بانک جامع ناشرین ایران بر اساس حروف الفبا

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1393
عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع ناشرین ایران بر اساس حروف الفبا/ مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
ناشر چاپی : خانه کتاب
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳93.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
موضوع: ناشرین - کتابشناسی

آ

آئینه دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
روزبه، محمدحسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
م. توحید، بیست متری آزاد، ک. ششم، پ. 96
کد پستی:
1776695349
تلفن :
09121530071
تلفن همراه:
09121530071
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5722 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-215
,
600-5756
,
964-7951
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آئینه دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آیینه دانش
آیینه دانش
نشر آئینه دانش
آئینه دانش
فهرست کتاب های ناشر

آب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، زهرا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فاطمی، خ. پنجم، ک. مرجان، پ. 3
کد پستی:
1415674111
تلفن :
88968890 ، 88746955
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88976494
شماره پروانه نشر :
4001 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.sabrinbooks.com
شناسه شابک :
964-92340
,
964-92490
تاریخ تأسیس :
1369
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آب
فهرست ارجاعات این ناشر :
آب
نشر آب
فهرست کتاب های ناشر

آب نگاه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پیرانی، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، ابتدای خ. آزادی، بازار ایران، ط. سوم پ. 96
تلفن :
66927623
تلفن همراه:
09356048465
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3094 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8820
,
964-92120
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آب نگاه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبنگاه
فهرست کتاب های ناشر

آبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
طالب‌زاده، مجید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، پ. 38، واحد 2
صندوق پستی:
13145-1133
کد پستی:
1314973796
تلفن :
66950469 ، 66950842
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66485350
شماره پروانه نشر :
1131 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.abaaba.com
شناسه شابک :
964-5610
تاریخ تأسیس :
1371
فهرست ناشران زیر گروه:
آبا
فهرست ارجاعات این ناشر :
مرکز فرهنگی آبا
آبا
فهرست کتاب های ناشر

آبادی، مائده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آبادی، مائده
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اردبیل - اردبیل
نشانی پستی :
خ. کریمخان، آبان شمالی، ک. روش‌نو، پ. 23، واحد 2
تلفن :
8906246 ، 8888995
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آبادی، مائده
فهرست کتاب های ناشر

آبادیس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خلیلی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی، خ. وحید نظری، پ. 189، واحد. 3
تلفن :
66463323
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891001
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5157 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93690
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آبادیس
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبادیس
فهرست کتاب های ناشر

آبان علم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شیخ‌نوری، محمدامیر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، نرسیده به دولت، ک. سجاد، پ. 7
صندوق پستی:
14875-159
تلفن :
22600059
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891228
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3271 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-91260
,
964-92580
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آبان علم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبان علم
فهرست کتاب های ناشر

آبان مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقابابا، نسرین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سنایی، خ. بیست و یکم، پ. 12، ط. دوم
تلفن :
88827337
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2767 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90164
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آبان مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبان مهر
فهرست کتاب های ناشر

آبانگاه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسینی، مینو
زمینه فعالیت:
ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. ابوریحان، خ. روانمهر، پ. 47، نشر آگه
صندوق پستی:
13145-688
کد پستی:
1315664943
تلفن :
66464935
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
860224
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66402349
شماره پروانه نشر :
2783 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7530
,
964-90209
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آبانگاه
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آبانگاه
آبانگاه
فهرست کتاب های ناشر

آبتین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مهیم، حیدرعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، ک. مبین، پ. 231، ط. اول
صندوق پستی:
13145-1848
تلفن :
66416366
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66416366
شماره پروانه نشر :
651 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6403
,
964-90662
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
آبتین
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشارات آبتین
فهرست کتاب های ناشر

آبرخ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
هاشمی، سروش
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
سمنان - سمنان
نشانی پستی :
م. منوچهری، ک. اوقاف، پ. 10
صندوق پستی:
35135-465
کد پستی:
35166
تلفن :
3332196 ، 3327108
تلفن همراه:
09125320713
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
3327108
شماره پروانه نشر :
3242 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7599
,
964-91232
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آبرخ
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبرخ
فهرست کتاب های ناشر

آبرنگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اقبال‌پور، امیرهوشنگ
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، هنرها، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف، انتشارات الکترونیک، بازی ها و سرگرمی ها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، بین روانمهر و لبافی‌نژاد، پ. 207
تلفن :
66407575 ، 09111353135
تلفن همراه:
09121777820
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910321
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66954351
شماره پروانه نشر :
2688 (موقت)
پست الکترونیکی :
info@abrangbook.com
نشانی اینترنتی :
www.abrangbook.com
شناسه شابک :
600-252
,
964-6977
,
964-7422
,
964-91926
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آبرنگ
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرآبرنگ
آبرنگ
فهرست کتاب های ناشر

آبشار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علیپوریان، خدابخش
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نارمک، بالاتر از م. هفت حوض ، خ. حمیدرضا خاموشی، پ. 134، چاپ کاج
صندوق پستی:
تلفن :
77894141 ، 77892510
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871214
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1764 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6484
,
964-91493
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آبشار
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبشار
فهرست کتاب های ناشر

آبشار طلا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
توکلی‌صابری، مینا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نارمک، م. هفتاد و شش، بن‌بست شرقی، پ. 1، ط. دوم
تلفن :
77803649
تلفن همراه:
09121939749
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77803649
شماره پروانه نشر :
5551 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7831
,
964-8807
,
964-93977
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آبشار طلا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبشارطلا
فهرست کتاب های ناشر

آبشن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جباری، وجیهه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمالزاده جنوبی، پ. 114، ط. همکف
کد پستی:
1313845461
تلفن :
66967606
تلفن همراه:
09121758017
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6391 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.abshan.com
شناسه شابک :
600-6260
,
964-8322
,
964-94847
تاریخ تأسیس :
1382
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آبشن
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبشن
فهرست کتاب های ناشر

آبفام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عباس‌زاده‌افشار، بابک
زمینه فعالیت:
هنرها، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری اسلامی، خ. دوازده فروردین جنوبی، چهارراه کمال‌زاده شرقی، پ. 43، ط. اول
کد پستی:
1314735363
تلفن :
66490616
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66487219
شماره پروانه نشر :
3786 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7888
,
964-92519
تاریخ تأسیس :
1369
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آبفام
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبفام
فهرست کتاب های ناشر

آبگون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فرزاد، حسین
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. ابوریحان، ک. خوشزادگان، پ. 108، ط. چهارم، واحد 42
صندوق پستی:
14565-168
تلفن :
66521017
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66521017
شماره پروانه نشر :
2396 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91668
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آبگون
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبگون
فهرست کتاب های ناشر

آبگین رایان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قاصدی، داود
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، تکنولوژی (علوم کاربردی)، جغرافیا و تاریخ، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. میرعماد، ک. یازدهم، پ. 12، واحد 1
کد پستی:
1587735716
تلفن :
88759521 ، 88739148
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891127
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5036 (موقت)
پست الکترونیکی :
abginryan@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-246
,
600-5170
,
600-5809
,
600-90206
,
964-93536
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آبگین رایان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبگین رایان
فهرست کتاب های ناشر

آبگینه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
روستایی، حمید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. شهدا، خ. شکوفه، خ. شهید کاظمی، شهر کتاب شکوفه
صندوق پستی:
تلفن :
66098062
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830607
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2135 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6804
,
964-91593
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آبگینه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبگینه
فهرست کتاب های ناشر

آبگینه کویر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
هاشمی، سیدعباس
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
یزد - یزد
نشانی پستی :
خ. آیت‌الله کاشانی، نبش ک. صحرا
کد پستی:
8915676399
تلفن :
6241698 ، 6242766
تلفن همراه:
09133518651
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871214
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5294 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5655
,
964-94365
,
964-96725
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آبگینه کویر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبگینه کویر
فهرست کتاب های ناشر

آب‌نما

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فغانزاده، هاشم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
محمدعلی جناح، بلوار شهید صالحی، خ. شهید دارخانی، پ. 64
تلفن :
66624656
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800719
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4388 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93210
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آب‌نما
فهرست کتاب های ناشر

آبنوس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کاظمی‌پور، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، ادبیات، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دانشگاه، خ. خاص، پ. 19
صندوق پستی:
17665-346
کد پستی:
1314963841
تلفن :
66403299 ، 66496828 ، 66965515
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890824
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66496692
شماره پروانه نشر :
584 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6334
تاریخ تأسیس :
1368
فهرست ناشران زیر گروه:
آبنوس
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرآبنوس
آبنوس
فهرست کتاب های ناشر

آبیار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عابدی، نادر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، نرسیده به چهارراه روانمهر، پ. 88
تلفن :
66418152
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871106
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2788 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7046
,
964-92036
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آبیار
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبیار
فهرست کتاب های ناشر

آبیدر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اباتری، محمد
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، ادبیات، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
ابتدای جاده فومن، عینک، ک. شهید پورباقری، پ. 424
صندوق پستی:
تلفن :
5554312
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830603
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2869 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92643
,
964-94983
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آبیدر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبیدر
فهرست کتاب های ناشر

آبیز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسنی، علیرضا
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م.انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، ک. رستم، ط. اول، پ. 1/2
تلفن :
66956703
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3572 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7985
,
964-91338
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آبیز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبیز
فهرست کتاب های ناشر

آپهاما

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسینی، یاسمن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مفتح جنوبی، ک. نیک، پ. 8، واحد 8
تلفن :
88320046 ، 88320047
تلفن همراه:
09121096842
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840428
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66740503
شماره پروانه نشر :
6467 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94878
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آپهاما
فهرست ارجاعات این ناشر :
آپهاما
فهرست کتاب های ناشر

آتروپات

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فرحناکیان، ناصر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری اسلامی، مقابل ساختمان آلومینیوم، ساختمان کاوه، ط. همکف، پ. 13 و 28
کد پستی:
1193743751
تلفن :
66705298 ، 66710090 ، 66711517
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66705298
شماره پروانه نشر :
3438 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7023
,
964-92283
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آتروپات
فهرست ارجاعات این ناشر :
آتروپات
نشر آتروپات
شرکت آتروپات
فهرست کتاب های ناشر

آتش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کریمیان، مرتضی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خ. اردلان، پ. 24، ط. چهارم
صندوق پستی:
15875-6699
تلفن :
88824103 ، 88824227 ، 88824373
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790531
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88824227
شماره پروانه نشر :
2457 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6709
,
964-91782
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آتش
فهرست ارجاعات این ناشر :
آتش
فهرست کتاب های ناشر

آتش افروز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افروز، همایون
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خرمشهر، پ. 136، واحد دوم
تلفن :
88766718 ، 88506047
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840503
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88506047
شماره پروانه نشر :
6496 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94943
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آتش افروز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آتش افروز
فهرست کتاب های ناشر

آتش، احد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آتش، احد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
رضوانشهر، کوی شهدای گمنام، 8 متری دوم، پ. 33
تلفن :
2355978
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آتش، احد
فهرست کتاب های ناشر

آتنا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عباسیه‌کهن، احمد
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک اکباتان، فاز 1، بازارچه 10، پ. 44
کد پستی:
1611978514
تلفن :
44691400
تلفن همراه:
09123871401
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900619
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1808 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5586
,
964-8845
,
964-90653
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
آتنا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آتنا
نشرآتنا
فهرست کتاب های ناشر

آتون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جوادپور، سحر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جیحون، خ. شهید بهنود، پ. 167، واحد 1
صندوق پستی:
13445-1679
کد پستی:
13468
تلفن :
66067422
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890607
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6272 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8492
,
964-94760
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آتون
فهرست ارجاعات این ناشر :
آتون
فهرست کتاب های ناشر

آتی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بوالحسنی، ناصرقلی
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پل سید خندان، ابتدای خ. سهروردی شمالی، م. شهید قندی، ک. دوازدهم، پ. 3، ط. دوم، واحد 3
کد پستی:
1556733346
تلفن :
88532323
تلفن همراه:
09122008548
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88532323
شماره پروانه نشر :
2987 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7602
,
964-92040
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آتی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آتی
فهرست کتاب های ناشر

آتیه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تولایی، هایده
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی، خ. روانمهر، نبش خ. اردیبهشت، پ. 230، ط. سوم
صندوق پستی:
14195-198
تلفن :
66410325
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66410325
شماره پروانه نشر :
1837 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6373
,
964-7409
,
964-91498
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آتیه
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آتیه
آتیه
فهرست کتاب های ناشر

آثار الفبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شهریاری، شهرام
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. باغ زیار، ک. نادری، فرعی دوم، پ. 29
کد پستی:
8177777335
تلفن :
7751358 ، 6638498
تلفن همراه:
09131187603
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871214
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7751358
شماره پروانه نشر :
4621 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93429
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آثار الفبا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آثار الفبا
فهرست کتاب های ناشر

آثار اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حیرت سجادی، عبدالحمید
زمینه فعالیت:
هنرها، ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاستور غربی، خ. دانشگاه جنگ، نبش ک. جعفری، پ. 2، واحد 1
کد پستی:
1318897611
تلفن :
66596326 ، 66596319
تلفن همراه:
09123010784
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66596326
شماره پروانه نشر :
3574 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7268
,
964-91399
تاریخ تأسیس :
1378
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آثار اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آثار اندیشه
نشر آثار اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آثار اهل البیت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دانشگر، ضیاء‌الدین
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، مذهب، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. نبرد، خ. نبی اکرم، ساختمان حوزه علمیه مسجد نبی اکرم
تلفن :
7725665 ، 33169464 ، 33064444
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890901
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2275 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92372
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آثار اهل البیت
فهرست ارجاعات این ناشر :
آثار اهل البیت (ع)
فهرست کتاب های ناشر

آثار متین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ندیمی، محسن
زمینه فعالیت:
مذهب، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. مقداد، ک. شهید امین، پ. 23
صندوق پستی:
17185-998
تلفن :
66401514 ، 66499243
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840502
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66401514
شماره پروانه نشر :
4438 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7904
,
964-93257
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آثار متین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آثار متین
فهرست کتاب های ناشر

آثار معاصر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کاشفی‌نیشابوری، جهانگیر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک راه آهن، بلوار کوهک، خ. نسیم 3، پ. 7
کد پستی:
1481894181
تلفن :
44096354
تلفن همراه:
09125591695
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88848947
شماره پروانه نشر :
5095 (موقت)
پست الکترونیکی :
ampir@ymail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5120
,
964-94169
,
964-96978
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آثار معاصر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آثار معاصر
فهرست کتاب های ناشر

آحاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نگهبان‌کرجان، پرویز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آیت‌الله کاشانی، جنب مسجد نظام‌مافی، خ. والفجر، نبش والفجر 3، پ. 78، ط. همکف
کد پستی:
1474667541
تلفن :
44458381
تلفن همراه:
09124101310
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890110
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6430 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94958
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آحاد
فهرست ارجاعات این ناشر :
آحاد
فهرست کتاب های ناشر

آخوندی، زهرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آخوندی، زهرا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
یزد - مهریز
نشانی پستی :
مولود آباد، جنب مدرسهئ محمودی
تلفن :
5382
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آخوندی، زهرا
فهرست کتاب های ناشر

آخوندی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آخوندی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
م. دانشگاه، خوابگاه شهید مدنی 1، دانشگاه علوم پزشکی همدان
تلفن :
تلفن همراه:
09123785248
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آخوندی، محمد
فهرست کتاب های ناشر

آدابی، معصومه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آدابی، معصومه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - بوکان
نشانی پستی :
سیمینه، ک. 5، دست راست، پائین‌تر از شعبه نفت
تلفن :
23263
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آدابی، معصومه
فهرست کتاب های ناشر

آداک فرس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موحدی، محمود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ضلع شمال غربی پل سیدخندان، ک. شقاقی، پ. 4، ط. سوم
صندوق پستی:
16765-4319
کد پستی:
1541939316
تلفن :
88505050
تلفن همراه:
09121691837
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6345 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.mf-ayandegan.com
شناسه شابک :
600-91809
,
964-94936
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آداک فرس
فهرست ارجاعات این ناشر :
آداک فرس
فهرست کتاب های ناشر

آدلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موفقی، عزیز
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ری، پایین‌تر از م. قیام، ک. رضایی، پ. 5، ط. اول
صندوق پستی:
11775-137
کد پستی:
1177617964
تلفن :
33132135
تلفن همراه:
09121431928
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33132135
شماره پروانه نشر :
4348 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7900
,
964-93141
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آدلی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آدلی
فهرست کتاب های ناشر

آدنا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نیکدست، جمال
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 100
صندوق پستی:
13145-168
کد پستی:
1315683735
تلفن :
66499823 ، 66413315
تلفن همراه:
09123806177
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66499823
شماره پروانه نشر :
2522 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2866
,
964-7252
,
964-91692
تاریخ تأسیس :
1375
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آدنا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آدنا
فهرست کتاب های ناشر

آدینده نگار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عادل، سیدصدرالدین‌محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
قلهک، بین خ. شریعتی و دولت، خ. شهید کدوئی، پ. 4، واحد 3
صندوق پستی:
19395-4915
تلفن :
22617593 ، 22265490
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900902
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22617593
شماره پروانه نشر :
3889 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7778
,
964-92707
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آدینده نگار
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی و هنری آدینده‌نگار
آدینده نگار
موسسه فرهنگی هنری آدینده‌نگار
فهرست کتاب های ناشر

آدینه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ذکایی‌آشتیانی، محسن
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
کریمخان‌زند، خ. ایرانشهر، ک. نوشهر، پ. 28
صندوق پستی:
17185-176
کد پستی:
1158884513
تلفن :
88319876 ، 88823856 ، 09121261370
تلفن همراه:
09121261370
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5044 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.adinebook.com
شناسه شابک :
964-8313
,
964-91126
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آدینه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آدینه
فهرست کتاب های ناشر

آدینه، محمود

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آدینه، محمود
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانسر، فاز یک، بلوار شهید بهشتی، پ. 86
تلفن :
44533434 ، 44533433
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آدینه، محمود
فهرست کتاب های ناشر

آدینه‌زاده، غلامرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آدینه‌زاده، غلامرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
میرداماد، رازان جنوبی، مدرسه راهنمایی سلمان فارسی
تلفن :
22229101
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آدینه‌زاده، غلامرضا
فهرست ارجاعات این ناشر :
غلامرضا آدینه‌زاده
فهرست کتاب های ناشر

آذر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عظیمی‌زواره‌ای، حمیدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، بین خ. فخررازی و خ. دوازده فروردین، پ. 1414
کد پستی:
1314743934
تلفن :
66465830 ، 66464779 ، 66465830
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66464779
شماره پروانه نشر :
133 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7901
,
964-90666
تاریخ تأسیس :
1343
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آذر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذر
[آذر]
فهرست کتاب های ناشر

آذر برزین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احراری، رضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سیدخندان، ابتدای خ. دبستان، ک. فردوسی، پ. 14، واحد یک شرقی
صندوق پستی:
16535-354
تلفن :
88466989
تلفن همراه:
09121278219
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890408
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2895 (موقت)
پست الکترونیکی :
azar.barzin77@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6680
,
964-7342
,
964-91953
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آذر برزین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذربرزین
موسسه انتشاراتی فرهنگی آذربرزین
فهرست کتاب های ناشر

آذر بهشت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خوش‌رضا، میترا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار پونک، خ. حصارک، شهرک نیروی هوایی، ک. یاس 1، پ. 8، ط. سوم
تلفن :
44401619 ، 44821516
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850622
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5272 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8461
,
964-94456
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آذر بهشت
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آذربهشت
آذر بهشت
فهرست کتاب های ناشر

آذر تایماز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خاکپورقبادلو، اسمعیل
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
چهارراه ابوریحان، خ. سعدی، نبش کوی سبلان، پ. 1
تلفن :
4774209
تلفن همراه:
09144013858
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891102
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4774209
شماره پروانه نشر :
5928 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8129
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آذر تایماز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذر تایماز
فهرست کتاب های ناشر

آذر کهن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پورکهن، جلیل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فردوسی، خ. انقلاب، ابتدای خ. رامسر، پ. 1، واحد 6
صندوق پستی:
14155-5763
کد پستی:
1581813114
تلفن :
88329184
تلفن همراه:
09121495169
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88329184
شماره پروانه نشر :
2363 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8997
,
964-91860
,
964-94090
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آذر کهن
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرکهن
فهرست کتاب های ناشر

آذر نشر آرتا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قنبری، شکور
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اردبیل - اردبیل
نشانی پستی :
خ. سعدی، چهاراره باغ میشه
تلفن :
تلفن همراه:
09149566740
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890408
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4617 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7869
,
964-93224
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آذر نشر آرتا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرنشر آرتا
فهرست کتاب های ناشر

آذران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسن‌پوراصل، حسین
زمینه فعالیت:
هنرها، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی, خ. شهید روانمهر، بین خ. دوازده فروردین و خ. فخررازی، بن‌بست اول، پ. 2، ط. همکف
کد پستی:
1314843786
تلفن :
66493358 ، 66961535
تلفن همراه:
09121899188
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66493358
شماره پروانه نشر :
1507 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2996
,
964-90520
تاریخ تأسیس :
1373
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آذران
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذران
فهرست کتاب های ناشر

آذرباد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌مجدآبادنو، سعید
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه، پ. 1320، ط. سوم
کد پستی:
1314664816
تلفن :
66495048 ، 66496123
تلفن همراه:
09122151720
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66496123
شماره پروانه نشر :
2630 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6225
,
964-7099
,
964-91803
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرباد
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرباد
فهرست کتاب های ناشر

آذربان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذر، هوشنگ
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تلفن :
88832223 ، 88836070
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3397 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5690
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آذربان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذربان
فهرست کتاب های ناشر

آذربایجان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فریدی، رحیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
شهرک صنعتی شهید رجایی، بیست‌متری سوم شرقی، مجتمع عطرریزان ، (مجتمع چاپ هموطن)
صندوق پستی:
51385-4818
کد پستی:
5361913741
تلفن :
4203973 ، 5541131 ، 09143141921
تلفن همراه:
09141153930
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891102
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4205556
شماره پروانه نشر :
542 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5612
,
964-6723
تاریخ تأسیس :
1357
فهرست ناشران زیر گروه:
آذربایجان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات آذربایجان
نشر آذربایجان
انتشارات آذربایجان
آذربایجان
فهرست کتاب های ناشر

آذربون، اباذر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذربون، اباذر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
زنبیل آباد، خ. شهید شهبازی، پ. 96
تلفن :
2915117
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آذربون، اباذر
فهرست ارجاعات این ناشر :
استاد مروارید (آذربون)
فهرست کتاب های ناشر

آذرپناه، فرشید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذرپناه، فرشید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک اکباتان، فاز 1، بلوک ب 3، ورودی 2، پ. 55
تلفن :
44644811
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرپناه، فرشید
فهرست ارجاعات این ناشر :
فرشید آذرپناه
فهرست کتاب های ناشر

آذرپور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقاموسی، رضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پ. 5، ط. اول، واحد 1
تلفن :
88829211 ، 88810712
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890413
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88810712
شماره پروانه نشر :
5906 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-91150
,
964-94579
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرپور
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرپور
فهرست کتاب های ناشر

آذرجم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلمان‌پور، حسین
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
کوی آب و برق، خ. ویلا، ک. ویلای یک، پ. 15
تلفن :
8685878 ، 09153170982
تلفن همراه:
09153170982
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4434 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8334
,
964-93792
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرجم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرجم
فهرست کتاب های ناشر

آذرخزر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شکوری‌اصل، چنگیز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
گیلان - پره سر
نشانی پستی :
پره سر، خ. امام خمینی، هجده متری کتابفروشی
تلفن :
4663355
تلفن همراه:
09111822442
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850724
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4663355
شماره پروانه نشر :
6114 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94532
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرخزر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرخزر
فهرست کتاب های ناشر

آذرسبلان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آچاک، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اردبیل - اردبیل
نشانی پستی :
خ. پیرعبدالملک، ک. سید احمد، پ. 9
تلفن :
3336884
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850702
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
3336884
شماره پروانه نشر :
2309 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6738
,
964-91859
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرسبلان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرسبلان
فهرست کتاب های ناشر

آذرمهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قهرمانی، مهران
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ شهرآرا، خ کابلی، خ منصوری، ک 15، پ. 4
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850701
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3103 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92130
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرمهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرمهر
فهرست کتاب های ناشر

آذرمی‌آذر، جمشید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذرمی‌آذر، جمشید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - بناب
نشانی پستی :
روستای چورپوقلو
تلفن :
530932
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرمی‌آذر، جمشید
فهرست کتاب های ناشر

آذرنژاد، سارا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذرنژاد، سارا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
جاده ائل‌گلی، فلکه خیام، کوی مخابرات، 18 متری اول. پ. 139
تلفن :
3812345
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرنژاد، سارا
فهرست کتاب های ناشر

آذرنگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسمعیل مکاری، حجت
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید روانمهر، نرسیده به خ. فخررازی، پ. 1
کد پستی:
1314664813
تلفن :
66419152 ، 66464481
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66406041
شماره پروانه نشر :
1629 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6374
,
964-90446
تاریخ تأسیس :
1374
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آذرنگ
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذرنگ
اسکار
فهرست کتاب های ناشر

آذری، مهدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذری، مهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. آذربایجان، خ. شهید رنجبر، کوی حکم‌آباد، ک. شهید ملک‌پوری، پ. 10
تلفن :
2883346
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آذری، مهدی
فهرست کتاب های ناشر

آذری‌قلعه‌جوق، فرشته

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذری‌قلعه‌جوق، فرشته
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تلفن :
88846606 ، 88310042
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آذری‌قلعه‌جوق، فرشته
فهرست کتاب های ناشر

آذریون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذریون، فریدون
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دماوند، بعد از خاقانی، خ. سعید عرب، نبش خ. سعدی، پ. 45، ط. پنجم شرقی
تلفن :
77750766 ، 09121020670
تلفن همراه:
09121020670
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910306
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2332 (دائم)
پست الکترونیکی :
fazaryoun@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6836
,
964-91657
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آذریون
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذریون
فهرست کتاب های ناشر

آذین رایانه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تجملی محدث، کیوان
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 27
تلفن :
66411715
تلفن همراه:
09121013638
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66411715
شماره پروانه نشر :
3848 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.naghoospress.com
شناسه شابک :
964-7127
,
964-92550
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آذین رایانه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذین رایانه
فهرست کتاب های ناشر

آذین قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شهبازی، عابدین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. هفده‌شهریور، ک. هاشمی، پ. 30، ط. دوم
کد پستی:
1714653594
تلفن :
33309756
تلفن همراه:
09125043462
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3762 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-90477
,
964-92958
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آذین قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذین قلم
موسسه فرهنگی انتشاراتی آذین قلم
فهرست کتاب های ناشر

آذینه گل‌مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
گیاهپرورفومنی، معصومه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پ. 1202
کد پستی:
13147
تلفن :
تلفن همراه:
09123367094
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6668 (موقت)
پست الکترونیکی :
azineh.golmehr@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8609
,
964-95105
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آذینه گل‌مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آذینه گل‌مهر
نشر آذینه گل‌مهر
آذینه گل‌مهر
فهرست کتاب های ناشر

آراج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افتخاری‌مقدم، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. شهرزیبا، بلوار تعاون، پ. 226، واحد 11
کد پستی:
1487743411
تلفن :
44131974
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88828779
شماره پروانه نشر :
5862 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95000
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آراج
فهرست ارجاعات این ناشر :
آراج
فهرست کتاب های ناشر

آرادمهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حیدری، مینو
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نیاوران، خ. نصیرآبادی، بن‌بست مهماندوست، پ. 11، واحد 10
کد پستی:
1956635355
تلفن :
22801897
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5289 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2689
,
964-94516
,
964-96958
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آرادمهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرادمهر
فهرست کتاب های ناشر

آراس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
روحانی، کمال
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - پیرانشهر
نشانی پستی :
خ. شریعتی، پشت شهرداری
کد پستی:
57851
تلفن :
2256100 ، 4227760 ، 4226114
تلفن همراه:
09149423392
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2276243
شماره پروانه نشر :
6014 (موقت)
پست الکترونیکی :
arasbooks73@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5856
,
964-8620
,
964-95099
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آراس
فهرست ارجاعات این ناشر :
آراس
فهرست کتاب های ناشر

آراسته، پیروز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آراسته، پیروز
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک قدس، فاز 3، ساختمان پرسپولیس، ط. 7، ش. 6
تلفن :
88094570
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آراسته، پیروز
فهرست کتاب های ناشر

آراکس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عرب‌مقدم، قاسمعلی
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. بهار شمالی، ک. حجت‌الله محمدی، پ. 26
صندوق پستی:
13145-686
کد پستی:
15646-14311
تلفن :
66466277 ، 09127175956
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77640013
شماره پروانه نشر :
3928 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8753
,
964-92650
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آراکس
فهرست ارجاعات این ناشر :
آراکس
موسسه بین‌المللی نشر کتابهای تخصصی فیزیک (آراکس)
موسسه بین المللی نشر آراکس
فهرست کتاب های ناشر

آرام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مجتبوی، بتول
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ابتدای جاده درکه، پایین ساعت دانشگاه، ساختمان تکی سنگی، پ. 102
کد پستی:
1983973884
تلفن :
22401377
تلفن همراه:
09126306979
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1659 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6991
,
964-90409
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
آرام
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرام
فهرست کتاب های ناشر

آرام دل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضانسب، حسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، مجتمع ناشران و کتابفروشان کوثر، پ. 7
کد پستی:
1384815153
تلفن :
66971697 ، 66962116
تلفن همراه:
09125275939
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66910519
شماره پروانه نشر :
6338 (موقت)
پست الکترونیکی :
aramedel33@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.aramedel.ir
شناسه شابک :
964-199
,
964-8930
,
964-94804
,
964-96295
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آرام دل
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرام‌دل
فهرست کتاب های ناشر

آرام گستر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینی، امیر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
کمربندی بابل ساری، جنب سندیکای کامیونداران، ک. جواد الائمه
کد پستی:
47666-68498
تلفن :
2245063
تلفن همراه:
09113260844
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891110
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6528 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8268
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آرام گستر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرام‌گستر
فهرست کتاب های ناشر

آرامش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حبیبی، فاطمه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. روانمهر، شماره 74، طبقه 2.
صندوق پستی:
345-13145
کد پستی:
1438885313
تلفن :
66976988 ، 66412906 ، 66413351
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66976988
شماره پروانه نشر :
6385 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6280
,
964-92191
,
964-95117
تاریخ تأسیس :
1382
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آرامش
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آرامش
آرامش
فهرست کتاب های ناشر

آرایش، مریم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرایش، مریم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شهید مدنی، خ. شهید محمودی، ک. شهید حسینی، پ. 23
تلفن :
77559260
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آرایش، مریم
فهرست کتاب های ناشر

آرایه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
به‌نژاد، عباس
زمینه فعالیت:
کلیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. دوازده فروردین، مجتمع تجاری ناشران، ط. زیر همکف، پ. 16/3
کد پستی:
1314733511
تلفن :
66970409-10
تلفن همراه:
09121572935
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66970408
شماره پروانه نشر :
1160 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5605
,
964-6074
,
964-90294
تاریخ تأسیس :
1372
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آرایه
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی آرایه
آرایه
فهرست کتاب های ناشر

آرتین طب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایلانی، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، خ. 16آذر، جنب ساندویجی آیدا، شماره 68، ط. دوم
کد پستی:
1314734844
تلفن :
88971400
تلفن همراه:
09126808538
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910302
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88995141
شماره پروانه نشر :
3268 (موقت)
پست الکترونیکی :
artinteb@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8443
,
964-92195
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آرتین طب
فهرست ارجاعات این ناشر :
علوم کامپیوتری
آرتین طب
فهرست کتاب های ناشر

آرجان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صداقت، احمدرضا
زمینه فعالیت:
کلیات، ادبیات،
استان - شهرستان :
خوزستان - بهبهان
نشانی پستی :
میدان بانک ملی، پاساژ ملت
تلفن :
24712
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2447 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92574
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آرجان
فهرست کتاب های ناشر

آرزو، عبدالغفور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرزو، عبدالغفور
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پیروزی، خ. نبرد، ک. شهید غلامی، ک. ولیعصر، پ. 43
تلفن :
33170788
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آرزو، عبدالغفور
فهرست کتاب های ناشر

آرزوبه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کیتاش، حسین
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کبکانیان، خ. زرتشت، خجسته 9
تلفن :
4447075
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800617
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4953 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93516
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آرزوبه
فهرست کتاب های ناشر

آرزومند، محمدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرزومند، محمدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - نقده
نشانی پستی :
فلکه جهاد کشاورزی، فرماندرای نقده
تلفن :
6222525
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آرزومند، محمدرضا
فهرست کتاب های ناشر

آرسام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عسگری، عبدالله
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م.انقلاب، ابتدای خ.آزادی، بن‌بست قائم مقام، پ. 39
تلفن :
9929589
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6639891
شماره پروانه نشر :
3854 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92601
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آرسام
فهرست کتاب های ناشر

آرش مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مقیمی‌شلمانی، ابوالقاسم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار سردار جنگل، نرسیده به بهار، پ. 1، واحد 2
تلفن :
44441744
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5513 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94007
,
964-96743
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آرش مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرش‌مهر
نشر آرش‌مهر
فهرست کتاب های ناشر

آرش‌آزاد، حمید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرش‌آزاد، حمید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
جاده ائل‌گلی، نرسیده به فلکه خیام، جنب فروشگاه رفاه
تلفن :
3305027
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آرش‌آزاد، حمید
فهرست ارجاعات این ناشر :
حمید آرش‌آزاد
فهرست کتاب های ناشر

آرمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سعیدی، کاظم
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. حقوقی، نبش خ. پورزند، پ. 105/1، ط. سوم
تلفن :
77603780 ، 77529533
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850622
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77529533
شماره پروانه نشر :
21 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.armantadber.net
شناسه شابک :
964-7624
,
964-90673
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرمان
موسسه انتشارات آرمان
فهرست کتاب های ناشر

آرمان برتر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شعبانی، غلامعباس
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. بهشت‌آیین، پ. 21، واحد 5، ط. سوم
تلفن :
66409622 ، 66975958
تلفن همراه:
09123444348
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5217 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8506
,
964-93749
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان برتر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرمان برتر
فهرست کتاب های ناشر

آرمان تدبیر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کاشی‌زاده، وحید
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. رسالت، خ. فرجام، خ. شهید حسینعلی، پ. 7، واحد 1
صندوق پستی:
16765-3119
کد پستی:
1681953514
تلفن :
77896875 ، 77220969 ، 77220970
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77451646
شماره پروانه نشر :
2811 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.armantadber.com
شناسه شابک :
964-7927
,
964-90206
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان تدبیر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرمان تدبیر
فهرست کتاب های ناشر

آرمان رشد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نوید، امیر
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، بین خ. دانشگاه و خ. ابوریحان، مقابل سینما سپیده، ساختمان فروردین، پ. 1182، ط. دهم
صندوق پستی:
15875-6556
کد پستی:
1315693569
تلفن :
66955440 ، 66496013
تلفن همراه:
09127965245
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66955441
شماره پروانه نشر :
4673 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.armanroshd.com
شناسه شابک :
964-8310
,
964-93498
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان رشد
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرمان رشد
فهرست کتاب های ناشر

آرمان زنوز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یوسفی زنوز، فاطمه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. اشرفی اصفهانی، خ. پارک (عربشاهی)، پ. 83، واحد 19
تلفن :
44242753 ، 09122977845
تلفن همراه:
09126989576
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900414
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44242753
شماره پروانه نشر :
5367 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93815
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان زنوز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرمان زنوز
فهرست کتاب های ناشر

آرمان فردا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جلالی‌نیا، مجید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. شهید نامجو، خ. برزگران، خ. خسروانی، پ. 5/296
تلفن :
77831002
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800628
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3972 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92680
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان فردا
فهرست کتاب های ناشر

آرمان گشتک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدزاده، ابراهیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه آهنگ، خ. شاهد 13، پ. 57
تلفن :
33171066
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840428
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4713 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93278
,
964-94657
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان گشتک
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرمان گشتک
فهرست کتاب های ناشر

آرمان نوین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ترک‌زبان، فرزاد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ انقلاب، روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران، پ 1458
تلفن :
88809470
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2922 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92266
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمان نوین
فهرست کتاب های ناشر

آرمانگرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی، سیدحسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش تاریخ
تلفن :
2294675
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811022
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5934 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94609
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمانگرا
فهرست کتاب های ناشر

آرموس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آبجامه، منصوره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. خاک فرج، خ. هفتاد و هفتم، پ. 17
کد پستی:
3719633759
تلفن :
6615383
تلفن همراه:
09121511481
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6615383
شماره پروانه نشر :
4157 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7898
,
964-92916
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آرموس
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرموس
آراموس
نشر آرموس
فهرست کتاب های ناشر

آرمیتا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی، بی‌بی‌سادات
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
شهرک کوشش، بین کوشش 7 و 9، پ. 79
تلفن :
، 8671107
تلفن همراه:
09113714208
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811212
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5529 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94086
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمیتا
فهرست کتاب های ناشر

آرمین، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرمین، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
بوشهر - بوشهر
نشانی پستی :
خ انقلاب، روبروی بانک ملی، پ 127
تلفن :
2353
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آرمین، محمد
فهرست کتاب های ناشر

آرنگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شکوهی‌اصل، مهرداد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دکتر فاطمی، مقابل وزارت کشور، خ. چهارم، پ. 21، واحد 2
کد پستی:
1415765166
تلفن :
88951710
تلفن همراه:
09121238123
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88959626
شماره پروانه نشر :
6735 (موقت)
پست الکترونیکی :
arangad@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.arang.org
شناسه شابک :
600-92595
,
964-95254
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آرنگ
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرنگ
فهرست کتاب های ناشر

آرون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلطانی لرگانی، شهرام
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، خ. وحید نظری، پ. 105، ط. اول، واحد 3
کد پستی:
1314675915
تلفن :
66962850
تلفن همراه:
09121226281
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66962851
شماره پروانه نشر :
2995 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-231
,
964-7217
,
964-8900
,
964-90153
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آرون
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرون
فهرست کتاب های ناشر

آرویج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ذکایی، تورج
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، نرسیده به سه‌راه طالقانی، خ. شهید جواد کارگر، پ. 14، واحد 7
کد پستی:
1563784313
تلفن :
77525165 ، 77537076
تلفن همراه:
09121351910
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77537076
شماره پروانه نشر :
3715 (موقت)
پست الکترونیکی :
zoka.rahma@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-504
,
964-7174
,
964-8091
,
964-92336
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آرویج
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آرویج
آرویج
فهرست کتاب های ناشر

آروین مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جعفری، فریده
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ابتدای گلبرگ غربی، خ. زمزم، پ. 69
تلفن :
88705091
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810709
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3541 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94313
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آروین مهر
فهرست کتاب های ناشر

آریا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زین‌الدینی، محمودرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. قدس، ابتدای بازار تجریش، ک. حدادی، ک. خواجه‌نوری، پ. 117
صندوق پستی:
19615-544
تلفن :
22708260 ، 22720132
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830421
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22736023
شماره پروانه نشر :
2312 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91592
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آریا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آریا
فهرست کتاب های ناشر

آریا، هوشنگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آریا، هوشنگ
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی:
15855-464
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آریا، هوشنگ
فهرست کتاب های ناشر

آریابان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسن‌پور، هومان
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، ک. مبین، پ. 8، ط. اول
صندوق پستی:
13145-1373
کد پستی:
1314663471
تلفن :
66496284 ، 66413031 ، 09122430532
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66496285
شماره پروانه نشر :
2795 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.aryaban.org
شناسه شابک :
964-7196
,
964-92007
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آریابان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آریابان
فهرست کتاب های ناشر

آریامتین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آریامتین، سیدپویا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. نیرو، پ. 13
تلفن :
77525836
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811218
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5719 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94144
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آریامتین
فهرست کتاب های ناشر

آریامتین، امیرحسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آریامتین، امیرحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ شریعتی، خ نیرو، پ 13
تلفن :
77502977
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آریامتین، امیرحسین
فهرست کتاب های ناشر

آریامن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سیف، کبری
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. شهدا، خ. شهید آریایی‌پور، پ. 17
تلفن :
33798886
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
801114
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4762 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93872
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آریامن
فهرست کتاب های ناشر

آریان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری، حبیب‌الله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، پ. 224/1
تلفن :
66416412 ، 66409598 ، 66463001
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881023
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66485292
شماره پروانه نشر :
510 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8747
,
964-90676
,
964-95623
تاریخ تأسیس :
1335
فهرست ناشران زیر گروه:
آریان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آریان
فهرست کتاب های ناشر

آریان طب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نادری، افشین
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. شهدای ژاندارمری، پ. 232، واحد 4
صندوق پستی:
13145-774
تلفن :
66950640 ، 66950641
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66950640
شماره پروانه نشر :
5681/101 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94157
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آریان طب
فهرست ارجاعات این ناشر :
آریان طب
فهرست کتاب های ناشر

آریانا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آریانپور، جواد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر، خ. کاج‌آبادی، پ. 75
تلفن :
22037555
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2319 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6682
,
964-90618
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آریانا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آریانا
فهرست کتاب های ناشر

آریانیک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایزدفرد، زهرا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه شهید بابایی، شهرک کوی دانشگاه،فاز یک، پ.150، ط. چهارم شرقی، واحد 8
صندوق پستی:
19395-4961
کد پستی:
16597-53538
تلفن :
77304867
تلفن همراه:
09122954569
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890122
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77304867
شماره پروانه نشر :
3987 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7800
,
964-92725
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آریانیک
فهرست ارجاعات این ناشر :
آریانیک
فهرست کتاب های ناشر

آرین پویا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خوش‌لهجه‌صدق، مهدی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر، خ. نیایش، شهرک فجر، واحد 155
تلفن :
88056380
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811224
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
8056380 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94719
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آرین پویا
فهرست کتاب های ناشر

آرین ویژه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
هوشمندویژه، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ستارخان، خ. ششم تهران ویلا، پ. 34
تلفن :
66507492
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3546 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7187
,
964-91433
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آرین ویژه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرین ویژه
آروین ویژه
نشر آرین‌ویژه
فهرست کتاب های ناشر

آرین، نرگس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرین، نرگس
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
35 متری صاحب‌الزمان (عج)، ک. شهید صدوق، پ. 8
تلفن :
7296609
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آرین، نرگس
فهرست کتاب های ناشر

آریو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعوانی، فریدون
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کریمخان، ابتدای خردمند جنوب، پ 14، ط 4
صندوق پستی:
19585-651
تلفن :
22557828
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4146 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92920
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آریو
فهرست کتاب های ناشر

آریو برزن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، ابراهیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ولنجک، بلوار دانشجو، جنب خ. کودکیار
تلفن :
22412806
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810924
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6026 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94537
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آریو برزن
فهرست کتاب های ناشر

آزاد اندیشان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رهنمای‌آذر، زهره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، ابتدای خ. کارگر جنوبی، بین خ. روانمهر و خ. لبافی‌نژاد، مقابل پاساژ مهستان، بن‌بست سرود، پ. 10، واحد 4
صندوق پستی:
13145-147
کد پستی:
1314983555
تلفن :
66482683 ، 66952345 ، 66966433
تلفن همراه:
09123140187
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891228
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66966433
شماره پروانه نشر :
4029 (موقت)
پست الکترونیکی :
azadandishan1@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5157
,
964-7284
,
964-92785
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آزاد اندیشان
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشاراتی آزاداندیشان
آزاد اندیشان ایران
آزاد اندیشان
آزاداندیشان
فهرست کتاب های ناشر

آزاد اندیشان ولایی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
باقری، رسول
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
کبودراهنگ، خ. امام
تلفن :
5423349
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
801015
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5188 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93670
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آزاد اندیشان ولایی
فهرست کتاب های ناشر

آزاد پیما

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آزادپیما، فریبا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. منیری جاوید، بن بست توحید، پ. 4، واحد 1
کد پستی:
1154717343
تلفن :
66961259
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871214
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6206 (موقت)
پست الکترونیکی :
j52k52@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6626
,
964-94624
,
964-95861
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آزاد پیما
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزادپیما
فهرست کتاب های ناشر

آزاد گرافیک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زمانی‌مهر، محسن
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
صفائیه، بعد از ک. بیگدلی، پ. 585، ط. دوم
کد پستی:
3713746733
تلفن :
7736761 ، 09125511109
تلفن همراه:
09125511109
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7736761
شماره پروانه نشر :
1177 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5718
تاریخ تأسیس :
1372
فهرست ناشران زیر گروه:
آزاد گرافیک
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزاد گرافیک
فهرست کتاب های ناشر

آزاد مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کاکایی دهکردی، عفت
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، بن‌بست شهرزاد، پ. 6، واحد 4
صندوق پستی:
13145-767
کد پستی:
1314653613
تلفن :
66966918 ، 09123239634
تلفن همراه:
09123239634
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66966918
شماره پروانه نشر :
4948 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.azadmehr.iketab.com
شناسه شابک :
600-5564
,
964-8477
,
964-93644
,
964-94525
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آزاد مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرآزادمهر
آزادمهر
فهرست کتاب های ناشر

آزاد، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آزاد، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - قوشچی
نشانی پستی :
قوشچی
تلفن :
2228
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آزاد، علی
فهرست کتاب های ناشر

آزاد، مجتبی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آزاد، مجتبی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
م. معلم، خ. ایمان جنوبی، ک. 15 متری گلها، 10 متری بنفشه، درب دوم، پ. 92
تلفن :
6302565
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آزاد، مجتبی
فهرست کتاب های ناشر

آزادبخت، مروت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آزادبخت، مروت
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سیدخندان، خ. دبستان، منازل چشمیه، بلوک 3، پ. 11
تلفن :
8868650
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آزادبخت، مروت
فهرست ارجاعات این ناشر :
مروت آزادبخت
فهرست کتاب های ناشر

آزادمنش‌صمیمی، افشین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آزادمنش‌صمیمی، افشین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
روبروی پارک ملت، خ. ارمغان غربی، پ. 39
تلفن :
22054001
تلفن همراه:
09123234775
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آزادمنش‌صمیمی، افشین
فهرست کتاب های ناشر

آزادی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشراقی، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. لاله‌زار، نرسیده به خ. آزادی، پ. 14
صندوق پستی:
تلفن :
4776347
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790610
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4776347
شماره پروانه نشر :
2482 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90125
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آزادی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزادی
آزادی [مرکز پخش]
فهرست کتاب های ناشر

آزادی اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خزعلی، آناهیتا
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فردوسی، خ. پارس، ک. مهرانی، پ. 5، ط. دوم
تلفن :
66718381
تلفن همراه:
09121216437
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790613
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3456 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6987
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آزادی اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزادی اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آزادی بیان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نظری، فرهاد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ملاصدرا، نرسیده به تفاطع کردستان، پ. 46، ط. دوم غربی
تلفن :
، 88870320
تلفن همراه:
09123352376
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6414 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95110
تاریخ تأسیس :
1382
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آزادی بیان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزادی بیان
فهرست کتاب های ناشر

آزالیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صفایی، ملیحه‌السادات
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - کرج
نشانی پستی :
دهقان ویلای دوم، خ. دهم، پ. 21
کد پستی:
3139784585
تلفن :
، 4428717
تلفن همراه:
09181115831
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861115
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6395 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95009
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آزالیا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزالیا
فهرست کتاب های ناشر

آزرمگین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلیمی، مسعود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خالداسلامبولی، ک. هیجدهم، پ. 26، ط. سوم
صندوق پستی:
14155-4734
تلفن :
88721447
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4014 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6011
,
964-92763
,
964-95332
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آزرمگین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزرمگین
فهرست کتاب های ناشر

آزما

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سمیاری، محمود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. حجاب، کانون پرورش فکری کودکان، ط. اول، واحد 36
صندوق پستی:
13185-791
کد پستی:
1415613144
تلفن :
88971327
تلفن همراه:
09124590141
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900526
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88971327
شماره پروانه نشر :
2668 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8162
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آزما
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزما
نشر آزما
فهرست کتاب های ناشر

آزمون گستر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مشیریها، میرمحمدعلی
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، بالاتر از سه راه ضرابخانه، خ. دشتستان سوم، پ. 18
کد پستی:
1947933554
تلفن :
22845204
تلفن همراه:
09121242170
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4103 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92975
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آزمون گستر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزمون گستر
فهرست کتاب های ناشر

آزمون نوین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جعفریان، علی‌محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، م. منیریه، به سمت چهارراه سپه، جنب بیمارستان کودکان اخوان، ک. شهید خضابی، پ. 30
کد پستی:
1113815811
تلفن :
66469409 ، 66975769 ، 09123001724
تلفن همراه:
09123001724
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66469409
شماره پروانه نشر :
2912 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5368
,
964-5647
,
964-90152
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آزمون نوین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آزمون نوین
فهرست کتاب های ناشر

آژند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ثنایی‌فر، غلامحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - سبزوار
نشانی پستی :
چهارراه دادگستری، جنب بانک ملی، پ. 375
صندوق پستی:
375
کد پستی:
96188-54698
تلفن :
2231005 ، 09151710741
تلفن همراه:
09151710741
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2231006
شماره پروانه نشر :
3504 (موقت)
پست الکترونیکی :
farshid.khaaleghi@googlemail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6659
,
964-7367
,
964-91077
,
964-92851
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آژند
فهرست ارجاعات این ناشر :
آژند
نشرآژند
فهرست کتاب های ناشر

آژینه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرکاظمی، سیدحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
گلستان - گرگان
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، پاساژ ولیعصر، پ. 23
کد پستی:
4916653498
تلفن :
2332132
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891127
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2332132
شماره پروانه نشر :
3551 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7419
,
964-92406
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آژینه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آژینه
فهرست کتاب های ناشر

آسا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سمیعی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، خ. یکصد و شصت و دوم شرقی، پ. 74
تلفن :
77877140
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790531
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2468 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90965
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آسا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آسا
فهرست کتاب های ناشر

آساره

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خدابخش حصار، منیره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
احمدآباد، طالقانی پانزده، پ. 16
تلفن :
8403340
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871214
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6420 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8822
,
964-94952
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آساره
فهرست ارجاعات این ناشر :
آساره
نشر آساره
فهرست کتاب های ناشر

آسان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلطان‌زاده، حسن
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ سهروردی شمالی، بالاتر از آپادانا، پ 172، ط 2
تلفن :
88766236
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3609 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92629
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آسان
فهرست کتاب های ناشر

آسانا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، عباس
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری، بین خ. پیروز و خ. جمالزاده، پ. 574
تلفن :
66436540
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861222
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3212 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92253
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آسانا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آسانا
فهرست کتاب های ناشر

آسایش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آسایش‌زارچی، محمدجواد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
مجیدیه شمالی، بلوار بیژن، ک شهید مطیعی‌راد (گلستان 6)، پ 16، ط 1
تلفن :
22524524
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800510
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4065 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93197
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آسایش
فهرست کتاب های ناشر

آستارا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
وطن‌پرست، رسول
زمینه فعالیت:
زبان،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
قاسم‌آباد، چهارراه صدا سیما، بلوار ادیب، ادیب 2، پ 70
تلفن :
6616749
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4064 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93138
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آستارا
فهرست کتاب های ناشر

آستان اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عزیزی، وحید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
وحیدیه، ایستگاه تسلیحات، ک. شهید عارفی، جنب مسجد فاطمیه، پ. 143
تلفن :
77843842
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800924
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4979 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93551
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آستان اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آستان دلبران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فاریابی، زهرا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نارمک، خ. آیت، خ. جویبار شرقی، بعد از چهارراه فرجام، پ. 15/1، ساختمان نهم
تلفن :
77954314
تلفن همراه:
09123023651
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840428
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6129 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94646
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آستان دلبران
فهرست ارجاعات این ناشر :
آستان دلبران
فهرست کتاب های ناشر

آستان قدس رضوی (به نشر)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
برازش، محمودرضا
زمینه فعالیت:
ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
تهران، خ. کارگر شمالی، بالاتر از نصرت، ک. طاهری، پ. 16
صندوق پستی:
91375-4969
تلفن :
8511136-7 ، 8516770-1 ، 021-88960466
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
8515560
شماره پروانه نشر :
2770 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.behnashr.com
شناسه شابک :
964-02
,
964-333
,
964-6700
,
964-90576
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آستان قدس رضوی، به نشر
به‌نشر، کتابهای پروانه
شرکت به نشر
شرکت به‌نشر، کتابهای پروانه
به‌نشر انتشارات آستان‌قدس رضوی
انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر
آستان قدس‌رضوی، شرکت‌به‌نشر
آستان قدس رضوی، به‌نشر، کتابهای پروانه
به نشر
به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، کتابهای پروانه
به نشر، کتابهای پروانه
به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی)
شرکت به نشر، کتابهای پروانه
فهرست کتاب های ناشر

آستان قدس رضوی، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
برادران رفیعی، علی محمد
زمینه فعالیت:
کلیات، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
حرم مطهر، بست شیخ طوسی، کتابخانه مرکزی اسناد آستان قدس رضوی
صندوق پستی:
91735-177
تلفن :
8511136 ، 2221149 ، 7625001-3
تلفن همراه:
09153019150
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
2220845
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.aqlibrary.org
شناسه شابک :
964-6429
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آستان قدس رضوی، اداره موزه‌ها
آستان قدس رضوی، کتابخانه
آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی
آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی، سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکزاسناد
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
فهرست کتاب های ناشر

آستان قدس رضوی، مرکز خراسان شناسی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جلیلی، مهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ کوه سنگی، ش 299
صندوق پستی:
5555
تلفن :
845143 ، 845144
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6960
,
964-92721
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست کتاب های ناشر

آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
برازش، محمودرضا
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
م. بیمارستان امام رضا، ابتدای خ. رازی، موسسه چاپ و نشر
صندوق پستی:
91375-4969
کد پستی:
913971713149
تلفن :
8511170 ، 8511136 ، 8511137
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891228
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
8515560
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.behnashr.com
شناسه شابک :
964-434
تاریخ تأسیس :
1362
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات
موسسه الطبع و النشر التابعه للاستانه الرضویه المقدسه
فهرست کتاب های ناشر

آستان مقدسه حضرت معصومه (س)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شالچی، عبدالرضا
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
فلکه آسایشگاه، فلکه محلاتی، خ. محلاتی هجدهم، مقابل فضای سبز، درب هفتم، زیر فروشگاه جانبازان
کد پستی:
3714957186
تلفن :
7233635 ، 7200666 ، 09378655598
تلفن همراه:
09378655598
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
7724535
شماره پروانه نشر :
1656 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6197
,
964-8975
,
964-90660
,
964-984
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
آستان مقدسه حضرت معصومه (س)
فهرست ارجاعات این ناشر :
آستان مقدسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
موسسه سیده المعصومه (س)
موسسه انتشارات حضرت معصومه(س)
مکتبه السیده المعصومه
موسسه السیده المعصومه (ع) للطباعه و النشر
فهرست کتاب های ناشر

آسمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نادری، فریده
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، بلوار استادمعین، ک. شهید شمس، پ. 2/19
صندوق پستی:
تلفن :
66499990
تلفن همراه:
09121123180
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830431
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
344 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6829
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
آسمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آسمان
فهرست کتاب های ناشر

آسمان آبی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
وسمقی، سعیده
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، پ. 152، واحد 2،
صندوق پستی:
13145-1133
کد پستی:
1314973797
تلفن :
66950469 ، 66950842 ، 09121025983
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66485350
شماره پروانه نشر :
3317 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6042
,
964-92245
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آسمان آبی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آسمان آبی
فهرست کتاب های ناشر

آسمان خیال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهرامی، مریم
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نازی‌آباد، خ. سرسبز، ک. زرین، پ. 20
کد پستی:
18116-13746
تلفن :
88144416 ، 09124955817
تلفن همراه:
09124057072
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5135 (موقت)
پست الکترونیکی :
asemanekhiall@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-229
,
964-7825
,
964-93649
,
964-9954
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آسمان خیال
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آسمان خیال
آسمان خیال
فهرست کتاب های ناشر

آسوریک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مرادی، احمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سیدخندان، ک. صفا فردوسی، پ. 33
تلفن :
88319193 ، 88319194
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850710
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5171/50 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93955
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آسوریک
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی آسوریک
آسوریک
فهرست کتاب های ناشر

آسونه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سعیدی‌بحرینی، بدرالملوک
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، مذهب، ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، خ. دائمی، نبش ک. پرویز، پ. 2
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4509 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8368
,
964-93262
,
964-94391
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آسونه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آسونه
فهرست کتاب های ناشر

آسیانا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شاکر، علی‌اصغر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. صفاییه، مقابل ک. ممتاز، پ. 459، مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی آسیا
صندوق پستی:
37198-977
کد پستی:
3713776568
تلفن :
7733645 ، 09121510484
تلفن همراه:
09121512326
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7737788
شماره پروانه نشر :
5428/5 (موقت)
پست الکترونیکی :
info@darolfekr.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2778
,
964-93936
,
964-96760
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آسیانا
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آسیانا
آسیانا
فهرست کتاب های ناشر

آسیایی، فرخنده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آسیایی، فرخنده
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
بازار انقلاب، سری دوم، پ. 30
تلفن :
2294186
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آسیایی، فرخنده
فهرست کتاب های ناشر

آسیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علمی‌کتابفروش، کمال
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مطهری، خ. میرعماد، خ. سیزدهم، پ. 13
کد پستی:
1587777111
تلفن :
88745002 ، 88755678 ، 88515676
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88745002
شماره پروانه نشر :
6521 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-418
,
964-8277
,
964-8351
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آسیم
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرآسیم
آسیم
نشر آسیم
فهرست کتاب های ناشر

آشتیانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آشتیانی، حسن خسروی
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تجریش، خ شهید دربندی،پ.60
صندوق پستی:
196313155
تلفن :
22716404
تلفن همراه:
0912860228
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
870111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3038 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5657
تاریخ تأسیس :
1359
فهرست ناشران زیر گروه:
آشتیانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشتیانی
آشتیانی تجریش
فهرست کتاب های ناشر

آشنا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آشنایی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
فلکه فیض، خ. فیض، نبش بانک صادرات
کد پستی:
8164996617
تلفن :
6644121 ، 6620110
تلفن همراه:
09133102849
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871214
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6626121
شماره پروانه نشر :
1027 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7024
,
964-90681
تاریخ تأسیس :
1371
فهرست ناشران زیر گروه:
آشنا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشنا
فهرست کتاب های ناشر

آشنایی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سید، جعفر
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی:
15815-3399
کد پستی:
1314675917
تلفن :
33168819 ، 66974137-38
تلفن همراه:
09123709284
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66964299
شماره پروانه نشر :
2982 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7063
,
964-92265
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آشنایی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشنایی
فهرست کتاب های ناشر

آشوری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آشوری، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری اسلامی، مقابل سینما حافظ، ک. علیپور کرمی، پ. 21
تلفن :
33915563
تلفن همراه:
09121862037
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840428
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33915563
شماره پروانه نشر :
4050 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92964
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آشوری
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشوری
فهرست کتاب های ناشر

آشیان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علی‌نیا، محمدمهدی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، بین خ. دوازده فروردین و منیری‌جاوید، بن بست مرکزی، پ. 1، ط. اول
کد پستی:
1314673779
تلفن :
66965377 ، 66972792 ، 09121399625
تلفن همراه:
09121399625
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66972792
شماره پروانه نشر :
3607 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7518
,
964-90873
تاریخ تأسیس :
1378
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آشیان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشیان
فهرست کتاب های ناشر

آشیانه علم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ذوالفقاری، مریم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
فلکه صادقیه، شهرک ژاندارمری، ک. شهید ابراهیمی، ک. الوند ششم، پ. 493
تلفن :
88235089
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800702
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2855 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90231
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آشیانه علم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشیانه علم
فهرست کتاب های ناشر

آشیانه کتاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عطایی، مجید
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، مذهب، علوم اجتماعی، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، بعد ازچهارراه لبافی نژاد،ک. مینا، پ. 22، ط. اول
کد پستی:
1314953641
تلفن :
66463430 ، 66467390
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66967773
شماره پروانه نشر :
1641 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ashyanehketab.com
شناسه شابک :
964-6070
,
964-6350
تاریخ تأسیس :
1363
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آشیانه کتاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشیانه کتاب
فهرست کتاب های ناشر

آشیانه مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
توحیدی‌منش، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
45 متری عمار یاسر، بین ک. 4 و 6، جنب مجمع جهانی شیعه شناسی، ط. همکف، پ. 92
تلفن :
7713773
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890928
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7713774
شماره پروانه نشر :
6455 (موقت)
پست الکترونیکی :
em7713773@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6164
,
600-90158
,
964-94976
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آشیانه مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آشیانه مهر
فهرست کتاب های ناشر

آصال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جواهرکلام، آمال
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمالزاده شمالی، ک. شیبانی، پ. 36، ط. سوم
تلفن :
66435753 ، 66405714
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66405714
شماره پروانه نشر :
4693 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8384
,
964-93268
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آصال
فهرست ارجاعات این ناشر :
آصال
فهرست کتاب های ناشر

آصف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صدیقی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
چهارمحال و بختیاری - فرخ شهر
نشانی پستی :
م. معلم، ابتدای خ. امام خمینی
کد پستی:
8831833574
تلفن :
2424491 ، 2426652 ، 09131820511
تلفن همراه:
09131820511
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891110
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2426652
شماره پروانه نشر :
2296 (موقت)
پست الکترونیکی :
asef_publication@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6213
,
964-7043
,
964-91892
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آصف
فهرست ارجاعات این ناشر :
آصف
فهرست کتاب های ناشر

آصف‌آگاه، سیداحمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آصف‌آگاه، سیداحمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
بلوار امین، جنب اداره راهنمایی، پ. 81
تلفن :
7743898
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آصف‌آگاه، سیداحمد
فهرست کتاب های ناشر

آصف‌زاده، فرخ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهران، خ. قائم آل محمد، پ. 28
تلفن :
44311689
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آصف‌زاده، فرخ
فهرست کتاب های ناشر

آغاز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ شریعتی، خ انصاری، ک گلایل، پ 63
تلفن :
22840702
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
آغاز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آغاز
فهرست کتاب های ناشر

آغفوری، احمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آغفوری، احمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. سپاه، ک. تلفن خانه سابق، پ. 48
تلفن :
2202446
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آغفوری، احمد
فهرست کتاب های ناشر

آفاق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تاجری‌نسب، حسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاسداران، خ. دشتستان چهارم، نبش خ. زمرد، ساختمان زمرد، پ. 43، ط. دوم، واحد 7 و 8
کد پستی:
1947946666
تلفن :
22847035 ، 22847786
تلفن همراه:
09124993138
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22855907
شماره پروانه نشر :
83 (دائم)
پست الکترونیکی :
info@afagh.org
نشانی اینترنتی :
www.afagh.org
شناسه شابک :
964-6058
,
964-8918
تاریخ تأسیس :
1358
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آفاق
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آفاق
آفاق
فهرست کتاب های ناشر

آفاق دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قاسمی، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، دو راهی قلهک، ک. شهید پابرجا، ک. آینه شمالی، بن بست اول، پ. 18
تلفن :
22030355
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811217
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6278 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94746
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آفاق دانش
فهرست کتاب های ناشر

آفاق دنیای حکمت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خاکساری، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. توانیر، خ. شاهین، پ. 5
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6120-101 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95041
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آفاق دنیای حکمت
فهرست ارجاعات این ناشر :
دنیای حکمت
فهرست کتاب های ناشر

آفاق علم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سالارکیا، کامران
زمینه فعالیت:
هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، بعد از پل سیدخندان، بن‌بست خیام، پ. 1248
تلفن :
22900074 ، 88361858 ، 22900075
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840927
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4455 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8365
,
964-93140
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آفاق علم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفاق علم
فهرست کتاب های ناشر

آفاق لارستان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رحیمی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - لار
نشانی پستی :
جویم، خ. معلم، مقابل کمیته امداد امام خمینی (ره)
صندوق پستی:
74315-163
کد پستی:
7435136891
تلفن :
0782-3222627
تلفن همراه:
09173816327
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850701
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4657 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93914
,
964-95797
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفاق لارستان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفاق لارستان
فهرست کتاب های ناشر

آفاق نور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حاجی قربانی، محمدمهدی
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شهید کلاهدوز، خ. شهید دیباجی جنوبی، خ. شهید سنجابی، شماره 69
تلفن :
22543375
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800802
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4554 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93626
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آفاق نور
فهرست کتاب های ناشر

آفاق هنر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دادرسی‌نژاد، جمیله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، روبروی تعمیرگاه سایپا، ساختمان 1012، ط. 3، واحد 12
صندوق پستی:
16315-1181
تلفن :
55393639
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811220
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6248/50 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94754
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آفاق هنر
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقابابایی، نسرین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ایرانشهر شمالی، خ. شهید دهقانی، پ. 12، ط. سوم
کد پستی:
1583616411
تلفن :
88838081 ، 88838082
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88838081
شماره پروانه نشر :
4053 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7541
,
964-92817
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب اندیشه اصفهان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کریمی، فریبا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ چهارباغ‌نو، خ کاخ، بن بست جلوه
تلفن :
6610131 ، 6630627
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810919
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4487 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93136
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب اندیشه اصفهان
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب توسعه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
غلامی، رضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری، خ. کشوردوست، ک. نوشیروان، پ. 26، ط. سوم
کد پستی:
1316734458
تلفن :
66409056 ، 88926415 ، 09194456369
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891224
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66409056
شماره پروانه نشر :
4747 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7867
,
964-93384
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب توسعه
فهرست ارجاعات این ناشر :
مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه
آفتاب‌توسعه
آفتاب توسعه
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدزاده، سیدمصطفی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
م. راهنمایی، به طرف سه‌راه فلسطین، دستغیب دوم، چهارراه اول سمت چپ، پ. 35
تلفن :
8413435
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881023
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8413435
شماره پروانه نشر :
5418 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8189
,
964-94011
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب دانش
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب روز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
معین‌زاده، محمدصادق
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اردبیل - اردبیل
نشانی پستی :
شهرک سبلان 2، خ. سلمان فارسی، قطعه 2431، ط. 3
تلفن :
2236270
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
820917
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2250685
شماره پروانه نشر :
5106 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95241
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب روز
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب سبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زارع‌عبدالجبار، عباس
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
فلکه زنبیل‌آباد، خ. عطاران، ساختمان مقابل شهرکهای صنعتی قم
تلفن :
2914990
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2914990
شماره پروانه نشر :
5043 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93877
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب سبا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب سبا
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب صبح

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهروزی، شهرام
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سمیه، خ. رامسر، پ. 135، واحد 7
صندوق پستی:
19395-3843
تلفن :
88834969 ، 88844566
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5219 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-90124
,
964-93696
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب صبح
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب صبح
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب علم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یوسفی، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. رودکی، ک. شهید قنبرزاده مقدم، پ. 21
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5161 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7815
,
964-93770
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب علم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب علم
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب کمال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عاصمی، محمدکمال
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، خ. شهید زرین‌خامه، ک. شهید تهرانی، پ. 78
صندوق پستی:
تلفن :
33556501
تلفن همراه:
09121003547
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4142 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93382
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب کمال
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب کمال
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب گرافیک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حاج کریم خرازی، یوسف
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف، انتشارات الکترونیک،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مطهری، مقابل لارستان، خ. عبادی، ک. نعیمی، پ. 27، ط. سوم
کد پستی:
1595716394
تلفن :
88720432 ، 88701934 ، 88709348-50
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88701934
شماره پروانه نشر :
4510 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.aftabgraphic.com
شناسه شابک :
964-8983
,
964-93602
,
964-95501
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب گرافیک
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب گرافیک
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب مهتاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حیدرپوردارانی، سکینه
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
تهران، شهرک راه آهن، خ. امیرکبیر، بعد از کاج، خ. گل افشان، ک. ستایش، پ. 2 واحد 2
کد پستی:
1493967511
تلفن :
021-44701235 ، 09121870760
تلفن همراه:
09121870760
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
02144735901
شماره پروانه نشر :
4995 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8069
,
964-93611
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب مهتاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب مهتاب
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب نقش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رامین‌فر، فرشید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فرجام، خ. چهل و یکم، خ. سی و چهار شرقی، پ. 39، واحد 2
صندوق پستی:
19395-6513
کد پستی:
1683668141
تلفن :
77273649
تلفن همراه:
09126221531
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891120
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3325 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6038
,
964-92168
,
964-95126
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب نقش
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب نقش
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب هشتم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسین‌زاده‌آبباریکی، سودابه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
سناباد، خ. طاهری جنوبی، ک. مسعود هشتم، پ. 4/3
صندوق پستی:
91375-1886
کد پستی:
9189638353
تلفن :
8438132
تلفن همراه:
09153000268
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900206
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8438132
شماره پروانه نشر :
5858 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2839
,
964-94258
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب هشتم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب هشتم
فهرست کتاب های ناشر

آفتاب هنر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کردی، مراد
زمینه فعالیت:
هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
کریم‌خان، میرزای شیرازی، ساختمان شماره 10، آپارتمان 5
تلفن :
8893153
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2422 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91632
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتاب هنر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتاب هنر
فهرست کتاب های ناشر

آفتابگردان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عموزاده‌خلیلی، فریدون
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. واعظی، ک. اثباتی، بن بست رمضانی، پ. 37، ط. پنجم شرقی
صندوق پستی:
19395-5446
کد پستی:
1933963518
تلفن :
22670477
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871217
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22237696
شماره پروانه نشر :
1943 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94149
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتابگردان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفتابگردان
فهرست کتاب های ناشر

آفتابگردان طلایی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کساییان، مینو
زمینه فعالیت:
زبان، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. نظر شرقی، مقابل تالار اندیشه، بن بست سپهر، پ. 194
تلفن :
6279995
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810920
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5105 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93767
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آفتابگردان طلایی
فهرست کتاب های ناشر

آفرند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حاج‌صفری، محمدتقی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، مقابل هتل ارم، نبش ک. هفتم
کد پستی:
3713713758
تلفن :
2881946
تلفن همراه:
09121530609
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881128
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4507 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93144
,
964-96897
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آفرند
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفرند
فهرست کتاب های ناشر

آفرنگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عظیمی، کوروش
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمالزاده جنوبی، ک. وزیری، پ. 19
کد پستی:
1313837811
تلفن :
66569912 ، 66569937 ، 09122638708
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66928838
شماره پروانه نشر :
4602 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.afrangpub.com
شناسه شابک :
600-5060
,
964-93432
,
964-95968
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آفرنگ
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آفرنگ
آفرنگ
فهرست کتاب های ناشر

آفرین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بیاتی، لیلا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
م. آرامگاه بوعلی، نبش خ. بین‌النهرین، مجتمع رامین، واحد 4
صندوق پستی:
65155-899
کد پستی:
6515673458
تلفن :
8270010
تلفن همراه:
09181110820
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891110
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8265280
شماره پروانه نشر :
3918 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92743
,
964-96134
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آفرین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفرین
فهرست کتاب های ناشر

آفرینان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقایی، سیدناصر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ سهروردی شمالی، نبش میدان پالیزی، ط سوم، واحد 4
صندوق پستی:
15875-1198
تلفن :
8866333
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4147 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92850
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آفرینان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفرینان
فهرست کتاب های ناشر

آفرینش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فتحی، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. امام حسین، خ. هفده‌شهریور، پایین‌تر از چهارراه صفا، پ. 1734
کد پستی:
1153719313
تلفن :
77538531-2 ، 77652737-9
تلفن همراه:
09125372909
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77538531
شماره پروانه نشر :
505 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-135
,
964-2755
,
964-6287
تاریخ تأسیس :
1350
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آفرینش
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آفرینش
آفرینش
فهرست کتاب های ناشر

آفرینگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسین‌زادگان، زهره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، بن بست مبین، پ.4
صندوق پستی:
13145-756
کد پستی:
1314666413
تلفن :
66413667 ، 66460099 ، 09126161028
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66413933
شماره پروانه نشر :
2757 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.qoqnoos.ir
شناسه شابک :
964-7694
,
964-90217
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آفرینگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفرینگان
نشر آفرینگان
فهرست کتاب های ناشر

آفرینه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عابدینی‌مطلق، کاظم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. سمیه، قبل از م. رسالت، پ. 10
تلفن :
0251-7736970
تلفن همراه:
09123519245
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
0251-7733454
شماره پروانه نشر :
2321 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6191
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
آفرینه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آفرینه
فهرست کتاب های ناشر

آقاابراهیمیان، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقاابراهیمیان، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. 5 رمضان، ک. رستگار، پ. 19
تلفن :
3269744
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقاابراهیمیان، محمد
فهرست کتاب های ناشر

آقابیریقی، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقابیریقی، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. اشرفی اصفهانی، خ. شهید وحدتی، خ. سازمان آب، خ. دانش، پ. 14
تلفن :
88215175
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقابیریقی، علی
فهرست کتاب های ناشر

آقاپور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دهدشتی، فاطمه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سعادت‌آباد، خ. یکم، پ. 5، واحد 4
صندوق پستی:
13145-1796
کد پستی:
1355885589
تلفن :
22093597
تلفن همراه:
09121546783
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4807 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7658
,
964-93385
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آقاپور
فهرست ارجاعات این ناشر :
آقاپور
فهرست کتاب های ناشر

آقاپور، سکینه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقاپور، سکینه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ مفتح، کوثر شرقی، پ 5/818
تلفن :
2340012
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقاپور، سکینه
فهرست کتاب های ناشر

آقاجانی، بکتاش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقاجانی، بکتاش
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. علامه، کوی شهید توکلی، ک. شهید نادری، پ. 16چ
تلفن :
2674038
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقاجانی، بکتاش
فهرست کتاب های ناشر

آقاحسینی، غزاله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقاحسینی، غزاله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. 10 فروردین، ک. پیرهادی، پ. 22، ط. 1
تلفن :
33192879
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقاحسینی، غزاله
فهرست ارجاعات این ناشر :
غزاله آقا حسینی
فهرست کتاب های ناشر

آقازاده، سیدابراهیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقازاده، سیدابراهیم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
ولیعصر، خ. کریمخان، ک. یوسف اعتصامی، پ. 26، ط. 2
تلفن :
3320042
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقازاده، سیدابراهیم
فهرست کتاب های ناشر

آقازاده، محرم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقازاده، محرم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
زنجان - زنجان
نشانی پستی :
کوی قائم، جنب دانشگاه پیام نور
تلفن :
4240150
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقازاده، محرم
فهرست ارجاعات این ناشر :
محرم آقازاده
فهرست کتاب های ناشر

آقازاده‌سلطانی، غفور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقازاده‌سلطانی، غفور
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ایران، دارالتحفیظ القران الکریم
تلفن :
66409013
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقازاده‌سلطانی، غفور
فهرست کتاب های ناشر

آقامالی، سیداحمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقامالی، سیداحمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. امام دره، روبروی مسجد کبود، آموزشگاه زبان اطلس
تلفن :
5554032
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقامالی، سیداحمد
فهرست کتاب های ناشر

آقاملایی، محمدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حاج‌ملک، حبیبه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمان - کرمان
نشانی پستی :
شهرک نیک‌زاد، بلوار کربلا، پ. 27، ط. 2
تلفن :
2515267
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقاملایی، محمدرضا
فهرست کتاب های ناشر

آقایی، ناصر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقایی، ناصر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ثبت احوال منطقه 15 تهران
تلفن :
33152502-4
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقایی، ناصر
فهرست کتاب های ناشر

آقایی، نورالله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقایی، نورالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گلستان - کلاله
نشانی پستی :
خ. طالقانی، پایین‌تر از بانک کشاورزی
تلفن :
4240976
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آقایی، نورالله
فهرست کتاب های ناشر

آگاهان ایده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مشیری، مهوش
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
کامرانیه جنوبی، نبش بن‌بست مریم، پ. 18، واحد 17
تلفن :
22210297 ، 22217438
تلفن همراه:
09121037800
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2747 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5764
,
964-90115
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آگاهان ایده
فهرست ارجاعات این ناشر :
آگاهان ایده
فهرست کتاب های ناشر

آگاهان نیرو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهمن‌پور، احمدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. هفده شهریور، خ. تابنده (شهبازی)، پ. 1
صندوق پستی:
17185-588
تلفن :
33262679 ، 33262865
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830422
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
33358341
شماره پروانه نشر :
2470/450 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91742
,
964-93489
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آگاهان نیرو
فهرست ارجاعات این ناشر :
تابش برق
فهرست کتاب های ناشر

آگرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یوسفی، نیکو
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کریم‌خان زند، خ. استاد نجات‌اللهی، ک. امانی، پ. 22، ط. اول
صندوق پستی:
13145-817
کد پستی:
1598864713
تلفن :
88905444 ، 66960206
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861226
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88905444
شماره پروانه نشر :
4244 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93259
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آگرا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آگرا
نشر آگرا
فهرست کتاب های ناشر

آگه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسینعلیخانی، لیلا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. ابوریحان، خ. روانمهر، پ. 19
کد پستی:
1315664941
تلفن :
66974884 ، 66402349 ، 66463155
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66402349
شماره پروانه نشر :
5696 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.agahpub.ir
شناسه شابک :
964-329
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آگه
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرآگه
موسسه نشرآگه
موسسه انتشارات آگه
آگه
موسسه نشر آگه
فهرست کتاب های ناشر

آگه‌سازان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی‌نامق، غلامرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. استاد نجات‌اللهی، ک. خسرو، پ. 36، ط. سوم
کد پستی:
1598814811
تلفن :
88897628 ، 88915833 ، 88893520
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88915833
شماره پروانه نشر :
3141 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.agahsazan.com
شناسه شابک :
964-8295
,
964-92012
,
964-93983
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آگه‌سازان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آگه‌سازان
فهرست کتاب های ناشر

آل احمد (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رستمی، مصطفی
زمینه فعالیت:
مذهب، ادبیات،
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
شهرک فرهنگیان، ک. دهم، پ. 32
کد پستی:
1853944115
تلفن :
4265883
تلفن همراه:
09125007981
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8261038
شماره پروانه نشر :
6043 (موقت)
پست الکترونیکی :
ekhvanoshohada@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5850
,
600-91183
,
964-94721
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آل احمد (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل احمد (ع)
فهرست کتاب های ناشر

آل المرتضی (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مرتضوی شاهرودی، سیدمجتبی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
کوی ارک، ک. سقا (شهید شاکری‌نیا)، پ. 257، ط. زیرین
صندوق پستی:
3993
کد پستی:
3715796745
تلفن :
7744327 ، 7741170
تلفن همراه:
09121519455
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7741170
شماره پروانه نشر :
2033 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5822
,
964-91127
تاریخ تأسیس :
1375
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل المرتضی (ع)
موسسه آل المرتضی(ع)
موسسه آل‌المرتضی للتحقیق و النشر
فهرست کتاب های ناشر

آل ایوب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آل ایوب، سید عطاء
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، هنرها، ادبیات،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. انقلاب، ک 5
کد پستی:
37157
تلفن :
0251-7734777
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3697 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8413
,
964-92937
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
آل ایوب
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل ایوب
فهرست کتاب های ناشر

آل رسول

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی‌هرندی، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3771 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92616
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آل رسول
فهرست کتاب های ناشر

آل صمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زارع، سعید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
چهل و پنج متری صدوقی، بیست متری فجر، خ. دانش، نبش دانش دهم، ساختمان دانش
کد پستی:
3713164163
تلفن :
7748785 ، 2906113
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7748785
شماره پروانه نشر :
5807 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-91408
,
964-94287
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آل صمد
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل صمد
فهرست کتاب های ناشر

آل طاهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدوند، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. سمیه، 16متری عباس آباد، ک. مهدیه، پ. 14
تلفن :
7839081 ، 09191977748
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890922
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7744100
شماره پروانه نشر :
5354 (موقت)
پست الکترونیکی :
alektab@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93816
,
964-96938
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آل طاهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل طاهر
فهرست کتاب های ناشر

آل طه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، سیدمحمدباقر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. چهارمردان، بین ک. چهاردهم و شانزدهم، ساختمان میلاد، پ. 38
صندوق پستی:
37157-158
تلفن :
7700221
تلفن همراه:
09123518812
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7755303
شماره پروانه نشر :
4212 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5537
,
964-92476
,
964-95248
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آل طه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل طه
فهرست کتاب های ناشر

آل عبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جعفری، سیدحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. نیروگاه، توحید سوم، پ. 61
کد پستی:
3718616394
تلفن :
8803861 ، 09121130158
تلفن همراه:
09121130158
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8803861
شماره پروانه نشر :
3623 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5780
,
964-93679
,
964-96093
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آل عبا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل عبا (ع)
فهرست کتاب های ناشر

آل علی (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسن‌زاده، صادق
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، پاساژ قدس، ط. پنجم، پ. 186
کد پستی:
3713714341
تلفن :
7749827
تلفن همراه:
09122517138
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3956 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7710
,
964-92751
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آل علی (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل علی (ع)
فهرست کتاب های ناشر

آل عمران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بیگدلی‌آذری، مجید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سهروردی شمالی، خ. فیروزه، پ. 28
تلفن :
88762042
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
801026
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5220 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93828
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آل عمران
فهرست کتاب های ناشر

آل فاضل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قاینی، علی
زمینه فعالیت:
مذهب، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. دورشهر، خ. سمیه، خ. شانزده‌متری عباس‌آباد، پ. 143
کد پستی:
3715697719
تلفن :
7735654
تلفن همراه:
09124513060
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7834312
شماره پروانه نشر :
5806 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6111
,
964-94570
,
964-95378
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آل فاضل
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل فاضل
فهرست کتاب های ناشر

آل یاسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یاسین، حامد آل
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. ونک، خ. گاندی، ک. هیجدهم، پ. 4، ط. سوم
تلفن :
66036866 ، 88799289
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840503
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88879241
شماره پروانه نشر :
3600 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.alleyasin.com
شناسه شابک :
964-91213
,
964-93824
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آل یاسین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آل یاسین
فهرست کتاب های ناشر

آلاچیق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پورنعمتی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، بالاتراز چهارراه فاطمی، پ. 247 ک.پ. 14146
تلفن :
88963712 ، 88951164
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800702
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2661 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91769
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آلاچیق
فهرست ارجاعات این ناشر :
آلاچیق
فهرست کتاب های ناشر

آلاله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
خ. طالقانی شرقی، ک. جهان، پ. 22/1
تلفن :
7507660 ، 768565
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790412
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آلاله
فهرست ارجاعات این ناشر :
آلاله
فهرست کتاب های ناشر

آل‌طه، محمدرحیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آل‌طه، محمدرحیم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - مرودشت
نشانی پستی :
خ. سعدی، ک. باغ، پ. 170
تلفن :
2223191
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آل‌طه، محمدرحیم
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمدرحیم آل طه
فهرست کتاب های ناشر

آلفا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قراخانی بهار، اکبر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فاطمی، ابتدای خ. بیستون، خ. دوم، پ. 20، ط. آخر
صندوق پستی:
تلفن :
88852700 ، 88959700
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830429
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88959700
شماره پروانه نشر :
1030 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6059
تاریخ تأسیس :
1371
فهرست ناشران زیر گروه:
آلفا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آلفا
فهرست کتاب های ناشر

آماج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حائری‌زاده، سیدعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
میدان هفت تیر، خ مفتح شمالی، پ 35
تلفن :
8832181
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88848863
شماره پروانه نشر :
3079 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92102
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آماج
فهرست ارجاعات این ناشر :
آماج
فهرست کتاب های ناشر

آمایش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زرسازی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ فاطمی، خ کاج جنوبی، جنب خ شهید فکوری، پ 215
تلفن :
88967844
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4749 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7507
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آمایش
فهرست کتاب های ناشر

آمن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کاوه‌جبلی، علیرضا
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ. 25/1، واحد 9
صندوق پستی:
16585-116
کد پستی:
1313975975
تلفن :
66420232
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3216 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7267
,
964-92054
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آمن
فهرست ارجاعات این ناشر :
آمن
فهرست کتاب های ناشر

آموختاران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی، حبیب‌الله
زمینه فعالیت:
کلیات، علوم طبیعی و ریاضیات، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ملک، خ. اقلیمی، ک. گل، پ. 37
صندوق پستی:
13475-353
تلفن :
88414701
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830806
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2724 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7464
,
964-92545
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آموختاران
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموختاران
فهرست کتاب های ناشر

آموختگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذی‌بیک‌مطلق، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. شکوفه، ک. شهید فرد اسدی، پ. 4، ط. اول
کد پستی:
1717754391
تلفن :
33356071 ، 09123936259
تلفن همراه:
09123936259
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2744 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94622
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آموختگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموختگان
فهرست کتاب های ناشر

آمود

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامپور، مریم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ظفر، خ. گوی‌آبادی، سیمای جنوبی، پ. 26، واحد 4
تلفن :
22263285
تلفن همراه:
09121366735
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22263285
شماره پروانه نشر :
6717 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95178
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آمود
فهرست ارجاعات این ناشر :
آمود
فهرست کتاب های ناشر

آموزان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضوانی، احمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سعادت‌آباد، م. کاج، ابتدای سرو شرقی، پ. 10
تلفن :
22358183
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
801101
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5371 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93840
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزان
فهرست کتاب های ناشر

آموزش امیر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نوریان، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاسداران، بوستان هفتم، بعد از ک. امیر ابراهیمی، پ. 113
کد پستی:
1666687611
تلفن :
22588484 ، 22588542 ، 22562716
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22588484
شماره پروانه نشر :
3393 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.amirenglishschool.ir
شناسه شابک :
964-7699
,
964-92685
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزش امیر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموزش امیر
فهرست کتاب های ناشر

آموزش عالی خیام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رجب‌زاده‌مقدم، محمدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
شهرک لشکر، بلوار شهید فلاحی
تلفن :
621777
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
621777
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92308
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزش عالی خیام
فهرست کتاب های ناشر

آموزش علوم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امانی‌طهرانی، محمود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، خ. جمالزاده شمالی، ک. شهید صدوقی شرقی، پ. 49
صندوق پستی:
14185-756
کد پستی:
1418613561
تلفن :
66946023 ، 66915691 ، 09121355153
تلفن همراه:
09121779088
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88971773
شماره پروانه نشر :
6401 (موقت)
پست الکترونیکی :
amozesheolom@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.amozesholum.ir
شناسه شابک :
964-160
,
964-8451
,
964-95077
,
964-95125
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزش علوم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموزش علوم
آموزش علوم
فهرست کتاب های ناشر

آموزش نمونه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
باباعلی، عباس
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تقاطع خ. قر‌نی و خ. طالقانی، ابتدای ک. سوسن، پ. 4، واحد 4
کد پستی:
1533985911
تلفن :
88901956
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900626
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88901956
شماره پروانه نشر :
6342 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95032
,
964-96945
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزش نمونه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموزش نمونه
فهرست کتاب های ناشر

آموزش نوآموز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آینه‌چی، زکیه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر، بالاتر از طالقانی، خ. دمشق، خ. برادران مظفر، پ. 110
کد پستی:
14167336625
تلفن :
88904006 ، 88893245
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88803457
شماره پروانه نشر :
1710 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5819
,
964-6281
تاریخ تأسیس :
1374
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزش نوآموز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموزش
شرکت انتشارات آموزش - نوآموز
فهرست کتاب های ناشر

آموزش و اشتغال جانبازان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دهپاشی، محمود
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ انقلاب، خ فخررازی، پ 12
تلفن :
66406095
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1925 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92062
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزش و اشتغال جانبازان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموزش و اشتغال جانبازان
فهرست کتاب های ناشر

آموزشکده فنی شهید عباسپور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سدیفی، مجید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، وفادار شرقی، بلوار بهار، دانشکده صنعت وآب و برق شهید عباسپور
صندوق پستی:
16765-1719
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزشکده فنی شهید عباسپور
فهرست کتاب های ناشر

آموزشگاه پل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حاجی‌سیدجوادی، مرتضی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، نبش چهارراه کالج، پ. 890، ط. 3
تلفن :
66702955 ، 66733996
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزشگاه پل
فهرست کتاب های ناشر

آموزشگاه علمی اندیشمند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فاطمی، نبش خ. شهید دائمی، پ. 194، ط. اول
تلفن :
88976077-8
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزشگاه علمی اندیشمند
فهرست کتاب های ناشر

آموزشی لوح و قلم (وابسته به شرکت مهندسی مشاور لوح و قلم)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ترکمن، مهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، بعد از فرصت، پ. 1064
کد پستی:
1418814354
تلفن :
66438422 ، 66910080 ، 09123146485
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900408
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66910080
شماره پروانه نشر :
7144/104 (موقت)
پست الکترونیکی :
info@lohonline.com
نشانی اینترنتی :
www.lohonline.ir
شناسه شابک :
600-245
,
964-7168
,
964-9907
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزشی لوح و قلم (وابسته به شرکت مهندسی مشاور لوح و قلم)
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات آموزشی لوح و قلم
آموزشی لوح و قلم
فهرست کتاب های ناشر

آموزگار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نهرجو، هاشم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، خ. وحیدنظری، پ. 288، ط. سوم، واحد 15
صندوق پستی:
13145-1425
تلفن :
66974626-8
تلفن همراه:
09126881425
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
870827
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66974626
شماره پروانه نشر :
5909 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-90563
,
964-94381
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزگار
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموزگار
فهرست کتاب های ناشر

آموزگار خرد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کریم‌بیگی‌منشاد، مجید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. فرگاز، خ. نبی اکرم، ک. یک، آپارتمان جهاران، ط. 3، واحد. 8
کد پستی:
7177663159
تلفن :
8357024
تلفن همراه:
09176073395
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2289904
شماره پروانه نشر :
6247 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94707
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزگار خرد
فهرست ارجاعات این ناشر :
آموزگار خرد
فهرست کتاب های ناشر

آموزه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رادنژاد، آزاده
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب، علوم اجتماعی، تکنولوژی (علوم کاربردی)، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار فردوس غربی، خ. بهار شمالی، خ. منوچهری شرقی، ک. اقاقیا، پ. 1، مجتمع اقاقیا، واحد یک
صندوق پستی:
14845-145
کد پستی:
1484756461
تلفن :
44132302 ، 09126354335
تلفن همراه:
09126354335
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890923
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44161499
شماره پروانه نشر :
2474 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.leaniran.org
شناسه شابک :
964-5528
,
964-91663
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آموزه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آتروپات کتاب
آموزه
فهرست کتاب های ناشر

آمون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بختیاری، کیومرث
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، پ. 1188
کد پستی:
131451638
تلفن :
66467848
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66955460
شماره پروانه نشر :
224 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6638
تاریخ تأسیس :
1360
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آمون
فهرست ارجاعات این ناشر :
[آمون]
نشر آمون
آمون
فهرست کتاب های ناشر

آمه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فروغی‌اصل، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فردوسی، خ. فرصت، پ. 54، ط. دوم، واحد 4
صندوق پستی:
15815-1359
کد پستی:
1581643636
تلفن :
88847044 ، 88319557 ، 88303572
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88303572
شماره پروانه نشر :
1287 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6242
,
964-6061
,
964-90688
تاریخ تأسیس :
1373
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آمه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آمه
فهرست کتاب های ناشر

آمیتیس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آریاشمس‌مستوفی، شهریار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فرمانیه، بلوار پگاه، ک. یدالله سلیمی، ک. برف، پ. 7، واحد 13
صندوق پستی:
14155-1344
کد پستی:
0935835981
تلفن :
22244813 ، 09121905932
تلفن همراه:
09121905932
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22244813
شماره پروانه نشر :
6589 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8787
,
964-95143
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آمیتیس
فهرست ارجاعات این ناشر :
آمیتیس
فهرست کتاب های ناشر

آن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سعدی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، بالاتر از خ. زرتشت، ک. غفاری، پ. 6، واحد 6 و 3
تلفن :
88912422
تلفن همراه:
09121242572
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88900876
شماره پروانه نشر :
4131 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.annpublication.com
شناسه شابک :
964-7211
,
964-8065
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آن
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آن
آن
انتشارات آن
فهرست کتاب های ناشر

آنا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مبشر، سودابه
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سهروردی شمالی، خ. خرمشهر غربی، مقابل روزنامه ایران، ک. وهابی برزی، پ. 2
کد پستی:
1533813831
تلفن :
88769532 ، 88764283
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88769302
شماره پروانه نشر :
2039 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6292
,
964-6876
,
964-90960
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آنا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آنا
نشر آنا
فهرست کتاب های ناشر

آناس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
معینی، فیروزه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، نرسیده به خ. تربیت، بازار تربیت، ط. پایین، پ. 28
کد پستی:
5137741905798
تلفن :
5535708 ، 5555393
تلفن همراه:
09143092644
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891102
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1912 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7003
,
964-91539
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آناس
فهرست ارجاعات این ناشر :
آناس
فهرست کتاب های ناشر

آنامهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی کاظمی، زهراسادات
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. رسالت، خ. نیروی دریایی، خ. شهید حقیقی، پ. 74
تلفن :
77458202
تلفن همراه:
09123342462
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810604
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5094 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7910
,
964-93757
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آنامهر
فهرست کتاب های ناشر

آناهیتا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ذوالقدر، حسین
زمینه فعالیت:
کلیات، هنرها، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ سمیه، پ 14
تلفن :
88848987
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
663 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آناهیتا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آناهیتا
فهرست کتاب های ناشر

آناهیتا اسکویی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکویی، مصطفی
زمینه فعالیت:
هنرها، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ لبافی‌نژاد، ابتدای صبا، ک سمیعی، پ 64
صندوق پستی:
11365-8199
تلفن :
66400372
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66402566
شماره پروانه نشر :
2906 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90140
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آناهیتا اسکویی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آناهیتا اسکویی
فهرست کتاب های ناشر

آناهیتا سادات

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی‌همایی، آزیتا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
میدان ارتش، بعد از بانک ملی، ساختمان 43
صندوق پستی:
81465-843
تلفن :
7756418 ، 2643184
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810920
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4561 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93549
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آناهیتا سادات
فهرست کتاب های ناشر

آناهید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ناصری‌نژاد، ناهید
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
کامرانیه شمالی، نبش خ. تاجیکی، پ. 17، دبستان تقوی
صندوق پستی:
195851-779
کد پستی:
1954945461
تلفن :
22287444 ، 22827046 ، 22802281
تلفن همراه:
09121026549
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22287444
شماره پروانه نشر :
3788 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.rahavard.info
شناسه شابک :
964-7952
,
964-92433
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آناهید
فهرست ارجاعات این ناشر :
تقوا پیشگان
آناهید
فهرست کتاب های ناشر

آنزان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نوروزی، غلامعباس
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فلسطین، پایین‌تر از خ. جمهوری، نبش هلالی، پ. 4، واحد 6
کد پستی:
1417743181
تلفن :
88951915
تلفن همراه:
09121404364
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88951915
شماره پروانه نشر :
2058 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6699
,
964-91484
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آنزان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آنزان
فهرست کتاب های ناشر

آنسه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خسروی، ناصرقلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، نبش خ. کبکانیان، پ. 1/1، ط. سوم، واحد 11
صندوق پستی:
14155-7317
کد پستی:
1415713134
تلفن :
88654467 ، 88968191
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881023
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88958172
شماره پروانه نشر :
3124 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91977
,
964-96186
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آنسه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آنسه
نشر آنسه
انسه
فهرست کتاب های ناشر

آنیش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جعفریه‌مطبعه‌چی، فاطمه
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فردوسی، خ. بابی‌ساندز، پ. 54، ط. چهارم
تلفن :
66460146 ، 88325376-7
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890123
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66460146
شماره پروانه نشر :
5970 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94442
,
964-96917
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آنیش
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آنیش
فهرست کتاب های ناشر

آواپژوهش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیل‌زاده‌مطلق، پروانه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. 7 تیر، روبروی بیمه دانا، نبش ک. 6، ط. سوم
صندوق پستی:
71345-3179
تلفن :
2339057
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
820728
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6603 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95151
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آواپژوهش
فهرست کتاب های ناشر

آوازه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الهی، روحی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاسداران، خ. اقدسیه، خ. گلستان شمالی، ک. رازقی، پ. 25
صندوق پستی:
19575-584
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861225
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2419 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92100
,
964-95089
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آوازه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوازه
فهرست کتاب های ناشر

آوام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخلاقی‌نیا، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ستارخان، خ. تهران‌ویلا، برج تهران ویلا، ط. یازدهم
کد پستی:
1444813314
تلفن :
88250416 ، 88257957 ، 66554020
تلفن همراه:
09122992045
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88257957
شماره پروانه نشر :
1664 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2586
,
964-91802
,
964-93459
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
آوام
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوام
فهرست کتاب های ناشر

آوام سرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رمضانی، جاوید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فاطمی، م. گلها، خ. کاج جنوبی، ک. سرتیپ فکوری، پ. 214
تلفن :
88025840
تلفن همراه:
09121151965
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88025840
شماره پروانه نشر :
54030 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.avamco.com
شناسه شابک :
964-94056
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آوام سرا
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آوام‌سرا
فهرست کتاب های ناشر

آوای اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صالحی، مریم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، خ. سلیمی‌جهرمی، ک. سنبل شرقی، پ.10، واحد 3
کد پستی:
1481754913
تلفن :
44088748
تلفن همراه:
09123888394
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44088748
شماره پروانه نشر :
2778 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5726
,
964-90089
,
964-9968
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آوای ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جهرمی‌رجبی، محمود
زمینه فعالیت:
هنرها، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
الهیه، خ. مهدیه، جبهه، خ. تقوی‌شیرازی، پ. 9، ط. اول
صندوق پستی:
19395-5636
تلفن :
2260398
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790610
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2260398
شماره پروانه نشر :
2297 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90271
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای ایران
فهرست کتاب های ناشر

آوای برتر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
غریب، طیبه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سعادت آباد، بین م. کاج و فرهنگ، خ. چهارم، ک. نسیم، پ. 4، واحد 5
کد پستی:
14868
تلفن :
22067120 ، 09123783372
تلفن همراه:
09123783372
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44463843
شماره پروانه نشر :
6578 (موقت)
پست الکترونیکی :
ava_e_andishe@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6632
,
964-2847
,
964-95018
,
964-96636
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای برتر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای برتر
فهرست کتاب های ناشر

آوای دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشرف‌الکتابی، داریوش
زمینه فعالیت:
کلیات، زبان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. امام حسین، ابتدای خ. هفده‌شهریور، نرسیده به چهارراه صفا، پ. 123
کد پستی:
1153974314
تلفن :
77604571 ، 77655211 ، 09122331955
تلفن همراه:
09122331955
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77655211
شماره پروانه نشر :
2044 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91518
,
964-95591
تاریخ تأسیس :
1375
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای دانش
فهرست کتاب های ناشر

آوای دانش‌گستر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شیراوند، کامیار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، ساختمان ظروفچی، ط. دوم، پ. 1296
کد پستی:
1314743571
تلفن :
66492934 ، 66483030
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66404796
شماره پروانه نشر :
6474 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.avayee.ir
شناسه شابک :
964-2557
,
964-94922
,
964-96468
تاریخ تأسیس :
1382
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای دانش‌گستر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای دانش‌گستر
فهرست کتاب های ناشر

آوای سبز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مصیب‌زاده، عبدالله
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، ابتدای جمالزاده شمالی، پ. 15، واحد 4
تلفن :
66732763
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66732763
شماره پروانه نشر :
619 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5804
,
964-90686
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای سبز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای سبز
فهرست کتاب های ناشر

آوای سحر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بوذرجمهری، شهناز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. میرزای شیرازی، نبش کامکار، روبروی پارک میرزای شیرازی، ساختمان شماره 83، ط. دوم، پ. 7
تلفن :
88303449 ، 88843541 ، 88831771
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790531
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88843542
شماره پروانه نشر :
1065 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92059
تاریخ تأسیس :
1372
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای سحر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای سحر
فهرست کتاب های ناشر

آوای سرزمین ماهور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فلاحی، کیومرث
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سهروردی، خ. طاووسی، خ. خلیل حسینی، پ. 22
تلفن :
تلفن همراه:
09121025195
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22059876
شماره پروانه نشر :
5976/50 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94469
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای سرزمین ماهور
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی و هنری آوای سرزمین ماهور
آوای سرزمین ماهور
فهرست کتاب های ناشر

آوای طرقه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بابایان، آرش
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. لبافی‌نژاد، بین خ. دانشگاه و خ. فخررازی، پ. 174
تلفن :
66970744 ، 66970744
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900124
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66970744
شماره پروانه نشر :
6147 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-91584
,
964-95095
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای طرقه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای طرقه
فهرست کتاب های ناشر

آوای عرش، وابسته به موسسه فرهنگی هنری آوای عرش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سالمی‌قمصری، مرتضی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. خراسان، خ. خاوران، بعد از فرهنگسرای جوان، هشت متری اعظمی، نبش ک. عسگری
صندوق پستی:
17765-133
تلفن :
33719096
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33719096
شماره پروانه نشر :
5876/50 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94370
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای عرش، وابسته به موسسه فرهنگی هنری آوای عرش
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای عرشی
فهرست کتاب های ناشر

آوای عطیه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
باقری، معصومه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
اعتمادیه، هجده متری سلحشور، ک. بهمن، پ. 12
کد پستی:
6515957311
تلفن :
8223150
تلفن همراه:
09183146948
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861222
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5947 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94480
,
964-96079
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای عطیه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای عطیه
فهرست کتاب های ناشر

آوای کلار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بیداربخت، آراسته
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاسداران، گلستان نهم، پ. 10، واحد 5
صندوق پستی:
655-19585
کد پستی:
1668634748
تلفن :
22553718 ، 22589234
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890622
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22589234
شماره پروانه نشر :
6351 (موقت)
پست الکترونیکی :
avayekelar@ymail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-226
,
600-5395
,
964-8390
,
964-94825
تاریخ تأسیس :
1382
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای کلار
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی هنری آوای کلار
آوای کلار
آوای کلار
فهرست کتاب های ناشر

آوای مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زارعی، سیدحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خیام، مقابل پاچنار، خ. شهید جواد مبرا، ک. آشنا،پ. 22
صندوق پستی:
تلفن :
55628054
تلفن همراه:
09121044150
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4299 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93360
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای مهر
فهرست کتاب های ناشر

آوای مهرسا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عینی، مهسا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
یوسف‌آباد، خ. جهان‌آرا، ک. چهل و سوم، پ. 57، ط. دوم
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6239 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8357
,
964-94676
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای مهرسا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوای مهرسا
فهرست کتاب های ناشر

آوای وحی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ذبیحی‌خیرآبادی، احمد
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ آزادی، بازار الغدیر
تلفن :
50201
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
50201
شماره پروانه نشر :
2690 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90229
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آوای وحی
فهرست کتاب های ناشر

آوردگاه هنر و اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرباقری، احسان
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
زیر پل کریم‌خان زند، مقابل خ. ایرانشهر، پ. 91
کد پستی:
1585685541
تلفن :
88823120 ، 88838453 ، 88313431
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88842987
شماره پروانه نشر :
3423 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.gooyabooks.com
شناسه شابک :
964-8741
,
964-92827
,
964-94981
تاریخ تأسیس :
1378
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آوردگاه هنر و اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوردگاه هنر و اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آوریده، مجتبی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آوریده، مجتبی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - آمل
نشانی پستی :
رضاییه، ک. صفرزاده
تلفن :
2251659
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آوریده، مجتبی
فهرست کتاب های ناشر

آوند اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فتحی‌لقمان، علی
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، علوم اجتماعی، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
بلوار بعثت، بعثت چهل و پنجم، پ. 67
کد پستی:
7174713814
تلفن :
2358441 ، 6488740
تلفن همراه:
09177002074
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900508
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2358441
شماره پروانه نشر :
5594 (موقت)
پست الکترونیکی :
avand_andisheh@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5631
,
964-8411
,
964-94076
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آوند اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوند اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آوه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شمس‌بیگی، حمید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سهروردی جنوبی، چهارراه دیبا، ک. امین الهی، پ. 26، ط. ششم، واحد 12
صندوق پستی:
15875-5695
تلفن :
88426685
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830604
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88426685
شماره پروانه نشر :
2616 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93545
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آوه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوه
فهرست کتاب های ناشر

آویده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شریفی‌نیا، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آفریقا، خ. تابان، پ. 46
تلفن :
``
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2951 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90262
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آویده
فهرست کتاب های ناشر

آویژه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ریاحی‌پور، بابک
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، نرسیده به خ. جمهوری‌اسلامی، ک. صابر، پ. 7
کد پستی:
1314933781
تلفن :
66496936 ، 66959785 ، 09122576517
تلفن همراه:
09122576517
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1913 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6652
,
964-90940
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آویژه
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرآویژه
آویژه
فهرست کتاب های ناشر

آوین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهادرزاده، مامک
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ونک، انتهای خ. شیخ بهایی، بلوار آزادگان، خ. بیست و یکم غربی, پ. 33
کد پستی:
14376553811
تلفن :
88007083 ، 88013600 ، 88020815
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88028894
شماره پروانه نشر :
5158 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.avin.persianbook.net
شناسه شابک :
964-8148
,
964-93668
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آوین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوین
فهرست کتاب های ناشر

آوینا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کریمی، محمدتقی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
فلکه پلیس(وزارت راه)، جنب گچبری گریاس، پ. 9
صندوق پستی:
3710055-8116
کد پستی:
3715894873
تلفن :
0251-6628927
تلفن همراه:
09123407404
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7236867
شماره پروانه نشر :
6582 (موقت)
پست الکترونیکی :
avin_co@ymail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2563
,
964-95013
,
964-96423
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آوینا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آوینا
فهرست کتاب های ناشر

آهسته

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسین‌پور، علیرضا
زمینه فعالیت:
کلیات، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. هفده‌شهریور، خ. شهید گیلکی جنوبی، خ. بهرادمهر، پ. 34
کد پستی:
1773773541
تلفن :
33721089
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2780 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8048
,
964-92076
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
آهسته
فهرست ارجاعات این ناشر :
آهسته
فهرست کتاب های ناشر

آهن‌جان، محمدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آهن‌جان، محمدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خوزستان - اهواز
نشانی پستی :
کوی عابدی، خ. سوم، پ. 394
تلفن :
4458255
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آهن‌جان، محمدرضا
فهرست کتاب های ناشر

آهنجیده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آهنجیده، اسفندیار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
نشانی پستی :
م. فردوسی، ک. بن‌بست، پ. 11
کد پستی:
8817738669
تلفن :
2224083
تلفن همراه:
09133811468
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871217
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2224083
شماره پروانه نشر :
5627 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94191
,
964-96449
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آهنجیده
فهرست ارجاعات این ناشر :
آهنجیده
فهرست کتاب های ناشر

آهنگ سخن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسین‌زاده، رامین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دوازده فروردین شمالی، بین خ. روانمهر و خ. لبافی‌نژاد، پ. 224
کد پستی:
1484974358
تلفن :
66490155
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5688 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94121
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آهنگ سخن
فهرست ارجاعات این ناشر :
آهنگ‌سخن
فهرست کتاب های ناشر

آهنگ صبح

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صنعتی، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. بهارشمالی، نبش خ. کارگر، جنب بانک تجارت، ط. فوقانی فروشگاه بهاران
تلفن :
تلفن همراه:
09121466616
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871217
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6571 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8577
,
964-95176
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آهنگ صبح
فهرست ارجاعات این ناشر :
آهنگ صبح
فهرست کتاب های ناشر

آهنگ قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رسولی، سیدجواد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
بلوار فردوسی، فردوسی شانزده، پ. 89/1، ط. همکف
صندوق پستی:
91895-1363
کد پستی:
9185817793
تلفن :
7647309 ، 7647309
تلفن همراه:
09153241602
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890123
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7647309
شماره پروانه نشر :
4185 (موقت)
پست الکترونیکی :
ahangeghalam@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.ahangeghalam.com
شناسه شابک :
600-225
,
600-5452
,
964-2805
,
964-7641
,
964-93234
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آهنگ قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آهنگ قلم
فهرست کتاب های ناشر

آهنگر، محسن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آهنگر، محسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
تقاطع فرهنگ، جنب داروخانه گودرزیان، داخل کوی کرمانی
تلفن :
3248640
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آهنگر، محسن
فهرست کتاب های ناشر

آهنین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رحیمی، بیژن
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهران‌نو، خ. دماوند، ایستگاه پل، ک. تواناپسند، بن‌بست بنفشه، پ. 53، ط. اول، واحد 2
کد پستی:
1644914874
تلفن :
77829893
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66423411
شماره پروانه نشر :
3642 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7028
,
964-92318
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آهنین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آهنین
فهرست کتاب های ناشر

آهوان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شیخ‌الاسلامی، مهدی
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، بعد از خ. جیحون، ک. داودیان، بن‌بست بابک، پ. 15
کد پستی:
1343655853
تلفن :
66007661
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890408
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66023665
شماره پروانه نشر :
2924 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5854
,
964-90194
,
964-94876
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آهوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آهوان
فهرست کتاب های ناشر

آی تک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رحیمی، کاظم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نیاوران، کاشانک، خ. شهید خداوردی، پ. 65، واحد 6
تلفن :
66409185
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5805 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94220
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آی تک
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرآی‌تک
فهرست کتاب های ناشر

آیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بکایی، حسین
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه کردستان، خ. بیست و سوم غربی، پ. 91، ط. سوم
تلفن :
88008679
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840503
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4610 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93218
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آیا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیا
فهرست کتاب های ناشر

آیت عشق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینی، علیرضا
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. حجتیه، ک. دوم، پ. 58
صندوق پستی:
37185-577
تلفن :
7737346 ، 2940594
تلفن همراه:
09122527057
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871217
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7737346
شماره پروانه نشر :
6223 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8270
,
964-94690
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آیت عشق
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیت‌عشق
فهرست کتاب های ناشر

آیت‌الهی، طلعت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آیت‌الهی، طلعت
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرآرا، خ. شهید حسین ارش مهر، خ. 22، پ. 9، ط. 2
تلفن :
88253593
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آیت‌الهی، طلعت
فهرست ارجاعات این ناشر :
طلعت آیت‌اللهی
فهرست کتاب های ناشر

آیتی، مریم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آیتی، مریم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
دروازهئ شیراز، اول خ. چهارباغ بالا، مجتمع تجاری هزارجریب، پ. 222
تلفن :
36151 ، 6253482
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آیتی، مریم
فهرست کتاب های ناشر

آیدا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فدوی، سلیمان
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی:
14325-1175
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1671 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91041
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
آیدا
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیدا
فهرست کتاب های ناشر

آیدا مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بصیری، شادمان
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. نبرد، ک. موسی‌الرضا، ک. سویزی، پ. 25
کد پستی:
1736945978
تلفن :
33179882
تلفن همراه:
09121087338
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890408
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6374 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94879
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
آیدا مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیدامهر
فهرست کتاب های ناشر

آیدین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عباسپور، اصغر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. شریعتی شمالی، نرسیده به سینما 29 بهمن، جنب کفش نیکو، ساختمان وجدان دوست، ط. زیرین
صندوق پستی:
51385-3469
کد پستی:
5133638846
تلفن :
5553259 ، 5530523
تلفن همراه:
09143144764
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
901028
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
5530523
شماره پروانه نشر :
1332 (موقت)
پست الکترونیکی :
aydin.publication@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5871
,
964-5592
,
964-90698
تاریخ تأسیس :
1373
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آیدین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیدین
فهرست کتاب های ناشر

آیسا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ترکیان‌تبار، منصور
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
کهگیلویه و بویراحمد - گچساران
نشانی پستی :
کوی کارکنان دولت، فرعی 13 جنوبی، درب اول، سمت راست
تلفن :
2240009
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811001
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5512 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94361
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آیسا
فهرست کتاب های ناشر

آیش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهشتی، سعید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاسداران، نگارستان دوم، پ. 59
صندوق پستی:
تلفن :
22843234
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830607
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3471 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91086
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آیش
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیش
فهرست کتاب های ناشر

آیقچی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آیقچی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ آزادی، بازارچه سراب، پاساژ امیر، پ. 2، ط. همکف
تلفن :
2254675 ، 2217612
تلفن همراه:
09151145481
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3045 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92202
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آیقچی
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیقچی
فهرست کتاب های ناشر

آیلار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قربانی، حسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، تقاطع خ. شهدای ژاندارمری، پ. 146
کد پستی:
13146
تلفن :
66401255 ، 66494430 ، 66411865
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66494431
شماره پروانه نشر :
2824 (موقت)
پست الکترونیکی :
aylarbook@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.aylar.org
شناسه شابک :
600-198
,
964-6515
,
964-8458
,
964-91427
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آیلار
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیلار
فهرست کتاب های ناشر

آیندگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عظیمی، گشتاسب
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دانشگاه، تقاطع ژاندارمری، پ. 58، ساختمان ایرانیان، ط. سوم، واحد 11
کد پستی:
1314764515
تلفن :
66416525 ، 66498528
تلفن همراه:
09122242942
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66498528
شماره پروانه نشر :
1538 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5080
,
964-6604
,
964-90700
تاریخ تأسیس :
1374
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آیندگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی نشر آیندگان
نشر آیندگان
آیندگان
فهرست کتاب های ناشر

آیندگان هزار نکته

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخلاصمندمنفرد، علیرضا
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ضلع شمال غربی پل سیدخندان، ک. شقاقی، پ. 4، ساختمان آیندگان
صندوق پستی:
16765-4319
کد پستی:
1541939313
تلفن :
88505050 ، 22860630 ، 2286686
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22863545
شماره پروانه نشر :
3395 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ayandegan.ir
شناسه شابک :
600-144
,
964-373
,
964-6914
,
964-7032
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آیندگان هزار نکته
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیندگان هزار نکته
موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته
موسسه فرهنگی آیندگان
فهرست کتاب های ناشر

آینده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
منجیلی، مسعود حاجی‌زاده
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی:
13165-343
تلفن :
، 77539525
تلفن همراه:
09121839679
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881027
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3401 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92227
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آینده
فهرست ارجاعات این ناشر :
آینده
فهرست کتاب های ناشر

آینده انفورماتیک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فخیم، شهرام
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری، خ. فلسطین جنوبی، بن بست درخشان، پ. 327
تلفن :
66490605
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آینده انفورماتیک
فهرست کتاب های ناشر

آینده دیگر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خدادی، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پایین‌تر از خ. شهدای ژاندارمری، پ. 294، ط. اول، واحد وسط
کد پستی:
1314674673
تلفن :
66410173 ، 66483762-3
تلفن همراه:
09121128556
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66483762
شماره پروانه نشر :
4161 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ffb.ir
شناسه شابک :
964-7405
,
964-8879
,
964-92881
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آینده دیگر
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشاراتی آینده دیگر
آینده دیگر
فهرست کتاب های ناشر

آینده‌پردازان مبتکر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آبشناس، عماد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. نبوت، نبش ک. بهمن شرقی، پ. 163
تلفن :
77890904 ، 88416728
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840505
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88444390
شماره پروانه نشر :
4669 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.shortkeh.net
شناسه شابک :
964-93248
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آینده‌پردازان مبتکر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آینده‌پردازان مبتکر
فهرست کتاب های ناشر

آینده‌سازان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نادری، مریم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، ک. بهشت آیین، پ. 36
کد پستی:
1314963331
تلفن :
66499990 ، 66402054
تلفن همراه:
09121123180
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890725
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66483151
شماره پروانه نشر :
346 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
wwwshahrabco.com
شناسه شابک :
964-205
,
964-2620
,
964-6827
تاریخ تأسیس :
1369
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
آینده‌سازان
فهرست ارجاعات این ناشر :
آینده سازان
فهرست کتاب های ناشر

آینه آثار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کیان‌وش، مهوش
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، نرسیده به م. ونک، ک. هفتم، پ. 2، ط. چهارم
صندوق پستی:
14155-3539
تلفن :
88885542
تلفن همراه:
09122125517
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88885542
شماره پروانه نشر :
2925 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90170
,
964-95436
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آینه آثار
فهرست ارجاعات این ناشر :
آینه آثار
فهرست کتاب های ناشر

آینه کتاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عبدالخالقی، علیرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، نرسیده به سه‌راه طالقانی، بین میثاق دوم و سوم، پ. 252، ط. سوم
کد پستی:
1563845314
تلفن :
77601705 ، 77539784 ، 77633819
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77513215
شماره پروانه نشر :
494 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6202
,
600-91040
,
964-91432
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
آینه کتاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
آینه کتاب
فهرست کتاب های ناشر

آیه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کهندل، احمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، ابتدای خ. فخررازی، ک. نیک‌پور، پ. 12، واحد 2
تلفن :
66962825-6
تلفن همراه:
09121992958
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861222
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66416015
شماره پروانه نشر :
1828/100 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ayehc.com
شناسه شابک :
964-5741
,
964-90690
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آیه
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی انتشاراتی آیه
آیه
فهرست کتاب های ناشر

آیه حیات

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بنی‌هاشمی، سیدمجید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. مصلی، ک. چهارم، فرعی دوم، انتهای فرعی، پ. 2
تلفن :
2614060 ، 2614050
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890408
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2614060
شماره پروانه نشر :
4755 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2625
,
964-93331
,
964-95475
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آیه حیات
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیه حیات
نشر آیه حیات
فهرست کتاب های ناشر

آیه سبز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
منفرد، غلامرضا
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. افخم، سه‌راه چرم‌سازی، ک. ابراهیم نگهبان، بن‌بست قزاق، پ. 15، ط. دوم
کد پستی:
1763983318
تلفن :
33357972
تلفن همراه:
09123570107
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3270 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7734
,
964-92140
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
آیه سبز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیه سبز
نشر آیه سبز
فهرست کتاب های ناشر

آیه مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مرآت اسفندیاری، شهین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شیراز جنوبی، ک. علی‌خانی، ساختمان بهار، ط. هجدهم
کد پستی:
1436963783
تلفن :
88050079
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891001
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5206 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93758
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آیه مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیه‌مهر
نشر آیه‌ی مهر
فهرست کتاب های ناشر

آییژ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خاوری، سوسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. لبافی نژاد غربی، پ. 215
کد پستی:
1313936374
تلفن :
66411173 ، 66494409 ، 66423416
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66411173
شماره پروانه نشر :
3417 (موقت)
پست الکترونیکی :
aeeizh.fm@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7006
,
964-8397
,
964-90450
,
964-970
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آییژ
فهرست ارجاعات این ناشر :
آییژ
فهرست کتاب های ناشر

آیین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ناصرالفقرا، سعید
زمینه فعالیت:
هنرها، ادبیات،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
چهارراه آبرسان، مقابل هلال احمر، شهر کتاب
صندوق پستی:
51745-185
تلفن :
3373280-6
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890607
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1567 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.aeenpublis.com
شناسه شابک :
964-90522
,
964-96116
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
آیین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیین
فهرست کتاب های ناشر

آیین تابران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهروش، علیرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. شهید چمران، نبش چمران 3، ساختمان چهل و پنج
تلفن :
2211511
تلفن همراه:
09151125022
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
860302
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2254411
شماره پروانه نشر :
4324 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7841
,
964-93051
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آیین تابران
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیین تابران
فهرست کتاب های ناشر

آیین تربیت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهروش، محمدرضا
زمینه فعالیت:
ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
م. سعدی، پاساژ مهتاب، ط. منهای یک
کد پستی:
9133913666
تلفن :
2216753 ، 2283110
تلفن همراه:
09124033439
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2216753
شماره پروانه نشر :
2108 (دائم)
پست الکترونیکی :
deghatpress@hotmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-428
,
964-6550
,
964-8146
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آیین تربیت
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیین تربیت
فهرست کتاب های ناشر

آیین تفاهم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فرجادی، پریچهر
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار قیطریه، خ. شهید خراسانی، پ. 23، واحد 6
کد پستی:
1938913587
تلفن :
22230924
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22230924
شماره پروانه نشر :
3502 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90330
,
964-94993
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آیین تفاهم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیین تفاهم
فهرست کتاب های ناشر

آیین فراز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ماکویی، شاهرخ
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ستارخان، خ. باقرخان، پ. 34، ط. دوم، واحد 7
صندوق پستی:
تلفن :
66439717
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861225
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3454 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92505
,
964-94498
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آیین فراز
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیین فراز
فهرست کتاب های ناشر

آیین مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دهقان‌پور، سیامک
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ بهار، خ صدیق، ک منصور 2، پ 65
تلفن :
77520293
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2211 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92074
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آیین مهر
فهرست کتاب های ناشر

آیین هنر ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
طرفه‌نژاد، امیرحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ استاد مطهری، خ لارستان، خ افتخار، پ 40/2
صندوق پستی:
14155-4868
تلفن :
88805511
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88801407
شماره پروانه نشر :
4375 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93233
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
آیین هنر ایران
فهرست کتاب های ناشر

آیینه ادراک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پاکزاد، مریم
زمینه فعالیت:
مذهب، ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
جاده لشکرک، شهرک دانشگاه، ک یاسمن، پ 45
تلفن :
22454554
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800702
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88404962
شماره پروانه نشر :
3885 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92666
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آیینه ادراک
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیینه ادراک
فهرست کتاب های ناشر

آیینه اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آذری، آذر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
قم، صفاشهر، مفید چهار، پ. 53
کد پستی:
1494816517
تلفن :
021-44701235 ، 09125526825
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
02512913331
شماره پروانه نشر :
2098 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6861
,
964-91614
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
آیینه اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیینه اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

آیینه زمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یونسیان، علی‌اصغر
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، جغرافیا و تاریخ، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. هفده‌شهریور، بین چهارراه شمس و آتش‌نشانی، ک. شهید علی دولو، پ. 14، ط. اول
کد پستی:
1174984111
تلفن :
33507023 ، 33132313 ، 09121355329
تلفن همراه:
09121355329
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
30507024
شماره پروانه نشر :
5562 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.younesian.ir
شناسه شابک :
600-5181
,
964-93996
,
964-95924
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
آیینه زمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر آیینه زمان
آیینه زمان
آئینه زمان
فهرست کتاب های ناشر

آیینه علم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دهسرا، فریدون
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
خ. بحرالعلوم، بازار رضا، ط. اول، پ. 73
تلفن :
46827 ، 7727323
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790608
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2698 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90193
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
آیینه علم
فهرست ارجاعات این ناشر :
آئینه علم
فهرست کتاب های ناشر

آیینه کوثر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سیف، افسانه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سازمان آب، 18 متری میرداماد، پ. 21
تلفن :
88279322
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810814
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5280 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94372
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
آیینه کوثر
فهرست کتاب های ناشر

آیینه نما

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدزاده، اکبر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جلال آل‌احمد، ک. سوم، پ. 8، ط. اول
کد پستی:
1413693444
تلفن :
88028342-4
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88006313
شماره پروانه نشر :
3640 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.20un.com/ayeeneh
شناسه شابک :
600-5265
,
964-91313
,
964-92402
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
آیینه نما
فهرست ارجاعات این ناشر :
آیینه نما
فهرست کتاب های ناشر

آیینه نور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
مذهب، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
آیینه نور
فهرست ارجاعات این ناشر :
آینه نور
فهرست کتاب های ناشر

ا

ائلشن(وابسته به م ف و اطلاع رسانی آموزگار مهر)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کشتار، رقیه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ستارخان، خ. باقرخان، پ. 64، ط. ششم، واحد 22
صندوق پستی:
14185-889
تلفن :
66569374-5
تلفن همراه:
09124441318
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66946808
شماره پروانه نشر :
5368 (موقت)
پست الکترونیکی :
azfolk@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.elshanpub.com
شناسه شابک :
964-8880
,
964-93928
,
964-94992
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ائلشن(وابسته به م ف و اطلاع رسانی آموزگار مهر)
فهرست ارجاعات این ناشر :
ائلشن
فهرست کتاب های ناشر

ائمه (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تقدسی‌نیا، خسرو
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، پاساژ قدس، ط. پنجم، پ. 162
صندوق پستی:
37185-3716
کد پستی:
3713714315
تلفن :
7737918
تلفن همراه:
09121520289
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7747294
شماره پروانه نشر :
1979 (موقت)
پست الکترونیکی :
only_hossein2006@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6306
,
964-6670
,
964-91088
تاریخ تأسیس :
1375
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ائمه (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی انتشاراتی ائمه (ع)
ایمه(ع)
موسسه انتشارات ا‌ئمه (ع)
موسسه انتشارات ائمه
ائمه(ع)
فهرست کتاب های ناشر

ائمه اطهار (ع) وابسته به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موحدی‌گیلانی، محمدجواد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. معلم، نبش م. معلم، ساختمان مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
تلفن :
7749494 ، 7730132
تلفن همراه:
09122520853
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7730588
شماره پروانه نشر :
5046 (موقت)
پست الکترونیکی :
markaz.qom@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.markazfiqhi.com
شناسه شابک :
600-5694
,
964-7709
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
مرکز فقه الایمه الاطهار(ع)
مرکز فقهی ایمه اطهار(ع)
مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
فهرست کتاب های ناشر

اباصالح

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی بجنوردی، فاطمه
زمینه فعالیت:
ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
انتهای بلوار کشاورز، خ. دکتر قریب، نبش خ. فرصت شیرازی، پ. 3، درب پارکینگ
صندوق پستی:
14185-672
کد پستی:
1419813115
تلفن :
66594600-10
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66591717
شماره پروانه نشر :
2439 (دائم)
پست الکترونیکی :
hayyan_ghalam@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.abasaleh.org
شناسه شابک :
600-6514
,
964-6985
,
964-90159
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اباصالح
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح
اباصالح
فهرست کتاب های ناشر

ابتدا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، محمدباقر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. وحید نظری، چهارراه اردیبهشت، پ. 105، ط. دوم، واحد 8
صندوق پستی:
13145-1747
کد پستی:
1314675931-5917
تلفن :
66488135 ، 66960344 ، 66483072
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66488135
شماره پروانه نشر :
2873 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7460
,
964-90150
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ابتدا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابتدا
ابتداء
نشرابتدا
فهرست کتاب های ناشر

ابتکار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابتکار
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابتکار
فهرست کتاب های ناشر

ابتکار نو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ناصرآذری، آزیتا
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، ادبیات، جغرافیا و تاریخ، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مفتح، نرسیده به خ. طالقانی، ک. عطارد، ساختمان عطارد، واحد 1
کد پستی:
1571714311
تلفن :
88841952
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910321
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88841952
شماره پروانه نشر :
3901 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6579
,
964-92638
تاریخ تأسیس :
1378
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ابتکار نو
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابتکار نو
فهرست کتاب های ناشر

ابر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تشرفی، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. 16 آذر، خ. ادوارد براون، پ. 38، ط. 2
صندوق پستی:
15815-3399
تلفن :
33168819
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
820126
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5596 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94797
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ابر
فهرست کتاب های ناشر

ابراج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اصغری، ابراهیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. معلم، پ. 99، واحد 8
تلفن :
88902227
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810204
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5487 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94013
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراج
فهرست کتاب های ناشر

ابرار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زارعی، محمد
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. صفائیه، ک. بیگدلی، ک. خوانساری، پ. 7
تلفن :
742438
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790613
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1946 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91770
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
ابرار
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابرار
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسن بیگی، ابراهیم محمد
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. سپاه، ک. آ ریا، پ. 20، واحد 1 شرقی
تلفن :
77636275
تلفن همراه:
09123449951
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3529 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93774
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر ابراهیم
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم سپاهانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سپاهانی، ابراهیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. چهارباغ عباسی، دروازه دولت، فرهنگسرای اصفهان
تلفن :
2204029 ، 6617705
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840503
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2239003
شماره پروانه نشر :
4566 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93683
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم سپاهانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابراهیم سپاهانی
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم کیوان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کیوان‌جاوید، ابراهیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. ظفر، خ. شهید گوی‌آبادی، شاهین شرقی، پ. 3
تلفن :
22228990 ، 22222220
تلفن همراه:
09123802416
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6393 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95225
,
964-96506
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم کیوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابراهیم کیوان
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم‌احمدی، علیرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیم‌احمدی، علیرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - تنکابن
نشانی پستی :
کریم‌آباد، روبروی کانون شهید صالحی، ک. شهید سرایی، پ. 14
تلفن :
4233862
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم‌احمدی، علیرضا
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم‌بیگی، گلستان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیم‌بیگی، گلستان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه فتح، خ. خلیج، خ. فلاحزاده، خ. توحید دوم، بن بست گلستان دوم، پ. 1845
تلفن :
66261772
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم‌بیگی، گلستان
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم‌پور، محمدتقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیم‌پور، محمدتقی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک قدس، مجموعه صدا و سیما، فاز 5، بلوک 13
تلفن :
88073924
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم‌پور، محمدتقی
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمدتقی ابراهیم‌پور
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم‌زاده، حسن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیم‌زاده، حسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
بلوار امین، 20 متری گلستان، ک. ش. 2، پ. 11
تلفن :
2936040
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم‌زاده، حسن
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم‌زاده‌قاضی‌محله، فریبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیم‌زاده‌قاضی‌محله، فریبا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
جاده مخصوص کرج، شهرک آزادی، خ. امام موسی کاظم (ع)،ک. هفتم، پ. 1
تلفن :
44508958
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم‌زاده‌قاضی‌محله، فریبا
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیم‌کنی، اسدالله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیم‌کنی، اسدالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه رسالت، خ. دبستان، کوی آریان محمودی، پ. 105
تلفن :
8868821
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیم‌کنی، اسدالله
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسدالله ابراهیم‌کنی
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیمی، ابوطالب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، ابوطالب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
خ. سپاه، 10 متری جدید
تلفن :
3257833
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیمی، ابوطالب
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابوطالب ابراهیمی
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیمی، حمیدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، حمیدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. نادر، ک. 19، ساختمان سپید، واحد 34
صندوق پستی:
71345-1579
تلفن :
2331450
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیمی، حمیدرضا
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیمی، ژیلا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، ژیلا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه بعثت، جنب چیت سازی، زیر پل ترمینال جنوب، ک شهید نانوایی، پ 5
تلفن :
تلفن همراه:
09121268660
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیمی، ژیلا
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیمی، عزیزالله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، عزیزالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک ژاندارمری، خ. شهید بیژن ابراهیمی، نبش الوند 14، قطعه 895، ط. دوم
تلفن :
44228460
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیمی، عزیزالله
فهرست ارجاعات این ناشر :
عزیزالله ابراهیمی
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیمی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. نور، خ. رسالت، خ. هلال احمر، ک. حامد، اولین ساختمان دست راست، ورودی 2، واحد 6
تلفن :
44116107
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیمی، محمد
فهرست کتاب های ناشر

ابراهیمی، نیلوفر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیمی، نیلوفر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - چالوس
نشانی پستی :
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
تلفن :
3235056
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابراهیمی، نیلوفر
فهرست کتاب های ناشر

ابرش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدنیا، شراره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ک. نصر، خ. فروزانفر، ک. سوسن، پ. 9
تلفن :
88267422 ، 66467727
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840503
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2640 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90236
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابرش
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابرش
فهرست کتاب های ناشر

ابرون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فیروزخانی، ابوالحسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین،ک. وحیدنظری، پ. 98
کد پستی:
1314733461
تلفن :
66953607 ، 664658172
تلفن همراه:
09121577563
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88240232
شماره پروانه نشر :
2250 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-384
,
964-5642
,
964-7481
,
964-91659
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ابرون
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابرون
ابرون، کتاب صنوبر
فهرست کتاب های ناشر

ابریشم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرزامحمدنیا، فریبا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کریم‌خان زند، ابتدای خ. حافظ، ک. حورچهر، پ. 2، ط. ششم، واحد 12
صندوق پستی:
16765-3816
کد پستی:
1675817646
تلفن :
22515583 ، 88925390-1
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22902670
شماره پروانه نشر :
1988 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91275
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
ابریشم
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر ابریشم
فهرست کتاب های ناشر

ابصار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عقابی، محمدمهدی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فاطمی، خ. هشت‌بهشت، ک. آونگ، پ. 9 و 1 / 9
صندوق پستی:
14155-5996
تلفن :
88010501
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891204
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88010501
شماره پروانه نشر :
2316 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6178
,
964-91799
,
964-94029
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
ابصار
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر ابصار
ابصار
فهرست کتاب های ناشر

ابطحی، ایراندخت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابطحی، ایراندخت
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ فلسطین شمالی، ساختمان 110، ش 802
تلفن :
66462328
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابطحی، ایراندخت
فهرست کتاب های ناشر

ابن سینا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسن زاده قیه قشلاقی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، خ. شهید وحید نظری، پ. 150، واحد 5
تلفن :
66418319
تلفن همراه:
09121301952
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910128
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66418309
شماره پروانه نشر :
2868 (موقت)
پست الکترونیکی :
hooman_fooladghalam@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7150
,
964-90264
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ابن سینا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابن سینا
فهرست کتاب های ناشر

ابن یمین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جعفری‌نسب، جواد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - سبزوار
نشانی پستی :
خ. بیهق، جنب مدرسه شریعتمداری
کد پستی:
9613837438
تلفن :
2237162
تلفن همراه:
09159703910
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5742 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8195
,
964-94239
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ابن یمین
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر ابن یمین
ابن یمین
فهرست کتاب های ناشر

ابن‌الدین‌حمیدی، عباس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابن‌الدین‌حمیدی، عباس
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، قنات کوثر، بلوار مطهری، بیست متری مسجد کوثر، ده متری نهم غربی
تلفن :
77420573 ، 77365027
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابن‌الدین‌حمیدی، عباس
فهرست ارجاعات این ناشر :
عباس ابن‌الدین
فهرست کتاب های ناشر

ابن‌عباس، شپول

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابن‌عباس، شپول
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
خوابگاه شهید مدنی، خوابگاه علوم پزشکی، خ. مهدیه پشت دانشگاه بوعلی سینا، بلوک 1، اتاق 168
تلفن :
8249103
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابن‌عباس، شپول
فهرست کتاب های ناشر

ابو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
طباطبایی مجد، غلامرضا
زمینه فعالیت:
مذهب، ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. ارتش شمالی ، پ. 10
تلفن :
62552
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
410564
شماره پروانه نشر :
1472 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
ابو
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابو
فهرست کتاب های ناشر

ابوالحسنی، ابوالفضل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابوالحسنی، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر، خ. زعفرانیه، خ. پسیان جنوبی، پ. 9 دبیرستان پیوند
تلفن :
22702855
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابوالحسنی، ابوالفضل
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابوالفضل ابوالحسنی
فهرست کتاب های ناشر

ابوالقاسم‌زاده، پویان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابوالقاسم‌زاده، پویان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار فرحزادی، خ. کوهستان، خ. میثاق، یکم غربی، پ. 6، واحد 6
تلفن :
22074220
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابوالقاسم‌زاده، پویان
فهرست ارجاعات این ناشر :
پویان ابوالقاسم زاده
فهرست کتاب های ناشر

ابوترابی، رضوان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابوترابی، رضوان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - سراب
نشانی پستی :
م. هفت تیر، ک. مهدیه، پ. 10
تلفن :
4056
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابوترابی، رضوان
فهرست کتاب های ناشر

ابوریحان بیرونی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افتخارزاده، سیدفرهاد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، خ. صد و دوم، پ. 29، ط. دوم
صندوق پستی:
16845-186
تلفن :
77926694
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3214 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90769
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ابوریحان بیرونی
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابوریحان بیرونی
فهرست کتاب های ناشر

ابوطالبی، رضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابوطالبی، رضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، خ. مهدیخانی، ک. قوام دختر، بن بست جهانگیری، پ. 5
تلفن :
22584825
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابوطالبی، رضا
فهرست کتاب های ناشر

ابوعطا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدجواهری، سیدرفیع
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. چهارم
صندوق پستی:
13145-981
کد پستی:
1314733445
تلفن :
66485937-40
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66485937-40
شماره پروانه نشر :
3008 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.abouata.ir
شناسه شابک :
964-170
,
964-6369
,
964-8219
,
964-90192
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ابوعطا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابوعطا
نشر ابوعطا
فهرست کتاب های ناشر

ابونیاعمران، فرحناز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابونیاعمران، فرحناز
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - آمل
نشانی پستی :
خ. نور، ک. شهید هدایتی، پ. 87
تلفن :
226367
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ابونیاعمران، فرحناز
فهرست کتاب های ناشر

ابیانه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقامیری، اصغر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4696 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93261
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ابیانه
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابیانه
فهرست کتاب های ناشر

اتابک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نیازی، سیدرضا
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
نمایشگاه بین‌المللی، ط. فوقانی، سالن ابوسعید، پ. 614
صندوق پستی:
91895-1395
تلفن :
5018000 ، 5019402
تلفن همراه:
09153148775
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891001
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
5019727
شماره پروانه نشر :
4544 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7785
,
964-93132
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اتابک
فهرست ارجاعات این ناشر :
اتابک
فهرست کتاب های ناشر

اتحادیه چاپخانه‌داران تهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. بهارستان، جنب بیمارستان طرفه، پ. 447
تلفن :
77636842-3
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اتحادیه چاپخانه‌داران تهران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اتحادیه چاپخانه‌داران تهران
فهرست کتاب های ناشر

اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فلسطین شمالی، روبروی وزارت نیرو، ش. 78
تلفن :
88966532
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان تعاون روستایی
سازمان مرکزی تعاون روستایی
اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
فهرست کتاب های ناشر

اترک آساک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ناصری، فائضه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
قاسم‌آباد، شهرک لشکر، بلوار فلاحی، فلاحی 38، خ. 17، پ. 5
تلفن :
6020639
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
820910
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6604 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95223
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
اترک آساک
فهرست کتاب های ناشر

اتقان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رشیدی طغرالجردی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. صفائیه، ک. ممتاز، ک. فروردین، پ. 12
کد پستی:
3715615946
تلفن :
7745901
تلفن همراه:
09127520993
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7743167
شماره پروانه نشر :
4642 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5098
,
964-93296
,
964-95552
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اتقان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اتقان
فهرست کتاب های ناشر

اتقیاء

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرزامحمدی، مجید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اردبیل - اردبیل
نشانی پستی :
خ. دانشگاه، نبش هجده متری آزادگان، مقابل دانشگاه علمی کاربردی نوین، پ. 69
صندوق پستی:
56135-173
تلفن :
6617097 ، 2245092 ، 2237748
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840428
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6614330
شماره پروانه نشر :
2588 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93920
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اتقیاء
فهرست ارجاعات این ناشر :
اتقیا
فهرست کتاب های ناشر

اثر جاوید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کاظمی، ابراهیم
زمینه فعالیت:
انتشارات الکترونیک،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ معلم، خ شهید گوهری، پ 1265
تلفن :
88417083
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4129 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92837
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اثر جاوید
فهرست کتاب های ناشر

اثنی‌عشری‌خیاوی، مقصود

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اثنی‌عشری‌خیاوی، مقصود
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اردبیل - مشگین شهر
نشانی پستی :
خ. دکتر شریعتی جنب شرکت تعاونی
تلفن :
52223-5
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اثنی‌عشری‌خیاوی، مقصود
فهرست کتاب های ناشر

اجتماع

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سرآبادانی، مسعود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. ظفر، خ. شهید گوی‌آبادی، پ. 27، واحد 1
تلفن :
22260061
تلفن همراه:
09121371895
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22260061
شماره پروانه نشر :
4684 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8095
,
964-93791
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اجتماع
فهرست ارجاعات این ناشر :
دفتر مطالعاتی -انتشاراتی اجتماع
اجتماع
دفتر مطالعاتی و انتشاراتی اجتماع
دفتر مطالعاتی انتشاراتی اجتماع
فهرست کتاب های ناشر

اجتهاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ستاری، محمدحسن
زمینه فعالیت:
زبان، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. معلم، ک. دوازدهم، پ. 3
تلفن :
7735464 ، 7744695
تلفن همراه:
09125514426
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2727 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5331
,
964-2941
,
964-91259
,
964-95037
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اجتهاد
فهرست ارجاعات این ناشر :
اجتهاد
منشورات الاجتهاد
فهرست کتاب های ناشر

اجتهاد، سرور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اجتهاد، سرور
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
بلوار شهید باهنر، آپادانا، خ. معلم، ک. 9، پ. 3
تلفن :
383429
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اجتهاد، سرور
فهرست کتاب های ناشر

احتجاج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صالحی‌یزدی، سعید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، جنب مترو، ک. یاس، پ. 10، ط. 5
کد پستی:
14669-53589
تلفن :
22925897-9 ، 09122525218
تلفن همراه:
09122525218
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22921733
شماره پروانه نشر :
5402 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8014
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
احتجاج
فهرست ارجاعات این ناشر :
احتجاج
فهرست کتاب های ناشر

احتشام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مرند، محسن نظری
زمینه فعالیت:
کلیات، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ انقلاب، خ 12 فروردین، خ وحید نظری، ک جاوید 1، پ 175
تلفن :
66463263
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1675 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6589
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احتشام
فهرست ارجاعات این ناشر :
احتشام
فهرست کتاب های ناشر

احرامیان‌پور، علیرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احرامیان‌پور، علیرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
یزد - یزد
نشانی پستی :
خ نواب صفوی، کوچه شهید دانش پایه، پ . 35
صندوق پستی:
89195-565
تلفن :
5227536
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احرامیان‌پور، علیرضا
فهرست کتاب های ناشر

احساس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عالمپوررجبی، مسعود
زمینه فعالیت:
ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. فارابی، ک. حاج فخر دوزدوزانی، پ. 21، ط. دوم
کد پستی:
5154645639
تلفن :
6568349 ، 09144914802
تلفن همراه:
09144914802
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891102
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1620 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91939
,
964-94173
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
احساس
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر احساس
فهرست کتاب های ناشر

احسان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یعقوبی، یوسف
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. صفی علیشاه، ک. تهرانی، پ. 34، ط. اول
صندوق پستی:
11495-385
کد پستی:
1149715413
تلفن :
77514255 ، 66954404
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77514254
شماره پروانه نشر :
76 (موقت)
پست الکترونیکی :
nashr_ehsan@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.nashrehsan.com
شناسه شابک :
964-356
,
964-5956
,
964-6873
تاریخ تأسیس :
1365
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
احسان
فهرست ارجاعات این ناشر :
دار احسان
دار الاحسان
احسان
نشر احسان
فهرست کتاب های ناشر

احسان اسماعیلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیلی، کاظم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
چهل و پنج متری صدوق، ک. چهل و پنج، پ. 16
کد پستی:
3716944759
تلفن :
2920356
تلفن همراه:
09127505124
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5609 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94197
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احسان اسماعیلی
فهرست ارجاعات این ناشر :
احسان اسماعیلی
فهرست کتاب های ناشر

احسانی، حسن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احسانی، حسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. مفتح، داداش آباد، پ. 12
تلفن :
2353768
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احسانی، حسن
فهرست ارجاعات این ناشر :
حسن احسانی
فهرست کتاب های ناشر

احسانی، عبدالله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احسانی، عبدالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
خ. ابن سینا، مطب دکتر احسانی
تلفن :
2228441
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احسانی، عبدالله
فهرست کتاب های ناشر

احسن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قدرت‌آبادی، حبیب‌الله
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، ابتدای خ. کارگر جنوبی، خ. شهدای ژاندارمری، مجتمع ناشران و کتابفروشان کوثر، ط. زیرین، پ. 9 و 8
کد پستی:
1314643855
تلفن :
66966921-2 ، 66971991
تلفن همراه:
09128070104
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5021 (موقت)
پست الکترونیکی :
ahsannashr@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8927
,
964-93607
,
964-95530
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
احسن
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر احسن
احسن
فهرست کتاب های ناشر

احسن الحدیث

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محبی، صاحبعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، جنب مسجد امام حسن، مدینه‌العلم، مدرسه آیت‌الله خوئی، حجره 51 و 52
صندوق پستی:
37185-3697
کد پستی:
3714119366
تلفن :
6667902 ، 09191512538 ، 09122524992
تلفن همراه:
09125380052
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7233338
شماره پروانه نشر :
2056 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5738
,
964-90829
,
964-91872
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
احسن الحدیث
فهرست ارجاعات این ناشر :
احسن الحدیث
فهرست کتاب های ناشر

احمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارسنجانی، عبدالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، پ. 250
صندوق پستی:
13145-1617
تلفن :
66411219 ، 66407408
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840503
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66407408
شماره پروانه نشر :
2139 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7562
,
964-91636
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
احمد
فهرست ارجاعات این ناشر :
احمد
فهرست کتاب های ناشر

احمدپناه، سیدابراهیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدپناه، سیدابراهیم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ابتدای خ. آزادی، ک. جنتی، بن بست فرسار، پ. 5، ط. 4
تلفن :
66434132
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدپناه، سیدابراهیم
فهرست کتاب های ناشر

احمدپور، علی‌اکبر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدپور، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
سیستان و بلوچستان - زاهدان
نشانی پستی :
مجتمع مسکونی استاتید دانشگاه، کوی مریم، پ. 63
تلفن :
3235599
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدپور، علی‌اکبر
فهرست کتاب های ناشر

احمدخانی، فرزانه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدخانی، فرزانه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
خ. تهران، ک. بنفشه، پ. 45
تلفن :
2223185
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدخانی، فرزانه
فهرست کتاب های ناشر

احمدزاده، زمانه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدزاده، زمانه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
م. بسیج، روبروی دادگستری جدید، منازل سازمانی، پ. 425
تلفن :
3285664
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدزاده، زمانه
فهرست کتاب های ناشر

احمدزاده، زهرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدزاده، زهرا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، خ. 216 شرقی، پ. 48، ط. دوم، واحد شمالی غربی
تلفن :
77061895
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدزاده، زهرا
فهرست ارجاعات این ناشر :
زهرا احمدزاده
فهرست کتاب های ناشر

احمدنژاد، رحیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدنژاد، رحیم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
خ. هفده شهریور، م. کارگر، پ. 31
تلفن :
2227739
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدنژاد، رحیم
فهرست کتاب های ناشر

احمدنیا، ابراهیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدنیا، ابراهیم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، روبروی استانداری، پ. 310
تلفن :
2256344 ، 2272372 ، 3228170
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدنیا، ابراهیم
فهرست ارجاعات این ناشر :
ابراهیم احمدنیا
فهرست کتاب های ناشر

احمدنیا، پریسا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدنیا، پریسا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - خوی
نشانی پستی :
خ. امام خمینی جنوبی، ک. حافظ، گلزار فردوسی، پ.93/2
تلفن :
2332720
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدنیا، پریسا
فهرست کتاب های ناشر

احمدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، جعفر
زمینه فعالیت:
مذهب، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ناصرخسرو، ک. حاج‌نایب، پاساژ 110، ط. چهارم، پ. 74
کد پستی:
11166
تلفن :
33908996 ، 33920635 ، 09123806695
تلفن همراه:
09123806695
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33930635
شماره پروانه نشر :
428 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6797
,
964-91477
تاریخ تأسیس :
1361
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی
فهرست ارجاعات این ناشر :
احمدی
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، آزیتا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، آزیتا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، آزیتا
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، اقبال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، اقبال
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
شهرک بهاران، ک. گلزار سوم، پ. 38548
تلفن :
7270724
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، اقبال
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، بتول

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، بتول
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاسداران، انتهای گلستان 5، خ. شمشاد، ک. لاله، پ. 11، واحد 19
تلفن :
22962694
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، بتول
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، حسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، حسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
خ. جویبار، نبش ک. مطهر، دفتر فنی مهندسی نوک طلا
تلفن :
تلفن همراه:
09111232218
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، حسین
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، حصیبه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، حصیبه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
شهرک بهاران، قطعه 1/19، ک. گلزار سوم، پ. 3854
تلفن :
7270724
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، حصیبه
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، حیدر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، حیدر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
لرستان - خرم‌آباد
نشانی پستی :
اسدآبادی، خ. اسدآبادی، ک. شهید بارانی، منزل احمدی
تلفن :
441604
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، حیدر
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، رحمت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، رحمت
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
دروازه کلا، خ. 16، ک. هشتم، بن بست دوم، پ. 40
تلفن :
6606585
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، رحمت
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، زهرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، زهرا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
دروازه لاکان، 16 متری جوادزاده، ک. هشتم، بن بست دوم، پ. 30
تلفن :
5553824
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، زهرا
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، زهره

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، زهره
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سهروردی، خ. آپادانا، خ. نیلوفر، ک. 13، پ. 39
تلفن :
88768685
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، زهره
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، سیدشاهو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، سیدشاهو
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
شهرک بهاران، ابتدای ناحیه 1/17، خ. نیما یوشیج، جنب تانکر سازی
کد پستی:
6617743365
تلفن :
7218375
تلفن همراه:
09189701195
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
seyedshahoahmadi@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، سیدشاهو
فهرست ارجاعات این ناشر :
سیدشاهو احمدی
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، صادق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، صادق
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
مجتمع فرهنگیان شمس، تیپ ب، بلوک 1، راه پله1، واحد2
تلفن :
266402
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، صادق
فهرست ارجاعات این ناشر :
صادق احمدی
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، غلامعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، غلامعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - اهر
نشانی پستی :
جاده ورزقان، ولیعصر جنوبی 3
تلفن :
2235246
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، غلامعلی
فهرست کتاب های ناشر

احمدی، محمدرحیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دهقانی، وحیدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی
تلفن :
2332705
تلفن همراه:
09173162552
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی، محمدرحیم
فهرست کتاب های ناشر

احمدیان، احمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدیان، احمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - بوکان
نشانی پستی :
خ. ابوذر، خ. ابوریحان، دست چپ ک. بن بست
تلفن :
2228
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدیان، احمد
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌اورک‌بختیاری، امیرحسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌اورک‌بختیاری، امیرحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
زرین شهر، سده لنجان، خ. توحید، ک. شهید گودرزی
تلفن :
2888
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌اورک‌بختیاری، امیرحسین
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌تالش، فاروق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌تالش، فاروق
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
20 متری جوادیه، ک. شهید شیری، پ. 90
تلفن :
44433993
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌تالش، فاروق
فهرست ارجاعات این ناشر :
فاروق احمدی تالش
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌ریشهری، عبدالحسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌ریشهری، عبدالحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
بوشهر - بوشهر
نشانی پستی :
خ. فرودگاه، ک. اداره تعزیرات حکومتی، پ. 8
تلفن :
30573
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌ریشهری، عبدالحسین
فهرست ارجاعات این ناشر :
عبدالحسین احمدی ریشهری
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌فرشمی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌فرشمی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - ورامین
نشانی پستی :
میرزایی، خ. امام، رضوان 30، پ. 69
تلفن :
30338
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌فرشمی، محمد
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌معافی، رحمت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌معافی، رحمت
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
فلکه گاز، خ. 16 متری، ک. هشتم، پ. 40
تلفن :
6606585
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌معافی، رحمت
فهرست ارجاعات این ناشر :
رحمت احمدی معافی
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌معافی، لیلا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌معافی، لیلا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
فلکه گاز، مسجد امیرالمومنین، ک. هشتم، پ. 4574
تلفن :
6606585
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌معافی، لیلا
فهرست ارجاعات این ناشر :
لیلا احمدی معافی
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌معافی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌معافی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
فلکه گاز، خ 16 متری سمیه، دست راست کوچه
تلفن :
6606585
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌معافی، محمد
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌نقش، اصغر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌نقش، اصغر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
کوی سهند، کوی دانش، ک. فارابی، پ. 5
تلفن :
3800362
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌نقش، اصغر
فهرست کتاب های ناشر

احمدی‌نوره، قطب‌الدین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌نوره، قطب‌الدین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
خ. شهدا، پاساژ، مرکز پخش کتاب گوران
خ. 17 شهریور، خ. هه ورام، پ. 97
تلفن :
2265353
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدی‌نوره، قطب‌الدین
فهرست ارجاعات این ناشر :
قطب‌الدین احمدی
فهرست کتاب های ناشر

احمدیه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قطبی، محمود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
چهل و پنج متری صدوق، ک. پنجاه و دوم، پ. 40
کد پستی:
3716898579
تلفن :
2939409
تلفن همراه:
09121535097
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2939409
شماره پروانه نشر :
5263 (موقت)
پست الکترونیکی :
ahmadiehnashr@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8504
,
964-94359
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدیه
فهرست ارجاعات این ناشر :
احمدیه
فهرست کتاب های ناشر

احمدیه‌اخوان، محمدجعفر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدیه‌اخوان، محمدجعفر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نارمک، گلبرگ غربی، پ. 250
تلفن :
77907935
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
احمدیه‌اخوان، محمدجعفر
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمد اخوان
فهرست کتاب های ناشر

احیاگران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صاحبی، محمدجواد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. چهل وپنج متری صدوق، ک. پنجاه و هفت، پ. 16
کد پستی:
3716947311
تلفن :
2924430
تلفن همراه:
09121353884
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7746329
شماره پروانه نشر :
4250 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8359
,
964-92991
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
احیاگران
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر احیاگران
احیاگران
موسسه انتشارات احیاگران
موسسه انتشاراتی احیاگران
فهرست کتاب های ناشر

اختر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدی‌آسیابی، صمد
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
ابتدای خ. طالقانی، جنب داروخانه رازی
کد پستی:
51377-83779
تلفن :
5555393 ، 09141166897
تلفن همراه:
09141166897
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891102
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
5555393
شماره پروانه نشر :
1457 (دائم)
پست الکترونیکی :
akhtar_pub@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-517
,
964-6756
,
964-8105
,
964-90524
تاریخ تأسیس :
1373
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اختر
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اختر
اختر
فهرست کتاب های ناشر

اختران کتاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعرابی‌اردهالی، منصور
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، خ. روانمهر، نبش خ. اردیبهشت، پ. 249، ط. دوم
صندوق پستی:
13145-765
کد پستی:
1314973753
تلفن :
66462282 ، 66953071 ، 66411429
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66410325
شماره پروانه نشر :
4580 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.akhtaranbook.com
شناسه شابک :
964-207
,
964-7514
,
964-8897
,
964-93170
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اختران کتاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اختران
اختران
فهرست کتاب های ناشر

اخلاص

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رمضانی، محمد
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دکتر مفتح، خ. طالقانی، بن‌بست شهید طالبیان، پ. 455
تلفن :
88304101
تلفن همراه:
09351457001
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890311
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2680 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92207
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اخلاص
فهرست ارجاعات این ناشر :
اخلاص
فهرست کتاب های ناشر

اخوان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آقایی شیجانی، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، تقاطع وحید نظری، پ. 104
صندوق پستی:
13145-1373
کد پستی:
1593634935
تلفن :
66482749 ، 66482748
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66482880
شماره پروانه نشر :
2145 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8586
,
964-91598
,
964-92855
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اخوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اخوان
نشر اخوان
فهرست کتاب های ناشر

اخوان خراسانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخوان، محمدعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
جنت‌آباد شمالی، خ. کوروش شرقی، ک. شهید محمدی، پ. 15
صندوق پستی:
14515-147
کد پستی:
1477835853
تلفن :
44810945 ، 09352525480
تلفن همراه:
09122716229
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44246089
شماره پروانه نشر :
2754 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-92526
,
964-91944
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اخوان خراسانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اخوان خراسانی
فهرست کتاب های ناشر

اخوان، حمید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخوان، حمید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
سالاریه، خ. کوکب، سازمان مدیریت
تلفن :
29267848
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اخوان، حمید
فهرست کتاب های ناشر

اخوان، یوسف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخوان، یوسف
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
ماسوله، منزل یوسف اخوان
تلفن :
7573396
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اخوان، یوسف
فهرست کتاب های ناشر

اخوان‌لیمودهی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخوان‌لیمودهی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
سبزه میدان، جنب مسجد خورکامی، سوپر شهروندان، اخوان
تلفن :
تلفن همراه:
091113209942
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اخوان‌لیمودهی، محمد
فهرست کتاب های ناشر

اخوان‌مقدم، مرتضی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخوان‌مقدم، مرتضی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
ندارد
تلفن :
2224647
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اخوان‌مقدم، مرتضی
فهرست کتاب های ناشر

اخوت، سارا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اخوت، سارا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. زرهی، ک. 48 پاسداران، پ. 184
تلفن :
8223930
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اخوت، سارا
فهرست کتاب های ناشر

اداره تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان تهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. 7 تیر، بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان تهران
تلفن :
88301042 ، 88838034
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان تهران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان تهران
فهرست کتاب های ناشر

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - اهر
نشانی پستی :
خ. حزب الله، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر
تلفن :
2233070
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ریاضی‌افشار، رحمت
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
خ امام، چهارراه قدس
تلفن :
2222590-4
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، معاونت آموزش عمومی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری، حسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
زنجان - زنجان
نشانی پستی :
م. دارالقرآن، مقابل دارالقرآن
کد پستی:
5993745138
تلفن :
4230450 ، 4249600 ، 4240886
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840504
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
4248058
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92366
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ارجاعات این ناشر :
معاونت آموزش عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
اداره آموزش و پرورش استان
تلفن :
2213269
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اداره کل آموزش و پرورش مازندران
اداره کل آموزش و پرورش مازندران، معاونت پرورشی
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل امور اداری سازمان بازنشستگی کشوری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شهید نامجو، ایستگاه روشنایی، پ. 919
تلفن :
77564827
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل امور اداری سازمان بازنشستگی کشوری
فهرست ارجاعات این ناشر :
سازمان بازنشستگی کشور، اداره کل روابط عمومی
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. 16 آذر، خ. ادوارد براون، ساختمان فولاد، ط. 4
تلفن :
66495341
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تهران
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل اوقاف قم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. انقلاب، م. امام حسین (ع)
تلفن :
7756205
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل اوقاف قم
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مرکزی - اراک
نشانی پستی :
خ. امام حسین
تلفن :
3662010-12
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان کردستان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، روبروی موزه، اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان کردستان
تلفن :
2269701
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان کردستان
فهرست ارجاعات این ناشر :
بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان کردستان اداره کل سنندج
بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان کردستان اداره کل
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی یزد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
یزد - یزد
نشانی پستی :
بلوار شهید صدوقی
تلفن :
49111-5
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی یزد
فهرست ارجاعات این ناشر :
بنیاد شهید انقلاب اسلامی یزد
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل پژوهش و اطلاع‌رسانی معاونت پژوهش، قوانین و مقررات کشور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، باقر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ریاست جمهوری، اداره کل پژوهش و اطلاع‌رسانی
تلفن :
66419666
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل پژوهش و اطلاع‌رسانی معاونت پژوهش، قوانین و مقررات کشور
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یونسی، میرودود سید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، نرسیده به آبرسان ، نبش کلانتری
تلفن :
3352281-5
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، انجمن آثار و مفاخر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نراقی، ملا احمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
چهارراه شهدا، خ. معلم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، انجمن آثار و مفاخر
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی :
بلوار شهید بهشتی، جنب سینما استقلال
تلفن :
-N-
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
م. امام خمینی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
تلفن :
2262007
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران
فهرست ارجاعات این ناشر :
دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
بلوار شهید مفتح، مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا
تلفن :
2671110-3 ، 2512117-20
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
سمنان - سمنان
نشانی پستی :
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگسرای گویش، اداره امور هنری
تلفن :
444095
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان تهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. وصال شیرازی، بالاتر از چهارراه طالقانی سازمان انتقال خون ایران
تلفن :
88959093-95
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان تهران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اداره کل منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان تهران
فهرست کتاب های ناشر

اداره کل منطقه‌ای انتقال خون آذربایجان شرقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، روبروی مسجد کبود، پ. 209
تلفن :
5563017-18 ، 5569444
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره کل منطقه‌ای انتقال خون آذربایجان شرقی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اداره کل منطقه‌ای آموزشی انتقال خون آذربایجان شرقی
فهرست کتاب های ناشر

اداره گمرک ایران، دفتر آموزش و تحقیقات

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - اقلید
نشانی پستی :
م. فردوسی، خ. کوشک، پ. 19
تلفن :
6706057
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اداره گمرک ایران، دفتر آموزش و تحقیقات
فهرست کتاب های ناشر

ادب و دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تهرانی، مازیار
زمینه فعالیت:
ادبیات، جغرافیا و تاریخ، کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر(عج)، مقابل پارک ساعی، ک. امینی، پ. 42، زنگ هفتم، ط. 4
کد پستی:
1434733649
تلفن :
88887700 ، 09123782385
تلفن همراه:
09121839679
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88887700
شماره پروانه نشر :
3633 (موقت)
پست الکترونیکی :
tashgraphics@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7185
,
964-92363
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
ادب و دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
ادب و دانش
فهرست کتاب های ناشر

ادب‌آوازه، عبدالوهاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ادب‌آوازه، عبدالوهاب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. شهید عباس موسوی، پ. 71
تلفن :
88829588
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ادب‌آوازه، عبدالوهاب
فهرست کتاب های ناشر

ادبستان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌مجدآباد، اسدالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 146، ساختمان آیلار
کد پستی:
1314673563
تلفن :
66401255 ، 66494430 ، 66494431
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66401255
شماره پروانه نشر :
1841 (دائم)
پست الکترونیکی :
aylarbook@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.aylar.org
شناسه شابک :
600-196
,
964-6673
,
964-8459
,
964-91428
تاریخ تأسیس :
1375
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ادبستان
فهرست ارجاعات این ناشر :
ادبستان
نشر ادبستان
فهرست کتاب های ناشر

ادیانی، سیدعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ادیانی، سیدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
خ امام، ک شهید عظیمی، ک امام حسین (ع)، پ 38
تلفن :
2241557
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ادیانی، سیدعلی
فهرست ارجاعات این ناشر :
علی ادیانی
فهرست کتاب های ناشر

ادیب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامی، محمود
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. وحید نظری، ک. جاوید یک، پ. 171
صندوق پستی:
13145-1616
تلفن :
66401738 ، 66951643
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850625
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66951644
شماره پروانه نشر :
541 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94162
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
ادیب
فهرست ارجاعات این ناشر :
ادیب
فهرست کتاب های ناشر

ادیب مصطفوی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مصطفوی، جعفر
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، علوم اجتماعی، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. توحید، چاپخانه مصطفوی
کد پستی:
7135967184
تلفن :
2332915 ، 2301968 ، 2351417
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900801
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2356070
شماره پروانه نشر :
5322 (موقت)
پست الکترونیکی :
adibmostafavi@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6142
,
964-8112
,
964-94168
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ادیب مصطفوی
فهرست ارجاعات این ناشر :
مصطفوی
ادیب مصطفوی
فهرست کتاب های ناشر

ادیب، محمدحسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ادیب، محمدحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
دروازه شیراز، کوی جدید استادان، ک گلستان اول، پ 68
تلفن :
6686534
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ادیب، محمدحسین
فهرست کتاب های ناشر

ادیبان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علیزاده، کریم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
خ. دانش 2، پ. 157
صندوق پستی:
571350155
تلفن :
2243825 ، 2229012
تلفن همراه:
09144406168
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891019
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3261 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5558
,
964-7051
,
964-92200
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ادیبان
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر ادیبان
ادیبان
فهرست کتاب های ناشر

ادیب‌زاده، بهاره

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ادیب‌زاده، بهاره
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
هرمزگان - بندرعباس
نشانی پستی :
شهرک نیروی دریایی ولیعصر، چهار طبقه‌های قدیم، ش. 20، واحد 5
تلفن :
541789
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ادیب‌زاده، بهاره
فهرست کتاب های ناشر

اذان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
هنرها، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. زرتشت غربی، خ. شهید کبکانیان، خ. آزاد دل، پ. 9
صندوق پستی:
14155-1419
کد پستی:
1415684343
تلفن :
، 88952100
تلفن همراه:
09121488158
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3610 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91265
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اذان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اذان
فهرست کتاب های ناشر

اذکار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ناظری، ماشاالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آذربایجان، 10متری لوله‌گر، پ. 16+1
تلفن :
9958180
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1696 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90242
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اذکار
فهرست ارجاعات این ناشر :
اذکار
فهرست کتاب های ناشر

اذکیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93708
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اذکیا
فهرست کتاب های ناشر

ارائه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سنجر، ابراهیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ پیروزی، خ شکوفه، پ 20
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2644 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91751
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
ارائه
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارائه
فهرست کتاب های ناشر

اراضی‌جمکرانی، نبی‌الله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اراضی‌جمکرانی، نبی‌الله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
جمکران، کوی مخابرات، منزل شخصی
تلفن :
تلفن همراه:
09122514125
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
7734114
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اراضی‌جمکرانی، نبی‌الله
فهرست کتاب های ناشر

ارانی‌پور، روزبه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارانی‌پور، روزبه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شریعتی، دولت، خ. جهانتاب، هنگامه غربی، پ. 44، واحد6
تلفن :
44806734
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارانی‌پور، روزبه
فهرست ارجاعات این ناشر :
روزبه ارانی
فهرست کتاب های ناشر

اربابی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اربابی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نرسیده به دروازه شمیران، خ. هدایت، پ. 43، گروه فرهنگی اربابی
کد پستی:
1149648314
تلفن :
77520340
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77521257
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.arbabi.com
شناسه شابک :
964-6252
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اربابی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اربابی
فهرست کتاب های ناشر

اربابی‌فرد، فاطمه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اربابی‌فرد، فاطمه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
کوی اکباتان، فاز 2، بلوک 9، ورودی 2
تلفن :
44653550
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اربابی‌فرد، فاطمه
فهرست ارجاعات این ناشر :
فاطمه اربابی فرد
فهرست کتاب های ناشر

ارتباط

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
روشن‌بین، فروز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ولنجک، بلوار دانشجو، مقابل خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی، ک. اقاقیا، پ. 11، ط. چهارم
تلفن :
تلفن همراه:
09123028495
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4070 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92908
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ارتباط
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارتباط
نشر ارتباط
فهرست کتاب های ناشر

ارتباط بران پویا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محسنی‌مهر، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. هفت تیر، ک. بختیار، پ. 80، ط. دوم
صندوق پستی:
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830710
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3533 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92456
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
ارتباط بران پویا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارتباطبران پویا
فهرست کتاب های ناشر

ارتش جمهوری اسلامی ایران، اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسینیا، احمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
لویزان، ستاد نیروی زمینی، اداره عقیدتی سیاسی
تلفن :
22286411
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91630
تاریخ تأسیس :
1358
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی، اداره عقیدتی سیاسی
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اداره عقیدتی سیاسی
فهرست کتاب های ناشر

ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی، دفتر سیاسی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مسعودپور، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. شهید قدوسی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش‌جمهوری اسلامی
صندوق پستی:
16765-3334
تلفن :
88418072
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
88418072
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7863
,
964-93775
تاریخ تأسیس :
1358
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی، دفتر سیاسی
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
فهرست کتاب های ناشر

ارتش جمهوری اسلامی ایران، مرکز چاپ و انتشارات نیروی هوایی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شفاعی، علیرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ پیروزی، بعد از بیمارستان فجر، فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی، مرکز چاپ و انتشارات
تلفن :
33345048 ، 09194246906
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
33345048
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7322
تاریخ تأسیس :
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
فهرست کتاب های ناشر

ارجمند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارجمند، لطفعلی
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، مذهب، علوم اجتماعی، زبان، علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 322
کد پستی:
1417994443
تلفن :
88977002 ، 88979544 ، 0311-6281574
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88975863
شماره پروانه نشر :
1093 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-496
,
964-5855
,
964-6095
تاریخ تأسیس :
1372
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارجمند
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارجمند
نشر ارجمند
فهرست کتاب های ناشر

ارجمندکرمانی، احمدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارجمندکرمانی، احمدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مطهری، خ. ترکمنستان، ش. 26، واحد 3
تلفن :
88435983
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارجمندکرمانی، احمدرضا
فهرست ارجاعات این ناشر :
احمدرضا ارجمند کرمانی
فهرست کتاب های ناشر

ارجینی، مهدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارجینی، مهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. 16 آذر، پ. 21
تلفن :
88964588
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارجینی، مهدی
فهرست کتاب های ناشر

ارداوند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کلانتری، حمید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
زنجان - خرمدره
نشانی پستی :
خ. سیدجمال‌الدین اسدآبادی، نبش ک. سوم، جنب موسسه ایرانچاپ، ساختمان ایرانچاپ
کد پستی:
4571848663
تلفن :
5532009 ، 5522115
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
5522115
شماره پروانه نشر :
5337 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-90119
,
964-95108
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارداوند
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشارات ارداوند
ارداوند
فهرست کتاب های ناشر

اردستانی، زهرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اردستانی، زهرا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. آزادی، به سمت جنوب میدان فتح، خ. سلطانی
تلفن :
، 66695452
تلفن همراه:
09121874377
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اردستانی، زهرا
فهرست کتاب های ناشر

اردشیر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زوار، مقتدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
جاده قوچان، سه راه دانش، ک. دوم، سمت چپ، چاپخانه زوار
کد پستی:
919-8118876
تلفن :
6652057-8 ، 6665494
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6652059
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5889
,
600-90836
,
964-90710
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اردشیر
فهرست ارجاعات این ناشر :
اردشیر
فهرست کتاب های ناشر

اردکانی، شاکر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اردکانی، شاکر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
یزد - اردکان
نشانی پستی :
شهرک ولی‌عصر، ک. جانباز، پ. 32
تلفن :
7229278
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اردکانی، شاکر
فهرست کتاب های ناشر

اردکانی، مژگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اردکانی، مژگان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فرحزاد، ک. تربیت معلم، پ. 38، واحد 201
تلفن :
22092748
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اردکانی، مژگان
فهرست کتاب های ناشر

اردلان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تاج‌بخش، مهرداد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. نجات‌اللهی، خ. مراغه، خ. سمنان، بن‌بست صبا، پ. 8، واحد 9
کد پستی:
1599664616
تلفن :
88926284-5
تلفن همراه:
09121343694
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881215
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88926285
شماره پروانه نشر :
2954 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2889
,
964-92399
,
964-96752
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اردلان
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی و انتشاراتی اردلان
اردلان
فهرست کتاب های ناشر

اردهالی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اردهالی، مینو
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. وحید نظری غربی، بین خ. دوازده فروردین و خ. منیری جاوید، پ. 252، ط. همکف
تلفن :
، 8805350 ، 22216654
تلفن همراه:
09329008997
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2598 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91727
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اردهالی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اردهالی
فهرست کتاب های ناشر

اردیبهشت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری‌ریزی، عزیزالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پ. 316، ط. همکف
کد پستی:
1314665111
تلفن :
66492876 ، 66497613 ، 66480886-7
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66492876
شماره پروانه نشر :
367 (دائم)
پست الکترونیکی :
ordibehesht.pub@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-171
,
964-6062
,
964-7727
تاریخ تأسیس :
1336
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اردیبهشت
فهرست ارجاعات این ناشر :
اردیبهشت
فهرست کتاب های ناشر

اردیبهشتی‌خیابان، زهرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اردیبهشتی‌خیابان، زهرا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
هرمزگان - بندرعباس
نشانی پستی :
نیروی دریایی، منازل سازمانی بلوک 47، اطاق 9 منزل خرم دل
تلفن :
28845 ، 34683
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اردیبهشتی‌خیابان، زهرا
فهرست کتاب های ناشر

اردین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسی‌پور، ماهرخ
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
اختیاریه، خ. تسلیمی، بن بست مریم، پ. 8
صندوق پستی:
16765-3916
کد پستی:
1649665115
تلفن :
09124442449
تلفن همراه:
09127239412
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910209
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6258 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6009
,
964-90711
,
964-94836
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اردین
فهرست ارجاعات این ناشر :
اردین
فهرست کتاب های ناشر

ارزشها

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پورنجاتی، احمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، خ. نصرت، بین دکتر قریب و اسکندری، نبش ک. یوسف، پ. 316، ط. دوم
صندوق پستی:
15875-6936
تلفن :
66432931-2 ، 66426377
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790706
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66432934
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارزشها
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارزشها
فهرست کتاب های ناشر

ارزنده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
داداش‌زاده، سعید
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 322
صندوق پستی:
14155-3953
تلفن :
88975863 ، 0111-2227764 ، 0311-6281574
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3118 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-90897
,
964-92092
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ارزنده
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارزنده
فهرست کتاب های ناشر

ارژنگی، بایس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارژنگی، بایس
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - بوکان
نشانی پستی :
خ. استاد حقیقی، جنب مسجد
تلفن :
30154
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارژنگی، بایس
فهرست کتاب های ناشر

ارس رایانه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دولت‌آبادی، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - سبزوار
نشانی پستی :
خ. کاشفی شمالی، کاشفی چهارده
صندوق پستی:
96135-514
کد پستی:
9613834896
تلفن :
2226427 ، 021-66417342
تلفن همراه:
09151712450
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2230150
شماره پروانه نشر :
2646 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7055
,
964-91816
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارس رایانه
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارس رایانه
فهرست کتاب های ناشر

ارسا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آهنگری، هیرو
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خواجه‌نصیرالدین طوسی، پ. 17، واحد 7
کد پستی:
1351734602
تلفن :
66966749
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861222
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6761 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95199
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
ارسا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارسا
فهرست کتاب های ناشر

ارسباران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پناهی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. زرتشت غربی، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63
کد پستی:
1415683543
تلفن :
88962707 ، 88973358 ، 88973359
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88962707
شماره پروانه نشر :
1894 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.arasbaran.com
شناسه شابک :
964-6389
,
964-90510
تاریخ تأسیس :
1375
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارسباران
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر ارسباران
ارسباران
فهرست کتاب های ناشر

ارسطو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قنبری‌باغستان، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. راهنمایی، راهنمایی بیست، پ. 10
تلفن :
8796063 ، 09159224320
تلفن همراه:
09159224320
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8401311
شماره پروانه نشر :
6076 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.chaponashr.ir
شناسه شابک :
964-90703
,
964-91176
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ارسطو
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارسطو
فهرست کتاب های ناشر

ارشادطلب، حجت‌الله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارشادطلب، حجت‌الله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مرکزی - محلات
نشانی پستی :
خ. شهید قندی، ک. 4، سمت راست، درب اول
تلفن :
، 3229082
تلفن همراه:
09121965300
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارشادطلب، حجت‌الله
فهرست کتاب های ناشر

ارشادی، سیدمحسن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارشادی، سیدمحسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. یخچال، پ. 73
تلفن :
22000621
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارشادی، سیدمحسن
فهرست کتاب های ناشر

ارشیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
هفت‌برادران، جمال‌الدین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، پ. 16/11
صندوق پستی:
13145-164
تلفن :
66950955 ، 66950954
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861213
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66950954
شماره پروانه نشر :
5755 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94185
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ارشیا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارشیا
فهرست کتاب های ناشر

ارغان، عباس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارغان، عباس
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
سمنان - سمنان
نشانی پستی :
خ قدس، هشت متری عطری، بن بست چهارمتری ما، پ 62
تلفن :
تلفن همراه:
09121314487
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارغان، عباس
فهرست کتاب های ناشر

ارغنون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قریب، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، نرسیده به م. ولیعصر، ک. فرهنگ حسینی، پ. 8، ط. سوم غربی
کد پستی:
1593666118
تلفن :
88944760 ، 88946473
تلفن همراه:
09121992486
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88944760
شماره پروانه نشر :
578 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6800
,
964-90390
تاریخ تأسیس :
1368
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارغنون
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارغنون
فهرست کتاب های ناشر

ارغون‌چینار، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارغون‌چینار، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، خ. نوفلاح، ک. نوری، پ. 82، واحد 7
تلفن :
تلفن همراه:
09123788380
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارغون‌چینار، علی
فهرست کتاب های ناشر

ارکان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حاتمی، نامدار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. شیخ بهایی، چهارراه سرتیب، کوی شهید مهرداد انصاری، نرسیده به طالقانی، پ. 92
صندوق پستی:
81655-331
کد پستی:
81358-65631
تلفن :
2341339 ، 2333424
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890607
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2341339
شماره پروانه نشر :
49 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-521
,
964-6227
,
964-7308
,
964-90093
تاریخ تأسیس :
1367
فهرست ناشران زیر گروه:
ارکان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اردکان
نشرارکان
ارکان
فهرست کتاب های ناشر

ارکان، هاشم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ارکان، هاشم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
یزد - یزد
نشانی پستی :
صفاییه، م. اطلسی، بلوار شهید قندی، بلوار شهید شیرازی، پردیس 2
تلفن :
8229914
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ارکان، هاشم
فهرست کتاب های ناشر

ارگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تنگسار، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. لبافی‌نژاد، ما بین خ. فروردین و خ. اردیبهشت شمالی، پ. 189، ط. دوم
کد پستی:
1769936641
تلفن :
66952090 ، 66958030 ، 09123227548
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900301
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1947 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6062
,
964-7008
,
964-92129
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
ارگ
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه نشر ارگ
ارگ
نشر ارگ
فهرست کتاب های ناشر

ارم گستر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبرزاده‌خویی، محمدجعفر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - کرج
نشانی پستی :
شهرک وحدت، خ. سوم غربی، پ. 18
صندوق پستی:
31851-511
تلفن :
6647634 ، 09121875292
تلفن همراه:
09121875292
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6661332
شماره پروانه نشر :
2942 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7152
,
964-90185
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ارم گستر
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارم‌گستر
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان دانش نوین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صالحی‌دونچالی، محمود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ستارخان، فلکه اول صادقیه، مقابل پاساژ امیر، پ. 665، ط. دوم
صندوق پستی:
14515-134
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5042 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93700
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان دانش نوین
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان دانش نوین
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان سالمی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سالمی، محمدکاظم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، پ. 207، ط. سوم، واحد 2
صندوق پستی:
13145-935
تلفن :
66484882
تلفن همراه:
09102003262
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881121
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66484882
شماره پروانه نشر :
5811 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-90420
,
964-94221
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان سالمی
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان سالمی
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان طوبی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حاجی‌تقی، علی
زمینه فعالیت:
مذهب، هنرها، ادبیات، جغرافیا و تاریخ، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. دور شهر، جنب بانک سپه، پ. 310
کد پستی:
3715666381
تلفن :
7737367 ، 7733779 ، 09121539991
تلفن همراه:
09121539991
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7746859
شماره پروانه نشر :
5052 (موقت)
پست الکترونیکی :
armaghantooba@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.armaghan-tooba.com
شناسه شابک :
600-5163
,
964-7671
,
964-93560
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان طوبی
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان طوبی
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی، یوسف
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - خوانسار
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، بالاتراز بانک ملی مرکزی
کد پستی:
8791615935
تلفن :
2223413 ، 2222236
تلفن همراه:
09132719051
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2222236
شماره پروانه نشر :
2711 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7520
,
964-92176
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان قلم
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی، محمداسماعیل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پونک، بلوار کمالی، شانزده متری جهاد، ک. سوم، پ. 9
کد پستی:
1476966193
تلفن :
77431093
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850710
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5875 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8190
,
964-94315
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان مهر
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان نشر امروز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عاصی‌لاهیجانی، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. وحید نظری شرقی، پ. 127، برج سادات، ط. همکف غربی
صندوق پستی:
17185-718
کد پستی:
1314765311
تلفن :
66464911 ، 66961568
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861215
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66493034
شماره پروانه نشر :
4015 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.nashreolum.com
شناسه شابک :
964-7852
,
964-92780
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان نشر امروز
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان نشر امروز
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان هنر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ولی‌زاده، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
اختیاریه، خ. شهید جهانی‌نیا، ک. فین، پ. 32، واحد 9،
کد پستی:
1958766633
تلفن :
22561304
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830518
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4380 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93048
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان هنر
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان هنر
فهرست کتاب های ناشر

ارمغان یوسف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرزایی، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، پاساژ قدس، ط. آخر، پ. 168
صندوق پستی:
37175-139
تلفن :
7833495
تلفن همراه:
09121533627
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7836073
شماره پروانه نشر :
6324 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8590
,
964-94798
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمغان یوسف
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمغان یوسف
فهرست کتاب های ناشر

ارمگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محبی، محمداسماعیل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک قدس، فاز چهار، خ. ایوانک، خ. فلامک، ک. بیست و سوم، پ. 1520
صندوق پستی:
14665-1435
کد پستی:
1467834448
تلفن :
88080270
تلفن همراه:
09125305006
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88080270
شماره پروانه نشر :
3387 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7480
,
964-92259
,
964-95796
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
ارمگان
فهرست کتاب های ناشر

ارمیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قسمتی، مصطفی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک اکباتان، فاز 2، بلوک 16، ورودی 3، ط. همکف
صندوق پستی:
13145-763
کد پستی:
1395833755
تلفن :
44664429 ، 44666663
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44666663
شماره پروانه نشر :
6030/100 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8211
,
964-94437
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ارمیا
فهرست ارجاعات این ناشر :
شرکت نشر ارمیا
ارمیا
فهرست کتاب های ناشر

اریحا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صابری، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهید نظری غربی، پ. 192
صندوق پستی:
13145-1385
تلفن :
66493034-5
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800702
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66493034
شماره پروانه نشر :
2373 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7189
,
964-92562
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اریحا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اریحا
فهرست کتاب های ناشر

اریسا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فرهادی‌ثابت، اکبر
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دانشگاه، خ. روانمهر، پ. 73، ط. دوم
کد پستی:
1314713413
تلفن :
66961501 ، 09123232331
تلفن همراه:
09123232331
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66490259
شماره پروانه نشر :
2827 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5655
,
964-91905
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اریسا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اریسا
فهرست کتاب های ناشر

ازل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فرناق، فرامرز
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
انتهای خ. جیحون، خ. شهیدان عرب، پ. 26
تلفن :
55707981
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800702
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2426 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5932
,
964-91315
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
ازل
فهرست ارجاعات این ناشر :
ازل
فهرست کتاب های ناشر

ازهار، احمدعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ازهار، احمدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. حضرتی، پشت مسجد آقا قاسم، جنب مجتمع یاس، ک. 20، پ. 150
تلفن :
8304253
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ازهار، احمدعلی
فهرست ارجاعات این ناشر :
احمدعلی ازهار
فهرست کتاب های ناشر

ازهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسینی، موسی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ظهیرالاسلام، پاساژ ظهیرالاسلام، ط. اول، پ. 10
صندوق پستی:
تلفن :
33928070
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830602
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4133 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7278
,
964-92853
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ازهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
ازهر
فهرست کتاب های ناشر

ازهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صادقیه، خ. سازمان آب، خ. نهم شمالی، نبش سوم غربی، پ. 57، واحد 3
صندوق پستی:
14515-485
کد پستی:
1463613144
تلفن :
44252370 ، 44264648-9
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44264647-9
شماره پروانه نشر :
6733 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.moallefan.com
شناسه شابک :
600-6371
,
964-95179
,
964-96779
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
ازهران
فهرست ارجاعات این ناشر :
ازهران
فهرست کتاب های ناشر

اژدهای طلایی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رامز، رضا
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. پنجم نیروی هوایی، فرعی 4/38، پ. 18، واحد 8
صندوق پستی:
17185-455
کد پستی:
1738854131
تلفن :
تلفن همراه:
09123461792
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3940 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8630
,
964-92705
,
964-95420
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اژدهای طلایی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اژدهای طلایی
فهرست کتاب های ناشر

اساتید ماندگار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رشیدی، هدایت
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
خ. فرهنگ، ک. محبی، پ. 166
تلفن :
8266786
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
820618
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6564 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95078
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اساتید ماندگار
فهرست کتاب های ناشر

اسالو، منصور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسالو، منصور
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ بزرگراه رسالت، خ عراقی، خ ابوذر، ک کوهسار، پ 6 واحد 12
تلفن :
22512812
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسالو، منصور
فهرست کتاب های ناشر

اسپند هنر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مظفری، عباسعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. بهارستان، خ. ایران، ک. شهید مقدم فر، پ. 36/1
کد پستی:
1157915815
تلفن :
33131971
تلفن همراه:
09121385662
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840101
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3104 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7437
,
964-92389
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اسپند هنر
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسپند هنر
فهرست کتاب های ناشر

اسپید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نظری، مرتضی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دانشگاه، تقاطع خ. لبافی‌نژاد، مقابل بانک ملت، پ.135، ط. اول جنوبی
صندوق پستی:
13185-315
کد پستی:
1314884176
تلفن :
66464129
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66464129
شماره پروانه نشر :
3505 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7289
,
964-90324
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اسپید
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اسپید
فهرست کتاب های ناشر

استاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ولایتی عسگری، ابراهیم
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، انتشارات الکترونیک،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
م. سعدی، نبش چمران 4
کد پستی:
9133913359
تلفن :
2256471
تلفن همراه:
09151113278
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2238896
شماره پروانه نشر :
328 (موقت)
پست الکترونیکی :
ostad2500@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.nashreostad.com
شناسه شابک :
600-6636
,
964-6657
,
964-90519
تاریخ تأسیس :
1360
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
استاد
فهرست ارجاعات این ناشر :
استاد
فهرست کتاب های ناشر

استاد جلال همایی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
همایی، جلال
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک غرب، بلوار دادمان، ک. ایمان، پ. 10
کد پستی:
1468664963
تلفن :
88083713 ، 88083713 ، 09161620722
تلفن همراه:
09161620722
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88083713
شماره پروانه نشر :
6572 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95060
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
استاد جلال همایی
فهرست ارجاعات این ناشر :
استاد جلال همائی
فهرست کتاب های ناشر

استاد مطهری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مطهری، مرتضی
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. دورشهر، بین ک . بیست و سوم و ک. بیست و پنجم، پ. 337
صندوق پستی:
37165-336
کد پستی:
3713714166
تلفن :
09192942429
تلفن همراه:
09192142429
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
901103
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7704911
شماره پروانه نشر :
1638 (موقت)
پست الکترونیکی :
sam_t1997@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6456
,
964-7733
,
964-92626
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
استاد مطهری
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشاراتی استاد مطهری
استاد مطهری
فهرست کتاب های ناشر

استادآقا، سحر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استادآقا، سحر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. ساحلی غربی، ک. 25، بن بست ارغوان، پ. 195
تلفن :
2309911
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
استادآقا، سحر
فهرست کتاب های ناشر

استادعلینقی، شهریار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استادعلینقی، شهریار
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
جمهوری، خ نوبهار، پ 12
تلفن :
66701988
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
استادعلینقی، شهریار
فهرست کتاب های ناشر

استادمحمد، مسیح

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استادمحمد، مسیح
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دماوند، بین خ. 107 و 105، ک. 12، پ. 37. ط. 1
تلفن :
7791167
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
استادمحمد، مسیح
فهرست کتاب های ناشر

استادی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استادی‌جعفری، رضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. لبافی‌نژاد، پ. 4
صندوق پستی:
13145-1634
کد پستی:
1314874563
تلفن :
66493326 ، 66490461 ، 66401295
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890412
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66490462
شماره پروانه نشر :
2610 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-546
,
964-6722
,
964-8393
,
964-91732
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
استادی
فهرست ارجاعات این ناشر :
استادی
فهرست کتاب های ناشر

استادیار وابسته به شرکت تحقیقاتی، انتشاراتی دانشیار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کامران، فریدون
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، زبان، کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، پ. 1669، ط. سوم، واحد 8
کد پستی:
1413613949
تلفن :
88009334 ، 88009663
تلفن همراه:
09121755660
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88009663
شماره پروانه نشر :
3909 (موقت)
پست الکترونیکی :
entesharat.ostadyar@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.ostadyar.com
شناسه شابک :
600-6482
,
964-7783
,
964-92635
تاریخ تأسیس :
1378
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
استادیار وابسته به شرکت تحقیقاتی، انتشاراتی دانشیار
فهرست ارجاعات این ناشر :
استادیار
نشر استادیار
نشر استادیار (وابسته به موسسه تحقیقاتی دانشیار)
موسسه تحقیقاتی و مشاوره دانشیار، استادیار
فهرست کتاب های ناشر

استاندارد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشرف‌الکتابی، حسن
زمینه فعالیت:
زبان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 128
صندوق پستی:
13145-338
کد پستی:
1314674373
تلفن :
66401395 ، 66951142 ، 09121065950
تلفن همراه:
09121065950
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66951142
شماره پروانه نشر :
1994 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6255
,
964-91440
تاریخ تأسیس :
1375
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
استاندارد
فهرست ارجاعات این ناشر :
استاندارد
فهرست کتاب های ناشر

استانداری سمنان، دفتر امور اجتماعی و انتخابات

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دانایی، سیدعباس
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
سمنان - سمنان
نشانی پستی :
بلوار بسیج، استانداری سمنان
تلفن :
4443493
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
استانداری سمنان، دفتر امور اجتماعی و انتخابات
فهرست ارجاعات این ناشر :
استانداری سمنان، دفتر امور اجتماعی و انتخابات
دفتر امور اجتماعی و انتخابات
فهرست کتاب های ناشر

استقلال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شریف‌زاده، جواد
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، زبان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ناصرخسرو، ک. حاج‌نایب، پ. 27
کد پستی:
1116636514
تلفن :
33909370
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1404 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92787
,
964-94955
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
استقلال
فهرست ارجاعات این ناشر :
استقلال
فهرست کتاب های ناشر

استوار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استوار، جواد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
چهارراه شهدا، کوچه‌باغ نادری، مجتمع گنجینه کتاب
کد پستی:
9144654643
تلفن :
2254276 ، 2232562-3 ، 09153132765
تلفن همراه:
09153132765
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6188 (موقت)
پست الکترونیکی :
hatefnashr@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5491
,
964-8094
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
استوار
فهرست ارجاعات این ناشر :
استوار
فهرست کتاب های ناشر

استوار، مختار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استوار، مختار
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
م. ولیعصر (عج)، اداره آموزش و پرورش ناحیه 4
تلفن :
2232375
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
استوار، مختار
فهرست ارجاعات این ناشر :
مختار استوار
فهرست کتاب های ناشر

استیری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استیری، علی
زمینه فعالیت:
زبان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. نبرد، ک. شهید موسی‌الرضا سویزی، پ. 40، ط. اول
کد پستی:
1765993811
تلفن :
33189714
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900228
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33189714
شماره پروانه نشر :
2144 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6679
,
964-91509
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
استیری
فهرست ارجاعات این ناشر :
استیری
فهرست کتاب های ناشر

اسحار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عطایی، حمیدالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، ک. ارک، ک. آقا ملک، پ. 53
تلفن :
7743452
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5019 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93669
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اسحار
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسحار
فهرست کتاب های ناشر

اسحاق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسحق‌بیگی‌حسنی، سعید
زمینه فعالیت:
کلیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. اردیبهشت، پ. 73، واحد 8
صندوق پستی:
993-13145
تلفن :
66492443
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891210
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2398 (موقت)
پست الکترونیکی :
saeed@beigi.net
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6747
,
964-90613
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اسحاق
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسحاق
فهرست کتاب های ناشر

اسحقی، مجتبی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسحقی، مجتبی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک قائم، ک. بنفشه 2، پ. 456
تلفن :
22450435
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسحقی، مجتبی
فهرست ارجاعات این ناشر :
مجتبی اسحقی
فهرست کتاب های ناشر

اسدی، اسدالله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی، اسدالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
کوی گلشهر، تقاطع پرواز گلشهر، ک. میلاد، انتهای ک، پ. 60
تلفن :
3811208
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسدی، اسدالله
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسدالله اسدی
فهرست کتاب های ناشر

اسدی، اکبر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی، اکبر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 89، ط. 1
تلفن :
66497111
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسدی، اکبر
فهرست کتاب های ناشر

اسدی، بهرام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی، بهرام
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
خ. مدنی، کوی اسماعیل بیک، ک. دین‌پرست، پ. 42
تلفن :
2359858
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسدی، بهرام
فهرست ارجاعات این ناشر :
بهرام اسدی
فهرست کتاب های ناشر

اسدی، مرضیه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی، مرضیه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - ملکان
نشانی پستی :
روستای میدانجوق
تلفن :
8224788
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسدی، مرضیه
فهرست کتاب های ناشر

اسدی، نسترن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی، نسترن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
خ. سعدی، پ. 210
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسدی، نسترن
فهرست کتاب های ناشر

اسدی‌تویسرکانی، سهراب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی‌تویسرکانی، سهراب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - کرج
نشانی پستی :
گلشهر، بلوار محمدی، پ. 143
تلفن :
4584531
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسدی‌تویسرکانی، سهراب
فهرست ارجاعات این ناشر :
سهراب اسدی‌تویسرکانی
فهرست کتاب های ناشر

اسدی‌فر، سعید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدی‌فر، سعید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، انتهای اتوبان شهید باقری، تقاطع وفادار غربی، خ. 222 غربی، پ. 127
تلفن :
تلفن همراه:
09121274997
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسدی‌فر، سعید
فهرست کتاب های ناشر

اسرار دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدزاده، جواد
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، مقابل پست، پ. 126، ط. چهارم
کد پستی:
1314674434
تلفن :
66960651-2 ، 66411362
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871230
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66960651
شماره پروانه نشر :
2535 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6719
,
964-7551
,
964-91801
,
964-986
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اسرار دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسرار دانش
فهرست کتاب های ناشر

اسراری، مظهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسراری، مظهر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - بوکان
نشانی پستی :
خ. شهید بهشتی، ک. حمیدی، پ. 9
تلفن :
23906
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسراری، مظهر
فهرست کتاب های ناشر

اسطوره

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیل‌پورمطلق، ابوالقاسم
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، ابتدای خ. کارگر جنوبی، ک. شعله‌ور، پ. 3، واحد 8
صندوق پستی:
16765-597
کد پستی:
1313944943
تلفن :
66568712
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66568711
شماره پروانه نشر :
6065 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8332
,
964-94501
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اسطوره
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اسطوره
اسطوره
فهرست کتاب های ناشر

اسعدی، احمدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسعدی، احمدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ بهار جنوبی، خ سمنان، پ 23، خانه سینما، انجمن بازیگران سینمای ایران
تلفن :
22350702
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسعدی، احمدرضا
فهرست کتاب های ناشر

اسعدی، ذبیح‌الله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسعدی، ذبیح‌الله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - بهشهر
نشانی پستی :
خ. هنر، ک. شهید حسن اسعدی
تلفن :
5227391
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسعدی، ذبیح‌الله
فهرست کتاب های ناشر

اسعدی، سیدحسن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسعدی، سیدحسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. ونک، خ. برزیل شرقی، پ. 54
تلفن :
88885954
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسعدی، سیدحسن
فهرست ارجاعات این ناشر :
حسن اسعدی
فهرست کتاب های ناشر

اسعدی، سیدحسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسعدی، سیدحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
یزد - اردکان
نشانی پستی :
شهرک ولی‌عصر، ک. جانبازان شماره 21، پ. 36
تلفن :
7229278 ، 7221012
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسعدی، سیدحسین
فهرست کتاب های ناشر

اسعدی، مرجان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسعدی، مرجان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خوزستان - بهبهان
نشانی پستی :
بیمارستان تامین اجتماعی شهید مطفی خمینی، بخش رادیولوژی
تلفن :
3332008
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسعدی، مرجان
فهرست ارجاعات این ناشر :
مرجان اسعدی
فهرست کتاب های ناشر

اسفند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شریعتی، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
بلوار دانشجو، ک. دانشجوی سی و دو، پ. 27
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
770 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94463
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اسفند
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسفند
فهرست کتاب های ناشر

اسفندیار، رحمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسفندیار، رحمان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خاوران، خ. شیرازی، ک. جعفری، پ. 11، واحد 1
تلفن :
، 88909161
تلفن همراه:
09123206159
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسفندیار، رحمان
فهرست کتاب های ناشر

اسفندیارپور، سارا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسفندیارپور، سارا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
بین توحید و چهارراه نظر، بعد از کفش بلا، کنتاکی ظفر
تلفن :
6242472
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسفندیارپور، سارا
فهرست کتاب های ناشر

اسفندیاری، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسفندیاری، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - مرودشت
نشانی پستی :
خ. انقلاب، ک. روزگار، جنب مسجد حضرت، موسسه فرهنگی
تلفن :
3333961
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسفندیاری، علی
فهرست ارجاعات این ناشر :
علی اسفندیاری
فهرست کتاب های ناشر

اسکندری، حسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری، حسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، ششم نیروی هوایی، ک. 6/25، پ. 53، ط. 4
تلفن :
77414008
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسکندری، حسین
فهرست کتاب های ناشر

اسکندری، خدیجه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری، خدیجه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
راهبند بلوار کشاورز، خ. عاشقان، کوی سید سجاد، ک. شهید قاسمی، پ. 6
تلفن :
3236997
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسکندری، خدیجه
فهرست کتاب های ناشر

اسکندری، رضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری، رضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - کرج
نشانی پستی :
فاز 1 گوهردشت، خ. سیزدهم شرقی، پ. 88، واحد 9
تلفن :
تلفن همراه:
09123618443
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسکندری، رضا
فهرست کتاب های ناشر

اسکندری، رهبر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری، رهبر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمان - بم
نشانی پستی :
خ. طباطبایی، خ. ابوذر، ک. صالح، جنب دبستان
تلفن :
7727
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسکندری، رهبر
فهرست کتاب های ناشر

اسکندری، نواب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری، نواب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - اهر
نشانی پستی :
خ. شهید دستجردی، روبروی جوشکاری سلمان، پ. 17
تلفن :
2233070
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسکندری، نواب
فهرست کتاب های ناشر

اسکندری‌نیا، علیرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسکندری‌نیا، علیرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
مقصودیه، پ. 15
تلفن :
5551069
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسکندری‌نیا، علیرضا
فهرست ارجاعات این ناشر :
علیرضا اسکندری‌نیا
فهرست کتاب های ناشر

اسلامی فرهنگ ملل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فصیحی، ناصر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه رسالت، تقاطع خ. خواجه عبدالله انصاری و خ. بنی هاشم، پ. 14، کتاب فروشی هدیه
تلفن :
22539862 ، 88416119 ، 22318127
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2055 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90279
,
964-96799
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلامی فرهنگ ملل
فهرست ارجاعات این ناشر :
فرهنگ ملل
نشر اسلامی فرهنگ ملل
فهرست کتاب های ناشر

اسلامی، عبدالصمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامی، عبدالصمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. ابوریحان، پایین‌تر از پاستور، ک. نیک پیران، پ. 11
تلفن :
4776386
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلامی، عبدالصمد
فهرست کتاب های ناشر

اسلامی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمان - زرند
نشانی پستی :
خ شهدای اکبرآباد، شهرک امام علی (ع)
تلفن :
91733
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلامی، محمد
فهرست کتاب های ناشر

اسلامی، وجیهه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامی، وجیهه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
بلوار زرهی، استقلال 38، ط. سوم سوپر مارکت اسکندری
تلفن :
6278184
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلامی، وجیهه
فهرست کتاب های ناشر

اسلامی‌خطیبی، مهدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامی‌خطیبی، مهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ آذربایجان، میدان ژاله، کوی شهید غیبی، ک پستچی، پ 37
تلفن :
4447344
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلامی‌خطیبی، مهدی
فهرست کتاب های ناشر

اسلامی‌سامانی، افشین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامی‌سامانی، افشین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نارمک، خ. شهید آیت، خ. جمیل، غربی، م. 50، کوی رضاخانی، پ. 137
تلفن :
77905239
تلفن همراه:
09131619082
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلامی‌سامانی، افشین
فهرست کتاب های ناشر

اسلامی‌فر، معصومه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدجواد، معصومه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
م. امام، بلوار آزادی، ک. شهید خیری‌مقدم، پ. 51
تلفن :
2263660
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلامی‌فر، معصومه
فهرست کتاب های ناشر

اسلیمی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اثباتی، محمدحسن
زمینه فعالیت:
هنرها، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. ابوریحان، ک. رستمی، پ. 5، ط. همکف
صندوق پستی:
14155-5933
تلفن :
تلفن همراه:
09121947199
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891001
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1949 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5574
,
964-91537
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
اسلیمی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسلیمی
فهرست کتاب های ناشر

اسماعیل‌پور، زهرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیل‌پور، زهرا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ . ولیعصر، خ . ارامنه (بشیری)، کوچه کلیسا، پ . 212، ط . 2
تلفن :
تلفن همراه:
09112020889
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسماعیل‌پور، زهرا
فهرست ارجاعات این ناشر :
زهرا اسماعیل‌پور
فهرست کتاب های ناشر

اسماعیل‌پور، عیسی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیل‌پور، عیسی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - چالدران
نشانی پستی :
روستای بارون
تلفن :
2719
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسماعیل‌پور، عیسی
فهرست کتاب های ناشر

اسماعیلی، عباس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیلی، عباس
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پارک‌وی، اول ولیعصر به طرف تجریش، ک. هستی، پ. 13
تلفن :
22049554
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسماعیلی، عباس
فهرست کتاب های ناشر

اسماعیلی، نادعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیلی، نادعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
بلوار پاسداران، ک. آلومینیوم مازندران، پ. 71
تلفن :
2269050
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اسماعیلی، نادعلی
فهرست کتاب های ناشر

اسمر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مخلص، غلامرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
صندوق پستی:
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830818
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1648 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92513
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اسمر
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسمر
فهرست کتاب های ناشر

اسوه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بابامحمدی، ناصر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، ابتدای پل کالج، مقابل خ. خارک، پ. 787
کد پستی:
1591635671
تلفن :
66418299 ، 66401747 ، 6642211-14
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66418022
شماره پروانه نشر :
2242/450 (دائم)
پست الکترونیکی :
osveh2010@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.osveh.ir
شناسه شابک :
964-542
,
964-6066
,
964-8073
,
964-8653
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اسوه
دار الاسوه
شرکت چاپ و انتشارات اسوه
دار الاسوه للطباعه و النشر
دارالاسوه للطباعه والنشر
اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه)
فهرست کتاب های ناشر

اشارت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عبدخدایی، عبدالحمید
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، پ. 1378
صندوق پستی:
13145-1756
تلفن :
66951141
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66951141
شماره پروانه نشر :
273 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6044
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
اشارت
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشارت
فهرست کتاب های ناشر

اشانشر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آیت‌اله‌زاده، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تقاطع خ. طالقانی و مفتح، پ. 113، ط. سوم
صندوق پستی:
15717
تلفن :
88316871
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88844508
شماره پروانه نشر :
4788 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93710
,
964-95799
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشانشر
موسسه اشانشر
موسسه انتشاراتی اشانشر
فهرست کتاب های ناشر

اشتاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صداقت، منیره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پانزده خرداد غربی، ک. بادامچی، پ. 30
صندوق پستی:
71365-1494
تلفن :
، 07112334610
تلفن همراه:
09179267567
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890628
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
07112334610
شماره پروانه نشر :
3207 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6880
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اشتاد
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشتاد
فهرست کتاب های ناشر

اشترانی، جاوید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشترانی، جاوید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، ابتدای خ. کارگر شمالی، بن بست رستم، پ. 21
تلفن :
66418893
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اشترانی، جاوید
فهرست ارجاعات این ناشر :
جاوید اشترانی
فهرست کتاب های ناشر

اشراق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قاضی، مهدی
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
بلوار مهدیه، دانشگاه قم
تلفن :
2853311 ، 2851771-3
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2853311
شماره پروانه نشر :
1500 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5878
,
964-90498
تاریخ تأسیس :
1373
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اشراق
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشراق
فهرست کتاب های ناشر

اشراقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دانش‌اشراقی، محمد
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه، بازارچه کتاب، پ.6
کد پستی:
1314663661
تلفن :
66408487 ، 66413436 ، 66976200
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66408487
شماره پروانه نشر :
387 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.eshraghi.ir
شناسه شابک :
964-5966
تاریخ تأسیس :
1328
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اشراقی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشرافی
اشراقی
اشراقی [مرکز پخش]
فهرست کتاب های ناشر

اشراقی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشراقی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. لاله‌زار نرسیده به آزادی، پ. 14
تلفن :
4776347 ، 5401914
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اشراقی، محمد
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمد اشراقی
فهرست کتاب های ناشر

اشرفی، مختار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشرفی، مختار
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
خ. مولوی، بیست‌متری هفتم، پ. 28
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اشرفی، مختار
فهرست کتاب های ناشر

اشرفیان، مولود

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشرفیان، مولود
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - بابل
نشانی پستی :
امیرکلا، جنب مهدیه، ک. شهید عبدی
تلفن :
3240928
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اشرفیان، مولود
فهرست کتاب های ناشر

اشک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
منده‌گاران، امیررضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر، مقابل خ. فاطمی، ک. حمید صدر، مجتمع صدر، ط. همکف
کد پستی:
1594944715
تلفن :
88801274 ، 88911704
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88801274
شماره پروانه نشر :
2361 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5623
,
964-2683
,
964-90083
,
964-96778
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اشک
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشک
فهرست کتاب های ناشر

اشک قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یوسفی، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
مازندران - آمل
نشانی پستی :
خ. نور، ایستگاه امین‌صنعت، بعد از فجر نهم، ساختمان سعید، ط. فوقانی
کد پستی:
4616914898
تلفن :
2265426 ، 2262419
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2262419
شماره پروانه نشر :
5467 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8362
,
964-94383
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اشک قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشک قلم
فهرست کتاب های ناشر

اشک یاس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسلامی، زهره
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. شهدا، ک. 32 فرعی، سمت چپ، پ. 138
صندوق پستی:
37145-161
تلفن :
7735003
تلفن همراه:
09127511054
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900606
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6693 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5954
,
964-8864
,
964-95227
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اشک یاس
فهرست ارجاعات این ناشر :
اشک یاس
فهرست کتاب های ناشر

اشیدری، مهربان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اشیدری، مهربان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ستارخان، خ. بهبودی، ک. خرم دین، پ. 4، ط. همکف
تلفن :
66500649
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اشیدری، مهربان
فهرست کتاب های ناشر

اصحاب کهف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
متقی، منصور
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
کرمان، جاده سیدی، بزرگراه ثارالله، بلوار منتظران، منتظران 2، سمت راست، درب ششم
صندوق پستی:
76135-4437
تلفن :
0341-3511212
تلفن همراه:
09126510943
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6250 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94892
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اصحاب کهف
فهرست ارجاعات این ناشر :
اصحاب کهف
فهرست کتاب های ناشر

اصغرپور، میثم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اصغرپور، میثم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - بابل
نشانی پستی :
خ فلسطین، ک. حکیمی، پ. 51
تلفن :
2222100
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اصغرپور، میثم
فهرست کتاب های ناشر

اصغری، فرشاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اصغری، فرشاد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
روستای همت آباد
تلفن :
3253342
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اصغری، فرشاد
فهرست کتاب های ناشر

اصغری‌راد، مجید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اصغری‌راد، مجید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بالاتر از م. ونک، خ. شهید خدامی، پ. 60، ط. دهم
تلفن :
88870701
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اصغری‌راد، مجید
فهرست کتاب های ناشر

اصلاحات اسلامی، وابسته موسسه فرهنگی هنری اصلاحات اسلامی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌نیا، حمیرا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سهروردی شمالی، بعد از پل سیدخندان، خ. برازنده، پ. 40، واحد 1
تلفن :
88533094-8 ، 88533174-8
تلفن همراه:
09127070210
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
870627
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88533098
شماره پروانه نشر :
6585-50 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95021
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
اصلاحات اسلامی، وابسته موسسه فرهنگی هنری اصلاحات اسلامی
فهرست کتاب های ناشر

اصلانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سعیدی، حسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شانزده آذر، پ. 112، ط. زیرین
تلفن :
88969451 ، 88963546
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850623
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88963546
شماره پروانه نشر :
1921 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5975
,
964-92026
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
اصلانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اصلانی
موسسه فرهنگی انتشارات اصلانی
موسسه فرهنگی انتشاراتی اصلانی
فهرست کتاب های ناشر

اصلح

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مهابادی، رحمت‌الله
زمینه فعالیت:
کلیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی، ابتدای خ. روانمهر، پ. 253
صندوق پستی:
14155-5181
کد پستی:
1314615874
تلفن :
66418544
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66970658
شماره پروانه نشر :
4771 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7812
,
964-93363
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اصلح
فهرست ارجاعات این ناشر :
اصلح
فهرست کتاب های ناشر

اصیل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرین، ماندانا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
چهارراه راهنمایی، ساختمان ژیوار، ط. دوم، واحد 4
صندوق پستی:
91895-1617
تلفن :
8442100-1
تلفن همراه:
09151164833
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890902
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8442584
شماره پروانه نشر :
6267 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-92103
,
964-95109
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اصیل
فهرست ارجاعات این ناشر :
اصیل
فهرست کتاب های ناشر

اطاق آبی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فروزان‌یزدانی، آریابرزن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. بهارشیراز، پ. 37، ط. ششم، واحد 7
تلفن :
77521475 ، 77503320
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77503320
شماره پروانه نشر :
3162 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5590
,
964-92549
,
964-96297
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اطاق آبی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اتاق آبی
فهرست کتاب های ناشر

اطلس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کمالی، پرویز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ لبافی‌نژاد، خ ابوریحان، پ 78
تلفن :
66467521
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890728
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
605 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90657
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
اطلس
فهرست ارجاعات این ناشر :
اطلس
فهرست کتاب های ناشر

اطیاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اطیاب، محمد
زمینه فعالیت:
کلیات، علوم طبیعی و ریاضیات، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فدائیان اسلام، خ. توحید (گلشنی)، خ. مفجودی، ک. دو متری بهار، پ. 18
تلفن :
33756686
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790531
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2416 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5710
,
964-91672
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اطیاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
اطیاب
فهرست کتاب های ناشر

اعتدال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شمسی‌زاده، حیدر
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. امام، خ. تولید دارو، ک. نهم، ک. شهید مهرورز، پ.22
کد پستی:
3718786498
تلفن :
6612883 ، 09122130075
تلفن همراه:
09122130075
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6737 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2693
,
964-95220
,
964-96862
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
اعتدال
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعتدال
فهرست کتاب های ناشر

اعتصام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سجادپور، سیدباقر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
نیروگاه، خ. توحید 6، پ. 39
کد پستی:
3713997346
تلفن :
8824819
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1017 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7147
,
964-90728
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
اعتصام
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعتصام
دارالاعتصام
الاعتصام
فهرست کتاب های ناشر

اعتماد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعتمادی‌عبدگاهی، زهرا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. دانشگاه، کوچه‌باغ سنگی، پ. 1/72
کد پستی:
913966191
تلفن :
7278958 ، 09153135670
تلفن همراه:
09153135670
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8681444
شماره پروانه نشر :
6186 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8510
,
964-94705
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اعتماد
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعتماد
نشر اعتماد
فهرست کتاب های ناشر

اعتمادی، حسین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعتمادی، حسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - مراغه
نشانی پستی :
خ. خواجه نصیر، دفترخانه ازدواج و طلاق شماره 1
تلفن :
2222693
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اعتمادی، حسین
فهرست کتاب های ناشر

اعجاز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شکوهی، مسعود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. دورشهر، هفت‌متری صدوق، ک. شهید بطحایی، پ. 46
صندوق پستی:
37135-1136
کد پستی:
3715675618
تلفن :
7734570
تلفن همراه:
09126510391
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4502 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91745
,
964-93575
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اعجاز
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعجاز
فهرست کتاب های ناشر

اعرابی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعرابی، عصمت
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، خ. فرجام، خ. صدوهفده، زرین، ک. صدونود، پ. 5
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861225
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2476 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91698
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اعرابی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعرابی
فهرست کتاب های ناشر

اعرابی، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعرابی، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. میرداماد شرقی، نرسیده به شریعتی، پ. 17
تلفن :
22855436
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اعرابی، علی
فهرست کتاب های ناشر

اعراف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نجفی، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. شهید باهنر، ک. 24، فرعی اول، پ. 1
کد پستی:
37131-46671
تلفن :
2702701
تلفن همراه:
09357577395
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890310
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2169 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-91792
,
964-91711
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اعراف
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعراف
موسسه الاعراف
فهرست کتاب های ناشر

اعظمی، علی‌اکبر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعظمی، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
انتهای 24 متری، خ. میثم، شهرک غیور، بلوک 6، ورودی 1، ط. پنجم غربی
تلفن :
55001069
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اعظمی، علی‌اکبر
فهرست کتاب های ناشر

اعظمی‌راد، گنبددردی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعظمی‌راد، گنبددردی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گلستان - گنبد کاووس
نشانی پستی :
خ. فرودگاه، پ. 712
تلفن :
29566
تلفن همراه:
09112793454
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اعظمی‌راد، گنبددردی
فهرست ارجاعات این ناشر :
گنبددردی اعظمی‌راد
فهرست کتاب های ناشر

اعلام التقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدی‌فرد، اکبر
زمینه فعالیت:
مذهب، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. صفاییه، ک. ممتاز بیست و چهار، پ. 21
صندوق پستی:
37135-1149
تلفن :
7737102 ، 09121519929
تلفن همراه:
09121519929
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7737102
شماره پروانه نشر :
6262 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8584
,
964-94703
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اعلام التقی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعلام‌التقی
فهرست کتاب های ناشر

اعلم ملکی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اعلم‌ملکی، ناصر
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، نرسیده به تقاطع جمالزاده، مجتمع پزشکی کوثر، ط. اول، واحد 6
کد پستی:
1418765767
تلفن :
44077707 ، 66921639
تلفن همراه:
09123769457
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5325 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.naseraalammaleki.com
شناسه شابک :
964-93771
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اعلم ملکی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اعلم ملکی
فهرست کتاب های ناشر

افتاده، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افتاده، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شهید باهنر، گل سنگ، بن بست رزاقی، پ. 82
تلفن :
22709943
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
افتاده، علی
فهرست کتاب های ناشر

افجه، علی‌عسگر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افجه، علی‌عسگر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - کرج
نشانی پستی :
مهرشهر، سه راه کیانمهر، شهرک صدف، بلوک 13، واحد 3
تلفن :
3202355
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
افجه، علی‌عسگر
فهرست کتاب های ناشر

افراز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کیان‌افراز، اعظم
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضیات، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فلسطین جنوبی، ابتدای شهید نظری، ک. افشار، پ. 1، واحد 5
صندوق پستی:
16415-564
کد پستی:
1315895185
تلفن :
66977166 ، 66401585
تلفن همراه:
09121351780
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66401585
شماره پروانه نشر :
4852 (موقت)
پست الکترونیکی :
yassin.m@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.afrazbook.com
شناسه شابک :
600-5218
,
964-243
,
964-2837
,
964-7640
,
964-93401
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
افراز
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرافراز
افراز
نشر افراز
فهرست کتاب های ناشر

افراسیاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عبداللهی، حمید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. بهارستان، خ. کمال‌الملک، مقابل درب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پ. 22
تلفن :
33951840
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33952575
شماره پروانه نشر :
2914 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6962
,
964-91965
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
افراسیاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
افراسیاب
فهرست کتاب های ناشر

افروز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مرادقلی، افشین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، نبش خ. فخررازی، ساختمان رازی، پ. 85، ط. دوم. واحد 1
تلفن :
66468855
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66494143
شماره پروانه نشر :
1652 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6253
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
افروز
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر افروز
افروز
فهرست کتاب های ناشر

افسر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افسرطه، اسماعیل
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. چهارباغ، ک. سینما سپاهان، ساختمان امیرکبیر
کد پستی:
8135644153
تلفن :
2203890
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891023
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2203890
شماره پروانه نشر :
4476 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8098
,
964-93444
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
افسر
فهرست ارجاعات این ناشر :
افسر
فهرست کتاب های ناشر

افسری، هاجر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افسری، هاجر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - آمل
نشانی پستی :
روستای کارگر محله، ک. شهید خاکپور
تلفن :
5772096
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
افسری، هاجر
فهرست کتاب های ناشر

افسری‌خیاوی، محمدعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افسری‌خیاوی، محمدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اردبیل - مشگین شهر
نشانی پستی :
خ. آیت الله مشکینی، ک. استاد محمدلو، پ. 20
تلفن :
5223880
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
افسری‌خیاوی، محمدعلی
فهرست کتاب های ناشر

افسون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عبداللهی، سعید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، ک. وزیرنظامی، پ. 67
تلفن :
66963771-2
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861225
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4237 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7341
,
964-92947
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
افسون
فهرست ارجاعات این ناشر :
افسون
فهرست کتاب های ناشر

افشار نامه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افشار، افشین
زمینه فعالیت:
جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک قدس، فاز یکم، خ. ایران زمین، خ. گلستان، خ. یازدهم، پ. 44
صندوق پستی:
14665-177
تلفن :
88077234 ، 0261-2714219
تلفن همراه:
09122611975
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840504
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88363456
شماره پروانه نشر :
3660 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92439
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
افشار نامه
فهرست ارجاعات این ناشر :
افشارنامه
فهرست کتاب های ناشر

افشاری‌حسین‌پور، ناصر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افشاری‌حسین‌پور، ناصر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خوزستان - اهواز
نشانی پستی :
گلستان، بهارستان، منازل بیمارستان رازی، خ. 5
تلفن :
3349060
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
افشاری‌حسین‌پور، ناصر
فهرست کتاب های ناشر

افشنگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
هوشمندراد، شبنم
زمینه فعالیت:
هنرها، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پاسداران، میدان نوبنیاد، کوهستان 5 ، پ 1
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2232 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91282
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
افشنگ
فهرست کتاب های ناشر

افشین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قابلی کاویجانی، لیلا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، ک. آشتیانی، پ. 33
صندوق پستی:
تلفن :
66464445
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830520
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5015 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93529
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
افشین
فهرست ارجاعات این ناشر :
افشین
فهرست کتاب های ناشر

افضل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
افضل‌بروجنی، سیداحمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
چهارمحال و بختیاری - بروجن
نشانی پستی :
خ. طالقانی، پاساژ همایی، ط. همکف
صندوق پستی:
117
تلفن :
4225247 ، 4226290
تلفن همراه:
09131824181
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4226290
شماره پروانه نشر :
1471 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6469
,
600-91340
,
964-91358
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
افضل
فهرست ارجاعات این ناشر :
افضل
فهرست کتاب های ناشر

افق امید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رحمتی، شمخال
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ولنجک، خ. گلبهار، پ. 9
صندوق پستی:
19835-166
تلفن :
22402036
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3381 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92274
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
افق امید
فهرست ارجاعات این ناشر :
افق امید
فهرست کتاب های ناشر

افق دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علیزاده‌اشرفی، حمیده
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
کوی. ولیعصر، انتهای خ. شهریار شمالی، 20متری صفا، سازمان مدیریت صنعتی
کد پستی:
51578-35733
تلفن :
3305653 ، 09141168683
تلفن همراه:
09141168683
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6288 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5832
,
964-91177
,
964-94896
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
افق دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
افق‌دانش
فهرست کتاب های ناشر

افق سبز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شفیعی ثابت، ناهید
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، مذهب، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خواجه نظام‌الملک، ده متری ارامنه، پ. 301
تلفن :
77566133
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810520
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5834 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94236
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
افق سبز
فهرست کتاب های ناشر

افق فردا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرابوطالبی، سیدمحمد
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، ک. بیستم، فرعی اول، سمت چپ، پ. 4 و 6
صندوق پستی:
37185-177
کد پستی:
3715799691
تلفن :
7735559
تلفن همراه:
09121534018
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7735559
شماره پروانه نشر :
3539 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ofoghfarda.com
شناسه شابک :
964-7382
,
964-92742
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
افق فردا
فهرست ارجاعات این ناشر :
افق فردا
فهرست کتاب های ناشر

افکار روز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علایی‌نژاد، حمیده
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. وحید نظری، پ. 150
کد پستی:
1431783395
تلفن :
88701701
تلفن همراه:
09123223645
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850625
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6096\102 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94494
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
افکار روز
فهرست ارجاعات این ناشر :
افکار روز
فهرست کتاب های ناشر

افلاک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، محمد
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
لرستان - خرم‌آباد
نشانی پستی :
خ. علوی، ک. دوازده متری کاظمیان، پ. 5
کد پستی:
6814611111
تلفن :
4200559 ، 0261-2501819 ، 2230491
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890928
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4200671
شماره پروانه نشر :
1558 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-186
,
964-6431
,
964-8120
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
افلاک
فهرست ارجاعات این ناشر :
افلاک
فهرست کتاب های ناشر

افهام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تقویان، ناصر
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، تکنولوژی (علوم کاربردی)، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خوزستان - دزفول
نشانی پستی :
خ. معراج، بین خ. بهار آزادی و خ. ابوذر، پ. 77
صندوق پستی:
64615-663
کد پستی:
64619-35438
تلفن :
3223476 ، 0641-2243296 ، 09163410835
تلفن همراه:
09163410835
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2998 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.afham.persianblog.com
شناسه شابک :
964-7838
,
964-92128
,
964-92749
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
افهام
فهرست ارجاعات این ناشر :
افهام
فهرست کتاب های ناشر

اقاقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نوروزی، علی
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب، هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ستارخان، سه‌راه تهران‌ویلا، برج تهران‌ویلا، ط. هفتم، واحد 1
صندوق پستی:
13145-645
تلفن :
66522109-10
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891022
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1248 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7850
,
964-90310
,
964-91673
,
964-92728
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اقاقی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اقاقی
فهرست کتاب های ناشر

اقتصاد فردا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بخشی، لطفعلی
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. قائم مقام فراهانی، ک. 10، پ. 7، ط. سوم
تلفن :
88737706 ، 09121222988
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890929
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88741023
شماره پروانه نشر :
4997 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93592
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اقتصاد فردا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اقتصاد فردا
فهرست کتاب های ناشر

اقتصاد نو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نهاوندیان، محمد
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی:
14185-671
تلفن :
9936400
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6633656
شماره پروانه نشر :
1775 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5969
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اقتصاد نو
فهرست ارجاعات این ناشر :
اقتصاد نو
فهرست کتاب های ناشر

اقدم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
طائفی اقدام، سعید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پاسداران، خ. شهید کلاهدوز، سه راه نشاط، ک. باقری، ک. امیر، پ. 11، ط. اول
تلفن :
22604231
تلفن همراه:
09123267414
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4873 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93415
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اقدم
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اقدم
فهرست کتاب های ناشر

اقرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کدخدایان، شهریار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، ک. میرهادی، پ. 8، واحد. 10
کد پستی:
1587735716
تلفن :
88683902 ، 88739148
تلفن همراه:
09127143548
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88739148
شماره پروانه نشر :
1605 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-91398
,
964-92659
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اقرا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اقرا
فهرست کتاب های ناشر

اقلیدس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جلیلیان‌عطار، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
م. استقلال، خ. آزادی دوازده، پ. 18
کد پستی:
9188637177
تلفن :
6044701 ، 09155002891
تلفن همراه:
09155002891
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6077702
شماره پروانه نشر :
1639 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8019
,
964-91210
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اقلیدس
فهرست ارجاعات این ناشر :
اقلیدس
نشر اقلیدس
فهرست کتاب های ناشر

اقلیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اقلیم
فهرست ارجاعات این ناشر :
اقلیم
فهرست کتاب های ناشر

اقیانوس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
استرکی، کبری
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بیست متری افسریه، پانزده متری اول، ک. چهل و یکم، پ. 3
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4042 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92811
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اقیانوس
فهرست ارجاعات این ناشر :
اقیانوس
فهرست کتاب های ناشر

اکبرپور، ابراهیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبرپور، ابراهیم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - نقده
نشانی پستی :
ک. شهید خسرو حیدری، پ. 3
تلفن :
6262411 ، 6223172
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبرپور، ابراهیم
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، ابوالقاسم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، ابوالقاسم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - دماوند
نشانی پستی :
م. امام خمینی، جنب حوزه علمیه امام صادق (ع)، پ. 34
تلفن :
5222793
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، ابوالقاسم
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، توران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، توران
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - مرند
نشانی پستی :
خ. شریعتی، ک. اباذری، پ. 8
تلفن :
36582
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، توران
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، جواد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، جواد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
بلوار امام رضا (ع)، خ. شهید محسنی، ک. شهید خطیبی، ش. 3
تلفن :
3284628
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، جواد
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، رضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، رضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، خ. میر قاسمی، بن بست چهارم، پ. 6
تلفن :
66835503
تلفن همراه:
09121233942
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، رضا
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
سیستان و بلوچستان - زاهدان
نشانی پستی :
خ. دانشگاه، خ. جنب فنی حرفه‌ای، ک. کشاورزی، پ. 8
تلفن :
2441012
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، علی
فهرست ارجاعات این ناشر :
علی اکبری
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، علی‌اصغر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، علی‌اصغر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ستارخان، خ دریانو، خ یکم، خ شهید غلامی، بن بست لاله، پ 9
تلفن :
66503570
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، علی‌اصغر
فهرست ارجاعات این ناشر :
علی‌اصغر اکبری
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، محمدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، محمدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. امام خمینی، نرسیده به آبرسان، نبش کلانتری، ک. خانه فرهنگ
تلفن :
3352281-4
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، محمدرضا
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، منصور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، منصور
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - خوی
نشانی پستی :
خ. شهید عسگرزاده، خانه‌های سازمانی فرهنگیان، بلوک 1، منزل اکبری
تلفن :
2446741
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، منصور
فهرست کتاب های ناشر

اکبری، مهدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، مهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فاطمی، خ. پنجم، ک. مرجان، پ. 19، ط. 3
تلفن :
66418979 ، 66498148
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری، مهدی
فهرست ارجاعات این ناشر :
مهدی اکبری
فهرست کتاب های ناشر

اکبری‌افروزی، طاهره

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری‌افروزی، طاهره
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - بابل
نشانی پستی :
جاده گنج افروز، روستای بالا
تلفن :
3732305
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری‌افروزی، طاهره
فهرست کتاب های ناشر

اکبری‌گل‌سفیدی، ابوذر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری‌گل‌سفیدی، ابوذر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
بلوار شهیدان شبلی، خ. شاهده، ک. احد 1، پ. 2
تلفن :
3243214
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری‌گل‌سفیدی، ابوذر
فهرست کتاب های ناشر

اکبری‌مرزناک، حسن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری‌مرزناک، حسن
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - بابل
نشانی پستی :
خ. قائم‌شهر، فلکه کشوری، کوی بعثت، بعثت 12، پ. 124
تلفن :
2252745
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکبری‌مرزناک، حسن
فهرست کتاب های ناشر

اکپیان، هایدوک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکپیان، هایدوک
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. قائم‌مقام فراهانی، خ. مشاهیر، ک. زیبا، پ. 29، ط.ششم
تلفن :
88300377
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکپیان، هایدوک
فهرست کتاب های ناشر

اکرم، فرج‌الله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکرم، فرج‌الله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
سمنان - سمنان
نشانی پستی :
گلستان، خ. فرهنگ، خ. شبنم اول، پ. 237
تلفن :
4440462
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکرم، فرج‌الله
فهرست ارجاعات این ناشر :
فرج‌الله اکرم
فهرست کتاب های ناشر

اکرمی، علی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکرمی، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سبلان، جنوب کوی امینی، پ. 50
تلفن :
77818691
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکرمی، علی
فهرست کتاب های ناشر

اکرمی‌رفیع، جمشید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکرمی‌رفیع، جمشید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
خ. صفاری، انتهای پارک نیک مرام، ک. هاله، پ. 126
تلفن :
5533751
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اکرمی‌رفیع، جمشید
فهرست کتاب های ناشر

اکسیر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدی، جلال
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ عباسی، اول خ عباسی، پ 385
صندوق پستی:
51335-1981
تلفن :
5223745
تلفن همراه:
09141140113
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
5272982
شماره پروانه نشر :
871 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
1371
فهرست ناشران زیر گروه:
اکسیر
فهرست ارجاعات این ناشر :
اکسیر
فهرست کتاب های ناشر

اکنون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زرین‌پور، بهزاد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
انتهای خ. گیشا، خ. سی و ششم (ملکی)، پ. 58، ط. همکف
صندوق پستی:
14395-613
تلفن :
88240051 ، 88269281 ، 88240712
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900129
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88276443
شماره پروانه نشر :
3131 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.eghtesad.va.zendegi.gm.com
شناسه شابک :
964-7478
,
964-92083
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اکنون
فهرست ارجاعات این ناشر :
اکنون
نشر اکنون
فهرست کتاب های ناشر

الامام الحسن ابن علی (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدی، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. باجک، م. فرهنگیان، فاز 2، خ. صدف، ک. ششم، پ. 21
تلفن :
7505755 ، 7502923
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4208 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7686
,
964-92915
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
الامام الحسن ابن علی (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
الامام الحسن بن علی (ع)
فهرست کتاب های ناشر

الباب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
طباطبایی‌نژاد، سیدمحمد
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خواجه نصیر غربی، خ. شهید مقدم، پ. 163، ط. اول، واحد 2
کد پستی:
1611754563
تلفن :
77633290
تلفن همراه:
09121955762
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861222
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2833 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6981
,
964-90219
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
الباب
فهرست ارجاعات این ناشر :
الباب
فهرست کتاب های ناشر

الباجی، عیدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الباجی، عیدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خوزستان - اهواز
نشانی پستی :
بلوار مدرس، ساختمان 12، ط. ششم، ش. 22
تلفن :
تلفن همراه:
09166118474
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الباجی، عیدی
فهرست ارجاعات این ناشر :
عیدی الباجی
فهرست کتاب های ناشر

البرز فر دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فرجادفرد، حمید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ضلع شمال غربی پل سیدخندان، اول خ. پیشداد، ک. ستاری، پ. 4، ط. اول
کد پستی:
1541914313
تلفن :
22860260 ، 22868704 ، 22887501
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88468887
شماره پروانه نشر :
5004 (موقت)
پست الکترونیکی :
alborz22887501@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-202
,
600-5545
,
964-8208
,
964-94042
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
البرز فر دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
البرز فردانش
فهرست کتاب های ناشر

البرز، آرش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
البرز، آرش
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
خ. آیت‌الله صالحی، ک. قدس، پ. 10
تلفن :
2274547
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
البرز، آرش
فهرست کتاب های ناشر

البرز، مریم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
البرز، مریم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک غرب، فاز 3، خ. حسن سیف، مجتمع بیستون، ط. 25 واحد 4
تلفن :
88094950 ، 66413740
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
البرز، مریم
فهرست ارجاعات این ناشر :
مریم البرز
فهرست کتاب های ناشر

الجبال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بریگان، سمیه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
صندوق پستی:
81465-157
تلفن :
2299854
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840504
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4169 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92951
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
الجبال
فهرست ارجاعات این ناشر :
الجبال
فهرست کتاب های ناشر

الجبوری، غریب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الجبوری، غریب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. بهارستی، خ. نیرومند، پ. 6، ط. 3
تلفن :
7769713
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الجبوری، غریب
فهرست کتاب های ناشر

الجواد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الجواد
فهرست ارجاعات این ناشر :
الجواد
فهرست کتاب های ناشر

الحج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مسجدی، رضا
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. فروغی، خ. آیت‌الله خادمی، فرعی ششم، منزل دوم، سمت چپ
کد پستی:
8138744975
تلفن :
3352219 ، 09131251235
تلفن همراه:
09131251235
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891106
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
3352219
شماره پروانه نشر :
1886 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7132
,
964-91615
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
الحج
فهرست ارجاعات این ناشر :
الحج
موسسه الحج
نشرالحج
فهرست کتاب های ناشر

الحسین (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پریور، کاظم
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، بالاتراز پل صدر، ک. اخوان، پ. 11
تلفن :
22211500
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790531
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2874 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91954
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
الحسین (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
الحسین (ع)
موسسه الحسین (ع)
فهرست کتاب های ناشر

الحوراء

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دهقانی، مژگان
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب، علوم طبیعی و ریاضیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
انتهای خ. هفده شهریور، خ. رستگاری مقدم، خ. مظاهری، ک. آقازاده، پ. 22
صندوق پستی:
17775-335
تلفن :
55307946
تلفن همراه:
09121788516
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850623
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
55307946
شماره پروانه نشر :
2360 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91624
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
الحوراء
فهرست ارجاعات این ناشر :
الحوراء
فهرست کتاب های ناشر

الذاکرین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سوری، نورمحمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. امام، چهارراه غفاری، ک. نوربخش، پ. 87
تلفن :
6609771
تلفن همراه:
09122521532
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4842 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2933
,
964-93645
,
964-95875
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
الذاکرین
فهرست ارجاعات این ناشر :
الذاکرین
ذاکرین
فهرست کتاب های ناشر

الرحمن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بلوری، جواد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. چهل و پنج متری عمار یاسر، ک. سی و ششم، پ. 6
تلفن :
7755318
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
860229
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5802 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94333
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
الرحمن
فهرست ارجاعات این ناشر :
الرحمن
فهرست کتاب های ناشر

الزهرا (س)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پوشنگر، حسن
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، مذهب،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ناصر خسرو، ک. حاج نایب، پاساژ خاتمی، ط. 3
صندوق پستی:
81465/555
تلفن :
09121086332
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900713
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
625 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
almazaheri.ir
شناسه شابک :
964-6069
تاریخ تأسیس :
1360
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
الزهرا (س)
فهرست ارجاعات این ناشر :
الزهرا (س)
فهرست کتاب های ناشر

الست فردا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پیشوایی، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. نوفل لوشاتو، خ. رازی، ک. یاسمن، پ. 1، ط. دوم
صندوق پستی:
13145-1189
تلفن :
66715299
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66713195
شماره پروانه نشر :
3039 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7170
,
964-90273
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
الست فردا
فهرست ارجاعات این ناشر :
الست فردا
موسسه فرهنگی هنری الست فردا
موسسه فرهنگی، هنری، سینمایی الست فردا
فهرست کتاب های ناشر

الشمس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبری، غلامرضا
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
بلوار خیام، خیام سی‌ام، پ. 2
کد پستی:
9187694115
تلفن :
7617104 ، 09153004867
تلفن همراه:
09155199925
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7633951
شماره پروانه نشر :
1534 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5761
,
964-90393
,
964-94980
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
الشمس
فهرست ارجاعات این ناشر :
الشمس
شمس
موسسه فرهنگی انتشاراتی الشمس
فهرست کتاب های ناشر

الطیار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زاهری، احسان
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. جمهوری، بعد از م. بقیه‌الله، خ. پانزده خرداد، ک. چهارم، ساختمان دوم، سمت چپ، پ. 8، واحد 1
کد پستی:
3716696454
تلفن :
2889110-11
تلفن همراه:
09121521528
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7832805
شماره پروانه نشر :
4213 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6609
,
964-7653
,
964-93000
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
الطیار
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر الطیار
دفتر انتشارات الطیار
الطیار
فهرست کتاب های ناشر

الغفور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدی، عبداله
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
آدرس در فرم موجود نبود
تلفن :
7731263
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7731263
شماره پروانه نشر :
1519 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92663
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
الغفور
فهرست کتاب های ناشر

الف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکبرپور، حبیب‌الله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
بلوار معلم، نرسیده به چهارراه دانشجو، ابتدای معلم سی و شش، پ. 142
تلفن :
8930092 ، 09151157930
تلفن همراه:
09151157930
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8930091
شماره پروانه نشر :
1325 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2550
,
964-6684
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
الف
فهرست ارجاعات این ناشر :
الف
نشر الف
فهرست کتاب های ناشر

الف -لام -میم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسن‌زاده، عبدالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
بلوار امین، ک. سی و یک، ک. چهارم، پ. 2/1
تلفن :
2934680 ، 09127482892
تلفن همراه:
09177914228
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4273 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2894
,
964-93307
,
964-95625
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
الف -لام -میم
فهرست ارجاعات این ناشر :
الف، لام، میم
فهرست کتاب های ناشر

الفبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شفتی، مجید
زمینه فعالیت:
کلیات، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. رامسر، پ. 14، ط. چهارم
صندوق پستی:
15815-1736
کد پستی:
1581936935
تلفن :
88308863
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88308863
شماره پروانه نشر :
462 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7462
,
964-90414
تاریخ تأسیس :
1361
فهرست ناشران زیر گروه:
الفبا
فهرست ارجاعات این ناشر :
الفبا
نشرالفبا
نشر الفبا
فهرست کتاب های ناشر

الفبای دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عباسی، زری
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، زبان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سپهبد قرنی، بعد از خ. فردوسی، ک. علوی، پ. 26، ط. سوم شمالی
صندوق پستی:
تلفن :
33354153
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830601
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3964 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92677
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
الفبای دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
الفبای دانش
فهرست کتاب های ناشر

الکترو پزشک ابزار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کیهانفر، شهباز
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، بالاتر از م. ونک
تلفن :
88777860 ، 88777340 ، 88797072
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الکترو پزشک ابزار
فهرست کتاب های ناشر

الگوی توسعه نمونه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حجاریان‌کاشانی، سعد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
فاطمی، خ. فاطمی، خ. چهارم، کوچه رامین، پ. 10
کد پستی:
1314615511
تلفن :
88993030 ، 88975290 ، 88975293
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900830
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88975290
شماره پروانه نشر :
6708/50 (موقت)
پست الکترونیکی :
info@olgoopub.ir
نشانی اینترنتی :
www.olgu.com
شناسه شابک :
600-6070
,
964-8726
,
964-95244
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
الگوی توسعه نمونه
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه الگوی توسعه نمونه
موسسه‌ی الگوی توسعه‌ی نمونه
فهرست کتاب های ناشر

الله داد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آتش‌کار، حمیرا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ضلع جنوب غربی م. انقلاب، پاساژ زندگی، پ. 1550، ط. دوم
تلفن :
66932241
تلفن همراه:
09121395173
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66932241
شماره پروانه نشر :
1301 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90411
,
964-93201
تاریخ تأسیس :
1361
فهرست ناشران زیر گروه:
الله داد
فهرست ارجاعات این ناشر :
الله‌داد
فهرست کتاب های ناشر

الله‌وردی، پورمحمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الله‌وردی، پورمحمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
کوی شهید حبیب‌اله زاده، دربند امام زمان (ع). پ. 20
تلفن :
2886505
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الله‌وردی، پورمحمد
فهرست کتاب های ناشر

الماس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی‌آشتیانی، محمدتقی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
بلوار امین، ک. یکم فرعی، مقابل سازمان آب، ساختمان پیام پردازش، ط. زیرین
صندوق پستی:
37185-4317
تلفن :
2613820-1
تلفن همراه:
09122510358
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4209 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.almas-publish.com
شناسه شابک :
964-7753
,
964-92943
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
الماس
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر الماس
الماس
فهرست کتاب های ناشر

الماس دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی، عزیزالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جشنواره، روبروی هلال احمر، پ. 147
تلفن :
77354635
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
801009
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5203 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93751
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
الماس دانش
فهرست کتاب های ناشر

الماسی، اکبر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الماسی، اکبر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
شهرک غرب، 12 متری اول، ک. دوم، پ. نوساز
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الماسی، اکبر
فهرست کتاب های ناشر

الماسی، جلال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الماسی، جلال
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
مجتمع 500 دستگاه، شهید باهنر، بلوک 11، ط. 1
تلفن :
3820842
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الماسی، جلال
فهرست کتاب های ناشر

الماسی، فریبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الماسی، فریبا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهران‌نو، خ. زاهد گیلانی، ک. سیدرضا اراکی، پ. 1/2 ط. اول
تلفن :
33338051
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الماسی، فریبا
فهرست کتاب های ناشر

الماسی، محمدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الماسی، محمدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - خوی
نشانی پستی :
خ. انقلاب، جنب بانک ملی
تلفن :
2442321
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الماسی، محمدرضا
فهرست کتاب های ناشر

المپیاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رفیع‌نظری، منوچهر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
خ. منظریه، روبروی قنادی سه برگ، پ. 208
کد پستی:
4193936335
تلفن :
2332523 ، 6667428
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850701
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5864 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94385
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
المپیاد
فهرست کتاب های ناشر

المپیک ورزش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مردانی، محمدعلی
زمینه فعالیت:
هنرها،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. بزرگمهر، خ. مبارزان، پاساژ پاستور، ط. سوم، پ. 4
کد پستی:
8156613555
تلفن :
2291798 ، 2297322
تلفن همراه:
09131191626
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861215
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2291798
شماره پروانه نشر :
697 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6415
,
964-90400
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
المپیک ورزش
فهرست ارجاعات این ناشر :
المپیک ورزش
فهرست کتاب های ناشر

المعی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
المعی، شهلا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، خ. عبدالله‌زاده، ک. زیبا، پ. 40
تلفن :
88953411
تلفن همراه:
09126442052
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88966806
شماره پروانه نشر :
2743 (موقت)
پست الکترونیکی :
almaeec@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7553
,
964-91849
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
المعی
فهرست ارجاعات این ناشر :
المعی
فهرست کتاب های ناشر

المنار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
المنار
فهرست ارجاعات این ناشر :
المنار
منار
فهرست کتاب های ناشر

المنصوری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شهیب‌زادگان، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. انقلاب، ک. آیت‌الله گلپایگانی، نرسیده به تکیه سیدحسن، پ. 134
صندوق پستی:
37185-147
کد پستی:
3713775633
تلفن :
7705861 ، 7750420
تلفن همراه:
09125527347
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7705861
شماره پروانه نشر :
5670 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2872
,
964-94209
,
964-96356
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
المنصوری
فهرست ارجاعات این ناشر :
المنصوری
فهرست کتاب های ناشر

المیزان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
المیزان
فهرست ارجاعات این ناشر :
المیزان
فهرست کتاب های ناشر

النبی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
طبری‌پور، سیدعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
مازندران - بابل
نشانی پستی :
خ. علامه طبرسی، جنب مسجد النبی
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1670 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6454
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
النبی
فهرست ارجاعات این ناشر :
النبی
فهرست کتاب های ناشر

الوند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قهرمانی، سیامک
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
خ. شریعتی، جنب بانک رفاه، پ. 279
صندوق پستی:
3185
تلفن :
2512807
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5758 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8456
,
964-94160
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الوند
فهرست ارجاعات این ناشر :
الوند
فهرست کتاب های ناشر

الوند پویان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شجاعی، سیدمحمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. لبافی‌نژاد، نرسیده به خ. فخررازی، پ. 200، ط. دوم
تلفن :
66964480-81
تلفن همراه:
09123542036
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66964481
شماره پروانه نشر :
5359 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5054
,
964-91361
,
964-94225
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
الوند پویان
فهرست ارجاعات این ناشر :
الوند پویان
فهرست کتاب های ناشر

الهادی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فیضی‌مشکینی، حسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
م. الهادی، انتهای خ. خاک فرج
کد پستی:
3719759371
تلفن :
6616121 ، 6611125
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891026
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6616122
شماره پروانه نشر :
352 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-400
تاریخ تأسیس :
1364
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
الهادی
فهرست ارجاعات این ناشر :
دار الهادی
دار الهادی المطبوعات
الهادی
نشر الهادی
دفتر نشر الهادی
موسسه چاپ الهادی
فهرست کتاب های ناشر

الهام شرق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ربانی، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. صفاییه، ک. ممتاز، ک. شهید احمد تجویدیان، پ. 35
صندوق پستی:
37185-4138
کد پستی:
3715617416
تلفن :
09127469960
تلفن همراه:
09127469096
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6330 (موقت)
پست الکترونیکی :
nasser.hasani@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.islamoriente.com
شناسه شابک :
964-2824
,
964-94776
,
964-95671
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
الهام شرق
فهرست ارجاعات این ناشر :
الهام شرق
فهرست کتاب های ناشر

الهامی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الهامی، منصوره
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. خورشید،پ. 286، ط. دوم، واحد 10
تلفن :
تلفن همراه:
09121758103
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850623
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6751 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95183
,
964-95417
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
الهامی
فهرست ارجاعات این ناشر :
الهامی
فهرست کتاب های ناشر

الهگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شریفی، طاهره
زمینه فعالیت:
کلیات، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، ک. نوشهر، پ. 37، ط. اول
صندوق پستی:
13445-584
تلفن :
66046680
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66001808
شماره پروانه نشر :
3014 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7123
,
964-91959
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
الهگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
الهگان
فهرست کتاب های ناشر

اله‌مرادی، پژمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اله‌مرادی، پژمان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خوزستان - اهواز
نشانی پستی :
خ. سعدی
تلفن :
تلفن همراه:
09161424331
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اله‌مرادی، پژمان
فهرست کتاب های ناشر

اله‌وردی‌گرجی، مرضیه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اله‌وردی‌گرجی، مرضیه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
خ. حافظ، ک. ماگنولیا، پ. 19
تلفن :
2225230
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اله‌وردی‌گرجی، مرضیه
فهرست کتاب های ناشر

الهه ناز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شجاعی‌زاده، عبدالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بوشهر، منطقه ساحلی بندر دلواز، جنب مسجد جامع، پ. 1
تلفن :
5624242 ، 5624243
تلفن همراه:
09121782500
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861114
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66911061
شماره پروانه نشر :
5186 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8354
,
964-94452
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
الهه ناز
فهرست ارجاعات این ناشر :
الهه‌ناز
فهرست کتاب های ناشر

الهی، زینت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الهی، زینت
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
چهارراه سینما سعدی، به سمت 20 متری، اولین ک. سمت چپ، پ. 45
تلفن :
2350349
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الهی، زینت
فهرست کتاب های ناشر

الهیاری، ابوطالب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الهیاری، ابوطالب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. فرودگاه، خ. شهید قره‌باغی، سه راه بهشتی، سه راه بهمن، ک. شهید نوروزپور، ک. 307
تلفن :
2355138
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الهیاری، ابوطالب
فهرست کتاب های ناشر

الهیاری، فردین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الهیاری، فردین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
شریعتی شمالی، جنب بانک سپه، فروشگاه کومه مرکزی
تلفن :
5557549 ، 5536233
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
الهیاری، فردین
فهرست کتاب های ناشر

الیاس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رزاقی، محمدعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، نبش دوازده فروردین، پ. 1310
کد پستی:
1314664884
تلفن :
66405084 ، 66955878
تلفن همراه:
09123787478
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66955878
شماره پروانه نشر :
6265 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5727
,
964-94837
,
964-96231
تاریخ تأسیس :
1382
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
الیاس
فهرست ارجاعات این ناشر :
الیاس
فهرست کتاب های ناشر

ام ابیها (س)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کلهر، رضا
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. صفاییه، ک. آمار (بیست و دوم)، پ. 8
کد پستی:
3715616489
تلفن :
7746445 ، 7730386 ، 09121512214
تلفن همراه:
09121512214
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7730386
شماره پروانه نشر :
1551 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6862
,
964-91527
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
ام ابیها (س)
فهرست ارجاعات این ناشر :
ام ابیها
فهرست کتاب های ناشر

ام القرآن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسدیان، نعمت‌الله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
45متری صدوق، 20متری امام حسین(ع)، 30متری مفتح، مفتح 5، پ. 23
کد پستی:
37168-74884
تلفن :
2912605
تلفن همراه:
09122526321
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7840155
شماره پروانه نشر :
6025 (موقت)
پست الکترونیکی :
n_asadian1@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6622
,
600-91381
,
964-94607
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ام القرآن
فهرست ارجاعات این ناشر :
ام القرآن
فهرست کتاب های ناشر

ام القری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یوزباشی، علی‌اصغر
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
دولت آباد، بلوار قدس، ک. صد و بیست و ششم، پ. 35 و 10
صندوق پستی:
13145-588
تلفن :
33759205 ، 88964588
تلفن همراه:
0912138491
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871207
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88964588
شماره پروانه نشر :
3406 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92403
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
ام القری
فهرست ارجاعات این ناشر :
ام القری
موسسه ام القری للتحقیق و النشر
موسسه ام القری
فهرست کتاب های ناشر

امام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امام
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام
فهرست کتاب های ناشر

امام المنتظر (عج)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نقوی، سیدنیازحسین
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. چهارمردان، ک. هفدهم، گذر قلعه، مقابل مسجد گذرقلعه
صندوق پستی:
37185-3683
تلفن :
7745645 ، 7745640 ، 09191512067
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890413
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7745640
شماره پروانه نشر :
2479 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7408
,
964-92823
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
امام المنتظر (عج)
فهرست ارجاعات این ناشر :
الامام المنتظر (ع)
الامام المنتظر (عج)
امام المنتظر (عج)
مکتب الامام المنتظری (ع)
موسسه الامام المنتظر (عج)
موسسه امام المنتظر(عج)
امام منتظر (عج)
موسسه انتشارات الامام المنتظر (عج)
فهرست کتاب های ناشر

امام حسن مجتبی (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرشفیعی، سیدفضل‌الله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، پاساژ قدس، پ. 82
تلفن :
، 7732730 ، 7748555
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850625
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7730299
شماره پروانه نشر :
4982 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7713
,
964-93533
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
امام حسن مجتبی (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام حسن مجتبی (ع)
فهرست کتاب های ناشر

امام حسین (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نجف، محمدطه
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. چهارمردان، ک. آیت‌الله گلپایگانی، مقابل منزل آقای شیرازی، بن‌بست شیخ‌حسن مهجور، پ. 48
صندوق پستی:
37185-955
تلفن :
7703134
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891001
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1019 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7371
,
964-92115
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
امام حسین (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام حسین (ع)
دارالحسین (ع)
دارالحسین للطباعه و النشر و التبلیغ
الامام الحسین (ع) للطباعه و النشر و التبلیغ
الامام الحسین (ع)
فهرست کتاب های ناشر

امام رضا (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دانش، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. باجک، ک. هفتاد و چهارم، پ. 43
صندوق پستی:
37185-358
تلفن :
7733436
تلفن همراه:
09123511580
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861216
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7733436
شماره پروانه نشر :
5977 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91092
,
964-94496
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
امام رضا (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام رضا(ع)
فهرست کتاب های ناشر

امام صادق (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
معرفت، احمد
زمینه فعالیت:
مذهب، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
م. شهدا، ابتدای خ. صفاییه
صندوق پستی:
13145-313
کد پستی:
3713916484
تلفن :
2925152-4 ، 7745457
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2922331
شماره پروانه نشر :
670 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.imamsadeq.org
شناسه شابک :
964-90736
تاریخ تأسیس :
1358
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امام صادق (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام صادق
الامام الصادق(ع)
موسسه امام صادق (ع)
فهرست کتاب های ناشر

امام عصر (عج)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خرمی، حمید
زمینه فعالیت:
مذهب، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. شهدا، خ. صفاییه، ک. آمار، پ. 6
کد پستی:
3715616495
تلفن :
7747765 ، 7741575
تلفن همراه:
09121519839
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900905
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7741575
شماره پروانه نشر :
4363 (موقت)
پست الکترونیکی :
fipa.qom@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5323
,
964-7447
,
964-92997
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امام عصر (عج)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام عصر(ع)
موسسه انتشاراتی امام عصر(عج)
امام‌عصرعج
فهرست کتاب های ناشر

امام علی بن ابیطالب (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مکارم ، مسعود
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. صفائیه، ک. آمار، پ. 15
تلفن :
7747544 ، 7732478
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7832009
شماره پروانه نشر :
30 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.amiralmomeninpub.com
شناسه شابک :
964-533
,
964-6632
,
964-8139
تاریخ تأسیس :
1354
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امام علی بن ابیطالب (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
مدرسه امام امیر مومنین (ع)
مدرسه امام امیرالمومنین
مدرسه امام امیرالمومنین (ع)
مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (ع)
علی ابن ابی طالب (ع)
دارالنشر الامام علی‌بن ابی طالب (ع)
امام علی بن ابی‌طالب (ع)
فهرست کتاب های ناشر

امام محمد باقر (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مرتضوی، سیدمحمد
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
بلوار وکیل آباد، بلوار هفت تیر، ک. عارف، پ. 3
تلفن :
8671190
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3197 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7375
,
964-90609
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
امام محمد باقر (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام باقر (ع)
فهرست کتاب های ناشر

امام مهدی (عج)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تهرانی‌حائری، مهدی
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. پانزده خرداد، جنب مسجد ارک
تلفن :
33920843
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871207
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3676 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7186
,
964-92360
تاریخ تأسیس :
1350
فهرست ناشران زیر گروه:
امام مهدی (عج)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام مهدی
امام مهدی (عج)
موسسه امام المهدی
فهرست کتاب های ناشر

امام‌بردی، آق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امام‌بردی، آق
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گلستان - گرگان
نشانی پستی :
خ. ویلا، روبروی مدرسه عفاف، ط. سوم
تلفن :
2236133
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امام‌بردی، آق
فهرست کتاب های ناشر

امامت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دستور، سیدمحمدعلی
زمینه فعالیت:
مذهب، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. امام رضا، امام رضا پنج، پ. 203
صندوق پستی:
91375-4117
کد پستی:
9135758895
تلفن :
2257035 ، 2214026
تلفن همراه:
09155025430
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890412
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2257035
شماره پروانه نشر :
591 (موقت)
پست الکترونیکی :
s_majid_d@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-396
,
964-6321
,
964-8160
تاریخ تأسیس :
1357
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امامت
فهرست ارجاعات این ناشر :
امامت
موسسه انتشاراتی امامت
موسسه انتشارات امامت
فهرست کتاب های ناشر

امامت، عبدالله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امامت، عبدالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
دفترخانه اسناد رسمی، شماره 10
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امامت، عبدالله
فهرست کتاب های ناشر

امامزاده‌ای

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امام‌زاده‌ای، سید محمدحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
چهارراه پانزده خرداد، ابتدای خیابان لطفعلی‌خان زند، ک. شهید حجری، پ. 97
تلفن :
2339457 ، 2358624
تلفن همراه:
09171171760
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2338607
شماره پروانه نشر :
198 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7523
,
964-90738
تاریخ تأسیس :
1369
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امامزاده‌ای
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام‌زاده‌ای
فهرست کتاب های ناشر

امام‌شناسی و آثار الحجه (عج)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی‌راد، سیدحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. امام، چهارراه غفاری، ک. نوربخش، پ. 9 و 11
تلفن :
6621571 ، 6609416
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840506
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6621571
شماره پروانه نشر :
2706 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90109
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
امام‌شناسی و آثار الحجه (عج)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امام‌شناسی
امام‌شناسی و آثار الحجه (عج)
فهرست کتاب های ناشر

امامعلی‌زاده، غلامرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امامعلی‌زاده، غلامرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - بناب
نشانی پستی :
خ امام، خ دانشجو، ساختمان پزشکان، مطب خانم سکاکیان
تلفن :
528031 ، 520625
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امامعلی‌زاده، غلامرضا
فهرست ارجاعات این ناشر :
غلامرضا امام‌علیزاده
فهرست کتاب های ناشر

امامعلی‌زاده، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امامعلی‌زاده، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
چای کنار، جنب شهرداری منطقه 1، ک. ساوج بلاغ‌ها، بن‌بست دوم، پ. 28
تلفن :
5274965
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امامعلی‌زاده، محمد
فهرست کتاب های ناشر

امام‌قریشی، فاطمه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امام‌قریشی، فاطمه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. نیایش، ک. 3، پ. 24
تلفن :
6253358
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امام‌قریشی، فاطمه
فهرست ارجاعات این ناشر :
فاطمه‌امام‌قریشی
فهرست کتاب های ناشر

امامی، قاسم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امامی، قاسم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
اوین، دانشگاه شهید بهشتی، اداره حراست
تلفن :
29902837
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امامی، قاسم
فهرست ارجاعات این ناشر :
قاسم امامی
فهرست کتاب های ناشر

امامی، مدینه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امامی، مدینه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اردبیل - پارس آباد
نشانی پستی :
روستان اولتان
تلفن :
7322643
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امامی، مدینه
فهرست کتاب های ناشر

امامی‌طبرسی، محمدنقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امامی‌طبرسی، محمدنقی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - بابلسر
نشانی پستی :
همت‌آباد، خ. کنار رودخانه، پ. 53
تلفن :
36746
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امامی‌طبرسی، محمدنقی
فهرست کتاب های ناشر

امامی‌میبدی، علیرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امامی‌میبدی، علیرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. مولوی، ک. 1، پ. 12
تلفن :
6614810
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امامی‌میبدی، علیرضا
فهرست کتاب های ناشر

امانت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امانت، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ انقلاب، نبش اردیبهشت، ط دوم
صندوق پستی:
71955-1163
تلفن :
662858
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
998 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91584
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
امانت
فهرست ارجاعات این ناشر :
امانت
فهرست کتاب های ناشر

امانی، رستم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امانی، رستم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. آزادی، خ. گل گشت، بن بست فروردین، پ. 14، ط. 3
تلفن :
3370417
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امانی، رستم
فهرست ارجاعات این ناشر :
وحید مبارک
رستم امانی
فهرست کتاب های ناشر

امانی‌نژاد، عبدالحمید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امانی‌نژاد، عبدالحمید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
گلستان - گنبد
نشانی پستی :
خ. مختومقلی، ک. 11، پ. 402
تلفن :
21822
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امانی‌نژاد، عبدالحمید
فهرست کتاب های ناشر

امتداد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بی‌نیاز، فتح‌الله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مفتح، ک. عطارد، پ. 5، واحد 19
صندوق پستی:
15875-1459
کد پستی:
1571713311
تلفن :
88848501 ، 88310546
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88310546
شماره پروانه نشر :
3534 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8299
,
964-92323
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
امتداد
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر امتداد
امتداد
فهرست کتاب های ناشر

امجدیان، ابوالفضل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امجدیان، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - مرند
نشانی پستی :
خ. سردار بیگی، ک. آبیاری 11، پ. 35
تلفن :
24817
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امجدیان، ابوالفضل
فهرست کتاب های ناشر

امنیت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صغیرا، رسول
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دکتر فاطمی، جنب وزارت کشور، پ. 75، ط. هفتم، واحد 14
صندوق پستی:
16415-177
تلفن :
88972231-2
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800702
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88972230
شماره پروانه نشر :
2647 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6452
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امنیت
فهرست ارجاعات این ناشر :
امنیت
فهرست کتاب های ناشر

امید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سوار، سیدمهدی
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. شهدا، ابتدای ک. ممتاز، پ. 10
تلفن :
7740521 ، 09121858501
تلفن همراه:
09121858501
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7740521
شماره پروانه نشر :
274 (دائم)
پست الکترونیکی :
nashreomid@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5782
,
964-6423
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امید
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشارات امید
امید
فهرست کتاب های ناشر

امید آزادگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رحمانیان‌کوشککی، عبدالمجید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، بین خ. ویلا و م. فردوسی، ک. نیایی، پ. 18
تلفن :
88807015 ، 88800016 ، 88807017
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88807017
شماره پروانه نشر :
2578 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5815
,
964-92006
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
امید آزادگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید آزادگان
فهرست کتاب های ناشر

امید اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی، ترانه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پاسداران، تنگستان 4، پ. 6، ط. سوم
تلفن :
22833849
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6795 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8454
,
964-95218
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
امید اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

امید انقلاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
طورانیان، علی
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، بین خ. شهدای ژاندارمری و خ. شهید نظری، بن‌بست بهاره، پ. 1
کد پستی:
1314673161
تلفن :
66960773 ، 66419567
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890311
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66960772
شماره پروانه نشر :
2277 (موقت)
پست الکترونیکی :
nashr.omidenghelab@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6809
,
964-90237
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
امید انقلاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید انقلاب
فهرست کتاب های ناشر

امید ایرانیان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کدیور، جمیله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. طالقانی، خ بهار شمالی، بعد از بیمارستان امام سجاد، مجتمع تجاری اداری مرجان، پ. 284، ط. چهارم
صندوق پستی:
19395-3981
کد پستی:
1573755783
تلفن :
88324894
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88324894
شماره پروانه نشر :
4847 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.omid-iranian.ir
شناسه شابک :
964-8978
,
964-93933
,
964-95743
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
امید ایرانیان
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید ایرانیان
فهرست کتاب های ناشر

امید فردا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بابایی‌قمی، داودعلی
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. آزادی، خ. جمالزاده جنوبی، ک. دانشور، ساختمان آفاق، پ. 2، واحد 5
کد پستی:
1313973411
تلفن :
66917449 ، 66913568 ، 66917449
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66949575
شماره پروانه نشر :
3461 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5731
,
964-8698
,
964-90346
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
امید فردا
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید فردا
فهرست کتاب های ناشر

امید فرزانگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پورآقاسی، حسین
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، علوم اجتماعی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک غرب، فاز 7، خ. توحید اول، پ. 101، زنگ دوم
صندوق پستی:
14655-148
کد پستی:
146698897
تلفن :
88094880
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890311
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88094880
شماره پروانه نشر :
2462 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5737
,
964-91652
,
964-96875
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
امید فرزانگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید فرزانگان
فرزانگان
فهرست کتاب های ناشر

امید مجد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مجد، امید
زمینه فعالیت:
مذهب، تکنولوژی (علوم کاربردی)، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، ک. شهید داریان، پ. 2، واحد 11
کد پستی:
1314734853
تلفن :
66494085 ، 66961637
تلفن همراه:
09121011793
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890524
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66494085
شماره پروانه نشر :
3150 (موقت)
پست الکترونیکی :
info@omidmajd.com
نشانی اینترنتی :
www.omidmajd.com
شناسه شابک :
964-7915
,
964-92053
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امید مجد
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید مجد
نشر امید مجد
فهرست کتاب های ناشر

امید مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دلقندی، حسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - سبزوار
نشانی پستی :
خ. کاشفی، پاساژ ارم، ط. همکف، راهرو وسط
صندوق پستی:
453
تلفن :
2234595 ، 09151710360
تلفن همراه:
09151710360
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2234595
شماره پروانه نشر :
6679 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.omidmehr.com
شناسه شابک :
600-154
,
600-5043
,
964-8605
,
964-95234
تاریخ تأسیس :
1382
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امید مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید مهر
فهرست کتاب های ناشر

امید یزدانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیدیزدانی، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. تربیت، مقابل بازار شیشه‌گرخانه، پ. 86
تلفن :
5557831
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850827
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
5557831
شماره پروانه نشر :
797 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90740
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امید یزدانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید یزدانی
فهرست کتاب های ناشر

امیدآوران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیدیزدانی، محمود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. تربیت، بازار شیشه‌گرخانه، پ. 86
تلفن :
5557831 ، 5568470
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790610
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
5557831
شماره پروانه نشر :
1539 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90525
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
امیدآوران
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیدآوران
فهرست کتاب های ناشر

امیدخدا، سیدرضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیدخدا، سیدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. کلاهدوز، کلاهدوز 36، خ. 36/1، خ. هشتم، پ. 21
تلفن :
7284135
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیدخدا، سیدرضا
فهرست کتاب های ناشر

امیددانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صفاران، الیاس
زمینه فعالیت:
زبان، هنرها، جغرافیا و تاریخ، کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فلسطین شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، ک. شانزدهم، پ. 6، ط. چهارم
صندوق پستی:
14115-145
کد پستی:
14157
تلفن :
88958904
تلفن همراه:
09121043579
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891028
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88958904
شماره پروانه نشر :
2181 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5715
,
964-90278
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
امیددانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
امید دانش
فهرست کتاب های ناشر

امیدواران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فنایی، سیدمحمدجعفر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. معدل، مقابل مخابرات ابوذر، موسسه میرزای شیرازی
کد پستی:
7134967675
تلفن :
2335597 ، 2357143
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2306861
شماره پروانه نشر :
2380 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.mirzayeshirazi.com
شناسه شابک :
964-6623
,
964-8731
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
امیدواران
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیدواران
موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی میرزای شیرازی (نشر امیدواران)
نشر امیدواران
فهرست کتاب های ناشر

امیدیان، فرامرز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فرامرز، امیدیان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جنت‌آباد، چهارراه ایرانپارس، خ. صلامی، خ. نیلوفر،ک. فرشته، پ. 26
تلفن :
44404611
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیدیان، فرامرز
فهرست کتاب های ناشر

امیر ارسلان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پاشایی، لیلا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، نبش دکتر فاطمی، پ. 1، واحد 25
تلفن :
88954798
تلفن همراه:
09121405160
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881215
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5870 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94324
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر ارسلان
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیر ارسلان
فهرست کتاب های ناشر

امیر اکرم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلامت‌منش، حسن
زمینه فعالیت:
مذهب، ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. قزوین، خ. بلورسازی، خ. هشتم،پ. 1/46، ک.پ. 13599
صندوق پستی:
تلفن :
55642243
تلفن همراه:
09121473004
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830427
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
55642243
شماره پروانه نشر :
1415 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90587
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر اکرم
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیر اکرم
فهرست کتاب های ناشر

امیر البیان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نجفی، حافظ
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
شهرک شهید مدرس، خ. علامه مجلسی، نبش ک. وصال
تلفن :
0255-2223511 ، 0255-2232229
تلفن همراه:
09121513725
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2223511
شماره پروانه نشر :
5815 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94300
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر البیان
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر امیرالبیان (ع)
امیرالبیان
فهرست کتاب های ناشر

امیر العلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیدی، قاسم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
پل حجتیه، ابتدای بلوار بهار، پ. 246
صندوق پستی:
37135-1143
کد پستی:
3713713156
تلفن :
7742005 ، 7739008
تلفن همراه:
09121534780
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7739008
شماره پروانه نشر :
4352 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7955
,
964-93089
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر العلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
مطبوعاتی امیر
امیرالعلم
فهرست کتاب های ناشر

امیر شریف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شریف، عبدالرسول
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
پاساژ پارس، انشارات امیر شریف
تلفن :
2228274 ، 2248274
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6439 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94971
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر شریف
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیرشریف
فهرست کتاب های ناشر

امیر صبا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علی‌اکبری، امیر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ انقلاب، خ فروردین، ساختمان ناشران، پ 16/21
تلفن :
66490547
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
800503
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4196 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91708
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر صبا
فهرست کتاب های ناشر

امیر قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حائری، محمود
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی، خ. لبافی‌نژاد غربی، بن‌بست دوم جنوبی، پ. 284
صندوق پستی:
131345-949
کد پستی:
1313914653
تلفن :
66934012 ، 66591241
تلفن همراه:
09121954438
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66591241
شماره پروانه نشر :
4941 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7717
,
964-93651
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات امیر قلم
امیرقلم
فهرست کتاب های ناشر

امیر مازندرانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یزدان‌پناه، اسماعیل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
خ. کوچکسرا، خ. بسیج، ساختمان زرین، ط. چهارم
کد پستی:
4765963915
تلفن :
2252514 ، 2248783
تلفن همراه:
09113280326
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881202
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2248783
شماره پروانه نشر :
1503 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90742
,
964-91396
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر مازندرانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر امیر مازندرانی
امیر مازندرانی
فهرست کتاب های ناشر

امیر مدیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهرمان، امیرحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر مدیا
فهرست کتاب های ناشر

امیر مسعود

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عزیزی، امیرحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، م. سرآسیاب دولاب، خ. کرمان، ک. شهید آخوندی، پ. 9
کد پستی:
1768797163
تلفن :
33197040 ، 33171685
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33171685
شماره پروانه نشر :
3967 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92668
تاریخ تأسیس :
1378
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
امیر مسعود
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیر مسعود
فهرست کتاب های ناشر

امیرآزاد، سیدعبدالله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرآزاد، سیدعبدالله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرآزاد، سیدعبدالله
فهرست کتاب های ناشر

امیرابراهیمی، ثمیلا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرابراهیمی، ثمیلا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
کامرانیه جنوبی، ک. کلهری، پ. 72/1، ط. 4
تلفن :
22206614
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرابراهیمی، ثمیلا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ثمیلا امیرابراهیمی
فهرست کتاب های ناشر

امیرالمومنین (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دشتی، محمدمهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. حجتیه، ک. دوم، پ. 5
صندوق پستی:
37185-3676
تلفن :
7741184
تلفن همراه:
09121518885
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7744764
شماره پروانه نشر :
558 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.nahjolbalagh.com
شناسه شابک :
964-6422
,
964-9976
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرالمومنین (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیرالمومنین
امیرالمومنین (ع)
نشر موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین (ع)
[امیرالمومنین]
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین (ع)
موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)
موسسه امیرالمومنین(ع) للتحقیق
فهرست کتاب های ناشر

امیرانی، فرزاد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرانی، فرزاد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
اکباتان، فاز 2، بلوک 13، ورودی 2، ط. 11، واحد 314
تلفن :
44666049
تلفن همراه:
09122587928
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرانی، فرزاد
فهرست ارجاعات این ناشر :
فرزاد امیرانی
فهرست کتاب های ناشر

امیربهادر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مظهری، زهره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، خ. پنجم، پ. 8، ط. سوم غربی
کد پستی:
1439614457
تلفن :
88004120
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890609
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33966158
شماره پروانه نشر :
2026 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6528
,
964-91491
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
امیربهادر
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیر بهادر
فهرست کتاب های ناشر

امیرپور، محمدباقر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرپور، محمدباقر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کریمخان زند، نبش خ. حافظ، پ. 309-11، مغازه 20 عیار
تلفن :
88902967
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرپور، محمدباقر
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمدباقر امیرپور
فهرست کتاب های ناشر

امیرخانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرخانی، غلامحسین
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ستارخان، خ. پاتریس لومومبا، ک. شادی، پ. 68، ط. دوم
کد پستی:
1445914143
تلفن :
88250301 ، 88263328 ، 88268870
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861202
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66719976
شماره پروانه نشر :
3062 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7190
,
964-92139
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرخانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
فائزه امیرخانی
نشر امیرخانی
امیرخانی
فهرست کتاب های ناشر

امیرخانی، خدیجه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرخانی، خدیجه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سبلان شمالی، خ. شهید آزادی، خ. شهید مطلب‌نژاد، ک. شهید بازرگان، پ. 207
تلفن :
88405367 ، 66623538
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرخانی، خدیجه
فهرست کتاب های ناشر

امیرخیزی، یوسفعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یوسفعلی، امیرخیزی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
جاده توکلی، مسجد حاج نوروز، روبروی قره داغلی‌لار، دربند شکسته‌بندی، کاشی 12
تلفن :
2349620
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرخیزی، یوسفعلی
فهرست کتاب های ناشر

امیررضا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسعدپوربهزادی، زهرا
زمینه فعالیت:
ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
داودیه، خ. سام، ک. کمند، پ. 9
تلفن :
22868182
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840429
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4435 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93056
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
امیررضا
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیررضا
فهرست کتاب های ناشر

امیرسلیمانی، کیومرث

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرسلیمانی، کیومرث
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - بابل
نشانی پستی :
خ مدرس، خ بیمارستان یحیی‌نژاد، جنب موسسه نشر دلتا پ. 58
تلفن :
2229073
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرسلیمانی، کیومرث
فهرست کتاب های ناشر

امیرشعربافی، ایوب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرشعربافی، ایوب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
چهارراه آبرسان، مجتمع تجاری سبز، ط 3
تلفن :
3352107
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرشعربافی، ایوب
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایوب امیر شعربافی
فهرست کتاب های ناشر

امیرعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
منوچهرپارسا، حسین
زمینه فعالیت:
کلیات، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
اتوبان همت غربی، خ. شاهین شمالی، دوازده‌متری شکوفه، پ. 15، ط. همکف غربی
کد پستی:
1475655373
تلفن :
44414862
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44414862
شماره پروانه نشر :
3514 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7731
,
964-90353
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرعلی
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیر علی
فهرست کتاب های ناشر

امیرکبیر، کتابهای پرستو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ملکی‌تبار، عبدالحمید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5501
تاریخ تأسیس :
1327
فهرست کتاب های ناشر

امیرکبیر، کتابهای شکوفه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نثاری، احمد
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری اسلامی، چهارراه مخبرالدوله، م. استقلال، پ. 2
صندوق پستی:
11365-4191
کد پستی:
1143817818
تلفن :
33900751-2 ، 33926622 ، 33996486
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
33903747
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.amirkabir.com
شناسه شابک :
964-300
تاریخ تأسیس :
1362
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه‌انتشارات امیرکبیر، کتابهای شکوفه
کتابهای شکوفه
امیرکبیر، کتابهای‌شکوفه
فهرست کتاب های ناشر

امیرکبیر، نشر دانش امروز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قنبری‌همدانی، حشمت‌الله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری، م. استقلال
صندوق پستی:
54191-1136
تلفن :
33900751-2
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
33903747
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-301
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرکبیر، نشر دانش امروز
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیرکبیر، نشر دانش امروز
دانش امروز
دانش امروز (ندا)
نشر دانش امروز
نشر دانش امروز (ندا)
فهرست کتاب های ناشر

امیرکلایی‌اندی، عسگر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرکلایی‌اندی، عسگر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دماوند، خ. شهید نبی‌یگان، نبش ک. اسکندری، پ. 182
تلفن :
77840108
تلفن همراه:
09121868760
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرکلایی‌اندی، عسگر
فهرست کتاب های ناشر

امیرمردفر، رامین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیرمردفر، رامین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
کوی ولیعصر، اوحدی، چهل دستگاه، ک. 9
تلفن :
3321404
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرمردفر، رامین
فهرست کتاب های ناشر

امیرمستعان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
لبیبی‌رامکوهی، منصوره
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، ک. گل، ساختمان گل، پ. 1141، زنگ سوم
تلفن :
، 88209254
تلفن همراه:
09121767984
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2799 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6937
,
964-90218
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرمستعان
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیر مستعان
نشر امیر مستعان
فهرست کتاب های ناشر

امیرمند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدی، امیر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر، پایین‌تر از خ. زرتشت، جنب سینما آفریقا، ک. رهبان، پ. 12، ط. دوم
تلفن :
88800636
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4051 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92835
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
امیرمند
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیرمند
فهرست کتاب های ناشر

امیری، آبتین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری، آبتین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
هرمزگان - بندرعباس
نشانی پستی :
کوی آزادگان، ک. 25، پ. 44
تلفن :
3902750
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیری، آبتین
فهرست ارجاعات این ناشر :
آبتین امیری
فهرست کتاب های ناشر

امیری، امیرپیران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری، امیرپیران
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی شیمی
تلفن :
تلفن همراه:
09181113864
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیری، امیرپیران
فهرست کتاب های ناشر

امیری، امیرمظفر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری، امیرمظفر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی :
شهرک معلم، بلوار حافظ، مجتمع گلها، بلوک 12، ط. 2
تلفن :
64912
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیری، امیرمظفر
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیرمظفر امیری
فهرست کتاب های ناشر

امیری، مجید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری، مجید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. آزادی، خ. جنت، آذربایجان شرقی
تلفن :
4796219-28
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیری، مجید
فهرست کتاب های ناشر

امیری، مهدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری، مهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فاطمی، ساختمان 64
تلفن :
تلفن همراه:
09121076036
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیری، مهدی
فهرست کتاب های ناشر

امیری، ناصر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری، ناصر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - شهرضا
نشانی پستی :
خ. حافظ غربی، ک. 14، پ. 14
تلفن :
3236926
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیری، ناصر
فهرست کتاب های ناشر

امیری‌اردکانی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امیری‌اردکانی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
دستگرد، ورودی امیرحمزه، ک. شهریاری، مجموعه مسکونی گلها، بن بست ارکیده، پ. 269
تلفن :
3333371
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امیری‌اردکانی، محمد
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمد امیری‌اردکانی
فهرست کتاب های ناشر

امین آذر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابراهیم‌پور، قاسم
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. جمهوری اسلامی، پایین‌تر از مسجد انگجی، مجتمع شهریار، ط. پایین، پ. 8
تلفن :
5256690 ، 5248558
تلفن همراه:
09141168921
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900330
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4448040
شماره پروانه نشر :
2628 (موقت)
پست الکترونیکی :
admin@aminbook.com
نشانی اینترنتی :
www.Aminbook.com
شناسه شابک :
964-7613
,
964-92484
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
امین آذر
فهرست ارجاعات این ناشر :
امین آذر
فهرست کتاب های ناشر

امین خرم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خرم، مرضیه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
کرمان - کرمان
نشانی پستی :
ضلع شمالی م. آزادی
صندوق پستی:
76135-1831
تلفن :
تلفن همراه:
09123031111
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811029
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5951 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94639
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
امین خرم
فهرست کتاب های ناشر

امین‌جواهری، سعید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امین‌جواهری، سعید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سیدخندان، ابتدای بزرگراه رسالت، خ. دبستان، ک. شهید محمودی، پ. 21، ط. 11، شماره 101
تلفن :
8861839
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امین‌جواهری، سعید
فهرست کتاب های ناشر

امین‌دژ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فاضلی‌راد، عاطفه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، خ. دوم، مقابل پارک گلها، بلوک ده،ط. اول شرقی
کد پستی:
1413993981
تلفن :
88023070 ، 61112919
تلفن همراه:
09123846001
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66469823
شماره پروانه نشر :
5247 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93780
,
964-96318
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
امین‌دژ
فهرست ارجاعات این ناشر :
امین‌دژ
نشر امین دژ
فهرست کتاب های ناشر

امین‌سرندی، محدثه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امین‌سرندی، محدثه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ شمس تبریزی، روبروی تالار شمس تبریزی، کوی شهید اصغری، پ 14
تلفن :
2330012
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امین‌سرندی، محدثه
فهرست کتاب های ناشر

امینی، امیر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینی، امیر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی :
کمربندی، جنب سندیکای کامیونداران، ک. جوادالائمه
تلفن :
2245063
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امینی، امیر
فهرست ارجاعات این ناشر :
امیر امینی
فهرست کتاب های ناشر

امینی، عباس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینی، عباس
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
فلکه چهارم تهرانپارس، شهرک فرهنگیان، بلوک آ1، ورودی 2، ش. 29
تلفن :
77361346
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امینی، عباس
فهرست کتاب های ناشر

امینی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - ورامین
نشانی پستی :
خ. طالقانی، ک. شیر مهابادی، پ. 239
تلفن :
2254489
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امینی، محمد
فهرست کتاب های ناشر

امینی، منصور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینی، منصور
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
باغبهاران، کتابخانه منصور امینی
تلفن :
2229190
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امینی، منصور
فهرست کتاب های ناشر

امینیان، محمدامین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینیان، محمدامین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - سردشت
نشانی پستی :
مغازه محمد امین
تلفن :
22722
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امینیان، محمدامین
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمدامین امینیان
فهرست کتاب های ناشر

امینی‌چهاربرج، ثریا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
امینی‌چهاربرج، ثریا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - میاندواب
نشانی پستی :
خ. امام
تلفن :
3223681
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
امینی‌چهاربرج، ثریا
فهرست کتاب های ناشر

انتخاب روشن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تبریزی‌نمینی، جواد
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، ک. فاتحی‌داریان، مجتمع ناشران‌فخررازی، ط. دوم، واحد 17
صندوق پستی:
13145-1534
کد پستی:
1314674633
تلفن :
66963783 ، 66950639 ، 66963784
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66963786
شماره پروانه نشر :
5190/101 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.roshanketab.com
شناسه شابک :
964-95130
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انتخاب روشن
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتخاب روشن
موسسه انتشاراتی انتخاب روشن
فهرست کتاب های ناشر

انتخاب نو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شیرانی، فرهاد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. برادران واعظی، خ. شهید امیر کریمی، بن بست محققی 3، پ. 211،واحد 102
کد پستی:
1935785451
تلفن :
22237780
تلفن همراه:
09121860277
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3953 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92696
,
964-93580
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
انتخاب نو
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتخاب نو
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات 110(یکصد و ده)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خان‌زاده بجستانی، علیرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. صاحب‌الزمان، خ. طاهری شمالی، طاهری بیست و یکم، پ. 106
صندوق پستی:
91375-4857
تلفن :
7277284 ، 2232563 ، 09380947914
تلفن همراه:
09357277284
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4571 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5358
,
964-93235
,
964-96328
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات 110(یکصد و ده)
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر کتاب 110
انتشارات 110
110
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات 123(یکصد و بیست و سه)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فروزیده، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پیچ شمیران، خ. هدایت (شهید برادران قائدی)، نبش خ. ظهیرالاسلام، پ. 242
تلفن :
77521847 ، 77533236
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77521735
شماره پروانه نشر :
3982 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7413
,
964-92710
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات 123(یکصد و بیست و سه)
فهرست ارجاعات این ناشر :
123
انتشارات 123
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات آژنگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عربی، غلامحسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. وحید نظری، پ. 258
صندوق پستی:
تلفن :
66401783 ، 66417346
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830421
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66417346
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات آژنگ
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات آژنگ
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات برگ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات برگ
فهرست ارجاعات این ناشر :
برگ
بوک
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات بوشهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، جبار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
بوشهر - بوشهر
نشانی پستی :
خ. عاشوری، ک. شهید علی زارعی، ( دبستان عاشوری) حسینیه میثم
کد پستی:
7515848651
تلفن :
2520631
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891102
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4473 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8157
,
964-93692
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات بوشهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات بوشهر
بوشهر
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات تنکابن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بیگی، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
مازندران - تنکابن
نشانی پستی :
خ. جمهوری، سه‌راه انتقال خون، جنب بانک رفاه
کد پستی:
4681758984
تلفن :
4223355 ، 4233210-20
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
4223355
شماره پروانه نشر :
2530 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91767
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات تنکابن
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات تنکابن
تنکابن
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات خراسان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ولایتی، سعدلله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. پاستور، بین خ. پاستور 8 و 10، پ. 18 و 16
تلفن :
8427451 ، 8438090 ، 8411821
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8410886
شماره پروانه نشر :
593 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6342
تاریخ تأسیس :
1370
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات خراسان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات خراسان
خراسان
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات خرمشهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شاکری، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. طالقانی، بعد از هتل انقلاب، جنب بنیاد شهید، ک. مسعود، پ. 58، واحد 7
تلفن :
88940074 ، 88945894
تلفن همراه:
09123028691
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861220
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88945894
شماره پروانه نشر :
2206 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6788
,
964-91703
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات خرمشهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
خرمشهر
انتشارات خرمشهر
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات سقز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
محمدی، فاطمه
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، مذهب، علوم اجتماعی، زبان، علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)، هنرها، ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
کردستان - سقز
نشانی پستی :
خ. امام، جنب مسجد جامع، مقابل دارایی
کد پستی:
6681658858
تلفن :
3223594 ، 3223590 ، 09183714707
تلفن همراه:
09183748277
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
3216188
شماره پروانه نشر :
1299 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6720
تاریخ تأسیس :
1360
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات سقز
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات سقز
سقز
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات سلمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلمانی لطف‌آبادی، عیسی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
بلوار وکیل آباد، خ. وکیل آباد 17(معاد 15)، پ. 191، واحد. 7
تلفن :
6096884 ، 8821377
تلفن همراه:
09151585982
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6096884
شماره پروانه نشر :
3194 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5629
,
600-90923
,
964-92614
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات سلمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات سلمان
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات شریف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ذهبیون، مسعود
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ آزادی، ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف، بلوار شهید اکبری، نبش ک شهید شرقی
صندوق پستی:
13445-1153
تلفن :
66010884
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1512 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90068
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات شریف
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات قم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
معصومی، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. انقلاب، ک. چهلم، ک. ششم، ک. دوم، پ. 95
کد پستی:
3715856586
تلفن :
7747015
تلفن همراه:
09127470278
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7759206
شماره پروانه نشر :
2168 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7138
,
964-92465
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات قم
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات قم
قم
منشورات قم للطباعه و النشر
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات کرمانشاه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بیگلری، هرمز
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی :
شهرک ژاندارمری، جنب دانشگاه آزاد اسلامی، ک. مهر
تلفن :
7222932 ، 7255644
تلفن همراه:
09188363064
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890205
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7255644
شماره پروانه نشر :
1720 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-2607
,
964-6603
,
964-91425
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات کرمانشاه
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات کرمانشاه
کرمانشاه
Kermanshah
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات گرگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جهانشاهی، محسن
زمینه فعالیت:
مذهب، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
بلوار شهید محلاتی، ک. سی و ششم، سمت راست، انتهای بن‌بست
صندوق پستی:
37155-116
تلفن :
7714499 ، 7200034
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7757956
شماره پروانه نشر :
2159 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7225
,
964-91956
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات گرگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
گرگان
انتشارات گرگان
موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات مهرآفرین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی‌پور، معصومه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
سیستان و بلوچستان - زاهدان
نشانی پستی :
خ. خیام، نبش خیام 9، ط. 2
تلفن :
2425712
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2425712
شماره پروانه نشر :
4295 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93099
,
964-95937
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات مهرآفرین
فهرست کتاب های ناشر

انتشارات یزد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خانجانخانی، عبدالرضا
زمینه فعالیت:
کلیات، علوم اجتماعی، هنرها،
استان - شهرستان :
یزد - یزد
نشانی پستی :
خ. فرخی، پاساژ 110
کد پستی:
8913964935
تلفن :
6265081 ، 6229263
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6260010
شماره پروانه نشر :
642 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6541
,
964-8932
تاریخ تأسیس :
1368
فهرست ناشران زیر گروه:
انتشارات یزد
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشارات یزد
انتشارات یزد
فهرست کتاب های ناشر

انتظار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مختاری، سیدرضا
زمینه فعالیت:
هنرها، ادبیات، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - سبزوار
نشانی پستی :
خ. کاشفی شمالی، جنب اداره پست، فرهنگسرای آفتاب
صندوق پستی:
333
تلفن :
2244006
تلفن همراه:
09155713024
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2223040
شماره پروانه نشر :
3277 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90601
,
964-96207
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انتظار
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتظار
موسسه فرهنگی هنری انتظار
فهرست کتاب های ناشر

انتظار سبز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهرامی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
مذهب، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. معلم، مقابل بیت امام
کد پستی:
3713988811
تلفن :
7738462
تلفن همراه:
09133160395
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5390 (موقت)
پست الکترونیکی :
mohamady58@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5259
,
964-8260
,
964-94284
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
انتظار سبز
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتظار سبز
فهرست کتاب های ناشر

انجم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نصراله‌عطار، شراره
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. پیروزی، خ. مقداد، ک. سعیدی زاده، پ. 33، ط. چهارم
تلفن :
77437428
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5020 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93539
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
انجم
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرانجم
فهرست کتاب های ناشر

انجم‌شعاع، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انجم‌شعاع، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
اتوبان شهید بابایی، جنب دانشگاه امام حسین(ع)، شهرک‌بهمن، پ. 120
تلفن :
88824008
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجم‌شعاع، محمد
فهرست کتاب های ناشر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نصیری، محمدرضا
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب، هنرها، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، پل امیربهادر، خ. سرگرد بشیری، پ. 71
صندوق پستی:
13345-163
کد پستی:
1193887511
تلفن :
55374531-3 ، 55374203
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
55374530
شماره پروانه نشر :
4355 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.anjom.ir
شناسه شابک :
964-528
,
964-6278
,
964-7874
تاریخ تأسیس :
1304
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
انجمن مفاخر فرهنگی کشور
فهرست کتاب های ناشر

انجمن آهن و فولاد ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انجمن آهن و فولاد ایران
تلفن :
3912727
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن آهن و فولاد ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن آهن و فولاد ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن ادبی اوحدی مراغه‌ای

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - مراغه
نشانی پستی :
اداره فرهنگ و ارشاد مراغه
تلفن :
2222599
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن ادبی اوحدی مراغه‌ای
فهرست کتاب های ناشر

انجمن ادبی هنری امیرکبیر فراهانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صدرا، محمدباقر
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب، علوم طبیعی و ریاضیات، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سعادت آباد، خ. سرو غربی، پ. 49
صندوق پستی:
19395-1991
کد پستی:
1998759313
تلفن :
22060081 ، 22375601
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22283958
شماره پروانه نشر :
-N- (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.iranzamin.com
شناسه شابک :
964-92464
تاریخ تأسیس :
1345
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن ادبی هنری امیرکبیر فراهانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن فرهنگی ادبی امیرکبیر فراهانی
فهرست کتاب های ناشر

انجمن اسلامی ناشران و کتابفروشان تهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
صندوق پستی:
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830818
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن اسلامی ناشران و کتابفروشان تهران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن اسلامی ناشران و کتابفروشان
انجمن اسلامی ناشران و کتابفروشان تهران
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حریری، علی‌نقی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. بوشهر، پ. 13، ط. دوم، واحد 4
کد پستی:
1613939818
تلفن :
77512041-2 ، 0111-2290783 ، 0111-2222655
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
77502880
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.irancanser.org
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن اولیاء و مربیان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جمشیدیان، حسنعلی
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فردوسی، خ. سپهبد قرنی، نبش سمیه، ساختمان علاقمندان
صندوق پستی:
13145-944
تلفن :
82281111
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2215/450 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-451
تاریخ تأسیس :
1363
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن اولیاء و مربیان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن اولیاء و مربیان
انجمن اولیاء و مربیان، واحد انتشارات
انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن اهل قلم شهرستان آران و بیدگل

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلمانی، حبیب‌الله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - آران و بیدگل
نشانی پستی :
اداره ارشاد
تلفن :
28570 ، 272233
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن اهل قلم شهرستان آران و بیدگل
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن اهل قلم شهرستان آران و بیدگل
فهرست کتاب های ناشر

انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ترابی، دومنیک
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. فلسطین جنوبی، خ. شهید وحید نظری، ک. ادیب، پ. 52، ط. سوم
صندوق پستی:
15815-3495
کد پستی:
1315894374
تلفن :
66412153 ، 66401192
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66405501
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ifriran.org
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران
انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران
انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران پاریس، آ .د .پ .اف
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، انجمن ایران‌شناسی فرانسه
فهرست کتاب های ناشر

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مسافرآستانه، حسین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، خ. عبدالله زاده، ک. زیبا، پ. 11، ط. 3
سهروردی شمالی، هویزه غربی، پ. 124، ط. 3
تلفن :
88953410
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس
فهرست کتاب های ناشر

انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عزالدین‌زنجانی، ناهید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولی‌عصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، ک. دانش کیان، پ. 24، ط. همکف
تلفن :
88891169-70
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ملک‌افضلی‌اردکانی، حسین
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. میرداماد، م. محسنی، خ. بهروز، ک. هشتم، پ. 2/1، ط. چهارم
صندوق پستی:
19395-3518
تلفن :
22221479 ، 22223944 ، 2257746
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850623
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
2257746
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.fpairi.org
شناسه شابک :
964-7128
,
964-92590
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن جغرافیای ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اقبالی، ناصر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی
صندوق پستی:
14155-1589
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
-N- (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94080
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن جغرافیای ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن جغرافیایی ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، خ. کاوه، نبش خ. کلهر، پ. 199
تلفن :
66924475
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی
فهرست کتاب های ناشر

انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور (انجمن ایرانیان)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
وندادی، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. ولیعصر، خ. ولیعصر، جنب سینما آفریقا، ک. رهبان، پ. 12، ط. دوم
صندوق پستی:
14155-6487
کد پستی:
1415854974
تلفن :
88800636 ، 88927180 ، 8892089
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
7257/450 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.iraniansociety.org
شناسه شابک :
964-8819
,
964-91356
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور (انجمن ایرانیان)
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور
انجمن ایرانیان
فهرست کتاب های ناشر

انجمن خوردگی ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
معینی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، م.فردوسی، خ. فرصت، ک. بهبهان، پ. 11، واحد 3
صندوق پستی:
15815-3411
کد پستی:
1581944734
تلفن :
88321199 ، 88827334 ، 88320252
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88320252
شماره پروانه نشر :
7185/450 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ica.ir
شناسه شابک :
600-5583
,
964-91134
,
964-94435
تاریخ تأسیس :
1383
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن خوردگی ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن خوردگی ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن خوشنویسان ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رحمان نژاد، محمود
زمینه فعالیت:
هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. خارک، پ. 59
صندوق پستی:
کد پستی:
1133744811
تلفن :
66705514 ، 22210346 ، 66719975
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
66719976
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6271
تاریخ تأسیس :
1346
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن خوشنویسان ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن خوشنویسان ایران
انجمن خوشنویسان ایران [مرکز پخش]
فهرست کتاب های ناشر

انجمن خوشنویسان همدان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
خ. بوعلی، سرپل یخچال، ط. فوقانی تعاونی شهر و روستا
تلفن :
2542921
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن خوشنویسان همدان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن خوشنویسان همدان
فهرست کتاب های ناشر

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قاسمی، مصطفی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ ولیعصر پایین‌تر از میدان ولیعصر، ک شهید فرهنگ حسینی، پ 36
تلفن :
66402570 ، 88881373
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن خیریه زنان ارامنه اصفهان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قاراپطیان، المیک
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
جلفا، خ. نظر شرقی، خانه سالمندان ارامنه جلفا اصفهان
تلفن :
6243471
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن خیریه زنان ارامنه اصفهان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن خیریه زنان ارامنه اصفهان
فهرست کتاب های ناشر

انجمن روابط عمومی استان کرمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمان - کرمان
نشانی پستی :
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان
صندوق پستی:
1611-76135
تلفن :
22280-30 ، 2205297
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن روابط عمومی استان کرمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن روابط عمومی استان کرمان
فهرست کتاب های ناشر

انجمن شاعران ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
راکعی، فاطمه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. شهید کلاهدوز، نبش خ. شهید نعمتی، خانه شاعران ایران
کد پستی:
1939747411
تلفن :
22605809 ، 22617178
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22605809
شماره پروانه نشر :
4714 (موقت)
پست الکترونیکی :
iranian.poets.society@gmail.com
نشانی اینترنتی :
www.poetry.ir
شناسه شابک :
964-8514
,
964-93957
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن شاعران ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن شاعران ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. جهاد، خ. شهید گمنام، پ. 23، ط. دوم
تلفن :
88965715 ، 88964260
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن طراحان گرافیک ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن طراحان گرافیک ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اردلان، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. هفت‌تیر، خ. شهید بهارمستیان، پ. 82
تلفن :
88840551
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران (TMLA)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ضلع جنوبی م. نیاوران، کتابخانه ملی ایران، دفتر انجمن کتابداری پزشکی
تلفن :
22288680
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران (TMLA)
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی
فهرست کتاب های ناشر

انجمن علمی-آموزشی دبیران ادبیات آموزش و پرورش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلیمانی، محمدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. طالقانی
تلفن :
4796396
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن علمی-آموزشی دبیران ادبیات آموزش و پرورش
فهرست کتاب های ناشر

انجمن فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مرکزی - اراک
نشانی پستی :
شهرک شهید بهشتی، فاز 1، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اراک
تلفن :
3138051-3
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
فهرست کتاب های ناشر

انجمن فرهنگی، هنری استان مرکزی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
چاکری، حمیدرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مرکزی - اراک
نشانی پستی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
تلفن :
3133085
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881023
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91407
,
964-92647
,
964-95122
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن فرهنگی، هنری استان مرکزی
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن فرهنگی و هنری استان مرکزی
فهرست کتاب های ناشر

انجمن فیزیک ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
منصوری، رضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاورز، خ. وصال شیرازی، خ. ایتالیای غربی، مجتمع پزشکی شفاء، ط. پنجم، واحد 13
صندوق پستی:
15875-1311
کد پستی:
1417755534
تلفن :
88950383 ، 88956481
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861220
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88956481
شماره پروانه نشر :
3396/101 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.psi.ir
شناسه شابک :
964-6648
تاریخ تأسیس :
1367
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن فیزیک ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن فیزیک ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن قلم ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شجری، فتح‌الله
زمینه فعالیت:
کلیات، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ضلع شمال شرقی پل سیدخندان، پ. 1287
صندوق پستی:
16315-1589
تلفن :
22861202
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22861202
شماره پروانه نشر :
2544 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5920
,
964-91734
تاریخ تأسیس :
1376
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن قلم ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن قلم ایران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن کلیمیان تهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کلیمی‌یشایایی، هارون
زمینه فعالیت:
کلیات، فلسفه و روانشناسی، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری، خ. شیخ هادی، پ. 385، ط 3
تلفن :
66707612 ، 66702556
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
860204
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66456429
شماره پروانه نشر :
-N- (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90905
تاریخ تأسیس :
1318
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن کلیمیان تهران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن کلیمیان تهران
فهرست کتاب های ناشر

انجمن معلمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عین‌اللهی، علیرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بزرگراه شهید محلاتی، خ. پاسدار گمنام، خ. تاجری، پ. 1، ط. دوم
صندوق پستی:
17185-938
تلفن :
، 09121988083
تلفن همراه:
09127718190
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861215
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33195925
شماره پروانه نشر :
4513 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93149
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن معلمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انجمن اسلامی معلمان ایران
انجمن معلمان
فهرست کتاب های ناشر

انجمن نمایش استان کرمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کرمان - کرمان
نشانی پستی :
خ. ابوحامد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
تلفن :
2228030
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجمن نمایش استان کرمان
فهرست کتاب های ناشر

انجیری‌مطلق، احد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انجیری‌مطلق، احد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - مهاباد
نشانی پستی :
خ. سید نظام، ک. شافعی، پ. 148
تلفن :
2225297
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انجیری‌مطلق، احد
فهرست کتاب های ناشر

اندرز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جوادی، حسین
زمینه فعالیت:
ادبیات، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، انتشارات الکترونیک،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سعدی شمالی، خ. هدایت، بعداز خ. علایی، ک. شهید بهروز محمدی، پ. 26
صندوق پستی:
13145-1661
تلفن :
77531443
تلفن همراه:
09355065627
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1796 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7054
,
964-90232
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اندرز
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندرز
فهرست کتاب های ناشر

اندرز، سیدعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اندرز، سیدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
اتوبان بهشت زهرا، صالح آباد شرقی، 10 متری دوم، ک. شهید خسروزاده، پ. 61
تلفن :
88791844
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اندرز، سیدعلی
فهرست کتاب های ناشر

اندیشگران جوان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سام‌خانیانی، عزیز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ. 25، ساختمان پاسارگاد، ط. پنجم، واحد 20
تلفن :
66576328 ، 66576329
تلفن همراه:
09124852774
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890927
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5037 (موقت)
پست الکترونیکی :
andishgaran_javan@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-93058
,
964-93589
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشگران جوان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشگران جوان
فهرست کتاب های ناشر

اندیشمند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صانعی، سیدحسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. روانمهر، بین خ. دانشگاه و خ. ابوریحان، پ. 44، واحد 2
صندوق پستی:
19395-7455
کد پستی:
1315653614
تلفن :
66952617 ، 66967272
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66952617
شماره پروانه نشر :
4318 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.andishmandpress.com
شناسه شابک :
964-519
,
964-7657
,
964-92487
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشمند
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشمند
فهرست کتاب های ناشر

اندیشمندان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موحدین، محمدعلی
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ انقلاب، خ 12 فروردین، پاساژ فروردین، شماره 15
تلفن :
66493918
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2973 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90226
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشمندان
فهرست کتاب های ناشر

اندیشمندان یزد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مسرت، حسین
زمینه فعالیت:
ادبیات، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
یزد - یزد
نشانی پستی :
خ. سلمان فارسی، ک. شهید مطهری، ک. چهار، پ. 1/9
صندوق پستی:
89195-759
کد پستی:
8914686391
تلفن :
8229190 ، 09131533004
تلفن همراه:
09131533004
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891110
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
6281443
شماره پروانه نشر :
4724 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5160
,
964-93303
,
964-96270
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشمندان یزد
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشمندان یزد
فهرست کتاب های ناشر

اندیش‌ورز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نصیرنیا، حسن
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ سهروردی جنوبی، ک دبیر، پ 19
تلفن :
88849098
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2523 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92051
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیش‌ورز
فهرست کتاب های ناشر

اندیش‌ورزان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عباسی، جلال
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ سیدجمال‌الدین، اسدآبادی، ک 59، پ 8
صندوق پستی:
14835-111
تلفن :
88884991
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91533
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیش‌ورزان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیش ورزان
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علی بکی، کیامرز
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، هنرها، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری اسلامی، بین خ. ظهیرالاسلام و چهارراه مخبرالدوله، پ. 65
تلفن :
33912963
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871207
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
135 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6580
,
964-90404
تاریخ تأسیس :
1337
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اندیشه
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه اسلامی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نظیفی، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخررازی، ک. شهید فاتحی‌داریان، پ. 10، ط. همکف
کد پستی:
1314734181
تلفن :
66961497 ، 66975492-3
تلفن همراه:
09123831026
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66961497
شماره پروانه نشر :
6050 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8253
,
964-94666
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه اسلامی
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اندیشه اسلامی
اندیشه اسلامی
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه برتر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حافظیان، فاطمه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. مطهری، خ. قائم‌مقام، ک. عرفان، پ. 16، ط. دوم، واحد 6
صندوق پستی:
14395-314
تلفن :
88403534 ، 09123498239
تلفن همراه:
09126146735
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88403534
شماره پروانه نشر :
4777 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5048
,
964-93339
,
964-96434
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه برتر
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه برتر
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه برنا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلطانپور، شاهین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سپاه، م. سپاه، خ. سرباز، ک. شهید فراهانی، پ. 6
صندوق پستی:
19395-3479
تلفن :
77538007
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811221
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6148 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94680
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه برنا
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه پاک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کسرایی، محمد سالار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار آیت‌الله کاشانی، خ. بهنام، خ. فهیمی، پ. 201
تلفن :
44092130
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
811017
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6064 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94595
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه پاک
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه پویا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صادقی، علی
زمینه فعالیت:
مذهب، ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ظهیرالاسلام، خ. خانقاه، پ. 59
تلفن :
77522741-2 ، 77522741-2
تلفن همراه:
09121167434
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77523180
شماره پروانه نشر :
4676 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5481
,
964-93340
,
964-95594
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه پویا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه پویا
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه توس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شهریاری، حمیدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
بلوار امامت 70، بعد از چهارراه ششم، پ. 275
تلفن :
6074584
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
810924
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6022 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94536
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه توس
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه حسنا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حقیقی، یزدان
زمینه فعالیت:
کلیات، علوم طبیعی و ریاضیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک ژاندارمری، خ. گلدیس نهم، پ. 29
تلفن :
88218004
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790531
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2577 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90319
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه حسنا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه حسنا
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه خرداد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عبدالمحمدی، امیر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانسر، بلوار لاله، خ. بدخشان جنوبی، پ. 36
صندوق پستی:
13885-389
تلفن :
44527666
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44527666
شماره پروانه نشر :
4480 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7452
,
964-93093
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه خرداد
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه خرداد
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه خوارزمی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ملااحمد نراقی، سحر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. لبافی‌نژاد، بعد از تقاطع خ. دانشگاه، پ. 171
کد پستی:
1314883918
تلفن :
66497300 ، 09123057445 ، 09124126300
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66497300
شماره پروانه نشر :
5055 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6403
,
964-90683
,
964-93605
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه خوارزمی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه خوارزمی
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه درخشان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نویدی‌قاضیانی، علی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ابتدای کارگر جنوبی، ک. مهدیزاده، پ. 5، واحد 9
صندوق پستی:
تلفن :
66935581
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66496642
شماره پروانه نشر :
2355 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5702
,
964-91369
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه درخشان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه درخشان
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه درگستر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اقبال کتابچی، سعید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. میرداماد، م. محسنی، پ. 32، ساختمان مریم، ط. چهارم
تلفن :
22220197
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5156/50 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93866
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه درگستر
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی اندیشه درگستر
اندیشه درگستر
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه رفیع

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سخایی‌فرد، گوهر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، مقابل اداره پست، پ. 126، واحد 2
کد پستی:
1314674433
تلفن :
66970518 ، 66970517 ، 66971414
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66950393
شماره پروانه نشر :
5125 (موقت)
پست الکترونیکی :
andishe_rafi@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.andisherafi.com
شناسه شابک :
964-8154
,
964-93622
,
964-94412
,
964-987
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه رفیع
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع
اندیشه رفیع
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه روشن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
باقرپور شیرازی، عبدالرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، بین خ. وصال و خ. قدس، ک. اسکو، ساختمان 23، واحد 3 و 4
تلفن :
66490719 ، 66490720 ، 66420463
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790623
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66490720
شماره پروانه نشر :
3294 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5780
,
964-92228
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه روشن
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه روشن
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه زند

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پرویز، کمال‌الدین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ بهشتی، خ شهید سرافراز، پ 19
تلفن :
88732977
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88733457
شماره پروانه نشر :
1807 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90630
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه زند
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه زند
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه ساز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پورشیرازی، علی سحرخیز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نارمک، چهل و شش متری شرقی، هشت متری شهید یاراحمدی، ک. غزالی، پ. 5/13
تلفن :
77902694
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790607
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3615 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92306
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه ساز
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه‌ساز
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه سبز پارسیان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صاحب‌الزمانی، حسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شهید استاد مطهری، تقاطع خ. سلیمان خاطر، برج دوگل، ط. چهارم، واحد 14
تلفن :
88502125
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5851/50 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94272
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه سبز پارسیان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه سبز پارسیان
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه شرق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خادمی اول کاخکی، محمد
زمینه فعالیت:
کلیات، علوم اجتماعی، ادبیات،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - گناباد
نشانی پستی :
میدان غدیر، پ 104
تلفن :
8987
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3658 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92595
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه شرق
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه ظهور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صادقی، وحید
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. نوبنیاد، خ. لنگری، شهرک چمران، بلوک 15، ط. ششم
تلفن :
26102360 ، 09124088223
تلفن همراه:
09124088223
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
26102360
شماره پروانه نشر :
5212 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6131
,
964-93793
,
964-96805
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه ظهور
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه ظهور
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه عالم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مصطفوی‌رجالی، خدیجه‌شهیره‌نادره
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، بین خ. فخررازی و خ. دوازده فروردین، پ. 1424، ط. دوم
صندوق پستی:
15875-6164
کد پستی:
1417853867
تلفن :
66488096 ، 66404532
تلفن همراه:
09121509621
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66407136
شماره پروانه نشر :
3521 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.andishe-aalam.com
شناسه شابک :
964-7281
,
964-8892
,
964-92612
,
964-979
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه عالم
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه عالم
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه عصر فارابی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسینی، لیلا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، ابتدای خ. کارگر شمالی، خ. فرصت، پ. 10، ط. سوم، واحد 7
کد پستی:
1418945983
تلفن :
66595859 ، 66594591-3 ، 66928171
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66960766
شماره پروانه نشر :
4901 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5340
,
964-8167
,
964-93789
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه عصر فارابی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه عصر فارابی
عصر فارابی
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه علوی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی، محمدعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. باغ دریاچه، ک. شهید جوادی، ک. شهید خداوردیان، بن بست اول، سمت چپ، پ. 4
کد پستی:
8176664363
تلفن :
7778604
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5072 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94291
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه علوی
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر اندیشه علوی
اندیشه علوی
نشر الفکر العلوی
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه عماد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهرامی، رحیم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار فردوس، خ. ابراهیمی جنوبی، ک. سیزدهم، پ. 25، واحد 1
تلفن :
44076608
تلفن همراه:
09123879652
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861226
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4499 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-91149
,
964-93832
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه عماد
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه عماد
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه فائق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دلفانی نژاد، هنگامه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. میرداماد، خ. نسا، خ. پیرزاده، پ. 24، زنگ اول
کد پستی:
1911675711
تلفن :
22907211
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22907211
شماره پروانه نشر :
5763 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.andisheh-faegh.org
شناسه شابک :
964-94357
,
964-95888
,
964-9901
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه فائق
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی انتشاراتی اندیشه فایق
اندیشه فایق
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه فردا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی، سیدمحمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شمال کاخ نیاوران، خ. شهید نصیرآبادی، خ. شهید جورمند، پ. 52
صندوق پستی:
15875-6689
تلفن :
22294194
تلفن همراه:
09121536804
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840504
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
0251-2935024
شماره پروانه نشر :
5760 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94542
,
964-95921
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه فردا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه فردا
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه فرزانگان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مطلبی، داریوش
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. ولی‌عصر، بلوار کشاورز، خ. کبکانیان، پ. 43، ط. چهارم، واحد 14
تلفن :
88988725
تلفن همراه:
09195040431
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88988725
شماره پروانه نشر :
5008 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8118
,
964-93555
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه فرزانگان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه فرزانگان
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه گستر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ربیعی، مجید
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)، ادبیات،
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. چهارباغ خواجو، نرسیده به خ. منوچهری، ساختمان اندیشه
کد پستی:
8143873633
تلفن :
2203215-6 ، 09133143590
تلفن همراه:
09133143590
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891106
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2203216
شماره پروانه نشر :
3461 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5315
,
964-92409
,
964-95252
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه گستر
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه گستر
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عارفی‌کیا، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پونک، بلوارسیمون بولیوار، مجتمع بهشت، واحد. 205
تلفن :
44864338
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
910202
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5554 (موقت)
پست الکترونیکی :
andisheyemehr_en@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6678
,
964-94021
,
964-95650
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه مهر
موسسه فرهنگی اندیشه مهر
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه ناب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بادامچیان، اسدالله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، خ. فرصت‌شیرازی، بین جمالزاده و والعصر، پ. 96، واحد 4
تلفن :
66907747
تلفن همراه:
09329102570
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890921
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66907748
شماره پروانه نشر :
6100 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.andishenab.ir
شناسه شابک :
600-6104
,
600-90786
,
964-95112
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه ناب
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه ناب
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه نگار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
غلامحسینی، حمید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ ستارخان، خ پاتریس، ک سحر، پ 54
تلفن :
33914990
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
9933601
شماره پروانه نشر :
2947 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92690
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه نگار
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه نوین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خسرونژاد، زهرا
زمینه فعالیت:
کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. فخر رازی، خ. وحید نظری شرقی، پ. 121، ط. دوم، واحد 24D
صندوق پستی:
13145-359
تلفن :
66956056
تلفن همراه:
09123386713
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890111
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3629 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8152
,
964-91112
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه نوین
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه نوین
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه و فرهنگ دینی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
هاجری، عبدالرسول
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
شهرک امام خمینی، خ. مفتح، ک. دهم، پ. 38
صندوق پستی:
37185-4139
تلفن :
7738777
تلفن همراه:
09124517802
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881201
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5070 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8096
,
964-93552
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه و فرهنگ دینی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه و فرهنگ دینی
موسسه اندیشه و فرهنگ دینی
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه ویدا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جمالی، بهروز
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. هفت‌تیر، خ. مفتح شمالی، خ. آرام، پ. 29/1، واحد 14
صندوق پستی:
15875-1783
تلفن :
88305466
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
801101
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5159 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93851
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه ویدا
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه یاران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، محمدسعید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
همدان - همدان
نشانی پستی :
خ. پاسداران، بلوار شهید شاه‌حسینی، کوی مالک اشتر، مقابل مسجد صاحب‌الزمان
تلفن :
تلفن همراه:
09181118045
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881202
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6004 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8517
,
964-94503
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه یاران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه یاران
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه‌آور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مفخمی‌مهرآبادی، محمدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر شمالی، خ. قدر، پ. 16، واحد 1
کد پستی:
1417994393
تلفن :
66570579
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66570579
شماره پروانه نشر :
6285 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8682
,
964-94959
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه‌آور
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه‌آور
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه‌سازان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میثمی، فرهاد
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. وحیدنظری، بن‌بست جاوید دو، پ. 1، ط. دوم
کد پستی:
1314675414
تلفن :
66463323
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1723 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-352
,
964-6249
,
964-90790
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه‌سازان
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی انتشاراتی اندیشه سازان
اندیشه‌سازان
موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان
موسسه فرهنگی - انتشاراتی اندیشه‌سازان
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه‌سرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پاکروح، بهزاد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، ابتدای خ. کارگر جنوبی، بین خ. شهید وحید نظری و خ. روانمهر، ک. گشتاسب، پ. 5، واحد 2
صندوق پستی:
14395-388
تلفن :
88006487 ، 66481145
تلفن همراه:
09123161687
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66481146
شماره پروانه نشر :
5244 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.andishesara.org
شناسه شابک :
600-5716
,
964-8407
,
964-94062
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه‌سرا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه سرا
اندیشه‌سرا
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه‌وران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جهانشاهی، جاوید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، بالاتر از خ. ملک، خ. سرباز، ک. کیهان، پ. 30
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790629
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3663 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7212
,
964-92376
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه‌وران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشه‌وران
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه‌های سبز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
برزگر، امیربهزاد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
رضاشهر، خ رودکی 11، پ. 66
تلفن :
885819
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3318 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92208
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه‌های سبز
فهرست کتاب های ناشر

اندیشه‌های گوهربار(وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
معمازاده، غلامرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. ملک، ک. ایران‌یاد، پ. 8، ط. اول
کد پستی:
15659
تلفن :
88403959 ، 88461931
تلفن همراه:
09121985003
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88403959
شماره پروانه نشر :
4836 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8250
,
964-93402
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشه‌های گوهربار(وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
فهرست ارجاعات این ناشر :
گوهربار
اندیشه‌های گوهربار(وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
فهرست کتاب های ناشر

اندیشیاران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
یوسفی‌زاد، محمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
نارمک، خ. چمن غربی، م. پنجاه و نهم، پ. 31
کد پستی:
1646684491
تلفن :
77908654 ، 77931304
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77908654
شماره پروانه نشر :
4035 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90786
,
964-92859
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اندیشیاران
فهرست ارجاعات این ناشر :
اندیشیاران
فهرست کتاب های ناشر

انس تک

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تک، محمدحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار استادمعین، خ. شهید غیاثوند، ک. شهید فتاحی، پ. 15
تلفن :
66043929 ، 09125248553
تلفن همراه:
09125248553
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3837 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8075
,
964-94087
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
انس تک
فهرست ارجاعات این ناشر :
انس‌تک
فهرست کتاب های ناشر

انسان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جغتایی، محمدتقی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، بین خ. فروردین و خ. اردیبهشت، ساختمان امیرکبیر، ط. دوم
صندوق پستی:
19395-7199
کد پستی:
1314664613
تلفن :
88034414 ، 66486373
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66486366
شماره پروانه نشر :
4068 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8376
,
964-92946
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انسان
فهرست ارجاعات این ناشر :
انسان
فهرست کتاب های ناشر

انستیتو پاستور ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر جنوبی، م. پاستور، خ. پاستور، خ. دوازده فروردین، پ. 69
صندوق پستی:
13147
کد پستی:
13164
تلفن :
66953311-19 ، 66969295
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850620
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.pasture.ac.ir
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انستیتو پاستور ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انستیتو پاستور ایران
فهرست کتاب های ناشر

انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کلانتری، ناصر
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خ. ارغوان غربی، پ.46
صندوق پستی:
19395-4741
کد پستی:
1981619573
تلفن :
22357484-5 ، 22077424-5
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
دولتی
دورنگار :
22360660
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.nnftri.ac.ir
شناسه شابک :
600-5208
,
964-91340
,
964-95160
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور
فهرست ارجاعات این ناشر :
انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور
فهرست کتاب های ناشر

انستیتو روانپزشکی تهران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی:
15745-344
تلفن :
7537842,3
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انستیتو روانپزشکی تهران
فهرست کتاب های ناشر

انشاء

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بیطرفان، حمیدرضا
زمینه فعالیت:
مذهب، تکنولوژی (علوم کاربردی)، هنرها، کتابهای کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شهید بهشتی، خ. میرعماد، ک. سیزدهم، پ. 36، واحد 3
کد پستی:
1587743614
تلفن :
88506816
تلفن همراه:
09121090955
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88755805
شماره پروانه نشر :
4586 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5619
,
964-93242
,
964-96781
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرانشا
انشاء
نشر انشا (وابسته به موسسه فرهنگی هنری رنگین‌گستر سبز)
فهرست کتاب های ناشر

انشراح

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
کوچک‌زاده، محمدرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
چهل و پنج متری عمار یاسر، ک. بیست و هفتم، پ. 339
صندوق پستی:
37155-148
کد پستی:
3714783449
تلفن :
7780578
تلفن همراه:
09127492991
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4717 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93312
,
964-96219
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
انشراح
فهرست ارجاعات این ناشر :
انشراح
فهرست کتاب های ناشر

انصار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جعفری، علی‌اصغر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
م. سعدی، ابتدای خ. چمران، نبش چمران 3، ساختمان چهل و پنج، ط. سوم
صندوق پستی:
91375-3511
تلفن :
2257430
تلفن همراه:
09151155831
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2257430
شماره پروانه نشر :
2087 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5483
,
964-6497
,
964-90509
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
انصار
فهرست ارجاعات این ناشر :
انصار
نشر انصار
فهرست کتاب های ناشر

انصار الحسین (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
وکیلی، جلال
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
زیر پل ری، ابتدای اتوبان محلاتی، مقابل بیمارستان بازرگانان، موسسه انصار الحسین
کد پستی:
1175818681
تلفن :
33124158 ، 33551509 ، 33507012
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33552767
شماره پروانه نشر :
391 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6480
تاریخ تأسیس :
69
فهرست ناشران زیر گروه:
انصار الحسین (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
انصار الحسین
انصار الحسین (ع)
فهرست کتاب های ناشر

انصار المهدی (عج)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حق‌جو، محمدحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. دور شهر، ک. سیزده، پ. 8
کد پستی:
3715794681
تلفن :
7744734 ، 7741216
تلفن همراه:
09122526792
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
890615
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7737340
شماره پروانه نشر :
1668 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5698
,
964-91924
تاریخ تأسیس :
1370
فهرست ناشران زیر گروه:
انصار المهدی (عج)
فهرست ارجاعات این ناشر :
انصار المهدی
انصار مهدی (عج)
انصار المهدی (عج)
فهرست کتاب های ناشر

انصاری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، اکبر
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
دور شهر، فاطمی هجده، ک. شانزده، پ. 13
کد پستی:
3715638457
تلفن :
7731137
تلفن همراه:
09121539802
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7747523
شماره پروانه نشر :
2655 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6925
,
964-91790
تاریخ تأسیس :
1380
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انصاری
فهرست ارجاعات این ناشر :
انصاری
موسسه فرهنگی انتشاراتی انصاری
دفتر انتشارات انصاری
فهرست کتاب های ناشر

انصاری، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - بانه
نشانی پستی :
خ. شهدا، ک. یاس، پ. 8
تلفن :
تلفن همراه:
09121386379
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انصاری، محمد
فهرست کتاب های ناشر

انصاری، مسعود

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، مسعود
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ طالقانی، ک آفتاب، پ 19، ط 3
صندوق پستی:
13185-1497
تلفن :
تلفن همراه:
09123015708
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انصاری، مسعود
فهرست ارجاعات این ناشر :
مسعود انصاری
فهرست کتاب های ناشر

انصاری، نوذر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاری، نوذر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خوزستان - اهواز
نشانی پستی :
امانیه، خ. بهپور، پ. 27
تلفن :
3332199
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انصاری، نوذر
فهرست کتاب های ناشر

انصاریان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصاریان، محمدتقی
زمینه فعالیت:
مذهب، علوم اجتماعی، کتابهای کودکان و نوجوانان، کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. شهدا، ک. بیست و دوم، پ.11
صندوق پستی:
187
کد پستی:
3715616774
تلفن :
7742885 ، 7741744 ، 7832498
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7742647
شماره پروانه نشر :
136 (دائم)
پست الکترونیکی :
int_ansarian@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
www.ansariyan.org.net
شناسه شابک :
964-219
,
964-438
تاریخ تأسیس :
1353
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انصاریان
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه انصاریان
موسسه انصاریان للطباعه و النشر
Ansariyan
انصاریان
فهرست کتاب های ناشر

انصافجویی، محمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصافجویی، محمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
خ. کشاورز، کوی مردوخ، بن بست کاج، پ. 62
تلفن :
3288219
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انصافجویی، محمد
فهرست ارجاعات این ناشر :
محمد انصافجوئی
فهرست کتاب های ناشر

انصافی، رامین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انصافی، رامین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
کوی ولیعصر، نرسیده به سه راه ولیعصر، جنب نیکران خودرو، پ. 47
تلفن :
تلفن همراه:
09143115899
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انصافی، رامین
فهرست کتاب های ناشر

انعام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آناهید، فاطمه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سه‌راه سرسبیل، خ. کمیل، خ. سلمان، ک. شهید نژادجواد،پ. 6
تلفن :
55717611
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840428
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4535 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5891
,
964-93120
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انعام
فهرست ارجاعات این ناشر :
انعام
فهرست کتاب های ناشر

انعام‌زاده، رامین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انعام‌زاده، رامین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فاطمی، ساختمان 64
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انعام‌زاده، رامین
فهرست کتاب های ناشر

انفال

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صالحی، رضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
م. توحید، پاساژ علی ابن موسی الرضا، پ. 318
تلفن :
8823535
تلفن همراه:
09121536025
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5954 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8512
,
964-94411
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
انفال
فهرست ارجاعات این ناشر :
انفال
نشرانفال
فهرست کتاب های ناشر

انگار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدزاده، سیدحشمت‌الله
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
شهرک صادقیه، حکمت پنجم، پ. 19
تلفن :
8867297 ، 2935941
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2935686
شماره پروانه نشر :
6138 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-95056
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
انگار
فهرست ارجاعات این ناشر :
انگار
فهرست کتاب های ناشر

انگیزه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بدیعی، مجید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، خ. توانیر، ک. دوستان، پ. 17
کد پستی:
1434883138
تلفن :
88882155 ، 88773981
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2487 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7517
,
964-91762
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
انگیزه
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشر انگیزه
انگیزه
فهرست کتاب های ناشر

انوار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علوی، علی
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، نرسیده به خ. لبافی‌نژاد، مجتمع مهستان، ط. اول، واحد 1/40
کد پستی:
1313935995
تلفن :
66430590
تلفن همراه:
09121180354
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1487 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7064
,
964-90061
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
انوار
فهرست ارجاعات این ناشر :
انوار
فهرست کتاب های ناشر

انوار الزهرا (س)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صحفی، سیدمحمدرضا
زمینه فعالیت:
مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، جنب هتل ارم، ک. شانزدهم، پ. 21
کد پستی:
3715859971
تلفن :
7747712-3 ، 7747712-3
تلفن همراه:
09121533341
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881201
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7718303
شماره پروانه نشر :
4661 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7705
,
964-93236
تاریخ تأسیس :
1379
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
انوار الزهرا (س)
فهرست ارجاعات این ناشر :
انوار الزهرا (س)
فهرست کتاب های ناشر

انوار الهدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
موسوی‌اصل، سیدحیدر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. ارم، پاساژ قدس، ط. همکف، پ. 57
کد پستی:
3713713916
تلفن :
7742346
تلفن همراه:
09122518396
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891116
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7737870
شماره پروانه نشر :
1026 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6223
,
964-8812
تاریخ تأسیس :
1366
فهرست ناشران زیر گروه:
انوار الهدی
فهرست ارجاعات این ناشر :
انوار الهدی
انوار هدی
موسسه انتشارات انوار الهدی
دار انوار الهدی
فهرست کتاب های ناشر

انوار دانش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انوار، امیرمحمود
زمینه فعالیت:
کلیات، ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. منوچهری، خ. ارباب جمشید، ک. لیقوانی یک، پ. 3
تلفن :
66711384 ، 22298920
تلفن همراه:
09121979611
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861124
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22006928
شماره پروانه نشر :
1999 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91665
,
964-91793
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
انوار دانش
فهرست ارجاعات این ناشر :
انوار دانش
فهرست کتاب های ناشر

انوار هدایت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نعمتی، علیرضا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
شهر پردیسان، خ. ژاله، ژاله هشت، پ. 5
صندوق پستی:
37165-9115
تلفن :
2805181 ، 2805353
تلفن همراه:
09121223355
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891130
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4231 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8217
,
964-92923
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انوار هدایت
فهرست ارجاعات این ناشر :
انوار هدایت
فهرست کتاب های ناشر

انوری‌ضیایی، باقی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انوری‌ضیایی، باقی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
کردستان - سنندج
نشانی پستی :
خ. تختی، روبروی دانشسرای تربیت معلم بنت الهدی
تلفن :
2253210
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انوری‌ضیایی، باقی
فهرست کتاب های ناشر

انوش، محمدعلی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انوش، محمدعلی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کارگر، مقابل اداره پست مکانیزه، کوی مهینی، پ. 14/2
تلفن :
66499181
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انوش، محمدعلی
فهرست کتاب های ناشر

انوشه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری آرین)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
آرین‌خو، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سنایی، نرسیده به خ. مطهری، پ. 149، ط. سوم، واحدسمت راست
صندوق پستی:
15855-515
کد پستی:
1586963136
تلفن :
88301420 ، 88301469 ، 88301499
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
880131
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88830366
شماره پروانه نشر :
4211 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5873
,
964-92925
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
انوشه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری آرین)
فهرست کتاب های ناشر

انوشه، سعاده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انوشه، سعاده
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
فلکه دوم تهرانپارس، خ. 168 غربی، پ. 4، واحد 8
تلفن :
77884496
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انوشه، سعاده
فهرست کتاب های ناشر

انوشه، سیدمحمود

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انوشه، سیدمحمود
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
سهروردی شمالی، ک. نیکان، پ. 2
تلفن :
تلفن همراه:
09121865901
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انوشه، سیدمحمود
فهرست کتاب های ناشر

انوشیروانی، میترا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
انوشیروانی، میترا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آزادی، خ. شادمان، خ. مستعانیه غربی، ک. آرام، کوی 11، پ. 43
تلفن :
66012209
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انوشیروانی، میترا
فهرست کتاب های ناشر

انیس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پورقاضی، غلامرضا
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، تکنولوژی (علوم کاربردی)، هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، ش 1346
تلفن :
66465640
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
859 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-90478
تاریخ تأسیس :
1369
فهرست ناشران زیر گروه:
انیس
فهرست ارجاعات این ناشر :
انیس
فهرست کتاب های ناشر

انیشتین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مددی، جواد
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)، کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ انقلاب، مقابل دانشگاه تهران
تلفن :
66402579
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
340 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6349
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
انیشتین
فهرست ارجاعات این ناشر :
انیشتین
فهرست کتاب های ناشر

اوج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
،
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
نشانی پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اوج
فهرست ارجاعات این ناشر :
اج
اوج
اوج [مرکز پخش]
فهرست کتاب های ناشر

اوج علم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عقیقی‌بخشایش، حبیبه
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. آیت‌الله کاشانی، بلوار فردوس غربی، خ. ورزی شمالی، ک. شهید شیرپور، پ. 13، واحد 10
صندوق پستی:
16765-3788
کد پستی:
1644797553
تلفن :
تلفن همراه:
09125269027
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
901005
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4789 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5165
,
964-93652
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اوج علم
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی انتشاراتی اوج علم
اوج علم
فهرست کتاب های ناشر

اوجاکه، علی‌اکبر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اوجاکه، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
پیروزی هشتم، مجتمع مهتاب، واحد سمت راست، ط. 1
تلفن :
3251362
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اوجاکه، علی‌اکبر
فهرست کتاب های ناشر

اوحدی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مروارید، یونس
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. روانمهرغربی، بین خ. فروردین و خ. اردیبهشت، پ. 136، واحد 3
تلفن :
09121099409 ، 66405018
تلفن همراه:
09121099409
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66405018
شماره پروانه نشر :
1453 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-6544
,
964-6376
,
964-8234
,
964-90749
تاریخ تأسیس :
1373
فهرست ناشران زیر گروه:
اوحدی
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشراوحدی
اوحدی
نشر اوحدی
فهرست کتاب های ناشر

اورامان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
الفت‌شایان، نیلوفر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پونک، بلوار همیلا، خ. چهارباغ، ک. یکم، پ. 5، ط. چهارم غربی، واحد 6
صندوق پستی:
14665-969
کد پستی:
1469653943
تلفن :
44447204
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
44447204
شماره پروانه نشر :
3932 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8181
,
964-92683
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
اورامان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اورامان
اورامان، کتابهای نیلوفر
فهرست کتاب های ناشر

اورانوس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلیمانی‌زاده، سعید
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. رسالت، خ. شهید مدنی، خ. شهید گنجی، پ. 3
کد پستی:
1637648791
تلفن :
77201814
تلفن همراه:
09121371400
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66418862
شماره پروانه نشر :
1637 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7664
,
964-90004
,
964-92229
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اورانوس
فهرست ارجاعات این ناشر :
اورانوس
فهرست کتاب های ناشر

اورس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اورسچی، محمدحسین
زمینه فعالیت:
ادبیات،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
کوی نصر، خ.بیست و هفتم، پ 30، ط. دوم، ک.پ. 14478
تلفن :
88275196
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
790610
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88275196
شماره پروانه نشر :
1763 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91492
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اورس
فهرست ارجاعات این ناشر :
اورس
فهرست کتاب های ناشر

اورمزد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
قلی‌زاده، شهناز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. قیطریه، خ. روشنایی، خ. صفا، قطعه 11
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4177 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93212
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اورمزد
فهرست ارجاعات این ناشر :
اورمزد
فهرست کتاب های ناشر

اورنج

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علیمرادیان، شاهرخ
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. میرزای شیرازی، نبش خ. مطهری، ساختمان پزشکان 111، ط. سوم
تلفن :
88725385 ، 88736767
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840428
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88725385
شماره پروانه نشر :
3333 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7013
,
964-92141
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
اورنج
فهرست ارجاعات این ناشر :
اورنج
نشراورنج
فهرست کتاب های ناشر

اورنگ مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
پازوکی، مهدی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
تهرانپارس، فلکه دوم، خ جشنواره، چهارراه سیدالشهدا،خ برادران، پ 12
تلفن :
77878833
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4587 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93206
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اورنگ مهر
فهرست کتاب های ناشر

اوزان قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
نواده‌رضی، سوسن
زمینه فعالیت:
کلیات،
استان - شهرستان :
آذربایجان غربی - ارومیه
نشانی پستی :
خ بهشتی، پ 217
تلفن :
47222
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1970 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6360
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اوزان قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
اوزان قلم
فهرست کتاب های ناشر

اوژند، یعقوب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اوژند، یعقوب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - نوشهر
نشانی پستی :
خ. فردوسی، روبروی اداره آب و فاضلاب، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر
تلفن :
350560
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اوژند، یعقوب
فهرست کتاب های ناشر

اوسان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ذوالفقاری، محمدعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. کریم‌خان زند، بین خ. قائم‌مقام و خ. خردمند شمالی، پ. 19
صندوق پستی:
15875-6347
کد پستی:
1585917911
تلفن :
88836389-90
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88300787
شماره پروانه نشر :
3051 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.osangroup.com
شناسه شابک :
964-7264
,
964-90267
تاریخ تأسیس :
1377
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
اوسان
فهرست ارجاعات این ناشر :
اوسان
فهرست کتاب های ناشر

اوستا فراهانی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جلالی فراهانی، حسین آقا
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، ط. چهارم، واحد 703
کد پستی:
1946953795
تلفن :
22474495 ، 66408034 ، 09122886533
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
22451755
شماره پروانه نشر :
4486 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8985
,
964-93073
,
964-95025
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
اوستا فراهانی
فهرست ارجاعات این ناشر :
اوستا فراهانی
فهرست کتاب های ناشر

اوشیدا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دیانت، محسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
سیستان و بلوچستان - زاهدان
نشانی پستی :
خ. امام خمینی 32، پ. 9/1
صندوق پستی:
98135-347
کد پستی:
9813943661
تلفن :
3220327 ، 2425323
تلفن همراه:
09153439664
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5803 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8503
,
964-94875
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
اوشیدا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اوشیدا
فهرست کتاب های ناشر

اولیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عرفانیان رسولی تهران، محمدهادی
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
خ. دکتربهشتی 24، ابتدای پارس 4، ساختمان 167، ساختمان جام‌جم
صندوق پستی:
91375-1818
تلفن :
8432621
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
8432716
شماره پروانه نشر :
1788 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91293
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اولیا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اولیا
اولیاء
فهرست کتاب های ناشر

اهزری، نادر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اهزری، نادر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اردبیل - اردبیل
نشانی پستی :
بزرگراه رسالت، شهرک رجایی، ک. چهارم شهدا، پ. 9
تلفن :
2242549
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
اهزری، نادر
فهرست کتاب های ناشر

اهل قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
مختارپور، علیرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی:
15875-3968
تلفن :
66462958
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861215
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66462958
شماره پروانه نشر :
1574 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-5568
,
964-8084
,
964-90268
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
اهل قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه فرهنگی اهل قلم
اهل‌قلم
فهرست کتاب های ناشر

اهل معرفت

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
لطفعلی‌زاده‌قمی، ابوالفضل
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. انقلاب، ک. هفدهم، پ. 37
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871218
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5312 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8420
,
964-93805
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
اهل معرفت
فهرست ارجاعات این ناشر :
اهل معرفت
فهرست کتاب های ناشر

اهل‌بیت (ع)

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صحفی، سیدمحمد
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. نوزده دی (باجک)، بعد از م. جهاد، پ. 697
تلفن :
7719472 ، 7704340
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7751375
شماره پروانه نشر :
718 (دائم)
پست الکترونیکی :
entesharat.ahlebet@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92886
,
964-95989
تاریخ تأسیس :
1340
فهرست ناشران زیر گروه:
اهل‌بیت (ع)
فهرست ارجاعات این ناشر :
اهل البیت
اهل بیت
اهل بیت (ع)
اهلبیت
اهلبیت‌ع
فهرست کتاب های ناشر

اهورا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیلی‌راد، نادر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، خ. روانمهر، پ. 148
صندوق پستی:
13145-1191
تلفن :
66413910 ، 66492588
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66413910
شماره پروانه نشر :
2395 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7316
,
964-91821
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
اهورا
فهرست ارجاعات این ناشر :
اهورا
فهرست کتاب های ناشر

ایام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دعوتی، محمدامیرفخرالدین
زمینه فعالیت:
مذهب، ادبیات، کتابهای کودکان و نوجوانان،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
چهل و پنج متری صدوق، ک. صدوقی 6، پ. 20
کد پستی:
3716677973
تلفن :
2930699 ، 2615830
تلفن همراه:
09121517677
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
2279 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91063
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
ایام
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایام
فهرست کتاب های ناشر

ایتا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ابوالحسنی، عبدالحسین
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. هفت تیر، خ. مفتح جنوبی، ک. تور، پ. 5، ط. چهارم
صندوق پستی:
17185-797
تلفن :
88318130 ، 88318128-9
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871212
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88842773
شماره پروانه نشر :
2785 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6890
,
964-8104
,
964-91958
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ایتا
فهرست ارجاعات این ناشر :
مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا
مرکز فرهنگی انتشاراتی ایتا
ایتا
فهرست کتاب های ناشر

ایثاری

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایثاری‌کسمایی، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
شهید کلاهدوز، بلوار کاوه، خ. روشنایی، خ. صفا، ک. شقایق، پ. 6، ط. پنجم غربی
کد پستی:
1931854135
تلفن :
22239175
تلفن همراه:
09125504133
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
6806 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92315
,
964-95238
تاریخ تأسیس :
1382
فهرست ناشران زیر گروه:
ایثاری
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایثاری
فهرست کتاب های ناشر

ایحاء

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فطورچیان، صدیقه‌مینو
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
گیلان - رشت
نشانی پستی :
خ امام، آفخرا، روبروی مسجد آفخرا، پ 65
صندوق پستی:
41635-3414
تلفن :
24252
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1533 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
ایحاء
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایحا
فهرست کتاب های ناشر

ایدون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
زرینه، مهریار
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. جمهوری، خ. شهید منیری‌جاوید، ک. بهشت‌آیین، پ. 21
صندوق پستی:
13145-913
کد پستی:
1314994764
تلفن :
66404486
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891103
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66404486
شماره پروانه نشر :
2805 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8650
,
964-90241
,
964-94937
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ایدون
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایدون
فهرست کتاب های ناشر

ایده

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جواهری، کاظم
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ جمهوری، ک شهید علی پورکرمی، پ. 16
تلفن :
33114211 ، 33902411
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33917320
شماره پروانه نشر :
1120 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-91576
تاریخ تأسیس :
1371
فهرست ناشران زیر گروه:
ایده
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایده
فهرست کتاب های ناشر

ایده‌لویی، عین‌اله

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عین‌اله، عین‌اله
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
زنجان - زنجان
نشانی پستی :
خ. بعثت، ک شوقی، م. داودقلی، ک. جعفری، بن بست دوم،پ. 15
تلفن :
22216
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایده‌لویی، عین‌اله
فهرست ارجاعات این ناشر :
عین‌اله ایده‌لوئی
فهرست کتاب های ناشر

ایرا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شادروان، حسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
خ. عطاران، جنب مسجد ولی‌عصر، پ. 61
صندوق پستی:
37185-517
کد پستی:
3716696536
تلفن :
2931885
تلفن همراه:
09121937173
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891228
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4323 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.iramabna.com
شناسه شابک :
600-6007
,
600-90527
,
964-93359
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایرا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایرا
مرکز بین‌المللی نشر ایرا
فهرست کتاب های ناشر

ایران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
علمی، حمید
زمینه فعالیت:
جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ناصرخسرو، مقابل دارائی، ک. خدابنده‌لو، پ. 50
کد پستی:
1116611156
تلفن :
33921007
تلفن همراه:
09123140566
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
33921007
شماره پروانه نشر :
87 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6038
,
964-8779
تاریخ تأسیس :
1338
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران
فهرست ارجاعات این ناشر :
انتشارات ایران
ایران
فهرست کتاب های ناشر

ایران آزمون

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سلیمانی‌نوری، کسری
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سهروردی جنوبی، ک. اسلامی، پ. 18
تلفن :
88811099
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840726
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4629 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-93850
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران آزمون
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران آزمون
فهرست کتاب های ناشر

ایران جام

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صفی‌زاده، فاروق
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دوازده فروردین، خ. وحیدنظری، بن‌بست جاوید دوم، پ. 3، زنگ سوم
صندوق پستی:
11365-3511
کد پستی:
1919859613
تلفن :
، 22272379
تلفن همراه:
09123114270
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
900725
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1757 (موقت)
پست الکترونیکی :
farouq_safizade@yahoo.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8379
,
964-91449
,
964-93664
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران جام
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران جام
سازمان چاپ و انتشارات ایران جام
فهرست کتاب های ناشر

ایران زمین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
جعفری‌برنجی، منوچهر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران، پ. 310، ط. زیرین
کد پستی:
1314663186
تلفن :
66480046
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881203
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
227 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6222
,
964-90413
تاریخ تأسیس :
1366
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران زمین
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران زمین
فهرست کتاب های ناشر

ایران سبز

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صادقی‌گویا، نجاتعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
پاسداران، م. هروی، خ. وفامنش، ک. مظفریان، مجتمع صدف، ط. چهاردهم، واحد D2
صندوق پستی:
16765-3697
کد پستی:
1669814161
تلفن :
22960268 ، 22960272
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4494 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7607
,
964-93114
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران سبز
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران سبز
فهرست کتاب های ناشر

ایران سخن

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شاهبایی کوتنایی، ارسلان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. ابوریحان، پ. 105، ط. همکف
تلفن :
64401709 ، 66972693 ، 66497416
تلفن همراه:
09191169957
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4347 (موقت)
پست الکترونیکی :
rasoul.amini61@gmail.com
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8046
,
964-93121
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران سخن
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران سخن
فهرست کتاب های ناشر

ایران سنجش

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
فهمی‌حسن، مینا
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، بالاتر از فردوسی، پ. 712، ط. چهارم
صندوق پستی:
16315-1499
کد پستی:
1541855513
تلفن :
66709122
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66746597
شماره پروانه نشر :
3292 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7068
,
964-8286
,
964-983
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران سنجش
فهرست ارجاعات این ناشر :
موسسه علمی و فرهنگی ایران سنجش
ایران سنجش
فهرست کتاب های ناشر

ایران قلم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرزاخانی، حسن
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. بهشت‌آیین، پ. 34
کد پستی:
1314963519
تلفن :
66410514 ، 66957812-3
تلفن همراه:
09121758208
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
871207
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4274 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8132
,
964-93938
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران قلم
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران قلم
فهرست کتاب های ناشر

ایران کبیر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدپور، احمدرضا
زمینه فعالیت:
علوم طبیعی و ریاضیات، تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ شهید فقیهی، چهارراه دوم، نبش ک 8
صندوق پستی:
71935-1369
تلفن :
301304
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
300764
شماره پروانه نشر :
2237 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-500
,
964-90877
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران کبیر
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران کبیر
فهرست کتاب های ناشر

ایران مهر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صحت، نادیا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. ولیعصر، بالاتر از خ. فاطمی، ک. بوعلی‌سینا، پ. 3، ط. اول
صندوق پستی:
14335-538
تلفن :
88952918
تلفن همراه:
09121138108
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88957084
شماره پروانه نشر :
1528 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.iranmehr.info
شناسه شابک :
964-7406
,
964-92528
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران مهر
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران مهر
ایرانمهر
فهرست کتاب های ناشر

ایران نگین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اسماعیلی مقدم، ناصر
زمینه فعالیت:
کلیات، مذهب،
استان - شهرستان :
قم - قم
نشانی پستی :
چهارراه شهدا، خ. معلم ده، فرعی اول، سمت راست، پ. 21
صندوق پستی:
37135-1149
کد پستی:
3715638318
تلفن :
7737102
تلفن همراه:
09121519929
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881201
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
7737102
شماره پروانه نشر :
2086 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7580
,
964-91784
تاریخ تأسیس :
1375
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران نگین
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران نگین
ایران‌نگین
فهرست کتاب های ناشر

ایران یاران

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اقبال‌کتابچی، فرشید
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. دکتر شریعتی، خ. بوشهر، پ. 261
کد پستی:
16139
تلفن :
77600814 ، 77651353
تلفن همراه:
09121346822
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
77600814
شماره پروانه نشر :
4020 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7969
,
964-92807
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران یاران
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران یاران
فهرست کتاب های ناشر

ایران‌بان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
تیموریان، نیلوفر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. فردوسی، خ. ایرانشهر جنوبی، جنب آموزشگاه آفرین، پ. 5، ط. دوم، واحد 3
کد پستی:
1581633317
تلفن :
88301453 ، 88315350 ، 88315849-
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
88301453
شماره پروانه نشر :
4325 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-188
,
964-2980
,
964-7989
,
964-92989
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران‌بان
فهرست ارجاعات این ناشر :
نشرایران‌بان
ایران‌بان
ایران بان
فهرست کتاب های ناشر

ایران‌زاده، انور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایران‌زاده، انور
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
ولی‌عصرجنوبی، خ. باختر، خ. بهارک، پ. 98
تلفن :
3308128
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران‌زاده، انور
فهرست ارجاعات این ناشر :
انور ایران‌زاده
فهرست کتاب های ناشر

ایران‌زاده، سلیمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایران‌زاده، سلیمان
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ باختر، خ بهارک، ساختمان 98 بهار، ط 4
تلفن :
، 3308128
تلفن همراه:
09141147553
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران‌زاده، سلیمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
سلیمان ایران‌زاده
فهرست کتاب های ناشر

ایران‌فرد، رحیم

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایران‌فرد، رحیم
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - اهر
نشانی پستی :
خ. شیخ شهاب‌الدین، خ. آزادگان، کوی آزادگان 2، پ. 8
تلفن :
2221315
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران‌فرد، رحیم
فهرست کتاب های ناشر

ایران‌ویچ

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
سهرابی، ایرج
زمینه فعالیت:
کتابهای آموزشی و دانشگاهی، زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
خ. جمهوری اسلامی، بازارچه کتاب، ط. اول
تلفن :
5562733
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840101
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
640 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6193
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایران‌ویچ
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایران‌ویچ
فهرست کتاب های ناشر

ایرانی‌طرفی، عبدالمحمد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایرانی‌طرفی، عبدالمحمد
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
خوزستان - اهواز
نشانی پستی :
نهضت آباد، انتهای خ ده متری راه آهن، پ. 148
تلفن :
2213235
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایرانی‌طرفی، عبدالمحمد
فهرست کتاب های ناشر

ایرجی، ناصر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایرجی، ناصر
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
اصفهان - اصفهان
نشانی پستی :
خ. مدرس، ک. شفیعی، پ. 58، ط. 2
تلفن :
4465907
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایرجی، ناصر
فهرست کتاب های ناشر

ایزد

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
رضایی، مرتضی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - کرج
نشانی پستی :
رجایی‌شهر، بلوار انقلاب، خ. دوازده‌متری دوم، ک. عرفانی، پ. 684
کد پستی:
3146787771
تلفن :
0261-4473462 ، 09121931959
تلفن همراه:
09121931959
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891112
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3033 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7482
,
964-90240
تاریخ تأسیس :
1377
فهرست ناشران زیر گروه:
ایزد
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایزد
فهرست کتاب های ناشر

ایزدی، فرشید

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایزدی، فرشید
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. زند، کوی کمال الملک، پ. 167
تلفن :
2353735
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایزدی، فرشید
فهرست کتاب های ناشر

ایزک‌ظهیری، رقیه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایزک‌ظهیری، رقیه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - رامسر
نشانی پستی :
دانشکده علوم کشاورزی شاهد
تلفن :
40755
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایزک‌ظهیری، رقیه
فهرست کتاب های ناشر

ایساتیس

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میردهقان، سیدرضا
زمینه فعالیت:
فلسفه و روانشناسی، مذهب، هنرها،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. شریعتی، خ. رومی، ک. سینا، ساختمان رومی 2، ط. چهارم، واحد 26
صندوق پستی:
14145-374
تلفن :
22239440-41
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
830423
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4229 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-7319
,
964-92924
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایساتیس
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایساتیس
فهرست کتاب های ناشر

ایشیق

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
میرعباسوند، میرعلی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
باغمیشه، میدان ارغوان، خ. شهریار، بازاربزرگ مولانا، فازیک، پ. 26
کد پستی:
5158634157
تلفن :
6686802 ، 09121473087
تلفن همراه:
09121473087
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891228
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2691440
شماره پروانه نشر :
5205 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ishigh.com
شناسه شابک :
600-5447
,
964-93830
,
964-96920
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ایشیق
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایشیق
فهرست کتاب های ناشر

ایل آرمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
شادمهر، امان‌قلیچ
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
گلستان - گنبد کاووس
نشانی پستی :
خ. خالد نبی، پ. 107
صندوق پستی:
49715-169
تلفن :
، 3340084
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
850425
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4644 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ilarman.4t.com
شناسه شابک :
964-7882
,
964-93304
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ایل آرمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایل آرمان
موسسه فرهنگی ایل آرمان
فهرست کتاب های ناشر

ایل شاهسون بغدادی

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
حسنی، عطاء‌الله
زمینه فعالیت:
ادبیات، جغرافیا و تاریخ،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. سئول، خ. نیایش، مجتمع نور، بلوک 10، واحد 11
صندوق پستی:
19835-316
تلفن :
88032710
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
840505
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
4242 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-92938
تاریخ تأسیس :
1379
فهرست ناشران زیر گروه:
ایل شاهسون بغدادی
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایل شاهسون بغدادی
فهرست کتاب های ناشر

ایلاف

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
احمدی، مجید
زمینه فعالیت:
علوم اجتماعی،
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
خ. زند، جنب بانک ملی، شعبه کوثر، پاساژ صاحب‌الزمان، پ. 3، ط. همکف
کد پستی:
7135746183
تلفن :
2305640
تلفن همراه:
09177023175
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891117
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
2305640
شماره پروانه نشر :
6241 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.ilaf.ir
شناسه شابک :
964-198
,
964-8809
,
964-94716
,
964-95787
تاریخ تأسیس :
1381
دارای دستگاه کارت خوان
فهرست ناشران زیر گروه:
ایلاف
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایلاف
فهرست کتاب های ناشر

ایلنور

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
عرب‌نیا، فریبرز
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
ولنجک، خ. دهم، ش. 4، ساختمان کسری، واحد A-54
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
820123
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
5768 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-94800
تاریخ تأسیس :
1381
فهرست ناشران زیر گروه:
ایلنور
فهرست کتاب های ناشر

ایلیا

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
صلاحی، مهرداد
زمینه فعالیت:
تکنولوژی (علوم کاربردی)،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
م. انقلاب، پاساژ ظروفچی، ط. دوم، واحد 5
تلفن :
66499214 ، 66404407-8
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66463461
شماره پروانه نشر :
2636 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
www.jafaripub.com
شناسه شابک :
964-2606
,
964-90220
,
964-95247
تاریخ تأسیس :
1376
فهرست ناشران زیر گروه:
ایلیا
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایلیا
فهرست کتاب های ناشر

ایلیاگستر

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
خدابخش، علی‌اکبر
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
بلوار کشاوز، خ. دکتر محمد قریب، ک. دعوتی، پ. 14
صندوق پستی:
19395-5453
تلفن :
66926035
تلفن همراه:
09121486963
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
861227
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66922245
شماره پروانه نشر :
5119 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
600-5257
,
964-93875
تاریخ تأسیس :
1380
فهرست ناشران زیر گروه:
ایلیاگستر
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایلیا گستر
فهرست کتاب های ناشر

ایما

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
بهاری، محمدمهدی
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
فارس - شیراز
نشانی پستی :
چهارراه زند، ابتدای خ. توحید، شرکت لیتوگرافی متین، ط. فوقانی شهر عکس
کد پستی:
1641853161
تلفن :
021-77267601 ، 2354531
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891001
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
1682 (دائم)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6592
,
964-91438
تاریخ تأسیس :
1374
فهرست ناشران زیر گروه:
ایما
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایما
نشر ایما
فهرست کتاب های ناشر

ایمان

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
دانش‌اشراقی، علی
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
تهران - تهران
نشانی پستی :
خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، پ. 63
کد پستی:
1314663171
تلفن :
66419356 ، 66487571
تلفن همراه:
09121271940
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
891025
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
66419356
شماره پروانه نشر :
1038 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-6820
,
964-90767
تاریخ تأسیس :
1372
فهرست ناشران زیر گروه:
ایمان
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایمان
فهرست کتاب های ناشر

ایمانی، آرزو

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایمانی، آرزو
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
شهرک ارم، منطقه 9، روبروی سوپر مارکت امیر، پ. 3
تلفن :
2343690
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایمانی، آرزو
فهرست ارجاعات این ناشر :
آرزو ایمانی
فهرست کتاب های ناشر

ایمانیان، فخرالدین

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایمانیان، فخرالدین
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
مازندران - ساری
نشانی پستی :
آدرس ندارد
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایمانیان، فخرالدین
فهرست ارجاعات این ناشر :
فخرالدین ایمانیان
فهرست کتاب های ناشر

ایمانیان، گلاب

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایمانیان، گلاب
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - ملکان
نشانی پستی :
شهرک ولی عصر، فاز 1
تلفن :
8222040
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
0
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
(موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
تاریخ تأسیس :
فهرست ناشران زیر گروه:
ایمانیان، گلاب
فهرست ارجاعات این ناشر :
گلاب ایمانیان
فهرست کتاب های ناشر

ایوار

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
اکرامی‌فر، محمودرضا
زمینه فعالیت:
زمینه‌های مختلف،
استان - شهرستان :
خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی :
قاسم‌آباد، بلوار امامیه، امامیه بیست و سوم، پ. 32
تلفن :
6624096 ، 6611540
تلفن همراه:
09155118050
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات :
881023
(متاسفانه اطلاعات صحیح بدست نیامد)
نوع ناشر:
خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر :
3650 (موقت)
پست الکترونیکی :
نشانی اینترنتی :
شناسه شابک :
964-8977
,
964-93842
,
964-95950
تاریخ تأسیس :
1378
فهرست ناشران زیر گروه:
ایوار
فهرست ارجاعات این ناشر :
ایوار
نشر ایوار
فهرست کتاب های ناشر

ایوان‌بقاء، ریحانه

اطلاعات ناشر
مدیر مسئول :
ایوان‌بقاء، ریحانه
زمینه فعالیت:
استان - شهرستان :
آذربایجان شرقی - تبریز
نشانی پستی :
دانشکده