بانك جامع پيامك قائميه جلد 10

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390 عنوان و نام پديدآور:بانك جامع پيامك قائميه جلد 10/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390. مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

ضرب المثل

حرف آ

پيامك 1

آدم عاقل، فرصت نيك را به بخت نيك مبدل مي سازد. «ضرب المثل يوناني»

پيامك 2

آن قدر سمن هست، كه ياسمن توش گمه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

آدم عاقل فقط يكبار فريب مي خورد. «ضرب المثل فنلاندي»

پيامك 4

آن ا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

آدم شتابزده دشمن خود است. «ضرب المثل ايتاليايي»

پيامك 6

آنان كه غني ترند، محتاج ترند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

آدم درستكار براي يك قطعه استخوان خود را به سگ تبديل نمي كند. «ضرب المثل دانماركي»

پيامك 8

آدم خشمگين نمي تواند حقيقت را بگويد. «ضرب المثل چيني»

پيامك 9

آدم تنبل عصاي شيطان است. «ضرب المثل ولزي»

پيامك 10

آبي كه پر سر وصدا است، ماهي ندارد. «ضرب المثل برمه اي»

پيامك 11

آن كه ايمانش را به پول بفروشد، انسان نيست. «ضرب المثل هندي»

پيامك 12

آسه برو آسه بيا كه گربه شاخت نزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

آنچه چشم نمي بيند، دل غصه اش را نمي خورد. «ضرب المثل چيني»

پيامك 14

آرزو بر جوانان عيب نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

آنچه را كه در آتش گم كردي در خاكستر پيدا مي كني. «ضرب المثل نگرويي»

پيامك 16

آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش ميزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

آنچه گرانبهاست هديه نيست بلكه محبت است. «ضرب المثل روسي»

پيامك 18

آن كه «الف»مي گويد، سرانجام به «ي» مي رسد. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 19

آن كه اميد را از دست مي دهد خيلي چيزها را از دست خواهد داد. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 20

آسان قول بده ولي در انجام آن سخت استوار باش. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 21

آدم خوش معامله ، شريك مال مردمه !«ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

آن معده اي كه با كمي نان سير مي شود، چرا برايش اين قدر ناراحتي بايد كشيد؟ «ضرب المثل عربي»

پيامك 23

آن كس فقير است كه حرص و آز زياد دارد، نه آن كس كه چيز زيادي ندارد. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 24

آدم عجول، دشمن خويش است. «ضرب المثل ايتالياي»

پيامك 25

آتش كه گرفت، خشك و تر ميسوزد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

آدم متقلب مانند زنبوري است كه در دهان عسل دارد و در دم نيش. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 27

آب نمي بينه و گرنه شناگر قابليه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

آدم موفق كسي است كه نگذارد «غم» بر بالاي سرش آشيانه بسازد. «ضرب المثل هندي»

پيامك 29

آدم نادان در كار همه دخالت مي كند به جز در كار خود. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 30

آدم باهوش، دردسرهاي بزرگ را به دردسركوچك تبديل مي كند و دردسر هاي كوچك را از بين مي برد. «ضرب المثل چيني»

پيامك 31

آب كه يه جا بمونه، ميگنده . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

آدم دزد همه را دزد مي پندارد. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 33

آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

آدم سيب را خورد ولي ما هنوز به تب آن دچاريم. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 35

آب پاكي روي دستش ريخت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

آدم خود خواه، بي اعتبار است. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 37

آب از آب تكان نميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

آدم عاقل كسي است كه حرف زياد دارد بزند، ولي ساكت مي ماند.«ضرب المثل كره اي»

پيامك 39

آتشي را كه قادر نيستيد خاموش كنيد، بر نيفروزيد. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 40

آن قت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود ؟«ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

آواز دهل شنيده از دور خوشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

آدم عجول، چاي را با چنگال مي خورد. «ضرب المثل چيني»

پيامك 43

آخر شاه منشي، كاه كشي است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

آدم بدبين، سلاحش «نفرت» است. «ضرب المثل يوناني»

پيامك 45

آب كه سر بالا ميره، قورباغه ابوعطا ميخونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

آدم مي ميرد و نامي از خود بر جاي مي گذارد، شير مي ميرد و پوستي از خود. «ضرب المثل چيني»

پيامك 47

آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع، چه صد ذرع، چه يك ني چه چه صد ني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

آب دريا را ازهركجايش بچشي شور است. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 49

آدم هاي پرگو، فعال نيستند. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 50

آزادي در بي آرزويي است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 51

آزادي قيمت ندارد. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 52

آزادي وجدان، نشانه ي خدا پرستي است. «ضرب المثل ايتاليايي»

پيامك 53

آدم دست پاچه، كار را دوبار ميكنه !«ضرب المثل ايراني»

پيامك 54

آب ممكن است به خواب رود ولي، دشمن به خواب نمي رود. «ضرب المثل بلغارستاني»

پيامك 55

آدم با كسي كه علي گفت، عمر نميگه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 56

آن كس كه تن سالم دارد، گنجي دارد كه خودش نمي داند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 57

آن كس كه جرأت مبارزه در زندگي را ندارد، مجبور به انداختن ريسمان به گردن خود مي شود. «ضرب المثل چيني»

پيامك 58

آن كس كه در پايان كار مي خندد، بهترين خنده را كرده است. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 59

آن كس كه در حضور از تو بترسد، در غياب از تو تنفر دارد. «ضرب المثل ايتاليايي»

پيامك 60

آدم تنبل، عقل چهل وزير داره !«ضرب المثل ايراني»

پيامك 61

آنجا برو كه بخوانندت، نه آنجا كه برانندت. «ضرب المثل ايراني»

پيامك62

آنجا كه آفتاب نمي آيد، پزشك مي آيد. «ضرب المثل چك و اسلواكي»

پيامك 63

آنچه از راه نامشروع تحصيل گشته در راه نامشروع هم خرج مي شود. «ضرب المثل لاتيني»

پيامك 64

آنچه با آب مي آيد، آبش هم مي برد. «ضرب المثل شيليايي»

پيامك 65

آسوده كسي كه خر نداره، از كاه و جوش خبر نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 66

آرد خودمونو بيختيم، الك مونو آويختيم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 67

آدم گرسنه، خواب نان سنگك مي بينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 68

آن كه اسير عادت است، لايق زندگي نيست. «ضرب المثل عربي»

پيامك 69

آدم گدا، اينهمه ادا ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 70

آدم زنده، زندگي ميخواد !«ضرب المثل ايراني»

پيامك 71

آشپز كه دوتا شد، آش يا شوره يا بي نمك ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 72

آب پاك، نخستين و بهترين داروهاي روي زمين است. «ضرب المثل اسلواكي»

پيامك 73

آدم همه كاره، هيچ كاره است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 74

آب رفته به جوي باز نمي گردد. «ضرب المثل نيجريه اي»

پيامك 45

آب كثيف را نمي توان شست. «ضرب المثل نيجريه اي»

پيامك76

آن زنده كه كاري نكند، مرده به از اوست. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 77

آب، هر قدر هم پر ارزش باشد، وقتي بو گرفت، بايد دور ريخت. «ضرب المثل چيني»

پيامك 78

آش نخورده و دهن سوخته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 79

آتش به دست خويش بر ريش خود زد. «ضرب المثل ضرب المثل ايراني»

پيامك 80

آتش را به آساني مي توان روشن كرد، ولي خاموش كردنش سخت است. «ضرب المثل يوناني»

پيامك 81

آتش را نمي توان با آتش خاموش كرد. «ضرب المثل يوناني»

پيامك 82

آتش گرسنگي را نمي توان با شبنم فرو نشاند. «ضرب المثل هندي»

پيامك 83

آب از دستش نميچكه !«ضرب المثل ايراني»

پيامك 84

آدم «منفور» هميشه لب گور نشسته است. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 85

آبكش و نگاه كن كه به كفگير ميگه تو سه سوراخ داري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 86

آبي از او گرم نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 87

آدم بي پروا، پايش به پوست خربزه اي بند است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 88

آدم بي كاره و تنبل، اهل رمل و استرلاب مي شود. «ضرب المثل عربي»

پيامك 89

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 90

آمدم ثواب كنم، كباب شدم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 91

آب از سرش گذشته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 92

آمد زير ابروشو برداره، چشمش را كور كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 93

آب زير پوستش افتاده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 94

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 95

آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 96

آدم عاقل فقط روزهاي طلايي را مي شمارد. «ضرب المثل اسلواكي»

پيامك 97

آن قدر بايست، تا علف زير پات سبز بشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 98

آب از سر چشمه گله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 99

آن قدر مار خورده تا افعي شده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 100

آدم پول را پيدا مي كند، نه پول آدم را. «ضرب المثل ايراني»

حرف الف

پيامك 1

اين را بدان كه به حرف، برنج پخته نمي شود. «ضرب المثل چيني»

پيامك 2

اولين موي سفيد، نخستين شكوفه دوران پيري است. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 3

اول مطمئن باش حق با توست، بعد جلو برو. «ضرب المثل آمريكايي»

پيامك 4

اول ماهي را بگير. بعد ميهماني بده. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 5

اول انديشه وانگهي گفتار. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

انسان، با ادب و رفتارش شناخته مي شود. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 7

انسان مي تواند حتي از كوچكترين روزنه ها روشنايي روز را ببيند. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 8

انسان مي تواند به هر كجا كه دلش خواست برود ولي نمي تواند از جلد خود خارج شود. «ضرب المثل نروژي»

پيامك 9

انسان عاقل، داراي گوشهاي دراز و زبان كوتاه است. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 10

انسان صد سال هم زندگي نمي كند ولي غصه هزار سال را مي خورد. «ضرب المثل چيني»

پيامك 11

انسان دژها را مي سازد و روزگار ويرانش مي كند. «ضرب المثل روسي»

پيامك 12

انسان در هر كاري بايد بداند كجا ترمز كند. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 13

انسان بنده ي احسان است. «ضرب المثل مصري»

پيامك 14

انسان بايد با ديگران كم و با خودش زياد حرف بزند. «ضرب المثل دانماركي»

پيامك 15

انسان از پيروزي چيزي ياد نمي گيرد ولي از شكست خيلي چيزها فرا مي گيرد. «ضرب المثل ژاپني»

پيامك 16

اندوه نخست مغز را از بين مي برد و سپس جسم را. «هندي»

پيامك 17

اندك دان، بسيار گوست. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

اميدوار بودن به شانس و اقبال همان و به كام مرگ رفتن هم همان. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 19

اميد هيچ كس را نمي كشد. «ضرب المثل بلژيكي»

پيامك 20

اميد وشجاعت دو الماس درخشانند كه در تاج موفقيت ديده مي شوند. «ضرب المثل فلسطيني»

پيامك 21

اميد وتوانايي، دو گوهر درخشان افسر پيروزي هستند. «ضرب المثل هندي»

پيامك 22

اميد نصف خوشبختي است. «ضرب المثل تركي»

پيامك 23

اميد ستون دنيا است. «ضرب المثل نگرويي»

پيامك 24

اميد است كه آينده را مي سازد. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 25

امساك، بهترين داروست. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

الاغ را در پوست شير هم مي شود شناخت. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 27

اگر چه در كنار جنگل زندگي مي كني ولي قدر چوب را بدان. «ضرب المثل چيني»

پيامك 28

اگر يكبار با چشم بيني، بهتر از آن است كه صد بار با گوش بشنوي. «ضرب المثل ژاپني»

پيامك 29

اگر يك دوست حقيقي داري، خود را ثروتمند ترين افراد جهان بدان. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 30

اگر مي خواهي دوستت بدارند، دوست بدار «ضرب المثل لاتيني»

پيامك 31

اگر مي خواهي گرم بشوي، بايد دود را تحمل كني. «ضرب المثل چك و اسلواكي»

پيامك 32

اگر مي خواهي آسايش داشته باشي، اول بايد بداني همسايه ات كيست و بعد خانه بخري. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 33

اگر قورباغه را در صندلي «زر» بنشاني، مجددا به مرداب مي جهد. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 34

اگرعزت نفس داشته باشي مي تواني هر كار را كه بخواهي بكني. «ضرب المثل عربي»

پيامك 35

اگر سر شيشه اي داري، سنگ پرتاب مكن. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 36

اگر زن حسود باشد، خانه را آتش مي زند. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 37

اگر روي چهره ات تبسم نداري، بهتراست دكان باز نكني. «ضرب المثل نگرويي»

پيامك 38

اگر روباه را براي دزديدن مرغ ببخشي، گوسفندانت را هم خواهد برد. «ضرب المثل گرجستاني»

پيامك 39

اعتراف به خطاها ، اغلب ، دوستي ايجاد مي كند . اندرو ماتيوز

پيامك 40

اگر پول در جيب نداري، عسل در دهان داشته باش. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

اگر مي خواهي مزرعه ي خوشبختي خود را توسعه بدهي، خاك قلبت را هموار كن. «ضرب المثل چيني»

پيامك 42

اگر عيوب خودمان را به خاطر داشته باشيم، عيوب ديگران را از ياد مي بريم. «ضرب المثل فلسطيني»

پيامك 43

اگر پيري پند ده واگر جواني پند گير. «ضرب المثل چيني»

پيامك 44

اگر تقصيري سر نمي زد، عذر خواهي هم لازم نمي بود. «ضرب المثل مصري»

پيامك 45

اگر توانستي عادت را از سر بيندازي، به موفقيت خود اميدوار باش. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 46

اگر حرص داشته باشي فقيري، نه اينكه چيزي نداشته باشي. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 47

اگر در شناخت كسي درماندي، جستجو كن ببين با چه كسي معاشر است. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

پيامك 48

اگررعايت حال روباه را كردي، مظلوم واقع مي شوي. «ضرب المثل پاكستاني»

پيامك 49

اگر روزي خود را از بنده ي خدا خواستي، گرسنه خواهي ماند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 50

اگر بخواهي، مي تواني فرصتي را كه در آستين خود داري بيابي. «ضرب المثل دانماركي»

پيامك 51

اگر اميد نبود، زهر «يأس» صد باره انسان را مي كشت. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 52

اگر از ديگران نفرت داري، خود را اصلاح كن. «ضرب المثل عربي»

پيامك 53

اگر از احمق تعريف كني از او احمق تر هستي. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 54

اگر آزادي باشد، پير مرد هم پهلوان مي شود. «ضرب المثل مجارستاني»

پيامك 55

افسرده دل، افسرده كند انجمني را. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 56

افتخار مرد به احترام اوست، نه به مال و ثروتش. «ضرب المثل يوناني»

پيامك 57

افتادن در گل ولاي ننگ نيست، ننگ در اين است كه در همانجا بماني. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 58

اعمال ما معرف ماست نه گفتارمان. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 59

اعمال انسان بلندتر از كلامش سخن مي گويند. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 60

اعتماد به نفس، دو سوم موفقيت است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 61

اعتراف به گناه، نصف جبران خسارت است. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك62

اعتدال و روزه داري، بسياري از امراض را درمان مي كند. «ضرب المثل هندي»

پيامك 63

اضطراب رفيق دايمي حسادت است. «ضرب المثل استراليايي»

پيامك 64

اشكهاي كساني را كه گريان به نزدت مي آيند، پاك كن. «ضرب المثل فلسطيني»

پيامك 65

اشك زبان خاموش اندوه است. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 66

اشك دوست بر خنده دشمن برتري دارد. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 67

اشتباه يك لحظه، يك عمر اندوه به بار مي آورد. «ضرب المثل چيني»

پيامك 68

اشتباه كردن اصلاً عيب نيست، عيب آن است كه از آن اشتباه درس عبرت نگرفته و دوباره آن را تكرار كنيم. «ضرب المثل روسي»

پيامك 69

اسير عادت، شايسته زندگي نيست. «ضرب المثل عربي»

پيامك 70

اسب را با چشمانت بخر نه با گوشهايت. «ضرب المثل چك و اسلواكي»

پيامك 71

از نو كيسه قرض نكن، قرض كردي خرج نكن. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 72

از كوچكها خطا، از بزرگان عطا. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 73

از قول تا عمل به اندازه ي يك روز مسافت است. «ضرب المثل بلغارستاني»

پيامك 74

از صد زبان، خموشي رساتر است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

از سايه، ساختمان هاي بزرگ معلوم مي شوند و از زيادي دشمنان مردان بزرگ. «ضرب المثل چيني»

پيامك76

از خون پاك، كار ناپاك سر نمي زند. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 77

از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقير زن بگير. «ضرب المثل استونيايي»

پيامك 78

از حسادت فقط نتيجه مثبتي كه عايد حسود مي شود از بين رفتن تدريجي خود اوست. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 79

از پيش هشدار دادن، از پيش تجهيز شدن است. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 80

از بدبختي رهيدن ممكن است، اما از بدنامي رهيدن ممكن نيست. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 81

از اشخاصي كه به عمد، خود را به حماقت مي زنند، بپرهيز. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 82

از آنچه چاره ناپذير است بايد استقبال كرد. «ضرب المثل اسلواكي»

پيامك 83

از آتشي كه افروختم، عاقبت خودم سوختم. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 84

ارزش و اعتبار يك داستان، با گفتن وتكرار كردن از بين نمي رود. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 85

اراده ي خوب، راه را كوتاه مي كند. «ضرب المثل برزيلي»

پيامك 86

ادب، بزرگترين سرمايه است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 87

ادب مرد، به ز دولت اوست. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 88

احمق هرگز اندوهگين و دانا هميشه خوشحال نيست. «ضرب المثل ارمني»

پيامك 89

احمق و پولش، زود از هم جدا مي شوند. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 90

احمق را، بيشتر كار ساده خشنود مي كند. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 91

احمق چون نمي تواند راه برود، داد مي زند كه راه ناهموار است. «ضرب المثل هندي»

پيامك 92

احمق از روي تجربه اي كه خود مي نمايد درس عبرت مي گيرد و دانا از روي تجربه احمق درس عبرت مي گيرد. «ضرب المثل اتازونيايي»

پيامك 93

احتياج انسان را مخترع و مبتكر مي كند. «ضرب المثل دانماركي»

پيامك 94

اجل تقويم ندارد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 95

اثر نفرت، شديدتر از سم مهلك است. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 96

ابله گفت و كاهل باور كرد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 97

ابري كه رعد و برق زياد دارد، كمتر مي بارد. «ضرب المثل هندي»

پيامك 98

ابر پرصدا بي باران است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 99

ابتكار مشكل است و انتقاد آسان. «ضرب المثل تركي»

پيامك 100

اينو كه زائيدي بزرگ كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 101

اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 102

اين قافله تا به حشر لنگه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 103

اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 104

اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 105

اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 106

اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 107

اول بقالي و ماست ترش فروشي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 108

اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 109

اول بچش، بعد بگو بي نمكه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 110

اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 111

اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 112

انگور خوب، نصيب شغال ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 113

امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 114

امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 115

اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 116

اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 117

اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 118

اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 119

اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 120

اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 121

پيامك 122

اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 123

اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 124

اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 125

اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 126

اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 127

اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 128

اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 129

اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 130

اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 131

اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 132

اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش به آسمان ميرسيد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 133

اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 134

اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 135

اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 136

اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 137

اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 138

اصل كار برو روست، كچلي زير موست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 139

استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 140

اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 141

اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 142

اسب دونده جو خود را زياد ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 143

اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 144

اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 145

اسباب خونه به صاحبخونه ميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 146

از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 147

از يك گل بهار نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 148

از هول هليم افتاد توي ديگ ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 149

از هر چه بدم اومد، سرم اومد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 150

از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 151

از نخورده بگير، بده به خورده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 152

از من بدر، به جوال كاه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 153

از مردي تا نامردي يك قدم است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 154

از مال پس است و از جان عاصي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 155

از ماست كه بر ماست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 156

از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 157

از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 158

از كيسه خليفه مي بخشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 159

از كوزه همان برون تراود كه در اوست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 160

از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 161

از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 162

از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 163

از خرس موئي، غنيمته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 164

از خر افتاده، خرما پيدا كرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 165

از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 166

از تو حركت، از خدا بركت . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 167

از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 168

از بي كفني زنده ايم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 169

از اين ستون به آن ستون فرجه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 170

از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 171

از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 172

از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 173

از اونجا مونده، از اينجا رونده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 174

از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 175

ارزان خري، انبان خري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 176

اجاره نشين خوش نشينه ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ب

پيامك 1

بين زن كور و شوهر لال هميشه صلح حكم فرماست. «ضرب المثل لهستاني»

پيامك 2

بيماري سواره مي آيد ولي پياده مي رود. «ضرب المثل بلژيكي»

پيامك 3

بيان متملق عسلي است آلوده به زهر. «ضرب المثل لاتيني»

پيامك 4

بهترين ذخيره ي فردا، كار نيك امروز است. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 5

بهشت آنجاست كازاري نباشد، كسي را با كسي كاري نباشد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

بهترين توبه، خودداري از گناه است. « ضرب المثل آلماني»

پيامك 7

به كسي كه كار كرده پاداش بده تا تنبلها سوء استفاده نكنند. «ضرب المثل استراليايي»

پيامك 8

به كارخانه خدا نمي توان دست برد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

به غير از وقت، هر چيز ديگر قابل خريداري است. «ضرب المثل سوييسي»

پيامك 10

به چشم بيشتر از گوش اعتماد كن. «ضرب المثل چيني»

پيامك 11

به اميد شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابيدن همان. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 12

بردباري در آسايش را باز مي كند. «ضرب المثل پاكستاني »

پيامك 13

براي هر چيز پيمانه اي هست، به جز براي خيرات و صدقات. «ضرب المثل روسي»

پيامك 14

براي عروسي صبر كن تا دعوتت كنند، براي تشييع جنازه دعوت نكرده برو. «ضرب المثل بلغارستاني»

پيامك 15

براي به دست آوردن رفيق بايد جستجو كرد ولي دشمن بدون فانوس هم پيدا مي شود. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 16

براي بازرگان يك چشم كافي است ولي براي مشتري حتي صد چشم كم است. «ضرب المثل باسكي»

پيامك 17

براي اينكه انسان كمال يابد صد سال كافي نيست ولي براي بدنامي او يك روز كافي است. «ضرب المثل چيني»

پيامك 18

بر گرگ چلاق اعتماد مكن، مگر اينكه خودت پايش را شكسته باشي. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 19

بدهكار، شناگري است كه پوتين در پا دارد. «ضرب المثل آمريكايي»

پيامك 20

بدهكار را كه رو دادي، بستانكار مي شود. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

بدون رفيق حتي بهشت جهنم است. «ضرب المثل مصري»

پيامك 22

بدون تندرستي هيچ كس ثروتمند نيست. «ضرب المثل كرواسيايي»

پيامك 23

بدون باختن، برنده نتواني شد. «ضرب المثل روسي»

پيامك 24

بدترين دزدها، كتاب بد است. «ضرب المثل ايتاليايي»

پيامك 25

بدبختي هم مي تواند پلي براي خوشبختي گردد. «ضرب المثل ژاپني»

پيامك 26

بدبختي براي انسانها يكي است ولي براي ناشكيبايان دوتا مي شود. «ضرب المثل پاكستاني»

پيامك 27

به خاطر آن كه همسايگانت درستكار بمانند، در منزلت را قفل كن. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 28

بچه ي جغد در نظر مادرش ملكه ي زيبايي است. «ضرب المثل روسي»

پيامك 29

بچه لنگر گاه مادر است، او نمي تواند از لنگرگاهش جدا شود. «ضرب المثل اتازونيايي»

پيامك 30

بچه عزيز است ولي تربيت او عزيزتر.«ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

بپرهيز از ناداني كه خود را دانا شمرد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

ببخش و منت منه كه نفع آن به تو باز گردد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

بايد دامن فرصت را چسبيد و پيش رفت. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 34

باد مي تواند درخت بلوط را بر زمين اندازد ولي نمي تواند ريشه هايش را از بين ببرد. «ضرب المثل مجارستاني»

پيامك 35

با مرور زمان، عيوب كوچك تبديل به رذايل بزرگ مي شوند. «ضرب المثل هلندي»

پيامك 36

با مردم مشورت كن، ولي خودت تصميم بگير. «ضرب المثل روسي»

پيامك 37

با نيك مردان معاشرت كن تا برتعدادشان بيفزايي. «ضرب المثل ايتاليايي»

پيامك 38

با گريه به دنيا مي آيي ولي كاري كن با خنده از دنيا بروي. «ضرب المثل هلندي»

پيامك 39

با گريه به دنيا مي آيي ولي كاري كن با خنده از دنيا بروي. «ضرب المثل هلندي»

پيامك 40

با گرد وخاك نمي توان جلوي نور ماه را گرفت. «ضرب المثل هندي»

پيامك 41

با قضا كارزار نتوان كرد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

با قرض كه داماد شدي، خنده از تو خداحافظي مي كند. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 43

با صبر و حوصله هر كاري را مي توان به آخر رساند. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 44

با سكوت مي توان شيطان را عصباني كرد. «ضرب المثل بلغارستاني»

پيامك 45

با خويشانت بخور و بنوش وليكن با آنها معامله مكن. «ضرب المثل بوسنيايي»

پيامك 46

با حلوا حلوا گفتن، دهان شيرين نمي شود. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

با اين كه شير غرش مي كند، بچه ي خود را نمي خورد. «ضرب المثل»

پيامك 48

با اين كه روبروي يكديگر سخن مي گويند، قلوبشان فرسخها از هم دور است. «ضرب المثل چيني»

پيامك 49

با اين كه ايام برادرند ولي به ندرت شبيه به هم هستند. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 50

به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 51

به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 52

بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 53

بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 54

بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 55

بمرغشان كيش نميشه گفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 56

بماه ميگه تو در نيا من در ميام ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 57

بمالت نناز كه بيك شب بنده، به حسنت نناز كه بيك تب بنده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 58

بلبل هفت تا بچه ميزاره، شيش تاش سره ، يكيش بلبل ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 59

بگو نبين، چشممو هم ميگذارم، بگو نشنو در گوشمو ميگيرم، اما اگر بگي نفهمم، نميتونم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 60

به كچله گفتند : چرا زلف نميزاري ؟ گفت : من از اين قرتي گيريها خوشم نمياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 61

به كيشي آمدند به فيشي رفتند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك62

بقاطر گفتند بابات كيه ؟ گفت : آقادائيم اسبه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 63

بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 64

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 65

بز گر از سر چشمه آب ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 66

بزك نمير بهار مياد --- كنبزه با خيار مياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 67

بزبون خوش مار از سوراخ در مياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 68

به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 69

بر عكس نهند نام زنگي كافور ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 70

براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 71

براي يك بي نماز، در مسجد و نمي بندند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 72

براي همه مادره، براي ما زن بابا ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 73

براي كسي بمير كه برات تب كنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 74

برادري بجا، بزغاله يكي هفت صنار ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش! «ضرب المثل ايراني»

پيامك76

برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 77

بدهكار رو كه رو بدي طلبكار ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 78

بدعاي گربه كوره بارون نمياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 79

به درويشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو گذاشت در دهنش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 80

بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد --- يا طاق فرود آيد، يا قبله كج آيد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 81

بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 82

بچه سر راهي برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 83

بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 84

بجاي شمع كافوري چراغ نفت ميسوزد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 85

به اشتهاي مردم نميشود نان خورد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 86

با يك گل بهار نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 87

با يكدست دو هندوانه نميشود برداشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 88

بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 89

با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و ماچين ؟«ضرب المثل ايراني»

پيامك 90

با نردبان به آسمون نميشه رفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 91

تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 92

با مردم زمانه سلامي و والسلام . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 93

بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 94

با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 95

با سيلي صورت خودشو سرخ نگه ميداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 96

بازي بازي، با ريش بابا هم بازي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 97

بازي اشكنك داره ، سر شكستنك داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 98

با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هيچكدام با هرهيچكدام هر دو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 99

بار كج به منزل نميرسد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 100

بارون آمد، تركها بهم رفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 101

بادنجان بم آفت ندارد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 102

با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 103

باد آورده را باد ميبرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 104

با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 105

با اين ريش ميخواهي بري تجريش ؟«ضرب المثل ايراني»

پيامك 106

با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 107

با آل علي هر كه در افتاد ، ور افتاد . «ضرب المثل ايراني»

حرف پ

پيامك 1

پيمانه دوستي را با سركه مشوي. «ضرب المثل پاكستاني»

پيامك 2

پدر و مادر، ميوه ناياب اند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

پروانه غالباً فراموش مي كند كه روزي كرم بوده است. «ضرب المثل سوئدي»

پيامك 4

پشيماني قرصي است كه با بي ميلي بلعيده مي شود. «ضرب المثل دانماركي»

پيامك 5

پلي كه از آن گذشته اي ويران مكن. «ضرب المثل نگرويي»

پيامك 6

پول غلام انسان عاقل و ارباب انسان احمق است. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 7

پرحرف ترين فرد، بي عمل ترين كس است. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 8

پول است نه جان است كه آسان بتوان داد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

پنج انگشت برادرند، برابر نيستند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

پول پيدا كردن آسونه، اما نگهداريش مشكله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

پسر زائيدم براي رندان، دختر زائيدم براي مردان، موندم سفيل و سرگردان ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

پس از قرني شنبه به نوروز ميافته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

پس از چهل سال چارواداري، الاغ خودشو نميشناسه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

پز عالي، جيب خالي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

پايين پايين ها جاش نيست، بالا بالا ها راش نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

پاي خروستو ببند، بمرغ همسايه هيز نگو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ت

پيامك 1

تمرين زياد، بهترين استاد است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

تمام آرزوها، دم مرگ زنده مي شوند. «ضرب المثل ايتاليايي»

پيامك 3

ترس، زندان دل است. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 4

تنبلي دشمني نيرومند است. «ضرب المثل ژاپني»

پيامك 5

تنبلي، دام شيطان است. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

پيامك 6

تنها بودن، بهتر از همنشيني با بدان است. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 7

تنها سرمايه آدمي وقت و فرصت شناسي است. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 8

تنها ميوه اي كه از درخت سكوت آويزان است، آرامش است. «ضرب المثل پاكستاني»

پيامك 9

تو ارباب سخناني هستي كه هنوز نگفته اي ولي حرفهايي كه زده اي ارباب تو هستند. «ضرب المثل عربي»

پيامك 10

تو نان مي خوري و زنده هستي و من نان مي دهم و زندگي مي كنم. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 11

تملق كنيز رذايل است. «ضرب المثل لاتين»

پيامك 12

تقويم جوان در قلبش است و تقويم پير در سرش. «ضرب المثل روسي»

پيامك 13

ترس، برادر مرگ است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

تقصير اول، نيمكت را براي تقصير دوم آماده مي كند. «ضرب المثل چك و اسلواكي»

پيامك 15

تشويش و نگراني را با خود به خواب بردن، به منزله ي خوابيدن با كوله پشتي است. «ضرب المثل اتازونيايي»

پيامك 16

ترس از احتياج، بدتر از خود احتياج است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

ترس، مقدمه ي نابودي است. «ضرب المثل كانادايي»

پيامك 18

تمام دنيا مشابه يك دوربين عكاسي است، لبخند بزنيد تا عكستان خوب بيفتد. «ضرب المثل اتازونيايي»

پيامك 19

ترس بزرگتر از خطر است. «ضرب المثل سوئدي»

پيامك 20

ترحم بر پلنگ تيز دندان، ستمكاري بود بر گوسفندان. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

تجربه، معلم زندگي است. «ضرب المثل پرتغالي»

پيامك 22

تخم مرغ در صلح، بهتر از خود مرغ در جنگ است. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 23

تاجري كه پول ندارد مثل دهقاني است كه زمين ندارد. «ضرب المثل سوييسي»

پيامك 24

تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب كن. «ضرب المثل چيني»

پيامك 25

تاجري كه همه جنسي تجارت مي كند، محتاج نان شب مي شود. «ضرب المثل اسكاتلندي»

پيامك 26

تاجر بي پول وسرباز بي تفنگ، پشيزي نمي ارزد. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 27

توي دعوا نون و حلوا خير نميكنند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

تو كه ني زن بودي چرا آقا دائيت از حصبه مرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

توبه گرگ مرگه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

تنها بقاضي رفته خوشحال برميگرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

تنبل مرو به سايه، سايه خودش مي آيه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

تلافي غوره رو سر كوره در مياره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

تعارف كم كن و بر مبلغ افزا ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

تره به تخمش ميره، حسني به باباش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

ترتيزك خريدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

ترب هم جزء مركبات شده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

تا تو فكر خر بكني ننه، منو در بدر ميكني ننه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

تخم نكرد نكرد وقتي هم كرد توي كاهدون كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

تخم دزد، شتر دزد ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 40

تب تند عرقش زود در مياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

تا نازكش داري نازكن، نداري پاهاتو دراز كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 43

تا مار راست نشه توي سوراخ نميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

تا كركس بچه دارشد، مردار سير نخورد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

تا شغال شده بود به چنين سوراخي گير نكرده بود ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ ميان بيرون ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

تا تنور گرمه نون و بچسبون ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 49

تا پريشان نشود كار بسامان نرسد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 50

تابستون پدر يتيمونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 51

تا ابله در جهانه، مفلس در نميمانه ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ث

پيامك 1

ثناي خويش گفتن از تهي مياني است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

ثروت، نوكر عقلا و ارباب احمقان است. «ضرب المثل بوسنيايي»

پيامك 3

ثروت را مي توان پنهان كرد ولي فقر را نمي توان. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

ثمر علم اي پسر عمل است ورنه تحصيل علم درد سر است. «ضرب المثل ايراني»

حرف ج

پيامك 1

جهان را ترك كن، قبل از اينكه جهان تو را ترك كند. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 2

جهان كتابي بسيار عالي است ولي كسي كه خواندن نمي داند، فايده اي ازآن بر نتواند گرفت. «ضرب المثل ايتاليايي»

پيامك 3

جواني روي سنگ مي تراشد و پيري روي يخ. «ضرب المثل ارمني

پيامك 4

جهان را به غفلت سپردن خطاست. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

جلوي ضرر را بايد گرفت تا استفاده برد. «ضرب المثل كانادايي»

پيامك 6

جامه ي رستگاري، هرگز كهنه نمي شود. «ضرب المثل عربي»

پيامك 7

جيگر جيگره ، ديگر ديگره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

جيبش تار عنكبوت بسته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

جون به عزرائيل نميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

جوجه هميشه زير سبد نمي مونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

جوجه را آخر پائيز ميشمرند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

جواني كجائي كه يادت بخير ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

جواب ابلهان خاموشيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

جايي كه ميوه نيست چغندر ، سلطان مركباته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

جايي نميخوابه كه آب زيرش بره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

جاده دزد زده تا چهل روز امنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

جا تره و بچه نيست ! «ضرب المثل ايراني»

حرف چ

پيامك 1

چيزي از كيسه بيرون نيايد جز آنچه در اوست. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 2

چهره ي يك زن نماينده ي شوهر اوست و پيراهن يك مرد معرف زن او. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

پيامك 3

چون يار اهل است، كار سهل است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

چشم هر آنچه كه خود مي بيند باور دارد و گوش هر آنچه را كه مردم مي گويند. «ضرب المثل سوييسي»

پيامك 5

چادر، قلعه زن است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

چاقو بايد حتي در غلاف تيز باشد. «ضرب المثل فنلاندي»

پيامك 7

چيزي كه عوض داره گله نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

چيزي كه شده پاره، وصله ور نمي داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

چه عزائيست كه مرده شور هم گريه ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

چوب معلم گله، هر كي نخوره خله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

چوب را كه برداري، گربه دزده فرار ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

چوب دو سر طلا ست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

چوب خدا صدا نداره ، هر كي بخوره دوا نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

چنار در خونه شونو نمي بينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

چغندر گوشت نميشه، دشمنم دوست نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

چشمش هزار كار ميكنه كه ابروش نميدونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

چشمش آلبالو گيلاس مي چينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

چشم داره نخودچي، ابرو نداره هيچي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

چراغي كه به خونه رواست، به مسجد حرام است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

چرا توپچي نشدي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

چاه نكنده منار دزديده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

چاه مكن بهر كسي، اول خودت، دوم كسي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

چاه كن هميشه ته چاهه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

چاقو دسته خودشو نميبره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

چار ديواري اختياري ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ح

پيامك 1

حكمت تاج سر است و تواضع نعلين پا. «ضرب المثل فلسطيني»

پيامك 2

حكمت براي روح به منزله تندرستي براي بدن است. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 3

حق شناسي و گندم فقط در يك زمين مساعد وخوب رشد مي كنند. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 4

حسود و طمع كار هرگز سير نمي شوند. «ضرب المثل آمريكايي»

پيامك 5

حسود تيري كه به طرف ديگران پرتاب مي كند، به خودش بر مي گردد. «ضرب المثل يوناني»

پيامك 6

حسادت و حماقت، هر رو هم درجه هستند. «ضرب المثل دانماركي»

پيامك 7

حسادت دشمن شرافت است. «ضرب المثل لاتيني»

پيامك 8

حسادت اولين درس شيطان به انسان احمق است. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 9

حسابهاي كهنه، جدالهاي جديد به وجود مي آورند. «ضرب المثل فرانسوي»

پيامك 10

حرف زده شده نهالي است كه رشد و نمو مي كند. «ضرب المثل نروژي»

پيامك 11

حرف راست را بايد از بچه شنيد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

حرف حق، شمشيري است برنده. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

حتي شكوه وعظمت يك رودخانه موقع ريختن در دريا، پايان مي يابد. «ضرب المثل روسي»

پيامك 14

حرص، يگانه شهوتي است كه هرگز پير نمي شود. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 15

حال هركس مطابق قال اوست. «ضرب المثل عربي»

پيامك 16

حيف از كسي كه رنج كشد بهر ناكسي. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

حيف است اوقات كه صرف بطالت گذرد . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

حماقت افراد، شهامت گدا را زياد مي كند . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

حكيمي كه با جهان درافتد توقع عزت ندارد . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

حكيمان دير دير خورند و عابدان نيم سير. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

حكمت سبك ترين بار سفر است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

حقيقت بهتراز طلاست . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

حقيقت سنگين است لذا عده اي معدود حاضرند آن را حمل كنند . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

حق شناسي بار سنگيني است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

حق بالاتر از قانون است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

حسود كور است . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

حسد پير نمي شود. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

حسد وفاداري را نمي شناسد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

حسد عميق تر از كك مي گزد . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

حساب به دينار، بخشش به خروار. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

حرف حق شمشيري است برنده . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

حتي مرغ كور هم گهگاهي دانه اي پيدا مي كند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

حتي گنج پادشاه پايان مي يابد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

حتي گاو با دم خود از خود دفاع مي كند . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

حتي سخت ترين زمستانها هم از بهار مي رنجند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

حتي در جهنم انسان مي تواند رفيقي براي خود پيدا كند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

حافظه ساعت زندگي است. «ضرب المثل ايراني»

حرف خ

پيامك 1

خدا گر ببندد ز حكمت دري، ز رحمت گشايد در ديگري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

خدا سرما را بقدر بالا پوش ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

خدا دير گيره، اما سخت گيره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

خدا خر را شناخت، شاخش نداد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

خدا جامه ميدهد كو اندام ؟ نان ميدهد كو دندان ؟ «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

خدا برف را به اندازه بام ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

خانه همسايه آش ميپزند بمن چه ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

خانه نشيني بي بي از بي چادريست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

خانه قاضي گردو بسياره شماره هم داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

خانه داماد عروسيست، خانه عروس هيچ خبري نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالي باشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

خانه اي را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

خاله سوسكه به بچه اش ميگه : قربون دست و پاي بلوريت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

خاك كوچه براي باد سودا خوبه !«ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

خر ما از كرگي دم نداشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

خر كه جو ديد، كاه نميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

خر، كه علف ديد گردن دراز ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

خرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

خرس در كوه، بو علي سيناست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

خرس، تخم ميكنه يا بچه ؟ ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

خر، رو به طويله تند ميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

خر را گم كرده پي نعلش ميگرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

خر را كه به عروسي ميبرند، براي خوشي نيست براي آبكشي است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

خر را جايي مي بندند كه صاحب خر راضي باشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

خر را با آخورميخوره، مرده را با گور ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

خر ديزه است، به مرگ خودش راضي است تا ضرر بصاحبش بزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

خر خفته جو نمي خوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

خر، خسته، صاحب خر، ناراضي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

خر چه داند قيمت نقل و نبات ؟ «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

خر، پايش يك بار به چاله ميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

خربزه ميخواهي يا هندوانه : هر دو دانه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

خربزه كه خوردي بايد پاي لرزش هم بشيني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

خربزه شيرين مال شغاله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

خر به بوسه و پيغام آب نمي خوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

خر باربر، به كه شير مردم در ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

خر از لگد خر ناراحت نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 40

خراب بشه باغي كه كليدش چوب مو باشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

خر، آخور خود را گم نميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

خدا يه عقل زياد بتو بده يه پول زياد بمن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 43

خدا همونقدر كه بنده بد داره، بنده خوب هم داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

خدا همه چيز را به يك بنده نمي ده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

خدا وقتي بخواد بده، نميپرسه تو كي هستي ؟ «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

خدا نجار نيست اما در و تخته رو خوب بهم ميندازه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

خدا ميان دانه گندم خط گذاشته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

خشم اولش ناداني و آخرش پشيماني است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 49

خوشبختي از جايي شروع مي شود كه خودخواهي پايان مي يابد. «ضرب المثل مجارستاني»

پيامك 50

خوشبختي وبدبختي بشر دست خودش است. «ضرب المثل كانادايي»

پيامك 51

خوشي واندوه، همسايه ديوار به ديوار يكديگرند. «ضرب المثل اسلواكي»

پيامك 52

خون تمام افراد بشر يكرنگ است ولي بين لياقتها، زمين تا آسمان فاصله است. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 53

خوشبخت كسي است كه قرض ندارد. «ضرب المثل انگليسي»

پيامك 54

خورشيد گوهر آسمان است و بچه گوهر خانه. «ضرب المثل چيني»

پيامك 55

خود را شناختن حكمت است، خود را از ياد بردن بلاهت. «ضرب المثل آلماني»

پيامك 56

خردمندي وتقوا مانند دو چرخ يك گاري اند. «ضرب المثل ژاپني»

پيامك 57

خردمند از ناداني خود با خبراست، نادان تصور مي كند كه از همه چيز آگاهي دارد. «ضرب المثل اسپانيايي»

پيامك 58

خداوند مهلت مي دهد ولي از خاطر نمي برد. «ضرب المثل عربي»

پيامك 59

خاموشي، گل خردمندي است. «ضرب المثل ژاپني»

پيامك 60

خير در خانه صاحبش را ميشناسد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 61

يك ده آباد به از صد شهر خراب ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك62

خوش زبان باش در امان باش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 63

خوشا چاهي كه آب از خود بر آرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 64

خوشا بحال كساني كه مردند و آواز ترا نشنيدند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 65

خوردن خوبي داره ، پس دادن بدي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 66

خود گوئي و خود خندي، عجب مرد هنر مندي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 67

خودشو نميتونه نگهداره چطور منو نگه ميداره ؟ «ضرب المثل ايراني»

پيامك 68

خواست زير ابروشو برداره، چشماشو كور كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 69

خواهر شوهر، عقرب زير فرشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 70

خنده كردن دل خوش ميخواد و گريه كردن سر وچشم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 71

خواب پاسبان، چراغ دزده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 72

خوشبخت آنكه خورد و كِشت، بدبخت آنكه مرد و هِشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 73

خري كه از خري وابمونه بايد يال و دمشو بريد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 74

خر، همان خره پالانش عوض شده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 75

خروسي را كه شغال صبح ميبره بگذار سر شب ببره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 76

خر وامانده معطل چشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 77

خروار نمكه، مثقال هم نمكه ! «ضرب المثل ايراني»

حرف د

پيامك 1

ديگران كاشتند ما خورديم، ما ميكاريم ديگران بخورند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

دير زائيده زود ميخواد بزرگ كنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

دير آمده زود ميخواد بره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

ديده مي بينه، دل ميخواد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

دهنه جيبش را تار عنكبوت گرفته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

دهن مردم را نميشود بست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

ديوار حاشا بلنده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

ده انگشت را خدا برابر نيافريده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

ديوار موش داره ، موش هم گوش داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

دوغ و دوشاب در نظرش يكيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

دوغ در خانه ترش است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

دو صد من استخوان بايد كه صدمن بار بردارد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

دوصد گفته چو نيم كردار نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

دوستي دوستي از سرت ميكنند پوستي ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

دوست همه كس، دوست هيچكس نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

دوست آنست كه بگرياند. دشمن آنست كه بخنداند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

ديوانه چو ديوانه به بيند خوشش آيد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

دود، روزنه خودشو پيدا ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

دود از كنده بلند ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

دو تا در را پهلوي هم ميگذارند براي اينست كه به درد هم برسند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

دنيا محل گذره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

دنيايش مثل آخرت يزيده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

دنيا را هر طور بگيري ميگذره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

دنيا را آب ببره او راخواب ميبره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

دنيا، دار مكافاته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

دنيا دمش درازه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

دنده را شتر شكست، تاوانش را خر داد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

دندن اسب پيشكشي را نمي شمارند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

دلو هميشه از چاه درست در نمياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

دلش درو طاقچه نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

دل سفره نيست كه آدم پيش هر كس باز كنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

دلاكها كه بيكار ميشوند سر هم را ميتراشند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

دعوا سر لحاف ملا نصرالدين بود ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

دعا خانه صاحبش را ميشناسد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

دشمنان در زندن با هم دوست شوند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

دستي را كه نميتوان بريد بايد بوسيد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 40

دستي را كه حاكم ببره خون نداره يا ديه نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

دست و رويش را با آب مرده شور خانه شسته است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

دست ننت درد نكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 43

دست كه به چوب بردي گربه دزده حساب كار خودشو ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

دستش كجه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

دستش نمك نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

دست شكسته وبال گردنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

دست شكسته بكار ميره، دل شكسته بكار نميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

دستش را توي حنا گذاشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 49

دستش شيره ايست يا دستش چسبناك است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 50

دستش در كيسه خليفه است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 51

دستش به دهنش ميرسه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 52

دستش به خر نميرسه پالان خر را بر ميدارد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 53

دست راست را از چپ نميشناسه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 54

دست دكاندار تلخ است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 55

دست، دست را ميشناسه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 56

دست در كاسه و مشت در پيشاني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 57

دست خالي براي تو سر زدن خوبه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 58

دست تنگي بدتر از دلتنگي است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 59

دست پيش را گرفته كه پس نيفته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 60

دست پشت سر نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 61

دست بي هنر، كفچه گدائيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك62

دست بشكند در آستين، سر بشكند دركلاه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 63

دست بريده قدر دست بريده را ميدونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 64

دزد ناشي به كاهدون ميزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 65

دزد به يك راه ميرود، صاحب مال به هزار راه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 66

دزد باش و مرد باش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 67

دزد بازار آشفته ميخواهد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 68

دزد،آب گرون ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 69

درهفت آسمان يك ستاره نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 70

در، هميشه بيك پاشنه نميگرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 71

درويش را گفتند : در دكانتو ببند دهنشو هم گذاشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 72

رويش موميائي، هي ميگي و نميائي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 73

درويش از ده رانده، ادعاي كدخدائي كند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 74

در نمك ريختن توي ديگ بايد به مرد پشت كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

در عفو لذتيست كه در انتقام نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك76

در زمستان يه جل بهتر از يه دسته گله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 77

در زمستان، الو، به از پلوه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 78

در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 79

در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 80

در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 81

در دروازه را ميشه بست، اما در دهن مردم و نميشه بست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 82

درد، كوه كوه مياد، مومو ميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 83

درد دل خودم كم بود، اينهم قرقر همسايه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 84

درخت هر چه بارش بيشتر بشه، سرش پائين تر مياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 85

درخت كج جز به آتش راست نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 86

درخت كاهلي بارش گرسنگي است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 87

درخت پر بار، سنگ ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 88

در خانه هر چه، مهمان هر كه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 89

در خانه مور، شبنمي طوفانست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 90

در خانه بيعاره ها نقاره ميزنند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 91

در خانه اگر كس است يك حرف بس است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 92

در خانه ات را ببند همسايه تو دزد نكن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 93

در حوضي كه ماهي نيست ، قورباغه سپهسالاره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 94

در چهل سالگي طنبور مي آموزد در گور استاد خواهد شد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 95

در جيبش را تار عنكبوت گرفته است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 96

در جهنم عقربي هست كه از دستش به مار غاشيه پناه ميبرند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 97

در جواني مستي، در پيري سستي، پس كي خدا پرستي ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 98

در جنگ، حلوا تقسيم نميكنند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 99

در جنگ، حلوا تقسيم نميكنند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 100

در بيابان لنگه كفش، نعمت خداست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 101

در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 102

دختري كه مادرش تعريف بكنه براي آقا دائيش خوبه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 103

دختر همسايه هر چه چل تر براي ما بهتر ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 104

دختر تنبل، مادر كدبانو را دوست داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 105

دانا گوشت ميخورد نادان چغندر ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 106

دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 107

داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حسابه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 108

داري طرب كن، نداري طلب كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 109

دارندگيست و برازندگي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 110

دادن بديوانگي گرفتن بعاقلي ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ذ

پيامك 1

ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

ذات نايافته از هستي بخش، كي تواند كه شود هستي بخش ؟! «ضرب المثل ايراني»

حرف ر

پيامك 1

ريش و قيچي هر دو در دست شماست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

ريسمان سوخت و كجيش بيرون نرفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

روي گدا سياهه ولي كيسه اش پره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

روزي گريه دست زن شلخته است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

روزه خوردنشو ديدم، ولي نماز كردنش را نديده ام ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

روز گار آئينه را محتاج خاكستر كند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

روز از نو، روزي از نو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

روده بزرگه روده كوچيكه رو خورد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

رنگم ببين و حالمو نپرس ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

رفتم شهر كورها ، ديدم همه كور، منهم كور ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

رفتم شهر كورها ، ديدم همه كور، منهم كور ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

رفتم ثواب كنم كباب شدم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

رفت به نان برسه بجان رسيد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

رفت زير ابروش را برداره چشمش را هم كور كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

رطب خورده كي منع رطب چون كند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

رطب خورده كي منع رطب چون كند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

رحمت بكفن دزد اولي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

راه دويده، كفش دريده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

راه دزد زده تا چهل روز امنه ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ز

پيامك 1

زيره به كرمان ميبره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

زير كاسه نيم كاسه ايست . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

زير اندزش زمين است و رواندازش آسمون ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

زورش بخر نميرسه پالون خر را بر ميداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

زن و شوهر جنگ كنند، ابلهان باور كنند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

زن نجيب گرفتن آسونه، ولي نگهداريش مشكله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

زن راضي، مرد راضي، گور پدر قاضي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

زن جوان را تيري به پهلو نشيند به كه پيري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

زن سليطه سگ بي قلاده است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

زمستان رفت و رو سياهي به زغال موند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

زكات تخم مرغ، يك دانه پنبه دونه است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

زرنگي زياد فقر مي آره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

زرد آلو را ميخورند براي هسته اش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

زدي ضربتي ضربتي نوش كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

زخم زبان از زخم شمشير بدتره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

زخم شمشير خوب شدني هست ولي زخم زبان خوب شدني نيست! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

زبان گوشت است بهر طرف كه بچرخاني ميچرخه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

زبان خوش، مار را از سوراخ بيرون ميآورد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

زبان خر را خلج ميدونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

زاغم زد و زو غم زد، پس مانده كلاغ كورم زد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

زاغم زد و زو غم زد، پس مانده كلاغ كورم زد ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ژ

پيامك 1

ژوليده مو، زوليده خوست.

پيامك 2

ژنده پوش، از دلها فراموش.

حرف س

پيامك 1

سيلي نقد به از حلواي نسيه. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

سيبي كه بالا ميره تا پائين بياد هزار چرخ ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

سيب مرا خوردي تا قيامت ابريشم پس بده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

سوسكه از ديوار بالا ميرفت مادرش ميگفت : قربون دست و پاي بلوريت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

سوزن، همه را ميپوشونه اما خودش لخته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

سوراخ دعا را گم كرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

سوداي نقد بوي مشك ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

سودا گر پنير از شيشه ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

سودا گر پنير از شيشه ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

سواره از پياده خبر نداره، سير از گرسنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

سنگي را كه نتوان برداشت بايد بوسيد و گذاشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

سنگ مفت، گنجشك مفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

سنگ كوچك سر بزرگ را ميشكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

سنگ بزرگ علامت نزدنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

سنگ به در بسته ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

سلام روستائي بي طمع نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

سگي كه پارس كنه ، نمي گيره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

سگ نمك شناس به از آدم ناسپاس ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

سگ گر و قلاده زر ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

سگ سير دنبال كسي نميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

سگ سفيد ضرر پنبه فروشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

سگست آنكه با سگ رود در جوال ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

سگ زرد برادر شغاله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

سگ پاچه صاحبش را نميگيره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

سقش سياه است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

سفيد سفيد صد تومن، سرخ و سفيد سيصد تومن، حالا كه رسيد به سبزه هر چي بگي مي ارزه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

سفره نيفتاده يك عيب داره ! سفره افتاده هزار عيب ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

سفره بي نان جله، كوزه بي آب گله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

سزاي گرانفروش نخريدنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

سري را كه درد نيمكند دستمال نمبند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

سرنا را از سر گشادش ميزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

سرم را ميشكنه نخودچي جيبم ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

سر گنجشكي خورده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

سركه نقد بهتر از حلواي نسيه است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

سركه مفت از عسل شيرين تره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

سر كچل و عرقچين ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

سر كچل را سنگي و ديوانه را دنگي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

سر قبري گريه كن كه مرده توش باشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

سرش را پيراهن هم نميدونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 40

سرش جنگه اما دلش تنگه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

سرش توي لاك خودشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

سرش توي حسابه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 43

سرش بوي قرمه سبزي ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

سرش به كلاش مي ارزه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

سرش به كلاش مي ارزه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

سر زلف تو نباشد سر زلف دگري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

سر را با پنبه ميبرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

سر حليم روغن ميرود ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 49

سر تراشي را از سر كچل ما ميخواد ياد بگيره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 50

سر پيري و معركه گيري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 51

سر بيگناه، پاي دار ميره اما بالاي دار نميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 52

سر بي صاحب ميتراشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 53

سر بشكنه در كلاه، دست بشكنه در آستين ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 54

سر بزرگ بلاي بزرگ داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 55

سر بريده سخن نگويد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 56

سخن خود تو كجا شنيدي، اونجا كه حرف مردمو شنيدي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 57

سپلشت آيد و زن زايد و مهمان عزيزت برسد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 58

سبيلش را بايد چرب كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 59

سبيلش آويزان شد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 60

سبوي نو آب خنك دارد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 61

سبوي خالي را بسبوي پر مزن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك62

سالي كه نكوست از بهارش پيداست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 63

سالها ميگذاره تا شنبه به نوروز بيفته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 64

سال به سال دريغ از پارسال ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 65

سال به دوازده ماه ما مي بينيم يكدفعه هم تو ببين ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ش

پيامك 1

شنونده بايد عاقل باشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

شنا بلد نيست زير آبكي هم ميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

شمر جلودارش نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

شكمت گوشت نو بالا آورده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

شغال ترسو انگور خوب نميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

شغال، پوزش به انگور نمي رسه ميگه ترشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

شعر چرا ميگي كه توي قافيه اش بموني ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

شش ماهه به دنيا اومده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

شست پات توي چشمت نره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

شريك دزد و رفيق قافله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

شريك اگر خوب بود خدا هم شريك ميگرفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

شترها را نعل ميكردند، كك هم پايش را بلند كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز كن . گفت : من شترم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

شتر كه نواله ميخواد گردن دراز ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

شتر سواري دولا دولا نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

شتر را گم كرده پي افسارش ميگرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

شتر را چه به علاقه بندي ؟ ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

شتر ديدي نديدي ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

شتر در خواب بيند پنبه دانه، گهي لف لف خورد گه دانه دانه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

شتر خوابيده شم بلندتر از خر ايستاده است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

شپش توي جيبش سه قاب بازي ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

شب دراز است و قلندر بيكار ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

شاهنامه آخرش خوشه ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ص

پيامك 1

صنار جيگرك سفره قلمگار نمي خواد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

صد موش را يك گربه كافيه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

صد من پرقو يك مشت نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

صد سر را كلاه است و صد كور را عصا ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

صد سال گدائي ميكنه هنوز شب جمعه را نميدونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

صد رحمت به كفن دزد اولي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

صد تا چاقو بسازه، يكيش دسته نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

صد تا گنجشك با زاق و زوقش نيم منه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

صد پتك زرگر، يك پتك آهنگر ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

صداش صبح در مياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

صبر كوتاه خدا سي ساله ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

صابونش به جامه ما خورده ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ض

پيامك 1

ضرر به موقع بهتر از منفعت بي موقعه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

ضامن روزي بود روزي رسان ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

ضرورت، ترش را شيرين كند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

ضرر كار كن، كار نكردنه. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

ضرب المثلهاي كهن، فرزندان حقيقت اند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

ضرب المثل ها حكمت و فلسفه كوچه و بازار است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

ضرب المثل دزد را عاقل مي كند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

ضربه اي كه نفع داشته باشد، به گردن آزاري نمي رساند. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

ضرب المثل، كليد انديشه است. «ضرب المثل ايراني»

حرف ط

پيامك 1

طمع را نبايد كه چندان كني ، كه صاحب كرم را پشيمان كني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

طمع پيشه را رنگ و رو زرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

طمع آرد به مردان رنگ زردي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

طعمه هر مرغكي انجير نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

طشت طلا رو سرت بگير و برو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

طبيب بي مروت، خلق را رنجور ميخواهد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

طبل تو خاليست ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ع

پيامك 1

عيدت را اينجا نو كردي، نوروزت را جاي ديگر برو! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

عوض، گله ندارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

علم سطحي يكسره قيل است و قال. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

علم بي عمل همچون درخت بي ثمر است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

علف به دهان بزي بايد شيرين بيايد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

عقل مردم به چشمشان است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

عقل كه نباشد جان در عذاب است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

عقلش پاره سنگ برمي دارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

عشق پيري گر بجنبد سر به رسوايي زند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

عسل در باغ هست و غوره هم هست! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

عزيز كرده ي خدا را نمي شود ذليل كرد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

عجله سبب ضرر است و ضرر باعث بدبختي است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

عجله و عقل با هم جور در نمي آيد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

عجله، كار شيطان است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

عجب كشكي ساييديم كه همش دوغ شد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

عالم نا پرهيزگار، كوريست مشعله دار! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

عاقل به كنار آب تا پل مي جَست ديوانه پا برهنه از آب گذشت. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

عاقبت گرگ زاده گرگ شود گر چه با آدمي بزرگ شود. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

عاقبت جوينده يابنده بود. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

عاشقم، پول ندارم، كوزه بده آب بيارم! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

عاشق بي پول بايد شبدر بچيند! «ضرب المثل ايراني»

حرف غ

پيامك 1

غيرت بي بصيرت، آتشي است بي نور. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

غوره نشده مويز گشتي نزد همه كس عزيز گشتي. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

غم مرگ برادر را برادر مرده مي داند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

غصه فردا را امروز نبايد خورد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

غروب همه را به خانه مي آورد. «ضرب المثل ايراني»

حرف ف

پيامك 1

فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

فواره چون بلند شود سرنگون شود ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

فلك فلك، به همه دادي منقل، به ما ندادي يك كلك ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

فكر نان كن كه خربزه آبه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

فقير، در جهنم نشسته است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

فضول را بجهنم بردند گفت : هيزمش تره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

فرش، فرش قالي، ظرف، ظرف مس، دين، دين محمد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

فرشش زمينه، لحافش آسمون ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

فرزند عزيز دردونه، يا دنگه يا ديوونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

فرزند كسي نميكند فرزندي، گر طوق طلا به گردنش بر بندي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

فرزند كسي نميكند فرزندي، گر طوق طلا به گردنش بر بندي ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ك

پيامك 1

كوه به كوه نميرسه، آدم به آدم ميرسه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

كوسه دنبال ريش رفت سيبيلشم از دست داد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

كوزه نو دو روز آب را سرد نگه ميداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

كوزه نو آب خنك داره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

كوزه گر از كوزه شكسته آب ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

كوزه خالي، زود از لب بام ميافته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

كوري دخترش هيچ، داماد خوشگل هم ميخواهد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

كور هر چي توي چنته خودشه خيال ميكنه توي چنته رفيقش هم هست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

كور كور را مي جوره آب گودال را ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

كور را چه به شب نشيني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

كورشه اون دكانداري كه مشتري خودشو نشناسه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

كور از خدا چي ميخواهد ؟ دو چشم بينا ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

كنگر خورده لنگر انداخته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

كنار گود نشسته ميگه لنگش كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

كمم گيري كمت گيرم - نمرده ماتمت گيرم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

كم بخور هميشه بخور ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

كله گنجشكي خورده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

كله اش بوي قرمه سبزي ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

كله اش بوي قرمه سبزي ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

كلاه را كه به هوا بيندازي تا پائين بيايد هزار تا چرخ ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

كلاغ سر لونه خودش قارقار نميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

كلاغ، روده خودش در آمده بود اونوقت ميگفت : من جراحم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

كلاغ خواست راه رفتن كبك را ياد بگيره راه رفتن خودش هم يادش رفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

كلاغ از وقتي بچه دار شد ، شكم سير بخود نديد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

كلاغ آمد چريدن ياد بگيره پريدن هم يادش رفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

فگيرش به ته ديگ خورده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

كفشاش يكي نوحه ميخونه، يكي سينه ميزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

كفشات جفت ، حرفات مفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

كفتر چاهي جاش توي چاهه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

كف دستي كه مو نداره از كجاش ميكنند ؟!«ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

كشته از بسكه فزونست كفن نتوان كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

كسي كه خربزه مي خوره، پاي لرزش هم ميشينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

كسي كه منار ميدزده ، اول چاهش را ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

كسي كه از گرگ ميترسه گوسفند نگه نميداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

كسي كه از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

كسي را در قبر ديگري نمي گذارند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

كرم داران عالم را درم نيست ، درم داران عالم را كرم نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 40

كرايه نشين، خوش نشينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

كچليش، كم آوازش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

كچل نشو كه همه كچلي بخت نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 43

كچلي را گفتند: چرا زلف نميگذاري ؟ گفت : من از اين قرتي گريها خوشم نمياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

كچلي را گفتند: چرا زلف نميگذاري ؟ گفت : من از اين قرتي گريها خوشم نمياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

كبكش خروس ميخونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

كباب پخته نگردد مگر به گرديدن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

كاهل به آب نميرفت، وقتي ميرفت خمره ميبرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

كاه را در چشم مردم مي بينه كوه را در چشم خودش نمي بينه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 49

كاه بده، كالا بده، دو غاز و نيم بالا بده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 50

كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 51

كافر همه را به كيش خود پندارد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 52

كاشكي را كاشتند سبز نشد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 53

كاشكي را كاشتند سبز نشد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 54

كاري بكن بهر ثواب - نه سيخ بسوزه نه كباب ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 55

كار هر بز نيست خرمن كوفتن، گاو نر ميخواهد و مرد كهن . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 56

كارد، دسته خودشو نمي بره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 57

كار از محكم كاري عيب نميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 58

كاچي بهتر از هيچي است ! «ضرب المثل ايراني»

حرف گ

پيامك 1

گيرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض، ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ مرجان نشود ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

گيسش را توي آسيا سفيد نكرده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

گوشت را از ناخن نميشه جدا كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

گوسفند به فكر جونه، قصاب به فكر دنبه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

گندم خورديم از بهشت بيرونمان كردند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

ندم از گندم برويد جو ز جو ، از مكافات عمل غافل نشو . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

گنج بي مار و گل بي خار نيست ،شادي بي غم در اين بازار نيست ! »ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

گل زن و شوهر را از يك تغار برداشته اند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

گفتند : خربزه ميخوري با هندوانه ؟ گفت : هر دودانه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

گفت پيغمبر كه چون كوبي دري،عاقبت زآن در برون آيد سري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

گرهي كه با دست باز ميشه نبايد با دندان باز كرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

گر صبر كني ز غوره حلوا سازيم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

گر زمين و زمان بهم دوزي ،ندهندت زياده از روزي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

گر در يمني چو با مني پيش مني، ور پيش مني چو بي مني در يمني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

گر جمله كائنات كافر گردند، بر دامن كرياش ننشيند گرد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

گر تو بهتر ميزني بستان بزن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

گربه روغن ميخوره خانم دهنش بو ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

گربه را اگر در اطاق حبس كني پنجه بروت ميزنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

گربه را دم حجله بايد كشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

گربه تنبل را موش طبابت ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

گربه براي رضاي خدا موش نميگيره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

گر بري گوش و گر زني دمبم --- بنده از جاي خود نمي جنبم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

گر بدولت برسي مست نگردي مردي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

گذر پوست به دباغخانه ميافته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

گدارو كه رو بدي صاحبخونه ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

گاهي از سوراخ سوزن تو ميره گاهي هم از دروازه تو نميره ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ق

پيامك 1

قوم و خويش، گوشت هم را مي خورند، استخوان هم را دور نمي اندازند . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

قسمت را باور كنم يا دم خروس را ؟! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

قربون چماق دود كشت كاه، بده جوش پيشكشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

قربون سرت آقا ناشي، خرجم با خودم آقام تو باشي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

قربون بند كيفتم، تا پول داري رفيقتم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

قربون برم خدا رو، يك بام و دو هوا رو، اينور بام گرما را اون ور بام سرمارو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

قرآن كنند حرز و امام مبين كشند، ياسين كنند ورد و به طاها كشند تيغ . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

قباي بعد از عيد براي گل منار خوبه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

قاطر پيش آهنگ آخرش توبره ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

قاطر را گفتند : پدرت كيست ؟ گفت : اسب آقادائيمه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

قاشق نداري آش بخوري نونتو كج كن بيل كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

قاشق سازي كاري نداره، مشت ميزني توش گود ميشه، دمش را ميكشي دراز ميشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

قاچ زين را بگير اسب دواني پيشكشت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

قاتل به پاي خود پاي دار ميره ! «ضرب المثل ايراني»

حرف ل

پيامك 1

ليلي را از چشم مجنون بايد ديد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

لقمان حكيم را گفتند: ادب از كه آموختي ؟ گفت: از بي ادبان! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

لب بود كه دندان آمد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

لب بود كه دندان آمد! «ضرب المثل ايراني»

حرف م

پيامك 1

ميوه خوب نصيب شغال شود! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

ميوه را بخور و راجع به درخت سوال مكن . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

ميراث خرس به كفتار مي رسه! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

ميان دعوا نرخ تعيين مي كند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

ميان دعوا، حلوا خيرات نمي كنند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

ميان حق و باطل چهار انگشت فاصله است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

ميازار موري كه دانه كش است كه جان دارد و جان شيرين خوشست. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

مهمون ناخوانده خرجش به گردن خودش است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

مهمان تا سه روز عزيز است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

مهمان بايد خنده رو باشد اگر چه صاحب خانه، خون گريه كند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

مهتاب نرخ ماست را مي شكند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

موش و گربه كه با هم بسازند دكان بقالي خراب مي شود! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

موش زنده بهتر از گربه مرده است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

موش به سوراخ نمي رفت جارو به دمش مي بست! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

من نمي گويم سمندر باش يا پروانه باش چون به فكر سوختن افتاده اي مردانه باش. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

معما چو حل گشت آسان شود! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

معامله نقدي بوي مشك مي دهد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

معامله با خودي غصه دارد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

مشو با ناكسان همدم كه صحبت را اثر باشد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

مزن بي تامل به كاري تو دست . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

مزن بر سر ناتوان دست زور كه روزي درافتي به پايش چو مور. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

مرگ يك بار، شيون هم يك بار! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

مرگ خوب است، اما براي همسايه! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

مرگ خوب است، اما براي همسايه! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

مرگ براي من، گلابي براي بيمار! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

مرغي كه انجير مي خورد نوكش كج است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

مرغي را كه در هواست نبايد به سيخ كشيد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

مرغ همسايه غاز است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

مرغ گرسنه، ارزن به خواب مي بينه! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

مرغ صحرا و سنگ بيابان است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

مرغ زيرك كه مي رميد از دام با همه زيركي بدام افتاد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

مرغ بي وقت خوان را بايد سر بريد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

مرد با همتش و مرغ با بالش اوج مي گيرد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

مثل سيبي كه از وسط نصف كرده باشند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

ماهي ماهي رو مي خورد، ماهي خوار هر دو را! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

ماه هميشه زير ابر پنهان نمي ماند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

ما و مجنون هم سفر بوديم در دشت جنون او بمطلب ها رسيد و ما هنوز آواره ايم! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 40

ماه درخشنده چو پنهان شود شب پره بازيگر ميدان شود! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

مال مفت صرافي ندارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

مال ما بالاي گل مناره، مال مردم زير تغاره! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 43

ال دنيا وبال آخرت است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

مال خودت را محكم نگه دار همسايه را دزد نكن! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

مالت را خوار كن خودت را عزيز! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

ال به يك جا مي رود، ايمان به هزار جا! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

ال است نه جان است كه آسان بتوان داد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

ما صد نفر بوديم تنها، آنها سه نفر بودند همراه! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 49

ماستي كه ترش است از تغارش پيداست! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 50

ماست مالي كردن! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 51

ماستها را كيسه كردند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 52

مار هر كجا كج رفت، توي لانه خودش راست مي رود! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 53

مار مهره، هر ماري ندارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 54

مارگير را آخرش مار مي كشد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 55

مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 56

مار را با دست غير بايد گرفت. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 57

مار خورده، افعي در آمده! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 58

مار تا مار نخورد اژدها كي شود؟«ضرب المثل ايراني»

پيامك 59

مار پوست خودش را رها مي كند اما خوي خودش را رها نمي كند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 60

مار بد بهتر بود از يار بد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 61

مادر كه نيست، با زن بابا بايد ساخت! «ضرب المثل ايراني»

پيامك62

مادر را دل مي سوزد، دايه را دامن! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 63

ما اين ور جوب تو اون ور جوب! «ضرب المثل ايراني»

حرف ن

پيامك 1

نبرّد رگي تا نخواهد خداي ، اگر تيغ عالم بجنبد ز جاي. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

نادان را به از خاموشي نيست. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

نيش عقرب نه از ره كين است، اقتضاي طبيعتش اين است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

نه هر كه سر نتراشد قلندري داند ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

نه نماز شبگير كن نه آب توي شير كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

نه مال دارم ديوان ببره نه ايمان دارم شيطان ببره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

نه سرم را بشكن نه گردو توي دومنم كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

نه سر كرباسم نه ته كرباس ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

نه سر پيازم نه ته پياز ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

نه راه پس دارم نه راه پيش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

نه دزد باش نه دزد زده ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

نه خود خوري نه كس دهي گنده كني به سگ دهي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

نه خود خوري نه كس دهي گنده كني به سگ دهي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

نه پير را براي خر خريدن بفرست نه جوان را براي زن گرفتن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

نه به اون شوري شوري نه باين بي نمكي ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

نه از من جو، نه از تو دو، بخور كاهي برو راهي !نه باون خميري نه باين فطيري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

نه آفتاب از اين گرم تر ميشود و نه غلام از اين سياه تر ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

نه آب و نه آباداني نه گلبانگ مسلماني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

نون نداره بخوره پياز ميخوره اشتهاش واشه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

نون نامردي توي شكم مرد نميمونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

نون را به اشتهاي مردم نميشه خورد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

نونت را با آب بخور منت آبدوغ نكش ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

نون بهمه كس بده، اما نان همه كس مخور ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

نون اينجا آب اينجا - كجا بروم به از اينجا ؟«ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

نو كه اومد به ببازار كهنه مي شه دلازار ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

نوكر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

نوشدارو بعد از مرگ سهراب ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

نكرده كار نبرند به كار ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

نفسش از جاي گرم در مياد ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

نسيه نسيه آخر به دعوا نسيه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

نزن در كسي را تا نزنند درت را ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

نزديك شتر نخواب تا خواب آشفته نبيني ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

نخودچي توي جيبم ميكني اونوقت سرم را ميشكني ؟«ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

نازكش داري ناز كن، نداري پاهاتو دراز كن ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود ، مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! «ضرب المثل ايراني»

حرف و

پيامك 1

وقتي كه با گرگ شام مي خوري سگت را هم پهلويت نگه دار . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

وقتي رشوه از در وارد مي شود، عدالت از در ديگر مي رود. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

هر چه بگندد نمكش مي زنند واي به وقتي كه بگندد نمك. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

و آن كس كه نكو گفت هم او خود نيكوست. «ضرب المثل ايراني»

حرف ه

پيامك 1

هيچ بقالي نمي گويد ماست من ترش است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

هيچ انگوري دوبار غوره نمي شود! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

هيچ ارزاني بي علت نيست و هيچ گراني بي حكمت . «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

هميشه روزگار به انسان رو نمي كند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

همه كاره و هيچ كاره! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

همه ابري باران ندارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

همنشين تو از تو به بايد تا تو را عقل و دين بيفزايد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

هم فال است و هم تماشا! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

همسايه نزديك، بهتر از برادر دور است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

هنر، چشمه زاينده است و دولت پاينده. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

هزار قورباغه جاي يك ماهي را نمي گيرد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

هزار دوست كم است و يك دشمن بسيار! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

هزار تا چاقو بسازد يكيش دسته ندارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

هر گلي زدي سر خودت زدي! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

هر گردي گردو نيست! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

هر كه نان ازعمل خويش خورد منت از حاتم طايي نبرد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

هر كه را مي خواهي بشناسي يا با او معامله كن يا هم سفرش شو! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

هر كه را طاووس خواهد، جور هندوستان كشد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد گويد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

هر كه خيانت ورزد دستش در حساب بلرزد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 22

هر كه تنها به قاضي رفت خوشحال بر مي گردد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 23

هر كه به اميد همسايه نشست، گرسنه مي خوابد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 24

هر كه بامش بيش برفش بيشتر! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 25

هر كسي آن درود، عاقبت كار كه كشت. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 26

هر كاري كه عوض داره گله نداره. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 27

هر شب شب قدر است اگر قدر بداني! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 28

هر سگ در خانه صاحبش شير است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 29

هر سرازيري يك سر بالايي داره! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 30

هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 31

هر رفتي، آمدي دارد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 32

هر دردي را نيز درمان است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 33

هر دردي را نيز درمان است. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 34

هر چه مار از پونه بدش مي ياد، در لونه اش سبز مي شود! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 35

هر چه كني به خود كني گر همه نيك و بد كني! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 36

هر چه عوض داره گله نداره! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 37

هر چه سر، بزرگتر - درد بزرگتر! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 38

هر چه زود برآيد دير نپايد. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 39

هر چه رِشتم، پنبه شد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 40

هر چه دير نپايد دلبستگي را نشايد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 41

هر چه خواهي كه نشنوي، مگوي. «ضرب المثل ايراني»

پيامك 42

هر چه خدا خواست همان شد هر چه دلم خواست نه آن شد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 43

هر چه پيش آيد خوش آيد! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 44

هر چقدر پول بدي همانقدر آش مي خوري! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 45

هر چه بر خود نمي پسندي به ديگران مپسند! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 46

هر جا هيچ جا، يك جا همه جا! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 47

هر جا كه نمك خوردي نمكدان مشكن! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 48

هر جا كه پري رخيست، ديوي با اوست! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 49

هر جا خرس است، جاي ترس است! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 50

هر آنچه ديده بيند دل كند ياد، ز دست ديده و دل هر دو فرياد. «ضرب المثل ايراني»

حرف ي

پيامك 1

يه وقت از سوراخ سوزن تو ميره يه وقت از در دروازه تو نميره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 2

يه مو از خرس كندن غنيمته ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 3

يه گوشش دره يه گوشش دروازه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 4

يه سيب را كه به هوا بندازي تا بياد پائين هزار تا چرخ ميخوره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 5

يه سوزن بخودت بزن و يه جوالدوز به مردم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 6

يه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون كره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 7

يه روزه مهمونيم و صد ساله دعاگو ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 8

يه روده راست توي شيكمش نيست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 9

يه ديوانه سنگي به چاه ميندازه كه صدعاقل نميتونه بيرون بياره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 10

يه دست صدا نداره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 11

يه خونه داريم پنبه ريسه ، ميون هفتاد ورثه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 12

يه جا ميل و مناره را نمي بينه يه جا ذره رو در هوا مي شماره ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 13

يه تب يه پهلوان و ميخوابونه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 14

يه پاش اين دنيا يه پاش اون دنياست ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 15

يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 16

يك ارزن از دستش نمي ريزه ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 17

يا كوچه گردي يا خانه داري ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 18

يا زنگي زنگ باش يا رومي روم ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 19

يار، مرا ياد كنه ولو با يك هل پوك ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 20

يارقديم ، اسب زين كرده است ! «ضرب المثل ايراني»

پيامك 21

يار در خانه وما گرد جهان مي گرديم ! «ضرب المثل ايراني»

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109