رهیافت (2) : ایده های برنامه سازی در موضوع (حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی)

مشخصات کتاب

سرشناسه: خبازی، مجید، 1351 -

عنوان و نام پدیدآور: رهیافت: ایده های برنامه سازی در موضوع «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»/ نویسنده: مجید خبازی؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.

مشخصات نشر: قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی، 1392.

مشخصات ظاهری: 144 ص.

فروست: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما؛ 1919.

شابک: 978-964-514-287-0

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

عنوان دیگر: ایده های برنامه سازی در موضوع «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی».

موضوع: تلویزیون -- ایران -- برنامه ها

موضوع: ایران -- سیاست اقتصادی -- 1392

موضوع: ایران -- سیاست و حکومت -- 1392

شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی

رده بندی کنگره: 1392 2خ9الف/66/8700HE

رده بندی دیویی: 302/23450955

شماره کتابشناسی ملی: 3138747

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

مقدمه

مقدمه

بی شک مدیریت کلان یک جامعه، عالیترین سطح مدیریت است که هر یک از کار ویژه های مدیریتی همچون برنامهریزی، سازماندهی، تصمیمگیری، نظارت و کنترل را در حد بسیار زیادی از اهمیت قرار می دهد.

در این مقدمه، قصد دارم که از منظر یکی از کارویژه های مهم مدیریت و یا یکی از وظایف مهم مدیران یعنی هماهنگی(1) به موضوع سال و فلسفه وجودی آن اشاره کنم. صاحب نظران مدیریت هماهنگی را چنین تعریف می کنند:

«مجموعه ای از مکانیزم های انسانی و ساختاری برای تسهیل کسب هدف»(2)

بر اساس این تعریف یک مدیر سعی میکند ابزار، روش ها، تکنیک ها، نیروی انسانی و سازوکارهای لازم را با هم فراهم کند که یک سازمان یا یک مجموعه بتواند به اهداف خود دست یابد.


1- Coordinating.
2- مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1381، ص 363.

ص: 8

از منظر این کارویژه مدیریت، شعار و موضوع سال، نقش هماهنگ کننده انسجام بخشی بین اجزاء و عناصر یک جامعه را دارد که می خواهد به سمت هدفی مشخص و روشن حرکت نماید.

شعار و یا موضوع سال بهانه ای است تا همه دستگاه های دولتی، شبه دولتی و خصوصی بدانند مقصد کجا است و هدف چیست، تا بتوانند امکانات، نیروی انسانی و سرمایه های مادی و معنوی خود را برای تحقق آن بسیج کرده و با برنامه ریزی و سازمان دهدی مشخص و مدرن به عنوان عضوی مؤثر در این سیستم بزرگ ایفا کنند.

سال 1392 ، توسط رهبر فرزانه انقلاب، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نامیده شد؛ برای آن که با توجه به همه اقتضائات و شرایط محیط بیرونی و درونی کشور، بتوان بر مشکلات موجود فائق آمد و از این گذرگاه تاریخی با درایت و سلامت عبور کرد، پسندیده است تا با درک شرایط پیچیده امروزی، هر یک از عناصر و اجزا جامعه در جایگاه خاص خود به این محور فعالیت سالانه توجه و عنایت نشان دهند تا منظور و مقصد این حرکت ملی به خوبی برآورده شود.

در این میان نقش رسانه ملی در میان همه دستگاه های مسئول، ویژه و منحصر به فرد است؛ چرا که کارکردهای مختلف رسانه ها ایجاب می کند که رسانه ملی بتواند:

1. آگاهی و دانش مخاطبان را نسبت به موضوع افزایش دهد.(1)

2. به تحلیل علّی پدیده ها و رابطه علت معلولی بین رفتارهای مطلوب و شرایط و بسترهای محیطی شان بپردازد.(2)


1- ر.ک: معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، چاپ اول، تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، 1353.
2- ر.ک: دادگران، محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه، 1385.

ص: 9

3. نگذارد موضوع سال در کنار همه مسائل ریز و درشت جامعه به فراموشی سپرده شده و تحت تأثیر جریانات فرعی قرار گیرد (1)

4. به مدیریت بحران در شرایط پیچیده امروز بپردازد.(2)

5. به اطلاع رسانی درباره موضوع سال و جوانب آن بپردازد.(3)

6. به دیده بانی محیط درباره فعالیت های موضوع سال بپردازد.(4)

7. جامعه را برای واکنش به محیط، هماهنگ و همدل نماید (نقش همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط) (5)

8. فرآیند فرهنگ پذیری را در راستای موضوع سال تسهیل و تشدید نماید.(6)

شناخت مسأله از آن رو مهم می نماید که به اعتقاد صاحب نظران حوزه روانشناسی انسان، مبنای همه رفتارهای انسانی شناخت و نگرش انسان به یک موضوع یا مسأله است که منجر به رفتار خاصی در آن حوزه می شود.


1- ر.ک: دهشیری، محمدرضا، بررسی سازوکارهای نهادینه سازی همکاری های رسانه ای، مجموعه مقالات پنجمین سمینار رسانه ای ایران و آلمان، تهران، مرکز انتشارات وزارت امور خارجه، 1384.
2- ر.ک: سبیدان اردستانی، حسن، رسانه و مدیریت بحران (1)، مجموعه مقالات، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 1388.
3- ر.ک: مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطی جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1385.
4- مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطی جمعی، ترجمه پرویز اجلالی،ص 83.
5- مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطی جمعی، ترجمه پرویز اجلالی،ص83..
6- دهشیری، محمدرضا، بررسی سازوکارهای نهادینه سازی همکاری های رسانه ای،ص208.

ص: 10

چنان که در نمودار فوق نیز ملاحظه می شود پایه ترین و آسان ترین نوع تغییر رفتار انسانی ایجاد تغییر در دانش و معرفت او است.(1)

به طور طبیعی چنان که باز در نمودار فوق نیز مشاهده می شود، نقش گرایش ها در همراهی و یا عدم همراهی رفتاری با یک موضوع نیز بسیار مهم است و این مهم باز در پرتو معرفت و دانش پدید خواهد آمد. ایجاد باور و اعتقاد قلبی که بیشتر در حوزه احساس و عواطف تعریف می شود، گرچه مبتنی بر دانش و معرفتی است که در حوزه ذهن و عقل انسان شکل می گیرد، اما شرط لازم برای شکل گیری رفتار یا تغییر رفتار است.

درباره شعار «حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی» باید تأمل کرد که هر دو از سنخ رفتار است؛ یعنی در حوزه عمل هست که حماسه به وقوع می پیوندد، بنابراین به ناچار باید حوزه شناخت و معرفت کسانی که باید در این حماسه نقش آفرینی کنند به سرعت و البته عمیق مورد توجه قرار گیرد. از طرفی زمینه های ایجاد گرایش و نگرش مثبت به موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد تا انتظارات رفتاری از افراد یا جامعه برآورده شود.

از آن رو که شعار سال 1392 از جنس عمل است و باید در رفتار عمومی جامعه قابل مشاهده باشد و عینیت یابد، لازم است مطالعه شود که رسانه ملی برای تبدیل این شعار به عمل چه راهی را باید بپیماید و از چه روش هایی برای تأثیر و نفوذ استفاده نماید. در واقع پاسخ به این سؤال می تواند دستور کار رسانه ملی در سال 1392 باشد.

با این تفسیر رویکرد کلی رسانه ملی باید در محورهای زیر پیگیری شود:


1- بلانچارد، کنت و پاول هرسی، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1382.

ص: 11

1. ارتقای دانش و معرفت مخاطبان نسبت به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

2. ایجاد تحریک، انگیزه و تهییج عمومی در شکل گیری حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

3. تبیین و تشدید اقدامات عملی در ایجاد و گسترش حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

4. نظارت و پایش نسبت به اقدامات انجام شده یا انجام نشده در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.

در این کتاب سعی خواهد شد در بخش محورها و موضوع های مناسب برای طرح موضوع سال برای مخاطبان آن که مدیران و برنامه سازان رسانه ملی هستند، پیشنهادهایی ارائه شود.

1. راهبردهایی برای طرح موضوع سال در رسانه ملی.

2. انتخابات ریاست جمهوری نماد و نمود اصلی حماسه سیاسی در سال 1392.

3. ایده هایی برای طرح موضوع سال در مناسبت های مهم ملی و مذهبی.

ص: 12

ص: 13

فصل اول:کلیاتی برای طرح موضوع سال در رسانه ملی

اشاره

فصل اول:کلیاتی برای طرح موضوع سال در رسانه ملی

زیر فصل ها

1. راهبردها

2.اصول و سیاست ها

ص: 14

ص: 15

1. راهبردها

اشاره

1. راهبردها

چنان که در مقدمه نیز بدان اشاره شده، اگر موضوع را از منظر مدیریت تغییر بررسی کنیم، باید بدانیم هر تغییر رفتاری از تغییر در دانش و نگرش افراد شروع شده و به تناسب به سطح جمعی و جامعه نیز گسترش خواهد یافت. برای آن که به این مبنای نظری وفادار باشیم لازم است رسانه ملی در سال 1392 نسبت به راهبردهای زیر توجه نشان دهد:

راهبرد اول: اقناع حداکثری مخاطبان

راهبرد اول: اقناع حداکثری مخاطبان

فرایند انتقال پیام هنگامی ثمربخش است که فرستنده پیام موفق شود و بتواند زمینه پذیرش اقناعی پیام را در ناحیه گیرنده فراهم کند. این پذیرش مبتنی بر زمینه های بسیار زیادی است.

1. فضای فرهنگی، سیاسی، قتصادی، اجتماعی و.... حاکم بر جامعه

2. روحیات و شرایط گیرنده پیام در لحظه دریافت یا پس از آن

3. قدرت اقناع نهفته در خود پیام

4. اعتبار منبع و فرستنده پیام

ص: 16

5. کانال ارتباطی و یا ابزار و وسیله انتقال پیام

6. وجود پارازیت و یا مختل کنندههای پیام یا تاثیر آن

7. موانع و عوامل فهم و ادراک کامل پیام

8. مشابهت معنا در گیرنده پیام

9. و....

اگر فرض کنیم که بسیاری از این عوامل باید در بستر زمانی نسبتا طولانی شکل گیرد، یا این که از رسالت این کتاب بیرون است، توجه به قدرت اقناعی نهفته در پیام میتواند یکی از راهبردهایی باشد که رسانه ملی درباره موضوع سال باید بدان توجه نشان دهد.

قدرت اقناعی پیام یعنی پیام به صورتی تهیه و تنظیم شود که گیرنده پیام با رضایت درونی آن را پذیرفته و تأثیرات مورد نظر فرستنده پیام در او ایجاد شود. حال یا در ذهن یا در احساسات یا در رفتار او.

شاید یکی از سخت ترین مسائل مربوط به رسانهها و یا همه دغدغه اصحاب رسانهها رسیدن به همین نقطه باشد که مخاطبان را اقناع کنند تا بر اساس میل و اراده آنان بیندیشند و عمل کنند.

در موضوع سال نیز باید رسانه ملی بکوشد به اقناع مخاطبان در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دست یابد. به نظر می رسد یکی از الزامات این راهبرد، تبیین، تفسیر و تحلیل فلسفه و دلایل نام گذاری امسال باشد؛ یعنی پرداختن به این که چه مسائل، پیش فرضها و واقعیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.. سبب شده است که در سال 1392 رقم خوردن حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اولویت و ضروروت یابد.

ص: 17

از این منظر و از رهگذر پرداختن به دلایل و زمینه ها و ضرورت ها شاید دست یابی به اقناع مخاطبان با سرعت عمل بیشتری حاصل شود.

راهبرد دوم: آموزش فراگیر؛ برای همه و همه جا

راهبرد دوم: آموزش فراگیر؛ برای همه و همه جا

کارکرد آموزشی رسانه ها ایجاب می کند که برای تحقق موضوع سال درباره این کارکرد تدابیر و برنامه های دقیق تری تنظیم نمود.

آموزش یعنی «همه کنش ها، اثرات و راه ها و روش هایی که برای رشد و تکامل توانایی ذهنی و معرفتی و همچنین مهارتی، نگرش ها و رفتار انسان به کار می روند البته به شرطی که به تعالی انسان بینجامد».(1)

در تحقق شعار سال از این منظر آموزش مهم می نماید که همواره تأکید شده است که رفتار انسان تابعی از دانش، انگیزش و علائق او است، اگر بتوان از طریق ارتقای معرفت و دانش مخاطبان، نگرش آنها را درباره یک موضوع مثبت نمود و از طرفی انگیزه های رفتاری لازم را پدید آورد، مخاطبان در حوزه رفتاری خلاف معرفت و دانش به دست آمده رفتار نخواهند کرد.

بنابراین توجه به ارتقای دانش مخاطبان از طریق آموزش های لازم می تواند یکی از بنیادی ترین راهبردهای رسانه ملی در راستای تحقق شعار سال باشد. نیاز به توضیح نیست که به دلیل فرصت زمانی محدود، به ضرورت باید آموزش ها متناسب با بستر زمانی و شرایط مخاطب صورت گیرد و چون بازیگران عرصه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی همه سطوح فردی و اجتماعی جامعه هستند، بنابراین آموزش فراگیر مخاطبان چه در سطوح فردی اعم از عموم مردم، نخبگان


1- دادگران، محمد، مبانی ارتباطات جمعی،ص109.

ص: 18

و چه سطوح اجتماعی در حوزه نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امثال آن اهمیت و اولویت پیدا خواهند کرد.

راهبرد سوم: اطلاع رسانی جامع به هنگام و فراگیر

راهبرد سوم: اطلاع رسانی جامع به هنگام و فراگیر

نظری بر کارکرد اطلاع رسانی رسانه ها که با ماهیت آنها نیز گره خورده است و بررسی نسبت آن با موضوع سال ایجاب می کند راهبرد «حماسه سیاسی حماسه اقتصادی اطلاع رسانی جامع، به هنگام و فراگیر» در دستور کار رسانه ملی قرار گیرد. چرا که بستر تحقق شعار سال یک بستر پرچالش در حوزه های سیاسی و اقتصادی است و برای نقش آفرینی در این بستر، اطلاعات و اخبار می تواند نقش و جایگاه مهمی داشته باشد حماسه آفرینان این عرصه ها مانند سربازان خط مقدم اند که در صورتی می توانند به پیروزی نائل آیند که به آخرین اطلاعات جبهه خودی و دشمن اشراف داشته باشند.

علاوه بر این، نقش بارز اطلاع رسانی به هنگام را در پیشگیری از بحران ها و چالش های محتمل نیز باید مهم دانست چه آن که به صورت طبیعی شکل گیری شایعات و ایجاد بحران توسط رسانه های رقیب درست در خلأ اطلاع رسانی به هنگام و دقیق صورت می گیرد.

راهبرد چهارم: حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی هدایت و حمایت همدلانه

راهبرد چهارم: حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی هدایت و حمایت همدلانه

در راستای کارکرد راهنمایی و رهبری رسانه ها که عده ای آن را مطرح کرده و به رسمیت می شناسند باید ارشاد افکار عمومی و بیداری آنها در جلب همکاری و مشارکت آنها در امور اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.(1)


1- 1ر. ک: معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، چاپ اول، تهران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، 1353

ص: 19

در نسبت سنجی موضوع حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی با این کارکرد رسانه ها جهت دهی همه فعالیت ها و تلاش ها، توجه دادن به فرصت ها و تهدیدها و سوق دادن جامعه به سوی اولویت ها، از جمله مهم ترین نقش هایی است که رسانه ملی می تواند در این راهبرد به دنبال آن باشد.

در این کارکرد که رسانه نقش رهبری، هدایت، جهت دهی به افکار، باورها، علایق، احساسات و رفتار جامعه را بر عهده دارد می کوشد تا در نقش یک هماهنگ کننده و هدایت گر خیرخواه، اهداف، روش ها، ابزارها، اصول، فرصت ها، تهدیدها و پتانسیل های نهفته را به جامعه و افراد بشناساند و در مواقع لازم اخطار دهد.

راهبرد پنجم: حماسه سیاسی حماسه اقتصادی برترین اولویت، اولین ضرورت

راهبرد پنجم: حماسه سیاسی حماسه اقتصادی برترین اولویت، اولین ضرورت

برجسته سازی از جمله کارکردهای مهم رسانه ها است. برجسته سازی نوعی اولویت بخشیدن است(1). بر اساس نظریه برجسته سازی یا تعیین دستور کار، رسانه ها به مردم می گویند درباره چه چیزی فکر کنند.

رسانه ها نگرش مردم را تغییر نمی دهند، بلکه روی شناخت آنها تأثیر می گذارند؛ یعنی به مردم می گویند چه موضوعاتی مهم به نظر می رسند.(2)

همان گونه که در مقدمه نیز اشاره کردیم، تعیین شعار سال نوعی اولویت بخشیدن به یک رویکرد، فعالیت، هدف و یا پدیده است؛ از این منظر رسانه ملی در راستای کارکرد برجسته سازی رسانه ها باید بکوشد تا این اولویت حفظ شده


1- 1ر. ک: ویندال سون، سیگنایزر بنو و السون، جیمز، کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علی رضا دهقان، تهران، انتشارات رسانه، 1376
2- دهشیری، محمد رضا، رسانه و فرهنگ سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، 1388.

ص: 20

و استمرار یابد و پرهیز دهد از این که موضوعات و مسائل دیگر جامعه در اولویت بر این موضوع پیشی گرفته و یا موجب فراموشی آن شوند.

توجه به آن در همه قالب های برنامه سازی، توجه دادن همه سطوح مختلف مخاطبان، پرهیز از کاسته شدن اهمیت و ضرورت آن، اجتناب از چیرگی مسائل غیر مهم و حاشیه ای بر آن و پیوند دادن آن با اجزاء و شئونات مختلف زندگی مردم از جمله راهکارهای عملیاتی این راهبرد است.

راهبرد ششم: حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، در پرتو همفکری، همدلی و همراهی

راهبرد ششم: حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، در پرتو همفکری، همدلی و همراهی

از کارکرد تعمیم و یکپارچه سازی رسانه ها با تعابیری همچون همگن سازی، تعمیق تجربه مشترک و... نیز استفاده شده است. دکتر ساروخانی درباره این کارکرد رسانه ها می نویسد: «ایجاد تشابه در افکار، احساسات و رفتار جامعه».(1)

در این کارکرد رسانه ها تلاش می کنند تا مخاطبان مثل هم بیاندیشند، مثل هم احساس کنند و مانند هم رفتار کنند. اکنون که موضوع ایجاد حماسه در حوزه سیاست و اقتصاد از اهداف رسانه ملی است توجه به این کارکرد رسانه ها در ایجاد همبستگی اجتماعی و ایجاد رفتار مشابه در مخاطبان اهمیت می یابد از این منظر «راهبرد حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی؛ در پرتو همفکری، همدلی و همراهی» شاید راهبردی مناسب باشد که می تواند در همه بخش های برنامه ساز سازمان مورد توجه و توافق قرار گیرد.

ایجاد توافق و اشتراک مفهومی و فهم مشترک از موضوع، ایجاد توافق احساسی و عاطفی، انسجام بین حاکمیت و مردم در فعالیت همسو و هم افزا، تقویت انگیزه و رغبت عمومی نسبت به این مسأله مهم ترین فعالیت هایی است که رسانه ملی را در این حوزه کمک خواهد کرد.


1- 1دادگران، محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه، 1385.

ص: 21

2.اصول و سیاست ها

اشاره

2.اصول و سیاست ها

به صورت طبیعی برای آن که رسیدن به اهداف در هر زمینه ای فراهم تر باشد ضروری است که اصول و سیاست هایی برای فعالیت ها ترسیم شوند تا دستیابی به اهداف را آسان تر و دقیق تر کرده و از طرفی اصول و ارزشهای حاکم بر یک مجموعه در راه رسیدن به یک هدف خاص قربانی نشوند.

اصول و سیاست ها، آن دسته از باید ها و نبایدهایی است که چارچوب فعالیت ها را تعیین کرده و آسیب های ناشی از فعالیت در راستای هدف را کم می نمایند.

برای پرداختن به موضوع سال در رسانه ملی نیز ضرورت دارد چارچوب هایی بر فعالیت های رسانه ای حاکم باشد، تا دستیابی به اهداف با سرعت و دقت بیشتر با آسیب های کمتری همراه باشد و از طرفی ماندگاری پیام های رسانه ملی به حداکثر ممکن رسیده و ضریب نفوذ آن افزایش یابد. به نظر مؤلف تلاش برای حفظ اصول و سیاست های زیر در این راستا مفید خواهد بود:

ص: 22

1. ورود عالمانه، تخصصی و روشمند

1. ورود عالمانه، تخصصی و روشمند

چنان که در بخش راهبردها هم به اختصار آمد، توجه به اقناع مخاطبان، باید یکی از مهم ترین راهبردهای رسانه ملی قرار گیرد، و از طرفی جز در پرتو گفتگوی عالمانه و تخصصی به هر موضوع قدرت اقناعی در حوزه پیام برای یک رسانه ایجاد نمی شود، به ناچار و برای افزایش ضریب نفوذ و ماندگاری پیام ها درحوزه موضوع سال، رسانه ملی باید با تکیه بر مطالعات عالمانه در حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و... به مدیریت پیام های رسانه ای همت گمارد.

پدیده های اقتصادی و البته با شدت کمتر پدیده های سیاسی نه با دستور سازگاری دارند و نه با ذهنیات و آرمان گرایی و امثال آن، بلکه بر محمل علت و معلول و در شرایط پیچیده چند متغیری شکل می گیرند که نگاه ساده و بسیط به آنها و طراحی ساده پیام هایی در این حوزه ها نمی تواند به اشراب فکری و اقناع درونی مخاطب بینجامد.

بر این اساس و نه تنها در این دو حوزه موضوعی، بلکه اساسا در همه فعالیت های رسانه ای، پرداختن تخصصی و عمیق به موضوع و تمرکز بر همه جوانب و اطراف آن، با ادبیاتی علمی و تخصصی، موضوعی است که همه اصحاب رسانه بر آن تأکید داشته و دارند و البته به دلیلی که گفت شد در حوزه مورد بحث یعنی اقتصاد و سیاست اهمیت بیشتری خواهد داشت.

به این منظور استفاده از کارشناسان آشنا به موضوعات سیاسی و اقتصادی در همه مراحل تنظیم و تدوین و حتی انتقال پیام به شدت اهمیت خواهند یافت.

ص: 23

2. تناسب محتوا، قالب و مخاطب

2. تناسب محتوا، قالب و مخاطب

اگر محتوا، قالب و ساخت پیام و از طرفی مخاطب را سه رکن اساسی در تنظیم پیام های رسانه ای در شرایط پیچیده امروزی بدانیم و از طرفی الزاماتی را برای هر یک از اضلاع این مثلث جداگانه به درستی تصویر کنیم، بررسی رابطه بین این سه ضلع و سه رکن تنظیم پیام در رسانه ها نیز مهم و حیاتی است .

به نظر می رسد یکی از مشکل ترین تأملات رسانه ها در حوزه مدیریت پیام یافتن بیشترین تناسب و هم خوانی بین محتوا، ساختار و مخاطب پیام باشد. یعنی این که مفهومی ابتدا به صورت یک پیام درآید و سپس این پیام به تناسب مخاطبان آن در قالب شکل و فرم خاصی ساخت یابد. به گونه ای که محتوا با فرم و قالب هم خوان باشد و از طرفی این دو در نسبت سنجی با مخاطب و گیرنده پیام نیز از تناسب و توازن ارتباطی برخوردار باشند؛ یعنی تأثیرات دلخواه را در حوزه دانش، نگرش و رفتار فرد ایجاد کنند.

در موضوع مورد بحث، یعنی پرداختن به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رسانه ملی نیز این قاعده به شدت باید مورد توجه قرار گیرد تأثیرات پیام بر دانش، نگرش و رفتار مخاطبان به حداکثر ممکن برسد.

ص: 24

به این منظور تفکر و تأمل مدیران پیام در شبکه ها، گروه ها، واحدهای طرح و برنامه، شوراهای مشورتی حوزه تولید پیام بر سر این تناسب باید جدی و مستمر باشد. این که مفهوم مورد نظر در پیام چیست؟ آیا با ساخت و قالب مورد نظر برای انتقال پیام تناسب هم خوانی لازم را دارد؟ یا این که آیا اساسا این دو متناسب با مخاطب برنامه و پیام هست یا خیر؟ و ده ها سؤال دیگر در اطراف این مهم، باید از دغدغه اصحاب رسانه ملی برای برنامه سازی در موضوع سال باشد.

تعدد و تکثر شبکه های رادیویی و تلویزیونی و تعریف رسالت و مأموریت هر یک موجب شده که مخاطبان آنها (در حالت مطلوب) از یکدیگر متمایز باشند. توجه به این تمایز و تشخّص در شبکه های برون مرزی، ملی یا محلی بخش مهمی از عنایت به این اصل یا سیاست در مجموعه رسانه ملی است. تولید یک برنامه و پخش آن از شبکه های متعدد، برای مخاطبان متنوع، در حالتی که تفاوت ها بسیار زیاد است، به دور از درایت و خردورزی رسانه ای خواهد بود.

3. پرهیز و جلوگیری از شعارگرایی و رفتار کلیشه ای

3. پرهیز و جلوگیری از شعارگرایی و رفتار کلیشه ای

همان طور که در مقدمه کتاب نیز تصریح شد، شعار و رویکرد سال 1392 از جنس عمل است، یعنی اتفاقی که باید در رفتار فردی و جمعی جامعه قابل مشاهده باشد و همین ماهیت و البته آسیب هایی که در سال های قبل بر شعار و رویکرد سالانه کشور مترتب بود می طلبد که رسانه ملی هم خود به ورطه شعارگرایی و شعارزدگی نیفتد و هم به عنوان بزرگ ترین دستگاه تبلیغی کشور بتواند با چنین رویکردی در جامعه به مبارزه برخیزد.

ص: 25

آفت و عادتی که در سال های گذشته بر رویکرد موضوعی سال سایه انداخته و آن را از اصالت و اهمیت لازم خارج می کرد رویکرد شعارگرایانه تبلیغی و قشری به موضوع بود و همین موجب می شد تا اهداف لازم از طرح آن به توفیق لازم و کافی نرسد. رسانه ملی می تواند در درجه اول با تبیین و روشنگری و در درجه دوم تعیین مصادیق و موارد حماسه در حوزه اقتصاد و سیاست و در درجه سوم با رصد فعالیت های مجموعه دستگاه های مسئولیت دار در این حوزه انحرافات و برداشت های کلیشه ای و شعاری را نقد کرده و موجب جریان امور در مسیر و مجرای واقعی خود شود.

آن چه که با عنوان شعار سال می شناسیم ممکن است به این اشتباه منجر شود که شعار است اما در واقع باید بدانیم شعار سال یک هدف سالانه و بلکه بیشتر از آن است که به منظور هماهنگی و انسجام بخشی فعالیت ها در راستای یک هدف است و تحقق آن جز در پرتو عمل فراگیر و هم جهت ممکن نخواهد بود.

برنامه سازان رسانه ملی در رفع این آفت و آسیب از دامان شعارها و رویکردهای سالانه کشور، وظایف بزرگی بر عهده دارند که باید بتوانند با برنامه ریزی مناسب هم خود را از افتادن در دام شعارگرایی و رفتار کلیشه ای برهانند و هم زمینه های این نوع برداشت و برخورد را با شعار سال در جامعه از بین ببرند.

4. تأکید بر برنامه ریزی و سازماندهی

4. تأکید بر برنامه ریزی و سازماندهی

فارغ از این که موضوع های سال می توانند آغاز یک حرکت مستمر در طور زمان و سال های بعد باشند و حتی در این چند سال چون مبتنی بر

ص: 26

رویکردی اقتصادی بوده اند در طول هم و به هم مرتبط باشند، اگر حتی دارای اهداف کوتاه مدت و یک ساله نیز باشند، ضرورت مدیریت بهینه آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. برنامه ریزی در سه سطح قابل تصور است:

1. برنامه ریزی کلان فراسازمانی که باید در سطح بالاترین دستگاههای اجرایی کشور یعنی دولت صورت پذیرد که در این صورت رسانه ملی نیز به عنوان یک عضو فرهنگی و تبلیغی باید پیش برنده برنامه ها، سیاست ها و راهبردهای تعیین شده در این سطح از برنامه ریزی ملی باشد.

2. برنامه ریزی درون سازمانی که برای پیشبرد اهداف موضوع سال در سازمان ها، نهادها مراکز مسئول باید صورت گیرد و حتی اگر برنامه کلان فراسازمانی هم وجود نداشته باشد. سازمانها به تناسب ماموریت و دغدغه های خود باید با برنامه های درون سازمانی در رابطه با تحقق شعار سال دست فعال باشند.

3. برنامه ریزی در رسانه ملی که باید برای تحقق اهداف موضوع سال صورت گیرد صرف نظر از آن که برنامه کلان ملی تدوین شده باشد یا خیر.

در هر سطح از سطوح سه گانه برنامه ریزی رسانه ملی تکالیف و مأموریت های خرد و کلانی را خواهد داشت از همه مهم تر تأکید واصرار بر اصل برنامه ریزی است. به نظر می رسد آفتی که موجب شده شعارهای سال به اهداف واقعی خود نرسند، در این مهم نهفته است که از هسته برنامهریز کلان کشوری و نظارت مستمر و موثر بی بهره اند و نهادها و سازمان ها و مراکز دولتی یا شبه دولتی برنامه ریزی و سازماندهی خاصی برای آن انجام نمی دهند و در نتیجه انسجامی بین آنها در حوزه عمل و واقعیت مشاهده نمی شود.

ص: 27

رسانه ملی هم در سطح کلان باید نهادهای مسئول را به برنامه ریزی و سازماندهی امکانات و نیروی انسانی تشویق کند و هم خود برنامه ای مدون و فرایندی برای تحقق اهداف موضوع سال پیش بینی نماید.

5. ایجاد وفاق عمومی

5. ایجاد وفاق عمومی

بی شک موضوع سال 1392 از آن دسته موضوع هایی است که جز با همراهی و وفاق ملی بر سر آن تحقق نخواهد یافت حتما مؤلفان و محققان در رسانه ملی به بررسی ماهیت حماسه خواهند پرداخت و به تبیین آن همت خواهند گمارد اما حماسه های بزرگ هنگامی رقم خورده اند که از پشتوانه عمومی و فراگیر برخوردار بوده اند. حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی جز در سایه وفاق و همراهی عمومی صورت نخواهد گرفت. بنابراین ایجاد وفاق عمومی برای حرکت در مسیر تحقق اهداف موضوع سال باید یکی از اصول و سیاست های برنامه ریزی و حتی برنامه سازی در سازمان صدا و سیما قرار گیرد.

پیشتر هم بیان شد که وفاق و همراهی عمومی فقط از طریق درک مشترک از موضوع، فهم ضرورت های زمانی و مکانی و شناخت دلایل و فلسفه نام گذاری سال پدید خواهد آمد بنابراین رسانه ملی نباید در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نماید. اگر بتوانیم وظایف و مأموریت های دیگر را درباره موضوع سال به دیگر نهادها، سازمان ها و مراکز احاله دهیم، این وظیفه ذاتی و ماهوی سازمان صدا و سیما فقط و فقط از عهده این سازمان بزرگ رسانه ای برخواهد آمد و نه غیر آن. وفاق عمومی در دو حوزه قابل تبیین است:

ص: 28

یک: حوزه فکر و اندیشه؛ به این معنا که افراد جامعه با موضوع همراهی فکری داشته و آن را باور داشته باشند؛

دو: حوزه عمل که در این حوزه وفاق و همراهی عمومی مهم تر است و رسانه ملی در هر دو سطح باید تکالیفی را متوجه خود دانسته و به آنها مبادرت نماید.

6. وظیفه نظارتی

6. وظیفه نظارتی

رسانه ها در کنار همه کارکردهای خود کارکرد نظارتی نیز دارند، در این کارکرد رسانه ها به عنوان دیده بان اجتماعی عمل می کنند. رسانه ملی از یک سو به نمایندگی از افکار عمومی برای احقاق حقوق آنها باید همواره مطالبات مخاطبان را مطرح و بررسی کند و از طرفی چون سازمانی حکومتی به حساب می آید به نمایندگی از حاکمیت باید پیگیر سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های حاکمیت در جامعه باشد.

رسانه ملی به نمایندگی از مخاطبان و عموم مردم الزاما برای مأموریت های نظارتی خود در موضوع سال باید برنامه ریزی داشته باشد. چه در صورتی که برنامه جامع ملی برای کل کشور وجود داشته باشد یا نداشته باشد، وظیفه نظارتی سازمان در دو سطح قابل تبیین است:

1. این که همه دستگاه های متولی در راستای وظایف تعیین شده خود برای تحقق موضوع سال اهتمام و سعی لازم را داشته و اقدامات بهینه و به هنگامی را انجام دهند.

2. این که همه نهادها، سازمان ها و دستگاه های متولی و غیر متولی فعالیت هایی متنافی و متضاد با اهداف موضوع سال انجام نداده و در جهت شکل گیری حماسی سیاسی یا اقتصادی موانع و مشکلاتی را ایجاد نکنند.

ص: 29

7. ایجاد افزایش اعتماد بین مردم و حاکمیت

7. ایجاد افزایش اعتماد بین مردم و حاکمیت

به صورت کلی در مسال کلان هر جامعه و آن چه که باعث می شود اهداف، سیاست ها و خط مشی های کلی جامعه تحقق پوشیده و به اجرا درآید، جز در پرتو شکل گیری اعتماد بین مدرم و حاکمیت ممکن نخواهد بود.

درباره موضوع سال که شکل گیری حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی محور همه فعالیت ها است، چنانچه این اعتماد و اطمینان شکل نگرفته و تقویت نشود، هیچ تلاشی مقرون به موفقیت نخواهد بود.

آسیبی که گاه در برنامه های رسانه ملی در سال های قبل و حتی اکنون نیز قابل رصد بوده و هست، این است که رسانه ملی همواره به افزایش اعتماد بین مردم و حاکمیت مبادرت دارد، مردمی که از اعتماد و اطمینان به حاکمیت به صورت نسبی برخوردارند، اما در حوزه ایجاد اعتماد بین آن دسته از مردم که به هر دلیل اعتمادشان مخدوش شده و یا از بین رفته برنامهریزی دقیقی انجام نداده است. برای تحقق حماسه در حوزه اقتصاد یا سیاست به همراهی، اعتماد و مشارکت همه مردم نیاز هست و حتی باید برای همراهی افراد بی تفاوت، دلسرد و یا بی اعتماد برنامهریزی بیشتر و دقیق تری صورت گیرد.

بر این اساس یکی از سیاست های مهم که بر حوزه برنامهریزی و برنامه سازی سازمان و برنامه های آن به عنوان محصول نهایی در این موضوع خاص باید حاکم باشد ایجاد و گسترش اعتماد بین مردم و حاکمیت است.

8. رویکرد تکلیف مدارانه دینی و ملی

8. رویکرد تکلیف مدارانه دینی و ملی

جامعه ای که ریشه در فرهنگی کهن و هم چنین مذهب دارد از زمینه های لازم برای بسیج عمومی برخوردار است. مردمی که از ناحیه این دو پایگاه

ص: 30

مهم و عمیق اشراب فکری و عاطفی شده و می شوند از زمینه های مساعدی برخوردارند تا با تکیه بر آموزه های مذهبی و فرهنگی پرانگیزه تر به تعقیب اهداف ملی و مذهبی بپردازند.

بنابراین توجه به پیوند بین مسائل امروز جامعه و تعصب مذهبی، فرهنگی و ملی مردم و برانگیختن احساس تکلیف ملی و مذهبی مردم برای آفریدن حماسه سیاسی و اقتصادی، می تواند از جمله سیاست ها و اصول برنامه ریزی و برنامه سازی در رسانه ملی قرار گیرد.

بدیهی است این نوع نگاه نیازمند تأمل و دقت بسیار است که سخن از آن در این مختصر نمی گنجد.

در این میان بررسی عناصر مهم فرهنگی و ملی همچنین گزاره ها و آموزه های دینی که می توانند نقش انگیزشی و تحرک آفرین داشته باشند و ترویج و تأکید بر آنها با ادبیاتی امروزی و منطبق بر واقعیات جامعه اهمیت می یابد که البته تبدیل آنها به پیام های رسانه ای کار آسانی نیست.

ص: 31

فصل دوم: انتخابات ریاست جمهورینماد و نمود اصلی حماسه سیاسی

اشاره

فصل دوم: انتخابات ریاست جمهورینماد و نمود اصلی حماسه سیاسی

ص: 32

ص: 33

از آن رو که رهبر فرزانه انقلاب بزرگ ترین نماد و نمود حماسه سیاسی را در سال 1392 برگزاری پرشور و حماسی انتخابات ریاست جمهوری عنوان کردند، ضروری است که در بخشی جداگانه به موضوع انتخابات پرداخته و آن را بیش از سایر مسائل سیاسی سال 1392 مورد توجه و عنایت قرار دهیم.

انتخابات به عنوان یکی از لوازم و شاخص های نظام های مبتنی بر رأی و نظر مردم است. چه آن را مردم سالاری دینی بنامیم و چه نظام های دموکراتیک غربی. در فرایند دخالت رأی و نظر مردم در تحقق حاکمیت خود که در قوانین اساسی کشورهای مردم سالار به رسمیت شناخته شده، انواع مختلفی از انتخاب ها در حوزه افراد، قوانین و سازوکارهای حاکم به رسمیت شناخته شده که در دوره های مختلف زمانی انجام می شود.

در کشور ما نیز که به تصریح بنیان گذار انقلاب اسلامی و به نص صریح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم چنین اعضای شوراهای شهر و روستا با رأی و نظر مردم صورت می گیرد. در کشور ما و در نظام مردم سالار دینی گذشته از آن که انتخابات به عنوان حق و یا وظیفه مردم شناخته شده است، همواره به عنوان یکی از نمادهای همراهی و همدلی مردم با نظام سیاسی و حاکمیت مستقر نیز تلقی شده

ص: 34

است. حضور گسترده و متراکم مردم در این همایش بزرگ سیاسی، فارغ از نوع انتخاب و سلیقه آنها، نمودی از دلبستگی آنان به نظم سیاسی مستقر و حاکمیت موجود معرفی شده و از نگاه بیرونی این حضور نمایان گر عمق علاقه و احساس تعلق مردم به حاکمیت شناخته شده است و از این منظر است که نفس حضور پررنگ، متراکم و گسترده مردم در این کنش سیاسی بسیار مهم و معنادار بوده و هست.

گذشته از آن چه گفته شد، در سال های اخیر و به واسطه تغییر و تحولات و چالش های متعدد در محیط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارج کشور اهمیت حضور متراکم و وسیع مردم را چند برابر نموده است؛ بخشی از این تغییر و تحولات و چالش ها عبارتند از:

1. تغییر و تحولات سیاسی جهان عرب پس از انقلاب های اخیر.

2. تغییر و تحولات سیاسی ناشی از دخالت کشورهای غربی در سوریه.

3. انرژی هسته ایران و مسائل پیرامونی آن.

4. مسأله تحریم های اقتصادی غرب علیه کشور.

5. چالش های سیاسی داخلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و حوادث پس از آن.

6. فشارهای سیاسی غرب پس از سال 1388.

با این وصف، رسانه ملی باید ضمن تبیین اهمیت ذاتی و نفس الامری حضور و حماسه سیاسی مردم در این انتخابات، به تحلیل و تفسیر شرایط خاص محیطی امروز کشور پرداخته و در تحقق این حماسه بزرگ نقش های مختلف خود را ایفا نماید.

اگر بخواهیم چهار راهبرد کلی را در انتخابات سال 92 ریاست جمهوری برای سازمان صدا و سیما ترسیم کنیم به ترتیب اولویت عبارت خواهد بود از:

ص: 35

1. ایجاد فضا و انگیزه لازم برای مشارکت حداکثری مردم؛

2. ایجاد زمینه لازم برای طرح همه دیدگاه ها و سلایق سیاسی پذیرفته شده؛

3. پیش بینی، پیش گیری و مدیریت رسانه ای بحران های احتمالی؛

4. تبلیغ، حفظ و گسترش دستاوردهای مثبت انتخابات.

در راستای تحقق راهبردهای فوق می توان فعالیت های رسانه ملی را به سه بازه زمانی مختلف تقسیم کرد:

1. پیش از انتخابات: از فروردین 92 تا قبل از تبلیغات رسمی نامزدها؛

2. هنگام انتخابات: از آغاز تبلیغات نامزدها تا روز رأی گیری؛

3. پس از انتخابات: از زمان اعلام نتایج انتخابات به بعد.

بر اساس کارکردهای مختلفی که برای رسانه ترسیم شده است؛ اولویت کارکردی رسانه ملی را در هر یک از بازه های زمانی فوق به شرح زیر می توان ترسیم کرد:

اولویت

پیش از انتخابات

هنگام انتخابات

پس از انتخابات

1

اطلاع رسانی

تبلیغ و اقناع

بحران زدایی

2

آگاهی بخشی

تعمیم و یکپارچه سازی

آگاهی بخشی

3

تعمیم و یکپارچه سازی

اطلاع رسانی

برجسته سازی

4

برجسته سازی

بحران زدایی

تعمیم و یکپارچه سازی

5

بحران زدایی

6

تبلیغ و اقناع

توضیح مفاهیمی که در این جدول استفاده شده به شرح زیر است:

آگاهی بخشی: تفسیر و تحلیل علی پدیده های خبری و آگاه ساختن مخاطبان از این علل(1)


1- 1به نقل از: دادگران،محمد، مبانی ارتباطات جمعی.

ص: 36

اطلاع رسانی: آگاهی دادن به مخاطبان از محیط برای انجام واکنش مناسب و به هنگام یا نظارت بر محیط(1)

تعمیم و یکپارچه سازی: همگن سازی، انسجام اجتماعی، تعمیق تجربه مشترک(2)

برجسته سازی: جلب کردن نظر مخاطبان به موضوعی خاص یا تعیین دستور کار برای آنان(3)

بحران زدایی: کنترل، کاهش، از بین بردن یا مدیریت بحران از طریق رسانه ها(4)

اقناع: فرایندی که با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت های کلامی و غیرکلامی و رسانه ای، ذهنیت افراد را در جهت تغییر رفتار و وادار کردن آنها به عمل معینی، تحت تأثیر قرار می دهد.(5)

کارکرد رسانه

1. پیش از انتخابات

2. هنگام انتخابات

3. پس از انتخابات

1. اطلاع رسانی

111. اخبار و اطلاعات مربوط به جریان ها، گروه ها، احزاب، کاندیداها و...

211. اخبار و اطلاعات تأثیر گذار بر جریان انتخابات با هدف افزایش اطلاعات مخاطبان.

121. اخبار و اطلاعات مربوط به جریان ها، گروه ها، احزاب، کاندیداها و...

221. اخبار و اطلاعات نهادهای رسمی حاکمیت با هدف افزایش اطلاعات مخاطبان.

321. اخبار تأثیرگذار بر جریان انتخابات

131. بازتاب اخبار و اطلاعات مربوط به برگزاری انتخابات.

231. بازتاب اخبار و اطلاعات مربوط به آثار و نتایج و دستاوردهای انتخابات.


1- محسنیان راد، مهدی، ارتباط شناسی:ارتباطات انسانی(میان فردی، گروهی و جمعی).
2- مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطی جمعی،ص137.
3- ویندال سون، سیگنایزر بنو و السون، جیمز، کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علی رضا دهقان، ص353.
4- 5سبیلان اردستانی، حسن، رسانه و مدیریت بحران (1)، مجموعه مقالات، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 1388.
5- 6.ر.ک: رستمی علی، ارتباطات اقناعی ،ص10

ص: 37

کارکرد رسانه

1. پیش از انتخابات

2. هنگام انتخابات

3. پس از انتخابات

2. آگاهی بخشی

112. بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و داخلی کشور، حساسیت ها و ضرورت ها به منظور ارتقای شناخت و بینش مخاطبان

212. بررسی و تجزیه تحلیل پیشینه، عملکرد، رویکرد و تأثیر احزاب، گروه ها و کاندیداهای فعال در انتخابات به منظور افزایش شناخت و بینش مخاطبان

321. بررسی اهمیت، ضرورت و اولویت حضور همه جانبه و پرشور مردم در انتخابات با توجه به پیامدهای حضور یا عدم حضور

122. بررسی و تجزیه و تحلیل نقش حضور افراد در انتخابات و تأثیر آن بر مسائل مختلف داخلی و خارجی.

132. بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر انتخابات بر ارکان، اهداف، رویکردها و مسائل کلان کشور

232. بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیرات انتخابات بر مناسبات و شرایط داخل کشور

332. بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیرات انتخابات و نتایج آن بر مناسبات و روابط خارجی

432. بررسی و تجزیه و تحلیل آینده پژوهانه ضرورت ها نیازها و اقدامات پیش روی نظام پس از انتخابات

ص: 38

3. تعمیم و یکپارچه سازی

113. بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و داخلی کشور، حساسیتها و ضرورت ها به منظور ارتقای شناخت و بینش مخاطبان

213. بررسی و تجزیه و تحلیل پیشینه، عملکرد، رویکرد و تأثیر احزاب، گروه ها و کاندیداهای فعال در انتخابات به منظور افزایش شناخت و بینش مخاطبان.

313. بررسی اهمیت، ضرورت و اولویت حضور همه جانبه و پرشور مردم در انتخابات با توجه به پیامدهای حضور یا عدم حضور.

123. بررسی و تجزیه و تحلیل نقش حضور افراد در انتخابات و تأثیر آن بر مسائل مختلف داخلی و خارجی.

133. بررسی و تجزیه تحلیل تأثیر انتخابات بر ارکان، اهداف، رویکردها و مسائل کلان کشور.

223. بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیرات انتخابات و نتایج آن بر مناسبات و روابط خارجی.

433. بررسی و تجزیه و تحلیل آینده پژوهانه ضرورت ها نیازها و اقدامات پیش روی نظام پس از انتخابات.

ص: 39

کارکرد رسانه

1. پیش از انتخابات

2. هنگام انتخابات

3. پس از انتخابات

4. برجسته سازی

114. اولویت بخشیدن به موضوع انتخابات در یک شیب تدریجی و منطقی.

214. خنثی سازی فرایند برجسته سازی موضوعات فرعی توسط رسانه های رقیب.

124. حفظ اولویت موضوع انتخابات و شرکت فراگیر در صدر مسائل و اولویت های دیگر کشور.

134. برجسته نمودن نقاط قوت انتخابات.

234. برجسته نمودن دستاوردهای انتخابات در سطح ملی و بین المللی.

کارکرد رسانه

1. پیش از انتخابات

2. هنگام انتخابات

3. پس از انتخابات

5. بحران زدایی

115. از بین بردن زمینه و بستر بحران های احتمالی قبل از انتخابات.

215. مدیریت رسانه ای بحران های احتمالی برای جلوگیری از تأثیر آنها بر انتخابات.

315. خنثی سازی بحرانسازیهای رسانه های رقیب.

125. مدیریت بحران های احتمالی.

225. کاهش تأثیر بحران های احتمالی بر انتخابات یا حضور مردم.

325. همکاری با مراکز و نهادهای مدیریت بحران جهت انجام وظایف رسانه ای.

425. خنثی سازی فعالیت رسانه های رقیب در بحران زایی و تأثیر بر انتخابات و حضور مردم.

135. همکاری و تعامل با مراکز و نهادهای مدیریت بحران.

235. مدیریت رسانه ای بحران های احتمالی پس از انتخابات.

335. تلاش برای بازگرداندن آرامش و شرایط عادی به جامعه پس از بحران.

435. جلوگیری از سایه انداختن بحران های احتمالی بر نتایج و دستاوردهای انتخابات.

ص: 40

کارکرد رسانه

1. پیش از انتخابات

2. هنگام انتخابات

3. پس از انتخابات

6. تبلیغ و اقناع

116. اقناع و متقاعد سازی درباره سلامت فرایند و مراحل انتخابات در ایران.

216. اقناع و متقاعد سازی درباره ضرورت مشارکت حداکثری مردم.

316. اقناع و متقاعدسازی درباره تأثیر رأی و نظر مردم در نظام سیاسی کشور.

126. تبلیغ درباره احزاب و گروه ها و کاندیداهای حاضر در انتخابات به منظور ایجاد شور و نشاط انتخاباتی.

226. تبلیغ و تهییج برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات.

136. تبلیغ دستاوردها و نتایج انتخابات به ویژه در رسانه های برون مرزی.

در راستای راهبردهای پیش گفته و کارکردهایی که در صفحات پیش گفته شد، باید به تناسب رسالت و مأموریت، حوزه جغرافیایی زیر پوشش، مخاطب و برنامه در هر شبکه، فعالیتها و رویکردهای محتوایی را در کانون توجه قرار داد.

اکنون بیتوجه به آن که قالب، فرمت و ساختار هر برنامه چه باشد و یا این که از کدام شبکه و برای چه مخاطبانی پخش شود، مجموعه ای از رویکردهای محتوایی پیشنهاد میگردد که متناسب سازی آنها با شکل و قالب برنامه و مخاطبان آن و اصطلاحا تطبیق دادن این موضوعات در هر شبکه و برنامه به عهده برنامه سازان محترم خواهد بود.

ص: 41

1. پیش از انتخابات تا قبل از تبلیغات رسمی نامزدهای ریاست جمهوری

اشاره

1. پیش از انتخابات تا قبل از تبلیغات رسمی نامزدهای ریاست جمهوری

زیر فصل ها

11. بررسی مسائل کلی درباره انتخابات

21. بررسی و تحلیل مسائل مربوط به انتخابات سال 1392

11. بررسی مسائل کلی درباره انتخابات

11. بررسی مسائل کلی درباره انتخابات

111. تبیین اهمیت و ضرورت مشارکت مردم در تعیین حق حاکمیتی خود

211. فلسفه انتخابات ریاست جمهوری

311 تبیین جایگاه دولت و هیئت وزیران در نظام سیاسی کشور

411. تبیین فرایند و مراحل انتخابات در نظام سیاسی کشور

511. تبیین چگونگی اعمال حق حاکمیت مردم در نظام سیاسی کشور

611. تبیین جایگاه وزارت کشور در نظام انتخاباتی کشور

711. تبیین جایگاه دستگاه قضایی در مراحل مختلف انتخابات ریاست جمهوری

811. تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام انتخاباتی کشور

911. تبیین اصل تفکیک قوا و جایگاه و اهمیت هر یک و رابطه بین آنها

1011. تبیین رابطه بین اصل ولاین فقیه و رئیس جمهور در نظام سیاسی کشور

1111. تبیین رابطه بین رأی مردم و تنفیذ حکم ریاست جمهور توسط رهبر در نظام سیاسی کشور

1211. تبیین جایگاه دولت در نظام سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک کشور

1311. تبیین جایگاه دولت در نظام سیاست داخلی کشور

1411. تبیین جایگاه دولت در نظام سیاست فرهنگی کشور

1511. تبیین جایگاه دولت در نظام سیاست اقتصای کشور

1611. تبیین جایگاه دولت در نظام سیاست آموزشی کشور

1711. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور قدرت بازدارندگی

ص: 42

1811. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور نمایش اقتدار ملی

1911. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور نمایش وحدت و همبستگی مردم

2011. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور نمایش وفاداری به نظام و رهبری

2111. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور: « حاکمیت قانون»

2211. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور: «نمایانگر آزادی مردم در تعیین حق حاکمیت»

2311. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور : « نمایانگر اعتماد مردم به حاکمیت»

2411. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور : « نمایانگر حاکمیت به رأی و نظر مردم»

2511. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور : « نمایانگر رقابت و مردم سالاری دینی»

2611. تبیین دستاوردهای انتخابات پرشور : .......

2711. بررسی شرایط و ویژگی های رئیس جمهوری کشور

2811. بررسی مبانی و معیارهای اخلاق انتخاباتی در اسلام و نظام اسلامی

2911. بررسی اخلاق انتخابات : «اخلاق نامزدها»

3011. بررسی اخلاق انتخابات : «اخلاق طرفداران و هواداران نامزدها»

31 11. بررسی اخلاق انتخابات: «اخلاق مجریان و دستگاه های مجری انتخابات»

3211. بررسی اخلاق انتخابات : «اخلاق ناظران»

3311. بررسی اخلاق انتخابات : «اخلاق رأی دهندگان»

3411. بررسی اخلاق انتخابات : « اخلاق دستگاه های تبلیغی»

ص: 43

3511. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف توده مردم»

3611. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف نخبگان»

3711. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف خانواده ها»

3811. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف دستگاه های فرهنگی»

3911. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف نهادهای اجتماعی»

4011. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف نهادهای مذهبی»

4111. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف نهادهای نظامی و انتظامی»

4211. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف نهادهای علمی و آموزشی»

4311. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف نهادهای سیاسی و احزاب»

4411. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف نهادهای حوزوی»

45-1-1. بررسی وظایف و تکالیف درباره انتخابات یازدهم: «وظایف شورای نگهبان».

ص: 44

21. بررسی و تحلیل مسائل مربوط به انتخابات سال 1392

21. بررسی و تحلیل مسائل مربوط به انتخابات سال 1392

121. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دهه چهارم، انقلاب و اقتضائات آن

221. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و ملاحظات مربوط به انقلاب های غربی

321. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با مسائل و مشکلات غرب در سطح بین الملل

421. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با مسائل خاورمیانه به ویژه موضوع سوریه

521. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با مسائل سیاسی داخلی کشور

621. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با مسائل اقتصادی داخلی کشور

721. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با مسائل اجتماعی داخلی کشور

821. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و رابطه با مسائل سیاسی سال 1388 در بعد داخلی

921. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه آن با مسائل سیاسی سال 1388 در بعد خارجی

1021. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با موضوع انرژی هسته ای

1121. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با موضوع تحریم های اقتصادی غرب

ص: 45

1221. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با موضوع بیداری اسلامی

1321. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با موضوع پیشرفت های علمی کشور

1421. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با موضوع پیشرفت های سیاسی در جهان

1521. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با موضوع پیشرفت های فرهنگی در منطقه و جهان

1621. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در حوزه انتقال مدیریت کلان کشور به شخصیت های طراز دوم و تربیت شده در انقلاب

1721. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با امیدوار بودن دشمنان به فروپاشی نظام

1821. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با رقابت سیاسی تکثیر در نسل دوم مدیران ارشد

1921. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با تشدید جریانات تجدید نظر طلب

2021. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با اراده جریان های طرد شده برای بازگشت به قدرت

2121. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با پالایش اداری و اجرایی کشور از فساد و رانت دهه چهارم

2221. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در تأثیرگذری بر فضای سیاسی جهان

ص: 46

2321. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در تأثیرگذاری بر فضای فرهنگی جهان

2421. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در توسعه عدالت اجتماعی در دهه چهارم انقلاب

2521. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در توسعه فرهنگی کشور در دهه چهارم انقلاب

2621. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در توسعه سیاسی کشور در دهه چهارم انقلاب

2721. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در توسعه اقتصادی کشو در دهه چهارم انقلاب

2821. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با اقتدار ملی مورد نیاز در شرایط کنونی

2921. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با امنیت ملی مورد نیاز در شرایط کنونی

30 21. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با مصونیت سیاسی نظام در جهان

3121. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با توسعه رفاه عمومی مورد انتظار

3221. تحلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با پیوندبخشی از جریان های سیاسی با اپوزیسیون

ص: 47

2. حین انتخابات (زمان تبلیغات رسمی نامزدها)

اشاره

2. حین انتخابات (زمان تبلیغات رسمی نامزدها)

زیر فصل ها

12. بررسی ابعاد وظیفه دینی مردم در حضور پرشور در انتخابات

22. بررسی نقاط عطف انقلاب و نقش حضور پرشور مردم در آن

32. بررسی تهدیدات نظام سلطه و نقش حضور پرشور مردم در خنثی نمودن آنها

42. بررسی ابعاد و تأثیرات منفی حضور کم رنگ مردم

52. تبیین معیارهای نامزد اصلح

62. نقد و بررسی برنامه های نامزدها

72. تبیین دیدگاه نامزدهادی ریاست جمهوری

82. بررسی سخنان تحسین آمیز درباره مردم و انقلاب ایران

92. بررسی جریان های فعال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

102. مدیریت بحران های اجتماعی

12. بررسی ابعاد وظیفه دینی مردم در حضور پرشور در انتخابات

12. بررسی ابعاد وظیفه دینی مردم در حضور پرشور در انتخابات

112. با استفاده از احادیث و روایات

212. با استفاده از سخنان بزرگان شیعه علما و فرزانگان

312. با استفاده از سخن بزرگان انقلاب

412. با استفاده از سخنان شهدا

512. با استفاده از سخنان امام و رهبر انقلاب

22. بررسی نقاط عطف انقلاب و نقش حضور پرشور مردم در آن

22. بررسی نقاط عطف انقلاب و نقش حضور پرشور مردم در آن

122. پیروزی انقلاب اسلامی

222. پیروزی در دفاع مقدس

322. پیشرفت های اقتصادی پس از جنگ

422. انتخابات های سال های گذشته

522. حوادث 18 تیر سال 1378

6 22. حوادث سال 88 و حماسه 9 دی

7 22. حوادث سال 1360

822. و...

32. بررسی تهدیدات نظام سلطه و نقش حضور پرشور مردم در خنثی نمودن آنها

32. بررسی تهدیدات نظام سلطه و نقش حضور پرشور مردم در خنثی نمودن آنها

132. تحریم اقتصادی

232. تهدیدات نظامی

332. اغتشاشات داخلی

432. انزوای بین المللی

ص: 48

532. مقابله با پیشرفت های علمی

632. توقف رشد انقلابی گری در جهان

42. بررسی ابعاد و تأثیرات منفی حضور کم رنگ مردم

42. بررسی ابعاد و تأثیرات منفی حضور کم رنگ مردم

142. تضعیف امنیت ملی

242. تضعیف اقتدار ملی

342. جسارت بیشتر دشمنان در دشمنی

442. قدرت یافتن جریان های طرد شده

542. پایین آمدن قدرت رئیس جمهور منتخب

642. مأیوس شدن دوستان انقلاب اسلامی

742. افزایش فشارها بر متحدان و دوستان انقلاب در جهان

52. تبیین معیارهای نامزد اصلح

52. تبیین معیارهای نامزد اصلح

152. ویژگی های اجرایی

252. ویژگی های اخلاقی

352. ویژگی های قانونی

452. ویژگی های فردی و شخصیتی

552. ویژگی های اسلامی و ملی

62. نقد و بررسی برنامه های نامزدها

62. نقد و بررسی برنامه های نامزدها

162. در حوزه اقتصادی

1162. در حوزه تولید

2162. در حوزه واردات و صادرات

3162. در حوزه بازار پول و سرمایه

ص: 49

4162. در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

5162. در حوزه اشتغال و مسکن

262. در حوزه سیاسی

1262. در حوزه سیاست داخلی

2262. در حوزه سیاست خارجی

362. در حوزه مسائل اجتماعی

462. در حوزه مسائل فرهنگی

72. تبیین دیدگاه نامزدهادی ریاست جمهوری

72. تبیین دیدگاه نامزدهادی ریاست جمهوری

172. در حوزه فرهنگ

272. در حوزه سیاست

372. در حوزه اقتصاد

472. در حوزه اجتماع

82. بررسی سخنان تحسین آمیز درباره مردم و انقلاب ایران

82. بررسی سخنان تحسین آمیز درباره مردم و انقلاب ایران

182. از سوی دوستان انقلاب در جهان

282. از سوی دشمنان انقلاب در جهان

92. بررسی جریان های فعال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

92. بررسی جریان های فعال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

192. پیشینه و تاریخ تحولات

292. اهداف

392. خط مشی ها، اصول و سیاست ها

492. آراء و اندیشه ها

ص: 50

102. مدیریت بحران های اجتماعی

102. مدیریت بحران های اجتماعی

1102. پیش بینی و هشدار درباره بحران های احتمالی

2102. تبیین وظایف نهادها و دستگاه های مؤثر نسبت به بحران احتمالی

3102. کاهش تأثیر بحران های در حال وقوع بر جریان انتخابات

4102. مطالعه رفتار رسانه های رقیب در ایجاد و گسترش بحران و مبارزه علمی و به هنگام با آن.

3. پس از اعلام نتایج

اشاره

3. پس از اعلام نتایج

زیر فصل ها

13. تحلیل آماری انتخابات

23. بازتاب اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات

33. بررسی و تحلیل نتایج و دستاوردهای فوری مشارکت پرشور مردم:

43. مدیریت بحران های پس از انتخابات:

13. تحلیل آماری انتخابات

13. تحلیل آماری انتخابات

113. بررسی آمار و اطلاعات مشارکت مردم در مقایسه با دوره های قبل

213. بررسی آمار و اطلاعات مشارکت مردم در مقایسه با کشورهای دیگر

313. بررسی آمار و اطلاعات تعداد کاندیداها و تحلیل آن

413. بررسی آمار و اطلاعات مشارکت مردم در نقاط جغرافیایی مختلف.

23. بازتاب اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات

23. بازتاب اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات

123. بررسی تحلیل دوستان انقلاب درباره انتخابات یازدهم

223. بررسی تحلیل دشمنان انقلاب درباره انتخابات یازدهم

323. بررسی تحلیل رسانه های بیگانه درباره انتخابات یازدهم

ص: 51

33. بررسی و تحلیل نتایج و دستاوردهای فوری مشارکت پرشور مردم:

33. بررسی و تحلیل نتایج و دستاوردهای فوری مشارکت پرشور مردم:

133. در سخنان و واکنش دوستداران انقلاب اسلامی در جهان

233. در سخنان و واکنش دشمنان انقلاب اسلامی در جهان

333. در ایجاد فضای پرنشاط سیاسی داخل کشور

433. در ایجاد شور و امید تازه در بین مردم

533. در ناامیدی جریانات طرد شده و اپوزیسیون

633. در عزم راسخ و مصمم تر مسئولان برای خدمت بیشتر

733. در همگرایی بیشتر مردم با انقلاب و نظام

43. مدیریت بحران های پس از انتخابات:

43. مدیریت بحران های پس از انتخابات:

143. بررسی راه های تبدیل رقابت های انتخابات به رفاقت پس از آن

243. بررسی راه های تعامل بیشتر گروه ها، احزاب و سلایق مختلف با رئیس جمهور منتخب

343. پیش بینی و هشدار نسبت به بحران های احتمالی

443. بررسی رفتار رسانه های رقیب و جلوگیری از ایجاد ابهام و یا شبهه در فرایند یا نتایج انتخابات

543. ترویج حس همدلی و همگرایی ملی برای ایجاد وفاق و زدودن آثار رقابت های انتخاباتی.

ص: 52

ص: 53

فصل سوم:حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی در مناسبت های مذهبی و ملی

اشاره

فصل سوم:حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی در مناسبت های مذهبی و ملی

ص: 54

ص: 55

موضوع سال 1392 دارای عنوانهای کلی است که زیرمجموعه وسیعی از مفاهیم را در بر میگیرد که پرداختن به همه آنها در مناسبتهای متنوع مذهبی و ملی کاری است که با توجه به فرصت محدود تنظیم این نوشته ممکن نیست. برای آن که بتوانیم در یک سطحی فراتر از خرد موضوعات موردنظر به جمعبندی برسیم ناچاراً در این بخش از کتاب مناسبتهای سال 1392 را به دو نوع تقسیم میکنیم:

مناسبتهای مذهبی

مناسبتهای ملی

1. مناسبتهای مذهبی

اشاره

1. مناسبتهای مذهبی

مناسبتهای مذهبی از آن رو دارای اهمیت هستند که به دلیل پایگاه عمیق مذهبی فرهنگ ایرانی می تواند محرک و انگیزههای لازم را در تفکر و رفتار مردم فراهم کند. جامعهای که دینی است و مذهب نقش اساسی در شکل گیری باور نگرش و رفتار مردم دارد، پرداختن به برخی از موضوعات مهم از این منظر نیز میتواند زمینه پذیرش و عمل به آن را چند برابر کند.

ص: 56

این که در بخش اصول و سیاستها در ابتدای این کتاب به نگاه تکلیف مدار دینی درباره موضوع سال اشاره کردیم به صورت مشخص مبتنی بر همین قاعده است.

اگر بخواهیم مناسبتهای مذهبی موجود در تقویم سالانه کشور را تقسیمبندی کنیم به دو نوع کلی دست مییابیم:

الف- ولادت و شهادت ائمه معصومین علیهم السلام

ب- اعیاد مبارک اسلامی (فطر، قربان و غدیر)

به دلیل نزدیکی مباحث قابل طرح و مشترک بودن آنها موضوعها و ایدههای محتوایی مناسبتهای اسلامی را به صورت کلی در این بخش ذکر خواهیم کرد، اما پیش از آن به نظر میرسد برنامهسازان باید چند سیاست و اصل را در پیوند زدن موضوع سال با مناسبتهای مذهبی مورد توجه قرار دهند.

اصول و سیاستهای پرداختن به موضوع سال در مناسبتهای مذهبی

اصول و سیاستهای پرداختن به موضوع سال در مناسبتهای مذهبی

1. ایجاد پیوند بین آموزههای دینی و یافتههای علمی به ویژه در مباحث اقتصادی و سیاسی حال حاضر جامعه؛

2. توجه به تبیین برخی از مسائل اقتصادی و سیاسی از دیدگاه حضرات معصومین علیهم السلام ؛

3. توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی عصر زندگی هر یک از معصومان و تحلیل آن در فضای گفتمانی همان عصر؛

4. توجه به الگوسازی برای افراد و عنایت تکلیفمدارانه آنها در موضوعات سیاسی و اقتصادی؛

5. توجه به تبیین روزآمد مبانی سیاسی و اقتصادی موجود در زندگی حضرات معصومین علیهم السلام ؛

ص: 57

6. بررسی عمیق سیره رفتار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در مواجهه با مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی؛

7. توجه به سازگاری آموزههای دینی با الزامات سیاسی و اقتصادی زندگی امروز مردم؛

8. بررسی سیره اصحاب نزدیک و مورد تأیید حضرات معصومین علیهم السلام برای تبیین مفاهیم سیاسی و اقتصادی؛

9. ضرورت توجه به رسالت شبکه، برنامه و نوع مخاطبان آن و تناسب محتوا و قالب انتخاب شده با آنها؛

10. توجه به ایجاد شور و نشاط و تحرک در انتقال مفاهیم مورد نظر با استفاده از تکنیکهای جذابیت آفرین در قالب برنامه؛

11. توجه به عنصر آگاهیبخشی و افزایش دانش و اطلاعات مخاطبان نسبت به پیچیده بودن شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه و ارائه راهکار از دل مضامین دینی؛

12. ترویج ارزشهای اخلاق دینی در دو حوزه سیاست و اقتصاد؛

13. توجه به عنایت معصومین علیهم السلام به علم دینی و علم دنیوی به صورت توأمان.

محورهای موضوعی پیشنهادی در مناسبتهای مذهبی

اشاره

محورهای موضوعی پیشنهادی در مناسبتهای مذهبی

زیر فصل ها

الف) حماسه سیاسی

ب) حماسه اقتصادی

الف) حماسه سیاسی

الف) حماسه سیاسی

1. بررسی سیره و سخن معصومین علیهم السلام درباره سیاستهای داخلی در نظام سیاسی جامعه اسلامی و راهکارهای ایجاد تحولات و تغییرات بزرگ در موضوع:

1-1. اخلاق سیاسی حاکمان؛

2-1. اخلاق سیاسی مردم؛

3-1. اقتدار سیاسی؛

ص: 58

4-1. مشروعیت و مقبولیت سیاسی؛

5-1. امنیت سیاسی؛

6-1. امنیت اجتماعی؛

7-1. بیعت و شرایط آن؛

8-1. مسئولیتهای فردی؛

9-1. مسئولیتهای اجتماعی؛

10-1. رابطه حاکمان با مردم؛

11-1. رابطه کارگزاران با یکدیگر؛

12-1. رابطه رهبر با سایر اجزاء نظام سیاسی؛

13-1. نقش قانون در جامعه؛

14-1. نقش نهادهای اجتماعی در نظام سیاسی.

2. بررسی سیره و سخن معصومین علیهم السلام درباره سیاستهای خارجی در نظام سیاسی و راهکارهای ایجاد تحول و تغییرات بزرگ (حماسه) در موضوعات زیر:

1-2. نقش اتحاد و انسجام اسلامی در جوامع مسلمان در خلق حماسه های سیاسی؛

2-2. نقش تعامل مثبت و سازنده با کشورهای غیرمسلمان و جلوگیری از انزوای سیاسی؛

3-2. عزت و مصلحت در رابطه با کشورهای دیگر؛

4-2. ارتباط با تودههای مردم در کشورهای دیگر (دیپلماسی عمومی)؛

5-2. اخلاق تعامل و رابطه بین دولتها و ملتها برای ایجاد تحولات بزرگ؛

6-2. مبارزه و ایستادگی در مقابل کشورهای سلطهگر؛

ص: 59

7-2. ترویج معیارهای انسانی، اخلاقی و اسلامی: عدالت، صلح، همزیستی مسالمتآمیز و.... ؛

8-2. جنبشهای اسلامی؛

9-2. قاعده نفی سبیل؛

10-2. استقلال و تمامیت ارضی و فکری؛

11-2. جهاد و مفهوم امروزی آن؛

12-2. وفای به عهد؛

13-2. تبلیغ دین ؛

14-2. مفهوم امت واحده.

3. بررسی نقاط عطف سیاسی زندگی معصومین علیهم السلام جهت ارائه راهکار و الگوهای کاربردی برای ایجاد حماسه سیاسی در موضوعاتی نظیر:

1-3. دوران محاصرهی اقتصادی و اجتماعی قریش؛

2-3. پیمان صلح حدیبیه؛

3-3. هجرت و مسائل مربوط به آن؛

4-3. جنگهای بدر، احد، احزاب، خیبر، تبوک، موته و... ؛

5-3. فتح مکه؛

6-3. جانشینی پیامبر «صلی الله علیه و آله» ؛

7-3. جنگهای جمل، صفین، نهروان و مسائل مربوط به آنها؛

8-3. ولایت حضرت امیرالمومنین«علیه السلام» و مسائل پیرامونی؛

9-3. قتل عثمان و تبعات آن؛

10-3. شهادت حضرت زهرا علیها السلام ؛

11-3. صلح امام حسن و مسائل مربوط به آن؛

ص: 60

12-3. قیام امام حسین علیه السلام و عوامل و دستاوردهای آن.

13-3. چگونگی تعامل با حکام جور در زمان امامان معصوم: حضرت سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری علیهم السلام ؛

14-3. تربیت نیروی انسانی پشتوانه لازم تحولات سیاسی بزرگ در زمان امام سجاد تا امام عسکری علیهم السلام ؛

15-3. جهاد علمی و فرهنگی شرط لازم حماسههای بزرگ سیاسی در زندگی ائمه پس از امام حسین علیهم السلام ؛

16-3. صبر، استقامت، تحمل و بردباری در راه رسیدن به حماسههای بزرگ سیاسی؛

17-3. درایت، تدبیر و آیندهنگری در مسئولیتهای اجتماعی در تحولات بزرگ سیاسی؛

18-3. حفظ سرمایههای انسانی تشیع برای ایجاد حماسه سیاسی؛

19-3. دوران غیبت صغری و نواب خاص تحول عظیم سیاسی در تاریخ و جهانبینی تشیع؛

20-3. تاکید ائمه علیهم السلام بر گفتمانهای مناسبت با زمان و شرایط خود در تحولات سیاسی؛

4. بررسی تاریخ زندگی یاران نزدیک به معصومین علیهم السلام از بعد سیاسی و نقش آنها در تحولات سیاسی ایجاد شده؛

5. بررسی نقش نهادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در حماسه های سیاسی بزرگ تاریخ اسلام.

ص: 61

1-5. خانواده؛

2-5. نهادهای مذهبی؛

3-5. نهادهای اقتصادی؛

4-5. نهادهای علمی و آموزشی؛

5-5. نهادهای سیاسی؛

6-5. نهادهای فرهنگی.

6. بررسی ویژگی و عوامل تحولات بزرگ سیاسی تاریخ اسلام و تحلیل آنها در راستای شعار سال؛

7. بررسی نقش مردم در حماسههای سیاسی بزرگ تاریخ اسلام؛

8. بررسی نقش خواص در حماسههای سیاسی بزرگ تاریخ اسلام؛

9. بررسی مراتب شجاعت و جسارت معصومین علیهم السلام در دفاع از حقیقت و ترویج آن؛

10. بررسی رفتار وسیرهی معصومین علیهم السلام در احیا و ترویج سنتهای الهی و بررسی رابطه آن با حماسهی سیاسی؛

11. بررسی رفتار و سیره معصومین علیهم السلام در احیا و ترویج شعائر دینی و ارتباط آن با حماسه سیاسی؛

12. بررسی هدفمندی در رفتار و سیره معصومین علیهم السلام در حماسههای سیاسی حیات خود؛

13. بررسی برنامهریزی در رفتار و سیره معصومین علیهم السلام در ایجاد حماسههای سیاسی حیات خود؛

14. بررسی عوامل حماسه سیاسی در حیات سیاسی معصومین علیهم السلام ؛

ص: 62

15. بررسی موانع حماسههای سیاسی حیات معصومین علیهم السلام ؛

16. بررسی عنصر صبر و استقمامت در حماسههای سیاسی حیات معصومین علیهم السلام ؛

17. بررسی نقش عنصر شهادتطلبی در حماسههای سیاسی عصر معصومین علیهم السلام ؛

18. بررسی نقش عنصر خداباوری و خدامحوری در حماسههای سیاسی عصر معصومین علیهم السلام ؛

19. بررسی نقش حقیقتخواهی و حقیقتطلبی در حماسههای سیاسی عصر معصومین علیهم السلام ؛

20. بررسی عنصر بصیرت در خلق حماسههای سیاسی عصر معصومین علیهم السلام ؛

21. بررسی عنصر ولایتپذیری در خلق حماسه های سیاسی عصر معصومین علیهم السلام ؛

22. بررسی آثار و دستاوردهای حماسههای سیاسی زندگی معصومین علیهم السلام ؛

23. بررسی توجه معصومین علیهم السلام به شرایط و عوامل محیطی در ایجاد یا چشمپوشی از حماسههای سیاسی؛

ب) حماسه اقتصادی

ب) حماسه اقتصادی

1. بررسی سخن و سیره معصومین علیهم السلام درباره موضوعات مهم اقتصادی به منظور ایجاد تحولات بزرگ؛ موضوعاتی مثل:

1-1. نقش اخلاق اقتصادی در جامعه اسلامی و بررسی آن در حماسه اقتصادی؛

2-1. بررسی نقش کار و تلاش فردی و بررسی آن در رابطه با حماسه اقتصادی؛

ص: 63

3-1. بررسی نقش تعاون و همکاری و بررسی آن در رابطه با حماسه اقتصادی؛

4-1. نقش عزت نفس جمعی و بررسی آن در رابطه با ایجاد حماسه اقتصادی؛

5-1. بررسی اقتصاد خانواده و تأثیر و تأثر آن نسبت به حماسه اقتصادی؛

6-1. بررسی نقش دانش و مهارت انجام کار و اهمیت آن در ایجاد و استمرار حماسه اقتصادی؛

7-1. سادهزیستی و دوری از تجمل و نقش آن در حماسه اقتصادی؛

8-1. مصرف به اندازه و میانهروی در معیشت و بررسی نسبت آن با حماسه اقتصادی؛

9-1. صبر، بردباری و مقاومت در حوزه اقتصاد و بررسی نسبت آن در رابطه با حماسه اقتصادی؛

10-1. امید به آینده و بررسی آن در رابطه با لوازم و ضرورتهای حماسه اقتصادی؛

11-1. نقش و اهمیت برنامهریزی در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه و ارتباط آن با حماسه اقتصادی؛

12-1. اهمیت نگاه تکلیفمدار دینی به حوزه تولید در حماسه اقتصادی؛

13-1. بررسی نقش و جایگاه مدیریت اقتصاد کلان جامعه در تحولات اقتصادی؛

14-1. حقوق اقتصادی حاکم بر مردم و نقش آن در حماسه اقتصادی؛

15-1. حقوق اقتصادی مردم بر حاکم و نقش آن در حماسه اقتصادی؛

ص: 64

16-1. نقش بحرانهای اقتصادی و معیشتی در زندگی انسان و مقابله با آن در حماسه اقتصادی؛

17-1. تقدم مصالح اقتصادی عمومی بر مصالح افراد و بررسی اهمیت آن در حماسه اقتصادی؛

18-1. بررسی فرصت برابر اقتصادی از نگاه معصومین علیهم السلام و اهمیت آن در حماسه اقتصادی؛

19-1. بررسی مالکیت خصوصی و عمومی و رابطهی آن با سایر عناصر اقتصاد کلان در حماسه اقتصادی؛

20-1. بررسی رفاه و برخورداری عمومی مردم در سیره و سخن معصومان علیهم السلام و نقش آن در حماسه اقتصادی؛

21-1. بررسی موضوع توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه و نقش آن در حماسه اقتصادی؛

22-1. بررسی مفهوم امنیت اقتصادی و شغلی در جامعه اسلامی و نقش آن در حماسه اقتصادی؛

23-1. بررسی مفهوم تجارت و بازرگانی در جامعه اسلامی و نقش آن در حماسه اقتصادی؛

24-1. نقش پسانداز و سرمایهگذاری در جامعه اسلامی و اهمیت آن در حماسه اقتصادی؛

25-1. بررسی مفهوم استقلال اقتصادی در سخن و سیره معصومان علیهم السلام و اهمیت آن در رابطه با حماسه اقتصادی؛

26-1. اعتدال در حوزه معیشت عمومی و فردی و تأثیر آن در حماسه اقتصادی؛

ص: 65

27-1. اهمیت تکیه بر ساز و کار خردمندانه و عقل محور در امور اقتصادی؛

28-1. بررسی سیمای صاحبان حرفه، بازرگانان، تجارت پیشگان و فعالان حوزه اقتصاد و معیشت از نگاه معصومان علیهم السلام و ارتباط آن با حماسه اقتصادی؛

29-1. معاهده با مسلمانان یا غیر مسلمانان و توجه به آنها در فرایند حماسه اقتصادی؛

30-1. تربیت اقتصادی فرزندان از بنیانهای ایجاد تحول و حماسه اقتصادی؛

31-1. بررسی نقش جوانان و نیروی مولد در اقتصاد جامعه اسلامی و تأثیر آن در حماسه اقتصادی؛

32-1. آیندهنگری در امور دنیا از منظر معصومان علیهم السلام و تأثیر آن در ایجاد تحولات اقتصادی؛

33-1. حقوق کارگر و کارفرما در سیره و سخن معصومان علیهم السلام و تأثیر آن در حماسه اقتصادی؛

34-1. انفاق، بخشش و سخاوت در جامعهی اسلامی و رابطه آن با حماسه اقتصادی در سطح کلان؛

35-1. دستگیری، همیاری و مساعدت در حوزه اقتصادی و تأثیر آن بر حماسه اقتصادی در جامعه؛

36-1. بیت المال و مسائل مرتبط با آن در فرایند ایجاد حماسه اقتصادی؛

37-1. کسب روزی حلال و تأثیر آن در فرایند حماسه اقتصادی؛

ص: 66

2. بررسی سیره، سخن و رفتار یاران نزدیک حضرات معصومان علیهم السلام در موضوعات کلان اقتصادی جامعه اسلامی و تبیین آن در جهت ایجاد حماسه اقتصادی؛

3. بررسی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی در عصر معصومان علیهم السلام و تحلیل رفتارهای اقتصادی آن بزرگواران در رابطه با آن شرایط؛

4. بررسی نقش توکل به خدا و امیدواری به رحمت حق در ایجاد تحولات و تغییرات بزرگ از نگاه معصومان علیهم السلام در حوزه اقتصاد؛

5. بررسی مفهوم عدالت اقتصادی و ضرورت آن در رابطه با حماسه اقتصادی

6. بررسی مفهوم کارآمدی در عرصه اقتصاد و تبیین آن در جهت موضوع سال.

2. مناسبت های ملی

اشاره

2. مناسبت های ملی

زیر فصل ها

محورهای موضوعی پیشنهادی در مناسبتهای ملی

محورهای موضوعی پیشنهادی در مناسبتهای ملی

اشاره

محورهای موضوعی پیشنهادی در مناسبتهای ملی

در این بخش، سعی شده است تا با عنایت به مناسبتهای ملی، موضوعات و محورهایی برای برنامه سازی در رسانه ملی پیشنهاد شود که برنامه سازان بتوانند در این گونه از مناسبت ها برنامه هایی را مناسب با آن مناسبت و از طرفی در پیوند با موضوع سال تهیه و پخش نمایند.

مناسبتهای ملی سال فهرست مفصلی را تشکیل میدهد اما در انتخاب مناسبتها در این مجموعه به چند متغیر توجه شده است:

اول این که مناسبت مورد نظر از زمره مناسبتهای درجه یک سازمان باشد.

دوم این که آن مناسبت ظرفیت لازم را برای پرداختن به موضوع سال داشته باشد.

ص: 67

سوم این که در آن مناسبت حجم قابل توجهی از برنامه های مناسبتی در شبکه های مختلف رسانه ملی تولید یا پخش شود.

بر این اساس از بین مناسبتهای موجود در تقویم رسمی کشور به مناسبتهای زیر بسنده شد:

سوم خرداد؛ حماسه فتح خرمشهر؛

چهاردهم خرداد؛ رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

چهاردهم خرداد؛ انتخاب حضرت آیت الله خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی؛

پانزده خرداد؛ سالروز حماسه و قیام مردمی 15 خرداد سال 1342؛

دوم تا هشتم شهریور؛ هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر؛

سیزدهم شهریور؛ روز تعاون؛

هفدهم شهریور؛ حماسه خونین هفده شهریور؛

سی و یکم شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس؛

سیزده آبان؛ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، روز ملی مبارزه با استکبار، روز دانش آموز؛

پنجم آذر؛ روز تاسیس بسیج به فرمان امام خمینی رحمه الله علیه؛

نهم دی؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت؛

دوازدهم تا بیست و دوم بهمن؛ دهه فجر انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب.

ص: 68

سوم خرداد؛ سالروز فتح خرمشهر

سوم خرداد؛ سالروز فتح خرمشهر

سوم خرداد از آن رو میتواند در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مهم باشد که خود به نحوی حماسه است و همه شاخصها و ویژگیهای یک حماسه را میتوان در آن مشاهده کرد. حماسه فتح خرمشهر که با پشتوانه معنوی مردم خلق شد، مبدأ بسیاری از تحولات مثبت و ماندگار بعدی در طول دفاع مقدس و حتی تاریخ انقلاب اسلامی شد. بررسی این رویداد مهم از جوانب مختلف میتواند نمونهای عینی ملموس، نزدیک و قابل باور و تجربه شده را فراروی مخاطبان بگذارد. در این مناسبت مهم ملی محورهای موضوعی زیر میتواند برای برنامهسازان رسانهی ملی اولویت داشته باشد:

1. بررسی عوامل مؤثر در حماسه سوم خرداد و ضرورت توجه به این عوامل در حماسه آفرینی در حوزه سیاست و اقتصاد: عواملی مثل:

1-1. بررسی عامل اتحاد و همبستگی عمومی در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

2-1. بررسی عامل رهبری و هدایت عمومی در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3-1. بررسی عامل بصیرت و آگاهی در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 69

4-1. بررسی عامل غیرت و حمیت عمومی در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

5-1. بررسی عامل نیروی انسانی متخصص و متعهد در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

6-1. بررسی عامل روحیه جهادی و معنویت گرا در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7-1. بررسی عامل توکل و ایمان به یاری خدا در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

8-1. بررسی عامل ایثار و ازخودگذشتگی در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

9-1. بررسی عامل اعتقادات و باورهای مذهبی در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

10-1. بررسی عامل اعتماد به نفس ملی و خودباوری در حماسه سیاسی و اقتصادی.

2. نقش نهادها و بخشهای مختلف در حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی با توجه به نقش آنها در خلق حماسه سوم خرداد:

1-2. نقش رهبری در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

2-2. نقش نهاد مرجعیت، روحانیت و حوزههای علمیه در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3-2. نقش نهاد مذهب در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

4-2. نقش نهاد خانواده در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

5-2. نقش نهادهای فرهنگی در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 70

6-2. نقش نهادهای سیاسی و احزاب در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7-2. نقل نهادهای اقتصادی و بازار در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

8-2. نقش نخبگان در خلق حماسه سوم خرداد و بررسی این نقش در حماسه سیاسی و اقتصادی.

3. توجه به مشابهت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فشارهای سیاسی و اقتصادی فعلی در موضوعاتی مثل:

1-3. توجه به اهداف نظام سلطه در مخالفت با نظام اسلامی؛

2-3. توجه به روشها و تکنیکهای نظام سلطه در مخالفت با نظام اسلامی؛

3-3. توجه به تنوع ابزارها در مخالفت نظام سلطه با نظام اسلامی؛

5-3. توجه به مشابهتهای جنگ تحمیلی و شرایط امروزی کشور در حوزه سیاسی؛

6-3. توجه به مشابهتهای جنگ تحمیلی و شرایط امروزی کشور در حوزه اقتصادی؛

4. توجه دادن به دستاوردها و نتایج احتمالی حماسه سیاسی و اقتصادی با توجه به حماسه فتح خرمشهر:

1-4. ناامیدی نظام سلطه در توقف رشد و بالندگی نظام اسلامی ؛

2-4. خشنودی دوستان انقلاب به واسطه مقاومت و پیروزی ؛

3-4. بهرهمندی از قدرت نفوذ بیشتر در معادلات سیاسی منطقه؛

4-4. بهرهمندی از قدرت نفوذ بیشتر در معادلات سیاسی جهان ؛

5-4. تردید در بین کشورهای بیطرف و یا حتی همسو در همراهی نظام سلطه در مخالفت با نظام اسلامی؛

ص: 71

6-4. تقویت اعتقاد، همدلی و همراهی کشورهای دوست با اهداف انقلاب ؛

7-4. تقویت بنیانهای انقلاب اسلامی در مواجهه با بحرانهای سیاسی جهانی ؛

8-4. ترویج مبانی، افکار و اندیشههای انقلاب اسلامی ؛

9-4. ایجاد و یا تقویت امنیت ملی ؛

10-4. ایجاد و یا تقویت اعتماد به نفس ملی ؛

11-4. تحکیم رابطه بین مردم و مسئولان ؛

12-4. ناامید شدن گروههای مخالف داخل کشور ؛

13-4. انسجام و همبستگی بیشتر مردم ؛

14-4. استقلال و خودکفایی کشور در مسائل سیاسی و اقتصادی ؛

15-4. ایجاد روحیه امید به آینده ؛

16-4. تقویت حس خودباوری و خوداتکایی ملی ؛

17-4. انسجام و همگرایی بیشتر نهادهای قدرت ؛

18-4. رهایی از فشارهای سیاسی و اقتصادی در مقاطع مختلف ؛

19-4. مقابله با زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر در مسائل اقتصادی و سیاسی ؛

20-4. ایجاد همافزایی بین نهادهای سیاسی و اقتصادی برای مقابله با شرایط بحران ؛

21-4. مدیریت بحران های سیاسی و اقتصادی به تناسب مدیریت جنگ پس از حماسه خرمشهر ؛

22-4. بالا رفتن توانمندی مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی.

ص: 72

14 خرداد؛ رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله

14 خرداد؛ رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله

14 خرداد هر سال، سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی است که با طرح نظریه ولایت فقیه و اجرایی کردن این نظریه در حوزه عمل، توانست بزرگترین و البته متفاوتترین انقلاب قرن بیستم را پایهگذاری کند. انقلابی که اکنون زحمتهای فراوانی را برای نظام سلطه فراهم کرده و هر روز در پی روشها و شیوههایی برای مقابله با ماهیت اصیل این انقلاب است.

بیشک، حضرت امام خمینی رحمه الله در زمان حیات نورانی و پربرکتشان حماسههای بینظیری را آفریده و یا مدیریت و رهبری کردند از نهضت 15 خرداد 42 تا حماسههای دیگری که در این فاصله یا پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و یا پس از پیروزی انقلاب تا پرواز ملکوتیشان سالروز رحلت این حماسهسازترین مرجع تشیع، فرصت خوبی است تا ویژگیها، مبانی، ضرورتها، آسیبها و راهکارهای حماسه سیاسی و اقتصادی را از نگاه عمیق وی بکاویم. محورهای موضوعی زیر بخشی از مسائلی است که برنامهسازان میتوانند در این مناسبت به آن بپردازند:

1. ویژگیها و شاخصهای حماسه از منظر امام خمینی رحمه الله رحمه الله ؛

ص: 73

1-1. مبارزه در راه هدف(1) ؛

2-1. قیام علیه ظلم و جور(2) ؛

3-1. ثابت کردن رشد فکری و علمی ملت؛(3)

4-1. شجاعت و فداکاری(4) ؛

5-1. سرآغاز تحول(5) ؛

6-1. پیروزی در عین مشکلات و کمبود امکانات(6) ؛

7-1. تأثیر داشتن مجاهدتها(7) ؛

8-1. شتاب بخشیدن به مبارزه (8)؛

9-1. جانبازی(9) ؛

10-1. احیای ارزشهای انسانی و اسلامی(10) ؛

11-1. پیروزی بر دشمن(11) ؛

12-1. اثبات شکستناپذیری(12) ؛

13-1. ارزش معنوی(13) ؛


1- امام خمینی، صحیفه نور، ج 5، ص 75.
2- امام خمینی، صحیفه نور، ج 7، ص 106.
3- امام خمینی، صحیفه نور، ج 3، ص 454.
4- امام خمینی، صحیفه نور، ج 5، ص 75.
5- امام خمینی، صحیفه نور،ج 8، ص 50.
6- امام خمینی، صحیفه نور، ج 9، ص 24.
7- امام خمینی، صحیفه نور، ج 11، ص330.
8- امام خمینی، صحیفه نور، ج 11، ص 321.
9- امام خمینی، صحیفه نور، ج 14، ص 79.
10- صحیفه نور، ج 14، ص 404.
11- صحیفه نور، ج 15، ص 395.
12- صحیفه نور، ج 15، ص 401.
13- صحیفه نور، ج 16، ص 530.

ص: 74

14-1. تحمل فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی(1) ؛

15-1. صلابت و ایستادگی(2) ؛

16-1. همراهی علم و عمل(3) ؛

17-1. رشد اسلام و عظمت مسلمین(4) ؛

18-1. مأیوس نمودن دشمن(5) ؛

19-1. ایستادگی در مقابل دشمن(6) ؛

20-1. برائت از مشرکان(7) ؛

21-1. کوتاه کردن دست متجاوزین(8) ؛

22-1. فداکاری(9) .

2. بررسی سیره عملی حضرت امام خمینی رحمه الله در حماسههای تاریخ انقلاب :

1-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در حماسه 15 خرداد 1342؛

2-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در حماسه 17 شهریور سال 1357؛

3-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در حماسه 13 آبان؛


1- صحیفه نور، ج 20، ص 392.
2- صحیفه نور، ج 21، ص 84.
3- صحیفه نور، ج 21، ص 273.
4- صحیفه نور، ج 6، ص 360.
5- صحیفه نور، ج 8، ص 50.
6- صحیفه نور، ج 14، ص 300.
7- صحیفه نور، ج 21، ص 84.
8- صحیفه نور، ج 21، ص 355.
9- صحیفه نور، ج 21، ص 410.

ص: 75

4-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در حماسه بهمن 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی ؛

5-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در حماسه رأی میلیونی مردم به جمهوری اسلامی( 12 فروردین 1358)؛

6-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در حماسههای سیاسی مردم در انتخابات برگزارشده از سال 1358 تا 1367؛

7-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در شناساندن نفاق بنیصدر و سازمان منافقین؛

8-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام در تثبیت انقلاب اسلامی در سال 1360؛

9-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله مردم ایران؛

10-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در رهبری و مدیریت مسائل مربوط به جانشینی رهبری در سال 66؛

11-2. بررسی نقش متأثری حضرت امام خمینی رحمه الله در پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل و آثار مثبت آن؛

12-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در تثبیت نظام ولایت فقیه و تسری دادن نقش دین در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ؛

13-2. بررسی نقش و تأثیر حضرت امام خمینی رحمه الله در ماجرای لانه جاسوسی آمریکا در ایران ؛

14-2. بررسی آثار تبعات فتوای حضرت امام خمینی رحمه الله درباره سلمان رشدی؛

ص: 76

3. بررسی معیارها و شاخصهای سیاسی و نقش افراد و نهادهای مختلف از نظر حضرت امام خمینی رحمه الله برای ایجاد تحول و حماسه در حوزه سیاسی:

1-3. بررسی جایگاه و نقش مردم در نظام سیاسی کشو ر از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

2-3. بررسی جایگاه و نقش خواص و نخبگان در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

3-3. بررسی جایگاه و نقش مسئولان در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

4-3. بررسی جایگاه و نقش روحانیت در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

5-3. بررسی جایگاه و نقش مدیران و کارگزاران در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

6-3. بررسی جایگاه و نقش زنان در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

7-3. بررسی جایگاه و نقش جوانان در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

8-3. بررسی جایگاه و نقش نیروهای مسلح نظامی و انتظامی در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

9-3. بررسی جایگاه و نقش نیروهای امنیتی در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

10-3. بررسی جایگاه و نقش انتخابات در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

ص: 77

11-3. بررسی جایگاه و نقش دین در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

12-3. بررسی جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی ( رحمه الله علیه؛

13-3. بررسی جایگاه اخلاق در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

14-3. بررسی جایگاه فرهنگ در نظام سیاسی کشور از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

15-3. بررسی جایگاه وظایف مردم دربارهی انتخابات از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

16-3. بررسی جایگاه نخبگان و خواص درباره انتخابات از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

17-3. بررسی نقش روحانیون و نهادهای مذهبی در انتخابات از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

18-3. بررسی نقش مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی در انتخابات از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله ؛

19-3. بررسی موضوع اخلاق انتخاباتی نامزدها از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

20-3. بررسی اخلاق انتخاباتی طرفداران نامزدها از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

21-3. بررسی اخلاق انتخاباتی مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

22-3. بررسی اخلاق انتخاباتی مجریان و ناظران انتخابات از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

ص: 78

23-3. بررسی نقش و جایگاه پیوند مردم و مسئولان در نظام سیاسی و تأثیرات آن از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

24-3. بررسی حقوق مردم بر حاکمان از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

25-3. بررسی حقوق حاکمان بر مردم از منظر امام خمینی رحمه الله ؛

26-3. بررسی اصول سیاست خارجی در نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله : نفی وابستگی؛

27-3. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله : مبارزه با سلطهگری و استعمار؛

28-3. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله : حفظ مصالح و منافع ملی؛

29-3. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله : حفظ عزت و سربلندی اسلامی؛

28-3. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله : ارتباط با تودههای مردم حقطلب؛

29-3. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی: دفاع از اصول و ارزشهای اسلامی؛

30-3. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله : حمایت از ملتها و دولتهای حقطلب و آرمانخواه؛

31-3. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله : حفظ اتحاد و انسجام اسلامی؛

32-3. بررسی شاخصهای اقتدار ملی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی رحمه الله و راه های تقویت آنها جهت تحول و حماسه سیاسی؛

ص: 79

33-3. بررسی شاخصهای امنیت ملی از منظر امام خمینی رحمه الله و راههای تقویت آنها جهت تحول و حماسهی سیاسی؛

34-3. بررسی راهکارهای افزایش اتحاد و انسجام ملی از منظر امام خمینی رحمه الله و راههای تقویت آن جهت ایجاد تحول و حماسه سیاسی؛

35-3. بررسی اصول و مبانی تحزب در نظام سیاسی اسلام از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمه الله و وظایف آنها در تحول و حماسه سیاسی؛

4. بررسی معیارها و شاخصهای مورد نظر حضرت امام خمینی رحمه الله برای ایجاد تحول و حماسه در حوزه اقتصادی؛

1-4. بررسی ریشههای عقبافتادگی و توسعهنیافتگی اقتصادی جهان اسلام و ایران از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای ایجاد حماسه اقتصادی؛

2-4. بررسی اندیشههای حضرت امام خمینی رحمه الله دربارهی ضرورت تحول و پیشرفت اقتصادی در کشور و تحلیل آن در راستای شعار سال؛

3-4. بررسی مفهوم خودکفایی و ضرورت آن در سیره و سخن حضرت امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای شعال سال؛

4-4. ارزش کار، تلاش و فعالیت اقتصادی از منظر امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای تحقق شعار سال؛

5-4. علم، دانش و مهارت و ضرورت آن برای پیشرفت اقتصادی کشور از دیدگاه امام خمینی رحمه الله و تبیین این موضوع در جهت تحقق حماسه اقتصادی؛

ص: 80

6-4. نفی اشرافیگری، تجملگرایی و توصیه به سادهزیستی و تعادل در مصرف در اندیشه امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در جهت تحقق شعار سال؛

7-4. ثروت و چگونگی کسب، تکثیر، تولید و مصرف آن از منظر امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در جهت ایجاد حماسه اقتصادی؛

8-4. تکریم ارزش و جایگاه نیروی انسانی مولد و کارا در اندیشه و کلام امام خمینی رحمه الله و تبیین این موضوع برای تحقق شعار سال (حماسه اقتصادی)؛

9-4. استقلال اقتصادی و نتایج و ثمرات آن در اندیشه و کلام از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در راستای تحقق شعار سال (حماسه اقتصادی)؛

10-4. راههای شکوفایی اقتصاد کشور در اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن جهت تحقق شعار سال (حماسهی اقتصادی)؛

11-4. اقتصاد سالم از دیدگاه امام خمینی رحمه الله و چگونگی دستیابی به آن در راستای تحقق شعار سال (حماسهی اقتصادی)؛

12-4. امنیت اقتصادی از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمه الله و تحلیل راهکارهای رسیدن به آن جهت تحقق حماسه اقتصادی؛

13-4. تحریم، محاصره و فشارهای اقتصادی و تبیین فلسفه و علتهای آن؛

14-4. تبعیض و فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین راهکارهای مبارزه با آن برای رسیدن به اقتصاد پیشرو؛

15-4. اهمیت تدبیر و برنامهریزی در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه از منظر امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای شعار سال (حماسه اقتصادی)؛

ص: 81

16-4. اهمیت بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و... در کلام و اندیشه امام خمینی رحمه الله و تبیین آن جهت تحقق شعار سال (حماسه اقتصادی)؛

17-4. نفت و اهمیت راهبردی آن از منظر امام خمینی رحمه الله و نکوهش اقتصاد تک محصولی و راهکارهای مبارزه با آن با عنایت به شعار سال (حماسه اقتصادی)؛

18-4. مالکیت خصوصی و عمومی در اندیشه و نظرات حضرت امام خمینی رحمه الله و تبیین آن در جهت تحقق شعار سال (حماسه اقتصادی)؛

19-4. عدالت اجتماعی و پیامدهای نبود آن در جامعه از منظر امام خمینی رحمه الله و راهکارهای ایجاد آن در تحقق شعار سال (حماسه اقتصادی)؛

20-4. اهمیت رفاه عمومی در اندیشه امام خمینی رحمه الله و راهکارهای تحقق آن از مسیر حماسه اقتصادی؛

21-4. اخلاق اقتصادی در حوزه تولید از منظر امام خمینی رحمه الله و ضرورت توجه به آن در مسیر تحول و حماسه اقتصادی؛

22-4. اخلاق اقتصادی در حوزهی مصرف از منظر امام خمینی رحمه الله و ضرورت توجه به آن در مسیر تحول و پیشرفت اقتصادی؛

23-4. صبر، پایداری، مقاومت و ایثار و نقش آن در جهت شکوفایی اقتصادی از منظر امام خمینی رحمه الله و تحلیل آن در راستای تحقق شعار سال؛

24-4. بررسی وظایف مردم در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور و تبیین آن در جهت تحول و حماسه اقتصادی؛

25-4. بررسی نقش و وظایف مسئولان و کارگزاران نظام در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور و تبیین آن در جهت تحول و حماسه اقتصادی؛

ص: 82

26-4. بررسی نقش نخبگان و خواص در توسعهی اقتصادی و پیشرفت کشور و تحلیل آن در راستای تحقق شعار سال (حماسهی اقتصادی)؛

27-4. بررسی مفهوم فقر در اندیشه و نظرات امام خمینی رحمه الله و تحلیل و تبیین راههای مبارزه با آن در راستای تحقق شعار سال (حماسهی اقتصادی)؛

28-4. بررسی جایگاه نهادهای اجتماعی (خانواده، آموزش و پرورش، مذهب و...) در جهت شکوفایی اقتصادی و تبیین آن در راستای تحقق شعار سال (حماسه اقتصادی).

ص: 83

14 خرداد؛ انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب

14 خرداد؛ انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب

شعار سال، موضوعی است که توسط رهبر فرزانه انقلاب مطرح میشود. سالروز انتخاب معظم له به رهبری انقلاب، فرصت مناسبی را در اختیار برنامهسازان رسانه ملی میگذارد تا موضوع سال را در اندیشه و کلام ایشان بکاوند. محورهای موضوعی زیر برنامهسازان را در این حوزه یاری خواهد داد:

1. بررسی ویژگیها و شاخصهای حماسه در کلام رهبر انقلاب:

1-1. عدم غلبه شعار بر عمل (22/9/1390)؛

2-1. وجود عنصر ایمان دینی در آن (22/9/1390)؛

3-1. غیر قابل انتظار بودن (29/10/1388)؛

4-1. مبتنی بر شناخت موقعیت (29/10/1388)؛

5-1. مبتنی بر درک نیاز (29/10/1388)؛

6-1. ایجاد یک قله (29/10/1388)؛

7-1. ایجاد یک فصل جدید و نو (1/1/1384)؛

8-1. متمایز بودن (19/10/1388)؛

9-1. همراه با بصیرت (19/10/1388)؛

10-1. همراهی عموم مردم با آن (6/12/1388)؛

ص: 84

11-1. مبتنی بر حرکت قلبی و درونی (19/11/1388)؛

12-1. در بر داشتن هویت و ماهیت انقلابی (21/9/1390)؛

13-1. حل کردن ریشهای مسأله (21/9/1390)؛

14-1. دارای شور و هیجان (21/9/1390)؛

15-1. مبتنی بر وظیفه دینی (21/9/1390)؛

16-1. همراه با شور، نشاط و سرزندگی (6/11/1388)؛

17-1. کار و تلاش بیشتر مسئولان (6/11/1388)؛

18-1. دوری از غفلت (6/11/1388)؛

19-1. حضور پرشکوه و مستمر (23/11/1380)؛

20-1. مقاومت (14/3/1390)؛

21-1. ایجاد تحول (19/10/1368)؛

22-1. مبتنی بر حرکت هوشمندانه (19/10/1368)؛

23-1. حرکت به سوی آرمانها (19/10/1368)؛

24-1. ایستادگی برای رسیدن به هدف (19/10/1368)؛

25-1. حفظ جنبههای نهادین (19/10/1368)؛

26-1. ایجاد امید و اعتماد (19/10/1368)؛

27-1. امید به پیروزی (19/10/1368)؛

28-1. حرکت، تعقل، شجاعت و توکل (12/2/1368)؛

29-1. دربردارنده اقتدار (1/1/1392)؛

30-1. موجب ناامیدی دشمن (1/1/1392)؛

31-1. دربردارنده منافع ملی (1/1/1392)؛

32-1. حرکت بر اساس قانون (1/1/1392)؛

ص: 85

33-1. استفاده از تجربیات گذشته (1/1/1392)؛

34-1. مبتنی بر همت بلند (30/12/1391)؛

35-1. با عزم جدی و مصمم (10/8/1391)؛

36-1. با اتحاد و همدلی (10/8/1391)؛

36-1. با نیت الهی و خدایی (10/8/1391)؛

37-1. با نگاه علمی (24/7/1391)؛

38-1. با آرامش و دوری از جنجال (24/7/1391)؛

39-1. با برنامهریزی مدبرانه (24/7/1391)؛

40-1. همراه با ثبات و استمرار (24/7/1391)؛

41-1. دارای استحکام (25/5/1391)؛

42-1. با اعتماد به نفس (7/3/1391)؛

43-1. با نگاه به توسعهی عدالت (3/3/1391)؛

44-1. حضور جوانان به عنوان صاحبان آینده (3/3/1391)؛

45-1. به هم ریختن معادلات جهانی مطلوب سلطهگران (8/11/1382).

2. بررسی عناصر مؤثر در تحول و حماسه سیاسی از منظر رهبر انقلاب اسلامی در موضوعاتی نظیر:

1-2. بررسی مفهوم تحول سیاسی از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت تحقق حماسه سیاسی؛

2-2. بررسی مفهوم دولت در نگاه رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت پیشبرد اهداف موضوع سال (حماسه سیاسی)؛

3-2. بررسی مفهوم قدرت و چگونگی ایجاد و گسترش آن از منظر رهبر انقلاب جهت ایجاد تحول و حماسه سیاسی؛

ص: 86

4-2. مشروعیت در نظام اسلامی از منظر رهبر انقلاب و ضرورت افزایش آن در جامعه برای ایجاد حماسه سیاسی؛

5-2. همبستگی سیاسی و راههای ایجاد آن از دیدگاه رهبر انقلاب و ضرورت ایجاد و افزایش آن برای رسیدن به حماسه سیاسی؛

6-2. بررسی مفهوم و جایگاه انتخابات در نظام سیاسی کشور از دیدگاه رهبر انقلاب و چگونگی ارتقای این جایگاه؛

7-2. بررسی تفاوت انتخابات در نظام سیاسی کشور و کشورهای مدعی دموکراسی با عنایت به سخنان رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت ایجاد حماسه سیاسی؛

8-2. بررسی نقش دین در نظام سیاسی کشور از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت ایجاد حماسه سیاسی و تحقق شعار سال؛

9-2. بررسی نقش اخلاق در نظام سیاسی کشور از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت ایجاد حماسه سیاسی و تحقق شعار سال؛

1-9-2. اخلاق مردم در حوزه سیاست؛

2-9-2. اخلاق کارگزاران در حوزه سیاست؛

3-9-2. اخلاق احزاب و گروههای سیاسی.

10-2. بررسی نقش اصل ولایت فقیه در نظام سیاسی کشور از منظر رهبر انقلاب و تحلیل تأثیر آن در فرایند تحول و حماسه سیاسی؛

11-2. بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در نظام سیاسی کشور از منظر رهبر انقلاب و تحلیل تأثیر آن در ایجاد تحول و حماسه سیاسی؛

12-2. بررسی نقش، جایگاه و وظایف اقشار مختلف در حوزه سیاسی از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت تحقق شعار سال (حماسه سیاسی):

ص: 87

1-12-2. جایگاه و نقش و وظایف مردم در حوزه سیاست؛

2-12-2. جایگاه، نقش و وظایف مدیران در حوزه سیاست و تحول سیاسی؛

3-12-2. جایگاه، نقش و وظایف کارگزاران نظام در حوزه سیاست و تحول سیاسی؛

4-12-2. جایگاه، نقش و وظایف احزاب و گروههای سیاسی و تحول سیاسی؛

5-12-2. جایگاه، نقش و وظایف نخبگان و خواص در حوزه سیاست و تحول سیاسی؛

6-12-2. جایگاه، نقش و وظایف نهادهای اجتماعی در حوزه سیاست و تحول سیاسی (خانواده، آموزش و پرورش، دین و...)؛

7-12-2. جایگاه، نقش و وظایف جوانان در حوزه سیاست و تحول سیاسی؛

8-12-2. جایگاه، نقش و وظایف مردم و دولت اسلامی و تعامل این دو در جهت تحول و حماسه سیاسی؛

13-2. بررسی اصول سیاست خارجی نظام اسلامی از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت تحول و حماسه سیاسی در عرصه سیاست خارجی:

1-13-2. مبارزه با سلطهگری و استعمار؛

2-13-2. حفظ مصالح و منافع ملی؛

3-13-2. حفظ عزت و سربلندی اسلامی؛

4-13-2. ارتباط با تودههای مردم حقطلب؛

ص: 88

5-13-2. دفاع از اصول و ارزشهای اسلامی؛

6-13-2. حمایت از دولتهای آرمانخواه و حقطلب؛

7-13-2. حمایت از ملتهای ستمدیده و مورد ستم؛

8-13-2. حفظ و استحکام اتحاد و انسجام اسلامی.

14-2. بررسی شاخصها و معیارهای اقتدار ملی در حوزه سیاسی از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت تحقق شعار سال (حماسه سیاسی)؛

15-2. بررسی راهکارهای ایجاد، حفظ و استمرار انسجام و وحدت ملی از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن جهت ایجاد تحول و حماسه سیاسی؛

16-2. بررسی اصول و مبانی تخریب در نظام سیاسی کشور از منظر رهبر انقلاب و تحلیل آن در جهت تحقق شعار سال (حماسه سیاسی)؛

3. بررسی عناصر مؤثر در تحول و حماسهی اقتصادی از منظر رهبر انقلاب:

1-3. بررسی آرا و اندیشههای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی و تحلیل و تبیین عناصر آن در جهت تحول اساسی و ایجاد حماسه در حوزه اقتصاد:

1-1-3. اهمیت کار و تلاش مستمر؛

2-1-3. توسعه و پیشرفت بر اساس مدل اسلامی ایرانی؛

3-1-3. سرمایه و تولید، تکثیر و استفاده از آن؛

4-1-3. تولید و توزیع؛

5-1-3. مصرف و مسائل آن؛

6-1-3. استقلال اقتصادی؛

7-1-3. خودباوری و خوداتکایی در حوزه اقتصاد؛

ص: 89

8-1-3. امنیت اقتصادی؛

9-1-3. خردورزی و دانشمحوری در حوزه اقتصاد؛

10-1-3. شاخصهای اقتصادی (تورم، تولید سرانه و...)؛

11-1-3. اقتصاد آزاد یا دولتی؛

12-1-3. عدالت اقتصادی؛

13-1-3. کار و اشتغال؛

14-1-3. رفاه و برخورداری؛

15-1-3. ثروت؛ تولید و مصرف آن؛

16-1-3. تعاون؛

17-1-3. سرمایههای انسانی (نیروی کار)؛

18-1-3. نفی اشرافیگری، تجملگرایی و اسراف؛

19-1-3. علم، دانش و مهارت آموزی در حوزه اقتصاد؛

20-1-3. اهمیت برنامهریزی و تدبیر؛

21-1-3. نفت و نگاه راهبردی به آن؛

22-1-3. بخش صنعت و معدن و اهمیت و جایگاه آن؛

23-1-3. کشاورزی و اهمیت و جایگاه آن؛

24-1-3. بازرگانی و اهمیت و جایگاه آن؛

25-1-3. مالکیت عمومی و خصوصی و جایگاه و اهمیت هر یک؛

26-1-3. صبر، پایداری و مقاومت و ایثار در اقتصاد؛

27-1-3. مفهوم فقر و ضرورت مبارزه با آن؛

28-1-3. خصوصیسازی؛

29-1-3. صادرات و واردات.

ص: 90

2-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف اقشار و نهادهای مختلف در تحول اقتصادی از منظر رهبر انقلاب و تبیین و تحلیل آن جهت ایجاد حماسه اقتصادی:

1-2-3. جایگاه و وظایف مردم در تحول اقتصادی؛

2-2-3. جایگاه و نقش دولت در تحول اقتصادی؛

3-2-3. نقش، جایگاه و وظایف مسئولان و کارگزاران نظام در توسعه، پیشرفت و تحول اقتصادی از منظر رهبر انقلاب؛

3-2-3. نقش، جایگاه و وظایف خواص و نخبگان در توسعه و تحول اقتصادی؛

4-2-3. نقش، جایگاه و وظایف صاحبان سرمایه در توسعه و تحول اقتصادی؛

5-2-3. نقش، جایگاه و وظایف کارفرمایان در توسعه و تحول اقتصادی؛

6-2-3. نقش، جایگاه و وظایف کارگران در توسعه و تحول اقتصادی؛

7-2-3. نقش، جایگاه و وظایف بازار سرمایه در توسعه و تحول اقتصادی؛

8-2-3. نقش، جایگاه و وظایف بازار پول در توسعه و تحول اقتصادی؛

9-2-3. نقش، جایگاه و وظایف بخش بازرگانی در توسعه و تحول اقتصادی؛

10-2-3. نقش، جایگاه و وظایف صنعت در توسعه و تحول اقتصادی؛

11-2-3. نقش، جایگاه و وظایف کشاورزی در توسعه و تحول اقتصادی؛

ص: 91

12-2-3. نقش، جایگاه و وظایف تولید در توسعه و تحول اقتصادی؛

13-2-3. نقش، جایگاه و وظایف توزیع در توسعه و تحول اقتصادی؛

3-3. بررسی اخلاق اقتصادی و نقش آن در توسعه و تحول اقتصادی از منظر رهبر انقلاب:

1-3-3. اخلاق مردم در حوزه اقتصاد؛

2-3-3. اخلاق کارگزاران و مدیران ارشد اقتصادی؛

3-3-3. اخلاق کارگران و کارفرمایان در حوزه اقتصادی؛

4-3-3. اخلاق اصناف مختلف اقتصادی؛

5-3-3. اخلاق سیاستگذاران در حوزه اقتصاد؛

6-3-3. اخلاق نهادهای اقتصادی.

4-3. بررسی دلایل تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع تحول و حماسه اقتصادی؛

5-3. بررسی سند چشمانداز 20 ساله از ابعاد اقتصادی و دیدگاههای معظم له در این حوزه برای تبیین موضوع سال؛

6-3. بررسی پیشنیازها و الزامات تحقق موضوع سال در حوزه اقتصاد از دیدگاه رهبر انقلاب؛

7-3. بررسی دلایل تحریمها و فشارهای اقتصادی از نگاه رهبر انقلاب جهت تبیین ضرورت توجه به شعار سال؛

8-3. بررسی چگونگی روابط اقتصادی با کشورهای دیگر جهت ایجاد تحول و حماسه اقتصادی از دیدگاه رهبر انقلاب؛

9-3. بررسی اولویت تکیه بر ظرفیتها و امکانات و علم و دانش بومی جهت تحول و توسعه اقتصادی در دیدگاه رهبر انقلاب.

ص: 92

15 خرداد؛ سالروز حماسه و قیام مردمی 15 خرداد سال 1342

15 خرداد؛ سالروز حماسه و قیام مردمی 15 خرداد سال 1342

پانزده خرداد سالروز حماسهی قیام مردم مسلمان و متدین و نقطهی عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است به طوری که انقلاب اسلامی را تداوم و نتیجهی آن حماسهی بزرگ میدانند. حمله به مدرسه فیضیه و کشتار طلاب و پس از آن نامه حضرت امام خمینی رحمه الله به مراجع و علما و سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه انگیزهای برای همگرایی علما و مراجع، روحانیون و طلاب و مردم و حضرت امام به عنوان رهبر نهضت شد و موجب شد حماسه بزرگ 15 خرداد 1342 رقم خورد. این واقعه میتواند نمونهای از حماسههای بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و بررسی عوامل ایجادکننده و نتایج و دستاوردهای آن برای تکرار حماسههای مشابه مفید باشد. برنامهسازان رسانه ملی میتوانند در برنامههای خود به محورهای موضوعی زیر توجه نشان دهند:

1. بررسی اهمیت ویژگیها و عوامل ایجادکننده قیام 15 خرداد و تصمیم آن جهت خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در کشور:

1-1. الهام گرفتن از اسلام و آموزههای دینی ؛

ص: 93

2-1. قاطعیت در مبارزه و هدف ؛

3-1. مردمی بودن ؛

4-1. حمایت از رهبر ؛

5-1. همدلی و همراهی ؛

6-1. بیگانهستیزی؛

7-1. حضور روحانیت و نهادهای دینی در این حماسه ؛

8-1. بصیرت و آگاهی از شرایط زمانی و مکانی ؛

9-1. فداکاری و ایثار؛

10-1. فراگیری و شمول فعالیتها ؛

11-1. توجه به اهداف بزرگ ؛

12-1. شجاعت و بیباکی ؛

13-1. ایمان و توکل به خداوند ؛

14-1. باور و اعتقاد به درستی راه ؛

15-1. شناخت صحیح دشمن و ترفندهای او ؛

16-1. تکیه بر انگیزههای الهی و معنوی ؛

17-1. اصرار و پافشاری بر خواستههای به حق؛

18-1. سازشناپذیری و عدم مصالحه با ستم ؛

2. بررسی آثار و دستاوردهای حماسه 15 خرداد برای تبیین و تحلیل نتایج احتمالی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی:

1-2. استحکام بیشتر در پیوند مردم، روحانیت و رهبر نهضت؛

2-2. ایجاد حس اعتماد به نفس عمومی برای استمرار مبارزه؛

3-2. ایجاد تردید به شکستناپذیر بودن رژیم شاه؛

ص: 94

4-2. باورمندی به نیروی عظیم مردمی و تواناییهای آن؛

5-2. افزایش رشد سیاسی مردم؛

6-2. افزایش اعتماد و اطمینان مردم به نقش ایمان و باور دینی در موفقیتهای اجتماعی؛

7-2. ایجاد ترس و تردید در دل دشمنان ملت در داخل و خارج از کشور؛

8-2. نشان دادن قدرت بسیج تودهها توسط روحانیت و دین؛

9-2. ایمان به تحقق وعده خداوند در جایی که امور برای او است؛

10-2. نشان دادن نقش رهبر در یک جامعهی اسلامی؛

11-2. روشن شدن مرز حق و باطل؛

12-2. ایجاد همگرایی و همافزایی در بین انقلابیون؛

13-2. ایجاد امید و نشاط در مسیر مبارزه با طاغوت؛

14-2. تقویت افراد بیطرف به نفع جبهه انقلابیون.

ص: 95

2 تا 8 شهریور؛ هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر
اشاره

2 تا 8 شهریور؛ هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر

شهادت مظلومانه شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، رئیس جمهور و نخستوزیر متعهد نظام اسلامی در سال 1360 به دست منافقان کوراندیش موجب شد تا به بهانه خدمات شایسته این دو شهید بزرگوار در طول دوران مبارزات و دوران کوتاه خدمتشان، دوم تا هشتم شهریور ماه هر سال به نام هفته دولت نامگذاری شده و به این بهانه از تلاش همه دولتمردان خدوم و وظیفه شناس در طول سالهای پس از انقلاب تجلیل شود.

اهمیت این مناسبت ملی در تقویم سال 1392 و با در نظر داشتن موضوع سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» از آن جهت است که دولت برای مدیریت، برنامهریزی، سازماندهی اجرا و نظارت بر همه فعالیتهای ممکن که دستگاههای اجرایی و حتی مردم و نهادهای اجتماعی میتوانند انجام دهند بیشترین و تأثیرگذارترین نقش را دارد. بنابراین مناسب خواهد بود برنامهسازان رسانه ملی برای پرداختن به اهمیت جایگاه، نقش و وظایف دولت در موضوع سال و با استفاده از محورهای موضوعی زیر، به تحقق شعار سال کمک نمایند:

ص: 96

الف) دولت و حماسه سیاسی

الف) دولت و حماسه سیاسی

1. بررسی نقش، جایگاه و وظایف قانونی دولت پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات در مسائلی مثل:

1-1. فراهم کردن ساز و کار حضور پرشور مردم در انتخابات؛

2-1. برطرف کردن موانع حضور مردم در انتخابات؛

3-1. تهیه ساز و کار و امکانات لازم برای برگزاری انتخابات ؛

4-1. انجام دقیق و به هنگام مراحل مختلف انتخابات؛

5-1. تعامل با سایر دستگاههای قانونی برای برگزاری؛

6-1. اطلاع رسانی دقیق و شفاف درباره انتخابات؛

7-1. تبیین قانون انتخابات.

2. بررسی نقش، جایگاه و وظایف آموزشی دولت در انتخابات

1-2. آموزش همگانی درباره مراحل و فرایند انتخابات؛

2-2. آموزش همگانی درباره وظایف جایگاه و نقش رئیس جمهوری؛

3-2. آموزش همگانی نسبت به شیوههای رأیگیری و رأی دادن (در صورت الکترونیک بودن)؛

4-2. آموزش همگانی درباره معیارهای قانونی انتخابات، تبلیغات و…؛

5-2. آموزش همگانی درباره اخلاق انتخابات (نامزدها، طرفداران، مجریان، ناظران و...)؛

6-2. آموزش همگانی دربارهی وظایف مردم در روزهای انتخابات از منظر امنیتی؛

3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در انتخابات

1-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در رابطه با عموم مردم پیش، حین و پس از انتخابات؛

ص: 97

2-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در رابطه با گروهها، احزاب و نهادهای سیاسی؛

3-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در رابطه با فعالان سیاسی؛

4-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در رابطه با مطبوعات، رسانهها و مراکز اطلاعرسانی؛

5-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در رابطه با سایر نهادهای سیاسی حاکمیتی؛

6-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در رابطه با نامزدهای انتخاباتی؛

7-3. بررسی نقش، جایگاه و وظایف سیاسی دولت در رابطه با فرایند و مراحل اجرای انتخابات.

4. بررسی نقش، جایگاه و وظایف مدیریتی دولت در انتخابات:

1-4. در حوزه برنامهریزی دقیق و عملیاتی برای مشارکت حداکثری مردم؛

2-4. در حوزه ساماندهی مناسب و جامع برای مشارکت حداکثری مردم؛

3-4. در حوزه تأمین نیروی انسانی لازم و متخصص؛

4-4. در حوزه تأمین امکانات و تجهیزات لازم برای مشارکت حداکثری؛

5-4. در حوزه نظارت دقیق بر مراحل انجام امور و اصلاح کاستیها؛

6-4. در مدیریت تبلیغات انتخابات ؛

7-4. در رفع موانع مشارکت حداکثری مردم؛

8-4. در مدیریت بحرانهای احتمالی؛

ص: 98

9-4. در تأمین امنیت انتخابات؛

10-4. در تأمین سلامت انتخابات؛

11-4. در شفافسازی و رفع ابهام و ایرادات و شایعهها؛

12-4. در انتشار نتایج؛

13-4. در جلب اعتماد عمومی قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات؛

14-4. در برخورد با انحرافات، قانونشکنیها و قانونگریزی.

5. بررسی نقش، جایگاه و وظایف دولت در ایجاد حماسه سیاسی در انتخابات در رابطه با افراد و نهادهای دولتی و یا غیردولتی:

1-5. رابطه با عموم مردم؛

2-5. در رابطه با احزاب و گروههای سیاسی؛

3-5. در رابطه با نخبگان و خواص؛

4-5. در رابطه با نهادهای اجتماعی؛

5-5. در رابطه با مطبوعات رسانهها و مراکز اطلاعرسانی؛

6-5. در رابطه با مجلس و نهادهای قانونگذار؛

7-5. در رابطه با قوه قضائیه و نهادهای قضایی؛

8-5. در رابطه با نهادهای حاکمیتی؛

9-5. در رابطه با مسأله انتخابات؛

10-5. در رابطه با نامزدهای انتخاباتی؛

11-5. در رابطه با سازمانهای مردم نهاد (NGOها)؛

12-5. در رابطه با نهادهای مذهبی و دینی؛

13-5. در رابطه با نهادهای ناظر؛

14-5. در رابطه با گروههای منتقد داخل نظام؛

15-5. در رابطه با گروههای اپوزیسیون و برانداز.

ص: 99

6. بررسی نقش، جایگاه و وظایف قانونی دولت در انتخابات؛

7. بررسی نقش، جایگاه و وظایف متقابل دولت و مردم در ترویج و نهادینه سازی اخلاق سیاسی و انتخاباتی.

ب) دولت و حماسه اقتصادی

ب) دولت و حماسه اقتصادی

1. بررسی جایگاه، نقش و وظایف دولت و تحلیل آن جهت تحقق شعار سال در شاخصهای اقتصادی زیر:

1-1. بررسی وظایف دولت در افزایش تولید ملی؛

2-1. بررسی وظایف دولت در افزایش بهرهوری ملی؛

3-1. بررسی وظایف دولت در افزایش صادرات غیرنفتی؛

4-1. بررسی وظایف دولت در افزایش توسعه اقتصادی؛

5-1. بررسی وظایف دولت در افزایش امنیت اقتصادی؛

6-1. بررسی وظایف دولت در در مدیریت بازار سرمایه؛

7-1. بررسی وظایف دولت در مدیریت منابع مالی؛

8-1. بررسی وظایف دولت در افزایش نرخ تولید ناخالص ملی؛

9-1. بررسی وظایف دولت در افزایش نرخ اشتغال و رفع بیکاری؛

10-1. بررسی وظایف دولت در کاهش نرخ تورم؛

11-1. بررسی وظایف دولت در افزایش کنترل حجم نقدینگی؛

12-1. بررسی وظایف دولت در افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛

13-1. بررسی وظایف دولت در خصوصیسازی؛

14-1. بررسی وظایف دولت در توسعه بخش تعاون؛

15-1. بررسی وظایف دولت در توسعه منابع انسانی متخصص در اقتصاد ملی؛

ص: 100

16-1. بررسی وظایف دولت در توسعه صنعتی؛

17-1. بررسی وظایف دولت در کوچک و چابکسازی ساختارهای اقتصادی؛

18-1. بررسی وظایف دولت در سیاستهای کلان منابع انرژی؛

19-1. بررسی وظایف دولت در عدالت اقتصادی؛

20-1. بررسی وظایف دولت در منابع معدنی؛

21-1. بررسی وظایف دولت در تدوین قوانین بخش اقتصادی؛

22-1. بررسی وظایف دولت در ثبات اقتصادی؛

23-1. بررسی وظایف دولت در بازاریابی بینالمللی؛

24-1. بررسی وظایف دولت در حوزه تأمین اجتماعی؛

25-1. بررسی وظایف دولت در رفاه عمومی؛

26-1. بررسی وظایف دولت در فقرزدایی و عدالت اجتماعی؛

27-1. بررسی وظایف دولت در افزایش کیفیت تولیدات داخلی؛

28-1. بررسی وظایف دولت در حمایت از بنگاههای سوده اقتصادی؛

29-1. بررسی وظایف دولت در مالیات و مسائل مربوط به آن؛

30-1. بررسی وظایف دولت در آمار و ارقام و تأثیر آن در اقتصاد ملی؛

31-1. بررسی وظایف دولت در ناهنجاریهای حوزه اقتصادی (قاچاق کالا، پولشویی، احتکار، رانت و...)؛

32-1. بررسی وظایف دولت در تحقق سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی؛

33-1. بررسی وظایف دولت در بانکداری کلان کشور؛

ص: 101

34-1. بررسی وظایف دولت در توسعه روستایی؛

35-1. بررسی وظایف دولت در توسعه کشاورزی؛

36-1. بررسی وظایف دولت در نفت و انرژی؛

37-1. بررسی وظایف دولت در بهکارگیری تکنولوژیهای نوین در حوزه تولید؛

38-1. بررسی وظایف دولت در توسعه صنعت بیمه؛

39-1. بررسی وظایف دولت در توسعه توریسم و گردشگری.

2. بررسی نقش، جایگاه و وظایف دولت در رابطه با فعالان عرصهی اقتصاد:

1-2. وظایف دولت در رابطه با کشاورزان؛

2-2. وظایف دولت در رابطه با صنعتگران؛

3-2. وظایف دولت در رابطه با کارگران؛

4-2. وظایف دولت در رابطه با کارفرمایان؛

5-2. وظایف دولت در رابطه با سرمایهگذاران؛

6-2. وظایف دولت در رابطه با مبتکران و مخترعان؛

7-2. وظایف دولت در رابطه با کارکنان بخش خدمات؛

8-2. وظایف دولت در رابطه با فعالان حوزهی توزیع؛

9-2. وظایف دولت در رابطه با صادرکنندگان؛

10-2. وظایف دولت در رابطه با فعالان بازار پول؛

11-2. وظایف دولت در رابطه با کارشناسان اقتصادی؛

12-2. وظایف دولت در رابطه با عموم مردم به عنوان مصرفکننده و خریدار؛

13-2. وظایف دولت در رابطه با دانشجویان و مهارتآموزان حوزه اقتصاد؛

ص: 102

3. بررسی برخی از فعالیتهای دیگر دولت مرتبط با حوزه اقتصاد :

1-3. در فرهنگسازی حمایت از تولید داخلی؛

2-3. در توسعه فرهنگ کار و اشتغال؛

3-3. انگیزش و ترغیب به افزایش دغدغه عمومی به مسائل کلان؛

4-3. اصلاح نظام آموزشی کشور در راستای اقتصاد پویا؛

5-3. رشد و ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای؛

6-3. رشد رفتارهای منطقی و قانونی در حوزه اقتصادی؛

7-3. تنوعبخشی به فعالیتهای کارآفرینی؛

8-3. توسعه علاقه مردم به سرمایهگذاری و پسانداز؛

9-3. برقراری و توسعه عدالت توزیعی؛

10-3. توجه به آیندهنگری و آیندهپژوهی در حوزه اقتصاد و منابع اقتصادی؛

11-3. ترویج روحیه خلاقیت و نوآوری؛

12-3. ترویج روحیه جهادی، مبارزه و استقامت در حوزه اقتصاد؛

13-3. کاهش مصرفزدگی و پرهیز از اسراف و مصرف بیرویه؛

14-3. همافزایی دستگاههای اجرایی برای ثبات و امنیت اقتصادی؛

15-3. افزایش آگاهیهای عمومی در حوزه اقتصاد، قوانین، مقررات ساختارها و فرایندها؛

16-3. ترویج روحیه وجدان و انضباط کاری.

4. بررسی اقدامات و دستاوردهای مهم دولت در حوزههای اقتصادی با توجه به شعار سال:

1-4. بررسی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه شاخصهای کلان اقتصادی (تورم، اشتغال، درآمد سرانه ملی، تولید ناخالص ملی و...)؛

ص: 103

2-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در شاخصهای ترسیم شده در افق 1404 کشور؛

3-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت با عنایت به شاخص های برنامه پنجم توسعه؛

4-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه توسعه و پیشرفت کلان کشور؛

5-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه صنعت و معدن؛

6-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه کشاورزی؛

7-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزهی ارتباطات؛

8-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه حمل و نقل؛

9-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه زیرساخت های اقتصادی؛

10-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت نفت و انرژی؛

11-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه آموزش نیروهای متخصص؛

12-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه صادرات غیرنفتی؛

13-4. بررسی و نقد قدامات و دستاوردهای دولت در حوزهیاصلاح ساختارهای اقتصادی؛

14-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه مبارزه با ناهنجاریهای اقتصادی؛

ص: 104

15-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه تأمین اجتماعی و بیمه؛

16-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه رفاه عمومی؛

17-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه مسکن و شهرسازی؛

18-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی؛

19-4. بررسی و نقد اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه فنآوری اطلاعات.

5. بررسی آرا و اندیشههای شهیدان رجایی و باهنر درباره موضوعات اقتصادی و تحلیل و تبیین آن جهت ایجاد حماسه اقتصادی؛

6. بررسی اقدامات دولت شهید رجایی در عمر کوتاه خود در حوزه اقتصادی و بررسی نتایج و آثار آن.

ص: 105

13 شهریور؛ روز تعاون

13 شهریور؛ روز تعاون

سیزدهم شهریور ماه، در تقویم رسمی کشور روز تعاون نامیده شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتصاد کشوردر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی منحصر شده و به صورت طبیعی یکی از سه حوزهی کلان اقتصاد کشور به حساب میآید. بر این اساس اهمیت و جایگاه این بخش از اقتصاد در کشور به ویژه در شرایط توسعهی اقتصادی، بینیاز از توضیح است و به همین دلیل فرصت خوبی است تا در پرتو این جایگاه قانونی رفیع برنامهسازان تحقق شعار سال را در بستر بخش تعاون مورد توجه قرار داده و به آن بپردازند.

1. بررسی وضعیت بخش تعاون و آسیبشناسی برای آمادگی این حوزه برای جهشهای بزرگ در اقتصاد ملی:

1-1. کمبود سرمایه؛

2-1. عدم اطمینان؛

3-1. متغیر بودن قوانین و مقررات؛

4-1. ریسکپذیری پایین؛

5-1. کمبود مهارتهای پایه؛

ص: 106

6-1. کمبود حمایتهای دولتی و قانونی؛

7-1. غیر اقتصادی بودن؛

8-1. حضور دلالان؛

9-1. نفوذ تکنولوژیهای نوین؛

10-1. نبود روحیه کار جمعی؛

11-1. نبود برنامهریزی بلندمدت.

2. بررسی راهکارهای رشد بخش تعاون متناسب با جایگاه آن و انتظارات حوزه اقتصاد ملی.

3. بررسی و نقد وضعیت کنونی بخش تعاون در بخشهای مختلف اقتصادی:

1-3. در بازار سرمایه؛

2-3. در بازار پول؛

3-3. در حوزه تولید کالا و خدمات؛

4-3. در حوزه تولید؛

5-3. در حوزه اقتصاد کلان و صنایع مادر؛

6-3. در حوزه کشاورزی؛

7-3. در حوزه حمل و نقل؛

8-3. در حوزه مسکن و راهسازی.

4. توجه دادن به مزیتهای انسانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بخش تعاون جهت تشویق مردم به ایجاد تحول در این حوزه؛

5. الگوسازی و تشویق به فعالیتهای تعاونی از طریق بررسی نمونههای موفق؛

6. بررسی چگونگی توسعه بخش تعاون در بخشهای زیر:

ص: 107

1-6. در روستاها و تولیدات روستایی؛

2-6. در صنایع مادر و بزرگ؛

3-6. در بخش توزیع؛

4-6. در بخش بازرگانی و صادرات؛

5-6. در بخش نفت و پتروشیمی؛

6-6. در بخش خدمات؛

7. بررسی عوامل توانمندسازی تعاونیها برای ایجاد تحول اقتصادی:

1-7. آموزش همگانی؛

2-7. کاهش ریسک و خطرات؛

3-7. تقویت صنعت بیمه در این بخش؛

4-7. آموزش مهارتهای پایه؛

5-7. تثبیت قوانین و مقررات؛

6-7. ایجاد مشوقهای مالی و معنوی؛

7-7. کمکهای تکنولوژیکی؛

8-7. فرهنگسازی؛

9-7. تسهیلات مالی و اعتباری.

8. بررسی نقش آموزش و افزایش مهارتها در حوزه اقتصاد تعاونی برای ایجاد تحولات اساسی اقتصادی؛

9. بررسی نقش تکنولوژی به صورت عام و تکنولوژی اطلاعات در حوزه اقتصاد تعاونی؛

10. بررسی نقش عوامل مختلف در تشکیل، راهاندازی و استمرار فعالیت تعاونیها:

ص: 108

1-10. عوامل اجتماعی؛

2-10. عوامل روانی؛

3-10. عوامل فرهنگی؛

4-10. عوامل اقتصادی؛

5-10. عوامل قانونی؛

6-10. عوامل سیاسی؛

11. بررسی نقش و جایگاه نخبگان در توسعه فعالیتهای تعاونی در اقتصاد ملی؛

12. بررسی نقش و جایگاه خانواده در توسعه فعالیتهای تعاونی در اقتصاد ملی؛

13.بررسی نقش و جایگاه نهادهای آموزشی در توسعهی فعالیتهای تعاونی در اقتصاد ملی؛

14.بررسی نقش و جایگاه دولت در توسعه فعالیتهای تعاونی در اقتصاد ملی؛

15.بررسی نقش و جایگاه زنان در توسعه فعالیتهای تعاونی؛

16. جایگاه تعاونیها در حماسه اقتصادی در شرایط اقتصادی مقاومتی در:

1-16. تجمیع سرمایههای مالی؛

2-16. تجمیع سرمایههای انسانی؛

3-16. تجمیع سرمایههای فکری؛

4-16. کاهش ریسک و خطرات؛

5-16. افزایش سود و بهره اقتصادی؛

6-16. افزایش بهرهوری در بازار سرمایه و پول .

17. بررسی دستاوردها و نتایج فعالیت تعاونیها پس از انقلاب اسلامی:

1-17. تجمیع سرمایهها؛

ص: 109

2-17. همگرایی اجتماعی؛

3-17. کاهش ریسک و خطر؛

4-17. همافزایی سود و سرمایه؛

5-17. افزایش بهروری و اثربخشی.

ص: 110

31 شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس

31 شهریور؛ آغاز هفته دفاع مقدس

31 شهریور 1359 با حمله سراسری نیروهای ارتش عراق به مرزها و نواحی شهری و فرودگاههای کشور، آتش جنگ خانمانسوز و ویرانگری افروخته شد که هشت سال همهی تحولات جهانی و منطقهای را تحت تأثیر خود قرار داد. مهمترین ویژگی این جنگ نابرابر، حمایت و پشتیبانی کامل نظام سلطه از دیکتاتور عراق در طول سالهای جنگ بود. اما با این حال با ایستادگی همهی مردم شجاع، رزمنده و ایثارگر ایران اسلامی این طولانیترین جنگ تاریخ به حماسهای بزرگ تبدیل شد که نه تنها دشمن و اربابان او نتوانستند نفعی از آن ببرند، بلکه خود تبدیل به یکی از مقاطع درخشان تاریخ انقلاب و سرچشمه بسیاری از برکات و دستاوردها برای نظام اسلامی شد.

این مناسبت ملی از آن روی که یکی از کاملترین و مهمترین حماسههای بزرگ ملت مؤمن و حقیقتخواه ایران را به نمایش میگذارد، میتواند در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، به عنوان یک قله، یک نمونه و مدل مورد توجه برنامهسازان رسانه ملی باشد:

ص: 111

1. بررسی ویژگیها و عوامل حماسه سیاسی و اقتصادی با توجه به ویژگیها و عوامل ایجاد کننده و پیش برنده حماسه هشت سال دفاع مقدس:

1-1. بررسی نقش عامل همدلی، همبستگی و همراهی همه مردم در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

2-1. تبیین نقش اتحاد و یکپارچگی مسئولان در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

3-1. بررسی نقش همافزایی دستگاهها و نهادهای حاکمیتی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

4-1. تحلیل نقش بسیج امکانات و توانمندیها در پیروزی حماسه دفاع مقدس و بررسی اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

5-1. بررسی نقش توجه به نیروی جوانان و بها دادن به آنها در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تبیین اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

6-1. بررسی نقش رهبری و جایگاه او در بین مردم در پیروزی حماسه دفاع مقدس و اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

7-1. بررسی نقش تبعیت و پیروی مردم از رهبری نظام در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

ص: 112

8-1. تحلیل نقش نیتهای الهی و معنوی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و بررسی اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

9-1. بررسی نقش ایثار و فداکاری همه مردم در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

10-1. تفسیر نقش شهادتطلبی و روحیهی جهادی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تبیین اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

11-1. بررسی نقش خلاقیت و نوآوری در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

12-1. تبیین نقش باور و اعتقادات مذهبی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تفسیر اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

13-1. تحلیل نقش غیرت و عرق ملی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و بررسی اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

14-1. بررسی نقش بیتوجهی به اختلاف سلیقه و نظر و تأکید بر مشترکات در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تبیین اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

ص: 113

15-1. تحلیل نقش جدی گرفتن خطر در پیروزی حماسه دفاع مقدس و بررسی اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

16-1. تبیین نقش توکل به خدا و امید به پیروزی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

17-1. بررسی نقش استقامت در برابر تجاوز و ستم در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

18-1. تبیین نقش قرار دادن جنگ در رأس امور در پیروزی حماسه دفاع مقدس و اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

19-1. تحلیل نقش برنامهریزی و سازماندهی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و بررسی اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

20-1. بررسی نقش آیندهنگری و پیشبینی در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

21-1. بررسی نقش استفاده از فرصتها و جدی داشتن تهدیدات در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

ص: 114

22-1. تبیین نقش شناخت نقاط قوت و ضعف در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تحلیل اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

23-1. تحلیل نقش دست کم نگرفتن دشمن در پیروزی حماسه دفاع مقدس و بررسی اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

24-1. بررسی نقش توجه به رسالت جهانی انقلاب در پیروزی حماسه دفاع مقدس و تبیین اهمیت و جایگاه این نقش در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.

2. تبیین نقش نهادها و بخشهای مختلف در حماسه دفاع مقدس و تحلیل این نقش در رابطه با موضوع سال حماسه سیاسی و اقتصادی:

1-2. نقش رهبر انقلاب در مدیریت دفاع مقدس و بررسی این نقش در رابطه با موضوع سال؛

2-2. نقش نهاد مرجعیت، روحانیت و حوزههای علمیه در دفاع مقدس و تحلیل این نقش در رابطه با حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3-2. نقش نهاد خانواده در خلق حماسهی دفاع مقدس و بررسی این نقش در باره حماسه سیاسی و اقتصادی؛

4-2. نقش نهادهای فرهنگی در خلق حماسه دفاع مقدس و بررسی نقش آنها در شرایط فعلی و متناسب با شعار سال؛

5-2. نقش نهادهای اقتصادی در خلق حماسه دفاع مقدس و تحلیل این وظیفه و نقش درباره موضوع سال؛

6-2. نقش توده مردم در خلق حماسه دفاع مقدس و تبیین اهمیت و جایگاه آنان در رابطه با شرایط امروزی و موضوع سال؛

ص: 115

7-2. نقش نخبگان در خلق حماسه دفاع مقدس و اهمیت و جایگاه آنان در باره حماسه سیاسی و اقتصادی؛

8-2. نقش احزاب و گروههای سیاسی در خلق حماسه دفاع مقدس و بررسی این نقش در رابطه با تحقق شعار سال؛

9-2. نقش نهادهای تبلیغی در خلق حماسه دفاع مقدس و بررسی این نقش در رابطه با موضوع سال و تحقق آن.

3. بررسی آثار و دستاوردهای حماسه دفاع مقدس و تبیین دستاوردهای حماسه سیاسی و اقتصادی با توجه به آن:

1-3. انسجام، همبستگی و وحدت بیشتر مردم؛

2-3. انسجام، همبستگی بیشتر مردم با مسئولان و تحکیم رابطه مردم و حاکمیت؛

3-3. ایجاد همگرایی و یکپارچگی بیشتر بین مسئولان؛

4-3. تربیت نیروی انسانی جوان و خلاق و شجاع؛

5-3. افزایش اعتماد به نفس ملی؛

6-3. بالا رفتن سطح امنیت ملی؛

7-3. افزایش اقتدار ملی ؛

8-3. تقویت بنیانهای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی؛

9-3. دفع خطرات سیاسی، نظامی برای سالهای متمادی و بیمه شدن انقلاب؛

10-3. درک آثار و برکات معنوی توکل به خدا و معنویت توسط همه مردم؛

11-3. ناامیدی نظام سلطه در مبارزه با اصل نظام و انقلاب؛

12-3. خشنودی دوستان انقلاب و امیدواری آنها به آینده.

ص: 116

13 آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار

13 آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار

روز سیزدهم آبان در تاریخ انقلاب اسلامی از زمره حماسیترین روزهاست که وقایع و اتفاقات مهمی در آن به وقوع پیوسته است. تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران به وسیلهی دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358، روز تبعید حضرت امام در سال 1342، و روز دانشآموز.

بیشک یکی از رویکردها و اهداف اصلی شعار سال، مبارزه عملی با سلطهطلبی و زیادهخواهی قدرتهای استعمارگر است. حماسه سیاسی کمک خواهد کرد که استقلال سیاسی و اقتدار سیاسی کشور در سطح جهان افزایش یابد و در این وادی عزت و اقتدار نظام اسلامی بر نظام سلطه و استکبار تحمیل شود. و البته حماسه اقتصادی نیز خواهد توانست کشور را در حوزه اقتصاد از وابستگیها رهایی بخشیده و توطئه های استکبار جهانی را در این حوزه خنثی سازد.

برنامهسازان رسانه ملی در این روز و در شبکههای مختلف برنامههایی را تولید و پخش میکنند که متناسب با اتفاقات و مناسبتهای این روز مهم است، اما برای این که در این مناسبت مهم از موضوع و شعار سال نیز غفلت نشود، پیشنهادهای موضوعی زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:

ص: 117

1. بررسی اهمیت، ویژگیها و عوامل خلق حماسه 13 آبان و تحلیل آن متناسب با رفتار حماسی در حوزه سیاسی:

1-1. بررسی دلایل و عوامل تسخیر لانه جاسوسی و حضور این عوامل در رفتار نظام سلطه در قالبهای دیگر در شرایط امروز؛

2-1. بررسی دلایل و عوامل مخالفت دانشآموزان با رابطه رژیم پهلوی با آمریکا؛

3-1. بررسی رفتارهای آمریکا با مردم ایران از جنگ جهانی تا امروز بررسی دلیل و ریشه آن؛

4-1. بررسی عامل بصیرت و آگاهی دانشجویان و دانشآموزان در خلق حماسه 13 آبان و تأثیر آن در تحقق شعار سال؛

5-1. بررسی عامل رهبری و هدایت و حمایت وی در جریان تسخیر لانه جاسوسی در خلق حماسه 13 آبان و تأثیر آن در تحقق شعار سال؛

6-1. بررسی عامل رفتار به هنگام و متناسب با شرایط زمانی در جریان تسخیر لانهی جاسوسی، حرکت انقلابی دانشآموزان و حوادث منجر به تبعید حضرت امام خمینی رحمه الله و برداشت از آن در راستای شعار سال؛

7-1. بررسی عامل غیرت و تعلق خاطر در حوادث حماسه 13 آبان و نقش این عامل در تحقق شعار سال؛

8-1. بررسی عامل معنویت و ایمان در خلق حماسهها 13 آبان و تحلیل نقش این عامل در تحقق حماسه سیاسی؛

9-1. بررسی نقش عامل اعتماد به نفس فردی و ملی در خلق حماسهها 13 آبان و تحلیل تأثیرات آن در تحقق حماسه سیاسی؛

ص: 118

20-1. بررسی نقش عامل شجاعت در خلق حماسهها 13 آبان و تحلیل تأثیرات این عامل در تحقق حماسه سیاسی؛

21-1. نقش عامل اتحاد و همبستگی در خلق حماسهها 13 آبان و تحلیل تأثیر این عامل در تحقق حماسه سیاسی؛

22-1. بررسی نقش عامل ایثار و ازخودگذشتگی در همهی حوادث 13 آبان و تحلیل تأثیر این عامل در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

23-1. بررسی نقش عامل سازشناپذیری و عدم مصالحه با ستم در حماسه 13 آبان و حوادث مربوط به آن و تحلیل تأثیر این عامل در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

24-1. بررسی نقش حضور و عمل به هنگام در حماسه 13 آبان و حوادث تاریخی آن و تحلیل تأثیر این عامل د رخلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

25-1. بررسی نقش هدفمندی در راه مبارزه در خلق حماسه 13 آبان و حوادث تاریخی آن و تحلیل تأثیر این عامل در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

2. بررسی نقش اجزاء و عناصر ایجادکننده حوادث 13 آبان و نقش آنها در شرایط کنونی:

1-2. بررسی نقش حضرت امام خمینی رحمه الله به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در حماسه 13 آبان و بررسی نقش رهبری در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

2-2. بررسی نقش دانشجویان در خلق حماسه 13 آبان و تحلیل این نقش در شرایط امروزی و متناسب با شعار سال؛

ص: 119

3-2. بررسی نقش دانشآموزان در خلق حماسه 13 آبان و تحلیل این نقش در جهت تحقق حماسهی سیاسی و اقتصادی؛

4-2. بررسی نقش توده مردم در خلق حماسهی 13 آبان و بررسی این نقش در رابطه با شعار و موضوع سال؛

5-2. بررسی نقش نخبگان و خواص در خلق حماسه 13 آبان و تحلیل آن در جهت تحقق موضوع و شعار سال؛

6-2. بررسی نقش نهادهای سیاسی و احزاب در خلق حماسه 13 آبان و تحلیل آن در جهت ایفای نقش در جهت ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7-2. بررسی نقش روحانیون و نهادهای مذهبی در خلق حماسه سیزده آبان و تحلیل این نقش در رابطه با تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3. بررسی دستاوردها، نتایج و آثار حوادث 13 آبان به عنوان روز حماسههای متعدد در مراحل مختلف انقلاب و توجه دادن به آثار و دستاوردهای مشابه حماسه سیاسی و اقتصادی در سال 1392:

1-3. نشان دادن قاطعیت مردم و نظام سیاسی در مبارزه با استکبار؛

2-3. ناامید کردن دشمنان و استکبار جهانی در تغییر راه و اهداف انقلاب؛

3-3. خشنودی دوستان انقلاب؛

4-3. برخورداری از قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر در سطح بین الملل؛

5-3. تقویت اعتقاد و باور مردم به سازشناپذیری نظام سیاسی؛

6-3. ایجاد و یا تقویت امنیت ملی؛

7-3. ایجاد و یا تقویت اقتدار ملی؛

ص: 120

8-3. ایجاد و یا تقویت اعتماد به نفس ملی؛

9-3. تحکیم رابطه بین مردم با نظام سیاسی؛

10-3. استقلال و خودکفایی کشور در مسائل سیاسی و اقتصادی؛

11-3. ایجاد روحیه امید به آینده؛

12-3. تقویت حس خودباوری؛

13-3. انسجام و همگرایی بیشتر در نهادهای قدرت؛

14-3. همگرایی بین کشورهای مسلمان و ایجاد امید در آنها؛

15-3. رهایی از فشارهای سیاسی و رفتن از موضع انفعال به موضع فعال؛

16-3. حفظ و ارتقای عزت و سربلندی اسلام؛

17-3. تقویت بنیانهای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی.

4. بررسی توطئههای مختلف استکبار در جریان انقلاب اسلامی و بررسی نمونههای فعلی آن (تحریم، اغتشاش، تشویش و...)؛

5. بررسی راهکارهای مبارزه با استکبار جهانی در شرایط فعلی؛

6. بررسی مقایسهای سیاستهای آمریکا با کشورهای مستقل برای افزایش آگاهیها در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7. بررسی راهکارهای مبارزه سیاسی و اقتصادی با استکبار جهانی و آمریکا در سال حماسه سیاسی و اقتصادی؛

8. بررسی نقش نهادهای مختلف در مبارزه سیاسی و اقتصادی با استکبار جهانی؛

1-8. نقش توده مردم؛

2-8. نقش خواص و نخبگان؛

ص: 121

3-8. نقش احزاب و گروههای سیاسی؛

4-8. نقش نهادهای اقتصادی؛

5-8. نقش نهادهای اجتماعی؛

6-8. نقش کارگزاران و سیاستمداران.

9. تشریح مواضع صاحبنظران و متفکران جهان درباره شیوههای استکباری برای از بین بردن نظامهای مستقل؛

10. نقد عملکرد حوزه سیاسی نظام برای مقابله با استکبار جهانی؛

11. بررسی منتقدانه نقش و عملکرد سازمانها و مراکز بین المللی در قبال استکبار جهانی و ظلم و ستم آنان بر کشورهای دیگر؛

12. بررسی چگونگی تعمیق آگاهیهای سیاسی و اقتصادی دانشجویان و دانشآموزان برای مشارکت بیشتر در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

13. بررسی چگونگی تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در دانشجویان و دانشآموزان برای همراهی در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

14. بررسی چگونگی حفظ دستاوردهای تسخیر لانه جاسوسی امریکا و تحقیر این کشور در عرصهی بین المللی با حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 122

5 آذر؛ آغاز هفته بسیج

5 آذر؛ آغاز هفته بسیج

5 آذر روز بسیج و آغاز هفته بسیج است که به دستور حضرت امام خمینی رحمه الله معمار انقلاب اسلامی تأسیس شد. بسیج یکی از نوآوریهای حضرت امام رحمه الله برای بهرهمندی از نیروی عظیم مردمی در راستای تحقق اهداف بزرگ نظام اسلامی بود. این ابتکار در طول مراحل مختلف پیروزی، استقرار و تثبیت انقلاب آثار و دستاوردهای درخشان زیادی را به جای گذاشت. به صورتی که دوستان و دشمنان انقلاب به این تأثیر معترفند.

برای تجلیل از حماسههای بزرگی که توسط این رادمردان عرصهی عمل به وجود آمده است، روز 5 آذر را به نام این نهاد مؤثر نامگذاری نمودهاند. پاسداشت این قشر عظیم مردمی در رسانه ملی نیز در مناسبتهای متعدد به ویژه در هفته بسیج کاری مستمر و مورد افتخاراست. در سال حماسهی سیاسی حماسه اقتصادی که بیش از هر مقطعی نیازمند حضور خیل عظیم نیروهای مردمی در عرصههای سیاسی و اقتصادی هستیم، رسانه ملی را بیش از پیش مکلف میکند که با عنایت به موضوع سال نقش و وظایف آنان را در این برهه حساس از حیات سیاسی انقلاب بازخوانی نماید. محورهای

ص: 123

موضوعی زیر به برنامه سازان کمک می کند تا موضوع سال را از دریچه این مناسبت مهم بازخوانی و بازنمایی کنند:

1. بررسی نقش بسیج مردمی در مقاطع حساس انقلاب و تبیین این نقش در سال حماسه سیاسی و اقتصادی

1-1. بررسی نقش بسیج مردمی در مراحل پیروزی انقلاب و تحلیل این نقش متناسب با شرایط امروزی جامعه اسلامی:

2-1. بررسی نقش بسیج مردمی در حوادث سال 1360 و تحلیل این نقش در شرایط امروزی متناسب با موضوع سال؛

3-1. بررسی نقش بسیج در سالهای دفاع مقدس و تحلیل این نقش برای تحقق شعار موضوع سال؛

4-1. بررسی نقش بسیج در دوران سازندگی کشور و تبیین آن برای تحقق شعار سال؛

5-1. بررسی نقش بسیج در بازسازی کشور و تبیین آن در تحقق شعار سال؛

6-1. بررسی نقش بسیج در عرصههای علمی و تبیین ضرور ت استمرار آن در تحقق شعار سال؛

7-1. بررسی نقش بسیج در عرصههای اقتصادی و تبیین ضرورت استمرار آن در جهت تحقق حماسه اقتصادی؛

8-1. بررسی نقش بسیج در عرصههای اجتماعی و تبیین ضرورت استمرار آن برای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

9-1. بررسی نقش بسیج در حوزههای سیاسی و تحلیل ضرورت استمرار آن در سال حماسه سیاسی؛

ص: 124

10-1. بررسی نقش بسیج اقشار مختلف در تحقق شعار سال؛

11-1. تبیین، تحلیل و تفسیر سخنان حضرت امام خمینی رحمه الله درباره بسیج و نقش آن در انقلاب اسلامی؛

12-1. تبیین، تحلیل و تفسیر سخنان رهبر فرزانه انقلاب درباره بسیج و بسیجی و تحلیل آن متناسب با شرایط امروزی برای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

13-1. بررسی انتظارات مردم و نظام سیاسی از بسیج در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

2. بررسی راهکارهای حضور مؤثر بسیج و بسیجیان در حماسه سیاسی؛

3. بررسی راهکارهای حضور مؤثر بسیج و بسیجیان در حماسه اقتصادی؛

4. بررسی آسیبهای احتمالی در حضور بسیجیان برای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و ارائه راهکارهای لازم؛

5. بررسی موانع حضور مؤثر بسیج و بسیجیان در تحقق اهداف موضوع سال و ارائه راهکار؛

6. بررسی آثار و دستاوردهای حضور بسیج در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی و تحلیل آن جهت استمرار این حضور در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی:

1-6. شتاب بیشتر فعالیتها؛

2-6. هزینههای کمتر؛

3-6. شور و اشتیاق بالاتر؛

4-6. امنیت بیشتر؛

5-6. وحدت فرماندهی و نظاممند بودن؛

ص: 125

6-6. مدیریت بهتر و دقیقتر فعالیتها؛

7-6. کنترل و نظارت و پاسخگویی بیشتر؛

8-6. فضای معنوی و دینی؛

9-6. دقت بیشتر؛

10-6. عدالت بیشتر.

ص: 126

9 دی؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

9 دی؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

حوادث سال 1388 و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در این سال، موجب شد تا حماسهای دیگر از سوی مردم قدرشناس و انقلابی پدید آید. نهم دی ماه این سال مردم در دفاع از حریم ولایت و آرمانهای نظام همچون امواج خروشان به هم پیوستند و بار دیگر با بصیرت و آگاهی مثالزدنی خویش، راه را بر امواج فتنه بستند. این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نام گرفت.

یکی از رسالتهای برنامهسازان در رسانه ملی میتواند توجه به مبانی، ویژگیها و عوامل ایجاد این حماسه و استفاده از این عناوین برای ایجاد انگیزه در مخاطبان جهت خلق حماسههای سیاسی و اقتصادی باشد. محورهای موضوعی زیر میتواند در این مسیر به برنامهسازان کمک کند:

1. بررسی اهمیت، عوامل و ویژگیهای حماسه 9 دی و تبیین و تحلیل آنها برای دستیابی به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

1-1. بررسی نقش عامل آگاهی و بصیرت در خلق حماسه نهم دی و اهمیت آن در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 127

2-1. بررسی نقش عامل اتحاد و همبستگی مردم در خلق حماسه نهم دی و اهمیت آن در تحقق شعار سال؛

3-1. بررسی نقش عامل انگیزه معنوی و الهی در تحقق حماسه نهم دی و اهمیت آن در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

4-1. بررسی نقش نخبگان و خواص در ایجاد حماسهی نهم دی و اهمیت آن در تحقق شعار سال؛

5-1. بررسی عنصر ولایتپذیری مردم در ایجاد حماسه نهم دی و نقش این عامل در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

6-1. بررسی نقش عنصر حقیقتخواهی و حقطلبی در جراین حماسه نهم دی و نقش این عامل در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7-1. بررسی نقش عنصر همبستگی و وحدت در خلق حماسه نهم دی و تحلیل این عامل برای آفرینش حماسه در حوزه سیاسی و اقتصادی؛

8-1. بررسی نقش عنصر شناخت دشمن در ماجرای نهم دی و تحلیل و تبیین این عامل برای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

9-1. بررسی نقش عنصر باور و اعتقاد به مبانی دینی و اسلامی در خلق حماسه نهم دی و تحلیل تأثیر این عامل در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

20-1. بررسی نقش عامل درایت و تدبیر در ناکام گذاشتن دشمن و خلق حماسه نهم دی ماه و تحلیل تأثیر این عامل در حماسههای مشابه؛

2. بررسی نقش افراد و نهادهای مختلف در خلق حماسه نهم دی و تبیین و تحلیل این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی:

ص: 128

1-2. بررسی نقش رهبری نظام در ایجاد حماسه نهم دی و تبیین اهمیت نقش و جایگاه آن در خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

2-2. تبیین نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد حماسه نهم دی و بررسی اهمیت نقش و جایگاه آنها در خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛

3-2. تحلیل نقش مردم در ایجاد حماسه نهم دی و تبیین اهمیت این نقش و جایگاه در خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

4-2. بررسی نقش نهادهای مذهبی و روحانیت در ایجاد حماسه نهم دی و تبیین اهمیت نقش و جایگاه آن در خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

5-2. تبیین نقش نهادهای اجتماعی در ایجاد حماسه نهم دی و بررسی اهمیت این نقش و جایگاه در خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

6-2. تفسیر نقش احزاب و گروههای سیاسی در ایجاد حماسه نهم دی ماه و تبیین اهمیت نقش و جایگاه آن در خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛

7-2. بررسی نقش نهادهای فرهنگی در ایجاد حماسه نهم دی و تبیین اهمیت نقش و جایگاه آن در خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.

3. بررسی آثار، نتایج و دستاوردهای حماسه نهم دی در فرایند رو به رشد انقلاب و تحلیل دستیابی به این آثار و نتایج در صورت خلق حماسه سیاسی و اقتصادی:

1-3. پیوند بیشتر مردم با نظام سیاسی؛

2-3. ایجاد همگرایی و همبستگی بین مردم؛

3-3. ناکامی دشمنان داخلی و خارجی در آسیب زدن به نظام؛

4-3. ایجاد باور و اعتقاد به نیروی عظیم مردمی و توانایی آن؛

ص: 129

5-3. نشان دادن قدرت بسیج مردمی نظام سیاسی به دشمنان؛

6-3. ایمان بیشتر به تحقق وعدههای الهی در حمایت از حق؛

7-3. ارتقاء جایگاه و نقش رهبری نظام در مقابله با توطئهها؛

8-3. ایجاد اراده مستحکمتر در دفاع از نظام سیاسی در بین مردم و مسئولان؛

9-3. ایجاد امید در قلب ملتها و دولتهای هوادار جمهوری اسلامی؛

10-3. ایجاد تردید و تشتت در صفوف دشمنان داخلی نظام اسلامی؛

11-3. برداشتن پردهی تزویر از چهرهی منافقان؛

12-3. افزایش سطح امنیت ملی؛

13-3. افزایش اقتدار ملی نظام سیاسی؛

14-3. تقویت بنیانهای مشروعیت و مقبولیت نظام.

4. بررسی اهمیت، جایگاه و عناصر ماندگاری حماسه نهم دی از دیدگاه رهبری انقلاب و تأکید بر این عناصر جهت تحقق شعار سال؛

5. بررسی نقش شبکههای اجتماعی در جنگ نرم امنیتی و سیاسی در مسائل قبل از حماسه نهم دی و پیشگیری در فرایند تحقق حماسه سیاسی.

ص: 130

12 تا 22 بهمن؛ دهه فجر انقلاب اسلامی

12 تا 22 بهمن؛ دهه فجر انقلاب اسلامی

دهه فجر انقلاب اسلامی یکی از فرصتهای بیبدیل رسانههای کشور است تا بتوانند ضمن بازخوانی عوامل، ویژگیها و شاخصهای انقلاب اسلامی در محیط تحقق خود بار دیگر به آسیبشناسی و ارائه راهکارهای مناسب برای پویایی، بالندگی و توسعه آن بپردازند.

امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نامگذاری شده است، دهه فجر میتواند فرصت مغتنمی باشد تا از زاویه این موضوع به مباحث مربوط به انقلاب اسلامی و ارزشها و اهداف آن پرداخته شود. برنامهسازان رسانه ملی برای رسیدن به این هدف میتوانند موضوعات زیر را مورد توجه قرار دهند.

1. بررسی ویژگیها و عوامل به وجودآورنده انقلاب اسلامی و تحلیل ضرورت وجود این عوامل برای استمرار و بالندگی آن در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی:

1-1. بررسی عامل حضور یکپارچه و مستمر مردم در پیروزی انقلاب و تبیین ضرورت این عامل در استمرار و پویایی آن در سال حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 131

2-1. بررسی عامل وحدت و همدلی مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و مراحل استقرار و تثبیت آن و ضرورت حفظ آن برای ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3-1. بررسی عامل تفاهم و درک متقابل نخبگان و توده مردم و همراهی آنان در پیروزی، استقرار و تثبیت نظام سیاسی کشور و تبیین حفظ و تقویت این تفاهم برای گذر از شرایط امروز؛

4-1. بررسی عامل شور انقلابی و عملکرد فعال مردم و انقلابیون در فرایند پیروزی استقرار و استمرار نظام سیاسی و اهمیت و نقش این عامل در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

5-1. بررسی عنصر صبر و تحمل در فرایند پیروزی، استقرار، تثبیت و استمرار نظام اسلامی و اهمیت آن برای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

6-1. بررسی اهمیت حضور موثر اقوام و مذاهب در فرایند پیروزی، استقرار و تثبیت نظام سیاسی و تحلیل اهمیت آن در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7-1. بررسی اهمیت عنصر غیرت و احساس تعلق ملی در فرایند پیروزی، استقرار و تثبیت نظام سیاسی و تحلیل ضرورت آن در شرایط خلق حماسه سیاسی و حماسهی اقتصادی؛

8-1. بررسی اهمیت عنصر ایمان و باور و اعتقاد قلبی به دین و معنویت در مراحل پیروزی و تثبیت نظام اسلامی و اهمیت وجود این عامل برای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

9-1. بررسی اهمیت و جایگاه عنصر حمایت از رهبری در پیروزی انقلاب و تبیین اهمیت آن در فرایند تحقق شعار سال؛

ص: 132

10-1. بررسی اهمیت و جایگاه عنصر عزت و شرف ملی در جریان مبارزات و پیروزی انقلاب و تحلیل ضرورت این عامل برای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

11-1. بررسی اهمیت و جایگاه عامل بصیرت و آگاهی مردم در جریان مبارزات و پیروزی انقلاب و اهمیت این عامل برای تحقق شعار سال؛

12-1. بررسی نقش، جایگاه و اهمیت ایثار و فداکاری در جریان مبارزات و پیروزی انقلاب و تبیین ضرورت آن در شرایط امروزی کشور؛

13-1. بررسی نقش، جایگاه و اهمیت هدفمندی در مبارزه و پافشاری برای رسیدن به اهداف در جریان پیروزی انقلاب و اهمیت آن در شرایط حماسه سیاسی و اقتصادی؛

14-1. بررسی نقش و اهمیت عنصر سازشناپذیری در برابر باطل و تدثیر آن در پیروزی و استقرار نظام اسلامی و اهمیت آن در حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی؛

15-1. تکیه بر عنصر شهامت و بیباکی در پیروزی انقلاب و تأثیر آن تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

16-1. عامل ارتباط شفاهی و مستمر روحانیت و مردم و نقش آن در مبارزات، پیروزی، استقرار و تثبیت نظام سیاسی و بررسی اهمیت آن در تحقق شعار سال؛

17-1. عنصر اهمیت دادن به جوانان و اعتماد کردن به نیرو و تواناییهای ذهنی و رفتاری آنان برای پیشبرد اهداف مبارزه در پیروزی انقلاب و اهمیت آن در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 133

2. بررسی نقش افراد و نهادهای مختلف در مبارزات و پیروزیهای نظام بر علیه نظام ستمشاهی و اهمیت این نقش در تحقق اهداف حماسه سیاسی و اقتصادی:

1-2. مقایسه نقش رهبری؛

2-2. مقایسه نقش روحانیت و نهادهای دینی و مرجعیت در پیروزی انقلاب و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3-2. مقایسه نقش نهادهای آموزشی و دانشگاهی و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ؛

4-2. مقایسه نقش نهادهای اجتماعی و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ؛

5-2. مقایسه نقش نهادهای فرهنگی و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ؛

6-2. مقایسه نقش نهادهای اقتصادی و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ؛

7-2. مقایسه نقش تودهی مردم و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ؛

8-2. مقایسه نقش نخبگان و خواص و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ؛

9-2. مقایسه نقش احزاب و گروههای سیاسی و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

10-2. مقایسه نقش نهادهای تبلیغی و رسانهای و اهمیت این نقش در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی.

ص: 134

3. بررسی آثار، دستاوردها و نتایج پیروزی انقلاب و تحلیل این نتایج در صورت تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی:

1-3. رهایی از قید ستم داخلی و خارجی؛

2-3. استقرار نظام اسلامی و پویایی آن؛

3-3. رشد معنوی جامعه؛

4-3. رشد سیاسی مردم و جامعه؛

5-3. رشد فرهنگی مردم و جامعه؛

6-3. رشد و پیشرفت اقتصادی؛

7-3. جلوگیری از چپاول سرمایههای مادی کشور؛

8-3. مبارزه با فساد و رانت اقتصادی؛

9-3. مبارزه با فساد و رانت سیاسی؛

10-3. مبارزه با استحاله فرهنگی؛

11-3. مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی؛

12-3. رشد اخلاق و فضائل اخلاقی؛

13-3. افزایش امید به آینده؛

14-3. افزایش عزت و اقتدار ملی؛

15-3. افزایش امنیت ملی؛

16-3. تأثیرگذاری بیشتر بر معادلات جهانی؛

17-3. الگوسازی برای سایر کشورها؛

18-3. نشان دادن ضعف حکومتهای دیکتاتور؛

19-3. رشد علمی در کشور؛

20-3. استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور؛

ص: 135

21-3. بازگرداندن حق حاکمیت مردم به خود ایشان؛

22-3. تأثیر رأی و نظر مردم در همه فعالیتهای کشور؛

23-3. استقرار نظام شایستهسالاری؛

24-3. ارتقای جایگاه زنان؛

25-3. ارتقای جایگاه جوانان؛

26-3. ارتقای جایگاه خانواده؛

27-3. رشد خلاقیت و نوآوری در کشور؛

29-3. ایجاد خودکفایی و خوداتکایی سیاسی و اقتصادی؛

30-3. تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی؛

31-3. تلاش برای استقرار عدالت اقتصادی؛

32-3. تلاش برای استقرار عدالت سیاسی؛

33-3. افزایش روحیه خودباوری، اعتماد به نفس ملی و عزت نفس اجتماعی؛

35-3. توسعه فرهنگ ایثار و شهادت؛

36-3. ارتقای هویت ملی ایرانیان در جهان؛

37-3. رشد و توسعه انسانی.

4. بررسی سخنان و گفتههای بزرگان انقلاب اسلامی درباره عوامل، ویژگیها و دستاوردهای انقلاب و اهمیت استمرار آنها با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

5. بررسی سخنان اندیشمندان جهان درباره عوامل، ویژگیها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و اهمیت استمرار آنها با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 136

6. بررسی تأثیرات بین المللی انقلاب و ضرورت حفظ آنها با حماسه سیاسی و اقتصادی؛

1-6. ارتقای جایگاه و شأن ملت ایران در جهان؛

2-6. افزایش میزان تاثیر نظام سیاسی کشور در معادلات منطقهای و جهانی؛

3-6. کوتاه شدن دست استعمارگران از منابع اقتصادی کشور؛

4-6. رهایی از سلطه استعمار و ایجاد استقلال سیاسی و اقتصادی؛

5-6. به دست آوردن جایگاه الگویی در بین دولتها و ملتهای مبارز و مستقل؛

6-6. مطرح شدن روح و منطق انقلاب اسلامی در جهان.

ص: 137

29 اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت ایران

29 اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت ایران

در 29 اسفند سال 1329 با تلاشهای چند ساله و مقاومت مردان بلند آوزه سیاست ایران مرحوم دکتر مصدق و حضرت آیت الله کاشانی، پس از سالها دست کمپانی های استعمارگر خارجی از صنعت نفت ایران کوتاه و این منبع عظیم و راهبردی ملی اعلام شد. اهمیت و ماندگاری این تلاش مجاهدانه از آن روست که هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی گذشته از آن که اعتماد و خودباوری ایرانیان را به آنها بازگرداند، دست اجانب را از چپاول سرمایه های راهبردی کشور کوتاه کرد.

جستجو در عوامل و ویژگیهای این حماسه ملی و همچنین دستاوردهای بزرگ و سیاسی و اقتصادی آن میتواند مدل و مصداقی از یکی حماسه ملی را برای مردم و مسئولان تبیین و ترسیم کند. موضوعات زیر میتواند برنامهسازان رسانه ملی را در این راه یاری دهد.

1. بررسی اهمیت، ویژگیها و عوامل به وجود آورنده نحضت ملی شدن صنعت نفت ایران و تحلیل این عوامل در بررسی موضوع سال:

1-1. بررسی نقش عامل همدلی و همبستگی رهبران فکری جامعه در ایجاد و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی این عامل در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 138

2-1. بررسی نقش عنصر صبر و پایداری در موفقیت نهضت ملی شدن صنعت نفت و نقش مهم این عامل در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3-1. بررسی عامل همراهی مردم در ایجاد و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی اهمیت و جایگاه این عامل در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و اقتصادی؛

4-1. بررسی عامل مقاومت و سازشناپذیری رهبران فکری جامعه در ایجاد و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی اهمیت این عامل در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و اقتصادی؛

5-1. بررسی عامل بصیرت و آگاهی نخبگان و خواص جامعه در ایجاد و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی اهمیت این عامل در ایجاد و نتیجه بخشی حماسه سیاسی و اقتصادی؛

6-1. بررسی نقش عنصر غیرت و تعلق خاطر ملی در ایجاد و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی اهمیت این عامل در بین رهبران برای ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7-1. بررسی نقش عنصر بیباکی در برابر تهدیدات دشمنان در ایجاد و موفقیت نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی اهمیت و جایگاه این عامل در شرایط امروزی برای موفقیت در حماسه سیاسی و اقتصادی؛

8-1. بررسی نقش اعتماد به نفس و شجاعت رهبران مبارزه در پیگیری مطالبات و خواستههای مردم در ایجاد و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی این عنصر در شکل گیری حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 139

9-1. بررسی نقش عنصر معنویت و ایمان رهبران نهضت ملی کردن صنعت نفت در ایجاد و پیروزی این نهضت و بررسی این عامل در ایجاد و موفقیت حماسه سیاسی و اقتصادی؛

10-1. بررسی نقش حرکت فعالانه و دوری جستن از انفعال در شکلگیری و پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی اهمیت آن در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی؛

11-1. بررسی نقش عنصر دوراندیشی و آیندهنگری در حوزه اقتصاد و سیاست برای شکل گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و بررسی اهمیت این عنصر در رابطه با تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی

2. بررسی نقش و جایگاه افراد و نهادهای مختلف در شکلگیری حماسه ملی شدن صنعت نفت و تبیین این نقش در شرایط کنونی و در رابطه با تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.

1-2. نقش رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت در این نهضت و بررسی این نقش در ارتباط با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

2-2. نقش نهادهای حاکمیتی در نهضت ملی شدن صنعت نفت در این نهضت و بررسی این نقش در ارتباط با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

3-2. نقش مردم در نهضت ملی شدن صنعت نفت در این نهضت و بررسی این نقش در ارتباط با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

4-2. نقش نهادهای مذهبی و روحانیت در نهضت ملی شدن صنعت نفت در این نهضت و بررسی این نقش در ارتباط با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

ص: 140

5-2. نقش نهادهای اجتماعی در نهضت ملی شدن صنعت نفت در این نهضت و بررسی این نقش در ارتباط با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

6-2. نقش احزاب و گروههای سیاسی در نهضت ملی شدن صنعت نفت در این نهضت و بررسی این نقش در ارتباط با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی؛

7-2. نقش نهادهای فرهنگی در نهضت ملی شدن صنعت نفت در این نهضت و بررسی این نقش در ارتباط با خلق حماسه سیاسی و اقتصادی.

3. بررسی نتایج، دستاوردها و تاثیرات نهضت ملی شدن صنعت نفت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و بررسی این نتایج در صورت موفقیت در حماسه سیاسی و اقتصادی در شرایط فعلی:

1-3. سرافرازی و افتخار ملی ایرانیان در سطح جهان؛

2-3. ایجاد و تقویت اعتماد به نفس ملی؛

3-3. ارتقای شایستگی و عظمت ملی ایرانیان در جهان؛

4-3. شناخت قدرت سیاسی رهبران نهضت و مردم؛

5-3. افزایش میزان تاثیر سیاسی در مجامع بین المللی و مذاکرات و مراودات دیپلماتیک؛

6-3. افزایش ضریب نفوذ سیاسی بر کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی و منطقه؛

7-3. افزایش قدرت بازدارندگی در مقابل مطالبات سیاسی کشورهای استعمارگر؛

8-3. به دست دادن یک الگوی مبارزه سیاسی ضد استعماری در جهان ؛

ص: 141

9-3. ایجاد اعتماد به نفس و قدرت مقاومت در سایر ملتها و دولت های حقطلب؛

10-3. محبوبیت رهبران نهضت نزد مردم داخل و خارج از کشور؛

11-3. افزایش اقتدار و امنیت سیاسی کشور؛

12-3. افزایش اعتبار اقتصادی در بازارهای پولی و سرمایه ای جهان؛

13-3. حفظ سرمایههای اقتصادی کشور؛

14-3. ایجاد روحیه امید به آینده در بین مردم؛

15-3. ارتقای هویت ملی ایرانیان در جهان.

ص: 142

ص: 143

کتاب نامه

کتاب نامه

بلانچارد، کنت و پاول هرسی، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1382.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله خامنه ای، بازیافت 02/02/1392

خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379.

دادگران، محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه، 1385.

دادگران، محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه، 1385.

دهشیری، محمد رضا، رسانه و فرهنگ سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، 1388.

دهشیری، محمدرضا، بررسی سازوکارهای نهادینه سازی همکاری های رسانه ای، مجموعه مقالات پنجمین سمینار رسانه ای ایران و آلمان، تهران، مرکز انتشارات وزارت امور خارجه، 1384.

رستمی، علی، ارتباطات اقناعی ، تهران، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما، 1367.

ص: 144

رضاییان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1381.

سبیلان اردستانی، حسن، رسانه و مدیریت بحران (1)، مجموعه مقالات، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 1388.

محسنیان راد، مهدی، ارتباط شناسی:ارتباطات انسانی(میان فردی، گروهی و جمعی) تهران، سروش، 1368.

معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، چاپ اول، تهران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، 1353

مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطی جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1385.

ویندال سون، سیگنایزر بنو و السون، جیمز، کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علی رضا دهقان، تهران، انتشارات رسانه، 1376.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 09132000109
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109