بانک جامع تعبیر خواب

مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم
سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1390
عنوان و نام پدیدآور : بانک جامع تعبیر خواب / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان .
مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳90 .
مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه
توضیحات :
تعبیر خواب جامع
از امام جعفر صادق علیه السلام - یوسف نبی علیه السلام - دانیال نبی علیه السلام - علامه مجلسی ( ره ) - محمدبن سیرین - ابراهیم کرمانی - جابر مغربی - اسماعیل بن اشعث - جاحظ - خالد اصفهانی - منوچهر مطیعی تهرانی-ابن عباس - تام چت ویندو - فروید- عبدوس - لوک اویتنهاو - آنلی بیتون - لیلا برایت - اچ میلر - هانس کورت و کتاب سرزمین رویاها
تعداد موضوعات قابل جستجو 3813
بیش از 1065281 کلمه در این تعبیر خواب استفاده شده است .

تعبیر خواب جامع

حرف آ

آبها

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم « 1 »
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ‌ءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُون « 30 »
آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند ، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی‌آورند؟!
سوره انبیاء آیه ( 30 )

آب

مولف گوید :
أولم یر الذین کفروا أن السماوات والأرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی أفلا یؤمنون « 30 »
آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند ( انبیاء -30 )
دین آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است وضعیت وچگونگی آن بر می گردد به سلامت و وضعیت آن موجود
لوک اویتنهاو می گوید :
آب : نگرانی و غم
آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آب در خواب ، نشانه‌ی کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است .

آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد
جابر مغربی گوید :
آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود

آب بازی

آنلی بیتون می‌گوید :
1- اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازی با دیگران ببینید ، به معنی آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد .
2- اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است که به معشوق خود خواهید رسید .

آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید :
آب برداشتن : خبر

آب تیره

تام چت ویندرا گوید :
اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد
لوک اویتنهاو می گوید :
پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد
جابر مغربی گوید :
اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد ، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آب راکد و تاریک اندوه است وغصه
محمد بن سیرین گوید :
اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود .
حضرت دانیال گوید :
اگرکسی آب تیره بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب تیره غم بود
دیدن آب تیره در فساد افتد
دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر آب را تیره و ناخوش بیند ، غم و اندوه صعب تر است .
لیلا برایت می‌گوید :
آب کثیف و کدر نیز نشانهء روابط مشکوک و نامطمئن است .

آب جاری

تام چت ویندرا گوید :
اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است
این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد . اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . یا آب کثیف است یا روشن و صاف . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد
حضرت دانیال گوید :
اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود
اگر بیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید
اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست
اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد
اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود
اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود
اگر بیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد

آبجو

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که در کافه‌ای مشغول نوشیدن آبجو می‌باشید ، بدانید که ناامیدی شما مهم و حقیقی می‌باشد .
اگر دیدید که دیگران نیز مشغول نوشیدن آبجو هستند ، معنی آن این است که دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسیسه‌چینی آرزوهایتان را بر باد می‌دهند .
اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازی هستید ، نشانگر آن است که به خاطر خلافی که ظاهرا مرتکب شده‌اید ، مورد تعقیب قرار می‌گیرید ، البته بی‌گناهی خود را به اثبات می‌رسانید .

آب جوش

لوک اویتنهاو می گوید :
آب جوش : دعوا و دشمنی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
جوشاندن آب فتنه انگیزی است . سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است

آب چشمه

لوک اویتنهاو می گوید :
آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره
جابر مغربی گوید :
دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد
بعضی از معبران گویند : چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل ، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود ، دلیل بر غم و اندوه است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آب چشمه بر پنج وجه است
1 . بزرگی وجوانمردی
2 . غم و اندوه
3 . مصیبت
4 . بیماری
5 . طول عمروزندگی
حضرت دانیال گوید :
اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است
اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است
اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است
اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می یابد
اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد با لاست
اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند
اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم واندوه گریه آور دچار می شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند درخانه او یا دردکان او چشمه آب پدید آمد ، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه .
اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست ، دلیل که اگر بنده است آزاد شود . اگر غمگین است ، از غم فرج یابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر وام دارد ، وامش گذارده شود . اگر گناهکار است ، توبه کند . اگر حج نکرده باشد ، حج کند .
محمد بن سیرین گوید :
چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده . چون آب خوش طعم و خوشبو بود . اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود ، دلیل که انجام وی غم و بیماری است . اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر بیند آب چشمه زیاد شد ، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود . اگر بیند آب چشمه نقصان کرد ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند آب چشمه خشک شد ، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد . برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود . مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند . از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است . از اما جعفر صادق _ ع _ نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج . دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

آب حمل کردن

لوک اویتنهاو می گوید :
حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار

آب خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید .

آب خوردن

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود . و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد . و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافی بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که آب صافی در پیاله ، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند ، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد ، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . یا آب کثیف است یا روشن و صاف . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید . آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید .

آب خنک

لوک اویتنهاو می گوید :
آب خنک : خوشبختی

آب دادن

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند .
حضرت دانیال گوید :
آب دادن مردمان را ، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده

آب دریا

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب دریا فراخی روزی بود

آب ریختن

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد ، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد
لوک اویتنهاو می گوید :
آب را بر روی زمین ریختن : اشتباه
حضرت دانیال گوید :
اگر آب پاک بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد . واگر آب تیره بود به عکی این است
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید . اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است

آب زلال

علامه مجلسی ( ره ) گوید :
بسیار شده که آب زلال بخواب دیدیم و به دانشی رسیدیم
لوک اویتنهاو می گوید :
پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است . این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است .
آب زلال : شادمانی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود . آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد . آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب روشن دولت بود
لیلا برایت می‌گوید :
آب پاک و زلال ، نشانگر موفقیت و پیروزی شما می‌باشد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1- دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت .
2- نوشیدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

آب سرد

لوک اویتنهاو می گوید :
آب سرد : شما در اشتباه هستید

آب شدن

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانة آن است که امری باعث نگرانی شما می شود ، اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود ، نشانة آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد .

آب شور

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که از آب شور بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش کوتاه بود و معشیت وی بد .

آب کدر وکثیف

لیلا برایت می‌گوید :
آب کثیف و کدر نیز نشانه‌ی روابط مشکوک و نامطمئن است .

آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که آب گرم همی ریختند ، چنانکه او را خبر نباشد ، دلیل کند که بیمار شود یا غمی سخت بدو رسد
لوک اویتنهاو می گوید :
آب گرم : بیماری
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
. چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود
محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند آب گرم می خورد گرفتار بیماری خواهد شد

آب گل آلود

لوک اویتنهاو می گوید :
آب گل آلود : ضرر
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آب لجن آلود ابتلاست . ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند . موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1- دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد .
2- اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانة آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد .
3- نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری است .

آب متعفن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آب متعفن وتیرگی آن بیماری است .

آب معدنی

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آب معدنی در خواب ، به معنی اوقات سالم و خوش است . هم چنین نوشیدن آب معدنی گازدار ، به معنای این است که شما نمی‌توانید از چیزهای دلربا و زیبا و چشمگیر صرف نظر کنید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب آب معدنی بخورید ، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصت‌های بسیار خوب و طلایی در زندگی به دست خواهید آورد .

آب مقدس

لوک اویتنهاو می گوید :
آب تقدیس شده : همراه خوب داشتن

آب میوه

لیلا برایت می‌گوید :
آب میوه نشان‌دهنده‌ی غرایز روحی و روانی و هیجانات و علایق شما می‌باشد و آب میوه گرفتن ، بیانگر فریب خوشی‌های ظاهر را خوردن می‌باشد که به زودی هشیار می‌شوید .

آبادانی

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد ، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد ، چون سرا و دکان و مانند این ، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه ، بلا و مصیبت رسد .
جابرمغربی گوید :
اگر کسی خویشتن را به خواب ، در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد ، به قدر آبادانی که دیده بود و اگر به خلاف بیند ، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود
اول : بر صلاح کارهای این جهانی .
دوم : خیر و منفعت .
سوم : داد و کامرانی .
چهارم : بر گشایش کارهای بسته .
نفایس الفنون :
اگر خود را در ده یا روستا یا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید . چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم ، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است . اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید ، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید . چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است

آباژور

لوک اویتنهاو می گوید :
آباژور آشنایی عاشقانه زودگذر

آب بینی

حضرت دانیال گوید :
آب بینی ، دلیل بر فرزند کند .
اگر بیند آب از بینی او همی آمد ، دلیل کند که وی را فرزند آید
اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید ، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم برهد . اگر بیمار بود ، شفا یابد .
محمد بن سیرین گوید :
آب بینی در خواب فرزند بود ،
اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد ، دلیل کند که وی را پسر آید .
اگر بیند که بر زمین افتاد ، دلیل کند که دختر آید .
اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد ، دلیل کند که زن او آبستن گردد ، ولیکن فرزند را بیفکند
اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند ، دلیل کند که او را پسری آید .
اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند ، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند ،
اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند ، همین دلیل کند .
اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد ، دلیل کند که او را فرزند شود .
اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود ، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد
اگر بیند که آب بینی او زرد بود ، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد .

آبپاش

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد .

آبتنی

غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن خود در آب روشن تندرستی بود
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد
اچ میلر می‌گوید :
اگر ببینید که در هوایی آزاد آب تنی می‌کنید ، به معنی این است که موفقیت بسیاری در پیش روی شما است .
اگر ببینید که در یک آبشار آب تنی می‌کنید نشانگر این است که نقشه‌های شما با شکست روبه‌رو می‌شود .
اگر ببینید که با لباس آب تنی می‌کنید ، بدانید که با کسی مشاجره خواهید کرد .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد .
اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید .
اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد .
اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند ، علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد .

آبدستان

آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند
محمد بن سیرین گوید :
آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود ، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او ره کسی دهد هم ، بر این قیاس بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
آبدستان درخواب ، خادم بود . و اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد ، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد . و اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد ، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه ، که آب را صافی بیند و خوش طعم .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود :
اول : خادم ،
دوم : خزینه ،
سوم : مدیر کار ،
چهارم : فرزند ،
پنجم : روزی اندک از جایی که امید ندارد .

آبرو

لیلا برایت می‌گوید :
داشتن شغل آبرومند در خواب ، نشانگر زندگی شاد است .
اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبی را با کسانی تقسیم کردید ، نشانگر آن است که خبر ناگواری را به شما خواهند داد .
اگر آبروی کسی را بریزید ، اوقات بدی خواهید داشت . عذرخواهی کردن به صورت رسمی از کسی ، بیانگر این است که آدم با وجدانی هستید .

آب دهان

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند آب دهان می انداخت ، سخنی گوید که او را حلال نباشد
اگر بیند که در مسجد آب دهان می انداخت دلیل که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت ، در اصل آن موضع گوید
اگر بیند که آب دهان بر دیوار انداخت دلیل که مالی هزینه کند در رضای حق تعالی .
اگر آب دهان به زمین افکند ، دلیل که ضیاع خرد .
اگر آب دهان به دیوار افکند ، دلیل که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر آب دهان گرم بود ، دلیل درازی عمر است ،
اگر سرد بود ، دلیل مرگ است ،
اگر سیاه بود غم و اندوه است ،
اگر آب دهان زرد بود دلیل بیماری است .
اگرآب دهان خشک بود دلیل درویشی است
اگر لعاب دهان چون از دهان بیرون آید ، بی آن که جامه را بیالاید ، عملی است که بگوید ،
اگر لعاب خون باشد ، دلیل است که عملی باطل و دروغ گوید .
اگر بیمار بلغم از دهان به زمین افکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد .
اگر دید بلغم از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت ، مال خود بر عیال هزینه کند .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند ، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند .
اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود ، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آب دهان ، نشانگر روابط بی‌ارزش و از دست دادن کار خودتان است .
اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‌اندازید ، نشانه‌ی آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد .

آبشار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است . حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد . هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد . اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود . اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد . آب متعفن بیماری است . اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید .
لوک اویتنهاو می گوید :
آبشار امیدهای بر باد رفته
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آبشار در خواب ، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد . ثروتی که برای تأمین زندگی آیندة شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما دچار مشکل سختی خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آبشار : به محلی دعوت میشوید که در آنجا خوش گذارنی میشود
یک آبشار از آب تمیز و صاف : خوشبختی
به همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بد گویی میکنند .
از یک آبشار آب برمیدارید : بر مشکلات شما اضافه میشود .

آب شدن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید تکه‌ای یخ آب می‌شود ، علامت آن است که امری باعث نگرانی و تشویش شما می‌شود . ولی به زودی برایتان سود زیادی را به دنبال خواهد آورد .
اگر ببینید که پس از یخبندانی سخت و طولانی یخ‌ها آب می‌شود نشانه‌ی آن است که در شرایطی بسیار مساعد زندگی خواهید کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب چیزی در حال آب شدن : با مشکلات غیر منتظره مواجه میشوید
غذاهای یخ زده به آرامی آب میشوند : یک خطری در نزدیکی شما پنهان شده .
یخ آب میشود : دوستان یک بازی زشت با شما خواهند کرد .

آبگوشت

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است .
اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند ، نشانة تعلق خاطری پایدار است .
اگر شخصی در خواب ببیند که مشغول تدارک آبگوشت است ، علامت آن است که آینده‌ی خود و دیگران را در اختیار خواهد گرفت .

آبگیر

لوک اویتنهاو می گوید :
آبگیر : مراقب خودتان باشید
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آبگیر نشانهء آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد .

آبگینه

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی باشد . اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت ، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند ، اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند ، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند ،
حضرت دانیال گوید :
آبگینه در خواب زن بود ،
اگر بیند که در آبگینه آب همی خورد ، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد ،
اگر بیند که در آبگینه به کسی شراب داد ، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد .
محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که آبگینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته بود ، دلیل کند که دولت دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد .
اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود ، دلیل کند که اجلش نزدیک بود ، اگر بیننده خواب پادشاه باشد .
اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود ، اگر پادشاه نباشد ، دلیلل کند که بر قدر واندازه او خیر و خرمی یابد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که آبگینه داشت ، بیفتاد و بشکست ، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد ، زنی ازخویشان و ی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل ، به منزله خداوندگار بود
بعضی از معبران گفته اند : آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است . از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود . در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است . خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی . روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند . معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد .

آبله

محمد بن سیرین گوید :
آبله درخواب زیان مال بود .
اگر بیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن مال حرام حاصل شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود :
اول : زیادتی مال ،
دوم : زن خواهد ،
سوم : پسرش آید ، ( از سفر یا سربازی یا جای دور )
چهارم : حاجت روا شدن ،
پنچم : از ترس و بیم ایمن شود ، چون آبله سفید .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی . پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید . چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید . آبله در پا کسالت است و خستگی .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب ، بیانگر ثروتمند شدن شما است .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن مرد آبله رو در خواب ، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را عملی کنید .

آبنبات

هانس کورت می‌گوید :
اگر ببینید که آب نبات درست می‌کنید ، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآوری خواهید زد .
اگر ببینید که آب نبات می‌خورید ، نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعی می‌باشد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید ، نشانة آن است که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد .
2ـ اگر خواب ببینید آبنبات می خورید ، علامت آن است که پیرو جوان به تفاهم می رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است .
3ـ اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، دلالت بر آن دارد که بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید .
4ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد .
5ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای کسی میفرستید ، نشانة آن است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید .

آبنوس

محمد بن سیرین گوید :
دیدن آبنوس در خواب ، مردی بود که در کار خویش سخت و محکم ، اما توانگر و بخیل بود و از وی چیزی به کس نرسد
. ابراهیم کرمانی گوید :
آبنوس در خواب ، زنی بود هم بر این صنعت که یاد کرده شد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آبنوس در خواب ، دلالت بر کسی باشد که صفات سخت کوشی دارد بر سر پیمان ماندن و به ثروت رسیدن و غیره به او مربوط می شود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آبنوس در زندگی ما چوبی است محکم و گران قیمت و در خواب نیز به استحکام و قوت تعبیر می شود . برخی از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبیر کرده اند و نوشته اند ، داشتن شیئی خاص از چوب آبنوس که احساس کنید به خود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد . اگر عصایی از چوب آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می شود متکی می گردید . اگر صندوق یا کمدی از چوب آبنوس ببینید که در خانه شماست زنی متشخص و مقتدر به زندگی شما قدم می نهد ولی اگر آن شیئی را در جایی ناشناخته مشاهده نمودید زنی با این خصوصیات با شما برخورد می کند . دیدن دری از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردی است محکم و استوار . اگر آن در بسته باشد نمی توانید از آن مرد بگذرید و از او متنفع شوید ولی اگر باز باشد برای شما موثر و مفید واقع می شود .

آب و هوا

محمدبن سیرین گوید :
اگر هوا سرخ رنگ باشد ، قتل است . اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است . اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند .
آنلی بیتون می‌گوید :
روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بینندة خواب دارد .
اگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .
اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .
اگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دمای هوا قرار گرفته‌اید ، نشانه‌ی آن است که آینده روشن و خوبی نخواهید داشت و بدبختی به شما روی می‌آورد . تنفس در هوای گرم ، علامت آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اید ، رنج خواهید برد . دیدن آب و هوا در خواب ، به معنی آن است که بیننده‌ی خواب دچار اتفاقات بدی خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آب و هوای خوب : امنیت در همه امور
آب و هوای بد : خبرهای نا خوشایند
باد شدید : یک رفاقت بزرگ
آب و هوای طوفانی : دشمنان بدنبال شکست شما هستند .
آب وهوای بارانی : خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین میکند .

آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است .
رنگ آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد .
رنگ آبی تیره : خوشبختی که دیگران باعث آن هستند .
دیگران رنگ آبی میزنند : یک زندگی زناشویی آسوده و خوشبخت

آبیاری

حضرت دانیال گوید :
آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه

آبیاری گلها

لوک اویتنهاو می گوید :
آبیاری گلها : سرگرمیهای خوشایندی خواهید داشت

آپارتمان

لوک اویتنهاو می گوید :
آپارتمان : دوستان خوب داشتن
آپارتمان زیبا : احتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد
آپارتمان کوچک : تلاشهای شما بیهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن : یک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد
بازدید کردن آپارتمان : تحولاتی خواهید داشت
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
در یک آپارتمان هستید : مراقب رقیب باشید
مالک یک آپارتمان هستید : مشاجره در فامیل
تنها در یک آپارتمان هستید : تنهایی و ناکامی
با شخص دیگری در آپارتمان هستید : آسایش در عشق
در یک آپارتمان خود را پنهان میکنید : به شما هدایای پرارزشی خواهند داد .
خواب آپارتمان یک شخص دیگر : دردسر و مشکل به شما نزدیک میشود .

آتش

حضرت دانیال گوید :
اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود .
اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند ، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد .
اگر بیند که آتش وی را نسوخت ، دلیل کند که روی به کراهت ، سفری کد
اگر آتش را با تف و سوز بیند ، دلیل کند که از علت تب ، بیمار گردد
اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت ، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد ،
اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده ، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود ، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند ،
اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت ، دلیل کند که به قدر آن ، از مال حرام به وی رسد
اگر بیند که آتش را دود بود ، دلیل کند که به قدر آن مال حرام ، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
اگر بیند که از آتش ، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند
. ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت ، دلیل کند که در میان مردم ، عداوت و دشمنی افکند
اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد ، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد ، یا آن چه به در می ارزد ، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد ،
اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده ، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .
اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت ، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند ، یا از سبب مال اندوهگین گردد .
اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند ، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد
اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی ، را با کسی خصومت کند
اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین همی داد ، دلیل کند که در آن موضع ، جنگ و کارزار بود ، یا بیماری صعب افتد .
اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و اورا سهمگین بداشت ، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع .
اگر زبانه و فروغ نداشت ، دلیل بر بیماری صعب کند .
اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها .
اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد ، شهری یا محله یا سرائی بسوخت ، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود .
اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد ، لیکن گزند نمی کرد ، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع ، گفتگوی و خصومت افتد به زبان .
اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد ، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی ، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود .
اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد ، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر کسی بیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود ، از جهت پادشاهان در آن موضع
اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت ، دلیل کند که طاعتهای وی ، نزد حق تعالی پذیرفته شود .
اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت ، بیم عذاب حق تعالی باشد . و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شد ، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت ، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد .
اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت ، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود .
اگر بیند که آتشی بزرگ ، قبه یا مناره بسوخت ، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد .
بعضی از معبران گویند : اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ می داد ، دلیل کند که در آن موضع ، گیج بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر بیند پاره های آتش می خورد ، دلیل کند که مال یتیمان خورد
اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید ، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید .
اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت ، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند ، میان رعیت و مردمان پادشاه .
اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت ، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد .
اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت ، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار .
اگر بیند که آتش در مردم می زد ، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان .
اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سردرد دچار خواهد شد .
اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست ، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید ، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش
اگر در رزمگاه ، آتش بیند ، دلیل کند بر بیماریهای صعب ، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات .
اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بیند ، دلیل کند که از پادشاه ، او را ترس و بیم بود .
اگر آتش را در بازار بیند ، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت ، انصاف ندهند و در خرید ، دروغ گویند .
اگر در دریای آتشی افتاده بیند ، دلیل کند که در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و از اوبر رعیت ظلم رسد .
اگر در راه مجهول آتش بیند ، دلیل بر بی دینی بود .
اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند ، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند ، دلیل که او را رنج رسد .
لوک اویتنهاو می گوید :
آتش : اعلان خطر در مقابل یک دزد
شعله های آتش : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم . اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد . اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند . معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است . آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم . اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آتش فتنه بود
دیدن سوختن آتش مصیبه بود
دیدن در میان آتش بینه باشد
دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانة خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .
اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد ، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی ، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد . مشاهده‌ی آتش روشن در خواب ، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید : نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .
یک آتش با شعله های خوب : شادی بزرگ در پیش دارید .
دود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است .
شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید : شما را خیلی دوست دارند .
مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش
یک آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان می آید
یک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی
بستگان شمای در آتش می سوزند : بزودی تب شدیدی می کنید .
شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید : ناکامی
شما در آتش هستید : موفقیت و خوشحالی
یک آتش خاکستر شده : شانس نخواهید داشت .
یک آتش بزرگ : تغییرات بسیار جدی در کارها
یک شعله کوچک : خبرهای خوش
شما در آتش می سوزید : ضرر و شکست درکار
آب بر روی آتش می ریزید : کنترل خودتان را از دست خواهید داد .
آتش از آسمان می بارد : غم واندوه
شما یک آتش روشن می کنید : مجذوب یکنفر خواهید شد .
چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید : از موانع و مشکلات عبور می کنید .
شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید : به شما پاداش خوبی می دهند .
آتش مصنوعی : بزودی بچه دار خواهید شد .
حریق روی زمین : یک تغییر خوشایند
حریق روی دریا : ماجراهایی که به موفقیت می رسند .
حریق در خانه دیگران : احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .
حریق در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب
یک حریق در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی
حریق در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت .

آتش افروختن

محمد بن سیرین گوید :
آتش افروختن به خواب ، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود ، فروغ قوت بود و آتش با دود ، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود .
اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود ، یاکسی دیگر بدان گرم شود ، دلیل که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد
اگر بیند که بی فایده آتشی برافروخت ، دلیل کند که بی سبب جنگ و خصومت کند
اگر بیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند ، دلیل که کاری پیش گیرد به سبب غیبت مردمان ، تا طلب حال کسی کند . اگر بیند که از آن بریان بخورد ، دلیل کند که به قدر آن ، روزی به وی رسد ، با غم و اندوه .
اگر بیند که به زیر دیگر آتش می افروخت ، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر ، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد .
اگر بیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود ، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه بود .
اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد ، دلیل که او را سخنی نیکو گویند .
اگر بیند که آتشی برافروخت از برای روشنائی ، دلیل کند که کاری را به حجت و برهان روشن گرداند
. ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند ، دلیل بود که اهل آن موضع راغیبت کند و بدی گوید .
اگر بیند آتش را در تنور یادر آتش دان همی افروخت بی آن که طعام پزد ، دلیل کند که بامردی از خویشان و یا اهل بیت ، او جنگ و خصومت افتد . ودولتش افزون شود
اگر بیند که خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش ، و آن آتش برنمی افروخت و روشنائی نمی داد ، دلیل کند که از علم خویش برخورداری یابد . اگر این کس پادشاه بود ، عز و جاه و دولتش افزون گردد ،
اگر بیند آن آتش که افروخت بمرد ، دلیل کند که هلاک گردد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند ، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند ، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند .
اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد ، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت ، نه به راه راست ، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد .
اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت ، تا آن موضع را بسوزد ، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود ، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود .
اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد ، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد .

آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید :
تماشای آن : به جشنی دعوت خواهید شد
آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد
آنلی بیتون می‌گوید :
آتش بازی در خواب ، علامت تندرستی و سلامتی است .
اگر دختری در خواب بیند که آتش بازی می‌کند ، دلیل دیدن مکان‌ها دور می‌باشد .
اچ میلر می‌گوید :
دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک آتش بازی : یک بچه به زودی بدنیا می آید .
یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر میکند .
یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : شادی

آتش پرست

حضرت دانیال گوید :
اگر که آتش را می پرستید و سجده می کرد ، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود .
اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می کرد ، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود .
اگر بیند که آتش را بوسه همی داد و می پرستید ، دلیل بود که صاحب خبر پادشاه شود .
اگر بیند که در میان آتش می غلتید ، دلیل که برای پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی کند ، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود ، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد . اگر از آتش به او آسیبی نرسد ، دلیل کند بر رسالت و سلامت نفس و جمعیت با روزگار او از پادشاه وقت .
اگر بیند که در میان آتش رفت ، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه منفعت یابد .
اگر بیند که آتش از روی جامه یا از دست او روشنایی می داد ، چنانکه خلق از نور او متحیر بودند ، دلیل بود که بر دشمن ظفر یابد ، و مراد دو جهانی حاصل شود .
اسمعیل اشعث گوید :
اگر کسی در خواب بیند که آتش می‌پرستید ، دلیل کند که بازداری و عوانی کند ، و آن آتش که می‌پرستید ، اگر بر شکل اخگری بود ، غرض او از دین جمع کردن مال بود ، و مال حرام بسیار حاصل کند .

آتش دان

محمد بن سیرین گوید :
آتش دان به خواب ، زنی بود که خدمت خانه کند ، اما اگر آن آتش دان آهنین بود ، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبین است ، دلل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود . اگر آتش دان از گل است ، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد ، و از مشرکان نیز بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است :
اول : زن خادمه ،
دوم : کنیزک .

آتش دوزخ

لیلا برایت می‌گوید :
آتش دوزخ ، نشانهء بدشانسی در کار است .

آتش زنه

ابن سیرین می کوید :
آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی ودلیر بود ودوم سخت دل بود واین هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند کرمانی گوید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد واز آن شمع یا چراغ برافروخت اگر بیننده پادشاه است دلیل بر اینکه مردم از دانش او بهره یابند واگر بازرگان بود دلیل کند که با مردم خیر و احسان کند واگر درویش بود دلیل که مردم از سیرت وکردار وی منفعت یابند حضرت صادق می فرماید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد دلیل بر اینکه ما حرام از طرف پادشاه حاصل کند یا به شغل او مشغول شود واز رشوه مال بدست آورد واگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دلیل کند که مال طلب کند ونیابد
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر ببیند نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد دلیل بر این است که دنبال کسب مال می رود ولی موفق نمی شود

آتش سوزی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است که با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

آتشفشان

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آتشفشان در خواب ، نشانة‌آن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .
دیدن آتشفشان در خواب ، نشانه‌ی مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما می‌باشد .

آتشکده

محمدبن سیرین گوید :
آتشکده به خواب ، جایگاه مکروه بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود . اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید ، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد ، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد .

آتش نشانی

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آتش‌نشانی در خواب ، به معنی این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگی می‌شوید .

آثار باستانی

لیلا برایت می‌گوید :
اگر آثار باستانی را در خواب ببینید ، بدین معنی است که تا زمان زیادی شادی و خوشحالی برای شما به دست نخواهد آمد .

آجان

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است . اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید . چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود . اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید . اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید . اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید . نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید و بالاخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید .

آجر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند . داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید . داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی می انجامد . آجر روی هم چیدن نیکو است . اگر دیگری آجر می چیند و شما احساس می کنید که او برای شما کار می کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می شوید . اگر شما برای دیگری آجر حمل می کنید یا روی هم می چینید از جانب شما دیگری تقویت می شود . مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است . اگر خودتان آجرهایی را که دارید می شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می کنید . روی هم رفته دیدن آجر در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روزهای آینده از برخوردهای تند با دیگران دوری بجویید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر کسی در خواب آجر سفالی سقف را ببیند ، معنی آن این است که در مسائل مالی شانس بسیار خوبی به او روی خواهد آورد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آجر در خواب ، دلالت بر عدم توافق در عشق و کار است .
2ـ اگر خواب ببینید مشغول درست کردن آجر هستید ، دلالت بر آن دارد که تلاشهای شما برای جمع آوری ثروت به شکست خواهد انجامید .

آخرین وداع

آنلی بیتون می‌گوید :
آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب ، به معنی غم و غصه می‌باشد .

آخور

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب آخور دیدی ، بدین معنی است که کوشش و سعی شما برای پیشبرد کارها بی‌نتیجه خواهد ماند .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آخور در خواب ، علامت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت .

آدامس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آدامس : شما آدامس دارید : شخصی شما را مثل سایه دنبال میکند .
شما آدامس میجوید : به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید .

آدرس

لوک اویتنهاو می گوید :
آدرس رابا صدای بلند خواندن : تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت
آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید
بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان
به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک آدرس می نویسید : بدون دقت و احتیاط هیچگونه معامله یا اقدامی نکنید .
اشخاص دیگر آدرس می نویسند : کارهایی که بدشانسی بدنبال آن است .
یک آدرس مربوط به کار : شانس و شادی یک آدرس را روی یک نامه عاشقانه مینویسید : خبرهای خوش

آدم دزدی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما را دزدیده اند : یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد .
یک دختر را دزدیده اند : عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد .
یک پسر را دزیده اند : یک مصیبت در پیش است .
آدم دزدها را دستگیر کرده اند : پول به دست شما خواهد رسید .

آدم کشی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید به دست کسی کشته شده‌اید ، معنی آن این است که عمری طولانی و پر ثمر خواهید داشت .

آدم حقه باز

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‌بازی هم سفر می‌باشید ، معنی آن این است که شما می‌ترسید که در راه از بقیه عقب‌تر باشید . پس به راهتان ادامه دهید ، اما با کمی احتیاط و مراقب باشید نقشه‌هایتان را با دقت بیشتری عملی کنید .

آدمخواری

تام چت ویندرا گوید :
اگر در خواب آدمی را خورد ، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش ، استعداد و ثروت او را تصاحب کند
آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست ، می توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می خورند که از قوای فکری و ذهنی انها متمتع شوند بی ارتباط نباشد ، نا گفته نماند عمل نادانسته وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط می یابد یعنی انسان متمدن میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد
موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدمخواری ، به این تعبیر نیز می تواند باشد که میل و هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد
تعبیر دیگرش میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است ، یعنی رسیدن به جائی که آغاز شده ایم ، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفتن

آدم لاغر

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر ببینید که آدم لاغری هستید ، یعنی به چیزهایی که دوست دارید می‌رسید .
اگر در خواب دیدید که زیادتر از حد معمول لاغر هستید ، بدانید که دچار مشکلات زیادی می‌شوید .
دیدن زن لاغر در خواب ، نشانه‌ی به دست آوردن موقعیت‌ها و موفقیت‌های تازه‌ای در عشق است .
دیدن مردی لاغر در خواب ، نشانگر این است که آرزوهای قدیمی شما عاقبت پایان خوشی برای شما نخواهد داشت .

آدم مست

هانس کورت می‌گوید :
دیدن آدم مست در خواب ، نشانهء این است که شما گوش یا مغزتان ایرادی دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتی شما شده است .
اگر در خواب ببینید که مست هستید ، اوقات خوبی خواهید داشت ولی این خوبی‌ها زودگذر می‌باشند
اگر مردم را مست دیدی ، بدانید که شما از لحاظ روحی ، ناراحتی‌هایی را دارید .

آدم مؤدب

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آدم مؤدب در خواب ، دلالت بر این دارد که خبر غمگین‌کننده‌ای شما را آزار خواهد داد .

آدم و حوا

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آدم و حوا در خواب ، بدین معنی است که اتفاقات و پیامدهای ناامیدکننده‌ای در زندگی شما رخ می‌دهد .
اگر ببینید حوا با مار صحبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب می‌رسانند .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است که واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت ناامید خواهد ساخت .
دیدن آب و حوا در بهشت ، در حالی که آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است و ماری رنگارنگ که گرد کمر و شکم او پیچیده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است که خیانت و بی وفایی ، هر دو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .
اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می کند ، نشانة آن است که زنانی فریبکار با مکر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آدم و حوا : خوشبختی
شما با آدم حرف می زنید : خواسته های شما برآورده میشود .
با حوا حرف میزنید : نا کامی در عشق و احساسات
یک زن خواب آدم را ببیند : او بچه دار خواهد شد
یک مرد خواب حوا را ببیند : او یک مهمانی فامیلی برگذار میکند
یک دختر جوان خواب آدم را ببیند : او در عشق خوشبخت خواهد شد .
یک پسر جوان خواب حوا را ببیند : شغل جدیدی پیدا می کند .
خواب ببینید که حوا هستید : پول و خوشبختی .

آراستن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ، نشانة تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خوابی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعة‌پر ثمر دارد .
اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانة آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهید یافت .
اگر در خواب دیدی که مکانی را بسیار آراسته کرده‌اید و یا در حال آراستن آن جا هستید ، نشانگر آن است که شما فراز و نشیب‌های مطلوب و خوشحال‌کننده‌ای در زندگی خود خواهید داشت . اما اگر فرد جوانی چنین خوابی را ببیند ، دلیل بر آن دارد که یک گردش دسته جمعی و بسیار شادی را در پیش خواهد داشت .

آرام

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن دریایی آرام در خواب و نشانة پایان نومیدی است .
2ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانة آن است که زندگی طولانی و پر ثمری در پیش رو خواهید داشت .

آرامش

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما درآرامش هستید : بدبختی در کمین است .
شمااز دیگران میخواهید که آرام باشند : بسیار خشمگین خواهید شد .
اشخاصی که در جنگ هستند آرام میکنید : با دوستانتان درآرامش خواهید بود .
بچه ها را آرام میکنید : خوشبختی
از همسایه خود می خواهید که آرام باشد : آینده شما روشن خواهد بود .

آرایش کردن

لوک اویتنهاو می گوید :
آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب

آرایشگاه

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت .
اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد .
آرایشگر
دیدن آرایشگر در خواب ، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت .
دیدن آرایشگاه در خواب ، نشانگر آن است که اگر کمی دقت و تلاش کنید ، پیروزی‌های بزرگی در زندگی نصیب شما خواهد شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید ، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضرری بزرگ خواهید شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به آرایشگاه میروید : در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید .
با یک دوست به آرایشگاه میروید : دوستان به شما حسد میبرند .
فقط به موهایتان مدل میدهید : به سفر خواهید رفت .
موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد
موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود .
موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید .
موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد
رنگ موهایتان را از بین میبرید ( دکلره میکنید ) : درآمد بسیار خوبی خواهید داشت .
دخترتان را به آرایشگاه می برید : خبرهای خوش از راه دور
سلمانی برای شما یک کلاه گیس میسازد : یک خطر در نزدیکی شماست .
شما آرایشگر هستید : موفقیت بزرگی نصیبتان میشود .
موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید : در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان میشود .
آرایشگر ریشتان را می تراشد : ضرر مالی .

آرایشگر

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر زنی در خواب آرایشگری را مشاهده کند ، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خوابتان آرایشگر ببینید ، نشانگر این است که شما تغییرات جزئی و کوچکی در زندگی خود خواهید داشت ، خصوصا در مورد خانم‌ها .

آرد

دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد .
حضرت دانیال گوید :
اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید ، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد ، از آنجا که امید ندارد .
محمد بن سیرین گوید :
آرد جو ، به تاویل درستی دین بود ،
آرد گندم ، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود ،
آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود .
جابرمغربی گوید :
آرد فروش به خواب دیدن ، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی‌رنج بدو رسد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آرد در خواب ، نشانة زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .
2ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود . 3ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .
آرنج
1ـ دیدن آرنج خود درخواب ، علامت آن است که درمقابل انجام دادن کارهایی دشوار ، پول اندکی دریافت می کنید .
2ـ اگر دختری آرنج خود را درخواب ببیند ، نشانه آن است که می تواند از فرصتهایی مطلوب برای ازدواج با فردی ثروتمند ، سود بجوید . اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی
شما آرد دارید : فراوانی
با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید .
آرد را میسوزانید : خطر درپیش است .
با آرد شیرنیی می پزید : یک زندگی خوشبخت در آینده
در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید .

آرد بیز

ابراهیم کرمانی گوید :
آرد بیز به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد .
محمد بن سیرین گوید :
آرد بیز به خواب زنی بود فضول ، یا خادمی بود . اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت ، یاکسی به وی داد ، دلیل کند که زنی یاخادمی ، چنانکه گفتیم ، خدمتکار و دوست وی گردد
و بعضی از معبران گویند :
مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود :
اول : مردی مصلح ،
دوم : زنی فضول ،
سوم : خادم ،
چهارم : منفعت اندک .

آرد غلات

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات می‌باشید ، بیانگر آن است که در زندگی ، ثروت و مال و منال زیادی به دست خواهید آورید .

آرزو

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما یک آرزو دارید : با یک دشمن قدیمی آشتی میکنید .
دیگران آرزو دارند : مشاجره در فامیل
دوستان شما یک آرزو دارند : تغییر مهم در میان اطرافیان شما
آرزوهای چیزهای غیر ممکن را دارید : فراوانی
چیزی را که آرزویش را دارید بدست می آورید : سرافکندگی و خجالت .
آرزوی داشتن مال دیگران را دارید : مراقب باشید که بواسطه حوادثی که رخ خواهند داد آسیب نبینید
یک زن آرزوی داشتن بچه دارد : دیگران با او مهربان نیستند
شما آرزوی داشتن پول دارید : در کارهایتان با شکست مواجه میشوید .

آرشه ویلون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد .

آرنج

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

آرواره

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن یک آرواره بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
2ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
3ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
4- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

آروغ

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد ، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود .
اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد ، دلیل کند که اجلش نزدیک بود .
محمد بن سیرین گوید :
اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد ، دلیل کند که سخنی گوید که از ان مضرت و خطر بیند ،
اگر دید که آروغ همچون دود برآورد ، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید ، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانی خورد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آروغ یا باد گلو . اگر کسی ببیند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می شود . اگر کسی ببیند که آروغ زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در خواب نشان فرا رسیدن اجل است . البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد . استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است . اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب ملال و ملالت می شود و در نهایت به زیان او تمام می شود و شایستگی سرزنش و شماتت می یابد .

آزاد شدن

حضرت دانیال گوید :
اگر کسی بیند که آزاد شد ، یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا یابد و اگر وام دار بود ، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد ، بگذارد و اگر بنده بود ، آزاد شود و اگر گناهکار بود ، توبه کند و اگر غمگین بود شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود ، خلاص یابد . و علی الجمله آزادی درخواب به غایت نیکو و پسندیده است .

آزار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانة آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد .
2ـ اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می دهد ، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خودتان را آزار می دهید : عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین میبرید .
شمارا آزار می دهند : 1- خصومت در خانواده 2- خیانت
دیگران را آزار می دهند : شادی
حیوانات را آزار می دهند : ضرر بزرگ مالی
بستگانتان شما را آزار می دهند : ناکامی عشقی
بچه ها شما را آزار میدهند : شادی
دیگران بچه ها را آزار میدهند : خطر بزرگ
دوستان شما را آزار می دهند : دشمنان شما را شدیدا آزار خواهند داد .
یک سگ شما را آزار میدهد : درآمد خوبی خواهید داشت .
شما یک سگ را آزار میدهید : با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید .

آزمایش

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید .
یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد .
وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید .
دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم

آزمایشگاه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آزمایشگاه در خواب ، علامت آن است که در زندگی ، هزینه‌های بسیار غیرمنتظره و ناگهانی برایتان پیش خواهد آمد .
اگر دیدید که در آزمایشگاهی کار می‌کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده ، گرفتار می‌شوید و احتیاج زیادی به یک هم فکر پیدا خواهید کرد .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانة آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید .
اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید ، نشانة آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید .
اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهی مشغول می‌باشید ، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحی و اجرای نقشه‌های وسیع و بسیار بزرگی می‌باشید اما در زندگی به آن‌ها دست پیدا نمی‌کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است
شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت
دیگران در آزمایشگاه کار میکنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید .

آژیر

لوک اویتنهاو می گوید :
آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید
آنلی بیتون می‌گوید :
شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانة آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد .
اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهد شد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آژیر خطر ، به معنی غم ، غصه و بیچارگی می‌باشد .

آسانسور

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانة آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید . اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانة آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد .
2ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانة آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید .
3ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، نشانة آن است که حادثة خطرناکی شما را تهدید می کند .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
با آسانسور پائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد .
با آسانسور بالا میروید : موقعیت شمار بهتر می شودو پولتان بیشتر
با دیگران در آسانسور هستید : مراقب رقیب باشید
با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی
آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری
شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده اید : شوک

آسایش و نعمت

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‌اید ، نشانگر آن است که شما در زندگی به کارهایی که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست می‌زنید و با مردی که بسیار شاد و سرزنده می‌باشد ، همنشین خواهید شد .
اگر زنی خواب ببیند که در رفاه و ثروت است ، دلیل بر آن دارد که به لذت‌های زودگذر و بسیار ناپایدار دست می‌یابد . ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند .

آستانه

ابراهیم کرمانی گوید :
آستانه بالایین در خواب ، کدخدای خانه بود ، و آستانه زیرین ، کدبانوی خانه . و اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که کدخدای خانه بمیرد ، و اگر کدخدای خانه بیند که آستانه زیرین خانه بیفتاد یا بسوخت ، دلیل کند که کدبانوی خانه بمیرد .
محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که آستانه زیرین یا آستانه بالایین نو و بدل گردد ، دلیل کند که زن را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد ، و اگر بیند که آستانه بالایین را بکند ، دلیل که خود هلاک کند و اگر دید که هر دو آستانه خویش را بکند وخراب کرد ، دلیل کند که کدبانو و کدخدا هر دو هلاک گردند . محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که آستانه خانه وی بلند گردید ، دلیل کند که بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت یابد ، و اگر بیند که آستانه خانه او بیفتاد ، دلیل که از شرف و منزلت بیفتد ونزد مردمان خوار گردد . اگر بیند که از آستانه خانه آب صافی چون باران همی بارید ، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد . اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم همی افتاد ، دلیل که از پادشاه یا از بزرگی او را غم و اندوه رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که آستانه خانه بر وی بیفتاد و در زیر آن گرفتار گردید ، دلیل کند که او را بیم و هلاک بود . اگر بیند که آستانه خانه او به رنگهای ملون و منقش بود ، دلیل کند که به زینت و آرایش دنیا مشغول گردید .
لوک اویتنهاو می گوید :
آستانه در : شما خانه ای بنا خواهید کرد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود . اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است . اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند .

آستری

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب پارچه آستری : شما بسیار خود پسند هستید .
آستر یک لباس را در می آورید : مراقب رقیب باشید .
آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید : مشاجره و نزاع
پارچه آستری می خرید : یک ملاقات ناگهانی

آستین

لوک اویتنهاو می گوید :
بلند : افتخار
کوتاه : ضرر
گشاد : خشم

آسم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب تنگی نفس : نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد .
شما آسم دارید : اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت .
شما مرض آسم می گیرید : سود مالی
دیگران آسم دارند : ناکامی پشت ناکامی

آسمان

حضرت دانیال گوید :
اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود .
اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل که علم و دانش حاصل کند .
اگر بر آسمان سوم دید ، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد .
اگر بر آسمان چهارم دید ، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد .
اگر بر آسمان پنجم بیند ، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم .
اگر بر آسمان ششم دید ، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد .
اگر بیند که بر آسمان نخستین بر شد ، ولیکن در را بسته دید ، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود .
اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن ، و سر را فرو افکنده بود ، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود ،
اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند ، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود .
محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی خود را بر آسمان بیند ، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عز حاصل شود . اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد ، سفری بود با نعمت و برکت . و اگر بیند که همچنان راست می پرید ، تا به آسمان رسید ، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت ، بدان نیت که به زمین باز نیاید ، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد . اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود ، دلیل کند بر خیر و سلامت . اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می گفت ، دلیل بود که شادمان گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که او در آسمان بنیادی است ، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود ، دلیل که اجلش نزدیک بود . اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود ، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود . اگر دید که از آسمان انگبین می بارید ، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود . اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می بارید ، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار ، دلیل آن بد بود . اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می بارید ، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل اند آن دیار ، اگر دید کهم خود را از اسمان فرو آویخت ، دلیل کند که کار او بلند گردد .
جابر مغربی گوید :
اگر دید که بر بالای هفتم آسمان رفت ، به جائی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید ، دلیل کند که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود . اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح ، و بیند که در آنجا فرود آمد ، دلیل که در راه دین زاهد گردد . اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد ، دلیل بود که توبه کند یا هلاک گردد . اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد ، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد . اگر بیند که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود ، دلیل بود که خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود . اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند ، دلیل کند که دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب ها فراوان بود . اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند ، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان آن دیار ، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود . اگر بیند که آسمان بیفتاد ، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود ، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود .
اگر بیند که به گونه سفید بود ، دلیل که در آن موضع ، رنج و بیماری بود .
اگر بیند که آسمان سرخ بود ، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است .
اگر بیند که آسمان سیاه بود ، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود .
اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود ، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند .
اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد ، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد
اگر بیند که در آسمان علامت های سرخ بود ، دلیل کند که پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود .
اگر بیند که آسمان را همی پرستید ، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد
. اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید ، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد . اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید ، دلیل کند که اندر آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود .
لوک اویتنهاو می گوید :
روشن : شادمانی و خوشبختی
ابری : غم و غصه
سرخ رنگ : شادمانی زیاد
ستاره باران : ارثی بزرگ
تیره : خطر
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست . این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند . اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد . رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه ، آسمان سفید بیماری است . چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود
دیدن آسمان قوت وظفر باشد
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آسمان ، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی . اگر در خواب آسمان آبی را دیدید ، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است . دیدن آسمان قرمز در خواب ، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه می‌باشد . اگر آسمان ابری باشد ، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانة کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران .
2ـ اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید ، نشانة آن است که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند .
3ـ دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانة نارضایتی عموم مردم است که احتمالا به شورشی مبدل خواهد شد .
4ـ اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید ، نشانة آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند .
5ـ اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانة آن است که از مقامی والا ارتقاع می یابد .
6ـ اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، علامت آن است که زیانهایی متعدد خواهید کرد . اما با درک صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می کنید .
7ـ دیدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد .
8ـ دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، علامت کسب معنویات است . برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود .
9ـ دیدن نزدیکان خود در آسمان ، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می کنند . بعد از دیدن این خواب معمولا مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است : خوشبختی بزرگ
آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک
آسمان تاریک و پرابر : ناکامی
آسمان در یک شب مهتابی : پول فراوان
آسمان بدون آفتاب : از یک بیماری بهبود خواهید یافت .
آسمان بدون ستاره : خبرهای بد و ناخوشایند
به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید : شانس و شادی
شما به آسمان می روید : خوشبختی و سعادت

آسیا

لوک اویتنهاو می گوید :
آسیا : سفر
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آسیا : بزودی پول درو می کنید .
آسیا را روی نقشه مشاهده می کنید : پیشرفت در موقعیت اجتماعی
به تنهایی سفری در آسیا می کنید : با یک دوست جدید آشنا می شوید .
به اتفاق اشخاص دیگربه آسیا سفر می کنید : رنج بسیار سختی را متحمل میشوید .
از آسیا بر می گردید : یک ماجرای عشقی در انتظار شماست .
شما را از آسیا بیرون کرده اند : متوقف شدن فعالیتهای اجتماعی و حرفه ای
شما به آسیا تبعید شده اید : ناکامی در امور احساسی

آسیاب

حضرت دانیال گوید :
اگر بیند که در آسیاب غله برد و آرد همی کرد ، دلیل کند که از خداوند آسیاب بدو خیر و منفعت رسد . اگر بیند که آسیاب بشکست و از کار بیفتاد ، دلیل کند که خداوند آسیاب هلاک گردد . اگر بیند که سنگ آسیاب بشکافت یا خللی در وی پدید آمد ، دلیل که در معیشت خداوند آسیاب سستی و خللی پدید آید . اگر بیند که سنگ آسیاب را کسی بدزدید ، دلیل کند که خداوند آسیاب منفعت و مضرت شود .
محمد بن سیرین گوید :
دیدن اسیاب به خواب جنگ و خصومت بود . اگر کسی خود را در آسیاب بیند ، دلیل کند که او را با کسی جنگ و خصومت افتد ، و اگر داند که آسیاب ملک او بود ، آسیاب تر بود و اگر در آسیاب غله نداشت ، لیکن نگاه می کرد که آسیاب چگونه می گردد ، دلیل که به سفر شود . اگر بیند که سنگ آسیاب از مس یا برنج یا از آهن بود ، این جمله دلیل بر جنگ و کارزار بود . اگر بیند که سنگ آسیاب از آبگینه بود ، دلیل کند که خصومتش با زنان بود . اگر بیند که در آسیاب سنگ و آهن به جای غله آرد می کرد ، دلیل کند که او را با کسی جنگ و خصومت سخت افتد . اگر بیند که آسیاب را به دست می گردانید ، دلیل کند ه او را انبازی سخت دل بود و به واسطه او کارش به نظام باشد .
حضرت امام جعفرصادق فرماید :
آسیاب درخواب دیدن بر پنج وجه بود :
اول : پادشاه ،
دوم : رئیس ،
سوم : توانگری ،
چهارم : مرد دلیر ،
پنجم : خوانسالار پادشاه . دیدن به جایگاه آسیاب جای رئیس بزرگ بود .
اگر بیند که آسیاب را همی خراب می کرد ، دلیل که اندر آن چیزی که به آسیاب منسوب است خراب گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است . اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود . اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد . اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود . شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند . سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است . گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن . در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آسیاب نشانه‌ی این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعی و کوشش زیادی می‌کنید . شنیدن صدای آسیاب در خواب ، علامت آن است که شما کار بسیار مفیدی را انجام می‌دهید . اگر دیدید که غلات را آسیاب می‌کنید ، بدانید دارایی شما بسیار افزایش پیدا می‌کند . دیدن آسیاب بادی در خواب ، علامت آن است که شما در زندگی روابط بسیار پیچیده و خطرناکی دارید .
هانس کورت می‌گوید :
اگر دیدید که آسیاب بی‌آب مانده است ، نشانگر آن است که سهام شما به یک باره دچار نزول زیادی خواهد شد . دیدن آسیاب بادی در خواب ، نشانه‌ی آن است که به یک باره گرفتاری و اندوه در زندگی شما را در بر خواهد گرفت .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید آب زلالی به آسیاب می ریزد ، علامت آن است که دست به کارهایی خوشایند خواهید زد . اما اگر خواب ببینید آبی که به آسیاب می ریزد گل آلود است ، علامت آن است که زیانهایی خواهید دید و در هنگامی که انتظار لذت و خوشی دارید ، نگرانیها و مشکلات در برابرتان قد علم می کنند .
2ـ اگر خواب ببینید آسیاب ، بی آب مانده است ، نشانة آن است که ارزش سهام شما کاهش خواهد یافت .

