بيت العدل سراب رهبري در بهائيت

مشخصات كتاب

برگرفته از:
سايت بهائي پژوهي

بيت العدل: سراب رهبري در بهائيت

بيت العدل اعظم تشكيلات رهبري كننده جامعه بهائيت و مستقر در شهر حيفا در اسرائيل است و پايه گذاران بهاء الله معمارش عبدالبها و شوقي آفندي آرزوي تحقق آنرا داشت. بيت العدل آخرين خانه اميد بهائيان است كه به رياست ولي امر بهائي و مجمعي 9 نفره منتخب بهائيان جهان و براي تشريع قوانين بهائي داير گرديده است كه اهميت آنرا بهتر است از زبان رهبران اين فرقه بخوانيم: در كتاب اقدس نوشته بهاالله چاپ تهران صفحه 26 و گنجينه حدود و احكام باب 27 صفحه 213 آمده است: قد كتب علي كل مدينه ان يجعلوا فيها بيت العدل و يجتمع فيها النفوس علي عدد البها ان ازداد لاباس بدرستيكه واجب است كه در هر شهري يك مجلس بيت العدل شامل 9 نفر تشكيل شود و اگر تعداد آن بيشتر شود اشكالي ندارد. بهاءالله براي دوران بعد از مرگ خويش به تقليد از نظام قانونگذاري انگليس پيشنهاد تشكيل يك هيات 9 نفري به رياست حتمي جانشينان خود تحت عنوان «ولي امراله» را مطرح كرده است تا نظام حقوقي و رهبري بهائيت را سر و سامان دهند. در سيستم حقوقي بهائيت دو سازمان مجزا و مكمل هم وجود دارند: 1- سازمان تشريع 2- سازمان تبيين سازمان تشريع منابع قانونگذاري را گويند و سازمان تبيين عبارتند از كسانيكه حق تبيين و تفسير عبارات و كلمات رهبران را دارند. منابع قانوني يا سازمان تشريع در بهائيت عبارتند از: 1- كتاب اقدس بهاءالله و ديگر آثار او 2- بيت العدل اعظم 3- قوانين سلاطين و دولتهاي آنان. مطالعه كتاب اقدس و ديگر آثار بهاءالله نشان مي دهد كه «متون حقوقي بهائيت» شامل سه بخش است: اول- برخي احكام ميرزا علي محمد باب در كتاب بيان كه عينا با كمي تصرف نقل شده. دوم- نسخ و يا رفع بعضي احكام بيان كه غير قابل اجرا و ضد حقوق بشر بوده است. سوم- بيان برخي احكام تازه در عبادات و حدود و كيفرهاي جرائم توسط بهاءالله در كتاب اقدس و ساير آثار او. مطالعه آنها نشان ميدهد كه عموما اين احكام مبهم و گنگ و بصورت فعلي غير قابل اجرا هستند (مانند كيفر دزدي ارث و حدود زنا و...) با توجه به عدم وجود و حضور بهاءالله و جانشين وي عبدالبها و شوقي افندي بيت العدل اعظم آخرين اميد بهائيان براي تشريع قوانين مورد نياز است. مهمترين منابع مربوط به بيت العدل در كتب اقدس اشراقات لوح بيت العدل (توسط بهاالله) و الواح وصايا از عبدالبهاء و دور بهائي از شوقي افندي مي باشند و كتاب گنجينه حدود و احكام نيز عين مدارك را از كتب فوق الذكر جمع بندي نموده است. در كتاب الواح وصايا (صفحه 15 و 16 چاپ مصر) و كتاب نظر اجمالي در ديانت بهائي (صفحه 68) و گنجينه حدود احكام (باب 27) آمده است: «اما بيت العدل الذي جعله الله مصدر كل خير و مصونا من كل خطا. بايد به انتخاب عمومي يعني نفوس مومنه تشكيل شود و اعضا بايد مظاهر تقواي الهي و مطالع علم و دانائي و ثابت بر دين و خيرخواه نوع انساني باشند و مقصد بيت العدل عمومي است يعني در جميع بلاد بيت العدل خصوصي تشكيل شود و آنان بيوت بيت العدل عمومي را انتخاب نمايند. اين مجمع مرجع كل امور است و موسس قوانين و احكامي كه در نصوص الهي موجود نه و جميع مسائل مشكله در اين مجلس حل گردد و ولي امراله رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز غير قابل عزل آن خواهد بود». 2- سازمان تبيين- كسانيكه حق تفسير و تبيين عبارات آسماني را در بهائيت دارند عبارتند از: عبدالبها و پس از او سلسله اولياء امراله (كتاب اقدس و لوح عهدي) عبدالبها در ص 11 تا ص 16 الواح وصايا (منقول در كتاب نظر اجمالي ص 66 تا ص 68) صراحتا ميگويد: «اي ياران مهربان بعد از مفقودي اين مظلوم بايد اغصان و افنان سدره مباركه و ايادي امراله و احباي جمال ابهي توجه به فرع دو سدره كه از دو شجره مقدسه اثبات شده و از اقتران دو فرع دوحه رحمانيه بوجود آمده يعني شوقي افندي نمايند. زيرا آيات الله و غصن ممتاز و ولي امراله و مرجع جميع اغصان و افنان و ايادي امراله و احباالله است و مبين آيات الله و من بعده بكرا بعد بكر يعني در سلاله او و فرع مقدس و ولي امراله و بيت العدل عمومي كه به انتخاب عموم تاسيس و تشكيل شود و در تحت حفظ و صيانت جمال ابهي و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلي روحي لهماالفدا است. آنچه قرار دهند من عندالله است. حصن متين امراله با طاعت من هو ولي امراله محفوظ و مصون ماند و اعضاي بيت عدل و جميع اغصان و افنان و ايادي امراله بايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجه و خضوع و خشوع را به ولي امراله داشته باشند..................... اي احباي الهي بايد ولي امراله در زمان حيات خويش من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد......... ولي امراله رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم لاينعزل و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود نائب و وكيلي تعيين فرمايد و اگر چنانچه عضوي از اعضاء گناهي ارتكاب نمايد كه در حق عموم ضرري حاصل شود ولي امراله صلاحيت اخراج او را دارد بعد ملت شخص ديگري را انتخاب نمايد........... و حقوق الله راجع به ولي امراله است تا در نشر نفحات الله و ارتفاع كلمه الله و اعمال خيريه و منافع عموميه صرف گردد.» در صفحه 75 كتب نظر اجمالي به نقل از سند 105 بديع نوشته شوقي آمده است: «اين نظم بديع... بر دو ركن ركين استوار است ركن اول و اعظم ركن ولايت الهيه كه مصدر تبيين است و ركن ثاني بيت العدل اعظم الهي كه مرجع تشريع است. همچنانكه در اين نظم الهي تفكيك بين احكام شارع امر و مبادي اساسيه اش كه مركز عهد و ميثاقش تبيين نموده ممكن نه انفصال ركنين نظم بديع نيز از يكديگر ممتنع و محال است.» در صفحه 77 دور بهائي آمده است: «هر گاه ولايت امر از نظم بديع حضرت بهاءالله متنزع شود اساس اين نظم متزلزل و الي الابد محروم از اصل توارثي مي گردد كه بفرموده حضرت عبدالبها در جميع شرايع الهي برقرار بوده است.» اينك با مقايسه موارد فوق و سير تاريخ و سيستم فرقه بهائيت در مي يابيم كه در سال 1336 هـ. ش كه مرگ شوقي فرا رسيد عليرغم وصيت جد امجدش فرزندي نداشت و اصلا عقيم بود لذا نتوانست جانشين خود را تعيين نمايد و بدين ترتيب سازمان تبيين با آن كبكبه و دبدبه همراه با شوقي در خاك دفن شد و اين برترين دليل بر باطل بودن بهائيت و عدم الهي بودن اين فرقه است. پس از او سران و كارگردانان بهائيت به رهبري زن آمريكائي شوقي (روحيه ماكسول) بدست و پا افتادند و با برقراري كنفرانسي در سال 1342 هـ. ش در لندن 9 نفر را بعنوان اعضاي بيت العدل انتخاب كرده و در حيفا در اسرائيل مستقر نمودند و تا بحال نيز چندين بار تجديد انتخاب گرديده لكن بنا به مدارك و اسناد موجود و بدليل عدم وجود ركن اول و اعظم يعني ولي امراله در اين فرقه بيت العدل اصالت - اعتبار و مشروعيت ندارد زيرا: 1- در صفحه 76 دور بهائي اشاره به بيت العدل و ولي امراله مي گويد: «........... و چون اين دو موسسه لاينقسم متفقا باجراي وظايف پردازند امور تمشيت پذيرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امراله ترويج يابد.» 2- در صفحه 77 دور بهائي نيز مي گويد: «قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات اين دو موسسه هيچيك با يكديگر متناقض نيست و به هيچ وجه از مقام اهميت ديگري نمي كاهد». گاهي در پاسخ گفتار اخير مي گويند كه بيت العدل وظيفه ولي امراله را انجام مي دهد و ديگر نيازي به وجود او نيست. در حالي كه بطلان سخن آنان را از روز روشنتر مي دانيم ايشان را به عبارت صفحه 80 دور بهائي ارجاع ميدهيم كه مي نويسد: «هيچيك از اين دو نمي تواند بحدود مقدسه ديگري تجاوز نمايد و هرگز نيز تعدي نخواهد نمود. هيچيك در صدد تضعيف سلطه و اختيارات منصوصه مسلمه ديگري كه از طرف خداوند عنايت گشته است برنخواهد آمد.» عقيم بودن شوقي افندي مسئله غير مترقبه اي بود زيرا خود او هم پيش بيني آنرا نكرده بود زيرا: اولا: در صفحه 82 دور بهائي مي نويسد: «ولي امر حاضر و ولاة امر در مستقبل ايام بايد با اقوال و اعمال خود كاملا به حقيقت اين اصل مهم آئين نازنين ما شهادت دهند.» ثانيا: نظر اجمالي صفحه 31 مي نويسد: «تنصيص حضرت عبدالبها بمقام شوقي رباني ولي امراله و دستور تعيين ولي امراله هاي متوالي كه همگي مقام ولايت امراله و رياست دائمي بيت العدل را دارند.» به واسطه بروز يك چنين اختلاف بزرگي پس از تشكيل اولين بيت العدل بهائيان دسته دسته گرديدند و به ريمي ها (بهائيان ارتدوكس حقيقي) و سمايي ها و....... تقسيم شدند. گروهي از بهائيان بعد از مرگ شوقي يكي از اياديان امر بنام چارلز ميسن ريمي را كه در زمان شوقي افندي رئيس هيات بين المللي بهائي بود به ولايت امر برگزيدند و امروز در گوشه و كنار دنيا من جمله ايران وجود دارند و كتب و نشرياتي هم در اثبات مقام ريمي و جانشين وي بنام جوئل مارنجلا و رد بيت العدل حيفا پخش و منتشر مي نمايند و داراي سايت فعالي تحت عنوان ارتودوكس بهائي مي باشند و مقر اصلي رهبر آنان در استراليا مي باشد. و داراي مركز تبليغي و محافل متعدد در آمريكا مي باشند. چه مناسب است يادآوري كلام عبدالبها كه در جلد 1 بديع آلاثارصفحه 119 مي گويد: «اگر بهائيان دو فرقه شوند و هر يك بيت العدلي بنا كنند و مخالفت يكديگر نمايند هر دو باطل است.» بنابراين به استناد معتبرترين مدارك و ماخذ بهائي بيت العدل فعلي به هيچ وجه اصالت و اعتبار و مشروعيت ندارد زيرا از داشتن رئيس دائمي و عضو ممتاز و برتر و منصوب شده از طرف ولي امر قبلي محروم ميباشد و نخواهد توانست نقش اساسي خود را در قانون گذاري بهائيت بازي كند و حكم كاريكاتور و سرابي از بيت العدل مكتوب در الواح وصايا را خواهد داشت. از طرف ديگر حكم رياست ولي امر بهائي بر بيت العدل به علت عقيم بودن شوقي به هيچ وجه قابل نسخ و بداپذير نيست چون حتي در الواح وصايا آمده كه اگر فرزند ذكور ولي امر شايسته نبود بايستي غصن ديگري را انتخاب نمايد و اين تقصير از شوقي افندي بوده است كه وظيفه انتخاب ولي امر بعد از خود را انجام نداده است. خلاصه آنكه بيت العدل اعظم خوابي پريشان بود كه روساي بهائيت براي آينده مسلك ساختگي خود ديده بودند كه هرگز تعبير نشد و بيت العدل مستقر در اسرائيل همانند سراب رهبري كننده جامعه بهائيت بدون حضور ولي امر در اختيار بهائيان امريكائي و انگليسي قرار گرفته است. چون در حال حاضر اكثر اعضاي 9 نفره بيت العدل فعلي امريكائي و انگليسي هستند حال آنكه بهائيان اين دو كشور بسيار اندك و قليل هستند.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».