بانك جامع پيامك قائميه جلد 9

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390 عنوان و نام پديدآور:بانك جامع پيامك قائميه جلد 9/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390. مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

طنز

پيامك 1

چشمهاي درشتت را كه به من مي دوزي و با لبهاي بزرگ و با صداي رسا آواز مي خواني . از هميشه بيشتر دوستت دارم ، تو واقعاً زيباترين قورباغه اي !

پيامك 2

برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......برو ......بسه ........ حالا برگرد ! ............... همين جوري بري پايين به نفت مي رسي !

پيامك 3

از شيرجه جانانه شما بر روي گوشي متشكريم .

شركت حمايت از اس ام اس نديده ها !!!

پيامك 4

روز تو رو تو كوچه ديدم و عاشقت شدم ... فرداش تو خيابون ديدمت و ديوونت شدم ... امروز تو اتوبان ديدمت خدا آخر و عاقبتم و بخير كنه !عجب ماشيني هستي .

پيامك 5

قلب من ، دل من ، خون تو رگهاي من ، نفس من جيگر من ، خلاصه ... همه وجودم درد مي كنه . بايد برم دكتر ببينم چرا اينطوري شدم !

پيامك 6

_ + - + - + - + - + -

+ - + - + - + - + -

+ - + - + - + - + -

بشين جمع و منها ببين چندمين باره سر كار رفتي ؟

پيامك 7

ميخواستم ببينم خوابي يا نه ؟؟؟؟؟ دير وقته برو بخواب ، صبح بيدار نميشي !!!!! شرمنده اس ام اس مال شما نبود

پيامك 8

جيك ، جيك ، جيك ، جيك ، جيك ، . . . يكي اضافه كن بفرست براي جوجوي بعدي (ستاد سرشماري جوجه هاي آخر پاييز)

پيامك 9

يارو ميره لب دريا

... بقيش بمونه واسه فرد

پيامك 10

اين اس م اس رو وقتي دوروبرت كسي نيست بخون. اگر هم عجله داري برو يه جاي خلوت و تنهايي بخونش

.

.

.

پشت سرتو بپا

.

.

.

كسي نيست داري مي خوني؟

.

.

.

خوب خدا را شكر كسي نيست ببينه سركاري!

پيامك 11

خوابي؟ بيداري ؟ شوخي نكن ! خوابيدي يا بيداري؟ اگه خوبي پس چرا بيداري؟ ديدي ناقلا؟ بيداري! شايد هم بيدار بودي! ديدي خواب بودي؟ پس بيداري!

كاري نداشتم.... فقط مي خواستم ببينم خوابي يا بيداري؟

پاشو برو مسواك بزن بعد خواب!

پيامك 12

يكي از ملانصرالدين مي پرسه چه جوري جنگ شروع مي شه؟

ملا بدون معطلي يكي مي زنه توي گوش طرف و ميگه اينجوري!

پيامك 13

روزي ملانصرالدين بدون دعوت رفت به مجلس جشني.

يكي گفت: جناب ملا! شما كه دعوت نداشتي چرا آمدي؟

ملانصرالدين جواب داد: اگر صاحب خانه تكليف خودش را نمي داند. من وظيفه ي خودم را مي دانم و هيچ وقت از آن غافل نمي شوم.

پيامك 14

يك روز ملانصرالدين خرش را در جنگل گم مي كند. موقع گشتن به دنبال آن يك گورخر پيدا مي كند. به آن مي گويد: اي كلك لباس ورزشي پوشيدي تا نشناسمت!

پيامك 15

ملا در بالاي منبر گفت : هركس از زن خود ناراضي است بلند شود. همه ي مردم بلند شدند جز يك نفر. ملا به آن مرد گفت : تو از زن خود راضي هستي؟ آن مرد گفت : نه ... ولي زنم دست و پامو شكسته نمي تونم بلند شم!

پيامك 16

معلم به دانش آموز ميگه: پنج تا حيوان درنده نام ببر ميگه: دو تا ببر 3تا شير!!!

پيامك 17

يارو با 206 مسافر كشي مي كرده، 5نفر سوار كرده بوده، با سرعت تمام مي رفته، اولي مي گه: آقا خيلي داري تند ميريا. راننده مي گه: تا حالا 206 داشتي؟ يارو مي گه: نه، راننده مي گه: پس ساكت شو. دومي مي گه: آقا خيلي خيلي داري تند ميريا، باز راننده مي پرسد تا حالا 206 داشتي ؟ اونم مي گه: نه، باز راننده مي گه: پس تو هم ساكت شو. همين جوري مي گفتن كه خيلي تند ميري و اينا، تا اينكه پنجمي مي گه آقا زيادي داري تند ميري ها!!! راننده مي پرسه: تا حالا 206 داشتي؟ مي گه: آره... مي گه: پس بگو ترمزش كجاس؟!!

پيامك 18

يارو ميره كولر بخره فروشنده ميگه: آبي باشه؟ يارو ميگه نه اگر قرمزشو دارين بديد؟!!!!!

پيامك 19

يه روز به مراد ميگن: اونايي كه زن ذليل هستن بيان سمت چپ بقيه برن سمت راست. همه ميرن سمت چپ فقط يكي نميره. بهش ميگن تو چرا نميري اونور؟ ميگه خانومم گفته از جات تكون نخور!!!!!!!!!!

پيامك 20

يارو يه تيكه يخو گرفته بوده بالا داشته خيلي متفكرانه بهش نگاه ميكرده. رفيقش ازش ميپرسه: چي رو نگاه ميكني؟ يارو ميگه: ازش آب ميچكه ولي معلوم نيست كجاش سوراخه!!!!!

پيامك 21

يارو از ساختمون ده طبقه ميفته پايين، همه جمع ميشن دورش، ازش ميپرسن: آقا چي شده؟ ميگه: منم تازه رسيدم!

پيامك 22

مرده و زنش دعواشون شده بوده، با هم حرف نمي زدند. زن وقتي شب ميره بخوابه يك يادداشت براي شوهرش مي گذاره كه: منو فردا ساعت 6 بيدار كن. صبح زنه ساعت 10 از خواب پا ميشه، شوهرش براش يك يادداشت گذاشته كه: پاشو ساعت شيشه!

پيامك 23

يارو سوار آسانسور ميشه، ميبينه نوشته: ظرفيت 12 نفر. با خودش ميگه: عجب بدبختيه ها! حالا 11 نفر ديگه از كجا بيارم؟!

پيامك 24

دعاي هنگام طلاق : پروردگارا ، آن دلبر شيرين كه سپردي به منش ، از بس كه نونور بود سپردم به ننش

پيامك 25

يارولنگ بوده باكشتي ميره سفر وقتي برميگرده دوستش ميگه سفرخوب بود؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم چون هي ميگفتن لنگرو بندازيد تو آب.

پيامك 26

يارو چربي داشته ميره دكتر، دكتر ميگه روزي 4 كيلومتر بدو. بعد يه هفته زنگ ميزنه به دكتره ميگه: دكتر رسيدم لب مرز حالا چي كار كنم؟!!!

پيامك 27

به يارو ميگن يه موجود نام ببر! ميگه: يخ! ميگن يخ كه موجود نيست! ميگه: پس همه جا نوشتن يخ موجود است!!!

پيامك 28

ميگن از فردا خوشگل ها رو مي گيرن تو رو خدا بيرون نرو نمي گيرنت ضايع مي شي .

پيامك 29

به بزه مي گن چرا زنگولت صدا نمي كنه ؟ مي گه گذاشتمش رو ويبره !

پيامك 30

معلم : فعل كشيدن را صرف كن .

شاگرد : كشيدم كشيدي پاره شد !

پيامك 31

به بچه مي گن برو سي دي خام بخر . مي گه : صوتي يا تصويري ؟

پيامك 32

يارو رتبه اول كنكور ميشه بهش ميگن چه كار كردي . ميگه : روزي 25 ساعت درس مي خوندم !!! ميگن مگه ميشه ؟ ميگه : آره . صبح يك ساعت زودتر بيدار مي شدم .

پيامك 33

يه روز از يك داماد كه دو تا كت رو ي هم پوشيده بود مي پرسند چرا دو تا كت پوشيدي ؟ داماد مي خنده و ميگه : چون عقد و عروسي با همه .

پيامك 34

مي دوني چرا زنها بيشتر از مردها عمر مي كنند ؟... چون زن ندارن !

پيامك 35

وقتي كه رفتي هم روحم سوخت هم جيگرم . با رفتنت دوگانه سوزم كردي .

پيامك 36

يارو مي ره امتحان گواهينامه بده چند بار رد ميشه بعد تو راه پليس جلوش رو مي گيره مي گه گواهينامه ؟ يارو مي گه دادين كه مي خواين ؟

پيامك 37

يارو مي ره امتحان گواهينامه بده چند بار رد ميشه بعد تو راه پليس جلوش رو مي گيره مي گه گواهينامه ؟ يارو مي گه دادين كه مي خواين ؟

پيامك 38

هه هه هه.....

ببخشيد ، يه لحظه تو رو تو ذهنم تجسم كردم ، نتونستم جلوي خنده مو بگيرم !

پيامك 39

قلمراد مي رود خارج و با خودش سه كيلو قند مي برد . ازش مي پرسند : اينها را كجا مي بري ؟ ميگه : آاخر شنيده ام غربت تلخ است .

پيامك 40

دعاي يك زن موفق : خدايا ، از تو خردمندي مي خواهم تا همسرم را درك كنم ، عشق مي خواهم تا او را ببخشم . بردباري مي خواهم تا شرايطش را بپذيرم ، زيرا اگر از تو قدرت بخواهم ، او را آنقدر مي زنم تا ناكار بشه .

پيامك 41

فيلمهاي در حال اكران : به خاطر 1 ليتر بنزين ، من ترانه 1000 ليتر بنزين دارم ، رايجه خوش بنزين ، ب مثل بنزين ، علي بنزيني ، بنزيني ها ، بازي بنزين ، مرد بنزيني ، پسر بنزين فروش ، دو كارت با يك بنزين ، بنزين فصل ، مي خواهم بنزين بزنم ! سفر به پمپ بنزين ، بازگشت بنزين ، از ميدون تا پمپ بنزين ، دزدان بنزين .

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109