فرهنگ لغت انگليسي به فارسي جلد 1

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت انگليسي به فارسي (جلد1)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

يادداشت : عنوان ديگر: ديكشنري انگليسي- فارسي

عنوان ديگر : ديكشنري انگليسي- فارسي

موضوع : زبان انگليسي -- واژه نامه ها -- فارسي

A

a

حرف اول الفباي انگليسي، حرف اضافه مثبت.

a bomb

بمب اتمي.

a la carte

(در مورد كاغذ) جداجدا سفارش داده شده .

aardwolf

(ج. ش.) كفتار(cristata Proteles) بومي جنوب و مشرق آفريقا.

aaron

هارون برادر موسي.

aaronic

هاروني، از نسل هارون ، جزو گروه كشيشان پائين درجه مورمن (mormon).

aaron's beard

(گ. ش.) گياهي از خانواده هوفاريقون بنام calycinum hypericum.

ab

پيشوند لاتين بمعني دوراز، از، جدائي، غير. مانند ABuse و ABaxial.

aba

عبا، پارچه عبائي، مقياس اندازه گيري عرض جغرافيائي.

abacinate

كور كردن .

abaciscus

قطعه مربع كاشي معرق.

aback

قهقرائي، به عقب، غافلگير، ناگهان ، ]اسكاتلند[ منزوي، پرت.

abaction

]حق.[ گاو دزدي، گله دزدي.

abaculus

قطعه مربع كاشي معرق.

abacus

چرتكه ، تخته روي سرستون ]معماري[، گنجه ظرف، لوحه مربع موزائيك سازي.چرتكه .

abaft

عقب، پشت، بطرف عقب.

abalienate

]حق.[ واگذاري، منتقل كردن ، پس گرفتن .

abandon

ترك گفتن ، واگذار كردن ، تسليم شدن ، رها كردن ، تبعيد كردن ، واگذاري، رهاسازي، بيخيالي.

abandonment

ترك ، رهاسازي، واگذاري، دلكندن .

abaptiston

اره جراحي مغز.

abaptistum

اره جراحي مغز.

abarticulation

]تش.[ بند جنبنده ، مفصل متحرك .

abase

پست كردن ، تحقير نمودن ، كمارزش كردن .

abash

شرمنده كردن ، خجالت دادن ، دست پاچه نمودن .

abasia

]طب[ عدم همكاري عضلات محركه .

abassid

خلفاي عباسي.

abat jour

پرتوافكن چراغ، سايبان ، پنجره هوا.

abate

فروكش كردن ، كاستن ، تخفيف دادن ، رفع نمودن ، كم شدن ، آب گرفتن از(فلز)، خيساندن (چرم)، (حق.) غصب يا تصرف عدواني، بزور تصرف كردن ، كاهش، تنزل، فرونشستن .

abatement

كاهش، تخفيف، فروكش، جلوگيري، غصب.

abatis

(نظ) سد درختي.

abator

رفع مزاحمت كننده ، غاصب حق وارث قانوني.

abattis

(نظ) سد درختي.

abattoir

كشتارگاه .

abaxial

(=abaxile) (گ . ش.) دورازمحور.

abaxile

(=abaxial) (گ . ش.) دورازمحور.

abba

پدر، ابا.

abbacy

قلمرو راهب، مقام رهبانيت، مقر راهبان دير.

abbasid

خلفاي عباسي.

abbatial

خانقاهي، ديري، راهبي، كشيشي.

abbe

كشيش، راهب، آبه ، پدر روحاني.

abbess

رئيسه صومعه زنان تارك دنيا.

abbey

دير، صومعه ، خانقاه ، كليسا، نامكليساي وست مينستر(Westminster).

abbot

راهب بزرگ ، رئيس راهبان .

abbreviate

مختصر كردن .كوتاه كردن ، مختصركردن ، خلاصه كردن .

abbreviation

اختصار.كوتهسازي، مخفف، تلخيص، اختصار.

abc

سه حرف اول الفباي انگليسي كه نماينده حروف الفبا است، الفبا، كتاب الفبا، پايه كار، مبدا كار.

abdicate

واگذار كردن ، تفويض كردن ، ترك گفتن ، محرومكردن (ازارث)، كناره گيري كردن ، استعفا دادن .

abdication

استعفا، كناره گيري.

abdomen

شكم، بطن .

abdominal

شكمي، بطني، وريدهاي شكمي، ماهيان بطني.

abdomino

اين كلمه بصورت پيشوند بكار رفته و بمعني (شكم) ميباشد.

abdominoscopy

معاينه شكم.

abdominous

داراي شك م بزرگ ، شكم گنده .

abduct

ربودن ، دزديدن (شخص)، دور كردن ، آدم دزديدن ، از مركز بدن دور كردن (طب).

abduction

عمل ربودن (زن و بچه و غيره )، ربايش، دورشدگي، (طب) دوري از مركز بدن ، قياسي، قياس.

abductor

آدمدزد، آدمربا، دور كننده ، (طب) عضله دور كننده .

abecedarian

ابجدآموز، ابجدخوان ، مبتدي، ابتدائي.

abecedarium

كتاب الفبائ.

abed

در بستر، در رختخواب.

abel

(هابيل) فرزند آدم ابوالبشر كه برادرش (قابيل يا قائن ) او را بقتل رسانيد.

abel tree

(گ . ش) درخت سپيدار كه نام لاتين آن alba populus است.

abelmoschus

(=abelmosk) (گ . ش) حبالمشك .

abelmosk

(=abelmoschus)، (=abelmusk)، (گ . ش) حبالمشك ، خطمي معطر، مشك دانه ، خطمي مخملي.

abelmusk

(=abelmoschus)، (=abelmosk)، (گ . ش) حبالمشك ، خطمي معطر، مشك دانه ، خطمي مخملي.

abend

خاتمه غير عادي.

abended

ختمه يافته بطور غير عادي.

aberdeen angus

گاو بيشاخ پرواري اسكاتلندي.

aberdevine

(ج. ش.) سهره اروپائي (spinus Carduelis).

aberrance

انحراف، گمراهي، ضلالت، كجراهي.

aberrant

گمراه ، منحرف، بيراه ، نابجا، كجراه .

aberration

خبط، گمراهي، انحراف.كجراهي، انحراف، (طب) عدم انطباق كانوني.

aberrometer

انحراف سنج باصره .

abet

برانگيختن ، جرات دادن ، تربيت كردن ، تشويق (به عمل بد) كردن ، (حق.) معاونت كردن (درجرم)، تشويق، تقويت، ترغيب (به كار بد).

abextra

ازخارج، خارجي.

abeyance

(حق.) بيتكليفي، وقفه ، تعليق.

abeyant

(حق.) بيتكليف، معلق، متوقف.

abhor

تنفر داشتن از، بيم داشتن از، ترس داشتن از، ترساندن ، ترسيدن .

abhorrence

تنفر، بيزاري، انزجار، وحشت.

abhorrent

متنفر، منزجر، بيمناك ، ناسازگار، مكروه ، زشت، شنيع، مغاير.

abidance

سكني، ايستادگي، دوام، ثبات قدم، رفتار برطبق توافق.

abide

ايستادگيكردن ، پايدارماندن ، ماندن ، ساكن شدن ، منزل كردن ، ايستادن ، منتظر شدن ، وفا كردن ، تاب آوردن .

abiding

پايدار، پايا، ساكن ، وفا كننده ، تاب آور، تحمل كننده .

abigail

(اسم خاص مونث) نديمه ، مستخدمه .

ability

توانائي، استطاعت.شايستگي، توانائي، لياقت، صلاحيت، قابليت، استطاعت.

abinitio

از آغاز.

abintra

از درون .

abio

كلمه ايست كه بصورت پيشوند بكار رفته و بمعني (بدون زندگي) و (عاري از حيات) است.

abiogenesis

ايجاد موجود زنده از مواد بيجان ، توليد خود بخود.

abiotrophy

(طب) تحليل و فساد عضو بدون علت مشهود.

abirritate

(طب) بي حس كردن ، از حساسيت كاستن .

abiston

پنبه نسوز، پنبه كوهي، سنگ معدني داراي رشته هاي بلند (مانند آمفيبل).

abject

پست، فرومايه ، سرافكنده ، مطرود، روي برتافتن ، خوار، پست كردن ، كوچك كردن ، تحقيركردن .

abjuration

پيمان شكني، عهد شكني، سوگند شكني، نقض عهد، ترك عقيده ، ارتداد، انكار.

abjure

سوگند شكستن ، نقض عهد كردن ، براي هميشه ترك گفتن ، مرتد شدن ، رافضي شدن .

ablactate

از شير گرفتن .

ablactation

از شير گيري، شيرواگيران .

ablate

از بيخ كندن ، قطع كردن ، (جراحي) بريدن و خارج كردن .

ablation

ريشه كني، سائيدگي، قطع، (طب) قطع عضوي از بدن ، (جغ.) فرساب.

ablative

ازي، كاهنده ، (د.) مفعول به ، مفعول عنه ، مفعول منه ، صيغه آلت، رافع، مربوط به مفعول به يا مفعول عنه .

ablator

(طب) وسيله رافع، آلت بريدن در جراحي.

ablaut

تصريف كلمه ، قلب حروف هجائي (با صدا) براي صرف فعل (مانند sung وsang وsing).

ablaze

سوزان ، فروزان ، درخشان ، مشتعل، برافروخته .

able

(.vi، .vt) توانابودن ، شايستگي داشتن ، لايق بودن ، مناسب بودن ، آماده بودن ، آرايش دادن ، لباس پوشاندن ، قوي كردن ، (.adj) توانا، لايق، آماده ، بااستعداد، صلاحيت دار، قابل، مطيع، مناسب، (حق.) داراي صلاحيت قانوني، پسوندي براي ساختن صفت به معني(داراي قد

able bodied

داراي جسم توانا.

abloom

شكوفا، پر شكوفه .

abluent

شستشو دهنده ، پاك كننده .

ablution

شستشو، آبدست، غسل.

ably

با توانائي، از روي لياقت.

abnegate

ترك كردن ، انكار كردن ، بخود حرام كردن ، كف نفس كردن .

abnegation

چشم پوشي، كف نفس، انكار، رد، فداكاري.

abnerval

ناشي از عصب، عصبي.

abneural

(تش.) واقع در مقابل دستگاه مركزي عصب.

abnormal

غير عادي، ناهنجار.غير عادي.

abnormal end

خاتمه غير عادي.

abnormalcy

حالت غير طبيعي، ناهنجاري، غير عادي بودن .حالت غير طبيعي، نا هنجاري، غير عادي بودن .

abnormality

نابه هنجاري، بي قاعدگي، وضع غير عادي، خاصيت غيرطبيعي.

abnormous

غير عادي، ناهنجار.

aboard

روي، توي، از روي، روي يا داخل (كشتي يا هواپيما).

abode

منزل، مسكن ، رحل اقامت افكندن ، اشاره كردن ، پيشگوئي كردن ، بودگاه ، بودباش.

abolish

برانداختن ، ازميان بردن ، منسوخ كردن .

abolition

برانداختگي، لغو، فسخ، الغا مجازات.

abolitionism

مخالفت با بردگي.

abominable

مكروه ، زشت، ناپسند، منفور.

abominate

ناپسند شمردن ، مكروه دانستن ، تنفر داشتن ، نفرت كردن .

abomination

زشتي، پليدي، نفرت، كراهت، نجاست، عمل شنيع.

abondance

وفور، فراواني.

abonne

حقاشتراك ، وجه اشتراك ، آبونه (مجله يا روزنامه ).

aboriginal

بومي، اصلي، سكنه اوليه ، اهل يك آب و خاك .

aborigine

بومي، ساكن اوليه ، اهلي، قديم، گياه بومي.

aborning

در حال زايش، در بدو تولد، در حال تولد.

aborsement

سقط جنين .

abort

بچه انداختن ، سقط كردن ، نارس ماندن ، ريشه نكردن ، عقيم ماندن ، بي نتيجه ماندن .

abortifacient

بچه انداز، سقط جنين كننده ، سقط جنيني.

abortion

سقط جنين ، بچه اندازي، سقط نوزاد نارس يا رشد نكرده ، عدم تكامل.

abortionist

كسي كه موجب سقط جنين ميشود، سقط جنين كننده .

abortive

مسقط، رشد نكرده ، عقيم، بي ثمر، بي نتيجه .

abortment

سقط جنين .

abound

فراوان بودن ، زياد بودن ، وفور داشتن ، تعيين حدود كردن ، محدود كردن .

about

درباره ، گرداگرد، پيرامون ، دور تا دور، در اطراف، نزديك ، قريب، در حدود، در باب، راجع به ، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقريبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد.

about face

سوي ديگر، جهت ديگر، عدول كردن .

above

در بالا، بالاي، بالاي سر، نام برده ، بالاتر، برتر، مافوق، واقع دربالا، سابق الذكر، مذكوردرفوق.

aboveboard

آشكارا، پوست كنده ، علني.

aboveground

در بالاي سطح زمين ، (مج.) در قيد حيات.

abovestairs

(=upstairs) طبقه بالا.

abraam

ابراهيم، ابراهيم پيامبر.

abracadabra

طلسم، ورد، سخن نامفهوم.

abradant

ساينده ، سوزش آور.

abrade

سائيدن ، خراشيدن زدودن ، پاك كردن ، حك كردن ، (مج.) سر غيرت آوردن ، بر انگيختن ، تحريك كردن .

abraham

ابراهيم، ابراهيم پيامبر.

abranchiate

(ج. ش.) فاقد برانشي يا دستگاه تنفس (ماهي).

abrasion

خراش، سايش، سائيدگي.

abrasive

ساينده ، تراشنده ، سوزش آور، سايا.

abrazitic

(مع.) ماده اي كه در موقع ذوب نميجوشد.

abreact

(روانكاوي) تغيير دادن عقيده شخص با تلقين .

abreast

برابر، پهلو به پهلو.

abridge

كوتاه كردن ، مختصر كردن .

abridgement

كوتاهي، اختصار، خلاصه ، مجمل.

abroach

سوراخ، فرورفته ، بهم زده .

abroad

پهن ، گسترش يافته ، وسيع، خارج، بيرون ، خارج از كشور، بيگانه ، ممالك بيگانه .

abrogate

منسوخ، از ميان برده ، ملغي، ازميان بردن ، باطل كردن ، منسوخ كردن ، لغو كردن .

abrupt

تند، پرتگاه دار، سرآشيبي، ناگهان ، ناگهاني، بيخبر، درشت، جداكردن .

abruption

قطع ناگهاني، انتزاع.

abs

پيشونديست لاتيني كه همان پيشوند-ab ميباشد و بمعني (دور از) و (غير از) و (از)ميباشد و قبل از حروف c وp وt باينصورت درميايد.

abscess

ورم چركي، ماده ، دمل، آبسه ، دنبل.

abscise

(ر.) جدا كردن طول روي محور مختصات.

abscissa

طول، بعد افقي.

abscission

ريزش، برش، قطع، جدائي، دريدگي، قطع پوست و گوشت.

abscond

گريختن ، فرار كردن ، دررفتن ، رونشان ندادن ، روپنهان كردن ، پنهان شدن .

absence

نبودن ، غيبت، غياب، حالت غياب، فقدان .

absent

غايب، مفقود، غيرموجود، پريشان خيال.

absentee

مالك غايب، غايب، مفقودالاثر، شخص غايب.

absentee ballot

ارسال ورقه راي بطور غيابي.

absenteeism

حالت غايب بودن ، غيبت.

absentminded

پريشان خيال، حواس پرت.

absinthium

(گ . ش.) افسنتين ، افسنتين كبير.

absinthol

(ش.) ماده كافوري افسنتين بفرمول (6O1H01C).

absis

(=apis) مدار، پيرامون .

absit omen

(سوگند ملايم) خدا نكند، چشم بد دور، مبادا.

absolute

مطلق، غير مشروط، مستقل، استبدادي، خودراي، كامل، قطعي، خالص، آزاد از قيود فكري، غير مقيد، مجرد، (در هندسه فضايي اقليدس)دايره نامحدود.مطلق.

absolute address

نشاني مطلق.

absolute coding

برنامه نويسي مطلق.

absolute error

خطاي مطلق.

absolute value

قدر مطلق.

absolution

آمرزش گناه ، بخشايش، عفو، بخشودگي، تبرئه ، برائت، انصراف از مجازات، منع تعقيب كيفري.

absolutism

مطلق گرايي، حكومت مطلقه ، اعتقاد به قادر علي الاطلاق (خدا)، طريقه مطلقه ، (حق.) سيستم سلطنت استبدادي.

absolve

بخشيدن (گناه )، آمرزيدن ، عفو كردن ، كسي را از گناه بري كردن ، اعلام بيتقصيري كردن ، بري الذمه كردن ، كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن ، پاك كردن ، مبرا كردن .

absopption

جذب.

absorb

دركشيدن ، درآشاميدن ، جذب كردن ، فروبردن ، فراگرفتن ، جذب شدن (غدد)، كاملا فروبردن ، تحليل بردن ، مستغرق بودن ، مجذوب شدن در.

absorbant

جاذب، داراي خاصيت جذب، دركش، درآشام.

absorbency

خاصيت دركشي يا درآشامي، جذب، فروبري، تحليل، قابليت جذب، قدرت جذب.

absorbent

جاذب، داراي خاصيت جذب، دركش، درآشام.

absorbing

جاذب، جالب، دلربا، جذاب، دركش، درآشام.

absorption

جذب، دركشي، درآشامي، فريفتگي، انجذاب.

absorptive

جاذب، جذب كننده .

abstain

خودداري كردن (از)، پرهيز كردن (از)، امتناع كردن (از).

abstemious

مرتاض، ممسك در خورد و نوش و لذات، مخالف استعمال مشروبات الكلي. پرهيزكار، پارسامنش.

abstention

خودداري، پرهيز، خودداري از دادن راي.

absterge

پاك كردن ، تميز كردن ، شستشو دادن (زخم).

abstergent

پاك كننده ، شستشو دهنده ، ماده پاك كننده .

abstinence

پرهيز، خودداري، رياضت، پرهيز از استعمال مشروبات الكلي.

abstract

مجرد، انتزاعي، چكيده ، چكيده كردن .(.vt)ربودن ، بردن ، كش رفتن ، خلاصه كردن ، جداكردن ، تجزيه كردن ، جوهرگرفتن از، عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن ، (.adj)خلاصه ، مجمل، خلاصه ئكتاب، مجرد، مطلق، خيالي، غيرعملي، بيمسمي، خشك ، معنوي، صريح،

abstract noun

(د. )اسم معني (مانندwisdom).

abstracted

مجزا، پريشان خيال، مختصر.

abstraction

تجريد، انتزاع، چكيدگي.تجرد، پريشان حواسي، اختلاس، دزدي، ربايش، بيخبري از كيفيات واقعي و ظاهري، برآهنگ .

abstractionism

مكتبي كه از كيفيات واقعي هنر دوراست، خيال بافي.

abstractive

تجردي، موجد تجرد، رباينده ، اغفال كننده .

abstruse

پنهان ، پيچيده ، غامض.

absurd

پوچ، ناپسند، ياوه ، مزخرف، بي معني، نامعقول، عبث، مضحك .

absurdity

پوچي، چرندي، مزخرف بودن .

abuleia

(ر. ش. ) فقدان نيروي اراده ، ضعف اراده .

abulia

(ر. ش. ) فقدان نيروي اراده ، ضعف اراده .

abulomania

(طب) ديوانگي در نتيجه ضعف اراده .

abundance

فراواني، وفور.وفور، فراواني.

abundant

بسيار، فراوان ، وافر.

abuse

بد بكار بردن ، بد استعمال كردن ، سو استفاده كردن از، ضايع كردن ، بدرفتاري كردن نسبت به ، تجاوز به حقوق كسي كردن ، به زني تجاوز كردن ، ننگين كردن .

abusive

(.n) سوئ استفاده ، سوئ استعمال، شيادي، فريب، دشنام، فحش، بد زباني، تجاوز به عصمت، تهمت، تعدي، (.adj) ناسزاوار، زبان دراز، بدزبان ، توهين آميز.

abut

نزديك بودن ، مماس بودن ، مجاور بودن ، متصل بودن يا شدن ، خوردن .

abutment

كنار، طرف، مرز، حد، (در پل سازي)نيم پايه ، پايه جناحي، پشت بند ديوار، بست ديوار، نزديكي، مجاورت، اتصال.

abuttals

(=abutment) مرز، زمين سر حدي، زمين همسايه ، زمين مجاور.

abutting

مجاور، هم مرز، همسايه .

aby

خريدن ، پرداختن ، كفاره دادن ، ايستادگي كردن ، ايستادن .

abye

خريدن ، پرداختن ، كفاره دادن ، ايستادگي كردن ، ايستادن .

abysm

(=abyss) بسيار عميق، بي پايان ، غوطه ورساختن ، مغاك .

abysmal

ژرف، گردابي، ناپيمودني.

abyss

(=abysm) بسيار عميق، بي پايان ، غوطه ورساختن ، مغاك .

abyssinian

مربوط به كشور Abyssinia، اهل حبشه .

ac

پيشوندي است برابر -ad لاتين كه قبل ازc و q به اينصورت در ميايد مثل (ACcept) كه از (ADceptare) گرفته شده است. پسوندي است لاتيني يا يوناني معادل ieمانند(maniac)، مخفف اصطلاح شيميائي alicyclic ميباشد.

acacia

(گ . ش. ) اقاقيا، اكاسيا، اكاكيا، درخت صمغ عربي.

acacine

(گ . ش. ) اقاقيا، اكاسيا، اكاكيا، درخت صمغ عربي.

academian

عضو فرهنگستان ، عضوانجمن علمي، عضو دانشكده يا دانشگاه ، عضو آكادمي.

academic

مربوط به فرهنگستان ادبي يا انجمن علمي، عضو فرهنگستان ، طرفدار حكمت و فلسفه افلاطون .

academic costume

(در جمع) لباس رسمي استادي دانشگاه ، لباس دانشگاهي.

academic freedom

آزادي عمل و بيان (معلم يا استاد).

academic year

سال دانشگاهي، سال تحصيلي.

academicals

(در جمع) لباس رسمي استادي دانشگاه ، لباس دانشگاهي.

academician

عضو فرهنگستان ، عضو انجمن دانش، عضو آكادمي.

academicism

بطريق يا بروش آكادمي.

academism

بطريق يا بروش آكادمي.

academist

عضو فرهنگستان ، فارغالتحصيل يا دانشجوي آكادمي.

academy

فرهنگستان ، دانشگاه ، آموزشگاه ، مدرسه ، مكتب، انجمن ادبائ و علمائ، انجمن دانش، آكادمي، نام باغي در نزديكي آتن كه افلاطون در آن تدريس ميكرده است(Academy)، مكتبو روش تدريس افلاطوني.

acanaceous

(گ . ش. ) خاردار، تيغدار.

acantho

كلمه ئ پيشوندي بمعني خار و خادار ميباشد.

acanthocephala

انواع كرمهاي قلاب دار روده ئ انسان ، خارسران .

acanthoid

خارمانند، خارشكل.

acanthoma

(طب) آماس سلولهاي خاردار بافت پوششي مالپيقي(مالپيگي).

acanthosisnigricans

(طب) بيماري نادر پوستي كه پوست مياني هيپرتروپي و پيگمانتاسيون پيدا مينمايد.

acanthous

خاردار.

acanthus

(گ. ش. ) جنسي از فاميل آكانتاسه ، كنگر.

acapella

(مو. )آواز دسته جمعي بسبك كليسائي.

acapsular

(گ . ش. ) بي تخمدان ، بي حقه ، بدون كپسول.

acaricide

مواد كنه كش.

acaro

كلمه ئ پيشوندي است مشتق از acarus به معني(كنه ) و ( كرم پنير).

acarology

علم كنه شناسي.

acarpellous

(گ. ش. ) بي برچه ، بي حجره گرزن .

acarpelous

(گ. ش. ) بي برچه ، بي حجره گرزن .

acarpous

(گ. ش. ) بي بر، بدون ميوه ، بي ثمر.

acatalectic

(بديع) داراي اوتاد كامل، اسلم(aslam)، قاضي يا شخصي كه نميتواند به صحت امرياطمينان حاصل كند، آدم دودل، مردد، شكاك .

acatalepsy

دودلي، ترديد، موضوع غيرقابل درك ، مكتب(شكاكيون )، فلسفه ئ احتمالي.

acatamathesia

(طب) ازبين رفتن قدرت ادراكات، قادر بدرك سخن نبودن .

acataposis

(طب) سختي بلع، اشكال عمل بلع، عسرالبلع.

acaulescent

(گ. ش. ) بي شاخه ، بيساقه .

accadian

زبان اكد(accad) كه قبل از زبان آشوري رايج بوده و در كتيبه هاي ميخي ديده شده است، اهل آكد يا آكاد.

accede

دست يافتن ، رسيدن ، راه يافتن ، نائل شدن ، نزديك شدن ، موافقت كردن ، رضايت دادن ، تن دردادن .

accelerando

(مو. )آهسته آهسته آهنگ را تندتر كنيد، كمكم تند كنيد، بطورتدريجي تندتر.

accelerate

شتاباندن ، تسريع كردن ، تند كردن ، شتاب دادن ، بر سرعت (چيزي) افزودن ، تند شدن ، تندتر شدن .تسريع كردن ، سرعت دادن ، سرعت گرفتن .

acceleration

شتاب، افزايش سرعت، تسريع.شتاب، تندي، سرعت، تسريع، تعجيل.

accelerator

شتاب دهنده ، شتاباننده ، تندكن ، شتابنده .

accelerometer

شتاب سنج.

accent

(.n) تكيه ئ صدا، علامت تكيه ئ صدا(بدين شكل')، لهجه ، طرز قرائت، تلفظ، قوت، تاكيد، تشديد، (در شعر) مد(madd)، صدا يا آهنگ اكسان (فرانسه )، (.vt) با تكيه تلفظ كردن ، تكيه دادن ، تاكيد كردن ، اهميت دادن .

accent mark

(مو. ) يكي از علائم تكيه در موسيقي، علامتي كه پس از يك نت قرار ميگيرد و نشان ميدهدكه نت در چه گامي قرار دارد.

accentual

تكيه دار، لهجه اي، مربوط به تكيه ئ صدا، داراي تاكيد، موكد، مشدد.

accentuate

با تكيه تلفظ كردن ، تكيه دادن ، تاكيد كردن ، اهميت دادن ، برجسته نمودن .

accept

پذيرفتن .قبول شدن ، پذيرفتن ، پسنديدن ، قبول كردن .

acceptability

پسنديدگي، شايستگي، قبول شدگي، مقبوليت، قابليت قبول.پذيرفتگي، قابليت پذيرش.

acceptable

پذيرا، پذيرفتني، پسنديده ، قابل قبول، مقبول.پذيرفتني، قابل پذيرش.

acceptance

پذيرش.پذيرش، قبولي حواله ، حواله ئ قبول شده .

acceptance test

آزمون پذيرش.

acceptant

پذيرنده ، قبول كننده .

acceptation

پذيرش، قبول معني عرف، معني مصطلح.

acceptation tacite

(حق. ) قبول ضمني.

accepted

پذيرفته ، مقبول.

accepter

پذيرنده ، قبول كننده .

acceptor

پذيرنده ، قبول كننده .پذيرنده .

access

دسترس، دسترسي، راه ، تقريب، اجازه دخول، راه دسترس، مدخل، وسيله حصول، افزايش، الحاق، اضافه ، (طب) بروز مرض، حمله ، اصابت، (حق. ) دسترسي يا مجال مقاربت، (در مسيحيت) تقرب به خدا.دستيابي.

access arm

بازوي دستيابي.

access control

كنترل دستيابي.

access method

روش دستيابي.

access mode

باب دستيابي.

access time

زمان دستيابي.

accessariness

معاونت در جرم.

accessary

(=accessory) (حق. ) معاون جرم، همدست.

accessibility

دستيابي پذيري.دسترسي، امكان نزديكي، وسيله وصول، آمادگي براي پذيرايي، قابليت وصول.

accessible

دستيابي پذير.در دسترس، قابل وصول، نزديك (شدني)، آماده ئ پذيرايي، خوش برخورد، دست يافتني.

accession

(.n) نزديكي، ورود، دخول، پيشرفت، افزايش، نيل (بجاه و مقام بخصوص سلطنت)، جلوس، (طب) شيوع، بروز، (حق. ) تملك نمائ، شييئ اضافه يا الحاق شده ، نمائات(حيوان و درخت)، تابع وصول، الحاق حقوق، شركت در مالكيت، (vt) بترتيب خريد وارد دفتروثبت كردن .

accessit

(مخفف accessit proxime)امتيازي كه به شاگردان ممتاز داده ميشود.

accessorial

معاون ، شريك ، معين ، فرعي، (حق. ) مربوط بمعاون جرم.

accessories

لوازم.

accessory

فرعي، معين ، همدست(حق. )، معاون ، شريك (جرم)، نمائات و نتايج(در جمع)، لوازم يدكي، (حق. )تابع، لاحق، فروع و ضمائم، منضمات، لوازم فرعي، دعواي فرعي.فرعي، هم دست.

acciaccatura

(مو. ) نت سريعي كه نيم پرده كوتاه تر ازنت اصلي است و قبلاز نت اصلي نواخته ميشود.

accidence

(.n =accident) پيش آمد، تصادف، اتفاق، حادثه ، (د. )اصول صرف و نحو.

accident

(.n and. adj) حادثه ، سانحه ، واقعه ناگوار، مصيبت ناگهاني، تصادف اتومبيل، (طب) علامت بد مرض، (من. ) صفت عرضي( yzara)، شييئ، (در نشان خانوادگي) علامت سلاح، (د. )صرف، عارضه صرفي، اتفاقي، تصادفي، ضمني، عارضه (در فلسفه )، پيشامد.

accidental

تصادفي، اتفاقي، غير مترقبه ، عرضي( yzara) ضمني، عارضي، غير اساسي، پيشآمدي.

accidentalism

پيش آمد گرائي، اتفاقي (بودن )، تصادف، اتفاق، (طب) تشخيص علائم گمراه كننده مرض، اثرات تابش نور مصنوعي براشيائ، (من. ) تصادف گرائي، فلسفه عرضي(yzara)، فلسفه صدفي(sodfy)، فرضيه ( امر بدون علت) و( خود بخود بوجودآمدن عالم) فلسفه ئ عرضي.

accipenser

(=acipenser) (ج. ش. ) ماهي خاويار.

acclaim

تحسين ، ادعا كردن ، آفرين گفتن ، اعلام كردن ، جاركشيدن ، ندا دادن ، هلهله يا فرياد كردن كف زدن .

acclamation

آفرين ، تحسين ، احسنت، تحسين و شادي، اخذ راي زباني.

acclimatation

(ationz=acclimati) توافق با آب و هواي يك محيط.

acclimate

(.vt ez=acclimati) به آب و هواي جديد خو گرفتن ، مانوس شدن .

acclimatization

(=acclimatation) توافق با آب و هواي يك محيط.خو گرفتگي، سازش، (با آب هواي تازه ).

acclimatize

خو دادن يا خو گرفتن (انسان )، خو گرفتن (جانور و گياه به آب و هواي جديد).

accolade

سر بالائي، فراز، سختي، مراسم اعطاي منصب شواليه يا سلحشوري و يا شهسواري، (مو. ) خطاتصال، آكولاد، خط ابرو( به اين شكل}{).

accommodate

همساز، همساز كردن ، جا دادن ، منزل دادن ، وفق دادن با، تطبيق نمودن ، تصفيه كردن ، اصلاح كردن ، آماده كردن (براي)، پول وام دادن (بكسي).

accommodating

تطبيق، موافقت، جا، منزل، مناسب، خوش محضر.

accommodation

همسازي، تطابق، جا، منزل، وسائل راحتي، تطبيق، موافقت، سازش با مقتضيات محيط، وام، كمك ، مساعده .

accommodator

كارگر كمكي.

accompaniment

همراهي، مشايعت، ضميمه ، (مو. ) ساز يا آواز همراهي كننده .

accompanist

همراهي كننده ، (مو. ) همراهي كننده با آواز يا سازي چون پيانو.

accompany

همراهي كردن ، همراه بودن (با)، سرگرم بودن (با)، مصاحبت كردن ، ضميمه كردن ، جفت كردن ، توام كردن ، (مو. ) دم گرفتن ، همراهي كردن ، صدا يا ساز راجفت كردن (با).

accomplice

همدست، (حق. ) شريك يا معاون جرم.

accomplish

انجام دادن ، بانجام رساندن ، وفا كردن (به )، صورت گرفتن .

accomplished

انجام شده ، كامل شده ، تربيت شده ، فاضل.

accomplishment

انجام، اجرا، اتمام، كمال، هنر، فضيلت.

accord

(.vi and. vt) جوركردن ، وفق دادن ، آشتي دادن ، تصفيه كردن ، اصلاح كردن ، موافقت كردن (با)، قبول كردن ، (.n) سازگاري، موافقت، (مو. ) توافق، همآهنگي، دلخواه ، طيب خاطر، (حق. ) مصالحه ، پيمان ، قرار، پيمان غير رسمي بين المللي.

accordance

جور بودن ، مطابقت، وفق، توافق، تطابق، موافقت.

accordant

جور، مطابق، موافق.

according

موافق، مطابق، بروفق.

according to

بر طبق، مطابق، بقول، بعقيده ئ.

accordingly

بنابراين ، از اينرو، از همان قرار، بر طبق آن ، نتيجتا، بالنتيجه .

accordion

(مو. ) آكوردئون .

accost

مخاطب ساختن ، مواجه شدن (با)، نزديك شدن (بهر منظوري)، مشتري جلب كردن (زنان بدكاردر خيابان )، نزديك كشيدن ، در امتداد چيزي حركت كردن (مثل كشتي).

accouchement

زايمان .

accoucheur

پزشك متخصص قابلگي و بيماريهاي زنان (مذكر).

accoucheuse

ماما(زن )، قابله .

account

(.vi and. vt) شمردن ، حساب كردن ، محاسبه نمودن ، (حق) حساب پس دادن ، ذكر علت كردن ، دليل موجه اقامه كردن (با for)، تخمين زدن ، دانستن ، نقل كردن (.n) حساب، صورت حساب، گزارش، بيان علت، سبب.حساب، شرح، مسئول بودن .

account card

كارت حساب.

account executive

متصدي رسيدگي به حساب مشتريها.

account number

شماره حساب.

accountability

جوابگوئي.

accountable

مسئول، مسئول حساب، قابل توضيح، جوابگو.

accountancy

حسابداري.

accountant

ذي حساب، حسابدار.

accounting

حسابداري، اصول حسابداري، برسي اصل و فرع.حسابداري.

accounting machine

ماشين حسابداري.

accounting system

سيستم حسابداري.

accouter

آماده ئ جنگ كردن ، مجهز كردن ، ملبس كردن .

accouterment

وسائل، اسباب، (نظ. ) تجهيزات، لباس، ساز و برگ .

accredit

اعتبارنامه دادن ، استوارنامه دادن (به )، معتبر ساختن ، اختيار دادن ، اطمينان كردن (به )، مورد اطمينان بودن يا شدن ، برسميت شناختن (موسسات فرهنگي)، معتبر شناختن .

accrete

با هم يكي شدن ، تواما رشد كردن ، فراهم كردن ، فراهم شدن ، متحد كردن ، بهم افزودن يا چسبانيدن ، (مج) مصنوعي، بهم پيوسته (گ . ش. ) دوقلو، يكپارچه .

accreted

(طب) داراي زائده ئ گوشتي.

accretion

افزايش، رشد پيوسته ، بهم پيوستگي، اتحاد، يك پارچگي، (حق. ) افزايش بهاي اموال، افزايش ميزان ارث.

accrue

افزوده شدن ، منتج گرديدن ، تعلق گرفتن .

acculturate

نقل و انتقال دادن فرهنگ يك جامعه به جامعه ئ ديگر، فرهنگ پذيرفتن .

accumulate

انباشتن .انباشتن ، جمع شده ، جمع شونده ، اندوختن ، رويهم انباشتن .

accumulated error

خطاي انباشته .

accumulation

جمع آوري، توده ، ذخيره ، انباشتگي.انباشتگي.

accumulative

جمع شونده .

accumulator

انباشتگر.(acc) انباشتگر.

accuracy

درستي، صحت، دقت.دقت، صحت.

accuracy control

كنترل دقت.

accurate

درست، دقيق.دقيق، صحيح.

accursed

نفرين شده ، ملعون و مطرود.

accusal

تهمت، افترا.

accusation

( حق) تهمت، اتهام.

accusative

(د. ) حالت مفعولي، مفعول، اتهامي، رايي.

accusatory

مفعولي، (حق. ) اتهامي.

accuse

متهم كردن ، تهمت زدن .

accused

متهم.

accustom

عادت دادن ، آشنا كردن ، آشنا شدن ، معتاد ساختن ، معتاد شدن ، عادت، خو گرفتن ، انس گرفتن .

accustomed

خوگرفته ، معتاد.

ace

تك خال، آس، ذره ، نقطه ، درشرف، ذره اي مانده (به )، (مج. ) ستاره يا قهرمان تيمهاي بازي، رتبه ئ اول، خلباني كه حداقل هواپيماي دشمن راسرنگون كرده باشد، تك خال زدن ، (ش. ) پيشوندي ازكلمه acetic بمعني (داراي جوهر سركه ) ميباشد كه بصورت تركيب با ساي

acedia

گيجي، سستي، رخوت، حالت خلسه .

acellular

بي ياخته ، غير سلولي.

acentric

بي مركز، خارج از مركز.

acentrous

(ج. ش. ) فاقد ستون پشتي، فاقد ستون فقرات.

aceology

(طب) درمان شناسي.

acephala

(ج. ش. ) راسته ئ بي سران از شاخه ئ نرمتنان .

acephalo

پيشونديست يوناني بمعني (بي سر) و(فاقد سر) كه با كلمات ديگر تركيب ميشود.

acephalon

بي سر، حيوان راسته ئ بي سران .

acephalous

بي سر، حيوان راسته ئ بي سران .

aceptive

قابل قبول، پذيرفتني.

acequia

نهر آبياري، جويبار.

aceraceae

( گ . ش. ) افرائيان ، تيره ئ افرا، افرايان .

acerate

سوزني، سوزني شكل.

aceratosis

( طب) نارسي و نابالغي بافت شاخي.

acerb

ترش، گس، دبش.

acerbate

تند و تيز كردن ، ترش كردن ، تلخ و گس كردن .

acerbity

ترشي، دبشي، درشتي، تندي.

acerous

بي شاخك ، نوك تيز.

acervate

انبوه شده ، انباشته .

acescence

ميخوش، ميل به ترشي.

acescency

ميخوش، ميل به ترشي.

acetabular

داراي حفره ئ حقه اي توگرد(goud too)، حقه اي.

acetabulum

(دررومقديم) فنجان (سركه خوري)، (تش. ) حفره ئ حقه اي استخوان لگن كه محل اتصال بااستخوان ران است، (ج. ش. ) محل اتصال پاي حشرات ببدن ، لوله ئ(مخصوص مكيدن ) زالو.

acetanion

(ش. ) آنيون C2H3O2، جوهر سركه .

acetarious

مربوط به سالاد، سبزيهاي مخصوص سالاد.

acetate

نمك جوهر سركه ، استات.

acetiam

(حق. ) علت (فرضي) براي عملي تا قاضي بتواند راي خود را بدهد.

acetic

جوهر سركه اي، سركه مانند، ترش.

acetification

جوهر سركه سازي، ترش شدگي.

acetifier

ترش كننده .

acetify

ترش شدن ، تبديل به سركه كردن .

aceto

(ش. ) پيشوندي است مشتق از كلمه ئ لاتين acetum كه به معني (مشتق از يا مربوط به جوهرسركه ) ميباشد.

acetolysis

(ش. ) تجزيه ئ جسمي در اثر اضافه شدن جوهر سركه ، حالت استيله و هيدروليز پيدا كردن در آن واحد.

acetomorphine

(داروسازي) هروئين .

acetone

(ش. ) آستون بفرمول CH3COCH3.

acetose

ترش، سركه اي.

acetum

سركه ، استخراج عصاره از گياهان داروئي(با اسيداستيك رقيق)، حل مواد معطر در محلوليمركب از اسيد استيك و الكل و آب.

acetyl

(ش. ) ريشه ئ يك ظرفيتي بفرمول CH3CO.

acetylate

استيل شدن ، داراي ريشه ئ (CH3-) كردن .

acetylation

ورود ريشه ئ (CH3-) در تركيب.

acetylcholine

(ش. ) ماده اي بفرمول 7NO31C7H از جود و سر.

acetylene

هيدروكربور اشباع نشده اي بفرمول C2H2.

acetylize

استيل شدن ، داراي ريشه ئ (CH3-) كردن .

achaean

مربوط به اخائيه ، اهل شهر اخائيه در يونان باستان .

achaemenian

هخامنشي، هخامنشيان .

achaian

مربوط به اخائيه ، اهل شهر اخائيه در يونان باستان .

achalasia

(طب) عدم انبساط عضلات مجاري بدن و باقي ماندن آنها در حال انقباض دائم( مثل مري).

achate

مهره ئ بازي، تيله ، عقيق، خريد، بيع، (در جمع)اشيائ خريداري شده ، يار با وفا، خريدن .

acheake

درد گرفتن ، درد كردن ، بدرد آوردن ، درد.

acheilia

فقدان لب بطور مادرزادي، نوزاد بي لب.

acheilos

بدون لب، بي لبه .

acheilous

بدون لب، بي لبه .

acheiria

(طب. ) بيدست، فاقد قوه ئ لامسه .

achene

(گ . ش. ) تخم برهنه ، بذر برهنه ، فندقه .

achenocarp

(گ . ش. ) ميوه ئ خشك ناشكوفا.

acheron

رودخانه ئ افسانه اي در عالم اسفل(جهنم)، (مج. ) دوزخ، عالم اسفل.

acheval

سوار بر اسب، (نظ) ارتشي كه جناحش در اثرمانعي مانند باتلاق يا رودخانه از آن دور و مجزا باشد.

acheweed

(گ . ش. ) پابزي.

achievable

دست يافتني، قابل وصول، قابل تفريق، موفقيت پذير.

achieve

دست يافتن ، انجام دادن ، بانجام رسانيدن ، رسيدن ، نائل شدن به ، تحصيل كردن ، كسب موفقيت كردن (حق. ) اطاعت كردن ( در برابر دريافت تيول).

achievement

دست يابي، انجام، پيروزي، كار بزرگ ، موفقيت.

achilles

(افسانه ئ يونان ) آشيل يا اخليوس قهرمان داستان ايلياد هومر.

achilles heel

نقطه ئ جراحت پذير، نقطه ئ زخم پذير، نقطه ئ ضعف.

achlamydeous

(گ . ش. ) بدون جام يا پوشش گل، بدون پوشش.

achlorhydria

(طب) فقدان اسيد كلريدريك در شيره ئ معده .

achloropsia

(ر. ش. ) نوعي نابينائي در مورد رنگها مخصوصا رنگ سبز.

acholia

(طب) فقدات يا كمبود صفرا.

acholic

فاقد صفرا، داراي نقص صفرا.

acholous

فاقد صفرا، داراي نقص صفرا.

achondrite

سنگ الماس بدون ذرات گرد.

achor

(طب) بثورات فلسي پوست سر.

achordata

(ج. ش. ) جانوان فاقد ستون فقرات.

achroma

(طب) بي رنگي، رنگ پريدگي، (طب) فقدان رنگ دانه (در مو)، بي رنگي مو.

achromat

كلمات پيشوندي است يوناني مشتق از كلمه ئ achromatos بمعني ( بيرنگ ).

achromate

عدسي اكروماتيك ، آدم كور رنگ .

achromatic

بي رنگ ، رنگ ناپذير، ( مو. ) بدون ترخيم، بدون نيم پرده ئ ميان آهنگ .

achromatin

ماده ئ رنگ ناپذير هسته ئ ياخته .

achromatisation

بي رنگي، رنگ ناپذيري.

achromatism

بي رنگي، رنگ ناپذيري.

achromatization

بي رنگي، رنگ ناپذيري.

achromatize

رنگ ناپذير كردن ، بي رنگ كردن .

achromato

كلمات پيشوندي است يوناني مشتق از كلمه ئ achromatos بمعني ( بيرنگ ).

achromatope

آدم رنگ كور.

achromatopsy

رنگ كوري.

achromatous

رنگ كور.

achromia

(طب) فقدان رنگ دانه (در مو)، بي رنگي مو.

achromic

بي رنگ ، رنگ ناپذير، ( مو. ) بدون ترخيم، بدون نيم پرده ئ ميان آهنگ .

achropsia

(طب) كوري رنگ ، رنگ كوري.

achy

دردناك ، دردآور.

achylous

(فيزيولوژي) بدون كيلوس، بدون قيلوس.

acicula

(گ . ش. - ج. ش. ) سوزنچه ، خار، تيغ.

aciculum

تيغ( گياه )، خار ريز و راست و شكننده .

acid

ترش، حامض، سركه مانند، داراي خاصيت اسيد، جوهر اسيد، (مج. ) ترشرو، بداخلاق، بدجنسي، جوهر، محك .

acid fast

مقاوم در برابر رنگ بري اسيد، داراي لكه هائي كه با اسيد زائل نميشود.

acid radical

(ش. ) ريشه با بنيان اسيدي، راديكال اسيدي.

acid test

محك ، وسيله ئ آزمايش، امتحان با اسيد.

acidic

تشكيل دهنده ئ اسيد، اسيد دار، اسيدي.

acidification

اسيد سازي، ترشي، اسيد شدگي، تحميض.

acidifier

ترش كننده ، تبديل به اسيد كننده ، مايه ئ حموضت.

acidify

اسيد كردن ، ترش كردن ، حامض كردن .

acidimeter

ترشي سنج، اسيد سنج.

acidity

حموضت، اسيديته ، ترشي.

acidophile

ترشي دوست، اسيدگراي.

acidosis

(طب) فساد خون در اشخاص مبتلا به بيماري قند (ديابت).

acidulate

ميخوش كردن ، ترش كردن ، (مج. ) كج خلقي كردن .

acidulent

ميخوش، ملس، (مج. ) ترشرو، كج خلق، تند مزاج.

acidulous

ميخوش، ملس، (مج. ) كج خلق.

aciform

بشكل سوزن ، سوزني شكل.

acinaces

شمشير كوتاه ايرانيان قديم و سكاها.

acinaciform

(گ . ش. ) شمشيري شكل.

acinarious

(گ . ش. ) پوشيده شده از حفره هاي كروي (مانند دانه هاي وسط انگور).

acinaseous

(گ . ش. ) داراي تخم و بذر، داراي تخمدان .

acinceous

(گ . ش. ) داراي برگهاي شمشيري.

acinetic

(طب) مانع حركت (شونده ).

aciniform

(گ . ش. ) انگوري، انگور مانند، خوشه اي، هسته دار، پر دانه .

acinose

دان دان ، انگوري.

acinous

دان دان ، انگوري.

acinus

(گ . ش. ) دانه ئ ريز (در توت و تمشك و غيره )، انگورك ، دانه ، حبه .

acipenser

(=accipenser) (ج. ش. ) ماهي خاويار.

aciurgy

(طب) عمل جراحي.

ack

علامتي در ارتباطات و بي سيم و تلفن كه بجاي حرف A بكار ميرود.

ackermanaxle

محور جلوي اتومبيل.

acknohledgement

تصديق.

acknowledge

قدرداني كردن ، اعتراف كردن ، تصديق كردن ، وصول نامه اي را اشعار داشتن .تصديق كردن .

acknowledged

تصديق شده .

acknowledgment

سپاسگزاري، تشكر، اقرار، تصديق، قبول، خبر وصول(نامه )، شهادت نامه .

acleictous

نصفه ، نيم شكل(در مورد بلورها).

aclinic line

خط استوائي مغناطيسي، منحني موهوم و نامنظمي كه در نزديكي خط استوا گرداگردزمين مفروض است.

acloud

ابري، پوشيده از ابر.

acme

اوج، ذروه ، قله ، منتها(درجه ئ)، سر، مرتفعترين نقطه ، (طب) بحران ، نقطه ئ كمال.

acne

جوش صورت و پوست، غرور جواني.

acnemia

(طب) ضعف ماهيچه ئ ساق پا.

acnerosacea

(طب) ورم و سرخي صورت و بيني در اثر افراط در صرف مشروبات الكلي.

acnode

(هن. ) نقطه ئ مزدوج.

acock

كج، يك ور، بطوركج.

acoelous

(ج. ش. ) بدون معده ئ حقيقي يا دستگاه هاضمه ، بدون حفره ئ بدن .

acold

سرد، خنك ، بدون احساسات.

acology

(طب) مفردات پزشكي، علم علاج.

acolous

فاقد اعضائ، بي دست و پا.

acolyte

دستيار كشيش، معاون يا كمك ، (نج. ) ستاره ئ تابع ستاره ئ ديگري، ماه .

acomia

طاسي سر، صلع.

acondylose

(گ . ش. ) ناپيوسته ، منفصل، بي اتصال، بدون بند يا مفصل.

acondylous

(گ . ش. ) ناپيوسته ، منفصل، بي اتصال، بدون بند يا مفصل.

aconital

زهري، سمي.

aconite

(گ . ش. )اقونيطون ، تاجالملوك، ريشه ئ تاجالملوك (napellus acnitum).

aconitum

(گ . ش. ) تاجالملوك .

aconuresis

(طب) ادرار غيرارادي.

acopic

(طب) دافع خستگي و كوفتگي.

acopon

(طب) داروي نيرو بخش.

acor

(طب) ترشي(معده و غيره )، اسيديته ، اسيدمعدي.

acoria

(طب) مرض گرسنگي، دائالجوع.

acorn

ميوه ئ تيره ئ درختان بلوط (مازو).

acotyledon

(گ . ش. ) گياه بيلپه .

acotyledonous

(گ . ش. ) بي لپه .

acouchy

(ج. ش. ) خرگوش هندي.

acouisition

اكتساب.

acoumeter

شنوائي سنج، سامعه سنج.

acoumetry

شنوائي سنجي، اندازه گيري قدرت حس شنوايي.

acousia

پسونديست در زبان لاتين بمعني (شنيدن ) و (مربوط به حس سامعه ).

acousis

پسونديست در زبان لاتين بمعني (شنيدن ) و (مربوط به حس سامعه ).

acoustic

آوا شنودي، وابسته به شنوايي، مربوط به صدا، مربوط به سامعه .صوتي.

acoustic delay line

خط تاخير دهنده صوتي.

acoustic memory

حافظه صوتي.

acoustical

آوا شنودي، وابسته به شنوايي، مربوط به صدا، مربوط به سامعه .

acoustician

صدا شناس، متخصص علم شنوايي، كارشناس علم اصوات، ويژه گر آواشنود.

acoustico

پيشوندي است به معني (صوتي).

acousticon

گوشيار، سمعك .

acoustics

علم آوا شنود، علم عوارض شنوايي، علم اصوات، خواص صوتي ساختمان (ازنظرانعكاس صدا).صوت شناسي.

acquaint

آشنا كردن ، آگاه كردن ، مسبوق كردن ، مطلع كردن .

acquaintance

آشنائي، سابقه ، آگاهي، آشنا، آشنايان .

acquiesce

تسليم شدن ، تن در دادن ، راضي شدن ، رضايت دادن ، موافقت كردن ، آرام كردن .

acquiescence

رضايت، تن در دادن ، موافقت.

acquiescent

خشنود، راضي، ساكت، راضي شونده .

acquirable

بدست آوردني، يافتني، قابل حصول.

acquire

بدست آوردن ، حاصل كردن ، اندوختن ، پيداكردن .

acquirement

فراگيري، تحصيل (هنر و فن )، فضيلت.

acquisition

فراگيري، اكتساب، استفاده ، (حق. ) مالكيت.

acquisitive

فراگيرنده ، جوينده ، اكتسابي، اكتساب كننده .

acquit

(حق. ) تبرئه كردن ، روسفيد كردن ، برطرف كردن ، اداكردن ، از عهده برآمدن ، انجام وظيفه كردن ، پرداختن و تصفيه كردن (وام و ادعا)، (حق. )اداي (دين ) نمودن ، برائت (ذمه ) كردن .

acquittal

(حق. ) تبرئه واريز، برائت ذمه ، رو سفيدي.

acquittance

مفاصا، برائت، رهائي، بخشودگي، ترك دعوي، سند ترك دعوي.

acr

پيشونديست مشتق از كلمه يوناني -Akro يا -Akr كه بمعني (بالاي) و (انتهائي) و (ارتفاعي) و (نهائي) ميباشد و با كلمات تركيب ميشود مانند Carpous-Acro كه بمعني' داراي ميوه در راس ' است.

acranial

(ج. ش. ) بدون كاسه ئ سر، بي جمجمه .

acrasy

(طب) بي اعتدالي در مصرف مشروبات الكلي و غيره ، شدت، تندي.

acraturesis

(طب) ناتواني در دفع ادرار.

acre

جريب فرنگي (برابر با پاي مربع و يا در حدود متر مربع) براي سنجش زمين ، (م. م. ) زمين .

acre foot

يك جريب آب (/ متر مكعب آب).

acre inch

/ يك جريب آب.

acre shop

حقالارض.

acreage

وسعت زمين به جريب.

acrid

دبش، گس، تند، سوزاننده ، (مج. ) زننده ، تند خو.

acrimonious

تند، زننده ، سوزان .

acrimony

تندي، شدت، رنجش.

acritical

(طب) غير بحراني.

acro

پيشونديست مشتق از كلمه يوناني -Akro يا -Akr كه بمعني (بالاي) و (انتهائي) و (ارتفاعي) و (نهائي) ميباشد و با كلمات تركيب ميشود مانند Carpous-Acro كه بمعني' داراي ميوه در راس ' است.

acrobacy

بند بازي.

acrobat

بند باز يا آكروبات، (مج. ) سياست باز.

acrobatics

بند بازي.

acrobystitis

(طب) ورم پوست ذكر (akarz).

acrocephalia

جمجمه ئ هرمي شكل.

acrocephalic

(طب) داراي جمجمه ئ هرمي شكل(بطور غير طبيعي).

acrocephaly

جمجمه ئ هرمي شكل.

acrochordon

زگيل دار، داراي زگيل آويزان ، (طب) زگيل پهن كوچك .

acroesthesia

(طب) افزايش حساسيت اعضاي انتهائي.

acrogamy

(گ . ش. ) جايگيري تخم در انتهاي كيسه ئ جنيني.

acrogenous

از انتها رسته ، از طرف سر رشد كننده .

acrography

گچ كاري برجسته ، گچ بري.

acrolith

مجسمه اي كه سر و دست و پاي آن سنگي و بقيه اش چوب باشد.

acrology

مبحث شناسائي ريشه و اشتقاق حروف الفبائ.

acromastitis

(طب. ) آماس نوك پستان .

acromegaly

(طب) رشد بيش ازاندازه ئ سر و دست و پا در اثر ترشح زياد غده ئ (هيپوفيز).

acrometer

(=oleometer) دستگاه سنجش وزن مخصوص روغن .

acromion

(تش. ) زائده ئ اخرمي استخوان كتف، قله الكتف.

acromphalus

(طب) برجستگي و زائده ئ غير طبيعي ناف.

acron

(ج. ش. ) قسمت قدامي حيوانات بنددار(مثل حشرات).

acronarcotic

(طب) سوزاننده و خوابآور، محرق و منوم.

acronical

(نج. ) ظاهر شونده در غروب، افولي، شامگاهي.

acronichal

(نج. ) ظاهر شونده در غروب، افولي، شامگاهي.

acronym

سر نام.كلمه ايكه از حرف اول كلمات ديگري تركيب شده باشد(مانند radar كه از كلماتranging and detecting radio ساخته شده ).

acrophobia

(طب) ترس از بلندي.

acrophony

صداي حرف اول كلماتي كه معرف خود آن كلمه باشد مانند صداي a در الف(aleph).

acropodium

(ج. ش. ) سطح فوقاني پاي پرندگان ، پايه ئ مجسمه .

acropolis

دژ، قلعه (در شهرهاي قديمي يونان )، نام دژ معرف آتن (در يونان ).

acroscopic

(گ . ش. ) متوجه به بالا، صعودي.

acrosome

زبر تن ، (ج. ش. ) برجستگي قدامي سلول جنسي نر.

acrospire

(گ . ش. ) گياهك دانه ، نخستين جوانه ئ دانه ، جوانه زدن .

acrospore

(گ . ش. ) هاگ انتهائي.

across

سرتاسر، ازاين سو بان سو، درميان ، ازعرض، ازميان ، ازوسط، ازاين طرف بان طرف.

across the board

شامل تمام طبقات، يكسره ، سرجمع.

acrostic

جدول شعر كوتاهي كه حرف اول و وسط و آخر بندهاي آن با هم عبارتي را برساند، جابجاشونده ، نامنظم، منكسر، توشيحي، موشح(به distich مراجعه شود).

acroter

انتهاي پايه ئ مجسمه ، كنگره هاي زينتي عمارات.

acroterium

يكي از زواياي رئوس مثلثي شكل سردر عمارت.

acrotic

(طب) سطحي، روئي، بيروني، خارجي.

acrotism

(طب) فقدان ضربان يا تپش.

acrylic acid

(ش. ) اسيداكريليك .

act

(.n)كنش، فعل، كردار، عمل، كار، حقيقت، امرمسلم، فرمان قانون ، تصويب نامه ، اعلاميه ، (حق. )سند، پيمان ، رساله ، سرگذشت، پرده ئنمايش(مثل پرده ئ اول)، (.vi and. vt)كنش كردن ، كاركردن ، عمل كردن ، جان دادن ، روح دادن ، برانگيختن ، رفتاركردن ، اثركردن ، با

act of god

حوادث ناگهاني و غير قابل پيش بيني طبيعي (زلزله ، سيل و غيره ).

act up

خودسري كردن .

