فرهنگ لغت فرانسه به فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت فرانسه به فارسی/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- چندزبانه.
موضوع : فرانسه -- مکالمه و جمله‌سازی -- چندزبانه.
موضوع : فارسی -- مکالمه و جمله‌سازی -- فرانسه

A

a (pronom personnel)

: این , .

a rer (verbe)

: بادخور کردن , تهویه کردن , هوا دادن به , پاک کردن.

a rien (adjectif; adverbe)

: انتن هوایی رادیو , هوایی.

a rons (verbe)

: بادخور کردن , تهویه کردن , هوا دادن به , پاک کردن.

ab mer (verbe)

: غنیمت , یغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهی , از بین بردن , غارت کردن , ضایع کردن , فاسد کردن , فاسد شدن , پوسیده شدن , لوس کردن , رودادن.

ab mons (verbe)

: غنیمت , یغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهی , از بین بردن , غارت کردن , ضایع کردن , فاسد کردن , فاسد شدن , پوسیده شدن , لوس کردن , رودادن.

ab tardir (verbe)

: مقام کسی را پایین بردن , پست کردن.

ab tardissent (verbe)

: مقام کسی را پایین بردن , پست کردن.

ab tardissons (verbe)

: مقام کسی را پایین بردن , پست کردن.

ab tir (verbe)

: بهت زده کردن , گیج کردن , بیهوش کردن , تخدیر کردن , کودن کردن , خرف کردن , متحیرکردن یا شدن.

ab tissent (verbe)

: بهت زده کردن , گیج کردن , بیهوش کردن , تخدیر کردن , کودن کردن , خرف کردن , متحیرکردن یا شدن.

ab tissons (verbe)

: بهت زده کردن , گیج کردن , بیهوش کردن , تخدیر کردن , کودن کردن , خرف کردن , متحیرکردن یا شدن.

abaisse (nom f minin)

: کبره , کبره بستن , قسمت خشک و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چیزی , ادم جسور و بی ادب.

abaissement (nom fminin)

: تقلیل , کاهش , ساده سازی.

abaissent (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

abaisser (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

abaissez (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

abaissons (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

abandon (nom masculin)

: ترک , رهاسازی , واگذاری , دل کندن.

abandonnement (nom masculin)

: ترک , رهاسازی , واگذاری , دل کندن.

abandonnent (verbe)

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

abandonner (verbe)

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

abandonnez (verbe)

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

abandonnons (verbe)

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

abasourdir (verbe)

: متحیرساختن , مبهوت کردن , مات کردن , سردرگم کردن , سردرگم , متحیر.

abasourdis (verbe)

: متحیرساختن , مبهوت کردن , مات کردن , سردرگم کردن , سردرگم , متحیر.

abasourdissant (verbe)

: متحیر کننده , شگفت انگیز.

abasourdissement (nom masculin)

: حیرت , شگفتی , سرگشتگی , بهت.

abasourdissent (verbe)

: متحیرساختن , مبهوت کردن , مات کردن , سردرگم کردن , سردرگم , متحیر.

abasourdissez (verbe)

: متحیرساختن , مبهوت کردن , مات کردن , سردرگم کردن , سردرگم , متحیر.

abasourdissons (verbe)

: متحیرساختن , مبهوت کردن , مات کردن , سردرگم کردن , سردرگم , متحیر.

abat (nom masculin)

: قتل , توفیق ناگهانی , کشنده (مج.) دلربا.

abats (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattement (nom masculin)

: ضعف , سستی , بی بنیه گی , فتور , عیب , نقص.

abattent (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abatteur (nom masculin)

: کشتار کننده.

abattez (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattirent (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattis (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattit (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattmes (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattons (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattre (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

abattu (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

abattue (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

abattues (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

abattus (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

abb (nom masculin)

: راهب بزرگ , رءیس راهبان.

abbaye (nom f minin)

: دیر , صومعه , خانقاه , کلیسا , نام کلیسای وست مینستر(Westminster).

abdication (nom f minin)

: استعفا , کناره گیری.

abdiquent (verbe)

: واگذار کردن , تفویض کردن , ترک گفتن , محروم کردن (ازارث) , کناره گیری کردن , استعفا دادن.

abdiquer (verbe)

: واگذار کردن , تفویض کردن , ترک گفتن , محروم کردن (ازارث) , کناره گیری کردن , استعفا دادن.

abdiquez (verbe)

: واگذار کردن , تفویض کردن , ترک گفتن , محروم کردن (ازارث) , کناره گیری کردن , استعفا دادن.

abdiquons (verbe)

: واگذار کردن , تفویض کردن , ترک گفتن , محروم کردن (ازارث) , کناره گیری کردن , استعفا دادن.

abdomen (nom masculin)

: شکم , بطن.

abducteur (nom masculin)

: ادم دزد , ادم ربا , دور کننده , عضله دور کننده.

abeille (nom fminin)

: زنبورعسل , مگس انگبین , زنبور.

aberrant (adjectif; adverbe)

: گمراه , منحرف , بیراه , نابجا , کجراه.

abhorrent (verbe)

: تنفر داشتن از , بیم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسیدن.

abhorrer (verbe)

: تنفر داشتن از , بیم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسیدن.

abhorrez (verbe)

: تنفر داشتن از , بیم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسیدن.

abhorrons (verbe)

: تنفر داشتن از , بیم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسیدن.

abject (adjectif; adverbe)

: پست , فرومایه , سرافکنده , مطرود , روی برتافتن , خوار , پست کردن , کوچک کردن , تحقیرکردن.

abjur (verbe)

: سوگند دروغ یاد کرده.

abjur (adjectif; adverbe)

: سوگند دروغ یاد کرده.

abjur es (verbe)

: سوگند دروغ یاد کرده.

abjure (verbe)

: سوگند دروغ یاد کرده.

abjurent (verbe)

: باسوگند انکار کردن , انکار کردن.

abjurer (verbe)

: باسوگند انکار کردن , انکار کردن.

abjurez (verbe)

: باسوگند انکار کردن , انکار کردن.

abjurons (verbe)

: باسوگند انکار کردن , انکار کردن.

abjurs (verbe)

: سوگند دروغ یاد کرده.

ablatif (adjectif; adverbe)

: ازی , کاهنده , مفعول به , مفعول عنه , مفعول منه , صیغه الت , رافع , مربوط به مفعول به یا مفعول عنه.

ablative (adjectif; adverbe)

: ازی , کاهنده , مفعول به , مفعول عنه , مفعول منه , صیغه الت , رافع , مربوط به مفعول به یا مفعول عنه.

abment (verbe)

: غنیمت , یغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهی , از بین بردن , غارت کردن , ضایع کردن , فاسد کردن , فاسد شدن , پوسیده شدن , لوس کردن , رودادن.

abmez (verbe)

: غنیمت , یغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهی , از بین بردن , غارت کردن , ضایع کردن , فاسد کردن , فاسد شدن , پوسیده شدن , لوس کردن , رودادن.

abolir (verbe)

: برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abolis (verbe)

: برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abolissent (verbe)

: برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abolissez (verbe)

: برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abolissons (verbe)

: برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abolition (nom f minin)

: برانداختگی , لغو , فسخ , الغا مجازات.

abominable (adjectif; adverbe)

: ظالمانه , عصبانی کننده , بیداد گرانه.

abominent (verbe)

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

abominer (verbe)

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

abominez (verbe)

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

abominons (verbe)

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

abondance (nom fminin)

: فراوانی , وفور.

abondant (adjectif; adverbe)

: بسیار , فراوان , وافر.

abondent (verbe)

: فراوان بودن , زیاد بودن , وفور داشتن , تعیین حدود کردن , محدود کردن.

abonder (verbe)

: فراوان بودن , زیاد بودن , وفور داشتن , تعیین حدود کردن , محدود کردن.

abondez (verbe)

: فراوان بودن , زیاد بودن , وفور داشتن , تعیین حدود کردن , محدود کردن.

abondons (verbe)

: فراوان بودن , زیاد بودن , وفور داشتن , تعیین حدود کردن , محدود کردن.

abonnement (nom masculin)

: اشتراک , وجه اشتراک مجله , تعهد پرداخت.

abonnent (verbe)

: تصویب کردن , تصدیق کردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل کردن.

abonner (verbe)

: تصویب کردن , تصدیق کردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل کردن.

abonnez (verbe)

: تصویب کردن , تصدیق کردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل کردن.

abonnons (verbe)

: تصویب کردن , تصدیق کردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل کردن.

abord (nom masculin)

: ورود , دخول.

abordage (nom masculin)

: مهمانخانه شبانه روزی , پانسیون , تخته کوبی.

abordent (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

aborder (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

abordez (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

abordons (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

abornement (nom masculin)

: تحدید حدود.

abornent (verbe)

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

aborner (verbe)

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

abornez (verbe)

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

abornons (verbe)

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

abortif (adjectif; adverbe)

: مسقط , رشد نکرده , عقیم , بی ثمر , بی نتیجه.

abortive (adjectif; adverbe)

: مسقط , رشد نکرده , عقیم , بی ثمر , بی نتیجه.

abouch (verbe)

: بسته , متصل.

abouch es (verbe)

: بسته , متصل.

abouch s (verbe)

: بسته , متصل.

aboucha (verbe)

: بسته , متصل.

abouchai (verbe)

: بسته , متصل.

abouche (verbe)

: بسته , متصل.

abouchent (verbe)

: بستن , وصل کردن.

aboucher (verbe)

: بستن , وصل کردن.

abouchez (verbe)

: بستن , وصل کردن.

abouchmes (verbe)

: بسته , متصل.

abouchons (verbe)

: بستن , وصل کردن.

abouchrent (verbe)

: بسته , متصل.

aboutir (verbe)

: پی امد , دست اورد , برامد , نتیجه دادن , ناشی شدن , نتیجه , اثر , حاصل.

aboutis (verbe)

: پی امد , دست اورد , برامد , نتیجه دادن , ناشی شدن , نتیجه , اثر , حاصل.

aboutissant (adjectif; adverbe)

: پایان دار , پایان بخش.

aboutissent (verbe)

: پی امد , دست اورد , برامد , نتیجه دادن , ناشی شدن , نتیجه , اثر , حاصل.

aboutissez (verbe)

: پی امد , دست اورد , برامد , نتیجه دادن , ناشی شدن , نتیجه , اثر , حاصل.

aboutissons (verbe)

: پی امد , دست اورد , برامد , نتیجه دادن , ناشی شدن , نتیجه , اثر , حاصل.

abr gent (verbe)

: کوتاه کردن , مختصرکردن , خلا صه کردن.

abr ger (verbe)

: کوتاه کردن , مختصرکردن , خلا صه کردن.

abr viation (nom fminin)

: کوتهسازی , مخفف , تلخیص , اختصار.

abrasif (adjectif; adverbe)

: ساینده , تراشنده , سوزش اور , سایا.

abrasif

: سنگریزه , شن , ریگ , خاک , ماسه سنگ , ثبات , استحکام , نخاله , ساییدن , اسیاب کردن , ازردن.

abrasion (nom fminin)

: خراش , سایش , ساییدگی.

abrasive (adjectif; adverbe)

: ساینده , تراشنده , سوزش اور , سایا.

abrgeons (verbe)

: کوتاه کردن , مختصرکردن , خلا صه کردن.

abrgez (verbe)

: کوتاه کردن , مختصرکردن , خلا صه کردن.

abri (nom masculin)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمایت , محافظت کردن , پناه دادن.

abritent (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمایت , محافظت کردن , پناه دادن.

abriter (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمایت , محافظت کردن , پناه دادن.

abritez (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمایت , محافظت کردن , پناه دادن.

abritons (verbe)

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمایت , محافظت کردن , پناه دادن.

abrogent (verbe)

: منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

abrogeons (verbe)

: منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

abroger (verbe)

: منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

abrogez (verbe)

: منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

abruti (nom masculin)

: باغبان , روستایی , دهاتی , ادم بی تربیت , ادم خشن.

abrutir (verbe)

: وحشی یا حیوان صفت کردن , وحشی شدن.

abrutis (verbe)

: وحشی یا حیوان صفت کردن , وحشی شدن.

abrutissent (verbe)

: وحشی یا حیوان صفت کردن , وحشی شدن.

abrutissez (verbe)

: وحشی یا حیوان صفت کردن , وحشی شدن.

abrutissons (verbe)

: وحشی یا حیوان صفت کردن , وحشی شدن.

absence (nom f minin)

: نبودن , غیبت , غیاب , حالت غیاب , فقدان.

absent (adjectif; adverbe)

: غایب , مفقود , غیرموجود , پریشان خیال.

absente (adjectif; adverbe)

: غایب , مفقود , غیرموجود , پریشان خیال.

absolu (adjectif; adverbe)

: مطلق , غیر مشروط , مستقل , استبدادی , خودرای , کامل , قطعی , خالص , ازاد از قیود فکری , غیر مقید , مجرد , دایره نامحدود.

absolution (nom fminin)

: امرزش گناه , بخشایش , عفو , بخشودگی , تبرءه , براءت , انصراف از مجازات , منع تعقیب کیفری.

absolvent (verbe)

: بخشیدن (گناه) , امرزیدن , عفو کردن , کسی را از گناه بری کردن , اعلا م بی تقصیری کردن , بری الذمه کردن , کسی را ازانجام تعهدی معاف ساختن , پاک کردن , مبرا کردن.

absolver (verbe)

: بخشیدن (گناه) , امرزیدن , عفو کردن , کسی را از گناه بری کردن , اعلا م بی تقصیری کردن , بری الذمه کردن , کسی را ازانجام تعهدی معاف ساختن , پاک کردن , مبرا کردن.

absolvez (verbe)

: بخشیدن (گناه) , امرزیدن , عفو کردن , کسی را از گناه بری کردن , اعلا م بی تقصیری کردن , بری الذمه کردن , کسی را ازانجام تعهدی معاف ساختن , پاک کردن , مبرا کردن.

absolvons (verbe)

: بخشیدن (گناه) , امرزیدن , عفو کردن , کسی را از گناه بری کردن , اعلا م بی تقصیری کردن , بری الذمه کردن , کسی را ازانجام تعهدی معاف ساختن , پاک کردن , مبرا کردن.

absorbant (adjectif; adverbe)

: جاذب , دارای خاصیت جذب , درکش , دراشام.

absorbant (verbe)

: جاذب , جالب , دلربا , جذاب , درکش , دراشام.

absorbent (verbe)

: درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorber (verbe)

: درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorbez (verbe)

: درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorbons (verbe)

: درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absoudre (verbe)

: بخشیدن (گناه) , امرزیدن , عفو کردن , کسی را از گناه بری کردن , اعلا م بی تقصیری کردن , بری الذمه کردن , کسی را ازانجام تعهدی معاف ساختن , پاک کردن , مبرا کردن.

abstenez (verbe)

: خودداری کردن (از) , پرهیز کردن (از) , امتناع کردن (از).

abstenir (verbe)

: خودداری کردن (از) , پرهیز کردن (از) , امتناع کردن (از).

abstenons (verbe)

: خودداری کردن (از) , پرهیز کردن (از) , امتناع کردن (از).

abstiennent (verbe)

: خودداری کردن (از) , پرهیز کردن (از) , امتناع کردن (از).

abstiens (verbe)

: خودداری کردن (از) , پرهیز کردن (از) , امتناع کردن (از).

abstinence (nom f minin)

: پرهیز , خودداری , ریاضت , پرهیز از استعمال مشروبات الکلی.

abstraction (nom fminin)

: تجرید , انتزاع , چکیدگی.

abstraient (verbe)

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abstraire (verbe)

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abstrais (verbe)

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abstrait (adjectif; adverbe)

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abstrait (verbe)

: مجزا , پریشان خیال , مختصر.

abstraite (verbe)

: مجزا , پریشان خیال , مختصر.

abstraites (verbe)

: مجزا , پریشان خیال , مختصر.

abstraits (verbe)

: مجزا , پریشان خیال , مختصر.

abstrayez (verbe)

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abstrayons (verbe)

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

absurde (adjectif; adverbe)

: پوچ , ناپسند , یاوه , مزخرف , بی معنی , نامعقول , عبث , مضحک.

absurdit (nom f minin)

: پوچی , چرندی , مزخرف بودن.

abtardis (verbe)

: مقام کسی را پایین بردن , پست کردن.

abtardissez (verbe)

: مقام کسی را پایین بردن , پست کردن.

abtis (verbe)

: بهت زده کردن , گیج کردن , بیهوش کردن , تخدیر کردن , کودن کردن , خرف کردن , متحیرکردن یا شدن.

abtissez (verbe)

: بهت زده کردن , گیج کردن , بیهوش کردن , تخدیر کردن , کودن کردن , خرف کردن , متحیرکردن یا شدن.

abus (nom masculin)

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

abusent (verbe)

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

abuser (verbe)

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

abusez (verbe)

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

abusif (adjectif; adverbe)

: سوء استفاده , سوء استعمال , شیادی , فریب , دشنام , فحش , بد زبانی , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدی , :ناسزاوار , زبان دراز , بدزبان , توهین امیز.

abusive (adjectif; adverbe)

: سوء استفاده , سوء استعمال , شیادی , فریب , دشنام , فحش , بد زبانی , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدی , :ناسزاوار , زبان دراز , بدزبان , توهین امیز.

abusons (verbe)

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

ac r (adjectif; adverbe)

: تیز , نوک دار , تند , زننده , زیرک , تیز کردن.

ac rent (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

ac rez (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

ac tate (nom masculin)

: نمک جوهر سرکه , استات.

acad mie (nom fminin)

: فرهنگستان , دانشگاه , اموزشگاه , مدرسه , مکتب , انجمن ادباء و علماء , انجمن دانش , اکادمی , نام باغی در نزدیکی اتن که افلا طون در ان تدریس میکرده است(آثادعمی) , مکتب و روش تدریس افلا طونی.

acad mique (adjectif; adverbe)

: مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی , عضو فرهنگستان , طرفدار حکمت و فلسفه افلا طون.

acadmicien (adjectif; adverbe)

: مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی , عضو فرهنگستان , طرفدار حکمت و فلسفه افلا طون.

acajou (nom masculin)

: درخت ماهون امریکایی , چوب ماهون , رنگ قهوه ای مایل به قرمز.

acc dent (verbe)

: دسترس , دسترسی , راه , تقریب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسیله حصول , افزایش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسی یا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

acc dez (verbe)

: دسترس , دسترسی , راه , تقریب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسیله حصول , افزایش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسی یا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

acc lrateur (nom masculin)

: شتاب دهنده , شتاباننده , تندکن , شتابنده.

acc lration (nom f minin)

: شتاب , افزایش سرعت , تسریع.

acc sibilit (nom f minin)

: دستیابی پذیری.

accablent (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

accabler (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

accablez (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

accablons (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

accalmie (nom fminin)

: ارامش , بی سروصدایی , اسوده , سکوت , ارام , ساکت , ساکن , : ارام کردن , ساکت کردن , فرونشاندن.

accaparent (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتیاز انحصاری گرفتن.

accaparer (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتیاز انحصاری گرفتن.

accaparez (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتیاز انحصاری گرفتن.

accaparons (verbe)

: بخود انحصار دادن , امتیاز انحصاری گرفتن.

accder (verbe)

: دسترس , دسترسی , راه , تقریب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسیله حصول , افزایش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسی یا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

accdons (verbe)

: دسترس , دسترسی , راه , تقریب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسیله حصول , افزایش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسی یا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

accensent (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

accenser (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

accensez (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

accensons (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

accent (nom masculin)

: تکیه ء صدا , علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاکید , تشدید , مد(مادد) , صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه) , :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن.

accentuent (verbe)

: باقوت تلفظ کردن , تایید کردن (در) , اهمیت دادن , نیرو دادن به.

accentuer (verbe)

: باقوت تلفظ کردن , تایید کردن (در) , اهمیت دادن , نیرو دادن به.

accentuez (verbe)

: باقوت تلفظ کردن , تایید کردن (در) , اهمیت دادن , نیرو دادن به.

accentuons (verbe)

: باقوت تلفظ کردن , تایید کردن (در) , اهمیت دادن , نیرو دادن به.

accept (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

accept (adjectif; adverbe)

: پذیرفته , مقبول.

accept es (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

accept s (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

accepta (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

acceptable (adjectif; adverbe)

: پذیرا , پذیرفتنی , پسندیده , قابل قبول , مقبول.

acceptai (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

acceptation (nom f minin)

: پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده.

accepte (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

acceptent (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

accepter (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

acceptez (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

acceptmes (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

acceptons (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

acceptrent (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

accessibilit (nom f minin)

: دستیابی پذیری.

accessible (adjectif; adverbe)

: دستیابی پذیر.

accession (nom fminin)

: نزدیکی , ورود , دخول , پیشرفت , افزایش , نیل (بجاه و مقام بخصوص سلطنت) , جلوس , شیوع , بروز , تملک نماء , شیی ء اضافه یا الحاق شده , نماءات (حیوان و درخت) , تابع وصول , الحاق حقوق , شرکت در مالکیت , :بترتیب خرید وارد دفتروثبت کردن.

accessoire (nom masculin)

: فرعی , هم دست.

accident (nom masculin)

: حادثه , سانحه , واقعه ناگوار , مصیبت ناگهانی , تصادف اتومبیل , علا مت بد مرض , صفت عرضی(ارازی) , شیی ء , علا مت سلا ح , صرف , عارضه صرفی , اتفاقی , تصادفی , ضمنی , عارضه (در فلسفه) , پیشامد.

accidentel (adjectif; adverbe)

: تصادفی , اتفاقی , غیر مترقبه , عرضی(ارازی) ضمنی , عارضی , غیر اساسی , پیش امدی.

accl rent (verbe)

: شتاباندن , تسریع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت (چیزی) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

accl rer (verbe)

: شتاباندن , تسریع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت (چیزی) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

accl rez (verbe)

: شتاباندن , تسریع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت (چیزی) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

accl rons (verbe)

: شتاباندن , تسریع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت (چیزی) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

acclamation (nom f minin)

: افرین , تحسین , احسنت , تحسین و شادی , اخذ رای زبانی.

acclament (verbe)

: تحسین , ادعا کردن , افرین گفتن , اعلا م کردن , جارکشیدن , ندا دادن , هلهله یا فریاد کردن کف زدن.

acclamer (verbe)

: تحسین , ادعا کردن , افرین گفتن , اعلا م کردن , جارکشیدن , ندا دادن , هلهله یا فریاد کردن کف زدن.

acclamez (verbe)

: تحسین , ادعا کردن , افرین گفتن , اعلا م کردن , جارکشیدن , ندا دادن , هلهله یا فریاد کردن کف زدن.

acclamons (verbe)

: تحسین , ادعا کردن , افرین گفتن , اعلا م کردن , جارکشیدن , ندا دادن , هلهله یا فریاد کردن کف زدن.

acclimatent (verbe)

: به اب و هوای جدید خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimater (verbe)

: به اب و هوای جدید خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimatez (verbe)

: به اب و هوای جدید خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimatons (verbe)

: به اب و هوای جدید خو گرفتن , مانوس شدن.

accolade (nom fminin)

: قلا ب , کروشه.

accolant (verbe)

: اتصال , جفت کردن.

accolent (verbe)

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

accoler (verbe)

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

accolez (verbe)

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

accolons (verbe)

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

accommodant (verbe)

: تطبیق , موافقت , جا , منزل , مناسب , خوش محضر.

accommodation (nom f minin)

: تعدیل , تنظیم.

accommodement (nom masculin)

: همسازی , تطابق , جا , منزل , وسایل راحتی , تطبیق , موافقت , سازش با مقتضیات محیط , وام , کمک , مساعده.

accommodent (verbe)

: همساز , همساز کردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبیق نمودن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , اماده کردن(برای) , پول وام دادن(بکسی).

accommoder (verbe)

: همساز , همساز کردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبیق نمودن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , اماده کردن(برای) , پول وام دادن(بکسی).

accommodez (verbe)

: همساز , همساز کردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبیق نمودن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , اماده کردن(برای) , پول وام دادن(بکسی).

accommodons (verbe)

: همساز , همساز کردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبیق نمودن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , اماده کردن(برای) , پول وام دادن(بکسی).

accompagnement (nom masculin)

: همراهی , مشایعت , ضمیمه , ساز یا اواز همراهی کننده.

accompagnent (verbe)

: همراهی کردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت کردن , ضمیمه کردن , جفت کردن , توام کردن , دم گرفتن , همراهی کردن , صدا یا ساز راجفت کردن(با).

accompagner (verbe)

: همراهی کردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت کردن , ضمیمه کردن , جفت کردن , توام کردن , دم گرفتن , همراهی کردن , صدا یا ساز راجفت کردن(با).

accompagnez (verbe)

: همراهی کردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت کردن , ضمیمه کردن , جفت کردن , توام کردن , دم گرفتن , همراهی کردن , صدا یا ساز راجفت کردن(با).

accompagnons (verbe)

: همراهی کردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت کردن , ضمیمه کردن , جفت کردن , توام کردن , دم گرفتن , همراهی کردن , صدا یا ساز راجفت کردن(با).

accompli (adjectif; adverbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

accompli (verbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

accomplie (verbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

accomplies (verbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

accomplir (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به) , صورت گرفتن.

accomplirent (verbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

accomplis (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به) , صورت گرفتن.

accomplissement (nom masculin)

: انجام , اجرا , اتمام , کمال , هنر , فضیلت.

accomplissent (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به) , صورت گرفتن.

accomplissez (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به) , صورت گرفتن.

accomplissons (verbe)

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به) , صورت گرفتن.

accomplmes (verbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

accord (nom masculin)

: سازش , موافقت , پیمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوی , معاهده و مقاطعه ء , توافق.

accord on (nom masculin)

: اکوردءون.

accordent (verbe)

: خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

accorder (verbe)

: خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

accordez (verbe)

: خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

accordons (verbe)

: خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

accostent (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزدیک شدن(بهر منظوری) ,مشتری جلب کردن(زنان بدکاردر خیابان) , نزدیک کشیدن , در امتداد چیزی حرکت کردن(مثل کشتی).

accoster (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزدیک شدن(بهر منظوری) ,مشتری جلب کردن(زنان بدکاردر خیابان) , نزدیک کشیدن , در امتداد چیزی حرکت کردن(مثل کشتی).

accostez (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزدیک شدن(بهر منظوری) ,مشتری جلب کردن(زنان بدکاردر خیابان) , نزدیک کشیدن , در امتداد چیزی حرکت کردن(مثل کشتی).

accostons (verbe)

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزدیک شدن(بهر منظوری) ,مشتری جلب کردن(زنان بدکاردر خیابان) , نزدیک کشیدن , در امتداد چیزی حرکت کردن(مثل کشتی).

accoucha (verbe)

: بستری , محدود شده.

accro tre (verbe)

: افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن.

accroch (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accroch rent (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrocha (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochai (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accroche (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochent (verbe)

: بکارگماشتن , گرفتن , استخدام کردن , نامزدکردن , متعهد کردن , از پیش سفارش دادن , مجذوب کردن , درهم انداختن , گیردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن کردن , عهد کردن , قول دادن.

accrocher (verbe)

: بکارگماشتن , گرفتن , استخدام کردن , نامزدکردن , متعهد کردن , از پیش سفارش دادن , مجذوب کردن , درهم انداختن , گیردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن کردن , عهد کردن , قول دادن.

accroches (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochez (verbe)

: بکارگماشتن , گرفتن , استخدام کردن , نامزدکردن , متعهد کردن , از پیش سفارش دادن , مجذوب کردن , درهم انداختن , گیردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن کردن , عهد کردن , قول دادن.

accrochmes (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accrochons (verbe)

: بکارگماشتن , گرفتن , استخدام کردن , نامزدکردن , متعهد کردن , از پیش سفارش دادن , مجذوب کردن , درهم انداختن , گیردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن کردن , عهد کردن , قول دادن.

accrochs (verbe)

: نامزد شده , سفارش شده.

accroissement (nom masculin)

: رشد , نمود , روش , افزایش , ترقی , پیشرفت , گوشت زیادی , تومور , چیز زاءد , نتیجه , اثر , حاصل.

accroitre (verbe)

: افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن.

accs (nom masculin)

: دسترس , دسترسی , راه , تقریب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسیله حصول , افزایش , الحاق , اضافه , بروز مرض , حمله , اصابت , دسترسی یا مجال مقاربت , تقرب به خدا.

accu (nom masculin)

: انباشتگر.

accueil (nom masculin)

: پذیرایی , مهمانی , پذیرش , قبول , برخورد.

accueille (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

accueillent (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

accueillez (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

accueillons (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

accuellir (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

acculent (verbe)

: گوشه , نبش.

acculer (verbe)

: گوشه , نبش.

acculez (verbe)

: گوشه , نبش.

acculons (verbe)

: گوشه , نبش.

accumulateur (nom masculin)

: انباشتگر.

accumulation (nom fminin)

: جمع اوری , توده , ذخیره , انباشتگی.

accumulent (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

accumuler (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

accumulez (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

accumulons (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

accus (adjectif; adverbe)

: متهم.

accus (verbe)

: متهم.

accus e (verbe)

: متهم.

accus mes (verbe)

: متهم.

accus rent (verbe)

: متهم.

accusa (verbe)

: متهم.

accusai (verbe)

: متهم.

accusateur (nom masculin)

: تعقیب قانونی , پیگرد , پیگرد کننده , تعقیب کننده.

accusation (nom fminin)

: تعقیب قانونی , پیگرد , پیگرد کننده , تعقیب کننده.

accusent (verbe)

: متهم کردن , تهمت زدن.

accuser (verbe)

: متهم کردن , تهمت زدن.

accuses (verbe)

: متهم.

accusez (verbe)

: متهم کردن , تهمت زدن.

accusons (verbe)

: متهم کردن , تهمت زدن.

accuss (verbe)

: متهم.

acerbe (adjectif; adverbe)

: تلخ , تند , تیز , جگرسوز , طعنه امیز.

ach vement (nom masculin)

: دست یابی , انجام , پیروزی , کار بزرگ , موفقیت.

acharn (adjectif; adverbe)

: باحرارت , مصر , بلیغ , فوق العاده , فعال , شدید.

acharnent (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

acharner (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

acharnez (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

acharnons (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

achat (nom masculin)

: خرید , خریداری کردن.

acheminant (verbe)

: حمل ونقل , ارسال.

achemine (verbe)

: بطرف جلو , به پیش.

acheminent (verbe)

: جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو.

acheminer (verbe)

: جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو.

acheminez (verbe)

: جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو.

acheminons (verbe)

: جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو.

achetent (verbe)

: خرید , خریداری کردن.

acheter (verbe)

: خرید , خریداری کردن.

acheteur (nom masculin)

: خریدار.

achetez (verbe)

: خرید , خریداری کردن.

achetons (verbe)

: خرید , خریداری کردن.

achev (adjectif; adverbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

achevent (verbe)

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

achever (verbe)

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

achevez (verbe)

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

achevons (verbe)

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

acide (adjectif; adverbe)

: ترش , حامض , سرکه مانند , دارای خاصیت اسید , جوهر اسید , ترشرو , بداخلا ق , بدجنسی , جوهر , محک.

acidit (nom f minin)

: حموضت , اسیدیته , ترشی.

acier (nom masculin)

: فولا د.

acomplissement (nom masculin)

: انجام , اجرا , اتمام , کمال , هنر , فضیلت.

acoustique (adjectif; adverbe)

: صوتی.

acqu rir (verbe)

: بدست اوردن , حاصل کردن , اندوختن , پیداکردن.

acqui rent (verbe)

: بدست اوردن , حاصل کردن , اندوختن , پیداکردن.

acquiescement (nom masculin)

: رضایت , تن در دادن , موافقت.

acquiescent (verbe)

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

acquiescer (verbe)

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

acquiescez (verbe)

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

acquiesons (verbe)

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

acquisitif (adjectif; adverbe)

: فراگیرنده , جوینده , اکتسابی , اکتساب کننده.

acquisition (nom f minin)

: فراگیری , اکتساب , استفاده , مالکیت.

acquisitive (adjectif; adverbe)

: فراگیرنده , جوینده , اکتسابی , اکتساب کننده.

acquissez (verbe)

: بدست اوردن , حاصل کردن , اندوختن , پیداکردن.

acquitement (nom masculin)

: رها کردن , ازاد کردن , مرخص کردن , منتشر ساختن , رهایی , ازادی , استخلا ص , ترخیص , بخشش.

acquittement (nom masculin)

: تبرءه واریز , براءت ذمه , رو سفیدی.

acquittent (verbe)

: تبرءه کردن , روسفید کردن , برطرف کردن , اداکردن , از عهده برامدن , انجام وظیفه کردن , پرداختن و تصفیه کردن(وام و ادعا) , ادای (دین) نمودن , براءت (ذمه) کردن.

acquitter (verbe)

: تبرءه کردن , روسفید کردن , برطرف کردن , اداکردن , از عهده برامدن , انجام وظیفه کردن , پرداختن و تصفیه کردن(وام و ادعا) , ادای (دین) نمودن , براءت (ذمه) کردن.

acquittez (verbe)

: تبرءه کردن , روسفید کردن , برطرف کردن , اداکردن , از عهده برامدن , انجام وظیفه کردن , پرداختن و تصفیه کردن(وام و ادعا) , ادای (دین) نمودن , براءت (ذمه) کردن.

acquittons (verbe)

: تبرءه کردن , روسفید کردن , برطرف کردن , اداکردن , از عهده برامدن , انجام وظیفه کردن , پرداختن و تصفیه کردن(وام و ادعا) , ادای (دین) نمودن , براءت (ذمه) کردن.

acqureur (nom masculin)

: خریدار.

acqurons (verbe)

: بدست اوردن , حاصل کردن , اندوختن , پیداکردن.

acre (nom masculin)

: جریب فرنگی (برابر با 06534 پای مربع و یا در حدود 7404 متر مربع) برای سنجش زمین , زمین.

acrer (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

acrobate (nom masculin)

: بند باز یا اکروبات , سیاست باز.

acrons (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

acronyme (nom masculin)

: سر نام.

acte (nom masculin)

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن.

acteurs (nom; pluriel)

: درقالب قرار دادن , بشکل دراوردن , انداختن , طرح کردن ,معین کردن (رل بازیگر) , پخش کردن (رل میان بازیگران) , پراکندن , ریختن بطور اسم صدر) , مهره ریزی , طاس اندازی , قالب , طرح , گچ گیری , افکندن.

actif (adjectif; adverbe)

: کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدی , مولد , کنش ور , کنش گر.

actif (nom masculin)

: دارایی.

action (nom fminin)

: کنش , اقدام.

actionnaire (nom masculin)

: سهامدار شرکتها , صاحب سهم , صاحب موجودی , ذخیره نگهدار.

actionnent (verbe)

: تقاضا کردن , تعقیب قانونی کردن , دعوی کردن.

actionner (verbe)

: تقاضا کردن , تعقیب قانونی کردن , دعوی کردن.

actionneur (nom f minin)

: بکار اندازنده.

actionnez (verbe)

: تقاضا کردن , تعقیب قانونی کردن , دعوی کردن.

actionnons (verbe)

: تقاضا کردن , تعقیب قانونی کردن , دعوی کردن.

activation (nom fminin)

: فعال سازی , فعال شدن.

active (adjectif; adverbe)

: کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدی , مولد , کنش ور , کنش گر.

activent (verbe)

: کنش ور کردن , بفعالیت پرداختن , بکارانداختن , تخلیص کردن(سنگ معدن).

activer (verbe)

: کنش ور کردن , بفعالیت پرداختن , بکارانداختن , تخلیص کردن(سنگ معدن).

activez (verbe)

: کنش ور کردن , بفعالیت پرداختن , بکارانداختن , تخلیص کردن(سنگ معدن).

activiste (adjectif; adverbe)

: ستیزگر , اهل نزاع وکشمکش , جنگ طلب.

activiste (nom masculin)

: طرفدار عمل.

activit (nom fminin)

: کنش وری , فعالیت , کار , چابکی , زنده دلی , اکتیوایی.

activons (verbe)

: کنش ور کردن , بفعالیت پرداختن , بکارانداختن , تخلیص کردن(سنگ معدن).

actone (nom f minin)

: استون بفرمول.HC3HCOC3

actrice (nom f minin)

: هنرپیشه ء زن , بازیگرزن.

actuaire (nom masculin)

: امارگیر , ماموراحصاءیه , دبیر , منشی.

actualisant (verbe)

: بهنگام دراوری.

actualisent (verbe)

: بصورت امروزی در اوردن , جدید کردن.

actualiser (verbe)

: بصورت امروزی در اوردن , جدید کردن.

actualisez (verbe)

: بصورت امروزی در اوردن , جدید کردن.

actualisons (verbe)

: بصورت امروزی در اوردن , جدید کردن.

actualit (nom f minin)

: واقعیت , فعالیت , امرمسلم.

actuel (adjectif; adverbe)

: جریان , رایج , جاری.

actuelle (adjectif; adverbe)

: جریان , رایج , جاری.

actuellement (adjectif; adverbe)

: امروزه , این روزها.

actuels (adjectif; adverbe)

: جریان , رایج , جاری.

actyl ne (nom masculin)

: هیدروکربور اشباع نشده ای بفرمول.ص2ح2

acuit (nom f minin)

: تیزی , هشیاری.

ad quat (adjectif; adverbe)

: کافی , تکافو کننده , مناسب , لا یق , صلا حیت دار , بسنده , مساوی , رسا , :متساوی بودن , مساوی ساختن , موثر بودن , شایسته بودن.

adage (nom masculin)

: گفته , گفتار مشهور , پند , حکمت , اظهار.

adaptable (adjectif; adverbe)

: قابل توافق , قابل جرح و تعدیل , مناسب , سازوار.

adaptation (nom fminin)

: سازواری , انطباق , توافق , سازش , مناسب , تطبیق , اقتباس

adaptent (verbe)

: سازوار کردن , وفق دادن , موافق بودن , جور کردن , درست کردن , تعدیل کردن.

adapter (verbe)

: سازوار کردن , وفق دادن , موافق بودن , جور کردن , درست کردن , تعدیل کردن.

adaptez (verbe)

: سازوار کردن , وفق دادن , موافق بودن , جور کردن , درست کردن , تعدیل کردن.

adaptons (verbe)

: سازوار کردن , وفق دادن , موافق بودن , جور کردن , درست کردن , تعدیل کردن.

additif (adjectif; adverbe)

: افزودنی , افزاینده , :(ش.) ماده ای که برای افزایش خواص ماده ء دیگری به ان اضافه شود.

addition (nom f minin)

: افزایش , اضافه , لقب , متمم اسم , اسم اضافی , ضمیمه , جمع (زدن) , ترکیب چندماده با هم.

additionnel (adjectif; adverbe)

: اضافی.

additionnent (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

additionner (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

additionnez (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

additionnons (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

additive (adjectif; adverbe)

: افزودنی , افزاینده , :(ش.) ماده ای که برای افزایش خواص ماده ء دیگری به ان اضافه شود.

adduction (nom fminin)

: نزدیکی , قرب , اقامه , اظهار.

adepte (adjectif; adverbe)

: زبر دست , ماهر , استاد , مرد زبردست.

adh rence

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

adh rer (verbe)

: چسبیدن , پیوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا کردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبیده بودن.

adh rons (verbe)

: چسبیدن , پیوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا کردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبیده بودن.

adh sion (nom fminin)

: چسبندگی , الصاق , هواخواهی , تبعیت , دوسیدگی , چسبندگی.

adh sive (adjectif; adverbe)

: چسبنده , چسبیده , چسبدار.

adhre (verbe)

: چسبیدن , پیوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا کردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبیده بودن.

adhrence (nom f minin)

: چسبندگی , الصاق , هواخواهی , تبعیت , دوسیدگی , چسبندگی. , چسبیدگی , الصاق , طرفداری , رضایت , موافقت , اتصال و پیوستگی غیر طبیعی سطوح در اماس , امیزش و بهم امیختگی طبیعی قسمتهای مختلف , الحاق , انضمام , قبول عضویت , همبستگی , توافق , الحاق دولتی به یک پیمان , کشش سطحی , دوسیدگی.

adhrent (verbe)

: چسبیدن , پیوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا کردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبیده بودن.

adhrez (verbe)

: چسبیدن , پیوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا کردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبیده بودن.

adhsif (adjectif; adverbe)

: چسبنده , چسبیده , چسبدار.

adjacent (adjectif; adverbe)

: نزدیک , مجاور , همسایه , همجوار , دیوار بدیوار.

adjectif (nom masculin)

: صفت , وصفی , وابسته , تابع.

adjoignent (verbe)

: بهم پیوست , متحد کردن , یکی کردن , متفق کردن , وصلت دادن , ترکیب کردن , سکه قدیم انگلیسی.

adjoignez (verbe)

: بهم پیوست , متحد کردن , یکی کردن , متفق کردن , وصلت دادن , ترکیب کردن , سکه قدیم انگلیسی.

adjoignons (verbe)

: بهم پیوست , متحد کردن , یکی کردن , متفق کردن , وصلت دادن , ترکیب کردن , سکه قدیم انگلیسی.

adjoindre (verbe)

: هم پیوند , همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار , عضو پیوسته , شریک , همسر , رفیق. , بهم پیوست , متحد کردن , یکی کردن , متفق کردن , وصلت دادن , ترکیب کردن , سکه قدیم انگلیسی.

adjoins (verbe)

: بهم پیوست , متحد کردن , یکی کردن , متفق کردن , وصلت دادن , ترکیب کردن , سکه قدیم انگلیسی.

adjoint (adjectif; adverbe)

: الحاقی , افزوده , فرعی , ملا زم , ضمیمه , معاون , یار , کمک(د.- من.)فرع , قسمت الحاقی , صفت فرعی.

adjudication (nom fminin)

: جایزه , رای , مقرر داشتن , اعطا کردن , سپردن , امانت گذاردن.

adjugent (verbe)

: فتوی دادن , حکم کردن , مقرر داشتن , فیصل دادن , داوری کردن , احقاق کردن.

adjugeons (verbe)

: فتوی دادن , حکم کردن , مقرر داشتن , فیصل دادن , داوری کردن , احقاق کردن.

adjuger (verbe)

: فتوی دادن , حکم کردن , مقرر داشتن , فیصل دادن , داوری کردن , احقاق کردن.

adjugez (verbe)

: فتوی دادن , حکم کردن , مقرر داشتن , فیصل دادن , داوری کردن , احقاق کردن.

adjurent (verbe)

: درجستجوی چیزی بودن , التماس کردن , تقاضا کردن , استدعا کردن.

adjurer (verbe)

: درجستجوی چیزی بودن , التماس کردن , تقاضا کردن , استدعا کردن.

adjurez (verbe)

: درجستجوی چیزی بودن , التماس کردن , تقاضا کردن , استدعا کردن.

adjurons (verbe)

: درجستجوی چیزی بودن , التماس کردن , تقاضا کردن , استدعا کردن.

admets (verbe)

: پذیرفتن , راه دادن , بار دادن , راضی شدن (به) , رضایت دادن (به) , موافقت کردن , تصدیق کردن , زیربار(چیزی) رفتن , اقرار کردن , واگذار کردن , دادن , اعطاء کردن.

admettent (verbe)

: پذیرفتن , راه دادن , بار دادن , راضی شدن (به) , رضایت دادن (به) , موافقت کردن , تصدیق کردن , زیربار(چیزی) رفتن , اقرار کردن , واگذار کردن , دادن , اعطاء کردن.

admettez (verbe)

: پذیرفتن , راه دادن , بار دادن , راضی شدن (به) , رضایت دادن (به) , موافقت کردن , تصدیق کردن , زیربار(چیزی) رفتن , اقرار کردن , واگذار کردن , دادن , اعطاء کردن.

admettons (verbe)

: پذیرفتن , راه دادن , بار دادن , راضی شدن (به) , رضایت دادن (به) , موافقت کردن , تصدیق کردن , زیربار(چیزی) رفتن , اقرار کردن , واگذار کردن , دادن , اعطاء کردن.

admettre (verbe)

: پذیرفتن , راه دادن , بار دادن , راضی شدن (به) , رضایت دادن (به) , موافقت کردن , تصدیق کردن , زیربار(چیزی) رفتن , اقرار کردن , واگذار کردن , دادن , اعطاء کردن.

administrateur (nom masculin)

: فرمدار , مدیر , رءیس , مدیر تصفیه , وصی و مجری.

administratif (adjectif; adverbe)

: اداری , اجرایی , مجری.

administration (nom f minin)

: اداره ء کل , حکومت , اجرا , الغاء , سوگند دادن , تصفیه , وصایت , تقسیمات جزء وزارتخانه ها در شهرها , فرمداری.

administrative (adjectif; adverbe)

: اداری , اجرایی , مجری.

administrent (verbe)

: .

administrer (verbe)

: .

administrez (verbe)

: .

administrons (verbe)

: .

admirable (adjectif; adverbe)

: پسندیده , قابل پسند , قابل تحسین , ستودنی.

admirateur (nom masculin)

: تحسین کننده , ستاینده.

admiration (nom fminin)

: تعجب , حیرت , شگفت , پسند , تحسین.

admirent (verbe)

: پسند کردن , تحسین کردن , حظ کردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب کردن , متحیر کردن , متعجب ساختن.

admirer (verbe)

: پسند کردن , تحسین کردن , حظ کردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب کردن , متحیر کردن , متعجب ساختن.

admirez (verbe)

: پسند کردن , تحسین کردن , حظ کردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب کردن , متحیر کردن , متعجب ساختن.

admirons (verbe)

: پسند کردن , تحسین کردن , حظ کردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب کردن , متحیر کردن , متعجب ساختن.

admisible (adjectif; adverbe)

: قابل قبول , قابل تصدیق , پذیرفتنی , روا , مجاز.

admissible (adjectif; adverbe)

: قابل قبول , قابل تصدیق , پذیرفتنی , روا , مجاز.

admission (nom f minin)

: پذیرش , قبول , تصدیق , اعتراف , دخول , درامد , اجازه ء ورود , ورودیه , پذیرانه , بارداد.

admonestation (nom fminin)

: سرزنش دوستانه , تذکر , راهنمایی.

admonestent (verbe)

: نصیحت کردن , پند دادن , اگاه کردن , متنبه کردن , وعظ کردن.

admonester (verbe)

: نصیحت کردن , پند دادن , اگاه کردن , متنبه کردن , وعظ کردن.

admonestez (verbe)

: نصیحت کردن , پند دادن , اگاه کردن , متنبه کردن , وعظ کردن.

admonestons (verbe)

: نصیحت کردن , پند دادن , اگاه کردن , متنبه کردن , وعظ کردن.

admonition (nom f minin)

: سرزنش کردن , سرزنش و توبیخ رسمی , مجازات.

adolescence (nom fminin)

: نو جوانی , دوره جوانی , دوره ء شباب , بلوغ , رشد.

adolescent (adjectif; adverbe)

: نوجوان , بالغ , جوان , رشید.

adomestiquent (verbe)

: اهلی کردن , رام کردن.

adomestiquer (verbe)

: اهلی کردن , رام کردن.

adomestiquez (verbe)

: اهلی کردن , رام کردن.

adomestiquons (verbe)

: اهلی کردن , رام کردن.

adonn (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adonn e (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adonn mes (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adonn rent (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adonna (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adonnai (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adonnent (verbe)

: وقف کردن , اختصاص دادن , فدا کردن.

adonner (verbe)

: وقف کردن , اختصاص دادن , فدا کردن.

adonnes (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adonnez (verbe)

: وقف کردن , اختصاص دادن , فدا کردن.

adonnons (verbe)

: وقف کردن , اختصاص دادن , فدا کردن.

adonns (verbe)

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

adoptent (verbe)

: قبول کردن , اتخاذ کردن , اقتباس کردن , تعمید دادن , نام گذاردن (هنگام تعمید) , در میان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن.

adopter (verbe)

: قبول کردن , اتخاذ کردن , اقتباس کردن , تعمید دادن , نام گذاردن (هنگام تعمید) , در میان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن.

adoptez (verbe)

: قبول کردن , اتخاذ کردن , اقتباس کردن , تعمید دادن , نام گذاردن (هنگام تعمید) , در میان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن.

adoption (nom f minin)

: مربوط به قضیه پسر خواندگی عیسی(نسبت به خدا) , اختیار , اتخاذ , قبول , اقتباس , استعمال لغت بیگانه بدون تغییر شکل ان , قبول به فرزندی , فرزند خواندگی.

adoptons (verbe)

: قبول کردن , اتخاذ کردن , اقتباس کردن , تعمید دادن , نام گذاردن (هنگام تعمید) , در میان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن.

adorable (adjectif; adverbe)

: شایان ستایش , قابل پرستش.

adoration (nom fminin)

: پرستش , ستایش , عبادت , پرستش کردن.

adorent (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزیدن (به) , عاشق شدن (به).

adorer (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزیدن (به) , عاشق شدن (به).

adorez (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزیدن (به) , عاشق شدن (به).

adorons (verbe)

: پرستش , ستودن , عشق ورزیدن (به) , عاشق شدن (به).

adossant (verbe)

: تکیه , تمایل , میل , انحراف , کجی , تمایلا ت.

adossent (verbe)

: تکیه کردن , تکیه زدن , پشت دادن , کج شدن , خم شدن , پشت گرمی داشتن , متکی شدن , تکیه دادن بطرف , تمایل داشتن , لا غر , نزار , نحیف , اندک , ضعیف , کم سود , بیحاصل

adosser (verbe)

: تکیه کردن , تکیه زدن , پشت دادن , کج شدن , خم شدن , پشت گرمی داشتن , متکی شدن , تکیه دادن بطرف , تمایل داشتن , لا غر , نزار , نحیف , اندک , ضعیف , کم سود , بیحاصل

adossez (verbe)

: تکیه کردن , تکیه زدن , پشت دادن , کج شدن , خم شدن , پشت گرمی داشتن , متکی شدن , تکیه دادن بطرف , تمایل داشتن , لا غر , نزار , نحیف , اندک , ضعیف , کم سود , بیحاصل

adossons (verbe)

: تکیه کردن , تکیه زدن , پشت دادن , کج شدن , خم شدن , پشت گرمی داشتن , متکی شدن , تکیه دادن بطرف , تمایل داشتن , لا غر , نزار , نحیف , اندک , ضعیف , کم سود , بیحاصل

adoucir (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

adoucis (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

adoucissent (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

adoucissez (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

adoucissons (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

adressage (nom masculin)

: نشانی دهی , نشانی یابی.

adressant (verbe)

: نشانی دهی , نشانی یابی.

adresse (nom masculin)

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adressent (verbe)

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adresser (verbe)

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adressez (verbe)

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adressons (verbe)

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

adroit (adjectif; adverbe)

: ماهر , زبردست , کاردان , چالا ک , استادانه.

adulation (nom fminin)

: چاپلوسی , تملق.

adulent (verbe)

: چاپلوسی کردن , تملق گفتن از.

aduler (verbe)

: چاپلوسی کردن , تملق گفتن از.

adulez (verbe)

: چاپلوسی کردن , تملق گفتن از.

adulons (verbe)

: چاپلوسی کردن , تملق گفتن از.

adult ration (nom fminin)

: قلب زنی , جعل و تزویر , استحاله.

adult re (nom masculin)

: زنا , زنای محصن یا محصنه , بیوفایی , بی عفتی , بی دینی , ازدواج غیرشرعی.

adult rer (verbe)

: جازن , قلا بی , زنازاده , حرامزاده , چیز تقلبی ساختن (مثل ریختن اب در شیر).

adult rons (verbe)

: جازن , قلا بی , زنازاده , حرامزاده , چیز تقلبی ساختن (مثل ریختن اب در شیر).

adulte (adjectif; adverbe)

: بالغ , بزرگ , کبیر , به حد رشد رسیده.

adultrent (verbe)

: جازن , قلا بی , زنازاده , حرامزاده , چیز تقلبی ساختن (مثل ریختن اب در شیر).

adultrez (verbe)

: جازن , قلا بی , زنازاده , حرامزاده , چیز تقلبی ساختن (مثل ریختن اب در شیر).

advenir (verbe)

: روی دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردکردن , پیشامدکردن.

adversaire (nom masculin)

: دشمن , مخالف , رقیب , مدعی , متخاصم , ضد , حریف , مبارز , هم اورد.

adversit (nom f minin)

: بدبختی , فلا کت , ادبار و مصیبت , روزبد.

adviennent

: روی دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردکردن , پیشامدکردن.

aerateur (nom masculin)

: دستگاه تهویه , هواکش , بادزن , بادگیر.

aff tent (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

aff tez (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

affabilit (nom fminin)

: ادب ومهربانی , تواضع.

affaiblir (verbe)

: سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

affaiblis (verbe)

: سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

affaiblissent (verbe)

: سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

affaiblissez (verbe)

: سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

affaiblissons (verbe)

: سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

affaire (nom fminin)

: سوداگری , حرفه , دادوستد , کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت

affaires (nom; pluriel)

: تقسیم(هدایا یا ورق بازی وغیره) , مکاتبات و ارتباط دوستانه یا بازرگانی , خرید وفروش و معامله , طرز رفتار , رفتار , سر وکار داشتن.

affament (verbe)

: گرسنگی کشیدن , از گرسنگی مردن , گرسنگی دادن , قحطی زده شدن.

affamer (verbe)

: گرسنگی کشیدن , از گرسنگی مردن , گرسنگی دادن , قحطی زده شدن.

affamez (verbe)

: گرسنگی کشیدن , از گرسنگی مردن , گرسنگی دادن , قحطی زده شدن.

affamons (verbe)

: گرسنگی کشیدن , از گرسنگی مردن , گرسنگی دادن , قحطی زده شدن.

affect (adjectif; adverbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affect (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affect e (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affect mes (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affect rent (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affecta (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affectai (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affectation (nom fminin)

: وانمود , تظاهر , ظاهرسازی , ناز , تکبر. , تخحیص.

affectent (verbe)

: اثر , نتیجه , احساسات , برخورد , اثر کردن بر , تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به) , تظاهر کردن به.

affecter (verbe)

: اثر , نتیجه , احساسات , برخورد , اثر کردن بر , تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به) , تظاهر کردن به.

affectes (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affectez (verbe)

: اثر , نتیجه , احساسات , برخورد , اثر کردن بر , تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به) , تظاهر کردن به.

affection (nom f minin)

: مهربانی , تاثیر , عاطفه , مهر , ابتلا ء , خاصیت , علا قه.

affectons (verbe)

: اثر , نتیجه , احساسات , برخورد , اثر کردن بر , تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به) , تظاهر کردن به.

affects (verbe)

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر , تحت تاثیر واقع شده.

affectueux (adjectif; adverbe)

: مهربان , خونگرم.

afferment (verbe)

: کشتزار , مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به (باout) , کاشتن زراعت کردن در.

affermer (verbe)

: کشتزار , مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به (باout) , کاشتن زراعت کردن در.

affermez (verbe)

: کشتزار , مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به (باout) , کاشتن زراعت کردن در.

affermir (verbe)

: نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

affermis (verbe)

: نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

affermissent (verbe)

: نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

affermissez (verbe)

: نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

affermissons (verbe)

: نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

affermons (verbe)

: کشتزار , مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به (باout) , کاشتن زراعت کردن در.

affiche (nom fminin)

: دیوار کوب , اعلا ن , اگهی , اعلا ن نصب کردن.

affichent (verbe)

: نمایش , نمایش دادن , نمایاندن.

afficher (verbe)

: نمایش , نمایش دادن , نمایاندن.

affichez (verbe)

: نمایش , نمایش دادن , نمایاندن.

affichons (verbe)

: نمایش , نمایش دادن , نمایاندن.

affilent (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

affiler (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

affilez (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

affiliation (nom f minin)

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته.

affilient (verbe)

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته.

affilier (verbe)

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته.

affiliez (verbe)

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته.

affilions (verbe)

: مربوط ساختن , پیوستن , اشناکردن , درمیان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن , مربوط , وابسته.

affilons (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

affinent (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

affiner (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

affinez (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

affinit (nom f minin)

: وابستگی , پیوستگی , قوم و خویش سببی , نزدیکی.

affinons (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

affirmatif (adjectif; adverbe)

: مثبت , تصدیق امیز , اظهار مثبت , عبارت مثبت.

affirmation (nom fminin)

: تاکید , اثبات , تایید ادعا , اظهارنامه , اعلا میه , بیانیه , اگهی , اخبار , اعلا ن.

affirmative (adjectif; adverbe)

: مثبت , تصدیق امیز , اظهار مثبت , عبارت مثبت.

affirment (verbe)

: ادعا کردن.

affirmer (verbe)

: ادعا کردن.

affirmez (verbe)

: ادعا کردن.

affirmons (verbe)

: ادعا کردن.

affleurent (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

affleurer (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

affleurez (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

affleurons (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

affliction (nom f minin)

: رنج , رنجوری , پریشانی , غمزدگی , مصیبت , شکنجه , درد.

affligent (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

affligeons (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

affliger (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

affligez (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

affluence (nom fminin)

: فراوانی , وفور.

affolement (nom masculin)

: اسیمگی , پریشانی , درهم وبرهمی , اغتشاش , دست پاچگی.

affr tent (verbe)

: فرمان , امتیاز , منشور , اجازه نامه , دربست کرایه دادن , پروانه دادن , امتیازنامه صادر کردن.

affr tez (verbe)

: فرمان , امتیاز , منشور , اجازه نامه , دربست کرایه دادن , پروانه دادن , امتیازنامه صادر کردن.

affranchir (verbe)

: ازاد کردن , رها کردن , تجزیه کردن.

affranchis (verbe)

: ازاد کردن , رها کردن , تجزیه کردن.

affranchissement (nom masculin)

: حمل بوسیله پست , ارسال پست , مخارج پستی , حق پستی , تمبر پستی.

affranchissent (verbe)

: ازاد کردن , رها کردن , تجزیه کردن.

affranchissez (verbe)

: ازاد کردن , رها کردن , تجزیه کردن.

affranchissons (verbe)

: ازاد کردن , رها کردن , تجزیه کردن.

affreux (adjectif; adverbe)

: وحشتناک.

affriolent (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

affrioler (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

affriolez (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

affriolons (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

affront (nom masculin)

: مقدار ناچیز , شخص بی اهمیت , ناچیز شماری , بی اعتنایی , تحقیر , صیقلی , تراز , لا غر , نحیف , باریک اندام , پست , حقیر , فروتن , کودن , قلیل , اندک , کم , ناچیز شمردن , تراز کردن.

affrontent (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affronter (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affrontez (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affrontons (verbe)

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

affrter (verbe)

: فرمان , امتیاز , منشور , اجازه نامه , دربست کرایه دادن , پروانه دادن , امتیازنامه صادر کردن.

affrtons (verbe)

: فرمان , امتیاز , منشور , اجازه نامه , دربست کرایه دادن , پروانه دادن , امتیازنامه صادر کردن.

affter (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

afftons (verbe)

: تیز کردن , تیز شدن , نوک تیز کردن , تقلب کردن , تند کردن.

africain (adjectif; adverbe)

: افریقایی.

afrique (nom masculin)

: افریقا.

ag (adjectif; adverbe)

: پیر , سالخورده.

agacent (verbe)

: اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

agacer (verbe)

: اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

agacez (verbe)

: اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

agaons (verbe)

: اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی

agence (nom f minin)

: نمایندگی , وکالت , گماشتگی , ماموریت , وساطت , پیشکاری , دفترنمایندگی.

agencent (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

agencer (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

agencez (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

agenons (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

agent (nom masculin)

: پیشکار , نماینده , گماشته , وکیل , مامور , عامل.

agglom rat (nom masculin)

: گرد کردن , جمع کردن , انباشتن , گرد امدن , متراکم شدن , جوش اتشفشانی.

agglom rer (verbe)

: گرد کردن , جمع کردن , انباشتن , گرد امدن , متراکم شدن , جوش اتشفشانی.

agglom rons (verbe)

: گرد کردن , جمع کردن , انباشتن , گرد امدن , متراکم شدن , جوش اتشفشانی.

agglomration (nom f minin)

: انباشتگی , تراکم , توده , انبار.

agglomrent (verbe)

: گرد کردن , جمع کردن , انباشتن , گرد امدن , متراکم شدن , جوش اتشفشانی.

agglomrez (verbe)

: گرد کردن , جمع کردن , انباشتن , گرد امدن , متراکم شدن , جوش اتشفشانی.

agglutinent (verbe)

: چسباننده , التیام اور , چسب , دوای التیام اور.(..vi &.vt) :چسباندن , ترکیب کردن , تبدیل به چسب کردن.

agglutiner (verbe)

: چسباننده , التیام اور , چسب , دوای التیام اور.(..vi &.vt) :چسباندن , ترکیب کردن , تبدیل به چسب کردن.

agglutinez (verbe)

: چسباننده , التیام اور , چسب , دوای التیام اور.(..vi &.vt) :چسباندن , ترکیب کردن , تبدیل به چسب کردن.

agglutinons (verbe)

: چسباننده , التیام اور , چسب , دوای التیام اور.(..vi &.vt) :چسباندن , ترکیب کردن , تبدیل به چسب کردن.

aggravent (verbe)

: بدتر کردن , اضافه کردن , خشمگین کردن.

aggraver (verbe)

: بدتر کردن , اضافه کردن , خشمگین کردن.

aggravez (verbe)

: بدتر کردن , اضافه کردن , خشمگین کردن.

aggravons (verbe)

: بدتر کردن , اضافه کردن , خشمگین کردن.

agile (adjectif; adverbe)

: چابک , زرنگ , فرز , زیرک , سریع الا نتقال.

agilit (nom f minin)

: چالا کی , چابکی , تردستی , زیرکی.

agir (verbe)

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن.

agis (verbe)

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن.

agissant (adjectif; adverbe)

: کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدی , مولد , کنش ور , کنش گر.

agissant (verbe)

: ایفای نمایش , جدی , فعال , کاری , کفالت کننده , کفیل , متصدی , عامل , بازیگری , جدیت , فعالیت , کنشی.

agissent (verbe)

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن.

agissez (verbe)

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن.

agissons (verbe)

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن.

agitateur (nom masculin)

: اشوبگر , اسباب بهم زدن مایعات.

agitation (nom fminin)

: سراسیمگی , اشفتگی , هیجان , تلا طم , تحریک.

agitent (verbe)

: بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن.

agiter (verbe)

: بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن.

agitez (verbe)

: بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن.

agitons (verbe)

: بکارانداختن , تحریک کردن , تکاندادن , اشفتن , پریشان کردن , سراسیمه کردن.

agneau (nom masculin)

: بره , گوشت بره , ادم ساده.

agonie (nom fminin)

: درد , رنج , تقلا , سکرات مرگ , جانکندن.

agonir (verbe)

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

agonis (verbe)

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

agonissent (verbe)

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

agonissez (verbe)

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

agonissons (verbe)

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

agr (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agr able (adjectif; adverbe)

: سازگار , دلپذیر , مطبوع , بشاش , ملا یم , حاضر , مایل.

agr e (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agr ent (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

agr es (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agr ez (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

agr gation (nom fminin)

: تجمع , تراکم.

agr gent (verbe)

: یکی کردن , بهم پیوستن , متحد کردن , داخل کردن , جادادن , دارای شخصیت حقوقی کردن , ثبت کردن(در دفتر ثبت شرکتها) , امیختن , ترکیب کردن , معنوی , غیر جسمانی

agr ger (verbe)

: یکی کردن , بهم پیوستن , متحد کردن , داخل کردن , جادادن , دارای شخصیت حقوقی کردن , ثبت کردن(در دفتر ثبت شرکتها) , امیختن , ترکیب کردن , معنوی , غیر جسمانی

agr ment (nom masculin)

: سازش , موافقت , پیمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوی , معاهده و مقاطعه ء , توافق.

agr mes (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agr rent (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agr s (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agra (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agrafe (nom f minin)

: رزه , ستون , تیر , عمود , چهارپایه تخت , گیره کاغذ , بست اهنی , کالا ی اصلی بازار مصنوعات مهم واصلی یک محل ,جزء اصلی هر چیزی , قلم اصلی , فقره اصلی , طبقه بندی یا جور کردن , مواد خام.

agrai (verbe)

: پذیرفته , مقبول.

agraire (adjectif; adverbe)

: زمینی , ملکی.

agrandir (verbe)

: بزرگ کردن , باتفصیل شرح دادن , توسعه دادن , وسیع کردن , بسط دادن.

agrandis (verbe)

: بزرگ کردن , باتفصیل شرح دادن , توسعه دادن , وسیع کردن , بسط دادن.

agrandissement (nom masculin)

: توسعه , بزرگی.

agrandissent (verbe)

: بزرگ کردن , باتفصیل شرح دادن , توسعه دادن , وسیع کردن , بسط دادن.

agrandissez (verbe)

: بزرگ کردن , باتفصیل شرح دادن , توسعه دادن , وسیع کردن , بسط دادن.

agrandissons (verbe)

: بزرگ کردن , باتفصیل شرح دادن , توسعه دادن , وسیع کردن , بسط دادن.

agrer (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

agresseur (nom masculin)

: متجاوز , مهاجم , حمله کننده , پرخاشگر.

agressif (adjectif; adverbe)

: پرخاشگر , متجاوز , مهاجم , پرپشتکار , پرتکاپو , سلطه جو.

agrgat (nom masculin)

: جمع شده , متراکم , متراکم ساختن.

agrgeons (verbe)

: یکی کردن , بهم پیوستن , متحد کردن , داخل کردن , جادادن , دارای شخصیت حقوقی کردن , ثبت کردن(در دفتر ثبت شرکتها) , امیختن , ترکیب کردن , معنوی , غیر جسمانی

agrgez (verbe)

: یکی کردن , بهم پیوستن , متحد کردن , داخل کردن , جادادن , دارای شخصیت حقوقی کردن , ثبت کردن(در دفتر ثبت شرکتها) , امیختن , ترکیب کردن , معنوی , غیر جسمانی

agriculteur (nom masculin)

: کشاورز.

agriculture (nom f minin)

: فلا حت , زراعت , کشاورزی , برزگری.

agriffent (verbe)

: کلا ج.

agriffer (verbe)

: کلا ج.

agriffez (verbe)

: کلا ج.

agriffons (verbe)

: کلا ج.

agrippent (verbe)

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

agripper (verbe)

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

agripper

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

agrippez (verbe)

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

agrippons (verbe)

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

agronome (nom masculin)

: کشاورز , برزشناس.

agrons (verbe)

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

aguerrir (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تادیب , ترتیب , تحت نظم و ترتیب در اوردن , تادیب کردن.

aguerris (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تادیب , ترتیب , تحت نظم و ترتیب در اوردن , تادیب کردن.

aguerrissent (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تادیب , ترتیب , تحت نظم و ترتیب در اوردن , تادیب کردن.

aguerrissez (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تادیب , ترتیب , تحت نظم و ترتیب در اوردن , تادیب کردن.

aguerrissons (verbe)

: انضباط , انتظام , نظم , تادیب , ترتیب , تحت نظم و ترتیب در اوردن , تادیب کردن.

aguichent (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

aguicher (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

aguichez (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

aguichons (verbe)

: فریفتن , اغواکردن , تطمیع , بدام کشیدن , جلب کردن.

aheurtent (verbe)

: اصرار ورزیدن , پاپی شدن , سماجت , تکیه کردن بر , پافشاری کردن.

aheurter (verbe)

: اصرار ورزیدن , پاپی شدن , سماجت , تکیه کردن بر , پافشاری کردن.

aheurtez (verbe)

: اصرار ورزیدن , پاپی شدن , سماجت , تکیه کردن بر , پافشاری کردن.

aheurtons (verbe)

: اصرار ورزیدن , پاپی شدن , سماجت , تکیه کردن بر , پافشاری کردن.

ahurissement (nom masculin)

: گیجی , سردرگمی , بهت , حیرت , درهم ریختگی , اغتشاش , بی ترتیبی.

ai (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

aidant (verbe)

: کمک , یاری , یک وعده یا پرس خوراک.

aide (nom fminin)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور.

aident (verbe)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

aider (verbe)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

aidez (verbe)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

aidons (verbe)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

aie (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

aient (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

aigle (nom masculin)

: عقاب , شاهین قره قوش.

aigre (adjectif; adverbe)

: تلخ , تند , تیز , جگرسوز , طعنه امیز.

aigrir (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

aigris (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

aigrissent (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

aigrissez (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

aigrissons (verbe)

: تلخ کردن , ناگوار کردن , بدتر کردن.

aigu (adjectif; adverbe)

: تیز , نوک دار , تند , زننده , زیرک , تیز کردن.

aiguille (nom f minin)

: سوزن , سوزن سرنگ و گرامافون و غیره , سوزن دوزی کردن , با سوزن تزریق کردن , طعنه زدن , اذیت کردن , دم باریک ابزاری با نوک تیز و باریک.

aiguillon (nom masculin)

: نیش , زخم نیش , خلش , سوزش , گزیدن , تیر کشیدن , نیش زدن

ail (nom masculin)

: سیر.

aile (nom fminin)

: بال , پره , قسمتی از یک بخش یا ناحیه , گروه هوایی , هر چیزی که هوا را برهم میزند(مثل بال) , بال مانند , زاءده حبابی , جناح , پره , زاءده پره دار , طرف , شاخه , شعبه , دسته حزبی , پرواز , پرش , بالدار کردن , پردارکردن , پیمودن.

aileron (nom masculin)

: قسمت متحرک بال هواپیما.

ailleurs (pr position; divers)

: درجای دیگر , بجای دیگر , نقطه دیگر.

aimable (adjectif; adverbe)

: گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , کیفیت , جنسی ,(درمقابل پولی) , غیرنقدی , مهربان , مهربانی شفقت امیز , بامحبت.

aimant (nom masculin)

: اهن ربا , مغناطیس , جذب کردن.

aimant (verbe)

: دوستدار , محبت امیز , بامحبت , محبوب.

aiment (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

aimer (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

aimez (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

aimons (verbe)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

ain (adjectif; adverbe)

: بزرگتر , مهتر , ارشد , بالا تر , بالا رتبه , قدیمی.

aine (nom f minin)

: کشاله ران , بیخ ران , محل تلا قی دو طاق , دوطاقه کردن , مثل خوک فریادکردن , غرولند کردن.

ainsi (adjectif; adverbe)

: بدان وسیله , از ان راه , بموجب ان در نتیجه.

ainsi (conditionnel)

: چنین , اینقدر , اینطور , همچو , چنان , بقدری , انقدر , چندان , همینطور , همچنان , همینقدر , پس , بنابراین , از انرو , خیلی , باین زیادی.

ainsi (prposition; divers)

: چنین , اینقدر , اینطور , همچو , چنان , بقدری , انقدر , چندان , همینطور , همچنان , همینقدر , پس , بنابراین , از انرو , خیلی , باین زیادی.

air (nom masculin)

: هوا , هر چیز شبیه هوا(گاز , بخار) , باد , نسیم , جریان هوا , نفس , شهیق , استنشاق , نما , سیما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن.

airain (nom masculin)

: برنج (فلز) , پول خرد برنجی , بی شرمی , افسر ارشد.

aire (nom f minin)

: مساحت , فضا , ناحیه.

aisance (nom fminin)

: اسانی , سهولت , اسودگی , راحت کردن , سبک کردن , ازاد کردن.

aise (nom f minin)

: اسانی , سهولت , اسودگی , راحت کردن , سبک کردن , ازاد کردن.

ait (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

ajournement (nom masculin)

: تعطیل موقتی , برخاست , تعویض , احاله بوقت دیگر.

ajournent (verbe)

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , موکول کردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajourner (verbe)

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , موکول کردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajournez (verbe)

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , موکول کردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajournons (verbe)

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , موکول کردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

ajout (nom masculin)

: افزایش , اضافه , لقب , متمم اسم , اسم اضافی , ضمیمه , جمع (زدن) , ترکیب چندماده با هم.

ajoutent (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

ajouter (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

ajoutez (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

ajoutons (verbe)

: افزودن , اضافه کردن.

ajustable (adjectif; adverbe)

: تعدیل پذیر , تنظیم پذیر.

ajustage (nom masculin)

: تعدیل , تنظیم.

ajustement (nom masculin)

: تعدیل , تنظیم.

ajustent (verbe)

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

ajuster (verbe)

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

ajustez (verbe)

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

ajustons (verbe)

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

al atoire (adjectif; adverbe)

: پر مخاطره , ریسک دار.

ala (nom masculin)

: خطر , مخاطره , ریسک , احتمال زیان و ضرر , گشاد بازی , بخطر انداختن.

alambic (nom masculin)

: ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد , همیشه , هنوز , بازهم , هنوزهم معذلک , : ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر , عرق گرفتن از , سکوت , خاموشی.

alanguir (verbe)

: بیحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بیمار عشق شدن , باچشمان پر اشتیاق نگاه کردن , باچشمان خمار نگریستن.

alanguis (verbe)

: بیحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بیمار عشق شدن , باچشمان پر اشتیاق نگاه کردن , باچشمان خمار نگریستن.

alanguissent (verbe)

: بیحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بیمار عشق شدن , باچشمان پر اشتیاق نگاه کردن , باچشمان خمار نگریستن.

alanguissez (verbe)

: بیحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بیمار عشق شدن , باچشمان پر اشتیاق نگاه کردن , باچشمان خمار نگریستن.

alanguissons (verbe)

: بیحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بیمار عشق شدن , باچشمان پر اشتیاق نگاه کردن , باچشمان خمار نگریستن.

alarme (nom fminin)

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarment (verbe)

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarmer (verbe)

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarmez (verbe)

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarmons (verbe)

: هشدار , اگاهی از خطر , اخطار , شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

albinisme (nom masculin)

: سفیدی پوست , عدم وجود رنگ دانه در بدن , زالی.

albtre (nom masculin)

: مرمرسفید , رخام گچی.

album (nom masculin)

: جای عکس , البوم.

albumine (nom f minin)

: سفیده ء تخم مرغ , مواد ذخیره ء اطراف بافت گیاهی , البومین.

alc ve (nom fminin)

: شاه نشین , الا چیق.

alchimie (nom fminin)

: علم کیمیا , کیمیاگری , ترکیب فلزی با فلز پست تر.

alcool (nom masculin)

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alcoolique (adjectif; adverbe)

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.

alcoolisme (nom masculin)

: میخوارگی , اعتیاد به نوشیدن الکل , تاثیر الکل در مزاج.

ale (nom f minin)

: ابجو انگلیسی , ابجو.

alerte (adjectif; adverbe)

: گوش بزنگ , هوشیار , مواظب , زیرک , اعلا م خطر , اژیرهوایی , بحالت اماده باش درامدن یا دراوردن.

alerte (nom fminin)

: گوش بزنگ , هوشیار , مواظب , زیرک , اعلا م خطر , اژیرهوایی , بحالت اماده باش درامدن یا دراوردن.

algarade (nom f minin)

: پرخاش , نزاع , دعوی , دعوا , ستیزه , اختلا ف , گله , نزاع کردن , دعوی کردن , ستیزه کردن.

algbra (nom f minin)

: جبر , جبر و مقابله.

algbre (nom f minin)

: جبر , جبر و مقابله.

algorithme (nom masculin)

: الگوریتم.

algue (nom fminin)

: جلبک دریایی , خزه دریایی.

ali nation (nom fminin)

: انتقال مالکیت , بیگانگی , بیزاری.

alibi (nom masculin)

: غیبت هنگام وقوع جرم , جای دیگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن.

alignement (nom masculin)

: هم ترازی.

alignent (verbe)

: دریک ردیف قرار گرفتن , بصف کردن , درصف امدن , ردیف کردن.

aligner (verbe)

: دریک ردیف قرار گرفتن , بصف کردن , درصف امدن , ردیف کردن.

alignez (verbe)

: دریک ردیف قرار گرفتن , بصف کردن , درصف امدن , ردیف کردن.

alignons (verbe)

: دریک ردیف قرار گرفتن , بصف کردن , درصف امدن , ردیف کردن.

aliment (nom masculin)

: خوراک , غذا , قوت , طعام.

alimentaire (adjectif; adverbe)

: غذایی , رزقی , دستگاه گوارش.

alimentant (verbe)

: خورش , تغذیه.

alimentation (nom f minin)

: غذا , قوت , خوراک , تغذیه.

alimentent (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذیه کردن , جلو بردن.

alimenter (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذیه کردن , جلو بردن.

alimentez (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذیه کردن , جلو بردن.

alimentons (verbe)

: خورد , خوراندن , تغذیه کردن , جلو بردن.

alina (nom masculin)

: پرگرد , پاراگراف , بند , فقره , ماده , بند بند کردن , فاصله گذاری کردن , انشاء کردن.

all (prposition; divers)

: هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود) , سلا م کردن.

all (interjection)

: هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود) , سلا م کردن.

all (verbe)

: .

all chent (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

all chez (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

all e (nom fminin)

: کوچه , خیابان کوچک.

all e (verbe)

: .

all gation (nom fminin)

: اظهار , ادعا , بهانه , تایید.

all gement (nom masculin)

: اسودگی , راحتی , فراغت , ازادی , اعانه , کمک , امداد , رفع نگرانی , تسکین , حجاری برجسته , خط بر جسته , بر جسته کاری , تشفی , ترمیم , اسایش خاطر , گره گشایی , جبران , جانشین , تسکینی.

all geons (verbe)

: سبک کردن , ارام کردن , کم کردن.

all gez (verbe)

: سبک کردن , ارام کردن , کم کردن.

all guai (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

all guer (verbe)

: اقامه کردن , دلیل اوردن , اراءه دادن.

all guons (verbe)

: اقامه کردن , دلیل اوردن , اراءه دادن.

all mes (verbe)

: رفت.

all rent (verbe)

: رفت.

all s (verbe)

: .

alla (verbe)

: رفت.

allai (verbe)

: رفت.

allaitant (verbe)

: کودک شیر خوار , طفل رضیع.

allaitent (verbe)

: پستاندار شیرخوار , کودک شیرخوار , طفل رضیع.

allaiter (verbe)

: پستاندار شیرخوار , کودک شیرخوار , طفل رضیع.

allaitez (verbe)

: پستاندار شیرخوار , کودک شیرخوار , طفل رضیع.

allaitons (verbe)

: پستاندار شیرخوار , کودک شیرخوار , طفل رضیع.

allant (verbe)

: رفتن , پیشرفت , وضع زمین , مسیر , جریان , وضع جاده , زمین جاده , پهنای پله , گام , عزیمت , مشی زندگی , رایج , عازم , جاری , معمول , موجود.

allcher (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

allchons (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

allemagne (nom fminin)

: المان.

allemand (adjectif; adverbe)

: اولا د عمه وعمو , عمو زاده , وابسته نزدیک , : المانی.

aller (verbe)

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

allergie (nom fminin)

: حساسیت نسبت بچیزی.

alles (verbe)

: .

allez (verbe)

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

allgent (verbe)

: سبک کردن , ارام کردن , کم کردن.

allger (verbe)

: سبک کردن , ارام کردن , کم کردن.

allgorie (nom f minin)

: تمثیل , حکایت , کنایه , نشانه , علا مت.

allgre (adjectif; adverbe)

: باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روی نشاط , با سرور وشعف.

allgu (adjectif; adverbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allgu (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allgu e (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allgu es (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allgu mes (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allgu rent (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allgu s (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allgua (verbe)

: بقول معروف , بنابگفته ء بعضی , منتسب به.

allguent (verbe)

: اقامه کردن , دلیل اوردن , اراءه دادن.

allguez (verbe)

: اقامه کردن , دلیل اوردن , اراءه دادن.

alli (nom masculin)

: پیوستن , متحد کردن , هم پیمان , دوست , معین.

alli (adjectif; adverbe)

: پیوسته , متحد.

alli (verbe)

: پیوسته , متحد.

alli e (verbe)

: پیوسته , متحد.

alli rent (verbe)

: پیوسته , متحد.

allia (verbe)

: پیوسته , متحد.

alliable (adjectif; adverbe)

: همساز.

alliage (nom masculin)

: بار(در فلزات) , عیار , درجه , ماخذ , الیاژ فلز مرکب , ترکیب فلز بافلز گرانبها , الودگی , شاءبه , عیار زدن , معتدل کردن.

alliai (verbe)

: پیوسته , متحد.

alliance (nom f minin)

: پیوستگی , اتحاد , وصلت , پیمان بین دول.

allient (verbe)

: پیوستن , متحد کردن , هم پیمان , دوست , معین.

allier (verbe)

: پیوستن , متحد کردن , هم پیمان , دوست , معین.

allies (verbe)

: پیوسته , متحد.

alliez (verbe)

: پیوستن , متحد کردن , هم پیمان , دوست , معین.

alligator (nom masculin)

: نهنگ , تمساح , ساخته شده از پوست تمساح.

allimes (verbe)

: پیوسته , متحد.

allions (verbe)

: پیوستن , متحد کردن , هم پیمان , دوست , معین.

allis (verbe)

: پیوسته , متحد.

alllumette (nom f minin)

: حریف , همتا , نظیر , لنگه , همسر , جفت , ازدواج , زورازمایی , وصلت دادن , حریف کسی بودن , جور بودن با , بهم امدن , مسابقه , کبریت , چوب کبریت.

allocation (nom f minin)

: تخصیص , منظورکردن (بودجه).

allocution (nom fminin)

: سخن , حرف , گفتار , صحبت , نطق , گویایی , قوه ناطقه , سخنرانی.

allongent (verbe)

: دراز کردن , دراز شدن , تطویل.

allongeons (verbe)

: دراز کردن , دراز شدن , تطویل.

allonger (verbe)

: دراز کردن , دراز شدن , تطویل.

allongez (verbe)

: دراز کردن , دراز شدن , تطویل.

allons (verbe)

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

allouent (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتیاز , اجازه واگذاری رسمی , کمک هزینه تحصیلی , دادن , بخشیدن , اعطا کردن , تصدیق کردن , مسلم گرفتن , موافقت کردن.

allouer (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتیاز , اجازه واگذاری رسمی , کمک هزینه تحصیلی , دادن , بخشیدن , اعطا کردن , تصدیق کردن , مسلم گرفتن , موافقت کردن.

allouez (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتیاز , اجازه واگذاری رسمی , کمک هزینه تحصیلی , دادن , بخشیدن , اعطا کردن , تصدیق کردن , مسلم گرفتن , موافقت کردن.

allouons (verbe)

: اهداء , بخشش , عطا , امتیاز , اجازه واگذاری رسمی , کمک هزینه تحصیلی , دادن , بخشیدن , اعطا کردن , تصدیق کردن , مسلم گرفتن , موافقت کردن.

allum (adjectif; adverbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allum (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allum e (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allum rent (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

alluma (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumage (nom masculin)

: روشنایی , احتراق , اشتعال , نورافکنی , سایه روشن.

allumai (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumant (verbe)

: روشنایی , احتراق , اشتعال , نورافکنی , سایه روشن.

allument (verbe)

: فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن.

allumer (verbe)

: فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن.

allumes (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumette (nom f minin)

: حریف , همتا , نظیر , لنگه , همسر , جفت , ازدواج , زورازمایی , وصلت دادن , حریف کسی بودن , جور بودن با , بهم امدن , مسابقه , کبریت , چوب کبریت.

allumez (verbe)

: فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن.

allummes (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allumons (verbe)

: فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن.

allums (verbe)

: زمان گذشته فعل.تهگءل

allure (nom fminin)

: نمود , سیما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه.

alluvial (adjectif; adverbe)

: ابرفتی , رسوبی , ته نشینی , مربوط به رسوب و ته نشین.

alluviaux (adjectif; adverbe)

: ابرفتی , رسوبی , ته نشینی , مربوط به رسوب و ته نشین.

alors (conditionnel)

: سپس , پس (از ان) , بعد , انگاه , دران هنگام , در انوقت , انوقتی , متعلق بان زمان.

alourdir (verbe)

: بار , وزن , گنجایش , طفل در رحم , بارمسلولیت , بارکردن , تحمیل کردن , سنگین بار کردن.

alourdis (verbe)

: بار , وزن , گنجایش , طفل در رحم , بارمسلولیت , بارکردن , تحمیل کردن , سنگین بار کردن.

alourdissent (verbe)

: بار , وزن , گنجایش , طفل در رحم , بارمسلولیت , بارکردن , تحمیل کردن , سنگین بار کردن.

alourdissez (verbe)

: بار , وزن , گنجایش , طفل در رحم , بارمسلولیت , بارکردن , تحمیل کردن , سنگین بار کردن.

alourdissons (verbe)

: بار , وزن , گنجایش , طفل در رحم , بارمسلولیت , بارکردن , تحمیل کردن , سنگین بار کردن.

alphabet (nom masculin)

: الفبا.

alpin (adjectif; adverbe)

: وابسته بکوه الپ , الپی , واقع در ارتفاع زیاد.

alpines (adjectif; adverbe)

: وابسته بکوه الپ , الپی , واقع در ارتفاع زیاد.

alt rable (adjectif; adverbe)

: قابل تغییر , دگرش پذیر.

alt rer (verbe)

: تغییردادن , عوض کردن , اصلا ح کردن , تغییر یافتن , جرح و تعدیل کردن , دگرگون کردن.

alternance (nom f minin)

: تناوب , یک درمیانی.

alternant (adjectif; adverbe)

: متناوب , تناوبی.

alternant (verbe)

: متناوب , تناوبی.

alternatif (adjectif; adverbe)

: شق , شق دیگر , پیشنهاد متناوب , چاره.

alternative (adjectif; adverbe)

: شق , شق دیگر , پیشنهاد متناوب , چاره.

alternent (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

alterner (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

alternez (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

alternons (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

altier (adjectif; adverbe)

: گرانسر , برتن , مغرور , متکبر , مفتخر , سربلند.

altitude (nom f minin)

: فرازا , بلندی , ارتفاع , فراز , منتها درجه , مقام رفیع , منزلت.

altrent (verbe)

: تغییردادن , عوض کردن , اصلا ح کردن , تغییر یافتن , جرح و تعدیل کردن , دگرگون کردن.

altrez (verbe)

: تغییردادن , عوض کردن , اصلا ح کردن , تغییر یافتن , جرح و تعدیل کردن , دگرگون کردن.

altrons (verbe)

: تغییردادن , عوض کردن , اصلا ح کردن , تغییر یافتن , جرح و تعدیل کردن , دگرگون کردن.

aluminium (nom masculin)

: فلز الومینیوم , الومینیوم بنام اختصاری (آل).

am liorer (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

am liorons (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

am nagent (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

am nager (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

amabilit (nom f minin)

: دلپذیری , شیرینی , مهربانی , خوش مشربی.

amaigrir (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amaigris (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amaigrissent (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amaigrissez (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amaigrissons (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amalgame (nom masculin)

: الیاژ جیوه باچند فلز دیگرکه برای پرکردن دندان و ایینه سازی بکار میرود , ترکیب مخلوط , ملقمه.

amalgament (verbe)

: امیختن , توام کردن (ملقمه فلزات با جیوه).

amalgamer (verbe)

: امیختن , توام کردن (ملقمه فلزات با جیوه).

amalgamez (verbe)

: امیختن , توام کردن (ملقمه فلزات با جیوه).

amalgamons (verbe)

: امیختن , توام کردن (ملقمه فلزات با جیوه).

amande (nom fminin)

: بادام , درخت بادام , مغز بادام.

amant (nom masculin)

: عاشق , دوستدار , فاسق , خاطرخواه.

amarrant (verbe)

: شلا ق زنی.

amarrent (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازیانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amarrer (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازیانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amarrez (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازیانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amarrons (verbe)

: شلا ق , تسمه , تازیانه , ضربه , مژگان , شلا ق خوردن.

amas (nom masculin)

: توده , کپه , کومه , پشته , انبوه , گروه , جمعیت , توده کردن , پرکردن.

amassant (verbe)

: گرد اوری.

amassent (verbe)

: گرد اوری کردن.

amasser (verbe)

: گرد اوری کردن.

amassez (verbe)

: گرد اوری کردن.

amassons (verbe)

: گرد اوری کردن.

amateur (nom masculin)

: دوستدار هنر , اماتور , غیرحرفه ای , دوستار.

ambassade (nom f minin)

: سفارت کبری , ایلچی گری , سفارت خانه.

ambassadeur (nom masculin)

: سفیر , ایلچی , پیک , مامور رسمی یک دولت.

ambiance (nom fminin)

: محیط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگیر.

ambiant (adjectif; adverbe)

: محدود , محاصره شده.

ambigu (adjectif; adverbe)

: مبهم.

ambigu t (nom f minin)

: ابهام.

ambigu/e (adjectif; adverbe)

: مبهم.

ambiguit (nom fminin)

: ابهام.

ambitieux (adjectif; adverbe)

: جاه طلب , بلند همت , ارزومند , نامجو.

ambition (nom fminin)

: بلند همتی , جاه طلبی , ارزو , جاه طلب بودن.

ambre (nom masculin)

: کهربا , عنبر , رنگ کهربایی , کهربایی.

ambulance (nom f minin)

: بیمارستان سیار , بوسیله امبولا نس حمل کردن , امبولا نس.

ambulatoire (adjectif; adverbe)

: گردشی , گردنده , سیار.

amende (nom f minin)

: جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از , صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر , نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز , شگرف.

amende (verbe)

: جبران , تلا فی.

amendement (nom masculin)

: ترمیم.

amendent (verbe)

: ترمیم کردن.

amender (verbe)

: ترمیم کردن.

amendez (verbe)

: ترمیم کردن.

amendons (verbe)

: ترمیم کردن.

amenent (verbe)

: هدایت کردن , رفتار.

amener (verbe)

: هدایت کردن , رفتار.

amenez (verbe)

: هدایت کردن , رفتار.

amenons (verbe)

: هدایت کردن , رفتار.

amenuisent (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

amenuiser (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

amenuisez (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

amenuisons (verbe)

: کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن.

amer (adjectif; adverbe)

: تلخ , تند , تیز , جگرسوز , طعنه امیز.

americain (adjectif; adverbe)

: امریکایی , ینگه دنیایی , مربوط بامریکا.

amerrir (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبک کردن , راحت کردن , تخفیف دادن , روشن کردن , اتش زدن , برق زدن , پیاده شدن , فرود امدن.

amerris (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبک کردن , راحت کردن , تخفیف دادن , روشن کردن , اتش زدن , برق زدن , پیاده شدن , فرود امدن.

amerrissent (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبک کردن , راحت کردن , تخفیف دادن , روشن کردن , اتش زدن , برق زدن , پیاده شدن , فرود امدن.

amerrissez (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبک کردن , راحت کردن , تخفیف دادن , روشن کردن , اتش زدن , برق زدن , پیاده شدن , فرود امدن.

amerrissons (verbe)

: روشن , شعله ور , سوزان , سبک کردن , راحت کردن , تخفیف دادن , روشن کردن , اتش زدن , برق زدن , پیاده شدن , فرود امدن.

ameutent (verbe)

: رم دادن , از خواب بیدار شدن , حرکت دادن , بهم زدن , بهیجان در اوردن , میگساری , بیداری.

ameuter (verbe)

: رم دادن , از خواب بیدار شدن , حرکت دادن , بهم زدن , بهیجان در اوردن , میگساری , بیداری.

ameutez (verbe)

: رم دادن , از خواب بیدار شدن , حرکت دادن , بهم زدن , بهیجان در اوردن , میگساری , بیداری.

ameutons (verbe)

: رم دادن , از خواب بیدار شدن , حرکت دادن , بهم زدن , بهیجان در اوردن , میگساری , بیداری.

ami (nom masculin)

: دوست , رفیق , یار , دوست کردن , یاری نمودن.

amiante (nom fminin)

: پنبه نسوز , پنبه کوهی , سنگ معدنی دارای رشته های بلند(مانند امفیبل).

amical (adjectif; adverbe)

: دوستانه , مساعد , مهربان , موافق , تعاونی.

amidon (nom masculin)

: نشاسته , اهار , اهارزدن , تشریفات.

amincir (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amincis (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amincissent (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amincissez (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amincissons (verbe)

: نازک , لا غر , باریک اندام , لا غر شدن وکردن.

amiral (nom masculin)

: دریاسالا ر , امیرالبحر , فرمانده , عالی ترین افسرنیروی دریایی.

amiti (nom fminin)

: دوستی , رفاقت , اشنایی.

amlioration (nom f minin)

: بهبود , پیشرفت , بهترشدن , بهسازی.

amliorent (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

amliorez (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

ammoniaque (nom f minin)

: محلول یا بخار امونیاک.

ammovible (adjectif; adverbe)

: برداشتنی , رفع شدنی.

amnagement (nom masculin)

: ترتیب , نظم , قرار , مقدمات , تصفیه.

amnageons (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

amnagez (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

amnistie (nom fminin)

: عفو عمومی , گذشت , عفو عمومی کردن.

amnit (nom fminin)

: سازگاری , مطبوعیت , نرمی , ملا یمت.

amnsie (nom f minin)

: ضعف حافظه بعلت ضعف یا بیماری مغزی , فراموشی , نسیان.

amoindrir (verbe)

: تهی کردن , خالی کردن , به ته رسانیدن.

amoindris (verbe)

: تهی کردن , خالی کردن , به ته رسانیدن.

amoindrissement (nom masculin)

: تهی سازی , رگ زنی , تقلیل , نقصان.

amoindrissent (verbe)

: تهی کردن , خالی کردن , به ته رسانیدن.

amoindrissez (verbe)

: تهی کردن , خالی کردن , به ته رسانیدن.

amoindrissons (verbe)

: تهی کردن , خالی کردن , به ته رسانیدن.

amollir (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

amollis (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

amollissent (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

amollissez (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

amollissons (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

amoncelent (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

amonceler (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

amoncelez (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

amoncelons (verbe)

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

amont (nom masculin)

: بالا ی رودخانه , نزدیک به سرچشمه , مخالف جریان رودخانه

amorcage (nom masculin)

: بتونه کاری , استر کاری , چیدن برگ رسیده تنباکو.

amorce (nom f minin)

: کتاب الفباء , مبادی اولیه , بتونه , چاشنی , وابسته بدوران بشر اولیه , باستانی , ابتدایی.

amorcent (verbe)

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

amorcer (verbe)

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

amorcez (verbe)

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

amorons (verbe)

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

amorphe (adjectif; adverbe)

: بی شکل , بی نظم , بدون تقسیم بندی , غیر متبلور , غیر شفاف , دارای ساختمان غیر مشخص.

amortir (verbe)

: کشتن , بیحس کردن , خراب کردن , بدیگری واگذار کردن , وقف کردن , مستهلک کردن.

amortis (verbe)

: کشتن , بیحس کردن , خراب کردن , بدیگری واگذار کردن , وقف کردن , مستهلک کردن.

amortissement (nom masculin)

: استهلا ک (سرمایه و غیره).

amortissent (verbe)

: کشتن , بیحس کردن , خراب کردن , بدیگری واگذار کردن , وقف کردن , مستهلک کردن.

amortissez (verbe)

: کشتن , بیحس کردن , خراب کردن , بدیگری واگذار کردن , وقف کردن , مستهلک کردن.

amortissons (verbe)

: کشتن , بیحس کردن , خراب کردن , بدیگری واگذار کردن , وقف کردن , مستهلک کردن.

amour (nom masculin)

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

amoureux (adjectif; adverbe)

: عاشق , شیفته , عاشقانه.

amovible (adjectif; adverbe)

: برداشتنی , رفع شدنی.

amphibie (adjectif; adverbe)

: خاکی و ابی , دوجنسه , ذوحیاتین.

ample (adjectif; adverbe)

: فراخ , پهناور , وسیع , فراوان , مفصل , پر , بیش از اندازه.

ampleur (nom f minin)

: سختی , شدت , فزونی , نیرومندی , قوت , کثرت.

amplifient (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ کردن , مفصل کردن , مفصل گفتن یا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقویت کردن (صدا).

amplifier (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ کردن , مفصل کردن , مفصل گفتن یا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقویت کردن (صدا).

amplifiez (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ کردن , مفصل کردن , مفصل گفتن یا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقویت کردن (صدا).

amplifions (verbe)

: وسعت دادن , بزرگ کردن , مفصل کردن , مفصل گفتن یا نوشتن , افزودن , بالا بردن , بزرگ شدن , تقویت کردن (صدا).

amplitude (nom fminin)

: فزونی , دامنه , فراخی , فراوانی , استعداد , میدان نوسان , فاصله ء زیاد , دامنه , بزرگی , درشتی , انباشتگی , سیری , کمال.

ampoule (nom f minin)

: لا مپ چراغ برق , پیاز گل , هر نوع برامدگی یاتورم شبیه پیاز.

amputation (nom fminin)

: قطع عضوی از بدن.

amputent (verbe)

: بریدن , جدا کردن , زدن , قطع اندام کردن.

amputer (verbe)

: بریدن , جدا کردن , زدن , قطع اندام کردن.

amputez (verbe)

: بریدن , جدا کردن , زدن , قطع اندام کردن.

amputons (verbe)

: بریدن , جدا کردن , زدن , قطع اندام کردن.

amulette (nom f minin)

: طلسم , دوا یا چیزی که برای شکستن جادو و طلسم بکار میرود.

amusement (nom masculin)

: شوخی , بازی , خوشمزگی , سرگرمی , شوخی امیز , مفرح , باصفا , مطبوع , شوخی کردن , خوشمزگی.

amusent (verbe)

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

amuser (verbe)

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

amusez (verbe)

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

amusons (verbe)

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

an (nom masculin)

: سال , سنه , سال نجومی.

an antis (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن.

an antissez (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن.

an mie (nom fminin)

: کم خونی.

anachronisme (nom masculin)

: بیموردی , اشتباه در ترتیب حقیقی وقایع و ظهور اشخاص , نابهنگامی.

analogie (nom fminin)

: قیاس.

analogue (adjectif; adverbe)

: مانند , قابل مقایسه , متشابه.

analyse (nom f minin)

: تحلیل , کاوش.

analysent (verbe)

: تجزیه کردن , تحلیل کردن , موشکافی کردن , جداکردن , جزءیات را مطالعه کردن , پاره پاره کردن , تشریح کردن , با تجزیه ازمایش کردن , فرگشایی کردن.

analyser (verbe)

: تجزیه کردن , تحلیل کردن , موشکافی کردن , جداکردن , جزءیات را مطالعه کردن , پاره پاره کردن , تشریح کردن , با تجزیه ازمایش کردن , فرگشایی کردن.

analysez (verbe)

: تجزیه کردن , تحلیل کردن , موشکافی کردن , جداکردن , جزءیات را مطالعه کردن , پاره پاره کردن , تشریح کردن , با تجزیه ازمایش کردن , فرگشایی کردن.

analysons (verbe)

: تجزیه کردن , تحلیل کردن , موشکافی کردن , جداکردن , جزءیات را مطالعه کردن , پاره پاره کردن , تشریح کردن , با تجزیه ازمایش کردن , فرگشایی کردن.

analyste (nom masculin)

: استاد تجزیه , روانکاو , فرگشا.

analytique (adjectif; adverbe)

: تحلیلی.

anantir (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن.

anantissent (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن.

anantissons (verbe)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن.

anarchie (nom fminin)

: بی قانونی , هرج و مرج , بی ترتیبی سیاسی , بی نظمی , اغتشاش , خودسری مردم.

anatomie (nom f minin)

: تشریح , ساختمان , استخوان بندی , تجزیه , مبحث تشریح , کالبدشناسی.

anatomique (adjectif; adverbe)

: تشریحی , وابسته به کالبد شناسی.

ancien (adjectif; adverbe)

: باستانی , دیرینه , قدیمی , کهن , کهنه , پیر.

anciennet (nom masculin)

: ارشدیت.

ancrage (nom masculin)

: لنگرگاه , لنگراندازی , باج لنگرگاه.

ancre (nom f minin)

: لنگر , لنگر کشتی.(..vi &.vt) :لنگر انداختن , محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

ancrent (verbe)

: لنگر , لنگر کشتی.(..vi &.vt) :لنگر انداختن , محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

ancrer (verbe)

: لنگر , لنگر کشتی.(..vi &.vt) :لنگر انداختن , محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

ancrez (verbe)

: لنگر , لنگر کشتی.(..vi &.vt) :لنگر انداختن , محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

ancrons (verbe)

: لنگر , لنگر کشتی.(..vi &.vt) :لنگر انداختن , محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

ancrtre (nom masculin)

: نیا(نیاکان) , جد (اجداد) , سلف , .

andouiller (nom masculin)

: شاخ گوزن , شاخ فرعی , انشعاب شاخ.

ane (nom masculin)

: خر , الا غ , ادم نادان و کند ذهن , کون.

anesth sie (nom fminin)

: حسگیر , بیهوشی , بی حسی , داروی بیهوشی.

ang lique (adjectif; adverbe)

: فرشته ای , وابسته به فرشته.

ange (nom masculin)

: فرشته , مالک.

anglais (adjectif; adverbe)

: انگلیسی , مربوط به مردم و زبان انگلیسی , بانگلیسی دراوردن.

angle (nom masculin)

: زاویه.

angleterre (nom masculin)

: انگلستان.

angoiss (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoiss e (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoiss rent (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissa (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissai (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoisse (nom f minin)

: دلتنگی , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ کردن , غمگین شدن , نگران شدن , نگران کردن.

angoissent (verbe)

: دلتنگی , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ کردن , غمگین شدن , نگران شدن , نگران کردن.

angoisser (verbe)

: دلتنگی , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ کردن , غمگین شدن , نگران شدن , نگران کردن.

angoisses (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissez (verbe)

: دلتنگی , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ کردن , غمگین شدن , نگران شدن , نگران کردن.

angoissmes (verbe)

: مضطرب , نگران.

angoissons (verbe)

: دلتنگی , اضطراب , غم و اندوه , دلتنگ کردن , غمگین شدن , نگران شدن , نگران کردن.

angoisss (verbe)

: مضطرب , نگران.

angulaire (adjectif; adverbe)

: گوشه دار , گوشه ای , لا غر , زاویه ای.

anhydre (adjectif; adverbe)

: بی اب.

anim (verbe)

: باروح , سرزنده.

anim (adjectif; adverbe)

: باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روی نشاط , با سرور وشعف.

anim es (verbe)

: باروح , سرزنده.

anim mes (verbe)

: باروح , سرزنده.

anim s (verbe)

: باروح , سرزنده.

anima (verbe)

: باروح , سرزنده.

animai (verbe)

: باروح , سرزنده.

animal (nom masculin)

: جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت.

animateur (nom masculin)

: پیشوا , رهبر , راهنما , فرمانده , قاءد , سردسته.

anime (verbe)

: باروح , سرزنده.

animent (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگی بخشیدن , تحریک و تشجیع کردن , جان دادن به.

animer (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگی بخشیدن , تحریک و تشجیع کردن , جان دادن به.

animez (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگی بخشیدن , تحریک و تشجیع کردن , جان دادن به.

animons (verbe)

: سرزنده , باروح , جاندار , روح دادن , زندگی بخشیدن , تحریک و تشجیع کردن , جان دادن به.

animosit (nom f minin)

: دشمنی , عداوت , شهامت , جسارت , کینه.

animrent (verbe)

: باروح , سرزنده.

annales (nom; pluriel)

: تاریخچه , وقایع سالیانه , سالنامه , اخبار سال , برنامه سالیانه ء عشاء ربانی.

anne (nom f minin)

: سال , سنه , سال نجومی.

anneau (nom masculin)

: حلقه , زنگ زدن , احاطه کردن.

annexation (nom fminin)

: پیوست , ضمیمه سازی , انضمام.

annexe (nom f minin)

: پیوستن , ضمیمه کردن , ضمیمه , پیوست , پیوستن , ضمیمه سازی.

annexent (verbe)

: پیوستن , ضمیمه کردن , ضمیمه , پیوست , پیوستن , ضمیمه سازی.

annexer (verbe)

: پیوستن , ضمیمه کردن , ضمیمه , پیوست , پیوستن , ضمیمه سازی.

annexez (verbe)

: پیوستن , ضمیمه کردن , ضمیمه , پیوست , پیوستن , ضمیمه سازی.

annexons (verbe)

: پیوستن , ضمیمه کردن , ضمیمه , پیوست , پیوستن , ضمیمه سازی.

anniversaire (nom masculin)

: سوگواری سالیانه , جشن سالیانه عروسی , مجلس یادبود یا جشن سالیانه , جشن یادگاری.

annon ons (verbe)

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن.

annonce (nom fminin)

: اگهی , اعلا ن , خبر.

annoncent (verbe)

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن.

annoncer (verbe)

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن.

annoncez (verbe)

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن.

annot (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annot es (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annot s (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annota (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annotai (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annote (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annotent (verbe)

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annoter (verbe)

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annotez (verbe)

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annotmes (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annotons (verbe)

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annotrent (verbe)

: برجسته , مورد ملا حظه.

annuaire (nom masculin)

: کتاب راهنما. , سالنامه , گزارشات سالا نه.

annuel (adjectif; adverbe)

: سالیانه , یک ساله.

annulation (nom fminin)

: الغاء , فسخ , ابطال.

annulent (verbe)

: لغو کردن , باطل کردن , خنثی کردن.

annuler (verbe)

: لغو کردن , باطل کردن , خنثی کردن.

annulez (verbe)

: لغو کردن , باطل کردن , خنثی کردن.

annulons (verbe)

: لغو کردن , باطل کردن , خنثی کردن.

anoblir (verbe)

: شریف گردانیدن , شرافت دادن , بلندکردن , تجلیل کردن.

anoblis (verbe)

: شریف گردانیدن , شرافت دادن , بلندکردن , تجلیل کردن.

anoblissent (verbe)

: شریف گردانیدن , شرافت دادن , بلندکردن , تجلیل کردن.

anoblissez (verbe)

: شریف گردانیدن , شرافت دادن , بلندکردن , تجلیل کردن.

anoblissons (verbe)

: شریف گردانیدن , شرافت دادن , بلندکردن , تجلیل کردن.

anode (nom masculin)

: قطب مثبت (در پیل الکتریکی) , الکترود مثبت یا اند.

anomal (adjectif; adverbe)

: غیر عادی , خارج از رسم , بیمورد , مغایر , متناقض , بی شباهت , غیر متشابه.

anomalie (nom f minin)

: خلا ف قاعده , غیر متعارف , بی ترتیب.

anonyme (adjectif; adverbe)

: بی نام , دارای نام مستعار , تخلصی , لا ادری.

anormal (adjectif; adverbe)

: غیر عادی , ناهنجار.

anse (nom fminin)

: خلیج کوچک , خور , پناهگاه ساحلی دامنه کوه , :(ز.ع.) یارو , شخص , ادم.

ant cdence (nom f minin)

: تقدم , پیشی.

ant rieur (adjectif; adverbe)

: جلو(ی) , قدامی.

antagonisme (nom masculin)

: مخالفت , خصومت , هم اوری , اصل مخالف.

antagoniste (adjectif; adverbe)

: مخالفت امیز , خصومت امیز , رقابت امیز.

antagoniste (nom masculin)

: هم اورد , مخالف , ضد , رقیب , دشمن.

antarctique (adjectif; adverbe)

: مربوط به قطب جنوب , قطب جنوبی , قطب جنوب.

antc dent (adjectif; adverbe)

: مقدم , پیشین.

antenne (nom fminin)

: شاخک , موج گیر , انتن.

anthologie (nom fminin)

: گلچین ادبی , منتخبات نظم و نثر , جنگ.

anthracite (nom masculin)

: ذغال سنگ خشک و خالص , انتراسیت.

anthropologie (nom f minin)

: علم انسان شناسی , مبحث روابط انسان با خدا.

anthropologique (adjectif; adverbe)

: وابسته بانسان شناسی , مربوط بطبیعت انسانی.

anthropologue (nom masculin)

: انسان شناس.

antibiotique (nom masculin)

: پادزی , مانع ایجاد لطمه بزندگی , جلوگیری کننده از صدمه به حیات , مربوط به انتی انتی بیوزیس , ماده ای که از بعضی موجودات ذره بینی بدست میاید و باعث کشتن میکربهای دیگر میشود.

anticipation (nom fminin)

: پیش بینی , انتظار , سبقت , وقوع قبل از موعد مقرر , پیشدستی.

anticipent (verbe)

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticiper (verbe)

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticipez (verbe)

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticipons (verbe)

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticongelant (nom masculin)

: ماده ء ضد یخ , ضد یخ.

antidote (nom masculin)

: تریاق , پادزهر , ضد سم , پازهر.

antipathie (nom fminin)

: احساس مخالف , ناسازگاری , انزجار.

antipathique (adjectif; adverbe)

: فاقد تمایل.

antiquaire (adjectif; adverbe)

: باستانی , وابسته بقدیم , عتیقه شناس.

antique (adjectif; adverbe)

: کهنه , عتیقه , باستانی.

antiquit (nom fminin)

: عهد عتیق , روزگار باستان , قدمت.

antiseptique (adjectif; adverbe)

: دوای ضد عفونی , گندزدا , ضدعفونی , تمیز و پاکیزه , مشخص , پلشت بر , جداگانه , پادگند.

antithese (nom f minin)

: پادگذاره , ضد و نقیض , تضاد , تناقض.

antitoxine (nom fminin)

: ماده ء ضدسم , ضد زهرابه , دفع سم.

anxi t (nom f minin)

: ارنگ , تشویش , دل واپسی , اضطراب , اندیشه , اشتیاق , نگرانی.

ao t (nom masculin)

: همایون , بزرگ جاه , عظیم , عالی نسب , ماه هشتم سال مسیحی که 13 روزاست , اوت.

aorte (nom fminin)

: اءورت , شریان بزرگ , شاهرگ

apaisent (verbe)

: ارام کردن , ساکت کردن , تسکین دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apaiser (verbe)

: ارام کردن , ساکت کردن , تسکین دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apaisez (verbe)

: ارام کردن , ساکت کردن , تسکین دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apaisons (verbe)

: ارام کردن , ساکت کردن , تسکین دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

apathie (nom fminin)

: بی حسی , بی عاطفگی , خون سردی , بی علا قگی.

apathique (adjectif; adverbe)

: بی احساس , بی تفاوت , بی روح.

aper oivent (verbe)

: درک کردن , دریافتن , مشاهده کردن , دیدن , ملا حظه کردن.

apercevez (verbe)

: درک کردن , دریافتن , مشاهده کردن , دیدن , ملا حظه کردن.

apercevoir (verbe)

: درک کردن , دریافتن , مشاهده کردن , دیدن , ملا حظه کردن.

apercevons (verbe)

: درک کردن , دریافتن , مشاهده کردن , دیدن , ملا حظه کردن.

apercois (verbe)

: درک کردن , دریافتن , مشاهده کردن , دیدن , ملا حظه کردن.

aphorisme (nom masculin)

: سخن کوتاه , کلا م موجز , پند , کلمات قصار , پند و موعظه.

aphrodisiaque (nom masculin)

: مقوی باء , داروی مقوی غرایز جنسی.

aplanir (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

aplanis (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

aplanissent (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

aplanissez (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

aplanissons (verbe)

: سطح , میزان , تراز , هموار , تراز کردن.

aplatir (verbe)

: پهن کردن , مسطح کردن , بیمزه کردن , نیم نت پایین امدن , روحیه خودرا باختن.

aplatis (verbe)

: پهن کردن , مسطح کردن , بیمزه کردن , نیم نت پایین امدن , روحیه خودرا باختن.

aplatissent (verbe)

: پهن کردن , مسطح کردن , بیمزه کردن , نیم نت پایین امدن , روحیه خودرا باختن.

aplatissez (verbe)

: پهن کردن , مسطح کردن , بیمزه کردن , نیم نت پایین امدن , روحیه خودرا باختن.

aplatissons (verbe)

: پهن کردن , مسطح کردن , بیمزه کردن , نیم نت پایین امدن , روحیه خودرا باختن.

apog e (nom masculin)

: اوج , نقطه ء اوج , ذروه , اعلی درجه , نقطه ء کمال.

apologetique (adjectif; adverbe)

: پوزش امیز , اعتذاری , دفاعی.

apoplectique (adjectif; adverbe)

: سکته ای , دچار سکته , سکته اور.

apostrophe (nom fminin)

: اپوستروف.

apoth ose (nom fminin)

: ستایش اغراق امیز , رهایی از زندگی خاکی وعروج باسمانها.

apothicaire (nom masculin)

: داروگر , داروساز , داروفروش.

app tit (nom masculin)

: میل و رغبت ذاتی , اشتها , ارزو , اشتیاق.

appara s (verbe)

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

apparaissent (verbe)

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

apparaissez (verbe)

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

apparaissons (verbe)

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

apparaitre (verbe)

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

apparatre (verbe)

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

appareil (nom masculin)

: اسباب , الت , دستگاه , لوازم , ماشین , جهاز.

apparemment (adjectif; adverbe)

: ظاهرا.

apparence (nom f minin)

: صورت ظاهر , شباهت , قیافه , ظن قوی , تظاهر.

apparent (verbe)

: بسته , متصل.

apparent rent (verbe)

: بسته , متصل.

apparenta (verbe)

: بسته , متصل.

apparentai (verbe)

: بسته , متصل.

apparente (verbe)

: بسته , متصل.

apparentent (verbe)

: بستن , وصل کردن.

apparenter (verbe)

: بستن , وصل کردن.

apparentes (verbe)

: بسته , متصل.

apparentez (verbe)

: بستن , وصل کردن.

apparentmes (verbe)

: بسته , متصل.

apparentons (verbe)

: بستن , وصل کردن.

apparents (verbe)

: بسته , متصل.

apparition (nom f minin)

: ظهور , پیدایش , ظاهر , نمایش , نمود , سیما , منظر.

appartement (nom fminin)

: اپارتمان.

appartenance (nom f minin)

: جزء , ضمیمه , دستگاه , اسباب , جهاز , حالت ربط و اتصال , متعلقات.

appartenant (verbe)

: متعلقات , وابسته ها (بصورت جمع) , متعلقات واموال , دارایی.

appartenez (verbe)

: تعلق داشتن , مال کسی بودن , وابسته بودن.

appartenir (verbe)

: تعلق داشتن , مال کسی بودن , وابسته بودن.

appartenons (verbe)

: تعلق داشتن , مال کسی بودن , وابسته بودن.

appartiennent (verbe)

: تعلق داشتن , مال کسی بودن , وابسته بودن.

appartiens (verbe)

: تعلق داشتن , مال کسی بودن , وابسته بودن.

appauvrir (verbe)

: فقیر کردن , بی نیرو کردن , بی قوت کردن , بی خاصیت کردن.

appauvris (verbe)

: فقیر کردن , بی نیرو کردن , بی قوت کردن , بی خاصیت کردن.

appauvrissent (verbe)

: فقیر کردن , بی نیرو کردن , بی قوت کردن , بی خاصیت کردن.

appauvrissez (verbe)

: فقیر کردن , بی نیرو کردن , بی قوت کردن , بی خاصیت کردن.

appauvrissons (verbe)

: فقیر کردن , بی نیرو کردن , بی قوت کردن , بی خاصیت کردن.

appel (verbe)

: فرا خوانده.

appel (nom masculin)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appel es (verbe)

: فرا خوانده.

appel s (verbe)

: فرا خوانده.

appela (verbe)

: فرا خوانده.

appelai (verbe)

: فرا خوانده.

appelant (verbe)

: فراخوانی , فراخواننده.

appele (verbe)

: فرا خوانده.

appelent (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appeler (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appelez (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appelmes (verbe)

: فرا خوانده.

appelons (verbe)

: فرا خواندن , فرا خوان.

appelrent (verbe)

: فرا خوانده.

appendice (nom masculin)

: ضمیمه , پیوست.

applaudir (verbe)

: افرین گفتن , تحسین کردن , کف زدن , ستودن.

applaudis (verbe)

: افرین گفتن , تحسین کردن , کف زدن , ستودن.

applaudissement (nom masculin)

: کف زدن , هلهله کردن , تشویق و تمجید , تحسین.

applaudissent (verbe)

: افرین گفتن , تحسین کردن , کف زدن , ستودن.

applaudissez (verbe)

: افرین گفتن , تحسین کردن , کف زدن , ستودن.

applaudissons (verbe)

: افرین گفتن , تحسین کردن , کف زدن , ستودن.

applicabilit (nom f minin)

: کاربست پذیری.

applicable (adjectif; adverbe)

: کاربست پذیر.

application (nom fminin)

: اجرا , انجام.

appliqu e (verbe)

: عملی , بکار بردنی , بکاربرده (شده) , برای هدف معین بکار رفته , وضع معموله.

applique (verbe)

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

appliquent (verbe)

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

appliquer (verbe)

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

appoint (nom masculin)

: سهم , اعانه , هم بخشی , همکاری وکمک.

appointements (nom masculin)

: حقوق , شهریه , مواجب , حقوق دادن.

appointent (verbe)

: تعیین کردن , برقرار کردن , منصوب کردن , گماشتن , واداشتن.

appointer (verbe)

: تعیین کردن , برقرار کردن , منصوب کردن , گماشتن , واداشتن.

appointez (verbe)

: تعیین کردن , برقرار کردن , منصوب کردن , گماشتن , واداشتن.

appointons (verbe)

: تعیین کردن , برقرار کردن , منصوب کردن , گماشتن , واداشتن.

apport (nom masculin)

: سهم , اعانه , هم بخشی , همکاری وکمک.

apportant (verbe)

: جذاب , دلربا , گیرنده.

apportent (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

apporter (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

apportez (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

apportons (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

appr ciation (nom fminin)

: قدردانی , تقدیر , درک قدر یا بهای چیزی.

appr cient (verbe)

: قدردانی کردن (از) , تقدیر کردن , درک کردن , احساس کردن , بربهای چیزی افزودن , قدر چیزی را دانستن.

appr ciez (verbe)

: قدردانی کردن (از) , تقدیر کردن , درک کردن , احساس کردن , بربهای چیزی افزودن , قدر چیزی را دانستن.

appr hendent (verbe)

: دریافتن , درک کردن , توقیف کردن , بیم داشتن , هراسیدن.

appr hendez (verbe)

: دریافتن , درک کردن , توقیف کردن , بیم داشتن , هراسیدن.

appr hensif (adjectif; adverbe)

: بیمناک , نگران , درک کننده , باهوش , زودفهم.

appr imes (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

appr tent (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

appr tez (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

apprciable (adjectif; adverbe)

: قابل تحسین , قابل ارزیابی , محسوس.

apprcier (verbe)

: قدردانی کردن (از) , تقدیر کردن , درک کردن , احساس کردن , بربهای چیزی افزودن , قدر چیزی را دانستن.

apprcions (verbe)

: قدردانی کردن (از) , تقدیر کردن , درک کردن , احساس کردن , بربهای چیزی افزودن , قدر چیزی را دانستن.

apprenant (verbe)

: فراگیری , معرفت , دانش , یادگیری , اطلا ع , فضل وکمال.

apprendre (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprends (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprenez (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprennent (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprenons (verbe)

: فراگرفتن , اموختن.

apprenti (nom masculin)

: شاگرد , شاگردی کردن , کاراموز.

apprentissage (nom masculin)

: شاگردی , تلمذ , کاراموزی.

apprhender (verbe)

: دریافتن , درک کردن , توقیف کردن , بیم داشتن , هراسیدن.

apprhendons (verbe)

: دریافتن , درک کردن , توقیف کردن , بیم داشتن , هراسیدن.

apprhension (nom f minin)

: درک , فهم , بیم , هراس , دستگیری.

apprhensive (adjectif; adverbe)

: بیمناک , نگران , درک کننده , باهوش , زودفهم.

apprirent (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

appris (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

apprise (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

apprises (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

apprit (verbe)

: دانا , عالم , دانشمند , فاضل , عالمانه.

approbation (nom fminin)

: تصویب , موافقت , تجویز.

approchent (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

approcher (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

approchez (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

approchons (verbe)

: مشی , نزدیک شدن.

approfondir (verbe)

: گود کردن , گودشدن.

approfondis (verbe)

: گود کردن , گودشدن.

approfondissent (verbe)

: گود کردن , گودشدن.

approfondissez (verbe)

: گود کردن , گودشدن.

approfondissons (verbe)

: گود کردن , گودشدن.

appropi (adjectif; adverbe)

: اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی.

appropriation (nom fminin)

: تخصیص , منظورکردن (بودجه).

approprient (verbe)

: اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی.

approprier (verbe)

: اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی.

appropriez (verbe)

: اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی.

approprions (verbe)

: اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی.

approuvent (verbe)

: تصویب کردن , موافقت کردن (با) , ازمایش کردن , پسند کردن , رواداشتن.

approuver (verbe)

: تصویب کردن , موافقت کردن (با) , ازمایش کردن , پسند کردن , رواداشتن.

approuvez (verbe)

: تصویب کردن , موافقت کردن (با) , ازمایش کردن , پسند کردن , رواداشتن.

approuvons (verbe)

: تصویب کردن , موافقت کردن (با) , ازمایش کردن , پسند کردن , رواداشتن.

approvisionn (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approvisionn e (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approvisionn mes (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approvisionn rent (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approvisionna (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approvisionnai (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approvisionnant (verbe)

: مشروط بر اینکه , در صورت.

approvisionnement (nom masculin)

: بدست اوری , تهیه. , منبع , موجودی , تامین کردن , تدارک دیدن.

approvisionnent (verbe)

: تهیه کردن , مقرر داشتن , تدارک دیدن.

approvisionner (verbe)

: تهیه کردن , مقرر داشتن , تدارک دیدن.

approvisionnes (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approvisionnez (verbe)

: تهیه کردن , مقرر داشتن , تدارک دیدن.

approvisionnons (verbe)

: تهیه کردن , مقرر داشتن , تدارک دیدن.

approvisionns (verbe)

: اماده , مشروط , درصورتیکه.

approximatif (adjectif; adverbe)

: تقریبی , تقریب زدن.

approximative (adjectif; adverbe)

: تقریبی , تقریب زدن.

apprter (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

apprtons (verbe)

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

apptisant (adjectif; adverbe)

: محرک , اشتهااور.

appui (nom masculin)

: تحمل کردن , حمایت کردن , متکفل بودن , نگاهداری , تقویت , تایید , کمک , پشتیبان زیر برد , زیر بری , پشتیبانی کردن.

appuyent (verbe)

: تحمل کردن , حمایت کردن , متکفل بودن , نگاهداری , تقویت , تایید , کمک , پشتیبان زیر برد , زیر بری , پشتیبانی کردن.

appuyer (verbe)

: تحمل کردن , حمایت کردن , متکفل بودن , نگاهداری , تقویت , تایید , کمک , پشتیبان زیر برد , زیر بری , پشتیبانی کردن.

appuyez (verbe)

: تحمل کردن , حمایت کردن , متکفل بودن , نگاهداری , تقویت , تایید , کمک , پشتیبان زیر برد , زیر بری , پشتیبانی کردن.

appuyons (verbe)

: تحمل کردن , حمایت کردن , متکفل بودن , نگاهداری , تقویت , تایید , کمک , پشتیبان زیر برد , زیر بری , پشتیبانی کردن.

apre (adjectif; adverbe)

: تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا یم.

apritif (nom masculin)

: غذا یا اشامیدنی اشتهااور قبل از غذا , پیش غذا.

aprs (pr position; divers)

: پس از , بعداز , در عقب , پشت سر , درپی , در جستجوی , در صدد , مطابق , بتقلید , بیادبود.

aprs-demain (pr position; divers)

: فردا , روز بعد.

aprs-midi (nom f minin)

: بعدازظهر , عصر.

apte (adjectif; adverbe)

: مستعد , قابل , درخور , مناسب , شایسته , محتمل , متمایل , اماده , زرنگ.

aptitude (nom fminin)

: استعداد , گنجایش , شایستگی , لیاقت , تمایل طبیعی , میل ذاتی.

apurent (verbe)

: ممیزی , رسیدگی.

apurer (verbe)

: ممیزی , رسیدگی.

apurez (verbe)

: ممیزی , رسیدگی.

apurons (verbe)

: ممیزی , رسیدگی.

aquatique (adjectif; adverbe)

: وابسته به اب , جانور یا گیاه ابزی , ابزی.

aqueduc (nom masculin)

: کانال یا مجرای اب , قنات.

aqueux (adjectif; adverbe)

: اب , ابدار.

ar (adjectif; adverbe)

: هوایی , هوا مانند , با روح , پوچ , واهی , خودنما.

ar ne (nom fminin)

: پهنه , میدان مسابقات (در روم قدیم) , عرصه , گود , , صحنه , ارن.

ar te (nom fminin)

: پل , جسر , برامدگی بینی , سکوبی درعرشه کشتی که مورد استفاده کاپیتان وافسران قرار میگیرد , بازی ورق , پل ساختن , اتصال دادن.

arachide (nom f minin)

: بادام زمینی , پسته زمینی , رنگ کتانی , رنگ کنف

araigne (nom f minin)

: عنکبوت , کارتنه , کارتنک , ناتنک.

aration (nom f minin)

: تهویه.

arbitraire (adjectif; adverbe)

: اختیاری , دلخواه , مطلق , مستبدانه , قراردادی.

arbitre (nom masculin)

: داور مسابقات , داور , داوری کردن , داور مسابقات شدن.

arbitrent (verbe)

: حکمیت کردن (در) , فیصل دادن , فتوی دادن.

arbitrer (verbe)

: حکمیت کردن (در) , فیصل دادن , فتوی دادن.

arbitrez (verbe)

: حکمیت کردن (در) , فیصل دادن , فتوی دادن.

arbitrons (verbe)

: حکمیت کردن (در) , فیصل دادن , فتوی دادن.

arborent (verbe)

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

arborer (verbe)

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

arborez (verbe)

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

arborons (verbe)

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

arbre (nom masculin)

: درخت.

arbre de renvoi

: دنده عقب , دنده دو در اتومبیل.

arbuste (nom masculin)

: بوته , گلبن , بوته توت فرنگی , درختچه , بوته دار کردن.

arc (nom masculin)

: کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , : پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.'

arcade (nom fminin)

: گذرگاه طاقدار , طاقهای پشت سرهم.

archaique (adjectif; adverbe)

: کهنه , قدیمی , غیر مصطلح (بواسطه قدمت).

arche (nom f minin)

: کشتی , قایق , صندوقچه.

archipel (nom masculin)

: مجمع الجزایر.

architecte (nom masculin)

: معمار.

archives (nom; pluriel)

: بایگانی , ضبط اسناد و اوراق بایگانی.

arctique (adjectif; adverbe)

: شمالی , وابسته بقطب شمال , سرد , شمالگان.

ardent (adjectif; adverbe)

: گرم , سوزان , تند و تیز.

ardeur (nom fminin)

: گرمی , حرارت , تب و تاب , شوق , غیرت.

ardu (adjectif; adverbe)

: دشوار , پر زحمت , پرالتهاب , صعب الصعود.

arent (verbe)

: بادخور کردن , تهویه کردن , هوا دادن به , پاک کردن.

arez (verbe)

: بادخور کردن , تهویه کردن , هوا دادن به , پاک کردن.

argent (nom masculin)

: پول , اسکناس , سکه , مسکوک , ثروت.

argentin (adjectif; adverbe)

: نقره ای , نقره , فلز اب نقره ای.

argile (nom f minin)

: خاک رس , رس , گل , خاک کوزه گری , سفال.

argot (nom masculin)

: بزبان عامیانه , واژه عامیانه وغیر ادبی , بزبان یا لهجه مخصوص , اصطلا ح عامیانه.

arguent (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

arguer (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

arguez (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

argument (nom masculin)

: نشانوند , استدلا ل.

arguons (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

aride (adjectif; adverbe)

: خشک , بایر , لم یزرع , خالی , بیمزه , بیروح , بی لطافت.

aristocrate (nom masculin)

: عضو دسته ء اشراف , طرفدار حکومت اشراف , نجیب زاده.

aristocratie (nom fminin)

: حکومت اشرافی , طبقه ء اشراف.

arithm tique (nom fminin)

: علم حساب , حساب , حسابی , حسابگر , حسابدان.

arithmetique (adjectif; adverbe)

: حسابی.

arm (adjectif; adverbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm es (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm mes (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arm s (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

arma (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armai (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armature (nom fminin)

: القاگیر , زره , جوشن , پوشش , میله فلزی.

arme (nom f minin)

: ارتش , لشگر , سپاه , گروه , دسته , جمعیت , صف.

arme (nom fminin)

: جنگ افزار , سلا ح , اسلحه , حربه , مسلح کردن.

arme (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armement (nom masculin)

: سلا ح , تسلیحات , جنگ افزار.

arment (verbe)

: بازو , مسلح کردن.

armer (verbe)

: بازو , مسلح کردن.

armez (verbe)

: بازو , مسلح کردن.

armistice (nom masculin)

: متارکه ء جنگ , صلح موقت.

armoire (nom fminin)

: گنجه , قفسه , گنجه ظروف غذا وغیره.

armons (verbe)

: بازو , مسلح کردن.

armrent (verbe)

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

armure (nom f minin)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش کردن , زرهی کردن.

aro (pr position; divers)

: مربوط به پرواز یا هواپیما.

arodynamique (adjectif; adverbe)

: مربوط به مبحث حرکت گازها و هوا.

aromatique (adjectif; adverbe)

: خوشبو , معطر , بودار , گیاه خوشبو.

aromatisant (verbe)

: چاشنی , چیزی که برای خوش مزه کردن ومعطر کردن بکار می رود.

aromatisent (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشنی , مزه دار کردن , خوش مزه کردن , چاشنی زدن به , معطرکردن.

aromatiser (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشنی , مزه دار کردن , خوش مزه کردن , چاشنی زدن به , معطرکردن.

aromatisez (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشنی , مزه دار کردن , خوش مزه کردن , چاشنی زدن به , معطرکردن.

aromatisons (verbe)

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشنی , مزه دار کردن , خوش مزه کردن , چاشنی زدن به , معطرکردن.

arome (nom masculin)

: ماده ء عطری , بوی خوش عطر , بو , رایحه.

aroport (nom masculin)

: فرودگاه.

arr t (nom masculin)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

arr ter (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

arr tons (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

arrachent (verbe)

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

arracher (verbe)

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

arrachez (verbe)

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

arrachons (verbe)

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

arraisonnent (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

arraisonner (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

arraisonnez (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

arraisonnons (verbe)

: بحث کردن , گفتگو کردن , مشاجره کردن , دلیل اوردن , استدلا ل کردن.

arrangement (nom masculin)

: ترتیب , نظم , قرار , مقدمات , تصفیه.

arrangent (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

arrangeons (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

arranger (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

arrangez (verbe)

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

arrentent (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrenter (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrentez (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrentons (verbe)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrestation (nom fminin)

: توقیف , توقیف کردن , بازداشتن , جلوگیری کردن.

arrhes (nom fminin)

: سپرده , ته نشست , سپردن.

arri re (adjectif; adverbe)

: پروردن , تربیت کردن , بلند کردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

arrivage (nom masculin)

: ورود , دخول.

arrive (nom f minin)

: ورود , دخول.

arrivent (verbe)

: وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

arriver (verbe)

: وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

arrivez (verbe)

: وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

arriviste (adjectif; adverbe)

: بازور , تحمیل کنننده.

arrivons (verbe)

: وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

arrogance (nom fminin)

: گردنفرازی , خودبینی , تکبر , نخوت , گستاخی , شدت عمل.

arrogant (adjectif; adverbe)

: گردن فراز , متکبر , خودبین , گستاخ , پرنخوت.

arrogent (verbe)

: ادعا , دعوی , مطالبه , ادعا کردن.

arrogeons (verbe)

: ادعا , دعوی , مطالبه , ادعا کردن.

arroger (verbe)

: ادعا , دعوی , مطالبه , ادعا کردن.

arrogez (verbe)

: ادعا , دعوی , مطالبه , ادعا کردن.

arrond mes (verbe)

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondi (adjectif; adverbe)

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondi (verbe)

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondie (verbe)

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondies (verbe)

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondir (verbe)

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور , گردی , منحنی , دایره وار , عدد صحیح , مبلغ زیاد.

arrondirent (verbe)

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر , تمام.

arrondis (verbe)

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور , گردی , منحنی , دایره وار , عدد صحیح , مبلغ زیاد.

arrondissant (verbe)

: گرد کردن.

arrondissement (nom masculin)

: بخش , ناحیه , حوزه , بلوک.

arrondissent (verbe)

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور , گردی , منحنی , دایره وار , عدد صحیح , مبلغ زیاد.

arrondissez (verbe)

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور , گردی , منحنی , دایره وار , عدد صحیح , مبلغ زیاد.

arrondissons (verbe)

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور , گردی , منحنی , دایره وار , عدد صحیح , مبلغ زیاد.

arrosent (verbe)

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

arroser (verbe)

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

arroseuse (nom fminin)

: اب پاش , گلا ب پاش , با اب پاش پاشیدن.

arrosez (verbe)

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

arrosons (verbe)

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

arrtent (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

arrtez (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

ars nique (nom masculin)

: اکسید ارسنیک بفرمول.sA2O3

arsenal (nom masculin)

: قورخانه , زرادخانه , انبار , مهمات جنگی.

art (nom masculin)

: هنر , فن , صنعت , استعداد , استادی , نیرنگ.

artefact (nom masculin)

: محصول مصنوعی , مصنوع.

arthrite (nom fminin)

: ورم مفاصل , اماس مفصل.

artichaut (nom masculin)

: انگنار , کنگر فرنگی.

article (nom masculin)

: کالا , متاع , چیز , اسباب , ماده , بند , فصل , شرط , مقاله , گفتار , حرف تعریف(مثل تهع). , فقره , اقلا م , رقم , تکه , قطعه خبری , بخش.

articul (adjectif; adverbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار کردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articulation (nom f minin)

: بند , مفصل بندی , تلفظ شمرده , طرز گفتار.

articulation

: درزه , بند گاه , بند , مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک.

articulent (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار کردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articuler (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار کردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articuler

: درزه , بند گاه , بند , مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک.

articulez (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار کردن , ماهر در صحبت , بندبند.

articulons (verbe)

: شمرده سخن گفتن , مفصل دار کردن , ماهر در صحبت , بندبند.

artifice (nom masculin)

: استادی , مهارت , هنر , اختراع , نیرنگ , تزویر , تصنع.

artillerie (nom f minin)

: توپخانه , توپ.

artisan (nom masculin)

: صنعتگر , صنعتکار , افزارمند.

artiste (nom masculin)

: هنرور , هنرمند , هنرپیشه , صنعتگر , نقاش و هنرمند , موسیقیدان.

artistique (adjectif; adverbe)

: هنرمندانه , باهنر , مانند هنرپیشه و هنرمند.

artre (nom f minin)

: شریان , شاهرگ , سرخرگ.

as (nom masculin)

: تک خال ,اس ,ذره ,نقطه ,در شرف ,ستاره یا قهرمان تیمهای بازی ,رتبه اول ,خلبانی که حداقل پنج هواپیمای دشمن را سرنگون کرده باشد.

as (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

asbeste (nom masculin)

: پنبه نسوز , پنبه کوهی , سنگ معدنی دارای رشته های بلند(مانند امفیبل).

ascendance (nom fminin)

: دودمان , تبار.

ascendant (adjectif; adverbe)

: فراز جو , فراز گرای , صعودی , بالا رونده , سمت الراس , نوک.

ascenseur (nom masculin)

: اسانسور , بالا برنده , بالا بر.

ascension (nom f minin)

: سربالا یی , فراز , صعود , ترقی , عروج , فرازروی.

asctique (adjectif; adverbe)

: ریاضت کش , مرتاض , تارک دنیا , زاهد , زاهدانه.

aseptique (adjectif; adverbe)

: ضدعفونی شده , بی گند.

asexuel (adjectif; adverbe)

: فاقد خاصیت جنسی , غیر جنسی , بدون عمل جنسی.

asiatique (adjectif; adverbe)

: اسیایی , اهل اسیا.

asile (nom masculin)

: پناهگاه , بستگاه , گریزگاه , نوانخانه , یتیم خانه , تیمارستان.

aspect (nom masculin)

: نمود , سیما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه.

asperge (nom f minin)

: مارچوبه ء رسمی.

asphalte (nom masculin)

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی.

asphaltent (verbe)

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی.

asphalter (verbe)

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی.

asphaltez (verbe)

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی.

asphaltons (verbe)

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی.

aspirant (nom masculin)

: جویا , طالب , داوطلب کار یا مقام , ارزومند , حروف حلقی

aspirateur (nom masculin)

: باد خور گذاردن برای , بیرون ریختن , بیرون دادن , خالی کردن , مخرج , منفذ , دریچه.

aspiration (nom fminin)

: پس گرفتن , باز گرفتن , صرفنظر کردن , بازگیری.

aspirent (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو کردن , اشتیاق داشتن , هوش داشتن , بلند پروازی کردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق کردن.

aspirer (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو کردن , اشتیاق داشتن , هوش داشتن , بلند پروازی کردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق کردن.

aspirez (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو کردن , اشتیاق داشتن , هوش داشتن, بلند پروازی کردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق کردن.

aspirons (verbe)

: ارزو داشتن , ارزو کردن , اشتیاق داشتن , هوش داشتن , بلند پروازی کردن , بالا رفتن , فرو بردن , استنشاق کردن.

ass chent (verbe)

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن , زیر اب زدن , زیر اب.

ass chez (verbe)

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن , زیر اب زدن , زیر اب.

ass n (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

ass nai (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

ass ne (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

ass nent (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

ass nes (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

ass nez (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

ass nrent (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

ass ns (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

assaillant (nom masculin)

: حمله کننده.

assaille (verbe)

: یورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز یا حمله کردن.

assaillent (verbe)

: یورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز یا حمله کردن.

assaillez (verbe)

: یورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز یا حمله کردن.

assaillir (verbe)

: یورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز یا حمله کردن.

assaillons (verbe)

: یورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز یا حمله کردن.

assainir (verbe)

: پاک کردن , تصفیه کردن , پالودن.

assainis (verbe)

: پاک کردن , تصفیه کردن , پالودن.

assainissement (nom masculin)

: مراعات اصول بهداشت , بهسازی , سیستم تخلیه فاضل اب.

assainissent (verbe)

: پاک کردن , تصفیه کردن , پالودن.

assainissez (verbe)

: پاک کردن , تصفیه کردن , پالودن.

assainissons (verbe)

: پاک کردن , تصفیه کردن , پالودن.

assambl e (nom fminin)

: همگذاری , مجمع.

assassin (nom masculin)

: قاتل.

assassinat (nom masculin)

: قتل , کشتار , ادمکشی , کشتن , بقتل رساندن.

assassinent (verbe)

: قتل , کشتار , ادمکشی , کشتن , بقتل رساندن.

assassiner (verbe)

: قتل , کشتار , ادمکشی , کشتن , بقتل رساندن.

assassinez (verbe)

: قتل , کشتار , ادمکشی , کشتن , بقتل رساندن.

assassinons (verbe)

: قتل , کشتار , ادمکشی , کشتن , بقتل رساندن.

assaut (nom masculin)

: یورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز یا حمله کردن.

asscher (verbe)

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن , زیر اب زدن , زیر اب.

asschons (verbe)

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن , زیر اب زدن , زیر اب.

assemblage (nom masculin)

: همگذاری , مجمع.

assemblent (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن.

assembler (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن.

assemblez (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن.

assemblons (verbe)

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن.

assentent (verbe)

: موافقت کردن , رضایت دادن , موافقت , پذیرش.

assentez (verbe)

: موافقت کردن , رضایت دادن , موافقت , پذیرش.

assentiment (nom masculin)

: موافقت کردن , رضایت دادن , موافقت , پذیرش.

assentir (verbe)

: موافقت کردن , رضایت دادن , موافقت , پذیرش.

assentons (verbe)

: موافقت کردن , رضایت دادن , موافقت , پذیرش.

asseoir (verbe)

: نشستن , جلوس کردن , قرار گرفتن.

asservent (verbe)

: بنده کردن , غلا م کردن.

asservez (verbe)

: بنده کردن , غلا م کردن.

asservir (verbe)

: بنده کردن , غلا م کردن.

asservons (verbe)

: بنده کردن , غلا م کردن.

asseyant (verbe)

: جلسه , نشست , جا , نشیمن , صندلی , نشسته.

asseyent (verbe)

: نشستن , جلوس کردن , قرار گرفتن.

asseyez (verbe)

: نشستن , جلوس کردن , قرار گرفتن.

asseyois (verbe)

: نشستن , جلوس کردن , قرار گرفتن.

asseyons (verbe)

: نشستن , جلوس کردن , قرار گرفتن.

assez (adjectif; adverbe)

: بس , بسنده , کافی , شایسته , صلا حیت دار , قانع.

assez (pr position; divers)

: قدری , مقدار نامعلومی , تاحدی , مختصری.

assez grand

: قابل ملا حظه , بزرگ.

assidu (adjectif; adverbe)

: رنجبر , زحمت کش , ساعی , رنج برنده.

assignation (nom fminin)

: گمارش.

assignent (verbe)

: واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن.

assigner (verbe)

: واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن.

assignez (verbe)

: واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن.

assignons (verbe)

: واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن.

assimilent (verbe)

: یکسان کردن , هم جنس کردن , شبیه ساختن , در بدن جذب کردن , تحلیل رفتن , سازش کردن , وفق دادن , تلفیق کردن , همانند ساختن.

assimiler (verbe)

: یکسان کردن , هم جنس کردن , شبیه ساختن , در بدن جذب کردن , تحلیل رفتن , سازش کردن , وفق دادن , تلفیق کردن , همانند ساختن.

assimilez (verbe)

: یکسان کردن , هم جنس کردن , شبیه ساختن , در بدن جذب کردن , تحلیل رفتن , سازش کردن , وفق دادن , تلفیق کردن , همانند ساختن.

assimilons (verbe)

: یکسان کردن , هم جنس کردن , شبیه ساختن , در بدن جذب کردن , تحلیل رفتن , سازش کردن , وفق دادن , تلفیق کردن , همانند ساختن.

assise (nom fminin)

: لا یه.

assistance (nom f minin)

: کمک , مساعدت.

assistent (verbe)

: کمک کردن , مساعدت کردن.

assister (verbe)

: کمک کردن , مساعدت کردن.

assistez (verbe)

: کمک کردن , مساعدت کردن.

assistons (verbe)

: کمک کردن , مساعدت کردن.

assn mes (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

assna (verbe)

: درحال اعتصاب , بصورت پسوند نیز بکار رفته وبمعنی ضربت خورده و مصیبت دیده یا مصیبت زده میباشد.

assnant (verbe)

: برجسته , قابل توجه , موثر , گیرنده , زننده.

assner (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

assnons (verbe)

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطورکردن , سکه ضرب کردن , اعتصاب کردن , اصابت , اعتصاب کردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

associ (nom masculin)

: هم پیوند , همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار , عضو پیوسته , شریک , همسر , رفیق.

association (nom fminin)

: انبازی , مشارکت , شرکاء.

associent (verbe)

: هم پیوند , همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار , عضو پیوسته , شریک , همسر , رفیق.

associer (verbe)

: هم پیوند , همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار , عضو پیوسته , شریک , همسر , رفیق.

associez (verbe)

: هم پیوند , همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار , عضو پیوسته , شریک , همسر , رفیق.

associons (verbe)

: هم پیوند , همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار , عضو پیوسته , شریک , همسر , رفیق.

assombrir (verbe)

: تاریک شدن , تاریک کردن.

assombris (verbe)

: تاریک شدن , تاریک کردن.

assombrissent (verbe)

: تاریک شدن , تاریک کردن.

assombrissez (verbe)

: تاریک شدن , تاریک کردن.

assombrissons (verbe)

: تاریک شدن , تاریک کردن.

assomment (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پایمال کردن , مضمحل کردن , مستغرق دراندیشه شدن , دست پاچه کردن , درهم شکستن.

assommer (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پایمال کردن , مضمحل کردن , مستغرق دراندیشه شدن , دست پاچه کردن , درهم شکستن.

assommez (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پایمال کردن , مضمحل کردن , مستغرق دراندیشه شدن , دست پاچه کردن , درهم شکستن.

assommons (verbe)

: سراسر پوشاندن , غوطه ور ساختن , پایمال کردن , مضمحل کردن , مستغرق دراندیشه شدن , دست پاچه کردن , درهم شکستن.

assortir (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جورکردن , سوا کردن , دسته دسته کردن , جور درامدن , پیوستن , دمساز شدن

assortis (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جورکردن , سوا کردن , دسته دسته کردن , جور درامدن , پیوستن , دمساز شدن

assortissent (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جورکردن , سوا کردن , دسته دسته کردن , جور درامدن , پیوستن , دمساز شدن

assortissez (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جورکردن , سوا کردن , دسته دسته کردن , جور درامدن , پیوستن , دمساز شدن

assortissons (verbe)

: جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جورکردن , سوا کردن , دسته دسته کردن , جور درامدن , پیوستن , دمساز شدن

assourdir (verbe)

: چیزی که صدا را از بین ببرد , صدا خفه کن , پیچیدن , دم دهان کسی را گرفتن , چشم بستن , خاموش کردن , ساکت کردن.

assourdis (verbe)

: چیزی که صدا را از بین ببرد , صدا خفه کن , پیچیدن , دم دهان کسی را گرفتن , چشم بستن , خاموش کردن , ساکت کردن.

assourdissent (verbe)

: چیزی که صدا را از بین ببرد , صدا خفه کن , پیچیدن , دم دهان کسی را گرفتن , چشم بستن , خاموش کردن , ساکت کردن.

assourdissez (verbe)

: چیزی که صدا را از بین ببرد , صدا خفه کن , پیچیدن , دم دهان کسی را گرفتن , چشم بستن , خاموش کردن , ساکت کردن.

assourdissons (verbe)

: چیزی که صدا را از بین ببرد , صدا خفه کن , پیچیدن , دم دهان کسی را گرفتن , چشم بستن , خاموش کردن , ساکت کردن.

assumer (verbe)

: انجام دادن , تکمیل کردن , تمام کردن , براوردن , واقعیت دادن.

assur (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assur (adjectif; adverbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assur es (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assur s (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assura (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assurai (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assurance (nom f minin)

: پشتگرمی , اطمینان , دلگرمی , خاطرجمعی , گستاخی , بیمه(مخصوصا بیمه عمر) , تعهد , قید , گرفتاری , ضمانت , وثیقه , تضمین , گروی.

assure (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assurent (verbe)

: اطمینان دادن , بیمه کردن , مجاب کردن.

assurer (verbe)

: اطمینان دادن , بیمه کردن , مجاب کردن. , مطملن ساختن , متقاعد کردن , حتمی کردن , مراقبت کردن در , تضمین کردن.

assureur (nom masculin)

: متعهد , بیمه گر , تقبل کننده.

assurez (verbe)

: اطمینان دادن , بیمه کردن , مجاب کردن.

assurmes (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

assurons (verbe)

: اطمینان دادن , بیمه کردن , مجاب کردن.

assurrent (verbe)

: خاطرجمع , مطملن , امن , محفوظ , جسور , مغرور , بیمه شده , محرم.

asth nie (nom fminin)

: ضعف و ناتوانی , سستی , ضعف قوه باء , عنن.

asthme (nom masculin)

: تنگی نفس , نفس تنگی , اسم , اهو.

astigmate (adjectif; adverbe)

: دچار بی نظمی در جلیدیه ء چشم , نامنظمی عدسی چشم.

astreignent (verbe)

: مجبورکردن , وادار کردن.

astreignez (verbe)

: مجبورکردن , وادار کردن.

astreignons (verbe)

: مجبورکردن , وادار کردن.

astreindre (verbe)

: مجبورکردن , وادار کردن.

astreins (verbe)

: مجبورکردن , وادار کردن.

astrisque (nom masculin)

: نشان ستاره (بدین شکل *) , با ستاره نشان کردن.

astronaute (nom masculin)

: فضانورد , مسافرفضایی.

astronome (nom masculin)

: ستاره شناس , اخترشناس , منجم.

astronomie (nom f minin)

: هیلت , علم هیلت , علم نجوم , ستاره شناسی , طالع بینی.

astuce (nom fminin)

: حیله , مکر , دستان و تزویر , تلبیس , روباه صفتی , خیانت , دورویی.

astucieux (adjectif; adverbe)

: زیرک , ناقلا , دانا , هوشیار , محیل , دقیق , موشکاف.

asymetrique (adjectif; adverbe)

: بی قرینه , غیرمتقارن , بی تناسب.

atelier (nom masculin)

: پیشه گاه , اتاق کار , کارگاه , کارخانه , هنرکده , کارگاه هنری.

athl te (nom masculin)

: ورزشکار , پهلوان , قهرمان ورزش.

athl tisme (nom masculin)

: علم ورزش , ورزشکاری , پهلوانی , زور ورزی.

athltique (adjectif; adverbe)

: ورزشی , پهلوانی , تنومندی , ورزشکار.

atmosphre (nom f minin)

: پناد , کره ء هوا , جو , واحد فشار هوا , فضای اطراف هر جسمی (مثل فضای الکتریکی ومغناطیسی).

atmosphrique (adjectif; adverbe)

: هوایی , جوی.

atome (nom masculin)

: هسته , اتم , جوهر فرد , جزء لا یتجزی , کوچکترین ذره.

atomique (adjectif; adverbe)

: اتمی , تجزیه ناپذیر.

atroce (adjectif; adverbe)

: با شرارت بی پایان , بیرحم , ستمگر , سبع.

atrophient (verbe)

: لا غری , ضعف بنیه , نقصان قوه ء نامیه , لا غرکردن , خشک شدن , لا غر شدن.

atrophier (verbe)

: لا غری , ضعف بنیه , نقصان قوه ء نامیه , لا غرکردن , خشک شدن , لا غر شدن.

atrophiez (verbe)

: لا غری , ضعف بنیه , نقصان قوه ء نامیه , لا غرکردن , خشک شدن , لا غر شدن.

atrophions (verbe)

: لا غری , ضعف بنیه , نقصان قوه ء نامیه , لا غرکردن , خشک شدن , لا غر شدن.

att nant (adjectif; adverbe)

: تخفیف دهنده.

att nuent (verbe)

: ضعیف شذن.

att nuez (verbe)

: ضعیف شذن.

attach (nom masculin)

: وابسته.

attach (adjectif; adverbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach e (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach mes (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attach rent (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attacha (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attachai (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attachent (verbe)

: بستن , پیوستن , پیوست کردن , ضمیمه کردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط کردن , توقیف شدن , دلبسته شدن.

attacher (verbe)

: بستن , پیوستن , پیوست کردن , ضمیمه کردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط کردن , توقیف شدن , دلبسته شدن.

attaches (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attachez (verbe)

: بستن , پیوستن , پیوست کردن , ضمیمه کردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط کردن , توقیف شدن , دلبسته شدن.

attachons (verbe)

: بستن , پیوستن , پیوست کردن , ضمیمه کردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط کردن , توقیف شدن , دلبسته شدن.

attachs (verbe)

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

attaque (nom f minin)

: افند , تک , تکش , تاخت , حمله کردن بر , مبادرت کردن به ,تاخت کردن , با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن , حمله , تاخت و تاز , یورش , اصابت یا نزول ناخوشی.

attaquent (verbe)

: افند , تک , تکش , تاخت , حمله کردن بر , مبادرت کردن به ,تاخت کردن , با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن , حمله , تاخت و تاز , یورش , اصابت یا نزول ناخوشی.

attaquer (verbe)

: افند , تک , تکش , تاخت , حمله کردن بر , مبادرت کردن به ,تاخت کردن , با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن , حمله , تاخت و تاز , یورش , اصابت یا نزول ناخوشی.

attaquez (verbe)

: افند , تک , تکش , تاخت , حمله کردن بر , مبادرت کردن به ,تاخت کردن , با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن , حمله , تاخت و تاز , یورش , اصابت یا نزول ناخوشی.

attaquons (verbe)

: افند , تک , تکش , تاخت , حمله کردن بر , مبادرت کردن به ,تاخت کردن , با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن , حمله , تاخت و تاز , یورش , اصابت یا نزول ناخوشی.

attard (adjectif; adverbe)

: دیرشده , دیرتر از موقع , از موقع گذشته.

atteignent (verbe)

: دست یافتن , رسیدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام کردن , بدست اوردن , بانتهارسیدن , زدن.

atteignez (verbe)

: دست یافتن , رسیدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام کردن , بدست اوردن , بانتهارسیدن , زدن.

atteignons (verbe)

: دست یافتن , رسیدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام کردن , بدست اوردن , بانتهارسیدن , زدن.

atteindre (verbe)

: دست یافتن , رسیدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام کردن , بدست اوردن , بانتهارسیدن , زدن.

atteins (verbe)

: دست یافتن , رسیدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام کردن , بدست اوردن , بانتهارسیدن , زدن.

attelent (verbe)

: اسباب , لوازم کار , طناب وقرقره , گلا ویز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , دارای اسباب و لوازم کردن , بعهده گرفتن , افسار کردن.

atteler (verbe)

: اسباب , لوازم کار , طناب وقرقره , گلا ویز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , دارای اسباب و لوازم کردن , بعهده گرفتن , افسار کردن.

attelez (verbe)

: اسباب , لوازم کار , طناب وقرقره , گلا ویز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , دارای اسباب و لوازم کردن , بعهده گرفتن , افسار کردن.

attelons (verbe)

: اسباب , لوازم کار , طناب وقرقره , گلا ویز شدن با , نگاه داشتن , از عهده برامدن , دارای اسباب و لوازم کردن , بعهده گرفتن , افسار کردن.

attendent (verbe)

: صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

attendez (verbe)

: صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

attendons (verbe)

: صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

attendre (verbe)

: چشم داشتن , انتظار داشتن , منتظر بودن , حامله بودن. , صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

attendrir (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

attendris (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

attendrissent (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

attendrissez (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

attendrissons (verbe)

: نرم کردن , ملا یم کردن , اهسته ترکردن , شیرین کردن , فرونشاندن , خوابانیدن , کاستن , از , کم کردن , نرم شدن.

attends (verbe)

: صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

attente (nom fminin)

: بی تکلیفی , وقفه , تعلیق. , صف اتوبوس و غیره , صف , در صف ایستادن.

attentent (verbe)

: کوشش کردن , قصد کردن , مبادرت کردن به , تقلا کردن , جستجو کردن , کوشش , قصد.

attenter (verbe)

: کوشش کردن , قصد کردن , مبادرت کردن به , تقلا کردن , جستجو کردن , کوشش , قصد.

attentez (verbe)

: کوشش کردن , قصد کردن , مبادرت کردن به , تقلا کردن , جستجو کردن , کوشش , قصد.

attentif (adjectif; adverbe)

: مواظب , ملتفت , متوجه , بادقت.

attention (nom f minin)

: توجه , رسیدگی.

attention (prposition; divers)

: زنهاردادن , برحذربودن , حذرکردن از , ملتفت بودن.

attentive (adjectif; adverbe)

: مواظب , ملتفت , متوجه , بادقت.

attentons (verbe)

: کوشش کردن , قصد کردن , مبادرت کردن به , تقلا کردن , جستجو کردن , کوشش , قصد.

atterrent (verbe)

: ترسانیدن , بی جرات کردن , ترس , جبن , وحشت زدگی , بی میلی.

atterrer (verbe)

: ترسانیدن , بی جرات کردن , ترس , جبن , وحشت زدگی , بی میلی.

atterrez (verbe)

: ترسانیدن , بی جرات کردن , ترس , جبن , وحشت زدگی , بی میلی.

atterri (verbe)

: مالک , زمین دار , وابسته بزمین , فرود امده.

atterrie (verbe)

: مالک , زمین دار , وابسته بزمین , فرود امده.

atterries (verbe)

: مالک , زمین دار , وابسته بزمین , فرود امده.

atterrir (verbe)

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

atterrirent (verbe)

: مالک , زمین دار , وابسته بزمین , فرود امده.

atterris (verbe)

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

atterrisage (nom masculin)

: ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما , بزمین نشستن هواپیما , پاگردان.

atterrissant (verbe)

: ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما , بزمین نشستن هواپیما , پاگردان.

atterrissent (verbe)

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

atterrissez (verbe)

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

atterrissons (verbe)

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

atterrmes (verbe)

: مالک , زمین دار , وابسته بزمین , فرود امده.

atterrons (verbe)

: ترسانیدن , بی جرات کردن , ترس , جبن , وحشت زدگی , بی میلی.

attestation (nom f minin)

: سوگندنامه , گواهینامه , شهادت نامه , استشهاد.

attestent (verbe)

: گواهی دادن , شهادت دادن , تصدیق کردن.

attester (verbe)

: گواهی دادن , شهادت دادن , تصدیق کردن.

attestez (verbe)

: گواهی دادن , شهادت دادن , تصدیق کردن.

attestons (verbe)

: گواهی دادن , شهادت دادن , تصدیق کردن.

attique

: اطاق کوچک زیر شیروانی , وابسته به شهر اتن.

attirail (nom masculin)

: اموال شخصی زن , اثاث البیت , اثاث , اسباب , لوازم , متعلقات , ضماءم , لفافه.

attirant (adjectif; adverbe)

: کشنده , جاذب , جالب , دلکش , دلربا , فریبنده.

attirent (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

attirer (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

attirez (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

attirons (verbe)

: جلب کردن , جذب کردن , مجذوب ساختن.

attitude (nom fminin)

: گرایش , حالت , هیلت , طرز برخورد , روش و رفتار.

attnuer (verbe)

: ضعیف شذن.

attnuons (verbe)

: ضعیف شذن.

attractif (adjectif; adverbe)

: کشنده , جاذب , جالب , دلکش , دلربا , فریبنده.

attractive (adjectif; adverbe)

: کشنده , جاذب , جالب , دلکش , دلربا , فریبنده.

attrapant (verbe)

: واگیر , فریبنده , جاذب.

attrape (nom f minin)

: شوخی فریب امیز , گول زدن , دست انداختن.

attrapent (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب کردن , درک کردن , فهمیدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگیره , لغت چشمگیر , شعار.

attraper (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب کردن , درک کردن , فهمیدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگیره , لغت چشمگیر , شعار.

attrapez (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب کردن , درک کردن , فهمیدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگیره , لغت چشمگیر , شعار.

attrapons (verbe)

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب کردن , درک کردن , فهمیدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگیره , لغت چشمگیر , شعار.

attrayant (adjectif; adverbe)

: کشنده , جاذب , جالب , دلکش , دلربا , فریبنده.

attribuent (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل کردن (بر)

attribuer (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل کردن (بر)

attribuez (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل کردن (بر)

attribuons (verbe)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل کردن (بر)

attribut (nom masculin)

: نشان , خواص , شهرت , افتخار , نسبت دادن , حمل کردن (بر)

aube (nom fminin)

: فجر , سپیده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

auberge (nom f minin)

: مسافرخانه , مهمانخانه , کاروانسرا , منزل , در مسافرخانه جادادن , مسکن دادن.

aucun (adjectif; adverbe)

: (.No) number= , : پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر , ابدا.

aucun (pronom personnel)

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا , اصلا.

aucune (pronom personnel)

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا , اصلا.

audace (nom fminin)

: بی باکی , بی پروایی , جسارت , گستاخی.

audacieux (adjectif; adverbe)

: بی پروا , بی باک , متهور , بی باکانه , بیشرم.

au-dehors (adjectif; adverbe)

: بیرون , برون , ظاهر , محیط , دست بالا , برونی.

au-dehors (pr position; divers)

: پهن , گسترش یافته , وسیع , خارج , بیرون , خارج از کشور , بیگانه , ممالک بیگانه.

au-del (adjectif; adverbe)

: انسوی , انطرف ماوراء , دورتر , برتر از.

au-dessous (adjectif; adverbe)

: زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

au-dessous (pr position; divers)

: در زیر , از زیر , زیرین , پایینی , پایین.

au-dessus (adjectif; adverbe)

: بالا ی , روی , بالا ی سر , بر فراز , ان طرف , درسرتاسر , دربالا , بسوی دیگر , متجاوز از , بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

au-dessus (prposition; divers)

: در بالا , بالا ی , بالا ی سر , نام برده , بالا تر , برتر , مافوق , واقع دربالا , سابق الذکر , مذکوردرفوق.

au-devant (adjectif; adverbe)

: پیش , جلو , درامتداد حرکت کسی , روبجلو , سربجلو.

audible (adjectif; adverbe)

: شنیدنی , سمعی.

audience (nom f minin)

: بار , ملا قات رسمی , حضار , مستمعین , شنودگان.

auditeur (nom masculin)

: مستمع , گوش دهنده , شنونده.

auditoire (nom masculin)

: تالا ر کنفرانس , تالا ر شنوندگان , شنودگاه.

augmentation (nom fminin)

: افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن. , افزایش , ترقی , سود , توسعه.

augmentent (verbe)

: افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن.

augmenter (verbe)

: افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن.

augmentez (verbe)

: افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن.

augmentons (verbe)

: افزودن , زیاد کردن , توسعه دادن , توانگرکردن , ترفیع دادن , اضافه , افزایش , رشد , ترقی , زیادشدن.

aujourd'hui (pr position; divers)

: امروز.

au-loin (adjectif; adverbe)

: دور , کناره گیر.

au-millieu (prposition; divers)

: درمیان , وسط.

aumone (nom f minin)

: صدقه , خیرات.

au-niveau (adjectif; adverbe)

: تراز , بطورناگهانی غضبناک شدن , بهیجان امدن , چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره) , سرخ شدن , قرمز کردن , اب را با فشار ریختن , سیفون توالت , ابریزمستراح را باز کردن (برای شستشوی ان) , تراز کردن (گاهی باup).

auprs (pr position; divers)

: نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن.

au-sommet (adjectif; adverbe)

: دربالا , بالا , بطرف بالا , در روی , دربالا ی.

aussi (adjectif; adverbe)

: نیز , همچنین , همینطور , بعلا وه , گذشته از این.

austere (adjectif; adverbe)

: سخت , تند و تلخ , ریاضت کش , تیره رنگ.

austrit (nom fminin)

: سختی , تروشرویی , ریاضت , سادگی زیاده از حد.

au-sud (adjectif; adverbe)

: جنوبی , اهل جنوب , جنوبا , بطرف جنوب.

autel (nom masculin)

: قربانگاه , مذبح , محراب , مجمره.

auteur (nom masculin)

: منصف , مولف , نویسنده , موسس , بانی , باعث , خالق ,نیا , :نویسندگی کردن , تالیف و تصنیف کردن , باعث شدن.

authenticit (nom fminin)

: اعتبار , سندیت , صحت.

authentification (nom f minin)

: تصدیق , سندیت.

authentique (adjectif; adverbe)

: صحیح , معتبر , درست , موثق , قابل اعتماد.

auto (nom masculin)

: اتومبیل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اکبر , اطاق اسانسور.

auto (pronom personnel)

: خود , خویش , خویشتن , نفس , نفس خود , عین , شخصیت , جنبه , حالت , حال , وضع , لقاح کردن.

autobus (nom masculin)

: گذرگاه , مسیر عمومی.

autocrate (nom masculin)

: حاکم مطلق , سلطان مستبد , سلطان مطلق.

automatique (adjectif; adverbe)

: دستگاه خودکار , خودکار , مربوط به ماشینهای خودکار , غیر ارادی.

automatiques (adjectif; adverbe)

: دستگاه خودکار , خودکار , مربوط به ماشینهای خودکار , غیر ارادی.

automatisation (nom fminin)

: کنترل و هدایت دستگاهی بطور خودکار , دستگاه تنظیم خودکار.

automatisent (verbe)

: بصورت خودکار دراوردن , بطور خودکار عمل کردن , خودکار بودن.

automatiser (verbe)

: بصورت خودکار دراوردن , بطور خودکار عمل کردن , خودکار بودن.

automatisez (verbe)

: بصورت خودکار دراوردن , بطور خودکار عمل کردن , خودکار بودن.

automatisons (verbe)

: بصورت خودکار دراوردن , بطور خودکار عمل کردن , خودکار بودن.

automne (nom masculin)

: پاییز , خزان , برگ ریزان , زمان رسیدن و نزول چیزی , دوران کمال , اخرین قسمت , سومین دوره زندگی , زردی.

automobile (nom masculin)

: خودرو , اتومبیل , ماشین متحرک خودکار , ماشین خودرو , اتومبیل راندن , اتومبیل سوار شدن.

autonome (adjectif; adverbe)

: دارای حکومت مستقل , خودمختار , دارای زندگی مستقل , خودکاربطور غیر ارادی , واحد کنترل داخلی.

autonomie (nom fminin)

: خودگرانی.

autopsie (nom f minin)

: کالبد شکافی , تشریح مرده , تشریح نسج مرده (درمقابل biopsy).

autorisation (nom fminin)

: اجازه , اختیار.

autorisent (verbe)

: اجازه دادن , اختیار دادن , تصویب کردن.

autoriser (verbe)

: اجازه دادن , اختیار دادن , تصویب کردن.

autorisez (verbe)

: اجازه دادن , اختیار دادن , تصویب کردن.

autorisons (verbe)

: اجازه دادن , اختیار دادن , تصویب کردن.

autorit (nom fminin)

: قدرت , توانایی , اختیار , اجازه , اعتبار , نفوذ , مدرک یا ماخذی از کتاب معتبریا سندی , نویسنده ء معتبر , منبع صحیح و موثق , اولیاء امور.

autour (pr position; divers)

: گرداگرد , دور , پیرامون , دراطراف , درحوالی , در هر سو , در نزدیکی.

autre (adjectif; adverbe)

: دیگر , غیر , نوع دیگر , متفاوت , دیگری.

autrement (adjectif; adverbe)

: طور دیگر , وگرنه , والا , درغیراینصورت.

au-vent (adjectif; adverbe)

: طرف باد , روبباد , بادخور , بادگیر , بادخیز.

aux (prposition; divers)

: در , توی , لای , هنگامه , در موقع , درون , درونی , میانی , دارای , شامل , دم دست , رسیده , امده , به طرف , نزدیک ساحل , با امتیاز , در میان گذاشتن , جمع کردن.

auxiliaire (adjectif; adverbe)

: کمکی.

avaient (verbe)

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.عواه

avais (verbe)

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.عواه

avait (verbe)

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.عواه

aval (nom masculin)

: پایین رود.

avalent (verbe)

: پرستو , چلچله , مری , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعیدن.

avaler (verbe)

: پرستو , چلچله , مری , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعیدن.

avalez (verbe)

: پرستو , چلچله , مری , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعیدن.

avalisent (verbe)

: پشت نویس کردن , ظهرنویسی کردن , درپشت سندنوشتن , امضا کردن , صحه گذاردن.

avaliser (verbe)

: پشت نویس کردن , ظهرنویسی کردن , درپشت سندنوشتن , امضا کردن , صحه گذاردن.

avalisez (verbe)

: پشت نویس کردن , ظهرنویسی کردن , درپشت سندنوشتن , امضا کردن , صحه گذاردن.

avalisons (verbe)

: پشت نویس کردن , ظهرنویسی کردن , درپشت سندنوشتن , امضا کردن , صحه گذاردن.

avalons (verbe)

: پرستو , چلچله , مری , عمل بلع , فورت دادن , فرو بردن , بلعیدن.

avan a (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avan mes (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avanai (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avanc (adjectif; adverbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avanc (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avanc es (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avanc s (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avance (nom fminin)

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده.

avance (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avancement (nom masculin)

: پیشرفت , ترقی , ترفیع , سهم الا رثی که در زمان حیات پدر به فرزندان می دهند , پیش قسط.

avancent (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده.

avancer (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده.

avancez (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده.

avancrent (verbe)

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

avanons (verbe)

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده.

avant (adjectif; adverbe)

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه.

avant (pr position; divers)

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه.

avantage (nom masculin)

: فایده , صرفه , سود , برتری , بهتری , مزیت , تفوق , :مزیت دادن , سودمند بودن , مفید بودن.

avantageux (adjectif; adverbe)

: سودمند , نافع , باصرفه.

avariant (verbe)

: اسیب اور , زیان اور و مضر , خسارت اور.

avarie (nom fminin)

: خسارت , خسارت زدن.

avarient (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avarier (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avariez (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avarions (verbe)

: خسارت , خسارت زدن.

avec (adjectif; adverbe)

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

avec (pr position; divers)

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

aveignant (verbe)

: جذاب , دلربا , گیرنده.

aveignent (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveignez (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveignons (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveindre (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

aveinds (verbe)

: اوردن , رفتن واوردن , بهانه , طفره.

avenant (verbe)

: اتفاق , رویداد , پیشامد.

avenez (verbe)

: روی دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردکردن , پیشامدکردن.

avenir (nom masculin)

: اینده , مستقبل , بعدی , بعد اینده , اتیه , اخرت.

avenir (verbe)

: روی دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردکردن , پیشامدکردن.

aventur (adjectif; adverbe)

: متهور , گستاخ , جسور , بی باک , پر مخاطره.

aventure (nom f minin)

: سرگذشت , حادثه , ماجرا , مخاطره , ماجراجویی , تجارت مخاطره امیز , :در معرض مخاطره گذاشتن , دستخوش حوادث کردن , با تهور مبادرت کردن , دل بدریا زدن , خود را بمخاطره انداختن.

aventureux (adjectif; adverbe)

: پر سرگذشت , پرماجرا , پرحادثه , دلیر , مخاطره طلب , حادثه جو.

aventurier (nom masculin)

: حادثه جو , ماجرا جو , جسور , بی پروا.

aversion (nom fminin)

: بیزاری , نفرت , مخالفت , ناسازگاری , مغایرت.

avertir (verbe)

: هشدار دادن , اگاه کردن , اخطار کردن به , تذکر دادن.

avertis (verbe)

: هشدار دادن , اگاه کردن , اخطار کردن به , تذکر دادن.

avertissant (verbe)

: اخطار , تحذیر , اشاره , زنگ خطر , اعلا م خطر , عبرت , اژیر , هشدار.

avertissement (nom masculin)

: اگهی , اعلا ن , خبر , اگاهی.

avertissent (verbe)

: هشدار دادن , اگاه کردن , اخطار کردن به , تذکر دادن.

avertissez (verbe)

: هشدار دادن , اگاه کردن , اخطار کردن به , تذکر دادن.

avertissons (verbe)

: هشدار دادن , اگاه کردن , اخطار کردن به , تذکر دادن.

aveugle (adjectif; adverbe)

: کور , نابینا , تاریک , ناپیدا , غیر خوانایی , بی بصیرت , : کورکردن , خیره کردن , درز یا راه(چیزی را) گرفتن , اغفال کردن , : چشم بند , پناه , سنگر , مخفی گاه , هرچیزی که مانع عبور نور شود , پرده , در پوش.

avez (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

aviation (nom f minin)

: هواپیمایی , هوانوردی.

aviennent

: روی دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردکردن , پیشامدکردن.

aviez (verbe)

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.عواه

avili (verbe)

: پست یاخفیف شده.

avilie (verbe)

: پست یاخفیف شده.

avilies (verbe)

: پست یاخفیف شده.

avilir (verbe)

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

avilirent (verbe)

: پست یاخفیف شده.

avilis (verbe)

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

avilissant (verbe)

: پست کننده.

avilissent (verbe)

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

avilissez (verbe)

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

avilissons (verbe)

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

avilmes (verbe)

: پست یاخفیف شده.

avion (nom masculin)

: هواپیما , طیاره.

avions (verbe)

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.عواه

avis (nom masculin)

: ملا حضه کردن , اخطار , اگهی.

avis (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avis e (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avis mes (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avis rent (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avisa (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avisai (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avisent (verbe)

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن.

aviser (verbe)

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن.

avises (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avisez (verbe)

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن.

avisons (verbe)

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن.

aviss (verbe)

: مصلحت امیز , خردمندانه.

avocat (nom masculin)

: وکیل دادگستری , مشاور حقوقی , قانون دان , فقیه , شارع , ملا , حقوقدان.

avoine (nom f minin)

: جو دو سر , جو صحرایی , یولا ف , شوفان , جو دادن.

avoir (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

avons (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

avortement (nom masculin)

: سقط جنین , بچه اندازی , سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده , عدم تکامل.

avril (nom masculin)

: ماه چهارم سال فرنگی , اوریل.

axe (nom masculin)

: محور , قطب , محور تقارن , مهره اسه.

axial (adjectif; adverbe)

: محوری.

axiaux (adjectif; adverbe)

: محوری.

axiomatique (adjectif; adverbe)

: بدیهی , حاوی پند یا گفته های اخلا قی.

axiome (nom masculin)

: اصل , اصل موضوعه.

ayez (verbe)

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

azote (nom masculin)

: ازت , نیتروژن.

vocateur (adjectif; adverbe)

: احضارکننده , مهیج.

veill (adjectif; adverbe)

: بیدار شدن , بیدار ماندن , بیدار کردن , بیدار.

vasif (adjectif; adverbe)

: گریزان , فرار , طفره زن.

vanglique (adjectif; adverbe)

: انجیلی , پروتستان , پیرو این عقیده که رستگاری و نجات دراثرایمان به مسیح بدست میاید نه دراثر کردار و اعمال نیکو , مژده دهنده.

tudi (adjectif; adverbe)

: از روی مطالعه , دانسته , عمدی , تعمدی , از پیش اماده شده.

troit (adjectif; adverbe)

: تنگ , کم پهنا , باریک , دراز و باریک , کم پهنا , محدود , باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر. , تنگ , کم پهنا , باریک , دراز و باریک , کم پهنا , محدود , باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر.

triqu (adjectif; adverbe)

: سفت , محکم , تنگ (تانگ) , کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر , خسیس , کساد. , سفت , محکم , تنگ (تانگ) , کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر , خسیس , کساد.

trange (adjectif; adverbe)

: ناشناس , بیگانه , خارجی , غریبه , عجیب , غیر متجانس.

tourdi (adjectif; adverbe)

: بی فکر , بی ملا حظه , لا قید , ناشی از بی فکری. , بی فکر , بی ملا حظه , لا قید , ناشی از بی فکری.

toff (adjectif; adverbe)

: فراخ , پهناور , وسیع , فراوان , مفصل , پر , بیش از اندازه.

thylique (adjectif; adverbe)

: اتیلی.

thiopien (adjectif; adverbe)

: حبشی , اهل حبشه , سیاه پوست.

tanche (adjectif; adverbe)

: نشت ناپذیر. , مهر شده , محکم چسبیده , مهر و موم شده. , سفت , محکم , تنگ (تانگ) , کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر , خسیس , کساد.

rudit (adjectif; adverbe)

: فرجاد , اموزنده , عالم , دانشمند , متبحر , دانشمندانه.

plor (adjectif; adverbe)

: اشکبار , گریان.

piscopal (adjectif; adverbe)

: مربوط به کلیسای اسقفی درمسیحیت.

pineux (adjectif; adverbe)

: طفره رو. , تیغستان , خاردار , تیغ تیغی , خار مانند.

pilatoire (adjectif; adverbe)

: واجبی , داروی ازاله مو.

picurien (adjectif; adverbe)

: عیاش , ابیقوری.

phm re (adjectif; adverbe)

: زود گذر.

pais (adjectif; adverbe)

: کلفت , ستبر , صخیم , غلیظ , سفت , انبوه , گل الود , تیره , ابری , گرفته , زیاد , پرپشت.

norme (adjectif; adverbe)

: بزرگ , عظیم , هنگفت.

mtique (adjectif; adverbe)

: قی اور , داروی استفراغ اور.

mrite (adjectif; adverbe)

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

moins que (adjectif; adverbe)

: مگراینکه , جز اینکه , مگر.

lmentaire (adjectif; adverbe)

: ابتدایی , مقدماتی.

lgant (adjectif; adverbe)

: زیبا , با سلیقه , پربراز , برازنده.

levs (adjectif; adverbe)

: فراز , بلند , مرتفع , عالی , جای مرتفع , بلند پایه , متعال , رشید , زیاد , وافر گران , گزاف , خشمگینانه , خشن , متکبر , متکبرانه , تند زیاد , باصدای زیر , باصدای بلند , بو گرفته , اندکی فاسد.

lev (adjectif; adverbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته. , فراز , بلند , مرتفع , عالی , جای مرتفع , بلند پایه , متعال , رشید , زیاد , وافر گران , گزاف , خشمگینانه , خشن , متکبر , متکبرانه , تند زیاد , باصدای زیر , باصدای بلند , بو گرفته , اندکی فاسد.

lectrostatique (adjectif; adverbe)

: الکترواستاتیکی.

lectronique (adjectif; adverbe)

: الکترونیکی.

lectrolytiques (adjectif; adverbe)

: الکترولیتی.

lectrique (adjectif; adverbe)

: الکتریکی , برقی , کهربایی , برق دهنده.

lective (adjectif; adverbe)

: گزینشی , انتخابی.

lastique (adjectif; adverbe)

: کشدار , قابل ارتجاع , فنری , سبک روح , کشسان. , فنری , جهنده , قابل ارتجاع , سرچشمه وار.

gal (adjectif; adverbe)

: هم اندازه , برابر , مساوی , هم پایه , همرتبه , شبیه , یکسان , همانند , همگن , :برابر شدن با , مساوی بودن , هم تراز کردن. , زوج.

ditorial (adjectif; adverbe)

: سرمقاله.

cossais (adjectif; adverbe)

: ویسکی اسکاتلندی , اسکاتلندی , چاک , خراش , زخم , چاک دادن , زخمی کردن , له کردن , مسدود کردن , مانع غلتیدن شدن , مردد بودن , نوار چسب اسکاچ.

cart (adjectif; adverbe)

: دور , دوردست , بعید.

(pr position; divers)

: بسوی , سوی , بطرف , روبطرف , پیش , نزد , تا نسبت به , در ,دربرابر , برحسب , مطابق , بنا بر , علا مت مصدر انگلیسی است.

B

b che/registre (adjectif; adverbe)

: ثبت کردن وقایع.

b chent (verbe)

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

b chez (verbe)

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

b clent (verbe)

: ایمن , بی خطر , مطملن , استوار , محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

b clez (verbe)

: ایمن , بی خطر , مطملن , استوار , محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

b lent (verbe)

: ناله , زاری , شکایت , زاری کردن.

b lez (verbe)

: ناله , زاری , شکایت , زاری کردن.

b lons (verbe)

: ناله , زاری , شکایت , زاری کردن.

b nie (verbe)

: مبارک , سعید , خجسته , خوشبخت.

b nin (adjectif; adverbe)

: مهربان , ملا یم , لطیف , خوش خیم , بی خطر.

b nirent (verbe)

: مبارک , سعید , خجسته , خوشبخت.

b nissant (verbe)

: برکت , دعای خیر , نعمت خدا داده , دعای پیش از غذا , نعمت , موهبت.

b nissez (verbe)

: تقدیس کردن , برکت دادن , دعاکردن , مبارک خواندن , باعلا مت صلیب کسی را برکت دادن.

b nmes (verbe)

: مبارک , سعید , خجسته , خوشبخت.

b tail (nom masculin)

: احشام واغنام , گله گاو.

b tard (nom masculin)

: حرامزاده , جازده.

b tis (verbe)

: ساختن , ساخت.

b tissez (verbe)

: ساختن , ساخت.

b ton (nom masculin)

: عصا یا چوپ صاحب منصبان , چوب میزانه , باتون یاچوب قانون , عصای افسران.

b vue (nom fminin)

: اشتباه بزرگ , سهو , اشتباه لپی , اشتباه کردن , کوکورانه رفتن , دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن.

babord (adjectif; adverbe)

: بندر , بندرگاه , لنگرگاه , مامن , مبدا مسافرت , فرودگاه هواپیما , بندر ورودی , درب , دورازه , در رو , مخرج , شراب شیرین , بارگیری کردن , ببندر اوردن , حمل کردن , بردن , ترابردن.

bac (nom masculin)

: سینی , طبق , جعبه دو خانه.

bac

: بلونی , کوزه دهن گشاد , سبو , خم , شیشه دهن گشاد , تکان , جنبش , لرزه , ضربت , لرزیدن صدای ناهنجار , دعوا و نزاع , طنین انداختن , اثر نامطلوب باقی گذاردن , مرتعش شدن , خوردن , تصادف کردن , ناجور بودن , مغایر بودن , نزاع کردن , تکان دادن , لرزاندن.

bacille (nom masculin)

: باکتریهای میله ای شکل که تولید هاگ میکنند(مثل باسیل سیاه زخم) , باسیل.

bact rie (nom fminin)

: میکرب های تک یاخته , باکتری , ترکیزه.

bagage (nom masculin)

: توشه , بنه سفر , جامه دان , اثاثه.

bagatelle (nom f minin)

: چیز جزیی , ناچیز , ناقابل , کم بها , بازیچه قرار دادن , سرسری گرفتن.

bague (nom fminin)

: استین , استین زدن به , در استین داشتن.

baguette (nom f minin)

: عصا , گرز , چوب میزانه , چوب گمانه , ترکه.

baie (nom fminin)

: سرخ مایل به قرمز , کهیر , خلیج کوچک , عوعوکردن , زوزه کشیدن(سگ) , دفاع کردن درمقابل , عاجزکردن , اسب کهر.

baignent (verbe)

: شستشوکردن , استحمام کردن , شستشو , ابتنی.

baigner (verbe)

: شستشوکردن , استحمام کردن , شستشو , ابتنی.

baigneur (nom masculin)

: استحمام کننده.

baignez (verbe)

: شستشوکردن , استحمام کردن , شستشو , ابتنی.

baignons (verbe)

: شستشوکردن , استحمام کردن , شستشو , ابتنی.

bail (nom masculin)

: اجاره , کرایه , اجاره نامه , اجاره دادن , کرایه کردن.

baill (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

baill e (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

baill mes (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

baill rent (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

bailla (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

baillai (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

baillant (verbe)

: دروغ گویی , کذب.

baillement (nom masculin)

: دهن دره کردن , خمیازه کشیدن , با حال خمیازه سخن گفتن , دهن دره.

baillent (verbe)

: اجاره , کرایه , اجاره نامه , اجاره دادن , کرایه کردن.

bailler (verbe)

: اجاره , کرایه , اجاره نامه , اجاره دادن , کرایه کردن.

bailles (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

baillez (verbe)

: اجاره , کرایه , اجاره نامه , اجاره دادن , کرایه کردن.

baillons (verbe)

: اجاره , کرایه , اجاره نامه , اجاره دادن , کرایه کردن.

baills (verbe)

: استیجاری , اجاره ای.

bain (nom masculin)

: شستشو , استحمام , شستشوکردن , ابتنی کردن , حمام گرفتن , گرمابه , حمام فرنگی , وان.

baionette (nom f minin)

: سرنیزه , با سرنیزه مجبور کردن.

baisent (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسیدن , بوسه گرفتن از , ماچ کردن.

baiser (nom masculin)

: بوسه , بوس , ما , بوسیدن , بوسه گرفتن از , ماچ کردن.

baiser (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسیدن , بوسه گرفتن از , ماچ کردن.

baisez (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسیدن , بوسه گرفتن از , ماچ کردن.

baisons (verbe)

: بوسه , بوس , ما , بوسیدن , بوسه گرفتن از , ماچ کردن.

baisse (nom fminin)

: تهی سازی , رگ زنی , تقلیل , نقصان.

baissent (verbe)

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

baisser (verbe)

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

baissez (verbe)

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

baissons (verbe)

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

balai (nom masculin)

: جاروب , جاروب کردن.

balan a (verbe)

: متعادل , متوازن.

balan mes (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanai (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanc (adjectif; adverbe)

: متعادل , متوازن.

balanc (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanc es (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanc s (verbe)

: متعادل , متوازن.

balance (nom fminin)

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

balance (verbe)

: متعادل , متوازن.

balancent (verbe)

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

balancer (verbe)

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

balancez (verbe)

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

balancrent (verbe)

: متعادل , متوازن.

balanons (verbe)

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

balay (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balay e (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balay mes (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balay rent (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balaya (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balayai (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balayent (verbe)

: روفتن , جاروب کردن , زدودن , از این سو بان سوحرکت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت میدان دید , جارو.

balayer (verbe)

: روفتن , جاروب کردن , زدودن , از این سو بان سوحرکت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت میدان دید , جارو.

balayes (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balayez (verbe)

: روفتن , جاروب کردن , زدودن , از این سو بان سوحرکت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت میدان دید , جارو.

balayons (verbe)

: روفتن , جاروب کردن , زدودن , از این سو بان سوحرکت دادن , بسرعت گذشتن از , وسعت میدان دید , جارو.

balays (verbe)

: جاروب شده , متمایل , پیچ دار , پیچ خورده , کج شده.

balcon (nom masculin)

: ایوان , بالا خانه , بالکن , لژ بالا.

baldaquin (nom masculin)

: سایبان , خیمه , کروک اتومبیل , سایبان گذاشتن.

baleine (nom f minin)

: وال , نهنگ , عظیم الجثه , نهنگ صید کردن , قیطس.

balisent (verbe)

: رهنمای شناور , کویچه , روابی , جسم شناور , روی اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

baliser (verbe)

: رهنمای شناور , کویچه , روابی , جسم شناور , روی اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

balisez (verbe)

: رهنمای شناور , کویچه , روابی , جسم شناور , روی اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

balisons (verbe)

: رهنمای شناور , کویچه , روابی , جسم شناور , روی اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

ballade (nom fminin)

: شعر افسانه ای , تصنیف , اواز یکنفری که در ضمن ان داستانی بیان میشود , یک قطعه ء رومانتیک.

balle (nom f minin)

: گلوله , گلوله تفنگ.

ballent (verbe)

: اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.

baller (verbe)

: اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.

ballet (nom masculin)

: بالت , رقص ورزشی و هنری.

ballez (verbe)

: اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.

ballon (nom masculin)

: بالون , بادکنک , با بالون پروازکردن , مثل بالون.

ballons (verbe)

: اویزان بودن , اویزان کردن , اویختن , اویزان.

ballottent (verbe)

: ورقه رای , مهره رای و قرعه کشی , رای مخفی , مجموع اراء نوشته , با ورقه رای دادن , قرعه کشیدن.

ballotter (verbe)

: ورقه رای , مهره رای و قرعه کشی , رای مخفی , مجموع اراء نوشته , با ورقه رای دادن , قرعه کشیدن.

ballottez (verbe)

: ورقه رای , مهره رای و قرعه کشی , رای مخفی , مجموع اراء نوشته , با ورقه رای دادن , قرعه کشیدن.

ballottons (verbe)

: ورقه رای , مهره رای و قرعه کشی , رای مخفی , مجموع اراء نوشته , با ورقه رای دادن , قرعه کشیدن.

balustre (nom masculin)

: نرده ء پلکان.

ban (nom masculin)

: قدغن کردن , تحریم کردن , لعن کردن , لعن , حکم تحریم یا تکفیر , اعلا ن ازدواج در کلیسا.

banal (adjectif; adverbe)

: بدیهی , ناچیز , مبتذل.

banalisation (nom fminin)

: ساده سازی , ساده گردانی , مختصر سازی.

bancaire (adjectif; adverbe)

: بانکداری.

bandage (nom masculin)

: نوار زخم بندی , با نوار بستن.

bande (nom f minin)

: برهنه کردن , محروم کردن از , لخت کردن , چاک دادن , تهی کردن , باریکه , نوار. , نوار , بانوار بستن.

bandent (verbe)

: نوار زخم بندی , با نوار بستن.

bander (verbe)

: نوار زخم بندی , با نوار بستن.

bandez (verbe)

: نوار زخم بندی , با نوار بستن.

bandit (nom masculin)

: سارق مسلح , راهزن , قطاع الطریق.

bandons (verbe)

: نوار زخم بندی , با نوار بستن.

banlieue (nom fminin)

: حومه شهر , برون شهر.

banni re (nom fminin)

: پرچم , بیرق , نشان , علا مت , علم , درفش.

banque (nom f minin)

: کنار , لب , ساحل , بانک , ضرابخانه , رویهم انباشتن , در بانک گذاشتن , کپه کردن , بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراکم , بانکداری کردن.

banqueroute (nom masculin)

: ورشکستگی , افلا س , توقف بازرگان.

banquet (nom masculin)

: مهمانی , ضیافت , مهمان کردن , سور , بزم.

banquette (nom fminin)

: نیمکت , کرسی قضاوت , جای ویژه , روی نیمکت یامسند قضاوت نشستن یا نشاندن , نیمکت گذاشتن (در) , بر کرسی نشستن.

banquier (nom masculin)

: بانک دار , صراف.

bapteme (nom masculin)

: تعمید , غسل تعمید , ایین غسل تعمید و نامگذاری.

baptisent (verbe)

: تعمید دادن , بوسیله تعمید نامگذاری کردن.

baptiser (verbe)

: تعمید دادن , بوسیله تعمید نامگذاری کردن.

baptisez (verbe)

: تعمید دادن , بوسیله تعمید نامگذاری کردن.

baptisons (verbe)

: تعمید دادن , بوسیله تعمید نامگذاری کردن.

bar (nom masculin)

: تالا ر , سالن زیبایی , رستوران , مشروبفروشی.

barbage (nom masculin)

: شن یاکلوخه ای که درته کوره می ریزند تا انرا محافظت کند , خاکستر ته کوره.

barbe (nom f minin)

: ریش , خوشه , هرگونه برامدگی تیزشبیه مو و سیخ در گیاه و حیوان , مقابله کردن , ریش دارکردن.

barbier (nom masculin)

: سلمانی کردن , سلمانی شدن , سلمانی.

barbotent (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زیر لب , من من کردن , جویده سخن گفتن , غرغر کردن.

barboter (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زیر لب , من من کردن , جویده سخن گفتن , غرغر کردن.

barbotez (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زیر لب , من من کردن , جویده سخن گفتن , غرغر کردن.

barbotons (verbe)

: من من , غرغر , لند لند , سخن زیر لب , من من کردن , جویده سخن گفتن , غرغر کردن.

barbouillent (verbe)

: خاک , کثیف کردن , لکه دار کردن , چرک شدن , خاک , زمین , کشور , سرزمین , مملکت پوشاندن باخاک , خاکی کردن.

barbouiller (verbe)

: خاک , کثیف کردن , لکه دار کردن , چرک شدن , خاک , زمین , کشور , سرزمین , مملکت پوشاندن باخاک , خاکی کردن.

barbouillez (verbe)

: خاک , کثیف کردن , لکه دار کردن , چرک شدن , خاک , زمین , کشور , سرزمین , مملکت پوشاندن باخاک , خاکی کردن.

barbouillons (verbe)

: خاک , کثیف کردن , لکه دار کردن , چرک شدن , خاک , زمین , کشور , سرزمین , مملکت پوشاندن باخاک , خاکی کردن.

barbu (adjectif; adverbe)

: ریشو.

baril (nom masculin)

: بشکه , خمره چوبی , چلیک , لوله تفنگ , درخمره ریختن , دربشکه کردن , با سرعت زیادحرکت کردن.

barometre (nom masculin)

: هواسنج , میزان الهواء , فشار سنج (برای اندازه گیری فشارهوا).

barque (nom fminin)

: دوبه , کرجی , با قایق حمل کردن , سرزده وارد شدن.

barrage (nom masculin)

: سد , اب بند , بند , سد ساختن , مانع شدن یاایجاد مانع کردن , محدود کردن.

barre (nom f minin)

: میل , میله , شمش , تیر , نرده حاءل , مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrent (verbe)

: میل , میله , شمش , تیر , نرده حاءل , مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrer (verbe)

: میل , میله , شمش , تیر , نرده حاءل , مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrez (verbe)

: میل , میله , شمش , تیر , نرده حاءل , مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barrire (nom f minin)

: مانع.

barrons (verbe)

: میل , میله , شمش , تیر , نرده حاءل , مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

bas (verbe)

: مستقر , مبنی.

bas (adjectif; adverbe)

: صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن.

bas (nom masculin)

: جوراب , لوله لا ستیکی مخصوص اب پاشی وابیاری , لوله اب اتش نشانی , شلنگ. , جوراب زنانه ساقه بلند.

bas es (verbe)

: مستقر , مبنی.

bas s (verbe)

: مستقر , مبنی.

basa (verbe)

: مستقر , مبنی.

basai (verbe)

: مستقر , مبنی.

basculant (verbe)

: متناوب , تناوبی.

bascule (nom f minin)

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

basculent (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

basculer (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

basculez (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

basculons (verbe)

: یک درمیان , متناوب , متبادل , عوض و بدل.

base (nom fminin)

: اساس , ماخذ , پایه , زمینه , بنیان , بنیاد.

base (verbe)

: مستقر , مبنی.

basent (verbe)

: پایه , مبنا , پایگاه.

baser (verbe)

: پایه , مبنا , پایگاه.

basez (verbe)

: پایه , مبنا , پایگاه.

basique (adjectif; adverbe)

: پایه ای , اساسی.

basmes (verbe)

: مستقر , مبنی.

basons (verbe)

: پایه , مبنا , پایگاه.

basrent (verbe)

: مستقر , مبنی.

basse (adjectif; adverbe)

: صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن.

bassin (nom masculin)

: لگن , تشتک , حوزه رودخانه , ابگیر , دستشویی.

bassinent (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

bassiner (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

bassinez (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

bassinons (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

bataille (nom fminin)

: رزم , پیکار , جدال , مبارزه , ستیز , جنگ , نبرد , نزاع , زد و خورد , جنگ کردن.

bateau (nom masculin)

: کشتی کوچک , قایق , کرجی , هرچیزی شبیه قایق , قایق رانی کردن.

bats (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

batt mes (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

battent (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

batterie (nom fminin)

: باطری.

battez (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

battirent (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

battis (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

battit (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

battons (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

battre (verbe)

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

battu (adjectif; adverbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

battu (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

battue (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

battues (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

battus (verbe)

: زده , کوبیده , چکش خورده , فرسوده , مغلوب.

bauche (nom fminin)

: حواله , برات , برات کشی , طرح , مسوده , پیش نویس , برگزینی , انتخاب , چرک نویس , طرح کردن , : (انگلیس) اماده کردن , از بشکه ریختن.

baucher (verbe)

: حواله , برات , برات کشی , طرح , مسوده , پیش نویس , برگزینی , انتخاب , چرک نویس , طرح کردن , :(انگلیس) اماده کردن , از بشکه ریختن.

baume (nom masculin)

: بلسان , مرهم.

bavard (adjectif; adverbe)

: بسگوی , پرگو , پرحرف , وراج , پرچانه.

bavard (nom masculin)

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

bavardent (verbe)

: ور ور کردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش کردن , یاوه گفتن , یاوه , سخن بیهوده , من ومن.

bavarder (verbe)

: ور ور کردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش کردن , یاوه گفتن , یاوه , سخن بیهوده , من ومن.

bavardez (verbe)

: ور ور کردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش کردن , یاوه گفتن , یاوه , سخن بیهوده , من ومن.

bavardons (verbe)

: ور ور کردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش کردن , یاوه گفتن , یاوه , سخن بیهوده , من ومن.

bavette (nom fminin)

: نوشیدن , اشامیدن , پیش بند بچه.

bavurer (verbe)

: خار , پوست زبرو خاردارمیوه , گره , برامدگی , غلیظ تلفظ کردن , حرف ر را اداء کردن , پره یادندانه دار کردن , بامته سوراخ کردن.

bazar (nom masculin)

: بازار.

bb (nom masculin)

: بچه , کودک , طفل , نوزاد , مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن.

bchant (verbe)

: پوشش , سرپوش , جلد , پوشه , دربرگیرنده.

bche (nom f minin)

: بیل , بیلچه , خال پیک , خال دل سیاه , بیل زدن , با بیل کندن , بابیل برگرداندن.

bcher (verbe)

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

bchons (verbe)

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

bcler (verbe)

: فروگذاری , فروگذار کردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت کردن. , ایمن , بی خطر , مطملن , استوار , محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

bclons (verbe)

: ایمن , بی خطر , مطملن , استوار , محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

beau (adjectif; adverbe)

: دلپذیر , مطبوع , خوش قیافه , زیبا , سخاوتمندانه.

beaucoup (adjectif; adverbe)

: زیاد , بسیار , خیلی بزرگ , کاملا رشد کرده , عالی , عالی مقام , تقریبا , بفراوانی دور , بسی.

beaut (nom fminin)

: زیبایی , خوشگلی , حسن , جمال , زنان زیبا.

beaux (pr position; divers)

: دلپذیر , مطبوع , خوش قیافه , زیبا , سخاوتمندانه.

bec (nom masculin)

: منقار , پوزه , دهنه لوله.

begayent (verbe)

: لکنت پیدا کردن , گیر کردن (زبان) , لکنت , من من کردن.

begayer (verbe)

: لکنت پیدا کردن , گیر کردن (زبان) , لکنت , من من کردن.

begayez (verbe)

: لکنت پیدا کردن , گیر کردن (زبان) , لکنت , من من کردن.

begayons (verbe)

: لکنت پیدا کردن , گیر کردن (زبان) , لکنت , من من کردن.

belge (adjectif; adverbe)

: بلژیکی , اهل بلژیک.

belle (prposition; divers)

: زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی.

belles (pr position; divers)

: زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی.

belligrant (adjectif; adverbe)

: متحارب , متخاصم , جنگجو , داخل درجنگ.

ben fice (nom masculin)

: منفعت , استفاده , احسان , اعانه , نمایش برای جمع اوری اعانه.(.vi &.vt) :فایده رساندن , احسان کردن , مفید بودن , فایده بردن.

beni (adjectif; adverbe)

: مبارک , سعید , خجسته , خوشبخت.

ber ons (verbe)

: ارام کردن , فرونشاندن , ساکت شدن , لا لا یی خواندن , ارامش , سکون , ارامی.

berceau (nom masculin)

: گهواره , مهد , درگهواره قرار دادن , درچهارچوب یاکلا ف قرار دادن.

bercent (verbe)

: ارام کردن , فرونشاندن , ساکت شدن , لا لا یی خواندن , ارامش , سکون , ارامی.

bercer (verbe)

: ارام کردن , فرونشاندن , ساکت شدن , لا لا یی خواندن , ارامش , سکون , ارامی.

bercez (verbe)

: ارام کردن , فرونشاندن , ساکت شدن , لا لا یی خواندن , ارامش , سکون , ارامی.

berg (adjectif; adverbe)

: کوه یخ (شناور) , قطعه عظیم یخ.

berger (nom masculin)

: چوپان , شبان , چوپانی کردن.

bergre (nom masculin)

: چوپان زن , شبان کلیسا که زن باشد.

bernent (verbe)

: تمسخر کردن , بکسی خندیدن , استهزاء کردن.

berner (verbe)

: تمسخر کردن , بکسی خندیدن , استهزاء کردن.

bernez (verbe)

: تمسخر کردن , بکسی خندیدن , استهزاء کردن.

bernons (verbe)

: تمسخر کردن , بکسی خندیدن , استهزاء کردن.

besoin (nom masculin)

: نیاز , لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

bete (adjectif; adverbe)

: نابخرد , نادان , جاهل , ابله , احمق , ابلهانه , مزخرف.

beuf (nom masculin)

: گوشت گاو , پرواری کردن و ذبح کردن , شکوه وشکایت کردن , تقویت کردن.

beugle (verbe)

: دم (در اهنگری) , ریه.

beuglent (verbe)

: صدای شبیه نعره کردن (مثل گاو) , صدای گاو کردن , صدای غرش کردن (مثل اسمان غرش وصدای توپ) , غریو کردن.

beugler (verbe)

: صدای شبیه نعره کردن (مثل گاو) , صدای گاو کردن , صدای غرش کردن (مثل اسمان غرش وصدای توپ) , غریو کردن.

beuglez (verbe)

: صدای شبیه نعره کردن (مثل گاو) , صدای گاو کردن , صدای غرش کردن (مثل اسمان غرش وصدای توپ) , غریو کردن.

beuglons (verbe)

: صدای شبیه نعره کردن (مثل گاو) , صدای گاو کردن , صدای غرش کردن (مثل اسمان غرش وصدای توپ) , غریو کردن.

beurre (nom masculin)

: کره , روغن , روغن زرد , کره مالیدن روی , چاپلوسی کردن.

bgaiement (nom masculin)

: لکنت پیدا کردن , گیر کردن (زبان) , لکنت , من من کردن.

bi re (nom fminin)

: ابجو , ابجو نوشیدن.

biais (nom masculin)

: پیشقدر.

bibelot (nom masculin)

: گول زنک , چیز کم خرج , جواهر بدلی , دزدکی وزیر جلی کار کردن.

biblioth caire (nom masculin)

: کتابدار.

bibliothque (nom f minin)

: کتابخانه.

bicyclette (nom fminin)

: دوچرخه پایی , دوچرخه سواری کردن.

bien (adjectif; adverbe)

: چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران کردن , روامدن اب ومایع , درسطح امدن وجاری شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسیارخوب , به چشم , تماما , تمام وکمال , بدون اشکال , اوه , خیلی خوب.

bien que (adjectif; adverbe)

: بهرحال , باوجود ان , بهرجهت , اگرچه , گرچه , هرچند با اینکه , باوجوداینکه , ولو , ولی.

bien-aim (adjectif; adverbe)

: محبوب , مورد علا قه.

bienfaisance (nom fminin)

: دستگیری , صدقه , خیرات , نیکوکاری.

bienheureux (adjectif; adverbe)

: مبارک , سعید , خجسته , خوشبخت.

biens (nom; pluriel)

: خاصیت , ویژگی , ولک , دارایی.

bient t (adjectif; adverbe)

: بزودی , زود , عنقریب , قریبا , طولی نکشید.

bienveillance (nom fminin)

: خوش نیتی , حسن نیت , میل , سر قفلی.

bienveillant (adjectif; adverbe)

: کریم , نیکخواه , خیراندیش.

bienvenir (verbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

bienvenu (adjectif; adverbe)

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

bifteck (nom masculin)

: باریکه گوشت کبابی.

bigame (nom masculin)

: مرد دو زنه , زنی که دو شوهر دارد.

bigamie

: دو زن داری , دو شوهری.

bigarrent (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمایل , میل , نوار یا رگه نواری , سپیده دم , بسرعت حرکت کردن , خط خط کردن.

bigarrer (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمایل , میل , نوار یا رگه نواری , سپیده دم , بسرعت حرکت کردن , خط خط کردن.

bigarrez (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمایل , میل , نوار یا رگه نواری , سپیده دم , بسرعت حرکت کردن , خط خط کردن.

bigarrons (verbe)

: خط , رگ , رگه , ورقه , تمایل , میل , نوار یا رگه نواری , سپیده دم , بسرعت حرکت کردن , خط خط کردن.

bigot (nom masculin)

: ادم ریاکار , ادم خرافاتی , متعصب.

bigoterie (nom fminin)

: تعصب , سرسختی درعقیده , عمل تعصب امیز.

bijou (nom masculin)

: گوهر , جواهر , سنگ گرانبها , زیور , با گوهر اراستن , مرصع کردن.

bilan (nom masculin)

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

bile (nom f minin)

: زرداب , صفرا , زهره , خوی سودایی , مراره.

billet (nom masculin)

: بلیط.

biographie (nom fminin)

: زیستنامه , بیوگرافی , تاریخچه زندگی , تذکره , زندگینامه.

biologie (nom f minin)

: زیست شناسی.

biscuit (nom masculin)

: کلوچه خشک , بیسکویت.

bissac (nom masculin)

: کیف پول , کیف جیبی.

bissectent (verbe)

: دو بخش کردن , دو نیم کردن.

bissecter (verbe)

: دو بخش کردن , دو نیم کردن.

bissectez (verbe)

: دو بخش کردن , دو نیم کردن.

bissectons (verbe)

: دو بخش کردن , دو نیم کردن.

bissexuel (adjectif; adverbe)

: دارای خصوصیات جنس نر و ماده , دارای علا قه جنسی به جنس مقابل وبه جنس خود.

bitume (nom masculin)

: قیر معدنی , قیرنفتی , قیر طبیعی.

bizarre (adjectif; adverbe)

: خارق العاده , غریب , جادو , مرموز.

bl (nom masculin)

: گندم.

bl me (nom masculin)

: مقصر دانستن , عیب جویی کردن از , سرزنش کردن , ملا مت کردن , انتقادکردن , گله کردن , لکه دار کردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bl mer (verbe)

: مقصر دانستن , عیب جویی کردن از , سرزنش کردن , ملا مت کردن , انتقادکردن , گله کردن , لکه دار کردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bl mons (verbe)

: مقصر دانستن , عیب جویی کردن از , سرزنش کردن , ملا مت کردن , انتقادکردن , گله کردن , لکه دار کردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bl sent (verbe)

: نوک زبانی صحبت کردن , شل وسرزبانی تلفظ کردن , شلی زبان.

bl sez (verbe)

: نوک زبانی صحبت کردن , شل وسرزبانی تلفظ کردن , شلی زبان.

blague (nom fminin)

: شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

blanc (adjectif; adverbe)

: سفید , سفیدی , سپیده , سفید شدن , سفید کردن.

blanche (adjectif; adverbe)

: سفید , سفیدی , سپیده , سفید شدن , سفید کردن.

blanchir (verbe)

: سفیدکردن , سفیدشدن.

blanchis (verbe)

: سفیدکردن , سفیدشدن.

blanchissage (nom masculin)

: شستن , شستشو دادن , پاک کردن , شستشو , غسل , رختشویی.

blanchissent (verbe)

: سفیدکردن , سفیدشدن.

blanchisserie (nom fminin)

: رختشوی خانه , لباسشویی , رخت های شستنی.

blanchissez (verbe)

: سفیدکردن , سفیدشدن.

blanchissons (verbe)

: سفیدکردن , سفیدشدن.

blasant (verbe)

: تهوع اور , بیزار کننده , بیمار کننده.

blasent (verbe)

: مریض کردن یا شدن , بیمار کردن , ناخوش کردن.

blaser (verbe)

: مریض کردن یا شدن , بیمار کردن , ناخوش کردن.

blasez (verbe)

: مریض کردن یا شدن , بیمار کردن , ناخوش کردن.

blasons (verbe)

: مریض کردن یا شدن , بیمار کردن , ناخوش کردن.

blatte (nom f minin)

: سوسک حمام.

bler (verbe)

: ناله , زاری , شکایت , زاری کردن.

bless (adjectif; adverbe)

: ازار رساندن , اسیب زدن به , ازردن , اذیت کردن , جریحه دار کردن , خسارت رساندن , اسیب , ازار , زیان , صدمه.

blessent (verbe)

: پیچانده , پیچ خورده , کوک شده , رزوه شده.(.vi &.vt , .n) زخم , جراحت , جریحه , مجروح کردن , زخم زدن.

blesser (verbe)

: پیچانده , پیچ خورده , کوک شده , رزوه شده.(.vi &.vt , .n) زخم , جراحت , جریحه , مجروح کردن , زخم زدن.

blessez (verbe)

: پیچانده , پیچ خورده , کوک شده , رزوه شده.(.vi &.vt , .n) زخم , جراحت , جریحه , مجروح کردن , زخم زدن.

blessons (verbe)

: پیچانده , پیچ خورده , کوک شده , رزوه شده.(.vi &.vt , .n) زخم , جراحت , جریحه , مجروح کردن , زخم زدن.

blessure (nom fminin)

: پیچانده , پیچ خورده , کوک شده , رزوه شده.(.vi &.vt , .n) زخم , جراحت , جریحه , مجروح کردن , زخم زدن.

bleu (adjectif; adverbe)

: ابی , نیلی , مستعد افسردگی , دارای خلق گرفته (باتهع) اسمان , اسمان نیلگون.

bleu de travail

: سبز , خرم , تازه , ترو تازه , نارس , بی تجربه , رنگ سبز ,(در جمع) سبزیجات , سبز شدن , سبز کردن , سبزه , چمن , معتدل.

blindent (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش کردن , زرهی کردن.

blinder (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش کردن , زرهی کردن.

blindez (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش کردن , زرهی کردن.

blindons (verbe)

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش کردن , زرهی کردن.

blment (verbe)

: مقصر دانستن , عیب جویی کردن از , سرزنش کردن , ملا مت کردن , انتقادکردن , گله کردن , لکه دار کردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

blmez (verbe)

: مقصر دانستن , عیب جویی کردن از , سرزنش کردن , ملا مت کردن , انتقادکردن , گله کردن , لکه دار کردن , اشتباه , گناه , سرزنش.

bloc (nom masculin)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه.

blocage (nom masculin)

: کنده ای کردن , انسداد.

blocaille (nom fminin)

: سنگ نتراشیده , قلوه سنگ , پاره اجر , خرده سنگ , ویران کردن.

blond (adjectif; adverbe)

: بور , سفیدرو , بوری (برای مرد بلوند وبرای زن بور گفته میشود).

bloquant (verbe)

: کنده ای کردن , انسداد.

bloquent (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه.

bloquer (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه.

bloquer

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

bloquez (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه.

bloquons (verbe)

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه.

blouse (nom f minin)

: پیراهن یاجامه گشاد , بلوز.

blser (verbe)

: نوک زبانی صحبت کردن , شل وسرزبانی تلفظ کردن , شلی زبان.

blsons (verbe)

: نوک زبانی صحبت کردن , شل وسرزبانی تلفظ کردن , شلی زبان.

bn diction (nom fminin)

: برکت , دعای خیر , نعمت خدا داده , دعای پیش از غذا , نعمت , موهبت.

bn fice (nom masculin)

: منفعت , استفاده , احسان , اعانه , نمایش برای جمع اوری اعانه.(.vi &.vt):فایده رساندن , احسان کردن , مفید بودن , فایده بردن.

bn ficient (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bn ficier (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bn ficiez (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bn ficions (verbe)

: سود , نفع , سود بردن.

bni (verbe)

: مبارک , سعید , خجسته , خوشبخت.

bnies (verbe)

: مبارک , سعید , خجسته , خوشبخت.

bnir (verbe)

: تقدیس کردن , برکت دادن , دعاکردن , مبارک خواندن , باعلا مت صلیب کسی را برکت دادن.

bnis (verbe)

: تقدیس کردن , برکت دادن , دعاکردن , مبارک خواندن , باعلا مت صلیب کسی را برکت دادن.

bnisse (verbe)

: تقدیس کردن , برکت دادن , دعاکردن , مبارک خواندن , باعلا مت صلیب کسی را برکت دادن.

bnissent (verbe)

: تقدیس کردن , برکت دادن , دعاکردن , مبارک خواندن , باعلا مت صلیب کسی را برکت دادن.

bnissons (verbe)

: تقدیس کردن , برکت دادن , دعاکردن , مبارک خواندن , باعلا مت صلیب کسی را برکت دادن.

bo te de vitesse

: جعبه دنده.

bobine (nom fminin)

: قرقره , ماسوره , هرچیزی شبیه قرقره , دورقرقره پیچیدن.

bobinent (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچیزی شبیه قرقره , دورقرقره پیچیدن.

bobiner (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچیزی شبیه قرقره , دورقرقره پیچیدن.

bobinez (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچیزی شبیه قرقره , دورقرقره پیچیدن.

bobinons (verbe)

: قرقره , ماسوره , هرچیزی شبیه قرقره , دورقرقره پیچیدن.

boeuf (nom masculin)

: راندن , بردن , راهنمایی کردن , هدایت کردن , گوساله پرواری , رهبری , حکومت.

boire (verbe)

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

bois (nom masculin)

: چوب , هیزم , بیشه , جنگل , چوبی , درختکاری کردن , الوار انباشتن.

bois (verbe)

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

boisseau (nom masculin)

: مقیاس وزنی است معادل 4 پک (پعثک) و23 کوارتز , پیمانه غله ومیوه که درحدود63 لیتر است , پیمانه , کیل , باپیمانه وزن کردن.

boisson (nom f minin)

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

boite (nom fminin)

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

boitent (verbe)

: عمل لنگیدن , شلیدن , لنگ , شل , لنگی , شلیدن , لنگیدن , سکته داشتن.

boiter (verbe)

: عمل لنگیدن , شلیدن , لنگ , شل , لنگی , شلیدن , لنگیدن , سکته داشتن.

boiteux (adjectif; adverbe)

: لنگ , چلا ق , شل , افلیج , لنگ شدن , عاجز شدن.

boitez (verbe)

: عمل لنگیدن , شلیدن , لنگ , شل , لنگی , شلیدن , لنگیدن , سکته داشتن.

boitier (nom masculin)

: بسته , عدل بندی , قوطی , بسته بندی کردن.

boitons (verbe)

: عمل لنگیدن , شلیدن , لنگ , شل , لنگی , شلیدن , لنگیدن , سکته داشتن.

boivent (verbe)

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

bombardent (verbe)

: بمباران کردن , بتوپ بستن.

bombarder (verbe)

: بمباران کردن , بتوپ بستن.

bombardez (verbe)

: بمباران کردن , بتوپ بستن.

bombardons (verbe)

: بمباران کردن , بتوپ بستن.

bombe (nom f minin)

: بمب , نارنجک , بمباران کردن , مخزن.

bon (nom masculin)

: سند , مدرک , دستاویز , ضامن , گواه , شاهد , تضمین کننده , شهادت دادن.

bon (prposition; divers)

: خوب , نیکو , نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند , مفید , شایسته , قابل , پاک , معتبر , صحیح , ممتاز , ارجمند , کامیابی , خیر , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

bondant (verbe)

: پرکردن , پرشدگی (دندان) , هرچیزیکه با ان چیزیرا پرکنند , لفاف.

bondent (verbe)

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

bonder (verbe)

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

bondez (verbe)

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

bondir (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پریدن , گزاف گویی کردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بیرون انداختن , پرش , جست , گزاف گویی.

bondis (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پریدن , گزاف گویی کردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بیرون انداختن , پرش , جست , گزاف گویی.

bondissant (verbe)

: پرعضله , قوی , خوش بنیه , تندرست , سرزنده.

bondissent (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پریدن , گزاف گویی کردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بیرون انداختن , پرش , جست , گزاف گویی.

bondissez (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پریدن , گزاف گویی کردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بیرون انداختن , پرش , جست , گزاف گویی.

bondissons (verbe)

: بالا جستن , پس جستن , پریدن , گزاف گویی کردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بیرون انداختن , پرش , جست , گزاف گویی.

bondons (verbe)

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

bonheur (nom masculin)

: خوشحالی , خوشی , شادی , خوشنودی , خرسندی.

bonifient (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

bonifier (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

bonifiez (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

bonifions (verbe)

: بهبودی دادن , بهتر کردن , اصلا ح کردن , بهبودی یافتن , پیشرفت کردن , اصلا حات کردن.

bonjour (nom masculin)

: هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود) , سلا م کردن.

bonne (prposition; divers)

: خوب , نیکو , نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند , مفید , شایسته , قابل , پاک , معتبر , صحیح , ممتاز , ارجمند , کامیابی , خیر , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

bonneterie (nom f minin)

: جامه کش باف , جوراب بافی.

bont (nom f minin)

: مهربانی , لطف.

bord (nom masculin)

: لبه.

bordel (nom masculin)

: فاحشه خانه.

bordent (verbe)

: سرحد , حاشیه , لبه , کناره , مرز , خط مرزی , لبه گذاشتن (به) , سجاف کردن , حاشیه گذاشتن , مجاور بودن.

border (verbe)

: سرحد , حاشیه , لبه , کناره , مرز , خط مرزی , لبه گذاشتن (به) , سجاف کردن , حاشیه گذاشتن , مجاور بودن.

bordereau (nom masculin)

: یادداشت , نامه غیر رسمی , تذکاریه.

bordez (verbe)

: سرحد , حاشیه , لبه , کناره , مرز , خط مرزی , لبه گذاشتن (به) , سجاف کردن , حاشیه گذاشتن , مجاور بودن.

bordons (verbe)

: سرحد , حاشیه , لبه , کناره , مرز , خط مرزی , لبه گذاشتن (به) , سجاف کردن , حاشیه گذاشتن , مجاور بودن.

borne (nom fminin)

: سنجاق , پایه سنجاقی.

botanique (adjectif; adverbe)

: وابسته به گیاه شناسی , ترکیب یامشتقی از مواد گیاهی و داروهای گیاهی.

botanique (nom f minin)

: گیاه شناسی , کتاب گیاه شناسی , گیاهان یک ناحیه , زندگی گیاهی یک ناحیه.

botier (nom masculin)

: مورد , غلا ف.

botte (nom fminin)

: پوتین یاچکمه , اخراج , چاره یافایده , لگدزدن , باسرچکمه وپوتین زدن.

bottent (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زنی , تندی.

botter (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زنی , تندی.

bottez (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زنی , تندی.

bottons (verbe)

: لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زنی , تندی.

bouche (nom f minin)

: دهان , دهانه , مصب , مدخل , بیان , صحبت , گفتن , دهنه زدن (به) , در دهان گذاشتن(خوراک) , ادا و اصول در اوردن.

bouche (nom f minin)

: لقمه , دهن پر , مقدار.

bouchent (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

boucher (nom masculin)

: قصاب , ادم خونریز , کشتن , قصابی کردن.

boucher (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

boucherie (nom fminin)

: کشتار فجیع , قتل عام , خونریزی , ذبح , کشتار کردن.

bouchez (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

bouchon (nom masculin)

: دو شاخه. , چوب پنبه , سربطری , توپی , جلوگیری کننده , بادریچه بستن , باچوب پنبه بستن.

bouchons (verbe)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

bouclage (nom masculin)

: باز خورد.

bouclages (nom masculin)

: باز خورد.

boucle (nom fminin)

: سگک , قلا ب , پیچ , باسگک بستن , دست وپنجه نرم کردن , تسمه فلزی , چپراست , خم شدن. , حلقه , حلقه طناب , گره , پیچ , چرخ , خمیدگی , حلقه دار کردن , گره زدن , پیچ خوردن.

bouclent (verbe)

: سگک , قلا ب , پیچ , باسگک بستن , دست وپنجه نرم کردن , تسمه فلزی , چپراست , خم شدن.

boucler (verbe)

: سگک , قلا ب , پیچ , باسگک بستن , دست وپنجه نرم کردن , تسمه فلزی , چپراست , خم شدن.

bouclez (verbe)

: سگک , قلا ب , پیچ , باسگک بستن , دست وپنجه نرم کردن , تسمه فلزی , چپراست , خم شدن.

bouclons (verbe)

: سگک , قلا ب , پیچ , باسگک بستن , دست وپنجه نرم کردن , تسمه فلزی , چپراست , خم شدن.

boudent (verbe)

: قهر , اخم , ترشرویی , بد اخمی کردن.

bouder (verbe)

: قهر , اخم , ترشرویی , بد اخمی کردن.

boudez (verbe)

: قهر , اخم , ترشرویی , بد اخمی کردن.

boudons (verbe)

: قهر , اخم , ترشرویی , بد اخمی کردن.

boue (nom f minin)

: رهنمای شناور , کویچه , روابی , جسم شناور , روی اب نگاهداشتن , شناور ساختن.

boue (nom f minin)

: گل , لجن , گل الود کردن , تیره کردن , افترا.

boueux (adjectif; adverbe)

: گل الود , پر از گل , تیره , گلی , گلی کردن.

bougent (verbe)

: تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن.

bougeons (verbe)

: تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن.

bouger (verbe)

: تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن.

bougez (verbe)

: تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن.

bouillent (verbe)

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

bouillez (verbe)

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

bouillir (verbe)

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

bouillons (verbe)

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

boulanger (nom masculin)

: نانوا , خباز.

boulangerie (nom fminin)

: دکان نانوایی یا شیرینی پزی.

boulement (nom masculin)

: زمین لغزه , ریزش خاک کوه کنار جاده.

boulevers (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

boulevers e (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

boulevers mes (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

boulevers rent (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversa (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversai (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversent (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleverser (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleverses (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversez (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleversons (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

bouleverss (verbe)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند , ناراحت , اشفته.

boulon (nom masculin)

: پیچ , توپ پارچه , از جاجستن , رها کردن , :راست , بطورعمودی , مستقیما , ناگهان.

bouquet (nom masculin)

: خوشه , گروه , دسته کردن , خوشه کردن.

bourdon (nom masculin)

: زنبور عسل نر , وزوز , سخن یکنواخت , وزوز کردن , یکنواخت سخن گفتن.

bourgeon (nom masculin)

: جوانه , غنچه , شکوفه , تکمه , شکوفه کردن , جوانه زدن.

bourrant (verbe)

: لا یی , پرکنی , قیمه , گیپا , بوغلمه , چاشنی.

bourrelet (nom masculin)

: دفترچه یادداشت , لا یی , لا یی گذاشتن.

bourrent (verbe)

: چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourrer (verbe)

: چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourrez (verbe)

: چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourrons (verbe)

: چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

bourse (nom fminin)

: بورس سهام.

bous (verbe)

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

boussole (nom f minin)

: قطب نما , پرگار.

bouteille (nom fminin)

: بطری , شیشه , محتوی یک بطری , دربطری ریختن.

bouton (nom masculin)

: دکمه.

boxant (verbe)

: مشت زنی , بوکس.

boxe (nom f minin)

: مشت زنی , بوکس.

boxent (verbe)

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

boxer (verbe)

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

boxez (verbe)

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

boxons (verbe)

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , : مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

boycottage (nom masculin)

: تحریم کردن , تحریم , بایکوت.

boycottent (verbe)

: تحریم کردن , تحریم , بایکوت.

boycotter (verbe)

: تحریم کردن , تحریم , بایکوت.

boycottez (verbe)

: تحریم کردن , تحریم , بایکوت.

boycottons (verbe)

: تحریم کردن , تحریم , بایکوت.

br ve (prposition; divers)

: کوتاه مختصر , حکم , دستور , خلا صه کردن , کوتاه کردن , اگاهی دادن.

bracelet (nom masculin)

: دست بند , النگو , بازوبند.

brad (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

brad es (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

brad s (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

brada (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

bradai (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

brade (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

bradent (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

brader (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

bradez (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

bradmes (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

bradons (verbe)

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

bradrent (verbe)

: , فروخته شده , بفروش رفته , بفریفته , اغوا شده.

braisent (verbe)

: با اتش ملا یم پختن , گرم کردن.

braiser (verbe)

: با اتش ملا یم پختن , گرم کردن.

braisez (verbe)

: با اتش ملا یم پختن , گرم کردن.

braisons (verbe)

: با اتش ملا یم پختن , گرم کردن.

brancard (nom masculin)

: تخت روان , برانکار , بسط یابنده.

branch (adjectif; adverbe)

: بسته , متصل.

branch (verbe)

: بسته , متصل.

branch e (verbe)

: بسته , متصل.

branch rent (verbe)

: بسته , متصل.

brancha (verbe)

: بسته , متصل.

branchai (verbe)

: بسته , متصل.

branchent (verbe)

: بستن , وصل کردن.

brancher (verbe)

: بستن , وصل کردن.

branches (verbe)

: بسته , متصل.

branchez (verbe)

: بستن , وصل کردن.

branchmes (verbe)

: بسته , متصل.

branchons (verbe)

: بستن , وصل کردن.

branchs (verbe)

: بسته , متصل.

brandir (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشیر) , باهتزاز دراوردن (شمشیر وتازیانه) , تکان دادن سلا ح (ازروی تهدید).

brandis (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشیر) , باهتزاز دراوردن (شمشیر وتازیانه) , تکان دادن سلا ح (ازروی تهدید).

brandissent (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشیر) , باهتزاز دراوردن (شمشیر وتازیانه) , تکان دادن سلا ح (ازروی تهدید).

brandissez (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشیر) , باهتزاز دراوردن (شمشیر وتازیانه) , تکان دادن سلا ح (ازروی تهدید).

brandissons (verbe)

: زرق وبرق دادن (شمشیر) , باهتزاز دراوردن (شمشیر وتازیانه) , تکان دادن سلا ح (ازروی تهدید).

braqu (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

braqu e (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

braqu mes (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

braqu rent (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

braqua (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

braquai (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

braquent (verbe)

: نوک , سر , نقطه , نکته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتیاز بازی , نمره درس , پوان , هدف , مسیر , مرحله , قله , پایان , تیزکردن , گوشه دارکردن , نوکدار کردن , نوک گذاشتن (به) , خاطر نشان کردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاری کردن.

braquer (verbe)

: نوک , سر , نقطه , نکته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتیاز بازی , نمره درس , پوان , هدف , مسیر , مرحله , قله , پایان , تیزکردن , گوشه دارکردن , نوکدار کردن , نوک گذاشتن (به) , خاطر نشان کردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاری کردن.

braques (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

braquez (verbe)

: نوک , سر , نقطه , نکته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتیاز بازی , نمره درس , پوان , هدف , مسیر , مرحله , قله , پایان , تیزکردن , گوشه دارکردن , نوکدار کردن , نوک گذاشتن (به) , خاطر نشان کردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاری کردن.

braquons (verbe)

: نوک , سر , نقطه , نکته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتیاز بازی , نمره درس , پوان , هدف , مسیر , مرحله , قله , پایان , تیزکردن , گوشه دارکردن , نوکدار کردن , نوک گذاشتن (به) , خاطر نشان کردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاری کردن.

braqus (verbe)

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

bras (nom masculin)

: بازو , مسلح کردن.

braser (verbe)

: لحیم کردن , سخت کردن.

brassent (verbe)

: بوسیله جوشاندن وتخمیر ابجوساختن , دم کردن , سرشتن , امیختن , اختلا ط.

brasser (verbe)

: بوسیله جوشاندن وتخمیر ابجوساختن , دم کردن , سرشتن , امیختن , اختلا ط.

brassez (verbe)

: بوسیله جوشاندن وتخمیر ابجوساختن , دم کردن , سرشتن , امیختن , اختلا ط.

brassons (verbe)

: بوسیله جوشاندن وتخمیر ابجوساختن , دم کردن , سرشتن , امیختن , اختلا ط.

bravoure (nom f minin)

: دلیری , شجاعت , جلوه.

breche (nom fminin)

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

bref (adjectif; adverbe)

: کوتاه مختصر , حکم , دستور , خلا صه کردن , کوتاه کردن , اگاهی دادن.

brevet (nom masculin)

: اشکار , دارای حق امتیاز , امتیازی , بوسیله حق امتیاز محفوظ مانده , دارای حق انحصاری , گشاده , مفتوح , ازاد ,محسوس , حق ثبت اختراع , امتیاز نامه , امتیاز یاحق انحصاری بکسی دادن , اعطا کردن (امتیاز).

bric- -brac

: جگن , نی , جنس اوراق و شکسته , اشغال , کهنه و کم ارزش ,جنس بنجل , بدورانداختن , بنجل شمردن , قایق ته پهن چینی.

bricolent (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندی , وصله کاری , تعمیرکردن , بندزدن.

bricoler (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندی , وصله کاری , تعمیرکردن , بندزدن.

bricolez (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندی , وصله کاری , تعمیرکردن , بندزدن.

bricolons (verbe)

: بند زن , وصال (واسساال) , سرهم بندی , وصله کاری , تعمیرکردن , بندزدن.

bride (nom masculin)

: پخش رگه معدن , لبه بیرون امده چرخ , پیچ سر تنبوشه , پخش کردن , لبه دار کردن.

brident (verbe)

: زنجیر , بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو , محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن.

brider (verbe)

: زنجیر , بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو , محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن.

bridez (verbe)

: زنجیر , بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو , محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن.

bridons (verbe)

: زنجیر , بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو , محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن.

brievet (nom fminin)

: کوتاهی , اختصار , ایجاز.

briguent (verbe)

: بارگاه , حیاط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاری.

briguer (verbe)

: بارگاه , حیاط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاری.

briguez (verbe)

: بارگاه , حیاط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاری.

briguons (verbe)

: بارگاه , حیاط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاری.

brillant (adjectif; adverbe)

: تابان , مشعشع , زیرک , بااستعداد , برلیان , الماس درخشان.

brillant

: جلا دار , براق , صیقلی , صاف , خوش نما.

brillent (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمک زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

briller (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمک زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

brillez (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمک زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

brillons (verbe)

: تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمک زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

brin (nom masculin)

: شاخه کوچک , ترکه , بوته , میخ کوچک بی سر , نوباوه , جوانک , گلدوزی کردن , بشکل شاخ وبرگ در اوردن.

brique (nom fminin)

: اجر , خشت , اجرگرفتن , اجرگوشه گرد.

bris (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

bris es (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

bris mes (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

bris s (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

brisa (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

brisai (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

brise (nom fminin)

: بادشمال یاشمال شرقی , بادملا یم , نسیم , وزیدن (مانند نسیم).

brise (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

brise-lames (nom masculin)

: موج شکن.

brisent (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

briser (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

brisez (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

brisons (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

brisrent (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

britannique (adjectif; adverbe)

: بریتانیایی , انگلیسی , اهل انگلیس , زبان انگلیسی.

brivement (adjectif; adverbe)

: بطور خلا صه.

broche (nom fminin)

: سنجاق کراوات , برش , سیخ , شکل سیخ , بشکل مته , سوراخ کن , سوراخ کردن , نوشابه دراوردن (از چلیک) , برای نخستین بار بازکردن , بازکردن یامطرح نمودن , بسیخ کشیدن , تخلف کردن از.

brochure (nom f minin)

: جزوه , رساله چاپی.

brodent (verbe)

: قلا ب دوزی کردن , گلدوزی کردن , برودره دوزی , اراستن.

broder (verbe)

: قلا ب دوزی کردن , گلدوزی کردن , برودره دوزی , اراستن.

brodez (verbe)

: قلا ب دوزی کردن , گلدوزی کردن , برودره دوزی , اراستن.

brodons (verbe)

: قلا ب دوزی کردن , گلدوزی کردن , برودره دوزی , اراستن.

bronchent (verbe)

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

broncher (verbe)

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

bronchez (verbe)

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

bronchons (verbe)

: لغزیدن , سکندری خوردن , سهو کردن , تلوتلوخوردن , لکنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

bronze (nom masculin)

: مفرغ , مسبار , برنزی , برنگ برنز , گستاخی.

brosse (nom fminin)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brossent (verbe)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brosser (verbe)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brossez (verbe)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brossons (verbe)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brouette (nom f minin)

: چرخ خاک کشی , چرخ دستی , فرقان , با چرخ دستی یا چرخ خاک کشی حمل کردن.

brouillard (nom masculin)

: مه , تیرگی , ابهام , تیره کردن , مه گرفتن , مه الود بودن.

brouillent (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا کردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , کوشش , املت درست کردن.

brouiller (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا کردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , کوشش , املت درست کردن.

brouillez (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا کردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , کوشش , املت درست کردن.

brouillon (nom masculin)

: (thguard) حواله , برات , برات کشی , طرح , مسوده , پیش نویس , برگزینی , انتخاب , چرک نویس , طرح کردن , :(انگلیس) اماده کردن , از بشکه ریختن.

brouillons (verbe)

: بادست وپا بالا رفتن , تقلا کردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , کوشش , املت درست کردن.

broutent (verbe)

: جسته گریخته عباراتی از کتاب خواندن , چریدن.

brouter (verbe)

: جسته گریخته عباراتی از کتاب خواندن , چریدن.

broutez (verbe)

: جسته گریخته عباراتی از کتاب خواندن , چریدن.

broutilles (nom; pluriel)

: چیزهای بی اهمیت , ناچیز.

broutons (verbe)

: جسته گریخته عباراتی از کتاب خواندن , چریدن.

broyer

: کوبیدن , عمل خرد کردن یا اسیاب کردن , سایش , کار یکنواخت , اسیاب کردن , خردکردن , تیز کردن , ساییدن , اذیت کردن , اسیاب شدن , سخت کارکردن.

bruire (verbe)

: خروش , خروشیدن , غرش کردن , غریدن , داد زدن , داد کشیدن

bruis (verbe)

: خروش , خروشیدن , غرش کردن , غریدن , داد زدن , داد کشیدن

bruisent

: خروش , خروشیدن , غرش کردن , غریدن , داد زدن , داد کشیدن

bruisons

: خروش , خروشیدن , غرش کردن , غریدن , داد زدن , داد کشیدن

bruit (nom masculin)

: خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا.

brulent (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگی.

bruler (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگی.

bruleur (nom masculin)

: چراغ خوراکپزی یاگرم کن , اتشخان.

brulez (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگی.

brulons (verbe)

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگی.

brume (nom fminin)

: مه , غبار , تاری چشم , ابهام , مه گرفتن.

brumeux (adjectif; adverbe)

: مه دار , مبهم.

brun (adjectif; adverbe)

: قهوه ای , خرمایی , سرخ کردن , برشته کردن , قهوه ای کردن.

brunir (verbe)

: جلا دادن , پرداخت کردن , صیقل دادن , جلا , صیقل.

brunis (verbe)

: جلا دادن , پرداخت کردن , صیقل دادن , جلا , صیقل.

brunissent (verbe)

: جلا دادن , پرداخت کردن , صیقل دادن , جلا , صیقل.

brunissez (verbe)

: جلا دادن , پرداخت کردن , صیقل دادن , جلا , صیقل.

brunissons (verbe)

: جلا دادن , پرداخت کردن , صیقل دادن , جلا , صیقل.

brusque (adjectif; adverbe)

: تند , پرتگاه دار , سراشیبی , ناگهان , ناگهانی , بیخبر , درشت , جداکردن.

brut (adjectif; adverbe)

: زبر , خشن , درشت , زمخت , ناهموار , ناهنجار , دست مالی کردن , بهم زدن , زمخت کردن.

brutal (adjectif; adverbe)

: جانور خوی , حیوان صفت , وحشی , بی رحم , شهوانی.

brutalisent (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن کلفت , گوشت , تحکیم کردن , قلدری کردن.

brutaliser (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن کلفت , گوشت , تحکیم کردن , قلدری کردن.

brutalisez (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن کلفت , گوشت , تحکیم کردن , قلدری کردن.

brutalisons (verbe)

: قلدر , پهلوان پنبه , گردن کلفت , گوشت , تحکیم کردن , قلدری کردن.

bruyant (adjectif; adverbe)

: پر سر وصدا.

bte (nom f minin)

: چهارپا , حیوان , جانور.

btir (verbe)

: ساختن , ساخت.

btise (nom f minin)

: یاوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بیمعنی , خارج از منطق.

btissent (verbe)

: ساختن , بناکردن , درست کردن. , ساختن , ساخت.

btissons (verbe)

: ساختن , ساخت.

bton (nom masculin)

: سفت کردن , باشفته اندودن یا ساختن , بهم پیوستن , ساروج کردن , :واقعی , بهم چسبیده , سفت , بتون , ساروج شنی , اسم ذات.

bu (verbe)

: مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی.

budget (nom masculin)

: بودجه.

budgetent (verbe)

: بودجه.

budgeter (verbe)

: بودجه.

budgetez (verbe)

: بودجه.

budgetons (verbe)

: بودجه.

budgtaire (adjectif; adverbe)

: مربوط به بودجه.

bue (verbe)

: مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی.

bues (verbe)

: مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی.

buffer (nom masculin)

: میانگیر , استفاده از میانگیر.

buffet (nom masculin)

: میز دم دستی , میز پادیواری , میز کناری.

buisson (nom masculin)

: بوته , بته , شاخ وبرگ.

bull (adjectif; adverbe)

: گاونر , نر , حیوانات نر بزرگ , فرمان , مثل گاو نر رفتارکردن , بی پرواکارکردن.

bulle (nom f minin)

: جوشیدن , قلقل زدن , حباب براوردن , خروشیدن , جوشاندن , گفتن , بیان کردن , حباب , ابسوار , اندیشه پوچ.

bulletin (nom masculin)

: تابلو اعلا نات , اگهی نامه رسمی , ابلا غیه رسمی , بیانیه , اگاهینامه , پژوهشنامه , پژوهنامه.

bureau (nom masculin)

: دفتر , اداره , منصب.

bus (nom masculin)

: گذرگاه , مسیر عمومی.

bus (verbe)

: مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی.

buste (nom masculin)

: مجسمه نیم تنه , بالا تنه , سینه , انفجار , ترکیدگی , ترکیدن (باup) , خرد گشتن , ورشکست شدن , ورشکست کردن , بیچاره کردن.

but (nom masculin)

: هدف , مقصد.

bute (nom f minin)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

butin (nom fminin)

: غنیمت جنگی , غارت , تاراج , یغما.

buvable (adjectif; adverbe)

: قابل اشامیدن.

buvez (verbe)

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

C

c der (verbe)

: واگذار کردن , تسلیم کردن , صرفنظرکردن از.

c dons (verbe)

: واگذار کردن , تسلیم کردن , صرفنظرکردن از.

c lbrons

: جشن گرفتن , عیدگرفتن , ایین (جشن یاعیدی را) نگاه داشتن , تقدیس کردن , تجلیل کردن.

c libataire

: بدون عیال , عزب , مجرد , مرد بی زن , زن بی شوهر , مرد یا زنی که بگرفتن اولین درجه ء علمی دانشگاه ناءل میشود , لیسانسیه , مهندس , باشلیه , دانشیاب.

c ramiques

: وابسته به سفال سازی , سفالینی , ظرف سفالین.

c te

: ساحل , دریاکنار , سریدن , سرازیر رفتن.

ca (pronom)

: ان , ان چیز , ان جانور , ان کودک , او (ضمیر سوم شخص مرد).

cabalent (verbe)

: (ثانواس=) برای جمع اوری اراء فعالیت کردن , الک یا غربال کردن.

cabaler (verbe)

: (ثانواس=) برای جمع اوری اراء فعالیت کردن , الک یا غربال کردن.

cabalez (verbe)

: (ثانواس=) برای جمع اوری اراء فعالیت کردن , الک یا غربال کردن.

cabalons (verbe)

: (ثانواس=) برای جمع اوری اراء فعالیت کردن , الک یا غربال کردن.

cabane (nom fminin)

: ریختن , انداختن افشاندن , افکندن , خون جاری ساختن , جاری ساختن , پوست انداختن , پوست ریختن , برگ ریزان کردن , کپر , الونک.

cabanon (nom masculin)

: کلبه , خانه روستایی.

cabine (nom f minin)

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی) , کلبه , کابین.

cabinet (nom masculin)

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا.

cablent (verbe)

: کابل , طناب سیمی.

cabler (verbe)

: کابل , طناب سیمی.

cablez (verbe)

: کابل , طناب سیمی.

cablons (verbe)

: کابل , طناب سیمی.

cacahou te (nom fminin)

: بادام زمینی , پسته زمینی , رنگ کتانی , رنگ کنف

cacahu te (nom fminin)

: بادام زمینی , پسته زمینی , رنگ کتانی , رنگ کنف

cacao (nom masculin)

: درخت کاکاءو , کاکاءو , درخت نارگیل , :کاکاءو , رنگ کاکاءو.

cachemire (nom masculin)

: شال کشمیری , ترمه.

cachent (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

cacher (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

cachet (nom masculin)

: خوک ابی , گوساله ماهی , مهر, نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن.

cachez (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

cachons (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

cactus (nom masculin)

: انجیرهندی , کاکتوس , صباره خنجری.

cadavre (nom masculin)

: نعش , لا شه , جسد.

cadeau (nom masculin)

: بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد , پیشکش کردن (به) , بخشیدن (به) , هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد , هدیه.

cadenas (nom masculin)

: قفل , انسداد , قفل کردن , بستن.

cadence (nom f minin)

: اهنگ معترضه ای که طی اهنگ یا اوازی اورده شود , قطعه اواز یکنفری.

cadre (nom masculin)

: اجرایی , مجری. , تشک , پالا ن , قطعه , قاب سقف , قاب عکس , نقاشی بروی تخته , نقوش حاشیه دارکتاب , اعضای هیلت منصفه , فهرست هیلت یاعده ای که برای انجام خدمتی اماده اند , هیلت , قطعه مستطیلی شکل , قسمت جلوی پیشخوان اتومبیل و هواپیماوغیره , قاب گذاردن , حاشیه زدن به.

caf (nom masculin)

: قهوه , درخت قهوه.

caf tria (nom f minin)

: رستورانی که مشتریها برای خودشان غذا میبرند.

cage (nom fminin)

: قفس , درقفس نهادن , درزندان افکندن.

cageot (nom masculin)

: صندوقی که چینی یا شیشه دران میگذارند , صندوقه , درجعبه گذاردن , جعبه بندی(چینی الا ت).

cagnotte (nom f minin)

: استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن.

caill (adjectif; adverbe)

: فلس مانند , فلس فلس , پولک دار , زبر , ناهموار.

caille (nom fminin)

: بلدرچین , وشم , بدبده , شانه خالی کردن , از میدان دررفتن , ترسیدن , مردن , پژمرده شدن , لرزیدن , بی اثر بودن , دلمه شدن.

caillent (verbe)

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

cailler (verbe)

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

caillez (verbe)

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

caillons (verbe)

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

caillot (nom masculin)

: توده , لخته خون , دلمه شدن , لخته شدن (خون).

caisse (nom f minin)

: پول نقد , وصول کردن , نقدکردن , دریافت کردن , صندوق پول , پول خرد.

caissier (nom masculin)

: صندوقدار , تحویلدار , بیرون کردن.

caisson (nom masculin)

: صندوق مهمات , واگون مهمات , ارابه ارتشی.

cajolent (verbe)

: ریشخندکردن , گول زدن , چاپلوسی , گول.

cajoler (verbe)

: ریشخندکردن , گول زدن , چاپلوسی , گول.

cajolez (verbe)

: ریشخندکردن , گول زدن , چاپلوسی , گول.

cajolons (verbe)

: ریشخندکردن , گول زدن , چاپلوسی , گول.

calamit (nom f minin)

: بلا , بیچارگی , بدبختی , مصیبت , فاجعه.

calandre (nom fminin)

: مهره کشیدن , برق انداختن , فشار دهنده.

calcination (nom f minin)

: تبدیل باهک , عمل اهکی شدن , تکلیس , برشتن.

calcinent (verbe)

: اهکی کردن , مکلس کردن , خشک کردن.

calciner (verbe)

: اهکی کردن , مکلس کردن , خشک کردن.

calcinez (verbe)

: اهکی کردن , مکلس کردن , خشک کردن.

calcinons (verbe)

: اهکی کردن , مکلس کردن , خشک کردن.

calcium (nom masculin)

: کلسیم.

calcul (nom masculin)

: محاسبه , محاسبات.

calculable (adjectif; adverbe)

: حساب کردنی , براورد کردنی , قابل اعتماد.

calculateur (nom masculin)

: حسابگر , محاسب.

calculent (verbe)

: حساب کردن.

calculer (verbe)

: حساب کردن.

calculez (verbe)

: حساب کردن.

calculons (verbe)

: حساب کردن.

cale (nom fminin)

: گوه, باگوه نگاه داشتن , با گوه شکافتن , از هم جدا کردن.

cale

: اندازه , اندازه گیر , اندازه گرفتن.

calendrier (nom masculin)

: تقویم.

caler (verbe)

: جای ایستادن اسب در طویله , اخور , غرفه , دکه چوبی کوچک , بساط , صندلی , لژ , جایگاه ویژه , به اخور بستن , از حرکت بازداشتن , ماندن , ممانعت کردن , قصور ورزیدن , دور سرگرداندن , طفره , طفره زدن.

calibrage (nom f minin)

: درجه بندی.

calibre (nom masculin)

: قطرگلوله , قطردهانه تفنگ یا توپ , کالیبر , گنجایش , استعداد.

calibrent (verbe)

: مدرج کردن.

calibrer (verbe)

: مدرج کردن.

calibrez (verbe)

: مدرج کردن.

calibrons (verbe)

: مدرج کردن.

calice (nom masculin)

: جام باده , , جام , پیاله , کاسه.

calme (adjectif; adverbe)

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

calment (verbe)

: ارامش , بی سروصدایی , اسوده , سکوت , ارام , ساکت , ساکن , : ارام کردن , ساکت کردن , فرونشاندن.

calmer (verbe)

: ارامش , بی سروصدایی , اسوده , سکوت , ارام , ساکت , ساکن , : ارام کردن , ساکت کردن , فرونشاندن.

calmez (verbe)

: ارامش , بی سروصدایی , اسوده , سکوت , ارام , ساکت , ساکن , : ارام کردن , ساکت کردن , فرونشاندن.

calmons (verbe)

: ارامش , بی سروصدایی , اسوده , سکوت , ارام , ساکت , ساکن , : ارام کردن , ساکت کردن , فرونشاندن.

calomnie (nom fminin)

: سعایت , تهمت یا افترا , تهمت زدن.

calomnieux (adjectif; adverbe)

: افترا امیز , بدگویانه.

calorie (nom f minin)

: واحد سنجس گرما , کالری.

calorifique (adjectif; adverbe)

: گرمازا , گرم کننده , گرمایی.

calotte (nom fminin)

: طاق.

calquent (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

calquer (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

calquez (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

calquons (verbe)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

cam ra (nom fminin)

: دوربین یا جعبه عکاسی.

camarade (nom masculin)

: رفیق , همراه.

camaraderie (nom f minin)

: دوستی , رفاقت , اشنایی.

cambr (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

cambr es (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

cambr s (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

cambra (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

cambrai (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

cambre (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

cambrent (verbe)

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

cambrer (verbe)

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

cambrez (verbe)

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

cambriolage (nom masculin)

: ورود بخانه ای درشب بقصد ارتکاب جرم , دزدی.

cambriolent (verbe)

: شبانه دزدیدن , سرقت مسلحانه کردن.

cambrioler (verbe)

: شبانه دزدیدن , سرقت مسلحانه کردن.

cambrioleur (nom masculin)

: دزد , سارق منازل.

cambriolez (verbe)

: شبانه دزدیدن , سرقت مسلحانه کردن.

cambriolons (verbe)

: شبانه دزدیدن , سرقت مسلحانه کردن.

cambrmes (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

cambrons (verbe)

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

cambrrent (verbe)

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

came (nom fminin)

: دندانه (درمسلسل) , تپه کوچک.

camion (nom masculin)

: معامله کردن , سروکار داشتن با , مبادله , معامله خرده ریز , بارکش , کامیون , واگن روباز , چرخ باربری.

camouflage (nom masculin)

: استتار , پوشش , پنهان کردن وسایل جنگی , مخفی کردن , پوشاندن.

camp (nom masculin)

: اردو , اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن

campagne (nom fminin)

: زمین مسطح , جلگه , یک رشته عملیات جنگی , لشکرکشی , مبارزه انتخاباتی , مسافرت درداخل کشور.

campent (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن

camper (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن

campez (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن

campons (verbe)

: اردو , اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن

canada (nom masculin)

: کشور کانادا.

canadien (adjectif; adverbe)

: اهل کانادا , کانادایی.

canadienne (adjectif; adverbe)

: اهل کانادا , کانادایی.

canaille (nom f minin)

: ارقه , لا ت , رذل.

canal (nom masculin)

: شیاردار کردن , دریا , کندن (مجرا یا راه) , هرگونه نقل وانتقال چیز یا اندیشه ونظر و غیره , ترعه , مجرا , خط مشی.

canalisent (verbe)

: زه کشی کردن , نهرسازی , لوله کشی کردن , ایجاد ابراه کردن.

canaliser (verbe)

: زه کشی کردن , نهرسازی , لوله کشی کردن , ایجاد ابراه کردن.

canalisez (verbe)

: زه کشی کردن , نهرسازی , لوله کشی کردن , ایجاد ابراه کردن.

canalisons (verbe)

: زه کشی کردن , نهرسازی , لوله کشی کردن , ایجاد ابراه کردن.

canap (nom masculin)

: تخت , نیمکت , خوابانیدن , در لفافه قرار دادن.

canard (nom masculin)

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

cancan (nom masculin)

: یک نوع رقص نشاط اور.

cancer (nom masculin)

: سرطان , برج سرطان , خرچنگ.

cancre (nom masculin)

: گدا , بی نوا , معسر یا عاجز از پرداخت.

cancrelat (nom masculin)

: سوسک حمام.

candeur (nom masculin)

: سفیدی , خلوص , صفا , رک گویی.

candidat (nom masculin)

: داوطلب , خواهان , نامزد , کاندید , داوخواه.

candidature (nom f minin)

: نامزدی , داوطلبی.

candide (adjectif; adverbe)

: بی تزویر , منصفانه , صاف وساده.

cane (nom fminin)

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

caneton (nom masculin)

: جوجه اردک , بچه اردک.

canevas (nom masculin)

: (ثانواسس=) کرباس , پارچه مخصوص نقاشی , نقاشی , پرده نقاشی , کف رینگ بوکس یا کشتی.

caniche (nom masculin)

: توله سگ , جوانک خود نما ونادان.

canif (nom masculin)

: چاقو زدن(به) , کارد زدن (به) , :چاقو , کارد , گزلیک , تیغه.

canne (nom f minin)

: نی , نیشکر , چوب دستی , عصا , باعصازدن , باچوب زدن.

canneler

: شیار , خیاره , خط , گودی , جدول , کانال , خان تفنگ ,(مج.) کارجاری ویکنواخت , عادت زندگی , خط انداختن , شیار دار کردن.

cannelle (nom fminin)

: دارچین , رنگ زرد سبز.

cannibale (nom masculin)

: ادمخوار , جانوری که همجنس خود را میخورد.

cannibalisme (nom masculin)

: ادمخواری.

canon (nom masculin)

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع) , استوانه , لوله , بتوپ بستن , تصادم دو توپ.

canot (nom masculin)

: کشتی کوچک , قایق , کرجی , هرچیزی شبیه قایق , قایق رانی کردن.

cantine (nom f minin)

: قمقمه , فروشگاه یا رستوران , سربازخانه.

canton (nom masculin)

: زاویه , بخش , بلوک (بویژه در سویس) , به بخش تقسیم کردن

canule (nom fminin)

: سوزن , سوزن سرنگ و گرامافون و غیره , سوزن دوزی کردن , با سوزن تزریق کردن , طعنه زدن , اذیت کردن , دم باریک ابزاری با نوک تیز و باریک.

cao (adjectif; adverbe)

: پست و بدون مبادی اداب بودن , ادم بی تربیت.

caoutchouc (nom masculin)

: رزین , لا ستیک , کاءوچو , لا ستیکی , ابریشمی یا کاپوت , مالنده یاساینده.

capabilit (nom fminin)

: قابلیت , توانایی.

capable (adjectif; adverbe)

: توانا , قابل , لا یق , با استعداد , صلا حیتدار , مستعد.

capacit (nom fminin)

: گنجایش , ظرفیت.

capillaire (nom f minin)

: مویرگ , مویی , باریک , ظریف , عروق شعریه.

capitaine (nom masculin)

: سروان , ناخدا , سرکرده.

capital (nom masculin)

: حرف بزرگ , حرف درشت , پایتخت , سرمایه , سرستون , سرلوله بخاری , فوقانی , راسی , مستلزم بریدن سر یا قتل , قابل مجازات مرگ , دارای اهمیت حیاتی , عالی.

capitale (nom fminin)

: حرف بزرگ , حرف درشت , پایتخت , سرمایه , سرستون , سرلوله بخاری , فوقانی , راسی , مستلزم بریدن سر یا قتل , قابل مجازات مرگ , دارای اهمیت حیاتی , عالی.

capitalisent (verbe)

: تبدیل بسرمایه کردن , باحروف درشت نوشتن , سرمایه جمع کردن.

capitaliser (verbe)

: تبدیل بسرمایه کردن , باحروف درشت نوشتن , سرمایه جمع کردن.

capitalisez (verbe)

: تبدیل بسرمایه کردن , باحروف درشت نوشتن , سرمایه جمع کردن.

capitalisons (verbe)

: تبدیل بسرمایه کردن , باحروف درشت نوشتن , سرمایه جمع کردن.

capitaliste (adjectif; adverbe)

: سرمایه دار , سرمایه گرای.

capitole (nom masculin)

: عمارت کنگره درشهر واشینگتن , عمارت پارلمان ایالتی.

capitulent (verbe)

: تسلیم شدن.

capituler (verbe)

: تسلیم شدن.

capitulez (verbe)

: تسلیم شدن.

capitulons (verbe)

: تسلیم شدن.

capotent (verbe)

: واژگون کردن کشتی , واژگون شدن.

capoter (verbe)

: واژگون کردن کشتی , واژگون شدن.

capotez (verbe)

: واژگون کردن کشتی , واژگون شدن.

capotons (verbe)

: واژگون کردن کشتی , واژگون شدن.

caprice (nom masculin)

: هوس , هوی و هوس , تلون مزاج , وسواس , خیال , وهم , تغییر ناگهانی.

capricieux (adjectif; adverbe)

: هوسباز , دمدمی مزاج , بوالهوس.

capsule (nom fminin)

: کپسول , پوشش , کیسه , پوشینه , سرپوش.

captent (verbe)

: ترمیم شدن , بهبود یافتن , بازیافتن.

capter (verbe)

: ترمیم شدن , بهبود یافتن , بازیافتن.

capteur

: اندازه , اندازه گیر , اندازه گرفتن.

captez (verbe)

: ترمیم شدن , بهبود یافتن , بازیافتن.

captif (adjectif; adverbe)

: اسیر , گرفتار , دستگیر , شیفته , دربند.

captivent (verbe)

: شیفتن , فریفتن , اسیر کردن.

captiver (verbe)

: شیفتن , فریفتن , اسیر کردن.

captivez (verbe)

: شیفتن , فریفتن , اسیر کردن.

captivit (nom fminin)

: اسارت , گرفتاری , گفتاری فکری.

captivons (verbe)

: شیفتن , فریفتن , اسیر کردن.

captons (verbe)

: ترمیم شدن , بهبود یافتن , بازیافتن.

capturent (verbe)

: دستگیری , اسیر کردن , تسخیر , گرفتن.

capturer (verbe)

: دستگیری , اسیر کردن , تسخیر , گرفتن.

capturez (verbe)

: دستگیری , اسیر کردن , تسخیر , گرفتن.

capturons (verbe)

: دستگیری , اسیر کردن , تسخیر , گرفتن.

car (pr position; divers)

: زیرا , زیرا که , چونکه , برای اینکه.

caract risation (nom fminin)

: منش نمایی , توصیف صفات اختصاصی , توصیف شخصیت.

caract risent (verbe)

: منش نمایی کردن , توصیف کردن , مشخص کردن , منقوش کردن.

caract risez (verbe)

: منش نمایی کردن , توصیف کردن , مشخص کردن , منقوش کردن.

caract ristique (adjectif; adverbe)

: منشی , خیمی , نهادی , نهادین , منش نما , نشان ویژه , صفت ممیزه , مشخصات.

caract ristique (nom fminin)

: منشی , خیمی , نهادی , نهادین , منش نما , نشان ویژه , صفت ممیزه , مشخصات.

caractere (nom masculin)

: دخشه.

caracteristique (nom fminin)

: خصیصه.

caractre (nom masculin)

: دخشه.

caractriser (verbe)

: منش نمایی کردن , توصیف کردن , مشخص کردن , منقوش کردن.

caractrisons (verbe)

: منش نمایی کردن , توصیف کردن , مشخص کردن , منقوش کردن.

carambolent (verbe)

: تصادم کردن , بهم خوردن.

caramboler (verbe)

: تصادم کردن , بهم خوردن.

carambolez (verbe)

: تصادم کردن , بهم خوردن.

carambolons (verbe)

: تصادم کردن , بهم خوردن.

carbonisent (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن یاترکیب کردن.

carboniser (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن یاترکیب کردن.

carbonisez (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن یاترکیب کردن.

carbonisons (verbe)

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن یاترکیب کردن.

carburateur (nom masculin)

: کابوراتور.

carence (nom f minin)

: نقص , کمی , کمبود , کسر , ناکارایی.

caresse (nom fminin)

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

caressent (verbe)

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

caresser (verbe)

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

caressez (verbe)

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

caressons (verbe)

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

cargaison (nom f minin)

: بارکشتی , محموله دریایی , بار.

caricature (nom fminin)

: کاریکاتور , تصویر مضحک , داستان مصور.

carlate (adjectif; adverbe)

: قرمز مایل به زرد , سرخ شدگی , سرخ جامه , پارچه مخمل.

carr (adjectif; adverbe)

: پرحرف , رک و راست , رک.

carr (nom masculin)

: مربع , مجذور , چهارگوش , گوشه دار , مجذور کردن.

carri re (nom fminin)

: دوره زندگی , دوره , مسیر , مقام یاشغل , حرفه.

cart (nom f minin)

: انحراف.

cart (nom masculin)

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن. , فضا , وسعت , مساحت , جا , فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

cart

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

carte (nom f minin)

: تخته , تابلو. , کارت.

cartement (nom masculin)

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

cartement

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

cartent (verbe)

: سرگردان , ولگردی , ولگرد , راه گذر , جانور بی صاحب , اواره کردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

carter (verbe)

: جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن. , سرگردان , ولگردی , ولگرد , راه گذر , جانور بی صاحب , اواره کردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

cartez (verbe)

: سرگردان , ولگردی , ولگرد , راه گذر , جانور بی صاحب , اواره کردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

carton (nom masculin)

: مقوا , جعبه مقوایی , جاکاغذی , کارتن.

cartons (verbe)

: سرگردان , ولگردی , ولگرد , راه گذر , جانور بی صاحب , اواره کردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

cartouche (nom fminin)

: کارتریج.

cas (nom masculin)

: مورد , غلا ف.

cascade (nom f minin)

: ابشیب , ابشار کوچک , بشکل ابشار ریختن.

caserne (nom fminin)

: سربازخانه , منزل کارگران , کلبه یا اطاقک موقتی , انبارکاه , درسربازخانه جادادن.

casque (nom masculin)

: خود , کلا ه خود , کلا ه ایمنی اتش نشانها وکارگران.

cass (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

cass es (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

cassa (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

cassai (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

casse (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

cassent (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

casser (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

casserole (nom f minin)

: ماهی تابه , روغن داغ کن , تغار , کفه ترازو , کفه , جمجمه ,گودال اب , خدای مزرعه وجنگل وجانوران وشبانان , استخراج کردن , سرخ کردن , ببادانتقاد گرفتن , بهم پیوستن , متصل کردن , بهم جور کردن , قاب , پیشوندی بمعنی همه و سرتاسر.

cassez (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

cassmes (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

cassons (verbe)

: انقصال , شکستگی , شکستن.

cassrent (verbe)

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

casss (verbe)

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

cat goriser (verbe)

: رسته بندی کردن.

cat gorisons (verbe)

: رسته بندی کردن.

cataclysme (nom masculin)

: سیل بزرگ , طوفان , تحولا ت ناگهانی وعمده.

catalogoue (nom masculin)

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

cataloguent (verbe)

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

cataloguer (verbe)

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

cataloguez (verbe)

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

cataloguons (verbe)

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

catapulte (nom f minin)

: سنگ انداز , هرجسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود , منجنیق انداختن , بامنجنیق پرت کردن , منجنیق.

cataracte (nom fminin)

: ابشار بزرگ , اب مروارید , اب اوردن (چشم).

categorie (nom f minin)

: دسته , زمره , طبقه , مقوله , مقوله منطقی , رده.

categorique (adjectif; adverbe)

: قاطع , حتمی , جزمی , قیاسی , قطعی , مطلق , بی قید , بی شرط.

cater (verbe)

: دورانداختن , دست کشیدن از , متروک ساختن.

catgorie (nom f minin)

: دسته , زمره , طبقه , مقوله , مقوله منطقی , رده.

catgorisent (verbe)

: رسته بندی کردن.

catgorisez (verbe)

: رسته بندی کردن.

catin (nom fminin)

: سگ ماده , زن هرزه , شکایت کردن , قر زدن.

cauchemar (nom masculin)

: خفتک , کابوس , بختک , خواب ناراحت کننده و غم افزا.

causale (adjectif; adverbe)

: علی , سببی , علتی , بیان کننده علت , مبنی بر سبب.

cause (nom f minin)

: سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر).

causent (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر).

causer (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر).

causerie (nom fminin)

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ.

causez (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر).

causons (verbe)

: سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر).

caustique (adjectif; adverbe)

: نیشدار , تند , تیز , هجو امیز , سوزش اور.

caution (nom f minin)

: توقیف , حبس , واگذاری , انتقال , ضمانت , کفالت , بامانت سپردن , کفیل گرفتن , تسمه , حلقه دور چلیک , سطل , بقید کفیل ازاد کردن.

cave (nom fminin)

: غار , کاو , مجوف , مقعر , مجوف کردن , درغارجادادن , حفر کردن , فرو ریختن.

cavent (verbe)

: پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن.

caver (verbe)

: پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن.

caverne (nom f minin)

: غار , حفره زیرزمینی , مغاک , چال , گودال , حفره.

caverneux (adjectif; adverbe)

: پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن.

cavez (verbe)

: پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن.

cavons (verbe)

: پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن.

cble (nom masculin)

: کابل , طناب سیمی.

cdent (verbe)

: واگذار کردن , تسلیم کردن , صرفنظرکردن از.

cdez (verbe)

: واگذار کردن , تسلیم کردن , صرفنظرکردن از.

cdre (nom masculin)

: سدر , سرو , سروازاد , چوب سرو , رنگ قرمز مایل به زرد.

ce (pronom personnel)

: این , .

ceci (pronom personnel)

: این , .

ceignent (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دورچیزی گشتن , دربرداشتن.

ceignez (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دورچیزی گشتن , دربرداشتن.

ceignons (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دورچیزی گشتن , دربرداشتن.

ceindre (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دورچیزی گشتن , دربرداشتن.

ceins (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دورچیزی گشتن , دربرداشتن.

ceinture (nom f minin)

: کمربند , تسمه , بندچرمی , شلا ق زدن , بستن , محاصره ردن , باشدت حرکت یا عمل کردن.

cela (pronom personnel)

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه.

cela (pronom)

: این , .

celent (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

celer (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

celez (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

celle (pronom personnel)

: او , ان دختر یا زن , جانور ماده.

celle-ci (pronom personnel)

: این , .

celles (pronom personnel)

: انها , ایشان , انان.

celles-ci (pronom personnel)

: اینها , اینان.

cellule (nom fminin)

: پیل , زندان تکی , سلول یکنفری , حفره , سلول , یاخته.

celons (verbe)

: پنهان کردن , نهان کردن , نهفتن.

celui (pronom personnel)

: او (ان مرد) , جانور نر.

celui-ci (pronom personnel)

: این , .

cendre (nom f minin)

: درخت زبان گنجشک , خاکستر ,خاکسترافشاندن یا ریختن , بقایای جسد انسان پس از مرگ.

censure (nom fminin)

: سانسور عقاید , سانسور.

censurent (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمایشها.

censurer (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمایشها.

censurez (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمایشها.

censurons (verbe)

: مامور سانسور , بازرس مطبوعات و نمایشها.

cent (pr position; divers)

: صد , عدد صد.

centaine (nom fminin)

: صد , عدد صد.

centenaire (adjectif; adverbe)

: صدساله , جشن یا یادبود صد ساله , سده.

centenaire (nom masculin)

: صدساله , جشن یا یادبود صد ساله , سده.

centime (nom f minin)

: درصد , یک صدم , سنت که معادل یک صدم دلا ر امریکایی است

central (adjectif; adverbe)

: مرکزی.

centrale (nom fminin)

: مرکزی.

centralis (adjectif; adverbe)

: متمرکز.

centralis (verbe)

: متمرکز.

centralis e (verbe)

: متمرکز.

centralis mes (verbe)

: متمرکز.

centralis rent (verbe)

: متمرکز.

centralisa (verbe)

: متمرکز.

centralisai (verbe)

: متمرکز.

centralisation (nom fminin)

: تمرکز.

centralisent (verbe)

: متمرکز کردن.

centraliser (verbe)

: متمرکز کردن.

centralises (verbe)

: متمرکز.

centralisez (verbe)

: متمرکز کردن.

centralisons (verbe)

: متمرکز کردن.

centraliss (verbe)

: متمرکز.

centre (nom masculin)

: مرکز.

centrent (verbe)

: مرکز.

centrer (verbe)

: مرکز.

centrez (verbe)

: مرکز.

centrons (verbe)

: مرکز.

cependant (adjectif; adverbe)

: ضمنا , در این ضمن , درضمن , در اثناء , در خلا ل.

ceramique (adjectif; adverbe)

: وابسته به سفال سازی , سفالینی , ظرف سفالین.

cercle (nom masculin)

: دایره , محیط دایره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چیزی را)گرفتن , احاطه کردن.

cercueil (nom masculin)

: تابوت.

ceremonie (nom fminin)

: تشریفات , جشن , مراسم.

cerne (nom masculin)

: حلقه , زنگ زدن , احاطه کردن.

cernent (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره کردن.

cerner (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره کردن.

cernez (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره کردن.

cernons (verbe)

: دورگرفتن , احاطه کردن , حلقه زدن , دارا بودن , شامل بودن , دربرگرفتن , محاصره کردن.

cerrure (nom fminin)

: طره گیسو , دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر , چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

certificat (nom masculin)

: گواهینامه , شهادت نامه , سند رسمی , گواهی صادر کردن.

certifient (verbe)

: تصدیق کردن , صحت وسقم چیزی را معلوم کردن , شهادت کتبی دادن , مطملن کردن , تضمین کردن , گواهی کردن.

certifier (verbe)

: تصدیق کردن , صحت وسقم چیزی را معلوم کردن , شهادت کتبی دادن , مطملن کردن , تضمین کردن , گواهی کردن.

certifiez (verbe)

: تصدیق کردن , صحت وسقم چیزی را معلوم کردن , شهادت کتبی دادن , مطملن کردن , تضمین کردن , گواهی کردن.

certifions (verbe)

: تصدیق کردن , صحت وسقم چیزی را معلوم کردن , شهادت کتبی دادن , مطملن کردن , تضمین کردن , گواهی کردن.

certitude (nom f minin)

: امر مسلم , یقین , اطمینان.

cerveau (nom masculin)

: مغز , مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

ces (pronom personnel)

: اینها , اینان.

cessation (nom fminin)

: ایست , توقف , انقطاع , پایان.

cessent (verbe)

: ایستادن , موقوف شدن , دست کشیدن , گرفتن , وقفه , ایست , توقف.

cesser (verbe)

: ایستادن , موقوف شدن , دست کشیدن , گرفتن , وقفه , ایست , توقف.

cessez (verbe)

: ایستادن , موقوف شدن , دست کشیدن , گرفتن , وقفه , ایست , توقف.

cession (nom f minin)

: واگذاری , نقل وانتقال , انتقال قرض یا دین.

cessons (verbe)

: ایستادن , موقوف شدن , دست کشیدن , گرفتن , وقفه , ایست , توقف.

cet (conditionnel)

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه.

cet (pronom personnel)

: این , .

cette (conditionnel)

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه.

cette (pronom personnel)

: این , .

ceux (pronom personnel)

: انها , انان.

ceux-ci (pronom personnel)

: اینها , اینان.

ch ance (nom fminin)

: ضرب العجل , فرجه. , بلوغ , کمال , سر رسید.

ch mage

: بیکاری , عدم اشتغال.

ch ri

: محبوب , عزیز.

ch tier

: تنبیه کردن , توبیخ وملا مت کردن.

ch tions

: تنبیه کردن , توبیخ وملا مت کردن.

cha ne (nom fminin)

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله.(vi&.vt): زنجیرکردن.

chacun (pronom personnel)

: هر یک , هریک از , هریکی , هر.

chacune (pronom personnel)

: هر یک , هریک از , هریکی , هر.

chafaud (nom masculin)

: چوب بست , داربست , دار , تخته بندی , سکوب یا چهار چوب , تخته بندی کردن , سکوب زدن , بدار اویختن.

chafaudage (nom masculin)

: سکوب بندی , چوب بست سازی , داربست.

chaffaudage (nom masculin)

: سکوب بندی , چوب بست سازی , داربست.

chagrin (nom masculin)

: سوگ , غم , غم واندوه , غصه , حزن , مصیبت , غمگین کردن , غصه دار کردن , تاسف خودن.

chagrinent (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

chagriner (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

chagrinez (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

chagrinons (verbe)

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

chaine (nom fminin)

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله. (vi&.vt): زنجیرکردن.

chair (nom f minin)

: گوشت (فقط گوشت چهارپایان) , خوراک , غذا , ناهار , شام , غذای اصلی.

chaire (nom fminin)

: منبر , سکوب خطابه , بالا ی منبر رفتن.

chaise (nom f minin)

: صندلی , مقر , کرسی استادی در دانشگاه , برکرسی یاصندلی نشاندن.

chalet (nom masculin)

: کلبه یاالونک چوبی , کلبه ییلا قی.

chaleur (nom masculin)

: گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور , فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

chaloupe (nom fminin)

: به اب انداختن کشتی , انداختن , پرت کردن , روانه کردن , مامور کردن , شروع کردن , اقدام کردن.

chambre (nom f minin)

: اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن.

champ (nom masculin)

: میدان , رشته , پایکار.

champagne (nom masculin)

: شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود

champignon (nom masculin)

: قارچ , سماروغ , بسرعت رویاندن , بسرعت ایجاد کردن.

chance (nom fminin)

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقی , اتفاق افتادن

chancellerie (nom f minin)

: رتبه و مقام صدراعظم یا رءیس دانشگاه

chancier (nom masculin)

: ضرب العجل , فرجه.

chandelle (nom fminin)

: شمع , شمع ساختن.

change (nom masculin)

: معاوضه , ردو بدل کننده. , معاوضه , ردو بدل کننده.

changeable (adjectif; adverbe)

: قابل تعویض , با هم عوض کردنی , قابل معاوضه , قابل مبادله , تبادل پذیر.

changement (nom masculin)

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

changement de vitesse

: میله دنده , دنده عوض کن.

changent (verbe)

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

changent (verbe)

: معاوضه , ردو بدل کننده.

changeons (verbe)

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

changeons (verbe)

: معاوضه , ردو بدل کننده.

changer (verbe)

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

changer (verbe)

: معاوضه , ردو بدل کننده. , معاوضه , ردو بدل کننده.

changez (verbe)

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

changez (verbe)

: معاوضه , ردو بدل کننده.

chant (nom masculin)

: سرود , نغمه , اواز , سرودروحانی , تصنیف , ترانه , شعر.

chant rent (verbe)

: خون.

chanta (verbe)

: خون.

chantage (nom masculin)

: تهدید , باتهدید از کسی چیزی طلبیدن , باج سبیل , رشوه.

chantai (verbe)

: خون.

chantent (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنیف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراییدن.

chanter (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنیف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراییدن.

chanteur (nom masculin)

: اوازخوان , خواننده , سراینده , نغمه سرا.

chantez (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنیف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراییدن.

chantier (nom masculin)

: محل کشتی سازی , کارخانه کشتی سازی.

chantillon (nom masculin)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن. , نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن. , نمونه.

chantillonnage (nom masculin)

: نمونه گیری , نمونه برداری , مزه کردن.

chantillonnant (verbe)

: نمونه گیری , نمونه برداری , مزه کردن.

chantillonnent (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantillonner (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantillonnez (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantillonnons (verbe)

: نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

chantmes (verbe)

: خون.

chantons (verbe)

: اواز , سرود , سرودن , تصنیف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراییدن.

chaos (nom masculin)

: هرج ومرج , بی نظمی کامل , شلوغی , اشفتگی.

chaotique (adjectif; adverbe)

: پرهرج ومرج , بی نظم.

chapeau (nom masculin)

: کلا ه , کلا ه کاردینالی.

chapelle (nom fminin)

: کلیسای کوچک.

chapitre (nom masculin)

: فصل (کتاب) , شعبه , قسمت , باب.

chappatoire (nom f minin)

: مزغل ساختن , سوراخ دیده بانی ایجاد کردن , مزغل , سوراخ سنگر , سوراخ دیدبانی , راه گریز , مفر , روزنه.

chappement (nom masculin)

: اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن. , اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن.

chappent (verbe)

: رستن , گریختن , دررفتن , فرارکردن , رهایی جستن , خلا صی جستن , جان بدربردن , گریز , فرار , رهایی , خلا صی.

chapper (verbe)

: رستن , گریختن , دررفتن , فرارکردن , رهایی جستن , خلا صی جستن , جان بدربردن , گریز , فرار , رهایی , خلا صی.

chappez (verbe)

: رستن , گریختن , دررفتن , فرارکردن , رهایی جستن , خلا صی جستن , جان بدربردن , گریز , فرار , رهایی , خلا صی.

chappons (verbe)

: رستن , گریختن , دررفتن , فرارکردن , رهایی جستن , خلا صی جستن , جان بدربردن , گریز , فرار , رهایی , خلا صی.

chaque (pr position; divers)

: هر , همه , هرکس , هرکه , هرکسی.

charabia

: نامفهوم , قلمبه سولمبه.

charabiole

: نامفهوم , قلمبه سولمبه.

charbon (nom masculin)

: ذغال خالص , کربن , الماس بیفروغ.

charde (nom fminin)

: باریکه چوب , تراشه , خرده شیشه , تراشه کردن , متلا شی شدن وکردن.

charg (adjectif; adverbe)

: مملو , بارگیری شده , سنگین , پر, سنگین بار. , مست , پولدار , دارای پول زیاد , بارشده , مملو , پر.

charg es (adjectif; adverbe)

: مست , پولدار , دارای پول زیاد , بارشده , مملو , پر.

charge (adjectif; adverbe)

: مست , پولدار , دارای پول زیاد , بارشده , مملو , پر.

charge (nom f minin)

: بار , کوله بار , فشار , مسلولیت , بارالکتریکی , عمل پرکردن تفنگ باگلوله , عملکرد ماشین یا دستگاه , بار کردن , پر کردن , گرانبارکردن , سنگین کردن , فیلم (دردوربین) گذاشتن , بار گیری شدن , بار زدن , تفنگ یا سلا حی را پر کردن.

chargement (nom masculin)

: بار , کوله بار , فشار , مسلولیت , بارالکتریکی , عمل پرکردن تفنگ باگلوله , عملکرد ماشین یا دستگاه , بار کردن , پر کردن , گرانبارکردن , سنگین کردن , فیلم (دردوربین) گذاشتن , بار گیری شدن , بار زدن , تفنگ یا سلا حی را پر کردن. , حمل , محموله , کالا ی حمل شده باکشتی.

chargent (verbe)

: بار , هزینه , مطالبه هزینه.

chargeons (verbe)

: بار , هزینه , مطالبه هزینه.

charger (verbe)

: بار , هزینه , مطالبه هزینه.

chargez (verbe)

: بار , هزینه , مطالبه هزینه.

chargs (verbe)

: مست , پولدار , دارای پول زیاد , بارشده , مملو , پر.

charit (nom fminin)

: دستگیری , صدقه , خیرات , نیکوکاری.

charlatan (nom masculin)

: صدای اردک , قات قات , ادم شارلا تان , چاخان , دروغی , ساختگی , قلا بی , قات قات کردن , صدای اردک کردن , دوای قلا بی دادن.

charmant (adjectif; adverbe)

: فریبا , فریبنده , ملیح.

charme (nom masculin)

: افسون , طلسم , فریبندگی , دلربایی , سحر , : افسون کردن , مسحور کردن , فریفتن , شیفتن.

charny (adjectif; adverbe)

: فربه , کوشتالو , گوشتی , گوشتدار , بی استخوان.

charpentier (nom masculin)

: درودگر , نجار , نجاری کردن.

charpie (nom f minin)

: کرک , پرز.

charrette (nom fminin)

: ارابه , گاری , دوچرخه , چرخ , باگاری بردن.

charrue (nom f minin)

: خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن

charte (nom fminin)

: فرمان , امتیاز , منشور , اجازه نامه , دربست کرایه دادن , پروانه دادن , امتیازنامه صادر کردن.

chasme (nom masculin)

: شکاف , وقفه , فرق بسیار , پرتگاه عظیم.

chasse (nom f minin)

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن, تعقیب , مسابقه , شکار.

chassent (verbe)

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن , تعقیب , مسابقه , شکار.

chasser (verbe)

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن, تعقیب , مسابقه , شکار.

chasseur (nom masculin)

: شکارچی , صیاد , اسب یا سگ شکاری , جوینده.

chassez (verbe)

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن , تعقیب , مسابقه , شکار.

chassons (verbe)

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن , تعقیب , مسابقه , شکار.

chastet (nom f minin)

: عفت وعصمت , پاکدامنی , نجابت.

chat (nom masculin)

: گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن.

chateau (nom masculin)

: دژ , قلعه , قصر , رخ.

chaud (adjectif; adverbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

chaudire (nom f minin)

: چراغ خوراک پزی , بخاری , دستگاه تولید گرما , متصدی گرم کردن.

chaudron (nom masculin)

: پاتیل , دیگ.

chauffent (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

chauffer (verbe)

: زیاد گرم کردن , دو اتشه کردن , برافروختن.

chauffer (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

chauffeur (nom masculin)

: محرک , راننده.

chauffez (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

chauffons (verbe)

: گرم , با حرارت , غیور , خونگرم , صمیمی , گرم کردن , گرم شدن.

chausse (nom f minin)

: گذرگاه , جاده , جاده ایکه از کف زمین بلندتراست.

chaussette (nom fminin)

: جوراب ساقه کوتاه , کفش راحتی بی پاشنه , جوراب پوشیدن , ضربت زدن , ضربه , مشت زدن یکراست , درست.

chaussure (nom f minin)

: کفش , نعل اسب , کفش پوشیدن , دارای کفش کردن , نعل زدن به.

chauve (adjectif; adverbe)

: طاس , بیمو , کل , برهنه , بی لطف , ساده , بی ملا حت , عریان , کچل , طاس شدن.

chaux (nom fminin)

: لیموترش , عصاره لیموترش , اهک , چسب , کشمشک , سنگ اهک , اهک زنی , چسبناک کردن اغشتن , با اهک کاری سفید کردن , ابستن کردن.

chavirent (verbe)

: واژگونی , واژگون کردن , برانداختن , مضمحل کردن , چپه کردن یا شدن.

chavirer (verbe)

: واژگونی , واژگون کردن , برانداختن , مضمحل کردن , چپه کردن یا شدن.

chavirez (verbe)

: واژگونی , واژگون کردن , برانداختن , مضمحل کردن , چپه کردن یا شدن.

chavirons (verbe)

: واژگونی , واژگون کردن , برانداختن , مضمحل کردن , چپه کردن یا شدن.

che (nom f minin)

: طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن , دانه , چینه , مایه تطمیع , دانه ء دام.

chec (nom masculin)

: شطرنج. , شطرنج.

chef (nom masculin)

: رءیس , سر , پیشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم.

chelle (nom f minin)

: نردبان , نردبان بکار بردن , نردبان ساختن. , کفه ترازو , ترازو , وزن , پولک یا پوسته بدن جانور , فلس , هر چیز پله پله , هرچیز مدرج , اعداد روی درجه گرماسنج وغیره , مقیاس , اندازه , معیار , درجه , میزان , مقیاس نقشه , وسیله سنجش , خط مقیاس , تناسب , نسبت , مقیاس کردن , توزین کردن. , کفه ترازو , ترازو , وزن , پولک یا پوسته بدن جانور , فلس , هر چیز پله پله , هرچیز مدرج , اعداد روی درجه گرماسنج وغیره , مقیاس , اندازه , معیار , درجه , میزان , مقیاس نقشه , وسیله سنجش , خط مقیاس , تناسب , نسبت , مقیاس کردن , توزین کردن.

chelon (nom masculin)

: ستون پله , بصورت پلکان در اوردن , پله , رده.

chemin (nom masculin)

: میسر. , بجاده , راه , معبر , طریق , خیابان , راه اهن.

chemin de fer (nom masculin)

: راه اهن , با راه اهن فرستادن یا سفر کردن , سرهم بندی کردن , پاپوش درست کردن.

chemin e (nom fminin)

: دودکش , بخاری , کوره , نک.

chemise (nom f minin)

: پیراهن , پیراهن پوشیدن.

chenille (nom f minin)

: کرم صدپا , تراکتور زنجیری , بشکل کرم صد پا حرکت کردن

cher (adjectif; adverbe)

: عزیز , محبوب , گرامی , پرارزش , کسی را عزیز خطاب کردن , گران کردن.

cherchent (verbe)

: طلب کردن , پیگردی کردن.

chercher (verbe)

: طلب کردن , پیگردی کردن.

chercheur (nom masculin)

: پژوهشگر.

cherchez (verbe)

: طلب کردن , پیگردی کردن.

cherchons (verbe)

: طلب کردن , پیگردی کردن.

cheval (nom masculin)

: اسب , اسب , سواره نظام , اسبی , وابسته به اسب , قوه اسب , , اسب دار کردن , سوار اسب کردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار کردن , شلا ق زدن , بدوش کشیدن , غیرمنصفانه.

chevalier (nom masculin)

: سلحشور , دلا ور , قهرمان , شوالیه , نجیب زاده , بمقام سلحشوری ودلا وری ترفیع دادن.

chevelu (adjectif; adverbe)

: پرمو , کرکین.

cheveux (nom masculin)

: مو , موی سر , زلف , گیسو.

cheville (nom fminin)

: قوزک , قوزک پا.

chevre (nom f minin)

: بز , بزغاله , تیماج , پوست بز , ستاره جدی , ادم شهوانی , مرد هرزه , فاسق.

chevron (nom masculin)

: تیر عرضی طاق , پالا ر , گله مرغ , الوار دار کردن.

chez (prposition; divers)

: بسوی , بطرف , به , در , پهلوی , نزدیک , دم , بنابر , در نتیجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول. , با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

chic (adjectif; adverbe)

: شیک , باسلیقه , زیبا , باب روز , مطابق مد روز.

chien (nom masculin)

: سگ , سگ نر , میله قلا ب دار , گیره , دنبال کردن , مثل سگ دنبال کردن.

chier (verbe)

: ریدن , گه , ان , عن.

chiffon (nom masculin)

: کهنه , لته , ژنده , لباس مندرس , کهنه شدن , بی مصرف شدن

chiffonent (verbe)

: تحریک کردن , دامن زدن , برانگیختن , برافروختن , خشمگین کردن.

chiffoner (verbe)

: تحریک کردن , دامن زدن , برانگیختن , برافروختن , خشمگین کردن.

chiffonez (verbe)

: تحریک کردن , دامن زدن , برانگیختن , برافروختن , خشمگین کردن.

chiffonons (verbe)

: تحریک کردن , دامن زدن , برانگیختن , برافروختن , خشمگین کردن.

chiffre (nom masculin)

: انگشت , رقم , عدد.

chiffrent (verbe)

: شکل , رقم , پیکر.

chiffrer (verbe)

: شکل , رقم , پیکر.

chiffrez (verbe)

: شکل , رقم , پیکر.

chiffrons (verbe)

: شکل , رقم , پیکر.

chimie (nom fminin)

: علم شیمی.

chimique (adjectif; adverbe)

: شیمیایی , کیمیایی.

chine (nom f minin)

: کشورچین , چینی , ظروف چینی.

chinois (adjectif; adverbe)

: چینی , چینی ها (درجمع ومفرد) , زبان چینی.

chiquier (nom masculin)

: تخته شطرنج.

chiquier

: تخته شطرنج.

chirurgie

: جراحی , اتاق جراحی , عمل جراحی , تشریح.

chirurgien

: جراح.

chlore

: کلرین.

chlorophylle

: ماده سبز گیاهی , سبزینه , کلروفیل.

chmes

: انداختن , قطع کردن , بریدن وانداختن , بزمین زدن , مهیب , بیداد گر , سنگدل.

chne

: بلوط , چوب بلوط.

cho (nom masculin)

: طنین , پژواک. , طنین , پژواک.

choc

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

chocolat

: شوکولا ت , شوکولا تی , کاکاءو.

choir (verbe)

: سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choir

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

chois (verbe)

: سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

chois

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

choisez (verbe)

: سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choisez

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

choisi

: برگزیده , منتخب.

choisir

: گزیدن , انتخاب کردن , خواستن , پسندیدن.

choisis

: گزیدن , انتخاب کردن , خواستن , پسندیدن.

choisissent

: گزیدن , انتخاب کردن , خواستن , پسندیدن.

choisissez

: گزیدن , انتخاب کردن , خواستن , پسندیدن.

choisissons

: گزیدن , انتخاب کردن , خواستن , پسندیدن.

choivent (verbe)

: سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choivent

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

choix

: پسند , انتخاب , چیز نخبه , برگزیده , منتخب.

cholra

: وبا.

choquent

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

choquer

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

choquez

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

choquons

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

chose

: چیز , شی ء , کار , اسباب , دارایی , اشیاء , جامه , لباس , موجود.

chou

: کلم , دله دزدی , کش رفتن , رشد پیدا کردن (مثل سرکلم).

choucroute

: کلم رنده شده واب پز با سرکه.

chouette (familier)

: خنک , خنک کردن.

chouette

: جغد , بوف.

choyons (verbe)

: سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن.

choyons

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

chque

: جلوگیری کردن از , ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک

chrome

: کرومیوم , کروم , فلزی سخت وخاکستری رنگ.

chronique

: دیرینه , مزمن , سخت , شدید , گرانرو. , شرح وقایع بترتیب تاریخ , تاریخچه.

chronologie

: شرح وقایع بترتیب زمانی.

chronologique

: بترتیب تاریخی , دارای تسلسل تاریخ , دارای ربط زمانی.

chtient

: تنبیه کردن , توبیخ وملا مت کردن.

chtiez

: تنبیه کردن , توبیخ وملا مت کردن.

chu

: افتاده.

chue

: افتاده.

chues

: افتاده.

churent

: انداختن , قطع کردن , بریدن وانداختن , بزمین زدن , مهیب , بیداد گر , سنگدل.

chus

: افتاده.

chut

: انداختن , قطع کردن , بریدن وانداختن , بزمین زدن , مهیب , بیداد گر , سنگدل.

chute

: خزان , پاییز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

ci

: اینجا , در اینجا , در این موقع , اکنون , در این باره , بدینسو , حاضر.

ci-aprs

: از این پس , از این ببعد , اخرت.

cicatrice

: جای زخم یا سوختگی , اثر گناه , شکاف , اثر زخم داشتن , اثر زخم گذاشتن.

ci-contre

: روبرو , مقابل , ضد , وارونه , از روبرو , عکس قضیه.

ci-dessous

: درزیر , پایین , مادون.

ci-dessus

: در بالا , بالا ی , بالا ی سر , نام برده , بالا تر , برتر , مافوق , واقع دربالا , سابق الذکر , مذکوردرفوق.

ci-devant

: تشکیل دهنده , قالب گیر , پیشین , سابق , جلوی , قبل , در جلو.

cidre

: شراب سیب , شربت سیب , اب سیب.

ciel

: اسمان , فلک , در مقام منیعی قرار دادن , زیاد بالا بردن , توپ هوایی زدن , اب وهوا.

cigale

: خزوک , زنجره وجیرجیرک دشتی.

cigare

: سیگار , سیگار برگ.

cigarette

: سیگارت , سیگار.

cigogne

: لک لک.

ci-joint

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند , وابسته , مربوط , متعلق.

cime

: قله , نوک , اوج , ذروه , اعلی درجه.

ciment

: سمنت , سیمان , سمنت کردن , چسباندن , پیوستن.

cimentent

: سمنت , سیمان , سمنت کردن , چسباندن , پیوستن.

cimenter

: سمنت , سیمان , سمنت کردن , چسباندن , پیوستن.

cimentez

: سمنت , سیمان , سمنت کردن , چسباندن , پیوستن.

cimentons

: سمنت , سیمان , سمنت کردن , چسباندن , پیوستن.

cimeti re

: گورستان , قبرستان , ارامگاه.

cinma

: سینما.

cinq

: عدد پنج , پنجگانه.

cinquante

: پنجاه.

cinqui me

: پنجم , پنجمین.

cintre

: کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , : پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.'

cirant

: موم مالی , صفحه ضبط صوت.

circonfrence

: محیط , محیط دایره , پیرامون.

circonlocution

: طول وتفصیل در کلا م , بیان غیر مستقیم.

circonscrire

: حد , حدود , کنار , پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

circonscrit

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscrite

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscrites

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscrits

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscriv mes

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscrivant

: محدود , مقید , معین , منحصر کننده.

circonscrivent

: حد , حدود , کنار , پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

circonscrivez

: حد , حدود , کنار , پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

circonscrivirent

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscrivis

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscrivit

: محدود , منحصر , مشروط , مقید.

circonscrivons

: حد , حدود , کنار , پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

circonspect

: بااحتیاط , ملا حظه کار , مال اندیش , باتدبیر.

circonspection

: از روی احتیاط , محتاطانه , احتیاط کار , با احتیاط.

circonstance

: چگونگی , شرح , تفصیل , رویداد , امر , پیشامد , شرایط محیط , اهمیت.

circuit

: حوزه قضایی یک قاضی , دور , دوره , گردش , جریان , حوزه , مدار , اتحادیه , کنفرانس , دورچیزی گشتن , درمداری سفر کردن , احاطه کردن.

circulaire

: مدور , مستدیر , دایره وار , بخشنامه. , پیرامونی.

circulation

: شد وامد , امد وشد , رفت وامد , عبو ومرور ,وساءط نقلیه , داد وستدارتباط , کسب , کالا , مخابره , امد وشد کردن , تردد کردن.

circulent

: بخشنامه کردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

circuler

: بخشنامه کردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

circulez

: بخشنامه کردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

circulons

: بخشنامه کردن , بدورمحور گشتن , منتشر شدن.

cire

: موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن.

cirent

: موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن.

cirer

: موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن.

cireux

: مومی , پراز موم , عصبانی , خشمگین.

cirez

: موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن.

cirons

: موم , مومی شکل , شمع مومی , رشد کردن , زیاد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله یافتن.

cirque

: سیرک , چالگاه.

ciseau

: اسکنه , قلم درز , بااسکنه تراشیدن.

ciseaux

: قیچی , مقراض , چیز برنده , قطع کننده.

ciselent

: پوشاندن , اندودن , مزین کردن , پرجلوه ساختن , برجسته کردن.

ciseler

: پوشاندن , اندودن , مزین کردن , پرجلوه ساختن , برجسته کردن.

ciselez

: پوشاندن , اندودن , مزین کردن , پرجلوه ساختن , برجسته کردن.

ciselons

: پوشاندن , اندودن , مزین کردن , پرجلوه ساختن , برجسته کردن.

cit

: شهر.

citation

: نقل قول , بیان , ایراد , اقتباس , عبارت , مظنه.

citent

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citer

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citerne

: مخزن , حوض.

citez

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citons

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citoyen

: تابع , رعیت , تبعه یک کشور , شهروند.

citron

: لیمو , لیموترش , رنگ لیمویی.

civil

: غیرنظامی , مدنی.

civilisation

: تمدن , مدنیت , انسانیت.

civilisent

: متمدن کردن , متمدن شدن.

civiliser

: متمدن کردن , متمدن شدن.

civilisez

: متمدن کردن , متمدن شدن.

civilisons

: متمدن کردن , متمدن شدن.

civique

: شهری , کشوری , اجتماعی , مدنی.

cl

: کلید.

cl bration

: جشن , برگزاری جشن , تجلیل.

cl bre

: بلند اوازه , مشهور , معروف , نامی , عالی.

cl brent

: جشن گرفتن , عیدگرفتن , ایین (جشن یاعیدی را) نگاه داشتن , تقدیس کردن , تجلیل کردن.

cl brer

: جشن گرفتن , عیدگرفتن , ایین (جشن یاعیدی را) نگاه داشتن , تقدیس کردن , تجلیل کردن.

cl brez

: جشن گرفتن , عیدگرفتن , ایین (جشن یاعیدی را) نگاه داشتن , تقدیس کردن , تجلیل کردن.

cl brit

: شهرت , شخص نامدار.

cl ment

: بخشایشگر , رحیم , کریم , رحمت امیز , بخشنده , مهربان.

claie

: مانع , سبدترکه ای , چهار چوب جگنی , مسابقه پرش از روی مانع , از روی پرچین یاچارچوب پریدن , از روی مانع پریدن , فاءق امدن بر.

clair (nom masculin)

: تلا لو , تاباندن. , تلا لو , تاباندن.

clair

: اشکار , زلا ل , صاف , صریح , واضح , : روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

clairage (nom masculin)

: روشن سازی , تنویر , چراغانی , تذهیب , اشراق. , روشنایی , احتراق , اشتعال , نورافکنی , سایه روشن.

claircie (nom fminin)

: نقل وانتقال بانکی , تسویه , تسطیح , مکان مسطح.

claircie

: نقل وانتقال بانکی , تسویه , تسطیح , مکان مسطح.

claircissement (nom masculin)

: روشن فکری.

clairement (nom masculin)

: روشن فکری.

clairent (verbe)

: روشن فکرکردن , روشن کردن , تعلیم دادن.

clairer (verbe)

: روشن فکرکردن , روشن کردن , تعلیم دادن. , فروغ , روشنایی , نور , اتش , کبریت , لحاظ , جنبه , اشکار کردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعیف , خفیف , اهسته ,اندک ,اسان ,کم قیمت ,قلیل ,مختصر ,فرار ,هوس امیز ,وارسته ,بی عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم کننده ,غیرجدی ,باررا سبک کردن ,تخفیف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع یافتن ,سر رسیدن ,رخ دادن.

clairez (verbe)

: روشن فکرکردن , روشن کردن , تعلیم دادن.

clairons (verbe)

: روشن فکرکردن , روشن کردن , تعلیم دادن.

clameur

: بانگ , غوغا , سروصدا , غریو کشیدن , مصرانه تقاضا کردن.

clan

: خاندان , خانواده , طایفه , قبیله , دسته.

clandestin

: مخفی , غیرمشروع , زیرجلی.

clapet

: شیر , دریچه , لا مپ.

claque

: باکف دست زدن , سیلی , تودهنی , ضربت , ضربت سریع , صدای چلب چلوپ , سیلی زدن , تپانچه زدن , زدن.

claquent

: کف زدن , صدای دست زدن , ترق تراق , صدای ناگهانی.

claquer

: کف زدن , صدای دست زدن , ترق تراق , صدای ناگهانی.

claquez

: کف زدن , صدای دست زدن , ترق تراق , صدای ناگهانی.

claquons

: کف زدن , صدای دست زدن , ترق تراق , صدای ناگهانی.

clarifient

: روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن.

clarifier

: روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن.

clarifiez

: روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن.

clarifions

: روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن.

clarinette

: قره نی , کلا رینت.

class

: رده بندی شده , سری. , رده بندی شده , سری.

class e

: رده بندی شده , سری.

class mes

: رده بندی شده , سری.

class rent

: رده بندی شده , سری.

classa

: رده بندی شده , سری.

classai

: رده بندی شده , سری.

classe

: کلا س , دسته , طبقه , زمره , جور , نوع , طبقه بندی کردن , رده , هماموزگان , رسته , گروه.

classement

: سوهان کاری , ضبط , بایگانی , سیخ زنی , براده.

classent

: رده بندی کردن.

classer

: رده بندی کردن.

classes

: رده بندی شده , سری.

classeur

: اهرم جعبه ماکو , الیاف پشم که بهم پیوسته ونخ پشم را تشکیل میدهد , شکم بند زنان (پس از وضع حمل) , رسید بیعانه , صاحف , بند.

classez

: رده بندی کردن.

classifi

: رده بندی شده , سری.

classifi e

: رده بندی شده , سری.

classifi mes

: رده بندی شده , سری.

classifi rent

: رده بندی شده , سری.

classifia

: رده بندی شده , سری.

classifiai

: رده بندی شده , سری.

classification

: عمل دسته بندی , طبقه بندی , رده بندی.

classifient

: رده بندی کردن.

classifier

: رده بندی کردن.

classifies

: رده بندی شده , سری.

classifiez

: رده بندی کردن.

classifions

: رده بندی کردن.

classifis

: رده بندی شده , سری.

classique

: مطابق بهترین نمونه , ادبیات باستانی یونان و روم , باستانی , مربوط به نویسندگان قدیم لا تین ویونان.

classons

: رده بندی کردن.

classs

: رده بندی شده , سری.

clat (nom masculin)

: قطاری , پشت سر هم. , تلا لوء داشتن , جرقه زدن , چشمک زدن , برق , تلا لو , جرقه , درخشش.

clatant (adjectif; adverbe)

: برجسته , قابل توجه , موثر , گیرنده , زننده.

clatement (nom masculin)

: سقوط ناگهانی , درهم شکننده , فروریختن , درهم شکستن , از اثر انداختن , تجزیه کردن , طبقه بندی کردن , تقسیم بندی کردن.

clatent (verbe)

: محترق شدن , منفجر شدن , ترکیدن , منبسط کردن , گسترده کردن.

clater (verbe)

: قطاری , پشت سر هم. , محترق شدن , منفجر شدن , ترکیدن , منبسط کردن , گسترده کردن.

clatez (verbe)

: محترق شدن , منفجر شدن , ترکیدن , منبسط کردن , گسترده کردن.

clatons (verbe)

: محترق شدن , منفجر شدن , ترکیدن , منبسط کردن , گسترده کردن.

clause

: بند , ماده.

clavecin

: نوعی چنگ که مانند پیانوبشکل میز است.

clavier

: صفحه کلید , ردیف مضراب , ردیف حروف.

clectique (adjectif; adverbe)

: گلچین کننده , از هر جا گزیننده , منتخبات.

clef

: کلید.

clerc

: منشی , دفتردار , کارمند دفتری , فروشنده مغازه.

clerg

: مردروحانی , کاتوزی , روحانیون , دین یار.

client

: مشتری.

clignotent

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر , چشمک.

clignoter

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر , چشمک.

clignotez

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر , چشمک.

clignotons

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر , چشمک.

climat

: اب وهوا.

climatique

: مربوط به اب وهوا.

climatologie

: اب وهوا شناسی , اقلیم شناسی.

climatologue

: متخصص اب وهوا.

climax

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسیدن.

clinique

: درمانگاه , بالین , مطب , بیمارستان.

clipse (nom fminin)

: گرفتگی , گرفت , کسوف یا خسوف , تحت الشعاع قرار دادن.

cliqueter

: صدای جرنگ جرنگ , طنین زنگ , جرنگ جرنگ کردن , طنین زنگ ایجاد کردن , جرنگیدن.

clmence

: بخشایندگی , رحم , اعتدال عناصر.

cloaque

: گنداب , مجرای فاضل اب , اگو , بخیه زننده , ماشین دوزندگی , گندابراه , مجرای فاضلا ب ساختن.

clore

: درمیان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پیوست فرستادن , حصار یا چینه کشیدن دور.

closent

: درمیان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پیوست فرستادن , حصار یا چینه کشیدن دور.

closez

: درمیان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پیوست فرستادن , حصار یا چینه کشیدن دور.

closons

: درمیان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پیوست فرستادن , حصار یا چینه کشیدن دور.

cloture

: پیوست , در جوف , حصار.

clou

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , میخ , میخ سرپهن , گل میخ , با میخ کوبیدن , با میخ الصاق کردن , بدام انداختن , قاپیدن , زدن , کوبیدن , گرفتن.

co ncider

: همزمان بودن , باهم رویدادن , منطبق شدن , دریک زمان اتفاق افتادن.

co t

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

coagulent

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

coaguler

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

coagulez

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

coagulons

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

cocher

: تیک تیک , چوبخط , سخت ترین مرحله , علا مت , نشانی که دررسیدگی و تطبیق ارقام بکارمیرود , خطنشان گذاردن , خط کشیدن , چوبخط زدن , نسیه بردن , انواع ساس وکنه وغریب گز وغیره.

cochon

: خوک , گراز , مثل خوک رفتار کردن , خوک زاییدن , ادم حریص وکثیف , قالب ریخته گری.

cocon

: پیله , پیله کرم ابریشم.

cocotte

: زن جوان بوالهوس , زن سبکسر.

codage

: رمزگذاری , برنامه نویسی.

code

: رمز , رمزی کردن , برنامه , دستورالعملها.

codifi

: رمزی. , رمزی.

codifi e

: رمزی.

codifi mes

: رمزی.

codifi rent

: رمزی.

codifia

: رمزی.

codifiai

: رمزی.

codifiant

: رمزگذاری , برنامه نویسی.

codification

: رمزگذاری , برنامه نویسی.

codifient

: رمز , رمزی کردن , برنامه , دستورالعملها.

codifier

: رمز , رمزی کردن , برنامه , دستورالعملها.

codifies

: رمزی.

codifiez

: رمز , رمزی کردن , برنامه , دستورالعملها.

codifions

: رمز , رمزی کردن , برنامه , دستورالعملها.

codifis

: رمزی.

cods

: رمزی.

coeur

: قلب , سینه , اغوش , مرکز , دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب کلا م , جوهر , دل دادن , جرات دادن , تشجیع کردن , بدل گرفتن.

coexistent

: باهم زیستن.

coffre

: شاه سیم.

coffre-fort

: امن , بی خطر , گاوصندوق.

coh rence

: چسبیدگی , ارتباط (مطالب) , وابستگی.

coh sion

: پیوستگی , چسبندگی , هم بستگی , جاذبه مولکولی.

cohabitation

: زندگی باهم , جماع.

cohorte

: گروه , پیرو , طرفدار , همکار.

cohrent

: چسبیده , مربوط , دارای ارتباط یا نتیجه منطقی.

coiffeur

: ارایشگر مو , سلمانی برای مرد و زن.

coiffure

: ارایش موی زنان بفرم مخصوصی , ارایشگر زنانه.

coin

: گوشه , نبش.

coincer

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

coincident

: همزمان بودن , باهم رویدادن , منطبق شدن , دریک زمان اتفاق افتادن.

coincider

: همزمان بودن , باهم رویدادن , منطبق شدن , دریک زمان اتفاق افتادن.

coincidez

: همزمان بودن , باهم رویدادن , منطبق شدن , دریک زمان اتفاق افتادن.

coincidons

: همزمان بودن , باهم رویدادن , منطبق شدن , دریک زمان اتفاق افتادن.

coke

: زغال کوک , زغال سنگ سوخته , تبدیل به زغال کردن.

col reux

: اوقات تلخ , رنجیده , خشمناک , دردناک , قرمز شده , ورم کرده , دژم , براشفته.

cole (nom fminin)

: مدرسه , اموزشگاه , مکتب , دبستان , دبیرستان , تحصیل در مدرسه , تدریس درمدرسه , مکتب علمی یا فلسفی , دسته , جماعت همفکر , جماعت , گروه , دسته ماهی , گروه پرندگان , تربیب کردن , بمدرسه فرستادن , درس دادن.

cole secondaire (nom fminin)

: مدرسه متوسطه , دبیرستان.

colibri

: مرغ مگس خوار , مرغ زرین پر.

colier (nom masculin)

: دانشور , دانش پژوه , محقق , اهل تتبع , ادیب , شاگر ممتاز.

colique

: قولنج , قولنجی , بخار یاگاز معده.

colis

: بسته , عدل بندی , قوطی , بسته بندی کردن.

colisage

: بار بندی , عدل بندی , بسته بندی , هر ماده مورد کاربرد دربسته بندی.

collaborent

: همدستی کردن , باهم کار کردن , تشریک مساعی.

collaborer

: همدستی کردن , باهم کار کردن , تشریک مساعی.

collaborez

: همدستی کردن , باهم کار کردن , تشریک مساعی.

collaborons

: همدستی کردن , باهم کار کردن , تشریک مساعی.

collant

: چسبناک , چسبنده , دشوار , سخت , چسبناک کردن.

collatral

: هم بر , پهلو به پهلو , متوازی , تضمین , وثیقه.

colle

: چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن. , چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن.

collectif

: بهم پیوسته , انبوه , اشتراکی , اجتماعی , جمعی.

collection

: گرداوری , گرداورد , کلکسیون , اجتماع , مجموعه.

collectionnent

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن.

collectionner

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن.

collectionnez

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن.

collectionnons

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن.

college

: کالج , دانشگاه.

collegue

: هم کار , هم قطار.

collent

: چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن.

coller

: چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن. , چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن.

collez

: چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن.

collier

: یقه , یخه , گریبان , گردن بند.

colline

: تپه , پشته , تل , توده , توده کردن , انباشتن.

collision

: تصادم , برخورد.

collons

: چسب , سریش , چسباندن , چسبیدن.

cologie (nom f minin)

: علم عادت وطرز زندگی موجودات و نسبت انها با محیط , بوم شناسی.

colonel

: سرهنگ.

colonie

: مستعمره , مستملکات , مهاجر نشین , جرگه.

colonne

: ستون.

color

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

color es

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

color s

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

colora

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

colorai

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

colorant

: رنگ امیزی.

colore

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

colorent

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

colorer

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

colorez

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

colori

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

colormes

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

colorons

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

colorrent

: رنگی , ملون , نژادهای غیر سفید پوست , رنگین.

colre

: براشفتگی , خشم , غضب , خشمگین کردن , غضبناک کردن.

com dien

: نوینسده نمایش های خنده دار , هنرپیشه نمایش های خنده دار.

combat

: پیکار , نبرد , زد وخورد , ستیز , حرب , مبارزه کردن , رزم , جنگیدن با.

combats

: جنگ , نبرد , کارزار , پیکار , زد وخورد , جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

combattant

: رزمنده , جنگ کننده , جنگنده , مشت باز.

combattent

: جنگ , نبرد , کارزار , پیکار , زد وخورد , جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

combattez

: جنگ , نبرد , کارزار , پیکار , زد وخورد , جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

combattirent

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combattis

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combattit

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combattmes

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combattons

: جنگ , نبرد , کارزار , پیکار , زد وخورد , جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

combattre

: جنگ , نبرد , کارزار , پیکار , زد وخورد , جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

combattu

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combattue

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combattues

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combattus

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

combin

: ترکیب شده. , ترکیب شده.

combin e

: ترکیب شده.

combin mes

: ترکیب شده.

combin rent

: ترکیب شده.

combina

: ترکیب شده.

combinai

: ترکیب شده.

combinaison

: ترکیب.

combinatoire

: ترکیبی , ترکیب شونده.

combinatoires

: ترکیبی , ترکیب شونده.

combinent

: ترکیب کردن.

combiner

: ترکیب کردن.

combines

: ترکیب شده.

combinez

: ترکیب کردن.

combinons

: ترکیب کردن.

combins

: ترکیب شده.

comble

: نوک , قله , راس , کلا ه نوک تیز , منتها درجه , حداکثر , کاکل , فرق سر , دزدیدن , تیز شدن , بصورت نوک تیز درامدن , به نقطه اوج رسیدن , نحیف شدن.

combustible

: سوزا , احتراق پذیر , قابل تحریک وبرانگیختنی. , سوخت , غذا , اغذیه , تقویت , سوخت گیری کردن , سوخت دادن (به) , تحریک کردن , تجدید نیرو کردن.

comedie

: نمایش خنده دار , شاد نمایش , کمدی.

comercialisant

: بازار یابی.

comercialisation

: بازار یابی.

comercialisent

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comercialiser

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comercialisez

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comercialisons

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

comete

: ستاره دنباله دار.

comit electoral

: انجمن حزبی , کمیته های پارلمانی , نمایندگان حزب کارگر درپارلمان یا انجمن.

comm rage

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

command

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

command e

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

command mes

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

command rent

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

commanda

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

commandai

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

commandant

: ترتیب , مرتب سازی , سفارش دهی.

commande

: فرمان.

commandement

: فرمان.

commandent

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبی ,سامان ,انجمن ,ارایش ,مرتبه ,سبک ,مرحله ,دستور ,فرمایش ,حواله.

commander

: کنترل. , راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبی ,سامان ,انجمن ,ارایش ,مرتبه ,سبک ,مرحله ,دستور ,فرمایش ,حواله.

commandes

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

commandez

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبی ,سامان ,انجمن ,ارایش ,مرتبه ,سبک ,مرحله ,دستور ,فرمایش ,حواله.

commandons

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبی ,سامان ,انجمن ,ارایش ,مرتبه ,سبک ,مرحله ,دستور ,فرمایش ,حواله.

commands

: فرموده , منظم , مرتب , دارای نظم و ترتیب.

comme

: چنانکه , بطوریکه , همچنانکه , هنگامیکه , چون , نظر باینکه , در نتیجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند

commen ant

: اغاز , ابتدا , شروع.

commencement

: اغاز , ابتدا , شروع.

commencent

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن.

commencer

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن.

commencez

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن.

commenons

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن.

comment

: چگونه , از چه طریق , چطور , به چه سبب , چگونگی , راه , روش , متد , کیفیت , چنانکه.

commentaire

: توضیح.

commentateur

: مفسر , سفرنگ گر.

commentent

: توضیح.

commenter

: توضیح.

commentez

: توضیح.

commentons

: توضیح.

commer ons

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

commerant

: بازرگان , سوداگر.

commerce

: تجارت , بازرگانی , معاشرت , تجارت کردن.

commercent

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

commercer

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

commercez

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

commercial

: تجارتی , بازرگانی.

commercialisant

: بازار یابی.

commercialisent

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commercialiser

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commercialisez

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commercialisons

: بازار , محل داد وستد , مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

commetre

: سپردن , مرتکب شدن , اعزام داشتن برای (مجازات و غیره) , متعهدبانجام امری نمودن , سرسپردن.

commets

: سپردن , مرتکب شدن , اعزام داشتن برای (مجازات و غیره) , متعهدبانجام امری نمودن , سرسپردن.

commettent

: سپردن , مرتکب شدن , اعزام داشتن برای (مجازات و غیره) , متعهدبانجام امری نمودن , سرسپردن.

commettez

: سپردن , مرتکب شدن , اعزام داشتن برای (مجازات و غیره) , متعهدبانجام امری نمودن , سرسپردن.

commettons

: سپردن , مرتکب شدن , اعزام داشتن برای (مجازات و غیره) , متعهدبانجام امری نمودن , سرسپردن.

commissaire

: عضو هیلت , مامور عالی رتبه دولت.

commissariat

: فروشگاه مخصوص کارمندان یک اداره.

commission

: ماموریت , تصدی , حق العمل , فرمان , حکم , هیلت , مامورین , کمیسیون , انجام , : گماشتن , ماموریت دادن.

commissionnent

: ماموریت , تصدی , حق العمل , فرمان , حکم , هیلت , مامورین , کمیسیون , انجام , : گماشتن , ماموریت دادن.

commissionner

: ماموریت , تصدی , حق العمل , فرمان , حکم , هیلت , مامورین , کمیسیون , انجام , : گماشتن , ماموریت دادن.

commissionnez

: ماموریت , تصدی , حق العمل , فرمان , حکم , هیلت , مامورین , کمیسیون , انجام , : گماشتن , ماموریت دادن.

commissionnons

: ماموریت , تصدی , حق العمل , فرمان , حکم , هیلت , مامورین , کمیسیون , انجام , : گماشتن , ماموریت دادن.

commit

: هیلت یا کمیته , کمیسیون , مجلس مشاوره.

commode

: راحت , مناسب , راه دست.

commodit

: وسیله مناسب , متاع , کالا , جنس.

commun

: عمومی , معمولی , متعارفی , عادی , مشترک , پیش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومی , مشارکت کردن , مشاع بودن , مشترکا استفاده کردن.

communaut

: انجمن , اجتماع , عوام.

commune

: عمومی , معمولی , متعارفی , عادی , مشترک , پیش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومی , مشارکت کردن , مشاع بودن , مشترکا استفاده کردن. , شهردار , شهریا بخشی که دارای شهرداری است.

communication

: ارتباط , مکاتبه.

communiquent

: گفتگوکردن , مکاتبه کردن , کاغذ نویسی کردن , مراوده کردن.

communiquer

: گفتگوکردن , مکاتبه کردن , کاغذ نویسی کردن , مراوده کردن.

communiquez

: گفتگوکردن , مکاتبه کردن , کاغذ نویسی کردن , مراوده کردن.

communiquons

: گفتگوکردن , مکاتبه کردن , کاغذ نویسی کردن , مراوده کردن.

commutation

: تبدیل , تغییر , تخفیف جرم. , راه گزینی.

comp tent

: لا یق , ذی صلا حیت , شایسته , دارای سر رشته.

comp titif

: مسابقه ای , قابل رقابت , رقابتی , سبقت جو.

compact

: فشرده , فشرده کردن.

compacter

: فشرده , فشرده کردن.

compagne

: همراه همدم , هم نشین , پهلو نشین , معاشرت کردن , همراهی کردن.

compagnie

: شرکت.

compagnon

: شریک شدن یاکردن , شریک , همدست , انباز , همسر , یار.

comparable

: قیاس پذیر , قابل مقایسه.

comparaison

: مقایسه , تطبیق , سنجش , برابری , تشبیه.

comparent

: مقایسه کردن , برابرکردن , باهم سنجیدن.

comparer

: مقایسه کردن , برابرکردن , باهم سنجیدن.

comparez

: مقایسه کردن , برابرکردن , باهم سنجیدن.

comparons

: مقایسه کردن , برابرکردن , باهم سنجیدن.

compartiment

: کوپه , قسمت , تقسیم کردن.

comparution

: ظهور , پیدایش , ظاهر , نمایش , نمود , سیما , منظر.

compas

: قطب نما , پرگار.

compassion

: دلسوزی , رحم , شفقت , غمخواری.

compatibilit

: سازش پذیری , سازگاری , دمسازی , مطابقت.

compatible

: همساز.

compatir

: همدردی یا همفکری کردن , جانبداری کردن.

compatis

: همدردی یا همفکری کردن , جانبداری کردن.

compatissent

: همدردی یا همفکری کردن , جانبداری کردن.

compatissez

: همدردی یا همفکری کردن , جانبداری کردن.

compatissons

: همدردی یا همفکری کردن , جانبداری کردن.

compensation

: جبران کردن , خنثی کردن.

compensent

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران کردن.

compenser

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران کردن.

compensez

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران کردن.

compensons

: تاوان دادن , پاداش دادن , عوض دادن , جبران کردن.

compilateur

: همگردان.

compilent

: همگرادنی کردن.

compiler

: همگرادنی کردن.

compilez

: همگرادنی کردن.

compilons

: همگرادنی کردن.

compl ment

: متمم , متمم گرفتن.

compl te

: تمام , کامل.

compl ter

: تمام , کامل.

compl tons

: تمام , کامل.

complaire

: موافقت کردن , براوردن , اجابت کردن.

complais

: موافقت کردن , براوردن , اجابت کردن.

complaisant

: از خود راضی , عشرت طلب , تن اسا , خود خوشنود.

complaisent

: موافقت کردن , براوردن , اجابت کردن.

complaisez

: موافقت کردن , براوردن , اجابت کردن.

complaisons

: موافقت کردن , براوردن , اجابت کردن.

complet

: تمام , کامل.

complexe

: پیچیده , مختلط. , پیچیده , مختلط.

complexit

: پیچیدگی.

complication

: پیچیدگی , بغرنجی , عوارض , عواقب.

complice

: همدست , شریک یا معاون جرم.

complicit

: همدستی درجرم , شرکت در جرم.

compliment

: تعارف , تعریف , درود , تعریف کردن از.

compliquent

: پیچیده کردن , پیچیدن , بغرنج کردن.

compliquer

: پیچیده کردن , پیچیدن , بغرنج کردن.

compliquez

: پیچیده کردن , پیچیدن , بغرنج کردن.

compliquons

: پیچیده کردن , پیچیدن , بغرنج کردن.

complmentaire

: متمم , متممی.

complot

: نقشه , طرح , موضوع اصلی , توطله , دسیسه , قطعه , نقطه , موقعیت , نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , توطله چیدن.

compltent

: تمام , کامل.

compltez

: تمام , کامل.

compon

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

compon es

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

compon s

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

compona

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

componai

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

compone

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

component

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

componer

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

componez

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

componmes

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

componons

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

componrent

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

comportement

: رفتار , حرکت , وضع , سلوک , اخلا ق.

compos

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد. , ساخته شده , مصنوع , ساختگی , تربیت شده.

compos es

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

compos s

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

composa

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

composai

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

composant

: اجزاء , ترکیب کننده , ترکیب دهنده , جزء.

compose

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

composent

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

composer

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

composez

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

compositeur

: سراینده , نویسنده , سازنده , مصنف , اهنگ ساز.

composition

: ترکیب , ساخت , انشاء , سرایش , قطعه هنری. , ترکیب , ساخت , ساختمان یاحالت داستان ساختگی , در (تاتر)ارایش , گریم , ترکیب کردن , درست کردن , جبران کردن , جعل کردن , گریم کردن , بزک , توالت.

composmes

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

composons

: سرودن , ساختن , درست کردن , تصنیف کردن.

composrent

: ترکیب شده , مرکب , ارام , خونسرد.

compr hensif

: جامع , فرا گیرنده , وسیع , محیط , بسیط.

compr hensive

: جامع , فرا گیرنده , وسیع , محیط , بسیط.

comprenant

: فهم , ادراک , هوش , توافق , تظر , موافقت , باهوش , مطلع , ماهر , فهمیده.

comprend

: در برداشتن , شامل بودن , متضمن بودن , قرار دادن , شمردن , به حساب اوردن.

comprendre

: فهمیدن , ملتفت شدن , دریافتن , درک کردن , رساندن.

comprends

: فهمیدن , ملتفت شدن , دریافتن , درک کردن , رساندن.

comprenez

: فهمیدن , ملتفت شدن , دریافتن , درک کردن , رساندن.

comprennent

: فهمیدن , ملتفت شدن , دریافتن , درک کردن , رساندن.

comprenons

: فهمیدن , ملتفت شدن , دریافتن , درک کردن , رساندن.

compresseur

: متراکم کننده.

compressible

: بهم فشردنی , خلا صه شدنی.

comprhensible

: دریافتنی , قابل درک.

comprhension

: دریافت , قوه ادراک.

comprim

: فشرده , متراکم. , فشرده , متراکم.

comprim es

: فشرده , متراکم.

comprim s

: فشرده , متراکم.

comprima

: فشرده , متراکم.

comprimai

: فشرده , متراکم.

comprime

: فشرده , متراکم.

compriment

: متراکم کردن.

comprimer

: متراکم کردن.

comprimez

: متراکم کردن.

comprimmes

: فشرده , متراکم.

comprimons

: متراکم کردن.

comprimrent

: فشرده , متراکم.

compromets

: تراضی , مصالحه , توافق , مصالحه کردن , تسویه کردن.

compromettent

: تراضی , مصالحه , توافق , مصالحه کردن , تسویه کردن.

compromettez

: تراضی , مصالحه , توافق , مصالحه کردن , تسویه کردن.

compromettons

: تراضی , مصالحه , توافق , مصالحه کردن , تسویه کردن.

compromettre

: تراضی , مصالحه , توافق , مصالحه کردن , تسویه کردن.

compromis

: تراضی , مصالحه , توافق , مصالحه کردن , تسویه کردن.

comptabilit

: حسابداری , اصول حسابداری , برسی اصل و فرع.

comptable

: ذی حساب , حسابدار.

compte

: شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن, تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.ن) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب.

comptence

: صلا حیت , شایستگی , کفایت , سررشته.

comptent

: شمار , شمردن.

compter

: شمار , شمردن.

compte-rendu

: گزارش , گزارش دادن.

compteur

: پیشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معکوس , بالعکس , مقابله کردن , تلا فی کردن , جواب دادن , معامله بمثل کردن با. , سرعت سنج , کیلومتر شمار ساعتی.

comptez

: شمار , شمردن.

comptiteur

: رقیب , هم چشم , حریف , هم اورد.

comptitive

: مسابقه ای , قابل رقابت , رقابتی , سبقت جو.

comptoir

: پیشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معکوس , بالعکس , مقابله کردن , تلا فی کردن , جواب دادن , معامله بمثل کردن با.

comptons

: شمار , شمردن.

comt

: بخش , شهرستان.

comunicatif

: گویا , فصیح , مسری.

conc der

: واگذار کردن , دادن , تصدیق کردن.

conc dons

: واگذار کردن , دادن , تصدیق کردن.

concave

: کاو , مقعر.

concdent

: واگذار کردن , دادن , تصدیق کردن.

concdez

: واگذار کردن , دادن , تصدیق کردن.

conceiller municipal

: کدیور , عضو انجمن شهر , کدخدا , نام قضات , نام مستخدمین شهرداری , عضوهیلت قانون گذاری یک شهر.

concentrent

: متمرکز کردن , تمرکز دادن , تغلیظ.

concentrer

: متمرکز کردن , تمرکز دادن , تغلیظ.

concentrez

: متمرکز کردن , تمرکز دادن , تغلیظ.

concentrons

: متمرکز کردن , تمرکز دادن , تغلیظ.

concept

: فکر , عقیده , تصور کلی , مفهوم.

concepteur

: طراح.

conception

: حاملگی , لقاح تخم وشروع رشد جنین , ادراک , تصور.

concern

: در گیر , پیچیده , بغرنج , مبهم , گرفتار , مورد بحث.

concern s

: در گیر , پیچیده , بغرنج , مبهم , گرفتار , مورد بحث.

concernant

: درباره , درباب.

concernent

: اثر , نتیجه , احساسات , برخورد , اثر کردن بر , تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به) , تظاهر کردن به.

concert

: ساز واواز , انجمن ساز واواز , هم اهنگی , کنسرت , مرتب کردن , جور کردن.

concession

: اعطاء , امتیاز , امتیاز انحصاری.

concevable

: تصور کردنی , ممکن , امکان پذیر.

concidence

: انطباق.

concierge

: نگهدار یاحافظ , زندانبان , قلعه بان , دربان.

concilient

: ساکت کردن , ارام کردن , مطالعه کردن , اشتی دادن.

concilier

: ساکت کردن , ارام کردن , مطالعه کردن , اشتی دادن.

conciliez

: ساکت کردن , ارام کردن , مطالعه کردن , اشتی دادن.

concilions

: ساکت کردن , ارام کردن , مطالعه کردن , اشتی دادن.

concis

: مختصر , موجز , کوتاه , لب گو , فشرده ومختصر.

concluent

: بپایان رساندن , نتیجه گرفتن , استنتاج کردن , منعقد کردن.

concluez

: بپایان رساندن , نتیجه گرفتن , استنتاج کردن , منعقد کردن.

concluons

: بپایان رساندن , نتیجه گرفتن , استنتاج کردن , منعقد کردن.

conclure

: بپایان رساندن , نتیجه گرفتن , استنتاج کردن , منعقد کردن.

conclusion

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج.

concordance

: سازش , موافقت , پیمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوی , معاهده و مقاطعه ء , توافق.

concourent

: رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن.

concourez

: رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن.

concourir

: رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن.

concourons

: رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن.

concours

: رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن. , رقابت , مسابقه.

concret

: سفت کردن , باشفته اندودن یا ساختن , بهم پیوستن , ساروج کردن , :واقعی , بهم چسبیده , سفت , بتون , ساروج شنی , اسم ذات.

concurrence

: رقابت , مسابقه.

concussion

: اختلا س , دزدی , حیف ومیل.

condamne

: مجرم , جانی , محبوس , محکوم کردن.

condamnent

: محکوم کردن , محکوم شدن.

condamner

: محکوم کردن , محکوم شدن.

condamnez

: محکوم کردن , محکوم شدن.

condamnons

: محکوم کردن , محکوم شدن.

condens

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده. , فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condens e

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condens mes

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condens rent

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condensa

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condensai

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condensateur

: خازن.

condensation

: هم چگال , چگالیده , تغلیظ شده , منقبض شده , خلا صه شده.

condensent

: هم چگال کردن , متراکم کردن , تغلیظ کردن , منقبض کردن , مختصرومفیدکردن , خلا صه کردن , چگالیدن.

condenser

: هم چگال کردن , متراکم کردن , تغلیظ کردن , منقبض کردن , مختصرومفیدکردن , خلا صه کردن , چگالیدن.

condenses

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condensez

: هم چگال کردن , متراکم کردن , تغلیظ کردن , منقبض کردن , مختصرومفیدکردن , خلا صه کردن , چگالیدن.

condensons

: هم چگال کردن , متراکم کردن , تغلیظ کردن , منقبض کردن , مختصرومفیدکردن , خلا صه کردن , چگالیدن.

condenss

: فشرده , خلا صه شده , تغلیظ شده , چگالیده.

condescendance

: واگذاری , اعطاء , تمکین , موافقت , مدارا.

condescendant

: فروتن , مهربان , نوازش کننده.

condescendent

: تمکین کردن , فروتنی کردن , خود را پست کردن , تواضع کردن.

condescendez

: تمکین کردن , فروتنی کردن , خود را پست کردن , تواضع کردن.

condescendons

: تمکین کردن , فروتنی کردن , خود را پست کردن , تواضع کردن.

condescendre

: تمکین کردن , فروتنی کردن , خود را پست کردن , تواضع کردن.

condescends

: تمکین کردن , فروتنی کردن , خود را پست کردن , تواضع کردن.

condiment

: ادویه , چاشنی غذا , ادویه زدن به.

condition

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن.

conditionnant

: شایسته سازی.

conditionnent

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن.

conditionner

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن.

conditionnez

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن.

conditionnons

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن.

condol ance

: همدردی , تسلیت , اظهار تاسف.

conducteur

: هادی , رسانا.

conduire

: هدایت کردن , رفتار. , راندن , بردن , عقب نشاندن , بیرون کردن , سواری کردن , کوبیدن(میخ وغیره).

conduis

: هدایت کردن , رفتار.

conduisent

: هدایت کردن , رفتار.

conduisez

: هدایت کردن , رفتار.

conduisons

: هدایت کردن , رفتار.

conduit

: مجرا , لوله اب , خط سیر , مجرای لنف.

conduite

: هدایت کردن , رفتار.

cone

: مخروط , میوه کاج , هرچیز مخروطی یاکله قندی , مخروطی شکل کردن , قیف(برای بستنی قیفی).

conf rence

: مشاوره , کنگاش , گفتگو , مذاکره , همرایزنی.

conf rer

: همرایزنی کردن , اعطاء کردن , مشورت کردن , مراجعه کردن

conf rons

: همرایزنی کردن , اعطاء کردن , مشورت کردن , مراجعه کردن

confderation

: هم پیمانی , اتفاق , اتحاد , پیوند , اتحادیه.

confection

: ساختن , جعل کردن , تولید کردن , ساخت , مصنوع , تولید.

confessent

: اقرارکردن , اعتراف کردن.

confesser

: اقرارکردن , اعتراف کردن.

confesseur

: معترف , کسی که کیش خود را اشکارا اعتراف میکند , اقرار اورنده.

confessez

: اقرارکردن , اعتراف کردن.

confession

: اقرار , اقرار بجرم , اعتراف نامه.

confessons

: اقرارکردن , اعتراف کردن.

confiance

: اطمینان.

confiant

: مطملن , دلگرم , بی پروا , رازدار. , اعتماد کننده.

confidence

: اطمینان.

confident

: رازدار , محرم اسرار , دمساز.

confidentiel

: محرمانه , دارای ماموریت محرمانه , راز دار.

confient

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمینان کردن , اعتماد داشتن به.

confier

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمینان کردن , اعتماد داشتن به.

confiez

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمینان کردن , اعتماد داشتن به.

configuration

: پیکر بندی , هیلت , ترتیب , شکل , قواره , وضعیت یا موقعیت.

confin

: بستری , محدود شده.

confin es

: بستری , محدود شده.

confin s

: بستری , محدود شده.

confina

: بستری , محدود شده.

confinai

: بستری , محدود شده.

confine

: بستری , محدود شده.

confinent

: حد , محدوده , محدود کردن , منحصر کردن , محبوس کردن.

confiner

: حد , محدوده , محدود کردن , منحصر کردن , محبوس کردن.

confinez

: حد , محدوده , محدود کردن , منحصر کردن , محبوس کردن.

confinmes

: بستری , محدود شده.

confinons

: حد , محدوده , محدود کردن , منحصر کردن , محبوس کردن.

confinrent

: بستری , محدود شده.

confions

: سپردن , محرمانه گفتن (به) , اطمینان کردن , اعتماد داشتن به.

confire

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

confirm

: مسلم , برقرار , تایید شده. , مسلم , برقرار , تایید شده.

confirm es

: مسلم , برقرار , تایید شده.

confirm s

: مسلم , برقرار , تایید شده.

confirma

: مسلم , برقرار , تایید شده.

confirmai

: مسلم , برقرار , تایید شده.

confirme

: مسلم , برقرار , تایید شده.

confirment

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

confirmer

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

confirmez

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

confirmmes

: مسلم , برقرار , تایید شده.

confirmons

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

confirmrent

: مسلم , برقرار , تایید شده.

confiscation

: مصادره یا ضبط.

confisent

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

confiseur

: قناد , شیرینی فروش.

confisez

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

confisons

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

confisquent

: ضبط کردن , توقیف کردن , مصادره کردن.

confisquer

: ضبط کردن , توقیف کردن , مصادره کردن.

confisquez

: ضبط کردن , توقیف کردن , مصادره کردن.

confisquons

: ضبط کردن , توقیف کردن , مصادره کردن.

confit

: شیرینی , معجون , ترکیب , ساخت , مربا.

confiture

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

conflagration

: اتش سوزی بزرگ , حریق مدهش.

conflit

: ستیزه , کشاکش , کشمکش , نبرد , برخورد , ناسازگاری , تضاد , ناسازگار بودن , مبارزه کردن.

confondent

: پریشان کردن , گیج کردن , عاجز کردن.

confondez

: پریشان کردن , گیج کردن , عاجز کردن.

confondirent

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

confondis

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

confondit

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

confondmes

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

confondons

: پریشان کردن , گیج کردن , عاجز کردن.

confondre

: پریشان کردن , گیج کردن , عاجز کردن.

confonds

: پریشان کردن , گیج کردن , عاجز کردن.

confondu

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

confondue

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

confondues

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

confondus

: مبهوت , لعنت شده , نفرین شده.

conforment

: همنوایی کردن , مطابقت کردن , وفق دادن , پیروی کردن.

conformer

: همنوایی کردن , مطابقت کردن , وفق دادن , پیروی کردن.

conformez

: همنوایی کردن , مطابقت کردن , وفق دادن , پیروی کردن.

conformit

: جور بودن , مطابقت , وفق , توافق , تطابق , موافقت. , انطباق , پیروی از رسوم یا عقاید , همنوایی.

conformment

: موافق , مطابق , بروفق.

conformons

: همنوایی کردن , مطابقت کردن , وفق دادن , پیروی کردن.

confort

: راحت , اسودگی , اسایش , مایه تسلی , دلداری دادن (به) , اسایش دادن.

confortable

: راحت.

confr rie

: انجمن اخوت , دسته.

confrent

: همرایزنی کردن , اعطاء کردن , مشورت کردن , مراجعه کردن

confrez

: همرایزنی کردن , اعطاء کردن , مشورت کردن , مراجعه کردن

confrontent

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confronter

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confrontez

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confrontons

: روبرو شدن با , مواجهه دادن.

confrre

: هم کار , هم قطار.

cong

: مرخصی سرباز , حکم مرخصی , مرخصی دادن به , مرخص کردن.

cong nital

: مادر زادی , ارثی , موروثی , ذاتی , خلقتی.

congelent

: ماسیدن , یخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت کردن.

congeler

: ماسیدن , یخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت کردن.

congelez

: ماسیدن , یخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت کردن.

congelons

: ماسیدن , یخ بستن , بستن , منجمد شدن , سفت کردن.

congestion

: تراکم , جمع شدن خون یا اخلا ط , گرفتگی.

conglomrat

: اختلا ط , کلوخه شده , گرد شدن , جوش سنگ.

congr s

: همایش , کنگره , انجمن , مجلس , مجلسین سنا ونمایندگان.

conique

: مخروطی , کله قندی.

conjecture

: حدس , ظن , گمان , تخمین , حدس زدن , گمان بردن.

conjoncture

: اقتران , اتصال , ملا قات تصادفی.

conjugaison

: صرف , پیوستگی , ترکیب , گشنگیری.

conjuguent

: صرف کردن , درهم امیختن , توام.

conjuguer

: صرف کردن , درهم امیختن , توام.

conjuguez

: صرف کردن , درهم امیختن , توام.

conjuguons

: صرف کردن , درهم امیختن , توام.

conjurent

: التماس کردن به , سوگند دادن , جادو کردن.

conjurer

: التماس کردن به , سوگند دادن , جادو کردن.

conjurez

: التماس کردن به , سوگند دادن , جادو کردن.

conjurons

: التماس کردن به , سوگند دادن , جادو کردن.

conn mes

: ماضی فعل Know , دانست.

connais

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaissance

: بصیرت , اطلا ع.

connaissant

: کاردان , فهمیده , با هوش , زیرکانه.

connaissent

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaissez

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaissons

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connait

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connaitre

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connatre

: دانستن , اگاه بودن , شناختن.

connect

: بسته , متصل.

connect e

: بسته , متصل.

connect mes

: بسته , متصل.

connect rent

: بسته , متصل.

connecta

: بسته , متصل.

connectai

: بسته , متصل.

connectent

: بستن , وصل کردن.

connecter

: بستن , وصل کردن.

connectes

: بسته , متصل.

connecteur

: بست , اتصال , رابط , متصل کننده.

connectez

: بستن , وصل کردن.

connectique

: اتصال.

connectons

: بستن , وصل کردن.

connects

: بسته , متصل.

connexion

: بستگی , اتصال.

connivance

: چشم پوشی , اغماض , اجازه ضمنی.

connurent

: ماضی فعل Know , دانست.

connut

: ماضی فعل Know , دانست.

conome (nom masculin)

: متخصص اقتصاد.

conomie (nom f minin)

: اقتصاد.

conomisent (verbe)

: صرفه جویی کردن , رعایت اقتصاد کردن.

conomiser (verbe)

: صرفه جویی کردن , رعایت اقتصاد کردن.

conomisez (verbe)

: صرفه جویی کردن , رعایت اقتصاد کردن.

conomisons (verbe)

: صرفه جویی کردن , رعایت اقتصاد کردن.

conomiste (nom masculin)

: متخصص اقتصاد.

conomtrie (nom f minin)

: استفاده از روش های اماری در بررسی مساءل اقتصادی.

conqu te

: غلبه , پیروزی , غلبه کردن.

conqurant

: فاتح , غالب , پیروز , کشورگشا.

cons cutive

: پی درپی , پیاپی , متوالی , مسلسل , ارثی , توارثی.

cons quent

: نامتناقض , استوار , ثابت قدم.

consacr

: وقف شده , اختصاصی.

consacr s

: وقف شده , اختصاصی.

conscience

: وجدان , ضمیر , ذمه , باطن , دل.

consciencieux

: باوجدان , وظیفه شناس.

conscient

: هوشیار , بهوش , اگاه , باخبر , ملتفت , وارد.

conscutif

: پی درپی , پیاپی , متوالی , مسلسل , ارثی , توارثی.

conseil

: اندرز , رایزنی , صوابدید , مشورت , مصلحت , نظر , عقیده , پند , نصیحت , اگاهی , خبر , اطلا ع. , انجمن , مشاوره , شورا , مجلس , کنکاشگاه.

conseill

: مصلحت امیز , خردمندانه.

conseill es

: مصلحت امیز , خردمندانه.

conseill s

: مصلحت امیز , خردمندانه.

conseilla

: مصلحت امیز , خردمندانه.

conseillai

: مصلحت امیز , خردمندانه.

conseille

: مصلحت امیز , خردمندانه.

conseillent

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن.

conseiller

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن. , رایزن , کنکاشگر , عضو شورا , عضو انجمن , مشاور , مستشار

conseillez

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن.

conseillmes

: مصلحت امیز , خردمندانه.

conseillons

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن. , سفارش کردن توصیه کردن , توصیه شدن , معرفی کردن.

conseillrent

: مصلحت امیز , خردمندانه.

consentement

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

consentent

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

consentez

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

consentir

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

consentons

: رضایت , موافقت , راضی شدن , رضایت دادن.

conservateur

: محافظه کار , پیرو سنت قدیم.

conservation

: نگهداری , حفظ , محافظت , جلوگیری , حراست.

conservatrice

: محافظه کار , پیرو سنت قدیم.

conservent

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

conserver

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

conservez

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

conservons

: قرق شکارگاه , شکارگاه , مربا , کنسرومیوه , نگاهداشتن , حفظ کردن , باقی نگهداشتن.

consid rai

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

consid rant

: از انجاییکه , بادر نظر گرفتن اینکه , نظر به اینکه , چون , در حالیکه , درحقیقت.

consid re

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

consid rer

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

consid rmes

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

consid rons

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

consid rrent

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

consider

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

consider es

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

consider s

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considera

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considerai

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considere

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considerent

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

considerer

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

considerez

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

considermes

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considerons

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

considerrent

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considr

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considr es

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considr s

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considra

: بافکر باز ودرست , با اندیشه صحیح , مطرح شده.

considration

: ملا حظه , رسیدگی , توجه , مراعات.

considrent

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

considrez

: رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن.

consignation

: حمل , ارسال , محموله , مرسوله.

consigne

: اسم شب , شعار حزبی , شعار حزب , کلمه رمزی.

consignent

: سپردن , تسلیم کردن , امانت گذاردن , ارسال کردن.

consigner

: سپردن , تسلیم کردن , امانت گذاردن , ارسال کردن.

consignez

: سپردن , تسلیم کردن , امانت گذاردن , ارسال کردن.

consignons

: سپردن , تسلیم کردن , امانت گذاردن , ارسال کردن.

consistance

: سازگاری.

consistant

: نامتناقض , استوار , ثابت قدم.

consistent

: مرکب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consister

: مرکب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consistez

: مرکب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consistons

: مرکب بودن از , شامل بودن , عبارت بودن از.

consolation

: تسلیت خاطر , مایه تسلی , ارامش , تسکین , ارام کردن , تسلی دادن , تسلیت گفتن.

consolent

: پیشانه , میزفرمان.

consoler

: پیشانه , میزفرمان.

consolez

: پیشانه , میزفرمان.

consolidation

: تحکیم , تثبیت , تقویت , ترکیب , اتحاد , قوام.

consolident

: محکم کردن , یکی کردن , یک رقم کردن.

consolider

: محکم کردن , یکی کردن , یک رقم کردن.

consolidez

: محکم کردن , یکی کردن , یک رقم کردن.

consolidons

: محکم کردن , یکی کردن , یک رقم کردن.

consolons

: پیشانه , میزفرمان.

consommateur

: مصرف کننده.

consommation

: مصرف , سوختن , زوال , مرض سل.

consomment

: مصرف کردن.

consommer

: مصرف کردن.

consommez

: مصرف کردن.

consommons

: مصرف کردن.

consomption

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

consonance

: هم اهنگی , هم صدایی , توافق صدا.

consonant

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بی صدا , همخوان.

consonne

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بی صدا , همخوان.

consort

: همسر , شریک , مصاحب , هم نشین شدن , جور کردن.

conspirateur

: خیانتکار , توطله چی , دسیسه کار , شریک فتنه.

conspiration

: توطله , دسیسه , نقشه خیانت امیز.

conspirent

: توطله چیدن برای کار بد , هم پیمان شدن , درنقشه خیانت شرکت کردن.

conspirer

: توطله چیدن برای کار بد , هم پیمان شدن , درنقشه خیانت شرکت کردن.

conspirez

: توطله چیدن برای کار بد , هم پیمان شدن , درنقشه خیانت شرکت کردن.

conspirons

: توطله چیدن برای کار بد , هم پیمان شدن , درنقشه خیانت شرکت کردن.

consquence

: نتیجه , نتیجه منطقی , اثر , برامد , دست اورد , پی امد.

constable

: افسر ارتش , پاسبان , ضابط.

constance

: پایداری , ثبات , استواری , وفاداری.

constant

: ثابت.

constante

: ثابت.

constat

: گزارش , گزارش دادن.

constatation

: اظهار , بیان , گفته , تقریر , اعلا میه , شرح , توضیح.

constatent

: تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

constater

: تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

constatez

: تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

constatons

: تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

constellation

: صورت فلکی , برج , مجمع الکواکب.

consternation

: بهت , اشفتگی , حیرت , بهت وحیرت.

constituant

: جزء اصلی , انتخاب کننده , موکل , سازنده.

constituent

: تشکیل دادن , تاسیس کردن , ترکیب کردن.

constituer

: تشکیل دادن , تاسیس کردن , ترکیب کردن.

constituez

: تشکیل دادن , تاسیس کردن , ترکیب کردن.

constituons

: تشکیل دادن , تاسیس کردن , ترکیب کردن.

constitutif

: جزء اصلی , انتخاب کننده , موکل , سازنده.

constitution

: ترکیب , ساخت , انشاء , سرایش , قطعه هنری.

constitutionnel

: مطابق قانون اساسی.

constitutives

: جزء اصلی , انتخاب کننده , موکل , سازنده.

constriction

: تنگی , ضیق , انقباض , فشار , تنگ شدگی , قبض مزاج.

constructeur

: سازنده , خانه ساز.

constructif

: بناکننده , سودمند , مفید , ساختمانی.

constructifs

: بناکننده , سودمند , مفید , ساختمانی.

construction

: ساختمان , عمارت.

constructives

: بناکننده , سودمند , مفید , ساختمانی.

construire

: ساختن , ساخت.

construis

: ساختن , ساخت.

construisent

: ساختن , ساخت.

construisez

: ساختن , ساخت.

construisons

: ساختن , ساخت.

consul

: کنسول , قنسول.

consulat

: کنسولگری , اداره کنسولی.

consultable

: قابل رسیدگی , قابل تصدیق و تایید.

consultant

: مشاور , رایزن.

consultation

: مشاوره , مشورت , مذاکره , همفکری , رایزنی.

consultent

: همفکری کردن , رایزنی کردن , کنکاش کردن , مشورت کردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consulter

: همفکری کردن , رایزنی کردن , کنکاش کردن , مشورت کردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consultez

: همفکری کردن , رایزنی کردن , کنکاش کردن , مشورت کردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consultons

: همفکری کردن , رایزنی کردن , کنکاش کردن , مشورت کردن , مشورت خواستن از , مشورت.

consument

: مصرف کردن.

consumer

: مصرف کردن.

consumez

: مصرف کردن.

consumons

: مصرف کردن.

contact

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن. , نقطه اتصال , اتصال , برخوردگاه.

contactent

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contacter

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contactez

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contactons

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

contagieux

: واگیر , مسری , واگیردار.

contaminent

: الودن , ملوث کردن , سرایت دادن.

contaminer

: الودن , ملوث کردن , سرایت دادن.

contaminez

: الودن , ملوث کردن , سرایت دادن.

contaminons

: الودن , ملوث کردن , سرایت دادن.

conte

: حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

contemplent

: تفکر کردن , درنظر داشتن , اندیشیدن.

contempler

: تفکر کردن , درنظر داشتن , اندیشیدن.

contemplez

: تفکر کردن , درنظر داشتن , اندیشیدن.

contemplons

: تفکر کردن , درنظر داشتن , اندیشیدن.

contemporain

: معاصر , همزمان , هم دوره.

contenance

: گنجایش , ظرفیت.

contenez

: محتوی بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداری کردن , بازداشتن.

contenir

: محتوی بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداری کردن , بازداشتن.

contenons

: محتوی بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداری کردن , بازداشتن.

contentent

: خشنود و راضی کردن , لذت دادن(به) , مفتخر کردن , جبران کردن.

contenter

: خشنود و راضی کردن , لذت دادن(به) , مفتخر کردن , جبران کردن.

contentez

: خشنود و راضی کردن , لذت دادن(به) , مفتخر کردن , جبران کردن.

contentons

: خشنود و راضی کردن , لذت دادن(به) , مفتخر کردن , جبران کردن.

contenu

: محتوی , مضم?ون.

contestable

: قابل بحث , قابل مناظره , مورد دعوا , قابل گفتگو.

contestation

: مباحثه وجدل کردن , اعتراض داشتن بر , ستیزه کردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

contestent

: ستیزه کردن , مخالفت کرده با , رقابت کردن , ادعا کردن.

contester

: ستیزه کردن , مخالفت کرده با , رقابت کردن , ادعا کردن.

contestez

: ستیزه کردن , مخالفت کرده با , رقابت کردن , ادعا کردن.

contestons

: ستیزه کردن , مخالفت کرده با , رقابت کردن , ادعا کردن.

conteur

: گوینده , راوی , گوینده داستان.

contexte

: زمینه , مفاد , مفهوم.

contiennent

: محتوی بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداری کردن , بازداشتن.

contiens

: محتوی بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداری کردن , بازداشتن.

contigu

: همجوار.

continent

: اقلیم , قاره , پرهیزکار , خوددار.

contingence

: احتمال , احتمال وقوع , چیزی که دراینده ممکن است رخ دهد , تصافی , محتمل الوقوع.

contingent

: محتمل الوقوع , تصادفی , مشروط , موکول.

continu

: پیوسته , مداوم.

continuant

: مداوم , لا ینقطع.

continuation

: ادامه , تمدید.

continuel

: پیوسته , پی درپی , داءمی , همیشگی , مکرر , متناوب.

continuent

: ادامه دادن.

continuer

: ادامه دادن.

continuez

: ادامه دادن.

continuit

: پیوستگی , اتصال , استمرار , تسلسل , دوام.

continuons

: ادامه دادن.

contorsion

: اعوجاج.

contr le

: کنترل.

contr ler

: کنترل.

contr lez

: کنترل.

contrabande

: کالا ی قاچاق , تجارت قاچاق یاممنوع , قاچاق.

contractent

: قرارداد , منقبض کردن , منقبض شدن.

contracter

: قرارداد , منقبض کردن , منقبض شدن.

contractez

: قرارداد , منقبض کردن , منقبض شدن.

contraction

: انقباض , چروک , چروک خوردگی , اب رفتگی.

contractons

: قرارداد , منقبض کردن , منقبض شدن.

contractuelle

: قراردادی , مقاطعه ای , ماهده ای , پیمانی.

contradicteur

: مخالف , ضد , معارض , حریف , طرف , خصم.

contradiction

: مخالف , تناقض , رد , ضد گویی , خلا ف گویی.

contradictoire

: متناقض , مخالف , متباین , ضد ونقیض.

contraignent

: جلوگیری کردن از , نگهداشتن , مهار کردن.

contraignez

: جلوگیری کردن از , نگهداشتن , مهار کردن.

contraignons

: جلوگیری کردن از , نگهداشتن , مهار کردن.

contraindre

: جلوگیری کردن از , نگهداشتن , مهار کردن.

contrains

: جلوگیری کردن از , نگهداشتن , مهار کردن.

contrainte

: اجبار , اضطرار , فشار , قید , گرفتاری , توقیف.

contraire

: مخالف , معکوس , مقابل , خلا ف.

contrairement

: بی شباهت , برخلا ف , غیر , برعکس.

contraste

: تباین , کنتراست , مقایسه کردن.

contrat

: قرارداد , منقبض کردن , منقبض شدن.

contravention

: تخلف , تجاوز.

contre

: دربرابر , درمقابل , پیوسته , مجاور , بسوی , مقارن , برضد , مخالف , علیه , به , بر , با.

contrebande

: کالا ی قاچاق , تجارت قاچاق یاممنوع , قاچاق.

contrebandier

: قاچاقچی.

contrecoup

: دوباره بجای اول برگشتن , حرکت ارتجاعی داشتن , منعکس شدن , پس زدن , برگشتن , جهش کردن , دارای قوه ارتجاعی , واکنش , اعاده.

contredire

: رد کردن.

contredisent

: رد کردن.

contredisons

: رد کردن.

contrefa on

: جعلی , قلب , بدلی , جعل کردن.

contrefait

: جعلی , قلب , بدلی , جعل کردن.

contrepartie

: نقطه مقابل , قرین , همکار , رونوشت , همتا.

contrepoison

: تریاق , پادزهر , ضد سم , پازهر.

contresignent

: امضای ثانوی بر روی سند , جیرو , ظهر نویسی.

contresigner

: امضای ثانوی بر روی سند , جیرو , ظهر نویسی.

contresignez

: امضای ثانوی بر روی سند , جیرو , ظهر نویسی.

contresignons

: امضای ثانوی بر روی سند , جیرو , ظهر نویسی.

contretemps

: زحمت , ناراحتی , دردسر , ناسازگاری , ناجوری , نامناسبی , اسیب , اذیت , اسباب زحمت.

contribuant

: شرکت کننده , اعانه دهنده , هم بخشگر.

contribuent

: اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن.

contribuer

: اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن.

contribuez

: اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن.

contribuons

: اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن.

contribution

: سهم , اعانه , هم بخشی , همکاری وکمک.

contrit

: پشیمان , توبه کار , از روی توبه وپشیمانی.

contrlable

: قابل رسیدگی , قابل تصدیق و تایید.

contrlent

: کنترل.

contrleur

: بازرس , حسابدار ممیز , ناظر.

contrlons

: کنترل.

controle

: کنترل.

controlent

: کنترل.

controler

: کنترل.

controleur

: بازرس , حسابدار ممیز , ناظر.

controlez

: کنترل.

controlons

: کنترل.

controverse

: هم ستیزی , مباحثه , جدال , ستیزه , بحث.

conv nient

: راحت , مناسب , راه دست.

convaincant

: متقاعد کننده.

convaincre

: متقاعد کردن , قانع کردن.

convaincs

: متقاعد کردن , قانع کردن.

convainqent

: متقاعد کردن , قانع کردن.

convainqons

: متقاعد کردن , قانع کردن.

convainquant

: متقاعد کننده.

convainquez

: متقاعد کردن , قانع کردن.

convalescence

: بهگرایی , دوره نقاهت.

convenable

: کافی , تکافو کننده , مناسب , لا یق , صلا حیت دار , بسنده , مساوی , رسا , :متساوی بودن , مساوی ساختن , موثر بودن , شایسته بودن. , راحت , مناسب , راه دست. , شایسته , چنانکه شاید وباید , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع.

convenables

: کافی , تکافو کننده , مناسب , لا یق , صلا حیت دار , بسنده , مساوی , رسا , :متساوی بودن , مساوی ساختن , موثر بودن , شایسته بودن. , شایسته , چنانکه شاید وباید , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع.

convenance

: اسودگی , راحتی , تسهیلا ت.

convention

: سازش , موافقت , پیمان , قرار , قبول , مطابقه ء نحوی , معاهده و مقاطعه ء , توافق. , هم ایش , هم ایی , پیمان نامه , انجمن , مجمع , میثاق.

conventionnel

: مرسوم , مطابق ایین وقاعده , پیرو سنت ورسوم.

convergent

: توجه بیک نقطه یا یک مقصد مشترک , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

convergeons

: توجه بیک نقطه یا یک مقصد مشترک , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

converger

: توجه بیک نقطه یا یک مقصد مشترک , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

convergez

: توجه بیک نقطه یا یک مقصد مشترک , تقارب خطوط , وجود تشابه , همگراشدن.

conversation

: گفتگو , گفت وشنید , مکالمه , محاوره.

conversent

: عکس , محاوره کردن.

converser

: عکس , محاوره کردن.

conversez

: عکس , محاوره کردن.

conversion

: تغییر , تبدیل , تسعیر , تغییر کیش.

conversons

: عکس , محاوره کردن.

convertible

: قابل تبدیل , تغییر پذیر , قابل تسعیر.

convertir

: تبدیل کردن , معکوس کردن.

convertis

: تبدیل کردن , معکوس کردن.

convertissent

: تبدیل کردن , معکوس کردن.

convertissez

: تبدیل کردن , معکوس کردن.

convertissons

: تبدیل کردن , معکوس کردن.

convivial

: دوستانه , مساعد , مهربان , موافق , تعاونی.

convoi

: قافله , کاروان , بدرقه , همراه رفتن , بدرقه کردن.

convoquent

: فراخوانی , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانونی کردن.

convoquer

: فراخوانی , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانونی کردن.

convoquez

: فراخوانی , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانونی کردن.

convoquons

: فراخوانی , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانونی کردن.

convulsif

: شنج اور , متشنج , مختلج , تکان دهنده.

convulsive

: شنج اور , متشنج , مختلج , تکان دهنده.

coop ration

: تعاون , همدستی , همکاری , تشریک مساعی.

coop rent

: همیاری کردن , باهم کار کردن , همدستی کردن , تشریک مساعی کردن , اشتراک مساعی کردن , تعاون کردن.

coop rez

: همیاری کردن , باهم کار کردن , همدستی کردن , تشریک مساعی کردن , اشتراک مساعی کردن , تعاون کردن.

coopratif

: شرکت تعاونی , وابسته به تشریک مساعی.

cooprative

: شرکت تعاونی , وابسته به تشریک مساعی.

cooprer

: همیاری کردن , باهم کار کردن , همدستی کردن , تشریک مساعی کردن , اشتراک مساعی کردن , تعاون کردن.

cooprons

: همیاری کردن , باهم کار کردن , همدستی کردن , تشریک مساعی کردن , اشتراک مساعی کردن , تعاون کردن.

coordin

: هماهنگ.

coordination

: هماهنگی.

coordonnes

: مختصات.

copie

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

copient

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

copier

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

copiez

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

copions

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

coq

: خروس , پرنده نر(از جنس ماکیان) , کج نهادگی کلا ه ,چخماق تفنگ , :مثل خروس جنگیدن , گوش ها را تیز وراست کردن , کج نهادن , یک وری کردن.

coquillages

: حلزون صدف دار , نرم تن صدف دار.

coquille

: پوست , قشر , صدف حلزون , کاسه یا لا ک محافظ جانور (مثل کاسه لا ک پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغیره , کالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوکه فشنگ , قشر زمین , سبوس گیری کردن , پوست کندن از , مغز میوه را دراوردن (از پوست).

corail

: مرجان , بسد.

corbillard

: نعش کش , مرده کش , بانعش کش بردن.

corce (nom fminin)

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ کردن , پوست کندن.

corde

: ریسمان , طناب نازک , رسن , سیم , زه , وتر.

cordial

: قلبی , صمیمی , مقوی.

cordialit

: صمیمیت , مودت قلبی , مهربانی , خوش رویی , گرمی.

cordon lectrique (nom masculin)

: ریسمان , طناب نازک , رسن , سیم , زه , وتر.

cordon

: نوار , روبان , نوار ماشین تحریر , نوار ضبط صوت و امثال ان , نوار فلزی , تسمه , تراشه.

cordonnier

: کفش دوز , کفاش.

corne

: شاخ , بوق , کرنا , شیپور , پیاله , نوک.

corneille

: غراب , کلا غ , اهرم , دیلم , بانگ زدن , بانگ خروس.

cornet

: دهانه , لبه , دهن گیر , سخنگو , عامل.

corollaire

: استنتاج.

corporation

: بنگاه , شرکت.

corporel

: بدنی , دارای بدن , عملا , واقعا , جسمانی.

corps

: جسد , تنه , تن , بدن , لا شه , جسم , بدنه , اطاق ماشین , جرم سماوی , دارای جسم کردن , ضخیم کردن , غلیظ کردن.

corpulence

: جسامت , تنومندی , فربهی.

corpulent

: فربه , تنومند , گوشتالو , جسیم.

corpuscule

: تنیزه , ذره , جسمک , گویچه(سفید یاسرخ خون وبافت های غضروفی وغیره) , گلبول.

correct

: کافی , تکافو کننده , مناسب , لا یق , صلا حیت دار , بسنده , مساوی , رسا , :متساوی بودن , مساوی ساختن , موثر بودن , شایسته بودن. , درست , صحیح , صحیح کردن , اصلا ح کردن , تادیب کردن.

correction

: تصحیح , اصلا ح , غلط گیری , تادیب.

correspondance

: ارتباط , مطابقت , تشابه , مراسلا ت.

correspondant

: متناظر , مکاتبه کننده. , متناظر , مکاتبه کننده.

correspondent

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن , مکاتبه کردن , رابطه داشتن.

correspondez

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن, مکاتبه کردن , رابطه داشتن.

correspondons

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن , مکاتبه کردن , رابطه داشتن.

correspondre

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن , مکاتبه کردن, رابطه داشتن.

corresponds

: برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن , مکاتبه کردن , رابطه داشتن.

corridor

: راهرو , دالا ن , دهلیز , راه سرپوشیده.

corrigent

: درست , صحیح , صحیح کردن , اصلا ح کردن , تادیب کردن.

corrigeons

: درست , صحیح , صحیح کردن , اصلا ح کردن , تادیب کردن.

corriger

: درست , صحیح , صحیح کردن , اصلا ح کردن , تادیب کردن.

corrigez

: درست , صحیح , صحیح کردن , اصلا ح کردن , تادیب کردن.

corrigible

: قابل تصحیح یا جبران.

corrlation

: ارتباط , ربط , همبستگی , بستگی دوچیز باهم.

corroborent

: تایید کردن , تقویت کردن , اثبات کردن.

corroborer

: تایید کردن , تقویت کردن , اثبات کردن.

corroborez

: تایید کردن , تقویت کردن , اثبات کردن.

corroborons

: تایید کردن , تقویت کردن , اثبات کردن.

corrodent

: خوردن (اسیدوفلزات) , پوسیدن , زنگ زدن (فلزات).

corroder

: خوردن (اسیدوفلزات) , پوسیدن , زنگ زدن (فلزات).

corrodez

: خوردن (اسیدوفلزات) , پوسیدن , زنگ زدن (فلزات).

corrodons

: خوردن (اسیدوفلزات) , پوسیدن , زنگ زدن (فلزات).

corrompu

: فاسد کردن , خراب کردن , فاسد.

corrosif

: خورنده , تباه کننده , فاسد کننده , ماده اکاله , موجد زنگ (در فلز وگیاه).

corrosive

: خورنده , تباه کننده , فاسد کننده , ماده اکاله , موجد زنگ (در فلز وگیاه).

corrupteur

: فاسد کننده , منحرف کننده.

corruptible

: گمراه شدنی , فساد پذیر.

corruption

: فساد , انحراف.

cort ge

: حرکت دسته جمعی , ترقی تصاعدی , ترقی , بصورت صفوف منظم , دسته راه انداختن , درصفوف منظم پیشرفتن.

cosmique

: وابسته بگیتی , کیهانی , مربوط بعالم هستی.

cosmonaute

: کیهان نورد.

cosmos

: کیهان , گیتی ونظام ان , نظام عالم وجود.

cosmtique

: وسیله ارایش , فن ارایش وتزءین. , وسیله ارایش , فن ارایش وتزءین.

cosse

: غلا ف , پوست برونی , تخمدان , نیام , قوزه پنبه , پوسته محافظ , تشکیل نیام دادن , پا.

costume

: لباس , جامه , لباس محلی.

cote

: نقل قول , بیان , ایراد , اقتباس , عبارت , مظنه.

coteau

: تپه , پشته , تل , توده , توده کردن , انباشتن.

cotisation

: تشخیص , تعیین مالیات , وضع مالیات , ارزیابی , تقویم , براورد , تخمین , اظهارنظر.

coton

: پنبه , نخ , پارچه نخی , باپنبه پوشاندن.

cou

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش کردن.

couard

: ادم ترسو , نامرد , شخص جبون , بزدل.

couch

: متصدی , ناگزیر , لا زم

couche

: لا یه.

couchette

: خوابگاه کشتی , اطاق کشتی , لنگرگاه , پهلوگرفتن , موقعیت , جا.

coude

: ارنج , دسته صندلی , با ارنج زدن.

coudre

: دوختن , دوزندگی کردن , خیاطی کردن.

couds

: دوختن , دوزندگی کردن , خیاطی کردن.

coulage

: چدن ریزی , ریخته گری , .

coulement (nom masculin)

: جریان , روانی , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاری بودن , روان شدن , سلیس بودن , بده , شریدن.

coulent

: جریان , روانی , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاری بودن , روان شدن , سلیس بودن , بده , شریدن.

couler

: جریان , روانی , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاری بودن , روان شدن , سلیس بودن , بده , شریدن.

couleur

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

coulez

: جریان , روانی , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاری بودن , روان شدن , سلیس بودن , بده , شریدن.

couloir

: تحمیل گری کردن , راهرو , دالا ن , سالن انتظار(در راه اهن و غیره) , سالن هتل و مهمانخانه , سخنرانی کردن , برای گذراندن لا یحه ای (درسالن انتظارنمایندگان مجلسین) سخنرانی وتبلیغات کردن.

coulons

: جریان , روانی , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاری بودن , روان شدن , سلیس بودن , بده , شریدن.

-coup (nom masculin)

: تکان , تکان تند , حرکت تند و سریع , کشش , انقباض ماهیچه , تشنج , تکان سریع دادن , زود کشیدن , ادم احمق و نادان.

coup

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

-coup

: تکان , تکان تند , حرکت تند و سریع , کشش , انقباض ماهیچه , تشنج , تکان سریع دادن , زود کشیدن , ادم احمق و نادان.

coup

: دمیدن , وزیدن , در اثر دمیدن ایجاد صدا کردن , ترکیدن. , ضربه , ضربت , لطمه , ضرب , حرکت , تکان , لمس کردن , دست کشیدن روی , نوازش کردن , زدن , سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف).

coup e

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coup mes

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coup rent

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coupa

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coupable

: متهم , مقصر , ادم خطاکار یا مجرم. , گناهکار , مقصر , بزهکار , مجرم , محکوم.

coupai

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coupant

: مقطع , برش , برنده , قلمه گیاه , قلمه زنی , برش روزنامه

coupe

: ناو.

coupent

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

couper

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coupes

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coupeur

: برنده , الت تراش , نوعی کرجی , دندان پیش.

coupez

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

couplage

: پیوند , بهم پیوستگی.

couple

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن. , جفت.

coupole

: گنبد , قبه , قلعه گرد , گنبد زدن , منزلگاه , شلجمی.

coupons

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coups

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

coupure

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره) , عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر , کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

courage

: جرات , دلیری , رشادت , شجاعت , دلا وری.

courageux

: دلیر , باجرات.

courant

: جریان , رایج , جاری. , جریان , رایج , جاری. , دونده , مناسب برای مسابقه دو , جاری , مداوم.

courb

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courb es

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courb s

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courba

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courbai

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courbe

: خط منحنی , چیز کج , خط خمیده انحناء , پیچ.

courbe

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courbent

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

courber

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

courbez

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

courbmes

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courbons

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

courbrent

: علف نیزار , علف بوریا , علف شبیه نی , سرازیری , سربالا یی , نشیب , خمیدگی , خم , خم شده , منحنی.

courbure

: خمیدن , خمش , زانویه , خمیدگی , شرایط خمیدگی , زانویی , گیره , خم کردن , کج کردن , منحرف کردن , تعظیم کردن , دولا کردن , کوشش کردن , بذل مساعی کردن.

courent

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

coureur

: ریشه هوایی , دونده , گردنده , گشتی , افسر پلیس , فروشنده سیار , ولگرد , متصدی , ماشین چی , اداره کننده شغلی.

courez

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

courir

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

courmes

: کلا ف , حلقه , حلقه کلا ف.

couronne

: تاج , فرق سر , بالا ی هرچیزی , حد کمال , تاج دندان , تاج گذاری کردن , پوشاندن(دندان باطلا وغیره).

courons

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

courrier

: پیک , قاصد. , زره , جوشن , زره دار کردن , پست , نامه رسان , پستی , با پست فرستادن , چاپار.

courroie

: تسمه.

courroux

: رنجش , رنجیدگی , ناخشنودی , نارضایتی , خشم , صدمه.

cours

: دوره , مسیر , روش , جهت , جریان , درطی , درضمن , بخشی از غذا , اموزه , اموزگان , :دنبال کردن , بسرعت حرکت دادن , چهار نعل رفتن. , راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

course

: مسابقه , گردش , دور , دوران , مسیر , دویدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طایفه , قوم , طبقه.

court

: کوتاه , مختصر , قاصر , کوچک , باقی دار , کسردار , کمتر , غیر کافی , خلا صه , شلوار کوتاه , تنکه , یکمرتبه , بی مقدمه , پیش از وقت , ندرتا , کوتاه کردن , اتصالی پیدا کردن.

courtier

: دلا ل , سمسار , واسطه معاملا ت بازرگانی.

courtois

: با ادب , مودب , فروتن , مودبانه.

courtoisie

: انطباق بامورد , شایستگی , محجوبیت , نجابت.

couru

: کلا ف , حلقه , حلقه کلا ف.

courue

: کلا ف , حلقه , حلقه کلا ف.

courues

: کلا ف , حلقه , حلقه کلا ف

coururent

: کلا ف , حلقه , حلقه کلا ف.

cousant

: دوزندگی , دوختن پارچه لباسی , حاشیه دوزی.

cousent

: دوختن , دوزندگی کردن , خیاطی کردن.

cousez

: دوختن , دوزندگی کردن , خیاطی کردن.

cousin

: پسرعمو یا دختر عمو , پسردایی یا دختر دایی , عمه زاده , خاله زاده.

cousons

: دوختن , دوزندگی کردن , خیاطی کردن.

coussin

: متکا , نازبالش , کوسن , مخده , زیرسازی , وسیله ای که شبیه تشک باشد , با کوسن وبالش نرم مزین کردن , لا یه گذاشتن , چنبره.

coussinet

: طاقت , بردباری , وضع , رفتار , سلوک , جهت , نسبت.

cout

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

cout es

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

cout s

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

couta

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

coutai

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

coute

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

couteau

: چاقو زدن(به) , کارد زدن (به) , :چاقو , کارد , گزلیک , تیغه.

coutent (verbe)

: شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از , استماع.

coutent

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

couter (verbe)

: شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از , استماع.

couter

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

couteux

: گران , گزاف , فاخر.

coutez (verbe)

: شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از , استماع.

coutez

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

coutmes

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

coutons (verbe)

: شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از , استماع.

coutons

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

coutrent

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

coutume

: رسم , سنت , عادت , عرف , حقوق گمرکی , گمرک , برحسب عادت , عادتی.

couture

: خیاطی (زنانه).

couturier

: خیاط زنانه.

couturire

: خیاط زنانه.

couvercle

: سرپوش , کلا هک , دریچه , پلک چشم , چفت , کلا هک گذاشتن , دریچه گذاشتن , چفت زدن به.

couverture

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couveuse

: ماشین جوجه کشی , محل پرورش اطفال زودرس.

couvrant

: پوشش , سرپوش , جلد , پوشه , دربرگیرنده.

couvrent

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvres

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvrez

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvrir

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

couvrons

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

cover

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

cr

: روییده , رشد کرده , رسیده , جوانه زده , سبز شده.

cr ance

: باور , عقیده , اعتقاد , ایمان , گمان , اعتماد , معتقدات.

cr atif

: خالق , افریننده.

cr ative

: خالق , افریننده.

cr ditent

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

cr diteur

: بستانکار , طلبکار , ستون بستانکار.

cr ditons

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

cr dulit

: زودباوری , ساده لوحی.

cr ent

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

cr es

: روییده , رشد کرده , رسیده , جوانه زده , سبز شده.

cr ez

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

cr ment (verbe)

: کف , ریم , کف گیری , تماس اندک , شیر خامه گرفته , کف گرفتن از , سرشیر گرفتن از , تماس مختصر حاصل کردن , بطور سطحی مورد توجه قرار دادن , بطور سطحی خواندن.

cr mer (verbe)

: کف , ریم , کف گیری , تماس اندک , شیر خامه گرفته , کف گرفتن از , سرشیر گرفتن از , تماس مختصر حاصل کردن , بطور سطحی مورد توجه قرار دادن , بطور سطحی خواندن.

cr mez (verbe)

: کف , ریم , کف گیری , تماس اندک , شیر خامه گرفته , کف گرفتن از , سرشیر گرفتن از , تماس مختصر حاصل کردن , بطور سطحی مورد توجه قرار دادن , بطور سطحی خواندن.

cr mons (verbe)

: کف , ریم , کف گیری , تماس اندک , شیر خامه گرفته , کف گرفتن از , سرشیر گرفتن از , تماس مختصر حاصل کردن , بطور سطحی مورد توجه قرار دادن , بطور سطحی خواندن.

cr ons

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

cr rent

: زمان ماضی فعل.worg

cr t

: زمان ماضی فعل.worg

cr tace

: مربوط به گچ , دارای گچ فراوان , دوره زمین شناسی کرتاسه.

crabe

: خرچنگ , برج سرطان , خرچنگ گرفتن , جرزدن , عصبانی کردن , عصبانی شدن , باعث تحریک وعصبانیت شدن , ادم ترشرو , کج خلق.

craignent

: ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

craignez

: ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

craignons

: ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

craindre

: ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

crains

: ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

crampe

: چنگه , چنگوک , گرفتگی عضلا ت , انقباض ماهیچه در اثر کار زیاد , دردشکم , محدودکننده , حصار , سیخدار کردن , محدود کردن , درقید گذاشتن , جاتنگ کردن.

crampon

: گیره.

cran (nom masculin)

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

crane

: کاسه سر , جمجمه , فرق سر.

craquement

: شکستن هیدروکربورهای متشکله نفت خام و تبدیل ان به هیدروکربورهای سبکتر.

crasent (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

crasent

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

craser (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر. , فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

craser

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

crasez (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

crasez

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

crasons (verbe)

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

crasons

: فشردن , چلا ندن , له شدن , خردشدن , باصدا شکستن , شکست دادن , پیروزشدن بر.

cratere

: دهانه اتش فشان , دهانه کوه های ماه , دهانه یا حفره حاصله در اثر بمب وغیره.

crateur

: سازنده , خالق.

cration

: افرینش , خلقت , ایجاد.

crature

: افریده , مخلوق , جانور.

cravate

: دستمال گردن , کراوات , بند , گره , قید , الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

crayon

: مداد , مداد رنگی , نقاشی مدادی , مداد ابرو , هر چیزی شبیه مداد , مدادی , بامدادکشیدن.

crdit

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

crditer

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

crditez

: اعتبار , ابرو , ستون بستانکار , نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

crdule

: زودباور , ساده لوح.

cre (adjectif; adverbe)

: دبش , گس , تند , سوزاننده , زننده , تند خو.

cre

: روییده , رشد کرده , رسیده , جوانه زده , سبز شده.

credibilit

: اعتبار , قابل قبول بودن , باور کردنی.

credo

: کیش , عقیده.

crer

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

creus

: نوک پستان.

creus es

: نوک پستان.

creus s

: نوک پستان.

creusa

: نوک پستان.

creusai

: نوک پستان.

creuse

: نوک پستان.

creusent

: حفر , کاوش , حفاری , کنایه , کندن , کاوش کردن , فرو کردن.

creuser

: حفر , کاوش , حفاری , کنایه , کندن , کاوش کردن , فرو کردن.

creusez

: حفر , کاوش , حفاری , کنایه , کندن , کاوش کردن , فرو کردن.

creusmes

: نوک پستان.

creusons

: حفر , کاوش , حفاری , کنایه , کندن , کاوش کردن , فرو کردن.

creusrent

: نوک پستان.

creux

: ابشخور , سنگاب , تغار.

creux(creuse)

: پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن.

crev

: تخت , پهن , مسطح.

crevasse

: درز , شکاف.

crever

: قطاری , پشت سر هم. , منقار , اسکنه جراحی , بزورستانی , غضب , جبر , در اوردن , کندن , با اسکنه کندن , بزور ستاندن , گول زدن. , سوراخ , پنچر , سوراخ کردن , پنچر شدن.

crevette

: میگو , ماهی میگو , روبیان.

cri

: جیغ زدن , ناگهانی گفتن , جیغ.

cric

: خرک(برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل , سرباز , جک زدن.

crient

: فریاد , داد , جیغ , فغان , فریاد زدن , جیغ زدن , داد زدن

crier

: فریاد , داد , جیغ , فغان , فریاد زدن , جیغ زدن , داد زدن

criez

: فریاد , داد , جیغ , فغان , فریاد زدن , جیغ زدن , داد زدن

crime

: جنایت , گناه , جرم , تقصیر , تبه کاری , بزه.

criminel

: جنایی , بزهکار , جنایتکار , جانی , گناهکار.

crions

: فریاد , داد , جیغ , فغان , فریاد زدن , جیغ زدن , داد زدن

crique

: نهر.

crire (verbe)

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

cris (verbe)

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

crise

: بحران.

cristal

: بلور , شفاف , زلا ل , بلوری کردن.

cristallin

: بلورین , شفاف , متبلور , واضح.

cristallisent

: متبلور کردن , متشکل کردن , شکل دادن.

cristalliser

: متبلور کردن , متشکل کردن , شکل دادن.

cristallisez

: متبلور کردن , متشکل کردن , شکل دادن.

cristallisons

: متبلور کردن , متشکل کردن , شکل دادن.

crit (adjectif; adverbe)

: نوشتاری , کتبی.

crit (nom masculin)

: خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

crit (verbe)

: نوشتاری , کتبی.

crit res

: ضوابط , معیارها.

crite (verbe)

: نوشتاری , کتبی.

criteres

: ضوابط , معیارها.

crites (verbe)

: نوشتاری , کتبی.

critique

: بحرانی , وخیم , منتقدانه. , نقد ادبی , انتقاد , عیبجویی , نقدگری , نکوهش.

critiquent

: نقد ادبی کردن , انتقاد کردن , نکوهش کردن.

critiquer

: نقد ادبی کردن , انتقاد کردن , نکوهش کردن.

critiquez

: نقد ادبی کردن , انتقاد کردن , نکوهش کردن.

critiquons

: نقد ادبی کردن , انتقاد کردن , نکوهش کردن.

critre

: ضابطه , معیار.

crits (verbe)

: نوشتاری , کتبی.

criture (nom f minin)

: حروف گذاری , علا مت گذاری باحروف. , خط , خوش خطی , طرز نوشتن. , خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

criv mes (verbe)

: .past part of write

crivain (nom masculin)

: نویسنده , مولف , مصنف , راقم , نگارنده.

crivant (verbe)

: خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

crivent (verbe)

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

crivez (verbe)

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

crivirent (verbe)

: .past part of write

crivis (verbe)

: .past part of write

crivit (verbe)

: .past part of write

crivons (verbe)

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

crme

: سرشیر , کرم , هر چیزی شبیه سرشیر , زبده , کرم رنگ , سرشیر بستن.

crmes

: زمان ماضی فعل.worg

cro tre

: رستن , روییدن , رشد کردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زیاد شدن , ترقی کردن , شدن , گشتن , رویانیدن , کاشتن.

crochet

: قلا ب , چنگک , دام , تله , ضربه , بشکل قلا ب دراوردن ,کج کردن , گرفتارکردن , بدام انداختن , ربودن , گیر اوردن. , بادبان سه گوش جلو کشتی , لب زیرین , دهان , حرف , ارواره , نوسان کردن , واخوردن , پس زنی , وقفه.

croient

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croire

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

crois

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croisade

: جنگ صلیبی , جنگ مذهبی , نهضت , جهاد کردن.

croiseur

: رزمناو , کشتی یا تاکسی یا کسی که گشت میزند.

croissance

: رشد , نمود , روش , افزایش , ترقی , پیشرفت , گوشت زیادی , تومور , چیز زاءد , نتیجه , اثر , حاصل.

croissent

: رستن , روییدن , رشد کردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زیاد شدن , ترقی کردن , شدن , گشتن , رویانیدن , کاشتن.

croissez

: رستن , روییدن , رشد کردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زیاد شدن , ترقی کردن , شدن , گشتن , رویانیدن , کاشتن.

croissons

: رستن , روییدن , رشد کردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زیاد شدن , ترقی کردن , شدن , گشتن , رویانیدن , کاشتن.

croix

: صلیب ,خاج ,حد وسط ,ممزوج ,اختلاف ,تقلب ,قلم کشیدن بر روی ,گذشتن ,عبور دادن ,مصادف شدن ,قطع کردن ,خلاف میل کسی رفتار کردن ,پیودن زدن.

cros

: رستن , روییدن , رشد کردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زیاد شدن , ترقی کردن , شدن , گشتن , رویانیدن , کاشتن.

crote

: کبره , کبره بستن , قسمت خشک و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چیزی , ادم جسور و بی ادب.

crou encoches (nom masculin)

: مهره ای که وقتی بدورپیچ پیچیده شود قفل میشود , مهره قفل شو.

crou oreille (nom masculin)

: پیچ و مهره دارای جا انگشتی.

crou (nom masculin)

: مهره. , مهره.

crou presse-toupe (packing)

: مهره.

croulement (nom masculin)

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croulement

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croulent (verbe)

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croulent

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

crouler (verbe)

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

crouler

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croulez (verbe)

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croulez

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croulons (verbe)

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croulons

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

croyable

: معتبر , باور کردنی , موثق.

croyance

: تشویق , تحریک , اجبار , متقاعد سازی , نظریه یا عقیده از روی اطمینان , اطمینان , عقیده دینی , نوع , قسم , ترغیب.

croyant

: با ایمان , معتقد.

croyent

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croyer

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croyez

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

croyons

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

crpu

: مجعد شدن , موجدارکردن , حلقه حلقه کردن , چیز خشک وترد , ترد , سیب زمینی برشته.

crs

: روییده , رشد کرده , رسیده , جوانه زده , سبز شده.

cru

: نارس , کال , خام , نپخته , بی تجربه , جریحه دار , سرد , جریحه دار کردن. , انگور چینی , فصل انگور چینی , محصول.

cruaut

: ظلم , ستم , بیداد.

cruche

: افتابه , کوزه , پارچ , پرتاب کننده ء توپ.

crudit

: درشتی , زبری.

cruel

: بیرحم , ظالم , ستمکار , ستمگر , بیدادگر.

crypte

: دخمه , سردابه , غار , حفره غده ای , سری , رمز.

ct

: طرف , سو , سمت , پهلو , جنب , طرفداری کردن از , در یکسو قرار دادن.

ctelette

: کتلت.

cube

: مکعب.

cubique

: مکعبی.

cueil (nom masculin)

: تکان نوسانی دادن , جنباندن , نوسان کردن , سنگ , تخته سنگ یا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تکان.

cueillant

: گرد اوری.

cueillent

: گرد اوری کردن.

cueillez

: گرد اوری کردن.

cueillons

: گرد اوری کردن.

cuellir

: گرد اوری کردن.

cuill re

: باندازه یک قاشق.

cuiller

: قاشق , چمچه , با قاشق برداشتن , بوس وکنار کردن

cuillre

: قاشق , چمچه , با قاشق برداشتن , بوس وکنار کردن

cuir

: چرم , بند چرمی , قیش , قیش چرمی , چرمی کردن , چرم گذاشتن به , شلا ق زدن.

cuire

: اشپز , پختن.

cuis

: اشپز , پختن.

cuisent

: اشپز , پختن.

cuisez

: اشپز , پختن.

cuisine

: اشپزخانه , محل خوراک پزی.

cuisinent

: اشپز , پختن.

cuisiner

: اشپز , پختن.

cuisinez

: اشپز , پختن.

cuisinier

: اشپز , پختن.

cuisinons

: اشپز , پختن.

cuisons

: اشپز , پختن.

cuisse

: ران.

cuivre

: مس , بامس اندودن , مس یا ترکیبات مسی بکار بردن.

culbute

: شیرجه , معلق , پشتک , معلق زدن.

culinaire

: مربوط به اشپزخانه , اشپخانه ای , پختنی.

culmination

: اوج , قله , حد اعلی.

culminer

: به اوج رسیدن , بحد اکثر ارتفاع رسیدن , بحد اعلی رسیدن.

culpabilit

: تقصیر , بزه , گناه , جرم.

culpable

: گناهکار , مقصر , بزهکار , مجرم , محکوم.

culte

: ایین دینی , مکتب تفکر , هوس وجنون برای تقلید از رسم یا طرز فکری.

cultiv

: پرورده , تربیت شده , مهذب , تحصیل کرده.

cultivent

: کشت کردن , زراعت کردن (در) , ترویج کردن.

cultiver

: کشت کردن , زراعت کردن (در) , ترویج کردن.

cultivez

: کشت کردن , زراعت کردن (در) , ترویج کردن.

cultivons

: کشت کردن , زراعت کردن (در) , ترویج کردن.

culture

: کشت میکرب در ازمایشگاه , برز , فرهنگ , پرورش , تمدن.

culturel

: فرهنگی , تربیتی.

cume (nom f minin)

: کف , جوش وخروش , حباب های ریز , کف کردن , کف بدهان اوردن.

cumeux (adjectif; adverbe)

: کف الود.

cuortoisie

: ادب ومهربانی , تواضع.

cur

: کشیش بخش.

curable

: علا ج پذیر.

curatif

: دارای خاصیت درمانی , علا ج بخش , شفا بخش.

curative

: دارای خاصیت درمانی , علا ج بخش , شفا بخش.

curie (nom fminin)

: پایا , پایدار.

curieux

: کنجکاو , نادر , غریب.

curiosit

: حس کنجکاوی , چیز غریب , کمیاب.

cutan

: پوستی , جلدی.

cuve

: انگور چینی , فصل انگور چینی , محصول.

cuve

: خم , خمره , در خمره نهادن. , اوند , کشتی , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا یا لوله.

cycle

: چرخه , چرخه زدن , سیکل.

cyclone

: طوفان موسمی , بادتند وشدید , گردباد.

cylindre

: استوانه.

cylindrique

: استوانه ای , دارای شکل استوانه , لوله ای.

cynique

: بدبین وعیبجو پیرو مکتب کلبیون. , بدگمان نسبت به درستی ونیکوکاری بشر , غرغرو , عیبجو , کلبی.

D

d

: مقتضی , حق , ناشی از , بدهی , موعد پرداخت , سر رسد , حقوق , عوارض , پرداختنی.

d bandade

: رم , لگد کوب , ترس ناگهانی یک گله اسب , رمیدن , فرار کردن , صدای کوبیدن پا.

d bander

: برهم زدن , منحل کردن , متفرق کردن یا شدن.

d bandons

: برهم زدن , منحل کردن , متفرق کردن یا شدن.

d bats

: بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن. , بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن.

d battez

: بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن.

d battre

: بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن.

d bit

: بدهی , حساب بدهی , در ستون بدهی گذاشتن , پای کسی نوشتن.

d biter

: بدهی , حساب بدهی , در ستون بدهی گذاشتن , پای کسی نوشتن.

d bitez

: بدهی , حساب بدهی , در ستون بدهی گذاشتن , پای کسی نوشتن.

d bonnaire

: مهربان , ملا یم , خوش طینت.

d bordent

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

d bordez

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

d bords

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

d bours

: مبلغ سرمایه گذاری شده , خرج , بیرون گستردن , خرج کردن , هزینه , پرداخت.

d boursent

: پرداختن , خرج کردن , پرداخت , خرج , پرداخت کردن.

d boursez

: پرداختن , خرج کردن , پرداخت , خرج , پرداخت کردن.

d bout

: عمودی , قاءم , راست , سیخ , راست کردن , شق شدن , افراشتن , برپاکردن , بناکردن.

d branchent

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

d branchez

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

d bris

: خرده , باقی مانده , اثار مخروبه , اشغال روی هم ریخته , اوار.

d butant

: مبتدی , تازه کار.

d buter

: اغاز کار , نخستین مرحله دخول در بازی یا جامعه , شروع بکار کردن.

d butons

: اغاز کار , نخستین مرحله دخول در بازی یا جامعه , شروع بکار کردن.

d cadence

: زوال , تنزل , انحطاط , فساد , اغاز ویرانی.

d cal

: چاپ افست , جابجاسازی , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چین , خمیدگی , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل کننده , متعادل کردن , جبران کردن , خنثی کردن , چاپ افست کردن.

d ced

: مرده , مرحوم.

d celable

: قابل شرح یا اثبات.

d celer

: اشکار کردن , فاش کردن , معلوم کردن.

d celez

: اشکار کردن , فاش کردن , معلوم کردن.

d cembre

: دسامبر.

d cent

: اراسته , محجوب , نجیب.

d centralisent

: عدم تمرکز دادن , حکومت محلی دادن به.

d centralisez

: عدم تمرکز دادن , حکومت محلی دادن به.

d ception

: یاس , ناامیدی , نومیدی , دلشکستگی.

d ceptionnai

: ناامید , ناکام , مایوس.

d ceptionner

: مایوس کردن , ناکام کردن , محروم کردن , نا امید کردن.

d ceptionnons

: مایوس کردن , ناکام کردن , محروم کردن , نا امید کردن.

d cernent

: تشخیص دادن , تمیز دادن.

d cernez

: تشخیص دادن , تمیز دادن.

d cevant

: فریبنده , فریبا , گول زننده , فریب امیز.

d cevoir

: فریفتن , فریب دادن , گول زدن , اغفال کردن , مغبون کردن.

d cevons

: فریفتن , فریب دادن , گول زدن , اغفال کردن , مغبون کردن.

d chargent

: تخلیه , خالی کردن.

d charger

: تخلیه , خالی کردن.

d charn

: پوستی , لا غر , پوست واستخوان.

d chet

: باخت , زیان , ضرر , خسارت , گمراهی , فقدان , اتلا ف (درجمع) تلفات , ضایعات , خسارات.

d chiffrant

: سرگشایی , افشای سر.

d chiffrer

: گشودن سر , فاش کردن سر.

d chiffrons

: گشودن سر , فاش کردن سر.

d choir

: پوسیدگی , فساد , زوال , خرابی , تنزل , پوسیدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهی.

d choisez

: پوسیدگی , فساد , زوال , خرابی , تنزل , پوسیدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهی.

d chu

: افتاده.

d cidai

: مصمم , قطعی.

d cider

: تصمیم گرفتن.

d cidons

: تصمیم گرفتن.

d cimal

: دهدهی , رقم دهدهی , اعشاری.

d cision

: تصمیم.

d cl rer

: اهسته , کند , تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

d clamation

: دکلماسیون.

d clar

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده. , اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

d clarai

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

d clare

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

d clarent

: اعلا ن کردن , اظهار کردن , شناساندن.

d clares

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

d clarez

: اعلا ن کردن , اظهار کردن , شناساندن.

d clarrent

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

d clars

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

d clenchant

: رهاسازی , راه اندازی.

d clencher

: ماشه , رها کردن , راه انداختن.

d clenchons

: ماشه , رها کردن , راه انداختن.

d clinaison

: میل , تمایل , دوری از محوراصلی.

d cliner

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

d clinons

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

d coloration

: بی رنگی , رنگ رفتگی.

d compos

: تجزیه شده. , تجزیه شده.

d composa

: تجزیه شده.

d compose

: تجزیه شده.

d composent

: از هم پاشیدن , تجزیه کردن , متلا شی شدن.

d composes

: ازپای درامد. , تجزیه شده.

d composez

: از هم پاشیدن , تجزیه کردن , متلا شی شدن.

d composmes

: تجزیه شده.

d composons

: از هم پاشیدن , تجزیه کردن , متلا شی شدن.

d composrent

: تجزیه شده.

d composs

: تجزیه شده.

d connecter

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

d connectons

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

d coration

: تزیین , ارایشگری , اذین بندی , مدال یا نشان.

d corer

: اذین کردن , پیراستن , ارایش دادن , زینت کردن , نشان یا مدال دادن به.

d corons

: اذین کردن , پیراستن , ارایش دادن , زینت کردن , نشان یا مدال دادن به.

d couler

: تراوش , رخنه , تراوش کردن , فاش شدن.

d coulons

: تراوش , رخنه , تراوش کردن , فاش شدن.

d coup

: ازپای درامد.

d coupes

: ازپای درامد.

d coups

: ازپای درامد.

d couragement

: غم , دلسردی , حزن , تنگدلی , دل گرانی.

d courageons

: دلسرد کردن , بی جرات ساختن , سست کردن.

d couragez

: دلسرد کردن , بی جرات ساختن , سست کردن.

d couverte

: کشف , اکتشاف , پی بری , یابش.

d couvres

: پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن.

d couvrir

: پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن.

d cret

: حکم کردن , حکم , فرمان.

d crier

: رسوا کردن , تقبیح کردن.

d crions

: رسوا کردن , تقبیح کردن.

d cris

: شرح دادن , وصف کردن.

d crivez

: شرح دادن , وصف کردن.

d crochement

: چاپ افست , جابجاسازی , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چین , خمیدگی , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل کننده , متعادل کردن , جبران کردن , خنثی کردن , چاپ افست کردن.

d crochez

: از قلا ب باز کردن , شل کردن , رها کردن.

d croissant

: کاهنده , کاهشی. , کاهنده , کاهشی.

d croissez

: کاستن , کاهش.

d cros

: کاستن , کاهش.

d crotre

: کاستن , کاهش.

d crpit

: سالخورده و فرتوت , ضعیف و ناتوان , خیلی پیر.

d cs

: مرگ , مردن , درگذشتن.

d cu

: ناامید , ناکام , مایوس.

d daignent

: خوار شمردن , حقیر شمردن , تحقیر کردن , نفرت داشتن.

d daignez

: خوار شمردن , حقیر شمردن , تحقیر کردن , نفرت داشتن.

d dain

: اهانت , استغنا , عار (دانی) , تحقیر , خوار شمردن.

d di

: وقف شده , اختصاصی. , وقف شده , اختصاصی.

d diai

: وقف شده , اختصاصی.

d die

: وقف شده , اختصاصی. , وقف شده , اختصاصی.

d dient

: اهدا کردن , اختصاص دادن , وقف کردن , پیشکش.

d dies

: وقف شده , اختصاصی.

d diez

: اهدا کردن , اختصاص دادن , وقف کردن , پیشکش.

d dirent

: وقف شده , اختصاصی.

d dis

: وقف شده , اختصاصی.

d ductif

: استقرایی یا قیاسی.

d ductive

: استقرایی یا قیاسی.

d duis

: استنباط کردن , دریافتن , نتیجه گرفتن , کم کردن , تفریق کردن.

d duisez

: استنباط کردن , دریافتن , نتیجه گرفتن , کم کردن , تفریق کردن.

d esse

: الهه , ربه النوع.

d failles

: ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن.

d faillir

: ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن.

d faire

: واچیدن , بی اثرکردن , خنثی کردن , باطل کردن , خراب کردن , ضایع کردن , بی ابرو کردن , باز کردن.

d faisons

: واچیدن , بی اثرکردن , خنثی کردن , باطل کردن , خراب کردن , ضایع کردن , بی ابرو کردن , باز کردن.

d faut

: قرار داد , قرار دادی. , کاستی , اهو , عیب , نقص , ترک کردن , مرتدشدن , معیوب ساختن.

d fectueux

: ناقص , ناتمام , دارای کمبود , معیوب.

d fendent

: دفاع کردن از , حمایت کردن.

d fendons

: دفاع کردن از , حمایت کردن.

d fends

: دفاع کردن از , حمایت کردن.

d fense

: پدافند , دفاع , دفاع کردن , استحکامات.

d fensive

: پدافندی , دفاعی , تدافی , حالت تدافع , مقام تدافع.

d fi

: بمبارزه طلبیدن , رقابت کردن , سرپیچی کردن , سرتافتن , متهم کردن , طلب حق , گردن کشی , دعوت بجنگ. , بی اعتناء , بدگمان , جسور , مظنون , مبارز , معاند , مخالف

d fiant

: بدگمان.

d ficient

: دارای کمبود , ناکارا.

d ficitaire

: دارای کمبود , ناکارا.

d fier

: بمبارزه طلبیدن , تحریک جنگ کردن , شیر کردن.

d figurent

: از شکل انداختن , بد شکل کردن , بدنما کردن , زشت کردن , بدریخت کردن , خراب کردن.

d figurez

: از شکل انداختن , بد شکل کردن , بدنما کردن , زشت کردن , بدریخت کردن , خراب کردن.

d finer

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

d finir

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

d finissable

: تعریف پذیر.

d finissez

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

d finitif

: قطعی , قاطع , صریح , معین کننده , نهایی.

d finitive

: قطعی , قاطع , صریح , معین کننده , نهایی.

d fions

: بمبارزه طلبیدن , تحریک جنگ کردن , شیر کردن.

d formation

: دگردیسی.

d gagent

: از گیر در اوردن , از قید رها کردن , باز کردن.

d gager

: از گیر در اوردن , از قید رها کردن , باز کردن.

d gaine

: گام , خرامش , راه رفتن , یورتمه روی , گام برداشتن , قدم زدن , خرامیدن.

d gel

: اب شدن (یخ و غیره) , گداختن , گرم شدن.

d geler

: یخ چیزی را اب کردن.

d gelons

: یخ چیزی را اب کردن.

d gnerent

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

d gnerer

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

d gnerez

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

d gnerons

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

d gonflent

: باد (چیزی را) خالی کردن , جلوگیری از تورم کردن , کاهش قیمت.

d gonflez

: باد (چیزی را) خالی کردن , جلوگیری از تورم کردن , کاهش قیمت.

d gout

: بی رغبتی , تنفر , بی میلی , بدامدن , ازردن.

d gradai

: پست یاخفیف شده.

d gradation

: تنزل.

d grader

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

d gradons

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

d guisent

: تغییر قیافه دادن , جامه مبدل پوشیدن , نهان داشتن , پنهان کردن , لباس مبدل , تغییر قیافه.

d guisez

: تغییر قیافه دادن , جامه مبدل پوشیدن , نهان داشتن , پنهان کردن , لباس مبدل , تغییر قیافه.

d guisment

: تغییر قیافه دادن , جامه مبدل پوشیدن , نهان داشتن , پنهان کردن , لباس مبدل , تغییر قیافه.

d ja

: پیش از این , قبلا.

d jeuner

: ناهار , ظهرانه , ناهار خوردن. , ناهار , ظهرانه , ناهار خوردن.

d jeunons

: ناهار , ظهرانه , ناهار خوردن.

d jouer

: مرز , زمین شخم نشده , مانع , مایه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزیدن , رد کردن , زیرش زدن.

d lamination

: لا یه لا یه شدگی.

d legation

: نمایندگی , وکالت , هیات نمایندگان.

d leguer

: نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده.

d leguons

: نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده.

d librent

: تعمد کردن , عمدا انجام دادن , عمدی , تعمدا , تعمق کردن , سنجیدن , اندیشه کردن , کنکاش کردن.

d librer

: تعمد کردن , عمدا انجام دادن , عمدی , تعمدا , تعمق کردن , سنجیدن , اندیشه کردن , کنکاش کردن.

d librez

: تعمد کردن , عمدا انجام دادن , عمدی , تعمدا , تعمق کردن , سنجیدن , اندیشه کردن , کنکاش کردن.

d librons

: تعمد کردن , عمدا انجام دادن , عمدی , تعمدا , تعمق کردن , سنجیدن , اندیشه کردن , کنکاش کردن.

d licat

: ظریف , خوشمزه , لطیف , نازک بین , حساس.

d lices

: خوشی , لذت , شوق , میل , دلشاد کردن , لذت دادن , محظوظ کردن.

d lictueu

: غیر قانونی , نا مشروع , حرام , غیرمجاز.

d lient

: شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن.

d liez

: شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن.

d limiter

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

d limitez

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

d linquant

: متخلف , مرتکب جنایت یا جنحه , غفلت کار.

d lirant

: هذیانی , پرت گو.

d logent

: از جای خودبیرون کردن , راندن.

d loger

: از جای خودبیرون کردن , راندن.

d loyal

: ناسپاس , بی وفا.

d magogique

: عوام فریب.

d mantelent

: بی مصرف کردن , پیاده کردن(ماشین الا ت)عاری از سلا ح یا اثاثه کردن.

d mantelez

: بی مصرف کردن , پیاده کردن(ماشین الا ت)عاری از سلا ح یا اثاثه کردن.

d marrent

: شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

d marreur

: شروع کننده.

d marrons

: شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

d masquer

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن.

d masquons

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن.

d me

: گنبد , قبه , قلعه گرد , گنبد زدن , منزلگاه , شلجمی.

d ment

: حسب المقرر , حسب الوظیفه , بقدر لا زم , بموقع خود.

d ment

: دیوانه , مجنون.

d mentez

: رد کردن.

d mentons

: رد کردن.

d mettent

: روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.

d mettons

: روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.

d mission

: استعفا , واگذاری , کناره گیری , تفویض , تسلیم.

d mocratie

: دموکراسی , حکومت قاطبه مردم.

d mographique

: وابسته به امارگیری نفوس.

d molis

: ویران کردن , خراب کردن.

d molissez

: ویران کردن , خراب کردن.

d molition

: ویرانی , خرابی , ویران سازی , انهدام , تخریب.

d monstration

: نمایش , اثبات.

d montable

: جدا شدنی , جدا کردنی.

d montrent

: اثبات کردن(با دلیل) , نشان دادن , شرح دادن , تظاهرات کردن.

d montrez

: اثبات کردن(با دلیل) , نشان دادن , شرح دادن , تظاهرات کردن.

d moralisent

: تضعیف روحیه کردن , از روحیه انداختن.

d moralisez

: تضعیف روحیه کردن , از روحیه انداختن.

d ni

: رد , انکار , تکذیب.

d nigrer

: عدم وفق , انکار فضیلت چیزی راکردن , کم گرفتن , بی قدرکردن , پست کردن , بی اعتبارکردن.

d nigrons

: عدم وفق , انکار فضیلت چیزی راکردن , کم گرفتن , بی قدرکردن , پست کردن , بی اعتبارکردن.

d nomment

: نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

d nommez

: نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

d noncent

: علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

d noncez

: علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

d notent

: نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

d notez

: نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

d nouent

: حل کردن , رفع کردن , گشادن , باز کردن.

d nouez

: حل کردن , رفع کردن , گشادن , باز کردن.

d oivent

: فریفتن , فریب دادن , گول زدن , اغفال کردن , مغبون کردن.

d pannage

: اشکال زدایی. , تعمیر , مرمت , تعمیر کردن.

d part

: حرکت , عزیمت , کوچ , مرگ , انحراف.

d partent

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

d parti

: توزیع شده.

d parties

: توزیع شده.

d partirent

: توزیع شده.

d passant

: سبقت و پیشی , زیاده روی , زیادتی , خیلی زیاد.

d passer

: تجاوز کردن , متجاوز بودن.

d passons

: تجاوز کردن , متجاوز بودن.

d pch

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

d pch es

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

d pch s

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

d peignez

: نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند ان) , نقش کردن , مجسم کردن , رسم کردن , شرح دادن.

d peindre

: نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند ان) , نقش کردن , مجسم کردن , رسم کردن , شرح دادن.

d pendance

: بستگی , وابستگی , موکول (بودن) , عدم استقلا ل.

d pendent

: وابسته بودن , مربوط بودن , منوط بودن.

d pendons

: وابسته بودن , مربوط بودن , منوط بودن.

d pends

: وابسته بودن , مربوط بودن , منوط بودن.

d pens

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

d pensai

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

d pense

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

d pensent

: صرف کردن , پرداخت کردن , خرج کردن , تحلیل رفتن قوا , تمام شدن , صرف شدن.

d penses

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

d pensons

: صرف کردن , پرداخت کردن , خرج کردن , تحلیل رفتن قوا , تمام شدن , صرف شدن.

d pilatoire

: واجبی , داروی ازاله مو.

d pit

: رنجش , خشم , غیض.

d placent

: جابجاکردن , جانشین(چیزی)شدن , جای چیزی را عوض کردن , تبعیدکردن.

d placez

: جابجاکردن , جانشین(چیزی)شدن , جای چیزی را عوض کردن , تبعیدکردن.

d plais

: خوش ایند نبودن , رنجانیدن , دلگیرگردن.

d plaisez

: خوش ایند نبودن , رنجانیدن , دلگیرگردن.

d plorable

: مایه دلسوزی , رقت انگیز , اسفناک , زار.

d plorer

: دلسوزی کردن بر , رقت اوردن بر.

d plorons

: دلسوزی کردن بر , رقت اوردن بر.

d ployer

: گسترش , جبهه , گسترش یافتن , بحالت صف دراوردن , قرار دادن قشون.

d ployons

: گسترش , جبهه , گسترش یافتن , بحالت صف دراوردن , قرار دادن قشون.

d portent

: تبعید کردن , حمل , اخراج.

d portez

: تبعید کردن , حمل , اخراج.

d posant

: درخواست دهنده , تقاضا کننده , طالب , داوطلب , متقاضی , درخواستگر.

d poser

: سپرده , ته نشست , سپردن.

d position

: گواهی , نوشته , ورقه استشهاد , خلع , عزل.

d pouillent

: برهنه کردن , محروم کردن از , لخت کردن , چاک دادن , تهی کردن , باریکه , نوار.

d pouillez

: برهنه کردن , محروم کردن از , لخت کردن , چاک دادن , تهی کردن , باریکه , نوار.

d prciation

: کاهش بها , تنزل , استهلا ک , ناچیزشماری.

d prcient

: کم بها کردن , مستهلک کردن.

d prcier

: کم بها کردن , مستهلک کردن.

d prciez

: کم بها کردن , مستهلک کردن.

d prcions

: کم بها کردن , مستهلک کردن.

d pression

: تو رفتگی , گود شدگی , فرودافت , کسادی , تنزل , افسردگی , پریشانی.

d prir

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

d pris

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

d prissent

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

d prissez

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

d prissons

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

d pt

: سپرده , ته نشست , سپردن. , سوهان کاری , ضبط , بایگانی , سیخ زنی , براده.

d put

: نماینده , وکیل , جانشین , نایب , قاءم مقام.

d qualification

: سلب صلا حیت , عدم صلا حیت , فاقد صلا حیت قضایی.

d rang

: اشفته , ناراحت. , اشفته , ناراحت.

d range

: اشفته , ناراحت.

d rangea

: اشفته , ناراحت.

d rangement

: اختلا ل , مزاحمت.

d rangemes

: اشفته , ناراحت.

d rangeons

: مختل کردن , مزاحم شدن.

d ranges

: اشفته , ناراحت.

d rangez

: مختل کردن , مزاحم شدن.

d rangrent

: اشفته , ناراحت.

d rangs

: اشفته , ناراحت.

d raper

: تیر حاءل , تیر پایه , لغزیدن , غلتگاه , سرخوردن , ترمز ماشین , تخته پل , راه شکست , مسیر سقوط , ترمز کردن , سریدن , سرانیدن.

d rapons

: تیر حاءل , تیر پایه , لغزیدن , غلتگاه , سرخوردن , ترمز ماشین , تخته پل , راه شکست , مسیر سقوط , ترمز کردن , سریدن , سرانیدن.

d regl'

: بی نظم , بی ترتیب , نامنظم , مختل , شلوغ , ناامن.

d riger

: راهنما , هادی , راهنمایی کردن.

d rivatif

: اشتقاقی , مشتق , فرعی , گرفته شده , ماخوذ.

d rivative

: اشتقاقی , مشتق , فرعی , گرفته شده , ماخوذ.

d river

: منتج کردن , مشتق کردن , مشتق شدن.

d rivons

: منتج کردن , مشتق کردن , مشتق شدن.

d rogation

: معافیت.

d roulement

: اجرا.

d s

: از , بواسطه , درنتیجه , از روی , مطابق , از پیش.

d sagrable

: نامطبوع , ناسازگار , ناگوار , مغایر , ناپسند.

d sagrgation

: از هم باشیدگی , تجزیه.

d sagrgent

: خرد کردن , تجزیه شدن , فرو ریختن , از هم پاشیدن , فاسد شدن , متلا شی شدن یاکردن.

d sagrgeons

: خرد کردن , تجزیه شدن , فرو ریختن , از هم پاشیدن , فاسد شدن , متلا شی شدن یاکردن.

d sagrger

: خرد کردن , تجزیه شدن , فرو ریختن , از هم پاشیدن , فاسد شدن , متلا شی شدن یاکردن.

d sagrgez

: خرد کردن , تجزیه شدن , فرو ریختن , از هم پاشیدن , فاسد شدن , متلا شی شدن یاکردن.

d sarment

: خلع سلا ح کردن , به حالت اشتی درامدن.

d sarmez

: خلع سلا ح کردن , به حالت اشتی درامدن.

d sastre

: بدبختی , حادثه بد , مصیبت , بلا , ستاره ء بدبختی.

d savantage

: زیان , بی فایدگی , وضع نامساعد , اشکال.

d savouent

: رد کردن , انکار کردن , قبول نکردن , ترک دعوا کردن نسبت به , منکر ادعایی شدن , از خود سلب کردن.

d savouez

: رد کردن , انکار کردن , قبول نکردن , ترک دعوا کردن نسبت به , منکر ادعایی شدن , از خود سلب کردن.

d scendant

: نزولی.

d scendez

: پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن.

d scendre

: پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن.

d scente

: نسب , نژاد , نزول , هبوط.

d scription

: زاب , شرح , وصف , توصیف , تشریح , تعریف.

d sembarquent

: پیاده کردن , از کشتی در اوردن , پیاده شدن , تخلیه کردن (بار و مسافر).

d sembarquez

: پیاده کردن , از کشتی در اوردن , پیاده شدن , تخلیه کردن (بار و مسافر).

d semparent

: ناتوان ساختن , از کار انداختن.

d semparez

: ناتوان ساختن , از کار انداختن.

d sensibilisent

: بی حس کردن.

d sensibilisez

: بی حس کردن.

d sequilibr

: نامتعادل , نامتوازن

d sert

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن.

d serter

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن.

d sertion

: ترک خدمت , گریز , فرار , بیوفایی.

d sesper

: بی امید , بیچاره , از جان گذشته , بسیار سخت , بسیار بد

d sespoir

: نومیدی , یاس , مایوس شدن.

d shabiller

: لباس کندن , جامه معمولی (در مقایسه با اونیفورم).

d shabillons

: لباس کندن , جامه معمولی (در مقایسه با اونیفورم).

d signer

: نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن

d signons

: نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن

d sinfectent

: ضد عفونی کردن , گندزدایی کردن.

d sinfectez

: ضد عفونی کردن , گندزدایی کردن.

d sintress

: بی علا قه , بی غرض , بی طرف , بی طمع , بی غرضانه.

d sirable

: پسندیده , مرغوب , خواستنی , مطلوب , خوش ایند.

d sirent

: خواستن , میل داشتن , ارزو داشتن , ارزو کردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , کام , خواست , دلخواه.

d sireu

: مایل , خواهان , ارزومند , مشتاق , خواسته.

d sirons

: خواستن , میل داشتن , ارزو داشتن , ارزو کردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , کام , خواست , دلخواه.

d sister

: بازایستادن , دست برداشتن از , دست کشیدن.

d sistons

: بازایستادن , دست برداشتن از , دست کشیدن.

d solation

: ویرانی , خرابی , تنگی , دلتنگی , پریشانی.

d sunir

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

d sunissent

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

d sunissons

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

d tach

: جدا , غیر ذیعلا قه. , جدا , غیر ذیعلا قه.

d tachable

: جدا شدنی , جدا کردنی.

d tache

: جدا , غیر ذیعلا قه.

d tachement

: دسته , قسمت , جداسازی , تفکیک , کناره گیری.

d tacher

: جدا کردن.

d taches

: جدا , غیر ذیعلا قه.

d tachmes

: جدا , غیر ذیعلا قه.

d tachons

: جدا کردن.

d taill

: پر جزءیات , بتفصیل.

d tectent

: یافتن , کشف کردن.

d tecteur

: ردیاب , یابنده , کشف کننده , موج یاب , اشکارگر.

d tective

: کارگاه.

d teignant

: محو سازی , محو شدگی.

d teignez

: محو کردن , محو شدن.

d teindre

: محو کردن , محو شدن.

d tenez

: بازداشتن , معطل کردن , توقیف کردن.

d tenons

: بازداشتن , معطل کردن , توقیف کردن.

d tention

: تحدید , زندان بودن , زایمان , بستری.

d teriorent

: بدتر کردن , خراب کردن , روبزوال گذاشتن.

d teriorez

: بدتر کردن , خراب کردن , روبزوال گذاشتن.

d termina

: مصمم.

d terminai

: مصمم.

d termination

: تعیین , عزم , تصمیم , قصد.

d terminer

: تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن.

d terminons

: تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن.

d testable

: نفرت انگیز , بسیار بد , مکروه , کریه.

d tester

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

d testons

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

d tiens

: بازداشتن , معطل کردن , توقیف کردن.

d tonent

: با صدا ترکیدن , منفجر شدن , ترکانیدن.

d tonez

: با صدا ترکیدن , منفجر شدن , ترکانیدن.

d tour

: انحراف , خط سیر را منحرف کردن.

d tourner

: اختلا س کردن , دستبرد زدن به , حیف و میل کردن , دزدیدن , بالا کشیدن. , دزدی هواپیما وسایر وساءط نقلیه ومسافران ان.

d tournons

: اختلا س کردن , دستبرد زدن به , حیف و میل کردن , دزدیدن , بالا کشیدن.

d triment

: گزند , زیان , ضرر , خسارت.

d trioration

: زوال , بدتر شدن.

d truis

: خراب کردن , ویران کردن , نابود ساختن , تباه کردن.

d truisez

: خراب کردن , ویران کردن , نابود ساختن , تباه کردن.

d valuer

: تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن.

d valuons

: تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن.

d vaster

: ویران کردن , خراب کردن , تاراج کردن.

d vastons

: ویران کردن , خراب کردن , تاراج کردن.

d veloppements

: پیشرفت , توسعه , بسط , ترقی , نمو , ظهور(عکس).

d velopper

: توسعه دادن , ایجاد کردن.

d veloppons

: توسعه دادن , ایجاد کردن.

d verminer

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

d viation

: انحراف.

d vier

: منحرف شدن.

d vions

: منحرف شدن.

d vorer

: خوب , نیکو , نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند , مفید , شایسته , قابل , پاک , معتبر , صحیح , ممتاز , ارجمند , کامیابی , خیر , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

d votion

: وقف , تخصیص , صمیمیت , هواخواهی , طرفداری , دعا , پرستش , از خود گذشتگی , جانسپار.

d'abord

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

dactylo

: ماشین نویس.

dactylographie

: ماشین نویسی.

d'ailleurs

: در هرصورت , بهرحال.

dallage

: سنگفرش , اجر فرش , مصالح سنگفرش.

dame

: بانو , خانم , زوجه , رءیسه خانه.

damn

: دوزخی , جهنمی , ملعون. , دوزخی , جهنمی , ملعون.

damn e

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

damn mes

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

damn rent

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

damna

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

damnai

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

damnent

: لعنت کردن , لعنت , فحش , بسیار , خیلی.

damner

: لعنت کردن , لعنت , فحش , بسیار , خیلی.

damnes

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

damnez

: لعنت کردن , لعنت , فحش , بسیار , خیلی.

damnons

: لعنت کردن , لعنت , فحش , بسیار , خیلی.

damns

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

danemarque

: دانمارک.

danger

: خطر.

danois

: دانمارکی , اهل دانمارک , یک نوع سگ. , دانمارکی.

dans

: در , توی , لای , هنگامه , در موقع , درون , درونی , میانی , دارای , شامل , دم دست , رسیده , امده , به طرف , نزدیک ساحل , با امتیاز , در میان گذاشتن , جمع کردن.

danse

: رقصیدن , رقص.

dansent

: رقصیدن , رقص.

danser

: رقصیدن , رقص.

danseur

: رقاص.

danseuse

: رقاص.

dansez

: رقصیدن , رقص.

dansons

: رقصیدن , رقص.

dard

: زوبین , نیزه , تیر , بسرعت حرکت کردن , حرکت تند , پیکان

dat

: مورخ , تاریخ دار.

dat e

: مورخ , تاریخ دار.

dat mes

: مورخ , تاریخ دار.

dat rent

: مورخ , تاریخ دار.

data

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها. , مورخ , تاریخ دار.

datai

: مورخ , تاریخ دار.

date

: خرما , درخت خرما , نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

datent

: خرما , درخت خرما , نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

dater

: خرما , درخت خرما , نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

dates

: مورخ , تاریخ دار.

datez

: خرما , درخت خرما , نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

datons

: خرما , درخت خرما , نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

dats

: مورخ , تاریخ دار.

dauphin

: ماهی یونس , گراز دریایی.

d'autre

: دیگر , غیر , نوع دیگر , متفاوت , دیگری.

d'autres

: دیگر , غیر , نوع دیگر , متفاوت , دیگری.

dbacle

: افت , سقوط , زوال , انحطاط , ریزش , بارش.

dbandent

: برهم زدن , منحل کردن , متفرق کردن یا شدن.

dbandez

: برهم زدن , منحل کردن , متفرق کردن یا شدن.

dbarras

: رهایی , خلا صی.

dbattent

: بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن.

dbattons

: بحث , مذاکرات پارلمانی , منازعه , مناظره کردن , مباحثه کردن.

dbile

: سست , کم دوام , ضعیف , کم بنیه , کم زور , کم رو.

dbitent

: بدهی , حساب بدهی , در ستون بدهی گذاشتن , پای کسی نوشتن.

dbiteur

: مدیون , بدهکار , ستون بدهکار.

dbitons

: بدهی , حساب بدهی , در ستون بدهی گذاشتن , پای کسی نوشتن.

dbord

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

dbord e

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

dbord es

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

dbordement

: سرشار شدن یا کردن لبریز شدن , طغیان کردن , طغیان , سیل , اضافی.

dborder

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

dbordons

: تاخت و تاز کردن , تاراج کردن , سرتاسر محلی را فراگرفتن , تجاوز , تجاسر , اب لبریز شده.

dboursement

: پرداخت , خرج , هزینه.

dbourser

: پرداختن , خرج کردن , پرداخت , خرج , پرداخت کردن.

dboursons

: پرداختن , خرج کردن , پرداخت , خرج , پرداخت کردن.

dbranchement

: بی اثر سازی.

dbrancher

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

dbranchons

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

dbut

: اغاز , ابتدا , شروع. , اغاز کار , نخستین مرحله دخول در بازی یا جامعه , شروع بکار کردن.

dbutent

: اغاز کار , نخستین مرحله دخول در بازی یا جامعه , شروع بکار کردن.

dbutez

: اغاز کار , نخستین مرحله دخول در بازی یا جامعه , شروع بکار کردن.

dc lrent

: اهسته , کند , تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

dc lrez

: اهسته , کند , تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

dc lrons

: اهسته , کند , تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

dcade

: دهه , عدد ده , دوره ده ساله.

dcadent

: روبانحطاط , منحط , روبفساد رونده.

dcelent

: اشکار کردن , فاش کردن , معلوم کردن.

dcelons

: اشکار کردن , فاش کردن , معلوم کردن.

dcennie

: دهساله.

dcentralisation

: عدم تمرکز , غیر متمرکز سازی.

dcentraliser

: عدم تمرکز دادن , حکومت محلی دادن به.

dcentralisons

: عدم تمرکز دادن , حکومت محلی دادن به.

dceptionn

: ناامید , ناکام , مایوس. , ناامید , ناکام , مایوس.

dceptionn e

: ناامید , ناکام , مایوس.

dceptionn es

: ناامید , ناکام , مایوس.

dceptionn mes

: ناامید , ناکام , مایوس.

dceptionn rent

: ناامید , ناکام , مایوس.

dceptionn s

: ناامید , ناکام , مایوس.

dceptionna

: ناامید , ناکام , مایوس.

dceptionnent

: مایوس کردن , ناکام کردن , محروم کردن , نا امید کردن.

dceptionnez

: مایوس کردن , ناکام کردن , محروم کردن , نا امید کردن.

dcernant

: فهمیده , بینا.

dcerner

: تشخیص دادن , تمیز دادن.

dcernons

: تشخیص دادن , تمیز دادن.

dcevez

: فریفتن , فریب دادن , گول زدن , اغفال کردن , مغبون کردن.

dcevois

: فریفتن , فریب دادن , گول زدن , اغفال کردن , مغبون کردن.

dcharge

: تخلیه , خالی کردن.

dchargeons

: تخلیه , خالی کردن.

dchargez

: تخلیه , خالی کردن.

dchets

: هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

dchiffrent

: گشودن سر , فاش کردن سر.

dchiffrez

: گشودن سر , فاش کردن سر.

dchir

: تقسیم شده.

dchoient

: پوسیدگی , فساد , زوال , خرابی , تنزل , پوسیدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهی.

dchois

: پوسیدگی , فساد , زوال , خرابی , تنزل , پوسیدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهی.

dchoyons

: پوسیدگی , فساد , زوال , خرابی , تنزل , پوسیدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهی.

dcid

: مصمم , قطعی. , مصمم , قطعی.

dcid e

: مصمم , قطعی.

dcid es

: مصمم , قطعی.

dcid mes

: مصمم , قطعی.

dcid rent

: مصمم , قطعی.

dcid s

: مصمم , قطعی.

dcida

: مصمم , قطعی.

dcident

: تصمیم گرفتن.

dcidez

: تصمیم گرفتن.

dcilitre

: یکدهم لیتر.

dcim tre

: دسیمتر.

dcisif

: قطعی , قاطع.

dcisive

: قطعی , قاطع.

dclar mes

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

dclara

: اعلا ن شده , اظهار شده , شناسایی شده.

dclaration

: بیان , اظهارنامه , اعلا میه , اعلا م.

dclarer

: اعلا ن کردن , اظهار کردن , شناساندن.

dclarons

: اعلا ن کردن , اظهار کردن , شناساندن.

dclenchent

: ماشه , رها کردن , راه انداختن.

dclenchez

: ماشه , رها کردن , راه انداختن.

dclin

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

dclinent

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

dclinez

: کاهش , شیب پیدا کردن , رد کردن , نپذیرفتن , صرف کردن(اسم یاضمیر) , زوال , انحطاط , خم شدن , مایل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل کردن , کاستن.

dcollement

: لا یه لا یه شدگی.

dcombres

: خرده , باقی مانده , اثار مخروبه , اشغال روی هم ریخته , اوار.

dcomposai

: تجزیه شده.

dcomposer

: از هم پاشیدن , تجزیه کردن , متلا شی شدن.

dcomposition

: سقوط ناگهانی , درهم شکننده , فروریختن , درهم شکستن , از اثر انداختن , تجزیه کردن , طبقه بندی کردن , تقسیم بندی کردن.

dconnectent

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

dconnectez

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

dcor

: تزیین , ارایشگری , اذین بندی , مدال یا نشان.

dcorent

: اذین کردن , پیراستن , ارایش دادن , زینت کردن , نشان یا مدال دادن به.

dcorez

: اذین کردن , پیراستن , ارایش دادن , زینت کردن , نشان یا مدال دادن به.

dcoulent

: تراوش , رخنه , تراوش کردن , فاش شدن.

dcoulez

: تراوش , رخنه , تراوش کردن , فاش شدن.

dcoupage

: تفکیک , از کار افتادگی.

dcouragent

: دلسرد کردن , بی جرات ساختن , سست کردن.

dcourager

: دلسرد کردن , بی جرات ساختن , سست کردن.

dcouvert

: بیش از اعتبار حواله کردن , بیش از اعتبار برات کردن , چک بی محل.

dcouvrent

: پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن.

dcouvrez

: پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن.

dcouvrons

: پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن.

dcrient

: رسوا کردن , تقبیح کردن.

dcriez

: رسوا کردن , تقبیح کردن.

dcrire

: شرح دادن , وصف کردن.

dcrivent

: شرح دادن , وصف کردن.

dcrivons

: شرح دادن , وصف کردن.

dcrochent

: از قلا ب باز کردن , شل کردن , رها کردن.

dcrocher

: از قلا ب باز کردن , شل کردن , رها کردن.

dcrochons

: از قلا ب باز کردن , شل کردن , رها کردن.

dcroissent

: کاستن , کاهش.

dcroissons

: کاستن , کاهش.

ddaignable

: قابل تحقیر , خوار , پست.

ddaigner

: خوار شمردن , حقیر شمردن , تحقیر کردن , نفرت داشتن.

ddaignons

: خوار شمردن , حقیر شمردن , تحقیر کردن , نفرت داشتن.

ddi mes

: وقف شده , اختصاصی.

ddia

: وقف شده , اختصاصی.

ddication

: اهداء , تخصیص , فداکاری.

ddier

: اهدا کردن , اختصاص دادن , وقف کردن , پیشکش.

ddions

: اهدا کردن , اختصاص دادن , وقف کردن , پیشکش.

dduction

: کسر , وضع , استنتاج , نتیجه گیری , استنباط , پی بردن ازکل به جزء یاازعلت به معلول , قیاس.

dduire

: استنباط کردن , دریافتن , نتیجه گرفتن , کم کردن , تفریق کردن.

dduisent

: استنباط کردن , دریافتن , نتیجه گرفتن , کم کردن , تفریق کردن.

dduisons

: استنباط کردن , دریافتن , نتیجه گرفتن , کم کردن , تفریق کردن.

de

: از , از مبدا , از منشا , از طرف , از لحاظ , در جهت , در سوی , درباره , بسبب , بوسیله.

de

: اینجا , در اینجا , در این موقع , اکنون , در این باره , بدینسو , حاضر.

debout

: قاءم , راست.

degr

: زینه , درجه , رتبه , پایه , دیپلم یا درجه تحصیل.

dehors

: خارج , بیرون از , خارج از , افشا شده , اشکار , خارج , بیرون , خارج از حدود , حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی. , بیرون , برون , ظاهر , محیط , دست بالا , برونی.

del

: انجا , درانجا , به انجا , بدانجا , در این جا , دراین موضوع , انجا , ان مکان.

demain

: فردا , روز بعد.

demande

: خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا کردن , مطالبه کردن. , خواهش , درخواست , تقاضا , خواسته , خواستار شدن , تمنا کردن , تقاضا کردن.

demandent

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن.

demander

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن.

demandez

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن.

demandons

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن.

demeure

: مسکن.

demeurent

: مستقر بودن , اقامت داشتن.

demeurer

: مستقر بودن , اقامت داشتن.

demeurez

: مستقر بودن , اقامت داشتن.

demeurons

: مستقر بودن , اقامت داشتن.

demi

: نیم , نصفه , سو , طرف , شریک , ناقص , نیمی , بطور ناقص. , نیم , نصفه , سو , طرف , شریک , ناقص , نیمی , بطور ناقص.

dendrochronologie

: دوران شناسی و مطالعه قدمت محیط از روی حلقه های متشکله در چوب درختان.

dense

: متراکم , چگال.

densit

: تراکم , چگالی.

dent

: دندان , دندانه , نیش , دارای دندان کردن , دندانه دار کردن , مضرس کردن.

dentaire

: وابسته به دندانسازی.

dentelent

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن) , دندانه گذاری.

denteler

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن) , دندانه گذاری.

dentelez

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن) , دندانه گذاری.

dentelle

: پر از سوراخ , پر از سوراخ کردن.

dentelons

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن) , دندانه گذاری.

dentelure

: دندانه گذاری , دندانه , کنگره , تضریس.

dentiste

: دندانساز.

dents

: , دندانها.

depuis

: بعد از , پس از , از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو , چون , از انجایی که.

dernier

: بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

derniers

: بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

dernire

: بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

derrire

: عقب , پشت سر , باقی کار , باقی دار , عقب مانده , دارای پس افت , عقب تراز , بعداز , دیرتراز , پشتیبان , اتکاء , کپل , نشیمن گاه.

descendant

: نسل , زاده (در جمع) اولا د , زادگان.

descendants

: اولا د , فرزند , اخلا ف , سلا له , دودمان.

descriptif

: توصیفی , تشریحی , وصفی , وصف کننده.

description

: زاب , شرح , وصف , توصیف , تشریح , تعریف.

desdans

: درون , داخل , باطن , نزدیک بمرکز , قسمت داخلی , تو , اعضای داخلی.

despote

: حاکم مطلق , سلطان مستبد , ستمگر , ظالم.

despotique

: مستبدانه.

despotisme

: استبداد , حکومت مطلقه.

dessein

: طرح کردن , قصد کردن , تخصیص دادن , :طرح , نقشه , زمینه , تدبیر , قصد , خیال , مقصود.

desserrer

: شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن.

dessert

: دندان مز , دسر.

dessin

: رسم , نقشه کشی , قرعه کشی.

dessinant

: رسم , نقشه کشی , قرعه کشی.

dessinateur

: نقشه کش , طراح , تهیه کننده لوایح قانونی.

dessinent

: کشیدن , رسم کردن , بیرون کشیدن , دریافت کردن , کشش , قرعه کشی.

dessiner

: کشیدن , رسم کردن , بیرون کشیدن , دریافت کردن , کشش , قرعه کشی.

dessinez

: کشیدن , رسم کردن , بیرون کشیدن , دریافت کردن , کشش , قرعه کشی.

dessinons

: کشیدن , رسم کردن , بیرون کشیدن , دریافت کردن , کشش , قرعه کشی.

dessous

: زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

dessus

: بالا ی , روی , بالا ی سر , بر فراز , ان طرف , درسرتاسر , دربالا , بسوی دیگر , متجاوز از , بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

destin

: سرنوشت , ابشخور , تقدیر , نصیب و قسمت.

destinataire

: مخاطب , گیرنده ء نامه.

destitu

: بینوا , بیچاره , خالی , تهی, نیازمند.

destructeur

: مخرب.

destructible

: انهدام پذیر.

destructif

: مخرب.

destruction

: خرابی , ویرانی , تخریب , اتلا ف , انهدام , تباهی.

destructive

: مخرب.

dette

: بدهی , وام , قرض , دین , قصور.

deuil

: سوگواری , عزاداری , ماتم , عزا , سوگ.

deux

: دو , عدد دو.

deuxi me

: دوم , دومی , ثانی , دومین بار , ثانوی , مجدد , ثانیه , پشتیبان , کمک , لحظه , درجه دوم بودن , دوم شدن , پشتیبانی کردن , تایید کردن. , دوم , دومی , ثانی , دومین بار , ثانوی , مجدد , ثانیه , پشتیبان , کمک , لحظه , درجه دوم بودن , دوم شدن , پشتیبانی کردن , تایید کردن.

devant

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه. , جلو , پیش.

developpement

: پیشرفت , توسعه , بسط , ترقی , نمو , ظهور(عکس).

devenant

: مناسب , زیبنده , شایسته , درخور.

devenez

: شدن , درخوربودن , برازیدن , امدن به , مناسب بودن , تحویل یافتن , درخوربودن , زیبنده بودن.

devenir

: شدن , درخوربودن , برازیدن , امدن به , مناسب بودن , تحویل یافتن , درخوربودن , زیبنده بودن.

devenons

: شدن , درخوربودن , برازیدن , امدن به , مناسب بودن , تحویل یافتن , درخوربودن , زیبنده بودن.

devez

: بدهکاربودن , مدیون بودن , مرهون بودن , دارا بودن.

deviennent

: شدن , درخوربودن , برازیدن , امدن به , مناسب بودن , تحویل یافتن , درخوربودن , زیبنده بودن.

deviens

: شدن , درخوربودن , برازیدن , امدن به , مناسب بودن , تحویل یافتن , درخوربودن , زیبنده بودن.

devinent

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن.

deviner

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن.

devinez

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن.

devinons

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن.

devis

: براورد , دیدزنی , تخمین , تقویم , ارزیابی , قیمت , شهرت , اعتبار , براوردکردن , تخمین زدن.

devise

: شعار , سخن زبده , پند , اندرز , حکمت.

devoir

: گماشت , وظیفه , تکلیف , فرض , کار , خدمت , ماموریت , عوارض گمرکی , عوارض.

dexterit

: زبردستی , تردستی , سبکدستی , چابکی , چالا کی.

dfaillent

: ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن.

dfaillez

: ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن.

dfaillons

: ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن.

dfais

: واچیدن , بی اثرکردن , خنثی کردن , باطل کردن , خراب کردن , ضایع کردن , بی ابرو کردن , باز کردن.

dfaite

: شکست دادن , هزیمت , مغلوب ساختن.

dfavorable

: نامساعد , بد , مخالف , برعکس , زشت , بد قیافه , نامطلوب.

dfendable

: پدافندپذیر , دفاع کردنی , دفاع پذیر , قابل دفاع.

dfendez

: دفاع کردن از , حمایت کردن.

dfendre

: دفاع کردن از , حمایت کردن.

dfendu

: ممنوع.

dfensif

: پدافندی , دفاعی , تدافی , حالت تدافع , مقام تدافع.

dference

: تن دردهی , تسلیم , تمکین , احترام(گذاری).

dfiance

: بی اعتمادی , بدگمانی , سوء ظن , اعتماد نداشتن.

dficience

: نقص , کمی , کمبود , کسر , ناکارایی.

dficit

: کمبود , کسر , کسرعمل , کسر درامد.

dfient

: بمبارزه طلبیدن , تحریک جنگ کردن , شیر کردن.

dfiez

: بمبارزه طلبیدن , تحریک جنگ کردن , شیر کردن.

dfigurer

: از شکل انداختن , بد شکل کردن , بدنما کردن , زشت کردن , بدریخت کردن , خراب کردن.

dfigurons

: از شکل انداختن , بد شکل کردن , بدنما کردن , زشت کردن , بدریخت کردن , خراب کردن.

dfinent

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

dfinez

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

dfinis

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

dfinissent

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

dfinissons

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

dfinition

: تعریف , معنی.

dfinons

: معین کردن , تعریف کردن , معنی کردن.

dfonc

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

dfont

: واچیدن , بی اثرکردن , خنثی کردن , باطل کردن , خراب کردن , ضایع کردن , بی ابرو کردن , باز کردن.

dform

: بدشکل , ناقص شده.

dformit

: بدشکلی , دشدیسگی , نقص خلقت.

dfunt

: ازبین رفته , تمام شده , مرده , درگذشته.

dg ner

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

dg neration

: فساد , انحطاط , تباهی.

dgageons

: از گیر در اوردن , از قید رها کردن , باز کردن.

dgagez

: از گیر در اوردن , از قید رها کردن , باز کردن.

dgat

: اسیب , صدمه.

dgelent

: یخ چیزی را اب کردن.

dgelez

: یخ چیزی را اب کردن.

dgo tant

: ناخوش ایند.

dgonfler

: باد (چیزی را) خالی کردن , جلوگیری از تورم کردن , کاهش قیمت.

dgonflons

: باد (چیزی را) خالی کردن , جلوگیری از تورم کردن , کاهش قیمت.

dgrad

: پست یاخفیف شده.

dgrad e

: پست یاخفیف شده.

dgrad es

: پست یاخفیف شده.

dgrad mes

: پست یاخفیف شده.

dgrad rent

: پست یاخفیف شده.

dgrad s

: پست یاخفیف شده.

dgrada

: پست یاخفیف شده.

dgradant

: پست کننده. , پست کننده.

dgradent

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

dgradez

: پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن.

dguiser

: تغییر قیافه دادن , جامه مبدل پوشیدن , نهان داشتن , پنهان کردن , لباس مبدل , تغییر قیافه.

dguisons

: تغییر قیافه دادن , جامه مبدل پوشیدن , نهان داشتن , پنهان کردن , لباس مبدل , تغییر قیافه.

di lectrique

: عایق , ضد برق , برق بند.

diab tique

: مبتلا یا وابسته بمرض قند , دولا بی.

diable

: شیطان , روح پلید , تند و تیز کردن غذا , با ماشین خرد کردن , نویسنده مزدور.

diabolique

: شیطان صفت , بسیار بد , اهریمنی.

diagnose

: تشخیص , تشخیص ناخوشی.

diagnostique

: تشخیص , تشخیص ناخوشی. , تشخیصی , وابسته به تشخیص ناخوشی , برشناختی. , تشخیصی , وابسته به تشخیص ناخوشی , برشناختی.

diagnostiquent

: تشخیص دادن , برشناخت کردن.

diagnostiquer

: تشخیص دادن , برشناخت کردن.

diagnostiquez

: تشخیص دادن , برشناخت کردن.

diagnostiquons

: تشخیص دادن , برشناخت کردن.

diagonal

: مورب , اریب , دوگوشه , قاطع دو زاویه , قطر.

diagramme

: نمودار.

dialecte

: لهجه.

dialectique

: منطقی , مناظره ای , جدلی , لهجه ای , گویشی.

dialogue

: مکالمه ء دو نفری , مکالمات ادبی و دراماتیک , گفتگو , صحبت , گفت و شنود , هم سخنی.

diam tre

: قطر دایره , ضخامت , کلفتی.

diamant

: الماس , لوزی , خال خشتی , زمین بیس بال.

diametre

: قطر دایره , ضخامت , کلفتی.

diamtral

: قطری , شدید.

diatomique

: دارای دو جوهر فرد , دواتمی , دارای دو اتم در هر مولکول.

dictateur

: دیکتاتور , فرمانروای مطلق , خودکامه.

dictature

: حکومت استبدادی , دیکتاتوری.

dicte

: املا ء , دیکته , تلقین.

dictent

: دیکته کردن , با صدای بلند خواندن , امر کردن.

dicter

: دیکته کردن , با صدای بلند خواندن , امر کردن.

dictez

: دیکته کردن , با صدای بلند خواندن , امر کردن.

diction

: بیان , طرز بیان , عبارت , انتخاب لغت برای بیان مطلب.

dictionnaire

: قاموس , فرهنگ.

dictons

: دیکته کردن , با صدای بلند خواندن , امر کردن.

dieux

: خداوند , خداوندگار , خدا , ایزد , یزدان , پروردگار , الله.

diff rai

: معوق.

diff rence

: فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل.

diff rent

: فرق داشتن , اختلا ف داشتن , تفاوت داشتن.

diff rentes

: متمایز , متفاوت. , گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو.

diff rents

: متمایز , متفاوت. , گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو.

diff rez

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , تاخیرکردن , تسلیم شدن , احترام گذاردن.

diff rrent

: معوق.

diff rs

: معوق.

diffamant

: افتراامیز.

difficile

: سخت , دشوار , مشکل , سخت گیر , صعب , گرفتگیر.

difficult

: سختی , دشواری , اشکال , زحمت , گرفتگیری.

difforme

: بی ریخت , بی شکل , فاقد شکل معین , بدشکل.

diffr

: معوق. , معوق.

diffr e

: معوق.

diffr es

: معوق.

diffr mes

: معوق.

diffra

: معوق.

diffremment

: بطریق دیگر , بطور متفاوت.

diffrent

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , تاخیرکردن , تسلیم شدن , احترام گذاردن. , متمایز , متفاوت.

diffrente

: متمایز , متفاوت. , گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو.

diffrentiel

: تفاضلی , افتراقی , تشخیص دهنده , دیفرانسیل , مشتقه , دارای ضریب متغیر.

diffrer

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , تاخیرکردن , تسلیم شدن , احترام گذاردن.

diffrons

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , تاخیرکردن , تسلیم شدن , احترام گذاردن.

diffusion

: توزیع , پخش.

diffusions

: توزیع , پخش.

difiant (verbe)

: ساختمان , بنا.

dification (nom f minin)

: ساختمان , بنا.

difice (nom masculin)

: ساختمان , بنا.

difient (verbe)

: ساختن , بناکردن , درست کردن.

difier (verbe)

: ساختن , بناکردن , درست کردن.

difiez (verbe)

: ساختن , بناکردن , درست کردن.

difions (verbe)

: ساختن , بناکردن , درست کردن.

digerent

: گواریدن , هضم کردن , هضم شدن , خلا صه کردن و شدن , خلا صه.

digerer

: گواریدن , هضم کردن , هضم شدن , خلا صه کردن و شدن , خلا صه.

digerez

: گواریدن , هضم کردن , هضم شدن , خلا صه کردن و شدن , خلا صه.

digerons

: گواریدن , هضم کردن , هضم شدن , خلا صه کردن و شدن , خلا صه.

digeste

: قابل هضم , گوارا.

digital

: انگشتی , پنجه ای , رقمی , وابسته به شماره.

digne

: شایسته , لا یق , شایان , سزاوار , مستحق , فراخور.

dignit

: بزرگی , جاه , شان , مقام , رتبه , وقار.

dignitaire

: شخص بزرگ , عالی مقام.

digue

: مجلس پذیرایی , سلا م عام , بارعام دادن , خاکریز , بند , لنگرگاه.

dilatoire

: اتساعی , ورمی , تاخیری , کند , بطی.

dilemme

: مسلله غامض , معمای غیر قابل حل , وضع دشوار.

dilligent

: سخت کوش , کوشا , کوشنده , ساعی , پشت کاردار.

dilu

: رقیق کردن , ابکی کردن.

diluent

: رقیق کردن , ابکی کردن.

diluer

: رقیق کردن , ابکی کردن.

diluez

: رقیق کردن , ابکی کردن.

diluons

: رقیق کردن , ابکی کردن.

dimanche

: یکشنبه , مربوط به یکشنبه , تعطیل , یکشنبه را گذراندن.

dimension

: بعد.

diminu

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده. , تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminu e

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminu mes

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminu rent

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminua

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminuai

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminuent

: کم شدن , نقصان یافتن , تقلیل یافتن.

diminuer

: کم شدن , نقصان یافتن , تقلیل یافتن.

diminues

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminuez

: کم شدن , نقصان یافتن , تقلیل یافتن.

diminuons

: کم شدن , نقصان یافتن , تقلیل یافتن.

diminus

: تقلیل یافته , کاسته , کاهیده.

diminution

: کاستن , کاهش.

dinent

: ناهار خوردن , شام خوردن , شام دادن.

diner

: ناهار خوردن , شام خوردن , شام دادن. , ناهار(یعنی غذای عمده روز که بعضی اشخاص هنگام ظهر و بعضی شب می خورند) , شام , مهمانی.

dinez

: ناهار خوردن , شام خوردن , شام دادن.

dinons

: ناهار خوردن , شام خوردن , شام دادن.

diode

: دیود.

dip

: شیب , غوطه دادن , تعمید دادن , غوطه ور شدن , پایین امدن , سرازیری , جیب بر , فرو رفتگی , غسل.

diplomatie

: دیپلماسی , سیاست , سیاستمداری.

diplomatique

: وابسته به ماموران سیاسی خارجه , دیپلماتیک.

diplome

: دانشنامه , دیپلم , گواهینامه.

dique

: خاکریز , سد , بند , نهر , ابگذر , مانع.

dire

: گفتن , اظهار داشتن , حرف زدن , بیان کردن , سخن گفتن , صحبت کردن سخن , حرف , اظهار , نوبت حرف زدن , مثلا.

direct

: مستقیم , هدایت کردن.

directeur

: مدیر , مباشر , کارفرمان. , مدیر , رءیس , سرپرست , ناظر , مباشر.

direction

: جهت , سو , هدایت. , اداره , ترتیب , مدیریت , مدیران , کارفرمایی.

directoire

: کتاب راهنما.

dirent

: , گفته شده , مذکور , بیان شده , گفت.

dirigent

: مستقیم , هدایت کردن.

dirigeons

: مستقیم , هدایت کردن.

diriger

: مستقیم , هدایت کردن.

dirigez

: مستقیم , هدایت کردن.

dis

: , گفته شده , مذکور , بیان شده , گفت.

disant

: گفته , گفتار مشهور , پند , حکمت , اظهار.

discernement

: تمیز , فرق گذاری , تبعیض.

disciple

: شاگرد , مرید , حواری , پیرو , هواخواه.

disciplinaire

: اهل انضباط , نظم دهنده , انضباطی , انتظامی , تادیبی , وابسته به تربیت.

discipline

: انضباط , انتظام , نظم , تادیب , ترتیب , تحت نظم و ترتیب در اوردن , تادیب کردن.

discontinuent

: ادامه ندادن , بس کردن , موقوف کردن , قطع کردن.

discontinuer

: ادامه ندادن , بس کردن , موقوف کردن , قطع کردن.

discontinuez

: ادامه ندادن , بس کردن , موقوف کردن , قطع کردن.

discontinuons

: ادامه ندادن , بس کردن , موقوف کردن , قطع کردن.

discours

: سخن گفتن , سخنرانی کردن , ادا کردن , مباحثه , قدرت استقلا ل.

discr dit

: بی اعتباری , بدنامی , بی اعتبار ساختن.

discr tion

: بصیرت , احتیاط , حزم , نظر , رای , صلا حدید.

discret

: با احتیاط , دارای تمیز و بصیرت , باخرد.

discriminant

: مشخص کننده , تفکیک کننده , جدا کننده.

discriminatoire

: تبعیض امیز.

discrte

: جدا , مجزا , مجرد , مجزاکردن.

discrtionnaire

: احتیاطی , بصیرتی.

discussion

: بحث , مذاکره.

discutable

: قابل بحث , قابل مناظره , مورد دعوا , قابل گفتگو.

discutent

: بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن.

discuter

: بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن.

discutez

: بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن.

discutons

: بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن.

disent

: گفتن , اظهار داشتن , حرف زدن , بیان کردن , سخن گفتن , صحبت کردن سخن , حرف , اظهار , نوبت حرف زدن , مثلا.

disette

: کمیابی.

disgrace

: رسوایی , خفت , تنگ , فضاحت , سیه رویی , خفت اوردن بر , بی ابرویی.

disgracient

: رسوایی , خفت , تنگ , فضاحت , سیه رویی , خفت اوردن بر , بی ابرویی.

disgracier

: رسوایی , خفت , تنگ , فضاحت , سیه رویی , خفت اوردن بر , بی ابرویی.

disgracieu

: ناسپاس , حق ناشناس , نمک بحرام , ناخوش ایند.

disgraciez

: رسوایی , خفت , تنگ , فضاحت , سیه رویی , خفت اوردن بر , بی ابرویی.

disgracions

: رسوایی , خفت , تنگ , فضاحت , سیه رویی , خفت اوردن بر , بی ابرویی.

disjoint

: بی ربط , گسیخته , متلا شی , در رفته , نامربوط.

disjonctif

: جداسازنده , فاصل , حرف عطفی که بظاهر پیوند می دهد و در معنی جدا میسازد , دارای دو شق مختلف.

disjonctive

: جداسازنده , فاصل , حرف عطفی که بظاهر پیوند می دهد و در معنی جدا میسازد , دارای دو شق مختلف.

disons

: گفتن , اظهار داشتن , حرف زدن , بیان کردن , سخن گفتن , صحبت کردن سخن , حرف , اظهار , نوبت حرف زدن , مثلا.

disparais

: ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن.

disparaissent

: ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن.

disparaissez

: ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن.

disparaissons

: ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن.

disparate

: ناجور , مختلف , نابرابر , نامساوی , غیرمتجانس.

disparatre

: ناپدید شدن , غایب شدن , پیدا نبودن.

disparit

: ناجوری , بی شباهتی , عدم توافق , اختلا ف.

disparition

: ناپدیدی , ناپیدا شدن , نامرءی شدن.

dispensaire

: محلی که به تهی دستان داروی رایگان داده میشود , داروخانه عمومی.

dispensation

: پخش , توزیع , تقسیم , اعطا , تقدیر , وضع احکام دینی در هر دوره و عصر , عدم شمول.

dispensent

: معاف , ازاد , مستثنی , معاف کردن.

dispenser

: معاف , ازاد , مستثنی , معاف کردن.

dispensez

: معاف , ازاد , مستثنی , معاف کردن.

dispensons

: معاف , ازاد , مستثنی , معاف کردن.

dispersent

: پراکنده کردن , متفرق کردن.

disperser

: پراکنده کردن , متفرق کردن.

dispersez

: پراکنده کردن , متفرق کردن.

dispersion

: پراکندگی.

dispersons

: پراکنده کردن , متفرق کردن.

disponibilit

: قابلیت استفاده , چیز مفید و سودمند , شخص مفید , دسترسی , فراهمی.

disponible

: دردسترس , فراهم , قابل استفاده , سودمند , موجود.

dispos

: مایل , راضی , حاضر , خواهان , راغب.

disposent

: مرتب کردن , مستعد کردن , ترتیب کارها را معین کردن.

disposer

: مرتب کردن , مستعد کردن , ترتیب کارها را معین کردن.

disposez

: مرتب کردن , مستعد کردن , ترتیب کارها را معین کردن.

dispositif

: دستگاه , اسباب. , برنامه , طرح , نقشه , ترتیب , رویه , تدبیر , تمهید , نقشه طرح کردن , توطله چیدن.

disposition

: حالت , مشرب , خو , مزاج , تمایل.

disposons

: مرتب کردن , مستعد کردن , ترتیب کارها را معین کردن.

disproportionn

: بی تناسب , غیرمتجانس.

dispute

: پرخاش , نزاع , دعوی , دعوا , ستیزه , اختلا ف , گله , نزاع کردن , دعوی کردن , ستیزه کردن.

disputent

: ستیزه , چون وچرا , مشاجره , نزاع , جدال کردن , مباحثه کردن , انکارکردن.

disputer

: ستیزه , چون وچرا , مشاجره , نزاع , جدال کردن , مباحثه کردن , انکارکردن.

disputez

: ستیزه , چون وچرا , مشاجره , نزاع , جدال کردن , مباحثه کردن , انکارکردن.

disputons

: ستیزه , چون وچرا , مشاجره , نزاع , جدال کردن , مباحثه کردن , انکارکردن.

disqualifient

: سلب صلا حیت کردن از , شایسته ندانستن , مردود کردن(درامتحان وغیره).

disqualifier

: سلب صلا حیت کردن از , شایسته ندانستن , مردود کردن(درامتحان وغیره).

disqualifiez

: سلب صلا حیت کردن از , شایسته ندانستن , مردود کردن(درامتحان وغیره).

disqualifions

: سلب صلا حیت کردن از , شایسته ندانستن , مردود کردن(درامتحان وغیره).

disque

: صفحه , دیسک , صفحه ساختن , قرص.

disquette

: گرده کوچک. , گرده لرزان.

dissident

: مخالف (عقیده عموم) , معاند , ناموافق.

dissimulent

: پنهان کردن , برروی خود نیاوردن , دورویی کردن , فریب دادن.

dissimuler

: پنهان کردن , برروی خود نیاوردن , دورویی کردن , فریب دادن.

dissimulez

: پنهان کردن , برروی خود نیاوردن , دورویی کردن , فریب دادن.

dissimulons

: پنهان کردن , برروی خود نیاوردن , دورویی کردن , فریب دادن.

dissipateur

: مصرف , ولخرج , افراط کار , متلف , بی فایده.

dissipation

: اتلا ف.

dissipent

: پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن.

dissiper

: پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن.

dissipez

: پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن.

dissipons

: پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن.

dissocient

: جداکردن , رسواکردن , قطع همکاری وشرکت.

dissocier

: جداکردن , رسواکردن , قطع همکاری وشرکت.

dissociez

: جداکردن , رسواکردن , قطع همکاری وشرکت.

dissocions

: جداکردن , رسواکردن , قطع همکاری وشرکت.

dissolu

: هرزه , فاجر , بداخلا ق , ازروی هرزگی , فاسد.

dissoluble

: قابل حل , حل شدنی , محلول.

dissolvant

: حلا ل , مایع محلل , قادر به پرداخت قروض.

dissolvent

: اب کردن , حل کردن , گداختن , فسخ کردن , منحل کردن.

dissolvez

: اب کردن , حل کردن , گداختن , فسخ کردن , منحل کردن.

dissolvons

: اب کردن , حل کردن , گداختن , فسخ کردن , منحل کردن.

dissonnant

: ناجور , بداهنگ , ناموزون , ناهنجار.

dissoudre

: اب کردن , حل کردن , گداختن , فسخ کردن , منحل کردن.

dissouds

: اب کردن , حل کردن , گداختن , فسخ کردن , منحل کردن.

distance

: فاصله.

distancent

: رسیدن به , سبقت گرفتن بر , رد شدن از.

distancer

: رسیدن به , سبقت گرفتن بر , رد شدن از.

distancez

: رسیدن به , سبقت گرفتن بر , رد شدن از.

distancons

: رسیدن به , سبقت گرفتن بر , رد شدن از.

distant

: دور , فاصله دار , سرد , غیرصمیمی.

distillation

: تقطیر , عرق کشی , شیره کشی , عصاره گیری.

distillerie

: کارخانه یا محل تقطیر , رسومات.

distinction

: تمیز , فرق , امتیاز , برتری , ترجیح , رجحان , تشخیص.

distingu

: متمایز , برجسته. , متمایز , برجسته.

distingu es

: متمایز , برجسته.

distingu s

: متمایز , برجسته.

distingua

: متمایز , برجسته.

distinguai

: متمایز , برجسته.

distingue

: متمایز , برجسته.

distinguent

: تمیزدادن , تشخیص دادن , دیفرانسیل گرفتن , دیدن , مشهورکردن , وجه تمایزقاءل شدن.

distinguer

: تمیزدادن , تشخیص دادن , دیفرانسیل گرفتن , دیدن , مشهورکردن , وجه تمایزقاءل شدن.

distinguez

: تمیزدادن , تشخیص دادن , دیفرانسیل گرفتن , دیدن , مشهورکردن , وجه تمایزقاءل شدن.

distingumes

: متمایز , برجسته.

distinguons

: تمیزدادن , تشخیص دادن , دیفرانسیل گرفتن , دیدن , مشهورکردن , وجه تمایزقاءل شدن.

distingurent

: متمایز , برجسته.

distraient

: حواس(کسیرا) پرت کردن , گیج کردن , پریشان کردن , دیوانه کردن.

distraire

: حواس(کسیرا) پرت کردن , گیج کردن , پریشان کردن , دیوانه کردن.

distrais

: حواس(کسیرا) پرت کردن , گیج کردن , پریشان کردن , دیوانه کردن.

distrayez

: حواس(کسیرا) پرت کردن , گیج کردن , پریشان کردن , دیوانه کردن.

distrayons

: حواس(کسیرا) پرت کردن , گیج کردن , پریشان کردن , دیوانه کردن.

distribu

: توزیع شده. , توزیع شده.

distribu es

: توزیع شده.

distribu s

: توزیع شده.

distribua

: توزیع شده.

distribuai

: توزیع شده.

distribue

: توزیع شده.

distribuent

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

distribuer

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

distribuez

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

distribumes

: توزیع شده.

distribuons

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

distriburent

: توزیع شده.

distributeur

: توزیع کننده.

distributif

: توزیعی.

distribution

: توزیع , پخش.

distributive

: توزیعی.

district

: بخش , ناحیه , حوزه , بلوک.

dit (nom masculin)

: فرمان , حکم , قانون.

dit

: , گفته شده , مذکور , بیان شده , گفت.

ditant (verbe)

: ویرایش.

dite

: , گفته شده , مذکور , بیان شده , گفت.

ditent (verbe)

: ویراستن.

diter (verbe)

: ویراستن.

dites

: , گفته شده , مذکور , بیان شده , گفت.

diteur (nom masculin)

: ویراستار , ویرایشگر.

ditez (verbe)

: ویراستن.

dition (nom fminin)

: ویرایش. , چاپ , ویرایش.

dito

: ایضا , بشرح فوق , علا مت (//).

ditons (verbe)

: ویراستن.

dits

: , گفته شده , مذکور , بیان شده , گفت.

diurne

: روزانه , روزبروز , روزنامه یومیه , بطور یومیه.

divergence

: فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل.

divergent

: انشعاب یافتن , ازهم دورشدن , اختلا ف پیداکردن , واگراییدن. , متباعد , انشعاب پذیر , منشعب , مختلف.

diverger

: انشعاب یافتن , ازهم دورشدن , اختلا ف پیداکردن , واگراییدن.

divergez

: انشعاب یافتن , ازهم دورشدن , اختلا ف پیداکردن , واگراییدن.

divergons

: انشعاب یافتن , ازهم دورشدن , اختلا ف پیداکردن , واگراییدن.

divers

: گوناگون , متفرقه. , گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو.

diversifient

: گوناگون ساختن , متنوع کردن.

diversifier

: گوناگون ساختن , متنوع کردن.

diversifiez

: گوناگون ساختن , متنوع کردن.

diversifions

: گوناگون ساختن , متنوع کردن.

diversit

: تنوع , گوناگونی , تفاوت.

divertir

: پذیرایی کردن , مهمانی کردن از , سرگرم کردن , گرامی داشتن , عزیزداشتن , تفریح دادن , قبول کردن.

divertis

: پذیرایی کردن , مهمانی کردن از , سرگرم کردن , گرامی داشتن , عزیزداشتن , تفریح دادن , قبول کردن.

divertissement

: پذیرایی , سرگرمی.

divertissent

: پذیرایی کردن , مهمانی کردن از , سرگرم کردن , گرامی داشتن , عزیزداشتن , تفریح دادن , قبول کردن.

divertissez

: پذیرایی کردن , مهمانی کردن از , سرگرم کردن , گرامی داشتن , عزیزداشتن , تفریح دادن , قبول کردن.

divertissons

: پذیرایی کردن , مهمانی کردن از , سرگرم کردن , گرامی داشتن , عزیزداشتن , تفریح دادن , قبول کردن.

divin

: خدایی , یزدانی , الهی , کشیش , استنباط کردن , غیب گویی کردن.

divis

: تقسیم شده. , تقسیم شده.

divis e

: تقسیم شده.

divis mes

: تقسیم شده.

divis rent

: تقسیم شده.

divisa

: تقسیم شده.

divisai

: تقسیم شده.

divisent

: تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان.

diviser

: تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان.

divises

: تقسیم شده.

divisez

: تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان.

divisible

: قابل قسمت , بخش پذیر.

division

: تقسیم , بخش , قسمت.

divisons

: تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان.

diviss

: تقسیم شده.

divorce

: طلا ق , جدایی , فسخ.

divorcent

: طلا ق , جدایی , فسخ.

divorcer

: طلا ق , جدایی , فسخ.

divorcez

: طلا ق , جدایی , فسخ.

divorons

: طلا ق , جدایی , فسخ.

divulgation

: فاش سازی , افشاء , بی پرده گویی.

divulguent

: تبلیغات کردن , اگهی کردن , باطلا ع عمومی رساندن.

divulguer

: تبلیغات کردن , اگهی کردن , باطلا ع عمومی رساندن.

divulguez

: تبلیغات کردن , اگهی کردن , باطلا ع عمومی رساندن.

divulguons

: تبلیغات کردن , اگهی کردن , باطلا ع عمومی رساندن.

dix

: ده , شماره 01 , چندین , خیلی.

dix-huit

: هجده , هیجده.

dixi me

: دهم , دهمین , ده یک , عشر , عشریه.

dix-neuf

: عدد نوزده , نوزدهمین مرتبه , نوزده تایی.

dix-neuvime

: نوزدهمین.

dix-sept

: هفده , هفده چیز.

dj

: پیش از این , قبلا.

djeunent

: ناهار , ظهرانه , ناهار خوردن.

djeunez

: ناهار , ظهرانه , ناهار خوردن.

djouent

: مرز , زمین شخم نشده , مانع , مایه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزیدن , رد کردن , زیرش زدن.

djouez

: مرز , زمین شخم نشده , مانع , مایه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزیدن , رد کردن , زیرش زدن.

djouons

: مرز , زمین شخم نشده , مانع , مایه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزیدن , رد کردن , زیرش زدن.

dlabr

: مخروبه , ویران.

dlai

: تاخیر , به تاخیر انداختن , به تاخیر افتادن.

dlectable

: خوشگوار , لذیذ.

dlegu

: نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده.

dleguent

: نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده.

dleguez

: نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده.

dlib r

: تعمد کردن , عمدا انجام دادن , عمدی , تعمدا , تعمق کردن , سنجیدن , اندیشه کردن , کنکاش کردن.

dlicatesse

: ظرافت , دقت , نازک بینی , خوراک لذیذ.

dlicieu

: لذیذ.

dlie

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بی ربط , هرزه , بی بندوبار , لوس وننر , بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره) , منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن.

dlier

: شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن.

dlimitent

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

dlimiteur

: حاءل.

dlimitons

: حدود(چیزی را) معین کردن , مرزیابی کردن.

dlions

: شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن.

dlit

: بدکرداری , خلا ف , بزه , جرم , گناه , بدرفتاری , سوء عمل.

dlogeons

: از جای خودبیرون کردن , راندن.

dlogez

: از جای خودبیرون کردن , راندن.

dluge

: سیل , طوفان , رو د , دریا , اشک , غرق کردن , سیل گرفتن , طغیان کردن.

dmangeaison

: خارش , جرب , خارش کردن , خاریدن.

dmanteler

: بی مصرف کردن , پیاده کردن(ماشین الا ت)عاری از سلا ح یا اثاثه کردن.

dmantelons

: بی مصرف کردن , پیاده کردن(ماشین الا ت)عاری از سلا ح یا اثاثه کردن.

dmarrer

: شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

dmarrez

: شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

dmasquent

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن.

dmasquez

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن.

dmence

: دیوانگی , جنون.

dmentent

: رد کردن.

dmentir

: رد کردن.

dmes

: , گفته شده , مذکور , بیان شده , گفت.

dmesur

: بی اندازه , بیش از حد , مفرط , غیر معتدل.

dmets

: روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.

dmettez

: روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.

dmettre

: روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن.

dmocrate

: طرفداراصول حکومت ملی , عضو حزب دموکرات.

dmocratique

: دموکراتیک.

dmolir

: ویران کردن , خراب کردن.

dmolissent

: ویران کردن , خراب کردن.

dmolissons

: ویران کردن , خراب کردن.

dmonstratif

: اثبات کننده , مدلل کننده , شرح دهنده , صفت اشاره , ضمیر اشاره , اسم اشاره.

dmonstrative

: اثبات کننده , مدلل کننده , شرح دهنده , صفت اشاره , ضمیر اشاره , اسم اشاره.

dmontrable

: قابل شرح یا اثبات.

dmontrer

: اثبات کردن(با دلیل) , نشان دادن , شرح دادن , تظاهرات کردن.

dmontrons

: اثبات کردن(با دلیل) , نشان دادن , شرح دادن , تظاهرات کردن.

dmoraliser

: تضعیف روحیه کردن , از روحیه انداختن.

dmoralisons

: تضعیف روحیه کردن , از روحیه انداختن.

dnigrent

: عدم وفق , انکار فضیلت چیزی راکردن , کم گرفتن , بی قدرکردن , پست کردن , بی اعتبارکردن.

dnigrez

: عدم وفق , انکار فضیلت چیزی راکردن , کم گرفتن , بی قدرکردن , پست کردن , بی اعتبارکردن.

dnomination

: نام گذاری , تسمیه , لقب یا عنوان , طبقه بندی , مذهب , واحد جنس , پول.

dnommer

: نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

dnommons

: نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

dnon ons

: علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

dnoncer

: علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

dnotant

: نمایش , جلوه , اراءه , اشکارسازی , اظهار , علا مت , مظهر.

dnoter

: نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

dnotons

: نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

dnouer

: حل کردن , رفع کردن , گشادن , باز کردن.

dnouons

: حل کردن , رفع کردن , گشادن , باز کردن.

dnud

: لخت , عریان , ساده , اشکار , عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

docile

: رام , سر براه , تعلیم بردار , مطیع.

dock

: بارانداز , لنگرگاه , بریدن , کوتاه کردن , جاخالی کردن , موقوف کردن , جای محکوم یا زندانی در محکمه.

docteur

: پزشک , دکتر , طبابت کردن , درجه دکتری دادن به.

doctrinaire

: کسیکه نظریات واصول خود را بدون توجه به مقتضیات میخواهد اجرا کند , اصولی.

doctrine

: افراس , افراه , عقیده , اصول , حکمت , تعلیم , گفته.

document

: مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن.

documentaire

: مبنی بر مدرک یا سند , سندی , مدرکی , مستند.

documentation

: اراءه اسناد یا مدارک , توسل بمدارک واسناد , اثبات با مدرک.

documentent

: مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن.

documenter

: مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن.

documentez

: مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن.

documentons

: مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن.

dodorant

: بوزدا , برطرف کننده بوی بد , ماده دافع بوی بد.

dogma

: عقیده دینی , اصول عقاید , عقاید تعصب امیز.

dogmatique

: جزمی , متعصب , کوته فکر.

doigt

: انگشت , باندازه یک انگشت , میله برامدگی , زبانه , انگشت زدن , دست زدن (به).

dois

: بدهکاربودن , مدیون بودن , مرهون بودن , دارا بودن.

doit

: زمان ماضی واسم مفعول فعل معین.للاهس

doivent

: زمان ماضی واسم مفعول فعل معین.للاهس

dollar

: دلا ر , .

domaine

: قلمرو. , میدان , رشته , پایکار.

domestique

: خانگی , خانوادگی , اهلی , رام , بومی , خانه دار , مستخدم یا خادمه.

domicile

: اقامتگاه , محل اقامت , مقر , خانه , مسکن , مسکن دادن.

dominateur

: با استادی.

dominent

: چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن.

dominer

: چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن.

dominez

: چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن.

dominons

: چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن.

dommage

: خسارت , خسارت زدن.

don

: دهش , اهداء.

donateur

: دهنده , بخشنده.

donation

: دهش , اهداء.

donc

: برای ان (منظور) , از اینرو , بنابر این , بدلیل ان , سپس.

donn

: معین , داده , معلوم , مفروض , مسلم , مبتلا , معتاد. , معین , داده , معلوم , مفروض , مسلم , مبتلا , معتاد.

donn e

: معین , داده , معلوم , مفروض , مسلم , مبتلا , معتاد.

donn s

: معین , داده , معلوم , مفروض , مسلم , مبتلا , معتاد.

donnent

: واگذار کردن , دادن (به) , بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

donner

: واگذار کردن , دادن (به) , بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

donnes

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها. , معین , داده , معلوم , مفروض , مسلم , مبتلا , معتاد

donnez

: واگذار کردن , دادن (به) , بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

donnons

: واگذار کردن , دادن (به) , بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

dorloter

: بناز پروردن , نازپرورده , متنعم کردن.

dorment

: خواب , خوابیدن , خواب رفتن , خفتن.

dormeur

: خواب رونده , خوابیده , واگن تختخواب دار , اهن زیر ساختمان.

dormez

: خواب , خوابیدن , خواب رفتن , خفتن.

dormir

: خواب , خوابیدن , خواب رفتن , خفتن.

dormons

: خواب , خوابیدن , خواب رفتن , خفتن.

dors

: خواب , خوابیدن , خواب رفتن , خفتن.

dortoir

: خوابگاه , شبانه روزی (مثل سربازخانه , مدرسه وغیره).

dose

: خوراک دوا یا شربت , مقدار دوا , دوا دادن.

dossier

: اراءه اسناد یا مدارک , توسل بمدارک واسناد , اثبات با مدرک. , پرونده , سوابق , دوسیه.

dotation

: اعطا , موهبت.

dotent

: بخشیدن (به) , اعطا کردن(به) , دارا , چیزی راوقف کردن , وقف کردن , موهبت بخشیدن به.

doter

: بخشیدن (به) , اعطا کردن(به) , دارا , چیزی راوقف کردن , وقف کردن , موهبت بخشیدن به.

dotez

: بخشیدن (به) , اعطا کردن(به) , دارا , چیزی راوقف کردن , وقف کردن , موهبت بخشیدن به.

dotons

: بخشیدن (به) , اعطا کردن(به) , دارا , چیزی راوقف کردن , وقف کردن , موهبت بخشیدن به.

double

: دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن . , المثنی , دو نسخه ای , تکراری , تکثیرکردن.

doublent

: دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن

doubler

: دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن .

doublez

: دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن .

doublons

: دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن

douce

: نرم , لطیف , ملا یم , مهربان , نازک , عسلی , نیم بند , سبک , شیرین , گوارا , لطیف.

douche

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

douchent

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

doucher

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

douchez

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

douchons

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

douille

: استین , استین زدن به , در استین داشتن. , حفره , جا , خانه , کاسه , گوده , حدقه , جای شمع (درشمعدان) , سرپیچ , کاسه چشم , در حدقه یاسرپیچ قرار دادن.

douleur

: درد , رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد کشیدن.

douloureu

: دردناک , محنت زا , ناراحت کننده , رنج اور , رنجور.

doute

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن. , جستار , سوال.

doutent

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن.

douter

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن.

douteu

: مشکوک.

doutez

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن.

doutons

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن.

doux

: نرم , لطیف , ملا یم , مهربان , نازک , عسلی , نیم بند , سبک , شیرین , گوارا , لطیف.

douzaine

: دوجین , دوازده عدد.

douze

: دوازده , دوازده گانه , یک دوجین.

douzieme

: دوازدهم , دوازدهمین , یکی از دوازده قسمت.

doyen

: رءیس , رءیس کلیسا یا دانشکده , ریش سفید.

dp cha

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp chai

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp che

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp chent

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

dp cher

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

dp chez

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

dp chmes

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp chons

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

dp chrent

: شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dpanner

: اشکال زدایی کردن. , تعمیر , مرمت , تعمیر کردن.

dpart mes

: توزیع شده.

dpartement

: اداره گروه اموزشی , قسمت , شعبه , بخش.

dpartez

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

dpartie

: توزیع شده.

dpartir

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

dpartons

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

dpassent

: تجاوز کردن , متجاوز بودن.

dpassez

: تجاوز کردن , متجاوز بودن.

dpeignent

: نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند ان) , نقش کردن , مجسم کردن , رسم کردن , شرح دادن.

dpeignons

: نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند ان) , نقش کردن , مجسم کردن , رسم کردن , شرح دادن.

dpeins

: نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند ان) , نقش کردن , مجسم کردن , رسم کردن , شرح دادن.

dpendant

: وابسته , موکول , تابع , نامستقل.

dpendez

: وابسته بودن , مربوط بودن , منوط بودن.

dpendre

: وابسته بودن , مربوط بودن , منوط بودن.

dpens mes

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

dpens rent

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

dpens s

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

dpensa

: بی رمق , نیروی خود را از دست داده , از پا درامده , کوفته , خسته , رها شده , کم زور , خرج شده.

dpense

: برامد , هزینه , خرج , مخارج , صرف , مصرف , پرداخت.

dpenser

: صرف کردن , پرداخت کردن , خرج کردن , تحلیل رفتن قوا , تمام شدن , صرف شدن.

dpensez

: صرف کردن , پرداخت کردن , خرج کردن , تحلیل رفتن قوا , تمام شدن , صرف شدن.

dperdition

: تراوش , نشت , چکه , کمبود , کسر , کسری , فاش شدگی (اسرار) , مقداری که معمولا برای کسری در اثر نشتی درنظر میگیرند. , باخت , زیان , ضرر , خسارت , گمراهی , فقدان , اتلا ف (درجمع) تلفات , ضایعات , خسارات.

dpistage

: سرند , نمایش بر روی پرده تلویزیون , ازمایش.

dpla ons

: جابجاکردن , جانشین(چیزی)شدن , جای چیزی را عوض کردن , تبعیدکردن.

dplacement

: جانشین سازی , جابجاشدگی , تغییر مکان.

dplacer

: جابجاکردن , جانشین(چیزی)شدن , جای چیزی را عوض کردن , تبعیدکردن.

dplaire

: خوش ایند نبودن , رنجانیدن , دلگیرگردن.

dplaisent

: خوش ایند نبودن , رنجانیدن , دلگیرگردن.

dplaisons

: خوش ایند نبودن , رنجانیدن , دلگیرگردن.

dplorent

: دلسوزی کردن بر , رقت اوردن بر.

dplorez

: دلسوزی کردن بر , رقت اوردن بر.

dploy

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

dployent

: گسترش , جبهه , گسترش یافتن , بحالت صف دراوردن , قرار دادن قشون.

dployez

: گسترش , جبهه , گسترش یافتن , بحالت صف دراوردن , قرار دادن قشون.

dportation

: تبعید , نفی بلد , اخراج , جلا ی وطن.

dporter

: تبعید کردن , حمل , اخراج.

dportons

: تبعید کردن , حمل , اخراج.

dposent

: سپرده , ته نشست , سپردن.

dposez

: سپرده , ته نشست , سپردن.

dposons

: سپرده , ته نشست , سپردن.

dpouiller

: برهنه کردن , محروم کردن از , لخت کردن , چاک دادن , تهی کردن , باریکه , نوار.

dpouillons

: برهنه کردن , محروم کردن از , لخت کردن , چاک دادن , تهی کردن , باریکه , نوار.

dprim

: دژم , دلتنگ , پریشان , افسرده , غمگین , ملول.

dputation

: هیلت نمایندگی , نماینده , نمایندگی , وکالت.

drague

: لا روب , الت تنقیه قنات ومانند ان , لا روبی کردن.

drain

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن , زیر اب زدن , زیر اب.

drainage

: زهکشی , زیر اب زنی.

drainent

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن, زیر اب زدن , زیر اب.

drainer

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن, زیر اب زدن , زیر اب.

drainez

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن, زیر اب زدن , زیر اب.

drainons

: زهکش , ابگذر , زهکش فاضل اب , اب کشیدن از , زهکشی کردن , کشیدن, زیر اب زدن , زیر اب.

draisonable

: نابخرد , بیخرد , نامعقول , ناحساب , ناحق , بی دلیل , زورگو.

dramatisent

: بشکل درام یا نمایش دراوردن.

dramatiser

: بشکل درام یا نمایش دراوردن.

dramatisez

: بشکل درام یا نمایش دراوردن.

dramatisons

: بشکل درام یا نمایش دراوردن.

drangeai

: اشفته , ناراحت.

drangent

: مختل کردن , مزاحم شدن.

dranger

: مختل کردن , مزاحم شدن.

drapeau

: پرچم , بیرق , علم , دم انبوه وپشمالوی سگ , زنبق , برگ شمشیری , سنگ فرش , جاده سنگ فرش , پرچم دار کردن , پرچم زدن به , باپرچم علا مت دادن , سنگفرش کردن , پایین افتادن , سست شدن , از پا افتادن , پژمرده کردن.

drapent

: باپارچه پوشانیدن , باپارچه مزین کردن.

drapent

: تیر حاءل , تیر پایه , لغزیدن , غلتگاه , سرخوردن , ترمز ماشین , تخته پل , راه شکست , مسیر سقوط , ترمز کردن , سریدن , سرانیدن.

draper

: باپارچه پوشانیدن , باپارچه مزین کردن.

drapez

: باپارچه پوشانیدن , باپارچه مزین کردن.

drapez

: تیر حاءل , تیر پایه , لغزیدن , غلتگاه , سرخوردن , ترمز ماشین , تخته پل , راه شکست , مسیر سقوط , ترمز کردن , سریدن , سرانیدن.

drapons

: باپارچه پوشانیدن , باپارچه مزین کردن.

dreaillement

: از خط خارج شدن ترن.

dress

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dress es

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dress s

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dressa

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dressai

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dresse

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dressent

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dresser

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dressez

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dressmes

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dressons

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

dressrent

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

drisoire

: استهزاء امیز.

drivation

: استنتاج , اشتقاق.

drivent

: منتج کردن , مشتق کردن , مشتق شدن.

drivez

: منتج کردن , مشتق کردن , مشتق شدن.

drogatoire

: موهن , مضر , زیان اور و مایه رسوایی , خفت اور.

drogue

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن.

droit

: مستقیم , راست , درست , صحیح , واقعی , بجا , حق , عمودی , قاءمه , درستکار , در سمت راست , درست کردن , اصلا ح کردن , دفع ستم کردن از , درست شدن , قاءم نگاهداشتن. , مستقیم , راست , درست , صحیح , واقعی , بجا , حق , عمودی , قاءمه , درستکار , در سمت راست , درست کردن , اصلا ح کردن , دفع ستم کردن از , درست شدن , قاءم نگاهداشتن.

drole

: ناشناس , بیگانه , خارجی , غریبه , عجیب , غیر متجانس.

dsaccord

: اختلا ف , مغایرت , عدم توافق , ناسازگاری.

dsarmer

: خلع سلا ح کردن , به حالت اشتی درامدن.

dsarmons

: خلع سلا ح کردن , به حالت اشتی درامدن.

dsastreux

: مصیبت امیز , پربلا , خطرناک , فجیع , منحوس.

dsavantageu

: زیان اور , نامساعد.

dsavouer

: رد کردن , انکار کردن , قبول نکردن , ترک دعوا کردن نسبت به , منکر ادعایی شدن , از خود سلب کردن.

dsavouons

: رد کردن , انکار کردن , قبول نکردن , ترک دعوا کردن نسبت به , منکر ادعایی شدن , از خود سلب کردن.

dscendent

: پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن.

dscendons

: پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن.

dscends

: پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن.

dscriptif

: توصیفی , تشریحی , وصفی , وصف کننده.

dscriptive

: توصیفی , تشریحی , وصفی , وصف کننده.

dsembarquer

: پیاده کردن , از کشتی در اوردن , پیاده شدن , تخلیه کردن (بار و مسافر).

dsembarquons

: پیاده کردن , از کشتی در اوردن , پیاده شدن , تخلیه کردن (بار و مسافر).

dsemparer

: ناتوان ساختن , از کار انداختن.

dsemparons

: ناتوان ساختن , از کار انداختن.

dsensibiliser

: بی حس کردن.

dsensibilisons

: بی حس کردن.

dsertent

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن.

dsertez

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن.

dsertons

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن.

dshabillent

: لباس کندن , جامه معمولی (در مقایسه با اونیفورم).

dshabillez

: لباس کندن , جامه معمولی (در مقایسه با اونیفورم).

dsignent

: نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن

dsignez

: نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن

dsinfectant

: ضد عفونی , داروی ضد عفونی , ماده گندزدا. , ضد عفونی , داروی ضد عفونی , ماده گندزدا.

dsinfecter

: ضد عفونی کردن , گندزدایی کردن.

dsinfectons

: ضد عفونی کردن , گندزدایی کردن.

dsir

: میل داشتن , ارزو کردن , میل , ارزو , کام , خواستن , خواسته.

dsirant

: ارزو , خواسته , چیزی که ارزو میشود , ارزوی اجابت دعا.

dsirer

: خواستن , میل داشتن , ارزو داشتن , ارزو کردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , کام , خواست , دلخواه.

dsirez

: خواستن , میل داشتن , ارزو داشتن , ارزو کردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , کام , خواست , دلخواه.

dsistent

: بازایستادن , دست برداشتن از , دست کشیدن.

dsistez

: بازایستادن , دست برداشتن از , دست کشیدن.

dsob ir

: نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsob is

: نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsob issance

: سرپیچی , نافرمانی , عدم اطاعت.

dsob issant

: نافرمان , سرکش , نامطیع , گردنکش , متمرد.

dsob issent

: نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsob issez

: نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsob issons

: نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsoccup

: بیکار , تنبل , بیهوده , بیخود , بی اساس , بی پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف کردن , تنبل شدن.

dsodorisant

: بوزدا , برطرف کننده بوی بد , ماده دافع بوی بد.

dsordre

: بی نظمی , اختلا ل , بی ترتیبی , اشفتگی , کسالت , برهم زدن , مختل کردن.

dsuet

: مهجور , غیرمتداول , متروک.

dsunis

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

dsunissez

: جدا کردن , گسستن , قطع کردن.

dtach rent

: جدا , غیر ذیعلا قه.

dtach s

: جدا , غیر ذیعلا قه.

dtacha

: جدا , غیر ذیعلا قه.

dtachai

: جدا , غیر ذیعلا قه.

dtachent

: جدا کردن.

dtachez

: جدا کردن.

dtail

: جزء , تفصیل , جزءیات , تفاصیل , اقلا م ریز , حساب ریز , شرح دادن , بتفصیل گفتن , بکار ویژه ای گماردن , ماموریت دادن.

dtecter

: یافتن , کشف کردن.

dtectez

: یافتن , کشف کردن.

dtectons

: یافتن , کشف کردن.

dteignent

: محو کردن , محو شدن.

dteignons

: محو کردن , محو شدن.

dteins

: محو کردن , محو شدن.

dtenir

: بازداشتن , معطل کردن , توقیف کردن.

dtente

: ماشه , رها کردن , راه انداختن.

dtergent

: زدایا , زداگر , پاک کننده , داروی پاک کننده , گرد صابون قوی.

dteriorer

: بدتر کردن , خراب کردن , روبزوال گذاشتن.

dteriorons

: بدتر کردن , خراب کردن , روبزوال گذاشتن.

dtermin

: مصمم. , مصمم.

dtermin e

: مصمم.

dtermin es

: مصمم.

dtermin mes

: مصمم.

dtermin rent

: مصمم.

dtermin s

: مصمم.

dterminable

: قابل تعیین , معلوم کردنی , انقضاء پذیر.

dterminant

: تعیین کننده , تصمیم گیرنده , عاجز , جازم.

dterminent

: تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن.

dterminez

: تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن.

dtersif

: زدایا , زداگر , پاک کننده , داروی پاک کننده , گرد صابون قوی.

dtersive

: زدایا , زداگر , پاک کننده , داروی پاک کننده , گرد صابون قوی.

dtestent

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

dtestez

: نفرت کردن , تنفر داشتن از , بیزار بودن از.

dtiennent

: بازداشتن , معطل کردن , توقیف کردن.

dtonant

: منفجر شونده.

dtoner

: با صدا ترکیدن , منفجر شدن , ترکانیدن.

dtonons

: با صدا ترکیدن , منفجر شدن , ترکانیدن.

dtourn

: غیر مستقیم , پیچیده , غیر سر راست , کج.

dtournent

: اختلا س کردن , دستبرد زدن به , حیف و میل کردن , دزدیدن , بالا کشیدن.

dtournez

: اختلا س کردن , دستبرد زدن به , حیف و میل کردن , دزدیدن , بالا کشیدن.

dtresse

: پریشانی , اندوه , محنت , تنگدستی , درد , مضطرب کردن , محنت زده کردن.

dtruire

: خراب کردن , ویران کردن , نابود ساختن , تباه کردن.

dtruisent

: خراب کردن , ویران کردن , نابود ساختن , تباه کردن.

dtruisons

: خراب کردن , ویران کردن , نابود ساختن , تباه کردن.

ducateur (nom masculin)

: معلم , مربی , فرهیختار.

ducation (nom fminin)

: اموزش و پرورش.

due

: مقتضی , حق , ناشی از , بدهی , موعد پرداخت , سر رسد , حقوق , عوارض , پرداختنی.

duplicit

: دورویی , دورنگی , تزویر , ریا , دولا یی.

dupliquer

: المثنی , دو نسخه ای , تکراری , تکثیرکردن.

duqu (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

duqua (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

duquai (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

duque (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

duquel

: مال او , مال چه کسی , مال کی.

duquelles

: مال او , مال چه کسی , مال کی.

duquent (verbe)

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

duquer (nom f minin)

: پیشرفت کردن , رونق یافتن , کامیاب شدن.

duquer (verbe)

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

duques (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

duquez (verbe)

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

duqumes (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

duquons (verbe)

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

duqurent (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

duqus (verbe)

: تحصیل کرده , فرهیخته.

dur

: سخت , سفت , دشوار , مشکل , شدید , قوی , سخت گیر , نامطبوع , زمخت , خسیس , درمضیقه.

durabilit

: دوام , بقا , پایایی , دیرپایی , ماندگاری , مقاومت.

durable

: باودام , پایا , دیرپای.

durant

: درمدت , هنگام , درجریان , در طی. , دیرپای , بادوام , ماندنی , ثابت , پاینده , پایا.

durcir

: سخت کردن , تبدیل به جسم جامد کردن , مشکل کردن , سخت شدن , ماسیدن.

durcis

: سخت کردن , تبدیل به جسم جامد کردن , مشکل کردن , سخت شدن , ماسیدن.

durcissent

: سخت کردن , تبدیل به جسم جامد کردن , مشکل کردن , سخت شدن , ماسیدن.

durcissez

: سخت کردن , تبدیل به جسم جامد کردن , مشکل کردن , سخت شدن , ماسیدن.

durcissons

: سخت کردن , تبدیل به جسم جامد کردن , مشکل کردن , سخت شدن , ماسیدن.

dure

: مدت , طی , سختی , بقاء.

durent

: بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

durer

: بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

duret

: سختی , دشواری , اشکال , سفتی , شدت.

durez

: بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

durons

: بازپسین , پسین , اخر , اخرین , اخیر , نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

dvaluent

: تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن.

dvaluez

: تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن.

dvastent

: ویران کردن , خراب کردن , تاراج کردن.

dvastez

: ویران کردن , خراب کردن , تاراج کردن.

dveloppement

: پیشرفت , توسعه , بسط , ترقی , نمو , ظهور(عکس).

dveloppent

: توسعه دادن , ایجاد کردن.

dveloppez

: توسعه دادن , ایجاد کردن.

dverminage

: سرند , نمایش بر روی پرده تلویزیون , ازمایش.

dvernimages

: سرند , نمایش بر روی پرده تلویزیون , ازمایش.

dvient

: منحرف شدن.

dviez

: منحرف شدن.

dvolu

: افتاده.

dvot

: دیندار , پارسا منش , مذهبی , عابد.

dvou

: جانسپار , فدایی , علا قمند.

dynamique

: وابسته به نیروی محرکه , جنباننده , حرکتی , شخص پرانرژی , پویا.

E

e tes

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.عواه

eau

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

eau de javel

: سفید شدن بوسیله شستن با وسایل شیمیایی , سفیدکردن , ماده ای که برای سفید کردن(هرچیزی)بکار رود.

eccl siastique

: کشیش , علم اداره ء کلیساها , مربوط به کلیسا , اجتماعی.

eche

: طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن , دانه , چینه , مایه تطمیع , دانه ء دام.

effa ons

: پاک کردن , اثارچیزی رااز بین بردن , خراشیدن , تراشیدن , محوکردن.

effacent

: پاک کردن , اثارچیزی رااز بین بردن , خراشیدن , تراشیدن , محوکردن.

effacer

: پاک کردن , اثارچیزی رااز بین بردن , خراشیدن , تراشیدن , محوکردن.

effacez

: پاک کردن , اثارچیزی رااز بین بردن , خراشیدن , تراشیدن , محوکردن.

effarent

: گیج کردن , سردرگم کردن , گم کردن.

effarer

: گیج کردن , سردرگم کردن , گم کردن.

effarez

: گیج کردن , سردرگم کردن , گم کردن.

effarons

: گیج کردن , سردرگم کردن , گم کردن.

effectif

: موثر , قابل اجرا.

effective

: موثر , قابل اجرا.

effectuant

: بازیگر , انجام دهنده , وابسته به هنرهای نمایشی.

effectuent

: انجام دادن , کردن , بجا اوردن , اجرا کردن , بازی کردن , نمایش دادن , ایفاکردن.

effectuer

: اثر , نتیجه , اجراکردن. , انجام دادن , کردن , بجا اوردن , اجرا کردن , بازی کردن , نمایش دادن , ایفاکردن.

effectuez

: انجام دادن , کردن , بجا اوردن , اجرا کردن , بازی کردن , نمایش دادن , ایفاکردن.

effectuons

: انجام دادن , کردن , بجا اوردن , اجرا کردن , بازی کردن , نمایش دادن , ایفاکردن.

effervescent

: گازدار.

effet

: اثر , نتیجه , اجراکردن.

effet de levier

: شیوه بکار بردن اهرم , کار اهرم , دستگاه اهرمی , وسیله نفوذ , نیرو , قدرت نفوذ(در امری).

efficace

: موثر , قابل اجرا.

efficience

: بازده , بهره وری , راندمان.

efficient

: بهره ور , موثر , کارامد.

effigie

: تمثال , صورت , پیکر , تمثال تهیه کردن , پیکرک.

effil

: تیز , نوک دار , کنایه دار , نیشدار.

effilent

: از هم باز کردن , از گیر در اوردن , حل کردن.

effiler

: از هم باز کردن , از گیر در اوردن , حل کردن.

effilez

: از هم باز کردن , از گیر در اوردن , حل کردن.

effilons

: از هم باز کردن , از گیر در اوردن , حل کردن.

effluent

: بخارج پخش کننده , منتشر شونده , ساری , فاضل اب , نهر فرعی , اب رو.

effmin

: زن صفت , نرم , سست , بیرنگ , نامرد.

effondrement

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

effondrent

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

effondrer

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

effondrez

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

effondrons

: فروریختن , متلا شی شدن , دچار سقوط واضمحلا ل شدن , غش کردن , اوار.

effor ons

: اعمال کردن , بکاربردن , اجرا کردن , نشان دادن.

efforcent

: اعمال کردن , بکاربردن , اجرا کردن , نشان دادن.

efforcer

: اعمال کردن , بکاربردن , اجرا کردن , نشان دادن.

efforcez

: اعمال کردن , بکاربردن , اجرا کردن , نشان دادن.

effort

: تقلا , تلا ش , کوشش , سعی.

effrayant

: وحشتناک , بد.

effrayent

: بوحشت انداختن , ترساندن.

effrayer

: بوحشت انداختن , ترساندن.

effrayez

: بوحشت انداختن , ترساندن.

effrayons

: بوحشت انداختن , ترساندن.

effroi

: ترس ناگهانی , هراس , وحشت , ترساندن , رم دادن.

effront

: بی حیا , بی شرم , بی شرمانه , ننگ اور.

effronterie

: جسارت , گستاخی , بیشرمی , چیرگی.

egocentrique

: خودپسندی , خود بین , خودمدار.

egoisme

: خودپرستی , منت , خودستانی , خود بینی , خودپسندی.

electrolytique

: الکترولیتی.

elle

: اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او. , او , ان دختر یا زن , جانور ماده.

elle-m me

: خودش (انزن) , خود ان زن , خودش را.

elles

: انها , ایشان , انان.

ellipse

: بیضی , شلجمی , تخم مرغی , حذف , ادغام.

elliptique

: بیضی , افتاده , محذوف.

em ch

: لول , لول شدن , مست , تلوتلو خور.

emb tant

: رنجش اور.

emball

: بسته ای , بسته بندی شده.

emball e

: بسته ای , بسته بندی شده.

emball mes

: بسته ای , بسته بندی شده.

emball rent

: بسته ای , بسته بندی شده.

emballa

: بسته ای , بسته بندی شده.

emballage

: بار بندی , عدل بندی , بسته بندی , هر ماده مورد کاربرد دربسته بندی.

emballai

: بسته ای , بسته بندی شده.

emballant

: بار بندی , عدل بندی , بسته بندی , هر ماده مورد کاربرد دربسته بندی.

emballent

: کوله پشتی , بقچه , دسته , گروه , یک بسته(مثل بسته سیگاروغیره) , یکدست ورق بازی , بسته بندی کردن , قرار دادن , توده کردن , بزور چپاندن , بارکردن , بردن , فرستادن.

emballer

: کوله پشتی , بقچه , دسته , گروه , یک بسته(مثل بسته سیگاروغیره) , یکدست ورق بازی , بسته بندی کردن , قرار دادن , توده کردن , بزور چپاندن , بارکردن , بردن , فرستادن.

emballes

: بسته ای , بسته بندی شده.

emballeur

: عدل بند , بسته بند , حلب پرکن.

emballez

: کوله پشتی , بقچه , دسته , گروه , یک بسته(مثل بسته سیگاروغیره) , یکدست ورق بازی , بسته بندی کردن , قرار دادن , توده کردن , بزور چپاندن , بارکردن , بردن , فرستادن.

emballons

: کوله پشتی , بقچه , دسته , گروه , یک بسته(مثل بسته سیگاروغیره) , یکدست ورق بازی , بسته بندی کردن , قرار دادن , توده کردن , بزور چپاندن , بارکردن , بردن , فرستادن.

emballs

: بسته ای , بسته بندی شده.

embarass

: خجالت.

embarassent

: دست پاچه کردن , براشفتن , خجالت دادن , شرمسار شدن.

embarasser

: دست پاچه کردن , براشفتن , خجالت دادن , شرمسار شدن.

embarassez

: دست پاچه کردن , براشفتن , خجالت دادن , شرمسار شدن.

embarassons

: دست پاچه کردن , براشفتن , خجالت دادن , شرمسار شدن.

embarcation

: کشتی کوچک , قایق , کرجی , هرچیزی شبیه قایق , قایق رانی کردن.

embarquement

: حمل , محموله , کالا ی حمل شده باکشتی.

embarquent

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

embarquer

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

embarquez

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

embarquons

: درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

embche

: دام , تله , گودال سرپوشیده.

embellir

: زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن.

embellis

: زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن.

embellissent

: زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن.

embellissez

: زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن.

embellissons

: زیباکردن , ارایش دادن , قشنگ شدن.

embl me

: نشان , نشانه , علا مت , شعار , تمثیل , با علا یم نشان دادن.

embonpoint

: جسامت , تنومندی , فربهی.

embouchoir

: دهانه , لبه , دهن گیر , سخنگو , عامل.

embrassade

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن.

embrassement

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن.

embrassent

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن.

embrasser

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن.

embrassez

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن.

embrassons

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل کردن , پذیرفتن , شامل بودن.

embrayage

: اتصال , جفت کردن.

embrayant

: اتصال , جفت کردن.

embrayent

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

embrayer

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

embrayez

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

embrayons

: جفت , جفت کردن , جفت شدن , وصل کردن.

embrouillage

: گیج کردن , خراب کردن , درهم وبرهم کردن , گیجی , تیرگی.

embrouillement

: گیر , گرفتاری.

embrouillent

: اشتباه بزرگ , سهو , اشتباه لپی , اشتباه کردن , کوکورانه رفتن , دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن.

embrouiller

: اشتباه بزرگ , سهو , اشتباه لپی , اشتباه کردن , کوکورانه رفتن , دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن.

embrouillez

: اشتباه بزرگ , سهو , اشتباه لپی , اشتباه کردن , کوکورانه رفتن , دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن.

embrouillons

: اشتباه بزرگ , سهو , اشتباه لپی , اشتباه کردن , کوکورانه رفتن , دست پاچه شدن و بهم مخلوط کردن.

embrun

: شاخه کوچک , ترکه , افشانک , افشانه , ریزش , ترشح , قطرات ریز باران که بادانرا باطراف میزند , افشان , چیز پاشیدنی , سم پاشی , دواپاشی , تلمبه سم پاش , گردپاش , اب پاش , سمپاشی کردن , پاشیدن , افشاندن , زدن (دارو وغیره).

embryon

: جنین , رویان , گیاهک تخم , مرحله بدوی.

embtement

: دلخوری , ازار , اذیت , ممانعت , ازردگی , رنجش.

embuscade

: کمین , کینگاه , دام , سربازانی که درکمین نشسته اند , پناه گاه , مخفی گاه سربازان برای حمله , کمین کردن , در کمین نشستن.

emes

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.عواه

emm nagent

: کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

emm nager

: کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

emmnageons

: کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

emmnagez

: کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

emp chent

: جلوگیری کردن , پیش گیری کردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

emp chez

: جلوگیری کردن , پیش گیری کردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

empan

: محدوده , گستردگی , پوشش.

empanner

: ناگهان باین سو و ان سو حرکت کردن (بادبان) , موافقت کردن , تطبیق کردن.

empaquetage

: بار بندی , عدل بندی , بسته بندی , هر ماده مورد کاربرد دربسته بندی.

emparant

: ضبط , مصادره , تصرف , توقیف , قاپیدن , بهم بستن.

emparent

: بتصرف اوردن , ربون , قاپیدن , توقیف کردن , دچار حمله (مرض وغیره) شدن , درک کردن.

emparer

: بتصرف اوردن , ربون , قاپیدن , توقیف کردن , دچار حمله (مرض وغیره) شدن , درک کردن.

emparez

: بتصرف اوردن , ربون , قاپیدن , توقیف کردن , دچار حمله (مرض وغیره) شدن , درک کردن.

emparons

: بتصرف اوردن , ربون , قاپیدن , توقیف کردن , دچار حمله (مرض وغیره) شدن , درک کردن.

empchement

: گیر , مانع , رداع , سد جلو راه , محظور , پاگیر.

empcher

: جلوگیری کردن , پیش گیری کردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

empchons

: جلوگیری کردن , پیش گیری کردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

empereur

: امپراتور , فرمانفرما.

emphase

: تاکید , اهمیت , قوت , تکیه.

emphatique

: موکد , تاکید شده , باقوت تلفظ شده.

emphys me

: نفخ , اتساع و بزرگی عضوی در اثر گاز یا هوا , باد(درعضوی از بدن) , امفیزم.

empi tent

: دست اندازی کردن , دست درازی کردن , تخطی کردن , تجاوز کردن.

empi tez

: دست اندازی کردن , دست درازی کردن , تخطی کردن , تجاوز کردن.

empire

: امپراتوری چند کشور که در دست یک پادشاه باشد , فرمانروایی.

empitement

: دست اندازی , تخطی , تجاوز.

empiter

: دست اندازی کردن , دست درازی کردن , تخطی کردن , تجاوز کردن.

empitons

: دست اندازی کردن , دست درازی کردن , تخطی کردن , تجاوز کردن.

emplacement

: محل , مکان.

emploi

: بکارگیری , کارگماری , استخدام. , استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.ن)کاربرد , استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار , ممارست.

employ

: مستخدم , کارگر , مستخدم زن , کارمند.

employable

: قابل استفاده , مصرف کردنی , بکار بردنی.

employent

: استعمال کردن , بکار گماشتن , استخدام کردن , مشغول کردن , بکار گرفتن , شغل.

employer

: استعمال کردن , بکار گماشتن , استخدام کردن , مشغول کردن , بکار گرفتن , شغل.

employez

: استعمال کردن , بکار گماشتن , استخدام کردن , مشغول کردن , بکار گرفتن , شغل.

employons

: استعمال کردن , بکار گماشتن , استخدام کردن , مشغول کردن , بکار گرفتن , شغل.

empochent

: جیب , کیسه هوایی , پاکت , تشکیل کیسه در بدن , کوچک , جیبی , نقدی , پولی , جیب دار , درجیب گذاردن , درجیب پنهان کردن , بجیب زدن.

empocher

: جیب , کیسه هوایی , پاکت , تشکیل کیسه در بدن , کوچک , جیبی , نقدی , پولی , جیب دار , درجیب گذاردن , درجیب پنهان کردن , بجیب زدن.

empochez

: جیب , کیسه هوایی , پاکت , تشکیل کیسه در بدن , کوچک , جیبی , نقدی , پولی , جیب دار , درجیب گذاردن , درجیب پنهان کردن , بجیب زدن.

empochons

: جیب , کیسه هوایی , پاکت , تشکیل کیسه در بدن , کوچک , جیبی , نقدی , پولی , جیب دار , درجیب گذاردن , درجیب پنهان کردن , بجیب زدن.

empoignent

: فراچنگ کردن , بچنگ اوردن , گیر اوردن , فهمیدن , چنگ زدن , قاپیدن , اخذ , چنگ زنی , فهم.

empoigner

: فراچنگ کردن , بچنگ اوردن , گیر اوردن , فهمیدن , چنگ زدن , قاپیدن , اخذ , چنگ زنی , فهم.

empoignez

: فراچنگ کردن , بچنگ اوردن , گیر اوردن , فهمیدن , چنگ زدن , قاپیدن , اخذ , چنگ زنی , فهم.

empoignons

: فراچنگ کردن , بچنگ اوردن , گیر اوردن , فهمیدن , چنگ زدن , قاپیدن , اخذ , چنگ زنی , فهم.

emportent

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

emporter

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

emportez

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

emportons

: برداشت کردن , رفع کردن , عزل کردن.

empot

: خامکار , زشت , بی لطافت , ناشی , سرهم بند , غیر استادانه.

empreinte

: مهر زدن , نشاندن , گذاردن , زدن , منقوش کردن.

empress

: مواظب , ملتفت , متوجه , بادقت.

empressent

: تسریع ردن , شتاباندن , شتافتن.

empresser

: تسریع ردن , شتاباندن , شتافتن.

empressez

: تسریع ردن , شتاباندن , شتافتن.

empressons

: تسریع ردن , شتاباندن , شتافتن.

emprise

: سلب مالکیت.

emprisonnement

: حبس , زندانی شدن.

emprunt

: وام , قرض , قرضه , عاریه , واژه عاریه , عاریه دادن , قرض کردن.

empruntent

: قرض گرفتن , وام گرفتن , اقتباس کردن.

emprunter

: قرض گرفتن , وام گرفتن , اقتباس کردن.

empruntez

: قرض گرفتن , وام گرفتن , اقتباس کردن.

empruntons

: قرض گرفتن , وام گرفتن , اقتباس کردن.

en

: در , توی , لای , هنگامه , در موقع , درون , درونی , میانی , دارای , شامل , دم دست , رسیده , امده , به طرف , نزدیک ساحل , با امتیاز , در میان گذاشتن , جمع کردن.

en fait

: واقعا , بالفعل , عملا , در حقیقت.

encaisseur

: تحصیلدار , جمع کننده , فراهم اورنده , گرد اورنده.

encartent

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

encarter

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

encartez

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

encartons

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

ench ris

: بالا بردن , افزودن , زیادکردن , بلندکردن.

ench rissent

: بالا بردن , افزودن , زیادکردن , بلندکردن.

ench rissons

: بالا بردن , افزودن , زیادکردن , بلندکردن.

encha nai

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

encha nent

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله. : زنجیرکردن.

encha nez

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله, زنجیرکردن.

encha nrent

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

encha ns

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

enchan

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

enchan e

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

enchan es

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

enchan mes

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

enchana

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

enchanement

: پی رفت , توالی , ترادف , تسلسل , تابعیت , رشته , ترتیب , به ترتیب مرتب کردن.

enchaner

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله.: زنجیرکردن.

enchanons

: زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , رشته , سلسله. زنجیرکردن.

enchant

: محظوظ.

enchantant

: دلربا.

enchantement

: افسون , جادو , سحر.

enchantent

: افسون کردن , سحر کردن , جادو کردن , مسحور شدن , فریفتن , بدام عشق انداختن.

enchanter

: افسون کردن , سحر کردن , جادو کردن , مسحور شدن , فریفتن , بدام عشق انداختن.

enchanteur

: دلربا.

enchantez

: افسون کردن , سحر کردن , جادو کردن , مسحور شدن , فریفتن , بدام عشق انداختن.

enchantons

: افسون کردن , سحر کردن , جادو کردن , مسحور شدن , فریفتن , بدام عشق انداختن.

enchere

: حراج , مزایده , حراج کردن , بمزایده گذاشتن.

enchrir

: بالا بردن , افزودن , زیادکردن , بلندکردن.

enchrissement

: افزایش , بالا بردن.

enchrissez

: بالا بردن , افزودن , زیادکردن , بلندکردن.

enclave

: ناحیه ای که کشور بیگانه دور انرا گرفته باشد , ناحیه ایکه حکومت کشورهای بیگانه انرا کاملا احاطه کرده باشد , تحت محاصره.

enclin

: متمایل , مستعد , مهیا , درازکش , دمر.

enclore

: درمیان گذاشتن , در جوف قرار دادن , به پیوست فرستادن , حصار یا چینه کشیدن دور.

enclos

: چرا گاه , میدان تمرین اسب دوانی واتومبیل های کورسی , حصار , در حصار قراردادن , غوک.

enclosent

: