تحريف بزرگ در تاريخ

مشخصات كتاب

مؤلف: محمد محيط طباطبائي
سايت بهائي پژوهي
برگرفته از:

تحريف بزرگ در تاريخ

از شاهكارهاي استاد فقيد محيط طباطبائي، تحقيقات رشيقه ايشان در كتب تاريخي بابيه و بهائيه است و نيز تحريفاتي كه در آنها انجام شده و پره برداري از حقايق آنهاست. متن استاد محيط طباطبائي (تاريخچه تواريخ بابي): اختلاف فاحشي كه ميان غالب روايات مربوط به حوادثي كه در فاصله سالهاي 1260 تا 1285 هـ اتفاق افتاده و در كليه متون تاريخي مورد استناد هر دو دسته از فرقه بابيه ديده مي شود، هر پژوهنده فن تاريخ را وادار مي كند كه درباره سوابق تحرير و تدوين و تلخيص تجديد متوالي اين متون متداول، به تحقيق در مدارك اوليه بپردازد و ارزش آنها را از لحاظ اعتبار اقوال بسنجد. بر اين اصل كلي، چند متن قديم و جديد از اين نوع، مورد پژوهش قرار گرفت و نتيجه آن تتبع ضمن سه مقاله در چهار شماره گوهر، راجع به اين چند متن كه در اينجا از آنها تجديد ذكري كند در اختيار خوانندگان قرار گرفت: 1- تاريخ قديم و بي نام بابيه كه مردي اصفهاني (ظاهرا) در 1270 هجري تأليف كرده و نسخه اي مربوط به همان زمان، بي اسم و رسم در پاريس از اين متن محفوظ مانده است. ميرزا ابوالفضل گلپايگاني هنگام تجديد نظر و تلخيص اين تاريخ قديم را به حاجي ميرزاجاني كاشاني نسبت داده و پيرايشگران عباراتي از آن را عينا به تاريخ جديد درآورده اند. پروفسور برون كه هنگام ترجمه و چاپ تاريخ جديد اين نام را مكررا در آنجا ديده و آرزومند ديدن خود كتاب شده بود هنگامي كه در ضمن مطالعه همين نسخه بي نام كتابخانه پاريس از كتاب قديم، به عبارتي بر مي خورد كه در تاريخ جديد به همين اسم و رسم نقل شده، به اعتماد قول ميرزا ابوالفضل تاريخ بي نام را همان تاريخ حاجي ميرزا جاني معهود مي پندارد و هنگام چاپ همين نسخه از تاريخ بينام قديم، اسم حاجي ميرزا جاني را پشت صفحه اول آن مي گذارد. 2- تاريخ جديد كه ميرزا ابوالفضل گلپايگاني به حسب درخواست مانكجي پارسي هند از راه دخل و تصرف در تاريخ قديم و به دست مردي جاهل نسبت به اصل موضوع كه ميرزا حسين نام داشته و منشي تجارتخانه مانكجي بوده است با افزودن مقدمه اي به شيوه درآمد رساله جلال الدوله و كمال الدوله آخوندف و الحاق عين مطالب چند رساله معروف از آثار ميرزا ملكم خان و محتواي برخي از تمثيلات و خطابه هاي آخوندزاده به انضمام پاره اي از سخنان آقا جمال بروجردي و حذف غالب موضوعات ناسازگار با درخواست زمانه و مصالح جديد فرقه از آن كتاب و تغيير لحن سخن عبارات زننده كه نسبت به خانواده قاجاريه در متن قديم وارد است و آن را بعد از 1291 به صورت تاريخ جديد درآورده اند. 3- تحرير ديگري از همين تاريخ جديد، با حذف برخي موارد مشترك و همسود ميان ازل و بهاء كه در اين تاريخ به جدايي كامل گراييده بودند و اضافه كردن موادي به سود برادر بزرگ به قلم نبيل عالين نوشته شده كه برون در ترجمه انگليسي از تاريخ جديد و محمد تقي همداني در كتاب احقاق الحق از شناسايي نبيل عالين درمانده بودند ولي اخيرا در ماهنامه تحقيقي گوهر شناخته شد كه نبيل عالين همان ملا محمد نبيل قائني بوده است. دو نسخه از اين تحرير به تاريخ 1298 و 1300 در لندن و تهران محفوظ است. 4- عبدالبهاء (عباس افندي) سه سال بعد از تحرير دوم نبيل قائني (1300) از تاريخ جديد تحرير مجمل تازه اي را از وقايع تاريخ جديد با مقداري تغيير و تبديل لفظي و معنوي در حيات پدر و پسر و به نفع پدر ترتيب داده و آن را ناسخ تاريخ قديم و جديد قرار داد در 1307 كه برون براي ديدار بها به عكا رفته بود، نسخه اي از اين اثر تازه يا مقاله سياح به برون هديه داده شد كه براي جمع آوري اطلاعات تاريخي راجع به بابيه به عكا آمده بود با وجود آن كه در ديباچه تاريخ چاپي منسوب به نبيل زرندي اتمام تأليف آن در 1305 قيد شده نمي دانم چرا نسخه اي از اين كتاب جامع در 1307 به برون اهدا نشد تا دو سال بعد، اين را به جاي آن ترجمه كند و با تعليقات فراوان به زبان انگليسي در دو جلد انتشار دهد؟ عبدالبها مقدمه سياح جعلي را از اول تاريخ جديد برداشته، خلاصه مطالب آن را در قالب سازگارتري با امر پدر ريخته و براي اعلام امكان سازش با اوضاع، قسمتي از مكتوب در خود را به ناصرالدين شاه خاتمه آن قرار داده و بدون اشاره به اسم مولف كتاب را مقاله سياح ناميده است. 5- وجيزه اي كه ازل به كمال اختصار حوادث را به نام «مجمل بديع» بنا به درخواست برون نوشته و برون آن را در پايان ترجمه تاريخ جديد چاپ كرده است. 6- كشف الغطاء كه به دستور عبدالبها وبه دستياري ميرزا ابوالفضل و اديب طالقاني و نعيم سدهي و سمندر قزويني و مهدي گلپايگاني از پيشكسوتان بابيه و به راهنمايي صاحب دستور بر رد مقدمه فارسي و انگليسي و تاريخ قديم تازه چاپ به نام نقطه الكاف از سال 1330 تا 1334 تنظيم و تدوين و در عشق آباد روسيه به چاپ رسيده و آماده انتشار گشت. سقوط فلسطين به دست انگليسي ها و پيدايش مصالح تازه اي كه بر اثر انقلاب روسيه قوت جانب گرفته بود سبب شد كه هزاران نسخه آماده انتشار از آن به آتش نابود گردد. ميرزا ابوالفضل اندكي پيش از اتمام چاپ آن مرد و كتاب را همكار او مهدي گلپايگاني تمام كرد. 7- كواكب الدريه خلائي كه سوختن كشف الغطا به وجود آورد. ميرزاعبدالحسين آواره مبلغ تفتي را مأمور تدوين كتاب تازه اي ساخت كه از 1918 م. تا 1921 زير نظر مستقيم عبدالبها تنظيم و ترتيب يافت بازگشت آواره از آن دستگاه و تأليف كشف الحيل بالتبع سلب اعتبار از كتاب كواكب الدريه كرد و احتياج به تدوين و چاپ اثري ديگر سازگار و وفادار باقي ماند. 8- شوقي افندي پس از آن گويا از ياران ايران خود انتظار تنظيم كتابي در زمينه قيام باب و ارتباط آن با دعاوي بهاء و تحقير ازل، چنان كه به كار علاقه مندان آمريكايي بي خبر از زبان فارسي و عربي بخورد، ديگر نداشت خود دست به كار شد و در سال 1932م. كتابي به زبان انگليسي زير نام دلپذير و امواج نور يا دون بريكرز و به عنوان ترجمه تاريخ نبيل زرندي منتشر ساخت. كتاب از حيث وضع چاپ و تصاوير ضميمه و اشتمال بر متن مجهولي كه هرگز نام آن در ايران به گوش كسي از بابي و بهائي نرسيده و از محتويات آن حتي سطري هم ديده نشده بود، توانست به همه نيازمندي هاي فرقه در داخل و خارج جواب گويد. اين كتاب از متن انگليسي به زبان عربي ترجمه دلخواهي شد به نام مطالع الانوار يا ترجمه تاريخ نبيل زرندي و منتشر شد. چون هيچ گونه معرفي در اصل ماخذ در اين نسخه به عمل نيامده بود غالبا چنين تصور مي شد كه نام تاريخ نبيل زرندي «مطالع الانوار» بوده و به همين مناسبت مترجم فارسي كه آن را از عربي به فارسي ترجمه متصرفانه اي كرد همان اسم ترجمه عربي را پشت جلد چاپ ترجمه تلخيص فارسي هم گذاشت. پژوهندگان پس از مراجعه به اصل انگليسي و ترجمه هاي عربي و فارسي مقتبس از آن و نديدن تعريف و تعرفه اي از اصل تاريخ نبيلي كه هرگز در كشف الغطا و كواكب الدريه و ظهور الحق يا مقالات سياح از آن نقلي و ذكري و اشاره اي نرفته بود و با وجودي كه هنگام مسافرت برون به عكا نبيل در آنجا زنده بوده و بنا به توضيح مقدمه اين متن، در 1305 يعني دو سال پيش از سفر برون به عكا كار تأليف خود را خاتمه داده بود، چطور برون از وجود چنين مورخي و تاريخي كوچكترين اطلاعي در عكا نتوانست به دست آورد؟ و به هنگام چاپ ترجمه كليشه اي هم از اوراق اول و آخر آن در تلو آن همه كراورها و كليشه ها كه در دون بريكرز چاپ شده بود به نظر نمي رسيد. لذا در قبول اصالت چنين اثري كه به جاي چاپ اصل فارسيش ترجمه از ترجمه آن به فارسي آن هم به عنوان تلخيص انتشار يافت ترديدي بالتبع پيدا مي شد و تحقيق موضوع ضرورت پيدا مي كرد. اين جانب هم به نوبه خود در صدد كشف اين موضوع بر آمديم در ضمن مقالات ماهنامه تحقيقي گوهر، مقاله اي را به تاريخ نوظهور نبيل زرندي اختصاص داديم.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».