actaeon

(افسانه شناسي) آكتئون نام شكارگري كه بدن لخت ديانا الهه ئ شكار و جنگل را ديد وبشكل گوزن درآمد.

actimorph

(ز. ش. ) تابديس.

actinautographic

داراي حساسيت در مقابل نور.

actine

(ج. ش. ) قسمت خارجي(ستاره اي شكل) اسفنجيان .

acting

ايفاي نمايش، جدي، فعال، كاري، كفالت كننده ، كفيل، متصدي، عامل، بازيگري، جديت، فعاليت، كنشي.

actinic

داراي خواص پرتوافكني، مربوط به تاثير شيميائي.

actiniferous

(ش. ) داراي آكتينيوم يا ماده ئ راديوآكتيو.

actinism

خاصيت نيروي تشعشعي مخصوصا در نواحي مرئي و غيرمرئي ماورائ بنفش كه خاصيت شيميائيپيدا ميكند.

actino

پيشوندي بمعني (داراي پرتو) و (داراي شعاع).

actinochemistry

مبحث دانش شيمي راجع به نيروي خورشيد.

actinoelectric

اجسامي كه داراي خاصيت توليد الكتريسته در اثر تابش طول موجي متناسب با نور باشند.

actinogram

ثبت تغييرات نيروي اشعه ئ خورشيد.

actinograph

دستگاهي كه تغييرات نيروي اشعه ئ خورشيد را ثبت ميكند.

actinoid

(ج. ش. ) شعاعي، داراي شعاع، مانند شعاع.

actinology

دانشي كه درآن از خواص نور گفتگو ميكند.

actinometer

پرتوسنج خورشيد، حرارت سنج.

actinometre

پرتوسنج خورشيد، حرارت سنج.

actinometry

پرتو سنجي.

actinomorphic

بشكل شعاعي، داراي تقارن شعاعي.

actinomorphous

بشكل شعاعي، داراي تقارن شعاعي.

actinouranium

ايزوتوپ اورانيوم بوزن اتمي .

actinozoa

(ج. ش. ) خانواده ئ مرجانها، جانورمرجاني.

actinozoan

(ج. ش. ) خانواده ئ مرجانها، جانورمرجاني.

action

كنش، كردار، كار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جديت، جنبش، حركت، جريان ، اشاره ، تاثير، اثر جنگ ، نبرد، پيكار، اشغال نيروهاي جنگي، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق. ) اقامه ئ دعوا، جريان حقوقي، تعقيب، بازي، تمرين ، سهم، سهام شركت.كنش، اقدام.

action noun

اسم مصدر.

action period

دوره كنش.

actionable

قابل تعقيب قانوني.

actionary

دارنده ئ سهام شركت سهامي، سهامدار.

activate

كنشور كردن ، بفعاليت پرداختن ، بكارانداختن ، (مع. ) تخليص كردن (سنگ معدن ).فعال كردن .

activation

فعال سازي، فعال شدن .كنشوري، كنشور سازي، ايجاد فعاليت، بكار واداري، (مع. ) تخليص.

active

فعال، داير، كنشي.كاري، ساعي، فعال، حاضر بخدمت، داير، تنزل بردار، با ربح، (د. ) معلوم، متعدي، مولد، كنشور، كنشگر.

active device

دستگاه فعال، دستگاه كنشي.

active element

عنصر فعال، عنصر كنشي.

actively

فعالانه ، بطوركاري.

activism

اعتقاد بلزوم عمليات حاد و شديد، فرضيه ئ فلسفه ئ( عملي ).

activist

طرفدار عمل.

activity

فعاليت.كنشوري، فعاليت، كار، چابكي، زنده دلي، آكتيوائي.

actor

بازيگر، هنرپيشه ، (حق. ) خواهان ، مدعي، شاكي، حامي.

actress

هنرپيشه ئ زن ، بازيگرزن .

actual

واقعي.واقعي، حقيقي.

actual address

نشاني واقعي.

actual argument

نشانوند واقعي.

actual instruction

دستور العمل واقعي.

actual key

كليد واقعي.

actual parameter

پارامتر واقعي.

actuality

واقعيت، فعاليت، امرمسلم.

actualization

واقعيت دادن ، بصورت مسلم درآوردن .

actualize

واقعيت دادن ، واقعي كردن ، عملي كردن .

actually

واقعا، بالفعل، عملا، در حقيقت.

actuarial

احصائي، آماري.

actuary

آمارگير، ماموراحصائيه ، (م. م. ) دبير، منشي.

actuate

بكار انداختن .بكارانداختن ، تحريك كردن ، برانگيختن ، سوق دادن ، نشان دادن .

actuation

بكار اندازي.تحريك ، بكارگماري.

actuator

بكار اندازنده .فعال كننده ، محرك .

acuate

تيزكردن ، تند و تيزكردن .

acuity

تيز فهمي، تيز هوشي.

acumen

تيز هوشي، تيز فهمي، فراست.

acuminate

نوك تيز، نوك دار، با ذكاوت.

acumination

تيزي، عمل تيزكردن .

acupunctuate

با سوزن سوراخ كردن ، سوزن فروكردن .

acupuncture

طب سوزني، روش چيني بي حس سازي بوسيله ئ فروكردن سوزن در بدن .

acute

تيزرو، تيز، نوك تيز، (طب) حاد، بحراني، زيرك ، تيزنظر، تند، شديد (مو. ) تيز، زير، (سلسله ئ اعصاب) حساس، (هن. ) حاد، تيز(زاويه ئ حاد، زاويه تند).

acutely

بزيركي، بحدت، بشدت.

acuteness

تيزي، زيركي، ذكاوت، (طب) حدت يا شدت(مرض).

acyclic

غير مدور، غير قابل چرخش، مارپيچي.ناچرخه اي.

acyrology

انشائ و گفتار غلط.

ad

پيشوندي است لاتين به معني( به )، حرف اضافه لاتيني بمعني ( به ) مانند hoc-ad كه بمعني( براي اين منظور خاص ) ميباشد.

ad hoc

تك كاره ، فاقد عموميت.

adage

مثل، امثال و حكم.

adagio

(مو. رقص) آهسته و ملايم، اجراي آهنگ باهستگي، (در بالت) رقص دو نفري كه زن روي پنجه ئپا ميرقصد و بكمك مرد آهسته بهوا ميپرد.

adam

آدم، آدم ابولبشر.

adamancy

سر سختي، سختي.

adamant

جسم جامد و سخت، مقاوم، يكدنده ، تزلزل ناپذير.

adamantine

محكم، سخت، سخت و درخشان (مانند الماس).

adapt

وفق دادن ، اقتباس كردن .سازوار كردن ، وفق دادن ، موافق بودن ، جور كردن ، درست كردن ، تعديل كردن .

adaptability

وفق پذيري.سازگاري، قابليت توافق و سازش، سازواري.

adaptable

قابل توافق، قابل جرح و تعديل، مناسب، سازوار.وفق پذير.

adaptation

سازواري، انطباق، توافق، سازش، مناسب، تطبيق، اقتباس.

adapter

وفق دهنده .سازوارگر، وفق دهنده ، جرح و تعديل كننده .

adaption

سازواري، انطباق، توافق، سازش، مناسب، تطبيق، اقتباس.

adaptive

وفقي.سازوار پذير، انطباقي، داراي قوه ئ تطابق، قابل تطبيق، توافقي.

adaptor

سازوارگر، وفق دهنده ، جرح و تعديل كننده .

adaxial

محوري، متمايل بطرف محور.

add

افزودن ، اضافه كردن ، زياد كردن ، جمع كردن ، جمع زدن ، باهم پيوستن ، باخود تركيب كردن (مواد شيميائي).افزودن ، اضافه كردن .

addax

(ج. ش. ) يكنوع بز كوهي كه رنگ روشن دارد و در آفريقا و سيبري ديده ميشود.

addend

افزوده ، مضاف.عدد مضاعف، عددافزوده شده .

addendum

ضميمه ، ذيل، افزايش، الحاق.

adder

افزايشگر.ماشين جمع، (ج. ش. ) افعي، مار جعفري.

adder subtractor

افزايشگر و كاهشگر.

adder's tongue

(violet dogtooth =) (گ . ش. ) سرخس مارزبان (Ophioglossum).

addict

(.n and. vt) خو دادن ، اعتياد دادن ، عادي كردن ، معتاد، (.n) خو گرفتگي، عادت، اعتياد، (.adj) خو گرفته ، معتاد.

addiction

اعتياد.

addictive

معتاد كننده .

adding machine

ماشين افزايشگر.

addition

افزايش.افزايش، اضافه ، لقب، متمماسم، اسم اضافي، ضميمه ، (ر. ) جمع (زدن )، (ش. ) تركيب چندماده با هم.

addition table

جدول افزايشي.

additional

اضافي.اضافي، افزوده .

additive

افزايشي.(.adj) افزودني، افزاينده ، (.n) (ش. ) ماده اي كه براي افزايش خواص ماده ئ ديگري به آن اضافه شود.

additive inverse

وارون افزايشي.

addle

(.n and. adj) چركي، باطلاق، كثافت، (مج. ) سختي، گرفتاري، آدم بيكله ، گنديده ، فاسد، (.vi and. vt) ضايع كردن ، فاسد كردن ، ضايع شدن ، فاسد شدن ، رسيدن ، عمل آمدن ، گيج كردن ، خرف كردن .

address

(.vi and. vt)درست كردن ، مرتب كردن ، متوجه ساختن ، قراول رفتن ، دستوردادن ، اداره كردن ، نظارت كردن ، خطاب كردن ، عنوان نوشتن ، مخاطب ساختن ، سخن گفتن ، (.n) عنوان ، نام ونشان ، سرنامه ، نشاني، آدرس، خطاب، خطابه ، نطق، عريضيه ، طرزخطاب، برخورد، مهار

address adjustment

تعديل نشاني.

address counter

نشاني شمار.

address format

قالب نشاني.

address modification

پيرايش نشاني.

address part

جز نشاني.

address register

ثبات نشاني.

address variable

متغير نشاني.

addressability

نشاني پذيري.

addressable

نشاني پذير.

addressee

مخاطب، گيرنده ئ نامه .

addressing

نشاني دهي، نشاني يابي.

adducent

نزديك كننده ، بداخل كشنده ، مقرب.

adduct

(.vt) (ش. ) بمركز نزديك كردن ، بدرون كشيدن ، (.n) (ش. ) تركيب اضافي.

adduction

نزديكي، قرب، اقامه ، اظهار.

adductive

استدلالي، مستدل، استشهادي، بسوي محور كشنده .

adductor

اقامه ، اظهار، ايراد، ارائه ، (تش) تمايل عضو بطرف محور، نزديك كننده .

adduse

ذكر كردن ، گفتن ، آوردن ، ايرادكردن ، احضار كردن ، بگواهي خواستن ، استشهاد كردن .

aden

كلمه ئ پيشوندي است كه به معني (غده ) مي باشد.

adeni

كلمه ئ پيشوندي است كه به معني (غده ) مي باشد.

adenine

(ش. ) نوعي بازپورين بفرمول C5H5N5.

adeno

كلمه ئ پيشوندي است كه به معني (غده ) مي باشد.

adenoid

(.adj) (طب) شبيه غده ، منسوب به بافت غده اي و لنفاوي، غده مانند، (.n) (طب) عظم لوزه ئ حلقي، گرفتگي بيني.

adenoidal

(طب) شبيه غده ، منسوب به بافت غده اي و لنفاوي، غده مانند.

adenoma

(طب) ورم غده اي، ورم خوش خيم بافت غده اي.

adenomatous

غده اي.

adenosine

نوكلئوزيدي بفرمول 3N5O41H01C.

adept

زبر دست، ماهر، استاد، مرد زبردست.

adeptly

ماهرانه ، زبر دستي.

adequacy

كفايت.بسي، بسندگي، كفايت، تكافو، مناسبت، شايستگي.

adequate

كافي.(.adj) كافي، تكافو كننده ، مناسب، لايق، صلاحيت دار، بسنده ، مساوي، رسا، (.n) متساوي بودن ، مساوي ساختن ، موثر بودن ، شايسته بودن .

adequateness

(=adequancy) چسبيدن ، پيوستن ، وفادار ماندن ، هواخواه بودن ، طرفدار بودن ، وفا كردن ، توافق داشتن ، متفق بودن ، جور بودن ، (گ . ش. ) بهم چسبيده بودن .

adhere

(=adequancy) چسبيدن ، پيوستن ، وفادار ماندن ، هواخواه بودن ، طرفدار بودن ، وفا كردن ، توافق داشتن ، متفق بودن ، جور بودن ، (گ . ش. ) بهم چسبيده بودن .

adherence

چسبندگي، الصاق، هواخواهي، تبعيت، دوسيدگي، چسبندگي.

adherent

(گ . ش. ) بهم چسبيده ، تابع، پيرو، هواخواه ، طرفدار.

adhesion

چسبيدگي، الصاق، (مج. ) طرفداري، رضايت، موافقت، (طب)اتصال و پيوستگي غير طبيعي سطوح در آماس، (گ . ش. )آميزش و بهم آميختگي طبيعي قسمتهاي مختلف، (حق. )الحاق، انضمام، قبول عضويت، همبستگي، توافق، الحاق دولتي به يك پيمان ، كشش سطحي، دوسيدگي.

adhesive

چسبنده ، چسبيده ، چسبدار.

adhoc

(حق. ) متخصص، ويژه امر مخصوصي، ويژه .

adhominem

حمله يا اعتراض به اشخاص.

adiabatic

(فيزيك ) عايق گرما.

adieu

خدا حافظ، خدانگهدار، بخدا سپرديم.

adinfinitum

بي انتها، براي هميشه .

adinterim

ضمنا، در اين ضمن ، در فاصله ، موقتي.

adipic

وابسته به چربي، ناشي از چربي.

adipose

چرب، پيه دار، پيه مانند، روغني شده .

adipose tissue

بافت چربي، چربي حيواني، پيه .

adjacence

(=adjacency) نزديكي، مجاورت، قرب جوار.

adjacency

مجاورت، نزديكي.(=adjacence) نزديكي، مجاورت، قرب جوار.

adjacent

مجاور، نزديك .(نظ. ) نزديك ، مجاور، همسايه ، همجوار، ديوار بديوار.

adject

افزودن به ، ضميمه كردن .

adjectival

صفتي، وصفي.

adjective

(د. ) صفت، وصفي، (ك . ) وابسته ، تابع.

adjoin

پيوستن ، متصل كردن ، وصلت دادن ، مجاور بودن (به )، پيوسته بودن (به )، افزودن ، متصل شدن .

adjoining

(=adjacent) (نظ. ) نزديك ، مجاور، همسايه ، همجوار، ديوار بديوار.

adjoint

همدست، كمك ، مشوق، ضميمه ، معاون ، يار، دستيار، معاون استاد.الحاقي.

adjourn

بوقت ديگر موكول كردن ، خاتمه يافتن (جلسه )، موكول بروز ديگر شدن .

adjournment

تعطيل موقتي، برخاست، تعويض، احاله بوقت ديگر.

adjudge

با حكم قضائي فيصل دادن ، فتوي دادن (در)، داوري كردن ، محكوم كردن ، مقرر داشتن ، دانستن ، فرض كردن .

adjudicate

فتوي دادن ، حكم كردن ، مقرر داشتن ، فيصل دادن ، داوري كردن ، احقاق كردن .

adjudication

قضاوت، داوري، احقاق حق، حكم ورشكستگي.

adjunct

الحاقي، افزوده ، فرعي، ملازم، ضميمه ، معاون ، يار، كمك (د. - من. )فرع، قسمتالحاقي، صفت فرعي.

adjunction

الحاق، افزايش، ضميمه ، مشاع سازي.

adjuration

تحليف، سوگند، قسم، لابه ، التماس.

adjure

سوگند دادن ، قسم دادن ، لابه كردن ، تقاضا كردن ، به اصرار تقاضا كردن (از).

adjust

تعديل كردن ، تنظيم كردن .ميزان كردن ، تعديل كردن ، تنظيم كردن ، تسويه نمودن ، مطابق كردن ، وفق دادن ، سازگار كردن .

adjustable

تعديل پذير، تنظيم پذير.

adjustable dimension

بعد تعديل پذير.

adjustment

سازگاري، تعديل، تنظيم، تطبيق، (حق. ) تسويه ، اصلاح، (مك . ) ميزان ، آلت تعديل، اسباب تنظيم.تعديل، تنظيم.

adjutancy

(نظ. ) آجوداني، معيني، معاونت، ياري، مساعدت.

adjutant

يار، كمك ، مساعد، ياور، (نظ. ) آجودان ، معين .

adjutant stork

(ج. ش. ) لك لك بزرگ هندي و آفريقائي.

adjuvant

ياور، ياري كننده ، ممد، (طب) دواي ممد.

adlib

بدون مقدمه صحبت كردن ، بميل خود.

adman

متصدي اعلانات، آگهي گر.

admeasure

تعيين حصه كردن ، سهم دادن ، تقسيم كردن ، (م. ل. )اندازه گرفتن .

admeasurement

(=admensuration) تعيين اندازه ، تقسيم، تخصيص.

admensuration

(=admeasurement) تعيين اندازه ، تقسيم، تخصيص.

admetus

(افسانه ئ يونان ) شوهر السس تيس (alcestis).

administer

(.vt and. vi)اداره كردن ، تقسيم كردن ، تهيه كردن ، اجرا كردن ، توزيع كردن ، (حق. ) تصفيه كردن ، نظارت كردن ، وصايت كردن ، انجام دادن ، اعدام كردن ، كشتن ، (مو. ) رهبري كردن (اركستر). (.n) مدير، رئيس، (حق. ) مدير تصفيه ، وصي.

administrant

اداره كننده ، اجرائي.

administrate

(=administer).

administration

اداره ئ كل، حكومت، اجرا، الغائ، سوگند دادن ، (حق. ) تصفيه ، وصايت، تقسيمات جزئ وزارتخانه ها در شهرها، فرمداري.

administrative

اداري، اجرائي، مجري.اداري.

administrator

فرمدار، مدير، رئيس، (حق. ) مدير تصفيه ، وصي و مجري.

admirable

پسنديده ، قابل پسند، قابل تحسين ، ستودني.

admiral

(ن . د. ) درياسالار، اميرالبحر، فرمانده ، عالي ترين افسرنيروي دريائي.

admiral of the fleet

(ن . د. انگليس) اميرالبحر، فرمانده ئ ناوگان .

admiralty

اداره ئ نيروي دريائي، درياسالاري.

admiration

تعجب، حيرت، شگفت، پسند، تحسين .

admire

پسند كردن ، تحسين كردن ، حظ كردن ، (م. م. ) مورد شگفت قراردادن ، درشگفت شدن ، تعجب كردن ، متحير كردن ، متعجب ساختن .

admirer

تحسين كننده ، ستاينده .

admissibility

روابودن ، پذيرفتگي، مقبوليت، قابلت قبول، اختيارداري.

admissible

قابل قبول، قابل تصديق، پذيرفتني، روا، مجاز.

admissibll

مجاز، روا.

admission

پذيرش، قبول، تصديق، اعتراف، دخول، درآمد، اجازه ئ ورود، وروديه ، پذيرانه ، بارداد.

admit

پذيرفتن ، راه دادن ، بار دادن ، راضي شدن (به )، رضايت دادن (به )، موافقت كردن ، تصديق كردن ، زيربار(چيزي) رفتن ، اقرار كردن ، واگذار كردن ، دادن ، اعطائ كردن .

admitance

دخول، ورود، بار، اجازه ئ دخول، (م. م. ) تصديق، روا، مجاز، گذرائي.

admitedly

مسلما.

admittance

هدايت ظاهري.

admix

آميختن ، مخلوط كردن ، بهم پيوستن ، مخلوط شدن ، آميزش كردن ، دخالت كردن .

admixtion

مخلوط، تركيب، هم آميزه .

admixture

مخلوط، تركيب، هم آميزه .

admonish

نصيحت كردن ، پند دادن ، آگاه كردن ، متنبه كردن ، وعظ كردن .

admonition

سرزنش دوستانه ، تذكر، راهنمائي.

admonitory

(=admonitive) نصيحت آميز، توبيخ آميز.

adnate

حاصل، اندوخته ، فراگرفته ، (گ . ش. - ج. ش. ) بهم چسبيده ، توام، مربوط باعضائ تناسلي توام.

adnauseam

(طب) تهوع، بدرجه ئ تهوع.

adnexa

(تش. ) قسمتهاي متصل بهم، زائده .

ado

(=atdo)مصدرحال فعل do to مثل ado have to بمعني (كارداشتن ) پرمشغله بودن ، گرفتاري.

adobe

خشت، خشت خام، خاك مخصوص خشت سازي.

adolescence

نو جواني، دوره جواني، دوره ئ شباب، بلوغ، رشد.

adolescent

نوجوان ، بالغ، جوان ، رشيد.

adonis

(افسانه ئ يونان ) جوان زيبائي كه مورد علاقه آفروديت بود، (گ . ش. ) آدونيس (شقايق).

adopt

قبول كردن ، اتخاذ كردن ، اقتباس كردن ، تعميد دادن ، نام گذاردن (هنگام تعميد)، در ميان خود پذيرفتن ، به فرزندي پذيرفتن .

adoption

مربوط به قضيه پسر خواندگي عيسي(نسبت به خدا)، اختيار، اتخاذ، قبول، اقتباس، استعمال لغت بيگانه بدون تغيير شكل آن ، (حق. ) قبول به فرزندي، فرزند خواندگي.

adoptionist

معتقد به فرزند خواندگي عيسي.

adoptive

انتخابي، اقتباسي.

adorability

(=adorableness) شايستگي ستايش، قابليت پرستش، ستودني.

adorable

شايان ستايش، قابل پرستش.

adorableness

(=adorability) شايستگي ستايش، قابليت پرستش، ستودني.

adoration

ستايش، پرستش، عشق ورزي، نيايش.

adore

پرستش، ستودن ، عشق ورزيدن (به )، عاشق شدن (به ).

adorn

زيبا كردن ، قشنگ كردن ، آرايش دادن ، زينت دادن ، با زر و زيور آراستن .

adornment

تزئين ، آراستگي، پيراستگي، زيور و پيرايه ، زينت.

adren

(=aderno) كلمه ئ پيشوندي است به معني(مربوط به غده فوق كليه ).

adrenal

مشتق از غده يا ترشح غدد فوق كليه ، مربوط بغده فوق كليوي.

adrenal gland

غده ئ فوق كليوي.

adrenaline

(=Epinephrine) هورمن قسمت مركز غده فوق كليه كه بالا برنده ئ خون و فشارخون است.

adrenergic

فعال شونده (بوسيله ئ آدرنالين يا ماده اي نظير آن )، شبيه آدرنالين .

adreno

(=adern) كلمه ئ پيشوندي است به معني(مربوط به غده فوق كليه ).

adrenocortical

وابسته به قشر غده ئ فوق كليه .

adrift

دستخوش طوفان ، غوطه ور(روي آب)، (مج. ) آواره ، بدون هدف، سرگردان ، شناور.

adroit

زرنگ ، زبر دست، زيرك ، ماهر، چابك ، چالاك ، تردست، چيره دست.

adscititious

مشتق از عامل خارجي، داراي منبع خارجي.

adscript

يادداشت اضافي.

adside from

بعلاوه ، صرفنظر از اينكه ، گذشته از اين .

adsorb

(ش. ) جذب سطحي كردن .

adsorbate

ماده ئ جذب شده .

adsorbent

گيرا، جاذب.

adsorption

برآشام، برآشامش، جذب سطحي، رو نشيني، انقباض گازها و مايعات روي سطوح سخت و جامد.

aducity

قابل زوال، زودگذري، كهولت، ضعف دوران كهولت، ضعف پيري.

adulate

چاپلوسانه ستودن ، مداحي كردن ، مدح گفتن .

adulation

پرستش، ستايش، چاپلوسي.

adulator

ستايشگر.

adult

بالغ، بزرگ ، كبير، به حد رشد رسيده .

adulterant

چيز تقلبي، مايه تقلب و فساد، متقلب، پست تر كننده ، استحاله دهنده .

adulterate

جازن ، قلابي، زنازاده ، حرامزاده ، چيز تقلبي ساختن (مثل ريختن آب در شير).

adulteration

قلب زني، جعل و تزوير، استحاله .

adulterer

آدم زاني، مرد زناكار.

adulteress

زانيه ، زن زناكار.

adulterine

زنازاده ، حرامزاده ، قاچاقي، تقلبي.

adulterous

زناكار، مربوط به زنا، زنائي.

adultery

زنا، زناي محصن يا محصنه ، بيوفائي، بي عفتي، بي ديني، ازدواج غيرشرعي.

adumbrate

مبهم كردن ، سايه افكندن بر، طرح( چيزي را) نشان دادن .

adumbration

سايه افكني، نشان دادن ، خلاصه .

adust

سوخته ، خشكيده ، با حرارت.

advalorem

از روي قيمت، به نسبت قيمت.

advance

(vi and vt and. n) پيشروي، پيشرفت، پيش بردن ، جلو بردن ، ترقي دادن ، ترفيع رتبه دادن ، تسريع كردن ، اقامه كردن ، پيشنهاد كردن ، طرح كردن ، مساعده دادن ، مساعده ، (.adj) از پيش فرستاده شده ، قبلا تهيه شده ، قبلا تجهيز شده .جلو رفتن ، جلو بردن ، پيشر

advanced

پيشرفته .(.adj) پيشرفته ، ترقي كرده ، پيش افتاده ، جلوافتاده .

advancement

پيشرفت، ترقي، ترفيع، (حق. ) سهمالارثي كه در زمان حيات پدر به فرزندان ميدهند، پيش قسط.

advantage

(.n) فايده ، صرفه ، سود، برتري، بهتري، مزيت، تفوق، (.vi and. vt) مزيت دادن ، سودمند بودن ، مفيد بودن .

advantageous

سودمند، نافع، باصرفه .

advection

(جغ. ) پهن رفت، حركت افقي توده اي ازهوا دراثر تغييردرجه ئ حرارت.

advent

ظهور و ورود (چهار يكشنبه قبل از ميلاد مسيح).

adventitious

نابجا، عارضي، خارجي، الحاقي، اكتسابي، غير موروثي.

adventive

اتفاقي، عارضي، (گ . ش. ) خودرو، نابومي.

adventure

(.n) سرگذشت، حادثه ، ماجرا، مخاطره ، ماجراجوئي، تجارت مخاطره آميز، (.vi and. vt) در معرض مخاطره گذاشتن ، دستخوش حوادث كردن ، با تهور مبادرت كردن ، دل بدريا زدن ، خود را بمخاطره انداختن .

adventurer

حادثه جو، ماجرا جو، جسور، بي پروا.

adventuresome

ماجراجويانه ، با بي پروائي، جسورانه .

adventuress

زن حادثه جو، زن مخاطره طلب، زن جسور.

adventurism

حادثه جوئي، (از روي بي تجربگي) اقدام به كاري كردن .

adventurous

پر سرگذشت، پرماجرا، پرحادثه ، دلير، مخاطره طلب، حادثه جو.

adverb

قيد، ظرف، معين فعل، قيدي، عبارت قيدي.

adverbial

قيدي، ظرفي.

adverbum

(=verbatim) كلمه بكلمه .

adversary

دشمن ، مخالف، رقيب، مدعي، متخاصم، ضد، حريف، مبارز، هم آورد.

adversative

ناقض، نقضآميز، حرف نقض، كلمه ئ نقض (مثل اما).

adverse

مخالف، مغاير، ناسازگار، مضر، روبرو.

adversity

بدبختي، فلاكت، ادبار و مصيبت، روزبد.

advert

عطف كردن ، توجه كردن ، مخفف تجارتي كلمه ئ advertisement.

advertence

عطف، توجه ، عمد.

advertency

توجه ، عمدي.

advertent

متوجه ، دقيق.

advertise

آگهي دادن ، اعلان كردن ، انتشار دادن .

advertisement

آگهي، اعلان ، خبر، آگاهي.

advertising

اعلان ، آگهي.

advice

اندرز، رايزني، صوابديد، مشورت، مصلحت، نظر، عقيده ، پند، نصيحت، آگاهي، خبر، اطلاع.

advisable

مقتضي، مصلحتي، مقرون بصلاح، قابل توصيه .

advise

نصيحت كردن ، آگاهانيدن ، توصيه دادن ، قضاوت كردن ، پند دادن ، رايزني كردن .

advised

مصلحتآميز، خردمندانه .

advisement

مشورت، تامل.

adviser

رايزن ، مشاور، راهنما، رهنمون .

advisor

رايزن ، مشاور، راهنما، رهنمون .

advisory

مشورتي.

advocacy

مدافعه ، دفاع، وكالت.

advocate

دفاع كردن ، طرفداري كردن ، حامي، طرفدار، وكيل مدافع.

advocation

دفاع، حمايت.

adynamic

بيبنبه ، ضعيف.

adytum

محراب، حريم، حرم، خلوتگاه .

adz

تيشه ئ نجاري، تيشه زدن ، با تيشه صاف كردن .

adze

تيشه ئ نجاري، تيشه زدن ، با تيشه صاف كردن .

ae

(د. گ . ) يك .

aegean

مربوط بدرياي اژه ، اژه .

aegis

سپر، پرتو، ظل.

aegisthus

فرزند Thyestes قاتل Atreus و عاشق كليتمنسترا(Clytemnestra).

aeneas

(افسانه ئ يوناني) فرزند آفروديت و انكسيس (Anchises) كه تروا (Tory) را ترك كرد.

aeolian

منسوب به ائولوس (Aeolus) خداي بادها.

aeolian harp

(مو. ) آلت موسيقي بادي شبيه بجعبه .

aeolotropic

(فيزيك ) داراي خواص متعدد(مانند سرعت سير نور، قابليت هدايت گرما و برق و فشار درجهات مختلف)، چند شكلي، داراي خواص چند جانبه .

aeolus

ربالنوع باد، پادشاه تسالي يونان .

aeon

اعصار متمادي، قرن بيانتها، قرن ازلي، (م. م. ) ابديت.

aeonian

جاوداني.

aeonic

جاوداني.

aerate

هوا دادن ، در تحت تاثير(شيميائي) هوا درآوردن .

aerator

هوا دهنده ، دستگاه بخور.

aerial

آنتن هوائي راديو، هوائي.

aerialist

بندباز.

aerie

لانه ئ پرنده بر روي صخره ئ مرتفع، آشيانه ئ مرتفع، خانه ئ مرتفع.

aeriferous

هوادار، هوابر.

aerification

تهويه ، هوا دادن ، هوا خوردن .

aeriform

هوا مانند، پوچ.

aerify

تبديل به هوا كردن ، به بخار يا گاز تبدبل كردن .

aerily

بطور هوائي، هواسان .

aero

مربوط به پرواز يا هواپيما.

aeroballistics

فن پرتاب گلوله يا موشك در فضا.

aerobatics

عمليات آكروباتي با هواپيما يا هواپيماي بدون موتور.

aerobe

ميكروب هوازي.

aerobic

هوائي، هوازي.

aerobiosis

هوازي، هوازيستي.

aerodrome

فرودگاه هواپيما، پروازگاه .

aerodynamic

مربوط به مبحث حركت گازها و هوا.

aerodynamicist

متخصص در علم حركت گاز و هوا.

aerodynamics

مبحث حركت گازها و هوا، علم مربوط به حركت اجسام در گازها و هوا.

aerodyne

هواپيماي موتوري.

aerogram

نامه ئ هوائي، نامه ئ مخصوص پست هوائي، هوانامه .

aerogramme

نامه ئ هوائي، نامه ئ مخصوص پست هوائي، هوانامه .

aerographer

(ن . د. ) شخصي كه وضع هوا و امواج را به كشتي گزارش ميدهد، هواشناسي كشتي.

aerolite

شهاب سماوي، شهاب ثاقب، شخانه .

aerological

وابسته بهواشناسي.

aerologist

هواشناس.

aerology

هواشناسي، جوشناسي.

aeromechanic

مكانيك هواپيما، مربوط به مكانيك هواپيمائي.

aeromechanics

فن مكانيك هواپيمائي.

aeromedicine

(طب) قسمتي از طب كه درباره ئ بيماريها و اختلالات ناشي از پرواز گفتگو ميكند.

aerometer

چگالي سنج، دستگاه اندازه گيري چگالي و جرم هوا.

aeronaut

هوانورد، خلبان .

aeronautic

مربوط به دانش هوانوردي.

aeronautical

مربوط به دانش هوانوردي.

aeronautics

دانش هوانوردي.

aeroneurosis

(طب) اختلالات عصبي فضانوردان در اثر تحريك و هيجان (مانند التهاب و دلدرد واسهال و غيره ).

aeroplane

(=airplane) هواپيما، طياره .

aerosol

تعليق مايع يا جسم بصورت گرد و گاز در هوا.

aerospace

جو زمين ، فضاي ماورائ جو.

aerosphere

جو، اتمسفر، كره ئ هوا.

aerostatics

مبحث مطالعه ئ اجسام ساكن و مايعات و گازها در هوا.

aery

(=aerie) هوائي.

aesthete

(=esthete) طرفدار صنايع زيبا، جمال پرست.

aesthetic

وابسته به زيبائي، مربوط به علم (محسنات)، ظريف طبع.

aestheticism

زيبايي گرايي، زيبايي پرستي، علاقمندي به هنرهاي زيبا.

aesthetics

زيبايي شناسي، زيبايي گرايي، مبحث (هنرهاي زيبا).

aestival

(=estival) تابستاني، ناخوشي تابستاني.

aestivate

تابستان را گذراندن ، (ج. ش. ) رخوت تابستاني داشتن ، تابستان را بحال رخوت گذراندن .

aestivation

نهاد، (ج. ش. ) تابستان گذراني، رخوت تابستاني.

afar

از دور، دورا دور، (غالبا قبل از آن from و بعد ازآن off ميايد).

affability

دلجويي، مهرباني، خوشروئي، مدارا.

affable

مهربان ، دلجو، خوش برخورد، خوشخو.

affair

كار، امر، كاروبار، عشقبازي(با جمع هم ميايد).

affaire d'honneur

موضوع شرافتي.

affect

اثر، نتيجه ، احساسات، برخورد، اثر كردن بر، تغيير دادن ، متاثر كردن ، وانمود كردن ، دوست داشتن ، تمايل داشتن (به )، تظاهر كردن به .

affectation

وانمود، تظاهر، ظاهرسازي، ناز، تكبر.

affected

ساختگي، آميخته با ناز و تكبر، تحت تاثير واقع شده .

affection

مهرباني، تاثير، عاطفه ، مهر، ابتلائ، خاصيت، علاقه .

affectionate

مهربان ، خونگرم.

affective

موثر، محرك ، نفساني.

afferent

(در مورد عصب) توبر، توبرنده ، نقل كننده (بدرون )، آوران .

affiance

اطمينان ، اعتماد، پيمان ازدواج، نامزدي.

affiant

(حق. ) گواهي نويس، استشهاد نويس، شاهد.

affidavit

(=affidavy) سوگندنامه ، گواهينامه ، شهادت نامه ، استشهاد.

affidavy

(=affidavit) سوگندنامه ، گواهينامه ، شهادت نامه ، استشهاد.

affiliate

مربوط ساختن ، پيوستن ، آشناكردن ، درميان خود پذيرفتن ، به فرزندي پذيرفتن ، مربوط، وابسته .

affiliation

وابستگي، پيوستگي، خويشي.

affine

نسبت سلبي، نسبت ازدواجي.

affinity

وابستگي، پيوستگي، قوم و خويش سببي، نزديكي.

affirm

اظهاركردن ، بطور قطع گفتن ، تصديق كردن ، اثبات كردن ، تصريح كردن ، شهادت دادن .

affirmation

اظهار قطعي، تصريح، تصديق، اثبات، تاكيد.

affirmative

مثبت، تصديقآميز، اظهار مثبت، عبارت مثبت.

affix

پيوستن ، ضميمه كردن ، اضافه نمودن ، چسبانيدن .

afflatus

الهام، وزش، وحي الهي.

afflict

رنجوركردن ، آزردن ، پريشان كردن ، مبتلا كردن .

affliction

رنج، رنجوري، پريشاني، غمزدگي، مصيبت، شكنجه ، درد.

afflictive

رنجوساز، مصيبتآميز.

affluence

فراواني، وفور.

affluent

فراوان ، دولتمند.

afflux

ريزش، جريان ، انبوهي.

afford

دادن ، حاصل كردن ، تهيه كردن ، موجب شدن ، از عهده برآمدن ، استطاعت داشتن .

afforest

تبديل به جنگل كردن ، جنگلكاري كردن .

affray

غوغا، نزاع، سلب آرامش مردم، مزاحمت فراهم آوردن ، ترساندن ، هراسانيدن .

affricate

(.n) ادغام، ادغام صوتي. (.vt) سرقت كردن ، لخت كردن .

affrication

ادغام، سرقت.

affright

ترسيده ، وحشت زده .

affront

آشكارا توهين كردن ، روبرو دشنام دادن ، بي حرمتي، هتاكي، مواجهه ، رودرروئي.

affuse

ريختن ، پاشيدن (باupon).

affusion

ريزش، عمل پاشيدن .

aficionado

هواخواه .

afield

در دشت، در صحرا.

afire

شعله ور، در حال سوختن .

aflame

شعله ور، مشتعل.

afloat

شناور، در حركت.

aflutter

در اهتزاز، در حال لرزش.

afoot

پياده ، در جريان ، برپا.

afore

(=before) قبل، جلو.

aforementioned

مذبور، فوقالذكر.

aforesaid

مذبور، فوقالذكر.

aforethought

پيش انديشيده ، عمدي.

aforetime

پيشتر، قبلي.

afortiori

با دليل قويتر، با منطق محكمتر، موكدا، محققا.

afoul

مصادم، گرفتار، دچار.

afr

(=afro) پيشوند بمعني(افريقائي) ميباشد.

afraid

هراسان ، ترسان ، ترسنده ، ترسيده ، از روي بيميلي(غالبا با of ميايد)، متاسف.

afresh

از نو، دوباره .

africa

آفريقا.

african

آفريقائي.

afro

(=afr) پيشوند بمعني(افريقائي) ميباشد.

afront

رودررو، روبرو، در جلو.

aft

در پس كشتي.

after

پس از، بعداز، در عقب، پشت سر، درپي، در جستجوي، در صدد، مطابق، بتقليد، بيادبود.

afterbirth

جفت، مشيمه ، جنين .

aftercare

(طب) توجه و مواظبت در مرحله ئ نقاهت.

afterclap

عاقبت، نتيجه .

afterdate

تاريخ چيزيرا موخر گذاردن .

afterdeck

عقب كشتي.

aftereffect

اثر بعدي، (طب) اثر بعدي داور، اثر ثانوي.

afterglow

پس فروزش، پس تاب.

afterimage

پس ديد، تصوير بعدي چيزي (روي سلولهاي چشم ).

afterlife

زندگي پس از مرگ .

aftermath

عواقب بعدي، پسآيند.

aftermost

نزديكترين دگل عقب كشتي، پست ترين ، عقب ترين ، واپسين .

afternoon

بعدازظهر، عصر.

aftertaste

اثر و طعم غذا در دهان ، لذت بعدي، لذت ثانوي.

aftertime

روزگار واپسين ، آينده ، دوران پيري.

afterward

پسازآن ، بعدازآن ، سپس، بعدا.

afterwards

پسازآن ، بعدازآن ، سپس، بعدا.

afterworld

عالمآخرت، عالمفاني.

again

دگربار، پس، دوباره ، باز، يكبارديگر، ديگر، از طرف ديگر، نيز، بعلاوه ، ازنو.

against

دربرابر، درمقابل، پيوسته ، مجاور، بسوي، مقارن ، برضد، مخالف، عليه ، به ، بر، با.

agamemnon

آگاممنون پادشاه مايسنا كه منازعه ئ او با آشيل مقدمه ئ داستان حماسي ايلياد است.

agamete

تكثير سلولي غيرجنسي.

agamic

بينيازي از جفتگيري، بينيازي از تلقيح، بينياز از تخمنر.

agamogenesis

(گ . ش. ) زاد و ولد بدون جفتگيري، تكثير غيرجنسي.

agape

در حال دهن دره ، مبهوت، متعجب با دهان باز، درشگفت، عشقالهي.

agate

سنگ قيمتي، عقيق.

agaze

(ingz=ga) خيره ، نگران .

age

(.n)عمر، سن ، پيري، سن بلوغ، رشد(با of)، دوره ، عصر. (.vi and. vt) پيرشدن ، پيرنماكردن ، كهنه شدن (شراب).

age old

قديمي، كهنه ، باستاني.

aged

پير، سالخورده .

ageless

بدون عمر معيني، نامحدود.

agelong

بيانتها، طولاني.

agency

نمايندگي، وكالت، گماشتگي، ماموريت، وساطت، پيشكاري، دفترنمايندگي.

agendum

برنامه ئكار، دستوركار، برنامه ئ عمليات (agenda. pl).

agent

پيشكار، نماينده ، گماشته ، وكيل، مامور، عامل.

agent provocateur

مامور آگاهي كه با لباس مبدل در باندي كار ميكند (provocateurs agents. pl).

agglomerate

گرد كردن ، جمع كردن ، انباشتن ، گرد آمدن ، متراكم شدن ، جوش آتشفشاني.

agglomeration

انباشتگي، تراكم، توده ، انبار.

agglutinate

(.adj) چسباننده ، التيام آور، چسب، دواي التيام آور. (.vi and. vt) چسباندن ، تركيب كردن ، تبديل به چسب كردن .

agglutination

هم چسبي، عمل چسباندن ، (طب) التيام زخم، (د. ) تركيب لغات ساده و اصلي بصورت مركب.

aggrade

افزودن (به )، ضخيم كردن ، هموار كردن ، خاكريزي كردن .

aggrandize

بزرگ كردن ، افزودن .

aggravate

بدتر كردن ، اضافه كردن ، خشمگين كردن .

aggregate

جمع شده ، متراكم، متراكم ساختن .جمع آمده ، متراكم، (ج. ش. - گ . ش. ) بهم پيوسته ، انبوه ، توده ، تراكم، جمع، مجموع، جمع كردن ، جمع شدن ، توده كردن .

aggregation

گرد آمدگي، اجتماع، توده ، انبوه ، تراكم.تجمع، تراكم.

aggress

نزديك شدن ، نزديك كردن ، حمله كردن (به )، مبادرت كردن (به ).

aggressive

پرخاشگر، متجاوز، مهاجم، پرپشتكار، پرتكاپو، سلطه جو.

aggressor

متجاوز، مهاجم، حمله كننده ، پرخاشگر.

aggrieve

آزردن ، جور و جفا كردن ، غمگين كردن .

aghast

مبهوت (از شدت ترس)، وحشت زده ، مات.

agile

چابك ، زرنگ ، فرز، زيرك ، سريعالانتقال.

agility

چالاكي، چابكي، تردستي، زيركي.

aging

سالخورده ، كهن .

agiotage

صرافي، دلالي برات، معاملات احتكاري بروات، سفته بازي.

agitate

بكارانداختن ، تحريك كردن ، تكاندادن ، آشفتن ، پريشان كردن ، سرآسيمه كردن .

agitation

سرآسيمگي، آشفتگي، هيجان ، تلاطم، تحريك .

agitator

آشوبگر، اسباب بهم زدن مايعات.

agleam

تابان .

aglet

(=aiglet) نوك فلزي بند كفش، پولك ، زالزالك ، كويچ.

agley

غلط، نازيبا، زشت.

aglitter

درتابش، متلالا، تابنده .

aglow

درحال اشتعال، در حالت هيجان ، تابان ، مشتعل و فروزان .

agmatology

(طب) علم شكسته بندي.

agnail

(طب) ميخچه ئ پا يا انگشت پا.

agnate

خويشاوندي پدري، پدري.

agnize

شناختن ، برسميت شناختن ، اقرار كردن .

agnomen

كنيه ، لقب (s-، agnomina. pl).

agnostic

عرفاي منكر وجود خدا.

ago

(=agone) (.adv and. adj) پيش، قبل (در حالت صفت هميشه دنبال اسم ميايد). (.adj) صادر شدن ، پيش رفتن .

agog

نگران ، مشتاق، بيقرار، در جنبش، در حركت.

agonal

التهابي، دردي.

agone

(=ago) (.adv and. adj ) پيش، قبل، گذشته .

agonic

(م. ل. ) بي گوشه ، بيانحراف.

agonist

دچار كشمكش، دچار اضطراب.

agonistic

وابسته به مسابقات باستاني يونان ، ورزشي، پهلواني، كوشش آميز، مجادله اي، مشاجره اي، جنگجو، مستعد جنگ .

agonize

عذاب دادن ، تحريف كردن ، به خود پيچيدن ، تقلا كردن .

agonizing

دردناك ، رنجآور.

agony

درد، رنج، تقلا، سكرات مرگ ، جانكندن .

agora

انجمن ، محفل، بازار.

agoraphobia

(طب) مرض انزوا طلبي، ترس از مكانهاي شلوغ.

agrafe

قزن قفلي، قلاب.

agraffe

قزن قفلي، قلاب.

agrapha

رواياتي (از گفته هاي مسيح) كه مورد قبول مسيحيان نيست.

agrarian

زميني، ملكي.

agrarianism

تساوي در پخش زمين ، طرفداري از تقسيم اراضي بتساوي بين مردم.

agree

خوشنود كردن ، ممنون كردن ، پسندآمدن ، آشتي دادن ، مطابقت كردن ، ترتيب دادن ، درست كردن ، خشم(كسيرا) فرونشاندن ، جلوس كردن ، نائل شدن ، موافقت كردن ، موافق بودن ، متفق بودن ، همراي بودن ، سازش كردن .

agreeable

سازگار، دلپذير، مطبوع، بشاش، ملايم، حاضر، مايل.

agreement

سازش، موافقت، پيمان ، قرار، قبول، (د. ) مطابقه ئ نحوي، (حق. ) معاهده و مقاطعه ئ، توافق.

agreement of arguments

توافق نشانوندها.

agression

پرخاشگري، تعرض، تجاوز، تهاجم.

agrestic

روستائي، ناهنجار، خشن .

agricultural

فلاحتي، زراعتي، كشاورزي.

agriculturalist

كشاورز، دانشجوي دانشكده ئ كشاورزي.

agriculture

فلاحت، زراعت، كشاورزي، برزگري.

agriculturist

كشاورز، دانشجوي دانشكده ئ كشاورزي.

agriology

مطاله و تطبيق آداب و رسوم قبايل وحشي.

agro

(.pref) پيشوند بمعني (خاك ) و (صحرا) يا (كشاورزي).

agrobiology

مطالعه ئ مواد غذائي خاك ، زيست شناسي خاك .

agrologic

مربوط بخاكشناسي.

agrologist

خاكشناس.

agrology

(كشا. ) خاك شناسي.

agronomic

كشاورزي، فلاحتي.

agronomist

كشاورز، برزشناس.

agronomy

برزشناسي، كشاورزي، علم برداشت محصول و بهره برداري از خاك .

aground

بزمين ، بگل نشسته ، درزمين .

ague

تب و لرز، تب نوبه ، تب مالاريا.

agument

بحث، مباحثه ، مناظره ، دليل، حجت، اثبات.

ah

آه ، افسوس، آويخ.

ahab

نام يكي از سلاطين اسرائيل.

ahead

پيش، جلو، درامتداد حركت كسي، روبجلو، سربجلو.

ahoy

ندا و خبر براي مواقع سلام، لفظ(سلام).

aid

كمك ، كمك كردن ، مدد كار.كمك كردن ، ياري كردن ، مساعدت كردن ، پشتيباني كردن ، حمايت كردن ، كمك ، ياري، حمايت، همدست، بردست، ياور.

aid grant

كمك هزينه ئ تحصيلي.

aide de camp

آجودان مخصوص.

aiglet

(=aglet) جوجه ئ عقاب يا شاهين .

aigrette

(ج. ش. ) مرغماهيخوار، كلاه پر، شاخه ئ جواهر، دسته ئ كرك ، كرك يا ابريشم.

ail

آزردن ، پريشان كردن ، درد يا كسالتي داشتن ، مانع شدن ، عقبانداختن .

ailanthus

(گ . ش. ) عرعر، سماق چيني.

aileron

قسمت متحرك بال هواپيما.

ailment

(طب) بيماري مزمن ، درد، ناراحتي.

aim

(.vi and. vt) دانستن ، فرض كردن ، ارزيابي كردن ، شمردن ، رسيدن ، نائل شدن (به )، به نتيجه رسيدن ، قراول رفتن ، قصد داشتن ، هدف گيري كردن ، نشانه گرفتن . (.n) حدس، گمان ، جهت، ميدان ، مراد، راهنمائي، رهبري، نشان ، هدف، مقصد.

aimless

بي مقصد، بي مرام، بي اراده .

ain't

صورت ادغام شده ئ not are وnot is.

air

هوا، هر چيز شبيه هوا(گاز، بخار)، باد، نسيم، جريان هوا، نفس، شهيق، استنشاق، (مج. ) نما، سيما، آوازه ، آواز، آهنگ ، بادخور كردن ، آشكار كردن .

air base

پايگاه هوائي.

air bladder

بادكنك ، مثانه ئ هوا.

air brake

ترمز بادي.

air command

(آمر. ) فرماندهي نيروي هوائي.

air condition

داراي دستگاه تهويه كردن ، تهويه كردن .

air controlman

كسيكه حركت هواپيما را كنترل مي كند.

air cool

بوسيله ئ هوا سرد كردن .

air division

(نظ. ) لشكر هوائي.

air dry

كاملا خشك ، بدون رطوبت.

air express

پست هوائي.

air force

نيروي هوائي.

air gap

شكاف هوائي.

air gun

تفنگ بادي.

air hole

منفذ، بادگير، چاه هوائي.

air lane

خط هوائي.

air letter

نامه ئ هوائي، نامه ئ مخصوص پست هوائي.

air line

خط مستقيم هوائي، سرويس هوائي.

air mass

جريان توده ئ عظيمي از هوا كه مسافت زيادي را در سطح زمين طي ميكند.

air mile

ميل (mile) هوانوردي معادل ، فوت.

air minded

علاقمند به فضانوردي و هوانوردي.

air pocket

(hole =air) منفذ، بادگير، چاه هوائي.

air police

دژبان نيروي هوائي.

air pump

تلمبه ئ بادي.

air tight

هوابندي شده .

air to air

هوا به هوا، از يك هواپيما به هواپيماي ديگر.

airborne

هوا برد، بوسيله هوا نقل و انتقال يافته .

airbrush

رنگ پاش.

aircraft

هواپيما، طياره .

aircraft carrier

ناو هواپيمابر.

aircrew

كارمندان و خلبانان هواپيما.

airdrome

فرودگاه .

airedale

نوعي سگ خرمائي.

airfield

فرودگاه .

airflow

جريان هوا، نسيم، وزش.

airframe

بدنه ئ هواپيما.

airfreight

باربري هوائي.

airglow

روشنائي كه در هنگام غروب به علت تابش آفتاب به جو زمين پديد مي آيد.

airily

شبيه هوا، ظريفانه .

airiness

ظرافت، شادي.

airlift

بوسيله ئ هواپيما حمل و نقل كردن ، خط حمل و نقل هوائي.

airliner

هواپيماي مسافربري.

airmail

پست هوائي.

airman basic

سرباز ساده و بدون درجه نيروي هوائي.

airmanship

متخصص در خلباني و هدايت هواپيما.

airplane

هواپيما.

airport

فرودگاه .

airpost

پست هوائي.

airscrew

ملخ هواپيما، پيچ ملخ هواپيما.

airship

سفينه ئ هوائي، بالون .

airsick

مبتلا بكسالت و بهم خوردگي مزاج در اثر پرواز.

airspace

فضاي هوائي.

airspeed

سرعت سير هوائي.

airstream

جريان هوا.

airstrip

باند فرودگاه .

airt

يك چهارم وسعت، ربعدايره ، اداره ، جهت، مسير، راهنمائي كردن .

airtight

محفوظ از هوا، غيرقابل نفوذ بوسيله ئ هوا.

airwave

امواج راديو و تلويزيون .

airway

راه هوائي، مسير جريان هوا.

airworthy

مناسب براي پرواز.

airy

هوائي، هوا مانند، با روح، پوچ، واهي، خودنما.

aisle

راهرو، جناح.

aitch

حرف(h).

aivatrix

(=aviatress) خلبان زن ، زن هوانورد.

ajar

نيم باز.

ajax

قهرمان يوناني جنگ تروا.

akimbo

دست بكمر زده .

akin

وابسته ، يكسان .

akkadian

نژاد اكد يا اكاد.

alabaster

مرمرسفيد، رخام گچي.

alack

حيف، افسوس.

alacritous

زنده ، باروح، بانشاط.

alacrity

چابكي، نشاط.

aladdin

علائالدين .

alameda

گردشگاه عمومي، باغ ملي.

alamode

مرسوم، مد، باب.

alarm

اعلان خطر، هراس.( alarum = ) (.n) هشدار، آگاهي از خطر، اخطار، شيپور حاضرباش، آشوب، هراس، بيم و وحشت، ساعت زنگي، (.vt) از خطر آگاهانيدن ، هراسان كردن ، مضطرب كردن .

alarm clock

ساعت شماطه اي.

alarmism

هراس آفريني، آشوب طلبي.

alarum

( alarm = ) (.n) هشدار، آگاهي از خطر، اخطار، شيپور حاضرباش، آشوب، هراس، بيم و وحشت، ساعت زنگي، (.vt) از خطر آگاهانيدن ، هراسان كردن ، مضطرب كردن .

alas

افسوس، آه ، دريغا.

alb

جامه ئ سفيد و بلند، پيراهن سفيد و بلند كشيشان .

albanian

زبان يا مردم آلباني.

albatross

(albatrosses and albatross. pl) (ج. ش. ) يكجور مرغابي بزرگ دريائياز خانواده diomedeidae.

albeit

اگرچه ، ولواينكه .

albinism

(طب ) سفيدي پوست، عدم وجود رنگ دانه در بدن ، زالي.

albino

زال، آدم سفيد مو و چشم سرخ، شخص فاقد مواد رنگ دانه .

albion

انگليس.

album

جاي عكس، آلبوم.

albumen

سفيده ئ تخم مرغ، ( گ . ش. ) مواد ذخيره ئ اطراف بافت گياهي، آلبومين .

albumin

آلبومين ، نوعي پروتئين ساده .

alcazar

قصر، دژ.

alcestis

( افسانه ئ يونان ) زن اورپيدس.

alchemic

كيميائي.

alchemical

كيميائي.

alchemist

كيمياگر، كيمياشناس.

alchemistic

كيمياگرانه .

alchemize

كيمياگري كردن .

alchemy

علم كيميا، كيمياگري، تركيب فلزي با فلز پست تر.

alcmene

نام مادر هركول.

alcohol

الكل، هرنوع مشروبات الكلي.

alcoholic

الكلي، داراي الكل، معتاد بنوشيدن الكل.

alcoholism

ميخوارگي، اعتياد به نوشيدن الكل، تاثير الكل در مزاج.

alcoholize

بصورت الكل درآوردن ، تحت تاثير الكل درآوردن .

alcoholometer

الكل سنج.

alcove

شاه نشين ، آلاچيق.

alder

(گ . ش. ) توسه ، راز دار، توسكا.

alderman

كديور، عضو انجمن شهر، كدخدا، (انگليس ) نام قضات، نام مستخدمين شهرداري، عضوهيئت قانون گذاري يك شهر.

ale

آبجو انگليسي، آبجو.

aleatory

الله بختي، بسته به بخت.

alee

پناهگاه كشتي.

alehouse

آبجوفروشي، ميخانه .

alemannic

لهجه ئ مخصوص آلماني.

alembic

انبيق، تقطيركردن ، عرق كشي كردن .

alert

گوش بزنگ .گوش بزنگ ، هوشيار، مواظب، زيرك ، اعلام خطر، آژيرهوائي، بحالت آماده باش درآمدن يا درآوردن .

alethiology

قسمتي از منطق كه باحقيقت سروكار دارد.

alewife

زن آبجو فروش.

alexander

اسكندر.

alfalfa

يونجه .

alfresco

درهواي آزاد، خارج از منزل.

alga

(algas and algae. pl) (گ. ش. ) جلبك ، خزه ئ دريائي.

algal

جلبكي، خزه اي.

algebra

جبر.جبر، جبر و مقابله .

algebraic

جبري.جبري.

algebraic language

زبان جبري.

algid

سرد، خنك .

algol

زبان الگول.

algol 60

زبان الگول .

algol 68

زبان الگول .

algol w

زبان الگول دبليو.

algolagnia

(ر. ش. ) لذت بردن از درد و رنج (مازوشيسم ).

algolagnic

( طب ) دردناك دردآور.

algology

مبحث جلبك شناسي.

algophobia

ترس از درد.

algorithm

الگوريتم.ازفارسي (الخوارزمي )، محاسبه عددي، حساب رقومي.

algorithm translation

ترجمه الگوريتم.

algorithmic

الگوريتمي.

algorithmic language

زبان الگوريتمي.

alias

نام مستعار.

alibi

(حق. ) غيبت هنگام وقوع جرم، جاي ديگر، بهانه ، عذر، بهانه آوردن ، عذر خواستن .

alible

مغذي، غذائيت دار.

alien

بيگانه ، خارجي، (مج. ) مخالف، مغاير، ناسازگار، غريبه بودن ، ناسازگار بودن .

alienability

قابليت نقل وانتقال مالكيت، بيگانه سازي.

alienable

قابل انتقال، قابل فروش، انتقالي.

alienage

بيگانگي.

alienate

انتقال دادن ، بيگانه كردن ، منحرف كردن .

alienation

انتقال مالكيت، بيگانگي، بيزاري.

alienee

خريدار، گيرنده مال مورد انتقال.

alienism

بيگانگي، غرابت.

alienor

واگذار كننده ، انتقال دهنده .

aliform

بشكل بال، شبيه بال.