آسیاب آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آسیاب آبی : خوشبختی
شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید
یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند : کارها و معاملات وسعت پیدا میکند .
کشاورزان خواب آسیاب آبی ببینند : یک محصول پر برکت و فراوان
عشاق خواب آسیاب آبی ببینند : ازدواج آنها به خوشبختی می انجامد .
متاء هلها خواب آسیاب آبی ببینند : زندگی زناشوئی خوبی در پیش دارند .
ثروتمندان خواب آسیاب آبی ببینند : ثروتشان باز هم بیشتر خواهد شد .

آسیاب بادی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک آسیاب بادی : سودهای متعدد ولی کم ارزش
یک آسیاب بادی خیلی بزرگ : شادی و ثروت
مسیر پروانه یک آسیاب بادی عوض می شود : آدمهایی که به آنها اعتماد ندارید ا طراف شما را احاطه می کنند .
یک آسیاب بی حرکت : از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثی میرسد .
یک آسیاب بادی را بکار می اندازید : خبرهای ناخوشایند
پروانه آسیاب ، سنگ آسیاب را می چرخاند : باید به فکر خیلی چیزها باشید .
متاءهلها خواب آسیاب بادی ببینند : زن و شوهر به یکدیگر وفادار نیستند .
مجردها خواب آسیاب بادی ببینند : بزودی ازدواج خواهند کرد .
عشاق خواب آسیاب بادی ببینند : آنها بسیار خوشبخت خواهند شد .

آسیاب کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک دستگاه آسیاب : پول فراوان
قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه
فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم
ذرت آسیاب می کنید : شانس
سنگهای رنگی آسیاب می کنید : امیدهایتان را از دست میدهید .

آسیابان

آسیابان در خواب ، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند .
محمد بن سیرین گوید :
دیدن آسیابان در خواب به تاویل ، مردی بود که مردم را دردست ا و روزی بود و چون آسیابان جوان بود ، به تاویل نیکو باشد و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر ، و آرد نیکو فرو می آید ، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود . اگر به وقت گردیدن ، آسیابان بانگ سنگ آسیاب بشنود ، کار وی قوی گردد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده خواهد شد .
2ـ اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه می شود ، نشانة آن است که تصورات او دربارة ثروت نامزدش به یأس مبدل می گردد .
3- آسیابان در خواب ، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می‌گردد و چیزی به دست می‌آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب آسیابان دیدید ، علامت آن است که محیط اطراف شما در زندگی بسیار امیدوار کننده خواهد بود .

آسیب

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که آسیبی شما را تهدید می‌کند ، علامت آن است که گرفتاری و خطری در زندگی شما را تهدید می‌کند .
اگر دیدید که در مقابل ضربه‌ای از خود محافظت می‌کنید ، دلیل بر آن است که مقام و شغلی بسیار بالا نصیب شما خواهد شد .
اگر در خواب آسیب همراه با درد باشد ولی خونی در کار نباشد خوب نیست ، باید صدقه داد . ولی اگر خون آمد چیزی نیست .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید آسیبی به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری ، شما را تهدید می کند .
2ـ اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای که به شما می خورد از خود دفاع می کنید ، نشانة به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است .

آشپزخانه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است که حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین خواهد ساخت .
2ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد .
دیدن آشپزخانه در خواب ، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد .
3- دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما سوغاتی میاورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت میشوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک آشپزخانه : حرفهای بسیار زشتی پشت سر شما خواهند زد .
یک آشپزخانه خالی : پول
یک آشپزخانه نامرتب
یک آشپزخانه خیلی مرتب : یک دوست پیش شما می آید .
یک شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتکار دارید او را عوض خواهید کرد .
یک اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ
شما در آشپزخانه غذا درست می کنید : غیبت و پرگویی
یک سر آشپز در آشپز خانه : شما را به شام دعوت خواهند کرد .

آشپزی

لوک اویتنهاو می گوید :
آشپزی : میهمانی شاد
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید گوشت می پزید ، علامت آن است که وظیفه ای دوست داشتنی به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آشپز در خواب ، علامت داشتن اوقات خوش است . اگر دیدید که آشپزی را اخراج می‌کنید ، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود . اگر خودتان آشپز بودید ، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش‌رو خواهید داشت .

آشتی

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که با کسی آشتی کرد ، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی ، کسی را به فساد دین خواند ، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند . اگر بیند ه درخشم کسی را به صلاح دین می خواند ، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آشتی در خواب ، دلیل کند بر سه وجه است .
اول : بر درازی عمر ،
دوم : بر قوت و نیرومندی
سوم : بر سیرت و اعتقاد پسندیده .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است . آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده اید خوب است و این را می گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید . اگر در خواب با کسی که اصلا او را نمی شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می کند . امام جعفر صادق علیه السلام نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند .
لیلا برایت می‌گوید :
آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود ، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد . اگر تاجری چنین خوابی را ببیند ، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌روند .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ خواب آشتی کردن نشانة محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است .
اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند ، نشانة وصال و نزدیکی است .
2ـ اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می ریزد ، نشانة آن است که در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده اید .
3ـ اگر زنی چنین خوابی ببیند ، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری نومید خواهد شد .

آشغال

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آشغال در خواب ، علامت این است که زندگی شما به طور شگفت‌انگیزی ، نامطلوب اداره می‌شود .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگی است .
اگر در خواب آشغال دیدید ، به موفقیت بزرگی دست پیدا می‌کنید . اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزی می‌گردید ولی پیدا نمی‌کنید ، دلیل آن بود که به خاطر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری دچار مشکل بزرگی می‌شوید . اگر دیدید که در آشغال پولی پیدا کرده‌اید ، نشانه‌ی آن است که دزدها کیف پولتان را از شما می‌دزدند . اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‌اید ، نشانه‌ی آن است که در زندگی موقعیت‌های ناخوشایندی شما را احاطه خواهند کرد . دیدن آشغال ( تفاله ) در خواب ، به معنی زیاد شدن اموال و دارایی شما است .

آشفتن

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که مسأله‌ای شما را آشفته کرده ، بیانگر آن است که شما به هنگام بیداری ، نگرانی‌های کمی را در اطرافتان مشاهده خواهید کرد . اگر دیدید که کسی از صحبت‌های شما آشفته شده ، دلیل بر آن است که شما در زندگی از سوء تفاهمات کوچک هم به راحتی نمی‌گذرید .

آشنا

آنلی بیتون می‌گوید :
ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان ، دلیل بر آن دارد که خبری خوب و خوشحال کننده به شما خواهد رسید .

آشیانه

لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسی
آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن یک آشیانه خالی ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانی می‌سازد .
اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید ، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید .
دیدن لانه حیوانات وحشی ، نشانه‌ی آن است که شما در زندگی با افراد بسیار بد و سودجویی در ارتباط هستید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد .
هانس کورت می‌گوید :
اگر زنی خواب آشیانه را ببیند ، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد . اگر دیدید که آشیانه‌ای خالی و پر از تخم‌های شکسته‌ی پرندگان است ، در زندگی و آینده خود دچار ناامیدی‌های بسیاری می‌شوید . اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد . و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آشیانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد .
اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد .
2ـ دیدن آشیانة خالی در خواب ، نشانة آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد .
3ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد . و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت .
4ـ دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شکستة پرندگان ، نشانةآن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد .

آغوش گرفتن

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت ، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح ، از وی چیز دین یابد . اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت ، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود . اگر دید که شتری را در آغوش گرفت ، دلیل بود که با دشمن صلح کند .
لوک اویتنهاو می گوید :
کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی . اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد . اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می روید . اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید . اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید . اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند . اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید . در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید . در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن .

آفتاب گردان

محمد بن سیرین گوید :
توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه های زرد را به بیماری تعبیر کرده است ، احتمال میدهیم این مورد نیز که به ، اردکون ، آمده است ، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن دستة گل آفتاب گردان در خواب ، نشانة اندوه است .
2ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای از گلهای آفتابگردان راه می روید و آفتاب می تابد و پرندگان آواز می خوانند ، نشانة آن است که شادمانی و سلامت دست در دست هم می دهند تا شما را سعادتمند کنند .
3ـ اگر گلهای آفتاب گردان را در فصلی ببینید که این گلها در آن فصل رشد نمی کنند ، علامت آن است که شر و بدی گریبان شما را می گیرد .

آفتابه

محمدبن سیرین گوید :
آفتابه در خواب ، زن خادمه بود ، یا کنیزک ، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند . بعضی از معبران گفته اند : آفتابه خادمه قومی بود ، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت پرهیز کنند . اگر بیند که آفتابه نو داشت ، یا کسی بدو داد ، دلیل کند که وی خادمه یا کنیزکی حاصل شود . اگر بیند ک آفتابه بشکست ، دلیل بود که خادمه یا کنیزک بیمار گردد و یا بمیرد . اگر بیند که آفتابه او ضایع گردد ، دلیل که خادمه یاکنیزک وی بگرزید ، یا از او جدا شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آفتابه در خواب بر نه وجه بود .
اول : زن ،
دوم : خادم ،
سوم : کنیزک ،
چهارم : قوام ، استواری و پایداری
پنجم : تن . بدن اندام ،
ششم : عمر زیاد ،
هفتم : مال و نعمت ،
هشتم : خیر و برکت ،
نهم . راحت زنان .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک تعبیر می شد و لی اکنون که برده داری مرسوم نیست می توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تاویلی پسندیده نیست . معبران گذشته نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه ای نو و تازه در خانه دارد کنیزکی به او هدیه می شود یا از بازار می خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنیزش بیمار می شود . آفتابه وسیله ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است . چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب . با این تعریف چنانچه آفتابه ای در خواب دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می توانیم قیاس کنیم که به چه کسی برمی گردد .

آفریقا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب افریقا : منفعت مالی
افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند .
به تنهایی به افریقا سفر می کنید : دوستان جدید پیدا می کنید
با دیگران به افریقا سفر می کنید : مرتکب کارهای بی دلیل و قابل سرزنش خواهیدشد .
رفتن به افریقا : شادی بزرگ
از افریقا بر می گردید : مصیبت بزرگی در انتظارشماست .
شما به افریقا تبعید شده اید : شانس و خوشبختی .

آقا

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که یک آقای متعهد هستید ، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید . اگر ببینید که کارفرما هستید ، بیانگر آن است که درآمد کاری شما در سطح بسیار بالا و خوبی قرار خواهد گرفت .

آکروبات

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت .
نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید : تا 9 روز هیچ اقدامی نکنید ، بخصوص مسافرت
شما آکروباتیست هستید : بد خواهانتان را به نابودی خواهید کشاند .

آکواریوم

لوک اویتنهاو می گوید :
آکواریوم : غم وغصه ، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آکواریوم در خواب ، به معنی ناراحتی و دردسر می‌باشد . اگر ماهی یا جانور خزنده‌ای را که در آکواریوم دیدید ، معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به شما روی کرده است . اگر خودتان را دیدید که در آکواریوم مشغول شنا هستید ، علامت آن است که خطری بسیار خطرناک شما را تهدید می‌نماید

آگهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک آگهی می دهید : مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می کند .
یک آگهی را می خوانید : نقشه های شما عملی میشود .
یک آگهی بسیار جالب به شما می دهند : موفقیت در فعالیتهای اجتماعی .

آگهی درگذشت

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانة آن است که وظایف دشواری بر شانة شما گذاشته خواهدشد .
2ـ اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید ، علامت آن است که بزودی از شنیدن خبری پریشان خواهید شد .

آلات موسیقی

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است .
2ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند .
3ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد .

آلاچیق

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آلاچیق در خواب ، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آلاچیق : شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد .
شما تنها زیر یک آلاچیق هستید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .
شما با دیگران زیر آلاچیق هستید : معشوقتان به ملاقات شما می آید .
شما زیر یک آلاچیق خوشه های انگور را می چینید : زندگی زناشوئی شما خوشبخت و موفق خواهد شد .

آلبوم عکس

اچ میلر می‌گوید :
دیدن آلبوم عکس در خواب ، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمی پیدا خواهید کرد .
اگر زن جوانی در خواب مشغول تماشای آلبوم عکس باشد ، نشانه‌ی آن است که به زودی همسر و همدمی را که دلخواه او است به دست می‌آورد . آمرزش
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانة خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است .
2ـ اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، نشانة آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت .

آلو

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آلو ومیوه هائی دیگر تعلق به خوشدلی دارد
محمد بن سیرین گوید :
اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند ، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد ، دلیل بیماری است . اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت ، یا کسی بدو داد و بخورد ، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد . اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط می شود چه اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می کنید . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می دهد . آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آلوهای نارس و کال در خواب ، نشانة عدم آسودگی خود و نزدیکان است .
2ـ دیدن آلوهای رسیده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتهایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد .
3ـ خوردن آلو در خواب ، نشانة آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد .
4ـ چیدن آلو در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست .
5ـ اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می کنید ، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسانها دارد .

آلومینیم

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آلومینیم در خواب ، دلالت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می کنید .
2ـ اگر زنی در خواب زیور آلات و یا ظروف آلومینیمی کدر ببیند ، نشانة آن است که زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیشبینی بر او چنگ خواهد انداخت .

آله

حضرت دانیال گوید :
آله در خواب ، پادشاهی با هیبت و ستمگر چنانکه همه کس از او بترسد . اگر بیند آله را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن آله فرمانبر و مطیع او بود ، دلیل کهم در نزد پادشاه ، خاص و مقرب شود . اگر دید آله او را برگرفت و بر هوا برد ، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد .
محمد بن سیرین گوید :
اگر دید آله به کوچه فرود آمد ، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید . اگر بیند مردم آن کوچه آله را بکشتند ، آن از مملک معزول شود یا هلاک گردد . اگر بیند آله وی را بگرفت دلیل که در پناه پادشاه شود . اگر بیند آله از دهان ، چیزی در آورد و بدو داد دلیلکه بقدر ان چیز ، از پادشاه عطا یابد . اگر بیند آله از دست او بپرید ، رشته یا چیز دیگر در دست او بماند ، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او از خود دور گرداند و چیزی از مال او بستاند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که از آله شکار همی گرفت دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید . اگر بیند آله وی را به منقار یا به چنگال برد ، دلیل که او را از پادشاه زحمت و بلا رسد و مالش بستاند . اگر بیند با آله جنگ و نبرد همی کرد ، دلیل که او را با پادشاه جنگ و خصومت بود . اگر بیند آله بخورد یا پر او را بکند ، دلیل که بقدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند که آله بر سر و روی وی نشسته بود ، دلیل که وی را پسری اید و پادشاه شود .

آماس

محمد بن سیرین گوید :
دیدن آماس درخواب ، مال بود . اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود ، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد ، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند ، که بسیار بود
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بر تن او آماس بود ، چنانکه او را رنج نماید ، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد . اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید ، دلیل بر مال حرام کند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آماس بر تن ، پنج وجه بود .
اول : مالش زیاد گردد .
دوم : زنی با منفعت خواهد .
سوم : پسری برایش خواهد آمد .
چهارم : حاجتش روا گردد .
پنجم : ایمن گردد از غمها .
اگر همه تن خود راآماس بیند ، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد .

آمبولانس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک آمبولانس در حال حمل مریض : تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد .
یک آمبولانس خالی : یک دوست را از دست میدهید

آمپول

مولف گوید :
آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو
اگر آمپول زده و برمی گشت مفارقت یافتن از ترس وبیم
چنین ترسی و بیمی در مقیاس خفیف می باشد

آمرزیده

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر شخصی خواب ببیند آمرزیده شده است ، بیانگر این است که انعام خوبی دریافت خواهد کرد .

آمریکا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب سرزمین امریکا : افراد بسیاری بدخواه شما هستند .
شما امریکایی هستید : در دوران پیری خوشبخت خواهید بود .
امریکا را روی نقشه می بینید : شادی بزرگ
شما در امریکا هستید : بواسطه سعی و کوشش بسیار خوشبخت خواهید بود .
به تنهایی سفری به امریکا می کنید : بزودی ازدواج خواهید کرد .
با دیگران به امریکا سفر می کنید : ثروت و خوشبختی
از امریکا به خارج سفر می کنید : ماجراها از شما دور میشود .
شما را از امریکا بیرون می کنند : کارهایتان را از روی بی فکری انجام می دهید .
شما را به امریکا تبعید می کنند : شما را به ناحق متهم می کنند .

آمریکای شمالی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد .
شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها
امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد .
شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت .

آموزش

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید ، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگی نصیب شما خواهد شد . اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید ، دلیل آن بود که با دوستان خوش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت .

آمونیاک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است .
شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند .
آمونیاک می خرید : تحقیر و شرمساری
از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد .

آنارشیست

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آنارشیست : کار جدیدی را شروع می کنید و با افراد جدیدی آشنا خواهید شد .
تعداد زیادی آنارشیست : در امور مالی بسیار محتاط باشید .
یک آنارشیست کشته شده : زندگی شما طولانی و شرافتمندانه خواهد گذشت .
شما یک آنارشیست هستید : آزادیتان را از دست خواهید داد .

آناناس

لوک اویتنهاو می گوید :
آناناس : دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره
لیلا برایت می‌گوید :
اگر دیدید در حال خریدن آناناس می‌باشید ، بدانید که روزهای شاد و خوشحال‌کننده‌ای در انتظار شما است .
اگر آناناس بخورید ، دلیل بر این بود که در حال دعوت شدن به یک مهمانی بزرگ می‌باشید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آناناس در خواب ، علامت سعادتمند شدن است .
2ـ اگر خود را در حال چیدن یا خوردن آناناس دیدید ، نشانه‌ی این است که در آینده‌ای نه چندان دور پیروزی درخشانی در انتظار شما می‌باشد .
3ـ اگر خواب ببینید در هنگام مهیا کردن آناناس برای میز غذا پوست زبر آن دستتان را می خراشد ، علامت آن است که پیرامون موضوعی نگران و پریشان خواهید شد که سرانجام برایتان راحتی و موفقیت به ارمغان خواهد آورد .

آنتن رادیو و تلوزیون

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن یا داشتن آنتن ، دلالت بر این دارد که شما خبری خوب از طرف دوستان یا آشنایانی که از شما دور هستند ، دریافت خواهید کرد . اگر دیدید که در حال وصل کردن یک دستگاه مرکزی آنتن می‌باشید ، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبی شما بسیار خوب می‌شود . اگر خود را در حال وصل کردن آنتن به زمین دیدید ، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‌گیری نصیب شما خواهد شد .

آوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد . به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .

آواز

محمد بن سیرین گوید :
آواز مرد درخواب ، چون بلند بود ، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد . اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود ، دلیل کند بر قدر بلندی آواز ، نامش بلند گردد . اگر بیند که آوازش ضعیف گشته ، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود ، چنانکه کس یاد او نکند .
ابراهیم کرمانی گوید :
بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند ، اما بلندی آواز زنان در خواب ، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن . اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند . ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست . صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد .
لوک اویتنهاو می گوید :
ترانه : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد
آواز خواندن : شادمانی
شنیدن آواز : عروسی
آوای پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه
همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی
شعر خوانی : مشکلات
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب آواز شادی شنیدید ، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد . شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت . اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید ، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید .
اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید ، نشانه‌ی آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ای در حال رخ دادن است . اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید ، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد .
آنلی بیتون می‌گوید :
آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبیر خوبی بر عشاق دارد . تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا می‌باشد . اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند ، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدی دریافت خواهید کرد ، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد ، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما آواز می خوانید : ناکامی و تنهایی
دیگران آواز می خوانند : شادی نا خواسته
یک آواز خوان : حسادت درعشق

آویختن

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد ، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد ، لیکن دلیل که دینش خلل افتد . اگر بیند که هنگام آویختن ، مردمان نظر در وی می کردند ، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد . اگر بیند که گروهی جمع شده اند و وی را بیاویختند ، دلیل که بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد . اگر بیند که پیری مجهول وی را بیاویخت و مردمان به نظاره او همی بودند دلیل که بر خلق جهان فرمانروا شود ، چون بیند که خویشان به نظاره او همی بودند . اگر بیند که خویشتن را بیاویخت و هیچ کس در وی نظاره نکرد ، بلکه خود را آویخته همه دید ، دلیل کند که خواهد بر خویشان خود مهتری کند ، ولیکن کسی مطیع او نگردد .
جابر مغربی گوید :
چون وی را آویخته بودند و ریسمان ببرند و بیفتاد ، دلیل که از جاه و بزرگی و حرمت بیفتد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آویختن اینجا به معنی آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده ، چنگ زدن به جائی آویزان شدن . منظور اینجا از آویختن به دار آویخته شدن است که چون در خواب نامه های سنتی تحت این عنوان ذکر شده . با این تعربف اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود . اگر کسی در خواب ببیند که او را به دام آویخته اند و مردم ازدحام کرده اند و به او نگاه می کنند به هیچ وجه بد نیست و بر عکس بسیار نیکو است چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت و بر کسانی که تعدادشان کم نیست برتری می یابد . روی هم رفته به دار آویخته شدن بالا رفتن است و برتری یافتن است ولی در یک مورد بد هست و آن این که بیننده خواب ببیند طناب پاره شده و از اوج به پائین افتاده . این در بیداری برای مرد به دار آویخته شده بد نیست اما در خواب نشان آن است که از مقامی ساقط می گردد و احترامش از بین می رود .

آویزان کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
چیزی را آویزان می کنید : بیماری
لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان را کنترل کنید .
لباسهای بچه ها را آویزان می کنید : مراقب رقیب باشید .
لباسهای میهمانها را آویزان می کنید : تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد .

آویشن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد .
شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق
آویشن می خرید : امکانات مالیتان زیاد می شود

آه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن این که برای اتفاق غم‌انگیزی از ته دل آه می‌کشید ، علامت آن است که با اندوهی بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمی‌دهید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد .

آهک

حضرت دانیال گوید :
اگر کسی بیند که با آهک ، موی از تن بسترد ، دلیل که اگر مال دارد ، به قدر آن موی که بسترده بود ، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد .
محمد بن سیرین گوید :
آهک کردن در خواب ، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد .
حضرت اما جعفر صادق فرماید :
آهک در خواب بر سه وجه بود .
اول : خبر بد ،
دوم : سخنهای زشت ناخوش ،
سوم : کارهای دشوار .
و تعمیروساخت بنا با آهک تعبیر خوبی ندارد
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خود را در حال پختن آهک دیدید ، معنی آن این است که باید برای داشتن زندگی بهتر تلاش زیادی از خود نشان دهید . اگر خود را در کوره‌ی آهک‌پزی دیدید ، علامت آن است که عمری طولانی و بسیار پر ارزش خواهید داشت .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آهک در خواب ، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت‌ها سختی و مرارت در زندگی ، به سوی سعادت و خوشبختی گام خواهید برداشت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک کپه آهک : شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می شود .
آهک می خرید : در کارهایتان ترقی خواهید کرد .
با آهک کار می کنید : شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند .
در ساختن چیزی آهک بکار می برید : مراقب دشمن باشید .

آهن

محمد بن سیرین گوید :
آهن معمول به خواب دیدن ، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد ، به قدر آهن . و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند ، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشد
. ابراهیم کرمانی گوید :
هر آهن کسی به خواب بیند که آن به سبب صلاح دارد ، از منسوب پادشاه بود . و اگر بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد ، دلیل کند ه او را سختی پیش آید .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد ، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود ، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند : آهنگر به تاویل ، پادشاه بزرگ بود و دادگر .
محمد بن سیرین گوید :
دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت ، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
هر چیز که از آهن به خواب بیند ، که از سوزن بود ، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد
دیدن آهن قوت ظفر بود
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آهن در خواب ، به معنی قوت ، مقاومت ، و گاهی مقاومت در مقابل نقشه‌های خودتان است . اگر دیدید که آهنگری می‌کنید ، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادی می‌شوید . دیدن آهن گداخته در خواب ، به معنی عشق آتشین است . اگر زنجیر آهنی را در خواب خود دیدید ، بدانید آینده‌ی شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است .
2ـ اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید .
3ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانة آن است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می کنید .
4ـ اگر در خواب ببینید تولیدکنندة آهن هستید ، نشانة آن است که برای کسب ثروت به کارهایی نادرست دست می رنید .
5ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانة آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود .
6ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است .
7ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است که در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست .
8ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید .
9 ـ دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید ، شکست خواهید خورد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب تکه های آهن : گرفتاری و دردسر در آینده نزدیک
آهن خاکستری : خودتان را بیشتر کنترل کنید .
آهن سیاه : دوستان شما را فریب میدهند .
آهن ذوب شده : خوشبختی
آهن گداخته : مشاجره
آهن می خرید : خبرهایی از خارج از کشور به شما می رسد .
آهن می فروشید : براحتی پول در خواهید آورد .
آهن می برید : موفقیت شما به تاخیر می افتد .
روی آهن چکش می زنید : موفقیت در عشق
یک اطوی آهنی : منفعت مالی

آهن ربا

لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن : دوستانی جدید خواهی داشت
پیدا کردن : عاشق خواهید شد
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آهن‌ربا در خواب ، بدین معنا است که با عقل ، درایت و منطق خود ، راه را برای پیشرفت اهدافتان در آینده‌ی نزدیک باز خواهید کرد .
اگر دختری در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‌ربایی است ، نشانه‌ی آن است که تغییر و تحولات خوبی در خانواده صورت خواهد گرفت ، که موجبات شادی و خوشحالی او را در بر خواهد داشت .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد .
2ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، نشانة آن است که در خانوادة او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد .

آهنگر

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آهنگر در خواب ، علامت آن است که در آینده‌ای نزدیک مسؤولیت‌های بسیار بزرگ و سنگینی را بر دوش شما خواهند گذاشت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است .
یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی
جرقه های یک کوره آهنگری : مشاجره های سخت عشقی
شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید
با یک آهنگر صحبت می کنید : مردم به شما اعتماد ندارند .
یک آهنگر نعل اسب می سازد : موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود .

آهنگ و رقص

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید .
2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد .
3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد .
4ـ بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید .
5- اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندی می‌رقصید ، علامت آن است که در زندگی خود کمتر شادی و خوشحالی برایتان پیش خواهد آمد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید ، موقعیتی را که قبل از این در جامعه داشتید ، از دست خواهید داد .
اگر خود را در حال آهنگ سازی ببینید ، دوستان ناباب زیادی دور و بر شما را خواهند گرفت . دیدن آهنگ ساز در خواب ، به معنی عشق دایم و بسیار صادقانه می‌باشد .

آهو دیدن

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که آهو رافرا گرفت ، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود . اگر بیند که گلوی آهو را ببرید ، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد . اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید ، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند . اگر بیند که پوست آهو را بکند ، دلیل که با زنی غریب زنا کند . اگر بیند که پوست آهو همی خورد ، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود . اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد ، دلیل کهم او را از زن مال رسد . اگر بیند که آهو را بکشت ، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود .
محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود ، آهو بیفکند ، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد . اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند ، دلیل که غنیمت یابد . اگر بیند ه آهو در خانه او بمرد ، دلیل که از جهت زن ، غم و اندوه به ا و رسد . اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد ، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود .
اول : زن ،
دوم : کنیزک ،
سوم : فرزند ،
چهارم : منفعت از زنان .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است . برای افراد متأهل نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است .
2ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد .
3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید ، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست ، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد . اگر آهوی رام را دیدید ، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت .

آه و ناله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آه و ناله : شادی
گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد
بچه ها آه و ناله می کنند : پول
افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید

آینده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .
آینده شما خوب نیست : شادی
آینده فرزندانتان : خوشبختی
آینده نگری
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید ، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونی شما تغییر و تحولات وسیعی به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادی را تحمل خواهید کرد .

آیینه

محمد بن سیرین گوید :
آیینه در خواب جاه و ولایت بود . اگر بیند که آیینه به کسی داد ، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد . اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد ، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند ، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد ، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود ، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود . اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود ، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد ، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند . اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد ، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند ، وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند ، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند .
جابر مغربی گوید :
روی نیکو در خواب ، اگر در آیینه دید ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آیینه به خواب شش وجه بود .
اول : زن ،
دوم : پسر ،
سوم : جاه و فرمان ،
چهارم : یار و دوست ،
پنجم : شریک ،
ششم : کار روشن .
اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد
اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود .
اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست ، دلیل کند که به دیدن دوست غائب ، شادمان شود .
لوک اویتنهاو می گوید :
آئینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شوم
شکستن آثینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است . نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد . اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود . اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد . چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند . عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند . پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است . امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد .
2ـ دیدن آینة شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است .
3ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانة آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت .
4ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانة نومید شدن و زیان مالی است .
5ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانة ناموفق .
6ـ اگر دختری در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید . یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانة آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید .
7-اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانة آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد .
اچ میلر می‌گوید :
دیدن آیینه در خواب ، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است . اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است ، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید . اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید ، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آینده کوچک : خیانت
یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .
یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .
یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .
یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .
آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد .

آیة الکرسی

اگر بیند آیة الکرسی ( آیه 255 سوره بقره ) را خواند ، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر درویش بود . توانگر شود و اگر بیمار بود ، شفا یابد . اگر غمگین است شادمان شود ، اگر بنده بود آزاد گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواندن آیه الکرسی در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

حرف ا

ابر

حضرت دانیال گوید :
ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود . اول : ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده ، و هر یک تعبیر بخصوص است . اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید ، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد . اگر بیند که در زیر ابر زرد بود ، دلیل که بیمار شود و بعضی ازمعبران گفته اند : زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد . اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود ، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود ، زیرا که خدای غزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی ، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی . اگر بیند که بر فزار ابر سبز ، راست بایستد ، دلیل که به قدر آن ، فرمانروائی یابد . اگر بیند که ابر بر سر وی می گذشت ، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد ، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود .
محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که ابر را درهوا همی راند ، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد . اگر این خواب را پادشاه بیند ، دلیل که در ولایت خویش ، رسولان و صاحب خیران فرستد ، اگر بیند که ابر رااز هوا بگرفت و به زمین آورد ، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند . اگر بیند که ابر بر سر وی سایه همی کرد ، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد . اگر بیند که از ابر ، جامه در دوخته بود و پوشیده بود ، دلیل کند که چندان علم حاصل کند که کس را نبود . اگر بیند که ابر همه جهان بپوشید و هیچ باران نبود ، دلیل بد بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که ابر را جمع کرد یابرداشت و بخورد ، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که ابر را می خورد ، دلیل است معیشت او از حکمت بود . اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود ، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار . پس هر چه آن ابر را نزدیکتر بیند ، عذاب حق تعالی نزدیکتر بود . اگر با ابر باران بیند ، دلیل بر رحمت و خیرات کند . اگر بیند که از ابر باران همی خورد ، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد . اگر با ابر باران و رعد سخت بود ، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود . اگر بارعد و برق بیند ، این عذاب ها سخت تر بود ، اگر با برق صاعقه بیند ، عذاب سخت تر بود . اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است ، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود .
اول : حکمت ،
دوم : ریاست ،
سوم : پادشاهی ،
چهارم : رحمت ،
پنجم : پرهیزکاری
، ششم : عذاب
، هفتم : قحطی ،
هشتم : بلا ،
نهم : فتنه .
اسماعیل بن اشعث گوید :
ابر سیاه به خواب ، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود . و اما آن ابر که از کنار دریا آرند ، که به تازی آن را سفیح خوانند ، دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است . اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد ، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود . از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است . ابر سفید ، سیاه ، زرد ، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد . اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد . ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد . ابر سرخ مصیبت و بلا است . ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است . ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است . ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد . چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید . ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ، خورشید پرتوافشانی می کند ، علامت آن است که پس از کشیدن سختیها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .
3ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ، نشانة آن است که لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد .

ابراز علاقه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند : حقارت و شرمساری
یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند : نتایج عالی در کارها
یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند : احترام و امتیاز
دوستان به شما ابراز علاقه میکند : ناراحتی

ابروها

محمد بن سیرین گوید :
ابروها دیدن به خواب دین بود . اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود ، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود . اگر دید که ابروهایش فرو ریخت ، تاویلش به خلاف این بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت ، دلیل است که آهنگ چیزی می کند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند ، دلیل می کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند ، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید . اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود ، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد ، ولیکن مالش را نقصان بود .
جابر مغربی گوید :
اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید ، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی . چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند . نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است . اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند . ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است . داشتن یک ابرو زیان مالی است . تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد . ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند . ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید ، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد . دیدن ابروهای کم پشت و سوخته ، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
ابروی خودتان : یک منفعت مالی
ابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ
ابروهای سیاه : شادی بزرگ
ابروهای کلفت : پول
ابروهای باریک : غم بزرگ
ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق
ابروهای سر پایین : عشق به شما وفادارنیست
ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید
ابروهای شوهرتان : عشق
ابروهای زنتان : شانس قابل توجه
ابروهای بچه هایتان : منفعت مالی
ابروهای دشمنانتان : شما را فریب می دهند

ابریشم

محمد بن سیرین گوید :
ابریشم در خواب چون بیند ، دلیل است بر منفعت . اگر زرد بود ، دلیل بیماری بود ، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود . اگر بیند که ابریشم او ضایع شد ، دلیل زیان بود . اگر ابریشم سفید بیند ، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم به خواب ، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام . لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است . اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند . داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد . حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است . قرمز و سفید فرج و خجستگی است . اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد . عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ پوشیدن لباس ابریشمی در خواب ، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت .
2ـ اگر دختری پارچة ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانة آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد .
3ـ دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانة آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن ابریشم در خواب ، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می‌رسید . اگر دیدید که ابریشم تولید می‌کنید ، بیانگر این است که دوستان شما در کارها ، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود . دیدن ابریشم مصنوعی در خواب ، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می‌باشید .

ابزار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است .
2ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند .

ابزار کار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت
به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد .
ابزار کار میخرید : تغییرات مهم
ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد
ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید
ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند
ابزار ماهیگیری : شکست در کار
ابزارجراحی : رنج
ابزار موسیقی : خوشبختی

ابزار جراحی

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

ابلیس

حضرت دانیال گوید :
دیدن ابلیس به خواب ، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم ، که همه را بدی آموزد و شر و فساد . اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود ، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود . اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود ، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود . اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد ، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد . اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایی می‌برد و او گفت که : « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیم » ، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد ، و بعد از آن به نصیحت شخصی از آن گناه باز ایستد . اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد ، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود ، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که ابلیس رامطیع شد ، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد . اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد ، اگر آن چیز نیک بود ، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود ، دلیل بر فساد دین نماید . اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود ، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد . اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت ، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید . اگر بیند که ابلیس بکشت ، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد .
لوک اویتنهاو می گوید :
ابلیس : همراه بد ، همراه ناجور
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است . برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید .
2ـ اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانة آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید .
3ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانة آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید .
4ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانة آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید .
5ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد .
6ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت .
7ـ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانة آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانة خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید .

اپرا

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت می‌کنید و نتایج خوبی به دست می‌آورید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اپرا در خواب ، نشانه‌ی زندگی خانوادگی یا شخصی شما می‌باشد و اگر خودتان در اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می‌دهید ، اما فایده‌ی کمی می‌برید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده
در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است .
هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق
یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد .

اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .
لوک اویتنهاو می گوید :
اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه‌ی فعلی خود ، خواهید ماند .

اتاق پذیرایی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خود را در یک اتاق پذیرایی می بینید : یک کارسخت در انتظار شماست .
در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید : از یارتان جدا خواهید شد .
در اتاق پذیرایی یک زن زشت و بد هیبت هستید : مشاجره
خواب ببینید که در اتاق پذیرایی معاشقه میکنید : مورد آزار و مواخذه قرار خواهید گرفت .
یک اتاق پذیرایی را مرتب میکنید : نتایج عالی درامور عشقی
یک اتاق پذیرایی پر از اشیاءکمیاب : ناراحتی و نا امیدی .

اتاق خواب

هانس کورت می‌گوید :
اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . مشاهده‌ی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله‌ای در تجارت به شما خواهد رسید .
لیلا برایت می‌گوید :
اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا می‌شوید که روابط دوستانه‌ای با او پیدا می‌کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

اتاقک

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب خود را در اتاقک کشتی دیدید ، به معنای آن است که درگیر دعوایی می‌شوید که به دادگاه کشیده می‌شود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرف‌های شاهد ، در دعوا شکست می‌خورید .

اتاق کنفرانس

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اتاق کنفرانس در خواب ، بدین معنا است که در آینده با افرادی برخورد می‌کنید که برای شما ارزش خاصی خواهند داشت .

اتوبوس

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد . با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می کنید .

اتو کردن

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب ، نشانه‌ی به پیروزی رسیدن در کارها است . اگر در خواب دیدید لباسی را سوزانیده‌اید ، به این معنا است که موقعیت خوبی برای آرامش روحیتان پیش می‌آید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو می کنید ، نشانة آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود .
2ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، علامت آن است که آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد .
3ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانة آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد .
4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است که در خانوادة خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد .

اتوماتیک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
دستگاههای اتوماتیک : یک تغییر خوشایند .
عکس المعهای شما اتوماتیک است : نقاط ضعف شما نمایان میشود .
از قدرت اتوماتیک ناخودآگاه درخودتان لذت میبرید : حوادث خوشایند و شاد ولی ناگهانی .
از دستگاههای اتوماتیک استفاده میکنید : پول به دستتان میرسد .

اتومبیل

عبدوس گوید :
ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد
فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حالا این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند .
فروید عقیده دارد :
اگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرکت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزوی آن از طرف خواب بین و بالاخره نزدیک شدن مرگ او است .
مولف گوید :
با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجملاتی برای عده ای می باشد
خریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاه
مسافرت با اتومبیل غم واندوه
کار کردن با اتومبیل بدست آوردن سود زیاد
تصادف با اتومبیل گرفتاری ومشکل بزرگ
اگر ماشین او زیر خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بیرون کشید نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائی خواهد یافت
محمدبن سیرین گوید :
اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گردونه بر هشت وجه است .
اول : عزو جاه ( عزت و آبرو ) .
دوم : ولایت وفرمانروایی .
سوم : مرتبه ومنزلت .
چهارم : بزرگی .
پنجم : هیبت .
ششم : خرمی ( شادمانی و سرور ) .
هفتم : رفعت .
هشتم : اسانی کارها .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود .
2ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد .
3ـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید .
4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که با کسی در اتومبیل همسفر شده‌اید ، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی پیدا خواهید کرد . اگر در خواب اتومبیلی خریدید ، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید . اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود .
شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید .
به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت .
به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می کنند دفاع کنید .
با معشوقتان در اتومبیل هستید : باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید .
با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید : نقطه ضعفهای شما نمایان میشود .
به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید : از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .
یک تصادف اتومبیل : علامت رسیدن پول
اتومبیل واژگون میشود ولی شما جان سالم بدر میبرید : از رقیب بپرهیزید .
به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید .
به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد .

اثاث منزل

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن اثاث منزل در خواب ، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود .
اثاثیه معمولی : شما به طبقه متوسط تعلق دارید .
یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا دارد : او مرتکب دیوانگی خواهد شد .
یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند : شانس بزرگ در عشق .
یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل ببیند : موفقیت مالی .

اجاره

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که مکانی را اجاره کرده‌اید ، بدین معنا است که در امور شخصی خود به دیگران وابسته‌اید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره‌ی خانه‌ی خود هستید ، دلالت به آن دارد که منافع مالی قابل توجه‌ای به دست خواهید آورد . اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهای خود نیستید ، نشانه‌ی آن است که از روابط اجتماعی با دیگران سود اندکی خواهید برد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما یک اجاره نامه را امضا میکنید : عدالت درتعیقب شما خواهد بود .
از یکنفر میخواهید که یک اجاره نامه را امضا کند : زندان
یک اجاره نامه را باطل میکنید : آینده شما نامعلوم است .
برای اجاره بدنبال مستاجر میروید : با یک دشمن آشتی خواهید کرد .
یک خانه اجاره میکنید : مراقب رقیب باشید .
یک مغازه اجاره میکنید : کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت .
زمین اجاره میکنید : شانس در روابط اجتماعی .

اجاق

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اجاق با آتش در خواب ، نشانه‌ی خوشبختی است . دیدن اجاق بدون آتش در خواب ، به معنی تنهایی است . اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است ، بدین معنا است که زندگی شاد و روابطی خوب با دیگران خواهید داشت . اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب می‌سوزد ، نشانه‌ی آن است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده‌تان است و اگر شعله بد بسوزد ، نشانگر غم و اندوه فراوان است .

اجاق گاز

مهمترین بخش نمادین این خواب می گوید ممکن است در رابطه بابچه‌دار شدن ترس و وحشت شدیدی را تجربه‌می‌کنید و یا سخت در انتظار آن هستید . گفته‌می‌شد که اجاق یا فر گرم به منزله باروری ، مثمرثمر بودن و یا مثبت اندیشی است ، در حالی‌که اجاق سرد و خاموش تعبیری برعکس دارد . اگرچه ، اجاق و فر در کل نمایانگر خانه‌داری وپخت و پز نیز هستند .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانة آن است که با پادرمیانی شما ، اختلاف و اندوه از بین می رود .
2ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می پزد ، نشانة آن است که با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست می دهد .

اجبار به زور

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
کسی را مجبور به انجام کاری میکنید : دیگران بر شما نفوذ دارند .
دیگران را به زور مجبور میکنید : امیدهای شما برآورده میشود .
یک زندانی را مجبور به کاری میکنید : نا امیدی و رنج
یک صندوق را به زور باز میکنید : یک گاو صندوق خواهید خرید .

اجداد

لوک اویتنهاو می گوید :
اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما پدربزرگ یا مادر بزرگ هستید : آرزوهایتان برآورده میشوند .
با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت میکنید : 1- ارث 2- مرگ ناگهانی
بچه های کوچک به همراهی پدر یا مادر بزرگشان شما در سلامتی کامل خواهید بود .

احترام

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به شما احترام می گذارند : زندگی شما مملو از شادی میشود .
شما احترامتان را از دست میدهید : یکی از دوستانتان میمیرد .
به اشخاص دیگر احترام میگذارند : ضرر مالی

احتضار

لوک اویتنهاو می گوید :
جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
دیدن کسی که جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم
زنی در حال جان دادن : از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید .
2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می کند .
3ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است که از خطری خواهید گریخت .
4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید .

احتیاج

لیلا برایت می‌گوید :
احساس نیاز در خواب ، نشانه‌ی پند و اندرز است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما محتاج هستید : بدبختی
شما احتیاج به دکتر دارید : پول به دستتان میرسد .
احتیاج به پرستار دارید : کارهای سودمند .
احتیاج به خدمتکار دارید : کارهایتان با مخالفت دیگران مواجه خواهند شد .
محتاج به عشق هستید : یک شراکت از هم پاشیده میشود .
احتیاج به یک دوست دارید : خوشبختی
دیگران احتیاج دارند : کارهای سودمند در انتظارتان است .

احضار ارواح

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانة آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت .

احمق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب احمقها : یک اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست .
یک دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای کار میکند .
شما احمق هستید : بزودی خودتان را در پست وزارت خواهید دید .
بچه ها احمق هستند : روی نردبان اجتماع در پله های بالا جا خواهید داشت .

اخبار

اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب خبر خوشی شنیدید ، علامت آن است که خبر بدی به شما می‌رسد و اگر در خواب خبر بدی شنیدید ، نشانه‌ی آن است که خبر خوبی به شما خواهند داد .

اخراج

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که اخراج شده‌اید ، نشانه‌ی آن است که به سعادت می‌رسید و اگر در خواب دیدید که کسی را اخراج کرده‌اید ، بدین معنا است که به دوستان و خانواده‌ی خود اعتماد نمی‌کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما را از کارتان اخراج کرده اند : پیشرفت در کار
یک کارمند یا زیر دست را اخراج میکنید : مصیبت و ناکامی
دیگران اخراج شده اند : یک راز فاش میشود .

اخلاق

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب ، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد . اگر در خواب فرد بی‌ادب و بداخلاقی را دیدید ، نشانه‌ی آن است که با موانع دشواری روبه‌رو می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بد اخلاق هستید : گرفتاری وناکامی
شما خوش اخلاق هستید : دوستان نادرست اطراف شما هستند .
زن و شوهرها بد اخلاق هستند : صحبتهای احمقانه بیداد میکنند .
دیگران بد اخلاق هستند : شانس در کار
دوست مورد علاقه شما بد اخلاق است : با یکنفر آشنا میشوید و عاشق او میشوید .
دوست مورد علاقه شما خوش اخلاق است : سفری طولانی در پیش دارید .
رئیس شما بد اخلاق است : شما را به محلی دعوت خواهند کرد .
نزدیکان شما بداخلاق هستند : گرفتاریهای خانوادگی

ادرار

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که ادرار کند ، به جایگاهی که موضع آن نباشد ، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود ، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند ، دلیل کند که مالش نقصان آید ، بر مقدار ادرار .
حضرت دانیال گوید :
اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند ، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد . اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت ، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می رفت ، دلیل کند که او را فرزندی اید به تن معلول . بعضی از معبران گفته اند : ادرار ، مال حرام بود . اگر بیند که ادرار همی خورد ، دلیل کند که مال حرام خورد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد ، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند . اگر بیند که ادرار همی کرد ، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد . اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت ، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد . اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند ، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد ، دلیل کند که مال خویش هزینه کند . اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد ، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همی کرد ، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند ، لیکن عوض آن جبران شده بازآید .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد . یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا می بیند که دیگری ادرار می کند . به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست . اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود . این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد . هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است . اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک است . چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند . اگر دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود . چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می رسید و بسیار نیکو است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
ادرار کردن در خواب به موقع خویش . به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد .
بنده را آزادی بود
بیمار را شفا بود
محبوس را فرج بود
مسافر را باز آمدن بود
عامل را معزولی بود
خلیفه را مرگ بود
قاضی را عزل بود
بازرگان را زیان باشد در تجارت
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید ، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب ، دشواری‌هایی خواهید داشت . دیدن ادرار دیگران در خواب ، علامت آن است که در اثر بیماری ، دوستان از شما دور می‌شوند .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید ، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ادرار : مورد تحقییر قرار میگیرید .
در تخت خود ادرار میکنید : منفعتهای عالی در کار
به دیوار ادرار میکنید : یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد .
دیگران به دیوار ادرار میکنند : رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید .
بچه ها ادرار میکنند : علامت سلامتی
یک ظرف مخصوص ادرار : آینده شما روشن و خوش خواهد بود .

ادویه

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر دختری در خواب دید که همراه با غذای خود ادویه می‌خورد ، به معنای آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد . دیدن ادویه در خواب ، به معنای آن است که در راه رسیدن به لذت‌های مادی ، از شهرت شما کم می‌شود .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که ادویه می‌خورید ، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید .

اذان

محمدبن سیرین گوید :
هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت الله بگذارد . اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد . اگر این خواب را مردی فاسق دید ، دلیل که او را به دزدی گیرند . اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد ، دلیل که مردمان را به خدا می خواند . اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد . دلیل که با زن خودالفت دارد . اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد ، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود . اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد ، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است . اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد . دلیل بر ماسوی کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد ، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی . و اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود ، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید . اگر دید کودکی بانگ نماز می داد ، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید . اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد ، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا . اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد ، تاویلش بد است . اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد ، از زندان رهایی یابد . اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد ، دلیل که هلاک شود . اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد ، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند . اگر دید در مناره بانگ نماز می داد ، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد . اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد ، دلیل که در کار حق خیانت کند . اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد ، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند . اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد ، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند . اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد ، دلیل که عقل از او زایل شود . اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید . دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند . اگر بیند بانگ اقامت شنود ، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است .
اول : حج .
دوم : سخن حق .
سوم : فرمانروائی .
چهارم : بزرگی .
پنجم : ریاست .
ششم : سفرطولانی .
هفتم : بریدن .
هشتم : تنگدستی و فقر .
نهم : خیانت .
دهم : جاسوسی .
یازدهم : منافقی .
دوازدهم : بریدن دست .

اذیت و آزار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند .
2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانة آن است که می خواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید .

ارابه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود .
یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی
یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره .
یک ارابه به در خانه شما میرسد : خوشبختی استثنایی
بهمراهی شخصی که دوست دارید سوار ارابه هستید : شانس خارق العاده خواهد بود .
با خانواده در ارابه هستید : از فامیل دور به شما ارث میرسد .
سوار یک ارابه علوفه هستید : بی احترامی و ناکامی

اراذل و اوباش

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اراذل و اوباش در خواب : نشانگر آن است که به شما زیانی خواهد رسید .

ارتداد

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن افراد مرتد در خواب ، بیانگر دوستانی است که به شما ضرر می‌رسانند . حرف‌های کفرآمیز ، علامت بدبختی شما می‌باشد . اگر در خواب شما را مرتد خواندند ، نشان دهنده‌ی سعادتمندی در زندگی می‌باشد .

ارتش

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن ارتش در خواب ، نشانه‌ی نگرانی شما می‌باشد . برای زن‌ها علاقه داشتن به روابط جنسی است . ارتش در حال جنگ ، بیانگر ثروت بزرگ می‌باشد و رژه ارتش ، معنایش موفقیت در مسائل مالی می‌باشد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک ارتش : نزاع درخانواده
ارتشهای متعدد از کشورهای مختلف : پول وشادی
ارتش کشور خودتان : سودهای کوچک مالی
یک ارتش در حال جنگ : خیانت و رنج

ارتقاء

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید به مقامی والا ارتقاء می یابید ، علامت آن است که با مطالعه و دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت .
2ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود می کنید ، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت ، اما باید برای حفظ و نگهداری ثروت خود بشتر بکوشید .
هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب به مقام بالاتری ارتقاء پیدا کردید ، نشانه‌ی دقت در کارها و پیشرفت در زندگی می‌باشد .

ارث

لوک اویتنهاو می گوید :
ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .
لیلا برایت می‌گوید :
دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول میشود .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به شما ارث میرسد : 1- یک مرگ در فامیل 2- در کارهایتان بسیار دقت کنید .
از یک شخص نا شناس به شما ارث میرسد : منفعت مالی
با دیگر اعضا فامیل بر سر ارث مشاجره میکنید : ضرر مالی
افراد نزدیک فامیل را به عنوان وارث انتخاب میکنید : درمشکلات غرق میشوید
به شما ارث نمیرسد : مرگ یک برادر یا یک خواهر
شما را از ارث محروم میکنند : ناکامی و شکست بزرگ
یکی از افراد خانواده را از ارث محروم میکنید : پول فراوان
دیگران از ارث محروم شده اند : یک تغییرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد .

اردک ماهی

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن اردک ماهی در خواب ، معنایش این است که شما را به مهمانی دعوت می‌کنند .

اردکون

بدان که اردکون ، شکوفه ای است ، دیدنش در خواب دلیل بر رنج و بیماری است .

اردو

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانة آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد .
2ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهای بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید .
3ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود که او فرد مهربانی است .
4ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد ، نشانة آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد .
5ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد ، نشانة آن است که دامنش لکه دار می شود و شوهرش او را طلاق می دهد .

اردوگاه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک اردوگاه : یک زندگی سالم و طولانی
شما در یک اردوگاه هستید : دردسرهای بزرگ در آینده
مانع آن میشوید که شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتی خود باشید .
یک دختر جوان خواب ببیند که او را به اردوگاه برده اند : ازدواج
اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزدیکی شماست
شما در اردوگاه فقرا هستید : شانس و شادی
اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشکل میرسد .
دیگران در اردوگاه هستند : اشیاءقیمتی را که فکر میکردید گم شده پیدا می کنید .

اردوی کار

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در اردویی مشغول کار هستید ، علامت آن است که اتفاقی تلخ برای شما پیش خواهد آمد .

ارز

آنلی بیتون می‌گوید :
ارز در خواب ، نشان پنهان کردن چیزی می‌باشد . کار کردن با ارز نشانه‌ی پیشرفت در کارها می‌باشد .

ارزانی

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن ارزانی مصیبت بود

ارزن

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد
لیلا برایت می‌گوید :
کاشتن یا خوردنش در خواب ، نشانه‌ی آرامش و آسایش در زندگی می‌باشد .

ارزیر

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت ، دلیل که بر قدر آن ، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد . اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که قدر آن ، وی را خدمتکار و چاکر بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که ارزیر همی گداخت ، دلیل بود که در زبان مردم افتد به بدی .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن ارزیر در خواب سه وجه بود .
اول : منفعت ،
دوم : خدمتکار ،
سوم : متاع خانه .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

ارش

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود و منفعت بود .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که رسن یا جامه پشمین بود ، دلیل است که در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد .

ارقام

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فکری دارد .
اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید ، در معاملة بزرگی شکست می خورید .

ارکستر

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت .
2ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکستر می نوازد گوش سپرده اید ، نشانة‌آن است که با کسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قوی تر خواهید شد ، و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد .
لیلا برایت می‌گوید :
ارکستر را در خواب دیدن ، علامت آن است که در جشن بزرگی شرکت می‌کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک ارکستر : شانس نزد شما می آید .
به یک ارکستر گوش می کنید : یک موفقیت بزرگ در انتظار شماست
یک ارکستردر حال نواختن موسیقی : ناکامی و ناراحتی
صدای یک ارکستر را از دورمی شنوید : یکی از اعضا فامیل را از دست میدهید .
به اتفاق خانواده به ارکستر گوش میکنید : مقدار کمی پول به دستتان می آید .
یک رهبر ارکستر : خوشبختی در خانواده
یکی از آشتایان شما رهبر ارکستر است : کارهای شما پیشرفت میکنند

ارکیده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب گل ارکیده : خوشبختی
شما گل ارکیده دارید : شانس و شادی
ارکیده میخرید : یک زندگی آسوده
به یک زن شوهردار ارکیده هدیه میدهید : مراقب دوستان حسود باشید .
به یک زن مجرد ارکیده هدیه می دهید : نامزدی
یک زن جوان خواب ببیند که ارکیده دریافت میکند : نامزدی در پیش است .

ارگ

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد .
2ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید .
3ـ آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ارگ بسازید ، نشانه‌ی آن است که خبرهای خوشی در انتظار شما می‌باشد . اگر در خواب ارگ بنوازید ، احتمالا مشکلاتی برایتان پیش خواهد آمد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
ارگ یک کلیسا : دوستان سعی دارند به شما کمک کنند .
شما ارگ می فروشید : تجربه های تلخی در انتظار شماست
ارگ می زنید : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید .
صدای ارگ را می شنوید : بستگان به خانه شما می آیند
شما در کلسیا ارگ می نوازید : اضطراب
صدای بلند و نا خوشایند یک ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ کرده است .
صدای یک ارگ در مراسم تدفین : شانس .

ارمنی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک ارمنی : سرنوشت شما به نا امیدی و مصیبت کشیده میشود .
شما ارمنی هستید : یک اتفاق مهم و جالب رخ خواهد داد .
شما به همراهی یک ارمنی هستید : بازگشت یک دوست قدیمی
تعداد بسیاری ارمنی : نامه ای که مدتها انتظارش را داشتید به دستتان میرسد .

ارواح

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن روح در خواب ، نشانة آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانة‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است .
3ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانة‌آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد .
4ـ اگر با روحی در خواب صحبت کنید ، نشانة‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد .
5ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانة شما ضربه می زنند ، نشانة آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت .
6ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند ، نشانة آن است که اگر می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید .
7ـ اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانة آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد .
8ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیک می نوازند ، نشانة آن است که تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانة شما راه می یابد .

اروپا

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب به اروپا سفر کردید ، دلیل آن که مسافرتی خواهید داشت که منافع مالی خود را تثبیت می‌کنید و اگر زنی در خواب به اروپا سفر کند و سفر برایش ناخوشایند باشد ، باعث ناامیدی دوستان و نامزد خود خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اروپا : شادی نا خواسته
اروپا را روی نقشه نگاه می کنید : موفقیت شما بهتر خواهد شد .
به اروپا سفر می کنید : برخوردهای مهم با آدمهای جالب خواهید داشت .
به همراه اشخاص دیگر به اروپا سفر می کنید : ناکامی بزرگ در عشق و احساس
از تعدادی کشور اروپایی دیدن می کنید : کارو معاملات عالی
از اروپا برمی گردید : با دوستانتان مشاجره خواهید کرد .
شما را از اروپا بیرون میکنند : کار سخت درآینده نزدیک
شما را به اروپا تبعید میکنند : یک خطر پنهان شده
شما مقیم یک کشور اروپایی هستید : خبرهای دروغ میشنوید
شما با کشورهای اروپایی کار یا معامله می کنید : ناکامی برای دشمنان شما .

اره

محمدبن سیرین گوید :
اگر در خواب بیند که با اره درختی برید ، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد ، مفارقت جوید و او را بیازارد . و تاویل هر درختی در حرف ( دال ) بیان نمائیم . اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به دو پاره ببرید ، دلیل است که مانند این ، وی را فرزندی دیگر بیابد ، یا بردار یا خواهر .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر دید که اره فرا گرفت یا بخرید یا شخصی بدو داد ، دلیل است که اگر پسردارد ، وی را پسری دیگر آید ، و اگر دختر دارد ، وی را دختری دیگر آید ، و اگر فرزند ندارد ، چهارپای دارد . دلیل است که چهارپائی مثل آن نصیب گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اره درخواب دیدن بر سه وجه بود .
اول : فرزند ،
دوم : خواهر ،
سوم : انباز ( شریک ) .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد ، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد . اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می شوند . چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می فرماید . اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید با ارة دستی چوبی را اره می کنید ، علامت آن است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود .
2ـ دیدن اره های بزرگ که با نیروی برق کار می کنند ، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت .
3ـ دیدن ارة فرسوده که دندانه هایش شکسته است ، علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید .
4ـ گم کردن اره در خواب ، علامت آن است که دست به کارهایی می زنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد .
5ـ شنیدن صدای اره کردن در خواب ، نشانة رسیدن به سعادت و خوشبختی است .
6ـ پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب ، نشانة آن است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت .
7ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانة خود حمل می کنید ، علامت آن است که مسئولیتهایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت .

از خجالت سرخ شدن

لیلا برایت می‌گوید :
معنایش این است که عاشق شده‌اید و جرئت بیان آن را ندارید . اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگری را بینید ، نشانه‌ی آن است که به خواستگاریتان می‌آیند .

ازدحام

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب جمعیت زیادی را در حال ازدحام بینید ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارهایتان می‌باشید .

از دست دادن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
از دست دادن چیزی در خواب : مشکلات فراوان در آیندة نزدیک
دوست پسرتان را از دست می دهید : خجالت و اندوه
دوست دخترتان را از دست میدهید : از کارهای دیوانه وار خود رنج خواهید برد .
زنتان را از دست می دهید : مراقب رقیب باشید .
شوهرتان را از دست می دهید : وسوسه و فریب
فرزند خود را از دست می دهید : نگرانی در خانه
رفاقت دوستان خود را از دست میدهید : یک تغییر مهم در امور عشقی تشکیلات و کارتان را از دست میدهید : ناکام و شرمنده خواهید شد .
مسکن خود را از دست میدهید : در امور مالی بیشتر دقت و احتیاط کنید .
خون ازدست میدهید : به یک کمک مالی احتیاح پیدا خواهید کرد .
یکی از اعضای صورت خود را از دست میدهید : دردسر و گرفتاری .

از دست دادن تعادل

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند ، نشانة آن است که از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید .

ازدواج

لوک اویتنهاو می گوید :
ازدواج -عروسی : رسیدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد
دیدن شوهر : امیدهای واهی
دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند زن خواست ، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود ، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید ، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود . اگر بیند با آن زن جمع نشد ، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود . اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد ، دلیل که مال زن نقصان شود ، یا حال وی متغیر شود . اگر بیند زن خواست ، لکن زن را ندید و نامش ندانست ، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد . اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد ، دلیل که آن زن بمرد . اگر آن زن معروف بود ، دلیل بر نقصان مال زن کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید . دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال . اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت ، بیم مرگ است او را و بعضی گویند : شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر اور سد . اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد ، آن چه گفتم کمتر بود .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند . اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است .
اول : بزرگی و مقام ،
دوم : زیادتی مال ،
سوم : سرحالی وآسایش ،
چهارم : خرمی و شادی .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانة آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .
2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .
3ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانة آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .
4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زیادی خواهید برد .
5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید کشید .
6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد ، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد ، شوهر کردن در خواب ، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن ، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اردواج : ایام خوش در پیش است .
در یک ازدواج شرکت می کنید : منفعتهای بزرگ مالی
ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده
یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند : سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج یک برادر : پول
ازدواج یک دختر باکره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد .
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید : پول زیادی بدست میاورید .

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانة آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

ازدیاد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ازدیاد : موفقیت برای نقشه هایتان
ازدیاد پول : کارهایتان به ناکامی بر میخورند و پولتان را هدر میدهید .
ازدیاد املاک : اموالی که متعلق به شماست از دستتان میروند .
دارایی و ثروت دیگران ازدیاد پیدا می کند : مراقب رقیب باشید .

از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است .

اژدر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک اژدر : مراقب اطرافیانتان باشید .
یک اژدر را آتش میزنید : زندگی شما تغییر خواهد کرد .
اژدر منفجر میشود : اشخاص حسود شما را احاطه می کنند
اژدر به هدف می خورد : فرزندان شما سبب خوشی و لذت شما خواهند بود .

اژدها

محمدبن سیرین گوید :
اژدها به خواب دیدن ، دشمن بزرگ و قوی بود . اگر بیند اژدهائی داشت ، دلیل که با بزرگان پیوندد . اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد ، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند . اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند اژدها وی را فرو خورد ، دلیل بیم از دشمن بود ، که وی را هلاک نماید . اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود ، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد .
لوک اویتنهاو می گوید :
اژدها : موقعیت ناجور
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اژدها یک جانور افسانه ای است . در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است . و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد . معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند . اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد . کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است . پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن اژدها در خواب ، نشانة آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید ، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای همنشین می‌شوید . دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است . دیدن اژدهای زخمی در خواب ، نشانه‌ی دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر می‌رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را می‌کشید ، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک اژدها : ثروت بزرگ
تعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقی
یک ارتشی خواب اژدها ببیند : یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد .
یک دختر جوان خواب اژدها ببیند : شادی بزرگ نصیب او می شود .

اسارت

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید اسیر شده اید ، نشانة آن است که احتمالا درگیر خیانتی خواهید شد ، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید ، بدبخت و نومید می شوید . اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است ، نشانه‌ی آن است که شغلی در سطح پایین به دست می‌آوردید . اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند ، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران ، دچار حسادت می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد .

اسارتگاه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است که به بدبختی دجار خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .

اسب

حضرت دانیال گوید :
اسب تازی را به خواب دیدن ، دلیل بزرگی و عز و جاه بود . اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود ، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد ، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب . اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود ، یازین یا نمد زین یا لگام ، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود . اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود ، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود ، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند . اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود ، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود . اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود ، دلیل که مصیبت و گناه نماید .
محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود ، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود . اگر آن اسب از شخصی دیگر بود ، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود . اگر دید اسب برهنه بود . لکن مطیع او شد ، دلیل بر بزرگی و شرف او بود . اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود ، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید . اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید ، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند . اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود ، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود . اگر بیند بر اسب کمیت بود ، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد . اگر دید بر اسب اشقر ( سرخ مو ) بود ، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه . اگر دید بر اسب زرد بود ، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود . اگر بیند بر اسب جرمه بود ، دلیل است بر خیر و صلاح . اگر دید که بر اسب سلیس بود ، دلیل است زن خواهد . اگر دید از اسب فرود آمد ، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد . اگر دید از اسب برهنه فرود آمد ، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد . اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ، دلیل که شرفو بزرگی یابد ، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد . اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید ، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هیج خیر اندر این نبود ، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد . اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد ، دلیل که مال و دولت یابد . اگر بیند اسب با وی سخن گفت ، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند . اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ، یا درکوچه وی ، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید ، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد . اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود ، یا بمیرد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند اسب مادیا فرا گرفت ، یا شخصی بد داد و بر وی نشست ، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود . اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود ، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد . اگر بییند آن مادیان ابلق است ، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد . اگر آن مادیان جرمه باشد ، دلیل که آن زن خوبروی و با جمال است . اگر آن مادیان سبز رنگ باشد ، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد . اگر اشقر بود ، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود . اگر کمیت بود ، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود . اگر دید آن مادیان کره داشت ، دلیل کند که زن را فرزند بود ، چنانکه اگر کره او نر بود ، دلیل که آن زن را پسر است . اگر ماده باشد ، دلیل کند که فرزند زن دختر بود . اگر بیند گوشت اسب همی خورد ، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید . اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود ، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود ، تابع او شود ، اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند ، دلیل که در آن موضع باران بارد ، یاسیلاب روان شود .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند که بر اسب رهوار نشسته است ، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد ، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکوئی یابد . اگر دید گوش اسب او بریده بود ، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود . اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید . اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد . اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود . اگر دید اسب وی را بدزدید ، بیم بود که عیالش هلاک شود . اگر بیند اسب وی گم شد ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر دید اسب خویش را بفروخت ، دلیل که عز و جاه او کم شود ، یا عیال از وی جدا شود . اگر دید بر اسب بازگونه نشسته بود ، دلیل که از وی به قصد کاری منکر پدی آید ، که در آن وی رامضرت و ملامت بود .
جاحظ گوید :
اسب در خواب ، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند ، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی ، و بدانکه هر اندامی از اندامهای اسب ، نشان بود از پادشاه . اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن ، عز و بخت بود . اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد ، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود .
خالد اصفهانی :
اسب پالانی به خواب ، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمانبردار باشد ، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود . اگر بیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرائی شد ، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید اید . اگر بیند بر اسبی درازدم نشسته بود . دلیل که وی را تبع زیاده شود ، به قدر درازای دم اسب . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود .
اول : عزواحترام ،
دوم : مقام ومرتبت ،
سوم : فرمانروایی ،
چهارم : بزرگی وعظمت ،
پنجم : خیرو برکت .
اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است ، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید . اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود ، دلیل که مغی با زن او فساد نماید .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر اسپندان دید ، دلیل غم بود . اگر بیند اسپندان همی خورد ، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد . اگر بیند کسی اسپندان بدو داد ، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود . اگر دید او اسپندان به کسی داد ، غمی از او بر دل وی حاصل گردد .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر اسپندان داشت ، لکن نخورد یا به کسی داد ، یا از خانه بیرون افکند ، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود . استر
محمدبن سیرین گوید :
چون استر درخواب بیند ، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود ، نیک بود . اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست ، دلیل که به سفر رود . اگر بر استر خویش نشسته بود ، چون سفر کند با سود و منفعت آید . اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است ، دلیل که زن او نازائیده بود ، خاصه که داند استر ملک او بود ، یا شخصی بر او بخشیده بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند بالا بود ، دلیل که زنی خواهد که خداوند حرمت بود . اگر استر را به گونه سفید بیند ، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود . اگر استر به گونه سبز دید ، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود . اگر استر به گونه سرخ بیند ، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود . اگر استر به گونه زرد یا اشقر بیند ، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود . اگر استر برهنه و رام کرده بیند ، دلیل کند بر مردی ضعیف .
جابر مغربی گوید :
استر ماده در خواب مولازاده بود . اگر استرنر بود سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته اند : استر نر مرد بود و استر ماده ، زن . اگر بیند از کسی استر ماده بخرید ، دلیل که از کسی کنیزک بخرد . اگر بیند که استر ماده بفروخت ، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود . اگر دید که بر استر ماده نشسته بود ، دلیل که زنی کند که هرگز وی را فرزند نیاید . اگر بیند که بر استر نر نشسته بود ، دلیل که عمر وی دراز بود و مرداش حاصل شود . اگر بیند استر از پس وی می دوید ، دلیل که وی را غمی رسد .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر دید استر نوحه همی کرد ، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان . اگر دیداستر با وی سخن گفت ، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید ، اگر دید استری را بکشت ، دلیل که مال یابد ، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد . دلیل است که از کنیزک جدا شود . اگر استر نر بود ، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند : گوشت استر بیماری بود . اگر دید شیر استر همی خورد ، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که خورد بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن استر بر پنج وجه بود .
اول : سفر باشد ،
دوم : زندگانی دراز ،
سوم : ظفر بود بر دشمن ،
چهارم : جمال و آرایش ،
پنجم : مرد احمق بود .
و استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود .
فروید گوید :
اگر در خواب اسب بارکش بیند ، بختش را دیده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است
اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد ، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد
اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است ، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد
لوک اویتنهاو می گوید :
سفید : لذت
سیاه : مشکلات
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد : افتخار بزرگ
اسب سواری : آرزوهای بر آورده شده
افتادن از اسب : ناراحتی زیاد
اسب سرکش : مرگ
دارای یک اسب بودن : کامیابی
نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم
اسب مرده : کار زیاد
اسب لاغر : مانع
سیاه و سفید : یک کار پر خطر
بالا رفتن بروی یک اسب : عزاداری
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است . معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن . نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد . معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند . در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند . چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است . در میان رنگ های اسب که می شناسیم ، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد . اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است . اسب سفید شرف و عظمت است . اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد . سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید . درصورتی که بیمار باشید . نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند . اجتماع اسبان نشان نزول باران است . از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است . چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است . هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر . باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن اسب کار بالا گیرد
هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد ، نشانة آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید .
2ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .
3ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، علامت آن است که برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید کر د .
4ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید ، نشانة آن است که به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .
5ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، علامت آن است که زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .
6ـ سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب ، علامت آن است که در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می کند .
7ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .
8ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است که در سایة زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .
9ـ دیدن کره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است .
10ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است که خوشیها به نومیدی مبدل می گردند .
11 ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید ، نشانة آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر ، چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .
12ـ دیدن اسب زخمی در خواب ، نشانة آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد .
13ـ دیدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نومیدیهاست .
14ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود ، نشانة آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید ، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی دهد به پیروزی کامل دست یابید .
15 ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانة‌آن است که به خواستگاری زنی می روید که شما را نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت .
16ـ اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می کنید یا زین که در هر کاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما پشت می کند .
17ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب ، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید ، سودآور خواهد بود .
18ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، علامت آن است که یقینا به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که همسری وفادار خواهد یافت .
19ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، علامت آن است که با تلاش خود ثروتی گرد می آورید .
20 ـ دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است که در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .
21ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شرکت کرده اید ، علامت آن است که سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .
22ـ اگر خواب ببینید اسبی رامی کشید ، نشانة آن است که با خودخواهی دوستان را از خود دور می کنید .
23ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، علامت آن است که با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .
24ـ اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانة آن است که دیگران به او کمک خواهند کرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .
25ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می کنید ، نشانة آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
26ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می کنید ، علامت آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
27ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید ، نشانة آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوک تپه برسید ، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .
28ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانة آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود .
29ـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه کنید ، علامت آن است که ناراحتی به شکل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد .
30ـ اگر خواب ببینید نعل کوچکی بر پای اسبی می کویید که اندازة پای او نیست ، نشانة آن است که در شراکت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید .
31ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید ، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می سازد .
32ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می کند ، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت . اما اگر در خواب بترسید ، نشانة آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید .
33ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوکی می گردد ، علامت آن است که خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد که فعلا مجرد باشد .
34ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند ، نشانة آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می کوشد ، او را مغلوب سازد .
35ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به شما نزدیکتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اسب در اصطبل ، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است . اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید ، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می‌کنید . اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‌اید ، بدین معنا است که به هدف خود نمی‌رسید . اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید ، نشانه‌ی آن است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک اسب : یک ازدواج پر پول
شما از روی اسب به زمین می افتید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
شخصی با اسب به ملاقاتتان می آید : خبرهای خوش
اسبی را نعل می کنید : منفعت مالی
اسب خودتان را نعل می کنید : پول بدست میاورید
یک اسب رم می کند : مصیبت و بدشانسی
یک مادیان : علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب
یک اسب که به درشتکه بسته شده است :
امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید .
اسب وحشی : بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید .
اسبهای سفید : شادی
اسبهای سیاه : عذاب
اسبهای آتش : خوشبختی بزرگ
اسبهای تزئین شده : ارزوهایتان برآورده خواهد شد .
اسبهای خاکستری : در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسبهایی به رنگهای دیگر : کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می روند .
یک زن سوار بر اسب : دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد .
یک مرد سوار بر اسب : پول فراوان
اسب مسابقه : با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت .
یک اسب نازا : خوشبختی
یک اسب سواره نظام
یک اسب با دم کوتاه : دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک میکنند
یک اسب با دم بلند : دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید .
یک اسب مرده : برای شما پول خوبی فراهم میشود .
اسب زخمی : نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت
شما یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید : شانس خیلی بزرگ
شما سوار یک اسب آرام هستید : شانس در عشق و پول
سوار اسبی می شوید که متعلق به شمانیست : منفعت بزرگ
یک اسب گم می کنید : دوستانتان را از دست میدهید .
شما سوار یک اسب خطرناک میشوید : شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید .
اسبی را برای رام کردن میزنید : احترام و امتیاز
دوستانتان سوار بر اسبند : دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد .
یک اسب در آب جویبار : فقر و فلاکت

اسباب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
1اسباب آشپز خانه : فقر
2لوازم التحریر : خطر خیانت
3اسباب فلزی : مرگ
4اسباب چوبی : از ولخرجیهای بیهوده بپرهیزید
5اسباب سربی : ثروت
6اسباب و آلات می سازید : رنج و ناکامی
7اسباب چینی : بیماری
شما فروشنده اسباب هستید : باید رنجهای بسیاری را تحمل کنید .
خواب اسباب بازی : خانواده شما خوشبخت خواهند شد .
به بچه ها اسباب بازی می دهید : یک دوره خوشی شروع میشود .
اسباب بازی میخرید : فرزندان شما باهوش و برجسته خواهندشد .
به بچه ها اسباب بازی هدیه میدهید : دوستان شما وفادارند .
اسباب بازی شکسته : بیماری .

اسباب بازی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند . عروسک بی اعتقادی و سست رائی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه اراده . اگر عروسک به کسی می دهید خواب شما می گوید به نیرنگ و فریب متوسل می شوید و کاری می کنید که برای شما می تواند دل خوش کننده باشد اما برای دیگری بی محتوا و پوچ است . اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک دیدید نشان آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می شود و چنانچه زن جوانی هستید صاحب فرزند می شوید یا ضمیر نا خودآگاه تان ضرورت وجود یک فرزند را تذکر می دهد . اسباب بازیهای دیگر با توجه به نوع آن ها می توانند تعبیر و معانی مختاف داشته باشد . اسب بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب تخفیف شان شما می شود . اگر در خواب طناب بازی می کنید خوابتان به شما می گوید از کاری که توفیق حاصل نکرده اید منصرف شوید و تکرار نکنید چون هر قدر بدوید باز در جای اولیه خواهید بود و جز خستگی چیزی برای شما باقی نمی گذارد . اسباب بازی های مکانیکی عموما نیرنگ و فریب هستند چه کسی به شما بدهد و چه شما به کسی هدیه کنید . اگر خود را در یک فروشگاه اسباب بازی دیدید در آینده نزدیک عده ای گرد شما را می گیرند که می خواهند شما را به انجام کاری وا دارند که آن عمل سود بخش نیست . آتیانوس می گفت در دختران و پسران جوان اشتیاق به ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی به صورت اسباب بازی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می یابد . حیوانات بخصوص حشرات مدل و بازیچه که غالبا از پلاستیک ساخته می شود رنجی است که از نیش زبان مردم می برید .
لوک اویتنهاو می گوید :
اسباب بازی : مسثله در بین زوج

اسباب خانه

لیلا برایت می‌گوید :
تمیز کردن اثاثیه‌ی خانه در خواب ، نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی است .

اسباب سفر

لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند
سفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
اسباب سفر درخانه : یک مسافرت در پیش است .
اسباب سفر در خیابان : وسائل شخصی شما ربوده میشود .
نمی توانید اسباب سفرتان را پیدا کنید : دیگران سعی دارند شما را تحریک کنند .
اسباب سفر اشخاص دیگر : یک تغییر مهم در زندگی عشقی شما رخ میدهد .
اسباب سفر شما بسیار سنگین هستند : ضرر مالی
اسباب سفر شما براحتی حمل میشود : از مشکلات براحتی عبور خواهید کرد .
اسباب سفرتان را گم میکنید : 1- ارث 2- مشاجره در فامیل
عشاق اسباب سفرشان را گم می کنند : روابطشان بهم خواهد خورد .
بستگان اسباب سفرشان را گم می کنند : در معلامات و نظریات خود بسیار دقت کنید .
اسباب سفرتان را پیدا می کنید : مشکلات بسیاری بر سر راهتان پدیدار می شود .

اسب سواری

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن اسب سوار در خواب برای زن‌ها و دخترها ، نشانه‌ی یک عشق مخفیانه است و برای مردها ، شنیدن اخبار مهم است .

اسباب کشی

خالد اصفهانی گوید :
اگر بیند به خانه بزرگتری اسباب کشی کرد دلیل آن است که اشتیاق زیاد برای پر معنا کردن ومفهوم دادن به زندگی دارد
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول اسباب کشی دیدید ، نشانگر آن است که به زودی اتفاقاتی رخ می‌دهد که مجبور می‌شوید ، حالت مبهم خود را تغییر دهید .

اسپند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید . چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید . اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست .

اسپندان

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر اسپندان دید ، دلیل غم بود . اگر بیند اسپندان همی خورد ، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد . اگر بیند کسی اسپندان بدو داد ، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود . اگر دید او اسپندان به کسی داد ، غمی از او بر دل وی حاصل گردد .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر اسپندان داشت ، لکن نخورد یا به کسی داد ، یا از خانه بیرون افکند ، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود .

استاد دانشگاه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن استاد دانشگاه در خواب ، معنایش آن است که به خاطر بی‌دقتی و بدشناسی دچار خطر می‌شوید .

استر

محمدبن سیرین گوید :
چون استر یا درخواب بیند ، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود ، نیک بود . اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست ، دلیل که به سفر رود . اگر بر استر خویش نشسته بود ، چون سفر کند با سود و منفعت آید . اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است ، دلیل که زن او نازائیده بود ، خاصه که داند استر ملک او بود ، یا شخصی بر او بخشیده بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند بالا بود ، دلیل که زنی خواهد که خداوند حرمت بود . اگر استر را به گونه سفید بیند ، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود . اگر استر به گونه سبز دید ، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود . اگر استر به گونه سرخ بیند ، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود . اگر استر به گونه زرد یا اشقر بیند ، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود . اگر استر برهنه و رام کرده بیند ، دلیل کند بر مردی ضعیف .
جابر مغربی گوید :
استر ماده در خواب مولازاده بود . اگر استرنر بود سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته اند : استر نر مرد بود و استر ماده ، زن . اگر بیند از کسی استر ماده بخرید ، دلیل که از کسی کنیزک بخرد . اگر بیند که استر ماده بفروخت ، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود . اگر دید که بر استر ماده نشسته بود ، دلیل که زنی کند که هرگز وی را فرزند نیاید . اگر بیند که بر استر نر نشسته بود ، دلیل که عمر وی دراز بود و مرداش حاصل شود . اگر بیند استر از پس وی می دوید ، دلیل که وی را غمی رسد .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر دید استر نوحه همی کرد ، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان . اگر دیداستر با وی سخن گفت ، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید ، اگر دید استری را بکشت ، دلیل که مال یابد ، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد . دلیل است که از کنیزک جدا شود . اگر استر نر بود ، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند : گوشت استر بیماری بود . اگر دید شیر استر همی خورد ، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که خورد بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن استر بر پنج وجه بود .
اول : سفر باشد ،
دوم : زندگانی دراز ،
سوم : ظفر بود بر دشمن ،
چهارم : جمال و آرایش ،
پنجم : مرد احمق بود .
استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
استر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده اند . مولف نفایس الفنون سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته اند . بخصوص استر ماده را . اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می شود و صلح و دوستی جای آن را می گیرد . مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببیند بزودی ازدواج می کند و اگر دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته بزودی خوستگاری پیدا می کند و به خانه بخت می رود . گوشت استر مال زن است . خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است . یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنان چه جوان باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد . شیر استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر نیکو نیست . ابن سیرین نوشته اگر بر استری سوار هستید که مشاهده می کنید آن استر بد خو و سر کش است نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید . استر سیاه زن خوب روی بلند بالا است . استر زرد بیماری و ابتلا است که بیشتر متوجه زن خانه می شود . اگر در خواب دیدید که با استری حرف می زنید نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می شود .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن لگد زدن استر به او مال یابد

استراحت

اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید ، نشانگر سعادت و خوشبختی است .

استرالیا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما در استرالیا هستید : دوستان برای شما توطئه خواهند کرد .
به استرالیا میروید : وقایعی گرد روابط شخصی شما با دیگران رخ خواهد داد .
استرالیا را برای رفتن به کشور دیگر ترک میکنید : غم و اندوه
به استرالیا تبعید شده اید : روابط عشقی شما در شرایط بدی هستند .
از استرالیا اخراج شده اید : به کارهایتان کمی نظم و ترتیب بدهید .

استحمام

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانة آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .
2ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می کند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود .
3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .
4ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .
5ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می کند ، نشانة آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .
6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .
7ـ استحمام با آب گرم معمولا نشانة آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .
8ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانة آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید کرد .
9ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانة آن است که بعد از کسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .

استخدام

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید بی کار هستید و برای استخدام به دنبال کار می گردید ، علامت آن است که از روی وجدان کار می کنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می کنید ، علامت آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .

استخر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند . استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده اید . اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید . اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید . چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد . آب عفن و بد بود بیماری است . اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود .

استخراج معدن

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن استخراج معدن در خواب ، بدین معنا است که شما از آینده واهمه دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدنی دیدید ، معنایش آن است که دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد کند .

استخوان

محمدبن سیرین گوید :
استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند . اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد . اگر بیند که بی گوشت بود ، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد . اگر بیند که او به کسی استخوان داد ، دلیل که از او بدان کس خیر رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست ، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند : کار بینوائی از او به نوا گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود .
اول : امل و آرزو ،
دوم : خویشاوندان ،
سوم : فرزند ،
چهارم : قیم خانه و سرپرست ،
پنجم : مال و ثروت ،
ششم : برادران ،
هفتم : دوست وشریک بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان . معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را ( مال ) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است . به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود . ( نفایس الفنون ) استخوان را ( مال حرام ) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود . یافتن استخوان به دست آوردن مال است . بخصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد . اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد . داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود . بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر . دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما . اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است . چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید . نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند . اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید . حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید . اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید . بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانة آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند .
2ـ دیدن تپه ای از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطی و آلودگی است .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن استخوان در خواب ، نشانه‌ی انجام دادن کارهای زیاد است . اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید ، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند . اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید ، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
استخوانهای بیرون کشیده شده از گوشت : بدبختی
اسکلت یک مرده : از روی یک وصیت نامه به شما پول میرسد .
اسکلت یک زن : مرگ یک بچه
استخوانهای حیوانات وحشی : اقدامات شما بیهوده خواهند بود .
استخوانهای یک مرده : نگرانی و غم
استخوان ماهی : بیماری نزدیک است
استخوان نهنگ : شما گرایش به خود پسندی دارید .
حیوانات درحال جویدن استخوان : تباهی کامل

استخوان ماهی

لیلا برایت می‌گوید :
قورت دادن استخوان ماهی در خواب ، دلالت بر تنفر دارد .

استعفاء

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید ، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند ، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید .

استغفار

بدان که استغفار کردن استغفرالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که در خواب استغفار می کرد ، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
استغفار کردن درخواب چهار وجه بود .
اول : مال ،
دوم : فرزند ،
سوم : آمرزش از حق تعالی ،
چهارم : توبه کردن از گناهان .

استفراغ

حضرت دانیال گوید :
اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد ، دلیل که از معصیت توبه کند . اگر قی نتوانست کرد ، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند ، دلیل معصیت است و زیان مال باشد .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند قی کرد و خون برآمد ، دلیل زیان است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن قی کردن در خواب بر شش و جه است .
اول : توبه کردن .
دوم : پشیمانی .
سوم : مضرت ( آسیب وزیان ) ،
چهارم : فرج ونجات از غم .
پنجم : امانت باز دادن .
ششم : گشایش کارهای بسته .
اگر بیند قی کرد و همچنان خورد ، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن استفراغ در خواب ، نشانه‌ی آن است که شانس به شما رو می‌کند .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب استفراغ : حوادث مهم در پیش است
فقیران خواب استفراغ خون بییند : پول
ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند : از یک زخم رنج خواهید برد .
خوراکیها را استفراغ میکنید : شهرت شما رو به تیرگی می رود .
دیگران استفراغ میکنند : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد .

استقلال

آنلی بیتون می‌گوید :
استقلال داشتن در خواب ، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبی ندارند ، داشتن استقلال مالی در خواب ، به معنای آن است که در کارها موفقیت چندانی پیدا نمی‌کنید .

استوا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب خط استوا : زندگی شما دوباره خوش و خرم خواهد شد .
از خط استوا با یک کشتی عبور می کنید : زندگی جدیدی را شروع خواهید کرد .
دیگران از استوا عبور می کنند : رقبا و دشمنان بسیارند .

استوانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود . برای مرد ، زن و برای زن مرد . معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می توانید بر آن تکیه کنید . برای زن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می گیرد و ظاهر می شود . اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنی قدرتمند از شما حمایت می کند یا به شما چشم دارد که می توانید به او متکی باشید . برای زنان همین حکم جاری است .

اسرافیل

ابن سیرین گوید :
اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالی می فرماید ( و در « صور » دمیده می‌شود ، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می‌میرند ، مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در « صور » دمیده می‌شود ، ناگهان همگی به پا می‌خیزند و در انتظار ( حساب و جزا ) هستند . ) زمر 69 اگر که اسرا فیل صور را در دست داشت و در شهری بود و نمی دید دلیل کند که در آن شهر بیم و ترس افتد اگر بیند که اسرافیل به خشم در وی نگاه کرد دلیل کند که پادشاه آن دیار بر وی خشم کند
کرمانی گوید :
اگر اسرافیل را اندوهگین بیند که در صور همی دمید چنانکه او صور همی شنود دلیل که در آن سر زمین مرگ بسیار بود اگر بیند اسرافیل صور همی داشت دلیل کند که در آن زمین عدل و داد وایمنی و ظالمان هلاک گردند اگر اسرافیل گشاده رو بود و شادمان و در وی نگاه کرد دلیل کند که از جانب پادشاه خیر و ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل او را نامه مهر کرده داد دلیل که اجلش نزدیک باشد اگر بیند که اسرافیل او را بانگ می زد وناپدید گردید دلیل که او را از پادشاه زیان و مضرت رسد

اسطرلاب

ابراهیم کرمانی گوید :
اسطرلاب در خواب به تاویل ، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ ، اگر بیند که اسطرلاب داشت یا از کسی بخرد یا کسی بدو داد ، دلیل که از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومی . اگر بیند که اسطرلاب او ضایع گردید یا بشکست ، دلیل کند که جاه و منزلتش نقصان یابد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند در اسطرلاب به آفتاب نگاه می کرد ، دلیل است به شغل سلطان یا به شغل امیران وی مشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و بعضی از معبران گفته اند : اسطرلاب در خواب مردی بود که وی را اثباتی نباشد و بر کارها پاینده بود .

اسفناج

محمد بن سیرین گوید :
دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد ، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اسفناج در خواب ، نشانه‌ی سلامتی کامل است .

اسفنج

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد .
2ـ اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر یا اسفنج استفاده می کنید ، نشانة آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج می‌شویید ، نشانه‌ی آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بی‌فکر ، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روی بر می‌گرداند . اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج می‌شویید ، نشانه‌ی آن است که با درایت مشکلات خود را حل می‌کنید .

اسقف کلیسا

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اسقف کلیسا در خواب ، نشانگر غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا می‌گیرید ، علامت آن است که شما دشمن دارید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک اسقف : یک اختلاف با ماموران قضایی خواهید داشت .
با یک اسقف صحبت می کنید : کارهایتان بسیار رضایت بخش خواهد شد .
تعداد زیادی مرد روحانی در اطراف یک اسقف : یک دوره ناخوشی در پیش است .
خواب لباسهای اسقف : یک دوست نادرست خیلی به شما نزدیک است .

اسکلت

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اسکلت در خواب ، نشانة آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید .
2ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید ، علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب می کشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید .
3ـ اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می کند ، نشانة آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده روبرو خواهید شد .

اسکلت مرگ

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اسکلت مرگ در خواب ، نشانة آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد .
2ـ دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیة سوگواری ، نشانة آن است که ترس و هراس شما بی جهت است ، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد .

اسکله

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانة آن است که در آینده تصمیم می گیرید به جهانگردی بپردازید .
2ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتی ها نگاه می کنید ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اسکله بندر در خواب ، بیانگر آن است که یکی از انتظارات شما به زودی انجام می‌پذیرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما روی یک اسکله در یک بندر هستید : پول به دستتان میرسد .
روی اسکله راه میروید : یک زندگی زنا شوئی خوشبخت در پیش دارید .
روی اسکله با یکنفر خدا حافظی می کنید : موفقیت در آینده
یک اسکله خراب شده : مراقب سلامتی خود باشید .
یک اسکله همسطح آب : خطر در امور عشقی
به اتفاق ملوانان روی اسکله هستید : یک نفر کینه خود را از شما پنهان می کند
به اتفاق کارگران بندر روی اسکله هستید : کارها بخوبی پیش خواهند رفت .
دیگران روی اسکله هستند : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد .
بستگان شما روی اسکله هستند : یک سفر به خارج از کشور
یکنفر از روی اسکله بداخل دریا می افتد : به شما خیانت می شود .

اسکناس

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اسکناس‌های زیاد در خواب ، نشان دهنده‌ی به خطر افتادن موقعیت مالی شما است . اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید ، نشانه‌ی آن است که چیزی موقعیت شما را تهدید می‌کند .

اسکی

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن چوب‌های اسکی در خواب ، به معنای آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید . اگر در خواب ببینید که در حال اسکی هستید ، به معنای آن است که کاری انجام می‌دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است .

اسکی روی یخ

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که مشغول اسکی روی یخ هستید ، نشانه‌ی آن است که برای پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده می‌کنید و اگر دیگران را مشغول بازی دیدید ، نشانه‌ی آن است که شما بین دوستانتان تفرقه می‌اندازید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که در هنگام اسکی یخ می‌شکند ، نشانه‌ی آن است که از حمایت دوستی ارزشمند برخوردار می‌شوید .

اسکیت

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت بازی می کنید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته اید . اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازی یخ می شکند و در آب فرو می روید ، نشانة آن است که از نصیحت های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازی هستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامی که شما ستایشش می کنید ، با رسوایی یاد خواهند کرد .
3ـ دیدن کفشهای اسکیت در خواب ، نشانة آن است که با هم نشینان خود سر سازگاری نخواهید داشت .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن ، نشانه‌ی آن است که باید در تصمیم‌گیری خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید . اگر در خواب ببینید که فردی کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است ، نشانه‌ی آن است که با فرد جدیدی آشنا می‌شوید .

اسلحه

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اسلحه در خواب ، نشانة رنج و اندوه است .
2ـ شتیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن کار است .
3ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانة آن است که به راهی خطا خواهید رفت .
4ـ اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند ، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت .
5ـ اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن اسلحه در خواب ، علامت آن است که به جنس مخالف دل می‌بندید . اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید ، علامت آن است که به خاطر انجام کاری بسیار ناراحت می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اسلحه گرم : 1- به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما 2- مشاجره
یک رولور دارید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید .
یک تفنگ دارید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند .
شما مسلح به تعدادی رولور هستید : یک فرصت مناسب
دیگران رولور دارند : نگرانیها بر طرف می شوند
تعدادی اسلحه گرم دارید : پول فراوان
اسلحه گرم حمل می کنید : یک محکمه در پیش دارید .
اسلحه می فروشید : با گداها سروکار پیدا می کنید .

اسم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
در خواب می شنوید که شما را به اسم صدا میکنند :
خبرهای بسیار خوش
غریبه ها شما را به اسم صدا می کنند : ملاقاتی خواهید داشت .
شما را به اسم دیگری صدا می کنند : در عشق شانس با شما نیست .
شما اسم نامزد یا دوستتان را فریاد می کشید : یکنفر که برای شما بسیار نگران است به دیدن شما می آید .
اسم فرزندانتان را در خواب صدا می زنید : آنها آدمهای بسیار مهمی خواهند شد .

اسهال

هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‌اید ، نشانه‌ی غم و اندوه است .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده ، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما اسهال دارید : یک هدیه پر ارزش دریافت میکنید .
داروی ضد اسهال می خورید : عاقبت بخیر خواهید شد .
بچه ها اسهال دارند : به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد .
تمام فامیل همگی اسهال دارند : مشکلات بی خطر

اسید

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ نوشیدن هر چیز در خواب که خاصیت اسیدی داشته باشد ، نشانة آن است که در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت .
2ـ اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می نوشد ، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد .
3ـ دیدن خواب اسیدهای سمی ، نشان می دهد که خیانتی که بر علیه شما شکل می گیرد ، افشاء خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اسید : به وعده هایتان عمل خواهید کرد .
آزمایشی با اسید انجام می دهید : بواسطه قولی که داده اید خطری شما را تهدید می کند .
از اسید استفاده می کنید : از مهلکه ای که در آن هسنید صحیح و سالم خارج می شوید .
دیگران از اسید استفاده می کنند : مرگ یک دشمن .

اشتباه

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب دچار اشتباهی شوید ، نشانه‌ی بی‌احترامی دیگران نسبت به شما است . اگر از قبل اشتباهی انجام داده‌اید و آن را در خواب ببینید ، بدین معنا است که اهمیت زیادی به خود می‌دهید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما در اشتباه هستید : دوستان شما را سرزنش خواهند کرد .
بچه ها در اشتباه هستند : خجالت و غم
شوهر شما در اشتباه است : یک دوست نادرست بسیار به شما نزدیک است .
زن شما در اشتباه است : یک مسئله بغرنج روشن میشود .
اشخاص دیگر در اشتباه هستند : زندگی شما به مصیبت کشیده می شود .

اشتر غاز

محمد بن سیرین گوید :
دیدن اشترغاز به خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند اشترغاز فراگرفت ، یا کسی بدو داد و از او همی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر دید وی آن را به کسی داد یا بفروخت ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود . اگر بیند اشترغاز داشت و بخورد ، دلیل که آن کس از بهر آن اندوهگین شود .

اشتر مرغ

محمد بن سیرین گوید :
اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود . اگر اشترمرغ ماده بود زن بیابانی بود . اگر بیند اشترمرغ ماده گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد . اگر بیند بر اشترمرغ نشسته بود ، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند اشترمرغ رابکشت ، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند . اگر بیند در خانه اشترمرغ با پر یا استخوان او داشت ، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود . اگردید که بچه اشترمرغ داشت ، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود .
جابر مغربی گوید :
اگر دید بااشتر مرغ بنشست و آن اشترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد ، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار . اگر به خلاف این بیند بد بود .

اشتها داشتن

لوک اویتنهاو می گوید :
اشتها داشتن : مشکل مادی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
اشتهای شما زیاد است : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید .
اشتهای شما کم است : سلامتی شما بخطر خواهد افتاد .
اشتهای شما خیلی زیاد است : یک ضرر مالی
اشتهایتان را از دست میدهید : یک راز خطرناک

اشتیاق

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر دختری در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است ، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادی است که سال‌ها منتظرش بود .
اگر در خواب خود را مشتاق دیدار کسی ببینید به معنای آن است که خبرهایی خوب از دوستانتان خواهید شنید .

اشراف

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که با طبقه‌ای اشراف همنشین شده‌اید ، بدین معنا است که به مسائلی بیهوده ، علاقه نشان می‌دهید و اگر زنی چنین خوابی ببیند ، بدین معنا است که به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد ، مردی مناسب برای زندگی انتخاب نمی‌کند .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما از یک خانواده اشرافی هستید : موانع بسیار در کارها
شما اشراف زاده هستید : بیماری
اجداد شما اشراف بوده اند : احترام و امتیاز
به اعضاء خانواده شما لقبهای اشرافی می دهند : خبرهای بسیار خوش
یک دختر جوان خواب ببیند که یک اشراف زاده عاشق او شده است : او با یک مرد فقیر ازدواج میکند .
یک لقب اشرافی به شما ارث می رسد : خطر از دست دادن تمام دارایی .

اشعه ایکس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک دستگاه اشعه ایکس : نگرانیهای شما برطرف میشود .
شما را زیر اشعه ایکس می گذارند : ناکامی پشت ناکامی .
نتایج یک آزمایش با اشعه ایکس : یک حادثه دلپذیر
آزمایش اشعه ایکس روی دیگران انجام می دهید : مشاجره در فامیل
شما یک دستگاه اشعه ایکس را بکار می اندازید : درآمدخوبی خواهید داشت .

