مصادره تشكيلات بهايي توسط آمريكائيان

مشخصات كتاب

برگرفته از:
سايت بهائي پژوهي

منتخبين بيت العدل از ابتداي تشكيل تاكنون

اكنون نگاهي به تركيب حضور بهائيان در دوره هاي نه گانه تشكيل بيت العدل از سال 1342 تا به حال توجه كنيد: مطابق مرامنامه بيت العدل، اعضاي آن هر پنج سال يكبار با حضور نمايندگان و رابطين محافل ملي كشورها، انتخاب مي شوند. چنانچه اشاره گرديد، اولين انتخابات بيت العدل در سال 1963/م (1342هـ.ش) و آخرين آن در سال (2003/م)- 1382(هـ - ش) برگزار شد. براساس مطالعات انجام شده، طي نه دوره انتخابات بيت العدل، افراد زير به عنوان اعضاي بيت العدل انتخاب شدند: اعضاي انتخاب شده در دوره اول چارلز وحكات (آمريكايي)، علي نخجواني(ايراني)، پوراكاولين(آمريكايي)، ايان سمپل(ايرلندي)، لطف اله حكيم (ايراني)، داويدا اعضاي انتخاب شده در دوره دوم هوفامن(انگليسي)هيوچانس (آمريكايي) ايلياس گيسبون (آمريكايي) هوشمند فتح اعظم (ايراني) علي نخجواني (ايراني) پورگاولين(آمريكايي)،چارلزولكات(آمريكايي)،ايماس گيسبون (آمريكايي)، داويد هوفامن(انگليسي)، لطف اله حكيم (ايراني) اعضاي انتخاب شده در دوره سوم هوشمند فتح اعظم(ايراني)، هيوچانس(آمريكايي)، ديويد روح (آمريكايي) علي نخجواني (ايراني)، ايماس گيبسون (آمريكايي)؛داويد هوفامن (انگليسي) پوراكاولين (آمريكائي) هيوچانس (آمريكايي)، ايان سمپل(ايرلندي) اعضاي انتخاب شده در دوره چهارم (ايرلندي)، چارلز ولكات(آمريكائي)ديويد روح (آمريكايي) علي نخجواني و هوشمند فتح اعظم (ايراني)، ايان سمپل (ايرلندي)، ايماس گيبسون (آمريكايي)، ديويد روح (آمريكايي) داويد هوفامن (انگليسي) پوراكاولين(آمريكايي) اعضاي انتخاب شده در دوره پنجم چارز ولكات (آمريكايي)، گلنفورد ميشل(آمريكايي) علي نخجواني و هوشمند اعظم (ايراني)، ايان سمپل (ايرلندي)، هيوچانس (آمريكايي)ديويد روح (آمريكايي) كنفورد ميشل(آمريكايي)، چور گاولينا(آمريكايي) چارلز اعضاي انتخاب شده در دوره ششم ولكت (آمريكايي) گلنفورد ميشل(آمريكايي) علي نخجواني، اديب طاهرزاده، وهوشمند فتح اعظم(ايراني)، ايان سمپل (ايرلندي)گنفورد ميشل (آمريكايي)،ديويد روح (آمريكايي)، داگلاس اعضاي انتخاب شده در دورهفتم مارتين(كانادايي)هوپردانبار(آمريكايي)، دكتر پيتر خان (هندي) علي نخجواني، اديب طاهر زاده و هوشمند فتح اعظم (ايراني)، ايان سمپل (ايرلندي)، گلنفورد ميشل(آمريكايي)، ديويد روح (آمريكايي)،داگلاس مارتين (كانادائي) اعضاي انتخاب شده در دوره هشتم مارتين(آمريكايي)، هوپردانبار(آمريكايي)، پيتر خان (هندي) علي نخجواني، اديب طاهر زاده،هوشمند فتح اعظم وفرامرز ارباب(ايراني) گلنفورد ميشل (آمريكايي)، هوپر دانبار(آمريكايي) ايان سمپل (ايرلندي) داگلاس مارتين (كانادائي) اعضاي انتخاب شده در دوره نهم مارتين (آمريكايي)؛ پيتر خان (هندي) فريدون جواهريان و فرزام ارباب(ايراني) هوپردانبار (آمريكايي) كلنفورد ميشل(آمريكايي) داگلاس مارتين(كانادادئي)،ايان سمپل (ايرلندي)، كاريزبازنر، هارموت گروسمن؛ پيتر خان(هندي)

تفكيك اعضاء

«مقايسه مليت انتخاب شوندگان هيأت دوره گذشته بيانگر نكات مهم و قابل توجهي است كه در اينجا به بخشي از اين نكات اشاره مي شود» 1- طي دوره هاي اول تا چهارم انتخابات اعضاي بيت العدل، تعداد افرادي كه داراي مليت آمريكايي مي باشند، حائز اكثريت بوده و طي اين سالها، سير صعودي را بدنبال داشته است 2- از چهل و چهار درصد در دوره اول به 55 درصد در دوره هاي دوم و سوم و چهارم و 67 درصد در دوره پنجم افزايش يافته است ولي اين روند از دوره ششم سير معكوسي را طي نموده و شاهد آن حضور آمريكائيان طي دوره اخير هستيم به گونه اي كه از 67 درصد در دوره پنجم به 33 درصد در دوره هاي ششم و هفتم و 22 درصد در دوره هشتم كاهش يافته است. 3- مليت ايراني پس از آمريكا دومين جايگاه را در ميزان موفقيت حضور در بيت العدل را دارا است ولي دقيقاً بر خلاف آمريكاييها كه طي پنج دوره اول تعداد آنها در ميان منتخبين بيت العدل سير صعودي داشته و از دور ششم تا هشتم تعداد آنها كاسته شده تعداد ايرانيان منتخب به عنوان عضو بيت العدل، طي سالهاي اخير نسبت به دوره هاي اول رشد داشته است. به گونه اي كه در دوره هاي اول و دوم 33 درصد دوره هاي سوم و چهارم، پنجم 22 درصد دوره هاي ششم و هفتم 33 درصد و دوره هشتم 44 درصد را نشان مي دهند. نمودار فراواني درصد ايرانيان انتخاب شده براي عضويت در بيت العدل طي هشت دوره گذشته متوسط حضور آمريكائيان در بيت العدل چهل وشش درصد و متوسط حضور ايرانيان سي درصد بوده است و بر اين اساس طي نه دوره گذشته بيت العدل با محوريت بهائيان ايران وآمريكا مديريت مي شده است 4- درآخرين دوره انتخابات بيت العدل (دوره هشتم) بالاترين درصد تعداد منتخبين (44 درصد) ايراني بوده اند 5- در ميان اسامي منتخبين بيت العدل طي هشت دوره گذشته، سه نفر در همه ي دوره ها موفق به حضور در بيت العدل شده اند، كه دو نفر آنان به نامهاي علي نخجواني و هوشمند فتح اعظم، ايراني و يك نفر به نام ايان سمپل ايرلندي بوده است. 6- در تمامي انتخابات نه دوره گذشته بيت العدل كه به موجب آن در هر دوره پنج ساله، نه نفر به عنوان عضو بيت العدل، انتخاب شده اند، تنها شانزده نفر موفق به جلوس بر كرسي بيت العدل شده اند و به طور متوسط در هر سال تنها يك نفر تغيير كرده است. به عبارتي ديگر در هر دوره هشت نفر از اعضاي دوره قبل و يك نفر جديد به بيت العدل راه يافته اند، اين امر به خوبي بيانگر نمايشي بودن چنين انتخاباتي مي باشد 7- از ميان شانزده، عضوي كه طي هشت دوره انتخابات گذشته، به بيت العدل راه يافته اند، هفت نفر آمريكائي (الياس گيبسون، چارلز ولكات، پورا كاولين، هيوچانس، ديويد روح، گلنفورد ميشل، هوير دانبار) پنج نفر ايراني (علي نخجواني، هوشنگ فتح اعظم، اديب طاهرزاده، فرامرز ارباب، لطف اله حكيم)، يك نفر ايرلندي (ايان سمپل) يك نفر انگليسي (ديويد هافمن) ويك نفر هندي (پيتر خان) ويك نفر كانادائي (داگلاس مارتين) بوده است. 8- در دوره اول انتخابات بيت العدل، چهار نفر آمريكائي سه نفر ايراني، يك ايرلندي و يك انگليسي، در دوره دوم انتخابات، پنج نفر آمريكائي، سه نفر ايراني و يك نفر انگليسي، در دوره سوم پنج نفر آمريكايي، دونفر ايراني، يك نفر انگليسي و يك نفر ايرلندي، در دوره چهارم، پنج نفر آمريكائي، دو نفر ايراني يك نفر انگليسي و يك نفر ايرلندي، در دوره پنجم، شش نفر آمريكائي دو نفر ايراني و يك نفر ايرلندي، در دوره ششم سه نفر آمريكايي، سه نفر ايراني، يك نفر ايرلندي و يك نفر كانادائي و يك نفر هندي، در دوره هفتم سه نفر آمريكايي، سه نفر ايراني يك نفر ايرلندي يك نفر كانادائي و يك نفر هندي 9-، در دوره هشتم، چهار نفر ايراني، دو نفر آمريكايي، يك نفر ايرلندي يك نفر هندي و يك نفر كانادائي و در دوره نهم دو نفر ايراني (فرامرز ارباب و فريدون جواهريان) يك نفر هندي (پيتر خان)يك نفر كانادائي (داگلاس مارتين) يك نفر ايرلندي (ايان سمپل) نمودار فراواني تعداد افراد مليتهاي مختلف كه طي نه دوره انتخابات بيت العدل موفق به عضويت بيت العدل شده اند. چنانچه در نمودار و آمار مزبور آمده است، آمريكائيان و ايرانيان تمامي دوره ها اكثريت مطلق كرسي هاي بيت العدل را تصاحب كرده اند در كنار دو مليت ايراني و آمريكائي، يك نفر مليت انگليسي طي دوره هاي اول تا چهارم، يك نفر مليت ايرلندي، در تمامي هشت دوره يك نفر مليت هندي در دوره هاي ششم تا هشتم يك نفر مليت كانادائي نيز در دوره هاي هشتم تا چهارم حضور داشته اند.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».