بانك جامع اشعار مداحان جلد 14

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:بانك جامع اشعار مداحان (جلد 14)/ مهدي سروري (مداح)

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

موضوع : حضرت امام مهدي (ع)

حضرت امام مهدي (ع)

ولادت

1- عيد است ولي بدون او غم داريم

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عيد است ولي بدون او غم داريم

عاشق شده ايم و عشق را كم داريم

اي كاش كه اين جمعه ظهورش برسد

اينگونه هزار عيد با هم داريم

2- ياران مصباح الهدي عيدتان مبارك

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

ياران مصباح الهدا عيدتان مبارك

اي شهدا اي شهدا عيدتان مبارك

جشن مصل_ح جهان است

عي__د صاحب الزمان است

مولا يا بقيه ا...

*****

منتظران منتظران لحظ_ه ي وص_ال است

شب س_رور شادي احمد است و آل است

ري_زيد درّ و گوهر امشب

نرجس شده مادر امشب

مولا يا بقيه ا...

*****

نرگس نرگس آمده سوي گلشن امشب

چشم امام عسگري شده روشن امشب

روشن شده چشم همه

آم__د مه_دي ف_اطمه

مولا يا بقيه ا...

*****

منتقم خون خدا سيدي كجايي

طالب خون شهدا سيدي كجايي

ع___الم شده بي قرارت

خون شد دل در انتظارت

مولا يا بقيه ا...

*****

تو بهترين آرزوي ك__ل انبيايي

تو اولين نور خدا ختم اوصيايي

موسي يار و هم زبانت

عيسي ج_زو ي__ارانت

مولا يا بقيه ا...

*****

بيا كه از خاك رهت بشكف_د گل ياس

بيا ك_ه باش_د علمت روي دست عباس

ع_الم همه غرق نورت

ب_اشد عيد م_ا ظهورت

مولا يا بقيه ا...

*****

3- طالب خون شهدا خوش آمد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

طالب خون شهدا خوش آمد

منتقم خ_ون خدا خوش آمد

جل_وه ي مصباح هدا خوش آمد

گل بريزيد به پاي مهدي

جان عالم فداي مهدي

*****

وارث كل انبي_ا خ_وش آمد

ختم تمام اوصيا خوش آمد

امي__د ك_لّ اوليا خوش آمد

عيد گرفته خداي مهدي

جان عالم فداي مهدي

*****

روز ب_زرگ عي_د اهل بيت است

اين بهترين نويد اهل بيت است

اين آخرين اميد اهل بيت است

نقل دهان است ثناي مهدي

جان عالم فداي مهدي

*****

مظهر حسن حيِّ سرمد است اين

آرزوي ب__زرگ احم__د است اين

منتق_م آل محمّ_د است اين

نداي حق است نداي مهدي

جان عالم فداي مهدي

*****

ذك_ر ام_ام عسك_ري ثنايش

بوس_ه زن_د به روي دلربايش

ن_ام خ_دا در ل_ب جانفزايش

جهان پر است از صداي مهدي

جان عالم فداي مهدي

*****

عيد بزرگ مصلح جهان است

طلوع نور صاحب الزمان است

دادرس تم__ام شيعيان است

پشت سر ماست دعاي مهدي

جان عالم فداي مهدي

*****

نقل دهان ها همه گفتگويش

چشم اميد همگان به سويش

جان جهان بسته به تار مويش

دل شده صحن و سراي مهدي

جان عالم فداي مهدي

*****

4- مرغ دل ما ميل پريدن دارد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مرغ دل ما ميل پريدن دارد

وصف رخ يار ما شنيدن دارد

برگو تو به مصريان بيائيد همه

اين يوسف زهراست كه ديدن دارد

5- اين دهر كهن جواني اش آمده است

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اين دهر كهن جواني اش آمده است

سرچشمه ي زندگاني اش آمده است

نخلي كه به كربلا نشانده است، حسين

مهدي پي باغباني اش آمده است

6- اي دلشدگان شاهد مقصود آمد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي دلشدگان شاهد مقصود آمد

در پرده ي غيب آنكه نهان بود آمد

گر بوي گل محمدي مي شنويد

محبوب خدا مهدي موعود آمد

7- بر مهدي و آن هاله ي نورش صلوات

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بر مهدي و آن هاله ي نورش صلوات

بر خال لب و جام طهورش صلوات

بي پرده همه انس و ملك مي گويند

بر سال و مه و وقت ظهورش صلوات

8- امشب رسد از سامره بوي گل نرگس

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

امشب رسد از سامره بوي گل نرگس

گل ها همه چشم اند به به سوي گل نرگس

بگرفته همه خوي به خوي گل نرگس

نرگس زده لبخند به روي گل نرگس

گم گشته در انوار الهي كره ي خاك

صوت صلوات است كه سر برده به افلاك

*****

تا دوست زند خنده و تا خصم شود كور

گرديده زمين بر سر گردون طبق نور

هم سامره سينا شده هم بيت ولا طور

ريزد عوض گل به زمين بال و پر حور

خورشيد رخ مهدي سر زد شب نيمه

بر چهره گل انداخته لبخند حكيمه

*****

رويد گل توحيد ز كوه و چمن امشب

يوسف شده از مصر ، مقيم وطن امشب

يعقوب شنيده است بوي پيرهن امشب

مهدي زده لبخند به روي حسن امشب

خيزيد و ببينيد گلستان حسن را

در دست حسن لاله ي بستان حسن را

*****

خيزيد كه از پاره ي دل گل بفشانيد

وز كوثر نور آتش دل را بنشانيد

بر منتظران اين خبر خوش برسانيد

كامشب شب قدر است همه قدر بدانيد

با نور نوشتند به پيشاني خورشيد

ماهي كه جهان منتظرش بود درخشيد

*****

اين صورت توحيد وَ يا آيت نور است

اين قامت طوباست وَ يا نخله ي طور است

داوود نبي را به لب آيات زبور است

يا بر لب مهدي سخن از روز ظهور است

گوش همه بر زمزمه ي يارب مهدي است

اي منتظران مژده كه امشب شب مهدي است

*****

اي منتظران يافته غم خاتمه امشب

تبريك كه روشن شده چشم همه امشب

بشكفت به شوق و شعف و زمزمه امشب

گل از گل لبخند بني فاطمه امشب

مرغان بهشتي شده آواره ي مهدي

گردند به

دور و بر گهواره ي مهدي

*****

مهدي است كه احيا گر قانون حسين است

مهدي است كه شمشيرش مديون حسين است

او وارث پيراهن گلگون حسين است

و ا... قسم منتقم خون حسين است

بر پرچمش اين نقش عيان با خط نور است

اي منتظران مژده كه هنگام ظهور است

*****

اين يوسف زهراست كه سوي وطن آيد

اين ماه دل آراست كه در انجمن آيد

اين جان جهان است كه اينك به تن آيد

بر منتظران پاسخ يابن الحسن آيد

خيزيد حضور پسر فاطمه امشب

لبيك بگوييد به مهدي همه اشب

*****

بوي نفس حجت ثاني عشر آيد

اي شب حركت كن كه به زودي سحر آيد

اي صبح بيا تا شب هجران به سر آيد

خورشيد بني فاطمه از كعبه بر آيد

عيسي ز فلك باز آ، ما صبر نداريم

تا پشت سر يار نمازي بگذاريم

*****

اي احمد ثاني ز حرا جلوه گري كن

اي وارث پيغمبر پيغامبري كن

تنها پسر زهرا ما را پدري كن

اين قافله ي گم شده را راهبري كن

در هجر شبان ، اشك فشان اين رمه تا كي

دوران فراق پسر فاطمه تا كي

*****

اي غصه ي اسلام هم آغوش تو مهدي

اي ناله ي خاموشان در گوش تو مهدي

اي پرچم ثار ا... بر دوش تو مهدي

اي خون دل و اشك بصر نوش تو مهدي

اي موسي عمران چه شود تا به مصافي

چون سينه ي دريا ، دل فرعون شكافي

*****

اي نام تو ذكر خوش شام و سحر ما

اي خاك رهت مادر ما و پدر ما

اي باغ تو را لاله ز خون جگر ما

ما منتظِر استيم و تويي منتظَر ما

بازآ كه چراغ همه رخسار تو باشد

«ميثم» صله ي شعرش ديدار تو باشد

*****

9- كشتي برده فروشان ز ره دور عيان است

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب بحر طويل

شاعر

سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

كشتي برده فروشان ز ره دور عيان است ، كه بر عرشه ي آن بانوي ملك دو جهان است ، بگو فخر زنان است بگو مادر مولاي زمان است ، بود منتظر مقدم او بُشر سليمان ، كه به عنوان كنيزش بخرد تا ببرد بر ولي قادر منان ، حسن عسكري آن يازدهم اختر تابان ولايت ، به كف بُشر يكي نامه از آن شمس هدايت ، كه ز اسرار خدا داشت حكايت ، نگه دخت يشوعا چو بر آن نامه بيفتاد ، قرار از كف خود داد و ببوسيد و روي چشم نهاد و گل لبخند به لب ، گفت كه اين نامه ي يار است ، خطش را خبر از وصل نگار است ، سپس گفت كه اي بُشر مپندار كنيزم ، كه زده فاطمه گلبوسه به پيشاني و خوانده است عزيزم ، شرفم بس كه عروس علي و فاطمه ام ، داده خداوند به من اين شرف و قدر و بها را

*****

منم از نسل يشوعا كه همان دختر شاهنشه رومم ، چه بسا ماه و شأني كه ز عزت همه بودند كنيزم ، چه بسا سرو قداني كه به محفل همه بودند غلامم ، دو پسر عمّ كه مرا شيفته بودند و ز من خواستگاري بنمودند ، كشيشان همه انجيل گشودند ، يكي را به سر تخت نشاندند ، گل و لاله فشاندند ، كه داماد نگون بخت به كام اجل خويش نگون شد ز سر تخت ، شب آمد به سر دست و قضا چشم

مرا بست ، كه در عالم رؤيا نگه افتاد مرا بر رخ زيبا پسري ، نخل شرف را ثمري ، صنع خدا را اثري ، ديده به ماه رخ زيباش گشودم ، ز كفم رفت همه بود و نبودم ، كه ندا داد رسول مدني احمد خاتم ، كه الا عيسي مريم ، چه شود دخت يشوعاي تو را بر پسرم عقد ببندم ، لب جانبخش گشودند يكي خطبه سرودند و مرا عقد نمودند بر آن شمس ولايت ، كه عيان ديدمي از طلعت نوراني او روي خدا را

*****

چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي بود ، ولي حيف كه بيدار شدم ، سخت گرفتار شدم ، شب همه شب در تب و در تاب شدم ، شمع صفت آب شدم ، تا كه شبي فاطمه آمد ز ره لطف به خوابم ، نگهي كرد به چشمان پر آبم ، به ادب بوسه به دستش زدم و روي قدمهاش فتادم ، ز فراق رخ جانان به شكايت دو لب خويش گشودم ، كه به دادم برس اي عصمت دادار وَدودم ، غم دوريّ گرامي پسرت كشت مرا ، فاطمه فرمود چگونه پسرم پيش تو آيد ، به تو اين بخت نشايد ، مگر آئين نصارا بگذاريّ و به اسلام بياري ، سر تسليم و رضا را

*****

من در آن عالم رؤيا ، لب جانبخش گشودم ، به خدا و به رسول و به علي بود درودم ، چو شهادت به لب آوردم و اقرار نمودم ، گل لبخند به گلزار رخ فاطمه ديدم ، كه گشود از كرم آغوش و مرا در بغل خويش

گرفت و به رخم بوسه زد و گفت از امشب تو عروس مني اي نرگس پاكيزه سرشتم ، به تو تبريك كه هر شب پسرم پيش تو آيد ، من از آن شب همه شب لاله ز باغ رخ او چيدم و ، در خواب وَرا ديدم و تا داد مرا وعده ي ديدار ، به چشم و دل بيدار ، كه در سلك كنيزان ببرم روي به بيت الحرم يار، خوشا حال تو اي بُشر كه مأمور شدي از طرف حجت دادار بر اين كار ، منم همسر آن نور دل احمد مختار ، كز آن سيد ابرار ، بيارم به جهان منتقم خون تمام شهدا را

*****

چارده شب چو گذشت از مه شعبان ، مه عترت مه قرآن ، چه مبارك سحري بود ، بگو نخل ولا را ثمري بود ، بگو بحر كرامت گهري داشت ، بگو شمس ولايت قمري داشت ، بگو نرگس زهرا پسري داشت ، بگو مصلح كلِّ بشري داشت ، جهان داد گري داشت ، خبر ز آمدن حجت ثاني عشري داشت ، كه شد ديده ي نرگس دل شب باز ز رؤيا ، به دو صد ناز وضو ساخت و استاد سحرگه به نماز شب و آيات خدايش به لب افتاد ، به تاب و تب و از درد گل انداخت عذارش ، ز كف افتاد قرارش ، صلوات ملك از اوج فلك گشت نثارش ، به رخش جلوه ي بدر و به لبش سوره ي قدر و نفسش كرد معطر همه امواج فضا را

*****

ناگهان ديد حكيمه كه شد آن حجره پر از نور ، به شوق و

شعف و شور ، روان گشت حضور قمر برج ولايت ، حسن عسكري آن مهر فروزان هدايت ، به ادب گفت كه اي جان دو عالم بفدايت ، شده در پرتو انوار ، نهان ، نرجس پاكيزه لقايت ، گل لبخند حسن باز شد و گفت كه اي عمه ي پاكيزه سرشتم ، گل خوش بوي بهشتم ، به ادب رو به سوي حجره ي نرجس ، گل زهرا ثمرم ، همسر نيكو سيرم ، سر زده قرص قمرم ، يافت ولادت پسرم ، آمده نور بصرم ، رفت حكيمه به سوي حجره ي نرجس ، نگه افكند به خورشيد رخ حجت سرمد ، گل نو رسته ي احمد ، مه اثني عشر آل محمد ، لب جانبخش گشوده ، سخن از وحي سروده ، به لبش نام خداوند و رسول و علي و حضرت زهرا و حسين و حسن و باز علي باز محمد ، پس از آن جعفر و موسي و رضا ، گفت محمد و علي گفت و حسن گفت ، سپس نام ز خود برد ندا داد به هر نسل و زمان اهل ولا را

*****

ندا داد منم مهدي موعود ، منم حجت معبود، منم مصلح عالم، منم منجي آدم، منم وارث پيغمبر خاتم، منم حجت سرمد، منم عبد مؤيد، منم حيدر و احمد، منم نجل محمد، منم آن منتقم خون خدا، طالب خون شهدا، زاده ي مصباح هدي، صاحب عمامه ي پيغمبر و تيغ علي و چادر زهرا، جگر پاك حسن، جامه ي خونين حسين، دست ابوالفضل علمدار، منم وارث پيشاني بشكسته ي زينب، شود آن روز كه از پرده

ي غيبت بدر آيم، به سوي كعبه بيايم، برسد بر همه ي خلق ندايم، كه من اي منتظران، مهدي موعود شمايم، پس از آن ره به سوي شهر مدينه بگشايم، حرم فاطمه را بر همه عالم بنمايم، كنم آغاز از آنجا سفر كرببلا را

*****

گل احمد، گل زهرا، گل نرگس، گل امّيد حسن، يوسف زهرا، ولي ا... معظم، دُر درياي كرامت، قمر برج امامت، ز خداوند و رسولان و امامان و همه منتظران باد سلامت، همه مشتاق پيامت، همگان منتظر صبح قيامت، تو شه ارض و سمايي، تو فقط منتقم خون خدايي، تو اميد دل مايي، حجر الاسود و هجر و حرم و زمزم و مسعي و صفا، مروه همه چشم براهت، همه مشتاق نگاهت، چه شود تا كه ببندي به حرم قامت و با نغمه ي قد قامتت آيد ز فلك عيسي مريم، كه به تو روي نياز آرد و پشت سر تو با تو نماز آرد و فرياد أنا المهديَت از خلق برد هوش، جهان جمله شود گوش، الا كوه فراقت به سر دوش، شود تا كه كنم شهد وصال از دو لبت نوش؟، دعا كن كه دعاها به اجابت برسد بهر ظهورت، تو بيايي تو بيايي گره از كار فرو بسته ي عالم بگشايي، تو بيايي تو بيايي كه دل از آدم و عالم بربايي، تو بيايي كه كني زنده ز نو دين رسول دو سرا را

*****

بخدا اي پسر فاطمه، تنها نه حرم منتظر توست، عرب تا به عجم منتظر توست، به خون پسر فاطمه سوگند، كه بر گنبد زرّين حسين بن علي، سيّد اَحرار، عَلَم منتظر توست، نه اسلام كه ابناء بشر

منتظر توست، زمان منتظر توست، جهان منتظر توست، نبي منتظر توست، علي منتظر توست، بيا فاطمه بيش از همگان منتظر توست، حسين و حسن و زينب و هفتاد و دو تن منتظر توست، خدا را خدا را كه آن گنبد ويران شده و قبر پدر منتظر توست، بيا اي شرف شمس رسالت، به خداوند قسم دير شده صبح وصالت، همه چشم اند چو «ميثم» كه بيايي و ببينند به مرآت رخت آينه ي پنج تن آل عبا را

*****

10- منم يوسف از انبياء عظام

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

منم يوسف از انبياء عظام

بود طلعتم ماه بدر تمام

منم مهدي از عشق حسن ختام

منم شيره ي 11 تن امام

منم در زمين بهترين در جمال

به تنديس زيبائيم بي مثال

تو در حُسن هستي خداي زمين

وليكن منم حُسن حُسن آفرين

منم كر نسب از جهاني سرم

بدان پور يعقوب پيغمبرم

مرا افتخارم همين بس همه

بگويند يا مهدي فاطمه

به قرآن خدا وصف من را نمود

ولي از تو يكبار نامي نبود

تويي اينچنين مفتخر اي صنم

ولي خود نداني كه قرآن منم

شبي خواب ديدم به بخت بلند

مرا 11 تن ستايشگرند

ترا عالمي گر ستايشگر است

خدا خود مرا عاشق و دلبر است

من از صُلب پيغمبران بوده ام

خود از انبياي زمان بوده ام

تو خود گر نبي و نبي زاده اي

چو از لطف ما بوده آزاده اي

مرا مزد و پاداش باشد چنين

كه جايم بود در بهشت برين

ترا جاي گر در بهشت خداست

بهشت خدا خود به دنبال ماست

مرا هر كه ديد از عجم يا عرب

سر انگشت خود را برديد از عجب

چو بيني مرا وا كني مشت را

بدان مي بري پنج انگشت را

گروهي به دين اند مرهون من

گروهي به عشقند مديون من

تو در خلقت خود رهين مني

نداني كه خود هم به دين مني

مرا صد چو حاتم غلام درند

ز خوانم همه رزق خود مي برند

ترا صد چو حاتم اگر مايلند

مرا خيل پيغمبران سائلند

بجا مانده چاهي ز من يادگار

ترا هم اگر هست چاهي بيار

مرا نيز چاهي است در جمكران

برو گر بود حاجتت سوي آن

برايم پدر چشم در راه بود

همه فكر او ديدن ماه بود

ترا يك نفر چشم در راه

هست

مرا بي نهايت گرفتار هست

غلام تو بودم ولي بعد از اين

ترا هستم اي شاه خاك زمين

نه تنها تو هستي غلام درم

همه عرش خاك است در محضرم

11- امشب شب نذره شب نذر دل ماست

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

امشب شب نذره شب نذر دل ماست

بر برگه ي حاجات همه امضاي زهراست

نگيد كه عيسي اومده ، نخون كه موسي اومده

عيسي و موسي آفرين ، مهدي به دنيا اومده

گلِ گلِ گلِ گلِ نرگس(2)

*****

امشب شب قرآن ليله ي قرآن زهراست

هر كس كه در اين جشن اومده مهمان زهراست

بر سر ما سايه رسيد ، براي دين پايه رسيد

قرآن عشق و اميد و ، چاردهمين آيه رسيد

گلِ گلِ گلِ گلِ نرگس(2)

*****

امشب شب شادي برا اولاد عليه

روي لب هر شيعه ببين ناد عليه

جشن و سرور از راه رسيد ، ميلاد نور از راه رسيد

ديشب يكي گفت تو خوابم ، روز ظهور از راه رسيد

گلِ گلِ گلِ گلِ نرگس(2)

*****

12- چه خوش مي تابي اي ماه تمام نيمه ي شعبان

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب ترجيع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

چه خوش مي تابي اي ماه تمام نيمه ي شعبان

بتاب اي لحظه هايت را همه عمر جهان قربان

بتاب امشب كه داري در بغل خورشيد نور افشان

بتاب امشب بخوان با اختران تا صبحدم قرآن

بخوان با من كه يار آمد ، به باغ دل بهار آمد

به ملك جان قرار آمد ، گل نرگس به بار آمد

گل نرگس كه از عطرش جهان شد جنت الاعلي

*****

گل نرگس كه خلقت تا ابد مستند از بويش

گل نرگس كه جانها رونماي ديدن رويش

گل نرگس كه رضوان آورد دست دعا سويش

گل نرگس كه باغ و باغبان آمد ثناگويش

ملايك مست لبخندش ، جلالت عبد پابندش

عدالت آرزومندش ، به لب ذكر خداوندش

رخش جنت قدش طوبي لبش كوثر دلش دريا

*****

فرودآ بر زمين اي مه ببين خلد مخلد را

در اين خلد مخلد جلوه ي دادار سرمد را

درون جلوه ي دادار سرمد روي احمد را

حسين و مجتبي و حيدر و زهرا محمد را

جهان مرده شد زنده ، شب و مهر درخشنده

بتاب اي ماه تابنده ، بزن بر سامره خنده

كه تابيد آفتاب فاطمه امشب ز سامرا

*****

مسيح از چرخ چارم خنده زد بر ماه رخسارش

كليم از طور سينا ديده بگشوده به ديدارش

سزد گر با كلاف جان شود يوسف خريدارش

تمام آرزوي عترت است اين حق نگهدارش

سلامت بيقرار او ، سحر شب زنده دار او

جهان در انتظار او ، زمان در اختيار او

بگردد با سر انگشت او مهر جهان آرا

*****

به مهد ناز گرداند چراغ آسمانها را

به چشم بسته مي بيند عيانها و نهانها

را

به امر حق بگرداند مكانها و زمانها را

اگر خواهد به زير آرد ز گردون كهكشانها را

دو عالم را نظام است اين ، كمال هر قيام است اين

عدالت را قوام است اين ، به هر عصري امام است اين

امام عصر يعني عصر زير سايه اش پويا

*****

زمين در پشت ابر غيبت او غرق نور او

زمان ديده كليم ا... ها مدهوش طور او

تمام آفرينش سر كند خم در حضور او

حرم چشم انتظار لحظه ي روز ظهور او

جهان در سايه ي دادش ، بهشت عدل آبادش

فلك گردد به امدادش ، انا المهدي است فريادش

رسد آواي جان بخشش به گوش كل انسانها

*****

خروش از دل بر آرد مردم عالم انا المهدي

الا اي سر به سر ذريه ي آدم انا المهدي

ستمكارانِ در دژهاي مستحكم انا المهدي

تمام امت پيغمبر خاتم انا المهدي

ابر مرد قيامم من ، خلايق را امامم من

عدالت را قوامم من ، خدنگ انتقامم من

بپا خيزيد مظلومان كه آمد مصلح دنيا

*****

بپا خيزيد نجل فاتح بدر و حنين آمد

بپا خيزيد زهرا و علي را نور عين آمد

بپا خيزيد كز كعبه امام عالمين آمد

بپا خيزيد روز يا لثارات الحسين آمد

منم سيف خدا مهدي ، منم نور الهُدي مهدي

بپا خيزيد با مهدي ، خروش آريد يا مهدي

بپا خيزيد بهر انتقام مادرم زهرا

*****

ظهور من بر آرد ريشه ي كفر و ضلالت را

ظهور من بگيرد از بشر قيد جهالت را

ظهور من بر افرازد بر افروزد عدالت را

ظهور من كند تكميل قانون رسالت را

هر آن كو خواست در عالم ، ببيند هيبت آدم

ببيند عيسي مريم ، ببيند حضرت خاتم

مرا بيند كه در من هست حسن انبيا پيدا

*****

الا اي جان ما جانان ما از ما جدا تا كي

گلوي

شيعه پر باشد ز بغض بي صدا تا كي

فراز ني سر خونين مصباح الهدي تا كي

بر آرد ناله ي يابن الحسن خون خدا تا كي

بيا از نو قيامت كن ، به انس و جان زعامت كن

بر انسان ها امامت كن ، كرامت كن كرامت كن

اغثنا يابن زهرا العجل الغوث ادركنا

*****

بيا اي صد هزاران پور عمران محو و مدهوشت

بيا اي درد مظلومان به هر دوران هم آغوشت

بيا اي بانگ عاشورائيان پيوسته در گوشت

بيا اي پرچم سرخ حسيني بر سر دوشت

وليّ قادر منان ، اميد عترت و قرآن

فروغ ديده ي انسان ، به تيغ حيدري بستان

ز بوسفيانيان داد سلحشوران عاشورا

*****

شرف ايمان حقيقت دين ولايت بر تو مي نازد

جوانمردي محبت دين امامت بر تو مي نازد

ملايك حور انسان بلكه خلقت بر تو مي نازد

علي زهرا محمد كلّ عترت بر تو مي نازد

كتاب ا... مستحكم ، امين ا... در عالم

امام عيسي مريم ، نگاهي جانب «ميثم»

كه طبعش دم به دم گردد به اوصاف شما احيا

*****

13- من و پيش آقام ببريد ببريد ببريد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

من و پيش آقام ببريد ببريد ببريد

من و جلو پاش سر ببريد ببريد ببريد

روي لبام عطر سُروره سُروره سُروره

توي چشام اشك ظهوره ظهوره ظهوره

روياي هر خوابم اومده ومده اومده

مولا و اربابم اومده اومده اومده

برا تماشاش صف مي كشن مي كشن مي كشن

به عشق چشماش صف مي كشن مي كشن مي كشن

14- امروز ملك ز آسمان گل ريزد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

امروز ملك ز آسمان گل ريزد

رضوان بهشت از جنان گل ريزد

جبريل به شادي دل آل علي

در مقدم صاحب الزمان گل ريزد

15- من كيم قلب وجودم من كيم جان جهانم

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

من كيم قلب وجودم من كيم جان جهانم

من كيم نور عيانم من كيم سرّ نهانم

من كيم كهف حصينم من كيم مِهر امانم

من كيم مولاي خلقت در زمين و آسمانم

من كيم فرمانرواي مُلك حيّ لامكانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

من كيم من آسماني مصلح خلق زمينم

من كيم من دست تقدير خدا در آستينم

من كيم من وارث پيغمبر و قرآن و دينم

من كيم سر تا قدم مولا اميرالمؤمنينم

من كيم من آخرين تير الهي در كمانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

من كيم من آفتاب يازده خورشيد نورم

من كيم من مصحفم توراتم انجيلم زبورم

من كيم من مظهر عفو خداوند غفورم

من كيم من آن كليم استم كه عالم گشته طورم

من يگانه مصلح عالم امام انس و جانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

من به چشم شيعيانم جلوه ي ا... و نورم

من ميان دوستانم گر چه پندارند دورم

ملك هستي بحر مواجي بود از شوق و شورم

دوستان آماده نزديك است ايام ظهورم

مي رسد ديگر بپايان انتظار شيعيانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

بيشتر از انكه كامم تر شود از شير مادر

داشتم بر آسمان معراج چون جدم پيمبر

بر لبم گرديد جاري آيه ي قرآن چو حيدر

بر همه مستضعفين دادم نويد فتح را سر

با گل لبخند ، بابا بوسه مي زد بر دهانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

گر چه چون يوسف به چاه غيبت كبري اسيرم

هر كجا باشم به كل عالم خلقت اميرم

غيبتم را هست سري نزد دادار قديرم

تا در اقطاع زمين با

دوستانم انس گيرم

گه به سهله گه به كوفه گه به قم گه جمكرانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

من همان خون خدا هستم كه در جوش و خروشم

بانگ هل من ناصر جدم بود دائم به گوشم

پرچم سرخ حسين بن علي باشد به دوشم

پر شود از عدل ، اين عالم به عزم سخت كوشم

نقش جاء الحق به بازويم شهادت بر زبانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

جامه ي ختم رسل پوشيده بر قدّ رسايم

ذوالفقار مرتضي در پنجه ي مشكل گشايم

چارده خورشيد پيدا در جمال دلربايم

مي رسد از كعبه بر گوش همه عالم صدايم

جمع مي گَردند در يك لحظه گِردم دوستانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

انبياء و اولياء هستند يك سر لشكر من

عيسي مريم نماز آرد بجا پشت سر من

آيه ي فتحاً مبينا نقش بر انگشتر من

حكم حكم من زمين و آسمان فرمانبر من

پايگاهم كوفه پا بر قله ي هفت آسمانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

مي رسد روزي كه با عدلم اروپا را بگيرم

وز پي احياء قرآن كل دنيا را بگيرم

پنجه ي قهر افكنم حلقوم اعدا را بگيرم

داد حيدر داد محسن داد زهرا را بگيرم

داد ثاراللهيان را از يزيديها ستانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

منتظر باشيد مهديون به اميد وصالم

مي رسد روزي كه گيرم پرده از ماه جمالم

من اميد مصطفي من آرزوي قلب عالم

من شما را آبرويم عزتم قدرم جلالم

من به «ميثم » شهد وصل خويشتن را مي چشانم

من كيم فرزند زهرا مهدي صاحب زمانم

*****

16- يوسف زهرا اومده گل بريزيد گل بريزيد ...

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

يوسف زهرا اومده گل بريزيد گل بريزيد گل بريزيد

گل كمه پيش پاي او دل بريزيد دل بريزيد دل بريزيد

شه دلربايي ، تو امير مايي ، يا مهدي

تويي آرزويم ، تويي آبرويم ، يا مهدي

تو علي جمالي ، تو حسين خصالي ، اي وا...

تيغ ذوالفقاري ، آخه تا نداري ، اي وا...

اي وا.. اي وا.. به دست و بازوت

اي وا... اي وا.. به چشم و ابروت

يا مولا يا مولا يا ابا صالح(2)

*****

عاشق خوب زياد داري منو نمي خواي منو نمي خواي منو نمي خواي؟

نكنه تنهام بذاري چرا نمياي چرا نمياي چرا نمياي؟

ماه بي قرينه ، دل برات تو سينه ، مي گيره

همه حاصل من ، بي تو اين دل من ، مي ميره

مي ميرم مي ميرم اگه نباشي

دلگيرم دلگيرم اگه نباشي

يا مولا يا مولا يا ابا صالح(2)

*****

هر چي دلم صدات كنه سير نمي شه سير نمي شه سير نمي شه

آدم در خونه ي تو پير نمي شه پير نمي شه پير نمي شه

من و چشم و خالت ، مي رسه ز شالت ، بوي ياس

دل تو ابروات گُم ، بر لبت ترنّم ، يا عباس

مي ميرم مي ميرم اگه نباشي

دلگيرم دلگيرم اگه نباشي

يا مولا يا مولا يا ابا صالح(2)

*****

چه مي شه من فدات بشم فداي نگات فداي نگات فداي نگات

الهي خاك پات بشم جونم فدات جونم فدات جونم فدات

همه پابند تو ، كي به مانند تو ، يا مولا

منو لبخند تو ، نقش سربند تو ، يا زهرا

يا زهرا يا زهرا چشم

تو روشن

يا زهرا يا زهرا چشم تو روشن

يا مولا يا مولا يا ابا صالح(2)

*****

17- به گوش دل شنيدم از حرم كربلا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

به گوش دل شنيدم از حرم كربلا

أين معز الاولياء و مذل الاعداء

فاطمه را نور دو عين آمده ، منتقم خون حسين آمده

اي جانم : يا مهدي

جانانم : يا مهدي

اي روحم : يا مهدي

ريحانم: يا مهدي

يا مهدي يا مهدي(2)

*****

اذن دخول ميكده وا كن استخاره

يوسف زهرا آمده مي بزن دوباره

مست تولاي توأم يا مهدي ، خاك كف پاي توأم يا مهدي

اميدم : يا مهدي

خورشيدم : يا مهدي

مهتابم : يا مهدي

اربابم : يا مهدي

يا مهدي يا مهدي(2)

*****

18- اي آنكه رخت شد سبب خوشنودي بابا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا يابن الحسن يابن الحسن يابن الحسن مولا(2)

*****

اي آنكه رخت شد سبب خوشنودي بابا

وي مقدم تو آرزوي تمامي طاها

*****

اي زينت دين جود خدا دستم به دامانت

با حاجت دل آمده ام چشمم به احسانت

*****

امّيد دل آل عبا قربان ميلادت

اي نگاه تو بر همگان به سينه امدادت

*****

من آمده ام تا بزني مُهرت به اعمالم

عطا بكني كرببلا مدينه برايم

*****

اي زندگيم بندگيم فداي تو مولا

دل در بزند تا شنود صداي تو مولا

*****

19- در خانه ي دوست عطر جان پيچيده است

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

در خانه ي دوست عطر جان پيچيده است

انفاس خوشي در اين مكان پيچيده است

امروز در اين محفل روحاني ما

عطر خوش صاحب الزمان پيچيده است

20- بنگر اي ساقي عطش كام مرا كام مرا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بنگر اي ساقي عطش كام مرا كام مرا

لب به لب كن از مي خود جام مرا جام مرا

من اسير و مبتلاي يك نگهت

سرخوشم تو شاهي و من خاك رهت

اباصالح مدد(2)

*****

مژده مژده تشنه لبان آب اومده آب اومده

وقت نوشيدن ز مي ناب اومده ناب اومده

تا قيامت خال رويت قبله ي ما قبله ي ما

قبله گاهم تا به ابد كرببلا كرببلا

روي ماهت جان زهرا ديدني است

خاك پايت در نجف بوسيدني است

اباصالح مدد(2)

*****

پر كن اي ساقي عطش جام مرا جام مرا

بده امشب مژده ي يك كرببلا كرببلا

تا ببينم روي تو در علقمه را

شب جمعه عطر و بوي فاطمه را

اباصالح مدد(2)

*****

21- بگو اي عاشق مهدي ، بگو اي شيعه ي مولا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بگو اي عاشق مهدي ، بگو اي شيعه ي مولا

اومده اميد دلها ، اومده يوسف زهرا

*****

مي كنم عطر تو را حس ، اي گل نرگس نرجس

به عجم تو مقتدايي ، به عرب تويي تو فارس

*****

شيعه من تويي امامم ، تو امير و من غلامم

به سپهر آزويم ، بدرخش مه تمامم

*****

اي پناه بي پناهان ، اي امام كلّ امكان

اي به قسط و عدل آغاز ، وي به ظلم و جور پايان

*****

22- دلبر هر دل كي مياد اي دل

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلبر هر دل كي مياد اي دل

سوره ي آخر كي مي شه نازل

جاء الحقّ و ذهق الباطل 2

حالا ، مي بيني

يه روز مياد اونيكه نور فاطمي داره

يه روز مياد اونيكه مُهر قائمي داره

يه روز مياد اونيكه خال هاشمي داره

بيا ، بيا (بيا بيا بيا اي گل نرگس3)

*****

بايد بگردم پي نشونيش

بايد ببينم ماه پيشونيش

دنيا نديده به مهربونيش 2

حالا ، مي بيني

يه روز مياد اونيكه هر چشمي چشم براشه

يه روز مياد اونيكه رنگ عدل و مي پاشه

يه روز مياد اونيكه جز او منجي نباشه

بيا ، بيا (بيا بيا بيا اي گل نرگس3)

*****

چقدر نجيبه چه با وقاره

هيبت جدش علي رو داره

مياد كه با خود بهار بياره 2

حالا ، مي بيني

يه روز مياد تير آخر تو كمون يزدان

يه روز مياد حافظ تورات و انجيل و قرآن

يه روز مياد اونيكه بر غم ها ميده پايان

بيا ، بيا (بيا بيا بيا اي گل نرگس3)

*****

نُقل محافل نَقل مجالس

بوي ظهور تو را كنم حس

كي ميايي پس اي گل نرگس 2

حالا ، مي بيني

وقتي مياي مست و خرابتم انشاء ا...

وقتي مياي نوكر نابتم انشاء ا...

وقتي مياي پا به ركابتم انشاء ا...

بيا ، بيا (بيا بيا بيا اي گل نرگس3)

*****

23- الا اي عاشقان ، ببينيد شد عيان

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك شور سينه زني

قالب آهنگين

شاعر قانع ابراهيم

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

الا اي عاشقان ، ببينيد شد عيان

امام انس و جان ، حضرت مهدي

ز نسل فاطمه ، اميد ما همه

صفاي روح و جان ، حضرت مهدي

شكوه داوري : داره داره

جلال حيدري : داره داره

مرام دلبري : داره داره

حجت بن العسكري مولا مولا(3)

*****

رسيده اهل دل ، شب عشق و اميد

به گلزار ولا ، گل نرگس دميد

گلي كه دل برد ، ز گلهاي جنان

امام عصر ما ، بود صاحب زمان

ملائك عاشق : رويش رويش

سماوات زائر: كويش كويش

بود چشم همه : سويش سويش

حجت بن العسكري مولا مولا(3)

*****

به چشمش نور عشق ، نگاهش دلبري

حسيني طينت و ، مرامش داوري

هدايت كار او ، خداوند يار او

سيادت فاطمي ، شهامت حيدري

شب ميلاد او : مستم مستم

گداي جام او: هستم هستم

به درگاهش بود: دستم دستم

حجت بن العسكري مولا مولا(3)

*****

چه گويم مهديا ، زعشق ناب تو

دل من از ازل ، شده بي تاب تو

پرستوي دلم ، پرو بال مي زند

گهي در جمكران ، گهي سرداب تو

چو دارم مثل تو : ياري ياري

ندارم با كسي : كاري كاري

عنايت بر همه : داري داري

حجت بن العسكري مولا مولا(3)

*****

24- دلا تماشاي مهدي عشقه عشقه عشقه

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك شور سينه زني

قالب آهنگين

شاعر قانع ابراهيم

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلا تماشاي مهدي عشقه عشقه عشقه

نظر به سيماي مهدي عشقه عشقه عشقه

*****

جمال دلرباش بهشته بهشته بهشته

محفل با صفاش بهشته بهشته بهشته

هر كسيكه رفته ميدونه ميدونه ميدونه

سرداب سامراش بهشته بهشته بهشته

*****

يه دنيا رحمت تو نگاشه نگاشه نگاشه

نواي اميد تو صداشه صداشه صداشه

روز جزا اهل بهشته بهشته بهشته

هر كسيكه امروز باهاشه باهاشه باهاشه

لحظه ديدن جمالش عشقه عشقه عشقه

طواف بر دور خالش عشقه عشقه عشقه

*****

نياز من فيض نگاشه نگاشه نگاشه

نماز عشق من ثناشه ثناشه ثناشه

ركوع دل بوسه به دستاش به دستاش به دستاش

سجده دل بوسه به پاشه به پاشه به پاشه

به وصل مهدي رسيدن عشقه عشقه عشقه

در همه احوال اونو ديدن عشقه عشقه عشقه

*****

تا جون دارم باهاش مي مونم مي مونم مي مونم

نامش هميشه رو زبونم زبونم زبونم

دلم مي خواد پشت سر او سر او سر او

تو كربلا نماز بخونم بخونم بخونم

گل ولايش به سينه عشقه عشقه عشقه

سفر با او تا مدينه عشقه عشقه عشقه

*****

تويي تو درمان دردم آقا آقا آقا

مثل تو پيدا نكردم آقا آقا آقا

به دور كعبه مي گفتم آقا آقا آقا

الهي دورت بگردم آقا آقا آقا

نشستن با گل ياس عشقه عشقه عشقه

بوسه به كف العباس عشقه عشقه عشقه

*****

بيا با يك دسته گل ياس ابوالفضل ابوالفضل

با يك دل پر عشق و احساس ابوالفضل ابوالفضل

بيا ببنديم دل خود را ابوالفضل ابوالفضل

به حلقه ضريح عباس ابوالفضل ابوالفضل

دل من از تو ابوالفضل عشقه عشقه عشقه

به تو دل من شده وصل عشقه عشقه عشقه

*****

همه ميگن كه تا نداره نداره نداره

جايي بجز دلها نداره

نداره نداره

مثل حسين كسي تو عالم تو عالم

برادر زيبا نداره نداره نداره

نيمه شب بين الحرمين عشقه عشقه عشقه

مهموني عباس و حسين عشقه عشقه عشقه

25- اي راحت جانم مولا صاحب الزمان

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي راحت جانم مولا صاحب الزمان

اي دين و ايمانم مولا صاحب الزمان

*****

شه دلها ، جلوه ي طاها ، مهدي زهرا ، خوش آمدي (2)

*****

گل بي خار گلشني ، تو مسيح دل مني

گل نازم ، محرم رازم ، ركن نمازم ، خوش آمدي

*****

اي قبله ي دلها سر مست از ولادتت

جان همه عالم نذر قد و قامتت

*****

نازنينم ، حبل متينم ، پرده نشينم ، خوش آمدي

*****

توئي معناي نام عشق ، توئي ختم كلام عشق

مي و جامم ، بدر تمامم ، پيرو امامم خوش آمدي

*****

26- ديشب شروع شعرهايم با غزل بود

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب ترجيع بند

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-76

تعداد استفاده 0

متن شعر

ديشب شروع شعرهايم با غزل بود

يك بقچه مضمون از تو در زير بغل بود

از هر كسي مي خواستم مي گفتم اما

شعر شما حي علي خيرالعمل بود

آنقدر شيريني كه حتي جوهري كه

نام تو را با آن نوشتم چون عسل بود

يك روز مي آيد كسي از قرنها قبل

اين جمله ي آرامش بين الملل بود

زيبا نديده هر كه مهدي را نديده

در خانه ي يوسف هم اين ضرب المثل بود

خورشد غيبت، آفتابا در افول است

اي سوره ي آخر بيا وقت نزول است

*****

اين آسمان بي تو ندارد آفتابي

ترسم نباشم روزگاري كه بتابي

اي دست معمار بزرگ آفرينش

بس نيست آيا اين همه خانه خرابي

آقا بيا تا كه نگويند اين جماعت

افسانه اي افتاده در كنج كتابي

تو كيستي، نوري، سوار مركب باد

من كيستم گرد و غباري در ركابي

ليلا تو، من مجنون، تو يوسف، من زليخا

تو چشمه من تشنه، تو آبي من سرابي

يك چندم علم تو در نزد عقول است

اي سوره ي آخر بيا وقت نزول است

*****

اين زلف باشد يا كه در شب آبشار است

اين شانه ي تو يا كه عرض كوهسار است

اين چشم باشد يا دو چشم پاك كوثر

اين ابروان توست يا كه ذوالفقار است

فرقي ندارد در زمستان يا كه پاييز

روزي كه تو از راه مي آيي بهار است

پيراهنت كو تا ز عطرش زنده گردم

يعقوب چشمي كه تو را چشم انتظار است

زيباترين ساحل لبان توست حتي

وقتي كه كام خشكت آقا روزه دار است

اي ماه زيباي عرب وقت حلول است

اي سوره ي آخر بيا وقت نزول است

*****

بگذار

تا بين خيالاتم بمانم

تو ميهماني آمدي من ميزبانم

خسته نباشي تازه از صحرا رسيدي

بگذار تا خاك عبايت را تكانم

از خاك زير پايتان بهر تبرك

برداشته بر چشمهاي خود كشانم

از راه دوري آمدي زحمت كشيدي

يك كاسه آبي، شربتي، چيزي كه دانم

لب تشنه هستي آه حتماً روزه داري

افطار را اينجا بمان دردت به جانم

هر چه بفرمائيد نا گفته قبول است

اي سوره ي آخر بيا وقت نزول است

*****

مجنونم و راهي به جز صحرا ندارم

وقتي سراغ از خانه ي ليلا ندارم

يك گوشه اي مولا برايم دست و پا كن

من در دل دريايي تو جا ندارم

ظرف مرا بكشن بيا از نو بسازم

كم جنبه ام ظرفيت دريا ندارم

مي خواهم آن را كه تو مي خواهي برايم

نه آنچه را كه دوست دارم يا ندارم

حتي اگر دانم كجا منزل نمودي

من پاي تا خيمه رسيدن را ندارم

در خيمه ات نام عمو اذن دخول است

اي سوره ي آخر بيا وقت نزول است

*****

مانند موج از كعبه بر مي خيزي آقا

يك روز دريا را به هم مي ريزي آقا

دنيا به پيش پاي تو برخيزد از جاي

تو اولين معناي رستاخيزي آقا

بر چشمهاي ما قدم بگذار آخر

بايد سر جايش بُود هر چيزي آقا

با تو بهاري جاوادن مي آيد از راه

پايان بر دل تنگي پاييزي آقا

تو مي رسي و قاتلان مادرت را

بر يك درخت خشك مي آويزي آقا

بين گلويت بغض فرياد بتول است

اي سوره ي آخر بيا وقت نزول است

*****

27- درياب من بي دست و پا رو، ارباب بيا ...

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-76

تعداد استفاده 0

متن شعر

درياب من بي دست و پا رو، ارباب بيا ببر دلا رو

مهتاب نوراني كن شبا رو، ستاره ها رو ستاره ها رو

*****

شب درد و غم سحر شد، غصه از تو سينه در شد

گل ناز نرگس اومد، آقامون حسن پدر شد

همچو مرتضي جمالش، به حسين رفته كمالش

غيرت عموش تو رگهاش، دارم اميد وصالش

*****

گوش كنيد مياد صدايي، صداي درد دلايي

كه مي گن هر روز جمعه، شايد اين جمعه بيايي

مي آيي اي شاه و سرور، تو با ذوالفقار حيدر

حقّ خونبهاي عشق و، حقّ خون خواهي مادر

*****

28- غم نخوريد مهدي يه روزي مي رسه

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-76

تعداد استفاده 0

متن شعر

غم نخوريد مهدي يه روزي مي رسه(3)

*****

مياد ز مكه يه سوار، مي بره از دلها قرار

هيبت حيدري داره، به دست مي گيره ذوالفقار

*****

دو ابروهاش كمونيه، مرامش آسمونيه

تكه تو مرداي جهان، خداي مهربونيه

*****

29- دوباره دلم عاشقونه، دعاي فرج رو مي خونه

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-76

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوباره دلم عاشقونه، دعاي فرج رو مي خونه

شب ولادتت آقا، دعاي قلب عاشقا، سلامتي صاحب زمونه (2)

دعامون اينه، هر جايي كه هست، اگه زيارت اگه تو بيابونه

ز چشم شور، دشمن خدا، يوسف آخر زهرا دور بمونه

به نام ناميّ زهرا، بزن دلت رو به دريا

بگو كه جدم حسين است، بگو أنا بقيه ا...

بيا اباصالح اي گل نرگس(2)

*****

مسيحيا عيسي اومد، كليميا موسي اومد

خلاصه اي از انبياء، چكيده اي از اولياء، امام آخر دنيا اومد(2)

تويي آقا جون، اون نعمتي كه، هر روز به لباي ما حواله مي شي

نميه ي ماه، شعبان امسال، هزار و صد و هفتاد و پنج ساله مي شي

قسم به تو اي جوانمرد، دلم هواي تو را كرد

به پايت آقا مي اُفتم، مسافر رفته برگرد

بيا اباصالح اي گل نرگس(2)

*****

مادرم از اول به عشقت، اسم منو مهدي گذاشته

آرزوي ديدن تو، اميد اومدن تو، توي دلم جا گذاشته(2)

الهي توي، كوچه ي غربت، من جاي پاهاي تو رو نبينم

خدا نكنه، تو بيايي و، من ديگه نباشم تو رو ببينم

به عشق سربند مهدي، هميشه در بند مهدي

به روي قلبم نوشتند، فداي لبخند مهدي

بيا اباصالح اي گل نرگس(2)

*****

30- افضل الأعمال دنيا، دعا براي ظهوره

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-76

تعداد استفاده 0

متن شعر

افضل الأعمال دنيا، دعا براي ظهوره

صبح جمعه بهترين وقت، برا دعاي ظهوره

يا طلعه الرشيده بيا بيا بيا

يا قره الحميده بيا بيا بيا

دعاي، اشكاي دسته دسته، يتيم دل شكسته، دعاي جون خسته

دعاي، همه چشم انتظارا، همه دل بيقرارا، همه ي جان نثارا

اللهم عجل لوليك الفرج(3)

*****

طاق و رواق دل من، به عشقت آقا حرم شد

ببين چقدر طاق نصرت، تو شهر برا تو عَلَم شد

يابن البدور المنيره بيا بيا بيا

يابن الشمس العشيره بيا بيا بيا

به عشقت، لبم ما شاد و خندون، خيابونا چراغون، كوچه ها ريسه بندون

به عشقت، يوسف مصري حيرون، ليلي ليلا مجنون، شده داوود غزل خون

اللهم عجل لوليك الفرج(3)

*****

نذر سفره ي ابوالفضل، اي امام آخرينم

زنده باشم اونقدر كه، من ظهور تو ببينم

يابن الاعلامِ التُّقي بيا بيا بيا

يابن المصباحِ الهُدي بيا بيا بيا

تويي كه، يابن نور العظيمي، كريم بن الكريمي، صراط المستقيمي

چي ميشه، با تو محو خدا شم، شب جمعه رها شم، زائر كربلا شم

اللهم عجل لوليك الفرج(3)

*****

31- لاله هاي نرگس امشب باغ را زينت كنيد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

لاله هاي نرگس امشب باغ را زينت كنيد

باغ را زينت كنيد از باغبان دعوت كنيد

با گل دامان نرجس لحظه اي خلوت كنيد

تا سحر با آن نگار نازنين صحبت كنيد

صورت حق جستجو در آن نكو سيرت كنيد

با امام عصر يكبار دگر صحبت كنيد

اهل مجلس باز وصف ماه مجلس بشنويد

بوي ياس از نرگس دامان نرجس بشنويد

*****

نرگسا ماه هزاران انجمن آورده اي

آفتاب حسن حي ذوالمنن آورده اي

لاله ي سرخ حسيني بر حسن آورده اي

باز در عالم خليل بت شكن آورده اي

يوسف كنعان ما را در وطن آورده اي

يا كه بر يعقوب بوي پيرهن آورده اي

بر تو و فرزندت اي پاكيزه مادر آفرين

از خدا و احمد و زهرا و حيدر آفرين

*****

اين مسيح آفرينش پيشتر از آدم است

اين چراغ طور بينش اين فروغ عالم است

اين كلام ا... اعظم اين كتاب محكم است

اين مسيحاي مسيحا اين امام مريم است

اين صفا اين مروه اين حجر اين حرم اين زمزم است

اين اميد انبيا از بوالبشر تا خاتم است

اين تمام چارده معصوم در يك صورت است

اين نه يك نوزاد اين پير تمام خلقت است

*****

نرجس امشب خلق را در وجد و شور آورده اي

يك قمر نه چهارده خورشيد نور آورده اي

سرّ ده فرمان موسي را ز طور آورده اي

مصحف و انجيل و تورات و زبور آورده اي

مصطفي را از حرا يا غار ثور آورده اي

بر تمام انبيا وجد و سرور آورده اي

جان عالم باد قربانت كه مهدي زاده اي

اي سلام از حي سبحانت كه مهدي زاده اي

*****

يا

محمد نقش جاء الحق به بازويش ببين

ذوالفقار حيدري در تيغ ابرويش ببين

يك جهان توحيد در چشم خدا جويش ببين

روي خود روي خدا در مصحف رويش ببين

صوت قرآن بشنو و لعل سخنگويش ببين

خُلق خود در خُلق و خوي خويش در خويش ببين

اوست نوزادي كه بر عالم امامت مي كند

قائم است و با قيام خود قيامت مي كند

*****

آي اسرائيليان موسي است اين موسي است اين

اي مسيحيون همانا حضرت عيسي است اين

اي مسلمانان عالم بر همه مولاست اين

اي تمام اهل دنيا مصلح دنيا است اين

اي همه ايرانيان از دوده ي كسراست اين

اي همه سادات عالم يوسف زهراست اين

اي شب هجران سپاه صبح مي آيد ز دور

شيعيان آماده نزديك است ايام ظهور

*****

مهدي آمد تا لواي عدل را بر پا كند

مهدي آمد تا جهان را جنت الاعلي كند

مهدي آمد تا گره از كار عالم وا كند

مهدي آمد تا دوباره معجز موسي كند

او زمين را از عدالت سينه ي سينا كند

او همه فرعونيان را غرق در دريا كند

يوسف گمگشته بوي پيرهن آيد از او

بي تبر كار خليل بت شكن آيد از او

*****

يا امام منتقم اي يوسف زهرا بيا

اي شب تاريك را صبح جهان آرا بيا

اي يگانه وارث خونهاي عاشورا بيا

اي صداي انتقام زينب كبري بيا

آفتاب فاطمه از آن سوي صحرا بيا

اي شبان ما ببين حال دل ما را بيا

گرگ آدمخوار دم از حق آدم مي زند

چنگ بر دلهاي مظلومان عالم مي زند

*****

يوسف زهرا ببين آنانكه زهرا را زدند

جاي عرض تسليت ام ابيها را زدند

تا قيامت پيروان خط مولا را زدند

علم و دين و دانش و ايمان و تقوي را زدند

نور و قدر و كوثر و ياسين و طاها را زدند

فاش گويم

كلّ مظلومان دنيا را زدند

شيعه مي سوزد هماره شيعه مي گريد مدام

تا ز فرياد تو بر خيزد خروش انتقام

*****

صبر كن يا فاطمه فرياد پشت در مزن

طاير جان اميرالمؤمنين پرپر مزن

يا علي از ناله چاه كوفه را آذر مزن

ياحسين از نوك ني آتش به خشك و تر مزن

زينب كبري دگر بر چوب محمل سر مزن

چاك بر پيراهن خود پاي تشت زر مزن

مي رسد روزي كه عترت را شود روشن دو عين

خيزد از مهدي صداي يا لثارات الحسين

*****

اي گريبان چاك صبح جمعه بر ديدار تو

اي همه يوسف رخان گمگشته ي بازار تو

اي گناه ما هماره باعث آزار تو

اي مسيح آسماني فردي از انصار تو

اي شرار خشم حق در تيغ آتشبار تو

اي سرشك چشم زهرا بر گل رخسار تو

قلب شيعه بيقرار توست يابن العسكري

فاطمه چشم انتظار توست يابن العسكري

*****

يوسف گمگشته تو ، كنعان ، همه عالم بيا

اي يگانه منجي ذريّه ي آدم بيا

ناخدا! بهر خدا در اين محيط غم بيا

اي گرامي زاده ي پيغمبر خاتم بيا

بي تو گشته آفرينش خيمه ي ماتم بيا

اي نثار مقدمت خون دل «ميثم» بيا

تا تو در ما غايبي برپاست در هر انجمن

ناله ي يابن الحسن يابن الحسن يابن الحسن

*****

32- صد هزار سوره ي يوسف مي خونم به عشق چشمات

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك نوحه سنگين جديد

قالب آهنگين

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هر كي مي خواد هر چي بگه بگه بگه(2)

گل نرگس آقامه، گل نرگس مولامه

گل نرگس اُميد آخرت و امير دنيامه

*****

صد هزار سوره ي يوسف مي خونم به عشق چشمات

الهي بلا نبيني قربون اون قد و بالات

دوست دارم ذكر دعا تو مي پرستم اون چشاتو

بيا و نوازشي كن دل ما خاطرخواهاتو

بيا اي حضرت آقا بيا دنيا پُرِ درده

بيا تا دو روز دنيا موهامو سفيد نكرده

قربون اون شال سبزت قربون خال سياهت

صدقه تفقدي كن به گداي سر راهت

يه سليمان و يه خاتم قبله ي تموم عالم

به تن مقدس تو زره نبي اكرم

بيا تا بشنوه عالم صوت محبوب خدا رو

أشهد أن عليّاً ولي ا... شما رو

33- دوباره قلب شكسته پر از خيالت شد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوباره قلب شكسته پر از خيالت شد

دلم كبوتر چشمان بي مثالت شد

دوباره نيمه ي شعبان شد و به لطف خدا

هزار و يكصد و هفتاد و پنج سالت شد

34- آسمان امشب جمال حق تعالي را ببين

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

آسمان امشب جمال حق تعالي را ببين

نيمه ي ماه محمد ماه زهرا را ببين

برفراز دست مولانا امام عسكري

ماه نرگس آفتاب عالم آرا را ببين

پاي تا سر، سر به سر، آئينه شو آئينه شو

چون شدي آئينه آن رخسار زيبا را ببين

با همه سيارگان دور زمين آور طواف

آفتاب بامداد عرش اعلي را ببين

روح شو، بر بام شهر سامره پرواز كن

چشم شو خورشيد غايب از نظرها را ببين

بر فراز مهد مهدي لحظه اي پرواز كن

لحظه لحظه شمع جمع آل طاها را ببين

همچو نرگس با گل لبخند از هم باز شو

در رياض نور، حُسن حق تعالي را ببين

اي چراغ ماه، از خورشيد زيباتر شدي

غرق در انوار حُسن حق، ز سر تا پا شدي

*****

اي بهشت سامره امشب جهان آرا شدي

با گل لبخند ماه نرگس از هم وا شدي

ني عجب، گر عالمي گرديد از بوي تو مست

ز آنكه امشب مست بوي نرگس زهرا شدي

آسماني لاله ي نرگس شكفتي در زمين

ماه بزم عرشيان خورشيد سامرا شدي

با طلوع صبح از مشرق بر آيد آفتاب

آفتاب فاطمه وقت سحر پيدا شدي

گاه در دامان نرگس گاه در دست حسن

نور خود را بذل كردي ماه محفل ها شدي

آسماني ها زمين بوس تو بودند از ازل

از چه اي جان جهان ها همنشين با ما شدي

در محافل حاضري، در ديده پيدا نيستي

از نظرها غايبي و انجمن آرا شدي

اي وجود از مقدمت آباد يا مهدي بيا

عيد ميلادت مبارك باد يا مهدي بيا

*****

در شب ميلاد پيدا شد تجلاي ظهور

سر زند از غرب،

مهر عالم آراي ظهور

آمد آن مولود مسعودي كه در سيماي او

از ازل پيغمبران ديدند سيماي ظهور

نقش «جاء الحق» دهد بر روي بازويش خبر

از قيام مهدي و از صبح زيباي ظهور

اي خوش آن روزي كه كلّ خلق عالم بشنوند

در كنار كعبه پاي ركن، آواي ظهور

اي همه چشم انتظاران بشنويد و بنگريد

بر دو بازوي ولي عصر امضاي ظهور

شيعه در ايام غيبت همچو كوهي سربلند

در حوادث پايدار استاده تا پاي ظهور

اي شما آل محمد جان ما قربانتان

از شما ما را نباشد جز تمناي ظهور

مي درخشد پرچم توحيد بر بام فرج

منتظر باشيد نزديك است ايام فرج

*****

غم مخور گر شد زمين ماتم سراي انتظار

مي رسد روزي به پايان روزهاي انتظار

اشك و آه و گريه ي چشم انتظاران شاهد است

سخت تر از احتضار آمد بلاي انتظار

يوسف زهرا تو شاهد باش عمر ما گذشت

پير گرديديم در حال و هواي انتظار

جمعه ها ذكرم شده «أين الحسن أين الحسين»

لحظه هايم گشته يكسر لحظه هاي انتظار

بس كه سر دادم نداي «أين أبناء الحسين»

كرده ام صحراي دل را كربلاي انتظار

از طنين ذكر «اللهم عجّل للظّهور»

بند بندم گشته يكسر ني نواي انتظار

يابن زهرا ما دعا كرديم تو آمين بگو

تا بهار وصل آيد در قفاي انتظار

تو تمام آرزوي آل زهرايي بيا

اي اميد شيعه مي دانم كه مي آيي بيا

*****

تو دل از من برده اي بسيار يابن العسكري

من تو را نشناختم يك بار يابن العسكري

گه نجف گه كربلا گه سامره گه كاظمين

داشتم با حضرتت ديدار يابن العسكري

ديده اي كز ديدن روي تو نابينا بود

كمتر است از نقش بر ديوار يابن العسكري

گر چه لايق نيستم اي خوب تر از جان بيا

پا به چشمم از كرم بگذار يابن العسكري

دشمنانت كارشان جز

دشمني با شيعه نيست

شيعه غير از تو ندارد يار يابن العسكري

بي تو شادي جا ندارد بين ما، مولا بيا

كوه غم از دوش ما بردار يابن العسكري

برگ برگ لاله ها در باغ و بستان شاهدند

بي تو گل هم شد به چشمم خار يابن العسكري

گر چه گُم كردند چشمان گهربارم تو را

باز مي بينم فقط تنها تو را دارم تو را

*****

من تو را نشناختم اما مكرر ديدمت

صبحدم در روضه ي پاك پيمبر ديدمت

در كنارت ايستادم پشت ديوار بقيع

گه كنار خويشتن، گه در برابر ديدمت

گر چه مي گفتند پنهان است قبر فاطمه

من كنار تربت پنهان مادر ديدمت

بوي عطرت را شنيدم از بيابان نجف

در كنار مرقد ساقي كوثر ديدمت

گاه ديدم ايستادي در كنار قتلگاه

گه كنار قبر آن تن هاي بي سر ديدمت

گاه در بالاي سر ديدم ضريحت در بغل

گاه در پائين پا، با قبر اكبر ديدمت

گر چه اي گمگشته ي زهرا ندانستم تويي

در كنار قبر عباس دلاور ديدمت

ماه رويت را تماشا كردم و دل باختم

با تو بودم در همه عمر و تو را نشناختم

*****

غايبي و روز و شب در جمع مائي، سيدي

با مني اما نمي دانم كجايي؟ سيدي

اي بسا حج كرده ام، حجّم فقط ديدار توست

تو حرم تو كعبه تو سعي و صفايي سيدي

كاش جان عالمت بر رو نما گرد فدا

تا دمي بر خلق عالم رو نمايي سيدي

اي دعاي فاطمه پشت سرت هر صبح و شام

كي مي آيي؟ كي مي آيي؟ كي مي آيي؟ سيدي

مشكل اسلام تنها غيبت كبراي توست

با ظهور خود تو خود مشكل گشايي سيدي

پرچم سرخ حسيني فاش مي گويد كه تو

وارث خون شهيد كربلايي سيدي

در طواف كعبه اي؟ يا در مدينه؟ يا نجف؟

سامره؟ قم؟ يا كه

مهمان رضايي؟ سيدي

اي تمام چارده معصوم يا مهدي بيا

اي جواب ناله ي مظلوم يا مهدي بيا

*****

اي قرار قلبهاي بي قرار اهل بيت

وي طلوع صبح، در شبهاي تار اهل بيت

مي دمد صبحي كه باشد صبح آغاز ظهور

مي رسد روزي به پايان انتظار اهل بيت

قرنها فرياد «اللّهم عجّل للظّهور»

بوده در اين غيبت كبري شعار اهل بيت

اي به دستت ذوالفقار عدل تا كي مي كني؟

اشك چشم نازنينت را نثار اهل بيت

سيدي دست يداللهي بر آر از آستين

تا به دست آيد دوباره اقتدار اهل بيت

سيزده معصوم را كشتند از راه جفا

يوسف زهرا تويي دار و ندار اهل بيت

تا قيامت لشكر پاييز را نابود كن

با ظهورت مي شود عالم بهار اهل بيت

قرنها در سينه ي ما شعله ي فرياد توست

عالمي در انتظار تيغ عدل و داد توست

*****

وارث خون خدا! خون خدا گويد بيا

بر سر ني، رأس مصباح الهدي گويد بيا

اشك زمزم، چار ركن كعبه و فرياد حِجر

سنگ هاي مروه و كوه صفا گويد بيا

فرق خونين علي هر شب صدايت مي زند

خون جاري از دهان مجتبي گويد بيا

مادر مظلومه ات با اشك چشم و سوز دل

بر ظهورت مي كند هر شب دعا گويد بيا

نخل هاي دشت سرخ نينوا آب فرات

پرچم سرخ شهيد كربلا گويد بيا

زخم هاي كشتگان فرياد «يا مهدي» زند

رأس جدت بر فراز نينوا گويد بيا

قامت غلتيده در خون علمدار حسين

مشك خالي، دست از پيكر جدا گويد بيا

عالمي چشم انتظار عدل عالمگير توست

پاسخ لبخند اصغر در لب شمشمير توست

*****

جلوه كن تا زنگ غم از سينه ها زائل شود

با ظهورت معني اكمال دين كامل شود

جلوه كن تا باز بتهاي حرم را بشكني

جلوه كن تا مسلك وهابيان باطل شود

جلوه كن تا عيسي

مريم براي ياريت

با ظهورت همزمان از آسمان نازل شود

جلوه كن تا داد محسن را بگيري از عدو

چهره بگشا تا مراد فاطمه حاصل شود

جلوه كن تا آفتاب از طلعتت گردد خجل

جلوه كن تا ماه رويت شمع هر محفل شود

جلوه كن تا ابر باطل رخت بندد از فضا

جلوه كن تا امت قرآن به حق واصل شود

گر چه نبود ديده ي ما قابل ديدار تو

تو نگه كن كز نگاهت چشم ما قابل شود

آفتاب فاطمه بر خلق عالم جلوه كن

از كرامت بر دل تاريك «ميثم» جلوه كن

*****

35- بيت ولايت بيت ولايت گلشن شد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيت ولايت بيت ولايت گلشن شد

چشم محمد چشم محمد روشن شد

نرجس زاده دسته گلي

با عطر زهرا و علي

*****

منتقم آمد منتقم آمد برخيزيد

زير لوايش زير لوايش بستيزيد

خون ستمكاران جهان را ريزيد

روز عدويش همچو شب اهريمن شد

نرجس زاده دسته گلي

با عطر زهرا و علي

*****

صحنه ي گيتي رشك رياض رضوان شد

جان به طبق نه، روز وصال جانان شد

لاله ي نرگس لاله ي نرگس خندان شد

ملك جهان از خنده ي گرمش گلشن شد

نرجس زاده دسته گلي

با عطر زهرا و علي

*****

مصلح عالم ديده به عالم بگشاده

عيسي مريم زير لوايش استاده

موسي ديگر ضد ستمگر شد زاده

سامره همچون وادي طور ايمن شد

نرجس زاده دسته گلي

با عطر زهرا و علي

*****

ماه جمال حجت حي داور بين

منجي محرومان جهان را يكسر بين

مستضعف را خلعت عزت در بر بين

مستكبر را جامه ي ذلت بر تن شد

نرجس زاده دسته گلي

با عطر زهرا و علي

*****

مژده ي رحمت بر همه آمد «جاء الحق»

پيك خدا را زمزمه آمد «جاء الحق»

يوسف مصر فاطمه آمد «جاء الحق»

هستي پر از بوي خوش پيراهن شد

نرجس زاده دسته گلي

با عطر زهرا و علي

*****

آمده روشن ديده ي پاك جند ا...

منتظران را دست الهي شد همراه

دست منافق از سوي اين امت كوتاه

تيره جهان در ديده ي تنگ دشمن شد

نرجس زاده دسته گلي

با عطر زهرا و علي

*****

36- بُشري بُشري منتظران ماه آمد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

بُشري بُشري منتظران ماه آمد

تبريك تبريك بقيه ا... آمد

اي گل نرگس، يوسف زهرا، عيد ميلادت مبارك

ميلاد مهدي آمد، صل علي محمد

*****

به به، به به هستي گرفته رونق

بشنو بشنو آوازه ي جاء الحق

اي گل نرگس، يوسف زهرا، عيد ميلادت مبارك

ميلاد مهدي آمد، صل علي محمد

*****

نرجس نرجس گم گشته در موج نور

ا... ا... چشم بد از مهدي دور

اي گل نرگس، يوسف زهرا، عيد ميلادت مبارك

ميلاد مهدي آمد، صل علي محمد

*****

مهدي مهدي با چهره ي دل آرا

امشب امشب بر روي دست بابا

اي گل نرگس، يوسف زهرا، عيد ميلادت مبارك

ميلاد مهدي آمد، صل علي محمد

*****

ديگر ديگر ظلم و ظالم محكوم است

با ا... با ا... حق بر همه معلوم است

اي گل نرگس، يوسف زهرا، عيد ميلادت مبارك

ميلاد مهدي آمد، صل علي محمد

*****

برگو برگو با پيروان اسلام

اين است اين است عيد جهان اسلام

اي گل نرگس، يوسف زهرا، عيد ميلادت مبارك

ميلاد مهدي آمد، صل علي محمد

*****

37- اباصالح تو مه آسماني

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اباصالح تو مه آسماني

ابا صالح تو امام زماني

*****

بقيه ي فاطمه ، ز نرجس و عسكري

منتقم كربلا ، وارث تيغ علي

بخال روي لبت ، حور و ملك مشتري

نه انس و جان ني ملك ، دل از خدا مي بري

اباصالح تو چشات صد بهاره

هزار يوسف پيش تو كم مياره

*****

به تير عشقت دل ، تمام عالم هدف

دخيل خاك درت ، پيمبران صف به صف

اباصالح تو روح دعايي

اباصالح آقا كي ميايي

*****

به نام زيباي تو ، گل از لبم وا شده

تولد آخرين ، نگار زهرا شده

اباصالح زهرا چشم براته

دل تنگم محتاج دعاته

*****

38- ياران نويد نيمه ي شعبان رسيده است

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب تركيب بند

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ياران نويد نيمه ي شعبان رسيده است

وقت نماز و خواندن قرآن رسيده است

ايام رنج و غصه به پايان رسيده است

قطب تمام عالم امكان رسيده است

امشب شب ولادت مولاي دلبري است

بنگر كه ماه فاطمه در دست عسكري است

*****

امشب ببين كه خيل ملك ناز مي كنند

بر روي لب دعاي فرج ساز مي كنند

بر روي خلق باب كرم باز مي كنند

از عرش سوي سامره پرواز مي كنند

اكنون زمان و لحظه ي هم عهدي آمده

برگو به جمع منتظران مهدي آمده

*****

امشب نگار حضرت روح الامين رسيد

دلدار و ياور همه مستضعفين رسيد

آرامش دل همه ي مؤمنين رسيد

از عرش اين ترانه بگوش زمين رسيد

اين پور عسكري است كه هم نام احمد است

او مهدي است و قائم آل محمد است

*****

صاحب لواي حضرت معبود آمده

اي اهل ذكر كعبه ي مقصود آمده

آقاي نوح و آدم و داوود آمده

اي شيعه مژده مهدي موعود آمده

مردي كه هست نزد خدا صالح او بود

گويند عرشيان كه ابا صالح او بود

*****

اي دل زمين پير، به يكباره شد جوان

غرق سرور و شادي و نور است كهكشان

با ذكر ناب و قدسي يا صاحب الزمان

جمع اند مرد و زن همه در صحن جمكران

تا با دعاي خويش بخواهند از خدا

عيدي ظهور منتقم شاه كربلا

*****

مهدي يم كرامت و غفران و رحمت است

روح نماز و ذكر و دعا و عبادت است

اصل نجابت است و كليد سعادت است

مهدي امير عالم و طاووس جنت است

نور خدا ز چهره ي او منجلي بود

روز ظهور ذكر لبش يا علي بود

*****

اي كه خدا نوشته به قرآن

ثناي تو

اي آنكه مستجاب شود هر دعاي تو

اي طوطياي چشم ملك خاك پاي تو

شاهان عالمند گداي گداي تو

تو ترجمان آيه ي نصر من اللهي

تو در سپهر آل علي آخرين مهي

*****

تو كعبه اي و حِجر و منا، مسجد الحرام

تو زمزمي، صفايي و مروه، تويي مقام

آري تويي تو مصلح كل، آخرين امام

بر ذكر و بر ركوع تو و سجده ات سلام

اي چشمه ي سخا و كرم، قبله گاه راز

ادركني يابن فاطمه يا فارس الحجاز

*****

تو مقتداي خضري و عيسي بن مريمي

تو آبرو به شيعه و آقاي علمي

تو نور چشم حيدر و زهرا و خاتمي

تو افتخار كعبه اي و ذكر زمزمي

لبخند عاشقانه به رخسار كعبه زن

مولا بيا و تكيه به ديوار كعبه زن

*****

امشب تمام منتظران را صدا كنيد

بزم دعا و ذكر توسل بپا كنيد

تا صبح رو به درگه ذات خدا كنيد

بهر ظهور يوسف زهرا دعا كنيد

گوئيد يكصدا همه يابن الحسن بيا

اي يوسف عشيره ي طاها بيا بيا

*****

ديگر بس است درد فراق اي ضياء عين

بر ما بتاب و نور بده شمس عالمين

تا كي كنيم شيون و زاري و شور و شين

اي يادگار فاطمه و وارث حسين

رأس به روي نيزه صدا مي كند تو را

گويد به ناله زينب كبري بيا بيا

*****

يا أيها العزيز به من هم نگاه كن

لطف و محبتي به من روسياه كن

روي سياه نوكر خود را چو ماه كن

امشب دعا در حق من بي پناه كن

اي منجي بشر سحر عشق و عدل و داد

ديدار خيمه ي تو بود خواهش «جواد»

*****

فضائل

1- قرار دل، ز فراقت دگر قرار ندارم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 1

تعداد استفاده 0

متن شعر

قرار دل، ز فراقت دگر قرار ندارم

به انتظار قسم، تاب انتظار ندارم

به احتضار مبدل شد انتظار ظهورت

اجل رسيده، دگر تاب احتضار ندارم

ز بس گريستم و ديده ام نديد رخت را

گمان برند گروهي به من كه يار ندارم

اگر بهار شود چار فصل سال برايم

خدا گواست كه بي روي تو بهار ندارم

به سلطنت ندهم رتبه ي گدايي خود را

كه در زمين و زمان جز تو شهريار ندارم

نه مانده تاب فراق و نه هست طاقت صبرم

چگونه صبر كنم ديگر اختيار ندارم

ديار من نبود غير خاك مقدم يارم

چو دُور غيبت يارم بود ديار ندارم

به اشك ديده بيارم مگر به دست، دلت را

عزيز دل، چه كنم چشم اشكبار ندارم

اگر تو سوز دهي جز به آتشت نگدازم

اگر تو اشك دهي غير گريه كار ندارم

به دار عشق تو «ميثم» مگر قرار بگيرد

و گر نه تا به تنم جان بود، قرار ندارم

2- بيا و درد هجران محبان را مداوا كن

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا و درد هجران محبّان را مداوا كن

نگاهي از كرم بر چشم هاي بسته ما كن

تمام آفرينش بي تو باشد، جسم بي جاني

بيا با يك نگه، بر خلق، اعجاز مسيحا كن

بيا از غربت جدّت بگو، با مردم عالم

بيا و چشم ما را، از سرشك سرخ، دريا كن

بيا دست يداللهي، برون از آستين آور

طناب خصم را، از دست هاي عمّه ات وا كن

كنار علقمه با مادر مظلومه ات زهرا

دو چشم خويش را دريا، به ياد چشم سقا كن

سر بالاي ني، آواي قرآن، خنده ي شادي

بيا دروازه ي ساعات و زينب را تماشا كن

بيا! با اشك كن، همچون عموي خويش، سقّايي

بريز از ديده خون و گريه بر اولاد زهرا كن

بيا بيرون بكش از حنجر شش ماهه، پيكان را

پسر كه ذبح شد از تير قاتل، فكر بابا كن

بيا تشييع كن با نوجوانان، نعش اكبر را

به اشك ديده ي خود، شستشوي ماه ليلا كن

بريزد خون «ميثم» تا به خاك پاي يارانت

بيا او را براي روز جانبازي، مهيا كن

3- يك شب رسد كه شام فراقت سحر شود

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

يك شب رسد كه شام فراقت سحر شود

خورشيد عارضت، ز حرم جلوه گر شود

با طول غيبتت، نشود كم اميد ما

اين روزگارتلخ، زماني به سر شود

گردد ز كعبه، بانگ «انا المهدي» ات بلند

يك دم جهان ز آمدنت با خبر شود

آيا شود كه بگذرد اين روزگار تلخ؟

«آري شود، وليك، به خون جگر شود»

از گريه ي زياد، شود اشكِ ديده كم

زين گريه، اشك ديده ي ما بيشتر شود

روزي به بحر رحمت حق، غرق مي شوم

كاين سينه پيش تير بلايت سپر شود

آميني از تو، كار هزاران دعا كند

دستي گشا، وگرنه دعا بي اثر شود

تا بشكنيم، فرق بتان را، خليل وار

هر مشت ما به روز ظهورت، تبر شود

پروانه وار دور سرت گردد آسمان

خورشيد بر تو پرچم فتح و ظفر شود

يك عمر با دعاي فرج زنده مانده ايم

«ميثم» دعاكن اين شب هجران سحر شود

4- ميان مردمي و مردم از شما دورند

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع غزل مرثيه 89

تعداد استفاده 0

متن شعر

ميان مردمي و مردم از شما دورند

ميان مردم صد چهره اي كه صد جورند

ميان طايفه هايي كه چشم سر دارند

وَ از نديدن نور تو غالباً كورند

ميان منتظراني كه ندبه مي خوانند

و گوئيا به صدا كردن تو مجبورند

خدا كند كه نباشم من از كساني كه

فقط به گريه و زاري و ندبه مشهورند

اگر دعاي شما شاملم شود نروم

ميان مردم صد چهره اي كه صد جورند

5- شد كار جهانيان فلج يا ا...

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

شد كار جهانيان فلج يا ا...

كي مي رسد آخرين حجج يا ا...

مظلوم اسير دست ظالم تا كي

عجل لوليك الفرج يا ا...