اشک

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید ، دلیل که شادی و خرمی یابد . اگر بینداشگ بارید ، دلیل که غمگین و دردمند شود . اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود ، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند . اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود ، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد . اگر دید اشگ به روی او فرودآمد ، دلیل که مال خویش را هزینه کند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود ،
اول : شادی و خرمی ،
دوم : غم و اندوه ،
سوم : نعمت بود .
لوک اویتنهاو می گوید :
اشک : شادی ، نیکبختی
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ گریه کردن در خواب ، نشانة آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد .
2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .
لیلا برایت می‌گوید :
گریه کردن در خواب ، نشانه‌ی خوشی‌ها است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود
خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد .
بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد .
نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش خاطر
بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند .

اشنان

محمد بن سیرین گوید :
دیدن اشنان به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن او ، دلیل بیماری .

اصطبل

اچ میلر می‌گوید :
دیدن اصطبل در خواب ، نشانه‌ی شرکت در یک مهمانی دوستانه و سودمند است .
آنلی بیتون می‌گوید :
سوختن اصطبل در خواب ، بیانگر تغییراتی خوشایند در زندگی شما است .

اصلاح صورت

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده اید ، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می گذارند .
2ـ اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید ، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می شوید و به آنان فرمان می دهید .
3ـ اگر خواب ببینید بعد از اصلاح ، صورت شما لطیف شده است ، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می یابید و دوستان مطیع ادارة شما خواهند بود . اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد ، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد .
4ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می کنید و صورتتان کشیده می شود ، نشانة آن است که بهانه ای به دست دوستان می دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند .
5ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح ، ریش شما خاکستری به نظر می رسد ، نشانة آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند ، پرهیز می کنید .
6ـ اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می کند ، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می کند و نتیجه آلوده و فاسد می گردد .
7ـ اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می کند ، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می شود که مردان با تنفر از او روی بر می گردانند .

اصلاح موی سر

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود نقشه می کشید . اما نیروی کافی برای عملی کردن نقشه ها صرف نمی کنید .

اصلع

کسی که موی جلوی سرش ریخته باشد
محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود ، دلیل که او را مالی اندک حاصل شود . اگر دید او طاس شد ، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد . اما اگر زنی بیند طاس شود ، دلیل که در زینت و آرایش نقصان پذیرد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اصلع دیدن به خواب بازرگان را فائده بود و پیشه کار را کسب و صناعت و پادشاه را تفکر و زنان را نقصان زینت بود .

اصوات

آنلی بیتون می‌گوید :
شنیدن صدای ناآشنا در خواب ، دلالت بر شنیدن اخبار ناخوشایند دارد اما اگر بعد از شنیدن صدایی ناآشنا ، از خواب بیدار شوید ، بدین معنا است که زندگی شما دچار تغییر و تحولاتی می‌شود .

اطاعت

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند ، به معنای رسیدن به خوشبختی است . اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید ، نشانه‌ی آن است که برای مدتی زندگی بسیار آرامی خواهید داشت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما مطیع هستید : آینده شما روشن است
ازدیگران اطاعت میکنید : شغل شما یک شغل بسیار معمولی خواهد بود .
دیگران از شما اطاعت می کنند : دارایی و نفوذتان بی اندازه زیاد می شود .
بچه ها اطاعت می کنند : خوشبختی در فامیل
همکار شما از شما اطاعت می کند : درکارها و معاملات پول زیادی بدست خواهید آورد .
یک زن مطیع : روزهای بسیار خوش در انتظارشماست .
یک زن جوان مطیع : یکنفر بطور جدی جذب شما شده و شما را تحسین می کند .

اطو کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
لباسها را اطو می کنید : رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند .
لباسهای یک مرد را اطو می کنید : یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده
لباسهای زنانه را اطو می کنید : مشاجره با شوهر
ملحفه اطو می کنید : نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید
ابریشم اطو می کنید : یک کمک غیره منتظره به شما میرسد .
لباسهای آهاردار اطو می کنید : یک بیماری در فامیل

اظهار عشق

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال کسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .
2ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست .
3ـ اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ، نشانة رنح و ناامیدی است .
4ـ اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است که بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .

اعتبار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید از راه نفوذ و اعتبار دیگران به دنبال رتبه و مقامی هستید ، نشانة آن است که به اهداف خود دست نخواهید یافت .
2ـ اگر خواب ببینید صاحب اعتبار و مقامی مهم هستید ، علامت آن است که آینده ای درخشان در پیش رو خواهید داشت .
3ـ اگر خواب ببینید دوستانتان صاحب اعتبار و مقامی هستند ، علامت آن است که مصاحبی هم فکر شما را از شر نگرانی و اضطراب نجات خواهد داد .

اعتراف

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

اعداد

لوک اویتنهاو می گوید :
کوچک : نا مطمئن بودن
بزرگ : موفقیت
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن اعداد در خواب ، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کاری ، شما را ناراحت می‌سازد . اگر در خواب اعداد را بشمارید ، نشان‌دهنده‌ی شنیدن اخبار خوب است . اگر در خواب عددی را ببینید و بعد از بیدار شدن عدد را به خاطر نیاورید ، نشانه‌ی آن است که نگران امور مالی و شغلی خود خواهید بود .

اعدام

محمد بن سیرین گوید :
اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت
اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت
اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود
اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد
اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد
جابر مغربی گوید :
اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد
حضرت دانیال گوید :
اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد
حضرت صادق علیه السلام می فرماید :
رویای دار زدن بر جهار وجه است :
1 . ریاست و مهتری
2 . مال
3 . غیبت مردم کردن
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ مشاهدة اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد .
2ـ اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانة آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود .
3ـ اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می‌کنند ، نشانه‌ی جدایی از فرد مورد علاقه شما است . اگر در خواب ببینید که کسی را اعدام کرده‌اید و خون از بدن او جاری می‌شود ، نشانه‌ی پیروزی در کارها است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید .
اعدام خود شما : باید احساستان را بیشترکنترل کنید .
اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد .
اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند .
اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید .

اعضاء بدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب اعضاء بدن : یک نوزاد دختر زائیده می شود .
اعضای بدن بیماران : ناامیدی
اعضای بدنتان خوب کار می کند : خوشبختی در خانواده
اعضای بدن اشخاص پیر و بیمار : پرگوئیهای خصمانه
اعضای بدن شما شل است : یکنفر درپی فریب دادن شماست .
اعضای بدنتان سالم است : ثروت
اعضای بدن شما بی اندازه بزرگ است : شما دارای یک پسر ناقص الخلقه خواهیدشد .
بعضی از اعضای بدن شما را جدا می کنند : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید .
اعضای بدنتان بیمار هستند : مادر یا پدر شما خواهد مرد .

اعلام خطر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما اعلام خطر می کنید : نقشه هایتان را دنبال کرده و آنها را عملی کنید ، حتما موفق خواهید شد .
شما اعلام یک خطر آتش سوزی را می شوید ، درحالیکه خوابیده اید : خبرهای غیره منتظره
اعلام خطر را می شنوید در حالیکه بیدار هستید : یک تغییر مهم در زندگیتان رخ خواهد داد .
از یک اعلام خطر وحشت می کنید : دردسر و ناراحتی در پیش است .

اعلام کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
ازدواجتان را اعلام می کنید : دشمنان به هدفشان نرسیده اند .
ازدواج یکی از بستگانتان را اعلام می کنید : خیلی سریع بیمار خواهید شد .
دیگران ازدواجشان را اعلام می کنند : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید .
فوت شخصی را اعلام می کنید : یک خطر پنهان شده است .
تولد یک بچه را اعلام می کنید : فریب و ناکامی برای بیننده خواب
رسیدن دوستان را اعلام می کنید : گرفتاریهای شما فراوان می شود .
دیگران به شما چیزهایی را اعلام می کنند : یک تغییر بزودی در زندگی شما رخ خواهد داد .
یک اعلام خوشحال کننده : بیماری و مرگ .

اعلامیه

لوک اویتنهاو می گوید :
اعلانیه خبرهای غیر منتظره
خواندن اعلانیه : شخصی به شما اهانت خواهد کرد
چاپ کردن : ارتقاء شغلی
دست به دست دادن : کار بد
چسباندن : اتلاف وقت
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می کنید ، علامت آن است که به علت دعوا و مشاجرات ، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می کنید ، نشانة آن است که اخباری ناخوشایند خواهید شنید .

اغماء

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که در حال اغماء هستید ، نشانه‌ی آن است که ثروت فراوانی به شما خواهد رسید . اگر در خواب کسی را در حال اغماء دیدید ، نشانه‌ی آن است که به شخصی بدهکار خواهید شد .

افتادن

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد ، دلیل تشویش او بود ، خاصه در جنگ و خصومت . اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد ، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری ، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد ، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد . اگر بیند که از کوه به زیر افتاد ، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد . اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد ، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد . اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد ، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد . اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید ، دلیل کند که سهل و آسان بود . اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد ، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد . اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد ، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد ، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم . این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولا خواب نیست . اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این خواب مشاهده می کنیم که می افتیم یا پرت می شویم و یا از ارتفاعی سقوط می نماییم . این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت . افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم . افتادن از بلندی ناکامی است . ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم . اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود . اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید . احتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید . از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد . اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید . لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد . اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید . اگر افتادید ولی آرام و آهسته ( مثل یک ورقه کاغذ در هوا ) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید . اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد . روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد .
لیلا برایت می‌گوید :
افتادن در خواب ، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است . اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند ، بیانگر غلبه بر دشمنان است . اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید ، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود . اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید ، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید . اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید ، نشانه‌ی غم و اندوه است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
از یک مکان مرتفع به پایین می ا فتید : بد شانسی شما را دنبال می کند .
از یک بلندی به پایین می ا فتید : احترامتان را از دست می دهید .
براثر افتادن زخمی می شوید : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید .
شما می افتید و خیلی می ترسید : یاءس و ناراحتی
شما می افتید بدون اینکه آسیبی ببینید : در مبارزات و معاملات پیروز می شوید .
روی کف اتاق می افتید : یک خطر شما را تهدید میکند .
از روی یک پل می افتید : دیوانگی و سبک مغزی
شما می افتید و در همین حال بیدارمی شوید : شادی و ناخواسته و موقتی
در یک قبر می افتید : مصیب در پیش است .
در آب می افتید : خطر برای بیننده خواب
در اقیانوس می افتید : سلامتی شما بخطر می افتد .
دشمنان شما را به دریا می اندازند : رنج خواهید برد .
اشخاص دیگر می افتند : پیشرفت در کار
نزدیکان شما می افتند : بر دشمنان پیروز می شوید .
بچه ها می افتند : شادی غیره منتظره
دشمنان شما می افتند : اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
دوستان می افتند : به اشتباهات خود پی می برید .

افتادن در آب

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که در آب بیفتاد ، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود
لوک اویتنهاو می گوید :
در آب افتادن : رنج
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد

افتخار

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب دیدید که به خاطر چیزی افتخار می‌کنید ، به این معنا است که در زندگی به آسایش و رفاه می‌رسید .

افراط

هانس کورت می‌گوید :
اگر خواب دیدید که در لذت‌های جسمانی افراط می‌کنید ، نشانه‌ی بیماری یا ضرر مالی است و اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بدین معنا است که اطرافیان خود را دچار ناراحتی می‌سازد .

افروشه

محمد بن سیرین گوید :
افروشه آن بهتر بود که در وی زعفران نباشد چون اندک بیند ، سخن خوب و لطیف و خوش بود و چون بسیار دید مالی بود که به رنج و سختی بدست آورد . اگر دید اندک افروشه کسی به او داد و بخورد ، دلیل که از آن کس سخن لطیف بشنود ، چنانکه موافق طبع بود . اگر دید افروشه بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی حاصل شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود . اول : سخن لطیف ، دوم : مال ، سوم : مراد یافتنی که در دل بود .

افسار

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی افسار در خواب ، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار کهنه‌ای در خواب دیدید ، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمی‌شوید . مشاهده‌ی افساری که چشم بند هم دارد ، به این معنا است که فریب زن حیله‌گری را می‌خورید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن افسار اسب در خواب ، به معنای آن است که شما به مسافرتی خواهید رفت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب افسار : همبازی قدیمی تان همسر شما خواهد شد .
یک افسار را به اسب می بندید : خوشبختی در کار و موفقیت در عشق
افسار یک اسب را به درشکه می بندید : دردسر

افسانه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک افسانه تعریف می کنید : یک اتفاق مهم و خوشایند رخ می دهد .
دیگران یک افسانه تعریف می کنند : باید در فکر اصلاح زندگیتان باشید .
برای بچه ها افسانه تعریف می کنید : یک شادی بزرگ

افسر

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن افسر ارتش در خواب ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک افسر : معاملات تجاری عالی
شما افسر هستید : در هر نوع کاری موفق خواهید بود .
شما خود را به همراهی افسران می بینید : موفقیت درکار .
به شما لقب افسر می دهند : احترام و امتیاز .

افسرده

ابراهیم کرمانی گوید :
خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود . اگر دید چیزی افسرده همی خورد ، دلیل که به قدر آن ، وی را غم و اندوه رسد . اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد ، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد . اگر از وی هیچ نخورد ، اندوهی به وی نرسد .
جابر مغربی گوید :
خوردن افسرده در خواب ، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد .

افسون

محمد بن سیرین گوید :
افسون نمودن در خواب فریفتن مردم بود مگر آن افسون که به نامهای خدای عزوجل و به ایات قران بود . و چون افسونگر در خواب بیند که از آن وی را با شخصی دیگر در شفا و راحت پدید آمد ، دلیل که از غم و راحت به کام دل رسد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل بر غم و اندوه بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
افسون نمودن به خواب کار باطل بود ، چون به وقت افسون ذکر خدای عزوجل را نگوید . اگر افسون به قران و نامهای حق تعالی نمایند ، دلیل که آن کس کاری نماید به حق و راستی و از آن وی را خیر و صلاح دو جهانی رسد .
آنلی بیتون می‌گوید :
به کار بردن سحر و افسون در خواب ، بیانگر داشتن روابط خوب و صمیمی با همسر خود است . شنیدن کلمات سحر و افسون در خواب ، بیانگر نیرنگ و فریب اطرافیان است .

افعی

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می کشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانة آن است که دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد .
2ـ اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانة آن است که کسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد . اما اگر در خواب ببیند که مار از او می گریزد ، به این معناست که در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن افعی در خواب ، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند ، نشانه‌ی آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند .

افکار پلید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
افکار و ارواح دور سر شما می چرخند : در کارهایتان بسیار دقت کنید که فریب نخورید .
افکار پلید را از خود دور می کنید : مراقب رقیب باشید .
افکار پلید شما را آزار می دهد : دوستان شما را فریب می دهند .
افکار پلید مانع خوشبختی شما هستند : مشکلاتتان را بخوبی حل خواهید کرد .

افلیج

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .
2ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت .
3ـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

افیون

محمدبن سیرین گوید :
دیدن افیون به خواب ، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت نماید .

اقاقیا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب گل اقاقیا در فصل : ناکامی و مصیبت بزرگ در انتظار شماست .
خواب گل اقاقیا خارج از فصل : آرزوهایتان برآورده می شود .
به شما گل اقاقیا می دهند : شما یک دوست صادق دارید .
گل اقاقیا را بو می کنید : اوقات خوشی فرامی رسد .

اقامتگاه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خود پیدا نمی کنید ، ایمان خود را از دست خواهید داد .
2ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست که تلاشهابتان بی ثمر خواهد ماند .
3ـ اگر خواب ببینید اقامتگاه و محل زندگی شما تغییر یافته است ، نشانة آن است که بزودی پیغامهایی دریافت خواهید کرد ، و سفرهای زیادی پیش رو خواهید داشت .
4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند محل اقامت خود را ترک کرده است ، نشانة آن است که به او تهمت و افترا خواهند زد .

اقیانوس

لوک اویتنهاو می گوید :
اقیانوس : سفری بزرگ
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانة سفرهایی سود آور و دلپذیر است . برای تجار نشانة دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانة وصال و یافتن همسری زیبا است .
2ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنة کشتی ها بشنوید ، نشانة آن است که اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت .
3ـ اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت .
4ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است .
5ـ اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک اقیانوس آرام : زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود .
یک اقیانوس طوفانی : به مشکلات متعددی بر خواهید خورد .
موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد : در امور کاری یک مصیبت در پیش است .
در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید : کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت .
در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید : مشکلات بسیار بزرگ
روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید : ماجرای عشقی شما همین جا تمام می شود .

اکسیر حیات

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب چیزی به عنوان اکسیر حیات مشاهده نمودید ، بدین معنا است که برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش می‌کنید .

اکوی صدا

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب صدای خود را از یک اکو شنیدید ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش می‌شود ، بیانگر آن است که فرد تنهایی هستید .

الاغ

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند
دیدن فروختن الاغ زیان باشد
دیدن الاغ بخت او را یاری می کند
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد .
2ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانة کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .
3ـ اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانة آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .
4ـ اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن الاغ در خواب ، نشانه‌ی دعوا گرفتن است . اگر در خواب ببینید که الاغی را می‌زنید ، بدین معنا است که نسبت به خانواده‌تان بی‌تفاوت شده‌اید . اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید ، بدین معنا است به فردی که به شما بدی کرده ، خوبی می‌کنید . اگر الاغ را در حال دویدن ببینید ، بدین معنا است که مشکلاتی برایتان به وجود می‌آید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک الاغ : ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد شد .
برروی یک الاغ سوارهستید : نکبت
شما یک الاغ دارید : مشاجره با دوست صمیمیتان .
یک الاغ از شما نافرمانی می کند : شانس در عشق
یک الاغ در حال دویدن : خبرهای بد و ناخوشایند
یک الاغ که به آهستگی راه می رود : امنیت
یک الاغ میخرید : شادی در کانون خانواده
یک الاغ می فروشید : شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک
یک الاغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک
روی یک الاغ نشسته اید : کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می آورد .
یک الاغ با بار روی پشتش : پول
بچه ها روی الاغ سوار هستند : خوشبختی
یک الاغ را ازطویله بیرون می آورید : 1- کارهای شما رو به تیرگی میروند 2- یک ماجرای عشقی به پایان میرسد .
یک الاغ را می زنید : خبرهای بد و نا خوشایند
یک الاغ به شما جفتک می اندازد : عشق ناکام
کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .
یک الاغ مرده را می بینید : عمرشما طولانی می شود
یک الاغ را می کشید : تمام دارائی تان را از دست خواهید داد .
گوشهای یک الاغ : بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید .
صدای عرعر الاغ را می شنوید : 1- فلاکت و شرمساری 2- مرگ یک دوست
صدای عرعر چندین الاغ : دوستانتان به دیدن شما می آیند .
یک الاغ وحشی : کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید
تعداد زیادی الاغ : عشق شما را ترک می کند .
الاغهایی که مال دیگران هستند : دوستان بسیار صادقی خواهید داشت .

الج

بدان که الج را به تازی غرور گویند . اگر کسی در خواب بیند که الج همی خورد ، دلیل که او را رنج و بیماری رسد به قدر آن .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که الج داشت یا به کسی داد یا آن را از خانه بیرون ریخت و از او نخورد ، دلیل کند از رنج و بیماری ایمن گردد و علی الجمله درخوردن الج در خواب هیچ خیر و منفعت نباشد .

الفبا

لوک اویتنهاو می گوید :
آموختن : یک دشمن خائن
به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره
حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست
نوشتن آنها : بدبختی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب الفبا : یک دوست غایب برخواهد گشت .
حروف الفبا را می نویسید : خبرهای غیره منتظره
حروف الفبا را چاپ می کنید : نگرانیها بر طرف میشود .

الک

ابراهیم کرمانی گوید :
غربال یا الک به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد .
محمد بن سیرین گوید :
غربال یا الک به خواب زنی بود فضول ، یا خادمی بود . اگر بیند که غربال یا الک بزرگ نو فرا گرفت ، یاکسی به وی داد ، دلیل کند که زنی یاخادمی ، چنانکه گفتیم ، خدمتکار و دوست وی گردد
و بعضی از معبران گویند :
مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
غربال یا الک درخواب بر چهار وجه بود : اول : مردی مصلح ، دوم : زنی فضول ، سوم : خادم ، چهارم : منفعت اندک .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن الک در خواب ، نشانة آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان خواهید دید .
2ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک بسیار ریز است ، نشانة آن است که اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می کنید .
3ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک خیلی درشت است ، نشانة آن است که هرآنچه با زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد .

الکتریسیته

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ احساس الکتریستة اندک در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است که پیشرفتی به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس کنید که برق شما را به شدت تکان می دهد ، نشانة آن است که با خطری جدی روبرو خواهید شد .
2ـ دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب ، علامت آن است که دشمنان نقشه هایی که بر علیه شما کشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .
3ـ اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الکتریسته عبور می کنید ، علامت آن است که به نقشه های دشمنان خود دست می یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می یابید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
از الکتریسته استفاده می کنید : بر اثر یک حادثه غافلگیر می شوید .
جریان الکتریسته به شما می خورد : دوستان شما را فریب می دهند .
دیگران از الکتریسته استفاده می کنند : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
از وسائل الکتریکی استفاده میکنید : هماهنگی در بین دوستان

الکل

لوک اویتنهاو می گوید :
نوشیدن آن با آدمهای سرخوش : دوره ای خوش خواهید داشت
نوشیدن آن با آدمهای غمگین : خیانت
لیلا برایت می‌گوید :
نوشیدن الکل در خواب ، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید .

الماس

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید .
2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .
3ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانة رسوایی و مرگ است .
4ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانة معاملات سود آور است .
5ـ دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می شود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می کنند .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن الماس در خواب ، بدین معنا است که روزهای خوشی پیش رو دارید ، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادی الماس دارید ، یعنی سعادت و خوشبختی در انتظارتان است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب الماس : علامت ناکامی در زندگی شخصی شما
شما الماس دارید : کارها و معاملاتتان به خوبی پیش خواهند رفت .
الماس گم می کنید : ناتوانی مالی و نا خوشی
الماس پیدا می کنید : یک نفر واقعا عاشق شماست .
شما مقدار زیادی الماس دارید : موفقیت و احترام
دیگران الماس دارند : منفعت بزرگی نصیبتان میشود
الماس می خرید : غم
الماس می فروشید : یک مصیبت در پیش است
الماس می دزدید : ضررهای بزرگ
الماسهای بدلی : مرگ یک دشمن

المپیک

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن المپیک در خواب ، بیانگر شکست است . اگر در خواب مشاهده کنید که در المپیک شرکت کرده و مغلوب می‌شوید ، بیانگر آن است که نباید هیچ واهمه‌ای ، داشته باشید ، موفق می‌شوید .

النگو

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد .
2ـ اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند ، در آینده با زیانها و مشکلات فراوانی روبرو می شود .
3ـ اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است .

الوار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد .
2ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانة آن است که از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .
3ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانة آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد .
الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید .
الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد .
یک تیر بزرگ فولادی : پول

الهام

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب احساس کنید چیزی خوشایند به شما الهام می‌شود ، بیانگر پیروزی در مقابل مشکلات زندگی است .

امامت کردن

اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود ، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند ، چنانکه ماموم تابع امام باشد . اگر بیند جماعتی انبوه و در نماز بودند و وی را گفتند که ما را امامی کن و پادشاه فرمود به او که امامی کن و او پیشرفت و امامت کرد ، دلیل که در آن دیار میر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستی نماید ، به قدر راستی قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود . اگر بیند از نماز چیزی نقصان کرد ، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نمایدبه قدر آن چه در نماز نقصان کرده بود .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند امامی می کرد ، ولیکن نشسته بود ، دلیل که بیمار شود . اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزی خواند ، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وی نماز کنند . اگر امامی را به خواب بیند ، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام . اگر بیند امام ولایتی همی داد یا با امام در خانه رفت یا امام او را چیزی بخشید یا با امام طعام خورد ، دلیل که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند با امام در جهاد بود . دلیل که با دولت و ولایت با وی شریک بود یا در مسجد یا در دهی یا در شهری .
اسماعیل بن اشعث گوید :
هر چیز که در امام در زیادت بیند در ولایت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
امامی کردن در خواب بر شش وجه است .
اول : فرمانروایی ،
دوم : پادشاهی به عدل و انصاف ،
سوم : علم ،
چهارم : قصد نمودن به کار خیر ،
پنجم : منفعت ،
ششم : ایمنی از دشمن .
اگر بیند امامی زنان نمود ، دلیل که بر گروه ضعیفان والی شود .
اگر بیند امامی از آسمان فرود آمد و بر قومی امامت کرد ، دلیل رحمت است بر اهل آن زمین .
اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رسد .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن امام خیروصلاح بود
دیدن امامت کردن برسرقومی مهتر گردد ودیانت او زیاد شود

امانت فروشی

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب ، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی زیاده‌روی کرده و دچار بدنامی می‌شوید . اگر در خواب مشاهده کنید چیزی را در مغازه امانت فروشی گرو می‌گذارید ، بیانگر دعواهای خانوادگی است . اگر در خواب ببینید که کالایی را از گرو در می‌آورید ، بدین معنا است که فرصت‌هایی برای جبران اشتباهات به دست می‌آورید .

امپراطور

آنلی بیتون می‌گوید :
ملاقات با یک امپراطور در خواب ، به معنای آن است که شما مسافرت‌های پر سود و منفعت در پیش رو دارید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید .
شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .
با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

امتحان

لوک اویتنهاو می گوید :
امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید
قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد
مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است
از کسی امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد
مولف گوید :
چون امتحان همراه است با نگرانی و اضطراب است می توان بیننده خواب را به در گیر بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود
ولی اگر در خواب نسبت به امتحان هیچ نگرانی و اضطراب نشان ندهد می توان به آغاز یک موفقیت تعبیر نمود
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که برای قبولی در دانشگاه امتحان می‌دهید ، بیانگر پیروزی در مراحل مختلف زندگی است . اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده‌اید ، یعنی در امتحان موفق می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما امتحان دارید : شایستگی شغلتان را ندارید .
در امتحان موفق می شوید : گرفتاری در کارها
به سئوالات پاسخ صحیح می دهید : منفعت مالی
به سئوالات پاسخ اشتباه می دهید : یک کارجالب و خبرهای خوش
بچه ها در امتحان موفق می شوند : آرزوهای شما برآورده می شوند
اشخاص دیگر در امتحان موفق می شوند : مصیبت .

امر الهی

هانس کورت می‌گوید :
خواندن یا شنیدن امر الهی در خواب ، بیانگر آن است که با وجود توصیه‌ی دوستان ، دوباره راه اشتباه را پیش می‌گیرید . اگر در خواب مشاهده کنید که مورد خطاب امر الهی قرار گرفته‌اید ، به این معنا است که از افرادی نادرست پیروی می‌کنید .

امداد

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانة آن است که برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می کنید و از شما حمایت خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببینید کسی به شما کمک می کند ، نشانة آن است که با شادمانی در جایی سکنا خواهید گزید و دوستان و نزدیکان خوب خواهید داشت .

املت

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید با املتی که سرد شده است از شما پذیرایی می کنند ، علامت آن است که با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .
2ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است که با فردی آشنا می شوید که ارزش دارد به او اعتماد کنید .

امید

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب احساس کنید که نسبت به موضوعی امیدوار هستید ، نشانه‌ی از دست دادن یک چیز مهم است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب امید و آرزو : دوستان خوبتان را از دست می دهید .
امیدتان را از دست می دهید : یک دوره خوشی در پیش است .
امیدهای خوشایندی برای افراد خانواده : خطر شما را تهدید میکند .
امید موفقیت برای فرزندانتان : منتظرجر و بحثهای بسیار طولانی با افراد فامیلتان با شید .

امین

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب خود را فرد امینی ببینید ، بیانگر موفقیت در امور مالی است . دیدن افراد درستکار و امین در خواب ، نشانه‌ی آن است که در امور مالی موفقیت زیادی پیدا نمی‌کنید .

انار

حضرت دانیال گوید :
اصل انار به خواب مال است . لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود . اگر نه به وقت خود بود بد بود . اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد ، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد .
محمدبن سیرین گوید :
اگر انار شیرین به خواب بیند ، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب ، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود ، تعبیرش چون انار شیرین است .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی بیند انار شیرین به وقت همی خورد . دلیل که هزار درم بیابد ، یا این که کمترش پنجاه دینار است اگر بیابد و باشد آن چه در بیان گفتیم درم بیابد ، پس معبر باید که به قدر همت و بزرگی مردم تاویل نماید . اگر بیند انار به زمستان همی خورد ، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد ، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد . اگر مسافر است ، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است ، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد ، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت . اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد ، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است .
اول : مال جمع کردن ،
دوم : زن پارسا ،
سوم : شهر آبادان .
لیکن انار ترش غم واندوه است .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است . معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان . این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند . انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت ، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید . برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند . چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد . اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید . روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست . انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید ، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد . چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند . دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید . در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم . ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن انار در خواب ، نشانة آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .
2ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .
3ـ خوردن انار در خواب ، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن یا خوردن انار در خواب . بیانگر رهایی از اتهمامات دیگران نسبت به شما است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب درخت انار : ثروت بزرگی نصیبتان می شود .
یک درخت انار پر ازگل : خوشبختی
یک درخت انارپر از انار : شادی و لذت
یک انار را به دو قسمت می کنید : طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند .
انار می خورید : خوشبختی و سلامت
یک ظرف پر از انار دارید : بدون فکر کاری انجام ندهید .
انارهای فاسد : مشکلات بسیار در انتظار شماست .

انبار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انبار : در طول زندگی پول به آسانی بدست میاورید .
شما در یک انبار هستید : موفقیت شما در کار و زندگی زناشوئی
چیزها را از انبار بیرون می آورید : تغییر مسکن
کامیون مخصوص حمل کالاهای انبار : بی وفایی .

انبار آذوقع

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن انبار آذوقع در خواب ، نشانه‌ی آن است که خطری شما را تهدید می‌کند .

انبر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انبر : در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید
از انبر استفاده می کنید : دشمنان در پی شکست شما هستند .
انبر می خرید : بدشانسی
دشمنان از انبر استفاده می کنید : دردسر و مشکلات بسیار

انبر آتش

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن انبر آتش در خواب ، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشتری به انجام کارها بپردازید .
انتخابات
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید ، نشانة آن است که در مباحثی شرکت می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما در انتخابات شرکت می کنید : امیدها و آرزوهای شما برآورده میشود .
دیگران در انتخابات شرکت می کنند : وقایع مهم و خوشایند در پیش است .
در محل انتخابات ، پستی به شما می دهند : یک تغییر در زندگی شما روی خواهد داد .
در انتخابات برنده می شوید : یک دوست نادرست نزدیک شماست .

انتظار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ببینید که منتظر کسی هستید : یک دوست بد به شما نزدیک است .
منتظر هستید آماده برای عمل : یک دوست میخواهد پنهانی به شما کمک کند .
منتظر رسیدن کسی هستید که دوستش دارید : ایام خوش شروع می شود .

انتقال خون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انتقال خون : کارهایتان را به سرعت و خوبی انجام می دهید
شما خون می دهید : از یک بیماری رنج خواهید برد
یک مرد بیمار ، خون دریافت می کند : از اعمال خود خجالت می کشید .
به یک حیوان خون می دهید : مشاجره فامیلی
در یک بانک خون ، به شما خون می دهند : آرزوهایتان برآورده میشود .
در موقع انتقال خون ، خون پاشیده می شود : معاشرتهای پردردسر

انتقام

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است که اراده ای ضعیف دارید ، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

انجمن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب خود را در یک انجمن ببینید ، علامت آن است بیش از اندازه کار می‌کنید . اگر فرد عاشقی در خواب خود را در یک انجمن ببیند ، علامت آن است که به زودی ازدواج می‌کند .

انجیر

محمدبن سیرین گوید :
خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود . اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید ، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد .
ابراهیم کرمانی گوید :
انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن ، دلیل بیماری است و انجیر سیاه ، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است . ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد . چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد . انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد . به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن انجیر در خواب ، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت . دیدن برگ انجیر در خواب ، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید . اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید ، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق می‌شوید .
اچ میلر می‌گوید :
اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند ، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد . اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می‌خورید ، به این معنا است که احتمالا بیمار می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انجیردر فصل آن : لذت و احترام
خواب انجیر در خارج ازفصل آن : غم و اندوه
انجیر می خورید : ثروتتان را به باد خواهید داد .
انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید .

انجیل

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که انجیل همی خواند ، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود . اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند ، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند ، خیر اندک بدو رسد . اگر از بر می خواند ، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ خواب کتاب انجیل ، نشانة زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .
2ـ اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، نشانة آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد .

انداختن

اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند
اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند
واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود
اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان انداخت تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

انداختن مردم

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که کسی را بینداخت ، دلیل که بر خصم چیره شود . اگر بیند که کسی او را بینداخت ، دلیل که خصم بر وی چیره گردد . اگر بیند که بر کسی سنگ انداخت ، دلیل کند که سخن سخت به کسی گوید و بعضی از معبران گفته اند که ، دلیل آن که او را به زنا یا به گناهی متهم گردانند . اگر کسی بیند که سفال انداخت هم سخن درشت بود که به کسی گوید و معبران گویند : اگر بیند کسی شکر یا بادام بر او بینداخت ، اگر آن کس معروف بود ، دلیل کند از او بدان مقدار عطا یابد . اگر مجهول بود بدان مقدار که انداخت مصیبت و عزا یابد . اگر کسی بیند این خوردنی ها که گفتیم سوی چهارپایان انداخت ، دلیل که مال خویش بر جاهلان هزینه کند .

اندازه گرفتن

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزی باشید ، به این معنا است که بیماری و خطر شما را تهدید می‌کند .

اندامها

محمد بن سیرین گوید :
اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده می کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کند
کرمانی می گوید :
اگر بیند که پاره ای گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که آن کس را خیر ومنفعت رسد اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور اگر بیند گوشت از اندام خود می برید ودر پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد اگر بیند که اندامهایش آزرده بود دلیل که بیمار گردد اگر بیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود دلیل که از مال او چیزی بستاند اگر بیند که گوشت از اندام خویش همی برید ودر پیش مرغ می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد
جابرمغربی گوید :
اگر اندامی از اندامهای او تباه گشت دلیل بر اینکه بر راست نبود
ام فضل گوید به رسول خدا گفتم یا رسول الله خواب منکری دیدم فرمود چه دیدی گفتم پاره ای از اندام تو ببریدند ودر کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آید ودر کنار تو بزرگ شود وپس از آن از فاطمه حسین متولد شد ودر کنار او بزرگ شد واورا می پرورید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود . دست ، پا ، دهان ، چشم ، ابرو ، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می دهند . روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد . متعدد شدن دستها ازتشدید اعمال شما خبر می دهد . اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند . برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید . چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر نیکی می کنید و اگر بد باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می گردد . چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان متفرق می گردند . اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه دیگری گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید . چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست . چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد . اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند و انگشت نما می شوید و رسوائی به بار می آورید . اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید . اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید . داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست . چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته ( مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد ) و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود . اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او به شما خیلی نزدیک است .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد

انسان

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب انسان زشت و وحشتناکی را مشاهده کردید ، نشانه‌ی آن است که افکار ناپسندی در ذهن خود پرورش می‌دهید . اگر در خواب انسان خوشحالی را دیدید ، بیانگر غم و اندوه است . اگر در خواب یک انسان ناراحت و غمگین را دیدید ، به این معنا است که خود را درگیر مشکلات دیگران می‌کنید .

انسان نخستین

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی انسان‌های اولیه در خواب ، نشانه‌ی مخالفت اطرافیان با شما است . اگر در خواب خود را هم چون انسان‌های نخستین در غار ببینید ، به این معنا است که در رسیدن به اهداف خود موفق نمی‌شوید .

انضباط

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند کرد .
شما باعث نظم و انضباط دیگران می شوید : یک حادثه در پیش است که باعث وحشت شما خواهد شد .
دیگران شما را مطیع انضباط می کنند : قانون شما را تنبیه می کند .
در یک زندان به انضباط زیاد توجه نمی کنید : صحبتهای دیگران به شما صدمه می زند .
شما به بچه ها انضباط یاد می دهید : توجه بیشتری به اعمالتان داشته باشید .

انعام

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید به کسی انعام می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که مورد موعظه قرار می‌گیرید که این باعث می‌شود تا در زندگی ، بیشتر مراقب اعمالتان باشید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ببینید که انعام می دهید : یکنفر قصد دارد شما را بخرد .
شما انعام می گیرید : یکنفر قصد اذیت شما را دارد
مخفیانه به کسی انعام می دهید : بزودی خبر ازدواجی را به شما می دهند .
خرج زندگی تان را از راه انعام در می آورید :
شما نمی توانید فرزند داشته باشید .
یک انعام را بین چند نفر قسمت می کنید :
از راههای نادرست به ثروت می رسید .

انعکاس

لیلا برایت می‌گوید :
شنیدن انعکاس صدای خود در خواب ، نشانه‌ی شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی ببینید و انعکاس صدای خود را بشنوید ، بدین معنا است که فرد تنهایی هستید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما انعکاس صدایی را درنزدیکی می شنوید : دوستان بسیار خوب به دیدن شما می آیند .
یک انعکاس صدای خیلی دور : از خوشبخت شدن یکنفر باخبر می شوید .
انعکاس صدا درون یک غار : بر دشمنان و بدخواهان پیروز می شوید .

انفجار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانة آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .
2ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد .
3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است که از محیط کار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .
4ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانة آن است که دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز کرده و از اعتماد شما سوء استفاده می کنند .
5ـ دختران بعد از دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر انفجار همراه با کشته شدن عده‌ای باشد ، بیانگر آن است که از مشکلی که برایتان پیش آمده نجات پیدا می‌کنید . اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله‌های آتش از آن زبانه می‌کشد ، نشانه‌ی پیشرفت و پیروزی در انجام کارهایتان است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش می کنند .
دریک انفجار زخمی شده اید : عذاب
بر اثر انفجار علامتی روی صورت شما افتاده : شما را به ناحق متهم خواهند کرد .
شما ناگهان به دنبال یک انفجار غرق در آتش میشوید : دوستان شما از حدشان تجاوز می کنند .
دیگران در انفجار گرفتار شده اند : یکی از بستگان در خطر است .
شما باعث انفجار شده اید : اعتماد دوستانتان به شما از بین خواهد رفت .

انگشت

فروید گوید :
اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند .
اگر بیند از انگشت او صدا برخاست ، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد .
لوک اویتنهاو می گوید :
زخمی کردن آن : زیان
از دست دادن آن : زیان بزرگ
محمدبن سیرین گوید :
پنج انگشت دست راست در تاویل ، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضی از معبران گفته اند ، انگشت مهین ، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز ، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان ، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر ، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر ، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود . اگر بیند که انگشت دست راست نداشت ، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند : فرزند برادرش را مصیبت رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت ، دلیل که سد درست شود . اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد ، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد . اگر بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود ، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود ، دلیل قوه مالش بود . اگر بیند که انگشت سبحه او بریده است ، دلیل است در فریضه نمازها تقصیر کند . اگر بیند انگشت میان او بریده است ، دلیل که در شهری پادشاهی یا بزرگی بمیرد . اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است ، دلیل است وی را در مال زیان افتد . اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است ، دلیل است فرزند زاده او بمیرد .
اسماعیل بن اشعث گوید :
انگشتان پای در خواب دیدن ، دلیل زینت و آرایش بود . اگر انگشتان پای را درشت و قوی بیند ، دلیل که کار کدخدائی او ساخته شود . اگر به خلاف این بیند کار وی ناساخته شود . اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانکه رفتن نتوانست ، دلیل که وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال . اگر انگشتان دست و پای را کسر بیند ، دلیل است کار وی واژگونه شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود .
اول : فرزند ،
دوم : برادر و برادرزادگان ،
سوم : خادمان وخدمتکاران ،
چهارم : دوستان ویاران ،
پنجم : قوت نیرومندی ،
ششم : پنج نماز .
اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود ، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد .
اگر بیند که انگشت او بشکست ، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد .
خلف اصفهانی گوید :
اگر بیند از انگشت مهین او شر می آید یا از انگشت سبابه او خون همی آید ، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید . اگر بیند از انگشت او آواز برآمد ، دلیل نماید که در میان خویشان او گفتگو رود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم . هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه ، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد . اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد . انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها . اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .
2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .
3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید ، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد .
هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید ، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید ، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرید . اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد می‌کنید ، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبی ندارند . بزرگ شدن بیش از اندازه‌ی انگشت شست در خواب ، علامت آن است که اقبال خوبی پیش روی شما است . کوچک شدن غیر طبیعی انگشت شست در خواب ، نشان دهنده‌ی کسب لذت‌ها و تفریحات است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
انگشتر به دست دارید : شانس در عشق
انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ
انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید .
انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است .
از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید .
انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است .
انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان
انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست می دهید
انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان میآید
انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد .
انگشتان شما کوتاه است : ارث – ثروت
انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا می کنید
انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق
انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید .

انگشت سبابه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انگشت سبابه : زیاد منتظر کمک دیگران نباشید .
مردم را با انگشت سبابه نشان می دهید : به قدرت خود اعتماد کنید .
دیگران شما را با انگشت سبابه نشان می دهند : هنوز خیلی چیزها باید یاد بگیرید .

انگشت شصت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود .
شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید .
شصت شما می سوزد : دوستان حسود شما را احاطه می کنند .

انگشتانه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن انگشتانه در خواب ، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده‌اید ، به این معنا است که با افرادی مناسب هم نشین می‌شوید . اگر در خواب ببینید که انگشتانه‌ی خود را گم کرده‌اید ، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید ، اگر از انگشتانه برای خیاطی استفاده می‌کنید ، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد . اگر مردی خواب انگشتانه را ببیند ، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختی در انتظار او است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انگشتانه : خوشبختی بزرگی در پیش است .
انگشتانه می خرید : نمی توانید برای خود شغلی پیدا کنید .
یک زن خواب انگشتانه ببیند : او براحتی پول بدست خواهد آورد .
یک انگشتانه گم می کنید : دردسرهای شما بیشتر میشود .
برای خیاطی انگشتانه به دست می کنید :
شانس و سعادت در پیش است .
یک انگشتانه قرض می کنید : دوستان فراوانی دارید که زندگی را برایتان دلپذیر می کنند .

انگشتری

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن حلقه انگشتری فرزند بود
دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود
دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق
حضرت دانیال گوید :
چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . اگر بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود . اگر بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود . اگر بیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا ، دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .
محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود . اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد . اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر بها نبستند ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد
. ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد . اگر بیند انگشتری او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود . اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود . اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم . اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانائی یابد . اگر بیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر بیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد . اگر بیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند و زن بدو نهد . اگر بیند انگشتری خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد . اگر بیند که انگشتری او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود . اگر بیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند . اگر بیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد . اگر بیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
انگشتری سیمین ( نقره ) در خواب بر چهار وجه بود .
اول : قدرت و سلطنت ،
دوم : زن ،
سوم : فرزند ،
چهارم : مال
انگشتری زرین نیک بود .
اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود .
اگر والی بود معزول گردد .
اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش .
لوک اویتنهاو می گوید :
انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
گم کردن آن : جدایی
یافتن آن : اختلاف
دریافت کردن آن : دام ، تله
انگشتری گرانقیمت : ازدواج موفق
خریدن : نامزدی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست . اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود . اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد . اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد . گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود .

انگشتوانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
انگشتوانه یا انگشتونه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است برای حفظ انگشت . داشتن انگشتونه برای مرد خوب نیست و برای زن نیکو است و گویای امنیتی است که در محیط خانواده و محدوده زندگی خویش خواهد یافت . اگر مردی انگشتونه ای ببیند یا بیابد و به انگشت خویش بکند به کمک کسی نیازمند می شود که احتمالا یک زن است و از این کمک بهره مند می گردد . چنان چه کسی انگشتوانه ای به شما داد اگر آشنا باشد گویای این است که در آینده از حمایت مادی و معنوی دوستی برخوردار می شوید و اگر بیگانه بود نیازمند این حمایت می شوید بی آنکه کسی را به عنوان حامی سراغ داشته باشید . داشتن انگشتوانه های زیاد در خواب بیان کننده این است که خواب بیننده مورد اتهام قرار می گیرد . زنی اگر ببیند که تعداد زیادی انگشتوانه دارد به شدت مورد حسد واقع می شود . دیدن انگشتوانه سوراخ در خواب بیان کننده خیانت کسی است که نسبت به او اعتماد فراوان دارید . برای مرد دیدن انگشتوانه ای که سوراخ و غیر قابل استفاده باشد گویای این است که زنی به او دورغ می گوید که ممکن است همسرش باشد .

انگلیسی

لیلا برایت می‌گوید :
انگلیسی صحبت کردن در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در امور شغلی پیشرفت می‌کنید اما در روابط عاشقانه‌تان به مشکلات برخورد می‌کنید . اگر در خواب ببینید که مشغول خواندن یک کتاب انگلیسی هستید ، نشانه‌ی آن است که زندگی یکنواختی دارید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک زن یا مرد انگلیسی : دوست خوب شما خیالهای بدی در سرش دارد .
تعداد زیادی انگلیسی با هم : دوستان دورو وحیله گر در ا طراف شما هستند . شما به انگلستان می روید : طلبکاران از شما در خواست پول می کنند .
در انگلستان زندگی می کنید : خواسته های شما بر آورده نخواهد شد .
شما با یک زن یا مرد انگلیسی رابطه دارید : از یک بیماری ناشناخته رنج خواهید برد .

انگور

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن انگور سفید روزی حلال بود
و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‌فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از آن می‌خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم . سوره یوسف آیه « 36 »
ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‌نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از [مغز] سرش می‌خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت . سوره یوسف آیه « 41 »
حضرت دانیال گوید :
خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت ، ترس و بیم بود . معبران گفته اند : به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود ، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت ، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود . اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند .
محمدبن سیرین گوید :
انگور سفید به وقت خوردن ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن ، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود ، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود ، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود ، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید ، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید ، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود ، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد ، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند . اگر بیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند . اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند . اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد ، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند . اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد ، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند . اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد ، دلیل که از جهت خود ، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند . اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد . اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت ، بر سه وجه بود
. اول : فرزند نیک ،
دوم : علم فرائض ،
سوم : مال حلال .
فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید : بر سه وجه بود ،
اول : مال باخیر وبرکت ،
دوم : فراخی نعمت ،
سوم : از قحط و بلاامان یافتن .
لوک اویتنهاو می گوید :
خوردن : تب مختصر
چیدن آن : جدایی غیر منتظره
انگور سفید : شادمانی
انگور سیاه : غصه
دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید
کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه
کشمش : دعوا در همسایگی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی . برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .
2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .
3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .
4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک درخت مو پراز انگور : عمرتان طولانی خواهد بود .
انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .
بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود
انگور می خرید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید
انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
انگور سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط با شید .
خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
انگور را له می کنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
انگور حمل می کنید : ثروت
کشمش درست می کنید : موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .
شما کشمش می خورید : پول از دست میدهید .

انواع توت

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن توت‌های نارس و کال در خواب ، بیانگر غم و ضرر مالی است . اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن توت هستید ، به این معنا است که روزهای خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب خود را مشغول جمع‌آوری توت ببینید ، بیانگر آن است که از کار زیاد خسته و نومید شده‌اید . فروختن توت در خواب ، نشانه‌ی این است که برای تهیه‌ی خرج روزانه خود دچار مشکل می‌شوید .

اولاد

لیلا برایت می‌گوید :
اگر فردی خواب فرزند خود را ببیند ، بیانگر داشتن عمری طولانی و پر ثمر است .

اونیفورم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک یک شخص اونیفورم پوش : شانس به شما روی خواهد آورد .
افسران اونیفورم پوش : ترفیع خواهید گرفت
سربازان اونیفورم پوش : با مشکلات و ناراحتیهای بسیار روبرو هستید .
یکی از اعضاء خانواده تان اونیفورم پوشیده : افتخار و تشخص
اونیفورم پوشیده اند : در قبال شجاعتتان پاداش خواهید گرفت .
اونیفورم می فروشید : دوستانتان از نفوذشان استفاده خواهند کرد تا به شما کمک کنند .
مردان که در سر کار اونیفورم پوشیده اند : به شما پول زیادی خواهد رسید .
زنانیکه اونیفورم پوشیده اند : شما خیلی متکبرید .
زنانیکه اونیفورم نظامی بتن دارند : شما در سطحی نیستید که بتوانید وظایفتان را انجام دهید .
خواب اونیفورم مستخدمین یا کارمندان را می بینید : دشمنانتان شکست خواهند خورد .

اهانت

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که در دادگاه ، به یک قاضی اهانت می‌کنید ، بیانگر بی‌دقتی در انجام کارها است . اگر در خواب کسی به شما اهانت کرد ، به این معنا است کاری انجام می‌دهید که به شما احترام می‌گذارند .
اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه است ، نشانه‌ی پیروزی در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید کسی که به شما توهین می‌کند بزرگ‌تر از شما است ، نشانه‌ی جدایی از دوستان است . اگر در خواب ببینید که یک غریبه به شما توهین می‌کند ، نشانه‌ی گرفتاری‌های کاری است .

اهدا کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به شما چیزی اهدا می کنند : منتظر بهبود وضع فعلیتان باشید .
چیز جالبی به شما اهدا می کنند : به شما خیانت میشود .
به مسجد یا کلیسا چیزی اهدا می کنید : با شخصیتهای مقام اول اجتماع ملاقات خواهید کرد .
به یک زن چیزی اهدا می کنید : یک رفاقت بزرگ
به یک مرد چیزی اهدا می کنید : یک شوک
به یک موسسه پول می بخشید : پول در آینده نزدیک .

اهرم

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن یا استفاده کردن از هرم ، نشانه‌ی پیروزی در مشکلات است .

ایده آل

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر کسی در خواب بیند که به زندگی ایده‌آلی دست پیدا کرده ، نشانه‌ی کسب موفقیت است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، بیانگر آن است که در مسیر زندگی لحظات خوشی خواهد داشت .

ایزار

محمد بن سیرین گوید :
ایزار در خواب زن بود . اگر دید که ایزار در میان بست ، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد . اگر بیند که ایزار وی ضایع شد ، دلیل که از زن جدا شود . اگر بیند که ایزارش بدرید ، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت ، دلیل آفت و بیماری زن بود .
جابر مغربی گوید :
اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود ، دلیل که زن او دیندار بود ، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت ، تاویلش به خلاف این بود . اگر بیند ایزار قزین یا ابریشمین داشت ، دلیل که وی را زنی معاشره بود .

ایستگاه قطار

لوک اویتنهاو می گوید :
ایستگاه قطار : مسافرت کوتاه
تماشای ایستگاه قطاراز دور : یک مهمان ناخوانده
لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب ، نشانه‌ی تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگی است . اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم می‌زنید ، به این معنا است که هدیه‌ای دریافت می‌کنید .

ایوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد . بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید . دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره ای ببینید با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت بزرگ است اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می تواند برای شما و شما برای او موثر باشید . به هر حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند گویای قدرت بیشتر شما هستند .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است که سرگرم کارهایی جدید خواهید شد که به ثمر رسیدن آنها در آینده با شک و تردید همراه خواهد بود .
2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است که دربارة نیات خود تردید پیدا خواهد کرد .
3ـ اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است که وظایف جدیدی را قبول خواهید کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما تنها روی ایوان هستید : به موقعیت اجتماعی خیلی بالاتر خواهید رسید .
با دیگران روی ایوان هستید : زندگی شما طولانی خواهد بود .
با اعضاء فامیل روی ایوان هستید : ارث – ثروت
با یک شخصیت مهم یا یک مقام دولتی روی ایوان هستید : باید از پستی و بلندیهای بسیاری عبور کنید
با دوستانتان روی ایوان هستید : متحمل توهین و شرمساری خواهید شد .

حرف ب

بابونه

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن
چای بابونه هستید ، بیانگر سلامتی شما است . دیدن بابونه ، دلالت بر غم و اندوه دارد . خریدن بابونه ، نشانه‌ی آن است که خطر یا بیماری شما را تهدید می‌کند .

باتلاق

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی باتلاق در خواب ، بیانگر آن است که باید در نقشه‌هایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیده‌اید ، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید . اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتاده‌اید ، به این معنا است که احتمالا دچار ضرر زیادی می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانة آن است که با خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناک به خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می یابید .

باد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است .
علامه مجلسی ( ره ) گوید :
اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید .
محمد بن سیرین گوید :
معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن ، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد . باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش . گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد . گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جائی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند . این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت . باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست .
علامه مجلسی ( ره ) گوید :
اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد . باد صبا ، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند . چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد . اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند . در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست ، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد . روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است . اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید . باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد . باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست . بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است .
لوک اویتنهاو می گوید :
باد : ناراحتی ، قولهای دروغ
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در کار وزیدن است ، علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .
2ـ شنیدن صدای زوزة باد در خواب ، علامت آن است که با از دست دادن قردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .
3ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کرد . و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام می کنید .
4ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد ، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید .
5ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک باد شدید : خوشبختی
در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک انرژی تمام نشدنی لذت می برید .
یک باد ملایم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید
در هنگام باد راه میروید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
درجهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند .
باد ابدا نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .
باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد .
باد چترشما را بر میگرداند : شادی
یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش میشود .
باد ، بادبان کشتی را با خود می برد : گرفتاریها نزدیک می شود .
باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود : پول براحتی نزد شما می آید .

بادوزیدن

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که باد سخت همی جست ، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود . اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد ، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
باد سموم در خواب ، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب ، دلیل بیماری شوریده است در ان دیار و باد معتدل دیدن ، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند . اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد ، دلیل که سفری دور کند و در ان سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد . اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود ، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد ، دلیل که اجل او نزدیک بود . اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد ، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن باد در خواب بر نه و جه بود .
اول : بشارت .
دوم : فرمانروایی .
سوم : مال .
چهارم : مرگ .
پنجم : عذاب .
ششم : کشتن .
هفتم : بیماری .
هشتم : شفا .
نهم : آسایش .
اگر بیند که بر باد نشسته بود ، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند که باد مغرب نرم جست ، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود . اگر بیند که بادشمال نرم همی جست ، دلیل بر شفا و راحت آن دیار . اگر به خلاف این بود ، دلیل بر خیر نباشد . اگر بیند که او از بادهمی شنید ، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود . اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوابرد ، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد .
هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب ببیند که باد به آرامی می‌وزد ، به معنای آن است که ثروتی فراوان به دست می‌آورید . اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صدای وحشتناکی را ایجاد کرده ، بیانگر آن است که یکی از نزدیکان را از دست می‌دهید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می‌روید و باد به صورت شما می‌وزد بیانگر آن است که باید ، اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارها داشته باشید . اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می‌روید ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می‌کشد ، نشانه‌ی آن است که به مسافرتی خواهید رفت که برای شما سود و منفعت فراوان دارد .

بادام

محمدبن سیرین گوید :
بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود . لکن به خصومت به دست آید . اگر بیند که بادام فرا گرفت ، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید .
معبران می گویند :
تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی ، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید . دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد .
جابرمغربی گوید :
دیدن بادام در خواب نعمت و مال است ، اما اگر بادام با پوست بیند ، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند ، دلیل که مال به آسانی به دست آورد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود .
اول : مال پنهانی حاصل گردد ،
دوم : از بیماری شفا یابد .
لوک اویتنهاو می گوید :
بادام
خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد
بادام تلخ : ضعف ، سستی
بادام شیرین : شخصی از شما تعریف خواهد کرد
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از آن استفاده می کنند . یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت می شود که خود آن هم دو نوع است . پوست کنده و با پوست ( منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است نه غشاره نازکی که روی مغز کشیده شده ) معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بیماری . همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم . مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید . چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود . خانم آتیانوس معبر یونانی می گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند . ابن سیرین می گوید بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید . شاید منظور ابن سیرین بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست یعنی مغز بادام پول بی زحمت است . اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد . برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری همان طور که از امام صادق علیه السلام منقول است خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید . اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد برای او بادام پول و راحت نیست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت . دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد . همین ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان تحصیل آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بیابید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بادام در خواب ، نشانة آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد .
2ـ اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومید خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است ، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص ، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد . خوردن بادام تلخ در خواب ، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بادام : غم ، ولی برای مدتی کوتاه
بادام می خرید : برمخالفتان پیروز می شوید
بادام می خورید : عمر شما طولانی است .
بادامهای تلخ : وسوسه های فعلی شما کاهش مییابند .
درخت بادام : ثروت
درخت بادام پر از گل : آسایش و خوشبختی
یک درخت بادام با بادامهای سبز نرسیده : گرفتاری و ناامیدی
یک درخت بادام پر از بادامهای رسیده : خوشبختی

باد رها کردن

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد ، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود . اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند ، تاویلش به خلاف این بود . اگر این خواب مردی هندو بیند ، دلیل است که او را خرمی رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بادی رها کرد و آواز بلندی داشت وبوی ناخوشی ، دلیل که کاری کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدی او گویند . اگر بیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت ، دلیل است که از کاری بی فائده جدا شود و خیرش در آن بود . اگر بیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت ، دلیل است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بادرها کردن درخواب بر چهار وجه بود .
اول : سخنی زشت .
دوم : تقبیح و بد گوئی
سوم : کاری نکوهیده و سرزنش آور ،
چهارم : رسوائی .
اگر بیند باد راعمدا و قصدا رها کرد ، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود .

بادبادک

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانة آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .
2ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد .
3ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانة آن است که به سرمایه ای اندک ، معاملة بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید .
4ـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانة آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .
5ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر بادبادکی را در هوا دیدید ، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما یک بادبادک می سازید : تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت .
یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند : میتوانید از حالا منتظر موفقیت باشید .
یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می کند : سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد .
یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند : شادی بزرگ

بادبزن

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .
2ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانة‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما یک بادبزن دارید : خبرهای بسیار خوش
یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می زنند : او بزودی ازدواج خواهد کرد .
خانم مجردی خود را باد می زند : بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت .
باد بزنتان را گم می کنید : یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد .
یک زن یک بادبزن می خرد : او مرد دیگری را دوست دارد .
دیگران بادبزن دارند : شما رقبای بی شماری دارید .
رقیب شما یک بادبزن دارد : پول از دست می دهید .

بادروک

ریحان کوهی
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که بادروک همی خورد ، دلیل که حاجت او روا شود و مراد بیابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خوردن بادروک درخواب سه وجه بود .
اول : حاجت روائی ،
دوم : کام یافتن ،
سوم : دیدار غائب .

بادکنک

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بادکنک در خواب ، علامت آن است که در صورتی که مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشکلات زیادی روبرو می شوید .
2ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید ، نشانة آن است که انتظاری که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود .

بادریسه

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر زنی بیند که بادریسه ببافت یا کسی بدو داد ، دلیل است که او را خادمه یا کنیزکی حاصل شود . اگر زنی بیند که بادریسه از دوک او بیفتاد ، دلیل که مهر او از شوهر بریده شود .

بادیه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بادیه دو معنی دارد . یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند . در مورد نخست به همین قسمت کلمه بیابان مراجعه کنید اما در مورد دوم یعنی بادیه فلزی مطبخ ، کهن بادیه و پیاله و این نوع ظروف را که در قسمت طباخی خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنیزک نسبت داده اند . بخصوص در مورد بادیه و پیاله نوشته اند کنیزک . امروز کنیزک نداریم و حتی نمی شناسیم و جز نامی که در کتابها نوشته اند اطلاعی در مورد آن نداریم . بطور کلی پیاله و بادیه به خانم بر می گردد و سودی که از جانب او عاید ما می شود . بادیه در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم . چنان چه بادیه ای نو و شسته و تمیز و براق در دست داشته باشیم گویای این است که روابط مرد و زن بر مبنای استواری قرار دارد و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را می گوید که نقار و کدورتی پیش می آید . چنان چه بیننده خواب جوان و مجرد باشد ، شستن پیاله نیکو است و نشان دهنده این است که زنی در زندگی او ظاهر می شود که خانه دار و کدبانو است . اگر این خواب را دختر جوانی ببیند باز هم خوب است زیرا به شخصیت خودش بر می گردد و تمایلات نهفته او را نشان می دهد . چنین دختری شائق تشکیل یک زندگی خوب خانوادگی است و در خود این آمادگی را می بیند که مردی را خوشبخت کند . نصیبی که از زندگی خانوادگی می بریم به اندازه بادیه مشخص می شود بادیه کوچک سهم اندک است و بزرگ نصیب بیشتر ما را نشان می دهد . بادیه پر توفیق است . بادیه خالی بی نصیبی است . پیاله شکسته غم و اندوه است و اندوهی که در محیط خانواده پیش می آید چنان چه بادیه ای از نقره داشتید کسی در محدوده خانه در صدد فریب شما بر می آید . بادیه آهنی بیان کننده استحکام روابط خانوادگی است و بادیه چینی شکنندگی و ظرافت این علائق و روابط را بیان می کند و به ما هشدار می دهد که موجب شکستن این پیوند عاطفی نشویم . داشتن تعداد زیادی بادیه تعدد کدبانو را نشان نمی دهد بل که مبین وسعت و توانائی زن خانه است . نوشته اند اگر بادیه ای را به عمد به زمین بزنید ، بشکنید یا دور بیاندازید زن را طلاق میدهید و اگر زنی این خواب را ببیند زن دیگری بین او و شوهرش اختلاف به وجود می آورد که شکستن و دور افکندن بادیه گویای نفرتی است که از آن زن مجهول دارد .

بادکنک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در خود توانائی انجام آن را ندارید . چنانچه در خواب چنین بالنی را به شما دادند کاری به عظمت و بزرگی آن به شما پیشنهاد می شود که می تواند شما را در خود غرق کند و فرو ببرد . چنانچه به وسیله آن بالن از زمین بلند شدید و به هوا رفتید به شما می گوید از واقعیات زندگی دور می شوید و تکیه گاهی را از دست می دهید بی آن که نقطه اتکا قابل اطمینانی بیابید . اگر در سبد بالن ایستاده بودید ، عشقی سر راه شما قرار می گیرد که بسیار هیجان انگیز است . اگر دختر جوانی ببینید که با بالن پرواز می کند به مردی شوهر می کند که در شهری دور از محل اقامت او خانه دارد . اگر با بالن به دور دستهای آسمان رفتید که زمین زیر پایتان محو شد و شما همچنان به طور عمودی بالا می رفتید به هیچوجه خوب نیست ( به پرواز در حرف ( پ ) نگاه کنید ) . اگر بیننده خواب ببیند که سوار بالنی است ولی بالن ناگاه ترکید هم چنان نیکو نیست و شایسته آن است که بیننده خواب چندی مراقب خود باشد و از ایجاد برخورد های تند و خشن خودداری کند . اگر بادکنک کوچک بود و ترکید بیننده خواب یکی از انگیزه های عاطفی و احساسی خود را از دست می دهد . برای دختران و پسران جوان بیهودگی اولین عشقی است که ملاقات می کنند . اگر بالنی را در حال پرواز در آسمان دیدید که مردم به تماشا ایستاده بودند هیجانی عمومی به وجود می آید که امید بخش است . روی هم رفته دیدن بالن بد نیست .

باد مغرب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
باد ملایمی که از مغرب می وزد : یک مرد بی ادب به شما توهین خواهد کرد .
شما در جنگل هستید و بادملایمی از مغرب می وزد : فروتنی و سادگی شما آشکارا است .

بادنجان

محمد بن سیرین گوید :
بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بیوقت و اگر پخته بود و اگر خام ، دلیل غم و اندوه بود بقدر آن که خورده بود ، دلیل تر و خشک آن یکسان بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بادنجان بسیار داشت ، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد ، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست . ابن سیرین می گوید خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد یا بی وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن است شما در خواب بادنجان ببینید اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفا به دیدن بادنجان تعبیر نادرست داشت . بادنجان نیکو نیست بخصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد . چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادنجان دارید و آن را به دیگری می دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می شود و رنجی می رسد ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می دهد . پوست کندن بادنجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می آورد .

بادنما

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به یک بادنما نگاه می کنید : دیگران از شما تعریف می کنند .
مسیر بادنما از شمال به جنوب می چرخد : ضرر مالی
بادنما از جنوب به طرف شمال می چرخد : منفعت مالی .

باد و بوران

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن باد سخت بیگانه باشد
آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی باد و بوران شدید در خواب ، بیانگر آن است که کارهایی انجام می‌دهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده‌اید .
دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانة دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است .

بار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن بارهای زیاد در خواب ، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است . بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری . در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش . ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید . این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد . بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند . اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید ، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید . کم باشد ، کم و زیاد باشد ، زیاد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است که از روی عشق و خیر خواهی دست به کارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .
2ـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است که قادر به امرار معاش افرادی که به شما وابسته اند نخواهید شد .
3ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است که نزدیکان شما تجربیاتی خواهند کرد که شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما باری را حمل می کنید : گذشت در زندگی کار بسیار خوبی است .
بچه ها باری را حمل می کنند : خوشبختی
دشمنان بار حمل می کنند : یکنفر شما را رها میکند
نزدیکان باری را حمل می کنند : یک راز که خطری در آن مخفی شده .

بار انداز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می کنند و به نقاط دیگر می فرستند . در واقع بارانداز همان بندر است و دیدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که باید بیننده خواب دقت نموده و مشخص کند . یک وقت پیاده شده اید و یک وقت است که سوار می شوید و می خواهید بروید . پیاده شدن فراغت از تشویش و نگرانی است . همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر و پایاب برسید احساس امنیت و راحت می کنید پیاده شدن در بندر نیز در عالم خواب خوب است چون بشارت می دهد که از نگرانی و تشویش رهایی خواهید یافت . اما یک وقت است که خود را در بارانداز می بینید و آنجا احساس می کنید که می خواهید به سفر دریا بروید و این گویای آن است که به کاری مخاطره آمیز اقدام می کنید . احتمالا با کسی شریک می شوید و یا وام می گیرید .

باران

حضرت دانیال گوید :
باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد . و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد . اما اگر آن باران خاص است ، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین ، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد . اگر بیند که باران آهسته می بارید ، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع . اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید ، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود . اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید ، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید ، دلیل است که در آن دیار ، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد ، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود . اگر بیند که باران بر سر وی می بارید ، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید . اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید ، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید . اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید ، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود . اگربیند باران عظیم می بارید ، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید ، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت ، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد . اگر بیند که آب از هوا همی آید . به کردار باران ، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید ، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود . اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود ، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد . اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود ، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است .
اول : رحمت .
دوم : برکت .
سوم : فریاد خواستن و دادخواهی .
چهارم : رنج و بیماری .
پنجم : بلا .
ششم : کارزارو جنگ .
هفتم : خون ریختن .
هشتم : فتنه .
نهم : قحطی .
دهم : امان یافتن .
یازدهم : کفر .
دوازدهم : دروغ .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است . در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است . خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم . باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است . مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد . اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد . در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید . ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود . اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست . باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند . همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود . مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست . مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد . این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد . اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران ( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده ) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند . از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید . معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید . اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد . اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد . اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت .
لوک اویتنهاو می گوید :
باران : استفاده ، سود
بوران : بهبودی در اوضاع
باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن باران ایمنی و فراخی بود
اچ میلر می‌گوید :
دیدن باران در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد . اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید ، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود . اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران ، خورشید در آسمان حضور دارد ، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانة شما را خواهد کوبید .
2ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .
3ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانة آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد .
4ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می کنید ، نشانة آن است که در کسب ثروت پیروز خواهید شد .
5ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد .
6ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند ، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چکه های آب گل آلود باشد ، نشانة آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .
7ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید ، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد .
8ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .
9ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود ، علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .
10ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است که از محیطهای اجتماعی ، که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .
11ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است .

بارانی

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود ، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود . اگر بارانی او از جهت جامه بود ، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است ، دلیل بر نیکوئی بود اما بارانی زرد ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بارانی کبود بود ، دلیل بر گناه و معصیت بود . اگر بارانی سفید بیند ، دلیل است بر خیر و منفعت که ازجائی بدو رسد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بارانی : احترام شما بالاتر می رود .
یک بارانی به تن دارید : بزودی خود را در یک موقعیت بالا خواهید دید .
بارانی خود را از تن خارج می کنید : یک خصومت
دیگران بارانی می پوشند : کسانی در انتظارکمک شما هستند .
دیگران بارانی خود را از تن در می آورند : آنها به فلاکت دچار می شوند .
بارانی یک بچه : پول
بارانی یک زن : یک شادی نا خواسته
یک بارانی را به دور می اندازید : مورد آزار قرار میگرید .
یک بارانی را تمیز می کنید : پول نان خوردن شما قطع می شود .
یک بارانی می خرید : مورد احترام بسیار قرار خواهید گرفت .
بارانی می فروشید : علامت پول

باربر

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .
2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .
3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .
4ـ اخراج کردن باربر در خواب ، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .

بار سنگین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده : محتاج دیگران خواهید شد .
اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند : خوشبختی
بچه ها بار سنگین حمل می کنند : پیشرفت و امتیاز
دوستان بار سنگین حمل می کنند : پول شما بیشتر خواهد شد

بارکد

مولف گوید :
اگرببیند بارکد جنسی یا کارتی کثیف یا خراب شده دلیل بر تغییراتی در نوع جنس یا شماره کارت دارد

بارکشیدن

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت ، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد . اگر بیند که بر پشت بار گران داشت ، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است . دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی . اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید ، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد . اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید ، به این معنا است که تجربیاتی به دست می‌آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود .

باروت

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که دست به باروت زده‌اید ، به این معنا است که کارهایی انجام می‌دهید که برایتان بسیار خطرناک است . دیدن باروت در خواب ، بیانگر آن است در انجام کارهایی که به زودی قصد انجامش را دارید برای خود شریک نگیرید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما باروت دارید : روشتان را در کارها عوض کنید .
یک مرد خواب باروت ببیند : او فورا محل اقامتش را تغییر می دهد .
یک زن خواب باروت ببیند : از شوهرش طلاق خواهد گرفت .
یک دختر جوان خواب باروت ببیند : او با یک سرباز ازدواج می کند .

باروی

محمد بن سیرین گوید :
باروی شهر و قلعه و ده ، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی و معبران گویند باروی شهر ، دلیل بر پادشاه بود و باروی ده ، دلیل است بر خداونده ده . اگر بیند که باروی شهر قوی و بلند است ، دلیل است بر قوت و نیکی حال پادشاه . اگر بیند باروی شهر بیفتاد و خراب شد ، دلیل بر هلاک پادشاه کند . اگر برخی از آن بیفتاد ، دلیل بر هلاک والی است . اگر بیند بارو را نو کردند ، دلیل که پادشاه نو در آن شهر مقیم شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
باروی شهر و آن چه نزدیک دروازه شهر است تاویلش عیش و ایمنی است و آن چه در پس شهر است همان باشد و هر نیک و بد و زیاده و نقصان که در بارو بیند ، دلیل بر ان پنج گونه است .

باز

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود ، یعنی بر دست وی نشست ، دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت . اگر او بیند که بازی سفید بر دست او نشست ، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد . اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد ، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بازی سفید بیافت ، اگر از مردمان پادشاه بود ، دلیل است از پادشاه ولایت و حرمت یابد . اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید . اگر بیند باز بر بام او نشست ، دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنی پنهان گردید ، دلیل که آن زن را پسری خوب روی پدید آید . اگر بیند بر پای آن زن زنگله زرین یا سیمین بود ، دلیل است که زن را دختری آید .
جابرمغربی گوید :
اگر کسی بیند بازی بیافت و او را بکشت ، دلیل که اگر آن کس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل . اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجی و غمی رسد از جهت اهل بیت . اگر بیند که باز از دست او بپرید و باز نیامد ، اگر این خواب را پادشاه دیده بود ، دلیل است مملکت از دست او برود . اگر باز بیامد و بر دست او نشست تاویلش آن که مملکت و قدرت یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
چون بیند که باز مطیع او است . تاویل بر پنج وجه بود .
اول : رسیدن به آرامش .
دوم : شادی .
سوم : بشارت .
چهارم : فرمانروائی .
پنجم : یافتن مراد .
مال به قدر و قیمت باز ( دو هزار درم تا هزار درم ) ، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود
چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهاروجه بود .
اول : پادشاه ستمگر .
دوم : حاکمی که میل کند .
سوم : فقیه خائن .
چهارم : فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است . دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است . از امام صادق _ ع _ نقل است که باز نافرمان و سرکش فرزندی است که فرمان پدر را اطاعت نمی کند و رنج و الم پدید می آورد . اگر ببینید که باز ی را گرفته اید یا کسی به شما داده و آن باز چنان اهلی و دست آموز است که بر دست یا شانه شما می نشیند نشانی از پیروزی شما است در کارها و این که ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می شود . اگر باز ی از هوا بیاید و بر دست یا شانه یا بام خانه شما بنشیند نشان آن است که توفیق ناخواسته و پیروزی جهد نکرده حاصل می کنید حتی دیدن باز در خواب خوب است و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانید که آن پرنده به شما تعلق دارد نیکو است و نشان آن می دهد که در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی مجاهده به آن می رسید . چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می دهد و از نظر مالی تهی دست می شوید . اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی انجامد . ابن سیرین می گوید اگر این باز از دست شما گریخت و زیر دامن زنی پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته بیننده خواب صاحب یک پسر می شود ، پسری هوشمند و خوبروی . فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از دست دادن امیدها و آرزوها است . برای دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و امید است . اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر می شود . اگر در خواب ببینید که باز در خانه دارید و آن باز را به دست خود کشتید خوب نیست و این ممکن است چند حالت نامیمون داشته باشد . یا آسیبی به فرزندتان وارد می آید ، یا با همسرتان متارکه می کنید یا از نظر شغلی صدمه و آسیب کلی خواهید دید . از این گذشته دیدن باز در خواب نیکو است بخصوص اگر سفید باشد .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن باز از جانب پادشاه مهترگردد
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن باز در خواب ، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید .

بازار

لوک اویتنهاو می گوید :
بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .
2ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .
3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .
4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که از بازار خرید می‌کنید ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . اگر خواب ببینید که در بازار چیزی می‌فروشید ، بیانگر تغییر شغل است . اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید ، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بازار : شانس
شما در یک بازار هستید : شانس در عشق
شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .
دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .

باز جوئی

هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانة آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

باز دید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما از کسی یا جایی بازدید می کنید : درعملی کردن نقشه هایتان با مانع روبرو خواهید شد .
به دیدن بستگان می روید : مورد سوءظن دیگران قرار می گیرید .
یک دوست به دیدن شما می آید : ضرر مالی در کار
یک پزشک شما را عیادت می کند : از دیگران پیشی می گیرید .
شما به دیدن دوستان می روید : موقعیت شما ابدا خوب نیست .
دوستان متعددی به دیدن شما می آیند : به زودی خبرهای خوش دریافت می کنید .
شما از دیگران دیدن می کنید : یک محکمه در پیش دارید .
دیگران برای کار به دیدن شما می آیند : غم بزرگی باعث ناراحتی شما خواهد بود .

بازدید کننده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بازدید کنندگان : یک دوست وفاداری خود را به شما ثابت می کند .
بازدید کنندگان را می پذیرید : در انتظار یک دوست باشید .
تعداد بسیاری بازدیدکننده : دوستان به شما کمک میکنند .
شما بازدید کننده هستید : شانس
شما با یک بازدید کننده کاری دارید : بیماری .

بازرس

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که بازرس شده‌اید ، به این معنا است که دست به کارهایی می‌زنید که دوست ندارید کسی از آن مطلع شود . دیدن بازرس در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی کوتاه دچار گرفتاری می‌شوید .

بازرگان

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که بازرگان هستید ، بیانگر پیشرفت در امور شغلی است . اگر در خواب بازرگانی را ببینید ، علامت آن است که در انجام کارها موفقیت حاصل می‌کنید .

باز کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
بسته ها را باز می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست .
زندانیان را از بند شان آزاد می کنید : اتفاقات غیره مترقبه در پیش است .
گره یک طناب را باز می کنید : یک راز فاش خواهد شد .
یک سگ را باز می کنید : یک ازدواج در پیش است .
یک اسب را باز می کنید : دوستان وفادار در کنار شما هستند .
یک قفل یا چفت را باز می کنید : کشفی در منزلتان خواهید کرد .
شما قادر نیستید یک در را باز کنید : منتظر مشکلات باشید .
نمی توانید یک کشو را باز کنید : از کسانی که شما را دوست دارند چیزهای بی اهمیت را مخفی نکنید .
نمی توانید کلید چیزی را پیدا نکنید که آن را باز کنید : در مشکلات مالی بسیار محتاط باشید .

بازو

محمدبن سیرین گوید :
بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر بیند که بازوی وی قوی بود ، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد . اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید ، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود .
اول : برادر .
دوم : فرزند .
سوم : شریک .
چهارم : دوست .
پنچم : پسرعمو .
ششم : همسایه .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است ، یا فرزند است ، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است . چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید ( این بستگی به راست و چپ دارد ) چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند . اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد . همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد . اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید ، نشانه‌ی پذیرفتن انجام کارهای مشکل است . اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید ، به این معنا است که با مردم با خوش‌رویی برخورد می‌کنید ، دیدن بازوی پر مو در خواب ، نشان دهنده‌ی پیشرفت در امور کاری است . اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته ، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن بازوی قطع شده در خواب ، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است .
اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان .
شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت .
بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد .
بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست .
بازوی شما کوچک است : پول فراوان
بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید .
بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت
بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .
بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها
بازوی شما کثیف است : غم بزرگ
یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است : مشاجره
یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است : شوهرش را از دست می دهد .
بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است .
بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل
بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل
بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک .
یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .
بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید .

بازوبند

ابراهیم کرمانی گوید :
بازوبند زرین ، اگر بیند که در بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد . اگر بازوبند سیمین داشت ، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود . اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت ، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود . اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست . اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد . اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد . چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است . داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود . چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید .
لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بازوبند سیاه در خواب ، بیانگر آن است که بیماری و گرفتاری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده ، به این معنا است که موضوعی باعث شادی شما می‌شود .

بازی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند . با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه ، مثل گرگم به هوا ، اکردوکر ، قایم موشک و غیره . این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است . اگر در خواب دیدید که بازی می کنید و می دوید و می خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می آید . چنانچه مشاهده کردید که در خواب با کودکان بازی می کنید و آنها شما را مانند خودشان پذیرفته اند در آینده نزدیک عملی انجام می دهید که مردم شما را تخطئه می نمایند و سرزنش می کنند و شما از کرده خویش نادم و شرمگین خواهید شد . اگر ببیند که بچه ها بازی می کنند و شما به تماشا ایستاده اید در محیط خانواده شما بحث های ناخوشایند پیش می آید . اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد یافت که بزرگی و کوچکی آن به اندازه هیاهویی است که در نتیجه بازی به وجود آمده بود . اگر در خواب ببیند که صدای بازی کودکان را می شنوید خبری غمناک دریافت می کنید و احتمالا مردم درباره شما بد خواهند گفت .
اکثر افراد در خواب بازی‌های مختلفی رامشاهده می‌کنند . برخی از این خوابها ساده و صرفابرگرفته از زندگی روزمره ما هستند ، مثل بسکتبال . دیگر بازی‌ها در خواب عجیب و غریب ، باور نکردنی ، حیرت آور و کاملا واهی و نامعقول و حتی برخی ازآنها آزارگرانه هستند . برای تعبیر هر چه بهتر این‌گونه خوابها لازم است که حال و هوای عمیق وواکنش‌های احساسی تان را در آن‌ها بررسی نمایید . ممکن است در خوابتان برای تفریح مشغول بازی‌باشید ، که گاه و بیگاه رخ می‌دهد . ولی دیگرخوابهای « بازی کردن « می‌توانند نشان دهنده چالش‌هایی در زندگی تان ، ماهیت رقابت طلبانه و بلندپروازانه یا ساده لوحی ، ناپختگی ، خامی و بچگی‌شما باشند . این خوابها می‌توانند برملا کننده اهداف‌و نیات شما برای کسب موفقیت یا شیوه‌ای آسان وراحت برای خارج ساختن نیرو و انرژی بالای شماباشند . هم چنین مشاهده بازی در خواب می‌تواندنمایانگر « بازی زندگی « باشد . اگر در خوابتان مشغول‌بازی عجیبی با افراد آشنا بودید ، لازم است که به‌دقت رفتار ، کنش و تأثیر متقابل خودتان را با آنها ونقشی را که هر یک در خوابتان بازی می‌کنند ، بررسی کنید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن هر نوع بازی در خواب ، به این معنا است که با انجام کارهای نادرست نمی‌توانید به هدف خود دست یابید . توپ بازی در خواب ، به این معنا است که کاری انجام می‌دهید که مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بازی سرپول : پول فراوان
یک بازیکن : همه چیز به میل شما پیش میرود .
در بازی برنده می شوید : زندگی شما بسیار لذتبخش خواهد شد .
دربازی می بازید : رنج شما کاهش می یابد .
بازی شطرنج : وقتتان را بیهوده تلف می کنید .
ورق بازی می کنید : اعتبار و احترامتان را از دست میدهد .
با یک دوست بازی می کنید و برنده می شوید : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید .
با یک دوست بازی می کنید و می بازید : شما
کس دیگری را دوست دارید .
بچه ها بازی می کنند : شانس به شما روی می آورد .
در یک بازی ورزشی بازی می کنید : پول
دیگران بازی می کنند : نگرانیها بر طرف می شوند .
در یک فانفار مشغول بازی هستید : موفقیت شما به تاخیر افتاده است .
در شرط بندی و بخت آزمایی شرکت می کنید : اشیاء قیمتی روی زمین پیدا خواهید کرد .

بازی چشم بندی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازی چشم‌بندی هستید ، به این معنا است که در کاری شرکت می‌کنید که احتمالا به شما ضرر می‌رساند .

بازی ورق

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که در بازی ورق برنده می‌شوید ، به این معنا است که قاضی در دادگاه به نفع شما رأی صادر می‌کند ، اگر در بازی ورق بازنده شوید ، به این معنا است که توطئه‌ی . دشمنان شما را گرفتار می‌سازد . ورق بازی کردن در خواب برای سرگرمی ، نشان‌دهنده‌ی آن است که به زودی به خواسته‌هایتان می‌رسید . اما اگر بر سر پول با کسی ورق بازی می‌کنید ، به این معنا است که گرفتاری‌ها و مشکلاتی شما را تهدید می‌کند .

باطری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
باطری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می کنیم . همان طور که از نامش برمی آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد . اگر ببینید باطری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی آورید و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی دهد . چنانچه ببینید که کسی از شما باطری گرفت ، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است . اگر دیدید که باطری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی دهد گویای ضعف نیروی شماست و اگر باطری را ترمیم کردید به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت . به هر حال باطری و قوه نماینده قدرت های خارج از وجود و شخصیت ما هستند و اندازه آن ها به اندازه باطری و قوه ای که در خواب می بینید بستگی دارد . قوه و باطری کوچک کمک مختصر است و باطری بزرگ یاری موثر و عظیم .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن باطری در خواب ، نشانة آن است که از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد .

باغ

حضرت دانیال گوید :
دیدن باغ به خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد ، دلیل که با زن خویش مجامعت کند . اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد ، که زن او از شوهر مجامعت کند . اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت ، دلیل که فرزند صالح بیاورد . اگر بیند در باغ شفتالو می کشت ، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد . اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید ، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان ، دلیل بر هر فرزند نماید . اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود ، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند . اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد ، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد . اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد . اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند ، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید . اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می خورد ، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد . اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد ، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد . اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است ، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال . اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته ، دلیل که مرگ او بر شهادت بود ، زیرا جمله صفات بهشت است . اگر در تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان ریخته بود ، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد ، در حالی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد . اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد ، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد . اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت ، دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد . اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند ، دلیل که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد . اگر در باغ گوسفندان دید ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را است . اگر در آن باغ پرندگان بیند ، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود . اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد . اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد ، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد .
جابرمغربی گوید :
اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند ، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود . اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند ، دلیل که کار او نیکو گردد . اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می خورد ، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد . اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید ، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید ، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند . ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد ، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود . اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید ، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش . آورده اند که مردی پیش سلیمان علیه السلام آمد و گفت : ای پیغمبر خدا ، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود ، مرا گفتند که این باغ این خوک است . من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند . سلیمان گفت : این خوک بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره ، که مطیع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود .
اول : زن خوب ،
دوم : فرزند نیک ،
سوم : عیش خوش ،
چهارم : مال ،
پنجم : عزت و سر بلندی ،
ششم : شادی ،
هفتم : کنیزک .
باغ در خواب دیدن قیم زن بود .
اگر کسی بیند که باغبانی می کرد ، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند
بعضی از معبران گفته اند : دیدن باغ بر سه وجه است ،
اول : کدخدای سرای .
دوم : قیم زن .
سوم : فرزند قرة العین .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است . معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند . چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود . قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست . اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید . حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند . روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم .
علامه مجلسی ( ره ) گوید :
بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم
لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی باغ در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد . اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .
2ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .
3ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .
یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .
یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده
باغ همسایه : خوشبختی
باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود .
باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست .
یک باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد .
یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است .
به یک باغ رسیدگی می کنید : پول
یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فلاکت
در یک باغ قدم می زنید : شادی .
یک باغ پر از درخت : خوشبختی
یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع .

باغ میوه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .
2ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگی راحتی برای او مهیا خواهند کرد .
3ـ اگر خواب ببینید که در باغ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .
4ـ اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد .
5ـ اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت .
6ـ اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت .
7ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .
8ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .
9ـ دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید .

باغبان

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب باغبانی را دیدید ، بیانگر آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک باغبان : کارها و فعالیتهای فعلیتان شما را پولدار خواهد کرد .
شما یک باغبان هستید : ثروت شما بیشتر خواهد شد
شما باغبان خودتان هستید : خوشبختی از آن شماست .
یک باغبان در فکر باغش نیست : بد شانسی
یک باغبان درختان را هرس می کند : شادی و ازدواج

باغچه

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی باغچه در خواب ، بیانگر این است که شما عاشق می‌شوید . اگر در خواب با یک باغچه‌ی کثیف و نامرتب روبه‌رو شدید ، به این معنا است که شما در انجام کاری با کسی مشورت می‌کنید که شایستگی لازم را ندارد . اگر خواب ببینید در باغچه‌ای مشغول به کار هستید ، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادی دارید .

باغ میوه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید .
به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده
در یک باغ میوه قدم می زنید : هرآرزویی دارید برآورده میشود .
یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود .
یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید .
یک باغ پر از میوه : شانس
میوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود .
میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ
میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

باغ وحش

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‌اید ، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری بکنید ، احتمالا خطری شما را تهدید می‌کند .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .
تنها به باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .
زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .
با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی
دوستان به باغ وحش می روند : رازتان را برای هیچکس فاش نکنید .
ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند : بدبختی
فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند : پول
به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریج .

بافتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بافتنی : آسایش در خانه
یک طرح فانتزی میبافید : شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود .
یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فورا ازدواج خواهد کرد .
یک مادرخواب ببیند که می بافد : او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت .
دشمنان می بافند : درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد .
دیگران می بافند : دوستان به شما نارو می زنند .

بافتن جامه ها

محمد بن سیرین گوید :
بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزی می بافت ، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است . اگر بیند جامه بافته ببرید ، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است . اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد ، دلیل است که به سفر رود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت ، دلیل که بد بود ، زیرا کمه نشان خیانت است ، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند بافندگی هم یکرد ، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود ، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی . اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد . اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد ، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ، خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد . اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد . ابن سیرین نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافد یا با قیچی می برد . برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند . شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید . بافتن ابریشم نشان خیانت است . چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد . روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تامل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید ، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‌کننده‌ای قرار می‌گیرید که می‌توانید بر آن تسلط پیدا کنید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر زنی خواب ببیند بافندگی می کند ، نشانة‌آن است که زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود .
2ـ اگر مردی خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند ، نشانة آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت .
3ـ اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، نشانة آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .
4ـ اگر دختری خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند ، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد .
5ـ اگر خواب ببینید که کارخانة ریسندگی که در آن کار می کنید ویران می شود ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

باقلا

محمد بن سیرین گوید :
دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است . اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند که شخصی باقلا بدو داد و بخورد ، دلیل است که اندوهگین شود وباشد که با آن کس خصومت نماید . معبران گفته اند : اگر بیند باقلا داشت ، یا کسی بدو داد ، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد ، او را زیا ندارد ، خاصه چون به خانه خود دیده بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند . ابن سیرین معتقد است که باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن یک حکم را دارد ولی مولف نفایس الفنون فی عرایس العیون رحمت الله الیه تصریح کرده که باقلای خشک شادی و فرح است و باقلای تر در صورتی که روی بوته و در مزرعه باشد نیکو است . معبران نوشته اند که دیدن باقلا در خواب خوب نیست چه به فصل باقلا باشد و چه بیرون از فصل و چه تر و تازه باشدو چه خشک . کسانی هستند که به خوردن باقلای تازه عادت دارند مثل اهالی شمال کشور خودمان . برای این عده خوردن باقلا در بیداری حکم خوردن سبزی سفره را دارد و بیشتر ایجاد تنوع و تفنن در غذا خوردن است لذا در خواب ایشان می تواند نشان دگر گونی کارها باشد نه صرفا غم و اندوه . در نفایس آمده که دیدن باقلای تازه بر بوته بد نیست اما اگر گل زرد روی آن باشد نشان یک بیماری برای بیننده خواب است . بیماری نزدیک که شفای سریع دارد . خوردن باقلای تر اقدام به کاری است که اندوه و کسالت می آورد . پوست کندن باقلا برخورد با یک حادثه غیر منتظره است که می تواند بی زیان باشد اگر از آن نخورید و از دست بنهید . اگر در خواب ببینیم که باقلا داریم اما آن را دور ریختیم یا مصرف نکرده و به زمین نهاده و از آن چشم پوشیدیم خواب ما گویای این است که غمی پیش می آید اما دامان ما را نمی گیرد و ما از آن می گذریم و رهائی می یابیم . اگر در خواب ببینید که با قلا دارید اما هنوز نخورده اید و قصد خوردن و مصرف کردن آن را هم ندارید بد نیست چون می گوید غمی پیش می آید که جانکاه نیست و خیلی زود می گذرد و فراموش می شود .

باکره

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک دختر باکره را می بوسید : خوشبختی بزرگ
شما را به یک دختر باکره معرفی می کنند : لذایذ بسیار در پیش است .
یک دختر باکره را در بغل دارید : شادی بزرگ
یک دختر باکره را می ربائید : زندانی خواهید شد .
تصویر صورت یک دختر باکره : مشکلات شما را تهدید می کنند .
شما در می یابید که دختری باکره نیست : یک کینه شخصی
با باکره مقدس حرف می زنید : تسلی خاطر و آرامش
یک بیمارخواب باکره مقدس را ببییند : او کاملا بهبود خواهد یافت .

بال

اچ میلر می‌گوید :
مشاهده‌ی بال پرندگان در خواب ، نشانه‌ی به دست آوردن ثروت است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان ، بال و پر دارید ، یعنی غم و ناراحتی شما را تهدید می‌کند .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود که به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد .
2ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بال : از دست دادن پول
یک فرشته بالدار : خوشبختی
بالهای یک پرنده : احترام و امتیاز
یک فرشته با بالش شما را نوازش می کند : شادی و تسلی خاطر
بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت
شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .
بچه ها بال دارند : ثروت
بالهای شکسته : ضرر مالی

بالا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند
یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید .
بواسطه چیزی که از بالا به روی سرتان افتاده زخمی می شوید : یک مرگ ناگهانی
یک چیز ازبالا برسر دیگران می افتد : از دوستان حسود دوری کنید .
چیزی بالای سرشماست : ناکامیهای کوچک
بالای سر شما تابلو یا اشیاء تزئینی وجود دارند : ناکامی درعشق
تصاویر مقدس بالای سرشماست : زندگی شما توام با شادی خواهد بود .

بالا رفتن

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بربام و یابر کوشک و مانند این ها بالارفتن ، دلیل است که آن چه جوید بیابد و حاجتش روا شود و بعضی از معبران گویند : اگر بیند به دشواری بالا همی رفت ، دلیل که آن چه خواهد به رنج و دشواری بیابد . اگر بیند بر نردبان بالا می شد ، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد ، خاصه که نردبان او از گل بود . اگر بیند نردبان از گچ و سنگ بود ، دلیل است که در دین او خلل باشد .
ابراهیم کرمانی گوید :
از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ ، دلیل که شرف و بزرگ یابد ودر این جهان . اگر بیند از خشت خام و گل بود ، قدر و منزلت یابد در این جهان . اگر بیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد ، دلیل است که اجل او نزدیک باشد . اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد ، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است .
اول : روائی حاجت .
دوم : زن خواستن .
سوم : قرب و نزدیکی .
چهارم : مراد یافتن .
پنجم : بالا رفتن کار .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است . اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید گویای این است که در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد . بالا رفتن از پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر را نشان می دهد . بالا رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است و چنان چه پله ای که از آن بالا می روید از خشت باشد خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت . بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند . بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید .
لیلا برایت می‌گوید :
بالا رفتن از پله‌ها در خواب ، نشانگر آن است که بعضی مواقع بی‌احتیاطی می‌کنید . اگر کسی در خواب ببیند که از کوه بالا می‌رود ، بیانگر رسیدن به خوشبختی است . اگر کسی در خواب ببیند که از اسب سفیدی بالا می‌رود ، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق می‌شود .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می روید و به قله می رسید ، نشانة آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد . اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، علامت آن است که بهترین آرزوهای شما با شکست روبرو خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببینید که تا آخرین پلة نردبان بالا رفته اید ، نشانة موفقیت در کارهاست . اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن ، نردبان می شکند ، دلالت بر مشکلات و سختیهای کار است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما .
3ـ اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانة کسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد .

بالا سر

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانة آن باشد که خطری شما را تهدید می کند . اما اگر آن شیئی روی شما بیفتد ، نشانة نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد و اگر آن شیئی نزدیک شما بر زمین بیفتد ، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت ، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت ، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاکی از آن است که بعد از زیانی سخت ، وضع مالی شما بهبود خواهد یافت .

بال زدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
پرندگان بال می زنند : یک بی وفایی درحق شما میشود .
پرندگان بسیاری بال می زنند : مراقب رقیب باشید .
پرندگان روی درخت بالشان را بازبسته می کنید : مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل باشید .
مرغابیها روی آب بالشان را باز و بسته میکنند :
نامزد یا دوست شما فکرهایی در سر دارد که شما نمی دانید

بالش

محمد بن سیرین گوید :
بالش درخواب خادم است بیننده خواب را . اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود ، یا شخصی به وی داد ، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود . اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد ، تاویلش به خلاف این است . اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد ، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید ، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک . معبران گویند : دیدن بالش درخانه ، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد . اگر مردی بیند بالش بسیار یافت ، دلیل است که به قدر آن بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود . اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت ، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است .
اول : خادم ،
دوم : کنیزک ،
سوم : ریاست .
چهارم : دین نیکو .
پنجم : پرهیزکاری و عدل .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد . اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند . اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود . سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند . ابریشم زیرکی را باز می گوید . اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد . اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری . اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد . اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید . اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد . اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند . پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید ، بیانگر قبول مسائل ناگوار است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است .
2ـ اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد ، نشانة آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بالش را پر می کنید : ناکامی در روابط اجتماعی
زانوهایتان را روی بالش می گذارید : شما رقبای بسیاری دارید .
پاهایتان را روی بالش می گذارید : بر رقبایتان پیروز می شوید .
لوک اویتنهاو می گوید :
بالکن : نگاهتان به آینده درست است
روی بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها
از روی بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده‌اید ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده اید ، نشانة آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری ، مضطرب و نگران خواهید شد .
2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می کند ، نشانة آن است که به زودی با شادمانی ازدواج خواهد کرد .
3ـ دیدن یک بالکن قدیمی درخواب ، نشانة آن است که امیدها وآرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما روی یک بالکن ایستاده اید : موقعیت فعلی خود را از دست می دهید .
شما روی یک بالکن نشسته اید : شما شایستگی نگهداری ازچیزی را که دارید نخواهید داشت .
روی بالکن تنها هسنید : منفعت مالی
با یک شخص ازجنس مخالف روی بالکن هستید : عشق بزرگ
عشاق از یکدیگر روی بالکن خداحافظی می کنند : یک جدایی بسیار طولانی در پیش دارید .
یک بالکن را ترک می کنید به اتفاق شخصی که دوستش دارید : ناکامی بزرگ

بالن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بالن بر وزن ( واگن ) یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند . دیدن بالن در خواب چند وجه دارد . یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرندو بچه ها با آن بازی می کنند . این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است . اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد . اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید .
لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بالن در خواب ، نشانه‌ی آن است که در انجام کارها باید دقت بیشتری نمایید . اگر در خواب ببینید که با بالنی در حال پرواز هستید ، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار اشتباه می‌شوید . مشاهده‌ی سقوط بالن در خواب ، نشانه‌ی یأس و نومیدی است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بالون : 1- روج مخترع شما برای شما ایجاد دردسرمی کند . 2- درآمدتان برای برآوردن خواسته هایتان کافی نیست .
شما در یک بالون هستید : خوشبختی ، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید .
با یک بالون در هوا بالا می روید : 1- با سفری که میکنید اشتباهتان را پاک می کنید . 2- مراقب اشخاص سبک مغز باشید .
با یک بالون در هوا بطرف زمین پائین می آئید : معاملاتی با پولتان خواهید کرد که زیاد سودمند نخواهند بود .
یک بالون که به آرامی درهوا حرکت می کند : نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت کنند .

بالن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بالن با کسر ( لام ) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم . معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند و در نفایس الفنون دشمن نوشته شده . دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید . اگر در خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده اید بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنیدو چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید . رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می گیرید . چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می گوید از خطر می رهید و دشمن ( اگر دارید ) نمی تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار تشویش و دلهره ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت . چنانچه در خواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید . اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد . چنانچه بیننده خواب ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود . اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می رساند . خوردن گوشت بالن یا نهنگ همان طور که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان او خوب نیست .

باله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک زن خواب رقص باله ببیند : دردسر و ناامیدی
یک زن جوان خواب رقص باله ببیند : او در عشق وفادار نخواهد بود .
یک مرد خواب رقص باله ببیند : شکست در کارها
یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند : او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
باله ای که در یک سن بزرگ بوسیله رقاصانی حرفه ای انجام می شود : سلامتی شما بخطرمی افتد .

بام

اگر بیند بر بام خانه مجهول بود ، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت . اگر دید بام آن خانه معروف بود ، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود .
جابر مغربی گوید :
اگر دید بر بام خانه پادشاه است ، دلیل که بزرگی و منزلت یابد . اگر بیند از بام بیفتاد ، از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسد .

بانک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است . بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته اند . چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد . شخصی که به هیچ وجه شما او را تایید نمی کنید و نمی پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد . اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته اید خواب شما می گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود . اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی شد راهی برای پیشرفت ( آموختن بیشتر ) به روی شما گشوده می گردد . اگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند . اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود . یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می کند . اگر در زندگی روزانه خود غالبا به بانک می روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی است و فقط گویای کار است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید ، نشانه‌ی رسیدن به آرزوهایتان است . اگر خواب ببینید که از بانکی پول برداشت می‌کنید ، نشانه‌ی زیان و ضرر مالی است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن تحویلدار بی کار در بانک ، علامت آن است که در امور کاری خود با شکست مواجه خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید در بانک سکة طلا موجود نمی باشد ، دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید .
3ـ اگر خواب ببینید در بانک اسکناسها و سکه ها روی هم انبوه شده اند ، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خود را دربانک می بینید : به شما قول دروغ خواهند داد .
کاری با بانک دارید : بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد .
بانکدارهستید : مورد تمسخر قرار می گیرید .
یک وام بانکی می گیرید : ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک
از یک بانک پول دریافت می کنید : ورشکستگی نزدیک می شود .
شما در بانک در کنار یکی از کارمندان بانک هستید : خبرهای بسیار ناخوشایند .

بانکدار

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید ، بیانگر آن است که بلایی از سر شما رفع می‌شود . اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید ، نشانه‌ی آن است که در انجام یکی از معاملات خود سود چندانی حاصلتان نمی‌شود .

بانگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد . اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دور دستها می رسد به شهرت و بزرگی می رسید و بسیار نیکو است . اما این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی آید خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید . اگر بانگ زنی را در خواب خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست . اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می شوید و بشارتی به شما می رسد . بانگ گریه در صورتی که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می شود و کامی است که روا می گردد . شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است .

بانگ داشتن جانوران

محمدبن سیرین گوید :
بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب ، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع . اگر بیند او را بانگ می کردند از جائی دور اگر جواب داد ، دلیل که زود بمیرد . اگر بیند جواب نمی دهد ، دلیل که بیمار گردد . اگر بیند آواز گریستن می آمد ، دلیل که شادمان شود . اگر بیند ناله می شنید ، دلیل که چیز ناخوش شنود . اگر بیند بانگ زاری می شنید ، دلیل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر یابد . اگر بانگ دشنام شنود کراهتی به وی رسد و زود زایل گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر اسبی بانگ می کرد ، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند : مکروهی به وی رسد ، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند . اگر بیند که خر بانگ می کرد ، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود . اگر بیند که شتر بانگ می کرد ، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد . اگر بیند گوسفندی بانگ می کرد ، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد . اگربیند از بزغاله بانگ شنید ، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند . اگر بیند آهو بانگ می کرد ، دلیل که او کنیزکی حاصل شود . اگر بیند شیر بانگ می کرد ، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه . اگر بیند پلنگ بانگ می کرد ، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد . اگر بیند یوز بانگ می کرد ، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید . اگر دیدگرگ بانگ می کرد بر دشمن ظفر یابد . اگر بیند شغال بانگ می کرد ، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان . اگر دید که روباهی بانگ می کرد ، دلیل است که مردی دروغگو با وی مکر و حیله نماید . اگر بیند گربه بانگ می کرد ، دلیل که او را از دزد بیم بود . اگر بیند شترمرغ بانگ می کرد ، دلیل که خادم دلیل بیابد . اگر دید کرکس بانگ می کرد ، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود . اگر دید که آله ( عقاب ) بانگ می کرد ، دلیل که خبر پادشاه شنود . اگر دید کبوتر یانگ می کرد ، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود . اگر دید خروس بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود . اگر دید کلاژه ( نوعی کلاغ ) بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود . اگر دید که جعل بانگ می کرد ، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود . اگر دیدکه بوم ( جغد ) بانگ می کرد ، دلیل همین است . اگر دید فاخته بانگ می کرد ، دلیل که خبر دروغ شنود . اگر دید که تذرو بانگ می کرد ، دلیل که خبر زنی با جمال شنود . اگر بیند طاوس بانگ کرد ، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود . اگر دید که کلنگ ( مرغی شبیه لک لک ) بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی درویش شنود . اگر دید لک لک بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود . اگر دید کبک بانگ می کرد ، دلیل که خبر زنی نیکو شنود . اگر دید بانگ کبکان می شنود ، دلیل که خبر زنی مستور شنود . اگر دید بانگ کلاغ می شنود ، دلیل که خبر مردی حرام خواره شنود . اگر بیند گنجشک بانگ می کرد خبر خوش شنود . اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می کرد ، دلیل همین است . اگر بیند مرغ آبی بانگ می کرد ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند که بط ( مرغابی ) بانگ می کرد ، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود . اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود ، مگر مرغی که او را فال بد دارند ، که بانگ او اندوه و مصیبت بود
بانگ مار ترس و بیم است ،
بانگ زنبور و ملخ ، دلیل ترس و بیم است
بانگ وزغ ، دلیل که در موضعی فرود آید .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند از آسمان یا از زمین یا از هوا بانگ سهمگین می آید ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت پادشاه کند و هر چند معتبر خیر و شر بود . حکایت : آورده اند که مردی پیش محمدبن سیرین آمد و گفت : به خواب دیدم که دایه جنبیده با من سخن می گفت . محمد بن سیرین گفت : ترا اجل نزدیک آمده است . و چون یک هفته برآمد ، آن مرد از دنیا رحلت کرد .

بانگ نماز

محمد بن سیرین گوید :
هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت الله بگذارد . اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد . اگر این خواب را مردی فاسق دید ، دلیل که او را به دزدی گیرند . اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد ، دلیل که مردمان را به خدا می خواند . اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد . دلیل که با زن خودالفت دارد . اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد ، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود . اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد ، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است . اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد . دلیل بر ماسوی کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد ، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی . و اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود ، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید . اگر دید کودکی بانگ نماز می داد ، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید . اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد ، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا . اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد ، تاویلش بد است . اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد ، از زندان رهایی یابد . اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد ، دلیل که هلاک شود . اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد ، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند . اگر دید در مناره بانگ نماز می داد ، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد . اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد ، دلیل که در کار حق خیانت کند . اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد ، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند . اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد ، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند . اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد ، دلیل که عقل از او زایل شود . اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید . دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند . اگر بیند بانگ اقامت شنود ، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است .
اول : حج .
دوم : سخن .
سوم : فرمانروائی .
چهارم : بزرگی .
پنجم : ریاست .
ششم : سفر .
هفتم : بریدن .
هشتم : مفلسی .
نهم : خیانت .
دهم : جاسوسی .
یازدهم : منافقی .
دوازدهم : بریدن دست .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شودوحرمت او بیفزاید

ببر

محمد بن سیرین گوید :
ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است . لیکن کریم و مهربان است . اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد ، دلیل که بر دشمن چیره شود . اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد . اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن ، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد ، به قدر آن چه دیده است . اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است ، دلیل که دشمن مطیع او گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم . دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود . معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند : اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید . اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید . اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد . پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببری را مشاهده کردید ، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد . اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‌کند ، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند .
هانس کورت می‌گوید :
حمله‌ی ببر در خواب ، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‌شوید . اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید ، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید . اگر در خواب ببری را در قفس ببینید ، بیانگر شکست دشمنان است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید .
2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .
3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد .
4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد .
5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید .
6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند
به یک ببر نگاه می کنید : شانس در خانواده
یک ببر می دود : یک بیماری خطرناک
یک ببر را می کشید : مراقب حسود باشید .
یک ببرماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید .
یک ببر در سیرک : دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت .
یک ببر شما راغافلگیر می کند : پریشانی و اضطراب بزرگ
شما یک بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .
یک ببر در قفس : مرگ یک شخصیت مهم
صدای غرش یک ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود .
یک ببر زنجیره شده : یک دشمن شما را غافلگیر میکند .
یک ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیک می شود .

بت

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند بت می پرستید ، دلیل که بر خدای تعالی دروغ گوید و بر راه باطل است . اگر بیند بت از چوب است و او را می پرستید ، دلیل که منافق است در دین . اگر بیند آن بت از سیم است ، دلیل که از بهر هوای نفس تقریب کند به زنی که با وی میل دارد . اگر بیند آن بت از زر است ، دلیل که میلش به کار مکروه و جمع مال است . اگر بیند آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر ، دلیل که غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع او بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر آن بت از جوهر بیند ، دلیل که غرضش از دین پادشاهی و خدم و حشم است . اگر بیند آن بت از جوهر دور شد ، دلیل که غرض از دین جمع کردن مال حرام است . اگر بیند بت در خانه است از عقل و دانش خود فروماند و متحیر شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بت به خواب بر سه وجه است .
اول : دروغ و باطل ،
دوم : مکار منافق ،
سوم : زن مفسدفریبنده .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بت در خواب هوای نفس است . چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می گوید که اسیر تمنیات نفسانی متعدد هستید و از هوی و هوس پیروی می کنید . اگر دیدید که بتی را بر گزیده اید و در مقابل او سجده می کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می شوید و به شدت از آن پیروی می کنید تا جائی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکنید . شکستن بت با همین قیاس مبارزه با خواهش های نفسانی است و نشانه آن است که در آینده ای نه چندان دور موردی پیش می آید که خویشتن را بیازمائید تا بدانید در مقابل هوی و هوس چه قدر ضعیف یا نیرومند و پایدار هستید . دیدن بت های متعدد هشداری است که خود را از کید و افسون زنان حفظ کنید . زن همچنان که در ادبیات و شعر بت شناخته می شود به عنوان بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می گیرد و در خواب نیز به شکل بت تجسم می یابد و چون در خواب بت هائی را دیدید هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید . بت در خواب برای زنان همان چیزهائی است که شوق و علاقه ایشان را بیشتر بر می انگیزد مثل جواهرات ، زیبائی شخصی ، فخر فروشی به رقیبان ، داشتن خانه و اتومبیل و زندگی پر شکوه و چنانچه زنی در خواب بت یا بت هائی را دید که به وسیله آن ها احاطه شده باید بداند که در زمینه این مسائل زیاده روی می کند و سعادت خویش را به بازی می گیرد . دیدن بت طلائی در خواب گویای این است که میل و رغبت شما به انجام کارهای نا پسند شدت یافته و قوت گرفته است . بت سنگی بی ارزش بودن هدف های هوس آلود شما را بازگو می کند . بت سنگی استحکام هوس و ضعف شما را حکایت می کند که طبعا هر چه هوس قوی تر باشد مخاطره بیشتر است . داشتن بت در خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی است . برخی از معبران بت را به طور عام زن مکار و فساد انگیز تعریف کرده اند که اگر این هم درست باشد بت پرستی به میزان پرستش هوای نفس مردود است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید بت پرستی می کنید ، علامت آن است که در زندگی شهرت و ثروتی اندک به دست می آورید . زیرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .
2ـ شکستن بت در خواب ، نشانة آن است که هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود . زیرا شما تسلط کاملی بر افکار خود دارید .
3ـ اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بتها ببینید ، علامت آن است که بین شما دوستانتان اختلاف بزرگی به وجود می آید .
4ـ اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید ، نشانة آن است که طبیعت بشری را بسیار خوب درک می کنید و در آینده به امتیازاتی بزرگ دست می یابید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما نزد وحشیان بت پرست میروید : از آرامش در خانه تان لذت خواهید برد .
شما نزد بت پرستان هستید : آغازیک زندگی پر پول
یک مرد روحانی خواب ببیند که نزد بت پرستان میرود : احترام او در بین مردم بالا خواهد رفت .

بتونه

آنلی بیتون می‌گوید :
بتونه کاری در خواب ، نشانه‌ی آن است که با انجام کارهایی سخت به مال و ثروت فراوانی خواهید رسید .

بچه

لوک اویتنهاو می گوید :
بچه
فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که میدود : نیکبختی
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند دختری آورد ، دلیل است پسر آورد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب بچه‌ای را مشاهده کردید ، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید . دیدن بچه‌ی لاغر در خواب نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید ، اگر در خواب بچه‌ی چاقی را ببینید ، به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید . اگر در خواب ببینید که بچه‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . اگر خواب ببینید که بچه‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید . و اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب بچه‌ی بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ی آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .
بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند :
طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

بچه شیر خوار

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بچه‌ی شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید . اگر خواب ببینید که بچه‌ای تازه متولد شده ، به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید . اگر بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ی آینده‌ای خوب و آرام است .

بچه شیطان

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بچة شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .
2ـ اگر خواب ببینید خودتان مبدل به بچه ای شیطان شده اید ، علامت آن است که نادانی شما را به فقر می کشد .

بچه گربه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر زنی در خواب ببیند بچة گربه ای زیبا ببیند ، نشانة آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شود . اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد . اما اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند ، علامت آن است که قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد .
2ـ دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد .
3ـ اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید ، علامت آن است که بر نگرانیها و ناراحتیهای زندگی غلبه خواهید کرد .
4ـ اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانة آن است که دشمنان سعی می کینند به شما آسیت بزنند . اما به خودشان آسیب میرسانند .

بخاری

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که شعله‌های یک بخاری خوب نمی‌سوزد ، بیانگر شادی و خوشحالی است . اگر در خواب نتوانید یک بخاری را روشن کنید ، به معنای آن است که با یکی از اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید . دیدن بخاری داغ در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در زندگی رفاه کامل را دارید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بخاری : وقایع مهم و خوشایند
یک بخاری را روشن می کنید : ترقی در کار .
یک بخاری را خاموش می کنید : تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد .
یک بخاری جدید می خرید : شما آدم سبک مغزی هستید .

بخشش کردن

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش می کرد ، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد ، یا کسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر ایشان قسمت کند . اگر بیند مال خویش را به راه فساد بخشش می کرد ، دلیل است که سوی فساد و حرام گراید . اگربیند مال خویش بر بیگانگان بخشش می کرد ، دلیل که حالش هم به مرگ او و هم به زندگانی او پراکنده شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند مال کسی را بخشش می کرد به رضای خداوند مال ، دلیل خیر و شر آن به خداوند مال بارگردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
انسان همیشه از مال و دارایی خودش می بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی شود مال نیز چیزی است که انسان به آن متکی و دل بسته است و همچنان که در بیداری به دشواری می توانیم از مال و دارائی خویش چشم بپوشیم و آن را به دیگری بدهیم و ببخشیم و در خواب نیز بخشیدن گویای نگرانی و تشویش ما است از آن چه داریم و سال ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده ایم . وقتی در خواب می بینیم که مال خود را می بخشیم بیمناکیم که به دارائی ما تجاوز شود و این به اشکال مختلف در خواب های ما شکل می گیرد . وقتی می بینیم مال خویش را در راه خیر بذل می کنیم و می بخشیم یا به اقربا و خویشان خود می دهیم نشانه آن است که در روزهای آینده دست به حل مشکلی می زنیم که حل آن فقط با بذل مال امکان پذیر است . از ابن سیرین نقل است که این نوع بخشش می گوید فرزند خویش را زن می دهیم یا به دختر خود جهیزیه سنگین اختصاص داده و او را به خانه شوهر می فرستیم و چنان چه در این شرایط نیستیم خویشاوندی را از مشکل می رهانیم . چنان چه ببینیم مال خود را به بیگانه و ناشناس می دهیم تشویش مرگ خود را داریم و ناخودآگاه نگران این هستیم که دارایی ما به دست نزدیکان یا بیگانگان تقسیم شود و از بین برود . بهتر این است که بیننده چنین خوابی صدقه بدهد یا مستمندی را از فقر و مسکنت برهاند چون به این وسیله اثر خواب را از بین می رود . اگر در خواب ببنیم که دسته های اسکناس را از جیب و کیف بیرون می آوریم یا مشت سکه های طلا را به هوا می پاشیم و به دیگران از آشنا و غریبه می بخشیم گویای این است که در اعماق روح خویش چشم به راه حادثه ای هستیم که حدس می زنیم در جریان آن ثروتمند و پول دار می شویم چرا که توقعات نا خودآگاه ما به صورت اعمال خودمان شکل می گیرند . چنان چه دیدیم کسی که او را نمی شناسیم به ما چیزی می بخشد با انسانی بخیل روبه رو می شویم . اگر دیدید به آشنائی چیزی می بخشید به کسی که او را می شناسید ، بی تردید آن شخص از شما آزردگی دارد که خودتان هم می دانید . در صدد دل جوئی او برآئید و تحقیق کنید که چرا از شما دل تنگ می باشد .
لوک اویتنهاو می گوید :
بخشنده بودن : خوشبختی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما به کسی پول می بخشید : ناراحتی ولی فقط یک روز
به شما پول می بخشند : پول به دستتان می آید
بخشش را رد می کنید : نزاع در فامیل
از بخششتان صرفنظر می کنید : پول و شادی
تمام ثروتتان را به غریبه ها می بخشید : زندگی شما کوتاه خواهد بود .
به بستگان هیچ نمی بخشید : یک مرگ ناگهانی .

بخور کردن

محمدبن سیرین گوید :
بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار ، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد ، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود .
جابر مغربی گوید :
بخوری کمه خوشبوی بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است . اگر بخور خوشبوی نبود ، خداوند خواب را تاویلش به خلاف این است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تاویل بخور کردن بر سه وجه است .
اول : مال بسیار ،
دوم : زندکی با آسایش و خوشی ،
سوم : نام نیکو
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبائی که اختصاص به خانم ها دارد یا در بیمارستاها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی . گاه اتفاق می افتد که کندر و اسفند در آتش می افکنیم . در مورد اسپند در حرف الف نوشته ام ولی به طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تواند باشد . یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن که البته تشخیص آن با خود خواب بیننده است . ما کندر و اسفند را از بیم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسفند در آتش اثر بد را زائل می کند و در خواب نیز می تواند معرف نگرانی باشد از آینده و موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به نا حق به دست آورده ایم . چنان چه خانمی این خواب را ببیند از حسادت بیمناک است . اگر دختر و پسر جوانی ببینند که در خواب بخور می کنند یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد می کند و یا دود به وجود می آورد مورد توجه قرار می گیرند و خودشان نیز به شدت شائق این هستند که انتخاب شوند . این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند . در خواب به طور کلی بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر آن به اندازه بوی خوشی است که در عالم رویا استشمام می شود یا احساس می کنیم که به مشام می رسد . ابن سیرین می گوید بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش بخارات است . باز هم ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که اگر در خواب احساس کنید بخور بوی ناخوش دارد تعبیرش خلاف تعبیر بالا است . یعنی سودی نمی برید بل که تلاش بی ثمر انجام می دهید . در یک خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند . این حالت نا خود آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد .
لیلا برایت می‌گوید :
بخور دادن در خواب ، بیانگر آن است که اطرافیان با چاپلوسی قصد دارند به شما نزدیک شوند .

بد بختی

لوک اویتنهاو می گوید :
بدبختی : خوشبختی
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد ، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .

بدخلق

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید ، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید .
2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .
3-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید ، بیانگر آن است که با افرادی نالایق همنشین می‌شوید .

بد گمانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به دیگران بدگمان هستید : هماهنگی دربین دوستان
دیگران به شما بد گمان هستند : شدیدا بیمار خواهید شد .
بین زن وشوهر بد گمانی وجود دارد : زندگی شما طولانی و خوش خواهد بود .
به اعضاء دیگر فامیل بدگمان هستید : یک تغییر مهم و خوشایند .

بدن

عبدوس گوید :
به نظرعبدوس که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد
هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است .
هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است .
دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .
دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن بدن در خواب ، بیانگر آن است که شما دلبسته‌ی کسی می‌شوید و در انجام کارهای بیهوده وقت تلف می‌کنید . اگر خواب ببینید که دارای بدنی قوی هستید ، به این معنا است که به خوشبختی می‌رسید . اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید ، بیانگر ضرر مالی است . دیدن بدن لخت در خواب ، نشانه‌ی آن است کار نادرستی انجام می‌دهید که آبروی شما در خطر است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بدن خودتان : خوشبختی
بدن یک زن : دیگران با این زن تفریح می کنند .
بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد .
بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید .
بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک .

بذر

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن بذر در خواب ، نشانة سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد .

بذر قطونا

محمد بن سیرین گوید :
که دیدن بذر قطونا درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی ، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بود .

برادر

لوک اویتنهاو می گوید :
برادر : سود و فایده
برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم
دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن
آنلی بیتون می‌گوید :
1- اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید ، نشانگر آن است که برای رسیدن به اهدافش به او کمک خواهید کرد .
2- اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید ، به این معنا است که دچار بیماری یا ضرر مالی خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظی می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که مدتی دچار بیماری می‌شوید . دیدن برادر همسر خود در خواب ، نشانه‌ی اختلاف خانوادگی است .

برادر زاده

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانة آن است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
برادره زاده – خواهرزاده ( پسر )
خواب برادر زاده تان : یک زندگی طولانی
برادر زاده های بسیاری دارید : سلامتی شما عالی خواهد بود .
با برادر زاده هایتان مشاجره می کنید : کارهای شما به اتمام می رسند .
برادر زاده هایتان را دوست دارید : پول
برادر زاده تان کشته می شود : اغتشاش و سردرگمی در کارها
یک برادر زاده لخت : شانس در عشق
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
برادر زاده – خواهر زاده ( دختر )
خواب یک برادر زاده : عمر طولانی خواهید داشت .
برادر زاده های بسیار : سلامتی شما عالی خواهد بود .
یک برادر زاده زیبا دارید : با مشکلات و نگرانی روبرو می شوید .
یک مرد خواب مغازله با برادر زاده اش را ببیند : خطر مرگ
با برادر زاده تان قرار ملاقات دارید : وقتتان را بیهوده تلف نکنید .
با برادر زاده تان ازدواج می کنید : شادی بزرگ
برادر زاده تان کشته می شود : ناکامی بر شما نازل می شود .

برادر شوهر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب برادرشوهر : نزدیکان شما می خواهند از بی خبری شما سوء استفاده کنند .
خواب ببینید که با برادر شوهرتان ازدواج می کنید : بیمار خواهید شد .
با برادر شوهرتان مغازله می کنید : علامت شکست برای مخالفان شما
شما برادر شوهرهای متعدد دارید : منفعت مالی .

برادری

اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب ببینید با کسی پیمان دوستی می‌بندید ، نشانه‌ی آن است با فردی آشنا می‌شوید که یکی از دوستان عزیز و باوفای شما می‌شود .

برانکار

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی برانکار در خواب ، بیانگر بروز مشکلات است .

بربط

محمد بن سیرین گوید :
بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است . اگر بیند بربط می زد ، دلیل که سخن دروغ و محال گوید و کسی را به دروغ مدح ئو ستایش کند . اگر بیند شخصی پیش او بربط می زد ، دلیل که سخن محال و باطل شنود . اگر بیند با بربط چنگ و جغانه می زد و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت کند که به اهل آن موضع رسد . اگر بیند بربط او بشکست یا بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل گفتن توبه کند . اگر بیند بیمار است و بربط می زد ، دلیل بر مرگ او بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند بربط او استادوار می زد و او بربط زدن نداند ، اگر بیننده خواب عالم است ، دلیل که مردمان را علم و بیان نیکو گوید و باشد که این هرسه علم را بداند . اول : تفسیر . دوم : فقه . سوم : قصص . اگر بیننده آن خواب جاهل است ، کاری کند که از آن شغل او را از مردم ملامت رسد . اگر بیند آواز بربط می شنید ، دلیل که خبر زنی بزرگ شنود و با آن زن وی را دوستی افتد .

برج

محمد بن سیرین گوید :
دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است و دیدن سرطان و عقرب و حوت ، دیدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است . اگر کسی حمل را به خواب دید ، با مردی محتشم او را کاری افتد و حاجت او را روا کند . اگر ثور را بیند با مردی جاهل و نادان او را کاری افتد و حاجت او روا گردد . اگر جوزا را بیند ، با مردی فصیح کاری افتد و حاجتش روا شود . اگر سرطان را بیند ، او را با مردی بی اصل کاری افتد و حاجتش روا شود و بزرگی و جاه یابد . اگر سنبله را بیند ، او را با مردی کشاروز و بی وفا کاری افتد و مرادش برنیاید . گر میزان را بیند ، او را با مردی قاضی کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند . اگرعقرب را بیند ، او را با مردی دشمن یا زنی مفسد کاری افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد . اگر قوس را بیند ، او را با مردی سالار مهتر کاری افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند . اگر حوت را بیند ، او را با مردی غریب ساده دل و نیک رای و مهربان و کم سخن کاری افتد و حاجت او روا شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد . تماشای برج از پائین احساس ضعف است و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می کنید در مقابل شخصی که از شما قوی تر است احساس ضعف و ناتوانی می کنید و یارای مقابله با او را ندارید . اگر از بالای برج به پائین نگاه کردید ، گویای توفیقی است که به دست می آورید . توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می کنید و به تدریج آثارش در زندگی شما آشکار می گردد . برج ویران و شکسته شخصیت خرد شده است . اگر خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد و آن برج شکسته و خرد شده بود شخصیت شما خرد می شود و اگر دیگری در برج شکسته بود او گرفتار مصیبتی می گردد که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می آید .

برج ساختمانی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید که از برج بالا می‌روید ، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است . اگر خواب ببینید که از برج پایین می‌آیید و ناگهان برج ویران می‌گردد ، بیانگر غم و اندوه است . اگر فرد نیازمندی خواب ببیند که از برج دیده‌بانی بالا می‌رود ، بیانگر بهبودی در امور مالی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه‌ی آن است که برای موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک برج : خوشبختی طولانی
یک برج خیلی بلند : عمر شما طولانی خواهد بود .
از یک برج بالامی روید : از بلاها و مصایب خود را میرهانید ولی پول از دست می دهید .
ازیک برج پائین می آئید : خواسته های شما برآورده نخواهند شد .
دیگران در یک برج هستند : یک غم بزرگ
برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید .
شلیک توپ از بالای یک برج : به شما خیانت میشود
در بالای یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت می ریزند : شانس
برج ناقوس کلیسا : واقعه ناگواری شما را غافلگیر میکند .
یک برج نیمه خراب : شغلتان را از دست می دهید .

برج مراقبت

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی برج مراقبت در خواب ، بیانگر بروز مشکلات است . مشاهده‌ی برج فرستنده در خواب ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانة آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید .

برجستن

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست ، دلیل که حال او بگردد . اگر بیند به جای دوری جست ، دلیل که به سفر رود . اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت ، دلیل که اعتماد وی بر مردی قوی بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند از جائی بیرون جست ، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد . اگر بیند به هر جائی که می خواهد می جست ، دلیل است بر قوت و توانائی وی
جابر مغربی گوید :
اگر بیند از جائی پاکیزه بجست ، دلیل که ازحال فساد به حال صلاح آید . اگر به خلاف بیند از صلاح به فساد آید .

برچسب

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب برچسب : خبرهای بسیار مهمی دریافت میکنید .
روی یک پاکت یا بسته برچسب می چسبانید : بزودی سفری طولانی در پیش دارید .

برخاستن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
صبح خیلی زود برمی خیزید : پول فراوان
با طلوع خورشید بر می خیزید : خوشبختی بزرگ
از روی تخت بر می خیزید : ناراحتی
از روی زمین بر می خیزید : نگرانی و غم
از روی صندلی بر می خیزید : خبرهای خوش
از روی نیمکت برمی خیزید : نامه ای غیره منتظره بدستتان خواهد رسید .
به اتفاق شخصی که دوستش دارید بر می خیزید : مشاجره

برد

محمد بن سیرین گوید :
بهترین جامه ها برد است . اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود ، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود ، تاویلش به خلاف این است .
ابراهیم کرمانی گوید :
برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد ، خاصه چون برد از پنبه بود . اگر بیند در وی ابریشم است ، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا .

برده

لوک اویتنهاو می گوید :
برده : فقر
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که برده هستید ، یعنی در انجام کارهایتان موفق می‌شوید . دیدن برده در خواب ، نشانه‌ی آن است که باید با تمایلات نفسانی خود مبارزه کنید .

بردارکردن

محمد بن سیرین گوید :
روزی مردی نزد من آمد و گفت : به خواب دیدم که مردی را هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار کردند . گفتم : اگر این خواب راست می گوئی ، امروز امیر شهر را معزول کنند و امیری دیگر به جای او بنشانند . پس همان روز چنان شد و دیگری به جای او بنشست .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند کسی را بر دار کردند و مردم در وی نظاره می کردند ، دلیل که بر چندین مردمان مهتر شود . اگر بیند کسی به نظاره او نبود ، شرف و بزرگی یابد ، لیکن در راه دین مدبر و فاسق است . اگر بیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد ، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط بود بخورد . اگر بیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد ، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بردار کردن در خواب بر چهار وجه است .
اول : مهتری .
دوم : مال .
سوم : بزرگواری .
چهارم : غیبت مردم کردن .

برزنت

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .
2ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت .

برس

هانس کورت می‌گوید :
مشاهده‌ی برس در خوای ، دلالت بر بدشانسی و بدبیاری دارد . اگر در خواب برس لباس دیدید ، یعنی کارهای مشکل پیش رو دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .
2ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .
3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .
4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .
5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب برس : بر تعداد مشکلات اضافه می شود .
یک برس کهنه : ناکامی
از یک برس استفاده می کنید : آرزوی اصلی شما برآورده می شود .
یک برس نو می خرید : یک دوره عالی شروع میشود .
یک مغازه برس فروشی : بیماری
یک برس ساز : گیج خواهید شد .

برف

محمد بن سیرین گوید :
برف به خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده بود . اگر در زمستان برف بیند ، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است ، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد .
جابرمغربی گوید :
دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است ، خاصه با برف که با برف بیند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن برف به خواب بر شش وجه است .
اول : رزق وروزی ،
دوم : زندگانی ،
سوم : مال بسیار و ارزانی نرخها ،
چهارم : لشگر بسیار ،
پنجم : بیماری ،
ششم : غم و اندوه .
اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند .
اگر به زمستان جمع می کرد ، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
برف به خواب دیدن در سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر ، دلیل بر غم و اندوه و قحط است . اگر بیند برف به وقت خود می خورد ، بهتر از آن است که بی وقت بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برف در خواب غم و اندوه است . روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند . در این حالت انسان غمگین می شود . همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند . عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم . اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست . اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود . اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد . این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید . بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است . از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه .
لوک اویتنهاو می گوید :
برف
بارش برف : سستی زود گذر
برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید
آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن برف عذاب وفتنه بود
مؤلف گوید :
دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن برف بی هنگام لشگر باشد
دیدن برف با هنگام فراخی روزی است
دیدن برف در زمین قحط باشد
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب بارش برف را ببینید ، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید . مشاهده‌ی آدم برفی در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن برف در خواب ، نشانة آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
2ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانة آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
3ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
4ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .
5ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانة آن است که دلهرة شما مبدل به شادمانی می گردد .
6ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانةآن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
7ـ دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانة آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
8ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانة آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
9ـ اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند ، نشانة آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .
10ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید ، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایة درستی استوار نباشد ، یقینا شکست خواهید خورد .
11ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده
زمین پوشیده از برف : خوشبختی
برف کثیف : ناکامی و کسالت

برق

محمدبن سیرین گوید :
برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند : برق ، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی . اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت ، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود . اگر بیند برق همی درخشید ، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود ، خاصه که با برق باد آهسته است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
که برق درخواب بر پنج وجه است .
اول : خزانه دار پادشاه .
دوم : وعده بد .
سوم : تندی و سرزنش کردن ( خیر ) .
چهارم : رحمت .
پنجم : راه راست .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برق متداعی دو چیز است ، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان . برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم . هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین . هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد . در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند . کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند . همیشه نگران و مشوشند . عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند . خانم ها عموما از پیری وحشت دارند . همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود . برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند . با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید . اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید . اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت . روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی . اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید ، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند . اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد . مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره . برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب ، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را . درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است . مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است .

برق انداختن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ببینید که چیزی را با واکس برق می اندازید : ظاهر نقشه های شما هیچکس را گول نمی زد .
کف اطاقها را برق می اندازید : خودخواهی
درهای خانه را برق می اندازید : تنگ نظری شما باعث رنج شما خواهد شد .
اثاثیه منزل را برق می اندازید : اوقات سخت در پیش دارید

برکنار

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‌اید ، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید .

برکه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن برکه‌ای با آب تمیز ، بیانگر آشنایی با اشخاص جدید است . اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد ، نشانه‌ی آشنایی با افراد حیله‌گر است . اگر در خواب برکه‌ای پر از ماهی دیدید ، بیانگر پیشرفت در امور مالی است اما اگر ماهی‌ها مرده باشند ، یعنی دچار زیان و ضرر می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر دختری خواب ببیند در برکه ای تن می شوید ، دلالت بر آن دارد که جذابیتهای زنانه اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت .

برگ

محمد بن سیرین گوید :
درخواب دیدن برگ درخت بر درخت ، خلق و خوی بیننده خواب بود ، خاصه به هنگام وی . اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت ، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود .
جابر مغربی گوید :
برگ درختان میوه شیرین ، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش ، دلیل بر خلق بد است . درختانی که بار نیاورند ، دلیل بر درم و دینار است ، معبران گفته اند : برگ درختانی که میوه دارند ، دلیل بر درم و دینار کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی . برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان . اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید .
اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید . جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است . هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو .
لوک اویتنهاو می گوید :
برگ
سبز : خوشبختی
خشک : غم
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن برگ‌های تازه و سبز در خواب ، بیانگر رسیدن به اهدافتان است . اگر در خواب ببینید که برگ درختان می‌ریزد . بیانگر ضرر مالی است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است .
2ـ دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانةآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .
3ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد .
4ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ریزش برگها : یک بیماری خطرناک
یک تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختی
برگ درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند .
برگ می پزید : پول
برگ پخته می خورید : نفاق در خانواده .
شاخ و برگهای سبز : زندگی برای شما سلامتی و خوشی درپیش دارد .
برگهای خشک : 1- بیماری و ناکامی 2- افراد بدجنس شما را تهدید می کنند .
برگ مو : شما به خشم می آئید .
برگهای زرد شده : شادی
یک درخت پربرگ : واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود .
برگهای سبز می چیند : پول
گلها درمیان برگها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند .
برگهای پلاسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است .
برگ می خورید : مشاجره
برگ ریزان پائیز : یک ناکامی در عشق
باد برگ درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد .
برگهای بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان
برگهای شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت
برگها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت .

برگستوان

پوشش اسب
محمد بن سیرین گوید :
درخواب استوار و محکم کاری است . اگربیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود ، دلیل که کار وی محکم و استوار گردد و بر دشمن ظفر یابد و خصم را قهر کند .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند اسب وی با برگستوان درمیدان رزم می دوید ، دلیل که کار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد . اگر بیند بر گستوان از اسب او درافتاد یا ضایع گردید ، دلیل که نامرادی یابد و در دست خصمان مغلوب شود .

برلیان

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد .
2ـ دیدن برلیان شکسته در خواب ، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می کند .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید کسی به شما برلیان هدیه داد ، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است . اگر خواب ببینید که برلیانی را گم کرده‌اید ، نشانه‌ی جدایی از یکی از دوستانتان است .

برنج

محمدبن سیرین گوید :
برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود ، به قدر آن که دیده بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند برنج پخته همی خورد ، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد . اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد ، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است . اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد ، دلیل بر اندوه کند . حضرت
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن برنج در خواب بر سه وجه است .
اول : مال ،
دوم : حاجت ،
سوم : خیر و منفعت که بدو رسد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید . اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود . برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد . اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود . دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است . خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست . اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر برنج در خواب بر سه وجه است
1 . . مال
2 . حاجت
3 . خیر و منفعت به او می رسد
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانة معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانة محصولات فراوان است .
2ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .
3ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانة آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند .
4ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانة آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید ، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد .

برنز

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانة آن است که در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد شد .
2ـ اگر دختری در خواب ، مجسمه ای از برنز ببیند که حرکت می کند ، دلالت بر آن دارد که در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود ، اما ازدواج صورت نمی گیرد .
3ـ دیدن حشرات برنزی در خواب ، نشانة حسادت و نابودی است .

برنشیت

هانس کورت می‌گوید :
مبتلا شدن به بیماری برنشیت در خواب ، بیانگر آن است که به خاطر بیماری قادر به انجام باقی کارها نیستید . درد کشیدن از بیماری برنشیت در خواب ، دلالت بر ناامیدی دارد .

بروت

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید ، دلیل نقصان هیبت مرد است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند بروت او دراز شده ، دلیل که او قوتی بود . اگر بیند کسی بروت او را بر کند ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر بیند بروتش سفید شده بود ، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد . اگر بیند او را بروت بود ، اگر دراز بود ، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود ، دلیل بر عز و جاه و مراد کند .

بره

محمدبن سیرین گوید :
بره درخواب ، اگر نر یا ماده باشد ، فرزند است . اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد ، دلیل که او را فرزندی آید . اگربیند بره را بکشت ، دلیل که فرزند او بمیرد . اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن . اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن . اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت ، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بره به خواب برچهار وجه است .
اول : فرزند ،
دوم : مال حلال ،
سوم : معیشت ،
چهارم : غم و اندوه .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است . معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند . آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند . برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند . اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود . اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود . خوردن گوشت بره غم خوردن است . داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است . به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست .
لوک اویتنهاو می گوید :
بره
داشتن یک بره : دلداری ، تسلی
بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور
بره را روی دوش بردن : خوشبختی
بدنبال آن جستجو کردن : رضایت
بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن
کشتن بره : رحمت خدا
بره گمشده : همسر عابد
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بره مراد حاصل شود
دیدن بره مال وهدیه بود
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند ، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد .
2ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است .
3ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد .
4ـ اگر در خواب بره ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .
5ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد .
6ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند ، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید .
7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد .
8ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت .
9ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید .
10ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد .
11ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد .
12ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانة آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد .
13ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید .
14ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود .
15ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانة آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال
بره میخرید : غافلگیر خواهید شد .
گوشت بره می خورید : اشک
بره می فروشید : خوشبختی
مالک تعدادی بره هستید : پول وتسلی خاطر
یک بره گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود .
بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید .
یک بره به کسی هدیه می کنید : عمرشما طولانی خواهد بود .
یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد .
روز عید گوشت بره می خورید : یک رفاقت طولانی
یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد .

برهنگی

محمدبن سیرین گوید :
اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد . دلیل که حج طلب کند . اگر بیننده خواب مردی مستور بود ، گناهش عفو گردد . اگر صالح نباشد ، دلیلش بد بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر بیند ازاری بر میان بسته ، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود .
جابر مغربی گوید :
برهنگی در خواب . محنت و رسوائی است . اما اگر عورت را پوشیده بیند ، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است . چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوائی . زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود . اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد . اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم . اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم . دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است . لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد
دیدن برهنه بودن غمهای او زایل شود و به مراد برسد
برهنگی توانگر گردد
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .
2ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانة آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .
3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید کشید .

برهنه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانة آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک زن خواب ببیند که برهنه است : ناکامی از همه طرف
یک مرد خواب ببیند که برهنه است : او آشکارا شرمسار خواهد شد .
یک زن زیبای برهنه : پول خوبی بدست می آورید .
یک زن معمولی برهنه : نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید .
یک زن برهنه خیلی زشت : خواسته های شما برآورده نمی شود .
یک دختر جوان و زیبای برهنه : تکبر و خودخواهی
زن شما برهنه است : اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند .
تعداد زیادی زن برهنه : مردم نظر بلندی روی شما دارند .
شما افراد برهنه را می شمارید : خبرهای خوش دریافت می کنید .
مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر : شما شخص باوفا و نجیبی هستید .
برهنگان در حال دویدن : ایده هایتان را از دست میدهید .
شما با یک شخص برهنه خوابیده اید : پریشانی و تشویش
با یک زن برهنه در محلی دور از خانة خودتان خوابیده اید : یکنفر به شما آزار خواهد رساند .
برهنه در خیابان راه می روید : دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شوند .
اشخاص متاء هل برهنه هستند : پول .

بریان

محمد بن سیرین گوید :
بریان در خواب ، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند بریان ازگوشت گوسفند خورد ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی بدست آورد . اگربیند بریان از گوشت گاو خورد ، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود . اگر بیند بره بریان همی خورد ، دلیل که ا و را مالی اندک حاصل شود و بعضی از معبران گفته اند : خوردن بره پخته به خواب ، دلیل آمدن پسری کند .
جابر مغربی گوید :
اگر دید سر بره بریان می خورد ، دلیل که او از مهتری منفعت رسد . اگر بیند مرغ بریان می خورد ، دلیل که مالی از جهت زنی به مکر و حیله به دست آورد . اگر بیند ماهی بریان شده می خورد ، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردی بزرگ پیوندد . اگر خداوند خواب مستور بود ، ولی اگر مفسد است ، دلیل بر رنج و غم و اندوه است و دشمن و ماهی بریان کرده ، چون تازه بود ، بهتر از شور است و ماهی بزرگ بهتر از خورد بود و دیدن بریان فروش به خواب ، مردی است که به سبب وی دیگران فراخ روزی گردند .

بریدن

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید ، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است . اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می‌کنید ، یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید .

بز

محمدبن سیرین گوید :
بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود . اگر دید بزی مجهول را بکشت ، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد . اگر بیند پوست بز را بکند ، دلیل که مال بسیار بستاند و هزینه کند . اگر بیند از گوشت او بخورد ، دلیل که مال بخورد . اگر بیند بر وی نشست و از هر طرف می راند ، دلیل که با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند . اگر دید بز او را از پشت خود بیفکند ، دلیل که آن مرد وی را از جاه و حرمت بیفکند ، اگر دید هر دو سر وی بز شکست ، دلیل که آن مرد را از عمل منع کند . اگر بیند که سروهای بز دراز و قوی شده بود ، یا در عدد زیاده گردیده بود ، دلیل که در عمل خود مهتر و قوی گردد و ظفر یابد . اگر بیند موی او زیاد شده ، دلیل که مالش زیاد شود . اگر بیند پشم او بستد ، دلیل که به قدر آن مال از فرزند بستاند . اگربیند ماده بزی یافت ، یا کسی بدو بخشید ، دلیل که زنی بخواهد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند ماده بزی را بدوشید و شیر او بخورد ، دلیل که از زنی مال یابد . اگر بیند ماده بز را بکشت و گوشت او را بخورد ، دلیل که از آن زن حاجت روا شود . اگر بینده ماده بز را نه از بهر گوشت کشت ، دلیل که زنی به نکاح بخواهد و از او فائده نبیند . اگر بیند ماده بز از خانه ا و بیرون رفت ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر بیند رمه بز در خانه داشت یا به جای دیگر و دانستملک اوست ، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت و غنیمت بدست آید . اگر بیند رمه بز و گوسفند در صحرا می چرانید و به هر جا که می خواست می برد ، دلیل که به ولایتی از عرب یا از عجم حاکم شود .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند از گوشت ماده بز می خورد ، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد و پوست و پشم و شیر بز درخواب خیرو برکت مال است که بدو رسد . اگر بیند که بزغاله بدو دادند ، یا بیافت ، یا بخرید ، دلیل که وی را فرزندی مبارک آید . اگر بزغاله را بکشت ، دلیل که فرزند او هلاک شود . اگر بیند گوشت بزغاله را بخورد ، دلیل که ازمال فرزند چیزی بخورد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بز نر درخواب مقدمه لشگر است .
اگر بیند بز نر بیافت و بر وی نشست ، دلیل که این مرد مقدم لشگر شود .
اگر از مردم عامه بود ، دلیل که او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید : از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیدم : هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد ، چهل سال درویشی از وی دور گردد
دیدن بز فروش در خواب ، مردی بود که مردان و زنان را جمع کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
بز ماده در خواب دیدن در گوشت او خوردن مالی جمع کرده بود و بعضی از معبران گویند : مالی جمع کرده او را حاصل شود .
جابرمغربی گوید :
بز ماده دیدن و خوردن ، دلیل خیر و منفعت کند ، چون به طعم خوش و نیکو بود . اگر به طعم ناخوش بود . دلیل بر غم و اندوه کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم و هم از شیرش . بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی تفاوت هایی هست که توضیح داده می شود . برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد . چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است . خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود . خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد . چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید . چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد . تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانة انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است .
2ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانة آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند .
3ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد .
4ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بز : ثروت
تعداد بسیاری بز : فراوانی
بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .
شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد .
یک بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .
بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .
بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نکنید .
بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
یک بز را می کشید : خوشبختی
شاخهای یک بز : فلاکت
یک بزغاله : در بازی برنده می شوید .
خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می شود .
مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری میکنند :
پول فراوانی به دستشان می آید .

بزاز

به تازی : جامه فروش بود و دیدنش مردی خطرناک است . زیرا که بهای جامه درم و دینار است که دهند و ستانند و تاویل درم و دینار مکر و اندیشه است و در آن هیچ خیز نباشد ، لیکن اگر بهای جامه جز درم و دینار چیز دیگری ستاند ، نیک و بدش ، دلیل بر نوع آن چیز کند که ستاده بود
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی به خواب دید بزازی همی کرد و بهای کالا درم و دینار بستد ، دلیل که او را اندوهی و زیانی رسد . اگر دید که کالای دیگر به عوض کالای خویش بستد ، دلیل که مرادش حاصل شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بزار در خواب زینت دنیا است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بزازی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین ، مردد و دو دل می مانیم . اگر ببینیم که در یک بزازی هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم . اگر شخص آشنایی را در خواب خود به جای بزاز مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم . چنانچه کسی ببیند که خودش بزازی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن بزاز در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد .

بزغاله

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالا انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .

بز کوهی

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بز کوهی در خواب ، نشانة آن است که خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید .
2ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز کوهی خالی می شود و از کوه می افتد ، نشانة آن است که به کسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .

بساط

بدان که بساط در خواب شادروان بود . اگر بیند که بساطی بگسترد وبر وی نشست ، دلیل بود که روزی بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود ، خاصه که گسترده بیند . اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که در مال او نقصان شود . اگر بدید که بساط او بسوخت ، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود .
اول : عز و جاه .
دوم : بزرگی و رفعت .
سوم : مرتبت .
چهارم : مال .
پنجم : عمر دراز .
ششم : ثنا به قدر بزرگی آن .
اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خلاف موارد بالا است .

بست

محمد بن سیرین گوید :
اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد ، به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت ، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد ، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد .

بستان افروز

محمد بن سیرین گوید :
بستان افروز در خواب دیدن ، شادی است ، لکن بدین بد است . اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل بر خرمی و شادی است . اگر بیند بستان افروز به کسی داد ، دلیل که او را خرم کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است و بعضی از معبران گویند : زن بازرگان توانگر است ، با جمال و خوش طبع . اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود ، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد . اگر بیند از زمین برکند ، دلیل که از صحبت مردی جدا شود .

بستر

محمدبن سیرین گوید :
بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد ، دلیل که زن دیگر خواهد و زن نخستین را طلاق دهد . اگر بیند که بستر از حال خود متغیر شد ، دلیل که زن او از حالی به حال دیگر گردد . اگر بیند که بستر وی بستر دیگر شده است ، بهتر از قبل یا کمتر از آن ، دلیل که زنی بخواهد و زن نخستین را طلاق دهد . اگر بیند که بستر خویش را بفروخت یا در نوشت ، دلیل است که زن خود را طلاق دد و یا از او غائب گردد و یا از ایشان یکی بمیرد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی خود را بر بستر مجهول بیند ، دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانی رسد . اگر بیند که بستر وی بر تختی مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود ، دلیل که بزرگی و منزلت یابد و دشمنان را قهر کند .
جابرمغربی گوید :
که بستر درخواب ولایت و تن آسائی بود . اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد ، دلیل که میان او و زن طلاق رجعی افتد . اگر خویشتن را به سه چهار بستر ، هر یکی افتاده بیند ، دلیل که به شماره هر بستری زنی نتوانست آورد ، دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصی نیابد . اگر خویش را بر بستر نرم گسترده بیند که خفته بود ، دلیل که آن سال بر وی مبارک گردد . اگر بیند که بستر او از پشم آکنده بود ، دلیل که زن توانگر خواهد . اگر بیند که بستر او دریده بود یا سوخته است ، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد و عیالش را دین و دیانت و شرم نباشد . اگر بیند که بستر او ابریشمین بود با بستر کرباسین بدل کرد ، دلیل که زن فاسقه را از دست بداده و زن ستوده بخواهد . اگر در خواب بیند که بستر او را موش سوراخ کرده بود ، دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا دهد . اگر بسترش درهوا معلق بود ، دلیل که بستر او در جایگاهی بلند گسترده شود و شغل او بالا گیرد و دولت یابد . اگر بیند ک بستر وی از هوا به زمین افتاد ، دلیل که زنش بیمار شود و عاقبت شفا یابد .
حضرت دانیال گوید :
اگر بستر خود را سبز بیند ، دلیل که زنی خواهد دیندار و پارسا . اگر بستر خود را سرخ بیند . دلیل که زن او بدخو و ناسازگار شود . اگر بیندکه بسترش کهنه است و نو شده ، دلیل که زنش از خلق بد به خلق نیک بازگردد . اگر بیند بستر او سبز بود سرخ شد ، دلیل که زن وی از صلاح به فساد مایل شود . اگر به خلاف این بود ، از فساد به صلاح بازآید . اگر بیند بستر او سرخ بود ، سفید شد یا زرد شد ، دلیل که زنش از گناه توبه کند و بیمار شود ، چنانکه بیم مرگ بود . اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالش ها نهاده بود ، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد . اگر دید بر بستر خویش بالش ها نهاده ، دلیل بر خادمان کند . اگر بیند بستر به جای مجهول است ، دلیل که زمینی بخرد و در آن کشاورزی کند و معبران گفته اند : میراث یابد . اگر بیند بر بستر خفته ، دلیل که راحت و آسانی یابد . اگر بیند بستری داشته و بر هوا بر روی آن خفته است ، دلیل است که به سبب زن جاه و بزرگی یابد . اگر بیند بسترش دریده است ، دلیل که زنش نابکار است . معبران گفته اند : زنش بمیرد . اگر بیند آتش در بستر او افتاده و بسوخت ، دلیل که زن را طلاق دهد یا بمیرد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بستر در خواب بر چهاروجه است ،
اول : زن
. دوم : کنیزک .
سوم : ولایت .
چهارم : معیشت و منفعت و تن آسائی .

بستن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک کتاب را می بندید : یک راز برای شما فاش میشود .
چیزهای سنگینی را با بند می بندید : یک گرفتاری با وزارت دادگستری در پیش دارید .
دو تکه چوب را بهم می بندید : خبرهای غم انگیز
یک قسمت از بدن شما با بند بسته شده : ناکامی
شما را با طناب بسته اند : موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می شود .
دیگران را با طناب بسته اند : دردسرها شما را کلافه خواهند کرد .
اشخاصی شما را با طناب می بندند : دریک دام می افتید .
شما دیگران را با طناب می بندید : پریشانی و ضرر مالی .

بستنی

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .
3ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .
4ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .
5ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بستنی می خورید : شانس
بستنی میخرید : خطری در روابط اجتماعی .
فرزندانتان بستنی می خورند : در سلامتی کامل بسر خواهید برد .
دشمنان شما بستنی می خورند : آنها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند .

بسته

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بسته : یک دعوت مهم در آینده نزدیک از شما خواهد شد .
یک بسته کاه : اوقات سختی را خواهید گذارند .
یک بسته توتون : اطلاعات اشتباه به شما می دهند که نباید باعث آشفتگی شما شوند .
یک بسته لباس : خبرهای خوش
یک عده در حال حمل بسته هایی : خواستةهایی شما بزودی برآورده می شود
یکنفردر حال حمل بسته هایی : یک دوست به شما هدیه ای خواهد داد .
یکنفربه شما بسته ای می دهد : این شخص فکرهایی درسر دارد .

بسته بندی

این خواب نیز ، مثل تمام خواب‌ها ، می‌تواندمعانی و تعابیر متعدد و گوناگونی داشته باشد . اگردر خواب در حال جمع آوری وسایل خودتان ( به‌منظور اسباب کشی یا هر دلیل دیگر ) بودید ، به‌احتمال زیاد نگران تغییر و تحولات مهم وبنیادینی هستید که در زندگی روزمره‌تان رخ‌می‌دهند . در غیر این صورت ، ضمیرناخودآگاهتان در حال سازمان دهی و رها کردن « بار و بنه « عاطفی احساسی است . برخی ازمعبران معتقدند که مشاهده این گونه خوابها ، صرفا ، به منزله اشاره‌ای از ضمیر ناخودآگاهتان‌بدین مضمون است ، شما درگیر فعالیت‌های زیادو متعددی هستید که احتمالا لازم است برخی ازآنها را جمع آوری کرده و رهایشان نمایید .
لوک اویتنهاو می گوید :
بسته بندی کردن : کوچ کشی
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که چیزی را بسته‌بندی می‌کنید ، نشانه‌ی تغییر و تحولات در زندگی است . اگر در خواب چیزی را بسته‌بندی شده ببینید ، به این معنی است که به زودی به مسافرت‌هایی خواهید رفت که تجربه‌های زیادی به دست می‌آورید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
اشیائی را بوسیله نخ بسته بندی می کنید : سلامتی شما به خطر می افتد .
اعضاء خانواده چیزهایی را بسته بندی می کنند : پول
یک بسته بندی کاغذ دیواری : نگرانیها باعث کاهش وزن شما خواهندشد .
کارگران در حال بسته بندی کردن : شانس در کار .

بسته پستی

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .
2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .
3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد .
اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب بسته‌ای به شما برسد که درون آن خالی باشد ، نشان‌دهنده‌ی آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار مشکل می‌شوید . اگر در خواب ببینید که بسته‌ی پستی ، طلایی به دست شما می‌رسد ، نشانه‌ی آن است که به موقعیت‌های اجتماعی بالایی خواهید رسید .

بشقاب

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بشقاب در خواب ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته ، نشان‌دهنده‌ی آن است که در یکی از کارهایتان سود فراوانی نصیب می‌شود .
آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی بشقاب مسی در خواب ، بیانگر آن است که عده‌ای تلاش می‌کنند تا خانواده‌تان را از هم بپاشند .
دیدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .

بشقاب پرنده

مولف گوید :
دیدن بشقاب پرنده در خواب دلیل بر ورود افراد ناشناس به آن محل می باشد .
اگر بشقاب پرنده نورانی بود دلیل بر متدین بودن آن اشخاص است .
اگر افراد داخل بشقاب پرنده زن بودند . دلیل بر ورود افراد ناشناس زن و اگر مرد بودند دلیل بر ورود افراد ناشناس مرد .
چون خواستگار برای دختر افرادی ناشناس معرفی می شود اگر دختری خواب ببیند بشقاب پرنده به سوی خانه آنها آمد ودر آنجا پیاده شدند دلیل برآمدن خواستگار برای اوست .
اگر افراد داخل بشقاب پرنده با خشم به مردم نگاه کردند دلیل بر بلای بزرگ است .

بشکه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .
2ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید ، دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بشکه خالی : شما بی پول خواهیدشد .
یک بشکه پر : شما ثروتمند خواهید شد .
یک بشکه پر و ایستاده : خوشبختی
یک بشکه خالی و خوابیده : روزهای سخت نزدیک می شود .
شما یک بشکه دارید : یک هدیه غیره منتظره
شما تعداد زیادی بشکه دارید : پول فراوان
یک بشکه پر از الکل : موفقیت در کارها
خواب یک بشکه کوچک : پول غیره منتظره ای به شما می رساند .
یک بشکه کوچک خالی : تغییرات بزرگ در اطراف شما رخ خواهد داد .
یک بشکه کوچک پر : زندگی شما دلپذیرتر خواهد شد .
یک بشکه کوچک پر از ماهی : خوشبختی

بط

محمد بن سیرین گوید :
بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد ، به قدر آن که دیده بود ، خاصه که درخانه و ملک خود دیده بود . اگر بیند که بطان بسیار در سرایا در کوچه او جمع شدند و بانگ همی داشتند ، دلیل که در آن موضع مصیبت افتد . اگر بیند که باوی سخن گفتند ، دلیل بود به سبب زنی توانگر سفر کند و در آن سفر حرمت و منفعت یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار . اگر بیند از اندام بط چیزی یافت ، دلیل که از مدری بدین صفت که گفته شد چیزی یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بط سفید در خواب مال بود یا زن توانگر ، و بط سیاه درخواب کنیزک است . اگر بیند که بط بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که مال زن به میراث ستاند و هزینه کند .

بطری

لوک اویتنهاو می گوید :
بطری : کاری از روی بی فکری
نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .
2ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطری هستید ، یعنی برای مدتی دچار غم و ناامیدی می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بطری پر : شادی
یک بطری خالی : بدشانسی ـ ناکامی عشقی
محتوی یک بطری را خالی می کنید : منتظر نگرانی و دردسرهای کوچک باشید .
یک شیشه عطر خالی پر : خوشبختی بزرگ
یک شیشه عطر خالی : روابط عشقی شما رفته رفته سرد می شود .

بع بع

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
صدای بع بع یک بره را می شنوید : خوشبختی در کارها
صدای بع بع تعدادی بره را می شنوید : خوشبختی در خانواده
بره ها را می بینید که بع بع می کنند : در آمد شما بیشتر خواهد شد .
تعداد کثیری بره در حال بع بع کردن : نامزدی شما نزدیک است .

بعد از ظهر

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن بعدازظهری بارانی در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی دچار نومیدی می‌شوید دیدن خواب بعدازظهر برای زن‌ها ، دلالت بر آشنایی با افراد جدید را دارد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بعداز ظهر زیبا : زندگی برای شما لذت بخش میشود .
یک بعداز ظهر ابری : منتظر منفعت بزرگ در کارتان نباشید .
بعداز ظهرمه آلود : اعتماد به نفس داشته باشید .
بعدازظهر بارانی : پول

بغل

محمد بن سیرین گوید :
بغل در خواب ، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل ، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید ، دلیل کند که مال حرام یابد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد ، مال حرام یابد . اگر کسی بیند که دست ها در زیر بغل داشت ، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن . بعضی از معبران گفته اند : دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی ، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست ، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود . اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد ، دلیل که مال به وی رسد ، اما به دشواری . اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد ، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد .

بغل کردن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید ، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید . اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته ، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند .

بقالی

محمدبن سیرین گوید :
بقالی کردن در خواب ، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت . اگر بیند بقالی می کرد ، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند متاعهای مقالی را به زر و درم می فروخت ، دلیل بر غم و اندوه کند ، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد
اول : کسب کردن ،
دوم : منفعت یافتن ،
سوم : غم و اندوه .
مورد سوم در حالتی است که ببیند اجناس و متاع خود را بادرهم و دینار مبادله می کرد .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید در یک بقالی ، لبنیات و چیزهایی تازه فروخته می‌شود دلالت بر داشتن فکری آسوده دارد .

بلانکینی

محمد بن سیرین گوید :
بلانکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد . اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود ، تاویلش به خلاف این بود که گفته شد .

بلبل

ابراهیم کرمانی گوید :
بلبل در خواب دیدن ، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب ، کلام خوش و سخن لطیف است . اگر بیند بلبلی بپرید ، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد . اگر بیند بلبل در دست او بمرد ، دلیل ک فزرند یا غلامش بمیرد
جابر مغربی گوید :
اگر بیند بلبلان بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد . اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آنها بخورد ، دلیل که از غلامان میراث یابد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران اسلامی ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد . چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می خواند و از این چوب روی چوب دیگر می جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد . اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید لیکن خود بلبل را نمی بینید و نمی دانید آن صدا از کجا به گوش می رسد بی تردید خبری خوش به شما می رسد . چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید . روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست .
هانس کورت می‌گوید :
مشاهده‌ی بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است . شنیدن صدای دل نو از بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی خوب و رسیدن به مقام‌های بالای اجتماع است . اگر خواب ببینید که در باغی هستید و یک بلبل می‌گیرید ، نشانه‌ی آن است که با افراد ثروتمندی همنشین می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانة زندگی در محیطهایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است .
2ـ دیدن بلبل در خواب ، علامت پیروزی و سعادت است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بلبل : معشوقتان همینجا شما را رها میکند
به صدای بلبل در شب گوش می دهید : یک دورة بسیار خوب شروع می شود .
تعدادی بلبل چهچهه می زنند : اگر بیمار باشید سلامتی کامل خود را باز می یابید .

بلبله

ابراهیم کرمانی گوید :
بلبله در خواب کنیزک است .
محمد بن سیرین گوید :
زن او بود . اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد ، دلیل که کنیزک خرد یا زن خواهد . اگر بیند از آن بلبله آب همی خورد ، دلیل که با زن مجامعت کند . اگر بیند آن بلبله بشکست ، دلیل که زن یا کنیزک وی بمیرد . حکایت : ابوخلده گوید : پیش محمد بن سیرین بودم ، مردی بیامد و بگفت : به خواب دیدم که از بلبله آب می خوردم و آن بلبله را دو در بود ، از یکی آب شیرین خوش طعم خوردم و از یکی آب شور و تلخ . محمد بن سیرین گفت : تو زنی داری و خواهر زنی و هر دو را به کار می داری ، توبه کن و از خدای تعالی بترس . مرد گفت : چنین است که تو گفتی ، توبه کردم و به خدا بازگشتم .

بلدرچین

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بلدرچین در خواب ، دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .
2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .
3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار می کنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت می ورزید .
4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجی خواهید کرد .

بلغم

محمد بن سیرین گوید :
بلغم در خواب ، مالی بود که به وجه صلاح ، آن مال را نفقه کند . اگر کسی به خواب دید که بلغم به جایگاهی جرگه انداخت ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند بلغم سفید از گلو برانداخت به جای پاکیزه ، دلیل که مال به وجه صلاح نفقه کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیماری بیند بلغم را برافکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد . اگر بیند بلغم سیاه برافکند ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر بیند بلغم خون آلود است ، دلیل که از مال وی چیزی نقصان شود . اگر بیند بلغم به درون خانه انداخت ، دلیل که مال بر بیگانگان نفقه کند . اگر بیند بلغم در مسجد افکند ، دلیل که مال نه به وجه صلاح بر بیگانگان نفقه نماید .

بلغور

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که بلغور می‌خوردید ، نشانه‌ی آن است که به مادیات توجه زیادی دارید .

بلم

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی بلم در خواب ، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است . اگر در خواب بلمی را میان موج‌های بلند دریا سرگردان دیدید ، نشانه‌ی آن است که در امور مالی دچار زیان خواهید شد . اگر در خواب غرق شدن بلمی را ببینید که سرنشینان زیادی دارد ، به معنای آن است که برای نجات دوستتان تلاش بیهوده می‌کنید .

بلند کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ببینید که دیگران چیزی را بلند می کنید : بیمار خواهید شد .
شما چیز بسیار سنگینی را بلند می کنید : مشکلات بسیار
شما را بلند می کنند : پشتکار و ایستادگی شما در مقابل مخالفان به نهایت می رسد .
شما بچه ای را بلند می کنید : احترام و امتیاز
دیگران را بلند می کنید : یکنفر دشمنی و کینه خود را از شما مخفی می کند .
بوسیله یک دستگاه چیزی را بلند می کنید : پول
یک مرد یک زن را بلند می کند : شادی فراوان

بلند گو

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بلندگو در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است . اگر در خواب ببینید که از بلندگو صدایی را می‌شنوید ، بیانگر آن است به یک مسأله‌ی مهم پی خواهید برد .

بلور

بدان که بلور در خواب ، زنی بی اصل است . اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد . اگر بیند بلور داشت وضایع شد ، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود . اگر بیند بلور سیاه داشت ، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند بلور می فروخت ، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید . اگر بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت ، دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی .
2ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند .

بلوز

لوک اویتنهاو می گوید :
بلوز : تغییرات خوشایند
کثیف : بیماری و فلاکت
پاره پاره : شکست
شستن آن : مراقب خوشنامی خود باشید

بلوط

محمدبن سیرین گوید :
دیدن بلوط در خواب ، روزی حلال است ، به قدر خورده بود . اگر بیند درخانه وی انبانهای بلوط بود ، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود ، چون داند که آن بلوط ملک وی است . اگر بلوط در خانه دیگران بود ، دلیل که مردمان پیش او امانت ها نهند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد
اول : روزی حلال ،
دوم : منفعت ،
سوم : معیشت نیکو .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بلوط را می شناسید که میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می توانند از برگ و بر آن استفاده کنند . این میوه خشک در خواب مال و نعمت تعبیر شده اما به نظر من علاوه بر مال و نعمت کامجوئی دشوار است از آن نوع کامجوئی و کامروائی ها که به ناخشنودی و تلخی می انجامد . اگر بیننده خواب مصرف کننده معمولی بلوط باشد خواب او چندان قابل تفسیر و تعبیر نسیت زیرا با اندیشه های روزانه او کلی فرق ندارد و چه بسا که می تواند دنباله فکر و خیال روزانه او باشد اما اگر بیننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را می بیند یا فقط نامش را در کتاب ها و نوشته ها می خواند خواب او گویای خیلی چیزها است از جمله همان کامجوئی دشوار . برای خوردن مغز بلوط باید پوست ضخیم و سفت آن را شکست تازه مغز آن صرف نظر از داشتن مواد سرشار از چربی و پروتئین و ویتامین ها چندان خوشمزه و اشتها انگیز نیست مگر برای آن ها که به خوردنش عادت دارند یا غذای منحصرشان می باشد . این معنی همان کامجوئی دشوار را می رساند . به دنبال چیزی می روید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پی گیری نادم می گردید و احساس خستگی بی سود می کنید . با توجه به این مطلب دیدن بلوط در خواب نوید مال و نعمت است . اگر بلوط می خورید نفعی عایدتان می شود و سودی می برید . اگر کاسب هستید در کسب سود می برید و چنان چه اداری و کارمند هستید در کار مربوط به خودتان ترقی می کنید و به جاه و مقام می رسید . اگر به جائی در خواب رسیدید که دیدید مقداری بلوط روی زمین پراکنده موردی پیش می آید که با وضع شوریده مالی روبه رو می شوید . ممکن است به شما تعلق نداشته باشد اما تدبیر و تنظیم کار را از شما می خواهند . چنان چه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال دار می شوید و احتمالا یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند ، مثل آن درخت تناور و پربار می شود که شما از آن بهره مند می گردید و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید . اگر بلوط بسیار یا اندک دیدید که به شما تعلق نداشت و در خواب احساس کردید که مال شما نیست کسی چیزی نزد شما امانت می نهد و این چیز بیشتر می تواند پول باشد . دور ریختن بلوط یا کندن درخت آن از ریشه خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که در جستوجوی درخت بلوط هستید ، بیانگر آن است که برای رهایی از مشکلات ، کوشش زیادی می‌کنید . اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط می‌افتید ، نشانه‌ی آن است که فرصت خوبی را از دست می‌دهید .

بلوغ

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده‌اید ، بیانگر آن است که باید در ایجاد ارتباط با دیگران دقت کنید .

بلیط

لیلا برایت می‌گوید :
خرید بلیط برای سفر ، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشتری نمایید . خریدن بلیط سینما در خواب ، نشانه‌ی آن است که باید در کارهایتان عجله نکنید . اگر کسی به شما یک بلیط سینما ) تئاتر ( داد ، بیانگر آشنایی با افراد جدید است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بلیط : یک دورة خوب شروع می شود .
یک بلیط که رویش اعدادی نوشته شده : شهرت و موفقیت .
بلیط شما باطل می شود : خبرهایی که مدتها در انتظار شان بودید دریافت می کنید .

بمب

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی بمب در خواب ، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتی انجام خواهید داد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که خودتان در مکانی بمب می‌گذارید ، به این معنا است که در نزدیکان شما چند دشمن وجود دارد . اگر خواب ببینید که بمبی ترکیده است ، به این معنا است که خطری شما را تهدید می‌کند .
مولف گوید :
دیدن انفجار بمب توسط هر کسی می تواند موضوع مهمی باشد در مورد همان شخص که بیان خواهد شد

بمباران

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بمباران : ناکامیهای متعدد
شما دچار بمباران شده اید : علامت یک ازداوج ناکام
دیگران را بمباران کرده اند : ناکامی در امور اجتماعی

بنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی . بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد . به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است .
لوک اویتنهاو می گوید :
بنا ( شخص ) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن عمارت کردن اندکی غم بود

بنا

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب مانند یک بنا مشغول ساختن ، ساختمانی باشید دلالت بر خوشبختی و سعادت همیشگی دارد .

بناگوش

در خواب دیدن ، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است .
ابراهیم کرمانی گوید :
دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش ، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بناگوش به خواب ، بر چهاروجه است .
اول : پسری نیکو روی .
دوم : قدر و جاه ،
سوم : دین درست ( دین و ایمان ) .
چهارم : منفعت از سبب فرزند .

بند

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بند در خواب بر چهار وجه است .
اول : کفر .
دوم : نفاق .
سوم : بخل .
چهارم : دست برداشتن از گناه و معصیت .
هر که در خواب بیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد . اگر در بدی باشد همچنین .

بند(پای بند)

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت ، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد . بعضی از معبران گویند : چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند ، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد . اگر بند دست از چوب بیند ، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند ، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد . اگر بند چوبین برپای خود بیند ، دلیل بود از اطاعت حق تعالی . اگر این کس در سفر بود ، به سلامت بازآید . اگر دید بند گردنش از سیم بود ، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است . اگردید که بندش از زربود ، رنج و زحمتش از جهت مال بود . اگر بیند بندش از مس است ، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود اگر بیند بند از پای او برداشتند ، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد . اگر بر پای خود بند نهاده بیند ، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد . اگر پای خود را به رسن بسته بیند ، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد .
حضرت دانیال گوید :
اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت ، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند . اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود ، دلیل که ولایت یابد . اگر بیند چهار بند در پای داشت ، دلیل است که چهار پسر یابد . اگر بیند بند از پای او برداشته اند ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر امیری بیند که پای او در بند و زنجیر بود ، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد . بعضی از معبران گویند : کار وی آسان شود اگر بیند بند او از سیمین است ، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد . اگر بیند بند او زرین است ، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود . اگر بیند بند او آهنین بود ، دلیل است که سفر دور کند .
جابرمغربی گوید :
بند در خواب ، ثبات دین است ، به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمودند : دوست دارم پای بند را در خواب ، و غل را دوست ندارم ، زیرا که پای بند بندگی بود در دین .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : از معصیت دست برداشتن . بعضی از معبران گویند : غل در دست به خواب دیدن ، پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بند بر پای خود نهاده دید ، دلیل که ترسان و هراسان شود . اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است ، دلیل که او در دین ثابت بود ، یا در نماز یا در غزا یا درکاری که در آن صلاح دین است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد ، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پای بند قوی تر و محکم تر بیند ، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است . اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ . اگر بیند بندش از مس است همین دلیل کند . اگر بندش از آهن بود ، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد . اگر بیند که بندش از رسن است ، مقیم شدن از بهر دین بود . اگر بیند بند او چون چوب است ، مقیم شدن از بهر فساد دین است .
جابرمغربی گوید :
اگر بیماری بیند که بر پای او بند است ، دلیل که از زحمت خلاصی یابد . اگر پادشاه بیند بر پای او بند است ، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است .
اول : ثبات در دین .
دوم : زن خواستن .
سوم : از سفر بازآمدن .
هر که در خواب بیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد . اگر در بدی باشد همچنین .

بند باز

اچ میلر می‌گوید :
مشاهده‌ی کارهای یک بندباز در خواب ، بیانگر آن است که خطری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید که از یک بندی پرت می‌شوید ، به این معنا است که کارهایی انجام می‌دهید که عواقب ناخوشایندی به همراه دارد .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که یک بندباز هستید ، به این معنا است که کارهای شما دشمنانتان را نابود می‌سازد . اگر در خواب زنی را مشغول بندبازی ببینید ، به این معنا است که دشمنان بر علیه شما نقشه‌هایی کشیده‌اند .

بند جوراب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک زن جوان خواب بندجوراب ببیند : او نباید فعلا امید موفقیت داشته باشد .
یک زن جوان خواب ببیند که بند جورابش را گم میکند : یک مرد حسود گیرش خواهد آمد
بند جورابتان را باز می کنید : یک دوست نابکار در نزدیکی شماست .
بند جورابتان می افتد : موفقیت شما فعلا ممکن نیست .
شخصی بند جوراب شما را برمی دارد : شمایک دوست وفادار دارید .
یک بند جوراب به شما می دهند : در حل مشکلاتتان به شما کمک خواهد شد .
بند جورابی را که گم شده پیدا می کنید : گرفتاریهای شما بیشتر می شوند .
بند جوراب اشخاص دیگر : در برطرف کردن گرفتاریها به شما کمک خواهد شد .
شما فقط یکی از دو بند جورابتان را پیدا می کنید : در عشق خوشبخت خواهید شد .
تعدادی بند جوراب را پیدا می کنید : بیماری .

بندر

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بندر در خواب ، بیانگر شادی و خوشحالی است . اگر خواب ببینید که وارد بندری می‌شوید ، بیانگر آن است که به اهداف خود خواهید رسید . اگر در خواب ببینید که در بندری مشغول خرید هستید ، نشانه‌ی آن است که بخت و اقبال به شما روی می‌آورد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بندر بدون کشتی : فلاکت .
یک بندر پر از کشتی : تا آخر عمر در آسایش خواهید بود و دیگران به شما کمک می کنند .
شما به تنهایی در یک بندر روی عرشه هستید : پول
با شخصی که دوستش دارید در بندر روی عرشه هستید : دروغهای شما آشکار خواهند شد .
شما روی دریاچه دریک بندر هستید : یک سفر در پیش دارید .
یک بندر خیلی دور از اینجا : خبرهای خوش .

بند لباس

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بند لباس در خواب ، بیانگر داشتن روابط دوستانه است . اگر خواب ببینید که بند لباس می‌خرید ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .

بنده

محمد بن سیرین گوید :
هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است ، دلیل است که آزاد شود . اگر کسی بیند بنده خودرا آزاد کرد ، دلیل که زود از دنیا برود . اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت ، دلیل که غمگین و مستمند شود . اگر بیند بنده را بفروخت ، دلیل که شادمان شود .

بنزین

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته ، بیانگرموقعیت‌های بد است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بنزین : تشکیلات کاری و معاملات احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند .
بنزین می خرید : پول به دست می آورند .
اشخاص دیگر بنزین می خرند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

بنفشه

محمد بن سیرین گوید :
بنفشه در خواب به وقت خود ، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد ، یا او را فرزندی آید . اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند ، دلیل که غم و اندوه خورد
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد ، دلیل که شوهر او را طلاق دهد . اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد ، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد .
جابر مغربی گوید :
درخت بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بنفشه در خواب مرد ، زن است و ناکامی برای زن ، غم است و جدائی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد . اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند ( اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد ) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد . اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد . برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد . اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد . اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدائی می افتد که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه . گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می آورد . دیدن بنفشه جوی ( بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد ) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی ، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد .
لوک اویتنهاو می گوید :
بنفشه
دیدن گل بنقشه : خوشبختی در عشق
بو کردن بنفشه : با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد

بنگاه املاک

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی بنگاه املاک در خواب ، بیانگر آن است که یکی از اطرافیانتان قصد دارد شما را امتحان کند . اگر در خواب ببینید که برای کاری به بنگاه املاک مراجعه کرده‌اید ، علامت آن است که دست به کارهای اشتباه می‌زنید .

بنیادنهادن

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیندبنیاد نو نهاد ، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود . اگر بیند بنیادی درجای مجهول و نداند که از آن کیست ، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا . اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد ، دلیل که فایده و روزی حلال یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد ، دلیل که مال او از حرام حاصل شود . اگر بیند بنائی از خشت خام برهوا نهاد ، دلیل که همت او بلند شود درکار دین . اگر بیند بنای دیوار از خشت پخته نهاد و برآورد ، دلیل که در امل و کارهای دنیا مغرور است . اگر بیننده خواب بنا کرده بود و مزد ستاند ، دلیل که منفعت یابد . اگر بیند بنا را از خشت پخته برآورد ، دلیل که منفعت یابد از پادشاه . اگر بیند بنا از خشت خام و گل برآورد ، دلیل که منفعت از مردم عامه یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر کسی بیند که شهری بنا کرد ، دلیل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد .
اگر بیند قلعه بنا کرد ، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود .
اگر بیند کوشکی ( قصر کوچکی ) بنا کرد ، دلیل که به کار دنیا مشغول شود .
اگر بیند سرائی ( خانه ای ) بنا کرد و در وی بنشست . دلیل که نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند
اگر بیند مسجدی را بنا کرد ، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد
اگر بیند بنای مناره نهاد ، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود .
اگر بیند طرازی ( زینتی وتزئینی ) بناکرد ، دلیل که زنی خواهد .
اگر ماده ای بناکرد ، دلیل که در غم و رنج افتد .
اگر بیند باغی بناکرد ، دلیل که زنی پارسا و توانگر بخواهد .
اگر بیند گورستانی بنا کرد ، دلیل که به کار آخرت مشغول شود .
اگر بیند قبه ای ( قنبد ) بنا کرد ، دلیل که قدر و منزلت جوید .
بدان که هر بنائی که بنهد و تمام نماید ، دلیل که کار دنیا و دین او تمام شود . اگر بیند این بنا تمام نکرد ، کارش ناتمام بماند .

بو

لیلا برایت می‌گوید :
استشمام بوهای خوب در خواب ، بیانگر داشتن لحظات خوب است . و استشمام بوهای بد در خواب ، بیانگر غم و ناراحتی است .

بوته

لوک اویتنهاو می گوید :
بوته : خوشبختی در عشق
بوته پربرگ : خطر کمین کرده است
بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است
کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب بوته‌ی سبزی مشاهده‌ی کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . مشاهده‌ی بوته خشک در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است . اگر در خواب بوته‌ی خاری مشاهده کنید ، به این معنی است که اتفاقات ناگواری پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که خاری به دستتان رفته است ، یعنی دچار گرفتاری می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
پرورش دادن بوته‌ی شاه دانه در خواب ، دلالت بر جدایی از دوستان است .

بوتیمار

محمد بن سیرین گوید :
بوتیمار به خواب ، روزی است . اگر بیند بوتیمار رابگرفت ، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد . اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد .
ابراهیم کرمانی گوید :
بوتیمار درخواب بزرگی است . اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد ، دلیل که از خویشان خود زنی خواهد و از او منفعت یابد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود . دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست ها به ما می رسد . چنان چه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار ببینیم از مسافر یا گمشده ، خبر می رسد ضمنا بوتیمار در خواب امید و دل خوشی است و چنان چه ندانید مرغی که در خواب دیده اید بوتیمار است حکم مرغان دریائی دیگر را دارد و تعبیرش تعبیر همان ماهی خواران است . نزدیک شدن به بوتیمار که یک مرغ وحشی است در بیداری میسر نیست لذا در خواب بر آورده شدن آرزوهای دشوار به صورت نزدیک شده و گرفتن بوتیمار شکل می گیرد و چنان چه در خواب دیدید بوتیماری را گرفتید یا نوازش کردید به یکی از آرزوهای خود می رسید . آرزوئی که فکر می کنید هرگز بر آورده نمی شود . شکار و کشتن بوتیمار غصه و اندوه است . کشتن بوتیمار از بین بردن شانسی است که داریم و چنان چه مشاهده کنیم که با تفنگ یا وسیله دیگری بوتیمار را زدیم و کشتیم به دست خویش موقعیت مناسبی را از بین می بریم و بعد در اندیشه از دست دادن آن غصه می خوریم .

بودا

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن بودا در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی واهمه‌ی دارید . اگر در خواب ببینید که با یک بودایی گفت‌وگو می‌کنید ، یعنی باید منتظر پیشامدهای ناگهانی باشید . اگر در خواب دعا کردن یک بودایی را ببینید ، یعنی قصد گفتن موضوعی را دارید اما از بیان کردن آن می‌ترسید .

بوریا

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بوریا بیند ، دلیل که مردی است خسیس و نیز ، دلیل است بر آن که زن بی اصل خواهد . اگر دید بوریا ببافت و سپری شد ، دلیل که شغل خویش را تمام کند . اگر بیند از بوریا ازار خانه می بافت ، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند بوریا داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را از زنی منفعت رسد ، به قدر کوچکی و بزرگی بوریا .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بوریا درخواب بر سه وجه است .
اول : منفعت .
دوم : خواستن زن .
سوم : به کدخدائی خود مشغول بودن ( مشغول شدن به کار دامادی و زناشویی خود ) .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است . بوریا در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکل می گیرد و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نیست . بوریا در گذشته نقش دیگری در زندگی ما داشت که احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی صاحب آن باشد ولی حالال بوریا این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهائی که در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشان متفاوت می شود . از جمله چیز ها همین بوریا است . ابن سیرین می گوید بوریا در خواب مردی است بخیل و خسیس و زنی است بی اصل و نسب لیکن با برداشتی که امروز نسبت به بوریا داریم و کاربرد آن که کاملا متفاوت شده است این تعبیر نمی تواند درست باشد . اگر در خواب دیدید که بوریائی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و این خوابی است نیکو . اگر دیدید که بر بوریا نشسته و خوابیده اید می توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهد بود و بخصوص در کارهائی که دارید باقی خواهید ماند و چنان چه از آن کار هر چه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت . اگر کسی بوریائی به شما داد یا بوریائی از فروشنده خریدید زنی در زندگی شما پیدا می شود . اگر مرد مال دار و قدرتمندی هستید دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند و اگر مردمی کم درآمد و بی تامین هستید خواب به شما نوید بهبود می دهد ولی با اعمال صبر و تحمل . بوریای کهنه در خواب زن پیر است . پیر زنی که بی آزار است و مفید به حد توانائی .

بوزینه

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب یک بوزینه‌ی دراز دست دیدید ، یعنی دشمنان از نام شما سوء استفاده می‌کنند . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بیانگر آن است که نامزدش لایق ازدواج با او نیست .

بوستان

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بوستان هدیه فرزند بود

بوسه دادن

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بیند کسی را بوسه داد ، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است . اگر آن کس مجهول بود ، دلیل که ازجائی که طمع ندارد ، خیر و منفعت یابد . اگر بیند معروفی او را بوسه داد ، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیندمردی را به شهوت بوسه می داد ، دلیل که از بهر مرده خیر کند ، یا او رابه دعای خیر یاد آورد . اگر بیند مرده وی را بوسه می داد ، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد . اگر بیند کسی وی را بوسه می داد ، دلیل که طالب و خواستگار وی است . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که مراد و مقصود نیابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بوسه دادن ، دلیلش بر چهار وجه است .
اول : خیر و منفعت .
دوم : حاجت رائی .
سوم : بر دشمن ظفر یافتن .
چهارم : سخن خوش شنیدن .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم . اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود . در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است . وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم . در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم . چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند . اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است .
لوک اویتنهاو می گوید :
بوسه
بوسیده شدن : جدایی
بوسیدن : عشق دو جانبه
بوسه دزدکی : عشق سوزان
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب مادر خود را می‌بوسید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‌بوسید ، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است . بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . بوسیدن دشمن در خواب ، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید ، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد . اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید . بوسیدن زمین در خواب ، نشانه‌ی غم و ناراحتی است .

بوسیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بوسه : یک غم بزرگ
معشوق خود را درهنگام روز می بوسید : شانس بر ضد شماست .
معشوق خود را در هنگام شب می بوسید : خطر
مادر خود را می بوسید : موفقیت
پدر خود را می بوسید : شادی
برادر یا خواهر خود را می بوسید : خوشی و لذت
شوهر یا زن خود را می بوسید : خوشبختی در زندگی زناشویی .
دستهای شخصی را می بوسید : شانس به شما لبخند می زند .
صورت شخصی را می بوسید : موفقیت شما به اوج می رسد .
یک زن شوهردار را می بوسید : ناکامی شما را تهدید می کند .
یک زن تنها را می بوسید : به شما خیانت خواهد شد .
شخصی را که مرده است در خواب می بوسید : عمر شما طولانی خواهد بود .
یک دوست را می بوسید : شکست کامل در کارها
زمین را می بوسید : شرمساری
پشت یکنفر را می بوسید : یک زن شما را فریب میدهد .

بوفالو

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب یک بوفالو دیدید ، یعنی با زیرکی توطئه‌ی دشمنان را برملا می‌سازید . کشتن چندین بوفالو در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

بوق زدن

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست . دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند . اگر بیند بوق می زند ، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود .
جابرمغربی گوید :
بوق زدن به تاویل ، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بوق زدن در خواب بر چهار وجه است .
اول : خبر دروغ .
دوم : سخن مکروهو ناپسند .
سوم : ظاهر شدن راز .
چهارم : مصیبت وگناهاست .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت . ممکن است در ا تومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم . در مورد اول خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم . هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد . در مورد دوم یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد . برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است . چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند ، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد ، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد . اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم . اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند ، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .
2ـ دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است .
3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانوادة شما همواره تفاهم حکمفرماست .
4ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

بوق شاخی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره
در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت .
دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود .
در یک بوق شکار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود .
بچه ها بوق می زنند : شادی
سربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعی

بوقلمون

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد .
2ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .
3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد .
4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست .
5ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .
6ـ اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .
لیلا برایت می‌گوید :
خوردن گوشت بوقلمون ، نشانه‌ی سعادت است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بوقلمون : برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است .
یک بوقلمون را می کشید : بیوفائی و خیانت
بوقلمون می خیرید : منتظره واقعة بسیار خوشایندی باشید .
بوقلمون می خورید : یک شادی بزرگ
پرهای بوقلمون را می کنید : دچار افسردگی عصبی خواهید شد .
یک بوقلمون را سرخ می کنید : دردسر از طرف دوستان
گوشت بوقلمون را تکه می کنید : مشاجره با شریکانتان در کار
ساندویچ بوقلمون : شخص حریصی به دیدارتان میاید .

بوکس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
در یک مسابقه بوکس شرکت می کنید : یک خبر شما را بسیار متعجب خواهد کرد .
شما مسابقه بوکس ترتیب می دهید : دوستانتان را از دست می دهید .
در شرط بندی روی یک مسابقه بوکس برنده میشوید : هماهنگی در بین دوستان
در شرط بندی روی یک مسابقه بوکس بازنده میشوید : شما یک دوست وفادار دارید .

بوکس بازی

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن بازی بوکس در خواب ، بیانگر داشتن اختلاف با دیگران است . اگر در خواب خودتان مشغول بازی بوکس باشید ، یعنی باید برای رسیدن به آرزوهایتان تلاش بیشتری نمایید . شکست در بازی بوکس ، نشانه‌ی آن است که با یکی از اطرافیانتان دعوا می‌گیرید . پیرورزی در بازی بوکس ، بیانگر موفقیت در انجام کارهای مشکل است .

بولینگ

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن بازی بولینگ در خواب ، بیانگر از دست دادن موقعیت‌های مناسب است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که توپ بولینگ را پرتاب می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری نمایید تا دچار ضرر نشوید ، اگر در خواب ببینید که توپ‌های بولینگ در حال افتادن است ، علامت آن است که نتیجه‌ی کارهایتان را خواهید دید .

بوم

به خواب دیدن ، مردی دزد نابکار مفسد است و حسود . اگر بیند با بوم جنگ می کرد ، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که مردی دزد را قهر کرد . اگربیند گوشت بوم میخورد . دلیل که به قدر آن گوشت ، مال از مردی دزد بخورد . اگر بیند که بچه بوم داشت ، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث . اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد . اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید . اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند .

بویهای خوش

محمد بن سیرین گوید :
بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است . اگر بیند بوی خوش شنید ، دلیل که او نکوهش کنند . اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود ، دلیل است بر مرگ ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند او را خوشبوی کردند ، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود .

به

بدان که استادان این فن در تاویل به در خواب دیدن ، خلاف است . بعضی گویند : مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود ، و بعضی گویند که فرزند باشد و بعضی گویند بیماری است . و آن که حکم بیماری کرد ، چنین گویدکه : آن چون به گونه زرد است ، دلیل بر بیماری کند و آن که گفت سفری دراز است ، با رنج ت بدان معنی که گفت جبرئیل آدم را ، در وقت بیرون آمدن از بهشت به وی داد و حکم به سفر دراز با غم و اندوه ورنج ، از این رو است که سفر آدم از بهشت به دنیا بود ، با معنی که گفتند : چون آدم علیه السلام بدنیا آمد ، از خوردن آن به . منی زیاد شد ، لاجرم از وی چندین فرزندان بوجود آمدند و آنان که گفتند از مهتری بزرگ منفعت بیند یا ثنای نیکو ، بدان معنی گفتند که دهنده آن جبرئیل علیه السلام است و ستاننده آن آدم و بوی خوش آن ثنای نیکو است و چنان دانید که هر خوابی که استادان تعبیر آن کرده اند ، از گزاف نگفته اند .
ابراهیم کرمانی گوید :
به در خواب دیدن بیماری است . خواه که به وقت و خواه بی وقت بود . اگر به گونه زردتر است ، بیماری صعب تر است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به رنگ سبز بود ، به تاویل فرزند است و چون به غیر وقت خود بیند و به رنگ زرد بود بیماری است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دسته ای از معبران اصلا درباره به چیزی ننوشته اند . گوئی در منطقه ای که آن ها می زیسته اند به وجود نداشته و آن ها این میوه معطر و خوشبو را نمی شناختند تا در اطرافش تعابیری بنویسند . آن ها هم که درباره به نوشته اند چنان عقاید مختلفی ابراز داشته اند که خواننده نمی داند کدامین را به عنوان تعبیر درست و دقیق بپذیرد . از امام صادق علیه السلام نقل است که اگر به وقت و به فصل رسیدن یعنی پائیز دیده شود و سبز باشد فرزند است و در غیر فصل یعنی در فصول دیگر سال رنگش زرد باشد بیماری است . برخی از معبران نیز همین نظر را دارند ولی عده ای دیگر معتقدند که دیدن به در خواب چه به فصل باشد و چه غیر فصل نیکو است و دلیل بیماری نمی تواند باشد . در افسانه ها نقل است که آدم و حوا چون از بهشت خداوند رانده شدند و هر یک به گوشه ای از زمین خاکی فرود آمدند ، جبرئیل حامی وحی و فرشته مقرب به هنگام خروج آدم از بهشت یک به او داد . به همین علت بر مبنای این افسانه می گویند دیدن به در خواب نشانی است از سرگردانی و پریشانی و شکست و ناکامی و دسته ای دیگر از معبران به علت رنگ به که زرد است آن را نشان بیماری و کسالت دانسته اند . اما به میوه ای است خوش طعم و معطر با مزه ای خوب که از آن اغذیه و مربا و شربت تهیه می کنند و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب میوه : شما وارث ثروت بزرگی خواهید شد .
درخت به : خبرهای بسیار خوش
یک درخت به پراز شکوفه : لذت و شادی در انتظار شماست .
شما به می چینید : دشمنان به دنبال درگیری با شما هستند .
به می خورید : خوشبختی و سلامت
به می پزید : یک زن بدنام شما را عذاب خواهد داد .
مربای به درست می کنید : طلبکاران بدنبال شما هستند .
به های پوسیده : مشکلات بسیار در انتظار شماست .

به آغوش کشیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید : مراقب خیانتکاران باشید .
بچه هایتان را درآغوش می کشید : شادی بزرگ در پیش است .
دیگران شما را درآغوش می کشند : پول
یک غریبه را درآغوش می کشید : یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد .
غریبه ها شما را درآغوش می کشند : وقتش رسیده که نقشه هایتان را دنبال کنید .
زن یا نامزد شما ، شخص دیگری را درآغوش میکشد : تنهایی و گرفتاری
شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش میکشد : عمر شما طولانی خواهد بود .

بهار

محمد بن سیرین گوید :
بهار در وقت بهار پادشاه است . اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل ، چنانکه از گرمی و سردی مردمان را مضرت و رنج رسید ، دلیل که اهل آن دیار را زا پادشاه رنج و مضرت رسد . اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه ، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد . اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بیند ، دلیل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه ، قوت ونصرت است و دلیل انصاف پادشاه است و تاویل فصل پاییز همین است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بهار ، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد . حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق افتاده . چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می لرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب . در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو است و برای بیننده خواب مبشر تعادل یا بهبود زندگی است . چنانچه بیمار باشید و در خواب بهار را ببینید یا باغی را ببینید که پر گل و ریحان است و احساس کنید که همه این خوبی ها به مناسبت بهار ایجاد شده نوید بهبود شماست و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت . بهار راسا در خواب دیدنی نیست اما می توانید جلوه بهار ار در اشیا و گیاهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببینید که این نیکو است و بشارت خوبی . اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببینید و حس کنید بهار است اما نقصی در آن باشد در راه تامین نیک بختی شما مانعی به وجود می آید . روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده است و خوش بینی در برخورد با پیروزی هایی که بر مبنای حسن نیت حاصل می گردد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است ، نشانة آن است که دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت .
2ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید ، نشانة آن است که می کوشید از راههای غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید .

به خطر افتادن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید دیگران زندگی شما را به خطر می‌اندازند ، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب می‌دهند و باید بیشتر مراقب خودتان باشید و اگر در خواب مشاهده کردید که زندگی دیگران را به خطر می‌اندازید ، به این معنا است که از راه نادرستی ثروت فراوان به دست می‌آورید .

بهره

اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب مشاهده کردید که از نتیجه‌ی کارهای خود بهره می‌گیرید ، بیانگر موفقیت و شادی در زندگی است .

بهشت

محمدبن سیرین گوید :
بهشت در خواب دیدن ، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی . اگر بیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد ، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود ، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد . اگر بیند با حوران بهشت همی بود ، دلیل که نزع بر وی اسان شود . اگر بیند در بهشت مقیم شد ، لیکن وی نگذاشتند ، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است . اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد ، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند . اگر بیند به نزدیک بهشت شده ، بازگردید ، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ ، لیکن از آن شفا یابد . اگر بیند فرشتگان دست وی را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی بنشست ، دلیل که مراد دو جهانی یابد . اگر بیند وی را از خردن شراب و شر منع کردند ، دلیل بود بر تباهی دین وی . اگر بیند از میوه های بهشت کسی بدو داد ، دلیل که آن کس را از علم وی بهره بود . اگر بیند دربهشت آتش انداخت ، دلیل که از باغ کسی چیزی به حرام بخورد . اگر بیند از حوض کوثر آب خورد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . اگر بیند کوشکهای بهشت یکی به وی دادند ، دلیل که دلارامی یا کنیزکی به زنی بخواهد .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است ، دلیل که از کسی خرم و شادمان شود و نعمت یابد . اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود ، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است ، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد ، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار . اگر بیند سوی بهشت می رفت ، دلیل که به راه حق پیوسته است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است
اول : علم ،
دوم : زهد .
سوم : منت ،
چهارم : شادی .
پنجم : بشارت .
ششم : ایمنی .
هفتم : خیروبرکت .
هشتم : نعمت .
نهم : سعادت .
اگر به خواب دید که در بهشت است ، دلیل بر مراد هر دو جهانی خواهد رسید و به دست او خیرات بسیار رود ، چون مصلح است .
اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود ، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند .
اکر شخص صالح و بارسایی ببیند که در بهشت است ، به بیماری و بلای سخت دجارمی شود و ثواب اهل بهشت را می یابد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است . زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم ، حالش را می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوئیم که او مرده پس چگونه به اینجا امده و با ما حرف میزند . این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد . به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می فهمیم این جا بهشت است . پس وقتی در خواب احساس کردیم جائی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم . اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آن جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ ، روباه ، کفتار ، کرکس ، موش و خفاش ، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید . از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند یا شما این طور فکر می کنید . اگر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهائی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید . اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید . اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست . اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید . به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک .
لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن آن : آرامش و خوشبختی
بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بهشت مقصود حاصل گردد
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن بهشت در خواب ، بیانگر داشتن اوقاتی خوش و دلنشین است . اگر در خواب ببینید در بهشت هستید ، نشانه‌ی آن است که از تکبر و خودخواهی به دور خواهید بود . خوردن میوه‌ی بهشتی در خواب ، نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن خواب بهشت ، نشانة یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی که خواستار پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانة دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانة داشتن کودکانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانة آن است که کارهایی که به نظر ساده و امکان پذیر اند ، در عمل نومید کننده و آزار دهنده خواهند بود .

به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو می گوید :
به فرزندی گرفتن
شمارا به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شد
کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت

بهمن

لوک اویتنهاو می گوید :
بهمن : بدبختی
دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن بهمن در خواب ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود می‌کند ، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بهمن : موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد .
شما یک بهمن را مشاهده می کنید که از کوه سرازیر می شود : بزودی شانس به سراغتان می آید .
شما زیر یک بهمن مدفون شده اید : منفعت بزرگ در کارها .
دیگران زیر بهمن مدفون شده اند : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ میدهد .
بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : این ماه بهترین ماه برای پول درآوردن است .
در ماه بهمن به شما هدیه می دهند : در عشق به شما خیانت می شود .
بچه های در ماه بهمن بدنیا می آید : نگرانیهای شما بیشتر می شوند .
خواب ماه بهمن در طول ماههای دیگر : بیماری
شما در بهمن ماه بدنیا می آید : وقایع مهم و خوشایندی برای شما اتفاق می افتد .
بچه ها در ماه بهمن بدنیا آمده اند : آنها یک شغل سیاسی خواهند داشت .

به هوش آمدن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب کسی را به هوش بیاورید ، علامت آن است که با افراد جدیدی همنشین می‌شوید و به مقام‌های بالایی دست پیدا می‌کنید . اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش می‌آورند ، به این معنا است که دچار ضرر مالی فراوانی می‌شوید که قادر به جبران آن هستید .

بیابان

حضرت دانیال گوید :
بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن . اگر بیند در بیابان ها تنها بود ، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد . اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت ، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود .
محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود . اگر بیند در بیابان شد ، دلیل که غمگین و مستمندگردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است .
اول : روزی و قسمت .
دوم : حیرت و سرگشتی .
سوم : عناد و رنج .
چهارم : بیم و خطر و هلاک ، مگر از وی زود بیرون آید .
در مورد رویای بیابان جنانجه زود از آن خارج شد ، تعبیر جندان ناخوشایند نیست .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد . معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است . بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ، نشانة قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است .
2ـ اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند .
در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد .
در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند .
به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی دربین دوستان
دیگران در بیابان سفر میکنند : گرفتاری و دردسر
خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی : یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد .
2- دوستان قدیمی را حفظ کنید .
یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید .
یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند : یک کار سخت در انتظار شماست .

بی ادب بودن

لوک اویتنهاو می گوید :
بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می نشانند
یک مرد بی ادب باشد : او فقط برای موفقیت کار میکند .
یک زن بی ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند کرد .
دوستان بی ادب هستند : با دیگران با بی ادبی رفتار خواهیدکرد .

بی اعتنایی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد ، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید . اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی‌اعتنایی می‌کند ، به این معنا است که اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید .

بیت المعمور

خانه ای است در آسمان چهارم ، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود .
محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند در بیت المعمور شد ، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد . اگر بیت المعمور را بر زمین بیند ، دلیل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود . اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت ، دلیل که اجل وی نزدیک باشد . اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد ، دلیل که از دنیا برود . اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی نماز کرد ، دلیل که همه حاجات او روا شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند از زمین تا بیت العمور گشاده است ، دلیل که مردمان در آن سال حج و عمره بسیار کنند . اگر بیند بیت العمور آراسته است و فرشتگان بر وی طواف می کردند ، دلیل که علما و اهل دین به نظام شوند و عز و جاه یابند .

بیت المقدس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست .
شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طولانی در پیش دارید .
شما در بیت المقدس دعا می کنید : احترام شما نزد دیگران بیشتر خواهد شد .
یک جمعیت در حال دعا کردن در بیت المقدس : فرزندان شما زندگی آسوده ای خواهند داشت .

بی بند و بار

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید که با فرد بی‌بند و باری معاشرت می‌کنید ، به این معنا است که به خاطر رفتار ناپسند خود دیگران شما را مورد تمسخر قرار می‌دهند ، اگر دختری در خواب فرد هرزه‌ای را ببیند ، به این معنا است که سعی دارد به نامزد خود بفهماند که فرد سالمی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند ، بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت به او است .

بی تربیتی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بی تربیت هستید : نگذارید روی شما تاثیر بگذارند .
دیگران بی تربیت هستند : دیگران باعث بوجودآمدن یک حادثه می شوند .
خودتان را در بین افراد بی تربیت می بینید : موفقیت در کارها
دوستان شما بی تربیت هستند : افکار و اخلاق خودتان را بیشتر کنترل کنید .

بی حرمتی

هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که دیگران به شما توهین می‌کنند ، به این معنا است که موضوعی شما را ناراحت می‌کند . اگر دختری در خواب ببیند کسی به او بی‌حرمتی کرده ، به آن معنا است که با نامطمئنی ارتباط دوستی برقرار می‌کند .

بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
دچار بیحسی شده اید : موفقیت و نتایج عالی در کارها
پای شما بیحس شده است : شادی
باوزی شما بیحس شده : موفقیت بزرگ
دست راست شما بی حس شده : یک دوست به ملاقاتتان می آید .
دست چپ شما بیحس شده : یک میهمان ناخوانده
بدن فرزندانتان بیحس شده : پول فراوان .

بید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بید به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک . بید در خواب های ما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می رساند و یران و منهدم می کند که خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید که نمی توانید جبران کنید و کار از کار گذشته است . دیدن بید در خواب دیدن دشمن است و اگر ببینید که درخانه شما بید پیدا شده خواب شما از دشمنان داخلی شما خبر می دهد . اگر فرش شما که روی آن می نشینید بید گذاشته باشد جفت شما به شما دروغ می گوید و خیانت می کند و زیان می رساند و این برای زن و مرد یکسان است . اگر بید را در کلاه خود یافتید به آبروی شما لطمه وارد می آید و دشمن ، حیثیت شما را لکه دار می کند و اگر در خواب دیدید که بید را کشته اید و خانه را از وجود آن پاک کرده اید نشان آنست که بر دشمن یعنی همان دشمن ضعیف چیره می شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب درخت بید : ناکامی در عشق
ترکه های بید : پول
یک درخت بید را اره می کنید : به شما خیانت میشود .
دیگران با چوب درخت بید کار می کنند : دردسر بزرگ .

بیداری

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید ، بیانگر تجربیاتی تلخ است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار می‌شوید ، نشان‌دهنده‌ی موفقیت در انجام کارها است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند .
شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد .
اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نرسیده اند .
اشخاص دیگر را بیدار می کنید : وقایع خوشایند در انتظار شما هستند .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما به مدت طولانی بیداری می کشید : وجدان شما بسیار مغشوش است .
دیگران به خاطر شما بیداری می کشند : خواسته شما برآورده می شود ولی با تاخیر .
شما بالای سر یک بیمار بیماری می کشید : پول و شادی
بالای سر مرده بیدار می مانید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شود .

بید گوش

گیاهی که برگ بزرگ پهن دارد و آن را شکوفه زرد است ، دیدن آن در خواب ، زنی است خادمه و بی اصل و دون همت . اگر کسی به خواب بیند که بیدگوش داشت یا کسی به وی داد ، دلیل است که او را با چنین کسی صحبت افتد و از او خفت بیند .

بی دندان

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت .
2ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ، نشانة آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد .

بیراهه

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه‌ای گرفتار شده‌اید ، بیانگر آن است که با درایت خود به دیگران اجازه نمی‌دهید که خواسته‌هایشان را به شما تلقین کنند .

بیزار بودن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
از چیزی بیزار هستید : مشکلات بر سر راهتان نمایان می شوند .
از یکنفر بیزار هستید : ناراحتی و بیوفائی
از چیز بیزار هستید و از شرش خلاص می شوید : نگرانیها برطرف می شود .
دیگران از شما بیزار هستند : از این اشخاص دوری کنید .
نزدیکان شما را بیزار می کنند : نقشه هایتان را عملی نخواهید کرد .

بی رحمی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب با شما با بی‌رحمی رفتار کردند ، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه‌رو می‌شوید . اگر در خواب فردی را ببینید که با دیگران رفتار بی‌رحمانه‌ای دارد ، به این معنا است که مسؤولیت سنگینی بر دوش شما می‌گذارند که به شما ضرر می‌رساند .

بیسکویت

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید ، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است .
آنلی بیتون می‌گوید :
خوردن بیسکویت در خواب ، بیانگر آن است که توطئه‌ی دشمنان را بر ملا می‌سازید . اگر دختری در خواب خود را مشغول خوردن بیسکویت ببیند ، دلالت بر توجه‌ی زیادیبه جنس مخالف دارد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بیسکویت دارید : یک سفر خوش در پیش دارید .
بیسکویت میخرید : اشتهای شما زیاد خواهد شد .

بی شرم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک آدم بی شرم : 1- کمبود فروتنی و تواضع
2- ناکامی در عشق
دیگران به شما بی شرمی می کنند : 1- کارهای شما بسیار مغشوش خواهند شد . 2-دوستان شما را فریب می دهند .
یک بی شرم را سرزنش می کنید : روابط عشقی ناکام

بیشه

محمدبن سیرین گوید :
بیشه درختان درخواب ، زنی بود بیابانی . اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است ، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد ، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است ، یا کنیزکی خرد که در بیابان او پرورده باشند ، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد . اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید ، دلیل بر شر و مضرت کند . اگر بیند در آن بیشه به جای درختان ، خار بوده ، از آن خارها او را گزند رسید ، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است .
اول : زن بیابانی ،
دوم : کنیزک ،
سوم : منفعت ،
چهارم : غم و اندوه .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که در بیشه‌ای پنهان شده‌اید ، به این معنا است که خطری شما را تهدید می‌کند ، اگر در خواب شخصی را ببینید که خود را در بیشه‌ای پنهان کرده ، به این معنا است که نقشه‌هایش آشکار می‌گردد . اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‌ای سوخته است ، به این معنا است که اتفاقات ناگواری شما را تهدید می‌کند .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
ازیک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر
خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ
دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست .
درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده .

بی صبر و حوصله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بی صبر هستید : با آرامی ول مطمئنا به هدفهایتان خواهید رسید .
شما به بچه ها با بی حوصلگی رفتار می کنید : یک پاکت یا نامه محتوی پول دریافت می کنید .
با دوستان با بی حوصلگی رفتارمی کنید : پر گویی و فضولی .

بیضه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
بیضه های زخمی : مخالفانتان را شکست خواهید داد .
شما بیضه ندارید : شانس و موفقیت در معاملات
شخصی را اخته می کنید : یک میهمانی بزرگ شام
حیوانی را اخته می کنید : ادارة امور بسیاری بدست شما می افتد .

بی عقل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما کارهایی از روی بی عقلی می کنید : پول بدست می آورید .
دیگران بی عقلی می کنند : شادی ناخواسته
بچه ها بی عقلی می کنند : پول
معشوق شما بی عقل است : باید بکلی مسیر زندگیتان را عوض کنید .
دو دوست که هر دو بی عقلند : آنها هر دو زجر خواهند کشید .

بیگانه

لوک اویتنهاو می گوید :
بیگانه –خارجی- : آشنایی با ا فراد جدید

بی گناه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بی گناه هستید : شما خیلی پرشور و هیجان هسنید .
شما می دانید که بی گناه نیستید : موقعیت بسیار مهمی بدست خواهید آورد .
یک شخص بی گناه را محکوم کرده اند : پول و خوشبختی در انتظار شماست .
افراد خانواده بی گناه هستند : بحثهای بسیار دشوار درباره کارتان در پیش دارید .

بیل

محمد بن سیرین گوید :
بیل در خواب خادمی است که کارها کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند بیل در خواب کاری است که با رنج و عذاب حاصل شود . اگر کسی بیند بیل دارد و با آن کاری کند ، دلیل که کار وی تمام شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما بیل وسیله ای است که برای انجام کارهایی به کار گرفته می شود که نمی توان با دست عمل کرد و به آن سر و صورت داد به این علت می تواند سمبول خادم باشد لیکن نفاق او ثابت نمی شود . هر کسی که در انجام کارهای روزانه به شما کمک می کند و شما احساس می کنید که بدون وجود او بسیاری از امور شما مختل می ماند می تواند به صورت بیل در خواب های ماشکل بگیرد . چنانچه در خواب بیلی نو با دسته ای محکم دیدید که احساس کردید به خودتان تعلق دارد و کسی را به کمک می گیرید که قدرتمند و تواناست و چابک و کارآمد اما اگر این بیل دسته ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نیز زنگ زده بود معین و یاور شما هرکس هست آزردگی و کدورت دارد . گرفتن بیل ، گرفتن کمک از دیگران است و دادن بیل یاری رساندن .
آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی بیل در خواب ، بیانگر آن است که در زندگی بیشتر به کار می‌پردازید تا به تفریحات . کار کردن با بیل در خواب ، بیانگر آن است که برای رسیدن به رفاه در زندگی سعی و تلاش زیادی خواهید کرد . اگر زنی در خواب ببیند با بیل سرکجی مشغول کندن زمین می‌باشد ، به این معنا است که در انجام تمام کارها به خود مستقل است . اگر خواب ببیند که با بیل به شما حمله می‌کنند ، به این معنا است که توطئه‌ی دشمن را بر ملا می‌سازید .

بیلیارد

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند .
2ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستی های بی بها و ریا کارانه شما را از پا در می آورد .
لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی بازی بیلیارد باشید ، نشان‌دهنده‌ی آن است که کارهای خطرناکی انجام می‌دهید .

بیمارستان

لوک اویتنهاو می گوید :
بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
دردرون بیمارستان بودن : خبرهای غمگین
مریضخانه : غصه
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید به قصد ملاقات مریضی بستری ، نشانة آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید .
اچ میلر می‌گوید :
مشاهده‌ی بیمارستان در خواب ، نشانه‌ی آن است که به دیدن مریض می‌روید . اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می‌شوید ، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکی باشید . اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می‌کنید ، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بیمارستان : در فلاکت می افتید .
شما در بیمارستان هستید : جای امید برایتان باقی است که زندگیتان روبراه شود .
یک بیمارستان که بوسیله افراد مذهبی اداره میشود :
امیدتان را به خدا بسپارید .
در یک بیمارستان روانی هستید : افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید .

بیماری

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب بیند که بیمار است ، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد . اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت ، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد ، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت ، دلیل که زود از بیماری شفا یاد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند بیمار و برهنه است ، دلیل که زود بمیرد . و معبران گفته اند که بیماری در خواب ، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد .
جابر مغربی گوید :
بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید ، دلیل که از غم ایمن شود .
اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود ، تاویلش به نیکی و صحت است .
اگر بیند بیمار و برهنه است ، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند . چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد . اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد .
لوک اویتنهاو می گوید :
بیماری : کسب ثروت از راههای کثیف
پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانة راه رفتن بیماری بین افراد خانوادة شماست .
2ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .
3ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .
4- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بیمار هستید : ناکامی در عشق
بچه ها بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر
بستگان بیمار هستند : بدبختی
دشمنان بیمار هستند : یک وسوسة بزرگ که برای شما ابدا خوشایند نخواهد بود .
از بیماران عیادت می کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .
یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است : او ناامید است .
نامزد یا دوستتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید .
اشخاص دیگر بیمار هستند : یکنفر که شما او را
می شناسید به زندان می رود .
تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی
شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس میکند .
بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید
شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

بی مصرف

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بی مصرف و بیکاره هستید : یک دورة خوب شروع می شود .
افراد مورد علاقه تان بی مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترک می کند .
یک مرد خواب ببیند که بی مصرف است : او در عشق ناکام خواهد ماند .
یک زن خواب ببیند که بی مصرف است : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر
دیگران بی مصرف هستند : زندگیتان پر از دردسر و گرفتاری خواهد بود .

بی نظم

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که آدم بی‌نظمی هستید ، به این معنا است که باید در انجام کارها دقت بیشتری کنید .

بینی

حضرت دانیال گوید :
بینی در خواب ، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است . اگر بیند که بینی او کوتاه شده است ، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن . اگر بیند که بینی او افتاده بود ، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد . اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر تنگ شده بود ، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود ، دلیل که ازمهتری منفعت یابد . اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد ، چون کرم و مگس و مانند این ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند ، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد . اگر بیند که سر بینی او بسته بود ، چنانکه دم زدن نتوانست ، دلیل که کاربر وی بسته شود . اگر بیند سخن در بینی می گوید ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود ، دلیل ک او را زیانی افتد .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می آید و معبر را می گوید : به خواب دیدم که از بینی من خون می آمد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر می گوید : دیدم خون از بینی من می شد ، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید ، معبر لفظا تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد . اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود ، دلیل که با زن عاقله جمع شود . اگر بیند که سر بینی او بریده است ، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود .
اگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد ، دلیل بر خشم و نیکی است . اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد ، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید ، دلیل که مالی حرام به وی رسد و اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد ، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود . اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت ، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد . اگر بیند بینی او بر زمین افتاد ، دلیل که او را دختری رسد . اگر بیند بینی خود را همی شست ، دلیل که مردی زن او را بفریبد . اگر بیند که از بین وی مرغی بیرون آمد ، دلیل که اگر چهارپای دارد ، بچه آورد و به قول بعضی از معبران ، خون آمدن از بینی مال است ، که از پادشاه آن دیار به وی رسد .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است ، یا کم از آن ، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند . اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت ، دلیل است او را فرزندی مصلح بود . اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت ، تاویلش به خلاف این است .
حاجظ گوید :
اگر بیند بینی ندارد ، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد . اگر بیند اورا دو بینی است ، دلیل که درمیان او و عیال اختلاف افتد . اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت ، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد . اگر بیننده خواب زن بود ، دلیل که او پسری مصلح آید . اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت ، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است .
اول : عزو سرافرازی ،
دوم : مال ،
سوم : بزرگی و عظمت ،
چهارم : فرزند ،
پنجم : عیش وزندگی خوش .
فروید گوید :
اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد
اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می آید و کارشان به جاهای دشوار می کشد .
اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می رسد . بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شود .
اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شود اما خشم خودش را فرو می خورد و در مهار آن موفق می شود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس . اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم . سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می شویم . از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید . اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید . از ابن سیرین نقل است که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید . اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد . بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شود . داشتن دوبینی اختلاف و جدائی بین زن و شوهر است . اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد کسی از بستگانش می میرد . اما آب بینی . از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است . اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید . فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد . اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود . اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانة آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود .
2ـ اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید ، نشانة آن است که به اهداف خود نخواهید رسید .
3ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانة آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند .
4ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید . اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید ، بیانگر اتفاقات ناگوار است .

بی وفایی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بیوفا هستید : یکنفر از اعتماد شما سوء استفاده می کند .
یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست : دلتنگی و ناملایمت در خانه
یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست : احتمال دارد که حامله باشد .
یک مرد به نامزدش بی وفاست : پول هنگفتی درانتظارش است .
یک زن به نامزدش بی وفاست : خبرهای بد دریافت می کند .
یک مرد مجرد به معشوقه اش بی وفاست : خطر مرگ
یک زن مجرد به معشوقه اش بی وفاست : به شما خیانت می شود .
دیگران به یکدیگر بی وفا هستند : از طرف یک مرد نادرست به شما پولی می رسد .

بیوه زن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بیوه زن : بزودی خبرهای بسیار خوشی دریافت خواهید کرد .
یک زن خواب ببیند که بیوه شده : شادی و سلامتی
یک بیوه ازدواج می کند : درآمد و تدابیر خود را با دست خود از بین برده اید .
یک زن بیوه با یک مرد ثروتمند ازدواج می کند : خوشبختی تضمین می شود .
یک زن بیوه با یک مرد جوان ازدواج می کند : ناکامی درعشق
یک زن ثروتمند بیوه با یک مرد فقیر ازدواج میکند : موانع غیرقابل عبور نمایان می شوند .
یک زن بیوه با یکی از فامیلهای دورش ازدواج میکند : تغییرات کلی در زندگی

بیوه مرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بیوه مرد : اتحاد دربین دوستان
یک مرد بیوه با زنی همسال خودش ازدواج می کند : آرزهایش برآورده می شود .
یک مرد مسن بیوه با دختری جوان ازدواج می کند : او قربانی عاقبت نیندیشی خود خواهد شد .
یک مرد بیوه باخواهرزنش ازدواج می کند : یک دشمنی بزرگ
یک مرد بیوه با یک زن ثروتمند ازدواج می کند : غم
یک مرد بیوه با یک زن جوان ازدواج می کند : ادارة امور مختلفی بدستش می افتد .
شما بیوه هستید : منفعتهای جدید و لذتهای جدید

بیهوشی

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند بیهوش شد ، چنانکه عقل او زایل شد ، دلیل است که او را کاری پیش آید ، که در آن سرگشته و متحیر گردد ، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بیهوشی درخواب بر دو وجه است .
اول : دشواری کارها ،
دوم : تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی .
مولف گوید :
اگر ببیند اورا با ماده بیهوش کننده یا سرنگ یا غیره بیهوش کردند آن طور که قدرت جسمانی و عقلانی خود را از دست داد کاری را شروع می کند که در آن سر گردان و حیران می ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گیری از دست می دهد
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش است .
شما بیهوش وزخمی می شوید : امیدهای شما با موفقیت روبرو میشوند .
یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می شود : یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است .
بچه ها بیهوش می شوند : ناکامی در عشق
اشخاص دیگر بیهوش می شوند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

حرف پ

پا

حضرت دانیال گوید :
اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته ، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد . اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند ، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد . و معبران گویند : اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند ، دلیل که به سفر شود . اگردید پای او آهنین یا مسین است ، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقی ماند . اگر دید که پایش آبگینه است ، دلیل که عمرش زود سپری شود و مالش ماند ، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نیود . اگر دید پایش شل و مبتلا شده بود ، دلیل است بر سستی و ضعف حال او ، به آن چه طلب کند از خیر و شر .
محمدبن سیرین گوید :
اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او . اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود ، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد . اگر بیند پایش نبود و به چوب را می رفت ، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد . اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است ، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود . اگر دید پای او آهنین است ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین ، همین دلیل کند . اگر بیند پای او در بند بود ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر بیند پای او به ستونی بسته است ، این تاویل بهتر است . اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است ، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود ، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است . اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید ، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند ، یا کسی سخنی بدو گوید ، که از آن رنجور گردد . اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید ، دلیل است بر غایت طلب آن کار که می جوید .
ابراهیم کرمانی گوید :
هر دو پای به تاویل ، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند . اگر بیند پای بسیار داشت ، دلیل که به سفر شود . اگر درویش است ، توانگر شود و دیدن پیش پای خود ، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که قوت و مالش زیاد شود . اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و جاه او افزون شود . اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند ، وی را چیزی حرام حاصل شود . اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پای در خواب بر هفت وجه است .
اول : عیش وعشرت ،
دوم : عمر ،
سوم : سعی وتلاش کردن ،
چهارم : طلب مال ،
پنجم : قوت ونیرومندی ،
ششم : سفر ،
هفتم : زن .
لوک اویتنهاو می گوید :
پا : سلامتی و نیکبختی
کوچک : تنگدستی
مجروح : غم و غصه
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب ارادة دیگری شدن ، است .
2ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانة آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .
3ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانة آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
4ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
5ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانوادة خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید . اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید . شکستن پا در خواب ، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .
مؤلف گوید :
دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد

پا برهنه

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب خود را با لباس‌هایی پاره و پا برهنه سرگردان دیدید ، به این معنا است که برای رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدی نشوید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روی سبزه‌زاری قدم می‌زنید ، به این معنا است که اوقات خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب پا برهنه بر روی صخره‌ها راه می‌روید ، به این معنا است که دچار گرفتاری و مشکلات خواهید شد .

پابند

محمدبن سیرین گوید :
پابند در خواب دیدن ، سخن خوش و لطیف بود ، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد . اگر پابند بسیار بیند ، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده . اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید ، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد . اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد ، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند ، یا از وی ضایع گردد .

پابندانی کردن

محمد بن سیرین گوید :
اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد ، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است .
اول : مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد .
دوم : عنایت کردن با وی .
سوم : خیر منفعت بدو رسد .
اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد ، تاویلش به خلاف این است .

پاتیله

محمد بن سیرین گوید :
پاتیله در خواب دیدن ، کدبانوی خانه است . اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی ، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیرو منفعت رسد . اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها ، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد .
محمدبن سیرین گوید :
دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود .

پا پیچ

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی پاپیچ در خواب ، بیانگر تفریحات و داشتن اوقات خوش است .

پاپیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد و به خصوص از این که در باره اش بد داوری شود هراسناک است . این نیاز در همه ما هست و این خوف و رجا نیز وجود دارد و هر چه ما بیشتر از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم متوقع باشیم و جامعه نیز هر چه بیشتر روی ما حساب کند این احساس بیشتر توسعه می یابد و نیرومندتر می شود تا جایی که به صورت بخشی از سرشت و طبیعت ما درمی آید و یا یک عادت غیر قابل ترک می گردد . این زمینه نیرومند احساسی در خواب های ما به شکل چیزهایی ظاهر می شود که می توانند جالب نگاه و برانگیزنده قضاوت خوب مردم باشد که پاپیون یکی از آنهاست . با این توضیح درک موضوع آسان است که بیننده خواب چقدر به نیک داوری مردم نسبت به خودش نیازمند است و از قضاوت بد می ترسد . اگر کسی در خواب ببیند که پاپیون یا کراوات بسته و در بیداری از این دو چیز استفاده نمی کند هستند کسانی که کراوات می بندند اما پاپیون نمی زنند ، ضمیر ناخودآگاه او از یک غم خبر می دهد که چندی نه خیلی طولانی و زیاد موچب آشفتگی روح او خواهد شد و بعد مرتفع می گردد . اگر ببینید پاپیون بسته اید اما لباسی مناسب پاپیون به تن ندارید عملی مرتکب می شوید که در نتیجه آن شما را سرزنش و شماتت می کنند . پاپیون باز و گره نخورده مشکل است و چنانچه ببینید پاپیونی در دست دارید که می خواهید ببندید با مشکلی رو به رو می شوید که حل آن مشکل دقت و صرف وقت می خواهد . اگر کسی پاپیونی به شما هدیه کرد تردید نداشته باشید که فریب می خورید و فریب دهنده یک زن است . اگر در خواب دیدید که پاپیون دارید اما آن را در جیب نهاده اید خواب شما می گوید که در روزهای آینده به دروغ گویی متوسل می شوید ، دروغی که باگفتن آن می خواهید حقیقتی را پنهان کنید . اگر در خواب ببینید که دیگری پاپیون بسته موردی پیش می آید که باید رقابت کنید یا با شما رقابت می کنند .

پاچه

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی به خواب دید پاچه گوسفند همی خورد ، دلیل که چیزی یا نعمتی بدو رسد ، به قدر آن که خورده است . اگر بیند پاچه گاو همی خورد ، دلیل که در آن سال او را فراخی و نعمت است بر اندازه خوردن او .
جابر مغربی گوید :
خوردن پاچه در خواب ، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است ، خاصه چون بیند که خام می خورد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند . نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند . این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد . اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد ، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد . اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود . چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد . خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد . خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد . این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید . معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است .

پا در میانی

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیرپادرمیانی درخواب برسه وجه است :
1 . نزد کسی که پادرمیانی او را کرده است مقیم می شود .
2 . به او عنایت و توجه می کند .
3 . خیر و منفعت به او می رسد .
اکر ببیند از بایندان ( وساطت و میانجی ) کسی بیرون آمد ، تعبیرش بر خلاف این است .

پادشاه

محمدبن سیرین گوید :
دوازده چیز است که بیننده خواب را ، دلیل بر پادشاهی است . اول : آن که بیند که پیغمبر صلی الله علیه و آله او امام گرداند . دوم : آن که بیند که علم شریعت ورزد . سوم : آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند ، یعنی منتظر اقامت و نماز بود . چهارم : آن که بر منبر او خطبه کرد . پنچم : آن که جامه رسول صلی الله علیه و آله بر ت ن او است . ششم : آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد . هفتم : آن که بیند ک او آفتاب یاماهتاب گردیده . هشتم : آن که بیند تن او رودخانه شده است . نهم : آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است . دهم : آن که بیند که چشم او محراب مسجد جامع شده است . یازدهم : آن که پادشاه او را انگشتری دهد . دوازدهم : آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است . این دوازده چیز در خواب دیدن ، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی .
حضرت دانیال گوید :
اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد ، دلیل که بر مردمان خویش رئیس و الی گردد . اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه ، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او . اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود ، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او . اگر بیند که بر سر پادشاه دستار است ، چنانکه در روزگار رسول صلی الله علیه و آله بر سر صحابه است ، دلیل که به پادشاه عدل و انصاف برسد . اگر بیند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد ، دلیل که مملکت جهان بگیرد و بر آن قرار گیرد . اگر بیند پادشاه شد ، دلیل که بیننده خواب توانگر شود . اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد ، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است ، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه . اگر بیند در آمدن او آنجا چیزی منکر نبود ، دلیل است هیچ مضرت و زیان به اهل آن موضع نرسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند ، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود . اگر پادشاه به خواب بیند که کعبه سرای او است ، دلیل که هرگز در مملکت او زوال نباشد و از دشمن ایمن است . اگر دید به کسی سلام می کرد و یا کسی بدو سلام کرد ، دلیل ایمنی است از غم و اندوه و خلود . اگر پادشاه بیند که رسن در دست داشت یا دست در رسن زده است ، دلیل است که به راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه نماید .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود ، دلیل است که از پادشاه بهره ونصیب یابد . اگر پادشاه را در لباسی نیکو بیند ، در سرائی یا در کوچه ای که منسوب به او است ، دلیل است بر زیادتی وبزرگی پادشاه و ولایت و عزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و خزائن او . اگر بیند در پادشاه نقصانی است ، تاویلش به خلاف این بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند پادشاه به روی ختفه است ، دلیل است پادشاهی بر وی بماند . اگر پادشاه بیند که به زمین فرو شد ، دلیل که مردی پادشاه را حرمت و منزلت بیفزاید .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند ، دلیل است که کار او گشاد شود .
اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند ، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید .
اگر حاجت دربان پادشاه را بیند ، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد .
اگر ندیم پادشاه را بیند ، دلیل است او را از کسی ملامت رسد .
اگر ملازمان پادشاه را بیند ، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید .
اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند ، دلیل است که کار او گشاده شود .
اگر وزیران پادشاه را بیند ، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود ، به دست او بازآید .
اگر چاکران وکیل را بیند ، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود .
اگر پرده دار پادشاه را بیند ، دلیل است که کار بسته او گشاده شود .
اگر مقنعه زن پادشاه را بیند ، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ .
اگر زندانیان پادشاه را بیند ، دلیل بود که غمگین و مستمند شود
اگر جلاد پادشاه بیند ، دلیل است که مراد او زود حاصل شود .
اگر دبیر پادشاه بیند ، دلیل است آن چه می جوید بیابد .
اگر اسلحه پادشاه را بیند ، دلیل است که از زنی منفعت یابد ،
اگر رکابدار پادشاه را بیند ، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود .
اگر غاشیه دارغاشیه دارکسی که مامور نگهداری زین و برگ و نمد زین و . . . اسبهای سلطنتی بادشاه است را ببیند ، دلیل که او را غم و اندوه رسد .
اگر جامه دار پادشاه را بیند ، دلیل است که کار او نیکو شود .
اگر دوات دار پادشاه بیند ، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود .
اگر خوانسالار پادشاه را بیند ، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید .
اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند پادشاه به شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد ، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت پذیر بود . اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت ، دلیل که پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم سمبول پدر است . همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می شوند و او می گوید سمبولیسم جالب ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه هایی نیز مثال آورده است . اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر . معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را دارند یعنی می گویند خیلی چیزها در خواب مظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند که در زنگی روزانه آنها را لمس می کنیم . در همین کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتیم که معبران اسلامی معتقدند که آفتاب یا خورشید در خواب های ما پدر است . ماه مادر و ستاره های دیگر به همین ترتیب معرف اشخاص دیگر می باشند . به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می شود . با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند . مثل رئیس ، کارفرما ، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم . با این مقدمه می توانید پادشاه را در خواب خود بشناسید کیست و رویای شما از چه کسی با شما سخن می گوید . اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببینید که بشاش و خوشحال و راضی است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشی که در زندگیتان پدید می آیدخبر می دهد . اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می شوید و برخورد دارید که می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد . اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید . اگر دیدید که پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زیان وارد می آید ولی اگر متعلق به خود پادشاه بود سودی برای بیننده خواب متصور است . چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می دهد . اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد گرفتار غم و اندوه می شود و بین او و خانواده اش جدائی می افتد . اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید ، خواب شما از عمر طولانی خبر می دهد . چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می دهد و اگر پسر جوان و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق را بپذیرد . اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده اید و پادشاه با اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید . اگر دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماشین شد و رفت امنیت و فراغت می یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می گردد و اگر دیدید جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده شد گرفتار بلایی می شوید و محدودیت برای شما به وجود می آید و اگر دیدید که با پادشاه به سفر می روید نیکو خوابی نیست .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .
2ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانة آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .
3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانة آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .
4ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانة آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند .

پادگان

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پادگان در خواب ، نشانه‌ی آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد . اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید ، نشانه‌ی آن است در یکی از کارهایتان دچار شک می‌شوید . اگر خواب ببینید که پادگان را ترک می‌کنید ، بیانگر داشتن اوقات خوش است . پادو
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن پادو در خواب بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است . اگر زنی در خواب ببیند که در جایی مشغول پادویی است ، بیانگر دخالت در یک کار احمقانه است .

پادو

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پادو در خواب ، علامت آن است که با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید ، و در کنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید .
2ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی کار می کند ، نشانة آن است که در ماجراهایی حماقت آمیز شرکت خواهد کرد .

پارچ

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما .
2ـ دیدن پارچ شکسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .

پارچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید . پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد . اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می گوید که فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می آید . اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید . چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری . اگر دیدید که پارچه ذرع می کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پارچه در خواب ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتانی می‌خرید ، یعنی به زودی ازدواج می‌کنید . اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتان می‌فروشید ، بیانگر داشتن روزهای شاد است .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .

پارچهء گل دار

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد .

پارچهء مخمل

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .
2- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .
3ـ دیدن پارچة مخمل کهنه و قدیمی در خواب ، نشانة آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .
4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانة آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد .

پارس

لیلا برایت می‌گوید :
شنیدن پارس سگ در خواب ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است . اگر در خواب ببینید که سگی برای کمک به شما پارس می‌کند ، یعنی باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید .

پارک

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببینید که در پارکی قدم می‌زنید ، بیانگر حضور در یک جشن است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می زنید ، علامت آن است که با تفریحات لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت .
2ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می زنید ، نشانة آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت .
3ـ دیدن پارکهای متروک و ویران در خواب ، نشانة زندگی سخت و مشقت بار است .

پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پاره و پارگی ، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد . اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید . یخه پاره به شما بی احترامی می شود . پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد . اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می کنند . اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار می شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید . اگر ریسمان را پاره کردید زیان مالی می بینید .
لوک اویتنهاو می گوید :
پاره کردن چیزی : خیانت دوست پسر و یا دوست دختر
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که کاغذی را پاره می‌کنید ، یعنی باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری انجام دهید ، پاره کردن نامه در خواب نشانه‌ی شنیدن خبر ناگوار است .

پارو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد . اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید به کمک کسی غم و اندوه را از خود می رانید . چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می کنید و می ریزید آن طور که در انبار روستاها پارو می زنند نعمت زیادی به وسیله کسی نصیب شما می شود . پارو اگر از چوب بود نیکو است و اگر از آهن بود خواب شما از یک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن می گوید . پاروی شکسته بیماری است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی آید . اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می کند و در جایی روی هم می ریزد پولی به رایگان نصیب او می شود . روی هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نیکو است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است که برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید .
2ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که برای عملی کردن طرحهایی بیهوده تلاش می کنید .
3ـ دیدن پاروی شکسته در خواب ، نشانة چشم پوشی از تفریح مورد علاقة خویش است .

پاسبان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است . اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید . چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود . اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید . اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید . اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید . نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید و بالاخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید .
2ـ اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید که به این مقام گماشته شوید ، نشانة آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .
3ـ اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار می کنید ، نشانة آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد .

پاسپورت

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پاسپورت در خواب ، نشانه‌ی داشتن روزهای خوب و یا رفتن به مسافرت است .

پاس داشتن

محمد بن سیرین گوید :
پاس داشتن در خواب بر دو وجه است : اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت ، دلیل است بر منفعت دو جهانی . اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد ، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد . اگر بازرگان این خواب را بیند ، در تجارت سود بسیار کند . اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت ، دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند . و پاسبان درخواب دیدن ، خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کارها دارد و مردم دراهتمام او باشند .

پاشنه

محمدبن سیرین گوید :
پاشنه پا درخواب ، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند . اگر بیند که پاشنه پای او بشکست ، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود . اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد ، همین تاویل دارد ، اما ندامتش از آن کمتر باشد .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی بیند که پاشنه پای خود می برید و بخورد سباع و درنده می داد ، دلیل که آن چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد . اگر بیند که پاشنه پای او بیفتاد ، دلیل که او را کار و کسب نباشد و درویش بیچاده گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می شوید . شکسته بودن پاشنه پا نیز همین تعبیر را دارد یعنی چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری ناصواب می کنید که ندامت می آورد و شماتت و ملامت می شنوید . پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است . چنانچه ببینید پاشنه پای شما از کفش یا جوراب بیرون است در محیط شغلی ، چه اداری و کارمند باشید و چه کاسب و تاجر ، چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند . اگر در خواب دیدید که پاشنه شما سالم و محکم و قوی است خواب خوبی است و به شما نوید می دهد که در کارهایتان مسلط می شوید و با قدرت عمل می کنید . اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده ، چنانچه کاسب باشید متضرر می شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می رود . اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می زنند .
اچ میلر می‌گوید :
دیدن پاشنه‌ی پا در خواب ، بیانگر ضرر و زیان مالی است . اگر در خواب ببینید که پاشنه‌ی پایتان زخمی شده ، به این معنا است که عده‌ای قصد سوء استفاده از شما را دارند .

پاکت نامه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پاکت نامه در خواب ، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است .

پاک نویس

آنلی بیتون می‌گوید :
پاک نویس نوشته‌ای در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‌ی مطلوبی به دست نمی‌آورید . اگر دختری در خواب مشغول پاک نویس نامه‌ای باشد ، یعنی بر سر موضوعی با نامزدش دچار اختلاف می‌شود .

پالان

محمد بن سیرین گوید :
پالان دیدن در خواب زن است . اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید ، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد . اگر بیند پالان بر پشت داشت ، دلیل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد . اگر بیند پالان از وی ضایع شد ، دلیل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد .
جابر مغربی گوید :
اگر دید پالان پاکیزه نو داشت ، دلیل است که زن مستور سازگاری بخواهد و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت ، دلیل است که زنی از ستیزه روی و ناسازگار و از وی مضرت بیند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله را روی آن می آویزند ، وجود پالان سبب می شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد . این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده اند و نمی شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم . چنانچه کسی پالان به خواب ببیند سر و کارش با یک زن می افتد زیرا معبران سنتی پالان را در خواب به زن تعبیر کرده اند . داشتن پالان نو مصاحبت با زنی است خوب رو و خوش خلق . پالان کهنه زنی است که کید و تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می شود . پالان پاره زن بد دهن و خطرناک است که رسوائی و بد نامی ایجاد می کند . اگر در خواب ببینید که پالانی را با خود می برید بی آن که الاغی همراه داشته باشید زنی به شما آسیب می رساند و رنج می دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می تواند یک زن بیگانه باشد . اگر کسی در خواب ببیند که پالان را روی دوش نهاده و حمل می کند خواب او می گوید که زنی بر او مسلط می شود و چنانچه ببیند پالان را بر زمین نهاده و روی آن نشسته بر زنی مسلط می شود و غلبه می یابد . اگر این خواب را مرد جوان و مجردی ببیند عاشق می شود بخصوص اگر پالان نو باشد . گم کردن پالان زیان مالی است . خریدن پالان زن گرفتن و ازدواج است و فروش پالان طلاق و جدائی بین زن و مرد . اگر مردی در خواب ببیند که پالانی دارد آن را می بخشد یا می فروشد بین او و همسرش اختلاف می افتد و از یکدیگر جدا می شوند . برای جوانان خریدن پالان عشق است و ازدواج .

پالتو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی . اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در خواب خود ببینید که پالتوی شیکی پوشیده نوید اینست که در آینده نزدیک شوهر می کند . اگر در خواب دیدید که در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید نشان آنست که در روزهای آینده زیان می بینید . اگر زنی ببیند که پالتوی شیکی پوشیده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد . اگر پالتویی به کسی دادید او را حمایت می کنید و چنانچه او به شما پالتو داد مورد حمایت قرار می گیرید و خوب است . پالتوی پاره غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده است و شغل . اگر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف و آلوده است احتمالا همسرتان بیمار می شود یا از شما آزردگی دارد که در دل نگه داشته و افشا نمی کند .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .
2ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانة آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .
3ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهاست .

پانسمان

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پانسمان در خواب ، نشانه‌ی رسیدن به ثروت است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است که ثروتی به دست می آورید که پایدار نیست .
2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باند پانسمان بر تن کرده است ، نشانة آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .

پانسیون

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی پانسیون در خواب ، بیانگر تغییر محل زندگیتان است .

پای اورنجن

محمد بن سیرین گوید :
اگر مردی بیند که پای اورنجن در پای داشت ، دلیل است که او را رنج بود . اگر بیند سیمین است ، رنج و سختی او کمتر است .
ابراهیم کرمانی گوید :
پای اورنجن ، زنان را شوی است و زنان نیک است و پیرایه های زرین زنان را ملک است و مردان را حرام . اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد ، دلیل که کسی از وی رنجور دل گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته ، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود . از ابن سیرین نقل است که اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند یا شکسته که نمی تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند . اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود و اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند . اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به وجود می آورد . اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود . چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید . درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است .

پای تابه

محمدبن سیرین گوید :
پای تابه در خواب ، چون نهاده بود ، مال است و چون بر پای پیچیده بیند ، سفر است . اگر بیند پای تابه در پای پیچیده است ، چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و با وی هیچ رفیق و توشه نبود ، دلیل که زود از دنیا رحلت کند . اگر بیند که پای تابه خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که مال او ضایع شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
پای تابه درخواب بر سه وجه است .
اول : مال و نعمت و کالا است .
دوم : سفر .
سوم : مرگ است . کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده .

پاییز

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد .
2ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند ، نشانة آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت .

پتک

به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک ، دلیل کند بر مهتری . اگر بیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد ، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد . اگر بیند که پتک او ضایع شد ، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی آهنگری نداند و بیند که پتک را بر سندان همی زد ، دلیل که در میان مهتری بزرگ ، سخن چینی کند و دشمنی افکند .

پتو

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ خواب پتوی کثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است .
2ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانة اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

پختن گوشت

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانة آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید .

پخت وپز

آنلی بیتون می‌گوید :
خواب آشپزی ، برای زنان ، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند .

پدر

لوک اویتنهاو می گوید :
پدر : نیکبختی
در حال مرگ : شرمساری
پدر شدن : تحولات
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پدر در خواب برای دختران ، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران ، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید .
2ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است ، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .
3ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است ، نشانة آن است که نامزدش او را فریب می دهد .

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است که با مشکلاتی مواجه می شوید که به سختی می توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکلات غلبه می کنید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید ، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد .

پدر خوانده

آنلی بیتون می‌گوید :
1 . اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید ، یعنی روزهای خوشی پیش رو خواهید داشت .
2 . دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانة روابط مطلوب خانوادگی است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید ، به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهید کرد .

پدر روحانی

هانس کورت می‌گوید :
مشاهده‌ی پدر روحانی در خواب ، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگی است . شنیدن صدای موعظه‌ی پدر روحانی در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که فردی قصد فریب شما را دارد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانة آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد .
2ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف می کند .
3ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ، نشانة آن است که حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می کنید .

پدر مقدس

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانة آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است .
2ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نشانة آن است که با فریب و چاپلوسی ، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند .
3ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانة آن است که در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این کار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج می کند ، با وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد کرد .

پذیرفتن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیگران خواسته‌ی شما را می‌پذیرند ، به این معنا است که به مقامات بالایی دست پیدا می‌کنید . پذیرفتن خواسته‌ی دیگران در خواب ، به این معنا است که در اثر داشتن اراده ضعیف دچار شکست می‌شوید .

پر

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند : پر دیدن به خواب ، قوت پناه است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر دید پرها داشت و می پرید ، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود . اگر بیند با خود پر مرغ داشت ، دلیل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود . اگر بیند پرهای او بیفتاد ، دلیل که از بزرگی و جاه بیفتد مالش نقصان گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی . دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می رسید . منظور پری است که در بالش می ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده اید و پرها را جایی انباشته اید خواب شما می گوید که به رفاه و نعمت می رسید ولی این رفاه دست و پا گیر است همان طور که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می شود و وقت می گیرد . اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند . اگر دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید . اگر در خواب ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید که به سفر می روید . اگر دیدید که مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست که به بزرگی می رسید . البته در حد شغل و سمتی که دارید . به هر حال دیدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است .
لوک اویتنهاو می گوید :
پر : افتخار ؛ پیروزی
پر سیاه : عزاداری
پر بر تن کردن : سفری بزرگ
پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پرهای سفید در خواب ، بیانگر آن است که فکرهای بیهوده در سر دارید . دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانه‌ی غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید که از پر برای تزیین استفاده می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ، نشانة آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانة خود حمل می کنید .
2ـ دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانة آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد شد .
3ـ دیدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک است .
4ـ اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانة موفقیت و خوشبختی است .
5ـ دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانة نومیدی در روابط دوستانه است .
6ـ اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند .
7ـ اگر فردی که به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است که دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود .
8ـ اگر دختری خواب ببیند کلاهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانة آن است که توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت .

پرپهن

محمد بن سیرین گوید :
پرپهن به خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت است
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتر وحشی می روید و ماکول است . به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم و به درستی تشخیص دهیم که خرفه است اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی ها را دارد و به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی . اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح کرد که آنچه می دهد خرفه است ، موجبی پیدا می شود که کسی برای شما اندوه و غصه به وجود می آورد ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب است چون از غم رهایی می یابید . چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصه به وجود می آورید و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا می شود .

پرتاب کردن

اسماعیل بن اشعث گوید :
اگر بیند به طرفش سنگ پرت کرد بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند
اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند
واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند پرت کرد جایزه وعطائی نصیب او می شود
اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایانپرت کرد تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

پرتره

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب به یک پرتره‌ی زیبا نگاه کنید ، بیانگر خیانت و بی‌وفایی است .

پرتقال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است . پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد . معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است ، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند . پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند . دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید . اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد . اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن پرتقال در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال می‌چینید ، به این معنا است که شادیتان به غم مبدل می‌شود .
آنلی بیتون می‌گوید :
خوردن پرتقال در خواب ، بیانگر به خطر افتادن سلامتی است . اگر دختری در خواب ببیند پرتقالی به دست دارد ، به این معنا است که همسری به دلخواه خود پیدا می‌کند . خریدن پرتقال در خواب ، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمی‌شوید . اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید ، بیانگر روابطی پاک و صمیمی با افراد است . اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید ، به معنی جدایی از نزدیکانتان است .

پرتگاه

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید بر لبة پرتگاهی ایستاده اید ، علامت آن است که مصیبت و بدبختی شما را تهدید می کند .
2ـ سقوط کردن از لبة پرتگاهی در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختی است .

پرتو نور

آنلی بیتون می‌گوید :
صحبت از پرتو نور در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که از لحاظ روحی دچار آشفتگی خواهید شد .

پرچم

علم به خواب دیدن ، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی . اگر بیند که علم داشت ، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد . اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد ، تاویلش به خلاف این است .
ابراهیم کرمانی گوید :
علم به خواب ، دلیل سفر است . اگر بیند پادشاه علمی به وی داد ، دلیل جاه و بزرگی بود . خاصه علم را سفید یا سبز بیند .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت ، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد . اگر بیند علمی سیاه داشت ، دلیل که قاضی یا خطیب گردد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن علم به خواب بر چهار وجه است .
اول : ریاست و مهتری .
دوم : سفر .
سوم : جاه ومقام و بزرگی .
چهارم : نیکی احوال ( خوبی وضع و حال ) .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . علامت دادن با پرچم در خواب ، به این معنا است که موضوعی آبروی شما را تهدید می‌کند .
لیلا برایت می‌گوید :
برافراشته کردن پرچم در خواب ، نشانه‌ی غم و اندوه است . اگر خواب ببینید پرچم را پایین می‌آورید ، نشانه آن است که پی به اشتباهات خود خواهید برد . دیدن پرچم سیاه در خواب ، نشانه‌ی توطئه‌ی دشمنان است .

پرچمدار

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن پرچمدار در خواب ، به این معنا است که نسبت به یکی از نزدیکان احساس حسادت می‌کنید . اگر در خواب خود را پرچمدار گروهی می‌بینید ، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلی هستید .

پرچین

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن پرچین در خواب ، بیانگر به دست آوردن خوشبختی و سعادت است . اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‌های خار کنار پرچین گیر کرده‌اید ، به معنای آن است که عده‌ای مانع از موفقیت شما می‌شوند . اگر دختری در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است ، بیانگر آن است که به زودی ازدواج می‌کند .

پرخاش

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش می‌کنید ، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دوری می‌کنند . اگر در خواب دیگران به شما پرخاش کنند ، به این معنی است که در دام افراد حیله‌گری می‌افتید .

پرداخت پول

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که به کسی پول می‌دهید ، به این معنا است که به ثروت فراوانی خواهید رسید . اگر در خواب ببینید که کسی به شما پولی می‌دهد ، بیانگر زیان و ضرر مالی است .

پرده

محمد بن سیرین گوید :
هر که پرده در خواب دید بر در آویخته ، اگر تنگ است و اگر ستبر ، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها . اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند ، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند پرده ضایع شد ، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود ، غم و اندوه صعب تر است ، اگر معروف بود آسانتر است .
جابر مغربی گوید :
پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد . دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد . پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید . اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم ، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد . حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند . اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید . کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم . پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است . اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد
آنلی بیتون می‌گوید :
1 . مشاهده‌ی پرده در خواب ، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‌کنید .
2 . اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را دیدید ، بیانگر اختلاف و مشاجره است .
3 . مشاهده‌ی پرده‌های پر نقش و نگار در خواب ، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‌پردازید .
4 . اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‌ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است ، به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد .
5 . دیدن پرده در خواب ، نشانة دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند .
6 . دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

پرده بکارت

جابر مغربی گوید :
اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند . اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد .

پردهء پرنقش و نگار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة شما خواهد بود .
2ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود .
3ـ اگر دختری خواب ببیند که به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، نشانة آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

پرده داری

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی به خواب دید ، پرده داری می کرد ، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کرد ، دلیل که وی به صلاح و به خیر گراید و مال حلال یابد . اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می کرد ، دلیل که به فسادمایل شود و مال حرام یابد .

پرستار

آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .
2ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانة شما را ترک می گوید ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .
3ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند ، نشانة آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد .
4ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید ، نشانة آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد .

پرستاری

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب مشغول پرستاری از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالای اجتماعی دست می‌یابید ، اگر زنی در خواب مشغول پرستاری از فرزند خود باشد ، به این معنا است که شغل مناسبی به دست خواهد آورد .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . 2ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .
3ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانة آن است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد .

پرستو

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند پرستو داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که با کسی که از او جدا شده است ، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد . اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند ، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
دیدن پرستو در خواب ، مردی توانگر باخرد است . اگر پرستو ماده بیند ، زنی توانگر با خرد است . اگر بیند پرستو از وی بپرید ، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد . اگر بیند پرستو در دست او بمرد ، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند پرستوئی را فراگرفت ، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است . صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است . اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند . اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید . چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد . ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد . به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود . خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت : پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند . این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود ، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند . اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد از کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن . دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است . دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران . برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند . این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود . برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است .
آنلی بیتون می‌گوید :
1ـ دیدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است .
2ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است .
اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید ، یعنی در عشقتان موفق می‌شوید . شنیدن صدای پرستو در خواب ، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوش است .

پرستیدن

لوک اویتنهاو می گوید :
پرستیدن شما به سخره گرفته خواید شد

پرگار

آنلی بیتون می‌گوید :
استفاده از پرگار به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار اشتباه می‌شوید .

پرنده

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد ، دلیل که حاجت او روا شود . اگر بیند پرید ، دلیل که بعضی از مال او برود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ ، جغد ، خفاش ، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود . پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند . اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد . این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است . اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد . کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد . اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسی