهربان, موافق, تعاوني.

kamratskap

: همراهي, همدمي, وفاداري, رفاقت, ياري, همراهي, مصاحبت, پهلو نشيني, رفاقت, دوستي, هم صحبتي, معاشرت كردن, كمك هزينه تحصيلي, عضويت, پژوهانه.

kamrearer

: ذي حساب, حسابدار.

kamrer

: ذي حساب, حسابدار.

kan

: قادربودن, قدرت داشتن, امكان داشتن (ماي), :حلبي, قوطي, قوطي كنسرو, درقوطي ريختن, زندان كردن, اخراج كردن, ظرف, توانايي, زور, قدرت, نيرو, انرژي.

kan blidkas

: تخفيف دادني.

kan inte

: .

kan inte sonas

: بي كفاره, مرمت ناپذير, جبران نكردني.

kan/f r/maj

: امكان داشتن, توانايي داشتن, قادر بودن, ممكن است, ميتوان, شايد, انشاء الله, ايكاش, جشن اول ماه مه, بهار جواني, ريعان شباب, ماه مه.

kana

: لغزش, سرازيري, سراشيبي, ريزش, سرسره, كشو, اسباب لغزنده, سورتمه, تبديل تلفظ حرفي به حرف ديگري, لغزنده, سرخونده, پس وپيش رونده, لغزيدن, سريدن.

kanaan

: كنعان, سرزمين موعود اسراءيل.

kanaanitiska

: كنعاني.

kanada

: كشور كانادا.

kanadensare

: اهل كانادا, كانادايي.

kanadensare/kanadensisk

: اهل كانادا, كانادايي.

kanadensisk

: اهل كانادا, كانادايي.

kanadensiskt

: اهل كانادا, كانادايي.

kanadick

: كانادايي.

kanal

: (ثهانال=) ترعه, زه اب, مجراي فاضل اب, كاريز,ابراه, :ترعه زدن, حفرترعه كردن, ابراه ساختن, شياردار كردن, دريا, كندن (مجرا يا راه), هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره, ترعه, مجرا, خط مشي.

kanalisera

: زه كشي كردن, نهرسازي, لوله كشي كردن, ايجاد ابراه كردن.

kanalisering

: مجرا سازي (براي فاضل اب), احداث ترعه و قنات, لوله كشي, زه كشي, ابراه سازي.

kanalje

: رند, ادم رذل, فرومايه, پست و حقير.

kanalje/knekt

: رند, ادم رذل, فرومايه, پست و حقير.

kanalvljare

: مجرا گزين.

kanan

: كنعاني.

kanap

: نيمكت.

kanarief gel

: قناري, رنگ زرد روشن, شراب محصول جزاير كاناري.

kanariegul

: رنگ زرد روشن.

kande

: صعودي, بالا رونده.

kande

: صعودي, بالا رونده.

kandelaber

: شمع دان چند شاخه, جار, چهلچراغ.

kandera

: اب نبات, نبات, شيرين كردن, نباتي كردن.

kanderad

: شيرين شده, قندي.

kandering

: شكر و تخم مرغ روي شيريني.

kandidat

: داوطلب, خواهان, نامزد, كانديد, داوخواه, نامزد, كانديد شده, منصوب, تعيين شده, ذينفع.

kandidatexamen

: ليسانسيه يا مهندس, درجه باشليه.

kandidatur

: نامزدي, داوطلبي, كانديد(بودن), نامزدي, داوطلبي.

kandisocker/karamell/gotter

: اب نبات, نبات, شيرين كردن, نباتي كردن.

kanel

: دارچين, رنگ زرد سبز.

kanfas

: (ثانواسس=) كرباس, پارچه مخصوص نقاشي, نقاشي, پرده نقاشي, كف رينگ بوكس يا كشتي.

kanhnda

: گويا, شايد, ممكن است, توان بود, اتفاقا.

kanik

: تصويبنامه, تصميم, حكم, قانون كلي, قانون شرع, مجموعه كتب, قانون گزاري كردن, دره عميق وباريك.

kanin

: پينه, ورم, اسم حيوان دست اموز (مثل خرگوش), خرگوش كوچك, ادم ساده لوح, خرگوش, شكار خرگوش كردن.

kaninbur/hydda

: قفس, جعبه, صندوق, كلبه, خانه كوچك, نوعي پيمانه قديمي زغال سنگ وغيره.

kaning rd

: محل پرورش خرگوش اهلي, پرورش خرگوش, جاي نگاهداري خرگوش و جانوران ديگر.

kanister

: قوطي, چاي دان, نارنجك, گازاشك اور.

kanjon

: دربند, تنگه, دره باريك وتنگ.

kanna

: ديگ, ديگچه, قوري, كتري, اب پاش, هرچيز برجسته وديگ مانند, ماري جوانا وسايرمواد مخدره, گلدان, درگلدان گذاشتن, در گلدان محفوظ داشتن, در ديگ پختن.

kannelera

: فلوت, شيار, فلوت زدن.

kannelering

: ارايش راه راه, ارايش شياري, چين.

kannelyr

: فلوت, شيار, فلوت زدن.

kannibal

: ادمخوار, جانوري كه همجنس خود را ميخورد.

kannibalisk

: ادمخوار, جانوري كه همجنس خود را ميخورد.

kannibalism

: ادمخواري.

kanon

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع), استوانه, لوله, بتوپ بستن, تصادم دو توپ, تصويبنامه, تصميم, حكم, قانون كلي, قانون شرع, مجموعه كتب, قانون گزاري كردن,دره عميق وباريك.

kanon/gevr/revolver

: تفنگ, توپ, ششلول, تلمبه دستي, سرنگ امپول زني و امثال ان, تير اندازي كردن.

kanonad

: بتوپ بستن, توپ اندازي, غريو.

kanonb t

: ناو كوچك توپدار.

kanonbrud

: طفل, نوزاد, كودك, شخص ساده و معصوم.

kanoneld

: تير اندازي.

kanonisation

: تشريع, تقديس.

kanonisera

: درزمره مقدسان شمردن, شرعي كردن.

kanonisering

: ستايش اغراق اميز, رهايي از زندگي خاكي وعروج باسمانها, تشريع, تقديس.

kanonisk

: متعارفي.

kanoniska

: متعارفي.

kanonkula

: گلوله توپ, سريع السير حركت كردن.

kanonsalva

: تير اندازي.

kanonskott

: تير اندازي, گلوله, تير, زخم گلوله, تير رس.

kanot

: قايق باريك وبدون بادبان وسكان, قايق راني, حفر شده, كنده شده, پناهگاه موقتي.

kanota

: قايق باريك وبدون بادبان وسكان, قايق راني.

kanotist

: قايق ران.

kanske

: شايد, بل, بلكه, احتمالا, تصادفا, شايد, احتمالا, گويا, شايد, ممكن است, توان بود, اتفاقا.

kansler

: صدراعظم, رءيس دانشگاه.

kanslersmbete

: صدارت عظمي.

kansli

: رتبه و مقام صدراعظم يا رءيس دانشگاه

kansliskrivare

: منشي, دفتردار, كارمند دفتري, فروشنده مغازه.

kant

: لبه, برامدگي, مرز, لبه, خط الراس, خرپشته, نوك, مرز بندي كردن, شيار دار كردن, لبه, ديواره, قاب عينك, دوره دار كردن, زهوارگذاشتن, لبه داريا حاشيه داركردن.

kant/gr ns

: سرحد, حاشيه, لبه, كناره, مرز, خط مرزي, لبه گذاشتن (به), سجاف كردن, حاشيه گذاشتن, مجاور بودن.

kant/rand

: لب, كنار, حاشيه.

kanta

: خط, سطر, رديف, رشته.

kantat

: شعري كه با اواز يكنفري همراه موسيقي خوانده شود.

kantband

: لبه, لبه گذاري.

kanten

: كنار, لبه, مشرف, نزديكي, حدود, حاشيه, نزديك شدن, مشرف بودن بر.

kantig

: گوشه دار, گوشه اي, لا غر, زاويه اي.

kantighet

: گوشه داري, زاويه داري, لا غري, تندي.

kantin

: قمقمه, فروشگاه يا رستوران, سربازخانه.

kanton

: زاويه, بخش, بلوك (بويژه در سويس), به بخش تقسيم كردن

kantor

: اواز خوان مذهبي, رهبر سرايندگان.

kantra

: واژگون كردن كشتي, واژگون شدن.

kantsnodd

: حمايل, نوعي ريسمان ماهي گيري.

kaolin

: خاك چيني, داروي اسهال بفرمول.H4 lA2 iS2 O9

kaos

: هرج ومرج, بي نظمي كامل, شلوغي, اشفتگي, كج, ناتو, اشتباه, اشفته بودن, درهم وبرهم كردن.

kaotisk

: پرهرج ومرج, بي نظم.

kap

: دماغه, شنل, زمين جلو امده.

kap/udde/cape

: دماغه, شنل.

kapa

: دزدي هواپيما وساير وساءط نقليه ومسافران ان.

kapabel

: توانا, قابل, لا يق, با استعداد, صلا حيتدار, مستعد.

kapacitans

: ظرفيت خازني.

kapacitet

: گنجايش, ظرفيت.

kapare

: كشتي تجارتي كه هنگام جنگ توسط دولت مصادره ومسلح ميشود, فرمانده كشتي بازرسي, دركشتي تجارتي مسلح كار كردن.

kaparfartyg

: كشتي تجارتي كه هنگام جنگ توسط دولت مصادره ومسلح ميشود, فرمانده كشتي بازرسي, دركشتي تجارتي مسلح كار كردن.

kaparkapten

: كشتي تجارتي كه هنگام جنگ توسط دولت مصادره ومسلح ميشود, فرمانده كشتي بازرسي, دركشتي تجارتي مسلح كار كردن.

kapell

: كليساي كوچك.

kapellmstare

: رهبر اركستر, رءيس دسته ء موزيك.

kapill r

: مويرگ, مويي, باريك, ظريف, عروق شعريه.

kapill rkraft/kapillaritet

: قوه شعريه.

kapillaritet

: قوه شعريه.

kapillrk rl

: مويرگ, مويي, باريك, ظريف, عروق شعريه.

kapillrkraft

: قوه شعريه.

kapit l

: حرف بزرگ, حرف درشت, پايتخت, سرمايه, سرستون, سرلوله بخاري, فوقاني, راسي, مستلزم بريدن سر يا قتل, قابل مجازات مرگ, داراي اهميت حياتي, عالي.

kapital

: حرف بزرگ, حرف درشت, پايتخت, سرمايه, سرستون, سرلوله بخاري, فوقاني, راسي, مستلزم بريدن سر يا قتل, قابل مجازات مرگ, داراي اهميت حياتي, عالي.

kapital/huvudstad/versal

: حرف بزرگ, حرف درشت, پايتخت, سرمايه, سرستون, سرلوله بخاري, فوقاني, راسي, مستلزم بريدن سر يا قتل, قابل مجازات مرگ, داراي اهميت حياتي, عالي.

kapitalbehllning

: حرف بزرگ, حرف درشت, پايتخت, سرمايه, سرستون, سرلوله بخاري, فوقاني, راسي, مستلزم بريدن سر يا قتل, قابل مجازات مرگ, داراي اهميت حياتي, عالي.

kapitalisera

: تبديل بسرمايه كردن, باحروف درشت نوشتن, سرمايه جمع كردن.

kapitalisering

: جمع اوري سرمايه, جمع مبلغ سرمايه, نوشتن با حروف بزرگ.

kapitalism

: رژيم سرمايه داري, سرمايه گرايي.

kapitalistisk

: سرمايه دار, سرمايه گراي.

kapitalistiska

: سرمايه دار, سرمايه گراي.

kapitalkonto

: حساب دارايي وسرمايه.

kapitalplacering

: سرمايه گذاري, مبلغ سرمايه گذاري شده.

kapitalt

: صرفا, محض, خالص, مطلق, رك, ساده.

kapitel

: فصل (كتاب), شعبه, قسمت, باب.

kapitulation

: كاپيتولا سيون, تسليم.

kapitulera

: تسليم شدن.

kaplan

: دين يار, كشيشي كه عبادتگاه ويژه دارد, قاضي عسگر.

kapning

: دستگيري, اسير كردن, تسخير, گرفتن.

kapock

: الياف ابريشمي درخت پنبه يا درخت ابريشم.

kappa

: ردا, عبا, جبه, خرقه, پنهان كردن, درلفافه پيچيدن, كت, نيمتنه, روكش, پوشاندن, روكش كردن, اندودن, لبه اويخته كلا ه يا سرپوش, نيم پرده.

kappa/mantel

: شنل زنانه, بالا پوش, ردا, پوشش, كلا ه توري.

kappas

: مسابقه, گردش, دور, دوران, مسير, دويدن, مسابقه دادن, بسرعت رفتن, نژاد, نسل, تبار, طايفه, قوم, طبقه.

kappkrage

: دماغه, شنل.

kappkrning

: مسابقه, رقابت, مربوط بمسابقه, مسابقه دهنده.

kappl pning

: مسابقه, رقابت, مربوط بمسابقه, مسابقه دهنده.

kappl pningshst

: مسابقه گذار, مسابقه دهنده, سريع السير, تندرو.

kapplpningsbana

: اسپريس, دور مسابقه, خط سير مسابقه, مسير مسابقه.

kapprum

: رخت كن.

kapps ck

: جامه دان, چمدان, جارختي, جالباسي, خورجين, واژه مركب از دو واژه, اميخته.

kapricis

: هوسباز, دمدمي مزاج, بوالهوس.

kaprifol

: پيچ امين الدوله.

kaprifolium

: پيچ امين الدوله.

kapriol

: جست وخيز (مثل هنگام رقص), جهش بلند اسب (ازروي مانع), جفتك, جفتك زدن.

kaps g

: اريب بريدن, ميان بر.

kapsejsa

: واژگون كردن كشتي, واژگون شدن.

kapsel

: كپسول, پوشش, كيسه, پوشينه, سرپوش.

kapsla

: درميان گذاشتن, در جوف قرار دادن, به پيوست فرستادن, حصار يا چينه كشيدن دور.

kapsla in

: بصورت كپسول دراوردن, در كپسول گذاردن, در محفظه اي قرار دادن.

kapsyl

: طاق, كپسول, پوشش, كيسه, پوشينه, سرپوش.

kapten

: سروان, ناخدا, سركرده.

kapten/kaptenen

: سروان, ناخدا, سركرده.

kaptenen

: سروان, ناخدا, سركرده.

kapucin

: جامه باشلق دار زنانه, راهب باشلق پوش, راهب كبوشي.

kapucinapa

: جامه باشلق دار زنانه, راهب باشلق پوش, راهب كبوشي.

kapucinerapa

: جامه باشلق دار زنانه, راهب باشلق پوش, راهب كبوشي.

kapucinermunk

: جامه باشلق دار زنانه, راهب باشلق پوش, راهب كبوشي.

kapucinmunk

: جامه باشلق دار زنانه, راهب باشلق پوش, راهب كبوشي.

kapun

: خروس اخته, اخته.

kapuschong

: باشلق يا كلا ه مخصوص كشيشان, روسري, روپوش, كلا هك دودكش, كروك درشكه, اوباش, كاپوت ماشين.

kaputt

: كاملا شك ست خورده, منكوب, ازكارافتاده.

kar

: خم, خمره, در خمره نهادن.

karaff

: تنگ.

karakt r av

: جزيره بودن, انزوا.

karakt rsdrag

: منشي, خيمي, نهادي, نهادين, منش نما, نشان ويژه, صفت مميزه, مشخصات.

karakt rssvaghet

: ضعف, سستي, بي بنيه گي, فتور, عيب, نقص.

karakterisera

: منش نمايي كردن, توصيف كردن, مشخص كردن, منقوش كردن.

karakterisering

: منش نمايي, توصيف صفات اختصاصي, توصيف شخصيت.

karakteristik

: منش نمايي, توصيف صفات اختصاصي, توصيف شخصيت.

karakteristika

: راهنما(مثلا در جدول و پرونده), شاخص, جاانگشتي, نمايه, نما, راهنماي موضوعات, فهرست راهنما, :داراي فهرست كردن, بفهرست دراوردن, نشان دادن, بصورت الفبايي (چيزي را) مرتب كردن.

karakteristikon

: منشي, خيمي, نهادي, نهادين, منش نما, نشان ويژه, صفت مميزه, مشخصات.

karakteristisk

: نوعي.

karakteristisk/livlig/saftig

: داراي طعم اصلي, داراي صفات اصلي و نژادي, تند, با مزه, با روح, با نشاط, مهيج, جلف.

karakteristiska

: منشي, خيمي, نهادي, نهادين, منش نما, نشان ويژه, صفت مميزه, مشخصات.

karaktr

: دخشه, حالت و خصوصيات شراب, معتادبه شراب, خماري, باده گساري.

karaktrssvag

: سست, كم دوام, ضعيف, كم بنيه, كم زور, كم رو.

karambolage

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع), استوانه, لوله, بتوپ بستن, تصادم دو توپ.

karamell

: شيريني, اب نبات فرنگي, اب نبات, نبات, شيرين كردن, نباتي كردن, زن كامل و محترمه از طبقات پايين, شيريني, چيز خوردني, مغز گردو و غيره, قاقا.

karamell/godsak

: حلويات, شيريني جات, غذاي شيرين, شيريني.

karameller

: اب نبات, نبات, شيرين كردن, نباتي كردن.

karamellfabrik

: صنعت شيريني سازي, قنادي.

karantn

: قرنتينه, قرنطينه, محل قرنطينه, قرنطينه كردن.

karat

: قيراط, واحد وزن جواهرات, عيار, قيراط, واحد وزن جواهرات.

karate

: فن ژاپوني دفاع بدون اسلحه, كاراته.

karavan

: كاروان.

karavanseraj

: كاروانسرا, كاروانسراي.

karavel

: نوعي كشتي يا هواپيما.

karavell

: نوعي كشتي يا هواپيما.

karbad

: شستشو, استحمام, شستشوكردن, ابتني كردن, حمام گرفتن, گرمابه, حمام فرنگي, وان.

karbamid

: ماده پيشاب, اوره بفرمول 2(2NH).OC

karbas

: ني, نيشكر, چوب دستي, عصا, باعصازدن, باچوب زدن.

karbin

: كارابين, تفنگ لوله كوتاه سبك.

karbon

: ذغال خالص, كربن, الماس بيفروغ, ذغال دار, ذغال خيز.

karbonat

: كربنات, بصورت كربن دراوردن, بصورت ذغال دراوردن.

karbonisera

: ذغال ساختن, باذغال پوشاندن ياتركيب كردن.

karbonpapper

: كاغذ كاربن.

karbunkel

: ياقوت اتشي, لعلي كه تراش محدب داشته باشد, كفگيرك, دمل بزرگ, رنگ نارنجي مايل به قرمز.

karburator

: كابوراتور.

karburator/f rgasare

: كابوراتور.

karda

: كارت.

kardanknut

: دو ميله متصل بهم وفا در بچرخش, مفصل چرخنده.

kardansk upphngning

: اسبابي كه براي تراز نگاهداشتن قطب نماو چيزهاي ديگر در دريا بكار ميرود, .

kardare

: ماشين شانه زني, كارگر شانه زني, ماشين پنبه زني.

kardborre

: خار, تيغ, خار, پوست زبرو خاردارميوه, گره, برامدگي, غليظ تلفظ كردن, حرف ر را اداء كردن, پره يادندانه دار كردن, بامته سوراخ كردن.

kardel

: كنار دريا, كنار رود, كرانه, بندرگاه, رشته, لا, لا يه,رودخانه, مجرا, مسير, رسيدن, بصخره خوردن كشتي, تنها گذاشتن, گير افتادن, متروك ماندن, بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن.

kardemumma

: هل.

kardinal

: كاردينال, عدداصلي, اعداد اصلي, اصلي, اساسي, سهره كاكل قرمز امريكايي.

kardinalr tt

: كاردينال, عدداصلي, اعداد اصلي, اصلي, اساسي, سهره كاكل قرمز امريكايي.

kardinaltal

: عدد اصلي.

kardiograf

: قلب نگار, دستگاه ثبت ضربان قلب, كارديوگراف.

kardiografi

: ثبت حركات وضربان قلب, قلب نگاري.

kardiologi

: دانش قلب شناسي.

kardus

: كارتريج.

kardvdd

: بوته خار, خارخسك, شانه چوپان,خار, ماشين خارزني, خارزدن, شانه زدن(به پرز پارچه وغيره).

kare

: برنامه, حامل ميكرب, دستگاه كارير, حامل, راننده گاري.

karess

: نوازش, دلجويي, دلنوازي كردن, در اغوش كشيدن.

karet

: كالسكه, واگن راه اهن, مربي ورزش, رهبري عمليات ورزشي را كردن, معلمي كردن.

karg

: نازا, عقيم, لم يزرع, بي ثمر, بي حاصل, تهي, سترون.

karibo

: (ج.ش.) گوزن كانادايي, گوزن امريكايي شمالي.

karies

: كرم خوردگي دندان, پوسيدگي استخوان.

kariesangripen

: پوسيده, كرم خورده.

karikatyr

: كاريكاتور, ادمك, كاريكاتور ساختن.

karikera

: كاريكاتور, ادمك, كاريكاتور ساختن.

karisma

: عطيه الهي, جذبه روحاني, گيرايي, گيرش, فره.

karkamp

: كلنگ, سرفه خشك وكوتاه, چاك, برش, شكافي كه بر اثر بيل زدن يا شخم زده ايجاد ميشود, ضربه, ضربت, بريدن,زخم زدن, خردكردن, بيل زدن, اسب كرايه اي, اسب پير, درشكه كرايه, نويسنده مزدور, جنده.

karl

: دوست, رفيق, يار, معامله كردن, انتخاب كردن, شكاف دادن, تركاندن, خشكي زدن پوست, زدن, مشتري, مرد, جوانك, شكاف, ترك, ف ك.

karlaktig

: مرد صفت, مرد نما, داراي رفتار مردانه, مردانه.

karlar

: مردها, جنس ذكور.

karlavulen

: مردوار, مردانه, جوانمرد.

karled

: بخولق, بخولق چهارپايان, قسمت سفلا ي پاي اسب.

karm

: تير عمودي چارچوپ, چهار چوپ درب و هر چيز ديگري, ستون, لغاز, تير بيرون امده.

karma

: كار, كردار, سرنوشت, مراسم ديني, حاصل كردارانسان.

karmelit

: وابسته به راهبان كرملي, راهب يا راهبه كرملي.

karmeliter

: وابسته به راهبان كرملي, راهب يا راهبه كرملي.

karmosin

: برنگ خون, قرمز سير, لا كي, قرمز كردن.

karmosinr d

: برنگ خون, قرمز سير, لا كي, قرمز كردن.

karmosinrd/rodna

: برنگ خون, قرمز سير, لا كي, قرمز كردن.

karneol

: عقيق جگري, رنگ عقيق جگري يا سرخ مسي, عقيق جگري, درخت زغال اخته.

karneval

: كارناوال, كاروان شادي, جشن.

karnis

: قرنيس, كتيبه, گچ بري بالا ي ديوار زير سقف.

karnivor

: گوشتخوار.

kaross

: ارابه.

karosseri

: جسد, تنه, تن, بدن, لا شه, جسم, بدنه, اطاق ماشين, جرم سماوي, داراي جسم كردن, ضخيم كردن, غليظ كردن.

karp

: عيب جويي كردن, از روي خرده گيري صحبت كردن, گله كردن, ماهي كول, كپور.

karp/gnata

: عيب جويي كردن, از روي خرده گيري صحبت كردن, گله كردن, ماهي كول, كپور.

karri r

: دوره زندگي, دوره, مسير, مقام ياشغل, حرفه.

karsk

: پردل, باشهامت, دلير, ترد, شكننده.

karska

: پردل, باشهامت, دلير, ترد, شكننده.

karskhet

: لا ف دليري, خودستا, پهلوان پنبه, دلير دروغي.

karta

: نقشه, نقشه كشيدن, ترسيم كردن.

kartago

: شهر كارتاژ قديم.

kartbok

: مهره ء اطلس, قهرماني كه دنيا را روي شانه هايش نگهداشته است, كتاب نقشه ء جهان.

kartell

: اتحاديه صاحبان صنايع مشابه, كارتل.

kartesch

: گلوله توپ, فشنگ.

kartig

: نگد, نارس, كال, نابالغ, نرسيده, پيش رس, زودرس.

kartl ggande

: نقشه برداري, نگاشت.

kartlgga

: نقشه, نمودار, جدول (اطلا عات), گرافيگ, ترسيم اماري, بر روي نقشه نشان دادن, كشيدن, طرح كردن, نگاره.

kartlggning

: نقشه برداري, نگاشت.

kartograf

: نقشه كش, طراح.

kartografi

: نقشه كشي.

kartografisk

: وابسته به نقشه كشي.

kartogram

: نقشه اماري جغرافيايي.

kartong

: مقوا, مقواي نازك.

kartong/papp

: مقوا, مقواي نازك.

kartritare

: نقشه كش, طراح.

karusell

: چرخ فلك, گردونه, چرخ فلك.

karva

: چاقو, ساطور, تراشيدن, بريدن, پيوسته كم كردن, با چاقو تيزكردن و تراشيدن.

kaschmir

: شال كشميري, ترمه.

kasein

: ماده پنيري, ماده پروتلين شير, پنير بي چربي.

kasern

: سربازخانه, منزل كارگران, كلبه يا اطاقك موقتي, انباركاه, درسربازخانه جادادن.

kasett

: كاست.

kasino

: تفريحگاه عمومي براي رقص وموزيك, كازينو.

kaskad

: ابشيب, ابشار كوچك, بشكل ابشار ريختن.

kaskett

: طاق.

kasper

: مشروب مركب از شراب ومشروبات ديگر, كوتاه, قطور, مشت, ضربت مشت, قوت, استامپ, مهر, مشت زدن بر, منگنه كردن, سوراخ كردن, پهلوان كچل.

kass

: فقير, مسكين, بينوا, بي پول, مستمند, معدود, ناچيز, پست, نامرغوب, دون.

kass rska

: صندوقدار, تحويلدار, بيرون كردن.

kassa

: پول نقد, وصول كردن, نقدكردن, دريافت كردن, صندوق پول, پول خرد.

kassaapparat

: صندوق پول شمار, ماشين ثبت خريد وفروش روزانه مغازه.

kassabrist

: كمبود, كسر, كسرعمل, كسر درامد.

kassachef

: مامور پرداخت, سررشته دار.

kassaf rvaltare

: صندوقدار, تحويلدار, بيرون كردن.

kassakista

: گاو صندوق.

kassaregister

: صندوق پول شمار, ماشين ثبت خريد وفروش روزانه مغازه.

kassaskp

: امن, بي خطر, گاوصندوق, گاو صندوق.

kassation

: تميز, رسيدگي, فرجامي.

kassava

: منهوت, نشاسته كاساو, ارد مانيوك.

kassava/maniok

: منهوت, نشاسته كاساو, ارد مانيوك.

kassera

: دورانداختن, دست كشيدن از, متروك ساختن.

kassera/ verge

: دورانداختن, دست كشيدن از, متروك ساختن.

kassett

: كاست.

kassr

: صندوقدار, تحويلدار, بيرون كردن.

kassun

: صندوق مهمات, واگون مهمات, ارابه ارتشي.

kast

: پرتاب, انداختن, پرت كردن, افكندن, ويران كردن.

kast-

: جسم پرتاب شونده, مرمي, موشك, پرتابه.

kast/kasta/slunga

: پرتاب, پرت, لگد, پرتاب كردن, پرت كردن, انداختن.

kasta verbord

: بدريا ريزي كالا ي كشتي, از شر چيزي راحت شدن, بيرون افكندن.

kasta av

: سرنگون كردن (از تخت يا كرسي), محروم كردن نماينده از كرسي.

kasta en blick

: برانداز, برانداز كردن, نگاه, نگاه مختصر, نظراجمالي, مرور, نگاه مختصركردن, نظر اجمالي كردن, اشاره كردن ورد شدن برق زدن, خراشيدن, به يك نظر ديدن.

kasta fram och tillbaka

: رد و بدل كردن, اينسو و انسو پرت كردن, بحث كردن, چوگان سر كج, چوگان بازي, كچ, چنبري.

kasta in

: در ميان اوردن, بطور معترضه گفتن, در ميان انداختن, در ميان امدن, مداخله كردن.

kasta sig ver

: گرده نقاش, خاكه ذغال, ضربت, مشت, پرتاب, استامپ, مهر, حمله باچنگال, يورش, عتاب, جهش, درحال حمله با پنجه, درحال خيز, درحال حمله با چنگال, باچنگال ربودن, مهر زدن به.

kasta ur sadeln

: از اسب افتادن يا پياده شدن, اسب را از گاري يا درشگه باز كردن, از جاي خود تكان دادن, جابجا كردن.

kasta/gjuta/rollfrdelning

: درقالب قرار دادن, بشكل دراوردن, انداختن, طرح كردن,معين كردن (رل بازيگر), پخش كردن (رل ميان بازيگران), پراكندن, ريختن بطور اسم صدر), مهره ريزي, طاس اندازي, قالب, طرح, گچ گيري, افكندن.

kasta/sl nga/skrocka

: گيره اي كه مته را در ماشين نگه ميدارد, مرغك, عزيزم,جانم, جوجه مرغ تكان, صدايي كه براي راندن حيوان بكار ميرود.

kastade

: , پرتاب كرد, انداخت.

kastade/rusade

: اسم مفعول فعل.فلءنگ

kastanj

: شاه بلوط, بلوط, رنگ شاه بلوطي.

kastanj/kastanjebrun

: شاه بلوط, بلوط, رنگ شاه بلوطي.

kastanjbrun

: شاه بلوط, بلوط, رنگ شاه بلوطي.

kastanje

: شاه بلوط, بلوط, رنگ شاه بلوطي.

kastanjett

: قاشقك, يك نوع الت موسيقي.

kastare

: قدح ساز, نوعي كلا ه لبه دار, كسي كه باگلوله ياگوي بازي ميكند, مشروب خوارافراطي, داءم الخمر, چرخ كوچك, چرخك, پرتاب كننده (بساير معاني ثاست مراجعه شود).

kastare/styv filthatt/kubb

: قدح ساز, نوعي كلا ه لبه دار, كسي كه باگلوله ياگوي بازي ميكند, مشروب خوارافراطي, داءم الخمر.

kastby

: تند باد, باد ناگهاني, انفجار, فوت, خوشي, تفريح, تمايل, مزمزه, چشيدن.

kastell

: ارك, دژ, قلعه نظامي, سنگر.

kastellan

: سرپرست, مستحفظ, سرايدار.

kastls

: شخص خارج از مذهب, مطرود, نجس, لمس ناپذير, غيرقابل لمس, لمس ناپذيري.

kastmaskin

: سنگ انداز, هرجسمي كه داراي خاصيت فنري بوده وبراي پرتاب اجسام بكار ميرود, منجنيق انداختن, بامنجنيق پرت كردن, منجنيق.

kastor

: قسمتي از كلا ه خود كه پايين صورت را ميپوشاند, سگ ابي, پوست سگ ابي.

kastrat

: خواجه, خصي, اخته, خواجه حرمسرا, خنثي.

kastrera

: اخته كردن, تضعيف كردن, از مردي انداختن, اخته كردن, سست كردن, اخته كردن, بي تخمدان كردن, محروم كردن.

kastrering

: اخته كردن, اختگي, ازمردي انداختن.

kastrull

: روغن دان, كماجدان, ماهي تابه, كماجدان پايه دار, ديگچه, كتري.

kastspjut

: نيزه دستي سبك, زوبين, پرتاب نيزه.

kaststygn

: در مرز زمين شخم زدن, داراي مرز كردن, خياط, اهل بخيه, مكث كوتاه, يك دقيقه.

kastv sende

: طبقه, صنف, قبيله, طبقات مختلف مردم هند.

kastvapen

: اسلحه پرتاب كردني, گلوله, موشك, پرتابه.

kasus

: مورد, غلا ف.

katabolism

: دگرگوني, نابودكننده, سوخت موادغذايي دربافت ها, فروساخت.

katafalk

: تابوت يا عماري.

kataklysm

: سيل بزرگ, طوفان, تحولا ت ناگهاني وعمده.

katakomb

: دخمه محل قبور.

katalog

: كاتالوگ, فهرست, كتاب فهرست, فهرست كردن, كتاب راهنما.

katalogisera

: كاتالوگ, فهرست, كتاب فهرست, فهرست كردن.

katalogpris

: فهرست قيمت اجناس, فهرستي كه در ان قيمت اجناس يا اگهي وياكالا هاي تجارتي رانوشته اند, قيمت فاكتور.

katalys

: اثر مجاورت جسمي دريك فعل وانفعال شيميايي, تجزيه.

katalysator

: عامل فعل وانفعال اجسام شيميايي دراثر مجاورت, تشكيلا ت دهنده, سازمان دهنده, فروگشا.

katamaran

: نوعي كلك ياجسم شناور دراب, ادم بددهن وماجراجو.

katapult

: سنگ انداز, هرجسمي كه داراي خاصيت فنري بوده وبراي پرتاب اجسام بكار ميرود, منجنيق انداختن, بامنجنيق پرت كردن, منجنيق.

katapult/slangbge

: سنگ انداز, هرجسمي كه داراي خاصيت فنري بوده وبراي پرتاب اجسام بكار ميرود, منجنيق انداختن, بامنجنيق پرت كردن, منجنيق.

katapultstol

: صندلي هواپيما كه در مواقع اضطراري شخص را از هواپيما بخارج پرتاب ميكند.

katarakt

: ابشار بزرگ, اب مرواريد, اب اوردن (چشم).

katarr

: زكام, ريزش, نزله.

katastrof

: عاقبت داستان, مصيبت, بلا ي ناگهاني, فاجعه, بدبختي, حادثه بد, مصيبت, بلا, ستاره ء بدبختي.

katastrofal

: مصيبت بار, فاجعه انگيز, مصيبت اميز, پربلا, خطرناك, فجيع, منحوس, سرنوشت, تقدير, قضاوقدر, نصيبب وقسمت, مقدر شدن, بسرنوشت شوم دچار كردن.

katastrofala

: مصيبت اميز, پربلا, خطرناك, فجيع, منحوس.

katedral

: كليساي جامع.

kategori

: دسته, زمره, طبقه, مقوله, مقوله منطقي, رده.

kategorisera

: رسته بندي كردن.

kategorisering

: رسته بندي.

kategorisk

: قاطع, حتمي, جزمي, قياسي, قطعي, مطلق, بي قيد, بي شرط.

katekes

: پرسش نامه مذهبي, كتاب سوال وجواب ديني, تعليم ودستور مذهبي.

katharsis

: روانپاكسازي, تصفيه, تطهير, تصفيه وتزكيه نفس بوسيله هنر.

katjon

: يون مثبت.

katod

: كاتد, الكترود منفي, قطب منفي.

katolicism

: اصول مذهب كاتوليكي.

katolik

: جامع, بلند نظر, ازاده, كاتوليك, عضو كليساي كاتوليك

katolsk

: جامع, بلند نظر, ازاده, كاتوليك, عضو كليساي كاتوليك

katolska

: جامع, بلند نظر, ازاده, كاتوليك, عضو كليساي كاتوليك

katrinplommon

: الو, گوجه برقاني, الوبخارا, اراستن, سرشاخه زدن, هرس كردن.

katt

: گربه, شلا ق زدن, قي كردن, شلا ق لنگربرداشتن.

kattaktig

: گربه وار, اهسته رو.

kattdjur

: گربه اي, وابسته به تيره گربه, گربه صفت.

kattgutt

: زه, روده گربه وغيره كه براي بخيه زدن درجراحي بكار ميرود.

katthane

: مخفف اسم توماس, جنس نر, گربه نر (tomcat).

kattlik

: شبيه گربه, گربه صفت, گربه اي, وابسته به تيره گربه, گربه صفت.

kattost

: پنيرك پنبه ايراني, گل خطمي.

kattrakande

: غريو, هياهو, خروش, همهمه, شلوغ, اشفتگي.

kattunge

: بچه گربه, بچه حيوان.

kaukasier

: قفقازي, هندواروپايي, سفيد پوست.

kaukasisk

: قفقازي, هندواروپايي, سفيد پوست.

kaurisn cka

: خرمهره, صدف, نوعي كس گربه.

kaus

: انگشتانه, لوله فلزي كوتاه.

kausal

: علي, سببي, علتي, بيان كننده علت, مبني بر سبب.

kausalitet

: خاصيت سببي, رابطه بين علت ومعلول, عليت.

kausativ

: سبب, سبب شونده, متعدي.

kaustik

: نيشدار, تند, تيز, هجو اميز, سوزش اور.

kautschuk

: كاءوچو, لا ستيك.

kavaj

: ژاكت, نيمتنه, پوشه, جلد, كتاب, جلد كردن, پوشاندن, درپوشه گذاردن.

kavaljer

: اسب سوار, شواليه.

kavalkad

: دسته اسب سواران, سواري, گردش سواره.

kavalleri

: سواره نظام.

kavallerist

: سپاهي, سوار, اسب سواري, نظامي.

kavat

: بازي, مسابقه, سرگرمي, شكار, جانور شكاري, يك دور بازي, مسابقه هاي ورزشي, شوخي, دست انداختن, تفريح كردن, اهل حال, سرحال.

kavel

: غلتك, بام غلتان, استوانه, نورد.

kaveldun

: ني, بوريا, جگن, پيزر.

kavern

: گودال, كاوي.

kaviar

: خاويار.

kavitet

: گودال, كاوي.

kavla

: طومار, لوله, توپ (پارچه و غيره), صورت, ثبت, فهرست,پيچيدن, چيز پيچيده, چرخش, گردش, غلتك, نورد, غلتاندن, غلت دادن, غل دادن, غلتك زدن, گردكردن, بدوران انداختن, غلتيدن, غلت خوردن, گشتن, تراندن, تردادن, تلا طم داشتن.

kaxe

: ادم كله گنده, شخص مهم و برجسته.

kaxig

: ازخودراضي, جسور, خودنما.

kbbella

: دعواومنازعه, پرخاش كردن, ستيزه كردن.

kbbla/kiv/kivas

: جرو وبحث كردن, ستيزه, داد وبيداد, نزا مختصر, ستيزه كردن.

kck

: بي پروا, زنده دل, جذاب, بي باك.

kck/flott

: بي پروا, زنده دل, جذاب, بي باك.

kda

: صمغ كاج, انگم كاج, راتيانه, رزين, صمغ, با صمغ پوشاندن.

kebab

: كباب.

kedja

: زنجير, كند وزنجيز, حلقه, رشته, سلسله. (vi.vt): زنجيركردن.

kedjad

: زنجيره اي, زنجيره اي كردن.

kedjereaktion

: واكنش زنجيري ياهسته اي.

kedjesg

: اره زنجيري, اره برقي.

kejsard me

: امپراتوري چند كشور كه در دست يك پادشاه باشد, فرمانروايي.

kejsare

: امپراتور, فرمانفرما, قيصر, امپراتور, كايزر.

kejsarinna

: زن امپراتور, ملكه, امپراتريس, شهبانو.

kejserlig

: مربوط به عمل سزارين يا شكافتن رحم و دراوردن بچه, شاهنشاهي, پادشاهي, امپراتوري, با عظمت, عالي, با شكوه, مجلل, همايون, همايوني.

kel

: عشق ورزي.

kela

: نوازش كردن, ناز ونياز كردن.

kela med

: دراغوش گرفتن, نوازش كردن, در بستر راحت غنودن.

kelgris

: حيوان اهلي منزل, دست اموز, عزيز, سوگلي, معشوقه, نوازش كردن, بناز پروردن.

kelig

: دوستدار, محبت اميز, بامحبت, محبوب.

kelp

: كتانجك, كتنجك, اشنه دريايي.

kelt

: نژاد سلت.

keltisk

: سلتي, وابسته به نژاد سلت (ثعلتس), زبان سلتي.

kelvin

: تقسيم شده بصددرجه سانتيگراد.

kemi

: علم شيمي.

kemigrafi

: گراور سازي بوسيله عكاسي.

kemikalie

: شيميايي, كيميايي.

kemikalieaffr

: داروخانه, دوا فروشي.

kemisk

: شيميايي, كيميايي.

kemisk/kemikalie

: شيميايي, كيميايي.

kemiskt

: بطورشيميايي.

kemist

: شيمي دان, داروساز.

kemoterapi

: درمان بواسطه مواد شيميايي, درمان دارويي.

ken

: بيابان, دشت, صحرا, شايستگي, استحقاق, سزاواري, :ول كردن, ترك كردن, گريختن.

kentaur

: حيوان افسانه اي با بالا تنه انسان وپايين تنه اسب, قنطورس.

keps

: طاق.

keramiker

: متخصص سفالگري, سازنده ظروف سفالين.

keramisk

: وابسته به سفال سازي, سفاليني, ظرف سفالين.

kerjord

: كشتزار.

kersenap

: خردل بياباني, خردل وحشي.

kerub

: كروب (كروبيان), فرشتگان اسماني بصورت بچه بالدار, بچه قشنگ.

kervinda

: نيلوفر صحرايي.

ketch

: كشتي داراي بادبان جلو و عقب.

ketchup

: سوس گوجه فرنگي, چاشني غذا.

kex

: كلوچه خشك, بيسكويت.

kgel

: جسد, تنه, تن, بدن, لا شه, جسم, بدنه, اطاق ماشين, جرم سماوي, داراي جسم كردن, ضخيم كردن, غليظ كردن.

kgla

: بازي بولينگ با 9 ميله چوبي, كه در طي كه توپي بطرف ميخ پرتاب ميكنند ودرصورت اصابت به ميخ برنده محسوب ميشوند, ميخ هاي بازي مزبور, بازي, تفريح, بازي بولينگ ده ميله اي.

kibbutz

: مزرعه اشتراكي دركشوراسراءيل.

kick

: لگدزدن, باپازدن, لگد, پس زني, تندي.

kid

: اهوبره, رشا, گوزن, حنايي, بچه زاييدن (اهوياگوزن), اظهار دوستي كردن, تملق گفتن.

kidnappa

: بچه دزدي كردن, ادم سرقت كردن, ادم دزدي كردن.

kidnappare

: ادم دزد, ادم ربا, دور كننده, عضله دور كننده, ادم دزد, دزدانسان, بچه دزد.

kik rt

: نخود, خلر.

kika

: باچشم نيم باز نگاه ك ردن, ازسوراخ نگاه كردن, نگاه دزدانه كردن, نگاه دزدانه, همتا, جفت, قرين, همشان, عضو مجلس اعيان, صاحب لقب اشرافي, رفيق, برابر كردن, هم درجه كردن, بدرجه اشرافي (مثل كنت وغيره) رسيدن, برابر بودن با, بدقت نگريستن, باريك شدن, نمايان شدن, بنظررسيدن, همال.

kika/snoka

: بادقت نگاه كردن, كاوش كردن, فضولا نه نگاه كردن, با ديلم يا اهرم بلند كردن, اهرم, ديلم, كنجكاوي, فضولي, فضول.

kikhosta

: سياه سرفه, خروسك.

kikkran

: خروس, پرنده نر(از جنس ماكيان), كج نهادگي كلا ه,چخماق تفنگ, :مثل خروس جنگيدن, گوش ها را تيز وراست كردن, كج نهادن, يك وري كردن.

kikna

: صداي بلند مثل سرفه, صداي سياه سرفه, فرياد, صداي جغد و مانند ان, فرياد كردن.

kil

: ميخ ته كفشهاي ورزشي, گوه, گيره, باگوه و گيره محكم كردن, قلا ب, پشت بند, ميخ, گوه, گربه نر, پير زن, باپشت بند و ميخ يا گوه محكم كردن, با قلا ب محكم كردن, گربه صفت بودن, مرغك, خشتك, بغل دم, پشت بند, عقربك.

kil/kila

: گوه, باگوه نگاه داشتن, با گوه شكافتن, از هم جدا كردن.

kil/kloss

: گوه, تكه چوبي كه چرخ يا چليكي را ازغلتيدن بازميدارد, از حركت بازداشتن, محكم كردن, محكم, سفت, كيپ.

kila ivg

: بسرعت ومثل تير شهاب رفتن, جستن, سرعت داشتن, ناگهان سرخوردن, ليز خوردن.

kila undan

: جاخالي دادن, اين سو وان سو رفتن, گريز زدن, طفره زدن, تمجمج, اهمال, جاخالي.

kilformig

: خط ميخي, ميخي.

kiliasm

: اعتقاد به ظهور مجدد هزار ساله مسيح.

kille

: ادم, رفيق, يار, همكار, يارو,

killing

: بزغاله, چرم بزغاله, كودك, بچه, كوچولو, دست انداختن, مسخره كردن.

kilo

: يك كيلوگرم معادل هزارگرم.

kilocykel

: هزار چرخه, كيلو سيكل.

kilogram

: كيلو گرم, هزار گرم

kilometer

: كيلومتر, هزارمتر.

kiloton

: يكهزارتن.

kilovolt

: هزارولت.

kilowatt

: كيلووات.

kilt

: دامن مردانه, بكمرزدن, بالا زدن, جامه چين دار.

kimono

: كيمونو, جامه ژاپني.

kimr k

: دوده چراغ, سياه يكدست, با دوده سياه كردن.

kina

: كشورچين, چيني, ظروف چيني.

kind

: گونه, لب.

kind/skinka

: گونه, لب.

kindben

: استخوان گونه.

kindergarten

: كودكستان, باغ كودك.

kindknota

: استخوان گونه.

kindpsr tta

: لا ك پشت نقب زن, نوعي جونده نقب زن امريكايي, موش كيسه دار, كارگر حفار واستخراج كننده سنگهاي معدني, دزد قفل باز كن.

kindtand

: دندان اسياب.

kinematograf

: اپارات فيلم, دوبين فيلم برداري, سينما.

kines

: چيني, چيني ها (درجمع ومفرد), زبان چيني.

kinesa

: سنگر وپناهگام زير زميني, انباربزرگ, پرشدن انبار.

kineseri

: فضل فروشي.

kinesisk

: چيني, چيني ها (درجمع ومفرد), زبان چيني.

kinesisk gudabild

: بت چيني, سر عمله, سر كارگر.

kinesiska

: چيني, چيني ها (درجمع ومفرد), زبان چيني.

kinesiskt

: چيني, چيني ها (درجمع ومفرد), زبان چيني.

kinetik

: جنبش شناسي.

kinetisk

: جنبشي, وابسته بحركت, وابسته به نيروي محركه.

kinin

: گنه گنه, جوهر گنه گنه.

kinka

: اذيت, اخم, ترشرويي, تحريك, تهييج, هيجان, بي حوصلگي, جيغ, فرياد, داراي نقشه هاي پيچ در پيچ كردن, جور بجور كردن, گلا بتون دوزي كردن, اخم كردن, پوست را بردن, كج خلقي كردن, ساييده شدن, هايهو كردن, جويدن, مجروح كردن, رنگ اميزي كردن.

kinkig

: گزينگر, انتخاب كننده, داد وبيداد كن (براي چيزهاي جزءي), ايراد گير, ضربه زننده, بانوك بردارنده, ناخنك زن.

kiosk

: مشتق از< كوشك فارسي > كلا ه فرنگي, خانه تابستاني, دكه.

kippa

: نفس نفس زدن, بادهان باز دم زدن, بريده بريده نفس كشيدن, نفس بريده.

kiromanti

: پيش گويي وغيب گويي با ديدن خطوط كف دست, كف بيني, كف شناسي.

kirra

: كار گذاشتن, درست كردن, پابرجا كردن, نصب كردن, محكم كردن, استواركردن, سفت كردن, جادادن, چشم دوختن به, تعيين كردن, قراردادن, بحساب كسي رسيدن, تنبيه كردن, ثابت شدن, ثابت ماندن, مستقر شدن, گير, حيص وبيص, تنگنا, مواد مخدره, افيون.

kirurg

: جراح.

kirurgi

: جراحي, اتاق جراحي, عمل جراحي, تشريح.

kirurgisk

: وابسته به جراحي, عمل جراحي.

kirurgtng

: انبرك, انبر جراحي, انبرك, انبر قابلگي, پنس.

kis

: سنگ چخماق, سنگ اتش زنه.

kisel

: سيليسيوم.

kiselalg

: دياتم ها, گمزادان, اغازيان.

kisellera

: پوشاندن, اندودن, مزين كردن, پرجلوه ساختن, برجسته كردن.

kiselsten

: ريگ, سنگريزه, شيشه عينك, نوعي عقيق, باسنگريزه فرش كردن, باريگ حمله كردن, نقش ونگار ريگي دادن به.

kiselsyra

: سيليكا, سيليس.

kismet

: قسمت, سرنوشت.

kiss

: كوچولو, ريز, يكي كمي, اندكي, لحظه اي.

kissa

: كوچولو, ريز, يكي كمي, اندكي, لحظه اي.

kisse

: چرك, گربه, پيشي, دخترك, زن جوان, لب, دهان, چهره, چرك دار, چركي, ريم الود, گربه, دخترك, بيدمشك, شبدرصحرايي, گربه وار, مثل پيشي.

kissekatt

: چرك دار, چركي, ريم الود, گربه, دخترك, بيدمشك, شبدرصحرايي, گربه وار, مثل پيشي.

kissemiss

: چرك دار, چركي, ريم الود, گربه, دخترك, بيدمشك, شبدرصحرايي, گربه وار, مثل پيشي.

kista

: تابوت.

kista/skrin

: صندوق, خزانه وجوه.

kistb rare

: ادم نعش كش, تابوت بر.

kitslig

: زود رنج, نازك نارنجي, حساس, دل نازك.

kitt

: بتونه, سرنج, زاموسقه, ادم ساده وزود باور, بتونه كردن, زاموسقه زدن.

kitta

: سمنت, سيمان, سمنت كردن, چسباندن, پيوستن.

kittel

: پاتيل, ديگ, كتري, اب گرم كن, دهل, نقاره, جعبه قطب نما, ديگچه.

kitteldal

: لگن, تشتك, حوزه رودخانه, ابگير, دستشويي.

kittelflickare

: بند زن, وصال (واسساال), سرهم بندي, وصله كاري, تعميركردن, بندزدن.

kittelflickare/fuskare

: بند زن, وصال (واسساال), سرهم بندي, وصله كاري, تعميركردن, بندزدن.

kittla

: غلغلك دادن, غلغلك, خاريدن, غلغلك دادن, غلغلك شدن, بطور لذت بخشي تحريك كردن.

kittla/kittling

: غلغلك دادن, غلغلك, خاريدن.

kittlas

: غلغلك دادن, غلغلك, خاريدن.

kittlig

: غلغلكي, حساس.

kittling

: غلغلك, غلغلك اوري, لذت, كيف, هيجان.

kiv

: جرو وبحث كردن, ستيزه, داد وبيداد, نزا مختصر, ستيزه كردن.

kivas

: جرو وبحث كردن, ستيزه, داد وبيداد, نزا مختصر, ستيزه كردن.

kivi

: كيوي, نوعي مرغ زلا ند جديد, دانشجوي هوانوردي.

kivifgel

: كيوي, نوعي مرغ زلا ند جديد, دانشجوي هوانوردي.

kiwi

: كيوي, نوعي مرغ زلا ند جديد, دانشجوي هوانوردي.

kiwifrukt

: كيوي, نوعي مرغ زلا ند جديد, دانشجوي هوانوردي.

kjol

: دامن لباس, دامنه, دامنه كوه, حومه شهر, حوالي, دامن دوختن, دامن دار كردن, حاشيه گذاشتن به, از كنار چيزي رد شدن, دور زدن, احاطه كردن.

kjollinning

: بند تنبان, بند زيرشلواري.

kjoltyg

: دامن لباس, دامنه, دامنه كوه, حومه شهر, حوالي, دامن دوختن, دامن دار كردن, حاشيه گذاشتن به, از كنار چيزي رد شدن, دور زدن, احاطه كردن.

kk

: دست پخت, روش اشپزي, خوراك, غذا, كرم حشره, نوزاد, بچه مگس, زحمتكش, خوراك, خواربار, كوتوله, مزدور, نويسنده مزدور, زمين كندن, جستجو كردن, جان كندن, ازريشه كندن يا دراوردن, قلع كردن, از كتاب استخراج كردن, خوردن, غذا دادن, اشپزخانه, محل خوراك پزي, شمشير ساز, خوراك, تامين غذا كردن.

kk

: زندان, كلبه, خانه, خانه كوچك وسردستي ساخته شده, كاشانه, زيستن.

kka

: كرم حشره, نوزاد, بچه مگس, زحمتكش, خوراك, خواربار, كوتوله, مزدور, نويسنده مزدور, زمين كندن, جستجو كردن, جان كندن, ازريشه كندن يا دراوردن, قلع كردن, از كتاب استخراج كردن, خوردن, غذا دادن.

kke

: فك, ارواره, گيره, دم گيره, وراجي, تنگنا, هرزه درايي كردن, پرچانگي كردن, فك, ارواره زيرين پرنده, گونه, كله ماهي.

kksm stare

: سراشپز.

kkssk p

: ميز ياقفسه اشپزخانه, ميز ارايش, كمد, ميز كشودار واينه دار.

kkstr dgrd

: باغ مخصوص سبزيكاري.

kksv xt

: سبزيهاي معطر خوراكي, گياه, علف, سبزه, نبات, رستني, سبزي.

kl av

: لباس دراوردن, برهنه كردن.

kl mbler

: مبلمان كردن خانه, پرده زدن, رومبلي زدن.

kl upp

: امدن و رفتن, با دقت روي چيزي كار كردن, شلا ق زدن, زخم زبان زدن, سخت زدن, تازيانه, شلا ق, تازيانه زدن, زخم زبان زدن, شلا ق زدن, سخت زدن (مثل مشت زن), بطور قاطع شكست دادن, تند حركت كردن, بتندي افتادن يازدن, شلپ شلپ كردن, پيش افتادن از, ضربه, وزش

kl upp sig

: جامه پوشاندن, لباس پوشيدن, جامه.

kl

: پوشاندن, اراستن.

kl

: تير ته كشتي, حمال كشتي, صفحات اهن ته كشتي, وارونه كردن (كشتي), وارونه شدن, كشتي زغال كش, عوارض بندري,خنك كردن, مانع سررفتن ديگ شدن, خنك شدن,( مج.) دلسردشدن, واژگون شدن, افتادن.

kl

: كلم, دله دزدي, كش رفتن, رشد پيدا كردن (مثل سركلم), نوعي كلم, چشم بند, شعبده باز, تردستي, شيادي

kl

: كوبيدن, از پوست دراوردن, كتك زدن, كوزل كوبي.

kl av sig

: لباس كندن, جامه معمولي (در مقايسه با اونيفورم).

kl ckas

: دريچه, روزنه, نصفه در, روي تخم نشستن (مرغ), انديشيدن, پختن, ايجاد كردن, تخم گذاشتن, تخم دادن, جوجه بيرون امدن, جوجه گير ي, درامد, نتيجه, خط انداختن, هاشور زدن.

kl ckningsmaskin

: ماشين جوجه كشي, محل پرورش اطفال زودرس.

kl dd

: ملبس, مزين.

kl dedrkt

: لباس, جامه, لباس محلي, لباس, پوشاك ويژه, كسوت, ظاهر, طرز, جامه پوشانيدن به, لباس پوشانيدن, طرز رفتار.

kl der

: رخت, اسباب, اراستن, پوشاندن, جامه, جامه لباس, ملبوس, رخت, پوشاك, لباس.

kl deshandlare

: پوشاك فروش, لباس فروش, پارچه فروش, بزاز, پارچه پشمي باف, ماهوت فروش.

kl dgalge

: اعلا م كننده, اويزان كننده, معلق كننده, جارختي, چنگك لباس, اسكلت ياچهارچوبه اي كه از سقف اويتخه وداراي بلبرينگ براي حركت دادن ماشين باشد.

kl dmod

: روش, سبك, طرز, اسلوب, مد, ساختن, درست كردن, بشكل در اوردن.

kl dnypa

: گيره چوبي روي رجه لباس.

kl dsel

: اراستن, ارايش كردن, لباس پوشاندن, لباس, ارايش.

kl dsnobb/sprtt

: ادم شيك پوش, شخص.

kl dstreck

: طناب رخت شويي, رجه.

kl mma/blockera/sylt

: مربا, فشردگي, چپاندن, فرو كردن, گنجاندن(با زور و فشار), متراكم كردن, شلوغ كردن, شلوغ كردن(با امد و شد زياد), بستن, مسدود كردن, وضع بغرنج, پارازيت دادن.

kl mmig

: بي پروا, زنده دل, جذاب, بي باك, پرنيرو, سرحال, چالا ك, پرحرارت, باروح, غيور, پر از وزوز, طر سروصدا, پر نيرو.

kl mta/klmtning

: ناقوس عزارا بصدا دراوردن, صداي ضربه ناقوس, صدايي زنگ.

kl mta/klmtning/tull

: باج, هزينه.

kl nga

: بالا رفتن, صعود كردن, ترقي كردن.

kl ngros

: ولگرد, سر گردان.

kl nning/drkt

: جامه بلند زنانه, روپوش, لباس شب, خرقه.

kl nningsliv

: نيم تنه زنانه, دسته گلي كه براي زدن بسينه تهيه ميشود.

kl pare

: گل, لجن, ادم نامرتب وكثيف, ادم كثيف وژوليده.

kl robskyr

: نقاشي سياه قلم, نوعي نقاشي كه فقط با سياه روشن وبدون رنگ اميزي انجام ميشود.

kl rvoajant

: روشن بين, نهان بين.

kl sas

: خراشيدن, خاراندن, خط زدن, قلم زدن, خراش, تراش.

kl ttrare

: بالا رونده, گياه نيلوفري يا بالا رو.

kl ver

: شبدر , شبدر سه برگه, سه پره.

kl vjedjur

: چهارپا, حيوان باربر.

kl/tr ska

: كوبيدن, از پوست دراوردن, كتك زدن, كوزل كوبي.

klabba

: كيك, قالب, قرص, قالب كردن, بشكل كيك دراوردن.

klabbig

: چسبناك, چسبنده, دشوار, سخت, چسبناك كردن.

klack

: پاشنه, پشت سم, پاهاي عقب (جانوران), ته, پاشنه كف, پاشنه جوراب, پاشنه گذاشتن به, كج شدن, يك ور شدن.

klacka

: پاشنه, پشت سم, پاهاي عقب (جانوران), ته, پاشنه كف, پاشنه جوراب, پاشنه گذاشتن به, كج شدن, يك ور شدن.

klackring

: انگشتر خاتم دار.

kladda ner

: الودن, ملوث كردن, اندودن, رنگ كردن.

kladdig

: اغشته, الوده, چرك, چرب, چسبناك, كثيف, لكه دار.

klaff

: ضربه, صداي چلپ, اويخته وشل, برگه يا قسمت اويخته, زبانه كفش, بال وپرزدن مرغ بهم زدن, پرزدن, دري وري گفتن.

klaffa

: چوبخط, حساب, جاي چوبخط, برچسب, اتيكت, نظير, قرين, علا مت, نشان, تطبيق كردن, مطابق بودن, باچوبخط حساب كردن.

klaffbro

: پل متحرك, دريچه متحرك.

klafs

: صداي شكستن يا پرتاب چيزي, له كردن, خورد كردن.

klafsa

: شتك, صداي ترشح, چلپ چلوپ, صداي ريزش, ترشح كردن, چلپ چلوپ كردن, ريختن (باصداي ترشح), داراي ترشح, داراي صداي چلب چلوب.

klaga

: سوگواري كردن (براي), ندبه كردن, زاري كردن , شكايت كردن, غرولند كردن, ناليدن.

klaga/klagan

: تاسف خوردن, زاريدن, سوگواري كردن, سوگواري, ضجه و زاري كردن.

klagan

: تاسف خوردن, زاريدن, سوگواري كردن, سوگواري, ضجه و زاري كردن, سوگواي, مرثيه خواني, ضجه, سوگ, زاري.

klagande

: ناله اميز, محزون, شكوه اميز, سوزناك.

klagoml

: شكايت, دادخواهي.

klagomur

: ديوار قديمي اورشليم, ديوار ندبه.

klagoskri

: شيون كردن, ناله كردن, ماتم گرفتن, ناله.

klagovisa

: سوگواي, مرثيه خواني, ضجه, سوگ, زاري.

klammer

: قلا ب, كروشه.

klammeri

: ستيزه, مجادله.

klampa

: انبوه, دسته, خوشه, ضربه سنگين, مشت, انبوه كردن, جست وخيز نشاط انگيز كردن.

klan

: خاندان, خانواده, طايفه, قبيله, دسته.

klan/stam

: خاندان, خانواده, طايفه, قبيله, دسته.

klander

: انتقاد, سرزنش, سرزنش كردن, سرزنش, ملا مت.

klander/kriticera

: انتقاد, سرزنش, سرزنش كردن.

klanderfri

: بي گناه, بي تقصير, بي عيب.

klanderv rd

: سزاوار سرزنش, شايان توبيخ, مقصر, مقصر, مجرم, گناهكار, سزاوار سرزنش, سزاوار سرزنش, سرزنش كردني.

klanderv rda

: سزاوار سرزنش, سرزنش كردني.

klandervrd/skyldig

: مقصر, مجرم, سزاوار سرزنش, قابل مجازات.

klandra

: مقصر دانستن, عيب جويي كردن از, سرزنش كردن, ملا مت كردن, انتقادكردن, گله كردن, لكه دار كردن, اشتباه, گناه, سرزنش, سرزنش كردن, توبيخ كردن.

klang

: صداي جرنگ جرنگ, صداي شيپور, صداي بهم خوردن اسلحه, صدا كردن.

klang/dallra/knppa

: صدايي كه هنگام كشيدن سيم ساز از ان شنيده ميشود, صداي زه, صداي تودماغي, صداي دنگ دنگ ايجاد كردن.

klangf rg

: دايره زنگي.

klangfull

: صدا دار, طنين انداز, قلنبه, بلند, پرصدا.

klangls

: نازك, باريك, لا غر, نزار, كم چربي, كم پشت, رقيق, كم مايه, سبك, رقيق و ابكي, كم جمعيت, بطور رقيق, نازك كردن, كم كردن, رقيق كردن, لا غر كردن, نازك شدن, كم پشت كردن.

klank

: ژكيدن, لندلند, غرغر كردن, گله كردن, ناله, گله.

klanka

: ژكيدن, لندلند, غرغر كردن, گله كردن, ناله, گله.

klantig

: بدتركيب, زمخت, خام دست, ناازموده.

klapp/klappa

: تر كردن, كهنه را نم زدن, با چيزنرمي كسي رازدن يا نوازش كردن, اندكي, قطعه, تكه, اهسته زدن.

klappa

: نوازش, دست زدن اهسته, قالب, نوازش كردن, دست نوازش برسركسي كشيدن, اهسته دست زدن به, بهنگام, بموقع, بي حركت, ثابت, بطور مناسب.

klappa ihop

: خردكردن, درهم شكستن, ريز ريز شدن, سقوط كردن هواپيما, ناخوانده وارد شدن, صداي بلند يا ناگهاني (در اثر شكستن), سقوط.

klappa till

: باچوب پهن كتك زدن, زدن, پر كردن, ضربت.

klappersten

: توفال, تخته كوبي, توفال چوبي ياسيماني وغيره, توفال كوبي كردن, پوشاندن, موي سر را از ته زدن.

klappra

: جغ جغ يا تلق تلق كردن, صداي بهم خوردن اشيايي مثل بشقاب, لنگي اسب وغيره, صداي تلق تلق, لنگيدن.

klapptr

: كتك زننده, زننده, طبال.

klar

: اشكار, زلا ل, صاف, صريح, واضح, : روشن كردن, واضح كردن, توضيح دادن, صاف كردن, تبرءه كردن, فهماندن, زلا ل, صاف, ناب, روشن, خالص, واضح, صريح, روشن, شفاف, اماده كردن, مهيا كردن, حاضر كردن, اماده.

klar och hgljudd

: شيپورتيز, شيپور.

klara

: در تنگنا كمك يافتن, در سختي بكسي كمك كردن, در وضع خطرناكي انجام وظيفه كردن.

klara av

: اداره كردن, گرداندن, از پيش بردن, اسب اموخته.

klarb r

: درخت گيلا س, البالو.

klarera

: اشكار, زلا ل, صاف, صريح, واضح, : روشن كردن, واضح كردن, توضيح دادن, صاف كردن, تبرءه كردن, فهماندن.

klarering

: اختيار, اجازه, زدودگي, ترخيص.

klarg rande

: روشني, وضوح, توضيح, روشنسازي.

klargra

: توضيح دادن, روشن كردن, باتوضيح روشن كردن, شرح دادن

klarhet

: وضوح, روشني, نظم وترتيب, تميزي, روشني, وضوح, اشكاري, دوره سلا متي وهوشياري, روشن بيني, شفاف بودن, روشني, وضوح, صراحت, شفافي, روشن بيني, روش فكري, تيز بيني, زيركي, عاقلي.

klarhet/stillhet

: ارامش, بي سر وصدايي, صافي, صفا, وقار.

klarinett

: قره ني, كلا رينت.

klarlggande

: توضيح, روشنسازي.

klarmedel

: واضح كننده.

klarna

: روشن كردن, واضح كردن, توضيح دادن.

klarsynthet

: زيركي, فراست, كياست, شخص تيزبين.

klarvaken

: كاملا بيدار, هوشيار, هشيار, اگاه, مسبوق, مراقب, سرحال.

klass

: كلا س, دسته, طبقه, زمره, جور, نوع, طبقه بندي كردن, رده, هماموزگان, رسته, گروه.

klassa

: كلا س, دسته, طبقه, زمره, جور, نوع, طبقه بندي كردن, رده, هماموزگان, رسته, گروه.

klassicism

: سبك باستاني (در ادبيات وهنر), پيروي از سبك هاي يونان وروم.

klassicist

: دانشمند ادبيات باستاني وپيرو سبك هاي باستاني (يونان وروم).

klassificera

: رده بندي كردن.

klassificerad

: رده بندي شده, سري.

klassificerbar

: قابل طبقه بندي.

klassificering

: عمل دسته بندي, طبقه بندي, رده بندي.

klassifikation

: عمل دسته بندي, طبقه بندي, رده بندي.

klassiker

: مطابق بهترين نمونه, ادبيات باستاني يونان و روم, باستاني, مربوط به نويسندگان قديم لا تين ويونان.

klassindelning

: عمل دسته بندي, طبقه بندي, رده بندي.

klassisk

: مطابق بهترين نمونه, ادبيات باستاني يونان و روم, باستاني, مربوط به نويسندگان قديم لا تين ويونان.

klassiska

: رده اي, كلا سيك.

klasskamrat

: همكلا س, هماموز.

klassning

: عمل دسته بندي, طبقه بندي, رده بندي.

klassrum

: اموزگاه, كلا س درس, كلا س, اطاق درس.

klatsch

: كاف, رخنه, ترك, شكاف, ضربت, ترق تروق, تركانيدن, را بصدا دراوردن, توليد صداي ناگهاني وبلند كردن, شكاف برداشتن, تركيدن, تق كردن.

klatschaig

: برجسته, قابل توجه, موثر, گيرنده, زننده.

klaustrofobi

: تنگناترس, مرض ترس از فضاي تنگ ومحصور.

klausul

: بند, ماده.

klav

: كليد, مفتاح, مفتاح, راهنما, نطق اصلي كردن.

klavecin

: نوعي چنگ كه مانند پيانوبشكل ميز است.

klavertramp

: اشتباه بزرگ, سهو, اشتباه لپي, اشتباه كردن, كوكورانه رفتن, دست پاچه شدن و بهم مخلوط كردن.

klaviatur

: صفحه كليد, رديف مضراب, رديف حروف.

klcka

: دريچه, روزنه, نصفه در, روي تخم نشستن (مرغ), انديشيدن, پختن, ايجاد كردن, تخم گذاشتن, تخم دادن, جوجه بيرون امدن, جوجه گير ي, درامد, نتيجه, خط انداختن, هاشور زدن.

klckning

: دريچه, روزنه, نصفه در, روي تخم نشستن (مرغ), انديشيدن, پختن, ايجاد كردن, تخم گذاشتن, تخم دادن, جوجه بيرون امدن, جوجه گير ي, درامد, نتيجه, خط انداختن, هاشور زدن.

kld/tj le

: ژاله, شبنم منجمد, شبنم, سرماريزه, گچك, برفك, سرمازدن, سرمازده كردن, ازشبنم يا برف ريزه پوشيده شدن.

klda

: پوشاندن, اراستن, باپارچه پوشانيدن, باپارچه مزين كردن.

klda

: خارش, جرب, خارش كردن, خاريدن.

klde

: ماهوت.

klder/kl nning/klda

: لباس پوشيدن, جامه بتن كردن, مزين كردن, لباس, درست كردن موي سر, پانسمان كردن, پيراستن.

kldesplagg

: جامه, پوشاك, جامه رو, رخت.

kldh ngare

: جارختي, جالباسي.

kldloge

: اطاق رخت كن (درتلاتر وغيره), اطاق ويژه ارايش.

kldnad

: لباس پوشيدن, جامه بتن كردن, مزين كردن, لباس, درست كردن موي سر, پانسمان كردن, پيراستن.

kldrysning

: سردكردن, خنك شدن, سرما, خنكي, چايمان, مايه دلسردي, نااميد, مايوس.

klds mnad

: خياطي (زنانه).

kldsam

: مناسب, زيبنده, شايسته, درخور.

kldsk p

: جا رختي, قفسه, اشكاف, موجودي لباس.

kldsnobb

: ادم شيك پوش, شخص.

klema

: بناز پروردن, نازپرورده, متنعم كردن.

klema bort

: بره دست اموز, بچه نازپرورده, بناز پروردن, نازپرورده, متنعم كردن.

klematis

: شقايق پيچ, قلماتيس, فل بهار.

klen

: ناتوان, ضعيف, عليل, رنجور, نااستوار.

klen stackare

: ضعيف, سست عنصر, ناتوان, بي بنيه, كم بنيه.

klen/orkesl s

: ناتوان, ضعيف, عليل, رنجور, نااستوار.

klenhet

: ضعف, نا تواني.

klenmod

: حجب, كمرويي, ترسويي, بزدلي, جبن.

klenmodig

: ترسو, كمرو, محجوب.

klenod

: گوهر, جواهر, سنگ گرانبها, زيور, با گوهر اراستن, مرصع كردن.

klent

: كلوچه تخم مرغي سرخ شده.

klentrogen

: دير باور.

klentrogenhet

: دير باوري, شكاكي, بي اعتقادي.

kleptoman

: عاشق سرقت, علا قمند به دزدي.

kleptomani

: جنون سرقت, ميل و اشتياق به دزدي.

klerikal

: دفتري, وابسته به روحانيون.

klerk

: كشيش.

klet

: اندودن, ماليدن, ناشيانه رنگ زدن.

kleta

: اندودن, ماليدن, ناشيانه رنگ زدن.

kletig

: اشفته, بهم خورده, كثيف, شلوغ, شلوغ كار.

klev/klivit

: .

kli

: سبوس, نخاله, پوست گندم.

klia

: خارش, جرب, خارش كردن, خاريدن.

kliande

: خارش دار.

klibbal

: توسه, راز دار, توسكا.

klibbig

: چسبنده, چسبناك, كاملا احساساتي, اهكي, اهك دار, چسبناك, مثل ليمو ترش, چسبناك, چسبنده, دشوار, سخت, چسبناك كردن, چسبناك, رنگ ورو رفته, نخ نما, كهنه.

klibbig/besv rlig

: چسبناك, چسبنده, دشوار, سخت, چسبناك كردن.

klichartad

: كليشه, كليشه كردن, با كليشه چاپ كردن, يك نواخت كردن, رفتار قالبي داشتن.

klichera

: كليشه, كليشه كردن, با كليشه چاپ كردن, يك نواخت كردن, رفتار قالبي داشتن.

klick

: تيك, صداي مختصر, صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين, صدا كردن, دسته, گروه, محفل, دسته علف وغيره, كومه, توده.

klicka

: تيك, صداي مختصر, صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين, صدا كردن, درنرفتن (گلوله يا بمب).

klickar

: تيك, صداي مختصر, صداي حاصله از خوردن سم اسب بزمين, صدا كردن.

klient

: موكل, مشتري, ارباب رجوع.

klientel

: ارباب رجوع, مشتريان, پيروان, موكلين.

klimakterisk

: بحراني, دوران ياءسگي زن.

klimakterium

: ياءسگي, بند امدن قاعدگي, ايست طمث, سن ياس.

klimakterium/menopaus

: ياءسگي, بند امدن قاعدگي, ايست طمث, سن ياس.

klimat

: اب وهوا.

klimat-

: مربوط به اب وهوا.

klimatisk

: مربوط به اب وهوا.

klimatologi

: اب وهوا شناسي, اقليم شناسي.

klimax

: اوج, راس, قله, منتها درجه, باوج رسيدن.

klimp

: قلنبه, كلوخه, گره, تكه, درشت, مجموع, ادم تنه لش, توده, دربست, يكجا, قلنبه كردن, توده كردن, بزرگ شدن

klimpig

: موج دار, متلا طم, ناهنجار, قلنبه, ناصاف, سنگين.

klinga

: تيغه, پهناي برگ, هرچيزي شبيه تيغه, شمشير, استخوان پهن.

klingande

: صداي تيزي شبيه صداي اصابت گلوله به ديوار, صداي غژ, صداي غژايجاد كردن.

klinik

: درمانگاه, بالين, مطب, بيمارستان.

klink

: نواختن ساز زهي, مضراب زدن, مرتعش كردن.

klinka/trumma

: ريشه, ته نخ, ريشه يانخ اويخته, صداي تپ تپ يا زدن روي ميز, ريشه دار, مضراب زدن, اندك, زرزركردن (درساز), روي ميز زدن.

klinkbyggd

: قايق ساخته شده از تخته يا ورقه هاي پرچ شده بهم(بصورت نروماده).

klinker

: اجر لعابي, اجر كاشي, تفاله شيشه دركوره قالگري, پوسته اهن.

klint

: تپه, پشته, تل, توده, توده كردن, انباشتن, قنطوريون اسود

klipp

: بريدن, گسيختن, گسستن, چيدن, زدن, پاره كردن, قطع كردن, كم كردن, تراش دادن (الماس وغيره), عبور كردن,گذاشتن, برش, چاك, شكاف, معبر, كانال, جوي, تخفيف, بريدگي.

klippa

: تخته سنگ, صخره, تكان نوساني دادن, جنباندن, نوسان كردن, سنگ, تخته سنگ يا صخره, سنگ خاره, صخره, جنبش, تكان, برش, بريدگي, چاك, قطع, تقسيم, تفرقه, پراكندگي, اختلا ف.

klippa fr

: چيدن مو, چيدن پشم گوسفند وغيره, بريدن, شكاف دادن, قيچي كردن, اسباب برش قيچي, ماشين برش.

klippa/sk ra bort

: تلا طم, متلا طم شدن, شاخه هاي خشك را زدن, هرس كردن, چيدن, زدن (موي وغيره), دست ياپاي كسي را بريدن, باتنبلي حركت كردن, شلنگ برداشتن.

klippa/skala

: سرشاخه چيدن, قسمت هاي زاءد چيزي را چيدن, تراشيدن, چيدن, كاستن, پوست كندن.

klippare

: اسب اسپانيولي كوچك, خر ماده, ماچه خر.

klippare/snabbseglare

: اسب يا كشتي تندرو, طياره تندرو, بادپا, ماشين موزني, قيچي باغباني.

klippavsats

: طاقچه, لبه, برامدگي.

klippblock

: تكان نوساني دادن, جنباندن, نوسان كردن, سنگ, تخته سنگ يا صخره, سنگ خاره, صخره, جنبش, تكان.

klippbord

: تخته كوچكي كه گيره اي براي نگاه داشتن كاغذ دارد, تخته رسم گيره دار.

klippbrant

: صخره پرتگاه, پرتگاه, سراشيبي تند.

klipperskepp

: اسب يا كشتي تندرو, طياره تندرو, بادپا, ماشين موزني, قيچي باغباني.

klipphylla

: طاقچه, لبه, برامدگي.

klippig

: پرصخره, سنگلا خ, سخت, پرصلا بت.

klippiga

: پرصخره, سنگلا خ, سخت, پرصلا بت.

klippning

: چيدن, تكه چيده شده, عمل كوتاه كردن (مثل مو), اختصار(مخصوصا از اخر), اخبارقيچي شده از روزنامه, مقطع, برش, برنده, قلمه گياه, قلمه زني, برش روزنامه

klipprev

: طاقچه, لبه, برامدگي.

klippspets

: پرتگاه, كمر, تخته سنگ.

klippt

: بريدن, گسيختن, گسستن, چيدن, زدن, پاره كردن, قطع كردن, كم كردن, تراش دادن (الماس وغيره), عبور كردن,گذاشتن, برش, چاك, شكاف, معبر, كانال, جوي, تخفيف, بريدگي.

klippt fr

: اسم مفعول فعل.راعهس

klips

: برش, موزني, پشم چيني, شانه فشنگ, گيره كاغذ, گيره ياپنس, چيدن, بغل گرفتن, محكم گرفتن.

klipsk

: زيرك, ناقلا, باهوش, حيله گر, موذي, زرنگ.

klirra

: جلنگ جلنگ صدا كردن, بصدا دراوردن (شيشه).

klirra/klirrande

: صداي جرنگ جرنگ, طنين زنگ, جرنگ جرنگ كردن, طنين زنگ ايجاد كردن, جرنگيدن.

klirrande

: صداي جرنگ جرنگ, طنين زنگ, جرنگ جرنگ كردن, طنين زنگ ايجاد كردن, جرنگيدن.

klister

: خمير, چسب, سريش, گل يا خمير, نوعي شيريني, چسباندن, چسب زدن به, خمير زدن.

klitoris

: بظر, چوچوله.

kliv

: گام هاي بلند برداشتن, با قدم پيمودن, گشادگشاد راه رفتن, قدم زدن, قدم, گام, شلنگ زدن.

kliva

: گام هاي بلند برداشتن, با قدم پيمودن, گشادگشاد راه رفتن, قدم زدن, قدم, گام, شلنگ زدن.

kliva/klev

: گام هاي بلند برداشتن, با قدم پيمودن, گشادگشاد راه رفتن, قدم زدن, قدم, گام, شلنگ زدن.

klivit

: .

klkborgare

: ادم هرزه, ادم بي فرهنگ وبي ذوق ومادي.

klke

: سورتمه, غلتك, چكش اهنگري, پتك, پتك زدن, سورتمه راندن, سورتمه دراز و باريك, با سورتمه رفتن.

klke/sl de

: درشكه سورتمه, سورتمه راندن.

klla

: سرچشمه, منبع خبر, اصل وسرچشمه, منبع, منشاء.

kllare

: طبقه زير, زير زمين, سرداب, زيرزمين, سرداب, انبار, جاي شراب انداختن, گودال سرچاه, پيش چاه.

kllarv ning

: طبقه زير, زير زمين, سرداب.

kllf rteckning

: تاريخچه ياتوضيح كتب, فهرست كتب, كتاب شناسي.

kllspr ng

: منبع, فواره, منشاء, مخزن, چشمه, سرچشمه.

klmma

: گيره, برش, موزني, پشم چيني, شانه فشنگ, گيره كاغذ, گيره ياپنس, چيدن, بغل گرفتن, محكم گرفتن.

klmmare

: برش, موزني, پشم چيني, شانه فشنگ, گيره كاغذ, گيره ياپنس, چيدن, بغل گرفتن, محكم گرفتن.

klmta

: باج, هزينه.

klnge

: پيچك, ريشه پيچك.

klnning

: فراك, لباس اسموكينگ, رهبانيت, رولباسي, فراك پوشاندن.

klo

: چنگ, پنجه, سرپنجه جانوران, ناخن, چنگال, پنجه اي شكل, چنگ زدن.

kloak

: مجراي فاضل اب, مستراح, مركز مفاسد اخلا قي, گنداب, مجراي فاضل اب, اگو, بخيه زننده, ماشين دوزندگي, گندابراه, مجراي فاضلا ب ساختن.

kloakbrunn

: گودال فاضل اب, چاه مستراح, چاه مستراح.

kloakledning

: گنداب, مجراي فاضل اب, اگو, بخيه زننده, ماشين دوزندگي, گندابراه, مجراي فاضلا ب ساختن.

kloakrr

: گنداب, مجراي فاضل اب, اگو, بخيه زننده, ماشين دوزندگي, گندابراه, مجراي فاضلا ب ساختن.

kloakvatten

: فاضلا ب, گنداب, هرز اب, اگو, پس اب.

klocka

: زمان سنج, تپش زمان سنجي, ساعت.

klocka/iakttar

: پاييدن, ديدبان, پاسداري, كشيك, مدت كشيك, ساعت جيبي و مچي, ساعت, مراقبت كردن, مواظب بودن, بر كسي نظارت كردن, پاسداري كردن.

klocka/ringklocka/bj llra

: زنگ زنگوله, ناقوس, زنگ اويختن به, داراي زنگ كردن, كم كم پهن شدن (مثل پاچه شلوار).

klockan

: ساعت, از روي ساعت.

klockare

: طنين انداز, زنگ زدن.

klockarkrlek

: علا قه, انس.

klockarmband

: بند ساعت.

klockfodral

: قاب ساعت, جعبه ساعت.

klockringning

: سنج, ترتيب زنگهاي موسيقي, سازياموسيقي زنگي, صداي سنج ايجادكردن, ناقوس رابصدا دراوردن, جرنگ جرنگ, طنين زنگ, طنين ناقوس.

klockringning/klinga

: سنج, ترتيب زنگهاي موسيقي, سازياموسيقي زنگي, صداي سنج ايجادكردن, ناقوس رابصدا دراوردن.

klockslag

: ضربه, ضربت, لطمه, ضرب, حركت, تكان, لمس كردن, دست كشيدن روي, نوازش كردن, زدن, سركش گذاردن (مثل سركش روي حرف كاف).

klockspel

: زنگهاي موسيقي, سنتور زنگي, سنج, ترتيب زنگهاي موسيقي, سازياموسيقي زنگي, صداي سنج ايجادكردن, ناقوس رابصدا دراوردن, نوعي الت موسيقي, سنتور.

klockstapel

: برج كليسا, منار, محل ناقوس كليسا.

klocktorn

: برج ناقوس كليسا.

klok

: ديپلوماسي, اراسته, مهذب, با سياست, سياس, سياسي, نماينده سياسي, زنداني سياسي.

klok/vid sunt frnuft

: داراي عقل سليم, عاقل, سالم, معقول, معتدل.

klokhet

: احتياط, حزم, ملا حظه, پروا, فرزانگي, خرد, حكمت, عقل, دانايي, دانش, معرفت.

klokt

: مقتضي, مصلحتي, مقرون بصلا ح, قابل توصيه, كلمه پسونديست بمعني' راه و روش و طريقه و جنبه' و' عاقل.'

klon

: توليد مثل يا ابستني غير جنسي (چه از راه شكفتن وچه از راه تقسيم سلولي).

klona

: توليد مثل يا ابستني غير جنسي (چه از راه شكفتن وچه از راه تقسيم سلولي).

klor

: كلرين.

kloramin

: هرنوع تركيبي كه داراي ازت و كلر باشد.

klorat

: كلرات, نمك اسيد كلريك.

klorera

: اغشته كردن باكلر, با كلر تركيب شدن.

klorgas

: كلرين.

klorkalk

: گرد سفيد كني, گردمخصوص سفيد كردن پارچه.

kloroform

: كلروفورم.

kloroformera

: كلروفورم.

klorofyll

: ماده سبز گياهي, سبزينه, كلروفيل.

klorsyra

: اسيداكسيدكننده بي ثباتي بفرمول.OLCH 3

klorv tesyra

: جوهر نمك.ICH

klosett

: صندوق خانه, پستو, گنجه, خصوصي, مخفي, پنهان كردن, نهفتن, منزوي شدن.

kloss

: بنداوردن, انسداد, جعبه قرقره, اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي, بلوك, كنده, مانع ورادع, قطعه, بستن, مسدود كردن, مانع شدن از, بازداشتن, قالب كردن, توده, قلنبه.

kloster

: خانقاهي, ديري, راهبي, كشيشي, دير, صومعه, خانقاه, كليسا, نام كليساي وست مينستر, صومعه, خانقاه راهبان, دير, رهبانگاه.

kloster-

: رهباني.

klosterbroder

: راهب, تارك دنيا.

klostervsen

: رهبانيت.

klot

: كره, گوي, حباب, زمين, كره خاك, كروي كردن, گرد كردن

klotblixt

: سنگ اسماني بزرگ, شهاب روشن, نارنجك, گلوله انفجاري.

klotformig

: كروي, گرد, گوي مانند, گلبولوار.

klots

: مدل, نمونه, سرمشق, قالب, طرح, نقشه, طرح ريختن, ساختن, شكل دادن, مطابق مدل معيني در اوردن, نمونه قرار دادن.

klotter

: ابله, گول زدن, فريفتن, سروصدا كردن, باشتاب نوشتن, بد نوشتن, خط بد, خط ناخوانا.

klotter/klottra

: بد نوشتن, با شتاب نوشتن, خرچنگ قورباغه اي نوشتن, نامرتب وغير استادانه نقاشي كردن, خط خطي كردن, گشاد نشستن, باشتاب نوشتن, بد نوشتن, خط بد, خط ناخوانا.

klottra

: باشتاب نوشتن, بد نوشتن, خط بد, خط ناخوانا.

klove

: گناه, فساد, فسق و فجور, عادت يا خوي هميشگي, عيب, نفص, بدي, خبث, گيره, نوعي ابزار براي نگهداري قطعات.

klpp

: زبانه زنگ, كف زننده.

klrabbi

: كلم قمري.

klrot/svensk

: اهل سوءد.

klrvoajans

: روشن بيني, بصيرت.

klsa

: خراشيدن, خاراندن, خط زدن, قلم زدن, خراش, تراش.

klta

: اسب كوچك سواري, اسب پير و وامانده, يابو, فاحشه, عيبجويي كردن, نق زدن, ازار دادن, مرتبا گوشزد كردن, عيبجو, نق نقو.

klttra

: بادست وپا بالا رفتن, بسختي بالا رفتن, بالا رفتن, صعود كردن, ترقي كردن.

klubb

: چماق, گرز, خال گشنيز, خاج, باشگاه, انجمن, كانون, مجمع:چماق زدن, تشكيل باشگاه يا انجمن دادن.

klubba

: نوعي كتري فلزي, چماق يا گرز راهزنان, چوبدستي, باطوم ياچوب قانون پاسبان, يار, همدم, رفيق, برادر

klubbflicka

: دانش اموز دانشكده افسري, پسر كهتر, پيشخدمت, پيشخدمتي كردن, پادوي كردن.

klubbhus

: محل باشگاه وانجمن, پانسيون عزبها.

klubbjacka

: جارچي, اعلا م كننده, علا مت گذار (در جاده), هر چيز قرمز ومشتعلي, نوعي كت پشمي ياابريشمي ورزشي, ژاكت مخصوص ورزش.

klubbm stare

: رءيس تشريفات, متصدي تفريحات يا معرف نطاق جلسه.

klubbpojke

: دانش اموز دانشكده افسري, پسر كهتر, پيشخدمت, پيشخدمتي كردن, پادوي كردن.

klubbpojke/klubbflicka

: دانش اموز دانشكده افسري, پسر كهتر, پيشخدمت, پيشخدمتي كردن, پادوي كردن.

klubbrock

: جارچي, اعلا م كننده, علا مت گذار (در جاده), هر چيز قرمز ومشتعلي, نوعي كت پشمي ياابريشمي ورزشي, ژاكت مخصوص ورزش.

kluck

: قدقد, مرغ كرچ, مرغ قپ, ادم احمق و رذل, قدقد كردن.

klucka

: جوش, قل قل, سالك, جوش صورت, صداي قل قل (درحرف زدن), اشكال, بي نظمي, درهم وبرهم سخن گفتن, مغشوش كردن, قدقد, مرغ كرچ, مرغ قپ, ادم احمق و رذل, قدقد كردن.

kludd

: اندودن, ماليدن, ناشيانه رنگ زدن.

kludda

: اندودن, ماليدن, ناشيانه رنگ زدن.

klump

: قلنبه, كلوخه, گره, تكه, درشت, مجموع, ادم تنه لش, توده, دربست, يكجا, قلنبه كردن, توده كردن, بزرگ شدن

klump/klimp

: توده, لخته خون, دلمه شدن, لخته شدن (خون).

klump/trsko/hindra

: كنده, كلوخه, قيد, پابند, ترمز, :سنگين كردن, كندكردن, مسدودكردن, بستن (لوله), متراكم وانباشته كردن, پابند.

klumpeduns

: روستايي, دهاتي, ساده, كفش هاي زمخت سنگين, درشت, بزرگ, ادم تنومند و بدقواره, جانور غول اسا.

klumpig

: بدتركيب, زمخت, خام دست, ناازموده, خام دست, چپ دست, ناشي, كج, مايل, درشت, درشت استخوان, سنگين, گنده, تنه لش, لخت (لاكهت), كودن, زمخت و غيرجذاب, زشت, بي لطف, ناازموده, بيحاصل, بدون سود.

klumpig/ouppfostrad

: زشت, ناهنجار, ناسترده, ژوليده, نامربوط.

klumpigt

: ناشيانه, خام دستانه, شلخته وار.

klunga

: نوعي بازي فوتبال راگبي.

klunga/klampa

: انبوه, دسته, خوشه, ضربه سنگين, مشت, انبوه كردن.

klunga/svrm

: خوشه.

klunk

: جرعه, چشش, مزمزه, خرده خرده نوشي, مزمزه كردن, خرد خرد اشاميدن, چشيدن.

klunk/dricka

: زياد نوشيدن, سر كشيدن, جرعه.

klunk/l ppja p

: جرعه, چشش, مزمزه, خرده خرده نوشي, مزمزه كردن, خرد خرد اشاميدن, چشيدن.

klunka

: قورت, جرعه, لقمه بزرگ, بلع, قورت دادن, فرو بردن, صداي حاصله از عمل بلع.

kluns

: قلنبه, كلوخه, گره, تكه, درشت, مجموع, ادم تنه لش, توده, دربست, يكجا, قلنبه كردن, توده كردن, بزرگ شدن

klunsig

: موج دار, متلا طم, ناهنجار, قلنبه, ناصاف, سنگين.

klunsiga

: موج دار, متلا طم, ناهنجار, قلنبه, ناصاف, سنگين.

klurig

: نيرنگ اميز, خدعه اميز, مهارت اميز, نيرنگ باز.

klut

: وصله, وصله كردن, سرهم كردن.

kluven

: شكافته, شكاف دار, ترك, انشعاب, دوبخشي, شكافتن.

kluvenhet

: همزادي, ثنويت.

klv

: سم, كفشك, حيوان سم دار, باسم زدن, لگد زدن, پاي كوبيدن, رقصيدن, بشكل سم.

klverblad

: چهار راه اتوبان, برگ شبدر.

klvjesadel

: پالا ن.

klyftig

: زيرك, ناقلا, باهوش, حيله گر, موذي, زرنگ.

klyka

: چنگال, محل انشعاب, جند شاخه شدن.

klys

: سوراخهاي دماغه كشتي كه مخصوص عبورطناب است, طناب هاي نگاه دارنده كشتي درحوضچه.

klyschor

: چرند, بي معني, نمايش سطحي وبد.

klyva

: شكافتن, جدا كردن, شكستن, ورامدن, چسبيدن, پيوستن, تقسيم شدن, شكافتن سلول.

klyva i tunna skivor

: طبقه طبقه, ورقه ورقه, ورقه ورقه كردن, رويهم قرار دادن, متورق.

klyvare

: بادبان سه گوش جلو كشتي, لب زيرين, دهان, حرف, ارواره, نوسان كردن, واخوردن, پس زني, وقفه.

klyvare/streta emot

: بادبان سه گوش جلو كشتي, لب زيرين, دهان, حرف, ارواره, نوسان كردن, واخوردن, پس زني, وقفه.

klyvbar

: رخ پذير, قابل شكافته شدن, قابل ورقه ورقه شدن, قابل انشقاق, شكافتني, قابل شكستن وتقسيم, شكافت پذير.

klyvde

: شكاف, ترك, چنگال, شكاف دار, ترك خورده.

klyvde/klyvt

: شكاف, ترك, چنگال, شكاف دار, ترك خورده.

klyvning

: شكافتن, انشقاق, شكستن هسته اتمي.

klyvning/urringning

: رخ, عمل شكافتن, ورقه ورقه شدگي, شكافتگي, تقسيم.

klyvs g

: اره مخصوص برش طولي چوب, اره كردن.

klyvt

: شكاف, ترك, چنگال, شكاف دار, ترك خورده.

kmpa

: ستيز, كشاكش, تقلا كردن, كوشش كردن, دست وپا كردن, منازعه, كشمكش, تنازع.

kmpe/jaktplan

: رزمنده, جنگ كننده, جنگنده, مشت باز.

kn

: زانو, زانويي, دوشاخه, خم, پيچ, زانو داركردن, دامن لباس, لبه لباس, سجاف, محيط, محل نشو ونما, اغوش, سركشيدن, حريصانه خوردن, ليس زدن, با صدا چيزي خوردن, شلپ شلپ كردن, تاه كردن, پيچيدن.

kn a

: زانو زدن.

kn byxor/ridbyxor

: نيم شلواري, شلوار, تنبان.

kn ck/kola

: تافي, اب نبات شامل شكر زرد وشيره.

kn kudde

: بالش زير زانويي, كلا له علف درهم پيچيده.

kn laktig

: دهاتي وار, مسخره, بيشعور, خام دست وبي اطلا ع.

kn lig/kvistig

: گره دار, غامض.

kn lpk

: چماق, چوب زدن, چماق زدن.

kn pa

: ور رفتن, وقت گذراندن, خرده گرفتن.

kn pp

: تلنگر, انگيزش, وسيله تحريك, چيز بيهوده, تلنگر زدن, تحريك كردن, ضربت اهسته و سبك با شلا ق, تكان ناگهاني, تلنگر, تكان دادن, بريدن, قطع كردن, (معمولا بصورت جمع) سينما, گيج, خرف, حواس پرت.

kn ppa

: صداي تند وخشن دراوردن, قار قار كردن, تلپي افتادن, وزش, ضربت, باصداي تلپ.

kn ppa ivg

: (ز.ع.) از خود بيخود شدن, تلنگر, ضربت سبك وناگهاني, تلنگر زدن, :گستاخ, جسور, پر رو.

kn ppa upp

: گشودن دكمه, گشوده.

kn ppe

: گيره قزن قفلي, جفت چپراست, قلا ب, دراغوش گرفتن, بستن

kn sena

: زردپي طرفين حفره پشت زانو, عضلا ت عقب ران, زردپي, زانوي كسيرا بريدن, فلج كردن.

kn/genus

: جنس, تذكير و تانيث, قسم, نوع.

knackig

: فقير, مسكين, بينوا, بي پول, مستمند, معدود, ناچيز, پست, نامرغوب, دون.

knackigt

: بطور فقيرانه, بطور ناچيز, بطور غير كافي.

knackning

: كوبيدن, زدن, درزدن, بد گويي كردن از, بهم خوردن, مشت, ضربت, صداي تغ تغ, عيبجويي.

knagglig

: زبر, خشن, درشت, زمخت, ناهموار, ناهنجار, دست مالي كردن, بهم زدن, زمخت كردن.

knaka

: كاف, رخنه, ترك, شكاف, ضربت, ترق تروق, تركانيدن, را بصدا دراوردن, توليد صداي ناگهاني وبلند كردن, شكاف برداشتن, تركيدن, تق كردن.

knakande

: شكستن هيدروكربورهاي متشكله نفت خام و تبديل ان به هيدروكربورهاي سبكتر.

knall

: گزارش, گزارش دادن.

knalle

: تپه, پشته, تل, توده, توده كردن, انباشتن.

knallrd

: قرمز مايل به زرد, سرخ شدگي, سرخ جامه, پارچه مخمل.

knamn

: كنيه, نام خودماني, كنيه دادن, ملقب كردن, لقب, كنيه, لقب خيالي.

knamn

: كنيه, نام خودماني, كنيه دادن, ملقب كردن.

knap

: ميخ ته كفشهاي ورزشي, گوه, گيره, باگوه و گيره محكم كردن.

knapp

: دكمه, كم, اندك قليل, غير كافي.

knapp/sllsynt

: كمياب, كم, نادر, اندك, تنگ, قليل, ندرتا.

knapp/sn l

: لليم, خسيس, قليل, اندك, نحيف, ناقص.

knapp/snla p

: اندك, كم, معدود, قليل, نحيف, مقدار قليل, كم دادن, بخيلا نه دادن, تخفيف يافتن, ناكافي.

knappa

: كم كردن, كاستن (از), تنزل دادن, فتح كردن, استحاله كردن, مطيع كردن.

knapph lsblomma

: سوراخ دكمه, مادگي, مزاحم شدن.

knapphet

: كميابي.

knapphl

: سوراخ دكمه, مادگي, مزاحم شدن.

knapphndig

: لا غر, نزار, بي بركت, بي چربي, نحيف, ناچيز, موجز, بي شاخ وبرگ, مختصر ومفيد, مختصر.

knappn l

: سنجاق, پايه سنجاقي.

knappn lshuvud

: سر سنجاق, چيز كوچك و ناچيز.

knappn lsstick

: خليدن با نوك سنجاق, رنجانيدن.

knappnlsdyna

: جا سنجاقي, بالشتك, سنجاق گير.

knappnlsspets

: چيز كوچك, با دقت اشاره كردن به.

knappologi

: چيز جزيي, ناچيز, ناقابل, كم بها, بازيچه قرار دادن, سرسري گرفتن.

knapra

: لقمه يا تكه كوچك, گاز زدن, اندك اندك خوردن, مثل بز جويدن.

knapra p

: صداي خرد كردن يا خرد شدن چيزي زير دندان يا زير چرخ وغيره, خرد شدن.

knapra/nafsa

: لقمه يا تكه كوچك, گاز زدن, اندك اندك خوردن, مثل بز جويدن.

knaprig

: مجعد شدن, موجداركردن, حلقه حلقه كردن, چيز خشك وترد, ترد, سيب زميني برشته.

knark

: پيش بيني كردن, اگاهي, داروي مخدر, دارو دادن, تخدير كردن.

knarkare

: شيره اي, استعمال كننده ء هروءين و مواد مخدره.

knarklangare

: دستفروش.

knarr

: صداي غوك دراوردن, شكوه وشكايت كردن, غژغژ كردن, صداي لولا ي روغن نخورده, جيرجيركفش.

knarra

: صداي غوك دراوردن, شكوه وشكايت كردن, غژغژ كردن, صداي لولا ي روغن نخورده, جيرجيركفش.

knarrig

: بد خلق, ترشرو, زودرنج, شرم اور, ادم جسور, كج خلق, ترشرو.

knasboll

: ادم بوالهوس, ادم عجيب غريب, ابله.

knasig

: خل, عجيب وغريب, گمراه كننده.

knasiga

: خارق العاده, غريب, جادو, مرموز.

knast

: گره, بركمدگي, دژپيه, غده, چيز سفت يا غلنبه, مشكل, عقده, واحد سرعت دريايي معادل 01/ 6706 فوت در ساعت, گره زدن, بهم پيوستن, گيرانداختن, گره خوردن, منگوله دار كردن, گره دريايي.

knastra

: صداي ترق وتروق, صداي انفجار پي در پي, صداي انفجار وشكستگي توليد كردن, شكستن.

knatte

: منگنه, فندق شكن, قند شكن گاز انبري.

knatter

: تغ تغ كردن, تلق تلق كردن, وراجي كردن, خر خر كردن, خر خر, تق تق, جغجغه.

knattra

: تغ تغ كردن, تلق تلق كردن, وراجي كردن, خر خر كردن, خر خر, تق تق, جغجغه.

knb ja

: زانو خم كردن, ركوع كردن, سجود كردن, زانو زدن.

knb jer

: زانو زدن.

knb jning

: سجود, خم كردن زانو.

knbyxor

: نيم شلواري, شلوار, تنبان.

knck

: تافي, شكلا ت شكر زرد وعصاره ذرت.

knckare

: يكجور شيريني, ترقه, كلوچه كوچك, فندق شكن.

knd

: رسوا, بد نام, مفتضح, پست, نفرت انگيز شنيع, رسوايي اور, ننگين, بدنام, بدنام رسوا.

knd sak

: انگشت نمايي, رسوايي, بدنامي.

knda

: بدنام رسوا.

knda

: خمير كردن, ورزيدن, سرشتن, اميختن, ماليدن.

kndes

: نمد, پشم ماليده ونمد شده, نمدپوش كردن, نمد مالي كردن .

knega

: كشتارگاه, قتلگاه, تلوتلو خودن, سلا خي كردن, كشتار كردن.

knekt

: رند, ادم رذل, فرومايه, پست و حقير.

knep

: استادي, مهارت, هنر, اختراع, نيرنگ, تزوير, تصنع, حيله بازي, ضد ونقيض گويي, مغالطه, حيله گ ري, حيله بازي, گول زني, نيرنگ.

knep/knyck/kila undan

: جاخالي دادن, اين سو وان سو رفتن, گريز زدن, طفره زدن, تمجمج, اهمال, جاخالي.

knep/konst/lura

: حيله, نيرنگ, خدعه, شعبده بازي, حقه, لم, رمز, فوت وفن, حيله زدن, حقه بازي كردن, شوخي كردن.

knep/vana

: صداي شكستگي, صداي شلا ق, استعداد, حقه, طرح, ابتكار, زرنگي, مهارت.

knepig

: طفره رو.

knepighet

: صداي شكستگي, صداي شلا ق, استعداد, حقه, طرح, ابتكار, زرنگي, مهارت, حقه بازي, دغل زني.

knga

: پوتين ياچكمه, اخراج, چاره يافايده, لگدزدن, باسرچكمه وپوتين زدن.

kning

: افزايش, اضافه.

knip

: دل درد, درد معده.

knippa

: خوشه, گروه, دسته كردن, خوشه كردن.

knippa/klase/bukett

: خوشه, گروه, دسته كردن, خوشه كردن.

knippe

: خوشه.

knippe/tofs

: دسته, طره, منگوله, ريشه پارچه, ته ريش, ريش بزي, كلا له, طره دار يا پرزداركردن.

knipsa

: برش, موزني, پشم چيني, شانه فشنگ, گيره كاغذ, گيره ياپنس, چيدن, بغل گرفتن, محكم گرفتن.

knipslug

: كاردان, فهميده, با هوش, زيركانه.

knirk

: چارچوب اهني, شبكه, پنجره, تيز و دلخراش, گوشت ريز, ساينده.

knirka

: رنده, بخاري تو ديواري, شبكه, پنجره, ميله هاي اهني, قفس اهني, زندان, صداي تصادم نيزه و شمشير, رنده كردن, ساءيدن, ازردن, به زور ستاندن.

knittel

: شعر بد, شعر بند تنباني.

knittelvers

: شعر بد, شعر بند تنباني.

kniv

: چاقو زدن(به), كارد زدن (به), :چاقو, كارد, گزليك, تيغه.

kniv/tillskrare

: برنده, الت تراش, نوعي كرجي, دندان پيش.

knivar/eggj rn

: كارد وچنگال, كارد وچنگال فروشي.

knivhugg

: خنجر زدن, زخم زدن, سوراخ كردن, زخم چاقو, تير كشيدن

knivhugga

: خنجر زدن, زخم زدن, سوراخ كردن, زخم چاقو, تير كشيدن

knivig

: ظريف, خوشمزه, لطيف, نازك بين, حساس.

knivkastning

: ستيزه, مجادله.

knivsegg

: لبه كارد, لبه تيز هرچيزي.

knivskra

: چاقو زدن(به), كارد زدن (به), :چاقو, كارد, گزليك, تيغه.

knivsmed

: كارد فروش, فروشنده الا ت برنده.

knivstyng

: خنجر زدن, زخم زدن, سوراخ كردن, زخم چاقو, تير كشيدن

knix

: ادب, احترام, تعظيم, سلا م يا تواضع كردن.

knixa

: فريب دادن, ازراه فريب وخدعه چيزي را بدست اوردن, ضربت زدن, سرزنش يا طعنه, شوخي, حقه, شاقول, وزنه قپان, منگوله, حركت تندو سريع, سرود ياتصنيف, ضربت, يك شيلينگ.

knl

: دست انداز جاده, ضربت, ضربت حاصله دراثر تكان سخت, برامدگي, تكان سخت (در هواپيماو غيره), تكان ناگهاني, ضربت (توام باتكان) زدن, تكمه, دكمه, زگيل, سيبك, برامدگي زگيل مانند, برجستگي (گ.ش.) قارچ دنبلا ن.

knl/st t/stta

: دست انداز جاده, ضربت, ضربت حاصله دراثر تكان سخت, برامدگي, تكان سخت (در هواپيماو غيره), تكان ناگهاني, ضربت (توام باتكان) زدن.

knlig

: پر از برامدگي, پر از دست انداز, ناهموار, گره دار, برامده, غلنبه, سفت, دشوار, جمع شده, ازدحام كرده, كلا له دار, منگوله دار.

knlig

: جنسي, تناسلي, وابسته به الت تناسلي و جماع.

knlklubba

: توپوز, چماق سرگرد.

knna igen

: تشخيص دادن, شناختن, برسميت شناختن, تصديق كردن.

knnare

: خبره.

knnbar

: قابل ملا حضه, برجسته, پرماس پذير, پرماسيدني, حس كردني, قابل لمس, اشكار, واضح.

knnbara/str nga

: سخت, سخت گير, طاقت فرسا, شاق, شديد.

knnedom

: اگاهي, اطلا ع, هشياري, معرفت, ادراك, شناسايي, اگاهي, تصديق ضمني.

knnem rke

: ارزه, نمره, نشانه, نشان, علا مت, داغ, هدف, پايه, نقطه, درجه, مرز, حد, علا مت گذاشتن, توجه كردن.

knnetecken

: مشخصات, ضابطه, معيار.

knning

: احساس, حس.

knocka

: كوبيدن, زدن, درزدن, بد گويي كردن از, بهم خوردن, مشت, ضربت, صداي تغ تغ, عيبجويي.

knockout

: با ضربت بيهوش كننده اي حريف رابزمين زدن,ضربه فني, ضربه فني كردن, از پا در اوردن, ويران كردن, ضربت قاطع, ممتاز, عالي, با ضربات متوالي از ميدان بدركردن, مغلوب كردن, ضربه فني.

knoddaktig

: سطح صاف, سطح صيقلي, ليز, ساده, مطلق, ماهر, صاف, نرم, يك دست, نرم وصاف كردن, يكدست كردن, جذاب.

knog

: خرحمالي كردن, سخت كار كردن, جان كندن, خسته كردن, ازپادراوردن, حمال مفت, خدمتكار, سيگار.

knog/knoga

: رنج, محنت, كار پر زحمت, كشمكش, ستيز, پيكار, مجادله, بحث وجدل, محصول رنج, زحمت كشيدن, رنج بردن, تور ياتله, دام.

knog/knoga/cigarrett

: خرحمالي كردن, سخت كار كردن, جان كندن, خسته كردن, ازپادراوردن, حمال مفت, خدمتكار, سيگار.

knoga

: خرحمالي كردن, سخت كار كردن, جان كندن, خسته كردن, ازپادراوردن, حمال مفت, خدمتكار, سيگار.

knoga/traska

: اهسته ومحكم حركت كردن, صداي پا, زحمت كشيدن, با زحمت كاري را انجام دادن.

knoge

: بند انگشت (مخصوصا برامدگي پنج انگشت), قوزك پا يا پس زانوي چهار پايان, برامدگي يا گره گياه, قرحه روده, تن در دادن به, تسليم شدن, مشت زدن.

knollra

: حلقه كردن, فردادن, پيچاندن, حلقه, فر.

knollrig

: مجعد, فرفري.

knop

: گره, بركمدگي, دژپيه, غده, چيز سفت يا غلنبه, مشكل, عقده, واحد سرعت دريايي معادل 01/ 6706 فوت در ساعت, گره زدن, بهم پيوستن, گيرانداختن, گره خوردن, منگوله دار كردن, گره دريايي.

knopp

: جوانه, غنچه, شكوفه, تكمه, شكوفه كردن, جوانه زدن, جوانه زدن, درامدن, شروع برشدكردن.

knopp/knoppas

: جوانه, غنچه, شكوفه, تكمه, شكوفه كردن, جوانه زدن.

knoppas

: جوانه, غنچه, شكوفه, تكمه, شكوفه كردن, جوانه زدن.

knorr

: حلقه كردن, فردادن, پيچاندن, حلقه, فر.

knot

: ژكيدن, لندلند, غرغر كردن, گله كردن, ناله, گله.

knot/knota

: ژكيدن, لندلند, غرغر كردن, گله كردن, ناله, گله.

knota

: ژكيدن, لندلند, غرغر كردن, گله كردن, ناله, گله, ناراضي بودن, شكايت كردن, شكوه.

knotig

: استخواني, استخوان دار.

knottra

: جوش, كورك, عرق گز, جوش دراوردن.

knottrig

: دانه دانه, داراي دانه هاي ريز.

knpg ra

: اندك, ايراد گير.

knpp/kn ppa

: ضربت اهسته و سبك با شلا ق, تكان ناگهاني, تلنگر, تكان دادن, بريدن, قطع كردن, : (معمولا بصورت جمع) سينما.

knpp/kn ppa ivg

: (ز.ع.) از خود بيخود شدن, تلنگر, ضربت سبك وناگهاني, تلنگر زدن, :گستاخ, جسور, پر رو.

knppa ihop

: گيره قزن قفلي, جفت چپراست, قلا ب, دراغوش گرفتن, بستن

knppa/nafsa

: بشكن, گسيختن, قاپيدن, گاز ناگهاني سگ, قزن قفلي, گيره فنري, لقمه, يك گاز, مهر زني, قالب زني, چفت, قفل كيف وغيره, عجله, شتابزدگي, ناگهاني, بي مقدمه, گاز گرفتن, قاپيدن, چسبيدن به, قاپ زدن, سخن نيش دار گفتن, عوعو كردن.

kns

: باد كردن, اماس كردن, متورم كردن, باد غرور داشتن, تورم, برجستگي, برجسته, شيك, زيبا (د.گ.- امر.) عالي

kns tta

: قبول كردن, اتخاذ كردن, اقتباس كردن, تعميد دادن, نام گذاردن (هنگام تعميد), در ميان خود پذيرفتن, به فرزندي پذيرفتن.

knsel

: احساس, حس.

knselspr t

: احساس كننده, ديده بان, سخن استمزاجي.

knsk l

: كاسه زانو, استخوان كشگك.

knsk rtel

: غده جنسي (بيضه يا تخمدان).

knsla

: احساسات, هيجانات, شور, هيجاني, احساس, حس.

knsliga

: حساس, نفوذ پذير, داراي حساسيت.

knslighet/delikatess

: ظرافت, دقت, نازك بيني, خوراك لذيذ.

knslobetonad

: وابسته به احساسات.

knslokyla

: سردي, انجماد, كمي تمايل در قواي جنسي.

knsorgan

: اندامهاي تناسلي.

knsumg nge

: مقاربت جنسي, جفت گيري, جماع, اميزش جنسي.

knubbig

: خپله, چاق, گوشتالو, پهن رخسار, خپله, چاق, گوشتالو.

knubbiga

: خپله, چاق, گوشتالو, پهن رخسار.

knuff

: نشاندن, فشار دادن.

knuff/knuffa/sl

: قفسه جاي ظرف, بوفه, اشكاف, رستوران, كافه, مشت, ضربت, سيلي.

knuffa

: نشاندن, فشار دادن.

knuffa/knuffas

: تنه, هل, تكان, تنه زدن.

knuffa/knuffas/tr ngas

: هل دادن, فشار دادن, تكان دادن, بزور وادار كردن, پيش بردن, فريفتن, گول زدن, تكان, شتاب, عجله, فشار, زور.

knuffa/lunka

: اهسته دويدن, جلو امدگي يا عقب رفتگي, باريكه, بيقاعدگي, هل دادن, تنه زدن به.

knuffande

: دلير, ماجراجو, جسور, باپشتكار, پر رو.

knuffas

: هل دادن, فشار دادن, تكان دادن, بزور وادار كردن, پيش بردن, فريفتن, گول زدن, تكان, شتاب, عجله, فشار, زور.

knull

: گاييدن, سپوختن.

knulla

: يخچال برقي, سردخانه, دستگاه مبرد, گاييدن, سپوختن.

knusslig

: خسيس, چشم تنگ, خسيسانه.

knussligt

: خسيس, چشم تنگ, خسيسانه.

knut

: گره پشم ياپارچه, كورك, گره چوب, خار, گره.

knut/knop

: گره, بركمدگي, دژپيه, غده, چيز سفت يا غلنبه, مشكل, عقده, واحد سرعت دريايي معادل 01/ 6706 فوت در ساعت, گره زدن, بهم پيوستن, گيرانداختن, گره خوردن, منگوله دار كردن, گره دريايي.

knuta

: گره.

knutig

: گره دار, غامض.

knutpiska

: شلا ق, تازيانه زدن.

knutpunkt

: نقطه اتصال, اتصال, برخوردگاه.

knyck

: تكان ناگهاني, ناگهان كشيدن, جمع شدن, بهم كشيدن, گره زدن, فشردن, پيچاندن, سركوفت دادن, منقبض شدن, كشش, حركت يا كشش ناگهاني.

knyckig

: نامنظم رونده, تشنجي, متناوب, خشكانده شده در افتاب.

knyckla

: چين, شكن, خط اطوي شلوار, چين دار كردن, چين دار شدن

knyst

: صدا, اوا, سالم, درست, بي عيب, استوار, بي خطر, دقيق, مفهوم, صدا دادن, بنظر رسيدن, بگوش خوردن, بصدا دراوردن, نواختن, زدن, بطور ژرف, كاملا, ژرفاسنجي كردن, گمانه زدن.

knyta

: دستمال گردن, كراوات, بند, گره, قيد, الزام, علا قه, رابطه, برابري, تساوي بستن, گره زدن, زدن.

knyte

: بقچه, بسته, مجموعه, دسته كردن, بصورت گره دراوردن, بقچه بستن.

knytkalas

: مهماني دانگي (كه هركسي خرج خودش را ميدهد).

knytn vs-

: مشتي.

knytnve

: مشت, مشت زدن, بامشت گرفتن, كوشش, كار.

knytnvsslag

: مشروب مركب از شراب ومشروبات ديگر, كوتاه, قطور, مشت, ضربت مشت, قوت, استامپ, مهر, مشت زدن بر, منگنه كردن, سوراخ كردن, پهلوان كچل.

knytsk rp

: عمامه, كمربند, حمايل نظامي وغيره, ارسي, قاب دورشيشه در ياپنجره كه شامل ميله هاي چوبي بين شيشه ها نيز ميباشد, پنجره, پنجره گلخانه, حمايل زدن, پنجره گذاردن.

ko

: گاوماده, ماده گاو, ترساندن, تضعيف روحيه كردن.

koaffr

: ارايشگر مو, سلماني براي مرد و زن.

koaffyr

: ارايش مو, مردي كه سلماني زنانه باشد.

koagulation

: انعقاد, دلمه شدگي, لختگي, لخته شدن, ماسيدن.

koagulera

: بستن, دلمه كردن, لخته شدن (خون).

koagulering

: انعقاد, دلمه شدگي, لختگي, لخته شدن, ماسيدن.

koala

: كوالا جانوري استراليايي از خانواده خرسها.

koalition

: اءتلا ف, پيوستگي, اتحاد موقتي.

koaxialkabel

: كابل هم محور.

kobbe

: جزيره كوچك, جاي پرت و دور افتاده.

kobbel

: پينه دوز.

kobolt

: كبالت, فلز لا جورد.

kobra

: مار عينكي, كفچه مار, مار كبري.

kock

: اشپز, پختن.

kock/k ksmstare

: سراشپز.

kocka

: اشپز, پختن.

kod

: رمز, رمزي كردن, برنامه, دستورالعملها.

koda

: رمزي كردن.

kodad

: رمزي, رمزي, رمزي شده.

kodande

: رمزگذاري, برنامه نويسي.

kodex

: مجموعه قوانين, دستخط كهنه, نسخه قديمي.

kodifiera

: رمزي كردن, تدوين كردن.

kodifiering

: جمع وتدوين قوانين, وضع قوانين, قانون نويسي.

kodning

: رمزگذاري, برنامه نويسي, رمز گذاري.

koefficient

: ضريب, عامل مشترك.

koexistens

: همزيستي.

koffein

: كافلين.

koffert

: شاه سيم.

kofot

: اهرم, ديلم.

kofot/br ckjrn

: اهرم, ديلم.

kofot/dyrk

: ديلم مخصوص دزدان.

kofta

: ژاكت كش باف پشمي, پارچه ژاكت.

kofta/stickad yllev st

: ژاكت كش باف پشمي, پارچه ژاكت.

koger

: تركش, تيردان, بهدف خوردن, درتير دان قرار گرفتن, لرزيدن, ارتعاش.

kognat

: هم ريشه, همجنس, واژه هم ريشه.

kognatisk

: هم ريشه, همجنس, واژه هم ريشه.

kogubbe

: گاوچران.

kohandel

: عمل غلتان الوار وكنده درخت وانداختن ان برودخانه, كنده غلتاني, همكاري متقابل.

kohandla

: غلتاندن الوار وانداختن انها به اب, همكاري كردن.

koheent

: چسبيده, مربوط, داراي ارتباط يا نتيجه منطقي.

koherens

: چسبيدگي, ارتباط (مطالب), وابستگي.

kohesion

: پيوستگي, چسبندگي, هم بستگي, جاذبه مولكولي.

kohesions-

: چسباننده, چسبناك.

kohort

: گروه, پيرو, طرفدار, همكار.

kohud

: چرم يا پوست گاو.

koj

: حرف توخالي وبي معني, خوابگاه (دركشتي يا ترن), هرگونه تختخواب تاشو.

koj/ankarplats

: خوابگاه كشتي, اطاق كشتي, لنگرگاه, پهلوگرفتن, موقعيت, جا.

koja

: اطاق كوچك, خوابگاه (كشتي), كلبه, كابين.

kojplats

: حرف توخالي وبي معني, خوابگاه (دركشتي يا ترن), هرگونه تختخواب تاشو.

kok stryk

: خيلي بزرگ, بسيار عظيم, پر سر و صدا.

koka

: كورك, دمل, جوش, التهاب, هيجان, تحريك, جوشاندن, بجوش امدن, خشمگين شدن.

koka av

: جوشانيدن, پختن, گواريدن.

koka ihop

: درست كردن, جعل كردن, اختراع كردن, تركيب كردن, پختن, گواريدن, توطله, دوز وكلك, دسيسه.

koka ihop/hitta p

: توطله, دوز وكلك, دسيسه.

koka/laga mat/kock/kokerska

: اشپز, پختن.

kokain

: كوكاءين.

kokbok

: كتاب اشپزي, كتاب طباخي.

kokett

: لوند, عشوه گري, عشوه گر, طناز, لا سي, طنازي كردن, زن عشوه گر, زن لا سي, لوند, عشوه گر, لا سي.

kokett/behagsjuk

: عشوه گر, لا سي.

kokettera

: لوند, عشوه گري, عشوه گر, طناز, لا سي, طنازي كردن, لا س, حركت تند وسبك, لا س زدن, اينسو وانسو جهيدن.

kokettera/fl rta

: لا س, حركت تند وسبك, لا س زدن, اينسو وانسو جهيدن.

koketteri

: عشوه گري, دلبري, ناز, طنازي, غمزه, كرشمه.

kokill

: سردكردن, خنك شدن, سرما, خنكي, چايمان, مايه دلسردي, نااميد, مايوس.

kokkonst

: اشپزي, اشپزخانه.

kokong

: پيله, پيله كرم ابريشم.

kokoppor

: ابله گاوي.

kokos

: نارگيل.

kokosnt

: نارگيل.

kokospalm

: درخت كاكاءو, كاكاءو, درخت نارگيل, درخت نارگيل

kokott

: زن جوان بد اخلا ق وجلف, هرزه.

kokplatta

: سنبه قالب, حقه, شوخي فريب اميز, ميخ سرپهن زدن, گل ميخ زدن, باسنبه يا ميله بريدن, با دندانه ماشين وغيره بريدن.

koks

: زغال كوك, زغال سنگ سوخته, تبديل به زغال كردن.

koks/coca-cola

: زغال كوك, زغال سنگ سوخته, تبديل به زغال كردن.

koksa

: زغال كوك, زغال سنگ سوخته, تبديل به زغال كردن.

koksalt

: نمك طعام, نمك ميوه, نمك هاي طبي, نمكدان (سالتسهاكعر), نمكزار(مارسه سالت), نمك زده ن به, نمك پاشيدن, شور كردن.

kokspis

: چراغ خوراك پزي.

kokvr

: اشپزخانه كوچك.

kol

: ذغال خالص, كربن, الماس بيفروغ, زغال سنگ, زغال, زغال كردن.

kol-

: كربن دار.

kol ngare

: ذغال سنگ, كشتي, ذغال گيري.

kolagulera

: بستن, دلمه كردن, لخته شدن (خون).

kolbox

: سنگر وپناهگام زير زميني, انباربزرگ, پرشدن انبار, سطل ذغال, جا ذغالي, كج بيل, گام تند, گريز, عقب نشيني, روزنه, دريچه, سوراخ كردن, بسرعت دويدن, در رفتن.

kolera

: وبا.

kolerisk

: سودايي مزاج, عصباني.

kolesterin

: ماده بفرمول OH 54H 72C (موجد تصلب شراءين).

kolesterol

: ماده بفرمول OH 54H 72C (موجد تصلب شراءين).

kolflt

: ناحيه ذغال خيز.

kolgruva

: كان ذغال سنگ(ياساختمان وابسته به ان), تجارت ذغال, ذغال فروشي.

kolgruvearbetare

: ذغال سنگ, كشتي, ذغال گيري.

kolhaltig

: ذغال دار, ذغال خيز.

kolhydrat

: تركيبات خنثي كربن واكسيژن وهيدرژن.

kolibri

: مرغ مگس خوار, مرغ زرين پر.

kolik

: قولنج, قولنجي, بخار ياگاز معده.

kolik/magknip/gn lla

: شكايت, شكوه كردن, نق نق زدن, گله كردن, گله, محكم گرفتن, با مشت گرفتن, ازردن, فهميدن, گير, گرفتن, چنگ, تسلط, مهارت, درد سخت, تشنج موضعي, قولنج.

koling

: باربرلنگرگاه بندر, وابسته به مسافات دور.

kolit

: اماس قولون, ورم مخاط روده بزرگ.

kolja

: ماهي روغن كوچك, قسمي ماهي.

koll

: جلوگيري كردن از, ممانعت كردن, سرزنش كردن, رسيدگي كردن, مقابله كردن, تطبيق كردن, نشان گذاردن, چك بانك

kolla

: جلوگيري كردن از, ممانعت كردن, سرزنش كردن, رسيدگي كردن, مقابله كردن, تطبيق كردن, نشان گذاردن, چك بانك

kollaboratr

: همدست, ياور.

kollaborera

: همدستي كردن, باهم كار كردن, تشريك مساعي.

kollaps

: فروريختن, متلا شي شدن, دچار سقوط واضمحلا ل شدن, غش كردن, اوار.

kollapsa

: فروريختن, متلا شي شدن, دچار سقوط واضمحلا ل شدن, غش كردن, اوار.

kollationera

: تلفيق.

kollationera/j mfra

: تلفيق.

kollega

: هم كار, هم قطار.

kollegial

: مربوط به دانشكده, دانشكده اي.

kollekt

: گرداوري, گرداورد, كلكسيون, اجتماع, مجموعه.

kollektion

: گرداوري, گرداورد, كلكسيون, اجتماع, مجموعه.

kollektiv

: بهم پيوسته, انبوه, اشتراكي, اجتماعي, جمعي, بخش, مزرعه اشتراكي, صميمانه گفتگو كردن, راز دل گفتن.

kollektivf rhandlingar

: مذاكرات دسته جمعي كارمندان با كارفرما.

kollektivisera

: اشتراكي كردن.

kollektivism

: اجراي اصول اشتراكي درزندگي, سيستم اقتصادي مشترك, وسايل توليد دسته جمعي ومشترك.

kollektivt

: مجتمعا.

kollektor

: تحصيلدار, جمع كننده, فراهم اورنده, گرد اورنده.

kolli

: بسته, عدل بندي, قوطي, بسته بندي كردن.

kollidera

: تصادم كردن, بهم خوردن.

kollidera med

: مصادم, گرفتار, دچار.

kollision

: تصادم, برخورد.

kollokvium

: مكالمه, محاوره, كنفرانس.

kollrig

: ديوانه, عصباني, از جا در رفته, شيفته, عصباني كردن, ديوانه كردن.

kolofonium

: راتيانه, كلوفون, كلوفون زدن.

kolon

: دونقطه يعني اين علا مت :, روده بزرگ, قولون, معاء غلا ظ, ستون روده.

koloni

: مستعمره, مستملكات, مهاجر نشين, جرگه.

kolonial

: مستعمراتي.

kolonialism

: استعمار, سياست مستعمراتي.

kolonisation

: استعمار, مهاجرت, كوچ.

kolonisera

: تشكيل مستعمره دادن, ساكن شدن در, مهاجرت كردن.

kolonisering

: استعمار, مهاجرت, كوچ.

kolonist

: چمباتمه زن, قوزكن, اقامت گزين درزمين غير معمور.

kolonitrdg rd

: سهم, جيره, تسهيم.

kolonn

: ستون.

kolonnad

: رديف ستون, ستون بندي, رديف درخت.

kolorera

: رنگ, فام, بشره, تغيير رنگ دادن, رنگ كردن, ملون كردن.

kolorering

: رنگ اميزي.

kolorimeter

: رنگ سنج.

kolorit

: رنگ اميزي.

koloss

: عظيم الجثه, چيز غول پيكر وگنده, جانور بزرگ دريايي كه در كتاب عهد عتيق نام برده شده, نهنگ.

koloss/sjodjur

: جانور بزرگ دريايي كه در كتاب عهد عتيق نام برده شده, نهنگ.

kolossal

: ماموت, فيل بزرگ دوره ماقبل تاريخ.

kolport r

: كتاب فروش دوره گرد, فروشنده دوره گرد.

kolportage

: دوره گردي, دتسفروشي, طوافي.

kolsyra

: گاز اسيد كربونيك.

kolt

: فراك, لباس اسموكينگ, رهبانيت, رولباسي, فراك پوشاندن.

kolumbarium

: دخمه مردگان, جاي نگهداري خاكستر مردگان, سوراخ (شبيه لا نه كبوتر).

kolumn

: ستون.

kolumnist

: مقاله نويس.

kolv

: سنبه, ميله متحرك, پيستون.

kolvte

: تركيبات هيدروكربن.

kom

: بتونه سربي (براي نگاهداري قاب شيشه), ميله سربي, بتونه سربي, امد, گذشته فعل امدن.

kom ihg

: بخاطراوردن, ياد اوردن, بخاطر داشتن.

kom nu

: پيشرفت كردن, جلو رفتن.

koma

: اغماء, بيهشي.

kombination

: تركيب.

kombinera

: تركيب كردن.

kombinerad

: تركيب شده.

komedi

: نمايش خنده دار, شاد نمايش, كمدي.

komedienn

: زني كه در نمايش هاي خنده اور بازي ميكند.

komet

: ستاره دنباله دار.

komfort

: راحت, اسودگي, اسايش, مايه تسلي, دلداري دادن (به), اسايش دادن.

komfortabel

: راحت.

komih g

: حافظه.

komiker

: نوينسده نمايش هاي خنده دار, هنرپيشه نمايش هاي خنده دار.

komisk

: خنده دار, مضحك, وابسته به كمدي.

komma

: امدن, رسيدن.

komma igng

: شروع, اغاز, اغازيدن, دايركردن, عازم شدن.

komma p efterklken

: مادون, كهنه, بي خبر از رسوم, دغل.

komma ur bruk

: متروكه, عدم استعمال, ترك كردن, ترك استعمال(چيزي را)كردن.

kommando

: فرمان.

kommandobrygga

: پل, جسر, برامدگي بيني, سكوبي درعرشه كشتي كه مورد استفاده كاپيتان وافسران قرار ميگيرد, بازي ورق, پل ساختن, اتصال دادن.

kommandoord

: فرمان.

kommatecken

: نام اين نشان (,), ويرگول.

kommatera

: نقطه گذاري كردن, نشان گذاري كردن, نقطه دار.

kommatering

: نقطه گذاري, نشان گذاري.

kommend r

: ناخدا, افسر فرمانده دريايي.

kommendant

: افسر فرمانده, فرمانده.

kommendera

: ستودن, ستايش كردن.

kommendrkapten

: فرمانده, ارشد, سركرده, تخماق.

kommensurabel

: تناسب پذير.

kommentar

: توضيح, تفسير, سفرنگ, تقريظ, رشته يادداشت, گزارش رويداد.

kommentator

: مفسر, سفرنگ گر, توضيح دهنده.

kommentera

: حاشيه نوشتن.

kommer

: امدن, رسيدن, رفتن, پيشرفت, وضع زمين, مسير, جريان, وضع جاده, زمين جاده, پهناي پله, گام, عزيمت, مشي زندگي, رايج, عازم, جاري, معمول, موجود.

kommer att

: خواست, اراده, ميل, خواهش, ارزو, نيت, قصد, وصيت, وصيت نامه, خواستن, اراده كردن, وصيت كردن, ميل كردن, فعل كمكي 'خواهم. '

kommer inte att

: .= will not

kommersialisera

: بصورت تجارتي دراوردن, جنبه تجارتي دادن به.

kommersialisering

: تبديل بصورت بازرگاني, تجارتي كردن.

kommersiell

: تجارتي, بازرگاني.

kommersiella

: تجارتي, بازرگاني.

kommissarie

: كميسر, فروشگاه مخصوص كارمندان يك اداره.

kommission

: ماموريت, تصدي, حق العمل, فرمان, حكم, هيلت, مامورين, كميسيون, انجام, : گماشتن, ماموريت دادن.

kommissionsarvode

: ماموريت, تصدي, حق العمل, فرمان, حكم, هيلت, مامورين, كميسيون, انجام, : گماشتن, ماموريت دادن.

kommit

: امدن, رسيدن.

kommitt

: هيلت يا كميته, كميسيون, مجلس مشاوره.

kommittent

: اصلي, عمده, مايه, مدير.

kommitterad

: عضو هيلت, مامور عالي رتبه دولت.

kommod

: دستشويي.

kommun

: شهردار, شهريا بخشي كه داراي شهرداري است.

kommun/stad

: شهردار, شهريا بخشي كه داراي شهرداري است.

kommunal

: وابسته بشهرداري, شهري.

kommunal sjlvstyrelse

: حكومت محلي, حاكم محلي.

kommunalf rvaltning

: حكومت محلي, حاكم محلي.

kommunalisera

: بدست شهرداري دادن, شهردار كردن, شهر سازي.

kommunicera

: گفتگوكردن, مكاتبه كردن, كاغذ نويسي كردن, مراوده كردن, مرتبط بودن با, مراوده داخلي داشتن, مبادله كردن, اميزش كردن, معاشرت كردن, داراي مراوده.

kommunicerbar

: قابل ارتباط, مسري.

kommunik

: ابلا غ رسمي, اطلا عيه رسمي يا اداري, اعلا ميه.

kommunikation

: ارتباط, مكاتبه.

kommunikationer

: ارتباطات.

kommunikationsradio

: راديو, راديويي, با راديو مخابره كردن, پيام راديويي فرستادن.

kommunism

: اصول اشتراكي, مرام اشتراكي, كمونيسم.

kommunist

: مخفف كلمه communist, كمونيست, طرفدار مرام اشتراكي, مربوط به كمونيسم.

kommunistisk

: طرفدار مرام اشتراكي, مربوط به كمونيسم, وابسته بكمونيسم.

kommutator

: الت تغييردهنده جهت برق, كموتاتور, سويگر.

kommutera

: هدايت وتغيير(يك يا چند جريان براي ايجاد جريان مداوم).

kompakt

: فشرده, فشرده كردن.

kompani

: شركت.

kompanjon

: سهيم وشريك در تجارت وغيره, شريك, شريك شدن ياكردن, شريك, همدست, انباز, همسر, يار.

kompanjon/kamrat

: هم پيوند, همبسته, اميزش كردن, معاشرت كردن, همدم شدن, پيوستن, مربوط ساختن, دانشبهري, شريك كردن, همدست, همقطار, عضو پيوسته, شريك, همسر, رفيق.

kompanjonskap

: رداي روحاني, جبه, نوك, راس, پوشاندن, قطع كردن, انبازي, مشاركت, شركاء.

komparabel

: قياس پذير, قابل مقايسه.

komparation

: مقايسه, تطبيق, سنجش, برابري, تشبيه.

komparativ

: تطبيقي, مقايسه اي, نسبي, تفضيلي (بطور اسم), درجه تفضيلي, صفت تفضيلي.

komparera

: مقايسه كردن, برابركردن, باهم سنجيدن.

kompass

: قطب نما, پرگار.

kompatibel

: همساز.

kompatibelt

: همساز.

kompatibilitet

: سازش پذيري, سازگاري, دمسازي, مطابقت.

kompatibla

: همساز.

kompendium

: خلا صه, زبده, مختصر, كوتاهي, اختصار.

kompensation

: جبران كردن, خنثي كردن.

kompensera

: تاوان دادن, پاداش دادن, عوض دادن, جبران كردن.

kompenserad

: چاپ افست, جابجاسازي, مبدا, نقطه شروع مسابقه, چين, خميدگي, انحراف, وزنه متعادل, رقم متعادل كننده, متعادل كردن, جبران كردن, خنثي كردن, چاپ افست كردن.

kompetens

: صلا حيت, شايستگي, كفايت, سررشته, صلا حيت, لياقت, شايستگي.

kompetent

: لا يق, ذي صلا حيت, شايسته, داراي سر رشته.

kompilat

: گرداوري, تاليف, تلفيق.

kompilatation

: گرداوري, تاليف, تلفيق.

kompilation

: گرداوري, تاليف, تلفيق.

kompilator

: همگردان.

kompilera

: همگرادني كردن.

kompis

: پرشكوفه, رفيق, يار, مرد, شخص, ادم, مردكه, يارو, شخص تابع, ادم پيرو, شخص وابسته.

kompis/styrman/para

: لنگه, جفت, همسر, كمك, رفيق, همدم, شاگرد, شاه مات كردن, جفت گيري يا عمل جنسي كردن.

komplement

: الحاقي, افزوده, فرعي, ملا زم, ضميمه, معاون, يار, كمك(د.- من.)فرع, قسمت الحاقي, صفت فرعي.

komplementerande

: متمم, متممي.

komplementr

: متمم, متممي.

komplett

: تمام, كامل.

kompletta

: تمام, كامل.

komplettera

: تمام, كامل.

komplettering

: اتمام, تكميل.

komplettering/avslutning

: اتمام, تكميل.

komplex

: پيچيده, مختلط.

komplexa

: پيچيده, مختلط.

komplexitet

: پيچيدگي, پيچيدگي, كار پيچيده, بغرنج, بغرنجي.

komplicera

: پيچيده كردن, پيچيدن, بغرنج كردن.

komplikation

: پيچيدگي, بغرنجي, عوارض, عواقب.

komplimang

: تعارف, تعريف, درود, تعريف كردن از.

komplimentera

: تعارف, تعريف, درود, تعريف كردن از.

komplott

: توطله, دسيسه, نقشه خيانت اميز, نقشه, طرح, موضوع اصلي, توطله, دسيسه, قطعه, نقطه, موقعيت, نقشه كشيدن, طرح ريزي كردن, توطله چيدن.

komponent

: اجزاء, تركيب كننده, تركيب دهنده, جزء.

komponera

: سرودن, ساختن, درست كردن, تصنيف كردن.

komponerad

: تركيب شده, مركب, ارام, خونسرد.

komponist

: سراينده, نويسنده, سازنده, مصنف, اهنگ ساز.

komposant

: اجزاء, تركيب كننده, تركيب دهنده, جزء.

komposit

: مركب.

komposit r

: سراينده, نويسنده, سازنده, مصنف, اهنگ ساز, حروفچين, سازنده, اهنگ ساز.

komposition

: تركيب, ساخت, انشاء, سرايش, قطعه هنري.

kompositmaterial

: مركب.

kompost

: مخلوط, مواد مقوي نباتات, كود دادن.

kompostera

: مخلوط, مواد مقوي نباتات, كود دادن.

kompott

: كمپوت, خوشاب.

kompress

: متراكم كردن.

kompression

: تراكم, متراكم سازي.

kompressor

: متراكم كننده.

kompressorhjul

: وادار كننده, پيش برنده, تشجيح كننده.

komprimera

: فشرده, فشرده كردن, متراكم كردن.

komprimera/kompakt

: فشرده, فشرده كردن.

komprimerad

: فشرده, متراكم.

komprimerade

: فشرده, متراكم.

kompromettera

: تراضي, مصالحه, توافق, مصالحه كردن, تسويه كردن.

kompromiss

: تراضي, مصالحه, توافق, مصالحه كردن, تسويه كردن.

kompromissa

: تراضي, مصالحه, توافق, مصالحه كردن, تسويه كردن.

kon

: مخروط, ميوه كاج, هرچيز مخروطي ياكله قندي, مخروطي شكل كردن, قيف(براي بستني قيفي).

kona

: مخروط, ميوه كاج, هرچيز مخروطي ياكله قندي, مخروطي شكل كردن, قيف(براي بستني قيفي).

koncentrat

: متمركز كردن, تمركز دادن, تغليظ.

koncentration

: برش, قطع, تفرقه, نفاق.

koncentrationslger

: بازداشتگاه زندانيان سياسي يا اسراي جنگي.

koncentrera

: متمركز كردن, تمركز دادن, تغليظ.

koncentricitet

: متحدالمركز, بودن.

koncentrisk

: هم مركز, متحد المركز.

koncentriska

: هم مركز, متحد المركز.

koncept

: (thguard) حواله, برات, برات كشي, طرح, مسوده, پيش نويس, برگزيني, انتخاب, چرك نويس, طرح كردن, :(thguard) (انگليس) اماده كردن, از بشكه ريختن.

konception

: حاملگي, لقاح تخم وشروع رشد جنين, ادراك, تصور.

konceptions-

: تعقلي, ادراكي.

koncern

: گروه, گروه بندي كردن.

koncession

: فرمان, فتواي كليسايي, سوگند, تصويب, جواز, تاييد رسمي, داراي مجوز قانوني دانستن, ضمانت اجرايي معين كردن, ضمانت اجرايي قانون.

koncessionsinnehavare

: صاحب امتياز.

koncessiv

: امتيازي, تصديقي, حق الا متيازي.

koncis

: مختصر, موجز, كوتاه, لب گو, فشرده ومختصر.

kondens

: هم چگال, چگاليده, تغليظ شده, منقبض شده, خلا صه شده.

kondensat

: هم چگال, چگاليده, تغليظ شده, منقبض شده, خلا صه شده.

kondensation

: چگالش, خلا صه, جمع شدگي, تكاثف, تغليظ.

kondensera

: هم چگال, چگاليده, تغليظ شده, منقبض شده, خلا صه شده, هم چگال كردن, متراكم كردن, تغليظ كردن, منقبض كردن, مختصرومفيدكردن, خلا صه كردن, چگاليدن.

kondensering

: چگالش, خلا صه, جمع شدگي, تكاثف, تغليظ.

kondensvatten

: چگالش, خلا صه, جمع شدگي, تكاثف, تغليظ.

kondition

: حالت, وضعيت, چگونگي, شرط, مقيد كردن, شرط نمودن, علف, يونجه, حال, حالت, نظم وترتيب, درست كردن, رفو كردن, اراستن.

konditional

: شرطي, مشروطه, موكول, مقيد, نامعلوم.

konditionalis

: شرطي, مشروطه, موكول, مقيد, نامعلوم.

konditionera

: حالت, وضعيت, چگونگي, شرط, مقيد كردن, شرط نمودن.

konditionering

: شايسته سازي.

konditionering/betingning

: شايسته سازي.

konditor

: قناد, شيريني فروش.

konditorivaror

: صنعت شيريني سازي, قنادي.

kondoleans

: همدردي, تسليت, اظهار تاسف.

kondolera

: تسليت دادن, اظهار تاسف كردن.

kondominium

: حكومت مشترك, مالكيت مشترك.

kondor

: رخ, شاهرخ, كركس امريكايي.

konduktans

: ميزان هدايت, ميزان رسانايي.

konduktivitet

: قابليت هدايت, قابليت رسانايي.

konduktor

: هادي, رسانا.

konfederation

: اتفاق, اتحاد, هم پيماني, هم عهدي, معاهده.

konfedererad

: هم پيمان, متحد, متفق, موتلف, متفق كردن.

konfektyr

: صنعت شيريني سازي, قنادي.

konferens

: مشاوره, كنگاش, گفتگو, مذاكره, همرايزني.

konferera

: همرايزني كردن, اعطاء كردن, مشورت كردن, مراجعه كردن

konfession

: اقرار, اقرار بجرم, اعتراف نامه.

konfessionell

: محل مخصوص اعتراف بگناه, اعترافي, اقراري.

konfetti

: كاغذ رنگي براي تزءين درجشنها, شيريني, نقل.

konfidentiell

: محرمانه, داراي ماموريت محرمانه, راز دار.

konfidentiellt

: محرمانه, داراي ماموريت محرمانه, راز دار.

konfiguration

: پيكر بندي, هيلت, ترتيب, شكل, قواره, وضعيت يا موقعيت.

konfirmation

: تاييد, تصديق.

konfirmera

: تاييد كردن, تصديق كردن, تثبيت كردن.

konfirmerat

: مسلم, برقرار, تاييد شده.

konfiskation

: مصادره يا ضبط.

konfiskera

: ضبط كردن, توقيف كردن, مصادره كردن.

konfiskering

: مصادره يا ضبط.

konflikt

: ستيزه, كشاكش, كشمكش, نبرد, برخورد, ناسازگاري, تضاد, ناسازگار بودن, مبارزه كردن.

konfliktsituation

: ستيزه, كشاكش, كشمكش, نبرد, برخورد, ناسازگاري, تضاد, ناسازگار بودن, مبارزه كردن.

konformad

: مخروطي, كله قندي.

konfrontera

: روبرو شدن با, مواجهه دادن.

konfundera

: مغشوش شدن, باهم اشتباه كردن, اسيمه كردن, گيج كردن, دست پاچه كردن.

kongenial

: همخو, هم مشرب, داراي تجانس روحي, هم سليقه.

kongenital

: مادر زادي, ارثي, موروثي, ذاتي, خلقتي.

konglomerat

: اختلا ط, كلوخه شده, گرد شدن, جوش سنگ.

kongregation

: جماعت, دسته, گروه, حضار در كليسا.

kongress-

: مربوط به كنگره.

kongress

: همايش, كنگره, انجمن, مجلس, مجلسين سنا ونمايندگان.

kongressa

: همايش, كنگره, انجمن, مجلس, مجلسين سنا ونمايندگان.

kongressen

: همايش, كنگره, انجمن, مجلس, مجلسين سنا ونمايندگان.

kongressledamot

: عضو كنگره يا مجلس قانون گذاري امريكا, بانوي عضو كنگره امريكا.

kongruens

: موافقت, تناسب, تجانس, موافقت, سنخيت, تجانس, هم نهشت بودن.

kongruent

: موافق, متجانس.

konisk

: مخروطي, كله قندي.

konjak

: كنياك, با كنياك مخلوط كردن, كنياك.

konjugation

: صرف, پيوستگي, تركيب, گشنگيري.

konjugera

: صرف كردن, درهم اميختن, توام.

konjunktion

: عطف, تركيب عطفي.

konjunktiv

: وجه شرطي, وابسته بوجه شرطي.

konjunktivisk

: وجه شرطي, وابسته بوجه شرطي.

konjunktivit

: ورم ملتحمه, اماس ملتحمه.

konjunktursvacka

: زمين باتلا قي, كاهش فعاليت, ركود, دوره رخوت, افت, ريزش, يكباره پايين امدن يا افتادن, يكباره فرو ريختن, سقوط كردن, خميده شدن.

konkarong

: همه, تمام, كليه, جميع, هرگونه, همگي, همه چيز, داروندار, يكسره, تماما, بسيار, :بمعني (غير) و (ديگر).

konkav

: كاو, مقعر.

konkavitet

: كاوي, تقعر.

konklav

: انجمن محرمانه, كنفرانس.

konkludera

: بپايان رساندن, نتيجه گرفتن, استنتاج كردن, منعقد كردن.

konklusion

: پايان, فرجام, اختتام, انجام, نتيجه, استنتاج.

konklusiv

: قطعي, قاطع, نهايي.

konkordans

: كشف اللغات, فهرست, تطبيق نامه, راهنماي مطالب وموضوعات كتاب, هم شيبي.

konkordat

: پيمان دولت با جماعت مذهبي, پيمان رسمي ميان دو فرقه مذهبي, موافقت نامه.

konkret

: سفت كردن, باشفته اندودن يا ساختن, بهم پيوستن, ساروج كردن, :واقعي, بهم چسبيده, سفت, بتون, ساروج شني, اسم ذات.

konkubin

: صيغه, متعه, رفيقه, همخوابه.

konkurrens

: رقابت, مسابقه.

konkurrenskraftig

: مسابقه اي, قابل رقابت, رقابتي, سبقت جو.

konkurrent

: رقيب, هم چشم, حريف, هم اورد.

konkurrera

: رقابت كردن با, هم چشمي كردن, مسابقه دادن.

konkurrerande

: مسابقه اي, قابل رقابت, رقابتي, سبقت جو.

konkurrerande/konkurrenskraftig

: مسابقه اي, قابل رقابت, رقابتي, سبقت جو.

konkurs

: ورشكستگي, افلا س, توقف بازرگان.

konkursfrvaltare

: حساب واريز كننده, برچيننده, از بين برنده.

konkursg ldenr

: ورشكسته, ورشكست كردن و شدن.

konkursm ssig

: محجور, معسر.

konnotation

: دلا لت ضمني, توارد ذهني, معني.

konnotativ

: دلا لت كننده, درضمن, اشاره ضمني كننده.

konnotera

: دلا لت ضمني كردن بر, اشاره ضمني كردن.

konnss r

: خبره.

konossement

: بارنامه, ستمي كشتي.

konsekutiv

: پياپي, متوالي.

konsekvens

: نتيجه, نتيجه منطقي, اثر, برامد, دست اورد, پي امد.

konsekvent

: نامتناقض, استوار, ثابت قدم.

konseljpresident

: نخست وزير, صدر اعظم.

konsert

: ساز واواز, انجمن ساز واواز, هم اهنگي, كنسرت, مرتب كردن, جور كردن, قطعه موسيقي.

konsert/samfrst nd

: ساز واواز, انجمن ساز واواز, هم اهنگي, كنسرت, مرتب كردن, جور كردن.

konsertmstare

: پيشوا, رهبر, راهنما, فرمانده, قاءد, سردسته.

konservatism

: محافظه كاري, سياست محافظه كاري.

konservativ

: محافظه كار, پيرو سنت قديم, عضو حزب محافظه كار انگليس, وابسته به حزب محافظه كار.

konservativa

: محافظه كار, پيرو سنت قديم.

konservator

: ويژه گر پر كردن پوست حيوانات باكاه وغيره, پوست ارا.

konservatorium

: اموزشگاه هنرهاي زيبا.

konservburk

: قلع, حلبي, حلب, قوطي, باقلع يا حلبي پوشاندن, سفيد كردن, درحلب ياقوطي ريختن, حلب كردن.

konservera

: قرق شكارگاه, شكارگاه, مربا, كنسروميوه, نگاهداشتن, حفظ كردن, باقي نگهداشتن.

konserverad

: درقوطي كنسروشده, مست باده.

konservering

: نگهداري, حفظ, محافظت, جلوگيري, حراست.

konserveringsmedel

: نگاهدارنده, محافظ, كاپوت.

konservfabrik

: كنسروسازي, كارخانه اي كه گوشت وميوه وغيره را درقوطي كنسرو ميكند.

konsignera

: سپردن, تسليم كردن, امانت گذاردن, ارسال كردن.

konsilium

: شوراي كليسايي, مجلس مناظره مذهبي.

konsistens

: سازگاري.

konsistorium

: مجلس سناي پاپ ومطران ها, انجمن كاتوزيان.

konsol

: قلا ب, كروشه.

konsolidera

: محكم كردن, يكي كردن, يك رقم كردن.

konsolidering

: تحكيم, تثبيت, تقويت, تركيب, اتحاد, قوام.

konsonans

: هم اهنگي, هم صدايي, توافق صدا.

konsonant

: هم اهنگ, حرف صامت, حرف بي صدا, همخوان.

konsonantisk

: بي صدايي, وابسته به حروف بي صدا, صامت.

konsortium

: اءتلا ف چند شركت باهم براي انجام امور انتفاعي, كنسرسيوم.

konspirat r

: خيانتكار, توطله چي, دسيسه كار, شريك فتنه.

konspiration

: توطله, دسيسه, نقشه خيانت اميز.

konspiratorisk

: حاكي از توطله وتوطله سازي, توطله اميز.

konspirera

: نقشه, طرح, موضوع اصلي, توطله, دسيسه, قطعه, نقطه, موقعيت, نقشه كشيدن, طرح ريزي كردن, توطله چيدن.

konst

: هنر, فن, صنعت, استعداد, استادي, نيرنگ.

konstalster

: كار هنري, اثرهنري.

konstans

: پايداري, ثبات, استواري, وفاداري.

konstant

: ثابت.

konstapel

: افسر ارتش, پاسبان, ضابط.

konstatera

: تاسيس كردن, دايركردن, بنانهادن, برپاكردن, ساختن, برقراركردن, تصديق كردن, تصفيه كردن, كسي رابه مقامي گماردن, شهرت يامقامي كسب كردن.

konstaterande

: تاسيس, استقرار, تشكيل, بنا, برقراري, بنگاه, موسسه, دسته كاركنان, برپايي.

konstbevattning

: ابياري.

konstellation

: صورت فلكي, برج, مجمع الكواكب.

konsten att vinna genom finter

: مهارت در بردن بازي بدون تخلف از مقررات بازي.

konsternation

: بهت, اشفتگي, حيرت, بهت وحيرت.

konstflygning

: عمليات اكروباتي با هواپيما يا هواپيماي بدون موتور.

konstfrem l

: ذوق, عشق و هنر, اثرهنري, فضيلت.

konstfrusen

: مصنوعي, ساختگي.

konstgjord

: مصنوعي, ساختگي, ساختگي, مصنوعي, صوري, غيرطبيعي, دروغي, وانمود كننده, بهانه كننده.

konstgjorda

: مصنوعي, ساختگي.

konstgjordhet

: مصنوعي يا ساختگي بودن.

konstgrepp

: حيله, نيرنگ, خدعه, شعبده بازي, حقه, لم, رمز, فوت وفن, حيله زدن, حقه بازي كردن, شوخي كردن.

konsthantverk

: هنردستي, پيشه دستي, صنعت دستي, هنرمند.

konsthantverkare

: هنرمند, نويسنده, هنرپيشه, صنعت گر.

konstig

: خارق العاده, غريب, جادو, مرموز.

konstig prick

: عجيب و غريب.

konstiga

: ناشناس, بيگانه, خارجي, غريبه, عجيب, غير متجانس.

konstigt

: ناشناس, بيگانه, خارجي, غريبه, عجيب, غير متجانس.

konstituera

: تشكيل دادن, تاسيس كردن, تركيب كردن.

konstitution

: ساختمان ووضع طبيعي, تشكيل, تاسيس, مشروطيت, قانون اساسي, نظام نامه, مزاج, بنيه.

konstitutionell

: مطابق قانون اساسي.

konstitutiv

: تركيب كننده, تشكيل دهنده, ساختماني.

konstkning

: يخ بازي نمايشي, رقص روي يخ.

konstknnare

: خبره.

konstl der

: كاغذ يا پارچه چرم نما.

konstlad

: ساختگي, اميخته با ناز و تكبر, تحت تاثير واقع شده.

konstlad stil

: انشاء پرتصنع و مغلق, فصاحت فروشي يا استعمال صنايع لفظي, بيان مطنطن, لفاظي.

konstls

: بي هنر, بي صنعت, ساده, بي تزوير, غير صنعتي.

konstm ssig

: هنرمندانه, باهنر, مانند هنرپيشه و هنرمند.

konstn rinna

: هنرور, هنرمند, هنرپيشه, صنعتگر, نقاش و هنرمند, موسيقيدان.

konstn rlighet

: استعداد هنرپيشگي, استعداد هنري, هنرمندي.

konstnr

: هنرور, هنرمند, هنرپيشه, صنعتگر, نقاش و هنرمند, موسيقيدان.

konstnrlig

: هنرمندانه, باهنر, مانند هنرپيشه و هنرمند.

konstnrskap

: استعداد هنرپيشگي, استعداد هنري, هنرمندي.

konstruera

: ساختن, ساخت.

konstrukt r

: سازنده, مهندس.

konstruktion

: ساختمان, عمارت, طرح كردن, قصد كردن, تخصيص دادن, :طرح, نقشه, زمينه, تدبير, قصد, خيال, مقصود.

konstruktions-

: ساختماني.

konstruktiv

: بناكننده, سودمند, مفيد, ساختماني.

konstruktivt

: بناكننده, سودمند, مفيد, ساختماني.

konstsilke

: پرتو, ابريشم مصنوعي, ريون.

konststycke

: كار برجسته, شاهكار, كار بزرگ, فتح نمايان.

konstverk

: كار هنري, اثرهنري.

konsubstantiation

: هم گوهر.

konsul

: كنسول, قنسول.

konsul r

: كنسولي.

konsulat

: كنسولگري, اداره كنسولي.

konsulent

: مشاور, رايزن.

konsuls-

: كنسولي.

konsult

: مشاور, رايزن.

konsultation

: مشاوره, مشورت, مذاكره, همفكري, رايزني.

konsultativ

: كنكاشي, مشورتي, مشاوره اي, شورايي.

konsultera

: همفكري كردن, رايزني كردن, كنكاش كردن, مشورت كردن, مشورت خواستن از, مشورت.

konsument

: مصرف كننده.

konsumera

: مصرف كردن.

konsumtion

: مصرف, سوختن, زوال, مرض سل.

konsumtionsvaror

: اشياء مصرفي, كالا هاي مصرفي.

kontakt

: بستگي, اتصال, بست, اتصال, رابط, متصل كننده.

kontakta

: محل اتصال, تماس, تماس گرفتن.

kontaktman

: محل اتصال, تماس, تماس گرفتن.

kontamination

: الا يش, الودگي, كثافت, عدم خلوص, ناپاكي.

kontaminera

: الودن, ملوث كردن, سرايت دادن.

kontant

: پول نقد, وصول كردن, نقدكردن, دريافت كردن, صندوق پول, پول خرد.

kontanta

: پول نقد, وصول كردن, نقدكردن, دريافت كردن, صندوق پول, پول خرد.

kontantinsats

: پيش پرداخت, پيش قسط.

kontemplation

: تفكر, تامل, غور, تعمق.

kontemplativ

: تفكري, وابسته به غور وتعمق.

kontenta

: جان كلا م, ملخص, لب كلا م, نكته مهم, مطلب عمده, مراد.

konterfej

: تصوير, نقاشي, عكس يا تصوير صورت, تصوير كردن.

kontext

: زمينه, مفاد, مفهوم.

kontinens

: خودداري, خويشتن داري, پرهيزگاري.

kontinent

: اقليم, قاره, پرهيزكار, خوددار.

kontinental

: اقليمي, قاره اي.

kontinentalsockel

: فلا ت قاره.

kontingent

: محتمل الوقوع, تصادفي, مشروط, موكول.

kontinuerlig

: پيوسته, مداوم.

kontinuerliga

: پيوسته, مداوم.

kontinuitet

: پيوستگي, اتصال, استمرار, تسلسل, دوام.

konto

: شمردن, حساب كردن, محاسبه نمودن, حساب پس دادن, ذكر علت كردن, دليل موجه اقامه كردن(با for), تخمين زدن, دانستن, نقل كردن(.n) حساب, صورت حساب, گزارش, بيان علت, سبب.

kontokort

: كارت ياورقه خريد نسيه.

kontor

: دفتر, اداره, منصب.

kontorist

: منشي, دفتردار, كارمند دفتري, فروشنده مغازه.

kontorist/tjnsteman

: منشي, دفتردار, كارمند دفتري, فروشنده مغازه.

kontorstid

: ساعات اداري.

kontr r

: مخالف, معكوس, مقابل, خلا ف.

kontraalt

: زيرترين صداي مردانه, بم ترين صداي زنانه.

kontraband

: كالا ي قاچاق, تجارت قاچاق ياممنوع, قاچاق.

kontradiktion

: مخالف, تناقض, رد, ضد گويي, خلا ف گويي.

kontradiktorisk

: متناقض, مخالف, متباين, ضد ونقيض.

kontrahent

: قسمت, بخش, دسته, دسته همفكر, حزب, دسته متشكل, جمعيت, مهماني, بزم, پارتي, متخاصم, طرفدار, طرف, يارو, مهماني دادن يارفتن.

kontrakt

: قرارداد, منقبض كردن, منقبض شدن, سند دو نسخه اي, دوتاسازي, دوبل كردن, قرارداد,سياهه رسمي زدندانه گذاري, عهد نامه, كنترات, :بشاگردي گرفتن, با سند مقيد كردن, با سند مقيد شدن, با قرار داد استخدام كردن, شيار دار كردن, دندانه دار كردن.

kontrakt/befrakta/hyra

: فرمان, امتياز, منشور, اجازه نامه, دربست كرايه دادن, پروانه دادن, امتيازنامه صادر كردن.

kontraktera

: قرارداد, منقبض كردن, منقبض شدن.

kontraktion

: انقباض, اختصار, ادغام, همكشيدن, ترنجيدن.

kontraktsbridge

: قرارداد, منقبض كردن, منقبض شدن.

kontraktsenlig

: قراردادي, مقاطعه اي, ماهده اي, پيماني.

kontramandera

: فسخ كردن, لغو كردن, برگرداندن حكم صادره, ممنوع كردن.

kontramrke

: جلوگيري كردن از, ممانعت كردن, سرزنش كردن, رسيدگي كردن, مقابله كردن, تطبيق كردن, نشان گذاردن, چك بانك

kontrapunkt

: نقطه مقابل, اهنگ دم گير ياجفت, صنعت تركيب الحان.

kontrapunktisk

: چندصدايي, چند صوتي, اهنگ ياترانه چند صوتي.

kontrarevolution

: قيام بر ضد انقلا ب, انقلا ب متقابل.

kontrasignera

: امضاي ثانوي بر روي سند, جيرو, ظهر نويسي.

kontrasignering

: امضاي ثانوي بر روي سند, جيرو, ظهر نويسي.

kontraspion

: مامور ضد جاسوسي.

kontraspionage

: ضد جاسوسي, سازمان ضد جاسوسي.

kontrast

: تباين, كنتراست, مقايسه كردن.

kontrastera

: تباين, كنتراست, مقايسه كردن.

kontrastverkan

: تباين, كنتراست, مقايسه كردن.

kontratenor

: خواننده اي كه صداي بسيار بلند وغير عادي دارد.

kontribuera

: اعانه دادن, شركت كردن در, همكاري وكمك كردن, هم بخشي كردن.

kontribution

: سهم, اعانه, هم بخشي, همكاري وكمك.

kontring

: فرار, استعفاء, جدايي, هجوم وحشيانه گله گوسفند و گاو, رم.

kontroll

: مقابله, بررسي, كنترل.

kontrollanordning

: كنترل.

kontrollant

: شطرنجي, بشكل شطرنجي ساختن ياعلا مت گذاردن, شطرنجي كردن, نوعي بازي شبيه جنگ نادر, چكرز, بازرس, حسابدار مميز, ناظر.

kontrollera

: جلوگيري كردن از, ممانعت كردن, سرزنش كردن, رسيدگي كردن, مقابله كردن, تطبيق كردن, نشان گذاردن, چك بانك

kontrollm rke

: جلوگيري كردن از, ممانعت كردن, سرزنش كردن, رسيدگي كردن, مقابله كردن, تطبيق كردن, نشان گذاردن, چك بانك

kontrollpanel

: تابلوي كنترل, صفحه كنترل.

kontrollr

: بازرس, حسابدار مميز, ناظر.

kontrollrknare

: حسابدار, فروشنده اقساطي.

kontrollsiffra

: رقم مقابله اي.

kontrollst mpel

: نشان, عياري كه از طرف زرگر يا دولت روي الا ت سيمين وزرين گذاشته ميشود, انگ.

kontrollstation

: نقطه مقابله.

kontrolltg rd

: كنترل.

kontrovers

: هم ستيزي, مباحثه, جدال, ستيزه, بحث.

kontroversiell

: مباحثه اي, جدلي, جدال اميز, هم ستيز, هم ستيزگر, هم ستيزگرانه.

kontur

: محيط مرءي, خط فاصل درنقشه هاي رنگي, نقشه برجسته, نقاشي كردن, طراحي كردن.

konturera

: محيط مرءي, خط فاصل درنقشه هاي رنگي, نقشه برجسته, نقاشي كردن, طراحي كردن.

kontusion

: كوفتگي, ضرب, ضربت, كوفتگي انساج, ضغطه.

konung

: پادشاه, شاه, شهريار, سلطان.

konungslig

: شاهانه, شاهوار, ملوكانه, خسروانه.

konungsman

: درباري, نديم.

konvalescens

: بهگرايي, دوره نقاهت.

konvalescent

: بهگرا.

konvalje

: زنبق الوادي, گل برف, موگه بهار.

konvektion

: انتقال گرما (درمايع), انتقال برق, ارزش حرارتي, همبرداري.

konvenans

: تناسب, نزاكت, قواعد متداول ومرسوم رفتارواداب سخن, مراعات اداب نزاكت, برازندگي.

konvenansparti

: ازدواج مصلحتي.

konvenera

: درخواست, تقاضا, دادخواست, عرضحال, مرافعه, خواستگاري, يكدست لباس, پيروان, خدمتگزاران, ملتزمين, توالي, تسلسل, نوع, مناسب بودن, وفق دادن, جور كردن, خواست دادن, تعقيب كردن, خواستگاري كردن, جامه, لباس دادن به.

konvent

: هم ايش, هم ايي, پيمان نامه, انجمن, مجمع, ميثاق.

konventikel

: انجمن مخفي وغير قانوني, انجمن مذهبي.

konvention

: هم ايش, هم ايي, پيمان نامه, انجمن, مجمع, ميثاق.

konventionell

: مرسوم, مطابق ايين وقاعده, پيرو سنت ورسوم.

konvergens

: همگرايي, تقارب.

konvergent

: خطوط متقارب ومتلا قي, همگرا.

konvergera

: توجه بيك نقطه يا يك مقصد مشترك, تقارب خطوط, وجود تشابه, همگراشدن.

konvergerande

: خطوط متقارب ومتلا قي, همگرا.

konversabel

: خوش صحبت, خوش سخن, قابل معاشرت.

konversation

: گفتگو, گفت وشنيد, مكالمه, محاوره.

konversationslexikon

: دايره المعارف, دايره العلوم, دانش جنگ.

konversatr

: خوش صحبت.

konversera

: عكس, محاوره كردن.

konversera/motsatt

: عكس, محاوره كردن.

konversion

: تغيير, تبديل, تسعير, تغيير كيش.

konverter

: برگرداننده, تبديل كننده, الت تبديل (شخص يا شيي), مبلغ مذهبي.

konvertera

: تبديل كردن, معكوس كردن.

konvertibel

: قابل تبديل, تغيير پذير, قابل تسعير.

konvertit

: تبديل كردن, معكوس كردن.

konvex

: كوژ, محدب.

konvexitet

: تحدب, برامدگي, كوژي.

konvoj

: قافله, كاروان, بدرقه, همراه رفتن, بدرقه كردن.

konvojera

: قافله, كاروان, بدرقه, همراه رفتن, بدرقه كردن.

konvojering

: قافله, كاروان, بدرقه, همراه رفتن, بدرقه كردن.

konvolut

: پاكت, پوشش, لفاف, جام, حلقه ء گلبرگ.

konvulsion

: شنج, تشنج, پرش, تكان, اشوب.

konvulsiv

: شنج اور, متشنج, مختلج, تكان دهنده.

konvulsiva

: شنج اور, متشنج, مختلج, تكان دهنده.

konvulsivisk

: شنج اور, متشنج, مختلج, تكان دهنده.

kooperation

: تعاون, همدستي, همكاري, تشريك مساعي.

kooperativ

: شركت تعاوني, وابسته به تشريك مساعي.

kooperatr

: همكار, همدست, همكاري كننده.

kooperera

: همياري كردن, باهم كار كردن, همدستي كردن, تشريك مساعي كردن, اشتراك مساعي كردن, تعاون كردن.

koordinat

: متناسب كردن, هم اهنگ كردن, تعديل كردن, هم پايه, مربوط, مختصات.

koordination

: هماهنگي.

koordinator

: هماهنگ كننده.

koordinera

: متناسب كردن, هم اهنگ كردن, تعديل كردن, هم پايه, مربوط, مختصات.

kopi s

: فراوان, مفصل, زياد, خيلي.

kopia

: المثني, دو نسخه اي, تكراري, تكثيركردن, نسخه عين, المثني.

kopiera

: رونوشت, نسخه, نسخه برداري.

kopierare

: رونويس كننده, مقلد شيوه ديگران درخط وانشاء.

kopiering

: دونسخه نويسي, تكرار, هم اوري, تكثير, توالد و تناسل, توليد مثل.

kopieringsapparat

: ماشين نسخه برداري, ماشين تهيه رونوشت.

kopp

: ناو.

kopp rr

: جاي ابله, ابله گون كردن, گود كردن.

kopp/pokal

: ناو.

koppa

: ابله, جاي ابله, جوش چرك دار, ابله دار شدن.

koppa/mrke

: ابله, جاي ابله, جوش چرك دار, ابله دار شدن.

koppar

: مس, بامس اندودن, مس يا تركيبات مسي بكار بردن.

koppar-

: مسي.

koppardla

: كرم كور

kopparhaltig

: مسي.

kopparmynt

: مس, بامس اندودن, مس يا تركيبات مسي بكار بردن.

kopparpl t

: بشقاب مسي, كليشه مسي, صفحه مسي.

kopparslagare

: مسگر.

kopparstick

: بشقاب مسي, كليشه مسي, صفحه مسي.

koppel

: افسار سگ وحيوانات مشابه, افسار بستن, بند زدن, دسته سه تايي.

koppla

: بستن, وصل كردن.

koppla av

: لينت دادن, شل كردن, كم كردن, تمدد اعصاب كردن, راحت كردن.

koppla av/st nga av

: جدا كردن, گسستن, قطع كردن.

koppla ifrn

: جدا كردن, رها كردن, از قلا ده باز كردن, از حالت زوجي خارج كردن, باز شدن.

koppla in

: بكارگماشتن, گرفتن, استخدام كردن, نامزدكردن, متعهد كردن, از پيش سفارش دادن, مجذوب كردن, درهم انداختن, گيردادن, گروگذاشتن, گرودادن, ضامن كردن, عهد كردن, قول دادن.

koppla l s

: از بند باز كردن, رهاكردن.

kopplad

: بسته, متصل.

kopplare

: بدست اورنده, فراهم سازنده, جاكش, دلا ل محبت.

kopplerska

: زن دلا ل محبت, دلا له.

koppling

: اتصال, جفت كردن.

koppling/vxel/redskap

: دنده, چرخ دنده, مجموع چرخهاي دنده دار, اسباب, لوازم, ادوات, افزار, الا ت, جامه, پوشش, دنده دار(يادندانه دار) كردن, اماده كاركردن, پوشانيدن.

kopra

: مغز نارگيل.

kopulation

: جماع.

kopulativ

: وابسته به جفت گيري, مقاربتي, رابط, ربطي.

kopulera

: مقاربت جنسي كردن.

kor

: دسته سرايندگان, كر, بصورت دسته جمعي سرود خواندن, هم سرايان.

kora

: گزيدن, انتخاب كردن, خواستن, پسنديدن.

koral

: دسته سرايندگان, مجموعه خوانندگان.

korall

: مرجان, بسد.

korallrd

: مرجان, بسد.

koran

: قران.

koranen

: قران.

kord

: ريسمان, طناب نازك, رسن, سيم, زه, وتر.

korda

: عصب, ريسمان, وتر, قوس, زه, تار.

kordera

: گره, برامدگي, تپه, قبه, دانه, كنگره, الت كنگره سازي, كنگره داركردن, خپله.

korderoj

: مخمل نخي راه راه, مخمل كبريتي.

kordial

: قلبي, صميمي, مقوي.

kordialitet

: صميميت, مودت قلبي, مهرباني, خوش رويي, گرمي.

kordong

: ريسمان, طناب نازك, رسن, سيم, زه, وتر, كمربند, قيطان, يك عده پاسبان يانظامي كه درفواصل معين محلي رااحاطه كنند, خط قرنطينه.

kordv v

: ريسمان, طناب نازك, رسن, سيم, زه, وتر.

korea

: كشور كره.

korean

: اهل كشور كره, زبان مردم كره.

koreansk

: اهل كشور كره, زبان مردم كره.

korelat

: مقدم, پيشين.

koreografi

: رقص ارايي, هنررقص, رقص مخصوصا درتلاتر وغيره.

korg

: زنبيل, سبد, درسبد ريختن, سبد صندوقي, لول, ژوپن زير دامن.

korg/hindra

: از كار بازداشتن, مانع شدن, مختل كردن, قيد.

korgarbete

: ساخته شده از تركه, سبدسازي, حصيرسازي.

korgblommig

: مركب.

korgboll

: بازي بسكتبال.

korgfltning

: زنبيل (بافي), سبد (بافي), هنردستي (زنبيل بافي).

korgosse

: اوازه خوان جزو دسته خوانندگان.

korgvagga

: گهواره سبدي روپوش دار, لگنچه, درشكه دستي بچگانه.

koriander

: گشنيز.

korianska

: اهل كشور كره, زبان مردم كره.

korint

: كشمش بيدانه, مويز.

korist

: اوازه خوان جزو دسته خوانندگان.

kork

: چوب پنبه, بافت چوب پنبه درخت بلوط, چوب پنبه اي, چوب پنبه گذاشتن (در), بستن, راه چيزي (را) گرفتن, در دهن كسي را گذاشتن.

korka

: چوب پنبه, بافت چوب پنبه درخت بلوط, چوب پنبه اي, چوب پنبه گذاشتن (در), بستن, راه چيزي (را) گرفتن, در دهن كسي را گذاشتن.

korka igen

: چوب پنبه, بافت چوب پنبه درخت بلوط, چوب پنبه اي, چوب پنبه گذاشتن (در), بستن, راه چيزي (را) گرفتن, در دهن كسي را گذاشتن.

korka upp

: كلا ه از سر برداشتن, سر پوش برداشتن از, چوب پنبه بطري را بر داشتن, رها كردن.

korkad

: كند ذهن, نفهم, گيج, احمق, خنگ, دبنگ.

korkbssa

: تفنگ بادي بچگانه, تفنگ خفيف.

korklik

: چوب پنبه اي, خشكيده.

korkmatta

: لينوللوم, مشمع فرشي, مشمع كف اتاق.

korkpistol

: تفنگ بادي بچگانه, تفنگ خفيف.

korkskruv

: دربطري بازكن.

korn

: جو, شعير, دانه جو, مقياس وزني برابر 8460/0 گرم, مقياس طولي برابر5/8 ميليمتر, غله, دانه (امر.) ذرت, ميخچه, دانه دانه كردن, نمك زدن.

korn/fr /sd

: دانه, جو, حبه, حبوبات, دان, تفاله حبوبات, يك گندم(مقياس وزن) معادل 8460/0گرم, خرده, ذره, رنگ, رگه, مشرب, خوي, حالت, بازو, شاخه, چنگال, دانه دانه كردن, جوانه زدن, دانه زدن, تراشيدن, پشم كندن, رگه, طبقه.

korna

: دانه دانه كردن, داراي ذرات ريز كردن.

kornbod

: انبار دانه, انبار غله, جاي غله خيز.

kornell

: سنگر واستحكامات.

kornett

: نوعي شيپور.

kornig

: دانه دانه, داراي دانه هاي ريز.

kornighet

: دانه دانه بودن.

kornisch

: قرنيس, كتيبه, گچ بري بالا ي ديوار زير سقف.

kornknarr

: كلا غ زاغي, غراب, صداي كلا غ.

korollarium

: نتيجه, فرع, همروند.

korona

: هاله, اكليل, حلقه نور دور خورشيد, سر, تاج.

korp

: كلا غ سياه, غراب, كلا غ زنگي, مشكي, حرص زدن, غارت كردن, قاپيدن, با ولع بعليدن, صيد, شكار, طعمه شكاري, چپاول.

korpa

: ربودن, قاپيدن, گرفتن, توقيف كردن, چنگ زدن, تصرف كردن, سبقت گرفتن, ربايش.

korporativ

: وابسته بشخصيت حقوقي, شركتي.

korpral

: بدني, جسمي, سرجوخه.

korpral/kroppslig

: بدني, جسمي, سرجوخه.

korpsvart

: كلا غ سياه, غراب, كلا غ زنگي, مشكي, حرص زدن, غارت كردن, قاپيدن, با ولع بعليدن, صيد, شكار, طعمه شكاري, چپاول.

korpulens

: جسامت, تنومندي, فربهي, گردن كلفتي, ستبري.

korpulent

: فربه, تنومند, گوشتالو, جسيم, ستبر, نيرومند, قوي بنيه, محكم, نوعي ابجو.

korpuskel

: تنيزه, ذره, جسمك, گويچه(سفيد ياسرخ خون وبافت هاي غضروفي وغيره), گلبول.

korrekta

: درست, صحيح, صحيح كردن, اصلا ح كردن, تاديب كردن.

korrekthet

: صحت, درستي.

korrektion

: تصحيح, اصلا ح, غلط گيري, تاديب.

korrektiv

: اصلا حي.

korrektur

: دليل, گواه, نشانه, مدرك, اثبات, مقياس خلوص الكل, محك, چركنويس.

korrekturavdrag

: كشيدن, بطرف خود كشيدن, كشش, كشيدن دندان, كندن, پشم كندن از, چيدن.

korrekturl sare

: اصلا ح كننده, مربي, تنظيم كننده.

korrelat

: قرين, مرتبط, وابسته, همبستگي داشتن, مرتبط كردن.

korrelat/motsvarighet

: قرين, مرتبط, وابسته, همبستگي داشتن, مرتبط كردن.

korrelation

: ارتباط, ربط, همبستگي, بستگي دوچيز باهم.

korrelera

: قرين, مرتبط, وابسته, همبستگي داشتن, مرتبط كردن.

korrespondent

: خبرنگار, مخبر, مكاتبه كننده, طرف معامله, مطابق.