6- طواف خانه ي پروردگار با تو خوش است

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

طواف خانه ي پروردگار با تو خوش است

دعاي عاشق شب زنده دار با تو خوش است

مي_ان جم_ع نشستم، ول_ي ب_ه خ_ود گفت_م

ب_ه ه_ر كنار كه آيم، كنار با تو خوش است

ب_ه ع_زت حج_ر و رك_ن و مستج_ار قسم

زي_ارت حج_ر و مستجار با تو خوش است

چه سوي كعبه، چه كرب و بلا، چ_ه راه نجف

به هر طرف كه شوم رهسپار با تو خوش است

تم_ام عم_ر ب__دون ت_و احتض__ار ب__وَد

چو جان رسد به لبم، احتضار با تو خوش است

س_لام نافل_ه را ه_ر ك_ه داد ب_ا خ_ود گفت:

دعا به خلوت شب هاي تار با تو خوش است

مدين_ه و نج_ف و كاظمي_ن و ك_رب و ب_لا

به هر چهار قسم، هر چهار با تو خوش است

هم_اره خن_ده ب_دون ت_و گري_ه ي دل ماست

بيا كه گريه چو ابر بهار با ت_و خوش است

ب__ه پاي__داري ميثم قس_م ك_ه «ميثم» را

اگر برند به بالاي دار، ب_ا ت_و خوش است

7- هزاران جمعه رفت و نيست ديگر باورم بي تو

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

هزاران جمعه رفت و نيست ديگر باورم بي تو

نگ_ردد ب_از صبح جمع_ه اي، چشم ترم بي تو

دوايش را نمي خواهم شفايش را نمي خوانم

اگر عيسي ابن مريم پا گذارد بر سرم بي تو

ز هنگام ولاي_ت پيشت_ر ه_م ب_ود معلومم

كه باشد تلخ تر از زه_ر، شير م_ادرم بي تو

ز هر ركن حرم، سنگ ملامت بر سرم بارد

اگ_ر يكب_ار ب_ر دي_وار كعب_ه بنگرم بي تو

ب_ه اميد ظهورت زن_ده بودم، زندگي كردم

اله_ي ج_ان نيايد لحظه اي در پيكرم بي تو

سزد تا همچو شيطان رانَد ابراهيم با سنگم

اگ_ر در حج_ر اسماعيل هم رو آورم بي تو

ب_ه صبح جمع_ه سوگند اي اميد روزهاي من

غروب جمعه گ_ردد ش_ام غ_ربت باورم بي تو

به روح مادرت زهرا به دست خود كنم دورش

اگر روح الامين چ_ون روح آيد در برم بي تو

بيا يابن الحسن صبحي بدم ب_ر ش_ام هجرانم

ك_ه شب ه_ا از چراغ انجمن، تنها ت_رم بي تو

نگاهي كن ب_ه «ميثم» ت_ا كه همچون ميثمِ مولا

ف_راز دار ه_م از ج_ان شيرين نگذرم بي تو

8- تو از سوز دل و از غربت حيدر خبر داري؟

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو از سوز دل و از غربت حيدر خبر داري؟

ت_و از تنهاي__ي اولاد پيغمب__ر خب_ر داري؟

تو همچون نور در صلب حسين ابن علي بودي

ت_و از س_وز دل صديقه ي اطه_ر خب_ر داري؟

اگر چه كرد پنهان راز خود را از علي، زهرا

ت_و تنه_ا از م_دال سينه ي م_ادر خبر داري

عموي كوچك تو قاتل خ_ود را ندي_د اما

تو خود از آنچه پيش آمد به پشت در، خبر داري

تو مي داني علي با چاه كوفه شب چه ها مي گفت

ت_و از نا گفت_ه غم ه_اي دلِ حي_در خب_ر داري

تو اشك خجلت عباس را در علقم_ه ديدي

تو از آن كشته ي بي چشم و دست و سر خبر داري

تو ب_ا جد غريب خ_ود ب_ه دشت كرب_لا ب_ودي

تو از قلب وي و داغ علي اكب_ر خب_ر داري

تو روي شانه خورشيد ديدي ماه كوچك را

تو از پيكان و ذبح حنجر اصغ_ر خب_ر داري

ت_و دي_دي عم_ه ات زينب، كن_ار قتلگاه آمد

تو از بوسيدن آن نازنين حنجر خب_ر داري

تو مي داني كه «ميثم» از فراقت سوزد و سازد

تو از اين بنده ي بي دست و پا بهتر خبر داري

9- در هر دمم هزاران فرياد انتظار است

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

در هر دمم هزاران فرياد انتظار است

يك لحظه بي تو بودن، يك عمر احتضار است

وقت__ي ت__و را ن__دارم، بهتر كه جان سپارم

اين زندگي تباهي، اي_ن عم_ر انتح_ار است

آنك__و ق__رار دارد، ك_ي عشق يار دارد؟

عاشق بسان طوفان، پيوست_ه بي قرار است

اي ياس باغ نرگس! باز آ كه مي كنم حس

ب_ي روي ت_و زمان_ه پاييز بي به_ار است

بي جل_وه ي ت_و عالم تاريكتر ز گور است

وين مهر عال_م افروز شمع سر مزار است

عيسي ك_ه از نب_وت ب_ر خويشت_ن نبالد

آرد نم_از ب_ا تو، اين اوج افتخ_ار است

ما دور كعبه گشتيم با اشك خود نوشتيم

اي زائري_ن كعب_ه! كعب_ه جمال يار است

از هج_ر ي__ار گفتي_م، از انتظ_ار گفتي_م

كو مرد انتظاري «يابن الحسن» شعار است

گيرم ت_و غمگساري در بي_ن م_ا ن_داري

اي نور ديده! ما را كي جز تو غمگسار است؟

«ميثم» به دعوي عشق، مگشاي لب كه عاشق

ي_ا زي_ر تي_غ قات_ل، ي__ا بر ف_راز دار است

10- هر چند كه خسته ايم از اين حال، نيا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هر چند كه خسته ايم از اين حال، نيا

شرمنده اگر ندارد اشكال، نيا

ما خط تمام نامه هامان كوفي است

آقاي گلم زبان من لال، نيا

11- بخوان دعاي فرج را دعا اثر دارد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بخوان دعاي فرج را دعا اثر دارد

دعا كبوتر عشق است بال و پر دارد

بخوان دعاي فرج را كه يوسف زهرا

ز پشت پرده ي غيبت به ما نظر دارد

12- از زخم به هر جا كه نشستيم وطن شد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

از زخم به هر جا كه نشستيم وطن شد

وز گريه به هر كوي گذشتيم چمن شد

پيراهني از تار وفا دوخته بوديم

چون تاب فراق تو نياورد كفن شد

13- پروانه ايم و كاش كه خاكسترت شويم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

پروانه ايم و كاش كه خاكسترت شويم

بهتر همان كه شعله كشان پرپرت شويم

پروانه ايم و آتشمان مي زند غمت

وقتي كه روضه خوان دو چشم ترت شويم

اينجا فقط نگاه تو دلخونمان نكرد

روزي شود كه سينه زن محشرت شويم

ما را محل نداد كسي غير چشمتان

بايد كه شاكر نظر مادرت شويم

اين سر به روي سينه ي ما دين ما به توست

امشب تو هم بخواه شبي بي سرت شويم

14- اينقده هفته به هفته جمعه ها رو مي شمارم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اينقده هفته به هفته جمعه ها رو مي شمارم

تا بياي ببينمت زير پاهات سر بذارم

يه گوشه مي شينم و به راه تو چشم مي دوزم

مث شمع آب مي شم و بپاي عشقت مي سوزم

نكنه خونه ي آرزومو آب برده باشه

نكنه وقتي مياي نوكر تو مرده باشه

نكنه به خاطر من داري تأخير مي كني

نكنه واسه گناهاي منه دير مي كني

اگه من با تاريكيهام راه نور رو مي گيرم

تو خودت دعا بكن كه هر چي زودتر بميرم

15- گل من كه حسني پر آوازه دارد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

گل من كه حسني پر آوازه دارد

به هر لحظه صد عاشق تازه دارد

تفعّل زدم نيمه ي شب به قرآن

كتابي كه از وحي شيرازه دارد

براي دلم آيه ي صبر آمد

ولي نازنين صبر اندازه دارد

16- سيدي بازآ كه پيغمبر صدايت مي زند

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

سيدي بازآ كه پيغمبر صدايت مي زند

مادرت صديقه ي اطهر صدايت مي زند

بازوي مجروح زهرا چشم گريان حسن

دست هاي بسته ي حيدر صدايت مي زند

چارده قرن است كز قلب مزاري گم شده

پهلوي بشكسته ي مادر صدايت مي زند

زخم ياسين، قلب طاها، سينه ي مجروح نور

آيه هاي سوره ي كوثر صدايت مي زند

جد مظلومت علي سر برده در آغوش چاه

با دل خونين و چشم تر صدايت مي زند

تيرباران پيكر مجروح عمّويت حسن

از كنار قبر پيغمبر صدايت مي زند

قامت خم گشته ي جدت كنار علقمه

بازوي عباس نام آور صدايت مي زند

قبر ثار ا... را بنگر كه از پايين پا

جسم صد چاك علي اكبر صدايت مي زند

بر فراز دست خونين حسين بن علي

حلق خونين علي اصغر صدايت مي زند

با صداي زخمي خود «ميثم» دلسوخته

تا كه دارد روح در پيكر صدايت مي زند

17- خون پاك شهدا منتظر توست بيا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

خون پاك شهدا منتظر توست بيا

سرِ مصباح هُدي منتظر توست بيا

وارث خون خدا و پسر خون خدا

به خدا خون خدا منتظر توست بيا

صبح هم منتظر صبح ظهور تو بوَد

روز ما و شب ما منتظر توست بيا

بر سر گنبد زرين حسين بن علي

پرچم كرب و بلا منتظر تو است بيا

علم و مشك و لب خشك جگر سوختگان

دست افتاده جدا منتظر توست بيا

فرق بشكسته ي زينب، سر خونين حسين

كه جدا شد ز قفا منتظر توست بيا

بر سر ني سر جدّت به عقب برگشته

طفل افتاده ز پا منتظر توست بيا

آفتابي كه چهل جا به سر ني تابيد

در دل طشت طلا منتظر توست بيا

آن يتيمي كه سر پاك پدر را بوسيد

ناله زد «يا ابتاه» منتظر توست بيا

بر ظهور تو دعا بر لب «ميثم» تا كي؟

تو دعا كن كه دعا منتظر توست بيا

18- قسم به سينه ي مجروح مادرت زهرا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

قسم به سينه ي مجروح مادرت زهرا

تو بر ظه_ور دع_اي ف_رج بخ_وان مولا

تو بر ظهور دعاي فرج بخوان كه هنوز

ش__رار دود ز بي__ت عل__ي رود ب__الا

تو بر ظهور دعاي فرج بخوان كه علي

ب__ود هن__وز ع_ذادار م_ادرت زهرا

تو بر ظهور دعاي فرج بخ_وان كه هنوز

علي است مثل تو مظلوم و بيكس و تنها

تو بر ظهور دع_اي فرج بخ_وان كه كند

هميشه م__ادر پهل_و شكسته ب_ر تو دعا

تو بر ظهور دعاي فرج بخوان كه حسن

ب_ه زي_ر ض_رب لگ_د دي_د م_ادر خ_ود را

تو بر ظهور دعاي فرج بخوان كه حسين

فت__اد پش_ت در خان__ه، م_ادرش از پ_ا

تو بر ظهور دعاي فرج بخوان كه هنوز

صداي ناله ي محسن رسد به عرش خدا

تو بر ظهور دعاي فرج بخوان كه به ني

بوَد هن_وز س_ر پ_اك سيدالشهدا

تو بر ظهور دعاي فرج بخوان كه بود

ش_راره ي دل «ميثم» هميشه وقف شما

19- بازآ قرار دل كه به دلها قرار نيست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

بازآ قرار دل كه به دلها قرار نيست

داغي به سينه سخت تر از انتظار نيست

هر گله اي به صاحب خود دارد اعتبار

ما را بدون صاحب خود اعتبار نيست

در روزگارِ غيبت تو، صبح ما به چشم

غير از غروب غربت و جز شام تار نيست

هر چند در فراق تو يك چند زنده ايم

دوران انتظار به جز احتضار نيست

گيرم ولايت دو جهان را به ما دهند

ما را به جز ولاي شما افتخار نيست

بي اقتدار دولت حقِّ تو شيعه را

با اقتدار ارض و سما اقتدار نيست

بر عاشقي كه مي كشدش درد انتظار

خوشتر ز اشك و سوز دل و حال زار نيست

از بس كه بي تو تيره شده روزگار ما

فرقي ميان مغرب و ليل و نهار نيست

بر بوستان وحي حكومت كند خزان

زاغان شدند مرغ هزار و هزار نيست

گيرم كه لحظه ها همه گردند صبح عيد

دنيا براي منتظران جز مزار نيست

«ميثم» براي عاشق مهدي در اين زمان

بي لحظه ي ظهور، به از اوج دار نيست

20- خيال روي تو از سر نمي رود بيرون

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

خيال روي تو از سر نمي رود بيرون

نشسته در دل و ديگر نمي رود بيرون

گدايي در تو برگزيده ام كه گدا

به نا اميدي از اين در نمي رود بيرون

21- دلم گره خورده دوباره سر زلفت آقا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع از حرم تا حرم 9

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلم گره خورده دوباره سر زلفت آقا

عالمي رو كُشتي با يه گوشه ي چشمت آقا

خاكم به سره اگه دلگير شي از من

خاكم به سره اگه كه جدا شي از من

آقا آقا منو حلالم كن(3)

*****

اين شبا تو روضه دوباره پيشم آقا مي شيني

حال خرابم رو بهتر از هر كسي تو مي بيني

همه كس و كارم بخدا خيلي تنهام

دلبر و يارم دلتنگ كربلام

آقا آقا منو حلالم كن(3)

*****

دلم پر از درده شفاي دل من دست زهراست

همين كه تو روضه ام بخدا اثر دعاي زهراست

الهي نباشم كه تو اينقدر غريبي

خاك پاهات شم غريبي و بي شكيبي

آقا آقا منو حلالم كن(3)

*****

22- دل زمين گرفت آقا، كجائي پس بيا بيا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع از حرم تا حرم 9

تعداد استفاده 0

متن شعر

دل زمين گرفت آقا، كجائي پس بيا بيا

غروب دلگير جمعه است آقا جونم تو كجائي

به كي بگم ديگه مردم ز فراق و ز جدائي

خدا خدا برسون آقامو(2)

*****

بيا بيا كه دل شكست، غم مادر به دل نشست

ببين كه زار و غمينم اباصالح گل زهرا

چه زشته رو تو نبينم آقا جونم توي دنيا

خدا خدا برسون آقامو(2)

*****

دلم پر از عزا شده، زمين زمان سياه شده

چه ماتمي و چه دردي واسه مادر كه مي بيني

شال عزا روي دوشت توي روضه مي شيني

خدا خدا برسون آقامو(2)

*****

23- چرا ز دوست پيامي به ما نرسد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع از حرم تا حرم 9

تعداد استفاده 0

متن شعر

چرا ز دوست پيامي به ما نرسد

به گوش يار مگر اين ناله هاي ما نرسد

به روي غير ببستيم ديده و دل

چرا شبي ز در آن آشناي ما نرسد

بيا كه داروي دلهاي داغدار تويي

كسي به درد دل بي دواي ما نرسد

توئي كه مي شنوي آه و ناله ي ما را

به گوش مردم دنيا صداي ما نرسد

به جان بلاي تو را مي خرم به عشق قسم

كسي به مرز محبت به پاي ما نرسد

24- مباد لحظه اي از يادتان جدا باشم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع از حرم تا حرم 9

تعداد استفاده 0

متن شعر

مباد لحظه اي از يادتان جدا باشم

خدا كند همه ي عمر با شما باشم

مرا رها مكن از آستانت اي آقا

رضا مشو كه ز درگاه تو جدا باشم

اگر كه فيض دعاي تو شاملم گردد

ز دام غفلت و بند گنه رها باشم

به انتظار دعا دست بر دعا شده ام

خدا نكرده مگر تحبس الدّعا باشم

اگر نصيب كني طول عمر با عزت

هميشه و همه جا خادم شما باشم

به ياد غربت ارباب دل پريشانم

خوشم كه با تو گرفتار روضه ها باشم

دلم قرار ندارد بيا و كاري كن

كه عاقبت سفري با تو كربلا باشم

25- باريم به دنبال سرت اشك بصر را

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

باريم به دنبال سرت اشك بصر را

چون كودك آواره كه گم كرده پدر را

يك عمر بگو از تن ما جان بستانند

يك لحظه نگيرند ولي خون جگر را

هر شب ز فراق تو فشانديم ستاره

شستيم ز خون جگر خويش، سحر را

جان در خبر صبح ظهورت به كف ماست

قربان كسي كآورَد اين طرفه خبر را

رخسار تو مانندِ مه نيمه و ما كور

دردا كه شبِ نيمه نديديم قمر را

چشم تو مگر از دل ما عقده گشايد

دست تو مگر باز كند پاي بشر را

سوگند به صبح ظفرت تا تو نيايي

خورشيد نيارد ز افق صبح ظفر را

فرزند علي، بت شكن آل محمّد

عالم شده بت خانه، تو بردار تبر را

كي مي رسد اي منتقم فاطمه روزي

كز قبر در آري بدن آن دو نفر را؟

افسوس كه با ضرب لگد پشت در وحي

افتاد ز پا مادر و كشتند پسر را

چشم تو بوَد بحر و سرشكت همه گوهر

«ميثم» نبرند از كفت اين بحرِ گهر را

26- ماه عالم آرا، كن مرا تماشا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع خزان حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ماه عالم آرا، كن مرا تماشا

اي عزيز زهرا، بگو چرا از من جدايي

روز من سياه است، سينه پر ز آه است

چشم من به راه است، شايد كه تو از در درآيي

به گيسويت قسم به گيسويت اسيرم

ترسم نديده روي ماهت را بميرم

يابن الحسن يابن الحسن بگو كجايي(2)

*****

يار دلربايم، مشعر و منايم

مروه و صفايم، نشسته ام بر سر راهت

همه آرزويم، همه آبرويم

من به جستجويم، شايد ببينم روي ماهت

اي يوسف زهرا بيا بر سر بازار

من با كلاف جان تو را هستم خريدار

يابن الحسن يابن الحسن بگو كجايي(2)

*****

ماه پاره گويد، گاهواره گويد

شير و خواره گويد، بيا بيا مهدي زهرا

زمزمه بگويد، فاطمه بگويد

علقمه بگويد، بيا بيا مهدي زهرا

از گوشه ي ويرانه آيد آه و ناله

چشم انتظارت مانده زهراي سه ساله

يابن الحسن يابن الحسن بگو كجايي(2)

*****

شمع شام تارم، برده اي قرارم

جز تو كس ندارم، اي دلبربا اي بي قرينه

اي تو مقتدايم، يار آشنايم

تو بگو برايم، از كوچه ي تنگ مدينه

آنجا كه از ياس علي برگ و بر افتاد

آنجا كه زهرا مادرت پشت در افتاد

يابن الحسن يابن الحسن بگو كجايي(2)

*****

27- اي يادگار عترت و قرآن بيا بيا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي يادگار عترت و قرآن بيا بيا

جان ها به لب رسيده ز هجران بيا بيا

گرديده سخت گله ي بي صاحبت اسير

در چن_گ گرگ ه_اي بياب__ان بيا بيا

بشن_و ص_داي نال_ه ي م_ولا درونِ چ_اه

تا چن_د چشم فاطم_ه گري_ان بيا بيا

تا كي س_ر حسين ب_ه ب_الاي نيزه ها؟

تا كي به خ_اك آن ت_ن عريان بيا بيا

تا كي كب_ود قامت زينب ز كع_ب ني؟

تا ك_ي غ_ريب عت_رت و ق_رآن بيا بيا

تا چند دست هاي عمويت به روي خاك

تا چن__د عمه ه__ات پريش__ان بيا بيا

سق_اي س_ر بري_ده ي صح__راي ك__ربلا

گوي_د هم_اره ب_ا ل_ب عطشان بيا بيا

گر بي تو صبح عيد برآيد به چشم ماست

دلگير ت_و ز شام غريب__ان بيا بيا

روز فراق ب_اغ و گلستان ب_راي ما

باشد سيه تر از شب زن_دان بيا بيا

اشعار «ميثم» ات شده فرياد انتظار

ت_ا عم_ر او نيافت__ه پاي_ان بيا بيا

28- اي جان ما فداي تو يا فارس الحجاز

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي جان ما فداي تو يا فارس الحجاز

اي ديده جاي پاي تو يا فارس الحجاز

در كام مرگ ناز به آب بقا كنم

ميرم اگر براي تو يا فارس الحجاز

دنيا در انتظار و جهان گوش سر به سر

تا بشنود نداي تو يا فارس الحجاز

تو فارس الحجاز و حجاز تو چشم ماست

گردون بوَد سراي تو يا فارس الحجاز

كي مي شود كه از حرم آيد به گوش خلق

آواي دلرباي تو يا فارس الحجاز؟

باز آ كه بشنويم سرود وصال را

با لحن جانفزاي تو يا فارس الحجاز

پا در ركاب كن كه كند شيعه رهبري

در سايه ي لواي تو يا فارس الحجاز

بازآ كه باز چاك شود قلب رود نيل

با معجز عصاي تو با فارس الحجاز

جاي تو خالي است و همه عالم است پر

از كثرت عطاي تو يا فارس الحجاز

«ميثم» دعا براي ظهور تو مي كند

در سايه ي دعاي تو يا فارس الحجاز

29- حيف از تو كه گل باشي و من خار تو باشم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0

متن شعر

حيف از تو كه گل باشي و من خار تو باشم

بگذار كه از دور گرفتار تو باشم

من مايه ندارم كه خريدار تو گردم

باشد كه گداي سر بازار تو باشم

گر راه ندارم به حريمت نظري كن

تا معتكف سايه ي ديوار تو باشم

با آنكه تو را عاشقم از خود نپسندم

تو يار به من باشي و من عار تو باشم

دستي، كه به جز دامن لطف تو نگيرم

چشمي، كه فقط طالب ديدار تو باشم

زخمم به جگر زن كه دوايي نپذيرد

دردي به دلم بخش كه بيمار تو باشم

از همچو تويي پاك تر از گل همه حيف است

تا همچو مني عبد خطاكار تو باشم

سوزم به درون ريز كه پيوسته بسوزم

خوابم ببر از ديده كه بيدار تو باشم

آن رتبه ندارم كه نهي پاي به چشمم

بگذار كه خاك ره زوار تو باشم

من «ميثمم» و چوبه ي دارم به سر دوش

بگذار كه دلباخته ي دار تو باشم

30- بازآ و اشك ديده ي ما را نگاه كن

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

بازآ و اشك ديده ي ما را نگاه كن

سوز درون و حال دعا را نگاه كن

ما را سعادت نگهت گر به ديده نيست

چشم خدا! بيا و تو ما را نگاه كن

اي باغبانِ باغ شهادت بيا بيا

گل هاي سرخ كرب و بلا را نگاه كن

يا نيزه را ستان ز كف نيزه دارها

يا رأس سيدالشهدا را نگاه كن

در موج بحر عكسِ لبِ تشنگان ببين

بر روي خاك، خون خدا را نگاه كن

يكدم به سوي علقمه بگشاي چشم خويش

مشك تهي و دست جدا را نگاه كن

سرها به حال سعي به بالاي نيزه ها

اي نور چشم مروه! صفا را نگاه كن

رقصِ زنان و نوك سنان و سر حسين

باران سنگ و شام بلا را نگاه كن

چوب و شراب و آي? قرآن و لعل لب

بزم يزيد و طشت طلا را نگاه كن

«ميثم» دعا براي ظهور تو مي كند

اين خسته جانِ بي سر و پا را نگاه كن

31- گل باغ اميدم، كجايي كجايي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0

متن شعر

گل باغ اميدم، كجايي كجايي

دعايم همه اين است بيايي بيايي

بود ياد تو هر شب، دعاي سحر من

بيا اي پسر من، بيا اي پسر من

*****

ميان در و ديوار فقط ياد تو بودم

بيا اي گل نرگس ببين روي كبودم

به يك ضربه جدا شد، ز شاخه ثمر من

بيا اي پسر من، بيا اي پسر من

*****

غريبي علي را در خانه چو ديدم

به مسجد بدويدم، ز دل آه كشيدم

نبودي كه ببيني، چه آمد به سر من

بيا اي پسر من، بيا اي پسر من

*****

من آن ياس كبودم كه در سينه ي قبرم

فقط اشك تو ريزد شبانه روي قبرم

ز اشك شب تارت، شده خون جگر من

بيا اي پسر من، بيا اي پسر من

*****

بيا تا كه ببيني، علي خانه نشين شد

شرر ريخت به باغش، گلش نقش زمين شد

سيه گشت از اين غم، جهان در نظر من

بيا اي پسر من، بيا اي پسر من

*****

دل ما چو چراغي به كاشانه ي ما سوخت

نديدي كه چگونه، در خانه ي ما سوخت

روان خون دل آنجا، شد از چشم تر من

بيا اي پسر من، بيا اي پسر من

*****

علي بود علي بود در آن جمع گرفتار

مرا كشت، مرا كشت، فشار در و ديوار

به جز محسنم آنجا، نشد كس سپر من

بيا اي پسر من، بيا اي پسر من

*****

32- اي تمام ايام روز انتظارت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي تمام ايام روز انتظارت

قلب آفرينش گشته بي قرارت

بر لبم ثنايت در دلم شرارت

بي تو در وجودم هر نفس شده آه

يا بقية ا...، يا بقية ا...

*****

با تو فصل پاييز خوش تر از بهارم

بي تو لحظه لحظه حال احتضارم

مانده در گلويم ناله ي سحرگاه

يا بقية ا...، يا بقية ا...

*****

شادي دو عالم بي تو محنت ماست

جاري از دو ديده اشك حسرت ماست

صبح جمعه ي ما شام غربت ماست

اي همه كس ما كي مي آيي از راه

يا بقية ا...، يا بقية ا...

*****

اي چراغ بزم هر سحرگه ما

اين دو غصه گشته بي تو همره ما

طول غيبت تو عمر كوته ما

ماه مصر عالم سر زن از دل چاه

يا بقية ا...، يا بقية ا...

*****

فاطمه زند از پشت در صدايت

زير تازيانه مي كند دعايت

كز كنار كعبه بشنود ندايت

اي اميد زهرا اي امام آگاه

يا بقية ا...، يا بقية ا...

*****

اي حسين زهرا تشنه ي ظهورت

اي جهان خلقت طالب حضورت

كي زند سفيده بامداد نورت

از حرا چو احمد، جلوه اي كن اي ماه

يا بقية ا...، يا بقية ا...

*****

اي به لب دعا و اي به دل خروشت

پرچم حسيني بر فراز دوشت

ناله هاي زينب روز و شب به گوشت

با شراره ي دل با نواي جانكاه

يا بقية ا...، يا بقية ا...

*****

33- خوش آن صبح وصالي كه هجران به سر آيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0

متن شعر

خوش آن صبح وصالي كه هجران به سر آيد

خوش آن جمعه كه بر ما ز مهدي خبر آيد

بگوييد و بگرديد به دريا و به صحرا

كجايي گل زهرا، كجايي گل زهرا

*****

خوش آن لحظه ي شيرين كه روي تو ببينيم

سر راه تو همچون گدايان بنشينيم

ببوسيم رهت را، ببينيم رخت را

كجايي گل زهرا ، كجايي گل زهرا

*****

خوش آن لحظه كه آريم به سوي تو نيازي

همه پشت سر تو بخوانيم نمازي

برد نغمه ي حمدت به هر آيه دل از ما

كجايي گل زهرا، كجايي گل زهرا

*****

به پاي گل نرگس بريزيد گل ياس

بخوانيد حضورش همه روضه ي عباس

بگوييد بگوييد ز بي دستي سقا

كجايي گل زهرا، كجايي گل زهرا

*****

خوش آن لحظه ي شيرين كه در كعبه در آيي

چو پيغمبر اكرم كنار حجر آيي

شود ديده ي حجاج همه محو تماشا

كجايي گل زهرا، كجايي گل زهرا

*****

همه منتظر هستيم كه آيي به مدينه

كني ياد، كني ياد، ز مسمار و ز سينه

ز سوز تو مدينه شود محشر كبري

كجايي گل زهرا، كجايي گل زهرا

*****

خوش آن لحظه كه آيي سر قبر پيمبر

سر قبر پيمبر شوي زائر مادر

شود تربت زهرا به ديدار تو پيدا

كجايي گل زهرا، كجايي گل زهرا

*****

34- در ديار ما كه هر كالا به هر جا درهم است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

در ديار ما كه هر كالا به هر جا درهم است

خوب و بد معيوب و سالم زشت و زيبا درهم است

گر خريداري كند كالاي خوب از بد جدا

با تشر گويد فروشنده كه آقا درهم است

مهديا ياران خوبت را مكن از بد جدا

روسياه و روسفيدش جان مولا درهم است

35- گر در كنار او بنشينم چه مي شود

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

گر در كنار او بنشينم چه مي شود

از دست او ستاره بچينم چه مي شود

گفتم چه وقت جان بدهم پيش چشم تو؟

او ناز كرد و گفت: ببينم چه مي شود!

36- امروز نشد به فكر فردا باشيم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

امروز نشد به فكر فردا باشيم

در فكر همان روز مبادا باشيم

هر هفته هميشه جمعه ها تعطيل است

يكشنبه دوشنبه اي بيا تا باشيم

37- چشمم به انتظار تو تر شد نيامدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چشمم به انتظار تو تر شد نيامدي

اشكم شبيه خون جگر شد نيامدي

گفتي غروب جمعه تو از راه مي رسي

عمرم در اين قرار به سر شد نيامدي

38- كوچه كوچه بنازم ز عابري كه نيامد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كوچه كوچه بنازم ز عابري كه نيامد

غزل غزل بنويسم ز شاعري كه نيامد

شكسته بغض غرورم در انتظار عجيبي

دعا كنيد بيايد مسافري كه نيامد

39- مرا با عشق خود درگير كردي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مرا با عشق خود درگير كردي

به پايم با غمت زنجير كردي

بدان دنياي بي تو هيچ باشد

دلم را از زمانه سير كردي

تو با رفتن به پشت ابر غيبت

غروب جمعه را دلگير كردي

40- تو نيستي و هواي شهوت عالي است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو نيستي و هواي شهوت عالي است

سهم دلمان كسالت و بي حالي است

بگذار كه راحتت كنم آقا جان

اين جمله دروغ است كه جايت خالي است

41- آنان كه گل وصال تو مي بويند

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آنانكه گل وصال تو مي بويند

در سهله و جمكران تو را مي جويند

هنگام قنوت در مصلاي نماز

عجل لوليك الفرج مي گويند

42- تقصير ماست غيبت طولاني شما

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

تقصير ماست غيبت طولاني شما

بغض گلو گرفته ي پنهاني شما

بر شوره زار معصيتم گريه مي كني

جانم فداي ديده ي باراني شما

اي يوسف مدينه مرا هم حلال كن

عفو و گذشت سنت كنعاني شما

آيا حقيقت است كه اصلا شبيه نيست

رفتار ما به رسم مسلماني شما

ايران ما اگر چه بسي شاه ديده است

چشم اميد بسته به سلطاني شما

عشاق شهر يكسره تعريف مي كنند

از لحن و صوت مكي قرآني شما

اين اشك روضه حال مرا خوب مي كند

رد خور نداشت نسخه ي درماني شما

43- اين كه مردم نشناسند تو را غربت نيست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب تك بيتي ها

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اين كه مردم نشناسند تو را غربت نيست

غربت آن است كه ياران ببرندت از ياد

*****

ز همه دست كشيدم كه تو باشي همه ام

با تو بودن ز همه دست كشيدن دارد

*****

تا كسي رخ ننمايد ز كسي دل نبرد

دلبر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود

*****

يعقوب ترين چشم جهان قسمت ما باد

چون يوسف گمگشته ي ما يوسف زهراست

*****

به صورتي كه تو داري نيافريده خداي

تو را كشيده و دست از قلم كشيده خداي

*****

44- نفس بده كه برايت نفس نفس بزنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

نفس بده كه برايت نفس نفس بزنم

نفس به جز تو نخواهم براي كس بزنم

مرا اسير خودت كرده اي دعايي كن

كه در ركاب شما آخرين نفس بزنم

45- فرزند آن پهلو شكسته خواهد آمد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

فرزند آن پهلو شكسته خواهد آمد

با رمز يا ا... و يا هو خواهد آمد

والفجر يعني شيعيان وقتي نمانده

به ذوالجناح و ذوالفقار او خواهد آمد

46- كي شود از رخ خود پرده گشايي آقا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كي شود از رخ خود پرده گشايي آقا

دا رنجيده ز هر غم برهايي آقا

كيمياي نظرت معجزه ها بنمايد

شود آيا مس ما زر بنمائي آقا

تشنه ام تشنه ي آن عدل جهان گستر تو

كي شود آب حياتي برساني آقا

47- اميد من به عطاي بقية ا... است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اميد من به عطاي بقية ا... است

هزار جان به فداي بقية ا... است

بگو به حاتم طايي، مناز بر كرمت

هزار چون تو گداي بقية ا... است

حرام باد مرا بي محبتش نفسي

كه زندگي به ولاي بقية ا... است

دعاي منتظران مستجاب خواهد شد

كه متصل به دعاي بقية ا... است

خدا ز يمن وجودش به ما دهد روزي

رضاي دوست رضاي بقية ا... است

گر او نبود نمي ماند از بشر اثري

بقاي ما ز بقاي بقية ا... است

خوش آن بقيه ي عمري كه سر شود با او

حيات و مرگ براي بقية ا... است

48- به جز از باغ حسنت گل نچيدم گل نمي چينم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0

متن شعر

به جز از باغ حسنت گل نچيدم گل نمي چينم

رخت را بس كه مي بينم گمان كردم نمي بينم

سزد در هر نفس گردم هزاران بار قربانت

به اميدي كه يكبار از كرم آيي به بالينم

به خاك پات سوگند از كدامين كوچه مي آيي

كه گردم گرد و بر خاك ره آن كوچه بنشينم

اگر جانم رود از تن نشايد مهر تو از دل

كه رسم عاشقي پيش از ولادت بوده آيينم

تمام لحظه هاي عمر شد جان كندنم بي تو

تو بازآ تا به پيكر باز آيد جان شيرينم

نمي دانم كه بودم كيستم آنقدر مي دانم

تويي بودم تويي هستم تويي عشقم تويي دينم

دعاي عهد خواندم عهد بستم با تو يا مولا

كه باز آيي و گل ريزم به پات از روي خونينم

بيا، تا كي صداي مادرت آيد ز پشت در

بگو تا كي سر جد تو را بالاي ني بينم

دعا كردم به تعجيل ظهورت ديدم اي مولا

كه نام تو دعايم بود و يادت بود آمينم

به چشم «ميثم» دلخسته اشك انتظاري ده

اگر چه اشك هم ديگر نخواهد داد تسكينم

49- كسي نيامده جز او سر قرار خودش

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كسي نيامده جز او سر قرار خودش

نشسته غرق تماشاي شيعيان خودش

چه انتظار غريبي است اينكه شب تا صبح

كسي قنوت بگيرد به انتظار خودش

50- اي تو آرام دل هر بي شكيب

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي تو آرام دل هر بي شكيب

مستجاب آخرين امن يجيب

تا به كي از داغ هجران تو صبر؟

جلوه كن اي آفتاب پشت ابر

مكه را از بهت خاموشي در آر

كعبه را از اين سيه پوشي در آر

پاك كن اشك از عذار فاطمه

پرده بردار از مزار فاطمه

51- اين جمعه هم طلوع و غروبش تمام شد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اين جمعه هم طلوع و غروبش تمام شد

دلها گرفت و رايحه ي غم مدام شد

آقا ببين كه مثل همه جمعه هاي پيش

اين جمعه هم به منتظرانت حرام شد

52- با كدام آبرويي روز شمارش باشيم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

با كدام آبرويي روز شمارش باشيم

عصرها منتظر صبح بهارش باشيم

سال ها منتظر سيصد و اندي مرد است

آنقدر مرد نبوديم كه يارش باشيم

گيرم امروز به ما اذن ملاقاتي داد

مركبي نيست كه راهي ديارش باشيم

سال ها در پي كار دل ما راه فتاد

يادمان رفت كمي در پي كارش باشيم

ما چرا؟ خوبترين ها به فداي قدمش

حيف او نيست كه ما ميثم دارش باشيم؟

اگر آمد خبر رفتن ما را بدهيد

به گمانم كه بنا نيست كنارش باشيم

53- از نفس صبح عيد، مي شنوم بوي تو

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0

متن شعر

از نفس صبح عيد، مي شنوم بوي تو

در گل لبخند گل، مي نگرم روي تو

پاي به هر جا نهي روي به هر سو كني

ديده كنم خاك پا روي نهم سوي تو

چشم سرم را دواست عكس خيال رخت

زخم دلم را شفاست خاك سر كوي تو

گر چه نهان در دلي گرمي هر محفلي

ملك وسيع خداست پر ز هياهوي تو

خاك توام سجده گاه روي توام قبله گاه

گشته دو محراب من طاق دو ابروي تو

روح مسيح خداست هر نفست را به لب

ليله ي قدري سَواست در سر هر موي تو

برده دل از دست خلق طلعت ناديده ات

كرده قيامت به پا قامت دلجوي تو

تا صف محشر كند ناز به آب حيات

خضر بنوشد اگر قطره اي از جوي تو

دوزخ كافر شود بغض تو و خشم تو

جنت مؤمن بود خلق تو و خوي تو

گر چه بود محترم بر همه عالم حرم

كعبه ي «ميثم» بود طلعت نيكوي تو

54- از پشت نقابمان عيان كن ما را

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

از پشت نقابمان عيان كن ما را

آيينه ي عبرت جهان كن ما را

اينك همه ادعاي ياري داريم

اين جمعه بيا و امتحان كن ما را

55- بار ديگر ياد دلبر مي كنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بار ديگر ياد دلبر مي كنم

نغمه ي يابن الحسن سر مي كنم

بار ديگر مي رود از كف قرار

قلب من پر مي كشد سوي نگار

گرچه از وصفش زبانم الكن است

نام او آرامش قلب من است

ياد مهدي دل منور مي كند

شادمان زهراي اطهر مي كند

ياد مهدي ياد جمله اولياست

چون كه صد آمد نود هم پيش ماست

ياد مهدي چون نشان زندگي ست

بي ولي عصر بودن مردگي ست

خلوت اهل ولا با مهدي است

ذكر اهل معرفت يا مهدي است

گوييا اين نام اسم اعظم است

هر چه يا مهدي بگويي هم كم است!

ذكر يا مهدي توانم مي دهد

حق و باطل را نشانم مي دهد

حضرت مهدي تمام دين ماست

دين ما ايمان ما آيين ماست

دين حق را او هم اكنون صاحب است

دم زدن از انتظارش واجب است

هر كه شد بيگانه با صاحب زمان

او بود كافر مسلمانش ندان!

شيعه بر اين اعتقاد و باور است

هر كسي مهدي ندارد كافر است

شيعيان رسم تشيع اين نبود....

بايد اين زنگار غفلت را زدود

شيعه پس سنگين چرا گوشت شده؟

عهد و پيمانت فراموشت شده

عالم ميثاق پيمان بسته اي

پس چرا پيمان خود بشكسته اي؟

هيچ داري از دل مهدي خبر

گريه هاي هر شبش را تا سحر؟

او كه ارباب تمام عالم است

من بميرم سر به زانوي غم است...

شيعيان! مهدي غريب و بي كس است

جان مولا معصيت ديگر بس است

شيعيان! بس نيست غفلت هايمان!؟

غربت و تنهايي مولايمان

ما عبيد و عبد دنيا گشته ايم

غافل از مهدي زهرا گشته ايم...

از دعا بهر فرج غافل شديم

سخت مشغول ره باطل شديم!

من كه دارم

ادعاي شيعگي

پاسخي ندارم جز شرمندگي....

مهدي زهرا حسيني ديگرست

اخرين معصوم نسل حيدر است

غيبت او كربلايي ديگر است

بهر شيعه ابتلايي ديگرست

كل عرض كربلا يعني همين

خالي از حجت نمي ماند زمين...!

56- كدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

سوار صاعقه پا در ركاب خواهد شد

كدام جمعه ز تأثير تابش خورشيد

دلي كه يخ زده از غصه آب خواهد شد

كدام جمعه ز عطر بهشتي گل ياس

بهار غرق شميم گلاب خواهد شد

كدام جمعه بگو يا محول الاحوال

در آسمان و زمين انقلاب خواهد شد

جمال روشن آن ماه پشت پرده غيب

كدام جمعه برون از حجاب خواهد شد

هزار جمعه ي چشم انتظار در راه است

كدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

57- كنار مايي و هستيم محروم از تماشايت

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

كنار مايي و هستيم محروم از تماشايت

كجايي اي هميشه در بهشت قلب ما جايت!

تو پيش روي مايي، ما نمي بينيم رويت را

مگر شوييم چشم خويش با خاك كف پايت

جهان بي توست تنها تو چرا تنهاي تنهايي؟

- كه تنهايان عالم جمله مي بينند تنهايت

مرا با خود ببر يك شب مدينه، اي عزيز دل!

مگر جويم كنار قبر ناپيداي زهرايت

نگفته وصف حسنت گشته دُرِّگوش اهل دل

نديده مي برد دل از همه روي دل آرايت

مدينه، كربلا، مكه، نجف يا كاظمين استي؟

بگردم شهر را يا بنگرم در كوه و صحرايت؟

بيا تا پيش رو موسي كند از طور تعظيمت

بيا تا پشت سر از جان نماز آرد مسيحايت

بيا تا زاده ي ام البنين گردد علمدارت

بيا تا چشم ثارالله شود روشن به سيمايت

بيا تا خير مقدم گويدت زهراي مرضيه

بيا تا زينب كبري شود محو تماشايت

بيا تا در رُخت بينند امّت روي احمد را

بيا تا چشم «ميثم» اوفتد بر روي زيبايت

58- مهدي بيا كه بي تو عالم صفا ندارد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مهدي بيا كه بي تو عالم صفا ندارد

باز آ كه بي تو خورشيد نور و ضياء ندارد

مهدي بيا كه بي تو افسرده گشته دلها

در گلشني كه گل نيست بلبل نوا ندارد

مهدي بيا كه بي تو روزي سياه داريم

درد فراق رويت جز تو دوا ندارد

مهدي بيا كه طي شد ايام ما به حسرت

صبر از فراق تا كي پيمانه جا ندارد

مهدي بيا كه بي تو زهرا به غم نشسته

آن پهلوي شكسته جز تو شفا ندارد

مهدي بيا و بنگر زهرا در آن ميانه

بر لب به جز نواي مهدي بيا ندارد

رفته ز كف قرارش بشكسته گوشوارش

طاقت دل تو شرح اين ماجرا ندارد

مهدي بيا و بنگر اين جمع بينوا را

جز دامن تو حاجت دستان ما ندارد

59- دنيا با ما نامهربونه

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك نوحه سنگين جديد

قالب شعر نو

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دنيا با ما نامهربونه ، خدا ميدونه ، آقاجون آخرالزمونه ، خدا ميدونه

ديگه دنيا صفا نداره ، حيا نداره ، گناه آقا از در و ديوار داره مي باره

مصيبت بدتر از جدايي امكان نداره ، آقا كجايي؟

توي دنيايي و ميون ما آدمايي

ولي هيچ كي خبر نداره الآن كجايي ، چرا نميايي؟

ديگه افسانه شد ظهورت ميون مردم بسّه جدايي ، آقا كجايي ، چرا نميايي؟

آدما همه گرفتارند ، هزارون مشكلات دارند

توي دنياي امروزي ، به نگاهت نياز دارند

قرن بيست و يكم ميون تموم مردم خيلي به ندرت كم پيدا مي شه

اون دلي كه با تو باشه ، كسيكه ياد تو باشه

آقا بيا ، اي با وفا ، مشكل گشا ، يا حجت بن العسكري

يا منتقم(4)

**************

غروب جمعه ها كه ميشه ، مثل دل تو دلم مي گيره

دلم و درد و غم مي گيره ، آخه اسيره يه گوشه گيره

خودمو مي گم آقا جون كه شرمسارم كه شرمسارم

اگه ميگم دوست دارم ، دروغ ميگم ، گنهكارم گنهكارم

بيا و تكيه كن به كعبه ، با ذوالفقار ساقي كوثر

يه نعره يا علي بزن ، بانگ انا المهدي بزن

ذوالفقار حيدر كرار ، مادرت بين در و ديوار

عموجونت كه سقا بوده ، عمه زينب كه تنها بوده

حلق ششماهه علي اصغر ، ارباً اربا علي اكبر

سر نيزه حسين زهرا ، ضياء هر دو عين زهرا

همه ميگن كجايي مهدي ، ديگه بايد بيايي مهدي

تنهاترين ، مرد زمين ، خيمه نشين ، يا حجت

بن العسكري

يا منتقم(4)

**************

60- از آن روزي كه گرديدي بيابان گرد مهدي جان

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

از آن روزي كه گرديدي بيابان گرد مهدي جان

دل ما را غم دوري به درد آورد مهدي جان

نه تنها دوري تو ، طعن دشمن مي كشد ما را

خدا را دوستي كن زين سفر برگرد مهدي جان

بيا و انتقام مادر آزرده ات بستان

بياور از براي او دواي درد مهدي جان

به دل اميد آن دارم كه روزي با دم تيغت

بگيري داد زهرا را از آن نامرد مهدي جان

61- دلبسته ام مرا ز سرِ خويش وا مكن

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلبسته ام مرا ز سرِ خويش وا مكن

از من جدا كن و از خود جدا مكن

هرگز نگويمت كه بيا دست من بگير

عمري گرفته اي ز عنايت رها مكن

تنها بود به دست تو طومار جرم من

اين مشت بسته را به برِ خلق وا مكن

درمان درد من نبود غير درد عشق

اين درد را ز لطف بيفزا دوا مكن

خواهي اگر ز لطف به من اعتنا كني

ديگر به كثرت گنهم اعتنا مكن

نزد كريم فرق ندارند خوب و بد

يك جا قبول كن همگان را سوا مكن

62- دل از فراقت آسمان درد و غمهاست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

دل از فراقت آسمان درد و غمهاست

از اشك حسرت ديده ها درياست درياست

آقا ببر ما را عيادت وقت تنگ است

چون لحظه هاي آخرين عمر زهراست

63- ويرانه نه آن است كه جمشيد بنا كرد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ويرانه نه آن است كه جمشيد بنا كرد

ويرانه نه آن است كه فرهاد فرو ريخت

ويرانه دل ماست كه هر جمعه به شوقت

صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت

64- تو اين روزا ماشيعه ها غريب و بينوا شديم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك نوحه سنگين سنتي

قالب آهنگين

شاعر شاهنوري محمود

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو اين روزا ماشيعه ها غريب و بينوا شديم

با همه بي معرفتي ازآقامون جدا شديم

چرا نميگيم واسه چي دنيا پراز مصيبته

چرا نمي گيم آقامون از دست ما ناراحته

آي آدما آي آدما كربلا رفتن آسونه

اما كسي اونجا مي ره كه كربلايي بمونه

شد ذكر هر شب يابن الزهرا

(اميد)سالار زينب يابن الزهرا

******

ما كه هميشه كارمون صنعت بي وفائيه

عادت هر هفته ما از اين خونه گدائيه

ما ديگه رومون نمي شه آقامونو صدا كنيم

فقط بايد بشينيم و براي هم دعا كنيم

تو مهربوني و كريم سخاوت عادت تو ء

هر چي بدي است از اين گداي بي لياقت تو ء

65- كى مى شود به صورت ماهت نظر كنم؟

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كى مى شود به صورت ماهت نظر كنم؟

دل را ز نور تو رشك قمر كنم؟

عمرى در انتظار نشستم؛ چه مى شود

از كوچه ى وصال تو روزى گذر كنم؟

روزى به جاى پاى تو گر چشمم اوفتد

خاك قدوم پاك تو كحل بصر كنم

خود را به خاكسارى دستگاه قدس تو

در پيشگاه خالق خود مفتخر كنم

در حسرت وصال تو جانم به لب رسيد

كى مى شود به جانب كويت سفر كنم؟

66- روزي كه شد سرشته به دست خدا گلم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

روزي كه شد سرشته به دست خدا گلم

عشق تو آتشي شد و زد شعله بر دلم

چون ذره اي كه بوده در آغوش افتاب

يك عمر با تو بوده ام و از تو غافلم

غرقم به بحر تيرگي و چشم دوختم

شايد به نور خويش رساني به ساحلم

هر جا كه جاي پاي گدايان كوي توست

خاك رهم اگر بشمارند مايلم

گرديده انتظار مبدل به اختضار

هر لحظه زنده بودن بي توست قاتلم

بگذار يك نگاه به ماه رخت كنم

اي آشكارتر ز همه در مقابلم

زلفي به رشته هاي وجودم گره بزن

كز اين گره ، گره بگشايي ز مشكلم

67- تو بايد شيعه را از غم رهاني

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو بايد شيعه را از غم رهاني

تو بايد داد مظلومان ستاني

اثر در آه صاحب درد باشد

تو بايد روضه ي مادر بخواني

68- دلم گرفته آقا از اين همه جدايي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلم گرفته آقا از اين همه جدايي

كي باشه اون روز بياد روزي كه تو بيايي

چقدر تلخ و سخته روزاي بي تو بودن

ديگه دارم مي ميرم از اين همه جدايي

دلم مي خواد يه لحظه سر رو پاهات بذارم

ولي هزار افسوس نمي دونم كجايي

اگه يه روز بذاري جمال تو ببينم

هستيم و ميدم برات به رسم رو نمايي

من از ديار طوسم دست و پا تو مي بوسم

دور سرت مي گردم فقط بگو كجايي

ميون دوست و دشمن همه عالم مي دونن

بعد خدا برا من فقط تو پادشاهي

اي گل آسماني چي ميشه در زماني

به من بگي فلاني تو هم غلام مايي

آقا يه روزي مكه يه روزايي مدينه

يه روز نجف يا مشهد يه روزي كربلايي

اي بهترين اميرم از تو به يك اشاره

از من به سر دويدن اي حجت خدايي

69- دلم خوش است كه عمري ...

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلم خوش است كه عمري به پاي گل خارم

مباد آنكه برون افكني ز گلزارم

چگونه يار بخوانم تو را كه مي بينم

تو خوبتر ز گل استي و من كم از خارم

دو قطره اشك خجالت هزار كوه گناه

كرامتي كه همين است جنس بازارم

محبت تو نيايد ز سينه ام بيرون

اگر كُشند به تيغ و كِشند بر دارم

به چشم پادشهان ناز مي كند پايم

كه خاك راه غلامان حضرت يارم

به حشر هم كه براني مرا زخويش هنوز

از اينكه نام تو بردم به تو بدهكارم

پُر از توأم به تهي دستي ام نگاه مكن

مگو كه هيچ ندارم ببين ترا دارم

من و محبت تو حيف حيف از تو

تو و رفاقت من خواب يا كه بيدارم؟

شراره اي بزن از سوز خويش بر جگرم

كز اين شراره بسوزد تمام آثارم

به ناز عشق تو يك عمر سوختم مگذار

دوباره روز قيامت برند در نارم

منم غلام غلام سياه تو «ميثم»

كه با سرشك، بود سبز نخل پُر بارم

70- اي وجودت بر تن بي جان عالم جان بيا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي وجودت بر تن بي جان عالم جان بيا

اي ظهورت درها را خوشترين درمان بيا

اي جواب ناله ي مظلومي قرآن بيا

اي همه جانها بخاك مقدمت قربان بيا

اي اميد بي كسان اي يار مظلومان بيا

اي نجات هستي اي گمگشته ي انسان بيا

فاطمه بين در و ديوار مي خواند ترا

زينب كبري سر بازار مي خواند ترا

71- چه روزها كه يك به يك غروب شد نيامدي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چه روزها كه يك به يك غروب شد نيامدي

چه بغض ها كه در گلو رسوب شد نيامدي

تما طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد نيامدي

72- دلم ز دوري رويت قرار و تاب ندارد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلم ز دوري رويت قرار و تاب ندارد

ميان ما و رخت جز گنه حجاب ندارد

تو شمس عالمياني ز روي پرده بيافكن

كه آفتاب به رخسار خود نقاب ندارد

به اشك ديده نوشتم هزار نامه برايت

مگر كه نامه ي بيچارگان جواب ندارد

هر آن كسي كه بدل عشق روي ماه تو دارد

به شام اول قبرش يقين عذاب ندارد

محاسبات الهي اگر چه سخت و دقيق است

محب مهدي زهرا غم از حساب ندارد

73- دواي درد بي درمان كجايي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

دواي درد بي درمان كجايي

تمام هستي قرآن كجايي

هنوز از بين آن ديوار و آن در

ندا آيد كه مهدي جان كجايي

74- هزار دشمنم ار مي كنند قصد هلاك

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هزار دشمنم ار مي كنند قصد هلاك

گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك

مرا اميد وصال تو زنده مي دارد

و گرنه هر دلم از هجرتت بيم هلاك

نفس نفس اگر از باد نشنوم بويت

زمان زمان كنم از غم چو گلگريبان

رود به خواب دو چشم از خيال تو هيهات

بود صبور دل اندر فراق تو

ترا چنانكه تويي هر نظر نمي بيند

به قدر بينش خود هر كسي كند ادراك

به چشم خلق عزيز آن زمان شوي حافظ

كه بر ذرش بنهي روي مسكنت بر خاك

75- از عشق تو گفتند و نمك گير شديم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

از عشق تو گفتند و نمك گير شديم

تا ساحل چشمان تو تكثير شديم

گفتند غروب جمعه خواهي آمد

آنقدر نيامدي كه ما پير شديم

76- پر از دردم آقا برايم دعا كن

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

پر از دردم آقا برايم دعا كن

مريضم سرا پا برايم دعا كن

گرفتار نفسم اسير گناهم

تو اي روح تقوي برايم دعا كن

بغير از تو ديگر كسي را ندارم

تو تنهاي تنها برايم دعا كن

اُميدم كجايي اگر كربلايي

بيا و همانجا برايم دعا كن

تو از سوز سينه روي چون مدينه

تو را جان زهرا برايم دعا كن

77- اباصالح نظر كن اي مولا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اباصالح نظر كن اي مولا

به سر آمد ز هجر تو جانها

عزيز فاطمه هستم غلام كوي تو

خدا داند كه مي ميرم در آرزوي تو

گل زهرا (2) بيا اباصالح

*****

78- وقتي دلم براي شما تنگ مي شود

مشخصات

مناسبت مدح

سبك نوحه سنگين جديد

قالب غزل

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

وقتي دلم براي شما تنگ مي شود

چشمم ز گريه مغرب پر رنگ مي شود

اين شيشه شكستني ام يعني اين دلم

قدري دگر كه دير كني سنگ مي شود

رفتي! نفس زدن به من اجبار مي كني

دارد دو پاي زندگي ام لنگ مي شود

سرگيجه ي نديدن تو مي كشد مرا

حق را به من بده كه دلم تنگ مي شود

گريه زياد مي كنم آقا نگو چرا!

وقتي عمل به خواسته ات ننگ مي شود...

ديشب حديث خوانده ام... اين اشك هاي من

از قبل با خود تو هماهنگ مي شود

79- دور از حريم وصلت گل رنگ و بو ندارد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دور از حريم وصلت گل رنگ و بو ندارد

سر چشمه ي طراوت آبي به جو ندارد

از آتش فراقت ديگر نمانده طاقت

جز ديدن جمالت دل آرزو ندارد

اي جلوه گاه قرآن اي چلچراغ ايمان

حيف از تو گر برد نام هر كس وضو ندارد

راه وصال بستي با ديگران نشستي

رو كن به هر كه خواهي گل پشت و رو ندارد

80- اي مهدي صاحب زمان اميد آخر همه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي مهدي صاحب زمان اميد آخر همه

منتقم خون حسين خيمه نشين فاطمه

به لب رسيده جان از شكيبايي

خدا كند كه دگر تو باز آيي

فداي چشم عالم افروزت ، مي سوزم از آه سينه سوزت

اي دل لاله آيينه دارت ، به فداي اشك شب و روزت

*****

كي مي شود كه جمعه اي اي نور چشم عسكري

بيايي از سمت حجاز با ذوالفقاري حيدري

زهراي اطهر دل بيقرار توست

رقيه خاتون چشم انتظار توست

اي انتظارت تمام دينم ، از ازل مهرت مُهر جبينم

با اينكه پست و غرق گناهم ، مست عباس ام البنينم

*****

اي گوشه ي عباي تو حبل المتين انبياء

مادر صدايت كرده است مهدي بيا مهدي بيا

به انتقام آن صورت نيلي

بگو كه جرأت كرده زده سيلي

81- تا شوم خاري و با آن گل رعنا بنشينم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

تا شوم خاري و با آن گل رعنا بنشينم

نه به فردوس نه در سايه ي طوبي بنشينم

گر چه عمري به سر دوش بود بار فراقم

بشكند پايم اگر لحظه اي از پا بنشينم

از كجا اوفتد اي يوسف گمگشته عبورت

كه بيايم سر راه و به تماشا بنشينم

به چه كس چهره نمودي كه زنم بوسه به چشمش

به كجا پاي نهادي كه همان جا بنشينم

82- دوست دارم نگات كنم يه بارتو دنيا آقا جون

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 5

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوست دارم نگات كنم يه بار تو دنيا آقا جون

چي ميشه جمال تو كنم تماشا آقا جون

به خوبات سر مي زني مگه بدا دل ندارن

يه سر هم به من بزن اي خوب خوبا آقا جون

هر روز اين خوشيم همينه تو رو فردا مي بينم

بخدا مردم از اين امروز و فردا آقا جون

به جون زهرايي كه هر دو تامون دوستش داريم

برا ديدنت نمي شناسم سر از پا آقا جون

83- اين روزا ما شيعه ها غريب و بينوا شديم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك نوحه سنگين سنتي

قالب فولكوريك

شاعر شاهنوري محمود

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اين روزا ما شيعه ها غريب و بينوا شديم

با همه بي معرفتي از آقامون جدا شديم

چرا نمي گيم واسه چي دنيا پر از مصيبته

چرا نمي گيم آقامون از كارامون ناراحته

ما كه هميشه كارمون صحبت بي وفائيه

عادت هر هفته ي ما از اين خونه گدائيه

ما ديگه رومون نمي شه آقامونو صدا كنيم

فقط بايد بشينيم و برا فرج دعا كنيم

تو مهربوني و كريم سخاوت عادت تويه

هر چي بدي از اين گداي بي لياقت تويه

84- با همه بار گناهم آقا جون دوستت دارم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 5

تعداد استفاده 0

متن شعر

با همه بار گناهم آقا جون دوستت دارم

با همين روي سياهم آقا جون دوستت دارم

ناله و آه دلم اگر چه بي اثر شده

با همين ناله و آهم آقا جون دوستت دارم

هر چه من فراريم از سر راهت مي بينم

باز مي آيي سر راهم آقا جون دوستت دارم

پاي عشقت كه وسط مياد گناه يادم ميره

گم مي شه بار گناهم آقا جون دوستت دارم

اگه تو جهنم هم برم باز هم داد مي زنم

با همون حال تباهم آقا جون دوستت دارم

تو اگه بخواي ميشه اين بده رو خوبش كني

من گداي يه نگاهم آقا جون دوستت دارم

85- اي روح آشنايي يا مهدي يا مهدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 5

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي روح آشنايي يا مهدي يا مهدي

مي ميرم از جدايي يا مهدي يا مهدي

بر لب دارم دعاي ظهورت ظهورت

يابن الزهرا كجايي يا مهدي

مرآت حق نمايي يا مهدي يا مهدي

ياسين و هل اتايي يا مهدي يا مهدي

هر لحظه بيقرارم كه شايد كه شايد

تو از سفر بيايي بيايي بيايي بيايي

86- اي گل بيا كه بي تو خزان شد بهار من

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي گل بيا كه بي تو خزان شد بهار من

بر باد مي رود همه دار و ندار من

شبهاي جمعه صبح كه بيدار مي شوم

مشتاق توست اين دل اميدوار من

بگذار يك نگاه به رويت نظر كند

اين چشمهاي منتظر اشكبار من

آقا كجايي اي همه عالم فداي تو

در مكه يا به كرببلا اي نگار من

87- صبح جمعه كوچمونو آب و جارو كرده بودم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 9

تعداد استفاده 0

متن شعر

صبح جمعه كوچمونو آب و جارو كرده بودم

از غريبي و جدائي بخدا رو كرده بودم

تا غروب جمعه پشت در خونمون نشستم

آخه من چشم انتظار پسر فاطمه هستم

پشت در غروب جمعه كه همه چشم انتظارند

مي شينم تا كه يه روزي واسه من خبر بيارند

خبر اون كسي رو كه دلم عمريه گداشه

هموني كه ذوالفقار حيدري رو شونه هاشه

اونكه ذكر سبز لبهاش يا اميرالمؤمنينه

اونكه ابروهاش شبيه پسر ام البنينه

آبروي عالمينه وارث بدر و حنينه

نقش رو پيشوني بندش يا ابوالفضل يا حسينه

فاطمي ترين مردم به روي زمينه اين مرد

بخدا تو علوي ها علوي ترينه اين مرد

روزيكه مياد تموم لاله ها به پاش مي ميرند

براي همديگه مردم گل نرگسي مي چينند

ايشا ا... مياد مي گيره روي شونه پرچم سرخ

از براي انتقام غروب محرم سرخ

شباي جمعه كه مي شه توي كربلاي عشقه

غروب جمعه كه مي شه راهي شهر دمشقه

مياد و ميره مدينه كنار گنبد خضرا

مي شينه كنار قبر مادرش حضرت زهرا

اون ائمه ي بقيع رو از غريبي در مياره

روي اون قبراي خاكي گنبد طلا مي ذاره

تا مياد دلاي ما رو مي كنه مست ابوالفضل

مي خونه روضه ي چشماش روضه ي دست ابوالفضل

مياد و مث ابوالفضل تو عالم رجز مي خونه

قاتلاي مادرش رو در مياره مي سوزونه

88- سايه تون سنگينه آقا كجا رفته اون چشاتون

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

سايه تون سنگينه آقا كجا رفته اون چشاتون

كوچه خيلي وقته مونده چشم براه قدماتون

سايه تون سنگينه آقا غم نشسته تو صداتون

يه نگاه بندازين آخه آقاجون به زير پاتون

سايه تون سنگينه آقا رخ به ما نشون نمي دين

نكنه دلگيرين از ما يا كه بي وفايي ديدين

سايه تون سنگينه اما ما گلايه اي نداريم

هر جا كه باشين شما رو روي چشمامون مي ذاريم

دل ما تنگه براتون قربون چشم سياتون

يوسف عالم امكان همه دنيا بفداتون

ما ديگه حلقه بگوشيم هر چي كه بگيد همونه

بگيد اين صدا براتون بخونه يا كه نخونه

ما ديگه وقف شمائيم با يه آسمون ستاره

تا شما سرور مائيد برده بودن افتخاره

تا ما اهل انتظاريم جمعه مون سرد و كسل نيست

با تو جمعه روز عشقه روز تعطيلي دل نيست

بي شما سينه ي عاشق تپيدن دو كم مياره

بي شما باغ بهشت هم ديگه روشنا نداره

بيشتر از 1100 سال جاتون اينجا مونده خالي

بي حضور تو به وا... نداره زندگي حالي

ببينيد كه تو مدينه همدم گل سنگ خاره است

ذوالفقار دلش گرفته تشنه فتح دوباره است

هر جايي ياد شما هست اونجا گلخونه عشقه

لحن العجل براما شهد پيمونه عشقه

كي مياي قبله ي عالم تا دلامون بشه روشن

كي مياي يوسف زهرا دلخوشيم به بوي پيرهن

توي عرش رو قله هايم خودتون بگين كجائين

توي اين شبا آقاجون نجفين يا كربلائين

89- قطعه ي گم شده اي از پر پرواز كم است

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

قطعه ي گم شده اي از پر پرواز كم است

يازده بار شمرديم يكي باز كم است

اين همه آب كه جاري است نه اقيانوس است

عرق شرم زمين است كه سرباز كم است

90- جمعه ها گذشت و نگار من نيامد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

جمعه ها گذشت و نگار من نيامد

دل به جان رسيد و دلدار من نيامد

مردم از جدايي = يابن الحسن كجايي

*****

كي شود كه من با دو چشم پر ستاره

ماه عالم آرا تو را كنم نظاره

مردم از جدايي = يابن الحسن كجايي

*****

اي نهان ز چشمم تو دادي دو چشم خونفشان مرا

گه به كوه و گاهي به صحرا كردي تو سرگردان مرا

اي دل آرا بيا ، يوسف ما بيا = واي از اين غم جدايي

*****

بي تو اي بهارم چو برگ خشك و زردم

با دل شكسته دنبال تو بگردم

مردم از جدايي = يابن الحسن كجايي

*****

بي تو اي مسيحا نمانده به سينه ي من يك نفس

كن مرا نگاهي كه من را يك گوشه ي چشم تو بس

اي دل آرا بيا ، يوسف ما بيا = واي از اين غم جدايي

*****

91- اي آنكه گل به نازي روي تو ناز نيست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 5

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي آنكه گل به نازي روي تو ناز نيست

با ياد روي تو به بهشتم نياز نيست

بر سر در حريم عبادت نوشته اند

با ا... نماز بي گل رويت نماز نيست

در ندبه خوانده ام كه به جز باب تو دري

(و سد الابواب الا بابه ...)

بر روي سائلان تهي دست باز نيست

وقتي كه دست من به گدائي شود بلند

جز بر در تو بر در ديگر دراز نيست

در جلوه نازتر ز بهشتي ، ولي به جود

دست كريم تو ، به گدايان به ناز نيست

92- بيا تا كي نهادي سر به صحرا يا اباصالح

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه 5

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا تا كي نهادي سر به صحرا يا اباصالح

بتاب اي آفتاب عالم آرا يا اباصالح

بيا اي وارث حيدر كه زخم سينه ي زهرا

ز شمشير تو مي گردد مداوا يا ابا صالح

در و ديوار بيت وحي مي گويد با تو پيوسته

كه اينجا مادرت افتاده از پا يا اباصالح

ميان دشمنان نقش زمين شد مادرت زهرا

بگو آندم چه حالي داشت مولا يا اباصالح

چرا مخفي است قبر فاطمه در شهر پيغمبر

بيا و پرده از اين راز بگشا يا اباصالح

93- به سوي تو به شوق روي تو به طرف كوي تو

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

به سوي تو به شوق روي تو به طرف كوي تو

سپيده دم آيم مگر ترا جويم بگو كجايي

نشان تو گه از زمين گاهي ز آسمان جويم

ببين كه بي پروا ره تو مي پويم بگو كجايي

كي ، رود رخ ماهت از نظرم نظرم

به غير نامت ، كي نام دگر ببرم

اگر ترا جويم ، حديث دل گويم ، بگو كجايي

به دست تو دادم ، دل پريشانم ، بگو كجايي

*****

روزي صد بار اگه گناه كردم دل تو رو لرزوندم

چشاتو گريوندم ولي دوستت دارم خودت ميدوني

مولا مولا تو رو به پهلوي شكسته مادر

ز تقصيرم بگذر تو دل گدا تو نمي سوزوني

آه غم تو آتش زد بر دل من دل من

خودت از اين دوري خسته تري گل من گل من

94- دل پريشونم پريشونم كه اربابم نيومد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دل پريشونم پريشونم كه اربابم نيومد

بعد عمري عاشقي حتي يه شب خوابم نيومد

مادر تو دلغمينه = خون جدت رو زمينه

العجل يا حجت الله ، العجل بقيه الله

*****

ميون گريه شنيدم صداي پاي خروشت

به سر عمامه احمد عباي علي بدوشت

مي كشي به ديده تر = چادر خاكي مادر

العجل يا حجت الله ، العجل بقيه الله

*****

همه دل شكسته ها چشم انتظار ذوالفقارند

شعيه ها تا تو نيايي سر و ساموني ندارند

عشق ما مهدي نيومد = عشق ما مهدي نيومد

العجل يا حجت الله ، العجل بقيه الله

*****

95- من مهديم در دست تيغ انتقامم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه

تعداد استفاده 0

متن شعر

من مهديم در دست تيغ انتقامم

مادر به قبر مخفي ات بادا سلامم

اي قلب مجروحم كباب از غربت تو

باريد اشكم قرنها بر تربت تو

مادر دلم خون است از بندم رها كن

دستي بر آور بر ظهور من دعا كن

مادر شنيدم بارها از پا فتادي

ديدي علي تنها بود باز ايستادي

اي كاش بودم تا علي را يار بودم

من جاي تو بين در و ديوار بودم

كي مي شود بردارم از جانت محن را

از خاك بيرون آورم من آن دو تن را

دريا كنم از خون دل ، چشم ترم را

پرسم چرا كشتيد آخر مادرم را؟

96- ديگر دل از هستي گسستم تا بيايي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه

تعداد استفاده 0

متن شعر

ديگر دل از هستي گسستم تا بيايي

امشب سر راهت نشستم تا بيايي

بيچاره و درمانده ام هر جائيم من

هر چند ناچيزم ولي زهرائيم من

در انتظارت ناله ها آيد ز سينه

اي عشق زهرا اي سحر خيز مدينه

زهرا برايت پشت در ، در خون دعا كرد

اي وارث درد علي برگرد بر گرد

97- اي نگار بي قرينه آرزوي دل همينه

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

گل نرگس قرار منه ، گل نرگس بهار منه

گل نرگس تموم دار و ندار منه (2)

*****

اي نگار بي قرينه آرزوي دل همينه

تا كه چشماي من زار رخ ماهت رو ببينه

گداي بي خونتم من عاشق ميخونتم من

افتخارم اينه مولا ديوونه ديوونتم من

يه شبي منو صدا كن حاجت دلم روا كن

كنار وجود نازت نصيبم كرببلا كن

اي حبيب نازنينم خوب و بد آقا همينم

دعوتم نما به خيمه تا كه روبروت بشينم

من كيم صيدي به دامت نوكر و عبد و غلامت

چكنم چاره ندارم مستي مي كنم به نامت

هيبت عالم هستي پيش مهدي هيچ هيچه

عطر سيب شب جمعه توي كربلا مي پيچه

بين خوشكلاي عالم پسر فاطمه غوغاست

يوسفم خودش خراب يه نگاه مهدي ماست

خيلي وقته آره آقا ديده بر راه تو بستيم

ندبه بر لب هر سحرگه سر راه تو نشستيم

آقا جونم كي ميايي كسي اينو نمي دونه

وعده امروز و فردا دل ما رو مي سوزونه

جمعه ها پشت سر هم يك به يك گذشته اما

نشده پيدا هنوزم اثري از گل زهرا

بيا كه مادر خسته هنوزم چشم انتظاره

سينه حسين زهرا بيقراره بيقراره

پاي عشق ابوفاضل آقامون به شور و شينه

آخه اونم مثل ماها گير عباس حسينه

هر كجا اسم ابوالفضل توي روضه ها ميادش

گريه كن ها چشم براهند مهدي زهرا بيادش

98- منتظرم منتظرم مسافرم زود برسه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

منتظرم منتظرم مسافرم زود برسه

يه روز جمعه از سفر مهدي موعود برسه

چي ميشه از كعبه بياد طنين آهنگ صداش

تا كه تموم هستيم و يه جا بريزم زير پاش

خيمه نشين فاطمه دلم برات پر ميزنه

اسم قشنگت آقا جون هر طپش قلب منه

خسته ز روزگار هجر بر لبم امن يجيبه

بيايد براش دعا كنيم بقرآن آقا غريبه

99- گل نرگس گل خوشبوي كوثر

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

گل نرگس گل خوشبوي كوثر

گل زيباي زهرا و پيمبر

گل نرگس تويي مهر مدينه

به درياي ولا هستي سفينه

گل نرگس تويي آرام جانم

ز هجرت شد برون صبر و توانم

گل نرگس به كويت سائلم كن

به ديدارت هميشه نائلم كن

گل نرگس تويي غمديده و زار

كه بهر مادرت هستي عزادار

گل نرگس بخوان يكدم غلامم

رسان بر مادرت زهرا سلامم

مرا قرباني چشم ترت كن

مرا مهمان شهر مادرت كن

همان شهري كه آتش شعله ور بود

گل ياس علي در پشت در بود

همان شهري كه هر شب ناله داري

غم زهراي هجده ساله داري

همان شهري كه حرمت را شكستند

همه پيمان ياري را گسستند

همان شهري كه خون شد قلب زهرا

شكستند از جفا پهلوي او را

همان شهري كه سيلي زد ستمگر

ز كينه بر رخ زهراي اطهر

همان شهري كه بعد از داغ زهرا

علي خندان نشد يك لحظه حتي

100- عمري است كه از حضور او جا مانديم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عمري است كه از حضور او جا مانديم

در غربت سرد خويش تنها مانديم

او منتظر است ما به خود برگرديم

مائيم كه در غيبت كبري مانديم

101- دل بستم بر تار مويت، اي قبله ام ماه رويت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع زمزمه حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دل بستم بر تار مويت، اي قبله ام ماه رويت

يابن الزهرا رازو نياز من، يابن الزهرا روح نماز من

من با تو هر شب سخني دارم

با يادت من انجمني دارم

از هجرت دلخونم = مجنون مجنونم

*****

اي روي تو روي زهرا ، از تو آيد بوي زهرا

يابن الحسن باغ و بهار من ، يابن الحسن دارو ندار من

كشيده كار من به رسوائي ، من بيمارم و تو مسيحايي

از هجرت دلخونم=مجنون مجنونم

*****

اي نور چشمان همه ، ماه كنعان فاطمه

ببين تو با ديده ي گريانم ، سرگردان كوه و بيابانم

اي همه هستم به كجا هستي

يا نجف يا در كربلا هستي

از هجرت دلخونم = مجنون مجنونم

*****

بيا اي آفتاب من ، بيا يك شب بخواب من

تو درماني بر همه دردم ، تا جان دارم دور تو مي گردم

تو باغ گلي من كم از خارم

من دل از عشقت بر نمي دارم

از هجرت دلخونم = مجنون مجنونم

*****

102- رها كنيد دگر صحبت مداوا را

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

رها كنيد دگر صحبت مداوا را

فراغ گر نكشد وصل مي كشد ما را

تمام عمر ، تو ما را نظاره كردي و ما

نديده ايم هنوز آن جمال زيبا را

قسم به عشق كه يك موي يار را ندهم

اگر دهند به دستم تمام دنيا را

نسيم صبح ز راهي كه آمدي بر گرد

ببر سلام ز من آن عزيز زهرا را

103- دارم دلي نثار تو يا صاحب الزمان

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دارم دلي نثار تو يا صاحب الزمان

هر لحظه بيقرار تو يا صاحب الزمان

بر لب رسيده جان و تحمل نمانده است

از درد انتظار تو يا صاحب الزمان

باشد تمام آرزويم يك نوازشت

از دست غمگسار تو يا صاحب الزمان

در سايه سار مهر تو عمري نشسته ام

در باغ شوق خار تو يا صاحب الزمان

هر دم به شوق آمدنت بوسه مي دهم

بر خاك رهگذار تو يا صاحب الزمان

گرم گناه بوده و شرمي نكرده ام

از چشم اشكبار تو يا صاحب الزمان

با اين همه گناه من امّيد بسته ام

بر عفو بي شمار تو يا صاحب الزمان

آيا شود نصيب كه شب را سحر كنم

قرآن به سر كنار تو يا صاحب الزمان

104- اي آنكه توئي كليد هر مشكل ما

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي آنكه توئي كليد هر مشكل ما

از جمله ي انبياء شدي حاصل ما

با حسرت و غم در انتظارت تا كي

مگذار بماند آرزو بر دل ما

105- گل با صفاست اما بي تو صفا ندارد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

گل با صفاست اما بي تو صفا ندارد

گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد

پيش تو ماه بايد رخ بر زمين گذارد

بي پرده گر بر آيد شرم و حيا ندارد

كعبه تويي نه كعبه زمزم تويي نه زمزم

سعي و صفا و مروه بي تو صفا ندارد

گفتم كه در كنارت جان را كنم نثارت

ديدم كه جان هم اينقدر قدر و بها ندارد

بار فراغ بردم خون از دو ديده خوردم

باز آي تا نمردم دنيا وفا ندارد

106- بخوان دعاي فرج را كه يار مي آيد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

بخوان دعاي فرج را كه يار مي آيد

نسيم رحمت پروردگار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه ماه منتظران

چو مهر از افق انتظار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه مي دهند نويد

به دلشدگان شهريار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه با سپيده ي صبح

اُميد مردم اُمّيدوار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه يادگار علي

گرفته بر كف خود ذوالفقار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه در خزان فراق

نسيم روح فزاي بهار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه آفتاب حرم

طلوع كرده و از كوهسار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه صبح دولت وصل

زند سپيده و گويد كه يار مي آيد

بخوان دعاي فرج را كه آرزوي حسين

ز كعبه با جگر داغدار مي آيد

بخوان دعاي فرج را بخوان بخوان «ميثم»

كه آن قرار دل بيقرار مي آيد

107- طي شد دوباره جمعه ي ديگر نيامدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

طي شد دوباره جمعه ي ديگر نيامدي

معناي ناب سوره ي كوثر نيامدي

گويند مي رسي تو به وقت اذان ظهر

در رور جمعه ، اي همه باور نيامدي

آقا ببين گناه شده نان سفره مان

مائيم و اين گناه سراسر نيامدي

چشم انتظار جمعه ي ديگر نشسته ايم

اين هفته هم گذشت و تو آخر نيامدي

108- نگار من به كجايي دلم گرفته بهانه

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

نگار من به كجايي دلم گرفته بهانه

بده بده به گدايت ز خانه ات تو نشانه

بيا بيا تو اميدم به خوبي تو نديدم

ز غير تو چو بريدم شدم گداي شبانه

به اذن فاطمه از رب بيا بيا گل زينب

بيا بيا تو به كعبه تويي تو صاحب خانه

به موي خاكي مادر به زلف خوني اكبر

به دست ساقي لشكر بده به من تو اعانه

به اشك ديده ي غمگين به آن محاسن خونين

ز پشت پرده ي غيبت دگر بيا به ميانه

109- آخرش يه روز آقام و مي بينم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آخرش يه روز آقام و مي بينم

يه روزي كنار مولا مي شينم

آخرش خاك زير پاهات مي شم

آخرش يه روز مياد فدات مي شم

آخرش دست منو تو مي گيري

منو تا سوي مدينه مي بري

منو تا كعبه دلها مي بري

منو تا تربت زهرا مي بري

مي گي اينجا قبر مادرم بوده

اونكه تنها يار و ياورم بوده

ميگي اينجا چادرش خاكي شده

چهره اش ز كينه حكاكي شده

اينجا كه ايستاده اي او دويده

نگا كن رد خونش رو چكيده

آخرش سختي به پايان ميرسه

نصيب نوكرا كربلا مي شه

110- دوست دارم كه يك شب جمعه

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب قافيه پريشان

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوست دارم كه يك شب جمعه

صبح گردد به رسم هم عهدي

ناگهان بشنوم ز سمت حجاز

نغمه ي دلخوش أنا المهدي

در خيابان و كوچه و بازار

خلق را بنگرم همه دلشاد

خنده بر لب بيكدگر گويند

آمد آقاي ما مباركباد

دوست دارم ببينم آنروزي

كه تو با ديده اي ز غم نمناك

در مدينه (همانجا) كنار قبر رسول

آن دو را مي كشي برون از خاك

هر دو را بسته بر درخت و سپس

ياد آن كوچه و رخ نيلي

آتش افروزي و سئوال كني

مادرم را چرا زدي سيلي؟

111- اي دلبر دور از نظر كمتر برايم ناز كن

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي دلبر دور از نظر كمتر برايم ناز كن

امشب قدم كن رنجه و راه وصالت باز كن

بردي دل و دين مرا از هجر خود كشتي مرا

آخر مسيحا دم بيا بر كشته ات اعجاز كن

شد تنگ مولا سينه ام از غصه ي هجران تو

مرحم گذار اي زخم دل ، زخم دلم را ساز كن

من روزه ي هجر توأم كي مي شود افطار من

بر سفره بنشانم دگر لطف و كرم آغاز كن

تو ليله ي قدر مني بدر مني احياي من

امشب كنار اين گدا بنشين و قرآن باز كن

قرآن به روي سر گذار آواي غربت سر بده از ديدگانت دُر ببار از لعل لب آواز كن

از ماجراي پشت در از كوچه و غصب فدك

از داغ زهرا مادرت برگو و شرح راز كن

112- بيا اي ما سوي چشم انتظارت

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا اي ما سوي چشم انتظارت

همه خلق خدا چشم انتظارت

شود تفسير تا آيات قرآن

تمام سوره ها چشم انتظارت

كني تا عدل حيدر را نمايان

علي مرتضي چشم انتظارت

ميان شعله هاي درب و ديوار

بود خير النساء چشم انتظارت

گلوي نازك ششماهه اصغر

بود اي با وفا چشم انتظارت

كنار علقمه يك مشك پاره

به سوز و التجا چشم انتظارت

سه ساله دختري كنج خرابه

به اميد شفا چشم انتظارت

به مقتل با لب زخمي و تشنه

شهيد سر جدا چشم انتظارت

به تل زينبيه عمه ي تو

بود در كربلا چشم انتظارت

113- قسم به ياس شكسته بيا بيا مهدي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه

تعداد استفاده 0

متن شعر

قسم به ياس شكسته بيا بيا مهدي

به جان بانوي خسته بيا بيا مهدي

به آن منادي نامت در آستانه ي در

كه ديده سوي تو بسته بيا بيا مهدي

به سرخي در و ديوار بيت وحي خدا

به دست بي كس بسته بيا بيا مهدي

به انحناي هلال كبود كوچه ي تنگ

به گوشوار شكسته بيا بيا مهدي

به آن مدافع زخمي كه در مسير اجل

به انتظار نشسته بيا بيا مهدي

به اولين گل ياسي كه چون شقايق شد

به شاخه هاي شكسته بيا بيا مهدي

114- امير بي قرينه كي مي آيي؟

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه

تعداد استفاده 0

متن شعر

امير بي قرينه كي مي آيي؟

سحر خيز مدينه كي مي آيي؟

عزيزم مادرت چشم انتظاره

شفاي زخم سينه كي مي آيي؟

115- خون مظلوم تو را مي خواند

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه

تعداد استفاده 0

متن شعر

خون مظلوم تو را مي خواند

اشك معصوم تو را مي خواند

آه مظلوم تو را مي خواند

سوز محروم تو را مي خواند

تو گشاينده ي مشكلهايي

تو گواه بر همه ي دلهايي

خون رخسار رسول دو سرا

فرق بشكافته ي شير خدا

ناله هاي شب تار زهرا

پرچم سرخ شه كرببلا

همه گويند بيا مهدي جان

بشنو ناله ي ما مهدي جان

خيز با نغمه ي مادر مادر

روي كن در حرم پيغمبر

از دل خاك تن آن دو نفر

به در آر و بگو از خون جگر

كه شما از چه به هم پيوستيد

پهلوي مادر من بشكستيد

116- يك عمر انتظار كشيدم نيامدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

يك عمر انتظار كشيدم نيامدي

دل از حيات خويش بريدم نيامدي

پشتم شكست و پاي ز ره ماند و قد خميد

كوه فراق بردم و ديدم نيامدي

مانند يك نهال كه در باد خم شود

از درد انتظار خميدم نيامدي

از صبر و بردباري و از طاقت و توان

چيزي نمانده غير اميدم نيامدي

در چنگ احتضار فتادم ز انتظار

زخم زبان ز هر كه شنيدم نيامدي

طاقت ز دست دادم و صبرم، تمام شد

دل را به جاي جامه دريدم نيامدي

گفتي بسوز، سوختم از آتش فراق

گفتي بنال، ناله كشيدم نيامدي

ديگر ميان خانه به دوشان عَلَم شدم

از بس كه در قفات دويدم نيامدي

دندان نهاده بر جگر و صبر كرده ام

پيوسته پشت دست گزيدم نيامدي

من «ميثمم» كه مانده ز درد فراق تو

روز سياه و موي سفيدم نيامدي

117- سال ها سوخته ام تا شررم گرداني

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 74

تعداد استفاده 0

متن شعر

سال ها سوخته ام تا شررم گرداني

جگرم خون شده تا خونجگرم گرداني

تو كه از حال دل سوخته ام با خبري

كرمي كن كه ز خود بي خبرم گرداني

توسن نفس مرا برده به صحراي عدم

چه شود در حرم خويش برم گرداني

عمر من بود شب تاري و بگذشت به خواب

بلكه بيدار به وقت سحرم گرداني

هر چه ام سنگ سر راه تو هستم، چه شود

كه به يك نيم نگاهت گهرم گرداني

جز در خانه ي تو هيچ دري را نزنم

گر چه چون باد صبا دربدرم گرداني

گر چه چون دانه ي اشك از نظرت افتادم

باورم نيست كه دور از نظرم گرداني

118- ماه شعبان رفت و آن محبوب بي همتا نيامد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ماه شعبان رفت و آن محبوب بي همتا نيامد

ماه ديگر آمد و آن ماه خوش سيما نيامد

سالها شد دل به شوق ديدن رويش روانه

خسته شد اين دل و لي آن دلبر دلها نيامد

جان من در انتظار آن مسيحا دم برون شد

از براي زنده كردن يك دم از عيسي نيامد

كور شد چشمان يعقوب دلم از هجر رويش

بر شفاي چشم دل يك پيرهن اما نيامد

تشنگان ديدنش چشم انتظار جام وصلش

ليكن آن ساقي مستان با مي و صهبا نيامد

جان به لب آمد ز دوري نگار ما و ليكن

يادگار آل طه يوسف زهرا نيامد

119- عمري به انتظار نشستم نيامدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عمري به انتظار نشستم نيامدي

چشم از همه بغير تو بستم نيامدي

اي مايه اميد بشر، حضرت كرم

از هركسي بجز تو گسستم نيامدي

اي خضر راه گمشدگان در مسير عشق

چشم انتظار هرچه نشستم نيامدي

اي سرو سرفراز گلستان زندگي

ديدي مگر حقيرم و پستم نيامدي

گفتي دل شكسته بود جاي من فقط

اين دل به خاطر تو شكستم نيامدي

عمري در آرزوي تو آخر شد و هنوز

در آرزوي روي تو هستم نيامدي

مست گناه، مرد حقيقت نمي شود

ديدي هميشه غافل و مستم نيامدي

زندان تن كليد ندارد بغير مرگ

چون از رگ حيات نرستم نيامدي

120- اصيلي نسلت از ياسه به قرآن

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اصيلي نسلت از ياسه به قرآن

دلت پر مهر و احساسه به قرآن

فداي نرگس مستت كه الحق

شبيه چشم عباسه به قرآن

121- اي آشناي غربت جمعه ظهور كن

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي آشناي غربت جمعه ظهور كن

يك مرتبه ز كوچه ي ما هم عبور كن

حك شد به روي بال قنوت نمازمان

اين خواهش قديمي، آقا ظهور كن

چشم انتظار قايق صياد مانده ام

محض خدا بيا و مرا صيد تور كن

من را كه دور مانده ام از خاك كربلا

مولا بيا و همسفر بال نور كن

يك شب بيا ميان حسينيه ي عزا

يادي ز روضه هاي كنار تنور كن

122- در زندگي روز مره مهربان باش

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 74

تعداد استفاده 0

متن شعر

در زندگي روز مره مهربان باش

مهر و محبت كن رفيق اين و آن باش

هنگام سختي دستگيري كن ز مردم

در فكر حل مشكلات ديگران باش

تنها مشو يار كسي در وقت شادي

غمخوار دلهاي مصيبت ديدگان باش

آه اي خداي مهرباني ها كجايي

برگرد و يار اين دل بي همزبان باش

آشوب قلبم بي تو آرامش ندارد

با گوشه ي چشمي مرا آرام جان باش

جز اشك چيزي در بساط خود نداريم

در پاي سفره ميهمان چشممان باش

هر شب كه اين جا مجلس مادر به راه است

يك بار هم تو روي منبر روضه خوان باش

123- تا دوستدار مصحف و در دين احمديم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلهاي محبت

تعداد استفاده 0

متن شعر

تا دوستدار مصحف و در دين احمديم

بر جمله ي خلايق دنيا سرآمديم

هر كس براي خويش پنهاي گزيده است

ما در پناه مهدي آل محمديم

124- ما پيروان مكتب خلاق سرمديم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلهاي محبت

تعداد استفاده 0

متن شعر

ما پيروان مكتب خلاق سرمديم

خرم دل از عنايت اولاد احمديم

دل را نداده ايم به هر خار و خس ولي

دلدادگان مهدي آل محمديم

125- بر جلوه ي روي ماه مهدي صلوات

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلهاي محبت

تعداد استفاده 0

متن شعر

بر جلوه ي روي ماه مهدي صلوات

بر جذبه ي هر نگاه مهدي صلوات

ما را نبود چو هديه اي در خور او

بفرست به پيشگاه مهدي صلوات

126- خوانم همه تا كه زنده هستم صلوات

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلهاي محبت

تعداد استفاده 0

متن شعر

خوانم همه تا كه زنده هستم صلوات

خيزد ز دل خدا پرستم صلوات

اي مهدي دين ز ديدن ماه فلك

با ياد رخ تو مي فرستم صلوات

127- كوچه هاي شهر ما ويران نمي ماند عزيز

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كوچه هاي شهر ما ويران نمي ماند عزيز

كار و بار عشق بي سامان نمي ماند عزيز

يك نفر فردا زمين را نور باران مي كند

مهدي ما تا ابد پنهان نمي ماند عزيز

128- صبحي گره از زمانه وا خواهد شد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

صبحي گره از زمانه وا خواهد شد

راز شب تيره بر ملا خواهد شد

در راه، عزيزي است كه با آمدنش

هر قطب نما قبله نما خواهد شد

129- آسمان غرق خيال است كجايي آقا؟

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آسمان غرق خيال است كجايي آقا؟

چندمين جمعه ي سال است كجايي آقا؟

يك نفس عاشق اگر بود زمين مي فهميد

عاشقي بي تو محال است كجايي آقا؟

130- ما منتظريم بهار جانان آيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ما منتظريم بهار جانان آيد

آن لاله ي خوشرنگ بهاران آيد

با مشعل نصر و پرچم فتح قريب

اميد تمام حق مداران آيد

131- از شنبه درون خود تلنبار شديم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

از شنبه درون خود تلنبار شديم

تا آخر پنج شنبه تكرار شديم

خيرسرمان منتظر ديداريم

جمعه شد و لنگ ظهر بيدار شديم

132- امان از هجر بي پايان مهدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

امان از هجر بي پايان مهدي

غروب جمعه و هجران مهدي

امان از آن زماني كه بيفتد

به روي نامه ام چشمان مهدي

دلش مي گريد و با چشم گريان

بگويد اين هم از ياران مهدي

133- اي منتظران گنج نهان مي آيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي منتظران گنج نهان مي آيد

آرامش جان عاشقان مي آيد

بر بام سحر طلايه داران ظهور

گفتند كه صاحب الزمان مي آيد

134- يكي يكي روز و شبام دارن ميان و مي گذرن

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

يكي يكي روز و شبام دارن ميان و مي گذرن

تموم آرزوهامو از توي سينه مي برن

مثل يه چشم بهم زدن فرصتامون تموم مي شه

ثانيه هاي بي قرار بي تو دارن حروم مي شه

خونه كه سوت و كور مي شه آينه ها رو خاك مي گيره

پشت حصار انتظار پرنده تنها مي ميره

ايوون چشمامو برات باز آب و جارو مي كنم

تو باغچه نرگس مي كارم عطر تو رو بو مي كنم

هي به دلم اُميد ميدم كه انتظار سر مي رسه

يه روزي چشم وا مي كني آقاتم از در مي رسه

خدا كنه وقتي مياد زنده باشم نگاش كنم

بهم اجازه بده تا هر چي دارم فداش كنم

خدا كنه وقتي مي خواد همراهاشو سوا كنه

وقتي كه ميره مدينه اسم منم صدا كنه

135- هم چاه سر راه تو بايد بكنيم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هم چاه سر راه تو بايد بكنيم

هز اينكه از انتظار تو دم بزنيم

اين نامه ي چندم است مي خواني تو؟

داريم ركورد كوفه را مي شكنيم

136- غروب پنج شنبه بيقرارم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

غروب پنج شنبه بيقرارم

شبيه جمعه ها چشم انتظارم

فقط يك جمعه مي آيي ولي من

تمام جمعه ها را دوست دارم

137- يكي از جمعه ها جان خواهد آمد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

يكي از جمعه ها جان خواهد آمد

به درد عشق درمان خواهد آمد

غبار از خانه هاي دل بگيريد

كه بر اين خانه صاحب خواهد آمد

138- مظلومي ما به دهر حك خواهد خورد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مظلومي ما به دهر حك خواهد خورد

از آتش عشق ، دل محك خواهد خورد

آن كس كه به روي فاطمه (س) سيلي زد

از مهدي فاطمه كتك خواهد خورد

139- غمت به سينه نهان است يا اباصالح

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

غمت به سينه نهان است يا اباصالح

بهار بي تو خزان است يا اباصالح

براي آمدنت روز و شب دعاي فرج

سرود منتظران است يا اباصالح

تو هم بيا و دعا كن براي آمدنت

كه عالمي نگران است يا اباصالح

خوشم به وعده ي ديدار كي باز آيي؟

مرا اميد به آن است يا اباصالح

به قلب عاشق من نام دلرباي تو

قتشنگترين ضربان است يا اباصالح

كنار گوشه ي قلبم هميشه صحبت توست

بيا كه بر تو عيان است يا اباصالح

140- قسم به ليله ي قدر و قسم به صبح بهار

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

قسم به ليله ي قدر و قسم به صبح بهار

نه شب ز هجر تو آرام ني به روز قرار

ز جمع منتظرانت مكن مرا بيرون

كه همچو شمع در اين جمع سوختم بسيار

تمام عمر به يابن الحسن گشودم لب

چه مي شود كه جوابم دهي يكبار

141- اي ثمر بخش مصطفي مهدي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي ثمر بخش مصطفي مهدي

نور چشمان مرتضي مهدي

اي كه از پشت در به شور و نوا

مادرت زد تو را صدا مهدي

اي به فرق شكسته ي حيدر

كه شد از تيغ كين جدا مهدي

حق آن پاره پاره هاي جگر

كه عيان شد ز مجتبي مهدي

به دو دست قلم شده ز بدن

سر راه حسين بيا مهدي

به شهيدان كربلا سوگند

به سر از بدن جدا مهدي

به اسيري كه در غل و زنجير

بنموده دعا بيا مهدي

تو بيا جان عمه ات زينب

بنما درد ما دوا مهدي

142- بيا طبيب دلم عقده از دلم وا كن

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا طبيب دلم عقده از دلم وا كن

بيا و درد من خسته را مداوا كن

بيا و با نگهت اي زلال پاكي ها

مرا كه گم شده ام در گناه، پيدا كن

بگير دست مرا اي هميشه جاري عشق

ببر چو قطره مرا متصل به دريا كن

توئي كه بردن نامت كليد هر قفل است

بيا و قفل لبم را به نام خود وا كن

143- سئوالي ساده دارم از حضورت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

سئوالي ساده دارم از حضورت

من آيا زنده ام روز ظهورت؟

اگر كه آمدي من رفته بودم

اسير سال و ماه و هفته بودم

دعايم كن دوباره جان بگيرم

بيايم در ركاب تو بميرم

144- بر چهره ي پر ز نور مهدي صلوات

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلهاي محبت

تعداد استفاده 0

متن شعر

بر چهره ي پر ز نور مهدي صلوات

بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تا امر فرج شود مهيا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

145- چقدر حرف نگفته در اين ميان مانده

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 74

تعداد استفاده 0

متن شعر

چقدر حرف نگفته در اين ميان مانده

چقدر شعر نخوانده سر زبان مانده

تلاش سود ندارد دَرِ قفس بسته است

هنوز چشم كبوتر به آسمان مانده

هزار مرتبه هم كه شده است مي پرسم

چقدر تا به ظهور شما زمان مانده

كتاب بي كسي ام را ورق بزن وَ بگو

كه چند صفحه به پايان داستان مانده

تمام حرف من امشب سئوالي است آقا

چرا مزار گل ياس بي نشان مانده

اگر چه از غم و غصه رها شده اما

ميان قبر قد او چرا كمان مانده

146- دوباره پنجشنبه شبه شبي كه از راه ميرسه

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوباره پنجشنبه شبه شبي كه از راه ميرسه

يه عمره ما منتظريم اين شب به آخر برسه

هزار ساله شباي ما هميشه پنجشنبه شبه

پس چي شد اون جمعه اي كه قراره از راه برسه

تمومه حرف عاشقا همين يه جمله ست هميشه

خدا كنه جمعه بشه آقامون از راه برسه

مگه نگفني اون مياد درد و غما تموم ميشه

چه دردي بدتر از اينه كه عمر به آخر ميرسه؟

بعضي وقتا كه رو دلم غبار غفلت ميشينه

ميخوام صدا كنم تو رو ولي صدام نميرسه

هميشه ترسم از اينه طاقت نيارم خداجون

يا پشت كن به راه تو يا مرگ من سر برسه

دلم ميخواد هميشه من تو راه تو پا بزارم

اگه قراره كج برم بهتره مرگم برسه

147- در سرزميني كه ولايت محوري نيست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 74

تعداد استفاده 0

متن شعر

در سرزميني كه ولايت محوري نيست

غير از تباهي سرنوشت ديگري نيست

جز انقلابي كه خميني راه انداخت

در جنگ با كفار عالم سنگري نيست

بازيچه ي دست ايادي نفاق است

هر كس كه در خط امام و رهبري نيست

در ظلمت شب هاي اين دنياي گمراه

بي نور مهدي پرتو روشنگري نيست

اي روح بخش زندگي ما كجايي

بي تو اميد زنده ماندن در سري نيست

چشم مرا قابل بدان و ميهمان باش

در سفره ام جز اشك چيز بهتري نيست

اذن ورد روضه را دست تو دادم

غير از نگاه تو بر اين خانه دري نيست

آقا بيا ما را ببر امشب عيادت

مادر مگر در بين خانه بستري نيست؟

148- آيا براي خاطر او كار كردي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 74

تعداد استفاده 0

متن شعر

آيا براي خاطر او كار كردي

از خواب غفلت، خويش را بيدار كردي

اين قدر منشين و مگو مهدي نيامد

آيا برايش راه را هموار كردي

تا عكس رويش بر روي قلبت مي افتد

آيينه ات را پاك از زنگار كردي

آقا دوباره جمعه اي بي تو گذشت و

تنهائيم را بر سرم آوار كردي

اين بار هم در آخر يك هفته اي تلخ

آن قصه ي ديرينه را تكرار كردي

راه نفس را بغض هجرانت گرفته

اين غصّه را مثل طناب دار كردي

بايد خودت مرهم شوي بر زخمهايم

آخر تو بودي كه مرا بيمار كردي

149- طالب خون خدا متي ترانا و نراك

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

طالب خون خدا متي ترانا و نراك

يابن مصباح الهدي متي ترانا و نراك

چه شود با تو كنم گريه سر قبر حسين

در مزار شهدا متي ترانا و نراك

صبح جمعه ناله ام أين معز الاولياست

مي زنم تو را صدا متي ترانا و نراك

نيمه هاي دل شب كنار ديوار بقيع

دهم آهسته ندا متي ترانا و نراك

مي زند تو را صدا از سر نيزه ها هنوز

سر از بدن جدا متي ترانا و نراك

چه شود ببينمت كنار بين الحرمين

سر و جان كنم فدا متي ترانا و نراك

زخم قلب پسر فاطمه را مرهم نيست

بي ظهورت اَبدا متي ترانا و نراك

چه شود از گل رويت بدهي يك صدقه

سر راهي به گدا متي ترانا و نراك

چهره بگشا و ز آيينه ي خونين دلم

زنگ محنت بزدا متي ترانا و نراك

«ميثم» از خون خدا با تو سخن گفت بيا

پسر خون خدا متي ترانا و نراك

150- دوست دارم ديده را فرش كف پايت كنم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 74

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوست دارم ديده را فرش كف پايت كنم

پاي تا سر چشم گردم تا تماشايت كنم

ما همه چشم انتظاريم و تو غايب از نظر

پرده را بردار از رخ تا كه معنايت كنم

من ندانم در كجايي، با كه اي اي نازنين

جان زهرا مرحمت كن تا كه پيدايت كنم

گر كنم پيدا تو را اي چاره ي بيچارگان

در برت بنشينم و راز دل افشايت كنم

من ندانم ضرب سيلي با رخ مادر چه كرد

من كيم تا با خبر از داغ زهرايت كنم

151- بهار را چكند آن دلي كه خرم نيست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب غزل

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بهار حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بهار را چكند آن دلي كه خرم نيست

مرا نديدن روي تو از خزان كم نيست

غم آشناي دل و خانه زاد سوته دل است

براي هر دلي اسباب غم فراهم نيست

بجان دوست شبي نيست بي گل رويت

كه چشمهاي من آئينه زار شبنم نيست

من از گناه محبت چگونه توبه كنم

كسيكه مهر ندارد ز نسل آدم نيست

به پشت گرمي عشقش به راستي سوگند

بغير دوست سرم پيش هيچ كس خم نيست

ز باغ زمزمه بوي بهشت مي آيد

كه اشك سوته دلان كم ز آب زمزم نيست

حرام باد مرا بي تو لحظه اي شادي

كه بي تو عيد برايم كم از محرم نيست

152- گفتم اين جمعه يار مي آيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

گفتم اين جمعه يار مي آيد

باغ دل را بهار مي آيد

گفتم اين جمعه جمعه ي فرج است

مصلح روزگار مي آيد

گفتم اين جمعه منتظر باشم

كه به سر انتظار مي آيد

گفتم اين جمعه آفتاب اُميد

از دل كوهسار مي آيد

گفتم اين جمعه ذوالفقار به دست

شير پروردگار مي آيد

گفتم اين جمعه يوسف زهرا

سوي شهر و ديار مي آيد

صبح روز ظهور نزديك است

چه نشستيد يار مي آيد

پرچم سرخ كربلا بر دوش

وارث ذوالفقار مي آيد

باغبان با هزار خون جگر

سوي اين لاله زار مي آيد

گلبن وحي مي شود خرم

نخل «ميثم» به بار مي آيد

153- دلم از انتظار آب مكن

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 74

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلم از انتظار آب مكن

با فراقت مرا كباب مكن

گر جوابم نمي دهي ديگر

از در خانه ات جواب مكن

گر چه لايق نيم تو اي مولا

جز غلامت مرا خطاب مكن

گنه بي حساب آوردم

تو كرامت كن و حساب مكن

گر چه من خود حجاب وصل توأم

تو دگر چهره در حجاب مكن

154- بيا اي گل ببين من خار بي مقدار و زردم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا اي گل ببين من خار بي مقدار و زردم

الا اي يوسف زهرا بيا دورت بگردم

اگر چه خوار و پستم ، ولي مست تو هستم

به دنيا و به عقبي ، به لطفت ديده بستم

سليمان من سليمان من به مورت كن نگاهي

عنايت كن عنايت كن به من هم گاهگاهي

*****

تو كه آرامش و نور دل زهرايي اي گل

چرا سر گشته ي در دشت و در صحرايي اي گل

دل من منتظر تا خنجر مولا بگيري

بيايي انتقام مادرت زهرا بگيري

عدو را زنده سازي ، نشيني روبرويش

به دست قدرت خود ، زني سيلي به رويش

كه اي نامرد كه اي نامرد تو كشتي مادرم را

*****

155- جمعه يعني شوق يعني انتظار

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

جمعه يعني شوق يعني انتظار

جمعه يعني طاق ابروي نگار

جمعه يعني يك غروب غصه دار

جمعه يعني مهدي چشم انتظار

جمعه يعني زانوي غم در بغل

بر سر سجاده هاي العجل

جمعه يعني اشكهاي انتظار

جمعه يعني شكوه از هجران يار

جمعه يعني آه الغوث الامان

در فراق مهدي صاحب زمان

*****

جمعه يعني روز موعود ظهور

جمعه يعني ديدن موسي به طور

جمعه يعني ديده طوفاني شدن

جمعه يعني باز عرفاني شدن

جمعه يعني يك سبد گل پيشواز

جمعه يعني تا مصلي و نماز

جمعه يعني عاشق دلبر شدن

جمعه يعني در رهش بي سر شدن

جمعه يعني شادماني و سرور

ديدن خورشيد هنگام ظهور

156- خاموشم و سر تا قدم، پر از هياهوي توام

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

خاموشم و سر تا قدم، پر از هياهوي توام

چشم از دو عالم بسته ام، محو گل روي توام

هر گه كه بردارم سري، باشد سرم خاك رهت

هر جا كه بگذارم قدم، آواره ي كوي توام

خندد به اشكم هر كسي، ديوانه ام خواند بسي

ديوانه ام ديوانه زنجيري كوي توام

من با توام تو با مني، مانند جانم در تني

از بس كه نزديكي به من، گويي كه پهلوي توام

هم بسته ي بند توام، هم مست لبخند توام

هم كشته ي خُلق توام، هم زنده ي خوي توام

با آنكه مي باشد كمش، جان مي دهم در مقدمش

از كعبه چون وقت سحر، باد آورد بوي توام

با سينه ي صحرايي ام، دل داده بر دام غمت

با ديده ي دريايي ام، لب تشنه جوي توام

ناگفته حرف دل بسي، پاسخ شنيدم از لبت

ناديده محو جلوه ي رخسار دلجوي توام

تو احمدي من عاشقم ،برخَلق و برخُوي خوشت

تو حيدري من بوسه زن، بردست وبازوي توام

من «ميثم» ناقابلم، تو چون علي شمع دلم

تا در دهان دارم زبان، دائم ثناگوي توام

157- اينقدر هفته به هفته جمعه ها رو مي شمارم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

اينقدر هفته به هفته جمعه ها رو مي شمارم

تا بياي ببينمت زير پاهات سر بذارم

يه گوشه مي شينم و به راه تو چشم مي دوزم

مثل شمع آب مي شم و به پاي عشقت مي سوزم

نكنه خونه ي آرزومو آب برده باشه

نكنه وقتي مياي نوكر تو مُرده باشه

نكنه به خاطر من داري تأخير مي كني

نكنه واسه گناهان منه دير مي كني

اگه من با تاريكي هام راه نور رو مي گيرم

تو خودت دعا بكن كه هر چي زودتر بميرم

158- اي بيقرار يار دعاي فرج بخوان

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي بيقرار يار دعاي فرج بخوان

با چشم اشكبار دعاي فرج بخوان

عجّل علي ظهورك و يابن الحسن بگو

پنهان و آشكار دعاي فرج بخوان

تا پاي جان مكش دمي از انتظار دست

حتي در احتضار دعاي فرج بخوان

خون جگر بنوش ز هجران روي يار

اشك از بصر ببار دعاي فرج بخوان

با دوست عهد بستي و خواندي دعاي عهد

تا جان كني نثار دعاي فرج بخوان

غافل مباش لحظه اي از آن عزيز جان

در ليل و در نهار دعاي فرج بخوان

بشكن جبين صبر و بزن ناله از جگر

پيوسته بي قرار دعاي فرج بخوان

يابن الحسن زيارت مادر كه مي روي

بر گرد آن مزار دعاي فرج بخوان

اي داغ سيد الشهدا بر دلت مدام

با قلب داغدار دعاي فرج بخوان

آمين نشسته چشم به راه دعاي تو

دست دعا بر آر دعاي فرج بخوان

159- هر لحظه در حال و هوايت پر گرفتيم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

هر لحظه در حال و هوايت پر گرفتيم

تنها خيالي از تو را در بر گرفتيم

هر شب ز داغ دوريت مُرديم و هر صبح

با شوق رويت زندگي از سر گرفتيم

بر جاده هاي انتظارت خيره مانديم

عكس فراقت را به چشم تر گرفتيم

آن قدر شيرين است پيش تو نشستن

امشب به يادت محفلي ديگر گرفتيم

سوگند بر شرمندگي هاي ابوالفضل

آقا بيا كه روضه ي اصغر گرفتيم

160- من نيستم آن سان كه گل روي تو بينم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

من نيستم آن سان كه گل روي تو بينم

يا جلوه اي از چهره ي نيكوي تو بينم

صد آينه در باغ به گل چشم بدوزم

تا شمّه اي از رنگ تو و بوي تو بينم

تنها نه دل دلشده ي من، دل عالم

آشفته ي پيچ و خم گيسوي تو بينم

اي واسطه ي رزق بيا روزي من كن

زانو بزنم سير گل روي تو بينم

تا زندگي من به بطالت نشود طي

بگذار كه جاء الحق بازوي تو بينم

161- پروانه وار سوزم و پروا نمي كنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

پروانه وار سوزم و پروا نمي كنم

جز دور شمع روي تو پر، وا نمي كنم

باشد تمام هستيم اين چند قطره اشك

با اين گهر نگاه به دريا نمي كنم

گمگشته ي سراسر عمرم بيا بيا

بنماي رخ كه مثل تو پيدا نمي كنم

صد آسمان ستاره اگر آيدم به چشم

جز ماه عارض تو تماشا نمي كنم

آني اگر كنم قد و بالات را نگاه

عمري نگه به عالم بالا نمي كنم

گر صد هزار دست تمنا بر آورم

غير تو را من از تو تمنا نمي كنم

جان رشته ي كلاف و دلم گشته مشتري

من ترك عشق يوسف زهرا نمي كنم

162- هر كجا سلطان بود دورش سپاه و لشكر است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هر كجا سلطان بود دورش سپاه و لشكر است

پس چرا سلطان خوبان بي سپاه و لشكر است

با خبر باشيد اي چشم انتظاران ظهور

بهترين سلطان عالم از همه تنها تر است

163- من از نگاه تو دورم ولي تو چشم خدايي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

من از نگاه تو دورم ولي تو چشم خدايي

چه مي شود كه دمي ديده اي به من بگشائي

تمام عمر كنار تو بودم اي دل غافل

نيافتم كه تو بودي نديدمت كه كجايي

چنان كه جدّ تو مي رفت در سراي فقيران

چه مي شود به سراي منِ فقير بيائي

دعا هم از نفسم خسته شد، نديدمت آخر

بيا بگو چه دعائي كنم كه رخ بنمائي

به دور كعبه كه گشتم به ياد روي تو گشتم

تو كعبه اي تو مقامي تو زمزمي تو صفائي

بقيه ا... خيرٌ لكم كه هست به قرآن

به شأن توست تو تنها بقيه الّه مايي

بيا كه خاك قدمهات را به ديده گذارم

بيا كه زخم ز آئينه ي دلم بزدائي

164- دارد زمان آمدنت دير مي شود

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دارد زمان آمدنت دير مي شود

دارد جوان سينه زنت پير مي شود

وقتي به نامه ي عملم خيره مي شوي

اشك از دو ديده ي تو سرازير مي شود

كي اين دل رميده ي منهم زهيروار

در دام چشم هاي تو تسخير مي شود

اين كشتي شكسته ي طوفان معصيت

با ذوق دست توست كه تعمير مي شود

بر قطره هاي اشك قنوت شب شما

عكس ضريح گمشده تكثير مي شود

تقصير گريه هاي غريبانه ي شماست

دنيا غروب جمعه چه دلگير مي شود

165- كجايي غصه پيرم كرده آقا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك نوحه سنگين جديد

قالب آهنگين

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كجايي غصه پيرم كرده آقا

بيا دنيا اسيرم كرده آقا

به قرآن لحظه اي آروم ندارم

صبوري تا بكي دل بيقرارم

با اين دستاي لرزون، با اين چشماي خيسم

برات هر جمعه آقا، عريضه مي نويسم

گل نرگس (2) كجايي

*****

تمام آرزوي من همينه

كه روزي چشمم آقامو ببينه

بخوانم ندبه را شايد كه آيد

گره از مشكل عالم گشايد

پيام ندبه آهي است، كه پر از شور و شين است

گهي گريه به مهدي، گهي بهر حسين است

گل نرگس (2) كجايي

*****

بخوانم ندبه را با شور و احساس

كه گيرد بزم ما بوي گل ياس

يقين دارم ببيني اشك ما را

اگر خوانده شود روضه ي عباس

دعا كن تا كنم حس، كنار خود حضورت

بيا با ما دعا كن، تو هم بهر ظهورت

گل نرگس (2) كجايي

*****

166- ز گريه چشم حرم زمزم است تا تو بيايي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

ز گريه چشم حرم زمزم است تا تو بيايي

قسم به سايه ات! اي آفتاب كعبه! كجايي؟

زند كبوتر دل پر به جانب عرفاتم

كه چشمي از جبل الرّحمه، سوي من بگشايي

اگر رخ تو نبينم چه حاصل از عرفاتم

اگر وقوف تو نبود، چه مشعري؟ چه منايي؟

اگر چه خانه به دوشي به كوه و دشت و بيابان

تو هر كجا كه كني روي، شمع محفل مايي

گمان كنم شدي از شهر مكّه، راهي صحرا

بسان سايه به دنبال سيّدالشّهدايي

بيا كه مثل علي بشكني بتان حرم را

حراميان حرم را ز كعبه دور نمايي

صفا و مروه به حجّاج خوش بود كه ببينند

تو سايه گستر مروه، تو آفتاب صفايي

كمال حجّ من اين است، سيّدي! كه ببينم

تو بين حِجر و حَجر در كنار بيت خدايي

گهي مقيم مقامي و گه مسافر گودال

كنار كعبه نشسته به ياد كرب و بلايي

دعاي "ميثم" دل خسته ذكر توست هماره

تو باب حاجت خلقي، تو قبله اي، تو دعايي

167- اي بر فراز چرخ ، رسيده خروشتان

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي بر فراز چرخ ، رسيده خروشتان

طوفان نوح كرده بپا جنب و جوشتان

پيوسته بوده بار ولايت به دوشتان

من مهديم كه ناله ام آيد به گوشتان

بيش از هزار سال گذشته ز غربتم

جانم به لب رسيده از اين طول غيبتم

*****

يك خلق با منند و ندانند كيستم

قومي شدند منكر و گويند كه نيستم

بيش از هزار سال غريبانه زيستم

چون مادرم به كوه و بيابان گريستم

من وارث غريب غريب مدينه ام

فرياد بي صداست نفس ها به سينه ام

*****

نسل جوان كه ديده ي مهدي است سويتان

اي كوثر ولايت ما در سبويتان

با ماست در عيان و نهان گفتگويتان

در هر نفس ظهور من است آرزويتان

دست دعا بلند به سوي خدا كنيد

ريزيد اشك و بر فرج من دعا كنيد

*****

دشمن حقير عزت و مجد و غرورتان

فرياد ماست زمزمه ي سوز و شورتان

فتح و ظفر تجلي فيض حضورتان

تابيده در سراسر اسلام نورتان

قرآن غريب و در طلب ياري شماست

مهدي در انتظار وفاداري شماست

*****

من كشتي نجاتم و در گل نشسته ام

من يوسف و ز دوري يعقوب خسته ام

من داغدار مادر پهلو شكسته ام

در طول غيبتم به شما چشم بسته ام

عمري به سينه حبس شده دادهاي من

داد شماست پاسخ فريادهاي من

*****

روزي كه چشم آل محمد به خون نشست

روزي كه دست جد مرا دست فتنه بست

روزي كه دست مادر مظلومه ام شكست

روزي كه رفت محسن ششماهه اش ز دست

در اوج گريه گرم دعا بود مادرم

با الّه قسم به ياد شما بود مادرم

*****

آماده تا كه روز ظهورم فرا رسد

فرياد من ز

كعبه به خلق خدا رسد

پيغامم از مدينه به اهل ولا رسد

در سامرا و در نجف و كربلا رسد

آنجا نويد وصل به خلق جهان دهم

بر شيعه قبر مادر خود را نشان دهم

*****

آماده ، اي تمام جوانان پاك جان

آماده ، اي همه سپه صاحب الزمان

آماده ، اي سرشك من از چشمتان روان

آماده ، اي به مكتب ما داده امتحان

ترك گناه و پيروي از ما عبادت است

اين بهترين مسير جهاد و شهادت است

*****

اي در وجود غيرت خون خدايتان

ذكر حسين در دهن از ابتدايتان

دائم به سيد الشهدا اقتدايتان

بر نيزه مي زند سر جدّم صدايتان

گويي هنوز از سر ني با دو صد خروش

هل من معين آل محمد رسد به گوش

*****

لبيك اي به سينه ي ياران خروش تو

لبيك اي تمام نداها به گوش تو

لبيك اي حيات بشر جرعه نوش تو

لبيك اي لواي حسيني به دوش تو

اي قطره قطره خون دل ما جواب تو

ايثار ماست منتظر انقلاب تو

*****

تو دادخواه خون خدايي بيا بيا

تو آخرين چراغ هدايي بيا بيا

تو زنگ غم ز سينه زدايي بيا بيا

تو نجل سيد الشهدايي بيا بيا

عالم دهد ندات كه الغوث و الامان

عجل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

168- عكس تو را به صفحه ي پندار مي كشم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عكس تو را به صفحه ي پندار مي كشم

عمري بود كه حسرت ديدار مي كشم

تا نقش بارگاه تو افتد به ديده ام

گردن به شوق از پَسِ ديوار مي كشم

يك بار اگر نگاه محبت به من كني

فرياد شوق از دل صد پار مي كشم

من در پي گناه و تو چون سايه بر سرم

عمري بود كه خجلت از اين كار مي كشم

169- يا اين دل شكسته ي ما را صبور كن

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب تك بيتي ها

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

يا اين دل شكسته ي ما را صبور كن

يا لا اقل بخاطر زينب ظهور كن

*****

هر شب كه انتظار تو را مي برم به روز

شرمنده ام كه بي تو نفس مي كشم هنوز

*****

مست عشقم مست شوقم مست دوست

مست آن دلبر كه عالم مست اوست

*****

آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست

هر كجا هست خدايا به سلامت دارش

*****

تو كه يك گوشه نگاهت غم عالم ببرد

حيف باشد كه تو باشي و مرا غم ببرد

*****

فرقي نمي كند كه زمستان و يا بهار

تقويم ، بي تو هيچ زماني قشنگ نيست

*****

اي كه دستت مي رسد بر زلف يار

در حضورش نام ما را هم بيار

*****

اي شمع روي انجمن كي رخ نمايان مي كني

كي عاشقان خويش را خورسند و خندان مي كني

*****

يوسف از جرم زليخا مدتي زندان برفت

مهدي از اعمال ما حبس ابد گرديده است

*****

گذشته سنّ حضورت ز سنّ نوح ولي

شمار مردم كشتي نكرده تغييري

*****

باشد نداي روز و شب جمع عاشقان

عجل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

ما جمعه را به عشق تو تعطيل كرده ايم

اي روز بازگشت تو آغاز عيد ها

*****

اين جمعه هم نيومدي قسمتشو كي مي دونه

تا جمعه اي كه تو بياي كي ميره و كي ميمونه

*****

روز جوان، روز پرستار، روز زن

ننوشته اند روز تو را سر رسيدها

*****

اين جمعه هم گذشت و غزل ناتمام ماند

حالا چقدر دلخورم از عصر جمعه ها

*****

گفتند صبح جمعه بيايد امام عصر

تا لنگ ظهر ما همه خوابيم جمعه ها

*****

با ناخنم به سنگ نوشتم بيا بيا

ز آن پيش تر كه پاك

شود يادگاريم

*****

بايد از خويش بپرسيم چرا حجت حق

خيمه را امن تر از خانه ي ما مي داند

*****

دلم قرار ندارد بيا و كاري كن

كه عاقبت سفري با تو كربلا باشم

*****

170- براي آمدنت انتظار كافي نيست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

براي آمدنت انتظار كافي نيست

دعا و اشك دل بيقرار كافي نيست

دعا بكن از نازنين كه بر گردي

دعاي اين همه شب زنده دار كافي نيست

171- اي شهريار ارض و سما در زمين بيا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي شهريار ارض و سما در زمين بيا

اي وارث پيمبر و قرآن و دين، بيا

تنها تويي اميد همه نااميدها

اي در ائمه از همه تنهاترين بيا

اي در ميان جامعه تنهاتر از همه

در ديده اشك غربت ما را ببين، بيا

خانه به دوش فاطمه در شهر و كوه و دشت

باشد هنوز جد تو خانه نشين بيا

تا چند تير عايشه در پيكر حسن؟

تا چند خون در آن گلوي نازنين؟- بيا

تا كي سر حسين به بالاي نيزه ها؟

تا چند جسم بي سر او بر زمين؟- بيا

تا چند تيغ خشم خداوند در غلاف؟

تا چند دست عدل تو در آستين؟- بيا

تا چند عمه هاي تو در شهرها اسير؟

نامحرمانشان ز يسار و يمين، بيا

عجل علي ظهورك يا صاحب الزمان

«ميثم» دعا كند، تو بگو آمّين، بيا

172- ديده را شسته ام از اشك چو گل هاي بهاري

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

ديده را شسته ام از اشك چو گل هاي بهاري

به اميدي ك_ه تو يك لحظه بر آن پا بگذاري

آتش فتنه ز يك سو عطش عدل ز يك سو

مگ_ر اي اب_ر كرامت تو بر اين دشت بباري

شيعه در م_وج ست_م دادرسي جز تو ندارد

تو هم اي يار همه ي_ار به جز شيعه نداري

خصم شمشير ز رو بسته كه بر شيعه بتازد

ت_و مگر پا به ركاب آوري و تيغ برآري

س_ر و ج_ان ب_اد فداي نفس روح فزايت

اگ_ر اي ب_اد صب_ا ي_ك خب_ر از يار بياري

اگر اي دوست تو را قاصدي از دوست بيايد

نيستي دوست اگر در ق_دمش جان نسپاري

سيدي اين همه عاشق كه تو داري، شود آيا

بي_ن آن__ان ز ك_رم اس_م م_را هم بنگاري؟

سال ها چشم به ره بوده ام و اشك فشاندم

ك_ه م_را ه_م يك_ي از منتظرانت بشماري

شهري_ار دو جهان_ي و ز جاهت نشود كم

كه به دست كرمت دست مرا هم بفشاري

«ميثما» در طلب ي_ار اگ_ر چشم ب_ه راهي

بايد از خون جگر در قدمش لاله بكاري

173- خيال سير جمالت، طواف حُسن خداست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

خيال سير جمالت، طواف حُسن خداست

نديده هم، مه رويت، چراغ ديدة ماست

قسم به صبح ظهور و به لحظة فرجت

كه طول غيبتت از شوق ما نخواهد كاست

تو غايبي و همه خلق در حضور تواَند

كنار يار صدا مي زنند يار كجاست

به ديده اي كه نبيند به غير روي تو را

چراغ عارضت از صد نقاب هم پيداست

بيا كه لشكر فتح آيدت به استقبال

بيا كه فاطمه را در قفات، دست دعاست

بيا كه كعبه به دور سرت طواف كند

بيا كه ديدة زمزم ز خون دل درياست

بيا كه تا تو نيايي، علي است، خانه نشين

بيا كه فاطمه در طول غيبتت تنهاست

به گريه اي كه ز هجر تو مي كنيم قسم

كه اشك ما همه از خون سيدالشهداست?

هزار سال فزون صبح جمعه، هر هفته

صداي ناله "اَينَ الحسين" ما به سماست

بيا بيا كه ببينيم باز هم علمت

به روي دست علمدار دشت كرببلاست

دعاي ندبه و عهد و فرج بسي خوانديم

هنوز نالة اَمّن يُجيبمان برپاست

بيا كه بي تو همه عيدها عزا گشتند

بيا كه بي تو زمان لحظه لحظه عاشوراست

به لحظه فرجت مي خورد قسم، "ميثم"

كه صبح روز ظهور تو، صبح عيد خداست

174- ياد روي تو چراغ شب ظلماني ماست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

ياد روي تو چراغ شب ظلماني ماست

نامت آرامش بحر دل طوفاني ماست

زخم تيغ تو به تن، داغ تو بر لاله دل

خوشتر از صد اثر سجده به پيشاني ماست

بي تو هر لحظه از اين عمر كه بر ما گذرد

يك جهان حسرت و يك عمر پريشاني ماست

گر نداريم سرايي كه بود لايق تو

دل بشكسته ما محفل مهماني ماست

نسروديم به پاي گل رويت غزلي

بي تو فرياد غزل، ناله غزلخواني ماست

تا نخندي، گل لبخند نرويد ز لبي

بي گل خنده تو گريه گل افشاني ماست

زهر هجر تو چشيديم و نمرديم عجب

آسمان غرق تحيّر ز گران جاني ماست

شب پاييز به ياد تو شود صبح بهار

صبح عيد اَر تو نباشي، شب ظلماني ماست

به ظهورت قسم! اين غيبت طولاني تو

ثمرش خون دل و گريه طولاني ماست

بي تو چشم همه چون ديده "ميثم" گريد

سيل خون حاصل اين گريه باراني ماست

175- دل خود سوخته ام تا شررم گرداني

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دل خود سوخته ام تا شررم گرداني

جگرم خون شده تا خونجگرم گرداني

تو كه از حال دل سوخته ام با خبري

كرمي كن كه ز خود بيخبرم گرداني

توسن نفس مرا برده به صحراي عدم

چه شود در حرم خويش برم گرداني

عمر من بود شب تاري و بگذشت بخواب

بلكه بيدار به وقت سحرم گرداني

هر چه ام سنگ ره راه تو هستم چه شود

كه به يك نيم نگاهت گهرم گرداني

جز در خانه ي تو هيچ دري را نزنم

گر چه چون باد صبا دربه درم گرداني

گر چه چون دانه ي اشك از نظرت افتادم

باورم نيست كه دور از نظرم گرداني

176- خانه را آراستن بر يار يعني انتظار

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

خانه را آراستن بر يار يعني انتظار

روي دل گرداندن از اغيار يعني انتظار

خواب را در چشم گريان، ره ندادن تا سحر

اشك و بي تابي و استغفار يعني انتظار

در غياب و در ظهور آن امام منتقم

با عدو آماده پيكار يعني انتظار

در هواي دوست پاره كردن بند هوا

دادن دل را به دست يار يعني انتظار

حب دنيا دور دل پيچيده چون مار هوس

در حقيقت كشتن اين مار يعني انتظار

صبح جمعه ناله اَين الحسن، اَين الحسين

دم به دم با ناله هاي زار يعني انتظار

پاك كردن خانه دل را ز هر آلايشي

از براي دعوت دلدار يعني انتظار

ناله يا مهديِ زهرا به بيت سوخته

در ميان آن در و ديوار يعني انتظار

شيعه دارد غيرت ازعباس و ايثار از حسين?

همچنان اين غيرت و ايثار يعني انتظار

"ميثم"! اين مصراع را بر لوح دل بايد نوشت

پيروي از ميثم تمار يعني انتظار

177- خاك سر كوي تو خوبتر از عالم است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

خاك سر كوي تو خوبتر از عالم است

گل به گل روي تو هر چه بخندد كم است

هر نفست يك شجر هر سخنت يك كليم

هر گل لبخند تو يك پسر مريم است

گر چه به رخ آدمي خوبتر از عالمي

خاك قدمهاي تو روح گِل آدم است

مصلح عالم بيا منجي آدم بيا

كه بي تو جان جهان كلبه اي از ماتم است

178- نان مهدي مي خورم كمتر گدايش حاتم است

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

نان مهدي مي خورم كمتر گدايش حاتم است

سفره ي احسان او قبل از ظهور آدم است

اين ندا از حامل عرش است بر اهل زمين

مهدي زهرا فقط فرمانرواي عالم است

179- اي كاش كه مشمول دعايش باشيم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي كاش كه مشمول دعايش باشيم

در ذكر قنوت و سجده يادش باشيم

آدينه به هر طلوع و صبح و سحرش

چون منتظران چشم به راهش باشيم

180- لحظه به لحظه منتظرم تا ببينمت

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

لحظه به لحظه منتظرم تا ببينمت

اي كاش قبل مردنم آقا ببينمت

بيداري نگاهت اگر كار ساز نيست

در خواب من بيا كه به رؤيا ببينمت

بار دگر سؤال و شب جمعه و جواب

اي دوست ممكن است كه فردا ببينمت؟

با صد اميد باز به اين محفل آمدم

امشب قرار هست كه اينجا ببينمت

دست بريده واسطه ي خير مي شود

آقا بيا به روضه ي سقّا ببينمت

روز ظهور مي شود آيا حبيب من

بالاي قبر حضرت زهرا ببينمت؟

181- بهار بي تو ندارد بهار يا مهدي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

بهار بي تو ندارد بهار يا مهدي

قرار بي تو نگيرد قرار يا مهدي

به انتظار قسم اي امام منتظران!

ز مرگ سخت تر است انتظار يا مهدي

مسيح آل محمد! بيا كه بي تو شده

تمام زندگي ام احتضار يا مهدي

بيا كه خاك رهت را به خون دل شستند

هزار عاشق شب زنده دار يا مهدي

بيا و پاك كن اي دست حق به جاي علي

سرشك فاطمه را از عذار يا مهدي

بيا كه منتظر فتح خيبري دگر است

به دست حيدري ات ذوالفقار يا مهدي

هزار سال فزون چشمت از براي حسين

بوَد به صبح و مسا اشكبار يا مهدي

قسم به عزت شيعه بيا بيا مگذار

كه شيعيان تو گردند خار، يا مهدي

هنوز پرچم سرخ حسين مي گويد:

كجاست حجت پروردگار؟ يا مهدي

تو دست شيعه در اين پرتگاه فتنه بگير

ت_و پ_ا ب_ه ديده «ميثم» گذار، يا مهدي

182- جز ذكر توأم نيست ثنايي و دعايي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

جز ذكر توأم نيست ثنايي و دعايي

بي حال و هواي تو چه حالي؟ چه هوايي؟

بي زخم تو محروم بود سينه ز مرهم

گر درد نبخشي، چه طبيبي؟ چه دوايي؟

بگذار كه چون گرد به خاكت بنشينم

تا بر سر پايم بگذاري، كف پايي

از مرتبه و قدر و جلالش نشود كم

گر پادشهي چشم گشايد، به گدايي

عمري گذرانديم و دريغا كه نديديم

روزي كه ز ما سر نزند، جرم و خطايي

از گوشِ كرِ خود، گله داريم وگرنه

هر لحظه به ما از تو رسيده است، صلايي

مرغان هوا، خلق زمين، ماهي دريا

هر يك به زباني ز تو گويند ثنايي

ايمن شده از روز مكافات و نگفتيم

هر لحظة اين عمر بود روز جزايي

افسوس كه در كوي تو بوديم و نبوديم

از پرتو حسنت، نگرفتيم ضيايي

از زلف تو تحصيل نكرديم عبيري

وز رنگ تو بر دل نگرفتيم جلايي

"ميثم"، نتوان چيد گل از باغ ولايت

تا دست نياري به سوي خار بلايي

183- عشق تو مرا ألَستَ مِنكُم بِبَعيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عشق تو مرا ألَستَ مِنكُم بِبَعيد

هجر تو مرا اِنَّ عَذابي لَشَديد

بر كنج لبت نوشته يُحيي وَ يُميت

مَن مَاتَ مِنَ العِشق فَقَد مَاتَ شَهيد

184- هر دم فرا رسد ندا ز فراسوي جمعه ها

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هر دم فرا رسد ندا ز فراسوي جمعه ها

گويا بشارتي دهد از صبح جمعه ها

مرغ دلم پريد ز شوق نداي او

چنگال زد به دل كه برد سوي جمعه ها

هر چند دل اسير گناه و جنايت است

وز شرم مي كشد خجالتي از فكر جمعه ها

كرده دراز دست گدايي به سوي تو

شايد دخيل شود كه رسد سوي جمعه ها

از شنبه فكر مي كُشدم فكر انتظار

تا عصر پنج شنبه و شب هاي جمعه ها

اي دل غمين مباش كه منجي ز ره رسد

سر مي رسد فراق، وصال است جمعه ها

گفتند صبح جمعه بيايد امام عصر

تا لنگ ظهر ما همه خوابيم جمعه ها

اين جمعه هم گذشت و غزل نا تمام ماند

حالا چقدر دلخورم از عصر جمعه ها

تنها دلم خوش است كنم گريه بر حسين

در سائلان هيئتمان شام جمعه ها

185- كيم كه با تو كنم گفتگو عزيز دلم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

كيم كه با تو كنم گفتگو عزيز دلم

عنايت تو به من داده رو عزيز دلم

سياه روتر و بي آبروتر از من نيست

مگر دهي تو به من آبرو عزيز دلم

بسوز و آب كن و آتشم بزن كه كنم

چو شمع، گريه ي بي هاي و هو عزيز دلم

اگر عزيز دل خود تو را صدا نزنم

چه خوانمت؟ چه بگويم؟ بگو، عزيز دلم!

توان گفتن يا بن الحسن نمانده دگر

كه گريه عقده شده در گلو، عزيز دلم

كنار قبر علي، يا كنار قبر حسين

بگو كجات كنم جستجو عزيز دلم؟

گرفتم آنكه بيايي بدين سيه رويي

چگونه با تو شوم رو به رو عزيز دلم؟

بيا كه فاطمه بعد از هزار سال هنوز

كند ظهور تو را آرزو، عزيز دلم

هنوز ياد لب تشنگان كرب و بلا

نگاه توست به دست عمو، عزيز دلم

به ياد حنجر خشكي كه نهر خون گرديد

رود ز ديده سرشكم چو جو، عزيز دلم

به جستجوي تو «ميثم»روا بود كه چو باد

تم_ام عم_ر رود ك_و ب_ه ك_و عزيز دلم

186- اي پاسخ گرامي أمن يجيب ها

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي پاسخ گرامي أمن يجيب ها

تعجيل كن به خاطر ما نا شكيب ها

چشم جهان به چشمه ي دستان سبز توست

جاري شو از وراي فراز و نشيب ها

برخيز و بزم شب زدگان را به هم بريز

اي آشنا به ندبه و اشك غريب ها

187- گفتم كه خدا مرا براتي بفرست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

گفتم كه خدا مرا براتي بفرست

طوفان زده ام راه نجاتي بفرست

فرمود: كه با زمزمه ي يا مهدي

نذر گل نرگس صلواتي بفرست

188- چه جمعه ها كه يك به يك غروب شد نيامدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چه جمعه ها كه يك به يك غروب شد نيامدي

چه بغض ها كه در گلو رسوب شد نيامدي

خليل آتشين سخن، تبر به دوش بت شكن

خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي

براي ما كه خسته ايم و دلشكسته ايم، نه!

ولي براي عده اي چه خوب شد نيامدي

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوباره صبح، ظهر، نه، غروب شد نيامدي

189- مهديم من كه مرا گرمي بازاري نيست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مهديم من كه مرا گرمي بازاري نيست

بهتر از يوسفم و هيچ خريداري نيست

همه گويند كه در حسرت ديدار من اند

ليك در گفته ي اين طايفه كرداري نيست

اي كه دائم به دعايي كه بيني رخ من

تا كه خالص نشوي با تو مرا كاري نيست

190- بي تو فقط زنداني غم خانه بودم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

بي تو فقط زنداني غم خانه بودم

در سوختن هم شمع و هم پروانه بودم

ديوانه ي زنجيري زلف تو گشتم

اي كاش از روز ازل ديوانه بودم

هستم بگير و در حقيقت نيستم كن

تا خلق پندارند من افسانه بودم

يك لحظه در بگشا به رويم شهريارا

من از گدايان در اين خانه بودم

پرونده ي اعمال يك عمرم همين است

سنگيني كوه غمت را شانه بودم

كي گفته دريا در سبو هرگز نگنجد

من خود هزاران بحر را پيمانه بودم

لايق نبودم تا كه گردم مرغ بامت

اي كاش بر مرغان بامت دانه بودم

وقتي شكستم سر به سنگ عشق، ديدم

ديوانه ام خواندند و من فرزانه بودم

تا با تو گردم آشنا از روز اول

با خلق نه، با خويش هم بيگانه بودم

روز نبودم «ميثمت» بودم نه امروز

بودم تو بودي من در اين دنيا نبودم

191- مني كه آلوده و خطا كارم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

مني كه آلوده و خطا كارم

دروغ گفته ام آقا كه دوستت دارم

گناه كرده ام و از تو دم زدم اي واي

كه از دو روئي خود دست بر نمي دارم

مرا ببخش برايت نداشتم سودي

ز من به تو نرسيده به غير آزارم

اگر چه مايه ي ننگت شدم ولي تنها

به اين خوشم كه هميشه تو بوده اي يارم

از اين به بعد نه تنها براي ديدن تو

به حال زار خودم اشك چشم مي بارم

192- چون مهر به نور خود پيدايي و پنهاني

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

چون مهر به نور خود پيدايي و پنهاني

با آن كه ز من دوري نزديك تر از جاني

اوصاف كمالت را آيات جمالت را

مي خوانم و مي بوسم انگار كه قرآني

از صوت تو مبهوتم در حسن تو حيرانم

تو حضرت داوودي يا يوسف كنعاني

من با تو و تو با من، انصاف كجا رفته؟

من كمترم از مور و تو فوق سليماني

من زخم و تويي مرهم، من درد و تويي درمان

من خشكي و تو دريا، من تشنه تو باراني

من شام غريبانم تو صبحدم عيدي

من خار مغيلانم تو سرو گلستاني

من بر سر راه تو چون گوي به چوگانم

تو در دل زار من، چون نوح به طوفاني

با گل كنمت تشبيه يا با نفس عيسي

هم خوب تر از ايني، هم پاك تر از آني

قرآن به تو مي نازد عترت به تو مي بالد

تو منتقم خون سالار شهيداني

سوز جگر "ميثم" آتش زده بر عالم

باشد كه دمي با او بنشيني و بنشاني

193- بيا پا بر سرم بگذار تا خاك درت گردم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا پا بر سرم بگذار تا خاك درت گردم

غبارم كن، به بادم ده، بگو دور سرت گردم

اگر چه كم تر از سنگم، بيا آيينه ام گردان

كه يك شب رو به رو با روي ازگل بهترت گردم

به جاي آنكه باشم كوه آتش، هيزم خشكم

سرا پا آتشم كن تا مگر خاكسترت گردم

نگاهم مرده،اي چشم خدا، اينك نگاهم كن

كه هر دم زنده از فيض نگاه ديگرت گردم

نه من آن قدر دارم تا شوم خاك سپاه تو

مگر خاكم كني تا پايمال لشكرت گردم

غبارم كن كه از جا خيزم و بر پات بنشينم

نسيمم كن كه دور قبر زهرا مادرت گردم

اگر ازصحنه گيتي كني محوم، چه غم دارم؟

نيايد لحظه اي بر من كه محو از خاطرت گردم

خوش آن روزي كه آيد از كنار كعبه، آوايت

سراپا محو فرياد عدالت گسترت گردم

خدا را آتشي تا "ميثمت" را آب گرداني

الهي اشك باشم، دور چشمان ترت گردم

194- جمعه ها روز انس با مهدي است

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

جمعه ها روز انس با مهدي است

بهترين ذكر جمعه يا مهدي است

حاجت از حجت خدا خواهيد

به خدا حجت خدا مهدي است

هر كه را در جهان امامي هست

اهل عالم! امام ما مهدي است

با دو بال غدير و عاشورا

اوج پرواز شيعه تا مهدي است

چارده وجه چارده معصوم

ز ابتدا تا به انتها مهدي است

حجرالاسود و حطيم و مقام

زمزم و مروه و صفا مهدي است

زخمي زخم سينه زهرا

وارث خون كربلا مهدي است

چارده قرن هم سخن شب و روز

با سر نوك نيزه ها مهدي است

ما دعا بر ظهور او كرديم

روح آمين اين دعا مهدي است

چشم دل باز كن ببين "ميثم"

شيعه هر جا كه هست با مهدي است

195- چو گيسوي تو من در پيچ و تابم يابن زهرا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع لاله هاي حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چو گيسوي تو من در پيچ و تابم يابن زهرا

چرا يك شب نمي آيي به خوابم يابن زهرا

تويي ماه منيرم ، به گيسويت اسيرم

از آن ترسم كه آخر ، ز هجرانت بميرم

به رويت قسم به مويت قسم گرفتار تو هستم

كه با نقد جان من بي نشان خريدار تو هستم

*****

دل من بر سر زلف تو دارد آشيانه

نمي دانم چرا از من نمي گيري نشانه

چرا از من جدايي ، بگو با من كجايي

گمانم يابن زهرا ، نجف يا كربلايي

حبيب مني طبيب مني بيا درمان دردم

كجا جويمت چو گل بويمت بيا دورت بگردم

*****

گل غم در دل ويرانه ي ما زد شكوفه

چه گويم با تو من از كربلا و شام و كوفه

بسوزد هست زينب ، تويي پابست زينب

بيا در كوفه وا كن ، طناب از دست زينب

بيا نازنين بيا مه جبين از او دفع خطر كن

بكن راه طي تو بر كعب ني بيا خود را سپر كن

*****

196- از همه سو مي دمد، نور تجلّاي تو

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

از همه سو مي دمد نور تجلّاي تو

غايبي و عالمي است، محو تماشاي تو

تا كه نهم از شرف، پا به سر آسمان

كاش كه مي شد سرم، خاك كف پاي تو

روي به هر سو كني، پاي به هر جا نهي

در سر ما شور توست، در دل ما جاي تو

سروقدان قائمند تا تو قيامت كني

اي نگه فاطمه بر قد و بالاي تو

خيز و بر آر از جگر بانگ «اَنَاالمنتقم»

تا همگان بشنوند از حرم، آواي تو

زنده شود از دمت، روح هزاران مسيح

دل ببرد از كليم، نطق دل آراي تو

از حرم فاطمه تا صف كرببلاست

چشم دو ششماهه بر قامت رعناي تو

موسي سيناي جان، چهره عيان كن عيان

تا كه شود عالمي طور تجلّاي تو

آرزوي فاطمه بانگ «اَنَاالمهدي ات»

عقده گشاي علي، دست تواناي تو

آينه بگشا دمي تا كه كند هر دمي

چارده آيينه نور، جلوه ز سيماي تو

«ميثم» اگر مي چكد، از نفسش شهد جان

ميوه ي نخلش بود، شاخه ي خرماي تو

197- عاقبت يك روز مغرب محو مشرق مي شود

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عاقبت يك روز مغرب محو مشرق مي شود

عاقبت غربي ترين دل نيز عاشق مي شود

شرط مي بندم زماني كه نه زود است و نه دير

مهرباني حاكم كل مناطق مي شود

198- آمد دوباره جمعه نيامد نگار من

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آمد دوباره جمعه نيامد نگار من

امروز هم شكست دل داغدار من

اي منتظَر به منتظِر خسته ات بگو

كي مي شود به صبح شب انتظار من

كي مي شود سوار به مركب صدا زني

با ابرو گره زده كو ذوالفقار من؟

من كيستم كه از تو وصال آرزو كنم

آنهم به اينهمه گنه كوله بار من

من هر چه دارم از كرم گوشه چشم توست

199- لال است آن زبان كه نگويد ثناي تو

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

لال است آن زبان كه نگويد ثناي تو

كور است ديده اي كه ببيند سواي تو

رحمت به روح "صائب" شيرين سخن كه گفت:

«عالم پر است از تو و خالي است جاي تو»

از آن سري، كه پاي گذاري به چشم ما

اي چشم جبرئيل امين! جاي پاي تو

هر شب، دلم مسافر سرداب سامره ست

همچون كبوتري كه پرد در هواي تو

شب هاي جمعه ناحيه خوانند انبيا

در صحن سيّدالشّهدا با صداي تو

اي كاش در كنار حرم، صبح جمعه اي

تو بر حسين گريه كني، ما براي تو

هر نيمه شب كه بهر ظهورت، دعا كني

آمين فاطمه است، جواب دعاي تو

دارند التماس دعا از تو دوستان

هر لحظه در زيارت كرببلاي تو

بگذار ما به جاي تو گوييم بر حسين

تبديل تا به خون نشود، اشك هاي تو

"ميثم" اگر به كعبه بود، لحظة ظهور

زيبد كند هزار سر و جان فداي تو

200- صبرم به كوتهي زد و غيبت مديد شد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

صبرم به كوتهي زد و غيبت مديد شد

از بس نيامدي دل من نا اُميد شد

نازم به نام معجزه خيزت كه بارها

بر قفل مشكلات دو عالم كليد شد

مولا بيا كه صبح همين جمعه مرد و زن

با يكدگر به خنده بگويند عيد شد

شكر خدا كه با همه ي روسياهيم

در آستان عشق تو مويم سپيد شد

بيت صبا كهنه بناي فساد نو

هر روز يك گناه به سبك جديد شد

از بسكه بين خلق تباهي رواج يافت

از بام شهر ابر كرم ناپديد شد

201- تو از سر تا قدم حُسن خدايي، دوستت دارم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو از سر تا قدم حُسن خدايي، دوستت دارم

تو تنها آرزوي مصطفايي، دوستت دارم

تو با سوز درون خود، چراغ قبر زهرايي

تو از قلب علي مشكل گشايي، دوستت دارم

تو پاسخ گوي فرياد علي در دامن چاهي

تو زهرا، توعلي، تومجتبايي، دوستت دارم

تو مشعر، تو منا، تو قبله، تو كعبه، تو لبّيكي

تو ركن مروه اي، سعي صفايي، دوستت دارم

تو فرياد رساي «يالثاراتَ الحُسين» استي

تو تنها طالب خون خدايي، دوستت دارم

تو آن تنهاي تنهايي كه تنها ياور مايي

تو با مايي تو كي از ما جدايي؟ دوستت دارم

تو حتّي در ميان آشنايان هم غريب استي

تو با بيگانگان هم آشنايي، دوستت دارم

تو شمشير خدا، دست پيمبر، هست قرآني

تو فرزند حسين و كربلايي، دوستت دارم

تو در كرب و بلايي يا نجف يا كاظمين استي؟

تو اي هر لحظه هرجا، هر كجايي دوستت دارم

تو هر بي دست و پايي را به عالم دستگيراستي

تو يار "ميثم" بي دست و پايي، دوستت دارم

202- اي از شرار ناله ام آگاه، سيّدي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي از شرار ناله ام آگاه، سيّدي!

بي تو نفس به سينه شده آه، سيّدي!

بازآ كه خسروان همه اقرار مي كنند

تنها تويي به مُلك خدا شاه، سيّدي!

تا فتح خيبر دگري چون علي كني

اينك تويي، تويي اسدالله، سيّدي!

با طول غيبت تو چه مي شد اگر نبود

عمرم در انتظار تو كوتاه، سيّدي!

شايد چو جدّ خويش علي نيمه هاي شب

سر برده اي فرو به دل چاه، سيّدي!

شايد كنار تربت زهرا نشسته اي

با اشك چشم و سوز سحرگاه، سيّدي!

تا چند آفتاب رخت پشت كوهسار؟

تا كي در ابر تيره نهان ماه؟ سيّدي!

تا كي سر حسين به بالاي نيزه ها

تا چند چشم فاطمه در راه، سيّدي!

تا چند عمّه هاي تو در كربلا اسير

با آن جلالت و شرف و جاه؟ سيّدي!

با آتش فراق تو "ميثم" گرفته خو

از سوز سينه اش تويي آگاه، سيّدي!

203- اي آفتاب زهرا عجل علي ظهورك

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي آفتاب زهرا عَجّل علي ظهورك

تنهاي شهر و صحرا، عجّل علي ظهورك

گم گشته ي وجودي، هم غيب و هم شهودي

در ديده و دل ما، عجّل علي ظهورك

بي تو غريب، قرآن، بي تو اسير، عترت

بي تو علي است، تنها، عجّل علي ظهورك

نه طاقتي نه صبري، تا چند پشت ابري؟

اي مهر عالم آرا عجّل علي ظهورك

دنيا در انتظار است، خون قلب روزگار است

پا در ركاب بنما، عجّل علي ظهورك

حيدر كند دعايت، زهرا زند صدايت

الغوث يابن زهرا ! عجّل علي ظهورك

زخمِ به خون نشسته، پيشانيِ شكسته

دارند با تو نجوا، عجّل علي ظهورك

خون دو ديده گويد، دست بريده گويد

بر انتقام بازآ، عجّل علي ظهورك

هم عمّه ها پريشان، هم جدّ توست عطشان

هم چشم ماست دريا، عجّل علي ظهورك

بر «ميثمت» نگاهي، از لطف گاه گاهي

اي چشم حق تعالي! عجّل علي ظهورك

204- با آتش فراقت، دود از سخن بر آيد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

با آتش فراقت، دود از سخن بر آيد

هم دل رود ز دستم، هم جان ز تن برآيد

اي شمع انجمن ها! در بين جمع تنها

بي آتش تو فرياد از انجمن برآيد

بوي تو گر برد باد، در مصر ز اشتياقش

جان هزار يوسف از پيرهن برآيد

در ملك حق پرستي، هر كس بتي پرستد

بازآ كه بت شكستن، از بت شكن برآيد

تا چند جاي باران، اشك از دو ديده ريزد؟

تا كي به جاي لاله، خون از چمن برآيد؟

ترسم ز اشتياقت، آهي كشم ز سينه

آنسان كه بعد مرگم، دود از كفن برآيد

گر با هزار شمشير، قلب مرا شكافند

از هر هزار زخمم، يابن الحسن برآيد

گويي بسوز، سوزم، گويي بساز، سازم

هم سوختن ز عاشق، هم ساختن برآيد

هر گه كه گويم از تو، هر جا كه خوانم از تو

ياقوتم از دو ديده دُرّ از دهن برآيد

تا "ميثم" شمايم، تا از شما سرايم

كار هزار شمشير، از نطق من برآيد

205- بي تو غروب جمعه چه دلگير مي شود

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

بي تو غروب جمعه چه دلگير مي شود

سيلاب غم ز كوه سرازير مي شود

ماه فلك ستاره فشاند ز چشم خويش

خورشيد پشت كوه، زمينگير مي شود

دل مرده گشته مدّعي معجز مسيح

روباه در نبودن تو، شير مي شود

بس پير در فراق تو مُرد و بسي جوان

در انتظار آمدنت، پير مي شود

تا ما نمرده ايم، تو پا در ركاب كن

تعجيل كن عزيز دلم! دير مي شود

بي تو تسلّي دل ما، اي عزيز جان!

فرياد و اشك و سينه و زنجير مي شود

تنها به خواب، روي تو ديديم، سيّدي!

اين خواب كي به وصل تو تعبير مي شود؟

بازآ كه با تو ناله تنهايي علي

از چاه كوفه سرزده، تكبير مي شود

بگشاي رخ كه در ورق مصحف رخت

آيات فتح فاطمه تفسير مي شود

وقتي تو ذوالفقار بگيري به دست خويش

فرياد ما به قلب عدو، تير مي شود

بر فرق دشمنان تو با نطق دوستان

اشعار "ميثم" است كه شمشير مي شود

206- روز ظهور مي رسد آيا؟ خدا كند

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

روز ظهور مي رسد آيا؟ خدا كند

بايد امام منتظران يك دعا كند

آيد ز كعبه بانگ أنا المهدي اش به گوش

از شرق و غرب، لشكر خود را صدا كند

خواند كنار بيت خدا روضه حسين

يك باره كعبه را حرم كربلا كند

جدش علي بتان حرم را به خاك ريخت

او كعبه را ز دام اجانب رها كند

با تيغ خود مطالبه خون خويش را

از دشمنان آل محمد خدا كند

باشد كه دست شيعه هزاران هزار بار

سر از تن يزيد و سپاهش جدا كند

قامت پس از اقامه ببندد پي نماز

قد قامتش، قيامت ديگر به پا كند

عيسي زآسمان چهارم كند نزول

تا در زمين به مهدي ما اقتدا كند

تا رو به سوي كرببلا آرد از حجاز

آهش نسيم را نفس نينوا كند

"ميثم"! بريز اشك و دعاي فرج بخوان

تا حق ز كار منتظران، عقده وا كند

207- درد شيعه عاقبت دوا مي شه مهدي مياد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب فولكوريك

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

درد شيعه عاقبت دوا مي شه مهدي مياد

به خدا حاجتمون روا ميشه مهدي مياد

درِ آتشكده ها، بت خونه ها، بسته مي شه

درِ كعبه به روي ما وا ميشه مهدي مياد

آقامون مياد مدينه، همه عالم مي بينن

قبر زهرا عاقبت پيدا ميشه مهدي مياد

سيّدا! همون كه بر مادرتون سيلي زده

پيش چشم همتون رسوا ميشه مهدي مياد

حالا كه پشت بقيع نميگذارن گريه كنيد

عقده هاتون تو مدينه وا ميشه مهدي مياد

عَلَم عباس و رو دوش آقاتون مي بينيد

همه جا صحنه ي كربلا ميشه مهدي مياد

همگي آب فرات از كف عباس مي گيريد

دوباره سردارتون سقا ميشه مهدي مياد

صحنه قيامت و روز ظهورش مي بينيد

صداهاتون همه يازهرا مي شه مهدي مياد

گل لبخند علي اصغر و اون روز مي بينيد

چشماتون به ياد اون دريا ميشه مهدي مياد

يه روزي مياد كه «ميثم» زير پاي لشكرش

رو قدم هاي آقاش، فدا ميشه مهدي مياد

208- دلم گرفته خدايا در انتظار فرج

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلم گرفته خدايا در انتظار فرج

دو ديده ام شده دريا در انتظار فرج

هنوز مي رسد از كوچه هاي شهر حجاز

صداي گريه زهرا در انتظار فرج

هنوز در همه عالم ميان دشمن و دوست

علي است بي كس و تنها در انتظار فرج

هنوز مي رسد از چاه هاي كوفه به گوش

صداي ناله مولا در انتظار فرج

هنوز ناله كشد از جگر امام حسن

گشوده دست دعا را در انتظار فرج

هنوز پرچم سرخ حسين منتظر است

گشوده چشم به صحرا در انتظار فرج

هنوز مي رسد آواي دلرباي حسين

ز نوك نيزه اعدا در انتظار فرج

هنوز تشنه لبان اشكشان بود جاري

كنار كشته سقا در انتظار فرج

هنوز خون شهيدان كربلا جاري است

ز چشم زينب كبرا در انتظار فرج

هنوز ناله "ميثم" رسد به گوش كه هست

چو چشم فاطمه ، دنيا در انتظار فرج

209- اي اميد ملت اسلام، يا مهدي بيا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي اميد ملت اسلام، يا مهدي بيا

خون شد از هجرت دل ايام، يا مهدي بيا

اي شب تاريك هجران را تو صبح آرزو

روز در اين آرزو شد شام، يا مهدي بيا

التيام زخم قرآن، در دم شمشير توست

از تو يابد درد دين آرام، يا مهدي بيا

تا كه بر دور سرت لبيك گو آرد طواف

كعبه بسته همچنان احرام، يا مهدي بيا

در دل شهر مدينه از مزاري گم شده

مادرت زهرا دهد پيغام، يا مهدي بيا

تا به كي از ظلم و جور دوستان و دشمنان؟

مجتبي را خون دل در كام، يا مهدي بيا

مي زند فواره خون از حنجر خشك حسين

مي كند از قتلگه اعلام، يا مهدي بيا

ابن ملجم ها كمين كردند بر قتل علي

ازعدالت نيست غير از نام، يا مهدي بيا

تا به كي بر فرق آل الله با دست يهود؟

سنگ بارد از لب هر بام، يا مهدي بيا

چشم "ميثم" گل فشاند در رهت با اشك شوق

باغبان گلبن اسلام، يا مهدي بيا

210- ما روي تو ديديم، نديديم كه ديديم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

ما روي تو ديديم، نديديم كه ديديم

بر گِرد تو گشتيم و به گَردت نرسيديم

گفتيم مدام از تو و انگار نگفتيم

گويي نشنيديم كه وصف تو شنيديم

تو بحر كرم، عالم هستي ز تو سيراب

افسوس كه ما بهر درم، جامه دريديم

چون گرد به خاكي كه نشستند، نشستيم

چون باد به هر سو كه دويدند، دويديم

از چار طرف بر سر ما، پاي نهادند

روزي كه ز دامان شما، دست كشيديم

يا دام هوس بود به هر جا كه نشستيم

يا تير هوا بود به هر سو كه پريديم

از كاه سبك، كفّة طاعات سبك تر

وز كوه گنه، سخت شكستيم و خميديم

از تيغ هوس، رگ رگ ما، گشت بريده

با اين همه از مهر شما، دل نبريديم

زان به خطا انس گرفتيم كه يك بار

شيريني دوري ز گنه را نچشيديم

"ميثم" همه از نور به ظلمت بگريزند

ماييم كه بر آل محمّد گرويديم

211- مانده ام با غم هجران نگارم چكنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مانده ام با غم هجران نگارم چكنم

عمر بگذشت و نديدم رخ يارم چكنم

چشم آلوده كجا ديدن دلدار كجا

چشم ديدار رخ دوست ندارم چكنم

212- يگانه حامي خون خدا بنفسي أنت

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع مرآت ولايت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

يگانه حامي خون خدا بنفسي أنت

سُلاله ي سَرِ از تن جدا بنفسي أنت

بيا كه مي گذرد قرن ها هنوز دهند

تو را هماره شهيدان ندا بنفسي أنت

بيا كه حضرت صديقه چارده قرن است

كند براي ظهورت دعا بنفسي أنت

بيا كه از جگر چاه، اشك مي جوشد

ز بس گريست علي بي صدا بنفسي أنت

بيا كه طشت بود مثل باغ لاله هنوز

ز پاره هاي دل مجتبي بنفسي أنت

بيا كه چشم به راه ظهور توست هنوز

سر بريده ي خون خدا بنفسي أنت

بيا كه ناله ي «عجّل علي ظهورِ» حسين

رسد به عرش ز طشت طلا بنفسي أنت

بيا دعاي فرج بشنو از لب زينب

به شهر كوفه و شام بلا بنفسي أنت

بيا كه ديده ي «ميثم» به عارضت نگرد

كنار تربت پاك رضا بنفسي أنت

213- گر چه يك عمر من از دلبر خود بي خبرم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

گر چه يك عمر من از دلبر خود بي خبرم

لحظه اي نيست كه يادش برود از نظرم

نظر مرحمت دوست اگر قطع شود

آني و كمتر از آن، طعمه ي صدها خطرم

عمر بگذشت و ليكن بخدا خوشنودم

كه از اين عمر بود مهر و ولايش ثمرم

اي خوش آن ديده كه بر چهره ي جانان وا شد

منكه از حسرت او مانده به ره چشم ترم

نه كه امروز بود ديده ي من بر راهش

از همان روز ازل منتظِر منتظَرم

نه مرا قدرت پرواز سر كويش بود

داده او، از كرم و لطف چنين بال و پرم

روز محشر كه بپرسند كه هستي گويم

من سگ قافله ي مهدي ثاني عشرم

«ملتجي» را همه وابسته به او مي دانند

شكر لله كه به وابستگي اش مشتهرم

214- باز گويم غم دل را كه تو دلدار مني

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

باز گويم غم دل را كه تو دلدار مني

در غم و شادي و اندوه و الم يار مني

جز گل روي توأم در دو جهان ياري نيست

چهره بگشاي ز رويم كه تو غمخوار مني

چشم بيمار تو اي مي زده بيمارم كرد

پاي بگذار به چشمم كه پرستار مني

محرمي نيست كه مرهم بنهد بر دل من

جز تو اي دوست كه خود محرم اسرار مني

زاري از غمزه ي غمزاي تو پيش كه كنم؟

با كه گويم كه تو سر چشمه ي آزار مني

برگشا موي خم اندر خم و دست افشان باش

بخدا يار مني يار مني يار مني

215- نفس ها ناله هاي زار شد، آيا نمي آيي؟

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

نفس ها ناله هاي زار شد، آيا نمي آيي؟

جگرها شعله هاي نار شد، آيا نمي آيي؟

پناه مؤمنين! از مؤمنين حالي نمي پرسي؟

امام شيعه! شيعه خوار شد، آيا نمي آيي؟

علي از چاه هاي كوفه هم گرديده تنها تر

هزاران غصّه با او يار شد، آيا نمي آيي؟

جهان گرديده پر از عمرو عاص و از معاويّه

علي بي مالك و عمّار شد، آيا نمي آيي؟

به جرم شيعه بودن، اي بسا بي پا و دست و سر

هزاران ميثم تمّار شد، آيا نمي آيي؟

جهانّ كفر از بابي و از صهيون و وهّابي

فقط با شيعه در پيكار شد، آيا نمي آيي؟

چه سرها كه يزيدي ها بريدند از حسيني ها

دوباره كربلا تكرار شد، آيا نمي آيي؟

به شيعه چارده قرن آنچه شد تا دامن محشر

ميان آن در و ديوار شد، آيا نمي آيي؟

فزون از برگ هاي نخل ها و ريگ صحراها

ستم با حيدر كرّار شد، آيا نمي آيي؟

تو مي داني چرا در روز روشن بين آن كوچه

جهان در چشم زهرا تار شد، آيا نمي آيي؟

پس از قتل شه آزاد مردان، عمّه ات زينب

اسير كوچه و بازار شد، آيا نمي آيي؟

به دشواري غم هاي علي از فتنة امّت

به شيعه زندگي دشوار شد، آيا نمي آيي؟

به قرآن چارده قرن است از آل ابوسفيان

به آل فاطمه آزار شد، آيا نمي آيي؟

شُريحاني دگر،

فتواي قتل شيعه را دادند

قلم ها، چوبه هاي دار شد، آيا نمي آيي؟

شرار آه "ميثم" از دل ابيات جانسوزش

به پا تا گنبد دوّار شد، آيا نمي آيي؟

216- خار يا خس هر چه ام از بوستانم، سيّدي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

خار يا خَس هر چه ام از بوستانم، سيّدي!

دشمني كردم ولي از دوستانم، سيّدي!

من نگاه معرفت را بسته بودم ورنه تو

لحظه لحظه چهره مي دادي نشانم، سيّدي!

من نمي¬دانم كجايي ليك دانم روز و شب

پر زند دور حريمت مرغ جانم، سيّدي!

در شبستان فراقت مشعلي افروختم

شعله اش خيزد ز مغز استخوانم، سيّدي!

جمعه ها و هفته ها و سال ها و ماه ها

نام زيبايت بود ورد زبانم، سيّدي!

تو به چشمم يك نگه كن تا مگر بينم تو را

بي نگاهت از نگاهت ناتوانم، سيّدي!

اي به دنبال سرت مرغ دلم خانه بدوش

كي؟ كجا آن را لب بامت نشانم؟ سيّدي!

كاروان اشك را كردم به دنبالت روان

با روانم مي رود اشك روانم، سيّدي!

يا كه در پاي ركابت خون خود جاري كنم

يا كه داد مادرت را مي ستانم، سيّدي!

گر چه پايم مانده از ره، در بيابان غمت

عاقبت خود را به كويت مي رسانم، سيّدي!

گرچه باشد "نخل ميثم" سبز، چون باغ بهار

بي بهار گلشن رويت خزانم، سيّدي!

217- اي قبله ي نماز گزاران آسمان

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 1

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي قبله ي نماز گزاران آسمان

اي خلق عالمت به سر سفره ميهمان

هجر تو كرده قامت اسلام را كمان

الغوث يابن فاطمه الغوث الامان

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

اي روح دين حقيقت ايمان بيا بيا

اي جان جان و مصلح دوران بيا بيا

تنها اميد عترت و قران بيا بيا

خورشيد تا بكي به پس ابرها نهان

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

اي غايب از نگاه و چراغ دل همه

داغ فراق تو شده داغ دل همه

گل كرده اين شراره به باغ دل همه

آه از جگر بر آمده آتش گرفته جان

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

اي پر ز اشك چشم تو صحرا بيا بيا

اي سينه سوز ناله ي زهرا بيا بيا

اي آرزوي زينب كبري بيا بيا

تا چند سرو قامت دخت علي كمان

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

مولا كنار چاه صدا مي زند تو را

زهرا به سوز و آه صدا مي زند تو را

زينب به قتلگاه صدا مي زند تو را

زخم عزيز فاطمه گويد به صد زبان

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

از قلب داغديده ندا مي رسد بيا

از ناله ي كشيده ندا مي رسد بيا

از حنجر بريده ندا مي رسد بيا

اي داغدار لعل لب و چوب خيزران

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

تا كي ز ديده اشك فشانيم سيدي

تا كي در انتظار بمانيم سيدي

تا كي دعاي ندبه بخوانيم سيدي

تا كي سر بريده ي جدّ تو بر سنان

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

ياران دعا كنيد كه دلدار مي رسد

خورشيد از درون شب تار مي

رسد

صبح ظهور وصل رخ يار مي رسد

«ميثم» بريز اشك و دعاي فرج بخوان

عجّل علي ظهورك يا صاحب الزمان

*****

218- زخم دل هجران زد گان را تو شفايي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

زخم دل هجران زد گان را تو شفايي

درد غم بي نسخة ما را تو دوايي

عالم همه جا پر شده از تيرگي محض

ما گمشد گانيم و تو مصباح هدايي

مگذار كه با ما همه عالم بستيزند

ما با همه گفتيم كه تو صاحب مايي

سوگند به تنهايي تنهاي مدينه!

تنها تو فقط منتقم خون خدايي

تو وارث بازوي علمدار حسيني

تو پاسخ فرياد تمام شهدايي

با خون دل و اشك روان هر شب جمعه

با مادر خود فاطمه، در كرببلايي

اي كاش كه يك لحظه به چشم همه عالم

زآن گوشة شش گوشه، به ما رخ بنمايي

ما پيش تو بوديم ولي حيف نبوديم

تو در دل مايي و ندانيم كجايي

گفتم كه دعايي كنم از بهر ظهورت

ديدم تو دعايي، تو دعايي، تو دعايي

"ميثم" همه گوش است كه از خويش بگويي

كعبه همه چشم است كه در كعبه درآيي

219- زندگي بي تو سراب است بيا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

زندگي بي تو سراب است بيا

نقشها ، نقش بر آب است بيا

مونس و همدم تنهايي من

جمعه ام بي تو خراب است بيا

220- كيستم من اي كه در هر روز و شب

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كيستم من اي كه در هر روز و شب

مي كني از حق ظهورم را طلب

كيستم من ديدي آيا روي من

يا مشامت حس نموه بوي من

كيستم من غرق احسان مني

ميهمان عمري سر خوان مني

كيستم من عاشق ديوانه ام

كو نشانيّ تو از ميخانه ام

كيستم من لاف عشقم مي زني

نام من بر لوح قلبت مي كني

كيستم من مي كني گه ياد من

گه بسوزاني دل ناشاد من

كيستم من ساعتي با من خوشي

ساعتي با نفس و اهريمن خوشي

كيستم من گاه با من دوستي

گاه بنمايي به اعدا دوستي

كيستم من گه تويي در كوي من

گاه خنجر مي كشي بر روي من

كيستم من قدر من نشناختي

آمدي اندر حريمم تاختي

كيستم مخفيه القدري منم

مصطفي و حيدر و زهرا منم

كيستم من اي به حقم ناشناس

با تو هستم اي هميشه ناسپاس

بارها در غصه ام انداختي

بارها ديدي مرا نشناختي

بارها ديدم تو را كردم سلام

تو جواب من ندادي يك كلام

بارها ديدم كه در هر انجمن

مست اغيار مني غافل ز من

بارها ديدم گنهكاري تو

گريه كردم بر تبهكاري تو

بارها شد بر تو كردم التماس

با عدوي من چرا داري تماس

بارها جايت خجل گرديده ام

شرمسار و منفعل گرديده ام

بارها با هر گناه و هر بدي

آمدي بر روي من سيلي زدي

بس كنم ديگر من اين گفت و شنود

عقده بود و در گلويم مانده بود

هر چه بود ايام آن دوران گذشت

هر چه كردي هر چه بودي آن گذشت

حاليا از نو عمل آغاز كن

باب عشق ديگري را باز كن

نيستي تنها تو در فكر فرج

روز و شب ما را بود ذكر

فرج

عشق يكسويه يقين باطل بود

اين دل ما هم بتو مايل بود

دوستي باشد اگر از سوي ماست

مهر ورزي از سوي ما ابتداست

ما بتو هجران و وصل آموختيم

ما عباي عشق بهرت دوختيم

ما به قلبت مهر را انداختيم

بر دلت شور و صفا انداختيم

ما تو را اول صدايت كرده ايم

ما براي خود جدايت كرده ايم

ما براي خويش در بستت زديم

داغ وصل خويش بر دستت زديم

ما تو را خندان و گريان مي كنيم

ما تو را مشمول احسان مي كنيم

ما تو را اين سو و آن سو مي بريم

ما تو را با هر بدي هم مي خريم

ما به تو آخر سعادت مي دهيم

بر تو از جام شهادت مي دهيم

ما كه هر كاري برايت مي كنيم

در قيامت كي رهايت مي كنيم

من طنين ناله ي زهرائيم

زائر آن لاله ي صحرائيم

پاسدار عصمت و پاكي منم

داغدار چادر خاكي منم

در كف من گوشوار فاطمه است

مادرم آنجا پسر را خوانده است

قلب من چون آن سند شد ريز ريز

چونكه با خاك آشنا شد آن عزيز

دستهاي خسته ي زينب منم

قامت بشكسته ي زينب منم

221- بيا بي تو جهان تنهاست، مي دانم كه مي آيي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا بي تو جهان تنهاست، مي دانم كه مي آيي

وجودت مُصلح دنياست، مي دانم كه مي آيي

بيا اي حجّت حق! با قيام خود، قيامت كن

ظهورت محشر كبراست، مي دانم كه مي آيي

هنوز اي منتقم! از آستان وحي بر گوشت

صداي نالة زهراست، مي دانم كه مي آيي

بسا منكر شده معروف و معروف آمده منكر

ز آثار جهان پيداست، مي دانم كه مي آيي

به چشم اشكبارت، صحنه كرببلا دائم

به قلبت، زخم عاشوراست، مي دانم كه مي آيي

بهايي و نصارا، بابي و صهيون و وهّابي

سراسر جنگشان با ماست، مي دانم كه مي آيي

علم بر دوش عبّاس است تا گردد علمدارت

دلش خون، ديده اش درياست، مي دانم كه مي آيي

به قرآن و علي سوگند! مي بينم به چشم خود

كه قرآن و علي تنهاست، مي دانم كه مي آيي

خميده قامت اسلام و دانم بي قيام تو

نگردد قامت آن راست، مي دانم كه مي آيي

ز اشك لاله گون، همچون بهاران ديدة "ميثم"

مسيرت را به گل آراست، مي دانم كه مي آيي

222- فروغ بخش شب انتظار آمدني است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ***

قالب غزل

شاعر انساني حاج علي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

فروغ بخش شب انتظار آمدني است

ملال رفتني و غمگسار آمدني است

صداي شيهه ي اسب ظهور مي آيد

خبر دهيد به عالم سوار آمدني است

به راه كوچه ي ديدار آب بايد ريخت

دعاي ندبه بخوانيد يار آمدني است

223- زائريني كه در كربلا براي فرج دعانمي كنند

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

از علماي وارسته ي نجف در يكي از شبهاي جمعه به كربلا مشرف مي شود و در حرم امام حسين(ع) به محضر امام زمان(عج) مي رسد. حضرت به او مي فرمايند: فلاني ببين اينجا كه دعا مستجاب است مردم به فكر من نيستند و براي فرج من دعا نمي كنند.حضرت تصرف ولايي فرمودند و آن عالم رباني خواسته هاي مردم را مي شنيد كه هر كدام براي حوائج خود دعا مي كنند. امام فرمودند: شنيدي! حتي يك نفر از اين زائرين نگفت خدايا فرج مهدي(عج) را برسان.

224- گلايه امام زمان از بي تفاوتي نسبت به دعا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

حاج محمد علي فشندي تهراني: من و همسرم در يكي از تشرفاتمان به مسجد مقدس جمكران قم، بعد از انجام اعمال مخصوصه ي مسجد از مسجد بيرون مي آمديم كه عربي را ديدم. اين آقاي نوراني وارد مسجد شد با خودم گفتم اين سيد از راه رسيده و در اين هواي گرم شايد تشنه اش شده باشد. ليوان آبي را كه در دستم بود به وي تعارف كردم و گفتم: آقا شما دعا كنيد، فرج امام زمان(عج) را از خدا بخواهيد تا امر فرجش نزديك گردد. حضرت فرمود: شيعيان ما به اندازه ي آب خوردني ما را نمي خواهند اگر بخواهند دعا مي كنند و فرج ما مي رسد. اين را فرمود و من نگاهي به مسجد جمكران كردم و تا صورت را بر گرداندم و نگاه كردم آقا را نديدم. فهميدم اين آقا امام زمان(عج) بوده است كه از بي تفاوتي شيعيانشان نسبت به مسئله ي مهم دعا براي فرج گلايه دارند.

225- كسي آرام مي آيد نگاهش خيس عرفان است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب دو بيتي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كسي آرام مي آيد نگاهش خيس عرفان است

قدمهايش پر از معنا دلش از جنس باران است

كسي فانوس بر دستش بسان نور مي آيد

اميد قلب ما روزي ز راه دور مي آيد

226- اين همه لاف زن و مدعي اهل ظهور

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اين همه لاف زن و مدعي اهل ظهور

پس چرا باز نيامد كه نثارش باشيم؟

سالها منتظر سيصد و اندي مرد است

آنقدر مرد نبوديم كه يارش باشيم؟

اگر آمد خبر رفتن ما را بدهيد

به گمانم كه بنا نيست كنارش باشيم

امامت

1- قلب بني فاطمه خشنود است

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 1

تعداد استفاده 0

متن شعر

قلب بني فاطمه خشنود است

امامت مهدي موعود است

عيد عطا و كرم و جود است

عيد امامت، عيد كرامت

مباركت باشد يا بقيه ا...

*****

عنايت خالق سرمد بين

عيد بزرگ آل احمد بين

خنده به لبهاي محمد بين

شادي احمد، جشن محمد

مباركت باشد يا بقيه ا...

*****

عيد مبارك سرور تو است

طليعه ي صبح ظهور تو است

كل جهان محيط نور تو است

منجي آدم، مصلح عالم

مباركت باشد يا بقيه ا...

*****

صداي مظلومان به گوش تو است

پرچم كربلا به دوش تو است

اي ولي عصر، اين شرف و نصر

مباركت باشد يا بقيه ا...

*****

جهان به ظلّ اتحاد تو است

منتظر حكم جهاد تو است

در انتظار عدل و داد تو است

لواي قرآن، فتح نمايان

مباركت باشد يا بقيه ا...

*****

اي نفست آب حيات ما

از تو بود صبر و ثبات ما

امامتت رمز نجات ما

خلعت شاهي، حكم الهي

مباركت باشد يا بقيه ا...

*****

اي همه مبهوت جلال تو

نديده مشتاق جمال تو

منتظر روز وصال تو

تاج ولايت، حكم هدايت

مباركت باشد يا بقيه ا...

*****

2- قيامتي است گمانم قيامت مهدي است

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

قيامتي است گمانم قيامت مهدي است

جه_ان محيط وسيع كرامت مهدي است

زمان زمان شروع زعامت مهدي است

غدي_ر دوم شيع_ه، ام_امت مهدي است

همه كني_د قي_ام و هم_ه دهيد سلام

ام_ام ك_ل زمان ها دوباره گشت امام

*****

بش_ارت آم_ده به_ر بش_ر مبارك باد

شب فراق سحر شد، سحر مبارك باد

بهشت وصل خ_دا را ثمر مبارك باد

ب_راي منتظ_ران اين خبر مبارك باد

خطاب ن_ور همه آيه هاي نصر شده

ول_يِّ عص_ر، دوباره وليِّ عصر شده

*****

خطاب حضرت معبود را بخوان با من

پيام قاص_د و مقصود را بخوان ب_ا من

بي__ا تران_ه ي داوود را بخ_وان ت_ا م_ن

سرود مه_دي موعود را بخوان با من

دوب_اره آي_ه جاء الحق آشكار شده

به يمن وصل، همه فصل ها بهار شده

*****

ز تيرگ_ي چ_ه زيان كوه نور نزديك است

رهي كه بود به چشم تو دور، نزديك است

ف_راق رفت_ه و فيض حضور نزديك است

الا تمام__ي ي__اران! ظه_ور نزديك است

ف_رار اب_ر و رخ آفت__اب را نگ__ريد

سراب ه_ا هم_ه رفتن_د، آب را نگريد

*****

بشارت اي همه ياران كه يار مي آيد

نوي__د رحم_ت پ__روردگار مي آيد

محم_د از ط__رف كوهس_ار مي آيد

علي گرفته ب_ه كف ذوالفقار مي آيد

دع_اي عهد و فرج را هم_ه مرور كنيد

سلام تازه بر آن تك سوار نور مي آيد

*****

ز مك_ه سر زده صبح قيام ابراهيم

رسد ب_ه عال_م هستي پيام ابراهيم

ام_ام عصر كه بر او س_لام ابراهيم

قي_ام ك__رده، كن_ار مق_ام ابراهيم

ح_رم رسانه ي آوازه ي «ان_ا المهدي» است

جهان پر از

سخنِ تازه ي«انا المهدي» است

*****

جهانيان! هم_ه جا در كنار يار كنيد

دل خ_زان زده خويش را بهار كنيد

يهودي_ان همه جا در شرارِ نار كنيد

الا تمام__ي وهابي__ان ف__رار كنيد

رها كني_د حرم را، حرم، ديار علي است

به دست مهدي موعود، ذوالفقار علي است

*****

3- شادي قيامت مي كند زهرا كرامت مي كند

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 1

تعداد استفاده 0

متن شعر

شادي قيامت مي كند زهرا كرامت مي كند

پيغمبر عيدي مي دهد مهدي امامت مي كند

عشق امام منتقم در دل اقامت مي كند

يا سيدي يابن الحسن امامتت مبارك

پيراهن ختم رسل بر قامتت مبارك

*****

موسي گل افشاني كند عيسي ثناخواني كند

زيبد خليل بت شكن هر لحظه قرباني كند

مولا اميرالمؤمنين در كعبه مهماني كند

يا سيدي! يابن الحسن امامتت مبارك

پيراهن ختم رسل بر قامتت مبارك

*****

اي انبيا پشت سرت روح محمد در برت

بر ذوالفقارت دستي و قرآن به دست ديگرت

لبخند احمد بر لب و شور حسيني در سرت

يا سيدي! يابن الحسن امامتت مبارك

پيراهن ختم رسل بر قامتت مبارك

*****

اي بذل دستت متصل، دلها به نورت مشتعل

گل بوسه ي قرآن به لب، گل از گل رويت خجل

خاك قدومت چشم و سر، وقف نگاهت جان و دل

يا سيدي! يابن الحسن امامتت مبارك

پيراهن ختم رسل بر قامتت مبارك

*****

اي آخرين اميد ما، در قلب شب خورشيد ما

تا تو امامت مي كني، هر لحظه باشد عيد ما

نام تو رمز وحدت و مهرت بود توحيد ما

يا سيدي! يابن الحسن امامتت مبارك

پيراهن ختم رسل بر قامتت مبارك

*****

موساي طور دل تويي، خورشيد هر محفل تويي

در موج غم ساحل تويي، حلّال هر مشكل تويي

يا سيدي! يابن الحسن امامتت مبارك

پيراهن ختم رسل بر قامتت مبارك

*****

4- سامره امشب تماشايي شده

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب مثنوي

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

سامره امشب تماشايي شده

جنت گل ه_اي زهرايي شده

لحظه لحظه، دسته دسته از فلك

همچو باران از سم_ا بارد ملك

مي زنند از شوق دائم بال و پر

در حض_ور حجت ثان_ي عشر

ملك هستي در يم شادي گم است

بعثت است اين، يا غدير دوم است

يوسف زهرا ب_ه دست داورش

مي نهد تاج ام_امت ب_ر سرش

عيد «جاء الح_ق» مبارك بر همه

خاص_ه ب_ر س_ادات آل فاطمه

عيد آدم عي_د خاتم آمده

عيد مظلوم_ان عالم آمده

عيد قسط و عيد عدل و دادهاست

لحظه ه_ايش را مب_ارك بادهاست

عي_د قرآن، عيد عترت، عيد دين

عي__د زه_را و امي__رالمؤمنين

عي__د ي__اران فداكار علي است

عيد محسن، اولين يار علي است

عي__د فت_حِ «ميث_م تمار»هاست

عيد عمرو مالك و عمارهاست

عيد مشتاقان سرمست حسين

عيد ذبح كوچك دست حسين

عيد باغ ياسمن هاي كبود

عيد شاديِ بدن هاي كبود

عيد سردار رشي_د علقمه

عيد سق_اي شهي_د علقمه

عيد ث_ارالله و هفت_اد و دو تن

عيد سربازان بي غسل و كفن

عيد هج__ده آفت_اب ن_وك ني

كرده نوك ني چهل معراج طي

عيد طاه_ا عيد فرقان عيد نور

عيد قرص م_اه در خاك تنور

عيد عزت عي_د مجد و افتخار

عيد مردان ب___زرگ انتظ_ار

آي مهدي دوست_ان! عيد شم_است

اين شعاع حسن خورشيد شماست

آنك_ه باش_د ع_دل و داد حيدرش

ح_ق نه_د ت_اج ام_امت بر سرش

وعده فيض حضور آيد به گوش

م_ژده روز ظه_ور آي_د به گوش

تا

كن_د محك_م اس_اس كعبه را

كعب_ه پوشي_ده لب_اس كعب__ه را

مي كشد چون شير حق از دل خروش

مي رس__د از كعب__ه آوايش ب_ه گوش

مي برد از دل شكيب كعبه را

مي كشد اول خطيب كعبه را

روي او آيينه روي خ__داست

پشت او محكم به نيروي خداست

پيش رو خوبان عالم، لشكرش

پشت سر دست دعاي مادرش

ب_ر س_رش عم_امه پيغمبر است

ذوالفقارش ذوالفقار حيدر است

پرچمش پيراه_ن خ_ون خداست

نقش آن رخسار گلگون خداست

رشته هايش از رگ دل پاك تر

از گل پرپر شده ص_دچاك تر

حنج_ر او نين_واي زينبين

نعره ي او «يا لثارات الحسين»

اشك چشمش خون هفتاد و دو تن

چهره: تصوي_ر حسين است و حسن

خيم_ه اش آغ_وش حي دادگر

مقدمش چشمِ قضا، دوش قدر

عدل از ن_ور جم_الش منجلي

پ__ايتختش كوف_ه م_انند علي

آسم_ان پروان_ه اي دور سرش

خلق پندارند خود را در برش

آسمان چ_ون حلقه در انگشت او

ملك امكان قبضه اي در مشت او

ف_رش راه لشك_رش ب__ال ملك

ج__اي سم م_ركبش دوش فلك

مك_ه را بستان_د از ن_ا اهل ه__ا

بشكند پيشان_ي از بوجهل ه__ا

شيعه گردد حكمران در آب و گل

ك__وري اين بازه_اي ك__ور دل

عي__د موسا و عصا و اژدهاست

عيد مرگ فرقه ي باب و بهاست

اي ام_ام عص_ر عاشورائي_ان

اي امي__د آخ_ر زهرائي__ان

اي به عهد مهدويت مه_د م_ا

اي نفس هايت دعاي عهد ما

عمر ما بي تو ب_ه س_ر آم_د بسي

اي پن_اه شيع_ه ت_ا كي بيكسي

ت_و ب_ه ما بينايي و ما از تو كور

تو به ما نزديكي و ما از تو دور

اي ز چش_م م_ا به ما

نزديك تر

ت_ا دل دشم_ن ش_ود تاريك تر

چند «ميثم» با تو نزديك از تو دور؟

سي_دي م_ولايي عج_ل لظه_ور!

5- جمال غيب و شهود است اين كه مي آيد

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

جمال غيب و شهود است اين كه مي آيد

تم_ام رحمت و جود است اين كه مي آيد

شعيب و صالح و هود است اين كه مي آيد

عزي_ز مص_ر وج_ود است اي_ن كه مي آيد

زه_ي ب_ه مرتب_ه و ع_زت پيامب_رش

سپاه بدر و احد ايستاده پشت سرش

*****

تم_ام عال_م ايج_اد م_ي شود ح_رمش

حرم گذاشته از دور دي_ده ب_ر ق_دمش

مسيح زنده كند باز، جان ز فيض دمش

به روي دوش علم_دار ك_ربلا، علمش

خ_روش لشكر او انتقام خون خداست

ن_داي حنجر خ_ونين سي_دالشهداست

*****

نقاب غيبت خود را ز چهره باز كند

رخ ني_از ب_ه درگ_اه ب__ي ني_از كند

مسيح پشت سر حضرتش نماز كند

براي بيعت او دست خ_ود دراز كند

نگه كنيد شهيدان چه گونه سرمستند

براي ياري او زنده گشته، صف بستند

*****

بيا كه حجر ز هجر تو اشك مي بارد

بيا كه كعبه ب_ه دور سرت طواف آرد

بيا كه ب_ر ق_دمت ركن، ديده بگذارد

بيا كه فاطم_ه تنه_ا ت_و را تو را دارد

بيا كه تا تو نيايي، زمان محرمِ توست

بيا كه پيره__ن پ_اره ي تو پرچم توست

*****

بيا كه قلب جهان بي قرار توست، بيا

بيا كه چشم همه اشكبار توست، بيا

بيا كه تي_غ خدا ذوالفقار توست، بيا

بيا كه فاطمه چشم انتظار توست، بيا

بيا كه «ميثم» دلسوخته به محضر تو

گلاب اشك فشاند به خاك مادر تو

*****

6- امامت مهدي موعود است ...

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

امامت مهدي موعود است

فاطمه ي شهيده خوشنود است

بعث__ت دوم غدي___ر دوم

امامت حضرت مهدي است(2)

*****

ملك وسيع كبريا گلشن

چشم تم_ام انبيا روشن

عيد ولايت عيد هدايت

امامت حضرت مهدي است(2)

*****

عيد همه پيمبران اين است

نابودي مستكبران اين است

عي_د محمد جش_ن مؤي_د

امامت حضرت مهدي است(2)

*****

عي_د ائم_ه هدي اين است

جشن شهيدان خدا اين است

ياايها الناس ش_ادي عب_اس

امامت حضرت مهدي است(2)

*****

عيد بزرگ محسن و زهراست

عيد سرورِ زين_ب كبراست

مي زن_د اصغ_ر خن_ده مك_رر

امامت حضرت مهدي است(2)

*****

عيد شهيدان سرافراز است

شادي هفتاد و دو سرباز است

عي_د سكين_ه جش_ن م__دينه

امامت حضرت مهدي است(2)

*****

وعده ذات ازلي اين است

جشن شهيدان علي اين است

مالك و عم_ار ميثم تم_ار

امامت حضرت مهدي است(2)

*****

7- صل علي احمد سيدنا احمد

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

صل علي احمد سيدنا احمد

امامت مهدي مباركت باشد (2)

*****

سيدي يا حيدر اي ساقي كوثر

امامت مهدي مباركت باشد (2)

*****

اي عصمت داور فاطمه اطهر

خن_ده ب_زن مادر بگو به پيغمبر

امامت مهدي مباركت باشد (2)

*****

يا حضرت محسن اي به علي ياور

بگو بگ_و امشب تو با علي اصغر

امامت مهدي مباركت باشد (2)

*****

سي_دي ث_ارالله ي_ا اب_ا عبدالله

رهب_ر جندالله امام حزب الله

امامت مهدي مباركت باشد (2)

*****

اي يوسف زهرا يا حضرت سجاد

يا بن رسول الله عيدت مبارك باد

امامت مهدي مباركت باشد (2)

*****

ه_دات مه_ديين ائم_ه ي اطه__ار

ندا دهيد امشب به حيدر كرار

امامت مهدي مباركت باشد (2)

*****

8- يوسف فاطمه امامتت مبارك

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 1

تعداد استفاده 0

متن شعر

يوسف فاطمه امامتت مبارك

بر همه شيعيان كرامتت مبارك

مهدي موعود حجت معبود

تو امام عالميني يا اباصالح

طالب خون حسيني يا ابا صالح

*****

اي رخت نديده چراغ انجم ما

به خيال ماه رُخت تبسم ما

نام زيباي تو روح تكلم ما

اين امامت بود غدير دوم ما

تو تمام نوري تو امام نوري

تو امام عالميني يا ابا صالح

طالب خون حسيني يا ابا صالح

*****

يابن زهرا جهان بود در انتظارت

چشم مولا علي به دست و ذوالفقارت

مي رسد بر مشام بوي خوش بهارت

جلوه ي خدايي جان جهان نثارت

تو اميد جاني مصلح جهاني

تو امام عالميني يا ابا صالح

طالب خون حسيني يا ابا صالح

*****

شادي از شادي كتاب و عترت كنيم

به جهان فخر از اين مجد و شرافت كنيم

بار ديگر ز بَر درس ولايت كنيم

با امام زمان دوباره بيعت كنيم

همگي يك صدا مي دهيم اين ندا

تو امام عالميني يا ابا صالح

طالب خون حسيني يا ابا صالح

*****

اين امامت بود نجات مستضعفين

اين امامت بود حيات قرآن و دين

اين امامت بود تمام فتح المبين

گل وحدت دمد خنده زنان از زمين

عزت و احترام وحدت و انسجام

تو امام عالميني يا ابا صالح

طالب خون حسيني يا ابا صالح

*****

9- جهان محيط وسيع عنايت است امروز

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 1

تعداد استفاده 0

متن شعر

جهان محيط وسيع عنايت است امروز

وجود، مركز نور هدايت است امروز

عطا و جود و كرم بي نهايت است امروز

دهيد مژده كه عيد ولايت است امروز

خجسته باد به مستضعفين زعامتشان

كه ثبت شد به كتاب خدا امامتشان

*****

الا كه قائم امر قيام شد مهدي

زمامدار به كل نظام شد مهدي

به خلق، رهبر والا مقام شد مهدي

امام بود و دوباره امام شد مهدي

كرامت و شرف و نصر ما مبارك باد

امامت ولي عصر ما مبارك باد

*****

محيط سفره ي گسترده ي كرامت اوست

پناه عالم هستي به ظلّ قامت اوست

امامت همه مستضعفين امامت اوست

«سلامت همه آفاق در سلامت اوست»

كرامتي كه ز كف رفته باز، باز آرد

لواي حمد علي را به اهتزاز آرد

*****

سلام گرم همه اوليا به جان و تنش

كه اوست شمع و دل انبياست انجمنش

شفاي روح هزاران مسيح در سخنش

شكوه احمدي و ذوالفقار بوالحسنش

صلاي عدل الهي به تازيانه ي اوست

لواي دولت مستضعفين به شانه ي اوست

*****

نُه ربيع نخستين، نكوترين عيد است

غدير دوم پويندگان توحيد است

بزرگ عيد امامت بدون ترديد است

نداي نصر من الله، مُهر تاييد است

ترانه ي جرس از كاروان نور آيد

ز جبرئيل امين مژده ي ظهور آيد

*****

الا قيام قيامت به قامتت مهدي

حياتِ عدل، محيط زعامتت مهدي

گرفته ملك جهان را كرامتت مهدي

خجسته باد مقام امامتت مهدي

الا نديده، دل و ديده محو ديدارت

هزار يوسف مصري اسير بازارت

*****

امامت تو نويد نخست قرآن است

امامت تو كليد نجات انسان است

امامت تو اميد همه امامان است

امامت تو كمال كمال ايمان است

امامت تو اميد مواليان خداست

هماره آرزوي

قلب سيدالشهداست

*****

هزار موسي عمران مقيم طور تو اند

مقيم طور تو پروانه هاي نور تو اند

تمام خلق خداوند در حضور تو اند

هماره منتظر لحظه ي ظهور تو اند

به جمع منتظران چون علي امامت كن

قيام توست قيامت، بيا قيامت كن

*****

تو آفتاب خدايي خدا نگهدارت

هميشه در دل مايي خدا نگهدارت

مدينه؟ كرب و بلايي؟ خدا نگهدارت

كنار قبر رضايي؟ خدانگهدارت

«تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد»

«وجود نازكت آزرده ي گزند مباد»

*****

به تيغ عدل تو كاخ ستم خراب شود

تمام عالم، يك باره انقلاب شود

عدو در آتش بيداد خويش آب شود

دعاي فاطمه يك روز مستجاب شود

چه مي شود كه شود از دعاي مادر تو

دو چشم «ميثم» تو جاي پاي لشگر تو

*****

10- والطور دل به طور ولايش اقامت است

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

والطور دل به طور ولايش اقامت است

والليل ليله ي شرف است و كرامت است

والعصر عصر منزلت است و زعامت است

والشمس روز جلوه ي شمس امامت است

عيد خداي عزّوجلّ عيد احمد است

عي_د غدي_ر دوم آل محمّ_د است

*****

عيد صعود آدم و ميلاد خاتم است

عيد نزول حضرت عيسي ابن مريم است

عيد ظهور منجي اولاد آدم است

يك عيد نه، تجلي اعياد عالم است

شب رخت بسته صبحدم نصر آمده

عي_د ام__امتِ ول__يِ عص__ر آمده

*****

عيد اميد سلسله ي انبياست اين

عيد نزول مصحف نصر خداست اين

اي اهل آسمان و زمين عيد ماست اين

مستضعفان به پيش! كه عيد شماست اين

عالم به ظلِّ رايت توحيد مهدي اند

اعي_اد م_ا مقدم_ه ي عيد مهدي اند

*****

مهدي كه سكه ي ابديت به نام اوست

مهدي كه حكم آدم و خاتم پيام اوست

مهدي كه آرزوي خلايق قيام اوست

مهدي كه منجي بشريت نظام اوست

پيراه_ن بلن_د امام_ت ب_ه پيك_رش

شمشير شير حق به كف عدل گسترش

*****

بر اوج كائنات لواي گشاده اش

آزادگان به سلسله گردن نهاده اش

سرهاي سركشان به زمين اوفتاده اش

گويي كه بسته كار فلك با اراده اش

ه_ر چند شه_ر كوف_ه بوَد پايگاه او

يك لحظه هست بر همه عالم نگاه او

*****

او شهريار عالم و عالم حضور اوست

خورشيد را بشارت صبح ظهور اوست

سروِ قد كليم خدا، خم به طور اوست

نعش ستمگران همه فرش عبور اوست

بوجهل ها به چرخ كشد سر، خروششان

«تبت يدا اب_ي لهب» آيد به گوششان

*****

گيريد از جمال محمّد نشانيش

بر تن چو انبياست لباس شبانيش

چشم زمين به شعشعه ي آسمانيش

بر چهره بنگرند به

سن جوانيش

خوبان گرفته جان پي قربانيش همه

پيران ده_ر طفل دبست_انيش همه

*****

اوّل به كعبه عالميان را صدا كند

خود را معرفي چو رسول خدا كند

با يك ندا قيامت كبري به پا كند

ملك حجاز را نفسش كربلا كند

باشد هم_اره پشت سر او دعاي ما

او پاي كعبه روضه بخواند براي ما

*****

آن روز روز عزّت و اقبال مي شود

مفتوح، باب كعبه ي آمال مي شود

با نطق او خطيب حرم لال مي شود

روز ولايتِ علي و آل مي شود

س_ازد ب_راي فت_ح فراه_م زمينه را

تسخير مي كند به سپاهش مدينه را

*****

بر تشنگان سقايت جام ولا كند

بعد از مدينه رو به سوي كربلا كند

ننگ بني اميه همي بر ملا كند

نابودشان به تيغه ي شمشيرِ «لا» كند

دريا كند ز اشك مصيبت دو عين را

گيرد به دوش پرچم سرخ حسين را

*****

اي آه سينه سوز علي ذوالفقار تو

اي آل فاطمه همه اميدوار تو

با يك نفس تمام خزان ها بهار تو

شمشير انتقام تو چشم انتظار تو

«ياصاحب الزمان به ظهورت شتاب كن»

«عالم ز دست رفت، تو پا در ركاب كن»

*****

باز آ كه فتح با دم تيغت خدا كند

باز آ كه شيعه در قدمت جان فدا كند

باز آي تا مسيح به تو اقتدا كند

تا كي تو را امام شهيدان صدا كند؟

بازآ كه سين_ه ي شه_دا بيقرار توست

بازآ كه چشم فاطمه در انتظار توست

*****

تو غايب استي و دل عالم اسير توست

با ا... قسم سلاله ي آدم اسير توست

بيش از هزار سال محرّم اسير توست

يك عمر طبع خسته ي «ميثم» اسير توست

تنها امي_د آل پيمب_ر تويي تويي

منجي خلق اوّل و آخر تويي تويي

*****

11- كمال اكمال دين، بر همگان مبارك

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار

امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

كمال اكمال دين، بر همگان مبارك

نجات مستضعفين بر همگان مبارك

مهدي موعود، حجّت معبود

عيد امامتت مبارك، جشن كرامتت مبارك(2)

*****

نوي_د صب_ح ظه_ور جلوه گري مي كند

موسي عمران ز طور جلوه گري مي كند

محمّد از شه_ر ن_ور جلوه گري مي كند

مهدي موعود، حجّت معبود

عيد امامتت مبارك، جشن كرامتت مبارك(2)

*****

دلا به وقت سحر خنده ي انجم ببين

بر لب مستضعفين نقش تبسم ببين

بعث_ت ديگ_ر نگر غدي_ر دوم ببي_ن

مهدي موعود، حجّت معبود

عيد امامتت مبارك، جشن كرامتت مبارك(2)

*****

دوباره ن_ازل ز حق س_وره ي نص_ر آمده

رحمت و نعمت فزون ز حد و حصر آمده

ام_امت حض__رتِ وليِّ عص__ر آم_ده

مهدي موعود، حجّت معبود

عيد امامتت مبارك، جشن كرامتت مبارك(2)

*****

سلام پيغمب_ران به مهدي منتظَر

ول_ي ِّ ام_ر خ_دا حجّت ثاني عشر

ظهور مهدي بوَد روز نج_ات بش_ر

مهدي موعود، حجّت معبود

عيد امامتت مبارك، جشن كرامتت مبارك(2)

*****

وارث خ__ون خ__دا آرزوي انبي__ا

صداي «اين الحسين» بشن_و از اوليا

ي_وسف زه__را بي_ا يوسف زهرا بيا

مهدي موعود، حجّت معبود

عيد امامتت مبارك، جشن كرامتت مبارك(2)

*****

شيعه در اين شور و حال بخوان دعاي فرج

روح زن__د ب__ال ب_ال بخوان دعاي فرج

ب_ه ي_اد روز وص__ال بخوان دعاي فرج

مهدي موعود، حجّت معبود

عيد امامتت مبارك، جشن كرامتت مبارك(2)

*****

12- اين ماه ربيع است و يا عيد غدير است؟

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

اين ماه ربيع است و يا عيد غدير است؟

مهدي به همه خلق امام است و امير است

اين عيد كرامت، اين جشن امامت

بر شيعه و بر مادر سادات مبارك(2)

*****

عيد نهم ماه ربيع است، ربيع است

ما را شرف و جاه رفيع است، رفيع است

اين خلعت زيبا، از ح_يِِِّ تع_الي

بر شيعه و بر مادر سادات مبارك(2)

*****

امروز كند در همه جا زمزمه جبريل

«اكملت لكم دينكم» ما شده تكميل

اي_ن ن_ور عيان_ي، اي_ن عي_د جهان_ي

بر شيعه و بر مادر سادات مبارك(2)

*****

اي شيعه ي اثي عشر خنده كن امشب

دل را به گلِ خنده ي خود زنده كن امشب

تكمي_ل ولاي_ت، مي_لاد ه__دايت

بر شيعه و بر مادر سادات مبارك(2)

*****

مهدي كه سماوات شده غرق به نورش

اين عيد طلوعي بوَد از صبح ظهورش

روزي است مبارك، خواني_د تب__ارك

بر شيعه و بر مادر سادات مبارك(2)

*****

امشب همه پيغامبران جشن گرفتند

امشب همه خوبان جهان جشن گرفتند

اين شادي احمد، بر آل محمّد

بر شيعه و بر مادر سادات مبارك(2)

*****

13- همه جا پر از اين خجسته نداست

مشخصات

مناسبت به امامت رسيدن حضرت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 1

تعداد استفاده 0

متن شعر

همه جا پر از اين خجسته نداست

نُه ماه ربيع عيد خداست

عيد كل ذراري زهرا

عيد لبخند سيدالشهداست

عيد لطف و كرامت مهدي است

كه طلوع امامت مهدي است

*****

عيد بر روي حق تبسم ماست

ذكر يا بن الحسن تكلم ماست

عيد اكمال دين شده تكرار

بلكه عيد غدير دوم ماست

فتح قرآن و دين مبارك باد

عيد مستضعفين مبارك باد

*****

اي به دستت نظام يا مهدي

دولتت مستدام يا مهدي

به ائمه به انبياء تبريك

كه تو گشتي امام يا مهدي

از تو قانون عدل پاينده است

به تو اين موهبت برازنده است

*****

اي دو عالم يم كرامت تو

فتح پيغمبران امامت تو

دست حق خلعت امامت را

دوخته از ازل به قامت تو

به قيامت قسم قيامت كن

پسر فاطمه امامت كن

*****

ديده ها روشن از تجلّايت

سينه ها جنت تولايت

لب ختم رسل دعا گويت

چشم زهرا به قد و بالايت

كه جهان را محيط نور كني

كعبه را روشن از ظهور كني

*****

غايبي و زعامتت پيداست

پشت ابري كرامتت پيداست

معني انسجام اسلامي!

در طلوع امامتت پيداست

مانده چشم مسيح منتظرت

تا بخواند نماز پشت سرت

*****

خير مقدم كه ديده خانه ي توست

هر چه دل هست آشيانه ي توست

ذوالفقار علي به قبضه ي مشت

پرچم كربلا به شانه ي توست

بر تنت جامه ي رسول خداست

در رگت خون سيدالشهداست

*****

قلب ياسين و زاريات تويي

روح طاها و محكمات تويي

پدر آدم و بني آدم

پسر طور و عاديات تويي

ناشر رايه الهدايي تو

به خدا حجت خدايي تو

*****

به دو عالم نظام كيست تويي

به عدالت قوام كيست تويي

به جهان ها ولي قائم امر

به زمان ها امام كيست

تويي

تو، به هر عصر، تو حجت اللهي

تا قيامت بقيه اللهي

*****

روح بخش مسيح ها دم توست

هر كجا عالمي است عالم توست

يوسفا همچو ديده ي يعقوب

كعبه چشم انتظار مقدم توست

چه شود «ميثمت» دُر افشاند

در حضورت قصيده اي خواند

*****

انتظار

1- عزاي اشرف اولاد آدم است بيا

مشخصات

مناسبت هلال ماه محرم

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

عزاي اشرف اولاد آدم است، بيا

عزيز فاطمه! ماه محرّم است بيا

هلال ماه عزا مي دهد ندا به فلك

كه ماه گريه و اندوه و ماتم است بيا

پريده رنگ ز رخسار مادرت زهرا

قد رسول خدا در جنان، خم است بيا

لواي سرخ حسيني ندا دهد همه دم

كه غير تو چه كسي، صاحب دم است بيا

اگر شوند سماوات، چشمه چشمه ي اشك

به ياد قطره ي خون خدا كم است بيا

به زخم هاي تن پاره پاره ي شهدا

خدا گواست، كه تيغ تو مرهم است بيا

هنوز غرقه به خون، ماه روي عباس است

هنوز نقش زمين، دست و پرچم است بيا

بيا كه پر شده از ذكر «يا حسين» جهان

بيا كه ولوله در خلق عالم است بيا

هر آن دلي كه به ياد حسين مي سوزد

در آن شراره اي از شعر «ميثم» است بيا

2- گل فزون است ولي آن گل بي خار كجاست؟

مشخصات

مناسبت روز عرفه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

گل فزون است ولي آن گل بي خار كجاست؟

خيمه بسيار بوَد، خيمه ي دلدار كجاست؟

دل آواره ي من، خانه به دوشِ يار است

اي حرم با من دلخسته بگو، يار كجاست؟

عرفات و جبل الرّحمه، بگوييد به من

كعبه ي روح مرا وعده ي ديدار كجاست؟

شب، شب مشعر و چشم همگان بيدار است

جگرم خون شده، يارب! دل بيدار كجاست؟

يوسف فاطمه! بازار تو، گرم است ولي

آنكه ما را ببرَد بر سر بازار كجاست؟

تا بياييم سر راه تو با گوهر اشك

سينه ي سوخته كو؟ چشم گهربار كجاست؟

حاجيان در عرفاتند و ز هم مي پرسند

حاجي فاطمه كو؟ رهبر احرار، كجاست؟

اي جوانان مدينه! ز شما مي پرسم

كه علي اكبر و عباس علمدار كجاست؟

نه رباب و نه ز گهواره ي اصغر، خبر است

طفلِ شيرِ حرم حيدر كرار كجاست؟

«ميثم» از كثرت عصيان چه هراست، بشنو

عفو، فرياد برآرد كه گنهكار كجاست؟

3- صدات، بُرد دلم را به آسمان مهدي

مشخصات

مناسبت روز عرفه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

صدات، بُرد دلم را به آسمان مهدي

خوش است از تو شنيدن دعا بخوان مهدي

فداي حنجره ي خسته ات شوم مولا

بخوان كه با تو بخوانند، حاجيان مهدي

كدام خيمه، به دور تو، حاجيان جمع اند؟

كجا، دو دست گشودي بر آسمان مهدي

خوشا به حال دل اهل خيمه اي كه تو را

چو جان خويش گرفتند، در ميان مهدي

رسد ز حنجره ي سنگ هاي مكه به عرش

صداي ناله ي «يا صاحب الزمان» مهدي

بيا كه اشك بريزيم با تو در عرفات

به ياد جدّ غريبت، ز ديدگان مهدي

تو ساكن عرفاتي و جدّ مظلومت

ز مكه سوي بيابان بوَد روان مهدي

نگاه ما همه مانده، به اشك ديد? تو

نگاه توست به دنبال كاروان مهدي

هنوز، پرچم سرخ حسين مي خواند

سرود «سيدي الغوث الامان» مهدي

هنوز نغمه ي قرآن رسد ز نيزه به گوش

هنوز زخم حسين است، خونْ فشان مهدي

ز لطف و رحمت و آقايي تو كم نشود

دهي به «ميثم»اگر روي خود نشان مهدي

4- به كعبه روي نهادم كه دور يار بگردم

مشخصات

مناسبت مكه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بهار امامت 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

به كعبه روي نهادم كه دور يار بگردم

كج_اي خان_ه ب_ه دنب_ال آن نگ_ار بگ_ردم

ميان اين همه حاجي كجاست حاجي زهرا

ك_ه ه_ر ن_فس ب_ه فدايش هزار بار بگردم

مقام و زمزم و ركن و حطيم را همه گشتم

كن_ار حج_ر روم، ي_ا ب_ه مستج_ار بگردم؟

مي_ان خل_ق دوي_دم كه در كنار تو باشم

بگ_و چق_در ب_ه هر گوشه و كنار بگردم

دلم گرفته بگ_و اي عزي_ز فاطم_ه تا كي

تو را نبينم و بر گرد اي_ن ج_دار بگردم؟

به شوق اين كه فقط زير سايه ي تو بميرم

چو آفتاب به هر كوه و كوهسار بگردم

اگر چ_ه گ_رد رهم با نسيم در به درم كن

كه در هوات به هر شهر و هر ديار بگردم

خدا گ_واست كه ن_وميد نيستم ز وصالت

اگر چ_ه دور تو ت_ا دور روزگار بگردم

ب_ه انتظار قس_م ب_ا خ_ود اين قرار نهادم

كه در ه_واي ت_و ت_ا وقت انتظار بگردم

عن_ايتي ك_ه هم_ه عم_ر «ميثم» تو بمانم

بس_ان ميث_م ت_و دور چ_وب دار بگردم

5- اي آشناي در سفرم از سفر بيا

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي آشناي در سفرم از سفر بيا

آمد ز داغ هجر تو جانم به سر بيا

در آرزوي يك قدم عاشقانه ات

در خون نشسته چشم من خون جگر بيا

آواره ي ديار پريشانيم ببين

هستي اگر ز حال دلم با خبر بيا

در بستر فراق تو از پا فتاده ام

آقا شبي به ديدن اين محتضر بيا

در سوگ مادر تو به ماتم نشسته ايم

هر شب ز غصه نوحه گرم تا سحر بيا

6- اي نگاهت پر از سپيده بيا

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع از حرم تا حرم 9

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي نگاهت پر از سپيده بيا

دل ز هجرت به خون تپيده بيا

خم شد از دوري تو قامت من

دلبر ناز و قد كشيده بيا

شب غم را سحر، سحر برگرد

اي صفاي سحر، سپيده بيا

هجر روي تو سخت جانفرساست

دل مجنون من بريده بيا

من كه از ديدنت شدم نوميد

اي اميد دل رميده بيا

كي شود پيك تو خبر آرد

شب ديدار ما رسيده بيا

پرچم سرخ كربلا گويد

نوحه خوان سر بريده بيا

اشف صدر الحسين معني توست

مرهم سينه ي دريده بيا

ندبه درد براي آمدنت

مادري با قد خميده بيا

جان ياسي كه بين آتش سوخت

رويي از غنچه اش نديده بيا

جان آن مادري كه غرقه بخون

در پي مرتضي دويده بيا

قسمت مي دهم به اشكي كه

بر رخ فاطمه چكيده بيا

بانوي خسته اين چنين مي خواند

مرهم مادر شهيده بيا

7- اي روشنايي سحر فاطميه ام

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي روشنايي سحر فاطميه ام

صاحب عزاي خون جگر فاطميّه ام

ايّام مي روند به امّيد ديدنت

يكبار رد شو از گذر فاطميّه ام

دست مرا بگير و به دنبال خود ببر

تا با تو طي شود سفر فاطميّه ام

آقا گناه روزي چشم مرا گرفت

اشكي بده به چشم تر فاطميّه ام

وقتي شنيده ام كه ميايي به روضه ها

هر شب اسير و دربدر فاطميّه ام

در مي زنم كه اذن عيادت به من دهي

با اين اميد پشت در فاطميّه ام

پايان راه سينه زني ها شهادت است

آنجا كه گل كند هنر فاطميّه ام

8- وقتي به نگاهت خبري داشته باشم

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

وقتي به نگاهت خبري داشته باشم

بايد دل آشفته تري داشته باشم

از دوره ي طولاني هجران تو بگذار

تا درد دل مختصري داشته باشم

آخر چه شود تا كه به درياي فراقت

بر ساحل وصلت گذري داشته باشم

بر دامن تو دست توسل زدم آقا

تا خيمه ي سبزت سفري داشته باشم

در حق من اي يوسف زهرا تو دعا كن

در فاطميه چشم تري داشته باشم

9- عشق تو را به دوش غريبانه مي برم

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عشق تو را به دوش غريبانه مي برم

بايد ز جاده هاي فراق تو بگذرم

چون چشم خيس كوچه و پس كوچه هاي شهر

سر مي دهد دعاي فرج ديده ي ترم

آيد صداي رخش ظهور از مسير عشق

پر شد ز عطر نرگس تو باغ باورم

شكر خدا كه باز در اين فاطميه هم

گريه كني به روضه ي زهرا و حيدرم

رخت عزا به تن كنم آقا به دست تو

عمري بود كه بر در اين خانه نوكرم

قدري ز خاك چادر زهرا به دل نشست

اذنم بده صدا بزنم واي مادرم

10- اميد ترك گنه، فرصت صعود گذشت

مشخصات

مناسبت وداع با محرم و صفر

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع محرمنامه 89

تعداد استفاده 0

متن شعر

اميد ترك گنه، فرصت صعود گذشت

مجال عرض ارادت به آن وجود گذشت

بهار روضه ي غم بود و اشك بود و عزا

بهار رفت و عزا رفت و هر چه بود گذشت

دو ماه مستي ما طي شد و نديديمت

چقدر جمعه دميد و ولي چه سود گذشت

دو ماه هر شبه مهمان روضه ات بوديم

چه سفره اي، چه طعامي ولي چه زود گذشت

حديث غربت اربابمان كه مي آمد

هجوم سنگ به پيشاني اش فرود گذشت

حكايت قمر هاشمي اميد حرم

كه مي زدند به فرق سرش عمود، گذشت

وَ داستان غم انگيز شام و زخم زبان

به سمت قافله در موقع ورود، گذشت

عروج دختركي گوشه خرابه ي درد

حديث سيلي و آن صورت كبود گذشت

برات كرببلامان چه شد اباصالح؟

مگو كه مجلسمان بي ريا نبود و گذشت

11- اي اشك ما سپاهت، چشم حرم به راهت

مشخصات

مناسبت شام غريبان

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي اشك ما سپاهت، چشم حرم به راهت

تو غايبي و خلقند پيوسته در پناهت

تو حجّت خدايي تنها اميد مايي (2)

*****

زهرا زند صدايت زينب كند دعايت

بگشا جمال خود را تا جان كنم فدايت

تو حجّت خدايي تنها اميد مايي (2)

*****

ماييم و اشك ديده آه از جگر كشيده

از طول غيبت تو جان ها به لب رسيده

تو حجّت خدايي تنها اميد مايي (2)

*****

زينب به نيزه ديده، هجده سرِ بريده

چشمش بوَد به راهت با قامت خميده

تو حجّت خدايي تنها اميد مايي (2)

*****

اي شمع جمع ياران، قرار بي قراران

بنگر به رأس جدّت در دست نيزه داران

تو حجّت خدايي تنها اميد مايي (2)

*****

از سينه ي زمانه آتش كشد زبانه

تا كي به جسم زينب، آثار تازيانه؟

تو حجّت خدايي تنها اميد مايي (2)

*****

12- ما آه سرد از دل مضطر كشيده ايم

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ما آه سرد از دل مضطر كشيده ايم

بار فراق با مژه ي تر كشيده ايم

همساز روزگار به عشق تو بوده ايم

از دوري تو رنج مكرر كشيده ايم

هر جا شنيده ايم خبر از تو مي دهند

در طوفشان به شوق رخت پر كشيده ايم

از بسكه از فراق تو افسرده دل شديم

بر سينه نقش نرگس پرپر كشيده ايم

آقايي تو باعث اين شد به عاشقي

پا از گليم خويش فراتر كشيده ايم

ما بر تسلي دل تو در حسينيه

هر فاطميه ناله ي مادر كشيده ايم

13- جمعه و روزه و افطار دلم مي سوزد

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

جمعه و روزه و افطار دلم مي سوزد

آه از دوري دلدار دلم مي سوزد

رمضان است و سر خوان خدا، يار كجاست؟

آه از اين درد دل آزار دلم مي سوزد

14- به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من

به يك كرشمه گرفتار مي شود دل من

براي درك حضور تو اي گل نرگس

هميشه راهي گلزار مي شود دل من

به شوق ديدن روي تو صبح آدينه

رفيق ديده ي بيدار مي شود دل من

بيا كه از غم هجر تو يا اباصالح

اسير غصه ي بسيار مي شود دل من

غروب جمعه كه دلها هميشه مي گيرد

ز هر چه غير تو بيزار مي شود دل من

به ياد غربت ياس علي كه مي گريد

قسم به لاله سبكبار مي شود دل من

اگر به گريه كنم عقده هاي دل خالي

وگر نه خسته ز گفتار مي شود دل من

15- شب غمم را سحر نيامد

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع صدف نبوت

تعداد استفاده 0

متن شعر

شب غمم را سحر نيامد

ز آفتابم خبر نيامد

اميد دل از سفر نيامد

به ديده ام اشك، به سينه ام آه

بقيه ا...، بقيه ا...

*****

فراق برده ز دل شكيبم

تويي حبيبم تويي طبيبم

به تنگ آمد، دل غريبم

ز طول غيبت ز عمر كوتاه

بقيه ا...، بقيه ا...

*****

به لب دعايم، به سينه آمين

منم ضعيف و غم تو سنگين

به ديده دارم سرشك خونين

به سينه دارم شرار جانكاه

بقيه ا...، بقيه ا...

*****

به زخم دل ها دواست مهدي

به درد جان ها شفاست مهدي

كجاست مهدي كجاست مهدي

كه گشته روزم غروب بي ماه

بقيه ا...، بقيه ا...

*****

شراره خيزد ز بيت داور

بيا كه تنهاست هنوز حيدر

بيا كه سوز سينه ي مادر

كند دعايت به هر سحرگاه

بقيه ا...، بقيه ا...

*****

شب مدينه سحر ندارد

دگر مدينه قمر ندارد

مگر كه زهرا پسر ندارد

ز حال مادر تو هستي آگاه

بقيه ا...، بقيه ا...

*****

به مادر بي قرينه بنگر

به زخم مسمار و سينه بنگر

به كوچه هاي مدينه بنگر

كه چشم زهراست، هنوز در راه

بقيه ا...، بقيه ا...

*****

16- بيا بيا گل نرگس عزاي مادر توست

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا بيا گل نرگس عزاي مادر توست

صفاي فاطميه از صفاي مادر توست

اگر كه سائلم و نوكر هميشگي ام

فقط بخاطر لطف و عطاي مادر توست

به وقت مرگ كه دستم ز هر دري كوتاست

اميد و دلخوشي من وفاي مادر توست

بيا كه با تن خونين هنوز منتظر است

كه انتقام تو تنها شفاي مادر توست

17- قسمت نشد كه گاه به گاهي ببينمت

مشخصات

مناسبت فاطميه

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

قسمت نشد كه گاه به گاهي ببينمت

تنها به قدر نيم نگاهي ببينمت

بعد از نماز صبح به وقت دعاي عهد

دارم دعا به لب كه الهي ببينمت

تكليف بي قراري اين دل چه مي شود

اصلاً شما اگر كه نخواهي ببينمت

اي كاش تا سه شنبه شبي قسمتم شود

در راه جمكران سر راهي ببينمت

يا فاطميه اي شود و بين كچه ها

در حال نصب سياهي ببينمت

18- عمه جان يه روز ميام با ذوالفقارم به خدا

مشخصات

مناسبت ايام اسارت

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عمه جان يه روز ميام با ذوالفقارم به خدا

انتقام مي گيرم از دشمناي كرببلا

عمه جان خيلي دلم مي خواست كه كربلا بودم

با حسين تو قتلگاه با تو تو خيمه ها بودم

عمه جان اگه بودم غريبي ديده نمي شد

اگه بودم سري از قفا بريده نمي شد

عمه جان اگه بودم بي كسي احساس نمي شد

جدا از تنش دو دست عمو عباس نمي شد

عمه جان اگه بودم هيچ كسي سيلي نمي خورد

به رخ هيچ گل ياسي رنگ نيلي نمي خورد

عمه جان اگه بودم خيمه ها غارت نمي شد

سهم تو از كربلا بار اسارت نمي شد

19- ليله القدر است اي ديده ببار

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 62

تعداد استفاده 0

متن شعر

ليله القدر است اي ديده ببار

اشك بر جرم و گناه بي شمار

ليله ي قدر و شب عيد دل است

فيض حق بر بندگانش كامل است

ليله ي قدر و خداي مهربان

بگذرد از اشتباه بندگان

ليله ي قدر و شب ذكر و دعاست

وقت رفتن تا نجف تا كربلاست

در سحرگاهش خدا را بنگريد

يوسف آل عبا را بنگريد

دل به هم داده به هم مونس شويد

تا فداي زاده ي نرجس شويد

تا بيايد انتظار ما به سر

قدر بشناسيد اين وقت سحر

وه چه خوش گفته رسول كردگار

افضل الاعمال باشد انتظار

انتظاري كه نبي فرموده چيست؟

منتظر در منظر آن يار چيست؟

منتظِر بايد به راه منتظَر

بگذرد از هستي و از جان و سر

گر بيايد آن امام با وفا

در همين تهران ما پرسد ز ما

كو نشان شيعه گيّ شهرتان

تا نمايم من دعائي بهرتان

خويش را در مهلكه انداختيد

كه امام خويش را نشناختيد

گوئيا درس جديدي خوانده ايد

غافل از رسم شهيدان مانده ايد

زود آدمهاي دنيايي شديد

با گناه خود پذيرائي شديد

رفت از ياد شما آن روزها

گريه و ها و ناله ها و سوزها

دوري از راه سعادت مي كنيد

غفلت از شوق شهادت مي كنيد

يك نفر بي جرم و بي تقصير نيست

اين كدورتها كه بي تأثير نيست

عفت و شرم و حيا ، ايمان چه شد؟

غيرت ناموسي مردان چه شد؟

نان شبهه لقمه ي مردم شده

چادر زنهاي شيعه گم شده

كو حجاب فاطميّ بانوان؟

كو مرام خالص نسل جوان

نيست از هجرم دلي غرق ملال

بسكه كرديد هر حرامي را حلال

نيست يك خانه نجيب و بي گناه

تا شبي آنجا بگيرم من پناه

من

امامم سر پناه من كجاست؟

هيئتي ها جايگاه من كجاست؟

واي در هيئت اگر غفلت كنيد

از زنا بدتر اگر غيبت كنيد

عمرتان صرف سخن چيني شده

در لباس دين به بي ديني شده

من چراغ و ريسه مي خواهم چه كار؟

شيعه مي خواهم كه باشد پاي كار

شيعه ي خالص به دنبال من است

دائماً فكر من و آل من است

منتظر باشيد تا آيم ز راه

بي پناهان را دهم آخر پناه

من دعا گوي شما هستم ولي

از شما خواهم گدائي از علي

20- كاش در اين رمضان لايق ديدار شوم

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كاش در اين رمضان لايق ديدار شوم

سحري با نظر لطف تو بيدار سوم

كاش منت بگذاري به سرم مهدي جان

تا كه همسفره ي تو لحظه ي افطار شوم

21- ما منتظر صبح شب يلدائيم

مشخصات

مناسبت ***

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ما منتظر صبح شب يلدائيم

آماده براي فرج مولائيم

روزيكه عزيز فاطمه مي آيد

با منتظران به كربلا مي آئيم

22- چرا شب غم ما را سحر نمي آيد؟

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي فاطميه

تعداد استفاده 0

متن شعر

چرا شب غم ما را سحر نمي آيد؟

چرا ز يوسف زهرا خبر نمي آيد؟

عزيز فاطمه مهدي بيا به مجلس ما

مگر به محفل مادر پسر نمي آيد؟

23- حجه بن الحسن ماه ماتم رسيد

مشخصات

مناسبت هلال ماه محرم

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع با كاروان عشق،محرم87

تعداد استفاده 0

متن شعر

حجه بن الحسن ماه ماتم رسيد

رخت ماتم بپوش كه محرم رسيد

گشته صاحب عزا حضرت فاطمه

گه رود قتلگه گه رود علقمه

همه جا كربلاست همه جا نينواست

سر پاك حسين بر سر نيزه هاست

ديده ي تشنگان گشته دريا همه

بهر بي دستي ساقي علقمه

حاجيان آمدند در وطن سر بسر

حاجي فاطمه شد كجا دربدر

حاجيان عشقشان عرفات و مناست

حاجي فاطمه عازم كربلاست

حاجيان در حرم ذكرشان يا الاه

حاجي فاطمه گودي قتلگاه

*****

يا امام زمان يا امام زمان

*****

24- بيا كه ديده حرام است بي تو ديدارش

مشخصات

مناسبت مكه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا كه ديده حرام است بي تو ديدارش

بيا كه دل شده خون در فراق دلدارش

بيا كه دين چو علي مانده استخوان به گلو

بيا كه رفته حقيقت به ديده گان، خارش

علي كه زادگهش بوده دامن كعبه

هنوز مي رسد از اين جماعت، آزارش

به غربت حرم و خانه ي خدا بنگر

كه نام قاتل زهراست نقش ديوارش

حرم غريب و تو مظلوم، شيعه ات تنها

سرشك توست كه ريزد ز چشم خونبارش

هنوز كعبه سيه پوش مادرت زهراست

هنوز اشك حرم مي چكد به رخسارش

بيا و داد علي را از آن خطيب بگير

كه بغض آل علي مي دمد ز گفتارش

حرم گريست در آن شب كه جدّ مظلومت

ز مكه رفت برون با تمام انصارش

بيا كه بيت به دور سرت طواف آرد

بيا كه كعبه شود با تو، تازه ديدارش

ز مهر آل علي دل نمي كَند «ميثم»

اگر بُرند زبان و كِشند بر دارش

25- دوباره مهموني شده صاحب خونه كجائي

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوباره مهموني شده صاحب خونه كجائي

مهمونات از راه اومدن پس كي مي خواي بيائي

الهي شكر كه امسالم ماه رمضونو ديديم

دعوتمون كردي و باز به محضرت رسيديم

خدا رو شكر كه امسالم راهو به ما نشون داد

خداي خوب و مهربون دوباره راهمون داد

الهي شكر كه امسالم كنار تو مي شينيم

چه خوب مي شه كه اين دفعه روي تو رو ببينيم

با اينكه توفيق شده باز اينجا پناه آوردم

خيلي خجالت مي كشم بازم گناه آوردم

يادش مي افتم سال پيش چه عهدي با تو بستم

براي آدم شدنم قول و قرار گذاشتم

ولي بازم با خطاهام قلب تو رو شكستم

عين خيالمم نبود، با تو چه عهدي بستم

يه سال گذشته و هنوز همون جوري بدم من

اين دفعه هم ردم نكن دوباره اومدم من

26- ديگه يه ذره آبرو برام نمونده

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

ديگه يه ذره آبرو برام نمونده

ببين كه نفسم تا كجا منو كشونده

به غير ادّعا برات چيزي ندارم

پس كي مي خوام دل تو رو به دست بيارم

پلاي پشت سرمو سالم نذاشتم

تو سرزمين آخرت گندم نكاشتم

حالا شب قدر اومدم حاجت بگيرم

اين بار اگه عوض نشم بايد بميرم

با اين كه من خيلي بدم هميشه گفتم

اگه نگيري دستمو از پا مي افتم

خيري نداشتم و دل تو رو شكستم

ولي حالا منتظر دعات نشستم

حالا كه زنجير گناه پرامو بسته

تو رو قسم ميدم به اون فرق شكسته

پا در ميوني كن منو خدا ببخشه

مي خوام نگاهت به دلم جلا ببخشه

27- مرا از درد بي دردي رها كن

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

مرا از درد بي دردي رها كن

به درد خود دلم را مبتلا كن

چه قدر از كوي عشقت دور ماندم

مرا با خانه ي خود آشنا كن

اگر رد مي شوي از كوچه ي دل

نگاهي بر گداي بينوا كن

براي تو اگر سودي ندارم

مرا نذر نگاه خود فدا كن

كنار سفره ي افطار يك شب

براي نوكر خود هم دعا كن

خودم را با گناهم حبس كردم

پر و بال مرا از بند وا كن

پس از آنكه گذشتي از خطايم

نصيبم يك سفر كرببلا كن

28- دستم تهي است آمده ام تا عطا كني

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

دستم تهي است آمده ام تا عطا كني

شايد تفقدي به من بي نوا كني

با اين اميد خاك نشين درت شدم

با يك نگاه خاك مرا كيميا كني

من پر شكسته ي قفس نفس سركشم

از اين قفس بگير مرا تا رها كني

با من چه مي كني كه تو را برده ام ز ياد

با خود شود دوباره مرا آشنا كني

مولا ز تو توقع بجز اين نمي رود

لطفي به من براي رضاي خدا كني

مولا تو را چقدر من ارزان فروختم

آيا شود كه درد گناهم دوا كني

لبريز التماسم و خواهش، چه مي شود

يك شب كنار سفره ي ما روزه وا كني

فرياد مي كنم فرجت را ز جان اگر

يك شب مرا به نافله ي شب دعا كني

من از گداي كوي تو حاجت گرفته ام

تا خود براي سائل مسكين چه ها كني

29- هنوزم منتظرم تا برسي

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

هنوزم منتظرم تا برسي

بيايي به داد دنيا برسي

خاك ساحل چشام تشنه شده

تا شبيه موج دريا برسي

ميدوني كه چند تا ماه رمضون

مي گذره منتظرم تا برسي

شب عيد فطر هنوز دير نشده

براي نماز فردا برسي

سفره جمع شد همه رفتن نمي خواي

واسه ي بدرقه ي ما برسي

دوست دارم لااقل امشب براي

روضه ي حضرت زهرا برسي

30- مهموني هم تموم شد بازم تو رو نديدم

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

مهموني هم تموم شد بازم تو رو نديدم

از اين چشاي گريون باز خجالت كشيدم

بعد يه عمر مناجات با اشك و آه و زاري

نگو هنوز آقا جون منو قبول نداري

ماه رمضونا هر سال ميان و زود رد مي شن

اما گناهاي من به روي من سد مي شن

كي ميشه كه درست شم بيام پيشت بشينم

كي مي شه كه بتونم يه بار تو رو ببينم

گناهان جور واجور جا تو دلم گرفته

بميره اون كسي كه تو رو ازم گرفته

اين شب آخريّه اشك غمم چكيده

وقت خدافظي با ماه خدا رسيده

روزي عاشقي رو دوباره قسمتم كن

سال ديگه براي مهموني دعوتم كن

31- خاطرت خواستي هست و غمت عرفاني

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك نوحه سنگين جديد

قالب قصيده

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

خاطرت خواستي هست و غمت عرفاني

رمضان آمده و فكر توأم مي داني

رمضان امده و بي تو دلم مي سوزد

مثل شمعي شده و بال و پرم مي سوزد

اي فداي تو و آواي دعاي سحرت

صوت قرآن دل انگيز و دم روح برت

ربنا گفتن تو دل ز عالم برده

صوت داوودي زيبات غم از جان برده

32- آي شيعه هاي با صفا حيفه كه تو گناه باشيد

مشخصات

مناسبت مناجات

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آي شيعه هاي با صفا حيفه كه تو گناه باشيد

نور علي سهم شماست حيفه كه روسياه باشيد

من عاشق اشك شمام به ياري شما ميام

خير شما رو من مي خوام تا بنده ي خدا باشيد

درسته سخته زندگي بهتره از شرمندگي

همه صفاي زندگي اينه كه سر به راه باشيد

خيلي كسا برا شما جوونيشون فدا شده

بيايد با دوستي خدا به خونشون گواه باشيد

چه دستايي كه بسته شد چه پهلوها شكسته شد

تا شما ره گم نكنيد هميشه در پناه باشيد

ز سفره تحفه ببريد عشق منو خوب بخريد

شما با من همسفريد اگه دور از گناه باشيد

خيلي شبا من اومدم تا در خونتو زدم

ديدم تو خواب غفلتي حيفه ميون چاه باشيد

تو عرفات منتظرم دل شما رو ببرم

برا خريدن حرم مشغول سوز و آه باشيد

33- چند شبه كه چشم من به راه آسمونه

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 1-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

چند شبه كه چشم من به راه آسمونه

دل تنگم اين روزا مثل مجنون مي مونه

امسال هم ماه رمضون اومد و نيومدي

باشه آقا يه شب هم تو به ما سر نزدي

سفره اي افطار تو كجا پهنه عزيزم

دم افطار كه ميشه به يادت اشك مي ريزم

از تو كه كم نمي شه آقاي بنده نواز

به تو اقتدا كنم سحرا وقت نماز

قسمم مُهر لب روزه دار تو شده

حاجتم مناجاتي در كنار تو شده

به همون چشمائي كه مونده چشم انتظارت

به دلائي كه يه عمر شده دل بيقرارت

يعني مي شه كه دلم بشه روشن از نورت

يعني مي شه ببينم صبح روز ظهورت

يعني مي شه يه سفر با تو كربلا بريم

دنبالت سينه زنون سوي قتلگاه بريم

34- يك لحظه با تو بودن، از عمر جاودان به

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

يك لحظه با تو بودن، از عمر جاودان بِه

يك زخم از تو بر تن، از صد هزار جان بِه

خاك درِ تو بر رو از آبروست خوش تر

خار ره تو در باغ از سرو بوستان به

هر سو تو روي آري از كعبه مي بري دل

هر جا تو پاگذاري از چشم آسمان به

اشكي كه بر تو ريزد گردد شراب كوثر

قلبي كه بر تو سوزد از گلشن جنان به

وقتي نخوانم از تو وقتي نگويم از تو

خاموشي ام ز گفتن، لاليم از زبان به

يك گوشه در حريمت از وسعت دو عالم

يك قطره از فراتت از بحر بي كران به

زخم تو مرهم دل، درد تو داروي جان

نام تو بر زبان ها از ذكر قدسيان به

دامان كربلايت از قلب عرش خوش تر

گودال قتلگاهت از ملك لامكان به

تا مي سرايد از تو تا مي نويسد از تو

يك لحظه عمر "ميثم" از عمر جاودان به

35- چه شود زهره ي جان روي تو ديدار كنم

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چه شود زهره ي جان روي تو ديدار كنم

مهديا هستي خود بر تو گرفتار كنم

روزه ي هجر تو از پاي بينداخت مرا

كي شود با رطب وصل تو افطار كنم

36- باز دلم ياد شما مي كند

مشخصات

مناسبت ماه رمضان

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

باز دلم ياد شما مي كند

ياد همان لطف و صفا مي كند

اين دل بي كينه هميشه تو را

بر سر سجاده دعا مي كند

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109