alight

روشن ، شعله ور، سوزان ، سبك كردن ، راحت كردن ، تخفيف دادن ، روشن كردن ، آتش زدن ، برق زدن ، پياده شدن ، فرود آمدن .

align

هم تراز كردن .دريك رديف قرار گرفتن ، بصف كردن ، درصف آمدن ، رديف كردن .

aligner

همتراز كننده .

alignment

هم ترازي.(=alinement) صف بندي، تنظيم.

alike

همانند، مانندهم، شبيه ، يكسان ، يكجور، بتساوي.

aliment

غذا، رزق، قوت لايموت، قوت دادن ، غذا دادن .

alimental

غذائي، غذا دهنده .

alimentary

غذائي، رزقي.

alimentary canal

جهاز هاضمه .

alimentation

تغذيه ، تقويت، غذا.

alimony

خرجي، نفقه .

aliphatic

(ش. ) چربي دار.

aliquot

(ر. ) عادكننده ، بدوقسمت مساوي تقسيم كردن ، كسري (fractional).

aliunde

ازيك جاي ديگر، از منبع ديگر.

alive

زنده ، در قيد حيات، روشن ، سرزنده ، سرشار، حساس.

alkahest

نوش دارو، آب حيات.

alkali

(alkalis-alkalies. pl) قليا، ماده اي باخاصيت قليائي مثل سودمحرق، فلزقليائي.

alkalify

قليائي كردن ، قليائي شدن .

alkalimeter

قلياسنج.

alkaline

داراي خاصيت قليائي.

alkalinize

(ش. ) قليائي كردن .

alkaloid

شبيه قليا.

alkalosis

افزايش قلياي بدن .

all

(.n and. adv and. adj) همه ، تمام، كليه ، جميع، هرگونه ، همگي، همه چيز، داروندار، يكسره ، تماما، بسيار، (.pref) بمعني (غير) و (ديگر).

all around

كاملا، جامع، سرتاسري.

all but

تقريبا، قريبا، بنزديكي.

all clear

علامت رفع خطر، سوت رفع خطر هوائي.

all folls day

روز اول آوريل، روز دروغ و شوخي مثل روز سيزدهم نوروز.

all fours

چهارپا، چهار دست و پا.

all hail

سلام، ياالله .

all out

بامنتهاي كوشش، بمقدار زياد، فراوان ، باشدت تمام.

all over

درهرقسمت، بطور سراسري، تمام شده .

all puppose

همه منظوره .

all right

(د. گ . ) صحيح، بسيار خوب، بي عيب، حتمي.

all round

دورتا دور، سرتاسر، كاملا، شامل هر چيز يا هركس.

all saints day

روز كليه ئ مقدسين مسيحي، روز اول نوامبر.

all souls day

روزاستغاثه براي ارواح، روز دوم نوامبر.

all told

روي هم رفته .

allay

آرام كردن ، از شدت چيزي كاستن .

allegation

اظهار، ادعا، بهانه ، تائيد.

allege

اقامه كردن ، دليل آوردن ، ارائه دادن .

alleged

بقول معروف، بنابگفته ئ بعضي، منتسب به .

allegiance

تابعيت، تبعيت، وفاداري، بيعت.

allegiant

وفادار، صادق، هم پيمان .

allegorical

مجازي، رمزي، كنايه اي، تمثيلي.

allegorist

تمثيل نويس.

allegorization

تمثيل نويسي.

allegorize

بمثل درآوردن ، مثل گفتن ، مثل زدن ، تمثيل نوشتن .

allegory

تمثيل، حكايت، كنايه ، نشانه ، علامت.

allegro

باروح، نشاط انگيز، تند و باروح.

alleluia

حمد خدا را، سبحان الله .

allergen

ماده اي كه باعث حساسيت ميشود.

allergy

حساسيت نسبت بچيزي.

alleviate

سبك كردن ، آرام كردن ، كم كردن .

alleviation

تسكين ، تخفيف، فرونشست.

alley

كوچه ، خيابان كوچك .

alley way

كوچه تاريك .

allheal

داروي هر درد، دواي عام، سنبل الطيب.

alliaceous

(گ . ش. ) سيري، پيازي، بشكل سير يا پياز.

alliance

پيوستگي، اتحاد، وصلت، پيمان بين دول.

allied

پيوسته ، متحد.

alligator

نهنگ ، تمساح، ساخته شده از پوست تمساح.

alliterate

چند كلمه ئ نزديك بهم را با يك حرف آغاز كردن ، آوردن كلمات با صداي مترادف مثلsun the was soft when season summer in.

alliteration

آغاز چند كلمه پياپي با يك حرف متشابه الصورت.

allo

مترادف، مشابه .بمعني (غير) و (ديگر).

allocate

اختصاص دادن ، معين كردن .تخصيص دادن .

allocation

تخحيص.

allocator

تخصيص دهنده .

allocution

خطابه ، موعظه .

allogamous

مختلف الجنس و مختلف النوع.

allometry

اندازه گيري رشد موجودات.

allomorph

واژگونه ، واج گونه ، صور مختلف زمان فعل، تصاريف مختلف كلمه يا فعل.

allonym

نام مستعار، اسم جعلي.

allopathy

معالجه ئ بيماري با اضداد آن .

allopatric

ناهم بوم، جداگانه اتفاق افتاده ، بتنهائي وقوع يافته .

allophone

صداي دورگه ، چند صدا.

allot

تخصيص دادن ، معين كردن .سهم دادن .

allotment

پخش، تقسيم، تخصيص، سرنوشت، تقدير.سهم، جيره ، تسهيم.

allotrope

چند شكل، جسمي كه مستعد تبديل بچند صورت يا ماده باشد.

allotropy

(ش. ) استعداد تغيير و تبديل ( چون استعداد كربن كه به الماس و گرافيت تبديل ميشود)، (حق. ) دگروارگي، چند شكلي.

allottee

كسيكه چيزي باو اختصاص داده شده ، سهم برده ، سهيم.

allow

رخصت دادن ، اجازه دادن ، ستودن ، پسنديدن ، تصويب كردن ، روا دانستن ، پذيرفتن ، اعطائ كردن .

allowable

جايز، مجاز.روا، مجاز، قابل قبول.

allowance

فوقالعاده و هزينه ئ سفر، مدد معاش، جيره دادن ، فوقالعاده دادن .

alloy

بار( در فلزات )، عيار، درجه ، ماخذ، آلياژ فلز مركب، تركيب فلز بافلز گرانبها، (مج. ) آلودگي، شائبه ، عيار زدن ، معتدل كردن .

allude

اشاره كردن ، اظهار كردن ، مربوط بودن به ( با to)، گريز زدن به .

allure

بطمع انداختن ، تطميع كردن ، شيفتن .

allurement

تطميع، اغوا، فريب.

allusion

گريز، اشاره ، كنايه ، اغفال.

alluvial

آبرفتي، رسوبي، ته نشيني، مربوط به رسوب و ته نشين .

alluvium

(alluvia-alluviums. pl) ته نشين ، رسوب، آبرفت.

ally

پيوستن ، متحد كردن ، هم پيمان ، دوست، معين .

almamater

آموزشگاه ، پرورشگاه .

almanac

سالنامه ، تقويم ساليانه ، تقويم نجومي، نشريه ئ اطلاعات عمومي.

almggiver

صدقه پخش كن ، مامور خيرات.

almighty

قادرمطلق، توانا برهمه چيز، قدير، خدا( باthe).

almond

بادام، درخت بادام، مغز بادام.

almond green

رنگ مغز پسته اي.

almoner

صدقه پخش كن ، مامور خيرات.

almost

تقريبا، بطور نزديك .

alms

صدقه ، خيرات.

almsgiving

صدقه دادن .

almshouse

گداخانه ، نوانخانه .

almsman

صدقه گير، صدقه دهنده .

aloft

بالا، در بالاي زمين ، در نوك ، در هوا، در بالاترين نقطه ئ كشتي، در فوق.

aloha

( هاوائي ) خدا حافظ.

alone

تنها، يكتا، فقط، صرفا، محضا.

along

همراه ، جلو، پيش، در امتداد خط، موازي با طول.

along side

در پهلو، در كنار ( كشتي )، پهلو به پهلوي، تا كنار.

aloof

دور، كناره گير.

aloud

بلند، باصداي بلند.

alow

روبه پائين ، زير.

alpaca

آلپاكا( يكنوع شتر بي كوهان پشم بلند آمريكائي )، موي آلپاكا، پارچه ئ ساخته شده ازپشم آلپاكا.

alpha

حرف اول الفباي يوناني، آغاز، شروع، ستاره ئ اول.

alpha and omega

آغاز و فرجام، (مج. ) تماما، سرتاسر.

alphabet

الفبا.الفبا، ( مج. ) مبادي.

alphabetic string

رشته الفبائي.

alphabetic word

كلمه الفبائي.

alphabetic

الفبائي.الفبائي.

alphabetic code

رمز الفبائي.

alphabetical

الفبائي.

alphabetize

به ترتيب الفبا نوشتن ، باحروف الفبا بيان كردن .

alphameric

الفماري، الفبا عددي.

alphameric code

رمز الفماري.

alphanumeric code

رمز الفماري.

alphanumeric keyboard

صفحه كليد الفماري.

alpheus

(افسانه ئ يونان ) رب النوع رودخانه .

alpine

وابسته بكوه آلپ، آلپي، واقع در ارتفاع زياد.

alpinism

كوه نوردي.

alpinist

كوه نورد.

already

پيش از اين ، قبلا.

alright

(right all) بسيار خوب، صحيح است.

also

نيز، همچنين ، همينطور، بعلاوه ، گذشته از اين .

also ran

اسب يا سگ بازنده در مسابقه .

altar

قربانگاه ، مذبح، محراب، مجمره .

alter

تغييردادن ، عوض كردن ، اصلاح كردن ، تغيير يافتن ، جرح و تعديل كردن ، دگرگون كردن .دگرگون كردن ، دگرگون شدن .

alter ego

يار، رفيق شفيق، خود، ديگر خود.

alterability

قابليت تغيير.

alterable

قابل تغيير، دگرش پذير.

alterably

بطور تغيير پذير.

alterant

تغيير دادني، تبديلي، تغيير دهنده .

alteration

دگرگوني.تغيير، تبديل، دگرش، دگرگوني.

alteration switch

گزينه دگرگوني.

altercate

ستيزه كردن ، مشاجره كردن .

altercation

ستيزه ، مجادله .

altern

يك درميان ، متناوب، متبادل.

alternate

متناوب كردن ، بنوبت انجام دادن ، يك درميان آمدن ، متناوب.يك درميان ، متناوب، ( هن. ) متبادل، عوض و بدل.متناوب بودن ، متناوب كردن .

alternate routing

گزينش مسير ديگر.

alternating

متناوب، تناوبي.

alternation

تناوب، يك درمياني.تناوب، نوبت، يك درمياني.

alternative

شق، شق ديگر، پيشنهاد متناوب، چاره .متناوب، تناوبي، ديگر.

alternative current

جريان متناوب.

alternatively

متناوبا، بنوبت.

alternator

متناوب ساز.تناوبگر، (برق ) دستگاه توليد برق متناوب، آلترناتور.

although

اگرچه ، گرچه ، هرچند، بااينكه .

altimeter

ارتفاع سنج، فرازياب، اوج نما، افرازياب.

altitude

فرازا، بلندي، ارتفاع، فراز، منتها درجه ، مقام رفيع، منزلت.

altitude sickness

كسالت در اثر ارتفاع زياد (مثل خون دماغ و تهوع ).

altitudinal

وابسته به اوج، ارتفاعي.

alto

( در آواز ) صداي آلتو، صداي اوج.

altogether

روي هم رفته ، از همه جهت، يكسره ، تماما، همگي، مجموع، كاملا، منصفا.

altricial

(ج. ش. ) نوزاد زودرس، نواد ناقص.

altruism

نوع دوستي، بشردوستي، غيرپرستي، نوع پرستي.

altruist

نوعدوست.

altruistic

نوعدوستانه .

alum

زاج، زاج سفيد، زاغ.

aluminiferous

آلومينيوم دار، زاج دار.

aluminium

(=aluminum) فلز آلومينيوم، آلومينيوم بنام اختصاري (Al).

aluminize

زاجي كردن ، روكش باآب آلومينيوم دادن .

aluminous

داراي زاج، مربوط به آلومينيوم.

aluminum

(=aluminium) فلز آلومينيوم، آلومينيوم بنام اختصاري (Al).

alumnus

(alummni. pl) فارغ التحصيل، دانش آموخته .

alveolar

سوراخ سوراخ، حفره دار، حبابك دار.

alveolate

خانه خانه ، حفره دار (مثل كندوي عسل ).

alveolus

(alveoli. pl) شش خانه ، حبابچه ، حفره ئ كوچك ، حفره ئ دنداني.

alway

هميشه ، پيوسته ، همه وقت.

always

همواره ، هميشه ، پيوسته ، همه وقت.

alyssum

(گ . ش. ) اليسون ، سنبل، قدومه .

am

هستم، اول شخص.

amain

باسرعت كامل، باتمام فشار، شديدا، باعجله ، وحشيانه .

amalgam

آلياژ جيوه باچند فلز ديگركه براي پركردن دندان و آئينه سازي بكار ميرود، تركيبمخلوط، ملقمه .

amalgamate

آميختن ، توام كردن ( ملقمه فلزات با جيوه ).

amalgamation

آميختگي، آميزش، امتزاج، ملقمه .

amanuensis

محرر، منشي، نوشتگر.

amaranth

هميشه بهار، جاويد، گل تاج خروس.

amaranthine

تاج خروسي، منسوب به تاج خروس، برنگ تاج خروسي.

amaryllis

(گ . ش. ) گل نرگس، انواع تيره ئ نرگسيان .

amass

گردآوردن ، توده كردن ، متراكمكردن .

amassment

گردآوري.

amateur

دوستدار هنر، آماتور، غيرحرفه اي، دوستار.

amateurish

آماتوروار، ناشي.

amateurism

دوستاري، اشتغال هنر بخاطر ذوق نه براي امرار معاش.

amative

عاشق پيشه ، علاقمند بامور جنسي، عشقي.

amaze

متحيرساختن ، مبهوت كردن ، مات كردن ، سردرگم كردن ، سردرگم، متحير.

amazement

حيرت، شگفتي، سرگشتگي، بهت.

amazing

متحير كننده ، شگفت انگيز.

amazon

زناني كه در آسياي صغير زندگي ميكردند و با يونانيان ميجنگيدند، زن سلحشور و بلندقامت، رود آمازون در آمريكاي جنوبي.

amazonian

مربوط به آمازونها، شير زن .

ambage

ابهام گوئي، دوپهلوگوئي، پيچ و خم.

ambassador

سفير، ايلچي، پيك ، مامور رسمي يك دولت.

ambassadorial

وابسته به سفارت.

ambassadorship

سفارت.

ambassadress

سفير زن ، همسر سفير.

amber

كهربا، عنبر، رنگ كهربائي، كهربائي.

ambergris

(گ . ش. ) عنبرسائل، شاهبوي.

ambiance

نقوش و تزئينات اطراف يك تابلو نقاشي، محيط.

ambidextrous

ذواليمينين .

ambience

نقوش و تزئينات اطراف يك تابلو نقاشي، محيط.

ambient

محدود، محاصره شده .

ambient temperature

دماي محيط.

ambiguity

ابهام، نامعلومي، سخن مشكوك ، گنگي معني.ابهام.

ambiguous

مبهم.باابهام، تاريك ( از لحاظ مفهوم )، دوپهلو، مبهم.

ambiguous grammar

دستور زبان مبهم.

ambiguous language

زبان مبهم.

ambit

پيرامون ، حدود، حوزه ، وسعت، محوطه .

ambition

بلند همتي، جاه طلبي، آرزو، جاه طلب بودن .

ambitious

جاه طلب، بلند همت، آرزومند، نامجو.

ambivalence

توجه ناگهاني و دلسردي ناگهاني نسبت بشخص يا چيزي، دمدمي مزاجي، داراي دو جنبه .

ambivalent

دوجنبه اي، دمدمي.

ambiversion

شخصي كه هم بامور خارجي و هم بامور داخلي توجه دارد.

ambivert

شخصي كه نه زياد بعالم باطني توجه دارد نه بعالم خارجي، آدم معتدل و ميانه رو.

amble

يورغه رفتن ( اسب )، راهوار بودن ، يورغه .

ambler

يورغه رو.

ambrosia

(افسانه ) خوراك خدايان كه زندگي جاويد بانها ميداده ، مائده ئ بهشتي، شهد، عطر.

ambrosial

بسيار مطبوع.

ambry

گنجه ، دولابچه ، اشكاف، كمد مخصوص اغذيه .

ambsace

( درتخته نرد) دوكور، ( مج. ) بدنقشي، بدشانسي.

ambulance

بيمارستان سيار، بوسيله آمبولانس حمل كردن ، آمبولانس.

ambulant

گردنده ، سيار، متحرك .

ambulate

راه رفتن ، حركت كردن ، درحركت بودن .

ambulation

حركت، گردش.

ambulatory

گردشي، گردنده ، سيار.

ambuscade

(نظ) كمين ، كمينگاه ، يكدسته نظامي كمين كرده .

ambush

كمين ، كينگاه ، دام، سربازاني كه دركمين نشسته اند، پناه گاه ، مخفي گاه سربازان براي حمله ، كمين كردن ، در كمين نشستن .

ameba

آميب، مربوط به آميب، آميبي، رنگ ياخته اي.

ameban

آميب، مربوط به آميب، آميبي، رنگ ياخته اي.

amebiasis

(طب ) سرايت مرض در اثر آميب.

amebic

آميب، مربوط به آميب، آميبي، رنگ ياخته اي.

ameboid

آميب، مربوط به آميب، آميبي، رنگ ياخته اي.

ameliorate

بهتر كردن ، اصلاح كردن ، چاره كردن ، بهتر شدن ، بهبودي يافتن .

amelioration

بهبودي، بهتر شدن .

ameliorative

بهبود يابنده ، بهتر شونده .

ameliorator

بهتر كننده ، بهبود دهنده .

amen

آمين ، چنين باد، خداكند، انشائالله .

amenability

احساس مسئوليت، تبعيت، جوابگوئي.

amenable

تابع، رام شدني، قابل جوابگوئي، متمايل.

amend

ترميم كردن .اصلاح كردن ، بهتر كردن ، بهبودي يافتن ، ماده يا قانوني را اصلاح و تجديد كردن .

amendable

قابل اصلاح، پذيرا.

amendatory

اصلاحي.

amender

اصلاح كننده .

amendment

ترميم.اصلاح، تصحيح، ( حق. ) پيشنهاد اصلاحي نماينده ئ مجلس نسبت به لايحه يا طرح قانوني.

amendment file

پرونده ترميمي.

amends

جبران ، تلافي.

amenia

جبس طمث، حبس عادت.

amenity

سازگاري، مطبوعيت، نرمي، ملايمت.

amentia

حالت هذيان ، سفاهت.

amerce

(حق. ) جريمه ئ ( نقدي ) كردن ، تنبيه كردن ، تاديب كردن (با in يا with يا of).

america

آمريكا، كشور آمريكا.

american

آمريكائي، ينگه دنيائي، مربوط بامريكا.

american english

زبان انگليسي كه در آمريكا بان تكملم ميشود.

american indian

سرخ پوست آمريكائي.

american plan

مسافرخانه اي كه مسافرين پول غذا و اطاق را يكجا پرداخت ميكنند.

americana

اطلاعات و حقايق مربوط بامريكا.

americanism

اصطلاح آمريكائي، رسم آمريكائي.

americanist

متخصص زبان يا فرهنگ آمريكائي.

americanization

آمريكائي شدن ، پذيرش اخلاق و آداب آمريكائي.

americanize

آمريكائي ماب كردن ، بصورت آمريكائي درآوردن .

amerind

نژاد مختلط آمريكائي و سرخ پوست يا اسكيمو.

ametabolic

بدون دگرديسي، فاقد دگرديسي.

ametabolous

بدون دگرديسي، فاقد دگرديسي.

amethyst

(مع. ) ياقوت ارغواني، لعل بنفش، رنگ ارغواني، رنگ ياقوتي، دركوهي بنفش.

amethystine

ارغواني، ياقوتي.

amiability

دلپذيري، شيريني، مهرباني، خوش مشربي.

amiable

شيرين ، دلپذير، مهربان ، دوست داشتني.

amianthus

پنبه ئ كوهي، پنبه ئ نسوز.

amiantus

پنبه ئ كوهي، پنبه ئ نسوز.

amicability

محبوبيت، دوستدار صلح.

amicable

موافق، دوست، دوستانه .

amid

درميان ، وسط.

amid ships

درميان كشتي.

amidst

درميان ، وسط.

amino

(ش. ) حاوي ريشه ئ آمين ، وابسته به عامل آمين .

amino acid

(ش. ) اسيد آمينه .

amiss

نادرست، غلط، بيمورد، بد، كثيف، گمراه ، منحرف، منحط.

amitosis

يك نوع تقسيم سلولي، تقسيم مستقيم ياخته .

amity

رفاقت، مودت، روابط حسنه ، حسن تفاهم.

ammeter

آمپرسنج.آمپرسنج.

ammino

منسوب به آمونياك ، مربوط به آمونياك .

ammo

(=ammunition) مهمات.

ammonia

محلول يا بخار آمونياك .

ammoniac

آمونياك ، آمونياكي.

ammoniate

(ش. ) با آمونياك تركيب كردن ، تحت تاثير آمونياك قرار دادن ، تبديل بامونياك كردن .

ammoniation

تركيب با آمونياك .

ammonite

(ج. ش. ) صدف، فسيل جانور نرمتني كه منقرض شده است ( آمونيت ها ).

ammonium

(ش. ) ريشه +NH4، آمونياك .

ammonium chloride

(ش. ) كلرور آمونياك ، نشادر بفرمول NH4CL.

ammunition

مهمات.

amnesia

(طب ) ضعف حافظه بعلت ضعف يا بيماري مغزي، فراموشي، نسيان .

amnesiac

مبتلا به فراموشي.

amnesic

مبتلا به فراموشي.

amnesty

عفو عمومي، گذشت، عفو عمومي كردن .

amnion

(amnia، amnions. pl) (تش. - ج. ش. ) مشيمه ، پرده ئ دور جنين .

amoeba

(amoebae، amoebas. pl) جانور تك سلولي، آميب.

amoebic

آميبي، وابسته به جانور تك سلولي.

amoeboid

آميبي شكل، مانند آميب.

amok

آدمكشي كردن ، لذت بردن از آدمكشي، مجنون ، شخص عصباني و ديوانه ، درحال جنون .

among

(=amongst) ميان ، درميان ، درزمره ئ، ازجمله .

amontillado

نوعي شراب تلخ و سفيد اسپانيائي.

amoral

غيراخلاقي، بدون احساس مسئوليت اخلاقي.

amorce

خرج باروت، چاشني.

amorist

عاشق، زن باز، عاشق پيشه .

amorous

عاشق، شيفته ، عاشقانه .

amorphous

بي شكل، بي نظم، بدون تقسيم بندي، غير متبلور، غير شفاف، ( زيست شناسي ) دارايساختمان غير مشخص.

amort

درحال مرگ ، راكد.

amortization

استهلاك ( سرمايه و غيره ).

amortize

كشتن ، بيحس كردن ، خراب كردن ، ( حق. ) بديگري واگذار كردن ، وقف كردن ، مستهلك كردن .

amount

مقدار.(vi) سرزدن ، بالغ شدن ، رسيدن ، (n) مبلغ، مقدار ميزان .

amour

عشق، محبت.

amour propre

(esteem =self) عزت نفس، شخصيت.

amperage

(برق ) شدت جريان برق، ميزان نيروي برق برحسب آمپر.

ampere

آمپر ( واحد شدت جريان برق ).

amph

پيشونديست بمعني ( از دو طرف) و (از دو نظر).

amphetamine

ماده اي بفرمول 3N1C9H كه بصورت بخور يا محلول بعنوان مسكن استعمال ميشود.

amphi

پيشونديست بمعني ( از دو طرف) و (از دو نظر).

amphibia

(ج. ش. ) ذوحياتين ، دوزيستيان .

amphibian

دوزيستان ، ذوحيات.

amphibiotic

وابسته به جانور دوزيستي.

amphibious

خاكي و آبي، دوجنسه ، ذوحياتين .

amphibole

نامفهوم، دوپهلو.

amphibology

ابهام، سخن دوپهلو، ايهام.

amphibrach

(بديع) شعر و نثري مركب از يك هجاي بلند بين دو هجاي كوچك (مثل amata) و يا يك هجايموكد بين دو هجاي غير موكد باشد.

amphimictic

مناسب براي توليد و تناسل و اختلاط نژاد.

amphimixis

تركيب نطفه ئ مرد و زن ، جفت گيري، مواقعه .

amphiploid

داراي حداقل كرموسوم ارثي.

amphistylar

داراي دو رديف ستون در طرفين يا در جلو و عقب ساختمان .

amphitheater

آمفي تئاتر، سالن ، تالار.

amphoteric

بي تفاوت، داراي خواص متضاد، (ش. ) داراي خاصيت اسيد و قليا، داراي برق مثبت و منفي.

ample

فراخ، پهناور، وسيع، فراوان ، مفصل، پر، بيش از اندازه .

ampleness

فراخي، فراواني.

amplification

بسط، توسعه ، افزايش، تقويت.تقويت.

amplifier

تقويت كننده .نيروافزا، تقويت كننده ئ برق، بلند گو، فزونساز.

amplify

تقويت كردن .وسعت دادن ، بزرگ كردن ، مفصل كردن ، مفصل گفتن يا نوشتن ، ( برق ) افزودن ، بالابردن ، بزرگ شدن ، تقويت كردن ( صدا ).

amplitude

فزوني، دامنه ، فراخي، فراواني، استعداد، ميدان نوسان ، فاصله ئ زياد، دامنه ، بزرگي، درشتي، انباشتگي، سيري، كمال.دامنه .

amplitude modulation

(am) تلفيق دامنه ائي.

amply

بطور فراوان ، بطور بيش از حد.

ampoule

آمپول.

ampul

آمپول.

amputate

بريدن ، جدا كردن ، زدن ، قطع اندام كردن .

amputation

قطع عضوي از بدن .

amputator

قطع كننده ( پا يادست ).

amputee

آدمي كه دست يا پا و يا عضو ديگرش قطع شده باشد.

amuck

(=amok) يك نوع جنون دراثر مرض مالاريا كه منجر به خودكشي ميشود، ديوانگي.

amulet

طلسم، دوا يا چيزي كه براي شكستن جادو و طلسم بكار ميرود.

amuse

سرگرم كردن ، مشغول كردن ، تفريح دادن ، جذب كردن ، مات و متحير كردن .

amusement

سرگرمي، تفريح، گيجي، گمراهي، فريب خوردگي، پذيرائي، نمايش.

amyloid

نشاسته اي ( غذا )، هيدرات سلولز ژلاتيني.

amylose

(ش. ) ماده ئ قندي كه داخل ذرات نشاسته اي را تشكيل ميدهد، موادي كه از تجزيه ئ نشاسته بدست ميايند بفرمول X(O501C6H)، دكسترين .

amylum

نشاسته .

an

يك ، حرف a در جلو حروف صدادار و جلو حرف H بصورت an استعمال ميشود.

ana

(.adv) ( درنسخه نويسي ) از هر كدام بمقدار مساوي، (anas، ana. pl) (.n) مجموعه يا گلچيني از گفته ها و اقوال يك شخص، منتخبات، اطلاعات سودمند.

anabaptist

فرقه اي از پروتستان ها.

anabiosis

زنده سازي، تجديد.

anabiotic

محرك ، نيروبخش.

anachronic

(anachronous and =anachronistic) نابهنگام، بيمورد( از نظر تاريخ وقوع ).

anachronism

بيموردي، (درتاريخ نويسي) اشتباه در ترتيب حقيقي وقايع و ظهور اشخاص، نابهنگامي.

anachronistic

(anachronous and =anachronic) نابهنگام، بيمورد( از نظر تاريخ وقوع ).

anachronous

(anachronic and =anachronistic) نابهنگام، بيمورد( از نظر تاريخ وقوع ).

anaclitic

متعلق به ، متكي به .

anaconda

(ج. ش. ) يك نوع مار بزرگ سيلاني، نوعي مار ياافعي آمريكاي جنوبي.

anacreontic

وابسته به اناكريان شاعر يوناني، شعر بزمي.

anadem

تاج گل، گردن بند، طوق، حلقه گل، سربند، گيس بند.

anaemia

كم خوني.

anaerobe

موجود غير هوازي.

anaerobic

زنده و فعال بدون هوا و اكسيژن ، ناهوازي.

anaesthesia

حسگير، بيهوشي، بي حسي، داروي بيهوشي.

anaesthetic

حسگير، بيهوشي، بي حسي، داروي بيهوشي.

anaglyph

حجاري برجسته ، تزئينات برجسته .

anagoge

تعالي روحي، بزرگي معنوي، ارتقائ فكر بعالم علوي، تفسير روحاني و صوفيانه ئ مطالبمذهبي.

anagogic

وابسته بتعالي روحي.

anagogical

وابسته بتعالي روحي.

anagogy

تعالي روحي، بزرگي معنوي، ارتقائ فكر بعالم علوي، تفسير روحاني و صوفيانه ئ مطالبمذهبي.

anagram

قلب، تحريف، ( بديع ) مقلوب، تشكيل لغت يا جمله اي از درهم ريختن كلمات يا لغاتجمله ئ ديگر.

anagrammatic

وابسته به قلب و تحريف.

anagrammatical

وابسته به قلب و تحريف.

anagrammatize

تحريف كردن ، جابجا كردن ، قلب كردن .

anal

مربوط به مقعد، مجاور مقعد.

analects

گلچين ادبي، قطعات ادبي، منتخبات، جنگ .

analeptic

محرك روحي، نيروبخش رواني.

analgesia

(طب ) بي حسي نسبت بدرد، تخفيف درد.

analog computer

كامپيوتر قياسي.

analog data

داده قياسي.

analog

مانند، نظير، شباهت، شي قابل قياس، (فلسفه ) لغت متشابه .قياسي.

analog adder

افزايشگر قياسي.

analog channel

مجراي قياسي.

analog device

دستگاه قياسي.

analog digital

قياسي به رقمي.

analog signal

علامت قياسي.

analog transmission

مخابره قياسي.

analogical

قياسي، قابل قياس، داراي وجه تشابه .

analogist

قياس و استدلال كننده .

analogize

قياس كردن ، تشبيه كردن .

analogous

قابل قياس، مشابه .مانند، قابل مقايسه ، متشابه .

analogue

مانند، نظير، شباهت، شي قابل قياس، (فلسفه ) لغت متشابه .

analogy

قياس.(من. ) قياس، مقايسه ، شباهت، همانندي، ( ر. ) تناسب، توافق.

analphabet

بيسواد، حاكي از بيسوادي، بيسوادي.

analphabetic

بيسواد، وابسته به بيسوادي.

analyse

تجزيه كردن ، تحليل كردن ، ( مج. ) موشكافي كردن ، جداكردن ، جزئيات را مطالعه كردن ، پاره پاره كردن ، تشريح كردن ، ( ش. ) با تجزيه آزمايش كردن ، فرگشائي كردن .

analysis

تحليل، كاوش.(analyses. pl) جداگري، فرگشائي، تجزيه ، تحليل، استقرائ، شي تجزيه شده ، كتابيا موضوع تجزيه و تحليل شده ، ( ر. ) مشتق و تابع اوليه ، آناليز.

analyst

استاد تجزيه ، روانكاو، فرگشا.تخليل گر.

analytic

تحليلي.تجزيه اي، تحليلي، (من. ) مربوط به مكتب يا فلسفه ئ تحليلي، روانكاوي، قابل حلبطريق جبري.

analytic geometry

هندسه ئ تحليلي.

analytical

تجزيه اي، تحليلي، (من. ) مربوط به مكتب يا فلسفه ئ تحليلي، روانكاوي، قابل حلبطريق جبري.تحليلي.

analytical engine

ماشين تحليلي.

analytics

فرگشاشناسي، علم تجزيه و تحليل، ( ر. ) هندسه ئ تحليلي.

analyzable

قابل تجزيه و تحليل، فرگشاپذير.

analyzation

(=analysis).

analyze

تجزيه كردن ، تحليل كردن ، ( مج. ) موشكافي كردن ، جداكردن ، جزئيات را مطالعه كردن ، پاره پاره كردن ، تشريح كردن ، ( ش. ) با تجزيه آزمايش كردن ، فرگشائي كردن .تحليل كردن ، كاويدن .

analyzer

تحليل كننده .

anamnesis

يادآوري، خاطره .

anamorphic

تغيير شكل دهنده .

anapest

واحد شعري كه مركب از دو هجاي كوتاه و يك هجاي بلند باشد.

anaphora

(بديع ) تكرار يك يا چند عبارت متوالي.

anaphrodisia

كاهش شهوت، نقصان قوه ئ بائ، عنن ، داروهاي فلج كننده ئ اعضائ تناسلي.

anaphrodisiac

كاهنده شهوت.

anarch

شورشي، آشوب طلب.

anarchic

هرج و مرج، مربوط به آشفتگي اوضاع.

anarchical

هرج و مرج، مربوط به آشفتگي اوضاع.

anarchist

هرج و مرج طلب، آشوب طلب.

anarchistic

وابسته به هرج و مرج طلبي.

anarchy

بي قانوني، هرج و مرج، بي ترتيبي سياسي، بي نظمي، اغتشاش، خودسري مردم.

anasarca

(طب ) استسقائ عمومي يا لحمي بدن ، ورم تقريبا شديد، پشام.

anastigmat

عدسي غير استيگمات ( كروي ).

anastomose

بهم پيوستن ، جوش خوردن ( درمورد اعضائ بدن ).

anastomosis

(anastomoses. pl) هم دهاني، همدهانگري، بهم پيوستن ، تلاقي ( رگها و اعصاب ).

anastrophe

سخن وارونه ، قلب عبارت، كلمات مقلوب، تعويض كلمات يك عبارت.

anathema

هرچيزي كه مورد لعن واقع شود، لعنت و تكفير، مرتد شناخته شده از طرف روحانيون .

anathematize

نفرين كردن ، لعنت كردن ، نفرين شدن .

anatomic

تشريحي، وابسته به كالبد شناسي.

anatomical

تشريحي، وابسته به كالبد شناسي.

anatomist

متخصص علم تشريح، تشريح كننده ، كالبد شناس.

anatomize

كالبد شناسي كردن ، تشريح كردن ، قطعه قطعه كردن ، تجزيه كردن .

anatomy

تشريح، ساختمان ، استخوان بندي، تجزيه ، مبحث تشريح، كالبدشناسي.

ancestor

نيا، جد.نيا( جمع نياكان )، جد، اجداد.

ancestral

نيائي، اجدادي.

ancestress

جده .

ancestry

دودمان ، تبار.

anchor

(.n) لنگر، لنگر كشتي. (.vi and. vt) لنگر انداختن ، (مج. ) محكم شدن ، بالنگر بستن يانگاه داشتن .

anchorage

لنگرگاه ، لنگراندازي، باج لنگرگاه .

anchoress

زن گوشه نشين ، زن عزلت گزين ، راهبه .

anchorite

(=anchret) گوشه نشين ، زاهد، خلوت نشين ، راهب.

anchovy

(anchovy، anchovies. pl) (ج. ش. ) ماهي كولي.

ancient

باستاني، ديرينه ، قديمي، كهن ، كهنه ، پير.

ancientry

كهنگي، عهد قديم.

ancilla

(ancillae. pl) پيشخدمت زن ، كلفت، خادمه .

ancillary

فرعي، معين ، كمك ، دستيار، تابع، مستخدم بومي، مربوط به كلفت.فرعي، كمكي.

ancress

زن گوشه نشين ، زن عزلت گزين ، راهبه .

and

و، ضرب منطقي.و ( حرف ربط ).

and gate

دريچه و.

andante

(مو. ) نسبتا ملايم ( نواخته شود )، نسبتا آهسته ، بارامي، بملايمت.

andiron

سه پايه ، پيش بخاري، سه پايه اي كه كنار بخاري مي گذاشتند.

androgen

هورمون هاي جنسي كه باعث ايجاد صفات ثانويه جنسي در مرد ( مثل ريش و صدا) مي شوند.

androgynous

دوجنسه ، هم زن و هم مرد.

androgyny

وجود دو حالت زنانگي و مردانگي توام، دوجنسي، خنثي.

andromache

(افسانه ئ يونان ) زن هكتور ( Hector).

andromeda

شاهزاده خانم حبشه اي كه بوسيله پرسوس ( perseus) از دست غولي نجات يافت و زن او شد، (نج. ) منظومه فلكي مرآه المسلسله .

anecdotage

داستان ، مجموع حكايات، پير مرد پرگو.

anecdotal

حكايتي، حديثي.

anecdote

حكايت، قصه ئ كوتاه ، امثال، ضرب المثل.

anechoic

بدون انعكاس، ناپژواك .

anele

تدهين يا روغن مالي كردن .

anemia

( طب ) كم خوني، فقرالدم.

anemic

كم خون ، ضعيف.

anemograph

بادنگار.

anemometer

بادسنج.

anemometry

باسنجي.

anemone

شقايق نعمان ، لاله ئ نعمان ، رنگ قرمز مايل به آبي.

anemophilous

(گ . ش. ) لقاح شونده در اثر باد.

anent

همراهي ( با)، در مشاركت با، مربوط به ، دراطراف.

anesthesia

بيهوشي، هوش بري.

anesthesiologist

(=anesthetist) ويژه گر هوش بري.

anesthesiology

هوش برشناسي، علم بي هوشي، مبحث بي هوشي ( در طب ).

anesthetic

بيهوشانه ، داروي بي هوشي، بي هوش كننده ، كم كننده ئ حس.

anesthetist

ويژه گر هوش بري، پزشك متخصص بيهوشي و بي حسي.

anesthetize

بي هوش كردن .

anew

از نو، دوباره ، بطرز نوين ، از سر.

anfractuosity

پيچيدگي، پيچ و خم، ابهام.

anfractuous

مارپيچي، پرپيچ و خم.

angary

حق كشور متحارب براي استفاده از اموال كشور بيطرف.

angel

فرشته ، مالك .

angelfish

(ج. ش. ) نوعي كوسه ماهي.

angelic

فرشته اي، وابسته به فرشته .

angelical

فرشته اي، وابسته به فرشته .

anger

برآشفتگي، خشم، غضب، خشمگين كردن ، غضبناك كردن .

angina

( طب) گلودرد، ورم گلو، آنژين .

anginal

وابسته به گلودرد.

angiology

رگ شناسي، مطالعه عروق خوني و لنفي.

angle

گوشه ، زاويه ، كنج، قلاب ماهي گيري، باقلاب ماهي گرفتن ، ( مج. ) دام گستردن ، دسيسه كردن ، تيزي يا گوشه هر چيزي.زاويه .

angler

ماهي گير.

angleworm

(=earthworm) (ج. ش. ) كرم خاكي.

anglian

مربوط به نژاد ( انگل هاي ) انگلستان ، زبان قوم انگل ها.

anglican

وابسته بكليساي انگليس.

anglicanism

اصول و انتقادات كليساي انگليس.

anglicism

اصطلاح زبان انگليسي، انگليسي مابي.

anglicist

متخصص اصطلاحات و قواعد زبان انگليسي.

anglicization

انگليسي مابي، انگليسي منشي، اتصاف بصفات و خصوصيات انگليسي، تلفظ يا نوشتن بطرزانگليسي.

anglicize

باداب و رسوم انگليسي درآمدن ، انگليسي ماب شدن ، انگليسي ماب كردن ، بطرز انگليسيتلفظ كردن .

angling

ماهيگيري ( باقلاب ).

anglo

پيشوند به معني ( انگليسي) و ( مربوط به انگليس ).

anglo saxon

انگلوساكسن ، نژاد انگليسي و ساكنسوني.

anglophile

انگليسي دوست، طرفدار انگليسها.

anglophobe

كسي كه از انگلستان بيم و تنفر دارد، بيمناك از انگلستان .

anglophobia

بيزاري و ترس از انگليسها.

angora

موي خرگوش يا مرغوز.

angora cat

(ج. ش. ) گربه ئ براق.

angora goat

(ج. ش. ) مرغوز.

angrily

از روي خشم.

angriness

غضبناكي.

angry

اوقات تلخ، رنجيده ، خشمناك ، دردناك ، قرمز شده ، ورمكرده ، دژم، برآشفته .

angst

احساس وحشت و نگراني، احساس بيم.

angstrom

آنگستروم.واحد اندازه گيري طول امواج ( نور و راديو ).

anguish

دلتنگي، اضطراب، غم و اندوه ، دلتنگ كردن ، غمگين شدن ، نگران شدن ، نگران كردن .

anguished

مضطرب، نگران .

angular

زاويه اي، گوشه دار.گوشه دار، گوشه اي، (مج. ) لاغر، زاويه اي.

angularity

گوشه داري، زاويه داري، لاغري، تندي.

angulate

گوشه دار، گوشه اي.

angulation

زاويه داري.

anhydrous

(ش. ) بي آب.

ani

(ج. ش. ) پرندگان سياهي از خانواده ئ فاخته .

anile

پيرزنانه ، عجوزه ، ضعيف.

aniline dye

رنگ انيلين .

animadversion

قوه ئ ادراك ، ملاحظه ، مراقبت، مشاهده ، اعتراض، تذكر و اعلام خطر، انتقاد.

animadvert

خرده گرفتن ، اعتراض كردن ، متوجه شدن ، تعيين تقصير و مجازات( بوسيله ئ دادگاه )نمودن .

animal

جانور، حيوان ، حيواني، جانوري، مربوط به روح و جان يا اراده ، حس و حركت.

animal husbandry

دام پروري.

animalcular

وابسته به جانوران ذره بيني.

animalcule

(animalcula and animalcules. pl) جانور كوچك ، حيوانك .

animalculum

(animalcula and animalcules. pl) جانور كوچك ، حيوانك .

animalism

عالم حيواني، نفس پرستي، اعتقاد باين كه انسان جانوري بيش نيست.

animalist

پيكرنماي جانوران ، نقاش جانور، مصور حيوانات، معتقد به حيوان صفتي انسان .

animality

طبيعت حيواني، زندگي جانوران ، حيوانيت.

animalization

تبديل به حيوان ، واجد صفات حيواني، وجود مواد حيواني.

animalize

جانور (خوي ) نمودن ، حيواني كردن ، شهواني كردن .

animate

سرزنده ، باروح، جاندار، روح دادن ، زندگي بخشيدن ، تحريك و تشجيع كردن ، جان دادن به .

animated

باروح، سرزنده .

animated cartoon

فيلم هاي نقاشي شده ، فيلم هاي ميكي موس.

animation

جان بخشي، انگيزش، تحريك ، سرزندگي.

animator

روح بخش، جان دهنده ، رونق دهنده ، تهيه كننده ئ فيلمهاي كارتون .

animism

جان گرائي، همزاد گرائي، اعتقاد باينكه روح اساس زندگي است، اعتقاد باينكه ارواحمجرد وجود دارند، اعتقاد بعالم روح و تجسم ارواح مردگان .

animistic

وابسته به جان گرائي يا همزادگرائي.

animosity

دشمني، عداوت، شهامت، جسارت، كينه .

animus

اراده ، قصد، نيت، روح دشمني و غرض، عناد.

anise

(گ . ش. ) باديان رومي، انيسون .

aniseed

تخم باديان رومي كه بصورت ادويه بكار ميرود.

anisette

عرق باديان .

anisometric

داراي قسمت هاي غير متقارن .

ankle

قوزك ، قوزك پا.

anklebone

استخوان قوزك ، كعب.

anklet

خلخال، پابند، غل و زنجير براي بستن پا.

anlage

(anlages and anlagen. pl) اساس و پايه ئ رشد بعدي، قسمت كوچكي كه بعدا رشد نموده وبزرگ ميشود، زائده .

annalist

وقايع نگار، تاريخچه نويس.

annals

تاريخچه ، وقايع ساليانه ، سالنامه ، اخبار سال، برنامه ساليانه ئ عشائ رباني.

anneal

گرم كردن ، پختن ( آجر)، حرارت زياد دادن و بعد سرد كردن ( فلزات )، ( مج. ) سخت وسفت كردن ، بادوام نمودن .

annex

پيوستن ، ضميمه كردن ، ضميمه ، پيوست، پيوستن ، ضميمه سازي.

annexation

پيوست، ضميمه سازي، انضمام.

annihilate

نابود كردن ، از بين بردن ، خنثي نمودن .

annihilation

نابودي.

annihilator

نابود كننده ، از بين برنده .

anniversary

سوگواري ساليانه ، جشن ساليانه عروسي، مجلس يادبود يا جشن ساليانه ، جشن يادگاري.

anno domini

بعد از ميلاد مسيح، ميلادي.

anno hegirae

برطبق سال هجري، مطابق تقويم هجري.

annotate

حاشيه نوشتن .حاشيه نوشتن ، يادداشت نوشتن ، تفسير نوشتن ، ( باon ياup) تفسير كردن .

annotation

حاشيه نويسي.يادداشت ( درحاشيه )، حاشيه نويسي، تفسير.

announce

آگهي دادن ، اعلان كردن ، اخطار كردن ، خبر دادن ، انتشاردادن ، آشكاركردن ، مدرك دادن .

announcement

آگهي، اعلان ، خبر.

announcer

اعلان كننده ، گوينده .

annoy

دلخوركردن ، آزردن ، رنجاندن ، اذيت كردن ، بستوه آوردن ، خشمگين كردن ، تحريك كردن ، مزاحم شدن .

annoyance

دلخوري، آزار، اذيت، ممانعت، آزردگي، رنجش.

annoyer

آزار دهنده .

annoying

رنجش آور.

annual

ساليانه ، يك ساله .

annuitant

حقوق بگير، وظيفه خور.

annuity

حقوق يا مقرري ساليانه ، گذراند.

annul

لغو كردن ، باطل كردن ، خنثي كردن .

annular

حلقه مانند، حلقوي، (فيزيك ) وسائل و ابزار حلقه دار، داراي علائم و اشكال حلقوي.

annular eclipse

خسوف ناقص.

annulate

حلقوي، حلقه دار.

annulated

حلقوي، حلقه دار.

annulation

تشكيل حلقه ، ( حق. ) فسخ، الغائ.

annulment

الغائ، فسخ، ابطال.

annulus

(annuluses and annuli. pl) ( هند. ) دايره اي كه بوسيله ئ گردش يك دايره ورائ محيط خودتشكيل گردد، فضاي بين دواير متحد المركز، حلقه ، حلقوي.

annunciation

آگهي، اعلام، بشارت، ( باحرف بزرگ ) عيد تبشير ( عيد مارس مسيحيان ).

annunciator

مبشر، اعلام كننده .

annunciatory

بشارتي.

anode

قطب مثبت، آنود.( برق ) قطب مثبت ( در پيل الكتريكي )، الكترود مثبت يا آند.

anodize

بصورت قطب مثبت در آوردن .

anodyne

آرام كننده ، تسكين دهنده ، مسكن ، دواي مسكن .

anoint

روغن مالي كردن ، تدهين كردن .

anointment

پماد مالي، روغن مالي، تدهين ، تقديس با روغن مقدس.

anomalous

غير عادي، خارج از رسم، بيمورد، مغاير، متناقض، بي شباهت، غير متشابه .

anomaly

خلاف قاعده ، غير متعارف، بي ترتيب.

anomie

بي هنجاري، بي توجهي به اصول دين ، اعتقاد به بي نظمي.

anomy

بي هنجاري، بي توجهي به اصول دين ، اعتقاد به بي نظمي.

anon

بزودي، فورا، چند لحظه بعد.

anonym

شخص بي نام، نويسنده ئ گمنام، نام عاريه .

anonyme

شخص بي نام، نويسنده ئ گمنام، نام عاريه .

anonymity

گمنامي، بينامي.

anonymous

بي نام، داراي نام مستعار، تخلصي، لاادري.

anopheles

(ج. ش. ) نوعي پشه از جنس انوفل (anopheles) كه ناقل ميكرب مالاريا ميباشد.

anorak

نوعي ژاكت باشلق دار مخصوص نواحي قطبي.

anorexia

(=anorexy) بي اشتهائي، كم اشتهائي.

anosmia

فقدان حس شامه ، نابويائي.

another

ديگر، ديگري، جدا، عليحده ، يكي ديگر، شخص ديگر.

another guess

نوعي ديگر، قسمتي ديگر.

anoxia

( طب ) كمبود اكسيژن .

anserine

غازي شكل، مثل غاز، (مج. ) كودن .

answer

پاسخ، پاسخ دادن .(.vt) پاسخ دادن ، جواب دادن ، از عهده برآمدن ، ضمانت كردن ، دفاع كردن (از)، جوابگو شدن ، بكار آمدن ، بكاررفتن ، بدرد خوردن ، مطابق بودن ( با )، جواب احتياج را دادن (.n) جواب، پاسخ، دفاع.

answerable

مسئول، ملتزم، ضامن ، جوابگو، پاسخ دار، جواب دار.

answerback

پاسخ برگشتي، در پاسخ.

ant

(.n) مورچه ، مور. (.pref -ant) پيشونديست بمعني >ضد< و >مخالف< و >درعوض < و >بجاي < و غيره .

antacid

دواي ضد ترشي معده ، ضد اسيد معده .

antaeus

( افسانه ئ يونان ) پهلوان غول آساي ليبي كه پسر زمين بود.

antagonism

مخالفت، خصومت، هم آوري، اصل مخالف.

antagonist

هم آورد، مخالف، ضد، رقيب، دشمن .

antagonistic

مخالفت آميز، خصومتآميز، رقابت آميز.

antagonize

مخالف كردن ، دشمن كردن .

antarctic

مربوط به قطب جنوب، قطب جنوبي، قطب جنوب.

antarctic circle

مدار قطب جنوب.

ante

(.vi and. vt) بالا بردن ، نشان دادن ، توپ زدن . (.pref -ante) پيشوندي است بمعني - پيش - و - قبل از- و - درجلو-.

anteater

(ج. ش. ) جانور پستاندار مورچه خوار، آردوارك ، پرنده ئ مورچه خوار.

antebellum

قبل از جنگ ، قبل از جنگ داخلي آمريكا.

antecede

سابق يا اسبق بودن ، (از لحاظ مكان و زمان و مقام) برتري جستن ، پيش رفتن ، جلوترآمدن .

antecedence

پيشي، پيشروي، تقدم، سبقت.تقدم، پيشي.

antecedent

پيشين ، پيشي، سابق، مقدم، مقدمه ، سابقه ، (د. ) مرجع ضمير، دودمان ، تبار.مقدم، پيشين .

antecessor

پيشرو، مقدم.

antechamber

اطاق كفش كن ، پيش اطاقي.

antechoir

جايگاه مخصوص روحانيون و سرايندگان در كليسا.

antedate

پيش از تاريخ حقيقي تاريخ گذاشتن ، پيش بودن (از)، منتظربودن ، پيش بيني كردن ، جلوانداختن ، سبقت.

antediluvian

وابسته به پيش از طوفان ، پيش از طوفان نوح، آدم كهن سال، آدم كهنه پرست.

antelope

(antelopes، antelope. pl) بزكوهي.

antemeridiem

(.M. A =) قبل از ظهر ( مخفف آن . M. A است ).

antemortem

قبل از مرگ ، مرگ زود رسيده .

antenatal

مربوط به قبل از تولد، قبل از ولادتي.

antenna

آنتن ، موج گير.(antennas، antennae. pl) شاخك ، (در بيسيم ) موج گير، آنتن .

anter

دخمه ، غار، سردابه .

anterior

جلو(ي)، قدامي.

anteroom

اطاق انتظار، كفش كن .

anth

(.pref -anth، -ant، -anti) پيشوندهائيست بمعني >ضد< و >مخالف< و >درعوض < و>بجاي < و غيره مثل ANTIchrist.

anthelmintic

كرم كش، دافع كرم روده ، مربوط بداروي ضد كرم.

anthem

سرود، سرودي كه دسته جمعي در كليسا ميخوانند.

anther

(گ . ش. ) بساك .

antheridium

(antheridia. pl) عضو تناسلي نر در نهانزادان ، بساك .

anthesis

(گ . ش. ) شكوفان ، غرق شكوفه ، عمل شكفتن غنچه .

anthill

مورتپه ، خاكريزي كه مور هنگام لانه سازي در اطراف لانه خود ايجاد ميكند.

anthologist

جنگ نگار، متخصص و متبحر در گلچين قطعات ادبي.

anthologize

گلچين ادبي جمع كردن .

anthology

گلچين ادبي، منتخبات نظم و نثر، جنگ .

anthophagous

تغذيه شده با گل، تغذيه كننده از شهد گل.

anthracite

ذغال سنگ خشك و خالص، آنتراسيت.

anthrax

( طب ) سياه زخم، نوعي سنگ ياقوت.

anthrop

( anthropo =) پيشوند بمعاني > انسان < و > جنس انسان <.

anthropic

( زيست شناسي ) مربوط به دوران پيدايش انسان .

anthropo

( anthrop =) پيشوند بمعاني > انسان < و > جنس انسان <.

anthropocentric

معتقد باينكه انسان اشرف مخلوقات و مركز ثقل موجودات است.

anthropogenesis

مبحث پيدايش و تكامل بشر.

anthropogenic

مربوط به پيدايش و تكامل انسان ، مربوط به برخورد و تماس بشر با طبيعت.

anthropography

علم ساختمان بدن انسان ، رشته اي از علم انسان شناسي كه درباره تاثير اوضاعجغرافيائي بر روي نژادها صحبت ميكند، نژاد شناسي.

anthropoid

ميمون آدم نما، شبه انسان .

anthropological

وابسته بانسان شناسي، مربوط بطبيعت انساني.

anthropologist

انسان شناس.

anthropology

علم انسان شناسي، مبحث روابط انسان با خدا.

anthropometric

وابسته به مبحث اندازه گيري بدن انسان .

anthropometry

مبحث سنجش و اندازه گيري بدن انسان .

anthropomorphic

شبيه انسان ، داراي شكل انسان .

anthropomorphism

قائل شدن جنبه انساني براي خدا، تصور شخصيت انساني براي چيزي.

anthropomorphize

جنبه انساني براي خدا قائل شدن .

anthropopathism

اعتقاد به وجود روح انساني در اشيائ و موجودات.

anthropophagous

مربوط به آدم خواري، تغذيه كننده از گوشت انسان .

anthropophagus

(anthropophagi. pl) آدم خوار، وحشي.

anthropophagy

آدم خواري.

anthroposophy

علم شناسائي طبيعت و ماهيت انساني.

anti

(.n) (antis. pl) پاد، مخالف، عليه ، ضد، (.pref -anth، -ant، -anti) پيشوندهائيستبمعني >ضد< و >مخالف< و >درعوض < و >بجاي < و غيره مثل ANTIchrist.

anti federalist

اشخاصي كه درسال - مخالف اساس حكومت آمريكا بودند ( مخفف آن EandA است ).

anti semite

ضد يهود، مخالف اقوام سامي.

anti semitic

ضد يهودي.

anti semitism

مخالف با يهوديان .

anti sepsis

( طب ) جلوگيري از رشد و ازدياد ميكربها در اثر مواد ضدعفوني.

antiaircraft

ضد هوابرد، ضد حملات هوائي، اسلحه ضد هوائي.

antibiosis

(زيست شناسي) تضاد بين دو موجود زنده كوچك كه بيش از يكي از آنها در محيط باقي نميماند، تضاد بين يك ميكرب و فرآورده ئ ميكرب ديگر كه باعث از بين رفتن ميكرب اوليميشود.

antibiotic

پادزي، مانع ايجاد لطمه بزندگي، جلوگيري كننده از صدمه به حيات، مربوط به آنتي آنتي بيوزيس، ماده اي كه از بعضي موجودات ذره بيني بدست ميايد و باعث كشتن ميكربهاي ديگر ميشود.

antibody

پادتن .

antic

غريب و عجيب، بي تناسب، مسخره ، وضع غريب و مضحك .

anticatalyst

ماده اي كه موجب وقفه ئ واكنشهاي حياتي موجود ميشود، پاد فروگشا.

anticathode

(ش. ) آنود، قطب مثبت برق، صفحه ئ پلاتين يا تنگستن دو لوله ئ اشعه ئ مجهول.

antichrist

ضد مسيح، دجال.

anticipant

منتظر، اميدوار، آبستن ، باردار، پيش بيني كننده .

anticipate

پيش بيني كردن ، انتظار داشتن ، پيشدستي كردن ، جلوانداختن ، پيش گرفتن بر، سبقت جستن بر.

anticipation

پيش بيني، انتظار، سبقت، وقوع قبل از موعد مقرر، پيشدستي.

anticipative

داراي قدرت پيشگوئي، درحالت انتظار.

anticipator

پيش بيني كننده ، منتظر.

anticlimactic

پاداوجي، مربوط به بيان قهقرائي، خلاف انتظاري.

anticlimax

پاداوج، بيان قهقرائي (مثل > زنم مرد، مالم را بردند و سگم هم گم شد< )، بياني كه هرچه پيش مي رود اهميتش كمتر ميشود، بيان قهقرائي نمودن .

anticline

چين طاقي، تاقديس.

anticoagulant

پادبند، ( طب ) مانع انعقاد خون ، داروي ضد انعقاد خون .

anticyclone

واچرخه ، گردباد هوائي.

antidotal

پادزهري، داراي خاصيت پادزهري.

antidote

ترياق، پادزهر، ضد سم، پازهر.

antifreeze

ماده ئ ضد يخ، ضد يخ.

antigen

پادزا، ماده اي كه در بدن ايجاد عكسالعمل عليه خودش ميكند، مواد توليد كننده ئ پادتن ، پادگن .

antigone

(افسانه ئ يونان )دختري كه همراه پدر نابيناي خود به آتيكا رفت و تا زمان مرگ پدرش اورا خدمت كرد، ( مج. ) نونه ئ زن فداكار و با تقوا.

antihelix

( تش. ) برآمدگي قسمت غضروفي خارج گوش.

antihistamine

( طب ) موادي كه براي درمان حساسيت بكار رفته و باعث خنثي كردن اثر هيستامين دربافت ها مي شوند.

antiknock

روغن موتور، ضد ضربه .

antilogarithm

(ر. ) متمم لگاريتم، جيب وظل، متمم جيب.

antimacassar

رويه ئ صندلي، روكش مبل و صندلي.

antimagnetic

ضد مغناطيسي.

antimalarial

داروي مربوط بدرمان مالاريا، داروي ضد مالاريا.

antimatter

پادماده ، جسمي كه حاوي ماده ئ ضد خود نيز باشد مثل ضدالكترون بجاي الكترون .

antimicrobial

ضدميكربي.

antimissile missile

موشك ضد موشك ، پاد پرتابه .

antimony

سنگ سرمه ، توتياي معدني، آنتيمون .

antineuritic

(طب ) برضد آماس عصب، مخاف آماس عصبي.

antinomian

مخالفين اصول اخلاقي فرقه اي از مسيحيان كه مخالف مراعات اصول اخلاقي بودند و اعتقادداشتند كه خداوند در همه حال نسبت به مسيحيان لطف دارد.

antinomy

تناقض دو قانون يا دو اصل، اظهار مخالف.

antiparalytic

( طب ) ضد فلج، داروي ضد فلج، فلج بر.

antipasto

غذاي اشتهاآور، مشتهي.

antipathetic

فاقد تمايل.

antipathy

احساس مخالف، ناسازگاري، انزجار.

antiperiodic

( طب ) جلوگيري كننده از نوبت و دوره ئ امراض.

antiphon

سرودي كه بوسيله سرايندگان كليسا در جواب دسته ئ ديگر خوانده ميشود، سرود برگردان .

antiphony

انعكاس يا جواب سرود و موسيقي، تهليل خواني، سرود تهليلي، جواب.

antipodal

مربوط به ساكنين ينگي دنيا، واقع در طرف مقابل زمين ، مستقيما، مخالف، متقاطر.

antipode

(antipodes. pl) نقطه ئ مقابل يا متقاطر.

antiquarian

باستاني، وابسته بقديم، عتيقه شناس.

antiquated

كهنه ، منسوخ، متروك ، قديمي.

antique

كهنه ، عتيقه ، باستاني.

antiquity

عهد عتيق، روزگار باستان ، قدمت.

antiseptic

دواي ضد عفوني، گندزدا، ضدعفوني، تميز و پاكيزه ، مشخص، پلشت بر، جداگانه ، پادگند.

antiserum

سرم حاوي پادتن .

antislavery

مخالف بردگي.

antisocial

مخالف اصول اجتماعي، مخالف اجتماع، مخل اجتماع، دشمن جامعه .

antispasmodic

( طب ) ضد انقباض و تشنج، ضد اختلاج.

antistrophe

(در تراژديهاي يوناني) حركت از چپ براست نمايشگران هنگام آواز دسته جمعي، صنعتتجنيس.

antisubmarine

ضد زيردريائي، مخرب زيردريائي.

antitank

ضد تانك .

antithesis

(antitheses. pl) پادگذاره ، ضد و نقيض، تضاد، تناقض.

antithetic

پادگذاره اي، داراي ضد و نقيض، متضاد.

antithetical

پادگذاره اي، داراي ضد و نقيض، متضاد.

antithyroid

ماده متعادل كننده ئ غدد درقي، ضد غده ئ درقي.

antitoxic

ضدسم، ضدزهر.

antitoxin

ماده ئ ضدسم، ضد زهرابه ، دفع سم.

antitrust

مخالف تشكيل ( تراست ) يا اتحاديه هاي بزرگ صنايع.

antitussive

ضد سرفه ، آرام كننده ئ سرفه .

antitype

پادگونه ، نمونه يا مصداق چيزي، نوع متقابل.

antivenin

ماده ئ ضدسم.

antivitamin

ماده ئ ضدويتامين ، ماده اي كه ويتامين ها را خنثي ميكند.

antler

شاخ گوزن ، شاخ فرعي، انشعاب شاخ.

antonym

كلمه ئ متضاد، ضد و نقيض، متضاد.

antonymous

وابسته بكلمه متضاد.

antrorse

خميده بجلو يا متمايل ببالا.

antrum

غار بزرگ ، مغاره ، ( طب ) حفره هاي بدن .

anuresis

( طب ) فقدان قدرت دفع ادرار، شاش بند.

anuria

نقص در ترشح ادرار، قطع ادرار، قطع ترشح.

anurous

بي دم، فاقد دم.

anus

مقعد، بن ، نشين ، سوراخ كون .

anvil

سندان ، روي سندان كوبيدن ، استخوان سنداني.

anxiety

آرنگ ، تشويش، دل واپسي، اضطراب، انديشه ، اشتياق، نگراني.

anxious

دلواپس، آرزومند، مشتاق، انديشناك ، بيم ناك .

anxiously

بطورنگران ، مشتاقانه .

any

چه ، كدام، چقدر، ( درجمع ) ( در پرسش ) چه نوع، چقدر، هيچ، ( در جمله ئ مثبت ) هر، ازنوع، هيچ نوع، هيچگونه ، هيچ.

anybody

( در جمله ئ منفي و پرسش ) هيچ كس، كسي ( در جمله ئ مثبت ) هركجا، كسي.

anyhow

بهرحال، در هر صورت، بهرجهت، بنوعي.

anymore

بيش از اين ها، ديگر.

anyone

هركس، هرچيز، هرشخص معين .

anyplace

هرجا، هركس.

anything

هرچيز، هركار، همه كار(در جمله ئ مثبت) چيزي، (در پرسش و نفي) هيچ چيز، هيچكار، بهراندازه ، بهرمقدار.

anyway

در هرصورت، بهرحال.

anywhere

هركجا، هر جا.

anywhy

بهربهانه ، بهرجهت.

anywise

بهيچ وجه ، هيچ، ابدا.

aorta

(aortae، aortas. pl) ( تش. ) آئورت، شريان بزرگ ، شاهرگ .

aortal

وابسته بشاهرگ .

aortic

وابسته بشاهرگ .

apace

سريعا، باتندي، باشتاب، بيدرنگ ، باسرعت زياد.

apache

(apaches، apache. pl) دزد، يكي از قبايل سرخ پوست آمريكا.

apanage

امتيازات و اموالي كه بفرزند ارشد (شاهزاده ) اختصاص داشت، ايالت، حوزه ، درآمداتفاقي، تابع، متعلفات، بخشش، وقف، (احق. ) مستمري.

aparejo

نوعي پالان چرمي يا پارچه اي.

apart

جدا، كنار، سوا، مجزا، غيرهمفكر.

apartfrom

مجزا از، سوا از.

apartheid

نفاق و جدائي بين سياه پوستان و سفيد پوستان آفريقاي جنوبي.

apartment

آپارتمان .

apartment building

ساختمان آپارتماني ( كه house apartment نيز گفته ميشود ).

apartmental

آپارتماني.

apathetic

بي احساس، بي تفاوت، بي روح.

apathy

بي حسي، بي عاطفگي، خون سردي، بي علاقگي.

ape

ميمون ، بوزينه .

apeak

(د. ن . ) راست، ( بطور) عمودي، قائم، بحالت عمودي.

apelike

ميمون مانند.

apercu

(apercus. pl) خلاصه ، مختصر، موجز.

aperient

(طب) ملين ، مسهل، داروي ملين .

aperiodic

نادوره اي.نامنظم، غيرمداوم، غير نوساني.

aperitif

نوشابه ئ الكلي كه بعنوان محرك اشتها قبل از غذا مينوشند.

aperture

روزنه .دهانه يا سوراخ، روزنه ، گشادگي.

apetalous

(گ . ش. ) بي گلبرگ .

apex

اوج، نوك .(apices and apexes. pl) نوك ، سر، راس زاويه ، تارك .

aphasia

(طب ) عدم قدرت تكلم ( در نتيجه ضايعات دماغي )، آفازي.

aphid

(ج. ش. ) شته ، شپشه .

aphis

شپشك گياهي، يك نوع شته (lice plant).

aphonia

فقدان صدا يا خفگي آن بعلت فلج تارهاي صوتي.

aphorism

سخن كوتاه ، كلام موجز، پند، كلمات قصار، پند و موعظه .

aphorist

موجز نويس، پند نويس.

aphoristic

وابسته به موجز نويسي يا پند نويسي.

aphorize

كلمات قصار گفتن ، پند گفتن ، كوتاه و موجز نوشتن .

aphotic

تاريك ، بي فروغ.

aphrodisiac

مقوي بائ، داروي مقوي غرائز جنسي.

aphrodite

الهه ئ عشق و زيبائي، ونوس يوناني.

aphyllous

(گ . ش. ) بي شاخ و برگ ، برهنه ، بي برگ .

apian

وابسته به زنبور عسل يا مگس.

apiarian

مربوط به پرورش زنبور عسل.

apiarist

پرورش دهنده ئ زنبور عسل.

apiary

كندو، كندوي عسل.

apical

مربوط به نوك يا راس زاويه .

apiculate

نوك دار، تيز.

apicultural

مربوط به پرورش و نگهداري زنبور عسل.

apiculture

پرورش زنبور عسل.

apiece

براي هرشخص، هرچيز، هريك ، هركدام.

apis

گاو مقدس مصريان قديم.

apish

بوزينه صفت، نادان ، حيله گر.

apivorous

(ج. ش. ) زنبورخوار، تغذيه كننده از زنبور عسل.

apl language

زبان اي پي ال.

aplacental

فاقد جفت جنين .

aplomb

حالت عمودي، ( مج. ) اطمينان بخود، اعتماد بنفس.

apocalypse

كتاب مكاشفات يوحنا، مكاشفه ، الهام.

apocalyptic

وابسته به كتاب مكاشفات يوحنا.

apocalyptical

وابسته به كتاب مكاشفات يوحنا.

apocalyptist

كاشف مجهولات، متخصص در تفسير مكاشفات يوحنا.

apocrypha

كتاب مشكوكي كه راجع بزندگي عيسي ودين مسيح نوشته شده ، كتب كاذبه .

apocryphal

داراي اعتبار مشكوك ، ساختگي، جعلي.

apodeictic

(من. ) شامل يا مستلزم بيان حقيقت، قابل توضيح.

apodictic

(من. ) شامل يا مستلزم بيان حقيقت، قابل توضيح.

apodosis

(د. ) مكمل جمله ئ شرطي، نتيجه جمله ئ شرطي.

apogamy

(گ . ش. ) رشد و نمو گياه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسي.

apogean

از زمين بالا آمده ، برآمده ، اوجي، ذروه اي.

apogee

( هن. ) اوج، نقطه ئ اوج، ذروه ، اعلي درجه ، نقطه ئ كمال.

apolitical

داراي شخصيت غير سياسي، بي علاقه بامور سياسي، غير سياسي.

apollo

( يونان قديم ) خداي آفتاب و زيبائي و شعر و موسيقي.

apollyon

شيطان ، مالك دوزخ.

apologetic

پوزش آميز، اعتذاري، دفاعي.

apologetics

مدافعه ئ استدلالي از مسيحيت.

apologia

دفاع، پوزش ادبي.

apologist

مدافع، پوزش خواه ، نويسنده ئ رساله ئ دفاعي.

apologize

پوزش خواستن ، معذرت خواستن ، عذر خواهي كردن .

apologizer

پوزشگر، معذرت خواه .

apologue

حكايت اخلاقي، داستان .

apology

پوزش، عذرخواهي ( رسمي )، اعتذار، مدافعه .

apomict

كسي يا چيزي كه بوسيله ئ تكثير بدون لقاح بوجود آمده باشد.

apomixis

تكثير بوسيله ئ بافتهاي تناسلي ولي بدون لقاح.

apophyseal

زائده اي.

apophysis

(apophyses. pl) ( تش. ) زائده ، برجستگي، غند.

apoplectic

(طب ) سكته اي، دچار سكته ، سكته آور.

apoplexy

سكته ، سكته ئ ناقص.

aport

روبه بندر، بسوي بندر، ( در كشتي ) بطرف چپ كشتي.

aposematic

قابل گوشزد، حاوي نكته ئ مهم و قابل گوشزد.

aposematically

بطور قابل گوشزد.

aposiopesis

قطع ناگهاني سخن ، وقفه ئ كلام ( بواسطه ئ ضربه ئ ناگهاني ).

apostasy

ارتداد، ترك آئين ، ترك عقيده ، برگشتگي از دين .

apostate

از دين برگشته ، مرتد.

apostatize

از دين برگشتن ، مرتد شدن .

aposteriori

(من. ) از معلول بعلت رسيده ، از مخلوق بخالق پي برده ، استنتاجي، استقرائي، با استدلال قياسي.

apostle

فرستاده ، رسول، پيغ�مبر، حواري، ( دركليسا) عاليترين مرجع روحاني.

apostolate

مقام يا شغل پاپ، رسالت، رهبري.

apostolic

رسالتي، وابسته به پاپ.

apostolic delegate

نمايندگي سياسي پاپ، سفيركبير پاپ.

apostrophe

آپوستروف.اپوستروف، علامت (') كه در موارد زير بكار ميرود، در مواقع حذف حرف يا بخشي از كلمه مثل s'it كه دراصل is it بوده است، در آخر اسم مضاف براي ثبوت مالكيتمثل book s'Ali، درجمع بستن اعداد يا حروف منفرد مثل s'S و s'7.

apostrophize

گريز زدن ، علامت (') گذاشتن .

apothecary

داروگر، داروساز، داروفروش.

apothegm

كلمات قصار، كلام موجز، امثال و حكم.

apotheosis

ستايش اغراق آميز، رهائي از زندگي خاكي وعروج باسمانها.

apotheosize

تكريم اغراق آميز نمودن ، بدرجه ئ خدائي پرستيدن .

appal

ترساندن ، وحشت زده شدن .

appall

ترساندن ، وحشت زده شدن .

appalling

ترسناك ، مخوف.

appanage

(=apanage).

apparatus

(apparatuses and apparatus. pl) اسباب، آلت، دستگاه ، لوازم، ماشين ، جهاز.

apparel

رخت، اسباب، آراستن ، پوشاندن ، جامه .

apparent

پيدا، آشكار، ظاهر، معلوم، وارث مسلم.

apparently

ظاهرا.

apparition

ظهور، خيال، روح، تجسم، شبح، منظر.

apparitor

فراش، شاطر، چاووش، مامور اجرائ.

appeal

درخواست، التماس، جذبه ، ( حق. ) استيناف.

appealability

قابليت استيناف.

appealable

قابل استيناف، قابل پژوهش خواهي.

appealer

استيناف دهنده .

appealing

جذاب، خوش آيند.

appear

ظاهرشدن ، پديدار شدن .

appearance

ظهور، پيدايش، ظاهر، نمايش، نمود، سيما، منظر.

appease

آرام كردن ، ساكت كردن ، تسكين دادن ، فرونشاندن ، خواباندن ، خشنود ساختن .

appeasement

تسكين ، فروكش، دلجوئي، فرونشاني.

appeaser

دلجوئي كننده ، تسكين بخش.

appellant

استيناف دهنده ، استينافي، مفتري، تهمت زننده ( بكسي ).

appellate

استينافي.

appellation

نام، اسم، لقب، (گ . ) نامگذاري، وجه تسميه .

appellative

(د. ) اسم عام، نام، اسم، لقب، كنيه ، عنوان .

appellee

مستانف عليه .

append

افزودن ، الحاق كردن ، آويختن ، پيوست كردن .

appendage

ضميمه ، پيوست، دستگاه فرعي.

appendant

ضميمه ، الحاقي.

appendectomy

( جراحي ) برداشتن زائده آپانديس يا آويزه .

appendicitis

(طب ) آماس ضميمه روده ، آماس آپانديس.

appendicular

آويزه اي، مربوط بزائده آپانديس، زائده اي.

appendix

(ices- and xes-. pl) ضميمه ، ذيل، دنباله ، آويزه ، (طب) زائده كوچك ، قولون ، زائده ئ آپانديس.ضميمه ، پيوست.

apperceive

مشاهده كردن ، دريافتن ، درك كردن ، بمعلومات خود افزودن .

apperception

درك ، احساس.

apperceptive

وابسته به درك و احساس.

appertain

وابسته بودن ، مربوط بودن ، متعلق بودن ، اختصاص داشتن ( با to).

appetence

آرزو، اشتياق، تمايل.

appetency

آرزو، اشتياق، تمايل.

appetent

آرزومند، مشتاق.

appetite

ميل و رغبت ذاتي، اشتها، آرزو، اشتياق.

appetizer

غذا يا آشاميدني اشتهاآور قبل از غذا، پيش غذا.

appetizing

محرك ، اشتهاآور.

applaud

آفرين گفتن ، تحسين كردن ، كف زدن ، ستودن .

applaudable

قابل تحسين .

applauder

تحسين كننده ، كف زننده .

applause

كف زدن ، هلهله كردن ، تشويق و تمجيد، تحسين .

apple

سيب، مردمك چشم، چيز عزيز و پربها، سيب دادن ، ميوه ئ سيب دادن .

applejack

كنياك سيب.

appliance

اسباب، آلت، وسيله ، تمهيد، اختراع، تعبيه .

applicability

كاربست پذيري.قابليت اجرائ.

applicable

قابل اجرائ، قابل اطلاق، اجرا شدني.كاربست پذير.

applicant

درخواست دهنده ، تقاضا كننده ، طالب، داوطلب، متقاضي، درخواستگر.

application

كاربرد، استفاده .درخواست، درخواست نامه ، پشت كار، استعمال.

application oriented

كاربرد گرا.

application package

بسته كاربردي.

application program

برنامه كاربردي.

application programmer

برنامه نويس كاربردي.

applications programmer

برنامه نويس كاربردي.

applicative

عملي، متناسب، اعمال كردني، (د. ) صفت مقداري مانند some يا every.

applicator

درخواست كننده ، اعمال كننده .

applicatory

قابل اجرائ، قابل اطلاق، مناسب، عملي، اعمال شدني.

applied

عملي، بكار بردني، ( م. ل. ) بكاربرده (شده )، براي هدف معين بكار رفته ، وضع معموله .كابردي، كاربسته .

applier

تقاضا كننده ، اعمال كننده .

applique

مورد استفاده قرار گرفته ، تكه دوزي، نقاشي رنگ و روغن روي ظرف فلزي.

apply

بكاربستن ، درخواست دادن .بكار بردن ، بكار زدن ، استعمال كردن ، اجرا كردن ، اعمال كردن ، متصل كردن ، بهم بستن ، درخواست كردن ، شامل شدن ، قابل اجرا بودن .

appoint

تعيين كردن ، برقرار كردن ، منصوب كردن ، گماشتن ، واداشتن .

appointee

(شخص ) گماشته ، منصوب.

appointive

انتخابي، انتصابي.

appointment

تعيين ، انتصاب، قرار ملاقات، وعده ملاقات، كار، منصب، گماشت.

apportion

بخش كردن ، تقسيم كردن ، تخصيص دادن .

apportionment

(حق. ) تسهيم، تقسيم، تقسيم پولي بين اشخاص ذي نفع.

appose

مورد سوال واقع شدن ، مورد انتقاد و ايراد قرار گرفتن ، رسيدگي كردن ، مقاومت كردن ، اعتراض كردن ( بر).

apposite

درخور، مناسب، بجا، مربوط.

apposition

عطف بيان ، بدل، كلمه ئ وصفي ( مثل Hunter the Peter كه در اينجا كلمه ئ hunter وصفپطروس است ).

appositional

وابسته بكلمه وصفي.

appositive

(د. ) بدل، عطف بيان ، وصف، كلمه وصفي.

appraisal

ارزيابي، تعيين قيمت، تقويم، ارزيابي كردن ، تعيين قيمت كردن ، ديد زدن .

appraise

ارزيابي كردن ، تقويم كردن ، تخمين زدن .

appraisement

ارزيابي.

appraiser

ارزياب، تقويم كننده .

appreciable

قابل تحسين ، قابل ارزيابي، محسوس.

appreciate

قدرداني كردن (از)، تقدير كردن ، درك كردن ، احساس كردن ، بربهاي چيزي افزودن ، قدر چيزي را دانستن .

appreciation

قدرداني، تقدير، درك قدر يا بهاي چيزي.

appreciative

قدردان ، مبني بر قدرداني، قدرشناس، حق شناسي.

apprehend

دريافتن ، درك كردن ، توقيف كردن ، بيم داشتن ، هراسيدن .

apprehensible

قابل فهم.

apprehension

درك ، فهم، بيم، هراس، دستگيري.

apprehensive

بيمناك ، نگران ، درك كننده ، باهوش، زودفهم.

apprehensively

بانگراني.

apprentice

شاگرد، شاگردي كردن ، كارآموز.

apprenticeship

شاگردي، تلمذ، كارآموزي.

appressed

(گ . ش. - ج. ش. ) كاملا نزديك و مجاور چيزي، مجاور.

apprise

(ez=appri) (حق. ) برآورد كردن ، تقويم كردن ، قيمت كردن ، مطلع كردن ، آگاهي دادن .

approach

نزديك شدن ، نزديك آمدن ، معبر.مشي، نزديك شدن .

approachability

دسترسي، قابليت تقرب.

approachable

نزديك شدني.

approbate

تصويب كردن ، پسنديدن ، موافقت كردن .

approbation

تصويب، قبولي، موافقت، پسند.

appropriate

اختصاص دادن ، براي خود برداشتن ، ضبط كردن ، درخور، مناسب، مقتضي.

appropriateness

اقتضائ، تناسب.

appropriation

تخصيص، منظوركردن (بودجه ).

appropriative

اختصاصي، قابل ضبط، وقفي.

approvable

شايان تحسين ، ستودني، قابل تصويب.

approval

تصويب، موافقت، تجويز.

approve

تصويب كردن ، موافقت كردن (با)، آزمايش كردن ، پسند كردن ، رواداشتن .

approximate

نزديك كردن ، نزديك آمدن ، تقريبي.تقريبي، تقريب زدن .

approximate solution

حل تقريبي.

approximately

تقريبا.تقريبا.

approximation

نزديكي، شباهت زياد، قريب بصحت، تخمين .تقريب.

appurtenance

جزئ، ضميمه ، دستگاه ، اسباب، جهاز، حالت ربط و اتصال، متعلقات.

appurtenant

وابسته ، متعلق، ( در جمع ) متعلقات.

apractic

وابسته به تغييرات بافتي مغز.

apraxic

وابسته به تغييرات بافتي مغز.

apricot

زردآلو.

april

ماه چهارم سال فرنگي، آوريل.

april fool

كسي كه در روز اول آوريل آلت تفريح مي شود، شوخيها و دروغهاي مرسوم در اين روز.

april fools' day

روز اول آوريل ( روز دروغ وشوخي ).

apriori

ازعلت به معلول پي بردن ، استقرائي.پيشين .

apriority

استقرائي، مقدمتا.

apron

پيش دامن ، پيش بند، كف، صحن .

apropos

بجا، بموقع، شايسته .

apropos of

درباره ئ.

apt

مستعد، قابل، درخور، مناسب، شايسته ، محتمل، متمايل، آماده ، زرنگ .

apt language

زبان اي پي تي.

aptitude

استعداد، گنجايش، شايستگي، لياقت، تمايل طبيعي، ميل ذاتي.

aptness

شايستگي، استعداد، احتمال.

aqua

آب، محلولي بشكل آب، آبرو، عرق.

aqua regia

تيزاب سلطاني.

aqua relle

نقاشي آب و رنگي.

aquacade

فواره ئ بلند.

aquafortis

تيزاب ( غير خالص )، اسيد نيتريك ، جوهر شوره .

aqualung

( درغواصي ) دستگاه تنفس اكسيژن .

aquamarine

زرد، كبود فام.

aquaplane

قطعه ئ چوبي كه براي اسكي آبي بكار ميرود.

aquapura

آب مقطر، آب خالص.

aquarium

نمايشگاه جانوران و گياهان آبزي، شيشه بزرگي كه در آن ماهي و جانوران دريائي رانمايش ميدهند، آبزيگاه ، آبزيدان .

aquarius

برج دلو.

aquatic

وابسته به آب، جانور يا گياه آبزي، آبزي.

aquavitae

( در كيمياگري ) الكل تصفيه نشده ، هر قسم عرق تند مثل كنياك .

aqueduct

كانال يا مجراي آب، قنات.

aqueous

آب، آبدار.

aquiculture

زراعت با آب، زراعت ( غير ديمي ).

aquiferous

آبخيز، آبده .

aquilegia

گل تاجالملوك .

aquiline

عقابي، داراي منقار كج (شبيه عقاب ).

arabesque

نقش عربي يا اسلامي، كاشي كاري سبك اسلامي.

arabia

عربستان .

arabian

عربي، عرب.

arabic

تازي، عربي، زبان تازي، زبان عربي، فرهنگ عربي ( عرب Arab).

arabic numeral

اعداد انگليسي (كه اصلا از اعداد عربي گرفته شده اند ).

arability

حاصلخيزي، مزروعي.

arabist

عالم بزبان و علوم عربي.

arable

قابل كشتكاري، قابل زرع، زمين مزروعي.

araby

عربي، عرب، عربستان .

arach noid

عنكبوتيه عنكبوتي، بافت هاي نرم و شل، تنندوئي.

arachnid

(ج. ش. ) جانوري از راسته ئ بند پايان ، عنكبوتيان ، تنندگان .

aramaic

زبان آرامي.

araneid

عنكبوت.

arbalest

منجنيق، آلت پرتاب تير و زوبين و گلوله ، وسيله اندازه گيري ارتفاعات زياد.

arbalist

منجنيق، آلت پرتاب تير و زوبين و گلوله ، وسيله اندازه گيري ارتفاعات زياد.

arbiter

حكم، داوري كردن ، قاضي، داور.

arbitrable

قابل داوري.

arbitrage

داوري كردن .

arbitrament

قدرت اتخاذ تصميم، اختيار مطلق.

arbitrarily

دلخواهانه ، دلخواهي، مستبدانه ، بطور قراردادي.

arbitrary

اختياري، دلخواه ، مطلق، مستبدانه ، قراردادي.

arbitrate

حكميت كردن ( در)، فيصل دادن ، فتوي دادن .

arbitration

نتيجه ئ حكميت، راي بطريق حكميت، داوري.

arbitrator

داور، ميانجي، فيصل دهنده .

arbor

چمن ، علفزار، باغ ميوه ، تاكستان .

arboraceous

درختي، درخت نشين ، بشكل درخت.

arboreal

درختي، دارزي.

arboreous

درخت وار، چوبي.

arborescence

حالت شاخه اي.

arborescent

درخت وار، شاخه مانند.

arboretum

( arboreta and arboretums pl) باغ، كشاورزي.

arboriculture

درختكاري.

arborization

آرايش درختي.

arborize

شكل درخت دادن ( بچيزي )، داروش كردن .

arborvitae

(گ . ش. ) كاج خمره اي، نوش، سرو خمره اي.

arc

قوس، كمان ، طاق، هلال، جرقه .كمان ، قوس.

arc boutant

(buttress =flying)(boutants arcs. pl)(در ساختمان ) شمع قوسي، ستون قوسي، قوس اتكائ.

arcade

گذرگاه طاقدار، طاقهاي پشت سرهم.

arcadian

متعلق به آركاد( ناحيه اي در يونان )، آدم دهاتي، آدميكه ساده و بي تجمل زندگيميكند.

arcane

(=arcana) محرمانه .

arcanum

راز، سر، راز كيمياگري، داروي سري.

arch

(.n and. vt) كمان ، طاق، قوس، بشكل قوس ياطاق درآوردن ، (.adj) ناقلا، شيطان ، موذي، رئيس، اصلي، (.pref -arch) پيشوندي بمعني ' رئيس ' و ' كبير ' و' بزرگ '.

archaeological

وابسته به باستان شناسي.

archaeologist

باستان شناس.

archaeology

باستان شناسي.

archaic

كهنه ، قديمي، غير مصطلح ( بواسطه قدمت ).

archaism

كهنگي، قدمت، انشائ يا گفتار يااصطلاح قديمي.

archangel

فرشته ئ مقرب، فرشته ئ بزرگ .

archbishop

اسقف اعظم، مطران .

archbishopric

مقام يا قلمرو اسقف.

archdeacon

معاون اسقف.

archdiocesan

وابسته بقلمرو اسقف اعظم.

archdiocese

ناحيه ئ كليسائي زير نفوذ اسقف اعظم، قلمرو مذهبي اسقف اعظم.

archduchess

دوشس بزرگ ، همسر دوك اعظم.

archduchy

قلمرو و حكومت دوك بزرگ .

archduke

دوك بزرگ ( لقب شاهزادگان اتريش ).

archenemy

دشمن بزرگ .

archeological

وابسته به باستان شناسي.

archeologist

باستان شناس.

archeology

باستان شناسي.

archer

كماندار، قوس.

archery

تيراندازي، كمانداري.

archetypal

مربوط يا شبيه طرح اصلي، نمونه اوليه .

archetype

طرح يا الگوي اصلي، نمونه اوليه .

archetypical

مربوط يا شبيه طرح اصلي، نمونه اوليه .

archfiend

ديو بزرگ ، شيطان .

archipelago

(archipelagos and archipelagoes. pl) مجمعالجزاير.

architect

معمار.معمار، معماري كردن ، مهراز.

architectonic

مربوط به فن معماري يا ساختمان اثر ادبي.

architectonics

(=architectonic) فن معماري، طراحي، ساختمان اثر ادبي.

architectural

وابسته به معماري، معماري.

architecture

معماري.معماري، سبك معماري، مهرازي.

archival

مربوط به بايگاني.بايگاني كردن ، بايگاني شدني.

archive

بايگاني، ضبط اسناد و اوراق بايگاني.

archives

بايگاني.

archivist

بايگان ، ضابط.

archly

موذيانه ، از روي شيطنت.

archness

موذي گري، شيطنت.

archon

يكي از افسران عاليرتبه ئ آتن قديم، افسر سرپرست.

archway

گذرگاه طاقدار، دروازه ئ طاقدار، گذر سرپوشيده .

arciform

قوس مانند، هلالي.

arctic

شمالي، وابسته بقطب شمال، سرد، شمالگان .

arctic circle

( جع. ) مدار قطب شمال.

arcuate

قوسي، كماني.

ardency

شوق، شور و حرارت.

ardent

گرم، سوزان ، تند و تيز.

ardor

گرمي، حرارت، تب و تاب، شوق، غيرت.

arduous

دشوار، پر زحمت، پرالتهاب، صعب الصعود.

are

( زمان حاضر و جمع فعل be to) هستند، هستيد، هستيم.

area

مساحت، فضا، ناحيه .ناحيه ، مساحت.

arena

پهنه ، ميدان مسابقات (در روم قديم)، عرصه ، گود، (كشتي گيري يا مبارزه )، صحنه ، آرن .

aren't

مخفف not are.

areola

هاله ، محوطه ئ كوچك اطراف چيزي ( مثل حلقه ئ رنگين دور نوك پستان يا محوطه ئ قرمزاطراف تاول).

ares

( افسانه ئ يونان ) خداي جنگ .

arete

خطالراس كوه .

argent

(ك . ) نقره ، سيم، سفيدي، پول نقره .

argentiferous

نقره دار.

argentine

نقره اي، نقره ، فلز آب نقره ائي.

argentous

(ش. ) نقره دار.

argil

خاك رس، رست.

argillaceous

رستي، مانند خاك رس، شبيه خاك رس، گل مانند.

argo

(نج. ) سفينه ، كشتي، صورت فلكي سفينه .

argol

تپاله ، پشكل شتر، دردشراب. ته نشين شراب.

argosy

كشتي بزرگ ، ناوگان تجارتي.

argot

گويش عاميانه ، زبان ويژه ئ دزدان ، لهجه ئ ولگردان .

arguable

قابل بحث، مستدل.

argue

بحث كردن ، گفتگو كردن ، مشاجره كردن ، دليل آوردن ، استدلال كردن .

argument

نشانوند، استدلال.

argument association

وابسته سازي نشانوند.

argumentation

استدلال، مناظره ، بحث، چون و چرا.

argumentative

استدلالي، منطقي، جدلي.

argumentive

استدلالي، منطقي، جدلي.

argumentum

استدلال، دليل، حجت، يك سلسله دلائل قابل قبول.

argus eyed

تيزبين .

aria

(مو. ) آواز يكنفره .

arid

خشك ، باير، لم يزرع، خالي، بيمزه ، بيروح، بي لطافت.

aridity

خشكي، بيروحي.

aries

( نج. ) برج حمل كه بشكل قوچي تصوير ميشود.

aright

درست، بدرستي، مستقيم، مستقيما.

arise

برخاستن ، بلند شدن ، رخ دادن ، ناشي شدن ، بوجود آوردن ، برآمدن ، طلوع كردن ، قيام كردن ، طغيان كردن .

aristocracy

حكومت اشرافي، طبقه ئ اشراف.

aristocrat

عضو دسته ئ اشراف، طرفدار حكومت اشراف، نجيب زاده .

aristocratic

اشرافي، اعياني.

aristotelean

مربوط به عقيده و فلسفه ئ ارسطو.

aristotelian

مربوط به عقيده و فلسفه ئ ارسطو.

aristotelianism

سيستم فلسفي ارسطو.

aristotle

ارسطو، ارسطاطاليس.

arithmetic

حساب، حسابي.علم حساب، حساب، حسابي، حسابگر، حسابدان .

arithmetic check

مقابله حسابي.

arithmetic expression

مبين حسابي.

arithmetic instruction

دستورالعمل حسابي.

arithmetic logic unit

واحد حساب و منطق.

arithmetic progression

تصاعد عددي، تصاعد رياضي.

arithmetic register

ثبات حسابي.

arithmetic shift

تغيير مكان حسابي.

arithmetic unit

واحد حساب.

arithmetical

حسابي.

arithmetician

حساب دان .

arithmeticlal

مربوط به حساب.

ark

كشتي، قايق، صندوقچه .

arm

دست ( از شانه تا نوك انگشت )، بازو، شاخه ، قسمت، شعبه ، جنگ افزار، سلاح، اسلحه ، دسته ئ صندلي يا مبل.بازو، مسلح كردن .

arm chair

صندلي دسته دار، صندلي راحتي.

armada

بحريه ، نيروي دريائي، ناوگان .

armadillo

(ج. ش. ) نوعي حيوان گوركن .

armageddon

مبارزه ئ نهائي ميان نيكي و بدي در قيامت، مبارزه ئ نهائي.

armament

سلاح، تسليحات، جنگ افزار.

armature

آرميچر، جوشن .القاگير، زره ، جوشن ، پوشش، ميله فلزي.

armed

مسلح، مجهز، جنگ آماد.

armed forces

مجموع نيروهاي زميني و هوائي و دريائي، نيروهاي مسلح.

armenian

ارمني، زبان ارمني، فرهنگ ارمني.

armful

(armsful-، s-. pl) يك بغل، يك بسته ، بار آغوش.

armiger

ملازم، ملازم شواليه ها.

armistice

متاركه ئ جنگ ، صلح موقت.

armistice day

(day =veterans) روز متاركه ئ جنگ .

armlet

بازوبند، انشعاب كوچك دريا شبيه خليج، شاخابه ، زره ئ مخصوص دست.

armoire

گنجه ، دولابچه ، جاي اغذيه .

armor

(نظ. ) زره ، جوشن ، سلاح، زره پوش كردن ، زرهي كردن .

armorer

اسلحه ساز، نگهبان اسلحه ، زراد.

armorial

اسلحه اي، زرهي.

armory

اسلحه خانه ، قورخانه ، زراد خانه ، ( آمر. ) كارخانه ئ اسلحه سازي.

armour

(نظ. ) زره ، جوشن ، سلاح، زره پوش كردن ، زرهي كردن .

armpit

بغل، زير بغل.

armrest

دسته ئ صندلي.

army

( نظ. ) ارتش، لشگر، سپاه ، گروه ، دسته ، جمعيت، صف.

aroint

دورشو، خارج شو.

aroma

ماده ئ عطري، بوي خوش عطر، بو، رايحه .

aromatic

خوشبو، معطر، بودار، گياه خوشبو.

aromatization

معطر سازي، عطر سازي.

aromatize

(=aromatise) خوشبو ساختن ، عطر زدن ، معطر كردن .

around

گرداگرد، دور، پيرامون ، دراطراف، درحوالي، در هر سو، در نزديكي.

arouse

بيدار كردن ، برانگيختن ، تحريك كردن .

arquebus

(=harquebus) شمخال، تفنگ قديمي.

arrack

عرق، عرق نارگيل و برنج.

arraign

احضار نمودن ( بمحكمه )، ( حق. ) با تنظيم كيفر خواست متهمي را بمحاكمه خواندن .

arrange

آراستن ، چيدن ، قرار گذاشتن .مرتب كردن ، ترتيب دادن ، آراستن ، چيدن ، قرار گذاشتن ، سازمند كردن .

arrangement

ترتيب، نظم، قرار، ( تهيه ) مقدمات، تصفيه .

arrangment

آرايش، ترتيب، قرار.

arrant

بدترين ، بدنام ترين ، ولگرد، آواره .

arras

پرده ئ قلاب دوزي، نقاشي، طراحي قلاب دوزي.

array

آراستن ، درصف آوردن ، منظم كردن ، صف، نظم، آرايش، رژه .آرايه .

array declaration

اعلان ارايه .

arrear

به عقب، درپشت، بدهي پس افتاده ، پس افت.

arrearage

پس افتادگي.

arrest

توقيف، توقيف كردن ، بازداشتن ، جلوگيري كردن .

arresting

توقيف كننده ، جالب.

arrestment

بازداشت.

arrhythmic

بي نواخت، ( درشعر ) بي وزني، ( طب ) نامنظمي ضربان نبض.

arrival

ورود، دخول.

arrive

وارد شدن ، رسيدن ، موفق شدن .

arrogance

گردنفرازي، خودبيني، تكبر، نخوت، گستاخي، شدت عمل.

arrogant

گردن فراز، متكبر، خودبين ، گستاخ، پرنخوت.

arrogate

ادعاي بيجا كردن ، غصب كردن ، بخود بستن .

arrogation

ادعاي بيجا، بخود بستن .

arrow

تير، خدنگ ، پيكان ، سهم.پيكان .

arrow head

نوك پيكان ، سرتيز، خط ميخي.

arrowy

تيرمانند، تيردار، تند، سرتيز.

arroyo

نهر، بستر نهر، آبگند.

arsenal

قورخانه ، زرادخانه ، انبار، مهمات جنگي.

arsenic

اكسيد ارسنيك بفرمول As2O3.

arson

آتش زني، ايجاد حريق عمدي.

arsonist

كسيكه عمدا ايجاد حريق ميكند.

art

هنر، فن ، صنعت، استعداد، استادي، نيرنگ .

artefact

محصول مصنوعي، مصنوع.

artemis

( افسانه ئ يونان ) الهه ماه و شكار.

arterial

شرياني، مربوط به شريان يا سرخرگ .

arterialization

تبديل خون وريدي به شرياني.

arterialize

شرياني كردن ، تبديل كردن خون شرياني به وريدي.

arteriole

سرخرگچه ، مويرگ ، شريان كوچك ، شريانچه .

arteriosclerosis

(طب ) سخت رگي، تصلب شرائين ، سخت شدن شرائين .

arteriovenous

شرياني و وريدي، مربوط به رگها.

arteritis

( طب ) ورم شريان ، آماس شريان .

artery

شريان ، شاهرگ ، سرخرگ .

artesian well

چاه آرتزين .

artful

حيله گر، نيرنگ باز، ماهرانه ، صنعتي، مصنوعي، استادانه .

arthritic

(طب ) مربوط به ورم و آماس مفصل، ورم فصل، مبتلا به آماس مفصل.

arthritis

( طب ) ورم مفاصل، آماس مفصل.

arthropathy

ناخوشي بند يا مفصل.

artichoke

(گ . ش. ) انگنار، كنگر فرنگي.

article

بصورت مواد در آوردن ، تفريح كردن .كالا، متاع، چيز، اسباب، ماده ، بند، فصل، شرط، مقاله ، گفتار، حرف تعريف(مثل the).

articulate

شمرده سخن گفتن ، مفصل دار كردن ، ماهر در صحبت، بندبند.

articulation

بند، مفصل بندي، تلفظ شمرده ، طرز گفتار.

artifact

محصول مصنوعي، مصنوع.

artifice

استادي، مهارت، هنر، اختراع، نيرنگ ، تزوير، تصنع.

artificer

صنعت كار، پيشه ور، هنرمند.

artificial intelligence

هوش مصنوعي.

artificial

ساختگي، مصنوعي، بدلي.مصنوعي، ساختگي.

artificial language

زبان مصنوعي.

artificial respiration

تنفس مصنوعي.

artificiality

مصنوعي يا ساختگي بودن .

artillerist

توپچي، متخصص توپخانه .

artillery

توپخانه ، توپ.

artily

هنرمندانه ، باهنرمندي.

artiness

هنرمندي، زيركي، مكاري.

artiodactyl

(ج. ش. ) سم شكافته ، داراي سم شكافته .

artiodactylous

(ج. ش. ) سم شكافته ، داراي سم شكافته .

artisan

صنعتگر، صنعتكار، افزارمند.

artist

هنرور، هنرمند، هنرپيشه ، صنعتگر، نقاش و هنرمند، موسيقيدان .

artistic

هنرمندانه ، باهنر، مانند هنرپيشه و هنرمند.

artistically

بطور هنرمندانه يا هنري.

artistry

استعداد هنرپيشگي، استعداد هنري، هنرمندي.

artless

بي هنر، بي صنعت، ساده ، بي تزوير، غير صنعتي.

arty

هنرنما، مغرور، متظاهر به هنر.

arundinaceous

ني مانند، بشكل ني.

aryan

آريائي، زبان آريائي، از نژاد آريائي.

as

چنانكه ، بطوريكه ، همچنانكه ، هنگاميكه ، چون ، نظر باينكه ، در نتيجه ، بهمان اندازه ، بعنوان مثال، مانند.

as for

باتوجه به ، مربوط به ، ( مانند me for as).

as good as

بهمان خوبي، خيلي خوب.

as if

مثل اينكه ، همچنانكه ، كه .

as long as

تا زمانيكه ، بمقدار زياد، بمدت طولاني، از وقتي كه ، از زمانيكه .

as of

از تاريخ.

as regards

نظر باينكه ، با توجه به اينكه ، اما، درباره ئ.

as respects

نظر باينكه ، با توجه به اينكه ، اما، درباره ئ.

as soon as

بمحض اينكه ، همينكه .

as though

(if =as) مثل اينكه .

as to

درباره ئ، راجع به ، عطف به ، مربوط به .

as well as

بخوبي، بعلاوه ، ونيز، همچنين .

as yet

هنوز، تاكنون .

asafetida

انق�زه .

asafoetida

انق�زه .

asbestos

(=asbestus) پنبه نسوز، پنبه كوهي، سنگ معدني داراي رشته هاي بلند( مانند آمفيبل ).

ascarid

كرم روده ، كرم معده ، آسكاريس.

ascaris

آسكاريس، نوعي كرم جهاز هاضمه .

ascend

فرازيدن ، بالارفتن ، صعود كردن ، بلند شدن ، جلوس كردن بر.

ascendable

قابل بالا رفتن از، تفوق پذير، فراز پذير.

ascendancy

فراز، علو، بالا، تعالي، سلطه ، تفوق، مزيت، استيلا.

ascendant

(=ascendent) فراز جو، فراز گراي، صعودي، بالا رونده ، ( نج. ) سمتالراس، نوك .

ascendency

فراز، علو، بالا، تعالي، سلطه ، تفوق، مزيت، استيلا.

ascendible

قابل بالا رفتن از، تفوق پذير، فراز پذير.

ascending

صعودي، بالارونده .بالارونده ، صعود كننده ، ( مو. ) فرازي، صاعد.

ascending order

ترتيب صعودي.

ascension

صعود، عروج عيسي به آسمان ، معراج.

ascension day

روز عروج عيسي به آسمان .

ascensional

صعودي، عروجي.

ascensive

بالا رونده ، پيش رونده ، موكد، تاكيد كننده .

ascent

سربالائي، فراز، صعود، ترقي، عروج، فرازروي.

ascertain

معلوم كردن ، ثابت كردن ، معين كردن .

ascertainable

قابل تحقيق، اثبات پذير، محقق شدني.

ascertainment

تحقيق، اثبات.

ascesis

رياضت، كف نفس.

ascetic

رياضت كش، مرتاض، تارك دنيا، زاهد، زاهدانه .

asceticism

اصول رياضت و مرتاضي.

ascii code

رمز اسكي.

ascites

(طب) استسقائ شكم، جمع شدن مايع در شكم، آب آوردن (شكم)، آماره .

asclepius

( افسانه ئ يونان ) خداي طب.

ascorbic acid

اسيد آسكوبيك ، ويتامين C.

ascot

دستمال گردن ، شال گردن .

ascot tie

گره ئ شال گردني، كراوات.

ascribable

نسبت دادني، قابل اسناد.

ascribe

نسبت دادن ، اسناد دادن ، دانستن ، حمل كردن ( بر)، كاتب، رونويس بردار.

ascription

عمل نسبت دادن به چيزي، اتصاف، تصديق مالكيت.

asepsis

بي ميكروبي، ضد عفوني.

aseptic

ضدعفوني شده ، بي گند.

asexual

فاقد خاصيت جنسي، غير جنسي، بدون عمل جنسي.

ash

(گ . ش. ) درخت زبان گنجشك (fraxinus)، (درجمع) خاكستر، خاكسترافشاندن يا ريختن ، بقاياي جسد انسان پساز مرگ .

ash tray

زيرسيگاري.

ash wednesday

اولين روز ايام روزه ئ مسيحيان .

ashamed

شرمسار، خجل، سرافكنده ، شرمنده .

ashcan

سطل زباله ، آشغالدان .

ashen

خاكستري، داراي رنگ خاكستري، شبيه خاكستر، مربوط به چوب درخت زبان گنجشك .

ashlar

سنگ ساختماني، سنگ بنا.

ashore

دركنار، درساحل، بكنار، بطرف ساحل.

ashy

خاكستري.

asia

قاره ئ آسيا.

asia minor

آسياي صغير.

asian

آسيائي.

asiatic

آسيائي، اهل آسيا.

aside

بكنار، جداگانه ، بيك طرف، جدا از ديگران ، درخلوت، صحبت تنها، گذشته از.

asinine

خرصفت، ( مج. ) نادان ، خر، ابله ، احمق.

asininity

خريت، حماقت، ناداني.

ask

پرسيدن ، جويا شدن ، خواهش كردن ، براي چيزي بي تاب شدن ، طلبيدن ، خواستن ، دعوت كردن .

ask ask

(ز. ع. ) توپخانه يا آتش توپخانه ئ ضد هوائي.

askance

چپ چپ، كج، از گوشه ئ چشم، (مج. ) با چشم حقارت، با نگاه رشگ آميز، از روي سوئظن .

asker

متقاضي، گدا، سائل.

askesis

رياضت، كف نفس.

askew

با گوشه ئ چشم، كج، چپ چپ، اريب وار.

aslant

بطور مايل، بسوي سراشيب، اريبي، حركت مايل.

asleep

خواب، خفته ، خوابيده .

aslope

سرازير.

asocial

غير اجتماعي.

asp

(ج. ش. ) افعي، نوعي مار بنام لاتين haje Naja.

asparagus

(گ . ش. ) مارچوبه ئ رسمي.

aspect

نمود، سيما، منظر، صورت، ظاهر، وضع، جنبه .

aspen

(گ . ش. ) درخت اشنگ ، كبوده ، صنوبر لرزان .

asperity

خشونت (در صدا)، سختي، ترشي (در مزه )، تلخي و خشونت ( دراخلاق )، نامطبوعي.

asperse

بد نام كردن ، لكه دار كردن ، هتك شرف كردن ، اهانت وارد آوردن ، آب پاشيدن به .

aspersion

توهين ، افترائ، آب پاشي و آب افشاني.

asphalt

قير خيابان ، اسفالت، قير معدني، زفت معدني.

asphaltite

قير معدني، قير طبيعي.

asphaltum

قير خيابان ، اسفالت، قير معدني، زفت معدني.

aspheric

غير كروي، شبيه كره ، انحنائدار.

asphodel

(گ . ش. ) بوته ئ سريش، نرگس، سوسن سفيد.

asphyxia

(طب ) خناق، اختناق، خفگي.

asphyxiate

خفه كردن ، مختنق كردن ، خناق پيدا كردن .

asphyxiation

خفقان ، خفه شدن ، خفگي.

aspic

درخت زبان گنجشك .

aspirant

جويا، طالب، داوطلب كار يا مقام، آرزومند، حروف حلقي.

aspirate

حلقي، از حلق ادائ كردن ، با نفس تلفظ كردن ، خالي كردن ، بيرون كشيدن ( گاز يابخار از ظرفي )، حرف H اول كلمه اي را بطور حلقي تلفظ كردن .

aspiration

دم زني، تنفس، استنشاق، آه ، آرزو، عروج، تلفظ حرف H از حلق، شهيق.

aspirator

هواكش ( نام دستگاه )، چرك كش ( در جراحي )، بادبزن هواكش.

aspire

آرزو داشتن ، آرزو كردن ، اشتياق داشتن ، هوش داشتن ( با after يا for يا at )، بلند پروازي كردن ، بالا رفتن ، فرو بردن ، استنشاق كردن .

aspirer

آرزو كننده ، مشتاق.

aspirin

(aspirins، aspirin. pl) آسپرين .

ass

(ج. ش. ) خر، الاغ، آدم نادان و كند ذهن ، كون .

assafetida

(=assafoetida) انقوزه .

assail

حمله كردن ، هجوم آوردن بر.

assailable

هجوم پذير، قابل حمله .

assailant

حمله كننده .

assassin

آدمكش، قاتل.

assassinate

كشتن ، بقتل رساندن ، ترور كردن .

assassination

قتل، ترور.

assault

يورش، حمله ، تجاوز، حمله بمقدسات، اظهار عشق، تجاوز يا حمله كردن .

assay

سنجش، آزمايش، امتحان ، عيارگري، طعم و مزه چشي، مزمزه ، كوشش، سعي، سنجيدن ، عيار گرفتن ، محك زدن ، كوشش كردن ، چشيدن ، بازجوئي كردن ، تحقيق كردن .

assemblage

جمع آوري، اجتماع، انجمن ، عمل سوار كردن (ماشين يا موتور ).

assemble

همگذاردن ، سوار كردن .فراهم آوردن ، انباشتن ، گردآوردن ، سوار كردن ، جفت كردن ، جمع شدن ، گردآمدن ، انجمن كردن ، ملاقات كردن .

assemble and go

همگذاري و اجرا.

assembler

همگذار.

assembly

همگذاري، مجمع.اجتماع، انجمن ، مجلس، گروه ، هيئت قانون گذاري.

assembly language

زبان همگذاري.

assembly line

تيمار خط، دستگاهي كه اشيائ يا مصنوعاتي را پشت سرهم رديف ميكند تا بمحل بسته بنديبرسد.

assembly list

سياهه همگذاري.

assembly program

برنامه همگذاري.

assemblyman

عضو مجلس قانونگذاري، عضو انجمن ، عضو مجلس.

assent

موافقت كردن ، رضايت دادن ، موافقت، پذيرش.

assentation

موافقت ( چاپلوسانه )، رضايت ظاهري.

assert

دفاع كردن از، حمايت كردن ، آزاد كردن ، اظهار قطعي كردن ، ادعا كردن ، اثبات كردن .ادعا كردن .

assert oneself

حقوق و امتيازات خود را بزور بديگران قبولاندن .

assertion

تاكيد، اثبات، تائيد ادعا، اظهارنامه ، اعلاميه ، بيانيه ، آگهي، اخبار، اعلان .ادعا.

assertive

اظهار كننده ، ادعا كننده ، مدعي.

assess

تشخيص دادن ، تعيين كردن ، بستن ، ماليات بستن بر، خراج گذاردن بر، جريمه كردن ، ارزيابي، تقويم كردن .

assessable

قابل ارزيابي يا تقويم.

assessment

تشخيص، تعيين ماليات، وضع ماليات، ارزيابي، تقويم، برآورد، تخمين ، اظهارنظر.

assessor

ارزياب، خراج گذار.

asset

چيز با ارزش و مفيد، ممر عايدي، سرمايه ، دارائي، جمع دارائي شخص كه بايستي بابتديون او پرداخت گردد.دارائي.

asseverate

بطور جدي اظهار كردن ، تصريح كردن .

asseveration

اظهار جدي، ادعا.

assiduity

توجه ، پشتكار، استقامت، مداومت، توجه و دقت مداوم.

assiduous

داراي پشتكار، ساعي، مواظب.

assign

واگذار كردن ، ارجاع كردن ، تعيين كردن ، مقرر داشتن ، گماشتن ، قلمداد كردن ، اختصاص دادن ، بخش كردن ، ذكر كردن .

assignability

تخصيص دادني، قابل تعيين .

assignable

حواله اي، واگذاردني، قابل تعيين و تخصيص، معين ، مشخص، معلوم.

assignation

تعيين وقت، قرار ملاقات، واگذاري، ميعاد.

assignee

وكيل، گماشته ، نماينده ، مامور، عامل.

assigner

حواله دهنده ، واگذار كننده ، انتقال دهنده .

assignment

گمارش.واگذاري، انتقال قانوني، حواله ، تخصيص اسناد، تكليف درسي و مشق شاگرد، وظيفه ، ماموريت.

assignment statement

حكم گمارشي.

assignor

حواله دهنده ، واگذار كننده ، انتقال دهنده .

assimilable

جذب شدني، قابل تحليل در بدن ، قابل تجانس.

assimilate

يكسان كردن ، هم جنس كردن ، شبيه ساختن ، در بدن جذب كردن ، تحليل رفتن ، سازش كردن ، وفق دادن ، تلفيق كردن ، همانند ساختن .

assimilation

جذب و تركيب غذا ( دربدن )، تشبيه ، يكساني.

assimilative

(=assimilatory) همجنس كننده ، هم جنس شونده ، شباهت دار.

assimilator

جذب كننده ، تحليل برنده ، همانند سازنده .

assion

گماردن ، نسبت دادن .

assist

همدستي و ياري كردن ، دستگيري كردن ، شركت جستن ، حضور بهم رساندن ، توجه كردن ، مواظبت كردن ، ملحق شدن ، پيوستن به ، حمايت كردن از، پايمردي كردن ، دستياري كردن ، ياور، همكاري، كمك .كمك كردن ، مساعدت كردن .

assistance

دستياري، پايمردي، همدستي، كمك ، مواظبت، رسيدگي.كمك ، مساعدت.

assistant

دستيار، نايب.معاون ، ياور، دستيار، بردست، ترقي دهنده .

assize

محكمه ، محكمه ئ جنائي، هيئت قضات يا منصفه ، ( درجمع ) نرخ قانوني، واحد وزن و پيمانه ، فرمان ، مشيت.

associable

انس پذير، قابل معاشرت، متجانس شدني، معاشرتي، انطباق پذير.

associate

هم پيوند، همبسته ، آميزش كردن ، معاشرت كردن ، همدم شدن ، پيوستن ، مربوط ساختن ، دانشبهري، شريك كردن ، همدست، همقطار، عضو پيوسته ، شريك ، همسر، رفيق.وابسته ، وابسته كردن .

association

شركت، انجمن ، معاشرت، اتحاد، پيوستگي، تداعي معاني، تجمع، آميزش.انجمن ، وابستگي، وابسته سازي.

associational

مبني بر شركت يا معاشرت، متداعي.

associative

انجمني، شركت پذير.

associative memory

حافظه انجمني.

associative processor

پردازنده انجمني.

associative stopage

انباره انجمني.

associative variable

متغير انجمني.

assoil

(ر. ) اصل تغيير نكردني، مجموع يا حاصل ضرب، بخشيدن ، تبرئه كردن ، مغفرت كردن ، روسفيد كردن ، آزاد كردن ، مرخص كردن ، حل كردن ، رفع كردن ، رد كردن ، تكذيب كردن ، پاك كردن ، خالي كردن ، بخشيدن ، تقاص پس دادن .

assonance

شباهت صدا، هم صدائي، قافيه ئ وزني يا صدائي.

assonant

هم صدا، شبيه در صدا، مشابه يا متجانس ( درصدا).

assort

جور كردن ، طبقه بندي كردن ، مناسب بودن ، هم نشين شدن .

assorted

جور شده ، همه فن حريف، همسر، يار، درخور، مناسب.

assortment

ترتيب، مجموعه ، دسته ، دسته بندي، طبقه بندي.

assuage

آرام كردن ، تخفيف دادن .

assuagement

فرونشاني، تسكين ، تخفيف.

assuasive

آرام كننده ، نشاننده ، ساكت كننده ، مسكن .

assume

فرض كردن ، پنداشتن ، گرفتن .بخود گرفتن ، بخود بستن ، وانمود كردن ، تظاهر كردن ، تقليد كردن ، فرض كردن ، پنداشتن ، بعهده گرفتن ، تقبل كردن ، انگاشتن .

assuming

خودبين ، از خود راضي، متكبر، لاف زن ، پرمدعا.

assumpsit

تعهد، تقبل، مقاطعه كاري، فرض، خودبيني، تقبل ديون ديگري، (حق. )ادعاي خسارت.

assumption

فرض، پنداشت.فرض، خودبيني، غرور، اتخاذ، قصد، گمان ، (با A)جشن صعود مريم باسمان ، انگاشت.

assumptive

فرضي، فرض مسلم شده ، مغرور، متكبر.

assurance

پشتگرمي، اطمينان ، دلگرمي، خاطرجمعي، گستاخي، بيمه (مخصوصا بيمه عمر)، تعهد، قيد، گرفتاري، ضمانت، وثيقه ، تضمين ، گروي.

assure

اطمينان دادن ، بيمه كردن ، مجاب كردن .

assured

خاطرجمع، مطمئن ، امن ، محفوظ، جسور، مغرور، بيمه شده ، محرم.

assuredly

مطمئنا.

assurer

بيمه كننده ئ عمر، اطمينان دهنده ، مطمئن سازنده .

assuror

بيمه كننده ئ عمر، اطمينان دهنده ، مطمئن سازنده .

assyria

آشور، كشور آشور.

assyrian

آشوري، زبان آشوري، اهل كشور آشور.

assyriologist

متخصص در زبان و تاريخ و هنر آشور.

assyriology

علم آشور شناسي، مطالعه ئ زبان و هنر و تاريخ آشور.

astable

ناپايا، ناپايدار.

astable noltivibrator

نوسان ساز ناپايا.

astar board

در سمت راست كشتي ( وقتي از عقب بجلو نگريسته شود).

astatic

بي تعادل، ناپايدار.

aster

(گ . ش. ) ستاره ، گل ستاره اي، مينا، گل مينا.

asteria

نوعي سنگ قيمتي، ياقوت كبود.

asteriated

متشعشع، پرتودار، داراي اشعه ئ ستاره مانند.

asterisk

نشان ستاره (بدين شكل *)، با ستاره نشان كردن .دخشه ، ستاره .

asterism

نشان ستاره ، هر چيزي شبيه ستاره ، صورت فلكي، برج، دسته اي از ستارگان ، (نج. ) روشنائي و نور، بشكل ستاره ئ پنج پر.

astern

درعقب كشتي، بطرف عقب، پسين .

asteroid

ستارك ، سيارك ، خرده سياره ، (درجمع) نوعي آتشبازي كه شكل ستاره دارد، شبيه ستاره ، ستاره مانند، ستاره اي، سيارات صغار مابين مريخ و مشتري، شهاب آسماني.

asthenia

سستي، ضعف، ناتواني.

asthenic

ضعيف، سست، ناتوان .

asthma

تنگي نفس، نفس تنگي، آسم، آهو.

asthmatic

تنگ نفس، دچار تنگي نفس، آسمي.

astigmatic

(تش. ) دچار بي نظمي در جليديه ئ چشم، نامنظمي عدسي چشم.

astigmatism

( طب ) بي نظمي در جليديه ئ چشم.

astingency

گسي، خاصيت قبض (مزاج)، سفتي، سختي، تندي، درشتي، خشونت.

astir

بيرون از بستر، در جنبش، در حركت، فعال.

astomatal

بي دهان ، فاقد دهان .

astomatous

بي دهان .

astonied

گيج، بيحس، كر.

astonish

متحير كردن ، گيج كردن .

astonishment

شگفتي، سرگشتگي، حيرت، بيهوشي، حيراني.

astound

گيج، متحير، مبهوت كردن .

astrachan

(جغ. ) حاجي طرخان ، پوست بخارا، پوست قره كل.

astraddle

با پاهاي از هم گشاده (مثل سوار اسب شدن )، داراي پاي گشاد، گشادگشاد.

astrakhan

(جغ. ) حاجي طرخان ، پوست بخارا، پوست قره كل.

astral

ستاره اي، شبيه ستاره ، علوي.

astray

گمراه ، سرگردان ، منحرف، بيراه ، گيج.

astride

(=astraddle) با پاهاي گشاد از هم.

astringent

گس، قابض، جمع كننده ، سفت، داروي قابض، سخت گير، دقيق، طاقت فرسا، شاق، تند و تيز.

astrodome

گنبد شيشه اي كه خلبان ميتواند از ورائ آن آسمان را مشاهده كند، سالن رسد خانه .

astrogate

كيهان نوردي كردن ، فضانوري كردن ، سفركردن ( بكرات ديگر ).

astrolabe

اسطرلاب.

astrologer

منجم، ستاره شناس، طالع بين ، احكامي.

astrological

مربوط به نجوم، منسوب به علم ستاره شناسي.

astrology

علم احكام نجوم، طالع بيني، ستاره شناسي.

astronaut

فضانورد، مسافرفضائي.

astronautical

وابسته به فضانوردان .

astronautics

مطالعه ئ امكان مسافرت بكرات ديگر، مبحث كيهان نوردي.

astronavigation

ستاره نوردي، فضانوردي.

astronomer

ستاره شناس، اخترشناس، منجم.

astronomic

نجومي، عظيم، بيشمار، وابسته به علم هيئت.

astronomical

نجومي، عظيم، بيشمار، وابسته به علم هيئت.

astronomy

هيئت، علم هيئت، علم نجوم، ستاره شناسي، طالع بيني.

astrophotography

عكس برداري از ستارگان براي تحقيقات فضائي.

astrophysical

منسوب به فيزيك نجومي.

astrophysicist

متخصص فيزيك نجومي.

astrophysics

فيزيك نجومي، مبحث اجرام سماوي.

astute

زيرك ، ناقلا، دانا، هوشيار، محيل، دقيق، موشكاف.

astuteness

زيركي، هوشياري، موشكافي.

astylar

بي ستون .

asunder

جدا، سوا، دونيم، دوقسمتي.

asylum

پناهگاه ، بستگاه ، گريزگاه ، نوانخانه ، يتيم خانه ، تيمارستان .

asymmetric

(asymmetrical) نامتقارن .بي قرينه ، غيرمتقارن ، بي تناسب.

asymmetrical

(asymmetric) نامتقارن .بي قرينه ، غير متقارن ، بي تناسب.

asymmetrical distortion

اعوجاج نامتقارن .

asymmetry

عدم تقارن .

asymptomatic

( طب ) بدون علامت، بدون نشانه ئ مرض.

asymptote

(هن. ) خط مجانب، مماس ازلي.

asynchronism

غيرهمزماني، بدون هموقتي، غير معاصر.

asynchronous transmission

مخابره ناهنگام.

asynchronous

غيرهمزمان ، غير معاصر، مختلف الزمان .ناهمگام، غير همزمان .

asynchronous computer

كامپيوتر ناهنگام.

asynchronous control

كنترل ناهمگام.

asynchrony

غيرهمزماني، بدون هموقتي، غير معاصر.

asyndetic

بدون حرف عطف، بدون حرف ربط.

asyndeton

حذف حرف عطف.

at

بسوي، بطرف، به ، در، پهلوي، نزديك ، دم، بنابر، در نتيجه ، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول.

at all

بهيچ وجه ، ابدا.

at random

به تصادف.

ataractic

داروي آرام كننده ، داروي مسكن .

ataraxic

داروي آرام كننده ، داروي مسكن .

atavism

نياكان گرائي، شباهت به نياكان ، برگشت بخوي نياكان .

atavistic

وابسته به نياكان ، شباهت به نياكان .

ate

خورد.

atelier

كارگاه ، كارگاه هنري، آتليه .

atheism

انكار وجود خدا، الحاد، كفر.

atheist

منكر خدا، خدانشناس، ملحد.

atheistic

وابسته به انكار خدا.

athena

( افسانه ئ يونان ) الهه ئ عقل و زيبائي، شهر آتن .

athenaeum

مدرسه ئ هنري، انجمن ادبي، انجمن دانش.

atheneum

مدرسه ئ هنري، انجمن ادبي، انجمن دانش.

atherosclerosis

(طب ) تصلب شريان .

athirst

تشنه ، مشتاق.

athlete

ورزشكار، پهلوان ، قهرمان ورزش.

athlete's foot

نوعي مرض قارچي انگشتان .

athletic

ورزشي، پهلواني، تنومندي، ورزشكار.

athleticism

ورزشكاري، ورزش گرائي.

athletics

علم ورزش، ورزشكاري، پهلواني، زور ورزي.

athwart

از اين سو بان سو، از طرفي بطرف ديگر، از وسط، (مج. ) برخلاف، برضد.

atilt

با حالت حمله ( در نيزه بازي سواره )، بطور كج، يك ور.

atlantic ocean

اقيانوس اطلس.

atlantis

جزيره اي كه سابقا گويند در مغرب جبلالطارق وجود داشته و در اثر زلزله بدريا فرورفته است.

atlas

مهره ئ اطلس، (يونان باستان ) قهرماني كه دنيا را روي شانه هايش نگهداشته است، كتابنقشه ئ جهان .

atmometer

بخارسنج.

atmosphere

پناد، كره ئ هوا، جو، واحد فشار هوا، فضاي اطراف هر جسمي (مثل فضاي الكتريكي ومغناطيسي).

atmospheric

هوائي، جوي.

atole

جزيره يا جزاير مرجاني كه اطراف درياچه را مثل كمربندي احاطه كرده باشد.

atom

اتم، ذره تجزيه ناپذير.هسته ، اتم، جوهر فرد، جزئلايتجزي، كوچكترين ذره .

atom bomb

(bomb =atomic) بمب اتمي.

atomic

اتمي، تجزيه ناپذير.هسته اي، ذره اي، مربوط به جوهر فرد، ريز، اتمي.

atomic energy

نيروي اتمي، تبديل جرم به نيرو در تبادلات اتمي يك عنصر.

atomic theory

فرضيه ئ اتمي كه تمام مواد را تركيبي از ذرات اتم ميداند، تئوري انفصال ماده .

atomic weight

وزن اتمي يك عنصر كه بر مبناي وزن اتمي اكسيژن قرار داده شده است.

atomicity

(ش. ) ظرفيت اتمي، تعداد اتمهاي يك مولكول.

atomics

علم تبديل جرم بنيرو، فيزيك اتمي، مبحث اتم.

atomism

عقيده باينكه جهان مادي از ذرات ريز ساده تشكيل شده است، ذره گرائي.

atomistic

مربوط به اتم، مربوط به جزئ لايتجزي.

atomistics

علم مربوط به شناسائي اتم و استفاده از نيروي اتمي.

atomization

ريز سازي، عمل تبديل جسم بذرات كوچك ، عمل بمباران اتمي.

atomize

( مايعات ) تبديل به پودر كردن ، مركب از اتم يا ذرات ريز كردن .

atomizer

دستگاهي كه عناصري را به ذرات ريز تبديل ميكند مثل عطرپاش.

atomy

اتم، ذره ، كوتوله ، اسكلت انسان .

atonal

(مو. ) داراي عدم هم آهنگي و توازن ، ناموزون .

atone

كفاره دادن ، جبران كردن ، جلب كردن ، خشم ( كسي را ) فرونشاندن ، جلب رضايت كردن .

atonement

كفاره ، ديه ، جبران ، اصلاح.

atonic

(د. ) بي تكيه ، بي صدا ( در صحبت و تلفظ )، ( طب ) بي قوت، سست، ضعيف، مربوطبسستي و بي قوتي.

atony

سستي، ضعف، (د. ) عدم اتكائ.

atop

دربالا، بالا، بطرف بالا، در روي، دربالاي.

atrabilious

سودائي ( مزاج )، سست مزاج.

atrioventricular

(تش. ) دهليزي و بطني، مابين دهليز و بطن قلب.

atrip

(د. ن . ) لنگر از زمين برداشته ، آماده ئ حركت، مربوط به بادبان برافراشته .

atrium

اطاق مياني خانه هاي روم قديم، ( تش. ) آن قسمت از دهليز قلب كه خون سياهرگي به آن مي ريزد.

atrocious

با شرارت بي پايان ، بيرحم، ستمگر، سبع.

atrocity

سبعيت، بيرحمي، قساوت.

atrophic

لاغر، مربوط به كم شدن قوه ئ ناميه .

atrophy

(طب ) لاغري، ضعف بنيه ، (گ . ش. ) نقصان قوه ئ ناميه ، لاغركردن ، خشك شدن ، لاغر شدن .

attach

الصاق كردن .بستن ، پيوستن ، پيوست كردن ، ضميمه كردن ، چسباندن ، نسبت دادن ، گذاشتن ، (حق. ) ضبط كردن ، توقيف شدن ، دلبسته شدن .

attachable

قابل بهم پيوستن يا ضميمه كردن .

attache

وابسته .

attache case

چمدان يا جامه دان مخصوص حمل اسناد.

attached

پيوسته ، ضميمه ، دلبسته ، علاقمند، وابسته ، مربوط، متعلق.

attachment

الصاق.وابستگي، تعلق، ضميمه ، دنبال، ضبط، حكم، دلبستگي.

attack

آفند، تك ، تكش، تاخت، حمله كردن بر، مبادرت كردن به ، تاخت كردن ، با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن ، حمله ، تاخت و تاز، يورش، اصابت يا نزول ناخوشي.

attain

دست يافتن ، رسيدن ، نائل شدن ، موفق شدن ، تمام كردن ، بدست آوردن ، بانتهارسيدن ، زدن .

attainable

نائل شدني، دردسترس، بدست آوردني.

attainder

(حق. ) محروميت از حقوق مدني، (م. م. ) لكه ئ بدنامي، لكه ئ ننگ ، ننگ .

attainment

دست يابي، نيل، حصول، اكتساب.

attaint

(حق. ) محكوميت قاضي يا عضو هيئت منصفه بعلت دادن راي غلط، دستكاري، لمس، رسيدن به ، نائل شدن به ، محكوم كردن (قاضي يا عضو هيئت منصفه براي دادن حكم خلاف)، مقصر دانستن ، محروم كردن ، بدنام كردن .

attar

عطرگل سرخ، عطرگل.

attempt

كوشش كردن ، قصد كردن ، مبادرت كردن به ، تقلا كردن ، جستجو كردن ، كوشش، قصد.

attend

توجه كردن ، مواظبت كردن ، گوش كردن (به )، رسيدگي كردن ، حضور داشتن (در)، در ملازمت كسي بودن ، همراه بودن ( با )، ( مج. ) درپي چيزي بودن ، از دنبال آمدن ، منتظرشدن ، انتظار كشيدن ، انتظار داشتن .

attendance

توجه ، مواظبت، رسيدگي، تيمار، پرستاري، خدمت، ملازمت، حضور، حضار، همراهان ، ملتزمين .

attendant

سرپرست، همراه ، ملازم، مواظب، وابسته .

attended

با مراقب.

attention

توجه ، مواظبت، دقت، خاطر، حواس، ادب و نزاكت، ( نظ. ) خبردار، حاضرباش(باحرف بزرگ ).توجه ، رسيدگي.

attention key

كليد جلب توجه .

attentive

مواظب، ملتفت، متوجه ، بادقت.

attenuate

رقيق كردن ، نازك كردن ، لاغر كردن ، سبك كردن ، تقليل دادن ، دقيق شدن ، نازك ، رقيق.ضعيف شذن .

attenuation

ميرائي، تضعيف.

attenuation equalizer

برابر كننده ميرائي.

attest

گواهي دادن (با to)، شهادت دادن ، سوگند ياد كردن ، تصديق امضائ كردن .

attestation

گواهي، شهادت، تصديق امضائ، تحليف، سوگند.

attic

اطاق كوچك زير شيرواني، وابسته به شهر آتن .

attire

آراستن ، آرايش كردن ، لباس پوشاندن ، لباس، آرايش.

attitude

گرايش، حالت، هيئت، طرز برخورد، روش و رفتار.

attitudinize

حالت خاصي بخود گرفتن .

attorn

اجاره داري كردن .

attorney

وكيل، مدعي، وكالت، نمايندگي، وكيل مدافع.

attorney general

(s-، general attorneys. pl) مدعي العموم، دادستان .

attorneyship

مقام وكالت.

attract

جلب كردن ، جذب كردن ، مجذوب ساختن .

attractable

مجذوب ساختني.

attraction

كشش، جذب، جاذبه ، كشندگي.

attractive

كشنده ، جاذب، جالب، دلكش، دلربا، فريبنده .

attractor

مجذوب كننده .

attributable

قابل اسناد، قابل نسبت دادن ، نسبت دادني.

attribute

صفت، نسبت دادن .نشان ، خواص، شهرت، افتخار، نسبت دادن ، حمل كردن ( بر).

attribution

نسبت دادن ، اختيار، تخصيص.

attributive

اسنادي، (د. ) مستقيم ( در مورد صفات ).

attrited

فرسوده ، سائيده .

attrition

سائيدگي، اصطكاك ، مالش، خراش.

attune

هم آهنگ كردن ، هم كوك كردن ، ( مج) وفق دادن ، مناسبت، موافق.

atypical

غيرمعمولي، بيقاعده .

au courant

(date to =up) در جريان روز، مطلع، باخبر.

au naturel

بحالت طبيعي، ساده و بدون چاشني.

auburn

بور، طلائي، قهوه اي مايل به قرمز، رنگ قرمز مايل به زرد.

aucmented

تكميل شده .

auction

حراج، مزايده ، حراج كردن ، بمزايده گذاشتن .

auctioneer

دلال حراج، حراجي، حراج كننده .

auctorial

منسوب به نويسنده يا مولف.

audacious

بي پروا، بي باك ، متهور، بي باكانه ، بيشرم.

audacity

بي باكي، بي پروائي، جسارت، گستاخي.

audibility

رسائي صدا، قابليت استماع.

audible

شنيدني، سمعي.قابل شنيدن ، شنيدني، رسا، مسموع.

audible alarm

آژير، اعلان خطر سمعي.

audible signal

علامت سمعي.

audibly

باصداي رسا.

audience

بار، ملاقات رسمي، حضار، مستمعين ، شنودگان .

audile

مربوط به حس شنوائي، مسموع.

audio

وابسته به شنوائي يا صوت، گيرنده و تقويت كننده ئ صدا، شنودي.سمعي، شنيداري.

audio frequency

بسامد سمعي.

audio visual

ديد و شنودي، سمعي و بصري، آموزش سمعي و بصري.

audiometer

دستگاه سنجش قوه ئ سامعه ، شنوائي سنج.

audiophile

شخص موسيقي دوست، علاقمند بموسيقي.

audit

رسيدگي، بازرسي، مميزي، رسيدگي كردن .مميزي، رسيدگي.

audit trail

رد مميزي.

audition

شنوائي، قدرت استماع، استماع، آزمايش هنرپيشه ، سامعه .

auditive

وابسته به شنوائي، سامعه اي، سماعي.

auditor

مامور رسيدگي، مميز حسابداري، شنونده ، مستمع.

auditorium

تالار كنفرانس، تالار شنوندگان ، شنودگاه .

auditory

مربوط بشنوائي يا سامعه ، مربوط به مميزي و حسابداري.

augend

مضافاليه .

auger

مته ، ديلم، زمين سوراخ كن .

aught

(=anything) چيزي، هر چيزي، (ك . ) هيچ، بهيچوجه ، ابدا، صفر، (ك . ) هيچ چيز.

augment

تكميل كردن ، افزودن .افزودن ، زياد كردن ، علاوه كردن ، زياد شدن ، تقويت كردن .

augmentable

قابل افزايش.

augmentation

افزايش، اضافه .

augmentative

افزاينده ، متراكم شونده ، متراكم كننده .

augmenter

افزاينده ، زياد كننده .

augur

غيب گو، فال بين ، فالگير، شگون ، پيش بيني كردن ( باتفال ).

augury

پيشگوئي، پيش بيني، پيش آگاهي.

august

همايون ، بزرگ جاه ، عظيم، عالي نسب، ماه هشتم سال مسيحي كه روزاست، اوت.

auk

(ج. ش. ) نوعي پنگوئن ، بطريق.

auklet

(ج. ش. ) جنسي از پنگوئن هاي كوچك سواحل اقيانوس آرام.

aulait

شيردار، داراي شير.

aunt

عمه ، خاله ، زن دائي، زن عمو.

aura

نشئه و تجلي هر ماده ( مثل بوي گل )، رايحه ، تشعشع نوراني.

aural

مربوط به گوش يا سامعه ، گوشي.

aureate

طلائي، طلائي رنگ ، طلائي كردن .

aureola

هاله يا نور گرداگرد سرمقدسين ، هاله نوراني اطراف خورشيد و ساير ستارگان .

aureole

هاله يا نور گرداگرد سرمقدسين ، هاله نوراني اطراف خورشيد و ساير ستارگان .

aurevior

(فرانسه ) خداحافظ، باميد ديدار.

auric

طلائي، وابسته بگوش يا سامعه ، گوشي.

auricular

وابسته بشنوائي، گوشي، سماعي، تواتري، دهليزي.

auriculate

گوشك دار.

auriferous

زرخيز، طلادار.

aurora

سپيده دم، فجر، سرخي شفق، آغاز.

aurora borealis

شفق شمالي، نور يا فجر شمالي.

aurous

طلا، حاوي طلا.

auscultate

گوش دادن ( طب )، معاينه كردن .

auscultation

گوش كردن ( بصداهاي داخل بدن ).

auspicate

بمباركي افتتاح كردن ، گشودن ، پيشگوئي كردن .

auspices

تطير، تفال از روي پرواز مرغان ، فال، شگون ، (در جمع) سايه ، حمايت، حسن توجه ، توجهات.

auspicious

فرخ، فرخنده ، خجسته ، سعيد، مبارك ، بختيار، مساعد.

austere

سخت، تند و تلخ، رياضت كش، تيره رنگ .

austerity

سختي، تروشروئي، رياضت، سادگي زياده از حد.

austral

جنوبي، تحت تاثير باد جنوبي ( گرم و مرطوب ).

aut

(.pref -aut) پيونديست بمعني ' خود' و ' وابسته بخود' و ' خودكار'.

autarchic

(=autarkic) خودمختار، وابسته به خودبسندي.

autarchical

بالياقت، داراي استقلال اقتصادي.

autarchy

كفايت، لياقت، استبداد، حكومت استبدادي، حاكم مطلق، جبار مطلق، خودبسندگي.

autarkical

بالياقت، داراي استقلال اقتصادي.

autarky

كفايت، لياقت، استبداد، حكومت استبدادي، حاكم مطلق، جبار مطلق، خودبسندگي.

autecology

بوم شناسي فردي، مبحث شناسائي محيط زندگي انفرادي موجودات.

authentic

صحيح، معتبر، درست، موثق، قابل اعتماد.

authenticate

اعتباردادن ، سنديت يا رسميت دادن ، تصديق كردن .

authentication

تصديق، سنديت.

authenticity

اعتبار، سنديت، صحت.

author

(.n) منصف، مولف، نويسنده ، موسس، باني، باعث، خالق، نيا، (.vt) نويسندگي كردن ، تاليف و تصنيف كردن ، باعث شدن .

authoress

نويسنده زن .

authoritarian

طرفدار تمركز قدرت در دست يكنفر يا يك هيئت، طرفدار استبداد.

authoritarianism

فلسفه ئ تمركز قدرت يا استبداد.

authoritative

آمر، مقتدر، توانا، معتبر.

authority

قدرت، توانائي، اختيار، اجازه ، اعتبار، نفوذ، مدرك يا ماخذي از كتاب معتبريا سندي، نويسنده ئ معتبر، منبع صحيح و موثق، (در جمع) اوليائ امور.

authorization

اجازه ، اختيار.

authorize

اجازه دادن ، اختيار دادن ، تصويب كردن .

authorship

تاليف و تصنيف، نويسندگي، احداث، ايجاد، ابداع، ابتكار، اصل، آغاز.

autism

خيال پرستي، عدم توجه بعالم مادي، وهم گرائي.

autistic

وابسته به خيال پرستي، توهمي.

auto

(.pref -auto) پيونديست بمعني ' خود' و ' وابسته بخود' و ' خودكار'. (.n) خودرو، ماشين سواري.

auto da fe

(fe da autos. pl) راي دادگاه (در مورد سوزاندن شخص مرتد در ملائ عام)، اجراي راي، اجراي حكم اعدام و مجازات شخص مرتد.

autobahn

بزرگراه ، شاهراه ، اتوبان ، جاده عريض.

autobiographer

نويسنده ئ شرح حال خود، كسي كه تاريخچه زندگي خود را مي نويسد، خودزيستنامه نگار.

autobiographic

خودزيستنامه اي، مربوط بشرح حال خود.

autobiographical

خودزيستنامه اي، مربوط بشرح حال خود.

autobiography

خودزيستنامه ، خود زندگي نامه ، نگارش شرح زندگي شخصي بوسيله ئ خود او.

autocatalysis

(ش. ) اثر مجاورتي خود بخود جسمي در فعل و انفعال شيميائي.

autochthon

بومي، محلي.

autochthonous

بومي، محلي، ذاتي، تشكيل شده يا ايجاد شده در محل خود، ( ز. ش. ) جابجا نشده .

autoclave

قابلمه (تركي )، ديگ زودپز، با ديگ زودپز پختن .

autocode

خودرمز.

autocoder

خود رمز كن .

autocracy

حكومت مطلق، حكومت مستقل.

autocrat

حاكم مطلق، سلطان مستبد، سلطان مطلق.

autocratic

مطلق، مستقل، استبدادي.

autodidact

شخص خود آموخته ، كسيكه پيش خود مياموزد.

autoecious

( زيست شناسي ) انگل يك ميزباني، تك ميزبانه .

autoerotic

مربوط به لقاح با خود ( مثل بعضي از كرمها ).

autoeroticism

لقاح با خود، تحريك خود، احتلام.

autoerotism

لقاح با خود، تحريك خود، احتلام.

autogamous

مربوط به لقاح يا باروري گل بوسيله گرده خودش.

autogamy

(ج. ش. - گ . ش. ) لقاح و باروري بوسيله گرده خود گل، خودگاني.

autogenesis

(زيست شناسي) توليد مثل خودبخود، تركيب يا آميختگي سلولهاي همانند يا هم نوع باهم.

autogenic

توليد شده بطور خودبخود.

autogenous

توليد شده بطور خودبخود.

autogiro

نوعي هواپيماي بدون بال.

autograph

دستخط خود مصنف، خط يا امضاي خود شخص، دستخط نوشتن ، از روي دستخطي رونويسي كردن (مثل عكس )، توشيح كردن .

autographic

نوشته شده با دست خود مصنف، مربوط به ثبات خودكار.

autohypnosis

هيپنوتيزم خود.

autoloading

باري نيم خودكار.

autologous

مشتق از خود.

autolysis

هضم يا گوارش خود بخود.

automat

دستگاه خودكاري كه پس از انداختن سكه اي درون آن غذا يا مشروبي را خارج ميكند.

automata

ماشينها، ماشينهاي خودكار.

automata theory

نظريه ماشينها.

automate

خود كار كردن .بصورت خودكار درآوردن ، بطور خودكار عمل كردن ، خودكار بودن .

automatic programming

برنامه نويسي خودكار.

automatic

خودكار.دستگاه خودكار، خودكار، مربوط به ماشينهاي خودكار، غير ارادي.

automatic check

مقابله خودكار.

automatic coing

برنامه نويسي خودكار.

automatic computer

كامپيوتر خودكار.

automatic control

كنترل خودكار.

automatic exchange

رد و بدل كننده خودكار.

automatic pilot

دستگاه خودكار هدايت كشتي و هواپيما.

automatic testing

آزمايش خودكار.

automatic timer

زمان سنج خودكار.

automatic typesetting

حروف چيني خودكار.

automatically

خودبخود، بطور خودكار، بطور غيرارادي.خودبخود، بصورت خودكار.

automaticity

خودكاري، خودبخودي.

automation

كنترل و هدايت دستگاهي بطور خودكار، دستگاه تنظيم خودكار.خودكاري.

automatism

حركت خودبخود، حركت غيرارادي، كار عادي و بدون فكر، بطور خودكار، حالت خودكاري.

automatization

خودكاري، حركت غير ارادي، حالت خودكار.

automatize

خودكار كردن ، كسي را بي اراده آلت دست كردن .

automaton

آدم مكانيكي، ماشيني كه كارهاي انسان را ميكند، ( مج. ) آدم بي اراده ، آلت دست.ماشين ، ماشين خودكار.

automobile

خودرو، اتومبيل، ماشين متحرك خودكار، ماشين خودرو، اتومبيل راندن ، اتومبيلسوار شدن .

automotive

خودرو، مربوط به وسائل نقليه خودرو.

autonomic

مستقل، خودمختار، ( زيست شناسي ) ارادي، عمدي، (گ. ش. ) خودبخود، (تش. ) منسوببه دستگاه عصبي خودكار.

autonomic nervous system

(تش. ) دستگاه عصبي نباتي (سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك ).

autonomist

طرفدار استقلال داخلي، طرفدار خودمختاري.

autonomous

داراي حكومت مستقل، خودمختار، (زيست شناسي) داراي زندگي مستقل، (گ . ش. ) خودكاربطور غير ارادي، (ر. ش. ) واحد كنترل داخلي.خودگردان .

autonomously

بصورت خودگردان .

autonomy

خودگراني.استقلال داخلي، خودمختاري، حاكميت ملي مبني براستقلال اقتصادي و سياسي.

autopsy

كالبد شكافي، ( مج. ) تشريح مرده ، تشريح نسج مرده ( درمقابل biopsy).

autosexing

داراي صفات جنسي مغاير با نوع خود ( هنگام تولد ).

autosomal

مربوط به كرموسوم غير جنسي، غير جنسي.

autosome

رنگينتن غير جنسي.

autosuggestion

تلقين بنفس، القائ بنفس.

autotelic

هنر بخاطر هنر، داراي عزم پنهاني، داراي قصد دروني.

autotomic

متقاطع بطور خودبخود، وابسته به تقسيم خودبخود.

autotomize

تقسيم خودبخود كردن ، انفصال خودبخود پيداكردن ( در مورد اعضائ مختلف بدن ).

autotomous

متقاطع بطور خودبخود، وابسته به تقسيم خودبخود.

autotomy

(زيست شناسي) تقسيم خودبخود، انفصال خودبخود دست يا پا يا عضو حيوان از بدن ، خودبري.

autotransformer

خود مبدل.

autotroph

خودخوار، خودخواري، قابل تغذيه خودبخود.

autotype

facsimile، سوادعين ، چاپ خودكار.

autumn

پائيز، خزان ، برگ ريزان ، زمان رسيدن و نزول چيزي، دوران كمال، آخرين قسمت، سومين دوره زندگي، زردي.

autumnal

پائيزي.

auxesis

(زيست شناسي) رشد توام با عدم تقسيم ياخته ، تفصيل، بسط، تقويت، افزايش، مبالغه .

auxiliary

معين ، كمك دهنده ، امدادي، كمكي.كمكي.

auxiliary equipment

تجهيزات كمكي.

auxiliary memory

حافظ كمكي.

auxiliary operatich

عمل كمكي.

auxiliary storage

انبار كمكي.

auxin

هورمون گياهي.

auyomated

خودكار شده ، خودكار.

avail

سودمند بودن ، بدرد خوردن ، داراي ارزش بودن ، در دسترس واقع شدن ، فايده بخشيدن ، سود، فايده ، استفاده ، كمك ، ارزش.

availability

قابليت استفاده ، چيز مفيد و سودمند، شخص مفيد، دسترسي، فراهمي.

available

دردسترس، فراهم، قابل استفاده ، سودمند، موجود.دسترس پذير.

availablity

دسترس پذيري.

avalanche

بهمن .بهمن ، نزول ناگهاني و عظيم هر چيزي، بشكل بهمن فرود آمدن .

avant garde

پيشرو و موجد (سبك و طريقه هنري ).

avarice

زياده جوئي، آز، حرص، طمع.

avaricious

حريص، آزمند، طماع، زياده جو.

avast

(د. ن . - بصورت امر) ايست، توقف كنيد.

avaunt

دستور اخراج، برو.

ave

بدرود، خداحافظ، سلام، خدا نگهدار.

avenge

كينه جوئي كردن (از)، تلافي كردن ، انتقام كشيدن (از)، دادگيري كردن ، خونخواهي كردن .

avenger

كين خواه ، خونخواه ، دادگير، انتقام جو.

avens

(گ . ش. ) علف مبارك از تيره گل سرخيان .

avenuse

خيابان ، راه ، خيابان وسيع، راهرو باغ.

aver

از روي يقين گفتن ، بطور قطع اظهار داشتن ، اثبات كردن ، تصديق كردن ، بحق دانستن .

average

متوسط.معدل، حد وسط، ميانه ، متوسط، درجه عادي، ميانگين ، حد وسط (چيزيرا) پيدا كردن ، ميانه قرار دادن ، ميانگين گرفتن ، رويهمرفته ، بالغ شدن .

average seek time

مدت متوسط جستجو.

averment

اظهار قطعي يا مثبت، اظهار محض، ادعا، بيان .

avernus

مناطق جهنمي، جهنم.

averse

بيزار، مخالف، متنفر، برخلاف ميل.

aversion

بيزاري، نفرت، مخالفت، ناسازگاري، مغايرت.

avert

برگرداندن ، گردانيدن ، دفع كردن ، گذراندن ، بيزار كردن ، بيگانه كردن ، منحرف كردن .

avesta

اوستا، كتاب زرتشت.

avestan

زبان اوستائي، زبان باستاني ايران .

avgas

بنزين هواپيما، سوخت طياره .

avian

وابسته به مرغان ، مرغي.

avianize

ضعيف كردن ويروس بعلت كشت مكرر در جنين جوجه .

aviarist

كسي كه مرغداري ميكند، متصدي مرغان .

aviary

لانه مرغ، مرغداني، محل پرندگان .

aviate

هواپيمائي كردن ، پرواز كردن .

aviation

هواپيمائي، هوانوردي.

aviator

هوانورد، خلبان .

aviculture

پرورش مرغ، تربيت مرغ، مرغداري.

aviculturist

پرورنده مرغ.

avid

حريص، آزمند، مشتاق، آرزومند، متمايل.

avidity

اشتياق، آز، حرص، آزمندي، پرخوري، طمع.

avifauna

كليه مرغان يك سرزمين ، پرندگان يك ناحيه .

avigation

هوانوردي، فن هدايت هواپيما.

avionic

مربوط به دستگاههاي خودكار هواپيما.

avionics

فن استفاده از دستگاههاي الكتريكي و خودكار در هوانوردي و نجوم.

avirulent

غير بيماريزا، بدون شدت.

avitaminosis

( طب ) كمبود ويتامينها در بدن .

avocable

قابل احضار.

avocado

نوعي ميوه شبيه انبه يا گلابي بزرگ ، اوكادو.

avocation

كار فرعي، كار جزئي، مشغوليت، سرگرمي، كار، حرفه ، كسب.

avocational

وابسته بكار فرعي.

avocet

(ج. ش. ) نوعي مرغ دراز پا( مثل مرغ ماهيخوار ).

avoid

دوري كردن از، احتراز كردن ، اجتناب كردن ، طفره رفتن از، ( حق. ) الغائ كردن ، موقوف كردن .

avoidance

پرهيز، اجتناب، كناره گيري، احتراز، طفره .

avoirdupois

اشيائ و اجناسي كه با توزين فروخته ميشوند، مقياس وزن اجناس سنگين ، سنگيني، وزن .

avoirdupois weight

اوزان و مقياسات اجناس.

avouch

آشكارا گفتن ، اقرار كردن ، اطمينان دادن ، تضمين كردن ، مستقر ساختن ، مقرر داشتن ، تصديق و تائيد كردن ، تثبيت كردن .

avouchment

اقرار، تصديق، اظهار.

avow

نذر، پيمان ، عهد، قول، شرط، تعيين ، عزم، تصميم، نذر كردن ، قسم خوردن ، وقفكردن .

avowal

اعتراف، اظهار آشكار، اظهار و اقرار علني.

avowed

پذيرفته ، اعتراف شده .

avowedly

معترفا.

avulse

از جا كندن ، كشيدن .

avulsion

(حق. ) جدا شدن زميني از يك ملك و پيوستن بملك ديگر در نتيجه سيل يا تغيير مسيررودخانه .

avuncular

مربوط بدائي، مانند دائي، ( به شوخي ) طرف، مرتهن ياگروگير.

await

منتظر بودن ، منتظر شدن ، انتظار داشتن ، ملازم كسي بودن ، در كمين (كسي) نشستن .

awake

بيدار شدن ، بيدار ماندن ، بيدار كردن ، بيدار.

awaken

بيدار كردن ، بيدار شدن .

awakener

بيدار كننده .

award

جايزه ، راي، مقرر داشتن ، اعطا كردن ، سپردن ، امانت گذاردن .

awardable

قابل اعطائ.

awarder

اعطائ كننده .

aware

آگاه ، باخبر، بااطلاع، ملتفت، مواظب.

awareness

آگاهي، اطلاع، هشياري.

awash

مماس با سطح آب، سرگردان بر روي امواج دريا، لبريز.

away

كنار، يكسو، بيك طرف، دوراز، خارج، بيرون از، غايب، درسفر، بيدرنگ ، پيوسته ، بطور پيوسته ، متصلا، مرتبا، از آنجا، از آن زمان ، پس از آن ، بعد، از آنروي، غايب، رفته ، بيرون ، دورافتاده ، دور، فاصله دار، ناجور، متفاوت.

awe

هيبت، ترس ( آميخته با احترام )، وحشت، بيم، هيبت دادن ، ترساندن .

aweary

(=wearied) خسته .

aweather

در جهت باد، در جهت وزش باد.

aweigh

(د. ن . ) تازه لنگر برداشته ، داراي لنگر آويزان .

awesome

مايه هيبت يا حرمت، پر از ترس و بيم، حاكي از ترس، ناشي از بيم، وحشت آور، ترس آور.

awestricken

وحشت زده ، خوف زده .

awestruck

وحشت زده ، خوف زده .

awful

مهيب يا ترسناك ، ترس، عظمت.

awhile

اندكي، مدتي، يك چندي.

awhirl

گردابي، گردبادي.

awkward

خامكار، زشت، بي لطافت، ناشي، سرهم بند، غير استادانه .

awl

درفش، سوراخ كن .

awl shaped

بشكل درفش، ( گ . ش. ) درفشي.

awless

بي وحشت، بدون بيم.

awn

(گ . ش. ) داسه ( خار سر جو و گندم )، ريشك ، (ج. ش. ) آلت مذكر بعضي از جانوران خزنده و كرمها.

awning

سايبان كرباسي، ساباط، پناه ، پناهگاه ، حفاظ.

awol

مخفف كلمات leave without absent ( درنظام ) غايب بدون اجازه .

awry

منحرف، غلط، كج، چپ چپ، بدشكل، بطور مايل، زشت.

ax

تبر، تيشه ، تبر دو دم، تبرزين ، با تبر قطع كردن يا بريدن .

axe

تبر، تيشه ، تبر دو دم، تبرزين ، با تبر قطع كردن يا بريدن .

axial

محوري.

axil

(گ . ش. ) گوشه يا زاويه بين شاخه يا برگ با محوري كه از آن منشعب ميشود.

axile

(گ . ش. ) محوري، واقع در محور.

axillar

زيربغلي، مربوط به زير بغل، از بغل روينده .

axillary

(تش. ) بغلي، زير بغلي، (گ . ش. ) واقع شده يا روئيده در بغل يا گوشه .

axiological

وابسته به ارزش ها يا علم ارزش ها، مبحث نواميس اخلاقي.

axiology

علم ارزش يا خواص و نواميس ذاتي اجسام، علم ارزش ها، ارزش شناسي.

axiom

اصل، اصل موضوعه .حقيقت آشكار، قضيه حقيقي، حقيقت متعارفه ، بديهيات، قاعده كلي، اصل عمومي، پند، اندرز.

axiomatic

بديهي، حاوي پند يا گفته هاي اخلاقي.

axis

محور، قطب، محور تقارن ، مهره آسه .محور چرخ، ميله .

axle

محور.محور، چرخ، ميله ، آسه .

axletree

ميله ميان دو چرخ.

ay

(=aye) هميشه ، ابد، براي هميشه ، آه ، افسوس.

aye

(=ay) بله ، آري، راي مثبت.

azalea

(گ . ش. ) اچاليد، نوعي بوته از جنس خلنگ (ericacea)، گياه ازاليه .

azimuth

(نج. ) قوس افقي در جهت گردش عقربه ساعت واقع بين نقطه ثابتي، (نج. ) نقطه جنوب، (د. ن . ) نقطه شمال، دايره قائمي كه از مركز جسم عبور ميكند، ازيموت ستاره ، السمت، سمت.

azoic

فاقد نشان زندگي، خالي از حيات، ( ز. ش. ) دوران ماقبل تاريخ، بي زيوي.

azoth

جيوه كه كيمياگران قديم آنرا ماده اصلي فلزات ميدانستند، جيوه ، علاج كليه دردها.

azotic

داراي ازت، وابسته به نيتروژن ازت دار.

azure

لاجورد، رنگ نيل، آسمان نيلگون ، لاجوردي، سنگ لاجورد.

azygos

فرد، طاق، تك ، بي جفت.

azygous

فرد، طاق، تك ، بي جفت.

B

b

دومين حرف الفباي انگليسي كه ازحروف بي صداست، دو صفحه سفيد اول و آخر كتاب، شكل B، هرشكلي شبيه به B.

b.c

(christ =before) قبل از ميلاد.

ba

بع بع (گوسفند)، بعبع كردن ، مثل گوسفند صدا كردن .

baa

بع بع (گوسفند)، بعبع كردن ، مثل گوسفند صدا كردن .

baba

پدر، بابا.

babble

ور ور كردن ، سخن نامفهوم گفتن ، فاش كردن ، ياوه گفتن ، ياوه ، سخن بيهوده ، من ومن .

babe

(=baby) طفل، نوزاد، كودك ، شخص ساده و معصوم.

babel

شهر و برج قديم بابل، هرج و مرج، سخن پرقيل و قال، اغتشاش، شلوغي، بناي شگرف، طرح خيالي.

baboon

اشكال مضحك ، شكل عجيب و غريب، (ج. ش. ) يكنوع ميمون يا عنتر دم كوتاه .

babouche

كفش سرپائي، پاپوش.

baby

بچه ، كودك ، طفل، نوزاد، مانند كودك رفتار كردن ، نوازش كردن .

baby farm

محل نگهداري كودكان .

baby sit

(د. گ . ) بچه داري كردن ( درغياب والدينشان )، از بچه نگاهداري كردن .

baby sitter

بچه نگهدار.

babyhood

بچگي.

babyish

طفل مانند، كودك مانند.

babylon

شهر بابل قديم.

baccalaureate

ليسانسيه يا مهندس، درجه باشليه .

baccara

باكارا، يكنوع بازي ورق.

baccarat

باكارا، يكنوع بازي ورق.

baccate

تماما گوشتي، داراي ميوه گوشتي، دانه دار، انگوري، توت مانند.

bacchanal

وابسته به باكوس ( bacchus ) الهه ئ باده و باده پرستي، (مج. ) ميگسار و باده پرست، عياش.

bacchanalia

جشن باده گساري، جشن و شادماني پر سر و صدا.

bacchanalian

وابسته به جشن باده گساري و شادماني.

bacchant

ميگساري، ميگسار، باده پرست.

bacchante

زن عياش و ميگسار.

bacchantic

وابسته به باده گساري.

bacchic

وابسته به باكوس خداي ميگساري و پرستش او، مستانه و پرهياهو، آواز مستي.

bacchus

(افسانه ئ يونان ) رب النوع شراب و باده ، شراب.

bacciferous

داراي ميوه گوشتي، توت دار، دانه دار.

bach

مجرد و عزب زندگي كردن .

bachelor

بدون عيال، عزب، مجرد، مرد بي زن ، زن بي شوهر، مرد يا زني كه بگرفتن اولين درجه ئ علمي دانشگاه نائل ميشود، ليسانسيه ، مهندس، باشليه ، دانشياب.

bachelorhood

تجرد، عزبي.

bacillar

عصائي شكل، بشكل ميله هاي كوچك ، ميله ميله .

bacillary

عصائي شكل، بشكل ميله هاي كوچك ، ميله ميله .

bacillus

باكتريهاي ميله اي شكل كه توليد هاگ ميكنند( مثل باسيل سياه زخم)، باسيل.

back

عقب، پشت (بدن )، پس، عقبي، گذشته ، پشتي، پشتي كنندگان ، تكيه گاه ، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران ، ازعقب، پشت سر، بدهي پسافتاده ، پشتي كردن ، پشتانداختن ، بعقب رفتن ، بعقب بردن ، برپشت چيزي قرارگرفتن ، سوارشدن ، پشت چيزي نوشتن ، ظهرنويسي كردن .

back formation

اشتقاق معكوس، لغت سازي، اشتقاق لغات از يكديگر.

back of

در پشت، پشت سر.

back pay

حقوق عقب افتاده .

back talk

پيش جوابي.

backache

كمردرد، پشت درد.

backbencher

عضو هيئت قانونگذاري.

backbite

غيبت كردن ، پشت سركسي سخن گفتن .

backboard

تخته يا صفحه ئ پشت هرچيزي، تخته ئ پشت قاب عكس وغيره .

backbone

تيره ئ پشت، ستون فقرات، (مج. ) پشت، استقامت، استواري، استحكام.

backcross

چند پشت بعقب برگشتن .

backdoor

درعقب، وسيله نهائي يا زير جلي، پنهان .

backdrop

پرده ئ پشت صحنه ئ تاتر.

backed

داراي پشت، پشتي دار، پشت گرم.

backer

نگهدار، پشتيبان ، حامي، كسي كه دراجراي نقشه اي كمك ميكند، حمال، باربر.

backfall

زمين خوردگي.

backfield

(درفوتبال) چهاربازيكن خط دفاع كه در پشت خط حمله اند.

backfire

پس زدن تفنگ ، منفجر شدن قبل از موقع، نتيجه معكوس گرفتن .

backgammon

نرد، تخته نرد.

background reflection

بازتاب زمينه اي.

background

زمينه ، سابقه .زمينه ، نهانگاه ، سابقه .

background processing

پردازش زمينه اي.

background program

برنامه زمينه اي.

backhand

پشت دستي يا ضربه با پشت راكت( دربازي تنيس و غيره )، زشت، ناهنجار، با پشت دستضربه زدن ، باپشت راكت ضربت وارد كردن .

backhand stroke

ضربت چوگان از پشت سر.

backing

پشتيباني، پشتيبان .پشتي، پشتيبان ، پوشش، تصديق در پشت يا ظهر ورقه ، ديركردن ، كندي.

backing store

انباره پشتيبان .

backlash

( درماشين ) پس زني، پس زدن ، عكس العمل سياسي.واكنش شديد.

backlog

كنده بزرگي كه پشت آتش بخاري گذارده ميشود، موجودي جنسي كه بابت سفارشات درانبارموجوداست، جمع شدن ، انبارشدن ، كار ناتمام يا انباشته .پس افت.

backrent

اجاره ئ پس افتاده .

backrest

تكيه گاه ، پشتي، متكا.

backset

بازداشت، عقب زني، معكوس، وارونه .

backside

كفل، پشت، عقب هر چيزي، خصوصي، محرمانه .

backslap

تظاهر بصميميت كردن ، چاخان كردن .

backslide

( از دين ) برگشتن ، سيرقهقرائي كردن .

backspace

پسبرد، پسبردن .

backspace character

دخشه پسبرد.

backspacing

پسبرد.

backstage

در پس پرده ، محرمانه ، خصوصي، مربوط به پشت پرده ئ نمايش ( مخصوصااطاق رخت كن ).

backstairs

نهاني، غيرمستقيم، رمزي، (م. ل. ) از راه پله كان عقبي، پله كان پشت.

backstitch

كوك زيگزاگ ، كوك چپ و راست.

backstretch

خط سيرجهت مخالف مبدائ مسابقه .

backstroke

ضربه باپشت دست، ( درتفنگ ) پس زني، لگدزني، برگشت، عقب زني، ( شنا) كرال پشت.

backswept

برگشته بطور مايل واريب.

backsword

شمشير يك لبه ئ برنده ، شمشير يكدمه .

backsword man

شمشيرباز.

backtrack

رد گم كردن ، عدول كردن .

backup

پشتيبان ، پشتيباني كردن .

backup file

پرونده پشتيبان .

backup system

سيستم پشتيبان .

backward

عقب افتاده ، به پشت، ازپشت، وارونه ، عقب مانده ، كودن .به عقب.

backward reference

ارجاع به عقب.

backwardness

عقب افتادگي.

backwards

عقب افتاده ، به پشت، ازپشت، وارونه ، عقب مانده ، كودن .

backwash

مراجعت موج، اضطراب يا آشفتگي بعداز انجام عملي، عواقب.

backwater

مرداب، باريكه آب، جاي دورافتاده .

backwoods

اراضي جنگلي دوراز شهر، جنگلهاي دورافتاده .

backwoodsman

دهاتي، اهل جاي دورافتاده .

bacon

گوشت نمك زده ئ پهلو و پشت خوك .

bacteria

(bacterium of. pl) ميكرب هاي تك ياخته ، باكتري، تركيزه .

bacterial

(زيست شناسي) وابسته به باكتري، ميكربي.

bactericidal

نابود كننده ئ باكتري، ضد باكتري.

bactericide

باكتري كش.

bacteriologic

مربوط به ميكرب شناسي، وابسته به باكتري شناسي.

bacteriologist

ميكرب شناس، متخصص شناسائي انواع باكتريها.

bacteriology

علم ميكرب شناسي، باكتري شناسي.

bacteriolysis

انهدام باكتري، فساد و تحليل ميكرب.

bacteriophagy

باكتري خواري، تغذيه از باكتري.

bacterization

تحت تاثير باكتري، آلودگي بميكرب.

bacterize

تحت تاثير باكتري قراردادن ، با ميكرب آلوده شدن .

bactrian

باختري، دوكوهانه .

baculiform

ميله اي شكل، بشكل ميله .

bad

(bid of. P) زمان ماضي قديمي فعل bid، (.adv and .n and .adj) بد، زشت، ناصحيح، بياعتبار، نامساعد، مضر، زيان آور، بداخلاق، شرير، بدكار، بدخو، لاوصول.

bad blood

آزردگي، خشم، رنجش، تلخي، تندي، زنندگي، مسموميت خون دراثرعصبانيت، خصومت.

bad tempered

بدخو، تندخو.

bade

(bid of. p) زمان ماضي فعل bid.

badge

نشان ، علامت، امضائ و علامت برجسته و مشخص.

badger

(.n) دستفروش، دوره گرد، خرده فروش، (ج. ش) گوركن ، خرسك ، شغاره (mustelidae)، (.vt) سربسر گذاشتن ، اذيت كردن ، آزار كردن .

badinage

خوشمزگي، لودگي، پرحرفي.

badland

زمين لم يزرع، زمين سنگلاخ يا باطلاقي.

badly

بطوربد، بطور ناشايسته .

badminton

بدمينتن ، نوعي بازي تنيس باتوپ پردار.

baffle

گيج يا گمراه كردن ، مغشوش كردن ، دستپاچه كردن ، بينتيجه كردن ، پريشاني، اهانت.

bafflement

گيجي، دست پاچگي.

baffler

گيج كننده ، دست پاچه كننده .

bag

كيسه ، كيف، جوال، ساك ، خورجين ، چنته ، باد كردن ، متورم شدن ، ربودن .

bagasse

تفاله ، تفاله نيشكر.

bagatelle

چيزجزئي واندك ، ( مج. ) چيز بيهوده ، ناقابل.

bagel

نان شيريني حلقوي.

bagful

يك كيسه ، يك بسته ، يك بقچه .

baggage

بار و بنه ئ مسافر، چمدان ، بارسفر.

baggily

بطورباد كرده ، كيسه دار، بطورشل و ول.

bagginess

بادكردگي، پف كردگي، غرور، شلي.

bagging

پارچه كيسه اي، كيسه .

baggy

بادكرده ، شل، ول، كيسه اي متورم، قلنبه .

bagpipe

(مو. ) نيانبان كه در اسكاتلند مرسوم است، پرحرفي.

bagpiper

نوازنده ئ نيانبان .

bagworm

(ج. ش) كرم حشره بيد يا پروانه .

bah

به ، علامت تعجب حاكي ازاهانت و تحقير.

bahama islands

جزايرباهاما واقع درهندغربي و جنوب فلوريدا.

bail

توقيف، حبس، واگذاري، انتقال، ضمانت، كفالت، بامانت سپردن ، كفيل گرفتن ، تسمه ، حلقه دور چليك ، سطل، بقيد كفيل آزاد كردن .

bail out

به قيد كفيل آزاد كردن و شدن ، با پاراشوت از هواپيما پريدن .

bailee

تحويل گيرنده ، ضامن و متعهد.

bailer

اجاره دهنده ، امانت دهنده ، كفيل دهنده .

bailey

ديوار با حياط خارجي قلعه ملوك الطوايفي.

bailey bridge

پل متحرك وموقتي.

bailie

bailiff، عضوانجمن شهر.

bailiff

ناظر، ضابط، امين صلح يا قاضي، نگهبان دژ سلطنتي.

bailiwick

ناحيه قلمرو مامور، مباشرت، نظارت، پيشخدمتي.

bailment

امانت گيري، امانت داري، سمساري، كفالت.

bailor

اجاره دهنده ، امانت دهنده ، كفيل دهنده .

bailsman

ضامن ، كفيل.

bairn

بچه ، فرزند.

bait

طعمه دادن ، خوراك دادن ، طعمه رابه قلاب ماهيگيري بستن ، دانه ، چينه ، مايه تطميع، دانه ئ دام.

baiter

تطميع و وسوسه كننده ، طعمه دهنده .

baize

نوعي فلانل روميزي.

bake

پختن ، طبخ كردن .

baked meat

نان شيريني، شيريني آردي، غذاي پخته .

bakemeat

نان شيريني، شيريني آردي، غذاي پخته .

baker

نانوا، خباز.

baker's dozen

سيزده .

bakers yeast

نوعي مخمر آبجو (cerevisiae saccharomyces).

bakery

دكان نانوائي يا شيريني پزي.

bakeshop

نانوائي، دكان نانوائي.

baking powder

پودر خميرمايه .

baking soda

جوش شيرين .

baksheesh

(فارسياست) بخشش، انعام، (مج. ) رشوه .

balalaika

(مو) بالالايكا يكنوع آلت موسيقي شبيه گيتار، يكنوع رقص.

balance

ترازو، ميزان ، تراز، موازنه ، تتمه حساب، برابركردن ، موازنه كردن ، توازن .تعادل، توازن ، مانده ، متعادل كردن .

balance sheet

ترازنامه .

balanced

متعادل، متوازن .

balanced system

سيستم متعادل.

balancer

متعادل كننده ، ترازودار، آكروبات.

balas

ياقوت پوست پيازي، يكنوع ياقوت سرخ، لعل بدخشان .

balbriggan

يكنوع پارچه ئ نخي كه براي زيرپوش بكار ميرود.

balcony

ايوان ، بالاخانه ، بالكن ، لژ بالا.

bald

طاس، بيمو، كل، برهنه ، (مج. ) بي لطف، ساده ، بي ملاحت، عريان ، كچل، طاس شدن .

bald eagle

(ج. ش. ) عقاب گر، نوعي عقاب كه در شمال آمريكا زندگي ميكند.

balderdash

سخن بي معني، چرند، ياوه ، نوشابه كف آلود.

baldhead

آدم طاس.

baldpate

آدم طاس.

baldric

بند شمشير، حمايل.

bale

عدل، لنگه ، تا، تاچه ، مصيبت، بلا، رنج، محنت، رقصيدن .

baleen

والانه ، استخوان نهنگ (whalebone)، بالن ، بال، باله ، ماهي سيم.

balefire

آتش خطر، آتش علامت، آتش مرده سوزاني.

baleful

محنت بار، مصيبت بار، غم انگيز.

balk

مرز، زمين شخم نشده ، (مج ) مانع، مايه ئ لغزش، طفره رفتن از، امتناع ورزيدن ، رد كردن ، زيرش زدن .

balkanization

تقسيم بقطعات ريز (مثل كشورهاي بالكان ).

balkanize

ناحيه اي را بقطعات ريز تقسيم كردن ( مثل كشورهاي شبه جزيره ئ بالكان ).

balker

طفره رو، زيرش زن .

balky

طفره رو، امتناعي.

ball

گلوله ، گوي، توپ بازي، مجلس رقص، رقص، ايام خوش، گلوله كردن ، گرهك .

ball and socket joint

مفصل ماشيني كه گلوله دارد و درتوي حفره اي قرار ميگيرد.

ball bearing

بلبرينگ ، چرخ فلزي كه روي ساچمه هاي فلزي كوچكي باساني ميلغزد.

ball flower

گل سينه .

ball point pen

قلم خودكار.

ballad

شعر افسانه اي، (مو. ) تصنيف، آواز يكنفري كه در ضمن آن داستاني بيان ميشود، يك قطعه ئ رومانتيك .

ballade

قطعه منظومي مركب از سه مصرع مساوي و متشابه و يك مصرع كوتاه تر كه هريك از اين چهار قسمت يك بيت ترجيعبند دارد، قصيده ، مسمط مستزاد.

balladry

شعر، قصيده ، تصنيف سازي.

ballast

ماسه ، هرچيز سنگيني چون شن و ماسه كه در ته كشتي ميريزند تا از واژگون شدنش جلوگيريكند، بالاست، سنگيني، شن و خرده سنگي كه در راه آهن بكارميرود، كيسه شني كه در موقعصعودبالون پائين مياندازند، سنگ و شن در ته كشتي يا بالون ريختن ، سنگين كردن

ballerina

رقاصه ، رقاصه بالت.

ballet

بالت، رقص ورزشي و هنري.

balletomane

شيفته رقص بالت.

balletomania

عشق يا جنون نسبت به بالت.

ballista

(ballistae. pl) منجنيق، سنگ انداز، كشكنجير.

ballistic

پرتابه اي وابسته به علم پرتاب گلوله ، مربوط بعلم حركت اجسامي كه درهوا پرتاپ ميشوند.

ballistic missile

موشك ، پرتابه .

ballistics

پرتابه شناسي، علم حركت اجسام پرتاب شونده ، مبحث پرتاب گلوله واجسام پرتاب شونده .

balloon

بالون ، بادكنك ، با بالون پروازكردن ، مثل بالون .

balloon tire

لاستيك بادي عاجدار.

ballot

ورقه راي، مهره راي و قرعه كشي، راي مخفي، مجموع آرائ نوشته ، با ورقه راي دادن ، قرعه كشيدن .

ballroom

سالن رقص.

ballyhoo

(.n) نمايش پر سر و صدا(براي جلب توجه مردم ). (vi and.vt) آگهي پر سر و صدا كردن .

balm

بلسان ، مرهم.

balmily

مرهمي، خنك كننده .

balminess

حالت مرهمي، خوشبوئي.

balmoral

يكنوع نيم تنه پشمي، يكنوع چكمه يا پوتين بندي، يكنوع كلاه نوك تيز.

balmy

مرهم، داراي خاصيت مرهم، خنك كننده ، خوشبو.

balneology

علم استحمام درماني، مبحث استحمام در آبهاي گرم.

baloney

(=bologna) مزخرف، چرند، نوعي كالباس.

balsam

بلسان ، درخت گل حنا.

balsamic

وابسته به بلسان .

baltic

درياي بالتيك در شمال اروپا، وابسته به بالتيك .

balto slavic

شاخه ئ زبان هند و اروپائي رايج در سواحل بالتيك و بين اقوام اسلاو.

baluchi

بلوچ، زبان بلوچي.

baluster

ستون كوچك گچ بري شده ، ستون نرده .

balustrade

طارمي، نرده .

bambino

بچه كوچك ، نوزاد، تصوير مسيح در قنداق.

bamboo

(گ . ش. ) خيزران ، ني هندي، چوب خيزران ، عصاي خيزران ، ساخته شده از ني.

bamboo curtain

سرحدات چين كمونيست، مانع، پرده ئ حصيري.

bamboozle

گول زدن ، ريشخند كردن .

bamboozlement

ريشخند، فريب.

ban

قدغن كردن ، تحريم كردن ، لعن كردن ، لعن ، حكم تحريم يا تكفير، اعلان ازدواج در كليسا.

banal

پيش پا افتاده ، مبتذل، معمولي، همه جائي.

banality

ابتذال، پيش پا افتادگي.

banana

موز.

band

باند، نوار.بند و زنجير، تسمه يا بند مخصوص محكم كردن ، نوار، لولا، اركستر، دسته ئ موسيقي، اتحاد، توافق، روبان ، باند يا بانداژ، نوار زخم بندي، متحد كردن ، دسته كردن ، نوار پيچيدن ، بصورت نوار در آوردن ، با نوار بستن ، متحد شدن .

band saw

ماشين اره باريك ، اره نواري.

band shell

جايگاه دسته ئ موزيك كه عقب آن بشكل صدف مقعر بزرگي است.

bandage

نوار زخم بندي، با نوار بستن .

bandana

دستمال گلدار.

bandanna

دستمال گلدار.

bandbox

جعبه ئ مقوائي مخصوص نگاهداري كلاه .

bandeau

(bandeaux. pl) نوار روي گيسو، نوار زخم بندي، نوار كلاه زنانه ، روبان ، گيسوبند.

banderol

باندرول، نوار چسب، برچسب.

banderole

باندرول، نوار چسب، برچسب.

bandit

سارق مسلح، راهزن ، قطاعالطريق.

banditry

راهزني، سرقت مسلح.

bandmaster

رهبر اركستر، رئيس دسته ئ موزيك .

bandog

سگ زنجيري، سگ بزرگ .

bandoleer

جاي فشنگ ، حمايل، قطارفشنگ .

bandolier

جاي فشنگ ، حمايل، قطار فشنگ .

bandoline

روغن مو.

bandora

(مو. ) نوعي سه تار.

bandore

(مو. ) نوعي سه تار.

bandsman

عضو دسته ئ موسيقي.

bandwagon

عرابه ئ دسته ئ موزيك سيار.

bandwidth

پهناي باند.

bandy

رد و بدل كردن ، اينسو و آنسو پرت كردن ، بحث كردن ، چوگان سر كج، چوگان بازي، كچ، چنبري.

bandy legged

پاچنبري، كجپا.

bane

مايه ئ هلاكت، زهر(درتركيب)، جاني، قاتل، مخرب زندگي.

baneful

زهرآلود، مضر، موذي.

bang

(.vi and .vt) بستن ، محكم زدن ، چتري بريدن (گيسو)، (.adv and .n) صداي بلند يا محكم، چتر زلف.

bangle

گلوبند، النگو.

bangtail

دماسب كه پائين آن بطورافقي چيده شده باشد، دم كل.

banish

تبعيد كردن ، اخراج بلد كردن ، دور كردن .

banisher

تبعيد كننده .

banishment

تبعيد، اخراج.

banister

نرده ئ پلكان .

banjo

(مو. ) بانجو، نوعي تار.

bank

بانك .كنار، لب، ساحل، بانك ، ضرابخانه ، رويهم انباشتن ، در بانك گذاشتن ، كپه كردن ، بلند شدن (ابر يا دود) بطور متراكم، بانكداري كردن .

bank acceptance

دريافتي، قبولي بانكي.

bank annuities

سهام قرضه دولت بريتانيا كه كنسول (consols) هم ناميده شده .

bank bill

برات بانك ، اسكناس.

bank discount

تنزيل بانكي، تخفيف بانكي.

bank note

چك تضمين شده ، اسكناس.

bank of deposit

بانك پس انداز، صندوق پس انداز.

bank paper

اسكناس، چك تضمين شده ، سفته بانكي.

bank rate

مظنه رسمي تنزيل كه توسط بانك مركزي تعيين ميشود.

bankable

نقد شدني در بانك ، قابل نقل وانتقال بانكي.

bankbook

كتابچه بانك ، دفترحساب بانك ، دفترچه بانكي.

banker

بانكدار.بانك دار، صراف.

banker's bill

صورت تبديل ارز، صورتحساب بانكي.

banking

بانكداري.بانكداري.

bankroll

پشتوانه ، سرمايه بانك .

bankrupt

ورشكسته ، ورشكست كردن و شدن .

bankruptcy

ورشكستگي، افلاس، توقف بازرگان .

bankside

شيب ساحل، كناره دريا و رودخانه ، پشته يا كناره رود.

banner

پرچم، بيرق، نشان ، علامت، علم، درفش.

banneret

(=bannerette) پرچم كوچك .

bannerol

(=bannerroll) پرچم روي جنازه .

bannister

نرده ئ پلكان .

banns

اعلان پيشنهاد ازدواج دركليسا تا كساني كه اعتراضي به صلاحيت زوجين دارنداطلاع دهند.

banquet

مهماني، ضيافت، مهمان كردن ، سور، بزم.

banquette

زمين بلند، پشت بارو، نيمكت، پياده رو.

banshee

موجود وهمي بشكل روح.

banstand

جايگاه اركست، محل دسته ئ موسيقي.

bantam

خروس جنگي، كوچك .

bantamweight

مقياس وزني درحدود پوند(رطل)، خروس وزن .

banter

مورداستهزائ قراردادن ، دست انداختن ، شوخي كنايه دار، خوشمزگي.

bantling

بچه كوچك ، كوچولو، كودك .

banyan

(گ . ش. ) انجير هندي، انجيرمعابد.

banzai

هلهله شادي، شليك توپ جهت تبريك وتهنيت، شادباش.

banzai attack

حمله بي پروا.

baptism

تعميد، غسل تعميد، آئين غسل تعميد و نامگذاري.

baptismal

وابسته به غسل تعميد.

baptist

تعميد دهنده ، نام فرقه اي از مسيحيان .

baptistery

تعميدگاه ، جاي تعميد، تعميد.

baptistry

تعميدگاه ، جاي تعميد، تعميد.

baptize

تعميد دادن ، بوسيله تعميد نامگذاري كردن .

baptizer

دهنده ئ غسل تعميد.

bar

ميله ، شمش، مانع شدن .ميل، ميله ، شمش، تير، نرده حائل، ( مج. ) مانع، جاي ويژه زنداني در محكمه ، (باthe)وكالت، دادگاه ، هيئت وكلائ، ميكده ، بارمشروب فروشي، ازبين رفتن (ادعا) رد كردن دادخواست، بستن ، مسدودكردن ، بازداشتن ، ممنوع كردن ، بجز، باستنثائ، بن

bar chart

نمودار ميله اي.(graph =bar) وزن سنج، وزن نگار، دستگاه ثبت وزن .

bar code

رمز ميله اي.

bar mitzvah

پسريهودي كه وارد سالگي شده و بايد مراسم مذهبي را بجا آورد، جشني كه براي رسيدن پسر باين سن بر پا ميشود.

bar printer

چاپگر ميله اي.

barb

خار، پيكان ، نوك ، ريش، خارداركردن ، پيكانداركردن .

barbarian

بيگانه ، اجنبي، آدم وحشي يا بربري.

barbarianism

بربريت.

barbaric

وحشي، بربري، بيادب، وحشيانه .

barbarism

سخن غيرمصطلح، وحشيگري، بربريت.

barbarity

وحشيگري، بي رحمي، قساوت قلب.

barbarization

توحش.

barbarize

با تعبير بيگانه و غير مصطلح آميختن ، وحشي كردن ، بيگانه يا وحشي شدن .

barbarous

وحشي، بي تربيت، بيگانه ، غير مصطلح.

barbate

ريشه دار، ريش دار( مثل سيم خاردار)، خاردار.

barbe

شال گردن يا روسري، دندانهاي ريز.

barbecue

برياني، كباب، بريان كردن ، كباب كردن ، بريان .

barbed

خاردار.

barbed wire

سيم خاردار.

barbell

دامبل، هالتر.

barbellate

ريشك دار، خاردار.

barber

سلماني كردن ، سلماني شدن ، سلماني.

barbette

(دراستحكامات) تپه هاي خاكي كه توپها را بر آن قرارميدهند، ( دركشتي جنگي ) سنگري كه از آنجاتوپها را آتش ميكنند.

barbican

برج و باروي قلعه ئ شهر.

barbicel

رشته باريك پر، پرچه .

barbital

(ش. ) گرد سفيد خوابآور، ورونال.

barbiturate

(ش. ) نمك آسيد باربيتوريك ، مشتقات آسيد باربيتوريك كه بعنوان داروي مسكن وخواب آورتجويز ميشود.

barbule

خاركوچك ، موي كوچك .

bard

زره اسب، شاعر(باستاني)، رامشگر، شاعر و آوازخوان .

bardic

حماسي، مربوط به رامشگري.

bardolater

شيفته اشعار وسبك شعري شكسپير.

bare

لخت، عريان ، (مج. ) ساده ، آشكار، عاري، برهنه كردن ، آشكاركردن .لخت.

bare handed

بي اسلحه ، بي وسيله ، دست تنها.

bare machine

ماشين لخت.

bareback

بي زين ، سواراسب برهنه .

barebaked

بي زين ، سواراسب برهنه .

barefaced

بي شرم، گستاخ، پررو، روباز.

barefoot

پابرهنه .

barefooted

پابرهنه .

bareheaded

سربرهنه ، بدون كلاه .

barely

بطورعريان ، با اشكال.

barfly

كسي كه از اين ميكده به آن ميكده ميرود.

bargain

سودا، معامله ، داد و ستد، چانه زدن ، قرارداد معامله ، خريد ارزان (باa)، چانه زدن ، قرارداد معامله بستن .

barge

دوبه ، كرجي، با قايق حمل كردن ، سرزده وارد شدن .

bargee

كرجي بان ، آدم خشن ، قايقران (bargeman).

barilla

قلياي صابون پزي، قلياب قمي.

barite

(ش. ) سولفات باريم طبيعي.

baritone

صداي بين بم و زير( باريتون ).

barium

(ش. ) فلز دو ظرفيتي، فلز باريم.

barium sulfate

سولفات باريم.

bark

پوست درخت، عوعو، وغ وغ كردن ، پوست كندن .

barkeep

مشروب فروش، باده فروش، صاحب ميكده .

barkeeper

مشروب فروش، باده فروش، صاحب ميكده .

barker

كارگر يا ماشيني كه پوست ميكند، دباغ، پوست درخت كن ، كسيكه دم مغازه ميايستد و برايجنسي تبليغ ميكند.

barky

پوست دار، پوستي.

barley

جو، شعير.

barleycorn

(گ . ش. ) دانه جو، مقياس وزني برابر / گرم، مقياس طولي برابر/ ميليمتر.

barleysugar

آب نبات.

barleywater

ماشعير.

barm

مايه آبجو، مخمر.

barmaid

خادمه ئ ميخانه ، پيشخدمت ميخانه ، گارسون .

barman

مردي كه در پيشخوان يا پشت بار مهمانخانه يا رستوران كار ميكند.

barmy

خميرمايه اي، مخمر، (مج. ) احمق.

barn

انبار غله ، انبار كاه و جو و كنف وغيره ، انباركردن ، طويله .

barnacle

نوعي صدف، پوزه بند يا مهاراسب ( هنگام نعلبندي )، پوزه بند( براي مجازات اشخاص)، سرسخت.

barnstorm

مسافرت كردن از يك مكان به مكان ديگر و توقف كوتاهي در آنجا.

barnyard

محوطه ئ اطراف انبار، حياط انبار.

barogram

فشارنگار، ثبت وزن و جرم، دستگاه ثبت وزن و جرم چيزي.

barometer

هواسنج، ميزان الهوائ، فشار سنج (براي اندازه گيري فشارهوا).

barometric

وابسته به سنجش فشار هوا.

barometric pressure

فشار هوا، فشار جو.

barometrical

وابسته به سنجش فشار هوا.

barometry

سنجش فشار هوا.

baron

بارون ، شخص مهم و برجسته در هر قسمتي.

baronage

مجموع بارونها و نجبا، مقام باروني، املاك بارون .

baroness

بانوي بارون ، همسر بارون .

baronet

بارونت ( اين كلمه درمورد نجيب زادگاني گفته ميشد كه بطور ارثي بارون نبودند).

baronetage

مقام و منصب باروني.

baronetcy

مقام و مرتبه باروني.

barong

يكنوع چاقو يا شمشير دسته كلفت لبه تيز.

baronial

مربوط به بارون ، باروني.

barony

ملك يا قلمرو بارون ، شان بارون .

baroque

غريب، آرايش عجيب وغريب، بي تناسب، وابسته به سبك معماري در قرن هيجدهم، سبك بيقاعده وناموزون موسيقي.

barouche

نوعي درشكه چهارچرخه .

barpel

بشكه .

barque

(=bark) پوست درخت، باركاس، كرجي.

barquentine

(=bark) پوست درخت، باركاس، كرجي.

barrack

سربازخانه ، منزل كارگران ، كلبه يا اطاقك موقتي، انباركاه ، درسربازخانه جادادن .

barracoon

حصار، بازداشتگاه بردگان .

barrage

سدبندي، رگبارگلوله ، بطورمسلسل بيرون دادن .

barrator

(=barrater) قاضي رشوه گير، رئيس يامتصدي كشتي كه رشوه بگيرد، جنگ كننده ، قلدور، مزدور، دعوائي، اهل نزاع، رشوه خوار.

barratry

خريد و فروش مقامهاي دولتي ومذهبي با پول، خيانت در امانت، ستيزه جو.

barred

بسته ، مسدود، ممنوع.

barrel

بشكه ، خمره چوبي، چليك ، لوله تفنگ ، درخمره ريختن ، دربشكه كردن ، با سرعت زيادحركت كردن .

barrel chair

صندلي فنري كه پشتش سفت ومقعر است.

barrel organ

(مو. ) نوعي ارغنون ، اكوردئون ، ارگ دنده اي.

barrel printer

چاپگر بشكه اي.

barrel switch

گزينه بشكه اي.

barrelful

(barrelsful، barrelfuls. pl) مقدار خيلي زياد.

barrelhouse

ميكده ورقاصخانه ارزان قيمت.

barren

نازا، عقيم، لم يزرع، بي ثمر، بي حاصل، تهي، سترون .

barrette

نوعي سنجاق سر زنانه ، پنس مو.

barricade

سنگربندي موقتي، مانع، مسدود كردن (بامانع).

barrier

نرده يامانع عبوردشمن ، سد، حصار، راه كسي را بستن .مانع.

barrier reef

صخره مرجاني كه تقريباموازي ساحل است.

barring

بجز، باستثنائ.

barrister

وكيل مدافع، وكيل مشاور، وكيل دعاوي.

barroom

نوشابه فروشي، بار يا پياله فروشي، بار.

barrow

زنبه ، خاك كش، چرخ دستي، چرخ دوره گردها، پشته ، توده ، كوه ، تپه ، ماهور.

bartender

كسي كه در بار مشروبات براي مشتريان مي ريزد، متصدي بار.

barter

تهاتركردن ، پاياپاي معامله كردن ( با for)، دادوستد كالا.

barterer

معامله گر پاياپاي.

bartizan

كنگره بالاي برج.

bas relif

حجاري ونقوش برجسته ، برجسته ، كوتاه ، نقش كم برجسته .

basal

اساسي، مربوط به ته يابنيان .

basalt

(م. ع. ) نوعي سنگ چخماق يا آتش فشاني سياه .

bascule

قپان ، اهرام يا لنگرپل متحرك .

bascule bridge

پل متحرك ، پل قپاني.

base

پايه ، مبنا، پايگاه .(bases. pl) ته ، پايه ، زمينه ، اساس، بنياد، پايگاه ، ته ستون ، تكيه گاه ، فرومايه ، (مو. ) صداي بم، بنيان نهادن ، مبنا قراردادن ، پست، شالوده .

base address

نشاني پايه .

base pay

حقوق ثابت بدون مزايا وفوق العاده .

base register

ثبات پايه .

baseball

بازي بيس بال.

baseboard

چوب يا تخته اي كه بعنوان ستون يا پايه بكار ميرود.

baseborn

حرامزاده ، پست، فرومايه ، بدگهر.

based

مستقر، مبني.

baseless

بي اساس، بي ماخذ.

basement

طبقه زير، زير زمين ، سرداب.

bash

برهم زدن ، ترساندن ، دست پاچه نمودن ، شرمنده شدن ، ترسيدن ، خجلت.

bashaw

پاشا، نجيب زاده ، اصيل.

bashful

كم رو، خجول، ترسو، محجوب.

basic

اساسي، اصلي، تهي، بنياني.پايه اي، اساسي.

basic language

زبان بيسيك .

basically

بطور اساسي.

basicity

(ش. ) خاصيت بازي وقليائي، حالت بنياني.

basifixed

از پايه بهم نزديك شده ، متصل در پايه .

basify

قليائي كردن ، تبديل به قليا كردن .

basil

(گ . ش. ) ريحان ، شاهسپرم از خانواده نعناعيان .

basilar

(=basilary) بنيادي، پايه اي، واقع شده در پائين ، اساسي.

basilica

قصرسلطنتي، سالن دراز ومستطيل، كليساهائي كه سالن دراز دارند.

basilisk

اژدهاي افسانه اي بالدار، سوسمارآمريكائي، نوعي منجنيق نظامي.

basin

لگن ، تشتك ، حوزه رودخانه ، آبگير، دستشوئي.

basined

داراي آبگير، لگن دار.

basis

اساس، پايه ، مبنا.(bases. pl) اساس، ماخذ، پايه ، زمينه ، بنيان ، بنياد.

bask

آفتاب خوردن ، باگرماي ملايم گرم كردن ، حمام آفتاب گرفتن .

basket

زنبيل، سبد، درسبد ريختن .

basketball

بازي بسكتبال.

basketry

زنبيل (بافي)، سبد (بافي)، هنردستي (زنبيل بافي).

basophil

ميل تركيبي شديد با مواد قليائي، ماده قليادوست.

basophile

ميل تركيبي شديدبا مواد قليائي، ماده قليادوست.

bass

(es، bass. pl) (ج. ش. ) نوعي ماهي خارداردريائي، ( مو. ) بم، كسي كه صداي بم دارد.

bass clef

(مو. ) كليدي كه زير f وميان c قرار ميگيرد.

bass drum

( مو. ) طبل بزرگ ، كوس.

bass fiddle

( مو. ) ويلن سل بزرگ ( در موسقي جاز ).

basset

نوعي سگ شكاري پا كوتاه ، برون زد.

basset horn

( مو. ) قره ني داراي صداي تنور.

bassinet

گهواره سبدي روپوش دار، لگنچه ، درشكه دستي بچگانه .

bassist

كسي كه ويلون سل ميزند.

basso

كسي كه با صداي بم آوازميخواند ( در اپرا).

bassoon

( مو. ) قره ني بم.

basswood

(گ . ش. ) لاله درختي.

bast

(گ . ش. ) ليف درخت، پوست ليفي درختان .

bastard

حرامزاده ، جازده .

bastardization

حرامزادگي، پستي، بدل سازي، حرامزاده كردن .

bastardize

حرامزاده خواندن ، فاسدكردن ، پست شدن .

bastardly

حرامزاده ، خبيث.

bastardy

حرامزادگي.

baste

چرب كردن ( گوشت كباب )، نم زدن ، ( د. گ . ) شلاق زدن ، زخم زبان زدن ، كوك موقتي(بلباس ).

bastinado

فلك ، چوب وفلك ، چوب زدن .

basting

چرب ( كردن ) گوشت، كوك ، نخكوك ، تنبيه باشلاق.

bastion

باستيون ، سنگر و استحكامات.

bat

چوب، چماق، عصا، چوكان زدن ، خشت، گل آماده براي كوزه گري، لعاب مخصوص ظروف سفالي، چشمك زدن ، مژگان راتكان دادن ، بال بال زدن ، چوگان ، چوگاندار، نيمه ياپاره آجر، (ز. ع. ) ضربت، چوگان زدن ، (ج. ش. ) خفاش.

batch

مقدار نان دريك پخت، دسته .دسته .

batch mode

باب دسته اي.

batch processing

دسته پردازي، پردازش دسته اي.

batch total

جمع كل دسته .

batching

دسته كردن .

bate

كم كردن ، تخفيف دادن ، پائين آوردن ، نگهداشتن ( نفس )، راضي كردن ، دليل وبرهان آوردن ، بال زدن بطرف پائين ، خيساندن چرم درماده قليائي.

bateau

(bateaux. pl) (=batteau) نوعي قايق سبك وزن .

batfowl

هنگام شب مرغ را شكاركردن ( با استفاده ازنور وچوبدستي ).

bath

شستشو، استحمام، شستشوكردن ، آبتنيكردن ، حمام گرفتن ، گرمابه ، حمام فرنگي، وان .

bathe

شستشوكردن ، استحمام كردن ، شستشو، آبتني.

bather

استحمام كننده .

bathetic

عمقي، اعماقي، پست، دون .

bathhouse

گرمابه ، حمام، لباس كن .

bathing gown

قطيفه .

bathing suit

شلوارشنا.

batholith

(مع. ) باتوليت، نوعي سنگ چخماقي وسنگ آتش فشاني.

bathometer

دستگاهي كه براي تعيين عمق آب بكار ميرود، عمق سنج، ژرفاسنج.

bathos

تنزل از مطالب عالي به چيزهاي پيش پا افتاده .

bathroom

حمام، گرمابه .

baths

استخر شناي سرپوشيده .

bathtub

وان حمام، جاي شستشوي بدن درحمام.

bathyal

مربوط به درياي عميق.

bathymetric

مربوط باندازه گيري عمق، وابسته به ژرفاسنجي.

bathymetry

اندازه گيري عمق دريا واقيانوس، عمق سنجي.

batik

طراحي روي پارچه .

bating

بجز، باستثنائ.

batiste

باتيست ( نوعي پارچه لطيف )، پاتيس.

batman

گماشته ، خدمتكار، يكمن يا كيلو (باتمان ).

baton

عصا يا چوپ صاحب منصبان ، ( مو. ) چوب ميزانه ، باتون ياچوب قانون ، عصاي افسران .

batrachian

وابسته بخانواده غوك ، ذوحيات، دوزيست.

battailous

آماده جنگ ، جنگجو، مشتاق جنگ .

battalia

(نظ. ) فرمان جنگ (معمولا با in و into ميامد)، بسيج دسته هاي نظامي ونيروهاي مسلح.

battalion

(نظ. ) گردان ، (درجمع) نيروهاي ارتشي.

batten

پروار كردن ، چاق شدن ، حاصلخيز شدن ، نشو و نما كردن .

batter

خردكردن ، داغان كردن ، پي درپي زدن ، خراب كردن ، خمير( درآشپزي )، خميدگي، خميدگي پيداكردن ، باخميرپوشاندن ، خميردرست كردن .

battering ram

(نظ. ) دژكوب، ميله مخصوص شكستن دروازه ها و غيره .

battery

باطري.باتري، (نظ. ) آتشبار، صداي طبل، حمله با توپخانه ، ضرب و جرح.

batting

گوي زني، پنبه حلاجي شده .

battle

رزم، پيكار، جدال، مبارزه ، ستيز، جنگ ، نبرد، نزاع، زد و خورد، جنگ كردن .

battle ax

تبرزين ، تبر.

battle axe

تبرزين ، تبر.

battle cry

شعارجنگي.

battle group

واحد ارتشي مركب از پنج گروهان .

battle royal

(royals battle، royal battles. pl) نزاع سخت، كشمكش خصومت آميز.

battledore

چوگان پهن ، رخت كوب، بارخت كوب كوبيدن .

battlefield

ميدان جنگ ، عرصه منازعه ، رزمگاه ، نبردگاه .

battleground

ميدان جنگ ، عرصه منازعه ، رزمگاه ، نبردگاه .

battlement

بارو، برج و بارو.

battleplane

هواپيماي جنگي.

battleship

نبرد ناو، ناو، كشتي جنگي.

batty

چوگان مانند، (مج. ) ديوانه ، احمق.

bauble

چيزقشنگ وبي مصرف، اسباب بازي بچه .

baud

علامت در ثانيه .

baudot code

رمز پنج ذره اي.

baulk

(=balk) طفره رفتن ، ردكردن ، طفره ، امتناع، روگرداني.

bauxite

(ش. ) هيدروكسيد آلومينيم آهن دار.

bawcock

آدم خوب (بشوخي).

bawd

جاكش، دلال محبت.

bawdiness

شناعت، وقاحت.

bawdry

جاكشي، وقاحت، زنا.

bawdy

زشت، هرزه ، شنيع، مربوط به جاكشي، بي عفت.

bawl

داد زدن ، فرياد زدن ، گريه ( باصداي بلند).

bay

سرخ مايل به قرمز، كهير، خليج كوچك ، عوعوكردن ، زوزه كشيدن ( سگ )، دفاع كردن درمقابل، عاجزكردن ، اسب كهر.

bay leaf

برگ خشك برگبو كه درآشپزي بكار ميرود.

bay window

پنجره جلو آمده شاه نشين ساختمان .

bayonet

سرنيزه ، با سرنيزه مجبور كردن .

bayou

نهركوچك يا فرعي، شاخه فرعي رودخانه .

bazaar

بازار.

bazooka

(نظ. ) يكنوع سلاح قابل حمل، بازوكا، ضد تانك .

bdellium

(گ . ش. ) خشل، مقل ارزق، مرواريد، مل زنگباري.

be

مصدر فعل بودن ، امر فعل بودن ، وجود داشتن ، زيستن ، شدن ، ماندن ، باش.

beach

ساحل، شن زار، كناردريا، رنگ شني، بگل نشستن كشتي.

beachcomber

موج خروشان دريا و اقيانوس، آدم ولگرد.

beachhead

پايگاه يا اراضي تسخير شده در ساحل.

beacon

چراغ دريائي، ديدگاه ، برج ديدباني، امواج راديوئي براي هدايت هواپيما، باچراغ يانشان راهنمائي كردن .

bead

مهره ، دانه تسبيح، خرمهره ، منجوق زدن ، بريسمان كشيدن ، مهره ساختن .

beadle

فراش، مستخدم جزئكليسا يا دانشگاه ، جارچي، منادي دادگاه ، مامورانتظامات.

beadroll

صورت مردگانيكه بايد براي ارواح آنها فاتحه يادعا بخوانند، فهرست اسامي، تسبيح.

beadsman

فاتحه خوان مزدور، دعاخوان ، گدا، مستمند.

beadwork

تسبيح سازي، بريسمان كشي ( تسبيع).

beady

دانه دار، مهره دار، داراي چشمان ريز وگرد.

beagle

(ج. ش. ) تازي شكاري پاكوتاه ، (مج. ) جاسوس، كارآگاه .

beak

منقار، پوزه ، دهنه لوله .

beaker

پياله ، جام، ظرف كيمياگري، ليوان آزمايشگاه .

beam

شاهين ترازو، ميله ، شاهپر، تيرعمارت، نورافكندن ، پرتوافكندن ، پرتو، شعاع.پرتو.

beam compass

پرگار بازودار.

beam ends

انتهاي قسمت عقبي كشتي.

beam recording

ضبط پرتوئي.

beam store

انبار پرتوئي.

beaming

بشاش، خوشرو، درخشان ، پرتودار.

beamy

پرتوافكن ، درخشان ، شاخدار، پر پرتو.

bean

(گ . ش. ) باقلا، لوبيا، دانه ، حبه ، چيزكم ارزش وجزئي.

bean pod

خرنوب، غلاف باقلا.

bean tree

(گ . ش) درخت خرنوب.

beanie

يكنوع عرقچين كوچك كه محصلين برسر ميگذارند.

bear

(.n) خرس، سلف فروشي سهاماوراق قرضه در بورس بقيمتي ارزانتر از قيمت واقعي، (باحروفدرشت) لقب روسيه ودولت شوروي، (.vi and .vt) بردن ، حملكردن ، دربرداشتن ، داشتن ، زائيدن ، ميوه دادن ، (مج. )تاب آوردن ، تحمل كردن ، مربوط بودن (on و upon).

bear garden

محلي كه درآنجاخرسها را بجنگ مي اندازند.

bearable

تحمل پذير، بادوام.

bearbaiting

نوعيتفريح كه درآن سگها رابجان خرس مقيد درزنجير مياندازند.

beard

ريش، خوشه ، هرگونه برآمدگي تيزشبيه مو و سيخ در گياه و حيوان ، مقابله كردن ، ريش داركردن .

bearded

ريشو.

bearer

حامل، درخت بارور، در وجه حامل.

bearing

طاقت، بردباري، وضع، رفتار، سلوك ، جهت، نسبت.

bearing rein

(=checkrein) مهار.

bearish

خشن ، بي تربيت، مثل خرس، خرس وار.

bearskin

پوست خرس، كلاهي از پوست خرس.

beast

چهارپا، حيوان ، جانور.

beastliness

حيوانيت، زشتي، هرزگي، سبعيت، جانور خوئي.

beastly

حيوان صفت، جانوروار.

beat

ضرب، ضربان ، زمان عبور كلمه .(.vt and .vi) تپيدن ، زدن ، كتك زدن ، چوب زدن ، شلاق زدن ، كوبيدن ، (.n) ضرب، ضربان نبضوقلب، تپش، ضربت موسيقي، غلبه ، پيشرفت، زنش.

beaten

زده ، كوبيده ، چكش خورده ، فرسوده ، مغلوب.

beater

كتك زننده ، زننده ، طبال.

beatific

سعادت آميز، فرخنده .

beatification

سعادت جاوداني، آموزش، عمل تبرك كردن .

beatify

سعادت جاوداني بخشيدن ، آمرزيدن ، مبارك خواندن .

beatitude

سعادت جاوداني، بركت، (م. ل. ) خوشابحال.

beatnik

آدم ژوليده وشوريده ، متظاهر به هنروري.

beau

كج كلاه ، جوان شيك ، مرديكه خيلي بزن توجه دارد.

beau geste

(gestes beau، gestes beaux. pl) حركات لطيف و زيبا در هنگام سخن گفتن ، ژست.

beau ideal

خوشگل، زيباي تمام عيار، كمال مطلوب.

beau monde

(mondes beaux. pl) دنياي مد، عالم شيكي ومدپرستي، عالم اشرافيت.

beauteous

قشنگ ، زيبا.

beautician

(=cosmetologist) متخصص آرايش وزيبائي، مشاطه .

beautification

قشنگي، زيبا سازي.

beautifier

آرايشگر، زيباكننده ، قشنگ كننده .

beautiful

زيبا، قشنگ ، خوشگل، عالي.

beautify

زيباكردن ، آرايش دادن ، قشنگ شدن .

beauty

زيبائي، خوشگلي، حسن ، جمال، زنان زيبا.

beauty shop

آرايشگاه ، سالن آرايش وزيبائي.

beauty spot

خال، خال كوچك ، خال زيبائي.

beaux arts

هنرهاي مستظرفه ، هنرهاي زيبا.

beaux esprits

(esprit =bel) شخص خوش قريحه ، آدم خوش ذوق.

beaver

قسمتي از كلاه خود كه پائين صورت را ميپوشاند، (ج. ش. ) سگ آبي، پوست سگ آبي.

becalm

(د. ن . ) از پيشرفت بازداشتن (دراثر فقدان باد)، آرام كردن ، تسلي دادن .

because

زيرا، زيرا كه ، چونكه ، براي اينكه .

because of

بدين دليل، بواسطه .

bechance

(=befall).

beck

اشاره ، تكان سريادست، تعظيم كردن ، باسرتصديق كردن ياحالي كردن چيزي، سرتكان دادن .

becket

گيره ، حايل، حلقه پارو.

becket bend

(bend =sheet).

beckon

اشاره ، اشاره كردن (باسريادست )، بااشاره صدا زدن .

becloud

تار كردن ، با ابر پوشاندن ، تاريك كردن ، زير ابر پنهان كردن .

become

شدن ، درخوربودن ، برازيدن ، آمدن به ، مناسب بودن ، تحويل يافتن ، درخوربودن ، زيبنده بودن .

becoming

مناسب، زيبنده ، شايسته ، درخور.

bed

بستر، كف.بستر، رختخواب، (مج. ) طبقه ، ته ، باغچه ، خوابيدن ( دربستر)، تشكيل طبقه دادن .

bed molding

گچبري و تزئينات نزديك سقف.

bedaub

آلودن ، ملوث كردن ، اندودن ، رنگ كردن .

bedazzle

مسحوركردن ، مات و مبهوت كردن ، بكلي خيره كردن .

bedazzlement

ماتي، بهت.

bedbug

(ج. ش. ) ساس كه از خون انسان تغذيه ميكنند.

bedchamber

خوابگاه ، شبستان .

bedclothes

لوازم رختخواب مثل ملافه و لحاف و پتو.

bedder

بسترساز، سنگ بستر، لله ، كسيكه بچه را خواب ميكند.

bedding

تختخواب و ملافه آن ، لوازم تختواب، بنياد و اساس هر كاري، لايه زيرين ، رشد كننده درهواي آزاد.

bedeck

(=adorn) آرايش كردن ، آراستن ، زينت دادن .

bedevil

داراي روح شيطاني كردن ، ( مج. ) مسحور كردن ، سحر و جادو كردن ، اذيت كردن .

bedevilment

شيطان سازي، خبيث كردن .

bedew

تركردن ، آب زدن ، نم زدن ، با شبنم تر كردن .

bedfast

بستري، بيمار، عليل.

bedfellow

هم خواب، هم بستر.

bedight

تزئين كردن ، آراستن ، مزين ساختن .

bedim

تيره كردن ، با ابر پوشاندن ، ابري يا مانند ابر كردن .

bedizen

از روي جلفي آراستن ، زرق و برقدار كردن .

bedlam

تيمارستان ، ديوانه ، وابسته به ديوانه ها يا ديوانه خانه .

bedlamite

شخص ديوانه ، ساكن تيمارستان .

bedouin

(s-، bedouin. pl) عرب بياباني، باديه نشين ، بدوي.

bedpan

لگن بيمار بستري.

bedplate

صفحه قاب يا نگهدار چيزي.

bedpost

پايه يا ستون تختخواب.

bedraggle

خيس كردن ، روي زمين كشيدن و چرك كردن ، كثيف كردن .

bedraggled

گل آلود، آلوده ، كثيف، خيس.

bedrid

بستري، بيمار، عليل.

bedridden

بستري، بيمار، عليل.

bedrock

سنگي كه در زير طبقه سطحي زمين واقع است، پايه ، اساس.

bedroll

تختخواب سفري.

bedroom

خوابگاه ، اطاق خواب.

bedsheet

ملافه ، ملحفه .

bedside

كنار بستر، بالين .

bedsore

زخمي كه بعلت خوابيدن متمادي در بستر و نرسيدن خون كافي به پشت بيماران ايجادميشود.

bedspread

چادر شب رختخواب، روپوش تختخواب.

bedspring

فنر تختخواب.

bedstand

(bedstead) چهارچوب تختخواب.

bedstead

چهارچوب تختخواب، تختخواب.

bedtime

وقت خواب، وقت استراحت، موقع خوابيدن .

bedward

نزديك بوقت خواب.

bedwards

نزديك بوقت خواب.

bee

زنبورعسل، مگس انگبين ، زنبور.

bee balm

(گ . ش. ) بادرنجبويه ، پونه .

beech

(es-، beech. pl) زان ، ممرز، آلش، راش.

beef

(beevesandbeefs. pl) گوشت گاو، پرواري كردن و ذبح كردن ، شكوه وشكايت كردن ، تقويت كردن .

beef brained

كودن ، كند ذهن .

beef cattle

گله گاو كه براي تامين گوشت پرورش مييابد، گاو پرواري.

beef cuts

قطعات مختلف گوشت لاشه ئ گاو.

beefeater

نگهبان برج لندن ، نگهبانان هانري هفتم.

beefsteak

بيفتك گاو، گوشت ران گاو.

beefy

گوشت آلو، چاق، فربه .

beehive

كندو، كندوي عسل، جمع شدن ، دسته شدن ( مثل زنبور در كندو)، جاي شلوغ و پرفعاليت.

beekeeper

پرورش دهنده ئ زنبور عسل.

beeline

خط راست، خط مستقيم، اقصر طرق.

beelzebub

شيطان ، بعلزبوب.

been

اسم مفعول فعل بودن (be to)، بوده .

beer

آبجو، آبجو نوشيدن .

beer brewing

آبجوسازي.

beery

مست آبجو، مانند آبجو، آبجودار.

beestings

شيرپاك ، آغوز.

beeswax

موم.

beet

(گ . ش. ) چغندر.

beetle

(.n) سوسك ، (.adj and .vi) (beetling، d-) آويخته شدن ، پوشيده شدن ، پيش آمدن ، سوسك وار.

beetroot

(آمر. ) چغندر، ( انگليس ) ريشه چغندر.

befall

در رسيدن ، اتفاق افتادن ، رخ دادن ، روي دادن .

befit

برازيدن ، درخور بودن ، مناسب بودن .

befitting

فراخور، شايستگي، درخور، شايسته ، برازنده .

befog

بامه پوشيدن ، گيج كردن .

befool

دست انداختن ، مسخره كردن ، گول زدن ، تحميق كردن .

before

پيش از، قبل از، پيش، جلو، پيش روي، درحضور، قبل، پيش از، پيشتر، پيش آنكه .

beforehand

پيشاپيش، پيش، جلو، قبلا، آماده ، راحت، مقدم بر.

beforetime

پيشتر، سابق بر اين .

befoul

چركين كردن ، كثيف كردن ، آلوده كردن .

befriend

دوستانه رفتار كردن ، همراهي كردن با.

befuddle

گيج كردن ، مست كردن ، ( بامشروب ) سرمست كردن .

befuddlement

گيجي، فريفتگي، مستي.

beg

خواهش كردن (از)، خواستن ، گدائي كردن ، استدعا كردن ، درخواست كردن .

beget

توليد كردن ، بوجود آوردن ، ايجاد كردن ، سبب وجود شدن .

begetter

وجود آور، ولد، مولد.

beggar

گرفتارفقر و فاقه ، بگدائي انداختن ، بيچاره كردن ، گدا.

beggarliness

گدا منشي.

beggarly

گدامنش، گداوار، از روي پستي.

beggary

گدائي، محل سكونت گدايان ، گداخانه .

begin

آغاز كردن ، آغاز نهادن ، شروع كردن ، آغاز شدن .

beginner

مبتدي، تازه كار.

beginning

آغاز، ابتدا، شروع.

begird

با كمر بند بستن .

begone

( بصورت امر ) خارج شو، عزيمت كن ، دورشو.

begonia

(گ . ش. ) بگونيا، بغونيا.

begrime

چرك كردن ، سياه كردن .

begrudge

غرولند كردن ، غبطه خوردن ، مضايقه كردن .

beguile

فريب خوردن ، گول زدن ، اغفال كردن .

behalf

بابت، از طرف.

behave

رفتاركردن ، سلوك كردن ، حركت كردن ، درست رفتار كردن ، ادب نگاهداشتن .

behavior

رفتار، حركت، وضع، سلوك ، اخلاق.

behavioral

وابسته به رفتار و سلوك .

behaviorism

رفتارگرائي، مكتب روانشناسي برمبناي رفتار و ادراكات فرد.

behaviorist

رفتارگراي.

behaviuor

رفتار، حركت، وضع، سلوك ، اخلاق.

behead

سربريدن ، گردن زدن .

behemoth

(ج. ش. ) اسب آبي، كرگدن ، هرچيز عظيم الجثه و نيرومند.

behest

قول، وعده ، موعود، امر، دستور.

behind

عقب، پشت سر، باقي كار، باقي دار، عقب مانده ، داراي پس افت، عقب تراز، بعداز، ديرتراز، پشتيبان ، اتكائ، كپل، نشيمن گاه .

behindhand

مادون ، كهنه ، بي خبر از رسوم، دغل.

behold

ديدن ، مشاهده كردن ، نظاره كردن ، ( در وجه امري ) ببين ، اينك ، هان .

beholden

مديون ، مرهون ، زير بار منت.

behoof

سود، صرفه ، مزيت.

behoove

واجب بودن ، فرض بودن ، اقتضائ كردن ، شايسته بودن ، ( درمورد لباس ) آمدن به .

behove

واجب بودن ، فرض بودن ، اقتضائ كردن ، شايسته بودن ، ( درمورد لباس ) آمدن به .

beige

رنگ قهوه اي روشن مايل بزرد و خاكستري، پارچه اي كه از پشم طبيعي رنگ نشده ساخته شود.

being

زمان حال فعل be to، هستي، وجود، آفريده ، مخلوق، موجود زنده ، شخصيت، جوهر، فرتاش.

bel

يگان سنجش صوت.

bel esprit

(esprits beaux. pl) سخنران يا نويسنده باذوق، آدم باذوق.

belabor

آمدن و رفتن ، با دقت روي چيزي كار كردن ، شلاق زدن ، (مج. ) زخم زبان زدن ، سخت زدن .

belabour

آمدن و رفتن ، با دقت روي چيزي كار كردن ، شلاق زدن ، (مج. ) زخم زبان زدن ، سخت زدن .

belated

ديرشده ، ديرتر از موقع، از موقع گذشته .

belay

عمل پيچيدن ، وسيله پيچيدن ، محاط كردن ، پوشاندن ، آماده كردن ، دستگيره ، جادستي.

belch

آروغ زدن ، مانند آروغ بيرون آوردن ، بازور خارج شدن ( مثل گلوله از تفنگ )، باخشونت ادا كردن ( مثل فحش و غيره )، بشدت بيرون انداختن (باout يا forth)، آروغ.

beldam

پيرزن ( زشت )، زن اخمو و پرحرف، مادربزرگ .

beldame

پيرزن ( زشت )، زن اخمو و پرحرف، مادربزرگ .

beleaguer

محاصره كردن ، احاطه كردن .

belfry

برج ناقوس كليسا.

belgian

بلژيكي، اهل بلژيك .

belie

افترا زدن ( به )، بد وانمود كردن ، دروغ گفتن ، دروغگو درآمدن ، خيانت كردن به ، عوضي نشان دادن .

belief

باور، عقيده ، اعتقاد، ايمان ، گمان ، اعتماد، معتقدات.

believable

باور كردني، قابل قبول.

believe

باور كردن ، اعتقادكردن ، گمان داشتن ، ايمان آوردن ، اعتقادداشتن ، معتقدبودن .

believer

با ايمان ، معتقد.

belike

شايد، احتمالا.

belittle

كسي را كوچك كردن ، تحقير نمودن ، كم ارزش كردن .

belittlement

تحقير، كم ارزش سازي.

belive

كمكم، بموقع خود.

bell

زنگ زنگوله ، ناقوس، زنگ آويختن به ، داراي زنگ كردن ، كمكم پهن شدن ( مثل پاچه شلوار ).

bell tent

چادر قلندري.

bellboy

پادو مهمانخانه ، پيشخدمت.

belle

زن زيبا، دختر خوشگل، دلارام.

belles lettres

ادبيات، شعر و آثارادبي زيبا و هنري.

belletrist

نويسنده شعر و آثارادبي زيبا، اديب.

belletristic

ادبي.

bellhop

مخفف bopper bell، پيشخدمت و پادو مهمانخانه .

bellicosity

جنگ طلبي، خوي جنگجوئي.

belligerence

تجاوز، جنگ ، محاربه ، كج خلقي.

belligerency

حالت آدم متجاوز، تجاوز.

belligerent

متحارب، متخاصم، جنگجو، داخل درجنگ .

belljar

نوعي ظرف شيشه اي مثل كاسه زنگ .

bellman

زنگ زن ، جارچي، منادي.

bellona

( روم قديم ) الهه جنگ .

bellow

صداي شبيه نعره كردن ( مثل گاو )، صداي گاو كردن ، صداي غرش كردن (مثل آسمان غرشوصداي توپ )، غريو كردن .

bellows

دم ( در آهنگري )، ريه .

bellpull

دسته زنگ ، طناب زنگ .

bellwether

پيش آهنگ گله ، گوسفند زنگوله دار، ( مج. ) رهبر، پيشوا.

belly

شكم، طبله ، شكم دادن وباد كردن .

belly button

ناف.

bellyache

شكم درد، قولنج، دل درد.

bellyband

تنگ اسب.

belong

تعلق داشتن ، مال كسي بودن ، وابسته بودن .

belonging

متعلقات، وابسته ها ( بصورت جمع )، متعلقات واموال، دارائي.

beloved

محبوب، مورد علاقه .

below

درزير، پائين ، مادون .

belt

كمربند، تسمه ، بندچرمي، شلاق زدن ، (كمر ) بستن ، محاصره ردن ، باشدت حركت يا عملكردن .

belting

محل بستن كمربند، زدن ( بوسيله كمربند).

beluga

ماهي خاويار، نام بهترين نوع خاويار.

belvedere

مهتابي، كلاه فرنگي، كوشك .

belvidere

مهتابي، كلاه فرنگي، كوشك .

bemire

گل آلود كردن ، كثيف كردن .

bemoan

سوگواري كردن ( براي )، گريه كردن ( براي )، افسوس خوردن ( براي ).

bemock

استهزائ و ريشخندكردن .

bemuse

گيج كردن ، غرق افكار شاعرانه كردن ، بفكر انداختن .

ben

(در) درون ، درتوي، قله كوه ، تپه ، داخلي، باطني، وابسته باطاق نشيمن .

bench

نيمكت، كرسي قضاوت، جاي ويژه ، روي نيمكت يامسند قضاوت نشستن يا نشاندن ، نيمكتگذاشتن ( در)، بر كرسي نشستن .نيمكت، سكو.

bench mark

( درساختمان ) نشان ، انگپايه .

bench warrant

حكم دادگاه يا قاضي عليه شخص گناهكار.

bencher

كسي كه بر مسند قضاوت مي نشيند، قاضي، سناتور.

benchmark problebm

مسئله محك .

benchmark

محك .

benchmarking

محك زني.

bend

خميدن ، خمش، زانويه ، خميدگي، شرايط خميدگي، زانوئي، گيره ، خم كردن ، كج كردن ، منحرف كردن ، تعظيم كردن ، دولا كردن ، كوشش كردن ، بذل مساعي كردن .

bend sinister

قسمت چپ دگل اصلي كشتي.

benday

جداكردن دومنطقه بوسيله ايجادشيار بين آنها.

bender

خم كننده ، گازانبر، عضله خمكننده ، ميگساري، باده پرستي، خوشي ونشاط.

beneath

زير، پائين ، در زير، از زير، پائين تر از، روي خاك ، كوچكتر، پست تر، زيرين ، پائيني، پائين تر، تحتاني، تحت نفوذ، تحت فشار.

benedicite

(م. ل. ) خدا بركت دهد، دعاي بركت قبل از غذا، عجب، خيلي خوب، چه خوب.

benedick

نوداماد، كسيكه پس از مدتها تجرد زن اختيارميكند.

benedict

نوداماد، (م. ل. ) مبارك ، خجسته ، سعيد، خوشحال، ملايم، سست، رام، نرم.

benedictine

راهبي كه درسلك سنت بنديكت (benedict. st) باشد، نوعي كنياك مقوي.

benediction

دعاي خير، دعاي اختتام، بركت، نيايش.

benedictory

نيايشي، دعائي، درخواستي، تمنائي، تقاضائي، تقديسي.

benefaction

نيكي، احسان ، بخشش، كرم.

benefactor

صاحب خير، ولينعمت، نيكوكار، باني خير، واقف.

benefactress

باني خير ( زن )، زن نيوكار، سودمند، مفيد، نافع.

benefic

بهره بردار، فايده برنده ، نيكوكار.

benefice

درآمد كليسائي، لطف، نيكي.

beneficence

نيكي، احسان ، بخشش، نيكوكاري.

beneficent

نيكوكار، صاحب كرم، منعم.

beneficial

سودمند، مفيد، نافع، پرمنفعت، بااستفاده .

beneficiary

وظيفه خوار، بهره بردار، ذيحق، ذينفع، استفاده .

benefit

(.n) منفعت، استفاده ، احسان ، اعانه ، نمايش براي جمعآوري اعانه . (.vi and .vt) فايده رساندن ، احسان كردن ، مفيد بودن ، فايده بردن .

benefit of clergy

مصونيت روحانيون از محاكمه شدن در دادگاههاي عرفي.

benevolence

خير خواهي، نيك خواهي، نوع پرستي، سخاوتمندي.

benevolent

كريم، نيكخواه ، خيرانديش.

bengaline

نوعي پارچه راه راه .

benight

شب زده كردن ، درتاريكي جهل انداختن ، كور كردن .

benighted

گرفتارتاريكي جهل، شب زده ، تاريك .

benign

مهربان ، ملايم، لطيف، ( طب ) خوش خيم، بي خطر.

benignancyh

مهرباني، لطف، خوش خيمي.

benignant

مهربان ، لطيف، خوش خيم، ملايم.

benignity

مهرباني، شفقت، احسان ، خوش خيمي.

benison

دعاي خير، نعمت خدا داده ، سعادت جاوداني.

benne

روغن كنجد، كنجد.

bennet

( گ . ش. ) شوكران كبير.

benni

روغن كنجد، كنجد.

bent

علف نيزار، علف بوريا، علف شبيه ني، سرازيري، سربالائي، نشيب، خميدگي، خم، خم شده ، منحني.

benthal

(ز. ش. ) وابسته به اعماق اقيانوس، دريابن .

benthic

(ز. ش. ) وابسته به اعماق اقيانوس، دريابن .

benthonic

(=benthic).

benthos

ته دريا، دريابن .

benumb

بي حس كردن ، بي قدرت كردن ، كشتن ( قدرت فكر و آرزو و احساس )، كرخ كردن .

benzene

(ش. ) هيدروكربور معطر وبي رنگي بفرمول C6H6 كه از تقطير قطران بدست ميامد، بنزين .

benzidine

(ش. ) بنياني بفرمول 2N212H1C.

benzine

(enez=ben) بنزين ، انواع مواد نفتي قابل اشتعال.

benzoate

(ش. ) نمكها واملاح اسيد بنزوئيك .

benzocaine

(ش. ) ماده متبلورسفيدي بفرمول NO211C9H كه بعنوان داروي بيحس كننده موضعي مصرف ميشود.

benzoin

بچه ته تغاري، ( گ . ش. ) درخت حسن لبه ، عسلبند.

bepaint

نقاشي كردن ، رنگ آميزي كردن .

bequeath

وقف كردن ، تخصيص دادن به ، ( از راه وصيت نامه ) بكسي واگذار كردن .

bequest

ميراث، تركه ، ارثي كه بنا بوصيت رسيده .

berate

سرزنش كردن .

bereave

محروم كردن ، داغديده كردن .

bereavement

محروميت، داغداري، عزاداري.

beret

كلاه گرد ونرم پشمي، كلاه بره .

berg

(=barrow) كوه يخ ( شناور )، قطعه عظيم يخ.

bergamot

ترنج، اترج، نوعي ميوه از خانواده نارنج.

beriberi

(طب) بيماري كمبود ويتامن B، بري بري.

berm

هره خاكريز، باريكه .

berme

هره خاكريز، باريكه .

bermuda shorts

شلوار كوتاه تا زير زانو.

berried

حبه دار، گوشتالو.

berry

دانه ، حبه ، تخم ماهي، (گ . ش. ) ميوه توتي، توت، كوبيدن ، زدن ، دانه اي شدن ، توت جمع كردن ، توت دادن ، بشكل توت شدن ، سته .

berrylike

شبيه توت، توتي، دانه اي.

berserk

ديوانه ، شوريده ، آشفته ، ازجا دررفته .

berserker

ديوانه ، شوريده ، آشفته ، ازجادررفته .

berth

خوابگاه كشتي، اطاق كشتي، لنگرگاه ، پهلوگرفتن ، موقعيت، جا.

bertha

يقه پهني كه روي لباس ميدوزند، (م. ل. )درخشان ، روشن .

beryl

ياقوت كبود، بزادي، (مع. ) سيليكات بريليوم و آلومينيوم، رنگ آبي متمايل به سبز.

beryllium

(ش. ) فلز بريليوم بعلامت Be برنگ خاكستري فولادي.

beseech

درجستجوي چيزي بودن ، التماس كردن ، تقاضا كردن ، استدعا كردن .

beseem

مناسب بنظر آمدن ، شايسته بودن ، بنظر آمدن .

beseige

محاصره كردن ، احاطه كردن ، فراگرفتن .

beset

احاطه كردن ، مزين كردن ، حمله كردن بر، بستوه آوردن ، عاجز كردن .

besetting

حمله پي در پي.

beshrew

لعنت كردن ، تباه كردن ، نفرين كردن ، دشنام دادن ، هتاكي كردن .

beside

دركنار، نزديك ، دريك طرف، بعلاوه ، باضافه ، ازطرف ديگر، وانگهي.

beside oneself

از خودبيخود.

besides

گذشته از اين ، وانگهي، بعلاوه ، نزديك ، كنار، دركنار، ازپهلو، ازجلو، درجوار.

besmear

آلودن ، اندودن ، ملوث كردن ، رنگ كردن ، كثيف كردن .

besmirch

لكه دار كردن .

besom

جاروب باغباني، جاروب تركه اي، فاحشه ، دختر گستاخ وجسور.

besot

مستكردن ، گيج كردن ، مبهوت كردن ، شيفته ومسحور كردن .

besotted

مسحور، مبهوت.

bespatter

سرتاپاكثيف كردن ، ( باترشح ) باطراف پاشيدن .

bespeak

قبلا درباره چيزي صحبتكردن ، ازپيش سفارش دادن ، حاكي بودن از.

bespoke

سفارشي، قراردادي، نامزدي، نامزد شده .

bespoken

سفارشي، قراردادي، نامزدي، نامزد شده .

besprent

پاشيده ، ريخته ، افشانده .

besprinkle

پاشيدن ، ريختن ، افشاندن .

best

(.vt and .adj) (صفت عالي good)، بهترين ، نيكوترين ، خوبترين ، شايسته ترين ، پيشترين ، بزرگترين ، عظيم ترين ، برتري جستن ، سبقت گرفتن ، به بهترين وجه ، به نيكوترين روش، بهترين كار، (.adv) (صفت عالي well).

best man

ساقدوش داماد.

best seller

پرفروش ترين مال التجاره ، پرتيراژترين كتاب.

bestead

(=bested) ياري كردن ، كمك كردن ، سودمند واقع شدن ، بدردخوردن ، جاي كسي را گرفتن ، واقع.

bestial

دامي، حيواني، شبيه حيوان ، جانور خوي.

bestiality

جانورخوئي، حيوانيت، وحشي گري، حيوان صفتي.

bestialize

جانور خوي نمودن .

bestiary

رساله يامقاله راجع بحيوانات.

bestir

جنباندن ، بحركت در آوردن ، تحريك كردن .

bestow

بخشيدن ، ارزاني داشتن (باon ياupon).

bestowal

بخشش، اعطائ.

bestrew

پوشاندن ، ريختن ( روي )، پاشيدن ، افشاندن .

bestride

باپاهاي گشادنشستن يا ايستادن ، نگهداري ودفاع كردن از.

bet

شرط ( بندي )، موضوع شرط بندي، شرط بستن ، نذر.

beta

بتا، دومين حرف الفباي يوناني.

betake

بخشيدن ، عطائ كردن ، صرفنظر كردن ، توصيح كردن ، واگذاردن ، ربودن ، رفتن .

bete noire

موي دماغ، آدم مزاحم وغير قابل تحمل.

betel nut

(گ . ش. ) فوفل.

betel palm

(گ . ش. ) درخت فوفل.

bethel

(مشتق ازكلمه عبري > بيت ايل < بمعني خانه خدا ) محل پرستش خدا، كليسا.

bethink

انديشه كردن ، بخود آمدن ، بياد آوردن .

betide

روي دادن ، اتفاق افتادن .

betimes

بهنگام، بموقع، زود، صبح زود، در اولين فرصت.

betoken

حاكي بودن از، دلالت كردن بر، دال بر امري.

betony

انواع بتونقيه ، بتونيكا از جنس strachys.

betray

تسليم دشمن كردن ، خيانتكردن به ، فاش كردن .

betrayal

خيانت، افشائ سر.

betroth

نامزدكردن ، مراسم نامزدي بعمل آوردن .

betrothal

نامزدي.

betrothed

نامزد شده .

better

(.adv and .adj) (صفت تفصيلي good) بهتر، خوبتر، نيكوتر، بيشتر، افضل، بطوربهتر، (.n and .vi، .vt) بهتركردن ، بهترشدن ، بهبودي يافتن ، چيز بهتر.شرط بندي كننده ، كسي كه شرط مي بندد.

betterment

بهتري، بهبودي، اصلاح، بهبود.

betting

شرط بندي.

bettor

شرط بندي كننده ، كسي كه شرط مي بندد.

between

ميان ، درميان ، مابين ، دربين ، درمقام مقايسه .

betweentimes

درمدت وقفه ، درفاصله دو زمان .

betweenwhiles

(times =between) گاهگاهي، گاه وبيگاه .

betwixt

(=between) مابين ، درميان .

bevel

(.n and .adj) (=oblique) گونيا، سطح اريب، (.vi and .vt) اريب كردن ، اريب وار بريدن ياتراشيدن ، رنده كردن .

beverage

مشروب، آشاميدني، نوشابه ، شربت.

bevy

دسته ، گروه ( دختران ).

bewail

سوگواري كردن ( براي )، ندبه كردن ، زاري كردن ( باover يا for).

beware

زنهاردادن ، برحذربودن ، حذركردن از، ملتفت بودن .

bewary

متهم كردن ، بدگوئي كردن از، راز كسي را از روي عداوت فاش كردن .

bewilder

گيج كردن ، سردرگم كردن ، گم كردن .

bewilderment

گيجي، سردرگمي، بهت، حيرت، درهم ريختگي، اغتشاش، بي ترتيبي.

bewitch

افسون كردن ، فريفتن ، مسحور كردن .

bewitchery

نيرو يا عمل سحروافسون ، سحر، افسون .

bewitchment

فريفتگي، سحر، افسون .

beyond

آنسوي، آنطرف ماورائ، دورتر، برتر از.

bezant

( درعلائم نجابت خانوادگي ) پولك گردي كه معمولا از طلا است.

bezel

هنجار، گودي، نگين دان ، پخ.

bezoar

پادزهر، زهرمهره .

bi conditional operation

عمل دوشرطي.

biannual

ششماهه ، سالي دوبار، دوسال يكبار.

bias

تمايل بيك طرف، طرفداري، تعصب، بيك طرف متمايل كردن ، تحت تاثير قراردادن ، تبعيض كردن .پيشقدر.

bias distortion

اعوجاج پيشقدري.

biased

پيشقدر دار.

biaxial

دومحوري.

bib

نوشيدن ، آشاميدن ، پيش بند بچه .

bibandtucker

(ز. ع. ) لباس، ملبوس.

bibb cock

شير آب سركج.

bibber

آدممعتاد به مشروب، ميگسار.

bibcock

شير آب سركج.

bibelot

جواهر يازينت كم ارزش.

bible

كتاب مقدس كه شامل كتب عهد عتيق وجديد است، بطو ركلي هر رساله ياكتاب مقدس.

biblical

مطابق كتاب مقدس، وابسته به كتاب مقدس.

biblicism

پيروي تحت لفظي از كتاب مقدس.

bibliographer

منقد ومحقق كتاب، كتاب شناس.

bibliographic

مربوط به فهرست كتب.

bibliographical

مربوط به فهرست كتب.

bibliography

تاريخچه ياتوضيح كتب، فهرست كتب، كتاب شناسي.

bibliolater

كتابدوست.

bibliomania

جنون كتاب دوستي.

bibliopegy

هنر صحافي كتب.

bibliophile

دوستدار كتاب، كتاب جمع كن ، عاشق شكل وظاهر كتب.

bibliopole

(=bibliopolist) كتاب فروش، فرشنده كتب قديمي وكمياب.

bibliotheca

مجموعه كتب، كتابخانه ، فهرست كتب.

bibliotic

مربوط به ترتيب كتب.

bibliotics

بررسي دست نوشته براي تعيين اصالت آن .

bibulous

جاذب، ميگسار، باده دوست، باده نوش.

bicameral

داراي دو مجلس مقننه ( مجلس شورا وسنا).

bicameralism

سيستم دو پارلماني.

bicarbonate

بي كربنات دو سود، جوش شيرين .

bicarbonate of soda

جوش شيرين .

bicentenary

دويست ساله ، جشن دويست ساله .

bicentennial

جشن دويست ساله .

bicentric

دومركزي، داراي دومركز.

biceps

( تش. ) عضله دوسر، دوسر بازوئي.

bichloride

(=dichloride) كلرور جيوه .

bichrome

دورنگ ، داراي دو رنگ .

bicipital

داراي ماهيچه دوسر، مربوط به ماهيچه دوسر، (گ . ش. ) تقسيمشونده بدو قسمت دريك انتها.

bicker

دعواومنازعه ، پرخاش كردن ، ستيزه كردن .

bicolor

دورنگ ، دورنگه .

bicolour

دورنگ ، دورنگه .

biconcave

مقعرالطرفين ، دوسو گود.

biconvex

محدب الطرفين ، از دو سو بر آمده .

bicornuate

داراي دوشاخ يا زوائد شاخ مانند.

bicuspid

(=bicuspidate) دوپايه ، دو گوشه ، دودندانه ، دندان دو پايه .

bicycle

دوچرخه پائي، دوچرخه سواري كردن .

bicyclist

دوچرخه سوار.

bicylindrical

داراي دو سطح استوانه اي با محورهاي موازي.

bid

فرمودن ، امر كردن ، دعوتكردن ، پيشنهاد كردن ، توپ زدن ، خداحافظي كردن ، قيمت خريدرا معلوم كردن ، مزايده ، پيشنهاد.

biddability

اطاعت، قابليت شركت درمناقصه ، مزايده شدني.

biddable

فرمانبردار، مطيع، ( دربازي ورق ) داراي دست قوي كه قابل توپ زدن باشد، پيشنهادشدني.

bidder

پيشنهاد( خريد ) كننده .

biddy

كلفت، متصدي نظافت خانه .

bide

در انتظار ماندن ، درجائي باقي ماندن ، بكاري ادامه دادن ، تحمل كردن ، بخود همواركردن .

bidentate

دو دندانه .

bidirectional

دو جهتي، دوسويه .

bield

شيركردن ، تشجيع كردن ، شهامت دادن ، شجاع شدن ، دفاع كردن ، مسكن گزيدن .

biennial

دوساله ، درخت دوساله .

biennium

دوره دوساله .

bier

تخت روان ، جاي گذاردن تابوت در قبر، جسد، لاشه ، مقبره ، مزار.

bifacial

دورو.

biff

ضربت.

bifid

بوسيله شكاف بدو قسمت مساوي تقسيم شده ، شكافته .

bifocal

داراي دو كانون ، دوكانوني ( درمورد عدسي )، دو ديد، عينك دو كانوني.

bifoliate

دو برگچه اي ( مثل برگهاي مركب گياه ).

bifoliolate

دو برگچه اي ( مثل برگهاي مركب گياه ).

biform

دوشكلي، دو وجهي.

bifurcate

دوشاخه شدن ، دوشاخه كردن ، بدوشاخه منشعب كردن ، دوشاخه اي.

bifurcation

تقسيم بدو شاخه ، شكاف گاه ، شاخه .

big

بزرگ ، با عظمت، سترك ، ستبر، آدم برجسته ، آبستن ، داراي شكم برآمده .

big game

شكار حيوانات بزرگ .

big shot

شخص مهم، آدم كله گنده .

big ticket

گران قيمت، با ارزش.

big time

عاليترين نوع.

big top

نمايش بزرگ سيرك .

bigamist

مرد دو زنه ، زني كه دو شوهر دارد.

bigamous

داراي دو زن يا دو شوهر.

bigamy

دو زن داري، دو شوهري.

bigben

ساعت بزرگي كه بر برج پارلمان لندن نصب شده است.

bigbrother

برادر بزرگتر، قيم، رهبر در كار يا عقيده اي.

bigeminal

(تش. ) دوتائي، زوجي.

bigeneric

دورگه ، ميانه يا حد وسط دو جنس.

biggish

نسبتا بزرگ .

bighead

عقيده اغراق آميز شخص نسبت بخودش.

bigheaded

مغرور، پرافاده .

bighearted

مهربان ، صميمي، گشاده دل، سخي.

bighorn

(ج. ش. ) نوعي گوسفند كوهي آمريكائي.

bight

حلقه طناب، پيچ وخم، پيچ رودخانه ، خليجكوچك ، باطناب بستن .

bigit(binary digit)

ذره ، رقم دودوئي.

bigmouthed

دهن گشاد، صدا بلند، گزافه گوي، حرف مفت زن .

bigness

بزرگي، گندگي.

bigot

آدم رياكار، آدم خرافاتي، متعصب.

bigoted

متعصب و سرسخت.

bigotry

تعصب، سرسختي درعقيده ، عمل تعصب آميز.

bigwig

آدمكله گنده ، (مج. )شخص مهم و برجسته .

bijou

(bijoux. pl) جواهر.

bijouterie

جواهر فروشي، مجموعه جواهرات، تزئينات.

bike

كندوي زنبو عسل، انبوه ، جمعيت، مخفف bicycle، دوچرخه .

bikini

لباس شناي زنانه دوتكه ، مايوي دوتكه .

bilabial

دولبه .

bilabiate

دولبه اي، داراي دو لب، دو سويه .

bilable

ضمانت بردار، قابل رهائي، قابل ضمانت.

bilateral

دوطرفه ، دوجانبه ، (گ . ) متقارن الطرفين ، دوكناري.

bilbo

شمشير، كندوزنجير.

bilboa

شمشير، كندوزنجير.

bile

زرداب، صفرا، زهره ، خوي سودائي، مراره .

bilge

شكم بشكه ، رخنه پيدا كردن ، تراوش كردن ، (مج. ) هر چيز زننده ومتعفن ، آب ته كشتي.

bilge water

گنداب كشتي، آب خن ، ( حرف ) چرند.

bilgy

داراي بوي گنداب كشتي، داراي بوي متعفن .

biliary

زردابي، صفراوي.

bilinear

دوسويه ، دوسويگي، داراي دو خط مستقيم، وابسته بدو خط مستقيم.

bilingual

بدو زبان نوشته شده ، متلكم بدو زبان ، دوزباني.

bilingualism

(=bilinguality) استعمال دو زبان ، متن دوزباني.

bilinguality

( =bilingualism) استعمال دو زبان ، متن دوزباني.

bilious

صفراوي، زرداب ريز، صفرائي مزاج، سودائي مزاج.

bilk

گول، كلاه سر ( كسي ) گذاشتن ، از پرداخت ( وجهي ) طفره زدن ، چرند.

bill

صورتحساب، اسكناس، لايحه .نوك ، منقار، نوعي شمشير پهن ، نوك بنوك هم زدن ( چون كبوتران )، لايحه قانوني، قبض، صورتحساب، برات، سند، ( آمر. ) اسكناس، صورتحساب دادن .

bill of exchange

حواله يا برات كتبي غير مشروط.

bill of fare

صورت غذا، صورت اغذيه مهمانخانه ، برنامه .

bill of goods

صورت كالا، فهرست تجارتي.

bill of health

گواهي نامه اي كه هنگام حركت كشتي پس از معاينه كشتي از لحاظ بيماريهاي مسري به ناخداداده ميشود، گواهي بهداشت.

bill of lading

بارنامه ، ستمي كشتي.

bill of rights

اعلاميه ده ماده اي حقوق اتباع آمريكائي، قانون اساسي آمريكا.

bill of sale

صورت فروش، فاكتور.

billboard

تخته اعلانات وآگهي ها، هر قسمت از نرده وديوار كه روي آن اعلان نصب شود.

billed

داراي نوك ، منقاردار، ثبت شده در صورتحساب يا ليست.

billet

اجازه نامه ، ورقه جيره ، يادداشت مختصر، پروانه ، ورقه راي را ثبت كردن ، اجازه نامه جا و خوراك صادر كردن .

billet doux

(doux billets. pl) نامه عاشقانه ، يادداشت عاشقانه .

billfold

دفترچه جيبي براي گذاشتن اسكناس، كيف جيبي اسكناس.

billhead

بروات چاپي، كاغذي كه شبيه برات چاپي است.

billhook

نوعي كارد بزرگ كه داراي نوك برگشته است.

billiard

بازي بيليارد.

billing

صدور صورتحساب.

billion

بيليون ( در انگليس معادل يك مليون ميليون ودر آمريكا هزار ميليون است).

billionaire

كسي كه ثروتش از بيليون تجاوز ميكند.

billon

(مع. ) آلياژي از طلا ونقره يامس يا قلع ويا ساير فلزات كم ارزش، (گ. ش. ) عديسه ، بورچاق، دخريق.

billow

موج بزرگ آب، خيزآب، موج زدن ( از آب يا جمعيت يا ابر)، بصورت موج درآمدن .

billowy

مواج، موج مانند، باد كرده .

billposter

متصدي نصب اعلانات بديوارها وغيره .

billy

نوعي كتري فلزي، چماق يا گرز راهزنان ، چوبدستي، باطوم ياچوب قانون پاسبان ، يار، همدم، رفيق، برادر، مخفف نام william.

billy goat

بز نر.

billycock

نوعي كلاه گرد مردانه كه از نمد نرم ساخته ميشود.

bilobate

(=bilobated) دولختي، منقسم بدو لخته ، دو لبه .

biloculate

داراي دو آويز كوچك ، دوخان .

biloicular

داراي دو آويز كوچك ، دوخان .

biltong

گوشت خرد كرده ونمك زده خشك شده در آفتاب.

bimanual

دودستي، بادودست انجام يافته .

bimester

دوماه ، مدت دوماه .

bimestrial

دوماهه ، هر دوماه يكبار، دوماه ادامه يابنده .

bimetal

دوفلزي.

bimetallic

دو فلزي، داراي دو نوع پول رايج.

bimillenary

دو هزار ساله ، شامل دو هزار.

bimolecular

(ش. ) داراي دوملكول، دو ملكولي، دو ذره اي.

bimonthly

مجله اي كه دوماه يكبار منتشر ميشود.

bimorphemic

دوشكلي، داراي دوشكل.

bimotored

داراي دوموتور.

bin

صندوقچه .آخورك ، گردران ، جازغالي، صندوق، لاوك ، تغار، آخور، انبارك .

binary

دودوئي، دوتائي.دوتائي، جفتي، مضاعف.

binary arithmetic

حساب دودوئي.

binary card

كارت دودوئي.

binary cell

ياخته دودوئي.

binary code

رمز دودوئي.

binary coded

به رمز دودوئي.

binary coded decimal

دهدهي به رمز دودوئي.

binary counter

شمارنده دودوئي.

binary deck

دستينه دودوئي.

binary digit (bit)

ذره ، رقم دودوئي.

binary notation

نشان گذاري دودوئي.

binary number

عدد دودوئي.

binary numeral

رقم دودوئي.

binary operation

عمل دودوئي.

binary operator

عملگر دوتائي.

binary point

مميز، مميز دودوئي.

binary relation

رابطه دوتائي.

binary search

جستجوي دوتائي.

binary system

سيستم دوتائي.

binary tape

نوار دودوئي.

binary tree

درخت دودوئي.

binary variable

متغير دودوئي.

binaural

داراي دو گوش.

bind

بستن ، گرفتار واسير كردن ، مقيد ومحصور كردن ، بهم پيوستن ، چسباندن ، صحافي كردن ودوختن ، الزام آور وغير قابل فسخ كردن ( بوسيله تعهد يابيعانه )، متعهد وملزم ساختن ، بند، قيد، بستگي، علاقه .مقيد كردن ، جلد كردن .

bind over

التزام گرفتن ( براي انجام كاري )، مقيد كردن .

binder

( بافندگي ) اهرم جعبه ماكو، الياف پشم كه بهم پيوسته ونخ پشم را تشكيل ميدهد، شكمبند زنان ( پس از وضع حمل )، رسيد بيعانه ، صاحف، بند.

bindery

موسسه صحافي، صحاف خانه .

binding

الزام آور، اجباري، صاحفي، جلد، شيرازه .انقياد، جلد.

binding time

هنگام انقياد.

bindweed

(گ . ش. ) نيلوفر صحرائي.

bine

هرنوع ساقه نرم و قابل انعطاف.

binge

(=spree) عياشي، شراب خواري، ميگساري.

bingo

يكنوع بازي شبيه لوتو.

binnacle

(د. ن . ) جاي قطب نما.

binocular

داراي دو چشم، دوربين دو چشمي.

binomial

دوجمله اي ( در جبر و مقابله ).

binuclear

دوهسته اي، داراي دو هسته .

binucleate

دوهسته اي، داراي دو هسته .

binucleated

دوهسته اي، داراي دو هسته .

biocatalyst

كاتاليزورهاي حياتي.

biocenology

رشته اي از زيست شناسي كه از اجتماعي موجودات و تاثير آنها بريكديگر بحث ميكند.

biochemical

مربوط به شيمي حياتي يا زيست شيمي.

biochemist

متخصص شيمي حياتي وآلي، ويژه گر زيست شيمي.

biochemistry

زيست شيمي.

biocid

(=pesticide) زيست كش، مانع حيات، قاطع حيات، كشنده حشرات.

bioclimatic

مربوط به اقليم شناسي، مربوط به آب و هوا و نحوه زندگي.

bioecology

رشته اي از محيط شناسي كه روابط گياهان و حيوانات را با محيط اطراف خود مورد بحثقرار ميدهد.

biogenesis

زيست زاد، تكامل حيات، پيدايش حيات، سير تكامل زندگي.

biogenetic

زيست زادي، مربوط بمنشائ پيدايش موجودات زنده .

biogenic

محصول فعاليت موجودات زنده ، موجد موجود زنده .

biogeographic

زيست جغرافيائي، مربوط به جغرافياي حياتي.

biogeography

زيست جغرافي، جغرافياي حياتي، رشته اي از زيست شناسي كه درباره طرز انتشار و پخشحيوانات و نباتات بحث ميكند.

biographer

شرح حال نويس، تذكره نويس، زندگينامه نگار.

biographic

زيستنامه اي، وابسته بشرح زندگي.

biographical

زيستنامه اي، وابسته بشرح زندگي.

biography

زيستنامه ، بيوگرافي، تاريخچه زندگي، تذكره ، زندگينامه .

biologic

وابسته بعلم حيات يا زندگي شناسي، زيست شناسي، معرفت الحيات، بدست آمده از زيستشناسي عملي، ماده داروئي وحياتي.

biological

زيستي.

biologism

اشتغال بمطالعه حيات وتجزيه وتحليل موجودات زنده ، زيست شناسي.

biologist

زيست شناس، عالم علم الحيات.

biology

علم الحيات، زيست شناسي، زندگي حيواني وگياهي هرناحيه .زيست شناسي.

bioluminescence

فسفر افكني، شب تابي (مثل كرمها)، زيست تابي.

bionics

علم فرآينداي زيستي.

bionomics

(=ecology) زيوه شناسي، شاخه اي از علم زيست شناسي كه از رابطه موجودات زنده بامحيطبحث ميكند.

biont

واحد مستقل موجود زنده ، سلول، ياخته .

biopsy

زنده بيني، آزمايش ميكروسكپي بافت زنده ، بافت برداري.

biosphere

زيست كره ، قسمت قابل زندگي كره زمين كه عبارتست از جو و آب و خاك كره زمين .

biosynthesis

(ش. ) تهيه مواد شيميائي بوسيله موجودات زنده .

biosystematic

مربوط به رده بندي موجودات از روي ساختمان ياخته هاي آنان .

biota

زندگي گياهان وجانوران يك ناحيه ، زياگان .

biotechnology

آن قسمت از مباحث فني كه مربوط به اعمال قواعد زيست شناسي درانسان وماشين آلات است.

biotic

حياتي، مربوط به حيات وزندگي.

biotype

زيست گروه ، همنوع، ژنوتيپ، همجنس، موجود همزيست.

biparous

دوقلوزا، توام زا، دومحوري.

bipartisan

(anz=biparti) دوحزبي، دودستگي.

bipartisanship

وابستگي بدو حزب.

bipartite

داراي دوقسمت، دوقسمتي.

bipartizan

(=bipartisan) دوحزبي، دودستگي.

biped

حيوان دوپا.

biplane

هواپيماي دوباله .

bipod

دوپايه .

bipolar

دوقطبي، دوانتهائي.دوقطبي.

bipolarity

داشتن دو قطب.

biquadratic

(ر. ) دومجذوري، قوه چهارم، توان چهارم.

biquinary code

رمز دوپنجي.

biracial

دونژادي.

biracialism

معتقد به يا داراي دونژاد بودن .

biradial

دوشعاعي، داراي دوشعاع.

biramous

دوشاخه ، داراي دو شاخه .

birch

درخت فان ، غان ، توس، درخت غوشه .

bird

پرنده ، مرغ، جوجه ، مرغان .

bird of passage

مرغ مهاجر، شخص مهاجر و خانه بدوش.

bird of prey

(ج. ش. ) قوش، مرغ شكاري گوشتخوار.

birdbrain

آدم احمق، كودن .

birdcall

صداي پرنده ، تقليد صداي پرنده .

birdegroom

داماد، تازه داماد.

birder

شكارچي مرغان ، نگاهدارنده وتربيت كننده مرغان و پرندگان ، مرغدار.

birdhouse

قفس، مرغداني.

birdlime

چسب، كشمشك .

birdman

پرنده باز، كفترباز.

bird's eye

منظره هوائي ( عمارت وغيره )، نظر كلي.

bird's foot

شبيه پاي پرنده .

bird's foots

شبيه پاي پرنده .

birdseed

دانه ، غذاي پرندگان (مثل ارزن وغيره ).

bireme

يكنوع قايق كوچك قديمي دوپاروئي.

biretta

يكجور كلاه چهارگوش كه كشيشان كليساي كاتوليك روم بر سر ميگذارند.

birl

ريختن ( چاي ومشروب )، مشروب خوردن ، شراب نوشيدن وجام را بديگري دادن ، پيشروي باچرخيدن .

birr

تند باد، عجله وسرعت، صداي چرخيدن .

birth

زايش، تولد، پيدايش، آغاز، زاد، آغاز كردن ، زادن .

birth certificate

شناسنامه ، زايچه ، گواهي تولد.

birth control

جلوگيري از آبستني، زادايست.

birthday

زادروز، جشن تولد، ميلاد.

birthmark

خال مادر زادي، علامت ماه گرفتگي بر بدن .

birthplace

زادبوم، مولد، تولدگاه ، زادگاه .

birthrate

ميزان مواليد، تعداد مواليد، زه وزاد.

birthright

حقوقي كه در اثر تولد بخص تعلق مي گيرد.

bis

(مو. ) دوباره ، مكرر.

biscuit

كلوچه خشك ، بيسكويت.

bise

باد سرد و خشك .

bisect

دو بخش كردن ، دو نيم كردن .دونيم، دونيم كردن ، نيمساز كردن .

bisection

دو بخشي، دونيمي.

bisector

نيمساز.دونيم كننده ، نيمساز.

biserrate

داراي دو دندانه يا بر آمدگي.

bisexual

داراي خصوصيات جنس نر و ماده ، داراي علاقه جنسي به جنس مقابل وبه جنس خود.

bisexuality

داشتن خصوصيات نر وماده .

bishop

اسقف، ( در شطرنج ) پيل.

bishopric

اسقفي، مقام اسقفي، طبقه و سلك اسقفان .

bison

(ج. ش. ) گاوميش كوهان دار آمريكائي.

bistable

دوپايا.

bistable circuit

مدار دوپايا.

bistable multivibrator

نوسان ساز دوپايا.

bistro

اغذيه فروشي و مشروب فروشي.

bisulcate

داراي دوشكاف.

bisulfate

(ش. ) بي سولفيت بفرمول KHSO4.

bisulfite

(ش. ) ملح بي سولفيت.

bit

ذره ، رقم دودئي.خرده ، تكه ، پاره ، ريزه ، ذره ، لقمه ، تيغه رنده ، لجام، دهنه ، سرمته .

bit addressable

نشاني پذير تا ذره .

bit density

تراكم ذره اي.

bit pattern

الگوي ذره اي.

bit position

موقعيت ذره .

bit rate

سرعت ذره اي.

bit string

رشته ذره اي.

bitch

سگ ماده ، زن هرزه ، شكايت كردن ، قر زدن .

bite

گاز گرفتن ، گزيدن ، نيش زدن ، گاز، گزش، گزندگي، نيش.

biter

نيش زن يا گازگير.

biting

گزنده ، زننده ، تند، تيز، (مج. ) طعنه آميز.

bitstock

مته ، مته دستي.

bitter

تلخ، تند، تيز، (مج. ) جگرسوز، طعنه آميز.

bitter end

آخرين پريشاني، انتهاي درد.

bittern

بوتيمار، تلخابه .

bittersweet

تلخ وشيرين ، شيرين وتلخ، ( گ . ش. ) نوعي تاجريزي، نوعي سيب تلخ.

bittock

كمي، خرده .

bitumen

قير معدني، قيرنفتي، قير طبيعي.

bituminization

قير اندودسازي.

bituminize

قيراندود كردن ، تبديل بقير كردن .

bivalence

(ش. ) دو ظرفيتي، دووالانسي، دوبنياني.

bivalency

(ش. ) دو ظرفيتي، دووالانسي، دوبنياني.

bivalent

(ش. ) داراي دو والانس، دوظرفيتي.

bivalve

(=bivalved) داراي دو كپه ، دو پره اي، صدف دو كپه ، دو لته .

bivariate

دوتاشونده ، داراي دوحالت متغير وجدا از هم.

bivouac

اردوي موقتي، شب را بيتوته كردن .

biweekly

دوهفته يكبار، پانزده روز يكبار، هفته اي دوبار.

biyearly

دومرتبه درهر سال، سالي دوبار، دوسال يكبار.

bizarre

غريب وعجيب، غير مانوس، ناشي از هوس، خيالي، وهمي.

bizonal

دومنطقه اي، داراي دومنطقه .

blab

فضولي كردن ، وراجي كردن ، گستاخي كردن ، فاش وابراز كردن ، فضول.

blabber

حرف مفت زن ، فضول، وراج.

blabbermouth

حرف، وراج، پرگو.

black

سياه ، تيره ، سياه شده ، چرك وكثيف، زشت، تهديد آميز، عبوسانه ، سياهي، دوده ، لباس عزا، سياه رنگ ، سياه رنگي، سياه كردن .

black a vised

( viced a =black) سبزه ، داراي پوست تيره ، سيه چرده .

black and blue

كبود و سياه ( در اثر ضربت وغيره ).

black art

جادوگري، سحر.

black bile

صفراي سياه .

black book

دفتر ثبت نام تبه كاران و مجرمين ياكساني كه از انجام عملي ممنوع ميشوند، كتاب سياه .

black box

جعبه سياه .

black cap

كلاهي كه هنگام اجراي حكم اعدام برسرمحكوم گذارند، كلاه سياه .

black cherry

(گ . ش. ) آلوبالو.

black death

طاعون يا وبا.

black eyed susan

(گ . ش. ) گل پنجهزاري، گل ژاپوني.

black grouse

(ج. ش. ) نوعي باقرقره بزرگ (tetrix tyrurus).

black guardly

بي شرف، فحاش.

black magic

سحر، جادو.

black market

بازار سياه ، دربازار سياه معامله كردن .

black out

خاموش شدن چراغ ها، خاموشي شهر ( درحمله هوائي ).خاموشي، قطع كامل برق.

black sheep

كسي كه مايه ننگ وخجالت خانواده اي باشد، بچه گيج وبي هوش، ( مج. ) بزگر.

black tie

كت نيمه رسمي مردانه ، لباس عصر مردانه .

black widow

(ج. ش. ) نوعي عنكبوت زهردار كه جنس ماده آن سياه رنگ است.

blackamoor

سياهپوست، سياه زنگي.

blackball

راي مخالف دادن ، مخالفت كردن ، تحريم كردن .

blackberry

توت سياه ، شاه توت.

blackboard

تخته سياه .

blackcock

(grouse black of =male) (ج. ش. ) باقرقره سياه نر.

blacken

سياه كردن ، (مج. ) لكه دار يا بدنام كردن .

blackguardism

رذالت، پستي.

blackgurad

(نظ. ) سربازمحافظ، ولگرد، آدم هرزه ، بددهني كردن .

blackhead

چربي دانه ، جوش كوچك درصورت، جوش سر سياه .

blacking

واكس سياه ، رنگ سياه .

blackjack

چماق يا شلاق چرمي، باچماق ياشلاق زدن ، بزور و با تهديد( بشلاق زدن ) مجبوربانجام كاريكردن .

blackleg

آدم قاچاق و قمارباز، آدم گوش بر، كارگر اعتصاب شكن .

blacklist

فهرست اسامي مجرمين واشخاص مورد سوئ ظن ، فهرست سياه ، صورت اشخاص بدحساب، اسم كسي رادرليست سياه نوشتن .

blackmail

تهديد، باتهديد از كسي چيزي طلبيدن ، باج سبيل، رشوه .

blackmailer

اخاذ، باج سبيل خور.

blacksmith

آهنگر، نعلبند.

blacktop

موادي كه براي اسفالت خيابان بكار ميرود، مواد قيري كه درساختمان اسفالت بكارميرود، اسفالت كردن .

bladder

كيسه ، آبدان ، مثانه ، بادكنك ، پيشابدان ، كميزدان .

bladdery

داراي مثانه يا بادكنك ، شبيه مثانه يابادكنك ، بادكنكي.

blade

تيغه ، پهناي برگ ، هرچيزي شبيه تيغه ، شمشير، استخوان پهن .

bladed

تيغه دار.

blae

آبي متمايل به سياه ، خاكستري آبي رنگ .

blain

كورك ، دمل، زخمآماسدار، تاول، كورك درآوردن ، تاول زدن .

blamable

سزاوار سرزنش، شايان توبيخ، مقصر.

blame

مقصر دانستن ، عيب جوئي كردن از، سرزنش كردن ، ملامت كردن ، انتقادكردن ، گله كردن ، لكه دار كردن ، اشتباه ، گناه ، سرزنش.

blameful

سزاوار سرزنش، شايان توبيخ، مقصر.

blameless

بي گناه ، بي تقصير، بي عيب.

blameworthy

مقصر، مجرم، گناهكار، سزاوار سرزنش.

blanch

رنگ پريده ياسفيد شدن ، سفيدكردن ( با اسيدوغيره )، سفيدپوست كردن ، رنگ پريده كردن ، رنگ چيزي را بردن .

bland

ملايم، شيرين و مطلوب، نجيب، آرام، بي مزه .

blandish

ريشخند كردن ، نوازش كردن ، چاپلوسي كردن .

blandisher

نوازش كننده ، چاپلوس.

blandishment

نوازش، ريشخند، چاپلوس.

blank

فاصله ياجاي سفيدوخالي، جاي ننوشته ، سفيدي، ورقه سفيد، ورقه پوچ.فاصله ، نانوشته ، سفيد.

blank character

دخشه ، فاصله .

blank check

چك سفيد، (مج. )چك امضائ شده وسفيد، سندامضائ شده وبدون متن .

blank endorsement

حواله سفيد مهر كه مقدار وجه آن قيدنشده وقابل پرداخت به دارنده است، برات سفيد مهر.

blank tape

نوار نانوشته .

blank verse

شعرسپيد، شعر بي قافيه ، شعر منثور، شعر بي قافيه پنج وزني.

blankbook

دفترچه سفيد.

blanket

پتو، جل، روكش، باپتو ويا جل پوشاندن ، پوشاندن .

blare

صداكردن (مثل شيپور)، جار زدن ، بافرياد گفتن .

blarney

زبان چرب ونرم، چاپلوسي، مداهنه ، ريشخند كردن .

blase

بيزار از عشرت در اثر افراط درخوشي.

blasetocyst

جنين تكامل يافته حيوانات پستاندار.

blaspheme

كفرگوئيكردن ، به مقدسات بي حرمتي كردن .

blasphemer

كفرگو.

blasphemous

كفرآميز، كفرگوينده ، نوشته وگفته كفر آميز.

blasphemy

كفر، ناسزا ( گوئي)، توهين به مقدسات.

blast

وزش، سوز، باد، دم، جريان هوايا بخار، صداي شيپور، بادزدگي، ( مع. ) انفجار، (نظ. ) صداي انفجار، صداي تركيدن ، تركاندن ، سوزاندن .

blast furnace

كوره قالبگيري آهن ، كوره ذوب آهن .

blast off

پرواز( درمورد موشك )، شروع بپرواز كردن .

blasted

بي برگ ، نفرت انگيز، لعنتي، بادخورده .

blastie

ناقص الخلقه ، مخلوق اعجوبه و زشت.

blastment

انفجار، تاثيرونفوذ انفجار، بادخوردگي.

blastogenesis

تكثير از راه جوانه زدن .

blat

فرياد كردن ، نعره زدن ، بع بع كردن ، (ز. ع. ) بي ملاحظه حرف زدن ، بي معني و بي ملاحظه .

blatancy

سروصدا، شلوغي، خودنمائي، خشونت، رسوائي.

blatant

پرسروصدا، شلوغ كننده ، خودنما، خشن ، رسوا.

blate

بي رنگ ، كند، كودن ، عاري از احساسات، روح مرده ، كم رو، محجوب.

blather

حرف بي ارزش زدن صحبت بي معني كردن ، صحبت بي معني واحمقانه .

blatherer

چرندگو، مهمل گو، رازگو.

blatherskite

آدم پرحرف، چرند، سخن بي معني.

blaw

دميدن ، فوت كردن ، لاف زدن ، باليدن .

blaze

شعله درخشان يا آتش مشتعل، ( مج. ) رنگ يا نور درخشان ، فروغ، درخشندگي، جار زدن ، باتصوير نشان دادن .

blazer

جارچي، اعلام كننده ، علامت گذار ( در جاده )، هر چيز قرمز ومشتعلي، نوعي كت پشميياابريشمي ورزشي، ژاكت مخصوص ورزش.

blazing

مشتعل.

blazing star

ستاره دنباله دار، ( م. م. - مج. ) هرچيزي كه مورد توجه ديگران باشد.

blazon

اعلام كردن ، جلوه دادن ، منتشركردن ، آراستن ، نشان خانوادگي، سپر، پرچم.

blazonry

علامت يانشان نجابت خانوادگي، نشان دار، نمايش و جلوه هنري پرشكوه .

bleach

سفيد شدن بوسيله شستن با وسائل شيميائي، سفيدكردن ، ماده اي كه براي سفيد كردن (هرچيزي)بكار رود.

bleacher

كارگر پارچه سفيدكني، شستشو وسفيدكني پارچه ، بليط يا صندلي كمارزش مسابقات ورزشي.

bleak

بي حفاظ، درمعرض بادسرد، متروك ، غمافزا.

blear

استهزائ، داراي چشم پرآب، تار، گرفته وتاريك ، تاري حاصل از اشك وغيره .

blear eyed

داراي چشم تار يااشك آلود.

bleary

داراي چشمان قي گرفته وخواب آلود، تيره وتار.

bleat

بع بع كردن ، صداي بزغاله كردن ، ناله كردن ، بع بع.

bleb

برآمدگي روي پوست انسان ياگياه ، تاول، حباب هوا درآب ياشيشه .

blebby

برجسته ياحباب دار.

bleed

خون آمدن از، خون جاري شدن از، خون گرفتن از، خون ريختن ، اخاذي كردن .

bleeder

كسي كه خونش ميرود، ( طب ) مبتلا به خون روش.

blellum

آدم بيكار وتنبل، پرگو.

blemish

خسارت واردكردن ، آسيب زدن ، لكه دار كردن ، بدنام كردن ، افترا زدن ، نقص.

blench

جمع شدن و عقب نشيني كردن ، برگشتن ( دراثر بي تصميمي يا جبن )، برگرداندن ، تاخيركردن ، رنگ خود را باختن ، سفيد شدن .

blend

مخلوطي ( از چند جنس خوب و بد و متوسط ) تهيه كردن (مثل چاي )، تركيب، مخلوط، آميختگي، آميزه .

blender

ماشين مخصوص مخلوط كردن .

bless

تقديس كردن ، بركت دادن ، دعاكردن ، مبارك خواندن ، باعلامت صليب كسي را بركت دادن .

blessed

مبارك ، سعيد، خجسته ، خوشبخت.

blessed sacrament

مراسم عشائرباني كه با نان وشراب برگزار ميشود.

blessing

بركت، دعاي خير، نعمت خدا داده ، دعاي پيش از غذا، نعمت، موهبت.

blest

مبارك ، سعيد، خجسته ، خوشبخت.

blether

مزخرف گفتن ، بيهوده گفتن .

blight

باد زدگي يا زنگ زدگي، زنگار، آفت، پژمردن .

blimp

نوعي بالون هوائي كوچك .

blind

(.adj) كور، نابينا، تاريك ، ناپيدا، غير خوانائي، بي بصيرت، (.vt and .vi) كوركردن ، خيره كردن ، درز يا راه ( چيزي را ) گرفتن ، ( مج. ) اغفال كردن ، (.n and .adv) چشم بند، پناه ، سنگر، مخفي گاه ، هرچيزي كه مانع عبور نور شود، پرده ، در پوش.

blind date

قرار ملاقات ميان زن ومردي كه همديگر را نميشناسند.

blind fold

چشم بستن ، كوركردن ، با چشم بسته .

blind spot

نقطه كور ( درشبكيه چشم )، نقطه ضعف.

blinder

چشمبند اسب.

blindly

كوكورانه ، مانند كورها.

blindness

كوري، بي بصيرتي.

blink

چشمك زدن ، سوسو زدن ، تجاهل كردن ، ناديده گرفته ، نگاه مختصر، چشمك .

blinker

چشمك زن ، چشم بند اسب، چراغ راهنماي اتومبيل.

blintz

نوعي شيريني.

blintze

نوعي شيريني.

blip

تصويري بر روي صفحه رادار.

bliss

خوشي، سعادت، بركت.

blissful

خوش، سعادتمند.

blister

تاول، آبله ، تاول زدن .

blistery

تاول زده ، پر از تاول.

blithe

مهربان ، خوش قلب، خوش، آدم شوخ ومهربان ، مهرباني، دوستانه ، نرم وملايم، شوخ، شاددل.

blithesome

خوشدل، شوخ، بشاش، سرحال.

blitz

حمله رعد آسا، حمله رعد آسا كردن .

blitzkrieg

حمله رعد آسا، حمله رعد آسا كردن .

blizzard

بادشديد توام بابرف، كولاك .

bloat

پف كرده ، بادكردن ، باددار، نفخ.

blob

قطره ( چسبناك )، لكه ، گلوله ، حباب، ماليدن ، لك انداختن .

bloc

بندآوردن ، انسداد، جعبه قرقره ، اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي، بلوك ، كنده ، مانع ورادع، قطعه ، بستن ، مسدود كردن ، مانع شدن از، بازداشتن ، قالب كردن ، توده ، قلنبه .

block

بندآوردن ، انسداد، جعبه قرقره ، اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي، بلوك ، كنده ، مانع ورادع، قطعه ، بستن ، مسدود كردن ، مانع شدن از، بازداشتن ، قالب كردن ، توده ، قلنبه .كند، بلوك ، سد، مسدودكردن .

block aead

سر كنده .

block age

بازداري، ممانعت، جلوگيري، انسداد، محاصره .

block code

رمز كنده اي.

block diagram

نمودار كنده اي.

block gap

شكاف بين كنده اي.

block length

درازاي كنده .

block letter

چاپ نوعي حروف چوبي وبزرگ ، حروف درشت وسياه ، نوعي حروف بدون زير وزبر.

block mark

نشان كنده .

block size

اندازه كنده .

block structure

ساخت كنده اي.

block structured

با ساخت كنده اي.

block transfer

انتقال كنده اي.

blockade

راه بندان ، محاصره ، انسداد، بستن ، محاصره كردن ، راه بندكردن ، سد راه ، سدراه كردن .

blockade runner

شخصي يا ناوي كه از محاصره دشمن ميگذرد.

blockage

انسداد.

blockbuster

بمب داراي قدرت تخريبي زياد، شخص ياچيز خيلي موثر و سخت.

blockette

كنده كوچك .

blockhead

آدم خرف وبي هوش، بي كله .

blocking

كنده اي كردن ، انسداد.

blocking factor

ضريب كنده اي بودن .

blockish

كودن ، خرف، خشك مغز.

blocky

( ساختمان ) پرشده يا مشخص با قطعات مختلف، قالب دار، ساختمان چهارگوش.

bloke

آدم، رفيق، يار، همكار، يارو.

blond

بور، سفيدرو، بوري ( برايمرد blond وبراي زن blonde گفته ميشود ).

blood

خون ، خوي، مزاج، نسبت، خويشاوندي، نژاد، ( مج. ) نيرو، خون آلودكردن ، خون جاريكردن ، خون كسي را بجوش آوردن ، عصباني كردن .

blood bank

بانك جمع آوري خون ( براي تزريق به بيماران ومجروحين ).

blood brother

برادر هم خون ، برادر خوانده .

blood cell

گويچه هاي خوني، ياخته خون .

blood count

شمارش تعداد گويچه هاي خون در حجم معيني.

blood feud

كينه وعداوت خانوادگي، دشمني ديرين .

blood group

گروه خوني ( كسي را ) تعيين كردن ، گروه خون .

blood money

خون بها، ديه .

blood poisoning

مسموميت خون ، عفونت خون .

blood pressure

فشار خون .

blood type

گروه خوني ( كسي را ) تعيين كردن ، گروه خون .

blood vessel

رگ ، عروق خوني.

bloodbath

قتل عام، خون ريزي.

bloodcurdling

ترس آور، وحشتناك .

bloodhound

(ج. ش. ) نوعي سگ شكاري كه شامه بسيارتيزي دارد، (مج. ) كارآگاه ، بااشتياق و تيزهوشيتعقيب كردن .

bloodily

از روي خونخواري.

bloodless

بي خون ، بدون خونريزي.

bloodletter

رگزن ، فصاد.

bloodletting

رگزني، حجامت.

bloodred

برنگ خون ، خونين .

bloodshed

خونريزي، سفك دمائ.

bloodshot

قرمز، سرخ وورم كرده ، خون گرفته ، برافروخته .

bloodstream

رگ گردش خون .

bloodsucker

زالو، هرجانوري كه خون مي مكد، (مج. ) كسي كه از ديگري پول بيرون ميكشد.

bloodthirsty

تشنه بخون ، خونريز، سفاك ، بيرحم.

bloody

برنگ خون ، خوني، خون آلود، قرمز، خونخوار.

bloody mary

مشروبي كه از ودكا و سوس گوجه فرنگي درست ميكنند.

bloom

شكوفه ، شكوفه كردن ، گل دادني، بكمال وزيبائي رسيدن .

bloomer

شلوار گشاد و زنانه ورزشي، گياه شكوفه كرده ، شخص بالغ، اشتباه احمقانه .

blooming

گلدار، شكوفه دهنده ، پيشرفت كننده .

bloomy

پرگل، پرشكوفه ، رشدكننده .

blooper

پارازيت، صداي نامطبوع راديو، اشتباه احمقانه .

blossom

شكوفه ، گل، ميوه ، گل دادن ، داراي طراوت جواني شدن .

blot

لكه دار كردن يا شدن ، لك ، لكه ، بدنامي، عيب، پاك شدگي.

blot out

زدودن ، محو كردن .

blotch

دمل، لكه ، خال، جوش چرك دار، كورك ، داراي رنگ غير واضح، رنگ محو.

blotter

جوهر خشك كن ، دفتر باطله ، دفتر ثبت معاملات، دفتر روزنامه .

blotting paper

كاغذ خشك كن .

blouse

پيراهن ياجامه گشاد، بلوز.

blow

دميدن ، وزيدن ، در اثر دميدن ايجاد صدا كردن ، تركيدن .

blow by blow

دم بدم، پشت سرهم، يك ريز، يك گير.

blow out

تركيدن ، پنجرشدن ، پنچري، منفجر شدن ، انفجار.

blow over

گذشتن ، طي شدن ، رد شدن .

blow up

منفجر كردن ، تركاندن ، عصباني كردن ، انفجار، عكس بزرگ شده .

blower

دمنده ، وزنده ، كسي يا چيزي كه بدمد يابوزد، ماشين مخصوص دميدن .

blowgun

تفنگ بادي، پفك .

blowhard

آدم لاف زن ، پرحرف.

blown

ورم كرده ، دميده شده ، خسته .

blowsy

سرخ روي، سرخ گونه ، خشن ، زمخت، زن چاق.

blowtorch

چراغ جوشكاري.

blowy

بادي، باددار، بسهولت باطراف منتشر شونده .

blowzy

سرخ روي، سرخ گونه ، خشن ، زمخت، زن چاق، سرخ گونه ، شلخته .

blubber

كف، حباب، چربي بالن وسايرپستانداران دريائي، چاق شدن ، چربي آوردن ، هايهاي گريستن ، باصدا گريستن ، الچروبه .

blubbery

ورم كرده ، حباب وار، چاق وفربه .

bludgeon

چماق، چوبدستي سركلفت، باچماق زدن ، مجبوركردن ، كتك زدن .

blue

آبي، نيلي، مستعد افسردگي، داراي خلق گرفته ( باthe) آسمان ، آسمان نيلگون .

blue baby

(طب ) طفلي مبتلا به يرقان ازرق (cyanosis).

blue blood

عضو طبقه اشراف، نجيب زاده ، اشراف زاده .

blue blooded

نجيب زاده .

blue book

هركتاب يانشريه رسمي دولتي، هر كتاب يا سند مستند وقابل اعتماد.

blue chip

(دربازي پوكر ) ژتون آبي رنگ كه ارزش زيادي دارد، سهام مرغوب.

blue collar

كارگري.

blue jay

زاغ كبود.

blue jeans

شلوار كار آبي رنگ ، شلوار كاوبوي.

blue moon

زمان دراز، مدت طولاني.

bluebell

انواع گل استكاني آبي رنگ .

blueberry

(گ . ش. ) ايدا آريزا، قره قاط، زغال اخته .

blueing

نيل، پودر آبي رنگ رختشوئي.

blueish

مايل به آبي، آبي فام.

bluenose

آدم متعصب وسخت گير.

blueprint

نوعي چاپ عكاسي كه زمينه آن آبي ونقش آن سفيد است، چاپ اوزاليدكه براي كپيه نقشه ورسم هاي فني بكار ميرود، برنامه كار.

blues

افسردگي وحزن واندوه ، نوعي سرود وموسيقي جاز.

bluestocking

منسوب به جمعيت زنان جوراب آبي درقرن هيجدهم، زن فاضله ، (مج. ) داراي ذوق ادبي.

bluff

توپ زدن ، حريف را از ميدان دركردن ، توپ، قمپز، چاخان ، سراشيب، پرتگاه .

bluing

نيل، پودر آبي رنگ رختشوئي.

bluish

مايل به آبي، آبي فام.

blunder

اشتباه لپي.اشتباه بزرگ ، سهو، اشتباه لپي، اشتباه كردن ، كوكورانه رفتن ، دست پاچه شدن و بهممخلوط كردن .

blunderbuss

نوعي تفنگ قديمي، ( مج. ) آدم كودن .

blunt

كند، بي نوك ، داراي لبه ضخيم، رك ، بي پرده ، كند كردن .

blur

لكه ، تيرگي، منظره مه آلود، لك كردن ، تيره كردن ، محو كردن ، نامشخص بنظر آمدن .

blurb

تقريظ يا توصيه نامه مختصري بركتابي، تقريظ يا اعلان مبالغه آميز.

blurt

بروزدادن ، از دهان بيرون انداختن ( كلمات، باout ).

blush

سرخ شدن ، شرمنده شدن ، سرخي صورت در اثر خجلت.

blushful

خجول.

bluster

باسختي وشدت وسروصدا وزيدن (مثل باد )، پرسروصدا بودن ، باد مهيب وسهمگين .

blusterous

پرباد.

blustery

پرباد.

boa

(ج. ش. ) اژدرمار، مار بوا.

boar

(ج. ش. ) گرازنر، جنس نر حيوانات پستاندار، گراز وحشي.

board

تخته ، تابلو، شيئت.تخته ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح، ميز غذا، غذاي روي ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ، (trade of board)هيئت بازرگاني، تخته بندي كردن ، سوارشدن ، بكنار كشتيآمدن (بمنظورحمله )، تخته پوش كردن ، پانسيون شدن

board of direcotors

هيئت مديره .

board of trade

هيئت بازرگاني، ( درانگليس ) وزارت اقتصاد وبازرگاني.

boarder

شاگرد شبانه روزي.

boarding

مهمانخانه شبانه روزي، پانسيون ، تخته كوبي.

boardinghouse

پانسيون .

boardwalk

تفرجگاهي دركنارساحل كه كف آن تخته باشد.

boarish

خوك صفت، بي ادب، وحشي.

boast

(.n) خرده الماسي كه براي شيشه بري بكار رود، (.vi and .vt)لاف، مباهات، باليدن ، خودستائي كردن ، سخن اغراقآميز گفتن ، به رخ كشيدن ، رجز خواندن .

boaster

لاف زن ، خودستا.

boastful

لاف زن ، چاخان .

boat

كشتي كوچك ، قايق، كرجي، هرچيزي شبيه قايق، قايق راني كردن .

boatman

كرجي بان ، قايقران .

boatmanship

قايقراني.

boatswain

افسري كه مسئول افراشتن بادبان ولنگر طنابهاي كشتي است.

bob

فريب دادن ، ازراه فريب وخدعه چيزي را بدست آوردن ، ضربت زدن ، سرزنش يا طعنه ، شوخي، حقه ، شاقول، وزنه قپان ، منگوله ، حركت تندو سريع، سرود ياتصنيف، ضربت، يك شيلينگ .

bobber

كسي يا چيزي كه متصل بالا وپائين رود يا داخل وخارج شود.

bobbery

جنجال، سر وصدا.

bobbin

قرقره ، ماسوره .

bobbin core

هسته سيم پيچ.

bobbinet

نوعي توري نخي يا ابريشمي.

bobble

پي درپي اشتباه كردن ، مرتكب خطا شدن ، اشتباه كاري، لغزش.

bobby

پاسبان ، پليس.

bobby pin

گيره موي سر.

bobby socker

دختر نابالغ ( بين و سالگي ).

bobby socks

جوراب ساقه بلند دخترانه .

bobby sox

جوراب ساقه بلند دخترانه .

bobby soxer

دختر نابالغ ( بين و سالگي ).

bobsled

نوعي سورتمه كوچك .

bobtail

دم كل، اسب يا سگ دم كل، هرچيز ناقص يامختصر شده ، آدم مهمل.

bock

يكنوع چرم پوست گوسفند كه براي صحافي بكار ميرود، تيماج.

bode

پيشگوئي كردن ، نشانه بودن (از)، حاكي بودن از، دلالت داشتن ( بر)، شگون داشتن .

bodice

پستان بند، سينه بند ( زنانه ).

bodied

داراي بدن ، جسيم.

bodily

بدني، داراي بدن ، عملا، واقعا، جسماني.

bodkin

خنجر، نوعي جوالدوز.

bodle

رشوه ، دسته ، جمع، جمعيت.

body

جسد، تنه ، تن ، بدن ، لاشه ، جسم، بدنه ، اطاق ماشين ، جرم سماوي، داراي جسم كردن ، ضخيم كردن ، غليظ كردن .تنه ، بدنه .

body corporate

(=corporation) شركت، شركت سهامي.

body snatcher

كسي كه براي تشريح نبش قبر ميكند، جسد دزد.

bodyguard

گاردمخصوص، مستحفظ شخص.

bog

باتلاق، سياه آب، گندآب، لجن زار، درباتلاق فرورفتن .

bogey

ديو، جن ، شيطان .

bogeyman

لولو، مايه ترس ووحشت.

boggle

دراثر امري ناگهان وحشت زده وناراحت شدن ، رم كردن ، تامل كردن ( در اثر ترس وغيره )، كارسرهمبندي كردن .

bogie

ديو، جن ، شيطان .

bogle

(=boggle) لولو، آدم زشت.

bogus

ساختگي، جعلي، قلابي.

bogy

غول، لولو.ديو، جن ، شيطان .

boh

صداي گاو يا جغد كردن ، اظهار تنفر، هو كردن .

boil

كورك ، دمل، جوش، التهاب، هيجان ، تحريك ، جوشاندن ، بجوش آمدن ، خشمگين شدن .

boiler

ديگ بخار.

boilermaker

كتري ساز، سازنده ديگ بخار.

boiling point

نقطه غليان ، درجه جوش، ( مج. ) عصبانيت.

boisterous

خشن وزبر، خشن وبي ادب، قوي، سترك ، شديد، مفرط، بلند وناهنجار، توفاني.

bold

پيچ، زبانه .بي باك ، دلير، خشن وبي احتياط، جسور، گستاخ، متهور، باشهامت.

boldface

حروف ضخيم، حروف سياه .(faced =bold) باصورت برافروخته از غضب وخشم، گستاخ، جسور، ( درچاپ) يكنوعحرف درشت.

bole

گل رس، خاك رس، گل مختوم.

boll

حباب، برآمدگي مانند، (گ . ش. ) قوزه پنبه ، پياز.

bollix

بهم ريختن ، سرهمبندي كردن ، قاطي پاتي كردن .

bolo

شمشير، چاقوي بلند يك لبه ، قداره .

bolster

بالش، متكا، تيري كه بطور عمودي زيرپايه گذارده شود، بابالش نگهداشتن ، پشتي كردن ، تكيه دادن ، تقويت كردن .

bolt

(.vi and .vt، .n) پيچ، توپ پارچه ، از جاجستن ، رها كردن ، (. adv) راست، بطورعمودي، مستقيما، ناگهان .

bolter

الك ، اسب چموش.

bolubility

رواني، چرب زباني، فرزي، چرخندگي، تحرك .

bolus

قطعه كوچك وگردي از هر چيزي.

bomb

بمب، نارنجك ، بمباران كردن ، (نفت ) مخزن .

bombard

بمباران كردن ، بتوپ بستن .

bombardier

توپچي، بمب افكن ( شخص ).

bombardment

بمباران .

bombast

كتان ، جنس پنبه اي ( مج. ) گزافه گوئي، سخن بزرگ يا قلنبه ، مبالغه .

bombastic

گزاف، قلنبه ، مطنطن .

bombe

بادكرده وگرد ومحدب.

bomber

هواپيماي بمب افكن ، بمب انداز.

bombinate

وزوز كردن .

bombshell

بمب، امر تعجب آور.

bon mot

(mots bon or mots bons. pl) شوخي، بذله ، لطيفه .

bon ton

(tons bons. pl) روش خوب، رفتار از روي نزاكت وطبق آداب معموله ، خوش نژاد، اشرافي.

bon voyage

سفربخير، خدا حافظ، خدا به همراه .

bona fide

باحسن نيت، جدي، واجد شرائط.

bonanza

رگه بزرگ طلا يا نقره ، منبع عايدي مهم، ثروت بادآورده .

bonbon

شيريني، آب نبات فرنگي.

bond

قيد.قيد، بند، زنجير، (مج. ) قرارداد الزامآور، عهد وميثاق، هرچيزي كه شخص را مقيدسازد، معاهده ، قرارداد، كفيل، رابطه ، پيوستگي، ضمانت، (حق. ) تضمين نامه ياتعهدنامه دائر به پرداخت وجه ، رهن كردن ، تضمين كردن ، اوراق قرضه .

bond servant

غلام، بنده ، برده بدون مزد واجرت، زر خريد.

bondable

قابل تبديل به اوراق قرضه ، وثيقه پذير.

bondage

بندگي، بردگي، اسارت.

bonded

ضمانت شده ، امانتي، تضمين دار، كفالت دار.

bonderize

آبكاري كردن ، روكش دادن .

bondholder

داراي صاحب سهام قرضه ، دارنده وثيقه ياكفالت، ضمانت دار.

bondman

غلام، برده ، رعيت.

bondsman

برده ، غلام، ضامن ، كفيل.

bondwoman

كنيز، زن زر خريد، كلفت زر خريد.

bone

استخوان ، استخوان بندي، گرفتن يا برداشتن ، خواستن ، درخواست كردن ، تقاضاكردن .

bonehead

آدم كله خر، آدم احمق وكودن .

boneman

كهنه فروش.

boner

اشتباه مضحك .

bonesetter

شكسته بند.

boney

استخواني، استخوان دار.

bonfire

آتش بزرگ ، آتش بازي.

bong

(=ring) طنين صدا ( مثل صداي زنگ ).

bongo

يكنوع طبل دوطرفه كه بادست نواخته ميشود، بانگو.

bonhomie

(=bonhommie) خوش خلقي ورفتار دلپذير.

bonier

استخواني تر.

boniface

صاحب مهمانخانه ورستوران .

bonmaid

كنيز ( زر خريد)، كسي كه بيگاري ميكند.

bonnet

نوعي كلاه بي لبه زنانه ومردانه ، كلاهك دودكش، سرپوش هرچيزي، كلاه سرگذاشتن ، درپوش، كلاهك .

bonnily

بطرز زيبا ودلپذير، بطور سالم وخوشحال.

bonny

(=bonnie) زيبا، جذاب، دلپذير، قوي وزيبا.

bonnyclabber

شير بريده .

bonspiel

مسابقه رسمي، مسابقه بين باشگاهها.

bonus

انعام، جايزه ، حق الامتياز، سودقرضه ، پرداخت اضافي.

bonvivant

(vivants bon and vivants bons. pl) علاقمند بزندگي خوب (مخصوصا علاقمندبه غذاي خوب )، عشرت طلب.

bony

استخواني، استخوان دار.

boo

صداي گاو يا جغد كردن ، اظهار تنفر، هو كردن .

boo boo

اشتباه كاري، دست پاچگي، اشتباه .

boob

(=booby)آدم كودن واحمق، ساده لوح.

booboisie

طبقه عوام الناس، طبقه بي سواد وجاهل.

booby

نوعي قاز درياي شمالي، ساده لوح، احمق.

booby hatch

تيمارستان ، نوانخانه ديوانگان .

booby prize

جايزه تسلي بخش.

booby trap

پنهان تله ، دام ياتله ، دام مهلك ، با پنهان تله مجهز كردن .

boogie woogie

(مو. ) نواختن پيانو باضربات تند وضربه اي.

booh

چخ كردن ، راندن ، هو كردن .

book

فصل ياقسمتي از كتاب، مجلد، دفتر، كتاب، دركتاب يادفتر ثبت كردن ، رزرو كردن ، توقيف كردن .

book of account

دفتر كل، دفتر روزنامه ، دفتر حساب.

book review

انتقاد از كتاب، مقاله درباره كتاب.

book value

ارزش هر شيي برحسب آنچه دردفترحساب نشان داده شود، ارزش سهام طبق دفاتر.

bookbinding

صحافي كتاب، تجليد، كتاب سازي.

bookcase

قفسه كتاب.

bookend

تخته ياچيز ديگري كه درانتهاي رديف كتب براي نگاهداري آنهامي گذارند.

booker

كاتب، كتاب دار، كسي كه براي مسافرين جا رزرو ميكند وبليط مي فروشد.

bookie

(maker =book).

bookish

كتابي، غير متداول، لفظ قلم.

bookkeeper

دفتردار، حسابدار، ثبات.

bookkeeping

دفتر داري، ساماندهي.دفترداري.

booklet

كتاب كوچك ، كتابچه ، دفترچه ، رساله ، جزوه .كتابچه .

booklore

(=booklearning) علم كتابي، معلومات ناشي از مطالعه كتاب.

bookmaker

(م. م. ) كتاب نويس، صحاف، ناشركتاب، دلال شرط بندي.

bookman

اديب، اهل تحقيق وتتبع، كتابفروش.

bookmark

نشان لاي كتاب، چوب الف.

bookmobile

كتابخانه سيار.

bookplate

برچسب كتاب.

bookseller

كتابفروش.

bookstall

بساط كتابفروشي.

bookstore

كتابفروشي.

bookworm

كسيكه علاقه مفرطي به مطالعه كتب دارد.

boolean

بولي.

boolean algebra

جبر بول، جبر بولي.

boolean calculus

حساب بولي، جبربول.

boolean function

تابع بولي.

boolean logic

منطق بولي.

boolean matrix

ماتريس بولي.

boolean operation

عمل بولي.

boolean operator

عملگر بولي.

boolean variable

متغير بولي.

boom

غرش ( توپ ياامواج )، صداي غرش، غريو، پيشرفت ياجنبش سريع وعظيم، توسعه عظيم(شهر )، غريدن ، غريو كردن (مثل بوتيمار)، بسرعت درقيمت ترقي كردن ، توسعه يافتن .تير كوچك .

boomerang

چوب خميده اي كه پساز پرتاب شدن نزد پرتاب كننده برميگردد، (مج. ) وسيله اي براي رسيدن بهدفي يا( مخصوصا) عملي كه عكس العمل آن بخودفاعل متوجه باشد.

boon

استدعا، فرمان يادستوري بصورت استدعا، عطيه ، لطف، احسان ، بخشش.

boon coppanion

هم پياله ، هم بزم.

boondoggle

كاربي ارزش وبي اهميت.

boookbinder

صحاف، كتاب ساز.

boor

باغبان ، روستائي، دهاتي، آدم بي تربيت، آدم خشن .

boorish

خشن ، بي نزاكت، دهاتي.

boost

بالا بردن ، زياد كردن .ترقي، بالارفتن ، ترقي دادن ، جلوبردن ، بالابردن ( قيمت )، كمك كردن .

booster

تشديد كننده ، تقويت كننده ، حامي، ترقي دهنده .بالا برنده ، زياد كننده .

boot

پوتين ياچكمه ، ( مج. ) اخراج، چاره يافايده ، لگدزدن ، باسرچكمه وپوتين زدن .

boot camp

اردوگاه تعليمات نظامي نيروي دريائي.

bootblack

واكسي، كفش واكس زن .

bootee

(bootie) نيم پوتين .

booth

(booths. pl) اطاقك ، پاسگاه يادكه موقتي، غرفه ، جاي ويژه .

bootie

(bootee) نيم پوتين .

bootjack

چكمه كش، پاشنه كش چكمه .

bootlace

(=shoelace) بندپوتين .

bootleg

مشروب قاچاق، معامله قاچاقي انجام دادن .

bootless

بي سود، بيهوده ، بي مصرف، بي علاج.

bootlick

چكمه كسي را ليسيدن ، تملق گفتن از، چاپلوس.

bootstrap

خود راه انداز، خودراه اندازي.

bootstrap loader

باز كننده خود راه انداز.

bootstrap routine

روال خود راه انداز.

booty

غنيمت جنگي، غارت، تاراج، يغما.

booze

مشروب الكلي، مشروبات الكلي بحد افراط نوشيدن ، مست كردن .

boozer

مشروب خور، خمار.

boozy

وابسته به مشروب، مست.

bop

زدن ، تصادف كردن ، برخوردكردن ، تصادم كردن ، وزش، دميدن .

borage

(گ . ش. ) گاوزبان (officinalis borago).

bordel

(brothel and =bordello) فاحشه خانه ، فحشائ، آدم بيكاره ومهمل.

border

سرحد، حاشيه ، لبه ، كناره ، مرز، خط مرزي، لبه گذاشتن ( به )، سجاف كردن ، حاشيه گذاشتن ، مجاور بودن .

bore

سوراخ، سوراخ كردن .گمانه ، سوراخ كردن ، سنبيدن ، سفتن ، نقب زدن ، بامته تونل زدن (با through)، خسته كردن ، موي دماغ كسي شدن ، خسته شدن ، منفذ، سوراخ، مته ، وسيله سوراخ كردن ، كاليبر تفنگ ، (مج. ) خسته كننده .

boreal

شمالي.

boreas

بادشمال.

boredom

ملالت، خستگي.

borer

مته ، هرچيزيكه وسيله سوراخ كردن باشد، سنبه ، ملول كننده ، خستگي آور.

born

زائيده شده ، متولد.

borne

اسم مفعول فعل bear، تحمل كرده ياشده .

borough

( آمر. ) قصبه ، دهكده ، بخش، ( انگليس ) شهرياقصبه اي كه وكيل به مجلس بفرستد ياانجمن شهرداري داشته باشد.

borrow

قرض گرفتن ، وام گرفتن ، اقتباس كردن .قرض كردن ، رقم قرضي.

borrower

قرض كننده .

borsch

برش (borsh)، نوعي آبگوشت سبزي دار روسي.

borscht

برش (borsh)، نوعي آبگوشت سبزي دار روسي.

bort

خرده الماسي تراشدار ( براي شيشه بري )، الماس.

borzoi

(ج. ش. ) سگ گرگ ( نوعي سگ پشمالوي ايرلندي ).

bosh

حرف توخالي، مهمل، حقه بازي، (ز. ع. ) چرند.

bosk

بته ، بوته ، بيشه .

bosket

بيشه ، درختستان ، پارك يا باغ.

bosky

پوشيده از بوته ، پوشيده از بيشه .

bos'n

(swain =boat) افسر كشتي.

bo's'n

(swain =boat) افسر كشتي.

bosom

آغوش، سينه ، بغل، بر، پيش سينه ، باآغوش باز پذيرفتن ، درآغوش حمل كردن ، رازي رادرسينه نهفتن ، داراي پستان شدن (درمورد دختران ).

bosomed

داراي سينه برجسته ، نهفته .

bosomy

پستان مانند، داراي پستان برجسته .

bosque

بته ، بوته ، بيشه .

bosquet

بيشه ، درختستان ، پارك يا باغ.

boss

رئيس كارفرما، ارباب، برجسته ، برجسته كاري، رياست كردن بر، اربابي كردن (بر)، نقش برجسته تهيه كردن ، برجستگي.

bossy

داراي برجستگي، متمايل به رياست مابي، ارباب منش.

bostetric

زايماني.

bosun

(swain =boat) افسر كشتي.

botanical

وابسته به گياه شناسي، تركيب يامشتقي از مواد گياهي و داروهاي گياهي.

botanist

گياه شناس، متخصص گياه شناسي.

botanize

گياه جمع كردن ( براي مقاصد گياه شناسي )، تحقيقات گياه شناسي بعمل آوردن .

botany

گياه شناسي، كتاب گياه شناسي، گياهان يك ناحيه ، زندگي گياهي يك ناحيه .

botch

سنبل كردن ، خراب كردن ، از شكل انداختن ، وصله وپينه بدنما، كارسرهم بندي، ورم.

both

هردو، هردوي، اين يكي وآن يكي، نيز، هم.

bother

دردسر دادن ، زحمت دادن ، مخل آسايش شدن ، نگران شدن ، جوش زدن و خودخوري كردن ، رنجش، پريشاني، مايه زحمت.

bothersome

پر دردسر، پرزحمت، مزاحم.

botree

(=pipal) درخت انجير هندي.

botryoidal

(=botryoid) داراي شكل خوشه انگور، شبيه خوشه انگور.

bottle

بطري، شيشه ، محتوي يك بطري، دربطري ريختن .

bottled gas

بشگه يااستوانه محتوي گاز فشرده ، گاز سيلندر.

bottlegger

فروشنده مشروب قاچاق.

bottleneck

تنگنا.تنگه ، راه خيلي باريك ، تنگنا، تنگراه .

bottom

ته ، پائين ، تحتاني.ته ، زير، پائين ، كشتي، كف.

bottom up

از پائين به بالا.

bottomless

بدون ته ، غير محدود.

bottommost

پائين ترين ، آخرين ، پايه اصلي وابتدائي.

botulism

مسموميت غذائي حاد.

boudoir

اطاق كوچك مخصوص زن ( كه خواص خود را در آنجا ميپذيرد)، خلوتگاه .

bouffant

بادكرده ، برآمده ، پف كرده .

bough

شاخه ، تركه ، تنه درخت، شانه حيوان .

boughed

شاخه دار.

boughten

(=bought) خريداري شده .

bouillon

آبگوشت.

boulder

تخته سنگ ، سنگ ، گرداله .

boulevard

خيابان پهني كه دراطراف آن درخت باشد بولوارد.

bouleversement

بينظمي، اغتشاش، تشنج، دهم ريختگي كامل.

boulle

تزئين اطاق بصورت مرصع كاري.

bounce

بالاجستن ، پس جستن ، پريدن ، گزاف گوئي كردن ، مورد توپ وتشرقرار دادن ، بيرون انداختن ، پرش، جست، گزاف گوئي.

bouncer

دروغ بزرگ وفاحش، لاف زن ، لي لي كننده ، ماموري كه در نمايش ها وغيره اشخاصاخلالگر راخارج ميكند.

bouncing

(=buxom) پرعضله ، قوي، خوش بنيه ، تندرست، سرزنده .

bouncy

سبكروح، خوشحال، فنري، پس جهنده .

bound

كران .(.vi and .vt، .n)حد، مرز، محدود، سرحد، خيز، جست وخيز، محدودكردن ، تعيين كردن ، هممرز بودن ، مجاوربودن ، مشرف بودن (on يا with)، جهيدن ، (.adj) آماده رفتن ، عازمرفتن ، مهيا، موجود، مقيد، موظف.

bound up

جزئ لايتجزي، مقيد، مجبور.

boundary

مرز، خط سرحدي.كرانه ، كراني.

boundary condition

شرط كراني.

boundary value

ازرش كراني.

bounded

كران دار.

bounden

مقيد، دراسارت، باقيد وبند بسته شده .

bounteous

بخشنده ، سخي، باسخاوت، فراوان ، پربركت.

bountiful

بخشنده ، سخي، باسخاوت، خوب ومهربان .

bounty

بخشش، سخاوت، انعام، اعانه ، شهامت، آزادمنشي، وفور، بخشايندگي.

bouquet

دسته گل.

bourdon

عصاي زوار، باتون .

bourg

محل ياشخصي كه مجاور قلعه باشد، شهر بازارگاه يامحل مكاره .

bourgeois

(bourgeois. pl) عضوطبقه متوسط جامعه ، عضو طبقه دوم، طبقه كاسب ودكاندار.

bourgeoisie

طبقه سوداگر، سرمايه داري، حكومت طبقه دوم، بورژوازي.

bourgeon

(bourne، bourn، =burgeon) سرحد، مرز، هدف، قلمرو.

bourse

كيسه ، صرافي، مبادله ، بورس، حمل، قيمت.

bouse

بوسيله طناب وقرقره كشيدن ، بزور باطناب كشيدن ، ميگساري كردن .

bousebreaking

سرقت، دستبرد بخانه .

bout

كشمكش، تقلا، يك دور مسابقه يا بازي.

boutique

دكان ، بوتيك .

boutonniere

گلي كه درسوراخ دكمه كت زده مي شود، بريدگي ياشكاف جاي دكمه ، مادگي.

bovine

گاوي، شبيه گاو، گاو خوي.

bow

خم شدن ، تعظيمكردن ، ( با down) مطيع شدن ، تعظيم، كمان ، قوس.

bow out

(withdraw، =retire) عقب نشستن ، كنار كشيدن ، باتعظيم خارج شدن .

bow tie

پاپيون ، كروات.

bow wow

عوعو، وق وق.

bowdlerization

تزكيه وتصفيه ، حذف قسمتهاي خارج از اخلاق.

bowdlerize

تزكيه ياتصفيه كردن ، قسمت هاي خارج از اخلاق را حذف كردن از (كتاب وغيره ).

bowel

روده ، شكم، اندرون .

bower

باغ، آلاچيق، سايبان .

bowie knife

دشنه ، خنجر.

bowl

كاسه ، جام، قدح، باتوپ بازي كردن ، مسابقه وجشن بازي بولينگ ، ( نفت ) كاسه رهنما( دستگاه ابزارگيري ).

bowlder

(=boulder) تخته سنگ .

bowleg

پاي كج، پاي كماني.

bowlegged

پاچنبري، داراي پاي كچ ياكماني.

bowler

قدح ساز، نوعي كلاه لبه دار، كسي كه باگلوله ياگوي بازي ميكند، مشروب خوارافراطي، دائم الخمر.

bowling

بازي بولينگ .

bowling green

چمن مخصوص بازي با گوي چوبي.

bowman

(=archer) تيرانداز، كمان كش، كمانگير.

bowstring

زه ، چله ، ريسمان دار، زه كمان ، طناب انداختن .

bowyer

كمان ساز، كمان فروش.

box

حعبه .(.n)(boxes and box. pl) جعبه ، قوطي، صندوق، اطاقك ، جاي ويژه ، لژ، توگوشي، سيلي، بوكس، (.vt) مشتزدن ، بوكس بازي كردن ، سيلي زدن ، درجعبه محصور كردن ، (غالبا با out ياin)احاطه كردن ، درقاب يا چهار چوب گذاشتن .

box file

كلاسور، كارتن .

box office

گيشه فروش بليط وروديه نمايش، باجه بليط فروشي.

box score

( دربازي ) نتيجه برد وباخت بازي، حساب بازي.

box seat

صندلي لژ.

box spring

فنر مارپيچ تختخواب.

box stall

جعبه آخور، آخور.

boxcar

يكنوع واگن باري.

boxer

مشت زن ، بوكس باز.

boxiness

شكل جعبه بودن .

boxing

مشتزني، بوكس.

boxing glove

دستكش بوكس.

boxlike

جعبه اي، بشكل صندوق يا جعبه .

boxtree

درخت شمشاد.

boxwood

چوب شمشاد، درخت مرمكي، عوجه .

boxy

جعبه مانند، بشكل صندوق، مشت زن .

boy

پسر بچه ، پسر، خانه شاگرد.

boy scout

پيش آهنگ .

boycott

تحريم كردن ، تحريم، بايكوت.

boyfriend

دوست پسر، رفيق.

boyhood

بچگي، پسر بچگي.

boyish

پسر مانند.

boyo

( اسكاتلند ) پسر، پسربچه ، جوان .

bozo

(=fellow) دوست، رفيق، يار.

bra

(=brassiere) پستان بند.

brabble

جنجال كردن ، مشاجره كردن ، دعوا، سروصدا.

brace

ابرو، آكولاد.تحريك احساسات، تجديد و احياي روحيه ، بند شلوار، خط ابرو، بابست محكم كردن ، محكمبستن ، درمقابل فشار مقاومت كردن ، آتل.

bracelet

دست بند، النگو، بازوبند.

brachial

بازوئي، بازوبند.

brachiopod

بازوپايان .

brachium

بازو، هر عضوي شبيه بازو.

bracing

نيروبخش، فرح بخش.

bracken

سرخس.

bracket

قلاب، كروشه .طاقچه ديوار كوب، پرانتز، اين علامت []، هلال يا دوبند گذاشتن ، طبقه بندي.

brackish

شورمزه ، بدمزه .

bract

(گ . ش. ) برگچه زيرگل، برگه .

bracteole

(گ . ش. ) برگچه فرعي، برگك .

brad

نوعي ميخ كه از وسط پهن شده بياشد، ميخ زيرپهن ، ميخ كوب كردن ، باميخ كوبيدن .

bradawl

درفش، نوك پهن .

brae

ساحل، دامنه ، سرازيري تپه ، تپه .

brag

لاف زدن ، باليدن ، فخركردن ، باتكبر راه رفتن ، بادكردن ، لاف، مباهات، رجز خواندن .

braggadocio

آدم لافزن ، گزافه گو، متظاهر.

braggart

لافزن ، گزافه گو، رجز خوان .

bragger

لافزن ، خودستا.

braid

قيطان ، گلابتون ، مغزي، نوار، حاشيه ، حركت سريع، جنبش، جهش، ناگهان حركت كردن ، جهش ناگهاني كردن ، بافتن ( مثل توري وغيره )، بهم تابيدن وبافتن ، مويسر را با قيطان ياروبان بستن .

braiding

چيزهائي كه از قيطان يا نوار درست مي شود، قيطان ، نوارياتوري قيطاني.

braille

خط برجسته مخصوص كوران ، الفبائ نابينايان .

brain

مغز، مخ، كله ، هوش، ذكاوت، فهم، مغز كسي را درآوردن ، بقتل رساندن .

brainchild

زائيده افكار، تصوري، خيالي.

braininess

مغزي، فكري، خوشفكري.

brainish

تندخو، آتشي مزاج، عجول.

brainless

بي مخ.

brainpan

كاسه مغز، جمجمه .

brainpower

قوه ادراك شخص خوش فكر وبا قريحه .

brainsick

ديوانه ، گيج.

brainstorm

فكر بكر وناگهاني، آشفتگي فكري موقتي.

brainwash

مغز شوئي، اجبار شخص بقبول عقيده تازه اي، تلقين عقايد ومسلك تازه اي، شستشويمغزي دادن .

brainwashing

تلقين عقايد و افكارسياسي و مذهبي واجتماعي درشخص.

brainy

بافكر، خوش فكر.

braise

با آتش ملايم پختن ، گرم كردن .

brake

بيشه ، درختستان ، ترمز، عايق، مانع، ترمز كردن .

brakeman

متصدي ترمز ماشين وترن وغيره ، ترمزبان ترن .

bramble

(گ . ش. ) بوته ، خار، خاربن ، تمشك جنگلي.

bran

سبوس، نخاله ، پوست گندم.

branch

شاخه ، شاخ، فرع، شعبه ، رشته ، بخش، ( باtheو forth) شاخه درآوردن ، شاخه شاخه شدن ، منشعب شدن ، گل وبوته انداختن ، ( باfrom ) مشتق شدن ، جوانه زدن ، براه جديدي رفتن .شاخه ، شعبه ، انشعاب، منشعب شدن .

branch address

نشاني انشعاب.

branch exchange

رد و بدل كننده شعبه اي.

branch line

خط فرعي، شاخه .

branchia

گوش ماهي، گوشك ماهي.

branchlet

شاخه كوچك ، تركه .

branchpoint

نقطه انشعاب.

brand

داغ، داغ ودرفش، نشان ، انگ ، نيمسوز، آتشپاره ، جور، جنس، نوع، مارك ، علامت، رقم، (مج. ) لكه بدنامي، ( درشعر) داغ كردن ، داغ زدن ، ( مج. ) خاطرنشان كردن ، لكه دار كردن .

brand iron

داغ آهن .

brand new

كاملا نو، نو، تر و تازه .

brandish

زرق وبرق دادن ( شمشير)، باهتزاز درآوردن ( شمشير وتازيانه )، تكان دادن سلاح ( ازروي تهديد).

brandy

كنياك ، با كنياك مخلوط كردن .

brannigan

خوشي، لذت، داد و بيداد، جنجال.

brash

عجول و بي پروا، متهور، گستاخ، بي حيا، بي شرم.

brass

برنج ( فلز)، پول خرد برنجي، بي شرمي، افسر ارشد.

brass hat

افسر ارشد ارتش، شخص مهم، امير.

brass knuckles

پنجه مشت زني، پنجه بوكس.

brassiere

پستان بند.

brassily

شبيه فلز برنج، باپرروئي، گستاخ وار، بيشرمانه .

brassiness

بي شرمي، نابخردي، فرومايگي، پستي، برنجي.

brassy

برنج مانند، برنجين ، ( مج. ) بي شرم، پررو، نابخرد، بي تدبير، پست، فرومايه ، بدل، قلب، برنگ برنج.

brat

بچه بداخلاق و لوس، كف شير.

brattle

صداي پچپچ وبهم خوردن بشقاب، شلوغ كردن ، تاخت، چهارنعل، پچپچ، تق تق.

bravado

لاف دليري، خودستا، پهلوان پنبه ، دلير دروغي.

brave

دلاور، تهم، شجاع، دلير، دليرانه ، عالي، بادليري و رشادت باامري مواجه شدن ، آراستن ، لافزدن ، باليدن .

bravery

دليري، شجاعت، جلوه .

bravo

مريزاد، آفرين ، براوو، هورا.

bravura

اظهار شجاعت و دلاوري، روحيه مطمئن وآمرانه .

braw

شجاع، جوش لباس، عالي.

brawl

دادوبيداد، سروصداكردن ، نزاع وجدال كردن ، جنجال.

brawn

گوشت، ماهيچه ، ( مج. ) نيرو، نيروي عضلاني.

brawniness

گوشتالوئي، پرواري، عضلاني بودن .

brawny

پرعضله ، گوشتالو، ماهيچه دار، نيرومند، قوي، سفت.

bray

عرعركردن ، عرعر.

braze

لحيم كردن ، سخت كردن .

brazen

برنجي، ( مج. ) بي شرم، بي باك ، بي پروائي نشان دادن ، گستاخي كردن .

brazen faced

بي شرم، پررو.

brazer

لحيم گر.

brazier

منقل آتش، برنج سازي.

breach

نقض عهد، رخنه ، نقض كردن ، نقض عهد كردن ، ايجاد شكاف كردن ، رخنه كردن در.

breach of promise

نقض قول.

bread

نان ، قوت، نان زدن به .

bread and butter

وسيله معاش، نان وپنير.

breadbasket

سبدنان ، ( مج. ) شكم، معده ، ناحيه حاصلخيز.

breadboard

نمونه ، نمونه تابلوئي.

breadth

پهنا، عرض، وسعت نظر.

breadwinner

متكفل، كفيل خرج، نان آور.

break

شكستن ، خردكردن ، نقض كردن ، شكاف، وقفه ، طلوع، مهلت، شكست، از هم باز كردن .انقصال، شكستگي، شكستن .

break down

سقوط ناگهاني، درهم شكننده ، فروريختن ، درهمشكستن ، از اثر انداختن ، تجزيه كردن ، طبقه بندي كردن ، تقسيم بندي كردن .

break even

سربه سر، بي سود و زيان .بي سود و زيان شدن ، صافي درآمدن ، سربسرشدن .

break in

حرز را شكستن وبزور داخل شدن ، درميان صحبت كسي دويدن .

break out

شيوع يافتن ، تاول زدن ، جوش زدن ، شيوع.

break through

عبورازمانع، رسوخ مظفرانه ، پيشرفت غيرمنتظره (علمي يافني).

break up

تفكيك كردن ، تجزيه ، انحلال.

breakable

شكستني.

breakage

شكستني، شكست.

breakaway

فرار، استعفائ، جدائي، هجوم وحشيانه گله گوسفند و گاو، رم.

breakdown

تفكيك ، از كار افتادگي.

breaker

موج بزرگي كه بساحل خورده ودرهم مي شكند.

breakfast

صبحانه ، ناشتائي، افطار، صبحانه خوردن .

breakneck

فوق العاده خطرناك ، بسيار وحشتناك (مثل سرعت زياد).

breakpoint

نقطه انفصال.

breakwater

موج شكن .

breakwind

تيز دادن ، باد ول كردن ، باد شكن .

breast

سينه ، پستان ، آغوش، (مج. ) افكار، وجدان ، نوك پستان ، هرچيزي شبيه پستان ، سينه بسينه شدن ، برابر، باسينه دفاع كردن .

breast plate

زره سينه ، سينه بند اسب.

breaststroke

شناي پروانه .

breastwork

استحكام ياسنگر موقتي، نرده بندي عرشه جلو كشتي.

breath

دم، نفس، نسيم، (مج. ) نيرو، جان ، رايحه .

breathe

دم زدن ، نفس كشيدن ، استنشاق كردن .

breather

فرصت، استراحت، مكث.

breathing

دم زني، تنفس.

breathing gap

فرصت سر خاراندن .

breathless

بي نفس، بي جان ، نفس نفس زنان ، (مج. ) مشتاق.

breathtaking

مهيج، باهيجان .

breathy

باروح، درمعرض نسيم.

brede

لوح، لوحه ، صفحه ، تخته ، ورقه ، قرص.

bree

آب، دريا، آبگوشت.

breech

ته دار كردن ، ته تفنگ ، ته توپ، (د. گ . ) كفل.

breechblock

گلنگدن تفنگ .

breeches

نيم شلواري، (د. گ . ) شلوار، تنبان .

breechloader

تفنگ ته پر.

breed

پروردن ، بارآوردن ، زائيدن ، بدنياآوردن ، توليد كردن ، تربيت كردن ، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه .

breeding

پرورش، توليدمثل، تعليم وتربيت.

breeks

شلوار كوتاه .

breeze

بادشمال ياشمال شرقي، بادملايم، نسيم، وزيدن (مانند نسيم).

breezily

نسيم وار، بادمانند.

breeziness

خنكي، وزش نسيمي، ملايمت.

breezy

نسيمدار، خوش هوا، خنك ، تازه ، ملايم، شادي بخش.

breve

نامه ، اختيارنامه .

brevet

(نظ. ) درجه افتخاري دادن ، فرمان درجه افتخاري.

breviary

كتاب تلخيص شده ، كتاب نماز وادعيه روزانه .

brevity

كوتاهي، اختصار، ايجاز.

brew

بوسيله جوشاندن وتخمير آبجوساختن ، دم كردن ، سرشتن ، آميختن ، اختلاط.

brewage

نوشابه ، آبجوساخته شده ، آبجوسازي.

brewer

آبجوساز.

brewer's yeast

مخمرآبجو، مايه آبجو.

brewery

آبجوسازي، كارخانه آبجو سازي.

briar

(گ . ش. ) گل رشتي، گل حاج ترخاني.

bribable

رشوه گير، قابل رشوه بودن .

bribe

رشوه دادن ، تطميع كردن ، رشوه ، بدكند.

briber

راشي.

bribery

رشائ، ارتشائ، رشوه خواري، پاره ستاني، رشوه .

bric a brac

اشيائ كهنه وعتيقه ، خرت وپرت.

brick

آجر، خشت، آجرگرفتن ، آجرگوشه گرد.

brick bruner

آجرپز.

brick red

رنگ آجري.

brickbat

پاره آجر، زخم زبان .

bricklayer

آجرچين ، خشت مال.

brickle

شكننده ، ترد، نامطمئن .

brickwork

آجركاري، سفت كاري، كوره پزخانه .

brickyard

آجرپزخانه .

bridal

عروسي، جشن عروسي، متعلق بعروس.

bride

عروس، تازه عروس.

bride chamber

حجله .

bridesmaid

نديمه عروس، ساقدوش عروس.

bridewell

زندان ، دارالتاديب، تاديب گاه .

bridge

پل، جسر، برآمدگي بيني، (د. ن . ) سكوبي درعرشه كشتي كه مورد استفاده كاپيتان وافسران قرار ميگيرد، بازي ورق، پل ساختن ، اتصال دادن .

bridgeable

قابل عبور يا پل زدن .

bridgehead

پايگاه دركنار دريا، دفاع از قسمت عقب پل.

bridgework

پل دندان مصنوعي، پل سازي.

bridgheboard

نرده پلكان چوبي.

bridle

افسار، عنان ، قيد، دهه كردن ، (مج. ) جلوگيري كردن از، رام كردن ، كنترل كردن .

brie

پنير نرمي كه بوسيله كفك رسيده شده باشد.

brief

كوتاه مختصر، حكم، دستور، خلاصه كردن ، كوتاه كردن ، آگاهي دادن .

briefcase

كيف اسناد، كيف.

briefless

بي كار، بي مراجعه ، بي موكل (درمورد وكيل).

briefly

بطور خلاصه .

briefness

ايجاز، اختصار.

brier

(گ. ش. ) نوعي درخت خلنگ يا خاربن ، گل رشتي.

brig

نوعي كشتي دو دگلي سبك و سريعالسير.

brigade

تيپ، دسته ، تشكيلات.

brigadier

(general =brigadier) (نظ. ) سرتيپ، فرمانده تيپ.

brigand

راهزن ، ياغي.

brigandage

راهزني، ياغي گري.

brigantine

كشتي دزدان دريائي.

bright

تابناك ، روشن ، درخشان ، تابان ، آفتابي، زرنگ ، باهوش.

brighten

روشن كردن ، زرنگ كردن ، درخشان شدن .

brightwork

جلاكاري.

brilliance

تابش، درخشندگي، برق، زيركي، استعداد.

brilliant

تابان ، مشعشع، زيرك ، بااستعداد، برليان ، الماس درخشان .

brim

لبه ، كنار، حاشيه ، پركردن .

brimful

لبريز.

brimmer

پياله لبالب، جام پر.

brimstone

گوگرد.

brindle

رنگ راه راه ، پارچه راه راه .

brindled

(=brindle) خط دار، راه راه ، خال دار.

brine

شوراب، آب شور، اشك ، آب نمك .

bring

آوردن ، رساندن به ، موجب شدن .

bring about

سبب وقوع امري شدن .

bring forth

ثمر آوردن ، بارور شدن .

bring forward

معرفي كردن ، توليد كردن ، نظر كردن به ، ارائه دادن .

bring in

وارد كردن ، آوردن ، سود بردن .

bring off

بيرون بردن ، از تهمت تبرئه شدن ، به نتيجه موفقيت آميزي رسيدن .

bring on

ادامه دادن ، جلورفتن ، وادار به عمل كردن ، بظهور رساندن .

bring out

خارج كردن ، از اختفا بيرون آوردن ، زائيدن .

bring to

بهوش آوردن ، بحال آوردن ( كسي كه ضعف كرده ).

bring up

پرورش دادن ، رشد دادن .

brininess

نمكي، شوري، بانمكي.

brinish

(=briny) نمكين ، شور.

brink

لب، كنار، حاشيه .

briny

شور، مثل آب دريا، نمكين .

brio

روح، زندگاني، حيات.

briolette

نوعي الماس بيضي يا گلابي شكل.

briquet

بريكت، خاك زغال قالبي.

briquette

بريكت، خاك زغال قالبي.

brisance

ضربه انفجاري، انفجار.

brisk

سرزنده وبشاش، تند، چابك ، باروح، رايج، چست، تيز، آراسته ، پاكيزه .

brisket

گوشت سينه ، سينه انسان .

bristle

موي زبر، موي سيخ، موي خوك ، سيخ شدن ، رويه تجاوزكارانه داشتن ، آماده جنگ شدن .

bristly

زبر، داراي موي زبر، جنگي.

britain

بريتانيا، انگليس.

britannic

بريتانيائي، مربوط به بريتانيا.

britches

شلوار كوتاه ، شلوار، تنكه .

briticism

اصطلاحات خاص انگليس.

british

بريتانيائي، انگليسي، اهل انگليس، زبان انگليسي.

british english

زبان انگليسي رايج درانگلستان .

britisher

(=briton) انگليسي، اهل بريتانيا، تبعه انگليس.

briton

خاك انگليس، انگليسي، اهل بريتانيا.

brittle

ترد، شكننده ، بي دوام، زودشكن .

brittleness

تردي، زودشكني.

broach

سنجاق كراوات، برش، سيخ، شكل سيخ، بشكل مته ، سوراخ كن ، سوراخ كردن ، نوشابه درآوردن ( از چليك )، براي نخستين بار بازكردن ، بازكردن يامطرح نمودن ، بسيخ كشيدن ، تخلف كردن از.

broacher

سوراخ كن ، مطرح كننده .

broad

پهن ، عريض، گشاد، پهناور، زن هرزه .

broad bean

(گ . ش. ) باقلا.

broad gauge

ريل راه آهن خيلي دور از هم ( مثل راه آهن روسيه ).

broad jump

( در ورزش ) پرش طول.

broad leafed

پهن برگ ، غير سوزني.

broad leaved

پهن برگ ، غير سوزني.

broad minded

داراي فكر وسيع، روشن فكر.

broadax

تيشه سرپهن .

broadaxe

تيشه سرپهن .

broadband

پهن باند.

broadcast

پراكندن ، داده پراكني.منتشر كردن ، اشاعه دادن ، رساندن ، پخش كردن ( از راديو)، سخن پراكني.

broadcaster

گوينده ( راديو يا تلويزيون ).

broadcloth

ماهوت.

broaden

پهن كردن ، وسيع كردن ، منتشر كردن .

broadleaf

(leaved =broad) پهن برگ ، غير سوزني.

broadloom

ساخته شده دركارگاه وسيع ( مانند كارگاه قالي بافي ).

broadside

توپهائي كه دريك سوي كشتي آراسته شده ، سطح پهن هرچيزي، بايك شليك .

broadsword

قداره .

broadtail

گوسفنددنبه دار، پوست بره .

brocade

زري، زربفت، پارچه ابريشمي گل برجسته .

broccoli

( گ . ش. ) نوعي گل كلم.

brochette

سيخ ياميل كوچك ، سنجاق يا گل سينه كوچك .

brochure

جزوه ، رساله ، كتاب كوچك صحافي نشده كه گاهي جلد كاغذي دارد.

brock

(ج. ش. ) گوركن اروپائي، شغاره .

brocket

گوزن نر.

brocoli

(گ . ش. ) نوعي گل كلم.

brogan

(=brogue) پوتين ، چكمه ، كفش، چكمه سنگين پاشنه دار، لهجه محلي، كفش خشن وسنگين .

broider

قلابدوزي كردن ، گلدوزي كردن ، مليله دوزي كردن .

broidery

قلابدوزي، گل دوزي، مليله دوزي.

broil

سرخ كردن (روي آتش)، كباب كردن ، سوختن ، داد وبيداد.

broiler

جوشاننده ، پزنده ، بهم زننده ، جوجه يا پرنده كبابي.

broke

ورشكسته ، ورشكست، بي پول.

broken

شكسته ، شكسته شده ، منقطع، منفصل، نقض شده ، رام وآماده سوغان گيري.

broken down

ازپاي درآمد.

brokenhearted

دلشكسته ، نوميد.

broker

دلال، سمسار، واسطه معاملات بازرگاني.

brokerage

پول دلالي، حق العمل، مزد دلالي.

bromide

(ش. ) برمور، نمك آلي يامعدني اسيد هيدروبرميك ، اظهار يا بيان مبتذل.

bronchial asthma

( طب ) تنگي نفس كه بعلت انقباض عضلات جدارقصبه الريه ايجاد ميشود.

bronchial tube

(تش. ) قصبه الريه ، ناي.

bronchitic

مبتلا به برنشيت.

bronchitis

برنشيت، آماس نايژه .

bronchus

(تش. ) نايچه ، نايژه ، يكي از انشعابات فرعي ناي يا قصبه الريه .

bronco

(ج. ش. ) اسب كوچك رام نشده ، توسن .

bronze

مفرغ، مسبار، برنزي، برنگ برنز، گستاخي.

brooch

سنجاق سينه ، گل سينه ، باسنجاق سينه مزين كردن ، باسنجاق آراستن .

brood

كليه جوجه هائي كه يكباره سراز تخم درمياورند، جوجه هاي يك وهله جوجه كشي، جوجه ، بچه ، توي فكر فرورفتن .

brooder

انديشه كننده ، روي تخمنشين .

brooding hen

مرغ كرچ.

broody

قابل تخم گذاري، افسرده ، متفكر.

brooklet

جوي كوچك .

broom

جاروب، جاروب كردن .

broomstick

دسته جاروب.

broth

غذاي مايعي مركب از گوشت يا ماهي وحبوبات وسبزي هاي پخته ، آبگوشت.

brothel

فاحشه خانه .

brother

(brethren and brothers. pl) برادر، همقطار.

brother in law

باجناق، برادر زن ، برادر شوهر، شوهر خواهر، هم داماد.

brotherhood

برادري، انجمن برادري واخوت.

brotherly

برادرانه ، از روي مهرباني، از روي دوستي.

brougham

كالسكه .

brow

ابرو، پيشاني، جبين ، سيما.

browbeat

عتاب كردن ، تشر زدن ، نهيب زدن به .

brown

قهوه اي، خرمائي، سرخ كردن ، برشته كردن ، قهوه اي كردن .

brown sugar

شكر سرخ، شكر خام.

brownie

دختر پيشاهنگ هشت ساله تايازده ساله ، يكجور دوربين عكاسي، يكنوع نان شيرينيميوه دار.

brownish

مايل به قهوه اي ياخرمائي.

browse

جسته گريخته عباراتي از كتاب خواندن ، چريدن .

browser

كسيكه جسته وگريخته ميخواند.

brucellosis

(طب) تب مالت، تب مواج.

bruin

(=bear) آقاخرس، خرس.

bruise

كوبيدن ، كبود كردن ، زدن ، سائيدن ، كبودشدن ، ضربت ديدن ، كوفته شدن ، كبودشدگي، تباره .

bruit

صدا، شايعات، گزارش، سروصدا، آوازه .

brumal

زمستاني، مربوط به زمستان .

brume

مه ، ابر، بخار، شبنم.

brummagem

بي ارزش، كم ارزش، پست، ارزان ، مسكوك فلزي.

brumous

زمستاني، مه آلود، مه گرفته .

brunch

(د. گ . ) غذائي كه هم بجاي ناشتا و هم بجاي ناهار صرف شود.

brunet

سبزه ، داراي موي مشكي ياخرمائي.

brunette

سبزه ، داراي موي مشكي ياخرمائي.

brunt

ضربه ، لطمه ، بار، فشار.

brush

پاك كن ، ماهوت پاك كن ، ليف، كفش پاك كن و مانند آن ، قلم مو، علف هرزه ، ماهوت پاك كن زدن ، مسواك زدن ، ليف زدن ، قلم مو زدن ، نقاشي كردن ، تماس حاصل كردن وآهسته گذشتن ، تندگذشتن ، بروس لوله .

brush off

اخراج بي ادبانه ، زدايش.

brush up

باقلم مو رنگ كردن ، معلومات خود را تجديدكردن ، تجديد خاطره كردن .

brushwood

بوته ، خاشاك ، بيشه .

brushy

پر از بوته وخاشاك ، شبيه ماهوت پاك كن .

brusque

(=brusk) خشن در رفتار، بي ادب، پيش جواب.

brusqurie

تندي، خشونت در رفتار.

brussels sprout

(گ . ش. ) كلم بروكسل، كلم فندقي.

brut

خشك ( درمورد شراب وغيره ) داراي مقدار خيلي كمي الكل.

brutal

جانور خوي، حيوان صفت، وحشي، بي رحم، شهواني.

brutality

جانور خوئي، وحشيگري، بيرحمي، سبعيت.

brutalization

جانور خوئي، حيوان صفت نمودن .

brutalize

وحشي يا حيوان صفت كردن ، ( م. م. ) وحشي شدن .

brute

جانورخوي، حيوان صفت، بي خرد، سبع، بي رحم، جانور، حيوان ، (مج. ) آدم بي شعوروكودن ياشهواني.

brutish

حيواني، پست، بي شعور، درشت، خشن ، ددمنش.

bryology

علم خزه شناسي.

bubble

حباب.جوشيدن ، قلقل زدن ، حباب برآوردن ، ( مج. ) خروشيدن ، جوشاندن ، گفتن ، بيان كردن ، حباب، آبسوار، (مج. ) انديشه پوچ.

bubble gum

آدامس بادكنكي.

bubble memory

حافظه حبابي.

bubble sort

جور كردن حبابي.

bubbly

جوش زننده ، پرحباب، شامپاني.

bubo

( طب ) خيارك ، ( ج. ش. ) جغد شاخدار.

bubonic

خياركي.

bubonic plague

(طب) غده خياركي، طاعون .

buccal

دهاني، وابسته به گونه .

buccaneer

دزد دريائي.

buck

جنس نر آهو وحيوانات ديگر، ( آمر ) قوچ، دلار، بالا پريدن وقوز كردن ( چون اسب )، ازروي خرك پريدن ، مخالفت كردن با ( دربازي فوتبال وغيره )، جفتك ، جفتك انداختن .

buck fever

هيجان شكارچي تازه كار در مقابل شكار.

buck passer

لاابالي، شخصي كه مسئوليت خود را بديگران محول ميكند.

buck up

شجاع شدن ، پيشرفت كردن ، روحيه كسي را درك كردن ، تهييج كردن .

buck wheat

ديلار، گندم سياه .

buckaroo

گاوچران ، مربي اسب.

buckboard

درشكه بدون كروك .

buckeroo

گاوچران ، مربي اسب.

bucket

دلو، سطل.دلو.

bucket seat

صندلي يكنفري ( در هواپيماواتومبيل ).

bucket sort

جور كردن دلوي.

buckeye

(گ . ش. ) گياهي شبيه شاه بلوط هندي.

buckhound

سگ شكاري، تازي.

buckle

سگك ، قلاب، پيچ، باسگك بستن ، دست وپنجه نرم كردن ، تسمه فلزي، چپراست، خم شدن .

buckler

سپر، سپر كوچك ، دفاع كردن ( باسپر).

bucko

متكبر، مغرور، خود فروش.

buckra

مرد سفيد پوست، ارباب، خوب.

buckram

كرباس آهاردار، كيسه كرباسي، سختي.

bucksaw

اره بزرگ چوب بري.

buckshot

چارپاره ، ساچمه درشت.

buckskin

پوست آهو، پوست گوزن .

bucktail

دم غزال يا گوزن نر.

buckthorn

خولان ، سنجد تلخ.

bucktooth

دندان گراز يا پيش آمده .

bucolic

روستائي، دهقاني، اشعار روستائي.

bud

جوانه ، غنچه ، شكوفه ، تكمه ، شكوفه كردن ، جوانه زدن .

buddhism

مذهب بودا.

budding poet

جوجه شاعر.

buddle

لاوك ( مخصوص شستن سنگ معدن ).

buddleia

(گ . ش. ) افار، افرا، بودله ژاپني.

buddy

پرشكوفه ، رفيق، يار.

budge

تكان جزئي خوردن ، تكان دادن ، جم خوردن .

budget

بودجه ( فرانسه )، حساب درآمد وخرج.بودجه .

budgetary

مربوط به بودجه .

budgetary control

كنترل بودجه اي.

budgeteer

تهيه كننده بودجه .

budgeter

تهيه كننده بودجه .

buff

چرم گاوميش، چرم زرد خوابدار، ضربت، گاو وحشي، زردنخودي، محكم، از چرم گاوميش، براق كردن ، جلا، پوست انسان .

buff leather

چرم گاوميش.

buff wheel

چرخ سنباده .

buffalo

(buffaloes or buffalo. pl) گاو وحشي، پريشان كردن ، ترساندن .

buffer

ميانگير، سپر، ضربت خور، حائل، پرداخت كردن .ميانگير، استفاده از ميانگير.

buffer area

ناحيه ميانگير.

buffer memory

حافظه ميانيگر.

buffer register

ثبات ميانگير.

buffer storage

انباره ميانگير.

buffered

با ميانگير، ميانگيردار.

buffering

ميانگيري.

buffet

قفسه جاي ظرف، بوفه ، اشكاف، رستوران ، كافه ، مشت، ضربت، سيلي.

buffing wheel

چرخ سنباده .

bufflehead

گاوميش، ( مج. ) آدم احمق، كله خر.

buffo

خواننده مرد در رلهاي فكاهي اپرا.

buffoon

لوده ، دلقك ، مسخرگي كردن .

buffoonery

مسخرگي.

bug

اشكال، گير.حشره ، ساس، جوجو، بطور پنهاني درمحلي ميكروفون نصب كردن .

bugaboo

غول، لولو.

bugbear

لولو، با لولو ترساندن .

bugger

آدم پست، كثيف وفاسد.

buggery

لواط، بچه بازي.

buggy

نوعي درشكه سبك يك اسبه ، حشره دار.

bughouse

تيمارستان ، احمق.

bugle

شيپور، بوق.

bugler

شيپورچي.

buglet

بوق دوچرخه .

bugloss

گاوزبان ، ديمهاج.

buhl

خاتم كاري باصدف يا فلز.

build

ساختن ، بناكردن ، درست كردن .

builder

سازنده ، خانه ساز.

building

ساختمان ، بنا.ساختمان ، بنا، عمارت، ديسمان .

building block

كنده ساخت، بنا كنده .

buillfight

گاوبازي.

built in

توكار.جزو ساختمان ، غير قابل انتقال، موجود در داخل چيزي.

built in check

مقابله توكار، بررسي توكار.

built in function

تابع توكار.

built up

پر از ساختمان .

buirdly

( اسكاتلند ) قوي بنيه ، ورزشكار.

bulb

لامپ چراغ برق، پياز گل، هر نوع برآمدگي ياتورم شبيه پياز.لامپ برق.

bulbaceous

پيازي شكل.

bulbar

پيازدار، پيازي.

bulbous

پيازي، پيازدار.

buldozer

ماشين آهنگري، كوره آهنگري، بولدوزر، تراكتور خاكبرداري.

bulge

برآمدگي، شكم، تحدب، ورم، بالارفتگي، صعود، متورم شدن ، باد كردن .

bulgy

برآمده ، شكم دار، محدب.

bulhead

انواع ماهيان سربزرگ .

bulk

جسم، جثه ، لش، تنه ، جسامت، حجم، اندازه ، بصورت توده جمع كردن ، انباشتن ، توده ، اكثريت.

bulk storage

انباره پر گنجايش.

bulkhead

تيغه ، ديوار، تاق نما، تاقك .

bulkily

بطور تنه دار، بطور جسيم و پرجثه .

bulkiness

بزرگي، تنه داري، جثه داري.

bulky

بزرگ ، جسيم.

bull

گاونر، نر، حيوانات نر بزرگ ، فرمان ، مثل گاو نر رفتاركردن ، (آمر) بي پرواكاركردن .

bull session

جلسه محاوره ومرور.

bulldog

نوعي سگ بزرگ ، بول داگ ، (گاو را) برزمين افكندن .

bulldoze

ارعاب وتهديدكردن ، روي ماشين بولدوزكار كردن .

bullet

گلوله ، گلوله تفنگ .

bulletin

تابلو اعلانات، آگهي نامه رسمي، ابلاغيه رسمي، بيانيه ، آگاهينامه ، پژوهشنامه ، پژوهنامه .

bulletproof

ضد يا مانع گلوله .

bullfighter

گاوباز.

bullfinch

سهره .

bullfrog

(ج. ش. ) غوك بزرگ آمريكائي.

bullheaded

كله شق، سرسخت، آدم كودن وسرسخت.

bullion

شمش، شمش زر يا سيم.

bullish

سرسخت كله شق.

bullock

گوساله وحشي، گاونر اخته .

bullpen

آغل گاو يا حشم.

bullring

صحنه ياميدان گاوبازي.

bull's eye

(eyes s'bull. pl) قلب هدف، تيري كه بهدف اصابت كند.

bullwhip

شلاق چرمي.

bully

قلدر، پهلوان پنبه ، گردن كلفت، گوشت، تحكيم كردن ، قلدري كردن .

bullyrag

ترساندن ، تهديد كردن ، دست انداختن .

bulrush

ني، بوريا، جگن ، پيزر.

bulwark

خاكريز، بارو، ديوار(ساحلي)، ديواره سد، موج شكن ، ( مج. ) پناه ، سنگربندي، حامي.

bum

آدم مفت خور يا ولگرد، ولگردي يا مفت خوري كردن ، بحد افراط مشروب نوشيدن .

bumble

وزوز كردن ، صداي زنبور كردن ، اشتباه كاري كردن ، سرهم بندي كردن .

bumblebee

( ج. ش. ) زنبورعسل، زنبور درشت ( از جنس bombus).

bump

دست انداز جاده ، ضربت، ضربت حاصله دراثر تكان سخت، برآمدگي، تكان سخت (در هواپيماو غيره )، تكان ناگهاني، ضربت (توام باتكان ) زدن .

bumper

سپراتومبيل، ضرب خور، چيز خيليبزرگ .

bumpiness

دست انداز، داراي برآمدگي.

bumpkin

روستائي نادان يا كودن ، آدم بي دست وپا.

bumptious

خودبين ، از خود راضي، جسور.

bumpy

پر از برآمدگي، پر از دست انداز، ناهموار.

bun

يكجور كلوچه ياكماج ( انگليسي - ايرلند )، دم خرگوش.

bunch

خوشه ، گروه ، دسته كردن ، خوشه كردن .

buncombe

حرف چرند، چاخان ، توخالي.

bundle

بقچه ، بسته ، مجموعه ، دسته كردن ، بصورت گره درآوردن ، بقچه بستن .

bundle up

جامه گرم دربركردن ، زياد لباس پوشيدن .

bung

چوب پنبه بشكه ، دريچه مجرا، كيسه ، (مج. ) جيب بر، ساقي، دروغ، سوراخ بشگه رابستن .

bungalow

بنگله ، خانه هاي ييلاقي.

bunghole

سوراخ شكم خمره يابشكه ، (ز. ع. ) سوراخ مقعد.

bungler

اشتباه كار.

bunion

پينه پا.

bunk

حرف توخالي وبي معني، خوابگاه ( دركشتي يا ترن )، هرگونه تختخواب تاشو.

bunker

سنگر وپناهگام زير زميني، انباربزرگ ، پرشدن انبار.

bunkhouse

ساختمان خوابگاه .

bunkum

حرف چرند، چاخان ، توخالي.

bunlge

سرهم بندي كردن ، سنبل كردن ، ناشيگري، خطاكردن .

bunny

پينه ، ورم، اسم حيوان دست آموز ( مثل خرگوش ).

bunt

فشار با سر، ( دربيس بال ) زدن توپ، ناخوشي قارچي گندم، غربال، زدن ، فشاردادن ، (ز. ع. ) توپ زدن ، الك كردن ، اصلاح كردن .

bunting

پارچه سست بافت پرچمي، خطابي دوستانه ، شنل بچگانه .

buntline

طنابي كه بپاي بادبان بسته ميشود.

buoy

رهنماي شناور، كويچه ، روآبي، جسمشناور، روي آب نگاهداشتن ، شناور ساختن .

buoyancy

رانش، شناوري، سبكي، شادابي روح، خاصيت شناوري.

buoyant

شناور، سبك ، سبكروح، خوشدل.

bur

(=burr) خار، تيغ.

burble

(=burbling) جوش، قل قل، سالك ، جوش صورت، صداي قل قل ( درحرف زدن )، اشكال، بي نظمي، درهم وبرهم سخن گفتن ، مغشوش كردن .

burden

بار، وزن ، گنجايش، طفل در رحم، بارمسئوليت، باركردن ، تحميل كردن ، سنگين بار كردن .

burdensome

گرانبار، سنگين ، ناگوار، شاق، غم انگيز، ظالمانه .

bureau

دفتر، دفترخانه ، اداره ، دايره ، ميز كشودار يا خانه دار، گنجه جالباسي، ديوان .

bureaucracy

رعايت تشريفات اداري بحد افراط، تاسيسات اداري، حكومت اداري، مجموع گماشتگان دولتي، كاغذ پراني، ديوان سالاري.

bureaucrat

مامور اداري، مامور دولتي، مقرراتي واهل كاغذ بازي، ديوان سالار.

bureaucratic

وابسته به امور اداري، وابسته به اداره بازي وكاغذ پراني، وابسته به ديوان سالاري.

buret

لوله شيشه مدرج، بورت، تنگ مخصوص شراب مقدس ( دركليسا).

buretto

(=buret) لوله شيشه مدرج، بورت، تنگ مخصوص شراب مقدس ( دركليسا).

burg

حصار يانرده اطراف خانه يا شهر، قصبه ، قلعه .

burgeon

جوانه زدن ، درآمدن ، شروع برشدكردن .

burger

تكه اي گوشت سرخ كرده ياكباب كرده كه براي تهيه ساندويچ بكارميرود( مثل hamburger).

burgess

شهرنشين ، شهري، حاكم يا قاضي شهر.

burgh

شهر، ( اسكاتلند ) قصبه .

burgher

مردم آزاد شهر ياقصبه ، شهرنشينان .

burglar

دزد، سارق منازل.

burglarize

شبانه دزديدن ، سرقت مسلحانه كردن .

burglary

ورود بخانه اي درشب بقصد ارتكاب جرم، دزدي.

burgomaster

حاكم، شهردار( درهلند ياآلمان )، اعضاي شهرداري.

burgonet

نوعي كلاه خود.

burial

دفن ، بخاك سپاري، تدفدين .

burier

بخاك سپارنده ، قبركن .

burke

كشتن ، خفه كردن ، بطورآهسته وغير مستقيم از شركسي راحت شدن .

burl

گره پشم ياپارچه ، كورك ، گره چوب، خار.

burlap

كرباس، پارچه كيسه اي.

burled

گره دار، كورك دار.

burlesque

مسخره آميز، مضحك ، تقليد، رقص لخت، تقليد و هجو كردن .

burliness

تنومندي، ستبري، زبري، خشونت.

burly

تنومند، ستبر، كلفت، (براي پارچه ولباس ) زبر وخشن ، گره دار.

burmese

(burmese. pl) برمه اي، اهل برمه .

burn

سوزاندن ، آتش زدن ، سوختن ، مشتعل شدن ، درآتش شهوت سوختن ، اثر سوختگي.

burn in

سوختن .

burner

چراغ خوراكپزي ياگرم كن ، آتشخان .

burning glass

ذره بين ، عدسي محدب ياآئينه مقعر، عينك جوشكاري.

burnish

جلا دادن ، پرداخت كردن ، صيقل دادن ، جلا، صيقل.

burnoose

برنوس، ردا.

burnous

برنوس، ردا.

burp

آروغ، آروغ زدن .

burp gun

تفنگ كوچك .

burr

خار، پوست زبرو خاردارميوه ، گره ، برآمدگي، غليظ تلفظ كردن ، حرف r را ادائكردن ، پره يادندانه دار كردن ، بامته سوراخ كردن .

burro

الاغ ( اسپانيولي ).

burrow

سوراخ زيرزميني، نقب، پناهگاه ، زيرزمين لانه كردن ، ( مج. ) پنهان شدن ، نقب زدن .

burry

خاردار، خشن .

bursar

گنجور دانشكده ، صندوقدار، خزانه دار.

bursary

گنجوري، خزانه داري.

burse

كيف كيسه مانند، مغازه يا بازار خريد وفروش، بورس، وجهي كه براي كمك هزينه تحصيليداده ميشود.

bursiform

كيسه مانند، كيف مانند.

bursitis

(طب ) آماس كيسه هاي مفصلي.

burst

قطع كردن ، تركيدن ، ازهم پاشيدن ، شكفتن ، منفجر كردن ، انفجار، شيوع.قطاري، پشت سر هم.

burst error

خطاي قطاري.

burst rate

سرعت پشت سر هم.

bury

بخاك سپردن ، دفن كردن ، از نظر پوشاندن .

bus

اتوبوس، بااتوبوس رفتن .گذرگاه ، مسير عمومي.

bus driver

محرك گذرگاه .

busboy

كمك پيشخدمت، پادو.

busby

يكجور كلاه پوستي.

bush

بوته ، بته ، شاخ وبرگ .

bushed

ازبوته پوشيده شده .

bushel

مقياس وزني است معادل پك (peck) و كوارتز (quarts)، پيمانه غله وميوه كه درحدود ليتر است، پيمانه ، كيل، باپيمانه وزن كردن .

bushily

بطورانبوه ، پرپشت.

bushiness

انبوهي، پرپشتي.

bushing

آستر برنجي يا فلزي، عايق، غلاف حيله گردان .

bushwhack

اداي كسي را در آوردن ، مبارزه كردن .

bushy

انبوه ، پرپشت.

business

تجارت، كار و كسب.سوداگري، حرفه ، دادوستد، كاسبي، بنگاه ، موضوع، تجارت.

business data processing

داده پردازي تجاري.

businesslike

مرتب، منظم، داراي صورت كار عملي.

businessman

تاجر، بازرگان .

busk

مجهز كردن ، باعجله پيش رفتن ، عجله كردن .

buskin

يكجور چكمه كه تا زير زانو ميرسد، ( مج. ) تراژدي.

buss

بوس، بوسه ، ماچ، ملچ ملچ.

bust

(ing- ed) مجسمه نيمتنه ، بالاتنه ، سينه ، انفجار، تركيدگي، تركيدن (باup)، خرد گشتن ، ورشكست شدن ، ورشكست كردن ، بيچاره كردن .

buster

منفجر ياخوردكننده ، چيز شكفت انگيزوعجيب.

bustle

شلوغي، هايهو، جنبش، تقلا، كوشش، شلوغ كردن ، تقلا ياكشمكش كردن .

busy

مشغول، دست بكار، شلوغ، مشغول كردن .مشغول، اشغال.

busy signal

علامت اشغال.

busybody

فضول، آدم فضول، نخود همه آش، پركاري، اشتغال.

but

ولي، اما، ليكن ، جز، مگر، باستثناي، فقط، نه تنها، بطور محض، بي، بدون .

butcher

قصاب، ( مج. ) آدم خونريز، كشتن ، قصابي كردن .

butcherly

بي رحمانه ، قصاب وار.

butchery

دكان قصابي، كشتارگاه ، ( مج. ) آدمكشي.

butler

ناظر، پيشخدمت سفره ، آبدارباشي.

butler's pantry

آبدارخانه .

butt