korrespondera

: برابربودن, بهم مربوط بودن, مانند يا مشابه بودن , مكاتبه كردن, رابطه داشتن.

korridor

: راهرو, دالا ن, دهليز, راه سرپوشيده, كريدور, تالا ر ورودي.

korridor/foaj

: تحميل گري كردن, راهرو, دالا ن, سالن انتظار(در راه اهن و غيره), سالن هتل و مهمانخانه, سخنراني كردن, براي گذراندن لا يحه اي (درسالن انتظارنمايندگان مجلسين) سخنراني وتبليغات كردن.

korridorpolitiker

: كسيكه در پارلمان تبليغ ميكند.

korrigera

: درست, صحيح, صحيح كردن, اصلا ح كردن, تاديب كردن.

korrigering

: تصحيح, اصلا ح, غلط گيري, تاديب.

korrodera

: خوردن (اسيدوفلزات), پوسيدن, زنگ زدن (فلزات).

korrosion

: خوردگي (عمل شيميايي), تحليل, فساد تدريجي, زنگ زدگي

korrugera

: چين دادن, موجدار كردن, راه راه كردن.

korrumpera

: فاسد كردن, خراب كردن, فاسد.

korrumperad

: پولي, پول بگير, پست, فروتن, رشوه خوار.

korrupt

: فاسد كردن, خراب كردن, فاسد.

korruption

: فساد, انحراف, زرپرستي, رشوه گيري, صفت ادم پولكي, پول بگيري.

kors

: صليب,خاج,حد وسط,ممزوج,اختلاف,تقلب,قلم كشيدن بر روي,گذشتن,عبور دادن,مصادف شدن,قطع كردن,خلاف ميل كسي رفتار كردن,پيودن زدن.

korsa

: پيوند زدن از دوجنس ناجور باهم, جفت ه كردن, جانور دورگه گرفتن, گياه پيوندي بار اوردن, نژادهاي مختلف را با هم پيوند كردن, اصلا ح نژاد كردن, از وسط قطع كردن, تقسيم كردن, تقاطع كردن.

korsar

: نوعي كشتي بربري, كشتي دزدان دريايي.

korsas

: صليب,خاج,حد وسط,ممزوج,اختلاف,تقلب,قلم كشيدن بر روي,گذشتن,عبور دادن,مصادف شدن,قطع كردن,خلاف ميل كسي رفتار كردن,پيودن زدن.

korsben

: استخوان خاجي, عظم عجز

korsett

: كرست, شكم بند زنانه, شكم بند بستن.

korsf sta

: برصليب اويختن, مصلوب كردن, بدار اويختن.

korsfarare

: شركت كننده درجنگهاي صليبي.

korsfstelse

: تصوير عيسي بر بالا ي صليب, مصلوب ساختن.

korsg ng

: راهرو سرپوشيده, اطاق يا سلول راهبان وتاركان دنيا, ايوان, دير, صومعه, گوشه نشيني كردن, درصومعه گذاشتن.

korslagda benknotor

: تصوير دو استخوان متقاطع در زير جمجمه كه نشان پرچم دزدان دريايي است, نشانه مرگ وخطر (در داروخانه ها).

korslamhet

: فلج پايين تنه, فلج نيمه بدن, فلج پا, فلج اعضاي سافل, پا فلجي.

korsning

: پيوند زدن, دورگه, تقاطع, چهار راه, دورگه, دو تخمه, پست نژاد.

korsriddare

: شركت كننده درجنگهاي صليبي.

korsrt

: اساس, پايه, شيخ الربيع, تير پايه.

korst gsfarare

: شركت كننده درجنگهاي صليبي.

korstg

: جنگ صليبي, جنگ مذهبي, نهضت, جهاد كردن.

korstol

: جاي ايستادن اسب در طويله, اخور, غرفه, دكه چوبي كوچك, بساط, صندلي, لژ, جايگاه ويژه, به اخور بستن, از حركت بازداشتن, ماندن, ممانعت كردن, قصور ورزيدن, دور سرگرداندن, طفره, طفره زدن.

kort

: كوتاه مختصر, حكم, دستور, خلا صه كردن, كوتاه كردن, اگاهي دادن, بطور خلا صه, كارت, كوتاه, مختصر, قاصر, كوچك, باقي دار, كسردار, كمتر, غير كافي, خلا صه, شلوار كوتاه, تنكه, يكمرتبه, بي مقدمه, پيش از وقت, ندرتا, كوتاه كردن, اتصالي پيدا كردن.

kort d refter

: بزودي, عنقريب, لزوما, حتما, انا, فعلا.

kort och tjock

: كوتاه, خپله, گردن كلفت, خپله, چاق وچله, تپلي, كوسن, نيمكت, جوجه, كوتاه, كلفت, چارشانه, خشن, قوي, پراز كنده درخت, ريشه دار, سيخ سيخ, زبر, خپله, كوتاه وپهن, پر از كنده درخت.

kort rutig jacka

: پتوي ضخيم, قايق كف پهن چارگوش, كت كوتاه و سنگين.

kort sats/bisats/klausul

: بند, ماده.

kort strumpa

: جوراب ساقه كوتاه, كفش راحتي بي پاشنه, جوراب پوشيدن, ضربت زدن, ضربه, مشت زدن يكراست, درست.

kort svans

: دم كوتاه (خرگوش وغيره).

kort svrd

: نوعي قمه.

kort/sn v

: كوتاه ومختصر, اجمالي.

kortdistanslpare

: قهرمان دوسرعت.

kortege

: جمعيت (مانند تشييع كنندگان جنازه), ملتزمين.

kortfattad

: كوتاه مختصر, حكم, دستور, خلا صه كردن, كوتاه كردن, اگاهي دادن, موجز, كوتاه, مختصر, مجمل, فشرده, چكيده.

kortfattat

: بطور خلا صه.

korthet

: كوتاهي, اختصار, ايجاز.

korthuggen

: تند, پرتگاه دار, سراشيبي, ناگهان, ناگهاني, بيخبر, درشت, جداكردن.

kortison

: كورتيزون.

kortklippt

: كوتاه, مختصر, قاصر, كوچك, باقي دار, كسردار, كمتر, غير كافي, خلا صه, شلوار كوتاه, تنكه, يكمرتبه, بي مقدمه, پيش از وقت, ندرتا, كوتاه كردن, اتصالي پيدا كردن.

kortslutning

: اتصال كوتاه.

kortsystem

: سيستم كارتي.

kortv xt

: كوتاه, مختصر, قاصر, كوچك, باقي دار, كسردار, كمتر, غير كافي, خلا صه, شلوار كوتاه, تنكه, يكمرتبه, بي مقدمه, پيش از وقت, ندرتا, كوتاه كردن, اتصالي پيدا كردن.

kortvarig

: اني, زود گذر.

kortvarighet

: فراگذري, ناپايداري, زود گذري, بي ثباتي, كوتاهي.

kortvaruhandlare

: فروشنده لباس مردانه, خراز.

korund

: سنگ سنباده.

korus

: هم سرايان, هم سرايي كردن, دسته خوانندگان, نغمه سرايان هم اهنگ.

korv

: سوسيس, سوسيگ, روده محتوي گوشت چرخ شده, سوسيس.

korva

: اژنگ, چين, چروك, چين خوردگي, چين و چروك خوردن, چروكيده شدن, چروكيدن, چين دادن.

korvett

: رزمناوي كه يك رديف توپ دارد.

kos

: گريزان, فراري, گريختن, شخص فراري.

kosa

: دوره, مسير, روش, جهت, جريان, درطي, درضمن, بخشي از غذا, اموزه, اموزگان, :دنبال كردن, بسرعت حركت دادن, چهار نعل رفتن.

kosack

: قزاق.

koschenill

: قرمز دانه, قرمز شراب كش.

koscher

: پاك, حلا ل, تهيه شده برطبق شريعت يهود.

kosing

: خمير, پول.

kosktare

: گاوچران.

kosmetisk

: وسيله ارايش, فن ارايش وتزءين.

kosmetolog

: متخصص ارايش وزيبايي (beautician نيز ناميده ميشود), مشاطه.

kosmisk

: وابسته بگيتي, كيهاني, مربوط بعالم هستي.

kosmogoni

: خلقت وپيدايش عالم وجود, كيهان شناسي.

kosmografi

: شرح گيتي, شرح جهان, گيتي شناسي.

kosmolog

: كيهان شناس, دانشمند ومحقق درعلم عالم وجود.

kosmologi

: كيهان شناسي, فلسفه انتظام گيتي, نظام عالم وجود.

kosmologisk

: وابسته به فلسفه انتظام گيتي.

kosmonaut

: كيهان نورد.

kosmopolit

: وابسته به همه جهان, بين المللي.

kosmopolitisk

: وابسته به همه جهان, بين المللي.

kosmos

: كيهان, گيتي ونظام ان, نظام عالم وجود.

kossa

: گاوماده, ماده گاو, ترساندن, تضعيف روحيه كردن.

kost

: پرهيز, رژيم گرفتن, شورا.

kosta

: هزينه, ارزش, ارزيدن.

kostade

: هزينه, ارزش, ارزيدن.

kostbar

: گران, گزاف, فاخر.

kosth ll

: كرايه, كرايه مسافر, مسافر كرايه اي, خوراك, گذراندن, گذران كردن.

kostlig

: گرانبها, نفيس, پر ارزش, تصنعي گرامي, : قيمتي, بسيار, فوق العاده.

kostnad

: بار, هزينه, مطالبه هزينه, هزينه, ارزش, ارزيدن.

kostnadsberkna

: هزينه, ارزش, ارزيدن.

kostnadsf rslag

: نقل قول, بيان, ايراد, اقتباس, عبارت, مظنه.

kostnadsfri

: ازاد, مستقل, ميداني, رايگان, مفت, بيخود, بلا عوض.

kostnadskrvande

: گران, گزاف, فاخر.

kostsam

: گران, گزاف, فاخر.

kostym

: درخواست, تقاضا, دادخواست, عرضحال, مرافعه, خواستگاري, يكدست لباس, پيروان, خدمتگزاران, ملتزمين, توالي, تسلسل, نوع, مناسب بودن, وفق دادن, جور كردن, خواست دادن, تعقيب كردن, خواستگاري كردن, جامه, لباس دادن به.

kostym/drkt

: لباس, جامه, لباس محلي.

kostymtyg

: پارچه لباسي (زنانه ومردانه).

kota

: استوي, مهره, فقره, استخوانهاي مهره, بندها.

kotangent

: كتانژانت.

kotiljong

: نوعي رقص دو نفري.

kotknackare

: شكسته بند.

kotlett

: ريز ريز كردن, بريدن, جدا كردن, شكستن, كتلت.

kotpelare

: ستون فقرات, تيره پشت, ستون مهره.

kotte

: مخروط, ميوه كاج, هرچيز مخروطي ياكله قندي, مخروطي شكل كردن, قيف(براي بستني قيفي).

kotteri

: گروه هم مسلك, انجمن (ادبي واجتماعي).

kottformig

: شبيه ميوه كاج, صنوبري.

kotyledon

: زلف عروسان, قدح مريم, لپه.

kov nda

: تغييرجهت دادن, تغيير عقيده دادن, برگشت, گشت, انحراف, تغيير مسير.

kp

: خريد, خريداري كردن.

kpare

: خريدار, پرداخت كننده, خريدار.

kpebrev

: صورت فروش, فاكتور.

kpenskap

: سوداگري, بازرگاني, تجارت, داد وستد, كسب, پيشه وري,كاسبي, مسير, شغل, حرفه, پيشه, امد ورفت, سفر, ازار,مزاحمت, مبادله كالا, تجارت كردن با, داد وستد كردن.

kpkort

: كارت ياورقه خريد نسيه.

kpman

: بازرگان, تاجر, داد وستد كردن, سوداگر.

kpp

: چسبيدن, فرورفتن, گير كردن, گير افتادن, سوراخ كردن,نصب كردن, الصاق كردن, چوب, عصا, چماق, وضع, چسبندگي, چسبناك, الصاق, تاخير, پيچ دركار, تحمل كردن, چسباندن, ترديد كردن, وقفه.

kr-

: وابسته بدسته سرودخوانان, وابسته به اواز دسته جمعي.

kr

: هيلت, گروه, دسته, م عده, لشكر, سپاه.

kr ftdjur

: خانواده خرچنگ, رده سخت پوستان.

kr gare

: صاحب مسافرخانه.

kr k/dumbom

: شخص احمق و كودن, ادم ساده, اشتباه, سهو, اشتباه كردن, خطا كردن, ازكارطفره رفتن.

kr ka

: خميدن, خمش, زانويه, خميدگي, شرايط خميدگي, زانويي, گيره, خم كردن, كج كردن, منحرف كردن, تعظيم كردن, دولا كردن, كوشش كردن, بذل مساعي كردن.

kr ka/gala

: غراب, كلا غ, اهرم, ديلم, بانگ زدن, بانگ خروس.

kr kmedel

: قي اور, داروي استفراغ اور.

kr krot

: عرق الذهب, اپيكا, اليون كوكي.

kr kspark

: كوك مورب و چپ و راست در حاشيه دوزي, كوك چپ وراست زدن.

kr la/krypa

: دمر خوابيدن, سينه مال رفتن, پست شدن, پست بودن, خزيدن.

kr m

: سرشير, كرم, هر چيزي شبيه سرشير, زبده, كرم رنگ, سرشير بستن.

kr ma sig/sttta

: خراميدن, خرامش, قدم زني با تبختر.

kr mare

: دوره گرد, دست فروش, ادم مزدور, ادم پست وخسيس, چك وچانه زدن.

kr n

: تاج, كلا له, قله, يال, بالا ترين درجه, به بالا ترين درجه رسيدن, ستيغ.

kr nga

: كج شدن, چرخش ناگهاني كشتي بيك سو, كج شدن, فريب, خدعه, گوش بزنگي, امادگي, شكست فاحش, نوسان, تلوتلو خوردن.

kr ngel

: دردسر دادن, زحمت دادن, مخل اسايش شدن, نگران شدن, جوش زدن و خودخوري كردن, رنجش, پريشاني, مايه زحمت.

kr nglig

: پرزحمت, سخت, دردسردهنده, مصدع, رنج اور.

kr ngning/krnga

: چرخش ناگهاني كشتي بيك سو, كج شدن, فريب, خدعه, گوش بزنگي, امادگي, شكست فاحش, نوسان, تلوتلو خوردن.

kr ngningshmmare

: پاياساز, تثبيت كننده.

kr nika

: شرح وقايع بترتيب تاريخ, تاريخچه.

kr ning

: تاج گذاري.

kr nka/krnkning

: تخطي, غضب, هتك حرمت, از جا در رفتن, سخت عصباني شدن, بي حرمت ساختن, بي عدالتي كردن.

kr nka/vldta

: تجاوز كردن به, شكستن, نقض كردن, هتك احترام كردن, بي حرمت ساختن, مختل كردن.

kr nkande

: ظالمانه, عصباني كننده, بيداد گرانه, افترا اميز, بدگويانه.

kr nlist

: كتيبه, قرنيس ديوار.

kr ppa

: پيچاندن, تاب دادن, مضرس, زيگ زاگ, دندانه دندانه.

kr pppapper

: كاغذ الياف درشت.

kr s

: موجدار كردن (مثل باد براب), بر هم زدن, ناصاف كردن,ناهموار كردن, ژوليده كردن, گره زدن, براشفتن, تلا طم.

kr s/rynka

: چين, حاشيه چين دار, زوايد, تزءينات, پيرايه, چيز بيخود يا غير ضروري, افراط, لذت, تجمل, لرزيدن (از سرما), حاشيه دوختن بر, ريشه دار كردن.

kr slig

: پسند, انتخاب, چيز نخبه, برگزيده, منتخب.

kr vande

: طاقت فرسا, سخت, خواستار, مبرم, مصر.

kra

: عزيز, محبوب, گرامي, پرارزش, كسي را عزيز خطاب كردن, گران كردن, راندن, بردن, عقب نشاندن, بيرون كردن (با out), سواري كردن, كوبيدن(ميخ وغيره), شكست, شكست خوردن (در امتحانات), چيدن, موجب شكست شدن.

kra om

: رسيدن به, سبقت گرفتن بر, رد شدن از.

krabat

: مرد, شخص, ادم, مردكه, يارو.

krabb

: پرشكاف, اندكي متلا طم, متغيرودستخوش تغيير وتبديل.

krabb sj/ombytlig vind

: پرشكاف, اندكي متلا طم, متغيرودستخوش تغيير وتبديل.

krabba

: خرچنگ, برج سرطان, خرچنگ گرفتن, جرزدن, عصباني كردن, عصباني شدن, باعث تحريك وعصبانيت شدن, ادم ترشرو, كج خلق.

krabba/kr ftan

: خرچنگ, برج سرطان, خرچنگ گرفتن, جرزدن, عصباني كردن, عصباني شدن, باعث تحريك وعصبانيت شدن, ادم ترشرو, كج خلق.

krabblik

: سرطان جلدي, خرچنگ وار, شبه سرطان.

kracka

: كاف, رخنه, ترك, شكاف, ضربت, ترق تروق, تركانيدن, را بصدا دراوردن, توليد صداي ناگهاني وبلند كردن, شكاف برداشتن, تركيدن, تق كردن.

krackelera

: صداي ترق وتروق, صداي انفجار پي در پي, صداي انفجار وشكستگي توليد كردن, شكستن.

krackelering

: صداي ترق وتروق, صداي انفجار پي در پي, صداي انفجار وشكستگي توليد كردن, شكستن.

krackning

: شكستن هيدروكربورهاي متشكله نفت خام و تبديل ان به هيدروكربورهاي سبكتر.

krafs

: اشغال, مهمل, خاكروبه, زواءد گياهان, بصورت اشغال در اوردن.

krafsa

: دست مالي كردن, خط خط كردن, سرسري چيز نوشتن, دست مالي, تقلا, خراشيدن, خاراندن, خط زدن, قلم زدن, خراش, تراش.

kraft

: قدرت, توان, برق.

kraft/styrka

: قدرت, نيرومندي, زور, نيرو, انرژي, توان.

kraftanstrngning

: ثقل, اعمال زور, تقلا.

kraftf lt

: ميدان نيرو, ميدان نيروي مغناطيسي.

kraftfull

: قوي, موثر, موكد, نيرومند, مقتدر.

kraftfulla

: نيرومند, مقتدر.

kraftfullt

: شديدا, قويا, جدا.

kraftig

: محكم, ستبر, تنومند, قوي هيكل, خوش بنيه, درشت, پرزور, نيرومند, زورمند, قوي, شديد.

kraftig baby

: پرعضله, قوي, خوش بنيه, تندرست, سرزنده.

kraftig/robust/trogen

: ستبر, تنومند, قوي, بي باك, مصمم, شديد.

kraftig/stndaktig/porter

: ستبر, نيرومند, قوي بنيه, محكم, نوعي ابجو.

kraftig/tung

: قوي, سنگين.

kraftig/tv ngs-

: قوي, موثر, شديد, اجباري.

kraftiga

: نيرومند, مقتدر.

kraftls

: داراي ضعف قوه باء, ناتوان, اكار, بي زور.

kraftn t

: توري.

kraftpapper

: كاغذ محكم قهوه اي رنگ مخصوص بسته بندي.

kraftprov

: كار برجسته, شاهكار, كار بزرگ, فتح نمايان.

kraftuttryck

: پيمان, سوگند, قسم خوردن.

kraftverk

: موتور خانه, مركز قوه محركه, نيروگاه.

krage

: يقه, يخه, گريبان, گردن بند.

kraghandske

: دستكش بلند, دستكش اهني, دعوت بمبارزه.

kragstvel

: چكمه سواري, كروك اتومبيل.

krake

: ژاد, اسب پير, يابو يا اسب خسته, زن هرزه, زنكه, مرد بي معني, دختر لا سي, پشم سبز, خسته كردن, از كار انداختن (در اثر زياده روي).

krakel

: جرو وبحث كردن, ستيزه, داد وبيداد, نزا مختصر, ستيزه كردن.

kral

: دهكده بوميان افريقاي جنوبي, كلبه, حصار, اغل, درحصار محصور كردن, در دهكده مسكن دادن.

kram

: دراغوش گرفتن, بغل كردن, محكم گرفتن.

krama

: فشردن, له كردن, چلا ندن, فشار دادن, اب ميوه گرفتن, بزورجا دادن, زور اوردن, فشار, فشرده, چپاندن.

krama/kela med

: دراغوش گرفتن, نوازش كردن, در بستر راحت غنودن.

krama/omfamna

: دراغوش گرفتن, در بر گرفتن, بغل كردن, پذيرفتن, شامل بودن.

kramas och pussas

: بوسيدن وعشقبازي كردن, بوس وكنار, لكه, كثافت.

kramgod

: محبوب, پرنوازش, راحت, نوازش كن.

kramp

: چنگه, چنگوك, گرفتگي عضلا ت, انقباض ماهيچه در اثر كار زياد, دردشكم, محدودكننده, حصار, سيخدار كردن, محدود كردن, درقيد گذاشتن, جاتنگ كردن.

kramp/hindra

: چنگه, چنگوك, گرفتگي عضلا ت, انقباض ماهيچه در اثر كار زياد, دردشكم, محدودكننده, حصار, سيخدار كردن, محدود كردن, درقيد گذاشتن, جاتنگ كردن.

kramp/krampryckning

: شنجه, تشنج موضعي, الت تشنج واضطراب.

krampaktig

: تشنجي, بگير و ول كن, همراه با انقباضات.

krampl sande

: ضد انقباض و تشنج, ضد اختلا ج.

krampryckning

: شنج, تشنج, پرش, تكان, اشوب.

kran

: خروس, پرنده نر(از جنس ماكيان), كج نهادگي كلا ه,چخماق تفنگ, :مثل خروس جنگيدن, گوش ها را تيز وراست كردن, كج نهادن, يك وري كردن, شير اب, شير بشكه, بيني, قيافه, شكلك دراوردن, قيافه گرفتن, شير اب, ترمز, وسيله توقف.

kranarm

: بادبان سه گوش جلو كشتي, لب زيرين, دهان, حرف, ارواره, نوسان كردن, واخوردن, پس زني, وقفه.

krande

: شاكي, دادخواه, عارض, مدعي, خواهان, خواهان, دادخواه, عارض, شاكي, مدعي, تعقيب قانوني, پيگرد, پيگرد كننده, تعقيب كننده.

kranie-

: جمجمه اي.

kranium

: كاسه سر, جمجمه.

kranportal

: جاي چليك, زير بشكه اي, حاءل جراثقال.

krans

: حلقه گل, تاج گل, نرده پلكان مارپيچي.

kransliknande

: تاج مانند, شريان يا وريد اكبليلي, انسداد شراءين اكليلي قلب.

kranslist

: قرنيس, كتيبه, گچ بري بالا ي ديوار زير سقف.

krapp

: ريشه روناس, روناس, با روناس رنگ زدن.

krapprot

: ريشه روناس, روناس, با روناس رنگ زدن.

krapprtt

: ريشه روناس, روناس, با روناس رنگ زدن.

kras

: تصادم, خردشدگي, برخورد, خرد كردن, شكست دادن, درهم شكستن, بشدت زدن, منگنه كردن, پرس كردن, ورشكست شدن, درهم كوبيدن.

kras/krock/krossa

: تصادم, خردشدگي, برخورد, خرد كردن, شكست دادن, درهم شكستن, بشدت زدن, منگنه كردن, پرس كردن, ورشكست شدن, درهم كوبيدن.

krasa

: صداي خرد كردن يا خرد شدن چيزي زير دندان يا زير چرخ وغيره, خرد شدن.

krasch

: خردكردن, درهم شكستن, ريز ريز شدن, سقوط كردن هواپيما, ناخوانده وارد شدن, صداي بلند يا ناگهاني (در اثر شكستن), سقوط.

krascha

: خردكردن, درهم شكستن, ريز ريز شدن, سقوط كردن هواپيما, ناخوانده وارد شدن, صداي بلند يا ناگهاني (در اثر شكستن), سقوط.

krasha

: خردكردن, درهم شكستن, ريز ريز شدن, سقوط كردن هواپيما, ناخوانده وارد شدن, صداي بلند يا ناگهاني (در اثر شكستن), سقوط.

krass

: زمخت, درشت, كودن.

krasse

: شاهي, تره تيزك, رشاد, رازيانه ابي, گل لا دن

krasslig

: تخمي, تخم دار, بتخم افتاده, مندرس, از كار افتاده.

krater

: دهانه اتش فشان, دهانه كوه هاي ماه, دهانه يا حفره حاصله در اثر بمب وغيره.

krats

: خراشنده, زداينده.

kratsa

: پنجول زدن, با ناخن و جنگال خراشيدن, خاراندن, پاك كردن, زدودن, باكهنه ياچيزي ساييدن يا پاك كردن, تراشيدن, خراشيدن, خراش, اثر خراش, گير, گرفتاري.

kratta

: شيار, اثر, شن كش, چنگك, چنگال, خط سير, جاي پا, جاده باريك, شكاف, خميدگي, شيب, هرزه, فاجر, بد اخلا ق, فاسد, رگه, سفر, با سرعت جلو رفتن, با چنگك جمع كردن, جمع اوري كردن.

kratta/r fsa/rucklare

: شيار, اثر, شن كش, چنگك, چنگال, خط سير, جاي پا, جاده باريك, شكاف, خميدگي, شيب, هرزه, فاجر, بد اخلا ق, فاسد, رگه, سفر, با سرعت جلو رفتن, با چنگك جمع كردن, جمع اوري كردن.

krav

: دربايست, نيازمندي, تقاضا, احتياج, الزام, نياز, ايجاب, التزام.

kravatt

: كراوات, غبغب, كراوات.

kravattnl

: سنجاق كراوات, سنجاق كراوات, سنجاق مدال وزينت الا ت زنانه.

kravla

: عمل خزيدن, خزيدن, سينه مال رفتن, شنال كرال.

kraxa

: قارقار(كلا غ), قارقار كردن (مثل كلا غ), صداي غوك يا وزغ, صداي كلا غ, غارغار كردن, چون غوك يا قورباغه صدا كردن.

krbana

: سواره رو, وسط خيابان, زمين جاده.

krde

: رمه, گله, دسته, محل عبور احشام, ازدحام.

kre

: بادشمال ياشمال شرقي, بادملا يم, نسيم, وزيدن (مانند نسيم).

kreat r

: افريدگار, افريننده, خالق.

kreation

: افرينش, خلقت, ايجاد.

kreativ

: خالق, افريننده.

kreativitet

: قدرت خلا قه, قدرت ابداع, قوه ابتكار, افرينندگي.

kreatur

: جانور, حيوان, حيواني, جانوري, مربوط به روح و جان يا اراده, حس و حركت.

kreatursbes ttning

: موجودي, مايه, سهام, به موجودي افزودن.

kreatursinhgnad

: دامگاه, محوطه دامداري, محل فروش دام.

kredit

: اعتبار, ابرو, ستون بستانكار, نسيه, اعتقاد كردن, درستون بستانكار وارد كردن, نسبت دادن.

kreditera

: اعتبار, ابرو, ستون بستانكار, نسيه, اعتقاد كردن, درستون بستانكار وارد كردن, نسبت دادن.

kreditering

: اعتبار, ابرو, ستون بستانكار, نسيه, اعتقاد كردن, درستون بستانكار وارد كردن, نسبت دادن.

kreditiv

: اعتبارنامه, ورقه اعتبار, اعتبار اسنادي.

kreditkort

: كارت ياورقه خريد نسيه.

kreditor

: بستانكار, طلبكار, ستون بستانكار.

kreera

: خلق شدن, افريدن, ايجاد كردن.

krematorium

: كوره اي كه لا شه مرده يا اشغال را دران مي سوزانند, كوره اي كه لا شه مرده يا اشغال را در ان مي سوزانند.

kremera

: سوزانيدن وخاكستر كردن.

kremering

: سوزاندن, تبديل بخاكستر كردن.

kreml

: كاخ كرملين, دولت شوروي.

krenelera

: داراي كنگره كردن, مستحكم كردن.

krenelerad

: داراي كنگره هاي كوچك, مستحكم.

kreol

: داراي نژاد مخلوط.

kreolsk

: داراي نژاد مخلوط.

kreosot

: كرءوزوت.

krepera

: قطاري, پشت سر هم.

kretin

: شخصي كه غده درقي او ترشحات لا زم را ندارد ودرنتيجه داراي مشاعر نادرست است.

krets

: حوزه قضايي يك قاضي, دور, دوره, گردش, جريان, حوزه, مدار, اتحاديه, كنفرانس, دورچيزي گشتن, درمداري سفر كردن, احاطه كردن.

kretsa

: درحال توقف پر زدن, پلكيدن, شناور واويزان بودن, در ترديد بودن, منتظرشدن.

kretsgng

: دايره, محيط دايره, محفل, حوزه, قلمرو, دورزدن, مدور ساختن, دور(چيزي را)گرفتن, احاطه كردن.

kretslopp

: حدقه, مدار, فلك, مسير, دور, حدود فعاليت, قلمرو, بدور مداري گشتن, دايره وار حركت كردن.

krevad

: انفجار, بيرون ريزي, سروصدا, هياهو.

krevera

: محترق شدن, منفجر شدن, تركيدن, منبسط كردن, گسترده كردن.

krftans

: سرطان, برج سرطان, خرچنگ.

krftdjurs-

: خانواده خرچنگ, رده سخت پوستان

kria

: تركيب, ساخت, انشاء, سرايش, قطعه هنري.

kricka

: مرغابي جره.

kricket

: جيرجيرك, زنجره, يكجور گوي بازي.

kricketdomare

: سرحكم (هاكام), سرداور, داور مسابقات, حكميت, داوري, داوري كردن.

kricketgrind

: دروازه كوچك, در, دريچه, حلقه, چوگان.

krig

: جنگ, حرب, رزم, محاربه, نزاع, جنگ كردن, دشمني كردن, كشمكش كردن.

krig

: داراي تب لا زم, بيقرار, گيج كننده.

krigare

: سرباز, نظامي, سپاهي, سربازي كردن, نظامي شدن, رزمجو, جنگاور, سلحشور, محارب, جنگجو, مبارز, دلا ور.

krigf ring

: جنگاوري, ستيز, جنگ, نزاع, زدو خورد, محاربه.

krigfrande

: متحارب, متخاصم, جنگجو, داخل درجنگ.

krigisk

: جنگي, لشكري, جنگجو, نظامي, ستيز گر, اماده جنگ, جنگ دوست, جنگي, رزمجو.

krigsflotta

: نيروي دريايي, بحريه, ناوگان, كشتي جنگي.

krigsflygplan

: هواپيماي جنگي.

krigsfngenskap

: اسارت, گرفتاري, گفتاري فكري.

krigsgalen

: كلمه كه شعبده بازان در موقع شعبده بازي بكار ميبرند, اجي مجي.

krigsh r

: ارتش, لشگر, سپاه, گروه, دسته, جمعيت, صف.

krigsherre

: جنگ سالا ر, افسر عالي رتبه ارتش, فرمانده ارتشي, فرمانروا.

krigshetsare

: طالب جنگ, شيفته جنگ, اتش افروز جنگ, جنگ افروز.

krigslist

: وانمود, نمايش دروغي, تظاهر, خدعه, فريب, حمله خدعه اميز, وانمود كردن.

krigslist/fint

: وانمود, نمايش دروغي, تظاهر, خدعه, فريب, حمله خدعه اميز, وانمود كردن.

krigsmlning

: نقاشي بدن براي رزم و پيكار.

krigsrustning

: سلا ح, تسليحات, جنگ افزار.

krigsstig

: تنگنا, مسير جنگي.

krigstillst nd

: حالت مخاصمه.

krigsviktig

: نظامي, سربازي, نظام, جنگي, ارتش, ارتشي.

krikon

: الو.

kriminal

: جنايي, بزهكار, جنايتكار, جاني, گناهكار.

kriminalitet

: جنايتكاري.

kriminalkonstapel

: كارگاه.

kriminalpolitik

: كيفرشناسي, اداره زندان.

kriminell

: جنايي, بزهكار, جنايتكار, جاني, گناهكار.

kriminolog

: متخصص جرم شناسي.

kriminologi

: مطالعه علمي جرم, جرم شناسي.

kring

: گرد(گعرد) كردن, كامل كردن, تكميل كردن, دور زدن, مدور, گردي, منحني, دايره وار, عدد صحيح, مبلغ زياد.

kringfarande

: سيار, دوره گرد.

kringflackande

: اوارگي, ولگردي, دربدري, اوباشي.

kringg /gcka

: اجتناب كردن از, طفره زدن, دوري كردن از.

kringg /verlista

: باحيله پيش دستي كردن, گير انداختن.

kringg

: باحيله پيش دستي كردن, گير انداختن.

kringirrande

: نامنظم, سرگردان, غيرمعقول, متلون, غيرقابل پيش بيني, دمدمي مزاج.

kringirrande/oregelbunden

: نامنظم, سرگردان, غيرمعقول, متلون, غيرقابل پيش بيني, دمدمي مزاج.

kringr nna

: فرا گرفتن, محاصره كردن, احاطه شدن, احاطه.

kringsegla

: دورتادورگيتي يا اقليمي كشتي راني كردن, زمين را دورزدن, پيرامون پيمودن.

kringskra

: نوشتن در دور, محدود ومشخص كردن.

kringskuren

: محصور, در مضيقه.

kringstrykande man

: پويان, كنجكاو, ولگرد.

kringv rva

: پيچيدن, پوشاندن, درلفاف گذاشتن, فراگرفتن, دورچيزي راگرفتن, احاطه كردن.

kringvandrande

: عيار, اواره, سرگردان, حادثه جو, كمراه, منحرف, بدنام

krinolin

: دامن پف كردن, پارچه اهاردار وزمخت.

kris

: بحران.

krisartad

: بحراني, وخيم, منتقدانه.

krislge

: بحران.

krissituation

: بحران.

kristall

: بلور, شفاف, زلا ل, بلوري كردن.

kristall-

: بلورين, شفاف, متبلور, واضح.

kristallglas

: بلور, شفاف, زلا ل, بلوري كردن.

kristallin

: بلورين, شفاف, متبلور, واضح.

kristallisation

: تبلور, بلور سازي.

kristallisera

: متبلور كردن, متشكل كردن, شكل دادن.

kristallisk

: بلورين, شفاف, متبلور, واضح.

kristallografi

: مبحث بلور شناسي.

kristen

: مسيحي.

kristendom

: مسيحيت, دين مسيحي.

kristendomen

: مسيحيت, دين مسيحي.

kristenhet

: مسيحيت, عالم مسيحيت, جامعه مسيحيت.

kristenheten

: مسيحيت, عالم مسيحيت, جامعه مسيحيت.

kristi himmelsf rdsdag

: روز عروج عيسي به اسمان.

kristihimmelsfrdsdag

: روز عروج عيسي به اسمان.

kristlig

: مسيحي.

kristna

: مسيحي, مسيحي كردن, عيسوي كردن.

kristus

: مسيح, عيسي.

krit-

: گچي.

krita

: گچ, نشان, علا مت سفيد كردن, باگچ خط كشيدن, باگچ نشان گذاردن.

kriterium

: ضوابط, معيارها.

kriticera

: نقد ادبي كردن, انتقاد كردن, نكوهش كردن.

kritig

: گچي.

kritik

: نقد ادبي, انتقاد, عيبجويي, نقدگري, نكوهش, فن انتقاد, مقاله انتقادي.

kritiker

: نقدگر, نكوهشگر, سخن سنج, نقاد, انتقاد كننده, كارشناس, خبره.

kritikls

: غير انتقادي, غير و خيم, عادي.

kritiklysten

: بحراني, وخيم, منتقدانه.

kritisera

: نقد ادبي كردن, انتقاد كردن, نكوهش كردن.

kritisk

: خرده گير, عيب جو, عيب جويانه, بحراني, دوران ياءسگي زن, بحراني, وخيم, منتقدانه.

kritstrecksrand

: راه راه هاي باريك روي پارچه.

krk

: عصاي سركج, كجي, ادم قلا بي, كلا ه بردار, خم كردن, كج كردن, ادم سبك مغز وكم عقل, ادم احمق وابله.

krk/idiot

: ادم سبك مغز وكم عقل, ادم احمق وابله.

krka

: غراب, كلا غ, اهرم, ديلم, بانگ زدن, بانگ خروس.

krkarl

: محرك, راننده.

krkas

: قي كردن, استفراغ كردن, برگرداندن, هراشيدن.

krkb r

: سنگروي سياه.

krkning

: انحنا, خميدگي.

krkslott

: زادگاه زاغ ها و پرندگان مشابه, جاي شلوغ.

krl

: اوند, كشتي, مجرا, رگ, بشقاب, ظرف, هر نوع مجرا يا لوله.

krl/fartyg

: اوند, كشتي, مجرا, رگ, بشقاب, ظرف, هر نوع مجرا يا لوله.

krla

: دمر خوابيدن, سينه مال رفتن, پست شدن, پست بودن, خزيدن.

krldjur

: حيوان خزنده, ادم پست, سينه مال رونده.

krlek

: مهر, عشق, محبت, معشوقه, دوست داشتن, عشق داشتن, عاشق بودن.

krleksfull

: دوستدار, محبت اميز, بامحبت, محبوب.

krleksfull

: مهربان, خونگرم, عاشق, شيفته, عاشقانه.

krleksl s

: بي عشق.

krma

: خرامش از روي تكبر, جفتك زدن, با تكبر راه رفتن, روي دو پا بلندشدن, سوار اسب چموش شدن.

krmaraktig

: سرباز مزدور, ادم اجير, پولكي.

krmpa

: بيماري مزمن, درد, ناراحتي.

krna

: تاج, فرق سر, بالا ي هرچيزي, حد كمال, تاج دندان, تاج گذاري كردن, پوشاندن(دندان باطلا وغيره).

krna

: هسته, مغز, اساس.

krna/korn

: مغز, هسته, مغزهسته, خستو, تخم, دانه.

krnfrukt

: سيب, ميوه سيبي, گلوله يا كره.

krnfulla

: پرزور, نيرومند, زورمند, قوي, شديد.

krngelmakare

: مزاحم, موجد زحمت ودردسر, اشوبگر.

krnglighet

: پيچيدگي, بغرنجي, تودرتويي, ريزه كاري.

krngning

: چرخش ناگهاني كشتي بيك سو, كج شدن, فريب, خدعه, گوش بزنگي, امادگي, شكست فاحش, نوسان, تلوتلو خوردن.

krnikeskrivare

: وقايع نگار, تاريخچه نويس.

krnka

: تخطي, غضب, هتك حرمت, از جا در رفتن, سخت عصباني شدن, بي حرمت ساختن, بي عدالتي كردن.

krnkning

: هتك ابرو, تخطي, غضب, هتك حرمت, از جا در رفتن, سخت عصباني شدن, بي حرمت ساختن, بي عدالتي كردن.

krnmj lk

: ابدوغ, دوغ پس از گرفتن كره.

krock

: تصادم, خردشدگي, برخورد, خرد كردن, شكست دادن, درهم شكستن, بشدت زدن, منگنه كردن, پرس كردن, ورشكست شدن, درهم كوبيدن.

krocka

: تصادم كردن, بهم خوردن.

krockera

: نوعي بازي با گوي وحلقه, كروكت.

krocket

: نوعي بازي با گوي وحلقه, كروكت.

krog

: ميكده, ميخانه, كاباره, شادخانه, ميخانه ادمي كه از اين ميخانه بان ميخانه برود, خمار(كهامماار).

krog/vrdshus

: ميخانه ادمي كه از اين ميخانه بان ميخانه برود, خمار(كهامماار).

kroggst

: حافظ, حامي, نگهدار, پشتيبان, ولينعمت, مشتري.

krogv rd

: صاحب مسافرخانه.

krok

: قلا ب, چنگك, دام, تله, ضربه, بشكل قلا ب دراوردن,كج كردن, گرفتاركردن, بدام انداختن, ربودن, گير اوردن.

krok/bedragare

: عصاي سركج, كجي, ادم قلا بي, كلا ه بردار, خم كردن, كج كردن.

krok/koppla

: قلا ب, چنگك, دام, تله, ضربه, بشكل قلا ب دراوردن,كج كردن, گرفتاركردن, بدام انداختن, ربودن, گير اوردن.

kroka

: قلا ب, چنگك, دام, تله, ضربه, بشكل قلا ب دراوردن,كج كردن, گرفتاركردن, بدام انداختن, ربودن, گير اوردن.

krokben

: سبك رفتن, پشت پا خوردن يازدن, لغزش خوردن, سكندري خوردن, سفر كردن, گردش كردن, گردش, سفر, لغزش, سكندري.

krokett

: كوفته برنجي.

kroki

: طرح, انگاره, نقشه ساده, مسوده, شرح, پيش نويس ازمايشي, زمينه, خلا صه, ملخص, مسوده كردن, پيش نويس چيزي را اماده كردن.

krokig

: ناراست, كج, نادرست.

krokig/ohederlig

: ناراست, كج, نادرست.

kroklinje

: خط منحني, چيز كج, خط خميده انحناء, پيچ.

krokodil

: تمساح, سوسمار, پوست سوسمار.

krokodiltrar

: اشك تمساح, اشك دروغي.

kroksabel

: شمشير هلا لي شكل, شمشير, كارد دسته دراز ونوك برگشته.

krokus

: زعفران, طبيب شارلا تان.

krom

: رنگ دانه كروميوم, رنگ زرد فرنگي, اب ورشو, كروميوم, كروم, فلزي سخت وخاكستري رنگ.

kroma

: رنگ دانه كروميوم, رنگ زرد فرنگي, اب ورشو.

kromatisk

: رنگي, پر رنگ, تصادفي, اتفاقي.

kromosom

: كروموسوم, رنگين تن.

krona

: جام گلبرگ, جام گل, كاسه گل, تاج گل, هاله خورشيد وغيره, حلقه زرين دور كلا ه, تاج, فرق سر, بالا ي هرچيزي, حد كمال, تاج دندان, تاج گذاري كردن, پوشاندن(دندان باطلا وغيره), مسكوك ايسلند و سوءد معادل 6202/0 دلا ر.

krona/kr na

: تاج, فرق سر, بالا ي هرچيزي, حد كمال, تاج دندان, تاج گذاري كردن, پوشاندن(دندان باطلا وغيره).

kronblad

: گلبرگ, پنج برگ گل.

kronisk

: ديرينه, مزمن, سخت, شديد, گرانرو.

kronkoloni

: بعضي از كلني هاي ممالك مشترك المنافع انگليس كه مقام سلطنت بر انها نظارت دارد.

kronograf

: گاه سنج, الت سنجش فواصل زماني.

kronologi

: شرح وقايع بترتيب زماني.

kronologisk

: بترتيب تاريخي, داراي تسلسل تاريخي, داراي ربط زماني

kronometer

: زمان سنج, گاه شمار, كرونومتر, وقت نگار, گاه نگار.

kronprins

: وليعهد, نايب السلطنه.

kronrtskocka

: انگنار, كنگر فرنگي.

kropp

: شكم, بطن, جسد, تنه, تن, بدن, لا شه, جسم, بدنه, اطاق ماشين, جرم سماوي, داراي جسم كردن, ضخيم كردن, غليظ كردن, پيچ يا تاب خوردن, تاب گشت, خاصيت تاب گشت.

kroppsarbetare

: كارگر, مزدبگير, استادكار.

kroppsbeskaffenhet

: هيكل, سازمان بدن, تركيب, هيلت, ساختمان بدن.

kroppsh la

: درون حفره هاي پيشاني وگونه ها, معصره, ناسور, گودال, كيسه, حفره, مغ, جيب.

kroppshydda

: جسد, تنه, تن, بدن, لا شه, جسم, بدنه, اطاق ماشين, جرم سماوي, داراي جسم كردن, ضخيم كردن, غليظ كردن.

kroppslig

: جسماني, جسمي, مادي, بدني, داراي ماده, مادي, فيزيكي.

kroppsligt

: بدني, داراي بدن, عملا, واقعا, جسماني.

kroppspulsder

: اءورت, شريان بزرگ, شاهرگ

kroppsstorlek

: قد, قامت, رفعت, مقام, قدر وقيمت, ارتفاع طبيعي بدن حيوان.

kroppsvisitation

: جستجو, جستجو كردن.

kroppsvisitera

: جستجو, جستجو كردن.

krossa

: مچاله, مچاله كردن, از اطو انداختن, فشردن, چلا ندن, له شدن, خردشدن, باصدا شكستن, شكست دادن, پيروزشدن بر, صداي بهم خوردن چيزي (مثل صداي سنگريزه), درهم شكستن, بهم فشردن, مچاله كردن, منقبض كردن, صداي چلپ چلوپ پوتين در زمين گل الود, خردكردن, له كردن, سركوبي.

krossa/knapra p

: صداي خرد كردن يا خرد شدن چيزي زير دندان يا زير چرخ وغيره, خرد شدن.

krossskada

: كوبيدن, كبود كردن, زدن, ساييدن, كبودشدن, ضربت ديدن, كوفته شدن, كبودشدگي, تباره.

krosssr

: كوبيدن, كبود كردن, زدن, ساييدن, كبودشدن, ضربت ديدن, كوفته شدن, كبودشدگي, تباره.

kroton

: كرچك هندي, حب السلا طين.

krpp

: كرپ, نوار ابريشمي سياه, سياه پوشانيدن, كرپ.

krppera

: پيچاندن, تاب دادن, مضرس, زيگ زاگ, دندانه دندانه.

krr

: مرداب, سياه اب, لجن زار, باتلا ق.

krr/sumpmark

: مرداب, سياه اب, لجن زار, باتلا ق.

krriktningsvisare

: انديكاتور, نماينده, شاخص, اندازه, مقياس, فشار سنج.

krs/pipkrage

: يقه گرد و حلقوي چين دار مردان و زنان قرون 61 و 71 ميلا دي, غرور, تكبر, پرخاش, تاه كردن, چروك كردن, ناهموار كردن.

krsb r

: گيلا س.

krsb rstrd

: گيلا س.

krsen

: سخت گير, باريك بين, مشكل پسند, بيزار.

krsmagad

: داد وبيداد كن (براي چيزهاي جزءي), ايراد گير.

krsn l

: سنجاق كراوات, سنجاق مدال وزينت الا ت زنانه.

krtel

: غده, هر عضو ترشح كننده, دشبل, غده عرقي, حشفه مرد, بظر زن.

krubb

: كرم حشره, نوزاد, بچه مگس, زحمتكش, خوراك, خواربار, كوتوله, مزدور, نويسنده مزدور, زمين كندن, جستجو كردن, جان كندن, ازريشه كندن يا دراوردن, قلع كردن, از كتاب استخراج كردن, خوردن, غذا دادن.

krubba

: اخور, تختخواب بچه, دله دزدي, دزدي ادبي, كش رفتن يا دزديدن, اخور.

krubba/fuska

: اخور, تختخواب بچه, دله دزدي, دزدي ادبي, كش رفتن يا دزديدن.

krucifix

: صليب عيسي, چليپا, صليب, مقياس سطحي معادل يك چهارم جريب, مقياس طولي كه درانگلستان 7 الي 8 يارد است.

kruka

: ديگ, ديگچه, قوري, كتري, اب پاش, هرچيز برجسته وديگ مانند, ماري جوانا وسايرمواد مخدره, گلدان, درگلدان گذاشتن, در گلدان محفوظ داشتن, در ديگ پختن.

krukmakare

: كوزه گر, سفالگر, ديگ ساز, مزاحم شدن, مصدع شدن, پرسه زدن.

krukmakeri

: سفالگري, كوزه گري, كوزه گرخانه, ظروف سفالين.

krukskrva

: تكه سفال شكسته.

krulla

: حلقه كردن, فردادن, پيچاندن, حلقه, فر.

krullig

: مجعد, فرفري.

krullig/excentrisk

: پيچ خورده, گره خورده, موي وزكرده, فرفري.

krumelur

: تزءينات نگارشي, جلوه, رشد كردن, نشو ونما كردن, پيشرفت كردن, زينت كاري كردن, شكفتن, برومند شدن, اباد شدن, گل كردن.

krumspr ng

: از روي شادي جست وخيز كردن, رقصيدن, جهش, جست وخيز, شادي.

krupp

: كفل اسب, ترك اسب, مقعد, خناق, خناك.

krus

: كوزه, ديگ سفالي, تنگ, ديزي.

krus/sejdel

: ابخوري بزرگ, افتابه.

krus/tillbringare

: كوزه, بستو, دركوزه ريختن.

krusa h ret

: جلزو وولز, غذا را سرخ كردن, جزجز كردن, فر زدن, فر.

krusa hr

: فر, جعدوشكن گيسو, فر زدن, جلز وولز (درموقع سرخ كردن غذا).

krusa/krusning

: موج دار شدن, داراي سطح ناهموار, بطور موجي حركت كردن, مانند اب مواج شدن.

krusb rsbuske

: سفرس, انگور فرنگي, رنگ سياه مايل به ارغواني, بپا يا مراقب دوشيزه.

krusbr

: سفرس, انگور فرنگي, رنگ سياه مايل به ارغواني, بپا يا مراقب دوشيزه.

krusidull

: چين وشكن يا پيچ وتاب خيال انگيز (مانند ارايش خطي يا خوشنويسي), تزءينات خطاطي وغيره.

krusig

: مجعد, فرفري, فرفري, مجعد, فردار, چين دار, حاشيه دار.

krusig/frisk

: مجعد شدن, موجداركردن, حلقه حلقه كردن, چيز خشك وترد, ترد, سيب زميني برشته.

krusig/lockig

: مجعد, فرفري.

kruskl

: كلم پيچ, سوپ كلم.

krusmynta

: ضرابخانه, سكه زني, ضرب سكه, سكه زدن, اختراع كردن, ساختن, جعل كردن, نعناع, شيريني معطر با نعناع, نو, بكر.

krusning

: موج دار شدن, داراي سطح ناهموار, بطور موجي حركت كردن, مانند اب مواج شدن.

krut

: باروت.

krut/pulver/puder

: پودر, پودر صورت, گرد, باروت, ديناميت, پودر زدن به, گرد زدن به, گرد ماليدن بصورت گرد دراوردن.

krutong

: ورقه نازك نان برشته يا سرخ شده.

krux

: لغز, چيستان, معما, مسلله دشوار, مانع, گره, گير, بمانعي برخورد كردن.

krux/sv righet

: لغز, چيستان, معما, مسلله دشوار.

krv

: تند, درشت, خشن, ناگوار, زننده, ناملا يم.

krvel

: جعفري فرنگي.

krver/kr vande

: طاقت فرسا, سخت, خواستار, مبرم, مصر.

kry

: خوش بنيه, نيرومند, بي نقص, سالم, كشيدن, سوي ديگر بردن, روانه كردن.

krycka

: چوب زير بغل, عصاي زير بغل, محل انشعاب بدن انسان (چون زير بغل وميان دوران), دوشاخه, هر عضو يا چيزي كه كمك ونگهدار چيزي باشد, دوقاچ جلو وعقب زين, باچوب زيربغل راه رفتن, دوشاخه زير چيزي گذاشتن.

krycka/std

: چوب زير بغل, عصاي زير بغل, محل انشعاب بدن انسان (چون زير بغل وميان دوران), دوشاخه, هر عضو يا چيزي كه كمك ونگهدار چيزي باشد, دوقاچ جلو وعقب زين, باچوب زيربغل راه رفتن, دوشاخه زير چيزي گذاشتن.

krydda

: ادويه, نمك وفلفل, چاشني, ادويه زدن, چاشني, ادويه زني, دارو زني بچوب, مطبوع كننده, ادويه, چاشني غذا, ادويه زدن به.

krydda/aptit

: مزه, رغبت, ميل, خوشمزه كردن.

kryddad

: ادويه دار, ادويه زده, تند, معطر, جالب, خوشمزه, با مزه, بارغبت.

kryddar

: چاشني, چيزي كه براي خوش مزه كردن ومعطر كردن بكار مي رود.

kryddkrasse

: ترتيزك, تره تيزك, شاهي.

kryddnejlika

: ميخك, گل ميخك, بوته ميخك.

kryddnejlika/l kklyfta/klv

: ميخك, گل ميخك, بوته ميخك.

kryddning

: چاشني, ادويه زني, دارو زني بچوب, مطبوع كننده.

kryddor

: ادويه جات, ادويه, عطاري.

kryddpeppar

: فلفل فرنگي شيرين, فلفل گينه.

krympa

: چروك شدن, جمع شدن, كوچك شدن, عقب كشيدن, اب رفتن (پارچه), شانه خالي كردن از.

krympling

: لنگ, چلا ق, زمين گير, عاجز, لنگ كردن, فلج كردن.

krympling/omintetg ra

: لنگ, چلا ق, زمين گير, عاجز, لنگ كردن, فلج كردن.

krympmn

: انقباض, چروك, چروك خوردگي, اب رفتگي.

krympning

: انقباض, چروك, چروك خوردگي, اب رفتگي.

kryolit

: فلوريد سديم والومينيم, يخ سنگ.

kryoteknik

: برودت شناسي.

krypa

: خزيدن, مورمور شدن, روي هم ريختن, روي هم انباشتن, ناقص انجام دادن, ازدحام كردن, مخفي كردن, درهم ريختگي, ازدحام, اجتماع افراد يك تيم, كنفرانس مخفيانه.

krypa ihop

: از ترس دولا شدن, چندك زدن, خود را براي گرم شدن ياغنودن جمع كردن, مچاله شدن, جمع شدن, در بستر غنودن, دربرگرفتن.

krypa in

: اشيان گرفتن, لا نه كردن, اسودن, در اغوش كسي خوابيدن.

krypa/smyga

: خزيدن, مورمور شدن.

krypande

: مور مور كننده, وحشت زده, غير عادي, پست, دون, شايسته نوكران, چاپلوس.

krypande smicker

: پرستش, ستايش, چاپلوسي.

krypare

: خزنده, گياه پيچي يانيلوفري, ادم متملق ومرموز.

kryphl

: مزغل ساختن, سوراخ ديده باني ايجاد كردن, مزغل, سوراخ سنگر, سوراخ ديدباني, راه گريز, مفر, روزنه.

krypin

: محوطه مكعب, محل كوچك ومحصور, محوطه كوچك ومحصور, لا نه كبوتر, اشيانه, لا نه, اشيانه اي كردن.

krypskytt

: تيرانداز از خفا.

krypta

: دخمه, سردابه, غار, حفره غده اي, سري, رمز.

kryptering

: پنهاني كردن.

kryptisk

: پنهان, مرموز, رمزي.

kryptiska

: پنهان, مرموز, رمزي.

krypto

: عدد صفر, رمز, حروف يا مهر رمزي, حساب كردن (بارقام), صفر گذاردن, برمزدراوردن.

kryptogam

: گياه نهان زاد (مثل سرخس وغيره).

kryptografera

: عدد صفر, رمز, حروف يا مهر رمزي, حساب كردن (بارقام), صفر گذاردن, برمزدراوردن.

kryptografi

: پنهان شناسي.

kryptografi/kryptoteknik

: پنهان شناسي.

kryptogram

: عدد صفر, رمز, حروف يا مهر رمزي, حساب كردن (بارقام), صفر گذاردن, برمزدراوردن, رمز, نوشته رمزي.

kryptoteknik

: پنهان شناسي.

krysantemum

: گل داودي, ميناي طلا يي.

krysolit

: زبرجدسبز, ياقوت سبز, اليوين.

kryss

: صليب,خاج,حد وسط,ممزوج,اختلاف,تقلب,قلم كشيدن بر روي,گذشتن,عبور دادن,مصادف شدن,قطع كردن,خلاف ميل كسي رفتار كردن,پيودن زدن.

kryssa

: صليب,خاج,حد وسط,ممزوج,اختلاف,تقلب,قلم كشيدن بر روي,گذشتن,عبور دادن,مصادف شدن,قطع كردن,خلاف ميل كسي رفتار كردن,پيودن زدن.

kryssare

: رزمناو, كشتي يا تاكسي يا كسي كه گشت ميزند.

kryssfaner

: تخته چند لا.

kryssning

: سفر دريايي, گشت زدن.

krysta

: كشش, زور, فشار, كوشش, درد سخت, تقلا, در رفتگي يا ضرب عضو يا استخوان, اسيب, رگه, صفت موروثي, خصوصيت نژادي, نژاد, اصل, زودبكار بردن, زور زدن, سفت كشيدن,كش دادن, زياد كشيدن, پيچ دادن, كج كردن, پالودن, صاف كردن, كوشش زياد كردن.

krystning

: كشش, زور, فشار, كوشش, درد سخت, تقلا, در رفتگي يا ضرب عضو يا استخوان, اسيب, رگه, صفت موروثي, خصوصيت نژادي, نژاد, اصل, زودبكار بردن, زور زدن, سفت كشيدن,كش دادن, زياد كشيدن, پيچ دادن, كج كردن, پالودن, صاف كردن, كوشش زياد كردن.

krystv rkar

: كار, رنج, زحمت, كوشش, درد زايمان, كارگر, عمله, حزب كارگر, زحمت كشيدن, تقلا كردن, كوشش كردن.

ks s

: نيمكت.

kt

: شاخي, سفت, سخت, شيپوري, شهوتي, خشن, بي تربيت, افسار گيسخته, سركش, زبان دراز, گداي سمج و بي ادب, شهواني.

kta

: نمايش مجاز, تاتر مجاز, قانوني, حلا ل, مشروع.

kta/rlig

: راستكار, راد, درست كار, امين, جلا ل, بيغل وغش, صادق, عفيف.

kte

: رفت.

ktenskap

: ازدواج, عروسي, جشن عروسي, زناشويي, يگانگي, اتحاد, عقيد, ازدواج, پيمان ازدواج, وابسته به عروسي, زناشويي, عروسي, ازدواج, نكاح, زناشويي, عروسي, زفاف, نكاح, زوجه.

ktenskaplig

: نكاحي, ازدواجي, وابسته به زناشويي, شوهري, زوجي, ازدواجي, نكاحي.

ktenskaplig

: وابسته به عروسي.

ktenskapliga

: وابسته به عروسي.

ktenskapsbrott

: ادم زاني, مرد زناكار, زنا, زناي محصن يا محصنه, بيوفايي, بي عفتي, بي ديني, ازدواج غيرشرعي.

ktenskapsbrytare

: ادم زاني, مرد زناكار.

ktenskapsbrytare

: ادم زاني, مرد زناكار.

ktenskapsbryterska

: زانيه, زن زناكار.

kthet

: ابتكار, اصالت.

kthet

: اعتبار, سنديت, صحت, مهر, خاتم, كپسول, پهن, كاشه.

kthetsst mpel

: مهر, خاتم, كپسول, پهن, كاشه.

kthetsstmpel

: مهر, خاتم, كپسول, پهن, كاشه.

kttare

: رافضي, فاسد العقيده, بدعت گذار, مرتد.

ktteri

: كفر, ارتداد, الحاد, بدعتكاري, فرقه, مسلك خاص.

kttgrytor

: راحتي جسماني, محل عيش وخوشگذراني.

kttiga

: گوشتي, گوشت دار, مغز دار, محكم, اساسي.

kttja

: شهوت, هوس, حرص واز, شهوت داشتن.

kttkniv

: ساطور, تبر, هلي كوپتر.

kttskiva

: تكه كوچك گوشت, برش گوشت.

kttslig/sinnlig

: جسماني, جسمي, نفساني, شهواني.

kttstuvning

: تاس كباب, نگراني, گرمي, داغي, اهسته جوشانيدن, اهسته پختن, دم كردن.

kub

: مكعب.

kub/t rning

: مكعب.

kubb

: قدح ساز, نوعي كلا ه لبه دار, كسي كه باگلوله ياگوي بازي ميكند, مشروب خوارافراطي, داءم الخمر.

kubera

: مكعب.

kubik

: مكعبي.

kubikinnehll

: حجم مكعب.

kubikm tt

: مقياس مكعب.

kubikrot

: ريشه مكعب, ريشه سوم.

kubisk

: مكعبي.

kubiska

: مكعبي.

kubism

: كوبيسم, مكتب كوبيسم در نقاشي.

kubist

: وابسته به مكتب هنري كوبيسم.

kubistisk

: وابسته به مكتب هنري كوبيسم.

kuckla

: ويولن, كمانچه, ويولن زدن, زرزر كردن, كار بيهوده كردن.

kudde

: متكا, نازبالش, كوسن, مخده, زيرسازي, وسيله اي كه شبيه تشك باشد, با كوسن وبالش نرم مزين كردن, لا يه گذاشتن, چنبره, دفترچه يادداشت, لا يي, لا يي گذاشتن, بالش, بالين, متكا, پشتي, مخده, بالش وار قرار گرفتن, بربالش گذاردن.

kufisk

: سوگند ملا يم, بخدا, : طاق, تك, فرد, عجيب و غريب, ادم عجيب, نخاله.

kugga

: رد كردن, نپذيرفتن.

kuggbana

: راه اهن چنگك دار مخصوص عبور از سراشيب.

kuggdrev

: قسمت دوراز مركز بال پرنده, بال, چرخ دنده جناحي, پر و بال پرنده را كندن, دست كسي رابستن, كفتربند كردن.

kugge

: دندانه, دنده چرخ, دندانه دار كردن, حقه بازي, طاس گرفتن (درتخته نرد).

kuggfrga

: وانمود كن, ژستو, قيافه گير, پرسش دشوار.

kuggst ng

: چنگك جا لباسي, بار بند, جا كلا هي, نوعي الت شكنجه مركب از چند سيخ يا ميله نوك تيز, شكنجه, چرخ دنده دار, عذاب دادن, رنج بردن, بشدت كشيدن, دندانه دار كردن, روي چنگك گذاردن لباس و غيره.

kuggvxel

: دنده, چرخ دنده, مجموع چرخهاي دنده دار, اسباب, لوازم, ادوات, افزار, الا ت, جامه, پوشش, دنده دار(يادندانه دار) كردن, اماده كاركردن, پوشانيدن.

kuguar

: گربه وحشي پشمالو, يوزپلنگ امريكايي.

kujon

: ادم ترسو, نامرد, شخص جبون, بزدل.

kujonera

: سلطه جويي كردن, تحكم كردن, مستبدانه حكومت كردن.

kuk

: خروس, پرنده نر(از جنس ماكيان), كج نهادگي كلا ه,چخماق تفنگ, :مثل خروس جنگيدن, گوش ها را تيز وراست كردن, كج نهادن, يك وري كردن.

kuku

: فاخته, صداي فاخته دراوردن, ديوانه.

kul

: شوخي, بازي, خوشمزگي, سرگرمي, شوخي اميز, مفرح, باصفا, مطبوع, شوخي كردن, خوشمزگي, مضحك, خنده دار, خنده اور, عجيب, بامزه.

kul r

: رنگ, فام, بشره, تغيير رنگ دادن, رنگ كردن, ملون كردن.

kula

: گلوله, گلوله تفنگ.

kula/prla

: مهره, دانه تسبيح, خرمهره, منجوق زدن, بريسمان كشيدن, مهره ساختن.

kulbana

: خط سير, گذرگاه.

kulbaneprojektil

: موشك, پرتابه.

kulblixt

: سنگ اسماني بزرگ, شهاب روشن, نارنجك, گلوله انفجاري.

kulen

: بي حفاظ, درمعرض بادسرد, متروك, غم افزا.

kulen/dyster

: بي حفاظ, درمعرض بادسرد, متروك, غم افزا.

kulgev r

: دزديدن, لخت كردن, تفنگ, عده تفنگدار.

kuli

: حمال, باربر.

kulinarisk

: مربوط به اشپزخانه, اشپخانه اي, پختني.

kulisser

: نشان داراي دو بال كه بهوانورد يا توپچي و دريا نورد يا ديدبان كار ازموده داده ميشود.

kull

: كليه جوجه هايي كه يكباره سراز تخم درمياورند, جوجه هاي يك وهله جوجه كشي, جوجه, بچه, توي فكر فرورفتن, يكدسته كبك, دسته, گروه, گله.

kull/yngel/ruva/grubbla

: كليه جوجه هايي كه يكباره سراز تخم درمياورند, جوجه هاي يك وهله جوجه كشي, جوجه, بچه, توي فكر فرورفتن.

kulle

: تل يا تپه, تپه, پشته, تل, توده, توده كردن, انباشتن, پر از تپه.

kulle/hg

: تپه كوچك, برامدگي در سطح صاف, پشته, گريوه, پرندك.

kullerbytta

: شيرجه, معلق, پشتك, معلق زدن.

kullerbytta/volt

: شيرجه, معلق, پشتك, معلق زدن.

kullersten

: قلوه سنگ, سنگفرش.

kullig

: پر از تپه.

kullkasta

: بر انداختن, بهم زدن, سرنگون كردن, منقرض كردن, مضمحل كردن, موقوف كردن, انقراض.

kullkasta/strta

: بر انداختن, بهم زدن, سرنگون كردن, منقرض كردن, مضمحل كردن, موقوف كردن, انقراض.

kullkrning

: خزان, پاييز, سقوط, هبوط, نزول, زوال, ابشار, افتادن, ويران شدن, فرو ريختن, پايين امدن, تنزل كردن.

kullridning

: خزان, پاييز, سقوط, هبوط, نزول, زوال, ابشار, افتادن, ويران شدن, فرو ريختن, پايين امدن, تنزل كردن.

kulmage

: شكم گنده.

kulmen

: اوج, قله, حد اعلي.

kulmination

: اوج, قله, حد اعلي.

kulminera

: به اوج رسيدن, بحد اكثر ارتفاع رسيدن, بحد اعلي رسيدن.

kulram

: چرتكه, تخته روي سرستون (معماري), گنجه ظرف, لوحه مربع موزاءيك سازي.

kulrt

: رنگي, ملون, نژادهاي غير سفيد پوست, رنگين.

kulspruteskytt

: مسلسل چي.

kult

: ايين ديني, مكتب تفكر, هوس وجنون براي تقليد از رسم يا طرز فكري, جذبه وشهرت معنوي, جيبه عرفاني.

kult/dyrkan

: ايين ديني, مكتب تفكر, هوس وجنون براي تقليد از رسم يا طرز فكري.

kulthandling

: فرمان اساسي, مراسم, تشريفات مذهبي, اداب.

kultivator

: كشتكار, ماشين شخم زني وعلف هرزه كني, برزگر.

kultivera

: كشت كردن, زراعت كردن (در), ترويج كردن.

kultur

: كشت ميكرب در ازمايشگاه, برز, فرهنگ, پرورش, تمدن.

kulturell

: فرهنگي, تربيتي.

kulturreservat

: ذخيره, رزرو كردن صندلي يا اتاق در مهمانخانه و غيره, كتمان, تقيه, شرط, قيد, استثناء, احتياط, قطعه زمين اختصاصي (براي سرخ پوستان يامدرسه و غيره)

kulvert

: اب گذر, نهر سرپوشيده, مجراي اب زير جاده, لوله مخصوص كابل برق زير زميني.

kummin

: زيره سياه, درخت زيره, زيره سبز.

kumpan

: همراه همدم, هم نشين, پهلو نشين, معاشرت كردن, همراهي كردن.

kumulativ

: انباشته, يكجا.

kumulera

: انباشتن, توده كردن, تركيب يا متحد كردن.

kund

: موكل, مشتري, ارباب رجوع, مشتري.

kunde

: , ميتوانست.

kunde inte

: .= could not

kundkrets

: ارباب رجوع, مشتريان, پيروان, موكلين.

kundv rvare

: كارگر يا ماشيني كه پوست ميكند, دباغ, پوست درخت كن, كسيكه دم مغازه ميايستد و براي جنسي تبليغ ميكند.

kundvagn

: چرخ دستي مامورتنظيف, گاري باركش, اتومبيل باركش كوتاه, واگن برقي, باواگن برقي حمل كردن

kundvrvare/spion

: خريدار پيدا كردن, مشتري جلب كردن, صداي نكره ايجاد كردن, بلند جار زدن, باصداي بلند انتشار دادن.

kung

: پادشاه, شاه, شهريار, سلطان.

kung ra

: اگهي دادن, اعلا ن كردن, اخطار كردن, خبر دادن, انتشاردادن, اشكاركردن, مدرك دادن.

kung relse

: اگهي, اعلا ن, خبر.

kungad me

: شهرياري, سلطنت مطلقه, رژيم سلطنتي.

kungamakare

: سلطان ساز, كسي كه درانتخاب پادشاه يا رءيس موثر است

kungamord

: شاه كش, قتل شاه يا حكمروا.

kungamrdare

: شاه كش, قتل شاه يا حكمروا.

kungarike

: پادشاهي, كشور, قلمروپادشاهي.

kungav rdighet

: مقام سلطنت, شاهي.

kunglig

: پادشاهي, شاهوار, سلطنتي, شاهانه, ملوكانه, همايوني, شاهوار, خسروانه.

kungliga

: سلطنتي, شاهانه, ملوكانه, همايوني, شاهوار, خسروانه.

kunglighet

: حق الا متياز, حق التاليف, حق الا ختراع, اعضاي خانواده سلطنتي, مجلل, از خانواده سلطنتي.

kunglighet/avgift

: حق الا متياز, حق التاليف, حق الا ختراع, اعضاي خانواده سلطنتي, مجلل, از خانواده سلطنتي.

kungra/utf rda/frkunna

: اعلا م كردن, انتشار دادن, ترويج كردن.

kungrande

: اعلا م, اعلا م دارنده, ترويج.

kungsbltt

: رنگ ابي مايل بارغواني روشن.

kungsfiskare

: ماهي خوراك, مرغ ماهيخوار, چلق.

kungsvatten

: تيزاب سلطاني.

kunna

: توانا بودن, شايستگي داشتن, لايق بودن,قابل بودن, مناسب بودن, اماده بودن, ارايش دادن, لباس پوشاندن, قادر بودن, قوي كردن.

kunnande

: چيره دستي, ورزيدگي, تردستي, مهارت, استادي, زبر دستي, هنرمندي, كارداني, مهارت عملي داشتن, كاردان بودن, فهميدن.

kunnig

: وارد بكار, قابل درك, باهوش, زيرك, مطلع.

kunnighet

: قابليت, توانايي.

kunnigt

: با توانايي, از روي لياقت.

kunskap

: بصيرت, اطلا ع, اموزش, معرفت, دانش, مجموعه معارف وفرهنگ يك قوم ونژاد, فرهنگ نژادي, افسانه هاوروايات قومي, فاصله بين چشم ومنقار (يا دماغ) حيوانات.

kunskapa

: شناسايي كردن, بازديد كردن, عمليات اكتشافي كردن.

kunskapare

: پيش اهنگ, پيشاهنگي كردن, ديده باني كردن, عمليات اكتشافي كردن پوييدن, ديده بان, مامور اكتشاف.

kunskapsgren

: انضباط, انتظام, نظم, تاديب, ترتيب, تحت نظم و ترتيب در اوردن, تاديب كردن.

kunskapsteori

: شناخت شناسي, معرفت شناسي, مبحث ارزش و حدود معرفت.

kup

: كوپه, قسمت, تقسيم كردن.

kupa

: سايه, حباب چراغ يا فانوس, اباژور, سايه بان, جاي سايه دار, اختلا ف جزءي, سايه رنگ, سايه دار كردن, سايه افكندن, تيره كردن, كم كردن, زير وبم كردن.

kupe

: كوپه, قسمت, تقسيم كردن.

kupera

: بارانداز, لنگرگاه, بريدن, كوتاه كردن, جاخالي كردن, موقوف كردن, جاي محكوم يا زنداني در محكمه.

kuperad

: پر از تپه.

kupidon

: كوپيد, خداي عشق كه بصورت كودك برهنه مجسم شده.

kupig

: كوژ, محدب.

kupol

: گنبد, قبه, گنبد, قبه, قلعه گرد, گنبد زدن, منزلگاه, شلجمي.

kupol/dom

: گنبد, قبه, قلعه گرد, گنبد زدن, منزلگاه, شلجمي.

kupoltak

: گنبد, قبه, قلعه گرد, گنبد زدن, منزلگاه, شلجمي.

kupong

: كوپن.

kupp

: برهم زدن, ضربت, كودتا, توطله محرمانه براي بر انداختن حكومت.

kur

: علا ج, شفا, دارو, شفا دادن, بهبودي دادن.

kurage

: دليري, دل, جرات, چوب, اتشزنه, اتش گرفتن.

kurage/skrot och korn

: خميره, فطرت, جنس, گرمي, غيرت, جرات.

kuranstalt

: چشمه معدني, اب معدني.

kurant

: قابل فروش, قابل عرضه در بازار.

kurativ

: داراي خاصيت درماني, علا ج بخش, شفا بخش.

kurator

: كتابدار, موزه دار, نگهبان, متصدي.

kurbits

: كدو تنبل, ادم كله خشك.

kurd

: كرد, اهل كردستان.

kurder

: كرد, اهل كردستان.

kurdisk

: كردي.

kurera

: علا ج, شفا, دارو, شفا دادن, بهبودي دادن.

kurera/botemedel

: علا ج, شفا, دارو, شفا دادن, بهبودي دادن.

kurfurstend me

: گزينگرگان, هيلت انتخاب كنندگان, حوزه انتخابيه.

kuri s

: كنجكاو, نادر, غريب.

kuriositet

: تحفه, سوقات, چيزغريب, عتيقه, حس كنجكاوي, چيز غريب, كمياب.

kuriosum

: حس كنجكاوي, چيز غريب, كمياب.

kurir

: پيك, قاصد.

kurir/lpare

: پيك, قاصد.

kurort

: چشمه معدني, اب معدني.

kurort/hlsobrunn

: چشمه معدني, اب معدني.

kurrande i magen

: درد معده, درد دل.

kurre

: معامله كردن, انتخاب كردن, شكاف دادن, تركاندن, خشكي زدن پوست, زدن, مشتري, مرد, جوانك, شكاف, ترك, ف ك.

kurs

: دوره, مسير, روش, جهت, جريان, درطي, درضمن, بخشي از غذا, اموزه, اموزگان, :دنبال كردن, بسرعت حركت دادن, چهار نعل رفتن.

kurs/bana

: دوره, مسير, روش, جهت, جريان, درطي, درضمن, بخشي از غذا, اموزه, اموزگان, :دنبال كردن, بسرعت حركت دادن, چهار نعل رفتن.

kursa

: فروش ومعامله, فروختن, بفروش رفتن.

kursbok

: كتاب درسي, كتاب اصلي دريك موضوع, رساله.

kursiv

: پيوسته, روان, خط شكسته, وابسته به ايتاليايي هاي قديم, حروف يك وري, حروف كج, حروف خوابيده.

kurskamrat

: همشاگردي.

kursplan

: برنامه اموزشي, اموزش برنامه, دوره تحصيلا ت, برنامه تحصيلي.

kursv rde

: قيمت مناسب براي خريدار وفروشنده.

kurtage

: پول دلا لي, حق العمل, مزد دلا لي.

kurtage/mkleri

: پول دلا لي, حق العمل, مزد دلا لي.

kurtis r

: لا س, حركت تند وسبك, لا س زدن, اينسو وانسو جهيدن.

kurtisan

: فاحشه.

kurva

: خط منحني, چيز كج, خط خميده انحناء, پيچ.

kurvig

: داراي انحناء وقوسهاي ظريف زنانه.

kuscha

: عتاب كردن, تشر زدن, نهيب زدن به.

kuscha/ska stuka

: عتاب كردن, تشر زدن, نهيب زدن به.

kusin

: پسرعمو يا دختر عمو, پسردايي يا دختر دايي, عمه زاده, خاله زاده.

kusk

: درشكه چي, كالسكه چي, كاميون ران, راننده يك جفت حيوان يا دستگاه اسب ودرشكه, واگن چي, گاراژ دار, متصدي حمل ونقل.

kuska

: گشت, سفر, مسافرت, سياحت, ماموريت, نوبت, گشت كردن, سياحت كردن.

kuskbock

: جعبه, قوطي, صندوق, اطاقك, جاي ويژه, لژ, توگوشي, سيلي, بوكس, : مشت زدن, بوكس بازي كردن, سيلي زدن, درجعبه محصور كردن, احاطه كردن, درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

kuslig

: دلتنگ كننده, مايه افسردگي.

kuslig/mystisk

: غير طبيعي, غريب, وهمي, جدي, زيرك.

kusliga

: دلتنگ كننده, مايه افسردگي.

kust-

: بحري, دريايي, وابسته به بازرگاني دريايي, وابسته بدريانوردي, استان بحري ياساحلي.

kust

: ساحل, درياكنار, سريدن, سرازير رفتن, كرانه دريا, ساحل دريا, دريا كنار, دريا كنار.

kustband

: كرانه دريا.

kustfart

: كشتي راني ساحلي, تجارت ساحلي, كابوتاژ.

kustjgare

: تكاور.

kustlinje

: خط ساحلي.

kuta i v g

: فرار كردن, گريختن, پا بفرار گذاردن, باعجله رفتن.

kutter

: برنده, الت تراش, نوعي كرجي, دندان پيش.

kutting

: سرداب.

kuttra

: صداي كبوتر وقمري, بغبغو كردن, با صداي نرم وعاشقانه سخن گفتن, اهسته بازمزمه ادا كردن.

kutym

: رسم, سنت, عادت, عرف, حقوق گمركي, گمرك, برحسب عادت, عادتي.

kuv s

: ماشين جوجه كشي, محل پرورش اطفال زودرس.

kuva

: زنجير, بازداشت, جلوگيري, لبه پياده رو, محدود كردن,داراي ديواره يا حايل كردن, تحت كنترل دراوردن, فرونشاندن.

kuvande

: انقياد, اطاعت, مقهور سازي, مطيع سازي.

kuvert

: پاكت, پوشش, لفاف, جام, حلقه ء گلبرگ.

kuvert/omslag

: پاكت, پوشش, لفاف, جام, حلقه ء گلبرگ.

kuvertavgift

: مبلغي كه اغذيه فروشي ويا كلوب شبانه علا وه بر پول غذا ومشروب از مشتريان دريافت ميدارد.

kuvertbrd

: طومار, لوله, توپ (پارچه و غيره), صورت, ثبت, فهرست,پيچيدن, چيز پيچيده, چرخش, گردش, غلتك, نورد, غلتاندن, غلت دادن, غل دادن, غلتك زدن, گردكردن, بدوران انداختن, غلتيدن, غلت خوردن, گشتن, تراندن, تردادن, تلا طم داشتن.

kv de

: خواباندن, دفن كردن, گذاردن, تخم گذاردن,داستان منظوم, اهنگ ملودي, الحان, : غير متخصص, ناويژه كار, خارج از سلك روحانيت, غير روحاني

kv ka/kraxa

: صداي غوك يا وزغ, صداي كلا غ, غارغار كردن, چون غوك يا قورباغه صدا كردن.

kv ljande

: تهوع اور.

kv llar

: هرشب, شبها.

kv llsmat

: شام, عشاي رباني يا شام خداوند.

kv sa

: پياده كردن, خراب كردن.

kv vas

: خفه كردن, بستن, مسدود كردن, انسداد, اختناق, دريچه, ساسات (ماشين).

kv vgas

: ازت, نيتروژن.

kvacksalva

: صداي اردك, قات قات, ادم شارلا تان, چاخان, دروغي, ساختگي, قلا بي, قات قات كردن, صداي اردك كردن, دواي قلا بي دادن.

kvacksalvare

: صداي اردك, قات قات, ادم شارلا تان, چاخان, دروغي, ساختگي, قلا بي, قات قات كردن, صداي اردك كردن, دواي قلا بي دادن.

kvacksalvare/skojare

: شارلا تان, ادم حقه باز, حقه بازي كردن.

kvacksalvare/snattra

: صداي اردك, قات قات, ادم شارلا تان, چاخان, دروغي, ساختگي, قلا بي, قات قات كردن, صداي اردك كردن, دواي قلا بي دادن.

kvacksalveri

: حقه بازي, شارلا تان بازي, حليه گري.

kvadda

: تصادم, خردشدگي, برخورد, خرد كردن, شكست دادن, درهم شكستن, بشدت زدن, منگنه كردن, پرس كردن, ورشكست شدن, درهم كوبيدن.

kvader

: سنگ ساختماني, سنگ بنا.

kvadrant

: ربع دايره, ربع كره, يك چهارم, چهار گوش.

kvadrat

: مربع, مجذور, چهارگوش, گوشه دار, مجذور كردن.

kvadratisk

: مربع, مجذور, چهارگوش, گوشه دار, مجذور كردن.

kvadratiska

: درجه دوم.

kvadratrot

: جذر, ريشه دوم.

kvadratur

: تربيع.

kvadrera

: مربع, مجذور, چهارگوش, گوشه دار, مجذور كردن.

kvadriljon

: كادريليون, عدد يك با 51 صفر بتوان.2

kval

: درد, رنج, زحمت, محنت, درد دادن, درد كشيدن.

kvalfull

: دردناك, رنج اور.

kvalificera

: صلا حيت داشتن, واجد شرايط شدن, توصيف كردن.

kvalificerad

: شايسته, قابل, داراي شرايط لا زم, مشروط.

kvalificerade

: شايسته, قابل, داراي شرايط لا زم, مشروط.

kvalificering

: صفت, شرط, قيد, وضعيت, شرايط, صلا حيت.

kvalifikation

: شايستگي, صفت, شرط, قيد, وضعيت, شرايط, صلا حيت.

kvalit

: كيفيت, چوني.

kvalitativ

: كيفي.

kvalitet

: كيفيت, چوني.

kvalitetsbeteckning

: زاب, شرح, وصف, توصيف, تشريح, تعريف.

kvalster

: كرم ريز, كرم پنير.

kvant-

: درجه, پله, ذره.

kvantifiera

: كميت را تعيين كردن, چندي بيان كردن, محدود كردن, كيفيت چيزي را معلوم كردن.

kvantitativ

: مقداري, كمي, چندي, بيان شده بر حسب صفات, وابسته بخاصيت حرف هجادار.

kvantitet

: مقدار, چندي, كميت, قدر, اندازه, حد, مبلغ.

kvantum

: درجه, پله, ذره.

kvar

: چپ.

kvar/l mnade/vnster

: چپ.

kvarh lla

: بازداشتن, معطل كردن, توقيف كردن.

kvarhllande

: بازداشت, توقيف, حبس.

kvarka

: گلودرد و زكام, خفگي, خفقان.

kvarleva

: باقي مانده, بقيه, اثر, بقايا(درجمع), اثار.

kvarligga

: ماندن, باقيماندن.

kvarn

: اسياب, ماشين, كارخانه, اسياب كردن, كنگره دار كردن.

kvarnr nna

: اب اسياب, جوي اسياب.

kvarnsten

: سنگ اسياب, بار سنگين.

kvarsittning

: بازداشت, توقيف, حبس.

kvarst

: ماندن, باقيماندن.

kvarstad

: انزوا, مصادره, توقيف, جدا سازي, تجزيه, توقيف غير قانوني.

kvartal

: دوره سه ماهه, در حدود سه ماه.

kvarterm stare

: سر رشته دار, متصدي.

kvarteron

: از نژاد سفيد وسياه.

kvartersbomb

: بمب داراي قدرت تخريبي زياد, شخص ياچيز خيلي موثر و سخت.

kvartett

: چهارقلو, چهاربخشي, قطعه موسيقي مخصوص چهارتن خواننده يا نوازنده, گروه چهارتني كه قطعه اي رابسرايند.

kvartil

: چهار يك, تقسيم شده به 4/3 و.1/4

kvarto

: دركاغذ هاي يك ربعي چاپ شده, ربع كاغذي.

kvartoformat

: دركاغذ هاي يك ربعي چاپ شده, ربع كاغذي.

kvarts

: الماس كوهي, كوارتز.

kvarts penny

: فارثينگ, پول خرد انگليس.

kvartsfinal

: دوره يك چهارم نهايي در مسابقات حذفي.

kvartsformat

: دركاغذ هاي يك ربعي چاپ شده, ربع كاغذي.

kvasi

: شبيه, شبه, بصورت پيشوند نيز بكار رفته و بمعني' شبه 'و' بظاهرشبيه 'است.

kvasielegant

: درخشاني, نمايشي, زرق وبرقي.

kvast

: جاروب, جاروب كردن.

kvast/ginst

: جاروب, جاروب كردن.

kvastskaft

: دسته جاروب.

kvav

: نزديك, بستن

kvav/inskrnkt

: خفه, دلتنگ كننده, اوقات تلخ, مغرور, محافظه كار, بد اخم, لجوج.

kvda

: اواز, سرود, سرودن, تصنيف, اواز خواندن, سرود خواندن, سراييدن.

kverulantisk

: كج خلق, زود رنج, گله مند, ستيز جو, شكوه گر.

kverulera

: ژكيدن, لندلند, غرغر كردن, گله كردن, ناله, گله.

kvick

: تند, چابك, فرز, چست, جلد, سريع, زنده, بذله گو, لطيفه گو, شوخ, لطيفه دار, كنايه دار.

kvick replik

: حاضر جوابي, جواب شوخي اميز.

kvicke

: مغز ودرون هرچيزي.

kvickhet

: هوش, قوه تعقل, لطافت طبع, مزاح, بذله گويي, دانستن, اموختن, بذله گويي, لطيفه, شوخي, لطيفه گويي, مسخره.

kvickhet/kvickhuvud

: حرف كنايه دار يا شوخي اميز, حرف كنايه دار زدن.

kvickheter

: لطايف, هزليات, شوخي, بذله, فكاهيات, مطايبات, شوخي هاي خارج از نزاكت.

kvickhuvud

: هوش, قوه تعقل, لطافت طبع, مزاح, بذله گويي, دانستن, اموختن.

kvickna

: زنده شدن, دوباره داير شدن, دوباره رواج پيدا كردن, نيروي تازه دادن, احيا كردن, احيا شدن, باز جان بخشيدن, بهوش امدن.

kvickna till

: شفا يافتن, بهوش امدن, بازگشتن وبحال اول رسيدن.

kvickrot

: تخت, نيمكت, خوابانيدن, در لفافه قرار دادن.

kvicksand

: ريگ روان, تله, دام, ماسه متحرك.

kvicksilver

: سيماب, جيوه, تير, پيك, پيغام بر, دزدماهر, عطارد, يكي از خدايان يونان قديم, جيوه.

kvicksilverhaltig

: سيمابي, جيوه دار, چالا ك, تند, متغير, متلون.

kvida

: زوزه كشيدن, ناله كردن, شيون و جيغ و داد كردن, ناليدن, زار زار گريه كردن, ناله, زاري, شيون.

kvidan

: شيون كردن, ناله كردن, ماتم گرفتن, ناله.

kviga

: گوساله ماده, ماده گوساله.

kvigkalv

: گوساله ماده.

kvillajabark

: درخت صابون.

kvinna

: زن, زنانگي, كلفت, رفيقه (نامشروع), زن صفت, ماده, مونث, جنس زن.

kvinna/kvinnliga

: جنس ماده, مونث, زنانه, جانور ماده, زن, نسوان.

kvinnfolk

: جنس زن, گروه زنان, نژاد زن, زنان.

kvinnlig

: جنس ماده, مونث, زنانه, جانور ماده, زن, نسوان, جنس زن, مربوط به جنس زن, مونث, مادين, زنان, زن مانند, زن صفت, مثل زن, زنانه, شبيه زن, زنانه, در خور زنان, مثل زن.

kvinnlig ambassad r

: سفير زن, همسر سفير.

kvinnlig slkting

: خويش, خويشاوند(از جنس مذكر).

kvinnliga

: جنس ماده, مونث, زنانه, جانور ماده, زن, نسوان.

kvinnlighet

: زنانگي, ظرافت, زني, زنيت, حس زنانگي, عالم نسوان, زنانگي, صفات زنانه.

kvinnof rening

: خواهري, انجمن هاي خيريه يا كلوب نسوان.

kvinnojgare

: مشتاق زن, مرد زن پرست.

kvinnor

: زنان, جماعت زنان, جنس زن.

kvinnsperson

: زن, زنانگي, كلفت, رفيقه (نامشروع), زن صفت, ماده, مونث, جنس زن.

kvint

: پنجم, پنجمين, ماليات پنج يك, خمس, قايق پنج بادباني.

kvintessens

: پنجمين و بالا ترين عنصر وجود, عنصر پنجم يعني 'اثير 'يا 'اتر', جوهر, اصل.

kvintett

: قطعه موسيقي مخصوص ساز و اواز پنج نفري, پنج نفري, پنجگانه.

kvintilera

: پنجول زدن, با ناخن و جنگال خراشيدن, خاراندن, پاك كردن, زدودن, باكهنه ياچيزي ساييدن يا پاك كردن, تراشيدن, خراشيدن, خراش, اثر خراش, گير, گرفتاري.

kvissla

: جوش, كورك, عرق گز, جوش دراوردن.

kvisslig

: جوش دار, كورك دار.

kvist

: شاخه كوچك, تركه, بوته, ميخ كوچك بي سر, نوباوه, جوانك, گلدوزي كردن, بشكل شاخ وبرگ در اوردن, شاخه كوچك, تركه, :فهميدن, ديدن.

kvisth l

: سوراخ ميان گره چوب.

kvistig

: گره دار, غامض.

kvistning

: هرس.

kvitta

: چاپ افست, جابجاسازي, مبدا, نقطه شروع مسابقه, چين, خميدگي, انحراف, وزنه متعادل, رقم متعادل كننده, متعادل كردن, جبران كردن, خنثي كردن, چاپ افست كردن.

kvitten

: درخت به, به.

kvittens

: رسيد مفاصا, براءت, پاكي, تبرءه, پاداش, بازپرداختن, جبران كردن, رسيد, اعلا م وصول, دريافت, رسيد دادن, اعلا م وصول نمودن, وصول كردن, بزهكاران را تحويل گرفتن.

kvitter

: جيك جيك, جيرجير, زق زق كردن, جيرجير كردن, صداي جير جير, جير جير كردن (پرندگان كوچك).

kvitter/kvittra

: جيك جيك, جيرجير, زق زق كردن, جيرجير كردن, چهچه, چهچه زدن, صداهاي مسلسل ومتناوب ايجاد كردن, لرزيدن, هيجان وارتعاش, سرزنش كننده.

kvittera

: رسيد, اعلا م وصول, دريافت, رسيد دادن, اعلا م وصول نمودن, وصول كردن, بزهكاران را تحويل گرفتن.

kvitteringsml

: برابر كننده.

kvittning

: چاپ افست, جابجاسازي, مبدا, نقطه شروع مسابقه, چين, خميدگي, انحراف, وزنه متعادل, رقم متعادل كننده, متعادل كردن, جبران كردن, خنثي كردن, چاپ افست كردن.

kvitto

: رسيد, اعلا م وصول, دريافت, رسيد دادن, اعلا م وصول نمودن, وصول كردن, بزهكاران را تحويل گرفتن.

kvitto/kupong

: سند, مدرك, دستاويز, ضامن, گواه, شاهد, تضمين كننده, شهادت دادن.

kvittra

: جيك جيك, جيرجير, زق زق كردن, جيرجير كردن, جيك جيك پي درپي, چهچه, جيك جيك كردن.

kvka

: صداي غوك يا وزغ, صداي كلا غ, غارغار كردن, چون غوك يا قورباغه صدا كردن.

kvkare

: لرزنده, مرتعش, ملخ, عضو فرقه كويكر.

kvljande

: تهوع اور, بيزار كننده, بيمار كننده.

kvll

: غروب, سرشب.

kvllarna

: هرشب, شبها.

kvllsm nniska

: ادم شب زنده دار.

kvllsvard

: شام, عشاي رباني يا شام خداوند.

kvot

: سهميه, سهم, بنيچه, بهر, خارج قسمت.

kvva

: خفه كردن, مختنق كردن, خناق پيدا كردن, خفه كردن, بستن, مسدود كردن, انسداد, اختناق, دريچه, ساسات (ماشين), خفه كردن, در دل نگاه داشتن, خفه شدن, خاموش كردن, خفه كردن, خاموش كردن, فرونشاندن.

kvva/kv vas

: خفه كردن, خاموش كردن.

kvve

: ازت, نيتروژن.

kvvning

: خناق, اختناق, خفگي, خفه سازي, خفقان, اختناق, خفگي.

kybernetik

: مطالعه ومقايسه بين دستگاه عصبي خودكاركه مركب از مغز واعصاب ميباشدبادستگاه الكتريكي ومكانيكي, فرمانشناسي.

kyckling

: جوجه مرغ, پرنده كوچك, بچه, مردجوان, ناازموده, ترسو, كمرو.

kyffe

: كلبه, خانه رعيتي, پناهگاه, خيمه, سايبان.

kyffig

: پست, خفه, گرفته, دلگير, كهنه.

kyl

: يخچال برقي, سردخانه, دستگاه مبرد, بند انگشت (مخصوصا برامدگي پنج انگشت), قوزك پا يا پس زانوي چهار پايان, برامدگي يا گره گياه, قرحه روده, تن در دادن به, تسليم شدن, مشت زدن.

kyla

: سردكردن, خنك شدن, سرما, خنكي, چايمان, مايه دلسردي, نااميد, مايوس, سردي, سردي, انجماد, كمي تمايل در قواي جنسي, خنك كردن, سرد كردن, خنك نگاهداشتن.

kyla/kylig

: سردكردن, خنك شدن, سرما, خنكي, چايمان, مايه دلسردي, نااميد, مايوس.

kylare

: سردكن, خنك كننده, كولر, دستگاه خنك كننده, دما تاب, رادياتور, گرما تاب, خنك كن بخاري.

kylargrill

: پنجره مشبك, شبكه, پنجره كوچك بليط فروشها (در سينما و غيره).

kylarhuv

: نوعي كلا ه بي لبه زنانه ومردانه, كلا هك دودكش, سرپوش هرچيزي, كلا ه سرگذاشتن, درپوش, كلا هك.

kylarv tska

: ماده ء ضد يخ, ضد يخ.

kylig

: سرد, خنك.

kylig/rimfrostkldd

: يخ زده, بسيارسردپوشيده از شبنم يخ زده.

kylig/stel

: بسيار سرد, منجمد, داراي اندكي تمايل جنسي.

kyliga

: سرما, سرماخوردگي, زكام, سردشدن يا كردن.

kyligt

: سرد, خنك.

kylkn l

: سرمازدگي.

kylmedel

: سردكننده.

kylning

: خنك سازي, سرد سازي, خنك كني, نگاهداشتن در يخچال.

kylning/avsvalning/avkylning

: خنك سازي.

kylskada

: سرمازدگي, سرمازدگي, يخ زدگي بافت بدن در اثر سرما.

kylskp

: يخچال, يخچال, يخچال برقي.

kymig

: كثيف, نامطبوع, زننده, تند و زننده, كريه.

kyndel

: خوش طعم, مطبوع طبع, مورد پسند.

kynne

: حالت, مشرب, خو, مزاج, تمايل.

kypare

: پسرك يا پيشخدمت ابجو فروشي, پادو فاشحه خانه, منتظر, پيشخدمت.

kypert

: پارچه جناغي, پارچه جناغي بافتن.

kypra

: پارچه جناغي, پارچه جناغي بافتن.

kyrass

: زره سينه وپشت, زره بالا تنه.

kyrassi r

: سوار زره پوش.

kyrka

: كليسا, كليسايي, دركليسامراسم مذهبي بجا اوردن, كليسا, به كليسا رفتن, كليساي اسكاتلند.

kyrkan

: كليسا, كليسايي, دركليسامراسم مذهبي بجا اوردن.

kyrkbnk

: نيمكت, مقام, در نيمكت قرار گرفتن, پيف (بوي بد).

kyrklig

: كليسا, كليسايي, دركليسامراسم مذهبي بجا اوردن.

kyrkngel

: كروب (كروبيان), فرشتگان اسماني بصورت بچه بالدار, بچه قشنگ.

kyrkoadjunkt

: معاون كشيش بخش.

kyrkofullm ktig

: عضو نمازخانه.

kyrkogrd

: گورستان, قبرستان, ارامگاه, حصار كليسا, حياط كليسا, قبرستان.

kyrkohandbok

: كتب دعا, كتب مذهبي.

kyrkoherde

: كشيش بخش, رءيس دانشگاه, رهبر, پيشوا, كشيش بخش, جانشين, قاءم مقام, نايب مناب, معاون, خليفه.

kyrkoherde/pr st

: كشيش بخش.

kyrkoherdebostlle

: خانه كشيش بخش, درامد كشيش بخش, خلا فت, محل اقامت خليفه, نوعي منصب مذهبي.

kyrkokor

: صدركليسا, جاي مخصوص كشيش.

kyrkom te

: شوراي كليسايي, مجلس مناظره مذهبي.

kyrkosamfund

: نام گذاري, تسميه, لقب يا عنوان, طبقه بندي, مذهب, واحد جنس, پول.

kyrkvaktmstare

: فراش, مستخدم جزء كليسا يا دانشگاه, جارچي, منادي دادگاه, مامورانتظامات, خادم كليسا, تولي, گوركن, متصدي نشان دادن محل جلوس مردم در كليسا.

kysk

: عفيف, پاكدامن, خالص ومهذب.

kysk/ren/str ng

: عفيف, پاكدامن, خالص ومهذب.

kyskhet

: عفت وعصمت, پاكدامني, نجابت.

kyss

: بوسه, بوس, ما, بوسيدن, بوسه گرفتن از, ماچ كردن.

kyssa

: بوسه, بوس, ما, بوسيدن, بوسه گرفتن از, ماچ كردن.

kyssas

: بوسه, بوس, ما, بوسيدن, بوسه گرفتن از, ماچ كردن.

kysser

: بوسه, بوس, ما, بوسيدن, بوسه گرفتن از, ماچ كردن.

kysser/kyss

: بوسه, بوس, ما, بوسيدن, بوسه گرفتن از, ماچ كردن.

L

l /lsida

: سمت پناه دار, انسوي كشتي كه از باد در پناه است, بادپناه, حمايت.

l

: ابجو انگليسي, ابجو, ابجو, ابجو نوشيدن, ابجو دير رس, ابجو نارس, ابجو كم الكل.

l

: سمت پناه دار, انسوي كشتي كه از باد در پناه است, بادپناه, حمايت.

l

: مارماهي.

l

: مست ابجو, مانند ابجو, ابجودار.

l-

: مست ابجو, مانند ابجو, ابجودار.

l-

: مست ابجو, مانند ابجو, ابجودار.

l ck

: سوراخ دار, رخنه دار, نشست كننده, چكه كن.

l cka/sippra ut

: تراوش طبيعي, رسوخ, چكه, تراوش كردن, از ميان سوراخهاي ريز نفوذ كردن, چكه كردن.

l ckande

: سوراخ دار, رخنه دار, نشست كننده, چكه كن.

l cker/hrlig

: لذيذ.

l ckerbit

: هر چيز ظريف و عالي, گوشت يا خوراك لذيذ, مطبوع, قسمت لذيذغذا, لقمه خوشمزه, تكه لذيذ وباب دندان, شايعات, اراجيف, خرده ريز.

l ckerhet

: ظرافت, شيكي, سليقه باذوق لطيف.

l da

: كشو, برات كش, ساقي, طراح, نقاش, زير شلواري.

l dder

: كف صابون, كف يا عرق اسب, صابون زدن, كف بدهان اوردن, هيجان.

l ddrig

: مثل كف صابون, كف الود, كف الود, كف دار, پر كف.

l derbyxor

: شلوار بي خشتك گاوداران.

l derfrgad

: گندم گون, سبزه, اسمر, تيره, زرد مايل بقهوه اي.

l derfrgad/brungul

: گندم گون, سبزه, اسمر, تيره, زرد مايل بقهوه اي.

l derrem/pisksnrt

: تسمه, قيش, شلا ق زدن, باتسمه بستن.

l dertrja

: كت چرمي مردانه كه به تن چسبيده باشد, نيمتنه چرمي.

l dig

: متعارف, معيار, استاندارد, همگون.

l fte

: درگروگان, گرو, وثيقه, ضمانت, بيعانه, باده نوشي بسلا متي كسي, بسلا متي, نوش, تعهد والتزام, گروگذاشتن, بسلا متي كسي باده نوشيدن, متعهد شدن, التزام دادن.

l ftes-

: وابسته به تعهد يا قول.

l g byr

: عضو حزب محافظه كار قديم, ميز چهارپايه كشودار.

l g damknga

: نيم پوتين.

l g lastvagn

: گاري كوتاه بي لبه, واگن روباز, كاميون.

l ga

: شستشوكردن, استحمام كردن, شستشو, ابتني.

l gadel

: مردمان محترم و با تربيت, اصالت, تربيت, ادب.

l ge/plats

: موقعيت, محل, وضع.

l genhet

: اپارتمان.

l ger

: اردو, اردوگاه, لشكرگاه, منزل كردن, اردو زدن, چادر زدن (بيشتر با out), جمبوري, مجمع پيشاهنگان, خوشي.

l gerplats

: محل اردو زدن, قرار گاه.

l gfrekvens

: بسامد كم.

l gg

: گذاردن,قراردادن,به زور واداشتن,عذاب دادن,تقديم داشتن,تعبير كردن,بكار بردن,منصوب كردن, ترغيب كردن,استقرار,پرتاب,سعي,ثابت.

l gga

: سفارش كردن به, امركردن, مقررداشتن, بهم متصل كردن.

l gga beslag p

: بخود انحصار دادن, امتياز انحصاري گرفتن.

l gga in

: نشاندن, در چيزي كار گذاشتن, اراستن, خاتم كاري كردن, گوهر نشان كردن, :چيز زرنشان, طلا كوبي, خاتم كاري.

l gga ovanp

: روي چيزي قرار گرفتن, اضافه شدن بر.

l gga p hyllan

: تاقچه دار كردن, در قفسه گذاردن, قفسه دار كردن, كنار گذاردن, شيب دار كردن ياشدن, ببعد موكول كردن.

l gga sig

: استراحت كردن, استراحت كوتاه, تسامح كردن, از زير كار شانه خالي كردن, درازكشيدن.

l ggande

: ضربت زني, تحميل, نهي, قدغن, حكم بازداشت, دستور, اتحاد, وابسته به نسخه نويسي, تجويزي.

l ggdags

: وقت خواب, وقت استراحت, موقع خوابيدن.

l ggning

: حالت, مشرب, خو, مزاج, تمايل.

l gkyrklighet

: فلسفه ء مذهب اوانجلي, تبليغ مسيحيت.

l glig/lmplig

: بموقع, بهنگام, بجا, بوقت, بگاه.

l gn

: دروغ, كذب, سخن دروغ, دروغ گفتن, سخن نادرست گفتن, دروغ, كذب,(.vi.vt): دراز كشيدن, استراحت كردن (با down), خوابيدن, افتادن, ماندن, واقع شدن, قرار گرفتن, موقتا ماندن, وضع, موقعيت, چگونگي.

l gnaktiga

: دروغگو, كاذب.

l gnare

: دروغگو, كذاب, كاذب.

l gnhals

: دروغگو, كذاب, كاذب.

l gre

: پايين اوردن, تخفيف دادن, كاستن از, تنزل دادن, فروكش كردن, خفيف كردن, پست تر, پايين تر, :اخم, عبوس, ترشرويي, هواي گرفته وابري, اخم كردن.

l gt

: صداي گاو, مع مع كردن, : پست, كوتاه, دون, فرومايه, پايين, اهسته, پست ومبتذل, سربزير, فروتن, افتاده, كم, اندك, خفيف, مشتعل شدن, زبانه كشيدن.

l gtstende

: بدوي, اوليه, اصلي.

l gvatten

: جزر ومد خفيف, فروكش اب رودخانه.

l ja

: بي حفاظ, درمعرض بادسرد, متروك, غم افزا.

l jevckande

: مسخره اميز, مضحك, خنده دار.

l jlig

: خنده اور, مضحك, مزخرف, چرند, مسخره اميز, مضحك, خنده دار.

l jtnant

: ستوان, ناوبان, نايب, وكيل, رسدبان.

l k-

: پيازي, پيازدار.

l ka/bota

: شفا دادن, خوب كردن, التيام دادن, خوب شدن.

l karmottagning

: جراحي, اتاق جراحي, عمل جراحي, تشريح.

l kas

: شفا دادن, خوب كردن, التيام دادن, خوب شدن.

l kklyfta

: ميخك, گل ميخك, بوته ميخك.

l ktare

: گالري, راهرو, سرسرا, سالن, لژ بالا, جاي ارزان, اطاق نقاشي, اطاق موزه.

l mmel

: موش صحرايي قطب شمال.

l mnade

: چپ.

l mning

: اثر, اثار مقدس, عتيقه, يادگار, باستاني, باقي مانده, بقيه, اثر, بقايا(درجمع), اثار.

l mplig att citera

: نقل كردني, شايسته نقل قول كردن.

l mpligt

: درخورد, مناسب, شايسته, فراخور, مقتضي.

l n

: بخش, شهرستان, حقوق, شهريه, مواجب, حقوق دادن, مواجب, حقوق, جيره, دستمزد, مزد, دستمزد, اجرت, كار مزد, دسترنج, حمل كردن, جنگ بر پا كردن, اجير كردن, اجر.

l na

: قرض گرفتن, وام گرفتن, اقتباس كردن, عاريه دادن, قرض دادن, وام دادن, معطوف داشتن, متوجه كردن, متوجه شدن.

l nande

: پاداشي.

l nd/hft

: گرده, كفل, سرين, گوشت ران وگرده.

l nda ngon till heder

: كمك كردن, منجر شدن, لبريز شدن.

l ndstycke

: گوشت راسته, گوشت كمر گوسفند يا خوك.

l nefrm n

: درامد, مواجب, مداخل, معونت, حقوق, مقرري.

l ng i ansiktet

: داراي چانه اويزان, ملول, دلخور.

l ng novell

: داستان كوتاه.

l ngbent

: پايه دار, پروپاچه دار, كوهستاني, ولگرد, پا دراز و لا غر.

l ngd

: درازا, طول, قد, درجه, مدت.

l ngdhopp

: پرش طول.

l nggrund

: مواديكه از ان تاقچه ميسازند, شيب, درجه شيب, تاقچه يا قفسه بندي.

l ngkok

: دراز, طولا ني, طويل, مديد, كشيده, دير,گذشته ازوقت, : اشتياق داشتن, ميل داشتن, ارزوي چيزي را داشتن, طولا ني كردن, مناسب بودن.

l ngmodig

: شكيبا, بردبار, صبور, از روي بردباري, پذيرش, بيمار, مريض.

l ngre

: بيش از اين ها, ديگر, دورتر, پيش تر, بعلا وه, قدري, جلوتر.

l ngsam

: اهسته, كند, تدريجي, كودن, تنبل, يواش, اهسته كردن ياشدن, گرانجان, تنبل, لش, كند, بطي, اهسته رو, كساد.

l ngsefter

: همراه, جلو, پيش, در امتداد خط, موازي با طول.

l ngskepp

: سالن كليسا يا ساير سالنهاي بزرگ.

l ngst bort

: دورترين, اقصي نقطه, بعيدترين, دورترين نقطه.

l ngsynt

: دوربين, مال انديش, عاقل, عاقبت انديش.

l ngt liv

: طول عمر, درازي عمر, ديرپايي, دراز عمري.

l ngta

: ارزو داشتن, ارزو كردن, اشتياق داشتن, هوش داشتن , بلند پروازي كردن, بالا رفتن, فرو بردن, استنشاق كردن, ارزو كردن, اشتياق داشتن, مشتاق بودن.

l ngtansfull

: اشتياق, ارزوي زياد, ميل وافر, ويار, هوس.

l nka

: پيوند, بهم پيوستن, پيوند دادن.

l nkad

: پيوند يافته, پيوندي.

l nkar

: تپه ساحلي, زمين بازي گلف.

l nls

: بي فايده, عاري از فايده, باطله, بلا استفاده.

l nn

: افرا, اچ, چوب افرا.

l nnmord

: قتل, ترور.

l nsam

: سودبخش, مفيد, سوداور.

l nsherre

: تيول بخش, امير, شاهزاده, سنيور, فلودال, اقا, ارباب, اختيار دار كشور, حكومت مطلقه.

l ntagare

: تيول دار, گيرنده تيول, زعيم, انتقال گيرنده.

l pa amok

: يك نوع جنون دراثر مرض مالا ريا كه منجر به خودكشي ميشود, ديوانگي.

l pande band

: تيمار خط, دستگاهي كه اشياء يا مصنوعاتي را پشت سرهم رديف ميكند تا بمحل بسته بندي برسد.

l pe

: شيردان, پنير مايه, مايه سيب انگلستان, مايه ماست.

l pgrav

: شيره, شيره گياهي, عصاره, خون, شيره كشيده از, ضعيف كردن.

l pkontakt

: چرخ دستي مامورتنظيف, گاري باركش, اتومبيل باركش كوتاه, واگن برقي, باواگن برقي حمل كردن

l pning

: دونده, مناسب براي مسابقه دو, جاري, مداوم.

l pp-

: لبي, شفوي واويخته به لبهاي فرج.

l ppja p

: جرعه, چشش, مزمزه, خرده خرده نوشي, مزمزه كردن, خرد خرد اشاميدن, چشيدن.

l ppstift

: ماتيك لب, مداد لب.

l psnara

: حلقه, حلقه طناب, گره, پيچ, چرخ, خميدگي, حلقه دار كردن, گره زدن, پيچ خوردن.

l ptrning

: تمرين عملي براي مسابقات مشت زني و غيره.

l r

: ران.

l ra

: فراگرفتن, اموختن, فراگيري, معرفت, دانش, يادگيري, اطلا ع, فضل وكمال.

l ra/lr ut

: اموختن, تعليم دادن, درس دادن, مشق دادن, معلمي يا تدريس كردن.

l raktig

: اموختني, تعليم پذير, ياددادني, قابل تعليم.

l rare

: اموختار, اموزگار, معلم, مربي, مدرس, دبير.

l rarkandidat

: شاگرو دانشسراي عالي, دانشجوي تعليم وتربيت.

l rben

: استخوان ران, فخذ, ران حشره.

l rd hindu/lrd person

: دانشمند, واردبكار.

l rda

: دانشمند, فاضل, پژوهشگر, دانشمندانه.

l rdom

: فضل و دانش, دانشوري, تحقيق, دانش, كمك هزينه دانشجويي, فضل وكمال.

l rft

: كتان, پارچه كتاني, جامه زبر, رخت شويي.

l rjunge/lrd

: دانشور, دانش پژوه, محقق, اهل تتبع, اديب, شاگر ممتاز.

l rka

: خوشي, شوخي, روش زندگي, چكاوك وگونه هاي مشابه ان, قزلا خ, چكاوك شكار كردن, شوخي كردن, از روي مانع باپرش اسب جهيدن, دست انداختن, چكاوك, غزلا غ, تفريح وجست وخيز كردن.

l rkfalk

: اسب كوچك اندام, مشغوليات, سرگرمي, كار ذوقي, كاري كه كسي بدان عشق وعلا قه دارد.

l rling

: شاگرد, شاگردي كردن, كاراموز.

l rlingstid

: شاگردي, تلمذ, كاراموزي.

l robok

: كتاب درسي, كتاب اصلي دريك موضوع, رساله.

l romstare

: دانشور, چيره دست, ارباب, استاد, كارفرما, رءيس, مدير, مرشد, پير, خوب يادگرفتن, استاد شدن, تسلط يافتن بر, رام كردن.

l roplan

: برنامه اموزشي, اموزش برنامه, دوره تحصيلا ت, برنامه تحصيلي.

l rorika

: اموزنده, ياد دهنده.

l rosats

: حكم, امر, فرمان, امريه, خطابه, مقررات, نظامنامه, پند, قاعده اخلا قي.

l rotid

: شاگردي, تلمذ, كاراموزي.

l s

: ايمن, بي خطر, مطملن, استوار, محكم, درامان, تامين, حفظ كردن, محفوظ داشتن تامين كردن, امن.

l s

: بدخو, شل, سست, لق, گشاد, ول, ازاد, بي ربط, هرزه, بي بندوبار, لوس وننر, بي پايه, بي قاعده, رهاكردن, دركردن(گلوله وغيره), منتفي كردن, برطرف كردن, شل وسست شدن, نرم وازاد شدن, حل كردن, از قيد مسلوليت ازاد ساختن, سبكبار كردن, پرداختن, گوشتالو, كاغذي, خواندن, باز خواندن.

l s- och skrivkunnighet

: سواد, با سوادي, سواد خواندن ونوشتن.

l sa fel p

: بد تعبير كردن, بد خواندن, بد ترجمه كردن, غلط خواندن.

l sa noggrant

: بررسي كردن, بدقت خواندن.

l sa upp

: گشودن (قفل), بازكردن.

l sa/lskoppla

: از گير در اوردن, از قيد رها كردن, باز كردن.

l saktig

: شل, سست, لق, گشاد, ول, ازاد, بي ربط, هرزه, بي بندوبار, لوس وننر, بي پايه, بي قاعده, رهاكردن, دركردن(گلوله وغيره), منتفي كردن, برطرف كردن, شل وسست شدن, نرم وازاد شدن, حل كردن, از قيد مسلوليت ازاد ساختن, سبكبار كردن, پرداختن.

l sare

: خواننده, حل كننده.

l sas upp

: اب كردن, حل كردن, گداختن, فسخ كردن, منحل كردن.

l sbara

: خواندني, خوانا, قابل خواندن.

l sbart

: خواندني, خوانا, قابل خواندن.

l sdriveri

: اوارگي, ولگردي, دربدري, اوباشي.

l segendom

: اموال شخصي.

l sen

: قول شرف, قول مردانه, ازادي زندانيان واسرا بقيد قول شرف, بقيد قول شرف ازادساختن, قول شرف داده (درمورد زنداني واسير), عفو مشروط, اسم شب, شعار حزبي, شعار حزب, كلمه رمزي.

l sensumma

: فديه, خونبها, غرامت جنگي, جزيه, ازادي كسي ياچيزي را خريدن, فديه دادن.

l sesumma

: فديه, خونبها, غرامت جنگي, جزيه, ازادي كسي ياچيزي را خريدن, فديه دادن.

l ska

: لكه دار كردن يا شدن, لك, لكه, بدنامي, عيب, پاك شدگي

l skedryck

: ليموناد, شربت ابليمو.

l skrage

: يقه, يخه, گريبان, گردن بند.

l slig/slak

: سست, نرم, شل و ول, داراي عضلا ت شل.

l slighet

: خوانايي, خوانا بودن.

l sning

: ضامني كردن, چفتي كردن.

l sningsmedel

: حلا ل, مايع محلل, قادر به پرداخت قروض.

l spa

: نوك زباني صحبت كردن, شل وسرزباني تلفظ كردن, شلي زبان.

l spning

: نوك زباني صحبت كردن, شل وسرزباني تلفظ كردن, شلي زبان.

l ss

: , شپش ها.

l sta

: بازپسين, پسين, اخر, اخرين, اخير, نهاني, قطعي, دوام داشتن, دوام كردن, طول كشيدن, به درازا كشيدن, پايستن.

l stnder

: دندان مصنوعي گذاري, يكدست دندان مصنوعي.

l t

: گذاشتن, اجازه دادن, رها كردن, ول كردن, اجاره دادن, اجاره رفتن, درنگ كردن, مانع, انسداد, اجاره دهي, سرود, نغمه, اواز, سرودروحاني, تصنيف, ترانه, شعر.

l ta

: گذاشتن, اجازه دادن, رها كردن, ول كردن, اجاره دادن, اجاره رفتن, درنگ كردن, مانع, انسداد, اجاره دهي.

l ta bli att

: دوري كردن از, احتراز كردن, اجتناب كردن, طفره رفتن از, الغاء كردن, موقوف كردن.

l te

: صدا, اوا, سالم, درست, بي عيب, استوار, بي خطر, دقيق, مفهوم, صدا دادن, بنظر رسيدن, بگوش خوردن, بصدا دراوردن, نواختن, زدن, بطور ژرف, كاملا, ژرفاسنجي كردن, گمانه زدن.

l tsad/falsk

: نادرست, غير موثق, غلط, حقه باز, ساختگي.

l tt berusad

: مسموم شده, مست وخراب.

l tt slag

: صداي دق الباب, سرزنش سخت, زخم زبان, ضربت تند و سريع زدن, تقصير.

l tt tvhjulig vagn

: هر چيز چرخنده, درشكه تك اسبه كه دو چرخ دارد, نوعي كرجي پارويي يابادباني, نيزه, فرفره, چيز غريب وخنده دار, ادم غريب, شوخي, خنده دار, نيزه ماهي گيري, قايق پارويي سريع السير, با زوبين ماهي گرفتن, سيخ زدن, كردن, خوابداركردن.

l tta

: رها كردن (از بار يا مانع), از قيد ازاد كردن.

l tta/upplysa/blixtra

: سبك كردن, سبكبار كردن, راحت كردن, كاستن, مثل برق درخشيدن, درخشيدن, روشن كردن, تنوير فكر كردن.

l ttfrdig

: سبك رفتار, سبك, پوچ, بيهوده وبيمعني, سبكسر, احمق.

l ttfrdigt

: از روي عياشي و بيفكري.

l tthanterlig

: رام شو, رام كردني, سربراه, نرم, سست مهار, ماهر, اداره شدني.

l tting

: ادم بطي ء وكندرو, تنبل, كسيكه در نيمكت يا در سالن انتظار استراحت ميكند.

l ttlslig

: خوانا, روشن.

l ttlurad

: گول خور.

l ttmanvrerad

: قابل اداره كردن, كنترل پذير, رام.

l ttnad

: تسكين, تخفيف, فرونشست.

l ttretliga

: زورد رنج, كج خلق, تند مزاج, تحريك پذير.

l ttrogen

: زودباور, ساده لوح.

l ttrrlig

: متحرك, قابل حركت, قابل تحرك, سيال, تلقن همراه.

l ttsam

: اسان, سهل, بي زحمت, اسوده, ملا يم, روان, سليس.

l ttsinnig

: سبك رفتار, سبك, پوچ, بيهوده وبيمعني, سبكسر, احمق.

l ttviktare

: خروس وزن, سبك وزن, كم وزن.

l ttvindighet

: سبكي, گستاخي, بي ملا حظگي, چرب زباني.

l vas

: برگ.

l vrik

: برگدار, پر برگ.

l vsg

: اره منبت كاري اره مويي.

l vverk

: برگ درختان, شاخ وبرگ.

l xa upp

: سرزنش كردن.

labb

: ازمايشگاه.

laber

: فروغ, روشنايي, نور, اتش, كبريت, لحاظ, جنبه, اشكار كردن, اتش زدن, مشتعل شدن, ضعيف, خفيف, اهسته,اندك,اسان,كم قيمت,قليل,مختصر,فرار,هوس اميز,وارسته,بي عفت,هوس باز,خل,سرگرم كننده,غيرجدي,باررا سبك كردن,تخفيف دادن,فرودامدن,واقع شدن,وفوع يافتن,سر رسيدن,رخ دادن.

labial

: لبي, شفوي واويخته به لبهاي فرج.

labialisera

: حرفي را بصورت شفوي ادا كردن, بصورت لبي ادا كردن.

labialisering

: اداي اصوات بصورت شفوي.

labialpipa

: دودكش, لوله اب گرم, لوله بخار, انفلوانزا.

labil

: نااستوار, بي ثبات, بي پايه, لرزان, متزلزل.

labilitet

: نااستواري, بي ثباتي.

laborativ

: ازمايشگاه, لا براتوار.

laborator

: خواننده.

laboratorie

: ازمايشگاه, لا براتوار.

laboratorium

: ازمايشگاه, لا براتوار.

labyrint

: شكنج, لا بيرنت, دخمه پرپيچ وخم, ماز, پلكان مارپيچ, پيچيدگي, چيز بغرنج, جاي پرپيچ وخم, پيچ وخم, پلكان مارپيچ, سرسام, هذيان

labyrintisk

: پيچ وخم دار, پر پيچ و خم, پر شكنج.

lackera

: لا ك والكل, رنگ لا كي, لا ك والكل زدن.

lackfrg

: مينا ساختن, ميناكاري كردن, مينايي, لعاب دادن, لعاب, مينا.

lackmus

: ماده ابي رنگي كه از بعضي گلسنگ ها بدست ميايد ودر اثر اسيد زياد برنگ قرمزتبديل ميشود وهرگاه قليا بدان بزنند باز برنگ ابي در ميايد, تورنسل.

lackmuspapper

: كاغذ تورنسل, كاغذي كه بماده, اغشته است.

lackr d

: شنگرف, شنجرف, قرمز.

lackviol

: شب بوي زرد.

lacrosse

: چوگان سرپهن, لا كروس كه نوعي توپ بازي است.

lada

: انبار غله, انبار كاه و جو و كنف وغيره, انباركردن, طويله.

ladda

: بار, كوله بار, فشار, مسلوليت, بارالكتريكي, عمل پركردن تفنگ باگلوله, عملكرد ماشين يا دستگاه, بار كردن, پر كردن, گرانباركردن, سنگين كردن, فيلم (دردوربين) گذاشتن, بار گيري شدن, بار زدن, تفنگ يا سلا حي را پر كردن, مست, پولدار, داراي پول زياد, بارشده, مملو, پر.

laddad

: مست, پولدار, داراي پول زياد, بارشده, مملو, پر.

laddade

: مست, پولدار, داراي پول زياد, بارشده, مملو, پر.

laddande

: باركنش.

laddat

: مست, پولدار, داراي پول زياد, بارشده, مملو, پر.

laddning

: باركنش.

laddstake

: سنبه, ميل, سنبه تفنگ يا توپ, سيخ, خم شدني.

ladugrdskarl

: گاوچران, گاودار, گله دار.

lafsa

: هر نوع لباس گشاد رويي, روپوش كتاني پزشكان وامثال ان, شلوار گشاد, لجن, باتلا ق, مشروب رقيق وبي مزه, غذاي رقيق وبي مزه, پساب اشپزخانه وامثال ان, تفاله, ادم بي بند وبار, ادم كثيف, لبريز شدن, اشغال خوري.

lafsig

: قطع, انقطاع, دامن اويخته وشل لباس يا هر چيز اويخته وشل, شلوار كار كرباسي, سكون, كسادي,شلي, سست, كساد, پشت گوش فراخ, فراموشكار, كند, بطي,سست كردن, شل كردن, فرونشاندن, كساد كردن, گشاد, شل, ضعيف.

lag

: قانون, گروه, گروهه, دسته, دست, جفت, يك دستگاه, تيم, دسته درست كردن, بصورت دسته ياتيم درامدن.

lag/g ng

: دسته, جمعيت, گروه, دسته جنايتكاران, خرامش, مشي, گام برداري, رفتن, سفر كردن, دسته جمعي عمل كردن, جمعيت تشكيل دادن.

lag/stadga

: قانون موضوعه, قانون, حكم, اساسنامه.

laga

: كار گذاشتن, درست كردن, پابرجا كردن, نصب كردن, محكم كردن, استواركردن, سفت كردن, جادادن, چشم دوختن به, تعيين كردن, قراردادن, بحساب كسي رسيدن, تنبيه كردن, ثابت شدن, ثابت ماندن, مستقر شدن, گير, حيص وبيص, تنگنا, مواد مخدره, افيون.

laga mat

: اشپز, پختن.

laga/lappa

: وصله, وصله كردن, سرهم كردن.

lagarbete

: روح همكاري, كار دسته جمعي.

lagbok

: كتاب نظامنامه, كتاب قانون, قوانين موضوعه.

lagbrytare

: قانون شكن, متمرد, ياغي.

lager

: طاقت, بردباري, وضع, رفتار, سلوك, جهت, نسبت, برگ بو, درخت غار, برگ غار كه نشان افتخاربوده است, بابرگ بويا برگ غاراراستن, لا يه.

lager ovanp

: كاكل, طره گيسو, عمل هرس كردن, سرشاخه زني, عالي, ممتاز, باشكوه, پرمدعا.

lager/stam/aktier

: موجودي, مايه, سهام, به موجودي افزودن.

lagerb rsblad

: برگ خشك برگبو كه دراشپزي بكار ميرود.

lagerblad

: برگ خشك برگبو كه دراشپزي بكار ميرود.

lagerbyggnad

: انبار, مخزن, انبار كالا.

lagerkrnt

: اراسته ببرگ غار, جايزه دار, برجسته, ملك الشعراء.

lagerlokal

: انبار, مخزن, انبار كالا.

lagertapp

: محور, مدار, ميله, پاشنه, مخور چرخ, عضو موثر,محور اصلي كار, نقطه اتكاء, روي چيزي چرخيدن, روي پاشنه گشتن, چرخيدن, چرخاندن, روي پاشنه چرخيدن.

lagf ra

: تقاضا كردن, تعقيب قانوني كردن, دعوي كردن.

lagfrslag

: نوك, منقار, نوعي شمشير پهن, نوك بنوك هم زدن (چون كبوتران), لا يحه قانوني, قبض, صورتحساب, برات, سند, اسكناس, صورتحساب دادن.

lagg

: ماهي تابه, تاوه, يغلا.

laggk rl

: بشكه, خمره چوبي, چليك, لوله تفنگ, درخمره ريختن, دربشكه كردن, با سرعت زيادحركت كردن.

lagkapp

: رله, امدادي, باز پخش كردن.

lagl s

: ياغي, بي قانوني.

laglig

: قانوني, مشروع, مجاز, حلا ل, داتايي, بربستي, روا, قانوني, شرعي, مشروع, حقوقي.

laglig/rttm tig

: حلا ل زاده, درست, برحق, قانوني, مشروع.

laglighet

: قانوني بودن, مطابقت با قانون, رعايت قانون, درستي, برحق بودن, حقانيت, قانوني بودن.

lagra

: انباره, انبار كردن, ذخيره كردن.

lagrad

: رسيده, پخته, جا افتاده, بالغ, چيدني, پراب.

lags ka

: تقاضا كردن, تعقيب قانوني كردن, دعوي كردن.

lagskning

: كنش, اقدام.

lagstadgad

: طبق قانون موضوعه, قانوني, مقرر, طبق قانون.

lagstifta

: قانون وضع كردن, وضع شدن (قانون).

lagstiftande

: قانون گذار, مقننه.

lagstiftande f rsamlings mte

: محكمه, محكمه ء جنايي, هيلت قضات يا منصفه, نرخ قانوني, واحد وزن و پيمانه, فرمان, مشيت.

lagstiftande frsamling

: هيلت مقننه, مجلس, قوه مقننه.

lagstiftare

: قانونگزار, واضع ايين نامه, شارع, مقنن, قانون گزار, مقنن, قانون گذار.

lagstiftning

: وضع قاون, تدوين وتصويب قانون, قانون.

lagun

: تالا ب, مرداب.

laka

: خيساندن, خيس خوردن, رسوخ كردن, بوسيله مايع اشباع شدن, غوطه دادن, در اب فرو بردن, عمل خيساندن, خيس خوري, غوطه, غوطه وري, غسل.

laka ur

: لا غر كردن, ظلم كردن بر, زجر دادن, خيساندن, خيس شدن.

lakan

: ورق.

lakansv v

: مصالح ورق سازي, پوششي, لفاف, ملا فه وغيره, هر چيزي بشكل ورقه.

lakej

: پادو, نوكر, غير ماهر, مامور جزء, پادو, نوكر, فراش, چاكري كردن, نوكري كردن

lakej/betjnt

: نوكر, فراش, پادو, جلودار, شاطر.

lakonisk

: كم حرف, مختصر گو, كوتاه, موجز.

lakrits

: شيرين بيان, مهك (گلابرا گليثيررهءزا), شيرين بيان, ميجو.

laktat

: شير ترشح كردن, شير مكيدن, شير دادن.

laktation

: تبديل به شير, ايجاد شير.

laktera

: شير ترشح كردن, شير مكيدن, شير دادن.

laktos

: قند شير بفرمول C12 H22 O 11 كه مصرف طبي دارد.

laktuk

: كاهو.

lakun

: حفره, گودي, محفظه, فاصله, جاي خالي, نقطه ابهام.

lalla

: ور ور كردن, سخن نامفهوم گفتن, فاش كردن, ياوه گفتن, ياوه, سخن بيهوده, من ومن.

lam

: لنگ, چلا ق, شل, افليج, لنگ شدن, عاجز شدن.

lama

: كشيش بودايي, لا ما, شتر بي كوهان امريكاي جنوبي, رنگ زرد مايل بقرمز, لنگ, چلا ق, شل, افليج, لنگ شدن, عاجز شدن.

lamadjur

: لا ما, شتر بي كوهان امريكاي جنوبي, پشم لا ما.

lamell

: لا يه, صفحه, برگ, عضو شبيه لا يه, ورقه, لا يه نازك, پهنك برگ, شاخه پرده اي.

lamhet

: فلج, رعشه, سكته ناقص, از كار افتادگي, وقفه, بيحالي, رخوت, عجز.

laminat

: طبقه طبقه, ورقه ورقه, ورقه ورقه كردن, رويهم قرار دادن, متورق.

laminera

: طبقه طبقه, ورقه ورقه, ورقه ورقه كردن, رويهم قرار دادن, متورق.

laminering

: ورقه ورقه شدن.

lamm

: بره, گوشت بره, ادم ساده.

lamma

: بره, گوشت بره, ادم ساده.

lammk tt

: بره, گوشت بره, ادم ساده.

lammskinn

: پوست بره, پارچه پوست بره نما.

lampa

: جراغ, لا مپ.

lampa/lykta

: جراغ, لا مپ.

lampett

: حفاظ, پوشش, پناه, پرده يا پوشش محافظ, جمجمه, استعداد, جريمه, جريمه كردن, تاقچه, تاقچه سر بخاري.

lampett med spegel

: نوعي اتشبازي چرخنده, چرخ فلك.

lampglas

: دودكش, بخاري, كوره, نك.

lampkupa

: كره, گوي, حباب, زمين, كره خاك, كروي كردن, گرد كردن

land-

: بسوي خشكي, بسوي زمين.

land

: كالسكه كروكي.

land

: كشور, ديار, بيرون شهر, دهات, ييلا ق.

land som tcks och torrl ggs av tidvatten

: زمين ساحلي دستخوش جزر ومد.

landa

: زمين, خشكي, خاك, سرزمين, ديار, به خشكي امدن, پياده شدن, رسيدن, بزمين نشستن.

landat

: مالك, زمين دار, وابسته بزمين, فرود امده.

landbacken

: دركنار, درساحل, بكنار, بطرف ساحل.

landet

: زمين, خشكي, خاك, سرزمين, ديار, به خشكي امدن, پياده شدن, رسيدن, بزمين نشستن.

landet/landa

: زمين, خشكي, خاك, سرزمين, ديار, به خشكي امدن, پياده شدن, رسيدن, بزمين نشستن.

landfste

: كنار, طرف, مرز, حد, نيم پايه, پايه جناحي, پشت بند ديوار, بست ديوار, نزديكي, مجاورت, اتصال.

landg ng

: تخته پل, سكوب قابل حمل و نقل كشتي و غيره, تخته پل, پل راهرو, راهرو, گذرگاه.

landhockey

: چوگان بازي با اصول فوتبال.

landknning

: ورود بخشكي, ديدار خشكي, املا ك واراضي موروثي (غير منتظره), ريزش زمين.

landkrabba

: ادم دريا نديده, معتاد بزندگي بري, ملوان نا ازموده, اهل خشكي (در مقابل دريانورد), بومي, هم ميهن, ملوان ساده كه هنوز درجه اي نگرفته, كسيكه زندگي وشغلش در خشكي است.

landm rke

: نشان اختصاصي, نقطه تحول تاريخ, واقعه برجسته, راهنما.

landning

: ورود بخشكي, فرودگاه هواپيما, بزمين نشستن هواپيما, پاگردان.

landningsbana

: باند فرودگاه.

landomrde

: سرزمين, خاك, خطه, زمين, ملك, كشور, قلمرو.

lands nkning

: فرونشست, فروكش, نشست, فرونشيني, فروكشي, تخفيف درد وغيره.

lands ttning

: ورود بخشكي, فرودگاه هواپيما, بزمين نشستن هواپيما, پاگردان.

landsbygd

: ييلا قات, حومه شهر.

landsf rvisning

: تبعيد, اخراج.

landsflykt

: تبعيد, جلا ي وظن, تبعيد كردن.

landsflykt/f rvisa

: تبعيد, جلا ي وظن, تبعيد كردن.

landsflykting

: تبعيد, جلا ي وظن, تبعيد كردن.

landsfrr dare

: خاءن, خيانتكار.

landsfrr deri

: خيانت, پيمان شكني, بي وفايي, غدر.

landsfrr disk

: خيانت اميز, قابل ارتكاب خيانت, خاءنانه.

landsfrvisa

: از كشور خود راندن, تبعيد كردن, ترك كردن ميهن, تبعيدي.

landskap

: خاكبرداري وخيابان بندي كردن, دورنما, منظره, چشم انداز, بامنظره تزءين كردن.

landskapsarkitekt

: معمار يا متخصص ساختن مناظر طبيعي نما.

landslagsspelare

: بين المللي, وابسته به روابط بين المللي.

landsman

: هم ميهن, هم وطن, هم ميهن.

landsman/lantman

: هم ميهن.

landsml

: لهجه.

landsomfattande

: در سرتاسر كشور.

landstiga

: پياده كردن, از كشتي در اوردن, پياده شدن, تخليه كردن (بار و مسافر).

landstiga/lands tta

: پياده كردن, از كشتي در اوردن, پياده شدن, تخليه كردن (بار و مسافر).

landstigning

: ورود بخشكي, فرودگاه هواپيما, بزمين نشستن هواپيما, پاگردان.

landstigning/trappavsats

: ورود بخشكي, فرودگاه هواپيما, بزمين نشستن هواپيما, پاگردان.

landstrykare

: ولگرد, اسمان جل, خانه بدوش, باصدا راه رفتن, پياده روي كردن, با پا لگد كردن, اوره بودن, ولگردي كردن, اواره, فاحشه, اوارگي, ولگردي, صداي پا.

landstta

: پياده كردن, از كشتي در اوردن, پياده شدن, تخليه كردن (بار و مسافر).

landsvg

: شاهراه, بزرگراه, راه.

landtunga

: تنگه خالي, برزخ, باريكه.

landvgen

: از راه خشكي, در روي زمين, از راه زميني.

langa

: گذشتن, عبور كردن, رد شدن, سپري شدن, تصويب كردن, قبول شدن, رخ دادن, قبول كردن, تمام شدن, وفات كردن,پاس, سبقت گرفتن از, خطور كردن, پاس دادن, رايج شدن,اجتناب كردن, گذر, عبور, گذرگاه, راه, گردونه, گدوك, پروانه, جواز, گذرنامه, بليط.

langare

: دستفروش, زوردهنده.

lans

: نيزه, ضربت نيزه, نيشتر زدن, نيزه زدن.

lansera

: به اب انداختن كشتي, انداختن, پرت كردن, روانه كردن, مامور كردن, شروع كردن, اقدام كردن.

lansett

: نيشتر, هرچيزي شبيه نيشتر, پنجره نوك تيز.

lansettfisk

: نيشتر, نيزه ماهي.

lansettlik

: نيشتر مانند, نيزه مانند, نيزه اي, نوك تيز.

lansir

: نيزه دار, نيزه زن, تشر زن, نيزه انداز.

lantarbetare

: كارگر مزرعه, زارع.

lantbo

: روستايي, مربوط به دهكده, دهاتي, مسخره.

lantbruk

: فلا حت, زراعت, كشاورزي, برزگري.

lantbrukare

: كشاورز.

lantegendom

: ملك, املا ك, دارايي, دسته, طبقه, حالت, وضعيت.

lanterna

: فانوس, چراغ بادي, چراغ دريايي.

lanternin

: فانوس, چراغ بادي, چراغ دريايي.

lantg rd

: كشتزار, مزرعه, زمين مزروعي, پرورشگاه حيوانات اهلي, اجاره دادن به (با out), كاشتن زراعت كردن در, خانه ييلا قي يا ساختمانهاي روستايي, خانه ابرومند رعيتي, كوشك, انبار غله.

lanthushllning

: كشاورزي, كشتكاري, فلا حت, باغباني.

lantis

: ادم جنگلي (غالبا از روي تحقير).

lantlig

: روستايي, رعيتي.

lantlig/lantbo

: روستايي, مربوط به دهكده, دهاتي, مسخره.

lantliga

: روستايي, رعيتي.

lantlighet

: روستامنشي, سادگي.

lantman

: هم ميهن.

lantmtare

: زمين پيما, مساح, نقشه بردار, بازبين, مبصر كلا س, پيمايشگر.

lantv rn

: جنگجويان غير نظامي, نيروي نظامي (بومي), امنيه, مجاهدين.

laotier

: لا ءوسي, اهل لا ءوس, زبان تايي, مردم تايي.

laotisk

: لا ءوسي, اهل لا ءوس, زبان تايي, مردم تايي.

lapa

: دامن لباس, لبه لباس, سجاف, محيط, محل نشو ونما, اغوش, سركشيدن, حريصانه خوردن, ليس زدن, با صدا چيزي خوردن, شلپ شلپ كردن, تاه كردن, پيچيدن.

lapidarisk

: سنگ شناس, گوهر شناس, منقوش روي سنگ, وابسته به سنگ هاي قيمتي.

lapis

: نيترات نقره بفرمول3NO Ag , سنگ جهنم.

lapp/etikett

: صورتحساب, هزينه, برگ, باريكه, حساب, شمارش, باريكه دادن به, نوار زدن به, نشاندار كردن, گلچين كردن.

lapp/fras/fsta

: برچسب, برچسب زدن, علا مت زدن.

lappa

: سنگ فرش, سنگ فرش كردن, پينه دوزي, وصله, وصله كردن, سرهم كردن.

lappad

: تكه تكه, وصله وصله, جور بجور, وصله دار.

lappland

: لا پلند, ناحيه شمال سوءد ونروژ وفنلا ند وشوروي كه محل سكونت اقوام لا پ ميباشد.

lappmark

: لا پلند, ناحيه شمال سوءد ونروژ وفنلا ند وشوروي كه محل سكونت اقوام لا پ ميباشد.

lappskomakare

: پينه دوز.

lappt cksteknik

: وصله دوزي, مرصع, چهل تكه, قلا بدوزي, كارسرهم بندي, جسته گريخته, اش شله قلمكار.

lappverk

: وصله دوزي, مرصع, چهل تكه, قلا بدوزي, كارسرهم بندي, جسته گريخته, اش شله قلمكار.

lapsus

: نسيان, لغزش, خطا, برگشت, انحراف موقت, انصراف, مرور, گذشت زمان, زوال, سپري شدن, انقضاء, استفاده از مرور زمان, ترك اولي, الحاد, خرف شدن, سهو و نسيان كردن, از مدافتادن, مشمول مرور زمان شدن.

largo

: اهسته و مفصل, حركت ازاد واهسته.

larm

: جرنگ جرنگ, طنين ناقوس ها, غريو, هياهو, خروش, همهمه, شلوغ, اشفتگي.

larm/rop

: فرياد, داد, غريو, حراج, مزايده, بيداد.

larmande

: خشن وزبر, خشن وبي ادب, قوي, سترك, شديد, مفرط, بلند وناهنجار, توفاني, مصر, خروشان, پرخروش, جيغ ودادكن, پرسروصدا.

larmberedskap

: گوش بزنگ, هوشيار, مواظب, زيرك, اعلا م خطر, اژيرهوايي, بحالت اماده باش درامدن يا دراوردن.

larmsignal

: گوش بزنگ, هوشيار, مواظب, زيرك, اعلا م خطر, اژيرهوايي, بحالت اماده باش درامدن يا دراوردن.

larv

: كرم, كرم حشره, نوزاد حشره, ليسه.

larva

: ولگرد, اسمان جل, خانه بدوش, باصدا راه رفتن, پياده روي كردن, با پا لگد كردن, اوره بودن, ولگردي كردن, اواره, فاحشه, اوارگي, ولگردي, صداي پا.

larva sig

: لودگي يا بازي كردن, پايگكوبي, هرزه درايي.

larvig

: نابخرد, نادان, جاهل, ابله, احمق, ابلهانه, مزخرف.

larvtraktor

: كرم صدپا, تراكتور زنجيري, بشكل كرم صد پا حركت كردن

laryngal

: حنجره اي, وابسته بناي, صداي حنجره اي.

laryngit

: اماس خشك ناي, التهاب حنجره.

laryngoskop

: دستگاه مخصوص معاينه حنجره.

larynx

: خشك ناي, حنجره, حلقوم, خرخره.

lasarett

: بيمارستان, مريضخانه.

lasciv

: شهواني, هرزه, شهوت انگيز.

laser

: اشعه لا يزر.

lasera

: لعاب, لعاب شيشه, مهره, برق, پرداخت, لعابي كردن, لعاب دادن, براق كردن, صيقل كردن, بي نور و بيحالت شدن(درگفتگوي ازچشم).

lask

: حمايل ابريشمي وامثال ان, شال گردن, شال گردن بستن, درشال پيچيدن, روسري.

laska

: حمايل ابريشمي وامثال ان, شال گردن, شال گردن بستن, درشال پيچيدن, روسري.

lass

: بار, كوله بار, فشار, مسلوليت, بارالكتريكي, عمل پركردن تفنگ باگلوله, عملكرد ماشين يا دستگاه, بار كردن, پر كردن, گرانباركردن, سنگين كردن, فيلم (دردوربين) گذاشتن, بار گيري شدن, بار زدن, تفنگ يا سلا حي را پر كردن.

lassa

: بار, كوله بار, فشار, مسلوليت, بارالكتريكي, عمل پركردن تفنگ باگلوله, عملكرد ماشين يا دستگاه, بار كردن, پر كردن, گرانباركردن, سنگين كردن, فيلم (دردوربين) گذاشتن, بار گيري شدن, بار زدن, تفنگ يا سلا حي را پر كردن.

lasso

: كمند, با كمند بستن, باكمند دستگير كردن, كمند, طناب خفت دار, كمند انداختن.

last

: باركشتي, محموله دريايي, بار, .= فرعءگهت

last/skruvstd

: گناه, فساد, فسق و فجور, عادت يا خوي هميشگي, عيب, نفص, بدي, خبث, گيره, نوعي ابزار براي نگهداري قطعات.

lasta

: بار كردن, بارگيري كردن, خالي كردن, با ملا قه خالي كردن, بار, كوله بار, فشار, مسلوليت, بارالكتريكي, عمل پركردن تفنگ باگلوله, عملكرد ماشين يا دستگاه, بار كردن, پر كردن, گرانباركردن, سنگين كردن, فيلم (دردوربين) گذاشتن, بار گيري شدن, بار زدن, تفنگ يا سلا حي را پر كردن.

lastad

: مست, پولدار, داراي پول زياد, بارشده, مملو, پر.

lastad/fylld

: مملو, بارگيري شده, سنگين, پر, سنگين بار.

lastare

: باركننده.

lastbar

: بدسگال, بدكار, شرير, تباهكار, فاسد, بدطينت, نادرست

lastbil

: كاميون, باركش, ماشين باري.

lastbil/transportera

: معامله كردن, سروكار داشتن با, مبادله, معامله خرده ريز, باركش, كاميون, واگن روباز, چرخ باربري.

lastbilschauffr

: راننده كاميون.

lastgammal

: باستاني, ديرينه, قديمي, كهن, كهنه, پير.

lastkaj

: اسكله, جتي, بارانداز, لنگر گاه ساحل رودخانه با اسكله يا ديوار, محكم مهاركردن.

lastkran

: جرثقيل, دكل كشتي, برج چاه كني, با جرثقيل حمل كردن.

lastm rke

: خط بار.

lastning

: باركشتي, محموله, بارگيري, عمل بار كردن.

lastprm

: فندك, كبريت, گيرانه, قايق باري, با قايق باري كالا حمل كردن.

lastrum

: نگهداشتن, نگاه داشتن, دردست داشتن, گرفتن, جا گرفتن, تصرف كردن, چسبيدن, نگاهداري.

lastvagn

: پيشقدم, پيشرو, پيشگام, پيشقراول, بال جناح, جلو دار, پيشوا, رهبركردن, جلو داربودن, كاميون سر بسته.

lastvagn/f rtrupp

: پيشقدم, پيشرو, پيشگام, پيشقراول, بال جناح, جلو دار, پيشوا, رهبركردن, جلو داربودن, كاميون سر بسته.

lasur

: سنگ ارمني, لا جورد كاشي, سنگ لا جورد, لا جورد اصل.

lat

: تنبل, درخورد تنبلي, كند, بطي ء, كندرو, باكندي حركت كردن, سست بودن.

lata sig

: تنبل, كاهل, تنبلي كردن.

latens

: ركود, نهفتگي.

latent

: راكد, نهفته.

latent/dold

: راكد, نهفته.

latex

: شيرابه, شيره گياهي, لا ستيك خام, بالا ستيك ساختن.

lathund

: ادم بطي ء وكندرو, تنبل.

latin

: لا تين, زبان لا تين.

latinare

: لا تين, زبان لا تين.

latiner

: لا تين, زبان لا تين.

latinisera

: لا تيني كردن.

latinsegel

: بادبان سه گوش, كشتي داراي بادبان سه گوش.

latinsk

: لا تين, زبان لا تين.

latitud

: عرض جغرافيايي, ازادي عمل, وسعت, عمل, بي قيدي.

latitud-

: وابسته بعرض جغرافيايي, با گذشت, گسترده فكر.

latmask

: ادم تنبل, تنبل وكند.

latrin

: مستراح, ابريز, مستراح عمومي.

latta

: توفال, توفال كوبي كردن, اهن نبشي.

laura

: پياده ايكه از وسط مناطق ممنوعه خيابان عبور ميكند.

lav

: گلسنگ, باگلسنگ پوشاندن.

lava

: گدازه, توده گداخته اتشفشاني, مواد مذاب اتشفشاني.

lavastrm

: جويبار, جوي خشك.

lave

: نيمكت, كرسي قضاوت, جاي ويژه, روي نيمكت يامسند قضاوت نشستن يا نشاندن, نيمكت گذاشتن (در), بر كرسي نشستن.

lavemang

: تنقيه, اماله.

lavendel

: اسطو خودوس عادي, عطر سنبل, بنفش كمرنگ.

lavera

: شستن, شستشو دادن, پاك كردن, شستشو, غسل, رختشويي.

lavin

: بهمن.

lavoar

: دستشويي.

lax

: ماهي ازاد, قزل الا.

laxativ

: مسهل, كاركن, پاك كننده, تطهيري, پاكساز.

laxerande

: مسهل, كاركن, پاك كننده, تطهيري, پاكساز.

laxstj rt

: كام و زبانه دم فاخته اي, داراي كام وزبانه دم كبوتري, جفت كردن.

layout

: طرح بندي.

lcka

: تراوش, رخنه, تراوش كردن, فاش شدن.

lckage

: تراوش, نشت, چكه, كمبود, كسر, كسري, فاش شدگي (اسرار), مقداري كه معمولا براي كسري در اثر نشتي درنظر ميگيرند, رسوخ, چكه, نفوذ, مقدار رسوخ شده.

lcker

: لذيذ, جالب, زيبا, جالب توجه, لذيذ, خوشمزه.

lckergom

: خوراك شناس, خبره خوراك, شراب شناس.

lda

: لحيم, كفشير, جوش, وسيله التيام واتصال, لحيم كردن, جوش دادن, التيام دادن.

ldder/tv la in

: كف صابون, كف يا عرق اسب, صابون زدن, كف بدهان اوردن, هيجان.

lddra

: كف صابون, كف يا عرق اسب, صابون زدن, كف بدهان اوردن, هيجان.

lder

: چرم, بند چرمي, قيش, قيش چرمي, چرمي كردن, چرم گذاشتن به, شلا ق زدن.

lder

: عمر, سن, پيري, سن بلوغ, رشد, دوره, عصر.(.vi .vt): پيرشدن, پيرنماكردن, كهنه شدن(شراب), توسه, راز دار, توسكا.

lderdomlig

: كهنه, قديمي, غير مصطلح (بواسطه قدمت).

lderdomssl het

: ضعف پيري, كودني در اثر پيري.

lderdomssvaghet

: حالت ضعف و ناتواني, فرتوتي, شكستگي.

lderfett

: روغن چرم, عمل پيراستن.

lderman

: كديور, عضو انجمن شهر, كدخدا, نام قضات, نام مستخدمين شهرداري, عضوهيلت قانون گذاري يك شهر, باءلءفف, عضوانجمن شهر.

lderman/rdman

: كديور, عضو انجمن شهر, كدخدا, نام قضات, نام مستخدمين شهرداري, عضوهيلت قانون گذاري يك شهر.

ldermans mbetsomrde

: ناحيه قلمرو مامور, مباشرت, نظارت, پيشخدمتي.

ldpasta

: لحيم, كفشير, جوش, وسيله التيام واتصال, لحيم كردن, جوش دادن, التيام دادن.

ldrande

: پير, سالخوده.

ldre

: پير مانند, نسبتا پير.

ldre version

: قديمي, منسوخ.

ldre/flder

: بزرگتر, ارشد, ارشد كليسا, شيخ كليسا.

ldre/hgre i rang

: بزرگتر, مهتر, ارشد, بالا تر, بالا رتبه, قديمي.

ldst

: بزرگترين, سالدارترين, مسن ترين, ارشد.

le

: لبخند, تبسم, لبخند زدن.

le tillgjort

: بيجا خنديدن, سفيهانه خنديدن, خنده زوركي كردن, پوزخند زدن, سوسو زدن (نور).

lebeman

: مرد فعال اجتماعي وجهاني.

leda

: ملا لت, خستگي, بيزاري, دلتنگي, ملا لت, خستگي.

leda till/befrmja

: منتهي شدن به, راهنمايي كردن, رهبري كردن.

leda/ledtr d/bly

: سوق دادن, منجر شدن, پيش افت, تقدم.

leda/verf ra/meddela

: رساندن, بردن, حمل كردن, نقل كردن.

ledamot

: اندام, عضو, كارمند, شعبه, بخش, جزء.

ledande

: برنده, رسانا, هادي, مربوط به كارگردان, دستوري, هدايتي, مديريتي, مقدم, پيشتاز, عمده, داراي مقام بزرگ و عالي.

ledande artikel

: سرمقاله.

ledare

: هادي, رسانا, مغز ودرون هرچيزي, پيشرو, سردسته, پيشاهنگ, پيشوا, قاءد, سخنگو, پيشوا, رهبر, راهنما, فرمانده, قاءد, سردسته.

ledare av myteri

: سر دسته, سر حلقه, رهبرشورشيان.

ledare fr opinionsunders kning

: ناظر انتخابات, متصدي اخذ راي يا مراجعه به اراء عمومي.

ledare fr unders kning

: مفتش عقايد.

ledare/ledande artikel

: سرمقاله.

ledarhund

: پيشوا, رهبر, راهنما, فرمانده, قاءد, سردسته.

ledarinna

: پيشوا, رهبر, راهنما, فرمانده, قاءد, سردسته.

ledarskap

: رياست, پيشوايي, بزرگي, برتري, تفوق, رهبري, رهبري.

ledde

: زمان ماضي فعل.لعاد

ledde/lett

: زمان ماضي فعل.لعاد

leder

: سوق دادن, منجر شدن, پيش افت, تقدم.

ledhla

: حفره, جا, خانه, كاسه, گوده, حدقه, جاي شمع (درشمعدان), سرپيچ, كاسه چشم, در حدقه ياسرپيچ قرار دادن.

ledig

: ازاد, مستقل, ميداني.

ledig plats

: محل خالي, پست بلا تصدي, جا.

ledig/flytande

: روان, سليس, چرب زبان, زبان دار, ليز, لا قيد.

ledig/maklig

: بافراغت خاطر, تفريحانه, باهستگي.

lediga

: ازاد, مستقل, ميداني.

ledighet

: رواني, سلا ست, روزبيكاري, تعطيل, روز تعطيل, تعطيل مذهبي.

ledigt

: ازاد, مستقل, ميداني, خالي, اشغال نشده, بي متصدي, بلا تصدي, بيكار.

ledmotiv

: عبارت برجسته وملودي درموسيقي درام واگنر كه چند دفعه تكرار ميشود, موضوع مهم تكراري.

ledning

: پيپ, چپق, ني, ناي, فلوت, ني زني, لوله حمل موادنفتي, ساقه توخالي گياه, ني زدن, فلوت زدن, با صداي تيز و زير حرف زدن, صفير زدن, لوله كشي كردن, لوله.

ledningar

: ني زني, فلوت, لوله كشي.

ledningsfrm ga

: ميزان هدايت, ميزان رسانايي, قابليت هدايت, قابليت رسانايي.

ledningsstolpe

: شاه تير, پيل يا تير برق, راهرو, در, برج.

ledsaga

: گاردمحافظ, ملتزمين, اسكورت, نگهبان, همراه, بدرقه, همراهي كردن(با)نگهباني كردن(از), اسكورت كردن.

ledsen

: غمگين, اندوگين, غمناك, نژند, محزون, اندوهناك, دلتنگ, افسرده وملول, متاثر, متاسف, غمگين, ناجور, بدبخت.

ledsnad

: سوگ, غم, غم واندوه, غصه, حزن, مصيبت, غمگين كردن, غصه دار كردن, تاسف خودن.

ledst ng

: نرده ء پلكان, نرده مخصوص دستگيره (مثل نرده پلكان).

ledstjrna

: ستاره قطبي, ستاره راهنما, راهنما.

ledstngsstolpe

: نرده ء پلكان.

ledtr d

: سوق دادن, منجر شدن, پيش افت, تقدم.

legal

: قانوني, شرعي, مشروع, حقوقي.

legalisera

: قانوني كردن, اعتبار قانوني دادن, برسميت شناختن.

legalisering

: قانوني كردن.

legalitet

: قانوني بودن, مطابقت با قانون, رعايت قانون.

legation

: سفارت, نمايندگي, ايلچي گري, وزارت مختار.

legato

: پيوسته, ارام ومتناسب با الحان پي در پي.

legend

: افسانه, نوشته روي سكه ومدال, نقش, شرح, فهرست, علا ءم واختصارات.

legend/sgen

: افسانه, نوشته روي سكه ومدال, نقش, شرح, فهرست, علا ءم واختصارات.

legendarisk

: افسانه اي.

legendariska

: افسانه اي.

legendomspunnen

: افسانه اي.

legera

: بار(در فلزات), عيار, درجه, ماخذ, الياژ فلز مركب, تركيب فلز بافلز گرانبها, الودگي, شاءبه, عيار زدن, معتدل كردن.

legering

: بار(در فلزات), عيار, درجه, ماخذ, الياژ فلز مركب, تركيب فلز بافلز گرانبها, الودگي, شاءبه, عيار زدن, معتدل كردن.

legion

: لژيون, سپاه رومي, هنگ, گروه.

legion r

: سرباز هنگ, سرباز سپاهي, سرباز هنگ, سرباز لژيون, عضو لژيون.

legitim

: حلا ل زاده, درست, برحق, قانوني, مشروع.

legitimation

: شناسايي, تعيين هويت, تطبيق, تميز.

legitimera

: قانوني كردن, مشروع كردن, توجيه كردن.

legitimering

: مشروعيت.

legitimitet

: درستي, برحق بودن, حقانيت, قانوني بودن.

legoarbete

: كار از روي مقاطعه.

legosoldat

: سرباز مزدور, ادم اجير, پولكي.

leguan

: سوسمار درختي, هرنوع سوسمار بزرگ.

leja

: بكارگماشتن, گرفتن, استخدام كردن, نامزدكردن, متعهد كردن, از پيش سفارش دادن, مجذوب كردن, درهم انداختن, گيردادن, گروگذاشتن, گرودادن, ضامن كردن, عهد كردن, قول دادن.

lejdare

: نردبان, نردبان بكار بردن, نردبان ساختن.

lejon

: شير, هژبر, شير نر, برج اسد.

lejonartad

: شيري, اسدي, شير خو.

lejonet

: برج اسد كه پنجمين صورت فلكي منطقه البروج است, شير.

lejongap

: گل ميمون.

lek

: تفريح و بازي از روي هوسراني, طفره.

leka uppsluppet

: خوشي كردن, جست و خيز كردن, خوشي.

leka/sla

: وقت را ببازي گذراندن, طفره زدن, تاخير كردن.

lekamen

: جسد, تنه, تن, بدن, لا شه, جسم, بدنه, اطاق ماشين, جرم سماوي, داراي جسم كردن, ضخيم كردن, غليظ كردن.

lekamlig

: بدني, داراي بدن, عملا, واقعا, جسماني.

lekboll

: گوي پردار مخصوص بازي بدمينتن, سردواندن.

lekdr kt

: لباس ورزش.

lekfull

: شاد, دلخوش, زنده روح, مثل بچه گربه, سربهواه, اهل تفريح و بازي, بازيگوش, سرزنده و شوخ, سرگرم تفريح وورزش, ورزشي, تفريحي.

lekfull/yster

: شنگول, شاد وخرم, جست وخيز كنان, چالا ك, چابك.

lekkamrat

: همبازي, همبازي, يار.

lekman

: عوام, مردم غير روحاني, ناشي, غير فني وغير علمي, شخص عامي.

lekmanna-

: وابسته بشخص دنيوي وغير روحاني, شخص كه علم خاصي را نداند, عامي, غير فني.

lekmannamssig

: خواباندن, دفن كردن, گذاردن, تخم گذاردن,داستان منظوم, اهنگ ملودي, الحان, : غير متخصص, ناويژه كار, خارج از سلك روحانيت, غير روحاني

lekpark

: زمين بازي, تفريحگاه.

lekplats

: زمين بازي, تفريحگاه.

leksak

: اسباب بازي, بازيچه, اسباب بازي, سرگرمي, بازيچه, عروسك, بازي كردن, وررفتن.

lekskola

: كودكستان, باغ كودك.

lekstund

: هنگام بازي, موقع شروع نمايش.

lekt r

: خواننده.

lektion

: درس, درس دادن به, تدريس كردن.

lektris

: خواننده.

lektyr

: خواندن, قراءت, مطالعه.

lem

: عضو, عضو بدن, دست يا پا, بال, شاخه, قطع كردن عضو, اندام زبرين, اندام زيرين.

lem/trdgren

: عضو, عضو بدن, دست يا پا, بال, شاخه, قطع كردن عضو, اندام زبرين, اندام زيرين.

lemma

: مقدمه موضوع, صغراي قياس منطقي, كبراي قياس منطقي, اصل موضوع.

lemonad

: ليموناد, شربت ابليمو.

lemur

: ميمون پوزه دار ماداگاسكار, ميمون پوزه دار, ميمون لمور.

len

: نرم, لطيف, ملا يم, مهربان, نازك, عسلي, نيم بند, سبك, شيرين, گوارا, لطيف.

lena

: ابريشم نما, ابريشمي, نرم, چاپلوسانه.

leninism

: عقايد اشتراكي لنين.

leopard

: پلنگ گربه وحشي.

leopardhona

: ماده پلنگ.

lepr s

: جذام دار, جذامي, خوره دار.

lepra

: مرض جذام, جذام, خوره.

ler-

: خاكي, گلي, سفالي, مادي, جسماني, سفالين, گلي, ظرف سفالي, ساخته شده از گل.

lera

: خاك رس, رس, گل, خاك كوزه گري, سفال.

lera/lerjord

: خاك رس وشن كه با گياه پوسيده اميخته باشد, خاك گلداني.

lergods

: سفالين, سفال, ظروف گلي, گل سفالي, سفالگري, كوزه گري, كوزه گرخانه, ظروف سفالين.

lerig

: گلي, رستي, مثل خاك رس يا خاك (گلداني).

leriga

: مثل خاك رس يا خاك (گلداني).

lerjord

: خاك رس وشن كه با گياه پوسيده اميخته باشد, خاك گلداني.

lerk rl/keramik

: سفالين, سفال, ظروف گلي, گل سفالي.

lerkoka

: كلوخ, خاك, لخته, دلمه.

lerkrl

: سفالينه, بدل چيني, ظروف گلي, كاسه هاي سفالي.

lerkrl/porslin

: سفالينه, بدل چيني, ظروف گلي, كاسه هاي سفالي.

lersk rva

: تكه سفال شكسته.

lerskiffer

: سنگ رست, پوست, پوشش, صدف, سنگ نفت زا, صدف كندن, شوره سر, پولك.

lervlling

: مرداب, باتلا ق, در لجن انداختن.

lesbisk

: وابسته به طبق زني, وابسته به دفع شهوت يك زن با زن ديگر, زن طبق زن, هم جنس باز (زن).

lesbiska

: وابسته به طبق زني, وابسته به دفع شهوت يك زن با زن ديگر, زن طبق زن, هم جنس باز (زن).

leta

: نگران بودن, منتظر بودن, درجستجو بودن, بيمار بودن.

leta efter

: نگران بودن, منتظر بودن, درجستجو بودن, بيمار بودن.

letal

: وابسته به مرگ كشنده, مهلك, مرگ اور.

letande

: جستجو, تحقيق, كاوش, بازرس كشتي, اغتشاش, اشفتگي, خاكروبه, كاويدن, زير و رو كردن, بهم زدن, خوب گشتن.

letargi

: سبات, مرگ كاذب, خواب مرگ, بي علا قگي, بيحالي, سنگيني, رخوت, موت كاذب, تهاون.

letargisk

: بيحال, سست.

leukemi

: سرطان خون.

lev

: قرص نان, كله قند, تكه, وقت را بيهوده گذراندن, ولگردي كردن.

leva

: زندگي كردن, زيستن, زنده بودن, :زنده, سرزنده, موثر, داير.

levande

: زنده, در قيد حيات, روشن, سرزنده, سرشار, حساس.

levande ljus

: روشنايي شمع.

levanten

: خاور وشرق, مشرق, جاخالي كردن.

leve

: خوشي, فريادوهلهله افرين, هورا, دلخوشي دادن, تشويق كردن, هلهله كردن.

levebr d

: زندگي, معاش, وسيله گذران, معيشت, زنده, حي, درقيدحيات, جاندار, جاوداني.

lever

: جگر, كبد, جگر سياه, مرض كبد, ناخوشي جگر, زندگي كننده.

lever-

: جگري, كبدي, سودمند براي جگر, جگري رنگ.

leverans

: تحويل.

leverantr

: اذوقه رسان, تهيه كننده, رساننده, كارپرداز, متصدي ملزومات.

leverera

: ازادكردن, نجات دادن, تحويل دادن, ايراد كردن(نطق وغيره), رستگار كردن.

leverfl ck

: كور موش, خال سياه, خال, خال گوشتي.

levermossa

: غافث, داروي جگر.

leverne

: جان, زندگي, حيات, عمر, رمق, مدت, دوام, دوران زندگي, موجود, موجودات, حبس ابد.

leverop

: خوشي, فريادوهلهله افرين, هورا, دلخوشي دادن, تشويق كردن, هلهله كردن.

levit

: لا وي, زاده لا وي, فرزند حضرت يعقوب.

leviter

: لا وي, زاده لا وي, فرزند حضرت يعقوب.

levnad

: جان, زندگي, حيات, عمر, رمق, مدت, دوام, دوران زندگي, موجود, موجودات, حبس ابد.

levnadsbana

: دوره زندگي, دوره, مسير, مقام ياشغل, حرفه.

levnadsbeskrivning

: زيستنامه, بيوگرافي, تاريخچه زندگي, تذكره, زندگينامه.

levnadstecknare

: شرح حال نويس, تذكره نويس, زندگينامه نگار.

levnadsteckning

: زيستنامه, بيوگرافي, تاريخچه زندگي, تذكره, زندگينامه.

levra

: بستن, دلمه كردن, لخته شدن (خون).

levrat blod/stnga

: خون بسته و لخته شده, خون, تكه سه گوش (در دوزندگي), زمين سه گوش, سه گوش بريدن, شاخ زدن, باشاخ زخمي كردن, سوراخ كردن.

lexigrafisk

: لغوي.

lexikalisk

: لغوي.

lexikograf

: لغت نويس.

lexikografi

: لغت نويسي, فرهنگ نويسي, واژه نگاري.

lexikografisk

: وابسته به فرهنگ نويسي, وابسته به واژه نگاري.

lexikon

: قاموس, فرهنگ, لغت نامه, قاموس.

lfte/pant/lova

: درگروگان, گرو, وثيقه, ضمانت, بيعانه, باده نوشي بسلا متي كسي, بسلا متي, نوش, تعهد والتزام, گروگذاشتن, بسلا متي كسي باده نوشيدن, متعهد شدن, التزام دادن.

lftesrik

: اميد بخش, نويد دهنده, محتمل.

lg

: خواباندن, دفن كردن, گذاردن, تخم گذاردن,داستان منظوم, اهنگ ملودي, الحان, : غير متخصص, ناويژه كار, خارج از سلك روحانيت, غير روحاني

lg

: گوزن شمالي.

lg/l gga

: خواباندن, دفن كردن, گذاردن, تخم گذاردن,داستان منظوم, اهنگ ملودي, الحان, : غير متخصص, ناويژه كار, خارج از سلك روحانيت, غير روحاني

lga

: شعله, زبانه اتش, الو, تب وتاب, شورعشق, شعله زدن, زبانه كشيدن, مشتعل شدن, تابش.

lgande

: مشتعل.

lgantilop

: گاو كوهي افريقايي.

lge

: رسم, سبك, اسلوب, طرز, طريقه, مد, وجه.

lge/plats

: جا, محل خاص, محل, موضع, مكان.

lgel

: بطري, شيشه, محتوي يك بطري, دربطري ريختن.

lgenhetsinnehavare

: خانه دار, مالك خانه.

lger/l gerplats

: محل اردو زدن, قرار گاه.

lger/sl lger/campa

: اردو, اردوگاه, لشكرگاه, منزل كردن, اردو زدن, چادر زدن (بيشتر با out).

lgesenergi

: نهان توان, انرژي نهاني, نيروي ذخيره, انرژي پتانسيل

lgga

: گذاردن,قراردادن,به زور واداشتن,عذاب دادن,تقديم داشتن,تعبير كردن,بكار بردن,منصوب كردن, ترغيب كردن,استقرار,پرتاب,سعي,ثابت.

lgga in p sjukhus

: بستري كردن, در بيمارستان.

lgga mig

: استراحت كردن, استراحت كوتاه, تسامح كردن, از زير كار شانه خالي كردن, درازكشيدن.

lgga sig ut f r

: پادر مياني كردن, ميانجي گري كردن, ميانجي شدن, ميانه گيري كردن, وساطت كردن, شفاعت كردن.

lgga till

: افزودن, اضافه كردن, افزودن, الحاق كردن, اويختن, پيوست كردن.

lgger mig

: استراحت كردن, استراحت كوتاه, تسامح كردن, از زير كار شانه خالي كردن, درازكشيدن.

lggrs

: ريش بز, اسپيره كوهي.

lgkonjunktur

: تو رفتگي, گود شدگي, فرودافت, كسادي, تنزل, افسردگي, پريشاني.

lglig

: بجا, بموقع, بهنگام, درخور, مناسب.

lgm ldhet

: ارامش, سكون.

lgnaktig

: دروغگو, كاذب, خلا ف حقيقت, كذب, ناراستي, سقم, خيانت.

lgnaktighet

: دروغگويي, كذب.

lgndetektor

: دروغ سنج, دستگاه كشف دروغ.

lgra

: اردو زدن, چادر زدن, خيمه برپا كردن, منزل دادن.

lgre st ende

: مادون انسان, داراي صفاتي شبيه انسان.

lgsint

: پايه, مبنا, پايگاه.

lgsta

: خيلي پست تر, پايين تر, پايين ترين, اسفل.

lgtryck

: تو رفتگي, گود شدگي, فرودافت, كسادي, تنزل, افسردگي, پريشاني.

lgv xt

: كوتاه, مختصر, قاصر, كوچك, باقي دار, كسردار, كمتر, غير كافي, خلا صه, شلوار كوتاه, تنكه, يكمرتبه, بي مقدمه, پيش از وقت, ندرتا, كوتاه كردن, اتصالي پيدا كردن.

liberal

: ازاده, نظر بلند, داراي سعه نظر, روشنفكر, ازادي خواه, زياد, جالب توجه, وافر, سخي.

liberalisera

: روشنفكر كردن, سخاوتمند شدن, ازاديخواه كردن, ازاد كردن, رفع ممانعت كردن.

liberalisering

: ازاد كردن, ليبرال كردن, ترقيخواه كردن.

liberalism

: اصول ازادي خواهي, وسعت نظر, ازادگي.

liberalitet

: سخاوت, ازادگي, بخشايندگي, دهش.

liberia

: كشور ليبريا.

libero

: روبنده.

libido

: شور جنسي, شهوت جنسي, هوس, تحريك شهواني.

librettist

: نويسنده اشعار اپرا.

libretto

: كتاب اشعار اپرا , اشعار اپرا.

librettofrfattare

: نويسنده اشعار اپرا.

libyer

: اهل ليبي, ساكن ليبي.

libysk

: اهل ليبي, ساكن ليبي.

licens

: اجازه, پروانه, جواز, جواز شغل, اجازه رفتن دادن, پروانه دادن, مرخص كردن.

licensera

: اجازه, پروانه, جواز, جواز شغل, اجازه رفتن دادن, پروانه دادن, مرخص كردن.

licensgivare

: پروانه دهنده.

licensinnehavare

: پروانه دار, صاحب جواز, دارنده پروانه, ليسانسيه.

licentiat

: دارنده پروانه, داراي جواز, ليسانسيه.

lida

: تحمل كردن, كشيدن, تن در دادن به, رنج بردن.

lidande

: متحمل, زحمتكش, واي بر, اه, علا مت اندوه و غم, غصه, پريشاني.

lidelse

: اشتياق وعلا قه شديد, احساسات تند وشديد, تعصب شديد, اغراض نفساني, هواي نفس.

lidelse/vrede

: اشتياق وعلا قه شديد, احساسات تند وشديد, تعصب شديد, اغراض نفساني, هواي نفس.

lidelsefri

: بي غرضي, بي طرف, بي تعصب, خونسرد.

lidelsefullhet

: اشتياق وعلا قه شديد, احساسات تند وشديد, تعصب شديد, اغراض نفساني, هواي نفس.

liderlig

: ناپرهيزكار, شهواني, شهوت پرست, هرزه, ناشي از هرزگي, شهوت پرست, خارش دار, كرمكي, داراي فكر شهواني, هرزه.

liderliga

: هرزه, ناشي از هرزگي, شهوت پرست.

liderlighet

: عدم كف نفس, ناپرهيزكاري, بي اختياري, هرزگي, شهوتراني, هرزگي, نرمي, لينت, شهواني بودن, چربي, چرب بودن, خارش, حكه, هرزگي.

lie

: داس, با داس بردن, درو كردن.

liera

: پيوستن, متحد كردن, هم پيمان, دوست, معين.

lierad

: پيوسته, متحد.

lietag

: ردپا, رديف باريك, راه باريك, اثرماشين چمن زني, پيچيدن, قنداق كردن, نوار.

lift

: بلند كردن, سرقت كردن, بالا رفتن, مرتفع بنظرامدن, بلندي, بالا بري, يك وهله بلند كردن بار, دزدي, سرقت, ترقي, پيشرفت, ترفيع, اسانسور, بالا رو, جر ثقيل, بالا بر.

lifta

: سرجاده ايستادن وباشست جهت خود را نشان دادن (براي سواري مفتي), مسافرت مفتي.

liga

: دسته, جمعيت, گروه, دسته جنايتكاران, خرامش, مشي, گام برداري, رفتن, سفر كردن, دسته جمعي عمل كردن, جمعيت تشكيل دادن.

ligament

: پيوند, رباط, بند, وتر عضلا ني, بنديزه.

ligatur

: بخيه زني, بند, نوار, زخم بند, شريان بند, شريان بندي, رشته, رباط, طلسم, خط پيوند, خط ارتباط, كليد كوك سازهاي زهي, دو يا چند حرف متصل بهم.

ligga

: دروغ گفتن, سخن نادرست گفتن, دروغ, كذب,(.vi.vt): دراز كشيدن, استراحت كردن (با down), خوابيدن, افتادن, ماندن, واقع شدن, قرار گرفتن, موقتا ماندن, وضع, موقعيت, چگونگي.

ligga i frs t fr

: دركمين كسي نشستن, كمين كردن, خف كردن.

ligga i m rker

: در تاريكي پنهان شدن, تيره, تاريك.

ligga ngon

: متصدي, ناگزير,

ligga och trycka

: اهسته ناپديد شونده.

ligga p lur

: كمين كردن, در تكاپو بودن, دركمين شكار بودن, در انتظار فرصت بودن, دزدكي عمل كردن, در خفا انجام دادن

ligga under

: در زير چيزي لا يه قرار دادن, زمينه جيزي بودن.

ligga/l gn/ljuga

: دروغ گفتن, سخن نادرست گفتن, دروغ, كذب,(.vi.vt): دراز كشيدن, استراحت كردن (با down), خوابيدن, افتادن, ماندن, واقع شدن, قرار گرفتن, موقتا ماندن, وضع, موقعيت, چگونگي.

liggande

: دروغگويي.

liggande p rygg/sl

: برپشت خوابيدن, تاق باز, بيحال, سست.

liggare

: دفتركل, سنگ پهن روي گور, تير, تخته.

liggdags

: وقت خواب, وقت استراحت, موقع خوابيدن.

liggedagspengar

: خسارت بيكار ماندگي, كرايه معطلي (در راه اهن و كشتي), تاخير كردن, نگاهداشتن, حق باراندازي گرفتن.

liggplats

: خوابگاه كشتي, اطاق كشتي, لنگرگاه, پهلوگرفتن, موقعيت, جا.

liggsr

: زخمي كه بعلت خوابيدن متمادي در بستر و نرسيدن خون كافي به پشت بيماران ايجادميشود.

ligist

: لوطي محله, اوباش, جوان اوباش صفت, ولگرد, شخص خشن, گردن كلفت.

ligist/bov

: جوان اوباش صفت, ولگرد.

lignit

: ذغال قهوه اي, نوعي ذغال سنگ, ذغال سنگ چوب نما

liguster

: برگنو, مندارچه

lik-

: لا شه مانند, داراي رنگ پريده و مرده, جسدوار.

lik

: نعش, لا شه, جسد.

lik/as/kadaver

: لا شه, جسد.

lika

: هم اندازه, برابر, مساوي, هم پايه, همرتبه, شبيه, يكسان, همانند, همگن, :برابر شدن با, مساوي بودن, هم تراز كردن.

lika skicklig med b da hnderna

: ذواليمينين.

likaledes

: بهمچنين, چنين, نيز, هم, بعلا وه, همچنان.

likare

: متعارف, معيار, استاندارد, همگون.

likas

: نيز, همچنين, همينطور, بعلا وه, گذشته از اين.

likb r

: تخت روان, جاي گذاردن تابوت در قبر, جسد, لا شه, مقبره, مزار.

likbegngelse

: مراسم دفن, مراسم تشييع جنازه, وابسته به ايين تشييع جنازه, دفني, مجلس ترحيم وتذكر.

likblek

: ترسناك, هولناك, مخوف, شوم, رنگ پريده.

likbrare

: ادم نعش كش, تابوت بر.

like

: هم اندازه, برابر, مساوي, هم پايه, همرتبه, شبيه, يكسان, همانند, همگن, :برابر شدن با, مساوي بودن, هم تراز كردن.

likformig

: يكسان, متحد الشكل, يكنواخت.

likformighet

: يكساني, يكنواختي.

likgiltig

: بي پروا,